Sunteți pe pagina 1din 116

SUMAR

Cuvnt inainte de C. Constantinescu-Dobridor. ............ .


........................................................................... ...... ................ .
1. ERORI iN FOLOSIREA SEMNELOR ORTOGRAFICE DE
5
6
..................... 8
Erori de n folosirea virgulei ......... ... ...................... 8
1. Introducerea, a virgulei adverbele (sau
adverbiale) de mod explicative ......................................................... 8
2. Introducerea, a virgulei conjunctii
conjunctionale coordonatoare..................................... ..................... 10
3. Introducerea, a virgulei conjunctiile
coordonatoare "dar" "or" ......... . .......... ....... ....... ............... ........ ..... 12
4. Introducerea, a virgulei subordonatoare .... 14
5. Introducerea, a virgulei naintea subiective
dependente de adverbe (sau adverbiale) verbe (sau
expresii verbale) impersonale .................................. ...................... 16
6. Introducerea, a virgulei ntre elementul regent atributul
neizolat sau atributiva ............................. .................. 18
7. Introducerea, a virgulei n structura unor atribute neizolate
(de identificare)... ................... .. ..... ..................... 20
8. Omiterea virgulei cnd elipsa unui predicat sau a unui
verb copulativ ................................................. ................................. 22
9. Omiterea vi rgulei naintea unor atribute izolate .............................. 24
10. Omiterea virgulei inaintea unor simple dezvoltate.......... 26
11. Omiterea virguJei inaintea unor atributive explicative sau apozitive....... 28
12. Omiterea virgulei n expresii cu termeni ..... 31
13. Omiterea virgulei n ......................................... 33
Erori de n folosirea cratimei ............ .............................. 37
1. Introducerea, a cratimei n structura unor substantive
compuse (unite) .......... ...................................... . ...... ...................... 37
2. Introducerea, a cratimei n structura unor fonne verbale
simple sau compuse ........................................... 38
3. Omiterea cratimei din struClUr3. unor substantive compuse (izolate) ....... 40
4. Omiterea cratimei n scrierea - cu adjective posesive conjuncte-
a unor nume de rudenie ............................................. ...................... 4 I
5. Omiterea cratimei n grupuri orrx>fone (sau neomofone) monosilabice .... 43
237
l
II ElIOflI OE OIITOG1lAF1E DE OIITOEPIE
1 'lor .. " " ..... ..
........... _-......
1. III -. pnii><ior ..... " . ...... " ... "
........ "..n- ....... _______... ""
l ""'"_ (J gqi1i. ......... ii.
S<ric.u. 'onoro!lre.;o.; ............ i J rom..l< ...
1"'hl<1. __... ",.,."" ... _"",
, . S<ri<r< .. iO<:orr<tl, au"", ",-,;o.; ... lemIO.i I"' .... 'coli
A""' .....,., pqiIa, \mOI ......... vod< " '_i
... h..... ", .... .. .. .. __
1. "bre-< ...... .......... uHJj, do _,
1. Ro,,, ... (_ ......... pqd. _ doaoomlt; "" lB.oupi
oIioAIe , ... ___ _
911:_-..... __ .- __ ....
1\1 _( __ wa.._li ......... ' q ,i
II .......
(_) __ .'Oo.iLlU;
... --''- 'I

-......... - .;;;;;;.
'4 sm.....( __ .... i
-,,,i. "'iaioII <0<. .. ________" _.. ..
15, sma .. ( ..... inc:orectl, ................. __ i
odmI.,IItM,.;, <0<l"0<I< .... ,<<< __-.. __ ,._ .. __
l(i. S<II .... ( __ in<:or<ctl,. ""'" ' ......... i-.,l,
fllln"fki ... , ..... "",, .... _-.... .
17. sm.r.. (_ iO<:orr<tl, ....... OiIjeUi .. """"'il< .....
, ......... 1<.. ...... __ -. __ __,, ___ _
II, S<ri<tu, ",""Il. OII oi"" ................... <01\1 ......
19. gqitl. ....... _ Io<.,iuni._
lI), .... ... _;,.lan
""' ....... " --_ .. _, '
m. DOII, ORAM ... T1CAU.. ..
, .......... ... _. __ propoiip_ ... __
(lIo ..... y_.) __ _ __
238

"
"
"
"
"
"

"
"
"


1, _. i_<Ie .... 1I ... * .......... , .. ; ..
_., ... ..,.,.,r-
, Omooen-o ortKGIIdW Jl<>le"Y ..... ""' ..-..-;_ ...........
.-. w
40 ... , ,'" __ .... - ...............
............. _ ..... i_ ... 01..
'FoIM t _ .. _;;:;;;;;.
IL S , ""(_Ido ... fimqii fi ... -
.......... _OI ____ -. _____ _
7 _ .. "-.. ",,falI< la"m<dobIo(1w:>--lft) ...........
I s. .. ,., .. _ .. folt<fotm<_tl, ...... ).pIonI
Subooon<i .. ___ OII _ ......... ..
--,
10_ Su\IoUnI, .. __ , ..,; .... 10 ( .... iI:uloIOlo 111 FI''',.".....,.)
11 ", .. """"II<. al_lui .,....oi. tu 1_11<
""""' .... 10 .. , .... "" .... ") OII ...-... 1 o..-e-I pH<lI
Il 0."'""""1 a,lJO<IIvul u, ( ... al p",n."..,"') Ik""",""';. <le
-
1 J. 0. .......... odJ<C', ... 11Ii (>MI .. pOI\l<Ip""" ptiI.) III ...........
_ii_'1( nakt_pdi<obvcl
, _ III _y .. _lui .. """ . .J:*<" " r.x.I
1 "'lin
.. , hri ...... ..-.". 110
_ ................... _ ..
"f_ ....... _,... 1 ........ .J:*<" 110_
lIoi ....... " ..<tttoo-.
" pqoIJ. 10 ..,...;.- ;,;_;"., .. ,._- ....... .J:*<" la _
""" ilor p<qIOlJli""oIc,.cu ""- .,10. oan:". -'" gft' ..dt
...," nc.
II. foi .. ...,..... , .......... 1<'1----.,
19 v_ OII tOmo< ""'* (111",,-, <Of\iUpn:) II;f __
20. Oooi,.,.. _ ..... .... _""lot .. !Iu, .. 11;.
lInI<t\U> ._ .,...c;o ... """"""""---
li o",i ..... illtroClo<ti .. diu """" ... ""'" "",ul'UII;
I'ftPO,Jj,...... . .. .... --"""
n. FoIoI; ..... pr<Il'Uit><i "&",,, 100.1 1.1 .,o)c
_ " 10 IO""Ia, .. ,,,,, do ...,. (._ ooIli,' __ i ...
"'U,,.. .. ) ...
:!J ......... I"JIIl. o pr-ep;w1Xi ..It*'<" la kullui ,.<II .... " la
_i Ilributl .. (II .... <le ..aprnci'*) __ _
::.1 ........... ........ '1,.; -""" III _ lui ,.d"""'- la
_1 _ .. ( ... _.,...mv)
l' Unl.- i=' ....... __ .... III loouI outoonl
16 o..s- ..,...,I\<0Il -III ..... Ilo p""_ rS >MI 110_
dll'O<t1 - . _ """"" Ik""-
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'N

'"
'"
'"
'"
'"
,.
-
27. echivoce sau absurde topi cii punctualiei)
defectuoase ... .. ............ O" 0 o
IV. ERORI DE VOCABULAR ............................................................ .
1. O confuzie fonnalA " demult" "" " de mult" ..... .
2. Alte confuzii fannal e (Paronime) ................... ................. .. ..... .......... .
3. Confuzii semantice (Pseudosinonime) ........ ............................ .......... .
4. pleonastice ....................................................................... .
5. tautologice ....................................................................... .
6. Un cuvnt ce devine "demers" .............................................. .
7. Un folosit uneori echivoc: " distins" ..................... .
8. Un "n cu tendinte pleonastice: " foarte tare" ............... .
9. " Barbarisme" ce tind lexicale .................................. .
10. Construclii fixe n limbajuljuridicorutier ...................................... .
II . lexicale de uz general ... .. ... ... ... ............ ......... ..... .. ... .. .. ......... .
12. metaforice cu caracter perifrastic ... .................................... 1
13. familiarargotice sau licenlioase .......................................... .
V. GLOSE .. .. .. .... .. ................... .... ....................................... ... ............... .
1. Abrevieri prin sau .............. .... ................................. .
2. Abrevieri dificile .. ........... .................................................................. .
3. Abrevierea denumiri i unor profesi uni, titluri funclii publice ........ .
4. Rostirea (uneori scrierea) a unor neologisme .... .. .. .
5. Substantive cu variante literare de plural (recomandaW .... .
6. Substantive cu variante semantice (in ,,-ie" ,,iune") ................ .
7. Substantive (pseudoomonime) cu forme multiple de pl ural cu
sensuri diferite ............................................................... .
8. Cuvinte expresii celebre, de circulatie ... .. .... .
ADDENDA ......................................................................... ... ... .
1. Ignorarea virgulei n unele texte ale presei actuale - a unei
precare instruclii gramaticale ............................................... .
2. "Inovalii" derivative n comunicarea
........ .......................................................... .
3. StiluJ jurnalistic publicitaroerotic "pamfletar'\- intre cinism,
vul garitate pomografie ................................................................. .
Bibliografie ............................... .. .. ... ...... .. ... .. .. .. .................... .. .............. .
240
147
153
153
154
162
167
173
178
179
18 1
184
187
189
)95
197
200
200
201
202
207
208
209
217
221
225
225
227
230
234
-

1. Erori n folosirea semnelor
ortografice de
Erori de in folosirea virgulei
1. Introducereil, il virgulel ildverbele
(SiiU locutJuniJe ildverbiille) de mod explicative
"'diclil,l cel p<ezenti, ... s.w .... , adiel cei p<ezenti, ... "1,
,cel mare, ,llInumeLllon S<JU .... ilnume Ion 7'
,il guvernului, recte[ ,] a Min. culturii' 5lIU .. aMin
culturi i ?; ,.
.obiectiv rnajor, respectJv[,l reforma" sau
relorma"? etc. .. . respectiv
Fie singuri. df un u jllie:ui .. (cu
rn .... . o. ? n"atc , imactid. ncnu"t'rujH" d ..
npOlJIl3 (PropoZ' I'J . .e>te rtllOldcauna iwbla de
-:I ual .. cxpli cat proclat (. .. ), prilltr-<J Cu
al ttlor puncte. al liniei de pilulA (Ilneori
dllar pnn pamnte7.. sali puoct)'" (Gh. Corl.'illlnlillcscu_Uobridor)
Pen1n.1 voi la dleva citate din operele
unor ela.s.le!: ..lmocmal ca a.amenii. ca vilele, ca
(ghete) pUl1au pKetea locului, lidiei a
" ... a"ea numai doi copii, o fali!.,
anUme Artcl.ms, S' LUI feCior, num;1 Fcbus Apolon" . vrca ...
s.' aud, ca prm vis, o dc bun,'ounl ce:, din
:?1 \"'1. Odobescu), . Ca in
po!",'e, zeu .. lIIC' sf,nlll I,n mtruntrt rl."Spl't:th soboare"
. pe de caiete scriam '"<."'fSUri dulci. de I
CltTe \ reo trandafinc s,W"uicl ClotlldA" (1\1_ Eminescu),
8
Metodele pcu.ilive. orerilc mai sus.. sun1 eontrazise. n
mod regrclabil. de urmlUoore in care. astm. nu
putine ad..:,rbc sau loculiuni ad\"erbiale explicali"e sunl
arbitrar. prin de apoziliile sau propozi);i le
Jpozit ivc re care le introduc:
. .AtliciL[.1 cxistenJa de partid, care. pornind dc
La ideologia de de to\i membrii ... ., (0011: . Adici
exislenJ.a grupArilor de partid ... "), . anumof.J ca tOiul nu fi
fOSt dect o nlrC membrii bande"
anume ea 100ui "" fi fOSI &cit o .. "),
din parleu Guvernului. a Ministerului Culmrii"'
(corect: ... .. din Guvernului. II t<,1ini slcflllui
Cuhurii') ... AdieJ[ .) o guwmamenlala care zice
ninKlli din lui drag:'i nil arc exporte lamin.ale
de aIci ... " (cor1: ,,.Adid dli O ordonanli\ gu,,,,rnamcnlaU carc
zice nimeni din lui dmgl nu arc d",PlUI , .. "). CcI
mare. Ji "m.ltlcl.lloll, spunea eA ridid cupoanele" (corec1'
..Ccl rnare. nUlIme Ion, spull ca eli cUp<X!tlde'"),
. instituI iei in cauz1l. a Oficiului penlru
PrOiectia COllsumatorului ... " .,Abordarea instiluliei in
a Oficiului penlnt Proteclia ConsulIl.lltOn.tlui
..:'). ..J\dici\[.l o datli ce se sparge o trebuie
(corc<;t: o dmli ce 'it: sparge o I",bllic
mcnt1 a rcpc"Ofiul\li de
u \cutrdor .. : ' (corect: ., ... a repertoriulli i
de buni"io<trA II drJlt1<l1;ec ... '"),
faplul la S.c. in tot
intCT\'3lul dill 1991 $i n po:1-"'l1 ... (00=1: ,,Anume' faplul
eli la S.c. Avicola n 101 intcn'alul dil\ 1991
n prezent ..... ) .. Pentru ca sa sc cu ft:nnilate acCS1
ohiecliv major. respec1h [.l ref 0".,1<1 .. :' (corecl: ... .. aCCIll obiecli"
major. reforma ... "). cei prozenJi,
e.'pri n1:l1 deja tiber..consimlilil de :l deveni
(le (com:l: adicii cei pI"t"LCIl\,.
e:\prinlJt deja adeziunea .. .")
9

2. Introducere a, il vir . .
conjun:'iona,g. u el dd
upa

- , caor onatoare
_?'L l nu-; displAcea chluleaC!- 5iJ '.
. ' nsi L J faSein"!;a de a conduce- saU -!, nu-, 0'0 "?;
"sau (,] ele o . U ... " ?;
. afa t.-ebule s,'i le pl.litim" rJ . sau ele .. ,"?;
s<!u trebuie ... -? etc.
la fel ca n cazul c"'rjuncli ' d ."
referit c3ndva. pe Jarg. nici celclahr e, ," C1:'.: la care m-am
(copl.llmivc. d" _ . CtloJuDcI" mor dOnatoare
d:SPllrl, prin , -;rgul';:,' de r $" u nu S4I
esl . , . .Il IIOZ' !ICI , ch' :l r a l und
. C 11.0 )l nn Jl unCI d ..
Hntcn uan" cu car.' se' d ' C
"<l)'lri clasici ia" , ."" .. (oor ouc3d. ApcJrld la scriitO/ii
. ' .8 exemple de T
cOrlJlIIlCJ,i lor . . 1I1"7.8,e coreclli a
{Camj:ale).,.A i n'ce' . stimabi le ?'"
allii, e.'l allii ...
insii lrisle ,i "(A' d ,vrem, de fapte slrMueitc
_ . ... re.'i4:u) E' .'
anp. ele M:lnole . " scapam cu
(G. S"", ".," d
mufi
prcflicanduS(: n
. '" ' ' a a aceea .
aminlirea men a _, " . nu ma, cSle, sau
N . - v In r-o ume ,. (G ' "
.. o, cu I01ii adOl'nisem h .". ... a actJOn),
(NegruZzi), o Illeu el Ca noi "
5.1llllui _..... egca lotdeauna poinlrc
(/\Iaceuullski), ,, ' 'III era lilrgover"
ceasurile de n care dUI11In ICll , " rin Ur Ulare
. su cteasca de "oie bu .
pentru Jap" (Ga' action). " erau pupne
ce .
demonstrea7A c5 spre de b' d Cxtrase d"l presa IICtualli ,
deseori dOS: ,re .1.' cele alc
Propozirie in'trod c It virgulei ':
'.. ucan -o. aberant, dupii:
a) eo"J""(\1I IIIc ,"" "
luase o D . LI ' U'II cII IiJullelionak Abia ' ,"
:tele J cineva 1 '" , . " "
(corect: . , '.' a ran , pocnit n Spate"
., ... uase II DaCtC nOuA . -
in Spate") ... Canca lIu-1 rea' la frna, l-a pocnit
:corect: ..... nu.l prea in!: nici munca fizicii."
;lnre dc nedumcrirc de n'CI muncit fiZicA''',
, chiar de deza[>robme

din p;!nea marii majoritatii a angajatilor ... " (COrccl:
stare de ncdumerire, de nesiguran1! chiar de dC1.1probare ... . ').
..De multe ori. crJ nc:r.tel11 la ore. nu i displilcca
(corec1: __ ... cra ncalelll la ore. nu-i displ6cea
"De f(lt1i felci. I'recu'" ai
bAiatului .. .'. (corect: .. De erau fetci. l' rtCOlI1I ai
Mim .. lui .. . "):
b) loeul iuni eOll junq ioll :ol c "d,-crS(.t ive:
.. l>' .. r /.]nu te ,)Iang eu, !>aiature!" (corect: "Dar nu te plng eu,
rllscinal in de Il conducc UII club de al
aduce n elita fotb.1lulu, IIncm i-a deschis un nou Ori1..ol1t unuia
dintre 1I"1ri; romiini" (corcel: fascina]ia de a
conduce un club de 3-1 aducc n fot balului intern .. . ").
.. l'I' u11l;li ca LI s a marra au stat vagoan.-le mult
bine n SIOERTR,\NS-ului" (corect: .. Nu",al Ca
ncareat marfa au Sl:lt ,'agoanele mult bi ne .. ." ).
mi aproba! liderilor sindical i. n schimh].!
palronmului IlU .. ." (corect: au
liderilor sindicali. n schimb reprezenlanrii
IIU ..... ), "Sa angajat fad to1l1l. Dec t
rezultatele spun altce",," (corect: .. S-a angajat totul.
I) cciit cii rcm Itmc!e spun altceva""):
c) conj uucli i disjuII Cl i\'l': .. Voia se frzician.
Ori /.] UrmeZe " ... se rac! fizieiau. Ori
s1l urmeu: medicina"), .,Sau[ ,J el<! trupului
$Hi ide<'a trebuie (corcct. . .suu ele
copil ria trupului .. . "):
d) conj unr! ii locul iuu; conclus i\'e:
dep"i actele la polilie. dai o fugii pnli la Trewrcric .. :
(corect: .N"dar dellIIi acide III polirit ..... ), clI/,]lrcbuie
le dac_ain apartamclI1el c n blocuri cart aveml
subsolul (corect: .. cii trebuie le dacam
cumpllrnt apartamentele ... "), "Cirti le Ilmt scumpe. Ca
,. tllre/.] nu le mai (corect: " ... $UIII prea scumpe. 91
ut:lre IlU le mai str.1duit ajut. In
li-am ce-mi (corect: slrMll it
ajut. In con.ed ll l;; ce-mi ,.Tes!ck date au fost
difici le. I' rin rtrnmn l.J eforturile au fost pc (COrect;
..... au fost dificile. Prin ur mare cfonurilc au fost pc

. .v" CI" cm-e[.1 Ill:llnirca d-Iui ( . ')
dia ...... mftllCascli li " . SIC, cu mass-Illc-
o lnlr-o .
maxmlUl1l 20 de pcrsoan ., ( _ ,- pentru
"I?,repl care imJnirea dlui
rcprobab.le. In cond uzie( 1 -.. ), .. rel atate sun!
.,Faptele relala!c sunt re Inler.'cnim" (CO<'I"
intervenim") "".".,., P _ l e. In cond,,>:;c e necesar
, .. le v,zaleau d , . -
urmare[.] munci tor", ,' un. _ _ .31 ahmelll. Dr1! ,,,
f r mll1l In (
il IIlle,,!. urmare ... . corect:" 0.0 au dai
\'Clli1 de di ncolo de Pno, Cmullellom \"or mira n Este
(
_ are l'a zi >i l) ,,,
corect: "Este de dincol d e . eSle moldovean o "
moldovean o "). o e Prut. Carc va d 7.idl este
3. Introducerea in tT .
coo' d II I a, a vlrgulei
r onatoare " dar" "OI' ''
. darLI nu pentru totdeauna" 5il
"orLI frigul se men\lne" 5il U ",dar nu pentf\l totdeauna'"
U . or ngul se men\ine ? .,
,:P.ropo!i,iilc - se r ' . . -
Aea.de"".t. _ DU 10pil:D in p In Gmmaliea
conJuncl'D adl'ersativa oc pA d . propo:.tI\'D care cuprinde
u .. U tOi eauna locul al d ' ,. .
rmare .. cobJ " nc" ile \0<: " 1" '1 ' o, ca . r
on
sta" La ;nee' llItul .. ' ',""' e :I,h'crlmt" 'e
.. c" nua pro JO' ',. . , . .
excepl'a III' I :1 l e"-<U' I'e (I:U
r
. . >. care se poate pline ,., .. ,
s ultimei propo:.ti,i")" F ' '" '"') oc"l sau la
adversativn poate leg. '.'.b' raponlll de coordonare
,
"
v ,ce" pro>v> '," . .
emonstr"t m[11 n un . f . 11 prlllcLpa le CS lc
(de ,.Nu C soare. dar e bifle raze unice. ',Jefr:,gmel1t;'tc
un.CI fraze fragmentate. in care cnt In cel al
prin punc!lJulie de p . poz11a a doua esle
. . ,,..,,,,, ( Ollala 1', ( EI . '
pnnc'patclor n!I"-<I Daci ", .concepu!IC ,deea IIllirii
1:00llrarii" _ I! Olintineanu)' D' a r le,emmentele politice erou
de necomeSlal n" . ,.n ce arntale se desprinde ideea
. , _ ' ,c, o conJ uDct,e ',d ' .' '
'lO a t .. de . . nil Jloli le li
. ., '" c .. re o con!" . ,
conJu'lClie doar ciin' _ ,"'e, v, rgu a dupA
. '" cea de-a doua ..
avem "'lcrealale s.,u ine'de de ' propo!I\IC coordonaHi
bucure!.) i-a Ilieut UII (. "Dar[,) pentru ca sA-I
respe.ctatc, cum se conSI li aceste reguli nu sunt
ce pnVC$te: a . In exemplele de mai jos, in ceea
cUlij unc(i :' "da" ": "IJMI,I IlU
pot "orbi liber cu presa" (COfect: "Dar militarii ... "). "Darl.1
cine a Irimis scrisoarea T (l:orcCI: "Dar cine ... 1"), .. O"r[,J
vederi Cilill d"' ine (cor('l:\: " U:, r s.\ vedeti .. . !"),
.. Da r).] o preei1.art: se impune: nu am atDcat ziarul p-enlru ci .....
(corcct : " U:,r o precizare ..... ). "Dar[.J unui barbat nu
este (CQJCI:\ : .. Dar ... "), a lrecut asta
... " (core<:t: "Da r a trecUl asta ... "), esen\ial cste
scopul a roSi atins" (corect: .. Dar esenlial .. .'") . .,o"r[,]
revenim la oile noastre" (rorect: "I)ar sA revenim ... ,.Uarl.1
nu despre acest aspect miam propUS sti scri u ... " (core<;I: "Dar
nu despre (lCest aspect ... ") ... I?:, r \,\ trei "orbe un ban nU f(lC"
(corect: .. O"r trei vorbe ... "), ,.lmi voi lua bUII. O:,r\.\ nu
pctltr" totdeauna" (corect: "I",i voi lL,a rnmas bun. O"r nu
pentru totde",,"a"), "Oal"[, ] de ce , Ullt ame"d,\!i numai
'1" (core<;I: .. Dar de cc sunt amenda\i ... 1"), .. Dar[.1
dcebr"lia nil calea , pre ... " (corect:
.. O:,r dedan1lia ... "), .. Da r[,] admitem dLlpli mai bine de &
luni D \'cl1il minlea de pc (corect: "I) ;,r &dlllitem ...
"Dar{.j poate sunt multi \:lire diferenlclc, dar I. ] nu
Ilccard gAsirea unI'; solu\;;" (corect : .. D:II" poatC sunt mll"i ..
dar OII il1l:carell. .. .'");
b) eo"jull t,i:, adversati,'" cu .. <Iar".
acesta din este un DVDlllaj deosebit de
i'llponallt"' (corect: .. Or a<:csta din urll\lI eslC uo D\'alltaj .. .").
"Ori. ! domnlll deputat de la SIDERCA "curetl ... " (coreel:
"Or domnul dCPUlat ... "). "Orl.\ scri itorul se de
conven1
iil e
reali smului cum pllnctu31ia ... ,. (corect:
.. Or .. . "). "Or[.J degringolada economicn ce a marcat.
1n tol i ani. cli inuitoarca tfanzili e ... " (corecl: "Or
.. ,'"j , ,.0d.J CCVll nsealllll[' di n
momentele criti ce minu, itDle ia ,tecizi,
importante pentru intreaga societale" (corect: .. Or ce\'3
nscmnnn .. ."). "Noi am lual-<l invers ... Or\,\ esle foarte de
observat cli taxcle, selectale mai II virtutea incrliei,
UII anume 1:3roctcr" (corcet: "Noi am luat-<l inl'crs ...
Or cste foarte ... "), ,.Or[.1 patru ccn:.tOmte..
confOfm legii, ar nsemlla o aclivitate il1tin51 de-<l
(l:oreCl: "Or patru l:elllOratl\ ... !"). "Se a",mlii vreme
Or{,l frigul se menline (corect: . .se vreme
cald:'. OI" frigul ... "). ,,01'1.1 noi vorbim cu trecutul. nu vorbim
despre el. ceea ce este o <le huncntllri" (corect:
"
"Or nOi,vorb,im ... "), "Or[,j a te s.'1 umfli
pentru C ,, a, v!l.nzare. uzind de dreptul de I I .
,
mull d.ect o CU
corect ... Or a te H) O [[ .. . _'o.
energic dl R.," V "' - 'no o.. , ". arcI va interveni
aSI e In a"..rnrea romani lor'" O " "
va inlerveni ''\ O .... [ _ CO'I: r arcI
0.0 ,." ,_ In acest caz se poate vorb" ti
IeSI privind Slatulul Rusiei n aracerite
anat c uVut .... a d"""" , " "' " )
L
"' .. . . -r- U lJl}, corect .. Or III tteest caz ")
.. I ern Sindicali nu obosesc se r, o.. ,
vreme. cA fierbe ara Or[ 1 mna .. f! o de

o.. . H"'C ref"" tata. o. se pare cA mincriada .. ,").
4. Introducerea, a virgulel
SUbo:donatoare
.umbla c;\!r 1 unii
N 1 .. , .. ,;
. int r ud t LJ domnul 5l.Ibpre/,,'r ';f 5l.Iferit ... "?;
subprefect ... ,; e<: ... SilU . i"trud t domnul
pent ru ei!,] {o"te problemele
problemele ... etc. . .. SolIU . pe ntru ci toate
" b' "Coujuuqia -:- Ion - este n.'nca . 1 .
lre care dl"erse cu . t d' .. ,-- uo;;
precum . "'" C In II1IC!!?"ul
. sau mal multe propoZI\11 " 1 fi
t;OOrdonlltoare dar" sa;;'
"sau', ,.on" d.:c i' a ad ,. " ,,, ,,,111 ,,,OI, "CI. '.
ra ug 'i o

dee!c.). doun propozitii de
secundllrll) cele o de o
inlrudt i n ,cI .() CI. d . d:ICll . de, dcoHreee.
p;lqi de vorbire .ete .. crora It nc1augd ahe
cnd. CUIU. undl'. cfi l : arc relatIve-interogative:
muhe propozitii de dir;rit 't ce. sau mai
de o o prll1Clpa a de o o
l')ropoz!liile subordonate sunl clasirlCale, la riindullor in-
se ridict
a
subie.;tive ("Deas'!llfll
(OSI sii noe d- predicative ()nlelegerea a
prcdicalive - M.
vAduva samtan.'! 1" c " lna... e pc l111ne o
.... - reallg.:i), alnbulive ("Sora mea. care'
"
m3 puna in eiird '" pierise dintre noi" - Oduvruncea).
completive directe (.,Amj urat ca peste si1trec falnic.
Eminescu), completive indirectc ("ncepu
mul(\lmcascA 7.anci penl ru COl Ia scapal dc primejdie" -
Ispirescu), compleli\"C' de agenl ( .. Se intelege. de d tr e ori(int
a aOat ce l' fondul priocipal, ca acesta ... " - Graur):
b) circumstan!iale: de loc (,.Unde nu 3colo il
_ de timp ( .. Cind \'cnca acasa, noaptea
trziu. cAdea ca butucul" - Camilar), de mod ( .. Mai-mai
face IJrull1 ;tiei tu" - de ("Nu pUlem scoale
butca din noroi. c';: e grea" - Camil l'et rt$Cu), de scop
( .. Pantelimon era soldat se purta cn o d nu fie cumva
pedepsit" - Uchreanu) etc.
Din loate e:<empl el<l citate, apn'1innd ul1 0r scriitor i
dasici. se uit aspect cele m"i multe
conjullClii sunl "clemente de suduri! 1n sistemul fmze i
stabi lind legi\lIlra propozijiilor subordonale cu un regent" (Gh .
oceasH\ IlCputnd fie lIlruup1i'i prin
(1n conjuncjici sau a !ocujiun,i co,uul1Clionale) decl in
cazul nl10r sau .
n diferitele scrieri actuale. ndeosebi in cele care
aparl
in
presei. eSle deseori fapt
dovedit de cxemplele ce umlCu.l. unde
subordonatoare introduc:
a) prol'0zi\ii secundare .. Mi s-a
spus clar singurul organism ubilital sa reduc1l aceste
cste Direc\i a General 3 (corect: "Mi s a
SPUg clar ciI. singurul organism abilila! dobnzi
... "l, "Qrba. bat-o vina, unii <.'c\1I1el1i ai urbei
noaSlre au rel8tii 'U5'P"Sll ... " (corect: .,Umblli vorba. bal-o
vina. eli ""ii ai urbei.,,") . ., ... n la festivaluri
imponante, unde[.] se copii aII fIIeut o impresie
foane (corect:" .. _, la restivaluri imponnnle. unde se
cii copii au o impresie foane "Echipa de
cercetare carc s-a deplasat la rala locului a constatat d[.]
persoana este numita P.V .. de 43 de an', din (OIIluna
Roseti" (corect: ... 3 constalal dO persoana este
numita ... "), .. A declar.1l n-arc ocupatie cii penltu
n.are ce mnca. fiind la prima abatetv" (corect: ,.A declarat
d n.are ocupalie __ ."J, "Ministnll Marga ia ;\Sigurat
pe profcsori d [.] nu numai d l1u vor exista in
15
ci, mai IllUll. prin refomte ,urri,ulare
orelor va i-a asigurat p" profe!IQri d 1111
l1umai ca nu vor exista disponibitiUiri n , i, mai
mull, prin reforme curricularc numlirul orelor va
b) ,ocundare Crcumstan!iulc, .,r'clllru
d [-l n clase pl ou3, nu credem upada nu va s!i
n clase precum (cOI'I: ... cii n cl3se
nu crede1l1 7.Apada nu s.1 ... ").
"Intrudil l. J domnul subprefect sindicalelor din
j udelene va ajuta solulionarea problemel or .. ,"
(COrecl: ..!ntr uct domnul subprefect promisese sindicatelor
din lransponurle judclene ... "), a SUferi! avari;
foorte grave. se cii existat vicl imc, iar nU se
nna in S\:lre de (COI'e<:I: .. a sufer it avarii
[oarte grave. se pare n-.au exi,ml "ic!ime, iar , ..
Jnc!{,] genul libertAlilor nu va pUlea cruze
o specie de economist" (corecl : J ncl genul
"t uturor nu va putea s.'! c=ze ... "), " ... pe
s,t1 citili l i de 1:i, Iwnlru ca[,! torlle problemele
cOldene vi le facem (corect _o . s,t1 zi tit:
zi. pelllru ca '();Ite problc'\i cJe vi le facem
Cunoscute"),
5. Introducerea, Inut il .:!, a vlrgulei inaintea
s ubiective dependente de
adverbe (sau adverbiale) verbe
(sau expresii verbale) impersonale
. desigur eli[,) am auzit
O
SdU odesigur eli am auzit . ?;
. MI pare .:.l[,] cel 39 SOO ... sau.5e pare eli cei 39 SOO , .. "?;
. e d rept I,} eli yila .,,' Situ .e drept cli yila .. . 1;
nu $Unt prea bln,," . c;icli nu sunt p""" blne- ? ete.
. Soboolanata ca subin.:rul n prnp<Wlie,
i.tdif=m de - Gh. COllSIan,ifH'>;Cu. Dobridur
-, nu se dcs[Klrte prin de regentn ci." Pe de O parte.
propuula ( introdusa:. de regula, prin pronumele
pua'., in propo1!i,ia
"crbe (100:. "ubalt) pel'5Onale cu de predical verbal:
Un 'ra"zitiv sau i"tranziti \' ("Ci ne s.lpll groapa altuia cude
singur inlr-n,a", "Ce nlijte din pisica o
16
I
",.,iune $aU (,.A bliga Ik
,." II nu are de ITlesene
acest lucru cine 1-<1 adus u,e, ." a . ' Il '
un "crb la diatcl,B pas,vA s.l " un verb re , CXIV
,as ,,' <k oameni cel ce UIrie de
pasIV " LS ....
elar de aic, ce !'" s.c .. " . .
l' d panc propozi!,,, (mtrodlLs:'i,. de
e e. .. ' _ d A , ' adverbele relat, ve)
prin COIlJ"nc!,,1e cA, s.": ac '. d,' rbt (IOI:
t '" PI"OIIUI' I'" A. e .
;::: .. ver"'"
' . r""" i3 11I'Clh .. " ! , 'crbaL un n,hc. sau 1
' " I' """ur d. se vor ua
advcrbiaUi (,J'oole cli se , ., "'" " 'bil sA
mlsuri", "E"ident d problenUL nU ,.I'OSI
" "" I)n bun" cll-1 ). un verb $aU
. J ,T bLi t s!
O loc" iune cu caracter "npcrsona " re 1 . "
- I t" .se s,t lI",i inculdm LucrUrile .
dO\-ed,m nr:cst aspoc .: . _ . . 1 . imi ,Iact cum
13- de eli II 'VID InSO!I In :110"" '" .
' h' ''') o ",reoie ,'crlJ..,liI ( .. E ade .. raI plec,
SI: Iaz , . ' _")
d' 1 E fonTte Imp" r1a" t dac.'! , ,
,n a prisma CJ<emplelor de mai del)Seblre
. - I care
celor d ... altnC3IU . ' bonJ t.1e SI
lli ' n vi ' 'l("IlI su ona" , .,.
putem incorcctiwdinca p.mctuaJ'c' dIn
cnunlurle Ce unnead. . "1 ])o
a) ,-i r gul a " pa"" r-
donat"',,"c carC
,indu. le, eronat, de detc"nu"a1ele lo.r: II , ' o
. d ' , _ sumal' profesorI con.-et.
ma, a v,n._ ')
J>csiguT d nU vom m:ri da ]'It' dumnca"oast I'S'''I :
. J tii Vasile PUle"" cel ma' mf1l1carat a
di n inin;a a plccat dCl.J mAg it de la
I .. (corect cii cel ma. In
!':: e er al S;eiei din inima Bilraganulu!. a pleca.t
li drept[ 1 c6 vila a fost luata n v-a!'
. ... .' ': " .. "tire!" d vila fost hi Rtii In
,ru" lan'" ,. '" l' ccooomlC' "nul
. ) Ciciil J se 101 pli.nba. pe la , .'
din,;":' 111.IOOri ... " :;e,
1
, b _ 1. divc"'l cconOlH! CI. unu .. "
\Otp "" a, .. ' . ]"tl1"
l'eSfmnel.! d ordonanta de lIa LOSI mC ap Lca "'li
" reci ' Pesem"e cii ordonanja de urgenlA na _ fOSI
(CO, rlrll ntl oia]',! 1 imagi r>ea parudelor dIn
aphcali1 .. , ' ." , t- d
ellalilie s-a detenora.t men;u .... .clIree. "
inULginea partidelor d," coahlle ,_. ).
17
b) ' -irguIH apare, juutll II _ .
urdonal o:l re elI' , . . __ . ' uva cooJ uncliilc .!i ub-
d -. . re '""""' Ul' propo ., .. ,
<'51''''1'1111".11', enlllal, de I I l i II e Jubil'etiu.,
d[,) se "fU unde,-" la ,'. t ll'geruelor : . .I'rubabiJ
se undeva la (COff'C1: "Probabi l cii
un aSelil enea curs . " ( ,., eil!.] D-M fi mare
nI l USCl11enca ' :') .. IHIr fi mare
\'ariallle a (sic!) acestor ':: am nUl;' dest ule
".,. IVI' corect ' p ... "
",:,(\1 e vanallie ale :lCeSlor I . ..'" -"">Ig.or d am auzit
a/unelllele se SCumpesc dad tlOI".'l:). " lndrscUla bii
combustibili se la curenlul ,, 1lric <;
'" 'V", d ,. ( ,
Ca a se Scumpesc re ":j .Illdi.scula bi!
!9 500 de 0.0 ). ,,se
IlIc51ltaji do 11I .. serii . ' 1111 In IUlia martie, SIIIl t IIIai
.'se pare cei 39 SOO d" ca lIIai bno"se" (corect '
. e bucure,. .
sun! lIIai inclillta!i ") eXlsten!i II luna
"u este cum vor u"ii s:;; !1O.atc .1 lumea
d lumea nU este ". "). ortcr. " f 31-:1 dOJi r f i
6. Introducerea, inutiJll a vi
regent a tributu l e lementul
atributlva
'Jnsli tlJ" sau.tii tu in5ltW 7'
, Clll>OSCUll S-au oPrit" '
.I n enervareal. ) cu care Sit Sit.1I . citiva cunoscuti .. , 7'
certitud,nea!.] dl u j!n e"!rvarea cu care .... ],
dl observa t lUe .,." ? etc, 1I 11Ie ... sau .aveti Cert itudi nea
.. Virgula - G .
gmfic allumite nnUZl: Academiei -
SCurte. foI0511l:' A-" ,
a grupa la un __ , . ,. 'n III"" In'elll lOnat
fi _ "-"' UVll1te e o.,' .... , ... .
0I111caza de n,.",. o . ,' . "" CII\'mIC are
n' . -' _ . uc Im"area . .
.-'1' '''' n Cadrul ... " prin VlrgUI,;}. II Ullor
Cadrul frazei I1U se r. a unor propozilii n
, .,. "oee ar lt"lr e, d H' .
, III', a51fd c d."., , . . U".. reouli bine
, , ". Il Uile e Sllun, ,
In C3 e". . " Vlrgu li eSle obl ignloric
d' . IlIIerZJs,1, De ,(d, ,. ,
CSporte, prin vir,",' d . 1" SU 'IXlul IIU se
. . a, e pred,cal (" , .
Intereallin) iu , __ ,.,' L _ u':",,1 In cazu' unor
. . 'V,._ , suuurdonalA ,. .
Illcr ea despl1il4 de I\'ge tj ( rlll'r. Su nu pOlUl' fi
raIA de aceastd). n'l de Iocu! pe care.1
18
La rindul lui. alt' ibutul (de li de cali rlCare)
nu poole fi izolal, n anum'e cOIldilji. prin de elcmenlul
regem, dup! cum alributiva (detenninativII) nu sc desparte,
pri n de cuv"ntul pc care-I Aceste
nu sunt respoec late ntoldcauna poe" tru aceia care le illcakA (a
se "edea exemplel e de lHa; jos) nu CunoI'C
a) a tr ibut ul s ubslantival 11 rcpuzi jional sau gCllith'al (cu
IJlOl ilici) nu Ixmtc fi prin " irgul:1,
elementul Il.',enl cnd a cesla din urm:1 ""te un SU""lantiv Ca
p",p"zilie, articulat cu arliculul holiir: t: 7 iunie
1997. a avut loc Confer inla de dare de alegeri[ .[ a
mialei j udele"e I'RM" (COfI:<:t: " .... Conferinla de de seamll
alegeri a mial ei ... "), .,Actele de caritate!,] ale domnului
primar Nicolae Drugu. de pe nllinllstirea Radu Negru.
cunoscute de muh (i mp" (corect: "Actele de :d ...
dumnul ui primar ..... ) ... Liokrul seriei 1[,] a diviziei A de fOlbal
Dacia Unirea $C .. ... (00rt'C1: "Liderul seriei I a dh' iziei A
de [01001 Unirea .. 5C .. .'');
b) at ributul atlject;" ul eXllri mat printr_UI! mlj ecl i\'
(ca lificnti v) l1u "O:lIe fi nici ci ilOlul dind un
5ubst anti v CII rrcpozilie "rticula l enclitk "Pluralis mul
politic. ca supon al democrol icL[, ] parlamelltare. eSlI' necesar
... (COl'I: . Pluralismul politic:, ca suport al dcm<xra\;ei
parlamenta re, este necesar ...
c) a tributul IIdj:li"al exprimat pr intr-1I11 ..
le identi fica re) uu se despar te, pri n de
cU":nlul determi"al, judif"'", " 1 ace .. " u te U U lIU
articulat : ..... Coltul frumuselii . Fii IU[.] n . (core<:I: ... Fii
tu indIi!"), fim bine - se incadreazA In
rcle1ii aclnalii!" (corecl: ... - se incadreazA n
rcltltl li "fOOflij ... nClUal ii!"), _C,i,,,[.] cunoscut;
$au opril au discutat CII (corect: Cii ti""
cUl105\:uli s.au oprit au disculat ... M):
d) atri bulul H'rbJlI exprimal prillt r,ull illnll itl\' Iru se
de. part e, ,w11l de cuvllt ul pe care.1
aCUIl1 in de a mai repara Ce se mai pO.1le
repara de a Inlocui ceea ce sa $tricat definitiv" (corect
.,..\\'eUl acum in de a mai repara ce se l1\.1i po.1te
")
"'para ... :
e) pn' f'U:t.ilia al r ibul ;,,. nu poate fi
prin virl:ulll., dind . ubslarl ti,ul dctcrm;nat l,'!; lc n aculali,'
"
prtttdai de . . .
hol - _ - ,. _l olle artic,,1111 - d ,
. .In cr.'(\'area[ I eu C' tOSC ti n articolul
d"t,nsn prorcsoa;" a ," are susI ;n .. 1 dial"" 1I1
cu ca,'C Oi a ' " lI1 ut sA o. ," (corect,", "O'
", ' ,U.S. "IIU .]i"logul . "."); . " n
f) ,1,rOI'.n ."a nl rih .. I;..,' n
este dc a""",enc" .
.,.... Mca ... ,.dadM d'" I COAJIl
Dc
l
ia
ca" ( -
ob.c,....uliile a[,:Oful t i,; p"r " )i ,."'""1
'
azi
organulu; !le cun'-,,'" ucal" S Ullt cam :lcele", " ,
b" II ' d ICaac
" "I':irule n presa azi ,;;rt iludinca
6J subordonata o ).
nici .. de,"enlu' nu li imlati. prin
InbUh'-., (de idclIHticare . .... alte
aCea zi, , s.'" de cahfic<lrc): N-
(corect' N ' '" '1-:11' s'i 1.' ' ,. am vrea
. ' .. l .am ap" li '.,ra,e ru" u ri bellgalc ..
par:lll' ... "). C III J' acea zi " ":"'1' n'MII : ;,
7. Introducerea, .
unor atribute in s tructura
e Identificare)
.fostul consil;"r{,) Coteneseu
... ;o"Silie' CoteneKU"?'
U ' SlJu'
l N 6 ... VICeprimar
, SdU .cons5tea nul sllu N . . , etc
Con ruzia dintre '1 .
.. are .,fecte ilo'!' c pr0p07J[c ,.izolat.," .
,irgul a. ar
sau al
f' impune_ ;le
j
USlific3t.
"" OI" de Ide11l,ficare) cOl" ' le'ZOlale. cu
lnlr-un aiI '.
.. m-anl ref< I r
onll!cm virgulei II izolar'e ' .. enl a cnome"u! f""....,nl al
CMC 11 reia" de IcnllCllul explicat (pc
rnrli modirK:., scnsul corn' putnd i"locuiasca
1'01cOllI'a cu Ni.a Frunu, !" MStdleall \linmii lui
= S _ .v" o,atul :> Statc.l .
. " tatcau ... cU 10 ' ornl" .. " II ... cu NIIA
profes ,,! acesl uia "" se _. 1:, . 1 ), Dad numele indic,,1 sau
'o" " '" ,ro eazn de sub' .
. a la nu m _ . , S nlll,,'ui determinal
a, unCllOllcazli. ASl f" " m ellull iui
20
lI aralmnbil' l_a oprit cu ochii :>dan,ili In sine 1n
Irecu
C
.. nu). \-l.:Il1Ilambie nll este ar fI fost:
.. Haf1lblllhiel.1 opil ... ". ,,,<;Clima ca
crJ uliul Si li!;'''' pc IIUIIIC ci atribuI de idelltiflCare
("lfC _ dupll cum aftrm1 Gh. -
.. obiCCluL denumit de SIIbs1an\i
v
UI
re),'CI\\. care esle 0CCSl obieCt. (\eOSebindullk ""lclalte din
calegorie). ceea ce cA in!re all
i
cu
nume evident direrilc. se distinlle. \11 cOllle"t . cel care se chcal\\1
H"r"I","bic. in\J--Q fon1lul= de tipul: .. Profei;O!ul oltcni]Call\ .\
LUc3n pal'eI\.\ lOfI\!lIlcasd a srbiloT. este clar
I_II ci,," l'aveL "u \!'Sle deci Oll se iz.oka7A. pri ..
de regentlll cel IIl1 sin!;II,"1 profesor din
Ohc"ila. [l<:c1 ","lIcle propriu 11 U trebuia. ca atribui de
f,e i7.o1n\ de fllll"i:. $3 .. ' AscnlCtlen
erori se vfl<! in uClnplcle ce nrmea1l\, selectate din pres!:
.. Sena!OruL PO\.l Cornetiu Uucud.j a declarat ... d
sa din f\lnC\a de director al Mlll.eului AS11"11 din
Sibio eS
1e
O "endet .. " (corc'Ct: .. Senatorul PD
Bucur a t\e(:larat ... ") .. .IkPlllalOl 1'\U.-\] .1 \lumilru I!iil ilcll.l
alIld puterea. PDSRol !"' (corect: .. I)cpulatu\ p\U<1
\lumilru Uiil;icl Mad , .. M). de domnul p",fesor[.1
Mihail copiii au foSI aplauda\; de 1000i cei preze
n
l
i
"
(corccl: de domnul profesor l>Iil1:lil. I\-li\ ndu. copiii :tu
fosl aplaudali ..... ), jntr-UII !.Cun expozeu. tlotlconforll1i s!\l\
profesurl.. 1 Nicobc Sdi """,I ,j amintit d I'<in Of'd'iul nos\ru
a trecut Lev T oISIO; ... " (cQft.'CI: .... 1>01loonrOfllliSiUI proresor
Nic.,,:oC aIl1il\lit ..... ) ... OmO
I
de "faceriI.]
nu V" r. <;001'1[,1 1'11 cO!Khlccrea (corect: ,,011,ul
tic Maccri Gbcoq:bc nu va f, COOI)!ut , .. ") ... Scri so:
lre
desc:hislI e""fr:lldui oosarnbcan(.\ Lucillso;hi l'etru ... " (corect
..... confratelui baS3fl!be:lIl 1.,u{"inschi ['dru ... M). ,.Ce
de.pre prielenul s5u(.} I'al'd escu.l
i
nU vrea sA
7" (corect: .. Ce despre prele1ll11 s-lIu Pu"c\(':S(u.
nU ,.,ca ,1 T). ,,t\ctrita Teatrul"; Odconl.l Adri:",a
Tr:\IIdaftr\..l nn;vc<Sea"dl. In aceste ,.ilc de zua
de (CQl"t.'CI: .,Aclrila Teatrulu; O<K'OI' Adri :mu
T n ,ndafi r Bni"ersca" ... ... I-a omorlt. cu mai lI,ohe
lovitl"i de topor. pc consli\c,"\lIl N. II ," (cQft.'Ct : ...... pe
cOllslitcallul 1'1.11.") ... spusele ro,wlui cousi licr\.l
21
COlefl "-Sell. primarul T .
II!U'8nu eSle cer <k-aJ 88. /ea .
o... COI"<'CI: .,o...p.'l spusele (. r ' p!1mar al
. prImarul TUJuianu est. I d OSIIl II' consilier
e-aI88-Jea pril1li,r .. .')
8. Omitf! rea virgul e; "
unui predicat s au a
cand
.ma rc; heazil e lips a
unUI verb Copulati v
.Ieri aveam tot I -
eu 5 t , II, Iar azi nimic" Si>
;,c Un Hlqmer, ea Il " .. , n/mlc"? '
SiJU eal. l Profeso..:';'\7
Modul de exprrlJOlre . "
Ou numai a slilului . c,sle. desigur, o
.. propri u limbajului ,CI a edili scriplic,
""Icl nslle, . .economia" <k' admlmSIr;u;v sau Oe I'
conc ClI Vlmeoglind' leII.
'se, prin OI11 rcrt:a lllIOr el IIK II-se prin " nunlur;
vedere sau lexicM) cmeme succcs\'c (din />Unet de
petllru transmiterea nu sum
aS/>"Cf. Grill/talica Acadm 10 leg.1turn cu
. omuerea unor element, tit, ace d,shllq ie ntre dip . '.
si! fi fi . ',. pe "orb t .. le' _ .
h .,' oS{ eX""1Il3te mai (de 1 'n minte. flirij
OI . verbul d' .
iar ill ;e1U'v ".fugl ' este eliminat ca
fi imCTpretal.i1 s ;roSt ' (Creangii), repetilia
, a cu.'aflt filild l'efh r " PlUSt e l':) prost" cel de al
el'ita repNilia (u copu at, v), subi'l l<>k'g .. 'fl; cnd '
Ilor CU\' ttUej 'lIl '. ,.,spre Il
cu purin itlainte in' Curs I ma, re':111 lmele elemente
,mrc:bnrc(l: .. /).ta "u [de el( la
Da, nu (Delal'r:tncea). c<>1
1'5 , la fel stalld Iucmrile in \' 111
1
..... d
la StllP.ll1!1, tu stdp.in al v' .. t'rsu em'lIcsciul1: .. f u $;1 fi u a
eopUIMi v Iii "/ P 'CII!. mele". uucie lip'O,te '" b r
T ,.. . Cfltru l'fi r Il
t!lt 'za denumirea de '; P I 'carea dcmOnSlr<lliei. I'oi
care Grumlllic} <lrm,ro \'crbe/e
vrrgulil (<k "d ,tnn ca "'" ", r
x. ; "" csea puse 1.1 ' . ""," III OCulte prin
mode.lul de tun. ca'Clul lui ai fi zis cA
de (Ca ragiule), J\ Jai Inodelul de Culigrafie/.1 St: ris
"Ca/ld elipsa C. IIcidescu alinnil'
UliUl pled,cat sau a unui num:
n
pa.UUl trebuie mucalil prin virgula"
ex.: "Generalii nrnt3u mOllitorilor sol nvele de aici aici :
monitorii[.] primilor. primiil,] (Dclu\' r alleea); "EI.
mUI, posomodt" (Eugen lIa rbu)] sau prin alt semn"
punele sau linie de paud).
Exemple le can: umlu7.A. spi cuite di n preSl1. oglindesc,
in mod griiilor, f.1pt ul regu lile amintile sunt Pl1lin ClllloscutC:
.. Pc ordinea de zi subiecte __ ," "Pe ordinea de zi[. ]
subiecte"). "Mai o Costea eu
Catana antrenor' (corect: " ... Costca[.] cu Catanli{,]
antrc"or"). "Arbit rii "or lestarea iar
proba teoret icA" (corect ," .. " iar observMorii!.] proba
" .. , se UI\ nesf'ill1it de clase laboratoare ... La fiecare
pupitru un computer" (corect: "... Ln fiecare pupitru[J un
comp-ulcr") ... Anculc o d; orer un ou verde, lui
unul albastru" (corect: " .... lui Alexandru!.] unul albastru").
" Valoarea de Jici ta)ie 613.4 mi i ioane lei" (corect: .. Valoarea de
licila)ie[,] 613,4 milioane Ici"), "Arnfi trionul este prNfJU cu
micA. Eugen Cnkiun cu eolajc. Florin-a
Hilopi cu ponrete nori in acuarelc. Ne<;ulai Hilolli cu
Mioara Savu cu gravuri litografii" (corect:
" .... Eugen Cri\ci un[.] cu Florina Hi lopi[,] cu
ponrete nor i n acuarele. Neculai Hilohi[ .] cu
ponrct isticli, Mioara Savu[.] cu gravuri litografii").
cadrul regiunti noastre, Giurgiul este cel mai iar Pra hova
cel 1TI.li dezvolWI" (corect: ." .. iar Pmhova[,) l'cI Il .. i dezvolta!"').
,Am,] trecut. Ia inceputul activit1i\ii. :ll'ellm 32 de milioane
Acum nimic" (Cort<:l: ..... Acuml,) nimic
M
) ,
.. Lucririle de Ir au meut jude)ul ui Ilfov
inr pictura mobil ierul de d ire rami lie" (corcct: iar pictura
rnobilicn,I[ ,] de . ,Peste toatc sa
peste dosar prafu l" (corecl: ., .... peste dosarl.] praful").
.La mare. Ia soare r:i", ij n picioare cu ochi . incremenili. Uni i
cu ochii de Marea Speriali de preJuri M
(CQrect: ." .. Unii[.] cu ochii vrnj ili de Marea al \ ii[,]
speria)i de prcJuri ... .. ). "Editorialele erau scri se. paginil e
ealundrate .. " (corecl: ,o "" paginile. calandrate ... "), o a
doua parlt a vllcan!ei de miu", pet re<:ut-o la bunici, iar
pri1Tl.l parte pe litoral. o rarle pe aici ..... (corect: 'M'" iar prima
panel.] pe litor.al. o panel.J pe aici ... ").
11
9. Omlterea v i r gule; naintea unor atribute izolate
al Moldovei " SilU .Mltropolitul Daniel[,) al
... Romeo lulietil" de Shakespe
de l>hakes.peare"?; are SlIU .Romeo Julieta:o[,)
Cons. Local din i:.die" sau
din Iulie"? etc. r rea Cons. Local{.]
Oricine alr' b I 1 .
"lleiwlnlc" sau II e,e. cdn complemcntele, pot li
In SCriS (c reg . ,
c!cmclllul regent. j'roblcma Ileela li u. de
sa [ten dis!" r . pCn1ru Ill IIII ' o/llne"i
, ,a nccesarJ. dint re ele, pentru Il I .' '
,e le S,lIllt
sali individ"'" : pc b' P c. si! Identifice.
,zcze o ,cclul der, li ti b .
"care eSle acel obiect de Il Sti rcgelH.
iar, de altA ' ose It. de celelalte drn
denumit de su:Onti\"ul obi""' ,,1
sale. comune i altor . n, 3 ,t.a. utla dunre car.o.cteristi<:iie
obiect $3U in de ce rei de
l' ra . ....: exemplu m Doct I
opcscu n plecat la e "orba de d 1': r ,. om
de .. inginerul" pro'" ,.. . ... oclOnl oJlcscu. nu
... .. ,,,,,oru etc Iar tOb', r
se ,.... b ..... 1(" am, a r at elu;
" __ ... ,,m ,cvor a despre o la' ' " r
o .. .. ,,": In, a rI,telll l, nu despre
patru polii ., Intro ire de .felul: ..i
bi"i nui,; C'I li ind b " . b lupa procurOri lor militari
, mcm fi ,II aceste, b'mdc" ' . I ..
)Xlrticipial. Mllllili . de sintagffill' .' 'IC;ZO ilfc.a
preeedil. duce la subordonarea . .. OI' Iltlll1ar, . ce o
rt .. Sub<I',nli",, ' " dlN:cH'i li adjectivului-atribut
. , V<'CIn Pro<"uror"lOl ") d
corett al ell "I 1... 1 ... , ",,'urnind
Mnuiti, ci :.palrU ... " sunt
impu'le obligatoriu. in" pr.tn se
participalliii l-au vizitat la resedin I ,.I.n de Florii,
Moldo, 'cj " d' sa pe- mitropolitul Daniel a l
, zo area Intre Damc:l",' , ' b
;,1 Moldo\'ci Ile obli ,._ .... a n utul sAu genitival,
Moldo"cj ) ,,' , . ga mjekge'll lie cA "Dan ie!"' ("
.. u es e s111gurul mii r
Moldova are 11Ia; mul . ' . It cu acest numc, fie
l' m,trOj"lOlol', dmtre care 1111u l se
"Danie!"'! La fel. "Regele J Jun Carlos ni Spaniei" ar trebui scris
.. Regele Juall C:ulosL] al Spaniei", altfel dL-ducem ori
mai multe care au un rege Juan Car\os, ori Spania
are lIIai nlUl[i regio dintre unul chemndu-se .Juan
Carlos"! Simi lar, formularea ,,Romw Julcta" de
flin'i virg,,11 ntre titlul operei auto"11 ei, ne
sA .,Romeo Jolicta" nu estc unica
Cxislelllll cu acest nume in liternlura


