Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

Între subsemnaţii:
_______________, cetăţean român, domiciliată în _______________, str. _______________ nr.
__, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector __, CNP _______________, posesoarea Cărţii de
Identitate seria __ nr. _______ eliberată la data de __.___.____ de secţia __ poliţie,
_______________, cetăţean român, domiciliată în _______________, str. _______________ nr.
__, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector __, CNP _______________, posesoarea Cărţii de
Identitate seria __ nr. _______ eliberată la data de __.___.____ de secţia __ poliţie, şi
_______________, cetăţean român, domiciliată în _______________, str. _______________ nr.
__, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector __, CNP _______________, posesoarea Cărţii de
Identitate seria __ nr. _______ eliberată la data de __.___.____ de secţia __ poliţie, reprezentată
la semnarea prezentului contract prin mandatar _______________, identificată mai sus, în baza
procurii de vânzare supralegalizată sub nr. _________ din __.___.____ de Consulatul General al
României la ________şi de Ministerul Afacerilor Externe ________, în calitate de vânzători, şi

_______________, cetăţean român, necasatorit, domiciliat în _______________, str.


_______________ nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector __, CNP _______________,
posesoarea Cărţii de Identitate seria __ nr. _______ eliberată la data de __.___.____ de secţia __
poliţie, în calitate de cumpărător,

a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiţii :

1. Noi, _______________, _______________, în nume propriu şi în calitate de mandatar al lui


_______________ vindem lui _______________ dreptul de proprietate asupra apartamentului
nr. __ din blocul __, scara __, etaj __, situat în Bucureşti, str. ___________ nr. __, sector __,
înscris în C.F. nr. __ Bucureşti, sector 3, având număr cadastral __/__, compus din 2 (două)
camere de locuit şi dependinţe (baie, hol, debara, debara, bucătărie şi balcon=3,39 mp), în
suprafaţă utilă de 57,39 mp (din măsurătorile cadastrale a rezultat o suprafaţă utilă de 55,60 mp şi
o suprafaţă totală de 58,99 mp – inclusiv balconul), împreună cu cota indiviză de 1,06% din
dreptul de coproprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale imobilului-bloc care prin
natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor proprietarilor. Odată cu proprietatea asupra
apartamentului, transmitem şi dreptul de folosinţă asupra cotei indivize de 1,06 % respectiv
suprafaţa de teren de 10,99 mp, pe care este construit imobilul-bloc, atribuit pe durata existenţei
construcţiei, teren ce urmează prevederile art. 36 alin. 2 din Legea 18/1991, modificată prin
Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000 şi Legea nr. 247/2005.

2. Noi, ______________, ______________, în nume propriu şi în calitate de mandatar a lui


______________ declarăm că am dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului astfel:
______________ am dobândit cota indiviză de 3/8 (6/16) prin moştenire de la defuncta mea
mamă ______________, decedată la data de __.__.___, în baza Certificatului de Moştenitor nr.
__ din data de __.__._____ dat în Dosarul nr. __/______ de notarul public ______________, cu
sediul în ______________; ______________ şi ______________ au dobândit cota indiviză de
5/16 fiecare prin moştenire de la defunctul lor frate ______________, decedat la data de
__.__.___, în baza Certificatului de Moştenitor nr. __ din data __.__.____ dat în Dosarul nr.
__/_____ de notarul public ______________, cu sediul în ______________. ______________ a
dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului prin cumpărare, în timpul căsătoriei cu
1
______________, în cote indivize şi părţi egale, în baza contractului de vânzare-cumpărare cu
plata în rate şi preluat cu procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, ambele cu nr.
______________ încheiate la data de ______________ cu S.C. ______________ S.A. şi prin
moştenire de la defuncta sa soţie, în baza Certificatului de Moştenitor nr. ______________ dat în
Dosarul nr. ______________ de notarul public ______________, cu sediul în ______________.
Apartamentul a fost achitat integral potrivit menţiunilor din contractul de vânzare-cumpărare cu
plata în rate menţionat anterior.

