Sunteți pe pagina 1din 63

Aprobat de

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


cu Nr.36
15

41

14.07 .1999

STELA BERCIU

CAIET DE MUNCA INDEPENDENTA


PENTRU ACTIVITAil MATEMATICE ,

- grupa

pregititoare

EDITURA PETRION Bucuregti C.P. 1-310, Cod 70700 Str. Calea Plevnei nr.124 E-mail: petrion@starnets. ro Tel.: 637.23.34. Fax: 312.45.25

OBIECTIVUL NR. I - sI formeze grupe dupi 1-3 criterii considerate simultan. Figa nr. l: Formeazd grupa uneltelor grddinarului. Coloreazd grupa fructelor de toamnd
culoarea galbend. Taie cu o linie grupa legumelor de toamnd de culoare rogie.

care

au

ffi
G
F-{ B*,4
l:l

0 o&

a
l=l @

Figa

nr.

2zFormeazd grupa produselor cizmarului. Coloreazd grupa fructelor mari. Taie cu o linie grupa fructelor mici'

Fiqa nr. 3: Formeazi croitorulu

N,ffiffi b@ %"@

@rc

0
W d

ru
M

fr

vws

lffi@ w

N@_

ffi

ffiy ,\ou o --l (-) &

Figa nr' 3: Formeazd grupa produselor croitorului. Coloreazd legumele. Taie cu o linie uneltele croitorului.

Figa nr. 4z Coloreazd grupa florilor de primivard care nu au culoarea a1ba. Taie cu o linie floarea qi pasdrea care vestesc primdvara. Formeazd grupa pdsdrilor care zboard gi nu sunt
pdsdri domestice.

Figa nr. 5: FormeazE

linie grr,rr

\[t ))
It/
l.r.ii

ut,

Figa nr. 5: Formeazd grupa uneltelor zidarului. Coloreazd grupa uneltelor tAmplarului. Taie cu o linie grupa produselor t6mplarului.

Fiqa nr. 6: Formeazd grupa pieselor de aceeagi formd gi grosime. Coloreazd triunghiurile groase. Taie cu o linie cercurile groase gi mari.

mici

qi

Figa nr. 7: Priveqte gnryn parte din gnm parte din grupe

o\-. v
O

50

06O

FiSa nr. 7: Priveqte grupurile formate. Corecteazd gregelile. Explicd ce figurd geometricd nu poate face parte din grupa respectivd. Folosegte o slgeati pentru a ardta ce figuri geometrice nu fac parte din grupe. Stabile$te criteriul dupd care au fost formate grupele.

8O

ntr Fp

p (rv/

rE ilZA

Figa nr. 8: a) Uneqte figurile geometrice din mijloc cu cele de aceeagi formd qi grosime. Coloreazd cu albastru pdtratele subliri qi mari. b) Unegte figurile geometrice din mijloc cu cele de aceeagi formd gi grosime. Coloreazd cu ro$u grupa figurilor geometrice de formd dreptunghiulard mici gi groase.

Fiqa nr. 9: Separ5 din cele subliri


geometrice Denumeqte

na O
VA

a a

il^O \E \o/\ 7A \O
9E
^

ll- o ao
l0

FiSa nr. 9: Separi din grupele de pdtrate gi cercuri pe cele mari de cele mici gi pe cele groase de cele subliri. Deseneazd in diagramele din partea de jos: in partea st6ngi figurile

geometrice groase mici, iar

in

partea dreaptd figurile

g"o*.tri""

mari

Denumegte gi coloreazd grupa figurilor geometrice care au rdmas.

li rit1i.i.

& dQO
Y\()\/
t1

D-n o OcO

Figa nr. 10: a) Unegte figurile geometrice din mijloc cu cele de aceeali formi gi groeime. Coloreazi cu galben grupa figurilor geometrice cu forml de triunghi mici gi subliri. b) Uneqte figurile geometrice din mijloc cu cele de aceeagi formi gi grosime. Coloreazd cu albastru grupa figurilor geometrice cu formd de pdtrat gi mici.

OBIECTNAI.
multe obieteFiga nr.

A.)

ll:

Csl,sre-d

rc od
\

O O

Omrq
t2

oLu]Q

multe obiecte.
FiEa

OBIECTML NR. 2 - si

recunoascl pozifii qi relafii spafiale intre

doul sau mai

nr. I 1: Coloreazd

desenele din partea de sus a imaginii. incercuiegte desenele din partea de jos.

