Sunteți pe pagina 1din 218

1

_ g U vC
_ {C g

_ g U vC

AlvCx

, TA, T l^ $ u T, dT,
, og, H, #u, T, C, {,
C{C, $ # A {A x CA A.

(l C)

# 1
A l vCx
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

T v #vC #C TH T u VC CA A #
lAuh CAA A.

6) C { T, C|u, TA
lA CA _, &C CCA CA u C
T A {A VC CA A.
7) C lAuTv x {A xA A. #u # lAu TAvT
TTA A.
8) C lC_ gu ATU x CA A. # _
#TC . C # #C . x CT
# AC y # p .
9) TH TA gZTC T TH {A xA A.

1) F, TH T{H, Tlx _ lx u xA A. _
g lx .
2) # lAu Cx C {T CVT VC CA A. _ g
CVT # lAuA l VT: C .
3) H--A{C T p-Tx-{ xA A. _ gu
# x T # # { UlC o AC-lC
CT .
4) C CXx{C T Cx #u {A VC CA A,
x CC lC u >x s A C #
# C C l u.
5) CM lA C u CM u
{H#dT , l, CC, C, TG, , A,
C, , , TZT, T, T, TT,

{H CC, G, A $# o TT C
TxHG # o TH F.
{T {A v u TxHTA A.
1910 #CAA {A # { :A C
A _ gA HuH l {. AA SZ eA {A v
u. g l C jA g |& T C C {.
> C lx u uH # |A C. sA u |&
# F A >v vT |A lA -x |&
#C {u |AA FCTT W # |& T A. "
Ag |CC Cl{ u. X C TH{ C .
|& A CT ? #T Z u. A #T e x
C s{ uA x ", # A C ?' #TA sT g
{> v {. |& # T lA CA # V-

_ g U vC

C A A &\A # eg CIA. #
AAu lH C vC C g## &C v #
h. Cx |A {u A l lA lA |&
T l. u C C x # g#A o eg C u # {T W. A A # g#
uA |CC, , CA-A #TA Ag u,
X l h , u C TT # Ag C
u. # A C? , u #
#x # . A #T H C l lA lA C
g# C{ C |AA C h l C vC
l # C x # l T l. A sAl
{. x eg C # l A {T
W, ""# g#, Ag lA ? #
sAT ? # |& Ag {A C |Cu & u G j
# g T C ug ? x {T #A C: # l
{C g g > C TC #T.'' # A g# >
# # A lxlxT l. Au l C g
#d TC #T (CA sC #T).
# TH eg > C Z H, ""# # A ?''
x &C ,""{A lA C Cl &^T . # &^T
TCx # C . Ag # |& L u x x
C &^T # Ah l {C O .'' #
Tu lA C &^T l # h uA. # TH
eg {A C u. x # s{ uA. C A Z :
# |& u C # # Tv Vus AA A ? # Tv
? # T ? g h {u W {.
x # > g C C #ACA C A l

AlvCx

CTA #TA C A < . # #T C DA


CA z {Hu lUl uA # A # vC hT Cx
ug. # ex T u T #
lAu Fu sC ug o .
T A BT { : # |& T T C
# #uH H &CA A BT {BT x . _ g
CA #C TH CI. # |H C x TA #
ll {A. # # |& { x A #AD
oA { --:h x LA . #
|AA H u o {A. # |AA vA H, &CA
o {A. T {u T # |A FCT { d
{u {. #x TH -$, u BT-C--x lx
u #xA C{ sk A T |H #T #{AC-# TH u
O T d #uHU XC uT H # T
sxH hC {.
# T Cu #T C # T #T . # TC |A
C # eg C lC CA {A,
"", CTA #T . # |AA x F
ACvA T V u . # T lC
CA &C #] { "", C . # |A d
{u > A x s Ch. Au {C
T T g . #ACA T. A C v g.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC A l vCxA
u i : A s x H :
_ l C guH x V A T

_ g U vC

# 2
u - { A C x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# lAuhA TV > u A A Cx {
#A > eGA . {T # lAu-TAv v #C C
x lx # #A TxHTA A.
l A u - h { : |& l CA TC g
C C &^T G g vC > l
#A TxHG . _ g C e vC > AL
C hs {H u. # {H # lAu VT: Cv
. {A hCu A A g #T # vCA
TxH o x #A u T. u A
u. _ gA # TC vC u hT
> { . AvC Ag #CA l {A u. {
lHA # H CT .
# lAu-h C #o A { :
#T lAuhA u T {A W u. u
A u {A : ""C #Al vC x sC hC
u. T CA A v TA x {A ex u.
# AA vC {A C TxHT ? gZTC #TC {A
TxH CT T x uH u {A C TxHT ? A
#hA {A C A TA . A {
{A C TxHT ? AA vC-h { |H . Al

u - {A Cx

v>C T # TA #lC ^ >vg T TA #


. {A exA A # { u g {A {A
. u {A g v CA A.
{C # A-T _ dZTC {C # Vu IA
A vCh C A - &C . T o T
# C T F CT A lH x # { .
A lAu-h VFCx . h-o #CA
. .., 1700A { T# AA vC hT $
C. A# Cx C # # lAu Cv. # 1800A
lx T x VTC u. {# -T, A-T,
- u A-u # vC lAu D. lx#
o- u A-u lAu D , A #
AA vC-TxH . # o- # 31,32,33A
A-u # 57A gA C vC u A |xA
C TxH CA . # # TH "g' TH 17 #A
11,12A : l u . Tv# # lAu # # TAvT
Ch . T, Ag-A^A _ Tg C|u AC Cv
"_ gu ' AC lAuA x g
# TxHT . lx {C x g #
TxHT . lx {C x gA |xA C CA
. # T { # o g u#
lCA l C . C XxX AVu# x ""gu'' #A l H . Z # u g T
# lAu #VTA C # g-vC lAu
CvT eg# ? C ?
# Z &C x V . gA vC #l ^
TA >A u T . A g s C # Au

_ g U vC

d-oA #s C {C T d o g .
g u, SA, TH #U , TAvA # ACA
#I o-:h h>vA :hHu A T# h # # # XA d u
. g & T d u C
, g o A # C TH
sxH u-#Al l-A sxH , -CxA h
u p- . u # TH u # CTA uA.
# C & & . _ g X H-hu
A TAv CI # Al{ hs #A . #
Cxu { #XC #C F -Tv
{A # CT W. # TA g# Cx .
vCxA > C e Hx C . u C lH C CC
u # A CA h- C _ g
#T C Sj _ .
# lAu-Cv Ce {A e Al o {. u
C #ACAl o TCT A &FH Z C CFu
# TA sT > T C. x C T A
g g IA :""T ! # #bx{ #A vC hT v{
. # #TA { { {A h l hC CA
FC A. u CA vC hT C u. e # Ce #
{ C h # # u lAu sC C .
# CTl u #TH T A Fu C
A u.''
# T A #T # & g #TH
#] u TC {V C u C s ,""; u
TH #T-TH-u A # C > . {A { C.

u- {A Cx

Ch, A A # . CA vC {A e h
C o $ A. #{AT C vCxA C e
H CT . # C THC {A u T { CA
A. C T-u A ? C o lH {A A sCA A
A. CA l #{AT u # A x { C{ C
C {A T {A e CA vC h. CA u-
_Txu o #A CA _ T # # { h u
#XC . x # lAuA "C #T
T ' #TA Vu CT A #l{ Ch {. #lC
T g T x C CT u. #lC
g T - TTT x A hT u.''
# TT AA CA {AA #T
. u {T {A #A TxH CA : { X u {
vACC C C . x A H CT C
T #l{ C; # A T > s x {A. CA CA
C TA T C{A lA. TA C #
A . #CW C # TH -T & C
e x T { {. T x lC
uC . A # & x F l. # A
uA lC # vT lC A ? #x
e lC Ag C { C C- T ChT
{. x T TV . # VA uA #TA #
{ A #FC { vACC Tg {. u uxu
C #T &H # Tg l C{ e {. #TA
A^ #T. u A A^ C A #G u C

_ g U vC

T ChT C &| . { u
#A u # C C TA > < . C
A C T L # C . l
T C $C {. A^u l &T C ug A &T
C A # V FC #G # C C eg {A oA
e& A # Z H. A C A xG C x
CAC T { #. -$ C C{
u. # # # vC e u { {A H
{ C {>v { # A AAA #
T A u. x # TV C {. T su
{A { TC Tl C {>. _ &{ X
A C C{ e {. # A 1910A. # T CA
&CTA # Vu, T {. AlAu &CA
H C &A {. # Th { {
sC Au TA L. x IA:""g
T hsx . A g u H C # V
C CA H e.'' # A > Al x
H. # T C {A {H {. { vACC
T |xA IA {A. x H CA #u x T
uA. CA - hs A u. sh-C TH {A TC
l. > g vCxC . # Xx TA T LA
{ WA. # H x x #l{ C {
C # Au TL TH {A C & A. {A C C
V{ lxA A. A x FT {A #uH A. # TH V{#A VCx
C {A Al x CA A. uA _

u- {A Cx

10

g H h #T A H uA #x
TH TvC CTH , sTHHA A e u AC
TV# C TCW el . sTH C bAv T A
H o . A H CA l l g
#x .
lClC vvH : {A C #G { lC #TZ
T { e C AT u. CA {TA #TA {A #x
VTA TV e C VTCT ? #x H
#x CC eT {g# lC #TZ A ? {C
e C >v vTA eg#. x # C{
# Ag C lC A CT { ? # > VTA C{T
CT A. X _ # TG C
IA : "" Ag T { . { C x {C
l . T # CV C x gZTC lH A
T T . C # TH {C # C s A. CA
#{AT # g A u.'' #C #
u AT #C # v. x C
# g xH C #T {. T u A #
TT A H. x # Cx C v {A hg .
WA , { T #T TT AT {. #uHU
# #T TT u .
# C e # A l C { X
# Z H : " TA A vA {A ? AT u
{ ?' # Tv A {A #ZvH . TA {A &H
{ # # AT u T u |x sC . _ g
THd-#AH { # #C AT hC .
{ # ?''

11

_ g U vC

s v T : _ g# "{ A' I
T {A H CT W. { A * {^A A #A .
TTA TlC Ce {T u CT # {^A
{. # { & VTT TM C {. ""vTHlHv>x''
u ""CV'' T lAu h {. { lx T
x C { # "' x #
. {A Ag # {C T u. {A A
T A. u # #a # # G
Ag {. x CA VT CT #
A- TT {u X # C C # #
C A { # WA. T # x uA ATA
C {C C AuH x v #TA IA { !
l C #TZ T : # TA # {A
g > {A h u. x # > X
C . {A gA H T { {
g Cu T uT Ce l. # { .
C g# Z H: "", A TA ?'' # &C :
""&v.'' C x sA : ""A T |x lH .
# lH #{> Cu e .'' C :
"# CV { x . lHA TlA T|-TC .'' C {
sA : ""x , #C e # g g# ?''
C : "" g Z u.
*

# lAu ${ eA _ C # {A
A CA hChC # sv T {A. x g AVu GTVu
C u C # TH {- x vDh CD. d, o,
TCW, #-Hx, #XC T #l T T x _ g
vC T # AC # lAu x x C .

u- {A Cx

12

H Vu g . lH h-C T|-TC C{T {


. x { { TlA s #Tg #
hA .'' # C A {C {. lC #TZ
# Z # v &C # WA. Tu x
lA T T H, # TA VTA AA
#T Z FC vvHA &CTA {. A, lC-& F
v CuH o #TA u. C u x T
#TC C x lC T u lC A u #XC
#uH d-o A CT {. # l #uH
_ u sC # #TZ lx .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC u -
u { A C x e #: A s x H :
_ U l C guH x V A T

13

_ g U vC

# 3
l A u -
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

CTl : l #A TxHG _ g#
vC hT sC A #. , "vCh
AAA {A C e sC A A. C H A CC eT.
C . j Ch. C TvA _ Ch. C h
#T u. g sTH # A AC
C Cl # u # #ACA -oA eA &UT.
C A > s CC dA #s C ] u.''
# A {A { C u # C u _ .
lAuh F uTA #T A hC ug. C TCT
A (Z) eg g , ""u x CA
| Cu {A sC C # o TC.
C u vCA l C TH C & u. sxH
Tu # C C C # u A C VT: #A
. C lC {A #hA A u CTC h g.
hC Ch. TH Hx CC o, _u C
u u CA CC #TZ o #TA
CA Tv . # CA , C se C , CA vC
u C uA v> C # VC A
AC T C{T ? C o {A Au
T. C u ACA TH ClCg u. Tu

lAu-

14

C u Ae u A v>-- Ce. # lH
h-A . #u C oA #{AT u # #
u. _#A A u. g sxH _u sTH C
u A C o . "g, g' #T C A
VCx CCA x Tv TH V u.''
o TT > ] A : _ # o
TT >]A. AC, # # | ATA
>]A, -lxlA GA; #
# vC hTA >]A. A A {A uA
CA A # sC #T u. T # h- CA
g W u. #TA x TV u TA ?
g vCA TxH CT x uH ? # x
g T ug . u C > {uA
C g# CA #{AT {C A. e u
h. u # uTxH h v , C
u. {A px A A C _ u V vX u.
# vC hT {A uH u. gZTC u C
sAl u u Al-s TH #AlT uH .
VTC TH C T # lTA Vu
. C #lC {H u AC VTC & u
hC { u. # d TlC {
. vA^ x ^T Ag x u ^T. #lC ^A
C vj Ag ^ u {A.
T A T u : ^A #T h e T{x
#ug Al u vTx #uH T{x
{ {AT CA ^A #H Vu TA A .
# AClCA g u #T TA { C .

15

_ g U vC

# u #u . # T AC lH {-C
. A u #TH { . C # u MC
#ACA T C #{AT-MxA s T . C zA
Vu u C A# e . #{AT &C e
. sC h . _ H A TxH CTu
A u _Tx CTu oA u . # u o
A T A h . lA oA -
lxA {A. A d, MCA se # lA # VCx-A lxl D . vC TxH #
l . l, d, u Cx # TH { x .
x _ g lxl u uA _Tx-H { {A
. #u _Tx CTA eg#. # _Tx-H T $^
T C Cl sC u # o #-XC
. # { kA g # u-g-vC hA
_ # { C . #u _ g # uA Tv_Tx { ug . sHA x C . u lC
_ g o C # TCW MC Cu XC
. _ g T # lAu _ g vC
C-h o A . {A A u A.
g : TC C l {
g ex . #Av su FF u # l,
TC TTT hs #C . TC TA #AvA <
T #AvAu s #TC C s . # x
x C hC { . ThC
TT , #AlChA {CT , xlC eT . # TH
{ u. :VTuH # { .
g #T {. C UlC x #

lAu-

16

T { . C C g # C {,
{A # SA # eTA.
CC CAu 1916A {A T u. < u
MC A leC CC u {A. # TH lC-sxH &C
# o e {A C l. T _ #bx v>vxC e
C g TA C, ""T, # C C C.
A AA sCA u u. g C #T.
# v>o T h C.'' , " C
l . x { x C T CT . h u. A
xA CsC C{. h { C{. x x A TH
k C C lTA . V, H, AlA
x TA u. TH e u TT ChT. C Tu
C se CT. e #A C #hA h A C.''
C { u : _ THG A SA C{
uA . >v, A, s A, #h T T
# C{ A F {C CA #G # g C
o CA C{ l. >v H u C-T
j # "# { #C' #T s . T lA
l x hC-T# l {. x C |C #T
T C s { C # C{ H C A
>| # A . u { x
# u { H x C #I C
#C CT #G u g #
TC. x # # #C C Ag #]A {,
& # - A C
#T { #. , "# C{ T{ "@A]' {
hC . #{> #T # C{ {C C x C{

17

_ g U vC

(uH) A #AC #TT {A v u. u


# hA C{# #.'' hC C # C{ g C
{. x V # H #TA {T { {.
uH u #H lA {A. u x C{
X # x # { CT #d #. x
W #TA # sC uT {.
A # T A #lC Tv : # { #C ug
CI |C { C # TH A vA
hTv IA : "" l Vu { #lC l CA {
x T C # T CC VCxA Che Ag
C TH {A exA A. TH zA {A A. TH gZTC
{A A. xA-vC-#vC lA {A G A. # TZT
sC {A A. TH x# x lx &Ul
CAu u . TH C, H, CX, A{C {A A.
C o CC g { C u. x
s C vh C hT . T-A vCvC
l CA VT C { .''
# >-AC Tv AA > C lC T CT
A < A H. x _ #bx v>vxC C #Al ,
&C # #] { C A T W. #
{A x u TvC {A vj l. x u
A {A Cu C hC ug A Tv vA {A.
CC C . x u {. u Au
s ug {A C lC g TA o u.
# # ] CA {A {A C Tv >|, #,
Tl, $^A Cl $ #TCx sC C _ g u
#u TAvT-AT TA CA A. C GH

lAu-

18

Che. o lsj e. e g A
{. _ g # u-_Tx $
Che. #u CA #d sH u # :A o .
l A { x T
TvCA W C{. #T C o zA _
g T {e.
{T #A _ g l\ u {A.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC l A u - A
e #: A s x H
_ U l C guH x V A T

19

_ g U vC

# 4
_ g uH #TCx
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

l #A _ g vChA T AelA
>TA #GA {A A TxH . {T CA _ gA
u l\ uA TxHTA A :
A A T H : lTUl # 4A lT _x
IA "C H u u #H T u C
# CX #uH, u H CC C {A
l l #TC Cx CA A.'
A TH # . # C A
# x W #TC # # THA -
C { C . .., C Mpx, X, TZ
H s e # C s^ # &v TxH #C {uA g
, C HlC# # u , C C x
C T #TA T l , C u
xA T l , C H #vC ,
C e #AC #AC @| , C px ATA u # To HA u H H C A u
, C l# gZTC-A TA s e , C x
-CTC u A THVT T l # o
Au A l # #vCx u Tx

_ g uH #TCx

20

T # C x TT C . # TA T T
C # v lH Au C . # C |x A
T, dT, og, T, lC AC, lg, #u,
C, C{C, Cg, g, T, C $.A
TT lA l uA # Au TLA . # C
C g l u.
T uH C : #{lC A #T T lTC
A C hs Ul . dT T |x C
A A u . # s# L .
C x #{lC ClT A #TA .
ClT lTC C ug C lH e .
x T g v lT #T Au C
h . x A C #>C, lxlC, >{T TA
T- uH #TA . o A AjCC
AlCA, uH C ljA, C>{CVT
CTA u g CA u #
h .
g A GoT : g C #lA Vu
A . {T gA GoT TA {A eg#. # VC AC
x {. A #sx {A. {x
AC { # TxT oA #_-Vu {. xH T {.
TH C C {. Xx TV C T {.
#HA V C{. # C g v C
Cl {. A #AC #C TA vDhA {A. Tx
# C T {. CA CA C
ChA {A. {. x

21

_ g U vC

{. su u T C {. l@A l
A CC v- x Ch { A
- #Tv C{. hA #A
lAA. C l elA { C >| # C >|
{ C el. ^ TA T A A {A.
(TVuA) #_ oA { #lC H C T {
g ex oA u. # Vu (MCgA) C{ {.
A l lA v C{ T hC {. CC
G {. > u o { { A A T
#hA {A. T # TC,
C, A >l u vTA . # A #Vu
C{. { # C C. #T , A, C
{ # C C. #T { g {. g
u C s C lCTTA .
dT #A, #u x & GA
g# C &v #]A . g T vCx
C C #T C s, yuC, |, x
A . # o C A AjCC, lu,
MC, -C, CZTC, -AZTC, &-{ZTC,
{ZTC - lxH A . CA u g Al
#CA T u A , T # ACA #
#H C A. _ gA H #C W-
{. e Tv MC #CA - uA.
lvA-vCxT # Tx-V lx {. vCx
u #C T u. #d #C T
{. &-u # T u. g #C h

_ g uH #TCx

22

C u x {. #C Cp x {. MAMu C
{, u #-C #lC # VH C A {.
# U-vU-#AA V C{. A ^ C {A,
A x Hs Aeu A &C C,
lC, Xx, $. TVC {. # H
hs sC C. u HuH |u #T #
h u. bT #THA v A Hu H
A {A. AjCCA T-ChgA Hu o #e #A
] u T #A #{A {. #A
#o u. # TA o { e.
l T # hC : #C 95 TH # l T
T o AjC TCC {. # AjCCA C{
# #j u C vC lAlA T {.
C >vT # lA u Ch # e {vC
e # C{. C TH AjCC TC- C C
lHA C #T # gA H C. C
lj {. T {, ""hChC #u
# AjCu T #TC .'' # l T T
T o {. x AjC |x C {. g v
AjCu #T x hC # {.
VTA T u A H : g A VCx u
H C C {. "# ' # C {
T # ]{7 T AH
CT {. # # TC lx {C -]{ CT
#d C C lx {C IA : "{A ]{ CA, x
{ T l ug H # hC #.

23

_ g U vC

# T # C {u s hC # "T C
H . x C v lj o {T eg#. CuA C,
TA AjCC, x-CxA MC # # C . *u
sC MC T C u. T g Vuu A #{> CT
? #{> . C -ou |
C #{> CA T e H .''
&C {A ]{ sCA uA C T # C l
u {. V C { X
C T-VTA H uA. C C A H l
C # Z H : ""T #G {
? A H ? C Ch . s
Ch. T A T # .'' # TC
T TA H uA, # C # T C.
{ C e x T-H uA. g FC#
T v- # TvT #G. VTA {
T-H uA {A TA A x T-VT {A. #
eA { X #G #
AZvH uA. A x T # hC #
se #CA Ch.
lTA CT XClC u : # u Cu T C
*

ux T C _ .T. T C ""MC
Xx { ^ AjCC {A C #TA , u C MC
. CTH ${ h _ Cx #[C VA-Cx, {
# > TAv . A DA H-#uH--X # vC CuH
T px-X-TZ-s^ # vC TxH s s . TM# MC
X lbA . CA A # vC TxH { x A {C
u l T x T s { u # A
MC A .''

_ g uH #TCx

24

T { e . lTACT T o {.
TH AjCC T TC C. |CA x T sH
Ch se C. lC l lTACT # TC, se_ # TH A . # TC lTACT C #G C #
H : ""C C {. u
> #{> h>v #b . A T C u. u
T u sh C . A #{> G .
C {TA A ? {T se H T C{ {.'' {u lTACT
se C u.
lx A l-T x V : lAl- Al-Vu
lA T uHVu {># hs bTA . u A
Th # T V T h # A # u .
# TC # V A T lx uA #
Ce lT #G. C : ""C # sC T
C u. e #xA l #{> , C T e.'' #
# vC u. TA lx# vCxA uA soA, T
l #AlsAu lAl- T{ T{T
W. # vC hA lx -oA W l
# A Au {H_ T{T WA. #ACA Cx ug
#T # A # A # sxH VT: VF}H
# x lg AGA.
g A C A u l\ : gA -,
Vu # g Ag hC u. # T |x
u . # # Z o#
# # s . x { AC &C L u.
# # x Ag { u. T T

25

_ g U vC

u C u u. Au # ex {u W
{ # {T . Cu A T lg {u #G #
lCu A C { {u W. #TA gA x
A . > TX v TH T- g
o l u. # T A sxH pd {A. VT]A
x AC uH {. x C {
# o vCx {. C # T
vC A #TA TxH #A {A : # C lC
T ex > @ # T {. j-
#Tlx, #TA C CC # Cx h l hs
#ZvH . { g Al C {. C gu C
{>. s{ uA # T oAu #G { ? A VT
u Xx #TA { {A # TC x C A
T{ l {. g |C {. > TX
C{. {Cu eA # ev l. x vH eA v g {C { # xA {A. TCW
sH {. s{ C T {. # {
#TA A # CCA hA T #G. C #
sA "T, # bTA . # Au
#T C eg # {T C ?'' T hA# #
AlT # v< Vu hTA IA. A hA vu
gN . hA # yuC h # # yuC >vo
C v lH e. AC vC vC T {.
u v &CA lh #CA # >CA eA. A A
u F}{C hA. hA # TT Z sT W.
x # # &C #] ""# Vu C lCA .
# Vu CA T T . # lF Ae.'' #u #

_ g uH #TCx

26

A >CA u lH #l& F A C A. u &C


T TX # > TX T lx #
hs v{ {. { u C # o # Vu
lCA -Vu lx # TH Al ATU
x C .
x T :
1. > TX # _ {C T #
hC # # Vu C AA " T' #
uA. # T C #TC TH #A # T
T_AVu&C A {A. > TX # # A
luA vx A . # luA v Xx # lh
# # C o sTHh . #TA
# Vu lCTC #lC TC o #lC s
gZTC-u h u. # T { s-xH u u
CTT C {. C AVu CT A
C-TC H .
2. T uA TH X T A. Ag
C { X T-$NWA l. A #V uA
l ge ug {. l # e g &u sC u {.
C { vACC C g T {
#. u 1909A # g #G. TA
C, ""# C l # e u C Al x TC.''
_ gA Hu u u # #A u
CA C{T x A H. u # o
&CT C x # T CA A. # .
10-12-1910A DA. T >TW e #l

27

28

_ g U vC

T CA : #. { hH # |C T Ce
# u . vTA C #C CA x Tu
u. C T sC Ag CI C TH H T u
1911A A CT T TV uA.
3. # # T G { T $C e T
lC D X # AG. # C x |xA
xA h . # TA { TT . u
# xA sC l u . # T # -AC
{ . # -AC Vu #l& # l {,
x g A Ch {. #l& Vu Ag {A A
# # x T A. # xAu T #l&
A C &l u {.
T { T g {u Cv &C {
l, CA # C # u u vA
e e : #G, T-e u lAllC
Al, { Ae e V, A T, >l u
# o u # Al u #T #A TxHTA.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ g uH #TCx'
v u #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 5
_ g : l\
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

#A TxHG g # u :
C oC #G A TxH u CA A.
vA e u C #G : @ C
#CAl A s lA vA # V
l{Vu C{ {. #CAl A # TC | hTg lg.
{ x hs @xTu C x | {u l
{. C ug h C Ah #CAl FC {.
vC l& () v lHA # |C #A TX
#G u # CC x e.
u u #Al F { # lA ( e )
{. v T C C {. x vA G
# v g C u hTA IA. C vA
: ""C hT | {A lT L A.'' # # FC
IA : "" A C | C.'' vA A g
eA C #vA Tv | A vC eg. #u #
FC g T u, x g C # (A) #
WA. | C # FC g #G. v T
C { x A TV hs { :
1) C >TT x {A. 2) v lTT T

27

28

_ g U vC

T CA : #. { hH # |C T Ce
# u . vTA C #C CA x Tu
u. C T sC Ag CI C TH H T u
1911A A CT T TV uA.
3. # # T G { T $C e T
lC D X # AG. # C x |xA
xA h . # TA { TT . u
# xA sC l u . # T # -AC
{ . # -AC Vu #l& # l {,
x g A Ch {. #l& Vu Ag {A A
# # x T A. # xAu T #l&
A C &l u {.
T { T g {u Cv &C {
l, CA # C # u u vA
e e : #G, T-e u lAllC
Al, { Ae e V, A T, >l u
# o u # Al u #T #A TxHTA.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ g uH #TCx'
v u #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 5
_ g : l\
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

#A TxHG g # u :
C oC #G A TxH u CA A.
vA e u C #G : @ C
#CAl A s lA vA # V
l{Vu C{ {. #CAl A # TC | hTg lg.
{ x hs @xTu C x | {u l
{. C ug h C Ah #CAl FC {.
vC l& () v lHA # |C #A TX
#G u # CC x e.
u u #Al F { # lA ( e )
{. v T C C {. x vA G
# v g C u hTA IA. C vA
: ""C hT | {A lT L A.'' # # FC
IA : "" A C | C.'' vA A g
eA C #vA Tv | A vC eg. #u #
FC g T u, x g C # (A) #
WA. | C # FC g #G. v T
C { x A TV hs { :
1) C >TT x {A. 2) v lTT T

29

_ g U vC

_ g : l\

30

{. FC v g A h . u v
#AlC {C L, & v C s . x
C , u sAu x T{T WA. A
A C >T vT v C T>. # A C uA x
v # vA T #. # eg vA
C TV # |C C T # #
FC T CT W. { # g |C l
# u { A CI. # s l {.
A TT CA {A # CA A W TA
u C e g T C C. e u # FC
x C #G. W TH & lA. e x s l
lg. x # FC CA C # x
A T H.

l {. TC e A #T
x {. T xA lAllC # TZ l{Vu A
{. x |x TC C #T {. #TA # TC &C
l x T C {uA x | >v .
gA H uA. T : ""C WTA
#TA C lA . # x C, x g
T u. C WTA u bTA , u
# C A .'' T #<C {C H C
A hA x IA {A : "hChC, # #s
C . T T h , x lC-yuC u;
x C . # T hC TA u.' #A sv H
T l {. _ g T {
T #Au T A # {.

# FCA g A ? &C { e C #T
# {C hA T l { hCA #
T v C. eA lA hA T s\A # eT
# # lAu H. # FC C eg l {#
IA : "". g.'' (#T. g.) # C H. e x
g TT W. Cu # FC g
u.

_ g u : TA u
&C T TC. uA AT {. {T T {C
{. Cu x g sC C{ . Au eg, g, s T
F} g #T # s l #
A TT {; e x {. T # AC
| { # | g x C
e # x {. sTAu e x h>v | C
h s {. G T v | {Tu T v s
T # F} . u { T T |
. # x TH v {. # #T
sC C A F} C l G {. # Vu C #
AC $C ; A # #AD o
#T A H-s C .

# A A l : # g C C A
C{T W. C H {A |xA THu T
# C #T C{ {. Al { l.
e C ACA vTA CI {
# x CI {. # e # e
A CA #T CI. # e x uTHA |x

31

_ g U vC

> T X v Vu u : g x
#lC #<C {C # o #<C
{C F se C. #TC x C A #T
#< g {C A H C A s CT A
H. x A A #l& VT] #GA: VT]A #<C
{C l ug IA "g, {T C T CA . A
g C se #xH C.'' #u g x TvC .
C #G # A s # CA C
u h u. u VT] A x C CT.
1834 ( 1912) _Tx C u
& {C CC H T CT # > TX v
Vu C; A s CT # X px
H # GTVu o _ lxC >.
(# u sC #uH : g { o ux T
C _ .T. T # _ lx C u lT>
C X CF C # # Al ${
h "g' e TH #A 1 (25) 42 C
C .)
1834 ( 1912)A Ag C CCT C
HuH C #G C &C u x #elC
x e #T {. # &C u g x, _
lxC u _ .. X Cv u. vvH CA #
# WA g u C #G # # T >
{ # Al lC C{ TA Ag CTA eg#. u
T Vu Vu CT x A H. u
g yuC TT x CA x &C

_ g : l\

32

sv e C . CCT C # T AhA
# { AC C CT. # T l.
Ag g x . C # T s. UC C #T
H # hA ACA g # &
{C G. x A C svG # C
, , Ah, v, C $. C #]A. # u #
&C _ # lo u > TX { HT
v Z x CTT svGA.
> T X V s TU , TxA o # A U
A T X A A , ZTCA U l A guU
(#uH : {A UlC _ gu x CA A, x # >
TX u T T # T u # > TX
CA x C TCT, # T G .)
& {C # sv VTC u # #
u. C AgA C CT # &C e
C . _Tx sxH C Vu CT # #d
#. { TC 11 Tl hA Tu # TC| j
_ .. X u C >v -MCgA G.
"# A vCx ,' # # # VH
H # > TX A Vu CT #d #.
# #l { Ag # C o
#HCu v {. # #
VuA TCT # . # Vu hvH (.100/-)
# u, &CxA C . 75. x #
H {. uA Av TH _ X # s #

33

_ g U vC

# s kx ZTC h C {. #{> T u
Av TH . C C {. #
CT e T x x Agu . # e u
CA Vu C TT A hvH _ lx C
. {T # s seC h C # lx C
T CT u A T C .
g x s #< {C o {. 1834A
#< A lHA C H C Vu C
ug lg {. A H H C #<
TA {A. u Ce l. C : ""#C ! #<A
{T A ? A A e ! A {C {T #{> ({A
) A.'' # A g x #< l {.
(_ .T. TA # # TH Tl { A
hC {. e hC { vCA A TlTC TxH #
C #.)
{ A e V T
T--CTH : {T
u {#. CA { A # {.
A e A {. u Tv A u, A
{C l. Cu # AD.
Al {CT A # #Al F Cx CT W u u
# T>. sT-T C # lx CD.
FA A A {CTA #A {. |x TC
{, "{ CA FC & . FC g v #T.''
lAllC x V h {. # TC V &C TCW
#G. g #T A { ""C

_ g : l\

34

{ | Ah # e A.'' Cu lAllC AC
gZTCH W. xA A x A
# e A g T H.
g e { {. #lC x e
h Tv C {. s Z &C .
{ > TX C{ # g TC l C T{
{ T A . C C FCT . gTC l
. A >l |C g . _ {
{. g { TC W {A A
{. u { # { A HuH
# u A u { A u. Cu
uA A H #TT WA # H C
# #{lC {>v. Au { vACC, T vAC
u e |x x C #T u. { #
A eA. # A A ug C{ A C sg C{.
v, A, CA AC], s A F, u AT
# As # TV# Ch
{. u F A #
Cu C C{. T # {.
vA e Ag {C {. #AC -Al {C.
A l C {u Ch sx
Xxh {. #{AT, , d-F # TH x
# sx #Hx {A. "# ' C.
# A {. A #A u o
A #T A H CA. g.. 1912 CT
FCA A . # A C{T #G #l& H

35

_ g U vC

# e Vu C{, A l C A
{C C # u l {.
x A G A : T { l. C u
Al T A u ACA #h C T lT
. # vA. # TC C # Tx##
#A C #TA #TA < . C {A F
lT l C # vDh "#C A
u'. A A #G. A T s.
Tx s{u eg CI. ACA uA {A
g # A x & # uA Au A. #
# x T T : ACA CA # A AA
# x s # T lG. # T #h C . # eg
Tx# { #vA # TxA .
VT u # F Al. # F # #
TA sA T #d C.
j > l l C T{C# : &C TxHT V Al Av
TH T{C# # FC #{lCu C{
g #G # TC^ AC A &H. T
{ # #hA C j {A. x { {
u l H TT |x x #T { #
{. { g TC^ AC $l{
AT x CA H. x A Ag uA T{C#
C{ TA A # C #G # e A
C{T W. Tu T.
v {T W. # x TC H { #
v T { . lC-v # C{ g C{TA

_ g : l\

36

< . x lC # W >v hC
{. x lC ^ ex {. A A
# C {. x uuH H eT { # lC
TH C T C {. C{u C x TC #T.
x C{TA C{ CDA {A. # ou
sC C{ C lA {A. u # oA
C g #TT C{ lA. A g C
$l{A L C {u #G TH T C.
C # IA : "# FC { hC VTT . # T
A C # #TT Ce # {. #
FC #T {A C v eT.'' # T
C { A T{C# #T {> # v
g T CC # C lV u. sC T
W. x T lC u v C g TA < uA.
#u C #T CI. x u { T
T{C# e AT u. A T{C# {C l # A #d
l uA.
vA e e C #G x {A C
THu # T C #T C ACA C{ {. hT
u xC #AhT { # d TCWT C {.
, u # e |x lC C {. #
x l T{C# T g #G #
Tv HAT lG. A T{# {H u C
l # eC g CI. |xA TH # TC C
#G C x Al ATU x H. lC #
v #T u { l # V. A

37

38

_ g U vC

#. #H CC
H T { u #{AT T C TA TH ChTA g#
# AA X HGA . # u g { o
{# { .
{T #A CT &T, sTH Vu
A C xHC $.A TxH #.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ g : l\'
A v #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 6
C T
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

CT-&T u xHMCA TxH CA {A


UlC { exT eg#.
l C {VVH o : v UlC
TlC { C CT . UlC AA gA
VCx u . ex C C &-
C TC {V C V C s h # T
CA #AC #Au &C . u u C sk
{ l yT Ch #WA x u
lC {VVH uA u . # sTHA Tg
e . T H TH _Txu uA v<C #T
, T x UlCA Hu A e . g
A H uA {Hu lA A u #Ah #Au
&C # z Tu . {A px A #TA #xA
l , #H #A # C-C
sH C , u C u #xA #T . Tv
T l l C UlC AC # l ex
g C x Tu AT . h
C C {A Tl TAvT A A C _ g lu V
x # o x #uH ex lT #lC &TlA
l C { TA l . C g H TH {TA {A

37

38

_ g U vC

#. #H CC
H T { u #{AT T C TA TH ChTA g#
# AA X HGA . # u g { o
{# { .
{T #A CT &T, sTH Vu
A C xHC $.A TxH #.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ g : l\'
A v #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 6
C T
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

CT-&T u xHMCA TxH CA {A


UlC { exT eg#.
l C {VVH o : v UlC
TlC { C CT . UlC AA gA
VCx u . ex C C &-
C TC {V C V C s h # T
CA #AC #Au &C . u u C sk
{ l yT Ch #WA x u
lC {VVH uA u . # sTHA Tg
e . T H TH _Txu uA v<C #T
, T x UlCA Hu A e . g
A H uA {Hu lA A u #Ah #Au
&C # z Tu . {A px A #TA #xA
l , #H #A # C-C
sH C , u C u #xA #T . Tv
T l l C UlC AC # l ex
g C x Tu AT . h
C C {A Tl TAvT A A C _ g lu V
x # o x #uH ex lT #lC &TlA
l C { TA l . C g H TH {TA {A

39

_ g U vC

CA A C uA To x {A Cv u. x VT:
C C hT C {A D e& A. A
#A #T u. C oA #{AT el C
{u # o #a x A uT
. #A g h C . g _ g Al
x C u TH T Cx e C T
TH uH-H, #uH, , X-TxW sC . o
{ u . H, d, l u o # vC #l lH MC
#x C e . #A o h-CT
u A lH # T Z . x UlC C _
Ch v# hA u AA v T #
vTu # lH C #x C {>v
. SA # # # TV hCsTH { .
VT: p u # l & CC o- #
& uA # l-# x #A #A # . # TA
_ hC #A g { , ""C o |CA
#-T {>. C C l o CA
s C A {A x CA A. lT _x x lA
# T { . #T { v> C {. C
Ag egA { lT l. lA - e.
CA TH #TA Che u u #TH C
C &C #T # CCA . AC -u
C {. zA TsH Sju CT Vue. -seA
-$N^ W T. # T # g v Ch
. CA VCx CTA - le. u {A, A
ACA oA {. C v>-o, A, #v

CVT

40

. AlA A Xx # . A AlW
A u.
{T CA CT &T u A. CA u
_ &T &T CT . 1925 g
197 &C A AsxH TA #]A , TAvT ChA . #
&T TxH C #{> #A A.
&U T: lA Cl H $VoC lCT C
o {. #THu A u. # Al
hA 1897A #uHU & &TTA uA.
# T C # o , u
TCT A x s. x # T l. #
TV Ce u #TH L. C # & &TT
AsC oC #T #C |. x l xa# #T
CT TC CH H. u # #C AsC ug. x #
TV #TH L {. u x : H #
T oC AsC . _ { g # & T
< CG. A g g { { l . CT
u & # &T # C {A-V #
{ {. C T Cu x x
# { F u .
AsC x Z# {. C
A l . A x h Al {. lA sT {.
# sTA x &A hCA ug A {A # eA x hs
A {A. _ # hC sTA b Ah x A GA.
A A sCA x {A. u A Ax s

1
41

_ g U vC

sTAu x T lTx C. {Al C. V


#h lG. lCT lA # #{lC #bx
AC {. { A # A {A. x
g #THu u. lA svu # &T C|A
FCTT C # T L. C| lA FH #
T _ MCg hsx hTA < uA. #
x # x C| CT T FC .
A C| : # u # A C| x eT
CA u. C{ #C <C # V o A
# "A' C| TvC . V # A
# C| . A # uA |A vA (A) u vA
u s sTA A sA g TeA TlA #
C| lA FC . A #T uAA vA
lh u T C A . # C| GTVu u
x TH l #C <C C { # C C .
# # {>#A CTA T-C| u VA AC| u u # # l g T A
{C A-F uA u.
l T x : g o CT T { T#A lx . |xhC o T C #T #
GTVuA C l . # TA {CA TH
C # #AC GTVu CTA # -o
Cxg >] {A. g A Al { C lC
u. u hT-T u vTV C C ChT
lTx # g CT {. _ sx
MCg T, FCA u #h
{. A g F CTA u TA # hu

CVT

422

CA {A. TV xC s A {A. lC
TA { {A. u # # &TA # D
#Al {A. Cxg Vu C TT g
C C u. # A |x _A T o x #l
l {.
CT &T & : # # TH AC C vT
WA. # #l &T . g.. 1912u A u FCFC
u. # TH # A "_ g lx &' h
_ xCT elZTC #CT { hH e #G
# # T #l&u #T X TA H. #CA
s { C kxCT &FH {C seA { g A
{. T A # T CAl #G. & #uHU
CA CT T &T TV g gZTC
A . CT T {A# { T- .
{ C-&T &TT ? # T
{ x A # # A Ce TT #TA
< uA. x # Al lx-HA l C T {C
oAu TT # Z &Vu u. x _ # Z
O C &CA > CvA CD C . T {A
H C # {# {H eTTA. sA
C Cxg# C C T. # GTVu C.
u # {C A v CIA ex {. C # #G
C TA A v CIA #T Z { # s.
C lCg Tu { # Z #uH {. u
sAl . #u # _ sA C A {TA ?
C _ CT &T &TT {> TH T
C # # T Ce T #G # # IA. # hu
Ce #. #u C u # CA-&T C CT

43

_ g U vC

W. { e Cxu xlC. Cxg


# CxA g #GA # soA # T ug.
_ H CT u # {# {H eTT
AA. #A g# { &C TT # x
. x A #v A uA #
&T &TT ? A l C #
sA "# CxA #{> soA # # A A v ?''
C x &C ""CT-&T CA C# #
# CxA sA .'' # _ {C {CG. C
H uA. C H sCA ug CIA C " C'
{H CA C #A . x su & l >v
# #AhA . #u C # u
l u T W. x #Al Cv
o ex {, # u l #TH . T
C u T TvC u # CTx u
CX A{C C T #
WA. CA g T TV CA-T #T C
s {. #u o A CI, x Cxg V
l A CxA & F> Al . x
{ & T IA. C { CxA sA CT
W C # CA Co. u TCA A u
C H, {se u #C ug. # {#
CxA & T Ce Al C # . :
""{ &T sC u u'' { A H u "l
' T ug. # TA # A {> u >#A _x
C >vA Al # H sCA ug CI l
e x C { # A F Ah AA {>->#
C T{>v . # # T sC u A CxA

CVT

44

Au & T Ce #. # # CT &T &G.


