Sunteți pe pagina 1din 47
RUG ĂCIUNILE DIMINE Ţ II Rug ă ciunile începă toare Nu uita ceasurile tale de
RUG ĂCIUNILE DIMINE Ţ II
Rug ă ciunile începă toare
Nu uita ceasurile tale de rugăciune că nu ştii ce va urma. Sfatul
este al sfântului, marelui şi duhovnicescului Grigorie. Aşadar,
după ce te scoli şi te speli, adunăţi gândurile, alungă toate
grijile lumeşti, fă-ţi semnul Sfintei Cruci şi cu evlavie, fără
grabă, rosteşte mai întâi aceste rugă ciuni începă toare şi apoi
continuă cu rugă ciunile ce urmeaz ă.
În numele Tată lui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Amin.
Slav ă Ţ ie, Dumnezeul nostru,slav ă Ţ ie!
Slav ă Ţ ie, Dumnezeul nostru,slav ă Ţ ie!
Slav ă Ţ ie, Dumnezeul nostru,slav ă Ţ ie!
Împ ă rate Ceresc, Mângâietorule, Duhul
adev ă rului, care pretutindeni eş ti şi toate le împlineş ti,
Vistierul Bun ăt ăţ ilor ş i Dăt ă torule de via ţă , vino şi te
s ă lăşluieş te întru noi ş i ne cur ăţ eş te pe noi de toat ă
întin ăciunea şi mântuie şte, Bunule, sufletele noastre.
1
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fă r ă de moarte, miluie şte-ne pe noi! Sfinte
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fă r ă de
moarte, miluie şte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fă r ă de
moarte, miluie şte-ne pe
noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fă r ă de
moarte, miluie şte-ne pe noi!
Slavă Tat ălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin!
Preasfânt ă Treime, milue ş te-ne pe noi. Doamne,
cur ăţ eş te p ă catele noastre. St ăpâne, iartă f ă r ă delegile
noastre. Sfinte, cerceteaz ă ş i vindec ă neputinţele
noastre pentru Numele Tă u.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Domne miluieşte.
Slavă Tat ălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin!
Tat ă l nostru, care e ş ti în ceruri, sfinţeasc ă
Numele Tă u, vie împ ă r ăţia Ta, fie voia Ta, precum în
cer aş a ş i pe pă mânt. Pâinea noastr ă cea spre fiin ţă dă -
ne-o nou ă ast ă zi şi ne iart ă nouă greş elile noastre,
precum ş i noi iert ă m greş iţilor noştri. Ş i nu ne duce pe
noi în ispit ă , ci ne izbă veş te de cel viclean.
Pentru rugă ciunile Sfinţilor P ărinţilor noştri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!
2
RUGĂ CIUNILE DIMINE Ţ II Sculându-ne din somn că dem c ă tre Tine, Bunule,
RUGĂ CIUNILE DIMINE Ţ II
Sculându-ne din somn că dem c ă tre Tine, Bunule,
ş i cântare îngerească strigă m Ţ ie, Puternice: Sfânt,
Sfânt, Sfânt eş ti Dumnezeule, pentru Nă sc ătoarea
Dumnezeu, miluieş te-ne pe noi.
Slav ă Tat ălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea
mea o lumineaz ă , inima ş i buzele mele le deschide ca
s ă Te laud pe Tine, Preasfânt ă Treime: Sfânt, Sfânt,
Sfânt e şti, Dumnezeule, pentru Nă scă toarea de
Dumnezeu, milue şte-ne pe noi.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Fă r ă de veste Judec ă torul va veni şi faptele
fiec ăruia se vor descoperiş deci cu frică să strig ă m în
miezul nop ţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eş ti, Dumnezeule,
pentru Nă sc ătoarea de Dumnezeu, miluie şte-ne pe
noi.
Doamne miluieşte (de 12 ori).
Slavă Tat ălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin!
Rugăciune către Preasfânta Treime:
Din somn sculându-mă , mul ţumesc Ţ ie, Prea
Sfânt ă Treime, c ă pentru mult ă bun ătatea Ta ş i pentru
îndelung ă – r ăbdarea Ta nu Te-ai mâniat pe mine,
lene şul şi pă c ătosul, nici nu m-ai pierdut cu
3
f ă r ă delegile mele ş ci ai f ăcut iubire de oameni dup
f ă r ă delegile mele ş ci ai f ăcut iubire de oameni dup ă
obiceiş ş i întru deznă d ă jduire ză când eu, m-ai ridicat
ca să mânec şi s ă sl ăvesc puterea Ta. Deci, acum
luminează -mi ochii gândului, deschide-mi gura ca s ă
înţeleg poruncile Tale, s ă fac voia Ta, să - ţi cânt întru
mă rturisirea inimii ş i s ă laud Preasfânt Numele Tă u:
al Tat ălui ş i al Fiului ş i al Sfântului, acum ş i pururea
ş i în vecii vecilor. Amin!
Alt ă rugăciune:
Slav ă ţie, Împ ă rate, Dumnezeule Atotputernice,
care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiasc ă ş i de
oameni iubitoare, mai învrednicit pe mine p ă c ătosul şi
nevrednicul a mă scula din somn ş i a dobândi intrare
în sfânt ă Casa Taş prime ş te, Domane, ş i glasul
rugă ciunii mele, ca ş i al Sfintelor şi în ţeleg ătoarelor
tale puteri şi binevoie ş te ca,, din inimă curat ă şi cu
duh de umilinţă să Ţ i se aduc ă Ţ ie laud ă din
necuratele mele buze ş ca şi eu s ă mă fac p ă rta ş
fecioarelor celor înţelepte, cu luminata f ă clie a
sufletului meu ş i s ă te sl ăvesc pe Tine, Dumnezeu-
Cuvântul, Cel Slă vit în Tat ăl şi în Duhul sfânt. Amin!
Alt ă rugăciune:
Deschizând ochii sufletului meu cu puterea Ta,
Dumnezeul meu, se cuvine să -mi deschid şi uş a inimii
mele ş i precum m-am sculat din patul în care z ă ceam
ca un mort ş a şa trebuie să mă scol din p ăcatul
f ă r ă delegii şi al nemul ţumirii, în care zac mort eu,
lene şul. Drept aceea, Î ţi mul ţumesc, Domnul meu, c ă
4
m-ai p ăzit întreg ş i viu în aceast ă noapte şi mai vârtos, c
m-ai p ăzit întreg ş i viu în aceast ă noapte şi mai vârtos,
c ă n-am c ă zut în vreun p ăcat cu Darul Tău.
Vă d, doamne, c ă a început ziua a se lumina, întru
care pot vedea multe nestatornicii ş i sminteli, pot s ă
simt multe ispite, s ă întâmpin multe pricini ca s ă cad
în pă cate şi în nevoi de moarte. Cum voi putea sc ăpa
de acelea de nu-mi vei ajuta Tu, care e ş ti puterea
mea? Pentru aceasta Te rog, Dumnezeul meu, s ă -mi
aju
ţi şi s ă -mi dai Darul Tău cel Sfânt, pentru c ă
aflându-mă împreună cu El, acesta mă va p ă zi să nu
cad în vreo greş eal ă ş i va face ca s ă -ţi fiu pl ă cut întru
toate lucrurile mele. Deci, de acum hot ă răsc s ă nu fac
nici un lucru, care să nu fie spre bucuria Ta ş i spre
folosul meu. Ş i pentru ca s ă pun început bun din
începutul acestei zile, Î ţi depun Ţ ie toate gândurile
mele, toate toate cuvintele mele,, toate poftele mele ş i
toate lucrurile mele, pentru ca s ă le pov ăţuieş ti cu
înţelepciunea Ta şi s ă le tocme ş ti dup ă judecata
Dreptăţii Tale. Ş i-ţi f ă g ăduiesc cu adevă rat, cum c ă
voia mea nu se va mai desp ăr ţi de voia Ta, numai s ă
mi
se descopere
Pentru aceasta Te rog, s ă mă înt ăre şti în voinţa
Ta
ca un Prea Puternic, ca s ă pă zesc ş i s ă s ăvârş esc
aceste fă gă duieli ale mele, spre cuvîntarea de mă rire a
Împ ă r ăţiei Tale ş i spre folosul sufletului meu. Amin!
Apoi:
Veniţi s ă ne închin ă m Împ ă ratului nostru
Dumnezeu.
Veniţi s ă ne închin ă m ş i să c ădem la Hristos,
Împ ă ratul nostru Dumnezeu.
5
Veniţi s ă ne închin ă m ş i să c ădem la Însu şi
Veniţi s ă ne închin ă m ş i să c ădem la Însu şi
Hristos, Împ ă ratul şi Dumnezeul nostru!
Şi trei închinăciuni apoi:
Psalmul 50
Miluie şte-mă , Dumnezeule, după mare mila Ta ş i
dup ă mul ţimea îndur ă rilor Tale şterge f ă r ă delegea
mea.
Mai vârtos mă spal ă de f ă r ădelegea mea ş i de
p ă catul meu mă cur ăţe ş te.
Că f ă r ădelegea mea eu o cunosc şi p ă catul meu
înaintea mea este pururea.
Ţ ie Unuia am gre ş it ş i r ău înaintea Ta am f ă cut,
ca s ă Te îndreptezi întru cuvintele Tale ş i s ă biruie şti
când vei judeca Tu.
Că iat ă , întru f ă ră delegi m-am z ă mislit ţi întru
p ă cate m-a n ă scut maica mea.
Că iat ă , adevă rul ai iubit, cele near ătate ş i cele
ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai ar ătat mie.
Stropi-mă -vei cu isop ş i mă vei cur ăţi, spă la-mă -
vei ş i mai vârtos decât z ăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-
vor oasele mele cele smerite.
Întoarce fa ţa ta de că tre pă catele mele şi toate
f ă r ă delegile mele şterge-le.
Inima curat ă zide şte întru mine, Dumnezeule, şi
duh drept înoie şte întru cele dinl ăuntru ale mele.
Nu mă lep ăda pe mine de la fa ţa Ta şi duhul Tău
cel sfânt nu-L lua de la mine.
6
Dă -mi mie bucuria mântuirii Tale ş i cu duh st ăpânitor mă înt ă
Dă -mi mie bucuria mântuirii Tale ş i cu duh
st ăpânitor mă înt ă reşte.
Învăţ a-voi pe cei făr ă delege că ile Tale ş i cei
necredincio şi la Tine se vor întoarce.