drmnalurgi au .. "ers.iunile" lor omonime cu cea a lui
Shakespeare!
n concluzie: de atributul izolat
carc simultat' " 3
obicClUlI,i dCl1l,mil de substanlivul \a CMe face referire o idee
circlllllSlanlialil referitoare la act ;unea verblliui prcdi cat, cel
\7.01a\ (descriptiv) caractcrizea7J. numai
obiceIUl denumit de substantivul deH::rminal. il descrie il
eXIIl id\ , a sugera o "uanl;} circumslulliialil prin trimitere la
vcrbul_l-"editDl: 111 011.1 pe farfuria
"S-au oprit trei zile ntr-o rcgiunel,j tOI
frunl o;lsli Au poposit la o din marginea
satului!.l li unui gospodar . acestea ,cchil.1 de
ma rtnll
d
\[,] !UI mai de mult curMale ClC." (Gh.
ConSlullt il, e.<iCu-Dobrioor). i n CII 1.111 imnl tip de atribut
izolat. cel descriptiv. de fapt cel mai des neglijat. un
suficient de bogat de exemple, culese din publicistica
"Locurile sunt cek sl3bi lite in Programul de lucru [l<'
:\J\ul 1999 aprobat de Ccnsiliul Local ... (corect : ..... Programul de
pe auul 19991.1 :'I)l"oll:lt de Consiliul Local .... ). "CI
podoabe, vara [lCCasta se elame rk plastic sau colicre
de asemeni din cu diferite modele" (corect: " ... coliere. df
asemeni. din (U diferite modele"), ,,M!l. ti<
asemenea, celor ce cred fotografiile din \)agina l(1.
nu au fost l113i bine executate" (corect: " ... fotogrnliil,
din pagir.a 109[.1 nu au fQSL .. ") .. .Acl
de
d
huliganism politic de la Alba-Iulia din :tcesl m', d
de pancarde ;sic'), CII unele p.1rtide din opoz
i
l
ie
...
(corect: "Aclele de 11lIIigallism politic de la Alba-Iulia!.) din ace
un. de purtiitorl .. " ), ,,Romco Julicta .. de Shakcspeal
25
este una dinllV cele OI1;li celebre "(. ' .
de ShakcsJ"'lI ref J Ciile un" .. JI Juhet:m(.l
. . C 11131 celebre '" ,
tllUpul grevei Federa, ie; STAR d ' ... .. n
. _ c acum aproxi maf I -.
Se sem.nara un fenomen al lranSJ)Onurilor linII
.Ju (mlpul greve. Fedcrqici STAR[ J d O". (corect.
, 1 ____ ,",., IIeUI1l o
, .., "" 3 II UI) ,eOOme I " ) 1' .
COIlsiliului Local ,, . ,. ' 99 I o ". rin l'lotii mrca
IUlu ,e 8 s-asfp , .
generali ai celor ci nci soei ) Il al ca d',""Clor ii
COli siliuJui ' _""" ,. .' ,.1
1
(corecl: .. Prin hotfmrca
" " III 1998[ I _ . ' , "
.. lmpJclI1ell1arca dcfcclu.'.o" " . . $ a . 11pulu( . __ ).
, . v ,. nou II I Si stem d I

IlI1ui corp al ministerului "' ,va uare,


corect' '. . " 1 In egru ...
- " ... , unUI co J
Ilrof{'Soni. 1 ;'uegru Ir I 1n1."'Slerul uo[,j
pe I V de 68 d . d' ... " surprinS aee,delHat
. . e 11111 ID " (eore.:: .
I.Vr.1 de 68 d" IIni[.J din 13 ude 1;"" " - 1. ", pe
scena de la din II . : ), In pe
Ileculxo de Euri Jide" . pi esa
se H' :' - din
la Agc'il ia de cic/I c",'c' ',:[.1 _ de ...
eMa -., I e ( In Sir. I rluatl bloc 36
de C.redile CEC(,]' din
..... u;I-aspus? Pnnl t ..
pentru de Sfeia Anghel uera c "."
lectura ca"ii IlInJ _. . corecl." ... Pnn
afla!"), ,.n 1855 II pe IO
g
crn>[,J de SI<'III Aughel[,]. \'el i
A',
o < d ... ( . p.a.re, la IIRoIDama lilemrfl " lui Vasil,
ro coreCI' R ro - -
AICClmlldri "'). . ........ om:lIlla hlel'llru[.] U I"i Vasile
10.
Omiterea virgu le ; inaintea unor
simple de:or:voltate
.Papa Ioan Paul al sau Pa [
acestuia Dorot h . 1."',] Ioan Paul al II-lea'?;
la guvem a num! i,cc; tuIIIL] Oorothy?;
anume o ? etc. u ... Silu .de III guvern[,]
I
opcreazii cu apozilii acestea ap"r totdeauna i7.olale. Literatura
beletristicli ne ofcru sufie enle excmple de "dcl im itare"
II apoziliilOf: "Tm!-s.'lul.] tOI
(S" do"""nu); "Eril cas., IJi sl" rosld c ciob"nilor d , "
... k .. :ului. o.:' (Gal:ocl;"n): Jn anii domniei lui
se c!lsiitori fi,II 1\-'lireea de SOlie pc fala lui
lic la lI-lol dova!.1 J)olilnila Chiaj na . ,. (Odoocseu):
. .IonLI vi',.;r;,,1 LI 'l i inceardi hiclUI pc spinnre"
Pd rescu).
Celc mai erori de omilere a virgule; in
izolarea apoziliilor (fie simplc. fie dezvoltale) se in
I:lIzul celor care au ca valori i .... icarea numelui. II profesiei. II
sociale. Apclnc la douli dnlre: ci t31c1c de mai sus:
lI asnrmche[.1 ... q ,. lon[,1 \' ilitiul[.]
... q, putem observa n ipote7.3 cii virgula ar lip5i,
cele ar dcv<II i: . I [aSilnnd lC ... "
,.Ion viziliul nccarcr; ... ", in\clcgInd. n primul, cii
IIUS, 11Hlche esle dO_II ul1ul din1re mai O1u ll; care alle
nume, iar, in ai doilea, in grupul peroonajelo.- evocale de
proUttor sunt mai mulli de Ion. dintre care unul esle vizitiu. La fe l.
dacii scriem, cu apoziliile ucizolatc
q
.. Papa loau J'lud al ll -1c3.
ro I' clre ROl nan"' sau .
Ioan l\I urf$ll n". deducem, logic, in prc:tcnt - tiU
Uc-a lungul istorici! - mai mul!i ,.papi'" (uuulnu",indu-se
IOll n I'"ul ,li ",ti ",uli i ai rD (dintre carc
,,,, ,,( csle I'cl rc Ro" " ",) mai mull i ai
I'NTCD (un,, 1 di"II'C fi ind [mln Voi
rrC7.enla, mni jos, spre convi ngerea citilorilor. nlle
luale din presA, care, prin omiu:-rca "irgulei ... apozi(iile),
confuzia dil11ff apozitii atribute ,,apozili i
falsc')
.. Pentru anivemrca sa. mai are ul1 nlOl iv de bucurie:
SOlia sa Anca a tcnninal un rom.1J1 despre Ncfeniti"' (corect: .... UII
1110Ii" de bucurie: SOlia s,1[.1 An"" l.] a lemlinal UII roman .. ."), .].,-13i
mios. Ioa" a dc-a
dreplul sol " li" liberal i. .. '" (coreel: " ... prim-vice-
imele PNTCDj. 1 10" II u I ,1 a avnllSlll , .. "), ,,- __ "'-1
explice 1'0 Ronmu de Ce a mai obli nm
21
o acele rezultate modeste" ( . . .
PD[,] Roman[) "corect ,,: .. _:d:' explice
, fi .. ,ce a nUl! ..... !lnul ")
"..,untem 'oanTIIl1 du'eel de la gu\'emul R .. o ,
fo ndul de e(ln lrap .. ( _ ornan,e, anUme din
Romniei].] anume dil' ";:';_ la

. "1 o.. 'o,"" lUa MOIKhaj,


vl11un'''Ij<' 0'-, 1'''1''' IUII II Paul 1 III .
(
a - ea va rosii un meuj ..
corect ., ... Papal.] lonn I'aul al II ". [ ) . . ..
") p _ _. vafOSU lin me .
... '," Serbiei Siobod,.n M" I ' ," < n
preSIlInea , "" I ' CI. a al sub
. a CQ,nutllln!1I IIllcmationale I , ..
Implementarea reformei in , ,, ' , I so Icltat
Serbiei] J Slolxxhn 1"01 ' 1 . (corecl :
', _ ' I a al sub presiun '3 Ira:" "
"Am IImll1l,l dintre personaliT6Ti "" d W"I S. ZII ... ),
Dorothy Wilson" ( r. I son SOl13 acestuia
\\' ilson") R ... acestuia[.1 Dorothy
, " eprezcntanlll celor mai . ..
germane j.au inm.inat . '. companII
slUdiu privind Idrue u. un
ro . _ v (corect
mm:mill. len. premicnllui[, 1 Mugur r) . '.' ...
general al ONU se llllne un slUdl u ... ).
GlIIcri cm, D, " CI.' Casa Cu
. ,n "" (curect p d 1
anltflcan[.) Rill ClinI O""). . ... .. ,n!e C
11..0m.it e rea \' irgul ei i na intea unor
atnbutlVe e xplicative sau apozitive
.surdul satului care l-a pri ns
care ... 7; pe . .. $<lu .surdul satuluiLl
S. care eril in "
Cil ,e ... 7; . .. SiiU .doamM S. [, ]
.ar mal fi ceva anume
anume .. . 7 etc. . .. sau . ar mai fi ceva[,]
pol fi atributelor. subordonatelc atribulin'
.' e e (delenninati, ) . 1 "
(expllcatl,"e). S re dcos . . 'C sau .,'lO ale
l1.olote" au o le de cele .,DellOl ate" ... atributi,"ele
propozil iile rcg I gA cu e lementele lor dclcnninnte din
pri n d en e, se prin specific ( ... )
e acestea, 1111 im rt li .
au un sens de '1 1 . flO. nnl pell!ru Vorbllor;
li a ,.atnbu!l vclor n"izolate" (Gh.
28
Const:l nlinC5c u. l)obridur). un exemplu de
.,Am o sorii car t lucrcn'ci pe ogoare'", n care
pc o infonnalie cel care are o
care. ca preocupare. in agricultnr:l . lina seeulldar:',
e ,orOO. .II' una d intre surorile Lui , nu singum'
lucrurile ar fi stat altfel, ca alribllli"ft sA fie .. An'
O cure lucr enii I)"ogmlr,," , in care important este acum
"declaranlll l" ,ne () sor" , iar informal ;a eli
"pc ogoare" are O CI' totul n fraz.a:
s.ii ne dUII1irill" ($icl) n cu surdul sal ulu,
cure la prins U.C,'", lipsa virgulei dinainlea mriblllivei
produce confuzia ,,$l!uL
r
l-a prins pe infmctor, nu
de aceea izolarta atribuli"ei eSte Un
exemplu, cu ni1 autorul susamiruil:
8lribuliva il.O!a13 din fraUi .. Este un care nu
in devine subicctivJ in cazul n care
"tribllti va eSle nezolntk .,Este un adev!lral care
(:: .. clne) "" " ("!"


Pc acestor exemple, se deduc cu
gralll:1licalc semanli ce pc care pot le
atributivclc explicalive. inclusiv cele apozitive. atunci
cnd ,jrgula nU este la izolarea lor. 1,1 exemplele de
mai jos, selectate din omiterea virgulei este
"Cu aCCSle froze inceput confcrin\3 de a Uniunii
For\clor de Dreapta Cart il a,'ut Loc ltc dat :' de 30 l,ugust a.c,"'
(corect: " .. _conferinla de pres:'! a Uni\ll)ii Forlelor de Dreapm[ ,]
care a avuI lOC .. :' ), la o parte sal:tri i' c care SII"t
mizer:.hile .. :' (corcct: b O parte SOI!:'fii leLI care sunl
..... ) ... CLa$ll J JIl-a de la nr. 5 eSle
din 25 de el""i 1".1 pr ... "-nli n ciad ncep nd cu ora
8 .. :' (corect: ... este fJmutl din 2S de clevi[,J care sunt
"rez
e n
1
i
in .. :"), .,Pentru a e," ila disparilia porcilor, i-a dus
b SOOCr"ll. $ll can: di" punct tie vedere f",mci'lr stit mai binc"'
(corect: ..- .. , ia dus la !;(lacra saI .! care din IlUllcl de vedere
li llanciar ._:'). a debulat cu un cuviin! introduCI;v al
poellli ui Marin care a SUIILi ",cntul literar
al (corect: ... _. un c1Ivfint introductiv al
29
poc:tuh,i t11lnrin 1 car
I, cmr "A ' .' . e " sUl'limeut ul
o ', surprins acc,dcnWI li I V
d'" care s a d,- , . pe .. de 68 de 3ni
_ " ,rms 111 ... "" .
{c' ... li ,ncercal si
O,
., .. IVllde68(1c . d
II .} cart s- a des" n ' " d" . . am, III
. . '" In grup . ,
prmlln8 or:lw
1ui
o trimitC3 <!" 1:"" , .. o Q res! pc care
acesta ru,.' . (, . lrcctoro u, general al CFR n c""""
0'_ orcct o adn'Sl ci'
al CFR!.l i n care acest a - .. ::" ":- 1I'lorolu; general
anume cei 600 " .1, . .Lucrunle S-3U schimbaI , 1
c mem .. r1 PNTC,) , .
(coreCI" L,'.' . [c\'Cu,1 3 IHI ..
. " eron e s-au . 0.0
Illcmhl'i .. ") A fl _' . anUme d cci 600 de
. ,., m a al ,n Jude, I .
IMer ite stadi i de 1 18'] d II ' se n
tl nali'llllc llin c31rl:l li s " r l e .apartnmclltc ce 1111 au fosl
\ 182 de om IlCCCS:" 'c" .....
. .1 "n" au f"stln",lil ,tc ") 'r
(JC HCnlCa aCl'"Ca. mi .a telefon-,t . .... .. OI cam
spun-ca cii S. ( HC era n
lraducil O ca",," s:. m vad5 arc de g'lrl
c;,rc "rol i n Il.,." ". ., .... m,a lelcfollal doamna S."
, '5Funca ") V"
rispuns la .... M OI meerca sti dau un
""re resl,ce""
S'lI ' cii ci sufera .. , n controlclul cu noi
... Co=l' lin .... ,
mlreb;tr..:I.1 r",,""cli,> _. . a aceastil
... ,._ ca In contrActul CU ...
e'!I!Of', ineerdm s!l ne d"". . . , "0' ... ) ... Dragi
, .. m 111 c , ,
1.:. Ilrins 'le Il C " , . II sur" sawlui
. . CQre<:1 M,d' ,.
prms .. ") " d ....... , 11 salII ".1.1 care 1-'
. ,,, ... amllLJ Ia e J "'Hena' "
n frllmll se,e .]a parc ni cO"" OI lei care Sa
,
. CU ,,,,!,,,,'ctlu',, , .. ,
il c"mtme' l , c" .. o , .', . ,. . .. un purc
. rl V" 'leze lI1 rr
omf'. din 'am Do' "mll sc!c cu un parc ,Lin
lrenul pel"llOnal8038 . r au ur.;al eobort din
" ... lrenul I'c
. .l n minutul "6 B' ," . 1.1 onr t e,rcub 1'" ...,I ul b ")
_. aOClU mscne cu largul .
D.cu c;,rc baLonul . plas:Y: al portarului
al p'marului Dicu' , ,._.. b , (corect ... lars
ul
co!>Curs
. a ollul .. I
Lcgeanr.151198 care r f' ...... neonformilatecu
A
. >ta re erH't' la d, " .
gCl
t
l!a pcntru l:Icn"Ohare' .orea reglonal=>_
(CQflXl: ." .. Lcl,'Ca nr.

O
Agen,ia ... "). SI, rare n:fcnre ta d('"/ . .-ollarea
30
12. Omiterea virgule! in
cu termeni coordO"i'I\i
. CU ChIu cu vaL' $<Iu. cU chiu(,J cU vai" 7,
"pe id pe coLo sau , pe ia!,] pe cola" 7;
.ni el da n, el 1)11-"''' . nici da[.j nici ba' 7 etc.
Se eli .,funclia de ba7.l 3 virgulei esle de
delimitnrc", ea .. marcoo gr:llo3tiCalc interio:tre.
precedate dc inlollllic asccndent SIIU desccndcnlil, care
dc1i ,"itc"I,\ in vorbire ale enunlu!u;" (G. UchLcsc
u
). n
foc prin jllxta(llI.lCre. foc prin jOIIC\iuIlC (n aceasta
din viq;ub plltnd s.' L\L"COlwi lional).
viq;uln se 1'" ne inlnt dc"una ,,, ,Lre",,,I", , d Il 1'" prin' ,,1
c"nrd .. (parle de propolilie prnl'01.i!ie - sau ""
de de .. Murtl,3feta tra
(Vlahulii) sau ninge'"
(AleWllldd).
Similar. Loc"I " nilr flxe
grupuri de cuvinte cu unilar) care au Itrlneni
COOI'lIOl"' li trebuie Iolonasd , i.-g
uLa
i n
delimitarea lor. cum le "cde ill "Logodna sa
re (Gabteli" lI) ... Vreil.} nu ,'r.;i. bea
.. l'<ici in "ici in (I' r",crbc) .
Oi" 1'1Ic",IC, se inl:ilncSC nu -iil car.uri
_ i,)(;OIlSCCwn\c n "tilil.ar.a virgu\ci. omiler\:" ei obscrvlndu-sc
C' I in li ,nbajul "!lOT org'''\C de n unelc
h,crnri dc "Lungimea parc\ll"i va fi
<lloIUI,,,,,,,IC devcnind niel ",,,i mnh uici mai pulin
o a Ed:nului"' (corect: " ... devenind "id mai
lllultl.\ niel ma; pulin " B Edenului"),
, .... aduse in cad"jl "\);O"'c,,, dar cII chiu
cu vai nu ajuns la be .... ficiari" (corecl: ..... , dar cu chiuI.! c"
, 'ai au ajuns la bcncjciari"). "Cu mic cu mar<:. suponcrii
Dllnrii aU \'enit la "Iumul xl ci;" di\' i7.ia Il" (corect: .. Cu
mic1.1 cu ,naN. suporterii au "euil la uhimul
3ct
al ci
... "), ,.Ct despre concurel'lii pal1iciPM\i In rcsli,al. pe ici pe
colo s.ar fi putul bine. dl!T pe anS:ll
llblu
s-au prezentat
31
bine" (corect" C" d .
. . '" al esp .. , concu,en!;j .
IC1/,) pe colo S-ar fi put", ,. . b" lelpan!,la fes lil'al. pt'
D
I ma, Ine dar ni> b
" acA l'a fi lichidat.!! SIDERC ' .' . . ... - ansaru lu o ").
O ". nu ZIC niCI <Il, nici
. ac va fi SIDERCA _ . . .... OOrttt:
/
' ,nu ZIC I UC, daI I uiti 1xI")
II exemplele ce .' . ' . etc.
c:tprcsiile 1000uriunile d ' 101 Ciiteva dintre
ad b" / ) e mare cm:ulallc , . .
ve, la e . Cu punerUajil cu' ln'lJOntalea.
- Azi a,., J '" scnsuflre
. !n;Jl Il C (- mere l ' '
CO" I; " u.' ''<1 me re u UlleC; 1 fCI): ' - " lucru. ,,, fd;
- "Alt :l zi/. I alU ('" fi .
problemele ei): lecarc ZI cu NSIUI Cu
- .. ll aazil.l b,' miiinc .. '_.,_.... . ,
- .8' . - "",..--0 ZI pe a la);
a dIO unal.) b" din d
.B .. , In
- . " ICI.' b" col<:3- ( .. n loale' .'
- .. prt'hlhlldeni);
O "'ul,ime nellum:l.rnt ' . ' Iar ( .. In foane lIIarc
. .", grozav de 1n" It): .
- ,.Cu J ' " ,"/,. .., _
_ . " III' " lnCet . ncct):
,.Cu chIuLI cu '1l1 i" ('" c
efonuri. dup multii u grcutate, dllP:'i. muhe
tlColo" (: . -il .. Hil r ncoacel.1 h" r
." li la ..... ba altfel):
- . Cu IIIlcl.J CII mare" ("" tOOtillumea)"
- .. Cu unal.1 cu (- 00 _ '
- . .De bine! 1 de
OOI"lX:IIIIl): ,,( 8l1evole; CII una, t u alta: cunlVa.
.. 01' de Icri" sau /) ..
cud "d, de pll jillij \'reme): . .. l' len[ .1 dt ('" de
. - ,.1)1' siIAf.] de 1I"lro " (.., o
nevo,l': find obligat sau ne"o>t sa ... de voie. dl.'
. - " Eu spunl.} eu aud" , _ do "_
IIln1t'lI); gea"" 'IOI"besc, IIU ma ascuilli
.. 1oI - ,
_ .. Nici nici I :,?tata Cat ct o fi, oric-it);
.. NlcI "., ",' . Sll II ,,N'CI da!. ] uiel ba" sau
, pe JOs N" -
te iegul.!!'" sau ,.Nici laic{ ] "ici bO I . ICI 111 nici n
nhl, l: II nici un cbip' m: u " 'e llIei ntr-un fel. nici n
. crcu nenllll lumu):
32
I
- .. Nici zil,l ni ci noapte" (- deloc);
- ,..Nici nu vede!.1 nici n-aude" sau ,,Noaudel,1 n-a vede"'
(2 se face nu uimic, e la ceea ce se pelrtte in jurul
lui, nu bag;; nimic in
- "l'i'ici Imi ITIUhl .) nici mai ( .. cxnct. ciit
- . Nici unal. 1 nici douii" sau una] .! nici alta" (=
ndatfl. numaidect, brusc, pe imediat. repede, a
sta pc gnduri):
- .>"'ici preaprea[.) nici foarte foarte'" (- nici
binc, nici potrivit, mediocru);
- .. Ori ori fII' n felul ace;ta, fie n
- "Ori preapt"Cal,1 ori foarte-foane'" (= ori una. ori alu);
- ,,(pc) icil. 1 (pe) colo'" (= din loc n loc. din ti mp n
timp, la distanlc mari):
- (= intr-un fe l, nlr-altul):
- ,.Unul una].1 :llIul alta" (= fi ecare cte ceva. n fclul lui) ;
- "Vrei ],] IIU vrei" (= de voie, de ne .. oie; fi c
fie nu
- .. Vrnd!.1 nc .. rnd"' sau .. Pe vrute(.1 pe 1lC"rute" ('"
mai mult de dect de "oie: de ,'oie, de ne,'oie;
constrns de mprejurari, indiferent sau nu).
13. Omitere a v irgule; in izol ii r Interc aliiri
. oamenl , in scandau ... sau
.oameni, n scandau ... ?;
de numai 35 de ani ii r!mhesc ... 5iJU
.blirbatului[,) de n umal35 de ani i,] i ... - 7;
.dar, in continuare voi aduce ... " 5iJU _dar, i n con ti nuare i, ]
voi aduce . .. ""';
am vizut bine, norile ... - 5iJU dad am viizut
b ine, norile .. . "? etc .
n unele caw ri. ordinea .. subicct - at ribut - predicat -
complement di rett indi rect - complemente circu!nstanliale"
(care "corespund logice a gndirii'" - Grumatiea
,.,hi.,b.u.\ roc irJ vorbim. arecti<.., ,.dirJ nevuQ de
<:al mai IIIullJl expresi.ilate roe petllru dI ordinea
cuvin/e[or C'lIc alta dect <:al .,in Ct.lrISlruc!ii
sintactice i .. fr":lll.l. ..flrtIpcWliile Albon:Ionate irJlrtxIose
prm au lojIic rrrai ocup4nd .. locul pe care il au
n Jlf\lPOZilic Inr" .
ii. alte "unitatea unei propozitii sau. unei fl3Ze
lISte prin illrodll<erca in inlrriorul ci 3 unui cuvnt. a
mai multor cuvinte $;I u a unei alte pr0p02i!iile
intc"'.lak fiind gruP'!te n .,Pror>Olilii incidente li Propo
zi
l
i
j
.IUOOl"don'le'.
fn toate aceste cazuri , vit!:ul'! .,almge atenlia in mod
deosebit .supra Unor C1Jvinte. prin do. pnrrirc. lor dIi ..... t"l fra""i
sa" .1 servind a$tfel. ca semne de
ptlnctuarie, la "reda",. graficJ a j)<IUlelor intOfl3riei
H

UDOr pil'1i cle ... u. unor IJropoti!ii_


'nlel"<"lllute sau nu - it uate i. intrrlotNI ullirii!ii ";qtaetiC<',
lISte "'.<"Cat:!, gr..r"" Jlrin PNl t a t,;1 cl .
Nrh,a rt'1ii de Jlropozitie I'Npotili"i u..late
Faptul ci. fre.:, ..... t. ""CUII clesp.a.,i", se f"""
defectllOS ";lEula doar inl(-o p.lMe sau U/leOri
lipsind din ambele CSiC doYtdit de Ul'maloa..,/e excmpJe,
in P.o"""ili,,,
a) u primare prin 'aII JX1rTicipii,
"rt/Jare ca"'pli/Jiri: . Cilteva l eei (le oallll' ni . " fR!a
. ea"Jau "".",Ie ""t""II1I,,; primar"' (e""'cr : , .. ..
"lIullafi n fM!a SCa nd," "un",le
ac/u' lul ui prin"'r"). "Rapo"ul. discutut PUllcl cu p""ct (dnci
a fosl p<aclic desfiintat de c"", ;lierii (corect,
"Ruportul. tlisculal pun,! Cu pu""'t (cind CDJ,hulc)!.I r_
practic dCSfii"lat ... ,Vil{a nooltri, I,Jid de lil)!;uri dev;"" tot
mai ingra'J ... (e<>mel: .. Viala DOaStri. 1>lid 1iJl"lrri/.!
ror n".i ,Un asp<:<:t deosc:bit de grav. ""lI5talal
d e Iberiltorii OPC cSie atebr al exiSlmrci pe piala a
unei <:antilir; mari de calea (corect: MUn aspect
drosebit de grav. constatu de INer:Uurii OI'cr.J <'SIc acela al
"ConsiJiul Judelean al PDN. in/runit "
luat ;n d'SCUI"'... . " . . .. (corn::t. ConI;riut al PDN,
intrunit in a luar ... po:ilitma/t (exprimalld
b) atribllte SII!J$/tJ',:- t ( ) de U de .",i a !lor
. , ) . .Fi .... . ,
viiFSI" sa" pr" .... ",e" a . . .. . de (COTft:t.
. . '" in aprop'..",. ,,1'(:, .
foc:. 1/001' reSl,u," memuc 24 de ani i,! a dat roc unor
. .Fllca 8CCSIu,a ( ... )!.] d .,. , numai 3S de an, JJ
. "' A=dar MINIU u. . ,
""""'J<:Ie... . ,,... ..., (c ec1.
riml5ese ca ,... OI" .:)' Iar pO/:tul Stefan
,
'S d' ni l J II ,limAse",... . .. H
Ruma < a .' bT. Franta Inainte de 1989 ...
din Sia",' It din Stabilit in
'
''''''lui an "ralos . .
., nr r-"- d . . di n lIutulelli. ln t,mp ce
. ) MM de 30 e alU, O'd
Frallra ". . . .. A-"l u .......... /.V. dt e
O Su""ms jl ace,,,,,, , .... ,_ , .
C(M,duc.:a atla ... ,' :F,. . M.M.(.] de J(l dt a",. d,n
,
., din ora",1 !luMI" (\XlI"ttt... . . .. . ntat ""
. d a wrpr,ns l' a _ fU<: F- in t,n\p c;:>" uc.a... . M.
LVI.1 do' 68 dt d,n ",:",,1 limp: ,.A.P. s ...
)
. ...... __
d 'd.d .. nlt de. u,1a utt, ... rea . 1 &C<'asla. u
P
I,mb:lt n 'ara _l" n ' .ara aC<:ll5ta. cu
( 1 .... 1"'m .....
peRlru tordeauna CIJffi::. . Ilrea .")...Am C"'ZUt ci totul se
,ndul (\O(:",m .de a ....... aedta. lIc duritalca
mi""'au. eonJu"m II . fi ""1' la v ... mlunl" Acelea, de ,
"( lI...,t coo>l,err II , d ,
gest" u, eo . "OI cI ln IS lu"i a
. , , ... ) 'colo om OH ."
dumat ... . "" .. ".senl clecl'l de S 0"
. ""ben o" se 'n rum . .
conslltulrt. co [ ]. 15 h",1 d. Ii, cu,tst ,t", re,
(corect .Acolo am afi.t '" , "" data de 14 iulie s.a
. .,. .", De ", ... ",tIt o ,__ ,
acesti 0005' ,en. .. '" . . data de 14 S.a
,. .. (--1 Dc fC31n""t ci, pe .
"pro""t... __ . ,. ., ."d,.a O zi d,1d d rk,mc.
_' o .. ) S ", pulea VI> , . ")
... . .. i o ZI .
. "(corect S-ar p<Jlu .. "n .
II
l
oOOlul... . .. lucruri f3cute cu
d la u ' rffi1t m COIICt, _
ci . . . M (_, . Cons".tim cl[.] de la
in arnonUl'(: .
glUt au UUiU" . Din fefkire. incend, uJ a
<) ' rem. attJe ''':'""i.rilOl" mililllrl dt la
. pd astfeJ eli la _rea..... " ."
fosr SI'IIS l'a , (t<:nel: _, . ISI ce,
l).part"m .. eno T. . de la Ikl"'rtam.nlul
la sosirea po"'poenlor ... ,tan
era lichidat'");
d) cumplrmttolt ej,nmu/o,,/Iale de loc, de nwll Silit
cundiriOJlllle: "La tarab!. in nu se comerciali7.cze dect
produse agroalimentare" (corect: .. La n s.'\ llil
se comercializeze .. ,"). ..Dar. n voi aduce la
aspecte, <tic eu, mai pUlin (corect:
.. Dai. n cOll li nuare{.] voi aduce la doua aspecte ..... ).
.. Ilur . illllll u. dornic sa 1 po:; cel CMe le
I'arlamentul Rom:iniei" (corect: Sau
l i si mplII, dornic ... mare trcl>uic \_!
fie mirarea tfe<: nd lngl inter nat al i auzi ... r1slmnd
ultimul hit"' (torecl: ,. ... p'lnd. t .... c"nd pc iulerna t[,J ali
.. . ").
n (rati:
a) pro//Ouri; J'u!w,dOllate cirCltmsl'"1{irtle de CU":I;;
.. Am intrat n pCII"" cii pc jlri'uaril d utam i-am
cerut Un 101: in ca'e organizaliei.
altul dect la ( corocl: .Am intrat in primarie, pentru
cii pe il d Ul am[.] i-am cerot un loe in
care orgnn ... "):
b) p' l)pt)u(ii circulIlSfalltiall' (OIldi(jOIlIl/..:
.,Numai ,1 OO"""li bin .. ,,". inl .. noi am pus o intn:bare"
(corect: .,Numai ci, d"d d " dueeli bine aminlel ,[ noi am pUi o
inll\:barc"'), .. ". cUl1siderlind ca dad sunt pr ima ri . consi li erii
trebuie Iad inglli\! primari\or" (corect: M'"
cnnsideriind car.] daet Sun! primari. consil ierii sa
Id ...
W
). "S.C Nl./TRlCOM S:A. Oltenita a o supcrbll
de flori \;, MonUl tlclltul Eroilor din Parcul Central
am "but norik erau trandafiri albi'" (con'Cl: M'" d:odl
am ' 'hut bine. norile erau trandafiri albi");
e) p' opozl{ii Ci'CU"'1>'fall/iale COIIU,,';"/!:
"Am crescut in casa Unor pArinti Cu principii severe. care
erau destul dc erau foane (corecl: H""
carei.] Uli u dest ul de erau foane zgr<:i,n.
orid t de pereo" 1-lIr literatura estc in
a momentului" (corect: .. orid t de p<renli
sar dowdi , literatun! eSte in a momenrului"), "
_ .. domuul viceprimar Octaviao Bezne". care II ntini"t
36
., , .I ... ,ndJ. i'ltrebrilor'"
la ntilnirea cu pno:sa, nu a ez, a,., .
. domnul viceprimar Octavian Beznea. carei.]
(curect. ,.... " . , p"-'Sa ,'u a ezitat
ntr ziat lu mtu IUrea c ,

Er or i de n folosirea cratimei
1 Introd ucerea, in utii lli, a cratl me i in s tructura
. unor s ubst a ntive compuse ( unite)
vlce-primllr" sau viceprimar?
sub-prefect" $aU s ubprefect"/o;
ante. vortJi tor'" $aU ant evorbttor?;
contra-informetl i" sau
: intr_lIjutorare- sau int rlll utorare? etc .
"
Nu este cunfula ce m cu
filrA cuvintelor compusc. f' anume" substant, vcl?"
omune. fiind criteriile ce
e . Mii vo, ocupa . n C
cUAOseute de ncspecta ,. ..... u cu tcmteni! sudali
I b tanttVC COl11PUse care se .... .
une e s _ _ ' ) compuse Cu
(contopt,,). ele grupandlHe m, a . c nde" t n
elemtnte de cart "U Ind
h
P< 'A"
. auiOOaU, elecu01c ",eli. ",OS". '
rom;,n:li .. ierofon semlCcr<:.
heiiOferap'c. htdmcart>urA. m . . b) suhSlmlt"'e
,,
' ,srafie termocentral. 1\lrboreactor etc., " ,,'
' .' . " In 1111 ,
"
." d, " cuvjlllc IOtn .. " exls ten e III ,' -
a C "' . I d r indII-se
se care u" ilalt morfolog'c . 10 .
comllu . ,c l ' ntdelemn. bUn3st:m:.
ca ul1 st ll gur cu,an . U, '
burtdverd. dreptunghi. scurtcircuit. seurtmetrllJ... ' . .
filr1delegc.' subtit lu,
Criteriile. inSOltte de exemplele .ma, sus:a
fi e recomandate de IOOP DOQMLR sau
de formele onogrn c vin ilwalidnc" g", fi a unor
OF-X). SUllt r(:pere care , ... '1\ resa
substantive compl1se ce apar S\:f1se 'C
P
, . de Cometl
n..._Rul Tudor. .... hnte al
........ '"' . - - ( t
Induscrie ne p=,zeaza... corec ...... ,
31
al Camerei de ... "). ,.Tell siunea a fost de sub-llre-
fectul Gul"u. care i-a alaCa1 direci pe opozan1i" (corect:
.,Tensiunea a fosi de subp"cfeetul ... "), "La
prima pau:di, au fosl prezel1lal; cei Care Cu
despre prestalia p",lamelllurilor: primarul Dragu. "ice- primarii
Bezncu" (corect ,.", ,ic1' primarii Tutuianu
Beznea") ,AUlo>-lmer'iu cu un de vrsta a treia"
(corect: .J\utointen'iu cu un adolesttnL .. .Ministerul
nu poate accept.a abatt'r"e<l aejiunii (corect: .....
abaterea lICjiuni i antieor upl ieH). "in al doilea riind, pentru ci
.. Voccs Campi deline. de la supl\."1napa in audio-
,irualul (corect: . .aodio-i walul ,DI
maior Andtone a inlfqlrins o ac:jiune de ntr-aj utorare a
sokbtului Nicolae M:lrian" (corect: o acliune de
ntrdjlllordre.. .. ", "La Mangalia, II fost o groapli
comuna in curtea u" ilAli de contra_informal i i" {rorect: "._
in curtea fostei uniUili de tontl'llinrnnnalii,. . La plata cotizaliei
I'ine omul cu banii, cA-i de bolHon sA fii la zi cu COIizatia. ..
n
(corect .. eAi de OOlllon sA fii la zi cu cotizalia. .. l.
2. IntroduCflrfla, Inutll ll , il cratimel n structura
unor forme verbale simple sau compusfl
. v-a avea sau . v",
de--", sau de", 1;
.le [- au ortul' silu.le Iau ortul" 1;
.0 silU.O s e" 1;
voi sau voi' 1 etc.
Cratimu .. ca !lellln onoJ:!1'dfie - remarcA G. Beldescu -,
se in scr ierea cUl'intelor conjuncte, n scricrca llllor
cUl'inTe compuse. n unelc Abrevieri. Ia dcsp1rjirea cuvintelor n
si labe ",r. penln! seprtrnrea unui prefix dc terna de
penTru separarea a desinen(elor a articolelor la
unelc cUl'intc compuse din abrcvicri ori pentru reda..,u unor
izolate din forma cuvintelor".
struclurii lexicale morfologice a
cul'intelor conduce. cvidcnl, la constNClii Ia int",buintarea
38
t tdeauna W uti litatea_
crat ilnci acolo unde nu ,n o. , se dcoscbesc numai
. ,mente ncomonllllc, a..... _
DalOTlI1 unor se 1 '" Ia cules" ferestrele"
prin COIllCXl (.)-a eu es ' :. , guri"'" formele
. . fIrele") unII oamen'. ne' .
fi' ' uslitical cralima struclUTI
diatezclor I'erbale. o oscsc ".CJ. :templele unnltoare, preluate
abenlllte, cum se constat In e
din . \ \_ .1. ce singurul ei b1\iat o
" 1 scurt ump a ,n e""..... , ,
,,., .'. . . "), Lici\alia , ',3 a>'Ca ce a
(con:d: .r el b1\,al 9" corect: ,'a
sediul 5QtielAli l III vlllen.,I.a trebuic s de-a
loc Ma' nou. 'u ,..