Figa nr. 12: Coloreazd cu ro$u lalelele aplecate spre dreapta, cu galben pe cele aplecate spre stdnga. incercuiegte-le pe cele aplecate spre dreapta. Coloreazd cdnile care au coada in partea stAngS. Coloreazd cu galben fluturii carc zboard spre dreapta, iar cu albastru pe cei care
zboard spre stdnga.

Figa nr. 13: Coloreari

linie

desu-

obiecte-c,r.

tr

W
t4

{=:

Fqa nr. 13: Coloreazd desenul din primul plan. incercuiegte desenul din planul al doilea. Taie cu o linie desenul din planul al treilea. Formeazd grupa fructelor, grupa pdsdrelelor qi grupa
obiectelor de imbrdcdminte.

l5

Fiqa nr. 14: Coloreazd desenul care se afl6,,intre" alte desene. incercuiegte desenul care se afld in partea dreapt[. Taie cu o linie desenul care se afl5 in partea stdng6. Deseneazd un cercule{ in dreptul desenului care se afl5,,lAng[" alt desen. Stabilegte vecinii.

Figa nr. 15: Deseneaz5


spate. Dest

desenul car:

\'q-;
l6

Figa

nr. 15: Deseneazl buline pe obiectele care se afl6 in fa!a. Coloreazd

desenul care se afld in spate. Deseneazd stelule pe obiectele care se afld ,,intre" alte obiecte. Taie cu o linie desenul care se afl5,,sub". incercuiegte desenul care se afld,,deasupra".

t7

Fiqa nr. 16: Coloreazd pomul cel mai apropiat de lac. incercuiegte pomul cel mai depdrtat de lac. Taie cu o linie pomul din mijloc. Deseneazd o steluld in dreptul obiectului care se afl6 ,,intre". Deseneaz[ un cercule! in dreptul obiectului care se aflE,pe".

Figa nr. 17: Privegte in

partea drer

ciuperci l5 partea drea

:q

/0 r' ,- y,
--t -/

\-.

"--6
-\ <p -\ -\-

t8

Fxa nr. l7: Privegte imaginea qi denumeqte pozilia fiecirui obiect desenat. Deseneazd cogul casei in partea dreaptd. Deseneazd doui ferestre pe partea laterald a casei. Deseneazl doud ciuperci l6nga pomul din primul plan. Coloreazd vieEuitoarele care stau cu fala spre partea dreaptS. Deseneazd trei flori 16ngi cdsu{d.

,/-eF a_./

-'-

-,.

1"{YC

t9

OBIECTML NR. 3 - si
interiorul diagramei
Figa nr.
9i din afara ei.

reprezinte grafic grupe qi

si

caracterizeze obiectele din

Figa nr. 20: Stabile;te i


pEtratelor

greqeli. I

obiecte 18: Privegte grupele formate gi dacl pictorul a greqit, corecteazd-L, explicind care parte din gmpa respectivd. Arati scoaterea lor printr-o sdgeati. nu pot face
Formeazd gruPa fructelor-

6N
,
Fiqa

nr. 19: Formeazi grupa animalelor sdlbaitice qi grupa animalelor domestice' Formeazd grupa u.,imalelor. Stabilegte asemdndrile qi deosebirile dintre cele doui grupe 9i
grupa nou formati.

Figa nr. 21: Taie cu o nu pot aile

,!
i/

20

Figa nr. 20: Stabilegte criteriul dupi care au fost formate cele doul grupe. Corecteazl eventualele gregeli. Formeazd grupa figurilor geometrice mici qi subfiri. Coloreazl grupa pitratelor mici gi subliri.

Figa nr. 27: Taie cu o linie figurile geometrice care nu aparlin grupelor formate. Motiveazi de ce nu pot apaprtine grupei. Formeazi grupa figurilor geometrice groase qi mici.

/ n\ ,\N 4+ \IA
t
N/ \

/Im
[Ttr
21

lIr

r0
[]

l-//

/\--

Fiqa nr. 22: Privili grupele formate. Ardtali apoi printr-o sigeati (ca in model) din care grupd pot face parte figurile geometrice din exteriorul diagramei. Coloreazl figurile grupei care ili plac mai mult. Spune ce gtii despre formele acestei mul1imi.

,m n 89 3A 4: u OQ ilq A

Fiqa nr. 23: Stabilegte c (ca in mod Coloreazi o

ffi

E tr T A T o o- tr
o5 l
22

Fiqa nr. 23: Stabileqte criteriul dupd care au fost constituite grupele.

(ca

in model) din care grupd pot face parte

Arati cu ajutorul unei sigeli obiectele din exteriorul diagramei.

