Sunteți pe pagina 1din 22

ea

9
TEHNoLocIA coNFECTtoxAnrt ITvTnRAcAMINTEI
PENTRU COPII

)r.

nIn-

9.1. STABILIREA PRINCIPALELOR DIMENSIUNI 'ALE coRPULUI, NECESARE PnorccrAnit INaSRAcAMINTEI PENTRU coPil
Baza de lungime reprezintd inil{imea corpului care se mdsoard din creqtetul capului pAnd la tocul incdlldmintei. 2. Addncimea rlscroielii mdnecii la spate reprezintd distanla misuratd Pe rnijlocul spatelui intre veftebra a 7-a cen'icala qi marginea superioard a Panglicii, trecuti pe sub axile. 3. Lungimea taliei in spate reprezintl + B distanla mdsuratd pe mijlocul spatelui. intre t I vertebra a 7-a cen'icald Ei centrul panglicii I locul taliei (parlea cea mai care stabilegte I ingustd). I I 4. T.ungimea qoldurilor reprezint6 distanfa, mdsuratd pe mijlocul spatelui. intre vertebra a 7-a cewicald gi partea proeminentd a corpului pe linia goldurilor. 5. Lungimea pantalonului pe partea interioard, reprezintd distanla dintre punctul de unire a picioarelor gi baza incll{dmintei. Aceastd mdsurd se poate efectua cu ajutorul unui echer. 6. Lungimea produsului reprezintd distanla mdsuratd pe mijlocul spatelui. in con' tinuarea lungimii taliei, pdnd la terminafia produsului (tiv). Pentru un produs cu sprijin in talie, lungimea produsului se mdsoard din Fig. 9.1. Principalele dimensiuni pentru copii. (fig.9.1). talie, spre tiv

pide
,au

I.

de
tea

f$ li rF tt il llt

16

Manualul croitorului

241

9.2. FUSTA
Fusta poate sd constituie un element din rochii s. " dintr-un ansamblu de imbrdcdminte (doud piese), s". poate fi un produs separat. Fusta se confec(ioneazd din diverse fesdfuri qi r.

coturi: de burnbac. mdtase, stofb, materiale sintetice. Fusta clasicd se compune din doui pirli principa-: fala gi spatele. in funcfe he model. fusta poate avea rr.: multe pdrgi (cupe sau clini) sau poate avea forma dreap evazatd sau clogatd. Modelul fustei determind gi soluti: , utilizate la croirea ei (fig. 9.2). Pentru construirea tiparului de fustd se folosesc umdtoarele mdsuri:

Fig. 9.2. Fusta


buzunare.

cu

Se va construi tiparul de bazd al'fustei cu mdsuri p, trivit vArstelor de 6-10 ani; mlsurile vor fi luate direct:. client. sau se poate construi tiparul qi pe baza mdsunproporfionale. intrucAt la copiii de aceastd vdrstl se \e:ficd in majoritatea cazurilor proporlionalitatea mdsuril-. Excepfile sunt mai rare.

1C : 136 cm: - iniljimea corpului circumferinla taliei CT : 64 cm: CS : 80 cm: circumferinla qoldului lungimea (fustei) produsului (L",) L,,,.: 42 cm. -

9.2.1 .

Construirea'tiparului de bazi

Construirea tiparului fustei (fig. 9.3 ) se incepe prin trasarea unui unghi dr-: cu vdrful in punctul 1. I. Lungimea fustei la spate se stabileqte in baze mdsurii produsului, ma,r1L ratd din punctul /.

I-2
din punctul

Lu,:42

cm.

2. Linio Soldului se stabileqtc

L .:" : _? = l.l(, = 17 c1r. 88 Din punctele 2 gi J se duc


l_J dului se stabileqte in func$e de
misura circumferinlei qoldului : 3-4 = CS: 40 cm. in cazul in care se intenlioneazd a se proiecta o fust6 care sd nu fie ajustatd pe corp (pe linia qoldului), la mdsura circumferinlei se mai adaugi un adaos de lejeritate de l-3 cm. Din punctul 4, in
242

prin punctul 3:

drepte orizontale. 3. Ld;imea ftrstei pe linia Sol-

oFig. 9.3. Tiparul


de

bazi al fustei.

J,

is

6 't
5

hii

sau

jos qi in sus, se duce o perpendiculard inchizAnd astfel cadrul de construclie al fustei. Interseclia cu linia taliei se noteazA cu punctul 5, iar cu linia til'ului. cu 6. 4. Po:i{ia cusitturii Iaterale:

)), sau

qi trircipale: fea mal lreaptd.

,"'._ , 3-7: v.3-1o;r i = lqo%I.5 2 ]

= 18..i cr'.

olu{iile
;esc ur-

taliei:

Cota de 1.5 crn se scade din jurnbtatea lalimii ftistei pentru a plasa cusdturile laterale mai spre spate. In acest fel. prir ind ftista din fa15 nu se observd cusitura lateralS. Din punctul 7 se duce o vertical5 in jos qi in sus. notAndu-se intersecfia cu linia taliei prin punctul 8, iar cu linia tivului prin punctul 9. 5. Ldrgintea fustei in talie se stabilegte in ftrnclie de mdsura circumferinlei

t_10:

ct +

0.5:

_12

+ 0.5:32.-5 cm.

i cm; lcm;
) cm; I cm. suri po-

Plusul Oe O.S crn se adaugd la circumt'erinfa taliei pentru a susline ftista in partea din fala cu ocazia rnontdrii pe rejans6. pentru a$ezarea corecta a fllstei pe colp.
6. Cambrareq in tqlie a fustei se realizeazh in ftrnctie de dit-erenla dintre circumterinla taliei qi a goldului:
112

lirect pe risurilor se veridsurilor.

(cSoha):40

32.-i = 7,,5 cm.

;hi drept

Cota de 7.5 crn reprezinti valoarea cu care se va cambra pe linia taliei la cttsdtura laterald Ei la pensa din spate. Se recomanda ca intotdearma 'i aloarea cambrdrii sd se lepartizezela cusbtura latelald 5i la cel pu[in doua pense situat. la partea din spate a fustei. Prin aceasta. {esitura din care se confeclioneazd trtsta va fi repartizatd corespunzdtor in jurul corpultri. evitdndu-se def'ecte de falduri in verif. Valorile de cambrat se repartizeazd dupd cutn umreazi: La cusitura laterala:

i, mdsu-

8-l I

B-

l2

2.5 cm.