trebute sa. dca ... ),,, , ' ") Tot mal mul\l
im""lsionea"tA subscr em . , ,
tcorecl: ..... ne ".r d' \ li SDU la profcs,e.
medici profesor' picati:! !Il a f.' ., ,_,.
A ' ncasa cale a a accn or -
occrcnd -: A o porneasc Dh'ersiune mare in
lli o pornc ..... ... ]o -
101 cred can: dlIu impl'cunA cu
"
,. care dau mpreuni cu sapa ... ,
manua .. . f . I promis ci:l anu
s.l\ menlionez ca acesl f estiva\"
viilOr ,'11 al'ca O tnVI.a ' .. . .., Ancheta
iul , 'It avea o IllYlta\,c specmI3... '''-
(corect:.".:: 8 1 La lieeu nu am intraI. IncolrO
AIn terminal 1; ase. . "'_.. ")"')
>it I OIro o Iau \.Atdmne. , ,..-.
O i-au, Doamne 7' (corect: ..... ne , s re binele ur\;Jei
ceea ce l va determina slI
1
.," i<l taurul de
(corecl: ., ... ceC,1 \ de alll,l trecut. proccn!lll
, Am observat en. al. "
coarne... " 1 I de capacitate a sc!lzut
elevilor care urmea7l\ sn de" exmncI u I de capacitate ..... ).
. can: slI dell exalllellU .
(corect. "... ". unde ullll11a
. . rcat ni' scenn c r .,0 "
,.Anca a " sala n picioare
" ........ tatol pentru COpII. n , .
suS1,nu-se un . " ( orcct. u"dc ultima data
,
.. "iese lalinaamerlcane C . ,.... .. " , ., .",
u .. ") n rest "1II11e, e
. un s ....... t;.col pentru COpII ... . . ,
sus\ ,nuse '--. ,. {corect. .... Ic Iau ortu
ortul de
de pe p,ept .... " B' PRO TV '1"
"rcodaIA la Tele Eurobingo sau Super .Ingo .
(turect: "Crt.'dcl i I'oi ca "Cii ... 'r).
39
3. Omlterl!!ol crat'
unor substantive ,:;ei din structura
. ompu$1! "
zolate)
sa SClu prim-il ie
u mass-media ,. e prqed'nte ,.
r' sau bu' , "
_ ": - cred,n''''
. .... - ... .
etc.
o . Dacl. ameror
amC,H le r ' remarcam
aC [010$'00 """" c conl ..
$ub$tanti\'c rom .'. crat; pc: care uni
rele" fertOmcnul':'':,:,te (e.omapilc), in:Ul unor
substantive . s<:mrea. eronat c doresc $.1
o:';i
Ion Bogdan neglijabile; la:'!'" ca
orice .' .. a un gest" d msfi el, de cumnd
de,o
bu : " n de li .' _ .-
.
I ale. ne ilno:!" c .. lIcului") ...... ;
caro collside , g ,m la omul d' cur>d """, .. '"
,
..... ", . . "", .. m'I" ..,._lIem
corec.. _, ... , assmed,a ar __ . ca Inte'-", I I
. . , ......... .,.,...-.n el Ilt . OC<OI a U
altctnocva Ad' rnass ,lIedia', I easci! mformal;ilc"
. . rtan .. nVltatul de
Du 1 . ..Adr,an Nl$tase. 0II();lR: nu era
M pl 199(1 ar, pnm'\'ie ' ot e al PDSR"
fiirKkA na': acerea comercial " al ros -
i b .. amertcana R )
la elevii de

uD,acredin!.ii a _.' devenit pros .... ni
fi,rKkl .. ,ceu I l'O!narulor au r. ..-
$i buna \Ari'" ,OSI: ,"""ite
In ved -0;:. ""'''I.ii a -' '
de' crea evilAri" romantlor ") , ,.. ..
ma, sus _ . b' ' UlIor .- - etc_
il' .' .,.e ,ne ... erori
zo al' prin cnuinlA' ne: ...,amintim tA _C!IIH SUllt cele
a) $ubstanti\- se senu tU termenii
morrologi di d t it compUSI!
" ' ar ai ti aU dob-
",d ro' ',,",<oi, '" ' ,,,i,,,,
o dupt-a . -ametlca ... nord-cs 1111 regio
b) l ubsla m.,au, o t. pnm-plan. liber ........
can;", nl,n' lt . ' ...
'--' un,l;lIe monol . . Ol,d :
" . o<:-turn.
vaIlOn.reSlaU,-anl. an_lutnini, floarea-soareLuI.
cal.(k-ma
re
. argint-viu. bUn-guSI. \}Un-plac,
\>Un.
sim
,. bunA-cred
in
\1. rea.cred;n]l. burtl.cuviinll. re,vo
in
,
dublu-deCaliU-\l elc.; c) COll1PUSI' cu , 1""cllI" de sau
de rr,azl invarillbi\e: soareapune. o;ascl-gUB.
papa.I3ft'. pietl,..rt.. tr3c.b<
u
1.griC--I>rn"dl,
-zPrie.nori-, gllri.uscL lIum.uita. du.te-\inO,
4. orniterea cratirnei t'I scrierea - eU adjective
posesl\le eOl'ljUl'lete _ a Ut'lor t'lUrn
e
de rudet'lle
.t;K.Su' ori taid. Pujsu 7; .Iui .nisa" ori ",amili- sli 1;
lUI" ori frate--sliU/-5U 1 etc,
OI semn ortavaf";. er.ilit'llLl se in seri",ea
cuvilltelor ,onjulI,le. iilt in aces1 CIIs este tii. alll.luO
de 3\1e calegorii de neaccenluatG. pot {i C(lnjuncte
(cnc
1itic
). in vorbirea ptlpulan\ ti ;n cea familiart.. ,..adjecli,c\e
postsIve care insOl.c!.C sub&tant;vc\e nca"i,ula
1c
nume de
persoane I'I1de) ti ca'c pierd
aeeclllul: t:\!i' ro."u. sod-lil . Uelde5C
U
).
adjecli,.c\e posesivc ,are Sl3ll '" unnl supstlnu'''elo<
,-,earticl1\aIC sun! kP,e. prin lilljoadt. de aceSte cu care
rormeaVt o uniute semanlico-gratTI3ticaltl. serls
ului
gramatica11a unor oameni, cutn se
in unnMoalc. spicuile din realitalea colidialll:
J'titnif
ia
SJl"ijin!. lu' I3CU" (corecl: ... Motii lui
IlIicl.SI1I -5u'"). .. n mIU, s-au daI. sau daI!"' (corec
l
:
.Jn.-
i
in (n,a)II>l' sa. $_all dat. s-au !Ial\"), .. Ar lrebui \J. punll la
le!'; lIu
tnClc
lu' tllSU lu' mAsa la t.la are a propllS-Q!"{corect:
..Ar lrebui si pun 1& legi numele Illi la(Ii.)d.u' -Su .1
(ma) m
li
-
sii
"') . pe lui I.am v.ZI1t 1& trg" (corect: .. pc
(nole.sin/ .su \_am ,raulla
Chiar alunci ace$le con<;tIUClii apar serise cu
auux
i
; lor nu ,in nlotdeauna seama de ol'lografte. clci
ele reprodUC {ideI '{()Jbirea pe!SO'l*lor. p" care le
"

individualizeazA
"" '. ' cum se CO I
clnSlnee; .. S-a du, 1 ns ar In .
Mii a 131u_$O plii" - d" CUaic
V . -SOI ,lor, SVru Ille.t./_a apucat Jrev.
No pe l1I!a U1 brate" (Il '
( h' I '" rn cea nJai IIlare r/ll ii'.
lC III cel apoI celeilalte despre
veStesc rapta mea ..La mas,i p0.-
r, '. ludulld le/ldillrele de scu C'UI' PC1resru).
AI. Gl"lIur sublinia ro/u cuvinte/()f- in st ilul
de :> j umate Il 1 . n primul /"jnd de
SUIe de lei :> lrel SII di I . C:> JUma de, dluJi :>
;;. p!).1 d el. o bucafj dt> :> o b .
de rucJ,m ," :an:. ,",-,Il e $irrgurtlJ lip de lCul1are" UCa de. poate si
SOr-mea. lIell_[u, la_ . .. deoarece .la numele
I Dlr,vu su, fli-S.l ..
Il " ... ,.,. "rortografi - . ." .
C llflld.ire (sau care un Ice In diferitele nurlle
la SOC/al) - tcpn:ZCntme de
j)OSesve, cu care eean: sum legate, cneJitic
Olat:! _meu -Jl"w' o un'tate - se >:eriu '
o [Ilieii-meu a s,m, JlOIIt--l1l;, +adj, PQ;$'
POS'''--d r ' u,-'uw' _su)s "
.. o' . U! _ ,.m. rtOm-.1c. + adi,
' " _ u, dw'-su). ,
"taDe-meu '
ros.: -fu, -s.'lu/-su), $ ....
"0 ttom-ac. + adj.
(-sa) [
,s. , noo1. .... c. + ad).
ros: g.--d. "':IInJi- tii
(-sii):
. o maicii-mea (-III )
malcii' mii ( Iii"", ,-sa, $,r. hOlJl.""'I(! + nd'
- ,-SII : . 1 pas.: g,--<I.
(rute-meu (. " I
pos' --d I . u -Iu, -sll u/_slt)
., g. . II I frate_lll eu ' s.m. nom._ac. + adi,
' _'1- - u, -dlll-su) ,
,. ane- nl<' u (-rJiul_ '
po$.; Iu, s.m. nom.-ac + "",.

dr sun'f-mea (-Ia -sa) r
s Ji mii (-I ii, osii); , , S . . Il om.-ac. + adj. pas ,: 8.--<1.
_ nevllSliI_11lI'1I (_III )
nl" 'esll ' mi, (." .. , . , ,-SJt. s.f, nom,- ac ,_" . .
> -!il! : . ..uJ. JlOS,: g.--<I
fii eJi-onl'q (-ta, . sa) [ .
'! os . . nOUl _ac + d'
. uun (- 1>1 _ ) '. poS.:
Ilon'f_mi j (-tii , osii). ,sa, s.l. IlOtn-ac. + adi .........
, ,--0'0 g.--<I.
"
I
5. Omi ter ea c r a t imei in grupuro o mofone
(sau neomof one) mo nosila blce
, na inceput- sau . Il- a nceput" ?; . 0111 incadra- sau _a _I
ncadra"?; . sau luat ori . s - au luat" 7; recupera" sau
, a--li recupera"7; _dlli judna- sau . d.li-l jucliria-? etc.
.,Omofoni .. " este caJit"teu pe care o au unele silabe sau
cuvinle de a se pronunta asemlinator, dar se scriu diferit (de
ex.: unsoare - un soare, omi siune - O misiune, - o
deal - deal, otavA - o - ce-l - cel, sar - sar CIC.).
Din cauza omofon iei, in timp ce unii oamen i sunt
foloseascA nejustificat cratimn, altii . tOI nejustificat, n-o
folosesc dcloc, ca este cum se \ ' 3 vedea mai
jos.
Cu cirea trei decenii n FuI vi" Cl obanu Udia
Sfilrfca scmnaluu: "Una dintre celc mai grave de
ortografic, intiilute destul de frecvent, conslA in scrierea intr-un
singur cuvnt a douA cuvinte diferite (roslite mpreunA), care
scrise cU liniulil de unire, Ea re mai ates elind
grupul de cuviute cme trebui e scris cu liu iutll este identi c ca
cu un singur euvnl. De exemplu: prcpo7.i]ia la de
l- a, din rostirea mpreunA a pronumelui 1 Cu verbul
auxiliar a; pronumele posesiv sa construclia rezultati\ din
rostirea pronumci ui s e a auxiliarul"i a; conjltll ctia
sau coustruc] ia s a", din prOlnnnclc se auxi li arul
au: de viilor pers. a lH-a singular n i "-a, n C"".He
intri pronulrn:le auxiliarul a. Deosebirile reies clar din
conteXI: "Elevul se duce la rap de "L-a ntilnit iu
parc": "BJuza sa c de .. BJuza s-a " I'oate
pll..,e pe jos sau cu tramvaiul", de MPomii s-au acoperit
de ; "lama \ ' lI , 'cni curnd", fa!ii de "Nu ce v-a
spus". Att bineveniteJc cornentRrii de mai inainte, ct
formulMile ce SpiCllit c din !!Hzetclc dc
delllollslrcazii CII adcv;'\wl sc produc, din
regretabile erori :
"Copiii SUIll Irmear de ori pe an pentru ui
"'" """'n, ,..i ,,_d .... . ,l_;
s<lrulc pe frume")
- , ., ... CII $CopIii do oi' - -
mcadra ct mai Compl et (""'). . ntregl pel5llJlil al
. II) penoada dc . '" (
" .. . n-I ulcat/m cOm' llCl ") Crlnjd corect:
. ." ".,. peMlru ocup f .
pemru a i' smisfnce .orgol"" 1 o UnC!le doar
5.1t isfacc orgolii") R f II ,.. .. pelHnl II-fi
R f ' , " c Orma lUCI lUI ne "(
.. c anna Hlei II -a incepul") epul corec!:
treaba cre7.nd au ':;, (' Slill luat mulJ' blIiCji de
, . ..... maT! cor 'CI'
Ii ,cl' ..... ). nCine , ' II nui a' r I s-au luat mulri
(corect: .. Cine V_II mai .. a realizarea acestei !'fese ?"
' ? 1I1 chei le din tie complet iau
.. .':), "Crcditorii, in s (corect: "",
preturr man pentru a,i =" Pcc .C. R. , IlR.D., sohena
. . pera creantele" , .
recupera crcanlclc") Es r. ce . " .. . pentru
der.mjal siilui meu dc ''':ru '' ., t (e OiIrte adeVArat ca pe uni i ia
., .... corect ' ..
su ulmeu de lucru'") O" . . . "' .. pe UIIII l -a dcr;mj al
. O';:-i J' UC.tria ") : , " I Juc.l\rlll care-I iniereseaZi ... " (core-.
... 'M .... creu apar com'" . .
Ei sun! birocl"<1r
i
il noi/Penlru al i mai da
clonarc"(corC<:I: ..... II'emru :_a,.'10 . d c-au doar prin o
I ma, a aprobarcl ... ").
Er:.ri de n folosirea
ancuiui (a pauzei grafice)
1. I"troducerea, i"utila a b . _
unor s ubs tantive adj t . 'a"c u'ul In s tructura
ec Ive Compuse ( U"ite)
"un bine merttat prestl I "
pos t bl"eme ritat ... "?;
... .. al mIcro stagiunII'" .... ?
.. au fost SUpra tu:at' .. S8U .. al m, cros taglunW7; ,
... Unor mini ferme" S8U .SUpr"takati "?;
sau ... mlnlf" nn,, " etc.
. Blantul sau pauu graficA
negatIv: spaliul liber (lipsa d "en e un semn Mogralie
este un semnal in e semne. grafice) ntrun scris
"
,. ,,_ 'oc s-a Icrm"'3t un - .
au .. ca "",.te "".,. d'
' , __ M '1 1 crcnla care - _..L
COlllcxt sau din situa,'n _ Ul VUl Ul re doar di n
'" !Il care are: loc c .
compare: e dereglat ('" c der. t")' OmUnlcarea; sa se
e de reghtt (: .,trebuie
"
regla!""), comunidiri rOSiile idelltic: sau a \'eni t
odat :' (- "c5ndvl"') :1 ,'cll i t o ,hl tii (= .. 0 dat,,"),
rostile: lavcnitodatlV. I'a"za albli concrctizcaz;\ aplicarea cea
mai a principiu l"i sintactic, potrivit cu care
cuvilltclc sensul lor lexical dupli valorile
gromaticale" (G. Bddcscu).
Se justiftcll folosirea bIBncu!u; n Qr10grnfia subsl:lnti\"clOf
a adjectivclor compuse? Depindoc de structura lorl Am ambt,
anterior. cu de rigoare, sunt oameni care despart,
arbitrar, prin substant ive compuse care, n realilDte.
sunt sudate ntr-un cuvnt. Tot sudate se scriu adjcctil'ele
compuse vechi, rormate din cuvinte intregi, existente
independent n limbii. care Il:prczinti'l un grad avansat de
compunere a $<lriere sa impus de prin
tradi,ie (binecu"ntal , el:l rvizii!Or. bi ne"oitor,
alolbi rui1ur, :UolSl iipiini1or, cuminte.
cumsecade etc.). adjectivele din terininologiR 1chnca-
in structura carorn ill tr! elemente de compunere:
indepe.)dcnta n limbA. combinate ntre ele. sau cu
cuvinte care existi independent (nurifer, neoli tic. polimorf.
SUdOripllr. bahll'odi nmleric, c1l-eln!lnecanic. eled romagnelic,
..,k-etrolchnic. grullroinle51iual, acrupurtat. Iasoconst rictor.
,asot/il utll tur etc. (DOOMLR) . prin blane (nu
numai prin cratimil) " unor ascmc"ca cuvi nte compuse este o
eroare ca trebui e De cu termeni delimit al ;
prin blane se scriu pUline S\I\)st:mt ;ve comullc compuse, in
gcncral dup tradilie: perfect simplu, mai mult ea I,crr..,ct,
Iluncl pun( IC de s uspcnsie, lini e dc dial og, scmnul
cte.; tOi prin pau:d\ se scriu ,,grupurile
sintaetiec stabile alclltuite dintr-un substanti v (sau adjectiv
subslJntivizat) care corespundc ca sens real it illii denumite,
insolit de unul sau mai multe dcterminante (mai frecvent
adjCl:tive sau substantivc cu prepozilie).
specii. gcnuri. varil'lilli de plante, de animale. de minerale. de
substan!c chimice, dc boli ctc.: lll):} tare, ardei
iute, a rdei cilprcx, gl/due de Colorado, irll urc de
de 7,int, "crde de I'uris, vultu r Jur etc.
--&
. In. virtutea . .modelelor" de .
pr.:unta blan<ului n ' 51 nw, sus. deVlIIC. cvidenl
Je<:\'ve rompu d- .... "m unClr lUbst '
d3cl se In en""lurile ce unneazt. aoIove
n-q face ... 'bl" . fi un rI
riu,-oi toc "), ";-,1. ",- >C " u
o.. ..v cucenl un bine ' . " un
_ .. un bl" ... nmtat presti -u" JlR'SIigiu" (c:or="
porI al lUI; .. .... ..:. , ." ) . Partldul nostru a ,,- ' .
"fi ' , ...... " ,befak:" ( ""venll un
un, drii libe ... .. Primul ee eorttI: ',." un portdrap"1 al
... rOSI V"mJ""'; ltOf'fi sp laeulll ""e, u stagiunii '
spocu<:oI al' -.f, de $haM!," H (
C
. ml<TOStlIgiunii . corect: .Primul
!'iclun Ionescu. cind ... ,. J).nlr-un .
" . un p5Ndo """"" al tw
linIute ... H (oorrd' o;u
c= ".. . .. -. drul un ,
. ._, act .... 1 ne l'Stu o,"",' or
ooce ftl crql=a' """"" merftJ cJ. incu ... -
fenne '" ( anlmaldor ...... ,ru I ,n
... eo<oet" I ...... orm/Ir ea .
C 5 "'-_ . N'" ormarca unei .. ....., m,n,
.. .... uz:l.Vodi V. Dllluferme '" '"'"
d" .. !Ct campiooll.o din 5(:' , o .. , .. ..... bal
,n __ .. ,. .... <onu ,-'., '" ..
din _ . .,. __ .. ( ... J""a
t=ut .. "). Iru c:orect: -- \'laampioana
ca.: este.normal. ca tOli biclii
IORam! .. JIIShlit Pr" " w ma, chcltuwdi bJni
.apl'l.laUlL."'). w
TVR
: (corect: ._. cah: au
pnma ............. """ iI$9rU ,-
.... do<mbruu ..... - , de prua soisi. ;"
_o. ,n prima ioed! . pentro lungimea
pa -_'1-
2. Introducerea inutil"
unor adverbe ai in structura
, iIIdverbiale
.101 in conUn",, '
.e$te din tol d sav.lncontlnuu"'
dl d eauna" ... u dl t .,
s .. " , n otdea .. ". -'
. dupi amlui- $du d .... u ... ii"?,
, nu mal de drag" " up ..... m' azi 1; ,
SItU . numal ... ? etc
Ca fi _!te de VOIt>
U",,1c il<' scriu nIMIn pol ii Ji ele compuse..
<kasu ra _ unea l.......ula fiind de
dUladl11S, diniluntno, d,:"t dOJ,"'''1,oa, dtlJlin. desigur
.... iJod ... .. p""'pt indd . ulljt. (imi)
I
.,.1.iZi. bu"-ri. dee<)ri. r .. rN>ri: aseari.
def.
eaba
departe'. dt>'lllo' : cind' .... ( Un"'\\' r ...... 'UI1\. OIlfKUm.
.,.;cind. orinWI; miciil. nicidio>d.
nicicum, niciunde: laoIaLt1: qMIar etC Alte ad ...-be COl"P""'.
procum- l-i ........ ad,,,rbia" 'It "",II cu cr.uiInk
,,",.;;._pll:. " .. "upipriI,J.; cIe-:ode,Anl.
d;s.dHi",i.-tl; ca\ca.,-ak;o.. trnd-JIICSrP
etC. ln srOJ1i., sunl 1oc"I'''''; ad"erbialc W"P"'"i sintactioe ou
.a,.ero
iaUl
lfonna
te
din c .. vime care it; pislrcW
intelesUl ."isll indePC,.defll in "",bire) care se se. i ..
desJlll'ite (in .",'inlc separate): eli Cll o>tt,ul. dt
al>iu, aeera. de uiel . dr acolo. de aproape. de a.wn, e"ell, de
j .. r i"'P"j .... dt de ob$'c. din o;o.lc afarl. in c .. rind.
ia in .ral"$it. pe aici. p<' apro:lp<', pe a.und rtc,
din unul li se odallg.t .. ""le 1 ..... li""; li caro< ............ ;
com....,....n\i nu uistt independenl in limb!l ..... aSlui un
senS invectoit: \1 tiri, pe a\onlri . pe dt rost.
Faptul ci acestC reg .. li ortor1kc nU 511nl eun",",ule
suroeitnl l-i inlirnp!loloare Il blancu
lu
; in
cazul unol" wmp<.lsc (1I";le ..... ;zob.e p<;n din
unnlllO*ft\c formllUlri. spicuite din presl: ,.Am fost '" c;m;lir.
nu ma; de drail Il te duci ac:olo1" _ .. n .. mai dt drag sJ
te duci :ac(JIo!"1 Ceea ce allii ,l aiii scmnir,ca ... de
idenl i\lllC Iran5f.",IA in plIn prac:tic in o;julaR1 in,u.jill a .ulu;
profund _:. {CtlfCtl: xccace scnmiroc:a. .. ""}.,.ApoI am
incepul stau cu el o ... ari. apoi doUlI 101 n co
ntlnu
....
_ .. lOt .Ce mai. wtoe
ia
este din tot
dcau'''' CJPOI""'\3 bogllic1- (toRC!: __ s\rtCia es!c dinlf>lde;,uM
oporocnI'- ,.Prin'" cea mai imporUOlI e5IC
posibili.atea man;pulru-;; r\cClor&H;lui prin promisiuni
i"""",pu.abil mai up de rcaliZ31 pc<Iuu
48% din el.ctOfllI d( cal ""n!nl .. : (cQfeC\: _ .. incomparabil
mai de rcalinl. pcnuu din dectont dcdit pcntru..:1.
,.Cosele aU un farnlCC al 10 farnlCCUI singuril'l
ii
, o-au cotC\'il
do .... (.;orcc;t: _ " .,3\1 pal $1
cred cA ar pulCli f, aII fd. co",,\lide Sor;n OpfCSCII.
consilier lo;arecl:,)Iu pol 0.1 <;i"
fi ahfel.. .") A 1_" .
li ,_o. '" co 'nua! pnn .
plICauuu_se de trcaM ,1, , d, l' _ mal multe
de ' (cor "u,
eec: ": .. apucndu.sc
dctcrrrunat reia preQ\; :,Asta 1-<1 ambJ1ional l-a
sculele ..... (corect' _ de H'tll datll : relu t
amiaUl vor li ..;, ."'" de altadatn ") O '
1 ..... n grei m nord I . ... . .. upa
.. vor fi nori grei .. :'). u estul I!rii..," (corect
3, Omltereil bJaneuluJ n locutlunl ildvetblille
dealtfel sau de altfel 7'
. deasemene.- __ ,_de"'tmlnten_ sa" do , .
- _u e ase mlnleri' ,
'?d"ti 1; sau de . de nd .. u sau
. I ..... rar' sau i"' .'.r' ? elc.. ce?;
d gmfj(A sau blUlIl'UI
.emarcat rlCgativ: Sj)loliul J'ber (1" ,este .s<'mrtul ortografic
este un semnal ca In lIpsa <k semne grafice) 'ntr-un
ahu!" (G, Ut /dese OC
D
s-a .'ermina! Un CUvnt
det:nntna. cuvimcJe ro alOflfll blancului, care le
leluellle (n14 cuk ). fie ca "Of"ma lie ca unit;iti
rezolvate grafic prin opozilii Q.mofo
oc
nconXlnimc,
mult "de vreme d' t cnd va" - de
fi ' . mtr-o vreme ndelung," d
b' ca clenl' ti' mtr_o
s ta 11.locujional (dell rtrel) ct1 CliC unui grup sintactic
In 1cg.1turll cu .
grupuri sintactice Stabi le compuse II unor
"n ntr-un cuvnt, ori C<I (1' . prevede ca acestea se scriu
. bl "'U! ' .
afle _ n Ct,vintc se ro' e umre), or,
locu!iunile IIthWblnic din situ1ndtl_se
ad"erblalii formate din cuvinte e smtlletice cu "aJmtre
in vorbire: (u ane . oi re inlelesul
e mCI. de lIC()jU ,IA e. cu IIlCt'lul. de libia de
00' - ,=Upro.1pe deascn ' .. ceea,
, . de diu clt le "ra ri n c dejur mprejur. de
mc pe IIlunci ctc,): utlln , tii fille, n pe
III paguulc diferitelor .
3f;:te oficiale sau "'n' 1 _ precum in cele ale
.... !CII are fac l' U!l()f
oc, cateodatll, fQrmulnr
"
care nu lin seama de lexical gramat ic_al al
cuvintelor componente. ignorAndu-se blancul (pauza
. consider cJ au fost nd:lcate prevederile alt.
131 , 133 134 din Codul Muncii deoa=e nil mi 5-a dat
preaviz nu am fost anuntntli oficial de desfiintarea
(eorcec: "De asemenea, consider au fost illc!ikate
prevederi le .. :'), ,J)eultmlnt r ri m; se pare el nu acesta este, ca
s:"l zic =rsul Mtur;;, imaginatia cere UII loc prea mare in
limbaj in purtarea oamenilew, ca sA fi putut fi de
necesitate" (corect: .. De altnllllltrl mi se pare d nu acesta este
ca zic mersul !\atu.ii ..... ). "1IIspeo;t()rtl1 Jude\Call de Polilie
a trimis meargll ill fala eoloanei de limuzine o Dacie
care deobicd stfi pe marginea drept radar .. ," (corect: " ...
II trimis si in fala eoloanei de limuzine o Dacie
care de obkd st.l pe marginea drept radar .. ,",
pare a fi cea mai dintre divizlonarclc B din tari,
fiind dealtrd singura formnlie care dupl 11 jocuri a oblinut
doar 2 punctc" (corect: ..... , fiind dt altfel singura fonnale
care dupl II jocuri II oblinut doar 2 puncte"), "M-am retras.
dendatii ee mi-au pennis treburile, loc de mncare i-am
citit mnrturisirile ajunse, iaca. un roman-Iadea" (corecl : ,.M-am
retras, ndatA ce mi-au permis treburile ... "), "Am plecat
capul n'lbrii mi -a lua! curentul p1li'lria" (corect .,Am plecat
cap\,1 n afarA ... ") etc.
Deoarece erori le semnulnte mai nu sunt singul are.
voi aminti, in continuare. forma a dtorva locu1iuni
advcrbialc cu o mai mare circulalie:
" de>Bbia (nu
- de (nu .,doa.:ooa"):
- de ajm .. (nu ,,deajuns");
- de allf.1 (nu
- <It (IIU
,,dealtmimeri'");
- "'_"",nao (nu
,.de...,meoea");
- <le dati (nu ,.de

- dt IItulld (nu ,,d.atuoei"):
- dt ce (nu ,,dece");
- dt cu stari (nu Hdecuse3nY');
- dt cu .. (nu . .de<:uvreme"):
" de (nu "ddndall");
" de obicd (ou ,.deobicei"): 101 (nu AIOf");
- du, fuJ ,.din
in dinaranl')'
- li> afarj (nu .. inafm'"); ,
- !n lin., (nu .Jnfin.q;
- gr.lb.l (nu
- l i (uri (nu .
- vnaj nu (/iti
- In .m (nu
1
Il. Erori de ortografie de ortoepie
1, Confundarea, n scri s n rostire, a
consoanelor ,, 5 "z din structura
unor termeni uzuall
. dsme"!;du cizme 1; . islilz" SiJU izlaz ?; . plez"i sau
plesni 1; "paradisiac" s,," u pilr"dizi"c ?; . zmulge SiJU
smulge 7; . tdiznet" SiJU 1; . dizert"tie"
1; "premize" 5BU premise ?; etc,
exist:'! des1Ule n scrierea n
unor eU\1nte li clror suucluri oon[inc consoana oS" sau..z" nu este
nki indoialfl, confuzia dmre cele COllsoone afcclnd
corttlitudinca termenilor intrebuin\llli, ca in exemplele
urm!il0are, din publicatiile vremii : "E c.Ii am
luaI cisme prin firma am pus un adOO5 comercial de 25
la (corecl: "E adevll.rat cii am luaI cizme ... "), ..in urma
unei SMiz:'iri, neam dep lasai 13 Dragalina unde am constatat cii
islazul I\OlInfiin\ll1 era folosit (corect: ..... am
const8tat cii izlazul oounfiinl31. .... ), "Se nlelegc di anularea
ruasilirii lui Alecu masili rea fostei eooduceri :l
organ1.ll\e 1"l1llnicipale ... ?I' (corect: "Se n\elcge el anularea
mazilirii lui Alecu mazilirea fostei conduceri ... r') .
.. N-am vrea plHnirn din primul pe tata] de
... (corect: ,.N-am " rea s.I.-1 plesnim ... ", .. Cu ct noi
ardt.i\m mai polloshi mai ncruntal;, cu att par ci llla; luminal i
de traiului (corect: ... traiul ui
paradiziac"). "Ca o de culoare (pentru o
informalie de la chermeut ce a avut loc la Chiciu" (cureel: " ..
de la chenul'Sa ce a avut loc 1:1. Chiciu"), "C!M:va, pe vn:muri
afirma d:.ci zmul gi un fi r de din gene, pe vecin o sA-
doari piciorul" (corect: .. . afirma dadi smulgl...-), "PCSIe 1(
au fost greu afectate de ploi i
!Oren!iaJc din iunie inSOCite de vijelie lriiznet e
(corcct: " ... vijelie fiecare vineri, Of
17:30. e cea mai emisiulle de divenisment" (coree
"
.. , eea lIIai de divenismem"), .. llir nu
pmem.:; nu "'reaga a domnul ui Andrei
un "et decadefll ... " (<'Orec', . "' . inrreag"
domnuI"i Andrei ... "), ,.P ..... 'jz.le de la Core pkti
m
""ti{ ncut:oj 3W.re ..... (OOIr, .,I''"'''''"'''e de la care ... W),
Cne SUn!, de ra"" normeI<! onllgr"focr: ll<1oepice ""
oponunilllre" S l n "lUCIu",
r"""ricii cuvlOldo.? (G. lJ"d--., 'e refer,j la de in
o,/OC'afIC, onoepie, PUflc/""lie)
1. Se s<:,ic se s (nu -li;
a) n Cuvintele; /!r<"Si<:,
""'iune. sesizo.. vemi .. j;
b) n """JDgismc ca,e au la ' ''''''() sau
emuzias m, r"',asm., miasma. plCDnasm,
't.1tcasm, schisma.
2. naime de "'. n. l - li'en: care 1IllI<"a2ij C00Sl>ane
"""",,re - se ""rie se o unele CUVnte 5, n al rele z:
a) <u 5' -'m: "'muli. bas""" <'00"">5.
'marald, .. n.".d. sminti. soop.
!r.l<ne" !,asni. 'ros"i , sI : brc",ra. i"am. i.landez,
mbJinJ, 00 .... 1;1. slab, .lavl,
. Iur:
b) cu z:: brtJelic. c.zma. cizma"
2rnetl. -ZI!: ;ndrbni,
=: l l: i:daz, 21oal!.
3. nain'e de -ok se SCrie Se pronu"f.i. sa" z
dupa "uvimele de bani au n s ori Z;
a) In $: chnicie (Cosi). dosnie (dos), josnic;
josnicie, (j<><):
b) n z:: obraznic, obrhnicie (obsal), pamie
4) C"vimel<: Co1l'" se ""riu se CQ s, pot
in fa,njli e cu z, poIri"it CII forma din limba de
origi"",
.) c"""is. dar eonclusiv, da, cot>cl Ulic;
eo.-os;v, dar ""<mi"nc: ,b;-is, decisiy, dar ""'-'iz;e; Jlra'i . dat
preciza, se"". c<>nsen .. se""ibil, dar sen'<alie. -'<"morial.
"'1iQ,iv;
b) 1l"r>eI1;\S. ingenios, /II;nulios. """"",, ,In.
curiozirar,,- genertl2iw,,- i ngc'hiozira!e, minuliozilll'e. ""r-.-wira,".
"
. a prefixelor
i$ in rost,re. ,
nda .... a. In ser . '.' Iii "r
'
Conu
. dez- "

dezumfla?; . l'
des
umna
sa.u sau deper50
n
ahza ,
. , ,.e,sonahza. de5congestiona . ;
e tiona sau . ,.
u desdpez,re.,
.. ndi ? ;
rlsg
an
',",
- ""u rhe, . ,
. r.bclt ""u rlssec? etc.
. rJizsec: fici unor 'ermeni ee. 1
' 'cI a onogra _ se
_ sau pe
.. ", <;:<>n<Ii,,, f""ellce, pe denvatii
. in anur", e . te '" a
roll1'", ., cazul altor CUVin' . l I . de ..,rise
pro""", '" "xe """le. din titlul desrobirea
. L' hidareapo'...... .. "
,n! . deseori dofeeluD''' " le i porenlialii in,' e.mort...
,o,nle ... ,'inderea socic' ;l,,1or c ,re birn de datorii ... ").
de politic! .es!e mai ales
(C<lrec .. ' esumfla1; .unl un" angaja '0" care "u cltlca' pe
Ce, m'" de . . _
" . . sec Il ,.).
uni, d,ntre pr<: . Ce; ma; dnumna1'", . ';' "Lipnirea
""C .. (corect . .. ,. _ (c()J<:<:t. , ... e. . .
ilL ... ;.,nwe u'gen",.. . . numa, "'In
.... Sle ii ,Gndit!
... )." a. f D anomaltc' (c()J<:<:" ,
bilnci nU "'te, In. "pl:. ") VDlumele erau
nli oper.>1'U""3 ... . ori "(corect: ,,, ..
fu::-':tIi r:lzcitite de nu dad ai capul It,':,
r.lseiti,,, de nu __ " (corect "Nu a
sau rbset prea mulle .. . .
IlSUt oec sau ris,ee ... ). . . KeSior "pun de
ai ca"" Desigur di la baza apela la
te .reguli, ,n ca B ldeso::u
dc,i\'aleoea . . p"nfiua/ie. de G. .'. des-
lucra", Ol'/<HPU, llffi'IfIIoarclc variante fonetICe. ,
1. Prcfiml des- an:
doo-: . nil de5- de
) Se serie oe pronu ' f desf'aee. d ... banl",
' ",",hcia deso::,,.,,.
,urde: d.,..,alifica.... .
'
""an d .. dcsjdeAl. , . nainte de \'''''8Ie i' de
... .." . ez , .. de
b) Se serie oe p exceptiile de ''''"'.10'',
"" ,i ""nan'e. Cu . CD""",ne "",,nore .
"
sub pu""!"1 cI: de/ilO",d. deuehHibru.
d'"""'lIi/.:l, de:.gusla, d<'f.rnihli,
dOln:ldejde. (dar Ji d"". inainte de z.
rn.li jos. JlIl'lC(ul ci.
e) Se lil:ne se de.: _ in mod obIiga!oriu nainte
de 5 . : dW ..... desur.d: d<1""'. d""u",ba: _ in mod
obIiga!oriu nainle de j , Z, dllp.i ,gul limbii dejuca.
drjuga. dar dnJn (r . .dCdire). <br
deo:z.:lH.r: - n cuvillIc noi. indifcrrnl de inilia'" 1"""'; de bau,
potrivil cu forma din limboa de origine: dei<NUl.are.
debloca. dKUlonr. *rorrna. dernonr.a. denogla,
desj ........ dtl roll".
2. Prefixul rol,. urmlloo",le "ariante rb--,
ri, __, rol .;
a) Se So;,ie se r.h ;'lIIi"le de do
coo>Oane: ,.surde"; B.<Uilu: r:bdli, .. ce.
ridoi. nb,ilUp;
b) Se scrie fi se pronunJ.l nb nainle de C<IIl><lllne
,,500(11"" .. 1OfII010"" robd .. . nI"'/ld', ri/judl'l'M.
(dar ri . ribzice): nb01i .... . r:l>;n"fIOl ;
c) ' "'linie de S se scrie se pronu"l! ni. n cuvi n" ca;
r.huri, nI.ult.. dar iii. n: liI"lto. nlS'IliIbun.
ri,.lnlmo,.
J . Pronuntare .. dUPiI,tire .. ),
gre,IUI, " unOr sU"be
adia"., "t - .a<lI ,,- Situ " - dla-?;
e"afor - ,coa ror" sau eoa.for 1
deunhl - $,Ou unhl 7;
e"'"il - .e-ma1I" $,Ou "-"'''11 7:
Subiect - _su'bl'ect- Silu .u-blect 1:
toasta . _Io-as ta' Silu toas-t" 1 etc.
Nu este un secret JI'C"111l nimcni ct, n exprimarea
cOlidianl, deSlul de multe cuvinte sufcrA din punelul de vede",
ar corecliludinii. Nerespect=a. din ignoranrJ, a Hforlt>Ci"
"
"

"
4. Scrierea, !ncorectli, il unor abrevieri
de termeni 'il formule de
domnu' ... d-'", .dL" Si/U d\ 7; domnului ... d-Iul", , dl -u;"
sau dlul ?; domni . sa .. . d-sa" ari d sa 7; domnia voastrA
'" .dvs." ori d"s, 7 elc.
am mai abordal. n 8111\ pane, chestiunea
termenilor de (in ce utilizarea
.punctului" sau vid ""voit sli .evin la
57

aspectele de atls.amblu pe c.rc I
asemenea Slrucwri U'II " .. J e compor1A abrevierea unor
., ,e ""'" tltnum;lr;ucle '
In ."urn;tc d" erorI d. ser;"re ce
,
"
In med'
. . n prcsa .. . . ' . >.
se pol eOllSlaln ," .. em,s,u",k de televiziune
are n.,"Oi. d. infom a ,len' de fdul; """ieta!e
Const.ntin Badea. dirIQrUI ' 1' corttlb. CO""OIbire cu dl.
PresJ (core<: ' general al '.'-gen1iei de
Badea 1. ... Col"'orb"" eu dl C
G o ,. M I dl. miniSlnI Andn, M . onslamin
eorgescu s-au ... 1 .,'. arga d. ,," Dakrnara
.. nu iJlCCpe. , ",fo,icot cu Cltu;a scandalului
m,mslru Andrei Ma . a .nul Folar" (corect dl
S., " rga. dOl a DaL:m:tra M
M I ua la 1..<)$$ C'Sle slabill din . ... "),
.SlIua);" ul ,,1 lo!<s r P""'" de fi""""iar T'
(eorecl" d . o.. . ), __ deshn31 d-' u; MilW
Con . ... estlnal 0.11", M,h . S . h
st"ntinescu ar fa<:e abst' ao to,c 'Il) ... Regimul
nu ar exista 0.1_1 Gabricr;u: .;,e de
mira .na imr-o :::;'A
ca
.:. In ce mi nu
... tOI prIn microbul literatu" ti d d1 Gn..:ea ar fi
pe pozilia dintre di Va"'; (.-}sIUIM <a de la A VAS l
eli Gabriel dJ G' s,. i' d,m Va<ile" foo=l'
si mt migulit recea ...
.. , o;oI1stat ci ( ) aUlod , ."
,.....,mn" or.Voastn,: (s;c') . _. ... . ec aratul ooosit al
"Ia
n
E .. IIUInnul Do"n Tud - .
e:-'" . tOt at,t de c1l .. OraR
SlISlmca" ... ,le ce pres cj)Oll:"(n Domni ei Sale (,ic ')
o, . d upune Domn ,a Sa ( . , .
nu ,_. cven;t vict imJl? 1 Te .' ,"c.) regret.
dl. nr ,t i "" [ ' ''.'' S "Il,t, scrie Domnia Sa (sic',
Do' ... " c!)I"ect a lod . .
mmil c, voastre () ..... :. II cela,.tul <l ooosim "1
pre, upune Domnia 'Ia ( .... . ) sale ( .. . ) de
. 2. Nici presa n" n .. ,a. ?J Shaf" .. . "].
a abrevierilor' S. lal.\ ma, prejO'l in folosirea
eh 1" . '" "'gur,, 1 e"re ar t
. cs ,u<le. fierbinte dintre cele do . p" ea
d,ree'ot""l filialei din OII ' ull socJe
t
l' este III.
de g.\sit" [con:<:t. e"'II1. "uma, do",n;" sa (sic') .
Do' ,. ' '''''''gurul ( ... ) estc d l . nu era
mma 500 .. j . .. Nu cred le ,. . ( ... ) "",,"'; cii
am si le spun Cu acus,l place (s,e!) d lor consilier; ce
pJkea d lor consilieri "') ,j'<lu cred le va
... . .. "Inm,s al 5a intors. anuliind
"
procesul verbal (!ic!) confot"m cArui. Nicolae en
Inlocuit cU d-ra Magdalena Tath!>" (ct>=t "."
.nulind pru.:esul,vcrool cAruia direc,(\TU1 Nicolae en-
inlocuit cu dra Magdalena )-lu aveam de
gOnd si cuiva, mai cU falA- de d ' "&
""$Ilina IQnCS(U aveam un respect apane" ,." mai CU
el r'lA- de d na Oespina IOOCs<;\I'"), ,Zilele IrecUl(:, i .. .,n
o intrebare d,llIi senatOf [)()nI Ioan Timcill" (corect:
_ .. i.am adresat o In,rebare dlu; senator I)oru Ioan UmciLl"),
Jntr-o :ci CU < di' de curind > vom fi mmorii uoui
e,-eni"",,,t ce mcrit1 si fi. primit CU admira[ie de colegii d, nri
Angloel, cit ,i de clicnlli litdrillOl d,n (corect: .. atil
de colegii dnri Anghel, ... "), .,Pfefeetul Glmulca, impreunA. CU
SOlii VcillU ( ... ), CU dna. Jeni CQsIkhHCU ( .. ) ,i An''''' [)obre
( ... ) aU fost plecall in China intlt 30 august 5
(corect: _ .. CU dn' Jeni CosIkhcsc
u
...
H
).
1. Din exemplele de mai S\lS se pct obse""a, pe lingi o
p<loctua\1c defect_si (dl. in loc de dna. n loc de dna), nu
numai intr<:buinta",a arbil rarA a cn'llimei (d-I In loc de dl; dona
In loc de d,ra in loc de dno), "re poate face loc confuziei
dintre ,ermeni Id. lul <..dumnealui'> tn loc de dlui
( . .domnului"'); d.lor C,<.Iumnea lo() In loc de d]or
(.,domnilOf'")], c; fi uliliulea nl iimp\!t08R. literei \ni(\ale (de
cea minuscull in loc de majus<;ull). care poate C<l nOuce
la confuzie de Idga (,,dumne.'.) in loc de
[) .sa ( .. Oononia sa"): d _sa le ( . .dun,i,.le") in loc de [).Sil.
("Domniei salc'"): ("dUmn"avoaSlrl") n loc de [),s.
( .. Domnia vcastrtl")] CIC.
Penuu prelnlGmpinarea - de cei in,.,es"\i - a ,,"Of
aserocnc. erori de abrovicre. voi recapitula fOfroele corec,e, cele
ma; 'mponantc. de
(SlIbJIUllfi"allj
domnul (noffi.-4C:.). dl: donmulul (jjen.-dal.) " dlui:
doam"" (noffi.-lIC.),. dna: doamnei (gen.-d:ll.)" dOl'i:
domll;,oa"' (JlCII"I1,-iIC.) ,. d ... ; (gon.-<laq .. d",i;
domnilur <gen.-<la'.). dlor.
"
b) PNJll ullle "II puf/ltre:
.. d-luJ-
( ,
nom.-ac.)- dt.' duml - I (
(in /.) .. d_., _' !'Il" dsal<l;
dUni ft Uvoa,lrI (In var.) dv d
dumneakH' (in var.) .. d.I",., -, .os" d-..... t ... ;
e)/o,",,,I. .
Dvlnnla .. [ """/lI .. ) "" poHlt(.,
1It'fII...) .. 1).fa; I)nrn"ld
Oon,,,lo lui (oom. ... c ) . . "' .. (gI::n.-.dat.)
............ ( ", Oomnl('llul (gen.-dal.) .. O-lui-
-da
Domnia sa (IIOm ) t) - INI;
' ... n u; Domnit! s. r .. (gen.-411.)
Dun r. nNlllrI '1 l)om"IUe
O'OIIS' '''' ti I)Qon"Jllor (le -da fl' (norn. ..... ). Domnltl
. fi- !.) .. D." .. D ;
"",,"1llI1or lor (_R
d) id.,., -,,, SlUul prot o/. ';6'",.-<h!.) " D-Ior,
AlIet4 .. A, ' AI' ,. R , oe llrl/UtlD/:
,
... '
A Itiel. Lor .. ALI( - . ' c,a SI J(egIU .. ASIt:
Allrl' .. AI ' Aii
Lo.- hll' II' rIIlJe .. AU: . eta S. 11II1' .. .. ASI: Alltlcle
Eml nenll .. F.. : S '.
.. i\I ' 1\1 , I' het lenla S. '" F.s
sn I S "> amaIUSa _ i\IS .
f
, ",' ... .. SS: r ..... 'nnll l Sa .. PsS: f '
I'S; l'rUJlinlia .. fl'Ss. . nah I ..
5. Incorectol, a unor abreVierI
.rmeni gramatical!
co ... pl ..... nt dl .... ct .. c. "
compl. dl 7; " .d. , "CO , " K.O.', .CII" SlJIJ t.d./
PI"OPOz1tl. principal" .. p' '.
co ... pl. llv" de ."ent .. "cAG:
P
,
P
, ,.P $il1J pp 7;
cone lv .. .. CV" C. SlJIJ C.Ag. l'
" ',. v,.C,ev."SlJIJC5V/ C:V1
etc.
Analiule """",!icllc
cft""adl. (nit de limb., romi pc ean: clt .. ii le
nl. recura, dc:stori. m.i aleJ in
60
,nul schcnK' lor topi! . Ie ,i fraulor. Ia
abr.>'itrca IcmlCnilor cu eirc se opcreau (reducerea lor
graHd. 10 lilel'll initialll pu 1. un IV"P de lilere, att
cit Ii Ie<::tul'll).
DinpAtale. lutorii de mII"uak . .... cuiegeri d.
l i ehi .... d. IVl'JIIIlici pcnlru uZ didactic uliliuazA, nu rarrori. un
mod diverlenl. ncunilu!Ie vrelCUn llle. lCfIlICnilor morfolugiti
,i sintaetici. dmnindui pc ","Iari fi. prin ambi,uilldca
abrevierilor. rle primr-o si' l .... irotOfeC1J, cuc poale si condud
la in\(:lcsuri '",proprii, ilrAin .
Din unor llitfneneI di$cul.;lbi1e,
desfJrinse din di>"fl'S<'k lucriri de ling"mici 1comicl SlU
Itn pulut o;oootala, pc de O paRC. el niSll obrevim ce $U5C'ilA
in,.,."..rtlri cd!ivoce; SD. (1ItII pcnlm .,subicc1", cit li ptI1tru
...... Ap. (Ii ..apol.!ic
w
Ii .,Ipozili\'lw), U>
.,oomplernen1 di=t
w
Ii . dire<;Ll."), CI (Ii . .comp1emtnt
inditm", 1; .,complc1i,'1 indirectll"), C.T. ($ ,.t:OO\fllcment
cir<:um'iW'l!ial !le timpw, $ .":;r'C1IRUWllialA de timp" ....
.. !lIponll"), C.CZ. (li .;;GtnpIeI1lt1l1 cir<:umstanfiltl de cau""',
.... 're\lmSlal"1iaI6 dco C.M. Oi cireu11Ista,,\;11
de: "IOd". , i "cireumSlal'lli.1I !le lllOd"). C. R. (1; .,romplcme"l
ciremnstMli.1 de: "'L11i..'i .... ireumst.n1;all de relalie
w
). C.Cum .
(,i "comple",enl c;n;u",stanli.1 Ii .... ireum>W1l
i

ll
cumulali"!"), CCdt. (,i .. ..,"'pkmCIII cireuIlIStlllll i31 ccoo;I1ooII",
'I' C.1. .
cin;"IlI!' IdI!i. 1 i"slrIHncnml".j i ....
Pe do alll l),Ine. ,melc abrevieri l unt 1ntrebui"1.t.
Struc1Ur improprie. a siglcl'" corespunde
sensulu; .hor cuvinle ori si"' OKlllC limbii : ni
erollDt. pcnlTu ""urner.I") lnlltllllnft, in realitale, """oIl1r\l : pr.
(pl: nlru .. pronutnC"): prt'Ot. . primar . principal,
propriu ... : VII (pemru . verb"): >'litIoR'" biolo&lol; S. (pentN
.,Jubieel'): Sabnl .. : I'\' (penuu .prellicat verbal''): prt'!ilune
vu".,..,. prulu' lf.>'oI um. CI (penlru
.,complement cireumstanlial de loc:'"); calool.n. dur; Cn,
(penlru ,.t:omplcnK'nt circu",sWlli.1 de mod"): camhlan.
doramr."icol... : C. (penlru .,complcnlCnt circu/llStUIlI de
"

scop"): cnllitHl rodul U . EI'S (
suplimcn:ar"): de . .element predicativ
"complehvi de el ..... ' " ,gramart . CAG (p"ntru
I . . .. ' < ut a Meu ,Ioball.
.. n lCopul evU!rn ..... 011l11;ilor" le
mii JOS, urmllOlirele .brevieri (t <omand,
IIt Ilbrtvltr/ J JI",bolm{): n conformlllUC cu Dlc(lImarul