{ A T-C| u A-C| C LA.
x #l& T {. Cu & CT &T
C CTH .
TH : 1913u CT &T H T
v. Cxg v Tu ]{ CA CTA
{A. CT &T V CA &T . u {
{C T Z xT l. x # &T #l& vCAv T C # C lx T , {
#v l. u THA H CGA.
TH : 1914A C A ]l v {. _ {C
{U T (C T CC) lA
{C C u C {. u C #G
# { X CF Ce T # x
H , C x L. C TH T
T {C T W Z _ g# 1914A &
# # H C x _ lx o H. Cu |xA
TH # x u eGA {A.
1912 u # &T C TH T. T h l. v
#u C T# s TA C e . T T
Ah . VA &C . lC C
# . Cxg u C # AVu
lA # {T CCA v-TV# x C T l
uT l. AC #ZT, h, Cu, vA -vC $., Tx{A, |, AA#, #, {A-@C, #C $. |x TV#
A #T. # C| o {u x {. e #

45

_ g U vC

# C T TV# #T { A g &C A
{. #l& T TCo C{ {. # CAA
C|A {># u V # C {.
# A g Z ug u A-F uA u.
A Av u {eC x # Al #A uA {A, x TA TA
#A # TH x h &C {> {. # A CA
C #lC #T g A Cl &^T oC u u #lC g
{ F-A u.
C : lCT lA A # e x TvC
&UG. # &T & CA {u u
CTT TvC x u u. C
C yuC T x |G. x # CTTA W
{ vACC A {A u FCAA CTT
{ X T {. u # g CT
T C {, x Vu o {# Tv
Ce T. # C FCAA sCA ug CI
lx T o# l s. A
1911A hs { C CT H. #l
lA FA {A A {A u hs #lT {. TC
C CA A T { X $ ug. # hA
uA, , $. hs hvH C T ATA . C
o# sC C uA H. T TC vTAu
A #G T Cg x AD F>
. # TC # hs &ZCg g # uA # {u
{T &h AD # {u v
u F> h>v A T | s lT

CVT

46

# uA A F> . # T #Ah
#AlC T lg {. eT g {>
{. hs C l. # hVAu j ex
g Al { uA A
AD. x hs CT W. A A u g
x { # Tv T g {> {. l >
# o {. C #l #G. x
# < H. TCT A x # Vu ug. #
g Tv T l C # Vu ug. u
C C x # C T #
CC F> AlG # ex A C C {
F> u AG. A #TA Tv TH eg
x C #vA . ## # lV u
# H # T Xx
l u TV T g TA A Cx g
Ag eA {. g g TC { A # u
T C. x Ag {A A # XxA C
{. #T |x Al TxHT . x Au Al A CT
# Al T hC u. u
Al #T e {A TxHT e& A.
{T #A { { V u
l o# # #T A TxH CTA #T.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "C { T'
#: A s x H
_ U l C guH x V A T

47

_ g U vC

# 7
TT u - x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #TC : _ g TH l ex {.
T F @x J T #ACA F CT |
{ . {A #Al A A C g : eT
hA-l { . # |, hAl, $ l #A
x {. { { # e T T h
{. T { # T { T h {.
{ { V T g sC hC u. CT
{ {TC TsTH { # u "A' V
C| x Ce #. # &TA V &
{ # T# $ T{>v {. l #T C
"l-' T CC # CT {. # TC C
V# {CA A -s T u T
Ch lA C| jT TvC C. g# A
vC { # C{T # Av { lC X
T Au &T {C jG {. V {
# # {A F T> {. { {
# # X C {. ({ vACC
l {A CXx {A u x hCu {A #
C T { . # g A C u _ .T.

TTu-x

48

>{VT h - " { T') e { {


A T {; # e V {
#W{-sx T #W Ch {;
A V H-xu TC TV# u CT
{. .., Ah, |A-@C, #C, , #, #H T uA
s, AvC $.TH A vT {. e
V lx #R{# T px x j
x vCxA Al ATU x C {. "#
{ V ?' #T Z CC A eT g
e { T sAl v u # #H u
{. u _ { { V # TV xH g C
oA u.
(..(1) C C o {
e A vTA s {. x {A "{A uC
px A. TA # FC > {.' C
# T C { T uC x A #T v.
C # uC x hC s {. #
"g' 1924-A. 177)
(2) 1934 g l-2 A 78 C l u
#TA sA T _ g C u
#T A.5A IA : "g vC A #Cu
u#F A _ ZT { Z ,
# vvH CA {A. #TC {A C lg C x C A
# Z C {. T {A A luA #T
T #G # T C
: "# px . T px . Z TV e g

49

_ g U vC

TTu-x

50

TT u. g #{> #TT {> x C


u. T TA , ""# px h
ZT Au TL # VTVu {>v . #
px . g Z V {A #{> x T
& u.' # TA A #ZvH u. { u
#{AT lTA AsxH Cx e #T T
C e-A g Z e TT { u. g
T C # e #lC e CF #uT # T e
T Tv g e u.

hC ug . CA gZTC #TC {.

#T # #TC g {. C sTH b
vCx bTA Al TT {A
W u A. #u u {H u #A #e . vA
{A g T #A u d {. { u
# oA TxH Cu ug u. T
L TH VT-VTA VuC u . |x
A#, u #T X# g #T #
Al C. e , FC # Tv C
{ {. C "#{ ' # lA {.
TTT vvH A {A. A A {. #
g TC v x hC. TA C. x
{ T l g ex A u. C CA TH
Ch lx {. C x lI T ex # C
# { h { C # AA #vA {.
d AC {, A #d hT C. -
lA {A. _ g> #TA Xx {A. T
{ A _ gZTC { #T x C vC Cu

A H u. g AsxH #CW
] uA. C {. j j
. #AD sC u. A #AA x
#AhA g TA #TA A T h u # Al
v u . # { g #A u. H
vC A C # TH Vuu # CA &CT WA.
sx { # g TC V
g TC V {A A {.

g vH : C T shHu _ vCA
TxH ug u. x CA ll A AC xHC
H. CF {, lx, AC-TH, lT
u CA AC CGA. A x > . Xx
C ^G #A C su C . g T
g AC g v x
{. # vDhA HA xA #TA C ex
{. l uT eg# #TA $ {.

u F A # VT T>.
# {Cx {C {. CAA # {CT {. u
lA TA C. a T {. # HA F
u u { C u. #T # #ZvH #{>
TxHTA A. # o #Ah s@ lg # g #G.
#T HA C g #A #lC lA s sC #lC
#T T T, x T Tv {. x A hAT
l C # C #AhA ## s # &C
A. { #Ah { xu g Ah. e

51

_ g U vC

l # #Ah F l. #Ah lx.


A vsxH l# #AC s x A uA {
# #AhA H sC uA ! #T |x a#A H
{. # # SA #]A .
_ g l : _ l TH u
ex {. Au A TxH #A :
(1) : u sC #T # T v sT C
C T # h g V C. # TC x A
#ACA {C j #ACu {Cu F C eA TX C sGA
{A. C |x # eA {A # hC # {. 22
F A x #Al { F C T #ACA
T C { . # A l v
T g FsF #C A C{T # {C
j . x #e-# {.
(2) hA l : # A {A TT #Al sA
A Vu # {C #Al s {. # TC #
x A #T eA {A #Al sA sA A hA.
u l. u g A hs #T hC
l #T T TvC u x T WA e
# hC #T TC &C #T
# #A Ag ex u. u |C
l. x { A l C T-el A
. eg #vA # #l { eA v
VT] { # A. _ eTxu l C.
T x A A C { T g exA u.
aA H #CW F {. UT u

TTu-x

52

Ulx hs {. # :h-lC
a# e H . # C VTuH
{. #A _ u x C { # A
|x TC AC-#I x { CT { #A #
SA v #]A , Cu THGT u
VTT TH hC u.
TH G u : T {TC C
sx {. |xA x A A # |x
T l. u TC # sxA A
{u AD. {u @ g C T W. T T u TCT
A# # eA # TCT u Au
Cx sC h # sA: ""T, #TA # ?'' C
A #G # , "u sC # {C C
x h>v {. |x# T. CA
# TC lg # ; TA CA A A. C {u #
A Ah C vT A, C {u @ l x CA
v lA. eg {A C u.''
o T : # {u @ l hC
TCT A u MC ex _ { vACC Ag
C CA , , $. TH u
TC C #G # C CA {u &vC CT
T C { T C. x # vDh .
{u @ l Cu l l {u C ->
C {. @ l | g C. C AA s s
A {. x @ #C u {u @ l .
CA C T lT T C { |x

53

_ g U vC

#C C eg. oC CA x T C.
x : "C oC # .'' #A x
{u T {. C CA Agu T- $.
G { C {T T eH {. u
T A C{. x oC WA A H
hA {A. l {u CTC C {. u
{ {u #C u C ug. A
u T g hC {. TC
#T l . {u C | C # :
C A. # A l # v CI
{. g sxH C {. u hChC #T
g T C {. x o hC l
# T-& |H v C{T {. > T
C # l u C # e e v.
:A sx uA #j { C
l A {C ug T C. l g
l { # #AlA hC A {A u
{ Cu ClCl l C {. # {Cu #T l
:h { x #T D T { #
Al { # A W # h {A.
h H u ] l : #U {T #
e Al TxHTA A. #CT _ { hHA _
hH g u { C C{A. D
T #G; # ]l lA . #u g { l
# C v> ug . x C #CT T TvC
H. A > C FCT A lHA T #G.

TTu-x

54

T g Ce T lA. g# lUl A T C
C ]C ]l u . C u, Txu #
&C : "# TAu |CA , x # A TC v
# # T vDhA u.'' # { x F C l
>v C # A A > uA s GA. A gN
T ]l lA # . : ""C o
hC C TA TTA #. C oA :h {A CA
:h lxA A.'' #T #e # eg A C o
hC TA :h { C TH hC ug. AA z x
TA vA { . #AC {C hx T { .
Cx T o C Ch # A vA V{-lA
.
A j C C g C{ T A : g o T {
u $ #l&u T ex { # u
TxHT {T # # sC C#. { o _ {
vACC hA ACC C {. AjCC
u { L. AjCC yT CA TA . A g
C{TA uA g oA F # WA.
# l C {C uTA {A. u ## C
hC #] T C #TT L. C
A A j C C lx {. u C A T
(g)A H #v g H #l T
$ {. { C #T TA g VT] ChA
{A. x g |A ex {, THd {. T
{ C l #T {> T C A
# vC u. {, #] > u C e

55

56

_ g U vC

T C {. A TC : #x vC x
v C#. AjCA MC hA . v #Au lg#.''
# u CT W :
AjCC ev>, u>v CIv>, CIv>,
u>v CIv>, CIv>, |C @ Cv, Cv>.
(#uH : {A AjCC T A. C A C{TA . C
A |C .)
# l { # @ {. #A
{ A u A #G # Al ATU x
H. u e AjCC CT C C{T x #C
C. A o# IA "" # TA CT C
u. AjCC T C u # A C{T $
.'' # AA { {Hu lUl u #
lA l. Ce g &-#TH AjCC
T L.
u g C u. {T #{> ] C#.
{T #A T-T #l, X,
eg T u # u# {A.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "TT u - xA '
#: A s x H
_ U l C gu #H x V A T

# 8
_ g uH - X
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A T{ {BT TVC > #] _


g X, eg# C T, {
u e A A u C{
hvA # THA TVC TxH {A .
TT A {BT : # # TZTA { V lx
T, T, T, A, x # TH T vC h
gZTC & C ; # TH T VTlH, C, s, lC, #
u A #T . #Au b T VTlHA e
# H F l sC u A A T . l
sC uA : yT C #TTA . # C T
CA # HA F lT C{ A CA
C{TA # : u b A , C x
: yT C #TTA # T#TC# o ]
# T #T C . #A C u b
sC X u C X u o . sAA H
u x T HF u .
T-#TC A s : #x hC vC TV#{C,
>, u u # xA # ChA . x TA
# o T # d #]A ; T gZTC-XC

55

56

_ g U vC

T C {. A TC : #x vC x
v C#. AjCA MC hA . v #Au lg#.''
# u CT W :
AjCC ev>, u>v CIv>, CIv>,
u>v CIv>, CIv>, |C @ Cv, Cv>.
(#uH : {A AjCC T A. C A C{TA . C
A |C .)
# l { # @ {. #A
{ A u A #G # Al ATU x
H. u e AjCC CT C C{T x #C
C. A o# IA "" # TA CT C
u. AjCC T C u # A C{T $
.'' # AA { {Hu lUl u #
lA l. Ce g &-#TH AjCC
T L.
u g C u. {T #{> ] C#.
{T #A T-T #l, X,
eg T u # u# {A.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "TT u - xA '
#: A s x H
_ U l C gu #H x V A T

# 8
_ g uH - X
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A T{ {BT TVC > #] _


g X, eg# C T, {
u e A A u C{
hvA # THA TVC TxH {A .
TT A {BT : # # TZTA { V lx
T, T, T, A, x # TH T vC h
gZTC & C ; # TH T VTlH, C, s, lC, #
u A #T . #Au b T VTlHA e
# H F l sC u A A T . l
sC uA : yT C #TTA . # C T
CA # HA F lT C{ A CA
C{TA # : u b A , C x
: yT C #TTA # T#TC# o ]
# T #T C . #A C u b
sC X u C X u o . sAA H
u x T HF u .
T-#TC A s : #x hC vC TV#{C,
>, u u # xA # ChA . x TA
# o T # d #]A ; T gZTC-XC

57

_ g U vC

C . T T # g #TCA AT u. u T
x T gH C # #A X] yT C
T #TCT $ T .
T #u A #TA x { T{ T
g hC TV u. T{ , s C $. lATu C
# Cl-X- # . # # #AA # T v
x . x # u # A T-#TCA s {
C . T d A CT o . T{A gZTC
s o # { u # l # D
{ #T ; u $^h #T el . T
TT x C # #A gZTC-XC x ug . u
# T{ lATu C , # #C C#
#x gZTC-XC {uAu C e . e {
-A u $^ l T C# #T
> #TC L A #x CA # #, u #x
uu v W lH T eg#. |TC $ Vu
{>v VTl{ #T A lHA | sC A
Ch , #x x # { #C CT u. #lC A
# - x CTA u. x # { W A T
eg#. T{ #A { #H #uHU gZTC-XC .
{ C T C #x # { &l CT .
#TA {T lT # x# CA x gu
A u {, Cx #AA # x x #lC
H #h oA {, #lC C C A {A. u #
h xT Cv C # h o-d #]A. #
C eA, C #U Cv- C CT T

_ g uH-X

58

oTA C { C u # A . (# lT,
11-9-28) u # T{, { WTA . A x
pxA {UW lx # A Cxl
u A T T A # U W h .
T- : T-{ T #s u v< uA
#x #v T # TH uuH #x
#x T{ F CT C C{TA eg#. A TA
CT u. T TC C T V CxT #C { #lC
T Ce l u TT # x $ Ch
u T C #x x #xA k T sC &T CT
eg#. #H #uHU gZTC-XC TC, lAC C
#x C sT eg#. >| -# g A^A A
-C #x #A CTA eg#. e # CA vsA
#TZ #x VuA sT #. Zv .
l C T : # { CT &-TC-v< lH
# x XU gZTCH { T UlC, W A #x {>v TA eg#. TV H lAu
# MC #lC _Tx T ] ug #T bTA
{ Alu { . TH Clx # C A
# sH # u TH HlAu #
_Tx MC d CA # lxA T d # UlC #
. C{x-Cx u h uTH
#x sl . lC H AlA X, A,
TCW, , &C, l{, #{AT # $. |x Ulx
C . u #ACA # #
& u . g #T A UlC {. # # X-

59

_ g U vC

FC TA A T {A A #R C{ { #
xA gZTCH C {. C C Ch. hA
F { :hA {C {. C CA
# Ch {. Su CA C {
# C CA |C |C X lT {. # X
l { {T #x eg#.
X l : C Cx
X C{ {. : ""#C g, C
.'' #A {u C. # {uA A C-A
# e {uA vhA @ {.
# |C # Cx FC { u j, , s-{>
T T{ #H-T{ TV# A {.
C-C- T ve @A {. VT^
{Tu VT T TV {. u XA _
Tl# VT {. T @A # u ve
u A TV# : _ C u {.
VTC{ l {Tu g TV VT CF
A k {A. C X l x # X
{ # {A. g { C C TW FC {
g T uA FC FC. # XA
uH A T # C sAA T {. sCA,
A, l- hu hg A x g {A j
{. A @ jC g {CC-C g . x g
A {. x C u $C T x VT]A
sCA, x j sA u, #u #
? hC #T #C CA T ! -A C

_ g uH-X

60

lA FC lx {; # # lA
#h {. C &|CT C x x
x # ? x # C FC, { { &C,
u TCl {. &Cu vAv v # h {
x #ACu Sj-VuC { {. TxH g
hC u. # A C T lA #T x u
-WT {, # # { #h sCA
{. A # SA eg#.
eg G T : eg
u C # A u & C TlA A {A
# # lA FC l T # l& A, @AhCA,
hsAA TlTl A {A # l l A {A. g Vu
A VuC A { C A CT s
-CA CA {A # Cx hTTA {A. #
g _ u T # {. hC TlA eg
#l{ C CTA {A. #A #
g # T, &, s {. # T CC
VCxA Ch # C #]. # u
C C _ {. lxA {A.
|xTC {: "" C{ #T FC . {
Xx .'' # uA TH # TlA ChTA
A # A C{ X A {. Cu eg
TlA T F C{ {.
x x hA : #ACA lT TT
T #T o . -A Al C
o v W . u l {

61

_ g U vC

C W {. g Al sC L
{. x C #Ch {. # x x #
sTH, Zv u &CA uA Ch # A #e l #
s {. uC C { AT {. C
TT T l C {. # xAu g >|T
A @A h x l {. |CT
A C # jAj u uA l
{. { h h>v l j> C u
TAA lT {. # C C , |C
- T e A v TH s {. #
Al T #A # h { ! A u
A s u u. lC l u
|C e #T # Cu |C sTA A.
C{ h vA : lx C C T
{. #T C{ vA^x CT C x {. #
VTlHT e hvA C #T - u
T {. C-T x v> Ch. g TC
lA g TC AlA o e C{ . C
C{ @A@-h g l A A j #
l CTe #T Al x C { u C
su lA T # hvA |C g .
AT l C CA {. C
#Au su T C. # #A TH #TH
g C FC {. # XxA C{ #
&CA l, # l A C #TA .
C CI C # l { {C l u.

_ g uH-X

62

A x CT-l h u. # A l#
#TT-T - sC hC {. T o
Ce { u sv { A
uA {A, # o # sv #Tlx { Ag Ag T
# # # e #V l u {. # C
u# {T #A #A.
(.. hvA C TH # u . #
C # X C{u hvA T C .
hvA Xx C ^ {. A VT]A
# C #TT #d # {, u # lAu
#A TxHT .)
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ g uH X '
# #: A s x H
_ U l C guH x V A T

63

_ g U vC

# 9
_ TH d gu
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

l # #A IA TT u #dA
CC h u # &A| CC T {C u
TA uA SA TVCu # T x # #A TxHTA
A.
C : C # h hs # { Ce
T g C A {. Ce T C u TxA
:h #T A {A. # C C T
#d C # # | x CA {. T Ce
C o v< sv {, # C #TZ
CT {. # #d #Td C C (#uHU sv
TC THC) # #lC e #V l T CI u.
{T A uA SA eg#.
: # TC {xA CT AlA
ClT {. x A # #T C IA
"{A {xA CT ClT e& A.'' , "&T u .
u TC u e. eC . CAu {C
{.'' # A T #C eg # IA, " T
u .'' x # sv x #Tlx
# Al {AC l. e x # | x
hC. C F {. lHA $ AC @u

_ THd gu

64

T W. u #Av lTu v . {
TWA { x Tu _ g #d u vTTA
s u. A # TC {C l A C #d
#Tlx { C x #T #V {.
C l { Vu : { vACC x g #
C l{Vu g {C C #T C {C As A
hsTH &H {. A g Al x C
{u vT $ {. x A TT x TC
H x # F G # T #AlxA A
H CT # #d C. u C ug # C
& T s C x C
T Ce l. C # IA: " . &T u
.' # x #d T T { x AlA
C l. u | {. x g sT
# $ . eA | o # hs
TlsTH . #u Al > TL. l{Vu { # u
|. x# #T s H x u $e
CTC Cl {VA CTA A {A.
#T #T |x u . u # A v< lA T
{ #d sv #Tlx CC # e
#V l T C{ u # #d u vTC
# h u .
X #TZ : {T #x X u {A.
A #T Z #T {ClT {
TC x X TV l { ? # Z TvC
&C # : 1) X C TH{ CT #C #T
C x lx ? #xA V { x x

65

_ g U vC

#x: 1) x, 2) Tx, 3) x l H ,
# #C . u A# X C TH{ CT
#C # T H l{Vu u . g
l{Vu { TVu x {. pvC A {.
Tu A {. Sjx { # TZT CA
|C # # TZTAC TT p . u X
sC #C {. 2) {T SA Av u A Zv
VA IA . C x ex C CA l{Vu
Av H CTA : 1) Ax, 2) |A, 3) xCA, 4) TCx,
5) vs. # C HA TA {> u . u l{Vu
l . # T-Zv #xA V#
Av d G : 1) pd-T, 2) d, 3) Td,
4) sd, 5) (#u)d. V# T # d e
CC u T #T . u d u #CXx
{ . # S# |C |C FC
H TT { # x |CA u #
TV TT W u {.
o # T : {T CC u {#. lT _x
lA IA "" g osTH --F- #Hx C
bTA C # T TV# {A VTCA A.'' g
o, #T g TV #Hx CT v A C
s #lC TT { #
sC CT {. VTC C #TH #
{, A uA SA eg#.
hH : CvA^ #C FH { hH u
uH-V {. C o . A^AgA C{ {. u x A o

_ THd gu

66

C hs T Ch {. # TC -TA # hH u
# C g #hA T A C{TA # < x
A uA e {A A^u C g C uH-s {
C. u # l hg IA: "{A A s C.' u
lA # TC Al x C hH : ""{ ,
TA s C #A C T se {A x CT lA A. x
s T hC u. F C.'' # {
x se C # TA u C lAl H # T
# T{>v .
{ # CTTC x # se C. x TCu
hH C C TA {A. sC hC {. T AlTC x
x se C # C C TC l. C |C #T
T C eA xA C lAl
{. C$ sA x IA "# CA T
u. sA T CTTA s l .' #u hH
g Al ATUx C X Al # u
# { IA "# # C sCA # sA
lHH u ?' # # TH { # x
C, C D # # vCx C s
X lT C h A. # AlTC C # TH
A^A .
# Th #{> CA C #C C C {
A # _ hH IA "", {A C A^ |C C
l {. x Cx A {A. A l C {A |CA x
g# (hH) C Ag hTA CDA {A. u C sD
#TTA A.'' _ hH # T #uH Ag A {. x
A l |C A^ sA Ag l u

67

_ g U vC

. u x |C T CA Ce l. # #
C C{ s CT #d C. u C l h
CA u T A^ h # sA
lF CT TA C.
# # A - # T h # C
{ # L. # #eC { ex C #vA
.
_ hH : {T _ hH #T # T
{A A. # TC x TA x TV CTT A H :
1. C>lxA CA 2. C>lx 3. . #
TH T u VTC H { A.
A^ C _ C|TC VC CAC {A
C {. _ hH _ CAC |C g C>lx #]A
IA, "" C e# # # C>lxA CA Te #
e C>lx C TA Ce.'' _ CAC
C {>v # C>lxA CA T C g A lA.
Th CT T CA {. # C
. x # VTC CA TH T{>v A # IA: "{T C
C>lx eg# . u # x Cxg g
AlT # IA. #ZvH A # Ag C>lx
u A AlG { ? C>lxA TTA oAu ? u #
C>lxA CA x GA {A C C _ CAC#
CGA {A # hC # T CA s A #
C e x TA CTA _ hH# ]A {A. #u
# # Alx C {. # THd #
T A A TV A.

_ THd gu

68

1915 C A A^ _ lT> C
C A _ C g CTA uA. u A
#l& _ hH L. Th x CA Ag T
T _ hH $ ug. |CA hs C x sA
C > T g TV {u l {. u # >
#] C VTC C # A H. # lT>
{ A C C o # >
C l. x A H CT A l C
e # > TA s l {. x C{
e {. H C &C l # FCu C A l C
x > g TA s l # h {u l. {T C
hs. u C # sA : ""A C A G ?''
x IA: ""Ag {, .'' C # # Z
H ""A #{> #TT L C hH# C Ag g
u ?'' # AA > #G. u
C # X l &C C g > g #T
#]. # > {uA A # > jA s l
C l. # _ THd # _ hH o C C
VTC H. ""g x x C C T {
{A #TZ VTCA A.'' l (411) # u # SA T
.
Cg hT T ? # Th _ hH C
# A C{A {A. C TA C C DA. CVA T
# sD sC #T A CT W. _ hH CA
vuA DA. sC #Au hg l. A A lA
# VC C A C # IA: "", #
Cg hTGA . C :h x A . #
Ce. #u CA x u. # A {A sA u.

69

70

_ g U vC

# C C Ce. u sD C
#Cle. # TV CC Che.'' u # # A A
IA # A {. u x &C ,"", {A #
A T { ? {A e |C C{ # TA A
A.'' C # &C : ""# Tu C hg
CA . { # #C #T . x C A
{A C C sD sC x A #
A-sCA-l-h-C # TH x# x CA
.# TH {A Cx CA A. # # TH xA #
# { T{A . MT # C T
C T T CA C{e.'' # T # T C
A A _ hH #AhAu {HA #A T{T WA.
A Cg #G # #A C{ {.
C : # # C # TH xA CA-A H
C. &, l, lT-# TH lAu# lT GVTA
H TH x#A CTA IA . # #A A #A SA
T #TA eA #AD SA MC # &U Xx
# CT CC #x eGA .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ TH d gu'
T #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 10
_ g
g--uH-{
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

_ gA u VCx Ce. THA x


CTA R C{ # #A T {.
VCxu TCx Z & e . # u {A
& . A Ag hvH CT u. # C
. {A x { A {C # v>
C{e. e TH T $^e T . # UlC v gZTC .
UlC T A Sj _ Ch #TZ UW &
u. UlC Tu T Hu AClC C T #
u A T BTd #|C lAu # x #x
C u. e UlC T# # AC
lC { C C . #lC ^ C CTA #x
C CT T C # TlC CTA
#x UlC C _ ChT eg#. o o u T Tl
C UlC # # eg #hA hA u d X .
#A X u #TA TxH
#]A. {T g oA u C{, s, {
# THA TxH _ CA A.
# h : u o Vu,
C { eg#. vC {u AA # # T>

69

70

_ g U vC

# C C Ce. u sD C
#Cle. # TV CC Che.'' u # # A A
IA # A {. u x &C ,"", {A #
A T { ? {A e |C C{ # TA A
A.'' C # &C : ""# Tu C hg
CA . { # #C #T . x C A
{A C C sD sC x A #
A-sCA-l-h-C # TH x# x CA
.# TH {A Cx CA A. # # TH xA #
# { T{A . MT # C T
C T T CA C{e.'' # T # T C
A A _ hH #AhAu {HA #A T{T WA.
A Cg #G # #A C{ {.
C : # # C # TH xA CA-A H
C. &, l, lT-# TH lAu# lT GVTA
H TH x#A CTA IA . # #A A #A SA
T #TA eA #AD SA MC # &U Xx
# CT CC #x eGA .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ TH d gu'
T #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 10
_ g
g--uH-{
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

_ gA u VCx Ce. THA x


CTA R C{ # #A T {.
VCxu TCx Z & e . # u {A
& . A Ag hvH CT u. # C
. {A x { A {C # v>
C{e. e TH T $^e T . # UlC v gZTC .
UlC T A Sj _ Ch #TZ UW &
u. UlC Tu T Hu AClC C T #
u A T BTd #|C lAu # x #x
C u. e UlC T# # AC
lC { C C . #lC ^ C CTA #x
C CT T C # TlC CTA
#x UlC C _ ChT eg#. o o u T Tl
C UlC # # eg #hA hA u d X .
#A X u #TA TxH
#]A. {T g oA u C{, s, {
# THA TxH _ CA A.
# h : u o Vu,
C { eg#. vC {u AA # # T>

71

_ g U vC

{A A A _ { >l g #G. # A
C lT C sT sA v>CA T #
{>v A jA e AA. # A A v>CA
A T { C # Z {. A
{A T Au & ? x g # C
# A v>CA C A A T CC oA.
# vC hsx A sC T s T
lT s # # T #h C {. # C
s A H T x H . #T
{>v C g C v-&C eTA s{ uA x
A g FGA u. # # H C A A #A
uT WA C # # A Al C F> A.
# TC {. # x g C u
@Ah C u. # sxH # #
VTT TC {.
p l x #TC : _ g x {u
{C { A TH zA T {. #ACu FC
TCl { x {Cu x T T { #
lA {A. #ACu AsxH TCl { A {Cu o
x sC h {. #ACu A { x
{Cu C #VTVu h {. #ACu p Vu C
{> { x {Cu gTC AC T h {. #ACu
#M C v { x {Cu # ACA
h {. g TC C Su Ch {
g TC yuC F> C {. g TC l g
TC u { # A { ug {.

_ g-uH-{

72

#A Cx C{ { # o &C T
Ch {. # # C {. T x
H u. {uA C{ -As
A {. {. x H CT
C u # X C TH{ vG . #TA A T
x #CA lLA . "#{ ' C
C {. o C #hA # # {.
#d AC { # GA hx {. _ gA
#TA G {A. l TZT #TC #A, #hA, TH
A # #s CA H uA {A. A gA
vA s { exC # T lx {. #
hC l { # .
C A T u A T u : _ gA
#lC u g hC u. #A #
C T T Ag #A C . u
TH CTVuA l u # A x TH CI. #
A TH ## #SZ u. C # #CAl
@ CA eTA #G. C T TH { C vA
e e : C #G. # TH
CA CI { # 1918A x { . #
&Cu #x #A { # u #C 1838
ll {T eg#.
A T H u : A C ( 1608-1681)
C A u, A TH V lpx CXA {A # x C A. x #
C {-V # Tv Al T lg, |T

73

_ g U vC

C g #TH {. {: ""{
C u V C{ # . # Tv Ag u.
o #AC #AC TV C ? { #d !
#e {u T # A #A T. I ug
v #o { { C.
CT g u. #e &ZC {. C x
u {A v> Ce. CA CXx C. TA
l, d, u d . A F C
FC Fl . g CA sCA C T C {.
eA A Ce.'' _ g sAA # C {.
T- XA C l CT .
U l C g : lC lC Tv FC . {T lC
{uA AC g, AsC g |C |C #A # H T
A C . A A F}A # A {C e .
T u H C x #T u
HC{ { . _ g W T A
C {. { {A {. C hs Ch.
lC C : 1) (v<) 2) # (). #
# () lC MC & C A #A:Cx
T C # o lH C e . "BT' v #uH
eAA x #T . TT lC TT CA AC
d #x . x lC #A Vu C u AClC
C g e v UlC . _ g #T UlC {.
# { TxHT e u. HuH C u
s-TH u T TH { { .
xA gZTC-H C {. AT {.

_ g-uH-{

74

A A {. { H C { A
{ T { {. {C { A hC
C # To {.
_ g To lx A s C {
! hA, A, A-A, |C hCA CA
C A VCx C u A lxl C
{ ! _ g T # g T {.
C V#A u {A T CA ! # g#
#x { A C l A
A exA Cv l {. # Ag x {, A A
A lA v T #A {. #T T
{ x g VFC . v T -V{A H CT
. _ . # l Al{ CT T
# $ { g WTA o # l # C
A x u # g A VTA
VC l C.
: lT D lx I : 1) H, 2)
, 3) TCW, 4) d, 5) #ZTH, 6) &C. _ gA #
lx {. o #uH #TC u {.
u # {. oA CF #Hx uA {A.
{C { T o TC {. A
# SA #A : # TC hs u : ""{A C
A. C x A. C Hu {A ] u A. C
vCx H {A A A. {A C #
A. # {A C e WTA lxA A.'' # A,
Tv ? # T #{> # g | {A HTA

75

_ g U vC

A #TA e g l {A X l & A #
ZvC A VCx C {A lxl CA A.
{Cu _ #Ah-- $A $^h lT
h {, A #ACu # g h lA Ch { #lC
# hlA x {A. { A
VT {. #Ah T e {, A A C {.
T A { T sxH pvC {. g
TV C Cl {. T T {. sAA sxH,
o, TCl {. # A # # SA #A:
T : CA T # C Tv x
C{ {. C{xCx C C CD C. # TC
A #G. l C {. x IA : ""C
# l C TA . A u.'' # ug l h C
#. # l C . u TC l #
# l C T FCGA. #u l C . C #
T lA # vCxC g v l. #
#T x C x >v HT {.
# T g C # { #
{ C { x x { {.
u C lH : A Al, TA u
_Tx CTu C u .
{Cu x TH Ch {, A
A #U TTo {A. Ag C { o
x #uH C {. g #, x #T g
T T {. #lC g A A x F}A {. |x

_ g-uH-{

76

TC { { : "" {C e. "g, g' A


Cx Ce. #u CA A s # o .'' AvW,
d, , #All # TH px . # TxH
Ag A u. H AT . T # Xx x
TCA A u. g $^-l uH # C
AT T. e lC # lC T TvCT l.
_ g G u {A hs u _Tx .
gA VTT VCxs-H lxe. A uA _Tx
# Ag &C {A TA x u. u # AC
TC u _ o lH T . # uA _Tx Ce,
Ce u Ce. # x CTu # px
{ x V# u # TxH x T H .
AC H eTA eTA x _ gA u_Tx u
g- C < h C. # lH #
C A # lH A u ? A Cx
#A l gZTC T A_TxA x #x
u u. gZTC { A C . A uA _Tx
Al . A AlA {BT C . #u {
u #{AT u # -CxA A s e . z
lA g e # T #H lT C e
. u AC uH Cu T TCA TCWA T u #
h-:h T . T Au C l . e
Cu lTA VCx, s, o TA g ug
A #_ VTCe. u v< TlC C .
A # {u #TC . lA C lAl, lTC, x,
TC T T # x #T $ C A #C C #T
V C # # T C. A #T { . #x

77

78

_ g U vC

sTH bAC #x _ g vCxCT>


#.

# 11
_ g-{TxH

_ g sHA C #x # # ]
C#. AC g C o x
#uH & T{>v h # # AC y #
C o . #T #x #x T Al ATU
x C#.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ guH {'
#: A s x H
_ U l C guH x V A T

_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

{T # #A lx p g #TCA TxH CA.


AvBT C sA x TxH #A.
l x p g : gZTC #uT pA : 1) lHx, 2)
lx. #A lHx g #C u x lx #C- .
# pH . lA lxA s {A u A CTW IA . T { u $^ . u lx
A s C-{ l . v< lxA s
#x C# #xA o hA u. l u
e lHx pA s #x T g# #.
CAA #x lx A s CA. sH, dA,
#W, , sH, u px # s uH lx .
x # A UlC T s . # Al #x _ g sHA
zA C#. TCW sH { # C o
#_Vu {. A TvA _ # A # . #x
TH l # #x A . g { _ g
lTo { g { { lT, { o {. x
#x gZTC #TC {. , , ,
X, A, {, A {. {C {, A hC C,
#sH {. TCWT, Zv, #ACu {. ^ T
A lAl, lHA u A x# u

77

78

_ g U vC

sTH bAC #x _ g vCxCT>


#.

# 11
_ g-{TxH

_ g sHA C #x # # ]
C#. AC g C o x
#uH & T{>v h # # AC y #
C o . #T #x #x T Al ATU
x C#.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ guH {'
#: A s x H
_ U l C guH x V A T

_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

{T # #A lx p g #TCA TxH CA.


AvBT C sA x TxH #A.
l x p g : gZTC #uT pA : 1) lHx, 2)
lx. #A lHx g #C u x lx #C- .
# pH . lA lxA s {A u A CTW IA . T { u $^ . u lx
A s C-{ l . v< lxA s
#x C# #xA o hA u. l u
e lHx pA s #x T g# #.
CAA #x lx A s CA. sH, dA,
#W, , sH, u px # s uH lx .
x # A UlC T s . # Al #x _ g sHA
zA C#. TCW sH { # C o
#_Vu {. A TvA _ # A # . #x
TH l # #x A . g { _ g
lTo { g { { lT, { o {. x
#x gZTC #TC {. , , ,
X, A, {, A {. {C {, A hC C,
#sH {. TCWT, Zv, #ACu {. ^ T
A lAl, lHA u A x# u

79

_ g U vC

, TXTC TA T # u # T #
x g T A T C C T
T h u . _x IA "A C # .
C TA sH . {A A # CA T .'' lT
#T #y o vA CA _ g #TC
u {. _C &UA pA #A TxH . lAuA
#TA TAv# u _Tx C# #. x CA #T XU
p #uHU #AA H o uA . #C
# #C C {. lx A A #
{A, C o# AC l uC # { # #jT C
so {. o T C C #
$ s uT {. g vC j g Ah Ah
{. g vA u #C l g -C C
{. # o T CT {. CA T
A THG # lA {A # o # THGT
#T u {. # THG UlC Al x C#.
. A A s : { C # . A,
HuH #TC C #G {. Cx
ZTC C|u {C {. VC C
uTC A . # C #
l, x A CA . |Cu
A se CT l C . A x x u .
A s A l vAA CT
g {> v {. # { #
vA C {. x # Cz . A
s uAu vA T & A vAA A
. # T # x . #u TH #vA .

_ g-{TxH

80

T A sA ""T ! # g vA
A CT u. x # TC . A A
CT A {A ?'' # &C : ""A lC
CA s . lC se CA vAA
A C x C C A . u > TC
H.'' # . A x IA: "" {A C lC
Cx hA A # H x TA uA. u C
lC A CA A > x A {A.''
# o u se CT {, A g TC
Tv TH x h {. gTC s u & F>
# C^TC Cx C {. Th g g A
{. g TC o l gTC A u X sH
xu x h {. {Cu v #Ah C
u FF h { A #ACA T
{, ""e g, C o C H hC u. lC,
#T T #lC # AT
{A C o x CT A. {A C
o A. # T C {A {C ug h
A A. @AhA A.''
{ F : o VTC oC C g
hC {. C C #C {. F
u A SA . x F # V l{Vu
<- { C C #G. &Ch vTA
C{ # FA . # T C
#]A {. A luA x vT A {. #u
C u # A CTA s@A {A. # x IA : ""
C u#. C #ACAl o CF

81

_ g U vC

{>vT C. e T TA { u {T
T A L CF T {>v .
CF {>v.'' # T F l # x
FC CT TA C. s u. #s
eg x F T C,: ""T ! # T {
A luA vT u ? eA A FT #T
# #A H C e . # # { # TC x #TH
u ?'' C # &C , "" ! v TV T
T A u u. e FC # {A A
CA ? T # A luA x v ?
e, s Ta sT A C ug #TT
C ?'' F g # T { T #G.
# : # IA :"" s #T vC {] vC {eC
CT C ?'' T # g sA C x IA: ""{A
v h CT C A.'' &C g #G
# T C. C : ""#x # A # C
{ CT . e g s #T CA A, sA
#A-A T C ?'' C T s &C g #G
# IA : ""T, { # A (C)Au @x
Cv hT u x C .'' # A he #
A , CA $ F> g # { l
# F {u T >v CA : ""A A {
# ? A A #T g {AT W {A {
l A ? # C TAvA #T ?'' # AA
{ A@g l. # A #G # C u
Tv g { # : { #G #
hVAu AvT j { {uA so.
Tu { &C T u. u &C

_ g-{TxH

82

T { # { x C C A #T {.
g TC u x {. # CCA
TT {< # { L.
Av -BT C s u # # # ]
C#:
1) # TC A CA AC TT@A uA. # A
TAu |Cg lA. T eCu T{T W. TA AC ll
u T vT l # C TC T A. u
TCA x x ug lA. #u Ah, eTC, x A FF
A # #_ A A TLA. CA Vu
T |x , x g# l {. # #
#C T g # F TT uH C.
#T. {C #T hsx C{ &v VTCu
TT@ A {T W : "{T C T-T #
A u#.'' u TCA TC # l. T T{
A u. F lA. # VT uA # vA^ W.
C ug |C l.
2) # e Al C sxA {.
Av v {A. {T A CTA # A
s@A {A. # v T C x ATA
{T g {> v {. x # TV C
l. x -As {uA g uA e
#F IA: ""v e. A u.'' # As C F
v T W # l. u TCA sx
F A ug T l.
# #x _ g gZTC #TC . vCxA A
CxA VTCC h C . _-ou # #

83

84

_ g U vC

u TAv A TH :hA u. #A { x goA R C{C o TC gZTC-XC .


