Sunteți pe pagina 1din 272

l'vl11zeul al {Jnrii f\lba Iulia

BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS


II
ARHEOLOGIC
AL ALBA
BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS
II
THE ARCHAEOLOGICAL
REPERTOIRE
OF ALBA DISTRICT
Edited by
.....
VASILE MOGA
Orice se va adresa:
MUZEUL AL UNIRII
2500 ALBA IULIA
str. Mihai Viteazul. 12-14
tel. 058/811853
Please send any l11ail to the foi
addrese:
MUZEUL AL UNIRII
RO - 2500 ALBA IULIA
Mihai Viteazul Str.. 12... 14
ROM.ANIA
HORIA CIUGUDEf\N
Toute correspondance sera envoyee el
J'adrcsse:
1\1UZEUL AL UNIRII
RO ... 2500 ALBA lULIA
12-14. rue Mihai Viteazul
ROUrvtANIE
Richten Sic bittc jed\vclche Korrespondez
an die Adresse:
l\'fUZEUL NA AL UNrRII
RO ... 2500 ALBA IULIA
Mihai Viteazul Str.. 12-14
ROMANIA
Muzeul National al Unirii Alba Iulia
,
BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS
II
REPERTORIUL
ARHEOLOGIC
AL JUDETULUI ALBA
,
Redactori
VASILE MOGA HORIA CIUGUDEAN
Alba ILllia
1995
Autori:
1. Al. Aldea
Gh. Anghel
M.
M.
A. Badar
H. Ciugudean
rE. I
E.
II. H. I
I. Hica
[K. Horedt I
Gh. Lazarovici
J\tlatei
V. Moga
l. Paul
,. Pisa
IAL Popa I
Z. Szekely
M. Takacs
V. VasiJiev
IN. Vlassa 1
II. Winklerl
lNTRODUCERE
Muzeul al Unirii din Alba Iulia n cel de-al doilea al seriei
Bibliotheca Jvlusei Apulensis, n anul Repertoriul Arheologic al
Alba, lucrare att pentru arheologi, pentru
de istorie. pentru alte categorii de cititori. Volurnu I o istorie a sa, asupra
ne pennitetn pe scurt.
tvlanuscrisul la care adus de la Inst itutul de
Arheologie Istoria Artei din Cluj-Napoca, preculn colectivul de Istorie veche
arheologie al tnuzeului din Alba Iulia, avndu-I drept coordonator pe 1. H. a fost
predat nostre n luna Inai /984 el urmnd a fi publicat primirea
de fostul Conlitet de al Alba, cu sprijinul fInanciar al forurilor
dirjguitoare ale acestor locuri. nu s-a ntmpJat o publicarea lui trzie,
Jnai bine de un deceniu de cnd el, Inanuscrisul, se la Alba Iulia, unde a fost
n dese consultat de cei ntre timp coordonatorul a plecat
dintre noi. cun1 autori ai colectivului nu mai sunt vii. Mai Inult chiar, tilnp de
11 an i la descoperirile arheologice nregistrate la 1 Jnarlie 1984" s-au noi
ilnpOJ1ante descoperiri datorate n special arheologice sistematice ct unor
descoperiri accidentale, ce din punct de vedere intervalul cuprins
ntre epoca paleoliticuJu\ veacul al XIII-lea. anlintim arheologii au intreprins,
1984, intense pc Valea AmpoiuJui, privind nceputurile epocii bronzului
(f-1. Ciugudean), apoi au fost finalizate la mare de la Teleac.
ITIUnCa colectivului de cercetare de aici fiind cu monografiei sitului
(V. Vasiliev. 1. Al. H. Ciugudean, dacice! tiJnpurie n aria
(1 R{Jlnniei, arheologice: de la releac, Ed. Cluj-
Napoca, pentru perioada celei de a doua vrste a fierului au fost reluate
la dacice de la Craiva n 1989 lumina tiparului volulTIul lui
1. Glodariu V. Moga "Cetatea de la Ed.
1989, cum la nceputul Jnului J 995 s-a publicat unu! dintre n1arile tezaure
de podoabe dacice de descoperite accidental n localitatea Lupu (1. Glodariu, V.
Ephen7eris /Vapocensis, IV, 1995).
Epocii rornane i-a fost o 1984 intreprinzndu-se
de teren n castrul legiunii XIII Ciernina de la Apulum, n centrul urban C'%nia
Aurelia Apu/ensis (1. Piso, Al. Diaconescu, I. V. Moga, R. Ciobanu)
n A1unicipiunl SeptirniufJ] (str. Munteniei. V. Au continuat noi
valoroase Jll0nUnlente epigrafice sculpturale publicate mai ales n anuarul nluzeu)ui din
Alba revista ApululTI, au fost lnateraJe arheologice prevenind din
descoperiri La Alba Iulia Berghin au continuat fie depistate noi dovezi
ale locuirii din veacuri le IV-XII (M. iar nledievale Gh. Anghel le-a
5
dedicat un VOlU111 special (Gh. Anghel, l11edievale de piatrJ din secolele )(111-
)(VI, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1986).
nUlllai pe scurt, 1110tivc care ne-au determinat repunen1 n problenla
Reperforiu/ui arheologic A/ba, pe care cOlnpletndu-1 cu descoperiri
nregistrate la 31 decembrie 1995 l pUnelTI acunl la celor iV1isiunea
aducerii la zi a tuturor descoperirilor asumat-o cei doi ngrijitori ai
fiind, ca regretatul 1. H, un instrulnent de lucru CUln sunt aceste repeI10rii nu
pot fi considerate incheiatc, pentru exagerare aici aveIn n vedere n
prilnul rnd vestigiile romane de la Alba Iulia) zi de se (atuiv.:i cnd se
noi descoperiri. de la care ncep se problen1ele
se aduc noi de ordin istoric.
Volumul cuprinde toate descoperirile arheologice pe teritoriul actual al
Alba, n ordinea a de pe raza au vestigii. n
cadrul principiul care s-au grupat descoperirile este cel cronologic
topografic.
'roate izvoarele arheologice sunt descrise SUlTIar (ne referilTI n primul rnd la
fortuite), n vrelne ce n cazul celor n tilnpul sistematice, de salvare ori
de verificare s-a anul (anii) nUlllcle 1l1enlbrilor colectivului de cercetare.
Fiind vorba de un asenlenea gen de lucrare au fost evitate (cu
sau (contradictorii, dar benefice!) purtate n literatura de specialitate
n jurul unei descoperiri sau a altora.
L,a rndul ei, bibliografia este sursa respectiv
locul unde a fost pentru ntia descoperirea. apoi. ulterioare care
au adus alte despre o descoperire sau alta.
lIl ceea ce dorin1 nu au fost inc luse In lucrare
planurile descoperiri sau a celor cu descoperiri nelocalizare precis.
Deasemenea nu au fost marcate pe planuri descoperirile a localizare nu este ele
doar n text. La volumului au fost incluse o serie de
care principalele cuIturi epoci atestate pe teritoriul jud. Alba.
n finalul acestor rnduri introductive dorim aducem pe cale un omagiu
postUITI autorilor care nu lnai sunt printre noi, colegilor de laAlba Iulia,
Cluj, pentru munca lor pe care o aculn
noastre se conducerile OCOT Alba PROIECT S.A. Alba Iulia pentru
cu care ne-au oferit planurile lor, lui D.S. Brnda pentru
executarea Inaterialelor grafice lui 1. Mihoc (alnbii de la Muzeul al Unirii Alba
lulia) pentru culegerea a textului.
V. Moga - H. Ciugudean
6
FORE\VARD
1'V1uzeui al Unirii from Alba Iulia is novv' publishing the second number of
his ne\v collection "Bibliotheca Mvsei Apvlensis ", started in 1994. This nUlnber s con-
taining I'The Archaeological Repertoire ofAlba District ", \vhich will be of real interest
both for the specialists and students, as well as other categories of readers.
The history ofthis repertoire is quite long. its first version being elaborated by the
archaeologists fronl Institutul de Arheologie Istoria Artei - Cluj Napoca and Muzeul
al Unirii - f\lba Iulia, the work being supervised by It \vas a part ofa
larger project. meant to cover aII the districts of Transylvania. but the death of his author
stopped it \vitout being finished. (n may 1984, the manuscrpt \vas discussed and com-
pleted for the last tirne and it relTIained in Alba in order to be publish by OUl' museum,
with the financial support of the fonner Conln1ittee for Culture and Socialist Education.
This support has never corne, so that the Inanuscript reJnained unpublished for more than
ten although it was studied and used by several archaeologists \vho carne to Alba
Iulia.
During the long period that has passed fron1 1984, ne\v and irnpot1ant discoveries
"vere tTIade ali over the district ofi\lba. due to accidental finds. field surveys and sistelTIatic
excavations. A long project dedicated ta the study ofthe Early Bronz.e Age started on the
Anlpoi valley, several sites and cemeteries being excavated at Poiana Anlpoiului
and (H.Ciugudean). After ten years, the excavations \vere finished in the large I-Iallstatt
hillfort fralTI a monographicaI wark being published in 1991 (V. Ll\I.Aldea,
H.Ciugudean, tinljJurie n aria a Ronlniei.
arheologice: de la (::luj-Napoca, 1991). l-he study ofthe Latene
period \vas successfully cOlnpleted by the ne\\! excavations in the Dacian citadels froln
Craiva and the last one being also presented in a Inonographical \vork (LOlodariu,
V. Moga, Cetatea de la 1989\ followed by the pubJishing of
the magnificent hoard of silver objects frol11 Lupu (I.Glodariu, V.Moga, Ephemeris
lVajJocenss, 4, 1995).
The Roman time was intensively studied during the last t\\'o mainly in the
territory of Alba Iulia, the ancient tovvn ofAjJvlvJ11. Large excavations were ITIade in the
castrum of the XIII Gelnna legion (V.Moga), as well as in the ancientC'olonia Avrelia
Apvlensis R.Ciobanu) and l\1vnicipiv/71
SeptiJniVI11 There \\rere accidentaly found many impot1ant epigraphi-
cal monUlnents, statues and architectural eJelnents, together \vith slnail finds as bronze
objects, pottery, glass vessels and hundreds of imperial coins, lTIOSt ofthem published in
the journal of our ITI useum, Apulum. Early Middle Age settlements and celTIeteries were
investigated as well on the territory of Alba Iulia and Berghin a large study
being dedicated to thc [\1idd le Age fortresses Inedievale din
7
din secolele Cluj-Napoca, 1986).
These are same ofthe reasons why, deciding ta publish the archaeological reper-
toire of the Alba district, we were obtiged to review evel)' locality and ta complete it with
the new discoveries made between 1984-1995, as we)) as with the new studies published in
this period. However, the t\vo editors of this work are consciously, as was ten
years ago, that such a repertoire is never cOlnpletely, because new discoveries are cOlning
ta light every year. '
The volume includes ali the archaeJogical discoveries Inade an the territory of the
Alba district, the locatities being arranged in alphabetical order. For each locality, the
finds were presented in chronological order, according to their place of discovery. Maps
were offered only for the locaJities where the could be clearly localized and the sites
without topographical location were excluded from the maps.
Most of the discoveries are briefly tTIainly the ones accidentaly found,
more details being offered in case of sistelnatic excavations, including the nalnes of ar-
chaeologists and the period of research. Taking into consideration the character of this
work, the controverted opinions were not included into the text, prezerving the general
descriptions. The bibliography is quite selective, including the first publication ofthe tind
and the tnain studies about it.
Finally, we want ta pay our tribute ta the authors which left us for ever and ta
express our gratitude ta all aur colleagues froll1 Alba Iulia, Cluj-Napoca, Aiud,
for their contribution to this \vork. \Ve \vant also ta thank to the directors of Proiect S.A.
and OCOT Alba Iulia, for their understanding and help in the topographical part of the
volume. Last but not least, we thank to D.S.Brnda for the graphical work and to r.'Mihoc
for the computerized \vording.
V. Moga - H. Ciugudean
8
ABREVIA 81 BLIOGRAFICE
.-4RBSlf
Alr;R
AflA
.lpU/UJ71
.-ll?
/111V
.. lISC
AK
.lrh,\lold
J. Arneth. Gold ll.Si/ber
CJh. Anghel.
N. Bronzezeitliche undfriiheisen::eitliche C'hronologie,
Stockholm. ]-V, 1931-5.
Anuarul C'on1isiunii ,Uonun1entelor Istorice. 1915-1943.
An ?l ar li I Co nl isi li n ii j\;fo n llln en te f () r f s for i L' e, Sec apentr u
(1926)-IV (1938).
Acta Arhaeofogica. Budapest. J (1951) urn1.
Acta ('/assica L;'niversitatis IScientiarUlJl, Debreccn. ! (1965) urm.
Acla A1usei lv'apocensis, Cluj. 1(1964) urm.
Ac/a A1usei Porolissensis, 1( 1977) unn.
Archaeologiai Ertesito. Budapest. I (1869) unn.
Archaeologisch-c/Jigraphische i\;fitteilungen, Wien. 1( 1877) - XX (1896).
Archivu pentru Filologie Istorie, Blaj, 1867-1872.
K-, Herepei - B. C"serni, Als6jehervarmegye nlonographiaja, vo!. II.
partea 1: AIs6fehervarnlegye tortenelme, Aiud. 1901.
Anuarul Institutului de Clcologie al Ron1niei, 1907-1943.
Anuarul Institutului de Istorie f1rheologie. Cluj-Napoca. 1(1957)
unTI.
Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Sibiu. 1(1921) - xv (1947).
.flnlL(lrllllnstitlltu/ui de Studii ('lasice, 1( 1928) - 'v' ( 1949).
Archaeologiai A:t)::/enlen}'ek. a ha::ai nliienl1ekek isnzeretenek
elijJno::ditasra, Budapest. r (1859) - XXI) (1899).
Alba Illlia-2()nn (monografie), Alba Iulia. ]975
O. Ahngren. StudieI? iiber Fibelformen, Leipzig. 1923.
Afuta, Muzeul Sfntu Gheorghe. 1(1969) urm.
l. fa Dacia [nainte de ronulni, J 1912.
l. traci/or din sud-vestul Transilvaniei,
Bbliotheca Thracologica 2. 1992.
Gh. Anghel. F medievale de din secolele )(1
Cluj-Napoca, '986
Gh. Anghel. I. Rerciu. Gh. Anghel. 1. Berciu. medievale din sud-vestul
1968.
L'Anthropologie. Paris. IX, 1898. XXXII. 1922. XXXIV, 1929.
Arhivele Olteniei. Craiova, 1(1920) - XVII[ (1919).
Archivfar Kunde dsterreichischer Geschichtsquelfen. Wien, 1(1848)
urm.
Apulzun, Alba Iulia, 1(1939-1943) urm.
Acaden1ia DesbaterL ser. Il (1879-1921). ser. )IJ (] 92]-
1947),
Acadenlie Rounlaine. Bul/elin de la Sec/ion historique,
( 1912-1947).
Archivfiir Anthropologie, (XV, 1884).
Archaeologica flungarica. A Magyar Nemzeti Muzeum regeszeti
osztalynak kiadvanyai. Budapest. 1( 1926) urnl.
Arheologia ,lfoldovei. 1(1961) urm.
J. Arneth. Die antiken gold- und Si/ber .\10nllnlente des k.k. Alilnz-
lind antiken Cabinettes. Wien, 1850.
.-IJC/7.j'Anthr.
.1rchHllng
A/ba /ulia-2(){)()
O. AlIngrcn, Fibe(f...0rnlen
Aluta
l.
1.
L >J.nthropologie
.-10
AOe
N. ('ronologie
ACJII
AC"',.\IIT
Transilvania. Cluj, 1
ActaArch
Actaf)ebrecen
,1 ela ;\1)\.'
Ac/a_liP
.--IE
AEi\1
AF}
AFAf,2/1
9
ATE
AVSL
Crisia
Bsei
BS,V
Bonner Jahrb
BR
BRGK
E. G.

V. Christcscu. Ist. nzif.
V. Christescu. ec.
CIL
Civilta
c.!\r
C,..\IO
D. Bcrciu.
E. Beninger. IVestgo/Zug
Az alsofehermegyei tdrtenelnli regeszeti es termes:ettudomany
evkonyve, Cluj, Aiud, Alba Iulia, 1(1888) - XVIII (1916).
Archiv des Vereins fur Siebenbiirgische Landeskllnde, Sibiu, 1843-
1915.
Ba/cania, 1(1938) .. VIII (1945).
1. Balogh, Alagyar fatornyok. Budapest. 1935.
Banatica, 1( 1971 ) urm.
Buletinul Con'll'siunii A1onUl11entelor Istorice, 1( 1908) -
XXXVIII (1945).
E. Beningcr, Der westgotisch-alanische Zug. nach :\fitteleuropa.
Mannus-Bibliothek. nr. 51, Leipzig. 1931.
I. Benko, Transsilvania sive nzagnus Transsilvaniae principatus,
Viena. 1778.
D. Berciu, la problenlele neoliticll/ui in Ronunia in !unlina
noilor 1961.
!Janyas=oli es Koiulszati lapok. Budapest. 1971-1944.
A. Blanchet. Traite des nlonnaies gau/oises. Paris, 1-11. 1905.
Buletinul ,\lonunlentelor Istorice, 1( 1973) urm.
lJoffettl!10 del Co,.?n:na di Studi Preistorici, Capo di Ponte (8s).
V. Bologa - Al. Lenghel, Fragn1.ente pentru reconstituirea nledicinei
igienii populare in Dacia n Clujul IWedical, 7. 1930.
N. Boroffka, Die Wietenberg- Kultur. Ein Beitrag =ur Eliorschung
der Bron=ezeit in Siidosteuropa. Universitatforschungcn zur
19, Bonn, 1994.
Bonner Jahrbttcher des Rheinischen Landesl11USeUnls in Bonn und
der f-reltnde llnd Fdrdererdes Rheinischen Landesnl11sellms in Bonn,
Bonn
Budapest Regisegei, Budapest. 1( 1889) urm.
Bericht der ronlisch-gernlanischen Konlnlission, Frankful1 a/M., 1
(1904) urnl.
Buletinul Geografice Ronliine, 1(1876) - LXI (1942).
Buletinul lVunlisnlatice Ronlne. 1( 19(4) -
XXXVI (1942).
Celticunl ('elticunl. Supplement il OGA.M-Tradition ccltique. Rennes.
dacice dacice din sudlll Transilvaniei, 1966.
G. Childe. Danube G. Childe, The Danube in prehistory, Oxford. 1929.
G. Childe, Da"vn G. Childe. The Dawn ofEuropean Civilization, London, 1925.
E. l'v!iinzen E. colab.. ,\1ilnzen aus der Sanzn11ung des 1\111seunlS der
Stadt 1972.
E. G. Te=aurul monetar de la
1969.
V. Christescu. Istoria a Daciei ronlane, 1937.
V. Christescu. economicii a Daeiei ronlane, 1929.
C'orpus Inscriptionunz Latinarunl. Berlin. I (1863) urm.
('ivi/la ronlana in Ronlania, ROlna [ 1970].
nUf71isfnatice, ] (1978) urm.
Centenar nUl=eal Oradea, 1972.
Crisia. Culegere de Inateriale studii. Muzeul Oradea.
1(1971) unn.
1. Benko. Transsi/vania
BKL
A. Blanchet. Traile
BJII
Bollettino
V. Bologa - Al. LengheL
f'ragnzente
N. Boroffka. rVietenberg
Ba/cania
1. Balogh. Fatornyok
Bana/iea
BC.o\1I
10
J:A1Li
Dacia
[)olgS:.
Eirene 12
Erd.\1zi:
Erd.'\.fzl:,t vk
ErdAlzi: ('ci nel
EIS:

E:nllekkonyv S:'J\'lf
ESA
E'TTK
F. Fasching. Dacia
DosAl.lVA (=D;\I\:'A)
L1JR
K. Divald.
Do/g
V. Cucuiu. Alba Iulia
M. Endes. C'sik
f.:pigraphica
('jVA
Csaki. Ski:.::en
1. H. Burebista epoca sa, 1974.
I. H. C'eranlica privire la
Transilvania. 1969.
Cronica 1(1920) - XX (1945).
M. Csaki. Ski:=en :u einetn Fiihrer durch das Br. Brukenthalische
A111seunl, Sibiu.
V. Cucuiu. Alba Iulia. Din trecutul prezentul Alba Iulia.
1929.
FI'. CUiTIOnt. Textes el 171011. Fr. Cumont. Texles et nlonunlenls relatifs ali.': nlJwleres de ,'1ithra,
Bruxelles. 1-11. ]896. ]899.
Dacia. Recherches el decollvertes archeologiques en ROllnlanie,
1(1924) - XII (1948): N.S.. Revue d'archeologie el
d 'histoire ancienne, I ( 1957) urm.
C. Daicoviciu. TransAnt. C. Daicoviciu. La Transylvanie dans I'antiquite, 1945.
C. Daicoviciu - Al. Ferenczi. C. Daicoviciu - Al. Ferenczi, dacice din
dacice 1951.
C. Daicoviciu - 1L Daicoviciu. C. Daicoviciu - H. Daicoviciu, Sarnli::egetlLsa.
Sarnli:egetllsa dacice din Ed. a ]l-a. 1962.
L. Debreczcni. Ref tenlpl. L. Debreczeni. Erde(vi refornulllls tenlplomok es torJ1.vok, Cluj. 1929.
[)ess Al. DesseH1ivbarbarpen=ei, Fase. I-IV. Budapest. ]910.
DFS L)eutsche Forschung in1 Si/dos/en, Sibiu. 1(1942) - III (1944).
DissPanJ1 Dissertationes Pan1'?onicae. Ex. lnstitllto Nurnismatico et
r\rchaeologico Universitatis de Petra Pazt1uiny nOll1inatae
Budapestinensis provenientes. Budapest.
K. Divald. /\1agyarors:g miives:eti enlft}kci, BudapesL 1927.
L)olgo::atok - Travaux. Dolgo=atok a: Erdelyi A'cnl::eti nUlZeunl Erenl
-es Regisegtarab61, Cluj. 1( J9] O) - X ( 1919),
Dolgo::.atok A Al Kir. Ferenc= J6szefTudonlan)/eg.'/elenl
Archaeologiai Inte::.cteb6l, Szeged. 1(1925) -XIX (1943).
Dosarul lvlzceului de A
EpherJ1eris !)acoronuula, Roma. 1(1923) - X (] 945).
Ac/es de la "rIl' Internationale d 'elude classiques
"Eirene" 19
7
2, - AtTIsterdanl. 1975.
Erde(vi fradalnli S:enzle, Cluj. I (1924) - VI (1949).
EA1KE llti kalaz.c, Budapest. 1899.
Enllekk6n:vv S::ckely A'enl::.eti AJzl::eunl 5() eves jubilelunara, Sfintul
Gheorghe. 1929.
Ethnologische :\fitteilul1gen aliS lJngarn. Budapcst. I ( 1887) - IX
( Bei blatt.
M. Endcs. Csik. C;yergyd es Ks:ons:ekek t6rtenete, Blidapest. 1938.
t.'pigraphico. Travallx dedies ali ,.?f ('ongres d 'epigraphie grecque
et latine, 1977.
Erdelyi Jlhl:eum, Cluj (1839-1945).
Erde/:vi Altt:ellnl Egyesidet E'vkol1.vve, Cluj (1874 - 1914).
ErdeZl'i vandorgYlilesenek enllekkon.vvei, Cluj. 1( 1906)
- XVIII (1943).
Ellrasia Septentrionalis Antiqllo. HelsinkL I (1927) urm.
Erteke::.esek a {orleneti tudolJulnJ'ok kiJrebl, Blidapcst ( 1867-1915).
F. Fasching. J 'etlls [)aco ex prohatis scriptoribliS depronlpta, Cluj.
1725.
1. H. Burebista
1. 1-1. C'eranlica
11
JITRTt
O. FIoea, ('TA
1. Glodariu. RC'D
C. Cjooss, Chronik
W. Ginters. Das Schwert
K. I-Joredt, Siebenbilrgen
K. Horedt - C. Seraphin
K. J-Ioredt
J. HanlpeJ. Bron=kor
FdldKd=1

R. Forrer. KeltlVu111
R. Forn:r. KeIt.\"un1, 2
J. Hanlpcl. Alterthiimer
Forschungen
L. Gal. L 'architecture
S. Fcrri. Arte ronzana sul Danubio, Milano, 1933.
Festschrift zur Feier des Bestehens des
RdnIisch-Gernlanischen Central-Museum =u 1\1ainz, Mainz, 1927.
File de istorie, 1(1971) urm.
E. Fiala. Kollecktion Ernst Prinz voI. VI, Wien.
3 Abt.. Wien, 1904; Anhang zu dem Band V, Praga, 1900.
1. Fitz. Der Geldunllauf der ronu'schen Provin=en inl Donaugebiet,
Budapest - Bonn. 1978.
O. Floea. asupra unor n10nete barbare-dace. O
descoperire la Sarnll'zegetllsa, Deva, 1935.
O. Floea. la tezaurelor de argint dacice.
Te=ourul de la ]956.
foldrajzi Kd:lenlenyek, Budapest. I (1873) - xx (1924).
Kd=lony, BudapesL II (1872) - XL (1910).
R. FOlTer. Keltische ;,Vun1ismatik, Strassburg. 1908.
R. Forrer. Keltische Nllntisnlatik, Band 2. Bibliographische
und Ergan;llngen, Graz. 1969.
Forschungen =ur Volks - und Landeskunde, Sibiu. [ (1958) urm.
L. Gal. L'architecture religieuse en Hongrie du ){I-e alt XIII-e siecle,
Paris, 1929.
T. Gerevich. Ronwnkori enl1ekei T. Gerevich, Afagyarors=ag romankori enl/ekei, Budapest. 1938.
Gernlania Gernlania. Korresponden:blatt der Rdmisc/z-Gernl0nischen
Komnlission, Frankfurt a/M.. 1(1917) - XV (1913). An:zeiger der
rdnzisch-gennanischen K0f11nlission des Deutschen
Instituts, Frankfurt a/M.. XVI ( 1932) urm.
W. Ginters. Das Schwert der Skythen und Sarmaten in Siidrllssland
(in Vorgeschichtliche Forschungen, Band II. I-Ieft 1), Berlin. 1928.
1. Glodariu. conlerciale ale Daciei cu lunIea
r0171an, Cluj, 1974.
C. Gooss. Chronik der Funde Siebenbiirgens (in
Archiv des Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde, XIII (1876). p.
203-338, extras p. 3-138).
J. Hanlpel. il Iterthiinler des friiheren klittelalters in [Jngarn, I-JII.
Braunsch\veig. 1905.
J. Hanlpd. A bron=kor entlekei Alagyarhonban, Budapest. [.. III. 1886-
1896.
J. HampeL f-lonfoglalaskor J. Han1pel. Lfjabb tanulmanyok a honfoglalasikor enllekeir61,
Budapest, 1907.
J. Hampel, Trollvai/les J. l-Iampel. Trollvailles de I 'ge de bronze en Hongrie, Budapest. 1886.
A. Hekler. Kunstgeschichte A. Hekler. Ungarische Kunstgeschichte, Berlin, 1937.
Fr. X. Hene. Beitrage Fr. X. Zllr dacischen Geschichte, Sibiu, 1836.
S. J. Hohenhausen. Alterthiinter S. J. Hohenhausen, Die Alterthiinler Daciens in denl halltigen
Siebenbilrgen, Viena. 1771.
K. Horcdt. la istoria Transilvaniei in sec. IV-XIII,
1958.
K. Horedt, Siebenbiirgen in spiitrdnlischer leit, Bukarest, 1982
K. Horedt - C. Seraphin. Die Ansied/ung au!dem
wietenberg bei - Bonn, 1971
A hunyadnlegyei tortenlelnli es regeszeti tarsulat Evlwnyvei, I (1880)
-XX[[(1913).
FI
E. Fiala.
J. Fitz. Geldunl!auf
o. FIoea. Consider.
S. Ferri. Arte ronlona
Festschrift Main=
12
1. Hunyadi. Kelrak
le'
IDR
N. Igna. Cultul
IPEK
IstRonl, 1
JCC'
Jlv'G
JOAI
JRS
JSKV
1. Jung. Fasten
Karpatlzen
P. Kiraly. Apu/um
P. Kiraly. [)aeia
KK
Klio
1. Kc)nyoki - G. Nagy.
\'{]rak
;':orunk
L. Kc)vari. Erd.ep.
L. Kovar. Erd. reg.
Ko:::1

Kunst in Sieb.
Kl'SL
M. Macrea. 1'iata
l1ACH'
AIa/viii
Jfannus
il1arisia
1. Rep.
1. lJrn1e
.\fateriale
Alateriale )(}/ I
l. Hunyad LDie Kelten in Karpatenbecken. Budapcst (Dissertationes
Pannonicae, II. )8). 1942.
Istoria Cluj, 1974.
Daciei Rontane 1(1975) unn.,
N, fgna. Cultul lui Esculap al Higiei. privire la Dacia
superioar. Cluj, 1935.
"/PEK". Jahrbuchfiir prdhistorische und ethnographische Kunst,
Paris. Berlin-Leipzig. 1(1925) urm.
Istoria Ron1niei, 1. 1960.
.!ahrbllch der k. k. Centra/-Conllssion, \Vien (1856-1861: 1903-1916).
J(;hrbuchfiir l'illmisnultik und Geldgeschichte, tv1i.inchcn. I (t 950)
urm.
Jahreshefte des Qsterreichischen Archaeologischen Institllts, Wien. J
(1898) urm.
The Journal of Roman Sludies. London, J (1911 ) urm.
.lahrbuch des siebenbiirgischen karpathenvereins. Sibiu. I ( 1881) -
XXX (1922).
.J. Jung. Fasten der Provin= Da:ien nlit Beitrdgen :ur r6nlischen
rerwaltungsgeschichte, Insbruck. ]894.
Die Karpathen. (1907-1914).
P. Kiraly, Apll/llm, Cluj. 1889.
P. Kiraly. Daca Provincia Augusti, Becicherecul f\1an:, J-r1. 189J-
1894.
Kolo=svri Ko:::Inn:v, Cluj (1860, 1863- J 867. ]869. 1872).
Klio. Beitrage ::llr alten C;eschichte. Leipzig-Berlin. 1( t 90 1) urm.
J. Konyoki - G. Nagy. A kv::epkori varak kiddnns tekintettel
Budapcst. 1906.
Korunk, Cluj, 1(1860) urm.
L. f:"'rdely ejJites=eti enz!ekei, Cluj. 1866.
L. Kovari. Erdely regisegei es tdrteneIJni enz!ekei, Cluj, 1892.
a= Erdely lV'em::eti Alzizeum Eremes Regiseglr6b6/, Cluj.
I (1940) - IV (1944).
Ko::/en1enyek a debreceni Tis-:a fstvan Tl/donuin.veg.velenl Erenz - es
Regisl::gtr6b61, Debrecen. 1939.
Die deutsche Kunst in Siebenbilrgen. herausg. von. V. Roth. Sibiu.
1934.
des! 'ereins fiir siebenbiirgische Laundeskunde.
Sibiu. , (1878) - LUI (1930),
M. Macrea. n Dacia 1969.
A1itteilungen der anthropologischen Gcsellschajt in 1912-1(4).
Alagyarors:::g Aliienllekei, Budapest. 1906.
A1annlls. Zeitschriftfiir deutsche 1'orgeschichte. Leipzig. XXIIl-
XXXIV (19J 1-(942).
A/arisia. Studii Inatcriale. Trgu,
1. Repertoriu arheologic pentru Ardeal, 1920.
r. L'rnle din Romanilor Cll Dacii. Studiu
arheologic, Cluj. 1921.
A1ateriale arheologice, 1( urm.
Afateriale arheologice. Il )(fII-a .5'esiune anuala de
rapoarte, Oradea. 1979.
13
Onz!
A;Jateriale XV
lvlateriale Xl.'!
j\4ateriale )(IV


F. Mliler. SiebSagen
J. F. Ncigebauer, Dacien
MenlCD
Micia
,,\1ateriale arheologice. A X/V-a Sesiune de
rapoarte, Tulcea, 1980.
Alateriale arheologice. A.:rV-a Sesiune de rapoarte.
1981.
Alateriale arheologice. A XVI-a Sesiune de
rapoarte. 1984.
/t.:/ittheilungen aus denl Baron Brukenthalischen Aluseunl, Sibiu. I-XII.
A1ittheilungen der k-k. Central-Con1mission zur Erforschung und
Erhaltllng der Wien, 1(1856) urm.
In menlorianl Constantin Daicoviciu, Cluj, 1974.
O. Floca. L. Alieia. grupul de cuptoare romane
pentru ars ceramic, Deva, 1970.
G. f\1iksa. enzlekek kidf6ldon. Cluj. 1868.
AlzizezlIni (JS Konyvtri ertesito. Budapest. 1(1907) - XII (1918).
I (1974) unn.
Th. MOnlll1Scn. CJeschichte des romischen Aliln:::;wesen, Berlin, 1860.
A1agyar Pa/gar, Cluj. 1867-1876.
Mitteilungen de/" Konznlision, \Vien.
M. w1uch. Dje Kllpfer:eit in Europe und ihr Verh{tnis zur Ku/tur der
lndogermanen, Jena. 1893.
f. MU1er, Siebenbiirgische Sagen, 1857.
J. F. Ncigebauer. Dacien aus den [Jeberresten des klassischen
Alterthllll1s. 1851.
l. Ncstor. De,. Stand der Vorgeschichte forschllng in n
BRGK. 22. 1932. Frankfurt am Main. 1933.
iVunli::matikai K6:::;/ony, Budapest. 1(1902) urnl.
Onlagill 1. 1943.
Omagiu/ui Constantin Daicoviciu cu prilejul inlp/inirii a 60 de ani,
1960.
Onlagill lui P. cu prilejul implinirii a 70 de ani,
1965.
04.= Os:::;trk-A:fagyar A10nitrchia irsban es kipben. Budapest. IV, VII. XX.
B. Orban. A leirasa, Buda. 1-VI, 1869-1871.
T. Ortvay, Tefnesvarn1egye es Tenlersvarvaros t6rtenete, 1. Oskor.
Bratislava. 1896: II. Regibb kozepkor. Budapest. 1914.
Orvos- Termes=ettudonlanJ'i Ertesito, Cluj. 1879-1948.
1. Paul, Cultura 1992.
Parnassusi idoto/tes, Cluj. 1794-1795.
V. Prvan, Getica. O protoistorie a Daciei, 1926.
A. Peler. A nlagyar nluveszet /ortenete, Budapest. 1-11. 1930.
C. Petreanu, artistice ale Transilvaniei, Arad, J 925.
M. Depozitele de bronzuri din Romnia,
1977.
K. Pink. Die der Osfkelten undihrer lVachbarn, Leipzig.
1939. (DissPann, IL 15).
Polit.lijd Po/itikaj lljdonsagok, Buda. 1869.
G. Popa. Table cerate G. Popa. Tablele cerate descoperite in Transilvania, 1890.
G. Popa-Lisseanu, Romanica G. Popa-Lisseanu. Romanica. 1926.
D. Popescu. Bronze=eit D. Popescu. Die friihe und mittlere Bron=e=eil in Siebeburgen,
1944.
/\'K
Onlagiu
OmD
K. Pink, lWiin=prgung
orTE
l. Paul,
Parn.id
V. Prvan. Cetiea
A. lv/tiv.
C. Pctreanu.
DBR
OA1A11K
B. S.=ekelyfij/d
T. Ortvay, TefneSVnzr6rt.
G. Miksa. Tijrt.
/'vIKE
AfA'
Th. Mommsem. /vliinzwesen
.
lvlPK
M. tv1uch, Kupferzeit
1. Nestor.. Stand
14
RE
RR
V. Roth. Bounkust
B. P6sta. ('lnIutato
R. Roum
RT
M. Rusu. . (nI5)
RevJlu:::
RevRollmllist
RIR
P. Ron1an.
F. RomeI'. Resultats
B. P6sta. Uttnutat6 a= Erdezvi A11lzeum Erenu!s Regisegtrban, Cluj.
1903.
Potaissa. Studii Turda, 1(1978) urn1.
C. Preda. geto-dacilor. 1973.
Probleme de Afuzeograjie. Cluj. 1960 [1964].
Programnl des evanghelischen GynlnosiuJn in Bislrit=, 1854-1900.
Pro[!,ranl des evangelischen G.'vn1nasium in }{ernlannstadt. 1854-1900.
Program des evangelischen G"vmnasiunl in Kronstadt. 1854-1900.
Progranl des evangelischen Gynlnasillnl in A1iihlhach. 1854.
Progranl des evangelischen Gynlnasiunl in Schassburg, 1873-) 874.
D. Protase. Autohtonii fn Dacia romanii, 1981.
D. Protase. Problenul in Dacia in illIJlina arheologiei
nunlisnlaticii (Bibloteca de arheologie. IX). ]966.
D. Protasc. Riturilejilnerare ia daci daco-romani. 1971.
A. Prox. Die Schneckenhergkultur, 194].
F. Pulszky. Jlagyarors:::ag archae%?,iaja. Budapcst. I-Jl. 1897.
F. Pulszky. A re:::kor A1agyarors::.agon. Budapest. 188J.
Prhistorische Zeitschrift, Berlin-Leipzig. 1( 1909) urm.
Revlle Archcologique. Paris. I ( i 844) urm.
Revista Arhivelor. I (1924) - Vll (1940-1947): Scrie
I (1958) urnl.
Real-EncyclofJddie der classischen AltertuJrlswissenschaft (Pauly-
Wisso\va-Kroll). Stuttgat1. 1(1893) urnl.
Revista j\!/Zceelor, 1( 1964) urm.
Revue Rounl0nie d 'J/istoire. 1(1962) urn1.
Revista Istoric 1(193 t) - XVII (1947).
P. ROlnan. ('ultura 1976.
F'. RomcL Resliltats generalo; du tnOllvn1ent arche%gique en llongrie,
BudapcsL 1878.
NI. Roska. Ke:::ikonyv. M. A::: /isref!,es:::et ke:::ikonyve, Cluj. 1-11. 1926-1927.
M. Roska. Rep. M. Roska. Erde/y reges:::eti reperr6rillnul. Cluj. I. 1942.
M. Rostovtzc\'. SkythBosp. M. Rostovtzev. Skylhien llnd der Bosphorus, 1. Krilische Oberricht
der Schrijilichen lInd archaologischen Qllel/en. Berlin. 19J 1.
V. Roth. Geschichle de,. deutschen l3aunkust in Siebenbilrgen (n
Stlldien :::ur delllschen Kllllstgeschichte. 64). Strassburg. 1905.
RomeI'" in Rloniinien. Ausstcllung das R()misch Gennanschen
MUSClII11S. Cluj-K()ln. 1969.
Rel'lle ROIlJnaine. IV (1950). 7.
RevlJe de rranssilvanie. Cluj-Sibiu. 1934-1944.
M. Rusu. . bron:::llllli din Transilvania la inCefJlItlllllal/slatt-
uiui, 1972 (teza de doctorat n Inanuscris).
r. 1. Russu. Dacia Panonia 1. l. Russu. Dacia Panonia Inferior in lumina diplon'lei
Inferior n1ilitare din anul /23. 1971
SAe Studien allS Ailereurope, Graz. IL 1965.
Sargetia Sargetia. Deva. I ( J 937) urm.
}-J. Schroller. St.u. K:. H. Schrollcl'. Die Stein - und Kupfer::eit Berlin, 1933.
Studii de istoria artei. 1(1954) urm.
seIl' (sen>1) S'tlldii cercetlrri de istorie veche, I (1950) - XXIV (1973):
Studii cercetciri de istorie veche arheologie, XXV
(1974) urn1.
D. Protase. Rilurjle
A. Prox. Schneckenberg
F. Pulszky. Jlagy.Arch.
F. Pulszky. Re=kor
PZ
RA
R.Arhi\'elol
Potoissa
C. Preda. \-IGD
ProbllYlu::
ProgranlJH Bistri!::
ProgranlJ11 Hernulnsladl
p'rogranlm Kronstadt
Progran2m A/ah/bach
Progranlnl Schiissburg
1). Protase. Autohtonii
D. Protase. Continuitatea
J 5
Transl3
TIR. L 35
St.T
St(j'BB
Transilvania
D. Tudor. Ist.sclav.
D. Tudor.
[iUb
l../nio
L/R
L
r
,.banisnllt!
V.
J. Vass. Erdel.v
V. IAF
G. Tocilescu. Dacia
K. Adalek
Szl\'AIE .
O. Szonyi, TenzploJ1zok
rD
Ci. Teglas. Aranybanys=at
Studii
Studii dacice
L. Szabo. Epitol1ziives=et
Szazadok
S=entpetery Enll.
J. Teglabelyegek
G. HunyadvmT6rt.
1. Teglas. .''vls.
Te=allre Salu :.\lare
TibisCllS
TIR. L 34
SC'iV Studii de 1 urm.
Studii Cluj. 1951-1955.
Sieb Virschr. Siebenbiirgische 1'ierte/jahrscrift, Sibiu. LI V-LXIV ( 193 1-1941 ).
SOF Siidostdeutsche Forschungen, Munchen, 1936-1941.
E. Sprockhotf. Handelgesch E. SprockhotT. flalldelgeschichte der Bron=ezeit, Berlin. 1930.
... <;'IConl Muzeul Bruckenthal. Studii Arheologie - Istoric. Sibiu.
.
StConl Salu Alare Studii Muzeul judetean Satu Mare.
1. D. 'al. et. Trans. 1. D. La peinture religieuse en Va!achie el en Transylvanie
depuis les origines jusqu 'au XIX-e siecle, Paris. 1932.
Studii Teologice,
Studia lJniversitatis ", Series Historia, Cluj. r (1956)
urm.
Studii. de filosofie. 1948-1952.
Studii dacice, (sub ingrijirea lui I-I. [Jaicoviciu) Cluj-Napoca. 1981.
L. Szab6. A: arpadkori fnagyar epitoI11iives=et, Budapest. 19' 3.
S=a=adok A magyar tOl1ene!Ini tarsulat Budapest.
S:entpetelT Emlekk6n..vv, Budapest 1938.
J. SzilagyL A daciai er6drends=er helydrsegei es katonai
teglabel.:vegek, Budapest. 1946 (DissPann, IL 21 ).
AS::ekely iVenl::eti l\lll=eunl Ertesitoje, Sf. Gheorghe, 1-1I J (1891 .. 1902).
O. SzonyL Regi nzagyar tenlplonlok. Budapest. 1933.
l'hraco-Daciea. I (1980) unTI.
G. Teglas. Tanu/111nyok a R0f11aiak deiciai aranybanyas=atar61,
Budapest. 1-1 L 1889-1891.
G. Teglas. Hunyadvrtnegye 16rtenete, Budapest. L 1902.
I. Teglas. A1anuscrise note excerptate de I. 1. Rusu.
Te::aure n10nelare din Salu A1are, Satu Mare. 1968.
TibisCllS, Muzeu! Banatului. [ ( 1971) urm.
Tabu/a Inlperii ROfllani, Aquincum - Sarmizegetusa - Sirn1iunl. L 34
Budapest. Budapest. 1968.
Tabula hnperii Ronlani, Romula - Durostorum - Tomis. L 35.
Bucharest. 1969.
G. Tocilescu. !Jacia inainte de romani, 1880.
K. Torma, Adalek es::ak-nyugati dacia fald es helyirataho:. A
AI Tud.Akad. evk6nyvei, XIV. IL Pesta. 1864.
Transilvania, periodische Zeitschriftfiir Landeskunde, Sibiu -
1831-1837.
Transilvania, organul Astrei, 1940-1946.
D. Tudor. Istoria sclavajului in Dacia 1957
(Sllpp/eJnenfllJ11 epigraphicllI11).
D. Tudor. targllri sate in Dacia J968.
(jngarische Jahrbiicher, Berlin, I-IV.
[Jnio. Cluj. 1867.
L/ngarische Revlle, Budapest. 1( 1881 ) .. X (1889).
(jrbanisn1111, 1923-1931.
V. Vasilicv. teritoriu! Rontniei, Cluj-Napoca. 1980.
J. Vass. Erdelya rOlnaiak a/att, Cluj. 1863.
V. Istoria arteifelldale i'n Ronlne, 1.
1959.
16
N. Vlassa. i\'Tr.
A. Vulpe. 1
A. \/ulpc. AXle .II
'J\!, 'J\lagner. [Jis/oka/io17
tv1. \Vosi nsky. ,>lgyetgn1.
H'PL
C. Zagorit. Sarmi::egelllsa
r. Zaharia. Brotei
ZfF.
Z.SC
N. Vlassa, Veoliticu! Cluj-Napoca. 1976.
A. \i ulpe, l)ie /Lx:te lfnd Heile in RU/11nie
l
l L PBF IX/2. l\/1Unchen
1970.
1\. Vulpe. Die AxttJ lLnd Beile in Rllnliinien Il. PBF IX!5.
1975.
\\/. \Vagner. IJie [Jis!okotiuJl r(j;nischen Allxi!iLlrj(JrtllOlionef1.
Berlin, 19]8.
tv1. \Vosinsky. il:::: 6skor 1J1as::::heletes dis::nilesii a,e,yagmih.'cssege,
Budapcst. 1904.
prdhistoriscl1e Zeitschrdt, \Vicl1o 1( J <) 14). XI-XXX (1924-
1943).
C. Zagorit. Sarnli:.egelltsa. [/nde cred eli s-a in ..

E. Zaharia. rO/i1neascZi fn Transilvania tn ,-';eeo/ele 1'11- j 'III.
1977.
Zeilschr(fiji'ir Ethilologie. I-L (1869-1(18). LXXII (1940).
7iarul c/ioriilor, j 921-1
li
CU DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
1. ABRUD
1. De pe teritoriul provine o de aur cu capetele n de
de la epocii bronzului sau nceputul perioadei hallstattiene. Presupusa origine
nu se poate
2. La tocul numit "Somaj" s-a descoperit, probabil din un
masiv de aur.
3. n literatura mai veche se amintesc de aici numeroase
monumente alte din epoca dar multe din acestea provin, cu
de la din regiunea cu urme de aurifere de la Bucium
(vezi acoJo) sau din alte Temelii urme de nu au fost identificate.
ITI ai nlulte monUJnente epigrafice sculpturale, precum unele obiecte romane au fost
n localitate sau raportate la ea, ar fi fost aduse din
parte. Printre acestea se cinci pietre funerare cu (ClL, III, ]266, 1270,
1273-4, ]6] 5) un altar votiv (CIL, 111,7822). Cel din acestea (CIL, IU, ]266
7822) s-ar putea din alte La 1847 Neigebaur a (n zidul
bisericii catolce, la biserica la un particular) a descris
monumente: un medalion funerar, o cu trei registre, patru lei funerari
blocuri de cu scoabe de fier. Se mai amintesc aici de lut, vase de bronz de
lemn (Mz. Budapesta), precum un medalion de lut nchinat lui Serapis.
4. La SV de pe platou) numit sau internatul liceului,
s-au identificat unnele unui mic castel/um patrulater, n perimetru vreo 300 ITI,
cu de cea. 2000 In
1
, al exterior se mai pe teren. Aici s-au
fragmente de vase ron1ane o cu din 1977-
1978 (V. Moga) au descoperit aici terra sigillata, o lance, o
fibu de bronz de tip Aucissa un fragment de de bronz.
5. n mina n anul 1840, s-a descoperit un roman de lut cu
C. DESSI (MIC, IV.2665).
6. Eventual din localitate provine un cercei de aur cu un purtnd pe
capacul pandantivului un omatnent n de cruce, poate cu
de la sec. VI (Mz. Budapesta).
l. L. Marton. Archl!ung.. 1L 1933, 90: M. Roska, Rep.. 12, nr. 3: ido Kd=I., 4, 1944. 53. nr. L D.
Ala/eriale. 2, 1956. id, FI. 3, 1974, 57.
2. 1. F. Neigebaur, Dacien. 292.
3. l. Benko, Transsilvania. 1,24-5,549: F. Hene, 85: J, F. Neigebaur. Dacien. 182-4: M. J.
-\ckner, JCC. 1856,15; C. Gooss, Chronik. 264: E. A. Bielz, JSKV. 19, 1899.20: B. Cserni. AFAt, 2/1. 141,
1. Rep.. 1: 1. 1. Russu, se/v, IL 1960,408-409; id, SICom., 12,1965.65-66 (lI); M. Macrea,
'lrRom.. 1,376: ido A1aleriale. 6.1959.884, nr. id, 301, n. TIR. L 34, 23: D. Tudor.
" Sane. Eirene. I J. 1975, 534.
4. C. Daicoviciu. Docia, 1937-40. 300: Macrea, SCIl'. 8, 1957. TIR. L 34.23: V. Moga,
18. 1980. 14}149(il).
]9
5. G. Erdlvluz.. 19, 452: N. Goslar, ArhMold.. 1, 1961, 159, nr. 85.
6. F. Pulszky, t.7TK, 14, 1888, II id, lvlagyArch., 2,73-4: J. Hampel, Alterthiimer, 1,362 (il); 2,
3, pl. 174, t K. Horedt, Sargetia. 3. 1956, 111.
2. ACMARIU, corn_ Blandiana.
Se unele descoperiri de obiecte din bronz, eventual unui inventar
funerar: trei ornalnentate cu proeminente cu spirale adncite una
un fraglnent de un obiect bOJnbat. Ele s-ar in MIC, unde de fapt nu
sunt mai curnd celtice (?). Se ITIai de aici un celt de bronz.
G. Teglas, OTTE, 12,1887,62-63; Szzadok, 27,1893,594; 1. Rep., 2; M.
Roska, Rep., 12, nr. 12.
3. AIUD.
1. Pe terasa n partea a ce se cu 16 In. de strada
unde se cartierul Microraion III (denumire veche: terasa sau proprietatea Garda),
s-au descoperiri: a) groapa unui bordei din neoliticul trziu. n care se
aflau: o de os la un un fragInent de de cupru o
de sidef, la fragmente ceramice culturii
un fraglnent de capac cu decor (cultura Wietenberg); mai multe unne de bordeie
cu un bogat lTIaterial ceramic din Hallstattul timpuriu; un nivel de locuire din epoca Latene
din care s-au cules fragmente celtice lucrate la b) n anu l 1969 a fost o
culturii Noua (Mz. Aiud, 8325); c) n ianuarie 1971, cu ocazia
pentru blocului A3. s-a descoperit incidental un mare depozit de bronzuri, care a
fost ascuns ntr-o avnd diametrul de 120 CITI., ce se adncea de la 35 la 75 CITI.
de nivelu1actual. Depozitul peste 1500 de piese finite turte de bronz n greutate
de 732 kg. Depozitul se cOlnpune din bruri ntregi fraglnentare, celturi ntregi
fraglTIentare. din care lnajoritatea de tip ciocane ntregi fraglnentare,
topoare cu aripioare ntregi fragmentare, un fragment de topor cu disc o
seceri ntregi fragmentare (cu buton, cu mner, cu prag sau rest de
turnare, cu crlig), 1alne lnnere de Jame de lame lllnere de
pumnale, vrfuri de lance, fraglnente de de la fraglTIente de
de ntregi fraglnentare, un ac cu cap n de un colier Inasiv decorat,
de diferite tipuri, spirale de la o de tip passelTIenterie, un fraglnent de
alnpix, fraglnente de piese nedetenninate, o cu care au fost legate brurile,
bare de bronz fragmentare, de zinc fraglnentare, resturi de turnare, turte de bronz,
plumb cositor (Mz. Aiud, 7807-8324). Depozitul se n Hallstatt AI_
2. fostului colegiu refoflnat, ta zeci de lnetri de
vestic al cimitirului refofll1at, s-a identificat o culturii
din care provin fragmente ceramice, unelte de un obiect de os pentru
decorarea vaselor (Mz. Aiud, 752-761; MIC, 2462-2466).
3. Pe locul numit Sarvar, Sarvardomb), situat la cca.
20
:2 km. sud-est de pe malul drept al n satului (n literatura
punctul este dealtfel inclus n hotarul satului se o n care au
fost n decursul timpului, unelte de bronz, fragmente ceralnice neolitce.
Wietenberg hallstattiene, topoare din o de bronz
fragnlente ceraInice prefeudale (Mz. Aiud. 1317-1356). Cu ocazia unor de salvare
lntreprinse de H. Ciugudean In ani i 1972 1976, au fost cercetate de
bordeie culturilor Basarabi, precutn o din perioada
trzie (sec. IV-V).
4. a) Pe Dmbul situat n partea de sud-vest a n punctul numit
"via Winkler", s-au fragrnente ceranlice ce provin dintr-o culturii
C i (Mz. Aiud, 463 1-464 b) aici. n 1912, au fost distruse de mornl inte de
caracter scitic celtic. Din materialele recuperate morminte scitice. Tot pe
Datnbul s-au descoperiri: c) pe intravilanul "Zson1bori", n
1889. s-a aflat incidental un ITIormnt scitic de n acest punct, n 1951. s-a aflat
o cu de bronz, inel de resturi de schelet iar n 1957 o
cu d) pe terenul de s-au aflat incidental
jin fier. psalii, 42 pandantive, alte piese de inele de piese
foarte probabil ITIorminte distruse; e) pe terasa J-Iellos, n 1913, a fost aflat
2J
un mormnt de de caracter scitic; t) n punctul ""Gerepen", n 1899, s-a aflat un
monnnt de de caracter scitic. Descoperirile de pe Drnbul (punctele
b-f) o n pal1ea de sud a din care provin cel
mornlinte unele distruse sinlultan cu 11lonninte celtice, Inotiv pentru care, uneori,
111aterialele apar amestecate; g) de pe Dnlbul e sClnnalat un celt de bronz
(Mz. Aiud, 75 1) dcitat Ar. O-li a./\
5. La locul "'Tinod'"", situat la cea. 2 krn. sud-vest de la dreapta Aiud-
i\.lba au fost culese de la din nunleroase fragmente ceralnice
\Vietenberg din epoca bronzului, culturii Wietenberg.
6. Pe lotul I.r\.S., situat pe partea a Aiud-Alba Iulia, aproxilnativ 'in
dreptu1bornci kn1. 41 1 (n prezent 407), n UrIna din anu lui 1971 au
fraglllente ceralnce unei sau unui cilnitir Noua de la
epocii bronzului. suprapus de un nivel rotnan, din care s-au cules: fibule de
un vrf de unelte de fier, elenlente de hypocaust.
7. Din curtea de pe str. Ion nr. 122 provin de de din
lut (24 de ntregi fragnlcntare) fraglnente ceralnice, descoperite
datnd din epoca tilnpurie a bronzului.
8. a) n perilnetrul cuprins ntre "Gerepen" cu de deasu-
pra) n anii 1949-1951. au fost culese de la nUllleroase fragmente
ceraillice din epoca printre care Basarabi (Mz. Aiud); b) tot n acest
perilnetru, n anului 1951, a fost o din care provine
un interesant nl0nunlcnt din calcar (M IR), datat n secolul III e.n.; c) n
pe stnga f\lba Iulia-Aiud. de la (la sud-vest de "Tinod") n
dreptul dinspre nord-vest al fostului sediu I.A.S., au dus la identificarea
ridicarea topo a tronsonului de drUll1 rOlnan cuprins Intre bornele klTI. 405-408.
9. a) La pe vechiul lot experilnental al de
(ident ificatln perin1etrul dintre colegiului cinl itirul reforInat), s-au descoperit
fragInente de vase din prin13 a fiendu b) tot aici s-au frgInente ceranl ice din
epoca Latene. lucrate cu (nna ia (celtice), din epoca printre ele atlndu-
se un fragnlent din secolul lV (lV1z. Aiud, 3503-3514); de aseJnenea, un Jnner de
de bronz (Mz. Aiud, 727) un denar r0l11an de argint (neprecizat).
10. n zona Parcului la secolului trecut, s-au descoperit inciden-
tal (uneori descoperiri le au fost controlate de ITIai tnulte lnonninte de
de caracter scitic. cunl a) pe terenul (Cinegetelek). un 1l1onnnt
aflat n 1886; b) n au fost descoperite in J894. 1895, 1897 nlai ITIulte
1110nninte de de caracter scitic. lor putnd fi apreciat la ITIinilnUITI
deci n zona parcului au fost identificate cert opt Inorn1 c) In
lui 1977, n spatele din parc, loc ce n perimetrul S-(J descoperit
un vrf de din f"ter, poate fj apreciat ca proven ind 1 inorrnnt distrus (l'Vlz.
136(1).
11" Pe coasta cu vi r de Ia vest de loc it au fost
descoperite Dai ;nu!tc 1110C11r:ltl2 de cu urne jin epoca de
care L1C parte GLl1tr-o a) n via s-a descoperit unul sau
n10nn de n care s-au o trei vase o cu o
22
lucrate la fraglnente de de fier, un de fier, fragmente
de la un coif de bronz cteva verigi de bronz. n urma acestei descoperiri fortuite, K.
Herepey o de verificare pe lotul Ungar Salnue) din dreapta viei, unde
un monnnt cu o n interiorul printre oase arse se afla o
de fier cu piciorul ndoit, iar sub fundul vasului un de fier curb cu buton la
tnnerului. n apropiere, spre via a resturi din craniul unui cal
oase de la picioarele anterioare. Mormintele se n fazele Latene B-C. b) n anul
1912, n via Winkler" (de desupra parcului). s-a descoperit inventarul bogat al unui
mormnt (1. H. sunt de fapt rnai multe), care se compunea din: un
mare de fier, cteva mai t11ici fragmente de de fier, un vrf de lance de fier,
o de fier, o sabie de fier un ornament de bronz cu buton, o
fragmente de la de fier. un fragment dintr-un de sabie Aiud, 5130-
5134-5148). Tot aici este inclus, n mod un pumnal-akinakes de fier: c) este
posibil din inventarul descoperit n via "'Winkler" parte o la
(Mz. mai nainte n muzeului: d) De la "Orhegiu"
provine un de fier celtic, donat de Bodrogi J. (T\1z. Aiud, care a .putut face
parte dintr-un alt Inormnt. e) Tot acestei necropole i se atribuie de vas lucrat la
acoperit cu parte dintr-un vas grecesc sau dintr-o tTI
n via Herepey Hde deasupra pareu (Mz. 751).
12. a) Pe nou! lot al ii de viticu s-au descoperit trei n10rminte
celtice (Mz. 5261-5271), din care provin patru psaliL o patru un
curb, toate de fier, precum o de lut la n din monninte s-au
resturi de schelete umane. Monnintele, considerate ca parte dintr-o a doua
sunt atribuite unor se de la Latene-ului B n Latene
C. b) Tot pe acest lot au fost descoperite trei morminte de atribuite avarilor.
Inventaru1 mormintelor se compune din: o o lance o
toate de fier. de oase de cal (M ]); din care una
un lance o toate de fier (M 2); de fier, arcul circular al unei
calarame de bronz, o de lut la oase lllnane (M 3). Morminte le se
ntre prilnei a secolului VII nceputul secolului VIII.
13. a) n K. Herepey a descoperit n anul 1881 o
de argint, tetradrahmele macedoniene; b) din lotul de 30 de Inonede donate
colegiului n anul t 885/6 de Magnesius Frigyes, Inedic din parte
monede de argint dacice, cu ilnagini foarte stlizate.
14. De pe teritoriu1 unde se presupune se afla Brucla,
ca din provin altare. reliefuri, sculpturi. Inonede, unele din ele
fiind aduse din alte (Ocna Turda). Locurile unde s-au descoperiri
sunt: a) Ja colegiului nou (aripa de est sud a actualului Liceu industrial Bethlen
Gabriel) s-au un fragment (1/4) dintr-o de bronz din timpul lui
00111 itian (anuI 86), o de lut la gura unei plnii de stic b) n ani i
188] -1884 s-au adunat de aici Inonede imperiale: cte un denar de la Vespasian
Antoninus Pius, un as tocit de la Alltoninus Pius sau Faustina Senior, un as de la Faustina
Junior, un de la un denar de la Lucius Verus, doi denari de la Iulia
DOlnna, un denar de la Gordian un senlis un dupondius de la Gallienus. Nu se
23
au parte dintr-un tezaur sau sunt descoperiri izolate. c) Dintre
n a sunt localizate aici ('IL, 111,942... 943): una este o
din timpul consulatului lui P. Furius Saturninus, de P. Aelius Maxinlianus,
decurionul coloniei (anuI 161); este lui 1.0.M. zei de M.
Opelius AdiutOL din 111,940-941 provin de la GerJnisara. d) n
centrul cu ocazia pentru localul s-a o cu
L V ceea ce duce la presupunerea teritoriul aiudean se afla la linia de
dintre cele legiuni romane din Dacia. e) Biblioteca fostului colegiu a fost cu
rOlnane, care nu este exclus fi provenit din lnarginea de la
Aiudul de Sus, loc pe care s... a descoperit o villa rU5;tica (v. Aiudul de Sus). f) De la
precizarea punctului, n MIC (L 8107) se un relief de al Cavalerilor
Danubieni.
15. a) Pe fosta proprietate a lui Saska Sandor, de pe strada Tudor Vladimirescu
s-a descoperit un sarcofag rOlnan de n care s-a
o de bronz Tot aici, ntr... un alt Inormnt s-au 9
de un cerceI de aur. b) Drumul principal roman ce lega Apulum de Potaissa
intra pe strada aproape de Dealul pe strada 1t Iunie (fosta
Colegiului). La sudic, CLi ocazia unor la drumul
rOlnan s-a o cu LE(g) XIII G(enlina); la cu ocazia
pentru canalul subteran al telefonice automate, au unnele unei
din drumul rOlnan, confinnndu-se nlai vechi.
I6. a) Sub jilipui 1110rii de jos, pe actuala a Morii, spre vest de pe
111alul stng al AiudeluluL au fost 1110nede irnperiale romane de bronz. b) n
perilnetru, pe drept al rului. n fosta a colegiului, s-au descoperit
fragmente ceralnice din epoca c) n malurile rupte de torentele
Aiudelului alte sunt selnnalate Inorminte cu vase de lut cu
pietre arse. d) Tot din valea Aiudelului au fost recuperate ITIonede antice 1110derne ce au
ajuns n col. Elsa Etnnla din dintre care se mai un denar de bronz
de la Caracalla (anul 196) cinci 1l10nede de argint din secolele XVII-XVIII.
17. a) n incinta 1l1edievale din a n cursul
din anii 1974-1977. s-au descoperit importante urme arheologice din epoca din
secolele XI-XIII. n XVI), pe latura de vest a incintei, a fost n o
de cu de de ru, cu n interiorul s-
au nUlneroase fraglnente ceralnice monede rOlnane, un as de la Filip ArabuL
elnis n Dacia n anul 246, un denar neidentificat. La cea. 5-6 ITI. mai spre sud. n
XVI b, s-a descoperit o de provizii, care a fost n cu O
ce prezenta caracteristici cu prinla. a fost ntr-o
din turnul 'o!arilor". n groapa de var n 1974, spre nord-vest de turnul bisericii
gotice. s-a un denar d,,: ar
6
int de la Iulia Maesa (anul 223) nlaterial CeralTI ic ronlan
de calitate. de din secolele XJ-XlV. Ceralnica din secolele X(-Xll
este de ... nun11teJe "cazane peccnege."" care s-a observat provin nu dintr-
un cOlllplex nchis ci, probabil" dintr-un val de Sub podeaua a unui bordei
datat n secolul care taie val, s-au inferioare a picioare
de caL de o din jurul anului] 200. b) Prilna
24
din acest loc este n a secolului XIII. Din se presupune
unele curtine bastioanele cizmarilor. Donjonul, n prezent
bisericii refonnate, se presupune tot de prima
18. Aiudenii Gspr Dr. Fodor A., prof. Decsey K. notaruJ de I1yes S. au
donat (provenind probabil din monede inlperiaJe romane colegiului: a)
anterioare provinciei Dacia: denar argint Octavianus Augustus. as bronz Claudius b) din
timpul provinciei: doi denar Hadrianus, un semis Sabina Hadriani, cte un denar Faust!na
1 Septimius Severus, un Severus un semis l\1axinlinus Tracul, trei
denari Gordian un dupondius Filip Arabul, un bronz mic Vaierianus, un semis un
dupondius c) post-aureliene: bronz mic rv1aximin Oaza, bronz mic
bronz mic Licinius (2 bronz mic bronz mij lociu Constantinus
Magnus.
19. lui Bodrogi J.. n Liceului Bethlen existau 4 Inonede
de la Claudius IL 8 de la Gaj lienus 3 de ia Aurelianus, din care cel o parte au ca loc
de descoperire mprejurimile Aiud (din monedele de la la 4 se
fie numele donatorului, fie locul descoperirii),
20. precizarea locului de descoperire sunt o serie de descoperiri.
cum a) topor de de la neoliticului sau nceputul
epocii bronzului; b) vestigii culturii c) un depozit de bronzuri, din
5 celturi o datat n Br.D- Ha.A (Mz. Aiud): d) un inel un pandantiv de aur
(MIC, I. 4 II. 6771) un pandantiv de aur de 30 g., toate datate n Br.D-l-Ia.A1 e)
inele de aur (Mz. Budapesta) din 8r. D-tia.A; f) ceJt de bronz de tip transi (l\t1z.
g) fragmente ceralnice Basarabi: h) oenochoe (sec. V .e.n.). un bolsal
attic (sec. IV .e.n.) o oenochoe (sec. JIJ .C.D. n MIC, 8104-8106) (2?)
oglinzi de bronz de la epocii fierului: i) patru dacice tetradrahme
Alexandru: j) torques dacic de din patru fire mpletite: k) de tip
1) (col. M. Roska) o Filip II; m) patru
rnonede un torques de argint monede ale lui Filip 1] Alexandru
3 Inele de argint n) un antoninian de bronz de la Gallus Volusian:
o) un bronz rnic de la FI. Iulius Crispus (MJC); p) o cu linii ondulate,
n sec. IV-V; r) de argint cu capete datate pe la 600 e.n. (Mz.
s) topor lance de fier un solidus de la Valentinian donat de
fannacistul 1. Kovacs din o de bronz de la Theodosius II cte un
aureus de la Zenon Constantin XIIJ.
1. a) H. Ciugudean. Apulum. 16. 1978. 33-34 (il): b) M. Takacs: c) M. Rusu. Atera/urgia.
( Ins ). 1972. 474 id, AClalvlN. 9. 1972. .33. nota 13. 42; ido fiir H',A. v. BruJ1f1. 198 L 375-402 (il);
PetrcsCll- DBR. 80-81 (il): M. RuslI. L. Apulum. 20. 1982. 33-51.
2. l. Wosinszky. Ag)'agm. 30; H. Schroller. SI. u. Kz. 74. nr. 16-17: M. Roska. Kr):.:/. 1. 1941. 72. 207:
ido Rep. 188. nr. 25 Cegeitelcp" cu de tip nu este la Aiud. c la Taga. jud. Cluj).
3. G. Tegh1s. OrfE. 12. 1887.82; K. Herepcy. AFA1. 2/1. 52: \Vo';nsky_ Ag)'ogm. 27: tTTK. 20.
1904. 27: 1. J 1. j-L IL Schroller. ,SI.lI,X:. 75; l\t Rnska. K::l. i. 1941. 79: ido Rep.
261. nr. 94: K. SeIr. 2/2. 195 L 201: H. Ciugudean. Apulum. 14. 1976.9 (il): id. Acta/\;f:\'. 15. 1978.
-+9-62 (il).
4. a) M. Takcs: b) M. Roska. DolgS:. 5.1929.84 (il): ici. /.::!p. 188-191. nr. 25: V. Vasiliev.
141-142; l. H. SICOIH, 17.1974,71-92 (il): inf. M. descoperirik din 1951
1957): c) K. Hei' :_'cy. 17. 1897.66 (il)', Roska. Rep. ]88-191. nr. 25: V. Vasiliev. 141: d) M.
25