Coloreazi obiectele care i{i plac mai mult.

Figa

nr. 24: Formeazl mullimea figurilor geometrice care nu sunt nici triunghiuri, nici cercuri, nici
pdtrate. Coloreazd figurile geometrice care au form5 de cerc dar nu sunt subliri 9i mari.

Fiqa

nr. 26: Ardtali p

grupei cal

ftTB OOOO
o
Fiqa

O_\ E\O

nr. 25:

Formeazd grupa figurilor geometrice care nu sunt cercuri, nici dreptunghiuri, ntct triunghiuri. Coloreazi figurile grupei care au formd de triunghi 9i sunt qi mari 9i groase 9i subliri qi mici.

Fiqa nr. 27: ArEtaf I

geomcti(

2 hffi-d onhlM
a
24

Figa nr. 26: Ardtali pe etichetd cum sunt figurile geometrice din fiecare grup5. Coloreazi formele grupei care sunt mici 9i subliri.

Figa

nr. 27: Ardtali pe

etichet5 cum sunt formele geometrice din fiecare grup5. Colorali figurile geometrice care nu sunt gi nu au formd nici de triunghi, nici de p6kat.

25

Fiqa nr. 28: Formeazd qi coloreazd obiectele care alcdtuiesc grupa obiectelor dulci. Taie cu o linie fructele care sunt dulci qi care in realitate au culoarea roqie. Deseneazl o steluld in dreptul alimentelor obtinute din carne de porc. Numdrd gi spune cite sunt. Dacd pofi sirie in eticheti cifra corespunzdtoare.

OBIECTIVL L
clasificare.
Fiqa nr. 30: Ordone&r

floarea;i

Figa

nr. 29:

Formeazi grupa mijloacelor de transport care merg pe apd. Formeazd grupa


mijloacelor de transport care merg pe uscat. Coloreazd acele mijloace de transport
Figa nr. care merg pe apa sau pe uscat, dar care transportd persoane. etichetd cifra coresnunzdtoare numdrului.

3l:

Ordonee;

Daci po{i, scrie

pe

mai inali

ffi

ffiru

ffiLffi

ry W
26

clasificare.

OBIECTML NR. 4 - sI efectueze

opera{ii de triere, grupare, scriere, comparare,

Fiqa nr. 30: Ordoneazd, pe spagiul de sus, figurile geometrice dup[ lungimea coditelor florilor, de la floarea cu coada cea mai scurtS, la floarea cu coada cea mai lungd. Spune ce gir ai format.

Figa nr. 31: Ordoneaz5, in spaliul dat, figurile geometrice dupi indllimea pomilor, de la pomul cel mai inalt, la pomul cel mai scurt. Spune ce gir ai format.

A
\
I

tl

l,lita
u#W
27

Figa nr. 32: Continui desenul respectAnd ordinea dat5.

OoA
o@
A
n

ora
N

A \7

Figa nr. 34: Uneqte ce ale eler-ulLu

Figa nr. 33: Continud desenul respectind ordinea dat6. Num5rd gi spune din c6te figuri geometrice este alcituit fiecare desen. Denumeqte aceste forme.

Figa nr.35: Unege cu c cu llvrro pE

28

Fiqa nr. 34: Unegte ce se potrivegte cu ajutorul unei ale elerului,

linii. Coloreazd acele obiecte care sunt lucruri

tr @

Fiqa nr. 35: Unegte cu o linie ceea ce se potrivegte. Coloreazi cu ro;u pe cele care au forml de p5hat, cu maro pe cele care au formd de cerc, iar cu albastru pe cele care au formi de triunghi.

{#-,

Qa) H(
L
29

NU

Figa nr. 36: Ordoneazd, in spa{iul dat, figurile geometrice dupd mirimea merelor, pornind de la cel mai mic.

OBIECTT\'LL

Figa nr. 38: Recunoa-.rr atitea pam-* pentru c-eie


pe etichetE

Ir-r

m*

A
Ordoneazi figurile geometrice

Fiqa nr. 37: Ajutd iepuraqul sd igi ordoneze morcovii in gir descresc[tor, de la cel mai gros morcov

la cel mai sublire.


respectdnd ordinea.