TH sxH u # T C{ C .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ guH {TxH '
#lC #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 12
_ A | -C H
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

_ g o T #C C { u Ch
{ TH # #A eg#.
A T{ : #x #l& TAv l G #TC
{ CXx u H { . x A
T{ { . H Ch
{ . H T lx { . u C{
C sT C . # TlC C CTC #lV T .
#d-#AC CC sH T . AA gZTC T .
hC C # gZTCu u. #x g x #T A
{, x o x #uH Cx H {. #
dTA G eC TH x# C #Ch {.
TCl {. , Ce CA- Ch {.
oA TxH xe. o _uH b AC hva
{ # { CT C C{. x o $
{ C g {. { ] CT
TC #G { C {, u
u {. A
H TvC Ch x oAu u ? A H
$ u { A { H l
#G {. # H $ Fs ug { #T

83

84

_ g U vC

u TAv A TH :hA u. #A { x goA R C{C o TC gZTC-XC .


TH sxH u # T C{ C .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ guH {TxH '
#lC #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 12
_ A | -C H
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

_ g o T #C C { u Ch
{ TH # #A eg#.
A T{ : #x #l& TAv l G #TC
{ CXx u H { . x A
T{ { . H Ch
{ . H T lx { . u C{
C sT C . # TlC C CTC #lV T .
#d-#AC CC sH T . AA gZTC T .
hC C # gZTCu u. #x g x #T A
{, x o x #uH Cx H {. #
dTA G eC TH x# C #Ch {.
TCl {. , Ce CA- Ch {.
oA TxH xe. o _uH b AC hva
{ # { CT C C{. x o $
{ C g {. { ] CT
TC #G { C {, u
u {. A
H TvC Ch x oAu u ? A H
$ u { A { H l
#G {. # H $ Fs ug { #T

85

_ g U vC

x . e #T A _ Ch A
_Tx C H s |x #A {>
T . v UW g# C #T A
H { $ TC A CA C{ o { ?
{ . g $u C g A { # #T $ u
# A A H A A {. CA A
CT #d # A Cg A. T T uT
#d # () C C C TA A. # TH Ag
$ C #TAA {A.
{ : # TC { Agu C #G.
$ # #TA C Cg l # {TC A
&TT {. #T x TA A H T
# Z H,: ""A |C oC T ?'' # Z
A #ZvH uA. : ""# #d # C g.''
# # IA: ""#T ''. #d # #FC
{. T . u { #d
{ C Ag l. #FA l C
xA C{ eg {. A
Tu {C #TH {. u
#TT C l x D {, Cu CCo ug
AgA L.
&{ : {T &Cu TC u A. #
TC &{ g F {. lHA C
#T A H . C F & T $
{. x # T Ce # {. # #TA
CA C. # C F V A #I H
&Tu {. v,

_ A |-CH

86

C V ug lg {. T #
# # H s l.
_ x C : x T # #C V _
{ xC A u C C{ {. # A
A #h { A # T CA {A.
#TA CA A . u _ xC
Ce g C g u lAV{ T # A u
{ CTA < . x { A # T
C{ #TT #d C. #u # g TvCA lA {T
A CTA ? x #G. Cu T uA g
Ce T #GA. T # { u e e
T #l {. g# Al VC C Ce
l. C : ""e# e. g v> C .
A Che. CA #Au vC { Ce. A lAT{A
e # C #Te.'' A # Tv TA C {A!
# #du { ChV lg.
s V : s V vV #R{
UV # {. u {VChA CAl {. #
TC lC _A { T C C
#G. u A A H #G. Th
lA hva FC u F hC A T{>v
{. C |TA #T { | C vA
#u C jA #T # CA l
C{A. # A &C l T{>v { #
C Ch {. {VCh exC s V {u
eT $ ug. u x {u TT TA C. x
# C Ag #]A {. x {uA vC A #]A.

87

_ g U vC

_ A |-CH

88

# TA #G. s V V C T TV
{C #W{, A H CT A. #{> F
> C T & C : ""u lC Te. # lTA A
CAlTA .'' x A # Tv H g oA {. u
TC A #G # #C C ug. # T
TA { el, s V s eA "" C e
#CA #T ?'' C s V# # IA, ""{A C
A H #T.'' A # C . o# A
s # #C ug. # Th # IA, "" T
#T px u Ag Xx T.''

x s V lCA VCx C {. pxxA TA


# lC vCxA # #Ah >v . x
: #Ah &| C Xx l x
. # sH u #l o eA V s
l. C # u # #AhAu {HA #A T{T WA.
x : : x H u Xx # {u e: ""T
C TH A sH ug . # C lCA H # CGA
.'' # # # eg s V u THA #AC
^GA # TC "lC Te, # lTA A CTA
.' # Tv H . #T #U {.

u TA g s V Xx g #TTA
{T l # A I. V C s@TxA . A
TvCT W,: ""{A T #R{ px A. { A
CI. {A Ag #_ u. x T A C # T
_A MC C u Xx l , u Cu x
?'' #T TvC C H #sCA s e A
#G. {-g T # #T { #TA
sC C{ {u e C F>oA. x # A ? #
C x {. # # C Vu UlC
|VT x . #u C #ZvHA l.
A # VT] { ? u eA el , VT] u. " C
Ul lC |VT #{> oAu ?' u TC #TU ug l.
x CC vsA hx # : eA. TvCA l. x
Ul lC |VT # A # C
e. # T Ag | {. T A-A g
A luA v lC vCxA l #
{u e CI. e g #C l {

# C : # TC # C C g
C #G. C uu {A ""C $T C . {A
l T u. u C #TT {A C u.'' C
C {A "" l T #l{ g CTA u.
#T #d x g C {>. #C e #T #A
u.'' # C C #G. A l C
C u u g VC H. # eg #vA
. u sA, "" C Zv TC l ? #
VC H ?'' C C &C : "">
A A # &C C $T C e. u >
Al x H.'' # Tv v { A : x #
C g D. #u A@g : ""A > # VT] eA?
# { ? # lA #TC .''
{ A l g oC &T C &H
#TH &C A C A TA. #T
d # A l {. # x T T l.
vu { hu # #G. e A H

89

90

_ g U vC

A VT: l. VC ug CI VTA # sA:


"" C, #{> #TT g TT #GA {A ?''
# Z AA C Tg l. # C C #
{-VT] #]A # >|A CA #T u.
l l. A # hT # {-VT] #G . #u
g C o hs T.
&C { TH u # A x s V u
C # #x lC C #l _ ChT eg#. {T
#A g T A TxH CA.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_A | -C H '
C #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 13

--XTCx
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# : A Tv >A, sAA, #uHlAC,


v, eCC u {A: {A FC A. C |CC
A-A-Ag u. # v> {A # Vu l A.
A # x |x TC T . C e {A s
A A x s u. C C #TCx uH
C . _{C # p TH T x T .
C T FCA sTA A ? _{CA CxA C
_{C u Au .''
# o TxHT {. lTA lT _x
o_ &T IA ""A CA TA VT .'' o
_uH A { xe: "" Ul # A
uA T C CA s C . e "g, g'
{A ^ C g g. # Tv
C u. # T T s { C g C
u. A sxH o A {A {C A.'' # A Cx
A T o x # A A {A A.
: C Cx l
D Hu 1909u { # # H
hs A vA. #A # HAu X u. x |x T C x
Ag TLA. T TH # x gZTC uH C: ""{ Cx!

95

96

_ g U vC

(2) { lAlCA |x Tu
H {. A A C #G # H
T #C C. # C {u FCT IA: ""lT
,'' # # A A H sH uA # T e
ug l.
3) { vACC x # TC C &.
T-C oA v A {A. C# A $N . x
#C ug. T l. # | e
CF T # # A A H lA. # TH T
C # H T v T A #TH
Tv {A !)
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC " XTCx'
C #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 14
C-g-l
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

_ gA -Tv T # Cl T A
TxH l #A #]A . {T _ C T #
#TH u ] T #] A TxH #{> CA.
A _gA T VTT C #AC {Cu {
A {A. A C , C{x-Cx, , Tv TH A {A.
A T h #TC A {A. _ g - F
A o #TA h # {. GT{C u H
TT u o { {, u # v HA d uA.
lA hu C{ # { {. Tvu TA
-#H C TA eg#. # T{ l b
F #x ; { T #x # TA oo A. u C{A #x TA
#A ] CT C C{TA eg#.
e g-u# A A h
H u. vA A VCx Ce. # C _ g C
C v u C g u # l u
C{. u T T T .
A C : {T # # D u {#. @C A lA _ C C T # _A C

97

_ g U vC

-UC GC C{ {. hs T {. hCT x {A. |C jC, |A u T{ {A. {Cu eA hs


h A h {, x #AChu {A. gZTC T
#TA # lA AsxH h # T g {A u. C
# A #T {. u &C {. lC
#TV # # C { C {. h,
C { x Ag A {A; u C
:h {. TA o TA H , TA T
TA Al , T dT T px , T TH A
T{TC #T TlC x , T Zv TlC , T
C T l , TA T xA |C s TA .
C x # v>R C{ # A {: ""A gZTC
A CT C ?'' # C uTu # C Cv
u {. lx {C C C T {. u #TC
A #AC hA. lx# { :
"" C g A H C # vCxA uH C
u A #TH l.'' C # T l # x
C TA < . u { C g x A
H # lA l. u AC F}{C
{CG # F H. hs ou .
sTH uH CA x IA: ""T ! A F |x
# #T , # A TC sC C . # T
A {A x # Cx #G A. C C {>. C
C C.'' C Av Xx #TA C
A {A # Av Xx lA : ""C
.3-14-0 Xx lg . {T C Av
Xx T.'' # A C A@. u # A IA
# {. "{A # u C #G A. C C

C-g-l

98

u #l& .3-14-0 Xx #TA # IA {?''


# lsAv & C o {, x # l Xx Av
x lA H. TV #G u
g { $ TH T C. uHsTH IA:
"", C C.'' #u A #AC ^GA #
C IA: ""{Tu v> C . #u C hC T sC
u .'' T # V C {u s & #
#TH #] # IA: ""#{ C #AC $ sC C.''
_ Ce g C A l # CA Ag
A {A TH lx { AGA. # T CA C# IA:
""A A CC. hu A H uA. #
&- # #TH . x # TV {A u.
# IA #l& C u .3-14-0 Xx . #
#uH {A u. {A # {A C l u.
# { .3-14-0 Xx {A C #
{g?'' lx x # lAv eg {. x # T C hs
TvC H. C u TC #GA u { C C
|C { # A T #G {. CA
C Ag hvH u {. { A { # A
A {. C TA C# < #l {
{ |C #v H. C {
# C T x {. u CA A x
C C. A C hvH lx# C
u l. # hvH lxA CC .3-14-0 u {. #
g TC { # g # {. # eA C #vA
. THd hC ug. C C{ A
sCsC A v CIA hC . sT-TH TH hC . C e x AsxH #T A .

99

_ g U vC

# SAA x { e #T A { # #
# { # { C u u
hvH C hC ?
C # hu A u # C _ Sj ug.
W #TA #TH FL. A
u. {H C CI {. { C A uA, Au
{ vC A T .
(# # #A # >A CT{C {C T
{ lC A V CxTu u #T
hC g A C # CxTA &C . # A
# Tv {A #{> (s lAuA) #]A .
CT{C { TC W . u # Vu
ug. u C C u. x A A u. A
Tv # A u.)
Xx-A : {T Xx T > # # #
] CA. H #T u
Xx l { # T . #u g Z C ""e
FC { u AsxH TCl {, Xx l { ?
C { ?'' # Z Tl vvH #x CA.
CAA H g g x VTC {.
#T T# # C hVA C. o #lC
l {, g u A l {. # g
- sA #lC TvA .
h {. v {. #
A uA A H #x h {u T. T
A sT W. # so {

C-g-l

100

& hVA s. x e j s { #
. # H sC sC C. ADA
H #TT W # u Xx lT
W. _A IA Ts TxH < T AsxH
lx {. # e TsA x C , AsA
C { ? #u VA DA T, CA lC
h {u TA {. Ag x CT eg#. A x
, T C lTC lx .
# TA &UA #A Tv #x eg#. {Cb
&UA IA lT e# T, T u T "'
#XC T H: 1) T# # "' #XC #uH -A T
# H, 2) T# # "' #XC #uH TA # H.
# 3) T# "' #XC #uH ChT # H. # T
CTA IA . C &UA lC# u
C , A lC { : "" _u Ce. _ TlC x
C e . & Cu e , e . { s u u
sTH e.''
# { u x #uH
v T hC _ g o u Xx
l {. u h { # CA
lxA C A #TA . # A A SA x .
\C lxCT C #TAA h :
"" TCATC Xx #l{ C. u CA A {A
h C. Cx C #h TA
Al u. L C.''
A SAA Xx e #uH x u {, A
xA g C l {. A SA #A: 1) . C

101

_ g U vC

# AC Xx l. C# IA: "", # ex
C C g u.'' C : ""C
u # T {A exA A, x A lT TAv Au A Xx
.'' #{> Xx #uH #T u { # VA #
C h>v C zA C T A # # C Ch.
2) e SAA _ hH u # Xx
W. g {. u A A u. C
# eGA C - , , , {, ,
gH- Hx C TA { . # g# C #
Xx # #uH # sA C # { {.
T # TV x > Xx
# u TH { A A g {. {
TC T FC {. A TCA
Xx {eC #G {, A C x {
C u T L {.
sAA o u Xx T D & o
TCWT u T T xTT {.
.. # Xx T C g T.7-T.7-25
&C ux T C C o _ .T. T #
h u . A h : "" u Xx l
{. W T g Xx #A C |x TC #
. v< o u Xx l {. #x
l #x Xx #A #TA o A {
u l {. C TC e g
Xx CA # # {. A # A Ch s
&T T #d C {. o o, $ u

C-g-l

102

lT x u - C Xx l
{. V# u u x Xx l. _A
u lC u Ag Xx l {.
# Xx l { A x # { T e
C {. g# e Xx { #
#TA s l { TT l {.
T g TC o Xx C s Au v<
C & T #d C # # C
TACA vT ChTA {. # u o
TC u. s A C C CA e g T C #A
# TC C # {. T g o
Xx { e u & g x #T
#d C {. g g u {A vC-Av Th x
Xx l.
Xx #T CAu v #lC sxA A
hCT #T A { # hvH C # C
x A g {. C AVu TH TV#
Cxg sv TT _A o g #G {. C
#T g C > TV TA C hs lg l .
{ vACC {: ""C A # Al,
# v>uC, # F # CA # A . #T
> TV# T T CI .''
CuH A u V (Av # ) # TV
T{H lx . o# # TV T l H
CX # CA # AVu-# Xx u A
Cxg Vu {. C C o C #T C
u Xx l Cxg |C T #d

103

104

_ g U vC

#. e # - u V TCW Au
o C &C h, # l @A u { #
{C u #TH ] C {.

# 15
_ v C H C D

_ T l # &U Z A GA
T Vu T C #Tu A C x u .
C TA T Vu oA ? # T _ gu
T T x ?

_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "C-g-l u XxA '
v #: A s x H
_ U l C guH x V A T

#A CA CT-&Tu TxHT . #
&T # ug, # Al H C {C TA
T u _ # # lx >]A #
lx# T u C # TH { #A
# . {T lx C {A H C { A TxH #
#A TAv#.
C H - : C #x {C H T
A A {C h h Ah # u C F> | s .
h C A l {C # A A {C h &Cx Ah
. CA # H #TA A {C lx x
CT l C : ""#T TCCe, #TA AC A {C
oA C ?'' lx# &C : ""T, {A H CT e&
A.'' C # sA : ""#TA A TV-l, &Cx, F> #
C ? # hT C #{> #TT # TH
{CT #l A ?'' lx l # A A &C
vCxA soA. Cu x #TA A FC { u.
# A {C { # lA {C Ch {.
C TH {C A C #T u. x
T # C & . {H C H- lx .
T #Al C u A {C {. {uA Tx g
Tl lxl C C Vu Vu FC {.

103

104

_ g U vC

#. e # - u V TCW Au
o C &C h, # l @A u { #
{C u #TH ] C {.

# 15
_ v C H C D

_ T l # &U Z A GA
T Vu T C #Tu A C x u .
C TA T Vu oA ? # T _ gu
T T x ?

_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "C-g-l u XxA '
v #: A s x H
_ U l C guH x V A T

#A CA CT-&Tu TxHT . #
&T # ug, # Al H C {C TA
T u _ # # lx >]A #
lx# T u C # TH { #A
# . {T lx C {A H C { A TxH #
#A TAv#.
C H - : C #x {C H T
A A {C h h Ah # u C F> | s .
h C A l {C # A A {C h &Cx Ah
. CA # H #TA A {C lx x
CT l C : ""#T TCCe, #TA AC A {C
oA C ?'' lx# &C : ""T, {A H CT e&
A.'' C # sA : ""#TA A TV-l, &Cx, F> #
C ? # hT C #{> #TT # TH
{CT #l A ?'' lx l # A A &C
vCxA soA. Cu x #TA A FC { u.
# A {C { # lA {C Ch {.
C TH {C A C #T u. x
T # C & . {H C H- lx .
T #Al C u A {C {. {uA Tx g
Tl lxl C C Vu Vu FC {.

105

_ g U vC

_ v C hA T v : #{lC u s A
A D {A. { vACC #Al #T MC
u lxA #e-AC H MC H #h Ax
A hs C {. TV: lxA #e-AC H A
|x x T { {. H AT #TC
_ h TT C { . g {C TM Thx
g u {VC A . g TA
C g A SA T Thx . x # H
A C u A C _o zA el #T
_ { u { . lx H _Tx #C
_ C T T u {. # h #{> ## :
# TC lx uxA Z TC { T lA
""g lx '' # T &CA H C {. ux
T #A &TC C C C _ vC
# lC x # _ e # H A {.
lxA H x sTH ALA # C C #C
ug. A x A x # : ""{
, C AA sCA x x {A C u. {A #A lC
A. # u e {A #C h CXA ug #
l {A C #T #A H C # vCx
uA s # # C C T{>v. A {A C hg
{.'' # W vC h CXA u #
l . {T d sC CT C{ {.
T{ sC u &. # H vC AA x
CTA {A. u C T hvH v u {. g#
hCA IA "ux x| I^ TH #AlT {

_ vCHCD

106

x H x >C|-|C &C x #AlT #|C .'


vC $ d T{ sC CT {. u
hvHA C s C x C # CT #T
Zv H. hCA hA-C {. u v
x hA-C T {. # u vT
# HuH C #G. lA
_x # d zu C CT
o T{>v . IA : "", #A H C {A
u. # C $ sxH ug.'' vC, { el |C
&H {. el x A {C {. T # x
Au |C { T # el IA : ""C {
# hs C Ah v .'' # sv vC
A C C #C ug. #ZvHv #
#AhA {H_ #GA. : lA l. { hs
C Ah v T sv A el x s{ uA
{A. # Tv MC o vC #ACA _o
TCT $ {. ex svT { C C
d hC u C C lg . #
SA MC # {T l { ""e ou C
{u C {A #{ C e A. , Vus{ {A #{>
CA , x ^ C x A C TH #{> A
{A exA A. # T l C l A e# x {A C
e A. CA Vu C zA # {A CA A. C
zA xA zA #T CA s Ce. #
C #hC v WTA # h .'' # #
vC T AC #l xG { !

107

108

_ g U vC

lC # : {T lC# u TxHT # #
sC CA. #TC A # o {. #TA
x vvC C T C s # lC eg. o s{
elTu x sA, "", # lC vvC C ?''
# sv # ?'' # &C ,: ""#
{ #CAlu T #TC . u hs #A
vvC C .'' # o CC {,
u CI. #TA # | C # x
#CAlu A H #G. { #l TA {A. |
sD {, u vA vx T {. vx TT x # u
j T > T hAhC # v @ T Au #
lC #T # hA T C vj lg.
lC Z sC o A # eA. lC #
F} { {>v. H { {. u
u l l FC vT l. oA C # oA #CAl ?
#CAlu lC g | C # x C #G ?
# { A T # T C IA { ? hChC #
A C #ZvH . THd { TV #u CTC u .
.. g # # Tu TAv #lC A #
C A TH A _ UlC g u .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ v C -H C D'
A C #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 16
p d- u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A pd TC ] CT # _A x
#TC #G { u TxHT .
& U | : vCA T-d # sCA C
VTC H u l #A #x A . #
uA # HGA ou #Hx u l T
v x u VTC C {. x #{AC {Au #Hx
u TV # {. vA VT
{Tu I TT Ag {. Tu #Hx uA
T #TC # u #Au VTC C
{. _ g T v &C &C UlC T {.
v>x, C e x ChT u.
u x vj , # $ TV
# x UlC Txv>T # TVA #x C
. # _A x #T pd T C TA C
# T xG { u {T A.
# _A x C -AT {. (W A
>A A u !) T, hC, $C,
{. |x C u #_ {. _ g H
A x # IA : ""C g v u. C A
A . {T C pd C . g {A
pd g #TA. CA h AsxH .'' #TA IA:
""p exT Ag {A u # A x C T -vAA W C{C x # o u. A #

107

108

_ g U vC

lC # : {T lC# u TxHT # #
sC CA. #TC A # o {. #TA
x vvC C T C s # lC eg. o s{
elTu x sA, "", # lC vvC C ?''
# sv # ?'' # &C ,: ""#
{ #CAlu T #TC . u hs #A
vvC C .'' # o CC {,
u CI. #TA # | C # x
#CAlu A H #G. { #l TA {A. |
sD {, u vA vx T {. vx TT x # u
j T > T hAhC # v @ T Au #
lC #T # hA T C vj lg.
lC Z sC o A # eA. lC #
F} { {>v. H { {. u
u l l FC vT l. oA C # oA #CAl ?
#CAlu lC g | C # x C #G ?
# { A T # T C IA { ? hChC #
A C #ZvH . THd { TV #u CTC u .
.. g # # Tu TAv #lC A #
C A TH A _ UlC g u .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ v C -H C D'
A C #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 16
p d- u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A pd TC ] CT # _A x
#TC #G { u TxHT .
& U | : vCA T-d # sCA C
VTC H u l #A #x A . #
uA # HGA ou #Hx u l T
v x u VTC C {. x #{AC {Au #Hx
u TV # {. vA VT
{Tu I TT Ag {. Tu #Hx uA
T #TC # u #Au VTC C
{. _ g T v &C &C UlC T {.
v>x, C e x ChT u.
u x vj , # $ TV
# x UlC Txv>T # TVA #x C
. # _A x #T pd T C TA C
# T xG { u {T A.
# _A x C -AT {. (W A
>A A u !) T, hC, $C,
{. |x C u #_ {. _ g H
A x # IA : ""C g v u. C A
A . {T C pd C . g {A
pd g #TA. CA h AsxH .'' #TA IA:
""p exT Ag {A u # A x C T -vAA W C{C x # o u. A #

109

_ g U vC

g x hT C u. T x pd x sC
CTA {A ?''
# { C x Ag #]A. C T#TT x # Al H # C {>v A #T
A H C lA x IA: "", # #{> #TC
TC pH CT #TA A {A # #G A.
A FCu {A u l A. # u pd
C #{> #TT { C{.'' # &C
#]: ""C T{ g, A v> C ? {xA {A
pH CTA A. C { C . {A Ag &C
Ch u. C |x x #T # -T--#CW-ClTCx # #T #T AC _
W C . x C # pd Alx CC
g TC #T . AC uH AlC Ag # u. x
#T T TA C C T . C T
pd AlC {A WTA lxA A. {A
{xA pH CTA A.''
#A # pH C C. # l{Vu
Ag TA vT # Z sT .
# C T # IA: ""e, AC CT g
C u Av & g #T.'' C # CT
g #G # IA: "", A |C u. |C
A .'' C T # IA: ""C A lA A
g C Av & g #T.'' T C |C
g x h {u #G. # # l # -x TC
C e.
#x ex# # g {-v TA p
#TC {. g Z C Av T T C
C { ? hC C #T g C C
{. T A CT u lA |C u # T x

pd-u

110

sCsC hC {. x pd x #
#hC C l . # l{Vu hVA A
A {A. u e v d { Av
& AlTT C CF C { TH egA C{. ex { Tv u
& C . T # Av T T
C {. # A x hVAu j Av
#] {. #T x pd T # C > TV
u T { ! C v ChC g x x #
^ C{T C hVAu j Av
#T . x # x #T {. x Av
j #] { x x CI {. | C
TT &T {. u #C TTT W:
""#C , # pH CT.'' # &C :
""#C g, pH CTT {A # { C CI
A. A #{> A A Ag { ? e sA A {A. T
# pH CT x Av TV #Hx CT :
1) Av x, 2) Av H^ u Av d^, 3) , 4) ,
5) #{AC. #H #uHU pd # lH TC C T
kx . C vTA Ag {A u.''
# _ g# # T C TTv {A C
{T #A #TA #G .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC " p d u A '
# A s x H
_ U l C guH x V A T

111

_ g U vC

# 17
p u Tv #hA T C
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

p d (# H ) : C x Ag T
C pH u. v< C .
1) X : (o uT T $) # AC-A
Au o uTA eg# # Sju T C
# { Ch u #H v #C .
2) TCo : (# C TV #T TCW)
# CA hTT, - # #xA sTHH
F . C A l x #xl u u A
T CA TT #C u.
3) #A H h : gZTC #x $^ Cv #T C
{Hh C{ . u x VT: #AHh u u,
{C S C . x #H CTA u #C T
TTA x S #AHh T #AC {TA eg#.
4) o : x #vC # { u # lH
Cu T #lv C v A T A l T
d { A #H u.
5) TxH : --#AHh-pvH lH C x
A v u A pH uA u.
6) C A _ A l : TV C : _

p u Tv #hA TC

112

u . H x TV# _ # AC #A
TV# . x # C TV# ACA #T
, Au x TvC # Al CT { . I x
CA _ T A C . x shH u x
A C .
7) $^- C l { : # { Cu . #
. Cu # l . $^ | u
luH lH . {, l{ T | T
#A $^T Cu C {>v u. Cx vA C . x , l{T, A
$^T C, C Cu | F {>v . (#H
C ) Au H u u. CA Cu #T
u C l Ch C THG Tx C
F C .
8) T : A x l #T FC,
TCWTu A eT u A A T A u.
T #H uTA #AT . T A TT
u TCW el # #H l { {>v . x A
#{AT e, l u, x TA A
#H AT u, "{A { A' # D h u
AA s . #H CT $C # D g {
C T sC CT eg#.
9) l C C : #A d #TA sk u lsj #
VT T g A u. #H lC
{ h C . hs { u C x #
# u #T lC {u { ] u . C
lu C C g g .

113

_ g U vC

10) : T gZTC C . g C
u C u TT u TCW # AClC C .
A IA ""Tu #lC u #uT g Tu
#H uA u. C gZTC, C &C #
TH C . C VTT h C .''
&CA TTv sCA ug CI # _A IA: ""g,
C hVA vlx Av #uHU #j #C p
. A {C j.'' # hVAu A A OA
lx eg CC v #j u.
#T THd eg #vA # lA l u
#TH lT W. C # IA, ""CA pA
A {T A . A CA # u x l A C
{ A pA H uC u. vA-TTA
A hsA { # { sC C pd oAu ?
{ #uHU Cl A >A T , A gH u
C> T |x lC . x T C # T C
C . u p, # {. # #
eu TC . A A #lC pv> Vu oAu
{ ? x TCW u ? # o oAu
? u , u A, u Sj. { A x
A { F e . T C H F
xAu o u u A TCW u A d A .
# d #HA Ag lA u. C $^ TA
W C{ # #{ATu g e lC & x
u. T h C . # T #x TH
# x l hT . A
vT u A &C A l{x CTA & . C
AC CsC C eTA . C # e u

p u Tv #hA TC

114

A #TZ u. # MCgA {A sA
u.''
C #x A g { T# # C |CA A
x, lA, V{--# TH x #x # #.
# T | o A { TH #
_A #] L. #TH
_A u # # #A AsTH Au .
A h Xx : |x A #T { # AC
AllF #T #_A g C{ # # T o TT
C . e { u. #A
C{ . g # C A {. |CC--CA
lAT{A g {A, A ACA CI. Av |Cu hC Al
T. > TX T. GT{C eT u # lA
C{TA THTA {. gZTC XC H x
CC #T { u eTA #T . # THA
g #l . u {A { "" , A
, A g T #, #s
C u .''
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC " p u Tv #hA T C '
C # A s x H
_ U l C guH x V A T

115

_ g U vC

# 18
- l C v C- u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

{ A C u #TH : pd &T u
#T # _A # # l #A TxHG . {T
# #A # C C C u # #TH u
{A A. C TvC # # F G ,
#Cx, C> # g u T #
T u x #{> TxHT .
& U | : g ex UlC u W
# . A v H T lC C lHH C
. # A A TA #TA UlC# C e
{T {. T # e l CTu F
. x # v u. UlC THA TA T .
Cg TH . #uHU vlC # T TH C . u
#A #A:Cx C A l # #ACA Al{ T eg#
# h e #T eg#. lC el
#TVuA # l #A { x lC
#x VT]A H # & C x l . #
A SA CCXVA . # # D
V & VT]A H { # x # V l CA .
A #CW hC TA A y
# Cx lA C g # &

-lCvC-u

116

o l &C {. &- lI- {.


o #C { C u. g T
UlC #xA dvX &| # # G hs# HT
u o TA sC C . # uA #x $^h $
u # TT-TCW F #x # # u >|A x
#x d VFC . C #x UlC-A Al C T C
A C# # C #x # A { . o
A CC lT #x { C u :hC^ sC
C h C . UlC { #T & u . UlC
gZTC . u #x UlC Al CT, u
AT, A vCx TTA # T CT eg#. {T #x
D T C#.
_ : _ # GC l{Vu {. |xA TH sTH
Ag lTHC H C {u rgH lC# #A #T. A
# _ C {. # TCA C
#T # #T Ael u #F #T, u # C
C v>A l. |C sC TC T x
TvC H. C x :h u #u |C , C
lT AC :h {CT uH C . e # A
sCA ug CIA { gZTC g A l CT ,
x lH T . _ x #T #T u. #
C T { # v Cu
F C |x H C {. _ x
T l # 1917A C l. VTA ZT A
p T T gA H uA v X sC u
# A # #A uA. sTH bAv
T vCxA H o # WA. C
T C {. C lCvCA Cx CT AA. #

117

_ g U vC

]{A # lAuA Tv sCA uA. # C # VT]A H


A. ex lCvC lAu {uA g _ eT {
# A u _Tx C {. eW C VT] ACA
C #A u. x A T #d T C
hs C u lCvCA # vh . x {
X # VT] T C u #uH C # Tv # ]{
T v ChTA T s eT TA C. W #TC
A { X sA, ""T, # VT]A A
sv ? lCvCA Tv T # ]{ v Ch ?
o . # sxH CT C # # VT] #uH
eT #TH #.'' , "" # lAuA Tv #
]{ T CTA . A # u CC o T
u C u . C u # ACA
AAu o C .''
# T {A A {. {A l {. A #
TvA _Tx CA {A A TvCT W, ""#C # # lAuA
Tv # ]{ # #T C L. {A
# v THu TAv CA A A A Ag F { ?
T T # FL # C TH T (
1910 u 1917 ) A F l ? {A v F
C C #-TH C g h C T e& A !''
C A # TvC ex l. |x o #T
C A TvC C . TvC
, MvC { {. C #ACA TvC ex
C # & # IA, ""A e. u AC
Xx g #T. u TC e Tv C #
#{> #T.'' #ACA #T # x #d
C. #dA x &A| C ?

-lCvC-u

118

{A Au |C l. { V C
A {C {. {C #T x sA : ""#C #{>
oAu ? Au #T l . # C u l
? # ? C # u TC #C C. se sC
C {A {xA #TA A. C C h#. #x
e T CA.'' #A #AC l. {A #CA
. #C CA ""u lT'' C lAu >
e. s _U lT #lC VA &C A #u
# lAu . _ g svu { X u
{ el CA x lAu TAv :
1) "TuH' #uHU dZTC C u lTUl
2) "u lT' _x u #H Tv AT
3) "TuH Cx' #u Cv lAu.
C g o #T Z s { C
&C e # {. x T TTv lTH s #Cs
# x lAuA Tv uA {A _Tx CT #d C. o A
g A _Tx C # s Z C &C #{>
{. {A x ulT uA uA TAv {. # CA #
Tv sCA uA {A A # o e {A #sCA s
l {. u > CAu # lAu {uA # &|
# #sC s l L. # Th {A A CA
#sCA C{A A Tv sCA CT # C |C
l # T {A # l TAv CI T se C
{C #G. #C Tv v TH u:
> IA,: "" u A g #G A. C u
# Xx AC AlG # C e CA
u #A Tv C C u A #TT

119

_ g U vC

# #d C .'' #vA , ""C g


x u. Xx A C AC VC {e.'' >
IA, "", C VC VTCTA {. {T #x Ag Tv
C#. #xA u #T g u AT.''
# IA, "" u TC #{> . #
. A ex . {A l lx&. C {C .
#{> #T x eg . # THA TxH {A
C CA ? . uvs v # -A T. A {A #ACu
A {C #TA A. u TCA {C #T C e T CT
. , ""#x #l .
C u. A -H x C ? # C
A # {C . # l A A d { ?
u { u ? # T TM C T shH
TV ? C #l . {A #A { A,
C u. {, # T #T {A {A.
hC . o T o u T { TA
A F . g g TC o u #C C
# & C .''
> A # &Tv ALA T C A ex
T #Av W { TA uA. C lCvC Tv T
#T # C X v A #T C #
#C # WA. A C # T
T {A T AT W. o T
u # TV # TH TA C {. # A AA
A # C C #A uT W. v u
{T W.

-lCvC-u

120

_ Cg h : Cg h # T g
{A. h hA u. H A e
AlCu C #GA. A H C C A >.
C C ug # lC C u
& T x A Sj A H. g T hC
{. A lC-& # A {A #CxA
&T C # x < # &C C CI>. x T
#x A {. # # Vu eg > IA, ""T, #
# A CT AA ? # # x #{> h>v T !
x # #h . { Cl{ # # C
C Ah . # lC& # A l #CxA
&T CT A C . #A e Ag A Cx #T
# . # Ag & {
# Cx . # C C. Ag lC& #.'' #T Sj eg # T. v
{ eT # A Tx A :
""#C , A TV A T{C C{ ? v
A C , {A C A. C C C. C T A.
{A C T {A. A # T u A CA x
u. C lC {. # C A C {. > |H T
C. A x C A g A FsAo {. T
$ u {. C{ T C l l
u lCA T T &A {. x # C TH
{. u x CA uA AT ADA # C
Xx W. > C T #]. A s C lC
sxH { x C W ? #
T { # {T ? {A &C g.
< Ag {. # <A A {A ? x

121

_ g U vC

eg { { : 1) Sj _ # 2) C. > #
#] # { C u.
""{A C lC C TH CI. x &C H.
#T {. C lC sxH {. #TC {. {A
A A TxH CA ? C C #l {. T lC T
H . A V C lC {A eg C{ # #
CA x {. sh-C s #{ {A CD
C. T v A {. C lC T A {A
C {. # C # #C {. C CA vA C{A.
# Xx # . # sC # e . # C C
|H C{ eA > C lC T C . # sC
AClC C g . A # sC xg . #
A TC . TT C TT lH TU TC #
TH sC C , u T ] u . sC UlC
hx u MvCA #_Vu . u sC # {
e { .
""C lC# C u # g # Ch u. x
C #C x H u. x x CA CXx
. {A e C{. g TC u sC x . A
# u W u. v vA {
A sC { x C T vAA x C ,
F C lC C CX C {. #C , C lC#
g A u. {A C A A F}AA ? #A Che
lC v T S h . g u A &
T { C . CA TH H u v> T #
T # A C CuH . AsxH zsTH Ch.
A {A x Ch. # A {A sA u.

-lCvC-u

122

T {A A A u. UA CAl uT #lC
g #A C u. C lCA _TZT Ch.
lC H-{H . #TA sxHx . T lC {
ex u {C-{C p #TC #
h u .''
# & A A uA hC ug.
x VC H u &T CxA H>.
# uA u _Tx C u #uH-{ {A
#ZvHW u. # # A {A h-h ^Ts
u #AW . lUl A #AhA {H_ #GA. #
x {A o {. C # Vu eA # sA: ""
uA A ? sAl ug l ? #T #AD A TxH
{A C CA ?''
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC " l C v C - u '
#j C # A s x H
_ U l C guH x V A T

123

_ g U vC

# 19
{ A - # l { u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

e l #A # Tv v { C
A |A-@C-Al-Ah #T u AL. C
#C C ug {. u {A e A l.
{ el s C A {A. VTlH &C { #
C v #AlxA {. Al x #u
u #C l {. {u &C g l #
h . {A . # eg u
T Xx #T # #d C. > IA ""#
VC #] ; # #{> #G .''
, "", # Tv C { {. #
#C, |A u Al #T A e.'' #C Tv u
Tv TxHT TT {A hs $NeC {. AT #C
{. u # C CF AT W. > IA,
""A u T { e {. A x T
C #ZvH {. # A uA # #
. # T { # C C #TH TCG .'' C
, ""# T #ZvH . x A #TH TA A
WA ? C u A TlTC C ATA ,
TlTC T {.'' #u u > {xA T A
{ TVCu { AT u # Tu C C Sj #C
ug { x TxHT T. # A { C u #

{A - #l{u

124

sA, "" # T #U l ? C A ?'' > &C


: "", #u C vAv sC ug. v h
u lHA H uA .''
, ""C lHH T #h . #
# T CC VCxA ChT. { &l u. #H
C CTA C . CAC # u T# A
e . A CD T TH xA T A
CTA. C #l u C CA u. CA CC
VT vA d #TCA . A CTA. x e
Cu #{> # C VTA
CTA. C C T# ^ u #
, # Tv u CC
vA pA u. v, # C {
# vA C { . v vA x # . #
vA A H T A A CA u. x #
v S #TH # vA #C u hA
s . lC AA # C .''
# TA Tv { CI C #C |A A
u # TH ##T ,: ""_ vA UlC _ g
{C .'' T{ TAv ! Ce #x x # T
A # os{A #. {T #x x # CA
e #.
#C sC u T{>v. { el
#l #G # x C s C C {uA s.
# # C C {uA T # IA: ""e g,
A # T zA CC A|C Ch C Vu #
C T C u. C TH sxH u # A h ug.''

125

_ g U vC

x C > TA C: "", C C #T
Che. #TH # C CX Ce.'' # IA:
""# u : A. C TvC C. A C{ T #
C. gZTCA VCx C{ # e A A C ,
:A gZTCH u.''
T{ TAv ! # T T C L T #
u # C #x e. v, #x #
# Cg Cg #. A C# u u
vT #x h ug#. # # # #s
Tv {A A.
#x T #Al : v #A A Tv
A C > . e Ch TA &C x
TaA C x .
""Ag lx #T A T g g A A u. C
g T x C #T C { { C {
j s {. x A C A W VTl Ce. e
CV x, sD #, l-&| TV # #ebu sT-T # # C C C _{C
&C. C #T g l # C #T $
{ # {, x sC {.
g C TC > T > C x T &C
{. { C{ #TZ h u. l
l >AvA ug A l x CA Vu .
C Vu &C C{ # TH CAl ee. C u C Tv
T he. u #x lH h
u. {A-A T lCu sC ChC T . e #
T { C A #T AT u. "#{ '

{A - #l{u

126

#uHU gZTC . # g #xA CX u. H


#Cx #s-#l . $ A .
#x lHH . #x #AC TH sC C . sTH
xA #x #{> #G #. C C #x
ChT u T C h uTA. #TA TH C h
u # #C . # TH h ZTZT C
x# . ZT v A # T .''
MvC F C T A { : _g MvC
{ { > x eg#. -ou A
Cx # A T T { C
ee. g A hCA IA :A >|Au
{ g MvC #T # #h { A C
CA xA # v C . # TC
# l CT $ ug. # Th TC C uCA sA >
TvC H: ""#T lCTC . # Vu C .
#T #h { C C T #AA
lA.'' #T TvC C {A >| l. { lCTC {A TCA
C VTT C { C #T A # {A { C
u. :H T {A g A H l. X
TAu T {A T {>, TA A
lTA _ #CAlCA C A. # {A
#uA : ""lCA g...'' A #u lA
lC #A LA, u C S | lg #
#ACI, elA, >|A, VT]A TH Vu CA H uA.
|xA x o l #CAlC # h
TV A ? A # C C CT C
A T C lT _ UlC g # # #
h { ?