... _ ........ -.
..,l0III .".
. 1djc<1i ... ..u.
... mctaI ......
. _ . ........
._ .. ...
._ ....... .
ptCpCIdlle" _
COOIiuR<1ic .. """.
inIeojcqie .. iIM ... ).
2. C.1reoril ......... It.If
) ,M_I:
maJ<IIlin .. m. ... moI<.
rominin .. r .....
"'"'ni " n.
b) ".IMr./'
.in,"I.,. ,- .....
(11.,,1 .. pl.
<) < . .. 1:
""""nOIi ri .... ROm.
... G .. u I'n.
dai ... 1) DU doI.
"",0(; . .. A, At ......... .......
'0'1><>1; V ... ... .
11),.,..,. .. .. ptft.
o) <OfIiMp .... .. -.J.
r, _ ... ,
dioo<z:l ... iYl " fbI ......
d..,,,, pai,j _ dlaL..-
d ....... ",fl<xivl - dioI. rd\.
V"/'
. ............ 1 .....
""'Ij....u ... "'II.
o ....... i!I ..... ...p.aIl .-. .....
.,- , -- a _ .... I .. p.
.... "'mli .....,..
. ,nroMi 1111'
1<"""111 .. .....
porticiP;" .. II"'"
. ...
11" ,01:
preUTIt .. prn.
i"'l"<'lt .. !ru...,.r . ...., imp-
1"',1'<1 ,impl" 1"',1 ....... pI' . .
o ",rf.<I o:ompu ... 1'.,1. r . , " pI' .
o m:IJ .... It '" po,Il"1 . 11L ...... p ..
... IILm. '" ptrf
"it". _ .llt.
.i ilOr IIIIltrior .. . iit . nl.
"
,,"'"'" I'f<"i".i' - n. p.
otri\>Utut "dj1, .. 1 - .trlb.
"';boIl
u
l ....,...",iv>l t,1tI. bol.
o ""bulut trlb. prDII.
Olribul
ul
.. 01011>. oei',
o _bul", .-..bol- .. rlb. ,II.
"';bu1
u1
iMeojIiofIOI lrltl. Illlle1J.
OliibollUi drt\ll"ll5lMl\lo! .. 01"- .....
..,;bofUI1I<t<rip;o .trib.-'"
...-... UoIOl trlb. .......
..,........ ,..; ...... .. . .......
o opo<>IIe . .......
. .......... _4iftC\ .. .. d. ... ..... dlr .
.......... _ inIIirut . c. L ... ......... ...
........,.. ..... do:"""" .. <.. os-
circ ............ 01<10< . .... L ... -.L oi"' ....
o ,ir<umstafOli,al oI< ' !mI> " t. t . . .... _1fI 01", 11"",
QIIIIIPIc ...... circ ................ ""'" <.. C. m. ... .......... oi ... .nod
o """' .......... do <;oUd" <.. c ....... ..,pI. ti"' . ...
"""' .......... ci<cu ............ 01< ....... " <.. c ..... ... ---pl. rIr<" ...,.
"""'pl ....... , .... ... )OISCCIIU'. c. cGU- ........ .,1. ti ....... "'"
0""",,1<""'" ,""u"' .... ,I. 1 ... """",.,", r. r. 1 . .... ... ... ",pI. cIr<. u..or.
"""""","", ._-'" ooellli . .. <. c. __ ... """pl. ci .... ....
""""Ie(l"C<l\ ci:um""",iol 01< ",10\10 " o. t . ........ toI"pl. 01 .... .-el.
""",,\erntII' ":um"",,,I, 1 toMi, ..... .- o <OO>d .au o .. ",p'. tir< .... nd.
"""I'1e""'.' ",,,,,m''''''I\oI ..,...ai' .. .. r. rO"'. _ ",.,pI . 1 .... <QIK".
"""",Ie"",n' ,;u""IOIIII,1 op<W,h,,,, ' .- o. r. OpOl.. "" {"fIm\>1. circ . ...,.,..
o OO<JIIlle
mtll1
,i'''''''''''''' ' 1 ' u,"", .. " r." tu'. ' '''' circ. ,u"'.
o OO<JIIl"""'.' oi.,n,IOIIII,1 60 ""1'11<" "" u. ' o. <{IIOp\. <lr< ....
o cI,,,,,,n' prIi .. ,l o . upll ..... ., .. p."
b) IIp''rl d.
o p'"",,,'lie prindpol. 1'1'
o propolilio ..., ........... rs
o p>pOllli<: .,.bi.ivJ SII
o P">P""\tIo pmll<Olld " I'R
o propo:>li1ie ... ,""';0' AT
pIVPIIlil
io
opoxt,;o Ar
propo:>li1io ol,""" CII
J>I"P"<'Ii< ...... <1" . ' <ieIf< . CI
propo:>li1io """,,1 .. lri "" ..... . c. ""
63

6. Abrevierea, fjreflU, a UnOr t erme ni
d ell!! mnind fj r ad. fi fu n ctII militare
g"",!'nl er. brl"adl _ bg."
( ... ) uu g.n. er. brl". 1; . gl.( ... ) , .gt ( ... ) gral
", . nt - maJor - Sg. Maj u
comandor _ .Cdr.: SlJu cm'er, ? . maj . 1;
emisiunil e de tel v ' . ..
inron" "rii di n nrt'si O, " C sa u ,"md anu mite
. '" ,"s,al, cu a ..
termem milita.i co d""ume s-; _ . ' .. " pentru Un ))
H '""e Juncr " ok un a .
5e Inlreb",","", __ . '" numIt
, II. ... , itc " .
c. cii aulo'-' ...... "" ambigue. ceea
II prescurlll.11o< nu cunosc I l'
adopta"d, pentru un li de al>re . 0",," e 'Ierare,
dintre cele mai ori,in.;l\e. P Yl1:.e, .. ooIUIII" person_le
1) P"'5C"rllriJe compuse .
I llfel, R llqiooarcl It col T .pat. UrIC<)rl, ,,De
este singulart" (corec'I' D.. rel,,:grad .. e. din funelie nu
omishmea ..... '.;' 1t.coI. Tatu .. ."l;
. u .fI' este II$OClatli , ., .
Impropnt . majusculei la ... J ' u ul> .zarea.
lO'r13 I CU a
unui' (limre termeni: ,.Pent'" l"'i"O''''. :>cOStllfll. S2 Ma].
CQjocant Florin. folosit .nnamentul di n trAgn-d un fo<:
de avenisment in pla" (corect .. Pentru prinokrea
ace>!",", SO''i . ",:oj JSKI. maj. Cojocant fl orio ..... ).
In al,e situarii, JfMdul ",ilita parc sub forma uo_i
p:>fti oepOlri-;tc (ca in cazul lui ,.ed' , Tcodor
Solomon. - ctnCt: .cnod. Teo<b Solomon. pi lor") $IIU
in .Jl" """",,te .... lit ...... (ca in cazull .. i . .gen ... I": . ..:.1. bl} de.
Anghel AmlrcucU. Romne" -
corect: . gI'''' de brll} d . An&hcl AodrSCU. , .. W; ,.Ill.
[)rccba1 Di ..... - corect: .,cn. de di v. Ili ... "; ..g.1
Con>!antin l)egtt1ltu. Marelui St.ilt Major .1 Annatei" -
corecI: ,",en. ConsUlnt;n Detemu ... M; .,stl"l\da Cral
""""''' . .st ..... Befthc1ot).
2. Cv.u.ilor gre$it . cxcmplir.c:a'e mai ioain,,", li se: pot
.tribui. ooresrunzl1Ol". sensuri grcJite peotru el sigklc rok>\;ite
dau la echi vocuri. De exemplu, pcn1tU
Mg
eoeral
". a abrevierii .-it" e ne",comandabilli /iindcJ .... easu
inseomnt .41la","". iar. penlru .. prese:urUre ... bg."
este. de lse:menu. inadecvltl dcoatecc at1) de .. bulgar"'
.. limba bulgar"; 1. fel. pentru .. pluton ....... nu poate fi utili",n
prescun","" ,.plu"" ciei ca inJO.m" A ,,jIIU'OI1 .. t
itareo unor LOSetn"nca erori de abreviere. ,oi
.rninti. p<inlr.u" ,.i nveo""" relOli v cuprinzltor.
rom.ndate de dictionarele de
... nerh' _ "rI.
... "",,,, ' . O>1rOn .
",'or .,.
..,.,... -<lip.
<.piton _ '1".
. _t . ,01-
_ , dt .. <OJJL
con-oondor . ,md.
. "" ......... ......
""- a 1"-
' 1""""1- 1<"-
'" I>o\pdIow_ ........
... <fi,ilie. P" .. dt .
... ",01 + .,h_-nI.
I" .. r, ,[. 100:"1" "1
i'1'ImI1.mojor. J"". n ...
JO'II" ,rn.
. tnf.
le>>t ....... - II,
"" ......... rOIOr><I . 11 ........
_ .. ", .... jor _ (, . ..0,].
. moior_ mr.
. ........... r .
p""""". pII.
... .... .
oIll" . .. .
".;t;"" _ ",il.
pilol plL
"
'III"""*" "'iIM'" pl!, >uI>Ioc"" ..... ",.
. .."... . pI"'n";. ' ............. , .. . 'nut<on.
><fJt ... rn>,ior ....... nOo!J .. 'II'.' ,. " .... .....
...
JOiIIoI . ....... 1'<1<0"... '<1.
..". .. ......... L
7. Abrevlerell, II IInor unlUri de mllsurll
.... tr .. pltrllt ''''.Il,", . ... p UII ... . 1; C1!nU ... ettu CUb
C"'C. UII CItI' / e.c. ; toni t, .tO.", .ro" s.w t l;
cal-.... t.r C.p. " UlJ CP/ liP1 etc,
Dqi unitlliile do: Inisurt cunosc relativ Slabilc.
fiind uftanim Il!I:UnO$Cult In imcmaliOll8I. COftsIal ci In
1 iMlem unelo dinlre ele 'UnI fIOIale 1n Ce
_t.il Slructul"I JitCl"lrt _ abrevierilor (nr, de "", feme,
lipul de lilert), dl li punelu_lia ulililllle.
1. ,,(),cilalii/eM gnrfrce alc sunl uneori extrem
de deca"oell .. rn.: prin CMltC1cr1JI lor . .iOOVllor": . .focul deschis.
1-1 lJlUI.I:(orma, Intr-un inevitabil irandiu.
cuprindnd 1 mi'. lII;operi,i de liIuf. l 000 $/lOfIi do: coceni, I 000
kg pliN.: cc.. I nlC. lemne de foc" (corc.;" , .... cuprinzlind 3 OI'
ItCQpCriri do: .tll,f, 1000 de Snopi de coctf1i, I 000 k2 de paie ,i ce.,
I m' de lemnll de fQC"), ,.CumpAr Fotd Sierrn, "variat. eventual
'.IOrI. I.G cl1Ie:' (corecl: .. " cvenllUll 1.6 0111'/1,6 .,Au
8., pai_le. fIO/1,mb (4 10.), I m."\j!.zic. plIg"bcle
rididlldu-&c (Ikl) 70::0000 lei'" [corect: .,AU;mi paiele.
POrllrnb It iulel i (4t), I mlliuic, la cea
7 000 000 de Id"], .,S.C. AROUS S,A, Cons,anla preia de la
produ.:i1tGrii sc:mi nJc de noarea-so..relui din 1999 ... Ia
preJul de 2 000 000 leillo ... " (corect: M' " II ptc)ul de 2 000 000
de Icill ... .. ).
2. Ur>Or ISCmenea sum unrori
imprevizibile prin (aptul ci JiSJeIe lntrebuilliatc pol exprima
alte <onlinu!uri lexicale dttll _le: ,,M.leri.lele ,ex,i'"
din jurul l'lIg.lUIlui I-'U Iprini. cuprindnd CI;I.
(sicl) J m.p. din .... n..1e!e \le lemn .1 bucitlriei" {corecl; ....
"
. . '"nd 3 mI din ,,"""de de lemn .1
i",,_rld'u! .. 'm1r1d 5inlasma .. manu
- .. !II.,,: expn , .. 1..a "'u, s.au
po"optia" Cu propr'l mint <dupi ac .soo",I"1 2.150 1 .. = 4 ,.
oblin", 3 1. la ha. poru;: 3 t la ha. porumb 6 1 .
la hol" .U I . 4 1 la hu'" .. ..1." ab",viind la,inescul
noarcason:lu, 1,UO 1. on ,. _, i " .. ,.Vind
_'o . - ascffiClICa: ..leIlOr' ; ,Jlmbnr ..1 mp . , ,
)"'.. - 3 cu DU f1Iti mo,or c.p. n
litri de st<:li, lun"me sau fir!' ,oo'or. 2
L1
M
[ orcct I"n"me 3 "' . Cu
pcrfa: c . M:'" M fiind J'lfUCUnarca cuvintelor
CPIHP in Stare perfecti -'o 7,1"" _ :\1' (JWIr.), lalinescul
,-.... ) lI1UCII In , " .
:r
v
... . " .. Iar" (dinte). ..mcn", ,,mun,e .
..I11C"docs pariel al!'" (boi .), ,,celuli de
..c.p.-,. tic" l
(bol.). in,crcu.li.,
. . I . cuprinzfiloan:, cu e m ..
ma, Jru;, /) hlll . . "' .a1'V
d
I ti din domenIIle
l'fI'SCunlri ale unltlt,lor e m ,u ,
m8,cmalidi fizi>:i i:
" ""'1'<':
. , .. 1' .., ""I'i<:
O< ."""':
hll uni_ bOn,,"
C """lvmb, ,ufi.,
.</k _ ea,.,.,
<.1 <oI,";':
CP/lIP . ' '''pul .... :
d
d.1 w oIc<",,,,,,:
"'n, Ileo', .... ",:
.<ho _ ... :
d8 ,"",,10<1:
d, <Ioc'i""m:
dGb . deciJi1b<n,
dl.oIc<iti .... :
.v 00",,"""":
f. r_.

n r<OQOo/itno:
r"", . lu"""",, :
67
G. ,",,,O:
. , .Iom . JfM"-.o:
Ci nol ip<oIori<:
I 1 JrO.m-<oIorie:

GblGl
1/' 'Omfot' . :
(:fI> .
.'''''' I .. m.".,"'" II:
Ir . 1fII<l:
C; ,I1OY:
.GW.'II ...... I:
1Il10 "'''
h . ..... , .. :

.hj . Ioe<Oo/io",:
k ... . _ :
J jooolo:
ao., ......
_ tilobor.

k.v . tiloolot,ron'%
.. t'''I''''': '
li"""""
"c' " k,.",. ...
tpo .. li .... llII'IDIc1nI.
... "'1oIIoru:
kJ .. li""""lo:
'U_ UIoI" .. :
.tno .... , .......... :
' k_ .lilomot,
l ' klkHonl:
tII li....".:
t I' ... .... 10"'1.........,
kllAIt .li""",,,
k"' .U..,.. ..
kW li.,.,.,..,,",
. r.I""; .
L' ari< (""II. ... _<1);
L' ",I ... (",," ""_,n
In, 1.""", .
.... . "'"
' _"'.milo\;
m.l . " ... ", li nl""
m' " """'" f'Io''''.
'u' . ,''''''"
",e _ mi li<oo.,IIII>;
,110,1 . ""IOC"".dOOo:
M,' '''' _ ""'''''''1'
_ mi lil"'''<I :
"\II " ".livom;
mGoJ ... iii"';
.. , .. miliJfJld'
.>11 . mi l,..,"'Y:
Miu . ""."","""
mii .... II"",
......... ,
MJ .. "",..,;0.10;
n . ... Iih",,:
""" .. ",'iaN
M .. .. ...
m", ... ,,""''''.
68
.,", <oi II,,",", .. miii"",,,,
........ ..,
nu" 11,0 .. mih"""" coJoona<k "'"
" , .. ' mih"""", ,.. ....
"'''''. miii ........ <UI>;
"_ ... Iimho,
....... .... 1, ..........
.,_
noOt .. "",.,. .......
......... ... h.....;..
lOIS llliru...:
...s. ... 'i .....,
,II, .. lII<plonI;
,\ITI! .... 1,.....,;"
.... "'<tIU.,Oftt."""""'-I
( ........ oi< ... iUCI);
MII ... ,. ... I'.
.. II .. ""ti"",,,
011 VA "",....,1 .. """",
.1111,\ It ""'p..-,
",W. miii ..... ,
MII . ...... "''''''''
.,11. _ ... ....,11,
"" _ '.-..:1,
"1 .. "..uv>m:
. t """<lI;'''':
", . ..... n'""..",:
Ion"" . , ,...,.,..,. :
RJI", .. "-.ooJ' :
0. ... ..,'":
pP _ pi'of.,,"",":
pi<ul,,,",
q ..
."d_roldi .. :
"-. .. 0\0IId1;
.... . ""'.-li""

, '''''1;
Ih ........ :
" '11, .. ............ "
TL -"""1I.IoJI (maf.);
TNII .. 1On1 ............. ( .... j;
.Tk.'! .. .....
TS .. IOnA ".nI (_
II . ",10;
IIA ''''' ''''1'<1".
, ... . rol' . mpo:. "'''''' i.;
W. ,..,..
.I\"b _"-'

Wn, . _,,,,,,,,,,
II'. .... , ...... rId.I;
, d . )Wd
8. Rostire", ( ... u s(rlerea), gre,ltl, a unor
denumiri orllnsu, lrI oficial e
uu pretedh.tle 7;
. pre$ldentie s.JU

sau
Aproape el n" cmi,;unc de ... dio ... u de
televiziune 1. care, ascultliQr sau ptivilor fiind, si nu .. Id 105I;'e,
deform.:ue. ,ubslanl;\"ul dcriVlll .. suf.
. $i odjcdi\lIl pl"t"$<'tllnlial (fr. ealchial du(lll
ambele ""ime f,ind p<OO"n\llle foe .
fie $&U fonno: kibride
ce se Ilf"Obabil. C()Itwmin:lrii 'lC()k1Ilismul. nlr.
p",zido"lic (fr. preJiilml .. suf .. -ic) sau cu p,..-..idenlial (fr.
wisjde''''c/). Cft sili S$,fel o
COI"'''III"alc mai jOiI:
. A pri ,tl il O orOOtlRPlI A prqhle''lJuln pcnl'" e'ill:uare"
[CG .... '>:t : " ... O ordollall U! pre1i,te,qiull (s a"
.. nil ,eprezc,' tanli ai l" 'cjidcnlici "
[CQr\:ct: . r<lpP\'wllnl1 li ai l'rNhlc"lld" r"'ledinlid)].
.. la rrebll ie sA aiM o imogi "e de pftrinle
al 118liunii" [eo.c<:t .,Candid.tul 1. 1'n:, rdln!le (sau
l' rnid."lle) ..... ], " La hiMlOflisirca epiSCO(>\'lui """"n. au fow
,i rtpreulllanii Qi t'rt,ld. " llcl. Inscriindu_S/.: O pagin.'! noul in
rdolia cu Ungaria'" [corect: _ .. aII fosl ai
I' r"(idon' '''l (.uu l'<qnJ(nllrl), _ .. M), "De fa(>l, prima Itouni
disculie Cu a a\'UI loc la " ""idr n1ic" [com:!: M'" ,
aVUI loc l' rnklen,it CU" MO comisie a
I' rqetltn,itl va 5!i III''''le pen'tu clabomrca unei
Slr;llelii inlP\' lu\"tm ,i sindle.le, lu.cmul m,NI sI'"
'"

"
o, l' IO!P"'H" ',,'"!1 ap " llJn'lj JOI'U'S"",! """"\"! ""Un!"!lO'
!ll>LfJl !luu, '!ZOA '["OiP"'
!nl 1" . .1".0" 1[lu>l"x, u!..Ld 1""10.'." il""'l'UO"'''I' O" u, oo)
!a .'''!SOIOj"1 >l!Op>Mp" 'qw,4"S"! ""'d
"d .. 3u"1"1"'" "1 nJlu:><! 11"lU "1-'"oJ ","wn\lnw
!\[ n> '.ouV" "'UV '!"nl'!lU' !31"". VI"I!' "!
'''''1"01"1 .. -'0 '.,iii,,,011.!1I1' "Il!"'" unII ii.m'!'!''''
"1 ld!O!Il"d In" 'V "1 '""O" '.IUlll "!,:>d,
ap JOIIJOP"P'" In'"I"q""'''' BiP Oj!>sd!I nU
0IUI""!P ""'pJO ',..,U!
uLld nes O!p1ll "!ld "W'UOlJj wru3o.J,f' nqwU IU
"!/IJJ!/Jn I"IIJJUUO!/'!fl UU<1)UOO)
-('u"!I" U 'OU"!S]lU 'oun! !'lI """O!_" U!
' \UU!UU;l op "lU""",' '!"l\I1" op "' !111UlJOO
OIC"'I"! ""'J:ud OS!\ """ro '(l.'Sru TIu,nllU! uoo I!qo! \dxo
.1""""') "OII,,"" '"o!,mr' '.,O!j0!l" ""
lnz'!' P "u"" 1<0"""1 "msllOO
,. ",,'W!UOU!. JOI'UUOj R 'JO\OllIll!"!.' 'l"!oad. ti! Y'!l'tiOj
!! U! In,u>< U! ""'""IOA' "UUOli"
';uEJ'1'1 "qW!l 'p !I ",nW'Oj op ,uOj !Li
I!A! llO<l '01""'011 !"!-,Oj"A . ,,,,w>J "1 op pU1UJOd
10)0) 11' nTI -h!)OUUlI" 'JoS",p
'li J. I11SUOO']!J '(, !"!do 'p 0lor.pLJO< "P l!JOJO
' wo=oo "'>lI!I""l'
"P In,!"o li 'o "I,e")TI 1"! ' ;u'q'o, U!
(..",,!W," !nll 'P , """ "UL.", "UL\ W,

VlJO' ' ''3 U! IL"'h !ITI
""'ij" :P"Joo) "iVJJ<""" urs!"" "! "U'h il. ,u'ij" .(.:, . 'UlV""U'
'3unlSlw, op "!"il'" 'lON" .. "!'I!Z ln' lnd" VS
" l"U!"' "P tt "" ',oN"
'(u ... W!"'l o li JOA !!un,znJ!po!p"}j 11 !!""LZ!M)O.L
Olfnl"lw. "P li .A .. ml'!\l1J
,0.0" .:",", !OJl o ui ><np ... li 10,' LLUfi !7.nJLpolp1lll
' 1" "" ' I! !jw< 'J01PI!IR"PUI' ""n"O
U!P "A V'"O" ' (.: "odo:><OPI01"J
"" "I!Ja" "0010') ""
"
"""1"' "I!'O" 'C "O!P')! " <lA.L !!Ull!<:!",a
'>'0'0') ,,"VISR O!P"lj (IA.L
noo "' p "'puad,O" 0-'.
.. _ ... :p:um) '>Oll U!P 0 _' (
"tuJn UJ"' .<.. ... I' ''!!J ,unl'IUI, 'p
" 1 .. _." '1'" >0) .... I"I!!J op '"b;)!J! ,mod '1""<I!",,,
le",,",,",," '1 "u"luV ""1" "h '"
0('9 LlJQ tl.' ."," :l',u<:>': ""1"'"'
!<1 0[:9 pu,od",u! !!"'dllJ>JIUI ep'.loo
uf' (1 "'peJ op jOl ,ml-<od "I,""'hn,
jO.' ..... '1""100) !I OlpRJ "P "'Iunl' od
opuodsns ys !!I('le,!p"" ' ,o, OJff
"P Ci ro!!J !O" , .. a 'l""JOO) ,. P'A"O U.OI _
"1 JO! "1 1""'.1 'ou '(.: "."nJ"!lUJ "!
L"" :)Y.>.JOO) .. U! !IOIU<l, Ult,""., "0"
>p) ,.""!'''''' '"1"U."llIJl " U""!'"101 " o' p" op >d
'0"''''!1'1'' "\ ,u. '101'0U' 'U"S
.:: -- ' I)un)5IW" . , '. _
:;: - OI ... n.,s Uj
n"Jd UIP
!Ui>u.ual JOun '6
'U, - -(PII"II'Jb" d
"'1 !.' .. 1" "'.1(.' "" InlJUOO .. . .l"hoOS<l)l
"' "1 UfUoJ "1"1"'1" 1" !I W "'''1'''-'
op l"jOmld !J"!""Jd. wn
J
L"(.,jU.PI'.lJd n,,
O!j"I!).)b.ld nJ1UJd" :)0.>10: 10"U'''P ,< Jl UlOlI",U
"111o!(1IlU<Jp !lndoJ<! 1'0) n" TIJI""d"
(P!j".P!';>Jd O"' ) 1" feuwll"<i InJjOUj
qns " .. :l""JO' 1 1" I"' I"U]
qn, " Oj "''''""I!U"I'V''
'IR') "1 LlJ "ltP!r>tJO" ... .
.. d "1 .Jnl.p'p""' vur.bp "l"<ld
InpLl'eJ 1"'"I'''p " UOf' '!.: -(PI1"'I'!z"',J
n",) !J!lu)j>"joJd O O" :nruml ,,'W11 Pund

din 000. n primejdia de .i r, ntrerupi. emisiunile
sumcJ<;>r insuficiente alocate de la bugetul statului. .. ". ,,Prin
metoda ace .. t. se ob1ine." efec," v(>C. I. in
de lo.tru", .. Cind rAsuna .. mnolul
.m;"iunii, , im1e.m o SlrAngere de minjii
erau deja ntr-o lume de basm", incerc.t. incerdm
aducem 1. Radio Rotnnia. In emisiuni-mont.j ,' oi"",ni.
J(>Curi, f.pte. despre C.r. ftim atlilo . dar dospre care
.vem ioca allito. de itiuf', "lo.n Grig""'sc" ( ... ), pa,ionat
.. .] innoirii i n Red.c]i. emisiunilor culturale
radiofonio. de televiz iune, deci n domeniul te.trului
radiofooic ... ,. etc
n "'port cu exemple le cilal. mai 'U', C""uri in
care ori ..... im",. in ,,_;." (,.cOO1 i.;. .. .di=lic'",
,.in'''''
ti
l
i
.'' ... productie". "propw;itie"), .... u mentinut "mbele
'.ri.nte, insii dife"'nliale semantie - .,oonc.,iuae",
. .divizje" - "divizi"I'IO", .. i n'ersie" - .J",ersiuae", .. pc",ie" _
,.Jl"n,iuae", ,.Jl"rmi,ie - .,permi, iune" . . ).
Revenind la . ubstantivul emisiune (recomandat att d.
tld'epiMul nrtoc",jic, nrlO<'pic li de putlc'uu{ie. ct !i <k
dic/ianarele noastre expI cative), de v.mt dacii. n
viitor, reda<;tori d. ",dio tdevz iuuc v", re"""I> ,ou "" la
voria"ta "diterari! "emi,ie". in zilei. OO4,t .... fie din
motive .. e<:ooomice" (,,omi .ie" fiind moi scurt cu O fie
din mimeti,m lin, 'i'tic, <le breaslA.
10. Scri erea (sau rostirea),
a numelor z ilelor d pUlmnlJ
"de o Jot .. Ia alt." sau.de la" jol la alta"?;
"mr--o dumine"'" sa" "nt r- o duminid"?;
,ne r ..... edem sli mbJt a" sau . ne
F.pt"1 Q in ,,romna se fa<: dese",i de
Pro
n
""1are, n raport cu "norma'" est. un ;tol .. Ar t:l.r;1
ndoiai. "'">abil .. . n .,romna ", ri,a" nsli erorile de rosti",
"

1) cu "11/00' (1 1"b!;tuntivlll": ,.Azi e luni ,i miine e
ma fii, IPlt.:ld Cottel la Galali" (Alecsandri), "Intr-o joi dupi
Criciun 1 La dllnie m-ll luat" (Jamik,Q5rseanu), wMlrioca.
tn $Iraie de dumlned (.icl ), linu intR: dinli O 1kNoR: .lbI de
trandafir'" (Engen C .. mi lnr). "Batll,te, bldill, botl l Zilele lOOle
1 Cele grele, 1 Calc,i d .nbitll,ntre ele"
(J"rnik-Blrseallll), ..in dumilleca (sit!) viito.oI'C, stAp n .
mergcm in !at 11\ hori" (CreauKI), "Avut ul lor !e V" duc" pe
(C, Sandu A, IdeII), "Bictul MOloi 1 SPUI\ C tu daca
mai are multe ,'ineri p<: plIm'nl" (I)tlavrancu), ,Avea biata
fal;l ... de ce sA$i poane (lic!)" (Co.buc).
b) cu MIoare IIdvr, 6i"/lf: .,M ... am rll5t la joi
1. ci nema. iar damlnicli mII duc la , ..
Nichifor dec;",llasc ciru ..... o ungea" .,Veneau
din satde vecine la tiirgul ilc s!ip1Amnale. marin
cind mahalaU;1 era necat! de I'=upcji" (Cnmll l'tlrnc:U), "SA
nu ne mai lmDlnim I o datA, I [Jllmlnf(1I (s icl)
ziua (Jarnlk Uf,r5cu nn), "Un .Iab pipern icit
de parci milnca numai vinerea" (I'ctre ISl'ireSCI1),
"lIul11illeca (sic! ), in de se fac vizite de la UII
$Iel' la . Itul" (JUli Bart).
I'entru cei illterulli si cunoasct, in ee
numele sll'tlmill ii. aliil ,,,Iorile ale
sultanli,clor, ct fi celc semantice ale adve. bl:lor, voi
fUapitu la, pc Jelln,
a) luni femi nin. ncaniculat,
(nniculm) '1:. nQI11" ne. luno .. ; gcn.--dat, lunII : pl. nOI11 ., ac.
liluile: gen.--dM, 111 11110r :
IlI nl (ad\'crbi al, In timpul li lcl de luni:
(1IIl\'crbi al. aniculat ) = n fieclUC luni .
b) (substantiv feminin, ne;uticulat,
(aniculat) sg. nom .. ac. III.rtn; gen.--dal. a'Aflli; 1'1, lIom., ac.
",ari ile: gen.--dal. marl ilu .. :
n'''rtl (IIdverbial. nraniculal)" n C\IJlul t.ilei de marti,
n ziua de n,afli i"lt.'!Iiat sau unnritoa.c, 1nll-o zi de
""'fii :
ma r, eu (Idverbinl, .rticulat) " 111 zi de marti.
, f ., ,earticulal , invari"bil);
) (subSlanll
V
cmlTlln,' --daI mcrcl1 rU: pl.
c mlert:ur. u; ,eno '
(llf1 Culal) sg. . ". n --daI. mil:rcllriluT; .. de
IIC. n,iI'rc:urole, it . '" IlIlr-o t.l
pOln.. . (ad"Crolli ..e ... ,'
,lIierc:"" .' SlllIllrm!ltoare;
micrcllrU ,med,at J1K<'c . .. In
miercuri . In (adveroial. I l\lI'ulal)

., curi . nearlicu\m,
"ud d) joi (substanllV feIlU",n, .. pl nom., ac Joile,
sg. 1I00n , aC, Jllla; JOII , . 1
'
c jollor , I .. n cursul t.I1e, de jo , III
ui
J . edclll
li
sau urmllOarc,
ziua de j oi ""bial in fiecare ;ut
JOia ,. invariabil),
ri
, bslallliv fe mllll
n
. -' !>C
c) .!I. c SU n -dai .iucrll; 1". IlOn\., ,
ac ,i,>l: rea: ge. .
sg. oom... . . . .
I
riie' gcll.-<lal. . I ,) _ in culSul de
v ne , . ' d nean lcu a - .
,'inefl a ve . ' , . r.:IlI
vI neri , in ziua de = III fiecart .'Inert -<.1.
,'incr"a (adver ,a.. . .Il ncarticubt). 58, gell, at .
O
"' n, batA fcmtm , siin,h1I1a; gen.-
(
. lai) '1:. ""m" _ .
'-' """ !>C sfu\lhdf: ameu ,_ -<1;11
fi In. ' .,. !>C !iln,ocl e",; gen. I 1 de
dat slIlI,bc\d; pl. nom.,' . Ii l oeartCulat) . \n cu",," LI C,
, ,.p,bAta (.,,h'c' .,a " ed d .... U urmAtoon: :
ill jlffC. in
(ad,'croia!., . nin ... Si- Ken.-
8) dllili
inid
sg. IIOln"
dat, 1'1. nOlll ., 1><: , \ m ac. tlun,h,ldlt; gen.-
... ' _,1:11. d"UIII1'" , P . 110 ..
dum""ca, . . .
d
) N'ima duml111CU
daI. ". '. . .... , I neartiCulat '" >n , ..
(1td"',Il'U,
IIlmlloo.re zilei in care "" articULa!) '" 11\ r,are
dlllJ' inic:&{a<!Yerbl
al
,. . (ce co"lin nume de Zile)
Unele li
cu senslI,n: ) M .. Ia nesllllit, ",creu:
"De jol InBI (de aj>O'
lIiciodJ\lI; . _A dind foanc rar;
D
"i .. din ea,,,, '" '
. .. 11\ J

,A mul t<: vln.tl " .. .. vea multe zile de
. . ' .,A purta (sau A line)eu'''' simbet.le" d _' ,
p>zm,,,,. uri pc: cineva-. r1 ( . u', a
focI riu cuivI: . Pll a cu'va) un gind a ciula \.!
..A se duce pe
pripAdi,. se distruge; al"' SOIm .. a se pierde. a ..
.Mai lunp d mbll. <!ee-" ' ,
atu...:; cind ii ali I . a um,nl"" se apune
_, , m ,cu,V/lOp;lnedeimbJklminlededo!desubr_
um nici " (des ha'
zilde de tlrbIlOU!:' Qn: est 'ne). ""'" se in
e "" ca (tale (mai) bunii.
11. Serler e .. u rostirea), Incorectll
unor nume Propti l Ol'lOgl1lfice '
(articulate) sau nume d _"" '
",,"ul OrI
.Iaful" UIs rltlur l'
YU Ti mlf(>a"" 1; ,. ,afui $8U C;llir.flur 1;
.Gorj.n" sau gorjean l'
.00JMa" $1110 CluJ .. ".'? etc.
.Numele lOJlK:e mll$CUr
n.arliculall (Cluj. Romu, IIlel ''7 'n general,
SUnt articulale (
Tim1
l 0 . C ."' Ifl), pe cnd cele fe1T\Jnine
anumite condilii sint3cli:';,";o ra. Binrila, Olrcnila) ". o
romII obi,noil.ll" r,'Olmc o putnd .1 "cu
. , . " .. ome top,c. ( ) ,
U"oon art,c ula,. ' .CI J , ". . , .Ieu "par
. , U II eSte un oraf fruma. D ,
este cap'tala Ilrii" (LI ,. ... ,
. III"" ,0m",,11 c(),eC/}f\ , ,.
lIumole ro , " ', II uee JIlare
,- V" .ne se cQmP'Ql1;! d b'
d. II<;el'li gell eloi la r. ( '.. , 0050 '1 de celc comune
, ' , e cn ,n " ex'ulI lIumel ..
persoane 'emini"e, nUlIIe le lopioe fi '. OI' prop'JI de
(OIlC\ioe. pls!rlnd ... sc de '" ull em,n'ne "U ' ure,ri aitemaJ1te
L'ngvi$la Mioo", Avram substantivului.
,.majorit. tea "urnelor 00 I . c in -ci 11 ''''
Cr:alovcl, Cu""i,
Tulal, dar. OOlllrll ) ' , " S, .. ",." Tr;ovOit.i,
.,. O>e ISmc ... untmen(' , , G
"lOd /'eprodllC ",Iec,'" . ., .nu. a .-0" el<:
C .v . OII. .... _ T" .
o"'""" - COnt_n.l ' k(c). Ca I . .,m,,,,,"u.; a:
, . < CII - CX' d! ' ; g: Veg.a _
"
Unele nu rne proprii au variante ",sional<: tn 11 l i cu
.Itemanle r",,"tice: de .xemplu (. .. ), Timi$Orii...
Numele de locur i ph1ru ,.1 uo"",i , i II oo.nc nc!atura
...,""' .... a for",,, ",sioMle de Cil"'pia Tu ... i'. Cu ...
s;lr.llii , Cu ...
Pra.c\ica ",risului ne .ratl eli aceste .,JIOfflIc" ."'u
bi"" de unde ,i fo,mele .. Ile unor nume lopitt
din prest: ,.Macotrul ar dOO si y;VI.,>l' 1l",,1 il; si .ihl o
di",u\ie cu Ion Uin<:u" (e"n:a: ,,MlICOlrol ar dori si viziteze
27 iunie. onok 10:30. d\ Nirol"", Dr2gu,
e.<prin .... al Citi"",.I,,' , I linlll si ad= unnAtorul
comunicat ..... (rortCI: ...... e,tprillW al Cllt""ului . linul si
adn:sczc .. J, ...Dan Binman I implrl il i",,1e de Zilele
(rortCI: ..... de Zilele ,ZiUA Nltionall. Romni.,i
estc int.impinat" "u "insti",. "" ..... ailA de cit", 10\i Ioc:uitorii
Tin,' '''';;'' (""""'t: ..... de dt'" tOI' iQcuitorii Timil"an:r').
Suq>rizcle nu se uprc$C la erorile Unele
nume dttivate de la acesle ICop:II1im., arttilld JlfO"cnic"J4 ""u
originea l<>eall. (ul'lO'" ,i "Ie ..ortografi<ri" neconform< cu
ccrinlde l imbi; litera",; .. Clujuno- ".te una din ""le mai
sel..,l" proo!lI<itOl'" de din Romani . " (C<I=t:
eSle un. dint'" cele ma; oe lec1c ..... ) .. .AeesI"
trb:lturi . 'onile din ascelldcowl lor]UJl al scri itorului .. ,"
(core., : ...... VMilc din a:leondenl"! !;Orj.an al scriilorului ... ")
ele. C.", <Sle Se .. , i. (Ii iC "cl ujao" $Ou
duj.an, .. gorjan" Sil u gurJtan ? IXli FI" Ellsubeta
$o,oa a,obel.: variaute (i" IlIe'are. OrloKn!li1l limbii
,omlll' o), Su lll lue,lri normal;". academice (ca ool'.
DOOMLR) care indic! O form! corecta. suf,xele ean
(re",. unll . canti) ",riindu.JC f i proounl;\ndu.$C cu ea
coo",."o. chiar dupA t. J: blljean, clujenn
(IIU .. "blilj.n". duP;! vocale ",fi ,"1
.... scriinclu.St: ,i pronun!;lndu-sl! bu>oian (nu
.. bu1.o<:an"),
Deoortc' exist! nume (tie locuitori). cAror deriva", -
de la toponin", _ este m;.i difidll, voi da. pc11tf"U cititorii
interesati. formdelile"",,, recOlllandate:
n


' l>.Iimlr."" le 6&1. M ...
..... 1< .. 1< C-. do AI .. ,):
... tri .... le Drobol.T\I"",.s .. trio):
.... ...,.. .. o..n lIu_I",):
........ 1;'" le M .... o!io):
........ 1nII le MitrC\nGoCillC):
. ,"", _ Tlr .... Num!):
... ....... (e N."".Vodl):
pinnan (e Pilllra-N<MII):
prodol .... 1< ......... ):
' rimni<:e .. le
' 1"OI1"IlI<'" 1< Romonj:
, 'Ofiot<., 1< !\<I''''ii'''
JIIeot ..... 1< Sfll,,"1 et..:..Jh<):
. ioa;.., 1< Si ..... ):
obnitol<3n (<SinDi<oIaol r.w.):
lirl"ii. TIf ....

.. (<Tlr .... MuJq):
._.T ......
' domo .. (e V ..... Oonoci):
,"li ... 1< RI .... _ 'Ilie .. }.
12. Scrierea gre, ltl , dupl mod"'l'" $trl'n""
unor neologisme
Pf(IPOS' 56i! apropO 1; MII d"'t lna 1; ,lau ' s.JU
ln 1; ,leader'" s.J1I ndlll . 1; ,motto' IiIU moto 1; . ralisslm'
sau rarl.lm ? etc.
alll de neologismele tdaplalc fonelic limbii
cii da ccle c.n: au plstral, Impreu". eu rostirea, ,i
s<;rierea din limba de origine, exilitl o calegorie de
de lermeni neologici n"adapta(i, care se s<;.i u aia cum se
pronun(l in limba din care provin (e".: IIbbcra < cngl. iceberg.
I.oonJur < fr. b(JIIJQIJr. Icbl rvu.., t < ge rm. ubtrwurst). O
lil.lei e sj)l:cial! nC(l IOgismele ca. c, intr-un timp mai
indelungat, fie ,iau pierdut ini( ial! h (ex.: elicoid <
fr. hllicoide, umorlsUc < fr. h"mDriJtiqu,j, fi e - dublet
cOll,onMmic - ,i.u redul dublelul 1. o cAd TOs1i.ca
dublelului In limba romAni nu rcnectl o realitale fonetic!
moto < il. m()/ID. ranslm < fr. rarissime. hol < fr . engl . halr).
Cazurile, complexe, nu se . enninA aici.
SI trecem In rcviltl, mii j os, o listi cU(lfinznd formele
=omandate. In t(". ;crc, ale unor Istfel de neolosJsme, care. n
limJ:...j ul mass-media. apar - nu rareori - cu grafia, mai mult
SIIu mai pUlin fideLl, a cuvintelor nrtiM de provenienTa,
18
1. b "" (n", .l.cl>< """", ");
)tnjc.it (noi:
11tI,, (mi: ,.I<:aIe("):
. 1"plnK {"'" Joopin."j; "
."' I \Ik_n'){n" . ........ ...
.....,. (n.: ....... 'h"):
......,.. ( .. : .-'""',,:
0111 1 ... ( .. ,
..... It. ( .. , ........ <I'I<r"'):
...,10 ( .. , ",,,,,"o"j:
..,!t .. ( ... : .... l""'");
..... 101 [nu' ..o/f.oid<"):
.-.J (Il10' """'""""):
pa" ( .... ..fIOOoJ"):
...
po><II" t,,1' ..(I<II:<t"):
... rtol .. (nu: ,.son .. i",):
,,101 t .. : .rctkhe" t .
... (n." ......., .. ,"'.,. .
_ In.' ....,ro"):
" .... ( .. : .. "):
'''' rqlu ( .. : .....
. un",.. ( .. ' ...... """"do< , _.,
l- a..... Il""""""'
Jo,,,,,,,,"",,, ' " . . k:")-
II,,,,,rhtlt ( .. , ..... " .. n" .
vlol.111"": " "' .... 11");
. ... , ("'" .... hll,"j;
"1>" '1 (nu:
I du li modele strli lne
13. Rostlrl!ill , ') tunor neologisme
{foneti ce sau 'ilra c'" ,
. un' .au clovn ?; . eorijent'
IiIU .voc_t 1, .c" , . ,. metr6' $.aU ",lIIt rou ?
, I fi' $.au . 10 "
corigent 7; .i O
, $.au turnuri 7 etc.
,U' .
.. . bII francen cII vocala ,j (KnS
Cunosdtor .. de IIm . ' -- ' """IC cu sunelC
. ") fusi lnloeuue ,n ,"', ...
cu") ,i il (se"S .. 1I IU ) " (ex.: :>
.- (h6mf!Il' :> ",mer )
apropilOIC lor.' ex.: ' :> borduri) elC., ca",. cu u""" e
coaror), u bDrdilrt
79
exceptii, se rostesc CUm scrise, Unii vorbitori ind,
seama de nonnelc onocpkc, dupa model ul
anumite '1COlogisme (spllnlld. de pi ld.\ ... _ In
1(lI; de prcmlcr/i: _"luOd" -In JIIC de model. c=.
uneori. se eXlinde. , i asupra unor I",meni de origine
englc?-' de o::<cmplu. ,,""""'1116." _ n loc de
.suportl5r" - n loc de ill(II' ler).
Ahc tuvinle r .... nce;tC. lerminale n e sau u .llCCrnlU31.
care au primiI, n limbo rominl. Icnninalia .ell AU -ou Cu.:
h'l l' rimf/ll. bisll'Vll. Im'l:ou. " llIc ... se ;wd dese<Ri
jlrO!tunlalc .bi51n'l".
.
Sub ;nnucn\a limbii germane, grupllrile SI fi 51' se
IIU rareori, , i (ex.: . _ n loc de sland:
- n loc de _ fn IIIC de st. rt;
(de p'"[jr - In JIIC de: _ n IIIC de II",,:
- in loc de , ,'khe. : _ fn 'oc de lpllerle]. Alleori.
ehiar cuvinlC de prO"ell j""j.I germ In;!, re<:om:ondatc II fi rosIile
cu JI (u.: , l oehNI . f l raod. se nud pronunlale cu "sf"
(,,$1 "cheII", "Ilnu,d", .ito odei"),
Existi Si lua lii (ind ne"logi5Jnc din r. milie
luie. IA Junt !""OI' uOlli le difer it, cu j Iau f in pasaj (nu:
d:lr c orijM. dar curiSCIlt (nu; . .corijcnl"),
O"le fiind i'lflucnltie nI.i jos _ pentru
lor - O lisli 1I(,,, logismc "
"nuc{uH, ii
H
",ni frecvente:
( .. : , ... """ ..
1 .. '
bIo,,,,,, 1 ... : ,.bi"r6");
bo ... ( .. : .bn>.jIr");
burn (iod. I"'i") (1)11: . bu .... ');
" -1" .1 In,, ..,pnJ/tnI");
"' 1 .. 1(",,: _i ....
..... n,,:..<I_"):
' ""'PIr".I I"" ,.<Omplo .... ");
...... .. 11 (n".
- .... c. : .-1......"
80
d ,I" (n. : ..... mi"l;
d"ln.nll (n.:
"",""" (IlO: ,""ooC'),
l",pol.,." (nu,
' J"(n",,,an"):
J<,.. .. cnoooriob (no, ..i<nt"):
' -.a .. o (nu' -"*ran.!"):
_ _ d ("": ....-.rlI"):
"-<.: ..-"):
... 1 ..... (ou, ..moIr6"),
... <nu:.,poIt'"}:
... IId.,d 1.'"
. 10< 1"':
... . 111"" -",,!li"),
(nu:
oupor' " c ... :
'I ..... " (n. .... hoolo)'
11 ... 6 (000: ....-.uo:t"):
' I {, olltl ("": ........ 1"):
. ' ", n. rt(" . ..... mII<fo").
ti e e } i o core c.tl, il u nor
14 . Scri e rea (511," ',,'!..rt(Vi rellgio , 1 e t c.
t e rme o l me d C8 , .. ,
' " lea' UU .ul;

m'
--.'" s.w hemlpa""' . '. - " ." , len"""-
..... 7' ml!lO"' wu m n . " . ..
'procrec",' sau , , II ?' NU
'.' ,.--"", ",u f une r. r , sau len :. ''';
fruntarII ? el e.
general ,i '101'"",101'
Ignonn:a limbii lilCfllre, ,n. 'ud I de scriere
' I CQOsinle ""pu\'e In m u ..
lexicale, in Sj11:('11 , .u ' ",," ill5nd dircritelor dof11enll
"re u unor cuvInte . .
$aU de pronun,.. "da "Ierur ile cu anumi\ 1 cu
de ilau, P' :1'1 ,"" u religios utilirJl li n
medkul. Spor1 IV, "" 1 ar
de jos: . ." t i ""1. semlparczo:l
DoI l i sui se nnil IInoo'' Vl U,_ ,. clici
:: . llilor il! drcJ>IC.... '
drej1lc:.. (.oon:ct .... " .\ din eSlc compus Cu gr,
prove",
hcmi (nu Cu lat. w nf): '" b' I in policlinicA,
In munlc,plU ca ,,'C{U b. ' S"X ..
,. - . " (corecl' ca Ine'" r ......
cabin_tul ,,," nu ,,grafici" a