Roska. K6:./. 2/2.1942.16 (il): e) M, Roska. Dolg. 5.1914.1316 (il): ido Rep. nr. V. Vasilicv.
142; t) K. AFA/. 2/1. 190 l. 71 (il): M. Roska. Rep. 188-191. nr. 25: V. Vasilicv. 142; g)
M. Roska. Rep. 188. nr.25 (localizat la colegiului).
5. H, Apulwll. 16. 1978. 44 (il).
6. H. Ciugudcan. ApU!Wll. 16. 1978.4445 (il).
7. 1-1. Ciugudcan. Aplilum. 16. 1978. 44.
8. a) H. Ciugudean. Apu/wll. 14. 1976. 11-13 (il): b) M, Macrca; D. Protasc. SCfl '. I 1.
J 960. 325-326 (il): ido Apulum. 4.. 1961. 139: M. Hprhat. Apu/um. 4. 1961.276-280 (il): C. Pop. T. Soroccanu.
Sefi '. 19. 1968. 354 (il): Civilta. 248. G 104: L. rv1arincscu. :'vIX. 3. 1976. 126. (il): H. Ciugudcan. Apu!wn. i 6.
197b. 11. 13: M. Gramatopol. Dacia Al7til../IW. 1982. 161 (il): c) D. i\l Aplilum. 21.
1983. 157-160.
9. a) \1. Roska, [{i!p. 191 (dar nu toate sunt din 1V1. Parducz. Apu/um. 5. 1964. 105; b)
ivI. Tak,ics.
10. a-b) K. ! .. 1(. 17. i 897. (il): 325329 (il): id. .'lE. 18. i 898.267-9 (il): P.
At. 17. 1 18-19 (il): M. g,oska. FS'.!. II. 1<)3 7. 188: ido Rep. 188-189. nr. 25; ido Kd:.l. 2. 1942.223-
224: G. Childc. [)oJ1l1he. 397: :',,1 Rosto\vtze\\. Sk)'f./.tBosp.. 503-505: \v. Gintcrs. f)r:.HScllll'erf. 30-33: V. Prvan.
Getica. passim (il): 1. ,)'/und. 142.11.577: D. 7!"unsi/vania. 7-+. i943. 213-21 ..}: V,
Scitii. j-l-l (il): c) inf. 1\:1.
1L a) K. I--Icrcpc). AFJI. 2/1. 75-76. 97-98. pL 20, 21 21. 222-227. 22. 235-242: P.
LJf..'. 30. 1898.230-231: Parducz.. ICf{l.lrch. 4. 1i)5-L 58: D. Popescu. SCit, 9. 1958.27: ido IstRom. L 335:
VI. Zirra. FI. 3. ]974. 143-145: 1. 1L Sargefia. 10. 1973. 50-61: b-c) IVI. Roska. [)olgS::. 5. !929.82-86
(il): id./:'SA. Il. 1937. 188: ido Rep. 1'10-191: -1-.1944. 65-66.nr. 88 (il): i\-1. Rostovztev. St.ylhBosp.
504-505: 1. Stand. 142. 154: D. Popescu. li'onsil1'unia, 74.1943.213-214: VI. Zirra. FI. 3.1974.143-
145' L H, Sargc:ficL 10. 1973. 50-61: d) i\-'1. Takacs: c) l. II. Sargelia. 10. 1973. 50-
51.
12. a) 1. II. . . 10. 1973. 1: b) K Horedt. SCit.!. 1950. 126: ido sell". 7. 1956.
396: ido 91-92 (il): id.lsIRofJ1. 1. 722; \l S(,II', 10 1959.71: E. D(:')rller. SCI1', Il. 1960.
-l28: Gh. P Diaconu. se/ro 13. ]962. 168: l. Bona. AcfoArch. 31. 1979.1-2.47.
13. a-b) rvl. Tak{Ks.
14. J. B(,Jlh.o. 1. 549: .1. F Dacien. 193-\94: K. P. Szathmary. A/\.. 7.1868.
44-45: C. Gooss. Program Schsshllrg. 1873-4.36: ido Chronik. 73 G. Tcglas. 18. 1890.340: [, A.
Bielz. .Jscr'. Il). 1899.19-20: P. Kiraly. IJacia. 13.109: B. :lF:\/. 2/1. 141: G. Tcglas. K!iu. 10. 1910.
50-L 1. Nep. 9: V. ChrislcsclI. ee.. 21: G. Florcscu. I:'IJR. 4. 1930. II J. 116. 122. 133: S. Ferri.
Arfe rumana. 16Q-170. 341. 34X: D. Tudor. EDR. 7. 1937.300: rv1. :v1acrea. IstRaln. 1.368: ido I 294. -172:
D. TudoLIsIRol1l. 1. 408: ido 179-180: D. Protas\3. ,)'C/I'. II. 1960.329: TIR. 234.41 (bihliogratie
a) G. Teglas. Fnld!\(Jd. 1X. 1890.340: B. Cserni. AF:tf. 2/1. 548-9.42: F. Kcnner. ,\/ce. 14, 1869.
126. nr. 3: h) M. Takacs: c) InR. 1.40 (v, bihliografia d) G. Teglas. Klio, 10. 1910. )04
(v. bihlogralia e) J. BenkO. Transsilvania. 1.549: J. F, Neigebaur. Dacien. 193-
194: K. P. Szathmary. :11\.7.1868.45: 1) D. Tudor. EIJR. 7.1937.32 sq. url1l.
15. a) rvl. Taki:lcs: h).1. F. NeigchauL Dacien. 193 urlll.: K. P. Szathnuiry. AK. 7.1868.
44-45. Ci. Tcglas. Klio. 10. 1910. 504: M. Takacs.
16. a) B. Cscrni. AF.\!. 2/1.549: h) K. P. Szathnu1r). AK. 7. 18(18.44-45: e) J. Benk(1. f'-anssilvania.
1. 549: J. F. Dacien. 193-4: K. P. Szathmary. AI{. 7. 1868.45; d) M. E.
17. a) i\t B.. \fr 2.1974.95: ido BAII, 2.1978.48.50: , Stoia. f)acia. 21. 1977.
357,2: b) K. P Szathl1lary. .-Il{. 7. -+5 sq: V f..1F. il5: (il1, AnghcL 66-(/),
18. :'v'1,Lik;\cs.
19. iv1. AISe. 3. 1'J3()-19.fU. 285: 2. C, ,,//,\'C. 3.252. il, 1: id fi.\f.\'. 1. 1970.379.
n ] 10.
2J. a) 1Il f. NI. l}) K. HUfCdL /)r:.lcia . 196D. I J O. In. 2: 1'\1 Roska.. L\L 12. 193X. 194: id.
Rep. 188. nr. 25: d) i\1. RlP. 188. nr. 25; D. Popescu. .\.JLlf:.'riu-te. 2. 195(). 198.200: [\1. RuslI. Acfai\!j\'.
9. 1972. 38: 1.:) J. lIalnpd.. 16. 1896.443: D. . .\/oferia/e, 2. 1954. 1t)g. 200. \1. RUSll. AeraJ!.\'. 9.
1972.34.43: nJ. lIalnpcl. 1902.426: g.) D. B'.:r...:iu. /sfRolll. l. 1960. 152; A. Vulpe. Dacia. 9. 196='. 132:
Il) B. Posta. Erd.'\fli::Fl'k. 1908. 42 1. II. Cero111 ieu. X9. 251 (i 1): i) (), Flnca. Col1sider.. 11-37 (i 1): 1.
.lcfu.\/X. 6.1969.86: C. ..HGD. 296;j) D, Popescu. Dacia. 7-8.1937-1940.197: M. Roska.
Rep. 191: k) i \V;nkkr. 6. 1955. 74. nr. 33a: R. Fprrcr. Ke/tSUfll. 2. 71. 72: 1) M. Roska. Rep. 191:
inC T\1. j\
i
lael'ca: Iri) j. Hampd . . f {. 1). 18'15. 276: V. P,lrvan. Gefica. 559: K. Pink. DissPann. 2. 15. 41. 6:1.
26
141: 1. \Vinklcr. .,lcra,\1.\'. 5.1968.47: 11) E. calah.. S,Com, 18. 1974. 135: e) K. lIoredt. L)'CI1'. 7.
1956.396: ido 27: 1\1. f\1acrea. IsI Rom. 1. 1960.621: ido : 472: D. Conlinuiwrea. 160.
nf. C. Daicoviciu. A/Se', 3. 252.11. J.: p) A. Aifoldi. :lrch.flwlj;. 9. I C)32. 44: K. Ilorcdt. J)acia. 2/. 1971.267
(il): r) 1. I-fampd..1(.13.1893. -t52: \1. Ros"a. Rf!p. 191. K, Horcdt. 92-9J (il): s) K. Horedt
92 (il): E. SC/1', I 1. 1960.427: in[ tv1. Takcs_
4. AJUnUL DE localitate a Aiud.
1. La din spre la 0.5 km. n partea a
pe terasa mijlocie ntre valea Aiudelului, au fost cu prilejul
unor de fraglnente ceralnice neolitice pictate, culturii
fusaiole de lut. n n profilul peretelui ros de apele ruluL nu resturi
de vase de la epocii bronzului nceputul epocii fierului culturii Noua
CeralTI hal
2. De pe locul aflat n fostei a Colegiului din Aiud, n repetate rndurL
au iz rOlnane.
3. La "Valea loc ce se la NV de vatra A.iudul de Sus. pe
111alul drept dl /\iudelului, la cea. 1100 111. de podul peste C3re trece
dnll11ul ce duce spre pe o ce se cu 4-5 In. deasupra Juncii
prului, s-au la nUllleroase Url11e romane, printre care un fraglncnt dintr-
o de calcar care, neputnd fi irnediat la Mz. Aiud s-a pierdut. AicL n
unna din anii 1966-1967, s-a descoperit o viI/a rllslica d din care s-a
nUlna pe alocuri care avea ziduri le de 0.50-0, 70 n unele i
chiar de 0,90 ITI., construite din de ru de calc(l[-, iegate cu 1110rtar n opus
incertzllJi pe alocuri. n opus Jl1ixtUlJl. Pe cele 10 ale s-au
unnele a anexe. In s-a la
27
II..... _
de cteva fragmente de unelte obiecte de
fier, obiecte de (fragment de capitel, fragment dintr-o cu chenar,
fragmente de fragmente dintr-o material de (ntre care
printre ele un fragment cu unul de tegula Inammata, conducte de
canalizare) alte obiecte Sub nivelu1rOlnan s-a descoperit
un celt de bronz un bordei deranjat de (Mz. Aiud). Se n
secolele II-III.
4. La cca. 150 m. nord-est de villa rustica, n urma sondajului efectuat n septembrie
1970, s-a pus n un bordei cu pe nivelul vetrei s-au fragmente ceramice
daco-romane. Sub acest nivel au nivele de Latene, Hallstatt epoca bronzului.
5. n lui Fufezan Vasile de pe str. 6, cu prilejul unor s-
au urmele unui apeduct rOlllan cu conducte de lut. Materialul se n Mz.
Aiud.
6. conducte romane au fost n de fete din localitate (actuala
a generale).
7. Din lui Banyai M. provine inventarul unui mormnt avar timpuriu: o
vrfuri de lance fragmente de din fier, cu oase umane de
cal (Mz. Aiud, 5426-5432 a, b).
I. V. Apu/um. 15. 1977. 613-616 (il).
2. K. P. Szathmary, AK, 7/2.1868,44.
3. l. Winkler. V. Vasiliev colab.. Sargelia. 5. 1968. (il): I. Mitrofan. Actalvf.N, 10, 1973.127-
130: rv1. Surgelia. i 3, 1977. 23/').
,t Ducca, 1.5. 1971. 361.
5-6. ]\'1. Takacs.
7. SC/l', L 1')50.126: K. SeU", 7.1956.396; ido C(jJlfribll!ii. 93 (il): E. sefi'. 1L 1960,426.
i\l.iBA (fostul Alba).
Din ,"ocuri necunoscute se descoperiri:
t. a) un topor de din bronz, cu disc, datnd de la epocii bronzului
(Mz. Alba Iulia); b) un inel de din aur, datnd din epoca trzie a bronzului (Mz.
Alba Iulia ); c) se pare tot n fostul Alba s-a o din bronz de tip
celtic, n cinci locuri cu cte trei datnd din epoca Latene (Mz.
Budapesta); d) un fragment de un un cap de animal, ambele din
epoca (MIC, 1, 4718,4722); e) reliefuri romane de f) o statuie de augur
din bronz ntre Alba Iulia Aiud; g) mai multe cu legiunii XIII
Gemina, n diferite variante (Mz. 65, 69, 73, 118, 120, 121, 126, 127), o
cu PAT (P. AeI. Tertius) o cu QCC (CIL, 111, 1633,
17); h) trei fibule cu capete de de la epocii romane sau nceputul epocii
prefeudale (MIC, 1,4716,4717, 4711); i) de bronz din epoca sec. IV-V
(Mz. Leyden).
1. a) I. Nest,)r. Stand. 11. 525 k; b) H. Schmidt. ZjE, 36. 1904. c) M. Roska, Rep, nr. 46: d)
E. e) C. 99; t) R. Kenner, AOG. 24, 1860, M. J. Ackner.lY/C'C,
28
L 1856. 132: r. rv1t.illcr. A rSL J. 1858.3567: g) V. \Vollmann. Ac/aAfN. 7. 1970. 177-183: h) K.
lIoredt; i) H. Klihn. JPEK, 1935. 89.
5.
Pe prul A.Jbacului, biserica Rezii'\ s-ar fi unlle antice de
aurului (romane ?).
G. Tcgls. UR.9, 1889.330: 71R.L 34. 26.
6. ALBA IULIA.
Pe teritoriul nUlneroasele descoperiri arheologice se aproape
ntrerupere, ncepnd din epoca n evul mediu. ()
teritoriul actual al Albei lulii n epoca cnd pe acest loc s-a ntemeiat
A.pulum, unul dintre celc rnai infloritoare ale DCici r0111ane. se
stinge n epoca 01 i pentru care ile noastre sunt destu1de
dar la nceputul epocii feudale apare peste vechjle ruine un nou nUlnit de
localnici iar de cuceritori Gyulafehervar sau Karlsburg,
I. Spre NE de la "Lumea a fost prin canlpanii succesive, n
1961-J963 1. 1976 (1. Paul 1. AL Aldea),
fiind reluate n 1995 de lJniv. "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (I.PauL LAI. Aldea, M.
o n care sunt bine reprezentate culturile
ii se orizontul cu de tip "'Lurnea cteva
ItnpOl1uri de ""cu capete de note Pe o cantitate de
din provin topoare de unelte din silex.
obiecte din os, ntre care se sceptre, podoabe lucrate din scoica
'''Spondy/us'\ idoli antropomorfi (Mz.Alba Iulia). n s-a descoperit
un nivel de locuire rOlnan, din care provine o de bronz. Cu ocazia
unei gropi pentru un stlp de curent electric, n zona a fost descoperit un "depozit"
de vase ceramice culturii Basarabi. Spre lnarginea de ENE a se pot
observa n nunlcroase pietre de calcar, fragmente ceralnice, ll1arcnd
probabi I locul unei "'vi] la I'ustica".
2. Epocii neolitice i rnai alte vase o greutate de al loc exact
de descoperire nu se (Mz. Alba Iulia, MIC 1. 642). Un obiect din considerat
provine probabil tol din mprejurimile (Mz. Sibiu, la care se mai
tre topoare din dintre care unul n suburbia (T\1z. Deva 49] 1,
Mz. Alba Iulia).
3. Perioadei eneolitice i: un topor cu n cruce din cupru (Mz. I:'rcsda)
)596).
4. n punctele: "Viile Nlzjeri", cal1eruJ Lipovcni sunt ser:.1naiate
culturii O\lz.Tu:<IHl Severin 1.433, MIC 1'./ i 683,
1898,10184)
29
5. n partea de SE a pe ravelinul Sf. Francisc de Paula, cu ocazia unor
de control efectuate n anii 1986-1987 pe str. Sinaia nI'. 5, a fost sub depunerile
romane medievale, o din perioada timpurie a epocii bronzului.
6. a) Din epoca bronzului identificate n punctele Maieri"
Hljac", "Platoul romanilor" Biserica care culturii Wietenberg,
un cinlitir ('1) culturii Noua, localizat n din care provine o cu
b) epoc'i i o parte din obiectele de cupru bronz descoperite
accidental, n puncte neprecizate ale un topor plat din cupru altul din bronz,
lama unei de tip un pUlTInal, o o sabie de tip Nenzinger,
un ceh o din bronz, la care se lTIai cteva inele de din aur (Mz.
Sibiu, Mz. Budapesta, Mz. Alba Iulia).
7. La construirea podului peste din s-au n albia rului 5
de aur, care probabil de la epocii bronzului sau nceputul epocii fierului.
perioade i probabil alte podoabe din aur, provenind din raza
indicarea a locului de descoperire: o 21 de verigi o
(MIC 1867, l.4760-4780, 7 spirale-pandantive , un con
mic de fixat pe o n patru nluchii (Mz.Budapesta).
8. Perioadei hallstattiene i fraglnente ceramice canelate, n partea de
vest a "Platoului romanilor"' cteva piese de bronz, pentru care nu se punctul
exact al descoperirii: o de la o din bronz un pandantiv compus din
verigi piese n de securi 11liniaturale, o n de ochelari una de tip
Certosa (Ha.C) (Mz.Alba Iulia, MZ.Sibiu 4954, 12039).
9. Halstattului trziu (I)) ii o serie de descoperiri cu caracter scitic, ntre
care se n prinlui rnd cilnitirul de descoperit n cartierul -rolstoi, cu
ocazia unor blocuri. Au fost descoperite un de 5 ITIonninte, a'
inventar era compus din vase ceralnice, vrfuri de din bronz os, piese de
din bronz un vrf de lance din tieI' (Mz. Alba Iulia). Tot din llTIprejurimiie mai
provin un un obiect crucifonn din bronz, atribuite perioade
(Mz.Budapesta).
10. Epoca Latene este destuI de slab printr-o de bronz cu noduri,
un colan de argint mpletit, probabil dacic, resturi ceramice. n anii 1985 1995 mai
multe fragmente ceralnice dacice lucrate cu mna avnd ca decor bruri alveolare
butoni au n Castrul legiunii XIII Gemina COITIisariatului n
turnului de vest al sudice a antice).
11. a) Locuirea teritoriului Albei Iulii n este prin
descoperiri monetare. n 1857 s-a descoperit un tezaur cu ITIonede dacice de argint,
monedele lui Filip II, lTIonede dacice "scyphate" (concav-convexe), cu capul lui
Zeus al lui Hercules. Un alt tezaur monede de argint din Apollonia
iar n lui Cserni au la opt monede de argint romane
republicane (Mz. Alba Iulia, 1888, 8575-9). Se mai un de plug de
origine dacice (prer0J11ane ?) descoperite n loc neprecizat, iar sub
dealul "Marnuf' au n 1950, fraglnente ceralnice dacice din Latene final.
12. n epoca n de Jos" cartierul de pe lna]ul
s-au ntelneiat, de la nceputul sec. Il, n jurul puternicului castru, n care a
30
legiunea XIII Gemina, importantul Apulum (cu nume de la daci), centru mi litar,
economic politica-administrativ al Daciei romane. Inflorirea Apulzun se
scurgerii spre centru a imense rezultate din exploatarea resurselor naturale ale
solului Daciei. RuineJe romane de Ja Apulunl, cunoscute de vreme, sunt cele mai
ntinse din Dacia, iar materialul arheologic este foarte bogat variat. Pe baza
a monun1entelor identificarea numelui Apulum localizarea lui s-
au din epoca Aceste ruine monumente antice au fost jefuite
distruse sistematic n cursul secolelor, fiind utilizate ca material de la
edilitare de n tot cursul evului mediu n epoca ruinele
se ascunse n n cea mai mare parte sub actuale, iar pe alocuri
nivelate prin cultivarea ntinderea ruinelor de monumente alte
materiale care au la au atras foarte curnd, din sec. XV, cronicarilor,
lor, amatori lor de a care le-au descris
31
semnalat n scrierile lor. Principii nobilimea din Alba Iulia din a:te ale
Transilvaniei, mai ales n sec. XVI-XVlI, au n palatele lor monumente
sculpturale diferite alte produse antice, care necontenit la dar cele mai
multe dintre ele au pierit Descoperiri Inasive de ITIOnUlnente romane
s-au la nceputul sec. XVIII, cu prilejul de construire de austrieci a
Vauban pe platoul unde se afla castrul Legiunii XIII Gemina. Numeroase
monUlnente ronlane au fost trilnise atunci pe la Viena. Descoperirile
indeosebi cu prilejul pentru !1ioderne din
a agricole viticole sau de de comori. au scos Ia n
tot cursu Isec. XV(i i-XIX - la lUln - ITIOnUlnente, inateriale
precunl foarte variate obiecte. Multe au fnai stau prin
din ori n zidurile caselor n timp ce altele au alirnentat
cu Jl1ulte au intrat n particu Iare n cea nlai
mare parte) sau in lTIUZee, unde se (Mz. Alba Iulia, n 1887, Sibiu,
Deva. Cluj-Napoca. Aiud, Sf. Gheorghe, Blaj, Budapesta. Viena multe altele).
cunoscute este de circa 500, iar celelalte categorii de monumente
obiecte sau cunoscute din desene descrieri sunt de asenlenea foarte nUlneroase,
cuprinznd piese arhitectonice (coloane. capiteluri. arhitrave), monumente sculpturale
(reliefuri. statui), sarcofage, J11ulte cu miJitare civile. statuete
de lut de bronz. objecte de uz practic de cult. unelte. arme. podoabe, Inonede etc.
sisteIllatice s-au numai ncepnd din anul ] 887 de B.
Cserni. sprijinit de "Societatea de arheologice naturale", ale rezultate
au fost publicate, iar Inaterialele culese au fost depuse se n muzeul din Alba
Iulia. organizat atunci. arheologice au fost ntreprinse de Muzeul al
L1nirii din localitate n uitiillele trei decenii. De asemenea, descoperirile
au fost saJvate. studiate n parte publicate cu Jllai
primul mondiaL de arheoJogii albaiu)eni, de de la Cluj-
Napoca Materialul arheologic cunoscut acum permite
principalele aspecte ale roman: structura din
epoca cu elementele sale componente, de trai. materiale spirituale,
ale etapele de dezvoltare, iar la declinul. n a
vechiului ApuluJ11. n schimb, topogratia antic din de
preciziune. caracterului al celor mai lTIulte descoperiri, a redusei
extensiuni a lor a sistematice ntreprinse aCUITI. n general,
pentru 111ajoritatea 111onUInenteior scoase din ruine semnalate la
sec. XVlll, lipsesc aproape cu topografice. mai
precise asupra descoperirilor, utilizabile pentru topografia antic pentru
dezvoltarea sa numai ncepnd din sec. XIX. n lumina furnizate
de Inonumente alte descoperiri de tot feluJ, dezvoltarea a
ApuluI11 se precum primuI punct a fost castrul Legiunii XII 1Gemina de
pe cetate (13). nucleul din care s-a dezvoltat n preajlTIa castruJui n
de acesta a luat din primii ani ai o de negustori,
veterani, militarilor din legiune etc., a
localizare pe teren clar din ori din lacunare asupra
32
I . Alba Iulia. . le o r a u III . ,. zone arheologice a Principalele
33
.....
Castrullegiunii XIII Gemina de tip Vauban de la Alba Iulia
34
locului descoperirii lor. a romane se afla n apropierea
castrului, nu la La Apulunl dezvo[tat romane: a) unu)
pe actualul cartier (22), municipiunl Aurelium Apulense, devenit colonia
Aurelia Apulensis, care este colonia Apulzl111 prin partea cea mai
mai a b) municipium Septimium Apulense, pe locul vechi a
Alba Iulia, n jurul de pe cetate( 17-20), devenit el colonia numit
colania nova Apulensis (n anul 250, CfL, III, 1170). La baza celor ur-
bane cu nume au stat pe de o parte canabele, iar pe de alta comunItatea
de la Apulzan n cadrul Daciei romane
rezida n prinlul rnd n faptul a fost de la nceput garnizoana Legiunii XIII Gemina,
apoi guvernatorului Daciei ca .. n parte, a guvernatorului celor trei
Dacii (Iegatus Augusti pro praetore), de al cOlnandament depindeau toate trupele
provinciei. Astfel a luat o dezvoltare devenind un mare centru urban, care a
la sec. Il, n din punct de vedere econolnic,
Sarmizegetusa. Apulun1 a devenit un Inare centru de c()mercial,
fapt care se n vastele ruine n imensul material arheologic descoperit
acunl, atestnd unor numeroase publice sau paliiculare, ca telTI-
pIe, sanctuare, basilici, localuri ale colegilor profesionale, ateliere, conducte etc., unele
constatate pe teren, altele n ntinderea antic (de fapt a celor
Apulun1, inclusiv castrul cartierele periferice, cu agricole
vitcole), era mult mai mare dect partea din vechiul Alba IuHa, cuprinznd o
de teren de aproxilnatv 6 km. n NS, variind ntre l,5-2,5
chiar la 3 km. de la Apufunl o n trei sectoare
Inari: castrul (13). de N (rnunicipiunl Apulum, 14-20) din S (colonia Apulunl,
n 21-22).
13. a) Castrul roman al Legiunii Xili Gemina, de unitate itnediat
ocuparea Daciei, se afla pe platoul cuprinznd cetatea. o a
(altt. 224 m.), sub dealul n partea a rului. Terenul fiind acoperit
din evul mediu cu nu s-au putut face arheologice sistematice.Tot ce s-
a descoperit din castru I rOlnan (din care se cunosc relativ foarte materia le) a fost
scos n cursul pentru sau amenajarea din epoca
din castrului, puternice ziduri din blocuri lnari de au fost surprinse
n 1897 cu ocazia construirii cazarmei pontonierilor, la adncime de doi Inetri,
cu un capac de sarcofag de zidurile paraleie au grosimea
de 80 cm. cu o intrare de 2 Cserni considera este zidul de una din
ceea ce este probabil. dilnensiuni plan, trebuie fie o cu mai
multe poate din interiorul castrului. La temeliilor Catedralei ortodoxe
(1921-1922) s-au mai de ziduri, foarte probabi I tot din castru. De castru
la marginea lui de S, Inarile blocuri de n cel mai al
moderne, ca zidul gros aflat, adnc n la de SV al Din
interiorul castrului al actuale se o mare cantitate de ITIOnUmente epigrafice,
sculpturale de alt fel, scoase din la construirea ori din zidurile
din terenul apropiat de cetate, n muzeele din Alba Iulia, Viena, Cluj-Napoca etc.
Dar nu totdeauna se pot deosebi cu certitudine monumentele care de fapt castrului
35
de cele care au fost aduse aici din alte Dintre descoperirile din cetate sunt de relevat
mozaicuri de paviment, aflate la 1767. La Apultan au de Legiunea
XIII Gemina, auxiliare, ntre care sigur acei "'pedites singulares", de la care
numeroase
ncepnd cu anul 1980 problema castrului Jegiunii XIII Gemina a fost
castrul roman, utilizat n evul mediu ca cetate (transformat adaptat la
vremii) a avut o cu laturile de aproximativ 440 x440 m. efectuate
n toamna anului 1987). arheologice prilejuite de de
refaceri ale unor edificii din cetatea Alba IuJia au dovedit faptul cel pe laturile de
sud nord traseul zidului de al castrului se pe anumite in situ, el,
traseul, zidul fiind suprapus de cronologic secolelor XVI-XVIII. Astfel
arheologice din anii 1980, 1986 1992 (V. Moga) au surprins zidul roman
(sudic) pe terenul de sport de pe str. Militari, n curtea militare din zona fostului
palat princiar n ocupat de ale Episcopiei romano-catolice.
Zidu 1, din blocuri masive, n tehnica opus quadratum a fost pe
de o intrare de turnuri rectangulare. Cercetarea a
acestui obiectiv (1987, 1994,1995) a constatat ne n principalis dexlra
a castrului (din faza de a intrare avnd la mijloc un pilon central.
Latura de nord a castrului, a fost, la rndul ei prin arheologice.
din anul 1987 ITIai ales cele din anului 1992 au avut darul
confinne vechiJe Zidul de gros aici de 2-2,10 ITI. a fost in situ
ntr-o n apropierea fostei prefecturi a (str. Bibliotecii).
zid a pe latura a palatului Apor. loc n care s-a pus n bern1a
escarpa (jossa).
Pe trei din laturile castrului: sud, sud-vest nord, au depistat alte
elemente tipice romane: agger - ul via sagularis ce prezenta la ApuJuln
cel refaceri, legate evident de fazele de a locale. n
un sondaj arheologic executat n vara anului 1992 n curtea internatului Institutului
Teologic Romano-catolic pe fosta a pe Jatura de vest a castruJui a
permis interceptarea unor feudale trzii atingerea nivelului roman ce consta
din fragmente de ziduri transversale ce unor (contubernia).
b) De la epocii prefeudale din evul mediu timpuriu s-au n cetate
de aselnenea unele descoperiri. n curtea catedralei ortodoxe s-a o de
datnd din sec. VIII-IX e.n. (Mz. Alba Iulia), iar cu prilejul Catedralei
catolice, n interiorul ei. un inel de bronz, cu capete n de S, resturi de oase.
Acestea din sec XI-XIII e.n. n 1953, prin sistematice, zidul de N al
Catedralei catolice s-au descoperit 25 de monninte de din sec XII.
c) La nceputul epocii feudale, teritoriul Albei lulii ajunge centrul politic eclesiastic
al Transiivaniei, sub statului maghiar. De aceea, catedrala de pe
cetate este una dintre cele mai vechi mai feudale din Transilvania.
Pe iatura de sud a catedralei (faza cea mai veche) se o cu o
pe latura nu s-a putut stabili cu certitudine
dintre primei catedrale de la Alba Iulia. Din prima
a catedralei s-au urme n transeptul de N a catedralei actuale, sub paviment. E
36
vorba de fundamentele unei abside semicirculare se crede planul bisericii ar fi fost
basilical. cu trei nave. Acestei biserici i LIn tirnpan de la portal
5
ncastrat azi n
interiorul bisericiL in timpanul portalului de S. Pe baza acestui reEef se poate presupune
prima din epoca lui Ladislau I, decorul sculptural fiind executat
prin ultimii ani ai sec. XI. Alte fragmente de (capiteluri) de la prima
se mai n podul bisericii. a primit mai trzu un
bogat decor sculptural din care se mai o serie de reliefuri. Acestea nu
un caracter unitar sunt opera unor de la sec XII primul sfert al
sec. XII I. E probabi 1 n cursu1invaziei lor (1241), bi serica a fost pentru
actuale ei mai vechi formele curente n Europa
din a sec. XIII trebuie deci datate imediat trecerea invaziei
anlintite. Noua are planul unei bazilici cu trei nave transept, fiind cu
ogive. A doua de pe fonne ceva mai evoluate, e
prin faptul se planul corpul basilical sporind la cinci
nave. n faza a treia se revine la ea fiind prin noi
ale decorului plastic. in acest stadiu intervine devastarea bisericii n 1277
Gan. fiul lui Alard din Ocna Sibiu lui. n faza de (u IV-a) se
reface acum apar capitele cu un naturalist. deja gotic. Din 1
nov. 1287 se contractul ncheiat cu pietrarul lohannes "de civitate Sancti a
St. Die, Lorena). Acest portalul principal turnurile
la principale. La 31 mai 1291 se ncheie cu iemnari Sygfrid
din Iacob din Alba Herbord din Grbova din Clnic, un contract
pentru refacerea completarea lui lor. n acest contract se turnu1
de peste careul centraL distrus ulterior, dar din care se teJneliile. n
de SV, a fost abia n sec. XV, de Ioan de Hunedoara. O n
un leu azi n parohiei catolice, provine probabil din prima
de la sec. Xl le din 1968-1977 1980 ntreprinse de fosta
D.1\1.1. la viznd restaurarea acesteia, au surprins cu bordeie
datate ntre 106-107 (cu monede de la Traian Hadrian), care a precedat instalarea legiunii
XIII Gemina. extramuros anul 117. Bordeiele au fost acoperite
de un val de de la prima (?). n incinta cu val de n
imediata apropiere a catedralei, la vest, pe terenul de sport, au fost surprinse urme de
locuire din sec. IV-VI cu etc.), din sec. Vlli
(morminte de tip Bratei), din sec. IX-X (13 rectangulare, de 3 x 4 m., dispuse n
din a a sec. Xl o din sec. XII care toate nivelurile
anterioare (291 de morminte de la Coloman la Bela III). Sub s-a descoperit o
din a doua a sec Xl precum o care
suprapune unui turn roman trziu. Pe terenul de sport s-a o
din prima a sec. XI, a de vest a mormntul unui acest
ITIormnt suprapunea la rndu- un cuptor unei de tip Dridu.
le efectuate fosta au dus' la descoperirea unor vestigii
rOlTIane trzii, un nivel de locuire din sec. IX materiale din sec. Xl-XII (printre altele un
vas de import de
d) Din suburbia biserica de tip
37
Prin elementele de care se mai prima a acestui edificiu se
n sec XIII.
14. njurul castrului rotnan de pe cetate, s-a ntins Apulun1, al
centru pare ti fost ia E de 'in actuaiui de jos. De aici ncepeln expunerea
descoperirilor: a) La SE de cetatea pe un teren de aproape hectare, s-au
descoperit n sec. XIX au fost sistematic ntinse de ce formau
o parte a antic. Descoperirile au scos la ITIulte
piese foJosite c'a 111aterial de Multe de dezgropate
n cu prilejul pe teren, de ale
Ini Iitare, au fost mai mult distruse. le lui Cserni, ncepute n 1888, n acest
vechi al cum l-a numit eL s-au n 17 cicluri anuale. Ele au scos la
o de un ntreg cartier central din Apulum, din care s-au identificat mai
multe edificii de locuit cu nUlneroase temple, mari cu de
hypocaust, cteva dintre numeroasele materiale sunt de cu
legiunii XIII Genlina a unui nlunerus singu!ariorunl, de hypocaust
de tuburi de lut, de 1110zaic, vase de lut de (unele cu
cuie piese de fier la unelte podoabe de bronz, sculpturi,
reliefuri, votive ((TIL, Il L 14215, 14216, 14479, 14480), monede ilnperiale. Este
vorba de tczaure, n anul 1902 15 dellar antoninieni ntre
Septitnius Severus Gallienus) 1907 (225 denari antoninieni de la Septinlius Severus
Aurelian - pierdut n tilnpul primului ITIondial); resturi de oase de anilTIale (oaie,
porc, n interioru I lor au fost descoperite 35 de ITIOnn inte datnd di n sec.
XL nzestrate cu inele de cercei. Inele, variate o
Printre monnintele din sec. XI descoperite de CsernL au fost depistate de K. Horedt,
1950, cinci morminte de din sec. IV, unei necropole a
daco-rolnane. b) n bulevardul Dobrogeanu-Gherea mprejurimi, ntinse
de cu hypocaust. cu legiunii
XIII Gelnina, pediles singulares, monede din sec. II c.n., relief de statuie de
bronz cu un fragment de dip ITI i I din anu I 99, descoperit n
1962. ntre anii 1992-1994 pe strada Munteniei n a edificiilor cercetate
de B. Cserni, 1. Berciu (] 943) Al. Popa (1962) arheologice de salvare (V. Rusu-
au confirmat aici a sediului guvernatorului consular al celor trei Dacii.
Au fost puse n mai ITIulte cu hypocaust, mozaicuri
Inateriale de legiunii XIII Gemina
din garda guvernatori lor - pediles singulares numerus singulariorum.
Stratigrafic au fost nregistrate mai multe faze de refaceri a acestui
ilnportant sit arheologic. Pe str. n casetor de pe spre
cetatea au la prin arheologice (1982, V. Moga,
M. unne de eletnente de fragmente arhitectonice
sculpturale, o toate din epoca c) La S de vastul al
n fosta cu prilejul construirii ferate spre Zlatna a unor edificii, n
anul 1900, s-au mai multe terra sigillata, amfore,
ulcioare. d) Mai la S, n cimitirului de pe "Dealul Furci lor" (21 b), au la n
cursul aratului numeroase ziduri e) Tot spre SE de cetate, s-au fragmente
38
ceramice din sec. VIII-IX (Mz. Alba Iulia).
n partea a de jos, n cartierul (Major). n apropiere de
n jurul bisericii ortodoxe, ca mai spre s-au tnulte de
piese arhitectonice, votive funerare. Probabil din parte sunt
cu "in civitate inferiore" ('IL, III, 973, 1023, 1040, ]846, ]060,
1087,1103.1136-8,] 156, 1]73,1178,1199, 1200L 1206,1226,1232,1240,1251.
1256-7). n cartierul central la N de Maieri, au la n lnai nlulte rnduri
fragmente arhitectonice ceralnice.
16. a) Pe de teren de la E de castru, ntre cetate
"G lacis", de la "Terenu1 la drumul spre 21atna), s-au descoperit multe
materiale din antic. sistematice nu s-au aici.
mii itare (n 1886-1892) au distrus tot ce au ntlnit n cale pe o mare ntindere de
risipind tnaterialele descoperite: sculpturi. obiecte multe
lJI. 7741, 7768, 7770-] 7775. 7785, 7794. 7803. 7808).
a putut face. ocazionaL despre aceste descoperiri pierdute:. Cscrni. Mai spre
s-au descoperit n de ziduri,
sculpturi. CeralTI b) Din str. Mihai ViteazuLla Ede cetate, se un altar nchinat
lui Jupiter de un centurion al Legiunii XIII Gemina.
17. n cartierul Lipoveni, n partea de NE a de jos, ntre Aiudului
calea s-au descoperit n repetate rnduri prin (mai ales n preajma bisericii
ortodoxe) de izi, obiecte diferite.
18. a) ntre drunlui fosta cale spre Zlatna (vechiul teren
de al pontonieri lor, situat aproape de latura nord a prin le
Inilitarilor, s-au identificat importante ruine. Aici a sistematice Csern, n
anul 1904, dezgropnd ntinse de cu hypocaust, unele avnd
baie proprie. Bogatul material recoltat cuprinde: cu Legiunii XIII Gemina,
izi de hypocaust de paviment, de vase de
obiecte unelte de bronz de monede imperiale etc. n cteva puncte din
apropierea locului de spre E N, fosta cale
de materiale de romane, de militari (n anul] 903). b)
actualul spital veterinar, n anul] 957, au fost descoperite morminte de
unul de toate romane (sec. II-III), care fac parte din alt cimitir aJ
Apulum. ntr-un mormnt de s-a descoperit un medalion lucrat aparte, avnd
la lei apotropaici. Tot drumuJ spre la N de cetate, spitalul veterinar,
n ] 962, au fost dezgropate cinci morminte din sec. X-Xl, care fac parte dintr-un cimitir
rnai mare. c) n zona de NV a de jos, n preajma V. Alecsandri
la "moara de jos", s-au peste tot de ziduri, la adncime de 1 m.,
materiaJe romane dintre cele nlai variate, precum o de din
un cuptor de ars oaJe, cu numeroase vase, votive funerare. d) Mai spre pe
anlbele ale drumului spre Zlatna, n foarte multe locuri, de
fragmente de statui.
19. roman (municipium Septimillm Apulense) se ntindea spre NV n
de perimetrul actual. a) La V de "moara de sus"s-au n 1863, de
ziduri, de pavaj, mari de iar la 350 m. spre NE de se o
39
de cu diametrul lung de 270 m., lat de 128 m. (loc de alnfiteatru ?). b) Pe
ogoarele de la N de poligonul de tragere s-au aflat (1893), cu prilejul militare,
de pavaj de de fraglTIente de
obiecte diverse. c) La NV de cetatea arheologice (1982, M.
H. Ciugudean), prilejuite de construirea blocurilor de din noul cartier HCarolina" au
surprins o din municipiunl Seplinliunz Apu/ense. S-au descoperit modeste, de
la nceputul sec. lI, dar zidurile unor ITIari cu care au
la epocii romane. S-a un bogat material arheologic: de uz comun
vase terra sigillata (cteva vase ntregi ntr-o de provizii ntr-o obiecte
din fier bronz, fragnlente de vase de mortaria de ceran1
podoabe, statuete de gru carbonizat, ace de os Inonede din sec. II-III.
20. Mai reduse sunt despre descoperirile de pe Platoul
(Burgplateau), la V de cetate, nou". a) drumul spre catedrala
ruinele unui rnithraeUlll n care s-au un grup statuar a lui Mithras cu un
reliefmithraic, altare, statui. b) Pe locul liceului de cu ocazia construirii edificiului,
s-au aflat rnateriale romane: olane (MIC, 1341-3). Cu prilejul gropii de
a unui edificiu situat n sud-vestic al str. V. cu B-dul"}
Decelnbrie 1918", n noiembrie 1993 s-au identificat stratul de roman i
trei de un cuptor de ars fegu/ae, precum un nivel
feudalismului tiJnpuriu cu bordeie, vetre de gropi de cereale ce oase
de animale fraglnente ceranlice din secolul al X-lea. c) La 200 111. spre V de liceu, n
unei 11loderne denlo)ate, blocuri de ntre care un altar funerar
de n anul 1963, cu ocazia unor de canalizare n B-dul 1 Decembrie, n
partea de sud a Platoului ROlnanilor printre unui edificiu roman, a un
tezaur lTIOnetar ce 1213 piese din care s-au recuperat 1209 denari
antoninieni ntre Caracalla Gallienus (268).
21. Pe "Dealul Furcilor". n teritoriul de la SV de castru, n continuarea platoului
ndeosebi, la poalele lui. aproape de cartierul s-au identificat resturi de
cu caracter civil nUlneroase l11orminte, n special pe panta a
platoului. a) La marginea de SV a platoului, "'Fntna cu
de pe dealul pe traseul vechii conducte rOlnane, ies la cu
prilejul aratului, ITIulte lnateriale de de decopertare
a unei de 20 ari Fntna au pennis prin de
depistarea (1994) a J Ogropi ce de depozite de cereale n
perioada Ca inventar se fragmente ceramice, tronconice de la
de fusaiole din lut, oase de animale. Descoperirile
cronologic din veacul al VI-lea. Mai la S, n viile dinspre s-au
semnalat resturi de Inaterial arhitectonic, capitele, coloane blocuri, altare
votive (CIL, III, 1141, 1143,1157,1167,7808,14469,14470,14472,14475), fragment
de relief al "'Cavalerului trac", terra sigil/ata, monede, etc. (mare parte n Mz.
Alba Iulia). b) Tot n viile de pe "Dealul Furcilor'\ pe pantele lui de la V de
- centrul Alba Iulia (ntre colonia Apulensis municipium
Apulense, resp. castru), se afla un ITIare cimitir al al castrului, unde s-au descoperit,
cu deosebire n cursul viticole, Inai multe sarcofage de unul cu
40
(fIL, 1ll, 1236), alt bogat material funerar, n observat de
Csemi pentru tv1z. Alba Iulia: cteva altare funerare ale unor militari ale elementelor
civile, un sarcofag cu relief cmpuJ nescris,
obiecte de bronz de os etc. S-au descoperit 1956-
1958, 1970-1971 D. Protase) 135 de lTIorminte rOlnane de din
sec. II-III. Mormintele aveau ca inventar monede. vase alte obiecte
toate de n cursul lunii septembrie 1995 ntr-un provenit
din excavat cu ocazia unor moderne s-a descoperit un tezaur
monetar ce cuprinde 130 denari antoninieni, ntre Philippus 1
(189-244).
n an (1995) arheologice de salvare au surprins n dinspre
vest al Dealului Furcilor (str. Izvorului) resturi ale unor edificii romane cu ziduri "i'n opus
incertufn, fragmente vase ntregibile de amfore materale din bronz
(fibule cataran1e) monede.
22. Pe teritoriu Iactualu lui cartier Partas. Portus Marusi i, situat
n partea de SV a Alba Iulia) s-a descoperit un depozit de bronzuri din prima
a fierului, dar o are acest loc n epoca Pe un teritoriu
ntins, de de calea ncepnd de la aproape de (un
teren n fonna unui trapez cu baza pe malul rului), se afla co/ania care trece
pe nlalul stng al n teritoriul comunei Garda de Jos, unde de asemenea s-au
identificat de Sunt oase descoperiri le aici n cursu1
publice cu prilejul construirii caii ferate. )ri piJl terenului de proprietari
de cOITIori, apoi prin sistematice. Este un material variat foarte abundent,
n mare parte risipit prin sau de diferite muzee (MIC, Budapesta,
Viena, Sibiu, Deva, Alba Iulia). Ruinele acestui se vedeau clar la terenului
pe la Inijlocul sec. XIX, ntinzndu-se aproape de 4J\lba Iulia. Unele materiale au fost
transportate de aici n cetate n ziduri (bJocuri, etc.). Nunleroase
descoperiri izolate au fost semnalate de vreme, ndeosebi votive
Inonumente sculpturale. a) Depozitul de bronzuri din Hailstatt C (compus din: trei fibule
n de ochelari, cu dispozitivul acului din fier, arcuri cu de la
fibuJe, considerate ca unei celtice, arcul unei fibule n de
luntre ("a navicella"), trei torquesuri, trei de diferite masive ornamentate,
nchise, deschise cu neornamentate,
de diferite S-ar putea ca acest depozit de fapt de la Blandiana (vezi
aco10). b) primele descoperiri masive (cunoscute mai bine) s-au n 1866-1 867: cu
prilejul pentru construirea terasamentului liniei ferate, cnd s-au dezvelit ntinse
de ziduri din iri (care n-au fost sau descrise de nimeni) s-au
cules materiale diferite: piese arhitectonice (capitele, coloane), (multe
cu Leg. XIll particulare), de mozaic, teracote,
lucerne, obiecte de uz practic sculpturi de
bronz, un mare de (votive: CIL, II], 979 (?), 991, 996-7, 1 1014,
1020,1041,1048,1093,1102,1109,1110,1112-3,1115, 1123, 1140,1148,1164,1174,
6259,6262,7737-8,7740,7743.7746,7756,7758, 7761-3, 7766, 7772-4, 7777-7783,
7788-7790,7793,7806,7817,12560,14215,15; funerare: 1244=7814,7812; altele v.
41
mai jos), numeroase lTIonede n descoperiri izolate un tezaur de aproximativ 700 denari
imperiali ntr-o din care 612 piese de la ncepnd cu Nero
cu Commodus. S-au mai semnalat, n locuri neprecizate, multe descoperiri izolate
de monumente materiale variate. c) Adoua serie de importante descoperiri,
mai bine precizate topografic, sunt cele rezultate din sistematice ale lui Cserni
(1911-1913), n teritoriul cuprins ntre calea aproape de lor; n
acest teren (nainte de pentru a-I putea ara, proprietarii exploatarea
pietrei din zidurile ce lnpiedicau le (19] O), o nlare cantitate de materiale
din unor vaste ntinse pe o de vreo 6 ha., ca sculpturi,
unelte, ITIonede, pavaj de pietre, cuptoare de olar, majoritatea distruse
Oprind expJoatarea distrugerea a acestor ruine, respectiv utiliznd la nceput
aceste n scopul dezvelirii studierii Cserni a sistematic o
parte din ruine. n 1911-12 a dezvelit telneliile unui mare edificiu, lung de 55 m., lat de 14
m., zidul gros de 70 cm., cu 10 din care una servea ca baie ntr-
o s-a o cutie de sarcofag din (care a avut o utilizare dect pentru
nmormntare); n un cuptor mai mic din izi, n camera cea mai mare
un cuptor de olar, 4 x 1 ITI. (tencuiala cu fUITI funingine), n interiorul nu
s-a aflat nici un obiect. Din materialele (peste 1000 piese, Mz. AIba Iu Iia) sunt de reJevat:
piese arhitectonice, fragmente din plafon de
capitel corintic), statui, CeraITI terra sigillata, teracote, vase de ace de os
(un de 111are: 361 obiecte de bronz fier cu
era probabil o mare cu ateliere, avnd un etaj. d) Numeroase
sunt, lui Cserni, descoperirile fortuite de monumente arhitectonice,
sculpturi, mozaicuri, votive funerare, ca alte materiale
variate. e) [n s-a ]a 1919 un pahar conie de datnd din sec. IV (Mz. Alba
Iulia), iar n 1911 s-a un fragment de (anii 123-138)
aici anterior. De pe teritoriul cu precizarea locului de descoperire, provin
cteva sute de de diferite tipuri din diverse oficine, cu sau datnd
din sec. JJ-Ill, iar cteva din sec. IV-V (cu sau caracter Monumentele
sculpturale de tot felul, unele tipuri lucrate n ateliere locale, ca (votive.
onorare, funerare etc.) ori izj le cu pi la Leg. XIl [ GeITI ina sau a altor un
Inilitare, au de asenlenea n luare pe raza
Furci lor", Cetate, de jos n alte locuri). prin mii
de piese de diverse nominale de la din sec. II III, este foarte
FiJip Arabul) la Aurelian inclusiv. Intre anii 1988-1994 arheologice
sistematice (primele cele ale lui B Cserni) efectuate de trei colective de cercetare au
adus cteva inedite n Inunicipium-ului, respectiv Coloniei de la
efectuate de AI. Diaconescu 1. Piso n 1989 au identificat incinta
au stabilit stratigrafic fazele de ale acesteia pe laturile de nord est.
au identificat o din de o alta (tot din
dar mult mai spre vest, cu aproximativ 100 m. ntr-o a treia incinta
consta dintr-un zid de ce imita opus quadratum. Din punct de vedere cronologic
prima este de municipium-ului Aureliuln de 400 m., est-vest
de aproximativ 1000 m.), cea de a doua corespunde unei urbane
42
C'oloniei Aurelia sub cnd extinzndu-se cu 100 m. spre vest
500 x 1500 , n fine, incinta din pare fie dOlnniei
Septimius cnd ]a Apulzan a cel de al doilea municipium.
loanei Bogdan (1990-1992) au fost concentrate pe latura de
sud a Aurelia. n apropierea depistndu-se, ntre altele ruinele a
edificii somptuoase.
n V. Moga R. Ciobanu si-au concetrat ntre 1988-1994 n cirnitirul
modern al n zona a antic. A fost pus n
cardo ma.:timus a (cu mai multe faze de ce coincidea cu n1arele
drum imperial ce traversa Dacia de la sud la nord, apoi un portic impozant elen1ente ale
tramei stradale antice, prin depistarea mai cardines a unor insulae.
23. n ultimele circa decenii, pe teritoriul celor romane de la Apulum
au mai fost ca urmare a unor descoperiri fortuite sau n cadrul unor
sistematice o de nl0numente cu caracter votiv sau funerar, monede din sec.
II-IV e.n., statuete etc. Dintre aceste descoperiri care aduc
deosebite o de consiliul de conducere al Coloniei
Aurelia - ordo decurionum - pentru I \' olusianus, n care de la
epitetul Crysopolis aurului; bogat n aur), cele epigrafe care
pe teritoriul Coloniei ATara, respectiv Municiplnl1 a unei microasiatice
(Jupiter Ci/l1istenus), identificarea. n persoana lui G. Hasta, a unui guvernator necunoscut
al provinciei ntre] 93-211 e.n., precizarea, aClHll n mod nendoielnic, a
celei de a doua necropole rOlnane de la Apuhlln. cea care a de din jurul
ct dezvelirea unor morminte acestui ca urmare a unor
de a n partea de nord cea de sud a fostei
tabere militare.
24. de asemenea, importantele arheologice din anii 1980-1984
n necropola de sec. VIII.. XI din zona de salvare - Stadion", din
apropierea fostului spital veterinar. Acest citnitir de care suprapune necropola
a din jurul castrului se ntinde pe o destul de mare
ntreprinse acum au dus la a cca. 1200 de morminte cu un inventar foarte
bogat compus din vase de lut, obiecte de cercei, inele), obiecte de uz
casnic cteva arme.
25. Continuitatea pe teritoriul Albei IuBi n cursul epocii prefeudale
n de monumentele citate deja la diferite puncte, din descoperiri izolate:
a) de bronz cu picior ndoit (Mz. Alba Iulia) una de argint de tip sarmat,
din sec. III. b) O serie de fibule cu capete de (Mz. Alba Iulia) tipul
evoluat, cu din sec. JV. c) Lucerne de Jut din sec. IV, una cu cruce
probabil1a Alba Iulia (Mz. Sibiu, 7486, 7492). d) de bronz a lui Constantinus
II (317-340). e) de argint cu cap semicircular de la nceputul sec. v. t) de
argint cu cap selnicircular picior triunghiular din prima a sec. V (Mz. Alba
Iulia). g) primul mondial s-a oferit muzeului Sibiu de anticarul L. Mauthner
(Budapesta) o de aur cu protome de animale. piesa este
circa din sec. VI-VII. h) Diferite vase de o cu pe
fund (Mz. Alba Iulia), un vas-borcan un ulcior bitronconic (Mz. Sibiu, 7520. 7528).
43
1950, n diferite puncte de pe teritoriul s-au alte descoperiri din
epoca (sec. IV-X) a feudalismului timpuriu. Astfel, cu ocazia
catedralei romano-catolice, n partea ei de N, s-au materiale arheologice din epoca
databile n sec VI. Pe "Dealul Furcilor" s-a descoperit un vas de lut
bitronconic, datat n sec. V-VI (Mz. Alba lulia), precum alte vase datate n sec.
XI (Mz. Alba Iulia, 4528, 4530), iar n cartierul s-a un alt vas, de
databil din sec. vrU-IX (col. V. Cucui). vase din sec. IX-X s-au la
NV de cetate, pe locul HPionerplatz" (Mz. Alba Iulia, 4525-4526). De pe teritoriul
e un fragment de cazan de Jut (sec. Xl-XlI), iar n mprejurimile se
unei grupe ceramice din sec. X-XI, "de tip Ciugud". n
interiorul catedrala Inonumentul "Custozza", efectuate
n ]953 au scos la (sec. XI-XIII), iar prin ulterioare,
pe ravelinul sud-estic a) numit HSf. Francisc de Paula", ca n zona
Mihai Viteazul Harea, s-au descoperit bordeie cu resturi arheologice din sec. X-XII.
din sec. X-XII s-a mai n curtea imobiJului din str. Ecaterina Varga, nr. 4,
n cetate, ntre poarta 1V catedrala
l. B. CsernL AFAl. 2/L 269,4; ArE, 13. 1904. 123: D. 1. Berciu. Apulum. 3. 1946-1948. 18 VI.
!s!Rc:n. L 70: D. Berd:.:, D. Popescu. Sefi". 13.. 204, nr. 24; 14, ]963. 453-
454: i 5. i 964. 554: ido Revl..4lc, 1. 2. 1964, 191; E. SC/I'. 1965. 645: 1. Paul, Revl\1u=. 2. 4. 1965.
294-295: H. DUlnitrescu. SC/v. 17. 1966.433. n. 1: V. Teodorescu. SCIV. 17. 1966.433. n. 1; V. Teodorescu.
sen'. 17. 1966.255 (harta): 1. Berciu. Apulum. 7, 1 1968.55.58; Dacia. 21. 1977, 357/4b-358: 1. Aldea. Alba
Iulia 2000. 21-24; 1. Paul. 26-31; H. Ciugudean. Aplllum. 14. 1976. 13-14 (il).
2. B. Posta, Utmutat. 18; F. Tampa. AE. 4 L 1927. ArchHung. 5-6. 1929. pl. 40; l. NestoL Stand.
33. n. 110; M. Roska. AE, 49. 1936. 76; M. Moga. Apuluf11. 3. K. Horedt. Dacia. 9-10. 1941-1944. 539-
540 A/Se. 5. 1944-1948. 307.
3. M. Roska. 2. 1942. 37. nr. AI. Vulpe, AXle. IL 46. nr. 216 A (il)
4. J. Hampel. AE. 21. 1901. 380; M. Roska. K6::1. 1. 1941. 59. 108; Rep. 102, 23. 165. III.
5. H. Ciugudean, rD. 9. 1988. 15-22.
6. a) I. 1i 9. nr. 1 (il): 1. Berciu. AI. Popa, Apulum. 5. 1965. 548 (il); b) C.
Gooss. Chronik. 2. 29; A rSL. 13. 1876.468. 530; F. Pulszky. Re=kor. 65; ido A1agyArch. 116 (il): S. Mollcr.
Arch:fAnthr. 15. 1884. 349, n. 1; P. Reillecke. AE. 19. 1899. 249; M. Much, ..\1CC. 12. 1886; Beibl. 59; G.
Nagy, SzN/vlE. 1, 1890. 52: J. Hampel. Brun::kor. 2, !lE. 21. 1901,380: AFA1. 2/1.554; 1. Martian. Rep. 10.
M. Roska. Rep. 102.23: D. Popescu. Bron::e::eit. 128 (il); E. Zaharia. Dacia, 3. 1959. 120: K. Horedt. Dacia.
4. 1960, 110. nr. 3; ido Apulum. 4, 1961. 10: D. Popescu. SCIV. 13. 1962. 405; AI. Vulpe. IL 66 (il).
7. C. Gooss. Chronik 35: G. TociJescu. Dacia. G. Teglas. 077E. 12. 1887,64.33: ido Erdft.;/lI:.
4.1887.129; 20.1892.74; AE. 12. 1892.408: Calal.col.Egger. 13.102: 1. Hampel. ..lE. Il. 1891.
83.24. 1904.404.434: 1. Rep. 30; V. Prvan. Gelica. 343. 681 M. Roska. Rep. 102. 23; D. Popescu.
Bron::ezeit, 134; D. Protase, Apulu11l. 4. 1961, 280-283 (il); M. Rusu. ActaA1lv'. 10, 1972. 43.
8. J. HampeL AE, 21. 1901,380; 23. 1903.428: B. Posta. L. AE. 32. 1913.33:
V. Prvan. Getica. 309. 310 (il); G. Ghildc. Danube. n.390; 1. Stand, 119. Pz. 26. 1935. 49: E
SprockhotI Hadelsgesch. 118; M. Roska, Rep. 102, 23; Mannus. 24. 1932. 542: K6zl. 4, 1944. 64. 77: jo....
Horedl. SCIV. 15, 1964, 193 (il); 1. Berciu-AI. Popa. Apulunt. 5. 1965. 548-549 (il): A. D. AlexalldrescL
Dacia. 10. 1966.134-135.187. I1r. 268: T. Soroceanu, Ac/aMlv. X. 498: K. Horedt. Alaleriale. 1. 1953. se:
(il): 1. Berciu, AI. Popa. Apulum. 5. 1965. 549.
9. J. Hampel. AE, 21, 1901,380; N, ArchHung. 13. 1928.24,46: M. Rostovtzev, ScylhBos.c
507: M. Roska, ESA. Il. 1937. 172; Rep. 102.23; D. Popescu. Transilvania. 74.1943.212; K. Horedt.
9-10.1941-1944.545; D. Popescu. SelV, 9.1958.12: 1. H. A1emCD. 103; V. Vasiliev. Scitii. 78: int". 1
Aldea (pentru str. Tolstoi).
10. J. l-IarnpeL AE. 17. 1897.277; AFA!. 2/1. 120: V. Cucuu. Alba Ililia. II: Calal.col.Egger. :-=
244: Inf. V.
44
II. E. A. Biclz. AJ'SL. II. 1874.461: (', GOflSS. Chronik. 229: AI'SL. 14,_ 1877,82. G. TocilcsclI.
Dacia. 867: Ci. Tcglas. 077/. 12. 1887. 6-l. 34: R. Forrcr. Kel,;Vul11. 149-1 SO: E. Fala. JI'.G,. 206. nr. 2884:
AF.\1. 2/1. 541. 544: 1. Rep. 106: K. Pink. i\/iin=pragung. 71. 138, 127: B. EDR. 10. 1945.42:
1. Berciu-AI. Popa. SCJ1'. It 1963. 157. n. 5: 1. tJlodariu-l'v1. Cmpeanu. Sel1". 17. 1966. 1. H.
Ceramica. 251. nr.2: V. Pavel. AjJlllu111. 12. 1974.92-96/:'1-:'3.64.67.72.79.84.93 (il): ido .-lpu/wJi. 13.
1975.49 sqq: ido .lpululJ1. 20. 1982. 100: C. Preda. ;\l(iD. 218/2 L 280/1 285.302/1: I. Glodarili. RCf). 276
12. J. F. Neigebauf. Dacien. 124-166: C. Gooss. ChrOJ1ik. PJ'(Jgramm Sc!lsshllrg. 1R77-78:
P. Kiraly. A. rE. 1. 1889.5-58: B. Cserni. AF,l/. 2/1. 131-139. 144148. 198-203.231-242. 246-258. 7.
R. Mlinsterherg-J. Ocl1lcr. j().ll. 5. 1902.l3bl. lII118: A/Uil.fii. 2. 1906. 1141: B. :\1l<.l. 6. ]912.
106-114.257-283: A{'. 33. 1913. 3R2-3: V. ChristesclI. 1'iala ee.. 39. 6]-4 etc.: ido IsI. miI. 130.233-5: C.
Daicoviciu. TransAnt. id. Dacia. 7-8. 1937-1940. 305-309: ido Seif '. 2. 1. 1950. 225-228: J. 1. Russu.
Apll/wn. 1<)46-1948. G. FloresclI. ApullllJ1. 1946-! 948. 162-169: descoperite n la
1901: CII.. 111.972-1259.6259-6262.6265-6. 7736-7819. 12557-12562.14215. 15-lh. 14468. 14483:
1628. 8062. 1629. ! 635. 1636. 8065. 8075. 8076. 12609-12629. 12631. 12h44. 141! (). 2U-2J: AI.
Popa. ,--Uha Iulia - ]()()(). 1975. 36-103.
13. a) H. Cserni. AF.\!. 2/1. 155-161. 269-270. 275: V. ChristesclI. IsI. mi!. 130: S. J. Hnhcnhausen.
Alrerll1ilmer. 146.148: J. ..J/'. 25.1905.5: JJ. 1913.383: 1. Szi!gyi. Teg/ahelyegeJ.:. J 1-13: AI. Popa.
:lIha Iulia - 2000. 39-40: 1. 1. Russu. AII.1. 18. 1975.47: 1. Bere-iti. Apll!lIm. 4.158-188: lJacio. 20.1976.273:
R. Ikitd. 1. B.\I/. 2.1974.95-96: \1, RlISSlI. AIIA. 22. 1979. V. l\1pga. .\faleria/e. XV.
V. f1il1lstoria a f)uciei romane. Cluj. 1985: D(! la .lpullIfl1/a .-Uha
1987: .lpll/lIJJ1. 27-30. 1090-19Q3: 209-222: ,lpll!UnJ. 31. 1994. 131-138: h) B. P6sta. Dolg. 8. 1917.
2 (il): ,,"o Jloredt. SCit. 2.191 (il): D. Protase. 7.1-4.1956.1543: c) E. 1\1lilkr.JCC. 3.1859.156
urn1.: G, Bezold. Dle kirchliche BOllkllJ1s/ des .ibendlunJes. l. StllttgarL 1892.499: 1. lvldl!er. A/a,HO.
1.1905.124-125 (ii): L. Lber. ,\lii\'(js=et. !3udapest. 8.1909. 17Iurm.: L. Szab6.l:piliJmii\'l!s:el. 82-101 (l): V.
Roth. ARBSJ/. 13. 1927.36: K_ Divald. .:\1ilv<!.cet; emlekei. 20. 24-27.30-33 (il): L. Gal. L 'archileCfure. 23-25.
215.229-230: A. petcr. :\/iiv Inrl. 1.20-21.29-30. JRAO. 47: O. Szony. Temp/okoJll. 183-4 (il); Al/llsl in Sieb.
18. 74-81 (il): A, Hek1cr. l\uJ1slgeschich!e. 21 llrl1l.: T. Gerevich. RomnA-ori ell1/ekei. 34.41. 17lJ. 182-4 (il):
Al. Popa. Apulllln.4. 221-232 (il): K.llorcdt.SC/I'. V. 1954.487-)13: D. 7.1956.15-43: 1.
Berciu. Afaferia/e. 4.335-360: R. Hcitcl. B.I\/I. 2. 1974.95-96: ido BA"/. ,. 1973.74: ido Dacia. 21. 1477/4a: ido
LJac;a. 22.1978.348/2: ido .\IX. 2.1975.333334.346: E. Zaharia. Bralei. 2. II: V. IAF. 1959.22.
23.42-57. 152. 154-155. 157: Gh. Arion. Se/A. 2. 1967. 155-159: R, lIcitcl D. O. Dan: R. Hcitel.
,\!aleriale X,.. -t46-448 (ii): d) 1. Apulun1. 10. 1972. 743-753 (il).
14. a) B. ATE. 3. 1890.21-46.4. 1891. 5-41: 5. 1892. 5-32. o. 1894. 5-32: 7. 1895.4151: 8.
37-51: 9.1897.3548: 10. 1899. Il. 1902.3-19; 12.1903. 90-J39: 13. 1904.92-131: i4. 1908.
34-47 (il): ido AF.\I. 2/1. 271-3. nr. 17.277-288 (il): ido EdnHli=l'iJnd. 7.1913.26.45-57: G. Nagy. Al. 33.
\()IJ. 271-172: Roska. f_IS=. 4.1927.263: K. Horedt. (/nlersuc!7ungen. 49-70: ido Con/ribulii. 25-29: b) J
Bcrciu. Ajnt/lIJJl. 3. 1946-48. 188-198: F. lctlcanll. Apulu1J1. 3. 1946-48. 170-173-174; C. Daicoviciu. D.
1. 1964. 178: 1. Berciu-AI. Popa. AplillIm. 5. 196. 184: 1. 1. RlIssu. Apu/um. 4. 1961. 120-
123: V. RuslI arheologice de pe slrada A411Jllel1ie. rapoarte de 1993 (Satu Mare)
1994 (CIlIj-Napoca): V. Moga M. c-d) AI. Popa. Fosti ,lrchaeologici. XVII. 471 1: 1.
! RlISSlI. Apulum. 12. 103 sq.: IDR. 1. 154-7 (il): B. Cscrni. AFIH. 2/1. 274: c) K. Ilorcdt. sell'. 2. 1951. 19 I (il).
15. Il Cscrni. AF;\1. 2/1. 273-4.21. 22.27.
16. B. Cscrni. .-Jf".-\1. 2/1. 16<J. II. 271. 14-16: c) C. Daicoviciu. Dacia. 7-8.1937-40.305 (il).
17. B. Cserni. AF;\I. 2/1. 269. 10-12.
18. a) B. Cscrni. ,/7i". 12.1903.96: 13.1904.105-120: 14.1908.47-50: b) B. Cserni. Art. 1903.96.
i 3.105.116: l-L 50.l:"rJ:\!li:l'J1d. 7.26.57: G. Nagy. AL'. 33.1913.271-72: M. Roska. EIS=. 4.1927.263: 1).
Prntasc. Alaleria/e. 6. 1959.400-404 (il): ido se/r. 1960.324-325 (il): D. Popescu. StII'. 14. 1963. 453-454:
B. Cserni. ,.1/-',\1. 2/1. 269,7-9: ido ArE. 13. ]904. 123: E. Zetlcanu. Apl/lum. 3. 1946-4&. ! 71. 178: 1. Bcrciu.
-/pulum. 3. \946-48. 180-188: d) B. Cscrni. AF,\I. 2/1. 269. 5-6: 13. 1904. 123: V. Moga, AplillIm. 24.
: Q87. 157158 (il).
19. a) B. Csern. AF;\I. 2/1. 269. 2-3: ido ..lTl. 13.1904.122:- h) 13. Cserni. AFlI. 2/1. 268.1: c)
:!1 M. II, ClIgudcan.
20. a) C. Daicovidll. nucia. 7-8. 1937-1940. 308-9: b) rv1. Raporl de
',,-- luj-Napoca. 1995: c) C. Dacoviciu. Dacia. 7-8. 1937-1940.307: 1. Bercill. AI. Popa. Lalomus. 23. 7. 1964.
-.:. \2. ido Ap"lum. 5. 1965. p. 179: V. Pavel. Aplllllm. 14. 1976. P 73-96.
21. a) B. Cscrni . .11-'.\/. 2/1. 273-75. 23. 24.31: J. Hampel. Ai:. 25.1905.5-6: M. Bljan b)
45
B. Cserni. AFAt. 2/1. 149.247
a
75.31; ido ArE. 14. 1908.51-2; ido 30. 1910. 178-18 L32. 1912. O.
Floca. Sargetia, 2. 1941,8-9 (il); D. Protasc. Materiale. 1959.435-442; 6. 1959,397-400; 7. 1961. 407-410
V. Pavel; efectuate de R. Cioballu N. Rodean,
22. a) J. Hampd. Trouvailles, 30 (il); ido Bron::kor. 1. pl. 43, 2.3; 2. 89-90; F. MagyArch.
166 (il); AfM. 2/] . 556; B. Posta, Vtmutato. 20; L. Marton, AE. 31. 1911, 351; 33. 1913. 199; 1. Rep.
497; V. Prvan, Get/ca. 381, 383,437.438: G. Childe. Danube. 390; 1. Nestor. Stand. 119. n. 488,141. n.
570: D. Berciu. Apll/um. !. 1939-42, 82. 92; M. Roska. Rep. 165. II; K. Horedt. Dacia. 10. 1966. 261; M.
Petrescu-Dmbov DBR. 16 J : b) ACAflT. 1926. 184-5: Fr. X. Hene. 174-75: ido Unio. 1867. nr. 34:
ido KK. 1867, nr, 96,408. nr. 112.406, nr. 121. 524; AIP. 1867. nr. 42. 173; F. Rotner. AK. 7. 1868.90.218.
223: ido Programm Kronstadt. 1868-9,35; id, Programm Miihlbach. 1866-7.32: 1867-8.49-50; 1870-71. 38.
1871-72, 47; id, Programm Bistrilz. 1878-79. 41: C- G005S. AVSL, 9. 1870. 33-46; H. Finaly. Szd::.adok, 1.
1867. id, ErdAlll::. 6, 1871-3. 24-41 ido 1878, 391; B. Cserni. AFM. 2/1. 274-76: F.
CUlnont. Textes el mon. 2.308317 (monumente mithraice): B. Posta, Vtmlltato. 20. 25. 33; J. Hatllpel. AE. 25,
1905. 6 (cav. trac). 117. 1911. 232-246 (capitele din din Alba Iulia A. Buday. Dolg. 7.
1916.89-91: CIL. III. 7783; e) B, Cserni. /\.fKf;. 6.1912.106-114. 257
a
283: ..lE. 32.1912.352-357: 33.1913.
384-387: d) B. Cserni, AfKl, J. 1909, 43. 140-142: C. Daicoviciu. AC!vflT, 1929. 304-307; AISe. 1. 1928-
1932. 123-125: Dacia. 7-8. ]937-1940. 305-309; E. Zetlcallu. Apulum, 2. ]943-1945, 97-100: c) K. Horedt.
AISe. 4. 1941-]Q43. 165 (il); SC/I'. 8.1-4.1957.357. nr. 42; 9.1. 1958.146. nr. 39: 10, 1. 1959,150. nr. 49:
] 6.3. 1965.597; id, Dacia. 1. 1957.340. nr. 42. 2. 1958.484. nr. 39; 3. 1959.593. nr. 49: D. Tudor.lst.sc/av ..
252-274: ido Dacia. 3. 1959.325-327; 4. 1960.334; 6, 1962.202: IstRom. 1.396-417,426-447; id, OmD. 519-
523:id.Apulunl.4.1961.274-276;I.I.Russu.SC/1'.IO,2.1959.316; 11.2, 1960.405-407: 18. L 1967,174-
176 (il); ido ActaAlA". 1. 1964.479; D. Protase. SC/1r. 10.2. 1959.479; 11.2. 1960.329: ido A4ateria/e. 5. 1959.
6. 1959. 397-400; 7. )961. 407-409: Dacia. 6. 1962. 507; ido Continuitatea. 96. 192: AI. Popa.
SCn". 10.2.1959.467-473: 13. l. 1962.147-152; ido Apu/un1. 6,1967.145-151 (il); 1. H. Dacia. 3.
1959c 360; Apu/um. 4. 1961. 283-285; M. Macrea. IsfRom. 345-396. 417-426; ido 'iata. 33-450 ?; 1. Winklcr.
SeN. 3. 1960. ido Apulum. 5. 1965, 203-205: ido ActaAli\'. 3, 1966. 217-255; l. Berciu. Aplllum. 4.
1961. 178-183: I. Berciu-AI. Popa. se/I'. 12. L 1961. 99: A. Bodor, Dacia. 7.1963.217.219: B. Mitrca.
sell '. J 5.4. 1964. 574; L. Tl:posu-David. Acta!vf.V. 1. 1964.473 (il); Oct. Floca. Actai\l/v'. 2. 1965. 166. n. 15;
C. Pop-l. Milca. ActaAliV'. 2.1965.202-203 (il); C. Pop. Aplilum. 6.1967.171-178; id.Ac/aMN. 7.1970.152-
160 (il): C. Pop. 1. Aldeaetc.. Apulum. 7/1. 1968.413-415; C. Pop. Civi/ta. 174.193.194.196.200.243: M.
Gratnatopol. Apulum. 6. 1967. 163-167: M. Renard. Apll/um. 7/1. 1968.282-289; H. Daicoviciu. Apulum. 7/1.
1968.333-336; L. H. Daicoviciu, RR, 116
a
275: id, Civi/la. 136-268: V. Wollmann. "lctaArI,\!. 7.
1970. 165-181: A. Diaconescu. 1. Pisa. Polilique edilitaire dans les provincl!s de I'Empire Romain. Cluj-
Napoca. 1993. p. 67-82: l. Bogdan . Analele 1. 1. 1993. p. 413-431; V. Moga, R. Ciobanu.
roman Apulum (Colonja Aurelia Apulensis). Rapoarte arheologice. 1989-1994. Sesiunile
Sibiu. Arad. Piatra Cluj-Napoca.
23. AI. Popa. Alba Iulia - ]()()(). 1975.36-103: ido ApU/lltJl. 16. 1978 (il); ido Apll/UI1l. 20. 1982. 111-
116 (il); ido ApU/llf1l, 19. 1981. 7174 (il); ido Apli/lIm. 20. 1983.71-79: AI. Popa-1. Berciu. Apll/um. 15. 1977.
217-233; ido lvlemCD. J 16-318; ido Procedings of rhe ..\'117 International Congress of Classical Archaeology.
1978. 951-960 C. Daicoviciu. Dacia. VII-VIII, 306-307 (il): D. Radu. Apu/um. 4. 196 L 10 1-102 (il); AI.
Popa-V. Pavel. Apu/um. 13. 1975.113-120(il); AI. Popa-I. Aldea.StCom. 18. 1974.31-41 (il); id.Aplilum. 10,
1972. 209-220 AI. Popa. ActaAIP. 1977. 139-145; E. KUnzl. Apu/um. 19. 1981, 65-70 (il); S.
Apu/um. 20. 1982. 111-114 (il); V. Moga. Apu/um. Il. 1973. 185-190 (il): ido Apll/lIm. 12. 1974. 581-595 (il);
id, Aplilum, 13.1975, 121-129 ido Apulu/1l. 14. 1976, 119-130 (il); id, Apu/um, 15. 1977.235-241 (il); id,
Apulum. 17. 1979.201-206 (il); ido Apu/uf1l. 19, 1981.71-81 (il); id, Apu/lIm. 20, 1983.81-87 (il); id, SeIV, 25/
3. 1974.444 sqq; id, SelVA, 4/33. 1982.432-434 (il); 1. Berciu-C. Apulum. 10. 1972. 165-172 (il): C.
1975.
ido Apulum. 15.1977.247-254 (il); ido Sargetia, 13. 1977.222 (il); ido Apulum. 16. 1978. 169-174 (il): ido
Apu/un1. 18. 1980. 104. nr. 13 (il): ido Apu/um. 18. 1980, )02-104 (il): C. Berciu. Apufum. 19. 1981.
83-85 (il); C. 14. J979. 168-160 (il): id, Sargetia. 15. 1981. 35-42 (il); C, 1. Russu.
Apulum. 20. 1982. 117-) 33 (il); C. Apulum. 20, 1983. 89- J09 (il); Epigraphica. 233-238; D. Isac.
M. Rusu. C. Apulum, 17. 1979.225-263 (il); D. Isac. ActaMN. 64. 72-75 (il); D. Prolase. Apulllm. 12.
1974. 134-159 (il); id, Riturile. 83-84. 108-109. J 15. 123; ido Dacia. 20. 1976,273. nr. 4: C. Pop. Sargetia,
8. 1972. id. Apufum. 10. 1972. I 75-176 (il): ido AClaAlA". 7. 1971. 177. nr. 1(il): ido Banafica. 1. 1971. 130-
131: C. Pop: V. Moga. 1. Aldea. Acta/\1/V'. 9. 1972.503-505 (il); C. Pop. ActaMN. 10. 1973,598. nr, 7 ido
Tibiscus. 3, 1974. 137-139: ido Act(l/\,f/'{ 15. ]978. 136: ido Aplilum. 1972. 179 (il): M. Ac/aM/v'.
46
1979,
Vlassa. Aclal\l,'i, 13. 1976. 218-230 C. C. PetolesclI. AIn. 1. 1974. 318; S. Ferri. Arte romana sul Danubio.
332-334 (il): RR. 249. G 1 G. Gramatopol. Apulum. 13. 1975. 182-197 (il); F. X. Hene. Bei/rage,
AFAt. 2/1, 328-329 RR. 247. Ci 89 (il); O. Floea-V. \VolskL BA1/. 4213. 1973.22. nr. 65-67 (il); 1. 1. Russu.
Dacia Panonia Inferior. 102- J09: ido Apulum. 12. 1974. 103-110 (it): C. Daicoviciu-D. Protase. AcfaA1N. 1.
1964. 178 L. Sargetia. 9. 1972. 64; ido 1\1/\". 1. 1974, 20: 3. 1976, 131 A. Rusu. Sargetia. 10.
1973.396: N. Branga. StCom. 18.1974.131-134: Dacia. 15. 1971. 362: IDR.1. 31. 32. 36,37.39.49.59.154-
157.159-161 (il): V. Pavel. Apulum. 14.1976.73-98 (il); V. Pavel-Popa. Apulum. 19. J27-140 (il): V. Pavel.
Apulum. 15. 1977.664-665 (il): Gh. Poenaru Bordea. SCN, 6. 1975. 96. 98. 101. 102. cf. Dacia. 8. 1964.378/
37; Dacia. 21. 1977.257/4.337/34: R. Apulum. 12.1974,617-619 (il): E.
13: 1. Glodariu. RCD, 269: C. Preda. SCII'A. 26/4.1975.457: 1. Winkler. 2.1960.217-218: nf. 9.
222-225.250,253; B. Mitrea. Dacia. 22.1978.365. nr. 21: 1. Fitz, Geldumlauf. 19,58-61. 63. 69.71-74.77-
78. 81, 87-91. 205-207. 231. 233. 244. 250: 288: L. Balla. ActaDebrecen. 6. 1970. 68; ido ActaDebrecen. 12.
1976. 64-68: ido ActaDehrecen, 13. 1977. 52-58; K. B. Angyal-L. Balla, ActaDerecen, 8. 1972. 83: 1. T6th.
ActaDebrecen.6. 1970. T. Geszthely.ActaDebrecen. 7.1971. 87. 89: L. Balla-E. Toth,AclaDebrecen.
4. 1968.70.
24. M. Popa. A1aleria/e XV. 375-380 (il): AI. Popa.
25. a) CafaJ.coI.Egger. p1.23: 263: O. Almgren. Fibelformen. 187: G. Muller. UJb. 11.] 931. 64; c) K,
Horedt. A/Se. 4. 1941-1943. 166 (il); B. Mitrea. Dacia. 9-10. 19411944. 507-51 I (il); Al. Popa. Apulum. 4.
1961. 226: C. L. Aplilum. 5. 1965. 290: d) AK. 10. 2. 132; e) E. Beninger. Jlannus. 30. 1938. 129: t) E.
IJeninger. H'estgotZug. ] 6: ido Afannus. 30. 1938. 129: h) K. Horcdt. A/Se. 4. 1941-1943. 173: selv. 1951. 2.
191 K. Hotedt. AJateriale. 1. ]953. 814-8] 5 ido Sargelia. 3. 1956. 115: D. Protasc, 7. 1-4.
1956. 15-45; 1. Berciu. A4aleriale. 1957,343350 (il): M. Macrea. lstRom. 1. 6} 8. 635; D. Berciu. lslRom. L
763: AI. Popa. Apulum. 4. 1961. 222-229: D. Protasc. Dacia. 6. 1962. 191. J 92; ido Con/inuitalea. ]04- J 06.
114; M. Dacia. 7. 1963. se/v. 14.2. 1963.453-454: 1. Berciu. Apulum. 5. 1965.600-602 (il): C.
1.. Apulum. 5. 1965.290: Gh. Anghel. Apulum. 7/1 1968.470-480; selv. 21. 3. J 970. 513; Dacia. J4.
1970. 454: i) M. Roska. Kd=l. 4. ]944. 102-108 (il): j) 1-. Novak. Kozl. 4. 1944. 108-] J 1.
7. corn.
1. Pe platoul nUlnit '-'Voevoda", aflat fa marginea a satului, n partea a
jrun1ului, s-au identificat fraglnente ceranlce feudale (sec. XI-XV). de
\1. M 1981 (Mz. Aiba Iulia).
2. ntr-un loc neprecizat s-a descoperit un tezaur monetar din 600 denari de
}rgint, dintre care au fost determinati 43, datnd de la Vespasian la Septimius Severus.
1. M.
2. R. Theil, Kl SL, 3. 1880. 65 E. Se}\', 3. 1960. 430; D. Protase. T. Bader. Te=aure Salu
T1R.L 35. 22.
8. MARE:.
1. De pe teritoriuJ satului, a se locul desc<?peririi, se ciocane
'::in din epoca (Mz. bisericii fosta col. Olea din Cib).
2. n nlina s-a descoperit o de pentru zdrobit minereu,
- (col. Olea din Cib).
3. Pe de la N NV de sat sunt numeroase miniere urme de
ale minerilor din epoca Punctele principale explorate sunt: Turnului"
47
sau Runcului", vrful dealului cu mari de exploatare; vrful dealului
("Cucunlan"), unde s-a un de lut cu aCTAVI, iar un
sondaj a dat cioburi rudimentare de chirpic, poate de la de n
1865 un a o cu rTIonede romane din bronz argint care au
pe dealul "'Runcului", alnintit mai sus, se o de pe dealul
drumul spre Zlatna) urme de dintr-o la "Dosul Negrii"
o statuie a lui Jupiter Iunona.
1. Informatic R. Vulpe: AI. Popa. Apulum. 4, 1961. 269.
2. Al. Popa. Apulum. 4. 1961. 269.
3. G. Aranybanyas=at. l. 43-44: ido UR.9. 1889.332: ido HTRTE. 6. 1889-90, 110-11. 130; 7.
1891-92.32; 19. 1909.50; ido AE. 13. 1893. 133-140: ido /lEAl. 16. 1893.256: ido HUflyadvmT6rt. 169-173; ido
SKL. 37. 1904, 544-45; 39. 1906, 472; 42. 1909. Klio. Il. 1911. 509; V. Christescu. "iata ee.. 12. 16.
19; 1.1. Russu. sefl--. 10. 1959.316. n. 4: T[R.L 34.27: M. Macrea. 302; D. Tudor. 189-190.
9. DE MIJLOC, corn. Mare.
1. n apropiere de sat s-au aflat fragmente ceramice, probabil, preistorice. Alte
lipsesc. Nu s-au
2. n vechea de lelnn se ca picior de altar, o
Se presupune a fost de la Geoagiu. antica Gerrnisara.
1. G. Teglas. HTRTE. 2.1881-1883.90: 6, ] 15.
2. l. l. Russu. ActaA,IN. 7. 1970. 518-523 (il).
10. A, C0I11.
1. Spre N de sat, pe versantul stng al se stnci izolate din
calcar, numite Pietre" (n mai apar uneori ca "Pietrele sau
"Stogurife Popii"). n jurul acestor stnci se o intens pe parcursul mai
multor epoci, unde au efectuat periegheze sondaje I. Berciu R. Vulpe n 1944 sau,
cteva decenii mai trziu, H. Ciugudean, n 1978 1992 (materiale n Mz. Alba lulia, Mz.
Aiud MIR)_ De aici provin fraglnente ceramice unelte din sau os
culturii bronzului tilnpuriu, culturii Wietenberg, epocii fieru'ui (Latene) evului
mediu timpuriu. cu privire fa o din epoca bronzului (cultura Wietenberg)
pe teritoriul alte privesc foarte probabil tot din
acest punct.
2. Pe locul "La este o culturii dar
actuahnente toponimul nu ITIai este cunoscut de localnici (Mz.Aiud).
3. in punctul "Piatra Boului" se o de din stratul de
puternic erodat fiind adunate numeroase fragmente ceramice, unelte din
os o de din cupru (Mz. Alba Iulia col. Nu este exclus ca
fie una cu cea la pct. 2.
4. Pe culmea ce dinspre vrful spre n locul numit
48
"Peref' se o exhaustiv de H. Ciugudean ntre
t 979-1988. Aici au fost 8 tumuli, puternic 42 morminte de
3 de Scheletele au fost depuse direct pe solul antic, unele n
altele dezmembrate, fiind acoperite cu un strat superficial de
apoi cu o lTIanta de pietre, tumulilor 1 m. iar diametrul lor variind
ntre 6 13 n1. Jnventarele funerare sunt extrem de ele constnd de obicei
dintr-un vas ceramie, ITIa rar podoabe din cupru (spirale-ochelari, saltaleone, ac cu cap
sferic), ntr-un singur caz fiind inele de din aur. Att ceramica ct
piesele din metal sunt caracteristice perioadei timpurii a epocii bronzului (Mz. AIba Iulia).
5. Pe creasta care spre vest de Boului", formnd apelor
dintre valea Alnpoiului cea a pe locul numit "Dealul a fost
localizat un al doilea cilnitir tumular, 4 movile, dintre care 2 au fost de
H. Ciugudean ntre 1987-1990. Prin ritul ritualul funerar, ca prin elementele de inventar,
tUlTIulii sunt identici celor din punctul Peret", avnd ncadrare Doar
n turnului II a fost descoperit un n10rmnt de secundar, culturii
Wietenberg (Mz. Alba Iulia).
6. Pe versantul drept al cheilor ntr-un abri situat sub Caprei",
seJnnalat de speologul amator M. Gligor, a fost efectuat de H. Ciugudean un mic sondaj,
care a dus la descoperirea unor materiale ceramice orizontutui pastilate,
culturilor Wietenberg, precum a unei djn probabil eneolitice
(Mz.Alba Iulia).
7. Tot n cheile n Liliecilor", au fost descoperite n primele
de la intrare fragmente ceralnice culturii bronzului timpuriu,
lnajoritatea depunerilor au fost distruse cu exploatarea depozitelor de guano (Mz.
49
Alba Iulia).
8. Pe Jocul nunlit situat pe prima de pe malul stng al
se o de unde provine
cu Leg. XIII Genlina (Mz. Aiud, 3198), monede ilnperiale din sec. II ( Traian,
Antoninus Pius), monumente sculpturale epigrafice. n apropiere au fost identificate
urmele drumului roman,Apu!um - Ampelum.
1. K. Herepey. AFAt. 2/1.52: M. Wosinsky. E7TK. 20. 1904.27: ido Agyagm. 28 (il): H. Schroller.
75: M. Roska. Kozl. 1. 194 L61; ido Rep. l28. fU. 185: H. Ciugudean. PZ. 66. 1. 1991. 82: 1.
119, nr.3.
2. M. Roska. 1. 1941. 61; ido Rep. 128. nr. 185.
3. H. Ciugudean.
4. H. Ciugudean. Apulum. 23, 1986.68. 76 (il): ido PZ. 66. 1. 1991. 82-1 04 P. Ronlan. SCIJ '."1.37.
1986. 41; 1. 21 (il).
5. H. Ciugudean. PL. 66. 1. 1991. 82: 1. 119, nr. 3.
6. H. Ciugudean. PZ. 66. 1. 1991. 82.
7. Ibidem. 82. 106 (il).
8. M. J. Ackner. JCC. 1856. 15: C. Goos. Chronik, 265; G. Tcglas. /1/:.'.\1. Il. 1887. 239: id.
Aranybanyas=at. 1. 23; ido Kfio, 10. 1910.502-503: 11. 1911. 5U6: [, A. Bielz. .JSKI '. 19. 1899.20: B.
AFJ1. 2/ I. 141. 152. 549; V. ChristcsclI. "iata ee.. 39; D. Tudor. 178. Macrea. "iafa. 308.
11. ASINIP, corn. Lopadea
,
. ,.""

