Sunteți pe pagina 1din 24

Teme stagiu

Contabilitate: 3,6,9,14,16,19,20,22,24,26,28,30,31,33,34,36,39,40,41,44,50,51,55

3. O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006, 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 ron/actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 43 ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 41 ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind pastrate pana la scadenta, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica o iesire de numerar de: a. 20500 RON b. 20000 RON c. 21500 RON d. 20650 RON In conformitate cu IAS 39 ( Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare) si OMFP 3.055/2009 titlurile pastrate pana la scadenta, indiferent de momentul de referinta ales (data tranzactionarii sau data decontarii) se evalueaza la costul de achizitie ( la intrare, la incheierea exercitiului financiar si la data platii). Inregistrarile contabile aferente sunt: I.Data tranzactionarii este moment de referinta a) achizitia instrumentelor financiare la 20.12.2006 : 500 instr. x 40 Ron/actiune = 20.000 Ron 5081 = 5092 20.000 5081 Alte titluri de plasament 5092 Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt b) evaluarea la 31.12.2006 la valoarea de cost 20.000 Nu se face nici o inregistrare contabila. c) plata actiunilor la 04.01.2007 : 500 actiuni x 40 Ron/actiune = 20.000 Ron 5092 = 5121 20.000

II. Data decontarii este moment de referinta 5081 = 5121 20.000

Indiferent de momentul de referinta iesirea de numerar la 04.01.2007 va fi de 20.000 Ron.

6. Stabiliti corectitudinea urmatoarelor afirmatii prin Adevarat (A) sau Fals (F): a. Instrumentele derivate nu dau nastere unui transfer al instrumentului financiar primar de baza in momentul obtinerii efectului contractului si un astfel de transfer nu este necesar la scadenta contractului. Adevarat 1

Teme stagiu Conform IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare si descriere - definitia instrumentelor derivate. b. Riscul de lichiditate decurge din incapacitatea de a vinde rapid un activ financiar la un pret apropiat de valoarea sa justa. Adevarat Conform IAS 32 si OMFP 3.055/2009. c. Data tranzactionarii reprezinta data la care o intreprindere se angajeaza sa cumpere sau sa vanda un activ. Daca se utilizeaza aceasta metoda de recunoastere, activul si respectiv datoria financiara se recunosc la data tranzactiei, ulterior datoria putand sa mai suporte modificari. Adevarat Conform IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare, paragraf 32. d. Activele financiare care pot fi evaluate pe baza valorii juste si care au o scadenta fixa trebuie evaluate la costul amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii. Fals Conform IAS 39 paragraf 69 si paragraf 73 activele financiare care sunt excluse de la evaluarea pe baza valorii juste (plasamentele pastrate pana la scadenta) si care au o scadenta fixa trebuie evaluate la costul amortizat, utilizand metoda ratei efective a dobanzii. e. Un instrument derivat necesita o investitie neta initiala si nu se deconteaza la o data prestabilita in viitor. Fals Conform OMFP 3.055/2009 si IAS 39 doua din conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un instrument financiar pentru a fi clasificat ca instrument derivat sunt: - investitia initiala sa fie zero sau mica, in raport cu pretul care ar fi platit pentru contracte care ar genera efecte similare o data cu variatia valorii de piata a instrumentului suport; - instrumentul se deconteaza la o data stabilita in viitor. f. Costul amortizat este valoarea la care activul financiar sau datoria financiara este evaluat(a) la momentul recunoasterii initiale minus rambursabile de principal, +/- amortizarea cumulate a eventualelor prime sau discounturi minus orice reducere asociata deprecierii sau imposibilitatii de incasare. Adevarat Conform IAS 39 definitii privind recunoasterea si evaluarea. g. O datorie financiara este derecunoscuta doar in momentul in care este stinsa, atunci cand expira, sau se reziliaza sau este substantial. Adevarat Conform IAS 39 paragraful despre derecunoasterea unei datorii financiare: O intreprindere trebuie sa scoata din bilantul sau o datorie financiara (sau o componeneta a unei datorii financiare) atunci si numai atunci cand aceasta este stinsa, adica atunci cand obligatia specificata in contract este descarcata, anulata sau expira. h. Titlurile pastrate pana la scadenta vor fi inregistrate initial la cost si sunt evaluate in bilant tot la aceasta valoare. Adevarat Conform IAS 39 paragraf 66 si paragraf 73. i. Garantiile financiare sunt angajamente conditionate de a garanta performanta fata de terti. Aceste garantii sunt in primul rand emise pentru a garanta angajamentele de imprumut. Expunerea companiei la riscul de credit legat de aceste garantii este chiar substantial. Adevarat Conform IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare si desfacere,paragraf 15, garantia financiara este un drept contractual al creditorului de a primi numerar de la girant si obligatia contractuala corespondenta a girantului de a-l plati pe creditor, daca debitorul nu-si 2