" N:"'ez'ntli " , , '1
""ntru e . .secs ' " ,,",1 nu se li 5trie a51 e ;
,
' dtci ..se<:s" dOI" SOl pron , ..
cuvn{u "'.. .. I . de Ia c mi
,.Jlopidilllea 1' .""11.'" de IIIlie" [eom:t: . ' ..
nl!jlc 101 alili de multe nu un l ubstanliv
lelului de proc rc:ore ... . fi, " _ udihlll), fiind "'1
l'1)Cffe (an"loii. f<R\BII cu " recreere concepe. a
.... , . ,lrocrtU ...
deri'l;ll al ve,"" UI
reproduce"]:
OI

mlllgii . .. Suponerii atenti d p' d
l\enalor fOlb;i1 cu di n hit!) cele 10
, O" corect: .... unl di t rm'llItc de domn t
lUI < lele) .,,' n re cele 10 mlngi . , "
1 . Iculal sg. IlOIIl _ . '"
II ,n<)m.. 111: . minJ:i le -d .'" aco. ,,"ngea -1- d. mlo,
E . . . mUl gI orI: II,
M ra t de
CO$lum. Itll l ' II cll&ri$Cni doar in 11 .
ttni1i... .. d" " l' -ppct Coc.-CoIa" ( pr . fSlImCnt.31
i
e:
,i-. __ ;. In cauzA el. din enD' M'" [O&(um,
""""foelt vocala .1. substantiv 1
prc<;edl)' In iiUb mnuen" . II nu , ... vocale, Cart II
riUn ghinion PC"' h'
t"':.1 1'. teM:. Spanul !?"'mu Subtire de
, o cI(:, aici a"cm a fi Il Culca (COI'I' I
cuvimul de odgillO: franc Cu rorma de si ngulltcc .. a
tul I care ...
. are l' uratul as<:onJnltor lui USt' <
.. 200 de
glunte:' ( . .._re cu aml:l la iciar
slabi lcl!C ca un . .:,:
.,glonte")' n Il uni - tloan, e iar .
. . nu
., ... $uot cvldeme la
rruntaliile ei" (corl' t pe harta cAt ,. d
est ...... dt dinw" I Incolo de
e ,om" iovl."\:hill" h' n e fruntariile ."
fi al UlcA nil I ,care
al 1le<llogisOlu'lui f,.,"\u7.e.scului
, " .
.,Esle vorba d
lunuri p . " de .
.E.s ' UlII COl, de lu care SD.l . . mzcSlrate cu
' . te vorb" de csendroll nt " fi ',II trIJQc ,,,"O,
ilngul .. pot . . . ... "" eli se sc ' . .
mIt eu din limba de . Ia
r ,J)..:pu!3tul Naidin a ""' .. onJ:lne. fr. eseailrOIl)'
(eOl"\."\:I" .. rtlclpat smhlitl I .
unn _. . " ... O) d' 1. O
u..., modelul slav ' I . In euuzi eAlICes
o variun," -t0 f< ( 1 CI"'ant
glon.Ii); , arma" fIind
r . ..Au loc. Ia cim'!" I
,,""MI,"le c. ilieului de ""' . Ungu..,ni din Crai
loc ... . u:atru Vtclar Parhon" ,
;wj;""(' ..., c3c. fUl>enlr.,l'" rorcct .Au
r- IV. Iar .ici aVilm . d,n fr. fUllh"ire al
rr.fonITIJilltl. lal.fimemUa/au. cu iubuami"ul fUlleratii.
15. Scrierea ( u rostirea), lneore
etli
, il ull
or
termelll soclaU, .dmllllstr.tIVI, comerel.1I ete.
sali .. bondIll1' sau escroc?;
sau r", munera\le?, sali
j,anurtefPlaurde?; sau llOiiofilrle7;

ItlMrarlu' sali Itll,.r"? etc.
Nia ellvintclo< I ortograr,c ($i or\ocpie)
nU 5C n",itclU 1. tiOnlCnii strict specl.ali"lllie -
CU'" i.1 "ilu\ n articolele -. d, ai" CUln K
mai jos, vi,.ca7,A doo\O:nH fOllrlc II";:
,.La urma urmelor. am impresia C. lIn crescut o
, .... ,abo
and
. (COll'tI: _ . m cresc"t o "'1I.bo1di". penlru cA
femioillul se fonocW. flrI, altemUilc fonetice. prin simpla
alipire '" <ksincnlei la masculinul ,.vIpbo
nd
'". din fr.
'""8
If
bofU/. lat. ' .... 8"""""111):
. La O luni de la in!il.la:a in {u!>Clic. Yitc1'rimaltll
Vas
ih
":
hc
'" (\ecoIIspira
t
o mafi.,lt'" (corect: _ .. decolIlipirat o
maflll
l
' '', ctci, la fel ca in cazul anlerior. yocala ,,-o" nU se
dif\ooghca"lA In La {c.mninului):
,.Cel de-al doilea estt M.CI- (40 de oni) din
Cmpia Turzli" (COl"\...;t: .. eel 00.111 "Clilea tscrot ...... deoarece
eu,,'ntul urmc.:dI. fiiii abalere, stf\lctura ctimonUIUi!AU frIJl..:e1:
,. ... pe nl.cstru
l
Nicola.e Cc""'cni, (1 N'n ..
Ll1 C
.. \IC .,CI"O<);
(l1\Ora,iu) de ,reo 40 t1e Olili(l;Ot1CI" (corect: .... .. cu (1
rclllull
cr9
\lc ...... flindd arc la origi ne fr.
rom"lItrmio, forl1l" r,i nd fopt o etil1lo
lo
ljic popular!,
tlculfi ec1ebli de IL
.. Consiliul \oI:a\ orll'lniz.cd licitalie pentru concesio-
narea unui le"," \n ." unor dcpo"lilt de
cll.rburJn\i ,i {corect: " ... depozite de carburan\i
lubrilian\i"', cici . oiMio in flllf1lUZC5<:ul lubri/llllll,
cuvintul .... pa5\n1 intaCt, ffili si!. ,ufcn: vreun proces de disimilan:
vocalil:""'.
"Cei in l:aull .rbortlu p.nurde antiguvernamentale
,i, deslul
lk
infIpte In bi\" (corect: _ .. arbofa
u
"

pm,e .. rtdplacarde '
... p':Hlcan:lc", f<
SIII,,",me amintite. ambele
(,.,."".,.11- o.-
.. I<l!!I.i Sec . .
vecin cU o ,,"till'" JIlllea fi SII"li.t. ntr
dm cau7.i ci lefn1eO"''' ' [corect: ." .. vecin cu o -
. .. \Ilai nu se fi g<>;:,*"n.
.. ..,fI,. sau .. .(i)er + -i." (_o' . cu 1ufixul "",,1_"'
.. ... pari - ..
'
rid" .' CI Cu 5l1 lhul vhi .fi" urnene. "fri><erie"
,dn . (eml in:l ne ... " ar .. -i .
,
ri' . , + yr .. ,ri' - r. ca In
In ri. ) s.>u in Il
ridiaa
... .
. bi ril ri., b.i ... ;,;;
. ... v,,-.c:cl. .,.
Inl<:n:dno,l _.$. Icr lonila _.
fi r. ,,se de Jd"",..oriul l>OSl . Beu"" de locru
I OSI piui" (00 . pnn prrf",,'ur;\. de rcl
nQSlru =,. ... Intercsandu . ,pa ar
:... pem", d. MC",jn -.., de tlmer.nd
abatllJul .. :micalul eno;:litic }I,W, ... h<I.ont;,ului -
coo5anont,cI ar.' , u oe I .
OI1'Ie' neaniculate It . .""" rermlll"lia
HUn de 12 I . '",.nor. d,n fr. itiro!mi")'
: sparg dinjun.rl a' blocului Flora".
srarg 3CC5IOfOilmeni."(corecl
''''",', . .... ....'QaI't>Ce, .... "
g'c. cuviintul b'" OOn o,ro ,. ..
C 5u 'n,"1 oe s.;rie li <c nnc'plUlui
u e ,n h . I"oounlll Cu d
Cu ia c,; nd nu fo.-",e cheamWchem.
, e. chmr. 2hiaur).
16. Scrierea (sau rostirea) .
terme ni morali , tii ','" c.orecU, il unor
, nici elco
sau precept ? ,-
cuno,tlnl.l ?' '" uClt Sdu Idee "
dlcllun. ?' sau poltron " S41J
, " en\lalltate" UIJ etle?; sau
uenti ? etc.
Subslllm;I'clor
anleri",. Ii .., ,cu nzica, concrct" d' ..

-il .,.. se". de I ' '"


_ . "l-" cum se poolc vW. ermCn, abSlracti fo , .
I Ca In excnlplde rmu '1'
H n UlU' ' , ce urme.":
dezechilibru .. tnpcct,,,,1Qr tine'''' .
p"hIC. dalorill oOnll1tdiM' 'd': .. un
_,,,,r ,nlre valorile
1'" ea",
..
1 ..... U .. cumuIM ,i do<:lrinei sal.nice .. : ,."
prrplole ,!locui""i .. ,", c!'tei "pen;cp''' est. fr)fma
prrn mel at."tlI 5un<:telor . 1'<' > .,r. a
I'r ..,pl <. Ir. laI, pffltUpwm);
.J)oS1<1ieV1C1>i n.a in,-enl al absoiUI nici O ideie
polilidr Qti!nal1" l.OIfC\: _ .. nici O hke ... penlru" oe scrie
se p<OOun\l _ . nU - ico. 11 Si- al
unor f.miniM oa alee sau Itk. , din fr. iJb. cl la
finala llnor femini .... i" .... ,iabiLe (1;1' ma,". ""on, alnpce) $:IU
11 plUf1l11l1 11001 neuln: (CI: licee, "",zer) elc.]:
..Ei luc ..... zl acum in de cauzA. !X"lrtI do
sunl fOII". informali" .. ;n <It cauzA. .. ,',
nell,'ind nici o "naloaicA. cU se
fonn<uJ de: II ..,rbul e .. nO>11lt " ,uf. b fel se scriu 5; se
p",", .. nll
e
.. lin .i - derivalele ,-u .. .-.,I;ol'. 'li
mai lin de p<lllrorritalU c""",nta"
IOIilor . sau mlnurisi rilOf" (Co<e<:l: H'" lin de
p<>1\ro .. "nD .;onremltotilOl ... :" clei limba romni. a,'lind dc:ja
suootant;w
l
rro\-'enil <li" fr. nU ti' cn:al. n;ltt"
cal. un all <leri,"1 CU ajulorul . ilal." .".100;; cu
, .. bililale' . ,.levli"I.", .oiene",lil.le" ole.):
.,10 si I.",,-n' reSulile dc: I'fuden\ia-
lil"le (,n,udlr1" (corecl: ,.'" n:gulile (le prude
n
ll r.uanci ..
fol"dcil este. ca .,polt,oniWe", " cnn, t ruc\ie
c",ll! 1n an3\ oglc cU .. cordialitate", "nrondial;"tc'".
ne",i,t&nd un penlru un d"ri",t ca
,,15 iunie (n'Mli) _ or .. 11 .00 - ,-eriflcarea dlolid a
..prudcn tiai ilai c";
aptiluJ;nil()f muzicale" (c""ecl: ..... - dic\lunii..,',
ci\Ci limba prcreml, la fel ca n c37."1 lui
modclull'li!'leSC <licli/) . . <.mir);
de:",lliurre.
consideral
l
tahu" 1996' (cOI"",I: .. 7J)113
lub .. .. :', nU numai penlrtl oII etimooul f",non c"Sl. ,ab<JU. ci
pe"lru oS subslanli"ul in disculie un ....
do:>r cind se art;':uleazJt: aluul. I,lutll, fl'\Sp" rlUul. labud\) .
.,

17 Se .
(sau rostirea
adjective variab' f ), il unor
I esau Invariabile
SiJu
<i>" an"loaye?" _
prefectoraP' ' .:"""';" sau atare'-
plpe,at"I-' ,_eltel, 5iW ch II ", .prefect uraj"
sau .... u ""U
re SiJu COlltra"'> ,.aleatwre-
_ erI;.
. "Def()mlilrile"
cond se neglijeazA pc care le cLlnoo.jl. w",ah"1
.ubstant iv" ' " lIOrma "",' arul, .'unci
, _ uo rapt . U '" \'cd
.djc"C' ivul, c"", ,e' vorbire cea mai _"ucma;
."\ t,,,; fra,i Je SI' ,".enunturJ lc '
pr<caulie. ," ( .UCtUfI lirice se .
adje<livul'.slc b't' .. " fr .. gil" cu
, ,. 1. neav"nJ d --- , pc""u ca
_,L" fe l so 1"'1 "plural)"
analoge" (cOr' = Ineruril e in ' i't', -
odjcctiyul _' ''lemele electrice c,l,ec trtcc
tJlwto8"J,
,ullne de cele femi nine ale d" , -, d,forenliind formele
a I "e"ldor .d .
og _ .. " 0""010
0
elc .. alle"'."le c < g ,o,og - - -
ca; loia l, a,re nu se ma i ,snob -

_ fi' ,' . < Ir, ulwle neol"o'o


"< "'0<'- ' " -
:' og , p .. ba r oeii,
"Raspunderile i-au re' -
ca siik"ij din Cucule ""'''1. U"UI of",iu p,.f"d u ,
'JlIIontl nete0"'" , .sa, ,_a .. , L. ,,- "',
=, ,""'-'CI' . ' "" ""Ie"c de
lern>enui yizal nu e,te un ' .: .. ofi", u prercctornl
un n' pnm,ut Cllre p.iSl"'azli . J
,
"""" _ , r4. e,
_ '" . '"'''' do,-.. ' " a,r'l'r<fect()ml"
'evlSla l c :Irba' " , 1,
.1 aranj I . ,rr ( .. e.i 'U", cei .
odeb,i" (. a", "" aJUl<:>rul com"u', sexi.
_ COrecl- ., ' ,ru"" dl iv
I - ,,--- ''-"'I ,i chel " d" a
a lteman marc pl umiui i -.. , 'rl .aum ca
d . _ l' fi'n.j pr," .'Iern.,n!" -I/ i
cOPII/copil, la _lle cuvinle;
"E drep' n"" "
,u"l c _ ' ,LOr". <unt '
am P'I"'al. " A' Cam p,,,ii rdtc " 1
, CdC, Ouva ' .. - CO"'cl-
n"" este u" d<; - ,. .. .
"'Va! "' ,-c,bul ui
pipOfa, core, la rndul lui, se de la substantivul piper
(nU dm ng'" sb. "piper"];
,,Spondilita ancnilolllnt este o innanl3torie


a .rticul.tiilor, manifestalil cli nic pr;" durere, rigidila!e
colo.nei \'crtebralc" (corecl: ,,' O bo.l
innamaIORtc .. '" penlrl' nu urm.,,,li, prin te,minat;e, un
modellatineSc, ci unul fronluzesc, ilifl
alrlm
,-,lOire);
"Formularea <ere,ii de ridicare a
parlamcntllre .. la proba contrarie, n
fapt e vorba despre o di'pu!li. politica .. " (corect: .... " piin la
proba <"utra ....... . ", unde fo,ma . 'te, ca n cazul
precedeot, lot de OTig'"" c""rra;,e);
,.Ac ... ta nu ", te o cheslie alcalo;lrc, d"pl cum ne
dovedesc exerci]iile efectuate" "Ace .. ta "u e'te G
chestie aleatorie_ .. ", deoarece, n contrast cu ultimele
exe",ple, acesl adjecl;v un mp",mu' .1 I.tjnescului
lit .. " aleModu') ,
18. Scrierea, cu cIfre
a unor numerale cardinal e
.putem discuta intre 4 <;>ehi' sau ... ' tntre patru ochi' 7
. 1 sej ur, 2 .... rsoa ne. 1 .... saU . un sejur.
pe.-so<>ne. o _ .. " ';
.concumul cii"; $1-uO ban n pluS'" sali .", elI,,1
ban n pIIJ"- ?
I)e"" bucatA de ,'relOC, observ, cu ngrijorare, 1n
lin,bajul public,stic (al presei . 1 tele\';,iunii) se pelrece un
fe"Gme" lcxical abera.,t ce tinde s.1i se abrolutizeze: nl<;>euirea -
indiferent de "lungimea" lui li ter" - a numorulului c.rdina\
(ca panc ygrbirc) CU ""n,!",1 co 1 (ca indice de
LOC, , 'alo.re dC,) sau _ mai ,implu 'pu. - a ,,cuvintelor" eU
"cifrel e", SA fie vorba, aici, de oarecum de
nu oumai a oconomico-sodak (,ub
imp",iul progmatism"lui comcmp<>ra"), ci a limbaiului (co'c
contine di,'<rse caotito\iveo. nume,ice) "." de

de ... De la opl.'lpruOlCC ci ia toroa
na
.. .
",<I"ru\"'. lA-! ia cu ,apte galbeni
pe lunf' ,Aga"i. (ll,hocea
celor cloul sa, .. . limli ulo\! pc O J ull de i;albini"
(saclo"
eanu
). ,.Cioel d. ,'" I n, "ard. era de dnd, i.ri cnd
[u de _ind. pafClI era de . ..A fost oda' . <"
nicioda\ll .. - de ciod se pottO'iea p,,,icele la un picior CU
lI"uiz<c
i
, i Rod de do: fie," ... Treeo o luni, ,recurt
nud fku un fecior alb ca .puma
l'plol"i" .. N.apuc!o si. facil de (I'{>ins<:u).
. .La trei. le-au \:lIpu! <u s&,wl..., Iorla
l
l; le."
pllnnul pc ... M, jn ,rund fi pse de ani.
,rei de biroul;;. dou6 Bri izblrtdl ,rei,._cI Joi .u de biruiol
i
'>
... -,.,a). Jo ,Brt;I, in dO" zile ajun&<-,'a Brtila_ in alte
marfa alte dooA $e.",uar", ..A pos"'-OC
de opllrnini "'I\ u,,,e"" (G"l",,'lon) ... Trei aoi de-a
tindul q iK poemia,,1 ;n,ai la lic .... 1 SOinl"l Sa"""" (" ' altuiA).
,,0 ,nit: de loclli"i r (CO!Ibu<) ... Lau g#osi\ sub trei
tviunl
dmOrt
de i".nilit:" (1' 01';"-,<,,,"0) ... Pe dumi .. \c
f"Il sI'li dau li o ,nie de lei" (Sbiera), .o afar! de cei
<iodsprel"'-'e s<: n,.i 51r;).ns<:serll in "n p6\c de oameni"
(Rebreanu),,.1n opropi<:rca casei, cei O de a'i'li
cu plcSnclC do bice depane" ... <")' .. Un;ase
zidul ,o,h de I"'SlC coti pe o se-arl
.. copii s,au "UlSili pe jos ... Iau trelpatrU lum,nd
in bU1.un.'" (CuIt,il l'd .... SCU).
At't ceri "lele (fOl'",,,IMC .cIe cei do; d'
modelele (ufcril. cle IoCriitorii ' Ull\ fi e
o",-,"o<>scule, fi e ig,,..,...le, c!ti d. ",oi jos
.. ;n.cler.nl" au,o,ilor IOf la ace!le",
.. ,\u "r! p.iele, f"I",,,,b \,ialc\i .... ] ",,,galie.
pagube
lc
, itlid.ntlu.K la ".Ioorea ..... 1<,-,,",,1' .... .. o mag
a
".,
paS ... t><k rididn<II1'j,C la ... "), "Se iLl Romn;a. de
cnte,'. luo;, "$ubell."ilic F.M. I.. r",mata din S 1"',00.",., .....
(com:I' .... .foonalll din dnd Jl"n.oone), .. C'e,," fe"",i, ",e<> II,
de la ..confeelia erau ,a'" enluziasma'e M
fapluL .. (corc<:t' .. ClI."" fCOIci . "reo "P
'
, de la .COI1rec,ia
'fi
AlcUr.drinis" ... ") . fn limp Ce unii emu pentru formula a cinci
SOCicljli ( ... ). crau voci care afirmau ci viitoarele 5 $(>Cicl4li nu
VI)!" ",zistl pe COlt( (corect; ... C"re afirm.1I ci
viilo.>relc rind Jocic t1li ou Vor pe coot . P.in
CCreclirilor. "1 stabilit ci cei lrei au mai comis 5
funuri de COlT1ponenlc electrice electronicc" (C<lrttr: _ .. s-a
.t.bilil d cei trei Du mai comis clild funu.i de c<lrnponeoh:
clcctricc ... . Celelalte 2 fct e ' .. u lin cu I'Itali. acum fi
cei (com;t: . Celelalte douA (etc "au Iles cu
1'11111... '1. Coneu!!'ul J Urti ,iun IuIn n (corect:
. Concursul - Trei ctrli ,i ... n ban In ..DeWt"";le au
aVut loc pe S sec:liuni ... au avut loc pe
cl ltcl intre 4 ochi" (corect: . .l'ttlem
discUl1 Inlre oehi
M
). Un guSI c.re te _ J calorie
- COCI->l. li,ht" (eOfl!Ct: .. - o c.loric _ ..... ). .J...am intlnit
cu I an inainte de t:blItorie pe b:irb.tlul (corect: ... m
tOlliloit cu un Dn ftlllinte .. :'). . Vizil. Papei _ J zile istorice"
(corect: .. - treI lc I'(orice'") ... Tonl 61.i, _ 4 ore de lucru b
6!K:u"'1li " (Ct.ll1: H'" - phlru ore de lucru la B""""'lli")
.-"remicr u lgue. Un JlQI J putiel'" (COrecl: M'" Un gol lrei
j)lJtlClc") .. Daci va "'Uli sII "dune I mili.n( Pritn!!ria
va (Ump.' ", locuiMle socille" (corect: , .... sa _dune UII miliard.
Primaria ..... ), .. Rel/reMlul Chilcscil prOpuner<:l
eelor :\ pricte"i de pe ultimul .lIu drum n echipatnent
' ".miv" (corect: .... accepla PropUtlerea ceJor lrei prieteni .. ."").
. Ambilios din nre, goluri COn!'iXuti ve n min. 67. 70
79" (C01"1: .... Ircl goluri consecut ive ... "). 2
rel"i7.c ( ... ). "u f\i un$ 1'1 firl.IA eehipele COl1lpel 11I"cntus"
(corecl: . Dulln dud reprize ..... ) . . .s-. nl ;l nit cu 4 prieteni.
ae,cllI,;nd aec'toro <le $C plimbit cu barca pe
Hotccl" (con..'Ct: . .s . nUloit cu I"Ilru prieteni ...... ). Situl!ia
critiCi a I.M.M.urilor so t! in"CSliliile care Nu
diminual III IIltimii J 'ni Cel 40%" (corecl: .... care 1-lIil
ultimii lrel ani '" cea 4O'l.M) ... Cele 4 luni de
polilici III 15111 O1101ln" . Cek I"Ilru luni de
PO!ilitl ... au stagiul de 1 an
IjcenJ.l ... (COrect: M'" au SllIJIiul de "" an
90
.. .. (,-
. in , Sl!nl... .
.. "emplele rOSI .. ") .. PreTul de
'
i ) .. r..>: Tn 'Ml'l e ""rtf... ,
Jicon "i k aU fo!t Impllt1
ne
. ok d ki" (Con:C1: .. e,te de
licilaliei dC
C
' dJteClor pu5e 1. di':J""'Zilic :
pot iliarde de iei ). M an 6 . DU depu. IOhettorea
plnJ 1. O doar 9 fim:"'
cAlre tie 6f"iJin. <.:C>IIform " , firme . In
acd..... doi. nOu t ,
nc" (corect: M. . zimA ItnKuru
cillriF I de I.M.M.u" ... ltei de I milion"
pruent. KClont 990 I ,,",at loc"" tie mU 'UT 2
_anomtC care. dUpt,' :d. munet de ttll milion"). Sl!J , :'f
,. creal OCU" U seJur, ' '''K
(com:t: .... a -ni pe l;tonl
M
(con.'Cl: .. n tfQRtlm;
ne I slpllma . , '").,I)e aceea. _ IlS
penoa ne: u sIplImni. pe ItlO1'1 rqulatlM (core<:t:
rers::lien; ClUlft In "nne ... o ..... n [):: i. pers"".I. il
IUst doi asuonomi IUltntItCllt ... )... -!>doit tie 2 caliljl'
aceea. .. iodatA nu mam t il
. an; tie 'Jle. nlC. ,. "ticl)" (con.'Cl : " ... ,
tie cea...... . .... ia ,1 bunu SIm ndo'
fOine "'''' la .I,;i: 11""",5t . niciOOal.l nu m.am 1 ti
tie cea Ird- ""tru ani Dnttna ei ( ... )
'" ,. . ro ne ntre ... ,. n (cO<.:t:
de tloul u tlftlt Olt In cde 4 vlntu"... . ..
D unul lunCI arunca, ele palm ... ).
unui suflet tn IJ ",.,gaj ez
..... 'Idel.nt.nu dl atunu
.. Termin"scm T m,i"ascul de u . . n de
nklieri" (corecl. .. ) ttU om,,, nici (,t .'CtOOT
") in primul rrlttd (... . b . " .. (cofOet: ......
. CI '" 4 ,. t .
,
o",.A Cttfl0l!(:uscm
pusa ,w ... "
" c. nI ,wlm ....

erlerea), gre,IU,
19. Ro,tlrea verbale
li unor verbe f
II ti aibli 7; .(eu)
volall ?: .$1 albe 5.1 5.111 fi f11
a) 5.1,lI
eu
)" conti nuu 1; (? I sali
contlool S>tll sali ne clumer m ,.
')
,
1>1! clumlnm , . In polle ? etc.
lboga '.. dll In petec S>tu .
a urechut 1 . 1 I
. . a,.I"ec,i,. pe care e-am
in .rat11 unor ,ubSlanttv,c tie .. u de
. -"Iru modul Of ..... , are JUni
comcolal antenor. ,- ,. de fonne >'eOl." C C
.... Ii o tltU IttT>l1
pronun,_""
"
de
eXfmplele re u" HlIIMr relaliv insemnal de
I urmel.Zl doVfllind' h
lKru, ' JO c ip reSrtlabiJ.
. .,A13 cum voi si .
d," 101 suflelul, II me . de IJungeli fi eu vroiam
doc:,or "ele,io."" pa". cU fi si devi'
w o. . . fi cum voi voi. " ,.
,
... . ' '' Uslln' ' d .o., leu
relU rale din >n,am; ale fOl'JMle hibridc:
.... m vmit", w\'roiam!!'"'" a v"'. ,i . ' -oi: vroiescw'
(Iilera.., fiiJld, .. wvroia", .. vlOill' ....... v"'ia,,:
voi"'''''',....'''. ,-01 I . . am ' -Nllam "011 (eu)
,'oillulv,.._U)' a . .0"""'...... (noi) voiam ' .
"01111,
..Esle CI Un . .
:mllm',1 I'baule. ailldu Iu' om poIi,ic s i ....
""':IIocole ... " 1, o Inumlll II ' Q
l ' 1 .. d alb' o. '1.1' JIei monle
a WOIJugirilc. Il . , I Ul oa i la htJ..r1IIe. .. ", fiirKld
fOf'ftlelc de pelWlU. J1J .,a ml./Ol"!larca ""lor de a IV_.
elile de conju,.",a II-a): sa. II pl. sun! ,n i , i:tr verbul. ao"u
d M"f VI\:I " coul1nul " " .
an5l!()<1 0_ "!el f' " de!non_,
> I 4a114 lanl" ( -<
, I'<'ntru ., ... bul . . v.ea ili
md"'"ltvului li co' , , M >"'mu. I\:I'<'UI, 1. 1
I 'lJ.UI1C1,vulu, prele"" vocala u cuI'<"!
eX,Co'ilrllOalic.,n le
sensur ilo. loIi IV ,a. e"VAnl"'u; (l'<'''lr"
persoane): '" .aOrt eu celelalte
.. Nu e O cII t ,
la iii 1>08.11". dcoa Iu meni' d fi bogal!" (e, .
u II " rece vc'ool n .re (<ln!J.j n >rect. .....
, '1 n COIlJ "nel, v"lui I per$OOna
' ,"Subr afitnlliliv); . . CII' 1. aceea " impel"lltivului
.. cil ilori IlICe
"" l urdul "'Iulul <lumi"", In
sa "e <lumen M pc ,c. (Cenol' r
". , n ..... cle. M dtttUer1 " . d" ..... , ncel\:am
nu -II .llOdifi' """'e In '- d ..
'-orb' . "al, pon asimilAre ...,.. ollle",,,,
'rea .es,o"""I: ,,dum;rjM __ . ''')' pc e In .1., <ie(,iil n
C' .
. " .uojal, niel Un ,
crel ' . eJO( nu ne. .
(o-o . ,,,',, Clire loIu,' d
: .. nu ne-a uoedte-a " ?C UCCam la bi ....
1.. .. CIe, dupl rh ' .
J; > poIn,,"
"
principiului sil.bie li al .oorfoIoMK:, Q ured.u, al
... , onog .. r,uQ cu nil eu la Ca
,tgh .... ;mporttMM,lngennnchu ,.a.).
,,!'.L>.S.R .. spun el thl In Opo:o:iJi."
(t;OI'CCI: M'" d:n In J"'lk._", "'-... i ICriindn-se ,i protIuoJlndu'$e
cu ,I,"u Cu +. Ia fel Cii 1" cuvintde del (ou .,celi"), dlslr,,<.:liv
(OII (nu inflm .. ';c (ou
"infermeric'. ;mpledka (nu inlUnrric (nu
.JlI1uno:rec"'). J' ",tk (nu ... tC(:M), 05talk {nu polie
(nu .p:u:c"). plu'Jld (nu "pk:'$ed"), purlu (nu ,.purece").
trimite (nu ,Jrime1e").
..... 10 ci fost sirat calitativ
prin constanji. Crftndtl-M', in fd. O de
spirii" (ron:ct: M'" crdudu'lIe in tlCltSI fcl, .. ". pentru ci
cooj uglrilor 1. 11 ., 111. " I IV.a In 1 ""
d. Ia tema"" bul .iru;;' i "" adaug!
sufixul modal Gnd: lucri.Id, licii tld, fknd,
""'''tlrind, ht)llrAtld, \W durtI.h,d donnl , II<H' tsll"d
<
b) ,ceea C<l precede' sau ce preced' " 1; _etapele se
succed' uu ... It lueeedl " 7; . fi lmele care p.eced- sau
.... p .ced' 1
II m cu alia pe cor<!
mul1i vo.bito'; le fac folol ind in e.x pri"" n! vcrb!:
"" couj usarea II. (de tipul : rllle , M rAc ta, Il II
sdd , n Ic pr<.It,un11, lV", il, modelul
l!l a ("a plaoc .. , .,a (1)< ..... , "a apare", ,," $Cade", .. "
prcndc" II lle verb<:, de IV-II, doblIl!dcsc,
tlCcKknl"', forme, llre,ile, de Conj "S"TU , III a (ca: ,.a a"tIe"
M aud, ,,a dcspnne" penr". a d.,pl"l , ,,a lmpnrle"
pentru . ,.a pt'otru a , , 1, "Cteva nwlogi<mo: -
reled Grrm,alita - se r:Qnjup dupl I
m . ., ... llrtt1w .,.ccco.k. , ,i succede., ramIa
fCCom;Iooallt fiind 1 de conjupre:o. complexe, ale
.... .-a'belor din urmi se Cfi ro explicale:
93

a)pedo:opa .
a . uccede . ,ex'SC/i ma;
eonjuglrii c,limonelor cii;;
R succr<l d "" II "-'II ,
fran<cz a, up verbi:lc ,- e. " ( ,
. care sunt d _ d" ."
cQrecl . in 1. ( .. . ) cons,"" tn ,Ii '"ba
plural: ( ) .... "om ""tOC la mIC az, cete
oi
;., succool ' persoana. )-. sin" .
eseor, le II . " nil "proced .. II Ilr $1
b)
ro.wnll R ..:. ie (LI" h e , .. 5ucccde" Cu
. pentru ci. ' "fonUJlld corn"l " In
a JI-a i II rsoen l-a plural ).
IV_a o;tlindde cu a II I a. precum a unora da verbelor de
_ ei vAd. eu Ilie -:7' pe,rswna J (conjugare: a
eu rac _ ci fa ' a [Il a Cu 1. eu \"ill
1"l"l'St.u . c. conJugarea a IV-a' " lucrg -ei merg
_., 1'0,'.,,;1 . II "ud - e' '
1<1111;"1
3
, in .".,. eu - ei
persoanei I ).a I pres.' sau In emi siunile RTV r.l<l:).
sIItted3 (elre p .-.:rbelor a
n 3.:
a
de
Cu persoa l' 11\ celelall .
eu _:;, eu cnt - ei .. ta; :""Juga.i:
el . precl .. ( .. a er, (curet!" ei Miu C<lI"e<t: e,
(con:ct" ton:Cl! ei . rgAl. eu preced -
. . e, uCfwA), eu $IICCW - .
JOs. cxtra . d' cum se con e, ..51>CC\."d"
, in de '''3'
...... FIII'" O' .. . I
SIriU" I)'""d '''rom,..,,, de MlklIrI .
UIOIC"11I 1 (i' "mlNlla de: R.
scenariului " "'umenlul absol.cn,.i", ..... de R.
. II s..cad . relenll ., .,. ,
sA. 1 urmri i" un spe<:' Kol cxllllordinar fii '"' ,aII
".u edA un' I (CQrect: .. de' pc care "1
conlinul $1 .pci:l,ICol c.\ll11ordinar ") 1 a
tribunA" .... SCI secrelarul gene",1

nn uneI logIci e """tum de $taI I
arn"'lei prin mani ula se
loVIturii de stat in ac!!.';t Joc periculO:-
U
.. $C: l uc<lII ' corect
.. nil adaugA . con onll .. n.i 10 . , flrt'
In loc meloni",ia priI' Care se "el eusur ... ").
e ceca ce urmeazA CCt:a ce
,$aU cec. ce urmeazA
o;e pre
cedC
" _ .. - ,""Ion',";' prin se
ee
a
ce in loc de ceca ce urmeazA. s.u.;tea ce unncaz1
ca ee prcdA"), de go\ se
In continuare II ambele \np jocul !ui - IlO: !JOS' dc
I;bt:
ro
_ iese clar n (corect: "ACI;Un;!C fa7.el
e
de
sol '" .,c<:wi In COIII;,,"a'" la ambo::\e po<li .. :), . .Faptul
\olul
le
sut ce,le ilnpn:V;7.;bi! d ..ametl
ii
nu dind
i. <.le lIparare" (corect . FuPIlII cA tOiul se , uecedA
impre"ilibil e) OII"'c"li ..... ). ,.Dupa. spusele talc,
desigur ,tralegiil. prw pune
eci
in ""Iiu"e I ofcIlsh-ei, .. "
(col': ,J)upil- spu!lelc lai desigor l'A straleg
iile

punerea In actiune a ... , ,,0 clipi li general
iilor
care
!le succed no duce neaparat In un co" Oict cu plrinlii- (corect:
. 0 clipA a g.n.ra\i;lor care sc . ucocui1 nu duce neaprunt 1:, ULl
conlliCI cu pAri",ii"). "TI"IUIsmisiilc TV iu d;lect. ,-",sc
tele

filmele cu cele mai edi,ii sc succed In acele 1.ile pe toale
canalele leleyiziunilor din lume. pentru 1 obline euforia
colcctivn" (co
rec
\; .. Trnnsmil;i1c TV ditl. case
tcle
videO,
filmele CU celc mai cdi!ii se In ,ces
tc
zile ... ").
"Solele sulele <.le careuri ale dallsawarc
lOf
ta'" SC .... ar
putca la 10mii ... M "SUlC\e
wlele de Clleuli ale dalUlIOQrelor ClrC It , uetedn ar pule'
continua, .. "). apoi vin loatC filmele eare ()scaJU]"'
(tOl'ecl: apoi vin l()lIte filmele core prcc
cd5
()searul").
10. Re producerea, lmproprle, in COmU1'lICllftll
orall!', a eltpres1el ghm
me1e
'
.s" rtW"lt la normalitate I"trl ghilimele" . .. ta o
""",,alttate' 1:
.promo
vat
I"tr" IIhHIn'l111 pe"tru merite deosebtte"
,prom""at, apar.nt, pentru .. : 1,
.suntem I"tre ghll1m,,'. si mergem ;"alnte .. :
.suntem condamnatt , cum a-I r :zICI, si .. :? etc,
.. Ghilimelele _ afinnl G. Deld($(U - cupeind. n\ll; Inl'-i
O vOIbiec directa ceprodusll, ca poM a discursului-. se pun ..Ia
"

ncepulul la unui lexI SIlu al !mor fragmente do
ci1ate. gratic n text cuvinte grupUti
cuvi,ne li alribuie o imP<Jrlanlll sau
SCnlnifica)ie asupra se dar _ alenlie! _ ,.JlOtea.u
"3t iludi" .. a vorbtorulu; de ce un sa"
mai multc ori farJI de cel Ce Iea fOlos;1 ca atan:". in 3Cc:tsl.o\
(ultimii) situatie .,() micA jl.1uZ. de O
il1tOl'I' li .. suger.ind natura ali/udinii". Ce nsa cnd
"orbitorul COl,sidcr;l nu .uficienl de
rdCVatll.!l alunci cnd e ne"oil s "Mirmalii neconforme Cu
rc"liI3Iea. deZ3vuale" 1 /'Cmn, a ti n)clcs. Ia cit itea
.. gl,ilimclcloc intre care se an,) e'IVl llltll ,.incrimi"al " '!
regrcllUIJ) 3<;
a
dcmician AI. Co r' lur observ" (n Mi<' Iml al de
ul"/olfrafit): .,CUVilllcl
c
"I!it ia se POt reproduce n ironie in
de jOc. De aici, obiceiul a lltrebuinl. $cl1lnele
1)(>",,,, a ar:lra lIu acord cu O sau cu 'n/eJe$ul care
se sol se dea unui cuvnr: s qc.,esului" /)(>
cur", ""PUrtal """ipa loca/ii. fOS I slab" conrporlafl" a
OUpt-filo
r
_ Gb;limdd .. aratli ci SUCCesul. nu. fOSt sUCCes. La
citire. e nevoic tie infle..iuni ale VOcii /'Cnlro li red;t
nU3uleic de IICess fel. Unii cilese .. .suc.:esului U! rc
1'" cat e l-a ",PUt/aI.. . mai 5implu ar fi sa
licem SUtee!. ...
rOSlilA a .,gllilill1elc/or"
(precedale tie Prcpozi,ia o cu lermellul vizat in
estc nu numai stereot ipa. ci
cnpabiJa de li "" fi corect ca '"es."Ij de a crea.
echivocuri SCma'llice ridicole (vezj eXemplele din lill" !) .
SOI"lin? nlOcuirea int re ghil imele" fie Cu IOc ll, iunca
adjccrl'3 sau (., .. pe nedrept" . .in mod
COlI'\'UliOllal nUmit astfel, ,Ajl.1rcnf', . prelin,".
.,ndntemciaf . ,al1itieia!"'), rte Cu ""verbul popUIM (foona
la plural) c/lipurile ('" .. mrb.:r vine"), fie cu
verbal! de tip CU' h s-a:t zi (= .cum 5-41" e..ptima" ,
,.cum 5-ar tl"3(/uce cu alte cuvintc'. ,.aii fe l spIIs". ,.ra tigur"l
VOrbind"). fie cu sinonimele lor simple sau
(mcnli<lfUtIC Ulrc pa"uUeale 1"eSJl('C/i"e), tie Cu loculiuni'"
., "nt rnr - t teme. .
b
'nle n mod ndnleme' 8 . ):1 dup exrcrior. Ia IJnma
ad,-el , lui ll apareR .
,.a ro . .
impOm ) . . .. -' _ jos la
. ' ..... m1l .. '" "" ..
,.- S' on 13'''''3 ;n<;rom",a
. $on ..... sii)c
dio, la televl7..or sau per. inlocuitI, po.'I1inem, exprc
Ta Ilili/llde) poale , _
(intre
(CCOIIl3 Revolul,e, 53 re a normahlale ),
" . s-a reve!1ll la o Id" (corect:
ghilimele" (coret;l . m n 54 la I U socielate
mceh-ul este acu rim" o .
mceh-ul CSIC acum. nt re
.,.0 .. ) Nn vrem sl des ,on ,. .. "Nu vrem s P
"val .. . ." " , Romanoa... I )
.. ',' nCluale a muncn In '1 legisla!iei actua e ....
11 cu,i nte. preve<lcro e . deosoebi tc la
H C 'hil imele penlru r:oct'te f dJ
Promovat 1: . dl Suit!' con un
.. I .." ( recI' Promovat,
/ns:::n; care o COnducebcu [ant,
spe . 'te dwsc ,te.. . ." ad didact,ce
apareul. IJlC:ro 'Ire ghi limele c re '1 cadre
. si predea In . redea, "ur ha' ne,
lrebo.ue trebules.Ap ,_hT M'1e
necalificat" .. : '. {corcc!:""... untem condan"'a!i ntre ", '"5 ar
d'da\:tke necalificate ... ) ,s S tem condamnu!!. cum __
mergem inainle .. : rivali nlrt
lire sA mergem ... "),' ; b::i prieteni" (corect .. :;
, ... d" au "
le muZ'C,", . . . ") Dac p
rivali n ale 'i,;; premi erul va
:,,"" ,,, ,,., "'''''''''' '00";' "g::.
demi sia, vor altfel spus, dt<:rclclc, ... n
va re ra '. _ dau nume sonore, A
, d,"" '000:: ;;;c).
hl lin",lc aceste nume _ me SCIIlOf<:, nu pol sol .
g . 3 dau nu b'IA tie 75 de am ...
sol... ntre ghilimde ..... n,"", b' de 7S dc ani..,r.
La "Ilrsta asta "1 vene", '.... .
. . .La vS/$la asta. r. scena poli!kil.
(corect. , . -n uh,ma vreme _ I po: ,
I'DSR se bine,. A ,. Ililimtle bine,nle cs. '1,
,i ajulorului .. m i o:'i" ajmorolui
I
m ao;onIat 001 . I .m acordat nor .
(corect .. , "')
- . d "" care' -
ti\:urat "orbUl . Y.
97
III. ErorI gramaticale
1 ..... leII ........... .
I ' UIIOr numE proprII
, comun. el. P .... O .... (In unltl". ".tI,,)
dIOIOtn.O 'vi "'.n.I' s., f I
...
OJ'" ....... - , ....... _ . ...
- .... ""N_ ' ." -
.... _ ............. -- ......... ......... -
. .... tr. __ " ",. ;., "
_. mW 1. ..... - . .... , , .......
Oobonu" ,.,.,..,.. ..... A .... c_ .. .J1a ...,; _
." .. _. r"" oc_ <"'" ,_ ...... ... _ <1 ........ LI
mod ,,>! .. , <IAd, <10 r.,. ... 'os 10 ... """' ... <le $Oh" (_
.' ;.am '1"" .... "'1'1 "' .Din p;<t<. 1.1 Gr'o, '''''"II'ic') ,;
...... ,i r ... ihi, m.1U _ l' ... 100 ....... " _
..... (""""": ..DIn ......,.. Gdft. 100 ........ ...
oi _ ..... - ,.' f ......... .. ....
Twdo" ._ i0oi rnl" .Li. ti . ..a" . .-uaI
.1 ........ _. " .. ..nI_T
1. '0' .... , In(o,ecla, ci. g_""I"".U,, .'n,u'"
.... II nOr lub.unUve ,.",,,,." "lculate
_'_00'" ':_-_..-.1l<1li ':
,1101><_\10' _ 1 ................ 01', ...-' _ ........ 11