127

_ g U vC

o sCTA, TAu vT o CX
CTA C {o C TH A# # hs
C so .
> CV C : T g v< Vu #lC
C u. l Al &Vu uA su
{. # Th # o e o > C #
lx eA T GAlA > CT A.
#u _# x A l. C TlC Cx e >
CT VTT |x { . u #A #eA :h u .
x A # > Su # . A { T
C . , , xu T . # # C . x
> T C C . e
T # . > #x #C T eg#. #T
> CT _ g C x C {. THd
{. u > ex {. # > C l
C T # sA T hA eA. T > o
IA: ""T #Au A T hg CIA . CA TH x TA
. C g > A C C. sTH CA |xA bH
# -{ L . e A #TA TH Ch C
A { C ?'' # A > Cg v l.
# C { C & {. # TH Ch e
#x TA C# #H Ag { sC u. #TA {T
""e {C C { C hA A hTT.''
#TV A # {T {. x e g A _ Ch
C{ # # C #A
u . #H C C x C
sT eg#. T , T _ u .

{A - #l{u

128

{ { ""{A THG A. VTlH, yT, s, {T


Vu {A {C A. {A C u.' x {u {
# sC CT # Tv { {. o THVT
Hx u #{H A C {, # TA C u
VT, ^ u eA, #Ah u Tv #oT TA #T
{. Cx AAu sT $C A vu T T
TTA eg#. e lx #TA A TA eg#. CA
H C H eTT u TH T A Cx TA # g
Tu CTA {. C AsxH _ u A
_Tx u l C # A Ag v> C u, #TZ
#H u . T u A Cx T |x
o { {. "{A x A' exT $ {,
x # _Tx {. g A
VCx CTA {, g _Tx CT
{, g s & {, g #Cx
#lC dZTC T lAuA TAv u # C {.
vCx hA AC
{. Tx{ #d C {
AW & #lC lA # CTA { {. #
g H Ax {A. elA e
C { e VT]HA & { # eCu
> Ah. # g #T C
Cu { &H {. {l l CC o
#T {l l { T u sC ChT
{ {. # #T A TxH CTA
AT u. GT{C A x MA T
lHH C {, A SA v #]A :
{ : # { Cxg |C

129

130

_ g U vC

#G # g IA, ""Cx T.'' # x Cx g #G


# # T T l>C |C T s.
Cx C v C C g ug Au CxgA
CA TT hsxu v &H. #A { A {
g hC {. { Cxg T v {. v
T sC CT x # l { ! x u v C
# Cx g #TC x {uA so.
C g# {x TA sA, "", #
#] ?'' # &C , ""g u F
TA {. CC &Cu TC #T.''
# T # # u { #uHU {
TC &Cu # { # { #T g
T #T C{ { # sC T CA #. sC #
u u sC # s # Tv M x
u.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "{ A -# l { u '
# l x # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 20
gTV-TuH -
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A lx &U lsAv & X


# |x C# H { A TxH #A A.
& U | : _ g s CC . o hC x
#C ({) Cx H . { g x # TZT
A T G . v, #x _ gA VCx C A
C# # C g C #C H u
eg#. #C sC u _ g # C C
C{. C S TH C Ah o & T{>v {.
o &{ u C{ A vCx # C
VuC S C &-TH #A x {. # C
o {uA & # #AlAu A &A
vA C {. o C zA #{ {. uU uU
o {: ""#C &, A T e. A #, C |C e. A ,
{T C .'' # C o T |C .
# x T # SZ C C .
C #Ah # TH #T # #A u. {T v
#x _ g #x S Ch A hh
C# # sTH Al ATU x C #
# u {#:

129

130

_ g U vC

#G # g IA, ""Cx T.'' # x Cx g #G


# # T T l>C |C T s.
Cx C v C C g ug Au CxgA
CA TT hsxu v &H. #A { A {
g hC {. { Cxg T v {. v
T sC CT x # l { ! x u v C
# Cx g #TC x {uA so.
C g# {x TA sA, "", #
#] ?'' # &C , ""g u F
TA {. CC &Cu TC #T.''
# T # # u { #uHU {
TC &Cu # { # { #T g
T #T C{ { # sC T CA #. sC #
u u sC # s # Tv M x
u.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "{ A -# l { u '
# l x # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 20
gTV-TuH -
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A lx &U lsAv & X


# |x C# H { A TxH #A A.
& U | : _ g s CC . o hC x
#C ({) Cx H . { g x # TZT
A T G . v, #x _ gA VCx C A
C# # C g C #C H u
eg#. #C sC u _ g # C C
C{. C S TH C Ah o & T{>v {.
o &{ u C{ A vCx # C
VuC S C &-TH #A x {. # C
o {uA & # #AlAu A &A
vA C {. o C zA #{ {. uU uU
o {: ""#C &, A T e. A #, C |C e. A ,
{T C .'' # C o T |C .
# x T # SZ C C .
C #Ah # TH #T # #A u. {T v
#x _ g #x S Ch A hh
C# # sTH Al ATU x C #
# u {#:

131

_ g U vC

g & : g & C lx# CA hT


A. # u {A {A # & sAC #x u eg#.
T A{ A A H . u "A' x { .
TH T A{ v # # &
. u T A{ x { . px u #Cb
lAu # A u A lAu C g T A{u
CA {Tu # & CA & lx . #A {
x # &UA sAA s #]A # C s
# & #TA {T . .., A TC u
{Cb &U g v lx .
. C. . C { : ""g A &
A A |xA s # T STA . v-:h
Tv x Zvu C{ #H A TxH, #A lsj TxH,
Hl-A H u d-H # TH l{ T #
lAuA #jC A T . &
d u H CA # # Tv #
& sA C{ > TA HT . "&U
lsj, , BT A_x T .'
&C # # &U { sA TxH Cu # &A
C CA CTA u v #uH eTT # A
Z D TAv #T . ZZA C
lx# CA . A &A C-BT l{x C
{. u A u {. A# vvH x
|x TM u TVCu C eg, {sv x .
A AA g C o {. g u

gTV-TuH-

132

AC h x L {. u lx # TA sA@.
h C T uH U l C : #x eA & T
BT: C . #HA # Td . TCxA A TA
, u o { . u WA x e
#H { # C & v #uH eT .
lx g A # oA C # TA _ g
{ T x < . C #T A H C Al
ATU x H # g A# xT v #uH
eTT x TA C. _ # #TH #]
# IA: ""C v> CT Ag C u. # Ag { #|C
u. A |C g C THA X A , |x
C C # AA C.'' # T A
# WA # e- C l . # #x
#d |x C # C AA oAu C ? x
lx A AsxH _ {. u sC hC {
v T , A Tv p h TA .
| x C : lx _ A _ Ch Cu
TH #T X |C &H. { TC {
uCA { (g { se C {) A |x C
V ClA # AC l l A. # l CAl CAl
TA {A. A T AC {, A C TA A {A, >
CT TA A {A, $. TxH #TA {A. lx # l {
l lA. {C #T eA { | {,
# lC |x C # l Tx AA AA l
{. x { C # F C {H {. #T lC

133

_ g U vC

Vu A #T #A VTT eg lx C #T.
{ C CT{C #.T # -e
#T A C x lC C C # T T
_ TA C. CT{C # C vA g #G # #
C #. T sD x W g u # C
u T # C C ug. { # T {C C
u #AA vT l u C# e FCF CT l
# CA # lg. x T T # T |C A
s # s F C {C #T. A
T {C #T C #AA { #A
T x A {. # eg lx #vA
u. u A {A C lCg #TA FA v>uCA
{CTA . x {T T A Ch s
A sA v>uCA { . A A C C u
TlC T #Au v-s . # Cu lx
o #x h:h T #C #x Tx C .
# T C >A v> CA x eA gZTC #x Ag #]A
#Au lT sTA. #x #l TH TV gZTC
H s # #x Ag #]A TH #x _ C
#T Sj TZT ChT. # SAA lC C H
Vu, x {C F s C, T ,
u # TH gZTCA H # A gZTC G
. # gUA #T A # , Ag
{u u # #A #xA x { .
] Vuu #x A T eg#. # A #TA GT{CA SA
lx # # V GA {A.

gTV-TuH-

134

# : T T #
{ &C SAu TAv eg o {. C {C
l u. A CT g V^lj g
{C g C {. g H
{ g el VT]A H #
#{ sC C {. o # { THA
TxH #AT . &C SAA lx TH #
AA # |x C MC CGA. g s
lx {C T C { ? e AA
C ? #TA sC C # &C
& v lH A C {. {C gZTC THG
lC |x u A x # { lx
oAu h ?
# & u T AC C # # # sC CA.
g A BTd : g Td
C HC # eg #A u . & CAA IA
C vA gZTC G] . # Td Vu # l
gTC #x Ag #]A #Au lT
sTA. T # x AsxH hCu TA THG {Tu x
Ag #]A #x x . #u { F u
e A - gH CTA &
#x FCT . # #x ] Vuu A T
T C hT # gZTC C TH Cv #x xuH
#TA T . # &UA e #]
x A l T $ # A {A

135

136

_ g U vC

H CTA T C{TA. #H # #, # .
l T H CTA lTu x H Vu .
T # lAuA > x TH T A # TH
TA A H C A TC oAu { ? TH vCvC
l # u :hA Cx oAu
{ ? TH vCvCA #A H { C T x
TC # :h u x x TH TA #T
#T C v # . #T C xe #CAu o .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "gTV-TuH - '
T # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 21
# l { - C x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A _ T {C C, #ACT xC
u AjCC # T u# # . C u C
. u TAv A CTu TAv l .
& U | : #T sTH bAv
#xA W &| C #x Al u #
, SA {A C h #A. {A A^ AgA
|xA TH l C V C CI. A C
# V A C{ { # V &CA |x
{>#, C#, hV# x g A H C {. g
# eTC A H g #TTA |xTC {. x {A
# #lC Cx A H g o {. x |xA TH
C TC #G C # C G # gCCA CA >A. #l A l
u u. WT C Al .
A -A V u : # l C Hu A AVu v
TT A l #T TH C T C TT
Vu u # # C Vu C . x #AC #
# . TH o gZTC #ChA
C . T C Vu A C CI

135

136

_ g U vC

H CTA T C{TA. #H # #, # .
l T H CTA lTu x H Vu .
T # lAuA > x TH T A # TH
TA A H C A TC oAu { ? TH vCvC
l # u :hA Cx oAu
{ ? TH vCvCA #A H { C T x
TC # :h u x x TH TA #T
#T C v # . #T C xe #CAu o .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "gTV-TuH - '
T # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 21
# l { - C x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A _ T {C C, #ACT xC
u AjCC # T u# # . C u C
. u TAv A CTu TAv l .
& U | : #T sTH bAv
#xA W &| C #x Al u #
, SA {A C h #A. {A A^ AgA
|xA TH l C V C CI. A C
# V A C{ { # V &CA |x
{>#, C#, hV# x g A H C {. g
# eTC A H g #TTA |xTC {. x {A
# #lC Cx A H g o {. x |xA TH
C TC #G C # C G # gCCA CA >A. #l A l
u u. WT C Al .
A -A V u : # l C Hu A AVu v
TT A l #T TH C T C TT
Vu u # # C Vu C . x #AC #
# . TH o gZTC #ChA
C . T C Vu A C CI

137

_ g U vC

x #e hC { # C C #eA #sCA
x # sCA C . # TVA SA v #]A .
_ C : T {CZvA^ C, .#., CT hA C
{.# TC TH--x a u lT Tl
l {CA l. A # A #G {. C H
l # Al VC H. Zv lAu "TvClC'A
TAv # A, _# C {. u TC A _Tx C C
Ce g Au C x C IA: ""C # VA
# CTA | . # CTu C sC u.
C C #Al TA #{>u &C CF C C
UW # A # C T lH
T; C C v u # h u.''
# C C ug A x>| C C
TA {A. # | T . #AlT { x . v
&CT C T A g u. u # | #AlT
C C C TA A; u hs #lT # CC x
hT WA. # C CA j # x
ug; A { vACC e #hx ug. _ g
T u |x T A. u A H CT
$ ug. { { C T {. u C x
e C #TT IA. x ux T #A #
#Al T {. u { e C g o
{. u { # l. { C ux l, x
. u { e l VT u.
T C # C l. x A {> C {
Cu & l vC L. x #TA e A

#l{-Cx

138

l, e C l. A H C l
. #u C #A u. #AhA {H_ #GA u { C
CATA A ug lA. u TC THd , ""e g, #
Vu lH A #] T #lC x>|
TC T C u. # H lH { #|C . #{> hs
{ CT .'' # #Ax sv T e g hC
{. x C Tv C A C hs #AR
. AA {TA vA {A hC ug. C
vCx C uA s {u e A Cx WA u
#TH #T uH C. C : "" A #]# {A
vA . x # TV # C TA &CT eg#. #A
TAAv l, TAv A v> C # TA &C; {
TAv g A u. lC u #H T V jTA
g A u.'' TvC lC-lAuAu l C TA {
x A GT{C CA uA. v # u #
A T H CT.
#A CT x C : #ACT xC s # l{Vu
A H CT $ ug. x C #T A H .
#AhA {H_ #GA # hs C u. vCxA s
C T : ""> |xA TAv . T, TAl, &
# H. |A CxA _Tx . A v
u. u {A A A C TM g u. # |xA
x # Su #lC Tvu { # #TA
ALA, u {A # #G A. C C C C #
#TH #.'' # A # TH { {.

139

_ g U vC

T > A (T o) : # TC #{> # lC
#G. |# T ># s. # X lC
uH # ># A # C A # #
C v .
_ xC # TH #uH o {. u lx
C &FH C x sA, ""# # TH { #uH
A u ?'' C &C : "" { TH #uH
Ag hC u, x # VFCxu {A exA A {A A : gZTC
| # x s T > T o : 1) _Tx; 2)
H; 3) VCx; 4) T; 5) #vH; 6) VC; 7) {V; 8)
D # 9) #T. # T C o . #AA #
AsxH #vCA s x _{C u # o l
ug H . TH , , , l, V, V
# A o TA { A . { d C H
#lC TA d T TA # g A u. h CA
o . x #T #lC TC lx
T C o Av CT #C C{TA eg#. C v
u VuC .''
{ C xC A H l C #
sA, "", T ># # CT A ?'' C x &C :
"", {A v x A. u # C C C. e
# u { # C .'' C # #TH
# IA: "" v . CA x u.'' #
A xC h u, #A .

#l{-Cx

140

A j C C T : THdx o &l C
C { u lH T { # sA
u { # # sC CA. # TC AjCCu # T C
#G. A g l H C W T Ag
Xx C # A u T AT #C # hsxA .
# Th # A eg IA: "" T v { ? #{>
#T l # Xx # # #AChu A
C l . # x # #e u ?''
T #Al {. A g oA {. x T
l # sAl . C TA #G C T
{ X IA: ""# C CC ; # A
C C C A {A. A sv C e >
CT {. AjCC F _ C CT #{> C
#T CI C # vvH AjCC H T #CA
ug { # C Al {Tu sH uT { ? #
FC g lTu # Al T { ? F T
T x #TA C T ? #T T A > x
l {. CA # TH A hA {A # TV # g#
HT #. {A lx u, x lxA
A. C e A T Cx uA CTA {; #lC g
> CT { #T V & x # #] .''
C AjCCu (x g) sC . A A
T #CA A v CIA TV # THd o
ex {. lHA #T AlC, Al # # g
G S C {A. THA -z eg TAv

141

142

_ g U vC

{. u A A {A. sC C TV
T F S# V # F h {. T
{ sC { x _ g THd S {C Ag {A.
# T Cu T b gA sAA TA { #lC
g TlC Cx CT {. # # hC T
v lH L.
# T T C{. A T l
. u # Ch T u T Ch . g
{ #l {. T #ZvH x {. A
T #TA . Cp #TC {.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "# l { C x'
# T # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 22
# - TCx
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

&U| : gA C ? TH A gZTCA
VT -VTT exT g oA u. T {h x
A TxH CT uH u. A o lTA VT eb T
A H H T C{ u. #AA
vCx . vCx T T #A _ k ]
u u # TV o CC . u C lH
{A #{> TxHTA A.
C A #AC u# #l v
vA^ u e . T # C vA^ h
u. u oX #CA vA^A H CT {
#C . T C vA^ h u. x A
CC h , x #A Vu eC x,
hC g TX A C ^ CT
{ . C # Vu eA vA^ Ch S#
# #A u . _ -A H CT C
#x x # o #CA. x #, T AC ?
A T . x l |Ax C CD . #
#TA svT l e C N H CT $ {T
#{AT # C u H Tv h
C #AlsA Ce. oA u C .

141

142

_ g U vC

{. u A A {A. sC C TV
T F S# V # F h {. T
{ sC { x _ g THd S {C Ag {A.
# T Cu T b gA sAA TA { #lC
g TlC Cx CT {. # # hC T
v lH L.
# T T C{. A T l
. u # Ch T u T Ch . g
{ #l {. T #ZvH x {. A
T #TA . Cp #TC {.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "# l { C x'
# T # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 22
# - TCx
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

&U| : gA C ? TH A gZTCA
VT -VTT exT g oA u. T {h x
A TxH CT uH u. A o lTA VT eb T
A H H T C{ u. #AA
vCx . vCx T T #A _ k ]
u u # TV o CC . u C lH
{A #{> TxHTA A.
C A #AC u# #l v
vA^ u e . T # C vA^ h
u. u oX #CA vA^A H CT {
#C . T C vA^ h u. x A
CC h , x #A Vu eC x,
hC g TX A C ^ CT
{ . C # Vu eA vA^ Ch S#
# #A u . _ -A H CT C
#x x # o #CA. x #, T AC ?
A T . x l |Ax C CD . #
#TA svT l e C N H CT $ {T
#{AT # C u H Tv h
C #AlsA Ce. oA u C .

143

_ g U vC

{T XxTC #x A T # : CA
T {. u A . TT #{> #T
u CAu C C TlH x u T #
. _ gA CT , # d u {
GA TxH CT x uH ? A # -dTHG #T C ! g TC |H
T {, p CA A # C sAlA GD {A.
g TC o A vAVT {. g TC
e A TH {; g TC H {V u {.
g TC V {; g TC AA TTv C {. #
|x TC T T { {. # C #TC
# C {. A T
#l {A. , Txu C {A. lxH,
e AT, _Tx &A ] u {. {
x # #A C #T . TH @A A A#
v lx hCA x x ?
o C #T C #F #l&u ex { # C
vT { A TxH {T A.
{ C C : CC { CC {
CC Cl C {. VoA v
{; lHA gA H CT C #G. A #T
Al x C H C . # #T
T ug. #TA # CC sA,: "A
MCg #h ?' { A {. u A CI.
x # TA v CDA : ""A A MCg .

#-TCx

144

hA CA v> TC . # g { .
o # . AAu &lC . hA #
TC x CA TH A e . #_ C h
u .'' #A # & # u u C
TC {V so. { eg, T x {u
x {u T H Fx F {TA , ""A
A (#uHU H) #h ? # { AC . x #
MCg A CT { ? A CXx MCg e C
# A A CT { ?''
# # {A Tv #uH #lC A C CC
H # Th A g o { # h
sT x g {> v {. # {
x C # e Au {C #G. x #
T { e v T #d C. ""
#d uTu {A x C e v #TA A.'' # #
{ IA C { xGA, ""A #lT .
u u #TT Ag C u.'' #u # g T
C C , "" # . #x x
$# #. TA { #TZ .''
C { : A TvC H # T
e v #TT TA C. Ce g
{ e AlA v T &. C T Tl v
{> # C ACA &C H. vC x g #G
{. u Au T C AC #CA . {
CA C A TAv {. {

145

_ g U vC

{. &C # #T g# e {. x
C CC #T C vT W C T# #T
AL. F T TA eA T x . u x s
, "", .'' { Cu T W. #ZvH
uA # #T H T v {uA u
. H Cu v &H # { vT W.
A x u u sC H. # # A #l{
# #l&u C { # A # C LA {A.
{ : { C #T C #
{ { >l # e# {A: ""# {
C hC . C { C | .'' u { v>A
. e A l C # IA:
""# A { ? C |A x T DA # ? x A
C ; { | #T eA.'' # A e
l A # . vC eA CT
x x # TT . x
#TA {A v l # u. A HA
Tv AC { #A .
#C < C : # #C <C ClAT C l
# h {. A^A C # ex {. # TC
ATA . C # AH. A
C #T H T x uH C. # vTA
CD. x #T a C{TW # Vu {A. A C{. #C
<C CA Vu #lC lA x
A Tv #FC # lxA {A. A T

#-TCx

146

{, x vTA Ch {; A |x F u.
TC-A vT u { u #AC C|C
g vTA sg C{. u #C Al {
{. #C T #{> CI. x l Cx
# Vu #lx #G. u # C l ClAT
CI # A g HA &H. HA
# T FC L. x #C TA x WA
x T #]A. x TA x x A T x s l.
#u #C sA@x. WA e {A g hC #
# TC lx # {A &A sg g. T
Ce T C A {A u x VT uT W
# A X l C T A H. # C
C #G. #h CV A sH uA
C {> # v>o . #d x
vTA C{T AA # e ug l. # TC vTA
s C C # s C,: ""#C #, g
T C uC e #u .'' # F g eA x
uC A {A. #h #CA CT # {
H # T W. # eg #C uA
#{> H C T{ . x H e CI A
#uH hC {. #C &
# Ag TA eA # T g A eT # #d C.
x F g A eA lsAvA T >v-v Fx C #
l . #C C sC H. # TC vT #
#C <C vT {.

147

_ g U vC

{ A , T> u : 1) {u {
X #u {C lAu 1) lT u 2) TuHCx
TAv {. Tv _Tx x {. # TC
sv _C { CX {# C
{ Cx Al A TH _ lUsj l. A
{A x {. #TA A # T> #T v; oAu #G
g hC {. C &Cx C x h #T .
u g hC {. x lT u _Tx CCA
CXx lT C . C x h C C C lg #
> T> e. {-v {. x ex # x u
A { # lA. u l T C
l T Tv > # T> #
{A & T {C h #G. 2) # Al #ACA
u g# { T & {.
#TA C v xAu # #G # lsAvA T
. C T CA u #Aeg l A A CI.
uA AvA-vA CT W. |x x As
# g #G. x #T x { # x
| TW { # sC A T #G {
xAu @u {C C l C CA ug.
: # Th oC # o IA CA uA
# T v l. # A > TC H IA:
"" CT eg#.'' # T C lClC vvH v.
oC e e x { { #T g T
C AhT eg#. C {A # C T e {T W

#-TCx

148

C AhT eg#. T # T g xH u {. #u
{ # Z sTA #G C <
#A -TH x#A gZTC T . {
T>. gZTC l l v . #d TH x#
H T> x T . $ T # g
ge C u. l l gZTC #C . g VTA
u. #x A x# C ChT. e TA
C AhTA { g CT eg#. gZTC
TH CXx{C .''
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "# TCx'
T #: A s x H
_ U l C guH x V A T

_ g U vC

# 23
l - H
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

& U | : # T BT, C, # x lxu C >v


. x |C g C . u A vA VT
TC g { # # # {u T l
{A Ho A. #u #C :hA #T # o
lH s e . o # lH UlC-vCxA
o . # TZT { C _ g# o
#A # G .
&C { Cx #x _ g gZTC #TC
# #, x # { { {A gZTC #
#dA T A. #TC { A TxH_ H T
u TA A TH ChTA lH T {.
g VH C { #lC A Ag CT g
#d C { {. # l TH vCvC uHA gZTCA
H C. A VTT {. g CC #
C {. TH xA CxA H C {. {A
gZTC A TA x IA u. T # { #
#{ A {.
TT A A h-# TH # Ag #x ex
u. x #x # hC #TC gZTC
u AA #d T o #TT CA u {

l-H

150

. e #x sTH b Av { #T A
u# _Tx CT $ #xA el u A C
. {>C A v>A u. {T # # D
u# A#.
l # A l : # TC { vACC e #
C #G. x A ls u #T # lAu #
H {. x GT{C #T {. #l
{ x # vT {. x
A {A _ g C C C {A |H vT
# lH x # T. C A #G C
x Al # C h . # eg uA : "#
s C # Al hC x C lsAv A &T { ?
A CC {?'' g # TvC ex
l. u x { IA: ""#C , Al {
CT oT# hT eg#, e# {.'' # A
l #vA # AsxH Cxl u vCxA
. h u x l lsAv s
# u h G. #u A u #
& u #TH T |C l.
H A : # T e ChT .
A AA . # {A; # e
>CA. A # v AVu &
x C v { lC #T #Ah &| u A
v D # C # { TZTA A H A
T {A u # h # #Ah &| e .
l #A #x eA _ CC C A #TC {A
A # #lu { # LA {A. {T #u x

151

_ g U vC

ATH {A. # TC @C C. {u
#Al C A . CCA @C vT WA C uT l
u #TA hA. TC g T l
{. HAT A #C u {. x
TC g A . #T eg lV ug
l T W u v eg C ug
A@. CA |C # g C #C #TA
{. x C # # j so C {T TA
oA ? TT # A ug CI. u TC
A u, C &C g . C , ""{
, C . FC vT. FC C .'' |C g
Au . {C FC {. CA _ Ch H .
v> C .'' #A { |C .
u { X # A {TG ""l
h. |CA #A C x uCA s {, #lC >| {.''
# # #d CC # H. # u TCA
#C u. # AAA # u { "", &C
vj {, v &C,'' & x I {.
x # #d # { "v , {A
G .' A T &CC F A C
{. #lC x #TA Ag #TA A {A. A Tv
vT T sCA oTA {A.
# T u #T T ATu _ vCxA
_ Sj u. hC # AClC CT # lH,
vCxA #ACA VCx CTA # .
C C l v : # TC CA C C Clv
F L. # l # C AlH . l

l-H

152

Av # ug C sA TT CT H : 1) lA g
gNxA, T A lA #TT TA {>. 2) g# CA {
CTA {. # CT #C CC Av D A CT # <
uA. # T{ # ex {, u x # CT
CC C {. C # A lA #GA. lT
lA #TT $ {. x {A j {. #
T hC C {C g lT A lA
{A TT #d C. #d uT g {>
{. x # A sx hCA {A. #R{ TC
T #R Ch # sx #{ Ch
{. T A # Vu- TH h {. A
C {. lC x vsA TA A #{>u g
{. T {. l TZTA sC TCl
{. A C h T C l{Vu
F TH hT {.
l C o #d : &C { C e CTA # A
{A {T #. # CT # v { # C A
g C g #GA. |C C CT #x C {. # T
l FC C {A &FH {.
# # C # |u { CT #d C; # #
CTA IA. # A g { Ch;
x ; v lT { T .
C A x xA C A
e u Xx #T CAu v x
g # {. T Cu lT C

153

_ g U vC

g lA e v TTT {. A
#A A ChT A g# C C { CT
#d #Tlx vDh x IA, "" TV {
CT ?'' # # C { CT #d C.
Cxg u C g #G # so. x C
{ CT C eg# #TA ex g# AlT . C
e C T l x C #T o. {T {
X TC #G. # v vA A # #
hC ug. C T C { CT # #d #.
{ CT C u. >v px A u { #
TC g { x C {. #TA {> lA
{A. A #du C { CT C u.
T T V { CT C { C # T
px CT C u eg #vA . #
C {uA C g {u >v C T #d
eA. # IA: ""TvC A C ? C |.'' x T
{u v CT { T , ""u, u. A
T sC ? px ug CA { C ? #d C
v F> g { : "", #A # T A
Tv #C T FC . # g #d #
#h u. # #A VCx C# # # #{
# Cx #. # { CTA CA hA # Ag ex
u. v> TTv CT # hC u. H H
T lC #d # uTA #C FC, #C H #
lx# #.'' C # IA, ""{A { CTA
u TA C g.'' u T Vu FC

l-H

154

Vu # { GTVu CTA < uA # C


& g { A lHA C lC lg.
# #A A TlaCx # # # ] C#.
x C { 1) u TlH u &; 2) e TlH
; 3) e TlH . lC A A A # C
lC#d C{ e T C # C lCT CC u TlH lx . lC #d C C C{
e T #d sC # C e TlH
{T . x lC-#d TA T CD C u l-l
s H C e TlH lx .
lCA sTH Sj _ {T eg#. # _ e e
C-sC { # ] sC C{ u.
{l, x #T g #|C C u.
&C { lx A C C l C #
lC H g # lH C vT AsxH# {>v .
{T #A C vHC u# {A :
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "l C H '
T #: A s x H
_ U l C guH x V A T

155

_ g U vC

# 24
T - T
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

& U | : # #A #lC # g #A # #
TV TxHTA # {TA # x # CA #{AT . # #{AT
UlC-vCxA Hx C Tu u A H Fs ug
. #{AT sC CTu T hCA .
_ g s T # C uH
#x { ] u u VTTA Vu C{ h
{A C # #. x T $C _ g
uA _Tx CTA u A CTA eg#. # THTu
T{ F C h uT .
C H u vH l x A ZCA
u { A u. x C T C {. C
{TT u g H T C { C C C u
{. u AC ZCA { A
A lA {. {A CA # SA #A.
vx : C CTTC CA eC CA; A
l u {. #T TC# C#A AT
C Tv {. C xu Cg ;
A CTTC C u. # CTTC
VCx CA CA {A l {.

T-T

156

{ u x TCT {. _ , {
X # e o x {. #TA # { # IA:
""#C #bx{, C A &C Ag x v>\
#.'' # A C v> -vx x
TxT W. {u >v C A { {A eT W.
#ZvH Tv C AAu u vx x ;
A # Tx . # A e CT # T
L. # h #ZvH # AA vx x
Au #G # # Th CI { A # A
Cx #T W. {A x # x A Cg CI {
# C {. C AC h gu # #
#vA { C : ""# #bx{
# # hT { hC T . # eC T . u
vx g F #{> #G. T hC . # vx
x sC . A T sTA A ?'' C > IA:
"", g v {A # h u. # #T h
T #C C C s ? { C g hC x
u. vx Au hC H { ? # > vx u.
h Au {? C e { #] T {A g
v h u.'' # T : ""C e {
A # # T v . x g e { A {A A C#?
x hA {A A CA VCx C ? {A C e u? g x
v hA {A A #Hx C ?''
C : # SAA # # u > gA.
#x $^-- g v &l C# #l& #x
A VCx CTA eg#. # CTu v #Hx C
lx. #T x #{> H . $^ W uH T C{

157

_ g U vC

u x e # uH u lC #Hx CA Cl
VTT u . C , , $. T# x
u lC T #Hx CT eg#. # x THTu #
| T# sAu &h AhTA lT #x {
C . g v &l CA #l&, #x h {C
#TA # # v &l CTW Z {
. # &l W uH { { l CA.
# C #x hC T u #x lHx | # #xA
vC C. Cx lC C T u d VFCx u.
# d T A {A A s # #TA
u. u #A #x h-A u lC # gZTC
Tv C{ {. # Tv eC gZTCH u {.
#T TH D g lC u gZTC # #
TA. # C lC lx T CA #x C C
u # v C #x #H CT. sAA u lCA
VCx H T g $^W v &l CT eg#.
# lH T C #x A VCx CA # CA
# lA #l T. A lx- #xA vX
C{. o-TCW-X A #TZ u.
vX A VT hA uA sh-C-TH AC #x s
gA. AC ve &C T #SZ vA h u.
u : &C { T v { T
#T # u #T lg; # A SA {Tu
#{> #A A.
_x u C, # Tua e lC A
#_A C{ {. # TC lC A Tx TT C xC TA l. lC AA # x gNx T

T-T

158

TA u x x V -vx #
A #. TA C x L C x IA,
"", C l . C x TA .'' C # IA
""sD x T {. C TC C C. h.'' x
hT vx T " u h#' # # x IA
{. #{> x hs u W {. u hA uA
s s # >| l. #TA eg vx
vx hT W. #TA x ## el sA:
"", A h# ? # hT #T oAu #T ?'' #
&C , ""hTA A { ? ju {A A A. A
. # Tx{ x {A vDhA
u.'' # A THd _x IA: "", {xA #
VT]A #GA; A e v # x hg > e #
C # IA: "", u# , # VT]A .
hC s Ag h#. x e VT]
> sA {A A h# ?'' _x #
hC {. {C #TA C {. u #T
THA F lTTA A. _x { A A
l{VuT T C^ A {A. V# sC C, s C
>T T _x C x C u # A |CC
TxHA T hs #. e vh T g v
# hT T { x # u ChT T .
_ x # C C s . #d C C v
u #Hx CT # &l CT. # x
H C # #h #] .
#bx v> v x C T. Tg : # Tv AsA
# CGA {A Cs u {T CA. C

159

_ g U vC

|Z C &FH #bx v>vxC # o {. ,


, {. V CA ChT . {Cu
VTT D #| h {, A #ACu #
{. C {. (x T C |
C AVu #Hx C .) o T
C C {. # { v>vxC C
TA T C T l {. T>lg
l # { # # TH ,
Tg { {. # # g x x
T C {. Tg { T z {. #
{u hs A vA {A. # eCu A {A
ex {xA u # ug # lA {A.
#bx l {. A TgA h >vAvA uA {A. #
TC #TA A A h #bx j T #T lA. #
C h VTT {. u C , ""#C,
#bx T hC x ? v CT l ? A #GA
# |C u ; A v CT #TA C u ?'' #
A #bx he A vT , ""{A |C
hC x A #TA A # ? {A A T #< TlC sCh
A ? A s AhC A # C e C C{
!'' # # x Tv e eg A
{T W. # C Ch {. u A CT
$ {. # x C u . sTH :
""#C #bx, #T s ?
v C A hA A ? #lC { ?'' #
A x A u. A # h A
{T W.

T-T

160

o C : C o C T
CT { x A e h CT {. A # SA
#A. # TC Tg hs eCu A vA {A. {
eCu A eg A o# IA: ""#C , C
Ch Cu v. # A A# Al
.'' # A # ug As-
C . u #Ah #AlC T v .
T g {> C{ {. {u #
As hA h # e uA
Ch A. # x Fs As #h A
l { #TA WA. u l {xA A vCg
. uA h { # sTH
#T l. {xA As A |s # A WA
# CT W lC. A CTA g s@A {A. sAl
{. o hC e # { C
{. u {u o# Tg C
u vT, T CT sv {. # C
$CA #TA F #TA eg #vA . CI
T u Ag ug x {A. # W
# C #T l. #
Cu o D e TA uA CTA {.
C x C T CT T. C TA s #AT
uH .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "T T'
v T #: A s x H
_ U l C guH x V A T

161

_ g U vC

# 25
o-# A
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

&U| : _ g x C # # CA CA.
lC . gZTC #TC . { lZTC Cp . TH
A Cx . _ g TCU. TH Al TV#A
Vu . #C # A Cx oTAA . TA #A
k C _ vCxA #x Al x C#.
_ g AC . TH z Tu o
CT . C Sj _-o Vu u C TC
sC u . _ g T hT C A &A el
C {A h o. T >-]x h T #d ug T
Cx VFC u lAu Cv sC CT -o . {A {A A #
lAu hT CA W u, x #THu #
{ sCA ug oA . # C C u # lAu {A Tv sA A.
A x #lC, # A , A g #A @CxA
#TC @C ; o Cg Cg T .
C C o zA _ v o el C A
TH -A u u A x C . #{lC
({ ) C ATC CV C &FH #bx u &C
# A SA . # v #A A:

o-#A

162

#bx : Tv { #A CA CT
&T &TxA # l{VuA #A . 1895A CT&T CAA C #G Cu C TH # Al
CFu # CT e . # Al CA #T FC lC CFu # .
J : (1) : #bx Ag # D
#x lA uA JA C# F #C h
. (_ .T. A{VT lAu o #T l 2 75.
# J ChV # C # lA { x VTA CT
{.) DA {A A C # A g eA eh u u #
T T T u. #u A lT AA. A # { xH
TC C o {. o { u Tl u #
C C h sT xGA. { l
L # # C A #T l vCxA so. #
l # # sA C x IA ""lC #bx#
# # { l .'' C : "# A h ? T
TA A CT l ? #A A C l . gZTC A #]A
u A u. . # l TAvT eg#. C # IA:
""# {xA IA # { . T, # #{> . >vv uC o # #{> h>v T . # # lA h
T hC . TAvTA FCT ?'' A # IA:
"", A l TAv. {A FT TA A A. CA x ?''
# # # l TA. # u AL;
: "" () lA ug l . &C h |CA g v
u. #C CA A . h T TA u.''
# # &C h . &C C{ e {. x
&C TAvA h F # C V u W #
# x WA > { TA s C . T A x

163

_ g U vC

#TA sv {A ATA C eTA FC . C #T


A H C s eT. u C g { T
l. u C #G # A H C Al x H
u vCx T . J T #l CT {> v
{. u x A A A H # JA {A u l
ChA . { C # F l {A vCx C.
#T TvC #ACA {. x u A A {A.
s-TH-T {VTU V {A. g l
A T l . gu AA C
A CTA . u A { eg FT T l
hTT . #T T {. A T { A
hC {. u A #AC TAv : "", #x
#T F TA u.'' # C eg # # {
A.
: (2) # TC : # # |&, vh e
# TC CT TvC H. # T x ex
l # IA, "" Av C hCA # A C
C TvTA .'' #u # TC TvC x x A TL.
{ # T >v CI # #l{ h
W. x # A TC u # T # v
l. u # Al{ TC# C hA C . x
#Au v l. J x e lA oH, ,
x C A g l. # # J
Au # TC hAu vT . #u
_ T Sj ug # Tu v # T
x C o CI.
# : # TC v @ {F CA H C
#GA. C C lTu C A {A.

o-#A

164

H hA. C C {. # # vTT #. Au
vC C # A ()A s : ""# vC C #bx
#{> .''
#bx x V# { (>{VT h
V# {.) x # A {A. e# T eTGA #
x # C eA, x AVuA l{
{Tu >lA A l {. C sxH _ {. A
CA H #G C #G C # IA,
"" e C C{. x # #bx, C . A h
# C.'' # A #| W. x o {#
eGA "" # #{ATA TA . vCxA
#T x #TH . # F VTC C hg
eT.'' C # IA, ""# C# C hT u. C T C
#. # vC C # T vC u.'' #
# u A A Tv vA A # e#A hA .
{ { C Tv { C {. ##
{ x # { { #T . # {A,
""_ Che. C { l x C Au CA {A
CA #-TZT C. {A {, x C . {v # CA vA Cx C e T x C. CA {A C
x T u TTv CA A. Ce. CA
#A:Cxu _ Ch CA #TZ A-x u.''
uH : # uH C # # ] C# :
{ g UlC, { o C, # # uH C# #.
# vCxA TVCx u #T # e. # AC
Cx FCu # uo # # C. #C $^
A , #C T #AHh T # # #H # ! , V,

165

166

_ g U vC

# g A u. # # # #A o .
#C TM{C T Ce. TH s # #A VCx
C# ! vAv sC C #C {u e # #{AT u #d
Ce. # A # g # >|Au l sTHA
b u # A F .
.. # T &C { #Al v FC
TAvT Ch : ""# TC {A C e e A vCx
{ C C A Z # # &C VTA #
#] {: 1) A #T {
hC? # &CA # {A : " F} {C #T #A #.
# TH F} u TH {C F C &C ? x Ag F
? |x F v C Tu TH @u hC
. #A C C# u C{ .''
e Z C T {. lC CA A u?
C T CC Vu u ! &C # # : "C C
Vu A CA v> C C A {A {C ug.' # Tv 1918
x #G . { x C u C CI ....
C C { lC lg C CA { &W uA. T hl
Cv lg. C # & # A H {. # TC C
|CA hC A; A C # TH s C V
l vC l. A Al u x {. F
{A hs C. # { A x l # l
# C F l.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC "o #A'
v # AsxH
_ UlguHxV A T

# 26
_ l-VuCCx
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

&U| : # TZTA C TH uH lT
Ho- . TV # gZTC . #ACA
C F}{C g# #, TA # x . TV I
hT eg T # #. x # SZ uH #AC
C{ T #x eg u. UlC #x #AC #Ah &|
TVA VT T . u v #x UlCA s C# u
#x gZTCH u C V C#.
#AC s : #{> s # T C #A. UlC
vCx T C v #x {H_ &x TC#; { C
T C#. #Al _ TV C#, # BT
T # #a# u F
#Hx C#. o lA V l# #
AC #a v #x vCx #Als C V s#.
#T #s uH T UlCA s C, #xA THVT
#Hx C o vC j#. #T h s v
#x V C# : { gu ! #CA #AHh C.
ChT TT #CA el C. # #H o #.
#C { u # # . h:h C ex# #T S
# # #e. #CA { u # vCxA !

165

166

_ g U vC

# g A u. # # # #A o .
#C TM{C T Ce. TH s # #A VCx
C# ! vAv sC C #C {u e # #{AT u #d
Ce. # A # g # >|Au l sTHA
b u # A F .
.. # T &C { #Al v FC
TAvT Ch : ""# TC {A C e e A vCx
{ C C A Z # # &C VTA #
#] {: 1) A #T {
hC? # &CA # {A : " F} {C #T #A #.
# TH F} u TH {C F C &C ? x Ag F
? |x F v C Tu TH @u hC
. #A C C# u C{ .''
e Z C T {. lC CA A u?
C T CC Vu u ! &C # # : "C C
Vu A CA v> C C A {A {C ug.' # Tv 1918
x #G . { x C u C CI ....
C C { lC lg C CA { &W uA. T hl
Cv lg. C # & # A H {. # TC C
|CA hC A; A C # TH s C V
l vC l. A Al u x {. F
{A hs C. # { A x l # l
# C F l.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC "o #A'
v # AsxH
_ UlguHxV A T

# 26
_ l-VuCCx
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

&U| : # TZTA C TH uH lT
Ho- . TV # gZTC . #ACA
C F}{C g# #, TA # x . TV I
hT eg T # #. x # SZ uH #AC
C{ T #x eg u. UlC #x #AC #Ah &|
TVA VT T . u v #x UlCA s C# u
#x gZTCH u C V C#.
#AC s : #{> s # T C #A. UlC
vCx T C v #x {H_ &x TC#; { C
T C#. #Al _ TV C#, # BT
T # #a# u F
#Hx C#. o lA V l# #
AC #a v #x vCx #Als C V s#.
#T #s uH T UlCA s C, #xA THVT
#Hx C o vC j#. #T h s v
#x V C# : { gu ! #CA #AHh C.
ChT TT #CA el C. # #H o #.
#C { u # # . h:h C ex# #T S
# # #e. #CA { u # vCxA !