dupi

grosimea morcovilor,

IT F\

l-1
30

tr TO

qq

.BIECTIVUL NR. 5 -

Figa nr' 38: Recunoagt" de pe rochilele fetileror. Deseneazd fry1u s3o-rhicd tot atatea cercuri gi tot atitea pdhate cate triunghiuri are desenate fetifa oeseneazd tot atatea baroane -"hi1a. pentru cele douS fetile din partea dreapti, catsbaroane r"r+ din partea st6ng5. Scrie pe eticheti cifra corespunzdtoare numdrului de baloane. "r"

sr aprecieze cantit'{i globat prin punere in perechi. 9i

Yo,3

,14

,:?
l-D I

lol

31

Fiqa nr. 39: Deseneazd pe vasele din partea st6ngi tot atitea obiecte cite sunt pe eticheta de la mijloc. Verificd dacd sunt tot atitea. Deseneazd pe vasele din partea dreaptd cu unul mai multe obiecte fatd de cele de pe etichetd.

Figa nr. 40: Deseneaz;i

sunt

dqser,,

cercuiete la

)z

Figa nr. 40: Deseneazi pe caseta din partea stAngi cu una mai pulin stelule fa!6 de liniulele care sunt desenate in fiecare cdsu!5. Deseneazd pe fiecare balon cu unul mai multe
cerculete fa{i de liniulele care sunt desenate pe fiecare casetd a sa.

(,-\)\

Y/ t1 m
(

IIIIII
l

llll lil

il11ililil

JJ

Fiqa

Figa nr. 42: Deseneazd tot atitea pltrate cdte cercuri sunt. Deseneazd, mai pufine mere decdt cercuri. Deseneazd mai multe cipquni dec0t cercuri. Deseneazi mai multe creioane decit mere sunt. Deseneazd in caset6 obiecte ale grupelor care au ,,tot atitea"
obiecte.

ru UB
Numiri
qi spune cAte sunt.

run L

nr.4l: in caseta din mijloc sunt desenate: o stelufd, un cerc, un pitrat, un dreptunghi, un triunghi, o floricicI. Deseneazi in caseti tot atatea obiecte. Coloreazd cu roqu
cercurile, cu albastru pdtratele, cu galben triunghiurile, iar cu verde dreptunghiurile.

OBIECTI\-LL
Figa nr. 43: Formeq$ obiecle-t

iar cu'ne:
mulrirnii.-

fr? !fr:

t G

Figa nr. 44: Formea-i :


spune c3:a

re

Preciz*:i:

L.g'S

lffi

34

Figa

OBIECTML NR. 6 - si numere corect de Ia 1 la 10. nr.43: Formeazl mullimile posibile. Num6ri obiectele fiecirei mullimi.
mul{imilor care
se potrivesc.

Coloreazd cu rogu

obiectele mullimii cu qase obiecte, cu galben pe cele ale mullimii cu patru obiecte, iar cu verde pe cele ale mullimii cu doud obiecte. Formeazd pereche intre obiectele

wrururuffi

^sk

w
- 2'NuFiga nr. 442 Formeazi mullimile obiectelor date. Num6rd obiectele fiecdrei mu[imi, denumegte-le gi spune cite sunt. Coloreazd cu galben obiectele mu(imilor care au tot atitea obiecte. Precizeazd numdrul acestor mullimi. Rdspunsul corect fiJ dI gdrgdrila de pe ultima paginS.

4W

ffirfi

35

Fiqa nr. 45: Glsegte mullimile cu tot atitea obiecte. Indic5 numirul de obiecte corespunz[tor
mulfimilor. incercuiegte cifra corespunzdtoare, unind-o cu o linie de mulflmile respective. Priveqte pe ultima paginl gi vezi daci ai lucrat corect. Melcul i.ti va arita rispunsul.

Figa

nr. 46: Formeazi

fiecare mui
maro multir

*** **'*
2

*v
ff#ffiffi
'/5\-=-H{(B)'-.

*+*. *+*"

Ttr

tr

I
1

uI t]T
Itr
cercule!

7 6

4
5
3

Fiqa nr. 47:

Numiri srd partea sting


rmi

*o*

+*+
36

*,*

++f

Figa nr. 46: Forrneazd multimile qi deseneazd in caseti tot atAtea cerculete cite pdtrate sunt in fiecare mullime. Unegte fiecare mullime cu cifra corespunzitoare. Coloreazi cu maro mullimea cu noui pdtrate, iar cu rogu mullimea cu cele mai puline pdtrate.

r rI trT T

trtr tr TT trTT trtr 5I [ntr E= trT trT ur trtr trT EE- trr Ttr

t-r t-t l,t t-t78t-t 9 I-t 14 23


6

10

Fiqa nr. 47: Numir5 stelutele din fiecare caseti gi spune cite sunt. Deseneazd, dejos in sus, in partea stingi cu un cercule{ mai puJin fald de stelu}e, iar in partea dreaptl cu un cercule! mai mult. Ce poli spune despre cele doui multimi?