Dreptul de proprietate in cote-parti indivize asupra apartamentului a fost întabulat în cartea


funciară prin încheierea nr. ______________ din data de ______________ eliberată de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, sector __.

3. Preţul vânzării convenit este de ______________ EUR (______________EUR), pe care noi,


vânzătorii, în nume propriu şi în calitate de mandatar, declarăm că l-am primit integral, astăzi
data semnării prezentului contract, în numerar, din surse proprii ale cumparatorului, prezenta
declaraţie având valoare de chitanţă descărcătoare de primire a întregului preţ.

Noi, ______________, ______________, în nume propriu şi în calitate de mandatar a lui


______________ declarăm că am primit întregul preţ al vânzării şi nu mai avem nicio pretenţie
de nicio natură faţă de cumpărător.

3.1. Noi, vânzătorii, declarăm pe proprie răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod penal
pentru fals în declaraţii, că, din câte cunoaştem, anul edificarii blocului în care se află
apartamentul ce face obiectul prezentului contract este după 1977 şi înainte de 1990.

3.2. În scopul exclusiv al stabilirii impozitului pentru transferul proprietăţii, al onorariului


notarului public si taxei de inscriere in Cartea Funciară, s-a avut in vedere valoarea orientativă a
apartamentului stabilită de Ghidul privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare al
municipiului Bucuresti, pentru anul 2009 la suma de 100.000 Euro reprezentând echivalentul
sumei de ______________ lei, la cursul BNR 1 Eur = ______________ lei.

4. Noi, vânzătorii, în nume propriu şi în calitate de mandatar, declarăm pe proprie răspundere,


sub sancţiunile prevăzute de art. 215 si art. 292 Cod Penal, următoarele:
- apartamentul ce face obiectul prezentului contract se află în proprietatea noastră, nu este scos
din circuitul civil în baza vreunui act normativ, nu a fost trecut în proprietatea vreunei terţe
persoane, nu este închiriat, rămânând deplin şi continuu de la data dobândirii şi până în prezent,
în stăpânirea noastră;
- apartamentul nu formează obiectul niciunui litigiu, acţiune, procedură asigurătorie sau de
executare declanşată împotriva noastră, în considerarea calităţii noastre de proprietari ai
apartamentului şi nu avemm cunoştinţă despre nicio ameninţare din partea vreunei terţe persoane
sau autorităţi de a acţiona de o asemenea manieră, este liber de sarcini, servituti si procese.
-Situatia juridica a apartamentului este cea prezentata in extrasul de carte funciară pentru
autentificare nr. ______________ din data de ______________ eliberat de OCPI Bucureşti
Sector __.

-Noi vanzatorii il garantam pe cumparator împotriva oricărei evicţiuni, potrivit art. 1337 Cod
civil;
- taxele şi impozitele către stat sunt achitate la zi de vânzători, astfel cum rezultă din certificatul
de atestare fiscală nr. ______________ din data de __.___.____ eliberat de Consiliul Local

2
Sector __ Bucureşti – Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi de astăzi, data autentificării prezentului
contract, trec în sarcina cumpărătorului;
- toate cheltuielile de întreţinere şi administrare datorate asociaţiei de proprietari sunt achitate la
zi, potrivit adeverinţei eliberată de Asociaţia de proprietari a blocului _________ din
Bucureşti, strada ______________, sector __. De asemenea, declarăm că ultima factură de
energie electrică aferentă apartamentului este achitată la zi cu chitanţa nr. ______________
eliberată de S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., urmând să le suport până la data eliberării
efective a apartamentului;
- ne obligăm să achităm cheltuielile de întreţinere, precum şi cheltuielile către furnizorii de
servicii publice şi gospodărie comunală, energie electrică, etc., până la data eliberării
apartamentului, dată de la care trec în sarcina cumpărătorului. Orice factură aferentă perioadei
anterioare eliberării apartamentului, dar emisă ulterior acestei perioade, va fi în sarcina noastră,
obligându-ne să o plătim în termen de 15 zile de la data emiterii.