167

_ g U vC

{T # # u TxHT# : A : # TC _ A
UlC # C #G. C #TT $ {.
x # CV C gZTC lH F .
...#g. CTA {.; #TA C lAA
L. # # C #TT #l{ H. A
o {. TCC C UlC Ce # hvH lT
C # A e C &. C {>v TC #lC Tl A
#G. s CT l u o T A { C u.
#TA A ## C #GA # l. #
A TT |x H. u C A x | C
u A #G. >|Au eW { u. g
e lC # T THd g# ex # H
T hC #. lC C _ Sj CA , ""l
A #T x C #ClC {. Sj C{
e #T TA.'' A # Tv #uH C l. #
UlCA VCx CGA {A. # A TC s u.
{CZvA^ : AgA {CZvA^ # l{Vu
Tg-FFC Cl u {. T-C |x T C x Cl \ {.
{T ACx # & {. #l& IA lx# C
H T H Ag $A C {. _ # # H
1910A ALA {A T # u x ex
{ |x # Cl VHu #lC Su . u
A A H CT $ ug. C C F-F}
A u u g VA { C #G. TH g
A #T Al VC H # A
vCxA H. T # C S C #Ah
vT ug l # >Au Fx T
AA u A CC C@ ug lA. ex ZT {

_ l-VuCCx

168

#TA WA. # eg A - lC ug T WA. C #T


Tg { |x TC #T x # # { H o {
# WA. #AhAu #A #TC C T{T l #
T C CT l "u C # s < #_
# #C u A ; T|u l g
|C e TA C uA; ACA s CT &C AC
TA C uA.' #T T A # A
IA, ""g, A # T C . C C{ e. C Ch. C C
&C C g e. #C A A #T.'' #d
&C g l. A Tv vA . C TA g l
A #G. #hA A C uA, A sH .
u A H #G # Al x C u
l T W # # &C . C
{A {A , ""{T C v>-A- TH sH uA ?
A _ u sC _ {C { C .'' T-_A
l{Vu {. x C g T{>v # & F CT
-A #Hx . _ x { BT, A, , _
g {A. #AhAu #A T{A {A. C C uA
A. #A VTT eg C ug l {.
THT Cx VTC s CC o AA #TA . A u T AlA #AA l Ce T
A #GA C # & # #TH #
T # IA, ""e g, > #l& #] .
# {A x #A A. C se VuA Ch. u
u.'' # { # x x #]. # C
# : Al ATU x C #TH #T V
C. # Th A A ug {A # { TC C #TA
A. # #l& oC # {A o {.
# & &A ug, x A CI.

169

_ g U vC

C Ag #G C T T TxHT
T. x u # oA {. x C lAC TvC
CA # s T #G # # h #G.
# IA, "" A { # C g l {
|xA TH sTH g C #< {CA H l {. #
{C x THd, &C, AsxH C {. C T o {.
u x se VTC {. # T s Vu ChT se
CTT C x C #] {. C # A s
#A o {A. x # s g lA # # x
hTg l # A T TVCx ug lA. A W . u C
H u s TT C TCT #< {C
g l u . {Tu v # lH .
T # A s C. CC V C # A
#TH TTA lTH . guH C CA oT
VFCG . TC .'' A T # TH T
A _ { C u. _ HA {BT u
THGT sC hC ug. # u
Ch o C {.
_ #AC : s _ l Cx #AC o
{. ux A eTC CA #C hA TH C
C Au T u {. C x |x C
e. x F l. #F x u #T # Vu { hC
ug lg. # VuA x TH OA. C TH C g
FC C # 1915A Vu #T jAl CA
#| CT x Zv H. C X T l C
{ C sTA T #A TT x < .
# $ ug, x C Ag {. Au u
sC # lx C {. |CAu {C lx

_ l-VuCCx

170

T IA, "" #< {CA # vC TAA ?'' # A


V g #AC # V TAvT AA. &|A A # T
# eg; A D x # o # Clu { #
:h { uA {A. u C sTA #| C
:h #A TT C u. #TA #< {C A #G #
{uu o #] : ""e g, C sTHA HA
CA A F C lTTA . # TH A sCsCA lT { s
A l # #|u x Ag TTA u. C e T
# C x # F lTTA . # #| CT
u Th # lT u ? C lA Av sCA
ug C{ # C A lTTA { C{ !''
# T CC # |# TAvA #AC C #ZvH
uA # #Ah ug. # TA MC # ex # #]
{ TA WA. #T THG u xT eg
C _ Sj ug. #< {C {. _
g l v o v ChT Al {. C
g #THu Vu CT A. # C
A CAl u, u x C . #T C A A T
hA l o. # TH T A {A.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""_ lC VuCCx'
GT # AsxH
_ UlguHxV A T

171

_ g U vC

# 27
u
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

_ g o HlAu VH T T C Tv-Cx
C # T HT { uA TxH # #A .
&U| : Tu ^V CC T TH uH u
#A V HA b . # UlC vCx #_
C p-Tx-{ # x T u Cp VC HA b
{A u . TX , d lC, #XC CTC _
g T {e ! { g ! # u C #C {e ! |
u A v T #A u T #A _
-u T-_ ue ! { g ! # u
_Tx CCA #C AA BT T ele, {
u ee ! #AhA {H_ #Te, CAv ue, #A ug CA u
A x VuC ue, v A ue, - TH u ZT
ue.# TH lCA vK . #T T CA el C
v< e C C lC u # #H lH C
CI . u AAu sT _ lH A THT AsxH
Cx TA . T x lC C g u.
# TV UlC C . xA gZTCH x UlC
CT.
T C V : _ # # TT &A TxH
#l& #A #]A . {T #{> #x # T C eg#.

172

o lAu VH T T CG TAv CTu


# F u #TA {. #T T C lAu TAvA ex
A {C { # lA. # TC { #u
lT C G. # # lAu TAvT # u g
A #G. # u lAu g A A # FCT VH
C # IA, ""A # lAu Ch.'' C # IA, ""#
lAu . # T .'' , "", # lAu
{A #A A. A Ch. # C .'' # |xA
V #. u { T # lT {
g #G # {uA #. # VH C # lAu
# IA, ""# lAu CC vT. u C Vu
C.'' # x C VTC H.
# Tx { : C o
Tx{A V C #T # # TC $ C.
# C CA #T CI. :A T{ x
C V C lTA {C V lT Tx{ C
# _sTH #Cx TAv. # lAu : :
C. Tx{u Cv CTT # $ C. u
C G # IA, "" A { h . A
h g #T. h TlC # H TA u. A {xA
g eCAu h g #T.'' C TAvTA A C eCA
l. Cu # C Vu TAv { A g
Tx{ u g C #G. IA, ""# u
#C > . {A #A A. A TAv. # TC C
&, A :hT u # x T W. #T #x
Th {A # u TAv l, u C C{ . ex ##
e #T vT ! # {A # #A A. A
TAv. #A #A # TAv x CA x
u.'' # &C , "", C # u u eg.

173

_ g U vC

C lA, < # v . C e C. T
u #XC x {A & { A.''
# WA C e jTT # o . x
x T >v T zA { hC
{. x C o {. u AA
Tx{ {CTT $ ug. AC
:hAu CT l {. lT { . A
vCx TH T#Au vT u
Cx FCAu C . g { u.
T CC # & T . A g TT C u #lC
g u. C v x .
$ { # C. u # # Cx Tl.
{T TH sTH #u {C # Al Tx{
# C Cx TlA {A; u &C u {. Tx{A
Tv# T CT C C lH . # # u
Cx #.
C h g C #G. #bx v>vxC
A {. CT CTA uA. u eCA l
A {A A C { A. #u C l.
C Cg l A , ""> vT A hT
{ h TT eC TA TCA A # C u
g . e # u A { {xA CA uA {A Al
AhT A.'' u eTT A x #
{. T # u IA, ""#C C, A ug lA ?
#TA F C ? A #xA CA u ? A #V e
? #T hC A oAu L ? C Cu A
Tx u { ? A #T C ? #T T u TAv
A { T u ? C TC u ! C

174

C TA ChT eg#. # u C #T ChT


? v C #T Ch. # u A T
C e CT ? e e, C l# . A u
. C TvC C # TT u. # u A > ?
Ag {. > g # . # A
j ug lA . WA # TAv u. #
u > # .''
A # Tv TA , # TA A {A ! #C C
ug. C A ug l # IA, ""# u A A
# AvC l #.'' # C ug IA, ""# ? #
A { #.''
# T # TA uA. x # Z u Co
C# x l l ? T A #T
H lAu TV TAv { ? # {CA x #T
H ? #A T # hC u. x
l # C { # TA {BT, lT A
{BT, Tx{ #A {BT # Ag A T A
{. o Cx C T #T #h {.
# # # uA TAv : # A #T CAl
u _ g # #C>l
C o _ C T #uH C eT {.
TH : CA X # { :A V C
C { C TA H uA. H A
l C # sA, ""T #G { ? > A H ?
# @ TA Ah T . Sj Ch. {C su
# . # C # FC T j v # g
TvT #G. X # TC A T VTA H uA
{A # VT # #A x {A. # eg X #ZvH uA #

175

_ g U vC

A Tv #GA. #u C ug x # hC #
seA Ch.''
l-C{V : pTA # CC o C
Ch # & # {. # TC { elA A H
#GA, A Cv "l C{V' # {. # H
lA Ch el A #G. Al x CA # H
vCxA A. u # sA, "#A A #GA ?' el A
H &| # lAu {uA #]. u TC A A
# FCT # hVAu # # V C s el
{uA soA # , ""# lAu sC TAv, u.''
{ hH : _ hHA TxH # # # sC C#.
#TC { hH {A C #T u C {.
( C g { #AA l ug .) {
x {, #CT hs _A- T { #
{ V & {. C To {. A
# T {> C {. |xhC o A
A C x _ hH, _ sC # _ ; # x o
{A sAl . x -C VTT TT {.
Al lAuA TTv C e eTT { uH {. x
A # x {. pH CC u
p C TA l T CAl u x @Ah l
. { vC C C # A A CIA.
C T x { l {. _ o hHA
C { ChA. TC e Cg C C A T
g #TA # #CW e # o |C g
A {A. Sj o { l. # { K ,
sC, hC, , g #GA. x { # T
Vu g u Cu A &{u ve hT W. C

176

# sA, ""T, # T X {T ? e T x A
e u # # TA xA &T C . #A xA
u #TA VT WA ? # Ag u.'' Th #
h H, "" hChC # # . sTHA # g #
GC l { hs s {. # lC lg # #
|C #TC. # # X # ug
TC Cx. px A u {. |H >
. # xAu u CT
.'' #A # T l # {ujA g A
#C h; C #T . _ hH VC C l
T WA # e T CT W. {u uT
A # # u T eg # C C IA, ""# x
v . o # lT #e T C . # SZ x # !''
zsTH Tu C ug #H VTC #
"CeC, CeC' CT #d C # , ""e A #
C C T{ F u. v # hs
u.'' # Tu #Cv # T l, x
hC C #TA u. lC o-HxA # # SA .
A # Tv v {A. # { #ACA CC v> lA.
lC AAH # SA . # #e C
Ch # T CT . lCA FT u.
# . # T A C{ A u. lCvCx C V s
# I H . #ACu # . # Tv eC v
, sxH u.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""u'
T # AsxH
_ UlguHxV A T

177

_ g U vC

# 28
S A - u
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

&U| : _ g C u x u A p
THA T . # THG . #H TdA T
dA _ g CAl {. #u UlC W {. x
A { x el C #H CT UlC
W u. C # { . C #TZ
. x UlC Cx A C . u u T
UlC .
_ g |x TC { o Cu {eC l& sC
{, x l C A v F {A C h>v TA A. #
#A #T x u# .
(1) hvA : u AgA GAoZTC hA C
{. CT CA e # C C H A. A
C C C. _ A H 1910A uA.
{A x VT]A @A o A "# jT'
T C e. # Au C |C lxA
H AT l. lx H Th _
C s VT]A e T C v{C # CC W.
#u #ZvH # VT]A e jT T C g

SA-u

178

# hC ug. { lx# CvCA H . #


H, vC u A H # C C #C
ug # C T T l. o ex lT
UlC T #T T TA { C . # C #
ACCT e C TA < . # g u AC
& g #A u C T C C. CTA A #
. Cu vC V |C T { CT C L C
T sA x IA, "" { A C . |xA THu
C C{ .'' ClT #T CT uA eF T uA
x {HA TA s l. C {> C eF
#GA. #TA # eF T Al
#T. Al Ch uA eF A. # #
TA eF #Hx CT #]A. eF T $,
TVCx # A # eF LA # TH Tu #vA
u. hvA A < uA VT]A e T g l #
{T eg#. Al C #G C elC eg
x C. C {>v s{ {uA g A #T
se C. hvA A Hs C C #A #
vCx . C , ""v, lHA C #
e s ? TV e sTA eg# ? v C
eT. CA VT] vA {A D C. CT u G
g C #TT g C { ? {T #AC T A?''
# A A THdT ex hvA #ZvH . |Cu
C {>vA lA { #{> A # C
ex { hC u. # TA # TV > T
o {TC &TT C A H
hvH C CA &C # T A C {.

179

_ g U vC

C C hvA T C g o u |&
hC-A@ L. #u { C u. { x
A@ $ C x L {. x # : #
T $ {. { #C Th { el sA,
""TA A TA?'' C # A@ TT #d C. o
C A@ G. hvA { sD {. A H x
uA {A. # IA: ""A sD uA. A A@ .
H Ag T x .'' : #vA u FC FC C
T Au ex e # C TvC ?
< THd .''
C : C x vTA C| eA. { hs
hA ug {. hvA A uA C g C , u
{C u . TC A { C # IA,
"" hA ug { g C Tu ug { ? C Tu
{A {C u& A ?'' # SAA x hvA A | T
# { # {. u THdT #T # eg
Al x C x IA, ""#A Hu hs #A
u. C C # T Che C CX Ce. C #
T g T u. CA # vCxA R C{ ! A T #
{ Ce. {A #A h-A C{A #T #TH
e.'' # & u #TH #] C ug Au
{ l |C l. C o . C C
#TC e F}, sC u Xx |x TC {.
(2) C{CA : {T # e o T
C#. VT]A C{CA # g# Cx hvA
l . el eA Cx g {A. x # VT]u x
C ug. # VT] T {. hA C

SA-u

180

{. # ug. # - x A o {A.
&# C TA < . C T eg C #TT LA #
lHA luH . C {>v A CA. A
g se CA # #AA lA {A. #
hvA T CT C #GA {A. x u v T g
g CxC CT oA. g # h l {. u AC
{ C hvA T g A #GA. T {
# # Ch {. {uu
h #AC lA. # TA ex # hv sD
{ g hv u #AC #TA # e g #
C ug hv CT W. hv # #C
eg #ZvH . C o# hv # u A
C o C # hC ug.
(3) | : Cl # | CT{C {.T. #
#x C$ {. C.. C ug. A, l
g A #TA {. # Al A hGA. # T
C ""C g XU TVT . u A C e #
T C.'' # { C . v VA x ebA
g . A A jo se
Tu l lA # C T TA C. #
#l{ C C # lx C &FH C C
x h #] | CTe. | C
{>v T A l T # &| # A h
uT . s , "" {ChC C j
s.'' # | IA: ""A >v px # {A {
A. #{> #TTu A #g g. v e.'' # A
| T W. C A A # T # #{> A ex

181

_ g U vC

A #ZvH uA. u { # C C # C
T C. x hC u {. |C l. lHA
ug A l # A j TC C. # FC C #G. #
Th C Tv Tu A #TT CA C{T
. # | & #] {. x | C
#C ug. #u | T g l. g T
#TC T W. T se T C . T |
Cu g sC # T # T se C. CA
AC TH T se CT T {. # se A
#T l C # A s C; l
T C u A vCx {. # TC hAA AC A {A
u hA se H T | A #G. # hA
AC C MC &|A {A. Au se C #G
# A F se CT .
lAlV : # TC CAA { { C vA
l lAlu V CT | $ ug.
{ {. x | : : TA x { .
lAu T {A TT C | Av v TA
{A. | # G # C V CTT TH C C.
C uT TA C. # #TA V CTT FCu |
{ eA C T FC T lAlA V TA ? x |# A
AT . lAlu T u # #T Al T
C T C # V CTTA eg# #T A {.
{ v &H; C # uA #l C IA, ""#C |,
# {C C, # {A #Al C -V . V C
vTTu #h { V CGA b . A # lAl
C C C.'' |# IA, "".'' # lAl {A >v

SA-u

182

u C CT AA. # T #T TA R l
""{C {C lAl' {A {A #h { C #h {A h H. {A
h C A eA A V >eA {A; #hA
CC T CA {A !
s # > : _ se | Vu C. XU
se A C # { vACC #
se TA C {. x C # s .
o Sj CT u sA F T # VT]A H
A. T{ TC uCA hA FCT | #Ah >v {. A
x A V eA. el eg C AT #X Ah
IA, ""|, A s C.'' # # u. A
x #Ah &| x e {. A #X A TC
{. g x # VT] T C s CT #d l.
C # IA, ""s CT > #d C # > AL?
# Ag VT] {A. C #d {. CA Tv #uHlAC
{ , h {A u.'' |# IA, ""> A # l.
x #Ah &| eA CxA A {A. u > # VT]A A.''
# &C , ""C #TT C MC C u. C A
#C u. {A TH TA A. CA _ u CA R
C{ A TH {A sC C & A.
|# TA g s . {
TC # C o u #G # VC C # >
(T>l) #]A. Th | A #T v. # IA,
""#, # AC #G . A {T se C.'' # s
C > eg | #ZvH . { X TA
V C u T s { # _ gA VCx C {. A
>A H uA. { # #ZvH A {A A

183

184

_ g U vC

|# #T # # > T. u Xx #l&
>A H uA CC #T # > {. #
eg X C u. s H u A s
|# # > Vu C. | Ts
T{A {A. u # # s u > Vu #l C
GTVu C Ts _ Sj C {.
C A A s u #C C
|# |xA TH T C # 1912A
T u. Th # C {u FCT {A : ""# C
v o {.'' &CA # px T #d C
# u hvH #] {. { X {u # TH
ug {.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""SA u'
#T # AsxH
_ UlguHxV A T

# 29
VT] u - u
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

# #A ^ A, >C (-), . ]
{, T THC u # C # u# TxHT .
1) ^ A : -C uH C #
C Au ^ A 1918A {. A u -Ts # vC x {A, A >A A
u. x A lHA ALA #{lC A ClT
A C lA g # A C{ . A,
TCWT # &C . o TC TA
A C T{>v . g Xx A |x
l u Au o > # # , g
u Av , , # u T
# gTC v u e o $C
# {. # A { CA C. A Al {
C {A x #AChu {. #Au x x
{ x D g VTT {. C vA {A.
# TC C #C v { C # g _ou
# C ug $T u C H #]A.
C h { C e g C {. $TA
H C g { C ug # #AhAu #_T{ T{T W u

183

184

_ g U vC

|# #T # # > T. u Xx #l&
>A H uA CC #T # > {. #
eg X C u. s H u A s
|# # > Vu C. | Ts
T{A {A. u # # s u > Vu #l C
GTVu C Ts _ Sj C {.
C A A s u #C C
|# |xA TH T C # 1912A
T u. Th # C {u FCT {A : ""# C
v o {.'' &CA # px T #d C
# u hvH #] {. { X {u # TH
ug {.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""SA u'
#T # AsxH
_ UlguHxV A T

# 29
VT] u - u
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

# #A ^ A, >C (-), . ]
{, T THC u # C # u# TxHT .
1) ^ A : -C uH C #
C Au ^ A 1918A {. A u -Ts # vC x {A, A >A A
u. x A lHA ALA #{lC A ClT
A C lA g # A C{ . A,
TCWT # &C . o TC TA
A C T{>v . g Xx A |x
l u Au o > # # , g
u Av , , # u T
# gTC v u e o $C
# {. # A { CA C. A Al {
C {A x #AChu {. #Au x x
{ x D g VTT {. C vA {A.
# TC C #C v { C # g _ou
# C ug $T u C H #]A.
C h { C e g C {. $TA
H C g { C ug # #AhAu #_T{ T{T W u

185

_ g U vC

#AA #T eg #ZvH . x A Cx g oA
{. C g# u $H u A _C TA H
uA T { T. x x A g {
{Tu CH x {T eg#. #u C x IA,
"" gA H uA {A # # CH u #
AT u.'' g# # Ag T #]. A,
H, Zv Vu W #TA H |xTC
uA {A.
# H : #TA #TC # g x # H uA.
ex # {CA # u Cu {u
A # ACA sH . A { TA AC A
g x D. #T HH #T x
IA, ""#A A A {A # Cx #G A. #
#{A A C C # T #T ?'' ,
""C C HA F lTTA .'' # # IA, ""#TA A #T
TA g > u.'' # IA, ""# A {, sTHA
> # {.'' x &C , ""sTH g T hC
u. T > Th g { x # {CA
# s | F u?'' C # sA,
"" #T _ ?'' # { . # # #Ah A CT
#d #. #Ah A CA ex g v l x
AL. #Ah &|A x s e #
T {. CAu { A {A. #u C
eT W. # , ""{T A . #C #T
.'' #u ClCT W. ""# T CA g Cx{C
u. l C # vT.'' : # #Ah >v T

VT]u-u

186

FCGA. x #Ah Av T &| T ACAu s u


{. A {. l . # sA, ""C #
VC # #l& VC # A A FC ? CC TvC C &C
.'' # IA, ""A |x FC .'' #l& VC #
u TT C {. x C # VC {A #
lx CA A. #l& {A # { # ug #
TT .'' T # sA, ""V T C #Vu u ?''
x IA, "".'' # sA, ""C |CA > Ae u CD ? {CA
A s se u C ? C AA R u #T Al
V TA s-#vH u uA ? # TH A ?'' x # A
s . # : ""#u T C A eg# ?''
A lC CA H $ el. # FC g
eT #d C. TA x eA T x uH
C e. x vCxA T { A C #
u. #C x sA, ""# hs T l . #A
T A {?'' # IA, ""A A # { {A T u A? C e
s ChA C.'' #A T W #
. CI. A lA & sA h A u
# # x >|Au el l.
# VT]H C TvC CT W. A
Tx T g lA {A. { CC . A
T lg # #ACA vCx v o & . #
H VT] {A x A u ZC C sv {.
{ e e #C A #G. C #
g AlT #] u C {uA so
#TH # u T CA Co. T #TH

187

_ g U vC

#A : ""#{ |xA #. CA x C.''


A { L x #s #THu Vu
{ C ug. # # A x CA LA # A
#lT {. sC ug # A #THv CA # |C
ee {>v l # #Au C{T W. o C
lH vT # x o lH vT A
SA # uA X #]A .
2) >C A : A^ >C A
o {. u 800 #Al # T # C lAu ""_
gu '' _ Tg >C Cv l C .
o# lAu TAvT Ch . >C C # C
C CXA T {. x e sA C A eg x
{A, ""# THA C l{ CC u. u #T CXA
ug.'' #u C ug v>R . u {
# C g A H H. C T u x T
C CXA T x uT v>u C C{ .
C , ""C C { CA _ Ch # C
u # {.'' # |C g # A #].
#A CC CGA # CXA . h CXA CA
{A. A uT sC H { #TA WA. u h CXA
TA A A. x CX # { e {TGA
"A h CXA u , h CXA {C C{.' #u
& h CXA x # AA u. # l{
hC { A u # TH u. #{> TAv#
ChTA sA@Tx # A #x _ Sj CT { . e
sC _u v> C{ eC Ch# T #x {
#TZ F u .''

VT]u-u

188

# C|uCT g C GC jA C
C {. T uTu CC C {. u #C
Ce . A C { u T TA . T #
TZT {Tu # s CTA j C <
. C A #T Z { u {. j
lC { u x A {A. x #A
AA sCA u {A. u > v> u {. < uT
#l& AC T {A VT]A h # IA,
"" #T C $ . #u A
u ?'' C g# &C , "", # s ? #A
# AsxH _ .'' # VT]A {, x h
C # A C #TA #GA. o C
#T # {.
3) ] { : C ] { C o {. #
TC VT]A # H g IA, ""A s l?'' {# C
vCx IA, "", TC e
CX x C?'' { lA g TA vsA T T
Xx u vA A T C C { A #Ah
&| lg. u # VT] {A # hC ug. x #TA A
C T x < HA. WTC #T # A C
Xx u T uA A A
# #Hx CT sv h . C g sv x
TV x T {. u Tx ug. T T
#T. u h ug # sv x A
u Xx #Hx C. { _ xC u
TA C C T CGA # # { #

189

_ g U vC

hA # g TV {. # eg TH #ZvH uA. u
# vC hg #G C ] { #A C CI {.
VH T T u : # TC ] { $ ug
{u VH T T u C seA ChA. #TA
C C # L, e {# C .
C g H C Xx C. # hVA s.
{ H. # {uA # A eg
CI. x {u & C. { IA, ""#
& e #. { C u Ag u
egA. Au C{ # {.'' WTC #T
VH T T u { #] # CA A TxHT
GA. #u { { C u. TvC & g C T
&A # & # . x C # sC , #TA A
{ #A u.
4) T THC : {T # u _Tx C. T
THC # l{Vu C hs {. # TC #
< g #G, # C-kx- sH#
{ # {u e C sH {.
VH C T C # & e < #T #u
x # < H. # < g hA s. #
# TCT $C { AG # <
#T TA C. C TCT {CA # IA, ""
# #A? # # ChA. A # v
#T C { # .'' # TCT
u v l C < TT so.
C T , ""# < > v u x TC

VT]u-u

190

. x , A # < . #x ACA ChA. A C ACA


Ch A s C.'' # # IA sT g {>
v {. g TV & #lC u T W A hC
_ # {.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""VT]u u''
#lx # AsxH
_ UlguHxV A T

191

_ g U vC

# 30
T - u
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

&U| : o , AC _ gu #C
VC . _ g Hu T {CC . TH A C
. CAA lHx {, x o o Cx lx
Cx CTA A . A T{ o #H CTT {
. A ACx g h # T{ {. vCxA
Cx CA TH u #TZ #l T . T
Vu px x vCxA VCx C C #T ,
HlAu TAv # A lA . #x b{ {Tu
o Ag hC u. hCA lA #x {T # x
#x x _ g #x C u. _ g
S C u VT: TT u #sTH
] u .
o ex _ g sC C . g TV ]
uA o #CT . _ gA VCx C V CCA
v u A-H . #T lC _ g C C
u {A # gvC lAu h o A. {C CA
#T lx o {A #TA { u g A ? x # C _
g# & g {T-Zv> H . Tx u
Cx C d oTA C {C {. u

T-u

192

C g A v> CTA Cx {A. u # V _g#


C T VTC . C sTH g b C {u #
T ug . u C e WTA, {A A A.
v # u # TH u, x T # . #
# C _ g {-THdTA H u. C
CC## # u TAvT {. #{> vvH { x #C _ C . TM, o, _ A T
lxC # u# { l. C C WTA o
g# C lx . #d T gA C o
. l{Vu# A # X ] C. {T
# u {#.
T : T lA T #
A ]Al seC {. g A u #FA
|Cg Tu v { u. u :h u {. u
# A ACA g hC Tu V C. # v>Au
o CT #HT uH C. ou uA
# C VT]A H g IA, ""A e. A CA v
VuC A u.'' # #TA sT $NeC { x
# {A # el l. # T # x {
TvCA l. T # AZTC (T) { #
AZTC g { C. :A T{ V C
C^A , C^ C # # HA l {; x
v ug {. #u |C #G # :
#HTC V C # C { v C. #u :
# VT]A H #]A # IA, ""A Fl AZTC l
{ ? # C _ g uH.''

193

_ g U vC

#u TvCT W C # oC TA # A
H C CTA ? A H # uA # A #lC gZTC
# $ sC C . hC C A u #A gZTC # .
A u. e g A { {A e g AA H C
# s g . A $ { x g TA {A
H TA {A ? @A # AA x $ T FC A
u. A H o T #C, T _o, o
$ T TC sC u . #u u T TH C
x C . # x # uA.
: C A A v> C { A
C C # #u A #T v. # #u
#Al C o {. #x Al C
#G eg#. TA hs A . C T TxA
]Al # " e ug #
C C T C vCx C.' A TH
V &C hCT C &. T # Th x
" # H {A qAl vA V
vT.'
# sC ug { # CT A.
|# T # # T C #
sC CTA u Tv A. C x { .
C u l # x sC CTA s l. # #
TH ug lA {A. #TA CA # D e #T
# C. u eA x { T vA A {A. u A
C{ g # x eTGA. AlA Cx
C e# IA "C C Th sC CTA C
T g# Tv #]A . x x sC C u. u C C
C C . { # .'

T-u

194

# T # { C # #T. T
TA CT # { # vA V e C
CT # A g Al x C # V e
CT VTC C Au o CT #C C IA, "",
CA q_Al # .'' x # Tx ]Al
AC g H C e # e #Hx C
#TT #l{ H.
u Ce g u Ch Tx T L
# seC C |C #G. #
H T l {. A Co L.
# T # elel u !
|C #TA x u oAu #T # #
sA. ""{A Cu #TA A.'' #TA A .
zA {. # g |x T C
# sC C x u C #TT L. C
{>v A l # Al x C H CA
#_ T #Ah ug # v vAv C{. v>-A
uA. A uA, ""# T # o {T ? u A
, u ZC H, u g A &vH, A H CA
#A h uA ! C v # sC ug # #ACA #AH
el. # H { x TxHT ?'' S _
gvCxA v> C{ # # x &vC o {.
A { #A u. Cu x A AsxH Cx
VT. v>-& TC l # H h . CA
hu C T C # Ce g &-#TH u
Tx l.

195

196

_ g U vC

C{ hvA : { Cj #TA VT] eW


|xAhCA vA . # T hC { x # { X
C{ # #d C, ""A C{ e. > hvA |x {u
e u. T.'' { Al g C{ l #
hvA A #]. # A hvA x #ZvH
. x IA, ""{A C #C s { A VT]A #T
# C #T T #d C. u {A #TT C
C {. x #A |A u u hC T C C
. v.'' # # AlA C #G.
hvA A H C { C u. # ex AA
C #A u.
Ag Ae C : # TC C Ag Ae
px VT]A A H # {A uA, x
{ s {. u A X H CT $ el.
x x Ag hC {. u A CTA # s@A
{A. x #u TC TH C C C , TA
# SAA x A. T C CV C C FC {. A
# A x eg. VT]A h {A v{C #
CC #T {. u C. # C
g # s A. u C C l # #A
A CI.
# o H #uH C T { #
AC # ## sC C {.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""T u'
# AsxH
_ UlCguHxV A T

# 31
H -{
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

&U| : #A $ #lC TvC g x


x A VFC . T u : "#A v
: l:' lT _x lA IA u . # e g #
TvC #T A A e T A u .''
#A #x x g CA v> CA , #x hC u.
Ag CxC #x A -v> CA { . u #A
g TvC C ^ u T #x #u T T eg#.
Cxu A VCx C A g CT #x h
. u # { s T #x A@TA . o AA AsxH Cx
# Sj hCu THd A #A #T C
{ C. #TA SA {T eg#.
1) TA : TA # A CTC
# L. lHA A A C #G. #{>
{CMC T VT L, CTC {
x s. VT# IA, "CTC lAlu Av g sC . #
Z# TxHTA x IA "A CF ; C l&#
; s A VTT { . u lHA
{C C .' # TH A TA C u # #
TA A TLA. A g Al x H. C #

195

196

_ g U vC

C{ hvA : { Cj #TA VT] eW


|xAhCA vA . # T hC { x # { X
C{ # #d C, ""A C{ e. > hvA |x {u
e u. T.'' { Al g C{ l #
hvA A #]. # A hvA x #ZvH
. x IA, ""{A C #C s { A VT]A #T
# C #T T #d C. u {A #TT C
C {. x #A |A u u hC T C C
. v.'' # # AlA C #G.
hvA A H C { C u. # ex AA
C #A u.
Ag Ae C : # TC C Ag Ae
px VT]A A H # {A uA, x
{ s {. u A X H CT $ el.
x x Ag hC {. u A CTA # s@A
{A. x #u TC TH C C C , TA
# SAA x A. T C CV C C FC {. A
# A x eg. VT]A h {A v{C #
CC #T {. u C. # C
g # s A. u C C l # #A
A CI.
# o H #uH C T { #
AC # ## sC C {.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""T u'
# AsxH
_ UlCguHxV A T

# 31
H -{
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

&U| : #A $ #lC TvC g x


x A VFC . T u : "#A v
: l:' lT _x lA IA u . # e g #
TvC #T A A e T A u .''
#A #x x g CA v> CA , #x hC u.
Ag CxC #x A -v> CA { . u #A
g TvC C ^ u T #x #u T T eg#.
Cxu A VCx C A g CT #x h
. u # { s T #x A@TA . o AA AsxH Cx
# Sj hCu THd A #A #T C
{ C. #TA SA {T eg#.
1) TA : TA # A CTC
# L. lHA A A C #G. #{>
{CMC T VT L, CTC {
x s. VT# IA, "CTC lAlu Av g sC . #
Z# TxHTA x IA "A CF ; C l&#
; s A VTT { . u lHA
{C C .' # TH A TA C u # #
TA A TLA. A g Al x H. C #

197

_ g U vC

H-{

198

C IA, ""# A j s. Al Ag
u.'' VTT hC {. u :h-#VTVu u
# hsxA l # vA {A eT W. # TC CC
{. |x A #T TT C A s C {.
vCx {; #Als g vCx { # u
{ u #Ah l {. { C #C vA l
{. # C C A l Cx C
Ag {. u # Vu TA lA {A.

TAvGA. e Tu VA C >lA #AA x


lTTAv CA H. ]{ sCA H. ex hs u l
{ TA WA. TA #T C T CI # T
FC hA uA s lC l. g {u # A
# T Ch sT #d #. #T C H
{ #A Ce #. W T u C l C
TT. # # # A TA { C
Ul-o lH so {.

CA { C, C ^u C |Cu
l #G CA _ C . #u lC u # |C
_ T $ ug. x Ce TlC C
{A. u {uA l g #G # |C T Ce
l. THd T hC {. u : ""e C
&C # > ? lTA TV #T
Cl u. C g # u { u C{ e.
TA { vC . Cx A . Ch, vC A &
. TT Xx . # { x C u # .
# u C { C H eT. A
vC # _{CA Cx C TH u o h u .
Tu A VCx C A CC { C . C
l bAv { . u A #{> #G . {A
{A A A A # #A T{ .
lTA # u C # x #TA lTA x
Cx CC u C. C C u, CA :h
u. C x # u. .''