Teme stagiu onoreaza obligatia. Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara. j. Costurile de tranzactionare care vor aparea la cedarea activului financiar nu sunt incluse in evaluarea initiala a activului financiar sau a datoriei financiare. Adevarat Conform IAS 39 paragraf 17. 9. O societate cumpara pe data de 1 noiembrie 2006 un certificate de depozit cu scadenta la 3 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de 80000 Ron iar rata anuala a dobanzii este de 15%, calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 0.75% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea intrarii de numerar la scadenta? a. 80000 Ron b. 82377.5 Ron c. 83000 Ron d. 83622.5 Ron Conform IAS 39 certificatele de depozit sunt instrumente financiare pe termen scurt reprezentate de titluri de valoare emise de catre stat sau de banci, care asigura la scadenta o anumita dobanda. a) achizitionarea certificatelor de depozit 5081 = 5121 80.000

5081 Alte titluri de plasament b) inregistrarea dobanzii cuvenite la scadenta: 80.000 x 15% : 12 x 3 luni = 3.000 Ron 5088 = 766 3.000

5088 Dobanzi la obligatiuni si alte titluri de plasament 766 Venituri din dobanzi c) inregistrarea comisionului de ridicare: 83.000 x 0,75% = 622,50 622 = 5121 622,50

d) incasarea contravalorii certificatelor de depozit % 83.000 5081 80.000 5088 3.000 In concluzie, intrarea de numerar la scadenta va fi: 80.000 + 3.000 622,50 = 82377,50. 5121 =

12. Se fac urmatoarele afirmatii in legatura cu contabilitatea financiara (CF) si contabilitatea de gestiune(CG). Una dintre afirmatii nu este corecta. Care? a) Informatiile CF sunt publice, cele ale CG sunt confidentiale; ( Adevarat) b) CF asigura informatiile necesare intocmirii situatiilor financiare; CG asigura informatiile necesare fundamentarii deciziilor interne privind gestiunea intreprinderii; (Adevarat)

Teme stagiu c) Scopul CF este de a determina periodic situatia patrimoniului, precum si rezultatul global al exercitiului; scopul CG il constituie determinarea si cunoasterea rezultatelor analitice necesare conducerii;(Adevarat) d) CF este obligatorie si are la baza norme unitare; CG nu este obligatorie si nu are la baza norme unitare.(Fals)- CG nu este obligatorie dar are la baza norme unitare.

14. In ianuarie N societatea primeste factura de energie electrica pentru perioada 15.12.N-1 14.01.N in suma de 1.400 lei, TVA 19%. Care sunt inregistrarile contabile ocazionate de aceasta tranzactie, atat in N, cat si in N+1. I. Metoda inregistrarii consumului in doua perioade (data facturii in anul N) a) inregistrarea consumului de energie aferent 15.12 31.12.N-1 % = 408 833 605 700 4428 133 b) inregistrarea facturii in ianuarie an N % 408 605 4426 = 401 1.666 833 700 133

4426 = 4428 133 408 Furnizori facturi nesosite II. Metoda inregistrarii consumului in anul N la primirea facturii % = 401 1.666 605 1.400 4426 266 III. Metoda inregistrarii consumului in anul N-1 (data facturii in anul N-1) % = 401 471 4426 1.666 1.400 266

Inregistrarea consumului aferent anului N-1 605 = 471 700 Inregistrarea consumului aferent anului N 605 = 471 700

16. Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli: in octombrie: - cu materiile prime 30.000 u.m. - cu materiile consumabile 15.000 u.m. - cu energia si apa 5.000 u.m. (TVA 19%) 4

Teme stagiu - cu salariile 22.000 u.m. in noiembrie: - cu materiile auxiliare 25.000 u.m. - cu salariile 8.000 u.m. - cu serviciile prestate de terti 12.000 u.m. (TVA19%) La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze cheltuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si receptia constructiei. a) Inregistrarea cheltuielilor in luna octombrie - materii prime 601 = 301 30.000

materiale consumabile 602 = 302 15.000

energia si apa % = 401 605 4426 5.950 5.000 950

salariile 641 = 421

22.000

b) Inregistrarea investitiei neterminate la sfarsitul lunii octombrie 231 = 722 72.000 (30.000 + 15.000 + 5.000 + 22.000)

c) Inregistrarea cheltuielilor in luna noiembrie cu materiile auxiliare 6021 = 3021 25.000 cu salariile 641 = 421 8.000 cu serviciile prestate de terti % = 401 14.280 628 12.000 4426 2.280

d) Decontarea cheltuielilor de investitii in luna noiembrie 231 = 722 45.000 ( 25.000 + 8.000 + 12.000)

e) Receptia finala la 30.11.N a cladirii 212 = 231 117.000 (72.000 + 45.000)

19. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m. 5

Teme stagiu a) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare 6588 = 3028 200

6588 Alte cheltuieli de exploatare 3028 Alte materiale consumabile b) Inregistrarea materialelor recuperate din casarea mijlocului de transport 3024 = 7588 700