Izb ăveş te-mă de vă rsarea sângelui Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea
de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea
va vesti lauda Ta.
Că de-ai fi voit jertf ă, Ţ i-a ş fi datş arderile de tot
nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilitş inima
înfrânt ă ş i smerit ă Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine Doamne, întru bun ăvoirea Ta Sionului, şi
s ă se zideasc ă zidurile Ierusalimului.
Atunci, vei binevoi jertfa drept ăţii, prinosul ş i
arderile de totş atunci vor pune pe altarul Tă u viţei.
CREZUL SAU SIMBOLUL
CREDINŢ EI
Cred întru unul Dumnezeu, Tat ăl Atotţiitorul,
Fă c ă torul cerului şi al p ă mântului, v ăzutelor tuturor ş i
nev ă zutelor.
Ş i întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tată l S-a n ă scut
mai înainte de toţi veciiş Lumin ă din Lumin ă ,
Dumnezeu adev ărat din Dumnezeu adevă rat, n ă scut,
iar nu f ă cutş Cel de o fiinţă cu Tat ă l, prin Care toate s-
au f ă cut.
7
Care pentru noi oamenii ş i pentru a noastr ă mântuire, S-a pogorât din ceruri
Care pentru noi oamenii ş i pentru a noastr ă
mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara ş i s-a f ăcut om.
Ş i s-a r ă stignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Pilat, şi a pă timit ş i S-a îngropat.
Ş i a înviat a treia zi, după Scripturi.
Ş i s-a suit la ceruri ş i ş ade de-a dreapta Tată lui.
Ş i iar ăşi va s ă vin ă cu slav ă , s ă judece viii şi
mor ţii, a c ă rui Împ ă r ăţ ie nu va avea sfârş it.
Ş i întru unul Duhul Sfânt, Domnul de via ţă
f ă c ă torul, Care de la Tat ăl purcede, Cel ce împreun ă
cu Tată l ţi cu Fiul este închinat ş i sl ăvit, care a gr ăit
prin prooroci.
Întru una, sfânt ă , soborniceasc ă şi apostolească
biseric ă .
Mă rturisesc un botez, întru iertarea p ăcatelor.
Aş tept învierea mor ţilor.
Ş i viaţa veacului ce va s ă fie. Amin.
Rugăciunea Sfântului Macarie cel Mare:
Doamne, cur ăţ eşte-mă pe mine p ă că tosul, c ă
niciodat ă nam f ă cut bine înaintea Ta ş scapă -mă deci
de vicleanul ş i f ă s ă fie întru mine voia Ta, ca f ă r ă de
osând ă să deschid gura mea cea nevrednic ă ş i să laud
Preasfânt Numele Tă u: al Tat ălui ş i al Fiului ş i al
Sfântului Duh, acum ş i pururea şi în vecii vecilor.
Amin!
Rugăciunea a II-a:
8
Din somn sculându-mă , cântare de miez de noapte aduc Ţ ie, Mântuitorule, şi înaintea
Din somn sculându-mă , cântare de miez de
noapte aduc Ţ ie, Mântuitorule, şi înaintea Ta c ă zând
strig: nu mă l ă sa s ă adorm în moartea p ă catelor, ci mă
miluie şte, Cel ce te-ai r ă stignit de voie ş i pe mine, cel
ce zac în lene, gr ăbind mă scoală şi mă mântuie şte, ca
s ă stau înaintea Ta întru rug ă ciuni ş iar după somnul
nopţii s ă -mi luminezi ziua f ă r ă de p ăcatş Hristoase
Domne ş i mă mântuie ş te.
Rugăciunea a III-a
Că tre Tine, St ăpâne, Iubitorule de oameni,
sculându-mă din somn scap ş i spre lucrurile Tale mă
nevoiesc ş mă rog Ţ ie, ajut ă -mi cu milostivirea Taîn
toat ă vremea ş i în tot lucrul. Scap ă -mă de taote
lucrurile cele rele, lume ş ti şi de sporirea diavoleasc ă
izbă ve şte-mă ş i mă du întru Împ ă r ăţ ia Ta cea veş nic ă .
Că Tu e şti Fă c ătorul meu ş i purt ătorul de grijă ş i
d ă tă torul a tot binele ş că ci întru Tine este toat ă
n ădejdea mea ş i Ţ ie slav ă înal ţ acum ş i pururea şi în
vecii vecilor. Amin!
Rugăciunea a IV-a
Doamne, care cu multa bună tate a Ta şi cu
îndur ă rile Tale cele mari mi-ai dat mie, robului t ă u, de
am trecut timpul nopţii acesteia fă r ă de ispit ă de toat ă
r ă utatea pizma ş ului, Tu Însu ţi, St ăpâne, Fă c ă torule a
toate câte sunt, învredniceşte-mă cu adev ărat ă lumina
Ta, ca s ă fac voia Ta, cu inimă luminat ă , acum ş i
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
9
Rugăciunea a V-a Doamne, Dumnezeule, Atot ţiitorule, Care prime ş ti de la puterile Tale
Rugăciunea a V-a
Doamne, Dumnezeule, Atot ţiitorule, Care
prime ş ti de la puterile Tale cereş ti cântarea Sfintei
Treimi, prime ş te şi de la noi, nevrednicii robii Tă i
cântrea Sfintei Treimi şi ne d ă ruie şte în toţi anii vieţii
noastre şi în tot ceasul Ţ ie slav ă să - Ţ i în ă lţă m: Tat ălui
ş i Fiului şi Sfântului Duh, acum ş i pururea şi în vecii
vecilor. Amin!
Rugăciunea a VI-a
Doamne, Atot ţiitorule, Dumnezeul puterilor şi a
toate trupurile, care întru cei de sus locuie ş ti şi spre
cei smeri ţi priveşti; Cel ce ispite şti inimile ş i r ă runchii
ş i tainele oamenilor le ştii cu adev ă rat, Lumin ă f ă r ă de
început ş i pururea fiitoare, în care nu este mutare sau
umbr ă de schimbare. Însuţi, Împ ă rate f ăr ă de moarte,
prime ş te rug ăciunile noastre pe care le aducem Ţ ie
din gurile noastre cele necurate întru aceast ă vreme a
nopţii, îndr ăznind pentru mul ţimea milelor Taleş lasă
nou ă greş elile ce am greş it înaintea Ta: cu cuvântul,
cu lucrul, din ş tiinţă şi din neş tiinţă .
Cur ăţ eş te-ne pe noi de toate înt ăciunile trupe şti ş i
sufleteş ti, f ă cându-ne pe noi cas ă cinstitului ş i
Sfântului Tău Duh. Ş i ne d ă ruie şte nouă cu inimă
veghetoare şi curat ă s ă trecem toat ă noaptea acestei
vieţi, aş teptând luminata ş i sfânta zi a Unuia-Născut
Fiului Tă u, a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos, care va veni pe p ă mânt cu slavă
s ă judece pe to ţi ş i să pl ăteasc ă fiec ă ruia dup ă faptele
lui.Ca să nu afl ă m z ă când şi dormitând, ci priveghind
10
ş i sculaţi întru lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a intra în bucuria
ş i sculaţi întru lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a
intra în bucuria ş i în c ă mara slavei Lui celei
Dumnezeie şti, unde este glasul cel neîncetat al
l ă ud ătorilor ş i nespusa dulceaşă a celor ce v ăd pururea
frumuse ţea cea nespus ă a slavei Taleş c ă Tu e şti
lumina cea adev ă rat ă , care luminezi şi sfin ţe ş ti toate şi
pe Tine Te laud ă toată f ă ptura în veci. Amin!
Rugăciunea a VII-a
Pe Tine Te binecuvânt ă m, Dumnezeule
Preaînalte ş i Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi
pururea lucruri mari ş i cu anevoie de urmat, sl ă vite şi
preaminunate, care nu au numă r. Cel ce ne-ai dat nou ă
somn spre odihna neputinţelor noastre ş i spre repaus
de ostenelile trupului celui cu multe osteneli,
mul ţumindu- Ţ i c ă nu ne-ai pierdut pe noi cu
f ă r ă delegile noastre, ci dup ă obiceiul cel iubitor de
oameni Te-ai milostivit şi ne-ai ridicat pe noi a
mâneca şi a sl ăvi St ăpânirea Ta.
Pentru aceasta ne rug ă m bun ăt ăţ ii Tale lei
nesemă nate: lumineaz ă ochii gândului nostru şi ridic ă
mintea noastr ă din somnul cel greu al lenei şi ne
deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale, ca
s ă putem în lini şte a cânta, a Te l ă uda şi pururea a ne
mă rturisi Ţ ie: lui Dumnezeu celui sl ăvit întru toate şi
de toţi, Tată lui celui f ă ră de început, împreun ă şi
Unuia-Născut Fiului Tă u şi Preasfântului ţi bunului şi
de viaţă f ă că torului Tă u Duh, acum ş i pururea şi în
vecii vecilor. Amin!
11
Rugăciunea a VIII-a a Sfântului Ioan Gură de Aur 12 cereri după num ărul ceasurilor
Rugăciunea a VIII-a a Sfântului Ioan Gură de Aur
12 cereri după num ărul ceasurilor nopţii:
Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tă u cel
ceresc. Domane, izb ăve ştemă de muncile cele de veci.
Doamne, de am gre ş it mă car cu mintea, mă car cu
gândul sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iart ă-mă .
Doamne, mântuieş te-mă de toat ă neş tiinţa,
uitarea, neîndră znirea ş i de nesimţirea cea împietrită .
Doamne, izb ăveş te-mă de toat ă ispitirea. Doamne,
luminează -mi inima pe care a întunecat-o pofta cea
rea.
Doamne, eu ca un om am gre ş it, iar Tu ca un
Dumnezeu îndur ător, mă miluieş te, v ă zând neputin ţa
sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul
meu, ca s ă prosl ăvesc Preasfânt Numele Tă u. Domne,
Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău în
Cartea Vieţii şi-mi d ă ruie şte sfârş it bun.
Doamne, Dumnezeul meu, mă car c ă n-am f ă cut
nici un bine înaintea Ta, d ă -mi dup ă Darul Tă u s ă pun
început bun. Doamne, strope şte inima mea cu roua
Darului Tă u. Doamne al cerului ş i al p ă mântului,
pomene şte-mă pe mine p ă c ă tosul, ru şinatul ş i
necuratul robul Tău în Împ ă r ăţ ia Ta. Amin!