'Asinip ..
.128 .".

50
hectare, )a sud de Viilor", s-au descoperit fragmente din Hal1stattul timpuriu,
epoca perioada epoca (sec. XII-XV).
7. La marginea a satului s-au fragmente de vase din Hal'stattul
timpuriu Latene.
1. M. ApufuJJ1. 10. 1972. 734: M. C. ApI/fum. 16. 1978. 13 (il).
2. M. Roska. K6::1. 1. 1941. 50: ido Rep. 29. nr. ]22.
3. f\1. Apufum. II. 1973. 754. nr. M.
4. M. Apllfum. ] O. 1972. 734-739 (il).
5. M. Takacs.
6-7. M.
12. AVRAM IANCU (Vidra de Sus).
Pe malul drept al rului au fost identificate pentru extragerea aurului
prin chiar antice (?).
M. J. Ackner. JCC. 1856. 19; C. Gooss. A rSL. 1874. '53; id, Chronik. 126: G. Teglas. UR.9. 1889.
330: 1. Rep. 740; V. ChristesclI. ee.. 13: T/R.L 34. 31 D. Tudor. 202.
13. BAIA DE
1. Centru de exploatare a aurului n epoca De aici provin mai multe
cu C[a]ssi, Faor, QGC, Jegidi (MrC, 1. 8089, 8091,8092,8095).
2. Din puncte neprecizate provin doi denari de la Commodus Severus Alexander.
l./sIRom. 1.400; N. Gostar.ArhAlold. 1. 196L 159.or.65: 16I.nr.119; 169.nr.370: 166.nr.284.
2. 1. \Vinkler - A. Hoprtcan, CN. 1. 1978. 17.
14. BALOMIRU DE CMP, corn.
1. in punctu1"Gura Cioarei" se o cu un singur nivel de
culturii De aici se Vinca A. Din
provine un ac de cupru (l=14,3 cm; grosimea 0,4 MIC). in literatura
localitatea e adesea sub numele de Balolnir, ceea ce poate pro-
duce confuzie cu localitatea Balomir, corn. Orlea, jud. Hunedoara.
2. n punctul Rea" se (Mz. Aiud).
3. Dintr-un punct neprecizat se cu meandre un vas cu trei
picioare (sec. IV?; Mz. Aiud).
1. N. Vlassa. Ac/aJIi\'. 4. 1967. 404-406 (il): ido Afarisia. 8. 1978, 30: Gh. LazarovicL Banatica. 1.
1971. 24-25: E. IvfemCD. 78-79.
2. C. Gooss. A l'SL. 14. 1877. 146; 07TE. 12. 72: M. Roska. Rep. 32. nr. 18.
51
3. OY7i. 12.64: M. Roska, Rep. 32. nr. 18.
15. corn.
1. La "Piatra Tomii" se o culturii (obiecte n Mz.
3918-24). Alte lipsesc.
2. Pe prima de pe malul stng al a fost descoperit un mormnt de
n culturii Wietenberg (Mz.
3. n punctul numit pe o de pe Inalul drept al s-au
descoperit vestigii ale unei romane, o vil/a rustica.
4. n sat se ruinele unei cu turn tribuna spre V, din ultima
(a doua a sec. XIII)
1. G. Teglas. HTR7t. 6, 1889-90, 115; ido F6fdIK6=1. 17, 1889.490; ido flunyadvmTdrl. L 13: OAIM1K.
20.21: M. Roska. K6zl. ), 1941. 54; ido Rep. 44, 11f. 156; O. Floea.
2. 1. J20. nr. 8 (il).
3. I. Dacia. 22. 1978. 349. nr. 8.
4. L. Debreczeni, Reflempl. 5-6 (il); V. IAF. 82.
16. corn. Lopadea
1. De pe teritoriul satului, topografice, provin mai multe descoperiri:
a) culturii din faza de trecere spre epoca bronzului; b)
din epoca bronzului, cuJtura Wietenberg; c) un ac de bronz; d) verigi de aur
n de e) o de aur n de t) de aur (obiectele de
Inetal n Mie, II, 293-547). Obiectele de aur de la I epocii bronzu lui.
2. n punctul numit s-a descoperit un topor de din
epoca (Mz. Aiud, 5528).
52
3. n curtea casei cu nr. 85 s-a desco-
perit un mormnt de
culturii Noua din inventarul
parte ceratn speci
1. a-t) M. Wosinsky. Agyagm. 29. pl. V, 10. 1I;
{'rrK. 20. 1904. 29: B. Posta. ErdiHll:;E,'k, 1908. 41:
..lE. 29. 1909.380: H. Schroller. S1.u.K:;. 74; M. Roska.
1\0:'/. L 1941. 95. 4. 1944. 26. 33; ido Rep. 148. nr. 13:
D. Popescu. itfateriale. 2. 1956. 236: K. Horcdt. Dacia.
4. 1960. IlO. nr. ) O; M. Rusu. Ac/aAf/\'. 9. 1972. N.
I3oroftka. lVielenberg. 18. nr. 35 (il).
2. M.
3. H. Ciugudean. Apu/um. 16. ]978. 45 (il).
17. corn. Jidvei.
1. Pe locul nUlnit Popii" s-a o de din epoca
(Mz. Sibiu).
2. Din puncte neprecizate provin: a) fragmente ceramice ornamentate cu
din prima a fierului (Mz. Sibiu); b) un denar de la l-{adrian (Mz.
c) de asemenea se tumuli Epoca
]-2. a) K. Horedt: b) Progranlm Jlermannsladl. 1882-3.54; E. A4iin=en
13: e) F. Mliller. SiebSagen. 9: 1. Rep. 42: M. Roska. Rep. 44. nr. 158.
18. RENte, corn. Galda de Jos.
1. Din hotarul satului provine un topor de bronz cu disc, probabil culturii
Wietenberg (Mz. Alba Iulia).
2. De pe cu Vii" provine un pumnal scitic de fier cu garda n de
din bronz datnd din sec. VI .e.n. (Mz. Budapesta).
3. a) Vrful de lance din a doua a fierului, de M. ca
descoperit la Benic, provine de fapt de la (Mz. Aiud); b) de bronz,
n capete de animale 12 inele de dintre care cinci se n Mz. Aiud
(4945-46). Ele din sec. Xl.
4. La marginea de SE a satului, pe malul drept al apei "Valea s-a n
1935 un aJtar votiv de nchinat lui Jupiter (Mz. Alba Iulia).
3. n locul "Fntna Satului" s-au descoperit un leu de o
de teasc de toate din epoca probabi I
6. n curtea casei cu nr. ]70 s-a aflat un monument funerar roman provenind probabil
de la o sau Jnedalion.
7. n anii 1960-1962, n Avram Simion s-a aflat, cu
alte obiecte rotnane, o lui Liber Pater (Mz. 4667).
53
8. n 1978, cu ocazia n punctul numit Garduri", situat n stnga
Benic-Galda de Sus, Gh. a cules materiale dacice feudale timpurii (Mz.
Alba )ulia).
1. H. Ciugudcan.
2. J. Hanlpel . ..lE. 17. 1897. 325. P. Reinecke. EA/U. 6. 1898. 19; W. Ginters. Das Schwer/. 30-
33 (il): V. Parvan. Ce/jea. 358; N. Fettich. ArehHung. 3. 24. 45: M. Rostowtzew. SkythBosp. 50S; M. Roska.
ESA. 11. 1937. ]74. nr. 21 (il); ido Rep. ]49. nr. 19 (il): D. Popescu. Transilvania. 74. 1943. 211: ido selv. 9.
1. 1958. 26; 1. H. lv/emCD. 107. nr. 7: V. Vasiliev. 79. 132. 143. 181. 183 (il).
3. a) M. Roska. Kozl. 4.1944.63.69: ido Rep. 149. nr. 19; inf. M. Takacs: b) G. Nagy. Ai.:. 33.1937-
40.316.
4. V. Moga. 14. 1977. 147-149 (il).
5. Informatie N. Lascu; D. Tudor. TIR.L 34.35.
6. V. f\1oga.
7. AI. Popa.!. AI. Aldea. StCom. 18. 1974. 110-114: ido Eirene. 12.1975.699-701.
8. M.
19. BERGHIN.
1. Din locuri neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) cca. 50 de topoare de
ntregi sau fragmentare, neolitice ori din epoca bronzului (MlC, rv. Mz. Alba
Iulia; Mz. Sibiu, 1995, 2216-2220, 2222-2252; Mz. b) fraglnente ceramice
culturii eneolitice culturii din faza de trecere spre epoca
bronzului (Mz. Sibiu, 3026, 3058, 3067-3080, 3084, c) diverse obiecte de bronz
din epoca bronzului din epoca fierului: o un topor, un ac, un buton, tipare pentru
turnarea unor aselnenea obiecte, precum fragmente ceralnice din prima a doua
a fierului (Mz. Mz. Sibiu, 3026-3039, 3042-3044, 3057, 3081 Mz. Tg. d)
54
fragmente ceramice atipice din epoci neprecizate (MIC, IV. 2556-2558, Mz. Deva, 5831-
5839; Mz. Sibiu, 2258-2279,3045, 3059-3061a, 3088); e) toarta unui vas din sec. )II-II
l.e.n. (Mz. 1550); t) un denar republican roman din 82/81 .e.n. g) o a lui
Constantinus li (3 ]7-340), (fosta Col. lic. german Sibiu); h) fragment din buza unui cazan
de lut din epoca timpurie (sec. Mz. Sibiu, 3066).
2. ntr-o vie din apropierea satului s-a un topor de neterminat
cu ciobur cu un fragment de corn de cerb. Epoca (Mz. Sibiu, 3115).
3. Spre E de sat (ntre Berghin, Colibi se urmele unei din
epoca din care au la din ziduri de multe
de mozaic n de 8, ale militare, din
care unele au putut aici, LEG XIII GEM AVR GODES
III. 8065,20), N(umerus) SING un cu FORTIS (C/L.III, 8076,16);
Jn inel de argint cteva fibule; fragment de (1. O. M. Mz.
Sibiu), monede. Majoritatea acestor materiale, n sec. XlX n
sunt n Mz. Sibiu (3030-5.3090.. 3105,6468, 7204, 7609-10, 7636, 7682). Au fost semnalate
unnele unui drum roman.
4. n vatra satului n mprejurimi s.. au de care au dus la
descoperirea unor din: neolitic, eneolitic, Hal Istatt, Latene, epoca sec. 1V-
\'L sec. VII-IX, sec. XI-XIII.
5. de efectuate n anului 1977 pe hotarul nord-
vestic al satului, n punctul ,.
au identificat urme de locuire
din eneolitic (unelte litice
ceram cu Iturii
apoi din cultura
oase arse
provenite dintr-o cimi- .4
tirul ei din Hallststtul mijlociu '7.....
{cultura Basarabi) numeroase
romane.
6. Pe terasa "NimuJ de
pe partea a prului -..
Berghinului, la I km. nord-est de )y ,-
sat, pe o de circa 0,5 ha.
s-au identificat urme de locuire ...
tuburi de din lut ars
unei romane. .... - .
7. n a ,.,. U'1/;
vetrei satului casei iui ,. MM ;',.---.; , ,
Gligor Etnii, nr. 51) s-au cules de .' fit4
lJ
{//b "f
pe ceramice I I "
daCice, romane prefeudale.w J . @:L/'.
8. n curtea casei lui Rosina /' rJJ{ /s, "," II
\(ii-/tl :1, \,\5 'II J 'If/It I
55
n la circa lin., care provine dintr-o descoperire
n primele decenii ale secolului al XX-lea. Monumentul unui mormnt din
necropola n romane identificate n hotaruI nord-vestic n
vatra satu1ui.
9. n punctul numit 4'n Peri" sau situat n de sud-est a) comunei,
cu ocazia lui M. au fost descoperite fragmente ceramice dacice,
vestigii romane fibu le, monede etc.) o cu
morminte din epoca prefeudale din sec. VI-IX e.n. Mormintele prefeudale cele
mai numeroase sunt de cu urne, la care se cele cu inventarul depus n
cu casete de romane refolosite, de n cazuri urnele
sunt acoperite cu de rOlnane sau funduri de vase sparte
ritual. Inventarul mormintelor este variat bogat compus din: podoabe (cercei,
fibule, etc.), piese de amnare, monede etc.
(Mz, Alba Iulia).
1. a) Programm AJiihlbach. 1884/1865.34: 1865/1866,53: 1866/1867. 32: C. Gooss. Chronik. 14; G.
TocilesclI. Dacia. 780; G. Teglas. orrt. 12. 1887. 81: B. Cserni. AFAI. 2/1. l. Rep. 58; V.
Cucui. Alba Iulia. il: 1\1. Roska. Rep. 38. nr. 88: b) K. Horedt. AIBB,'H. 9-10.1944.107. nota 19.12.1947. I
(extras): c) G. o77t. 12. 1887. 82; M. Roska. Rep. 38. nr. 88; d) Programm Hermannstadt. 1879/
1880.72: Programm IYliihlbach. 1882/1883. 30: E7TK. 12, 1885.52; Fr. Teutsch. Kr'SL. 9. 1886. )O; 9. 1888.
94; M. Roska. Rep. 38. nr. 88: e) K. Horedt. Sae. 54. nr. l: 1. H. Ceramica. 254. nr. 23; 1. Glodariu.
RCD. 234. nr. 2: t) 1. Glodariu. RCD. 277. nr. 24: g) Programm Hermannstadf. 1866/1867. 29: K. Horedt.
29; M. Macrea. /stRom. 1. 1960. 621: ido f'iata. 472: D. Protase. Continuitatea. 162: C. Preda.
SCn'A.26. 1975.4. 459; h) K. Horedt. SCIl'. 2.2. 1951. 192; P. Diaconu. SCfV. 7.3-4. 1956.426: K. Horedt.
Sargetia. 3. 1956. 1. Fodor. AE. 102. 1975. 254 (il).
2. M. Luister. KV.SL. 33. 1910.6-7: Infornlatie K. Horedt.
3. M. J. Al:kner. JCC. 1856. 21: Programm MijITlbach. 1864/1865.35. 1870/) 87 L 31: C. Gooss.
ProgramlT1 Schassburg, 187311874.44: ido Chronik. 67; ia. AEJvI. 1. 1877. Il S: id. KrSL, 9. 1888.94: E. A.
Bielz. .JSK".19. Tcglas.Klio.lO.1910.504-
5; 1. Rep. 58: V. Christescu. ee.. 102; ido /sl.mil. 139: 1. l. Russu. StCom. 12. 1965. 206. nr. 1:
T/R.L 34. 36; D. Tudor. 170.
4. l. Aldea. E. Stoicovici. M. Apulllm. 18. 1980. 151.
5-8. M.
9. Gh. Anghel. M. Dacia. 22. 1978. 349. nr. Il. 23. 1979. 356: 1. Aldea. E. StoicovicL M.
Apulum. 18. 1980. 151: M.
20. BETA, corn. Lopadea
1. De pe "Dealul provine un topor de cupru, eneolitic, cu n cruce
(Mz. Aiud, 4732).
2. n punctul situat la sud de sat, s-au aflat fragmente de
datnd probabil din epoca
3. La marginea a satuJui, n casei parohiei reformate, au fost
culese M. 1977) fragmente ceramice din epoca (sec, XI (-
XIV).
1. M. Takcs.
56
2-3. M.
21. BIlA, conl.
1. La est de sat, pe platoul dealuJui "'Streaja", s-a depistat o
culturii de unde provin topoare de perforate Blaj). Se
mai ales pe pantele estice ale dealului.
2. n locul aflat n vatra satului, s-au fragmente de vase din epoca
bronzului, Ha])statl, din sec. XI-XII XV-XVI.
3. La nord-est de sat, n 1973, s-a aflat un topor de perforat (col.
1. !'v1an, Blaj).
4. La est de sat, spre Snmi-
n de pe
malul rului Trnava n
1895, s-a descoperit o de aur
cu gura cu corpul emis-
feric, de 0,055 m., n greutate
de 144 gr., cu
Cli cte un liber tenninat n
valute cu zig-zaguri de
puncte incise cu proem
cercuri concentrice n relief (Mz. .
Nat. a fost cercuJui de traco-cimerian (din epoca
ori perioadei bronzului mijlociu.
5. n locur neprecizate s-au descoperit: a) o de aur masiv, n greutate de
311 gr., cu capetele terminate n semilune, cu serii de semicercuri fine,
57
epocii bronzului sau nceputului primei epoci a fierului (Mz. Budapesta); b)
patru verigi dintr-un de aur, datnd din vreme (Mz. Budapesta); c) un depozit
de bronzuri datnd din Hallstatt B alte
6. n locul nutllit care prima de pe
malul drept al Trnavei Mici, la SV de sat, n apropierea fostelor grajduri CAP, s-
au identificat fragmente ,CeralTI ice. hallstattiene, Latene, prefeudale feudale timpuri i.
7. La 2 kln est de sat, n stnga "Prului Rece", spre hotarul cu s-au
cules (n 1975) fragmente ceramice feudale timpurii.
1. M. - C. Tatai n Apulum. 16, 1978. p. 13. nr. 9 (il).
2-3. 1nf M.
4-5. V. Prvan, Getica. 330 339: D. Popescu. A4aleriale. 2, 1956,216. 2J3-234; A. Mozsolics. n
Ser RGK. 46-47. 1965-1966. 15-16. 23-24, 48. Enciclopedia arheologiei istoriei veche a Romniei. val. 1.
A-C, Ed. Buc. 1994. 180.
6-7. Inf. M. BJajan.
22. DISTRA.
1. sat au fost identificate urme de aurului obiecte de minerit
rOlnane.
2. ntr-un punct neprecizat s-a un denar de la Caraccala.
1. M. J. JCC. 1856. 19; C. Goos, Chronik. 267; G. UR.9. 1889,330-3: G. Popa. Table
cerafe. 109: B. Cserni. AFAi. 2/1. 539: G. Popa-Lisseanu. Romanica. 213: 1. Martian, Rep. 69: V. Christescu,
f'iata ee.. 12: D. Pop. Apulum. 2. 1943-5.429-430.
2. 1. \Vinklcr - A. Hoprtean, C!v'. 1. 1978, 17.
81STRA (fosta vezi articolul (fosta
23. BLAJ.
1. Pe o a dealului "La Peri" se o cu fragmente
ceramice de aspect neolitic.
2. Pe str. nr. 16 s-a aflat incidental un topor de din bazalt, considerat
din epoca bronzului (Mz. 1306).
3. n Vezii", cu prilejul unui sondaj pedologic, au fost aflate
din bronz (depozit ?) datate n Ha. B 1-2 (Mz. Blaj).
4. Pe un teritoriu cuprins de la linia la dealul "Hula" a existat un cimitir
scitic de Materialele au fost descoperite cu mai lnulte ocazii, literatura de
specialitate consemnndu-Ie sub punctele linia str. Aleea Viitorului, "Dealul
Hula". Este vorba de fapt de o ori, eventual, necropo'le apropiate.
Astfel, cu prilejul construirii liniei ferate amintite, n 1876-1880, s-au un vas mare
bitronconic, altul simifar mai mic, o farfurie, o mare cu cu butoni un inel de
58
bronz cu patru urechi n cruce (MIC, 1.4915-49] Mz. 4982-4985).
local izarea mai a mormintelor descoperite atunci este Ulterior, descoperiri
pe Aleea Viitorului Hula"), au adus la alte momlinte
scitice. n 1938 s-au descoperit morminte. Ele schelete umane, vase
bitronconice, opt vrfuri de de bronz de os (MIC, IN. 24] 4.. 2418 Mz.
Blaj), un vrf de lance din fier un inel de din aur, cu capete conice. Alte morminte
au n n 1959 1964. n 1968-1969 s-au descoperit morminte,
controlate de Unul
dintre acestea un bogat
inventar: vase bitronconice,
inele de cu capete conice
de bronz, cea. 25 de caolin,
trei tretlate una dreptun-
din aur (Mz. Alba Iulia). Se
cunosc din
un de 13 morminte dar
alte Inateriale (Mz. Aiud, Mz. Blaj
MIC) distrugerea a cel
opt nl0rminte. Cilnitirul
de Ja primei epoci a fierului
(sec. VI .e.n.). Pe Aleea Viitorului
] O s-a descoperit n 1971 o
culturii Noua (Mz. Blaj,
1373).
La cea. 500 m. de necro-
pola s-au descoperit frag-
rnente ceramice' vase dacice din sec. IV Le.n.
6. Pe str. 13 Decembrie s-au descoperit (] 956) patru- vase ce provin probabi ( din
morminte de Vasele sunt de sunt datate n sec. III
.c.n. (Mz BJaj).
7. Din puncte neprecizate de pe teritoriul provin: a) vase
un topor de din (Mz. Blaj); b) vase dacice din sec. 111-] J Le.o. din
momlinte de daco-celtice (Mz. Blaj); c) de bronz de la Traian.
8. Obiecte romane citate la Blaj (relief fragmentar cu Diana;
ale Leg. XIII Gemina etc.) sunt aduse, probabil, din alte (Sannizegetusa,
f\pulum etc.). aici a unei din epoca (Cserni), ori chiar a unei
(Kiraly) nu e dar nu-i
9. Pe dealul "Ciufud" n 1978 s-a aflat o (146 .e.n.).
10. n locul prof. 1. Man a identificat o resturi de locuire
timpurie.
11. Din fosta localitate la Blaj) se o cu capete
de datnd din a doua a sec. ]li sau prima a sec. 1V e.n.
1. A. Koch. arrE. 19. 1894. 28. 198: E. Orosz. arTE. 26. 1901. 41: 1. 7J; M. Roska,
Rep, 31. nr. 13.
59
2. C. Tatai. Apu/um. Il. 1973. 699 (il).
3. Inf. M.
4. B. Posta. ErdAlzi=Evk. 1908,42; Ail;. 29, 1909.38 L V. Prvan. Getica. 356.382.426 (il): 1. Nestor.
Stand. I J 7.481: M. Roska. ESA. II. 1937. 194. 200; ido Rep. 3J. nr. 13; M. Moga. Apu/um, L 1939-1942, 72-
79 (298-299); D. Popescu, Transilvania. 74. 1943. ido Materiale. 2. 1956. 225 (il); ido se/v, 9, 1958.
1. H. Ceramica. 254. nr. 31 a-b; ido lvlemCD. 107, nr. V. Vasiliev. AclaMN. 7. 1970.42.53-55.57-
59 (il); ido Apulum, 10.1972. 19-64 ido Ac/aMi\'. 9. 1972.65-106 (il); ido Alarisia. 9. 1979. 47-60 V.
Vasiliev. 143. nr. 14." 75; T. Soroceanu, ActaMN. 10, 1973.498 (pt. vasul Noua).
5. 1. H. Ceramica. 254, nf. 31 c (il): C. Preda. MGD. 414.
6. r. H. AClaMN. L 1964. 87-90 (il); ido Sargetia, 10, 1973. 54.
7. a) M. C. Apulum. 16. 1978, 13 b) 1. H. Ceramica, 254. nr. 31 d; c)
Polit.tijd. J 15. nr. 7,81; T. Cipariu. AF/, 1869.424: Ai;. L 1869. 125-126; L Rep. 71.
8. B. Cserni. AFA1, 2/1. 141 P. Kirly. Dacia. 1. 425: Benndorf-Hirschfeld. MCC. 18. 1873. 331 G.
Tegls. ErdMuz, 1902.348-350; M. SfUBBI, 1971.17-18 (il).
9-10. Inf. M.
11. M. eMO. 209.
24. BLANDIANA ( Crna).
1. Pe malul stng al n locul nUlnit Brod", arheologice
efectuate n 1961-1962 de K. Horedt n 198] -1982 de Gh. Anghel H. Ciugudean, la
care se numeroasele descoperiri fortuite n decursul aniJor prin erodarea
a Inalului, au precizat unor cimitire datnd din epoci diverse:
a) cel mai vechi nivel de locuire poate fi atribuit fazei finaJe a complexului Tisa, lui
o de foc fraglnente ceramice b) fraglnentele ceramice
descoperite incidental n diferite puncte ale malului
culturii Wietenberg Hallstatt C (Mz. Alba Iulia); c) n anul 1979 n
punct s-a descoperit un Inonnnt dacic de din inventarul s-
a recuperat: un vrfde lance, o de tip tracic un pun1nal cu lama
fragmente din o toate din fier, un vas de lut lucrat cu
mna avnd cu resturi de oase umane calcinate. Monnntul este datat
n sec. II-I Le.n. (Mz. Alba Iulia); d) n dreptul gurii de a Blandianei n
din] 961-1962 au identificat o cu bordeie datnd din sec. IX-X. Cimitirul
contemporan este la cteva sute de metri n aval de aceasta, fiind semnalat
prin Inarele de vase ntregi descoperite prin erodarea malului n decursul anilor. n
anii 198] -] 982 au fost cercetate 8 1110nninte de orientate V-E, avnd ca inventar
vase de lut de tip borcan, globulare alnforete, cercei din bronz, catarame, piese
de preCUl11 din scheletu' unor animale (de ovicaprine)
depuse ca Pe baza pieselor de inventar, cimitirul poate fi datat n a doua
a sec. 9 nceputul sec. 10. Acest cimitir lui sunt cunoscute
n literatura de specialitate sub numele de "Blandiana A". n imediata apropiere a
Inorlllintelor au fost descoperite vetre de foc cu fragmente ceramice datnd din
sec. XI-XI I care constitue cele mai trzii urme de locuire din acest punct (Mz. Alba Iulia).
2. La nord de sat, pe Vrful se o culturii
(Mz. Alba Iulia).
3. Pe Inalul stng al n marginea primei sale terase, n perioada anilor
60
1974... ]981 au fost distruse mai multe morminte celtice, cu ocazia de extragere a
argilei. Din inventarul lor au fost recuperate 9 vase intregi sau dintre care unul
cu o fragmentele unei fibule de fier. Materialele se n
sec. III-II Le.n. (Mz. Alba Iulia).
- 4. n punctul Fermei", situat tot pe n1alul stng al cu ocazia
nisipului au la materiale dacice din sec. 1 Le.n.-l e.n., ntre care o
o fragmente dintr-un vas de provizii un chiup. n 1974, V.
Moga aici 4 care au dus la identificarea unei rurale din epoca
dezvelindu-se unei recoltndu-se un nlaterial arheologic variat,
constnd dintr-un pond de plumb, o de bronz, un numeroase fraglnente
ceramice, de olane (Mz. Alba Iulia). de la HLunca
este cu cea n literatura mai veche sub punctul
5. Cu ocazia construirii comunale. au fost descoperite fragJnente
ceramice hallstattiene (Mz. Alba Iulia).
6. a) ntr-un loc neprecizat s-a descoperit un depozit de bronzur (grupa
datat n Hallstatt C, constnd din cu incizii, celturi trei
tibule-ochelari. legias, cu aceste bronzuri s-ar fi obiecte din fier:
vrfuri de o fragmentele unui Probabil din depozit face
parte un vas de bronz provenind de la Blandiana (parte din obiecte se n tv1z. Alba
Iulia in Mz. Deva). Depozitul adeseori n n mod ca provenind
de la Alba Iulia b) n vatra n hotarul satului s-au descoperit n mai multe
rnduri morminte o serie de obiecte romane, cu locul descoperirii neprecizat: de
vrf de capitel, cui de bronz, 2 de lut precum monede
romane (Mz. Alba Iulia Mz. Aiud). Se de asemenea un cuptor pentru

7. Traseul drumului roman de pe valea trecea prin Jocalitate.
8. La S- V de sat, pe terasa de pe malul drept al se- locul numit
/ Aici
s-au
in 1888 (G. Teghls)
oi 1948 (K. Horedt),
ocazi i cu care s-au
- descoperit: a) frag-
mente ceramice din
epoca bronzului
(cultura Wieten-
berg); b) urmele
unei ruraJe
din epoca
cu un nceput de
sub-
de edificii
din pi atr r
mizi, frag-
61
inente ceralnice, sculpturi, o (CIL, lIl, 12561), obiecte de
bronz, Inornlinte schelete. Aici poate fi eventual antica localitate Blandiana
din Tabula Peutingeriana Geograful din Ravenna (l V, 7). unui castru nu este
(Materiale in Mz. Alba Iulia Mz, Aiud); c) fraglnente ceranlice din epoca
care probabil toponiillicui locului.
9. Pe Inaiui drept al locul amintit ITIai sus, n punctul
prin ntreprinse n 1961-1962, s-au descoperit: a) un 1l10rmnt scitic de
cu locul de ardere avnd un inventar bogat cOlnpus din:
vrfuri de lance de un vas de lut; b) un cirnitir datat n sec. X, cunoscut n
literatura de specialitate sub numele de "Blandiana B'\ din care s-au 22 de ITIorminte
de cu un inventar variat: cercei cu pandantiv n de
ciorchine de strugure, inele. vrfuri de un vas de lut etc. atribuit
(MIC).
1. a) N. Vlassa. sen'. 15.1964. 361. n. 50: K. Horedt, Dacia. 10. 1966. 26 L rY1. Rusu. Banatica. 1.
197].81: b) H. Ciugudcan: c) II. Ciugudran. Acla.l/,Y. 17. 1980. d) K. Horcdt sefi'. 2.2.
1951. 192194.217. n. 10 (l): rv1. 8.1957.274: N. Constantinescu. Self'. 9. ]9)8.
-l63: 1\1. sell'. 10. ] 959.73; 1. Nestor. SCII'. Il. 1960.20: IsfRom. 1. 1960. 746: Dacia. 4.
1960.421, nr. 2: i\-1. OmD. 70.75: M. SC/1". 12.1961. 293: D. Popescu. sC/r. 13.
1962.2]2; M. Dacia. 7.1963. Horedt. Dacia. 10. 1966.264-275.285-287: C. Daicoviciu.
Forschungen. 10/2. 1967. 12: 1 AI. Aldea.II.Ciugudeall.Apuluf11. 19.1981. 145-149:Gh. Anght'l. H. Ciugudcan.
Apu/um. 24. J 987. ] 79-1'-)6 (i 1): (jh. Anghel. H. Ciugudean. /vlateriale. 17/2. 1993. 361-364 (il).
2. K. loredt, Dacia. 10. 1966. 26 L V. .\farisia. 6. 1976. 28: ido lfarisia. 9. 1979. 29 (il).
3. V. Moga. :\t/arisia. 6.1976.96: I. Al. Aldea. APlllutn. 14. 1976.415-421 (il): 1. Aldea. H. Ciugudean.
Apu/unt. 22. 1984. 37-43 (il).
4. V. Moga. \farisia. 6. 1976. 95-99 (il): K. Horcdt. Dacia. }O. 1966,261.
5. H. Ciugudcan,
6. G. Tcglas. f1TR7l. 5. 1887-1888. 60: ido FldrA():,/. 17. 451: ido Erd.\/u::. 1898. 502; ido
IIllnyad)'mnJrf. J. 13: M. Roska. ,\lanl7l1s. 24. 1932. ido RC!fJ. 162. nr. 96: J. Nestor. Stand. 141. n. 570: D.
Bcrciu. Apll/UIl1. 1. 1939-1942. 93: M. RUSll. Dacia. 7. 1963. 210: M. Petrcscu-Dmbovila. DBR. 1977. 162: h)
G. Teglas. AEAf. 13. 1890. 199: ido Ilul1yadvmlorl. 1. 125-126; B. Cserni. AF.\f. 2/1. 545: M. Marea.
313: Alteia. 91: K. Ilorcdt. DaciLl. 10. 1966. 261.
7. P. Kira1y. Apu/um. 206: V. Christcscu. ee.. 102: ido IsI. mii. 107.
8. a) K, Horedt. Studii. 2/1. 1949,44; b) G. Tcglas. UR. 9. ] 889. 739: ido trrK. 14. 1889. 1&: ido
lirR7!. 6. J 889-1890. 1! 1: ido FdldKb:./. 17.1889.452: J8.1890.330.337: ido Erdi\hi:.. 7. 1890. ido
AfAt. 13.1890.199: id.llu!1)'odvmTort. L 125-126; P. Kiraly. Apulum. 244-245; ido Dacia. 1. 353: 2..25: H.
Cscrni. AFJ/. 2/1. 141: A. At. 32. 1912.92: K. lIorcdt. Ap"lull1. 3. ] 946-] 948.44: C. Patsch. RE. 3.
557: K. HoreJt. Dacia. 10.11.)66.262: TIR. L 34. 37: M. l\1acrea. l'iala. 147: 1.:) K. Horedt. Studii. 2/1. J949.
44.
1966.261. 281-282: b)SC/t'. 13. 1962. 212.nr.93;
Dacia. 6. 1962, 526. Ilr. 93: 1\1. . ..)efl'. 14. 1963. 117: sefi'. 14. 1963.462: K. Horedt. Dacia. 10. 1966.
276-285.
25. C0l11,
1. a) De pe teritoriul satului provine un topor de cupru cu de la
nceputul epocii bronzului (Mz. b) pe teritoriul satului au fost sen1nalate urme
arheologice dacice, probabil fraglnente ceran1ice din epoca Latene,
2. O cu Leg XIII probabil din
62
de la vezi acolo.
1. a) Programm Afiihlbach, 74; C. Goos, Chronik. 216: G. Teglas. 07TE. 12.1887.76; J.
Hanlpel. Bron=k6r, 2. 19: 1. Rep. 92: M. Roska. 1\6::./. 2. 1942. 30; ido Rep. 51. nr. 241 ; D. Berciu, R.
Arhivelor, 5. 1. 1942. 29: D. Popescu. Bron=ezeit. 29: b) B. Cserni. AFAf. 2. 1. 120: 1. H. Ceranlica.
255. nr 38.
2. Programm /t.liihlbach. 181. 2. 88.
vezi
26. BUCERDEA corn. de Jos.
1. n punctul numit situat la cea. 2,5 km. nord-est de sat, s-a
descoperit un topor calapod din ce se n neoliticul tinlpuriu
(Mz. Blaj).
2. La cea. krTI. de sat, la punctul numit "n s-a descoperit o de opal
ce se n neolitic (Mz. Blaj).
3. n punctul '''Iepad'' situat la cea. 500 m. de localitate, s-a descoperit un topor de
din andezit cu amfibolit, ce se n cpoca bronzului (col. generale din
localitate).
4. Din puncte topografice neprecizate provine o de calcedoniu din epoca
(Mz. Blaj, 1259 b) un topor de bazatt perforat ce se n neol iticu1trziu
(Mz. Blaj, 1256).
63
1. M. C. Apufllm. 16. 1978. 14 (il).
2-4. C. TataL Apufum. Il. 1973. 693-695. nr. 2. 697. nr. 1. 699 (il).
27. BUCERDEA (Bucerdea Ighiu.
1. Pe dealul la locul numit cu prilejul unor pomi, a
fost o una din epoca bronzului, culturii
Wietenberg. este pe terase cuprinde o mare pe ambele maluri
ale Materialul. ree.oltat '
compune dm fragmente ceramlce un varf
de lance din bronz.
2. n punctul numit "Fntna
s-a descoperit ceram culturi i
(Mz. Alba Iulia).
3. din epoca s-au
cu Leg XII:l Gemina
(e'IL, Il 8064, 12608), lTIai lllulte
printre care doi lei funerari, o
(ClL, III, 1149) printre
ile de la Apulzall, dar lTIai probabi I
la Bucerdea.
4. Din puncte topografice nepre-
cizate provin: a) un celt de bronz de tip
(Ha) descoperit n 1983
Alba Iulia, inv. P. b) un denar rornan imperial de la Hadrian (Mz. Aiud).
1. D, Popescu. Rev...\fu::. 1. 2. 1964. 19 L sefi'. 15. 1964, 556.
2. Informatie 1. Aldea.
3. C. Goos. Chronik. 68: G. Teglas. ..lE:\!. 16. 1893.225: ido Klio. 10.1910.504: B. Cserni. AFAt. 2/
1. 14L 476. 539: TIR.L 34. 41; D. Tudor. 178: V. Wollmann. 6.1969.533535 (il).
4. a) 1. b) InforJnatie M. Takacs,
28. BUCIUM.
1. Pe dealul "Vulcoi" s-au patru inele de de aur din epoca bronzului
(Mz. Viena). M. Roska descoperirea s-a aici nu la Vulcoi -
cum este n
2. n partea de nord a cOITIunei s-a aflat un tezaur compus din lTIai multe monede
din 'Thasos, epocii Latene.
3. n zona de la S SE de Bucium se ilnportante urme ale
aurului, civile necropole ale minerilor din epoca (v. in masivul
muntos dintre bazinul Ampoiului al (Valea Abruzelului), n preajlna pe
64
Inuntele Corabia (1351 m.), au fost identificate explorate resturile Ininiere,
nlormintele minerilor. a) Pe muntele Corabia sunt clar vizibile locurile
miniere sub de mari cu dimensiunile de ]00 X20 fi, adnci de
20 m., doline, de nl inereu insuficient exploatate. urme de un rezervor de
pentru aurului, un canal ce conducea apa din vrful dealului la poale, unde se
extragerea minereului. n minele de aici s-ar fi aflat cteva de lut cu
Tot aici s-a o de argint de la Filip II al Macedoniei. precum alte urme
considerate ca fiind de b) La mina VulcoL de ia poalele 111untelui
Corabia, era cu minerilor, unde s-au aflat mai multe obiecte antice,
unelte, ntre care cteva pive pentru zdrobirea minereului, un altar de cu
dedicat lui Zeus Kinlistenos. de Myron, miner sau al serviciului
tninelor, un IIL 8076, 15): c) Mai Inulte morminte tUl11ulare.
se pe dealurile PodurL n itnediata apropiere a Inuntelui
Corabia. tumulilor este n medie de 1 iar n medie, de 6 m.
ntre turnuli 3-4 n1. s-au executat de B. Lukacs n 1878-9 (doi tUlnuli). G. -regls
n 1885 (42 tumuli) O. Floca n 1938 tumuli). TU111ulii ITIorminte de
oasele calcinate, Cll s-au n gropi
patrulatere. in tnedie ]&60 X 0.60 In.. orientate cu regularitate pe E-V.
gropilor sunt uneori la incinerarea s-a pe loc. n
sau deasupra ei. n cteva cazuri arderea s-a la lIs1rinzlJn. Unii tumuli sunt
la cu un cerc de pietre. n cazuri s-a putut stabili Inortului
pe rug, anulne cu capu1spre V. InventaruI funerar cuprindea ceranl din ulcioare.
uleele, vase mari numa.i in fragmente), unele cu (FAOR ==-
CIL, 8076,. 14), din terra sigillata. apoi fragn1ente de din
piroane cuie de fier, fibule, o de metal, obiecte de os etc.
In din mantaua tumulilor s-au pietre lucrate, cu figuri n reHef (stele
tlledaIioane funerare), precum un fraglnent de (e'lL, J] 1. 78'3 1). Se
anlntesc monede de la Traian, Hadrian Antoninus Pius. Mormintele de
rninerilor, n majoritate illiri dalmatini. 1n regiune s-au descoperit
ITIonninte de cu cutii de sistemul roman d) Drumul
rOITIan identificat n cteva locuri la Bucium pe muntele Corabia (pe coasta de S): e) Pe
dealul Negrileasa, la Ede Corabia, s-a descoperit n anii un mare tezaur ITIOnetar,
din care Lukacs poseda opt piese, dintre anii 116-167 e.n.; restuJ s-a pe la
particulari.
1. C. Goos. Chronik. 2. 62: ido A"SL. 14. 1878. G. Tegls. OTTE. 12. 1887.303: ido Al". 12. 1892.
J. Ilall'lpel. Bron=kor. 2. 171: B. Mitrea. Dacia. 1937-40. 147-54. )57 (il): M. Roska. Rep. 308. nr. 101-
102.
2. G. Teglas. UR. 9. 1889.325.332: M. Roska. Rep. 50. nr. 217: 1. Glodariu. RCD. 262.
3. a) M. J. Ackner. JICC. 1. 1856. 131: O. Gohl. NK. 21-22. 1922-3,3-12: V. Chrislescll. ee..
19-20; C. Daicovicu. RT. 6. t 940. 32: B. Mitrca. EDR. 10. )945. 32: C. Preda. sef r. 7. 1956. 276:
R. Vulpe: b) G. Tegs. AE,\I. 1L 1887.238: ido O1'TE'. 12. 1887.76: ido Ul? 9. 1889.262.325: ido AK. 14.
1890. 110: id. Fldll\b=l. 20. 1890. 183-4: 22. 1892. 82-6: ido lIunyad\'mlnrl. 1. 167: K. Hcrepey. AFJ/. 2/1.
120: S. Papp. BKL. 41. 1908. 604-13: C. Daicovidu. Dacia. 7-8. 1937-40. 30 L ido RT 6. 1940. 32: B.
\1itrea. EDR. 10. 1945.32: c) B. Luk,ks. At. 13. 1879. 14-19.350-5: K. Torm3. AE. 14. 1880. 1147: G.
Tegls. Aronybanys=ol. 1. 44-50: 2. 28: ido URa 9. 1889. 332: ido HTRTE. 6. 1889-90. 111-13 1. r34: 7. 1891-
l)2. 28.32-34: ido Fdldt!\ij:/. 20. J890. 182-7: ido AK. 16. 1891. 1-44: ido AE. 13. 1893. 140.408-412: ido BKL
65
35, 38, 1905, 224-9; 42. 1909, 484-8; 45, 1912, 204-5 J. Jung, Fasten, 161-2: O. Floea, A/Se, 3,
1936-40, 160-173 (il); C. Daicoviciu, A/se, 3, 1936-40, 230; O. Flaca, Sargelia, 2, 194 L 91-105 (il); M.
Roska, Rep, 309, nr. 6; lstRom. 1 392; D. Protase. Dacia. 6, 1962, D. Tudor. 185, 196.
M. Macrea. d) G. BKL, 38, 1905.224; e) G. AK, 16. 1890.40; ido Aranybdnyaszar,
1, 48-49; id, BKL, 45. 1912, 227-238.
CACOVA, azi Livezile, vezi acolo.
29. corn.
/

{
\
1
:f
,'q"

i ,-'"'"""
;' /" \.--\
\,.......... 1 ,

'7' -t
':'
(_1
... "
I
/ .630
I !
I
i
)
"
\
'. N , ....
'\.J J (f\

1. Pe t.'Vrful s-a identificat o din perioada de trecere de la eneolitic
la epoca bronzului culturii este n parte de eroziuni.
2. Pe un mamelon izolat numit Heetate", situat la 2 krn. sud de sat (pe malul stng
al Frumoasei, ntre valea Prul Rpii), s-a descoperit o cetate cu
ziduri din la 6] Om. altitudine. Ea este ntr-o
deasupra
sistematice n anii] 939, 1942,
1954 (M. Macrea 1. Berciu); 1965-
1968 (H. Daicoviciu colectivul);
1982-] 983 (H. Daicoviciu, 1. Glodariu,
V. Moga). Platoul de dimensiuni
reduse, este de
56 m. lungime 42 m. n
interiorul s-a descoperit un turn-
de 9,50 x 9,50 ITI., ale
ziduri 1,73 In. grosilne
avnd paralnente de blocuri
de 'Turnul
n incomplet de 48 x 24
x 8-9 cm. a fost cu
Pe unul dintre blocuri s-a descoperit ,j, _\
litera C. Drunlul de acces a fost barat '.:, \. \
,"- c \
cu un valuri de ' .. ",
Valul exterior are n spatele lui un
mai mare, rezultat din excavarea
necesar valului in-
terior. Intrarea n cetate se pe
latura de nord-vest printr-un turn inte-
rior cu trei laturi, cea de a patra o
constituind-o zidul de Cu 0)80 J' ... , .
v.
ocazia s-a descoperit o mare
cantitate de materiale arheologice ce se
n Mz. Alba Iulia. Au fost
66
28 de monede ncepnd cu doi denari republicani romani din a
a sec. fI .e.n. tetninnd cu un denar de )a Augustus din anul 14 Le.n. Printre descoperiri
o mare cantitate de cu tnna sau la apoi unelte de fier:
seceri, fiare de securi, ciocane, furci, foarfeci, cuie, verigi, chei
balamale de anne: scurte, vrfuri de lance de podoabe de bronz sau de
argint: inele, fibule, importuri etc. Pe baza descoperirilor se presupune cetatea
a fost pe vremea lui Burebista, ea parte din centura
apere complexul din a fost n cel de-al doilea daca-
roman din anul 106. Din nu se mai nici o de locuire. n ]979 s-
a descoperit n preajma zidului de o de calcar ce a unui sanctuar. n
anii 1982-1983 1. Glodariu V. Moga au ntreprins noi arheologice de control,
care au dus la identificarea a sanctuare de (distruse) a unuia cu stlpi de
lemn.
3. n punctul situat a fortuit un de
unelte dacice din fier pentru de plug 7 seceri). Locul se
nu departe de poalele dealului pe care se cetatea
I. l. Aldea.
2. G. Tegls. AE. 12.1892.405; 1. Halavats. AE. 26, ]906,355: id, AE. 35, 1915,374: 1. Bercu.
Transilvania. JO. 1944. J34; C. Daicoviciu. TransAnt. 67. n. 2. 68 70. n. 2; ido ISIRom. 1. 1960. 275: C.
Daicoviciu . AI. Ferencz. 115-116: C. Daicoviciu - H. Daicoviciu. Sarmizegetusa. 10: I. H.
6,3-4, 1955. 140. nr. 18; id, Ceramica. 257. nf. 53 (il); 1. Berciu, AI. Popa. SC/V. 14, 1. 1963. 157,
n. 5. 158-159; M. Macrea. I. H. Acta,\IN. 1. 1964.352; M. Macrea. 1. Berciu, Dacia_ 9. 1965.201-231
(il): M. Macrea. dacice. 9
M
23 (il): 1. Glodariu, M. Cmpeanu, SeIV. 17. 1. t 966.25: SCiV. 19.4. 1968.
684: H. Daicoviciu, ActaAl/v', 5,1968.53; se/v. 20. 3. IC)69, 48], Dacia, 13,1969,516; 1. 8erciu. V. Tv1oga,
Crisia. 1. J972.66-68; V. Pavel 1. Berciu. Studii Sibiu, 18; I. Glodariu. RCD. 235. Of. 7,245.
n. 4; id, Arhitectura dacilor. 1983.84-87; L Glodariu. V. Moga, Cetatea de la
1989; V. Moga.
3. V. Moga, Ephemeris JVapocensis. 2. 1992.37-38.
30. (Captalan), corn.
Pe teritoriul satului, topografice, se a) unnele unei
culturii (Mz. Aiud, 1640..47); b) topoare de
culturii c) o (MIC, 45); d) s-au semnalat descoperiri monetare
romane (imperiale 7).
a-c) K. Herepey, AFM. 2/1. 52; M. Roska, K6zl. 1. 1941,69: ido Rep, 163-64, nf. 101; 8. Cserni. AFA{
2/),141,545; C. Preda, MGD. 433. nr. 10; d) 1. Glodaru. ReD. 279. nr. 63.
31.
1. Pe terasele din preajma satului se mai multe
preistorice, alte De pe una din aceste terase, cu de tip provine
o de lut ars cu semne grafice.
67
2. Pe dealul la 2,5 klTI E de
sat, se o de terase CI'
amenajate culturii n care
a efectuat cteva sondaje S. (Mz.
Aiud, 895-1003, 4380-4489; MIC rv1z. Alba
Iulia). '
3. La poalele spre SV, se
cteva movile ce par artificiale.
4. O se pe ':=l t H" '14'1' 1ti ( r GZLLf ''W '>
I r. I n I I Il 7 ?' /././ 7
vrful
5. Din puncte neprecizate de pe
teritoriul satului provin: a) o de serpentin;
b) un pumnal de cu mner perforat o
de de bronz (toate trei n Mz.
Aiud); c) au fost semnalate unne romane
eu obiecte preistorice.
1. G. orrE. 12. 1887.81-82; N. Vlassa,
ActaAll'v
r
, 7. 1970, 22 (il); ido Apulum. 9. 197 L 43.
2. K. Herepey, AFM. 2/1. 38-39, 52; G. OlTE. 12. 1887,81-82; M. Wosinszky. E7TK, 20,
1904.28. 31 (il): 1. Urme. 23: H. Schroller. SI,lI.K=. 74: M. Roska, Ko=lDebr. 1939.2. 10; D. Berciu.
R.Arhivelor, S. 1. 1942. 31; M. 1. 1941. 67; ido Rep. 152. nr. 29; V. Marisia. 5. 1975.33;
6.1976,28 (il); 9.1979,31-32 (il); S. SI. lam. 13,1967.157-165.
3. H. Ciugudean.
4. M. Wosinszky. ElTK, 20. 1904. 28.31 (il); D, Popescu. SCI1 '. 15. 1964, 555.
5. a) G. Teglas. ani', 12, 1887. 16: l. Rep. 451; M, Roska. F..ep. 152. nr. 39; K. Herepey.
AFM, 2/1. 86 (il): c) G. alTE. 12. 1887, 81.
32. CENADE.
1. Din diferite puncte ("Capul Dealului", "Ocoale", "Valea Tapului",
de pe teritoriul se unne neolitice Hallstatt,
Latene, De ceramica de cu mna
Se presupune unei dacice de
De pe teritoriul se un dupondius de la Nerva (Mz.

2. Din hotarul comunei, spre provine o de un vas
mare de (nalt de 32 em., cu de Il em.) descoperit n anul] 857.
o probabil Ackner n sa.
1. 1. Mitrofan. ActaAlN, 9. 1972. 145; M. G, Togan. ActalUP, 2. 1978. 48-49; E.
19,
2. F. Kenner, AOG. 24. 1860.397; C. Gouss. Chronik. 309; B. Cserni. AFi\4. 2/1. 141. 550; M. J.
Ackner, A1"SL, 4. 1, 1851. 27; TIR,L 32.
68
33. MARE, corn.
1. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) o mare de iaspis
verde nchis, de un topor de fragmentar, ambele datnd din
neolitic (Mz. Sibiu, inv. nr. 16, 89); b) unne arheologice dacice, alte
2. n punctul numit "Capul dealului", situat la 200 m. de sat, a fost aflat un topor de
andezit, (Mz. Blaj, 1305).
3. n punctul numit "Groapa Popii" s-au aflat incidenta), n anii 1963-1964, trei
vase mari de lut, din care au ajuns la Mz. Blaj.
1. a) M. J. Ackner, MCC, 1, 1856, 132; C. Gooss, Chronik, 2, 17: A. Koch, ErdMuzEvk. 5,'1876, 130;
8. Kuzsinszky. AE. 8, 1888. 244 (il); M. Roska. Rep, 151, nf. 25; b) B. Cserni, AF',\1. 2/1. 120; I. H.
Ceramica, 257. nr. 63.
2. C. TataL Apulum. 1L ]973.699 (il).
3. AI. Popa.
34. MIC, c.om.
1. n albia pruJui care trece prin sat s-a un topor plat de
2. Pe teritoriul satului se nici un fel de o
din a doua a fierului.
1. C. Gooss, Chronik. 217; G. Tocilescu, Dacia. 780; B. Cserni, AFM. 2/1. I.
30; 1. Rep. ]45;M. Roska. K6zl. 1. 1941. 61 D. Berciu. R. Arhivelor, 5, 1, 1942. 33.
2. B. Cserni, AFA1. 2/1. )20; E. Orosz, At. 22. ]902. 177,
35. CERU
a) topografice sunt fragmente ceramice culturii
Wietenberg epocii romane Sabin Olea din Cib - sat).
b) Pe dealul numit "Valea Mare" au fost topoare din bronz.
a) AI. Popa, Apulum. 4. 1961,269.
b) Ibidem, 269, 271 (il).
36. CETATEA DE
1. Sunt ca provenind de pe teritoriul satului, alte precizare: a) un
topor de eneolitic de cu (Mz. Aiud); b) trei topoare
eneolitice de cu n cruce, provenind probabil 'din descoperire (unul
n MIC, celelalte n Mz. Aiud). .
2. n punctul numit "Calea Popii" au fost descoperite fragmente ceramice
unei precum fragmente din faza l-a a culturii
69
3. n anul 1964 a fost descoperit un depozit de bronzuri care a fost recuperat n
ntregime (Mz. n locul
lo4
Sub la 3,5 krn. sud-est de sat la 100-150
m. de locul descoperirii se o Depozitul se n Hallstatt
Al.
4. Pe malul drept al Trnavei, pe "Coasta sau este
un val de considerat ca un castru roman. arheologice ale
Mz. Alba Iulia din anii 1970 1973 au dovedit aici a existat o de cu
valuri pe latura de V-SV. Incinta are 108 x 97 m. au scos la
fragmente ceramice unei locuiri temporare. n ceea ce
au fost precizate faze de construire folosire a acesteia: o
prin fragmente ceramice, o fragmente de de etc., cu un singur
val faza a II-a -de cnd s-a construit un al doilea val A fost
scurt timp. Ambele faze au ncetat n urma unor puternice incendii. n interiorul
incintei au fost descoperite vetre deschise, iar pe latura de nord un bordei, val (Mz.
Alba Iulia).
\
", I/@
, ..
.. /
de Balta
5. o (CIL, III, 7727) se la biserica
Monumentele epigrafice scu]pturale cu ocazia bisericii reformate au
fost aduse din parte.
6. La Mz. se o de bronz de la Constantin II, ntr-o
n punctul
7. Pe teritoriul satului s-a cu ocazia unui mormnt, o de lut din
sec. XI (Mz. Aiud).
8. In biserica cele turnuri de V (legate ulterior prin ziduri ntr-un
singur bloc) romanicului trziu, a doua a sec. XIII. Remarcabile sunt
ferestrele tripartite cu colonete coronamente triunghiulare, executate cu n
70
jurul bisericii a fost o cu Materiale ceranlice din sec.
XII-XIII.
9. Mai jos de sat, pe n1alul stng al Trnavei Mici, n era semnalat mai
demult o de De fapt este vorba de urmele medievale.
Atestarea din t 197 se credeJTI, la dinjurul bisericii refonnate
(vezi pct. 8). le arheologice din anii 1969, 1971 1973 efectuate de rv1z. Alba
Iulia, au scos la urmeie ntre sec. XIII-XVI, cu faze
de prima, cu donjon patrulater, val: cea de a doua, cu
de cetate a fost n sec. XV, lui cel
Mare (Mz, Alba Iulia).
1. a) M. Roska. 1\6::/. L 1941. 65 ido Rep. 144. nr. 34 J : h) M. Roska. Koz/. 2. 1942.40. nf 99 (il): ido
Rep. 144. nr. 341.
2. 1. Al. Aldea.
3. V. Pepelea. ActaAIN. 10. 1973, (il); T. Soroceallu. M. rstrate, SICoJn. 19.1975.21.
4. A. Ruday. Dolg. 3. 1912.82: 4. 1913. 100-101 (il); V. Christescu. ISI. mii. ]20: C Daicoviciu.
Dacia. 7-8. 1937-1940. 321; inf. Gh. Anghel 1.
5. J. Jung. Fasten. 153: TIR.L 35. D. Tudor. 173.
6. C. Preda. scn>1. 26. 4. 1975.462: E. colah.. SI('OI11. 18. 1974. 136,
7. K. Horedt, SCI1'. 2. 1951. 195.
8. L. Kelcnlen. /'.4iiveszeti S=alon. Cluj. 3. 1928. fase. 3 (il); V IAF. 85.
9. L. Kovri. Erd.reg. 83-84: l. Rep. 147: K. Horedt. Contributii. 1]9; V. JAF. 85.
265: Gh. Anghel. 88-94 (l).
37. CETEA, corn. Galda de Jos.
1. n locuri neprecizate de pe teritoriul satului s-au a) fragmente ceralnice
eneolitice pictate de tip (materia.) n MIC, 1207-1327, b) topoare de
patru vrfuri de din epoca (Mz. Aiud Tg. ceafa unui
topor de din (MIC, 34), precum obiecte de os de
c) fraglnente ceramice vase intregi culturilor Wietenberg.
provenind probabil dintr-una din amintite mai jos (Mz. Deva, 5870-5905; Mz.
Aiud, MIC, 12071327; 1757-1766,2061-73; 2074-2112; 1. 3024; 3040; V. 9972-
74; Mz. Budapesta); d) o de aur din Bronz D - HalJstatt A (MIR, 1943/438"); e)
diferite obiecte de bronz datate n Hallstatt B1: un topor de cu disc (Mz. Sibiu, 106/
1209-1947), o fraglnentul unei unelte, turte de cositor de o
lance de bronz, trei celturi, o o fibu ac, un fragment de un
fragment dintr-o (MIC, 1328-1335); f) un vrf de de bronz de tip scitic
(Mz. Aiud, 2631); g) pietre de de bazalt spongios, un obiect pentru decorat cu
cercuri duble concetrice, fragmente ceramice lucrate cu roata, datnd din a doua a
fierului (Mz. Aiud); un topor de gresie cu de trei pietre pentru
de patru prsnele de lut, obiecte de patru fragmente de de
fier fragmente ceramice, fragmente de fibuJe de bronz (donate la ]898 MNA de
prof. Min. ]nstr. PubI., Dir. II, dos. 38/1898, f. 14); h) un ciocan de spart,
o gresie de resturi ceramice din diferite epoci, cercei de bronz cu o de
o de bronz, un de fier, vrfuri de din fiei, un vrf de
71
lance, datnd din epoca fierului (MIR, dos. nr. 34,143); ]9 monede
romane consulare de argint, trei monede de la C. lulius Caesar, o de la Octavianus
Augustus monede imperiale romane (MI R, un vas de lut dintr-
o
2. La NV de sat, pe dealul se urme slabe de
culturii
3. Pe un bot de deal dominant, ntre satele Cetea Benic, pe partea a
Cetei, deasupra "Viilor n locul "'Glimeia", se o din vreme,
culturii
4. La SV de sat, pe o "Petriceaua", de tip.
5. La V de sat, pe o cu numele s-a constatat o
Tot aici se mai tumuli dintr-o Unii din ei au fost
prin clandestine, ale rezultate nu se cunosc.
6. La se o de datnd din eneolitic n epoca
Acest loc se pe partea a Cetei, la cca 3 krn. de sat, dominat de
trei stnci de calcar numite: perfect nchis din trei de
aceste stnci mari de Mic", "Dealul Colacului", cu o
la S, spre valea Cetei, unde apa prului o n
este sub nUJnele: Romane", 'Cascade".
sistematice au fost executate aici de J. F. Neigebaur, K. Torma, K. Herepey, 1. D. Berciu,
l. Glodariu V. Moga. Cu ocazia lor s-au putut constata urme de locuire mai mult sau mai
consistente culturii bronzului timpuriu, culturii Wietenberg,
perioadei Hallstatt Latene epocii romane. Locuirii preistorice i fragmente
ceramice, un topor de cupru cu dispuse patru vrfuri de de trei
de fragnlentele unei turte de cupru brut, un tipar de turnat (o parte din
material n Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud, 2443-3054, 4255-4379), iar din lui K.
Torma n MIC, 1207-1327, 1757-67. Se tot de aici ar proveni: o de
bronz, un topor de un tipar de turnat, fragmentul unei seceri de bronz fragnlentu 1
unui torques de bronz. Din stratul dacic de la provin: la
cu mna, apoi un mner de tler ncovoiat, o mnerul de bronz al unui de
fier, vrful unei un o secure, o un un toate din tler o
de bronz de tip Latene III, o de bronz din sec. I precum , probabil,
de tetradrahme din Thasos, nlonede romane consulare, n monede
de la C. Iulius Caesar Octavianus Augustus (material n MIC, IV. 2106; MNA, 1886, nr.
34, 143 Mz. Aiud). din epoca cu bogat material arheologic se
peste de Cu ocazia arheologice s-au
observat de ziduri de un cimitir; de aici sunt lnajoritatea materialelor
ron1ane cunoscute de la Cetea: de tip comun terra sigil/ata, unelte de bronz
fier che cuie, vase etc.), piese de (fibule, le, verigi
etc.), (Mz. Alba Iulia, Mz. Aiud, 2594-9,2602-4,2606,2608,2612-8,2620,2624-
7,2633-9,2648-51.2944,2953,2959,2961,3270,3285,3301,4302,4360,4362,4372).
In stratul superior s-au fragmente ceramice din epoca
7. Pe locul numit "'La Ticuiata" se tumuli cu manta de
sau integral n 1985 H. Ciugudean a recuperat din periferia a uneia dintre
72
11. Pe Colacului" s-au aflat incidental de bronz de tip scitic.
12. Pe vatra satului actual au fost adunate mai n1ulte tnonede ronlane inlperia!e (a.
1887): patru de argint de la Anton inus Pius, una de bronz. una de argint de la Faustina.
una de bronz, una de argint de la Valerian
1
una de bronz de 'Theodosius (MIR).
13" Fragtncnte ceraJnice feudal tilnpurii (sec. MIC. i 351. 1358, Mz,
A 2928), vrfuri de lamc de de flec care ar putea de aselnenea
epocii feudale (fvlz. Aiud).
1. a) Roska. K(j::J 3. 1943. 64-9: b) S. Fcnichel. AE. i 1. IR91. 68. n. l; rv1. Roska, K::/. L 1941.
54-6 (il): ido Rep. 54-5, nL 9 (il); c) K. Hcrepcy. AFA{ 2/1. 81. 82.91 (il}: H. Schmidt. ZIE. 35, 1903. ! 46 (il);
!'v1. \Vosinszky. 20. 1904. 29 (il); A. Ci. \Vlkc. Zff;. 3R. 1906. 16 (il); H. Schrollcr. St.lI, 1\:;, 74: M.
Roska. Rep, 556, nr. 9; V 4. 1967,350: d) rv1. Roska. Dolg. 6. 191). 12: D. Popescu. ,Haterhl/c.
2, 1956. 212 (il); J\t1. Rusu. ActU1H,V. 9. 1972.45: e) G. Teglas. AE. 12. 1892.406: K. Herepcy. AF,\1. 2/1. R6
(il): M. Roska. Rep. p. 54. nr. 9: f\1. Rusu. Dacia, 7, 1963.208. nr. 9; id, Apu/ufJ1. 6. 1967.88. n. 8: M. Petrcsctl-
DBR. 127-1 f) M. Roska. ESA. II. 1937, 194; id. Rep. 55-6. nr. 9; D. Popescu, SC/V 9. 1958.
73
12: y;. Vasilic\. 144. nr. 21: g) P. Rcincckc. Jlcnl1:, 70; G. Tcg.I{!s. 12. r\1.
Roska. Rep. nr. 9: K. 1ioredt. Omagiu 346-7 (il); 11) Roska. Rep. 54-5). nr. 0; C. Prcdn.
self'. L -L 1975. K. HorcJt, 2 L D. Protas<:. r JJ7tinuilufca. 162.
25. D. L Berciu. Apu/um. 2. 1943-45. 22. 23: ido RT. 10. 1944. 133.
6. J. F. Dac/en. 170-71: fv1. J. Ackner. .ICC. L856. 2I; 2.1857. g7: C. Gooss. C!Jronik.
216: K. Torma. Erd/\hi=. 1X79. 32: G. Tcglas. 12. 1 79-81: iJ. 8, i gX8. 93 (lI). 122: id. S=icadok.
27. i R93. 596: J. Halnpd. E17"1\'. 16.1893.19 (il): ido Bron=k6r. 2. 20: 3.5 L K. IIerepey. 2/1. 36-7.77.
80. 86. 99. 120. 149-50. 540. 553-, B. Posta. (rtmutaI6. 25. 32: E. Vulpe. [D/? 4. 1930. 205; 1-1. Schroller.
St.u. Kz. 66. 67: I. Berciu. Apulum. 1. 1939-42. 2; I. D. Berciu. Apulum. 2. 1943-45. 23. 24. 74; D.
Popescu. Bron=e=eil. 29. 37 n. 4 B. Mitrea. EDR. 10. 1945. 110: D. Bcrciu. se/v. L 1950. 61; 1. It
6. 3-4. 1955. 140: ido Dacia. }O. 1966. 330; ido Ceramica. 257. nr. 61; A. Vulpe. E. Tudor.
se/v. 21. 1970.423; l. Glodariu. Ren. 235. nr. 9.262.280. nr. 71: D. Protase. Continuitatea, H.
Apulum. 16. 1978. 45. 48 (il),
7. H. Ciugudean. Apulum. 26. 1990. 69 (ii).
8. K. Herepey. AF.",4. 2/1. 39-40,
9. D. 1. Bcrciu. Apulul11. 2, 1943-1945. 22.
10. K. Hcrepey, AF/lif. 2/1.52.54.55 (il). (il); O. Helm. ZJE. 27. 1895.762-68: M. Roska. Rep.
54-55. nr. 9: D. I. Berciu. Api/fum. 2. 1943-45. 2J: M. Rusu. Dacia. 7. 1963.208: M.
DBR. 127-128 (il):
Il. 1. H.
12. I. [)os;\fXA. 1887. 11r. 39. 85: K. Horcdt. 31: M. Macrea. IS1Rom. L 1960.
621. 625: M. Macrea. {'iata. 472. 48!: D. Protase. Continuitalea, 162; D. Tudor. 179: T/R. L 34.46: C.
Preda, SeIr ".'1. 26.4. \975.462.
38. CIB (CIBU), corn. Mare.
1. La cea. 1kln. S-SE de sat s-a un fragnlent de topor de diabaz, probabil de la
nceputul epocii bronzului (MIR).
2. Pe s-a o din (col. S. Olea).
3. Pe locul nUll1it Bobului" s-a un topor de (col. S. ()lea, 77).
4. Dintr-un loc neprecizat provine un topor de (col. S. Olea, 8).
5. Pe locul nUll1it 'Valea s-au topoare (col. S. Olea, 91, 378) din
epoca bronzu1ui.
6. Pe locul "Grui lung" s-a o de (col S. Olea).
7. Pe cuIJnea ce hotarul dintre Zlatna, la N de sat, s-a descoperit un
fragnlent de de tare, verde, lustruit, datnd de la nceputul epocii bronzului
(col. bisericii din Cib).
8. La SV de sat, spre A.rdeu, pe o s-a constatat
despre care nu se dau preciziuni.
9. La S de sat, spre prin sec. XVIII s-a un cilnitir din epoca
lipsesc.
10. n pe s-au resturi CeralTI ice
despre care nu se dau preciziuni.
11. t\1 ine le de aur de aiei au fost exploatate n epoca s-ar fi unelte
de ITI inerit.
12. n hotarul satului, pe locul s-au vase din epoca
(col. S. Olea).
13. La 3 kITI. S de sat se Cib-Chei, pe locul s-au vase
74
romane.
14. n Cibului" anume in cu trei se un nivel de locuire
suprapus de altui feudal (sec. XII-XIII).
15. Dintr-un loc neprecizat provine un fraglnentar un fragnlent de
din epoca (col S. Olea).
16. Obiecte romane etc.) adunate de preotul din Cib sunt din
mprejurimile dar mai ales de la Zlatna (vezi Zlatna).
1. M. Ilie.
2-6. AI. Popa. .ApululJl. 4. 196 L 269.
7. R. Vulpe.
8-10. G Hun}'ud"mTrt. 1.14: ido 6. 1889-90. 115; t\1. Roska. Rep. 56. nr. 17.
11. M. J. Ackncr. JCC. 1856" 16: E. A. Bielz. JSKr". 19.1899.39: TfR.L 34. 46; D. Tudor. 189.
12-13-16. AI Popa. Apulwn. 4. 1961. 271.
14. H, Ciugudcan.
39. cOln
1. Pe vrful de pe dealul cota 527, s-au fragmente
ceramice o de probabil, culturii din faza
de trecere spre epoca bronzului. Pe vrf se o de
care nu s-a putut confinna cu ocazia trasre n 1969 de L \Vinkler.
2. La extremitatea a satului, pe locul numit pc rnalul stng al
prului n dreptul bornelor de hotar nr. 12 13 se o
S-au aici, pe numeroase fragmente ceramice, topoare de de
bronz. precunl o de bronz cu incizii transversale, de fier, un frag-
rncnt de de o de reprezentnd un leu o
de bronz Mz. Aiud).
n arheologice din 1969-1973 (1. \Vinkler calab.) s-a un bogat
Jnaterial ceramic apar- .-- -:;r-- -
culturilor semna-
late prin descoperiri n-
precum
fraglnente ceraln ice apar-
culturilor
Schneckenberg.
l-Iallstatt B C (cultura
Basarabi). n epoca hall-
terasa
a fost mai intens
S-a descoperit o ce
cera-
111 din sec. II 1-1
Le.n. va
continua n epoca
75
cnd va o mare dezvoltare. n epoca a existat aici un vietis daco.. roman
cu semibordeie n primul nivel, iar n nivelul II, de cu
n tehnica zidului sec, de brne de Pe nUlneroase fragmente
de sau cu (provenite din vase de uz casnic)
cteva terra sigil/ata, s-au de asemenea unelte de fier, un vrf de un
stilus de os o din seria celor emise de Marcus Antonius cu emblelTIa legiunilor
(un sestertius de la Traian afost Un restrns de fraglnente ceralnice
din sec. IV. n sec. VII a existat aici un cimitir avar, din care s.. au dezvelit 6
morminte, iar n sec. VI 1l .. [X, o prin trei cuptoare de fraglnente
fragmente de cazane de lut din sec. XI-XII (Mz. Aiud, MIC Mz.
Alba Iulia).
3. n punctul lui situat la sud-vest de s-a descoperit
cu mna un fragnlent lucrat cu roata.
1. r. Teglas. AE. 3L 1911,370; seIr'. 21. 1970.498. nr. 43.
2. G. Teglas. OTTE. 12, 1887.83: M. Agyagm. lY: K. Herepey. AFi\:!. 2/1. 52: l. Teglas.
At. 3L 1911. 369-70: l. i<.ep. 166: M. Roska. Ko=l. 1. 1941. 56: ido Rep. 55. nr. 11 K. Horedt. Dacia.
4. 1960. 1L nr. J5: l1R.L 34. 47; D. Tudor. 207: SClr. 2L }970. 498. 43: Dacia. J4. 1970.437; 15.
!97 L 368: 1. Winkler-Gh. Eirene. 12, 1975. 593-600: H. Ciugudean. Apulum. 14. 1976. 14; 1. Winkler.
T\1. Takacs, Gh. AclaA;fA
r
14. 1977. 269-276: 15. 1978. 263-272; iet. Aplill/m. 17. 1979. 129-13 I. 13 S-
IqO (il); P. Gcoroceanu col., ActaJ..flV'. 14. 1977.285-290; 1. \Vinkler, M. Apll/um. 18. }980.23-59
(il); H. Ciugudean, PZ. 61. 1. 1991. 107 (il).
3. l. Winkler. IVl. Takacs. Gh. . .. 1pulum. 17. 1979. 131-135 (il).
CIOARA, azi Vezi acolo.
40. CISTEI, C0l11
Popa.
111 fa fIn i AI.
t;
76