**,r,i

*** ***

***

:F

:t

:lr

*x*r*
,.
,*

*:F,F)r

*****

37

asociind cifrele.

OBIECTIVUL NR. 7 - si raporteze cantitata la numir gi numlrul la cantitate,


cit aratd cifrele din partea dreapti, jos. cdt aratdcifra din partea sting5, sus.

Fiqa nr. 50: Dessneazi


care au 6.

Figa nr. 48: Coloreazd florile mullimilor care au at6tea flori


incercuiegte buchehrl de flori care are atAtea

mai muhe,

flori

Fiqa nr. 49: Deseneazi pe etichetl atitea linii cite fructe care cresc in pom sunt in mullime. Unegte printr-o linie mullimea cu cifra corespunzitoare. Rdspunsul 1il dn pipugica
de pe ulima pagin5, dar nu inainte de a lucra tu singur.

Fiqa nr. 51: Formea.d o

cu trei elea

mulgimii cu:

,-+--

r.\
io

Oolise6
38

ffipffi73 ''JJilil 2 4

Fiqa nr. 50: Deseneazd, pe fiecare coloand atAtea obiecte cAt aratd cifra. incercuiegte mullimile care au 6,8,9,5 obiecte. Coloreazd obiectele mullimii cu cele mai puline gi cu cele mai multe obiecte. Numdr5 gi spune cite obiecte sunt in fiecare dintre ele.

$_ 4
A +
9

T) \@

o
10

tr
7 5

Figa nr. 51: Formeazl mul{imi de obiecte c6t ifi arati cifra. Coloreazd cu roqu obiectele mullimii cu trei elemente, cu verde obiectele mul(imii cu opt elemente, cu galben obiectele mullimii cu noui elemente. incercuiegte mullimea cu zece obiecte.

GG@

ffi8ffiWffi
39

Fiqa nr. 52: Glsegte solulia astfel inc6t

Deseneazd in partea dreapt6, tot atitea

si ai pe fiecare rind tot atAtea buline c6te indici cifra. linii cAt ili aratd cifra, apoi cu una mai pufin.

OBIECTI\'LL
concentrul
-. Fi$a nr.54:
1
c

10.

ooccoccoc
9

lnvata:e:
ro5u fruc:r

COCCCCOOC COOCCCCOCC OOCCCCCOCC CCCCCCOCOOO COCCCOCOC


Atageazi fiecirei mullimi cifra corespunzdtoare. incercuieqte mullimea cu cele mai multe obiecte. Coloreazd obiectele mullimii cu cele mai pu{ine elemente. Pe ultima pagini vribiula ili va arita dacd ai lucrat corect.

Fiqa

nr.53:

A AAAA trntrtrntrtrtrtr

oooooo:
$$s$$$$$0 :
40

nntnn 07

-^*f,\frd {w@@

OBIECTIVUL
concentrul
1

NR. 8 - si

formeze qirul numeric crescitor qi descrescitor in

10.

Fiqa nr. 54: invald fetila sd numere fructele, aritdndu-i prin linii ordinea crescdtoare. Coloreazd cu roqu fructele grupei cu un obiect, iar cu galben obiectele grupei cu zece fructe.

@&

ffi .\cal

4q\

$3

41

Figa

nr. 55: invali b[iatul sI

numere obiectele personale, arltdndu-i prin linii ordinea descrescltoare de la l0 la 1. Coloreazd cu verde obiectele grupei cu trei obiecte, cu maro obiectele cu qase obiecte, iar cu albastru obiectele grupei cu opt obiecte. Spune ce grupi a uitat pictorul sd deseneze.

Figa nr. 56: Formeazi

la 5 core

celelalte gru

JD
(:,

q@a

7"

\c f=

k"*
*j+
,J

f-^

42

Figa nr. 56: Formeazi grupele qi, in partea de jos, desene azd pentru fiecare obiect o bulini de la I la 5 corespunz5tor numSrului de obiecte. Continud, ca in modelul dat, si aranjezi celelalte grupe. Spune ce gir ai format.

ffi

w1)
@

TTHTI
43

Fiqa nr. 57: Formeaza grupele qi numlrd obiectele. Aranjeazd-\e in ordine, de la grupa cu cele mai multe obiecte, la grupa cu cele mai puline. Deseneazi in casete, pistrind ordinea pentru fiecare obiect al grupei, cite o stelu{d. Coloreazd cu verde grupa cu cinci
obiecte gi cu rogu grupa cu un obiect.