Alte 12 cereri ale aceluia şi,
după num ărul ceasurilor zilei
Doamne, prime ş te-mă întru pocă in ţă . Doamne,
nu mă l ă sa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în
ispit ă . Doamne, d ă -mi cuget bun. Doamne, d ă -mi
lacrimi ş i aducere aminte de moarte ş i umilinţă .
12
Doamne, d ă -mi cuget să -mi mă rturisesc p ă catele mele. Doamne, d
Doamne, d ă -mi cuget să -mi mă rturisesc p ă catele
mele. Doamne, d ă -mi smerenie, cur ăţ ie şi ascultare.
Domne, d ă -mi r ă bdare, voie nebiruit ă ş i blânde ţe.
Doamne, s ă de şte întru mine r ăd ă cina bun ă tăţilor şi
frica Ta în inima mea. Doame, învredniceş te-mă s ă te
iubesc cu tot sufletul ş i gândul meu ş i s ă fac în toate
voia Ta. Doamne, apă r ă -mă de oameni gâlcevitori, de
diavoli ş i de patimile trupeş ti şi de toate celelalte
lucruri necuvioase. Doamne, ş tiu c ă faci precum vrei
Tu, deci să fie şi întru mine, p ă că tosul, voia Ta ş c ă
binecuvântat eş ti în veci. Amin!
Rugăciunea a noua c ătre Sfântul Înger păzitor:
Îngerul lui Hristos cel prea sfânt, c ă tre tine cad şi
mă rog, p ă zitorul meu cel Sfânt, care eşti dat mie de la
Sfântul Botez spre pă zirea sufletului şi a p ă c ătosului
meu trup. Iar eu cu lenea mea ş i cu obiceiurile mele
cele rele am mâniat preacurat ă lumina ta şi te-am
izgonit de la mine cu toate lucrurile cele de ru şine: cu
minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu
neiubirea de fra ţi şi cu ţinerea de minte a r ă ului, cu
iubirea de argint, cu necurăţia, cu mânia, cu
scumpetea, cu mâncarea cea fă r ă de sa ţ, cu beţia, cu
multa vorbire, cu gândurile cele rele ş i viclene, cu
obiceiurile cele rele ş i cu îndr ă znirea spre p ă cate,
având osebit ă voire spre toată pofta cea rea, trupeasc ă .
O! Reaua mea voire, pe care nici dobitoacele cele
necuvânt ătoare nu o au! Dar cum vei putea s ă cauţi
spre mine, care mă aflu c ă zut în p ă cate? Sau cu ce
ochi, îngerul lui Hristos, vei că uta spre mine, cel ce
13
m-am împletici aş a de mult în lucruri întinate? Sau cum voi putea s ă-mi
m-am împletici aş a de mult în lucruri întinate? Sau
cum voi putea s ă-mi cer iertare pentru faptele mele
celor amare, rele ş i viclene, în care cad în toate zilele
ş i nop ţile ş i în tot ceasul! De aceeea, cad înaintea ta şi
mă rog, p ă zitorul meu cel Sfânt, milostive ş te-te spre
mine, p ă c ă tosul, şi-mi fii mie într-ajutor şi sprijinitor
asupra pizma ş ului meu celui ră u, cu sfintele tale
rugă ciuni şi Împ ă r ăţ iei lui Dumnezeu mă f ă p ă rtaş cu
toţi sfinţii, acum ş i pururea ş i în vecii vecilor. Amin!
Rugăciunea a zecea către Prea Sfânta
Născătoare de Dumnezeu
Preasfânt ă St ăpâna mea, de Dumnezeu
Nă sc ătoare, cu Sfintele şi Preaputernicele tale
rugă ciuni, alung ă de la mine smeritul ş i tică losul robul
t ă u: dezn ăd ă jduirea, uitarea, necuno ştinţa, nepurtarea
de grijă , şi toate gândurile cele necurate, cele rele ş i
hulitoare de la tic ă loasa mea inimă ş i de la întunecata
mea minte. Ş i stinge v ăpaia poftelor mele c ă să rac
sunt ş i tic ălos. Ş i mă izb ă ve şte de multe rele ş i
aduceri-aminte şi de toate faptele cele rele mă
izbă ve şte, c ă binecuvântat ă e şti de toate neamurile şi
preacinstitul t ă u nume se sl ăve şte în vecii vecilor.
Amin!
Rugăciunea c ătre sfântul al cărui nume îl porţi:
Roag ă -te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte,
pl ăcut al lui Dumnezeu (
),
c ă ci eu cu osârdie alerg
c ă tre tine, cel grabnic ajut ător ş i rug ător înaintea lui
Dumnezeu pentru sufletul meu.
14
Doamne miluieşte (de 40 ori). Apoi rugăciunea aceasta: Cel ce în toat ă vremea şi
Doamne miluieşte (de 40 ori). Apoi rugăciunea aceasta:
Cel ce în toat ă vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe
p ă mânt e şti închinat ş i slă vit, Hristoase Dumnezeule,
îndelung-r ăbd ă torule, mult milostive ş i mult
milosârde ş care pe cei drep ţi iubeş ti şi pe cei p ă că toţi
miluie şti. Care pe toţi chemi la mântuire pentru
f ă g ăduin ţele bun ă tăţilor ce vor s ă fie. Însu ţi Doamne,
Iisuse Hristoase, prime ş te ş i rugă ciunile noastreîn
ceasul acesta şi îndrepteaz ă viaţa noastr ă spre
poruncile Taleş sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile
cur ăţ eş te, cugetele îndrepteaz ă , gâdurile curăţ eşte ş i
ne izbă ve şte pe noi de tot necazul celor rele şi al
dureri. Ocroteş -te-ne pe noi cu Sfinţii Tăi Îngeri ca,
prin mijlocirea lor fiind p ă zi ţi şi povăţui ţi s ă ajungem
la unirea credinţei ş i la cunoş tin ţa slavei Tale celei
neapropiate, c ă binecuvântat e şti în vecii vecilor.
Amin!
Nă sc ătoare de Dumnezeu Fecioar ă , bucur ă -te,
ceea ce eşti cu Dar d ă ruit ă , Marie, Domnul este cu
Tine. Binecuvântat ă e ş ti tu între femei ş i binecuvântat
este rodul pântecelui t ă uş că ai n ăscut pe Mântuitorul
sufletelor noastre.
O! Preasfânt ă Doamne, Fecioar ăde Dumnezeu
Nă sc ătoare, prime ş te nevrednica noastr ă rugă ciune şi
ne p ă ze şte de moarte n ăpraznic ă şi ne dă ruieş te
poc ă inţă înaintea sfârş itului nostru. Amin!
Apoi:
15
Cuvine-se cu adev ă rat să te fericim Nă sc ă toare de Dumnezeu, cea
Cuvine-se cu adev ă rat să te fericim Nă sc ă toare
de Dumnezeu, cea pururea fericit ă ş i prea nevinovat ă
ş i Maica Dumnezeului nostru. Ceeea ce eş ti mai
cinstit ă decât Heruvimii ş i mai mă rit ă f ă r ă de
asemă nare decât Serafimii, care fă r ă stric ă ciune pe
Dumnezeu-Cuvântul ai n ăscut, pe Tine, cea cu
adev ă rat Nă sc ă toare de Dumnezeu, Te mă rim.
Slavă Tat ălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin! Doamne
miluieşte (de 3 ori).
Pentru rugă ciunile Sfinţilor P ărinţilor noştri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, milueşte-ne pe noi!
Amin.
Împ ă r ă teasa mea preabun ă şi nă dejdea mea,
Nă sc ătoare de Dumnezeu, primitoarea s ă racilor ş i
ajut ătoarea str ăinilor, bucuria scârbiţilor ş i acoperirea
nec ă jiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajut ă -mi
ca unui neputincios, hr ă ne şte-mă ca pe un str ăin.
Necazul meu îl ştii: dezleag ă -l precum vrei, c ă n-am
alt ajutor afar ă de tine, nici altă folositoare grabnic ă ,
nici alt ă mângâietoare bunăş ci numai pe tine, Maica
lui Dumnezeu, ca s ă mă p ă ze şti ş i s ă mă acoperi în
vecii vecilor. Amin!
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul în
3 st ări, însoţit ă de 3 metanii:
Doamne ş i St ăpânul vieţii mele, duhul trândă viei,
al grijii de multe, al iubirii de st ăpânire şi al gră irii în
de şert, dep ă rteaz ă-l de la mine.
O metanie.
16
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdă rii ş i al dragostei dă ruieşte-l
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdă rii
ş i al dragostei dă ruieşte-l mie, slugii Tale.
O
metanie.
Aş a, Doamne, Împ ă rate, dă ruieş te-mi s ă -mi v ă d
greş elile mele ş i să nu osândesc pe fratele meu, c ă
binecuvântat eş ti în vecii vecilor. Amin!
O
metanie.
Se face m ărturisirea păcatelor în toate zilele, în taină,
odat ă cu rugăciunile dimineţii, sau separat:
Mă rturisesc Ţie, Domnului Dumnezeului meu,
Celui în Treime Sfânt ă slă vit ş i închinat: Tat ălui şi
Fiului ş i Sfântului duh, toate p ă catele mele, cele pe
care le-am f ă cut în toate zilele vieţii mele ş i în aceast ă
noapte, cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu vederea,
cu auzul, cu mirosul, cu gustul, cu pip ă irea ş i cu toate
simţirile mele cele sufleteşti ş i trupe şti, cu care pe
Tine, Domnul dumnezeul meu Te-am mâniat şi pe
aproapele meu l-am nedrept ăţit. Pentru acestea
c ă indu-mă , vinovat stau înaintea Ta ş i voiesc s ă mă
poc ă iesc. Cu smerenie mă rog milostivirii Tale, iartă -
mă ş i mă dezleagă de toate p ă catele mele, ca un Bun
ş i Iubitor de oameni. Amin.
Hristoase, Lumina cea adev ărată , care luminezi ş i
sfinţe şti pe tot omul ce vine în lume, s ă se însemneze
peste noi lumina Feţei Tale, ca într-însa s ă vedem
Lumina cea neapropiată . Ş i îndrepteaz ă pa şii no ştrii
spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugă ciunile
Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor Tăi.
Amin.