).lclD.
"Y '., '.
,233,6
1
'... .. J '"
\
\ \\i
I
41. CISTEIUDE sat Ocna
1. Pe rnalul n dreptul de cale se o
culturii (material la Inst. de Mineralogie al Univ. Cluj-Napoca).
,A ici s-au descoperit: ceraJTI unelte de os oase de anilnaie.
2. n lui rVlacarie rreodor s-a descoperit incidental, n un
curb din bronz (eventual fragJnent de Br. O - I-Ia. A ?) n Mz. Aiud.
LA. Koch ErdJ!lI::.Evk. 4. 1877.132: M. Roska. Kd::.l. L 1941. 67; ido Rep. 151. nr. 26.
2. IVi. TakaLs.
CIUFUD, azi Izvoarele, localitate a Blaj, vezi Izvoarele.
42. CfUGLJD, a 111unicip. Alba Iulia.
1. Pe tnalu! stng al mai sus de podul plutitor, pe locui "Gornet';, a fost
descoperit tnaterial arheoiogic hallstattian. roman din secolele Xl-XIi (MIC Mz. Alba
Iulia).
2. Pe locul lui Bran" s-a din secolele I Le.n. - 1e.n.
(Mz. AJba Iulia, 6139-6145).
3. n zona "Carierei de se o in diverse epoci, straturile
suprapuse de locuire fiind vizibile n carierei. De aici provine Latene
precul11 o statuie de calcar a zeului Jupiter (i\1z, Alba (ulia).
1. Studii. 2.1949.144: Seir'. 1. 1. 1950. 126; 1. Nestor. R.Rown., 4. 1950.44; K. Horedt. SClr. 2.2.
1951. 196: ido Ala/eriale. 1. 1952. 814: ido 5'argetia. 3. 1956. 115: 1. Bcrciu. i\laleriale. 4. 1957.350-357 (il);
P. Diaconu. se/I". 7. 1956.426; 1. Fodor. AE. 102. 1975.254 (il).
2. L 1-1. Ceramica. 259. nr. 77 (il).
3. H. Ciug.udean.
77
43. CIUGUDU DE JOS, corn Unirea.
Pe locul Hrtioi", intre satele Ciugudu de Jos Ciugudu de Sus, s-a
descoperit o greutate de de ?) un fragment de (Mz.
Aiud).
M. Takacs.
44. CIUGUDU DE SUS, corn. Unirea.
1. ntre Ciugudu de Sus Ciugudu de Jos, ia locul numit se
fragmente ceramice, ntre care unele ornamentate, probabil preistorice; s-a un
pinten datnd, probabi I din epoca
2. La de jos al satului Ciugudu de Sus, s-a cu prilejul unei
fntni, un vas grosolan, lucrat cu mna, preistoric.
3. Pe locul numit s-a descoperit o lance de fier dintr-o
(n fosta co1. Teglas).
4. Pe terenul arabil la de la E de sat, sunt de
romane de indicnd, poate, o villa rustica. Aici s-au mari de
de fonne variate, un fragment de de lut cu
un capitel de corintic din un bloc de servind probabil ca
prag al unei un sestertills de la mai Inulte blocuri de de
la Ciugudu de Sus cel de Jos, sunt aduse tot aici.
5. La hotarul dintre Ciugudu de Sus Ciugudu de Jos s-au descoperit obiecte de
bronz (un vas, o o probabil tot din epoca
1-3. I. Tcglas, 31, 1911. 436-7.
.... 1. Tcglas. Ai;. 3 L 1911. 435-437: D. Tudor. 207; T/R,L 34.48; 1. Mitrofan. Ac/aJllv'. Il.
1974.42; M. Sargetia. 13. 1977. 236: 1. Winkler-A. Hoprtean. CAr. 1. 1978. 18.
5. 1. Tegl:is. AE. 31. 1911. 43 7.
45. CIUGlJZEL, COln. Lopadea
1. Pe locul nUlllit "La Frigura" se o culturii
Probabil de la baza stratului de al provine un ciob neolitic decorat
cu incizii de caracter Precucuteni. n s-au o
un topor de andezit cu gaura probabil neolitic, tot de aici o secure de de
bronz, datnd din epoca bronzului (Mz. Aiud).
2. n localitate se o din epoca bronzului.

3. ntr-un punct neprecizat de pe teritoriul satului s-au descoperit fraglnente ceralnice
epocii Latene (Mz. Sf. Gheorghe).
4. n epoca exista probabil aici o din care provin:
78
(o o farfurie, ulcior alte vase, n total 25 suport de
bronz mner de bronz, 2 monede rOlnane de bronz, de (Mz. Aiud).
t. G. Teglas. 07TE. 12. 1887.82; K. Herepey. AF/d. 2/1. Ir. Schmidt ZjE. 35. 1903,449 (il); I.
Rep. 1. 124; H. Schroller. SI. ii.K::. 74 (il); 1. Nestor. Stand. 52. M.
Roska. Ke=ik6nyv. 2. 156: ido Rep. 94. nr. 114: ido Ko:;!. 3. 1943. 66. nr. J6; D. Popescu. Branzezeit. 23; C.
Daicoviciu. TransAnt. 20: R. Vulpe.
2. K. Herepey. AFM, 2/1. 52.
3. K. I-Ierepey. AFAt. 2/ l. 82-4: Informatie D. Bcrciu; 1. II. Ccramica. nr. 78.
4. B. Cserni. AFAf. 2/1. 141.541: D. Tudor. 175: TIR.L 34. 48.
46. CIUMBRUD, sat Aud.
79
nr. !o.
descoperit un celt de bronz cu datnd din B, (Mz. Aiud).
6. La sud-vest de "Podireu", pe terenul praf. ft\. Bart6k. s-a identificat un strat de
din epoca fraglnente de vase, chirpic, un cu
toate indicnd, probabil, o din Probabil de aici provine
ceramica de despre care se a fost n 1963
(de M, Rusu) pe prima a
7. n punctul "La Cioca", sondaje efectuate n 1968 au dus la descoperirea unui
fraglnent de vas neolitic, a unor fragmente ceranlice probabil din epoca bronzului ma-
terial roman, printre care terra sigil/uta un ac de bronz (Mz. Aiud).
8. n curtea liceului agricol se un vas de provizii rotnan (Mz. Aiud).
9. n punctul le", situat spre 1968) s-au aflat 1l1ateriale rOlnane
probabil (Mz. Aiud).
10. n biserica se mai altarul boltit roman ic (sec. XIII), restuI
fiind ulterior.
1. K. Hercpey. 2/1.52,84: M. Roska. At. 49. 1936.76: ido Rep, 64. nr. 85: ido Ko=l. 3. 1943.64.
.
2. G. Tcghls. onl. 12, 1887.81: K. Herepcy. AFAt. 2/1.94: L. Marton. Ai;. 28.1908.53: M. Roska.
Dolg.4. 1913.238-40: ido Rep. 64. nr. 85: V. P,rvl:ln. Gelica. 352: Fercnczi. ProbIAfu=. 1960.230-249 (il):
A. Dankanits. Fcrenczi. A/oteriale. 6.1959.606.614 (il): ido Alaleriale. 7.1961. 191-197: seir'. 9.1958.
147. nr. 50: SCII '. 10. J959. 152. nr. 63: Dacia. 3. ! 959. 595. nr. 63: rercnczi. ;Haleriale. 6. 1959. 605.
612-14 (il): ido Ac/a,,,"f"". 2. 1965.77-104: ido Acra;\IV. 3. 1966.48-71 (il): ido Acta,\1.\". 4. 1967. 1()-43 (il): ido
Acta,'\!,V. 6. 1969.47-63: ido Ac/aAf,V. 8. 1971. I j -36: D. Berciu./sfRom. l. 1960. ! 58.744: 1. H. Om/).
119. 122: ido SCII '. 16. 1965. 7912; ido Ceramica. 259. nr. 79 (il): ido ;\-Ieme/). 108. nr. 14: M. SC/I',
10. 1959. 73: ido SC/1'. 14. 1963. 115: J. NestoL sefi'. 11. 1960. 12. 20: . Vulpe, sefi'. 13. 1962. 310: !Vt.
Macrea, 475: 1. Winkler colab.. .-!plllul11, 10. 1972.69&-700: InC M. T,lkacs pentru toporul descoperit
n V. Vasiliev. 16. 3334 ido .\larisia. 9.1979.47-60 (il).
3. a) K. Herepey. Arl\!. 2/1. 52: li) M. f\.1acrea. 260: 1. H. Ceramica. 259. nr 79 c.
.... SCIT '.20. 1963.487: Dacia. 13. 1969. 522-523: l. \Vinkkr. L. A. Rorda. Apullllll. : O. 1972,
695 (il): 1-1. Ciugudean. ApuluJ11. 16. 1975. 48 (il).
5. l. Winklcr. L. Chitu. A. Borda. Apu/llIn. 10. 1972. 701 (il).
6. A. Dankanits. Ferenczi. Jlateria/e. 6.. 1959.606.614 (il): Ferenczi. Probl,\llc. 1960.241: D.
Tudor. 180-18 L /11<.1.34.48: D. Protase. Continuitatea. 203: l. H. Ceramica. 259. nr. 79 d.
7-9.1. \Vinkler. L. A. Barda. Apulwn. 10. 1972.688-701 (il): 1. rv1itrofan. AeraAr,,'. 9. 1972.
145.
10. L. Debrcczeni. Reftempl. 5(il); V. 79.
azi Uioara de Jos, or. Vezi acolo.
47. CLNIC.
1. La locul "n Vii", drulllul spre se o (Mz.
Sibiu, 6607-7143, 10769-1 MIC, 6735-9). Sondajele efectuate n 1962 au
dovedit aici a unei ntinse cu ITIai Inulte niveluri de locuire,
cuhuri lor Precucuteni II (fazele AS B). Tot drumul spre
s-a descoperit o de cupru. o de cupru, de cupru altele
80
din scoici fosile, de urs o de jasp o de serpentin,
parte probabil dintr-un inventar funerar de la nceputul epocii bronzului (Mz. Sibiu,
10995). n loc s-a descoperit un vas din sec. XI c.n.
2. Din puncte neprecizate de pe teritoriul con1unei provin: a) un nucleu
de obsidian neolitiee (MIC, b) din sec. III-II Le.n. (Mz.
4935); c) de aur cu capete datnd probabil din epoca
(Mz. Sibiu, d) de bronz, una n capete de
din sec. XI (Mz. Sibiu, 11022).
3. Pe o a "'Dealului Mare" s-a descoperit o din faza de trecere spre
epoca bronzului. a culturii o o ntindere de cea.
100 x 30 ln. sistematice din 1942 1943 au explorat integraL
descoperindu-se n total 15 dreptunghiulare, de ll1ijlocie (cca. 3-4 x 7-8
In)\ cu cte cu vetre, cuptoare gropi de provizii. ntre ele s-au identificat
recipiente de ci9terne. S-au diferite unelte: topoare. prsnele, sape de
corn, suie din os, pietre de preCUITI fragmente ceramice decorate cu
succesive, din care s-au putut reconstitui 31 de vase; un singur fragment de i\niJnalele
domestice sunt reprezentate piin oase de
4. n punctul Garduiui Viu" la NE de se din
epoca una cu literele LS (de tipul C/L, IiI, 8075, 2; Mz. Sibiu, 4423).
5. Sub Pante cea Mare" s-au descoperit de asenlenea fragmente de izi
rotnane (Mz. Sibiu, 4424-4429).
6. n apropierea 1l1edievalc din s-au descoperit fragrnente cerall1ice
din sec. X-XI alte Inateriale de tip Bjelo-Brdo
7. n dreptul casei cu nr. n anul 1969, s-au descoperit nlonede, dintre
care una de la Lean I (Mz.
8. Cu ocazia s-au descoperit fragmente CeralTI ice atribuite
culturii Dridu (sec. X-XI). n ceea ce la sec. XIlI s-a ridicat un
donjon patru later o iar n interior a ex istat o peste care lnai
trziu s-a ridicat capela. Cetatea a fost alTI in veacuri le
1. l. 56. n. 68: LNcstoL BRGK. 1932. 54: 1-1. Schrollcr. SI. II 25-30. 76:
F. Roth. DFS. 1. 1942.201-202: \1. Roska. Rep. 120. nr. ido K()=I. 3. 1943.67. 22: K. HOfcdt ApululJl. 3.
, 1946-1948.55.64: id. A/Se. 5.1944-1948.304-307 (il): ido seIr. 2.1951. 1')5. E.Zaharia. Dacio. 3.1959.
114: se/1', t3.1962. .l05: N. Lupu. Forschllngen. 7. 2. 1964. 30: FI. DumilresclI. SCIl'. 17. 1966. 439: 1. Paul.
139. nr. 17.
2. a) 1\1. Roska. AL'. 47. 1934. 152: b) 1. f 1. Ceramico. 259. nI'. 82: e) K. Horedt. AIS('. 4. 1941
1943.171 (il): d) ido A/Se. 4. J941-1943. 172-173 (il).
3. F. Roth. DFS. l. 1942. 2.1943.440-459 (il): D. f3erCitL SefI', 1. 2.1950.58: l. Ncstor.
IstRom. 1, 100: D. Popescu. Self', 17. 1966. 160-16\: Z. Szckcly. S('!/ '. 19. 1968.427: V. i\ltlrisia. 6.
1976,28 (il): 9.1979. 33-35 P Ronlan. oje11i. 1415,45-46 (il).
4-5. C. Daicovlciu. Dacia. 7-8. 1937-1940. 310: O. Tudor. 140: K. Horcdt.
6. G. BaKl). SC/J'. 12.1961. 113: sc/r. 16.1965.604.
7. AI. Popa - Ci. ApulunJ. 12. 1974. 295-296. nr. 2.
8. V. IA F. 17-18: R. Hetcl. Cetalea din C/nic. 1968: Gh. Anghel. Apulum. 18.
1980.206 (il).
81
48. CMPENI.
1. localitate, pe ambele lnaluri ale au fost identificate urmele
locurilor unde se aurului n epoca urme constnd din movile,
gropi.
2. n apropierea pe din localitate s-au monede romane.
1. M. J. Ackner, JCC, 1856, 19; C. Gooss. AISL, 12, 1874. 153; ido Chronik. 114; G. Tegias, UR.9.
1889,330; G. Popa. Table cerate. B. CsernL AFNf. 21, 141. 551; l. Rep. 124: V. Christescu,
ee.. 12; D. TudoL 202; TIR.L 34.47.
2. J. F. Neigebauer, Daeien. 192-3: D. Tudor. 202.
49. COLIBI, caIn Ohaba.
Pe teritoriul satului se urrne arheologice dacice romane.
este lipsesc
B. Cserni. AF.\f. lll. 120. 141.
50. COL COI11. Rilnetea.
1. De pe teritoriul satului, preciziuni topografice, provin: a) un topor de
probabil neolitic; b) un topor de din perioada (fosta coL 1. Teglas,
c) un celt de bronz o dt" bronz '''cu capetele pe discuri" de la 1
epocii bronzului. Tocilescu, de bronz ar fi existat n MIC. ar putea fi
una din cele amintite ca fiind descoperite pe teritoriul cOlnunei d) tezaur de
argint dacic format din trei sau patru coliere din cu capetele ternl inate n
cap de cu ornalllent punctat, din a doua a fierului (Latene III). o
trzie a lui G. 1'cgls, un colier ar fi fost descoperit n ruinele de pe
i". Trei coliere au ajuns in Mz. Budapesta, iar unu Ise afla n fosta ca G. Teglas,
Turda. N-ar fi exclus ca acel fraglnent de de argint amintit ca fiind
descoperit pe teritoriul cOJl1UnCl vecine tot din acest e) se-
cure din fier din sec. XIll-XIV.
2. n 1965. cu prilejul grajdurilor fostului s-au descoperit
vestigii arheologice din diferite dil1 care de tip un topor de
perforat.
3. Pe culnlea '''Dealul s-au fragmente CeralTI ice,
unele pictate cu din epoca Tot pe acest loc s-a fragmentul
unui vas cu ornamentat cu linii n de valuri din epoca (Mz. Aiud).
Pe cuhnea tUlTIuli ce probabil culturii
4. Castelul atribuit falniliei Th6r6czkay. se compunea din turnuri
legate ntre ele cu ziduri de nchiznd un alungit. Se presupune a existat
un de Unul dintre turnuri mai nu demult cinci etaje. Ulterior
82
castelul a fost amplificat. Primul nucleu din sec. XIII de invazia
1. G. TocilesclI. Dacia. 78 L b) 1. Teglas. Ai;. 34. 1914. 55-57 (il): M. Roska. Rep. 292. nr. 74: AI.
Vulpe E. Tudor. se/v. 21. 1970.419. n. 5; e) G. TocilesclI. Dacia. 804. 813: J. HampeL AE. 13. 1893. 176.
366: 1. Tegls. Al. 23.1903.304 (il): G. Teglas. BKL 44. 1911. 529-530 (il): V. Prvan. Getica. 381-446.538.
540.683. 706. 761 (il); D. Popescu. Dacia. 7-8. 1937-1940. 198: Roska. Rep. 292. nI". H. Ciugudean.
Apulum. 16. 1978. 50 (il).
2-3. H. Ciugudean. Apulllm. 16. 1978. 50 (il): M. Takcs
4. V. IAF. 18: Gh. Anghel. Apulum. 18. 1980.206; id, 102-106.
51. corn.
Teritoriul satului era cuprins n zona miniere din epoca
de la Alburnus Maior (v. descoperirilor arheologice de la
Muntele Crnic, Letea (Sf. grupate de unii autori la
la tot funerare descoperite la lacul din muntele Corna IlI,
i 1267). Se romane, unul cu FAOR (Mz.
4690-4692).
B. Csc:rn. AFlI. 2/1. 141. 545: C. Gooss. Al'SL. 12. 1874. 152: N Gostar. Arh:\101d. L 1961. nf. 120:
D. Tudor, 196.
52. corn. Sntlnbru.
Trei romane I1L 7760.7804,7818) n sec. XIX la castel.
au fost aduse aici de la AIba lui ia sau poate din local itate
O. Cs'rni. AFA/. 2/1. 484.
53. CRAIVA. corn.
1. n satu s-a descoperit o secure-ciocan de probabi I
(Mz. Sibiu).
2. Pe s-a descoperit o din perioada de trecere de la
eneoJitic la epoca bronzulu (cultura Au fost vetre de foc
(Mz. Alba Iulia).
3. La poalele stncii "Piatra Caprei" sau "Piatra un cioban a descoperit
un depozit de obiecte de fier din epoca Latene, dintre care sunt trei
spade fragmentare, trei vrfuri de o drept Mai
trziu, n s-a o de argint tetradralHnele macedonene
ale lui Fi 1iP Il (Mz. Aiud). Pe stnca au fost ncepute n anu 1 1960
sistematice care au dus la descoperirea unor locuiri culturilor
Wjetenberg, a unei inlportante fortificate dacice a fi Apoulon-ul
83
de Ptolomaeu a unei feudale. Cetatea are o cu ziduri de
la 1083 m. altitudine. Ea este de 67 x 36 m.,
iar grosilnea zidurilor, avnd cte paranlcnte de blocuri, este de 3 n1. Incinta
constituie doar acropoJa Aceasta se pe 11 n cea nlai mare parte
a lor, alnenajate artificial de ziduri, groase de cea. 2,50 In., construite din
bolovani de Pe asenlenea platfonne s-au construit turnuri de Tot aici au
fost dezveIite sanctuare cu'baze de de genul celor de la de Munte.
materialelor descoperite: (printre care cu motive geonletrice),
unelte de fier, podoabe, inlporturi etc., o vie activitate Printre materialele
ce pot fi datate cu oarecare exactitate s-au descoperit, n cursuI lor, Inonede, printre
care denari romani republicani n anii 88-70 .e.n. una de de la
sec. li: Le.o. sau nceputul celui Pe s-a presupus inceputul
din sec. II iar ar fi de Inai
unele chiar din tin1pul lui Decebal. Jmportantul centru militar economic, politic
religios de aici a fost distrus cu ocazia daco-rolnane. care locuirea
n epoca cnd se o n documente la
sec. al XIII-lea.
4. In vara anului cu pri lejul unor arheologice de verificare a situluL
efectuate la poalele stncii pe terasa au urme ale unui al treilea sanctuar
de tip patru later.
!. D. Berciu.
2. V. Lazar. Jlarisia. CJ. 1979.35.
3. K. Hcrepcy. AF/vf. 2/1. 75-7.98: V. parvan. Getica. 505: l. NestoL Stand. 154: M. Roska. Rep, 124.
nr. 124: ido Ko=l. 4. 1944.60. nr. SI; D. Popescu. Transilvania. 74. 1944.647; sen'. 12. 143: Dacia. 5. 1961.
578: sen '. 13. 1962.207: Dacia. 6. 1962.521: SCI1'. 13. 1962.207: 1. Bercu. AI. Popa. sefi'. 14. 1963. 157
159: SCIT'. 14. 1963.457: }). 4.1964.558: D. Popescu RevJfu=. 2. 2.1965.183: scn'. 16. 1965.594 610:
I. Bcrciu. AI. Popa. H. Daicoviciu. Celticum. 12. 1965. 115-116 (il): 1. Bcrciu. dacice. 45-47 (il): SC/1'.
18.1967.196.197; 19. 1968. 68t; 20,196<.).167: 21. 1970.501; Dacia. 1-1.1970.440: I. Bcrclu. V. rv1oga.
Crisiu. l. 1972. 68
4
71; ido Apl/luIn. 12. 1974. 70-75: V. Pavel. Apulllf11. 13. 1975. 49 urm.: V. Moga. Sludii
dacice. Cluj-Napoca. 1980. 103-116: V. l\1oga. De la Apullll1l la Alba Iulia,
1987; Gh. Anghel. 147-15.1 (il),
4. arheologice efectuate de 1. Glodariu V. Moga.
54. DE JOS.
1. Pe locul nUIn it '"La de efectuate n 1967, au dus la
colectarea unor fragmente ceramice culturii eneolitice culturii
din faza de spre epoca bronzului (Mz. Sibiu).
2. Descoperirile de 111ai jos sunt an1intite de obicei ca provenid de la
care corespunde mai curnd con1unei de Jos; nu este exclus ca unele din
ele fi fost la de Sus: a) un celt de bronz din epoca bronzului sau din
Hallstattul tilTIpuriu; b) arcul unei fibule de argint dacice cu noduri, n 1859,
datnd din epoca Latene; c) inele de fragnlentare, din bronz, cu capete conice
trei de Ele sunt de caracter scitic de la primei
vrste a fierului (toate n Mz. Sibiu).
84
3. Pe locul "La situat la cea. 300 m. nord de gara de Jos, au fost
descoperite incidental, n 1965, cu ocazia nisipului, mai multe morminte de
scitice. nu se poate preciza: trei sau cinci. Din inventarul
salvat se un de fier (akinakes 7), un fragment de de bronz, vase
bitronconice, tronconice cu (!\1z. Sibiu, A.8271-9).
1. 1. Paul Th. Nagler.
2. a) K. Horedt: h) C. Gooss, Chronik. 232: G. Tcgls. 0771.:. ]2, 1887. 197; D. Popescu.
Dacia. 7-8. 1937-40. 194. i 96, M. Roska, Rep. 208. nr. c) K. Horedt. A/Se. 4, 1941-3, 178 (il); G.
Bak6. SeIV, 12.1961,113; V. Vasiliev, Scitii. 33.34.63.145. nr. 31 a.
3. 1. PauL Apulum. 9, 197 L 93-99 (il), V. Vasiliev, Alarisia. 9, 1979.47-60 (il); ido 33. 34. 63,
145. or. 31 b.
55. DE SUS, corn. Cetatea de
1. Pe s-a o cu :IL, III,
963 = 7726; I\.1z. Sibiu, 7198).
2. Din loc neprecizat provine o de bronz din sec. II o
de bronz (Mz. Sibiu, 7504). Vezi de Jos.
1-2. C. Gooss. Chronik. 83: T. Cipariu. AFI. 1870.704: J. t\1artian. Rep. 20 1: D. Tudor. l73-4:
T1R.LJ5. 35.
569
1. n s-a descoperit un topor de perforat (rvlz. Alba Iulia).
2. Cu prilejul efectuate de R. Heite' Al. Bogdan la biserica
s-au descoperit n straturi de fragmente cerarnice
din epoca bronzului, culturii Wietenberg, diverse materiale arheologice din
epoca precum pietre de la un sarcofag baza unei statui din epoca n
punct se mai demult romane (uneJe cu Leg XIII Gemina;
85
III, 1629=8064) refolosite ca pavaj n n preajma bisericii s-a descoperit un
cimitir din a doua a sec. XII. Biserica vechiul portal romanie din sec.
XIII; fusese o cu trei nave, cor
3. Pe teritoriul comunei se topografice, materiale
arheologice din a doua a epocii fierului; de asemenea din
epoca care unui vicus.
4. La Consiliul Comunal, s-au aflat mari (probabil bipedale, pentru
pavaj), un vas mare de un bloc de lucrat, sculpturi, din epoca
5. drumul spre Tibru s-a descoperit din epoca
6. n punctul HRt" ar fi existat o villa rustica
7. ntre Tibru au fost identificate din drumu I roman o
ITIai demult castru roman din care s-
ar fi scos sculpturi.
8. Cu privire la urmeJe drulTIului roman dintre Galda de Jos, vezi sub
localitate.
r.
JJ
.1." __o


I _
1. 1. AI. Aldea
2. Fr. Michaelis, Sieb l}rschr. 59. 1936.278: V. BCiHI. 30. 1937. 16-19: Dacia. 6. 1962.
527. nr. 101; se'n'. 13, 1962.213; R. Hcitcl - AI. Bogdan. APllluf11. 7/1. 1968.486. n. 9: V. 85.
3. B. Cserni. AFA1. 2/ L 120; D. Tudor. ]78-179.
4-5, 7-8. J. F. Neigchaur. f)acien. 169- i 70: l\r1. Ackner. JCC. 1. 1856.2 L 2, 1X57. 87.96: C. Gooss,
Chronik. 289: E. A. Aiel7.. JSK1'. 19. 1899.21; B. CsernL AF./I./, 2/1. 141.534. 545. 546: 1. Rep. 204.
6. D. Tudor. 178-179.
57. CUGIR.
1. n punctul nUlnit "Dealu cu A.lunu", situat la cea. 900 In. vest de care
n Cugir, a fost o culturii
2. ntre Valea Valea pe (581
86
dl. ta
m. altitudine), pe un mic platou cu dimensiunile 16 x ]Om. se o
fazei a III-a a culturii
3. Pe terasa a rului Cugir, n aval de cartierul "Roghini''' la cea. 300 m. de
ultitneIe case, n locul numit au cu ocazia unor agricole ntr-o
fragmente ceramice preistorice ntre care cteva de
4. n punctul numit se
5. naintea Rului Mare cu Rul l\1ic se care
atinge n vrful "Chiciura" o de 739 m. [)e pe micul platou al "Chiciurii" au fost
culese fragmente ceramice dacice. Tot aici a fost identificat un turnul de
cu dimensiunile de 6 x 7 m.
6. La S de Cugir, la o de cca. t 5 knl., sub ITluntele (Donya) s-
a o de serpentin din epoca sau de la nceputui epocii bronzului.
7. Din puncte neprecizate de pe teritoriul acestei provin: a) celturi de
bronz de la epocii bronzului (Mz. Deva, 5234. 5238); toporul eneolitic de cupru
cu n cruce
ar fi descoperit aici s-a
de fapt la corn.
jud.
b) un vas din epoca '1'
de tip (rvlz. Deva). \.!}
8. n punctul '"Prul
GuguJui", n stnga ce
n n incinta de azi
a lj.M.C., n anul
1973, ntr-o la cea.
In. adncime, s-a descoperit
un depozit compus din 130
obiecte fragmentare de bronz,
24 verigi de aur trei vase de
lut ce se n Hali ststt AI'" ....... ').o __
(Mz. Alba P.6038 - /'
P.6065). .."
9. Pe "Cetate",
care dom dinspre est gura
Cugirului, se urmele
unei din epoca bron-
zului o cetate din
epoca Latene. S-au vase
lucrate la de
caracter dacic (Mz. Sibiu). n
s-a descoperit,
n 1868, un tezaur de monede
de argint depus ntr-un vas de
lut (fosta col. Lic.
87
unele dacice scyphate tetradrahnlele macedoniene ale lui Filip II, altele,
tetradrahme originale thasiene (Mz. Budapesta, Cabin. num. Viena; col. Dessewffy; col.
col. Bielz). n s-au descoperit n 1937 monede romane,
probabil de argint, cu efigia Domitian (col. Pr. Oancea, jud. Alba). La
NV de "Cetate", la poalele dealului, s-a descoperit n 1955, ntr-un vas de lut, spart
un tezaur monetar, din care Mz. Deva a opt tetradrahlne de argint ale
Macedoniei Prima o de argint o a lui Filip Il al
Macedoniei. conduse de 1. H. FI. ncepute n anul ]977, au
dovedit pe "Cetate" a existat o din epoca bronzului culturii
Wietenberg, cu ocazia construirii dacice. Au fost descoperite unele vestigii
care se n HaIlststt D.
de tip dava, ipotetic cu Singidava de
Ptolomeu, are nivele de locuire, unul din sec. 11]-11 te.n., iar al doilea din sec. I Le.n.
- I e.n. S-au dezvelit de ori adncite numeroase gropi, recoltndu-se
un bogat variat material arheologic constnd din unelte, podoabe etc.
constau din valuri de un zid de folosind ca liant lutul.
Pe panta de SV a dealului s-au descoperit patru tumuli ce acopereau morminte
dacice de din sec. r Le.ll. Tumulu I Il este un bogat mormnt princiar cu arderea
pe loc cu car. S-au descoperit oasele calcinate ale unui a trei cai, un coif de
fier, o de zale din fier, sabie un pumnal (sica), lance, podoabe de argint
aur, numeroase piese de bronz fier de la car, o de bronz o de lut.
n de SV al s-a descoperit un turn din lemn ce se n sec. XIlJ-
XIV.
1-5. C. l. Popa, Apulum. 32. 1995. 33-55 (il).
6. G. Tegls. IlunyadvmTdrl. 1. 17.
7. a) M. Roska. Ko::I. 2. 1942. 40. nr. ido Rep. 144. nr. D. Popescu. Bron::e::eil. 29. n. l.
Sargetia. 8, 1971. 37; b) K. Horcdt, SC'/r. 2, 2,195 L 198; ido Sargetia. 3. 1956. 109 (il): M.
SCIV. 8. 1957. OmD. 70; Dacia. 4.1960.421. nr. 3; Dacia. 7. 1963.437,
8. M. DBR, 1977.9 J; H. Ciugudcan. Apulwn. 31. 1994.62. 70 (il).
9. Despre "Cetate" n general: G. Teghis. OrTE. 12, 1887.62; ido AE. 12.1892.404: J. Konyoky G,
Nagy. K6=epkori wirak, 285: O. Gohl. ..\,'K. J5.1916.104; O. Davies.JRS. 7. ]9] 7.75; I. Rep. 214; V.
Prvan. Getica. 114.779; C. Sarmi::egetusa. 1.22; I. M. Ncda. RIR. 10. 1940.385-6 (il): C. Daicoviciu.
TransAnt. 28: id. Bul/elin de I 'Institut ArcJuJologique Bulgare. 16 (Sbornik Kazarov). Sotia. 1950. 76; O.
Floea, SCl\'. 2. 1958.95-97 (il); IstRom. 1.269.275.
Despre tezaurul de moncde thasiene dace: F. R6mer. AE. 3. 1870. 88-90: Programm /vliihlbach.
1869-70. 56-7: E. A. Uiclz. A VSL. Il. 1874. 461-2; C. Gooss. Chronik. 233: ido Al SL. ] 4. 1877, 82; Gr.
Tocilescu. Dacia. 867 (il); G. Teglas. oni. 12. 1887.62; ido HTRTE. 5. 1887-88.55. 59: ido UR. 9. ]889.
325; ido S::ccadok. 23.1889.391: ido Hunyadvmlorl. 1. 17: ido RKL. 36. ]903. 498-50L J. Jung. FaSlen. J42:
T Ortvay. TemesvmTdr/. 341. 345; A. Blanchet. Traile. 2. 465: S. Rakoczy. BI\L. 36. 1903.459; Dess. 1258-
59 (il); E 1"iala. JVC,. 206. nr. 2XX5-87 (il): (', Gohl. ,\'1\.15.1916.104: ido :VI\. 25.1926.35: O. Davies.JRS.
7.1917.75: R. Forrcr. Kelt:Vutll. IR2: l. Rep. 214; ido Crme. 41; V. Prvan. CJetica. 601. K. Pink.
,'"iin=prdgllng. 72-3. 139. nr. 15R: C. l'v1oisiL (',,\'.-1. 17. 1943. 162: ido Balcania. 7. 1944. 18: rv1. Roska. Rep.
144. nr. 322: 13, Mitrca. ED/? 10. 1945.30.43.66: R. forrcr. I\elt/'/um. 2. 71-72 N. Lupu. SC,'\'. 1. 1957.
42-59 (il); O. Floea. se/v'. 2. 1958. 95-96: C. Preda. SC,.,,,/. 3. 1960. 44. 62: ido ,\1GD. 297. 298. 333. 379; Tr.
Sargelia. 4. 1966.63; C. Preda. .1,VG. 16. 1966,64.75; 1. Winkler. .sC',V. 4. 1968.85.340; L.
Sarget;a. 7. 1970, 12; DA1l'''/. 1O.
Despre din 1977-1983; 1. H. FL. V. Moga. Dacia. 22. 1978. 354. nf. 43: 1.
H. FI. A1ateriale. 13. 1979. 105-107: 1. H. Aplllllm, 18.1980.81-87; 1. H, FI.
88
Alormdntul princiar dacic de la eugir (in curs de publicare).
58. corn.
Descoperiri izolate din epoca fragment de (rv1z. Aiud, 3328):
druln roman. ia a fost la
III, 7729).
P. Kiraly. AjJulum. 107.207: HTRTE. 6.1889-90. 113. D. Tudor, 140.
59D conl.
Din loc neprecizat provine un topor de perforat, probabil neolitic (Mz. AIba
Iulia, P. 2474),
I. AI. Aldea.
60. CUT, conl. Clnic.
Pe un platou situat n ral1ea a pruiui ce duce spre Drgului" au
fost aflate fragmente ceramice unne de chirpic nlarcnd locuiri succesive din lnai multe
epoci. Materialele culturii din epoca culturii Wietenberg din epoca
bronzului, perioadei hallstattiene (?). din Latene, perioada din feudalismul
lJn1puriu. 1. Al. Aldea n 1968.
2. Dintr-un punct neprecizat sunt obiecte din bronz o din

3. n punctu I numit Drgului", situat la curba de la intrarea n sat, cu
ocazia construirii au diferite tnateriale de ronlane, printre care
o din lut ars.
1. I. A1. Aldea.
2. C. Gooss, A1'5L. 13. 1876.233.
3. D. O Dan.
61. DAIA
1. n locul nUlnit (sau "la efectuate n 1967-1968
1971 de 1. Paul a dus la identificarea unei iocuiri neolitice cu nivele
culturii faza trzie, a unui nivel culturii corespunznd fazei
timpurii (A) de dezvoltare a acestei cu Ituri.
2. n locul nlunit "Traian" n 1968 1970 s-au identificat: un nivel Wietenberg,
89
unul hallstattian un a! treilea n care au amestecate materiale de Latene
materiale romane de ziduri, indicnd o din epoca
Pe acest loc, n 1957, s-a aflat o (Mz. Tot de aici provine
un altar votiv (CIL" 111,7788), considerat eronat ca provenind de la Apulum (Mz.
] 742). lui 1. Aldea, n acest punct s-a aflat un mormnt de
chircit, unei locuiri din faza de la epoca bronzului.
3. n centrul comunei s-au descoperit fragmente ceramice din epoca Latene (Mz.
1675, 1941).
4. n punctul "Slatina", efectuate n 1969 (Gh. au dus la descoperirea
unei romane, fiind de obiecte de metal.
5. fostele grajduri C.A.P. C
4
Yalea Srbilor") efectuate n 1969 de Gh.
au dus la descoperirea unor materiale romane, mai ales ?).
6. Din punctul HSub la Mz. se fragmente ceramice din sec. X.. Xl.
1. L Paul, 2. 1965, 295296; SC/v. 19. 1968. 679; 1. PauL 139-140 (il).
2. G. Teglas, ErdAflJz. 8, 1888, 59; P. KiraJy. Apulum. B. Cscrni. AFM. 2/1. 482: selv. 19. 1968.
TIR,L 34, 31; V. Wollmann, AeraA1N. 7. 1970. 170-173; Dacia. 15. 1971. Inf. 1. AI. Aldea.
3. 1. H. Ceramica, 261. nr. 104.
4-6. 1. AI. Aldea.
62. DECEA (Decea corn.
1. Pe cele ale drumului ce duce spre s-au obiecte
neolitice: un topor de n de calapod, un fragment de topor de patru
de fragn1ente ceramice.
2. Pe HDealul se resturile unei neolitice.
3. n punctul "La Prigor" s-a un topor-ciocan neolitic de gresie
(col. E. Orosz, C-luj).
4. Din locuri neprecizate de pe teritoriui satului provin: a) o de hematit alta
de porfir, datnd probabil de la l neoliticului; b) o de lut din epoca bronzului
(Mz. Deva, 4957); c) fragmentele unui vas de bronz din prima a fierului; d) patru
drahme de argint din Apollonia Dyrrhachium; e) un tezaur de monede dacice de tip
Hunedoara descoperit n 1954 din care 15 exemplare au ajuns n MIC: f) un de la
Antoninus (?), altul emis n provincia Dacia (an l) monede romane de argint.
5. Spre N de sat, la Unirea-Aiud, n marginea (fosta
proprietate a Iic. din Aiud), s-a de St. Kovcs n 1912, un crnitir eneolitic. Au fost
n total 15 morminte cu schelete chircite, cu ocru din schelete
aveau cranii trepanate. de schelete s-au aflat buzdugane cruciforme de granit, sule
de de silex, perle de cupru, coliere de scoici (Jnio vase. n zona cimitirului
s-a aflat un topor de cupru cu n cruce Mz. Aiud).
6. Pe locul numit s-a descoperit un topor de cupru eneolitic
cu dispuse (Mz. Aiud).
7. La de sud al vechii Csliros s-au fragmente ceramice din
epoca bronzului (Mz. Aiud, 2269-74, 4538-42). Tot acolo s-au aflat trei morminte de
90
avnd urne bitronconice din prima a fierului. K. Herepey (o
parte din material in Mz. Aiud).
8. Spre N de sat, la poalele dealuri lor, s-a o seu o statuie din
epoca
9c j n vatra satului descoperiri din epoca a) ntr-o o
statuie de (Ceres ?), lance de fier, fragmente ceramice, vase mari.
(Mz. Aiud, 2269,3337-8); b) la marginea de NE a satului s""a ntr-o de lut, un
tezaur nl0netar (denari romani), din care cteva piese n Mz. 11 n fosta co1. Teglas
(niciuna c) ]a marginea de NV a satului, fragmente ceranlice
d) la marginea de SV, n locul bisericii la fundamentelor, s-au
un fier vechi de plug (antic ?): n cimitir s-au descoperit adesea
fragmentare, monede de bronz de la Filip Arabul (Provincia Dcia) obiecte de
bronz (n fosta col. Teglas, azi
10. La sud de sat ruinele unui mithraeum descoperite n anul 1888; relief o statuie
altare dedicate zeului Mithras (CIL, lil, 12547-8),
1. 1\1. Roska. AEA9, 1936. 8L ido Rep. 160. nr. 89.
2. M. Roska. Rep. 160. tU, 89.
3. V. Zirra.
4. a) G. Tegls, QrfE. 12, 1887,83; 1. Rep. 223: I. 34: M. Roska.
Rep. 159. nr. b). M. Roska, Rep. 160. nr. 89; c) M. Endes. Csik. 14: d) B. Mitrea, EDR. 10. 1945, 91; 1
Glodariu. RCD, 270: e) 1. \VinklcL lVu/11.Sbor.. 5. 1958. nr. 199: C. Preda, lvfGD, 303, nr.6: t) 1. Winkler. A.
Hoprtean. Cl\/. 1. 1978, 18.
5. Roska. AE. 42. 1928. 50-51 (il); ido K6=!. 2. 1942. 43-44 (il); ido Ref.'. 159. nr. 89: G. Childe.
Danube. 204: E. Vulpe, EDR. 4.1930,197.7: V. LengycL Fragmer:re, 12-13; N. Aherg. Chronologie.
J. 39-41 ; St. Kovacs. A/Se. 1.1, 1928-32.89-101(il): id. .'{o=/. 4. 1944.3-21 (il): H. Schrol1cr. SI. u. K::. 60. nota
3.66; 1. Nestor. Stand. 73.76: M. Endes. Csik. 13: K. Hon:Jt. j\1AGrV 70. 1940.285: D. Bcrcll. Apulum. L
1939-1942. 21-22. 49; D. Popescu. Bron=e=eil. 32: J. parducz. AE. 1946-48. 50: Ida Kutzian. T!le
Corp'..'!' Age Cemetery Tis=apolgar-Basatanya. Bp. 1963. 589; N. Vlassa. SCI1 '. 15, 1964. 358-366: AI.
Vul pc. seir. 15. 1964. 460; Z. Szekely, sell". 18. 1967. 330: V!. [)unlitrcSClI. /stRom. L 1960. 60; M. Rusl1.
l]ana!;('u. L ]971. 82; D. Berciu. 12 I. 123.
6. Roska. K6::./, 2. 1942. 44. 106: ido Rep. 160, nf. 89; D. Popescu. Bronze=f'it. 29. nota 4 (il).
7. Roska. Rep, 160. nr. 89: G. Teglas. OTTE. 12. 1887. 83; ]\1. Endcs. Csik. 14.
8.1. Tegla:;. ,\1s. 1911.
9. ad) B. Cscrni. AFAf. 2/1, 141. 546: I. Tcglas. /\4s. 1911.
10. G. Teglas. P. KiraJy. AEi\1. 13. 1890. 197: F. CumDnL RA. 1893,41; id. Textes el mOI1. 21,317. n.
203. fig. B. Cserni. AFJI. 2/1. G. Tegls. ErdAh'::. 1902.270; O. Floca. Ef)R. 6. 1935.217; D, Tudor.
TIR,L 34. 52; M. Apulum. 24. 19&7. 173-177.
63.
1. Din localitate se cunosc monede dacice tip Filip II o de la
Alexandru Macedon.
2. n punctul -'Zidul" sau "La Zidul'\ situat ntre s-au observat
urme de din epoca coloane, statui, basoreliefuri, monede,
printre ele un monument mithriac.
1. C. Preda. ;\ICD. J 8. 434. nr. 24.
91
2. D. Tudor. M. Macrea, (61; r. T6th, ActaDebrecen, 6,1970,71.
64. corn.
1. Pe vrful dealului Gorganul, cota 403, pe valea Bozului, se o ene-
cu Tot aici este un strat de (MJR Mz.
Sibiu).
2. La poalele dealului n apropiere de drumul - Boz, pe o
se fragmente ceramice geto-dacice lucrate cu roata cu mna, din epoca
Latene.
1. DosMNA. 5, 1948, nr. 610: V, Zirra.
2. 1. H. Ceramica, 262, nr. 16.
65. DRMBAR (Drmbariu), corn suburb. Ciugud, municip. Alba Iulia.
La cca. 900 m. NV de "Vadul au fost identificate urme romane
constnd din olane, tuburi de apeduct, indicnd o din
epoca sau o vi/la rus/iea.
I. Mitrofan, Apl/lum, 5, 1965,99: D. Tudor, 170; TIR.L 34,56; 1. Mitrofan, ActaMN. ] 1, 1974,
44.
66. DUMBRAVA, (fost Cacova, Marga), corn.
De aici se inele de din aur, datnd de la epocii bronzului.
D. Popescu, Materiale, 2, 1956. 200 (il).
67. DUMBRAVA (fost Limba), corn. Ciugud, mun. Alba
Iulia.
1. La de V al satului, la locul numit pe o de pe
malul stng al ntre Prul Prul avnd n spate
Dumbrava - Garda, iar n lunea cu "Grindul Popii Btea"
se o cu o D. 1. Berciu n 1944 1947.
Stratul arheologic o grosime culturii Vinca- dar cu
materiale Lumea S-au cioburi pictate, cuJturii n
de au mai la primitive, silexuri, lame de unelte de
de os, vetre de foc etc. (Mz. Alba Iulia). este
spre N de apele Prelungiri ale ei au fost constatate pe locurile vecine, la sud
92
de dealul HCoJiba Barcului", iar la V pe pe "Bordane".
a neolitice, dincolo de drumul ce duce la Oarda, au fost aflate n 1972
H. Ciugudean) lame de silex 4 topoare de
fragmente de statuete antropomorfe, printre care un frag-
ment Basarabi fragmente ceramice de sec. XI-XIII. n anul 1995 au fost reluate
arheologice de Universitatea" 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
2. Dintr-un punct neprecizat de pe teritoriu1satului provine o de fier din a
doua a fierului (Mz. Alba Iulia).
3. La locu1"Cuta"
s-au fragmente de

4. La "Rturi"
mari cu
Leg. XIII Gelnina. Aici se
presupune unei ..
romane.
1.1. Berciu. Apulum. 2. 438; D. Berciu, 1. Berciu. Apulum, 3.1946-48. 18-29 D. Berciu,
ZSC. 61. 1947. nr. 34.59 (il); D. Berciu. 23. 25: H. Ciugudcan, Apulum. 14. 1976. 14 (il): ido
Apulum, 16. 1978. 50-53 (il).
2. 1. Bercu.
3-4. D. 1. Berciu. Apulum. 3, 1. D. Tudor, 142.
68. DUMITRA, corn. Sntimbru.
1. Pe dealul "Gurguleu" au fost culese fragmente ceramice culturilor
Dealul se la 1 km. NE
de sat.
2. Pe o pe versantul
nordic al dealului au fost identificate
fragmente ceramice
3. Dintr-un punct neprecizat din
localitate provin: a) un celt de bronz,
datnd de la epocii bronzului (Mz.
Alba Iulia, P. 4226); b) un pandantiv de os
decorat cu incizii probabil, culturii
Wietenberg; c) un celt de bronz hallstattian
(Mz. Alba Iulia, P. 6317 - P. 6318).
1-2. J. Mitrofan, Apufum, 5. 1965. 9394; F.
Apulum. 19, 1981. 34.
3. a) l. Berciu; b) l.
46 (il); N. Boroffka. Wielenberg, 41-42. nr.
182 (il): c) 1. AI. Aldea. H. Ciugudean, Apulum. 25, 1988,
74 (il).
93
69. corn. Valea
Din puncte neprecizate de pe teritoriul acestei provin: a) o
de bronz cu un pumnal de bronz de cea. 0,18 n1. lungime,
cu mnerul longitudinal, datnd din epoca bronzului (MIR); b) un de bronz din
epoca bronzului (Mz. Sibiu); c) un colier de argint (Roska) sau o poate de aur
(Prvan), mode n datnd de la epocii bronzului despre care nu
avem dect ar fi existat n 1926 n posesia prof. 1. Bianu,
a) DosMNA, 1887. b) Informatie K. c) V. Prvan. Getica. 191, nota 1; M. Roska. Rep.
207, nr. 12.
70.
G. Teglas n 1886 a statuete de bronz, n lo-
calitate ulterior. M. Roska a le atribui epocii a doua a fierului.
G. Teglas, OlTE, 12. 1887. 83, nr. 116; M. Roska, ESA. 9. 1934. id, Rep. 151, nr. 31.
71. FEISA, corn Jidvei.
1. Securile de cupru citate de D. Berciu ca descoperite la Feisa, fostul Tr-
nava Mare, sunt n realitate de la Faisz, comitatul Pest (Ungaria).
2. n punctul numit "Rpa Feisii" cu ocazia lor lui 1. Aldea din 1971 s-a
descoperit o culturii Au fost descoperite vetre de
foc, de s-a recoltat un bogat material ceramic (Mz. Alba Iulia).
3. n Trnava s-a un buton de de cu capete
din bronz, cu onlamente ncrustate n argint, din sec. IV (Mz. Sibiu, 6349). Piesei i se
atribuie, cu probabilitate, un caracter
4. Din puncte neprecizate se Wietenberg (MIC,
P. 78559-78628).
1. AE. 23,1903,427; 33. 1913. D. I3crciu. Apulum, 1. 1939-40,7.
2.1. Paul, 138. nr. 13.
3. C. Gooss, Chronik K. Horedt. JfBBAI. 11. 1946, ido I. 1. Russu, SI. r.. 10.
1958. ser. 2. nL 5-6. 318-319 (il); M, t\.1acrea. IstRom, 1. 1960. 621; id. 477.
4. Informatie Z. Kalmar.
FELDIOARA - azi - Cetate. Ocna
Vezi - Cetate
94
72. or. Zlatna.
1. n biserica de se un aJtar roman, probabi I anepigraf,
folosit drept picior de pristol. La a doua (din interiorul satului) a fost identificat un
alt altar, cu n chenar, dar
2. Pe teritoriul intr-un punct neprecizat, s-a descoperit o
de jaspis cu portretu) Marcus Aurelius.
1. 1. 1. Russu, ActaMN, 7, 518. nota 5.
2. V. Moga, RevMuz. ] 1. 1977,83.
73. (sat Zlatna).
1. n locul numit "Dmbul Racului" a fost un topor de perforat
(Mz.Alba Iulia, inv. P. 4757).
2. njurul grupului de stnci calcaroase de la cu Ampoiul,
numite de localnici "Bulbuci'\ se o de S-a descoperit
culturii
(faza bronzului timpuriu, culturii
Wietenberg, precum unelte din silex
o
3. n albiile unor din
de la " Gru au fost
descoperite accidental 3 topoare din
perforate, probabil
culturii
1. I. AI. Aldca.
2. I. T. Lipovan. Apulum, 20, 1982,
13-]9 (il): id. Apulum. 27-30.1993, ]05-115 (il); Il,
H. Ciugudean, PZ. 61. 1. 199 L 106 (il). IOl',p'
3. I. T. Lipovan. Apulum. 22, 1984.
17-2] (il).
74. GALDA DE JOS.
1. Pe fosta a lui A. Kemeny s-au fragmente de
culturii Starcevo - faza a I1I-a (MIC).
2. Pe platoul de castelul feudal s-a identificat o de tip din
care provine o lame de silex. '
3. Cu ocazia Ja biserica veche din deal s-au descoperit mate-
riale de tip unele probabil, culturii Wietenberg.
4. n parte a comunei, s-au descoperit resturi arheologice dacice,
95
din a doua a fieruJui.
5. ntre Galda, la 2 km. NV de Galda, au fost identificate din
drumul roman, care ntr-un document din a. 1346 era numit drum pietruit (via lapidea);
acest drum s-au (a. 1900) blocuri de o
monede variate.
1. M. Rep, 18. nf. 48; F.
Apulum, ]9, 1981,35.
2. H. Ciugudean, Apulum, 17, 1979.
65 (il).
3. H. Ciugudean.
4. B. Cserni, AFM, 2/1, ]20; J. H.
Ceramica. 263, or. 130.
5. J. G.Neigebaur, Dacien. l70; M. J.
Ackner, JCC, 1856.21; C. Gooss, Chronik, 75;
E. A. Bie]z, JSKV, i 9. ] 899, 20; B. Cserni.
AFM. 2/1. 14],539.
75. GALDA DE SUS, corn. Galda de Jos.
1. Din locul HValea provin materiale romane, ntre care se o

2. La poalele dealului (n curtea lui Dunlitru), cu ocazia
fntnii, au fost descoperite fragmente ceramice dintr-o
1. D. Tudor, ] 79.
2. l. AI. A]dea.
76. corn.
1. unele n punctul Hume" ar exista tumuli de De aici
se din care una precum topoare (de fonne ciudate ?!).
2. Din locul "n Sehini" se un topor de bronz (ceIt 7). sunt
neverificate, iar materialele n-au fost de
lw2. 1. AI. Aldea.
77. GEOAGIU DE SUS, corn.
1. Spre N de sat, pe culmea "Cuciu", se o culturii
un mic cimitir tumular, 4 tumuli, n 1972 de H. Ciugudean,
care a unul dintre ei. De (12 x 8 m.) putemic aplatizat,
sa 0,60 m., tumulul avea o manta din bolovani de calcar, cu o
grosime de cea. 0,25 - 0,30 ITI. Au fost descoperite n total 7 morminte, toate de
96
3. Din epoca roma-
se pe ter-
un capitel de
tTIonede (impe-
riale ?).
4. Cele !n-
votive 940-
]), citate ca aflate la Geoagiu
de Sus, provin n realitate de
la (Gennisara),
jud. Hunedoara.
1. H. Ciugudean. 14, 1977. (il).
2. Fr. X. Henc, M. J. Ackner, A,fCC. 7. 1862. C. Gooss. Chronik. 24; Gr. Tocilcscu.
Dacia. 863-4 (il.): B. CsernL AFAf, 2/1, 120.554; LMartian. Rep. 282; M. At. 1916. C. tv10isiL
BSA, l8, 1923.91; b. Gohl. A:: Erem. BudapesL 3. 1925, 1. NestoL Stand. 169: M. Roska. Rep. 85. nr. 24:
B. Mitrea. EDR, 10, 1945.62.
3. B. Cserni, AFA1. 2/1. 14 L 540: TIR. L 34. 60; T\t1. Sargetia. 13. 1977.238
4. C. 00055. Chronik, 78: I. Rep, G. Tegls. l-funyadvmTdrr. L 124; M. Macrea. D.
Protase. SCSCluj, 5.3-4.1954.503. n. 13.
78. GEOl\'lAL (Giomal), corn.
1. Spre S de la poalele sale se mai
tumuli, unii de agricole.
de la nceputul epocii bronzului.
2. Din locuri neprecizate provin: un fragment de
cu unne imprimate (MIC, 2420) un
denar de la Septimius Severus; 3 monede romane n Mz.
Aiud.
3. Tezaur monetar, compus din 215 denari romani
i mper ia1i i unanton in ian, dat nd din ti ITI pul lui
97
Commodus la Gordian III, descoperit n 1951, pe versantu l de E al dealului
Geomalului, situat la cca. 2 krn. spre NV de sat (Mz. Alba Iulia).
1. H. Ciugudean. ActaA1/v
r
14. 1977, 54.
2. M. Macrea, D. Protase, 5, 1954, 502, nota 1O-Il M. Takcs.
3. M. Macrea, D. Protase. 5. 495-566; D. Protase, SCN, 1, 1957. 157, nota 215; id,
SCN,2, 1958,257. nr. 3, 261, 2q2: D. Protase, 1. H. SCN. 4, 1968, 166. n. 5; C. Preda, SCN, 5, 1968,
199, n. 7, 193: D. Tudor, 179: TIRJ. 34,60; M. Chitescu, E. Popescu, SCN, 6, 1975,225.
79. GHIRBOM, corn. Berghin.
1. n punctul numit"Ghezuini", la 2 krn. vest de sat, au fost executate n anul 1967
ntr-o cu cinci perioade de locuire: o locuire timpurie (cultura
prin idoli zoomorfi, unelte de os materiale litice; Jocuire
din faza de la epoca bronzului, cu materiale ceramice de tip un nivel
din epoca bronzului (cultura Wietenberg), nlarcat de unne de o
locuirea din epoca (sec. 1Le.n. - I e.n.), ultima n cadrul cu multe
fragmente ceraInice provenite de la vase lucrate cu mna sau la o de bronz,
fragmente de de un din de ru; la solului, n
au fost culese fragmente ceramice din epoca Nu s-a sesizat n un
nivel de locuire, acesta fiind probabil distrus de agricole de eroziunea solului.
2. n lnarginea de sud a satului, n punctul "ntre Veli", a fost o cu
locuiri din mai multe perioade; un nivel neolitic (cultura Vinca- faza B2), cu
materiale ceramice caracteristice; o n cadrul a fost o
de cu hypocaust; un nivel feudal timpuriu (sec. XI-XlII), cu
de tip bordei materiale ceramice specifice, pinteni de fier etc, materiale de
sec. IV-V e.n.
3. n punctele numite la marginea de NV a satului, a
fost prin de amploare, o culturii
are nivele de locuire A AS). Au fost dezvelite patru de
cu din ultimu I nivel de locuire, un bordei din prima Materialul
este extrem de bogat (ceram unelte de os, de lut ars folosite la
de resturile unui "altar" magico-ritual trei obiecte de cupru: un fragment din
unui topor-ciocan, o de cupru nativ cu nceput de prelucrare). n zona
"Cnepi', locuirea este n unele de o locuire datnd din
HalJstatt D (vase de lut, o precum de o locuire zona au fost
dezvelite 13 n10rminte de datate n sec. V-V1, cu un inventar destu l de
(Mz. Alba Iulia).
4. n locul a fost efectuat un sondaj, cu care ocazie a fost o
locuire cu un strat de foarte
5. n locul '"Sub Vii" (pe pantele de sud-est ale dealului de la SV de sat,
prul HButuroi"), s-au efectuat ntr-o a culturii Wietenberg, cu
nivele de locuire. A fost dezvelit un bordei o de ntr-o
au fost foarte multe fragmente ceramice cteva topoare de
98
6. n punctul s-a executat un sondaj, cu care prilej a fost
o Wietenberg, de o locuire aici aflndu-se o de la
Gordianus III. Fortuit s-a descoperit un celt de bronz (Mz. Alba Iulia, P. 6356).
7. Pe locul numit "Capul ntr-o a fost
o din cu mortar, probabil unei villa rustica.
Materialele descoperite constau din (unele obiecte
de fier, elemente de hypocaust. n apropierea s-a o de argint n
timpul lui n a mai fost o din de
ru cu mortar. Locuirea se extinde pe terasa n stnga "Prului Oilor",
unde se urme de locuire din Hal1statt, epoca timpurie
(periegheze 1. Al. Aldea M.
8. Din locul Crasnei'" la cea. 3 krn. Ede sat, provine un medalion funerar din
calcar, pe care sunt reprezentate, pe registre, personaje (Mz. 2129). Cu
W lJJJJ
, '1
'. I
10/ , \. . '" . /
\