5. Transmiterea proprietăţii şi predarea apartamentului descris mai sus au loc astăzi, data
autentificării prezentului contract.

6. Noi, vânzătorii, în nume propriu şi în calitate de mandatar, am predat cumpărătorului actele de


proprietate ale apartamentului, în original şi consimtim la întabularea dreptului de proprietate pe
numele acestuia.

7. Eu, ______________ cumpăr de la ______________, ______________, în nume propriu şi în


calitate de mandatar al lui ______________, dreptul de proprietate asupra apartamentului nr.
__ din blocul __, scara __, etaj __, situat în Bucureşti, str. ___________ nr. __, sector __,
înscris în C.F. nr. __ Bucureşti, sector 3, având număr cadastral __/__, cu preţul de
_________ EUR (_________EUR), pe care l-am plătit vânzătorului în condiţiile prevăzute mai
sus la art. 3, din prezentul contract cu al cărui conţinut sunt întru totul de acord.

8. Eu, cumpărătorul declar că am cunoştinţă de situaţia juridică şi de fapt a apartamentului ca


fiind cea arătată mai sus de vânzător, potrivit extrasului de carte funciară pentru autentificare
nr. _________ din data de _________ eliberat de OCPI Bucureşti sector __, ceea ce nu-i
exonerează pe vânzători de răspunderea pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale
apartamentului conform art 1337 şi 1352 din Codul Civil.

9. Eu, cumpărătorul declar că am primit titlul de proprietate al vânzătorilor, în original şi


respectiv copie legalizată, am cunostinta de faptul ca, toate datoriile catre Asociatia de
proprietari, aferente apartamentului sunt achitate la zi şi consimt la întabularea proprietăţii asupra
apartamentului cu titlu de cumpărare ca bun propriu, conform art. 31 Codul Familiei, întrucât
sunt necăsătorit.

10. Impozitul prevazut de art.771 din Codul Fiscal este in sarcina vanzatorilor iar plata onorariului
aferent contractului si a taxei de publicitate imobiliara sunt in sarcina cumpărătorului.

11. Noi, părţile consimţim la întabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului pe


numele cumpărătorului şi împuternicim, în mod expres, Biroul notarial _________ în vederea
îndeplinirii formalităţilor legale pentru efectuarea operaţiilor de publicitate imobiliară, precum
şi pentru obţinerea şi ridicarea încheierii de intabulare şi a extrasului de carte funciară de
informare.

3
Subsemnata, _________, in calitate de mandatar al lui _________, declar pe proprie răspundere
că procura în baza căreia acţionez nu a fost revocată şi nici nu există vreo cauză de încetare a sa

12. Noi, _________, _________, în nume propriu şi în calitate de mandatar a lui _________ şi eu
_________ declarăm că înainte de semnarea actului am citit personal cuprinsul acestuia,
constatând că el corespunde voinţei şi condiţiilor stabilite de noi, stăruim la autentificarea lui
întrucât exprimă voinţa noastră, astfel că în caz de litigiu, evicţiune sau orice alte neînţelegeri ce
s-ar ivi din reaua credinţă a noastră, a părţilor din acest act sau din declaraţii false privind acest
înscris nu avem niciun fel de pretenţii de nicio natură, inclusiv patrimoniale faţă de notarul public
instrumentator care a efectuat autentificarea, drept pentru care semnăm mai jos. Totodată,
declarăm că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 241 / 2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale.

Redactat, autentificat şi editat în sapte exemplare la Biroul notarial _________, cu sediul în


_________, Str. _________ nr. _________, et. _________, ap. _________, din care cinci
exemplare li s-au eliberat părţilor, un exemplar se va depune la Biroul de carte funciară şi un
exemplar rămâne în arhiva biroului notarial.

VÂNZĂTORI, CUMPĂRĂTOR,

_________ _________

_________
în nume propriu
şi în calitate de mandatar al lui
_________