Sunteți pe pagina 1din 158
Aga cum un pictor sau fotograf transmit un ‘mesaj codifica al gindiri lor printr-un "vee- tor” care poate fi imaginea picturi sau a foto- grafic, la un receptor reprezentat prin privi- torul care decodifica (identific8) mesajul maginii, realiznd anumite ganduri gi stici cemofionale, similar inginerul proiectant isi Jndirea, conceptia sa, 63 ur- in tema de proiectare, ‘ranspunind-o in desenele proiectului care reprezinth "vectorii" mesajulu, Inginerul executant, controtorul technic de ca- Titat, ofiferul pompier care are responsabili- tatea preveniriiincendiilor, cei care se ocup’ de fntrefinerea constructiei, beneficiarul sau ‘proprietarul lucrrii interpreteazi reprezen- tirile constructillor de clBidiri, decodificdnd ‘mesajul proiectantului gi interpretandu-l in sensul funcfionarii constructiei. Executantul cconstrucjiei materializeazA gi transpune pe teren proiectul prin realizarea obiectivului din tema de proiectare.” “A cit desenul unui obiect oarecare (cladire, cconstructie industrial, agrozootehnic8 sau inginereasc, detaliu de construcfe, etc.) in- seamnd a recunoaste toate datele necesare dupa care si ne putem forma imaginea com- pleta gi clart despre acel obiect in ansamblu! sau gi despre diferitele sale detalii sau pari ‘componente. Aceasti imagine se referd att la forma gi di- mensiunile obiectului ct gi la material din care este executat.” SORIN VULCANEANU i | 7 | i | Sorin Vulcéneanu SORIN VULCANEANU i DE LA SEMNE SI SIMBOLURI LA | CITIREA PLANURILOR, REPREZENTAREA CONSTRUCTHLOR DE CLADIRI SI A SPATIILOR INVECINATE | MATRIX ROM Bucuresti 2002 © MATRIX ROM CP. 16-162 77800 - BUCURESTI (el, 014113617, tax 014114280 e-mail: matrix@fx.r0 ‘www.matrixrom.ro Editura MATRIX ROM este acroditats do CCONSILIUL NATIONAL AL CERCETARII STINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR Referenti stiintifici: conf.univ.dr.ing, DANIEL STAN Sef lucr.drd.arh. SONIA CHIRA Tehnoredactare: IONUT RAILEANU ‘Descrierea CIP a Bibliotecl Nafionale« Roméniel \VULCANEANU, SORIN De fa temne 9 simbolur ia ctroa planurllor,reprezentarea constructor de clade gla spailr tnvecinat! Sorin Vuscaneanu Bucur: Max Rom, 2002, biblegr pom SBN 973-685-493.0, | | re0124 ISBN 973 - 685 - 493 - 0 Copan ‘CUPRINS Capitolul 1. Limbajul ideografic, reprezentari prin semne si simboluri 1.1. Originile reprezentisior ideografice 1.2. Definirea semnelor si simboturilor grace 1.3. Simbolismul i omul primitiv. Religie si mitologie, 1.4. Folosireasemnelor 5 simbolurilor in viaja cotidiand, Semiotica,_ 1.5. Simbolizie i reprezentirirealizate prin culo 1.5.1, Culorile de securitate si semnificaia lor 26 1.52. Culori conventionale flosite pentru reprezentarea ‘materileloe foloste in constriei 2 «Limbajul universal” ~ standardele internationale ,SR TSO"___28 1.7. Semne si culori convenfionale foloste la conducte pentru fuide 29 Sernnalizarea de securitate. 36 1.811. Terminologie si utilizar, ry 1.8.2. Forme gi semnificati 183 Colo Se sours yor deconaal___—t 1.84. Indicatoare de securitate 38 nbolui grafic foloste in domeniul proteciel impotriva incendilor 44 1.9.1. Indicatoare de securitate, 44 1.9.2. Simboluri grafice pentru planul de protecfieimpotriva incendiilor so 1.93, Exemplul unui plan de protecje impotriva incendiilor_—_S7 Capitolul 2. Generalititi privind clidiile 58 2.1. Nojiunea de construct. Clasificarea constructilor dup destinafc si functionaltate 38 Notiunea de cliire. Clasificarea clidirlor. 8 22.1. Nojiunea de claire 8 22.2. Clasifcarea clidirilor dupi destinafe gi funcfonalitate_S8 2.2.3. Clasifcarea construcillor dupa ,Normativul de sigurany la foc a constrefilr” indicativ P 118 -99_s9 Aleituireaclidilor 23.1, Regimul de constructe a 23.2, Distrbujia incdiperilor pe nivelur a 233, Legitura tnte etaje a 23.4, Clidirile industriale a 23.5. Cildirile agrozootehnice 3 Capitolul 3. Terminologic privind construetiile de eliiri si desencle de construefi si arhitecturd 6 3.1, Terminologie privind desenele de construci i arhitecturi__65, 3.1.1, Desenul de construct 65