81

duph care se Llnesc punctele 7 cu I I gi Z cu 1? prin drepte ajutitoare pe care se va mdsura:

ll-13=12-14=1crn.
La pensa din spate:

I-t5:ry =#=8t*'
l6-17:
I

Din punctul 15 se coboard o vefiical5. iar iutersecfia ei cu linia goldului se noteazd cu punctul 16. Din punctul 16 se mdsoard 5 cm. oblindnd astfel lungimea pensei. 5 cm;
1,2-5

5-l 8 : I 5-l 9 :

crn.

Noti: Pentru a nu se conftlnda notarea se-s.urentelor cu sennul miirus. in mod conven[ional vom folosi pentnr scidere o linie oblica cu douh princte (ot)). Acest procedeu este adoptat qi in revistele de specialitate din striinitate. Astfel. relalia de mai sus se citegte: distan;a J -- este egald cu valoarea segmentului J-J supra 2. minus l.-5 cm.
243

I7 cu lB gi /7 cu /9 cu drepte ajutdtoare; de asetnenea. .. unesc punctele 1J cu 1 gi 14 cu l0 prin linii arcuite cu ajutorul florarului. fc:Se unesc punctele

mdnd finia taliei gi a penselor. conform schitei. Linia de contur reprezinta tipardebazd ce constituie punctul de plecare pentru orice model de fust6.

9.2.2. Indica{ii tehnologice


Croirea fustei se realizeazd intocmai dupd indica(iile date de constructortiparului, care fine seama de condiliile impuse de model. O data cu croifea fus:. se va avea in vedere acordarea rezen'elor necesare la cusituri qi tir" Dupd croirea fustei se vor da semne largi pentru a se transpune toa : semnele indicate qi pe al doilea strat de fesdturi, apoi se taie semnele largi Ei ..
incepe montarea fustei. in primul r6nd se monteazd, pensele prin insdilare. dupd aceea cusSfurile c fala gi spate, cutele. Cusdturile montate se descalcd foatle uqor fhrd sd se pr':seze, pentru a se a$eza corespunzdtor pe corp, in timpul probei I. Pentru prc:se indoaie tivul fustei Ei se monteazd in talie o rejansl a clrei lungime este eg: cu dimensiunea taliei. Dupd efectuarea probei I se corecteazd el'entualele de, cien(e. Se scot din cusdturi gi pense. semnele largi. se coase la maqin6. se s; a{ele cu care au fost inslilate cusdturile Ei se descalcd corect toate cusdturile. .: in final se preseazd cutele. in unele situalii pensele pot fi calcate intr-o parte. Se executd cordonul in care se rnonteazd o bucatd de canaf-as sau material ,-: intdriturd. Se coase cordonul la maqin6, se descalcd cusdtura. se executd colpvArf, dupd care se intoarce; se executd prin coasere Ei se intor.c qi cele pa.: bride, se calcd presat cordonul qi bridele. se coase catarama la cordon. Dupd efectuarea probei a II-a se corecteazd eventualele defec{iuni. se fi: seazd montarea rejansei gi se monteazd cele patru bride. se monteazd in par.. stAngd fermoarul in fenta special ldsatd. se finiseazd tivul fustei. se controle":. toate cusdturile dacd sunt corect executate 9i surfilate qi se scot toate afele' Se monteaz5 doud agdldtori in interiorul fustei, la rejansd, cu care se ag:
"

"

fusta de cdrligul portmantoului. Se calc6 fusta la gata. avAnd grij6 ca nici o rezervd a cusaturilor sd nu se i, prime pe fald sau sd se lustruiascd Stofa pe fafa' Cu mici deosebiri. in func1ie de model, executarea oricdrei fuste se face mod analog.

9.3. BLUZA
Bluza este un sortiment care completeazd un ansamblu de imbrdcdminte. I obicei se poartd cu o fustd sau pantalon, dar se poate purta in combinalie cu sarafan (hg. 9.4).
,

Bltzapoate fi executatd din lesdturi de bumbac. lAnd sau mdtase, fesdtur: : in qi in amestec cu fire chimice. '
244

"qlF

,1

9.3,1. Construirea tiparului de bazi


Ca qi la celelalte sortimente. pentru construirea tiparului se stabilesc mdswile necesare. in cazul de fat6. mEsurile luate vor avea urmdtoarele valori: 130 cm; - indllimea corpului 68 cm: - circumferinla bustului 62 cm: circumferinla taliei 78 cm; - circumferinla golduluiz -

ul
rei
ate
SC

lungimea taliei

din
)reoba
1,alit

tefiscot

, iar

rl de

Pe l61ime, tiparul se imparte in cele trei dimensiuni principale: 16 cm; - ldlimea spatelui lalimea rdscroielii 10.5 cm; 14,5 cm; lalimea pieptului :41 cm. Ldlimea totald a tiparului .fn condi$ile producfiei industriale. unele dimensiuni se stabilesc.prin calcul, inbaza formulelor prezentate in tabelul 5.

- inilfimea goldului - lungimea m6necii

CB CT CS Lt - /S - Lm ls lr Ip

rc

32 cm;

49 cm;
45 im.

Fig. 9.4. Bluza pentru


.feti!e. TABELLIL 5

ul la
)atru Calculul misurilor propor(ionale
Valoarea Denur.nilea rrrdsurii

finilrtea
eazd

nrisulii
Icm]

Fomrula de calcul

Ldlimea riscroielii g6tulrri la spate

5.9
17.3

4 + 2.-s = J1 * 1.5 = -i.9 crn r0 -" 10 -"


ffi+ro.,=ff*10.5=17.3cm
f"oo.s = $e;o.s
.lrs + Lt

rgala
Addncimea ldscroieli i mdnecii la spare. rr.-ll.9

: im-

Lungimea taliei (Lt)

32

= 32 cnr

:e in

inillirnea qoldului /Lll


L5$nrea spatelui t'l$

J9.3
1

17.3

+32:.19-3 cm

3.-5

Lilimea riscroielii nr6necii :. De

(11

7.-s

?*t=$+:=13.5crn tf'ru =$rtr = 2.s.,,,

uun

Lilimea pieptului //p/


Pentru control:

l3

?r* =fra

r:

"'n

ri

de

ts+tr+fu=ff

3.t

+.=+=234cm
245

La mdsurile calculatJ dupd dimensiunile reale ale corpului mai sunt necesare unele adaosuri de lejeritate care se repartizeazd pe cele trei dimensiud (tabelul 6)'
TABELL.L t

Repartizarea adaosului de lejeritate


Adaosul Denuhrirea mdsurii
de lejeri-

Total dimensiune [cm]

tate [cm]

ry

Lllimea spatelui
Ldlimea riscroielii Ldlimea pieptului Total adaos de lejeritate

ts
3 h.5

13._s+2.5=16

ltn

7.5+3=10.5 l3 +
1.-5

:14.5

7.0

Pentru construirea tiparului din figura 9.5 se traseazd a verticald cu vdrfi.rl

ir

tir

punctul /.

l.