Figa nr. 58: Formeezi fiecare obir


cu

verde:r

W ffiffi

Wn

@@ #mp

6CFI@/

/a{s*

ffi/
/

TT E TN
44

Figa nr. 58: Formeazi grupele qi trece-le in casetele de jos, de la gase la zece, desenAnd pentru fiecare obiect al grupei cdte un triunghi. Coloreazi cu galben grupa cu qase obiecte, iar
cu verde pe cea cu gase obiecte.

N\7

ffi
TTMTT
45

Fiqa nr. 59: Formeazd grupe. DeseneazS, pentru fiecare obiect al grupei, un pdtrat.

##@AsK} \])-\[yr/ $ffi%*ffiffiffi

bW

ffiffi^
Mffi@

N \,ffi
n tr n

TTN
46

trn

tr

Figa nr. 60: Deseneazd in ordine descrescdtoare obiectele grupelor. Coloreazd atitea pitrate cdte ili arat6 cifra. incercuiegte cifrele care aratd vecinul mai mic al numerelor 1,3,5. Deseneazl o steluli in dreptul cifrelor care reprezintl vecinul mai mare al numerelor

0,2,4.

01234

OA

A'

Eotr A=o n
^

otr

tr

43210

troa
trA.EO

OA

A
543210

A=O

trfo

o
1234

OnA=O

47

Fiqa

nr.61:

Uneqte punctele ordine ai urmat?

in ordinea numerelor. Denumeqte obiectul pe care l-ai desenat.

Ce

Figa nr. 63: Unind pn veti obtirrc

6
5

;r2

Figa

nr. 62: Respecti

ordinea crescdtoare a qirului numeric qi vei obline un obiect. Cum se numeqte acest obiect? Cite spile are el qtiind cd numdrul de spile din fa{i este egal cu cel din spatele umbrelei, minus doud.

Fiqa nr. 64: UneqtE p obiece I

48

Figa

nr' 63: Unind punctele gi respectdnd

ordinea descrescitoare a qirului numeric, de la l0 la veli obline doui obiecte. Ale cui sunt aceste obiecte gi la ce forosesc?

l,

D
"9
obiecte a1i obfinut gi la ce folosesc.

8*7 L*..*a

*s

Figa nr. 64: Unegte punctele respectind ordinea descrescltoare a girului numeric. Spuneli ce

9',

*8

Md
49

naturale invi{ate.

OBIECTIVUL NR. 9 - sI determine locul fiecirui numlr in girul numerelor

Figa

nr.66: a) Desene;:
iar

Figa nr. 65: Respectind drumul Albei-ca-ZIpada, coloreazi cu albastru imbricimintea primului pitic, cu verde pe cea a celui de-al gaselea pitic, iar cu portocaliu pe cea a celui de-al qaptelea pitic.

in:l:

b) Desera'
?4Pt!-:.

iar in e.

.f\rr

e
.e(

ffi *w
-&;"---

v4

Figa

nr.67: Desenearj
pe cea de-:

$aptea Pa:.

{w
t\

pind la

rk

..S

{t \N
\

50

Figa nr. 66: a) Deseneazdin primul dreptunghi o carte, in al doilea un bloc, in al treilea o fereastrl
iar in al patrulea o scard.

[][]EE
iar in al patrulea o cugci.

b) Deseneazd in primul pitrat un nasture, in cel de-al doilea o batist[, in cel de-al qaptelea o casd, in al treilea o cani, in al cincilea o remorc6, in al gaselea un zmeu,

tr[trTtrTtr

Figa nr. 67: Deseneazl in cea de a doua vazl doui flori, in cea de-a cincea trei flori, in cea de-a laptea patru flori, iar in cea de-a treia o floare. Deseneazd pe prima vazd un cerculet, pe cea de-a doua doul cerculete, pe cea de-a treia trei cerculele qi tot aga mai departe pini la ultima vazi.

51

Figa nr. 68:

A)

Coloreazd primul 9i ultimul creion cu rogu, pe cel de-al treilea cu galben, pe al doilea cu albastru, al cincilea cu verde, al patrulea cu maro, al qaselea gi al optulea cu portocaliu, al gaptelea gi al nouilea cu negru.
qi

OBIECTIYLL } l0 cu diferenfe de I - 1 Figa nr.70: Compune ::


cifoa con*-pcomPus.