2) C C : C C # o
{. lC l A T C #G
# CI. ou ug # A T C
# $A. C # C A #T V^lj g
C{T #d C. u u sC T C {. x
# T lH & { #T hC {. u TvA
_ Ch V^lj l. TA x Th CT #
#d C {. # VuA AC SZ, VT , h {T #
#A #A SZ eg { C u. #d hs
C -l T A. u { # H uA.
C #TA H A VT]A u . x C
H Au elTVuA #G # H uA. x
e #T e. C H C s x eA, ""#
# sC ?'' # IA, ""CA C A |x
TvC {. #TA CA #VuC A CT > #{>
. A # { x {u Av BTu {C
g CA # C {C u. #C { A #
> CA e { A {T C e eg < C.
# TV > #{> .'' # # #T sC uA

TA #A #TA eg # # &
G {. C "CT' l #TA eg "CT'

199

_ g U vC

V^lju T A^ #TT L. u C
CT T l C -C C C lC {. u
{. #TA Al # A T # x L #
sA,""C oA TA ?'' C IA : ""C''. C , ""
{C C C # C . C #{> C , u C
TA > sF CDA .'' C # Tu C u # T
hVAu j #T { T # x A
# ug l. { , L {. l VAu &
A l C{ eg, x h {. # Tv A C # A
H .# A^ |C #T u { Cg : C #G
# #d vCxT C A CI.
{CA #TH # AC l.
{ sC : A #T CA uA # {
{A # . x g A u { Cu v
> #{> # . { vACC AjCC C { C
1909A { sC A {. # x |xTC
T C. sC A &C _ { # { A &C
{. { g T |xTC { # A
H C T #l{ C. T C C T C u : 1)
px C$ ; # 2) CT lC ACA .
TAel # C Fs ug. C #uH { # px
#G. x sC # sC C$ C Ch
. T # #CA sC &C A A lC ACA C #
AA H #GA. C CA {A. # C sC
ug. u sC hC ug # #T #T u WA
gZTC #TC . u C C A # #A C
CI. #A #T l T

H-{

200

H lAu TAvT l. >l |# C{ A vCx A


{A. hC A {, ""# C, #xu
#l l. {T H uC u.''
| : | u # 28A #T . | lC l C
l TH VA e. # x A g |
C F} T {A. sC ug C #AhAu #A TIA
{A u x F # HG {.
l C F} uC x s { # A
#G {.
x Ul C A |x eTA #T x
{ # {. >{ TA sC x Ul #uH vCx T
#GA {A, u {T A.
> { : { #l& T CA #
# T . # lA #T A CIA. lA j
s A T A TC jT >{ l A CF C
C {. Ag Gu {. CX x CT
ll g g T &|CT A lC vT
{. x # A{ G T { { & H x A F
lA. #TA A #GA. u # x g #
C #G. >{ Au Ch lAu v &H #
CTe CD. # AC >{ Gu {, u A C{
{. u #ZvHu e {. CT#
g >{ T C. Ce g #G. luA
{>vA u #Aeg l # uA vA Ah A.
# S C luA C v >{ u eT W.
sA {T C x TC uA Zv ug

201

202

_ g U vC

l. C eg CT u C ug CT W x A
TvC x #T. A{ Clu {. #A
#G {. vCx {CA TA { bTAA
lx # x A. # >{ CT l TC {. u
TAu o uA _ gvCx #A #G. A vCxA uA
T g x #TZ &C u . bAv {
#T h #A () ?
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""H {''
# # AsxH
_ UlCguHxV A T

# 32
l {-TxH
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA^A :
UlCgu :

&U| : # AC #ZTu TX T ; A
s l { >v # # v . # &Cv
F ; A x lx T u , A AA $^ T ;
A H sA # l AA , A , #-#A,
#C # A # lA ex A u. # Sj sT #ZTu
TCW kx {u ] x l lH h ,
C vA A FCTA A u.
# lH T UlC { #TZ C . l T
T #lC T-TAl > # x C Vu {>v
u. lHH u { #uH {
lHA #T h-C #lC {> A T A u # A
C . # TA # # u C {, v
#ZvH ; A _Tx CTu _-o-o TH .
# { u : # TC # vC x H V u
# lAu # C {. # # p VTT vvH
CT W. #CA # : ""#x # T # &C
CT eg#. # &C #C ChT eg#.'' C e# IA,
"" C A ChC h u . u #x v> C
u. ACA #x T A Ag u.'' C e# IA, ""AC

201

202

_ g U vC

l. C eg CT u C ug CT W x A
TvC x #T. A{ Clu {. #A
#G {. vCx {CA TA { bTAA
lx # x A. # >{ CT l TC {. u
TAu o uA _ gvCx #A #G. A vCxA uA
T g x #TZ &C u . bAv {
#T h #A () ?
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""H {''
# # AsxH
_ UlCguHxV A T

# 32
l {-TxH
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA^A :
UlCgu :

&U| : # AC #ZTu TX T ; A
s l { >v # # v . # &Cv
F ; A x lx T u , A AA $^ T ;
A H sA # l AA , A , #-#A,
#C # A # lA ex A u. # Sj sT #ZTu
TCW kx {u ] x l lH h ,
C vA A FCTA A u.
# lH T UlC { #TZ C . l T
T #lC T-TAl > # x C Vu {>v
u. lHH u { #uH {
lHA #T h-C #lC {> A T A u # A
C . # TA # # u C {, v
#ZvH ; A _Tx CTu _-o-o TH .
# { u : # TC # vC x H V u
# lAu # C {. # # p VTT vvH
CT W. #CA # : ""#x # T # &C
CT eg#. # &C #C ChT eg#.'' C e# IA,
"" C A ChC h u . u #x v> C
u. ACA #x T A Ag u.'' C e# IA, ""AC

203

_ g U vC

C ; CC ZT . u #x
TT CT eg#.'' T vu x, > C g IA : ""VA d
A . #x #x H eTT # lCvCxA {--Avx
H CTA eg#. lC THG ; hC #C Sj
_ C .''
#T vvH C # vC T AlA lC A ChT
W. x g { T VTA u # h CT
{.lHA # Tx@C L. x IA, ""{T C ug l . C
sC, oA TA ?'' # &C , ""AlA CT.'' #
sA, "" CT L ?'' # #uH{ && T
#]. x # # CuH Ch eg #T. : ""#
Al TA sCA eb T C FT ChTA eg#. #T @
AlA C u T eg#. #T hC C
TlC Cx C {C u# ? C l]
T C. x , C , x #, #C C #
e. A sC-C Ch.'' x # TH u IA {A.
x # TA C C v L. #C e {
C u, # A AsxH ex# # #TA # {. # T
Al lH TlCA {A. >vA |C A @ #A sHCx
x C #T A {A. u # lH s # A Th
# hs o. #A #C C # Au & {
Vu #G. Tx@C # : L # x FCu IA,
""C {C C TZT ChTu C lH s.
C A v lH TC #x C
. sD Ag F ug A u. lHA gZTC $
T #x g A u. g TA #Ax A TA
{. C x Cu TA {. g C #x

l{-TxH

204

# F{A Al vK lxTA.'' #A x # C ChT { # T T IA. # { #y


# Ag lA {. u FCu # #Ax CC C # v
L. x x h T vT W. # < {.
x {A sD-CV {. # Tx@C # u {A l l.
# #C e T { x # l
{. T #x # lx{ v e Tx@C #ACA {.
u x # C hT G {. TVTuH e C
ChC v TM . #y VTC CT # d]
& CA # > A. u > #Cu x # C VTC
H. {A # x A.
A ## lC #G # #C . x
sA : "" CC v {?'' # A {A TH > {
AGA. C lC , "" C e #T ? C eg# {A
T. x {A Ag {A A _ { F u.''
x x A {TA A { # CI. x > sTu
TA # #d VTC. lC # sT C g l.
Cu C l A # sT A @ Cu sTA >
G. xu x F} >v CD; u C {u x {>v
{; C jA x {. # T v l. oA
l g hC {. -C | (|=Av ) lC
#G # {C j sA, "" TA WA?'' > &C ,
""{A C #AA {. > #T #AA TxH C T shH
oAu C ?'' C # &C A lC { C u.
h> # C TA u. e .
v A Ch T u C A Ch {. x A
\. T AC # { ! A {A s l. C TH

205

_ g U vC

Cl-{ AD. {A {o . # uA l @
A eA CA. C C #Ah #A
hA C #A TA lA. #T #
{ ! A # TC x T CC h {u FC {; C
lC CA THVT |CC, TH Ag . C C $^ x
A Vu ex C #AhA ^ ug lg { # lA.
C S C lC C ^ u {. # lC C
sH . A Ag {A ex {. A CA CA
A A. # > u x H.*
"" AVu#A vZA TC . d]
A e u {, , TlC A hvH ; x #A
VT u . A lC A l] d u C lH g
{A . H u vC C x #ACA {
u. #H A >A { . uA {A u.
#T AVu# ? #u A u ? &C
TxHG C lC . u #
T #H uA. C oA T TA A {. x C TV
sH V hg. v V # l Av #T A|
V C MC h #T C C lC # d {.''
"" vCA # H {. oA TT T u oA
TA #A ex {. e d {, d lTHu Fg l
{. e o {. x gZTCA AsxH Cx VTC A {A # gZTC
H{H # {. TTTA vvH CT W.
C gZTC T Z # g { T d C
#C Ch ## gZTC A .''

l{-TxH

206

TT u TCW #TC g # vCAu # {.


p #TC {Tu g Z C " x x g e
#T shH #vC { ?' x #uH
# e #CT SA hC # TH x {A.
gZTCTC {. x #-p Sj u Tx@C C hg
A CDA {A. Tx@CA #y VTCT Tu x
T :h u u lC T d] T #AT x #{>
GA . u lC #T u T H
# _ (C &) #d FCT . vA
. v T #H uA u. $^-- #
{>v A u. H u # TA x # TA
#x { CA u. A lC C . H-#uH-
VT T x X lC {u .
g CCA |x #T. e# #T T
eT C. Ce#, #C-&CT, H , A#,
l#, l # HuH #T. {C (jj) x
#T {C C { "g Cx
FC .' #A, s, Al, ex, uAu, C u Ag
exC #T. C C. &C IA
W Tx@C x #G # WA hA x x . {T
v u {#.
_ lh # &T : &T C {
e &T CT {. CuH] oAu u ?
sD ] u u. u # AT eg#. A,
CA hCA BT { vXu eg A, g u >
lxl lA ? u lxA _Tx CA. sAA, {A C #Al

207

_ g U vC

sCA x # { VTVu { C o # ug
. u &T C{TA #lC #CA TA CA u. {
u hA {C #CW .
# o _ g C u x
g _ lh C C |C #GA. x T &T C{
vCx T Zv C #GA {A. #l
{ # C {A, ""# { (l) {TCA {A
&T { CT &. sD C{TA ? {A #{>
A, TV?'' T C e # g #T VC C
vCx . C # IA, ""&T CT g C
? |C e # Cx T C hTT # A x
h.'' { {TC v {. _ C T HA sC
A {A. u C g Cg C TA {A. # #d
C {. #u _ lh A TA A # #d
Cg CT . A x . T u !
CC : # x v T { {.
""{A { C C A -FC l l. A
CA C LA. > hs . CA # {. C
{ C u. C #l& e x C C l {. { Av
, e # e j { #
# x CA xA T A {A. C {C eg C C
C Ch # C A C. sC -u | u h
ChT h u # CA {A. > #
#A CD. x # |H A u # #sxH
{ #TA {A {. x C CC gZTC # #A

l{-TxH

208

. l T x u x gZTC
e ChT {. C CC { , "", .'' x C
C x #T { , "", .'' {A {A A g u AA u.
C CC AC CsC C # Cg e . {A {A A,
""h # # lAA lA C & e#. TC W
# # T A |C C TA eg#. C FC, C lT
-, C CC T T C . C A? { ,
u # ZT {T e . #T FC FC
{ #T. {A A e& A A A A A H { {C
C . A x v> C{ . #
CC# A F . g CA Tv VCxA Ch #s
h .''
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC "lC { TxH'
# AsxH
_ UlguHxV A T

209

_ g U vC

# 33
& - T
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

&U| : {, A, #x x C vCxC
g#. Su #x A u # vC
x sC u . TAu x #x |x u
BT #A . A CC u. #
A x A TA #x T # u.
& : _ u Xx # #T # u
l A # {. Au #hA
sx A hC. # A sxA Ah # sx
C Ch {. # sx #R Ch & { #
Cu T u o # & su {.
# & MC # { ? & MC
eTT $ { TZTA # {C hA VT # Ch TA
Xx . AvBTA (#uHU A A) # CC | l lG
# Ch ug . #A # { Ch ug # T
VCxA ChT hC oA & T{>v. T & MC
{ p # l y . # lA -V g #xA u. # ACA #x # #G # # A
# TA . Th #C x |x #T
CC |x Cl & T . # & u Xx

&-T

210

T TT u TCW o v eT {. &
MC TT # Xx MC TCW . # T T
AClC CT VC . l Xx #
TT & #; u o C & C
u C TCU {V s {. #AA #T {Cu Ag l x
hC. #TA # l C Cl l {: ""C C # #,
&A lA '' & T &CA x {.
#CW, A, v>o # #T e & T .
T TV ]A & { C . {T #x &-u
CA C#.
T> Ah : Cx C e o
{. CvA^ T # o A C C {.
# TC g C #G # # x C H
. C # e IA, "" C C {T C CT
u, VTA A C.'' # x C A #A_
|, C vT l. # TC # Cx T>
C # D-#I uT l. #T A & #C .
T># Ah H { A & | . u Cx & C,
x {. u s Ch v C #
& lx T> A Vu u { Vu |. T
| l Au {u g T u lg. u
C #A u.
lA T (]l) : # TC A^ # o hC #T
{Cl C{ ]l u . & {. u
{ vACC u & T # x . {
vACC {A x CVA L, x & {.
u x CV Cu u s g A C { v C.

211

_ g U vC

# s u A l # #. #
g # o #. x o A {> C hC
Xx { s & C A H {
{ v C { Xxu TA x ug #C uT
W {.
eC vC : 1904-5 A { vACC h
A eC C {. Vu Cu -T g
sC . g s #TT {. s {A Vu {
lAC . # x T v C{. { x & H
x A GuH lA. T A VCx C { v C. CA
# ClC T #T, lC T {. # ClC
hA l TA {A. # { T
l & T #d C IA, ""A e lHA eC #
# & u #C { .'' ClC IA, "" C
, A l Cl sC u #
lTu eC sC g . Cu A {>v?''
C # hC #A IA, "" C v> CT u,
lTx ug .'' # &A A u # lAu #A # T
#C Cv #C l C hT #.
ClC Tv C _ Ch Cu L # lT
C Tl {>. # T hA # CI {.
sA@ {. A ""C lC T x ?'' #
g A ClC AL. u #A u. #
TC x # lT {. g ClC IA, ""{A
lC T A.'' C # IA ""eCu l g
{ T . & | e # C Al
g #G. x A Al @u . Cj #

&-T

212

C {>. lT | x T C u x-x CT
Al A AD. | x A # # x #
lT ClC T Ag V CT #l{ H. lT js
T g T eg ClC { # A; u
e V CT C {. x lT IA, ""{A ljT X
{> A. { # A A . hTA Ag A ChT
TA u.'' #u # x V C Al e Au .
TCA eC {>. ClC T |A AlAu &H #
u TCA #G C A Al lT g {A. u
#vA u. vC C g sA C |C , #T hC
. u A g ClC #hx # # & u #C
{ {uA s. # T g Vu |x lAC {.
|CA v>A {A. { T x ]A
& Ah T # u # #C lT sv C.
{ C # A WA # u TCA
ALA Z T lg # h s ug lg . C
ClC lT e Al u A T C #C
T A C { #vA u. lT V
C g A {A. T Cu g #TC T
hC x {.
( : ux T C _ .T. T {
_ CT u C ClC T # { e s hC H
# A h u lA e A h g TH
13, #A 11, 12, 13A l C . g_ .T. >{VT# x
# 1) g 2) { vACC 3) ClC T # x
1935A . 1-5, . 15-9 u . 1-12 C e s lAu
"o #T l-3'A # { # . A ClC T#

213

_ g U vC

v { hT :
# { # G # &A A u #C
l #]. # T C h TA {A. # eC
T #d C # A { & u #C {>vT
FCGA. > IA, ""C ; ClTu
lT sC . lTu eCA AlA Ag u.''
C , ""# g C{. { TC {. {A #
&. A Tl {A {> # C xx
Tl lT &H. # T ]l Cl T T u {.
u hs . {T eC TA {A TvC C {.
A # CA A, | sT g C #G #
AlA g l. W. lHA lC > V
H # T{ TC # eC {>. # T AlAu &C {A
|A l. x #T eA Al {AC g #
u {.''
CxCT : o CxCT A #A A
u. x { C # A Th H CT
W u {. 1918A T x TH x
C #TT $ C. x #T o {. { T
A {C u # |xA T , x Ag TLA {. u x
TC A CT AA # C VT]A A H uA.
# # ACAu #A IA, ""v> C .
u CA uT l. #TA A lC ug g.'' # #
VT]HA # C CxCT e ug l. {T
T # u A { {; u T { ? # {
u ? . #TA Ag u. TCx
u C {. # TC x C u g

&-T

214

x Vu g x # x &C . {C
# v o l A H g A # .
#]{ xa : 1917A _ #] xH C
ug. ux ug. A { # #
#, x se CT A. A v zA s {A.
# F}, vA u T C # # TC A H u
# #ACu $ {. # TA >TA eg# A
sTH H h A H CT CC ; A #{> #
SA ## # :
T C : T C Ag # A {
o, u H # C {.
1917A { TC C #G # x H. C
, ""# x {A A vC THu #hA A.'' T #ZvH
{A { TC C #TA A # # {
{ ? x TvC CA #GA vC TH C > AgA
x H {. # A Tv hC ug u x
A IA, ""A T THd # THG { ! o C T
C C ! > F CA. A # TV > g
#TA # FA H X H {A # TV x
eT .''
{T #]{ u {#. uxu TA TA uA.
# #T l FCT # {. lC{CA
T C |C # FC #G. v{C{C FA
CC {. _ xa u # FC sA,
"" C g ?'' x IA, ""{A
#dA T A. {u C hC jT

215

_ g U vC

#G A. Xx T.'' g# # Xx # # FC
&A A A #]A se F ChT svGA # v
l. {T g # A _Tx C.
TAA #] | A Tu #l g {.
u T C |C #G # u FC T
A. A uA FCA H uA # Xx #
#] . u IA, ""{A |C {
u #A #, # T FC A .
A x C x L {. u |C #T
(32 #A sh gZTC A TA eg# #T
#d TAv {. #] #T L.) T _
v e FCT l. u l C CF @u #T #
x . Th #] A uA C |C #T FC #
{T eg#. v{C F {. FC {u AT
Xx l. #]# # #]. : FC Xx l #
#]# e #]. T x FCu Xx l # #]#
v u & g x #]. FC { T #T IA. u
|C #TT IA # |C #T #]# x #]. #
T L, A A h # T lx C
C #]# IA "{T .' FC #T IA.
#]# # # FC C T #] #
v l. #]# {A "{A u #A #' # FC #]
u g l. # VHT C T
# l. # T #A T C o svT . #A #
kg x T #] {.

&-T

216

A &A A #]# VA A u Fs Ah#


u #X x {A. C l C # T x
L {. # & u o hC {. #<T
{C {. A lC A v {.
FA s # # & vC . lC u #
#C T u Tl T. T # x u. u
W V C & l u A Ah #
T # .
{C& xH : 1917A lCsxH C ux
{x _ {C xH C #G # A TC s
u A # Xx #. CF Ce g A
luA &H. TA "{ # T Xx #A' #
A uA. u T {. A # IA
Ce lg . TT C u. Cu |C #TT
L. lHA &C C AC H CT l. C #
AC CTe #AC A C>{ {C {C& #T
A A A IA, ""C # # .'' xH #ZvH
# hu #]. A # T
Xx #T A H { C>{ {C g
C u TA # #ACA uA. A # #
# T C # TA # SA .
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""& T''
# AsxH
_ UlguHxV A T

217

_ g U vC

# 34
& -{
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

# #A & {A TxH v . { C lTu &


T #C T A SA #{A #]A .
# C e : A lTA # lC
C C{ {. vC TH e {Tx X {A A
{A. ee & # C C# C e. T
Tj x C. A F u { :h #A uA {.
#u A # V{# g T { T { # IA
"C g Su |xA H . u C
g e#.' #u g A C #GA. Al x
C C # C C vT T u
#C C. # #ZT # IA, "" #
#_ AlC, #C #A l A { CT
TA C{A u. {T v> C. &C & le. # #TA
#C ug . lTA _ Che. # u. # MCg .
#A luA vC C Cl h u # A :h #A
#T .'' # C Tx C {u FCT C u S
C. a #A u. & lA H T WA. u {A T
#C ug l. # & T u S T #C
u eg #C # |C l.

&-{

218

# T ex # C C #vA .
g C Ag A lHA C A H CT T
$ ug. x lT u { C g# TC T
C A @C CA {A. u C T TvC A TL #
Ag l. Ce T #lA lTA < . x
AgA &C &C x C #T #G H ""{
CA _ u?'' #u T C TvC # C
T < . AgA # v T a T {.
T &C {. u v C TA T ChTA #
uA {A. A A CX CT $ C C , ""e #
a # e ug e {A C g.'' # TA #
T x A # A H T a T &CT A #
A "CvC H' uA. < H C C l. A
H C vCxA Al x H. # # #T #T
C o . vC { A C # A &#TH T |C #G. # hTA $
TeC ug. # e H { C A H
# A vCxA A.
. g : . g C o {. C
v {. g (#uHU g) T #
e Tv C u { x {. A . # TC
. g T H C . u { X
x IA, "" { u , { u u. # CA
CA. l g H # { # {A A A. x
g C T #C C C # A C # C T
A T{>v , u C A u u lTT C{.
#A CT g T C.'' _ X g

219

_ g U vC

# T C C , "" {, Ag C {. HA
F u lTg g sCA u. -# x CC
{A #{> A x TV lTA eg# ? h C
#{> g #T. TH C{ #TA CA.''
# VuA g A G # x
FC A . # # IA,
""u #{> sg e # #A C. v & l A H
lG s ; #x h-:hA Cx #xA H ,
Ag #T { C TA. # #A T # CX C .
A VCx CTA. C A . ---Txu
A vCx AsxH #_ # A C #.'' TA
.g# IA, "", l C { A x
F l u.'' C , "" shH . #
Ah. { C g. e, {T # l #T # C vAv
C. CA ug .''
# T v { A # # x #G.
F F C { u T {. x TTA . .
g l A C s {. l C #v # l
l. g l s l {. T # l
C # l T l F} l # #ACu T
#G. # T #I ug. u g u CC
T W. x u TCA A uT A. C C
e lT W {. # Th : #, {T #x &
e l .'' C g# sA "l oC #T vAv
C?' # &C , ""> l e? {T FCu { #T.
# # l ug #G {. {T TA g #C C.
e ug g.''

&-{

220

& lTu u xA Ah Tu # CTC


T TA gA H lA # #l{
@ x #T lg.
: g CA
sT C{ {. # TC V ]l u. hs T #G
# u sA lA . #T
T C CT W. lCg l # T x
g Al ATU x C TH T TTu { u { CT v
C # g |C T Ce l. C # IA, ""#
C {. & #. T lAu A C ?
#x . eeA #C ug . #C
{, TC , # g @ #T.''
x &A AsxH _ {. e &
. x g # lA C l u xA T g. T &
A lg T hs CT TL # T C u >| C
#T. { TC T { # lA x lg {. #
g u eg #ZvH . TC Ce g
A #G. C vs v T eg. u
x #ZvH uA. g sTu ebA & T #
CA AsxH #C ug l. C "TC g @ #T' #
Tv #uH ug.
v A #G # x C IA,
""T, # # T ? u # F A C # #
v>R T . # C F T # # !''
C # &C , "" hC ? H lH l{ . {A Ag C
u. #S Ag TC C u #j .

221

_ g U vC

{A X A, H{H . #A x . {A
Ag T gZTC u. {A #dA T A. CAC A VCx
CA A. #{AT x &C # C AsxH
_ Ch . A TH A g e # o .''
gC : {T # gC l{Vu #T A.
x #T {. x #T C A #Al #g g
Ag A # {. ug C{. # H g
&u A {A. g IA, ""g &
#. TH X u & .'' # # gC# &
T CC xA T #T A. CAA C x
#T . #TT l. # u {
T #C ug l.
{H l{Vu : AA #T {H # T x uCA
H {A. C #T uC Tju j . u #
Tj { #. x g u TTVu CIA
{A. u Tj {> u {. #TA A $C
#T v. o { # u & Ch {.
{Tu T x u u & g l #
xA T g . Av A T & A lg T
uC u {C lg # u #C u.
Ag # g : Ag Vu d # g C
s Th C u {. lH uA A C FF u
# A CTA s@A {. # x _C C#
g x h s #uH C T { #.
g lH ug C x-xx C #GA # u A
CA. A s CA # Al A {A. u Th

&-{

222

s #G # C Th F lH lHA #A
#GA. g s &. A CTA s@A {A. :ho
g V CT l. C Au g# #T
# { v C u &A x A. Av A
g { h s ug. x T CA CA #T.
Cu # g v> u lA. h s
&C g d .
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""& {''
v # AsxH
_ UlguHxV A T

223

_ g U vC

# 35
H ^X
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

& U | : # A T C C .
lT CC #TA C { gZTC C T #
x # A Tx# . u #l #x
TV uA T Xx T eg# ? # AuT x TA &T
{ ""#C UlC # e A lA #?''
#T Z g #l& u { # # x A .
# x {A ""C # C l C # #C u
Xx l. A # C lA C # Ag {T ? # #A
CCA AxA oA CIA ?'' T #T x h CT
hC C l x C A C ug l .
#TA SA v ## #:
{ : { # CC gZTC
s {. sHse TC { # { e s{u
C C #TT s u {: 1) x {A C; u
2) Ag Xx { #. # C s Ch.
TC C Agu CTTC TC A x C {>. T
A l so T sCu eg u ,
"A, TA (A, #T!)'' # # Tv VTC &vH, VTC
# #T CC {. # AA

H ^X

224

#G # {H { C CAv u. ""VTCA
T #Hxo ?'' #vA IA, ""v # C
#T .'' # # luA v, C Zv s x
vCxA uA soA.
# Th Xx l {. # TC TCA #
TC T u T. u l { A x
A sA, ""# C TC Xx l, {A x C e
A, A { u?'' # &C , ""A Cx
s #.'' # # IA, ""C A A {
?'' C sA, ""C Xx #T {?'' #
# IA, ""Xx #T C $ u. C u Xx
l. {T C #T { #.'' C (# Xx
# ) C Xx # #. # Th #
hx #A IA, ""#x Tv T () . A
. #x #e X Ch A.'' C #
T Ce . { #A T u TA uA {A.A
FCA g T { #T #T # hC # {. x
Ag {>v l. # |C {>v #CA CCxA |A
C v C C eg # # v C T
lg. A uA C &| s { # v v e.
x T A TvC u # C # ug. x
v vT T CA # TC |C #] .
{ : Ag C <C C g
j { C {. u # C Tv lj AA {.
TCATC C e u u { C # Ce
#T # T hC {. CX CT s{
hC e { Ce#A C TA < . x oC

225

_ g U vC

#T < {: u # x u . x x
u L. CT C |x u ^X # hC
. C {>v A A H l. # Th {
hH A {. sA, "" #G ? g vC e
hC?'' hH IA ""H #uH #G A, vC eT C VTT
u. o #AC ## #{> C .'' #A # Al
x C ^X C # ^X T{Av T # #d
C. x u ^X L. x g F H TlC ^X
hT { #T { C {Tu # ^X >A s
{. # ^X hT l { x # T {A,
u ^X $TC hVA sA A , "" A
{ # ^X C #xlu #d { ? # #
A Cx ^X #T ?'' #T TvC A {.
A # T FCu T ^X #. jA sA x {uA
Ch s. # # ^X hg T #d C. #d u
vTT . x ^X a s . #u #ZvH uA.
$ vC eT {; # # vC G. #
A #AC TAv $ ^X a T # {. T
# o! A hH x ^X h {. ^X
T # sA hH IA AT ^X .# A T
#ZvH uA. T _ T Sj CT A v A
{ {T { ^X . THd # : ^X T{AvT #d
C # u ^X #T IA.
# # <C C g #hx C #
{ # . C # sA, "" {g ?
g .'' # &C l.
Zv s Al x H # TA #G.

H ^X

226

C #C # T Ce T A
#G. # T { C : ""# vAv
l{Vu {. T #CWT {. A :h {A.
x TlC Cx v> e u g FC {. v lT
A-A Ch {. g TC # e &C Ah. T g TC
u & FC {. Sj {T hC
{. # Vu #T # > IA, ""{T {C C
l # Vu C _ Ch. # TV? u #
Vu v> C{.''
<C C l # # T " &
C . A l .' T A uA x C
e #T , x Cu # T uT
Ce # T g # {. x THd {. x
e T Ce #. # eA #AC exT
o # # T .
# u AC Xx l # x
#. C , ""Xx u # x & A
C lx #T . {A gA Ag F u. #lC
{A g TlC Tv Ag { u. FC (C lC) FCT
u {A AlA A # . # FCA sTHA x x
vsGA {A u xA #{> u Ts u . .
C > xT . v HH #uH
. #Al hA hCvTA GH . sTH #]A {
{ #C oAu ? egA { Ce. Xx
Tu TCW T ; # do . #lxA CA lxA
b .'' A #TA Tv AA Zv TC
l # {uA Xx AC s # C

227

_ g U vC

H ^X

228

#G CA # A uA. A l #
|xA D.

l x v CD { # lC l x # x
CT W.

#T x x TT o #sTH {. #
A TCl {. g VC C C #uT Xx #
# A ChA {A. gA TlC Cx # C
{. #lC g # se C u {Chg {. g
CC C u Ag :h C u {. h, :h, , {
# MAMu C {.

& o : # TC # &C TH #Hx T


{ TA CA #]A. C uA. x T
x eA H CA xlxA x T #GA {A. TC
A@T l # A Ag # Cg sC u {. x
# g IA, ""A C . # Ag #xA u. # A
A . C C u CgA C & Ah C A jA .''
# Cu g C. _ g Ch.'' # x
CA #ZvH u #A u eA Cg sC ug. #A {
x x T {. "T #AC T TA
A F ' # TA # SA .

$ (>| #T) : # Vu l{Vu |x


u $ G {. T uCA s T VT]A
h # D {. #u >|
# #h C v>A {. C # v CA. A CTA
eA {A. # { # A x o { .
C o IA # #C $ & . #
& # u s T & lT u &A A &
v s ChT sv C. # # & #G. #A u
#ZvH u eA || >| #T lg # A VT] #GA {.
# & v Ch x _ gA VCx CT AA.
g # . x uC T # s
CTA u C lCTC F} u T CT W. #u A
hs x uA # & v lg.
TC : # x C o {.
Tu T C. C vT
lH Tv F C. ( # Cxg CA #
# # C {.) # C TH hC x
&C { TH u #Hx C {. # |xA TH

# u {A. A # TC Tu
A H C #GA C # A u # hC #
#TH u #]A {A.
( : #T # SA T C C o
FVH o V _ .#. v# { {. 1943 F#C
A #{lC A #T CA s-{T u CDA {A. A H CA AvlxA x #T WA. A TH
#ZvH Tv C C CgA # A {A.
u Cg sC ug { x {.
1) _ gA l H : #T # e Al g
T.3 #A 7-8, 1943 eTC A 25 &C u , A
gCA . 7-1-1943 C A l H uA {A. l
A AT #G. x u s VTC H. {eC
x# H # F x {. # T hC
# g &C { #A.

229

230

_ g U vC

2) # TC C C| TA |C
{ C l {. A A C T # l l
lxA #T e. A jC lA sC h lA. |CA x
x C lA. x # WA < C |CA #
l H A . u H TlC s ] g l
l # A s IA, "", # C C ? #T #T
TV C ? # A TTT $ ? # s ] #
# A u#.'' #A u A . |CA x
CA {A {T A CTA ? x Ag s@A {A. # A l
# u. oA l x g hC {. lxA |x
C x # l oA eTA #G {.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""a ^X''
A # AsxH
_ UlguHxV A T

#-36
THG g-#THv-F
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

# #A lT l{Vu u CA _
#CAlC # uA TxH .
lT l{Vu : # TC gA H CT lTu
l{Vu #G # Al x C . u #G { A
# A # x AC Xx #T #d C #
x hu Xx AC #]. # VTC .
Alu# A Xx #T A x # # VTH
{ #]. # eg A #vA u. A {. x
sA, ""T, # T T ? # A x u #G. # #
x u l Xx VTC # # e x hu e
# {, Xx T # . #T ?'' #
&C , "", Ag hC u. {A g u Ag u. #
g C x TT C T ; # Xx #
xo u . C A-A |CC Ag u, C A egA u.
{A F< A. C CA x, T-x-# C TVA Zv
CTA . e g & u.'' #A #
Xx j TH { :
# TC # H {. "C { lC {A

229

230

_ g U vC

2) # TC C C| TA |C
{ C l {. A A C T # l l
lxA #T e. A jC lA sC h lA. |CA x
x C lA. x # WA < C |CA #
l H A . u H TlC s ] g l
l # A s IA, "", # C C ? #T #T
TV C ? # A TTT $ ? # s ] #
# A u#.'' #A u A . |CA x
CA {A {T A CTA ? x Ag s@A {A. # A l
# u. oA l x g hC {. lxA |x
C x # l oA eTA #G {.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""a ^X''
A # AsxH
_ UlguHxV A T

#-36
THG g-#THv-F
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

# #A lT l{Vu u CA _
#CAlC # uA TxH .
lT l{Vu : # TC gA H CT lTu
l{Vu #G # Al x C . u #G { A
# A # x AC Xx #T #d C #
x hu Xx AC #]. # VTC .
Alu# A Xx #T A x # # VTH
{ #]. # eg A #vA u. A {. x
sA, ""T, # T T ? # A x u #G. # #
x u l Xx VTC # # e x hu e
# {, Xx T # . #T ?'' #
&C , "", Ag hC u. {A g u Ag u. #
g C x TT C T ; # Xx #
xo u . C A-A |CC Ag u, C A egA u.
{A F< A. C CA x, T-x-# C TVA Zv
CTA . e g & u.'' #A #
Xx j TH { :
# TC # H {. "C { lC {A

231

_ g U vC

#' #T x Ch. AC . # C
. # CA >v C lg # lC
T l. AC , , , # T . lC u.
x # &A sC CTA T TC l. #
H CTg #G # > u x C x AC
Xx l .
{T T : ^C FCA FCA {A # $C
#G # # C . CA CA #
u u sT vDh AC l T. {A
A s. {A C>|A { C # x # gN h TA
xA A # #AC hA C g l. > el eA
C {eC vCg l {. { :h uA # {A CT
W. # {. px vC l #
WA. Ag hTATA T {. # AC T l {A # C
lG v> C CI. AC T # FC Au L.
x C e. #T C A Cx sA. C >
T C. x IA, ""{A {A C C
. {A CA #A A FC . Cx g C
. C A l C g TV
hT .'' # FC #d {A v # C
L. # $C {A ^A l. A # {.
A |x x { u l {. #TA # g#
#T C FC C u UW {A A o # {A C
#G; Au l {A # gA #G.
# # TH sC C # # x g

THG g-#THv-F

232

T #d C. |C l # .
Th # IA, "" # .
^C l u. {eC . C {. FC
x C u. g TC vCg l u. #lC #
#G x g hC u. #A Ag hC ? #
C A ?'' { TH A ll ug l
# #Ahu #A T WA CA A , "" THd ,
#A , # Cp . x #C # TH { .
x TH IA A #C SAA A . # T
hC # TV #ZvH . # # T
TlTC {A.'' -C A {#
T C. # x IA :
""| CA {T hTA Vu CA l . C C CT C
g CA eT $u {A lT l. >
e C {A u lC #Hx C. u
# AC l # # IA CA
j lg. x {A C T s l. u # # #
TT AC .C u . g CA { # Xx
{ #TA Ag u. CA sA x > vsGA # C
sC C .''
(.. hC C u h l { #lC
o # lA T lx {. u o
A #TT {. # TA S SA o {
. T H {. A A sCA C {. A #
g u A T A u. # TC {AC #

233

_ g U vC

THG g-#THv-F

234

&C TC# {CA { C #T


A { x # VTCT {.)

# T # lH #x vjTT # u
C T .

# e { T {T A : C A #
px C$ {. A TH l x C C {u C
{. W T A g lA # eCAu C #h
C & l # >|A { C TA C eC
gN h #AC #G # > #A CA , C {eC
& l. # C x # CC { # T
u. # ex {A C{ C # C{
{. > C T F lg. # v>A > AC T O.
#TA # FC Au L. ss eg x
Cx sA. C T A x IA, ""ClT A
C lA g # # C{ Ch.
{ # TV hT . # A { #A H C
{A # TV g. A l {A # TV # x {.'' >
# A IA, ""{ , C L #A
H H {A g.

C l u C A hs #A u # # A
{A A H TC l. #G C C VT]A
H uA # x C sC CTA #]A.
{A lT l. Au A Ag #T C {>vT > A A
H. x {A AC C l C A l {. ] T
. x # #eb g# #T C FC C A
# {A Ag {>. CTA {A #{> #G. hChC THd
THG . #x x ? #xA |C A? # CA A #GA
# #{> hAv x G. #x Ul! #C CA C
TA . C bAv #C {; u C
#T CI . _ g #x . x TT; x
A ; # #{> g #G # THd,
THG u THo Cv #].

# AC { u A C px C$
C #G # C {eC #h C # ,
""> lA # . {A {T C lA CA uA sA A.
{C C F C.'' # A CC C &. { C
FCA : H uA u. {T # FC v> { g
H T $ C A el. A #TA WA C |C
H { g {; x H # C l
#G. Ag C A . Xx , Ch ? A

_ #CAlC : C _ hC #CAlCA
T TH ug lA {A A A A {A. x A
T-T# |x #h Ch. x F uA {A. T T
C A. & C #C TZTu e C #GA
# ' Cg T C. A x
T>g {. u #AA lA z &|
T C A lT W {. T #
{ C T C FC CT C # g# TA C.
C # IA "" CC &| . A C { C
eg. gZTC C sC C. C { C

235

_ g U vC

_F u s# g vA C e # {A TA C
&C #Te.'' # { {u g Tu s
{. A l # vsA hx. # C lV uT
C IA, ""T, # # vsA hx {T ? # vsA hx
#T F T #C eg u. # # #_ #. #
lj AlA # TA F ?'' C # &C , ""#C , #
>C ju #x #e e C{# #. # l g { >
vsA hx u # # vsA hx. A A #T lV C ?'' # Th
# IA, ""#C Ag # u egA u. x #
vCxA #C o #Tv C{ #A # Al# #.'' C
, ""{, {A #G A. h # C
A & A # C C -V{ ChA A.''
# &C g . # A { GA.
x &C #T VC C _F u s# vCxA s.
# _F hhGA. llA {A. #AC l hh {.
, "", # _F llA . A ?'' # IA,
""# { # #C C A x lHA # F
VF}H u # C. #aT g _F #.'' C #
IA, ""Ag _Fu A u ? x T shH , #T
C FC .'' # IA, "" # Tv-#TH hC .
# #THu |xA A u . # #T T C #
{ #TH # u !''
# C@ v. # # _F TCT
#d C. x # # { #hA _F T #l{ H CD.
T # , "" |C A u.'' C # sA,

THG g-#THv-F

236

""oC u ? # IA, ""C #AC.'' # _F


C # l # g #] # e h. # IA,
""{, A #C T X . e C A #TC
{A _F # T u C TC # Au {A j. e
{A # CA CA T {. {A # A A A hC u
A u.''
g # THA #TH. Av u C C
A H g x-xx #GA. Al x C
#CAlC hA s #C
H. # # ZxH | C ATA
hH {.
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""THG g #THv F''
# AsxH
_ UlguHxV A T

237

_ g U vC

#-37
vT -TxH
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

# #A TA u u vvH vT C|A
TxH #]A .
&U| : _ gT . H .
A H TxH . _ g g g TC pAu vvsC .
g TC #du A {. g TC |xA |xA CT A
H C{ {. g TC T #H h A # C{ {,
#C C{. A, VuC ^ T lAC u #l {.
#TxH VTTA TxH x C ? C g# u
# # { lx {. # #hA pvC {.
Alu T #x #CxA C{ ! TH T
vCx o #x C#. TH xA > H C# #
A u VCx C#. (#{> TA A vvH {A
l # C l . u A C vT C|A vA
TxH .)
vT C| : l{A TxH #l& #]A .
A # C s # C vTA s {.
#- #C vT {. # TCFC sT
{] v CI {. 1909 C

vT-TxH

238

Chu o# A s vTA CT AA. #


TxH u {T #x C#. vTA sT T o
A l u # AA | C. #
AC Cu C{. x TA u # Tv
A o {. A -C o ThC #T
A. g {uA C g Al, g hAC, g
j, # TT T {uA g C {. {vA
F g o #a {. T#
lT C C u h xlC {. g C
A {uA Ch C T {. C l
|e-u xlC {CA T lT {,
vlC {. | ZxH xlC {C
Ch. A g #T C uT C
#C C. A C A C{ {.
lA {u Ch C. {
T { # CVC AA x #T {. -F
{ C F {C. lA As- Ch. h A Ah v g C u. { C C CTA
AC A Ah. x {u sxA A C AC # T
C C # vT# T {. # Th AA, TeA, |,
Cxg # Al TlTA #TA; #T u. VCx
CA lA lA C vT lA # Al u Tx A
lT AA. g #Au CA g e- g
vA {A. A luA &C Th C
g C { # x vC j #
Ah Ah {. lHA A uC; C o h g

239

_ g U vC

v {. {u # x {u {
{. V C _ el C {. # C
Au #T T {. sC xlC ZxH
C | # C|A u v. h
&C T, T> TlC u oA A vA {A. T
l u # lT, {C u # u _ gA
x &vCA {A. # C C| hsx {vA C A e TH
hh u {.
# hsx C #T vT eg C{. T
{ C # CA vA {A. Cj l
# TA l sH TA A h hA {A. ex g
T { &Ch Vu v ug C{. x
{u >v C C A T> TlA {A. # Th vA uA
lTA g { X #l v { #
&C T C {. # T C TlA # h
C T VuC u G h {. # A Cg
H CA {A. # A TxH CT u.
TC { CCA g T #G { vT l.
x A Tv uA {, eg #vA {.
{uA F g v # o
{ x v {. TA
#H C| # T oTA H ! ChT C u CA
A V-C TA {A. { u v #
-o{ o v {. # VuA TTCx C
#A A. C| vT# {>vA {A. # SZ u # {
{T v l ! #C TA oC # SZA H uTA
u ! A A VCx C u A # SZA v hA C #x
#x g # !

vT-TxH

240

vT x C C xlC {. F AC T
{. #C u {A-@AC T TC {.
#lu {>v g A TA # uC #
s. #T # F #AlChA {CT. # o A
CC s C {. l s &C lA Ch # lA
C u {CT {. { xC {uA
C Ch u FC , A AC Cx THA
FCA {A. vCx vA uA s { el { #
W T u #H { # s C {. vA
u {u C #C l { # A #Hx C {.
# o C{ vCxA {. # TH
vA { A l C . #j l C
o u vC u Ah j {. # v C
C {uA # # v F}A C
#. v o { { # v
{uA FC {. # HT v x ! # v u
|xA CTA A . AC lA, v vT, A sT,
#WA T G {u VH #
h v L . # TH sCA u o
{C {CT { # {uA F} lC {. TCWsH
# C {C, , lC #T g xlC
{. x o C CT # A
vT {. T TH T u { el #C
&C T A T Al T u {. #C sC u
o # # VC C Ce g |C . v
#] #C-l # x T C

241

242

_ g U vC

u { {, ""C v C. C TA { e. x CA
#T # hC j.'' { vTu |C .
e uC uC. # &C # vu vC T {
# # uC C C sg .
{T #x x #C C#. TAv C T s
Th A vT-C|A VCx H se. # #
#{> sC u .
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""l H''
# AsxH
_ UlguHxV A T

#-38
{A -TxH
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

# #A TA u u vvH vT C|A
TxH #]A .
&U| : { T UlC g ! # # C#
# ! # l l h #]A # oA x . #
vCx #_ CA ]A . # &C . #A Cx C
# CXx{C . A x u CCuH #
#TC u . T #T T{ p A jLA #
Au ACx g l u. g #C , G h
sxH . T { F H x o C{,
o G .
{A : #xA # C l
T . lA , A d, MC lA d # lA
{A . A A # _ . hC C sD {g# # hTA
#x T G ug g# #- #x TH
x# shu G ug# , #TA x lC-sD
# # & lx . C &UA IA
""# p . #Au x u # u
A # T T u T # A #A T

241

242

_ g U vC

u { {, ""C v C. C TA { e. x CA
#T # hC j.'' { vTu |C .
e uC uC. # &C # vu vC T {
# # uC C C sg .
{T #x x #C C#. TAv C T s
Th A vT-C|A VCx H se. # #
#{> sC u .
VTV _ AC o{ATCv
_ guHvC ""l H''
# AsxH
_ UlguHxV A T

#-38
{A -TxH
_
_
_

lx : _ CVT : _ lC :
T : _ CvA ^ A :
UlCgu :

# #A TA u u vvH vT C|A
TxH #]A .
&U| : { T UlC g ! # # C#
# ! # l l h #]A # oA x . #
vCx #_ CA ]A . # &C . #A Cx C
# CXx{C . A x u CCuH #
#TC u . T #T T{ p A jLA #
Au ACx g l u. g #C , G h
sxH . T { F H x o C{,
o G .
{A : #xA # C l
T . lA , A d, MC lA d # lA
{A . A A # _ . hC C sD {g# # hTA
#x T G ug g# #- #x TH
x# shu G ug# , #TA x lC-sD
# # & lx . C &UA IA
""# p . #Au x u # u
A # T T u T # A #A T

243

_ g U vC

.'' hC C #x Cx #u #T C
C CT #x H . # C A , A
A A #x Ag TT TCT . x #A #T
g TvC CT C u. C #x Cx l sDA #T
C T #x H . A x sA, AlA, #AA,
{CA, sAlA, Cl #TA Al T #T u TA #
# #xA lAV{ #T u TA. #A
x &C IA T CC Al TA b T . A
g # A {BTA lxA u. vA^ T C, l
TlC l, TA CTC, T TA , T
, TA shA x, Al vK T WT V,
C Cl TA l # TH TA l, TA # TA TH
b TA. TH CA A # _ . {T g TC
e A Cg C lC-#u C
{ eg#.
#l& IA { # hC {; # # #
hC vC-Av |C X lTu C{. x C #u#Al T $ u C {u l e
A C C. e g > { g V
{. u e eCA g A A-, vh, TlC
TH v Cu g #T. C A . h
#AlxA vs T T lT C {A vT #AC
#xA x C. # {A Ch. A
v x # A x Cg C u. g TC
vT-T C C g TC lVT T T. g TC
-j, & A Tx hC

{A-TxH

244

Ah C C. yuC &C e -vx T. C uH


VT A Ch. eC xA T & A
Ah # # j-#A C C. D hC e
A # #A C . C v CAg CC C ug
eT F A >v g C C TlC &
{AA &| {u Ah # #AC v TV {u T {T >vv C {. A {u @A :hA h C g vK hA
{. # Cg C ug C CgA Tx A
TT # T {u T CT {. Au C uA
{ u # # Cg #Al#u {. # # C C, {u C
hC hC W lx.
g #{> #T A C A o #
C Cg { ? # Z &C C
. o hC h # u T {
{AAu #T hC C . x #T hC
h {> T {A #TT { #T x
{, #lC T $ x A el C {. #
Vu lC g TV C # C
T #T TvC CT #lC A CT x . #,
# vG CX g TC C
{. # TC # C C u # e
C $ lV hC TT #d C. C vV
px { # TA vVx
. ex { UlC -T-# #TA #A sCA
u x AsxH #dC #d @u # CT
eg#. u # #d A C A {C TT &

245

_ g U vC

x # T IA: ""A e . e g .''