17
Împ ă rate Ceresc, pe credinciosul nostru popor înt ă reşte-l, credin ţa o înt
Împ ă rate Ceresc, pe credinciosul nostru popor
înt ă reşte-l, credin ţa o înt ă reşte, pe p ăgâni îmblânze şte-
i, lumea o împac ă . Sfânt l ăca şul acesta bine îl p ăze şte,
pe cei mai înainte adormi ţi: pă rinş ii ş i fraţii noştri în
l ă caş urile drep ţilor îi a ş ează şi pe noi în poc ă inţă şi
mă rturisire ne prime ş te, ca un Bun ş i de oameni
iubitor.
Sfâr şitul rug ă ciunilor dimine ţii
Vezi, dacă eşti chemat după datoria şi slujba ta, dacă ai
vreme puţină, este bine ca, din rugăciunile puse aici, s ă citeşti
numai pe unele din ele, îns ă cu luare aminte, din inim ă curat ă,
fără grabă, în Duh şi în adevăr.
RUGĂCIUNI LA DIFERITE
TREBUINŢE
În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, întristare, ori
de bună stare, înal ţă gândul smerit şi inima curat ă către
Dumnezeu aducându-i laudă, mul ţumit ă ori cerere şi El, Care
ascult ă chem ările sincere şi curate, nu te va trece cu vederea.
Înainte de a rosti vreuna din rugăciunile ce urmeaz ă, zi
rugăciunile încep ătoare.
RUGĂ CIUNE DE MUL Ţ UMIRE
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Dumnezeule a toat ă milostivirea şi îndurarea, care ai
nemă surat ă mil ă , nespus ă şi neajuns ă iubire de
oameni, c ă zând acum a Ta slav ă , cu fric ă şi cu
cutremur, aduc Ţ ie mul ţumire pentru binefacerile de
care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.
18
Te sl ăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, St ă pân
Te sl ăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, St ă pân
ş i f ă c ător de bine. Ş i iar ăşi c ă zând înaintea Ta, î ţi
mul ţumesc cu smerenie, mă rog nemă suratei şi
negr ă itei Tale milostiviri, ca şi de acum s ă -mi
d ă ruieşti faceri de bine, ca s ă sporesc în dragostea Ta
ş i a aproapelui meu. Izbă veşte-mă de tot r ă ul ş i
necazul. Dă ruie şte-mi linişte. Şi mă învredniceşte, în
toate zilele vie ţii mele, totdeauna s ă - ţi aduc Ţ ie şi să
gr ăiesc ş i s ă cânt Treimii celei prea bune, Tat ă lui ş i
Fiului şi sfântului Duh, acum ş i pururi ş i în vecii
vecilor. Amin.
RUGĂ CIUNE LA ZIUA NAŞTERII
ŞI LA ONOMASTICĂ
Dumnezeule Prea Sfinte, cum voi putea s ă - Ţ i
mul ţumesc cu vrednicie pentru viaţa ce mi-ai dat? Tu
m-ai scos din întunericul nefiin ţei şi viaţa mea este dar
al bun ăt ăţii Tale, care m-a p ă zit pân ă acum, mă
sprijineş te în necazuri şi împlineş te trebuinţele mele.
Tu e ş ti cel ce priveghezi asupra mea, îndreptezi
pa şii mei în calea binelui şi mă aperi de ispit ă . Când
mă pierd, Tu mă întorci la calea poruncilor Tale, când
mă poticnesc mă sprijine şti, când cad, mă ridici şi
când ră t ăcesc, mă întorci ş i-mi deschizi p ă rinte ştile
Tale braţe. O, cât de nemă rginite sunt datoriile mele
c ă tre Tine, pentru c ă mi-ai dat viaţă , şi-mi dai în toate
zilele dovezi de p ă rinteasca Ta bun ătate ş i îngrijire.
Plin, dar, de o vie recunoştin ţă , Ţ ie î ţi închin, toate
zilele vie ţii mele şi mai ales această zi de s ă rb ătoare
pentru mine. Şi mă rog cu umilinţă , ca bună tatea Ta s ă
19
nu mă p ă r ă seasc ă în tot cursul vieţii mele şi înţelepciunea
nu mă p ă r ă seasc ă în tot cursul vieţii
mele şi
înţelepciunea Ta să mă povăţuiască întotdeauna în
calea binelui ş i a fericirii, pentru rug ă ciunile şi
mijlocirile Sfântului…(numele căruia l-ai primit la botez)
ş i ale Preacuratei tale Maici. Amin.
RUGĂ CIUNE LA ÎNCEPEREA LUCRULUI
Domne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule Nă scut al
Tat ă lui celui f ă r ă de început. Tu eş ti acela ce prin gura
proorocului Tău David ai zis: Ieşi-va omul la lucrul
s ă u şi la lucrarea sa pân ă seara. Tu ai zis ş i prin gura
fericitului Pavel Apostolul: Cel ce nu vrea s ă lucreze,
s ă nu mă nânce. Ş i iarăş i, Tu însu ţi ai zis cu preacurată
gura Ta: Făr ă de mine nu pute ţi face nimic. Doamne,
Doamne, ascult din tot sufletul şi din toată inima
dumnezeie ştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la
bun ătatea Ta. Ajut ă -mi mie, p ă c ă tosului, cu darul Tă u,
s ă s ăvârş esc lucrul ce încep acum. În numele Tat ălui
ş i al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
RUGĂ CIUNE LA SFÂRŞITUL LUCRULUI
Doamne Iisuse Hristoase, plinirea tuturor
bun ăt ăţ ilor, Ţ ie Îţi mulţumesc pentru ajutorul şi sporul
ce mi-ai dat la lucrul meu ş i mă rog Ţie, f ă ca lucrarea
mea s ă -mi fie de folos. Umple de bucurie şi de veselie
sufletul meu ş i mă mântuieş te ca un milostiv. Amin.
20
RUGĂ CIUNE PENTRU CĂL ĂTORIE St ăpâne Doamne, Dumnezeule nostru, Calea, Adev ărul şi Viaţa,
RUGĂ CIUNE
PENTRU CĂL ĂTORIE
St ăpâne Doamne, Dumnezeule nostru, Calea,
Adev ărul şi Viaţa, care ai slobozit cu preasl ă vire pe
Iosif de prigonirea fra ţilor să i, pov ăţ uindu-l pe el în
Egipt ş i cu blagoslovenia bună tăţii Tale ajutându-l, l-
ai f ă cut s ă sporeasc ă uimitor în toate.
Doamne, Cel ce ai că l ătorit împreun ă cu Luca ş i
cu Cleopa la Emaus ş i prin frângerea pâinii preasl ăvit
descoperindu-Te lor, l-ai f ă cut s ă se întoarc ă veseli în
Ierusalim, c ă l ă tore şte ş i acum cu Darul ş i cu
Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi, robii t ă i
(numele), care cu umilin ţă ne rug ă m Ţ ie. Ş i precum ai
trimis, lui Isaac ş i lui Tobie, întoarcerea acelora cu
pace ş i cu bun ă sporire ai f ă cut-o, rug ămu-ne Ţ ie,
trimite-ne ş i nou ă, îngeri paşnici, credincioş i,
îndrept ă tori, p ă zitori, ca să ne pov ăţuiasc ă pe noi după
voia Ta. Izb ăve şte-ne pe noi de tâlhari ş i de toat ă
bântuial ă vr ă jma ş ilor ucigă tori de oameni, p ă ze şte-ne
viaţa noatră nev ăt ămat ă ş i sufletele curate de toată
întin ăciunea ni le fereş te. Miş c ările noastre spore şte-le
în bine, apuc ăturile îndrepteaz ă -ni-le ş i ne izb ă ve şte
pe noi de cei ce ne vor nou ă ră ul, vă zuţii ş i nev ă zu ţii
vr ă jma ş i. Izb ăveş te-ne de dos ădirea oamenilor r ăi şi
vicleni şi de tot viforul şi nefericirea. Dă ruie şte-ne
nou ă pace, s ă nă tate ş i Dumnezeiescul Tău ajutor cel
atotputernic, ca sprijini ţi fiind, să nu ne abatem din
calea poruncilor Tale. Aş a ne rug ă m Ţ ie, Împ ă rate
atotputernice, şi nepomenitorule de r ău, Doamne,
auzi-ne pe noi smeri ţii, pentru bun ătatea Ta ş i treci cu
vederea noastre. Îmbogăţ eşte-ne pe noi cu Darul Tă u
21
ş i plini de dânsul ne arat ă , împodobindu-ne cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie, cu
ş i plini de dânsul ne arat ă , împodobindu-ne cu
Dumnezeiasca Ta blagoslovenie, cu mila ş i cu
bun ăt ăţ ile cereşti ş i pă mânteş ti, ca astfel că l ătorind, să
ne întoarcem cu bine, l ăudând şi binecuvântând Ta
cea nemă rginit ă . Că a Ta este st ăpânirea, împ ă r ăţia,
Puterea şi Slava, a tat ălui ş i a Fiului şi a Sfântului
Duh, acum ş i pururea ş i în vecii vecilor. Amin!
RUGĂ CIUNEA PĂ RINŢ ILOR PENTRU FII
Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu
înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţă rîn ă ş i ai suflat
lui suflare de via ţă şi binecuvântându-l ai zis: cre şteţi
ş i v ă înmul ţi ţi p ă mântul; iar la Cana Galileii, prin
Unul Nă scut Fiul Tă u, ai binecuvântându-l nunta ş i
deci na şterea de fii, cu mult ă umilin ţă rog marea Ta
bun ătate, ca neîncetat s ă rever şi harul Tău şi s ă Te
milostive şti asupra copiilor mei, pe care care Tu ai
binevoit s ă mi-i d ă ruieşti. Umple-i pe ei de
înţelepciune ş i pricepere. Ap ă ră -i de toate cursele
vr ă jma ş ilor vă zuţi şi nev ă zu ţi. Porunceşte îngerilor
Tă i ca totdeauna s ă fie c ăl ăuzele şi pov ăţuitorii lor
spre toate faptele cele bune, ca să Te poat ă lă uda şi
preaslă vi în veci. Amin.