B) Coloreazl

mingile cu aceleaqi culori ca gi creioanele.

Figa nr. 69: Deseneazi pe cel de-al treilea balon un cap de urs, pe al cincilea un cap de iepure, pe cel de-al nouilea un cap de pisicS. Coloreazd al doilea qi al optulea balon cu rogu, primul gi al qaptelea cu albastru, iar pe cel de-al patrulea gi al qaselea cu galben.

Fiqa nr. 7l: Deseffiai


crent-J;e-

\ (a; t-\x

yr
52

10 cu diferenfe de

Fiqa nr. 70: Compune in caseta liberd numIrul dat de bulinele de pe fiecare domino. incercuiegte cifra corespunzdtoare. Deseneaz[ o steluli in dreptul cifrei corespunzdtoare numdrului
compus.

OBIECTML NR. 10 - sI compunl I - 2 uniti,ti.

gi

sI descompunl numerele naturale de la 0 Ia

10

9 8 710

56

ooo ooo
6
7 8 9 10

5 6 7 8 910

Figa nr.

7l:

Deseneazi pe crengula de

jos a fiecirei ramuri toate frunzele de pe cele doui

crengule. Numird-le gi apoi incercuieqte cifra corespunzitoare numirului compus.

53

Fiqa nr. 72: Aratd pe numdrltoare doui posibilitlli de a descompune numerele date.

Fiqa nr. 74: a) Culege gruPa :I

i1"...*,0
b)
Nurn^6-"i

desenea

Fiqa nr. 73: Deseneazd atitea stelule cdte

i{i arati cifra. Arati

cum po{i descompune num5rul.

incercuiegte cifra corespu nzdtoare.

Figa nr. 75: AranjeaeE

sus, cifia :

,F{<*r<{<*{<***

vas cifr: ;c gi alte posii

****
{< {< :f

1234567

987654321

76854321
54

Figa nr. 74: a) Culege merele gi perele in acelaqi coq. Numir5-le gi spune din ce este compusd grupa fructelor. Mai gisegte gi alte solulii de a compune acelagi numir de fructe.
incercuiegte cifra corespu nzdtoarc. b) Numiri ciupercile din stdnga gi din dreapta mirului. incearcd, in caseta de jos, sd desenezi pentru fiecare ciupercd o liniufd. Cite ciuperci are noua grupi compus5?

78910

Figa

nr. 752 Aranjeazd buchelelul de ghiocei in cele dou[ vaze.


posibilitili

incercuiegte, in partea stdngd de

sus, cifra corespunzdtoare numdrului de ghiocei din buchelel. incercuiegte pe fiecare vas cifra corespunzdtoare numdrului de ghiocei. GAndeqte-te cI ai 3 4 vaze, incearcl
qi alte de a aranja buchelelul de ghiocei.

123456789

55

OBIECTML NR. l l - si recunoascl simbolurile de adunare qi scldere cu 1 - 2 unitlfi.


'

matematice gi

si

efectueze operatii

Fiqa

nr. 78: Privegte ima


simbolurlle puigorul de

Figa nr. 76: in fructierl au fost cinci mere. Doud au fost stricate qi le-am dat jos. CAte mere au rimas in fructieri? Rezolvd problema folosind simbolurile matematice qi apoi vezi pe ultima pagini dacl ai rezolvat corect. in dreptul mdrului vei afla r[spunsul.

o o-]fr-o

{ -<////) .:-="J
4--t \\
/4

y's

)l

Figa nr. 77: Pe o crenguld stau trei pisdrele. Din zbor mai vine o p5s6ric6. CAte pisdrele vor fi acum pe crenguti? Mai intii rezolvi problema folosind simbolurile matematice. Apoi vezi ce i{i arati crengula de la ultima paginl.

Fiqa nr. 79: $tiind

cI i:r= stradal".;-:
matematr:s.

"{P

ri:.

56

Figa nr. 78: Privegte imaginea gi formuleazl (compune) o problemd. Rezolvd problema folosind simbolurile matematice. Spune ce operalie ai efectuat. Rispunsul corect {i-l dd puiqorul de la ultima pagind.

Fiqa

nr.79: $tiind

cd intrebarea problemei ce trebuie rezolvatd este,,Cd{i copii agteaptd sd traverseze strada?", spuneli conlinutul problemei. Spuneli ce operalie efectuali. Folosili simbolurile matematice. Rispunsul corect vi-l dd cdleluqul de la ultima pagini.