C. 1" < .... "' "",,,,., ,, .. 10< l' ., ","""lor .... i"'_ '1'1J1 ""I"'or
10 f ..... ' .... ( .. ii .. """"'oI"
bma _ ....... "' .... ......-' ............. _".
....., ... __ II u-. ooIf.I, ..... non. .. .
ti nila ..... $ot<o. "., ti",," 1Iu ........ do It' ... ..,
........... dIIIpI .. '". oi. ""-"' ............. ",
) . ... _ r- ..., fot- .. ""6_ r ___
."" " ,,, "'foi <" p11fff11.'1 . ..... i - ..... amin! (an, .... l<tII ,
,-... .... b n .... 1". -...II. _1 - .00<1 koooI"
1 .. 'ri). '" _ ... C .. .-1). ....... _ .ori .. .,.
( .... __ 1 ... ' __
_ ( ... lIori\ KlI"'" ..; 1Ii..-l 1 .. ...
ori ao!'Ii (.. '"- .ori,. .... ( ... ((
.... rII - ..; po<1I ( .... p<>r1li) ...... - .00<1..,...r (an, "",tW),
.... bI'i unt! """bri. ( .... oImbriol ). "'" - .nt! 11<10 (1It,
liIIIIo - .nri lIbiI ( .. , dboioO, .... _ , .. ( .... ,Ioori).
...... - ... ,.1 ... ' ....... .
b) ..... _h. lift 1--. _____ ..
,/q_. " .... " fI- mrU .ari .. rIt ( .. .... 01) .
c"'rlurl . ( eal" - unei eeli (art_ t elii) - eCluri . nllIrlll _ und
mirfi mt rfi) - tru b.l _ unei In-bi (at1. Irebi iJ
- trebun, '-"'''le - unl'i " n'mi (at1 . ",mii) - .... .,.IIU"
el l' a/munt;,'r ,cu o $lngurlJ furmil P<' n/ru fi
plural, /0 IOQU cazurile: aloc - unl'l aloe (arc. aloei) _ flI.n'I
p,lu,:," aUI,oan- - unri autoan' (an. l uloar l'i ). luni,
- une, Juni (an. lunii).
!, Sprijmindu_1lil pe aces te .. pre\:um Caz
pe este de conSUlat d
subllmate, ma, JO$, SUn! ..Acestea pretindeau I fi
ordint>! dUfla primul mondial, ordllle
cire,. " IPlII1'Ma imegritalea Romlniei Mari" ( .
se preti!Kleau fi garantele urdinii ... ")
em o conS'Slcntii la ordin" lini11 i
"n, jll<klu'ui" (e<mct; ... men,mrr:'a
ordm" ") C.O_. , .,., ., COR .
. ... .....,...- nu ma, poate fi
II,ettl! mult timp, Iar oala V3 da n ciocoi" (_. C ,
oalri '" C apacu
,. de aoord tU gc:oklgului. a'uns de
la balconul p .... !u Unl\trsiUi!li Romniei" (
de la balconul ?ieiel UIlI\CfSIr.A!II .. ,.IIe
sA '" ac...-de _i imbridminli de
de.schisA (_,. . .
..... unei Imbnlciim,nle
. co"".,ii. paste'ul n de---O-.... . ...
u_o. .. ( e---'"'' $a\":lnle. c:aractm:'1c
1"'&" ... ICe. '" "'-' ___ '.
I h '. __ ,_o '-"' .... ,. .. VlK.-Um. Vlltoru'
esle il !e nu al .Hfl1 .... i rele (_. .
nu al rde ..... ). . ......
3. Omlterea articoluluI poseSiv in;alnteil
unor iltrlbute genltiville coordonilte
.!,ps" apei calde dildurij sau ... $1 il e!ldllrii" l'
POliticI, magl5tra! lIor
sau ... , il maglstra!llor .... 1 etc.
cu _erinlele Gramaticii Academiei. cnd SUnt
ma, alnlxlIe sau mai muhe geniti>c
cerute de o prepolJlle, reguli e ca anlCOlul p!J5Csiv al. II. ai. ale
"X)
se puna namlea fiedrui termrn ncepnd cu al dailea
(tk ex.: .. Mari :;criitori cu renume
filo()fi. savanti. care dau stn1lucirca a<:C$lUI >eac. 'or aduce la
act3Sti mare adunare gla5U1 ra!lunii, al n]elegerii. al iubirii tie
om") . Fac Cl<cep!Jc. n sensul ci a"icolul posesiv nu e nt<:esar
- precizeuli Miuara ,\.-ram - . situ81iile n care genni>'de
o unitate. sub5lanti,ele respti> ... Cl<pnmand nOlium
identice !iaU serins legale Educa]iei
In,iillmntului,.. preda'-':I limbii literalurii romne" .
.. proprltlatea sodiului sau nalriului. Este de.:i omiterea
lITIitolului posesiv la mbinJri ca populatiei
animale1""" (n loc de _ .. 1 ani=le!or:-)'" .
Faptul ca aceste norme sunt insuf""i".nt cunoscule. deci
deseori incAlcate. l demonslm07.1 de mai jos.. spicuilc
din presi: ,.ILA.F . comis mai muhe acte terori,le in anii '10 -
'80 trupelor americalle din Germania. mpotriva
oameni lor polilici. magi5111!ilor (corrct ,,-0' ,
mpotriva o.unenilor politici. a a
illdustrl .. . Lipsa apei calde cldurii va o
explol.ie sociali'" (tortct: .. Lipsi! llpei cllde II tildurii...").
,.in zilele urm!toare. cei 150 de din cadrul mUl..::elor.
inS1itulelor de arhrolog,e ... " (corect : '" ... cei 150 de
din cadml muzeelor. al inSlllutc!or de arheologie .. ."') . Punetul
de 1-3 reprezentat recensimln!U1 populaliei, clldirilor
proprietlitilor agricole. din ianuarie 1948"' (corect; .,_'
recensAmintul populal'ei. al al proprietltilor
agricole .. "), "Vom proceda la municipiului $i
zonelor limitroft" (corect: ..... Ia dnin!ICC!ia mUIllClplUlul ..
zonelor limitrofe"), .. PolI!ia a nceput poeM!!
mpolri>'a reprezenl3nlilor Ministerului Finan!elor. directorului
Administralie; Financiare $i unui admini$tratC>r de ... "
(rorecl: ... reprell:nlanlilor Ministerului Finantelor.
a directorului Adminislratiei Finano;iilre a unui adminiSU1llor
de finnJ .. "), .. Medicii de general! ce funtliOlltazA n
diSJlCllsarelor mooicalc, spitalelor. c:!minelor-spual ... "
(con:ct: , .. organigrJma dispen$arelor n-.:dicale, a spnalelor. II
'"
-,. .. Candida"i sUnl acum n
imposibilirate de II eUT$urile unu, 'iceu sau lHIe;
profesior!aJ.," (C!Jt'en ... CUT$urilC' unu; liceu sau unei $Coli
pror .... eli OI""",;; mv; sa """ do"ad"
malurIA,;i o limiIA
... doUda maturjlArii .. respclf1S."bi'idl,i. "'''),..Am
5C'ris dcspn, treeerea in m'nile jand.mneriei. poli,;""i.
H"n;"'i;!or de infomulii Iocuinle ""
sen'ic,u" (COrect; .-.. In all' polil't
se"'iciilor d .... informarii ann.:.tei.
o
), _'0 a pericoltdu;
comunis, pentru a lic"ida re'C'fIdic.at;"e illSl,focate. in
getJu/ celei din 1907. celei din 1929. celei dill /933 .. :' (corecr:
-". n Ynul eeki din /907. al celei din 1929. al cele. din 19)). ".
,
, 4. Omlterea artlco'U'ul POsesiv inaintea unu'
atribut genltlval, i:tolU de regent text
' ncldent uu Interc-alu
./ ... Presiun,le, Pf'ese,' sa" 0<:.1, .,,,
"" Csanc-hil) hlP<e; srncJkale" SilU .pe
(saocI'IlJ) al luplei slnd'cale ) etc.
AIlrur; de fellOn>enul 0muerii free"ente il articolului
JIOSesj" fnu-un bnr de ;tUlbut" 8"n"l\"al" COOrdonare. se
Un allUl. mai PUlin OI:"iul
AS'fei - CUm MI ..... ". Ih"""" _. _este IJejUSliflC;td
omiterea lui ';t anicolului fJO$c'''J n S;IUaJia III care mrt'
SlJbsanr;"UI an;""u'a, cnclitic atributul lui in genII,,, sau
se incadreaza lUI k"X/ Put ntre Ilo1fl1nleu,
imre linii de palid SOlII "11 pat1icipan-a, de
ele"ilor. (in loc dt II ele"i"") SOIU ...ajutorul _
in COnditiile dale - colegi. {in loc de al
Coleii)". Asemenea .om'SIUn' nu SUnt deloc flirt' n
f!<'.lCt.ea Sensu'u; diurn. in ;t celui cum se JlO>IIe
"edea ill de mai jos:
102
in Lreeul orglmizarea .
Crocea are in ":a:a UI\Ol' diSCUI.i IrtlCre
. huni ce P '. O<pfIlzarea..n
Agncol. urlrl ac Ed 'Ia (Core<:! . -', raI Romin dm
'- ....... tema" lIClI. _\ Cen'rul Cu u
e","',,.... . 1. unei acl'UnI" ,,- 'Ie. P $i 13 mai. uneI
L1cr:u1 AgrcO,' ,azda. limp de: doull . - de doua zile, 12
' Yorl. a OS!: an". \IIIlP ,
1\1''' nifestari- (corect. ..... ..Asta la pKSlUlI1 C.
ma .. mamrestirl). , '''''.nlilor de
. '3 mar.. a U'ICI Int nle mpotn ... oc-,-- ")
. B pomlt o campa ici. ale prese..... .
cici. pI'C$CI. c..-e "d. la pn'Slullllc:. e mea cind
" (corecr ".,...... ,. ... cam pc 're
scaune. . , .......... hiu NI In IIn.- ,. Ic- (corect
"cademla (-'-hil) luptei un
-" .. , .... _ <'SI" Intr.
ci Inl11l P"h") wJ luptei SindICale':, rnd de aeeasU
pe (sanc '- ad.ue gCIICf1lt. in primul aetWlldor
;;;o....cs continuu de degr de (spus "lt-pnt) lilc:
de fondun dar 'N .. [com:t: _'0 gtC'$C' "
lips;'i luale de M_.. . 00. d rcfonnare .. 1.
mlsu," de re OfIlI ak ICIWlldor mhun t pede $Cama ci (
s clepx) d lie nuam daI re 'i cU
s.pu $Cri'!Oal'ca III P '. i date. unei con'ersaJI
.,pareu,_. . ,'_, '" ,,,,,,.lAn eu
',contlll , ,. In ,
eli vrne I . trli- (con:<.:. _,_, . ""'i!:tl
din redacl.a noas. _ ci tol ce- ..--
Itclnca . da,e a unei cc.weruJ" .'. fi Danicl
prn;:ilAn de si ':
1
.. ).
ca prlmaro. ' __ '1 de exemplu, d J,k-tca, a
. . pn .. I ProuSI sau In
,.0 lui ies din mantaua UI . . din jildca.
.Romane e. lui llo11>an- (COfttt. ,. ..
t a propor\"lt. .
,..0; r """"""'Iil". alul n oi n
... _,._ .
5. False subst ant Ive eplcene
dIrector ..
, ,
doctor.o {doamna]
I
,
ro , ... ",.ta. _u _
{doamna , or gcnef1l ". dlrect .... re ...
etc..
profesoar .... ....re genera' ...
prl!J<!ldint.l. ,nspect lit ,n prcsi, c1l
si conSta,. de c.i"a IImp. aci se noti".
Am su'l""''''' . de tebwune. , ".
. nalele de radIO e l: ",m. 1 C'M ,
I' pe ca, de mult un anume IIp d
j
de masculin, M unor
... or lOr .. f ub ronn
.,., sa .Knc ..

103

s uMEa .. !i ... feminin .. (u n .
d(' . .. pmr..,., fllat,i; ::''''',(' de'. gtll aormatl) ce
nume de " " m"fll,; c .. ""', .
"onl _ I, , 'r ............ antJ\"(:
rm' ak ' orna - sed '"
le difuite (wn1 .. . _, ' dup.'l5l=x .... in
m.O, .. romme' bArbM r"
, berb _ oaoe. glml _ - cmete. unchi -
pe ella_J folO5eSC C:o'). sau Cu ajutorul
pentru :1 forma ferRInine de unulde l ubslllnt;,'t' mobil"
tiil'lln _ \lira .. c!. lup _ lupoa;:l1 (MlMknt - Slooenli.
cro,ton:-as.l. "!n.zjtor _ 'inzl' lor - croitor
fmn .. ;"" _ !'CarI . toare) sa .. maKuJine de 13
subtunt,ve "pierne . c'nlcd - cmtezoi) 0 . 0 i
(tnun,n P=lru au o fotml unICI. de ma..:,,1
min.stru, calll. s.e.,,: elefant petic':',
in cu MI
alineatul .. ; su anmelt rI1C'r1liorwe la fi
nu .' se constaU; cA mI' 'ne",
consuM d,qion.rele. II II ,orbuori. pentru ci
apdat;' ' ,,'"'cmeazli- .. d
de n. rUllla!c,' Sunt mobil .. , ea
i\1" ' c. fem.nin' Sesiund arme nu nUmI"
, ' Olira A .... "'" a'eniua ' i ,aceastl _,now;!"encnt;lo"
!'u.O'rnidi . u di"" dO' - n .. "c,uA' I,
m . .... numdl' dl' pef'SOa"" ........ d .. h lK,ilPi dl' gca (su)
folos.re. nllmelor de ..... bL n$.), ceea ce K oglindt, ...
forma ,....rso&nc cu UlUon'", . '"
maxulin cu I _' .ocupa,,, sau .,.Iuri in
un fen"nin c(lrespIlnutor ( .. ,j, choar,uunci c.ind ex.stI
masculin,,", corespondentul f . unul subslJlol.iv
exemplu. de: 1. d"." .... __ III'r,," ..,n .. fi .. hul nu' de
dOCHl ""on.lC eXISta <Ieri, .
, r "pel'W'lna care are doctorat" 'lItu dO<'lori,lIi . dar
n,Ul femei cu acest III Ilu are un fem,nin paqlel.
' . Tonnd Kama de cele ulitate
moI"e, . .\.I ...sanc,ionlm" ca ""jllSliflCat ma,' SIIS. a, em leoneinice
ITIHCU ,n ambuite u c ncllterare formele de:
cOlICordanja dmtre geni substanllve femtntne IlIl111Ci clrod
In KeSI e5'C as,gurallo. lal.l citeva exemple
. "Tanlrl, ,'irsg de 30
fiZIC pllicul, caut an' de am. cu diploma bacalau
caut ... o;a CI <>spllar sau picol" , real.
" .-_ ospltiri,. lau pOeol' core.;t: .-..
an" 1972 1973. am fOSI fericitA 'II" .,Sludenl.l fiind
sA aud,ez cur.;urole ch,ar am
, ..
norocul de 1 face 5ClT\Ina,;i!e 1. Dreptul Muncii cu profCOr
Sand2 GhimpU" (COIett _"' de I face <;11 profe
_ ... Sanda Ghimpu"'). _'Il prczinl.l dlll prol't5OI' Maria
Ba"....a. Illuzeot ... , principal la MU7,Cul de Mlrinl
(corect; _Vi p<umll Marii BarandL n'llttOll'llll
principali . .. , .. .Dirtetorul FordOC. Irina 11..,-.:: .. El te
pcrfccllbil ",.# (corect! 00rtetOOirfll Fordoc. 'rina Ra":>C .... )
"ocbtt !-am {)cUI cn ajulOOll unei doanUlC: prof_
de la gcnen.ll li cArei copii- (corec" .,PortreIul "Ofb<t
t .. m fkut cu ajutorUl ... nei doamne pro'ltSOOirr .... ).
Cokg,ul ... i din jude\ul
doamJII Mariana Nedclcu. declara. clpentnt municip;ul
" OflIW
l
l.ehhu .... fost transmlK adrese .. -
.J'rqedilltll Cokg,"1ui don jlllk\uI CliiRP,
doarma Marialll Nedelcu. declara .. "j. .J>remii!e a... fost
alJibuite de Ana Maria Siretelllu. al eanal
ului
Romi",. Cultllra'"' ._" au fost de i\Ila Maria
Sirt:tu.nu. dirtetooorr CanlI ... lui Romnia Cullural") ..pofti,;
II Iri""n" dOIIIIIni ckpuuot. a"el; c ... (<<)I'CCt: _Poftiti
la .ri""nI.. dooomd deputati. cu,'intul .. .''. ". din cauzl
o;.Ii administl'lllOrul Noeulu,. Eklll A"am. a pcsu:
500 de m,lioane de .e;" ,,' " d,n catal d.
admh,W,notOOO
rfll
bIoC",'ui. Elena Avram. a de'apidat ... .
(\oUl doamne prol'aor de vii in,' it!m si C"'I!ua!i
rAspunsurile COACIlrc:ntclor"." (corect: ... doamne
pro4'_r. k f.1l . ...,. _Vi mu'tumim pc-ntnt .ccastl carte de
vizitl, doanlni dlrr-tIOr '" (cOI'CC" VI mu'lumim p.,nUU
aceast' catle de "iz,itl. doamna .. ),
de partid. Eugenia StlnC'Cu. cicl n ... vrea si
fac! po'itic' de petfonnanli la APR- (cort: .Z,ansta.
'-iprqedi.ti de putid. ElIgeflia S!inCSCu, cic' n'" , re . ,.").
.. M, S" ptrut oportun si .o'ic,1.Im doamnei 1..sPe0r."..r
punctul dumneaei de vedere (c:orc<:1: _. ' si solicitAm
IDrmc:i punctul du,.,...ex, de vcdctt .. .. ).
Feudihan. inginer chimist Jlf'nsiooar, .cred o;.Ii se
face ...
n
gcnoc;id mpolrin noastrA. 1'111 se mai poate trAi
(corect "Mariana f,:udihan. chimist i Jlf'lI5iolll
rli
. "j,
'"
-ncl o cane - semnati de praf. Stela Anghel. insprc:tor
general I.i InspeclOnllUI - e pe drum. ea llI"o.nd ... se
ane in raftul libnlriilor pe;ste cile>'a zile - (corecl: -nci o cane
- de pmf Sleia Anghel. , .... eral;\ la
InspeclOflUul .. ").
6 . Substa ntive (eplce ne ) denumind
, 1 profesII , cu formli excluslvl de masculin
.malW' .s.w ..... I.tru ?; .mon,strl" sau ministru?;
.maNtl;lerl" sau ..... nager 7; "Ct"OIliar." sali cronla. r 7;
.medlCl" sa<! medic 1; .5enatoa .... sau .enato. ? elc.
ntr ...., anocol m>ml, aniam ci oontrariat de faprul ci
nu "",mi oamm, CU (chiar de nivel ;1>111) foloslesc
IICJustificat (din comod,we sau d,n 'g:noranti) forma de ..
(a unor sub5anc"", mobile) in locul cdei de fenumn. zicind sau
sc:riind, . (pentru III"qftIind ). .Jnspr:aor"" (penuu
InsptC1011", J . .dom:tOr'" (Jlmlru dir"KlOare). .Jngincr"' (J1CIIUU
ingi .... ri). ...ospMw (peI,tru QSllfoll1 rili). .profesor" (pentru
prnfftOllri). . (pemru dCp"t>od), (pentru
ambaslKloan:) f..L. ca $i Cum KeSle subsumtivt> ar fi ,.epiceoe'.
aoJicA .,ind fomoa pentru indicarea ambeb genuri (in
date: forma de masculin).
[n paralel cu lip de pama."",le, lIr
obKr\., ci se pracld un altul. e:uw;' Ia polul opllS:
ntrebum\3r<:a une, iluzono ronne de fenumn ocoIo unde ea .. u
este oonsacnlli, subslDflli,elc - de felul a:lor citale mai deparu:
-, intradc'lr epicf:ne. I,ind doar fonn! de masculin: . Pc de O
pane. minU;lnr r.:orH:a.. Keea..ar<: a inteles bine de cillC cum
rOSI se pregilei-le pentru mar<:a dm chinli-
(com:!.: ,.p., de O pane. [cioanlIu[ mini51N Norica ....
... Mtdicl de ptdi.trie nu sosise ind la polichnicJ. ... - (corect
,.Medicul de ptdiatric nu _ise .. _-). ,.Cind am CUII(S:UI-O eu.
era m ..... ri de OOI1feeliL.. .. (corecl: _ ... era maistru de
""",.zj 1. Salubritate. c.
Salubritate,..a disper"), .. cealalti Ieg,slatura.
era Sf' lIaloa .... (corect: .... era M-nalor PDSR"1 elC.
")6
101
7. Sub5tOillntive feminine ( U fOilll5e forme duble
(literOillre) de plurOillI
s.!Ju coperte 7; Solu 1; .hlimi UU
h"ine 1; ,mone,,' uu moned. 1; ,fese pU ,.,1 7; .pOilI ril"
UU pa,ade 1: _,nivel'" S/IU (,a"at. 1; S/IU "<;0,. 1
etc.
RefennduS( la femmme eu pluralol in e
in .1. IIng".ta ValcrlM CUlo Romalo cA
. Pretutindeni prima eSIC cea originari.. I'on"a a do .....
in genenl, CartlClc. =ent ,i. adeseori (.,,). ca luptA impolT;\I
ceki ,ceh,. pc de obicei, o I.Soi up In ul"T!Il c. (=,enIA.
mai al es In (amilian! populanl..
M
,.(Intre exemplele
citate. n CII1. SUn! c'rji., .
crilil'., dIAini cslpi nudJlm,., O<\.Inl.bi.,
tclegrtmi ulii;., .Forma lI0II3 -
- este n 1. cUm aralA nu numn; morfoloHia
istoriei . limbi, IlOIIstn: ( .. ). ci faptul ci unele dintre
[terminate singular in .'[ cunosc in
literari nUma, fo""a de I!lural in e, o ci $Cfl itorii mai
atCnl i evit" formc!e in'l In "cche unele .ubstamive femi
ninc care fac astll; pluralul in 1 a,'uu alunei desitlcn\3 -e
numai pc aceasta). De .ciupen:e.. "",,$Cen, ranu,
.talpe_" Iacnlmcn, por1lncc.
Limba II multe
dIIltre osc"'liile formale de lCest fel. generalizind uflll dintre
cele 6ouJ, forme hpc1l1 d. aceste forme genc .... 7.Dte, ,m""sc:
de limba IIU S\IIll suli,ien! de bine CU'105I.'u!e n,1
dcmOllS\rca711 fiU numai din
\orbirea cOIidiarll (unde au prccldcnl). ci ,i din unele le.\tt ale
publicalllior ICIUlIk
.. Bl'lldul. ca simbol v"i, are fi alte n\elesuri, EI este
llemn al pUlerii pe mnnezi JIU re peceli ,"
(corect U eslt so:mn al ""ll:1"ii gls,m pe pc
pccC!i _""). a adUnltI intre (opcr1ilc ,0lumulUl $.IIu
aproape SO de poew, unele m:.i vechi. altele mai noi" (oorecl:
"El a adunat ntn: co,,,,,rtde aproape: 50 dc
poezii ..... ) ... Cd ntal b'ne sa , indul. de slfWlori. pijamaua
(sic!), la b.lrbali. fi ht inile. Ia femei" (com:t: ,au vlindul.
de slirblitori. pijamaua, la !Jjrrn.I'. haine .... femei"), "Am
fml la magazinul coli nam ma, gASil ere,tli
,og
o beregalA - ben", le:
,.taraml- (1I!lIran' t ,
c1lllurll- ( l p'''ac.
o cApo!fl-
cirjA - drJe:
o ctutOce - tlC1Ilrite:
,irca!fl-
coclrdl- (otarde;
eopertl- eoptrte.
o eorcodu$i -
el111111 - enune:
crali\A - ,,,, IlIe;
o era"lti- cn,'.lI;
crt\'c\l- t R,ete,
o tIOTin\A - dorinlc;
dorin\A - dorinle:
dragOSIC - d"'l\ostt .
o dulaml- dulame;
r.langl- ral.ng
e
:
o - foile;
fresei - ht!iCe;
_ I\ITduobc;
galmi - plmt;
grindllll - grlndlne;
ilai"! - hlllne:
""
hal .. -
o halti _

o Ilzmft - Iezmf '
- tng'hetMte;
tmdl -

Illll Sti - Inlstr;
-
uhl' - Ylltr.
umllinl' -
- fllre;
'alllbl - Illrll')t'
o -
" tlJl- lljr.
"
o ulmi - udne.
" 'ani -

za.'eri - U,tre:
b) ('u d<'Snen'tI de plural Fn .j
bala laicA - batalaid'
canrml - eaz.trmi .
coalA - fuli : .
cocinA - rodII"
cotac - colad: .
" dara.eri - darurri '
" datini - dlltl"" '
" faJl - f",l; .
o lintAn' _ fii'I tii'"
ferigA - ferigl ; ,
o fkandurt -
gardinl - ,udin' . .

gmtl_ gl Dli ;
- gri ullli;
gUJI
" loj' - loJ' :
" Iujcr - 'ujeri ;
mannur' - IIll1rmuri '
mAnuJ.l - mArtu,; : .
n, ll u,I'
" mlaJtint - m'At,inl;
o momealA _ momeU'
- .
nevbtulcA - Dn'htulei
nodul - noduli ' .
obdn.t _ ubrlni:
o libiei _
omidA_ omlzl

" paJuri - fUlJurl ;
- pallnei:
patima - plI/iml.

poel"$lC.I - plusld;
plApumi .
pncma - pricini:
pri5llCi - pridcl:
risplati - riJplili ;
riJml - ri,lnl;
reguli - rt!uli :
I"OI.ti - "'Ii;
o rogojin" _ "'Iojini;
" 5C()vardA - !iC:O\tl"l:l '
o slrea,int
subsoart - SU!lsIlOri'
sudalma - 5ull l lml' '
- ,ro"; ,
'Allngl ;
o trOlc! _ Iroicl '
IUbereul _
o tulpinl _ tulpini ; .
JI'mA - larlnl .
o u'enuri _ uHrlurl '
ozgardt - zglrzi. .
ilO
J
8, Subltantlve neutre eu ralle forme duble
(literare) de plural
. lInwmble' SoJI' an .. mblurl ?; ,dllbrlte' NW chtbrl turi?;
, profite' uu pronluri ?; oprotocoluri SoJI' protOCOilt.?;
.Onalurl ' SoJu tlntll.?; ,sloQane" SoJU alogtlnurl ?; , tarare' saI'
tarafurl ? .
.. [)esinen!cle de plural ale iubst"nllvctor 1I(lItrr -
. 1i1l"Tll Valul. Cul u RomMlo - sunt, cum pc
care o cunosc fen,ininele, url, care. dupl ce multA \"rrI1lC'
fO!it un semn caOlclcrislic uclusiv al neutrelor.l Iilceput 51 se
cxtllldJ fi 1. fennnmc. O d.sA de au forme duble de
pluralul (II ,i uri. La unele dintre acestea.
pluralul cu desinenja se tinund sa inlaltlre
dcsinenJl. uri . se uplica apanlia unor fonne CI: IIlbult".
<able.o. odm illC>l. <hIt".i,..,,.. .o;:onl ractt, ..:11,11; <ehi 1 ibre.
..gIli_ ... hoteb. _frenc_
oscundrctlite, .. l;Ila;o, . .. vlnep, dupA ce. in meU!,
numai forme n ' IIri Tendinla de a pn:fcra pc se
manift'$tl de mai multi vreme. Un insemnat num6r de
subslant;\'e neutre care ISIA7.i fac pluOIlul e"dusiv in -e
in sec. XIX cu atit ma; muit in celelalte secole)
fOl"T11e n url! " "in trecerea de 1.11 latina ,. limba romni se
poate ChiM remare. o util izArii desinenlci .url , in
l"UpOI1 cu formele latine,ti eorn.punz!tOlre; ' IIri Iia nu
numai 1. cuvlllte cu plurale n -a (de lai \"UlII a
de .. enit, in romlni. vllluri. cu uri ). dar , i 1.
SUMtanllvc de alle origmi (sia ve. maghiare.
"Trecerea de la desinenJl. ' IIri 1. desinenJi corespunde
procesului de adaptare de extindere a ntrebuinflrii
neologismului n limba romina." (Impresia ca "formele n url
sunl mII \hi col inlocuire. lor prin -e se unui
procH inovator" !le - precil.caz.ilingvistl slI$amintill-
prin "prezenJl. fonndor in in vorbirea tinerilor dimpotri\'I,
fonnelor in uri . in mai conservatoare, I
!lranilor multor intelectuali virstnici")

I);,te fiind ..o5";lIllIk- celor douj' dn'Omle in limba
(ti nu numli!), indreplart:le ortognroee fixeazl
forma Ioterarj, core<.:tl a tuturor sub .... nm-elor neutre de IICC>I
lip_ faplul acnle Jndreptare- nu SUnl ronsuluolC explici $i
drosebili cu cart untle substanli\t Rmt utilizate.
cu desinenl& in locul dcsinenle, uri . de exemplu, .. Nu
toatl lume. rn.buie II faci Pentru el unul este m.,
\;I.lenw La biologie, altul la proli"''' (oomct; .... _. altul la alte
profiluri-). j n rt1re joi au loc li,it'l" des<;hise- ro >Irigare
penlnl "nlare de bunuri nefolosite sau provenite dm
dezafectlri- mijloece fixe, utilaje La II1OI1t11j. ansamlJlc
$; 5ut.aMamblc de: iMlaIII" de:ZlIfecc.te dC, - (corect:
ansambluri 5ubansambluri de in5t311I,i ... -) ... Oemocnl'J nu
in.umRi intoan:nu la ve<:h,1e slogwr>t- (corect _I)o,mocn,"
nu MamRi la '-e<:h,k siopnuri-). becut
reparai" uz casnIC. lI1&1,n, de: cuSUI. de: spAlat. uu gaa,
aspirilloar<:, mixere. fiare de clleat. r_ne. __ - (COo:<:l:
_ ... , ,ipule. fiare de <:.Ilc.t. roehnuri,
rqoun. ,j. dor; dI cumpir cinci ehibritc un pad>et de:
ligiri- (corect: dori oi eump.1r cinc' chibrituri ... -).
foane bine ci aici sau hagat fitile ... (coreCt: ...... ici sau
Wgat fitiluri -), ttnac:1tIoc" este mai
IlIUI! spondicl. dlll cauza dezmteresulu, ractonlor cuhunli-
(eonxt: .ActivitllCl cellaclurilor lilerare CSIC mai mult
"). Nu este de roe&lijat mei fenol1lenul invers'
nlocuirea cu desinenl& -uri ..Ade. irul este
fliga,wri'" pe am pomII nu sunt cele mai .. _-
(corect .. Ade, trul este ci tAga",'" pe care am porTI'L."). "Un
procmtllj llgrijorttor l reprezint! cei care foc IIIran:t un ..
(corect; _, cei f:lil: infllnV ..... ) catltcubre as-
acum la int.n'liluri foane apar acum La
foane . ..La nloan:erea n j.ari ,am adus
cate .... " " 'wiruri $i (corcct.: .. La ll \Mi
i-am adus pc' k 5llI1\ de
rapi llqu, triplicurf' (corect _ . SlJnt de rap: triptinoi ClC.
n scopul preintimpinini uoor asemenu Wbl,tulri.
e.idcnt rN.Im. mi, JOS. selectiv. o Jid, cu desmen\C1e
oomctc. I unor subslanti'le "",i
112
\
a) C" plurlJl fII _"ti
abojUI _ ...... ururi;
. _- ......... .
_bold- .... _..n.
...... __ rfRI ... ,
oaodrom _ __ .... ""'ri.
oko _ olduri.
tIluI- -..o;
__ .... "ri
. ...... u _ _ .....
ri
.
"""'",_ ..... W1ori
opoet- opnt-.l.
.... 01- oncu-.I;
.,._,_ri.
booiralll - ...... "'uri.
._-t t .. i .

..... _ llaUlturi.
....... _ buAl'Uri.
bIa:b<W- _ _ ri.
,-.1.
___ uri.
boI..,..f _ burdufuri;
.. _ri
.--_ .... Mt .1.
__ ...... .-i
""",rOOoI _ ............... ri.
cancl - a ...... ri.
<Mafok- ............
.--1_ eaWl'uri;
"",,.,cI __ ... oduri.
<hibnl - dllbo1' ....
ct..1;pit" dliIipIrw,
",", "riInori.
<"" __ urI;
__ "rurl.
.. '''''
. ... kvI ..... '.n.
Ihfrju, - ........ ri.
tlnFo - dl"al:ouri.
. dud- .......
ri

' <1"10& ............. .
f ....... I ..... ri ;
- .
. 1\tt!<I - ...,-;
_ _ ""t 1.
__ fnl<turi.
""'u" _"" .... uri .

pd<} -
po<t<:n"" 1 ' ......
. 1upodrom _ 1IIpoII",,,,uri
, -,_'" t.t.
._-1eI .. 1.
. ...... _b ........
JOb<n _
t.-.l _ lII ...... ri.
. 1D<.t" __ Ii.
._"_.01.
...,.t" __ mri.
' _1-_1.';.
IKII>J - --.;..n;
-"""' " _ . _t.
"","oLli _
"""" __ ori.
"""""" -.... """'Ii.
. .... r..I,
p5oI<u _ pirteuuot.
p>W_ ,....w
uri
.
p"Ol- _ ,.... ... 01 .
1""'1 - pIoIiIori.
pod'l - ,..., ;,
. pooUI_,......turi ;
po<1>C _ ,.......,ri;
. ,,"
.pn--,. ' .....
podil " ,.-.ri.
1"'- - ......... oi .
.
,.. 1 S _ ........ .." ..... .
m;v>OtiI- _.It 1;
.i< .... -
" ..,t " ",....turi.
"""'"' ....... ..-1
'"
_,,,. '
"""" . .m_.
' \aIOr' ............ ,
",,1 onoIurI
. ...... _ . ri
. - " .,.
JltI - liiIwi
. ...... ....... ri.
1MIII<. " """_ri
, .. 1 - ' uoI\1ri.
, .. i - luri.
........ ---.
__ .... ' .. ..-i.
. 1nbu< . ......... ri.
...... "'""""
.
Yin<J - otr .. jwj.
_ ,tIocI-n
_>1- ...... MurI.
7.M.r.. ._...-1
' ........ - "pIo .. rl
>Ipl- .. ,. 1
b) Cu plurol in . r
' lIIb.rn - .1 .........
. ...... ol., .. Io,
........... -......
. - ._-
' -.01 ........ '
. NI ... boII_.
._ . ...... -
1!oIt<- _
101 ...... WIIonIt:
boocIIo< _.-
c.Iopod - .-1<1 ' '_
. '"'"""- __ L I '
'---.. _.. -"',
. ........ - <0 ....... .
._-........... .
'hi""" . .
. tI"'"",,, <1_ ...... ,
' <1 11<" ,II, .. ,
roonpI",,".' """pIl ..... ,.,
' _'0_ .
""""" - ..
.""' .... ...... ..
._-
. - _ ...
. _ tIittoo ..
. _-... -....
.,..... '11- "1'1 _,.-
.. ""'" .. .-
loh_ - fOII_.
""" - II,. ...
.ro_ n_.",
finaI_ n...... .
furnal _ fu ....... .
JIbon1 ..... rII.
.... ----
' po.- p. ........ .
. .,.", ....... ..
._--
.... _-... _-...
Iwi_ ..
ibr", - 1Irito:
,. 101<1 - W.,.".:
irub'"",", 1 ... ' ''' .... 01.
tn","'" _ , ....... 1<
.... 1>1... :
111h<M - MI __
","","' .. , .. ".
....,,-- _11 ...
mrtaI _.' '
. ..... - ---
' ''-1 - .
' n' ... __ ...
' u" ' __ ...
........ --
.- --.'
.-.- -
._-
'"
. ocno ........
. "".. -
""' .....
. _ ....,.n
P"" ,...
pol>' . polo ..
_h. ,....,110<
pOIbn.r po.1riH
pMOd _ pot ' 1
fIItb< ", pI<bk<II<
p<o<.... po><!- '
p<>rtr<1 pon ....
poti'""" _ pot" ,t,I .. .
po'"'''''''' p' .... n .. " " .
fI"'U' p""-'
' 1"'*"" - ,..-...1 .. "
PI'"",,.,..t- -'
0
'_
ptoO<>I - ,.....-
. ..... -
. ,-.-..1> _-
' 1"''''- _"
. _.-
__ nU '
.....,.. _ ...
._ ... -.
"""1"'" ocnopu!or
.11,_- _ .....
><ni,....... _i_
.... -....
""'" ....
,,"'""'" - 01 ""'-
._-... -
"""" - --"
"'l"'" - ..... ..
... - ... ....
l.oI<n1 -
....,.,.. _ umb ... '
' >p<I- "P'''"'
. lJrnkop " "..
" .... - "., ... .
.. ",npl<,
"por- II,.. ...
__ 1OftnO'.
"'".'< _
'u'" -'001_
\MIbOI - ' .... bo ..
...... -...... .
... __ .. _ I .... _urI
pco'IInI - -' "'Oi ...
.... ..... (0100- ......... pctIlnI
,_1' .... ><JIOh' --.,
9. numai
cu forme de plural ( " plu,aUiI tilntum" )
,.lIpiauze", .flm'!'.''', ,.ocllel./lri", .n!pr6l1''' .' . 15>e\ eI,
.zon" ele.
Inlte plr1ik & H .. bire fkKibil. CiI"'. In mod obi$f1uil
au formll"'nlru jar .11a !""'Iru plu .. l.
comun "","le - 1; Ilo sinIlUIIo . la plural - clle ,",ou""n:i
fomlC I)ar cI poaIc fi &fli. ok numlr a.lud roc numai
fomlC de l iniular (n ,.II .. r". ,.matlo"' . f(llbal". "Iad",
.f<)foRle", "e' .... e" e""). roc o\l1'l\lli fonne & plll .. l. (1 .... Jl
upnn'lC nume de obiI<: fOffllJ,I. din doul plfl ' idc.Ill<;c
'"

( .. ele.) ,.., .. n .. me de: mate.i i socotite
ea colli." (,.nW'untai,,", _1enju.i", "conf"li-,
,J..,morQlZl elC.).
Reammtom. mal jos, cele mai cunoscute substanti.e
defective de singular, d; ca", a .. numai forme de plural:
anale,
aptauze.
bal<'
rallllill!t ,
eilli.
coclauri .
r OtIreI! ,
funeralii .
. ghi lin .. l<' ;
griM;
henlOroil, :
h ..
i,,,ri
lari .
litlllrl ;
Ienjuri ;
mir .. nt,,;e:
mcndct:
minut"ri (mncloruri);
miroase (condirrcntc);
ochelari ;
od' jd;i.
.... udk;
pome,; (umerii obrajilor);
rechinte (de scris);

""rlpte:
spIIghete;

stati n (rhbQi de
. ple,
tiii\e ;
tiirlid;
ulllb .... ;
zori.
10, compuse
(nea rtlcula bile in
ntre substant i,-clc compu'" .se gAsesc, alAtun de cele
.,m .. lte substanti.'e invariabi le (de OOoi neanieu-
Labil.)" invarlabile neaniculabile l uni fonnl te
116
nu; ales dintr .... n , erb + di, ersc de ,orbire: , ..
neurC"li.lullM' . hlsiIo. mA ... te lu. Dumi.uita. zgirie. nori. dar
dintr...." subsunuv + adjectiv: wategoale. luriil partl.
, orbi . lungi uu dintrun substanliv T prepo>:l , oc + wbslanti.
brilld." sticlA" (Mioa'" AH.m). ACCSUlr de: facturi
lr3di,ionala. Ii se foc numt" ge<:>gnlfltt :;ui.ine: Cairo,
Aachen, lie inlprumuturi ra:cnte din .rari: ma9>-media
De origine engleuad. mass medi.a esle un con1pOJS
care Meamnl ..(IOIIte) mijloace(le) de: comunicare n masl"
(adiel radio, Ielcvi>:i unc. prcsl ele,) care. spre <.\cQsebire de
maseulinul tati mare dar ar\ic .. labil: Lata mare. lul
1IlIlo-l'lIct). este un oompus neu..u. .... valoare d.. rlw<l1. invariabil
near\lculabll. c ...... terlsti"i morfologice nunOieute sau
ignorate de eitn: unii oameni. inclusiv dIntr<: cei clre
'""reari in massmedi.:
"ROS reprezc=n\all,ii maS&' mediei ia )oc: in ulA
pentn.l ncepe lucridlc (corect "ROS reprezentan,ii
nlllS&'.mooi ... "C.ptind .Ienl;' mass-mctl..,i .tit datorill
originii tipice'n limN. lnef'll'i britanicii dar ,i penlru . ealcle ei
nsu,iri de Zodii Smith fost deja solicitalA de:
.New Yorker.,.- (eo.ttt: _Captind aten,i. m.-media .-)
..Ev<:nimentul a fost girlll calitativ pnn ll$lstenll -
el", i. cadre didactice, al massmcd>t,l" (corect;
... al massn>tdl. -), .. .Massmedia Il informat cu
prol1lptitudll'le desp.e cele intlmpbte' (corect: Massmedia au
infonnaL") . ..A Bleut cunoscut mass'l1lediel ""' I"Crflri le fi
deschi", prin preunt.area unui film docull'lentar a uneI
de: fotografii dupl operele
(C<If't'Ct ..A Bleut cunoscut m.-media .. -). Jnsi
IRobcn Hossein1 a declarat 0:111 nUl_medici <:1 n ceca. ce
colaborarea cu Adrian exislJl unele probleme" (corect:
,_ .. a declaral re>cnt mass media .. ) " Din parlea or,cialit!!ilor,
la manIfestare au participat: po-imarul mumeil",,' ul Slobozia.
p-rlamenlllri din judc:\C1e lalamip CAI6ra$i, repreunllln\i .i
mns.noetliei centrale locale" (coreo;l; ., .. ,. reprezentan,i .i
centrale locale").
117
11. Acordul, gre,lt, prin ili ilrtlcolulul
posesiv Ccelnsole,te pronumele relativ
" care") cu s ubstantivul care-I precedA
,premlel\l! . 1 cJl\Il deviza' 5<'11 cJl\Il devizl'?;
cJror H'_' .Ie cJrel
.copll al ciror familII , ... . Ie cSror
,nrmele .Ie cSror vanzatorl' .... . i cSror vAnzatorl'? etc.
..Acordul pronumelui n genitiv care preceda
iUbtilamivul detennillal - alimlA 100 'rOIllIl - Jc: rcahzew intr-a
forml mai lXlmpIicati: articolul posesiv se.:ordA Cu
din intre cele douI acordate este
interpusi fonna JIfOIlf,u-1.isl II pronumelui), iar pronumelf; se
acorda Cu subSUlJlll"ul inlOCUI ' de regenlJ (de clre e despll'\" de
Inicolul posesiv eventual. de prepozilie: Casa
Blocul " drui
Confundarea acord, corecl (al pronumelui
re lat iv "care" cu substantivul din regentA care-I
cu acordul. grt'li1, Plin atractie (cu po: care-]
dctenninl) - aspect comentat amerior- se conslatl in ceea ce
an colul posniv, &l:orda1 uneori, nu cu
lubuanuvul determinat de pronumele ..care", in gcn' h v (ca in
exemplele date la sfli'1uul aiineatuiui precedent), ci cu
substantivul carui. pronumele relatiV ii tine locul care
gu'-erncaza subordona1a atri bui1!, cum se obse .... in
exprim!lri in pre.'Nl aC1uall:
"U,F.D,istul Ia mai pronuntat 'SUpl'll faplului ca
lirmelf; al .. caror _'tltAtori 5unl la ,Antar U li se
suspende autorzatia de (con:ct M'" el lirmele III
dror ,nzAtori sunl prm,i la entar. ,M), MRadU Vasile
I ros.! yl ciru. de' iza era Ui1e popa. ou .. popa>o"
,..Radu Vuile ... fO$t premierul II clrui de"lJ el'll, .w).
"Cum POl i COlTIpara un sAptA1Ilinai cu o ga/eiA cAror (sic!)
aparilii sun1 de cinci ori mai numeroase dec1 M unui
sliptAmnal?' (corect: ,.." cu o ale circi Dparili; stim de
cinci ori l11.:Ii nUllleroase dli.t ale unui 5.Ipl11116nll r'), "Sunt
copi i ai caror familii au posibili11ili materiale pcntru 11-;
.. "
(corect "sU01 copil ale ciror familii au posibilitAli
n\Olterial .. peml\l a-i intre,ine
M
). "FI sa afirtTl3t Ci un "nuO$
(sic!) .1 clrui faimi talen1 au dobindI! de mult
internalionali" (corect W._ ca un ,,"UOl al
... cArui fltlllA a' cirui talenl au dobndIt de mult
in1ernational!'), "ASOClaliilc de IOCitari ne-au
trimis 1111 tabel cu apartamentele ale cAror posesori au suferit din
incendiului" (co=t .... un 1.1)1'1 cu 3p;trtamcmc1e III
posesori au suferit din taUI:lI incendiului'). "Reamintim ci
M,rcea Ionescu Q>.lIntus unul d,ntre poluici ai
cAror op"un u Itma! cons1ante. M (corect .,. este unul dmtrc
politici IIlt dror oplluni.u Itmas constame, ")
12, Dezilcordul adjectivului (SilU .1 pronumelui )
demon.tt.tlv de identitate
sunt ........ " . $0111 .... sunt ..... '.'11;
.In .eela.' $0111 .ln ac .... 1 7;
,membnl ..... I .. all general" sau ..... celela'l generalII'?
etc.
nnlunll pronomlIlalc du, de cele ma,
multe ori, la dezacordUri gnl111at;CRIc la fonne nc"'erare ure
DU darul SA "minuJurlle" de gCOCl'lllA Bie
811,orilor lor, exemplele de Jos, dill presA, fiind
...
,.Mal concret, cam 51au lucrurile: reprc/.elt1Rnlll
SRL.uri lor Clm delin spatu inthirudc de JNDCOM SUit'
in Consiliul de AdmmlS!l1I,ie (corect . uprelentanlll
SRI..urilor. sunlltet'ia, 1 in ConSiliu' de Admimstl'llllc
w
)._
pe fondul efectullrii unei manel're de ( .. ). In IlHi.,1
directie de mers ou a plstl'llt o directie corespunlA1oare
auto'chiculul" (corect,". In aecu,; dlreclle de mcrs
nu a pbtrat o directie corespun7.Atoate auto-
vehiculul") . ..in perioadA. de noul IUII; de 711e, Iau
Rplical, de catre 71418 de ,arn:liulll
contra,enlionale (corect ,.I n aeC'clI,; po:noadA. de nou! 111111 de

apliol..
M
), __ kftatl- comen;i.nl' .,'eau lOI.e florik
inreg'Slwe in le"''' (cora:t.: M. ..... .,i <:<,>merc ianl' a'"elU .oale
florile "rtg,smolC n Ite"'1- ,.Schimb.lim dar Cu
oameni?" (corect ,.Schimb.lim regia.. dar cU "ci"; oameni""),
J..a pnnu. \tdm:. nomIC in x l .... b edilie:
amli.non mmisuu II Cullurii, aelorul regizorul Ion
Caram",u. aceial l componentA a juriilor'" ('OI"eel : M. IIc.,i
I j\ll'i ilor"), _Ruperei acestor blric:rc in!re
aedeati nu nseamni o incurajare la ,'.gabondaj
se,u.aJ sau crcarc.a ahor bariotn: nlre generati, (pirinl' ii copii)"
(corecI ... "I'C<!or bariere n ... , membrii
ge"""'lii nu nK"m"l O 1I'K:uraJarc la '."gabondaj Kx .... l M).
I'lccind "" la "" acord "" Mosnr",
S<"rruUIIa1e. C pOlllC bi"" do ne amin"m c.I. _prul1unodr
- ap cum K lr.m,1 n Graml1licQ A ... "lfmiri -
unui obi . drosebmdu-I 'O!OOatl. de Ilie
ob;cae prin indiGru apl"llJllnil SIIU. dqlinIm lui in 5pIIIJUi:liI
in ump. a idcnlllll" sau difC"rt11llC"rii de ahc obice.e- in
fU""I,e de sfen lui de intrcbulOlarc. el arc I.Ii. fonne .....
academ,ce (de ap .... plere: . .ace>". - ...acclI5Ia-. -
de depJ:rb .... ..Ittla- - ...xeo.-. ...&Ceia
M
-
...&Crln- t'lc.), cj. f()fTM "eli."",-"" popular-f;urulo:ore.
grupate - CUm prcci,,"za Gh. Constanli nescu-Dobridor _ pe
regiuni (TII Judul IArii . .isla
M
- .,!ISIa- ...lj.Iia' - .,.astea''; ...Ib--
..aia
M
, ...Iia' - .... Iea- (...lin"); .,IsIablr"" - ..asdbll.i-,
..-bIle
M
; ..Jillb_- - ... ibbi
M
...I,biljM - ,.alel.tl"'-; II nord...,gul
lirii: ..ai",," (--,sta'") - ...aiaW'. (,.,iastaM), ... _
.aiestc:.,., (,.icstca-). ,,l:CSl.aM - .ce.>sU' -",,1.1" _ ..cec.a
M
, ,-""ia"-
..a:ka, ai<"da_ - ..aia.sUbhl" - ..,iW'blle'" etC.
",ind ..I0Il acela, chiar acel:o.. IO! 101 c:o.. can:
este 1.1 ma; '1IOIIOIc . ...-.,1a,i "",1l ,.asemAnarea unu, oblCCl
cu .lIul io:lcnllla.ea unui eu si"" de ullde
numo:le de de idt-nlitale C.
celei"'", pronume d(""",sua,,e. ci distinge "PWI" de
1Ca$i. .w ..... Ar
de Cu (N._"c. acd&$ifG.\). xelu",.i. N. -Ac.
".
'"
13. Dezacordul adjectivului (sau al participlului I
pasiv) d i ntr-unele verbale nominale
(sau predlcatlve)
. dat fiind situatia- sau . daUi fin"ld $Itua,la 1; . dilt fiind
greuUitlle sau _date fiind !ilreutitile 7
.stroct Interzis aruncarea gunoaielor" sau .este Interzisi
arunarea ... -1 etc.
. Spre deosebire de unde expresii, ca cit se pare",
al cAre, sens este .. dupA cii! se infelege". n care ct este adverb,
dec;:i in"ariabil, formulArile: respecthe necerind acordul
predicatului se spune ct .se , id' .. ciil se
aud"), cu dat fiind. dimpotri'i. cer respectarea
acord. dat . comportndusc ca un adJCCtiv.
trebute se cu substanti"ul n gen. numir caz.
Pr in urmare, dacii substaJltivul este la plural.
construclia dat fiind o fonni de plural: date fiind.
cateva e)(emple: dat fiind rezultatul _ date fiind rezultatele ...
(nu dat fii nd rezultatele). dati fiind imprejurarl'a _ date
fiind i mllrej ur.lirile (nu dat fiiud mprejunlrileY' (Limba
coI"ed6).
Un al! dC;(.lCord flagrant. in gen. poate fi ntlnit
deseori. din in public. dezacord care se
- cum remarcA Mioara Ihr.nn - . .caracterul ui oarecum fix al
unor expresii folosite mai frecH,tlI la o
pornindtHie de la Este opri t (sau int enis)
rumatul in se spune Este oprit 51alionaru IX'
sili. Este mlenis aruncarea gunoai!:'lor". &emplele din
realitate sunt. des.gur. mult mai variate.
Revenind la ei\presia dat liind. lIIli:empleJe urmtiloare.
eulese din presa scris:i do,edese cu prisosin!i
faptul se neglijeazl acordul sus-aminti t;
.. Dat fiind prl'lenliile ridicate de rO-ul se
hotArAsc sti schema..... (corect: .,Oat!:' fiind
prettllliiJe ... -), .. in consecinli, nu era ntteS8r COnHtcarea
plI!lamelllului" (corect: ..... era necesanl eon'ocarea_ .... ), ..fn ce J
componenla comisiilor de cenzori, dat fillld acti,-itatea
a acestor.!. propunerile executivului. .. " (corect: ......
,"
fiind activitatea ..... ). .. I)at fiind aceste
dcficienll'. subiectele pentru examenul scris s-au Ikut ao:jhoc
de Comisie ..... (corect: . Date fiind aCC$le deficit'nlt' .
subiectele ..... ) . .. Pe 16-19 august. este programat proba de
intervIU coofonn comisiei J!;Idelenc:" (corect: ..... este
Ilrogrant a tA proba de interviu .. "), .,Intreaga trece mai
intii printt-un cont p'crsonal ca apoi fie distribuit la
beneficiari" (corect: .. Intreaga ... fie la
beneficiari") ... !)at fiind din Comisia ... "
(corect: .. fiind greut iili le ..... ). "Numai dumneaei se
in aceastJi intr-o deplasare pentru a llM'icipa la
diferitele simpozioane. dut fiind att 5ubit.'i: tul , ct
repercursiunilt.' poltive de care se pot bucura copiii din
orfelinatele (Cot;CCt: ..... dale fiind :lIt subiectul ,
cIIt , 1 reperellSiunile ..... ) ... In eronul sustinut de duce ct
mai repede prietenul ac.asi, dat fiind ora din
noapte ..... (corect: " .... datA fiind unt ..... ) .. .Dal fiind granle
implica,ii care pun sub semnul intrebarii demnilatea morali a
romnilor. O reael ie oficialA a cercurilor culturale literare din
Romnia ar fi ... " (corect: _Date fiind gra,ele
implicalii ..... ).
14. Folosireil, gre,itJ, n acuzativ, a pronumelui
relativ " care
H
n locul
.. pe care (complement direct)
Hanul care l-am petrecut" sau .anul pe care l-am pelrecut"7;
.scena care o flcus.em SdU _scena pe care u flicusem"7;
.de toti aore-I vedetJ sau .de totI pe are l vedetl"7 etc.
.. Pronumele - afinnJi Vllieriii Culu Romalo -
ser.esc la stabilirea unei relatii de subordonare Jltre
propozilii. Din cauza acestui rol. care le apropie de conjunelii ,
pronumele relati .. e apar intotdeauna n propo.zlii dcperKkntc.
subordonate ... De conjunelii, anume de cele $Ubordonlltoart',
cu care se prin faptul cA se folosesc numai in pmpozilii
secundare, relati-'ele se dL'OSebesc prin carllcterliilor nexiiJil
lirin includerea in structu ra sintact icA iii Jlropo:d,iei pe
care o introduc ... din punctul de \edere al cazulUI. forma
pronumel ui relativ depinde de rolul ei sintactic, din punctul de