Addncimea rdscroielii gAtul-ui^la spate:

l-2:

it

1.-5

cm.

2. Acldncimea rdscroielii ntdnecii la spite se 5tabileqte din punctul form calculului redat in tabelul 5.'

cor

l-3:Ars+l:17.3+l :
1q

18,3 cm.

J'

lli

!t

ilt

Fig. 9.5. Constructia tiparului de bluzi.

246

3. Lungimea taliei se stabilegte din punctul .orp sau calculate:

inbaza mdsurii luate direct pe

l-l
4. indllimea liniei

= Lt = 32 cm.

Soldulri

Is = 49.3 cm. Din punctele 2, 3,4 gi 5 se duc drepte perpendiculare pe linia de mijloc
spatelui.

l-5 :

se stabilegte in baza mdsurii luate sau calculate:

rul

? in baza

5. Ldlimea rdscroielii gattilui la spate se stabilegte pe orizontala din puncformulei din tabel:

2-6:5,9
Din punctul 6
se

cm.
se noteazd

ridicd o verticald pe care

punctul

Z.

6-7 = V.l-2 :
Se unesc punctele 7 gi 2 printr-o
spate.

1.5 cm.

linie arcuitd. fonnAnd rdscroiala gAtului la

3-B = /s + 2,5 : 13,5 + 2.5 : 16 cm. Din punctul B se ridicd o verticald, care la intersecfia cu orizontala din punctul 2 formeazd punctul 9. 7. Ldyintea rdscroielii ntdnecii se stabileqte pe orizontald din punctul 8.' 8-10 : Ir + 3 :7.5 + 3 : 10.5 cm. Din punctul 10 se ridicd o verticalA ajutitoare. B. Ld1imea pieptului se stabileEte tot pe orizontala principald dusd din punctul 10.' 10-11 : lp+ 1.5: 13 + 1.5 = 14.5 cm. Din punctul 11 se traseazd. in sus gi in jos" o verticala. care la interseclia cu linia taliei Ei a qoldului va forma punctele 12, respectiv 13. Repartizarea celor trei dimensiuni principale pe ldlirnea tiparului se poate realiza Ei prin altd solulie. Circumferinla bustului fiind 34 cm, (luatd pentru jumdtate de tipar) cu adaosul de lejeritate de 7 cm. totalizeazd 4l cm. Repanizarea se face prin stabilirea ldlimii spatelui (3-8) 9i stabilirea lAlimii pieptului de la punctul 11 spre spate (10). unndnd astfel ca ldlimea rdscroielii mdnecii sd fie restul ce a mai rdmas (8-10). 9. indtyintea vdrfului de Ia gdt in fald se stabileqte in funclie de indllimea taliei la spate: I2-11: V.1-1 + l:32 + 1 :33 cm. Din punctul 14 se duce o perpendicularh pe care se stabileEte ld$mea rascroielii gAtului in fa[a. 10. Ldlimea rdscroielii gdtului infapd l4-15 : V.2-6 + 0.5 : 5.9 + 0.S : 6,4 cm. I I. Addncimea rdscroi.elii gdtului in fayd l1-16 = V.2-6 : 5,9 cm.
247

6. Ldyimea spatelui se stabileqte inbaza mdsurii luate sau calculate qi majoratd cu cota-parte de adaos de lejeritate:

Din punctele ,15 gi .16 se traseazd, spre interiorul tiparului. o verticali gi ra; pectir. o orizontalS" intersecfia lor notAndu-se cu punctul 17. Din punctul /Z se duce o diagonali in punctul 11, pe care, la distanla & 2.5 cm, se noteazd punctul 18,'

l7-lB:2.5

cm.

Se unesc punctele 15, IB gi 16 cu o linie arcuitd. realizdndu-se rdscroia,; gAtului in fatd. In baza cotelor stabilite rezult6 o rdscroiald"clasicd a gdtului. Pentru ali: forme, in functie de model. se fac adaptirile corespunzdtoare. 12. Linia mndrului la spate se stabilegte prin punctul I9 de pe verticald dh Punctul 9"

9-r9 =2.5

cm.

Cotele indicate sunt valabile pentru cazurile clasice, la o conformafie ncrmald a corpului. Se unesc punctele 7 Si 19 cu o dreapti prelungitd spre stang:iir 'l pe care se noteazd punctul 20, la o distan{d de .5 crn.

l9-20: l.-5 cm.


I3. Linia umdrului lafatd se stabilegte prin punctele 2/ gi 12. Prin stabilirer punctului 21 se fixeaza indltimea liniei undrului la fald..care intotdeauna trebm: sd fie mai cobor6td fald de linia umdrului de la spate.

I9-: l :1 .5 crn.
Din punctul J1 se duce o orizontald ajutdtoare pdnd la verticala din pun:tul
10.

11. Lunginteet tttneirultri la spate:

Iufalu sc detenninh in func1ie de lungimea umdruu

l5-22 :. V.7-20%0.5 cm (de la spate).


Din punctul se mdsoald l2 cm spre odzontala din punctul2l trasdndu-.; o dreaptd ce va constitrri linia umdrului la fbta. 15. Puncte cjutdtoare pentru trasarea liniei de rdscloiali a rnAnecii:

1i

B-23:10-21:6cm: 8-25 :2.5 cm (pe bisectoare):


10-26 = 2 cm (pe bisectoare).

-Prin punctele 20, 23, 25, 26, 21 qi 22 se traseaza linia de rdscroiali mdnecii folosindu-se florarul. Acelagi florar se va folosi la trasarea liniei capulu de rnAnec6. asigurAndu-se astfel o concordanfd intre riscroia)a mdnecii ;i capului de lnAnecd. 16. Po:ilia cusdtto'ii de subray se stabilegte prin punctul 27, \n funcfle,r model. In cazul de fa1d. pozilia punctului 27 se determind astfel:
B-27

: nTnno.5

cm

ffu"03

= 4.75 cm.

Din punctul 27 se coboari o vefticale. iar interseclia ei cu zontala din punctul 5) se noteaza prin punctul 2B. 248

(cr

I res-

17. Devierea liniei de mijloc a spatelui gi a felei se realizeazd ob$nerii unei pozilii mai corecte a bluzei imbricate pe corp:

in

scopul

ta

de

1-29: l2-30: I cm.