RUGĂ CIUNEA SO Ţ ILOR
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cel ce ne-ai înv ăţ at ca totdeauna s ă ne rugă m pentru
altul, c ă a ş a vom împlini legea Ta ş i ne vom ar ă ta
vrednici de mila Ta, caut ă cu îndurare şi p ă zeş te de
vr ă jma ş ii v ă zu ţi şi nev ă zu ţi pe so ţul meu (soţia mea),
22
pe care mi l-ai d ăruit (mi-ai dă ruit-o) a petrece împreun ă pân ă
pe care mi l-ai d ăruit (mi-ai dă ruit-o) a petrece
împreun ă pân ă la moarte. Dă ruieş te-i s ă n ătate şi
deplină în ţelepciune, ca s ă -ş i poat ă îndeplini datoriile
sale după voia şi poruncile Tale. Fere şte-l (o) în
dreapta credinţă ţi în dragoste des ăvârş it ă , ca să
lucr ă m împreun ă faptele cele bune ş i s ă rânduim
împreun ă viaţa noastr ă potrivit sfintelor Tale
a ş ez ă minte ş i porunci, spre binele ş i fericirea de acum
ş i cea de veci a lui (ei) şi a mea ş i a tuturor celor de
aproape ai noş tri. Că a Ta este st ăpânirea şi puterea în
veci. Amin.
RUGĂ CIUNEA COPIILOR
Doamne,. Doamne, ceresc Tat ă ,
Noi pe Tine Te rug ăm
Lumineaz ă a noastră minte,
Lucruri bune s ă înv ăţă m.
Că Tu e şti St ăpânul Lumii
Ş i al nostru Tat ă eş ti
Ş i pe toate cele bune
Numai Tu le împline şti. Amin!
ALT Ă RUGĂ CIUNEA A COPIILOR
Înger, îngeraş ul meu
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu mine
Ş i mă -nva ţă s ă fac bine.
23
Eu sunt mic, Tu f ă -mă mare, Eu sunt slab, Tu f ă -mă
Eu sunt mic, Tu f ă -mă mare,
Eu sunt slab, Tu f ă -mă tare,
În tot locul mă -nsoţeşte
Ş i de rele mă p ă ze şte. Amin.
RUGĂ CIUNEA PENTRU CEI BOLNAVI
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime ş te aceast ă smerit ă rug ă ciune pentru iertarea
p ă catelor ce am s ă vâr şit şi, ca un Preamilostiv care
mereu eş ti plin de îndurare fa şă de noi, cu dreapta Ta
cea atotputernic ă stinge-ne focul ce ne-a cuprins,
înceteaz ă boala şi, cu nemă rginit ă iubirea ş i puterea
Ta, ridic ă din patul durerii pe robul Tău (numele), c ă
numai Tu e şti doctorul sufletelor ş i al trupurilor
noastre, Hristoase Dumnezeule şi Ţ ie slav ă în ăl ţă m:
Tat ă lui ş i Fiului şi Sfântului Duh,acum ş i pururea ş i în
vecii vecilor. Amin.
RUGĂ CIUNE LA VREME DE PRIMEJDIE ŞI GREA
ÎNCERCARE
Doamne, Doamne, Dumnezeule, Cel ce ai
îng ăduit diavolului să ispitească pe strămo ş ii no ţtri
Adam ş i Eva, spre a le încerca asculatarea şi
supunerea lor; Cel ce ai îng ăduit diavolului să
ispiteasc ă cu îngroziri ş i cu suferinţe grele pe dreptul
Iov pentru a se v ădi şi mai l ă murit virtu ţile şi credin ţa
lui cea întru Tine! Cel ce ai dat îng ăduinţă satanei s ă
se apropie cu ispitire de Însuş i Fiul Tău, spre a-L
24
îmbia cu poftele şi de ş ert ă ciunile acestei lumi, pentru ca înfrânt ş
îmbia cu poftele şi de ş ert ă ciunile acestei lumi, pentru
ca înfrânt ş i ruş inat acel duh blestemat să aud ă din
gura Mântuitorului cuvintele: “Înapoia Mea, satano,
c ă ci scris este: Domnului Dumnezeului Tă u s ă te
închini ţi numai Lui, Unuia, să -I slujeş ti!”. Cel ce
tuturor drep ţilor ş i sfinţilor Tă i le-ai dat vremi de
ispitire, de primejdii ş i de grele îndoieli, pentru ca prin
ele, l ă murindu-se, s ă biruie şi s ă r ă mân ă şi mai întă riţi
în credinţa, în n ădejdea, în dragostea şi în supunerea
cea c ătre Tine. Însuţi, Atotputernice ş i Preabunule
St ăpâne, ajută -ne în aceast ă clip ă grea, când duhul
satanei ne tulbur ă mintea cu îndoieli şi cu amă giri
viclene ne fr ă mântă inima. Arat ă -ne, Milostive
Doamne, adevă rul ş i calea Ta cea dreaptă , pentru ca,
biruind greaua încercare din clipa de acum, s ă ne
bucură m de cuvintele Apostolului Tă u Iacob, ce zice:
“Fericit b ă rbatul care rabd ă ispita, că ci lă murit
f ă cându-se, va lua cununa vieţii pe care a f ă g ăduit-o
Dumnezeu celor ce îl iubesc pe El”.
Dă ruie şte-ne, St ă pâne Doamne, inimă curat ă şi
credinşă tare, pentru ca în aceste clipe s ă cântîm
împreun ă cu Proorocul Tă u David: “Doamne, cât s-au
înmul ţit cei ce mă nec ă jesc! Mul ţi zic sufletului meu:
nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu,
Doamne, sprijitorul meu e şti, slava mea ş i cel ce înalţi
fruntea mea! Cu glasul meu c ă tre Domnul am strigat
ş i m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. A Domnului
este mântuirea ş i peste poporul Tău binecuvântarea
Ta”. Amin.
25
RUGĂ CIUNEA PENTRU BINEFĂCĂTORII NO ŞTRI Dumnezeule al dragostei, Ţ ie Î ţi sunt dator
RUGĂ CIUNEA PENTRU
BINEFĂCĂTORII NO ŞTRI
Dumnezeule al dragostei, Ţ ie Î ţi sunt dator a
mul ţumi pentru dulcele simţă mânt al dragostei ş i
ocrotirii de care mă bucur! Doamne, Cel ce eşti
ixvorul tuturor bun ătăţ ilor, revars ă binefacerile Tale
peste acela pe care inima mea îl cinsteş te şi îl iubeş te,
peste smeritul robul Tă u (numele). Din milostivirea Ta
s ă r ă sar ă asupra lui totdeauna soarele str ălucitor care
s ă risipeasc ă norii grijilor ş i ai suferin ţelor. În orice
parte va merge sau se va afla, umbre şte-l cu bun ătatea
ş i iubirea Ta! Dac ă va fi amenin ţat de primejdii, Te
rog fierbinte, doamne, fii ap ă r ătorul ş i ocrotitorul lui,
precum el este ocrotitorul meu. Nu l ăsa ca
ap ăs ă toarele mâhniri s ă -i înoureze fruntea ori să -i
îndurereze inima. D ă -i Doamne Dumnezeule, toate
pl ăcerile ş i bucuriile îng ăduite muritorilor care p ă zesc
poruncile Tale şi fac bine în jurul lor, c ăutând mereu
numai dreptatea. Îngerul Tă ui cel bun s ă -înso ţească ţi
s ă -l p ă zească oriunde ş i totdeauna. Umple inima lui de
bucuria mântuirii Tale, Doamne! Amin.
RUG ĂCIUNI LA VREMEA MESEI
RUGACIUNE ÎNAINTE DE MASĂ
26
(Întorcându-te cu faţa spre sfintele icoane, îndreptându-ţi gândul spre Dăt ătorul tuturor bunăt ăţilor, cu
(Întorcându-te cu faţa spre sfintele icoane, îndreptându-ţi
gândul spre Dăt ătorul tuturor bunăt ăţilor, cu smerenie te roagă
astfel, zicând:)
RUGĂ CIUNE ÎNAINTEA GUSTĂ RII DE DIMINEAŢĂ
În numele Tat ălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Tat ă l nostru, Carele e ş ti în ceruri, sfin ţeasc ă -se
numele Tău, vie Împ ă r ăţia Ta, fac ă-se voia Ta precum
în cer aş a ş i pe p ă mânt. Pâinea noastră cea de toate
zilele dă -ne-o nou ă astă zi. Ş i ne iartă nou ă greş alele
noastre, precum ş i noi iert ă m gre şi ţilor noştri. Şi nu ne
duce pe noi în ispit ă , ci ne izb ăve şte de cel r ă u.
RUGĂ CIUNE DUP Ă GUSTAREA DE DIMINEAŢĂ
(După ce te-ai îndestulat mâncând fă ră de l ă comie, numai spre
a-ţi îndeplini nevoia firească de întreţinere, gândindu-te că
“mâncăm ca s ă trăim, nu trăim ca s ă mâncăm”, mul ţumeşte
Tat ălui ceresc, care ne d ă pîinea cea de toate zilele, rugându-te
astfel:)
Cuvine-se cu adev ă rat să te fericim pe tine,
Nă sc ătoare de Dumnezeu, cea pururea fericit ă şi prea
nevinovat ă şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eş ti
mai cinstit ă decât Heruvimii şi mai sl ă vit ă fă r ă de
asemă nare decât Serafimii, care fă r ă stric ă ciune pe
27
Dumnezeu Cuvântul ai n ăscut, pe tine, cea cu adev ă rat Nă sc ă
Dumnezeu Cuvântul ai n ăscut, pe tine, cea cu
adev ă rat Nă sc ă toare de Dumnezeu, te mă rim.
RUGĂ CIUNE ÎNAINTEA MESEI DE LA AMIAZĂ
Tat ă l nostru, care eş ti în ceruri, sfin ţească Numele
Tă u, vie împ ă r ăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer a şa
ş i pe pă mânt. Pâinea noastr ă cea spre fiin ţă d ă -ne-o
nou ă astă zi ş i ne iart ă nou ă gre şelile noastre, precum
ş i noi iert ă m gre şi ţilor noş tri. Şi nu ne duce pe noi în
ispit ă , ci ne izb ăve şte de cel viclean.
RUGĂ CIUNE DUP Ă MASA DE LA AMIAZĂ
În numele Tat ălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Mul ţumim Ţ ie, Hristoase, Dumnezeul nostru,
c ă ne-ai s ăturat pe noi de bun ăt ăţile Tale cele
p ă mânte şti. Nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta
împ ă r ăţ ie, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai
venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino ş i la noi ş i
ne mântuie şte. Amin.