. al genulu. al numirului. el dep.nde de substantivul
rtS.)
Spre deosebire de ce de aM (care
are forme di5tinctive de norrunati"KUUIl" de genih.-<bliv
la de ci t (aru .. i. &t'11rti ... -datiH.lsingular),
reiau v are forme Iko<ionan: droscbilC' dupi gen.
numir cu. D,n plutit. se: constati ei un numlr ImpresIonant
de vorbiton. _reu in crqler1:. ....anul n.,,,oonar al
lCC'5Iui pronllfTle. inln'buint;indul. nernan:at. ca O cooJIIIIC\ic.
Cind., introducind O atribuli", se afli in
C&1;U\ lIOffI'nal," an: 1unC]. de (a . Sod.rrca. care
mi puIUl in cald. cart' nu mt. lIsa si pling nociodau.. pl:aslt
noi
M
- ()fta.noftC'n) sau de numepredicauv (u.:
,,spunenu CIIrf' e:ste Sinal"J. pronumele m'xhflci fOJma
nu apare de prepozilii. La ulelalte <;UUli insi el
schimbi I1UIUnca, fie tU ajutorul dcsJ.nmlo:U - in l/MI"'''
dati'. fie cu aj"",,,,1 ,,",pozilillor - in
De !'Cguli, COIISIruc:lil pe an are
funelil de oomple ..... nt dirt (ca in citatu], Rogojinaru kOIX
Q foaie galbeni pr CIIrf' O mii C(ln(IlICtOl\llui cu o
- ktbmnu).. Omitem pocpozitie, pr - semn
distinct,v al acuzativul", romplcmenl dirttt - duce la confuzii
n::r;rttabile Cu nominat"'ul Astfel. daca, de pildi, n c,otul
boarfdc pe CIIn le adu.>cserl na'aIU unde.si ..,
(T. )'opo"id), climinlm prepoZlI.a pe. se aJunJC la CXPft:S.L
J',CI boarfel., CIIrt' le adusescri .. -. unde prunu",.,lc rela,iv
CIIrt' de"...., SlJbI. modifICind (undarncnl<ll fwlclia sI/uCId
I elementulUI mtroduCll\ al $ubordonolt." atnbuti.'C'.
SlJfICicnt de OOgo1te. oe urmeuJ sunt nlf'ml de gri'toan. in (:It
pn.-qu:: COIIstr\lClic:i prepoulOfUIle. Cu pt' in
ICUZlII.v. a prunu ..... lu ..,1 ..... ca"C'
_Penuu cumnata mea don cart' o cheama
"1 rog ... i dedicali un cinteo;. o (o;om;:t; ..Pentru
C\IrnnaUI mea don B ..... ])It art' o chea"'" Maria j rog sI.i
ded'CIIIL .. -), _Toati lume. eri de aconI, atunci, cu progrIIDIIl
carlt I am pn"?""W" (corttt: _ . cu programul pr CII", I.am
_Un al doolea elernem carIt l-am "'u' in ,-ede ... a
fost. .. " (corttt: _Un doolea element ])It cart Iam anII In
,Cik.., a (OSl . .-J. _In legaturi CU inundatiile. '"Om ,'edea
evlluaou n:spli., ca"C' trebuoe NI .ibl roruali,1c J'*lene-
_ .. vom '"<'dea n-;aluarea respti., pe .... "C' trebuie Soi)
'"
a.bA consiliile _Cel care IU tn:'CUI.sipcAmiruo tn:'Cut'
pe linp el au aVUI partt de Q pu,cmiei de miros. ISCRlCRI
ni", cart' il in unde SlAtea
bipopoeamul- (concI; _.-. asemeru ulw ])It nlrt' il n
GrAdIna Zoologic.l. .1. ...Altturi de lOIi ui \'o:ckli in
nCJti1Ij . . (cortt! ..Altturi de ui ])It CII"C" ; ,'C'deli n
,-sui ... "). _Dalonll ..,:tultatelor meritorii non Ieau
obJUlUt la ni.cI BaliooaL" (oorcct: _OatonU 1'C"7.lI1I.IItelor
meritorii ])It .... "C' Ieau obfinut la ni."el Balional "). _Primul
lucru nlrt' trebuie sI1 "crifoeim. - ...Primul lucru ptt
cart' trebuie .... 1 , 'cnfocirn 1. ,.Lucrez la ca .... O
,'e<kl;" (corect " Lucrez la pot cart' Q .-edetn, _Sin",.,.
ma.swt lin psil de cu. lin" ... O Iulm = urm610arH -
(corect .,Singura ""'stiri pe o;an: .." gAsil de
M Vrau $Ii-i mullumHoC muk doamnei Si .. ia Voinea pentru
sprijinul CIIn! ni 1 acocdaI" (com=c _ .. penuu Spr1Jmul pt'
an ru 1 ... IconiaC). ..AceaSlI disculie cart' am a'utoi) cu
liderii sindicali Sa do,edll ITuctUOlSl- (ccnct: ..AceaSll
diSl:UllC ])It ('lI.rf' am anll--o cu liderii sind",""h ... '). .,Dupl
mea. nu Crl monK'ntul $Ii dcmili un mmiW"U. nlJU . I..s
dupl SlIIC<ZSUI CIII'"It l-am a'llI la (oort.: ._ .. nu era
momen,,,1 $Ii demll' un minisuu. mai.1es dupa. 5UC'CCsul pt cart'
l-am .'"111 la Helsinki") ..Anul ni"" l-am petre<:UI cu IOIli a fost
un an plin de in'!llIminte- (corca; ...Anul pt' ClIrt' l-am petre<:UI
cu I fost un an plin de in,ji"mmte-). ci analiza l'
evaluarea .... rt' am Bcul:-o (sic!) cu prieten,i",.,i din teatru oei
din afan< Iu, I (sic') destul de rorec:lI ($oc!r (COI'C"d_
_ ... anallza pe care le-a .... Bcut tU pnctenii _i din
1t.aIr\I_. al fost desl;ul de .,StImati doamn' Frangulca..
am apelat la sprijinul d1.lll"\nc.ll'"OIlSIr*. Cllre. 1.:1 ne."!)i." Iam
prioml i"''''deauna.. ,- (anei; _... .." apelat la sprijInul
dUll"lllCa''Otilrti. ])It a"C', la l-am pnnul ifllOldeallna ... -)
...cei 36 de ani carf'-i lI5Ul:i nu se .)ci n joo;ul
$i si rlmin.I. ... mai mult pe gazon inainte si imbrxe
treningul de antrenor- (COI'C"d: _Cei 36 de ani pe CIII'"It ii
llStlzi nu se.11:I in joo;ul slu."J. ..Noi Jucam scena
ClIrf' o fkuscm." (corect ..Noi jllCam S/;C"III pe 0lrIt Q
Bcuscm .. -J.. _0..-" -=_ nte prOblema .... rt' tn:bu.e H)
punem n prninp dialo&ulul cu membrii impo!Ultll a, Alian",;
Civooe ... - (COI'C"tt ,,{)an: aceaSIa est., probkm:o pe cart tn:buoe
H. punem n pri. inp dialogului .. !.
'"
15. Acordul , gre,lt, prin atractie,
al pronumelui relativ .. in genitiv,
cu 5ub5tantivul determinat
.expozltla al drui vemiSilj" sau " .. : al drel vemlsaj" 1;
.oflter ... a dte l sau ... a drul 1;
.politlclenl ... a drel lnlmli" $dU " ... a dror 1 etc.
Pronumele relativ . .care" - Gramatiro
,,e n gen cu substantivul i tine locul"
(ex.: . Eu n-am uitat nici pe iscusitul Vlad. n caruta cA rui a
ai adormit tu adesea" - OdoiM' scu: "O funie de fum. al cArei
capAt dinainte ardea ca un cArbune" - Eminescu; "O ceata de
cUiri n fruntea d rora erau trei ..... - Negru:o:i).
"Adesea se prin atractie, cu substantivul
determinat (nu cu cel i line locul): Ciinele meu saltA, se
dft n lAturi cu infocare pasJrea. al d rui miros l-a
adus vilntul,. - Odobescu). Corect ar fi fost ... al miros l.a
adus
Acordul prin atraC\ie semnalat mai sus. nere(omandat
de limba liternnl, se destul de des n vorbirea curenta
Il unor persoonc chiar . .cultivate". ca in exemplele de mai jos:
"Un post de televiziune turcesc. a drei emisie (sic!) ... ..
(corect: .. Un post de televiziune turcesc. Il d rui emisiune ... .. ).
"Spuneli-mi motivul pentru care oamenii vin la al
drui vemi saj are loc" (corect: " ... oamenii vin la al
dorei verni saj are loc"). "Comisia de repani7,arc a locuinlci lor,
o comisie al eli rui membru E I. este. ia repanizat. .. " (cort
" .... o comisie al eli rei membru F.1. este. i-a repaniza1... .. ),
"Printre altele. vom avea expozitia al drui prdg l-am trecut
acum,;n ajunul zilei de I Decembrie ... " (corect: ".o. vom avea
expozitia al prag l-am trecU1..."), "Marino Albu Mihai
Toflan. cu un al treilea. Il identitate nu a fost
elevi ai liceelor Hidromecanica Economic.
au furat aparatunl electron id, arme. alimente, undile ... " (corect:
...... impreunA cu un al treilea, a cArui identitate nu Il fost
dezvlluitA, ..... ). "Sumei; unul dintre ace; politicieni dc 5tlngu Il
eli rei inimA Il la stnga" (corect: .. Sumeli unul dintre acei
politicieni de stnga a eliror inim5.. ... ) ...... ofilcr de Secu, a
.. ,
Secu. Il eArui a fost... "), .. Fetita al cArui fratc Il fost
descoperil de deshidratare ... " (corect: "Fetita al direi
frate a f05t descoperit de deshidratare ... "). "Panicip cu
bucurie la acest seminar. la a doro:i proiectare am contribuit
personal" (corect: "Panicip cu la acest scmina.r. Ia a
di rui proiectare .. ,"), .,N-avcRm nicI un mouv sJ1 proteJAm pe
domnul Il dire; advcrsitate fatA de mine Il atins
paranoia" (corect: "N-aveam nici un motiv pe
domnul prej.Cdi111e, a cArui ad.'ersitate de mint" a atins
paranoia") . ,LlI PM 7, intr-un apannmcnt Il o finni al
di rui patron n-a plAtit din anul 1993" (corect: " ... a o
al dirci patron n-a din anul 1993"), ., Mult
umesc
ndeosebi Radiodifuziunii Romne, al carui invitat am fost
deseori. mai putin al Televiziunii ... " (corect: "Mullumesc
ndeosebi Radiodifuziunii Romne. al circi invitat am fost
deseori , mai pUlin al Televiziunii ... " ),
16. Fol05lrea, In dOltlv, a pronumelui
relativ "care In locul lui "caruia", " careia",
"caror. " etc.
"e un copil c:are i i ptace invele" sau . .. . drula il
place ... "?; I I
"pentl\J Maria. care nu-I numele" sau . ... c re a nu-
... "?; I
. sunt profesori care le ... sau " ... c rora e
convenea ... "? etc.
Neglijarea formelor flexionare ale pronumelui relativ
.,care" nu constituie deloc un fenomen gral11:ltical minor, n
condiliile n care cetAlean al ilrii beneficiaza de o
minimal! obligatorie. Cu mulli ani in
regretatul acad. AI. Graur aveniu asupra generale"
de lichidare a flexiunii lui .. care". ncepndu-se cu . .suprimarea
formelor aniculatc" ("in limba veche. Cllre avea pluralul cari
se putea articula: singular, masculin neutru: c.rde. feminin
carell. plurnl masculin curii, feminin neutru curile"). iar. n
gtaiurile populare, cu eliminarea fonnelor de "genitiv dativ,
nlocuite cu nominativul", deci se zice ,.pricltnul (in loc de
dru;,,) ;-au dat ajutor",
Frazele de mai jos. Inregistnne dm exprimarei omlii
scrisA. ilume.a, ft,a drept de tAgada, modul defe>:luos in care
pronumele relaliv "e,.,..," este folosit neacoroal. cu flexiunea.
de nominali" n loc de dati,,:
.. Doresc o melodie sorei (Sic!) mele. u,e este
ziua ei" (corect ,,, .. o mdodic surorii m.le, drria i
este zjua"), "Primul CD ellre ;-am /leul lansare" aici
la Jarill.a ... " (cort: "Primul CO clruia ;-am fie"1 lansarea
aici la ... "), "E un copil un: li place si Invele. COfIilul
fiind infectal cu HIV" (corect: "E un copil druia ii place
nvele, .. "), "Care il ii oferim rt<;nmrense, iar
fllCern un cadou 5P"liu gratis pentru complc' an:a
unei lumultoase biografii" (corect: .. CiruiM 11 i
oferim recompense, iar 111lsitorului i facem cadou un
gratis ... ") . ..!i spun eu om care nu nlai arc de ce !li-i fie
frica" (co",ct: ..l!i SpUI> cu, om bjtriln, clrula nu llUi ure de ce
&l.i fie frid'), ,.Sunt profesori fare le COnvenea sistemul clasic
de ... " (corect: "Sunt profe!Oll"i drora le
COIlvcnea sistemul tlasic .. .o'), .,0 ure i plliceau foane
mliit ancle mar!iale .. .' (com:t .,0 persoanl eireia i plkeau
foane mult anelc martiale .. :), un om care mi place !li
trliiesc.,," (corect ,.Sunt un om druia ii place tr!iasc! .. ,").
.,A venit un ligan care-i trebuia fier vechi.,: (coct: ,.A venit
un ligan tlrula i trebui. fier vechi,.:) ... RoS si transmiteti un
dntec pentru Maria. care nu-; numele (corect:
.,Rog transmiteti un dntec pentru Maria. drela nu-i
numele ntreg"), H ... a avut mai degrab,i un caracter emo!ional.
dect unul d. a pune in discuti. opera celui Ca"" ii placea
spun!l ca vorbi despre limba este ca o duminica
(corect: H' ... dect unul de a pune n di scutie opera ceiui clruia
i plAcu si ,., .. domnului Fabian car. i
mul!umesc din suf1et"" (corect:" .. domnului Alexandru Fabian.
druia ii din suflet), "Ei sunt oamenii cwre le
mul!umim pentnl realil.area acestci (corect: .. Ei sunt
""menii cArul"lI le mullumim",'),
128
17_ Folosirea, gre,IUi, In acuzatlv,' pronumelui
relativ n locul prepoJ:lllonale
"cu care' , care", "in care", "de care" etc.
,prima zi care au primit ajutor' .. , In care au primit
ajutor" 7;
,IIm doi copii care tin la el" ... Ia eUe t in 1;
,o care si C\I u' YU . cu care si
dlSC\Jt5m? etc.
intrebuintarea ca element introductiv al unei
propol.ilii subordonate atributiH, a pronumciui relaliv cwre eSte
v;zibilli intr-un mod ngrijorAtor - cum afinnam in altA parle -
atunci cnd. avnd functia de complement direct, apare ne;n""!lt
de prepozilia pe, obligatorie. n acuO<ativ. Omilerea celorlalte
prepozilii din lCut.ativ. lui 11e. n sit ualiil e cilnd
cOllstruc!ii cu valetre dedit cea de complement
direct. poate duel la tthivocuri ne<loritc. modificnduse
functia a pronumelui relativ, de exemplu:
des llre cwre ne vorbea - (Qmp/mlenl indirect: .. Nu ure
ne vorbea - l uMur: .. EI este omul de CIIt"ii a f!>St plAtit" -
f"mplemen/ de agtnt; . EI este omul care a fost -
subieel ; "Premiul pentru care fusese trimi. era valoros -
(omplm",nl (/,..",.,)'IlInr'lll d. S(0l' ; .. Premiul ure fusese
eMi valoros - ! ublecl: .,Prietenul cu care discuta venise
in vizita' - ci,.. .. ,.,Jlanrio! sociali.: . Prietenul
care discuta venise n - &lIbiul.
Dac., r1 poezia populara, " locul lui care prOCeWlt de
prcpolilii apare uncori doar pronutncle relativ -
pe exprima fiind reluat cu .jutorul pronumelui personal
in$Olit de prepozilia in (ca in ,-usurik ,. Mndrl!.,
m"drulita mea}Cwre mam iubit cu un - unde ilicAlcarea
flexiunii este dictat! de rimci) -. in dialogul
oamenilor ,.instrui]i" aSlfel de ,.Iieen!e' nu sunt admise.
Ignorarea constructiilor prcpozilionale cu acu"lJltivul,
reduse. nejul!ificat. Ia pronutmlc relati,' cwrt, nu reprezinlA un
fenomen raflSlln. cum se poate "cdea n
fonnulari, auzite sau scrise n ultimul tllllP:
,.Nu se ,erifiel faplul acea de care
I \'cnit cu ea. a fost de la mine .. :' (corect: ... ,. cii
acea bucliticA de cu care ,'enit reclallUntul.,:),,.In cei
doi ani Clrt' mlm Wf,lul inlre "",ele ld'loonak. albumul. ca
luc,.,e, .. n djOoCul"'. (<<''-':CI; cei doi "ni in care
mam zbIlul in'R albumul. ca lucrare ..
..,Am o 5O{1C do, wpii. (aA' Ion foane muliia ei- {corect:,..Am
O 5O{ie doi COpIi 1. nlA' lin rOlllte mulq .. . -in! O echiplll
Fondului Moncur Intm1alional CIIA' si. diKUIAm cU n.
problema mprumu,ulu,- (CCftd; o echipll a Fondului
Monetar In'c .... llOIIal "" CIIA' si probkma
impulTlU,"II;") . ...le,.; 1 (0$' prima zi UA' au pnmi, "JUlor-
(t"Of'eCI; Mim a fost pnma zi n CIIA' au plinu, .jutor"),,..Am Itlal
11" de can,o ni" Im benefICia," (CORd; ..Am 1 .... , leelii do:
canto de ni" am M Trec.ind in misti CttlI ce: ne-;ar
puln asc:mlnI. cred ci vinII a",1or anteriori au
f05' argu...,n,ele nlA'. pcTIU\I cI'c"" nUrnl:R. vom pune ......,Ie
crilicii In cui
M
(COl'tt, _". cred cII virsI. anilor
arumori au f(lSl aq:umentele prnlna nlre. cii,e"" nUrnl:R. vom
pune (nllCii in cui
M
), MColegiul National
LaUr a "'Pniza, dOIIr probe 5C:nse n aceastl 5oeSiune. in
examen ,ntrind 2$1 ele.-i. Cllre dupA probele 0IlI1c 1 ..
doar 197" (CORd: ". in n ...,n ""rind 2S1 do: elevi. dinlre
care. dupA 0IlI1e. au ri"w; dOIIr 197"), M'" dai fi ind
cuul de fonnatie Dinu Dum,tra ( ... ) care nu
cine (sic!) cum a COSI "nfiplb n acetiUI functie ... - (corect:
.. "fa de fOflIl.tie Dinu Dumi'rlI ( ... ). despre caA' nu de
cine ,i cum I fosi ntiptb n .cea .... funclic_ .. "')_
18. False numerille InvulilbHe Cii gen
Iora ... dau) s.w Cii) douispn:r.eoe(ap;
.dols.prezece [m'L._ grade)" s.w . douisprezece ( ... ) "1;
. dol/.dQis.prezece"!.doIzed ti doi [decembr'e) s;lU
doui/ douilprezece/ doui:r.ecI ,1 doui [ ... ]? .,te.
sub o altii form1. acest subiect a ...... f05l 1r.WII,
mi ,10:1 ..... Qil si R.-in asIIpqlui din caua frtt\"cntei
JIC' ....-c, in uh,mul 1""p, o are pronunJln:a i...-ariabilli a
adJecti""lu, nu"","1. de lip maKuhn, doi l' a
cU tsta) In difentele OOIISUU<:lii de genul
130
feminin/neu,,,,. in care acordul smladic cu InJI>Onul regenl il
obl'gJo oi. de,;nl tind
Numn-alul. in cQOlplJ1lloe cu cclelalle de .-orbire
..are mai PUI"le forme nuiQnare-. dedinindu-5C ,Sn
nlTegirroe sau partial. un(u), doi C\I unu ,i doi .
afui de ' "IIi. mit. milion, miliard. bilion'"
(GraIftlllCIJ At'Odtmin) ..Dis'inctil de gen se consta1l nu,"", la
nurroeralele simple unu(l) - UlUI (o). doi - dod la
lOMe numerale compuse cu -..:este&; doi!;preua -
douuC'ti ,i lin .. - doduc:1 ti douizcci "
doi - doelu",i ,i dod (Gb.
scam. de ule aritat ... nurroeralul doi ano. prin
1IrTT\ll.re. fornw: distincle ciupi. am mu;uhn - doi . f.,minin
neutru - douli. nc.llealli. de fOlilte multi (WUlleni, nu
nU,""i n con .... l'$llia Ul!Uo1l1.. ci $i in ofICiale.
5OIemne. inclusiv pc divasele anale ale audiovizuale.
Originea lCe1I.ei inclfelri de.cord (doi folosmduiC. abuziv. n
locul lui dod) rez,d!. in primul rind. in 'gnoram. normelor
gr-.mallcale. il"O"'R lnwd - iC pMC - d .. mmtctid,
de la pe<1OIllC nt<:uh,,.te. a formuLlrilor
,ncorecte
Deoan:c:e 1I1 .... 'iile contextuale sunl foarte var'at ... este
bine ca (pentru evitan:a
mascullnului doi $' la celelahe genuri) s.I. "" aibi in vedere
um,al""",k u,",a,e de exen.ple crilice
a) dind nlUMrIIl,,1 ur., ''Il/UIIU adjm;"u/d, pnuJimd
. "lulanli.,,1 pe ca't / Ulund St IOrordd IJbliglllU,iu
cu aetsw ' "Cazare. bouu" ,alorice. tOl lacimuL a (sic') costat
doispreuc:" milioane" (corect .u CQStlII doui, pA'uct
(sic!) doisp .... zC'tt JlC'rsoane III fost riuili
(sic!)"' (CORd_ "Toa,e cele do.bpreuct penoane au fost
,""x,ml 1 z,le, "1 li inln" Ik>i ti opI
grade" (CORd: M'" .11 ti Intre dou.li ti op y.de"). CiI mi costi
? M mi,"" (ron:ct; __ Dolli5prut<:t mii"),
ci IIC"-III mii rimlS de recuperat. JlC'ntru acoperirea
w";i!o.-. palU SUIe doispcttftt' ""lIarde
M
(ron:ct: ." .. p:r.uu
su'e do .. bp .... miharde-), RPnII;I;C. suruem plea.ti
III
orc la servicIU, daci includem $i timpul de
la de la serviciu" (concI: "Practic, suntem plecali
doulUpru'f ore la serviciu .");
b) dind, u"und fUI wlltmrl udjtC/II'aM, numua/ul ii
suC'ud,1 IUbSII"'';I'ului r'l:tlfl, U Murda, dt UU"...nt'u, CII
uu slU (excep\ic Bcind. daca. mdicl (l(lI. UIHI $i d(luA:(e.:: i
unu); ,.La ora duispn'l.tm, Andrei Pa,'cl il in optimi pe
Tom II:vth" (corect; .La ora 1- a
Andrei I'avel. ") . ..n scnsul cdlll" alirmate. mi voi ocupa
jX'f'5Of1al de programele claselor nooJ - doisprezece" (corect:
","'> mi voi ocupa personal de programele c1asellll" nou' -
1_ a !\Oua - a douasprezecea]"). "Sunl I1
clasa B particip cu interes la concursul de
info" ll11t icA" (corect "Sunt elevi in clasa a
B ..... ):
c) r ll"d namUI/I,,1 fJptJrt illdtpt lllltni - $/l bI/l/ntivul
,1t'urm;nlJf fiind Iubil/ltltJ -, /lC'tSlfJ di,. armol ii impunt
,. amua/ulul, pri,. IIrord, gt nul JIl ... "I'rImul program de la
pauna,. de: la aee la doisp uUC'C', gratUI! piini la 15
decembrie, prosr-mui de ""':In\ll liind de la doispn'U la
unu" (corect " ... de la Iora] zece la douh pn'lA'll't' .....
programul de \'acaniiliind de l! la unu");
d) cnd n/lmunlal aprlm" "lift enlt mlnrisllt:t, limba
!ilt fll rll (cu cxceplia compuselor lui UliU n forma de
ma!iCulin: douA7.ecl "IIU mai. trtbed " nu octombrie)
forma Ile femini" Mntra 1 compuSI'le 11 21: ..ncepnd
din doi ianuarie. valorile lI'afl.:.:ului au fost sufocante"." (COfet:t:
..Incep5nd dJO douA ianuarie. valorile tralicului .. ,"), .. Vino
duminic . dols pruect dembrie, $i veI benelicia de o "acanl'
la (concI: .. Vino
dcmbric. vei benefICia.,,"). ,,Zi lele de 7.ccC.
miI sunt zilc de refcrinlA pentru
(corect .,zilele de zece. mai sunt
Ilie de refcrinll ..... ) ... RAsturnarea care a avuI loc sa petrecut
chiar dIn doilrc:i doi dcmbrie. " (corect: " .. S-I petrut
chiar din dOllb.cc1 $i dOd dccembrle .. ").
I
19. Verbe cu forme duble ( rn aceea, 1 conjugare)
semantic
.lIbsolvll- lIbsolvM!:" 1; .indol' - .ll'I<Iolc$(" 1;
.manlfestll mllmfeste.ul'i'7; .ref\oedl'i". ,.retIecI:clld'7 etc.
Se: $tic ci un numiI relativ de \'erbe a de1:\oltat.
in cadrul proprIci IIlI" paradigme. forme duble - acceptatc literar
_ ale unlll" moduri ' $i umpuri. 1!r6 ca aceste forme si
dobndeascl sensuri diferite, ca: nconjura (incOOJurlincoo,or;
ocon J urAlinconjoru1i; j!'lCQl1jurelinconjollre). 11S1:'111 lut (in IiC3mllil
InsemneazA), Imni (invncsc/ilwn), lAnl (IAl!icsc!llfli;
IMliascllIAfAic). ltoli rd (Ieoruclicscfleoldi: lcorUiucl lkorcAic).
rnuna mleJm!lnc), I11tJ lliii (molllli""
piscui piscuie:

In paralel. 'erbe ale fOfme nell.ionare
s.au dlferenliat semantic (uncle verbe, ca d ur ui fi tieii. avnd
nu numai forme duble. ci ctlmologii dIferite):
. lIbsol\ ("a termina un an ind prc:t. 1 sg. 3
pl uhstlhl'SC. cooj prc:t. 3 (,.a 'lCuh de
pednpsl"): ind. prc:t. 3 al<Jhj . cooJ. pre:t. 3 absoh f .
IKtlrda C.a da; a face arordul lramlilical"): ind pre:t.
3 llcord . ( ..... un instrument. SIstem elc."): Ind. prcl.. 3

c urui ("a da trece prin cIur"): ind. pre", 1 sg.
3 1'1 curulesc. conj. prcz. 3 ("u curge cu
ind. ,i conj. pre7, 3 ciurul e;
ndoi (,,8 strnge n douA. a incovoi a"): ind. CotU
prez. I 2 SI!. ruloi . 3 (..a dubii, B alea
ind. p:1., 1 sg. J pl. ndoil'SC, conj. pret. indoluc:l .
ma nifesta ( .... exprima. a aritD un S("tmlcnt, o
tendinj.l.; a (se) face cunoscut"): Ind. prc:t. 3 manifes tA. ( . .a
part icipa la o manire5taIC"); ind prc:t.] ma niftstcnli ,
r aportll ( .... da un nipon; a in legAturi"): ind.
pcl'L 3 n.por1tad, ( .8 aoduce venil"): lIId. pret, 3
no 1)(lr1ell dl'no portII .
rtnecta ( ... se rtsfrnge. a OShndi"): Ind, prel_ 3
( .a gandi"): ind, pre:t. 3 n: nrc: tell l.l;
lid i (.03 face md pIn. 1 2 sg. lidi. ioo.
<;OIIJ. pru. 3 lidie; (...a se md. pret.. I sg. 3 pl.
lidin(". ind. preL 3 Sll. conj, prel.. 3 lict.ilHd.
20. Omlterea verbelor auxiliare sau a pronumelor
reflexive dIn structura unor predicate coordonate
JefuIt, distrus falimentat " sau ... , a u distrus iOU
7;
. a fost , erls In apoi tradus in ,Iahanli sau ...
aPOI a fost tradu ... ?;
. MI sparge modifici fatada" SlIU . $1 se
7 etc.
"Omiterea unor elemente ncccs.aTC dm punct de vedere
gramatical lel<ie.al, pe care vorbilorii le au in minte. Bri sA fi
fost mai inainte. se ;<ehp5b. pre<."il:Caz!i
(;ramOl;("(! Aeademiei.- De exemplu: ,.Iarna ('le' P"
, heall (mergem] la - Cnuei Spre dwsebire de
insi.. in cazul in spn: I e\ l1a repctllia, nu se mal
!"Clau unele elemente enuntate cu pulln inamIC in cur.iUl
comunicirii. lI'em de-a face cu _subinlclegen:- nu <;1,1
elipsi). _subinlelegerea- fiind frec'entJi in dialog, unde, de
obicei. nu se unde CU\inle. De exemplu .. Va sA zici,
ana liau spus T . .Asta [mi-au spus!," (Sado\canu) ... Un mi
imponanl in inlelegerea e1ipsei in \ orbire - se arali in
lucrare nonn,,!i,'! - il au inlonalia. pauza (in scris. punclualia).
gcslUrile. mimica",
Suntem intru 101U1 dr acord ci. pl"1U . ellpsA". ,.se ajunge
la crearea unor constru",ii sinlaclice noi, care
limbii de" reda gindIrea, dnd vorbirii o ma; mare
pulen: de el<presivitale". Dar ace:w.l c.\plts"itatc
locul in formele gnnulu, viu d,n VOrbl1'C3 popularli
sau dm aceea a eroilor hlCl'ill"I unor opere de
mspiralle folclorici. Fom>clc "seriptice", mai elaborate.
.Ic hmbajului admlnistntiv sau publicistic sunl
cenzurate de normele litel'll/"C .Ie limbii. accentul ciZind pe
e'prim.rca IlCC'thlvoci. clart ca mnaj, firi pulernice
elemente afecti"e, speeifice st,lului famll lat sau bt'klnslic,
Cumile puse n discu!1C Aici, pc de o pane.
omllcrea, prin subn\elegere, II. repctJirii unor 'erl.e a u,il ian.
'"
I
Gramatica afirmnd ci _n cazul a predicate
coordonate expnmate prin verbe la forme compuse.
prnttc si nu fie n:po!tat penlro al doika (de . ..Am
miilteal bi ut lOt ce mi s-a daC). Dar. ne noI. ce se
dac" apare un al treile. predocat (ca in pnma frazi
rxempliflCal" de $Ub lillul a<.:cstUl artICol) 'J Dar daei predlCluek
coordonale nu sunl alilUnte. ci $Unt separale de Inlercall ... etc.
(ca in cel de-.I doika exemplu de sub IIt1U)? Pe de .Iti pane. n
realizarea unor .stfel de construclil "econon11ce- - cum afirmi
Mioara A,r.lOl -, "nu e in nici situa!e
ncrcpelan:a pronumelui ren"xl"" (a se vedea cel
ucmplu de sub titlu). Frazele de mai J05. eXlrase din
ziarelor sunl . pentru in forma lor .. ongmalli
pol sA confuzii gramaticale:
...s, meze paralele. giindit ca un studiu, a fost scris de
LiI bun nceput in limba franced, apoi tradus n
... apoi II fosllradus n 'lahanA"), .. L.a Oltemta, in loc
si fi e dali afari sau mirit controlonlor. Il fOSt
opnL. lrenul !"' (corc:<;t; ..... sau si fie mAriI
controlonlor, ... n ... Pe stnlda I Decembrie 1918, roua
PrimU'el - Piata CenU3li, zi de zi se sparge modir1cA fatada
blrounlor pentru sedii de de
(core<:l: ... se mod,ficl fatada b1fOllnlor )."Am
in!elcs dlO dcclol1ll'a domniei-sale ($ic!) eli luat misun dr a
se anchuli ullCl"ior gAsi ,inovatu!"' (corc<:l: ..... , uhenor de a
se gisi \'I00"01U1"), "Cum au jefuil . dislrus falimental lAS
Lchlou. judelul Magia acolil ,i sili" (CO'l.:I: ., .... ali
distrus 1111 falimentat lAS Lchhu. . ."). ..I n cadrul
Adl1ul1iSlmliei Ci mitirelor !>oa propus $1 "l)robllt reducerea
schemei de la 13 la 10 po5turi ... .'. p sa a"robal
reducerea schclnci ... ").
21. Omiterea Introductive din
structura unor
functie de rezu!t/lte ... sau functie de rezult/lte ... 7;
: urmare. ... sau urmare a ... 7
Deoarece: eXpI"esiile puse in discul;e $Unt
prcpozilionale, sA ne r:amin!lm el aceSlea .,sunt. de
euvlnlr (u inltln unllar cu rol de lA cadrul
pn:poZlllilor. [le rac mai clari de stabilitA n
CQnte!ll. prin sensul componentelOl". In strur;:tura lor intrii
obligatori .. "". nil m ... i mllhe prepozilii (pJ.asate la
!iaU la incepuc), inSOlite de slIbstanll"e, adjtttive, pronume.
"erbe sau acherbe. Ele se grupeau numai dupi cazual
in; Ioculiulii prepozilionale cu Rmith'ul Ioculi,,"; prepozllonaIe
cu acuzalh'ul" (Gh. Constantinescul)obridoc").
imbinarea apar\iroe limbajului matematic
fiind o ..mls<Jrii de una sau mai multe
m.lisuri uriabile identifICatA in
expnJ'l'larea cOl1dlani. cu loculluroea P"P<W!ionall cu
acUZOllivul i n utiliuli in modale.
cum se constati in mun!urile .. Ful'lClk M
.... emmcnldor. comitetul "a adopla cele mai eficicnte m.lisuri-
.. .In fllnC\ k e\=imet1telor, ... ").
.. Contractul s-. inchel.t cind p3matea enI 3 509 lei !"'nlr\J un
dolar SUA. urmind ca si fie fu nelie
devaloriurea leului la dala pm:Uno lucrlrii" (oorttl: ..... Pfl'\U1
si fie rncluali1.3t a fun"lie M dnalorizarea leulul_ .. "), . .Nu
pre\ul dr cel al ce!"'!"' (corect ,.Nu prefUl
in dr cel al cepei!"' ) ... Thwdor SloIojan s-a Pronunlll
pentru nc.::esillitea ea Romi!!ia restructureu
ecooomice tOlOO3Ii. si se pozi\Olle:tC in lume funelie de stadiul
cel mai avanlljos .... (oorttt. _ .. si se po7.ilionc:u n lume Il
runclic de stadiul cel mal a'amajos ..... ) ... Vom face expertiza
fun<' I;e de rcwlmte. vom lua mlsurile (corect:
.. Vom f:.ce n funel ;e de vOm lua
mAsurile
imbinare: .. urmart' II nu am giisit-c nclier;
ca l(M;u!iune. Este foane probabil ca urmare si fie forma
clipt;c;i I expresiei'" da urmllrt' (unu. ordin. unei dispozilii).
cat in care. li ca SUbs\anti, de ,'emali. si
cazul dati .... nu gcnill'. di oportuniUltea silulrii. el. a
.mcolului posesiv a este oondi!lOIIal.a de nantea
subs\anti, ulUI. a prepoz'llei CII. ajunglndu-se 3.5lfel la o
locutiune prepozillonall cu geniti"ul ca unnart' __ . de
c.aw:aLi. s;nonimi cu n umua ( . .dn:pt ,.datorili",..ca o
COOSIIIJl L. i. Faplul ci locuIJU/lClI _-anlUitili este ...redusi-
136
nejustifocal. omi!Andu: prepozilia CII. il dernonstreaU
de miii jos:
.. Urmart' II interpelArii dumneavoastra, la
Guvernul Rominiei . in dati de ..... (oorttt: .. c. a
interpcllril dumneavoastra, .... ). mi propusesem si
abordez un alt amitecl. urmart' a solicitlrIor din diverse p6r1i
pentru a:mi pun<:tele de
JudcJUlut Cllm" ... (oorect: _ ... ca urmare. sollcldnlor .. _ ).
.. Unnart' a privllizirii catre salariati. a o largi
distribl.nre a proprietllii._.- (CeCt: .. Ca unnare
privatizl.rii. .. .. Urmare a vizitei cfeetuate. O deJegatie chinezi
va 5O!i t.. noiembrie InjudeJul ... " (corect:
.. Ca urmare a viZItei efectuate. .. :') ... Unnart' a aceuor
IoCliuni. au fost contactali IS 616 agenli economici. au
oferit 4) 648 de locuri dc munci ... acante" (eorttt: .. Ca urmare
a acestor acliu", ...... ). ,.Ramuri ale eeonomiei s-au
deja umlare a reslringerii an de an a
._ .. '-IU pn!ibu,t deja ca a resuingerii ..... ).
,.r.-t.i trebuie spus ca.. n I99S: a sesiz1.ril.o< lui
Ion Il escu aproba primele liste eu Judeelton mamovtbth
(oorec:t: _ .. ea unnart' a 5C'5izirilor ... a indicaliil?,"
ule. mi 1-.1 interzis. de exemplu. apatlll. pe TVR. post public
plltit de eetl\enii._." . Ca unnare a indieaiii lOl'
sale ...... ).
22. Folosirea, nerecomandablll, ..
" de in locul lui .. de cltre 'n complementul
de .. gent (nume ,+ colectivitAti de perso .. ne)
.nu s-.... lu .... t nld o misurl de primar" sau __ . de cltre
prim .... ,.... 1,
.r.li Pire .... Elenei de I'rumO$.U1 P .... ris SlJU .. de clitre frumosul
P .... ris? etc:.
de mai
ales la anumite stiluri ($Il1n'tfoc:. admmlstraltv li publiCistIC). an:
_ observi Mioara Anam - unele: mlriclii gramaticale de
fiind admisi numai la nume de persoane ,i
coleetivi'I,i de persoane (in care se cuprind de institulil
sau de IMi) la pronumele oornpunutO&re. nu t.. nume de
inanimate: construclii de gmul " 'm de d.lre UD
eomplemenl _ sau a fost rtspindi'l dtre ziare .. $.Uot
137
incOfecte Cu to.11e acestea. prepozilia de d i re este consideratA
mareA a complemenlulUI de agem (care se Identifici
pnn Intrebarea de cAt re eia, 1) pcmru cA. spre
deosebtre de pohsemanticul de. nu an: ahe valori in limba
Din mOl i .... prepozil18 di' d i re. greoaie
in IIte ,npreJurln. I'ste prtfcm!! in practiCI limbII n orice
eonteJ.te in care folosirea lUI de ar fi ImblguA. pulind gencra
confuw cu un CQITIj)lemem mdlrect {de construclia
_cu ... intele buBe spuse de li ne de mul" cunOS(u)i" se
dezambigui:.:ca1A prin inlocurea lui de de la complementul de
agent cu de d tre a celui de la cornplemenlul indircct cu
des llr e bune spuse de d i re tine despn: mulli sau
cuvimele bune ,le dtre tine despre "'ul li,..!.DU ... despre
tine de d tre muhi".
l' recilArile de mai SUS, extrem de pre1ioase. repre1.intA,
pi1lllru oricrne. un .. ghid" care la amendarea anumitor
uprlll1An. eUln se: observi II enunlurrle ce urmelllA
.. 1'inA acum nu s-a luat nici o misurl de primar
(rceonraRdabll: ..... nu s-a luai nltl o mAsuri di' d tre primar").
.. Dracula este o monografie realiUIA de profesorul
Andreeseu tradusa in limba englezi de lo:ma Voicu"
(recomandabil... mOnografie rullul' de d in' profesorul
Andrcc.teu IflIdus in limba engle1A de d i re JOiIrla
Voreu"). Elenei de frumosul Paris in
(rn:omBndabil; .. RApirea Uenei fl'\llTlOsul
l'ar.i5 .. ") ... I'rel.enlo celor trci aparate de cnptafll primite de la
a fost de Ocgemtu prin prl'ma instalArii unei Ililii
telefonice cuplnte llI1 rt Moscova" (reCOIIIRndabil:
" .. n fost cltplkatli de efilrt' Degeratu ..... ) ... S-au fltcut propuneri
ale unor masuri. dar nu sunt aprobate de ministrul de imeme"
(recomandabil:... nu sun! aprobate de d i n: de
IlI!cme") ... Delegalla parlamelllarJ germani I prrmlll de
Romimei. Enlll Constamrncscu"
a fost p"'lI,tA de d Ire Romnici ... . .Adiel
lrebu,c programa);. aprobali. \'erifica!1 condu,i prn incinta
clAd.TII de spial desemna)i" (rccomandabil' ...
prin "rernla clAdirii de dire "S'"dllli introducti ...
notele ed'I ,cl 5tJnt semnale de iSlOricul Andrei Pipp.di"
(recomandabil sunt semnale de ["l i re isloncul.. .. ) ... Sub
conducerea domnului profesor Mihail Manciu. au fosi aplauda1i
de tOl' cei prczen\l" (recomandabil: ...... au fost aplaudal' de
elin' tOli cel prel.cnli"). "Se an, n RomanlR. de cteva luni. o
sulrcomisie FMI. formatA din cinci jX'"l"SOIlnc. condnsl dt'
tetilWDuul americDn Paul Weiss" (recomandabil. ..... eondu51
de d i re celaleanul.. ") ... Partea /1 doua a eseului dedicat de
Henri Zahs creatiei lui Nicolae Breban" (rccoruaRdabil. .....
dedicat dr d ire Hrnri Zalis. ").
23. FOlosirea, li .. Intre" In
loc ul lui .. dintre" i n .. trl butlve
(cu sens de reelprod t .. te)
.confllctele Intr. COpii" 5/tU .... dintr.
copII?";
.cooperarea Intre sau .... dintre
culturale" ? ele.
I'repruitiil", "intre" .. dintre" (despre care am mai
discutllt. pc $Cun. n altA pane) pot .... ea. ca rn.trumelll ...
gramalicale. rIUIi multe sensuri atunci cind inlroduc atributul.
ele pulRd sJ. fiI' confundate atunci cind exprimi un r&JIOfl de
rlprodtllle. "Mai frecvenl intiln;li cu aceu!! 'Dioare este
prepoziila "dmtre". cafll se intrebuintea7.1 "und dnd
5ubstDnll\ul rrccedal este aniculDt hotArit
legAtura membri i ... precedA. de
obicei. complementul unui verb (<<Se: sf1ituiesc intre
dar poate introduce un atribui care exprimA un rapon de
reciproc lIate munci cnd substantiv u I pc tare acesta il dclerm
este ncar1iculat Sau stabitit legilturi Intre membrii echl lrei ..
sau cAnd eSlI.' art iculat cu anicol nchotilrlit: Sa n:a1izut o
ntrf lIIembrii echipei. Aceste nonne IlU sc
dacii substRnl i\ ul precedent cSle inSOlil de un adjecti .... Prncnla
anicolului hourlit. indiferent dacii e alipit substanll\ulni JIUl
adjcctivulul. Impune rccurgerea la rrcpol.llia .dllltre" pcll1ru a
introduce alribulul de reciprocitate: .. S-a realll ... t
strnsa dint", muncitorii unnc,.. In schimb. folosire.a
substontivului a adjectivului nearllculate aniculate cu amool
ncllOl4n\t nc obhgl M la prcpo/itla .. ;nlfll- S-au S\.lbilit
leg.tturi STrnse (sau strnse leg,tturi) ntre muncllori,
.Sa reali/"'l o leg.1turl strnsl (o strnSl'i leg3turi) ntre
munci tori i uunci. (Umlru romuniJ C'tJuc/lI ).
RecomandArile desprinse din alineatul precedent pol
.. corijR" c\prrmarea (oralil sau scrisJ.) daci ce; interesali le I"or

