Sunteți pe pagina 1din 14

PROGRAMU L GUVERNAMENTAL

.PRIMA CASA"

Cand a fost initiat

programul Prima Casa?


Pe 20 mai 2009, Guvemul a aprobat programul PRIMA CAS-A, program al carui scop declarativ este oferirea unui sprijin celor care vor sd-gi cumpere o locuin{d, dar nu au fonduri suficiente sau nu prezinti suficiente garan{ii.

Statul garanteaze 8002 din valoarea unor credite ipotecare luate de cetijenii romdni, valoarea maximd a creditului garantat de cdtre stat fiind de 60.000 de euro.

hiSCRM cAsL'12010:
SE P{OT

NT

PROGRAMI]L IIPRIMA

.Persoanele fizice c de{in o locuin!5; .Penoanele care nu au derulare un credit

oanele care dispun de de cel pu{in 5% din de achizitie al locuin soanele care

hiSCRM hT PROGRAMI]L IIDRTMA cAstr'12010:


SE P{OT

UN CALCUL ESTIMATIV PRIVIND SALARIUL DE INC{)RARE PENTRU

PROGRAMULPRIMACASA:
Familie de 3 persoane Perioada de 25 ani,dobanda de 53 7o

Credit de 30.00
-rata lunare de

Credit de 40.000 Credit de 55-0


-rata hmare de 1008 lei /luna -rata lunare de 1390 lei /hma

756lei /hna
-salariu net minim de 2160

lei

-salariu net minim de 2580 lei

-salariu net rnmfui de 3217 lei

PROGRAMUL PRIMA CASA 2 PERMITE

nouAxu,on:

r\1 #.t
"la rolu",

Banci implicate in pmgramul "Prima casa"

1 2
3

El:R
EED

215,63 161,71

dupa

pentru
2

53,91 45,82

4 5 6
7 CECBank

piraeUl 83nk

37,74

26,4
21,56 14,87 16,17 16,17

I
I
9

Millernium B.nk

UiiCred,lTiria.Bank
10

16.17 13,4ri 13,44 10,74


6,74 0,74

lo
11 12 12 11

t3
14
15

4,:tl
2,16
RIB

16

t08
IOIAT 7m

Plafon propus: 215,63 miti@ne de euro

Phfon propus: 161,73 mitioane de euro


Credite in EURO:

Plafon propus: 53,91 mitioaneeuro

Crdite in EURO: - dobanda: EI.JRIBOR ta trei tmi + o marj; de 3,8%


DAE:5.28%

10

20 ani:EI.JRIBOR ta3 luni + 2,4%

20

30 ani: EURIBOR ta3

tuni + 2,65%

Perioadi de acordare: " minim 5 ani " maxim 30 ani

Perioadi de acordare: " minim 10 ani " maxim 30 ani


de acordare:0 gestiune bmision lunara: 0,1% (ta sotd) omision de gestiune aruala datorat FNGCIT{rn : 0,49%/sotd.

Credite in EURO si RON RON: Dobanda variabila 8.67% ithia tixaz% EURO:Dobanda variabila 4 .829%i Matja t ixa: 3.95% Perioadi de acordare: " maxim 30 ani

6mision de acordare:
0,5%,din vatoarea

dmision

creditului aprobat bmision de administrare lunar: 0% &mision de garantare


FNGCITIrI : 0,49% annuat.

6mision de acordare : 0 6mision lunar de administrare credit 0%


gornisionul anual de gestiurE datorat FNGClri este suportat in avansde catre banca si recuperat utterior de ta ctient.
4

CREDITUL IPOTECAR YS PROGRAMUL,,PRIMA

cAsA"

(1)
"Prim!
Casn"