3024 Piese de schimb 7588 Alte venituri din exploatare c) Scoaterea din evidenta a mijlocului de transport casat % = 2133 2813 471 20.000 14.000 6.000

471 Cheltuieli inregistrate in avans d) Inregistrarea amortizarii ramase 6811 = 471 6.000 (se inregistreaza annual 6.000 : 3ani = 2.000 )

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale

20. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; pre de cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. a) Inregistrarea avansului acordat % = 404 232 4426
404 = 5121 2.000

2.000 1.681 319

232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale b) Achizitia mijlocului fix : cost de achizitie = pret cumparare + cheltuieli de transport = 14.000 + 1.000 = 15.000 lei, concomitent cu stornarea facturii de avans

% = 404 232 4426 % = 404 213

- 2.000 - 1.681 - 319 15.000 12.605 6

Teme stagiu 4426

2.395

c) Plata furnizorului de imobilizari 401 = 5121 13.000

22. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%. a) Obtinerea produselor finite la cost standard 345 = 711 90.000

345 Produse finite 711 Variatia stocurilor b) Inregistrarea diferentelor de pret aferente productiei obtinute 345 = 711 -3.500

c) Livrarea produselor finite 4111 = % 701 4427 142.800 120.000 22.800

d) Scoaterea din evidenta a produselor finite 711 = 345 86.500

e) Incasarea contravalorii produselor vandute 5121 = 4111 142.800

24. La o societate comercial en detail stocurile de mrfuri sunt evaluate la pre cu amnuntul. Societatea se aprovizioneaz n cursul lunii cu 1.000 kg marf, sortimentul X, pre de achiziie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. n cursul lunii se vinde ntreaga cantitate de mrfuri achiziionat. S se efectueze nregistrrile contabile. a) Aprovizionarea cu marfuri % 371 4426 = 401 2.380 2.000 380

b) Inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibila 371 = % 378 4428 975 500 475 (2.000 x 25%) ( 2.000 + 500) x 19% 7

Teme stagiu c) achitarea facturii furnizorului 401 = 5121 2.380

d) inregistrarea vanzarii marfurilor achizitionate, incasari in numerar 5311 = % 707 4427 2.975 2.500 475

e) descarcarea gestiunii de marfurile vandute % 378 607 4428 = 371 2.975 500 2.000 475

26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile? a) Achizitia de materii prime in luna X % 301 4428 = 408 1.200 1.000 200

b) Primirea facturii in luna Y 408 = 401 4426 = 4428 % 301 4426 = 401 1.200 200 240 200 40

408 Furnizori facturi nesosite 4426 TVA deductibil 4428 TVA neexigibil 301 Materii prime 401 Furnizori 28. La inventarul de la nchiderea exerciiului N s-a constatat o crean incert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciiului N+1 s-a constatat c B a fcut o plat definitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt: 8

Teme stagiu Conform OMFP 3.055/2009 creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. a) inregistrarile la inchiderea exercitiului N separarea creantei incerte 4118 = 4111 2.856 (7.140 x 40 % )

4118 Clienti incerti sau in litigiu constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantelor 6814 = 491 2.400 (2.856 x 100 : 119)

6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti b) inregistrarile in cursul anului N+1 incasarea sumei de la client 4.165 (contul 4111 avea sold D: 7.140 2.856 = 4.284)

5121 = 4111 -

separarea creantei ramase ca incerta 4118 = 4111 119 (4.284 4.165) constituirea ajustarii pentru deprecierea creantei 6814 = 491 100 (119 x 100 :119)

c) scoaterea din activ a creantei incerte Observatie:La scaderea din evidenta a creantelor ale caror termene de incasare sunt prescrise, entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora. % 654 4427 = 4118 2.975 2.500 475 ( 2.856 + 119)

Observatie: Ajustarea TVA-ului se face doar cand exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de declarare a falimentului.(Codul Fiscal) d) anularea ajustarii pentru deprecierea creantelor 491 = 7814 2.500

30. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cot impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaz astfel: a. la rezerve legale; b. 1% la rezerve statutare; 9

Teme stagiu c. 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteaz n exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. Calculul rezervelor legale care se pot constitui din profitul brut. Procent 1.000.000 x 5% = 50.000 Limita 2.000.000 x 20% = 400.000 Deci se constituie rezerve legale de 50.000 Rezultatul impozabil = Rezultatul contabil brut rezerve legale = 1.000.000 50.000 = 950.000 Impozit pe profit 950.000 x 16% = 152.000 cu inregistrarea contabila 691 = 4411 152.000 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 4411 Impozitul pe profit Profit contabil net 1.000.000 152.000 = 848.000 Inregistrarea contabila a rezervelor legale la sfarsitul exercitiului financiar 129 = 1061 50.000 129 Repartizarea profitului 1061 Rezerve legale Inchiderea contului 129 la inceputul exercitiului financiar urmator 121 = 129 50.000 Preluarea in contul 1171 a profitului ramas repartizarea rezervelor legale, la inceputul exercitiului financiar urmator (848.000 50.000 = 798.000) 121 = 1171 798.000 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat Profitul repartizat la rezerve statutare 798.000 x 1% = 7.980 1171 = 1063 7.980 1063 Rezerve statutare Profitul repartizat la alte rezerve 1171 = 1068 10.000 1068 Alte rezerve Dividende 1171 = 457 780.020 (798.000 7.980 10.000) 457 Dividende de plata Retinerea impozitului pe dividende 780.020 x 16% = 124.803 457 = 446 124.803 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Virarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende % = 5121 276.803 4411 152.000 446 124.803 Plata dividendelor 457 = 5121 655.217 (780.020 124.803)