#u # C A . eg x TT
# #d C # C T # H C
H. # Al lVT T T u vh eT
# #d C. # vD T # #
IA T C u . C # sA: ""> C #Ah
e u, T vD u. C u #TA C
A { ? C jAxA &| e hC !'' #A #
{u # TxA {u h , ""C {u j #
g C TvC @T C CD TlC u
T uA j.'' C T{ #T l vsA
hx, T C # C # vsA hx {. hC C
g lC j g hC hT
#lC C TT FC {.
# {A TTA A 1910 v CIA {A.
x A . lx H T #h Ag $A
# {C H CTu uA C #TT W
# C A. # o T uH, g, T,
F TlC T {. # T ee # uH #T
{ FC u lC-lCA Cg A {A. A A
T A {A. u # {A TTA A # # T
#u-#Al C . &CA Vu AC u T
C T u Ch { HTC {
vACC # u {#.
{ A A C : e # C
{ _ g px {. g { {. hC
C g {. oC, g A, A

{A-TxH

246

u v hC g u. px {
V {T ? V { A sx
Ch { ? A A TAT C]A {A ? A Ah-@C
u T> Tl { ? {> sHs TT T#
uT { ? { AC xHC lA
TC { ? { AC { TA g C x # C
vT {.
# TC { vACC j T
u g C #G. A #T e T CT .
C { C lV u # , ""A #
Thu C Alu C{ A CA # TH TA ?'' u
{ {. u T TA C.
# sA, ""A ClT oC #G ? Au C
#G ?'' T { s . C #TA
C Th lHA ClT lTCA ACA g H-s
C {. x # T u # o {; # ACA
h uTA hC ACA Co { # l
{AC {. # # T s C l
W. x IA, "" { u {.'' C # IA'',
""# X { # ug . {T TA Ch.''
(hv ) : T C { x eg#.
#C ug CI &-#TH g o |C
{ # #AC g > #j T .
e C o {CA . # {C x
# . #TA T o uA T. A
, sC, A, A, A@, TlC # TV# #T.
VH C T T C{ eg # T TC

247

248

_ g U vC

o {C . o TV _ C hv C #
s. # TH lT CT T C { #
Au g {C C{ e o TxA u uA #
{. C TA T #AC o C
# Cg {. # T A
Ch egA C T #d u {
xC # {. # x u # hu #
C {. # C CA C hs A#A u. #TA A-T- TA A H ? #
Al, T {A.
T : {A x # TC AlA C
{. Th # # T T #]. eg {A
C u. C {Tu {T A l {. u C
{. A > # |A C # { VT l.
Av u eg , ""A # e. #T
FC T u.'' {A l. A # Tv
Tu {A, C # A # {
{.
> # T # MC A
sCA # LA {A. v #x x #T # ] C
] # # h u A #C hg#.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "{A TxH '
# #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 39
lZ uH T
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A lTUl # Z #uH # C
# A TxH . { AV ex { #
Z #uH { vACC H {. &C #
# u v # h .
& U | : C # MCg.
{ l # MCgA T C CI u
{HFH . C x ; C C
sCu #T CA TV {. C u A l {A x
T A #A A {BT TA # A #
T uHVu lA. C VTlH u l
Sj o ! V CA, A, hAA, |CA TH
CA CA # { lxl l { ! ,
A C lu _-TA v A A {A !
#uH : AV ex { #TA g
{. # { l # Z C #uH x {
vACC C G C A C #ZvH uA {A. Al
sA TA T C _ .T. T h _ g
.4 A. VF} T AC C l C . T _

247

248

_ g U vC

o {C . o TV _ C hv C #
s. # TH lT CT T C { #
Au g {C C{ e o TxA u uA #
{. C TA T #AC o C
# Cg {. # T A
Ch egA C T #d u {
xC # {. # x u # hu #
C {. # C CA C hs A#A u. #TA A-T- TA A H ? #
Al, T {A.
T : {A x # TC AlA C
{. Th # # T T #]. eg {A
C u. C {Tu {T A l {. u C
{. A > # |A C # { VT l.
Av u eg , ""A # e. #T
FC T u.'' {A l. A # Tv
Tu {A, C # A # {
{.
> # T # MC A
sCA # LA {A. v #x x #T # ] C
] # # h u A #C hg#.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "{A TxH '
# #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 39
lZ uH T
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A lTUl # Z #uH # C
# A TxH . { AV ex { #
Z #uH { vACC H {. &C #
# u v # h .
& U | : C # MCg.
{ l # MCgA T C CI u
{HFH . C x ; C C
sCu #T CA TV {. C u A l {A x
T A #A A {BT TA # A #
T uHVu lA. C VTlH u l
Sj o ! V CA, A, hAA, |CA TH
CA CA # { lxl l { ! ,
A C lu _-TA v A A {A !
#uH : AV ex { #TA g
{. # { l # Z C #uH x {
vACC C G C A C #ZvH uA {A. Al
sA TA T C _ .T. T h _ g
.4 A. VF} T AC C l C . T _

249

_ g U vC

>{VT# x sA TA "_ gA vHH #


$AW' lAuA "TAC $ g' lAuA u
o #T . 3 A x C . # TH {
_ T { u {. u {
{ v # .
{ vACC TA C # {. x lTUl
C TT # TAv {. # # d C lTH x {.
Ag AV ex u; #lC #TA Ag d u, #T
{. u # # { # F F.
uA x #TT WA {A T . # Th
o e A # uTH C {.
#TC { l {.
# A Ag lxlx {. C # sA, "", A A
lxlx ?'' # IA, ""AV # Z A A.'' #
sA, ""o Z ?'' C # IA, ""lTUl # Z .''
# #d C : ""C u # Z eg#.''
{ lTUl # vu v Z :
xu << <jAxU, HU UA $
uUGex xU&XA XA<: xVu<T : $$
# sA : "", # #uH A ?'' # {
. C # #d C, ""e { { eg#.''
# IA : "" #uH #T u : Al x C, lC
Z s, u T C # d A h. C
d# # UTV, pA vA d ] uA # #
d & #.''

lZuH T

250

: "", #h Z # C #T C
C u. {. # A GCx #uH u
C T C so A eT.''
# eTT A. # sA, "",
Al x sC ?'' C # IA, ""Al T
"x' e g #uH hC u.''
T # sA: ""CZ # A ? # IA, ""Z
sT .'' C T # sA, ""Z A #uH u ?'' #
oIA, ""# , sTA .'' C # sA, ""e CZ #uH Z
u G {A "C' lA ? A G
lA { ?'' C # &C , ""CZ e g
#uH hC u.''
T # sA : ""T. #{> o C T { ?''
# IA : "" C T # C# # .'' C
# sA, ""#T T CT sC ?''
# IA, ""T A A TC A sv {A
ex u.''
T # sA, ""# A "&k d'
A d {A Ag #{C ?'' # { .
C # sA, "" ? C # IA, ""#dA.'' C
# sA, ""d # sTu # Z g e
#uH u ?'' # IA, "". ACA #T Cv #
.'' C # IA, ""e A Ag eGA u # T Ag
C u. #d sTu #uH CC u {
sTA Ag TA ?'' # IA, ""#A #d sTu
#uH A CT eA u.''

251

252

_ g U vC

T # sA, ""d BTa Al x CT,


Z sT, T CT # TH _x #H FCT ? A
_ x BTa { ? A dVT { ?'' #
I, ""{, {. x #H g d sT #d
C { {A u.''
# sA, ""# TH A u ?''
# # A #d s CTA A. u A #
|TA {A. # Z v #uH # eG {.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "l Z uH T
# l xv #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 40
&- u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A 1) {xAA _ TA _ T&A u 2) s A C |C A^ T C H {
u TxHT .
& U | : _ uH . # # #T
TA o g T #A { F C h
{. TC {V o u C s o# C { #
-T C # {. T Al x CC
o Ag -T T {. THA ^
# F o e # u { # {UVuo #H {. # Cu e gZTC A l
CC o CA o A l CC o T
T{ . {T # # u {#.
_ T A _ T &
T : _ .T. T ux
&
A {x C {. A _# CA v-
T &-T CT {; Al - px T
{. u < C _ T C { el C #
l D, A # Al CFu _ g
#Ax #T xGA {A. {C T # Al AsxH
lx ? { el # TAv AG. C # T
TCA #Ax u A g : ""CA VCx

251

252

_ g U vC

T # sA, ""d BTa Al x CT,


Z sT, T CT # TH _x #H FCT ? A
_ x BTa { ? A dVT { ?'' #
I, ""{, {. x #H g d sT #d
C { {A u.''
# sA, ""# TH A u ?''
# # A #d s CTA A. u A #
|TA {A. # Z v #uH # eG {.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "l Z uH T
# l xv #: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 40
&- u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A 1) {xAA _ TA _ T&A u 2) s A C |C A^ T C H {
u TxHT .
& U | : _ uH . # # #T
TA o g T #A { F C h
{. TC {V o u C s o# C { #
-T C # {. T Al x CC
o Ag -T T {. THA ^
# F o e # u { # {UVuo #H {. # Cu e gZTC A l
CC o CA o A l CC o T
T{ . {T # # u {#.
_ T A _ T &
T : _ .T. T ux
&
A {x C {. A _# CA v-
T &-T CT {; Al - px T
{. u < C _ T C { el C #
l D, A # Al CFu _ g
#Ax #T xGA {A. {C T # Al AsxH
lx ? { el # TAv AG. C # T
TCA #Ax u A g : ""CA VCx

253

_ g U vC

CCA {A v> CA A. C g T{, Al, $ s


C u. {A CA {C u& A. # h ""# x x
{A, A # # e x u #T gA.'' _ el
#d T h hC #]. #u T { C u. x
e C{ lT T g Vu { x
THG {g l A l Vu #v #T A
Tv # _ T A uA.''
# Al #l& u T C lCX F &|CTC
# Al A {x V-VC #G {. VVC, C T {u &CxA CT { A #
{ A _ T V C #G. u VC AV #hx
# Tv C ]FH C . T IA, ""l
#llb CT{ C { H # &|CxA C
. u # hC {xA FCTT lx. {
#T CA.'' # A # sv #TTA { A
CI {.

&-u

254

&T sC u _ T { el C D
""# &-A #TTA IA {A. TvAl
u?'' # FC g el l. x # TAvA
{A , ""#C > #TTA Tv #]A {A # >
H #TA T { ? h, {A e x u #T
l. x #h {. G {
? he &|Cx A #G # A
{A. # C A > sH { C ? # sH #T
{ l ? #, CA Tv T {A CA A A
x #v u. CA Tv sA T u.'' # &C el
AL C #ACA hs #A u # x _ T
T h . T T # &C TA T {H_ C
#AhAu T{T l. hA Cx u V.
hC #T A : &|Cx #T #
lTu T C { # eg #vA u. ""{A e
C u T #TA A'' #T A A {BT
{, ex T #ZvH uA.

{T # { # A AlA TC # Tl #G
# T |C &H. T hC #T
. _ T &T CA eg A# IA, ""{A
&|Cx hCv u #G, x #G A.''

# u Cu e C UlCA AsxH Cx
C |CA uA A HA C W TT CC
u A lC #SZx Ch .

T &C , ""hu T Ce. |C CA .'' C


A# IA, ""C e C x .'' T IA, "" x T
#Te.'' { TC {. u T IA, ""TA
C u C # T C x oA A ?'' A# &C
, ""T T C u. CC ThC {A {C ug g.''
C T IA ""C C Tl Ce.'' # C C Tl #
x x #G # AlA v l.

{ A C | C : 1917A Flx s
C : A VT]H uA. VT]A # AC AT
A # #T l # IA,""{A # C A
T #T.'' VT]A l { x # C
C >| lg # {A eW C > g AA e {. x VT]A
CA VT]A A# { C AC #G. {A
A THu lA #G { # A

255

_ g U vC

C {. A C |C #T #T >
# Ch {. VT]A A # u C ug >
CA T C ""# { T # # A
#u #x A T #TT . u u TC Te.
# #u x # oAu #TC # C # sA.
lC u #lC h D #T u > VT]
v T { T. x A A el. u {T l
""CA VT #x A A T
Cu A^ sC #T hC ?'' C > hC # ""e
{ #T g #u x C. u u CATA
#xA Ag l TA u.''
# Cg C # C C uA. {A
s . A A T# s FC CAl sC. A
#u s {CA T# lT {.
AA TH x-, , #, g#, #T
l# C A. CTA uA. # Th C x
#u C{ eA {A. C u A g #GA {.
CxA A C A . #A | x CA. TA
CT # {. TZTT u _x #Hx CTA
T x Cg #Hx C A # C C {
A C C g vjA { #T #T V A. C
> CxA &|A A > x : 1) # {A; 2)
gV eTC. # x xA CA u A CT
CA eg C F l # #T F F #T
X v. : ""# Cu #C
#G . C # C{ eg h u . u #C
C # v G # Ch # FC #T #
T # T # CA.'' #A s lA

&-u

256

A # A lAu j x C soA. > A


A eA C #A u #ZvH Tv A > _ g
# AC eg. # eA C #A u. #AhAu
{H_ T{T WA # CC CAv A. vCxA
C CA V soA. # # MC # C C
C hC ug. s{u > sA ""#
oAu ?'' x IA, ""A # Au hC {. # T
TlTC T {T #T {A # {. #C |CA
# C{ eg A . # g#. # u
.'' > &C . T C {A T . #u
A s { C # s # T
CGA. # # # TA # u sCA uA.
# AC eg { C uA. # #
ex C #vA A.
# VT]A A Tv # CC LA. #{A
# , TV C A G # # l
# TH # TlTC u #T #A {A.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "&- u '
v #: A s x H
_ U l C guH x V A T

257

_ g U vC

# 41
_ g -# l {
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

l #A TxHT T T #{A
L C x v T { :
""Ag C# FCA FCA # { > # FC u #
hC { # jT > C A^ T T
{. C {Tu {A A H C. {A #
#T #G {A x #l& l lsA uTu e
#G # C #C CTTA A. u C T sC{A
Cg |C C{TA A # A^A CA |C x A CIA. A
g C{A {A. x |CA # C{, {
{A{, g, # #T e T C
# {. A v g A u. {A A AgA
uCT {. A^A # # sC TV ug ?
l Cx T x TCFC {T eg#.
# # ug. x Au g v
lg A Cx { x eA u. A g THG,
THd # # oA H u .''
"" A # C{ # |x TH sTH
{A{ uCx u {. > # C T
sC{A Cg # {; C # TH C{.
# TC # C sC{A C lg # # FlFC g

_ g-#l{

258

#H () CT jT # u l
# #. # {; > C A^
T T {. sC{A A # C{ {.
u h CCA lC x # #T l. C
lC Cg CT # j so. u A :h
C ug. # C CTTA # xA Ah
# lC u C T{CT . lC
CV-sHse l {. u # # AC C g
l # # { C CA sC g xA F> g
. # x u lA #
x AlT A, # . x # C
A^ hA F> T C #. Th {A C T A
#C C{ {. x x IA C |CA A #
C hA F> g C C # Al-{
#A #T. # A > C { A^ C |C #
C |CA A # { CA FA .
""C {A A^ l # #C T C
eA. A g { Al eg #ZvH uA. C
{ # & l { # #
C{T Ag {A {. u A # C T
Cu &C # lA C A A .
{ C T eg x C.
{T C # A A CTA, #A eT Ch # C
TvC C A | {. A g# @A
A gV @TC { # { C. u
g > T C. A TvC H # xH H #
#bx{, # #T. u CC T. u #
g # #G # # C #.''

259

_ g U vC

s-TH-T ex T vCgu GTVu


C o sC C { # A # AsxH u HT .
# TA C C o T { # A
|A TCx C o T h C {; v u
_Tx CTu ex .
v> u C v C # d Z TC A TA v : {xA C _
.T. T e lAu e dZTC l TAvT Hu $
{. lTUl # # u e lAu u l
TAv {. x dZTC l {uA C Ag Ag
u # TAvA T A uA. # TC x Ce g
C #G # Au T_ T l > l.
#{> x e lAu TAv o {. x dZTC lAu &|A
A Ag Ag #] TvC # lAuTAv
T {. |x C e A u # x
u TAv {. u A < {T C #
lAu C C T el C TAvT #d C C
{A TAv; A l lAu {A {uA x { &. C
1915 F#C A {A C #G. Au el Z
H "" dZTC TAv ?'' C T &C
""dZTC C C TAvT $ |x x # $ Ag C
#T u. {T C TAv #d C C
CT .'' el { # "dZTC # g
C. u {uA g VH T T C #.
C A TAv C.' T &C , "" C #AC
# ex . u #T o C #TT u. C $
ex TAv V #d # C A
{ A?''

_ g-#l{

260

T H l u Xx #
#]. # T Xx l # T #. C
C # o L. C T sA, ""
# o- C C &C ?'' C IA, ""#
T A . #T #C ug l {A A {.''
e { TC T H l. T # Xx T
W # T hu #]. # T A |x x
l u {. u T # g hsxA . #
#T A vu T #d C. T #T . C
C #C ug l x ThC. T C
L # Tl {T TA C. A CTA #
# # A #] { # A sA. C { T
{T CA C A vA^ o # T
T TT C .
T l C # sA " e {xA
A T C {?' T &C "{A C # {
T s {.' T # T u v Xx
W. T hu T . #AC g l
# uA C #X sA , "" s T
A CA v>uCA vC l ?'' C T IA " # v>uC
hC u.' # jT #d C. T
# C x A LA {. #u C
# , ""#{> A g #GA u. A vC . # |C
u. # A #GA # A #{> vC CT #G?''
e l. hs hs C l u TC
TCTT W. T TH eg C l. WA v
{xA C C {u &. # # C^ VT G
# TA T #d #. T TA #T el

261

_ g U vC

_ g-#l{

262

u C Ag A {A { AGA. { C
# e e T x A G # IA, ""C
u # T (T) hA WA {. x x vC C #
Cu T C{TA.'' T # T u C
Xx l # T e u g #] # Al ATU
x H. # Th # sA, ""A A C ?'' T &C ,
""A {.'' # #d C, "" u (dZTC) TAv
C{. e, g TA . C Au uA uA
TAv # TAv l -ou eT. C CA
#hA #hA A #C {A #{> A, e g
v>uCA vC ? #T vC CT T T?''

x l C # sA {A. 1914 # Ch
# lCTC Cj # VT]A H A. C
{ # uA x # T Z H. C
T . C # IA, "" A C ?'' T
#AhAu #_ T{T WA. x &C , ""# TH {
u A l TAv A l . # TA #u x #|CA
. {A # {A A.'' C : ""A TAvA &T C
. C {CA C TAv eg#.'' T sA: ""A TAvA?''
# IA, ""# TAv.'' T T # V T T
#Ah | lg # el l. # VT]Hu T
#A u A u { TAv# C T.

# A T { C u, #
dZTC (u) TAvT CA CT #d C {.
egA {A LA {A. {Tu # lAu Au TAv #
x A. x : x H IA, ""C #A
Cx . # lxe. # # TAvA
{ Ce.'' v>uCA vCT #uH A C { {T CC
eA. C C Z v>uC {. # TA
# TH A {A. e g Z
&C #T C {. e s { g C
lA {A. u T C lV ug {.
T # u #uH # { o
sC CT C . u e FlA sT C
u. T # l u Fs #TH T lb
# sC A |C l.

VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ g -# l { '
# # A s x H
_ U l C guH x V A T

# TV #A #{> #T u. # TAv #d
# C{ l {. # THA T l #

263

_ g U vC

# 42
_ gu TH x (1)
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A _ TA TxH .
& U | : #l& #A # u Cu s
lC AC C{ u. o lH
h u u TH A g h] u . UlC
vCxA VCx CTu #xA TH :h #A #T . Ah
C{ u # ACA TH g T . C xTA
C _ guH u#A VCx C v T CTA | .
CAA . A CA A s u A CA
A {A TxHTT $ { x # TxH #lC #A #T
lA {Tu #{> : #TA CuH .
#l&u h A vK : _ T u #{> l
#x {. {T {A TxH u A. 1918
]C 28 Ch { T #G. T x T
CI, x # # hC T A H. u g T
lg. C C T # 1918 #C 15
AlTC C #j Tl # TC l. (g
1A TH, 78 C u . 5 TC 1918 {
hH C h . C TAv.) # #l& TH {A
1915A { T #TA vK HGA {A. x

_ gu THx (1)

264

Th g # TV A {A. T C-T
A C A| C T { C C
C . uu , { Cu F u Al
j Ah A A DA # |sxA F> A. #u
sxA u # TA h. # T TV
{. v #Ah C : ""{ ! {T
eg ! {A {> A V - < C !''
C { # T g {> v {.
T T l > {> C l
# C sAl T> o. x sA, "", #
A A ? # C A| {TC .'' # T
C , ""# C A| .'' #
C #lC TW A u {. C vT C|
A A uT l. x T
A u # VTAl C # vT C|A e.
T A| x C uC
T sv # T {. x #uH g o {.
T # vA A vK x HT {A:
CvA ^ u A -TCx : &C T
u CvA^ hs A . C uT
l, & #T e x h F u {. u
C x T # # #A | C{ e
. x # C #v & #T
. vCx # IA, "", > {T
T # . CA C u C
{.'' "" v> C . C {A (A TCA) h>vg .
u {T A e ug g. x V l
. 1840 T lC . # T g {

265

_ g U vC

{. x { {. #u C .'' CvA^
e u x A V . A Tv #FC
{ # hC {. u v< A lC
# WA. # T x C T e g
C {. u uC A # x A
C {.
CvA^ hu # {-v u.
@A C uT W. 1840 1919 CT sC uT
#G # # T C ug. {T x
A # uCT ug l. A H CT x
g {. x T #T {. A
_ {CA sxH _ { C CX . Al
hs T . {T {C-FC {. A A VCx
C. # hA sA T CA WA. T #G.
T #l xC TW. CvA^ u
A {T #Al hs lT A.
#A #G #T Tu TvCu #
{ # CC T . T #T.
A T l # u TCA h ug #
WA. x #TA # # T . T l. A
A CIA # # # uHT { l H. ex
# x #- H { TA WA !
: ""# hC T #].'' x #
# hC. # . A
# TA #TA Vu A hT
_ g# { !
AjCCA lx { 15 #oC VT]A A
H uA. C # oIA, "" lg. C

_ gu THx (1)

266

u lA# hs G. u {A # Vu l. #u {A
# hC #T #{> #G. A A e # F}u
jA .'' T # hC Cu #T MC x lx
L. #u g C #G # H #CAA.
#h { _{C A l . lx#
_{C T e lsAu C vjT
# p u #u- CGA.
kg : T | {> { Al
lx . u # A| # { A H W
{A. # {A u {u Ag { . x #
zu T {. #A | T g {
T C # { WA.
{T Ag TA u # e ug . x v T
hC {. u kg > Ag C
A #T $ {.
TH xA G : kg C T g
{. C-{ A C {. l {,
u kg # x T C A T g Ce
{. # A e A {. A kg#
#T VC H. # IA, ""#C k, {
sh l .'' kg# IA, "", u TC u.C g
{xA #TA A.'' # { |C lg # u TCA C
u uA g #T. u s. #
& A sC s. # kg# sA, "",
# TA ? &Tu g C C | C C {A
T. # x h { # sC C .
{ {C C.'' C , ""A # v> C

267

_ g U vC

_ gu THx (1)

268

? # sC sh Al # C sh AW CC . sC
x # . x# A CIA x sh Ch .
g x T g x sAlA . v< Ch
sDA x hTTCA # TC T C . #
TV A BT: v .'' # # h . x
# # hx MC # { # A CA
u g x lx G T TA GT{C
&l G . Cu kg -ou sC A {A # VTC C #Au {. Au
u C hg C # kg e Cxg
# A T # Cxg
u #ClA {A. # C u g #u lx .
xA T G { TV # TH MC V u .
_ #, #C # THG .

THx x Tv u hCC {.
o TA lAu C{ Cxu x # A
|C A {A. { X, { TlC A
TA R {. A x T TA
# #TT #d C. ex {
Vu { lAC # # u. # #d
T TA l, x A vA\A {A. TA
sCA ug C{ {A hC #T A TC lA. x
&Cu A #GA C hA #A
A . s C { uCA s
{. x # C Au {u CA
x g{ {. A { Cx C v< {C
l C #TC # # { sC u C T # #G T
A u Cu C{C A v e .

#A # kg T #T. #
s e ? x sA {A hVA {u AD # { TC
Av # TC vC # T
#]. T C oH # T #A , # 21A
eGA . T A| # Xx {. kg
Vu C {. u Ag C {. u
_UlT 11 VA| 10 # ZA ""C
A T Xx '' A VCx ChTA svT { WA.
{ A Av # A vC Xx GA (#,
vC, X, H, Sj z; #TC, #uHd, #s,
#|T). # # kg {uA u Av # vC
# T {uA so. A # # x x A|C
CDA .

VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ gu TH x (1)'
> # A s x H
_ U l C guH x V A T

269

_ g U vC

# 43
_ gu-TH x (2)
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

_ {THx u # 43 u 44A x v .
#l&u C : {> A #
#A x g C #V lAu TAv ATT; u
A AC TAu { g lTA vA # T
#TC C. Ce CXA # ]{
sCA uA uTA {A #TA ex {H
_UlT lAuA Cx # ]{A {A. # CT #
x v ; # #A x l lT T T lAu
TAvTA #T . lT #TC {. u
#T C lx A C h T C x x
# L {. { # A AvsA T uC
#TA ex x _ T@ CT lAu
TAvT #d C. T@# # lAu # ]{A TAv sC H C
# # lAu C-T FC FC TAvT #d C.
T@# : x T # lAu TA # u l. u #
T # #A W A #
| C{ eT W.
{T #l& x Tu # :A Cx
u X lT TA A {A # A .
| {A # {> ChT hx

_ gu-THx (2)

270

# {. T | x g exT
{. { X u _ A e
. x 15 #C #C &C C T
T # #d C. A kg >, l >, ,
kx, # { xC A {.
v luA C {. kg > T #]
, ""#{> A lA u. l (yuC)
TA g e#. A .'' #
{ &C j # lC l. l# eA ZT
v A u . u v { xC x IA.
xC uA x #bA # hA CA; x x {C
lA. C x u s ""{ T! # T# ex
#Ah &| VTC "#C' { { WA. x
hC ug # # TC A .
{THx hC C lA AC #l F
C lg # x, C, V#, A A
#GA # #T h TT C CT
WA. s CI. C#A C hg
l. l. A #AhAu #A C T{T
l. C x CT W.
# uHT {A A CTA # Z .
V# IA l {C h lA FTTA #
C C vxT. #C <C u hvA x # {.
x l _ CvA^ IA, ""# # ChV
u. { T T g x CT
{.'' # # Z &C X l # vvH
v.

271

272

_ g U vC

TC : kx e VT]A # H
A # {uu jAj # #d C, "" .
{ {A lC l A. u { #T. A se
C # #C C.'' kx l e {. #
u {. jo px { # TCA
se C. # l T-ACA s CT .
A sxH _ {. # VT]H sl g
#G. T## TA #Tlx x x s #
TH T u #C x C # |C l. #
C { el e o u #T F
C #C TC C.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "gu TH x (2)'
#: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 44
_ gu-TH x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

T #A # uHT {
TA CTTA < uA. # #C hTA
uA. AlTC A C{u $VUC #G # #
Vuu e x #G. # # T s Ch. { TC
Agu #Cg #G # ClTu C #G.
XA T{>v e. {C hCA FTT
#l{ {. u C lxC C eA TA
TC CA x {. A # UC
sTT C {. u { X #{lC T
C u. C Cxu x FC l #
TH# # TA TTTA < . u TC
A C| j uHT { TA g T # CC
AC lHl{A W T u CTTA #G.
# CC # # T A AC T
Vu A, A # o #T -#C . TH
H &C TC { # u C o
& {C C. #{> #A >TA eg# . C#
A CC eA {A u x
CI A { #< ug l {. x A #Al T A {A.
u F F AD T #h &C g {.

271

272

_ g U vC

TC : kx e VT]A # H
A # {uu jAj # #d C, "" .
{ {A lC l A. u { #T. A se
C # #C C.'' kx l e {. #
u {. jo px { # TCA
se C. # l T-ACA s CT .
A sxH _ {. # VT]H sl g
#G. T## TA #Tlx x x s #
TH T u #C x C # |C l. #
C { el e o u #T F
C #C TC C.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "gu TH x (2)'
#: A s x H
_ U l C guH x V A T

# 44
_ gu-TH x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

T #A # uHT {
TA CTTA < uA. # #C hTA
uA. AlTC A C{u $VUC #G # #
Vuu e x #G. # # T s Ch. { TC
Agu #Cg #G # ClTu C #G.
XA T{>v e. {C hCA FTT
#l{ {. u C lxC C eA TA
TC CA x {. A # UC
sTT C {. u { X #{lC T
C u. C Cxu x FC l #
TH# # TA TTTA < . u TC
A C| j uHT { TA g T # CC
AC lHl{A W T u CTTA #G.
# CC # # T A AC T
Vu A, A # o #T -#C . TH
H &C TC { # u C o
& {C C. #{> #A >TA eg# . C#
A CC eA {A u x
CI A { #< ug l {. x A #Al T A {A.
u F F AD T #h &C g {.

273

_ g U vC

gN A l : T #l& u { C
#l{A # #Al vK C A {A. A T # s
gN C g # C # gN #j . gN
A # x A. # gN |xA TH #hA C{. # {
lC{CA A @ jC C# # gN {uA
C W gN {uAu C lg # v .
u. C # T hC C gN lC uA
x IA, ""# gN {, x CA W {A, Al <
u.C # TC u {. C {A #v> C.
C T # T{ {. # lg !'' T
#{> g Z C "gN T HT TV # #T
CT eg# ?' &C # A #TC
CC lC CXxuH # lA u # e #T
F # TH . {Cu e F
{ , C C x #ACu T{ u H
sC el { .
72 : TH sTH 1886A A|
# u. lC s C {
u. T C # x >v g vTTA <
# o { IA, ""C { x T eT. e {A #TA
CC . x #TA # { A FTe # A
-h TT ee.'' #A C Tl
Vu ug l # ZT A ug {Au x v
l #TA WA. C A l u # C
{ FTT TvC CT W. x {# TC
CD. x T sC u. #TA x Tl {A x AvC
h. ZTT v u. {T WA. #Ah |. #Al
{A uA # v .

_ gu-THx

274

# &Cu T Cu TAv# TA
x {u A # A TH T H #
l # { { #AC T #
{ ? AvBT { XxAlC x #AC # ,
ZT # #C . # T # -$^
p g . TZT C TVA G . TA # x
Vu u. v< T{ sC CT CA x T-{ H
{ # { sC u x # { # A A
#A VT . sTH u lAlC _ >{CVT
#TC T , #TH {. pVT u # # SZ
. hC C T HT TH TVA G u
# gZTC . # x A AsxH Cx C, v
zu o u A s CC # #T .
e #x TA sH h u x C g#
AC TA A s eT . #
o A C _ CT C C C .
oz # # # x # A H C
A H H A u . #C {C u A
TH T . {C { C oA x
{ TA #C x x . T AA uA
u. T T h hC, A gZTC .
{ e l A : {T _ el A TA
A. hC {C &FH { el s TCC TxT
el u . CC $C hA CT$@C {.
1909A C s u u C #T CI.
Ag A {A. # A C {, u TseA
|x l {. | VTlHT {

275

_ g U vC

l A vTA #C T # el {u
u {. T TA _# dZTCA u #u
lTA TAv u #uH CTA x >]A {A. |x
TH T _ el # TC sA: ""> # T
|H C. A { C v h u. Alu
x ? C C # oC u ?'' o #
uH A , ""C Av C HA F
#TA u. CA b TH V u. A A
Tlx (#o) g, u VT^ . TH T
C C THT lT T C # X #_ g
(A ug) C C C u .''
u A Tv vA A. A lC lA
u A AC Tlx CIA { # x A l{x H.
A # T A Tv : g |x TC
A vA C Tv AT { : "" C C #A
CA H C . C T l l & l
. C T g T l u. CAC CA
C # CA C . l T CA Cx C
CA VCx CC {A TC A. o # {A xo
ug. # CA v> C , C hC sh { C ,
u #Hx H T A u {A C A.
#{AT u # A x C{T T
#ACA #T CA Cx e.''
{A x A ? |x TC "{A x A'A TTv C {.
{, "" T C oA sC T C u. g x
T CA xA #T ({A )
{A A. #A CA xA CA H Ce. e

_ gu-THx

276

# TH x THGT #T # C e
#T .''
# lAu TH Tv {A x CA A # u
sTH T CA A TH T, A, o A Ce.
A # TCATC u IA ""# e gH C sCA C
# C z > hF C . x # { C
lT s # { T{ .'' # xA G
. # TH . T A A u. #TA #
TA T Al { Tv hAu T
{C A {A. #u # # sC CA #l& : # #
T CA A: HA l CC u ou A _Tx
CC g .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ gu TH x (3)'
v T # A s x H
_ U l C guH x V A T

277

_ g U vC

# 45
_ l vCx {
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

& U | : x #A {A TxH
. { #x Su # u x #
TA . T C u #A TxH #x
TVCu . {THx CA ug #
{ u C . # Cu V u TA u
#l& o { C . { C
Al u { TH hChC hs W lx.
A Au lT C{ lg { TCW u { u
v TLA { # Hl {T. # C {A
# # x C TsTH o . _
sA -$^-{ A lTA eg#. {A #
#Al se CA { # eA oA A { Ag A u.
#lC s C ug #vu Ce.
V &C lC
e ChT . x lC u v .
# #e . #H A -, gA g
lAV{ { C A u. # lH #x CT . #
A CA h-l TA . $^ &C
Ax CTA # o CT . e C #C
ChT #x A sC _ ChT . TT C

_ lvCx {

278

eg# C # ve C Cl |T l . u A
A C TCW #T . #x s lC p
# . TZTu C , THG #TA e C
xA C{ #T A #x s CT l# #; #
A AT -s . # C lC #uHU p #
Tu se C# # C #x e # # #
u #H # #. sAA lC CTu; A
CTu xA A H u # #hA .
v u A SA .
{ A # #A C T A VT] H : _ #
X (1) #u lT u (2) TuH Cx # lAu
TAvT #d C { . { C # lAu
{ TAv # T x x #
lAuA TAv v CDA {A. #TC AgA v C {
|C TCA { #u lT TAv {. T
(TCT A) u { # x A {C { #
_Tx C {. lAu #lCA VA e # TAv {
# sTH _Tx C {. A #T T #T Tu #uHU T -T, {C, #ACX, , ],
#T{H, ^, v u C # TH Ce lT
H eT {. Ce # T { #l
Z s # C A &C #]. A u T#
lTH A eGA; {C# oA Xx eGA; #ACX
AC ; # CT ; ] Cp A
; #T{H H A ; ^ lT #TC u A CA ;
v # u l; C# TT lA
s TT T-# C eGA. # | VuH C

279

_ g U vC

# { # lA o lH lCvCx #lC {CVCx


. # TAv sCA ug CI { CH VTC TCT
IA, ""o C Tu # AT T # ! A
# T x . u AsxH o {. x #x HT lH
o T A #x T shH AT ?
x #x T u; C #x o u ?
l #x g # u.''
{ # CT TCT l {. u x
IA, ""UW _ T lC-C L # C
C # hChC hT TA . e A Sj _-TZT {
C u# ? u o oA u Sj { x
A #x o # V{C u ? # #x
A u IA {C u lC -VCxu o #TZ ?
CA v>A A Cx ?'' TCT # eTu x
A u. u o T oTA { A TvCA
#h { v>C #VTVu CI. { :A lAuTv
uA {A A v Cv u.
#ACT h # l{Vu TCT l A #G.
# T lT TAvA {A. h TCT #T #
A Ag T {T W. VT]H T #
#T { {. # lxlxu TAvA Ag h . u
{ TAvTA A # T # TCT sA. C
TCT IA, "" lg A C { A #{> ug
lA . _ # h #A VT]H A. A oA
Xx eT lCvCx s #Al T VC x sC oA
C #T hC # .'' # VT]H AT , h
{ { #C {. VT]H v T h# { :

_ lvCx {

280

""> ^A {A l xA {. A > ##
g D. _ C >{ C {. A
vCx xA {A. A H C {A { C u; # hs
A u. # H #A vA lA {A # VT] # > A
u. # T # # Th TCT A {.
x Tu IA, ""#ACT, l .'' > &C
: ""C x l T $ . x l
xA . u vCx C {A uA C sA ? {A #uH A.''
A x IA, ""#C T, # vCx x v
C >v .'' # # C vCx >v . >
h uA # # vCx # CA uA C soA.
# eg # #TH #] IA, ""e CA x u.
v> #lC CA Ag Cx u. # C CA |A A C
#. #u u.''
# T { h# #d #T C
u T A { {uA soA # TCT #T
TA C. x TCT VTCT # IA, ""#
VTC CT g SA sv {A
VTC, {C { VTCA'' u vvH v# Ah <
CTA { IA. A A v# Ah &
vA #TA # CT T {. u #C x
# vA "VTCTA' # eA " VTCTA' # h v
vCx s. #x # T # Au #
v T svGA. v &. A "VTCTA' # DA {A.
u { A TCT {uA #]A # x VT.
# C #ACT u TCT A u # {
AA uA.

281

_ g U vC

# u &Cu #x T # A x #x
T eg# # h #x lCA AsxH _ Ch
x #x vTA eg#. #xA x oA C{A , A u T
d { . _ A vA Tv zA
C Ch # CT Ch .
# lA #AD A . e x C T AT,
x lCA Tv s {. sAA lC C #ACu sC Ch
# THT Cx e#. g Al ATU x
C. e sH #ACA A u C
AClC CT g T {.
A A : |x {A # vC {u AA #
# T> {A A e v>C T A T #
vC vC hsx vC T s C sg C{.
# A Al ADA; # F> (# # 10).
# { # TC { TxHT T {. #
A { IA, ""# { #T C sg
C{TA A { hu sg C{T C A # A AT
#A.'' # &C , ""{ C TT C
# >v sTA l.'' C # IA, "" {
# A A AT #A.'' # : "" C
C s# ? C sTA Ag {A u. A #C lxo C { C sg . #Ah &| Ch
sg { A # . {A s {& A C |xTC
{ {A A, "C h # C C {u
Ch. #AC _{C e v . e A
>| h l.' #A x C u. @
v # |CT A . {u C C yuC T C l

_ lvCx {

282

C {A A A: "#C l !' # T u #Ah


&| . A C x CC sg u, A #
VuC u, >| l , #T C >v sg
?''
o C |xTC {, "" Ag CA-A
#xA A { #x e C{TA # Ag eA
e C{.''
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ l C v Cx {'
V # A s x H
_ U l C guH x V A T

283

_ g U vC

# 46
-l- l-l, #e u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A , #l& -l-l A
#T {> { u u C sTH
V-u TxHT .
& U | : { g ! # vCx ! # VCx
! # H ! # TH # HAAu o
. #A Vus VT { u, A _ o # { x
TA T #T # . @x #SZ A T sC sCu o
# vCx h>v T # lA
. # A o hC u. x # #T u
CAvC C o l # { CT C
. I, TM, #{AT AC
hA A T u . x lC o
# { vT . C # # C C # g
TA T-T { #TA # h . H # , A
#H {T C . #A T g exA u. #CA
CT #A vCxA Cx #CA -Tx #
C # lH #C C & . T
T # sC C # C{ o # h # .
# C oA C . # u #CA
TH , C--lx u # H u BTlx >v

-l-l-l, #eu

284

#T. TT, TCW u d VT: &UT. lCTA #


uA. # lCA AxH Cx { ; A THT v< Xx #
h A C{ . #T Cxl, o, d
{ #sTH . -TCW-H-o # TH
vA #T .
VTC H T v CT
TH { C . o l A { x l A
#l&u {C ug e . v # u # TA SA :
l : {, CvA #G u
A lCA g TA < .
ll # A { vACC A W
WTCA CT xH H. # AlA Ax #T
X vACC C #G # e
CT #l{ H. C # IA, ""# C .
C C e e#. -l-l x
u. # #l& A {>v gA.'' #
ChT T . #u THGA sv u .
# Al C Ce g # lC u WTC
# Au -l-l TA < . #] # x
e TA CGA. u g Al C # lC l, A
_ { X hvH #].
# WTC R C l. A { vACC #
#] # uHVu x h #]. TTg
_ C# x #]. Au -# l.
A _ C kCx ACA # #A CACA
&H; A _ C {# C CC C. u

285

_ g U vC

A CI. #A 21 T C. Au l
T L. $A ALA lA ]l v . u v>
uT l. C l VA &H # HA sg CI.
TC lT lC HA #T IA ""# oC
v L . &T C.'' # #VA s eA
""lA ]l v ?'' C lT lC IA, "". .
v> C T v # C eg e.'' # lC e lA
l # lC |C &H. # T A {A. A &C
. lT eg #A C CI {. # T #
{ #G "" u l FC # {A
l {>v gA.'' # A VCx CA #AhAu
#_C T{T l # ATA A ug lA. lA Ag lA # sA
CT W. lC uA < #{> ]l v #T A
T Cu C l C . x # #
oAu { s. lC &C , ""#{> l #TC
# lT C -x x u xA
FC . > u A. u C TH C
{A C l { # A H {A. A # o A
# > Al # # o Ce g #
# {.'' C # T #T. #
# lC # { A VCx uA. # lC # T {. #u
C &C C o # A #u
#TA lT lC C ebA C {H C CI {.
# # -T # # hs #A C
u. lT lC A C VTl . hs T {.
hA # FCG. {u C x C
TH h-lT #]A.