99
ocazia unor sondaje au fost descoperite aici morminte de romane.
9. n punctul "Fntna lui Coman" s-a executat un sondaj, resturile
unei romane, cu (Mz. Alba Iulia).
10. La cea. 2,5 krn. E-NE de sat, la "Gruiul Fierului", n anii 1961-]962, au fost
distruse ITIorminte de recuperarea a patru cercei de aur a unor
fragmente dintr-o de argint. n anii 1974-1975 au fost semnalate salvate alte
morminte de avnd ca inventar catarame de bronz fier, lame de pumnal,
o de silex, o eute un vas ceramic. Mormintele se n a a sec.
VII.
11. Pe panta a dealului "Gruiul aflat la cea. 3 krn. E-NE de sat,
au fost monninte de avnd ea inventar vase de lut, doi cercei
de argint Il din opal, obsidian datate n sec. VIII.
12. n Vasile Stanciu au fost descoperite materiale ceramice
medievale bolovani de de la o (Mz. Alba Iulia).
1. 1. AL Aldea, Apulum. 10, 1972,3-16 (il); 1. 30, 122, nr. 49 N. Boroffka.
Wielenberg, 44, nr. 20; P. Roman, 82.
2.1. AI. Aldea, V. Moga, H. Ciugudean. Jvlateriale 13,257-261 (il); Dacia, 23. 1979.36 L nr. 57; V.
Moga. 1. AI. Aldea, Materiale, 14, 1980, 283-285.
3. Dacia, 15. 1971. 373; l. AI. Aldca. J'alcamonica Symposium ' 72. Capo di Ponte, 1975, 153-160
(il): id, Apulum, 12, 1974, 40-48 (il); Dacia. 22. 1978.355, nr. 58; 1. AI. Aldca, Apu/um. 17, 1979, 25-29 (il);
J. Paul. 26, 45. 107. 140 (il); 1. AI. Aldea. H. Ciugudean. Apulum. 25, 1988. 71 (il).
4. J. AI. Aldea.
5. 1. Al. Aldea, Apulum, 13, 1975. 25-33 (il); l. 30, 122. nr. 49; N. Boroflka,
JYielenberg, 45, nr. 204.
6. I. AI. Aldea, V. rY1oga. H. Ciugudean, ,\4aferiale. 13, 1979.26 J Dacia, 23. 1979.361, nr. 57; I. AI.
Aldea, H. Ciugudean, Apulum. 25, 1988. 72 Boroffka. Jt'ietenberg, 44, nr. 202.
7. SCIV, 21. 1970,507, nr. 91; Dacia, 14. 1970.447.
8. C. Pop, I. AI. Aldca, 1. Chitor, V. Lucacel, Apulum, 7/1. 1968,420, nr. J; V. Wollman, Ac/aM,V. 7,
1970, 179-180.
9. V. Moga,
10. 1. AI. Aldea, E. Stoicovici, M. Apulum, 18, 1980, 153-177 (il).
Il. E. Stoicovici. M. Blajan. Apulum. 20. 1982. 139-154 (il).
12. 1. AI. Aldca.
80. localitate a or. Aiud.
1. La balastiera de pe malul a f'1st descoperit incidental un topor din
bazalt, donat Mz. Aiud n 1976 (13648).
2. a) La est de sat, sub n zona viilor a cimitirului
reformat au fost descoperite incidental (n 1911) prin (M. Roska n 1913-
1914) morminte de chircite, cuIturi i Noua, datnd de la
epocii bronzului, monninte chircite de de la primei epoci a fierului
din epoca succesive au dus deseori la suprapuneri
ceea ce s-a repercutat n amestecul unor inventare funerare, care face greu de apreciat
exact mormintelor. Se pare e vorba de trei morminte Noua aflate n 1911 opt
mornl inte scitice aflate incidental, n 1911, cercetate de M. Roska n 1913-
100
] q 14). De notat tipul de dominant, necropola de aici se n
ultimele decenii ale secolului VI nceputul secolului V.e.n., spre perioadei
de a grupului scitic din Transilvania (MIC, Il. 8566-8747; III. 8924, 9292). n
se pare s-au aflat morminte de hallstattiene; b) n
pe marginea unei terase, sub M. Roska a 22 morminte
de Cimitirul din care fac parte este pe o distrus de apa rului vii.
Inventarul mormintelor se compune din: amnare, catarame, suIe, vrfuri de
o toate din fier, ct din obiecte de fibule, cercei, inele,
de Unele morminte vase sau o de lemn cu cercuri de
fier. Se tot aici s-ar fi constatat un cimitir mai tfmpuriu de (?).
\1ormintele din prima a secolului VII o timpurie,
dar cu materiale sJave (?) (inventarul n MIC, 111. 8661-8908); c) Pe s-au
n 1895 trei monninte de unu) de femeie. Orientarea lor este E-V. Inventarul
funerar cuprinde o sabie cu un singur vrfur de romboidale, un topor, un
amnar, o de bronz inele de de argint. n continuare, spre V S, 1.
Bodrogi a la 1901 alte cinci morminte intacte cteva deranjate. Inventarul Jar l
inele tnici de fier, vrfuri de un inel de de argint. Spre
vest de mormintele descoperite n 1901, M. Roska a dezvelit n )913 mai multe morminte,
dintre care ndeosebi unul avea inventar bogat compus din doi cercei din argint
piese ornamentale caracteristice stilului maghiar, o un buton de bronz, o de
fier multe (materialul n MIC, II. 8566-8747). Spre SE de cimitir a constatat 1.
Bodrogi a constatat pe o oase de cal, o aranjare celei observate de M.
Roska la Cimitirul de pe secolului X-XI se atribuie
ungurilor.
3. Dintr-un loc neprecizat provine un mic obiect roman de bronz III. 9228).
4. n aproperea la
cea. 600 ITI. spre S de cimitirul feudal
de pe Bodrogi
a constatat un monnnt izolat al unui
avnd ca inventar o trei
vrfuri de un topor
un toate de fier, precum
fragmente de ceram ornamentate cu
benzi ondulate cu portative. Acest
nlonnnt a fost n ITIod atribuit
epocii Inaghiare de la epocii
prefeudaJe. EI ca cele
amintite lnai sus, epocii avare timpurii
din sec. VII (Mz. Aiud, 5154-163).
1. M, Takacs.
2. a) Dolg. 4, 1913,238. 240; G. Childe, Danube, 397; V, Prvan, Getica, 352, 396. 1. Nestor.
Stand, l )7, ) ido ESA, 9. 1934, M. Roska. ESA. 11. 1937. 178-80: ido Rep. 16), nr. 92; M. Roska, Ko.:/,
-t 1944,63.74; D. Popescu. Transilvania, 74.1943,215: ido SCit'. 9.1958.22; ido SeIr. 18.1967.336; I. H.
MemCD, 108. nr. 24; Id. Dacia. 9.1965. p: 133-145: T. Soroceanu. ActaJliV. 10.1973,499: V. Vasiliev,
33.45.73,76 unn.: b) 1. NcstoL C. S. Germania, 22, 1938.37. 40 K. Horedt.
101
95-100; id, IstRom. 1. 1960, 722; ido Dacia, 21. 1977, 261; M. IstRom, 1. 1960, 742; Gh.
Lazin, StCom Salu lv/are, 3. 1975,72; l. Bona, ActaArch. 31. 1979. ]-2. 14, 19. 47; c) K. Herepey. AE. 15.
1895.426-30 (il); J. HampeL A/fer/homer. 2, 531-33.948-49; ido Honfoglalaskor. 36: I. Bodrogi. Erd/l,{uzVnd
7,1913.18-21 (il); G. Nagy. AE, 33,1913,269,271 (il); M. Roska, M. Asztalos. Erdely. 163-66 (il): ido EISz,
4. 1927, 259-61; I. G. Russu, lndicele cefalic, 2-6. '
3. Fcrenczi,
4.1. Bodrogi, ErdA4uzVand. 7.1913,22; G. Nagy. AI:. 33.1913.269-70; M. Roska, M. Asztalos,
Erdely. ] 54; M. Roska. K()z/. ( 1944. 98.
81. GRBOVA.
1. n punctul HRora", situat la est de spre Dobrca, s-au descoperit frag-
mente ceralnice neo-eneolitice, culturilor (Mz.
2. n punctul situat pe o a care desparte hotarul comunei
Grbova de cel al Dobrcii, un sondaj din 1980 a depistat fraglnente ceralnice neolitice
(cultura romane din sec. Xl-XII. Au de (vil/a rustica ?).
Materiale n Mz.
3. La s-au topoare de perforate, din epoca
(Mz. Sibiu, 11 3568).
4. '\Prul Grbovei" s-au descoperit topoare de ntregi fragmentare
(Mz. Sibiu, 3657, 3659-62).
5. La "Molmintele descoperit un mner de sabie de fier
un vrf de de fier, datnd din a doua a fierului.
6. De pe teritoriul satului provin: a) topoare de triunghiulare neperforate,
o de o de silex, fragmentul unui topor de din epoca
(Mz. Sibiu, 3470, 3867, 3671-73); b) prsnele, piciorul unui vas o greutate de
datnd probabil din epoca bronzului (Mz. Sibiu, 3680-82, 3690), precum un topor
de bronz un ceIt de tip c) un vrf de din prima a
fierului (Mz, Wiesbaden); d) o de bronz cu de din a
doua a fierului (Mz. Sibiu, e) o de bronz cu vrfuri tub de
dintr-o (Mz. Sibiu, 10472).
7. n epoca a fost aici o cu de tip provincial,
(descoperite 1l1ai ales n valea dintre Grbova Dobrca), de apeduct
(Mz. Sibiu, 3691-4, 11154-] 1164); cu Legiunii XIlI Gemina se n zidurile
bisericii din Grbova ale sale, n care a fost utilizat alt material din epoca
(sfinx leu funerar).
8. Ruina unei basilici romanice cu trei nave, turn in V, cuprinznd o
cu ogive. Boltite erau navele laterale, n timp ce nava era Aceste
elemente derivarea basilicii din biserica din altarului,
n schitnb nu se Inai Halavats, altarul era dreptunghiular n
Gerevich se la o s-ar putea admite o nrudire cu
inspirate din arhitectura de lemn care nu fonne circulare.
Pentru datarea fUinei trebuie se seama de cu arc treflat din cor unei
sacristii n care acea Biserica a fost probabil n jurul anului 1280.
9. Cetatea de la SV de la cea. 4 km. pe Valea Mare, cu ziduri de cu
102
mortar, de la sec. XllI.
1-2. D. O. Dan.
a) K. Horedt.
5. Programm Aluhlbach. 1868/69.40.
6. b) KVSL. 24. 1901. 108: G. Teglas. OITE. 12. ]887. 77; K. Horedt. Dacia. 4. 1960. 111. nr.61: M.
Rusu. Sargetia, 4. ]966.36. nf. 67; c) 1. Nestor. Stand. 143; M. Roska. Rep. 259. nr. 82; V. Vasiliev.
146,181; d)G. Teg]s. 0771:; J2. 1887.77; K. Horedt, AIBBAI, 9-10,1944.101,108; K. 12.
1947,2.
7. G. Arz, KVSL, 4, 1881. 119; E. A. BieJz. JSKV, 19. 1889. 26: f. Rep. 279; D. Tudor.
T/R.L 34. 61: V. Wollman - R. Grecu. Apulum. 14. 1976.102-104 (il).
8. F. Mtiller. JCC. 3. J859, 184-5; V. Roth, Baukunst, 1415; G. Ha]avatz, AE, 27. 1907.215-216; L.
Szab6. Epitomtiveszel. 329; W. Horwath. Sieh Vjrschr. 58. 1935
i
70-1; Kunst in Sieb. 16: T. Gerevich. Romankori
emlekei. 3]: V. IAF, 65-66.
9.1. Urme. 41: Gh. Anghel. Apulum. 17. 1979.273-275 (l); id, 121-124.
82. GRBOVA DE JOS, Aiud.
de dintr-o un altar
Nava este altarul purta o n cruce. Biserica probabil sec. XII], iar
elementele gotice de la ferestre de la o refacere din sec. XV.
J. Moller. L 1905. 122-3 (il): V. IAF. 73.
83. GRBOVA DE SUS, Aiud.
1. La "'Piatra Danii" s-a descoperit culturii (Mz. Aiud).
2. n vatra satului s-au fragmente ceralnice din epoca bronzului din perioada
(Mz. Aiud).
3. -'Prul Hancului" s-a un topor de din epoca bronzului (Mz.
Aiud, 3423).
4. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) unelte de
103
fragmente ceramice, prezentnd carac-
terele culturii (Mz. Aiud); b) o
cu gura cu toarta
(sau culturii
(Mz. Aiud); c) un fragment de
de bronz de la 1epocii bron-
zului, cu ureche fund prinse cu nituri
cu margine (Mz.
d) unne arheologice dacice despre
care nu se dau e) un vas de lut
un basorelief fragmentar din epoca
(Mz. Aiud, 5036).
1. M. Roska. KozlDebr. 1940.4; ido K()zl, 1. 1941.46; ido Rep, 20. nr. 66; P. Roman. 42. 82 (il).
2-3. M. Takacs.
4. K. Herepey, AF,\-f. 2/1. Wosinsky. E7TK. 20. 1904.27; ido Agyagm. 28; H. Schroller, Sf.u.K=.
74; M. Roska, Kozl. 1. 1941. 58; ido Rep, 89. nr. 57: M. Wosinsky. Agyagm. 28; M. Roska. Kozl. 1,1941. 58:
c) K. Herepey, AFM, 2/1. 58; 127: M. Roska, Rep. 89, nr. 57: M. Endes. Csik. 14; d) B. Cserni. AFA1, 2/1, 120:
e) B Cserni, AFA{ 2/ l. 540; D. Tudor, 179: TIR.L 34. 61.
84. GLOD, corn. Mare.
1. n grota "Piatra se unelte primitive de despre care
nu se dau
2. La S de sat, pe dealul la punctul Rupturii", s-a un
topor de diorit, cu de Pare culturii (Mz. Deva).
3. La poalele deal s-au constatat fragmente ceramice despre care lipsesc
orice
1. G. FtlldKo=I, 15. 1887. 416: D. Berciu. R.Arhivelor, 5. 1. 1942. 41.
2. G. Teglas. foldKozl. 15, 1887.416: ido ErdA1U::. 1898.501; ido HunyadvmTort. 14 (il); l.
Rep. 302; 1. 30; M. Roska, Kozl, 1. J941. 58; id, Rep, 99, nr. 35.
3. O. Floea.
85. corn. Valea
1. Spre E, deasupra satului, pe dealul medievale, se o
culturii Materialele n Mz. Sibiu MIC. Cetatea are ziduri de
cu ITIortar este de
2. De pe teritoriul satului provin romane (Mz. Sibiu, 5314-17).
1-2. L. Erd.ep, 58; H. SchroJler,St.u.Kz. 75; M. Roska, Ko=/, 1. 1941. 61; id, Rep. 126, nf.
154;SCIV 1. 1950. 126.
]04
86. GURA corn. Lunea
1. La cca. 300 m. SE de sat, n apropierea cu pe
terasa ntre calea - Tg. de
au dus la descoperirea de fragmente ceralniee neolitice o de
culturii din epoca bronzului culturii Wietenberg,
fragmente de vase din prima a fierului, printre care o cu toarta
fragmente ceran1ice din sec. IX-X e.n.
2. De pe teritoriul satului, dintr-un punct neprecizat, provine o de sabie din
bronz, in Ha B1.
1. V. Apulum, 15. 1977.619 (il).
2. B. Orban, Szekelytbld. 5. C. Gooss. Chrol1ik. 260; J. Hampel. Bronzk6r, 2. J68; M. Roska, Rep.
296. nr. 7; A. D. Alexandrescu. Dacia. 10. 1966. 128129. 174\ nr. 56.
87. corn. suburb. Ciugud, nlun. Alba iulia.
1. Pe dealul situat la 1krTI. NV de sat, care se ntinde
la Dumitra, s-au aflat fragmente ceramice culturii chirpic o
de silex.
2. La cea. 400 m. N-NV de acest punct, n au fost doi ttunuli. Pe
unuia au fost aflate fragmente ceramice AI doilea turnul (?) pe care se
o este dinr-o
3. La locul numit Morii" se urme din epoca bronzului,
culturii Wietenberg.
4. s-au aflat fragmente ceramice cu bru alveolar, butoni
datnd din epoca bronzului epoca
5. In vatra satului, topografice, se urme dacice din a doua
a fie-rului un cosor (sica ?).
6. La 'Vadul urnle de prin
ziduri de descoperite cu prilejul agricole.
7. n locul s-a descoperit un sarcofag, care s-a distrus.
8. Pe Faurului" s-a aflat o din bronz.
9. La 'Fntna s-au aflat fragmente de vase, olane din epoca

t O. La "Gura s-au atlat fragmente de vase, olane apeduct din
tuburi de datnd din epoca
11. topografice, s-a aflat o de bronz de Filip Arabul,
cu legenda Provincia Dacia, un fronton de un con de un fragrnent de
monUlnent avnd reprezentat un delfin.
12. Pe un drunl din apropierea magazinului mixt s-a aflat o de bronz post-
de Constans 1(337-350), care permite se a

13. n zona a satului se tnateriale hallstattiene ?).
105
14. La nord de magazinul
n curtea locuitorului
Mitrofan Ioan, cu prilejul unei
pentru s-au aflat
pentru piloni de hypo-
caust. Locul se la 20 nl. sud
de punctul unde s-a aflat moneda

15. La vest de sat, pe InaluJ
drept al n dreptul
podului ce duce la locul
de o parte de alta a
spre Te leac, s-au aflat urme le unor
din epoca (villa
rustica ?).
16. n partea de est a satului,
n curtea
I. Popa, la a fost
aflat un medalion funerar roman
deteriorat.
1. L 3-4.1. Mitrofan . Apulum. 5.
1965. 94-96: K. Horedt - Seraphin, 8. nr.
202: 1. 122. nr. 53.
2. Perieghcza V. Vasiliev. 1. AI.
Aldea. I-I.Ciugudcan. 1982: H. Ciugudcan.
Aplilum. 32. 1995. 25.
5. B. Cscrni. 211. 120:
Roska. Rep. 208. lH.18: V.
Moga (pentru sica).
6-12. 1. Bcrciu. Apulum, 3. 1946-
200, llr. 4; I. Mitrofan. Apulum, 5,1965.
96-101: 1. WinkJer. SC,,v. 2. 1958. 406. nr.
12; M. Macrea. 472: D. Tudor.
170: D. Protase, Continui/alea,
TIR.L 34.64: C. Preda. 26.4. ]975.
468.
13-16. 1. Mitrofan.
88. HENIG, corn. Berghin.
1. Pe teritoriul sunt semnalate urme romane.
2. sat, topografice, se o din evul mediu
timpuriu.
J. D. Tudor. 170.
106
2. 1. Aldea. E. Stoicovici. M. Apulum, )8. 1980. t 53.
89. HERIA (Hiria), corn.
1. a) M. Roska, Kc)=I. . 1. 1941. 51: ido Rep. 104. nr. Il: b) K. Horedt. Dacia. 4. 1960. 12. nr. 65: M.
Roska. Rep. 104. nr. II: ido 4. 1944. 59. nr. 39; D. Popescu. rransilvania, 74. 1944. 64 I. H.
Sargefia. 10. 1973, 57-58. nr. 31: d) Anuarul Colegiului din Aiud pe 1892-1893.
2.1. Rep. 326: M. Roska, Rep. 104. nr. 11 M.
3. M. Roska. 4.1927.264; ido K().:!. 4.1944.97101: K. Horcdt.Sc/r. 7.1956.397: ido
100-101.
90..HOPRTA.
1. n hotarul de sud-est al n ]967, au fost descoperite sporadic frag-
mente ceramice
2. Pe terasa dealului nUlnit situat la nord-est de s-a descoperit un
topor fragmentar de
3. n vatra cu prilejul generale, au la
fragmente ceran1ice din epoca bronzului, Hallstatt (sec. XIII-XVI).
4. n vatra satului, pe ambele terase ale "Prului s-au descoperit urme
de locuire un fragment de topor de perforat) din neolitic, din
epoca bronzului. Hallstatt, timpurie.
107
5. La est de sat, pe terasa fui Barbu,
s-au cules din fragmente ceralnice o din silex din cultura precum
tirnpurie. Tot n loc s-au mai cu ani n
de plug din fier, provenite dintr-un atelier de existent n zona
descoperiri i.
6. La vest de sat, terasele Rtului'\ s-au identificat fragmente ceramice
romane o din epoca bronzului (cultura Wietenberg).
7. Pe teritoriul e o
8. n valea dinspre Uioara s-au deseori monede romane.
"..->""
1-2. M. C. Apulum. 16, 1978, 14 (il).
3-4, 6. M. N. BorotTka, 95. nr. 555.
5. M. E. StoicovicL AclaMP. 4. 1980.397 (il).
7-8. B. Cserni. AFM. 2/1. l41; C. Gooss. Chronik. 78: 1. F. Neigebaur. Dacien. 246: T/R.L 34.65.
91. (CLOD, corn. Sncel.
De pe teritoriul provine o lespede din calcar, inci-
dental n secolul trecut. de (Mz. Aiud, 3193).
M.
108
92. IGHIEL, corn. 19hiu.
1. La nord de sat, pe un pinten de deal numit "Piatra PoieniC', ntr-o
n jurul unui masiv de se o culturii
D. I. Berciu, 1943)0 S-au numeroase fragmente ceramice caracteristice, o
unelte de lut n de masoare, un nucleu de si lex, Iniezul ciI indric din
perforarea unui ciocan de granit etc. (Mz. Alba Iulia).
2. La sud de sat, dincolo de Valea sub Fierului",
ntr-un loc dar ferit, cu aspect de s-a identificat o cu ceram de
categorii: una culturii iar culturii Wietenberg.
D. 1. 8erciu, 1943.
3. La 2 krn. vest de sat, dincolo de Valea Mare, pe dealul "Gruiul s-au
constatat resturile unei din faza de trecere
la epoca bronzului culturii
1. 1938 1940.
4. Pe deal, n punctulLa Orui", spre
, Ursoiului, s-a descoperit, n 1938, un
.. l'r"'" depozit de bronzuri din epoca mijlocie a bronzului,
care din piese: trei ntregi una
lucrate dintr-o Cll capetele
n spirale plate securi de cu
cu discuri tenninale, decorate
cu incizii geotnetriee. Aceste obiecte se aflau 'intr-
un vas de lut din care nu s-a mai nimic (Mz.
Alba Iulia, P. 4216-P. 4221).
5. n albia prului 19hiel s-a descoperit un
topor de bronz de tip (Mz. Alba Iulia).
6. Pe teritoriul se o
de n epoca

1. 1. Berciu. Apulum. 1. 1939-42, 26: ido RT. 10. 1-2: 1944, 133; O, Berciu - 1. Berciu. Apt/fum. 2. 1943-
45.24-5.43-5 (il); C. Daicoviciu. ACAlI. 1943. 185: D. Bcrciu, SCJl'. l. 1950, 6L P. Roman. 82.
2. D. Berciu - 1. Bcrciu, Apll/u/11, 2. 1943-45, 24. 45; K. Horedt. Dacia. 4. t 960, 112. nr. 76: N.
Borotlka, TVielenberg. 49-50. nr. 23:\.
3-4. 1. Hercu. ApI//um. 1. 193(.)-42. 24-38 (il): D. Berciu - 1. Berciu. Apu/wn. 2, 1943-45. 24: Al Papp,
AC,lfl. 1942. 93 D. Popescu. 112-13. 124(11); I. Nestor. IstRom, 1. 1960. 113: AI. Vulpe. Axle." 71-
72 (il).
5. 1. AI. Aldea. H. Ciugudean. Apulun1, 25. 1988,72 (il): 1. 80, 123. nr. 56 (il).
6. V. \Vollmann, Sargelia. 10, 1973. 115.
93.IGHIU.
1. n hotarul comunei, spre satul s-a identificat o din epoca bron-
zului, cu un bogat material ceramic culturii Wietenberg.
109
2. n partea de est a comunei s-a descoperit n 1963 o cu
orizonturi culturale: epoca bronzului, cu materiale Wietenberg prima a epocii
fierului.
3. Pe dealul cu vii numit s-au n 1885, ntr-un vas de lut, o de
de bronz, un fragment de de bronz, o de fier, un vrf de lance de fier
ncovoiat. Aceste obiecte fac parte. probabil, din inventarul unui mormnt celtic din a
doua a epocii fierului (Mz. Deva).
4. Pe versantul estic al dealului HBaie", la 1 km. SV de se o de
calcar moale, exploatat n epoca pentru nevoile Apulum.
5. n apropierea carierei de pe panta de NE a dealului "Baie", se urmele
)1 \\ unei roma-
ne, unde s-au des-
coperit ruine, cera-

gle,
(CIL, 111, 1235,
] 242), capiteluri,
1. un trepied din
bronz monede
romane de argint
. bronz. n anul
1943, J. Berciu a
identificat aici rui-
nele unei construc-
(villa rusliea ?).
De aici provin,
probabil, pietrele
scu]ptate din zidu-
, 1 \L-. \1) .. -=-'5: riie unor case din
7' < sat.
6. Pe panta
(v:: 'M 8 a dealului
\ . Y r"
: ' . .' .'". "Butuci", spre va-
-Il ,..:v.W %' [ea IghieJului, la
\ , ffi:ll7;: :%;; 26. I 5 k d
' ; cca. , m. e
! ; .. 6 :/ .t se o
, __ -- ,.:--:;; mormmte de mcutII de lespezI,
autohtone dacice din
epoca (sec. II), sau unor
dalmatini (iJliri).
7. Pe vrful
(cota 492), la cea. 1 km. sud de necropola
a fost identificat un castru de
de (50 x 41 m.).
1]0
Pe laturile de vest nord La 64 m. vest de castru se un val de
n interiorul castrului s-a aflat un vrf de lance. Castru) a fost construit probabil n
epoca cuceririi Daciei.
8. La de vest al comunei, pe terenul locuitorului Gh. a fost identificat
un drum pietruit, de cea. 2,5 m. poate drumul roman Apulun1 - Bruc/a, al
traseu ocolea pe la vest dealul
9. Din puncte neprecizate provin: a) o sabie cu de mner, la
epocii bronzului sau n Ha A1 b) celt de bronz de la epocii bronzului (Mz. Alba
Iulia); c) denar roman republican (Mz. d) n 1863 s-a descoperit un tezaur cu peste
200 monede romane (imperiale ?).
1. SCIV. ] 1968. K. Horedt - Seraphin. 8. nr. 203; I. 123. N.
U'ietenberg. 50. nf. 236.
2. D. Popescu. Rev,\fu:.. L 2,1964.191; SClV, 15.1964.556.
3. G. Tegls. 077E. 12. J 887, 81: 1. Rep, 357 toale obiectele sunt de
M. Roska. Rep. 15], nr. 38.
4. M. Macrea. D. Protase. ,Materiale, 5.1959.446; htRom, 1. 404; M. Macrea. 308; V. Wollmann.
Sargetia. 10. ]973, 115.
5. i\1.1. Ackner. Jec. J 856,2 L C. Gooss. Chronik. 80; J. Hatnpel. AE. 15. 1895.437: B. Cserni, AFM.
2/1. 141. 473,546: C. Daicoviciu, ACA11, 1942. 101; 1943.185; 1. Berciu, RT, 10, 1-2. 1944. 135. 136: ido
Apulum, 2. 1943-45,437: M. Macrea, D. Protase. Afateriale. 5, J959.446; 1. Mitrofan. 10. 1973. 149.
n. 5] 1\1. Sargelia. 13, 1977. 238.
6. C. Daicovciu, ACAfI, 1942, 101: 1943. 185; 1. Berciu. R7: 10. 1-2. ]944. ]35. 136; id, Apulum. 2.
1943-45,437; C. Daicoviciu. TransAnt, 121: M. Macrea. D. Berciu. se/v, 6. ]955,615: sefi', 8.1957.357.
nf. 40: Dacia, ], ]957.340. or. 40; M. Macrea. Dacia. 1. ] 957.214-215; M. Macrca, D. Protase. N/ateriale. 5,
1959. 442-446 (il); IstRaln, L 391-392; D. Protase. Dacia. 6. 1962, 186-188: ido Continuitatea. 34-35: ido
Ritllrile, 92-93. 114: M. Macrea. 262; M. Dacia. 14. 1970.204-205: V. Moga - I. AI. Aldea,
."v/ar/sia. 5, 1975. 44.
7. M. Macrea. D. Protase, A1ateriale, 5, 1959. 448-449 (il): rv1. Macrca. 220: T/R.L 34, 66.
8. M. D. Protase. Alateriale. 5.1959,447-448.
9. a) K. Herepey. AFAt. 2/1. 1901, 89 (il); 1. Berciu, Apulum. 1. 1939-1940, M. Roska, Rep. 151.
nr. 38; A. D. Alexandrescu. Dacia. 10. 1966. 134-135. i 76. nr. 90: b) I. Berciu; c) M.
Takacs: d), G. Miksa, Korunk. 1864. nr. B. Csern. AFA1. 2/1 546.
94. lNOC, eon1. Unirea.
De aici provine un (?) cerceI de argint cu un cub ornamentaf po]iedric, datnd
probabil din sec. V-VI (rv11C).
K. Horedt. Untersuchungen. 90 (il); ido Dacia. 21. ]977.268 (i1); 1. Bona. ActaArch. 3L 1979, ]-2,37.
95. INURI, corn. de Jos.
t. Pe teritoriul satului, topografice, se o
neoliticului epocii bronzului. Foarte probabil este ce va fi
n punctul
2. Pe dealul "Piatra cu dintre Valea prul Rotunzii, anume pe
111
platoul (triunghiu Iar) din vrf, au fost aflate incidental lnateriale din diferite epoci: a)
fragmente ceramice b) fragmente ceramice din faza trzie a epocii bronzului; c)
fragmente ceramice dacice, lucrate cu mna la de culoare Pe acest
loc, anume pe proprietatea lui Ioan Marian, n 1955, cu ocazia agricole, s-a
descoperit un tezaur de monede (denari) republicane romane, din anii 172-77 .e.n., aflat
ntr-un vas borcan, lucrat cu mna, dacic. Din tezaur au fost recuperate 37 monede, din
care 30 sunt n Mz. Deva, trei n MIC trei n Mz. Alba Iulia. O se n
praf. C. Iancu din cu o la
provenind din
3. ntr-un punct neprecizat s-a un torques (eventual mai lnulte) din a
doua a fierului, lucrat din de argint (Mz. Alba Iulia).
4. n "Prislop" s-au fragmente de probabil romane.
1. G. Teglas, foldK6zl. 17. 1889. 451: K. Herepey. 'AFAl. 2/1. 52.
2. a-c) O. Sargefia. 3. 1956, 11-38 (il); ido se/v, 2, 1958. 106; ido SCN. 3. 1960, 1 ido OmD.
212: B. Mitrca, 5C/\I. 2. ]958.501: i. Winkler. Jl'\,'G. 17. 1967. 133. 147: l. H. Ceramica. 266. nr. 160:
L. Sargetia. 7. 1970. 1. Glodariu. RCD. 284. nr. 154; M. Simina.
3-4. G. Teglas. ont:. 12. 1877. 64; ido Erd,,\lU=. 4. 1887, 137: ido AE. 1892.410; ido BKL. 44.1.
1911, 532: B. Cserni. AF.M. 2/L 120; 1. Rep, 367; M. Roska, Rep. 47. nr. 177: Al. Ferenczi. AE. 32.
1912. 93; M. Takacs. Apulum. 20. 1982. 93-97 (il).
96. IZVOARELE (fost Bedeleu), cOln. Livezile.
1. Dintr-un punct neprecizat provine un topor-ciocan din diabaz, probabil eneolitic
(MIR).
2. Spre SE de sat, n punctul cruce" S.Fenichel a n 1887 un turnul
de (12 x ]Om.), avnd de 1,80 m., acoperit cu o
din bolovani de calcar, printr-un strat de La baza tumulului s-a constatat
un strat argiJos, cioburi Din cele patru schelete descoperite, toate
chircite orientate SV-NE, doar au avut ca inventar cte un vas, )a care s-a
ntr-un caz, o (topor?) din TurnuluI se la nceputul epocii bronzului.
3. Pe culmea la NE de sat, n punctele furci" - "Dealul Nioarcii", se
o 12 tumuli, 4 fiind de S. Fenichel n 1887,
8 fiind de H.Ciugudean n 1972. Unicul turnul de Fenichel avea o
accentuat (18 x 11,5 m.), n el fiind 2 schelete chircite, n
orientate NV-SE, inventarul funerar constnd dintr-un vas ceramic, o
fragmente de n turnului de H. Ciugudean, avnd mantaua
din mai Inulte straturi de bolovani, a fost descoperit aproximativ n zona un schelet
chircit pe dreapta, orientat N-S avnd cap o din lut (Mz.Aiud A'ba Iulia).
Necropola perioadei de nceput a epocii bronzului.
4. Pe dealul numit HGruiul situat ntre satele Izvoarele se un
mic cimitir cuprinznd 5 tumuli, doi fiind un altul de S. Fenichel,
care a descoperit cimitirul n 1887, ultitnul fiind cercetat de H. Ciugudean n 1972. In
tUlnului de Fenichel au fost descoperite 3 schelete sub manta din bolovani
inventaru l funerar constnd dintr-un topor de ntreg altu l fragmentar
112
cteva vrfuri de
H. Ciugudean a un
singur mormnt, cu sche-
letul chircit pe dreapta
orientat NE-SV, avnd ca
inventar o de mici
peri-
oadei tinlpurii a epocii
bronzului (Mz.Alba
Iulia).
5. De pe teritoriul
provine un
fragment de de
cazan din datnd din
sec. Xl-XII ( Mz. Aiud,
2387 ).

"Pucula"
sunt ca
acestei n realitate ele se n hotarul satului
1. Inf. Mircea l1ie
2. K. Herepey. AFAf. 2/1. 22-23, M. Roska, Rep. 36. nr. 70; ido K6::/. 1. 1941. 51: 1. Nestor.
Stand, 67: G. Childe, Dawn, ed. 1939, ]89: H. Schroller. SI.u. 75; P. Roman, 3J.
3. S. Fenichc1. A Il. 189). 160161: 1\1. Roska. Rep. 36. nr. 70; H. Ciugudcan. ActaAllv'. 14. 1977.
49-50; N. Vlassa. f\1. Takacs. Gh. Lazarovici. Acfa,lf,\', 22-23, i 986. 64.
4. S. Fenichel. AE. 1L 1891. 16] -162: H. Ciugudean. ActaAlV, 14. 1977.50-54: N. VJassa. M. Takacs.
Gh. Lazarovici. AcfaJ1lV. 22-23. 1986,60. 63.
5. Inf. M. Takacs.
97. IZVOARELE (fost localit. a or. Blaj.
La locul se o din epoca bronzului n care s-au descoperit
fragmente ceramice, o de o de fragmentul unui de
(MIC, IN. 1382-1394).
98. lZ\/ORLiL AMPOIULUI (fost Valea DosuJui), sat or. Zlatna.
1. Pe teritoriul satului se resturi de din a doua
a fierului. lipsesc.
2. Tot aici s-au semnalat urmele unei din epoca
3. Pe versantul de sud-est nord-vest al dealului "Dumbrava" sunt galerii vechi,
cu trnacopuL de exploatare probabil din epoca
113
I. B. Cserni. AFi\!' 2/1, 120.
2. B. Cserni. AFi\{ 2/1. 141. S5L 71R). 34.116.
3. T. P. - rv1. Socolcscu. AIGR, 21, 194 L T/R.L 34, 116.
99. NTREGALDE.
Din loc neprecizat se un topor din perforat, probabil
neolitic.
l. AI. Aldea.
100. JlDVEI (Jidveiu).
1. a) Dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului provine un vas mic de lut cu
gura culturii neolitice (Mz. Aiud, 3149) un topor de
perforat, neolitic (Mz. Blaj); b) n 1876, ntr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului
(probabil la liniei ferate), s-a descoperit un mormnt scitic de din
faza a primei epoci a fierului, din care se inventar: fragmente
dintr-un vas de lut, un vrf de lance din fier, 24 de bronz cu spin, unele n de
altele cu trei muchii, precum diferite obiecte nespecificate n (Mz.
Sibiu).
2. Dintr-un mormnt distrus provine un vas lucrat cu mna, de datat
n Latene C (col. Vrful de lance din localitate (Mz. Sibiu), amintit de
Prvan ca fiind din a doua a fierului, este apreciat (de 1. H. ca probabil
celtic.
3. in sat, cu prilejul construirii unui pod, s-a un vas datnd probabil din epoca
n fosta col. Jic. din Sibiu).
4. Cu ocazia unei vii, la sud-est de sat, s-a descoperit o de bronz
cu cruci redate n tehnica turnate, unei catarame
ori unei piese de ornament, la o probabil din epoca
(s-a la H. Wachsmann - Jidvei).
5. Tot n a existat un vas mai mic, castaniu negricios, descoperit
n probabil epoci.
1. a) M. Roska, AE, 49. 1936, 8L id, Rep. 313. nr. M. (pentru topor); b) P.
Reinecke. AE, 22.1897.18 (il); K. Herepey. AFArI. 2/1. E. Orosz. AE. 22.1902.177; V. Prvan. Cefica.
355, 513-514 (il): M. Rostowtzew. N. Fettich. SkyrhBosp. 500-5001; M. Roska. ESA. Il. 1937. 193; ido Rep.
313, nr. 18: id. K6=1. 4. 1944. 73, nr. 146; D. Popescu, Transilvania. 74. 1943. 215: id, Selv. 11, 1, 1958. 15.
27; K. Horedt. AfBBM. 9-10. ]944.109; M. rarducz, AetaArch, 2. 1952. l. H. IvlemCD. 109. or.
31; V. Vasiliev. 147. 181.
2. V. Prvan, Ce/jea. 355. 5J3-514; 1. H. Sargetia. 10. 1973, 58, nr. 33 (il).
3. Programm Hermannstadt. J868/69. C. G0055. Chronik. 53: 1. Martian. Rep. M. Roska.
Rep. 313. nr. TIR.L 35. 48.
4-5.1'.. Horedt. DFS. 1, 1942. 37 ido Studii, 1. 1949. 144.
1J4
101.
1. Din locuri neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) fragmente ceramice cu
spirale adnc incizate figurine de lut, probabil neolitice (MIC); b) materiale
fazei a III-a a culturii c) un inel de aur din prima a fieruJui; d) un
obiect de aur dintr-o nedeterm n 1903 ntr-o de
descoperire n mai multe e) romane f) capul unei statui
de din epoca o femeie (Mz. g) o de argint de la
regele maghiar Petru (1038-1041, 1044-1046), parte dintr-un tezaur mai mare.
2. La marginea de sud a satului, n punctul "Podul pe malul stng al
rului se o s-au observat gropi
Wietenberg, un ac de cusut din de bronz un fragment de sceptru din os, bogat
ornamentat (Mz. Latene sec. IV e.n.
3. La fostele grajduri CAP s-a descoperit un celt hallstattian (Mz. Alba
Iulia, inv. P. 6328).
4. La sud-est de sat, n drulnul roman e vizibil ca o de
Venind din valea lui se spre de Jos.
1. a) M. \Vosinsky. 20. 1904. 32: ido Agyagm. 32. pl. X. 1: b) F. Apufum. '9.
1981.35; c) AfCC. l. 1856. 129; d. M. Csaki. KrSL.. 25. 1903. 161-162: 1. MaI1ian. Rep. 385; e) KK. ) 865. nr.
86.342; TfR.L 34.73: D. Tudor. 14 J: t) D. O. Dan; g) Programm :'\fiihlbach. 1872/1873. 87;
1 SCN. 2. 1958. 289. nr. 20.
2. l. AI. AJdea. Aplilum. 11. 1973. 25-35: ido Bo/leftino. 11. 1974. 119-127.
3.1. AL Aldea. H. Cugudean. Apulllm. 25. 1989.7374 (il).
4. J. Ackner. J. ce. 1856. 14. 26: G. Gooss. Chronik. C/O: P. Kiraly. Aplilum. 107. 207.
102. LAZ, corn.
1. La cea. 4 knl. est de sat, pe platouI acu pat de vi Ls-au al1at sporadc fragmente
culturii ]982, t\1.
2. Spre sud-est de sat, pe vrful"GhergheJeu'\ la locul numit de se
o de 40 m, lungime 28 ITI. cu val
lat de 8-12 m. Cu ocazia (executate n 1942) nu s-au urnlC arheologice
asigure datarea ei. Se presupune ar fi timpurie.
1. M.
2. C. Gooss, Chranik. 33: J. KOllyoki. G. Nagy. Ko::epkori V{lNlk. 291: Ci. Halavats. AE:. 26. 1906.356:
Urme. 41: C. Daicovicill. Dacia. 1937-40.312: K. Iforedt. Alt\'. 9.1937-40.312: Dos:\INA.
"'+2. nr. 964; ACAfl. 1943. 104: 1. Bercill, j\1aterialc. 4. 1967.336-342 (il).
LIMBA, azi Dumbrava, corn. Ciugud. Vezi acolo.
115
103. LIVEZILE.
1. Pe (ocu1numit "La s-au descoperit: un topor de n de
mai multe securi de un de gresie, atribuit culturii Schneckenberg
de la nceputul epocii bronzului (Mz. Aiud, )636-1639).
2. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) fragmente ceramice
neolitice, percutoare de o secure de suporturi de lut pentru (Mz. Aiud,
1429-1 525, b) o de (Mz. Aiud), un celt de bronz ntreg
unuJ fragmentar de )a epocii bronzului sau nceputul Hallstattului (Cab. num.
Acad. R.S.R.; Mz. Aiud); c) podoabe de bronz, neprecizate, datnd probabil din prima
a fieru'ui; d) cinci ineJe spirale de aur dintre care trei sunt inele de de
tip Noppenring (Cab. num. Acad. Ronl.).
3. La NV de sat, pe HDealu' Srbului", se trei tumuli, dintre care doi, de mari
dimensiuni, au fost de K. Herepey n 1885. n interiorul lor s-au cte
monninte, protejate de o din bJocuri de
schelete umane chircite, pe partea orientate NE-SV. InventaruJ funerar
din vase de Jut lustruite ornamentate cu serii de Pe pieptul unuia din
schelete s-au o de tipul "ochelari" un crlig n de S, ambeJe de
cupru. S-au ITIai topoare de o suie de os, multe
fragmente ceramice culturii Bronzului timpuriu cutturii Wietenberg.
unul dintre tunluli s-a un stlp de nalt de 1 m, o lespede
de 2 x 1 ro, lnprejurul se aflau multe oase de animale,
S-a presupus ar fi vorba de un servind la cultul n cu
tUillUlii (tnaterial din tU111uli din se la MIC, 6696-6729, V 9976-9977 la
Mz. i\iud, 1429-1525).

,".
116
4. Pe creasta dealului (sau se tUITIuii dintre care
cinci au fost prin clandestine, iar doi au fost de K. Herepey. n
fiecare tumu Is-a cte un mormnt sub o manta de cu scheletul chircit, orientat
V-E, avnd ca inventar cte o de lut. Craniile lor sunt dolicocefale. acest
deal este o culturii (Mz. Aiud).
5. n punctul "Izvorul Popii", s-a identificat o culturii
Wietenberg (Mz. Aiud, 1552-1635). -
6. Pe locurile "Nedeia" se o cu tnateriaJe culturii
Wietenberg, fragmente ceramice. o de lut. o greutate de lut. un de
cupru curb, o de bronz brut (Mz. Aiud, 1636-] 639).
7. Pe culmea din dreapta Aiudului, pe locul numit "Vrful se
o o din Bronzul timpuriu. Dintr-un turnul de drum
s-a recuperat o cu o de mari dirnensiuni. ncepnd din anul
1994, H. Ciuguden a inceput sistematice n cercetnd un al
doi lea turnu1, n care au fost schelete chircite avnd ca inventar vase ceramice.
8. precizarea a Jocului, sunt senlnalate urme de din epoca
rotunde capitel de (?) (Mz. Aiud. 3223-3229).
1. H. SchrolJer. 51.u. K=. 75. nr. 48: Roska, AE, 46. 1936.81; ido Kdzl. 1. 1941.83. nr. 321; ido Rep.
306-307. nr. 88.
2. a) M. Roska. Rep. 306-307. nr. 88: b) K. Herepey. AFM. 2/1. 85. 87 (il); fv1. Roska. tSA. 12. 1938.
156: G. Teglas. 07TE. 12. 1887.80: d) D. Popescu. ltfateriale. 2. 1956. 200 RuslI. ActaltN, 9. 1972.46.
3-4. S. FenicheL Al:. Il. 1891. 65. G.Tegls. Ai;. 8.1888.122 (il): J. Hampel. ErTK. 16.
1893. 37: H. Schmidt. ZjE. 35. 1903. 446 (il). 448: J Banner. Do/gSz. 3. 1927. 17. 36. 45, 46. 75, 99: H.
Schroller. 7f1.'. 42. 1930.256257: ido Stll.K::. 31-34: ido PZ. 24. 1933.336-7: 1. Nestor. Pl. 23. 1932.368-9:
ido Stand. 66-7: A. Prox. Schneckenberg. 55; M. Roska. K6::1. 1. 1941. 83.32 L ido Rep. 306-7. nr. 88 (il); ido
Kd::l. 4. 1944. 33. nr. 77: P. Patay. At:. 1942. 111-4: D. Berciu. /sfRom. 1. 1960; ido }49: K.
Horedt. Dacia. 4.1960. III. nr. 25-27: A. D. Alexandrescu. SCIl', 14, 1963.148: D. Popescu. seir. 16.1965.
32-l-325: H. Ciugudean. ApulwJ1. 32. 1995. 26 (il).
5. H. Schrollcr. Sr.li.Kz. 75. nr. 48: I. Nestor. Stand. 66: M. Roska. K6=1. 1. 1941. 83. nr. 321: ido Rep.
306-7. nr. 88 (il): ido K6zl. 4. 1944. 33. nr. 77: K. Horedt. Dacia. 4. 1960. 111. nr. 25-27: N. Boroflka. se11 'A,
44. 1993. 293302 (il).
6. K. Herepcy. AFA,J. 211.28-29.85 (il): H. Schroller. SI. II. K::. 65-75. nr. 46: M. Roska. Rep. 306-7. nr.
88: ido K6::1. 4, 1944. 33. nr. 77: K. I-Ioredt. Dacia. 4. 1940. 111. nr. 1I 1; D. 1. Berciu. Apulum. 2. (il); 1. H.
2. 1965. 50.
7. H. Ciugudean. Apulum. 17. 1979.65. (il); D. Botezatu. H. H. Ciugudean. Studii
de antropologie. 24. 1987. 3-7 (il): inf. J-I. Ciugudcan.
8. B. Cserni. AFA1. 2/1. 14 L 552: D. Tudor. 190: T/R,L 34. 43.
104. LOPADEA
1. Dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului se descoperiri neolitice
culturii mai multe fragmente de vase din epoca fierului.
2. Pe locul numit "Foldvaracs" se o de la nceputul epocii bronzului,
unde, n de fragmente ceramice, s-au mai de cupru, un topor de de
serpentin cu buton n un de gresie (Mz. Aiud, 1357-93).
3. La HCapul Viilor" (=hotarul Telek ?) a fost o cu
117
din epoca bronzului. Tot aici s-a descoperit incidental un mormnt scitic de
(Mz. r\iud).
4. b'La Rpe'\ ntre dealurile s-a aflat incidental un inel de
cu capete conice, din bronz, de tip scitic. Aici au 1. Bodrogi A. Fogarasi n
1905 (se amintesc n 1907 1908) 11 morminte cu inventare amestecate datnd
din epoci deosebite. Inventarul unui mormnt de cu un vrf de lance, o
un topor, toate din fier, ar putea fie de timpurie (sec. VII), iar
coliere mpletite de argint, pandantive, cercei ornamentale din sec.
XI (materiaJe n Mz. Aiud).
5. n toalnna lui 1949 au fost donate Mz. Sf. Gheorghe trei vrfuri de din
bronz, scitice o de cremene, toate la Lopadea Alte nu se
dau. Materialele scitice ar putea proveni din cimitirul distrus cu ocazia
de pe versantul stng al cnd au fost scoase prin adnci oase umane, vase
bitronconice o (Mz. Alba Iulia).
6. Lnga fostele grajduri CAP, n punctul s-a recoltat din epoca
Latene. Tot acolo se un nivel feudal-timpuriu din sec. X-Xl.
7. n ]981, pe valea Lopezii, la 300 m. de fostul sediu CAP a fost o
din cu reprezentarea lui Mithras.
1. B. Cserni. AFAf, 2/1. 141: M. Roska, Rep. 153. nr. N. Vlassa. Ac/aA1A'. 3. 1966. 17.
2. K. Herepcy. AF/\1. 2/1. 52: H. Schroller. Sl.u. K=. 74: M. Roska, Rep. 153. or. 43: H. Ciugudean. PZ.
66. I. 1991. 107 (il).
3. K. Herepey. AFA1. 2/1. 52: M. Roska. Ko=/. 2. 1942. 31-35: ido Rep. 153. nr. 43: l. H.
A1emCD. 105. nr. 32: V. Vasiliev. 147. nr. 55. .
4. J. Bodrogi. c'rdiHl/=1'and. 7.1913,24-29 (il): G. Nagy. AE. 33.1913.271 (il): M. Roska. EIS=. 4.
1927. 261-3 (il): ido Rep. 153. nf. K. Horedt. scn'. 7. 1956. 397: ido 101. (il); E.
Dacia. 7. J963. 437: V. Vasiliev. 147. nr. 55.
5. Z. Szekely. Almanah Sf Gheorghe. 55-56: H. Ciugudean.
118
6. H. Ciugudean, Apulum, 17. J979, 68 (il),
7. C. L. selVA. 40. ] 989.381-383 (il).
105. LOPADEA VECHE (fost Lopadea conl
1. n punctul numit sau "La efectuate n 1967-1968
de V. au dus la identificarea unor locuiri succesive culturilor neolitice
culturii Wietenberg, Noua, din epocile Latene.
sec. XIII-XIV (Mz. Aiud).
2. n locul nUlnit "Rpa situat la nord-vest de sat, spre Aiud, se o
zare eu culturiJor Wietenberg. Printre materialele
e o antropomorta din lut un topor-ciocan din granit negru (Mz. Aiud,
1067-1133).
3. De pe teritoriul se un topor de cu n cruce,
provenind dintr-o (col. Ins1. Ped. Tg.
4. n locul a fost o din epoca bronzului, cu
culturi lor Wietenberg Otomani.
5. n punctul aflat n hotaru1 spre Aiud, a fost o
Wietenberg.
6. La 1,2 km. de sat, n dreapta drumului ce duce la Aiud, pe un promontoriu, au
fost aflate fragmente ceramice din epoca bronzului culturii Wietenberg un
topor de granit negru (Mz. Aiud).
7. n lui Marcu pe terasa n stnga drumului ce
duce la intrarea n sat, au fost culese fragmente ceramice prefeudale. neverificate
la ntorsul viei, aici s-ar fi cea. 17 lnorminte de cu inventar,
azi pierdut.
8. De pe teritoriul satului provin, preciziuni topografice, obiecte:
a) unui to-
por n min din
lut ars, probabil din
perioada de tran-
spre epoca
b) o
de din a
doua a fie-
rului (Mz. c)
un fragment de ce-
ram de
(Mz. Aiud.
1132).
1. V. Apulum. ] 5. 1977.620.11. 12: H. Ciugudean. Apulum. 17. 1979. ] 3 (il); ido PZ. 66. 1. 199 L
,11 (il).
2. G. Teglas. 12. ]887,81; K. Herepey. AFM. 2/].52 (il); H. SChtllidt. ZtE. 35. 1903,442-443
119
(il); M. \Vosinsky. Agyagm, 27 (il): M. Roska, Kczikonyv, 2, 419 (il); id. KozL L 194 L 75. 91 (il); 2.
1942.63. 75; 3. 1943. 79.42; ido Rep. 208. nr. 22: H. Schroller. St.u.Kz. 31.746 (il): 1.
67; K. Horcdt, Dacia. 4.1960.112. nr. 82; V. RcvMuz. 4. 4.1967.350; ido ApulUill. l5. 1977.620 (il);
P. ROlnan. Cotofeni, 82 (il): N. Borot1ka. 54. nr. 259.
3. V. SCIV. 25.1.1974.120121.
4. II. Ciugudean, Apulum. 17. 1979. 68 (il); N. Borot1'ka. 1Viefenberg. 54, nr. 258.
5-7. V. ApulUin. 15, 1977.620-624 (il).
8. a) G. Tegls, OTTE, 12. 1887, 8 I: Roska. KozL 2, 1942. 63. 75; ido Rep. 208. nr. 22; b) B.
Cserni. AFM, 2/1. 549; e) K. Horedt, 2. 2, 1951. 199.
106. LUNeA corn.
1. n apropiere de izvoareJe pe locul numit este o
puternic de eroziune, de unde au fost colectate fragmente ceramice
culturii (faza II]) bronzului timpuriu (grupul precum o
din de o din os (Mz. Alba Iulia).
1. H. Ciugudean, Apulun1, 23, 1986. 62 (il).
107. LUNeA (Cucerdea).
1. La est de sat, pe Fntna de pe "Valea

s-a
o mare cantitate de romane dintr-o mai iar pe o ceva mai sus,
la "Cetatea Stejarului", resturi de fragmente de in apropiere se
urmele drumului roman care vine dinspre
2. Din locuri sau din apropiere sunt cu L V M, un
fragment LE.
3. Dintr-o din vatra satului provine un coif roman de bronz, nalt de 20
efi., ornamentat cu un n relief cifra XVIII (Mz. Aiud); CIL, 111,8079,
4) un vas roman (Mz. Sf. Gheorghe).
4. n vechea de lemn, servind ca prestol, se un altar votiv roman
nchinat lui lupiter Optimus IVlaximus de un centurion al leg. VMacedonica.
a putut fi aici de la Turda.
5. Pe platoul "Deasupra Viilor", situat la nord, nord-est de sat s-a identificat o
prin de (fragmente de
olane, bolovani de ru, lespezi din gresie, etc.). Pe panteJe abrupte dinspre sud
ale platoului s-au identificat fragmente ceramice din culturile Wietenberg.
6. La nord-vest de sat, pe locu1numit amplasat n partea a prului
"Valea Morii" s-au fraglnente ceramice romane, mai frecvent ntlnite pe
panta din partea a
7. La vest de sat, pe platoul dealului HMuromteto" din partea a liniei ferate
- Cmpia Turzii, pe o de circa] Oha. s-a identificat o
prin unelte litice topoare perforate) fragmentare
8. La sud de sat, n spatele grajdurilor CAP, n partea a pe o arie de
120
circa 1 ha., se fragmente ceramice romane trzii (sec. IV e.n.) o
cu din sec. XIII-XlV.
9. Din vatra satului provin buze de de lue caracteristice sec. XI-XII.
t o. n puncte topografice neprecizate s-au descoperit: a) de bronz cu
iitere din epoca sau b) o sabie cu din sec. V-VI e.n.
1. B. Orbfm. S=ekely(ld. 5. 66. 70: C. Gooss. Chronik. 88: TIR.L 34. 75: D. Tudor. 207.
2.G.lcgls.Klio.11.1911.503.
3. G. Tcgls. AEi\{ 9.1886,244.21: ido AE. 8.1888.184-5; ido Erdl\1zi=. 5.1889.255: G. Nagy.
S::'iVAfE. 1. 1890. 58: ido BR. 7. 1900. 75.
4. 1. l. Russu. ActaAfV. 5. 1968.466-469 (il).
5-9. M.
10. a) 1. \Vink!cr. A. Hopartean. Ci\'. 1. 1978. 19; b) St. Ferenczi. OmD, 199.
108. LUNeA TRNAVEI (fost Spini). COITI.
1. n vatra satului, la nr. 165. s-a descoperit, n i un Inolar de rinocer{Coelodonta
an/iquitatis BhlJl1enhach), fragnlente de vase preistorice urne cu oase umane
precum o (dupondius) de bronz de la enlis n 99- J 17.
2. La marginea a pe terasa din partea a
n locul nUln it ipot", s-a identificat o prin resturi din
unor fraglnellte ceramice.
3. Pe locul 04Rf', aflat Ia nord-est de se pe cioburi rotnane
din sec. IV e.n. 1974, M.
4. n anii tvl. prin cercetarea terasei de la sud-est de sat n zona
carierei de din Jocu) "'La Borcioaie" a descoperit pe fragtnente ceramice
neolitice (cultura eneolitice (cultura din perioada de (cultura
epoca bronzului (cultura Wietenberg), HaJlstatt, Latene (sec. III-II .e.n.)
rOlnane. Din aria rOlllane provin fragnlente de din pietre de
resturi din schelete Ulnane ---o
de 3 monede: un as t i
de bronz de la enlis la \) '- /
( 104-111) 2 denari din argint de la i
252

0
/l .,'
Sever Alexander, la ROtna, n L-L
linii 222 225. (Materiale n Mz. Alba
1ulia).
5. Dintr-un punct neprecizat
provin vase celtice de lut ce au
unor nventare funerare (Mz.
i).
1-2, r Stocovci. M. . .\farisia, 9. 1979. 107 (il), iv1.
f\l
5. 1. H. L)'orgefia, 10. 1973.6:'.
121
109.
1. Movilele gropile constatate pe valea ar reprezenta indicii ale
aurului n epoca
2. n punctul (Prul i), cu ocazia unei periegheze efectuate de V.
Moga n octombrie 1979,s-au descoperit fraglTIente ceranlice Ar putea fi
vorba despre o de aurifere.
3. n apropierea n punctul numit HTroian", se un val de (?)
probabillnedieval. Tot n apropierea pe ITIovile de (Drnbul Iobagilor
Dnlbul se presupune ar fi fost ridicate cUltea familiei cneziale
Cnde (sec. XlII-XIV e.n.).
1. M. .J. Ackner, JCC. 1856. 19: C. Gooss. Al'SL 12, 1874. 153: ido Chronik. 90: G. Popa. Table
cerate. 109: S. Rakoczy. BKL. 39, 1906. 477-9: 1. Rep. 405: G. Popa-Lisseanu. Romanica. 214; V.
Christcscu. f ee.. 12: D. Pop. Apufum. 2. 1943-5, ..l29-30: fIR. L 34. 7).
2. V Moga.
3. Gh. Anghel.
110. LUPLJ, con1.
1. n 1978 cu ocazia unei gropi n cimitirul satului C"Cimitirul nou"), aflat n
locul Vii", pe versantul de sud al dealului la est de sat, a fost descoperit
un tezaur de obiecte dacice din argint introduse ntr-un vas de bronz. Peste
tezaur se afla o lespede de n de vasul de bronz, tezaurul cuprindea
piese de argint: fibule cu un bol falere cu
zoomorfe. Tezaurul poate fi datat n perioada Latene (sec. 11-1 .e.n.). n zona
descoperirii s-au la terenului fragmente ceralnice hallstattiene dacice.
(Mz. Alba Iulia).
1. I. Glodariu. V. Moga. f:/J!Temeris iVapocensis. 4, 1994. 33-48.
111. A.iud.
1. n 1975, nv. Vasile a descoperit la n punctul HPrul
un topor de perforat (Mz. Aiba Julia).
2. topoare de din epoca bronzului s-au descoperit ntr-un punct neprecizat
(Mz. Aiud, 5494-5495).
3. n pe "Dealul situat ntre vii, la nord-est de sat, cu ocazia rigolei
la vie, Vasile Groza, Vasile Rusu Octavian Cacovean au descoperit mai multe
ITIorminte de Inventarul funerar se cOlnpune din vase cu un
pUlnnal, o sabie un amnar din fier. Datarea pieselor
4. n toamna anului 1972, cu ocazia unor de nivelare, n curtea lui Sas COlllel,
122
str. Poiana Cadrului, nr. 1, s-a distrus un mormnt
ce un schelet uman oase de cal. Din
inventaruI funerar s-au recuperat
un vrf de lance din fier. Se pare au fost
descoperite cteva le" de lut care s-au
pierdut. Mormntul este atribuit unui avar datat
lasf r tu1 sec01 ului VII i nceput uI cel ui
n s-au alte
descoperiri care aici a unui cimitir
ce era amplasat pe panta a "DealuJui
n partea a
5. Pe teritori ul satu lui s-ar fi afl at
In ofiTI i nt e ve chi, ndi ca a loc ului de
descoperire a epocii.
1,3. M.
2. 1 M. Takcs.
4. H. Ciugudean, seIr, 25, J, 1974, (il).
5. EA1KEka/au=. 135.
112. sat Blaj.
1. Din locuri neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) topor neolitic de
cu (Mz. Sibiu); b) culturii (MIT); c)
roman de lut cu AV... ON (MIT,
1,7988); d) se de aici vase, ..
anne ron1ane, descoperite n 1830. Pe
teritoriul trecea drutnul roman
care, venind de la Apll!U!11, urca pe Trnava
Mare.
2. Pe locul nut1,it Porum-
beilor" s-a un topor de Tot
acolo s-a aflat buza unui vas dacic cu
picior (Mz. Sibiu).
3. Pe '"Dealul s-a gdsit un
de silex (Mz. Sibiu). E
presupunerea aici ar fi existat
un turn roman.
4. n 1970, la marginea satului a
fost un topor de fraglnentar.
5. Cu prilejul agricole pe
"Dealul Mare" (nulnit "Dealul lui Piter") (
a fost o culturii
123
(n col. liceului forestier Blaj) numeroase fraglnente ceramice de
(Mz. Blaj).
J. a) Informatic K. Horcdt; b) H. Schroller,St.u,K=, 74: M. Roska, K6=1, I. 1941, 71; H. Horedt.
JIBB.\!,9, 10, 1944, 107; c) N. Gostar. ArhJfold, 1, 1966, 173, nI'. 46 L d) J. F. Dacien, 253: M, J.
Ackncr. JCC, 2 L C. Goos, Chronik, 71: l. Rep, TIR, L 34,77.
2. B. Cserni, AFAf, 2/1', 120,
3. K, Horcdt D. f\r1UJ)cr, Karpathen. 4. 1911, JJ l.
4-5. C. Apulum, 16, 1978, 14 (l).
113.
1. Cu ocazia unui sondaj pe terenul din bisericii, au fost a) urnlele unei
din epoca bronzului, ntre care o cu vase ntregi fragmentare,
multe arse secundar, preCUITI fragmente de din Materialul se la
culturii Wietenberg; b) unei biserici din sec. XVI-XVII.
2. Pe terenul lui Iacob situat la marginea de nord a satului, au fost
descoperite morminte de scitice, din inventarul a fost o lance
din fier (Mz. Alba Iulia).
1-2. H. Ciugudcan,
114. COln.
De pe teritoriul satului provin: a) datnd din prilna a fierului
(Mz. 4986); b) tezaur de Inonede ronlane republicane, din care s-au 13 ITIonede
ce se din sec. II Le.n. la Inijlocul sec. I Le.n.
e) n luna iunie 1990 n lui Szekely Pavel n partea de SE a
n punctul (Prul a fost descoperit fortuit un tezaur monetar din
care s-au recuperat 141 piese (18 republicane 123 imperiale) rOlnane cronologic
ntre anii 135 . ehI'. 112-117 p. Chr. Tezaurul fusese depozitat ntr-un ulcior spal1 n
lTIomentul
a) M. Roska, Rep. 196. nI'. 53; b) O. Gohl, XI\, 13. 1914,21: M. Roska, Rep, 196. nI'. 53: 8. Mitrea,
EDR. 10, 1945, 110: B. Mitrea. Z. Szekcly, ,lfaferiale, 2. 1956, 680, nr. 2 L 1. \\linkler.JA'C, 17, 1967. 133: 1.
Glodariu. ReD. 286. nr. 176: e) V. Suciu, Apufum, 27-30, 1990-1993, J89-207 (il)
MERETEU, COln. de Jos. Vezi de Jos.
115. MESENTEA, corn. Galda de Jos.
n hotaru1satulu , spre T'ibru, s-a descoperit n 1914 un coronalnent de lTIOnUment
funerar rOlnan, n de trunchi de cu rTIuchiile arcuite, decorat cu reliefuri
124
reprezentnd un o femeie, un delfin un geniu naripat (MIC, 20] 98).
H. Daicoviciu, Om/o 101-108: ido ApuluJn. 7/1. 1968.337-338. ne 11.
116. corn.
1. ntre acest sat pe malu,1 se o cu de tip
Wietenberg (Mz. Aiud).
2. Pe malul s-a descoperit un monnnt de dublu (un nlatur
un copil) din inventarul se de la epocii neolitice de tip
Decea un colier din scoici (Mz. Aiud, 5285). in Joc s-a descoperit
Wietenberg,
3. n punctul numit la situat pe 111alul stng al s-
a descoperit o cu tnateriale hallstattiene, o o din sec. IV-V
un nivel din sec. IX-X.
4. n zona de nord-vest a satului, ntre sat s-a descopert un
topor de cu de fostului Institut pedagogic
din Cu ocazia lor n acest loc n 1968 de V. s-au
descoperit nutneroase vestigii din epoca resturi de trei tuburi
de etc.).
5. De pe teritoriui satuJui,
precizarea locului de se
a) un ceh de bronz de
ta epocii bronzului (Mz.
Aiud): b) o
cimitirului de la Decea
c) un ce1t de fier din a doua a
fierului. Este foarte probabil ca
descoperirile din
ri le la punctele ante-
rioare.
6. ntre
s-a un fragnlent de CeralTI
probabil lucrat cu mna, de la
rnileniului 1e.n. (Mz, Aiud,
4668).
1. G. Tcgls. oTrt. 12. 1887. 82: L Rep. 4j 1 M. Roska. K6=1. 1. 1941. 70: d. Rep. 172. nr.
. ()O: D. Bcrcu, R.Arhlvelor. ]942. K. Horedt. Dacia. 4. 1960. nr. 88.
2. M.
3. H. Ciugudean. Aplilum, 17. 1979. 68-71 (il).
4. V. SeIr'. 1. 1974.119-120 (il): ido Apulwn, 1S. 1977.624-628 (il).
5. a) K. Hcrepcy.AF,lf. 2/1.90: M. Roska. Rep. 172. nf. J b) i\1. Rusu. Ranalica. 1. 1971. c) K.
;;;repey. AF,,\f, 2/1. 99 (I); M. Roska, Rep. 172, nI'. 160.
6. K. Horedt. Sell. 2.2, 19:' 1.20
125
117.
t. Pe valea Albinii se un grup de olistolite calcaroase, dintre care una,
"La are partea sub fonna unui mic platou, cu dimensiunile de cca.
110 x 70 ffi. n anii 1994... 1995, H. Ciugudean a efectuat aici sistematice, care au
precizat unei cu mai multe nivele de locuire, culturii
(faza III) cu urme sporadice de locuire din perioada bronzului timpuriu mUlociu
(cultura Wietenberg). Cele mai bogate materiale arheologice locuirii un
din cupru, topoare din unelte din silex, din vase ntregi sau
ntregibile etc.
2. La cea. 3... 400 In. spre S de punctul precedent, pe creasta ce de sub
vrful formnd hotarul dintre Poiana Ampoiului, se un
cimitir tumular. Au fost cca. 9-l Otumuli, dintre care 5 se n curtea
Parastie, cellnai inlpozant cea. 15 m. n diametru aproape 2
m. Acesta a fost de H. Ciugudean n 1994, constatndu-se
a ringuri concentrice din bolovani de calcar a unei centrale de pietre, sub
care se afla ITIormntul principal, scheletul deznlcmbrat al unui individ adult.
Prin decor, craniu de la nceputul epocii bronzului.
Au nlai fost descoperite alte cteva monninte secundare de inventar,
de n difici I de ncadrat.
3. Pe culmea la N de n apropierea unor stnci calcaroase, se un
turn aplatizat, de cu Inantaua din bolovani. EI poate fi atribuit perioadei
de nceput a epocii bronzului.
1, J. H. Ciugudean.
126
2. H. Ciugudean. Apulum. 32, 1995, 26 (il).
118. JTIunic. Alba Iulia.
1. La locul "Valea Lunci r' se o cu Ituri lor i
Wietenberg. Tot aici a fost descoperit un Jnormnt de cu scheletul n

2. n ini le din partea a satufu i, de Sli (M. B
1983) au identificat fragmente ceramice din HallstattuJ timpuriu resturi din
unor romane aflate pe terasa din partea a ru lui Ampoi.
3. n apropierea satului, spre Alba luHa, s-au descoperit ruinele unei
romane, care avea o
4. De parte a satului, spre au fost identificate urmele unei conducte
subterane de din mari cu Leg. XIII GeJTI. care ducea de
la rul Arrlpoi spre Apulzon.
5. Din locuri neprecizate provin Inai multe IIL 1027, 1031, 1080,
1212,1248), precum cu Leg. XIII Gem. (ClL, III, 8064=1629 p.
] O18). Alte L, 986, 1062, 1100) aflate aici provin se pare de la Apulum.
6. Drumul roman de la Apulunl spre Anlpelun1 identificat n hotarul satului.
1. Il Ciugudean. Api/fum, 26. 1990. 69-70.
2. f\-1.
35. 1. F. NeigebauL Dacien. 166-167: M. J. Ackner. JCC. 1856. 15: G. Gooss. Chronik. 287: B.
Cserni. AFA1. 2/ l. 141. 262. 545: D. Tudor. 176; TfR.L 34. 79; jDR. l. 47.
6. M. J. Ac"ncr. JCC. 1856. 15; V. Chrstescu, ee. 39: TIR. L 34. 79.
119. Ocna
1. n satu lu i s-a un topor de cupru cu n cruce,
perioadei eneolitice 528).
2. Pe terasa a doua de pe malul stng al a fost o din
epoca Latene 1 o din epoca n acest punct a 1.
rvtitrofan n anii] 987-1988.
1. t\1. Roska. K6::1. 2. 1942.44. 115: id, Rep. 183, nr. A. Vulpe, II. 44. nr. 187 (i 1).
2. 1\1 Macrea - 1. H. Acfal\;fA'. l. 1964. 357: TIR, L 34. 80. Inf. 1. Mitrofan.
120. MIHAL
1. Pe teritoriul satului se urme de din epoca din
epoca bronzului, precuJn romane.
2. n punctul 1. Paul a ntr-o cu trei
127
nivele de locuire. Primul nivel culturii cu elemente de tip Precucuteni. Cel
de-al doilea nivel fazei A a culturii iar ultimul nivel este caracteristic
pentru faza A-B cu bi- sunt de
cu
3. Cu ocazia unor n vatra satului, s-au descoperit morminte scitice,
din inventarul a fost recuperat un vas bitronconic (Mz. Alba Iulia).
4. Cu ocazia construirii podului peste s-a n 1893, la o adncime de 4
m, un vas mic, lucrat probabil cu roata, prefeudal (sec. VII); (Mz. Aiud, 3585).
5. Din puncte neprecizate provin: a) un topor plat din bazalt, neperforat, din epoca
neol (col. Dr. L. Dimitriu, b) un vas borcan lucrat cu roata, de culoare
(Mz. Alba Iulia).
1. K. Herepey. AFA,f, 2/1, 52.
2. se/v. 16.1965,590, nr. 3: RecA/uz, 2. \966, J88: 1. Paul, se/v. 18, 1967,3 (il): SICom, 19,1975,
9-16: 1. Paul. 141. nr. 30.
3. H. Ciugudean.
4. K. Horedt, SC/V. 2.2. 1951,200.
5. a) E. Stoicovici, M. Apu/um, 17. 1979.33 (il): b) AL Popa, Apu/um. 4, 1961. 227-28.
121.
1. Pe cu Vii", la adncimea de 0,50 m, s-a aflat un mormnt de
scitic cu inventar: un pumnal tip akinakes din fier, cu
cu un singur un fragment de
din fier fraglnentele unor vase lucrate
cu mna. (Mz. Aiud).
2. a) preciziuni topografice
se urme neolitice din
epoca bronzului, printre care un lus-
truitor de (Mz. Aiud, 4999) un
ceh de tip (Mz. Aiud,
3357); b) un fier de pJug de
sau (Mz. Aiud).
3. grajdurile fostului CAP
s-a aflat un vas Wietenberg cu patru
(Mz. Aiud), n punct fiind
o locuire din epoca
n care au fragmente ceramice,
olane.
4. Pe malul stng al prului,
monument, s-a aflat material
ceramic hallstattian feudal.
1. K. Herepey, AE. 18,1897,66 (il); P. Reinecke. AE', 17, ]897, L. Ml1oll. AE. 28. 1908, v.
Prvan, Getica, 362: W. Ginters, Das Schwert, 30-33 (il): M. Rostowzew,SkythBosp, M. Roska. ESA,
128
11, 1937. 181-2; id. Rep, 183. nr. 243 (il): D. Popescu. TransilvanIa, 74. 1943, ido Selv. 9. 1958. M.
Parducz, ActaArch, 2. 1952, 143: 4, 1954, 57: 1. H. OmD, 119; id, AlemCD, 109, nI'. 34; V. Vasiliev.
79. 88. 132. 147.
2. a) K. Herepey.AFA{ 2/1. 52: f\-1. R0ska. Rep, 183. nr. 243: Gh. Lazarovici. Banafica. 1, 1971.82: b)
!v1. Roska, Rep, 183, nr. 243; id, K6=1. 4. 1944.65. 83.
3.lnf. M. Takacs: H. Ciugudean, Apulum. 17. 1979.71.
4. lnf. H. Ciugudean.
Vezi Blaj.
122. corn ntregalde.
Dintr-un loc neprecizat provine un topor de de culoare
perforat lustruit (Mz. Alba Iulia).
1. Aldca.
123. cOln. Mare.
n 1829 s-a descoperit pe teritoriul satului un tezar de podoabe dacice de argint care
analogii cu cele de la fost Cioara (Mz. Viena).
J. F. Neigebauer. Dacien. 293: M. Roska. Rep. 199. nr. 92; L. ... \argelia. 7. 1970. 13.
NEAGRA (Prul), azi Poiana Vadului. Vezi acolo.
124.
1. Pe prillla a la Inarginea de vest a cotTIunei, n punctu IHLivada"
sau "Pe au fost descoperite cercetate prin sistematice (1960-1963) conduse
de M. Rusu, ITIai multe cin1tire. a fost Jnai nti n epoca
cultura Din provine sau
compacte de unelte de oase de animale, ace de cupru etc.
a avut un singur nivel de locuire ce se n faza /\-8 a culturii
La circa 800 m spre sud-est, pe s-a descoperit o ce
ultimei faze a culturii (8). Epocii eneolitice i un nlonnnt de copit
descoperit n precum ITIOrmnte de chircite inventar,
n paltea de sud-vest a cimitirului prefeudal. S-a putut stabili apoi o locuire din
perioada ClI bordeie din care provine un bogat Inaterial ceramic un pandantiv
de bronz n de Pe baza acestora, a fost n Hallstatt A.
.-\ fost dezvelit un bordei culturii Basarabi (Hallstatt C) situat n partea de
129
sud-vest a cimitirului prefeudal. Peste nivelul hallstattian s-au nregistrat urme de locuire
din Latene-ul mijlociu. Au fost descoperite gropi cilindrice ce fraglnente
ceralnice lucrate cu mna fragmente de lucrate cu roata. Pe
a ncepnd din lui Ioan Chiorean la marginea neolitice,
s-a descoperit o din sec. IV-V. Au fost descoperite bordeie gropi de provizii.
Att n bordeie, ct n s-au fragmente ceramice lucrate cu mna la
de la de izi romane refolosite, oase de animaIe.
un pieptene de os cu mner semicircular ornamentat cu cercuri concentrice, o de
fier, o cu la un dop de os perforat n cruce. n loc, pe o mare
ntindere, suprapunndu-se peste amintite, s-a descoperit un ntins cilnitir din
care s-au dezvelit 125 morminte. Cinlitirul este de cu nl0nnintele dispuse n
la intervale de 2 In, dintre mornlinte fiind de 1-3 In. Scheletele sunt ntinse
orientate pe vest-est. Au fost descoperite monninte de cai intercalate ntre
de morrninte Ul11ane. lnventarele funerare constau din podoabe, anne, unelte,
vase de lelTIn cu cercuri de fier sau bronz. Vasele de lut sunt lucrate cu Inna ori cu roata.
Armele sunt relativ numeroase, constnd din spade, pUlnnale, topoare de cu
varfuri de lance, vrfuri de UneJteJe sunt reprezentate foarfeci, gresii
de pensete, ace. Piesele de sunt reprezentate prin cu
catarame de chinga Podoabele sunt cerceii cataran1ele.
au fost lucrate din lame de argint (n de
plumb sau lut ars. Cerceii sunt de diferite fOflne. din argint sau bronz. unii
prin Cataranlele au fost lucrate din fier, bronz sau argint sunt de
diferite fonne tipuri printre care cele de tip bizantin turnate ornalnentate
cu cruce ori cercuri incizate. Tot este o de curea din
argint aurit. Au fost apoi piepteni din os, att n mormintele de femei ct n
cele de Chinlirele sau " / ,,' .. ':-. !
, '-/ ;',;i( '.. !. ..
curelele descoperite erau mpodo- li 260 ( ,
bite cu aplici dreptunghiulare sau ' 1 '. :.:-<, e. li :. li
aplici de diferite fonne lucrate din /(-
I \ Y' bronz, argint sau argint aurit. ..l. ". / 32S c.P C. , e\\
Teaca unei spade a fost orna- :\.0 / M'"
cu aplici piramidale. / e. e.
" joi'
Dintre podoabele descoperite n 12,0
morminte mai amintim tuburi de t'f"" ...... '.
plumb aplicate, probabil. pe ",
de bronz
cu pandantive de bronz, nituri sau
cuie de bronz etc. Au fost desco-
perite fibu le de bronz, nituri
sau cuie de o
de la Elagabal (2] 8-222
e.n.). Cimitirul cu
dere din sec. VII,
grupu lu i In i litar de tip Inero-
130
vingian trziu avnd strnse cu cele de la Band Unirea din valea
cu altele din apusul Pannoniei. nceputurile lui, din sec. VI, nu sunt bine
precizate, iar lui 1'1 cerceii un mormnt de tip avar situat
la marginea cimitirului aici exploata valorifica sarea
din salinele ce se aflau n Pe a fost o din sec.
VIII-IX, n arnbele cazuri este vorba de bordeie gropi de provizii. iar descoperirile
constau din cu roata cu benzi de linii ondulate sau alte
lnotive. n cadrul din sec. VIII-IX a fost de
import.
2. La locul numit de situat la aproximativ la 3 km vest de tot
pe o a au fost efectuate sondaje conduse de M. Rusu. Aici, cu ocazia
unui pentru o au fost descoperite fragrnente ceramice de tip
mai multe morminte de scitice.
3. La circa 100 m est de --Pompa de n malul a fost identificat un
bordei cu de provincial Cll roata cteva fraglnente de
cu mna. Un alt bordei se pe baza ceramicii n sec. VII-
\llll e.n. n apropiere s-au descoperit 18 morminte de de copii care, pe
baza inventare lor constnd din cerceL inele din bronz argint, au fost datate n sec. X-XI.
Se presupune ele au unui cimitir ce se ntinde pe o lungime de peste 100 m.
4. La locul numit situat la circa 6 km sud de I. Mitrofan a
ntre 1963 1966. Aici a fost o din epoca bronzului (cultura
\Vietenberg) s-a descoperit un monnnt de cultur. Au
fost descoperite, de aselnenea, resturile unei din prima a fierului. Peste
acestea s-a suprapus o din epoca ce se n sec. II-III. Au fost
jescoperite semibordeic, 13 gropi de provizii, un cuptor vetre de foc. Inventarul
n majoritate din CeralTI la care se cteva obiecte de tieI' printre
un de plug, de bronz, de nletal etc. Ceramica este n
de iar cea este att prin cea cu mna ct la
Sunt prezente fonnele de vase specific dacice printre care
5. n 1975, alunecarea malului drept al Prului la 0,5 ktn sud-vest de
a scos la n profilul peretelui cteva bordeie cu de foc
;:'lJpi eneolitice (cultura precum nUlneroase piese litice fragmente ceramice
cuIturi le i din (rnateria)e la din
-'calitate),
6. Pe teritoriul comunei. topografice. sunt semnalate: a) din
_:'\Jca cultura epoca tilnpurie a bronzului, un CilTIitir din prima a
.- :::'Ului o b) vas bitronconic din prima a fierului se n
, z. l\iud (3607).
1. C. Daicoviciu, Dacia, 7-8, 1937-1940, ) SCIl', 12, 136: Dacia. 196 L 569. nI". 2L N. Ylassa.
12,1961.22: M. RUSlI, Dacia. 6,1962,269-292 (il): Self', 13,1962.212. nr. 96: Dacia. 6,1962. :'27,
i< SCIV. 14. 1963, 461: RUSlI, ProbIAlu::, 1964,32-45 (il); SCIV, I S, 1964.563: 1. Paul. RevAlu=. 2. 4.
295:5Clr, 16.196:',59:': K. Horedt, SCIl'. 17, 1966.212,213: N. Ylassa, Ac/aAI/v', 4.1967.420: C.
___'\-iciu. forschllngen. 10, 1967. 13: O, G. Teodor. SC'/f '. 21. 1970. 110: 1 M. Rusu: K. Horedt.
_ 'u'. 21. 1977,2:':'. 26 L 263, 264.267 (il): 1. Bona. Ac/aArch. 31. 1979. 1-2. 22-23.48: 1. Paul.
- -: -+2, nr. 32,
131
2. I\1.
3. Sef v 11, 1961, 136; M. RlISll, ProbIA1t(=, 1964. 33; sef r, 15, 1964. S63; seIV, 16, 595; j i
M. Rusu.
4. HoredC Dacia, 4. 1960, I J2, nr. 97; SClI
T
, 1S, 1964, 563: M. Rusu, ProbIA1u=, 1964, I.
Mitrofan, RevMzc. 2, nf. special, 1965, SelV, 16.595; RevMuz, 3,1966,188; D. Protase, Continuitatea.
42,134: se/v, 18, 1967, G. Bak6, selv. 19, 1968,74: TJR, L 34,84; D. Tudor, 207; l.
Mitrofan: 1. SeIVA, 29, 1, 255; T. Soroceanu, Ac/aJdN, 21, 1984, 433-458; N. Borotlka,
1Yietenberg, 60, nr. 297 (il).
5. 1. Paul, 142, nf. 32 a.
6. a) N. Vlassa, AelaAIN, 3. 1966, 17; M. Rusu; b) G. Teglas. CTft. )2, 1887, 83; I.
Rep. 468: M. Roska, Rep, 165, nr. 106.
125. OARI)A. ITIunic. Alba Iulia, din fostele Darda de Sus
Garda de Jos.
1. Pe teritoriul fostuJui sat ()arda de Jos, n puncte neprecizate, s-au descoperit: a)
o (Mz. Alba Iulia) un torques de argint; aceste obiecte ar putea proveni de pe
teritoriul satului Oarda de b) se an,intesc tot aici, urme dacice din
epoca Latene; c) Cteva rnonumente sculpturale romane, o statuie a lui Jupiter, capiteluri
de fraglnente de basoreJief o lui Hercules, de
sclavul Callistus III. 1029), pot fi de origine sau transpol1ate n epoca
de IaAlba Iulia; d) Drumul rOinan pe valea a fost identificat pe teritoriul satului.
2. n fostul sat Garda de Sus, ia locul numit "intre Praie", s-a descoperit un
monument mithriac.
1. G. Teglas, orrl, 12, 1887,65; b) B. Cserni. AFAf, 2/1, 1201. H. Ceramica, 268, nr. 201: c)
C. Gooss, Chronik, 118: B. AClaAlN. 14, 1977, 175: d) M. J. Ackner, JCC. 26: P. Kiraly,
Apulum, )07,207.
2. AI. Popa. OmD, 443-445 (il).
OARDA DE JOS, sat nglobat Ia satul Oarda, ITIunic. Alba Iulia. Vezi
acolo.
OARDA DE SUS, sat nglobat la satul Darda, munic. Alba Iulia. Vezi
acoJo.
126. OBREJA, corn,
1. La de al satului, pe partea a n locul nUlnit Cnepi'
lui Filip'\ s-au descoperit urme de Iocuire ntinse din ITI ai n1ulte epoci
arheologice D. Protase, 1961-1973). a) cu bordeie ceranl
din epoca culturii (fazaA-B) cu bordeie, numeroase
gropi de provizii din epoca bronzului un nlormnt de n (cultura
Wietenberg). c) Urnle sporadice de Iocuire, reprezentate prin de tip Noua,
132
fraglnente ceralnce de la nceputul primei epoci a fierului (HalJstattA-B) din Ha!lstatt C
(cultura Basarabi). d) o
(sec. II-IV), care se ntinde pe vreo hectare. Din cuprinsul ei, prn
sistelnatice s-au descoperit zeci de la sau bordeie, gropi de un
cuptor de pine, un depozit de unelte agricole precunl un bogat material
arheologic, n special cu mna sau la
inclusiv Cele specii de apar
asociate att n bordeie gropile de provizii, ct n stratul de fapt care
contemporaneitatea ceranlicii dacice cu cea din epoca Provinciei. Un strat de locuire
dacic preroman nu s-a constatat pe locui Pe baza materialului arheologic n
ansanlblu fibule, diverse obiecte de
stratigrafice, sisteiTIul de Jocuire etc.), s-a putut stabili a luat pe la mijlocul
sec. II e.n. a continuat existe n tot timpul romane n sec. IV. Prelungirea
n sec. IV, probabil la invazia hunilor n Europa este
prin ceramica o cu capete de alte fibule cu picioruJ ntors. Sub
raport etnic, unei de n curs de
rOlnanizare, n snul au putut intra un oarecare de romani. a) Pe
teritoriuJ daca-romane, n partea ei de nord, la stnga drulTIuJui de cn1p ce iese din
sat duce la Trnava, aproape de lui Jacob Cleja, s-a un bordei cu
din sec. VIII-IX.
2. La nUlna 400 ITI spre vest, n vatra satului actual, n locuitorilor Artenie
Ion Jeleriu Lupea, se cimitirul daco-ronlane de la "Cnepi"
lui Filip". Din cuprinsul cimitirului, ntre anii 1967 1971 s-au dezvelit peste 240
de monninte plane de de Mormintele de toate cu
arderea n parte, sunt, n aproape cu urne cu resturile
funerare depuse direct ntr-o Un de cinci monninte
dt' au gropi ovale-alungite (lungi de 1-1,40 ITI largi de 0,40-0,70
111). Urnele cinerare sunt de ori cu
a exemplare care sunt modelate cu lnna din
lnpodobite cu bruri alveoJare crestate sau ornamente. Acoperite cu capace speciale,
cu funduri de simple cioburi ori cu o lespede de gresie sau lipsite de orice
urnele oase umane calcinate, de uneori piese de inventar, n
.. .....-; :,.. .. ,.J I \ 1 morminte nu s-au
\ 4".' J '1t
.", ..... -: ...... '.:" -:::::::. - vase iar obiec-
u re. .".... ., .
. : ._'--' tele Inventar (InclusIv
'!" .QO ," - J
I erau In
:;--=k,\. . '1 InterIorul urnelor. In vreo
l"!l... . 1 I!J
- \ .- -" . 90 de lTIOrm ca inven-
\
\ .... ... 1 d'
_. ,. taI', s-au gasIt: marge e In
chihlimbar sau sti-
l . \ \ cercei din fir
---''1" simplu de bro?z sau
-, I / l/:fj: de calitate, oglmzl
133
de plumb, o de lnetal, cuie lnici de
de fier, inele de cu piatra fraglTIente din doi-trei cercei
de argint n de n filigran, o din fire de argint, n de
butoi cu Iniel pe mUfac, de asemenea n filigran, fragmente dintr-un
pahar de un mic cerceI-pandantiv de aur, un lacrirnarium, tnonede de bronz
puse n morminte, ernise n tilnpullui Antonnus Pius, vreo 18 fibule de bronz fier, toate
de tip roman (sec. IIlII), un pieptenf' de os, diverse verigi, catarame, etc. Ceramica
din cin1itir cuprinde n general forme de vase aflate n Ceramica
de dacic s-a n vreo ! 2 Inorminte, cu tipice, frecvente n
dar carnplet absente din c!l1itir. Materialul arheologic cinlitirul
el se de pe 1:1 rnijiocul sec. II spre veacului n
tiInp ce Inai aproape un secol. s-ar
putea explica fie prin constituirea unui clnitir nou n alt loc fie panea
a cilnlnrUlui cunoscut acum. perioadei trzii a a fost
prin plantarea de vie din lui Al1enie din vecine. De altfel,
au clar cel o treime din cilnitirului a fost complet
cu ocazia de vie, fapt care din planul cimitirului.
3" Pe locul numit situat Ia circa 800 m spre sud-vest de daco-
Ion a n vara anului o de bronz a
Probus care trebuie n cu
daco-rolnane n perioada
4. Cu prilejul viei in lui M. Popa s-au cteva l110nede de
argint bronz, probabil din perioada (liceul Blaj).
L 3-d) Oct. Floea, GmD, 2! D. Protasc, sc'n'. 13. 1962, 14. 1963. 4:'7: 1S, 196J., )59; 16.
1965.590,595: 18.1967,520: 21, 197r. Dac;t.'. G, ]962,522; D. Protase. ('anlinul/alea, 123:
Ac/aA1X. 8,19'7 .135-146. !5G-i59: rvL lV13r.rca, rOialO, 472: 1. Mitrofan. ACfO/'vl.\'. 9.1972. 150 urm.: T.
Sarocc(:H1L1,.AclaAfY. IU, 1973,493-500 (il); H. Ciugudcan, Apulwll. 14,1976,14-15 (il): 1. Se/l'A.
29.2. 19'78, e) D. Protasc. sen'. 21. 1970. SOJ' /)acia, 14, 1970, D. TudoL Ci, Dak6.
SC11', 19. 1968,71'..1.; TIR, L 34.85: 1. Paul, Ppresli. nr. 33: N. Boroffka, lVietenberg. 61. nI'. 302.
'1.. D. F'rot<lse_ SeIF, 19, 1968, 20, 1969. 487: 21. 1970, 503: Dacia. 13. 1969. 14. 1970,
442; AC/(JA1,V, 8, 1971. 146-1 M. Uacio, 1l 1970,204,205-206; K. Horcdt. SefI', 24.2. 1974,305:
D. Protase, A:ltoiuonii i'n Dacia. l. 1980. ""7-52, 107-1 11.
3. D. Protase. seIr. 16. 614: idcm. Confinuitatea. 167: C. Preda. Se/VA, 26, 4.197:'.474.
4. C. Preda, Se/VA. 26,4. 1(7).474.
127. OCNA
l.. Se ca din localitate, topografice: a)
mai ITIulte obiecte de neolitice sau din faza de trecere la epoca bronzului anume:
fragmente un topor de perforat, un topor de o de
de de caracter c) Q t;'.r!:l de hn"nz bru
r