Se unesc punctele 2 qi 29 cu o dreaptd prelungitd pdna la linia tivului, intersecfia cdreia se noteazd cu J1. Se agazd echerul cu unghiul drept in punctul 31 qi

'oiala

se duce

o perpendiculard spre cusdrura lateralS.

reprezentAnd

linia tivului la

spate. De asemenea, se unesc Ai punctele I 6 gi 30 cu o dreaptd prelungitd pdnd la

alte

a din

linia tivului. Interseclia acelor drepte se noteazd cu punctul 32, reprezentdnd linia de mijloc a fe1ei. I B. Po:ilia pensei din spate se stabilegte prin punctul 33.
3_33

L?+

1.5 =

* t.5 = e.5 cm.

: noltdn,ea

Din punctul JJ se coboa.i o p.rp"ndiculard pe linia tivului. 19. Po:i{ia pensei dinfalci se stabileqte prin punctul 3y'.

1t-31- vlL-10 =-l+'s =/.1)cln. t-)+2 = 2


20. Cantbrarea la cusdtura de subral. Linia taliei la cusdtura de subral este mai ridicatd; in acest scop. din punctul 29 se duce o perpendiculard pe baza liniei de centru a spatelui l-Jl. Interseclia cu rerticala din punctul 27 se noteaze cu punctul -15. Cambrarea cusdturii se face dupd ctun unneaz6: 35*36

rilirea
ebuie

pLlnc-

: 35-37: 1.5 cm.


2i,

irului

21. Cambrcu'ea la pensa de spate.Interseclia liniei corecte a taliei (29-35) cu vefiicala din punctul -l-3 se noteazd prin punctul JB de la care se aplicd cambrarea taliei la pensa din spate dupd cum unneazS:

Se rmesc punctele 27, 36, 2S Ei 37,,28 cu linii drepte care reprezintd tdietr-rrile laterale la parlea din spate Ei din f-a1a a tiparului.

du-se

38-39=38-10:lcm.
Se unesc punctele 33, 39 Si 33, 10 cu punctul de interseclie al verticalei -i-J cu tivul. prin linii drepte. reprezentdnd taietura pensei din spate. 22. Ccunbrar"eq la pensa din fald se stabileEte din punctul J1 dupd cum urmeaza:

ald

pului

$la
ie
de

= 1l-13: lcm. Se unesc punctele 31, 12 Si 31, 13 cu punctul de interseclie al verticalei -1./ cu tivul prin linii dreptg. reprezentdnd tdietulile pensei din fa1a. Unind punctele 35 qi /3 cu o dreaptd, se stabilegte linia corectd a taliei" in fa1a. .Cambrarea totald in talie. in cele trei cusdturi (pensa din spate. cus6fura laterald gi pensa din fald) este datd de diferenfa dintre distanta 29-30 qi circumferinla taliei. La I12 din circumferinla taliei se adaugd cota de lejeritate de 3 cm dupd cum

1|-Jl

urmeazd:

llzcT+3cm:31+3:34cm.
(oriDin distanla 20-30 se scade valoarea lalimii taliei dupb curn ur:neaz6: 20-30%(ll2CT + 3 cm) :'11 - 34:7 cm.
249

Astfel. totalul valorii


'repartizat: - la cusitura laterald - la pensa din sPate - la pensa din

de cambrat

pe linia taliei a fost, de 7 cm, care

s-a

3 cm;

. p;lili;$;r,e"l"ilii*r

largimea: bluzef '"^rta . ll2CS +2cm:39+2:41cm. Linia tirului se corectea zd cainfigura 9'5'

faP

cm:,

2 cm.

:nbo:

pf,|

9.3.2. Construirea tiparului de

mineci

Tiparul de manecd (fig. 9.6) se construiefte pnffu jumatatea minecii dupi J" ajutorul .ut*.'ranJ.a ruletei, sE pot copia ambelg Re4i pe o coal[ de hArtie' Tiparui se realizeai1 p baru dimensiurilor riscroielii mAnecii a. a"-se astfel o concordinla perfecti intre mAnecd 9i riscroiala mdnecii u.ig*lnde la bluz6. M6surile necesare sunt: (r - addncimea rdscroielii; ar : 27 cm;, se m[soard pe tiparul bluzei fig. 9.5) distanla 20-8 + 2-10; vr rascroielli; cr:33 cml se misoard pe tiparul bluzei (rlllvwlrLrtlrfq .ir."tnf.iin1a rsJvrvrvr4lr - :-flrg. 9.5) distanla pe riscroiald dintre punctele.2"O ,\ 22:,. ' - lungimea mdnecii Lnt = 45 cm; : - ldlimea m6necii la tiv. /rr,,, de I1.5 cm' se traseazd c mAnecI Pentru construirea tiparului dreapth pe care se noteazh, punctul 1' '1.'indt1imia capului de mdne.cd se stabileqte in func1ie de adAncimea rbscroielii mdnecii:

I
mryt

mis
,C4GS

'U,1ffi

I-2 = t%3 =+ -3 = lo,5 cm. Din punctul 2 se duce o orizontal6 pe care se \a


mdsura ldrgimea 2. Lungintea mdnecii:

mdnecii'

I-3 = Lnt = 45 cm. Din punctul 3 se duce o orizontald pe care se 1! mbsura ldrgimea mAnecii. la tiv.
3. Ldrgimea mdnecii:

,-t:T!r=+="17,5cm.
Ldrgimea mdnecii la paftea superioard se ndsoard & la punctril /, in diagonal6' pdnd ce interse-cteazl orizontala dusa ain punctul 2. Se traieazd o dreaptd ajutitoare inte punctele 1 gi J. 4. Ldrgimea mdnecii la tiv:

3-5:ll.5cm. Fig. 9.6. construirea Se unesc punctele 4 9i 5 realizandu-se


tifarului 250
de

taietura cusi

mineci. turii interioare.

5. Puncte ajutdtoare pentru 4-6

trlsarea capului de mdnecd:


V'

6-7

--

7--8

: 8- I :

I.-1 = l':t 44

= 4.4 cm.

Repartizarea distanlelor se efectueazd pe diagonala l-4. Din punctul 6 se :oboari o perpendiculard ajutdtoare pe dreapta 1-4, iar din punctul 8 se ridicd
o

perpendicularl ajutdtoare pe aceeati dreaptS.