a)

b) c)

d)

e)

f)

g)

h)

i) j)

31. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de transport 10.000.000 lei i materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile 10

Teme stagiu ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii. a) Subscrierea capitalului (40.000 actiuni x 1.000 lei/actiune = 40.000.000) 456 = 1011 40.000.000 b) Varsarea capitalului in momentul constituirii % = 456 40.000.000 5121 20.000.000 2133 10.000.000 301 10.000.000 c) Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat 1011 = 1012 40.000.000 d) Depunerea de catre asociat a numerarului la casierie pentru cheltuieli de constituire 5311 = 4551 1.000.000 e) Achitarea cheltuielilor de constituire 201 = 5311 1.000.000 33. O societate decide incorporarea in capitalul social a 3.000.000 lei din rezerve. Situatia capitalului propriu inainte de aceasta operatie se prezenta astfel: capital subscris varsat 40.000.000 ( 40.000 act*1.000 lei valoarea nominala), rezerve 6.000.000 i prime din emisiune 1.000.000 lei. Sa se determine valoarea unui DA i sa efectueze operatiile contabile. a) Determinarea valorii DA (drept de atribuire) Incorporarea rezervelor in capitalul social constituie o operatie de majorare a capitalului prin operatiuni interne.Practic majorarea capitalului se face prin distribuirea gratuita de noi actiuni in acest caz. Capitalul propriu = capital social + rezerve + prime de emisiuni = 40.000.000 + 6.000.000 + 1.000.000 = 47.000.000 Valoarea matematica contabila (VMC) a unei actiuni se determina prin raportarea capitalului propriu la numarul de actiuni. Situatia initiala crestere Situatia finala Numar actiuni 40.000 3.000 43.000 Valoare unitara 1175 0 1.093 Valoare totala 47.000.000 0 47.000.000

Valoarea unitara a unei actiuni initiala (valoarea matematica contabila) = 47.000.000 : 40.000 = 1175 lei/ actiune. Prin incorporarea de rezerve in valoare 3.000 000 lei se emit 3.000 actiuni gratuite (3.000.000 : 1.000). VMC noua 47.000.000 : 43.000 = 1093 lei /actiune.

11

Teme stagiu Valoarea unei actiuni a inregistrat o scadere comparativ cu valoarea acesteia inainte de majorarea capitalului social.Pentru a finanta aceasta reducere de valoare, societatea emite drepturi de atribuire pe care le distribuie vechilor actionari, deoarece numai acestia au inregistrat o diminuare de valoare.Un drept de atribuire (DA) se calculeaza ca diferenta dintre valoarea matematica contabila a unei actiuni inainte de majorare si valoarea matematica contabila a unei actiuni dupa majorare. DA = 1175 1093 =82 b)Inregistrarile contabileprivind majorarea capitalului social 1068 = 1012 3.000.000

34. Se hotareste reevaluarea unei cladirii coeficient de reevaluare 1.75, stiind ca valuarea sa initiala este de 45.000 u.m. si amortizarea cumulata este de 9.000 u.m. Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa.Operatiile privind reevaluarea imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate prin doua metode: Metoda valorii brute, potrivit careia se reevalueaza simultan atat valoarea bruta cat si amortizarea cumulata;se calculeaza coeficientul de reevaluare ca raport intre valoarea justa si valoarea neta contabila; Metoda valorii nete presupune eliminarea din valoarea contabila bruta a amortizarii cumulate.

a) Reevaluarea prin metoda valorii brute valoarea bruta reevaluta = 45.000 x 1,75 = 78.750 valoarea bruta initiala = 45.000 diferenta pozitiva din reevaluare 33.750 amortizarea cumulata reevaluata = 9.000 x 1,75 = 15.750 amortizarea cumulata initiala = 9.000 diferenta pozitiva 6.750 b) Inregistrarea in contabilitate a operatiei de reevaluare 212 = % 105 2812 33.750 20.250 6.750

Plusvaloarea care rezulta din compararea valorii juste cu valoarea contabila neta este tratata ca o crestere a rezervei din reevaluare.