RUGĂ CIUNE ÎNAINTE DE CINĂ
Mânca-vor s ăracii şi se vor s ătura ş i vor lă uda
pe Domnul, iar cei ce-L caut ă pe Dânsul, vii vor fi
inimile lor în veacul veacului.
28
RUGĂ CIUNE DUP Ă CINĂ În numele Tat ălui şi al Fiului şi al Sfântului
RUGĂ CIUNE DUP Ă CINĂ
În numele Tat ălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru f ăpturile Tale şi
întru lucrul mâinilor Tale ne-am bucurat. Însemnatu-s-a peste
noi lumina feţei Tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima noastră
din rodul grâului, al vinului şi al untului-de-lemn, ce s-au
înmul ţit. Cu pace ne vom culca şi vom adormi, ca Tu, Doamne,
îndeosebi, întru nădejde ne-ai aş ezat.
RUGĂCIUNILE DE SEARĂ
Mergând s ă te culci, rosteşte mai întâi toate rugăciunile
începătoare: În numele Tat ă lui
,
Împ ă rate ceresc
,
Sfinte Dumnezeule
,
Slav ă
Tat ălui
,
Preasfînt ă
Treime
Doamne
miluie şte
(de
3
ori),
Tat ă l
nostru
,
(caută -le la pag. 1-2).
Urmeaz ă cu rugăciunile de mai jos, cu aceeaşi evlavie:
Miluie şte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe
noi, c ă , nepricepându-ne de nici un r ă spuns, aceasta
rugă ciune aducem Tie, ca unui Stă pân, noi p ă c ăto şii
robii Tă i, miluie şte-ne pe noi.
Slavă Tat ălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Doamne, miluieş te-ne pe noi, c ă întru Tine am
n ăd ă jduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
f ă r ă delegile noastre, ci caut ă şi acum ca un milostiv şi
ne izb ăveş te pe noi de vră jma ş ii no ştri, c ă Tu e şti
29
Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tă u
Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi
lucrul mâinilor Tale şi numele Tă u chemă m.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Uş a milostivirii deschide-o nou ă binecuvântat ă
Nă scatoare de Dumnezeu Fecioar ă , ca să nu pierim
cei ce n ă dă jduim în Tine, ci s ă ne mântuim prin Tine
din nevoi, c ă tu e şti mântuirea neamului cre ştinesc.
Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă… Ş i acum…
Rugăciunea întâia a Sfântului Macarie cel Mare c ătre
Dumnezeu Tat ăl
Dumnezeule veş nice ş i Împ ă rate a toat ă f ăptura,
Cel ce m-ai învrednicit a ajunge pân ă în acest ceas,
iart ă -mi p ă catele ce am f ă cut în aceast ă zi: cu lucrul,
cu cuvântul ş i cu gândul ş i curăţ eşte, Doamne,
smeritul meu suflet, de toată spurc ăciunea sufletului şi
a trupului. Ş i-mi d ă , Doamne, întru această noapte, a
trece somnul în pace, ca sculându-mă din tic ălosul
meu a ş ternut, bine s ă plac Preasfântului Tă u nume în
toate zilele vieţii mele, ş i s ă calc pe vrajma ş ii cei ce
mă lupt ă , pe cei trupe ş ti ş i pe cei f ă r ă de trup. Şi mă
izbă ve şte, Doamne, de gândurile cele deş arte, care mă
spurc ă ş i de poftele cele rele, ca a Ta este împ ă r ăţ ia,
30
puterea ş i Slava, a Tat ă lui ş i a Fiului şi a Sfântului
puterea ş i Slava, a Tat ă lui ş i a Fiului şi a Sfântului
Duh, acum ş i pururea ş i în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a doua, a Sfântului Antioh, către Domnul nostru
Iisus Hristos
Atot ţiitorule Cuvinte al Tat ă lui, însuţi fiind
desă vâr şit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea
Ta, nu Te depă rta niciodat ă de mine robul Tă u, ci
odihneşte întru mine pururea, Iisuse, Cel ce e şti Păstor
Bun oilor Tale. Nu mă da ispitei ş arpelui, nici nu mă
l ă sa în pofta satanei, ca s ă mân ţa putrejunii este întru
mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Celui Că ruia ne
închină m, Împ ă rate Sfinte, Iisuse Hristoase, dormind
eu, mă p ă zeş te cu lumina cea neîntunecată , cu Duhul
Tă u cel Sfânt, cu Care ai sfinţit pe ucenicii Tă i. Dă -mi
Doamne ş i mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea
Ta în aşternutul meu. Lumineaz ă mintea mea cu
lumina în ţelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul
meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăţia
cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea
nebiruit ă , cugetul meu cu smerenia Ta îl pă ze şte şi mă
ridic ă în vreme cuvioas ă spre a Ta sl ăvire, ca
preamă rit eş ti cu Cel f ă r ă de început al Tău Pă rinte şi
cu Preasfântul Duh, în veci. Amin.
Rugăciunea a treia, c ătre Sfântul Duh
Doamne,
Împ ă rate
Ceresc,
Mângâietorule,
Duhule
adev ă rate,
milostiveste-Te
spre
mine,
31
p ă c ătosul robul Tă u, ş i mă miluieşte şi-mi iart ă mie,
p ă c ătosul robul Tă u, ş i mă miluieşte şi-mi iart ă mie,
nevrednicului, toate câte am gre ş it ţie ast ăzi ca un
om, ş i nu numai ca un om, ci ş i mai r ău decât
dobitocul. Pă catele mele cele de voie şi cele f ă ră de
voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinereţe
ş i din obiceiul cel r ă u, şi care sunt din voia cea
slobod ă ş i din lene: ori de m-am jurat cu Numele Tă u,
ori de L-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am
oc ă rât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau
am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am min ţit,
sau f ăr ă de vreme am dormit, sau vreun s ă rac a venit
la mine ş i nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am
scârbit, sau m-am sf ă dit, sau pe cineva am osândit,
sau m-am mă rit, sau m-am trufit, sau stând la
rugă ciune mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei
lumi, sau r ă zvr ătire am cugetat, sau prea m-am
s ă turat, sau m-am îmb ă tat, sau nebune şte am râs, sau
ceva r ău am cugetat, sau frumuse ţe str ăin ă am v ă zut ş i
cu dânsa mi-am r ă nit inima, sau ce nu se cade am
gr ăit, sau de pă catul fratelui meu am râs, iar p ăcatele
mele sunt nenumă rate, sau de rug ă ciune nu m-am
îngrijit, sau altceva r ău am f ă cut şi nu-mi aduc aminte;
c ă acestea toate şi mai mari decât acestea am f ă cut.
Miluie şte-mă , St ă pâne şi Fă că torul meu pe mine
lene şul şi nevrednicul robul Tă u, ş i mă u şureaz ă , şi
mă slobozeş te şi mă iart ă , ca un bun şi de oameni
iubitor. Ca în pace s ă mă culc şi s ă dorm eu p ă c ătosul
ş i necuratul ş i tic ă losul ş i s ă mă închin, să cânt şi s ă
preaslă vesc Preacinstitul Numele Tă u, împreună cu al
32
Tat ă lui ş i al Unuia Nă scut Fiului Lui, acum ş i pururea
Tat ă lui ş i al Unuia Nă scut Fiului Lui, acum ş i pururea
ş i în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a patra
Doamne Dumnezeul nostru, orice am gre ş it în
aceast ă zi: cu cuvântul, cu lucrul ş i cu gândul, ca un
Bun ş i Iubitor de oameni, iart ă -mi. Somn cu pace ş i
f ă r ă scârba d ăruieş te-mi. Pe îngerul Tău cel apă r ător îl
trimite s ă mă acopere ş i s ă mă p ă zească de tot ră ul; c ă
Tu e şti p ă zitorul sufletelor şi trupurilor noastre ş i Ţie
slav ă înă lţă m, Tat ă lui ş i Fiului şi Sfântului Duh, acum
ş i pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a cincea
Doamne, Dumnezeul nostru, întru Care am
crezut ş i al Că rui nume mai vârtos decât tot numele îl
chemă m. Dă -ne nouă iertare sufletului ş i trupului,
celor ce mergem spre somn, p ă ze şte-ne de toată
n ă luca şi f ăr ă întunecat ă dulceaţă , potoleş te pornirea
poftelor, stinge aprinderea zburd ă rii trupeş ti ş i ne d ă
în cur ăţie a vie ţui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca
dobândind via ţă cu fapte bune, sa nu cadem din binele
Tă u cel fă gă duit, c ă bine e şti cuvântat în veci. Amin.
33
Rugăciunea a ş asea, către Sfânta Născ ătoare de Dumnezeu Preacurat ă ş i binecuvântat
Rugăciunea a ş asea, către
Sfânta Născ ătoare de Dumnezeu
Preacurat ă ş i binecuvântat ă de Dumnezeu
Nă sc ătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împ ă rat,
vars ă mila Fiului Tă u şi Dumnezeului nostru, spre
p ă tima ş ul meu suflet ş i cu rug ă ciunile tale mă
îndrepteaz ă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii
mele, f ă r ă de prihană s ă o trec şi prin tine raiul să
dobândesc, Fecioar ă de Dumnezeu Nă scă toare, care
e ş ti una curat ă ş i binecuvântat ă .
Rugăciunea a ş aptea, către
sfântul înger, păzitorul vieţii
Îngerul lui Hristos, p ă zitorul meu cel sfânt şi
acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iart ă -mi
toate câte am gre ş it în ziua de ast ăzi ş i de toat ă
viclenia vră jma ş ului meu celui potrivnic mă
izbă ve şte; ca s ă nu mânii cu nici un p ă cat pe
Dumnezeul meu ş i te roag ă pentru mine, p ă c ătosul ş i
nevrednicul rob, ca s ă mă ar ăţi vrednic bun ăt ăţ ii ş i
milei Preasfintei Treimi ş i Maicii Domnului meu Iisus
Hristos şi tuturor sfinţilor. Amin.
Condacul Născ ătoarei de Dumnezeu:
34
Ap ă r ătoare Doamn ă , pentru biruinţă mul ţumiri, izbă vindu-ne din nevoi
Ap ă r ătoare Doamn ă , pentru biruinţă mul ţumiri,
izbă vindu-ne din nevoi aducem ţie, Nă sc ătoare de
Dumnezeu, noi robii t ă i. Ci ca ceea ce ai st ă pânire
nebiruit ă , izbă veşte-ne din toate nevoile, ca s ă strig ă m
ţie: Bucur ă -te, Mireasă , pururea fecioar ă !