:
u
in

Creditipotecrr

'Climtul nu poate
in

dmi

area rcdit ipotec nu poate d+ine o locui4d 9i

'Cliatrlp@te avea o locuin td in propridate sau ate cEdite ipotere in


'Avmsmin de 10% 25% 'Tinp de aprcbaE ralB aprdimativ 2 sdptdmani, FNG Gfiind implicat 'Nu sistd interdiqie io i6t dimEa

mommtul publicdni ordonm_tei de reglmmt e al progrmului in MO

Tluul dintre bmcd ;i FNG va fi asiguat prin faipostn si va dua cel pu_tin l
'Inobitrl
nu poate fi instrdinat timp de 5
de

{]dbi@

de

lubme
de

&ticbatn 0
60%

'comision

rmbus

mticipatn 0%
e

'Grad mdim deindator

60%

94% {]nd mdim

iodattrre

'constituna uui daont

I rde de dobtudd, la momtul psfe.tnni actelor


de

'Nr trebuie si depmn

gre ,ii

'sma find4atn de cdtE

bmcn

md.

'comisionul de gestiure anul pstru

.(]liatrl pGte cmrr&ta sme mai mri de 60.000 euo, io limita vaitrlui
.,

FNG 0 37%.al.nlare

la cold

--'

lllm

disponibil

'Nu existd comisim

mual

de gestiune

CREDITULIPOTECARVS

,PRIMACASA'
cine apeteaz; la un s; pEteasd o rati lunari de 475

credit ipotecar trebuie

EA BRD

trebuie s; p6teasc; un avans de cet putin 20% din vatoarea iTprumututui.

de euro.La finatut perioadei de rambursare a cetor 57.000 de euro obfinufi de ta banc;, suma totali plititi inapoi va fi de aproape 160.000 de euro. De asemenea, pentru accesare creditului ipotecar

din top zece dupa active din sistemutbancar romanes, practicd dobanzi mai mari la creditele imobiliare in lei acordate prin programutPrima Casa fa!5 de crcditele
Doua b5nci,

K$, dad ctientut se incadreaz; in cerin[ete din


progmmul ,,Prima casE", e[ va pHti rimp de 30 de ani 332 de euro pe tun; ti va rambursa in total aproxi rnativ 108.000 de euro. gtuafia este similar; si la Raiffeisen Bank-

Credit imobitiar:rata dobanzii de 11.80%; DAE 13.15 %


Prima Casa: rata

Credit imobitiar:rata dobanzii de 10.m %; DAE 11 .20 %


Prima Casa: rata

dobanzii13.26%,
14.96
%

DAE

dobanzii 'l0.56 14.70 %

DAE

PARERI PRO 9I CONTRA PROGRAMULUI ,,PRIMA CASA"


Desi Prima Casa a debutat prost odala cu tecerea timpului pro
imbumtatit in mod 1,izibil.

Speciali;tii consideri ci progmmul Prima Casa a fost singura masura de sustinere a

importiva

acestor

preturilor in

lnantarii pentru industria imobiliara, ce a alut ca efect incetinirea scaderii


special apafiamentele mai ieftine si o

pentx
vechi

pireri sunt constrxctorii care consideri ci Programul a fost gandit atat pentrx a stimula produclia de locuinle cit ti vanzarea acestora cate cei care doresc sa

isi

cumpere

pentru

dezghetare

vanzarilor

penhx pdma oara o locuinta, in conditii


avantajoase din prmct de vedert al dobanzilor

proiectele imobiliare cu preturi mici.

VIITORUL PROGRAMULUI,PRIMA CASA"

Deti a avut rm impact ini lial relativ redus asrpra economiei, p6ni in plrzent au fost acordate peste 30.000 de garan 1ii, in valoarc totale de 1,25m1d. euro iar in cele din unni pia B s a consolidat, s a lSrgit iar fiecarr banci qtie cEror cliorli se a&esead.

1.,.
aceste condilii, programul Prima case ar putea continua intr o formi care garantia de stat se acopere numai 50olo din suma inprurmtLrhri, deoarece rcstul e gaftnlat cu ipotece. Pentru anul viitor srmt luate in calcul inprumuturi de aproximativ 1,4 nrld. euro in vederca acord5rii de astfel de crtdite, prin lirgirea bazei de potorfali aplicar 1i.

in

in

S-ar putea să vă placă și