.
dupa
Se traseazd

6- 9: I cm'. 8-10: I cm;


9-ll=0.-5cm'

parul necii.

inecii

ei (r..
:ei (r'.

linia capului de mdnecd cu ajutorul florarului'. unind punctele: 1, 10, 7,9 qi 4 pentru paftea din fa16 a mdnecii; I, 10, 7, I I qi 4 pentru partea din spate a mAnecii. Dreapta I - 3 reprezintd linia de centru a mAnecii. ceea ce corespunde. in rimpul croirii, cu direclia firului de urzeald a fesaturii. 9.3.3. Construirea tiparului de guler Tiparul de guler se construieqte in raport cu rdscroiala gAtului. luAnd ca bazd mesura circumferinlei gAtului iS - in iazul de fa15 fiind de 32 cm. in vederea construirii tiparului de guler (fig. 9.7) pentru bluzd se traseazi un unghi drept cu

:aZd,

;te in

rArful in punctul /. l. Lungintea gulerului:

rz :
se va Din punctul

fv; =!vs=

15 cm.

se

ridicd o perpendiculari.

2. Linia de rdscroiald a

gdnlui: l-3 = 4 cm. Din punctul 3 se duce o perpendicular5. iar intersectia ei cu verticala din
gulenilui Ia spate:

SE VA

punctul 2 se noteazd cu punctul J.


3. Ldyintea

3-j :

6.5 cm.

1. Ldyinrca gulerului
Lrd de

infald'
cm.

1-6:5,4
1-7 =
3.-5

rntala

5. Lungimea colPului de

guler;

intre

cm.

cusa-

Se unesc punctele 2 gi 7 printr-o dreaptd prelungitd pe care se mdsoard lalimea colgului dp guler: 2-8 = 8.5 cm; 3-9 = I/.2-6.

.2

Fig. 9.7. Construirea tiparului de guler.

251

0,90

m/2

Distanta 2-6 se mdsoard pe palul bluzei (rascroiala gAtului

spate). Punctul 9 constituie semi.,


t-- ------*----l tl tl L_____--_-----J

pentru montarea gulerului in r',, croiala gAtului gi. in acelagi tir:.

de intAlnire cu cr-rsdtura de la un..

lr t\ /\ /r
!

/\

l--'1\ t\

-------\

punctul ajutdtor pentru trasa::,


liniei de montare
a gulerului. Se unesc punctele 3, 9. 2 p." cum qi 5, 6. I prin linii arcuite. .., alizdnd linia de montare gi linia ;, lerinei gulerului.
9 .3.4. Aqezarea tiparului p ' material qi croirea bluzei

lr

,_F*

Croirea unui produs (simplu scomplex) se executd pe bazd de pare. Aceastd condi{ie col'spur.-: unei organizdli tchnice a rnun! ar6nd doud avantaje deosebit , impoftante:

nilor non-nale. ugurAnd confeclicrrrea produsului:

asigura respectarea dimens.-

asigura folosilea rationali


.

Construirea tipalului qi de. parea lui pentru croit constit pregdtirea lansirii in produclie produsului. In condiliile confeclionarii u:. produs dupd comand6 qi rnisuri dir iduala. tiparele construite se : Fig. 9.8. Incadrarea tiparelor de bluzi pe malosesc la croit ata cum au rezul:: terial. in condigiile cont'eclionarii produ.. lor in serie. tiparele construite se completeazd cu adaosurile necesare pentru :: zerve. Aceasta condigie este absolut necesard a fi respectatd. pentru a se asigprecizia croirii tuturor detaliilor produsului respectir'. De asemenea. nutnai r. pectend aceastd reguld irnportantd se poate asigura o incadrare a tiparulLrr mod ra{ional. oblinand un consum redus de material. condilie deosebit de imp ' tant5 in special la productia de serie. in figura 9.8 este redat setul de tipare necesdre croirii. Liniile pullct:'' reprezintd marginile tiparului. iar cele continui rezen'a addugatd la conturul parului construit. Valoarea rezetlelor este impusd de nonna intema in func1ie -,
produs.

materiei prime. condilie esentiale icftinirea plodusului respectir

252

ih

I tl-

rnul
.mar

Pe tiparele pregdtite pentru produclia de serie este necesar si se treacd indicalii suplimentare. de exemplu: mijlocul felei dacd este in fir drept. mijlocul spatelui daca este in lir drept. dublu. indicafia firului drept pe nAnec5. guler. numdml pieselor care urneazd a fi croite etc.
neapdrat unele

rds-

i*p
are?

9.3.5. Indica{ii tehnologice


dupd croirea detaliilor se dau serrne largi. pentru a transpune liniile de contlrr pe ambele foi de fesituri. La unele tesdturi de burnbac sau mdtase (dacd sunt apretate) semnele largi pot fi iniocuite cu semnele date cu ruleta zimlatd. care sunt

in

cazul confecfiondrii produsului dupa comandi qi mdsurd individuala.

pre, f-

I pe-

suficiente pentru a se putea monta produsul. Semnele largi se taie. dupd care
monteazd cusdturile laterale gi ale umarului.

se

ipe
_l

sau

le tiunde

rncii.

tde

Pentru pregdtirea corectd a produsului la proba int6i cusaturile se calcd uqor. netezindu-se in acelagi timp toata bluza. Se pregdteqte qi mAneca dreaptd la probd. executdndu-se cusdtura de incheiere. indoind tir''ul mAnecii gi increflnd ugor capul de rnAneca. Dupa efecnrarea probei I se fac corecturile necesare. dupb care se executd cusdturile la maqind: se curd{d apoi de atA $i se calcd toate cusdturile; se executd fenta qi butonierele brodate (festonate) pe partea dreaptd a pieptului. dupd mdrimea nasturilor. ce se vor coase gi se surfileazd toate cusdturile. cu ma;ina speciali de surfilat sau prin feston manual; se pregdtesc rnAnecile la gata gi se
coase

nsiuiona-

Se executl gulerul qi mangeta. se monteaza fala pe dosul de gr"rler (la maEind). se potrir.eqte rezerva gi se intoarce prin insailare. Se monteazi ambele mAneci qi gulerul. pregatindu-se astfel produsul pentru
proba a II-a.

titul.

ala

lla in
Jecu-

tituie

fie

'a rne foultat.

unui

Dupd efectualea probei a II-a se corecteazd evenrualele deficiente qi se finiseazd produsul. cosAndu-se mAneca gi gulerul la magind. se executd tighelele de gamitura. Dupd curdfarea totald de a{e. produsul se calcd la gata gi se cos nasturii. Tehnologia confecliondrii oricdrui produs de imbrdcdminte urmeazd aceleagi etape descrise mai sus. cu adaptarile necesare in funclie de model. In toate cazurile se are in l'edere ca operaliile sd fie absolut corect executate, finisate cu grija. astfel ca. pe lAngd calitatea execuliei, sb se asigure qi un aspect
estetic superior.

luse'u reigura

i resui in lporctate

9.4. ROCHITA
Rochila este sortimentul de imbrdcarninte cel mai frecvent intAlnit in garderoba fetelor. intrucAt poate avea multiple destinafii. cum ar fi: pentru cas6. gcoalS. sport, joacd. ocazii deosebite. spectacol (fig. 9.9). In frrnclie de destinafie qi anotimp se vor folosi materialele adecvate ca: tesdturi si tricoturi din bumbac, in. mdtase. l6nd. fire chimice gi in um.rt...

ul tiie de

Fig. 9.9. Rochili lejeri cu cordon.