Fecioara, care eş ti pururea slă vită , de Dumnezeu
Nă sc ătoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul
nostru, prime ş te rug ăciunile noastre şi le du Fiului t ău
ş i Dumnezeului nostru, ca s ă mântuiasc ă ş i s ă
lumineze, pentru tine, sufletele noastre.
Toat ă n ă dejdea mea spre tine o pun Maica lui
Dumnezeu, p ă zeste-mă sub acoper ă mântul t ău.
De Dumnezeu Născă toare Fecioar ă , nu mă trece cu
vederea pe mine pă c ă tosul, cel ce am nevoie de
ajutorul tă u ş i de folosin ţa ta, c ă spre tine nă d ă jduie şte
sufletul meu ş i mă miluieş te.
Rugăciunea Sfântului Ioanichie:
Nă dejdea mea este Tat ă l, sc ăparea mea este
Fiul, acoper ă mântul meu este Duhul Sfant, Treime
Sfânt ă , slav ă Ţ ie!
Cuvine-se cu adev ă rat să te fericim pe tine,
Nă sc ătoare de Dumnezeu, cea pururi fericită ş i prea
nevinovat ă ş i Maica Dumnezeului nostru.
35
Ceea ce e şti mai cinstit ă decât Heruvimii şi mai mă rit ă f
Ceea ce e şti mai cinstit ă decât Heruvimii şi mai
mă rit ă f ă ră de asemă nare decât Serafimii, care fă r ă
stric ăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai n ăscut, pe tine,
cea cu adev ă rat, Nă scă toare de Dumnezeu te mă rim.
Slava
Si acum
Doamne miluieşte (de 3 ori)… Binecuvinteaz ă si otpustul mic:
Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru
Miezonopticii); iar de nu eşti preot, s ă zici:
(vezi
randuiala
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale preacuvioşilor
părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, mântuieşte-m ă pe mine
păcătosul.
Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin:
St ăpâne, Iubitorule de oameni, au doar ă nu-mi
va fi mie acest pat groapa? Sau încă vei mai lumina cu
ziua tic ălosul meu suflet
Iat ă groapa îmi zace înainte
ş i iat ă moartea îmi st ă înainte. De judecata Ta,
Doamne, mă tem ş i de munca cea f ă r ă de sfârş it; iar a
face r ău nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul
Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurata
Maica Ta ş i pe toate puterile cereşti şi pe Sfântul
Înger, p ăzitorul meu. Ş i ş tiu, Doamne, c ă nu sunt
vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de
toat ă osânda ş i chinul. Ci, rogu-Te, Doamne,
36
mântuieş te-mă dup ă mul ţimea bun ăt ăţ ii Tale, c ă de vei
mântuieş te-mă dup ă mul ţimea bun ăt ăţ ii Tale, c ă de
vei mântui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei
milui pe cel curat, nu este nici o minune, c ă sunt
vrednici de mila Ta; ci spre mine p ă că tosul s ă faci
minuni cu mila Ta, întru aceasta să ar ăţi iubirea Ta de
oameni, ca s ă nu biruiasc ă r ăutatea mea, bun ătatea şi
milostivirea Ta cea nespus ă , ci, precum voieşti,
tocme ş te pentru mine lucrul.
Apoi zicem cu închinăciuni până la pământ:
Mă închin Ţie, Preasfânta Treime, Care e ş ti o
Fiinţă , de viaţă f ă c ătoare ş i nedesp ă rţit ă: Pă rinte, Fiule
ş i Duhule Sfinte; cred întru Tine şi Te mă rturisesc şi
Te sl ăvesc, Î ţi mul ţumesc ş i Te laud, Te cinstesc ş i Te
preaînalt ş i Te rog: miluie şte-mă pe mine nevrednicul
robul Tă u pentru Numele Tă u (de trei ori).
Mă închin Ţ ie, Preasfânt ă Nă sc ă toare de
Dumnezeu, care ai ar ă tat nou ă lumina cea adev ărată
cu naş terea ta, Împ ă r ă teasa cerului ş i a p ă mântului,
n ădejdea celor f ăr ă de n ădejde, ajut ătoarea
neputincioşilor şi împ ă carea cu Dumnezeu a tuturor
p ă c ăto şilor. Tu mă acoperă şi mă apă ra de toate
nevoile şi împresur ă rile sufleteşti ş i trupeş ti, şi-mi fii
folositoare cu prea puternicele tale rugaciuni (o
închinăciune).
37
Preasfânt ă St ăpână , de Dumnezeu Născ ătoare, prime ş te aceast ă puţin
Preasfânt ă St ăpână , de Dumnezeu Născ ătoare,
prime ş te aceast ă puţin ă rug ă ciune ş i o du Fiului tă u şi
Dumnezeului nostru, ca s ă mântuiasc ă şi să lumineze,
pentru tine, sufletele noastre (o închinăciune).
Toate puterile cereş ti: Scaunele, Domniile,
Încep ătoriile, St ăpâniile, Puterile, Heruvimii,
Serafimii, Arhanghelii ş i Îngerii, ruga ţi-v ă lui
Dumnezeu pentru mine, p ă c ătosul, rogu-mă ş i mă
cuceresc vouă (o închinăciune).
Sfinte ş i Mare Proorocule Ioane,
Înaintemerg ă torule şi Botez ătorul Domnului, cel care
ai pă timit pentru Hristos şi ai luat îndr ăzneal ă c ătre
St ăpânul, roag ă -te pentru mine, p ă că tosul, ca s ă mă
mântuiesc pentru rugă ciunile tale (o închinăciune).
Sfin ţilor ai lui Dumnezeu: Apostolilor,
Proorocilor, Mucenicilor, Arhiereilor, Postitorilor,
Temă torilor de Dumnezeu, drep ţilor, locuitorilor în
pustie, c ălug ă rilor, patriarhilor, ş i toţi sfin ţii care a ţi
p ă timit pentru Hristos şi a ţi câştigat îndr ăzneal ă c ă tre
St ăpânul, rugaţi-vă pentru mine p ă că tosul, ca s ă mă
mântuiesc cu rug ă ciunile voastre (o închinăciune).
38
Sfinte Ioane Gur ă de Aur, cu Vasilie cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu cuvânt
Sfinte Ioane Gur ă de Aur, cu Vasilie cel Mare,
cu Grigorie de Dumnezeu cuvânt ătorul, cu f ă că torul
de minuni Nicolae ş i cu to ţi sfinţii încep ători ai
preo ţiei, ajuta ţi-mi şi mă milui ţi cu rugă ciunile şi
ajutorul vostru (o inchinaciune).
Toate Sfintele femei: mironosiţe, muceniţe,
temă toare de Dumnezeu ş i fecioare, care a ţi slujit lui
Hristos cum se cade, rugaţi pe Dumnezeu pentru
mine, p ă c ă tosul (o inchinaciune).
Cea nebiruit ă ş i Dumnezeiasca putere a cinstitei
ş i de via ţă f ă c ătoarei Crucii Domnului, nu mă l ă sa pe
mine p ă c ătosul, ci cu puterea ta mă acoper ă de toat ă
ispita cea trupeasc ă şi sufleteasc ă (o închinăciune).
Preacurat ă St ăpân ă , de Dumnezeu Născ ătoare,
n ădejdea tuturor creştinilor, pentru c ă alt ă îndr ă zneal ă
ş i n ădejde nu am, f ă r ă numai pe tine, cea cu totul
nevinovat ă , St ăpâna mea ş i Doamn ă de Dumnezeu
Nă sc ătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeu meu, pentru
aceea mă rog: miluieş te-mă ş i mă izb ă veşte de toate
r ă ut ăţile mele, şi roag ă pe Milostivul t ău Fiu ş i
Dumnezeul meu ca să miluiasc ă tic ălosul meu suflet
ş i să mă izb ăveasc ă de veş nicele chinuri, ş i să mă
învredniceasc ă Împ ă r ăţ iei Sale (o închinăciune).
39
Sfinte îngere, p ă zitorul meu, acoper ă -mă cu aripile bun ăt ăţ ii
Sfinte îngere, p ă zitorul meu, acoper ă -mă cu
aripile bun ăt ăţ ii tale ş i izgoneş te de la mine toat ă
lucrarea cea rea a diavolului şi roag ă pe Dumnezeu
pentru mine, p ă c ătosul.
Lumineaz ă ochii mei Hristoase Dumnezeule, ca
nu cumva s ă adorm întru moarte, ca nu cumva s ă zic ă
vr ă jma ş ul meu: înt ă ritu-m-am asupra lui.
Slava Tat ălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, c ă
umblu prin mijlocul a multe curse, izb ăve şte-mă de
dânsele ş i mă mântuieşte, Bunule, ca un iubitor de
oameni.
Şi acum şi în pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preamă rit ă Maica lui Dumnezeu, care e şti mai
sfânt ă decât sfinţii îngeri, neîncetat te cântă m cu inima
ş i cu gura, mă rturisindu-te c ă tu eş ti de Dumnezeu
Nă sc ătoare, c ă ci cu adevă rat ne-ai nă scut nou ă pe
Dumnezeu întrupat ş i te rogi neîncetat pentru sufletele
noastre.
Ş i ne d ă nou ă , St ăpâne, celor ce mergem spre
somn, odihn ă trupului ş i sufletului şi ne p ăze şte pe noi
de întunecatul somn al p ă catului, ş i de toat ă întunecata
40
ş i cea de noapte patimă a dulce ţii. Conteneş te înt ă rât ă
ş i cea de noapte patimă a dulce ţii. Conteneş te
înt ă rât ă rile patimilor, stinge să getile vicleanului cele
aprinse şi cele pornite asupra noastră cu viclesug.
Zburd ă rile trupului nostru le potoleş te, ş i tot gândul
nostru cel p ă mântesc ş i trupesc îl adormi. Ş i ne
d ă ruieşte nou ă , Dumnezeule, minte deş teaptă , cuget
curat, inimă treaz ă , somn uşor ş i de toat ă n ălucirea
Satanei nestr ă mutat; ş i ne scoal ă în vremea rug ă ciunii,
înt ă ri ţi întru poruncile Tale, şi pomenirea judec ăş ilor
Tale întru noi nestricat ă având-o. Cuvântare de Slava
Ta în toat ă noaptea ne d ă ruie şte, ca s ă cânt ă m ş i bine
s ă cuvântă m ş i s ă slă vim Preacinstitul ş i
Preaîncuviinţatul Numele Tă u: al Tată lui şi al Fiului ş i
al Sfântului Duh, acum ş i pururea ş i în vecii vecilor.