36. O societate comercial emite 1000 obligaiuni, valoarea nominal 1000 lei, preul de emisiune 975 lei, rata dobnzii 15%, comisionul de intermediere pltit prin contul bancar 250.000 lei, cheltuieli cu serviciile bancare 50.000 lei, durata mprumutului 2 ani. S se efectueze nregistrrile contabile. 12

Teme stagiu Obligatiunea este un titlu de valoare, de obicei pe termen lung, care reflecta o suma de bani imprumutata de o persoana juridica de la publicul investitor.Acesta are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut. Valoarea de emisiune = numar de obligatiuni x pret de emisiune = 975.000 (1.000 x 975) Valoarea de rambursare = numar de obligatiuni x pret de rambursare (este egal cu valoarea nominala in acest caz) = 1.000.000 (1.000 x 1.000) Prima de emisiune (rambursare) = valoarea de rambursare valoarea de emisiune = 25.000 ( 1.000.000 975.000) Dobanda anuala 150.000 (1.000.000 x 15%) Amortizarea anuala a primei de emisiune 12.500 (25.000 :2 ani)

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii.Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ (169 Prime privind rambursarea obligatiunilor).Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei (6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor) a) Inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare % 461 169 = 161 1.000.000 975.000 25.000

b) Incasarea sumelor de la persoanele care au subscris 5121 = 461 c) Inregistrarea dobanzii anuale 666 = 1681 150.000 975.000

d) Inregistrarea cheltuielilor cu serviciile bancare 627 = 5121 50.000

e) Inregistrarea comisionului de intermediere 622 = 5121 250.000

f) Achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului 1681 = 5121 150.000

g) Inregistrarea in primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor 6868 = 169 12.500

h) Inregistrarea si achitarea dobanzii in al doilea an 666 = 1681 150.000 13

Teme stagiu 1681 = 5121

150.000

i) Inregistrarea amortizarii in al doilea an 6868 = 169 12.500 j) rambursarea imprumutului la scadenta in al doilea an 161 = 5121 1.000.000

39.ntreprinderea Alfa schimb un teren situat n Timioara cu un alt teren al societii Beta situat n Bucureti. Valoarea just a terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei, costul de achiziie fiind de 100.000 lei. Valoarea just a terenului primit este de 150.000. Schimbul se face cu o sult de 30.000. TVA 19%. Schimbul presupune schimb de facturi. S se contabilizeze schimbul de active conform OMFP 3055/2009. Conform OMFP 3.055/2009: - In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare / scoatere din evidenta si cea de cumparare / intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. - Toate datoriile si creantele trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative.Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi unitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare. Observatie: sulta reprezinta suma de bani care se da uneia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala. I. Inregistrarile contabile la societatea Alfa a) inregistrarea terenului la valoarea justa 2111 = 105 20.000

b) vanzarea terenului din Timisoara 461 = % 7583 4427 142.800 120.000 22.800

c) scoaterea din evidenta a terenului 6583 = 2111 120.000

d) achizitionarea terenului din Bucuresti % = 404 2111 4426 178.500 150.000 28.500

e) compensare facturi 14

Teme stagiu 404 = % 461 5121

178.500 142.800 35.700

II. Inregistarile contabile la societatea Beta a) vanzarea terenului din Bucuresti 461 = % 7583 4427 178.500 150.000 28.500

b) scoaterea din evidenta a terenului 6583 = 2111 150.000

c) achizitia terenului din Timisoara % 2111 4426 = 404 142.800 120.000 22.800

d) compensare facturi si incasarea diferentei % 404 5121 = 461 178.500 142.800 35.700

40. ntreprinderea Alfa avea n stoc la 1.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul unitar de 10 lei/buc. n cursul lunii au avut loc urmtoarele operaii: -3.11.N achiziie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 19% (factura); -5.11.N achiziie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 19%; -10.11.N vnzare mrfuri 350 buc la preul unitar de 20 lei, remiz 5%, scont de decontare 2%, TVA 19% (factura); - 15.11.N se primete un rabat de 20% pentru achiziia care a avut loc la data de 5.11.N (factur ulterioar); - 25.11.N achiziie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 19% (factura); - 27.11.N vnzare 300 buc la preul unitar de 25 lei, TVA 19% (factura) - 30.11.N se acord un risturn pentru vnzarea din 27.11.N (factur ulterioar). Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile de mai sus, conform OMFP 3055/2009, tiind c pentru descrcarea de gestiune se utilizez LIFO; 2)s se ntocmeasc fia stocului; 3)s se prezinte informaia n Contul de profit i pierdere. 1) Conform OMFP 3.055/2009: Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor;