253

g.4.l.Construirea tiparului de bazi


Tiparul de rochie pentru.fete de vArsti qcolard se constmiegte pe baza ryloraqi principii ca qi bluza, avdnd insd o serie de particulariti,ti corespunzitme
v6rstei. Ca gi la alte sortimente, tiparul de bazl se construiegte fird a line seama e nici o indicalie de model. Urmeazi ca ulterior, tiparul de bazd Sd se prelucrea
I

corespunzitor modelului dat.

: - circumferinla bustului CB : CT : - ciicumferinfa taliei


circ{rmferinla

Pentru construirea tiparului debazdse stabilesc mdsurile necesare: IC 154 cm; - indllimea corpului

llr F rL F

!1r

76

cm1,

lilime, tiparul se imparte pe cele trei dimensiuni principale astfel: lilimea spatelui ls : 16,5 cm; . - ldlimea riscroielii ' lr : ll cm; - ldlipea pieptului 45 cm. lnlimea totali a tiparului In condiliile producliei de serie, unele dimensiuni se stabilesc prin calcul fur baza formulelor date in tabelul 6. Pentru dimensiunile de ldlime a tiparului fanlL de ld$mea reali a corpului se adaugi la misurile calculate un adaos de lejeritm pe cele trei dimensiuni, dupd cum se prezintd in tabelul 7.
Pe TABELW* Cnlculul misurilor propor(ionale
Valoarea mdsurii Formula de calcul

: lungimea taliei Lt : /l - indlfimea Eoldului : lungimea produsului Lp, = qoldului


CS

70 cm; 86 cm; 38 cm; 56.1 cm; 88 cm.

lcml
LSlirnea rSscroielii gAtului la spate

#*.r=i3lt
10

= 5.8 cm

Ad6ncimea riscroielii mdnecii laspate (Ars) Ilungimea taliei (Ztl

+ 10.5 =

l0

+10,5=18.1cm

frr b(

inillimea qoldului

f/g.)

Ars + Lt: lg.1 + 3g =

-56.1 cm

F F &

$+sS={.6+s.s=16cm

ef;, =fva=s"
Pentru control:

ffua,s=f;olol,5=8"*
pe
GT

ls+Ir+lp=lD
2

=76 =38cm 2

h H

2s4

TABEI,L/I,8 Reparfizarea adaosului de lejeritate


Denurnirea mdsurii

Adaosul de lejeritate

Total dirnensiune Icm]


15 +
$

lcml
L6limea spatelui
LSlimea rdscroielii
1.5
3

1.5:16.5 cm

l:11

cm 17.5 cm

Lblimea pieptului Total adaos de lejeritate

2.5
'7

15 + 2.5

Pentru desfEqurarea construirii tiparului se traseaza in partea dreaptd a colii de hArtie o verticalS din punctul 1 (fig. 9.10)' l. Addncimea rdscroielii gdnlui la spate: l-2 :2 cm. 2. Addncintea rdscroielii rndnecii la spate se stabilegte din punctul /: t*3 : Ars + 2 cm : 18.1 + 2: 20,1 cm.

3. Lungimea taliei se stabilette 16 \A din punctul /, in baza mdsurii luate


sau calculate:
l8

9(

l9

1-1

: Lt:

38 cm. se stabileqte
I

28

f . indtyintea

soldului

in bazamdsu'ii luate sau calculate:

L-

I_5 : Is: 56,1 cm'

tu
ll
I
I

5. Lungimea rochiei (produsului)


se stabilegte din punctul 2;

2*6

:88

cm.

123

Yn

,rl {tt
I

\rq
L'j

Din punctele 2, 3, 1, 5 qi 6 se duc drepte perpendiculare pe linia de mijn

-i .j

loc a spatelui. 6. Ldyimea rdscroielii gdului la spate se stabileqte pe orizontalS din punctul 2 in baza formulei de calcul din tabelul 6.

2t,

?q

5l 50

2-7:5,8
7-8
1

cm;

:2

cm.

I
I

Din punctul 7 se ridicd o verticale pe care se noteazh punctul B, duPa


care se unesc punctele B qi 2 printr-o linie arcuitd formand rdscroiala gdtului la spate.
53

t8

5t,

l I

Fig. 9.10. Construc{ia tiparului de rochif6.

255

7. Ldlimea spatelui se stabilegte pebaza m'isurii luate, sau pebaza mbsurij calculate gi majorat6 cu cota parte din adaosul de lejeritatel

jllt l

=/s + 1.5: 15 + 1,5: 16,5 cm. Din punctul 9 se ridici o perpendiculard care la interseclia
3-9

rd
cu orizontala din

punctul 2

senoteazdcu 10.

8. Ldyimea rdscroielii mdnecii se stabilegte pe orizontald din punctul 9:

'

g-Il:lr+3:8+3:llcm.
se

fir-D

Din prurctul 1/

ridica o perpendiculard ajutdtoare. 9. L|fimea pieptului se stabileqte tot pe orizontala principalb din punctul
1

ry

//

rmnl

1-12

lp + 2,5

15

2,J

17,5 crn.

'

Din punctul /2 se duce in sus qi in jos cdte o perpendiculara. pe linia principali a tiparului, iar la interseclia cu linia taliei, a qoldului qi a tivului se vor nclit punctele 13,145i15. h ' IA. Lungim-ea taliei in fald se stabilegte in firnclie de lungimea taliei ir
spate:
I

rnc
dE

I3-16:
fa15.

V.1-4

+ 1,5:38 +

1,5

39.5 cm.