-l-l-l, #eu

286

u C : A Tv #XC#XC A. o
#A C{. x # T # Ch.
x C #Ch {. v u # TA SA .
C # : # TC >u #T {. #TA
x CAA # A eA. Au C# eg g
u # T{u # Tv .
# hC eg o #vA . WA # A
C . # C C { { vvC . u
C # u. #TA eg # &| . x
A CI. u u # #A Cx
sA. # &C , ""C Ag |CC A u. u {A
l C u. u # vC C T C #
o hTT.'' # C# hg CI # #
C# CT # # # # C#
sTH u {:
""#C , #C , # hCA {A C A # C
? #TA Ag u, # C u A. sTH A #
g# { # C {. u C h .
l g {. u #-e C {. x u #
Z . g # { # { v u {C
{. u hs . {. u gH CT
W # C Ah { CT W.
g g Tv AA s l # #e e T W.
# e T |x o# C x F
l. # J . T # Al # uA
D {C H # # CA . u #
Vu x l. H F C #TC

287

288

_ g U vC

. # C u v {. C {A #
#h l. sTH TA #G. C #T.
hTT #C # h CT > $ C. u > C
# hvH H, # C &| . C
A . u # C# > CT # .'' #
C# C _ g #T {.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC " -l- l-l, #e u '
# A s x H
_ U l C guH x V A T

# 47
_ g h -_ u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

l #A C sTH u TxHT. # #A
TC^] u ] u # .
& U | : h . # h # Xx
x C CA l :h u # #x C
h T u . #x C S uA HA
TC s e u #A ] u . lAlA VuH C
C C A - lAl g Ah . x lAl T
$ T A A C #T # A #A u
TH - sC C , Cx lAl ex # TH A
A T vCxu sC uC . _ g ACx . v,
#x u v T u A#.
H # : _ , ""# { TC V C
{A {C FCT L # # A {A #G. u l { u
A {ul g { e u. # llH {. A
# @ AA {A . T T{ {. v T
C C {, A > #T AL. v C
T lG. #TA # TlH A #T v # VC C
C . x TTu A #C T
u #Ax #]A. x v lT #.

287

288

_ g U vC

. # C u v {. C {A #
#h l. sTH TA #G. C #T.
hTT #C # h CT > $ C. u > C
# hvH H, # C &| . C
A . u # C# > CT # .'' #
C# C _ g #T {.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC " -l- l-l, #e u '
# A s x H
_ U l C guH x V A T

# 47
_ g h -_ u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

l #A C sTH u TxHT. # #A
TC^] u ] u # .
& U | : h . # h # Xx
x C CA l :h u # #x C
h T u . #x C S uA HA
TC s e u #A ] u . lAlA VuH C
C C A - lAl g Ah . x lAl T
$ T A A C #T # A #A u
TH - sC C , Cx lAl ex # TH A
A T vCxu sC uC . _ g ACx . v,
#x u v T u A#.
H # : _ , ""# { TC V C
{A {C FCT L # # A {A #G. u l { u
A {ul g { e u. # llH {. A
# @ AA {A . T T{ {. v T
C C {, A > #T AL. v C
T lG. #TA # TlH A #T v # VC C
C . x TTu A #C T
u #Ax #]A. x v lT #.

289

_ g U vC

#T FCu AL. u A exT $ ug. u >


IA ""# , HA TA F lT .
l A #x Ag TGA { A F # A lTTA
. u CTA A .'' TlH# v g
# IA "{A e eg #TA.' > IA "# #
, u C . l A { {. {T #
{ HA F lT .' # # TlH# A g eA #
l jA {.
""C #T x IA, ", A
l .' > IA, "{, {. #TA Ag { . {A
#{> #T A. l T g ? A {A #{> Fl
#G A ? {A TA A e.'
""FCu v g # A l. { C W.
u x IA, ", { . #l . v
# #x C #T.' x > T C X #]A, {A
l # & IA,"#C TC^], C v]
#TC #G VT u u ? # A A
A C C JC T u ? C !
CT CT. {T CA TC # A C{ !' C #
AA s # s C # u.
x s @A Cg l.
""# eg TlH C #ZvH . x IA, " #
A # A # u A Cx {A o
{. # TC^] x # v] x ? #TA A Cx
{A ?' #u T # @ v #T . v u
g # #h # #U Al > { AG.

_ gh-_u

290

""{A C{ { Vuu vC-Av g C # v


uHVu {A, A {TA # A AC {A. # AC xH A-A
ug CIA {A. CTT l # F # H.
C ug. s GTVu C AC xHC
u #A C H. l # T hev C
# # TH GA. { Ch x
xx TT CT {. x C {. u
xHCA |x u hvH H # { #A uA. F
C hvHA &C . { C l #
F # g x hva {. j {. {
A u hC uA {A # FT TA A Cx # {. l
l # IA, ", Ag { C #
{ C Ag uTA u. H x CT.'
# x FCu F C # u #]. #
g l. # A uA {. u { {T
V VT]A H A # IA "g, A # T
A A. A A hvH C A lxA {A #.' g# #
VT] T {. #u # l # hvHA C
ATTA . u x V T { j # IA, "#
VT]A {T. C #C Ch Ag THTA {. {T h
H # { l ? Cu {A Ag sC { ? # g
hC VT]A . A #x - Tv CTT g
{ l .' # A g A ug lg.
"" $ TC F # u #T gZTC
$ { u. x -o-T Tu # T
Cu x C u . T u { {T g

291

_ g U vC

FCu VT]A H #]A # IA, "xHC hvH C


x e vvH C . T # g x hvHTA
{ {. {A C o-T sD A. e C $ u
A CA A ^G hvH.' # VT]H g#
CTCA # # l &l # A CTA <
. # C v> ug x # A x T C
T x h C. # l > # #A A s {eC
A CGA # Ch # # {eC C
#A A T # hC vT A. V x
s ug. # hC # lC gA {A, x A
A lC soA {A. x |x Thu T
{. u # v V, u {T
# . # hTx {. C TCA x A Ag
A {. u > #T {A. # # A ug
lA # # hC {T lC seC v lA. u seC
C u. # # # T . C
TT@A uA # lT u h TC . A #
C T . u # - lC lA.
x Cx .
"" T # T uCA # lC
px AA u # A TC^] A. oT
# T seC u # A lC
A. hC # seC . A
v] A. # seC C {. C |x TC
#T # v . lC x C o {.
T TT l. u C C CT W.
C { s {. > IA, "# T v> A C .

_ gh-_u

292

C |C s #T.' TC^]
C Ch, h l # seC |C #G.seC# C A
g lCA R # TC^] e . # R x > C
{. u A C o . # T x #T
T {. u {, ", #TA Ag C.
{T {A Cb A.'
""T # vC u. ve T # v.
lC C # hC Al #T # # h
&. l #A > CA lx L. Au
#CA xA CA LA # A {eC v {]u sC
CTA . # l. x # A u.
u C { T A #G. > IA, "# T .
seC # seC# lC # .
# TC # lC . lC A T # g x
hvH {. # C C x #C u.' C # T
A TC^] v # , "C lC {< Vu
C CFF CT .' A Tx A {A
l. x A A # Ag {. TC^] lC
e {. # { C C lC #T # IA,
", # gA Tx A T {. {A # C A.
#Tlx {.' # lC# CA CXx WA. > Tv
#]A ^ C C x {A { C. # C lC
VT]H uA. VT]A {T# H # IA, "A CA
. # x e # . v] { g T
uA hvH. # ^G C g e &l CT {
T { .' lC# #T # VT]H T

293

294

_ g U vC

C. > T { #, "s A C Ch.


G # l ] #. TC^] #A Ag TT
u.' {A # x T C { A TC^] u v]
A A A #G. A T > |x { C # T
lC u VT]H x T C. x TC^] A
lA l # ]A hs C Cg Cg T
CT # l. ] x {. x C l
# CA CXx WA. Au CXx CTA A Tv #]A.
# TC^] lC l # H .
v] x #TH . v] s
A CA Tv #GA. u #{> #T > vG #
Tv LA. o T{C {A . lT
#{> v] vG . # TH .''
C : # u C # x TT TA x .
eA CA TA TT { e # A
hA :h lTg e A l Ag s u u.
T hs v Cx e
u .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ g h _ u '
# A s x H
_ U l C guH x V A T

# 48
A o # l { C x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

A _ g UlC { ? # Z &CA UlCA TH


Xx # v #A A :
U l C A Xx : T-TAl-UV C ,
vjT , { C TxTA C , pA #A
TTv C , A # vo ADA # A CT
#d A v< A F hC u.
Tv #A eT A #
#H #T u, T C UlC u, x
#x v # # C l #xA
#T & C u #H sh el C ,
#H V #T-dA CAl , C UlC
{T . #H uA { oAu CT
? VT]A x u UlC T #lC TT
# Ch u. T CT $ .
# #T TvC A x T u. C
Ch . #A { x #lC p
lx . UlC AA Vu . # A u Xx .
vAC #A u. T lTH u. C-CA, TH #Ch .

293

294

_ g U vC

C. > T { #, "s A C Ch.


G # l ] #. TC^] #A Ag TT
u.' {A # x T C { A TC^] u v]
A A A #G. A T > |x { C # T
lC u VT]H x T C. x TC^] A
lA l # ]A hs C Cg Cg T
CT # l. ] x {. x C l
# CA CXx WA. Au CXx CTA A Tv #]A.
# TC^] lC l # H .
v] x #TH . v] s
A CA Tv #GA. u #{> #T > vG #
Tv LA. o T{C {A . lT
#{> v] vG . # TH .''
C : # u C # x TT TA x .
eA CA TA TT { e # A
hA :h lTg e A l Ag s u u.
T hs v Cx e
u .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "_ g h _ u '
# A s x H
_ U l C guH x V A T

# 48
A o # l { C x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

A _ g UlC { ? # Z &CA UlCA TH


Xx # v #A A :
U l C A Xx : T-TAl-UV C ,
vjT , { C TxTA C , pA #A
TTv C , A # vo ADA # A CT
#d A v< A F hC u.
Tv #A eT A #
#H #T u, T C UlC u, x
#x v # # C l #xA
#T & C u #H sh el C ,
#H V #T-dA CAl , C UlC
{T . #H uA { oAu CT
? VT]A x u UlC T #lC TT
# Ch u. T CT $ .
# #T TvC A x T u. C
Ch . #A { x #lC p
lx . UlC AA Vu . # A u Xx .
vAC #A u. T lTH u. C-CA, TH #Ch .

295

_ g U vC

C l bAv _ g T UlC
L # {A #TH . # CA C UW A A.
TA x v T x g TV Ch u. A-A
|CC g #_ {. #jC TH Tu #e
AsxH l{ . #A VuA # C{.
#R C{. o T XA g A _
. {C { T o Ag #l{ C
{ x C . o# #A CTA : _o T lT T T. #u #H
d l u &T . TA d .
#TA d Ag A u, T A u. #hA #
ChT. A A CA ? A Cx . el u
o-TCW-A-o TH he h u. #xA T
lx A l g TV C u u. A
lx u #C T , A XU l u . A
x T ug e # # oA .
{T # # D u { # : Au T Tu g
x x v A g vCx #_ T A
x u . # TVA SA v uA e.
_ T : C A #< _ xC
T # C {. # TC T u e
Tua# #e # T #AC#AC Z s
hC C {. A xg #GA T T . #u
ZC CT W. C T# IA, ""> CX C C
u # hCA x {A CXA v< uT A. C g
CXA CT .'' # T A xC #vA
u # T # g g sA "" # hC #

A o #l{Cx

296

g x ?'' C T# &C : ""#{lC


A C l FC . # { C . e
A CI x _ #e . sTHA b {
A H u . C sC _ . { ,
A A u. u hC u {A
#.#.. CXA C ug.'' xC # #A_
{ j # T u C.
_ x C : xC #.#.. A u #
#<A T CT A. # TH 1913A
l Clu # lC l. u C #| W.
AjCC, lAlC # #TA T Vu C v
TT x |x H. x ug {>. TA Tvu
x Ag u {>. C T C _ u
{ T #T. u C g A H CT
$ ug. g A u g C l. sCu
H C #A . g ATU x C ou
vCxA _F soA. Th , ""v {.'' xC
uA T { # C g . {T A CTA; {
# #T g x sT $ ug. g#
A #]A. xC { l. F
hC A #T # F # {uA #
{uA so. # F # # sA; C
xC CF #Al C # IA ""# F C vC .''
#A {V # e x {T W. # {TA
sA # u Al ATU x CT W.
C T : ""v {.'' {T A CTA xC
sA {>. {u e uH CT . #TA

297

_ g U vC

Au # v T # #d C. #d
#TA eg#. u :H Ce #T uH C
xC C l.
_ x C : # TH T lA. A xC v
ug {. lAlC l. A v T #VTVu uA. #C
CA jl l # T TA < . A #l&
T {A V VT]H uA. VT]A | g
< sT x CT {. A lHA @
u C T> FC #G #
, ""#C C, A #V u lg ? {A C |
H xu C #A.'' x FC l. u h |
g &T #T. FC x #G. #TA >|
lg # #Ah | lg. # VT] T g#
x C. # Al # x C #GA.
A lA C A {C {. > C l {. u
#T A C{ eg # A. #G C VT]A
FC e { T x . -ou g#
Al x H # Ch . h
{ C u # # x Xx j # TH {T
W : ""C {u, u |x Thu h . > |x T C
x :h uA u. Tu #C u. u {A Tu
A l A. # A :h # # uA eg C
#ZvH u .'' # TA x gA #]A {A A _
xC # T { # lg. TxH
u { # H CA {T #C l {.
_ xC H CT #l #G. # Th x
"v, {' # IA. x VT hs u { #

A o #l{Cx

298

X lT $ {. u A , ""C sTHH C C C C . x {A A Zv CT
$A A.'' #AA F lT x A
Zv H # # x < C vCx &C x uA
soA. # u C TCU {V so. # vCx
T W. #TA # CT g #T # C vT
l. Xx j # Tx TH {T W, A
xC l T TT A TxH uA ALA.
A # # x T #T. # TH C
#TA eg #ZvH . #u hC ug
THd # TH z T ex . # TvC A
v { A # g & A xC v>
: ""# x C j # { > C
#T . A {A Ag g C { CA A ?
# x A #T C ? {T #TA CA A #
V lHA g #TA A.'' # # T
u C TCU {V so # AT #A : ""# vCx T
T . C v> {T v lg. CA AsxH _ Ch. #
A C sxH u.'' xCA #AC ^T A.
#AhA #A T vCx g &C l.
s u T TH C C g
A #G. T #Hx C { #
{. A |x x {. x A g
: : x H. uA u uA #FA eg # IA,
""#C ! A TCATC x C ? u u C # x
x sC .'' #l& TxHT vT-C|A H x C
uA, A # ACAl x .

299

300

_ g U vC

{ TT xC Xx #
#T A H. e : l A e T
#T $ {. T FC hvH
{. x A g # H. C
#AC $ # e W # x #].
# #TH A IA, ""_F g e, C A #
A A . v> H T hu e.'' # x
#Au |C #GA. # THA A u. # #
g # A C #GA # vCxA
s uH C, "{ gu, # #C C C &C
TT # #uH # # # Ag exA u. # #
Al x C# #. # lC CC T #
# #. #CA #_Vu #A T vCx . elA
VT]A # > v> # {eC TvC {C C . u
#CA # A v> #T # # #TH #.''
# A CC A. # e u.
# VC # e C. xC A hC ug A
Tv # #lC F {A u. # Tv #XC:
{ .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "A o # l { C x'
& # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 49
A CXx- l { x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

& U : T u Cx x UlC p sCsC A C


A u. #x T #d UlC gA TxH
g C C ? # vs C{TA T CA # # #
#. hC C UlC A & lH . x _
Ulx #xA T sT ; # VT: jA &|
e . lA-V{- #x e TA { &
x #x shA l . u # C A
#T . #TA g A x . #x # #
# C u. #x A x u ChT eg#.
TC V{# #x e { T #T .
_ g# # u# VFCT ; # $
x hT . #x H A AsxH Cx A
CTA # . , T, # CA T CA .
CA {CA s T CA # CA T _ UlCA
s . hu gu , A A TvA v>,
#Ah A , #ACA v # {u
hC TH H CTA #A #xA HG . # ACA A
T # CA e g C lH u. # #x H eT#
_ g { CT u o T A . {T #x #
# u {#.

299

300

_ g U vC

{ TT xC Xx #
#T A H. e : l A e T
#T $ {. T FC hvH
{. x A g # H. C
#AC $ # e W # x #].
# #TH A IA, ""_F g e, C A #
A A . v> H T hu e.'' # x
#Au |C #GA. # THA A u. # #
g # A C #GA # vCxA
s uH C, "{ gu, # #C C C &C
TT # #uH # # # Ag exA u. # #
Al x C# #. # lC CC T #
# #. #CA #_Vu #A T vCx . elA
VT]A # > v> # {eC TvC {C C . u
#CA # A v> #T # # #TH #.''
# A CC A. # e u.
# VC # e C. xC A hC ug A
Tv # #lC F {A u. # Tv #XC:
{ .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "A o # l { C x'
& # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 49
A CXx- l { x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

& U : T u Cx x UlC p sCsC A C


A u. #x T #d UlC gA TxH
g C C ? # vs C{TA T CA # # #
#. hC C UlC A & lH . x _
Ulx #xA T sT ; # VT: jA &|
e . lA-V{- #x e TA { &
x #x shA l . u # C A
#T . #TA g A x . #x # #
# C u. #x A x u ChT eg#.
TC V{# #x e { T #T .
_ g# # u# VFCT ; # $
x hT . #x H A AsxH Cx A
CTA # . , T, # CA T CA .
CA {CA s T CA # CA T _ UlCA
s . hu gu , A A TvA v>,
#Ah A , #ACA v # {u
hC TH H CTA #A #xA HG . # ACA A
T # CA e g C lH u. # #x H eT#
_ g { CT u o T A . {T #x #
# u {#.

301

_ g U vC

{C : Ag {C # x u
|x # A. x A {Tu Ag
{. u CX T v{ {. u Ag e
C #G. u C F> u lA TA vA x { {A.
sCu eA g Al x CTA uA. x
"TA vA CjA s g & ' #T {. A vA
# hsxA vA &C soA # A luA v
H . oTu u u &-
g l. g hsxA eA A TA vA & lA
{A. CA LA {. u C &C C #G.
V C se C T # T . x A vA
TvC #G C {. CI {u T C
# C C CF #T e. {uA #
C TA vA e {. {C {u {
{T W, ""# # C vA T C
{uA # # IA A CA s : ""{C ,
C F>'' # x # vA A # { A
s hC C A {C ? # ()
? # C F> {C #G ? # hC C
vA .'' # T AA {C #ZvH #
C g IA ""# vA CA . CA {C # {A
A. # CI C C F>.'' #u C A
u A vA #]A. A #vA C C F>
F # x e {. x CA {C # {A
A # x oAu ebA ? {A {T{A C
#TA A. {A CX CT {u #G A. # Al MC
hC ug _ g { d AC . #
$ Fs u eg hs C ug |C l.

ACXx-l{x

302

T VT : {T CX T #TC # e
x u A. { X g g lC C{
{. 1906A { l C lAl hxA &C
CMC TVT Cv u. # #eA
CA h A. # Av TH TVT lC
#T g A &H. A u A C u
# C g A H CT $u C #TT
L. ug ClT V #G # Au C T
Al e &C e H # &. C #G C
C C >v elC FC e. C TT
A C{x-Cx, C, I hT TlC A A { . x
x # I hT Cu # A D AT {. x #
ZTCVT s. elC FC eg x A IA, "A
T #T elC { ? A # CTu AxA #hA
{ ? #u H- # l .'
#T D A A C TA A Ch TT
$ ug # e &C# x IA, ""{A e> A.''
C # sA: "" # sC #G ? { #
elC eg CA l lA , C CA Cu, h, |,
# #T #T ve eg A { u ?'' #u VT A@
# , ""#T |-h--vCT > |x
e . #TA H CT #TT CA TTA
l .'' #A T L.x u &C##
A u #TT |x #l{ H IA, ""C #T
#T TvC . # # elC #T g v
u. x u. lC CA -o
# # TV # C .'' T VT #
C #T A H . A g vAu A H

303

_ g U vC

CA A #AC ^GA. #AhA #A #GA. lA AA # CAv


u. #T FC lg. lCA Tv #GA :
"A #xA #A #H #xA AA T Vu
lxTA.' #TA vCxCA #T
$ ug #T x # T C : ""#CA s #
# #C TV #C e C{. A C |C e.
hCC, # A #G ! C elC &CCA
H TV C CTA eg# ? # A A #
| x #{> C{ {.'' VT # A ug l.
x eA "# C #AC T ex . u C
{ ! T THd ? {A #<{ A.'
# T T C hC ug. # Th g
{; g {VVH C {; g #ZT {;
g C C C Ah {. g e { {;
g &- {. # C C A
{. VT# eA C # C #T C ?
H TvC CA s@ #GA "C #ACA T TvC
{ | TH {. # Cu C hT
eg# # CTA eg#.' s #TH { .
# A # C _ Sj ug. #
# o l.
{ vA C C : { vACC u { #
# sC C#. #TC A {, { u
e o e {. #TA eCu # V l{Vu @
u A H #G. e C g# {. u
{ T {. x # Co. # g#
A H C vCxA T CA j Cu Ch >v

ACXx-l{x

304

H # Ch {C . # T { # VA h eg
u #Aeg l # # h FCu eT A T el.
# vAv eg # V l # IA,
"", A { #T Tu C ? $^
H eTT T. A #x Tv #TTA eg#. # AC
l Cv gZTC C . u # AC T A
CT #x H . Sj u A . #lA
MC &|A { MCu T CT ? z T {
u. e #xA u CTA ?
#Ah #AhA C. #u C Cg v eTA ?''
# T A {. A &CA Tv #uH Ag
{>. u Au &C C A # # T
s eg. C g eg T vAv v u
{ # T # ex u # # TV {T #uH
# # x eG : ""#xA VTTu vAv .
T uT TA eg#. $^ vAv x { C A
ChT. #C uT TA eg#. TV $^ . x
#x ] @Ah CT eg#. C C
T Tu # vAv C{ . #x C $^
TT T {>. #, $^ C T Ax u. Al
eg C W ChT. AC vX T . H
AC uH eT. A C Vu u. x # Th
g TvC A #TT T eg#. C{ vu
gZTC AC # eT. u VTT $^ C Ax #TA
. #T AC TV #Au ChTA gZTC # oA
VCx u. e {C $^ sA CD T
T g A # ChA #x -Cx

305

306

_ g U vC

v g #A #TT u. $^ T {H .
Cu C TT ChTu C s #T # #x $^
h lH CA. #T Cu ChTu #A Vu T
#x {>v A, Au FC FC {>.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "A CXx l { x'
# l xv # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 50
#dC-A C H x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A #l& 49 #A # l Z A
T V C x :
_ # I A : 1) d Al x CT #A
u. UlC THVT Cxl Tu uTA eg#. 2) Z
sT #A u. g s{u #lC lC A T
&CA g s hT {u #lC #T g $Cu
Z sT u. lAC ug # & #uH #lC
X] {u # Z sT . 3) {A T #lC T
T hC A #T T A Ch T CT u. # {
{A u. x # { lC # T
# {A #VT #T T A {T eg#.
e # x TH #l& ZA d IA d
UlC T.
lC #d C # T A #uH u Ag
{ A #GA {. u sA, ""d
CT ? #d # d (dZTC #.16, 66 #T
1396A { : { #H ! #d uTA # TA . #ACA
A CTA # #T CTA. MT # #M. C
#AC T C C T .

305

306

_ g U vC

v g #A #TT u. $^ T {H .
Cu C TT ChTu C s #T # #x $^
h lH CA. #T Cu ChTu #A Vu T
#x {>v A, Au FC FC {>.
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "A CXx l { x'
# l xv # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 50
#dC-A C H x
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

# #A #l& 49 #A # l Z A
T V C x :
_ # I A : 1) d Al x CT #A
u. UlC THVT Cxl Tu uTA eg#. 2) Z
sT #A u. g s{u #lC lC A T
&CA g s hT {u #lC #T g $Cu
Z sT u. lAC ug # & #uH #lC
X] {u # Z sT . 3) {A T #lC T
T hC A #T T A Ch T CT u. # {
{A u. x # { lC # T
# {A #VT #T T A {T eg#.
e # x TH #l& ZA d IA d
UlC T.
lC #d C # T A #uH u Ag
{ A #GA {. u sA, ""d
CT ? #d # d (dZTC #.16, 66 #T
1396A { : { #H ! #d uTA # TA . #ACA
A CTA # #T CTA. MT # #M. C
#AC T C C T .

307

_ g U vC

#MT #T CT { #xAu MT #x
CT eg#. A #MT #T . A MA C{ #M
T C ? # VuA T e g #T T C x
#MT oAu eb # #T A H ?)
T UlC F x T: dVT . #
Tv >v #T, # T BT, # o u
#ZTHl TA C{ . UlC lHx, vA .
l >v TT, Te & #uH x #TC Cx
H. x #u lHx vA . l >v TT
Te & #uH x #TC Cx H. x #u
lHx VTT u. BT, T o u
u u. A x hC C # VT . x |x
AVC C #dA #TCx #T lA . u
v g C{ C A u. (#d #TA dA; I
T:) A IA # ""{A T A;
lC x A.'' #dA # @AhCA lC# > AhTA { .
# u & . {A lC x A # Du #A
ju sj > l lC #] C "A
gZTC . A T u VT .' C lC #T
u "{A hC gZTC A. A { , Tx .
C u l u A ; #T TA C C
{ . # TH #AD l TC s #TA
u u . # s Cu CA H Cx
{H- u . # sA #d # sC CT CA
Z sT . #d &UGA ? oA CIA ? # TH T
x lC & C . {T #H h ## : 1)
{A Tx A; 2) {A { A ({ # ); 3) gZTC, T #
l A A ; 4) {A gZTC u. 5) "{ # u' #TA {A

#dC-AC Hx

308

ex u. 6) gZTC, T # l # #T u u.
A # #A lUH CTTA #TA u
A # T x #T u u gZTC, T
u CC A ? #AC AA T u #
? # C T u CT # #d
d { . {T Z # , T VTA dsH
d A #TZ ? & { T C C
T #d CT # . # #l IA: 1)
x #uH Cxl . 2) Cxl , , u #uHU
# Tu {T eg#. 3) x e d# &h
C ? Uo TV TT . (lTUl
# 7, 19) #uHU g x lC o x
# lC TT # x # x u
# . _x hC { #T # o u lC
T . u { TCT {u _x #H &h
C .
A C A A : _ # CT {
{ T C {; #lC A A A C {. x #T
V{sTH Vu-Ael lT { A A x v<
Cx eg #ZvHvo . ACA A #
TA SA . lC \ _ {
{A C C{. # TC A uA CA CA A
AA. # u X TA s { A
VT]H uA. VT]A u # T,
$C u AC AT #d C. x A s {.
x #TA VT] #GA. C C e. u A
Cx sA: # &C . VT]A C #G #

309

_ g U vC

V #d C "AC u T A.' {A TH sC
C.' A #TA C-sxH Tv A {A ll ug
l. CA lA Ag #GA # C #AhAu #_ T{T WA #
{A C .' A VT] x # CC A {A # eg
{ #vA . -oT {Tu T AT
C xH H # TCT () e H.
{ X x A . so C x
l # AsC H. A x uA #
hCh A # sT C uA. x Au >
C A-#TA #{>u C u { # Ag Ag C svT
{. A { el GA. # vA {A A
{ A H # #C u #-AC
x CvTA. A CC x sH #x CTA. x # T
C # s A T IA. # T
u L C # # T s eg. A #A
# IA, ""# AC sCA ug C{ C {A A C{T #T.''
# T eg : ""T sC u #x
TCA, C{A, FCA # #e #A CA.'' #
AC "# #C AhTA # Al {}H '
# # s eA. # { . # _F T
TC . A # x sCA uA # CC
AC sH TT { #TA #G. x # sH C u
#l& T A. A l # T u.
{ lC # C u C T T
vCxC VHu T u {A T u. u #
AT hvH C h s . x T
u #l& hAu # L { " TA g
e#.' # u { # TH

#dC-AC Hx

310

L. CC AC Ch #CA T {
CT TT # CC # #
T A AC A. A # T #l !
W { TA T TC {
CT # x .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC "#dC, A C H x '
v # A s x H
_ U l C guH x V A T

311

_ g U vC

# 51
o u
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

& U | : #x UlC, o THC, l #uHC,


TH o C _ g ! T {e. {
g, #C C S C # # h ug# #T #
TCT. vATX lC C ug TC ; | TH C
l C ; TA A F} h sA l .
# x _ g u# TAv u #C T
C &UT . _ u To _ TA
T . u To T u _ ! #A
v< > & u H A A
UlC #x C #TH TCT A l T #
{ F u u. # SA v u TAv :
{ X ( 1864 - 1925) : _ {CC &FH
{ X AA hAT TlC lC px AA
1964A {. x u Tx hATA
{>lx|A # Tx lCA . >v Tx
Ag #T u T A # #FV A
# H. 1883A l# u x #.#.. u
C CX C # CC C H #
A. jA C C. u x VTA C j h.

ou

312

1909 #l& { X A ALA {A.


# # A o . T C{
{ C s _ { vACC T #G.
x TT T C. { AA { C # A vA
l C Tu l {, u l $e u. # #V
T { C. > & H A F u {. C
{ IA, ""e C # l h T l {
C UlC g . Alu C #
{ x h x # sC C.'' # x g
|x T C # T # x I ""l C
A v F {A sC sC ^ Cu x C x C
h>v TA A.'' x # x V "" x
{ { A #Hx u { # A H C
{.' # TH T A { C u # {
IA, "" g {A A H C # # # l
{ x C vAv h x CT {A uH C
# #hA h l.''
{ Ag C
TT C #{lC l # A { CC CC A
&H . # C C C C { C C Cl
C { # | H #Al # Th #{lC
#G {. vsAxA sCA ug CI { X $
C T {. u lHH C T g x e
T # CC - TvC C {. A
g# ex C C C. #{lCA
C C{ {. C C #G "CA { AA
. x T #T.'

313

_ g U vC

Ce g Cu #{lC #G # L.
C lg # e u. A H eT A
lHA { > u #]{ l^ L # x
CC CC A g { X C u
T T C. Cu #G , # hC X
CC x {. A CC |C #G C
{ X #hx CT. A# <
C lA ClT T # { X u
g TA. # u T # vC u. jA
{ CC { T.
T C C #{> H # eg
#vA u. #u A #^H A # Al ATU
x H. # |# jT {. C v s l {.
u T v T #{lC CC C {. T
v AhT C ug #T {. u # x e
TA < uA.
$ {A # V C #G # .
l #T A o voC {. W #
l lH { #h L. u x FVH
oA . # #Cu FC C # ClT &H.
#TA ClT V C C T &C {
vACC x l. # eg A #A C CI {.
{ u { #e # ClT
lTC A V C # C T L. A {>v
A H H. {A #AC ^GA #AhA {H_ T{T
WA. # : "{A C C{ e {. T C
#l&u lC .''

ou

314

AlA { |x TH CI. CA
x T AG; # |xAhCA T A H.
uA A SA #A A # THA TxH AT u.
# g TH 12 #A 6 u 9 {
X h #A TAv TAv T x C#. #{>
# T # # TA sC C#. T # #TA
{ AT #A "{A TA g g,' h
#. # # T v . 1926 g Av
Ch C e A FC C { # # g
T C {. #TA _ g A > C l
{ # WA. ## C C Ah # :h
T VTlH AvH.
_ V T : A #e A F T u v{
u {T #x e g # . V T # h #
TTACVT #AA lTC A C{^A C{ {. #
, d, l o {. @ C A
{C # T _ ACT H l. Tv
C #v C u gA #GA. A
AA VT# {u e . # _F g ACT
# IA: ""C A g C x {e # # _F
#Hx Ce. {e s, C C Ch #T TA
Ce. C # VT #e x T u. x g
# #T .'' # ACT # _F u A
{>vTA s . VT# g A IA CC .
# VT CT # #R{ Ch {
g x A sx-#R{ #{H Ch {.

315

_ g U vC

# # ACT e _F g C
T L # #G. CV {, u T{ C x
T l. x sD x T #TA ex x V
u vT . x { h {. u _F TC
_ CT g# sv C. #u _F T # vT VTC
G. VT# CT #A _F #{>
T {A. # # C {> C ACT _F
A. x TC TC DA {A u v> uT l.
C- C #T A H l. VT _F C
A l {. u A > TV #T
# ACT #d C. ACT A vCx A
# CC u s s C VT CA X l #
A _F . x # VTCT #
, ""C A _FA s # _F CA hs TC
! Ag #T. {T v> C . C $u
x _F >]A {A # C $u lHA > T.
# HA HxA A u #j ? H #lC H #vCA
Hx ChT. g A #{AC #{AT ChTA.
# & @u u.'' # # #s #
#].
C C A C ( 1878 u 1925) : C CAC Ag
A@ C{, C { # Ag {gH #T
{. CC Vs x {. #hA CAC A
T H . x l, dZTC # #T e BTd
lAu C # H {. AjCC T o {.
1912A g lA #G. # #l& {A

ou

316

g # u TCT C g A H {A.
Au #T #T T x _ C
u e C. u # C T # H
CT Zv H. # C {> #l& # {
{A, ""# C CCA |x x #T .'' C #
g hC #] { A # # T #l&u ex
{ {. #TA A CAC g# #vA u. x #T e
e Al x H # T C .
, ""# C CC x . > {u T C {.''
# CAC g# IA, ""#x ju #e #hx .'' # CAC g# TT {. {u
e vCx A eg CI. #AhA {H_ {A; { C
CT h ug {; # lA CAA {A. #T TH #B Tu
A #AC ^TA {A. C #A u. Au &C g
# u #C : A l. C
l T W. v {. v
# T #d C. C {< T T {.
A x v {uA g u # sTH #.
C # AlC Xx {. THu A H {A. #
v Tu lA # C{ {. ll TH
{ #CA FCu # G &u C,
x C #C u { CAC A lCTC C #GA {A. u
# C vT C| H L {. vTA
#C T# hC ACAlA C A. {
CjA #C Th x # . $T
ACAl @l@l C : h C .

317

318

_ g U vC

_ C CAC CA {C A CA vC DA
. x g u A # G {. g##
1928A . # V CAA C T AA
# sA >A C CA TxH #]A Cu
&C { AsxH .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC " u '
# T # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 52
l A u -> { T
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

TH H lAu F TH # C GA # lAuA
AA #T _ {A $C {. x W # A
lA A u. #u # _ g &v uH
o ux C _ .G{. T Cv # . #Al VA
CAA AA u C Cx &C A #T { sv
> #T , T # # #x T u. u
# # #A sxH{} >{T #TA CDA . # #
s > C #T u h C CT W {A
T u. C T CA hA A C T #sxH
WA. u g g Vu #uH TlCA WA. u TA LA TA TA
A . A lAuA T #x #l& TAv l TH sAA
#{> # .
_ U l C guH x V A T

317

318

_ g U vC

_ C CAC CA {C A CA vC DA
. x g u A # G {. g##
1928A . # V CAA C T AA
# sA >A C CA TxH #]A Cu
&C { AsxH .
VTV _ A C o { A TCv
_ guH vC " u '
# T # A s x H
_ U l C guH x V A T

# 52
l A u -> { T
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

TH H lAu F TH # C GA # lAuA
AA #T _ {A $C {. x W # A
lA A u. #u # _ g &v uH
o ux C _ .G{. T Cv # . #Al VA
CAA AA u C Cx &C A #T { sv
> #T , T # # #x T u. u
# # #A sxH{} >{T #TA CDA . # #
s > C #T u h C CT W {A
T u. C T CA hA A C T #sxH
WA. u g g Vu #uH TlCA WA. u TA LA TA TA
A . A lAuA T #x #l& TAv l TH sAA
#{> # .
_ U l C guH x V A T

319

_ g U vC

# 53
F_
_ lx : _ CVT : _ lC :
_ T : _ CvA ^ A :
_ UlCgu :

U l C g { : _ guH #C Al VC
. #C #C . TZT T-HT uHA
pu A -#--# # THA T . g
T TH x#A # Ch G . TH o
Ch . , CA-CA # A ChA , #T
_ g #C VC . A VCx CTu u Cx Tu
#x TH sC u . T TH &v { _ g
{A CT .
# AC-lC CT { Z . Cl-A eA
TvC A #A >v> #u #xA H
TX &h Ah . #{AT T hs eCu FA . lC
& F . -M lC A C |s . "{A
u CA' u #T A |C# #{> C . >CVC-VH # A C C . # lC { AC
u eh A UlC g #lV . go u
CTA u. # AC-lC C g C {
#x UlC .
uH : {T _ g Al x C vCx
V C# : { g ! #CA v oA {C #

F_

320

A R ! # T # C{ ! _ g
vC # lAu C o |CA Ch A Tv C ! #
TAvCA TH !
F_ : # lAu Tvu F {T sAA A. T
lTC A V C C g ACA A H
C C # vCA TAv_Tx CTA. # CTu CA T
u. g u# v>u x #exA
T TA C . e u # lAu sCsC TAv
CA TH V u. Cx vAu sT C
$ { _ g u#A TAv C. _ gA VCx C
# A vCxA e. _ gu lCA s
C #lC g AT Au T T
T L C. # T-_ o . #l _
gVTA C #TA #
#HA u. # #uHU p VTT T |H
. x lx p MC lH Tu l C . o
THTu A Cx oA A GoT
# A g e . ^A e o
A # ug e . el; VT] >| # xAu l VuA
A u CA ACA s . V C
o -_u # lAu TAv #lC A # #
]{A sC C A TH . #
lAu TAv _ TH u. # lAu #
CTu $T ; T GC AA
F{ . C _-o xA F #TZ . _o T g C #T { u. sTH # lAuA TAv

321

_ g U vC

F_

322

CC C _ g u # CA #d u C^ TC
d, , A TH . #l C e #
# TAv x # h . zA x
, x # lAu u # CT #
&CT ug _ gA VCx CTA. h C # lAuA TAv
lCsxH, l#, CT # C C #TZ CTA. e
# # lAu _u-u # C C TH
sC u # C zA _ gvCxA VCx C{ u
C Cu AC-lC C . # lAu TAvu Cl
u A x #CW . H ; :h-C^
A # A TvCAu UoA Sj u.

T # u lA. 7) T T , ] u T.
8) C C T{ {A , C CA . 9) {
#{> TH , v . 10) Tv u C u,
{A x . 11) _ g TA u, #
C o .
#C

T{ Tv u _# ! # # {T x
C# #. # # h TA C#. CC,
u TAv-A , A TVCx C {.
T &{u # u# TAv-A, CA T u
T &l uT &{ _ g A C. # lAu, lAuH
u Tv #CC A T u { !
# h u# !

> T, #T;

#C g, D C T,
vCxCe> T TAT, oA TAT
A #Al VTVTC> C{ Al,
XA T, A _CAl A _CAl

T |, # @{ T @{ T

#C... (2)

#C... (3)

v> A, {C A Gu;
#l T Cx, lH T #u T #u #C... (4)
l #TC, lx p vC;
#TxH @, VT lAC lAC

- v : Tv u o _ gvCxA AsxH
zsTH o u# ! A VT vXA #Tv ! #
xA _ gA H u# ! _ gA uA
Tv C #C C # lAu ] C# : 1)
l CA , TH . 2) C C v,
A :h TH . 3) l {A CC, o ug
#C. 4) Sj Ch CA, F A. 5)
TA A , {A #T e . 6) CA Cx x A, A

#C... (1)

#C... (5)

#A TA lTC, o C TC;
{T, T TC T TC

#C... (6)

@ ^G T, T vCxC T;
lx> {>v #A, {A TT TT

#C... (7)

$ v, H h;
T> T , A # #

#C... (8)

323

_ g U vC
#C TuH :

{ T h g ! # # #C C# #. #
u o # vCx A # Vu # !
# ] Tu # C{ # X# #
gZTC ] CT . T T { T #s
#T # CT !
{ ! # Ag T . # _ vCxA
CTu o # AC Au e . # T
u #u CX C . # H #sTH . # lA
{ ! # lx p #TH . u o lCTC
# #T AC # sH C ! # lTU
H W # T ! { T T ! #A vCx
C A . VT X > T v X |
A C , x T (#{> #C CC A
TA.) x A g #A Tv sxH C !
VTV _ A C o{ A TCv
_ guH vC "F_ ' # A s x H
_ U l C guH x V A T
]