57

Figa nr. 80: Interpreteazi desenele gi rezolvi problemele. Scrie semnele (adunare sau scddere) care conduc la rezolvarea problemei. Formuleazl alte probleme pistrind aceeagi
acfiune. Dupd ce rezolvi problemele, verifici rezultatele cu cele de la ultima pagind.

Figa nr. 81: Creeazd p:o: Scrie serrn:

,16

58

Figa nr.

8l:

Creeazd probleme

dupl imaginile

de mai jos. Scrie in caseta de sub imagine tot atatea

cercuri cdt indicl grupa. incercuiegte cifra corespunzltoare numirului de obiecte. Scrie semnele care conduc la rezolvarea problemei. Vezi rdspunsul pe ultima pagind.

23

,f,T

EVALUARE SUMATIVA
Figa nr. 82: A) Deseneazd trei l5mii pe ramura din dreapta, doud pe cea din stinga, patru pe ramura centralI. Coloreazd mullimea cu doud ldmAi. B) Coloreazi cu albastru figura care nu este nici cerc, nici hiunghi, nici dreptunghi,
dar este mare gi groasi. C) Deseneazi atdtea bile cit i{i aratd cifra. D) Unegte punctele in ordinea crescitoare a girului numeric. Ce obiect ai oblinut? Cine il folosegte?

Fiqa nr. 83: A) Desenea-z cu atrbastr B) Rezolr 6 I

C)

Deseneaz

cifi-a- Fe

incercuie

A (

fr
9

D)

Forrmeaz

cifrelor'5

&
\

nO
D

4
60

Fiqa nr. 83: A) Deseneazi in partea stingi, sus, cu rogu, doul cercuri, cu galben patru kiunghiun, cu albastru cinci dreptunghiuri, iar cu maro trei pitrate. B) Rezolvd problema folosind simbolurile matematice. C) Deseneazi pe crengulele laterale (dreapta, st6nga) atdtea frunzulile c6t ne aratd cifra. Pe crengula din mijloc deseneazd at6tea frunze cdte au celelalte mullimi. incercuiegte cifra corespunzdtoare. D) Formeazd qirul crescdtor al numerelor, desenind cerculete. Coloreazi vecinii

cifrelor 5,7,9.

2345678910

61

Figa nr.

84:

A) Andrei

se

joacd. El are gapte pietricele gi doui mingi.

Figa

nr.85: A) Dentry
insctuq B) Formeazl
numfu-u.l,u

Spune cu c6tejucirii se

joacd Andrei. Rezolvd problema folosind simbolurile matematice. Pe ultima


pagind afli r[spunsul corect. B) Unegte in partea dreaptS, sus, in ordinea crescdtoare a numerelor, cifrele de la 0 la 10, printr-o linie continui. Spune ce ai ob{inut. C) Deseneazl in partea stingi, jos, pdtrate pentru a arlta vecinii cifrelor 9, 6, 3. D) Din primul cerc deseneazd w cap de copil, din cel de-al doilea o minge, din al treilea un balon. Coloreazd, pdlratele plstr6nd ordinea culorilor: verde, albastru, maro, galben.

C) incercui folosite k
D)
Formndla

de

rnirgc

Vezi oe

: -t.10
1

--'

*0

OO
10 9

8 7 6 5 4 3 210
62

Figa nr. 85:

A) Denumegte obiectele

B) Formeazl o propozilie, reprezint-o grafic, apoi incerciuegte cifra care corespunde numlrului de cuvinte ale propoziliei formate. C) incercuiegte cifra corespunzitoare numirului de figuri geometrice care au fost
folosite la construclia vaporului. Deseneaazd-le pe etichetd.

redate in partea st0ngi, sus. Desparte cuvintele in silabe, apoi incercuiegte cifra corespunzdtoare numdrului de silabe ale cuvintelor care le denumesc.

D) Formula[i o problemd cu num5rul de mlrgele mari qi mici care alcdtuiesc qiragul


de mirgele. Rezolva{io folosind simbolurile matematice. Vezi ce i1i spune r[spunsul de la ultima pagind (mdrgele).

Ai lucrat corect?

6o

63

ailbnpb/ oM *;o/**

coq,ect?

1,0

-)g -2'=8

:8-2=6
''10,
1

--*

+ 5-2=3
\....ls,--{a14

@.=,'ff&==3
'Q 3 .ry!1 to 2+1=3 ,\/A+2=10
I

,yffu14 ffi 3+1=4


tB
6+2=8

'_+
4+2=6

1q
3+1=4

+6
L)
1o-1=e

.2+2=4

1a

4+1=5

15

#s 6-1=5