15

Teme stagiu - Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate ( contul 609 Reduceri comerciale primite , respectiv contul 709 Reduceri comerciale acordate) pe seama conturilor de terti; - Printre reducerile comerciale se enumera si rabaturile care se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare; - Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate.Reducerile financiare acordate beneficiarului se inregistreaza distinct in contabilitate, cu ajutorul contului 667 Cheltuieli privind sconturile acordate, iar cele primite de la furnizor in contul 767 Venituri din sconturi obtinute. a) contabilizarea achizitiei de marfuri pe data de 03.11.N marfuri 200 bucati x 12 lei/buc. = 2.400 lei rabat 10% 2.400 x 10% = 240 Net comercial (valoare marfuri) = 2.400 240 = 2.160 Deci se achizitioneaza 200 bucati la pretul 10,80 lei/bucata % 371 4426 = 401 2.570,40 2.160 (200 x 10,80) 410,40

b) contabilizarea achizitiei din 05.11.N - Pe baza avizului % 371 4428 = 408 5.355 4.500 (300 x 15) 855

408 Furnizori facturi nesosite Primirea facturii 408 = 401 4426 = 4428

5.355 855

c) Contabilizarea vanzarii de marfuri din 10.11.N marfuri 350 bucati x 20 lei/ bucata = 7.000 reducere comerciala remiza 7.000 x 5% = 350 Net comercial 6.650 TVA 19% 1.263,50 Total comercial 7.913,50 Reducere financiara scont de decontare 133(6.650 x 2%) Total financiar 7755,23 (net financiar 6650-133= 6.517, TVA =1.238,23) 4111 % 707 4427 667 = 4111 667 = 4111 = 7.913,50 6.650 1.263,50 158,27 -25,27 16

Teme stagiu Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 5.040 ( 300 x 15 + 50 x 10,80)

d) inregistrarea reducerii comerciale din data de 15.11.N, acordata ulterior facturarii din 05.11.N rabat 20% 4.500 x 20% = 900 401 = 609 1.071 (5.355 x 20%)

Regularizare TVA 4426 = 609

-171

e) Contabilizarea achizitiei din 25.11.N marfuri 150 bucati x 20 lei/bucata = 3.000 scont de decontare 5% 3.000 x 5% = 150 % 371 4426 % 401 4426 = 401 3.570 3.000 570 150 178,50 -28,50

= 767

f) Contabilizarea vanzarii de marfuri din 27.11.N 4111 = % 8.925 707 7.500 ( 300 x 25) 4427 1.425 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 4.620 ( 150 x 20 + 150 x 10,80)

g) acordarea reducerii comerciale pe data de 30.11.N la vanzarea din 27.11.N 709 = 4111 709 = 4427 446,25 -71,25 (8.925 x 5%)

2) Fisa stocului de marfuri

INTRARI cant pret 01.11.N 03.11.N 05.11.N 200 300 10,80 15

valoare 2.160 4.500

cant

IESIRI pret valoare

10.11.N

300

15 17

cant 100 100 200 100 200 300 100

STOC pret 10 10 10,80 10 10,80 15 10

valoare 1.000 3.160

7.660

Teme stagiu 50 25.11.N 150 20 3.000 10,80 5.040 150 100 150 150 100 10,80 10 10,80 20 10 2.620

5.620 1.000

27.11.N

150 150

20 10,80

4.620

3) CONT DE PROFIT SI PIERDERE Denumirea indicatorilor


CIFRA DE AFACERI NETA (rd 03 rd o4) VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR (ct. 707) REDUCERI COMERCIALE ACORDATE (ct. 709) VENITURI DIN EXPLOATARE (rd 01) 5. c) CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE (ct. 607) REDUCERI COMERCIALE PRIMITE (ct. 609) CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (rd. 15 rd. 16) PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE PROFIT (rd.11 rd. 34) PIERDERE (rd.34 rd. 11) 11. ALTE VENITURI FINANCIARE (ct. 767) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 43) 13. ALTE CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 667) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 50) PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA PROFIT (rd. 44 rd. 51) PIERDERE (rd. 51 rd. 44) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA PROFIT (rd. 11+ 44 34 -51) PIERDERE (rd. 34 + 51 11 -44) VENITURI TOTALE (rd. 11 +44) CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA PROFIT (rd. 60 61) PIERDERE (rd. 61 60) 1.

Nr. Exercitiu financiar Rd. precedent curent


01 03 04 11 15 16 34 35 36 43 44 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 13.775 6.650 + 7.500 = 14.150 375 13.775 5.040 + 4.620 = 9.660 900 8.760 5.015 150 150 133 133 17

5.032 13.925 8.893 5.032

41. Societatea Alfa achiziioneaz: -100 titluri de plasament emise de Beta (cotat la burs), la cursul de 10 lei/buc, comision 10% lei; -500 titluri de participare emise de Gama (cotat la burs), la costul de 20 lei/buc, comision 10%; -200 titluri de participare emise de Omega (necotat) la preul de 5 lei/buc, comision 5%. n cursul exerciiului, Alfa vinde: -80 din titlurile de plasament Beta la 15 lei/buc; -100 titluri de participare Gama la 21 lei/buc; -150 titluri de participare Omega la 7 lei/buc; La 31.12.N se cunosc: -cursul bursier al titlurilor Beta este de 12 lei/buc; -cursul bursier al titlurilor Gama este de 23 lei/buc; -valoarea de inventar a titlurilor Omega este de 3 lei/buc. Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile conform OMFP 3055/2009; 18