lin de la t';loc:i nc(','putul prin1ei epoci ficl!JILi;
';-: 1'' '\,',}csta: fosta col (; Ti:
O
:",<" 1 ;jir iO:3!tt1tC, do.!' ::l:
<1 ;-,-" j'.\I' parte di r. . r -, . (L:' :"; eL, ;el oi n apra u ,'."
c) o de bronz de tip corinthic din sec. VI Le.n. (1\1IC); d) o
cu datnd probabil din epoca fierului, de culoare oseJninte
arse col. Kemeny, e) o de argint, un fragnlent de de argint
o de fir de argint toate culturii dace din a doua a fierului
(MIC); t) din inventarul unui mormnt fac parte vase uatnd din sec. IV-V dintre
care patru se n Mz. Aiud (3368-3373).
2. n gropile pentru exploatarea de s-a o secure de
porfir de 0,14 m, datnd din neol itic (Tviz. Budapesta).
3. In apropierea ocnei de sare s-au descoperit fragmente mari de topoare, unul
de porfir-augit altul de serpentin, ambele cu muchia o secure de
iaspis verde cu muchia coarne de cerb. Obiectele din epoca sau
de la nceputul epocii bronzului (MIC).
4. n ocna veche s-au urme de exploatare preistorice, constnd dintr-o
de cu aspect de secure dintr-un de bronz datnd de la 1epocii bronzului
(Mz. Budapesta).
5. n partea a vetrei terenului n zona salinelor ar
fi fost culese din unei faHi fragmente grafitate din Latene-uJ InijJociu (sec. III-Il
col. N. Pintea, Ocna
6. n epoca n cu ilnpoltantele saline de aici, s-a dezvoltat o
probabil Salinuc, care se ntindea pe malul drept al
(vezi sistematice, n apropiere
s-au descoperit numeroase materiale romane, majoritatea din locuri neprecizate.
de ziduri, din care unele probabil n parcul sculpturi de vase
(MIC., 4307, 4148-9. 4312) fragmente diverse, un cu marca FORTIS (Mz.
Sibiu, 7303): trei fragn1entare (('JL. 933 7711: A/Se, 1 2 (1928-32)
descoperite pe teritori LI 1minc lor de sare. n 1908-1909 cas eru1fabric i i de a donat
\1uzeu lui l\ud "'Inonedc de argint bronz romane", Locul de necunoscut.
Tot nt"-un loc necunoscut n 1968 s-a aflat un dupondius de bronz din 1J 8-14 t de la
Faustina.
",
/
I
I
I
7. La marginea de est a drulnul spre Llioara de Sus, s-au descoperit
(a. 193 1) trei 11101'111 inte (distruse n cea mai mare parte) cu sicrie din zi Jllari acoperite
135
cu o cu IJAETER1V. alte cu literele TI.
8. Nurneroase J110nede ronlane din epoca republ alte
s-au descoperit izolat, cu deosebire spre n valea de la I-Ioprta; un de la Traian
(MIC), o de bronz, una de argint (Mz. Alba Iulia, 1885, 11579).
9. n 197:'. la bataluJui de noroi al sondei instalate la NV de stadionul
la 0,80 n1 adncinle, s-au aflat fraglnentc ceranlice rOInane din
portocalie.
10. Cu ocazia introducerii unei conducte de gaz pe sub fostu1castel s-au aflat trei
celturi de bronz, din epoca fierului, din care unul n Mz. (1366).
1. CI. Tocilescu, Dacia. B. Cserni. AFA1. 2/1.5)7: M. Roska. K6:.1. l. 1941.69: ido Rep. 166.
nr. 120; b) G. Teglas. ani'. 12. 1887.83; K, Herepcy.AFM. 2/1. 87. pl. 9, 1. Rep, 454: M. Roska.
Rep, 166, nr. 120: C. Daicoviciu, TransAnt. 20: c) G. TegJas. an't.:. 12. 1887, 84; M. Roska. Rep. 166. nr. 120:
D. Berciu. sell r. 10, 1959. 188: id. Dacia. 2. 1972.441-442 (il): d) M, Roska, Rep. 166, nI'. 120: l. H.
Sargetia, 10. 1973, 59. nI'. 40: c) B. Posta. 31 K. Horcdt. Self '. 18. i 967. 576,
2. M. Roska, Rep, 166, ne 120.
3. C. Gooss, Chronik. :'9-60: A. Koch. ErdAlli=Erk. 5. 1876, 135: G. TocilcsclI. Dacia. 781-782. 785:
G. 12, 1887. 84: l. 3 L 33: 1. Rep. 454: Roska, K6=/. l.
1941. 69: ido Rep, 166, nI'. 120.
4. M. Roska. Rep. 166. nr. 120.
5. In1'. M.
6. .J. F. Neigebaur. Dacien. 246: M. J. Ackner,JCC, 1856.23: 8. Szekely(o/d, 5.109: C. Gooss,
AI 'SL, J 2. 1874. 160: id, Chronik. 117; Erdiifti=trk. 188 L 312: B Cserni. AFA4. 2/1. 141. 150. 480, 54&: 1.
Manian, Rep. 454: C. Daicoviciu, A/Se, 1/2. 1928-32. (}2: V. ChristesclI. ee.. )0: M. Macrca. /slRom. 1.
403, A. Hodor. Dacia. 7, 1963.217,227: N. Gostar. ArhA1old. L 1966. 164. 176: Inf. M. Takacs (pl.
1l1onedelc atlate In 1908-1909): E. Staicovici. tv1. ;,Harisia, 9, 1979. 109.
7. C. Daicoviciu. A/Se. 1/2.61-62: O. Floea. Sargetia. 2, 1941,43-44: 1. H. AClaAl\/. 2. 1(6),
68.
8. .!. F, Nl:lgebauL noelen. 246: B. Orban. S=ekely!old. 5. 109: 1874. 54: C. Gooss.
Chronik. II 7 l3. Cserni, /t F' 1. 2/ i. 8: ti, Posta. ()'IllU((l!U, 3/. I Rcp, 4:'4.
,). Inf. NI. Bij,jan.
10. ivI. PetrcsclI-Dimbov ita, DBi? 1)6,

Dintr-un punct nepr(:cizat provine o de bronz din sec. II-III.
1. \Vinkkr -;\, 1 C.\'. \. i ()78. 20.
129. ODVEREl\1. COIl1. Lopadea
De aici provine, dintr-o descoperire un topor din alnfibolit-trahit (Mz.
Aiud, 2178), probabil neolitic.
Inf. !V1. Takacs,
136
1. n punctul nun1t "Bolunda" s-a aflat un topor de perforat, probabil neolitic
(rv1z. AIba P. 2475).
2. n Valea n preajlna dealului "Bolunda" (numit a
fost incidental, n august 1981, o statuie de reprezentndu-I pe Priap
(Mz.
3. La vest de sat, pe "Vrful Copului'\ n hotarul spre Ghirbom, se la
solului fraglnente ceramice o podea de (?) cu lespezi de

1. Inf. i. AI. Aldea.
2. Inf D. O. Dan.
3. Inf. M.
131. OIEJDEA conl. Galda de Jos.
1. Pe dealul "Bilag" se o din care a Ia
din faza de trecere spre epoca bronzului (cultura din epoca bronzului
(cultura Wietenberg), precuJTI topoare de (Mz. Sf. Gheorghe, Aiud
Alba Iulia).
2. La poalele dealului spre s-a descoperit o 3 Inormnte de
culturii Wietenberg (Mz. Alba Iulia).
3. aici este
4. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) materiale din epoca
de elenlente din pentru Inozaic, tuburi de
hypocaust, fragrncilte de (Mz. Aiud, 484), un vas de topit
cu Leg. XII 1Gen1ina (un fraglTIent n Mz. Aiud, 3212: ('IL. III, 8064=12608). o
de un relief mithriac. Ele fac dovada unei romane: b)
fragn1cnte ceranlce din sec. XI (Mz. Aiud, 481).
137
1. G. Teglas, OTTf:. 12, 1887, 81. 99: K. Herepey, AF!vl. 2/1. 52, 92 (il.): H. Schimidt '4([, 25.
446 fV1. Wosinszky, E7TK. 20, 1904,28; V. Cucuiu, Alba Iulia. 11: H. Sschroller. Sf.u.Kz, 7'3, 35; M
Roska. At, 49. 1936. 81: id. K6:1. 1, 1941. 82: ido Rep. 296, n. 4: K. Horedt. Dacia, 4, 1960, 113, nr. 105.
2. H. Cigudean, Apullif/1, 26. 1990, 71 (il).
3. B. Cserni. AFAI. 2/1. 120.
4. a) J. Jung. Faslen. 131; B. Cserni. 2/1.551; TIR, L34 85; D. Tudor. 179: b) K. Horedt.
SCI1'. 2, 2. 1951. 200.
132. corn.
1-2.1. Tcghis, "lE;. 21. 1911. 370-371. K. Herepey,AF.lf. 2/L K Horcdt Dacia. 4.1960.113: T.
Soroceanu. Aclai\1;V. 9, 1973.499; H. Ciugudean. Aplllul11. 17, 1979.7 I. 75 (il): N. Boroffka, 63,
nI'. 312
3-4. H, Ciugudean. Apltlum. 17. J979, 71. 75 (il): N. Boroffk,ll. 1+'ietenherg. 63. nI".
5. 1. Tcglas. Il {. 21. 19l1. Roska. Rep. 218. nI", 81. 1, Nestof, Stand. 1)7; 1. \Vinkler. A. Ilop11ean.
]38
"73.20.
h. !tif M. Takacs.
133. f\iud.
1. n Mz. Aiud se fragmente ceramice neolitice, cu ornamente incizate
- cioburi de tip din perioada de trecere la epoca bronzului.
2. Sub dealu1 ntr-o vie, s-au n
:. n10rminte de la nceputul epocii fierului.
3. Pe locul numit "La s-au tot n 1913,
"::';'iente de urne bitronconice, datnd din prima a
4. Pe dealu I cu ocazia unor de
_ s-au cules fragmente ceramice ncoiitice
fragmente de vase dacice din epoca Latene
fragment de vas din sec. III-IV e.n,
5. n familiei nr. 26, n 1974 s-au
nUlneroase fragmente ceramice hallstattiene
chirpici unei ce se la 0,50
.. .1dnclme (T\1z. A.'lud).
6. ntr-un punct neprecizat de pe malul
- n 1975, s-a un topor nlasiv de
'.iz. Aiud).
1-3. M. Roska, Rep. 124. Iii'. 127.
4. V. Apulum, 1S, 1977,628 (il); 1. Aldea.
5-6. f\,1. Takacs.
134. corn, Sncel.
t. Din locuri neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) o de lut din faza de
la epoca bronzului. culturii (Mz. Aiud, 3162); b) o de
-:'fonz, despre care nu se fac
2. Pe fosta A. Splenyi s-a n 188 t un pumnal cu de fier, cu tnnerul
garda din bronz, din prima a fierului, de (Mz. Aiud). Adesea a
rost inclus printre m3te'da!ele scitice.
3. n 1963, cu de ; n partea de NE a satului, pe
'I)cul nlHl1it in drepu,d cu valea s-a un
'LCzaur de d!'ahme de tip Dyrr
i
7achh!ll1. urina cercet?1rilor intreprinse au n i fost
)')..-, ir" L:t care se 51 de la
'1, pe .. ) le!' c'. Ul: (le la j...:,1 r1"I'';' 'lZ'
on
M. Roska, Rep. 220, nr.17.
2. G. Teglas, OlTE. 12. 1887, 198.252: K. Hcrcpey, AE, 17. 1897. 66 (il), 77; M. Roszto\\'tzew,
SkythBosp, 503,1\1. Roska. ESA, 1L 1937,190 (il); id. Rep. 220. IU. 17: D. Popescu, Transilvania, 74, 1943.
291 id, seir. 9, 1958. V. Vasiliev. 24, 148. 153. nI". 8.
3. B. Mitrea, seir. 17. 1966.417: ido SCA.', 5, 197 L D. Protase. 1. H. se/v, 4, 1968. 169: L
Brudiu, Apulum, 9. 1971, 173-175, 177-208: 1. Glodariu. RCD. 271.
4. E. Chirila colah., SICO/11, 18.1974, p.137: C. Preda, self>t. 26,1975.475.
135. P TRNGENI, (Petrigeni, Zlatna.
1. Pe teritoriul cimitirului romnesc, la dreapta drumului ce duce spre Zlatna, s-a
un fragment ceramic culturii (MIC, 1, 5894).
2. Pe teritoriul satului se ntindeau, n epoca suburbiile
Aici s-au descoperit lucerne de lut, cu Forts, Sex... Favor... , un Inedalion funerar
un coronament de monument
funerar n de trunchi de . )r" :.. .
cu laturile arcuite: :'" " %l,
decorat cu reprezentarea lUI -
Marsyas (?). Vezi articolul
Zlatna.
3. Sub muntele Jidovin se
presupune unul sanc-
tuar nchinat n epoca Jui
Aesculapius, pe baza unor in-
descoperite acolo (CIL,
IIL 1278-1280; AnnEp., ]959,
306).
1. M. Roska. K6=1, L 1941. 75, 238: ido Rep. 22]. nI'. 41
2. D. Protasc. .)'(,11', 1L 1960.329: N, Gostar. ..lrh/"v1old. L 1961. 161. 164. ]70: H, Daicoviciu.
Apulum. 7il. )968.340, nr. 16; 1-1. Daicoviciu. Om/, D, Tudor. 18:'.
3. D. TudoL 18:'
136. localitate a
1. n marginea de vest a satului, pe Jnalul stng al rului n jurul vechii
biserici fortificate, deasupra i pe o se
o ale UrI11e se l'ntlnesc pe o de cca 3 km,
ncepnd de la actualu ICilTI iti!' rOlnncsc la de nord al satu lui. Locu l se
Pa11ea cea 11lai bogaUi a aceea de la est de drulTIul care duce
spre militare, a fost de de rfJlTIori sau prin exploatarea
lutului pentru locale. Prllnele cercetari le-a fileut L. Reissenberger. n 1943 au
fost executate noi sondaje de 1. Berciu D. EE:rCIi.l. S-au constatat straturi
principale: unul eneolitic cu altui culturii
14U
(Mz. Alba Iulia). Parte prin parte prin descoperiri s-au constatat
elemente neolitice mai vechi, culturii Precucuteni ceramicii liniare.
Printre diferite)e obiecte aici, n de ceram sunt de fragmente de
lame de silex, un vrf de de os, o de lut cu ornament spiralic, topoare de
n de calapod, securi plate de figurine de Jut antropomorfe,
feminine, din coarne de cerb, topoare din corn de cerb. n 1961-1962 s-au
reluat le pentru stabilirea stratigrafiei n S-au putut delimita trei
nivele principale, care corespund la trei faze ale culturii un al patrulea
primei faze a culturii a fost n 1929, o
de lut, cu cap mobil, de tipul tesalic. Materialele n diverse muzee
private: Mz. Mz. Sibiu, Mz. Alba lu1ia. Mz. Aiud, MIC, Col. 1. Raica Co1. F.
Mauksch, Col. K. Haldenwang, etc. care vorbesc de morminte de
din acest loc nu sunt verificate; este vorba mai de gropi de de
vase comune, care au fost luate drept urne. n a existat, probabil. un strat
feudal, cum ceramica cu cu de piepten, datnd
aproximativ din sec. XI e.n. (Mz. Aiud, 1038, 1042, 1043, 1050, 1055). de
executate n ]977 (M. 8 ar fi dus la la cea 1 km VSV de sat, n
acest punct ("Groapa ntr-o de lut, a unui bordei dacic de
La 150 m NV spre s-au semnalat urme de ziduri din boJovani de ru, fragmente de
romane, care de La vest de pe o
s-au cules fragmente de vase dacice. n 1973, n acest punct a fost descoperit un denar de
argint de la Vespasian, emis n anii 72-73 la Roma.
2. La est de sub dealul Hula, n punctul "La fabricii de
s-a identificat o n mare parte prin
l. Berciu D. Berciu, J934, ]934 (Mz. Alba Iulia).
3. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) fragmente ceramice ce
culturii cu de tip b) fragment de vas
negricios ce ceramicii lineare 7624); c) materiale culturilor
Wietenberg 6767) d) o secure (celt?) de bronz, despre care nu se dau
e) o de bronz din a doua a fierului, cu trei rnduri de
verigi de bronz din mpodobite, de asemenea, cu
(\1z. f) diverse obiecte de fier din a doua a fierului.
4.. La cca 1 knl vest de sat, n marginea Mari'',. "Vii", ntr-o vale, se
\ cca 60 tUlTIuli funerari de 1-2 cu o de 8-23 m. Doi dintre ei s-au
n l862. S-au constatat straturi de ars multe oase arse.
Inventarul nUlnai din fragmente ceramice de caracter primitiv. Nu s-a descoperit
:iei un vas ntreg nici unelte de sau metal. insuficiente din 1862, n-au
fost verificate ulterior prin noi Aici se urme de romane cu
de partea a unei de (Mz.
5. n punctul uSub situat pe versantul estic al dealului n ]978,
s-a aflat incidental un denar de argint de la Tiberius, emis hlLugdununl n anii 14-15 e.n.
6. n punctul situat la 2,5 krn VSV de sat, pe liziera s-a
.jentificat o de cu urme de de
M. 1977).
141
7. Pe teritoriul se un turn din faza avnd un cu
frontoane (sec. XIIJ).
1. AK. 6. 1866. A, Koch. ErdAlzi=E'vk. 5, 1876. 132: G. Tcglas, Kele/. 6. 1876, nr. 184.724: F. H.
Mollcl'. Af SL. 16. 1880. 310: Programm ,lliihlbach. 1885/86, 33: 1'v1. Wosinsky. ETTK, 20. 1904. 30: id, Agyagm.
30,1. 3:'; J. Teutsch, A1PK, L 1913,6. 375: ido BSG. 8. 200: H. Schroller. Sl.lI.K.:, 76
pl. 22. 8: M. Roska, AE, 1936.}3, id, Kd.:/Debr, 1939, L 6: ido Kij:.l. L 194 L 76: 3, 1943. 74. nr. 46: ido Rep,
22:'. 11r. 48: C. Daicoviciu, Dacia. 7-8, 1937-40. J 10: K. Horedt AfBBAf, 9-10, 1944,97, 107: id. SC/l', 2, 2,
195 J, 201; D. 1. Berciu, Apu/um, 1943-45.27-28,53-63. 78-80 (il); 3, 1946-48,41: Note din inv. Mz.
D. Berciu, 28, 87: E. SCIV,8. 1957.44: id, Dacia, 1. 1957,72, id. Apulul71.9. 1971, 17: VI.
Dumitrescll,lstRom, 1,70; G. Bak6, Self', 12, 1961. 116; Dacia, 6,1962,518: selV, 13, 1963.204: 14. 1963,
H. Dumitrescu. SClJ', 17. I. Al. Aldea,5llrgetia. 5,1968. 11-13 (il): E. Stoicovici, M. A1arisia,
9. 109-110 (11); r, Roman, Dacia, 1:', 1971, 96: 1. PauL 142-143. nr. 36,
2. D. l. Berciu, Apulum, 2. 1941-4:', 28: Moga, Apulllnl, J. 1946-48. 80-81 (il).
3. a) 1. Paul, RevJlu=, 2, 1965, 295: N. Vlassa. SeIV, 10, 1959, 240: id. NTr. 9 (i1): c) K. Horedt.
Dacia. 4, 1960, 113, nI'. 113: T. Soroceanu. ActaAf,\', 9. 1973.499: d) Program AIiihlbach, 1881/82.88: e) K.
Herepey, AF:\1. 2/1. 77,99: V. Prvan. Getica. nr. 2: t\1. Roska, Rep, 225. nI'. 48: ido .4, 1944.67.
nr.] 04 (il): t) t\1. Roska, Rep. 225, 11r. 48.
.... L. Reissenberger. A1CC, 8, 1863,296: .-11 "SI.. 5. 1863. 4J 7-443: A. Ipoly!. AK, 3, 1863, 174: 4, 1868.
178; Program AHihlbach, 1864/65,34.54: 1868/69.40; 1871/72,47. 1873/74.63: 1875/76. 68: 1879/80,47;
1881182,47: 1881182.88: 1897/98, 14: C. Gooss, Chronik. 44: id, Al'SL. 14. 1877. 156. 163: G. Tocilescu,
Dacia. 906. 908-9: G. Teglas, OrrE, 12, 1887,65,77: E. A. Bielz, JSKV, 19,1899,24-25; Gy Halavats. AE'.
24. 1906. 1. Rep. 510: TIR. L 34, 89.
5. E. Stoicovici, M. iHarisia. 9. 1979. 109-110 (il).
6. Inf.
7. V IAF, 88; Gh. Anghel. 145-147 (il).
137. PETRISAT, localitate a Blaj.
1. n punctul "AtaI" s-a aflat un topor perforat, din dacit, datnd din neol iticul trziu
(col.
n curtea lui Fr. SzUcs (nr. 48) s-au atlat fragrnente ceramice romane
postromane (sec. IV-VI; Mz.
Blaj).
3. Pe versantul de ESE
al colinei Dea)", la cca
2 kln N de sat, cu ocazia
lor n 1967, s-au aflat,
la 0,70 111 adncinle, vase

4. topoare de pia-
au fost descoperite n vatra
satului de 1. Domokos de
preotul refonnat din localitate.
5. La 1 km NV de sat,
n valea Secoi, se
ceraln
6. n jurul bisericii
142
reformate n caselor cu nr. 16 17, se timpurie.
7. n cUliea caselor 138 139, n timpul unor au fost aflate la 0,60 m
adncime mai multe schelete umane, probabil medievale.
8. Pe locul "Dmbul la vest de sat, cu ocazia unor la vie,
s-ar fi schelete umane
1. C. Apu/um, Il. 197J. 697 (il).
2-8. M. C. Apu/um, 16, 1978. 13 urm. (il) nt'. M.
138.
1. Pe teritoriuI satului, precizarea locului, se a) o din epoca
de unde provine de tip (Mz. b) fragment dintr-
un buzdugan de (Mz. c) fragmentul unui vas o de lut din epoca
bronzului (Mz. Aiud, 379, 386): d) o de bronz (tip Navicella) din prima a
tierului.
2. Dintr-o descoperire provin din Latene B, un
de fier celtic, alnbele probabil parte dintr-un inventar funerar (Mz. Aiud, 2210).
3. La nord de sat. pe lnalul prutui ce se n s-au descoperit n anii
1884 1887 mai multe gropi adnci de 3-4 m Jargi de 2-2.5 m. un pumnal de
fier, fragnlente ceramice urne cu considerate ca morminte. ceea ce nu pare fie
sigur (Mz. Aiud). Gropile mai din epoca
4. n apropierea satului o
1. a) G. Teglas. 12.1887.82; K. Herepey.AFi\/, 2/1. 52: l. Rep. 514; ido Urme, 2J: 1.
124: tv1. Roska, Rep. 218. nr. 2: id, A."::/, J. 1943. 7J-74; D. Bcrciu; b) M.
Roska, Rep. 218. nr. 2: e) K. Herepcy, AFi\!. 2/1. 52: M. Roska. Rep. 218, nI'. 2; d) G. Tcglas. OlTE. 12. 1887.
82; M. Roska. Rep. 218. nI'. 2
2. 1. H. .-tefaJ!.\', 10. 1973. 51 (il): id, SargeflO, 10, 1973, 60. nI'. 46.
3-4. G. TC1!-las. OT7i. 12, 1887.82: S Fcnichcl . 8,1888.264-66: 1. Rep. )14.
139. PIANU DE corn. Pianu.
1. n punctul numit "Podei", situat la dintre Valea Pianului Prul
se o Inare "Podeiul" are o de circa 22 ha.
Unnele de locuire care ntinderea propriu-zise pot fi observate la
n unna lor agricole, pe ntindere de circa] 2 ha. ndeosebi n zona a
platoului. I. Paul (196 L 1962, 1963, 1967). Au fost determinate trei straturi de
unele cu mai multe nivele de locuire, culturilor

2. In stnga prului la locul "Padia", se o Mz.
A.lba Iulia, 1948) cu materiale culturilor Wietenberg; aici s-au
romane. mortar fragmente ceramice din epoca (Mz. Alba
Iulia).
143
3. n locul numit situat
pe terasa a doua a rului Pianu, ntre
Ciorii" Spinelui", la
peri feria nord a satu lu i, au fost
descoperite cu ocazia agricole
fragmente ceramice culturii
nceputulu'i epocii bronzului.
n punct N. Florea din Pianu de
Jos a descoperit un topor de pe
care l-a predat prof. S. Dum de la
Universitatea din Oradea.
4. Pe prima a rului Pianu,
ntre Pianu de Jos
In locul numit 'Clnpu de se
o epocii bronzului
(culturile Wietenberg Noua) I-1alJ-
stattului 11lijlociu (cultura Basarabi).
5. De pe teritoriul satului,
precizarea locului de sunt Inen-
a) o lance de bronz (Mz. Sibiu,
din Mz. "Astra", 1206): b) o din
prima a flerului culturii I
Basarabi (Mz. Sibiu), care provine, foarte
probabiJ, din la pet.
4; c) n 1978 se precizeze locul-
s-a descoperit, cu ocazia o
din
sec. 1X-Y ([ i. e.n.; d) o tet rad rahITI
e) urmele unei romane, -
unde s-au fragtnente de urne ron1ane
cu probabil tot de aici provine
o de (J\tlL.
t) cte'v'a fraglnente ceralnice ar putea fi
datate n epoca
6. n apropierea de la pct.
2 a fost n 1948 o de fier '
ce se n Latene-ul dacic.
7. La NE de sat, n locul nun1it
HLisca" COLa Groape"), sub Jui
Marin", s-a descoperit un basorelief,
ulcioare, (Mz.
Tot acolo s-a descoperit un
rnonnnt rotnan n care s-au o
o un vas de fraglnente ceralnice (Mz. Alba Iulia).
144
8. n apropiere de hotarul cu fostul sat la locul numit "Deasupra Satului",
s-au romane (Mz. Sibiu).
9. La 500 m. mai sus de ntlnirea Pianului cu vechea s-
a un chiup de culoare din sec. IV-V e.n.
10. Sub culmea n stnga ru lui Pian, se o cetate de
probabil
11. ntre DealuJ lui, pru1Boantei Dealul Holmului, la cota 236, se
o de ce o cetate de probabil tot
12. cu trei nave prin cinci stlpi cu un cor Navele
laterale Faza veche se n a doua a secolului XIII.
1. SCir. 14. 1963,454.19.1968.679: N. Lupu. Forschllngen. 7.2. 1964. J. Paul. Forschungen. 8,
1. 1965. 70-72 (il): id, RevAlu=. 2, 1965.296; ido SICom. 12, 1965. 5-20 (il); ido 14. 1969. 34-88 (il); id, SCIV.
18.1967.3 (il); H. Dunltrescu, sefi'. 17.1966,439: P. Roman. Dacia. 15,1971. 9.
2. 1. BerclL ApuluJn. 5, 1965. 603. n. 20.
3-4. H. Ciugudcan. J. Florea, Apufum. 32. 1995. 59-66 (il).
5. a) M. Roska. Rep. 20, nr. 68; b) H. Ciugudean. Apulum. 14. 1976, 15 e) H. Ciugudean. Apulunl.
20. 1982.59-63: d) E. G. 34; 1. Glodariu. RCD. 264: e) Programm Miihlbach.
1856/66, 54. 1866/67.32: t) N. Lupu. Forschllngen, 7,2, 1964. 30.
6.1. Berciu. SI(0111. 12. 1965.223-230 (il).
7.1. Berciu. Apulum. 5. 1965.602, n. 20; V. Wollmann. AClaAIN. 7. 1970. 178-179 (il); TIR.L 34.89.
8. 1. Berciu. ApII!lItJl , 5, ! 965. p. 603. n. 20.
9. 1. Berciu. Apulum. 5. 1965. 602-604 (il).
10-l1. 1. Berciu. A1aleriale. 4. )957. 342-343 (il).
12. Fr. MUllcr. .lec. 3. 1859. 185: V. Roth. Boukunsl. 22; Kunst in V. JAF. 32.
140. PIANlf DE SUS, corn. Pianu.
1. La NE de pe dealul numit sau se o cu
fragmente ceramice culturii Locul a fost fOltificat, probabil n perioada
cu un va I de
2. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) fragmente ceramice
culturii b) o secure de cupru cu un singur cu
(Mz. Budapesta); c) o din bronz, din epoca bronzului (col. Jnst. Oeol.
d) o din aur, din epoca bronzului (Mz. Sibiu, 725); e) celturi
I vrfuri de din bronz datnd din Ha.B
I
(MIC, 1. 7931-32); t) o de
Jur, datnd, probabil, de la epocii bronzului Ha,S
I
(MIC, 5925); h) un inel de
trei obiecte de bronz (MIC, 5926, 5929, 5930, 5945), precum o
jintr-un mormnt rOlnan (Mz.
3. ntr-o vie din localitate. un "mormnt tumular", s-a
:u "cioburi de urne", o de din epoca fierului (Mz. Sibiu, 129); alte
i psesc.
4. Pe un dea' din apropiere, al nume este sub forma 'Tekenyel", s-
.1 n 1852, cu prilejul unor pentru exploatarea aurului, un tezaur
je 50 Inonede de dintre care 26 drahme din Apolonia, 23 drahme din Dyrrhachium
i o din Thasos. Parte sunt originale, parte sunt piese se aflau n
145
l856, n col. Ackner.
5. n preajma satului, n vale, se
gropi resturile unei conducte de
reprezentnd urme de exploatare
aurifere datnd, eventuaL din epoca
n acest loc s-a o de aur
(sec. II-IIJ). tot aici s-au
topoare, vrfuri de vase,
fragmente ceramice.
6. n hotarul n partea dinspre
de Jos, au fost identificate
urmele unei romane.
1. C. Daicoviciu, Dacia, 7-8, 1937-40,317:
D. !. Bcrciu, Apulum, , 3, 1946-48, 36.
2. a) H. Schroller, St.u.K:. r-v1. Roska,
K;/. 1. 194 L 7'5: ido Rep, 209. nr. 30: b) G. Tcglas.
AE', 33. 1913. 309: M. Roska. Rep. 209, nI'. 30: AI.
Vulpe E. Tudor, SCI1'. 21. 1979,419, nr. 7: c) M.
Roska. Rep, 209, nr. 30: d) D. Bron=e:::eil,
1.14: ido ,'Haferiale. 2. 200: K. Horedt, AIBB.\{ 9- 10. 1944, 109: e) F. MolIeL A1SL. 3. 1858.336-341: C.
Gooss. Chronlk. 42: G. Tocilescu. Dacia, 80 L 804: G. T arTE, 12. 1887, 64: l Vass, Erdely, 146: l.
Rep. 515: J. Hampcl, Bron=kor, 2. 106: M. Roska. Rep. 209. nr. 30: M. DBR. IJ2
(11): f) G. Teglas. OTTE, 12. 1887,64: id, FoldKo:::/, 20. 1892,74: id, AE, 12. 1892.408: M. Roska. Rep, 209.
nr. 30: D, Popescu. JHateria/e, 2. 1956, 228: g) M. h) Program A-liihlbach,
1 35.
3. K. Horcdt, inventarul Mz. Sibiu.
4. J. G. Seidl. AOG. 9, 1853. 164-66: J. Ackner. lv/Ce, L 1856. 102: G. Miksa. T6r1Eml. 28.30.58,
59: C. Gooss. Chronik. 42: ido A1'5L, 14 1877.09.71: G. Tocilescu. Dacia, 854-)): G. Tcglas.07TE. 12, 1887.
64: id,ErdAfll;, 4. 1887, 1889,328:idAE.17.1897.113:id.BKL.
36, 1903,500; J. Vass. Erdely. 146: T. Ortvay. TemesvmT6rl, 34 L S. Rak6czy, BKL. 39, 1906,469: I. MaI1ian.
Rep. 515: O. Gohl, lv'K. 21-22. 1922-1923.7.8: V. Prvan. Gerica. 614: rv1. Roska. Rep. 209, nI'. 30: C. MoisiL
Balcania, 7. 1944. 19: B. Mitrea, EDR. 10, 1945.89: M. 5CI\", 4, 1968, J. Glodariu, RCf), 257,
M. SC,\'. 6. 197). 198. nr. JO: K. Bir6ne, Sey Gy. Goldonan, At. 105. 1978.230/4 J.
5. J. r. NeigebauL Dacien. 258: M. 1 Ackner. I'/('C. 1. 1850. 102: id, JCC. 1861. p. 23: F. Kenllcr,
/lGG.29. 1863.321 (il): G. Tocilescu. Dacia, 810:.1. Vass. Ert.lely. 146: C. Gooss. A1'5L, 12,1874. 152: E. A.
Bic1z. JSK/'. 19. 1899. 23: 1. f\.1anian. Rep. 5 V. Christescll, 1'ia{{l ee., LL K. Horedt. A/Se, 4. 1941-43. 163-
64: TIR, L 34. 89.
6. F. Rotncr. AK. VI 1866. 17 Le. Gooss. Chrol1lk. 96-97: E. A. Bielz.JSl 'K. 19. 1899.23: 1. Mm1ian.
Rep.515.
141. municipiului Alba Iulia.
1. Pe teritoriul satuJui se descoperiri, precizarea locului:
a) celt de bronz hallstattian (Mz. Alba Iulia); b) Urme dacice (detenninare
2. din epoca pe un teren ntins, n
Episcopale" din teritoriul satului; se adesea de ziduri din
piese de de hypocaust, cuie de fier (Mz. Alba Iulia).
3. de efectuate pe terasa a prului HValea
146
./ .'
la marginea a satului, sediul fostului CAP, au depistat resturi din
unor (bolovani de ru, fragmente de din epoca
De aici un sestertius de la Antoninus Pius din anii 152-153; Tot un sestertius
dar datnd din anul 141 a fost de la Bunaciu
4. n funduJ pe locul numit situat pe terasa a Prului Macului
- atluent pe partea a prului Valea - s-au identificat a patru
(bolovani de ru, lespezi din gresie, oiane fragmentare),
de din epoca O este la 0,5 km spre vest
de acest loc.
5. La circa 3-4 klTI vest de sat, pe terasa a prului "Valea la piciorul
pantei sud-estice a Dealului spre s-au descoperit urme de locuire din
Hallstatt, epoca ro- , J
tim-
purie.
6.
seaua spre n
punctul "La Izvoare"
s-au descoperit tre i
monninte de inhu-
din sec. XI-XII,
avnd ca inventar
inele de din
argint (Mz. Alba Iulia).
7. Cu ocazia
construirii COITIbina-
tu Iui avicol au fost
descoperite substruc-
unor roma-
ne fragmente cera-
mice din sec. XI-XII.
1. a) 1. AI. Aldea,; b) B, Cserni, AFAI, 2/1. 120.
2. B. Cserni, AFA{ 2/1. t 41, 148, TIR, L 34, 87.
3-5. M. Inf. V. Suciu.
6. Gh. Anghel.
7. H. Ciugudean.
142. POIANA AIUDULUI, COITI. Livezile.
t. Pe creasta Poienarilor" sau "Dea,lul Velii", s-a descoperit o
turnu care a fost exhausti v de N. Vlassa M. Takacs ntre anii
1973-1985. Au fost 16 turnuli, morminte de cu schelete
chircite, direct pe solul antic, acoperite cu un strat de prnnt apoi cu mai
multe rnduri de pietre. Inventarul funerar din: vase ceramice, 3 spirale-ochelari
147
din cupru, 2 cercei, 2 vrfuri de saltaleoni o toate din cupru, un cerce1
din argint, topoare din unelte din silex, obsidian n mantaua tumulilor
din zona a cimitirului au fost descoperite numeroase fragmente ceralnice de tip
oase de de chirpic. Autorii atribuie cimitirul
fazei trzii a culturii sprijinind idea a faze principale de

2.. Pe Mare", spre sud de "Dealul Velii", M. Takacs
a cercetat un alt turnul, similar ca rit ritual funerar celor din necropola
3. Pe locul numit "Pe La Cnepi" se o culturii
Wietenberg.
4. La "'Valea Bunei" s-a un de fier cu mner, din a doua a fierului
(Mz. Aiud, 3360).
5. Pe teritoriul satului se mai topografice: a) o
specia Cardium (epoca b) un ciocan de o de bronz; aceasta din
epocii bronzului (Mz. c) un vrf de de fier din sec, X-XI,
care ar putea fie mai trziu (Mz. Alba Iulia).
6. n vatra satului s-a descoperit un topor eneolitic de (rv1z. Aiud),
(D'
.. CI
Poiana'A
AE
1. N. Vlassa. M. Takacs. GII. Lazarovici. Acfw\4:V. 1986, 59-78.
2, II. Ciugudcan. ApulutJl. 32, 1995. 25.
Boroffka.SCIlA, 1994. 15-26 (il).
4-5. a-b) M. Roska. Rep. 206. nr. 6.2. K. lIerepcy. AF.H. 2/1. 52. 120. M. Roska. KiJ=/. 4.1944.
66. c) G. Nagy. ..lE. 33. 1913. 272: Roska. EISZ. 4.1927.264.
(i. 1\1. Takacs.
143. POtANA AMPOIULUI, corn.
Pe vrful stncii Corbului", pe malul drept al Alnpoiului, a fost
prin sistematice, ntre an ii 1991-1994 (H. Ciugudean, N. Boroffka), o
cu mai lTIulte faze de locuire culturii (faza III) unui facies
local al bronzului timpuriu. Dintre materialele descoperite se mai Inulte piese din
148
cupru tubulare, ac, topoare din perforate, pandantive din gresie,
unelte din os S-au descoperit de asemenea urmele
unor ateliere de prelucrare a silexului din
H. Ciugudcan.
144. DE SUS, corn.
1. Pe malul prului satului s-a n secolul trecut, ntr-o de lut, un depozit de
bronzuri, din care s-au salvat: intregi fragmentare, dintre care una cu
patru securi cu de mner, fragmente de lame de unui
celt, un cazan de bronz defonnat, diferite pandantive, un fragment de cu disc din
un buton de bronz, o de bronz cu un fragment de sultaleon alte piese. n
diferite rnduri acest depozit, datnd din Hallstatt AI' a fost indicat ca provenind din
alte Potsag, de Jos, Pozsag. Podsaga etc. (Mz. Deva, 5167-5195).
2. Pe teritoriul satului s-a descoperit n 1843 un mic tezaur dacic de obiecte din
argint, cuprinznd fibule cu noduli (lung. 12,6 cm), un fragrnente de pandantive,
datnd din a doua a fierului (Latene III): C. Moisil spiralice cu
n de capete de (Mz. Viena).
3. Pe dealul "Belia" este o
1. G. Teglas. AE. 6, 1886, 148-151 (il): 2 L 190 L 239: 22, 1902. 402: J. Hampel. Bron=k6r, 2.1 19 (il):
1. Rep. 527. C. Gooss. Chronik. 46: V. Prvan. Getica. 410.440.450.687: M. Roska. Emlekkonyv
5=l,,'.\4. 270 (il): ido Rep, 89, nr. 59: 1. NcstoL Stand. 216. n. 505 h: M. Rusu. Dacia, 7. 1963, 207: W.A.v
Brulln, A1itteldeutsche 46,47,149,280.291: M. DBR. 103 (il).
2. J. Arneth, Gold u. Silber, 9,97: C. Gooss. Chronik. 46: id, AVSL, 13, 1876,483. 532 1. Scidl.
.-J(JG. 3, 1849, 187: G. Tocilescu. Dacia. 810.822: F. R6tner, At', 6. 1886.389: 12. 1892,410: C. MoisL ("N'A,
4. 1924. 71: S. Rakoczy. RKL. 43, 1910, 596-7: V. Prvan. Ge/ica. 536. 551, 559: D. Popescu, Dacia. 7-8,
1917-40, 20 1.
3. M. Roska, Rep. 89. nI'. 59.
145. PRESACA, corn.
1. La "Piatra Bratii" o (faza III), eu fragmente
Jtilaj litic, material osteologie, obiecte de uz casnic (fusaiole). Tot aici au fost
:-ragmente ceramice caracteristice Bronzului timpuriu, inclusiv un fragment de
je tip a este
2. n de de pe valea a fost efectuat n anul 1990
JI1 sondaj de M. Crciumaru H. Ciugudean, fiind descoperite urme de locuire
din perioada de spre epoca bronzului (cultura din epoca
':'ronzului (cultura Wietenberg) feudale (sec. XlV-XVIII).
l. l. T. Lipovan. Aplllum. 20. 1982. 19-28 (il).
2. H. Ciugudean.
149
146. A, corn.
1. Pe vrful s-au cteva uneJte preistorice: topoare de
unelte de silex de os (o parte din obiecte n Mz. Alba Iulia, altele n particulare).
2. La "y'rful s-au fragmente ceramice eneoJitice.
3. n "Gaura Jidovului" Gaura s-au fragnlente ceramice
preistorice. n prezent sunt colrnatate, dar trebuie avut n vedere caracteruI at1ificial
al galeriilor.
4. n 'Viile de Jos" s-ar fi cteva fragmente ceramice neolitice.
5. La "Vrful se o n terase, cu de tip
Mz. Alba Iulia n 1948 (Mz. Alba Iulia
6. La Viilor" s-au topoare de bronz (Mz. Alba Iulia).
7. De pe teritoriul satului, topografice, provin descoperiri:
a) o secure din epoca bronzului (Mz. Alba Iulia); b) depozit format din trei celturi de
bronz din Bronz O (Mz. Alba Iulia). Un al patrulea ceh nu e sigur acestui
depozit n 1942 se afla n din
I. C. Daicoviciu. Dacia. 7-8, 1937-1940, 31 D. 1. 8erciu, Apulutn. 3, 1, 1946-1948,35 .
D. 1. Bercill, Apulum. J, 1, 1946-1948. .15-38, 45; M. Rusu, Dacia. 7. 1963. 206; id,
Sargetia, 4. 1966. 37, nr. 103. P Roman, COlo/eni. 84, nr. 288 (il): H. Ciugudean; M. PctresclI-
Dmbovila. DBR, 66-67 (il).
6. 1. AI. Aldea.
147.
1. La est de sat, n punctul Praie", s-a un topor de perforat, din
neoIitic (?).
2. Pe locul "Csiralja" este o din epoca bronzului, de aici provenind
fraglnente ceramice culturii Basarabi (Mz. Aiud, 2057-2153).
3. Pentru depozitul de bronzuri descoperit la Bisericii" atribuit
jud. Alba, vezi Nou corn. Laslea. jud. Sibiu.
4. Din locuri neprecizate
din provin fragme,nte ?;- ;'-=-'
CeralTIICe dIn a doua epoca a !j .... -<
fi erului, de caracter daci c (Mz.
i\iud).
5. n rnaJuI pe
teritoriul fostului sat se
o serie de gropi n de
adnci de 0,70-0,80 nl.,
largi de 0,70-3 m. (din care au fost
la 1884 1887 un
de 26 de K. Herepey S.
150
Fenichel), cu oase, fragmente de
(terra sigillata), fragmente de obiecte de fier (Mz. Aiud, 2061-
2, 2064-5, 2068-77, 2080-3, 2089, 2092-2105, 2108, 2110-2, 21 ]5-122, 2130,
225]), un mic obiect de bronz n MIC. O a fost n 1973 de H. Ciugudean,
din ea provenind fragmentele unui de fragmente de

6. De pe teritoriul comunei provine o cu roata, din sec. XI
(Mz. Aiud).
7. Biserica a fQst n stil romanic. Un turn deasupra
cu ferestre tripartite, romanicului trziu (sec. XIII, a doua
se n prezent.
1. M.
2. G. Tegls. OITE. 12. 1887. K. Herepey. AF,l/. 2/1.52; M. Wosinsky. Agyagm. 27; EITK. 20.
1904. 27: 1. 31. 34: H. Schrollcr. SI. li. K=. 75: M. Roska. 1. ]941. 79: ido Rep.
261. nr. 94: K. Horedt. SCI1'. 2/2. 1951. 201: H. Ciugudean. Apulu11J. 14. 1976.9 (il).
2. K. Hercpey. AFi\f. 2/1. 52: M. Roska. Rep. 261. nr. 94: H. Cugudean. ApululJI. 14. 1976. 15 (il).
3-4. rv1. Takacs.
5. G. Teglas. 077E. 12. 1887. 82: S. FenicheL At. 8. 1888. 26] 4; B. Csern. AFAJ. 2/1. 141. 551;
TIR.L 34. 95: H. Ciugudean: K. Horedt. Siebenburgen. 47 (il).
6. K. Horcdt. SCII'. 2/2.1951. 201.
7. 1. Balogh. Fatorn)'ok. 157 (il): V. JAF. 82.
148.
1. n puncte neprecizate de pe teritoriul cOlnunei s-au a) unelte de (Mz.
b) de lut (Mz. Alba Iulia); c) materiale eneolitice culturii
d) obiecte din epoca bronzului, inele de bronz un tipar de ardezie (Mz.
Alba Iulia). Pentru sabia de bronz de tip '4 In icenian", n mod la
vezi Miercurea; e) verigi de fier din a doua a fierului (Mz. Alba f) diverse
monede izolat: tetradrahme ale Macedoniei Prima drahme din Dyrrhachium,' n
1845, cu ocazia construirii unui drUl11, s-au descoperit monede dintre care au
fost determinate monede de bronz ale Ptolemeilor monede de bronz
din tilnpul ilnperului una de la Traian, alta de laAntoninus Pius. Trei alte monede
rOITIane de argint s-au n 1867. 1869, g) de lut pentru apeduct roman
(MIC, 1 fragmente de terra sigillata (Mz. Alba Iulia); h) din drulTIul roman
de la Turnu la Apulun1 au fost identificate pe teritoriul i) fragmentul unei
funerare.
2. Pe Viilor" s-a descoperit cu de tip
3. Pe HDealul Ia 1,5 km N de sat, ntre Sibiu-
calea cu ocazia lor din 1960, a fost o cu
l11ai multe nivele de locuire: s-a identificat un strat unul Inijlociu (A-B)
trziu (8). Deasupra acestui strat se Inateriale Basarabi (Mz. Sibiu),
4. n partea de sud-est a comunei, pe partea din dreapta a Sfintu (Sfintei),
desupra izvorului s-au n din 1960 (1. Berciu, Al.
151
Popa), fragmente ceramice de tip altele de lucrate cu lnna,
ornalnentate cu bru alveolar, preCUlTI urme de de la edificii romane (n
una din camere se resturi ale unui hypocausl, urnle de
descoperiri: ac de o cheie de fier, fragmente de terra sigillata. Se poate
admite a existat aici o vi/Ia rusliea.
5. n punctul "Si}oz" s-a identificat prin le din 1960 o de tip j
care se intinde la "Dealul
6. n "Valea s-au descoperit n anuJ 1866, monede (ajunse n col.
dintre care monede dacice de arginc una imitnd tetradrahmele
macedonene ale lui Filip II, iar celelaJte tetradrahmele thasiene. n vale s-au
piese ornamentaJe de bronz o din epoca
7. n malul unui mic pru s-a descoperit nainte de anul 1845 un tezaur JTIonetar
constnd din cteva sute de denari republicani romani de argint. MonedeJe au fost
transportate la Viena.
8. La N de sat, la circa 100 de de locul nUlnit s-a descoperit
nainte de 1832 un vas cu ITIonede de argint, majoritatea emisiuni falniliale consulare
(printre care erau tnu]te serralt)! dar din epoca
9. La 1knl N de sat, pe locul Crucea drul11ul vicinal de la la
s-au descoperit ITIOnTI inte obiecte rOlnane, ntre care o lespede
bogat a unui veteran al legiunii XI Claudia (CIL. I1L 97 L azi la
cimitiruJ ortodox din sat).
10. La 5 (?) knl de sat pe cmpul de ruine '''Biserica s-au observat ziduri.
eJernente scuJpturale, din epoca
1t. ntre Valea Caselor Prul Netotului, la locul nurnit .. rsuri" s-au descoperit
n din 1960 (l. Berciu. Al. Popa) unne de
12. n din 1960 din Valea Sfintei, la locul numit s-a
puternic probabil din sec. IV e.n.
l. a) G. Tcglas, ()T{{, ] 2. J BS7, 77: M. Roska. Rep. 235. nI'. 16: b) Informatic I Bcrciu. c) N. Vlassa.
.(.,'C/1. 15. 1964.361 nota 50: d) G. Tcgli:ls. on'i'. 12. 1887.77: 1. Rep. rv1. Roska. Rep. 235, nI".
16: 1. Berciu: c) L Berciu: f-h) r F. Neigebaur.Dl1cien. 2:'9: M. J. Ackner. A' SI.. 5. 1851.
32-3: Th. Aliin=11'CSel1. 697: Programm l\h'jh/bach. 1867. (18.50: 1869/70.58: 1870-71. 38: C-
Gooss. Chronik IOL G, Tocilcscu. Dacia. 855-89: E.A. Bidz.JSKl'. 19.1899.25: GohL ,"1\. 21-22.1922-
1923.8. 10. 11. M, Roska. Rep. 235, IU. 16: B. l\1itrca. EDR. 10. 1945.75. <)0: C. Daicoviciu. ..lCAfiT. 2. 1929.
:; 12: E. Chirila - G. 30: TIR. L 1. G!odariu. RCf). 260: C. Daicoviciu, Dacia. 7-8.
1937-1940. (il): Tudor. 140. V Wollmann. R. Grc(;u,ApulufJ1. 14. 1976. (il)
2. 1. Paul, RevAflc. 2. 1965, 296.
3. SCit '. 12, 1961. 136. nI'. 23: Dacia. ). 1')61. 569. nr. 23: N. Lupu. Forschungell. 7.2. 19()4. 30: K.
IIort?dt l:olab.. ApU!IlIJl, 6, 1967. 13-16 (il): AI. Vulpe. LJac;a. 9, 1965. 132: Rusu.. Banalica. 1. 197 L 81:
1L Ciugudeun. Apufum. 1.:1. [976, l 5: I Paul. In. nI'. 38: P. Roman. 8L nr 126.
... self '. 12. 1961. 1.16. nr. 22: Dacia. :'. 1961. 569. nI'. 23: K. Horedt colab.. ApulwJl. (,. 1967, 18-
19 (il): L 34.9): J. Mitrofan..4c/aAI\'. 10,1973.147-148 (il).
K. lIoredt calab.. Aplllum. 6. 1967, 19.
6. M_ J. Ackncf, ArsI.. -l/l, J851. 32-3: Programm '\'fiihlbach. 1866/67.32; 1866-67, ]2. 1869/70.
56-58: 1873174. 64: E.A. .--1.I'SL. Il. 1874. 462: C. Gooss. Chronlk. 48. ido Al"SL. lt ) 877. 82: Ci_
Teglas.07Tl. 12.1887.77: J. .lung. Faslen. 143, 151: Roska. Rep. 235. nI". 16: C. iv1oisil. Balcania. 7.
1944,19: N. Lupll. 5'CA. L 1957,46: D, Tudor. 140: E. G Cprioru, 34: C. Preda.
JIGD,38.
7. M. J. ACKncr, il 1'SIL. 4. 1851. 3 J. F. Dacien. 259: C. Gooss. ChrOlllk. 48; G.
152
Tcgias,077E. 12. 1887. .1. Jung, Fasten. 151: 1. Rep. 540. V. Prvan, Getica. 611; M. Roska. Rep.
235. nr. 16; B. Mitrea. EDR. 1945, II 1. Winklcr,JJVG. )7, 1967, 150, nr. 121; I. Glodariu. RCD. 290, nr. 238.
8. M. l Ackncr, TransB. 2. 1833.249; I. WinklcL JNG. 17, 1967, 150, nr. 120.
9. J. F. Neigebaur. Dacien. 259; M. 1. Ackner. Jee. 1856, 14: F. Kenner, AOG, 24. 1860.398; F. R.
R6n1er. AK. Il, 1866. 180: C. Daicoviciu, ACA41T 2. 1929. 312; ido Dacia, 7-8, J937-40.317; TIR. L 34. 95;
D. Tudor. 140; V. Wollmann, R. Grecu, Apulum. 14, 1976, 105, n. 14.
10.l F. Neigebaur, Dacien. 259:C. Gooss.Chronik. 10LI. Rep. 540: D. Tudor, 140;
V. Wollmann, R. Grecu, Apt/lum. 14, 1976, 106-107 (il).
11-12. K. Horedt colab. Apulum. 6, 19: M. Macrea. 472.
149. ATE, Ocna
1. Din localitate, se precizeze locul de descoperire se
indice e vorba de un singur punct topografic ori de mai multe, se a)
cteva vase fraglnente ceramice probabil culturii posibil dintr-un
depozit provin obiecte de bronz din Hallstatt: a) un fragment de un ac,
un pumnal, o un vrf de lance cu muchii cu tub de la acestea se
un vrf de (MIT), o de lut cu oase, dintr-o
b) o de bronz cu cap circular cu o de om la piciorul
triunghiular, datnd din prima a sec. II (M[C).
2. din epoca pe malul drept al
probabil Salinae, n cu de sare pe malul opus al ru1ui (v.
Ocna abundent tnaterial arheologic descoperit precizare a)
n partea de vest a vetrei actuale a satului, n dreapta drumului spre Unirea, pe o
loc arat de vreme, la cu Inulte fragmente de
pietre, etc., e unui castru rOlnan unde ar fi
din legiunea XIII Gelnina ala Batavorum ,niliaria. Prin arat
au la numeroase materiale n cursul anilor, sondajele lui
Neigebaur (1847) au dezvel it n mai multe puncte ziduri de fragmente de
de ceram iar le lui S. Loventhal (1859) au scos numeroase obiecte
ceramice, sculpturale epigrafice de interes documentar chiar de valoare Dintre
obiectele scoase din "Cetate" (ori din inlediata apropiere) Inai importante sunt: statui (un
zeu nud, MIT, cavaler trac la MIT, 3971) fragmente de statui (MIT,
3973, 3978) fragment de relief din 3972), relief cu Apollo
(MIT, 3975; CIL, 111,933) fragment de (MIT, 4387; CIL, III, 7712), de
(MlT, C'/L, lrI, 7789), din Alba pentru C/L, {Il,
1394 (care provine probabil de la se propune o un fragment statuar,
de I pe zeul Pan (MIT, inele,
vrfuri de vrf de lance, statuete alte obiecte (MIT, 2544, 42] 0,5755: 1.
9236,9243-7; Il, ]03), de lut cu marca C. DESSI SEXTUS (CIL, lIL 8076. Il 28),
OPTATI MZ. foarte multe (din care au fost utilizate la
moderne, de ex. n pavajul bisericii din Unirea); ale legiunii
XIII Gelnina (CIL, III, 8064 = 1629; Mz. Aiud, 3200-1), V Macedonica ala Batavorum
111iliaria) (CIL, [11, 8074, MIT, lN. 2968-9); pentru padiment, tuburi de lut ars
de plumb. n 1950, la unui n apropierea drumului s-au
153
descoperit: un umbo de scut din bronz, un de lut fragmente de vase ceramice
de (MIT, 4992-50] 2). Din sunt cteva monede de argint ale
Antoninus Pius, Severus (?) Iulia Soemias, precum de bronz. b) n pe "Cetate",
l. H. a o de salvare. Cu ocazie s-au descoperit: 2 bordeie
eneolitice culturii apoi patru monninte scitice de (unul chircit)
din ultima a pril11ei epoci a fierului, de morminte cu sarcofage de
din epoca (iv1IT)
3. n vatra satuJui, la o adncime de ] m, s-au descoperit
de fragmente de vase, oseminte; un fraglnent de cu
literele IM; fragmente de terra sigillata.
4. De pe "Cetate" sau din apropiere (teritoriul satului) provin numeroese obiecte
lTIonUmente semnalate de Neigebaur ori lnai trziu n sat la
la castel) ori n fosta coL Teglas, Turda: fragmente de statui de bronz de statui
de monumente funerare (e'IL, III, ] 934), lei funerari, sarcofag Unirea),
relief n 1986 a fost o de cu reprezentarea Eponei, uJterior
fiind un altar dedicat lui Hercule Magusanus. (Col. Se. n
j i se mai fragmente CeralTI ice, teracote un de 5 Inonede ronlane de
la Antoninus Pius (141), Marcus Aurelius (161), COlnmodus (175-176), Caracalla (196-
197) un denar de Ja CaracaJ la (208).
5. Drulnul rOlnan de laApuhun la Potaissa (Turda) identificat pe teritoriul satului.
6. n pune:..l1 numit s-a aflat n ianuarie 1975 un ITIornlnt de
de cu sarcofag de Din ntreg inventarul (?) s-a recuperat o
de bronz (l\r1z. AJba Iulia).
7. n ]995 Muzeul din Cluj-Napoca a executat primele sistematice n castru.
L a) C. Gooss. Chronik. 20: Erd.lhi=. 6. 1876. 18I: G. Toci1escu, Dacia. gO 1: G. Teglas. OTTt. 12.
J 887. 84. nI'. 119: J. HampeL 13ron=kor. 2. 1 B. Posta. Vlmulata. 20: 1. Rep. L nr. 645 2. nr. 256:
I\.1. Roska, Esa. 1L 1937. 196: 12. 1938. 160: ido Ko_-:I. L 194.80: ido Rep. 268. 111'. 176: D. Popescu. Transilvania.
1943.216: \1. Rusu. Dacia, 7. 1963,207: M. DBI? 104: V. Vasiliev. Seifii, 153. nI". 9: b)
K Horedt. SC'lJ', 6.1955,675: 1. Nestor, SCfI'. 10.1959.50, 11.3: M. 10. 1959,67: id./Sll?om,
1.736.
2. a).J. F. Neigcbaur, Dacien, 243-5; J. Ackner, JCC. 1856.22,2.1857,6.77.98; K, Torma, KK.
1860. nr. 72.297, nr. 75,309: A. Ipolyi,AK. 1861.239.3, 1863, 174-7: 8. Orban, S=ekel;/old, 5.86: C. Gooss,
Chronik. 74: J. Jung, Fasren, 13 i, 138: 1. Teglas. AE. 18, 1898, 432; G. Teglas, Klio. L 191 L 503, 510; A.
Buday, Do/g. 7, 1916, 79-8 L 1. Rep. 256: V. ChristesclI. ISI.mil, 170. 178: W. \Vagncr, Dzslokaflon.
16: J. Szilagyi, leglabelyegek. 34: 1. 1. Russu. /vlareriale. 6, 1953,883, nI'. 20 (il): C. Pop. Z. Milca, /1ela,\II"\". 2.
154
1965,203-204 (il), C. Pop, Apulum. 9, 1971. 556, 559 (il): M. Macrea, 228: TIR, L 34, 95: D. Tudor,
206: IDR, L 142: 1. Winkler, A. I-Ioprtean, CA', L 1978.20-2 L b) SCIV. 12, 1961. 136. nr. 21: Dacia,
5, 196 L569, nr. 22: I. H. Acta,HN, 2. 1695. 65-74 (I): id, JlemCD, 109, nr. 42, TIR. L 34: D. Tudor.
206: V. Vasiliev, 34,37,45-47,148. nr. 71. I. Paul. 143. nr. 39.
3. 1. Tcghls. ..lE. 18. 1898. 431-2.
4. MOnsterberg-Oehler, JGAI. 5, 1902, Bbl. 104. 109-11 L C. Daicoviciu. ACAI/T. 2, 1929, 312: id,
A/Se. L 2. 1928-32. 62: TIR. L 34, 95: D. TUdoL 206: C. SCU'A. L 41. [990.83-85:
V. V. Suciu. Apulum, 31. 1994. p. 123-130.
5. J. F. Neigcbaur. Dacien. 243-4: B. Orban, S::ekel}fold. 5.86: C. Gooss. Chronik. 74: TIR, L 34,95;
M. W. Theiss. V. P. Preda, Apulunl. 31. 1994. 167-198 (il).
6. lnf. V. iv1oga.
7. Inf. Enl. Bota.
150. RECIU, COI11. Grbova.
1. Pe teritoriul satului s-au descoperiri: ceram de tip
patru topoare de o de nucleu de iaspis, o o
prsnele de chirpic, toate din epoca (Mz. Sibiu, 1784-85, 1787-85, 1787-
89, 1797-98, 3624-28, 3648-52 col.
2. Din mprejurimile satului provin: a) cteva fragmente ceramice culturii
(Mz. Sibiu, 3631-32); b) o de cupru c) o de bronz, (Mz. Sibiu,
3629-30).
3. Pe teritoriul satului, din epoca cu fragmene de
o un vrf de lance (Mz. Sibiu, 1790-6, 1800-1, 3623, 3635-8, 3633),
voti (CIL. III 970), n Mz. un fragment de
in Reciului" (C'IL. III, o
4. Biserica o cu o un cor
n sec. XIII. e un adaos de la nceputul sec. XVI.
1. Programm .iliihlbach. 1882/83. M. Roska. RE? 262. nI'. 107: K. Horcdt.
2. a-c) K. Horedt, AIBBAI. 9-10. 1944. 107.
3. Programm lvfi}hlbach. 1864/5.34,1867/8,49. 1888/9, C. 000S5, Chronik, 1 O. Arz. K"SL.
..L 1881, TIR. L 34.96: D Tudor. 140; V. Wolln1ann, Ac/aAf/V. 7. 1972. 174 (il).
4. F. MOllcL JCC. 3. 1859. 186; V. Roth, Baukunst. 24: W. Horwath. Siebl'jrschr. 49. 1936. V.
JAI;: 73.
151. RIMETEA
1. Pe teritoriul comunei, precizarea punctului topografic, s-au a) mai
:nulte topoare de din silex. din epoca sau (Mz. Alba
!ulia, col. Inst. de Minerologie, Cluj fosta col. lic. maghiar b) dO denari romani
je la Septimius Severus, o de argint de la Gordianus un denar nedeterminat.
2. Pe pe "Piatra Secuiului" s-au fragmente
.:eramice de tip din perioada de trecere la epoca bronzului, un topor de
.: in epoca un pumnal de bronz cu vrful de bronz - unele cu capetele
n de disc - seceri de bronz, toate datnd din epoca bronzului. Tot aici
155
s-a lTIai fragmentul unei celtice din a doua a fierului. cu
descoperirile amintite se buzdugane, vrfuri de pinteni, a se
indica materialul epoca. n una din de pe "Dealul probabil n
Pietrii", s-a un celt de bronz de de bronz,
verigi de bronz turtite unul sau Htopoare" de bronz. E posibil ca o parte din aceste
obiecte dintr-:-un depozit de la epocii bronzului. Sub '"Vrful Secuiului",
la punctul numit HPrul Porcului", n albia acestuia s-a o lance de bronz de la
epocii bronzului, O parte din aceste obiecte se n MIC (193,1560-1562, IV. 2371,
2591, VI. 280). Unele din aceste descoperiri sunt amintite ca provenind de pe teritoriul
comunei vecine Petroasa.
3. n Mare" s-a fragmentul unui topor de de tip