Amin.
Preasl ăvit ă pururea Fecioar ă , binecuvântat ă de
Dumnezeu Născ ătoare, du rug ă ciunea noastră la Fiul
Tă u şi Dumnezeul nostru, şi cere s ă mântuiasc ă prin
tine sufletele noastre.
Sl ăbe şte, las ă , iartă , dumnezeule, greş elile
noastre, cele de voie ş i cele f ă r ă de voie, cele cu lucrul
ş i cu cuvântul, cele cu ştiin ţa şi cu neş tiinţa, cele din
noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu gândul; toate le
iart ă nou ă , ca un bun ş i Iubitor de oameni.
41
Pe cei ce ne ur ăsc şi ne fac nou ă strâmb ă tate, iart
Pe cei ce ne ur ăsc şi ne fac nou ă strâmb ă tate,
iart ă -i Doamne! Celor ce ne fac bine, f ă -le bine!
Fra ţilor ş i rudeniilor noastre, d ă ruieşte-le cererile cele
c ă tre mântuire şi viaţă veş nic ă . Pe cei ce sunt întru
neputinţe, cerceteaz ă-i şi vindecare d ă ruie ş te-le! Pe
cei de pe mare ocârmuie ş te-i! Cu cei c ăl ători,
împreun ă c ă lă toreş te; poporului la oaste ajut ă-i. Celor
ce ne slujesc şi ne miluiesc pe noi, iertare p ăcatelor
d ă ruieşte-le! Pe cei ce ne-au poruncit nou ă ,
nevrednicilor, s ă ne rugă m pentru dân şii, miluieşte-i
dup ă mare mila Ta! Pomene ş te, Doamne, pe cei mai
înainte adormi ţi, p ă rinţii ş i fraţii noştri ş i le f ă lor
odihn ă , unde cerceteaz ă lumina feţei Tale. Pomene ş te,
Doamne, pe fra ţii no ştri cei robiţi şi-i izb ăveş te de
toat ă înconjurarea!Pomene ş te, Doamne, pe cei ce
aduc roduri şi fac bine întru Sfintele Tale biserici şi le
d ă lor cererile cele c ă tre mântuire şi via ţă ve şnic ă !
Pomene ş te-ne, doamne, şi pe noi, smeri ţii, p ă c ătoşii ş i
nevrednicii robii Tă i! Lumineaz ă mintea noastr ă cu
lumina cunoştin ţei Tale ş i ne îndrepteaz ă în calea
poruncilor Tale, pentru rug ăciunile Preacuratei
St ăpânei noastre, de Dumnezeu Nă scă toare ş i pururea
Fecioara Maria ş i ale tuturor Sfinţilor Tă i, c ă bine e şti
cuvântat în vecii vecilor. Amin.
42
Apoi s ă -ţi s ă ru ţi crucea ta şi s ă faci semnul
Apoi s ă -ţi s ă ru ţi crucea ta şi s ă faci semnul
sfintei cruci pe locul unde vrei s ă te culci, de la cap
pân ă la picioare, aşijderea şi spre toate laturile, graind:
RUGĂ CIUNEA CINSTITEI CRUCI
Să se scoale Dumnezeu şi s ă se risipeasc ă
vr
ă jma ş ii Lui, s ă fugă de la faţa Lui cei ce-L ur ăsc pe
Dânsul. Să piar ă cum piere fumul; cum se topeste
ceara de la fa ţa focului, aş a s ă piar ă dracii de la faţa
celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemneaz ă cu
semnul Crucii şi zic cu veselie: Bucură -te, preacinstit ă
ş i de via ţă purt ătoare Crucea Domnului, care alungi pe
diavoli cu puterea Celui ce S-a r ăstignit pe tine, a
Domnului nostru Iisus Hristos, şi S-a pogorât la iad ş i
c ă lcat puterea diavolului şi te-a dă ruit nouă pe Tine,
cinstit ă Crucea Sa, spre alungarea a tot pizma ş ul. O!
Preacinstită şi de viaţă purt ătoare Crucea Domnului,
ajut ă -mi, cu Sfânta Doamn ă Fecioar ă , Nă scatoare de
Dumnezeu, ş i cu toţi sfinţii în veci. Amin.
a
Îngr ă de şte-mă , acoper ă -mă ş i mă p ă zeş te,
Doamne, cu puterea cinstitei şi de viaţă purt ătoarei
Crucii Tale, dep ă rtând de la mine tot r ăul. Amin.
În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul meu, î ţi încredinţez sufletul meu, p ă ze şte-
mă , binecuvânteaz ă-mă , miluieşte-mă dup ă mare mila
43
Ta ş i dup mul ţimea îndur ă rilor Tale ş i via ţă veş
Ta ş i dup mul ţimea îndur ă rilor Tale ş i via ţă veş nic ă
îmi d ă ruie şte. Amin.
LUMINĂ LINĂ A SFINTEI SLAVE
Lumin ă lin ă a sfintei slave a Tată lui ceresc,
Celui f ă ră de moarte, a Sfântului Fericitului, Iisuse
Hristoase! Venind la apusul soarelui, v ă zând lumina
cea de sear ă , l ăud ă m pe Tat ăl, pe Fiul şi pe Sfântul
Duh Dumnezeu. Vrednic e şti în toat ă vremea a fi
l ă udat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce dai viaţă , pentru aceasta lumea Te mă re ş te,
Te mă re ş te!
ÎNVREDNICE ŞTE-NE, DOAMNE!
Învredniceş te-ne, Doamne, în seara aceasta f ă r ă
de p ăcat s ă ne p ă zim noi. Binecuvântat eşti Doamne,
Dumnezeul Părin ţilor noş tri ş i l ă udat şi preaslă vit este
numele Tă u în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre
noi, precum am n ă dă jduit întru Tine. Binecuvântat
e ş ti, Doamne, învaţă-ne îndrept ă rile Tale. Bine eşti
cuvântat, Stă pâne, în ţelepteşte-ne cu îndrept ările Tale.
Binecuvântat eşti, Sfinte, luminează -ne cu îndrept ă rile
Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor
Tale nu le trece cu vederea. Ţ ie se cuvine laud ă . Ţ ie
se cuvine cântare. Ţ ie slav ă se cuvine: Tată lui şi
Fiului şi Sfântului Duh, acum ş i pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
ACUM SLOBOZE ŞTE
44
Acum sloboze şte pe robul Tă u, St ăpâne, dup ă cuvântul Tă u, în
Acum sloboze şte pe robul Tă u, St ăpâne, dup ă
cuvântul Tă u, în pace, c ă v ă zur ă ochii mei mântuirea
Ta, pe care ai g ătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor,
lumin ă spre descoperirea neamurilor ş i slavă
poporului Tău Israel.
RIDICA-VOI OCHII MEI
Ridica-voi ochii mei spre ceruri
De unde va veni ajutorul meu.
Ajutorul meu de la Domnul,
Cel ce a f ăcut cerul şi p ă mântul.
Ajutorul meu de la Dumnezeu
Cel ce a f ăcut cerul şi p ă mântul
Că tre Domnul paşii mei voi duce
Ş i legea Lui va fi îndreptare mie.
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne
Glasul meu auzi, când mă rog eu Ţ ie!
Întru tine eu mi-am pus n ădejdea,
Să nu mă dep ă rtezi de la faţa Ta!
Aliluia, aliluia,
Aliluia, slav ă Ţ ie, Doamne!
CÂT DE MĂRIT ESTE DOMNUL
Cât de mă rit este Domnul în Sion,
Nu poate limba a tâlcui.
Mare este Domnul în cer pe tron
45
Ş i pân ă -ntr-un fir de iarb ă pe pă mânt! Mare e şti
Ş i pân ă -ntr-un fir de iarb ă pe pă mânt!
Mare e şti pretutindene, Doamne,
Pretutindeni e şti mă rit,
În zi, în noapte, cu stră lucire!
DOXOLOGIA
Slav ă întru cei de sus lui Dumnezeu ş i pe p ă mânt
pace, între oameni bună voire. Lă ud ă mu-Te, bine Te
cuvânt ă m, închin ă mu-ne Ţ ie, sl ăvimu-Te, mul ţumim
Ţ ie, pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împ ă rate
ceresc, Dumnezeule, Pă rinte Atotţiitorule, Doamne,
Fiule, Unule-Nă scut, Iisuse Hristoase ş i Duhule
Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielu ş elul lui
Dumnezeu, Fiul Tată lui, Cel ce ridici păcatul lumii,
miluie şte-ne pe noi, Cel ce ridici p ăcatele lumii.
Prime ş te rug ă ciunea noastr ă , Cel ce ş ezi de-a dreapta
Tat ă lui, şi ne miluie şte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfânt,
Tu eş ti Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui
Dumnezeu Tat ă l. Amin. În toate zilele Te voi
binecuvânta şi voi lă uda numele Tă u în veac şi în
veacul veacului.
Învredniceş te-ne, Doamne, în ziua aceasta f ă r ă de
p ă cat s ă ne p ăzim noi. Binecuvântat eşti, Doamne,
Dumnezeul p ă rin ţilor noştri, ş i l ăudat şi preasl ă vit este
Numele Tă u în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre
noi, precum am n ă dă jduit întru Tine. Binecuvântat
e ş ti, Doamne, învaţă -mă îndrept ă rile Tale. (de 3 ori)
46
Doamne, sc ă pare Te-ai f ăcut nou ă în neam ş i în neam;
Doamne, sc ă pare Te-ai f ăcut nou ă în neam ş i în
neam; eu am zis: Doamne, miluieşte-mă , vindec ă
sufletul meu, c ă am greş it Ţ ie. Doamne, la Tine am
sc ăpat, învaţă -mă s ă fac voia Ta, c ă Tu e şti
Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieţii, întru
lumina Ta vom vedea lumin ă . Tinde mila Ta celor ce
te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fă r ă de
moarte, miluie şte-ne pe noi.(de trei ori)
Slav ă
Ş i acum
Sfinte f ăr ă de moarte, miluie şte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fă r ă de
moarte, miluie şte-ne pe noi.
47