Teme stagiu 2)s se prezinte informaia n bilan i n contul de profit i pierdere; Definitii si precizari: Titlurile de plasament sunt investitii financiare pe termen scurt.Se evalueaza la intrarea in unitate la costul de achizitie.Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament cotate la bursa (comisioanele) se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului financiar.La sfarsitul exercitiului financiar se evalueaza la cursul de cotatie. Pentru cele necotate la bursa costul de achizitie include si costul de tranzactionare; Titlurile de participare (interese de participare)sunt investitii financiare pe termen lung.Se evalueaza la costul de achizitie.In cazul valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achizitie include si costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei lor.In bilant imobilizarile financiare se prezinta la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.

I. Achizitionarea titlurilor 1) Achizitionarea titlurilor de plasament Beta (cotate la bursa) si plata lor 5081 = 5092 1.000 (100 titluri x 10 lei/buc.) 5092 = 5121 1.000 5081 Alte titluri de plasament 5092 Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt 2) Inregistrarea comisionului 622 = 5121 100 (1.000 x 10%) 3) Achizitionarea titlurilor de participare Gama (cotate la bursa) si plata lor (cost achizitie =valoarea titlurilor (500 titluri x 20 lei/buc) + comisionul(10.000 x 10%)) Valoarea unui titlu va fi 11.000 : 500 =22lei/buc 263 = 2692 11.000 2692 = 5121 11.000 263 Interese de participare 2692 Varsaminte de efectuat pentru interese de participare 4) Achizitionarea titlurilor de participare Omega (necotate la bursa) si plata lor (cost de achizitie = valoarea titlurilor (200 x 5) + comision (1.000 x 5%)) Valoarea unui titlu va fi 1.050 : 200 = 5,25 lei/buc 263 = 2692 1.050 2692 = 5121 1.050

II. Vanzarea titlurilor 1) Vanzarea titlurilor de plasament Beta - Valoarea de vanzare = 80 titluri x 15 lei/buc. = 1.200 - Valoarea de intrare = 80 titluri x 10 lei/buc = 800 Vanzarea este cu castig, diferenta inregistrandu-se ca venit 5121 = % 1.200 5081 800 7642 400 7642 Castiguri din investii pe termen scurt cedate 19

Teme stagiu 2) Vanzarea titlurilor de participare Gama - Valoarea de vanzare 100 titluri x 21 lei/buc. = 2.100 - Valoarea de intrare 100 titluri x 22 lei/buc. = 2.200 Vanzarea este cu pierdere, diferenta inregistrandu-se ca o cheltuiala Vanzarea titlurilor 461 = 7641 2.100 5121 = 461 2.100 Scoaterea din evidenta a titlurilor 6641 = 263 2.200 461 Debitori diversi 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 7641 Venituri din imobilizari finaciare cedate 3) Vanzarea titlurilor Omega - valoarea de vanzare 150 titluri x 7 lei /buc. = 1.050 - valoarea de intrare 150 titluri x 5,25 lei /buc. = 787,50 5121 = 7641 1.050 6641 = 263 787,50 III. Inventarierea titlurilor la 31.12.N 1) Inventarierea titlurilor Beta Conform OMFP 3.055/2009 titlurile pe termen scurt cotate la bursa se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi a anului. Eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare (contul 768 ,,Alte venituri financiare sau 668 ,,Alte cheltuieli financiare, dup caz). Valoarea de inventar (100 80) titluri x 15 lei/ buc. = 300 Valoarea de intrare (100 80 )titluri x 10 lei /buc. = 200 Diferenta favorabila care se inregistreaza la venituri 5081 = 768 100 2) Inventarierea tilturilor Gama Titlurile detinute pe termen lung cotate la bursa se evalueaza la valoarea de cotatie Valoarea de inventar (500 100)titluri x 23 lei/buc. = 9.200 Valoarea de intrarea 400 x 22 lei/buc = 8.800 Diferenta favorabila care nu se inregistreaza, ci doar se prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale. 3) Inventarierea titlurilor Omega Titlurile detinute pe termen lung necotate la bursa se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierderi de valoare. Valoarea de inventar (200 -150) titluri x 3 lei/buc. = 150 Valoarea de intrare 50 titluri x 5,25 lei/buc. = 262,50 Pierderile de valoare se inregistreaza ca ajustari 6863 = 2962 112,50 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2962 Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare Informatiile in bilant se vor prezenta astfel: A. ACTIVE IMOBILIZATE III. IMOBILIZARI FINANCIARE 8.950 20