4. Platoul de )a nordic alillasivului "'Piatra Secuiului", este de un val
lung de 150 ITI, din bolovani de calcac liant, ce din epoca sau
Pe platou s-au descoperit fragmente ceramice din epoca bronzului, din epoca
fierului din sec. XIII-XIV.
5. Mineritul n epoca sau nu e documentat. n mina de fier care s-a
presupus ar fi fost n epoca nu s-au materiale care indice
acest lucru; le despre n le cerate" cu text (?) ce s-ar fi decoperit aici
sunt nesigure dubioase. O de monumente scu"lpturale rOITIane, statui, de
etc., la castelul feudal, au fost transportate aici de la de Jos
Turda; un picior al unei statui de vultur din bronz (MIC, 5758) ar putea fi de
origine.
6. Din HForuln" provine o de argint
de Gordianus.
7. In pal1ea de hotar n 1904, s-a un denar roman de la
Antoninus Pius.
8. Pe dealul (Piatra Sasului) se o de calcar
jurasic.
I. a) F. R6lner, Resullat5i. 16: M. Roska, K6=!. 1. 1941. 82: ido Rep. 1 nr. 72: b) 1. VVinkleL A.
Hoprtcan. Cly', 1. 1978. 21.
2. B. Orban. S::ekel)fold. 5.18&.191-192: A. Koch, Erdlvlli::, 5.1876.135; V. 1879.280: C. G0055,
('hronit )) ido A VSI-, 1J. I &76, 14, 1877, 96: J. HampeL Trollvai/les. 99: Bronzkor, 2. 139: G. Teglas.
GTr{ 12, 1887, 80-81: B. Posta. l)tmulaIO, 16: 1. Rep. 695: M. Roska, K::!Dehr. nr. 1. 1940. 1I: ido
K6=f. 1. 1941.56. nr. 82: 4. 1944.72, nr. 1)6: ido Rep. 290-292. nr. 74: NI. RuslI. Sargelia. 4. 1966.36, nr. 106.
3. B. Orbn. S::ekely{61d, 5, 235-237: Roska, Rep. 291. nr. 72.
4. H. Ciugudcan. ApI/lum. 17, 1979, 75 (il).
5. J. F. NeigebauL Dacien. 198: M. J. Ackner, JCC. 1856.22: C. larma, AK, 3. 1863, 147: J. Vass.
ArdIy. i 45: C. 00055, Chronik. 116. E. A. Bielz, JSKV. 18. 1898. 69: S. Rakaczy. SKI.. 50. 1910. 596: 1.
Rep, 695: V. Christescu. r'/ara ee. 30: iv1. Macrea, "iara, 305: lOR, 1, 174.
6-7. 1. Winkler, A. lIopartcun, Ci\.', l, 1978, 21.
8. V. Sargelia. 10, 1973. 114.
156
152.
1. La se o cu culturilor
Wietenberg. Tot aici s-au fragmente ceramice dacice din a doua a fierului (Mz.
Aiud, 651-715).
2. Pe locul "La Cruce" se o cu materiale culturii
Wietenberg: fragmente ceramice caracteristice; topoare de lut n unelte
din corn de cerb, o secure de bronz. S-au celturi de bronz de la epocii
bronzului, precum un topor (s'\u un ciocan) de fier dintr-o (o
parte din material n Mz. Aiud).
3. Pe "Vrful Ciceri", care se pe teritoriul satului -s-au
de lut, cu incizii un topor de culturii
4. La locul "Burgu" s-a o de pumnal de bronz, de la nceputul epocii
bronzului (?).
5. La "Piatra s-a descoperit un vrf de lance din bronz un fragment de
din bronz. Obiectele se n Hallstettul timpuriu (Mz. Aiud).
6. La V de sat, pe drumul dinspre s-a un vrf de lance de bronz.
7. Aproape de Poieni (Poiana), la locul numit "Secu", s-a descoperit o
de bronz, reprezentnd un cap de taur; de la nceputul epocii fierului.
8. n diferite puncte de pe
"Vrful spre V de
sat, s-au descoperit un vrf de
lance vrfuri de Nu se
tnaterialul nici
epoca.
9. Dintr-un loc neprecizat
provine: a) o
de fier (Mz. b) topoare
de tip avar (Mz. c) trei r
monede romane (denar 202-203,
denar 219-220 sestert de la Filip
jt\rabu), 244-249) ce se
n ITIuzeul
1. K. Herepey,AFAf. 2/L 84-5 (il): M. Roska,. Rep, 236, I1f. 17: V. RevAlu::, 4. 1967.
1. H. Ceramica. 271. 11r. 239: N. Boroflka, 69. nr. 354 (il).
2. G. OlTE. 112, 1887.80: K. Herepey, AFM. 2/1. 52,90 (il); M. Woszinsky, Agyagm. 3 L 1.
Rep. 541; H. Schroller. St.u. K::. 75: M. Roska. ESA. 12, 1938, 158, ido K6::1. 1, 1941. 77, 2, 1942.63,
75: id, Rep. 236. nI'. 17: V. Revlvlu::.4, 1967.350 N. Borotlka, 69. nr. 353 (il).
3.-5. M. Woszinsky, ETTK, 20, 1904. 28: M. Roska. K6::1, 1, 194 J, 54: ido Rep, 49. nr. 200.
6. G. Tegls, OTTE. 12. J 887, 80; 1. Martian, Rep. 541.
7. K. Herepey, AFM. 2/1, 52, 90 (il): M. Roska, Rep. 236, nr. 21 ..
8. G. Teglas. AE, 25, 1905, 94.
9. a) B. Cserni. AFA4. 2/1. 550: b) K. Horedt. SCIV. 7. 1956. 397: id, 102 (il): c) E.
Stoicovici, M. lvlarisi(J. 19. 1979. 111-112 (il).
157
153. DE
1. Dintr-un depozit de bronzuri descoperit pe teritoriul satului s-au putut salva: un
ceh de tip ardelean, o cu de mner, un inel deschis, in patru muchii un
fragment de (MIC), toate de tipul (Bronz D).
2. Pe teritoriul satului, n curtea praf. 1. Popa cu ocazia unei a fost
o (mormnt ?), din care au fost recuperate 2 vase ntregi, lucrate la
o din cu gura fund inelar, avnd
un vas miniatural, de Prin maniera de lucru cele
2 vase par dateze din perioada (Mz. Alba Iulia).
1. M. Roska. ESA.12. 1938, 160 ido Rep. 303. nr. 57 M. RuslI. Dacia. 7.1963.206: ido
Sargetia.4. 1966. 37. nr. ] 08: M. DBR. 67 (l).
2. H. Ciugudean.
154. Alburnus Maior).
1. n cu aurifere din local itate se presupune unor
din epoca din epoca bronzului, neconfirnlate de efectuate
n prezent.
2. precizarea locului de descoperire, se tetradrahme de la Filip II
al tv1acedoniei un denar al Claudius.
3. n epoca Alburn'us Maior, unul din centrele
principale ale aurului n provincia Dacia. sau arheologice
sistematice, cu ocazia edilitare agricole, dar ITIai ales miniere, s-au descoperit
n cursul sec. XVIII-XX numeroase materiale variate: ziduri, moflUIllente, fragnlente
arhitectonice epigrafice, unelte, obiecte de monede etc. (unele Inateriale
locul precis al descoperirii, multe inedite sau numai semnalate, altele s-au
identificat n teritoriu I local i: ale unei civile destuI de lnari cu
(ITIormintc n mai multe puncte, ndeosebi la N), iar la S, E N la minele
nloderne s-au recunoscut miniere, gropi galerii din epoca unde s-au
n sec. XVIII-XIX celebrele table cerate (25 cunoscute. altele ori distruse).
Aceste documente dintre anii 131-167 e.n., fiind ascunse probabil n tilnpuJ
Inarcomanice (a. 167) de posesorii lor, cu alte obiecte, n galeriile
minelor de aur. ntreaga dezvoltare a n epoca (ca n vremea
este de exploatarea aurului. Nu se organizarea rangul
(vicus, Inunicipiun7 ?) avut de Alburnus !'vlaior; documentele scrise
(collegia) cu caracter religios profesional ale n primul rnd rninerii pe care i
n mare tablele cerate care sunt n mare majoritate de
origine itnportant era grupul de Pirllstae, care forma un ntreg cal1ier
"ViCliS Piru.slarUI11" la Alburnus: elelnentele illirice erau desigur tehnicienii
miniere, n care muncile grele erau executate de scJavii de n jurul
principale Alburnus A1aior (ori n apropiere) se aflau satele CartuIJ1, DeliSara,
InlenOSUln Il/Iaius, stalia in care s-au ncheiat cteva din actele scrise pe tablele
158
ROTuNDA
O
Ua7
GHERGHEl.E()
o
CRHJC
O
JOllr
I PI-4TRA

O T. Cord

.
lAC

\' 1

o
o
C/TERA

1-2. Urmele 3. Urmele necropolei 4-8. Galerii
romane n care s-au descoperit cerate (apud V. Wollmann)
]59
cerate. din epoca se ntinde la SV, V spre Corna poate N de
pe malul stng al pe dealul Carpen n Valea Nanului; necropola se
afla n vatra actualei la N V. n s-au descoperit monede de Ia
Hadrianus, Marcus Aurelius, Faustina Senior, Commodus Iulia Domna.
4. Pe dealul C,arpen s-au it i cu caracter religios (CIL, ] Il, 1260), n 1936
patru altare votive unul latinesc nchinat Genio collegi.
5. La Popii", spre vest de n Abrudului, s-au in sec.
xrx romane, numeroase monumente de resturi de
ziduri de la civile (case sanctuare).
6. La mina drumul spre Abrud, s-ar fi Neigebaur)
multe monumente funerare, aici era un cimitir al romane.
7. La "Vatra s-au n cteva rnduri tune pline cu schelete umane;
tot aici unelte de lninerit, n mai multe locuri zdrobitoare de de pentru pisarea
minereului aurifer.
8. n cilnitirul catolic s-au adesea urne cu Teglas a observat astfel de
urne din epoca peste tot pe din jurul sarcofage de
9. Pe dealul de la N de njurullui s-au numeroase descoperiri
de monumente cu caracter votiv funerar: a) pe latura SV a dealufui spre Valea
Nanului mai multe votive (e'IL, IIL 7821, 7829, 12564), aici
exista tot de la Alburnus; b) n preajma ntre VaJea
Nanului Prul spre S s-a descoperit n sec. XVIII o serie de funerare
II], 1262, 1268, 1271-2, 1.277) probabil altele, sculpturi funerare cu figuri de lei
fragmente de piese arhitectonice, sarcofage (zidite n vechea Gritta din de aici
ar fi fost transportate de Teglas) lTIOnUmente funerare, aflate la Abrud (C'/L, III,
1266. 1270, 1274); c) la s-a descoperit n 1960 un altar dedicat lui Silvanus.
Zona rniniere se ntinde n zona civile necropolei, pe din
ilnediata dintre care cele mai importante erau: Cetatea, Crnic, Ecaterina,
Letea Rotunda.
10. Pe "Cetatea Mare'" la SV de ia, au fost observate urme le lor
deosebindu-se clar o n de amfiteatru sau
crater de vulcan, n care s-a stncii aurifere unde se poate intra numai prin
strmte o serie de galerii; tot acolo s-au numeroase obiecte romane,
(?), unelte pentru lucrarea aurului minelor, obiecte de monede
imperiale rOlnane.
1J. Pe la S de n mina "Sf. Ladislau'\ cu ocazia unei
galerii vechi, s-au n anii 1820 mai multe table cerate din lenln de tei scrise pe ambele
dintre care una
12. n nlina Ecaterina'" la Sde n 1855 s-au descoperit
resturi din de lemn pentru contra Ininei, o
pentru scoaterea apei n caz de inundarea nlinei, vase de lut de lelnn, unelte ale
minerilor, o de un smoc de ITIai multe table cerate (e'/L, 111,930-2, nr.
III; 934-5, 936-9, 940-3; 944-7, VIlI; 950-1, XIII; 953, XV; 956, 957,
XX]; 958, XXIV; 959, XXV).
133 n minele '"Letea", la E de s-a n 1788 n galeria '"Sf. Iosif' o
160
(CIL. TII, p. 924-7, nr. 1), iar n 1791 s-ar fi descoperit un schelet (?) de
care 6 table cerate, iar la 1790 alte de table cerate (CIL, III, p. 928,
or. 2); asupra descoperirilor din acest punct sunt lacunare
contradictorii.
14. La poalele muntelui "Rotunda", la N de n minele s-au
n 1786 table cerate, din care una s-a distrus la foc, iar cu text grecesc, a fost
(Mz. Alba Iulia, CIL, III, p. 933, nr. ele era un stil de Inetat pentru
scris
15. n minele "Ohaba Sf. Simion" s-au la 1854 11 table cerate (din ele n
muzeul din Budapesta, n MIC: CIL, III, p. 948, nr. X. 594, nr. XVlI); probabil tot de aici
sunt cteva table cerate fraglnente loc detenninat (CIL. III, p. 948, nr. IX; 949, nr.
952, XIV; 954, XVI; 955, XVIII-XIX; 958, XXIII). Pentru minele de
la S de vezi Bucium.
16. La locul nUlnit "'Valea Nanului" s-a descoperit n 1936 un altar nchinat lui
Silvanus.
17. Pe dealul se urme ale fierului n epoca
18. Pe teritoriul se o de ClI tumuli,
autohtone n sec. Il e.n.
19. topografice, se presupune la Alburnus Maior a unui
castru roman.
20. Pe dealul n 1960, s-a descoperit o de calcar cu
O M T(rius) [VTyCH] S PATRO[NO].
21. n 1972 pe dealul s-a descoperit un altar nchinat lui Iupiter de
AMONIVS.
22. Pe Secuilor" nlasivul Orlea, n 1976 s-a descoperit o
cu coronament, n1edalion Coronamentul este din doi lei
iar n medalion sunt redate n relief figurile a doi a unui copil.
23. n 1969, n rambleul evacuat din galeria "'Sf. Ladislau" din masivul
Crnic s-a descoperit un ciocan rOlnan de minerit din fier.
24. La extremitatea de NE a tnasivului cu ocazia unui sondaj efectuat n
1983 s-a descoperit o (Sacel!um, lucus) cu cca. 25 altare votive de
calcar cu ntregi ori fragmentare precum o parte din postamentele lor.
25. Pe un promontoriu situat n partea de sud-est a Corna, au n anii
1983 1994 doi flinerari din provenind de ia una din necropolele romane.
1. K. Herepey, AFA1. 2/l, B. Cserni, AFA{ 2/1,200: M. Roska. Rep. 303, nr. 62.
2. E. H. Liveing. Fd/dK6::/, 18, 1888,219-27: G. UR, 9, 1889, C. Preda, SC/J', 7,1956,
:76; id, ,\;/GD, 291. nr. 253: C. Deculescu, SCit'. 17,1966.587.
J. J. F. Neigebaur
l
Dacien. 185-192: (CiL. III, p. 921-960.1399-1400: C. Gooss,Chronik. 223-
CI. Teglas. 1. 2, 38-45: Popa-Liseanu, Romanica. B. Cserni, AFA4. 2/1, 504-
:1. 551-2; V. Christescu, ee., 11-12,14.16: E. Fischer, SzenlpeteryEml. (table cerate)): C.
Jaicovciu, Dacia. 1937-40.300-303: lSIRom, L 400: N. Gostar.ArhA1old. .J. 1961. 164, nf. 223: ido Lt
Q62, 129: B. Mitrea, SC/J'. 13.1962. 129: B. Mitrea. seu', 14, 1963,471: V. WoJlmann. ApuJum. 5.
C. Pop, I. AI. Aldea. 1. ChitoL V. 7/1. 1968.420. nr. 2: Z. Milea.Aplilum. 9,1971.
(l): V. \Vollmann. A. Sntimbrean, B. Roman. Aurarii din Apuseni, 1983: I.D.R.,
'1 ). 1984. 374-422.
4. C. Daicoviciu, Dacia. 7-8, 1937-1940,301-303: 1. 1. Russu. SICom, /2. /965, 68-71.
161
5.-6. J. F. Neigebaur, Dacien. 185-6.
7. J. F. Neigebaur, Dacien, 186; G. Erd!vhiz, 1889, 183; id. Aranybnyszal. l. 51.
8. G. Teglas, Aranybnyaszal, 1, 51.
9. J. F. Neigebaur, Dacien. 186-7: G. Teglas, ErdMI1z, 1888. 60, 1889, 180-4: id, FoldK6zl, 20. 198(1
J82; id, BKL. 35, 1902, 44; 8. Cserot, AFA4, 2/1, 55 J-2: E. Zetleanu, Apulum. 3. 1946-8, 173: 1. 1. Russu
A4aleriale. 6, 1959.884-885, nr. 22 (il); N. Gostar, se/v, 13, 1962, 129.
10. M. J. Ackner. JCC, 1856. 17-19: A. Band, JSKV. II, 1891,28-30; E.A. Biclz, JSK1: 19, 1899,20.
V. Cristescu, ee. 16; M. Nlacrea, 302.
11.J. F. Neigebaur, Dacien. 191,22; Y. Christescu, Via,aec, 17:/DR, L 206-209.
12. G. Teglas, UR, 9, 1889,260: AE, 12, 1892,383: id, BKL. 38, 1905,598-9; Y. Christescu, ee.
14; D. Tudor, IsI. sclav, 265-269: I. 1. Russu, StCom. 12, 1965,68: IDR. 1, 202 urm.
13. J F. Neigebaur, Dacien, 187-191; IDR, 1, 192-198.
14. J. 1. Russu, StCom. 12. 1965, 66-67; IDR, 1, 206-209.
15. C. Gooss, Chronik. 126: R. Rohle. 6, 1969,515-5! 6; JDR, ].233-235.
16. 1. 1. Russu, Materiale, 6, 1959, 884, nr. 21 (i1).
17. M. Macrea, 302.
18. M. Macrea, D, Berciu, scn'. 6. 1955.615: ISIRom, 1,391.
19. V. Christescu, IS1.mi/. 117: C. Daicovil:iu. 108: M. Macrca, Seir. 8. 1957.219.
20-21. V. Wollmann. Sargelia. 14.1979.191-201.
22. V. Moga, R. Manta, Se/fA, 29,3, 1978,437-439.
23. A. Sntimbreanu, V. Wollrnann, Apzdum. 12. 1974.257.
24. V. Wollmann : A. Sntimbreanu. , nllneritului din Alonlan. )989,
25. V. Moga, A. Sntitnbreanu, SeIVA. ] 995, (manuscris).
155. SART corn. Baia de
Din puncte neprecizate provin: o o de bronz, poate
de la Severus Alexander, un denar de la Iulia Mamaea un antoninian de la Gordian III.
I. Winkler - A. Hoprtean. C..V, 1, i 978. 21.
156. DE JOS, corn.
1. n punctu I"La Vrtop" se doi tumuli cu manta de
unul fiind cercetat n 1987. Nu s-a desl:operit nici un JTIormnt, ci doar cteva fraglnente
ceramice de
2. Spre de sat, pe culmea HCrucea Srbului" se ITIai tUlTIuli
de mici dimensiuni. n anul 1987 a fost unul dintre eL sub ITIantaua
din pietre fiind descoperit un schelet chircit, foarte sJab conservat. avnd ca inventar o
cu toal1a Pe baza acesteia, tUlnulii pot fi la nceputul
epocii bronzului.
3. Pe teritoriul satului s-au un topor de gresie cu cu
un topor de serpentin, datnd de la nceputuJ epocii bronzului.
4. Pe InaluJ spre satul de Sus, urme de exploatarea aurului prin
n epoca Vezi de Sus.
5. Din puncte neprecizate provin: un sestertiu5 (?) de la Traian, o de bronz
de la Severus Alexander alta, foarte din sec. 1- Il 1(?).
162
1-2. H. Ciugudean, Apulum. 32, 27 (il).
3-4. G. Teglas, oni" 12, 1887.84: M. Roska. K6:1. 1941. 46:id, Rep. 21. nf. 73.
5. 1. Winkler A. Hoprtan. CN, 1. 1978. 21.
157. DE SUS, corn.
1. n Mz. Miskolcz (Ungaria) se un depozit de bronzuri descoperit aici,
databil n Bronz D.
2. Pe malul spre satul de Jos, urme de expJoatarea aurului prin
din epoca (?).
3. Din puncte neprecizate provin: un as sau dupondius de la Marcus Aurelius, un
denar de la Septmius Severus un sestertius de la Severus Alexander.
1. M. Rusu. DaCIa, 7. 1963.206.
2. M. J. Ackner. JCC, 24; C. Gooss. Chronik, 112; 1. Rep, 576-7: V. Christescu,
ee, 17, TIR. L 34,98: D. Tudor. 202.
3. 1. Winkler-A. Hopl1ean, CN, 1. 1978,21.
158. (Cioara).
1. La S de sat, la praielor Pietroasa, pe locul numit
se o n mare parte de apele D. 1.
8erciu, 1944. S-au constatat straturi: unul cu Iturii
culturii Wietenberg (Mz. Alba Iulia).
2. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) un topor de granit
culturii adus poate din de la punctul precedent (col.
locale); b) o secure de bronz un vas de lut cu datnd din prima a fierului
(Mz. Alba Iulia), c) mai n1ulte de bronz datnd din d) monede
din Apollonia o de argint (Mz. Alba Iulia); f) un denar de la Vespasian
(Mz. Alba Iulia); g) o de bronz cu legenda PROVINCIA DACIA; AN...
3. La V de sat, spre Pianu de Sus, s-a descoperit n anul 1821, un
tezaur de origine compus din 64 obiecte. Printre obiecte se patru de
cinci aplici discoidale tubulare, o un mpletit, lung de 0,434 m,
cu pandantive n de cuie, fibule simple n de scut de tip Latene III, trei
spirale, torquesuri, un nasture mai ales o "au repousse",
n mod primitiv, cu reprezentarea a figuri umane cu aspect de Obiectele
au fost aduse la Milnz-u. Antik.-Cabinet n Viena. Tezaurul din sec. I. .e.n.
4. Din epoca se descoperiri izolate: obiecte de bronz
(MIC, .8178-9); la Nde sat, cu ocazia construirii liniei ferate, s'-ar fi n 1865, lespedea
cu a unui veteran allegiunii V Macedonica (CIL, 111,6264 = 7798), dar,
acest monument ar fi fost descoperit la de Jos (MIC).
5. n 1890 s-a cu trei monede imperiale anterioare Daciei,
163
o de la Constantius.
6. Pe coasta de SV a dealului de sat, se unne de cetate veche,
alte Epoca
1. 1. 8erciu, Apu/lIm. 2, J943-5, 438; D. Berciu - J. Bereiu, Apulum. 3, 1946-48, 43, 45 (il).
2. a) D. 8erciu, Apulum, 3, 1946-48. 30: b) 1. Berciu; c) M. Roska. Rep, 17, nr. 4 L M.
Rusu, Dacia, 7,1963,200; d) K. Pink, lt4unzprgung, 77, J35, nr. 47: C. Preda, !vfGD. 207, nr. 10; K. Bir6ne
Sey - Gy. Goldman,AE, 105, 1978,230/40; e) 1. Berciu: t) Jnformatie Ferenczi; G. TeglasBKL
45,2, 1912,232; 1. Winkler, SCtv', 5, 1971, 154.
3. J. F. Neigebaur, , Dacien, 293; M. 1. Aekner, lee, 1856, ]4: 1. Arneth, Cald li.Si/ber. 79, nr. 9S (il):
A. Ipolyi,AK, 2,1861. 231; G. Miksa. Karunk, 1864. nr. 79: C. Gooss, Chronik. 17-18: id, AVSL, ]3. 1876.
481-490,510,535 (il); G. Tocilescu, Dacia, 810, 816-]8 (il): 821: F. R6mer, AE. 6.1886,388: G. Teglas,
ErdMzlz, 4,1887,136; id, arrE, 12,1887,63; id, HTRTE. 5, 18878,59-60: id, At. 12,1892.410: id, BKL.
44, 1,1911,23LV.Russu,BSG, 10, 13,1893, 199-202:P.Reineeke,FesIschr(/i
l'vfain=, 88, 106: l. Rep. 17 I: C. Moisi 1, CA'A. 4, 1924, 70: id, ZSC, 28, 1924, nr. 47, 752: Ee.
EDR. 3, 1925,80: O. Cohl, NK. 21-22, 1922-l923, 7: V. Prvan. Cetica. 53 J-35 (il), )59,622: l. Nestor, Stand.
168: id, ESA. 9,1934,181: M. Roska, Rep. 17, nr. 41: D. Popescu. Dacia, 7-8.1937-40.189. 191, 198; C.
Da!.:oviciu,lsIRom. L 326; L. Sef r, 20, 1969, 315-327 (i 1): id, Sargetia, 7, 1970. Il.
4. K. TOIna,AK. 1866,149-150; TiR. L 34,47.
5. G. Teglas. BKL. 45,2.1912,227-38: M. Macrea./sIRam. L 621; ido 472: TIR, L 34. 47: C.
Preda, Se'n'A, 26, 4, 1975,479.
6. M. J. Ackner, JCC, 1856, 14: A. Ipolyi, AI\, 2, 1861.260: ,\,1(1,\11/, 2. 1906.96.
'159. corn.
1. La E de sat la N de In partea Plopilor", n punctul HLa
pe ambele nlaluri rpoase ale unui pru, format pe unui drum vechi de
care nUlnit Ripa se resturile unei preistorice, constnd
dintr-un strat de gros de :.. 0,40 In, care mari de chirpic ars la
fragmente ceramice lucrate cu Inna, probabil neolitice. Alte lipsesc.
O. FIoca, 1950 (Mz. Deva)
2. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) un topor de serpentin de
lung de 0,16 m, cu b) resturi de de
caracter dacic din a doua a fieruIui.
3. n anului 1950, la circa o km NE de sat, la locul numit
n drumul de hotar care duce din vale spre nord, paralel cu prul (ntre
delurile spre s-a (la adncimea de vreo
40 CITI) un tezaur. El a fost ascuns sub o de Stratul de se la
o adncime de circa 15 Cfi, pe o lungime de 2,5 m o de 0,30 - 0,40 ITI, este
format din chirpic, Tezaurul era format din: patru fibule Inari, patru
fibule mai mici, un ac de cu resort (fibulele au arcul cu sau n de
scut), trei coJiere, patru inele, toate de argint. Obiectele au fost ascunse ntr-
un vas bitronconic de lut, lucrat ]a caracteristic Latene-ului III dacic (Mz. Deva).
1. O. Floea.
2. a) M. Roska, Kdzl. L 1941. 78: id. Rep. 256, nf. 32; b) B. Cserni. AFAl. 2/ L 120.
3. O Floea, CTA, 7-18,35-36 (il): D. Popescu, Dacia, 2, 1958,203; B. A1ttrea, SCN, 2, 1958.478-479:
IstRam, 1. 32:\ Z. Szekely, 16, 1965,56; L. SC/J', 20, 1969, id, Sargetia, 6,1970,12.
164
160.
1. La circa 1krn spre sud de localitate, pe malul drept al rului s-a identificat
o de tip ce se ntinde pe o de cca 2 ari este cu
val de Cercetare de n ]980 de M. I. Dreghiciu.
2. La locul s-a intre] 905-15, un fi-aglnent de topor de granit negru-
precum un ceIt de bronz (Mz. Sibiu). Lipsesc la locului.
3. alte se mai cunosc din localitate: a) patru fibule mari de
argint, dintre care ntregi, un sau din dreptunghiulare cu inele,
culturii dacice, din a doua a fierului; b) o (Mz.
1185).
4. Pe "Dealu IViilor" s-a (Mz. Sibiu, 11345-6).
5. Pe dealul de sat se ruinele unei de (o cu diametrele
35 x 140 m), ale nceputuri ar putea dateze din sec. XII care a fost
ulterior (turnuri cu arc frnt). Ea a fost cu "Castrum Petri".
1. M.
2. VI. Zina K. Horcdt M. Russu, Sargelia. 4. 1966. 37. nr. 115.
3. a) H. Finaly. ErdA1li::, 3. 1886.205: G. Teglas. OlTE. 121887.78; I. Rep. 608: D. Popescu,
Dacia. 7-8.1937-1940.196,11.12: tv1. Roska. Rep. 257, nr. 55: b) D. O. Dan.
4. K. Horedt.
5. L. Kovari, Erdep. 57; I. Urme, 41: Th. Streitfeld. Sieb l'jrschr. 62. 19J9. K.
Horedt. SOF. 6.1941,599-600; V. 10: Gh. Anghel, 155-159.
161. SNTIMBRU.
1. Din apropierea Fabrici i de din local itate provin fragmente ceramice
unor epoci diverse: neolitic, bronz (cultura Wietenberg) Hallstatt (MIT
\1z. Alba Iulia). Cu ocazia lutului, n a fost distrus un mormnt de
scitic, din inventarul parte un vas bitronconic
tronconice, cu (MIC).
2. a) Pe locul numit "La la situat n haitei
se o intens n mare parte de de exploatare a
nisipului. Aici au fost ntreprinse de salvare n anul 1958 de 1. Berciu Al.
Popa, alte materiale fi ind recuperate n 1970 de H. Ciugudean. cuprinde complexe
je locuire d.in neolitic (culturile bronz timpuriu mijlociu (cultura
\\'ietenberg) feudalislnul timpuriu (Mz. Alba Iulia). A fost o cu
:apac, oase calcinate, tot epocii b) Cu ocazia
-;isipuJui, n zona balastierei a fost descoperit un topor de cupru de tip (Mz.
-\Iba Iulia).
3. n punctul numit "Obreje, la Tabaci", aflat la cteva sute de metri spre sud de
:' !Jnctul precedent, a fost o culturii Wietenberg, in care
efectuat cteva sondaje n 1958 (Mz. Alba Iulia).
4. Cu ocazia Combinatului avicol a fost o
165
fazei a II ... a a culturii (Mz. Alba Iulia).
5. Din localitate, topografice, provin fibule romane din bronz
(Mz. Aiud, inv. 3286, 3289), statuia unei alte 3 monumente romane.
6. Biserica din centrul mai din perioada
(sec.Xrll) nava partea a un partaj lateral spre S. Restul
este rezultatul refacerilor din vrelnea lui Ioan de Hunedoara.
1. N. Lascli D. Radu; E. Dacia. J. 1957. 1. H. Ceramica, 274. nr. 276
V. Vasiiev. 33. 149.
2. a) 1. Berciu. AI. Popa Afatedale. 8. 1962,267-271; N. Lupu. Forscl1llngen. 7.2. 1964. 142; H. Ciugudcan.
Apulum. I 1979 (il): id. PZ. 61. 1. 1991. 107; 1. 80. 125: N. Boroflka, Hrietenberg. 79-80. nr.
422; 1. Paul. Cu/tura. 143-144. nr.43: h) 1. AI. Aldea H. Ciuglldean. Apulum. 25. 1987.71 (il).
3. l. Berciu. AI. Popa. i\fateriale. 8. 1962. 271 I. Andrifoiu. 125. nr. 100; N. Borotlka.
80. nr. 423.
4. H. Ciugudean.
5. B. Cserni. AFAt, 2/1. 548.
6. F. Storno. 1869. 145: J. Mollcr, :\1amu. L 122-123 (il): I. D. raI. el Trans.. 430:
V. JAF, 86. Gh. Anghel, 168-170.
162.
De-a lungul prului presupuse unne de pentru aurului
n epoca
G. Tegls, UR. 1889. 330; TIR. L 34, 100: D. Tudor. 202.
163.
1. n lacul s-a un topor de probabil din epoca
166
2. n albia s-a un de serpentin, probabi I din epoca neoJ
3. n punctul "Casa Jampa'" situat pe spre s-au descoperit vestigii
neolitice culturii (col.
4. La est de Pripocului'\ M. Macrea 1951,
arheologice dintre anii 1960, 1966-1967 conduse de K. Horedt J. AJdea au identificat o
de cu un strat gros de depuneri (1,80 m), culturilor
Bodrogkeresztur, Noua. Basarabi, Latene mijlociu dacic trziu cu
la un fragment de
romane fibule cu picior ntors (sec. II-IV e.n.). Au fost dezvelite, de asemenea, bordeie
gropi (MIC Mz. LJn ac de bronz la Th.
5. n parte, n s-au fragmente ceramice
6. n locul nunlit "VaJea Janului". n 1962, s-a identificat cu ocazia unui sondaj, un
strat de de tip cu trei nivele. S-a descoperit un cuptor prefeudal (Mz.
Mz. l\Jba Iulia).
7. La "'Fntna de Aur". din marginea de S a n dreapta
spre Sibiu. se de tip o din tnormintele de
aici". Ar putea fi vorba despre o o din perioada de la epoca
bronzului. Alte lipsesc.
8. n marginea de E a calea pe "Dealul
Furcilor", s-au descoperit: a) gropi interpretate ca morminte) n care s-au
fragtnente de obiecte de silex, un ciocan de diorie lame de iaspis, fussaioJe de
lut ars o de lut ars cu ncadrarea a acestor descoperiri
nu poate fi din de date mai b) Tot aici s-au descoperit morminte
de cu inventar roman (ulceJe, de o preCUI11
morminte de (sarcofag de cu schelet de copil un denar roman de
argint). n acest loc s-au Inai fraglnente un fragnlent de
!l1onument funerar cu De aceea e posibil ca alte monumente funerare
(C'IL, IIC 1238, ]258), n zidul bisericii evanghelice din
:ot din (nu de la ApU/UJ11, CUln se
9. Pe malul ntre sunt semnalate "morminte
alte Pe malul stng al rului s-a n 1865 un Inormnt cu un
complet de adult (circa 20 de ani) resturi dintr-un schelet lnic de din
:lventar s-au identificat obiect: mic o de un vas de
Jt de culoare altuJ databile n sec. IX-X.
10. Pe platoul de pe "Rpa situat de dreapta n satului
se o cu culturii vase
gura cu cu ornamente formate din "boabe de linte".
S-au mai unelte de silex, topoare de o secure de diorit, resturi de
. etre, oase de animale (Mz. amintesc, suficiente de
de
11. Sub "Ripa pe un mic platou ("Papuc") cea. 100 x 60 In,
pe laturi de pante abrupte, iar n partea de N nchis de rpile ale "Ripei
se o n care s-au pe la 1900 de W. Lederhilger numeroase
ceramice. 1951 M. Macrea (Materiale la W. Lederhilger).
167
a fost prin sistematice de 1. Aldea, n anii 1966 1968. Au fost surprinse
nivele de locuire datnd din faza de trecre de la eneolitic la epoca bronzului,
culturii (Mz.
12. n locul numit lui Beliman" s-a descoperit un fragment ceramic perforat,
dintr-o neprec
13. La N-V de n Lunca pe unde trece drumul spre de Jos, s-au
descoperit: a) o fusaiol de lut ars dintr-o b) un monument roman de
cu ornamente de frunze o de bronz.
14. La N de spre satul pe malul stng al aproape de
spre Alba Iulia, se o din epoca fierului, cu gropi,
pline de chirpic ars, fragmente ceramice sau Aceste gropi,
interpretate ca de de fapt unui strat continuu de
Deasupra s-au recunoscut urmele drumului roman.
15. Din puncte neprecizate din nlprejurimile provin: a) un topor de tip
Baniabic un altul de tip (Mz. Sibiu); b) culturii Wietenberg
de ]a mijlocul epocii bronzului; c) un topor de de bronz, nedecorat, cu disc, tub
de din epoca mijlocie a bronzului (Mz. d) o a unei fibuJe
de bronz, de tip nordic (Mz. e) celturi de bronz de la epocii bronzului,
cu marginea cu decor pe (Mz. f) o de
bronz cu spin, datnd de la epocii bronzului (Mz. Sibiu); g) vase cu cte
toartc cu butoni, din prilna a fierului (Mz. Sibiu); i) cinci celturi
dintr-un depozit de bronzuri de tip (Mz. Sibiu, . 6391, 6395-6497,6399);
j) obiecte de os din prima a tierului, ornamentate cu cercuri concentrice, tiecare cerc
avnd n interior cu cte un punct n centru (Mz. k) un vrf de
un inel, ambele de bronz, din epoca fierului, un schelet 1) o
un stater de aur al lui Lysilnach; In) fragmente ceranlice din epoca n)
un tezaur cu drahnle din Apol/onia Dyrrhachium, cuprinznd cea 50 piese precum un
tezaur descoperit n 1801 din 395 tetradrahmele din Thasos; o) un
cu ATIMETI; p) din fosta col. R. Hann n Mz. un fragnlent epigrafic
de gresie q) un solidus de la Theodosius II (Mz. r) un f01lis de la
Iustinianus (Mz. s) o de bronz de la Justin II (col. un follis
de la )1Constantin; t) un topor de fier din epoca (Mz. u) fragmente
de vase, ornamentate cu buzele unor cazane de lut din sec. XI-XIII (Mz. Sibiu,
4629-31,4632-4).
16. n epoca un presupus castru. Urrnele se ntind
n lunea din dreapta peste valea SIatinei, spre N, n cmput
n malul s-au constatat ziduri de cu n ]951
resturi de ziduri din cu tTIortar au fost constatate n n1al, la V de primul
pod de lemn este n dreptul dealului Lehlllberg, iar mai spre N, din loc n loc
fraglT1ente de rOlnane, iar n alt loc, pe o lungilne de cca 8 111 o de
din oIane. Din de pe malul drept al
din provin numeroase obiecte monumente romane descoperite n
cursul timpurilor, printre care pietre lucrate, un sfinx de un fragment de un
umbu din bronz, mner de vase, obiecte din bronz, fragmente ceramice,
168
r
' v..'
'.0,",-0
I
c r m
dl ~ i \ e Noi
169
.
-'-... ~

de lut, de hypocaust, fragmente de monede etc. Alba Iulia,


Sibiu MIC). Prin 1909, la SE de HRpile s-a descoperit un ale margini
erau construite din romane. De aici pornea n jos pe lunea o
din de lut mbucate una ntralta. de descoperite pe o
de cea 80 m, erau ngropate ntr-un ale margini erau cu
romane. n 1951 acestei conducte au tuburile fiind scoase de localnici
chiar la data descoperirii lor. Se alte descoperiri romane, constnd din fragmente
ceramice printre care una cu MENAN... (eIL) 111,8075,30) s-ar fi
pe ceea ce topografic ar putea fie S-a presupus
unui castru a ar fi fost se parc, de cohors I Monlanorum, nume
citit cu probabilitate pe o (CIL, lll, 8074, 21) pe
din Vii", care din valea duce la "'Viile Pe teren castrul nu se poate
localiza mai precis. n orice caz el nu poate fi pe pJatoul de deasupra cum
G. Teglas, care l descrie ca fiind de nconjurat de un val de
cu n Pe teren lui nu se iar descopeririJe certe care
justifice localizarea lui aici lipsesc. el a existat de fapt, unnele lui trebuiesc n
valea unde descoperirile romane sunt abundente au fost recunoscute urmele
drumului rotnan, care venind dinspre Miercurea Sibiului lunca apoi
peste clnpul se ndrepta spre satul
17. ntr-o de pe valea la 1krn de s-au recent ntr-o
fragmente ceramice din cu ornamente lustruite, datnd probabil din sec.
IV e.n., cu o de oase de animale (Mz. Alba Iulia).
18. Cu ocazia unor sondaje pentru stabilirea planului bisericii n sti Iromanic,
la biserica s-a identificat un cimitir de din a doua a sec.
XII. Biserica a fost o din care se rnai
parte din de Vcu pOltalul navele bazilice, cu navele laterale boltite. Aceste elemente
primei a secolului XIII, iar navei centrale, pe console ogive,
provin de la restaurare timpurie a bazilicii, n a doua asec. XIII, sub
din Biserica a suferit noi n a
doua a sec. XIV.
1-2. Programm Afiih/bach. 1864/65.34; C, Gooss. Chronik, 38; G. Teglas. 077 12, 1887,65; M.
Roska, Rep. 260, nr. 87.
3. F. Aplilum, 19. 1981.
4. scn:. 12, 1961. 13S. tu. 16; 18. }967, 524-525; Dacia, 196 L 568. nr. 17: N, Vlassa, SCJ1', 15, 1964.
361, n. 50: AI. Vulpe, Dacia, 9. ]965, 132: K. Horedt colah., Aflu/um. 6. 1967, 19-25 (il): K. Horedt. StCom, 13,
1967. 139; G. Bak6, 19, 1968. 74: D. Protase, Continuitatea, 48, nI'. 27. 134: 1. 1-1. Ceramica, 273,
nr. 26 L Gh. Bichir. Cu/tura carpic. 1973, 168: H. Ciugudean. Apulum, 14. 1976. 15.
5. K. Horcdt colab., Apulum, 6, 1967. 23 (il).
6. SeIV, 14. 1963,454, nr. 29.
. ?rogramm A1iih/bach, 1864/5, 53; K. Horcdt.
8. a) Programm 1864/65.53; b) Programm Ivliihlbach 1865/66, 54: C. Gooss. A1'SI. 12.
1874, 172: id, Chronik, 94-95; J. \Volft: KJ'SL, 1881, 55: G. Teglas. 19. 1891, 86: K. Horedt,
Untersuchungen. 23, 30: TIR, L 34, 100: 1. H. Ceramica. 273, nr. 26 L b) D. Tudor, 141-] 42: D.
Protase, Continuitatea. 48: id, Riturile, 98: M. Dacia, 14, 1970, 194; V. Ac/aA1/v', 7. 1970.
176-177 (il).
9. Programm 1865/66, 54: K. Horedt, SC/V, 2, 2, 1951, 202-203: M.
SeIV. 8, 1957,274: 10. 1959, 73: id, IstRom, I 746: id, Dacia. 4, 1960.42, nr. 4: 7, 1963.437: M. Constantinescu,
170
selV, 9, 1958,462.
10. Programm A4uhlbach, 1865/66, 54: C. Gooss, Chronik, 38; G. OlTE. 12, 65: 1.
Rep, H. Schroller, St.li. Kz. 76 (il); M. Roska. K6:1, 1, 194 L 79: id, Rep, 260, nr. 87.
Il. W. Lederhlger.KVSL, 32. 1909, I ] G. Bedeus, aus vorgeschich//icher undr6mischer
ZeiI. n voI. Zur Erinnerung an die in Jahre 1909 in Milhlbach. abgehaltene Haupversammlung der sieb.-
Landwirtschaftsvereines und ){:rlll Verbandslagung der Raffei sen Genossenschraft, MOhlbach,
S.a., 10- l 1: M. Macrea; Programm Alilhlbach, 1864/65, 34; C. Gooss, Chronik. 39-39: id, AVSL.
14,1877,163: G. OTTE, 12, 1887,65: 1. AI. Aldea, Apulum, 7/1. 1968,91-102 (l).
12. K. Horedt.
13. a) Programm /vfiihlbach, 1867, 32: b) Programm Milhlbach, 1865/66, 54: C. Gooss, AVSL. 12,
1874, 172; id, Chronik. 94-95.
14. AK. 6, 1866, 172, 184: C. Gooss, Chronik, 38; M. Roska, Rep. 260, nr. 87; Is/Rom, 1. D.
Protase, Dacia, 6, 1962. 186-188. .
15. a) Al. Vulpe, E. Tudor, SeIV, 21, 1970. 419. n. 5, 423 n. 15: b) K. Horedt c) K.
Horedt, Germania, 1940, 144-45; d) K. Horedt: M. Rusu, StCom. 12, 1965, '99-204 (il); e)
M. (Mz. Sibiu, A. 6401-14701); t) K. Horcdt,A1AGW 70, 1940,289 (il): g) K.
Horedt, MBBA1. 9-10, 1944, 97, 107 (il); i) M. Rusu, Dacia, 7, J963, 210: j) K. Horedt. Omagiu 344-5
k) Programm Aliihlbach. 1887, 23: 1) Dess. 813; In) 1. H. Cluj, 6, 3-4. 1955. 144, nr. 66: id,
Ceramica, 261 a; n) O. Gohl, l\./K, 21-22, 1922-1923.7-8; B. Mitrea. selv. 18. 1967,43, nr. 6: 1. Glodariu,
RCD. 265,268; o) I. t'v1itrofan, Actal\1n. 1, 1964,211, n. 41: p) V. Wollmann, Ac/aMn, 7, 1970, 17 L q)SCIV,
16,1965,616: 1. Raica I. 1. Aldea, Aplilum, 6.1967,625-627: r) I. Raica l. A. Aldea. Apulum. 6, 1967,626;
SeIV, 19, 1968. 180; s) 1. Raca I. A. Aldea. Apulum. 6. 1967,626, n. 6; C. Preda, SeIVA, 26, 4, 1975.480;
AI. Popa, G. Apulum. 12. 1979,295. nf. 1: B. Mitrea. se/v. 19, 1968, 182: t) K. Horedt,
103 (il); id, SCfI'. 7, ] 956. 397; u) K. Horedt. Sargetia, 3, 1956, 115: C. Daicoviciu, se/v, 7, 1956,426: r-u)
C. Daicoviciu, Forschungen. 10, 2. 1967, 12.
16. F, Neigebaur, Dacien. 257-8, 274: M. J. Ackner, Jee. 1856, 14, 26: J. Vass, Erde/y, 107, 109;
Programm Muhlbach, 1964/65. 34; 1965/66. 54; 1868/69, 40: 1869170, 57: 1873/74. 63-64; 1. Blaga, Id6k
6, 1866, 218: F. R6mer. AK. 6. 1866, 182; C. Gooss. AVSL, 12, 1874, 172: id, Chronik. 94-5: G.
Tegls. OlTE. 12, 1887,65: id, F(jldK6zl. 19. J891. 86: G. Bedeus, O.c. (pct. 7). 12: 1. Rep. 611: V.
Christescu. ec.. 75: id. IsI. mii. 44, 189: W. Wagner, Dislokation. 171: C. Daicoviciu. Dacia, 7-8, 1937-
40. J 10: 1. SziJagyi, Teglabelyegek. 33, n. 196: M. Macrea.
17. M. Rusu.
18. F. MOtieI', JCC. 3, 18)9, J 85: L. Szabo, l:.pil6miives=el, 333 (il); K. Divald, Muveszeti emlekei. 62:
O. Szonyi. Templomok, 199: A. Hekler. Kunstgeschichte. 17. 43: Kuns/ in Sieb. 17, 20, 93-4 (il 55. )6); T.
Gerevich. Romdnkori emh?kei. 101. 109, 115 (j1. 88.2): Dacia, 6.1962.527, nf. 102: R. Heitel, Monumente
medievale din 1964,9; V. JAF. 39-40.
fosta
Din valea unui afluent al numit Bistra, undeva n apropierea cu
nume, pe locul "Prul Gardului", s-au topoare de fier din a doua
a fierului. La Roska sub localitatea Bistra.
G. Teglas, orTE. 12, 1887.78: M. Roska, Rep, 42, nr. 127.
164. corn.
1. n punctul numit "Lunea de Jos", grajdurile fostului CAP, pe platoul din
171
dreapta rului se fragmente ceramice eneol itice cultu r.
(periegheze efectuate de 1. Raica).
2. Pe locul lui Nicolae Precupescu, din punctul numit Popii", se 12-
de chirpic, fragmente ceramice neolitice, din epoca bronzului feudak
timpurii. (Mz.
3. n punctul numit HGorganul" s-a aflat culturii (Mz
Alba Iulia).
4. La NE de sat, pe un deal, sunt amintite urme de din epoc"
Probabil de aici provine partea a unei (Mz.
5. La ""Prloage s-au monede romane de aur un cap de aceasta din
a intrat n Mz. Sibiu, cu col. Mauksch din
6. Cetatea de din localitate probabil de la secolului XIII.
Tezaurul de 395 monede dacice scyphate, amintit uneori aici, provine din
corn. jud. Hunedoara. Vezi acolo.
1-2. Inf. M. Blajan.
3. Inf I. AI. Aldea.
4-5. 1. Benko. Transsilvania, L 546: J. F. Neigebaur, Dacien, 259, 5; Programm /'vIii/bach, 1865/66,
54: A. Csoma, AFli ]870, 2 L C. Gooss, Chronik. II B. Cserni, AF."4, 2/1. 550; 1. Rep, 612:
TiR, L 34, 100; inf. M. Macrea.
6. V. IAF, 10: K. Horedt, Burgenforschung, 599.
165. corn. Ohaba.
1. Pe teritoriul satului se o de unde provin alte obiecte
caracteristice culturii (Mz. r'\iud, 1276-1316, 4601-4630). Descoperirile de pe
"Kistelek" amintite de M. Roska, provin de la S1'. Gheorghe,
unde se cele vezi localitate.
2. "Mai multe obiecte s-ar fi pe locul unei din epoca
nu e o confuzie cu de la Berghin).
3. Dintr-un loc neprecizat provine o de vas ornamentat cu un rnd de
adncite cu un piepten din sec. XI (Mz. Aiud, 1296).
l. K. Herepcy, AF),4, 2/1, 52; M. Woszinsky. E7TK. 20, 1904, 28: id, Agyagm, 28, pl. 5, 1J (il); M.
Schrollcr, Stu.K=, M. Roska, Hd=l, 1, 1941, id, Rep, 38, nr. 92,
2. iv1.J. Ackner, JC(" 1856.25; A. Ipolyi, "lK, 2, 1861. 238; C. Gooss. Chronik. 66; F.A. Bie)z, JSKV.
19,1899,19: B. Cserni, AFkf, 2/1,141. 539.
3. L 1950, 126; K. Horedt, scn-, 2, 2. 1951, 192.
166. contopit cu Abrud.
De pe teritoriul satului se un aJtar nchinat lui Silvanus(C/L, III, 12564),
considerat ca provenind de la Alburnus A1aior.
172
sat nglobat la de Jos. Vezi acolo.
167. corn. Hoprta.
1. n punctul s-a identificat o culturii
(Mz. Aiud).
2. n vatra satului, n lui Arghir (nr. 136) Saveta Corosi (nr. 137)
s-au cules din fragmente ceramice romane feudale timpurii.
3. n lui (nr. 132), n
partea asatului, s-au fragmente ceramice
din cultura
4. Pe terasa din partea a n
casei lui Ion Grlea (nr. 54) s-au descoperit
fragmente ceramice din Hallstattul mijlociu (cultura
Basarabi), prefeudale feudale timpurii.
5. Din locuri neprecizate de pe teritoriul satului
provin: a) o de bronz cu antene unite datnd de la
nceputul epocii fierului (Mz. Aiud); b) a
de tip Larene, o a tecii acestei spade,
vrfur! de o sabie de tip traco-illiric, cu
de tip Latene, o un coif cu buton n
vrf cu viziera cu motive spirale celtice
caracteristice (MIC). Se presupune toate acestea provin
dintr-un monnnt, epocii Latene - Reinecke
8
1
, ce se n sec. IV . e. n. Nu se cunosc
n care s-a descoperit.
1. 1. H. Sargetia, 10, 1973, M. ActaA1N,
12, 1975, 42, n. 26: 1. Paul, 143, nr. 42.
2-4. M.
5. a) J. Hampd, E7TK, 26,1893,29; R. Vulpe: b) M. Roska, pz. 26,1925,210-12: id, AO,
5, 1926, SO; id, Rep, 210, nr. 33; V. Prvan, Getlca. 298,464: S. Ferenczi, ErdMliz. 37. 1932.360- L 1. Nestor,
Stand. L. Mrton. Archl-/ung, 11, 1933, 13: ido DolgSz. 9-10. 1933-34, 123-24 (il); 161; P. lakobstahl, p.z.
25, 1937, 10 1-103 (il): 1. Nestor, Dacia, 7-8, 1937-40, 172, 176, 179: I. Hunyady, Keltak. 50, 132, 124 (il); D.
Berciu, Oltenia. val. jub., 267; D. Popescu, Transilvania. 74. J944,644: id, /stRom. 1, 1960. 1. H.
S'argetia. 10, 1973,45-48, 61, nr. 59; id, Burehista, 16.
168. SNBENEDIC,com.
Pe teritoriul satului se a) cioburi primitive de caracter nedeterminat
(MIT); b) monninte de atribute culturii Dridu (balcano-danubiene).
a) M. Roska, Rep. 166, nr. Il 5: b) iv1. OmD. 70: ido Dacia, 7. 1963.437.
173
169. SNCEL.
1. La originea a satului, la str. Simion pe terasa
a prului, se fragmente ceramice din cultura
2. n locul nUlnit situat la prului vale", atluent pe partea
al Trnavei Mici, la circa 4 km ESE de sat, s-au identificat urme de locuire din
neolitic, Latene, epoca (sec. VII- VIII e.n.).
3. n locul aflat la circa ],5 - 2 krn n aval de punctul precedent, pe
terasa din partea a acestui pru, se fragmente ceramice din HaHstattul
tilnpuriu un bordei prefeudal (sec. -\/] e.n.), iar pe terasa din partea a prului
s-a sporadic (sec. V-VI e.n.), la din

4. n vatra satuluL n jurul bisericii ortodoxe, s-au aflat fi'agmente feudale timpurii.
]-4. iV1.
170. SNCRAI, sat Aiud.
1. Pe teritoriul sunt semnalate din epocile bronzului.
Tot de aici provine o cu din epoca tirnpurie a bronzului (fv1z. I-dud, 3277)" pe
care M. Roska, o n mod eronat la I--Iarghita; in schitnb,
aici un ac de bronz cu capulln de disc, de la nceputul epocii fierului (l'Vlz. Aiud, 60),
care, de fapt, provine de la
2. Pe malul s-au semnalat morminte n de care sunt
cons iderate preistorice sau prefeudale.
3. n curtea castelului s-au descoperit: a) rrlaterale din epoca constnd din
fraglnente ceramice, o de bronz, o cheie de bronz, monede romane (Mz. AJba
Iulia); b) de de pescuit din iut, de fier un sfredel datnd din
De asemenea, aici s-au fragmente cerarn ice cu decor n va), datnd din perioada
]74
feudalismului timpuriu (Mz. Aiud, 1395, 1396).
4. De pe teritoriul din Bnffy l., a intrat n Mz. Aiud o de
monument funerar din calcar, care "lupoaica ce gemenii". n prezent
se la Mz. de Istorie,
5. La biserica din localitate se un perete de aedicula din calcar,
cu decor n registre (un sus; Silvanus cu un cosor n printre vrejuri de
de vie, jos). Un alt perete (probabil lateral) de la aedicula este ncastrat n
zidul vestic al bisericii, n
registru1superior are ca decor un
i ar n ce l in feri or
cantharos, bucraniu.
6. Din puncte neprecizate
provin: o un
fragment de din lut (sec. XJl).
1. K. Herepey, AFM, 2/l, L "
Mal1ian, Rep. 453: M. Roska, Rep, 166,
nr. 117: M. Takacs: H.
Ciugudean, PZ, 66, 1991, 108 (l).
2. G. Teglas, OlTE, 12,1887,82: M. Roska, Rep, 166. nr. 117.
3. a) G. Teg!as,07TE, 12,1887,82: B. Cserni, AFM. 211,141, 548, nr. 38: TIR. L 34.102: D. Tudor.
190; b) M. Takacs.
4. M. Renard, ?vfelanges Ch. Picard. 1944, 858-862 (il); TIR, L 34, 105; D. Tudor, 190; C.
Pop, Acta}v1JV, 8, 1971, 179 sq. nr. 6 (il).
5. V. Wollmann, R. Grecu, Apulum, 14, 1976, 1976,114-117 (il).
6. M. Takacs.
171. corn.
1. Pe "Vatra N i", la est de deaJu1Chieni, s-a aflat un topor de trapezoidal
din neoliticul timpuriu sau mijlociu fragmente ceramice col. Bia).
2. La stnga ferate Blaj - pe malul stng al Trnavei Mici, pe platoul
n punctul s-a aflat culturii Tot
aici este o n care s-a cercetat un bordei de sec. V-VI un nivel feudal
timpuriu de sec. XI-XII (ntre care o de monede din sec. XII (Coloman
IV). Tot pe s-a cercetat un cimitir de din sec. V-
VI e.n., cu amnare, piepteni de os bilaterali de n perimetrul
citnitirului a fost Basarabi din prima a fierului.
3. Cu ocazia unor de n anul] 973, n punctul situat n
partea de SV a satului, au fost culese fragmente ceramice chirpic de la epocii
bronzului.
4. Pe o n SV satului s-a cules de la terenului

Pentru de aur (M. Roska, Rep, 38, nr. 100) vezi Biia.
175
1. M. Blajan, C. Apulum, t 6, t 978, 14 (il).
2-4. Gh. Anghel, M, Apulum, 12, 1974, 319-329 Gh. Anghel, M. BIAjan, Apulum. 15,
1977, 285-307 id, Dacia, 22, 1978,359, nr. M. 8ozian, C. Apulum, 14, 1976,
428, nr. 16; K. Horedt, Dacia, 21, 1977, 267, (il); Gh. Anghel, M. Materiale 14, 1980. 488-492.
t 72. SNT corn. Cetatea de
t. La nord de sat a fost (Mz.
2. ntre s-a aflat (Mz.
3. n 1911, cu pri lejul bisericii vechi reformate, au la 24
fragmente de pietre funerare cu din epoca un fragment de
cu medalion alte cteva fragmente funerare arhitectonice. Nu se de unde provin,
deoarece n hotarul acestui sat, sau n apropiere, nu se nici o
Monumentele au fost n noua
1-2. 1nf. Gh. Anghel.
3. A Dolg, 4, 1913,94-101; C. Daicoviciu. 7-8: 1937-40, 32 L D. Tudor, ] 73.
173. SOHODOL.
1. Pe teritoriul satului se citate ca
paleolitice, a se aCUln din interiorul lor vreun element sigur
de interes arheologic. Probabil din aceste provin resturi de ursus spelaeus.
despre care s-a spus, n mod ar pUfta urme de prelucrare (fv1z. Aiud).
2. a) ntr-un loc neprecizat de pe teritoriu] satului s-a descoperit un topor de
de dinlensiuni deosebit de mari, atribuit culturii (Mz, Budapesta); b) incidental,
n 1976, s-a aflat un alt topor de perforat; (Mz. Alba Iulia, 6090).
1. M. Roska, Kezik6nyv, 1, 30.-3: id, Rep. ne Il:'.
2. a) J. Hampel, AE. 18, 1898,444-45: K. Hercpey,AF}vl, 211,65-66, M. Roska, K6zl. l, ] 94], ido
Rep, 28, nr. 115; b) inf. 1. AI. Aldca.
SPINI. Vezi Lunea Trnavei, corn.
174. STNA DE (Cjuciu), corn.
1. Pe HDealul Ursuluf' se o material caracteristic culturii
(Mz. Aiud, 1883-83) de la nceputul epocii bronzului. S-au descoperit frag-
mente ceramice un fragment de topor din
2. Pe culmea dealului s-au descoperit fragmente ceramice de
unei culturi ce nu a fost din cauza lipsei de la
176
locului.
3. Din puncte neprecizate provin fragmente ceramice dacice din sec. I .e.n. - I e.n.
(Mz. Aiud, 1859-1863).
1. K. AFM, 2/1, 52; l. Rep, 180; M. Roska, K(jzl. 1, 1941, 69; id, Rep, 159. nr. 88.
2. 8. Orbn, Szekellyfold, 5,67.
3. I. H. Ceramica, nr. 76.
175. STRAJA, corn. Berghin.
1. Pe platoul de pe "Lisul au fost descoperite o
de silex din cultura
2. Pe terasa "Sub n locul numit "Fntna Bamii", aflat la cca 2 km SE de
sat, de au depistat fragmente ceramice neolitice (cultura din
perioada de epoca bronzului (cultura Wietenberg), Hallstattul timpuriu
mijlociu (Basarabi), din epoca Tot aici se materiale romane
cu leg. XIII Gemina, resturi de ziduri), prefeudale feudale
timpurii.
3. Pe fragmente ceramice culturii n
loc s-au descoperit oase de mamut (Mz. Alba Iulia).
4. n hotarul satului, la
locul Mic", unnele unei
din epoca
poate o villa, cu temelii de
ziduri numeroase fragmente
de olane
spu-
sele locu itorilor aici s-ar fi
descoperit o statuie alte
rnonumente romane, azi
rute. n apropiere urmele unui
drum roman numit "Drumul
Barbari lor" sau "Calea Mure-
Tot aici a fost desco-
ceram
Wietenberg ((Mz. Alba
Iulia).
5. n cimitirul satului au fost altare nchinate lui Saturnus Minervei de
legatullegiunii XHI Gemina, M. Herennius Faustus. Altarele au fost aduse aici probabil
je la Apulum
J
(Mz. Alba Iulia).
6. La "Grajduri" se o din feudalismul timpuriu.
1. r. Mitrofan, Apulum. 5, ]965, 93.
2. M. 1. 125, nf. 10] (i 1).
177
3. V. Cucuiu, Alba Iulia, Il; H. Schrol1er. SI. li. Kz, M. Roska, Rep. 102, nr. 23.
4. I. Berciu, Apululn, 3, 1946-48, I. Mitrofan, Apululn. 5, 1965, 93; id, AcfaA4.N. 11, 1974,46.
TIR, L 34, I 1. 125, nr. 101.
5. 1. Berciu, Apulum. 3, 1946-'1948,200-208: M. - A. Apulum. 17, J 979,2 J 7-222.
6. 1. Aldea, E. Stoicovici. M. Apulum. 18, 1980, 153.
176.
1. K. Herepey, AFA1, 2/1, l. Gugiuman, BSG, 55, 1936, 183: C. Tornla, AElvf. 3, 1879, 105; G.
Teglas, Aranybanyszat, 1,23, B. Cserni, AFl\-I. 2/1, 141,540: 1. Benko, Transsilvania. 1.548: M. J. Ackner,
178
lCC, 1856,21; B. Cserni, AFM, 2/1, G. Tegls, , HunyadvmTart, /, 124; B. Mitrea, Dacia, 5, 1961, p. 591, nr.
47: D. Tudor, 179, L 34, 107: J. Konyoki, G. Nagy, Kazepkori varak, 279.
2. V. 79,149,181,182.
3.1. Bodrogi, ErdMuzVand, 7, 1913, G. Nagy, AE. 33,1913,271: M. Roska, Dolg, 4,1913,189;
id, E/Sz. 4,1927,263: K. Horedt, SC/V, 7, 1956,397: id, 103: AL Popa, Apu/um, 4, 1961,225-
226: 1. Bona, ActaArch, 31, 1979, 1-2,47.
4. Gh. Anghel, 1. Berciu, p. 63: Gh. Anghel, 170-173.
J77. corn. 19hiu.
t. Pe locul numit se o n care s-au
tronconice de lut ornate cu cruciforme (fosta col. D. Teleki). Probabil
tot de aici provin mai mu Ite unelte de (topoare fragmentare, o de
de iaspis, o dintr-o de gresie
ntre care vase intregi culturii (Mz. Sf. Gheorghe).
2. n punctul se o Wietenberg.
3. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin: a) un buzdugan de
de tipul celor de la Decea (Mz. Alba Iulia); b) fragmente ceramice, o
secure de cupru un de gresie,
probabil culturii (Mz. Sf. Gheorghe); cteva '-'. :>'1.
vase cu epocii bronzu'iui (Mz.
Sf. Gheorghe), un celt de bronz cu (Mz.
Sf. Gheorghe) un topor de (MIC)
epocii bronzului, seceri de bronz; c)
o n datnd din prima a fierului . ," 'J) W'
(Mz. Sf. Gheorghe); un vrf de de fier .. - './
fragmentar, lung de 0,45 m, din a doua a '.'-,. f
fierului, nfipt ntr-o de / I
de bronz (Mz. Sf. Gheor- / '.\ ,.
ghe); monede dacice de ' ,
argint (n proprietate
o de argint,
12 denari romani republicani de
argint un denar roman imperial
din sec. 1e.n. (Mz. Alba Iulia); d)
fragmente ceramice
rornane (Mz. Sf. Gheorghe)
4. Pe partea a
spre Alba Iulia, la
satului, urme de ro-
mane, din care au izi
romane. n sat au fost
blocuri cioplite de De aici
provin mai multe (CIL,
IJJ, 1084,1107,1114,124],7819;
179
Klio, XI, 504; unele ar putea fi originare de la Alba Iulia (precum cu
Leg. XIII Gem (CIL, III, 1629, 1,1629,20 = 8065, 25,1629,24, b = 8065, 34, c, 8065,20,
d) altare dedicate lui Mithras respectiv Dianei. Tot de aici stilusuri, cuie de
bronz, ace de os de fier fragmente de fibule (Mz. Alba Iulia, 3685-3703), precum
monede imperiale romane de argint din sec. [-III. Aceste descoperiri fac dovada
unei n epoca
5. La NE de sat, 'pe dealul a fost n 1956 o din
epoca cu morminte de De aici provin urne cu oase calcinate
n punctul "La Brazi", pe malul drept al Ampoiului, se
romane.
7. Drumul roman spre Gura a fost identificat la "Poiana Furcii".
8. n punctul Dumbrava, se o un
cimitir (sec. XIIJ-XV). Se presupune aici ar fi fost vatra vechiului sat Snmartin.
1. M. Roska, Kazl, 1, 1941, 78: Rep. 24 J, nr 20; Z. Szekely.
2. Inf Gh. Anghe1.
3. M. Roska, Rep, 241. nr. 20; B, Posta, ErdAllcE'vk. 1911.46; M, Roska. Rep, 241, nr. 20 Programm
1879-80. 73: M. Roska, K6z/. 4, 1944. 68. 10 (il) I. Berciu, Z. Szekely; C,
Gooss Programrn Schiissbllrg, 1873-4,39; 1. Glodariu, RCD. 294, nI'. A. Vulpe, 1, 52, nr. 223 (il)
4. l. Benko, Transsilvania, 1, 27, 33, 547, J. F. Neigebaur, Dacien. J67-9: M. J. Ackner, Jee,
1856, 21; C. 00055. Chranit 106; B, Cserni, AF,U. 2/1, 141,47) -3, 500, 533: G. Teglas, Klio, J 1, 191 L 504:
1. iv1aJ1ian, Rep, 648; Al. Popa. Apu/urn. 4, J961,27 L 1. Berciu - AI. Popa, Apu/urn, 5, 1965, 187-190: D. Tudor,
177; TIR, L 34. 99,
5. M. rvlacrea - D. Protase, A1ateriale. 5, 1959, 449; D. Tudor, 177.
6-8. Gh. Anghel.
t 78. corn. suburb. C:ugud a municip. Alba Iulia.
1. n punctul de Sus" s-a aflat incidental un topor de perforat (Mz.
Alba Iulia, 3173).
2. n curtea Ion Buda, casa nr. 1]9 s-au aflat ITIOnumente romane
funerare fragmentare.
3. n cu nr. J 22, cu ocazia demo unei case vechi, s-a aflat un
monument roman cu reprezentarea Gorgonei-Meduza.
4, Dintr-o descoperire lTIai veche provin 84 denari romani republicani. Pe teritoriul
se presupune unei din epoca
t. Inf. 1. AI. Aldea.
2-3. lnr V. Moga.
4. J. Seidl, Beitriige, 1849,54: V. Prvan, Gefica. 610; M. Roska. Rep, 120-121, nr, 80.
179.
1. Pe terasa podul peste rul Cugir, n punctul se o
i.
180
2. n ultimelor case
de pe malul stng al se
fragmente ceramice din
cultura timpurii.
3. n zona s-au colectat
fragmente ceramice
culturii Wietenberg.
4. La ramificarea drumului
de la gara spre Vinerea se
urmele unor romane
unui vicus sau villa
rustica. Se
iar cu prilejul construirii liniei ferate
s-au descoperit mai multe vase alte
obiecte romane de lut (l\tfz.
Probabil tot de aici o cu
ASCLEPI (Mz. Deva,
2431) o alta cu Leg. XII 1
Genlina. Se amintesc monede.
5. n anul 1985, n hotarul
sud-vestic al cu ocazia
unui de drenare a apei,
au doi "aurei", la Roma
de Nero, ntre 63-68 e.n.
J. C. l. Popa, Apulum. 32, 1995, (il).
2. M.
3. D. O. Dan.
4. Programm A1iihlbach. 1866,67.32; HTRTE. 6, 1891-2, 116; G. Teglas" F61dK6z1, 19,1891, 85:
id, HunyadvmT6rt. J, J49: D. Tudor, 135: TIR, L 34,101: I. T. Lipovan; I. T. Lipovan,
ActaMl...', 21, 1984,459-465.
5. V. Suciu, V. Moga, Apulum, 25.1988,161-169.
180. corn,
n punctul "La Saci", aflat la circa 1,5 - 2 knl sud-est de sat, spre
Vinerii, se urme de locuire din Hallstatt perioada
M.
181. corn
1. Pe "Dealul din ap(opierea satului, s-a identificat o n care s-
au de la sec. XIX, topoare din
181
cu linii ntrerupte, boabe de linte, apal1innd culturii Dintre
celelaJte obiecte descoperite sunt de un topor de cu drept, un vas de
lut cu toalta o secure de cupru cu un singur o de un
de bronz cu mner un fragment dintr-o de bronz, n Bronz D sau
Hallstatt A. Tot aici s-au vase de lut, lucrate la de la epocii
(Mz. Aiud).
2. De pe teritoriul satului provin fragmente de un denar rornan
de argint (Mz. Aiud).
1. G. 07TE. 12,1887,82: K. HCfC'pey,AFA1. 2/1, 52; M, \Voszinsky.,lgrugm, H. Schrol1er,
S/.u.Kz. 75; M. Roska, 1, 194 L id, Rep, 129, nr. 197; D. BercilL RArhh:e!or. J, 1942. 6 L A, D.
Alexandrescu, Dacia, 10. 1966. 134-135, 177, ne 92.
2e 8. Cserni, AFII4. 211,141,545.
182.
1. Pe terasa a doua a Trnavei r\1 ici. la circa 1,5 krn est de s-a indentificat o
culturii prin resturi de cu de
lut ars, fragn1ente unelte Iitice scoici de ru (Unio sp.).
2. La km sud-est de gara din pe terasa a prului Rhor, s-au
fragmente ceramice de chirpic din cultura
3. n punctul situat pe malul stng al Trnavei Mici. Ia sud de satul
Biia, s-au descoperit fragnlente ceramice din: cultura epoca bronzului}
(sec. XrIl-XVIII). de sondaje arheologice rv1.
1977.
4. Pe versantul nordic al Strengovii, n partea a pru lui Rhor, s-
au fraglnente ceramice morminte de din I-Iallstattul
tinlpuriu, din Hallstattul mijlociu (cultura Basarabi) resturi de locuire din epoca

5. Pe coasta dealul ui HaIde" n vie, s-au n1ai lnu Ite obiecte din prima
a fierului: un inel de un topor de fier, un vas patru vrfuri de de tip
scitic (Mz. Sibiu).
6. Pe un bot de deal de la unei laterale a 'rrnavei Mici, la cca 8 km de
se o din a doua a cu val de un sondaj efectuat
n 1948 de K. l-loredt, ntre 1992-1994 au fost efectuate aici sistelnatice de
V. Vasiliev. Poate de aici provin vrfuri de de fier de caracter celtic, din a doua
a fieruJui, date ca pe
7. n 1924 a fost descoperit n "Nederschten Auen" un mornlnt cu inventar de
caracter scitic format dintr-o de bronz, o de bronz, o
de galbene (Mz. ]0, 225).
8. La sud-vest de pe o deasupra s-a indentificat o
din epoca Latene (sec. III-II Le.n.), prin resturi de (bordeie)

9. La vest de sat, n partea a - Blaj, pe prima a ruJui
182
Tll1ava s-au identificat fragmente ceramice romane.
t O. n vatra satului, cu prilejul unei gropi de var, n august 1979, au la
fragmente ceramice feudale timpurii oase de animale.
1t. Din puncte neprecizate provin: a) un topor de perforat un ciocan de
contemporane probabil cu culturii b) un celt mic de
bronz (Mz. celturi de bronz, dintre care unul reprezentnd un decor unghiular
(Mz. Sibiu) o de aur cu de corp, toate de la epocii bronzului;
c) unne culturii Noua; d) un vrf de lance din fier fragmente din
lucrate cu roata (Mz. un vrf de lance din fier (Mz. Tg. Un alt vrf de lance
n Mz. Sibiu. Este posibil ca toate aceste materiale din punct fi
unor morminte celtice distruse, datndu-se n Latene C.
t -4. M. 1. Paul, 114. nr. 47.
5. K. Horedt, AfBBM, 9-10, 1944,109; K. Horedt, I.H. MemCD, 110, nr. 48.
6. V. Ce/iea. 5]4 (il): M. Roska., Rep. 272, nr. K. Horedt, MBBM, 9-10.1944,109: id,
Studii. l, 1949, id, SeIV, L 1950, 126: Inf. V. Vasiliev.
7. K. Horedt AISe, 4. 194 J-43. 175-6 (il).
8-10. M.
11. a) M. C. Apulum. 16, 1978. 15 (il):b) M. Petrescu-Dimbovita, H. Sehroller,
Nachriehten der deutschen Antropologisehen Gesellsehaft, 2, t 927, 57 sqq; M. Roska, Rep. 272, nr. 200; id, K6zl.
4, 1944, 70, 71, 129: D. Popescu, Materiale, 2, 1956, 224 (1)): M. Rusu, Dacia. 7, 1963,208; id, Sargetia. 4, 1966,
37, nf. e) T. Soroceanu, AelaA;fN. 9. 1973, 500; d) I. H. Sargetia. 10, 1973,63, nr. 70.
183. corn. Hoprta.
1. n cariera Nisip", n partea de sud a satului, s-a n 1967 un topor de
perforat (Mz. Aiud).
2. n hotarul nord-estic, pe terasa "Fntna lui au fost identificate
M. fragmente ceramice neolitice culturii
din epoca bronzului. timpurie.
3. La est de sat, n partea a prului au fost aflate fragmente ceramice
neolitice culturii schelete Ulnane
4. Pe terasa a prului s-au fragmente ceramice eneolitice apar-
culturii culturii Wietenberg din topoare de Tot
aici, n 1967, s-a descoperit o de bronz cu din
sec. 11-1 .e.n. S-au aflat din epoca o un cimitir cu 14 morminte
romane de De aici provin cu Leg. XIII Gemina (e/L, IlI,
1629, 1 1, q), CeralTI printre care fragmente de vase
fragmente de de un topor de fier cu orizontal, o de o
de fier Aiud), care ar indica o
5. n din sat, amplasate pe anlbele maluri ale ce localitatea,
au fost culese fragmente ceramice romane, prefeudale feudale timpurii.
6. n anul 1881, !a locul numit "Podae", pe proprietatrea locuitorului I. Podar, s-a
ntr-un vas mare de lut un depozit de hronzuri compus din 120 piese: seceri,
o sabie, turte de bronz etc. Depozitul de la nceputul epocii fierului (Hallstatt
183
B
l
). o parte a depozitului un fraglnent din vasul de lut se n MIC (1161-1206, 6635-
6693), iar parte a Mz. Aiud (83-147).
7.. n 27 august 1887, aproape de punctul precedent (la cca J 000
prului cu valea la Jocul numit pe
Mafiei Nandrea, ntr-o de 0,50 m de 1,10 m s-a un mare depozit
de obiecte de bronz, cca 1 1200 kg. Inventarul acestui depozit este compus
din: seceri, celturi, lame de lalne mnere de vrfuri de
topoare, coliere, ace de aplici de diferite forme, de
0111amentate sau neornamentate, fraglnente de vase de bronz, fibule, turie de bronz
etc. Depozitul se n perioada HaiJstatt AI' Obiectele din acest depozit sunt dispersate
n diferite muzee sau particulare ca: MIC (47 buc.); Mz. Deva (6 Mz. Aiud
(131 bue.), rv1z. Budapesta (1058 buc.): MIR (530 buc.); Mz. Alba Iulia, Mz. Sibiu, Mz.
Sf. Gheorghe, M. Kerekes, Reiner. De asemenea, obiectele
de Mz. din Goteborg provin din acest depozit, nu din cel de la Uioara.
8. n hotarul co- 'ffi /'//((
munei, 1 (I /,
topografice, se semna- "<
a) un topor de l
fier din prima a , \
fierului; b) o de 8 J )
bronz de cehi.c,. Iri! .
ornamentata cu miCI
. d' ..
In a '..'"
a fierului . .