Din punctul 16 se duce o perpendiculard pe care se va stabili lilimea gdului din


I

rlmt

I. Ldlimea rdscrciielii gdtului din fafd: t6_17 : V.2_7 + 0.5:5,9 + 0.5:6,3


rdscroielii gdtului in fald:

cm.

12. Adlincintea

tA-18: V.2-7:

5,8 cm.

Din punctul 17 se coboard, spre interiorul tiparului, o verticald, i-ar_din punstul 1B s" du." o orizontald, intersecfia lor se noteazd cu punctul /9.'Din punctul 19 se duce o diagonald la punctul 16, pe care, la distanla de 2.5 cm se \t
nota

Punctul2o:

rg-20=

2.5 cm.

ffi

Se unesc

purctele 17, 20gi 18 cu o linie arcuitd, realizdnd rdscroiala gAtulu

in faf6. 13. Po:ilia pensei de bust se stabileqte la jumdtatea distanlei I I-12, VT

punctul21;
r

t-21

Din punctul 21 se duce o verticale in sus qi in jos pind la linia goldului. Intersecfia acestei verticale cu orizontala dusi din punctul 16 se noteazd cu punstul22, cu linia taliei prin 23, iar cu linia qoldului cu 24. 14. Linia umdrilui Ia spate se stabileqte prin punctul 25, pe verticala dr
punctul /0:

"+t=ry=8,7cm.

t0-25 :2,5 cm 25-26 = I cm.

o
a
U

256

za masurl:

mald a corpului in cadrul acestei empe de mdrimi. Se unesc punctele 8 gi 25 cu ontala din
o dreaptd prelungita pe care se noreazd pr-rnctul 26 la odistanld de 15. Linia urndrului lafota se stabile;te prin punctele 27 Si 2B:

Cotele indicate sunt ralabile pentru cazuriie clasice. la o confbnnafie nor-

crn.

tul 9:

Prin stabilirea
t-a1a.

25-27: i cm. pozitiei punctului 2/ se fixeazd indltimea liniei umdrului

la

rnctul

tul
1./

care intotdeauna trebuie sa fie mai coborAtd fatd de linia umdrului de la spate. Din punctul 27 se duce o orizontald ajutatoare p6nd la rerticala din punc11.

16. Addncintea pensei de

bust

se srabileqte la jurndtarea distanlei

2r-22;

l/ -r'e * V':l -:2 - ll :t-:J=----=


ria princi3

r =l0.8cm:
2I-28 se traseazd un

\'or nota
la

ts-:e:*r,rs"r,=38 l0 l0-t.-r=_..icm.
cu varful compasului in punctul
-?1 gi

r taliei

cu deschiderea

ea _eAtului

Punctele 2l qi 29 se unesc printr-o dreapta pe care se va stabili lungirnea taieturii pensei de bust. 17. Egalareq tdieturilot.pensei de bust.

arc de cerc spre dreapta. pe care se va aplica cota de adancime a pensei de bust. de 2.3 crn in cazul de fa1a.

22-30

2I-3I :'
urndrului. 18. Lungimecr untdrului

0.75 cm:

I/.2I-30.

Prin stabilirea punctului J0 se asigurd o inclinalc corespunzdtoare liniei

lin punc)in punccm se Ya

infa;d

din spate:

se stabile;te in fLrnclie de lurgimea umdrului

31 3:

V.9-l50

eV.

t7

30.

la gdtului

Valoarea rezultatd se aplica din punctr-rl 3l pfnFt la intersectia cu orizontala din punctul -?7, intersectie norati cu pungul J2. punctele J1 gi J? se unesc printr-o dreaptd ce va constitui tiietura umdrr-rlui din tata. 19. Puncte/e ajutdloare pentru lresaree liniei cle rciscrctialci a ntdnecii;

-12, prin

9-jJ
dreaptd pe care se noteazA:

v'9

2_ +

:5*=

= 7.8cm.
-si I

Unghiuriie cu r'drlirrile in puncteie lului. Incu punc-

se impafi

in

doua cu cate o

icala din

: 3 cnt: ll--ii : 2 cm: tl 36 -- 5 ern.


9-31 Prin punctele 26, 33. 31. 35, 36 qr 3) se traseazd linia de rdscroiald a mdnecii. Pentru reuEita fonnei rascroielii. la trasarea liniei se r,'a folosi florarul. AcelaEi florar se va fblosi gi la trasarea liniei capului de rnAnecd. asigurdnd astfel o concordantd intre rdscroiala ;i capul ,Je mAneia.
17

Manualul croitorului

257

20. Pozilia cusdturii de subra! se stabileEte prin punctul 37, model. In cazul de fa1a, pozilia punctului -17 se stabilegte astfel: 9*37

in funclie

: r, ;tt ;= = 5 cm. ^o $x0.5

Din punctul -JZ se coboard o verticald care la interseclia cu linia taliei de:. mind punctul -lB, cu linia goldului punctul 39, iar cu linia tivului. punctul 40 21. Pozilict pensei din spate se stabileqte prin punctul /1:

1-Jt

v'9

: 25 = + 2_

= lo.7 cm.

Din punctul 4l se duce o verlicald. in sus gi in jos" fald de linia taliei. h:. seclia cu orizontala din punctul -J se noteazd prin punctul 12, iar cu linia go.: lui prin J3. 22. Cambrarea rochiei in talie la cele trei cusdturi - pensa din sp:', cusdtura laterali gi pensa din fala - reprezintd dit-erenta dintre distanla 1-:: circurnferinla taliei. La jumatate din valoarea circumferinlei taliei se ada-. cota de lejeritate de 3 crn. dupl cum umeaz5:
.

ct+3:33+3:36cm.
l)istanla
1_

13 ftindde 45 cm. unneazd sd se cambreze:'

45%36:9

cm.

Volurnul total de 9 cm se rcpartizeazdin cele trei pense astfel: cusAtura de subra!: 3B*41 : 3B*15 : 2.5 cm: pensa din spate: 1l-16 : 11-17: 1 cm; pensa din fald: 23-48 : 23-19: I cm. goldului. din punctul 21 se mdsoard cdte 0.5 cm intr-o parte Pe linia
notAnd punctele cu 50 gi 51:

;i

21-50

21-51

0,5 cm.

Se nnesc punctele 21, 18. 50 qi 21, 19, 5l prin linii drepte. fonnAnd taie:* pensei din fa1a. Intersecfia cu linia tivului se noteazd prin punctele 52 qi res:,

tir

i-1.