Teme stagiu 3. Interese de participare (ct.263 2962) titluri de participare Gama 400 titluri x 22 lei/buc. = 8.800 titluri de participare Omega 50 titluri x 3 lei/buc (262,50 112,50) = 150 B. ACTIVE CIRCULANTE III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 300 2. Alte investitii pe termen scurt (ct.508) Informatiile in contul de profit si pierdere se vor prezenta astfel: 8. Alte cheltuieli de exploatare 100 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 622) 100 11. Alte venituri financiare (ct.764 + 768) 3.650 (400 + 2.100 + 1.050 + 100) 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (ct. 686) 113 13. Alte cheltuieli financiare (ct. 664) 2.788 (2.000 + 787,50) Cheltuieli financiare total 2901 (113 + 2.788)

44. ntreprinderea Alfa achiziioneaz o cldire la costul de 100.000 lei cu terenul aferent al crui cost este de 20.000 lei, TVA 19%. Durata de utilizare a cldirii este de 50 de ani, amortizare liniar. La 31.12.N, valoarea just a terenului este estimat la 25.000 lei. Ce nregistrri contabile trebuie fcute conform OMFP 3055/2009? Conform OMFP 3.055/2009 terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate impreuna. O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea valorii amortizabile a cladirii. a) Achizitia cladirii cu terenul aferent % = 404 142.800 2111 20.000 212 100.000 4426 22.800 b) Inregistrarea amortizarii anuale a cladirii (terenul nu se amortizeaza) 6811 = 2812 2.000 (100.000 : 50 ani)

c) Inregistrarea la 31.12.N a valorii juste a terenului valoarea justa = 25.000 valoarea contabila = 20.000 rezerva din reevaluare 2111 = 105 5.000

50. ntreprinderea Alfa deine un teren evaluat la valoarea just de 50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibil fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construit o cldire. Costurile construciei se ridic la 200.000 lei. 21

Teme stagiu Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile. Conform OMFP 3.055/2009 terenurile si cladirile sunt contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate impreuna.O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea valorii amortizabile a cladirii.In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune, dupa caz. a) Situatia initiala inainte de inceperea constructiei Contu 2111 Terenuri prezinta Sold debitor 50.000 (Valoarea justa a terenului 50.000) Contul 105 Rezerve din reevaluare prezinta Sold creditor 10.000 (operatia de reevaluare terenului 2111 = 105 10.000) b) Situatia finala dupa constructia cladirii constructia: 231 = 404 200.000 receptia : 212 = 231 200.000

51. ntreprinderea Alfa vinde societii mam un stoc de marf la preul de 100.000 lei cu opiunea de a-l putea rscumpra dup 12 luni. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile dac opiunea de rscumprare este sau nu exercitat. Grupul este un ansamblu de societati comerciale, constituit de regula, dintr-o societate mama, care exercita direct sau indirect controlul sau influenta asupra celorlalte societati din grup numite filiale.Entitatile din cadrul grupului isi pot acorda reciproc ajutoare materiale si financiare cu titlu rambursabil.Din aceste relatii rezulta datorii si creante.

a) vanzarea marfurilor 4511 = % 119.000 707 100.000 4427 19.000 b) exercitarea optiunii de rascumparare % = 4511 119.000 371 100.000 4426 19.000 c) in cazul in care nu se exercita optiunea de rascumparare se achita datoria 5121 = 4511 119.000

22

Teme stagiu 55. La 1 ianuarie N, o ntreprindere achiziioneaz dintr-o emisiune 1.000 obligaiuni ale cror caracteristici sunt dup cum urmeaz: Valoarea nominal 100 de lei; Preul de emisiune 99,271360 de lei; Preul de rambursare 105 de lei; Rata dobnzii 10%; Durata 5 ani. Rambursarea total are loc la 1 ianuarie N+5. Dobnzile se ncaseaz n fiecare an pe 1 ianuarie. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile.

Obligatiunea este un titlu de valoare, de obicei pe termen lung, care reflecta o suma de bani imprumutata de o persoana juridica de la publicul investitor.Acesta are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut. Valoarea de emisiune = numar de obligatiuni x pret de emisiune = 99.271,36 (1.000 x 99,271360) Valoarea de rambursare = numar de obligatiuni x pret de rambursare (este egal cu valoarea nominala in acest caz) = 105.000 (1.000 x 105) Prima de emisiune (rambursare) = valoarea de rambursare valoarea de emisiune = 5.728,64 ( 105.000 99.271,36) Dobanda anuala 10.000 (1.000 obligatiuni x 100 valoare nominala x 10%) Amortizarea anuala a primei de emisiune 2.000 (10.000 :5 ani)

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii.Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ (169 Prime privind rambursarea obligatiunilor).Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei (6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor) a) Achizitionarea obligatiunilor 506 = 5121 99.271,36

b) Inregistrarea dobanzii cuvenite si incasarea dobanzii anual 5088 5121 = 766 = 5088 10.000 10.000

c) Vanzarea cu castig a obligatiunilor la termen 5121 = % 506 7642 105.000 99.271,36 5.728,64

506 Obligatiuni 5088 Dobanzi la obligatiuni si alte titluri de plasament 766 Venituri din dobanzi 7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 23

Teme stagiu

24