(Mz. Aiud).
9. La lnarginea
a satu1ui se sen1-
fragmente cera-
mice ha Ilstattiene o
de sec. 1
.e .n.- [ e.n.
lO. Pe tarasa aLa la SV de sat, se o cu
resturi de
1t. La 3,5 km Ede sat, in punctul o de M.
I'n 1983, a dus la depistarea unor fragrnente ceralnice romane.
l. ]\,1. C. rlpu/wn, 16. 1978,
2. inf M. F. Apll!UnI, 19, 1981, p. 35.
3. Inf. M. D. Protasc, Aulohlonii, 74-75.
4. K. Herepey. AFiH, 2/L 13. Cscrni. AF!H, 2/1, 141. 545; G. Tcgls. K/io. 10. 1910,504. V.
Christescu, Isi. mii. 170; M. D. Protase, Aulohlonii, 74-75; H. Ciugudcan, ApU/llfll. ]7. 1979,
79 (i1): E. Stoicovici, M. . .Harisia. 9, ICJ7<J, 110-111 (il).
5. lnf. M.
6. G. Teglas, OrrE, ]2. 1887. 83: Ai'. 8. 1888, 73; Zs. Reiner. AE. 8. 1888. 10-25 (il): ido At. 12,
1892.406-407; M. Roska, Rep, 111, nr. 19; M. RUSlI, Dacw, 7, 1963.209: A. Alexandrescu. Dacia, 10, 1966.
128-129, 134-135, 173, 184, nr. M. DBR, (il).
7. G. Teglas. Erdi\1il::. 4. J 887. 3J 1-334: ido 13.1888.73-74. F. Mullcr. HJ'SL. 11. 1888.6-8;
184
G. Tocllescu, DOS1\1l"./A, 1888, nr. 41, 34-35: G. Tcghis, AE, 12, 1892, O. He]m, ZjE. 27, 1895,762-768
(analiza bronzului): 1. HanlpeL AE. 16, 1896, 281 id, Bronzk6r, pl. 144-150; K. Herepey, B. CsernL AFM. 2/
L 41-53, 88-90,120,552-5 (il); H. Schmidt, Z.fE. 36,1904,410: 1. Rep, 672; V. Prvan, Getica, 295,
313,315.316,327-8,331,378,395,399,400.409-10, 414, 431-3, n. 2,434-5. n. L 447,450,550,677,690,
756. 761, 763, 766, 770 (il): V. G. Childe, Danube, 389; 1. Nestor. Stand. 123: id, Pz. 26, 1935, 43: H.
Dumitrescu, Dacia, 5-6, 1935-6, 195-225 (il): M. Roska, lvlannus. 24, 1932, 545: id, ESA. 12. J938, 156,' id.
Rep, 1/2-3. N. Chronologie. 5,38 (il); D. Popescu. Bronzezeit, 108; G. Merhart. BonnerJahrb, 147,
1942.1 n. 2; S. Gallus. T. Horvath, DissPann, 2,9, 16. 34 (il): I. Berciu, Apulum, 1, 1939-42, 27: J. Harmatta.
AE, 1946-8.127-8 (il); D. Berciu. SCIV. L 2,1950,62,67: V. Canarache. SeIV, 2.1-2,1950.87: M. Rusu,
Dacia, 7,1963,208; E. SeIV, 15, 1964,128-129; A. Aricescu, se/v, 16,1965,23, n. 18, 25, M.
Rusu, Sargelia, ./, 1966, 3
7
, nr. /31: A. Alexandrescu, Dacia, 10. 1966. 126, 131-132, 166, 171, M.
Petrescu-Dimbovita, DBR. 108-112 (il).
8. a-b) M. Roska, Rep, 113: ido K6=1. 1944,59,43.
9-11. lnf. M.
184. (Spring).
1. ntre Spring s-a CIL, III, 6263.
2. Pe HDealul Carpinilor" s-a descoperit (1977) un tezaur format din 50 de monede
de argint romane (emise ntre anii 136 15 .e.n.), ascuns ntr-un vas de lut.
1. C. Gooss, Chronik. 111: B. Cserni, AFM. 2-1,483.550: D. TudoL 141: TIR. L 34. 105.
2. V. Pavel, Apulum, 16. 1978, 91-101 (il).
185.
Pe teritoriul s-a o cu arcuit datnd de la
epocii neolitice (Mz. Deva).
O. Floca.
186. T con1.
1. halta C.F.R. pe prima a pe locul numit
se o cu mai multe nivele de locuire
culturilor Prinlele au fost efectuate de K. Horedt, ntre 1942-
1943, urmate de cele ale lui N. Vlassa din 1961 1. Paul, I. Al. Aldea H. Ciugudean din
1989. Nivelul inferior, culturii Vinca- este caracterizat prin de
tip bordeL aici fiind o de cult din cuprinsul provin cele 3
de lut cu semne grafice, asociate cu idoli de Spondylus. Nivelul
este caracterizat prin de avnd podeaua din bolovani de ru.
Locuirea este de un nivel timpuriu, distrus n mare parte de
agricole. In stratul deranjat de au mai fost n diverse puncte ale
fragmente ceramice bronzului timpuriu, culturii Wietenberg,
Hallstattului mijlociu (cultura Basarab.) feudalislnului timpuriu (sec.XI-XII). Cu ocazia
185
unor de n anul 1988, din
au fost culese oase umane calcinate,
teaca din fier a unui pumnal ncovoiat,
fragmente de psalii din fier o
de ]a teaca unei spade, reprezentnd resturile
unui nlonnnt de incinerat,ie din sec. 1I-1 Le.n.
Cu ocazie, dintr-un alt punct al
a fost descoperit un celt din fier
hallstattian. (MIC Mz. Alba Iulia.).
2. Deasupra cantonului, pe a doua
a dincolo de
se un platou, spre sud
de malul abrupt al unui pru, nUlnit din
"Valea Rea". Pe acest platou
este o n care
au fost o serie de fragnlente ceranlice
ce par indice o locuire
bronzului tilnpuriu (Mz. Alba
Iulia).
3. Spre vest de cantonul C.F.R., cu
ocazia traseului
s-au descoperit urnle arheologice
lTIai multor epoci: a) peste o unde
ncepea terasalnentul noului drum, au fost
resturi de locuire culturii
Basarabi; b) n dreptul cantonului, n taluzul
au fost 4 schelete n avnd ca inventar funerar cu
butoni de tip c) noul terasalnent, spre N, a fost o pereche de pinteni din
epoca timpurie (sec.X) (MIC).
4. Pe terasa cu cea pe care se n partea a
ferate, a fost accidental n 1983 o din argint o
(col. Lic. nr. 4 Alba Iulia).
1. E. OrOSL ErdMz'z. 25. 1908. M. Roska. Rep, 21. nr. 77: id. K6zl. 3. 1943.63. nr. 2; K. Horcdt.
Apl//um. 3. 1946-1948,44-55 (il); D. Popescu. 23; VI. Dumltrl'scu. IstRom. 1. 1960.70; E.
Dacia. L 1957, id, se/I'. 8.1957.44; N. Vlassa, SeIr, 12.1961. 22: Se/1'. 13.1962.204; scn'. 13.1962.
204: Dacia, 6, 1962, Dacia. 7. 1963, 485-494 l'v'Tr. 28-34 (l); 1. Paul. Forschlll1gen, 6. 1963. 130:
selv. 14. 1963.231; 1. Paul. RevAfu=. 2. 1965.295: Cui/ura. 10. 19. 1945: E. SCI1'. 16. 1965. N.
Vlassa. ActaA1:V, 3.1966,16-17.20.22; ido AcfaMlv'. 4.1967.403-423: ido Ac!aAf..\". 7.1970.13; E.
OmD, 99; D. Berciu. 23-25; E. Baian. 243; H. Daicoviciu. :"J. Vlassa, IC. 14-15: H.
Ciugudcan. PZ, 66. I. 199 L III. (il): D. II. Ciugudean, tphemeris .Vapocensis. 3. 1993, 77-79 (il);
2. D. 1. Berciu. Apulwn. 3. 1946-1948. 29-33 (il):
3. K. Horedt, Apulum. 3, 1946-1948. 55-57 (il); D. Berciu. /stRom. 1. 152; M. IsfRom. 1.744;
ido Dacia. 4. 1960. 42 L nr. 107: id Dacia. 7. 1963, 437: AI. Vulpe. Dacia. 9. 1965, 132; T. Soroceanu.
Actalv/l\/. 10, 1973, 500; H. Cugudean. Apulum. 14. 1976. 15. (il); AI. Vulpe. Dacia, 30. 1986. 66; M.
233.
4. Inf. V. t\1oga.
186
187. T TRLAUA, corn. Cetatea de
De aici provine o de bronz, reprezentnd pe zeul Mercur (Mz.
Sibiu, 6295).
M. J. Ackner, AVSL. 4, 185 1. id, JCC, 1856,20: J. F. Neigebaur, Dacien. C. Gooss, Chronik.
113; 1. Rep, 678; TIR. L 35,71.
188. corn. de
1. n 1953, n casei lui 1. Srbu, cu ocazia fntnii, s-a un molar
de mamut. n punct se fragmente ceramice cu datare
2. Pe un promontoriu situat ntre Lacul de Sus Lacul de Jos sunt
monninte din epoca fierului cu vase. Un vas cu buton pe (cultura Noua) se n
col. Colegiului din Tg.
3. Pe locul numit - situat la cca km SV de sat, se o
Au fost identificate 1. Aldea, t 967) urme de

4. La cca 3 krn de sat, pe terasele unei se
5. Vestigii arheologice,
1. lnf. M.
2. AE. 30. 1910.3:'4; M. Roska, Rep, 180. nr.
3. I. PauL nr. 40.
4. lnf. M.
189. T corn.
1. Pe teritoriul satulu topografice, se a) urme de
culturii \Vietenberg ((Mz. Alba Iulia); b) resturi de din a
doua a fierului.
2. Pe dealulPiatra Sf. Mihair' un
presupus turn rornan este n realitate o "
(sec. XIII-XVI). Sub
stratul medieval a fost identificat n ]961
un strat de de tip
3. n viile dinjurul ruinelor
tirii din sec. XIII-XIV n alte locuri s-
au de
(Mz. Alba Iulia). Cele
din (CIt ..
111, 1223, 13 12) au fost aduse de la
187
Ampelum sau Apulunl.
4. Pe dealul '"Dulnbrava", n stnga Ampoiului, se urmele drumului ale unui
turn din epoca
1. H. Schroller, SI. II. Kz, 75, n. 43; M. Roska, K6zl, J, 194 L 87: id, Rep, 292, nr. 79: 8. Cserni, AFA1,
2/1. )20.
2-3. J. Benk6, Transsih:ania, 1, 548, 550; Fr. X. Hene, Beitrdge, 85: M. J. Ackner, JCC', i 856, 1S; C.
G005S, Chronik, 116: E. A. Bielz, 20-21. B. Cserni, 2/1, 141, 152-3,473-4, :'51 Dacia. 6, 1962.
258, nr. III: SC/V, 13, 1962, L TIR, L 34, 110: Gh Anghel. 180-189.
4. Gh. Anghel.
190.
1. O culturii a fost pe terenul fostei
ferme MUller. S-au fraglnente ceramice cu precum. cteva
unelte de Aici s-au mai un topor de fragInente ceramice,
culturii
2. n valea Geoagiului, la intrarea n a fost un vas cu decor textil de la
nceputul epocii bronzului.
3. Pe teritoriul n puncte au fost a) topoare de
cu cte b) fragrr!ente ceramice \Vietenberg din epoca bronzului;
c) unne dacice, din a doua
a ficrului.
1 prin 1900
s-a descoperit un tezaur de
1110nede tipul FiJ ip II (1 7
n Mz. Budapesta, una n Col.
Dess. 307); d) un tezaur de
denari, care din
ti ITI PIII repub]ici i, Pn n
tilnpul irrlperiului n sec. Il
e.n., din care 27 au ajuns n
l\1z. Budapesta.
4. La Inarginea de est
a local i, in zona graj-
duriJor fostului CAP, pe locul
"Sub Drum", exe-
cutate n 1961 au scos la
morminte cu
schelete CeralTI apar-
culturii Noua de la
epocii bronzului.
5. Pe spre
S de corn s-au executat
188
n 1938 (M. Moga), n 1949 (K. Horedt), n 1969 1972 (V. Vasiliev) cu care
ocazie s-a descoperit un cimitir cu monninte din patru epoci diferite: a) primul grup l
mormintele de n orientate cu capul spre
avnd ca inventar vase cu toarte butonate. Cilnitirul culturii Noua de la
epocii b) un alt grup de morminte de cu inventar destul de variat
(cercei cu capete vase bitronconice, vrf de lance fier, akinakes, vrfuri de
scitice de bronz, n de o cruci de n stil animalier
scitic, oase de cal de carne, grupului scitic din Hallstatt-ul trziu); c)
monninte de din prinla a fierului; d) un complex de Inorminte avare
timpurii, cu inventar specific acestora cercei pandantive de argint), precum
cu cal etc. (ntre care vase de din sec. VII VIII). Material
n MiC, Mz. Alba Iulia (3585).
6. La de S al aproape de cimitirul din epoca s-au
UrIne a
7. Biserica o cu trei nave, plastica se
n ultimul deceniu al sec. XIII.
1. M. \\'oszinsky', lTTK, 20. 1904.29: id. Agyagm. 29: 1. 76: H. Schroller.
51.11. K::.. 29 11.: M Roska. AE. ]936. 80: ido K6::./. L 194 L 82: 1943, 77. R. Vulpe.
2. H. Ciugudean, Aplll1l111. 23, 1986.81 (il).
3. M. Much. Kupfer::.eil. 6L AICC. 12. 1886, Beibl. p. J. HampeL Ai.'. 22, 1903, 426: G. Teglas.
.--tE> 33. 1913,306: A. Vulpe. AXle /1. 32. nr. 77 (iiL D. Bron::.e::.eit. 29 Ilr. 4: B. Cserni. AFlvl, 2/1.
120: K. Horedt, Dacia, ..L 1960. 114: T. Soroceanll. Acta:\f..\'. 10, 1973. 500: b. GohL :\'K. L 1902, 49: C.
iv10isiL BS:V. 17. t 922. :'9: R. Forrer. Kelr\'uln. 2.20: K. Pink. /'4iin::.prgung, 36, 147, nI'. 368: AE". 2. 1882,
154: f\-1. Roska, Rep, 293, nI'. 93; TIR. L34. 110: D. Protase, Continuitalea. 88.97-102: 1. Winkler. fI. 3. 1974.
169; T. Badcr. SCi\'. 6.1975.174: C. Preda. /'vIGD. 121. nI'. 32,417.
4.. '. 13, 1. 1962.206: Dacia. 6. 1962. 520. nI'. 45: 1. Bercill, AI. Popa. Apulllm, 5. 1965, T.
Soroceanu, Acfa.\f,\/' 10. 1973. 500.
5. C. Daicovicu. TransAnl. 210: 1. Ncstor, RevRonmHisl. 4. 7: K. Horedt, SCIl'. L 1.
125-126: 2. 2, 195 L 205 (il): lll. ParducL AClaArch. 2. 1952. 143: 4. 1954, 57: K. Horedt. A1aleriale, 1. 1953.
800-804, 811-812 (il): iet Self '. 7. 1956,3-4,393-406: id. 104-105: SC'Jr, 9, 1958. L 15,22.24.
32: fV1. SCII '. 10. 1959.71: D. I1crciu. /sIRom. 1. 158: K, Horedt. /stRoln. 1. 722: V. Vaslicv. A1arisuJ.
).1975.53-54 (il): id, l-tJ3. 34. 37. 44. 46-48. 53-55 (il),
6. TIR. L. 34. 1968, 110. s.v. ClI bibliografia mai veche
7. V. IAF. L 1959. 117- i 18.
191. TELEAC (Teleacuri)\ C0I11. or. Alba Iulia.
1. Dmbul cu ocazia din anii 1978-1987 n marea
au fost adunate din fragn1ente eeramice culturi i
(faza III), care indici unei 111ci n acest punct.
2. Pe dealu I situat la NE de ocupnd o de cea. 30 ha., se una
dintre cele Inai mari fortificate hallstattiene de pe teritoriul Ronlniei. Pe teritoriul
sunt cuprinse toponime: n zona de N
"Hrburi" n zona "Jidovarul" n SE al Dtnbul Popii"
"Dlnbul pe latura de S. Primele periegheze sunt efectuate de l. Mitrofan n
detern1inate de unele Inateriale descoperite accidental, ele fiind unnate. ntre 1959-
189
1960, de sistematice efectuate de K. Horedt, J. Berciu AI. Popa. Noi
de amploare sunt ntreprinse timp de un deceniu (1978-1987) de un colectiv format
din V. VasiJiev, 1. Al. Aldea H. Ciugudean, care elucideze, n linii mari,
a ca etapele sale de fortificare. S-a putut astfel
stabili are trei nivele principale de locuire (1-111), care perioada Ha. B.
] - Ha. B. 3/inceput de Ha. C. n nivelul 1, datat cu 'in Ha. B. 1, au fost descoperite
doar obiecte de din bronz, cele din fier lipsind cu n
prin vasele cu hipertrofiate, goale n interior, ca prin
invazate, cu caneluri radiale n interior, pare fi fost (au fost
descoperite sub prin1a de a valului-parapet). Nivelul II de locuire
este contemporan cu prima a el fiind datat n Ha. B. 2-8. 3, att printr-o
serie de importuri ceralnice de tip Gornea-Kalakaca, ct prin cteva piese din Inetal din
bronz (fibule, vrfuri de tot acunl primele piese din fier. Ct
nivelul 111. cnd are loc o refacere a valului-parapet, acesta o
a obiectelor din fier (topoare cu topoare bipene. pUlnnale
tot acum apa- /
de fanne le orna-
lnentele ceram ice
ceranl iea de Basarabi
tilnpurie, ntr-o foarte
Acest ultilTI nivel a fost
datat n Ha. B. 3 - Ha. C, propu-
nndu-se chiar prelungirea sa
la nceputul tIa. D., neac-
de autori i i
(Mz. Alba Iulia).
3. n punctul numit"'
situat la din sat n
dreapta Teleac - au
fost descoperite, cu ocazia con-
struirii drul11u lui, bitron-
con ice, un vrf de lance ndoit
ritual o sabie
an1bele din fier, unor monninte de dacice. datnd din sec. II-I .e.n.
Tot n cu ocazia construirii unor case noi. n anii 1981-1982. au fost
fragnlente de vase dacice, precunl un vas bitronconic. lucrat la de factura
(Mz. Alba Iulia).
1. V. Vasiliev. I. AI. Aldea. H. Ciuglldcan.Cil'i1i=afia dacica timpurie in ar;c) infraCarpaftCil a Romaniei.
arheologice: de la Teleae. Cluj-Napoca. 1991._ 77.
2. D. Bcrcill. IsfRom. 1. 1960. 145: K. Horcdt. Prob/.'\llc. 182; Seir '. II. 1. l60. 185. nr. }O: Dacia. 4.
1960.579. nr. 31: S('I1'. 12.1. 1961. 138. nr. 45: Dacia.5. i961. 572. nr. 48: Al. Vulpe. sefi'. 13.2.1962,
320; ido DaclO. 25. 1981. 403; ido Dacia. 30. 1986. 66: 1'.. Horedt. =u Problemen der Jilngeren
Ilal/sratl=eir in .'\fillelellropa (Smolenice / I3ratislaya. IlJ74. 205-228; K. Horedt. L Berciu. AI. Popa.
Afateria/e. 8. 1862.353-358: N. Lupu. forschungen. 7.2. 1964. 143: 1. Bcrciu. Al. Popa. Apullltn. 5. 1965.71-
91: 1. Berciu. ;\1. Popa. Celficlll11. 6. 1962. 5-25: AI. Popa. 1. Bcrciu. Dacia. 8. 1964. I00: Ferenczi. ActaAl\'.
190
1. 1964. 67: 4, 1967\ 20; 1. Mitrofan. ActaAJN. 4. 1967. 43) -437 (il); S. MOfintz. AIuta. 2/1. 1970. 59; A.
Laszl6. SeIVA, 26. L 1975.22. nr. 17: id ActaArch. 29. 1977. 1-2.56 (il); V. Vasilicv. 1. Aldea. H. Ciugudean.
Dacia. 23. 1979,367. nr. 118: V. Vasilev. 1. Aldea. H. Ciugudean. Materale, XV. 155-159 (il): H. Cigudean.
Apulum. 17. 1979. 79. 85 (il); ido Apulu/71. 18. 1980.61-65 (il): V. Vasiliev. Scitii. 23. 24. 90. id, ActaMA'.
20, 1983.45-54: id. ActaAI/,v'. 22-23. 1986.80-90 (il): V. Vasiliev.1. Aldea. AClaMN. 21. 1984.49-61; V.Vasiliev.
1. Al. ldea, H. Ciugudean. timpurie n aria a Romniei.
arheologice: de la Teleae. Cluj-Napoca 1991: M. primei epoci afierului
n sud-vestul Romniei. 1993. 183. 190-191.
3. V. Moga. Apulum, 20. 1982.87-91 (il): nf. I AI. Aldea.
192. TIBRU, corn.
1. Pe dealuI s-au descoperit: fragmente ceramice culturii
n 1938 un tezaur monetar din care s-au putut 45 denari romani
republicani datnd dintre anii 150-10 .e.n. (MIC Mz. Alba Iulia); tot aici s-au descoperit
monumente de vase, statuete din epoca
2. La S de sat, pe locul "Rt'\ n apropierea drumului care duce spre (v.
Jocalitate), s-au descoperit n 1877 ruinele unor iri presupuse a fi
unui castru, dar ITIai probabil
unei villa rustica, Aici s-au
cu Leg. XII I
Gemina, i L, II 1,
7744, 7745, 7816), numeroase
obiecte romane. un altar voti v,
un relief roman (ambele n Mz.
Alba Iulia), un vrf de lance
984), tuburi de canalizare
rnateriale de
3. Pe malurile Tibru-
lui se izi

4. Dintr-un loc nepre-
cizat provin lnorminte de nhu-
din inventarul
s-au recuperat
Inonede de bronz itnperiale (una .
de la Traian). "
.
). g, Csern. AFA{ 2/1. 120:
t\1. Macrea - I. Bcrciu.. Apulum. l. 169-202 (il); C, Daicoviciu. Dacia. 7-H. 1937-1940. B
Mitrea, EDR. 10, 1945, 110: M, Macrea: B. .ili/rea. Z. Szekely. A1aleriale. 2. 19:'6.680. nI'. 22: N.
Lupu.J'vG. 17.1967, i 18: J. Winkler..JNG. 17.1979.111-128 (il).
2. J. F. Neigebal'L Dacien. 169: M. .J. Ackncr. JCC, ]856. 21: K. larma. AEi\,!. 2/1. 141, 476 (il); 1.
Urme. 22: C. Daicoviciu, f)OC!'{l. 7-8. 1937-40. 317: M. Macrea - 1. Berciu. .-1pulum. 1. 1939-42. 163:
TIR. 1. 34.111.
3-4. Gh. Anghel.
191
193. TIUR, sat component al or. Blaj.
1. De pe teritoriul local se oase de Equus primigenius (Mz. Aiud).
2. De pe terenul din bisericii reformate provine un topor de perforat.
neolitic trziu (col.
3. n punctul s-a aflat un topor din riolit, atribuit culturii (Mz.
Blaj, 1272).
4. n zona carierei de nisip, n 1972 s-au cules fragmente ceramice
Schneckenberg din epoca bronzuluL cu uneJte litice, de de
fusaiole, o de corn de cerb.
5. Pe deatul dintre Tiur (zvoarele. ntr-o desupra unei vii, au fost identificate
"patru grupe de oase din schelete umane", care probabil, tot attea mornl inte.
Au fost recuperate dintr-un ITIormnt un craniu, fragment de opt fragmente de
verigi de fier, un inel de cu capete conice, cochilie Kour, de
etc. Descoperirea patru (?) morminte scitice, de datnd din sec VI .e.n.
6. Dintr-un loc neprecizat provine un rnic obiect din bronz, de (MIC,
6108).
1-4. C. Apulum. IL 1973.697. nr. (il): M. C. AfJulwn. 16,1978.
1) (il): inf. fV1.
5. Y. Vasilicv, ,lfarisia. 8. 1978.753758 (il): ido Sei'ii. 150. nr. 87.
6. T. Cipariu, AFI. 1869.242 /It 1. 1869. 125-126: 1. f\1al1ian. Rep, 71.
194. con1. Hoprta.
1. Pe prolTIontoriul nUl11it "La situat la cea 300 ITI spre vest de
de de "Prul Viilor", cu ocazia unui sondaj efectuat de
1\1. s-a descoperit o culturii 'Tot aici s-au
fraglTIente ceralnice Wietenberg (Mz. Aiud, J 3711-] 3729).
2. n punctul nUlnit '"La pe malul stng al "Prului Vlcele" s-a
descoperit o de tip un nivel de locuire
3. Cu ocazia unui 1l10rnlnt n cilTIitirul actual. ia 18 februarie ]984, s-a
un bordei eneolitic culturii situat la 1 madncilne. Au fost
descoperite fragJnente CeralTI lce, chirpici un fraglnent dintr-un topor de
4. La vest de sat, n punctul nunl it "Sub s-a identificat o
s-au descoperit fragn1ente ceranl ice dacice din sec, 11- 1 .e.n. preculn o de
bronz cu
5. La poalele dealu lui nUITIit "Coasta furci lor", situat ia vest de sat s-au descoperit
unnele unei locuite succesiv din eneolitic n epoca Latene. i\ici este
o din sec. 11-1 .e.n.
6. n vatra satului s-au descoperit fraglnente ceramice culturii apoi
culturii Wietenberg precum vestigii din epoca terra sigillala etc.).
7. La cca 2 kJTI spre nord-vesl de sat, pe dealul nunlit '"Coasta Viilor", s-a identificat
192
o de tip Tot
aici, n 1962, s-a
descoperit un mOlmnt celtic de
din inventarul
ia se cunosc: patru (una
cu capete n
de pecete), un co lan un
pandantiv perforat, toate de
bronz, ce se n Latene
B(sec. IV .e.n.). Pe deal
s-au descoperit unnele unei
dacice din sec. Il Le.n.
8. La cca 4 kln spre sud-
est de sat, pe terasele
AI gh iori'" s-a descoper- t o
din epoca bronzului
(cultura Wietenberg) una din
epoca Tot aici, n 1967, s-a o sabie de fier din sec. XIII-XIV (Mz. Alba Iulia).
9. La cca 3 ktll nord-est de sat la cea 1 knl de Ocna - pe
partea a dealului nUlllit s-a identificat n parte dezvelit un cilnitr de
Se cunosc 18 Jnonn inte, dintre care 14 sunt cu iar 4 cu resturi le cinerare
depuse n lJrnele sunt modelate cu Illna ori la roata sau n de
borcan, lipsite de capac, cu fundul decorate cu linii orizontale val. Au fost descoperite
de fier un vrf de tot de fier. Cimitirul este de tip datat n sec.
VIU e.n. a fost atribuit slavilor.
t o. n punctul s-au descoperit fraglnente ceramice din epoca (sec.
lX-XIVe.n.).
1. M. AC1(t:\/.\', 12. 197:'. (il): 1. Paul. 14:'. nI', N, Boroftka I'Vietenberg. 86. ne 474.
2. t\1. _-/etaJ/.\', 12, 197:'. (il): M. C, Ap"lum, 16,1978. 1). (il):
L Paul. 146. nI'.
3. rY1, 8liljan.
4. 1\1. Stt lBB. 2. 1972. 17-19 (II); M BI:\jan. C. Ap"flll11. 16. 1978, 15, (l).
S. M. SIUBB, 2. 1972. 17. urm.: ido Apullll11. 1L 1973. 751 n. 19.
6. Tv1. Apu/ilm. Il. 1973.743-753 (il): M. C. Apu/wn. 16. 1978. 1:'.33 (l).
7. M. . .)"ljBB, 2.1972.11-17 (il): 1.11. 10. 1()73, 46-47. 64. nI'. 76: M.
C. Apulul11. 16. 197H, 1:'.33 (il).
8. M. AfJulul1J, 10. 1972. I (il): ido ApI/fum. Il. 1973. 7:' L (il): N. Boroffka.
H/lelenberg. 86. nI'. ..t 7S.
9. M. Apulul11. 10.1972,727-730 (il): l. Hica, AelaJlA'. 10. 197J. 641-652 (il).
10. M. AfJulum. 10. 1972.731-733 (il).
195. COITI. Ighu.
1. La sud-vest de sat pe Inalul prului n punctul La Copaci" s-a
descoperit o n perioada de trecere de la eneolitic la epoca bronzului (cultura
193
de o din epoca bronzului (cultura Wietenberg) (Sondaje 1.
Aldea, 1967), Tot aici s-a o de din bronz, n sti I
animatier, de caracter scitic ce se n sec. V] .e.n. (Mz. Alba ]ulia, illv. P. 6228).
2. n punctul prul din vestul satului, pe un platou, n
1967, s-au sondaje ntr-o de culturii Wietenberg,
ocazie cu care s-au descoperit fraglnente ceranlice, unelte de os o
S-au descoperit fragmente de Pe platou, n punctul
numit se un altar de nefinisat fragmente de ce
provin, probabil dintr-un atelier roman de
3. a) La nord de sat, n punctul nunlit s-au cules fragmente ceramice
culturilor Wietenberg, precum fragnlente de
b) "fot aici a fost o cca. 8-9 tumuli, cu
lnantaua din bolovani de calcar.
4. La est de sat, n punctul s-au descoperit vestigii din: epoca bronzului
(cultura Wietenberg), fragmente de romane fragnlente de terra sigil/ata precum
urme din sec. X-Xl.
5. T'ot la est de pe Ivlorii" s-au identificat urme de locuire din perioada
de trecere de la eneolitic la epoca bronzului (cultura
6. n vatra satului, n punctul'"Gruiul Morii", la sud de prul s-a descoperit
ceranl culturii Wietenberg. O dintr-un castron
culturi s-a n lui Trifan Elllilian.
7. Pe un prolnontoriu Jominant, situat la cea. 5 klTI spre nord-vest de sat, cu ocazia
unui sondaj, s-au identificat trei nivele de iocuire: unul din perioada de trecere spre epoca
bronzului (cultura unul din epoca bronzului (cultura Wietenberg) unul dacic
din epoca Latene.
8. Fraglnente de culturii s-au descoperit n punctul
la "Spitalul de vite", situat Jeasupra satului.
9. n punctul "Pe la nord-vest de sat, s-a identificat o din epoca
bronzului (cultura Wietenberg).
10. La NV de sat, n dreptul drurnului n la ITIo\'ilele de hotar, pe
"Vrful Pietrii ntr-un loc s-a descoperit o culturii
I. Berciu, 1943 sondaj J. Aldea, 1967 (fv1z. &Alba Iulia).
11. Aproape de sat, spre NV, pe locul numit punct de unde ncepe
la liziera se o cu unne foarte slabe culturilor
Wietenberg. 1. Berciu, 1943 sondaj I. Aldea, 1967 (I\tlz.
Iulia).
12. Pe un bot de cuprins ntre valea valea SI'lriteului, chiar n vatra
satului, se o din epoca bronzului, n nlare parte de ape, prezentnd
fragl11ente ceralnice culturii \Vietenberg. I. Berciu-D. 1943
(Mz. Alba Iulia).
13e a) La 6 knl. NV de sat, sub "Piatra Stncii"', "Piatra
Gugulur', la a trei drulnuri de care ce duc locurile Srboaia"
"Plaiu", cu vedere spre valea pe locul HGugu" (1276 In altitudine) se
o cu bogate resturi ceralnice de la mijlocul epocii bronzului, culturii
194
Wietenberg. 1. Berciu, 1943 (Mz. Alba Iulia). Pe resturile din epoca bronzului
s-au cteva fragmente ceramice din epoca altele, ornate cu valuri, feu-
b) n apropiere de la punctul numit au fost
mai turTIuli cu mantaua din boiovani de calcar.
14. Din locuri neprecizate din preajma satului provin: a) patru celturi de bronz de
)a epocii bronzului (MIC, Mz. Aiud); b) urme de din a doua
a fierului, c) este o de calcar.
1. V. Moga. 1. AI. Aldca. A4arisia. 5.1975.48: V. Vasiliev. V. Moga. Apulum. 20.1982.75-80.
2-5. V. Moga. 1. Al. Aldea. J\;/arisia. 5. 1975.46-47.
3. b) H. Ciugudean. Apulun1. 32. 1995.27.
6.1. Berciu. 4.1957.357: TIR. L 34.110: V. Moga. 1. Al. Aldca. Nlarisia. 5.1975.48.
7-9. V. Moga. 1. AI. AJdca. J\;farisia. 5. J975. 46-47 1. AI. Aldea.
II -13. a) 1. Berciu. Apulul11. 1. 1939-42. 26: ido RT. 10. 1-2. 1944. 133: D. Berciu-1. Berciu. Apulun1.
2. J943-45. 25-27. 51-53 (il); D. Bcrciu. seIl '. 1. 2, 1950. 60: V. Moga. I. AI. Aldea. ,\;farisia. 5. 1975. 45-46:
b) H. Ciugudean.Apulum. 32. 1995.27-28.
14. M. Roska. Rep. 52. nr. 5 opt celturi din Mz. Budapesta. Cll bibl
M. Petrescu B. Cscfn. AFM. 2/1. M. Rusu. Dacia, 7, 1963. 209: A.
Aricescu. Sell'. 16. 1. 1965. 29; V. Wollmann, Sargetia. 10. 1973. liS.
196. UIOARA DE JOS (Ciunga), or. Ocna
l. Pe teritoriul topografice, se a) din
epoca epoca bronzului a doua a fierului; b) un topor de fragmente
ceralnice culturii Basarabi (Mz. Aiud, inv. 6286, 629]).
2. n punctul numit "'Grui" s-a descoperit un celt de bronz din Hallstatt
B un fragment dintr-un pumnaJ de gresie culturii Wietenberg din epoca
bronzului. Cu ocazia unuj sondaj n acest punct s-a descoperit o
culturii de tip un selnibordei din epoca bronzului
(cultura Wietenberg) un nivel de locuire din sec. VIII-IX e.n. ntre anii 1984-1986 au
fost executate n sistematice de H. Ciugudean 1. Hica,
descoperindu-se bogate urn1e de locu ire cu Ituri lor
Wietenberg, Noua, HallstattuJui tilTIpuriu mijlociu perioadei prefeudale (sec. VIII).
3. n vatra pe ambele ale str. s-au descoperit materiale
culturii din epoca bronzului (cultura Wietenberg). n s-
au descoperiri ce par epoci i hallstattiene romane.
4. Pe '"Valea s-au descoperit vestigii din epocile bronzuluL

5. In locul numit s-au descoperit: un fragnlent dintr-un altar de lut din neoliticul
tirnpuriu, fragrnente ceramice dacice (sec. II .e.n. - 1e.n.), fragmente ceramice rornane medievale.
6. Pe locul nunlt "Gura aproape de drurTIurilor spre
s-au descoperit fraglnente ceramice neolitice, din epoca bronzu lui din epoca
7. n punctul '"Gropile situat ntre "Dealul Hotonfei" '"Dealul
n punctul numit nurneroase gropi cu adncilne de cea. 2-2,5n1. Pe ambele
ale pe strada la 3 m adncilne sau observat gropi.
Despre toate acestea se presupune ar fi urme ale unor miniere antice.
195
8. n locul numit La
Prl pe se
fragmente cerarnice. 'In 1963, l.
Mitrofan a descoperit aici 42 1110r-
minte de ce parte
dintr-un cirnitir biritual din sec. VIll-
IX. n anii 1984-1985, I.
Ciugudean au reluat n
acest punct, descoperind alte cteva
ITIonninte de din sec. VIII,
precum unne de locuire ale culturii
Wietenberg, un Inonnnt de inci-
n
culturi o
9. n punctul "Prloage" s-au
descoperit Inateriale neol itice, din
epoca bronzului (cultura Wieten-
berg) hallstattiene tilnpurii.
o. Pe ,- Itardeu" a
fost o

11. n punctul "Via lui
Bogdan" a fost o -
din Latene Il.
12. n punctul "'Bora" punctul situate la 2 km sud de fostul sat, cu ocazia
perieghezei lui 1. Mitrofan din 1963 s-a identificat o din epoca
pe cea. 8 ha. Tot aici s-au descoperit fraglnente ceramice neolitice hallstattiene.
13. De pe ogoarele fostului CAP, ing. agronom Avram Petru a cules donat
:nuzeului din Aiud din epoca bronzului (culturile Wietenberg
Noua)
1. 1'.. Hcrcpey. :11",\1.2/1. 52: 13. CSt:rni. AF.\t. 2/1. 120: b) H. Ciugudean. Apull/l71. 14. 1976,14 (il).
2. H. Ciugudean. Aplilum. 16. '+8-50 (il): l. AI. Aldea. H. Ciuglldcan. Apulul11. 25. 1988. 79-81
(il): II. Ciug.ucit.;an. Pl. 66. 1. 1991. 1Il (il): id, AjJullllll. 31. 1994. 70-71 (il).
3-7, 9-] 1. Gh. Lal"arovid. N. Cristea. Ac/a.\f,\'. 16. 1979. 431-446.
8. 1. I J. Ciugudean. .lpulum. 26. 1990, 72 (il).
11. Acta,\!,",'. 1. 1964.353.
11..teta,.\!.\". 1. 196t, 353: 1. f J. Ceramica. 259: n. Protase. (ol7lil7l1iloleu. 31. nr. 9 (il): TIR.L
34.48: D. Tudor. 205: M. Macrca. 149: 1. f\1itrofan. Ac(aA{\. \.) .. 1972. 1-l-5 Ufm.
13. M. Takacs.
197. UIOARA DE SUS, Ocna
1. topografice se ca provenind de pe
obiecte: a) un topor de din epoca b) fraglnente ceramice
]96
dacice monede romane; c) vase, dintre care unele lucrate cu mna, altele
lucrate cu roata, din sec. IV (Mz. Aiud, 3368-3373).
2. n aria cimitirului ortodox, cu ocazia unei periegheze a lui M. din 1976,
s-au cules de la fraglnente ceramice neolitice culturii
faza TI B.
3. Pe prima a la locul numit "'Livadea"4 la Ede "Podul din Vale",
de peste rul "'Cornet", ntre apa se urmele unei
neolitice cu de tip Materialul n MIC. Pe
spre se o din prima a fierului una din sec. V-VI e.n. iar la
marginea terasei se cimitirul ultimei cu morminte de (materia' n
MIC).
4. a) ntre Uioara de Sus pe lui Gheorghe Vig, s-a n
anului 1909 un mare depozit de bronz, n greutate de 1.100 kg. Depozitul
a fost descoperit de proprietarul terenului la arat, pe panta a dealului. Depozitul
a fost ach integral de MIC (cteva piese luate ca '"amintire" de notabi care
au asistat la depozitului au fost predate ulterior MIC). n literatura
se face deseori confuzie ntre depozitul acesta cel de la descoperit n 1887.
Realitatea este sunt depozite n locuri diferite (vezi
Cele depozite, fiind descoperite n locuri foarte aproape unul de altul - 1krn - ar putea
atelier. Depozitul de la Uioara de Sus cuprinde: seceri (peste 1000
celturi, topoare de cu disc spin, topoare cu aripioare, securi plate n
de cu de cu peduncul simplu sau rnner plin, pun1nale
vrfuri de piese de lame de
fragmente de vase de bronz ornan1entate cu caneluri, cu puncte incizate sau n
relief, mnere de vase, uneOri cu capete n de falere aplici de
ornalnentate cu motive din puncte adncite, aplici conice tutuliforme sau rotunde,
fragtnentele unei solare. coliere. inele, spirale de fibule. ace de
o lnare cantitate de tUlie reziduuri de turnare etc. lnventarul depozitu lui
unui atelier de din ultima a epocii bronzului, A).
piese mai vechi. Majoritatea obiecteior sunt uzate sau rupte. ceea ce constituie un
197
indiciu ele erau n schimbul care se exploata probabil n localitate; b) un
cimitir de a fost identificat de Kovacs prin efectuate njurul punctului
de descoperire a depozitului. S-au cercetat] 4 nl0rminte cu inventar foal1e
din urne fragnlentare, cteva de os, inele de din bronz, o
de fier de fier. Cilnitirul, pe baza inventarului se n sec. VI-V .e.n.
5. La cca 2 km SE ge locul descoperirii depozituluL spre comuna la locul
nUlnit se o care, nlaterialul ceralnic cules de la este
cu depozitul de bronzuri.
6. n ]971, cu ocazia construirii blocurilor de din partea de sud-est a
la 1m adncitne s-a descoperit o de foc fragnlentc ceramice prefeudale
(Mz. Aiud).
7. n castelului, precum n din 111arginea de est a s-a
identificat o feudal tiJnpurie (sec. XII-XVII).
8. Pal1ea de vest a bisericii reformate, un turn stilului romanic
trziu din sec. XII 1.
1. M. b) 8. Cserni, AFJl. 2/1, 141, 540: 1. Winklcr.SC,V. 2, 1958.401. nr. c) K.
Horedt. self', 6, J-4, 1955, 67().
2. F. Apulul1I, 19, 1981,35.
3. C. Daieoviciu. DaCfa. 7-8. 1937-40, J 1X(il): M. RuslI.
B. Posta, Erc/;\.{lt={vk 1909,36: 1\. BuJay. Do/gS=, 21926,219 sqq: 1. Nestor, ,,\tand, 123-, N. Abt:rg.
Chrol7%gie, 5, 39, 53. 55 (il): Tv1. Roska, ESA, 12, 19)8. 156: id, Rep. q}, ne 87: H. Ollll"lit:cSClI. Dacia. 56,
1935-36, 19)1 L. Franz. "VPL. 9, 1922.67 ca piesele din ML G6teborg. (Suedia) sunt dt: la Uioara
de Sus, cnd de ele provin din depozitul de 1c:1 M. PctresclI-Dmbov 1. 1960, 147; M.
RUSlI, Dacia. 7. 1963. 208: ido Sargetia. 4, 19G6, nr. 143: ieL OI1lD, 489. 490,491: A, i\riccscll, ... )'C11 " 1(;,
1, 1()65, 25, A. D. Alexandrescu. Dacia, 10, 19(-/f), 126. 131-132, 166. 170- J 71. 180: T, l3ader, StCom Satu
it/are. 1975.30, r-.l f)1J1<. (il). b) ivI. Roska. PZ. L 1909.407: ido Dolg, 1913.
241. 247: id. Rep, 91, nI'. 87: V. Prvan, Gefica., 352,!. 1I. Dacia. 9, }965, 133-145: D. Popescu,SC!J',
18,2. 1967.334: V. Vasiliev, AIarisia, 9, 1979, 4()
5, M. Rusu.
6. M. Takacs
7. rv1.
8. B. Orbn. 5, J 04-109
198. UNGLJREI, corn. de
1. n marginea de pe teritoriul COITIunei s-a descoperit la
1878 fragnlentul unui topor eneolitic de cu un singur (T\1z. Aiud).
2. Pe locul numit 'n (probabil pe valea unui pru), s-au cioburi, un
nucleu de silex, un un fraglnent de alte unelte de fusaiole
de lut din epoca bronzului. rrot de acolo provine un pandanti v de bronz cu trei
aripi din prin1a a fierului (Mz. Sibiu), de asemenea arcul unei fibule cu piciorul
lndoit, sec. 1][-(V (Mz. Sibiu, 12099).
3. Din puncte neprecizate de pe teritoriul conlunei provin: a) un fragment de celt de
bronz de la epocii bronzului (Mz. i b) un fragrnent de de bronz
de la epocii bronzului, o de bronz de tip din pritna a fierului,
cu capetele conice (Mz. c) un fragment de vas dacic, din a doua a
198
d) o de argint de la P..lexandru cel Mare (col. lic. gennan Sibiu)
doi denari rOll1ani republicani de argint (col. fostului gimnaziu evanghelic
toate trei nl0nedele fiind salvate dintr-un tezaur Inonetar descoperit aici la sec.
XVIII ulterior topit; e) un vas botnbat, cu cea 200 monede de argint de la
Constantius II, din sec. IV, descoperit n 1854.
4. n hotarul cotnunei s-au romane un leu sculptat n De aici
provine un inel de argint cu de (Mz. Sibiu).
n sec. IV e.n.
1. G. Tcgls, AE, 8, 1888. 122-4 (i 1): M. Roska. K6=!. 2, 1942. 36. nr. 62: D. Popescu, Bronze=eit, 29.
nr. 4 37: A. Vulpe. Axle Il, )3. nr. 243 (il).
2. G. D. Teulsch, K J'SL, 15. 1892. 116: H. SchrollcL S'I.lI. K::. 74: K. Horcdt A1AC; W. 70, 1940,
ido A/S'C, 4. 1941-43. 163.
J. a) K. Horcdt b) I. NcstOL Sland. 143: D. Popcscu. Transilvania, 74, 1943, K.
Horedt. AISe, 4. 1941-1943. 170: ido AIBBJ\{ 9-10. 1944. 109 (il): c) K. 'lorcdt. A/Se. 4, 194] -43. ] d) M.
J. Ackner. iV/ce, 7, 1862, 163. 222: Program Ifermannsladl, 1866/1867. C. Gooss, C'hronik, 221: ido
AVSL. 14. 1877. 7.1: G. TocilcsclI. Dacia, 854.8:'6: T Ortvay. TemesvTdrt. 341-342: 1. Rep. 716: O.
GahL NK. 21-22, 1922-1923, C. MoisiL ! 8, 1923.91: V. Prvan, Gelica. 610: M. Roska, Rep, 97. nr.
28: B. Mitrca, F.DR, 10. 1945.49. I 1. \Vinklcr, JVG, 17, 1967, 155. 161: e) M. J. Ackner, i\1CC, 1. 1856,
156: M. Macrea, A/Se. 3. 19.16-40. 301: K. Horedt. 38: lSIRo!J1. 1. 62 J: B. Mitrea. SC,\!, 3. 1960.
579: D. Protase. Continuitalea. 170-171: C. Pn:da, ,,)'C/1';1. 26. 1975,483.
4. C. Gooss, Chronik. 76: B. Cscrni. AFkf. 2/1. 141. 541 1. Martian, Rep. 716: TIR, L I 15: M.
Macrea. 1- 472.
199. UNIREA de Sus, contopit cu
1. Pe teritoriu1 prec s-au descoperit: a) un vas de
tipul de culturii Bodrogkeresztur (MIC); b) un sestertius (?) de la
Traian, un denar de Severus A!exander o de bronz foarte (Antoninus?).
2. n punctul la intrarea n sat, n partea a s-au
tacut descoperiri culturilor: Wietenberg, Hallstatt evul mediu timpuriu
(sec. X[-XI[ l) s-a dezvel it un semibordei culturii n care s-a
doi idoli antropolTIorfi (Mz. Alba Iulia Mz. Aiud).
3. La 0,5 kln sud de sat. n punctul numit situat pe terasa a doua a
spre est, au fost identificate urme de locuire de la epocii
neolitice (culturii epoca bronzului (cultura Wietenberg), epoca perioada
tinlpurie. n pal1ea a pe un prolnontoriu n
ai acestuia dinspre sud-est s-au aflat fraglnente ceranl ice nealitice din epoca
bronzului, Hallstatt feudale tilnpurii. n arie se de cranii
ulnane provenite din 1110nnintele de ale unui cinlitir existent n acest loc, dar
n ultitnii ani n de excavare.
4. La marginea a satu lu pe terasa a pru lui care
s-au fraglnente ccralnicc
5. La VNV de sat. n caselor alnplasate pe locul numit se
pe ft'agnlente ceralnce de tip hallstattiene, prefeudale 111edievale
(sec. Xlll-XlV).
199
6. n vatra n tinlpul (noiembrie i 96) s-au descoperit
la 1,60 In adncime, fraglnente de vase neolitice feudale timpurii.
7. Cu ocazia unei gropi pentru arnplasarea unui stlp al liniei de tensiune,
]'n lui Gh. Maier din str. nr. 3 J, au fost scoase la de la 1,40 m
adncilne, un n de din neolitic din 1-1 allstattu1 mijlociu
(cultura Basarabi).
8. n partea de hotar "Liki" s-a descoperit un denar de la C:lodius Albinus
(?).
9. pe inalui drept al pc drUl11Ul Aplf/unl - Potaissa. Unii
autori cred aici era vechea localitate SalinClc S-a presupus unui castru, dar
n-a fost identificat pe teren. Bogat inaterial arheologic desceperit cu ocazia
facute de Neigebaur (1847L La N de n partea de hOlJ!" "'lalea Lichij",
unnele unei ntinse rOPlane: llrlne cu Leg. V.
lv/ac. (C'IL, III, 1630 h), de de olane din lut ars, frafi11ente de vas;; de
culoare un drug de aur, fragrnent de de aur. anne lllonede ilnperiale
printre care una cu ltgenda Provincia Dacia, an L inscriptiile, socotite de unii autori
(Neigebaur, Cserni, Beninger) ca provenind la Unirea, sunt de la de Jos,
Cetate, Uioara Decen.
t O. Drul1lld rornan care venea de 1a Apu/uJl1 se bifurca aici. o ducnd spre
r'o/aisso
1
alta trecnd pe ruinele de la Lich i i", urca pe f\1 spre

Il. a) Pe lnaJuJ drept al s-a descoperit un cimjtir din priJl1a a
sec. VII. I'n 1914 M. Roska a i 7 1110rminte n care a ca i.nventar obiecte de fier
UJl1bo, vrfuri de de de bronz (cataranle, de
cercei)" vase un denar din sec. III e,n, (MIC. H. 9780-9895). crucii
ca sin1bol faptul din inventarul funerar fac parte arnle deosebesc cilnitirul de
, !i /
\.
200
celelalte cimitire prefeudale din Transilvania; b) Tot cu ocazia s-au fragmente
ceramice o de bronz, culturii Wietenberg (epoca bronzului).
12. n hotarul comunei s-a descoperit o de metal, o de aur, o
de aur alte din epoca
13. La SV de pe o se o cetate de
"Cetatea Jidovilor", cu un val de triunghiular, dintr-o
1. a) N. Vlassa, SCIV, 15, id, 64 b) I. Winkler, A. Hoprtean, CN, 1, 1978, 22.
2. H. Ciugudean, Apulum, 21, 1983, 49-52; Inf. M.
3-7. M.
8. 1. Winklec A. Hoprtean, eN, 1, 1978, 22.
9. J. F. Ncigebaur, Dacien, 194-195: M. J. Ackner, JCC, 1856, 21: B. Orban, Szekelyf61d, 5, 90, C.
Gooss, Programm Schdssburg. 1873-74: id, Chronik, 273-274: G. Teglas, ErrK. 14, 1889,24: A. Bielz, JSKV,
18, 1898.71; B. Cserni. AFAt. 2/1. 14 L 480-&1, 540-41; I. Rep, 744; V. Christescu, ist.mi!, 173, 173;
TIR, L 34, 115: D. Tudor. 206; I. Winkler. SCN. 5, 1971. 154, nr. 1. Winkler, A. Hoprtean, CN, 1,
1978, 22-23.
10. K. Torma, Adatek. 20: C. Gooss, AEA4. 1, ]877. 30; I. Teglas, At, 33, 1913, 59; V. Christescu,
ee.. 102. 3, 103. nr. 2; id, ISI.mil. 107. 109,
11. a) M. Roska, Germania, ]8, 1934, 123-130 (]): N. Fettich, ArchJ-lung, 18, 1936, 81 (il); 3 L 1951,
132. 173 (il); H. Schroller, St.u.Kz. 75 (il); K. Horedt, 100- J04; I. Nestor, SCIV, 10, 1959,53:
IstRom, 1,623: Z. Szekely, selv. ]3. 1962. G. Bako, se/v, 24, 4.1973. 643; K. Horedt Dacia. 21,
261-263 (il). 264. 267 (i 1. B6na, ActaArch, 31, 1979, 1-2, 12, 15-16, 19; b) M. Roska. Emlekkonyv SzNM, 29
(I); id, Rep, 167. nr. ]22.
12. B. Orban, S::ekelyfold. 5. 95; B. P6sta. ErdMzl::Evk. 191 L 47.
13. J. F. Ncigebaur. Dacien, ]95; L. Kovari, Erdreg. 65: B. Orban, Szekelyfold. 5. 102103.
200. VALEA CIUCULUI, corn.
t. Pe HDealuI Ursului" se o datnd din prima de spre
epoca material caracteristic culturii (Mz. Aiud, 1833-83).
S-au descoperit fragmente ceramice un fragment de topor din
2. Pe culmea dealului s-au descoperit fragmente ceramice, de
Epoca
1. K. Hercpcy, AFAl, 2/1. 1. Rep, 180: M. Roska, K6;:/, L 1941,69; ido Rep, 1 nr. 88.
2. B. Orbn, 5, 67.
VALEA azi Izvorul Atnpoiului, or. Zlatna. Vezi acolo.
201. VALEA GOBLTI, corn. de Jos.
1. Pe malul drept al n punctul numit "Cmpul Goblii'\ se o
n fie n hotarul fie al Probabil este
cu de la de M.Roska. S-au descoperit aici unelte
din silex obsidian, securi de lustruite perforate, fragmente de vase neolitice de
201
tip preCUITI cu
de linte", culturii
(MIC). Tot de aici ar putea proveni
vasele din epoca bronzului, atribuite de
H.Schrol'ler culturii Wietenberg.
1. A. \Vilke. 7fE, 38. 1Q06. 13-14 (il): K.
lIerepey. AFAl. 2/1. 50-55, 83. 92 (il): II. Schmidt
ZIE. 35. 1903.446-447: M. 'W'osinsky, Ai, 1904.214:
ido ETTK. 20. 1904. 27: ido Agyagm. 27-28; H.
SchrolleL Srli. K.:. 31 (il); 75: 1. NestoL Stand. 75;
M. Roska. AE. 1934. 151 (il): 1936. 75; ido Rep. 22.
nr. 86 46. nr. 167: ido K6=!. L 194 L 48 (il); 3.
1943.63.6 (il): K. Horedt. WPZ. 28. 1941. 9293.
202. VALEA
n generale se de lut, conice. de la de
o culturii din eneolitic, precum fragnlente ceramice romane,
toate provenind de pe teritoriul satului.
Inr M.
203. VALEA sat Zlatna.
Pe locul numit cu ocazia unei cariere de calcar, a fost
o culturii (faza lII), din care a fost recuperat un bogat
material ceramic !itie.
I. T. Lipovan, Apulum, 20, 1982,10-13 (il).
204. VALEA SASULUI, corn,
1. La marginea a satului s-au cu)es din fragmente ceranl ice sporadice
din cultura
2. n cimitirului a bisericii s-au aflat fragmente ceramice din epoca
bronzului (Mz. Alba Iulia).
3. Pe terasa "n la ],5 - 2 knl sud-est de sat, s-au identificat
pe fragmente ceramice din epoca bronzului, Hallstattul timpuriu, epoca
timpurie, pe o de cteva hectare.
4. Din vatra satului provin ITIonede: a) un as de bronz emis la Roma de L.
Cornelius Cinna, ntre anii 169-158 .e.n. sau 150-133 Le.n.; b) un antoninian de argint de
la Otacilia Severa, emis la ROfna ntre ani i 246-248, descoperite de Mircea Buza
202
1-4. M.
205. VAMA corn. Hoprta.
Pe terasa din partea a prului n cu Plopi",
au fost depistate, n fragmente de vase din epoca bronzului o
M.
206. V corn.
Cu ocazia unor de la linia n zona cantonului, s-au
descoperit, la 2,50 m adncime, de chirpic fragmente ceramice brun-
negricioase, cu lucrate cu mna la din faza a culturii
dacice (sec. 1.e.n. - 1e.n.; Mz. Alba Iulia).
Inf. M.
207. V corn. Livezile.
t. n apropiere de sat, n s-a un de gresie
atribuit ipotetic epocii paleolitice, cu oase de urs de Tot acolo s-au
203
fragmente ceramice din epoca bronzului (Mz. Aiud, 2275, 2296).
2. De pe teritoriul satului, din locuri neprecizate, provin: a) de unelte neolitice
de silex; b) o de incolnplet, datnd din neolitic sau
din epoca bronzului (n fosta col. S. Reiner, Alba c) un vas de lut cu toarte,
epoca (Mz. Budapesta); d) un de de argint din a doua
a fierului (Mz.
3. Pe locul numit "Gruiul Darului", drumul ce duce de la Aiud la Rimetea, se
patru tumuli n 1887 de S. FenicheL Unul a fost n ntregime, iar prin
s-au practicat Turnului, n intregime, avea'o de 27 m
lungime, 10,5 m 2,90 m n interior prezenta straturi boltite de
cel inferior era din pietre mici, era compus din blocuri mari. ntre
cele de pietre s-au oseminte umane provenind de la vreo
cinci schelete. Sub stratul inferior, format din pietre mici, s-a dat peste un schelet chircit de
copil, cu craniul dolicocefal, avnd craniu o de lut. La 0,50 n1 sub acest
schelet s-au descoperit alte schelete chircite, orientate cu capul spre N avnd, de
asernenea, cap, cte o de lut. n mna a unuia din aceste schelete se
afla un "vrf de n masa tumulului s-au constatat fragmente ceranljce de tip
o de Se mai cu picior ornate cu triunghiuri
incise" (Mz. Aiud, 2420-2242). TurnuluI nceputului epocii bronzului.
4. S. Fenichel a n an, pe locul numit "La Strunga" un alt turnul, n al
de NE a descoperit un schelet chircit, culcat pe o parte, cu capuJ spre NE.
Mormntul se afla de asemenea sub de ca acelea din tumulii de la
punctul precedent. schelet s-au vase mici de lut, un nuc leu de jasp, o
204
de frecat de calcar, oase de animale, de lemn. TurnuluI de
asemenea nceputului epocii bronzului.
5. n locurile numite "Comu" s-au fragmente ceramice
omate cu linii puncte incizate, figurine feminine, un topor de o de
cupru, toate datnd din epoca precum fragmente ceramice un fragment
dintr-o de bronz din epoca bronzu lui, un de fier din prima a fierului
(Mz. Aiud, 762-819, 3295).
6. ntr-o de la stnca "ntre Pietre" s-a constatat o cu fragmente
ceramice culturii Pe terenul din locului precedent, la stnca
"Piatra Morii", s-au constatat fragmente ceramice similare (Mz. Aiud).
7. n s-au descoperit fragmente ceramice decorate cu linii puncte
incizate cu boabe de linte, de tip un topor de cu drept cu
perforareq din epoca sau nceputul epocii bronzului (Mz. Aiud, 2297-
2316).
8. ntr-o eventual una din cele pomenite la punctele 6 sau 7, G.
Tegls a n anul 1881, un fragn1ent de vas. Din loc alte fragmente ceramice
datnd din epoca bronzului au fost culese ulterior de Herepey.
9. Pe partea a dealului Bogza este un loc numit Heetate".
1. M. Roska, Rep, 101, nr. 15.
2. a) I. 35: b) G. Tegias, AE, 8,1888,420; M. Roska, Rep, 101. nr. 15: e).J.
HampeLAE,23.1903,433;d)M. Roska.Rep, 102,nr. 15.
3. S. Feniehel, AE, 11, 189L E. Orosz. AE, 22, 1902, 176, M. Wosinsky, Agyagm, 32; G.
Grdonyi, AE, 34, 1914,386-387; M, Roska, Kezik6nyv, 2, id. Rep, 101-1 02, nr. 15; 1. Banner, DolgSz, 3,
1927, 17,36,76,99; 1. Nestor, PZ. 23. 1932,368; H. Schroller, St.u.Kz, 74, p1. 29: H. Ciugudean, Apulum, 32.
1995,28 (il).
4. S. Fenichel,AE, 11,1891. 65-66: 1. Banner,DolgSz, 3,1927,17,36,76,99; H. Ciugudcan, Apulum, 1995,28.
5. M. Roska, ESA, 12, 1938, 156: id, Rep, 101-102, nr. 15: H. Ciugudean, Apulum, 17, 1979,85 (il).
6. G. Teglas, OTrE, 12, 1887, 81: 1. Rep, 727: D. Berciu, R. Arhive/ar, 511. 66: M. Roska,
Rep, 101, nr. 15.
7. 1. Nestor, PZ, 23, 1932. 368; M. Roska, Rep, 102, nr. 15.
8. G. Teglas, AE, 8, 1888,420.
9. B. Orban, Szekelyfold, 5, 239-242: M. Roska, Rep, 101, nr. 15,
208. corn. Jidvei.
De aici provine un roman (Mz. Sibiu, 4785).
209. VIDOLM, COlTI.
1. Urme de aurului din epoca rul observate de G.
Tegls, care a de aici o secure de fier.
2. Din puncte neprecizate provin monede romane din sec. II-l II.
1. 1. Tegtas, }vIs, R. MOnsterberg - J. Ochler,JDAI, 5, 1902, Bb1. 104; D. Tudor, 202: TiR, L34, 118.
2. 1. Winklcr, - A. Hoprtean, CN, 1, 1978. 23.
205
210. VIDRA (Vidra de Jos).
Pe ambele laturi ale sunt numeroase movile gropi, probabiJ urme de
a aurului din epoca
M, 1. Ackner, JCC, 1856, 19; G. Popa-Lisseanu, Romanica. 1. Rep, V. Christescu,
ee., 13; M. Roska, Rep, 22, nr. 8; D. Tudor, TIR, L 34,118
211. VINEREA, Cugir.
1. La E de sat, pe malul drept al prului Cugirului, pe coasta de S a unui deal pe
care se ruinele unei biserici din perioada s-au constatat resturile unei
preistorice 1. un vrf de de jasp. fragmente de
silex fragmente ceramice grosolane, negre sau lipsite de ornamente. Unele
fragmente ceratTI ice provenite din localitate, probabil din au fost identificate
ca epocii bronzului (MIC).
2. Pe locul HLa au fost descoperite accidental topoare de cupru cu
n cruce (Col. fostei Case a Pionerilor Cugir).
3. La locul - Hirizii" s-au 4 vase ntregi unui
mormnt aJ culturii Noua.
4. n Rul Mare n 1903 s-a un fragment dintr-o (18 x 9 cm)
din epoca (probabil fragment de umbo); n cadru la dreapta un leu n
mers (emblema Legiunii XlII Gemina), iar Ja stnga, n medalion, un cap de femeie cu
(poate Minerva), (Mz. Deva, 23789).
1.]. AE, 24, 1904, id, Rep, 741; I. D. V. Rosetti, Urbanismul,
1932,5-6, 186; M. Roska, Rep, 85, nr. 25.
2. 1.
3. l. TD, 7, 1986, 32, 34 (ii). idem, 126, tu. 1J6 (il).
4.0. Tegls,MKE,8, 1914, 206-208 (il): D. Tudor, 9, 135-136: TIR,L34, Winkler-M.
D. Sargetia, 13,267-276 (il).
212. \TINGARD, corn.
1. Din locuri neprecizate de pe teritoriul satuJui provin: a) un ciocan neolitic de
un ornament din bronz (epoca bronzului sau Hallstatt) fragmente ceramice romane
(Mz. Aiud, 5000-5009); b) un de gresie patru topoare de dintre care
perforate, datnd din epoca bronzului; c) din epoca Latene, printre care
un vas cu picior (Mz. d) un vrf de de fier, considerat de V. Prvan ca
datnd din a doua a fierului, dar probabil, epocii e) ruinele
unei dintr-o t) un "val de care merge n Ocna
Sibiului, spre E. Necercetat, epoca
2. n curtea Generale n cea de la sud de s-au descoperit urmele unei
206
din epoca bronzului culturii Wietenberg, de una din epoca

1. a) M. b) Program Muhlbach, 1864/1865, 1865/66, 53: C. Gooss, Chronik,
62; G. Tocilescu, Dacia, ?, 782: G. Tegls, OlTE, 12, 1887,77: B. Cserni, AFM, 211,'557; 1.
33: I. Rep. 742: M. Roska, Rep. 304, nf. 79; c) 8. Cserni, AFM, 2/1, 120: K. Horedt,
AlSC,4, 1941-43. 172; 1. H. Ceramica, 279, nf. 33/a: d) V. Prvan, Getica, 515 (il); K. Horedt, A/SC,
4,1941-43,172 (il): M. Roska, Rep, 305, nr. 79; id, K6zl, 4,1944: e) J. Konyoki - G. Nagy, K6zepkori wirak,
279; Arhiva Com.Mon. /SI., mapa 31: t) 1. AE, 23, 1903, MaMi}, 2, 108.
2. J. Aldea.
213. DE JOS.
1. a) n rpa terasei dinspre spre pod, s-a descoperit, cu prilejul construirii
ferate, un topor din (MIC). Cu ocazie s-a un molar de mamut; b)
In 1995, n cu ocazia a fost
distrus un bordei de Latene,
o din de un vrf de (?) din fier (Mz.Alba Iulia).
2. In punctul numit "Baia", situat n stnga ferate Alba Iulia- de 10s, a fost
descoperit, cu ocazia balastului, un sceptru zoomorf din datnd probabil
de la neoliticului (Mz.AJba Iulia).
3. Pe terasa la punctul precedent, de localnici "Deasupra satului",
s-au descoperit, n diverse zone: a) cimitir biritual, culturii Wietenberg.
Cimitirul cuprindea 43 de morminte, dintre care 39 de cu resturile cinerare
depuse n vase-urne, acoperite cu sau vase mai mici, de n
avnd ca inventar funerar 2 vase ntregi unul fragmentar
de cranii 1962, b) cu materiale neoJiticului,
epocii bronzului (culturile Wietenberg Noua), primei epoci a fierului (cultura Basarabi),
epocii romane ( descoperiri accidentale I.Paul, 1994-1995,
Univ.Alba c) timpurie (sec.XII) morminte de
orientate E-V inventar.
4. a) La cca. 2,5 km. spre N-E de sat. pe terasa din partea a ce duce
spre Alba Iulia, n de ponlpare a gazului metan, s-a identificat o din care
s-au adunat materiale culturilor Noua, Hallstatt, epocii dacice
romane: b) Tot aici, cu ocazia construirii de pompare, au fost descoperite vase
de lut culturii Noua, ce pal1e, probabil, din inventarul unor morminte
(Mz.Alba Iulia).
5. Din locuri neprecizate de pe teritoriul comunei provin: a) topor de cu
n cruce (MIC); b) topor de cu un singur (Mz.Aiud); c) topor de bronz;
d) depozit de bronzuri, format din: torques-uri un pandantiv, datnd
din Hallstatt C e) fragment de doJium dacic (fosta col. Teleki din
f) g) din argint, din perioada
(Mz.Budapesta); h) coliere, o de o toate de argint,
unui inventar funerar din sec.XI (Mz.Aiud); i) inel de bronz, avnd gravat pe
un cap de animal, (Mz.Sibiu, 2016); j) cuptor de ars
207

6. Pe Jocul numit "'Lisca", situat la S-E de fostul sat a fost o
cu un singur strat de culturii Noua [.Paul, 1962).
7. n hotarul dintre de Jos Pianu de Sus. la locul numit "Conul
s-a descoperit accidental n 1962 un depozit datnd din Hallstatt C, cuprinznd 25 de
obiecte, depuse ntr-un, vas de lut (o 11 ntregi fragmentare cu
capete desch ise, spiral ice, o 4 col iere torsionate, o un
fragment de psaJie, cu o pentru fru un ornalnental , toate din bronz. la care se
ITIai 3 piese din fier: o un cclt un topor cu aripioare (rYlz.Alba Iulia. 5895-
5919).
8. Nu departe de punctul precedent la cca.2,5-3 kln. spre E de sat, pe locul numit
"Groape'\ a fost descoperit n anul 1984, cu ocazia terenului pentru o
pom un alt depozit cuprinznd 23 de obiecte din bronz fier: 9 fibu le-ochelari, o
cu un pandantiv (?) n de ochelari, o un disc concav, un inel
de plurispiralic. 4 ntregi sau fragnlentare, toate din bronz, la care se
o un vrf de lance sau pUlnnal inele fragnlentare din fier. Depozitul se
208
tot n Hallstatt C.
9. Pe locul numit "Rtul Mare" se fragmente ceramice
preistorice.
10. Pe teritoriul fostului sat s-au constatat: a) urmele unei
b) fragmente ceramice din sec.XI-XIII.
11. La pru lui Pianului n sunt semnalate urmele unei
romane. Din ca din alte puncte aflate pe raza provin numeroase
materiale de statui, reliefuri (Mz.Sibiu, 1826-1827), altare votive
(CIL, III, 7798=6264, 14473, 7782, 1133), ale Leg. XIII Gemina (CIL, III,
8064=1629), amulete alte obiecte (Mz.Alba Iulia), capul unei statuete de
(MIC, 4257), fragment dintr-o cu o de nume, probabil militari din Leg.XIII
Gemina
12. Pe ambele maluri ale au fost observate urme ale drumului roman.
13. a) Pe dealul cu vii de deasupra s-au fragmente ceramice
rOlnane, un fragment de (Mz.Sibiu), un sfinx funerar un capitel de
b) In ]986, n pe locul numit au urme de
fragmente ceralTIice , precurn un medalion funerar, avnd n
portretul unui matur (Mz.Alba Iulia).
t 4. La construirea liniei ferate. s-au descoperit rTIonede romane din aur. argint
una de bronz de la Fi lip Arabu 1.
15. Intr-un loc situat ntre sat Rea". s-a descoperit un altar de
reprezentndu-i pe Bacchus Ceres.
16. Pe "Dealul COITIorii" au fost semnalate urme de edificii romane. dar toponimul
respectiv nu este cunoscut n hotarul actual al comunei.
17. Intre Darda de Jos s-au numeroase resturi de ITIOnUmente romane
(coloane, blocuri cioplite etc.). se probabil la n
de gaz metan (vezi pct.4).
18. In raza comunei de Jos se presupune unor pentru
aurului din epoca a se face Probabil este vorba despre