La cusitura laterala se unesc punctele 37, 11, 39 Si 37, 15, 39 cu linii dr.: formind tdieturile cusdturii laterale. Intersectia cu linia tivului se noteaz: punctele 5/ gi respectir, 5i. La pensa dinipate se unesc punctele 12,'16, 13 Si 12. 17,13 cu linii dr.,
form6nd tdieturile pensei din spate. Construirea tiparului de mAnecd intdlnite la tiparul pentru bluzd.

gi guler se

bazeazd pe aceleagi

prin:

9.4.2. Indica{ii tehnologice Tiparele modelului. prelucrate in cele mai mici detalii pot fi date pe -- croit. Se va avea in vedere ca. in funcfie de caracteristicile modelului respe; sd se lase rezern'e pentru cusdturi gi tiv.
2s8

t
Detaliile se croiesc linAnd seama de indicaliile date pe tipar. Se respectd cu :irictele indicaliile firului drept fbrd de care nu se poate realiza modelul indicat. Dupd croirea detaliilor se dau selnne largi gi se pregdteqte produsul pentru rontat. Montarea produsului pentru proba I. efectuarea probei, corectarea depregdtirea probei a II-a. precum gi finisarea rochilei sunt asemdndtoare =ctelor,
:u cele de la bluzd.

in toate cazurile se are in vedere ca toate operaliile sd fie corect executate. :lnisate cu grija astfel ca. pe ldnga calitatea execuliei si se asigure gi un aspect :stetic superior.

9.5. PANTALONUL CU PIEPTAR PENTRU COPII


Pentru construirea tiparului de pantalon. prezentat in figura 9. I .are urmdtoarele dimensiuni, luate pe colp: - Lungimea exterioard a pantalonului Le :68 cm; - Lungimea interioard a pantalonului Li :48 cm; ct :32 cm: - Circumferinfa taliei c,l :36 cm; - Circumferin{a qoldurilor I tiv : 18 cm. - Largimea la tiv o linie Pentru construit'ea tiparului se traseaza rrizontald in partea de sus a colii de h6rtie. La nijlocul acestei linii se ia un punct notat cu 1 din
Jare se traseazS o vefticalA

sunt nece-

injos:
68oh48: 20 cm:

I-2 :

LS

LeYoLi

2*-l:9*2=b+2=5.6cm: r0 - 10 I-1 : Le: 68 crn.


Linia genunchiului:

t-t:tat

*,=++3=27cm.
i
se traseaza linii orizon-

Din punctele 2, 3, J,

iale de o parte gi de alta a verticalei din

/:

t-u: +

=35 =

18 cm'

Lhlimea rdscroielii felei de pantalon:

6-7:lL+2=b+2=-i.6cm. l0 l0
Prin punctul 6 se traseazd o verticald. la intersec{ia cu linia taliei se noteazd punctul 8:

8-9:,1

Fig. 9.11. Pantalon pentru cm cotd fixd.


copii.

259

Lilimea pirlii din fafl pe linia taliei:

e-to:t*t=t*t=
Pozilia dungii

19 cm.

pantalonului: 3 7 , 3-ll: r 2 5.

Prin punctul ,1/ se traseazd o vertical5 ce va constitui dunga pantalonului .lir lala qi reprezintd firuIdrept la croit. Punctul 12 renrlrtd, din j.nterseclia verticalei trasate prin punctul /1 cu crnG zontaladin punctul
Pe linia

tiwlui:
t

tJ'3-ll, : l 2

18

2-tvLtt.

s.-

Se unesc punctele 3 Si t4 cu o dreapt6, la intersecfia cu orizontala din ptutul 5, se noteazd, cu 15. 15-16: I cin - cotd variabild in funcfie de lirgimea pantalonului pe linn genunchilor; I2-17: 12-16; 13- 18: I3-14. Pentru a se da forma'finald in vederea croirii se unesc punctele /0 $ j printr-o linie curbi care sd ia forma qoldurilor. Punctele 3 qi l6.respectiv 7 Si 17, se unesc cu linii ugor curbate spre interi,u Punctele 14 gi 16.. respectiv 17 gi 18 se unesc cu linii drepte. .-/ ' Rdscroiala la fa16 se contureaz6 cu o liniecurb6. conform schilei. Pe partea din spate. pe orizontalele trasate in dreapta verticalei din puncrui se va construi tiparul pentru spatele pantalonului. Ldlimea pe linia goldului:

3_te =

t *t =! *3 = 2l
:2
c,m -cotd fixd.

cm.

Prin punctul /9 se traseazi o verticali de la linia de profunzime a rdscroicff pdnr la linia taliei: t g-20 : 2 cm- cot6 fixd:
3-21

Punctele 20 Si 21 se unesc printr-o dreapt6. Se duce o perpendiculari segmentul 20-21 prelungiti deasupra liniei taliei. Ldlimea rdscroielii la partea din spate:

Ig-22 =

$ =4 =7,2 cm. 55

Linia dungii la spate se determini astfel:


.Se misoari segmentul 3-22 qise imparte in dou[. '2 =ZZ Prin puncnrl 23 se traseazi o linie verticali care corespunde cu frrul drepr h croit. La intersectia acestei veiticale cu linia genunchiului se noteazi prrnouliL
3-23 24, cu linia

3-

tiwlui

25.

260

f=
Ldlimea parftalonului pe linia tirului:
25-26

25-27
se

=I

t-jt'

+2 = I I cm.

.ri la

ori-

determinl astfel: 24-28: 21-29: 12-16 + 2 cm. indllimea riscroielii Ia partea din spate: 21-30 : 1-24.. Se mdsoard segmentul 1-24 Si se aplicl din puncful pendiculara trasati pe 20-21. Ldlimea spatelui pe linia taliei:

Ldlimea pe linia genunchiuiui

2l pdnd intdlnegte

per-

0-3t
unc-

+Z

cm=! *2 = l8 cm.

Se contureazd spatele depantalon conform schilei din figura 9.12.

linia

CT

cl

$iJ
)nor

,\

I
0

t0 \

l3t
r1

tul /

-,, 7

II

\
3

2r^\
rielii

\23 )--

A
I
l

22

ts)

I
I

/i
I I
I I

I
I

I I

'd pe

17

12

t6

,i
I

\ \
l2A
24

I I I

29

I I
I

rpt la

nctul
ta

25

11426
Fig. 9.12. Tipar de pantalon pentru copii.

27

I.
irB$te
2.

mijlot

dicii.
3.

futA
ryatel d cer

nrlu
1
E:

EN

tfinia mnsu

emp EA
9E St

F.e

Etl @rl Wl
pml

lfut

Gi Tb
EN

S-ar putea să vă placă și