rnpta. Ce urmnzl <>&t,nd" .. !. nrt e<:h"",,
f=,c"", onare. fOfRl .. IMilor '
ce pnvqCe balan", sch,mbu .. kw come",w.:
in.re Komin .. Unpria, a:<:astOl nIe ... nd
au"uJOOlSol (corec. _ .. schimbur,1or comerciale
b,laterale din.re Romi"ia Ungaria ... ..Se in
lep'uri Cu po." .. ooe"", ... ul. de.o ..... cel puJin O
a fl'Ollloere, .. _i ... l", f' .job in cuhuri""), (""""""',
O sLlb<n: dintre .1 ... 1", $' .,.,... in cukuri},
,.,...1 raponunkw i nu... ofnta JqI:' $i n:a<1,,1e
,nd,n"""Ie. $1 puII" aJUR"" la compronlI$Ori de partJd ... -
(COReI ..Pnn JOCUl rJPOI1",,1or dint re of...u ,i
,nd .. iduale -). _0 lo>eu.-.,.are 1 comun'llI" n . .... lineri _ reuli
pinA II ..-ma Sol rupi ,mpuse-. c"luule in faon.hc-
(COf1. _0 inc ... com"nidni din' re ti .... rL."").
_lAsIt",,1e f..,.,..oan:: ntre Bombay fi mlul IU f05l
suspmdlte- (corect ,.lepIurile fC'ro\-., dintre Bomba)' ti
re5lut IAr" -). _L ... ODII_,ntek ",,"nda-ii salantSmului
In RomnII tS!e colabonr .. nl .... Poiilie ti B.<cr ....
Oo-todou- (COf1 _. inUr1ru colabodn. dintre Polii'" ,i
ij,s.-'lCI Oo-todol<.l-). _Pentru 1 reali"", d,,,,,r<JWIp im .... cele
dod cateaor" _i.tc .In...,.., .. ,.,., Agenl'. AM PRESS a
reSUl Pili. in dom<:n.u- (corect J'enuu a ",aliza discrepanp
din.re cele dod calep" _ Ie. .. ;' nl re pir,,,,,
t' COPII por. ro d,n ce In ce ""'. frec.en.e in .. himo ... enle ... -
(C(Ifa;1.; _C""niclrle din' .... ptor"'I' ti ropi ... -). ..ARAI este
"ma"'" aSOC"'I'" prof."oonalJ poate igura ,roga im,..,
chen. (c .. mpArllOnll de Iocu,nl") ti. ron .. ructor (pn:od\lldi'o'T
(c""",, '.'., poII.e ."iura '''''p din,re 01"'...... ,i
COII."I"\I4"Ior. ) ... Cu """1.11 1"..,hn,", a 110 de an, de la
d'plomallce nt..., cele - (c""",,, ...
.. abih", .. ,..,I'I"1or d'plom ... "ce dint re cele doul .. "1 .
. .sccret.an, au ;idopIat pro'ectul de Icge privind " .. ific,...,1
Aoordulu, In".., Guvernul Rominie. a".emul SWuluI
(oorea: _. Acordului dint .... Gu,'emul Romniei
Guvernul St:Itulu. Lvael"). pna la urm.t, nu tsle .reaba
noaslrl,., romIn,lor. cit de- ..-:erW este conc...-.,ne-a nt..., marile
cOIl"Ij)M" ale lum". In ,encnJ. i nl .... Ctle .. iaooce tele
europene. in spec-... I- (coreC!; _. toncUreDlJ; dinl .... marile
compann oIe lunu In ,encnJ. dintre cele .. ialice europme
in :IPC"' ... _Cea ce "",hJCa:U ,ulof'UI,1e pohlice .......a...:
, ..
L
e$'" in Oecodc:n'. 1" . .... poh.o;,cni l'
(coreC!: _ ... din ..... pollt"'len> cOOlrobu,ab.h'). .,La
au COIIlinu,", .... ,,,,,,alle i nt .... re"",;OC:"Unl" L,g" S,nd",.I"
d,n Roonin t' Con'l"'n",i N'loonale
Hu,I" ... - (corect: _. ""picnic dint .... .. L'g"
S,nd .... M,n",'" din RomIn .. $i conduccn:a Compan,e,
N.t.\ionao< ... lIu,le, -). _Credlt,,1e erati ..,...-date cu pm;idcre
prilor in curs do: do: ... ollan. "" bauo 'IJ<O'I'''''' >deoIo&icc 1nl,...
poht"'" "'1""""'1or respe<:u.e t' polnoc:a LRSS- (corecl __ .. ""
I)a;a aptQPicn. t<koIoglce di.t ... poI,,>Ca ",,,munlor
$; poIn>CII LRSS"1.
24. Folo.lrea. gre,IUi, .. Mdl"" in locul
lui Mdlntre ln atrlbutlve (cu .enS
partltlv)
.unul di n tnlHll" dlnl .. (111,""," 1; .1 fIoJl "",rte di n
Cl'tM",," uu" . dintre = .. on 1,
.cei mao din eIev>. sat!., dintre elevi" 1 etc.
As.-oninarea fonnalJ prqIOZ>I.ilor t nl .... t' <Ilnl", d"""
cum .-a ''LUI anlrnor la lor COIlfundan: "":URC>
cind. introducind un altibul. un raport de. r1pmc:ltalC::
Ac,....,i se prodt.cC pnn folosoru. ,n conwucl"
.tnbuti .,. a prepol'Iic. din cu fII<I'UV (d1flue ma . mullC:
obic<"le de ..-:el'fI fel .lcpnduse ...... 1). in locul prepari""" CII
..Ioare nil' conc-..,LI. di n' .... (de ... 1>1"1"" .ute de "atargcl
Care laSol maluflle. /c"" oare le vor spargcl Vinlurile, , ... Iunk
r t; ... I" eso: .. ) . a .wnsul sc rec .. rge
1. prcpoz'lll cind .uMt ..... ,,'ul (sau un sublimul al
c.., """"azi eSIC la pl ..... l ....... 1 dinl..., ...... !N'.I '" din' ....
operele so;nn;....lui ..clIe'" dintre """", ..... ntcle amiml\Clo. Dac.l
subiltanuwl um\IIor e<le la Ilngular c .. sens de
colectiv). nu se pooIIe uulin! decit prqKIU,,". din ...... ul
grupA din clasoo ""'_, ...:;areva dill e<:h.pl etc.
(L/mlM cu,II).
...... sur",icnlt do: onai. SUS e<Ie cauza
rewte "",hor fonnulJO d,n e"l'flmaou COIidW'li:
_VesICa bunJt e c' di n ce, pRzenl' d<.r unul. int2r"zla'
onai muh de ... clI"l li J""",we .. - <_: MVtS!ea bunJt e el
dlnl .... .:e. prezenl; -). _itarlI ... coonn1ulul CII
'"
Ihmenu. blutun eslO: "... din ttlt: mai ...
,.SUpr1l'o:ghnn ... esto: una dintre SIJl:imle ttle mii
.", _Talrul este una din marile eultuni romino:
n modernItate" (COIeCI: To:arrul o:sIC u .... dintre marile rtini ... -;
_"'colw Boboc 1 fkLII parte din cmuQfi romini do: ,"IStI
eulturti CIn: l-IU impus .. _._ 1 fkut pane
emtorii romini ,,"): _f'THa. dar $i o buni parte: din
II> Cu inlera ICCISdi inl..lnw ... - _ .. , O buni
parte dintre .-), din obsesiile lInI
,U. problo:rMlo: nt'I'ezoh"m lle filmului franco:z in
(corttt: .. U .... dinlre obsesiile majoR Ji una dintre
problcmde nerezolvate ale filmului francez-.. -), .De acord.
rlspundr brun TocIoro\, unul din co:i mai clQlOSCuli
co:rcelltori ,i din FI'IDII. in dooneaiul "<1ii _ill<e .. -
(ocorea _., unul dilltre et1 mii cunoscuI' cen:elllori
.""). _POilte el pentru Ct1 miI mull' din de,,, \'OI"
incepe curind 1C00SlO: coordonIte nu ntnllC-
(wrect _"0 cei miI mulli dintre elevii...,. _Unul din criteri ile
majore II care Iplidm Ico:ast.l oontmul $0:
<kciziei- (ooreet: _Unul dintre criu.n ile
ffiaJore. . -J, ,Din bolna\-'i de c:anc:c-r, noul SUllt
J)intre bolna"i do: cltlCer, nouj .""). a
consllluit. ind dIn 1990, una din prioritllile de Into:r ale
ComunitJolii Europelle- (com;t: ...... una dinlre pri()rillo\ile de
Inu.res ... -) ... M.C este unul di .. miile de dlSpOnibi lizali, dar
unul din pUlini l care nu $iau pierdut tllao:de,e.a n 5ine-
(corect ... '-ic. este IInul dinlre miile de disponibihuII, d<or
unul dintre PUlinii ... -). _Referatul se CII: Nic, lIlIoI. din
deflCien\C'1e !ICfllNIJate n,,1 fO$l (cor-ecl: ..... I',c,
una dintre deflCic-n1C1e Sl:mnalale ... -)_
25. Utilizarea, In adecvati, a vorbirii directe legate
in Ioc:ul vorbirii directe $au indirecte
Se ci ,.redarea de cIln:: vorbitor a cu,intel<.- CUI'"
se pewe face in douI. fdun , CII .julOrul 1 dou.I prOCCdco:
142
SlIIlXt;c.,C .orbiru dil"ftUi Ji "orbirea i .... ireo:-tli. n ambele
proccdcc reprodusl fi,nd Introdusi.,pnn
CV'oi'* do- dbnlOe. pol fi sau
dmtre cdo: douI - aflfn1l
A.ctMl_ki - esle de1cml.nadi de rapoI'tul sintactic
dlntll: 10:;>,1111 reprodus c ... intul de cIeo:Janpe care il ontrodUCO:o
daci to:xtul reprodus esle indepcfllkont. dm punel de
sintlClic. fap de <;V\-intlll de cIeo:Janltc:, a' em face cu "orbire
directii daci Io:xrul reprodus se: an., in ",poD de suborllonan:
f." de cu,imu] de declant>r '-o:m a fac" cu "orbire
indirectli ' .. Prietenul meu mI'. spus: - SI ,ii .i mi , -ezi
( ...-btre dim:taJ.; cPno:tenul meu mi .. spus J.Ii "i" 511 . :Irod
(.'orbire indim:tlJ.-.
Spre deosebire insi de "orbirea hteflIlo cea poplllari
SI: caracu.rizcad. pnnu-un numit mai mic de 51lbordonalo:.
_vorbi",a dim:t! po:mlls nUmaI
n limba luenauri, apaR' introdusi pnn
conjllllClia subordonatoare el $;IU pnn klc."l'unlle
o;(Injllnc:tionale subordonaIoare n m d I>rec",u el Jmi zise:
d. a u mai pa,nli MIa!": . Mi .. s.pIl$ "'''' el. bliieli,
a!i ponil-4) ri ll! "; SUpMa daci I-a$ auzi ","",IIm d mai
ra!i " ,oi . n" 101"'- Ase:mmea fonn: de vorbore d'm:tl
nerecomandatc In SlIlul publicIstIC. apat
Ionop, don pIcIIo:. in hmbaJul pro:5eIKI ... Ie:
..La rindul dr. Dan I' I\UIcsl:U, medic pnromofttziolog.
spune el, :1. trtboUl d-I , "eri6c2m ...... .do It lilmr. cind
UI tnaba militare are i-1ou lrimis!- (corKt: 00"0
"'" t rebllit d i , -o:ri ftc:i ... 1I0i.o.-), 'oGuriu" promis el
SI: ' .. pa-sonal K ,-. ed,flCa. dar nu prea mult,
recunoscind ci: Nu am IIlci o putere 51 relolv asu
probl_- (corect; _ .. , ....... " am nici . o
putere ___ .,De acum o de aDI. medicul dt, Boda .,mIU
el: ..s.pn'-q::htr'UI CII _Iimnte
billlluri n tt una dia ,.rei.ilo: uit .... i (CORCt: _. dr
Roda a'"Uliu: ...supn'-echel"e:l. Sl IIitari fi I:Omtrl ului, .. ").
Un lip aparte do- oonSUUl:l'" l comIonllO:: _O. ha
imbrinl:it pc C.CreproJiootli el : ...to: !It blIJ;l !"". In can:
nll ... em n",,; ........... nic, 'orVlf"o: IIl,hrKU, nici ,orb,re
dirt!i le&all. nici stil ind irI Iibc:r {Salld. GoIII .... nlil
c:onsiden. in 1959, el un lISoI:ment'a lip de ro:prodtICl"ro: apar'\'De
,.\'Qrhmi ,ndirecte '11'I()na!e direct-o iar "'i .... la in
'"
1972. d inu-un aslfcl de context avem a face. In realitate, Cu .. o
formA Bllaoolulicii de 'nterfere"jl. pe pla" 5lnt-.:lic pe pl.nul
reproducerii mesajului''). Prin wnstruqia 5us""mintit.l
poate deveni corectii fie sub forma vorbiri, d,recte: " ..
reprofindu-i: . ne ce le bagi ? ... fic sub forma vorbirii
indirte: " .. de ce
26. Ordinea, nejustltlcatii - In adrese,
n prezentarea sau in adresarea directii
- a numelor proprII de persoan'
strolda Beldirnan Alexandru" sau . .. Beldlrnlln,:
,rJnirea .. , num,tel VUisct!llnu Lella' UlU Vliisce.anu"?;
. mii numesc Popelcu Ion" sau .... Ion PopesC\.l "? etc.
Cu pestc trei d,:<:enii n regretatul Al.
G .... UI llllilgca alen,'" "'Up"" unu, fapl "" limbi.. $i .nume d se
impunea. ntr-un fel. pentru anii urmltori, fie
ordintli numelor. pentru ca .,;! se evitc dind, ca
exemple, nume C8 "Vasile MIIw" sau ,,Nicolae Gheorgl!!,',
clrora n-avea cum sA le: identifICe. corect, nUlllele de familie
cAci nu putea "ghici" in ce ordine au fost scrise nurnele. HMai
mult det.:t att - va contmua Domnia sa - in unui nurne ca
Ioan" nu sunt sigur daci am de-a faee Cu un sau
Cu " femetc", intr-adevAr - complctAm noi - 811> tmrat in
mileniul al dar .dilema" n. fost deloc rezolvatA.
droar''e sunt foane multe persoane tare se $>IU sunl
prezentate Cu numele de fa.nilie puse in,untea prenumelui (a
numdui mic, de bottz). ,,Inomalic
H
care se pe
alocuri, n denumirile unor SIrbi d", cftpilalli $>IU de aiurea,
De exemplu, in alJlu" de forme cu topicl normalI,
ca: "bd. Mihai l Kogilnicuau", .,5Ir,wa Ororge EIle!il:U",
"Intrarea Victor Eflimlu", Tudor MU,alt'Ku. exiSt!
numiri cu tQptcl ca: "aleea Standu G. Cristian".
..strada 8eldiman . .strada cpI. CIl'Iu N, Florin",
de. "ne" K, Robert", De ce?"
iluSlrtr ling ... ist, sus-amintit. ne previne asupn
faptului d, daci in limbile chinezA sau maghiar.) numele de
ou
famIlie se pune obligatoriu inamte, in altek. de pildt in latin.i,
se pune la urmi, ,.n limbile eurOPl'ne modem"'. prIntre can-
,i in rominA _ precizeazA Domnia sa - rtgula I'$lt ti
prenumele ..... rt a. tfd i,i jUlificii dr uumirta. Dar sunt
multe ocazii unde in mod oficial se procedeazA m"ers: in
cataloage, IX' de la armatA, pc scurt, ,peste !OI un,de
numele se pun in ordine .Ifalx:tici, deoarece ordinea alfabeticA
se numele dc familie. Probabil de alc' villl:
obicf iul, C81l: se utlzi, de pulll: ina",tc numele de
familie Sunt ,i care pun la nceput 'Iumele de
f",,,ilie de""n cunosculi in fomlula aceasta. de exemplu: " Pap
Simion,., LI! noi, ordinea OOIJi este adoptatA dintrun fel de:
snobism, pentru arAta oarecum apartcllcnla la
murn:itoare, lntrudt n uzine c r.)spnditl mod. "" a pASI"
ord",ea ok pe Slatcle "" s.alarii Cu miraK am \lwt de cumnd
[in 1965 - n IlS.] ci Rre . olanu nu se mai cheamA
ci ",trada IIruola"u t"nN. o.. c' 'le mentine .,strllda
Mihai t: mirte'ltu" nu se transfonnli in " Emine!!Cu Mihai_ r,
La eek ar.)l.IIle de academician, imi permit si adaug Un falH
recent: eemndui unuI pneten din ccpilllrit-, domiciliat 1. tari.
dea .dresa lui exactA, ma rugat !II scriu. pe plic. ntli
numele, apoi pll:""melc Gh, fiindcA
ahfel uiSla riscul de a nu fi recunoscut. prin urmare de a nu
pnmi Din acest am dedus c(i.t de puternic
nrAdAcinat este obiceIUl de a se semna cu nurnele prepus ..
Din recotnandlirik de mai sus este I1CI.'csar tragem
in\'lillimimele nece$;lre corecl. semnnd sau
dilndu.ne adresa in topica fireasdi' prt'nume - nUlilf
familie . nU cum fac .... utorii .. (din d",
sau persoane particulare) ai enunjurilor urml\looll':
"Pc de o parte, a luai loc d",:lJlln:1 AngMI Stela, de
<:ealalt! parte. prin reprezentanjii legali in tcren"
(corect: .. OOalllna Stclu An!;hel ... ,ri), "Consilterul muntcipal
phal"i u NicQlac adresew dleVll intll'biri primarului I>ragu
(corect: "Coosilierul mLillieipal Nicolae Pii"iloi u .
primarului Nicolae 1)I".IIlU"), "OI I'olea Vioret.
pc !ar.) a (sic!) Ligii Nalionak, Eroilor Martiri ... (ct:>m:l: HOl
'"

Vi,,",1 FoH:II. ..Domnul POpe$CU Slefan este unul (sic') din
multele persoane care nu au cu cc hrincasci fam,lia
H
(core.;t: Domnul Popescu ."). HUn dujan (sid).
Moldu"an Aleuooru. a fost dat ;n urmArire genen.li ...
H
(oored: . Un Aluandru Moldon.n_ "). ..Bun
arbnn.jul prestat de format.;1 din l>iaconn Alc\aooru (13
ccntru). Bii ntcsc:u Daniel Constantin Vuilict. lOIi din
(CorI Alc'undru Oialnu ... Darllel Biintescu
VlSilici Constanti n"') . .5em.ihllizat. oomandorul a trimis
dupi fugar; un eehip.lJ fo.Tltat din cipitanul Marian
scrg.-majoc- Mihale Marian
H
(COIlX'I: H'" cApitanul Mw-ian
Preda scrg. -lJ1OjJOl" Marian "'ihalc"). accitknt a rezull3l
dec"esul nunotului l 'up Valenu ronirea a lui
At hi,.,aic de 11 ani. ambII dlll (corecl _ ..
nunmului Valeriu Tol' ... Drag"1 AI:lin:li ... wit-. -). . IUnirea ..
nunote; Vlbcnnu uha" _ ... uli. \ '1lsan. ). ._ .. o
cOllllSie formali. confonn prtt iunlor M E.N.. din
re-prezcnlantul prefecturii. al smdicatdor. jurisruJ
inspectoratului $Colar. inspeclOri etc . oondu!>li de domnul
1'o1a""'l1 Netu. in calitate de (corccl: _ ... conduSi de
domnul Netu Man". -) ... Cit situal;a h-col.
Talu Costic.l.. pe il Cu aa.iu. lei .:' (<XnIC1. _ .. 11.-0::01.
Costid TlIIlu, .HI ... Dm a relliitat \k<:aul numitei
Mi""lache Anicl. 57 ani. pasagerii in .telajul hipo,
alu, T"Iuiaa .. Gheorghe. 60 am. ambi, din municipiul
(CQret1 _ ... Anica Mihalachc Gheorghe Tu! ula nu.
... -). . Pe fondul "eatcn!,ei in conducere $i (sic!) ncadafKArii la
cond'tiile carosabilului umed accidentat grav pc GhetCIl
. 69 <k ani. din comuna Spanlov- (corect: .....
Ghelea. "1, .. Ganciu Nicolae, de 60 de ani, domiciliat in
Olteni\&. se .nl pentru dowt cind aduce injurii
gardienilQl" publici" (corect ,.Nicolae C li nciu .. :') M D. a
surpri"" accidentat gnlY pe biciclbtul Sioia n MMian
Aurelian. de 22 de ani. din Lehliu-G.ri. care nu s-a asigurat la
schimbarQ dinq,ci de men- (CQr"CCt; _ .. Marian Aurclian
SlOian ...
H
). _MI numesc I'opeseu Ion" (oorttt ., ... Ion
1<6
l'Opeseu"). ,.La telefon. profesorul Oul escu" (corect: .
profesorul \ DulCSC:u). ..sunt doctorul
(core<:t ..... doctOrul IIIc l\1untt'llllu). ,,aleea Sta nciu G.
Cri.,uan" (..-omct: ..aleea Cnst;:an G. Standu") sm.da cpl.
Crelu N. Florin" (.,.eet .st..-,da Florin N Crtlu"), ...strada
IlekIiman Alenndru" (corrtt ..strada Aleundru Btt.diman).
,.strada Koch K. Robt:n
H
,,strada Robert K. Koch").
27. Exprimirlechivoce sau absurde datorltli
topteii (,1 punctuatiel) defectuoase
a) .CUrClOn de cu v.nI" sau .curcan ... I,) cu .varzi "1;
.cltea Rom'n;a liberi flirl ochelari " sau .Cltea(,j fliri
ochelarl[,) Romlima libct"li" 1;
anllajatilln plle- SiJu In pllc(,)
etc.
Lipsa unei .. c1.boriri riguroasc n redactarea unui text
destinat publi<;it!\i, poate sA fa\"Orizc:tC construIrea unor
conlinutur; ridicole sau aberante! IgIlO<1lrea logici, gramatiCile.
prin ;ndlearea topoeii a pIIACl.U3!if:i. indeosebi in folosirea
virgule, ). estc capabil! si creeze surpnze Jnsunnontab'Je".
deseori comice ,i, desigur. dcscalirocante pe111fU '1Jl0l'"
.nunturile publicitare re<'lamcle comerciale de mai jos.
exu-ase din prni., sunt sufoeif:nt de Iiroeatoan: in acest scns:
.. 1... vCIlI:fah,11 sa vana. blunul ghidon. bicicletl '"
Ko ... ';' nia "lxrii Brii uccbriari" (probabil ..... i' ci teaI.)
Ori ochelanl.] Romii",. tibcnl"');
.. Vine la cintarul de control doemna ConsllInl"
cu un sac dc "nI.,i capi"R (probabil: "VlIIe 1", tinu.rul
de contmll.) ("\1 lin sac de a nki capia[.) dOlmna Conrtanta


H". care O parte din i$lOri.a comunei d40 la
bunic" H'" caR! de la buniCII SIlI.) o
p;utc dIn istoria comunei");
'"
_G. 1kJ.., nil m3. are voit in pnmlrie. Ministrul de
inleme: el lICe$Ia 1'1 3 ma. \-Uu. pe rau municipiului
din uri" (probab, l: ..... aces.a 1'1 '8 mai fO$' vAl:ul[.]
di n \aril.] pe rau municipiului
in ,ederea sohcnlrii biletelor la slaluniic de
odihni tratament ce Mil'llSlC'nolul Apiririi Natio .. aJ.e
pentru unul 2000" (probabil : _ ... in H:dern solociliri i[.]
pen.", 3nul 20001 .1 3 biJctelor ..... );
Jn laStei s.tul,ii. am deds si nu absoentez de
la luctiriie: Parianwnlului de azi" (probabi l am dccis si
nu absmtez de la de ui[.] ale Parl amc:ntulun;
J nt r.un rlport pnvlnd atribuliiJe Comisiei pen'RI
Protcclia Copilului CII ar. 171 din 14 rebruarir
2000- (probabil ..!ntt-un npon{.] CU nr. 171[.] din 14
februarie 2000(.] povind acti\' itatea Corrusiei...");
.. Scn$ibilll.lu. comandorul I trimis un echip.1lj format
din cApitanul I'redl Marian fi sergentmaJor Mihale Marian
d_Vlo fugln'" _ ... tnrns[.1 dupl fuglril.1 un
echlp.1lj. _ -;
.. Ca $i B.B.C . Radio Europa LiberA ifi
angMjalii n plic- (probabI l. ..... in plic[.]

,.u.gat de afacera z.\'ItU, in uniii cu cile\'. zik
au aplrut n Ooo;umemc clasiflca.e secrete. sustmse de
fu nclionar ai ministerului din arhid" (probabi l: .....
documente .sc:erete. sustrase[.] din arhid.{.] de funelionari ai
minISterului");
a inceput ..,ul treeut:. o dau cu moartea.
n a RecelUI Hussein al Iordaniei. lider n Orientul
Mijlociu de 46 de a"i" (probabi l: ...... Jidnf. ] de 46 de allll. ) n
Oricol:Ul Mijlociu");
Vind casI de dliri!midlo ia'-elili tu tabli.
din 4 camcR' buclthie. bale, beci, grAdini"
(probabi l: "Vnd cas.t din ia"eliti cu
compusi ... ");
,<8
_in timp ce ingrijitorul sp.1l1i elefantul din dOlIlrt'
pe ani!mlul ii .. Vrc-i si facem schimb r
(probabil: ..... spallj.! pe elefantul din dotare .. H):
"Sursck nOtilR' spun ci i"d patru dujeni au
IIItral sub lupa p""turorilor militari biui,i ni fiind membri
ai _tei bande" _ .. p:Kru clUJenii.) bhuiti
ca fiind membri IIi IIcestei bandei.] au Intmt sub lupa
procurori lor militari");
.,Mall; noaptea, in jurul 00.00. n blocu I B. sc. A . pc
bd. Burebim. Ia nr. 200. o remric de 40 de ani sa
sinucis" (probabil : _ ... O femeie!.] de 40 de anll .1 sa
sinucis");
_Masi rrH,lion ' 98' kR' Manciuria. Piftie curcan.
Salatl crudlll\i (...). Curcan de IMri! Cu "ard d HtJi. Brind de
oaie cu mert' ... - (probabil: .... Icre de Manciuria. Piftie de:
curcan. SalaI! de crudita\i ( ... ). Curcan de \lIni[.] cu \'amI.
c:i1iUi . de oaiel.) cu mere .. ,");
b) .cAt'\IOOI' cu rotite in stare perfectl Situ _ ... 1.1 n stare
perfaetlo 1;
.vind bilion de tabll di n 1 0 litri YU bl(lon(,J de 10
litri!,] dIn tabll- 1;
. t.ld transport eu 3UtO $;tU .tad tr3nSport auto
pentru Inmorm'nUrI-'
am mai referiri la aceSt tip de
constat. cu regret. el criteriul . comercia'" al anunlurilor
nU este ntoldeaulla de c"teriul .,fOlTll&I" .1
darili,ii lor. Ia origIIIta illCOf'CC:lilooimi unor fonnuli"
aOndu-se concizia sintLu defcctuoasl
cooStrucliilor. cum se OOserYl in exemplele de maijO$:
., Vnd allllrta,,,ent 5 camere. ",ari lllterioarl. 2 b:lii.
2 bakon ..... trrul ..operitl ..... (probIIbil : ., Vind apartarttefl!
5 camere. poscdnd sear;\ 2 Mi . 2 balcoane. terasl
acopc:rilA ...
'"
"Vnd confon 1. CI. 1. str. Progresul.
llinga Spital. cublu, balron nchis" (probabil:
"Vnd garsonier.\ (cu: gresie. f"ianlti. cablu. balcon inchis), la
CI. 1. pe str. Progresul. Spital"):
"Vnd S. R. L. nfiin!Rt n 1?97 flId acti.'ita!e, Pre!
negociabil" (probabil: "Vnd S.RL(.( Mcti,'itatcU
n!iilllal n 1997, Pre! neg<:>eiabi!");
"Vnd comuna sai Ceacu cu
. upra!al" curtii de 2 500 m.p," (probabil: "Vnd casA[.] cu
uprafata curtii de 2 500 m2[J in satul Ceacu. comuna

"Vnd llada 1310. an de fabricatie 1996. molor l 400.
30 OOJ km" (probabil: "Vnd Dacia 1310 (an de fabricalic: 1996),
cu motOf I 400 30 000 km la bord"];
"Vnd frigorific1i cu S . ertare la jumnlale de
I' .... !" (probabil' .. Vnd[. ] la ju de prcl].1
Cu 5 &ertare"):
.,Sc leqionez pregAtesc de dans - fCle
I,eolru (probabil: "Seleqionel pregatesc[.1
I,enlru de dans - baieti fete"):
.Stind soba motorinfi, cu cnptor fi tclc\'iwr alb--negn.t"
[probabil: "Vnd (cu cuplOr) telc.iwr alo.negru"]:
"Vnd cu rolile n Slare pentru
bulna,'i handi capa!i fizi c" (probabi l: "Vnd(,] pemru bolna.i
haodicapa!; fi zie[ .] cArucior cu rotile. in stare iM'rfectli"):
..nchiriez n de
studc01i" (probabil: ,Jnchlried,1 in -
de pentru Sluden\i''):
"Vnd teren suprafala 1000 - 1 500 mp,
cu apll curtn! f let:t ri c" [probabil: "Vind[.1 in
leren (de J (XX) - l 500 m'). cu io. lalali; de al''' curenl
elet:tric"]:
"Schimb aparta"",m CII 3 camere t U glll'$noi eri
confurl J. si r. Victoriei... .. (probabil: "Schimb],] pentru
150
g, arson;cri [,1 apartament cu 3 camere[.] confort II,] pe strada
Victoriei" ,");
"Vnd bidon de labili din 10 litri" (probabi!: "Vnd
bidon!.1 de 10 lilri [.] din labl(i");
"Vnd casa. n comuoa l'cri!1Orn SIa .... foarlc bunA"."
(probabil: "Vnd casfi[.] n stare roarte blln';:I.1 n (,'Omuna
... ");
"Vnd aparlament 3 camere. decomandat. parchet.
gaze.,," (probabiL "Vnd apartament 3 camere decomandate .
cu parchet gaze.,,");
"Vand :lpartament cu 2 camere. el. 4 . 'is-a.\'i. de
1',*la nr. 4 cu gMl'$onicrl cunrort 1" [probabil: . .schimb[.1
penlru garsunirri confurl 1[ ,] apartament cu 2 camere (la CI.
4) i,a.-i de nr. 4''1:
"Vnd gar.!OlIieri. el. 3, str. Aleea CentuliL"
(prnbabil: "Vnd garsunicri (Ia el. 3) . pc A leca "):
"Vnd apartament 2 Hingii SEl NU el. 3"
(probabil: "Vnd aparlament 2 cume .... (la el. 3)[.]
SBINU"):
De vnzare 1n cumuna Vlad siluatli in
cttttru. (probabil: .. De vinz.are casA[.] S;l uatli n
et nt rul comll"ci Vlad
VilndDacia 1311' ,," fabr icalie
alb" [probabil: "Vand 1310 (de culoare an de
fabric.alie: 1987"1:
.. dN:ed"Ii CU aUlo - 20 mii
(prohabil' .. T axli trall. pOrl allto pentru mnormntliri , .. ");
"Vnd aparlmncllt 3 camere, 2 grupuri sanitare.
elaj 2 IIJlartmncnt 2 camere CII multiple
[prolXlbil : "Vnd apartament 3 camere[.1 cu 2 grupuri sanilare
(1a etajlll 2)\.1 2 camerc [. 1 cu mulliple
mbII nlil iiI i ri "1:
"Vnd brullirie. jude!ul 250 nLI'
slIprafalil (probabil: "Vnd cu 250 In'
construqie[,)1Iljudclu\ .:'):
'"
.. la comandl cuploarr "alri,
di(t'ri tt' cu inje.:lor gaz metan. gal.
but a n, motorillfi " (probabil: ,.Firma lIostri eonr ...... 'ionead!.1
!a CUIJIOare cu "anii (de difcritc cu
mc.t IL.rr (pnll lIIJeclor) tu gaz metan. butan mOlOrina").
IV. Erori de vocabular
1. o confuzie formali (gnficoii) sup;iir;iitoare:
"demult
ff
= " de
.fotbal se joadi !>aU .... de mult 7; .spunea nu
demult ... !>au . nu de mult c3 ... ?,
mai demult ' SitU .... mal de mult ? etc.
Dintru incepul trebuie arnlat el ad\crbul demult
mbinarea relat\ mLi11 (Ia care m-am mai referil.
tndva. pe seun) o .. dc temporalitaIC"; drmult
"odinioarn. cndv8. cu mult timp inainte"
rnspunde la intrebarea cnd ? (de ex.: ..lite d drmult .
Un pitic s-a nsuratl Cu O \i'idU\Ji - TOIIn:r3Ilu). iar de
mult inseamna "de vreme. de mult timp. de vreme
dint r-o vreme iudepa.rta!!i. dintr-o
la ntrebarea de dind (de ex.: "De mult . de mult
CUI\OSC doi plopi) Ce-mi stau azi in cale
H
- Bacovia). Cele
forme intra. la in structura altor COIlslruqii,
respectiv n loculiunea adwrbiall mai detl1Ull . n..emnrKl
rnspnnzrKl la ntrebarea c-:ind ? (de ex.: "Mai
drmult lungi se flceau CII diligen\3") itnbirllU'ilc dr
drmlllt. nsemnnd .. din lrecut, de de
mai de mull . lnscmnnd .. de mai de muillimp". care riispund la
ntrebarea de cnd? (de ,,Nimicurile-aceste imi par o ve<;he.
de demult - Emilli."SCu: .. Lui nu i trebuie decl
aceea pe care mai de Illlllt o dorea" - Sado,eaLlu). Dale fiind
diferetllelc relidate n orice diC\onar al
limbii romllC. stmesc nedumerire. desigur. enunlllrile dc mai
jos. din presa zilelor noastre:
.. llleodor Stolojan spunea. nil demult. el pentru
nu prag de jos. doar (coreCI: .....
spunea. nu de mult. pentru .. :'). "La Bareea. se
joae fotbal demult . Mai cu aproape patru decenii n
(corect: , .... se joad fOlbal de mult ... "). "Casa lui e
deomll. colo Il" deal . dup:lo calea (corect: .. e
153

d;ltlmall mult .. M). lnemori.all. boiSlu! lui
Zaharia Stancu eM. singur .. asi .. Pllcula Cu numele a c.il"l
demul!"' (""""'" _ .. P1lic:U\& CU ""m<1e. dlI>l de ' bull") ..I); ..
neferi<i",. .. 0.-,"1.1 lufenolA ,i dr",,,,igi,,,. ","ui '''''''1
popor ca", a demult d;..pc.n,iL _ ..
Q", .. de mult barierele disp<"ftrii. .. 1. _Este roc""""'ul
flplul ci Kom" ia are valori cullU"'!. 'nlr.J1O <1<" ... 11 ;n
paI ,; ...... illl ",""..,rsaj- (corecc: _ _ valori cul,ur.tlto inl""" de
",,,II in p:llnm<,,1Iu] ../'o'.. de,,,"'t. Nicol,e
..:ri. i", ... ", ania>l intiiul", _Dediblll eul,,,';' ... -
... ""u d" II,ull. Nicol.e ManokKU ..,,; ... ") . ..Nic'
clep"id ... de lac';mi. nici turmele de n .. ..-i. aici m",de
nu mai Sunl deo,,,11 _liIi ... " (C""'cl:" __ nu ma i i uBI de
mull niJle _liIi ... j.
2. Alt" fo.millie (PiII.onlm,,)
a) .-..an' _ iIIllmentan,1: .canto--". cont .... ?;
.oez'nfecIje" _ .. >
()qi ........ .....i ",fa;1 II ... bicct. fruv .... \>
a .""fu>-iil ... ce .. produc inlre lUlele cuvinl.
( ... adiec1ive. veme) ne .t1 aduttm din
""" in di'IClllie ... ""o'OO,n .. le - ... Ght'<J,-w'c
- sunl c .. vlnl. c .. fonnl .propia ..... du cu ..... _i
d,ferite: - originar: ....... - o.r.ol: emi nent - i,,,' ''''''';
" ",lIe - 'mii. : " rdi .. ". - .,.-di!tlOl. d. pc",e:hi do: eu,",n'.
roc!amJ nu """"" ".Rlie ;R foloo.irea 1.,.. I"'n.ru nu fi
... I>:;. i.u". "".Ie Cu allde. da, " cUIll)ll'j'<toa pre<:;,;.5
dir ... en",''''' dinlre ele. a semanlicii r""'iruia."
Din pJcak. folo<" ..... dupii u .. ,che
n
unor I",meni _
flfi a le clIfIOIl$Oo $alsuril ..... "hle - poa.e d duel II
SUMl;I"iri ina(loc"uc. dd"",,i"" mesajul <!oril . CUm .se
obs<mI 'n ex<mpl.k: de ,nai j .... pn::1"" din Jn3$Smcdi,.,
- De$i sun. fnatle
'rro!'iale c. r"""l. cele doul nu .., confmodl.
prinwl "onlre de ... ",ulan&l (deriva 1
""",,,lui cu "'0"" ,.lInlnire. " ljmcn"lit. nUlrilie. iar
cel de-al doile:.. ';n,u!.>rul ..alimen<art" (lOrm.a .u.bstanuV>lLI
'"
adj1ivului ........... nd un ....... pzin" (cu acnI
profil). o ,.bk;l ,uc. deci alim"l'" care u"" cad OSle I"'I,LI:
..Am eli .. ,;>! prod ..... l. <le ure ,'1 ,-oot>toc. in .... i .. ulii:
(corecc: .. , .. in "IOU multe ati"",,,.a....,);
CO:>l"I'OAR - CONTOIt . Confuzia dinlre cele douI
subsuon.i,. arc o 1Te<;,"fl(tJ; deloc neglijabili. ca in lOn"ularell:
MDoci le b;1lc ,;andul. pen,(Il cl lreboiie s:l "."ii o !"CJ>llI"'1" ...
_1 conlO:lr . ..."...l,e necflarI in """" ""',, .. >lalal" pq'''' .
rebuoc d dai cal"'" ,elef OI'''' (rorc<::t: .. ' _ .. "",,11\1 do
,,,,boiie si obIi; o La noul cunl"r. n:panI!ie
"",,_rl ... clici CONTOAIt i"",amnl Mbr<>U de
al blt"".1 ,,",ui ""ncber. ........ mobill. Ioc .. nde .. fac pI:ll'"
in casek ma,i de >nICfl sau de i;ll" CONTOR:..ApOfaI
de c_n.i, .. ". <:on,.,,...1) de apt. tie energie .Iee,,,e . d.
p2C etc_ "",-un ti"",";
OgZINFECP E - Folosi", .. pnmului
eu'-Snt in locul celui <.le-ai o..;lca eSie ca in ,,"'!ul'
a.u prntru el pia;l 10,"""''' dati oU s-a. "oci o
mllwtl de d"",,,r'-.:Ii . del' p<1"",1e !"OI"" de !fon!>" .... , ... tpu.
d.,i f .. i "'1Oria ___ (corect; _ __ nu .. a 1 ..... ' nici o mli.,n <1<
deli.""cl ie. dCii prin .. '" miu.i de \Inla'; ... ". d..:oucr
an:: _1 de 0C1 ....... de a
d'suuge ",,,,,obi "...ovni din afun O<1'"",S ..... lui. ('<'nln< a
impiedka ",ice oon1a,niruoR:". dor
in5' eior pr.I.lit. (\DnSnI,\II-.. de bob). .lble ,n med,ul
u"",o.
b) .mom.htate mort ?; .MOINatie. motiv "ordinator"
ordo"",to. p.oblta te 1
MORT AI..! TATE _ MORT. ImR:boiinl>tu p"mul"i
.."...... ;nI .... n ronte>" "": .n """" cO(IC01"" dubi.., de
care ''''''8u cu au r"", ",onali.!!i
(eoreo;1; _ .. au fost m"<I'"). 10",1 nq>O!''''l1l. pen ..... el
MORTAI. ITATE un .. ""!icc: ",,,,h31
OlunlJrului de dece", di",,o popI'''''<. Intr-<l u,mm,di 1":.iood1.
.. ' OIalull"'P"looi"ei ",."..,.i,,,. 1'" un ..... 'nolte.iIOI'lu". 1'" cind
MORT: . .persoooA ca ... mu ..... defunel. dec<:d:tC:
M011VATIC - MOTI V IX foarte '1X&1ut: ori. primul
... C$lc u, il,-''''I. In mod ne)lWir"'I, in locul celui deal
doile <a in f ... :ta: .J\,..,nl noi <> """;'-"1;". do n .. , "':"'"
imp lucl'ifile (coro<' un
'"

n"";,-, ci , ... ne-am ina:p.'L.") sau in .,Am r<>:\Ol chtnw la
xeasu eoIe motr..,.,ia p"'lIIfIICi mele aioi
w
(com:t: _ _ _
CSIe rnoti,"1 1ftZI."""; '*'10 aicI). fiindc:l prin
MOTIVA TlE "" ntclege ,..IOtIIliwao ....... mobiluri!or
..... ) determin" pc cinc\ ... U efccru.,,,, <1
an ..... iti XtK>ne sau si lindl spn: ....... iIe iar prin
MOTIV: ,.aw:a. pric:m. _i acliuni; imboldul caR:
impinge 10 <1 Xliune .... dcleflninl <1 Iq'un(' . ... mobii:
ORDINATOR - ORDO:.IATOR. C""fuzia dintre
cde doui cu,in!. nu este de"'" 5(:unb,li (din C_U7,2. strictei
special7J.ri a Tledruio). ca in exprnn.rc., ,,1I.1.puncktta pentru
incalcarea I""'-ederilor kple le.ine de <,"<Iile.
doamna insp""or general ... - (001'1: "RI.pLloo"rt."ll.
re,inc urdoll:'lorul ui de doamM .. .''), din cauzA
ORDINATOR esle un .. nuon"ric univ"",,'. compus
,Iintrun variabil de "niUili comandate de
.cobj; progr.>rn imegillral, an: permite cfea"""'3 UI\OI"
OjlCTlOlii ,,"In""io. Ji logice Brt ime.wnlJ:l omului ...... pe cind
QROONATOR <'SIc un ,.condudtor.1 """i ill5lillllii hull=.
""u locaLi. an: dn:p'ul si <It crrditele
OOg.:u", aproba", prin planul <It ""niluri chelluitli ale

PROBAHIUTATE - PROBITATE. ]...",.il_"
,rafa a pltlii de inceput a doul .... ....
conSilIU; un arsu"",n, penlnl b. cum se n13:mpl3
in R ....... " .. a", .. ,,,'O;. <It un care: .a cara""";"
prin I,robabililate """"Li. Ia r",1 CU"' ._a mn'pl", i ..
(COftt!: - '0' care s.Ji gar;omcl.C prin n ...... li ___ ),
cAci I'KOIIABILlT A TE 1nsc::o,nlll . .canlClcrul sau '''.u$lrea a
""CI CC t$I C pmt>3bil: f"Pl. inllunpl"", iar
PROHIT A TE: .,c;nste. inlcgnl"lc. OIICSI ila,c".
c) .re.olut"'" - rezon.ntl ?; lellal ?; .re .... I"," _
.conferi' _ of..-I?
REZOLUTIE Confundarea.
/lC'l:fO$imil;l a lermenilor anteTillClre poIre ma,
S1ran", in caml prezenw "i<:;. oglind" dt munl"l: de
amphfoeare pu'ii la nu ofen:.> o I'Nolul ;' a oLldtlului
hunl ]ewttl: _" nu O ruon""II bun;j" ___ o
,..,/ouall a ... _Iui ... fiind O con>lnIClie pIcnnaSlicl.l)].
pclllru ci o Joot!rin: 1 ... 1.1 de un colectiv in
",
"'''''' unor dC:lb;llcri: "".01,",,,, pc Care cel in d",p' O dl unei
cen,"; ","ui kl CIt_", i.ar . propne"'e" unor
Au w>Or incApe,i de a intensifICa prelungi
' unelele;
LEGIST - LEGAL Confuz .. celor adjttll\C
CSle e"ide,ul in f"",,u\arca: "1Jupi pkc_a mea din funelie. n
Oi"''''I;'i ""iMle au apinII bisericllicle. Eu am clnlal sa
fiu I:OfC:<:I $i Acum ... nl ingi ..... (rorm; Eu
am clul.oI sa fi" corecI Acum sun' i"'i ..... speciali .. ').
dto;on:ce (in si n'agma Medic loJi", eile un . .... ,doc
in>irci" .. cu unor a.pe<'" medicale car(' i"lcr('$HU
j USli.ia". in I,mp ce LEGAL.: .. ca exi,t;), sa u SI' fxc 1n
un-ei legi. en", ",e"!''''' do legc . ,",e "<lIlfonn CII le!!,," ;
KEVQLUT - REVOLUf ION"JI..
a celor cuvinte nu .a d .. eL " ,nomRI. Ia
lor ca ....... cum a pnxedal autorul fraze"
.J'cm", el am do.'cdit cii ",n"'m (nea p<i ... ,
primarul CoA_I. nu "" b.\luli . ,,'" cum ,ton spus.
limpuri .... (eon-el: _.: cu,:" vam S-pUs.
timpuri l'C\olu,ion ... o), fi",dd
inle'"'u! de .. can: $H incheiat CUl'l;ul: 1Cftn,_. ImpI,n_u.
pe cinci ,.CliC I''''' do """O'u,,,,
care adctt la I"(: ..... u,;. ___ "_ (fig.) o ,ronsf(lf'1lW'e
radi<:.ll n .. ' un anumit dom<-niu. nooilor. tnrufomwOf":
CONFERI - OFf;RI. Nu "" PUI"'" ori c,,1e dod "CIk
",n, folosile ""$il. primul, n locul cel"i de..! doilea.
c. in includoo liSl3 """llo:ore!or
."""i.alizAri conferile de (corect;
."""ialin.i de pos'hcul ).
COt-JFERI .re ..,n>ll l de .... acorda un lI1lu. un grad. <! decorall.
etc.: (ro,) .... d ,SCU13 i m(l<"un,i clnC" o 8 ..,
nt'eli". cin ,,". iar OFEKI : propu"c cUlvl (II' "",nn de
alenlie. de OOn"'Oinl;\ eleT "" primeasd un 1...:",. n.,ee",'. a d.
in dar. a puoe la di.pozilia (fild .... int1il'''' _ .rlota.
Claia.. a .;eva".
d) Informal _ Inform"tional ?; ..,apNrat" _ ""ptiva t 1;
.0";""' _ trena 1; .Slnuclde" _ udele 1
,,1N'fORMAL" - IN'FORMAllONAL Aseu1.I113n'a
dintre cele doul adje<;,i'"e I'<>"le favoriu confowa lor, ca n
'"

formulatta : "Adrian 10000ulc'ICu. al U.I'.D., a
OO:lallll. iai. ci vor fi diKlIl pur IPfon"" I.
(COfI.'Ct: ,. .. , "Of fi d'JeUI" pur p<OIOC"larc),
deoarc<:c. altfel. IN"OM1AL. earc lnsc-amn! .neoficial.
neprolocolar. ar inlra io contradictie Iogiet cu
carac:,e",1 dl1' """"I!; la fel. p.--.: pul'n
probabil ca in $"r.a el "La S1r .. a 1""1 loc .. sesiune eu
c,,,,,,'er inru""a l al Consiliului in Icplu'" cu
cU Rusia fi dos.anIl c""""" in g,uzIi oi fi
a,"" Un ear.w;:ler n.ofida l!...;
. CArTURA" - parjial si oooimo.
cele cu"in nu poe fi .alU,' COdfund..,. n
"OIp!ural de lumea 'ele"wrului. zbuciumul n pe
Un filln de actiune foane (corect: .,Captival de lumea
'eJc,,,ilDfl,lui. _ "). caci "erbul CAPl1JRA - al cArui deriva.
participial ege n pt ....... - in ..... mnI -" lua pc cnCVII pri_ieI".
a prinde un r.lufk!lC"" , pc dnd CAPTIVAT: . cPctri,.
fc,""",al, .ubjupC;
DRENA - TRENA. Paronimil. celor "nbe duce.
uneori. Ia subiti,uirea celui de ... 1 doilea cu prirr.d, e""'re
.. in formularea: ... din caula unei probleme ICli.la'i"e
de lipsi (sic!) a udrelor m.-dicale, aeeulllC,i"tale a " .... 0"1 ..
(corect """'uli Io('IiYu."'. ,,,,,,ali. din ci DRENA
inSC'amnA"a rolec,. fi D e>1Kua apa infiltr.o1ie de pe un 1""" .
.. n 1<><: elc. cu ajulorul d",,,urilor; .. face" se o<:urp sc<;""iiJc,
dintr.o I'lap cu ajll10fUI df'Ulului-, iar TRENA ac(irmf)
.... se ... eu incetineala. a se a "" lun&i-; (ror.
d.cca Undevl. uitalsau lhal din nq!ij ....
SINUC'DE - ucmr. daei primul ClIC
folosit.. Ia Jilum. cu ..... ul celui dea' do;Jc,a. Lor
nu tste posibili. clei ele unor IOla' difcritt.
IISpC-CI pc .ore lutorul unnAloa'c nu_I
...DoWnzilc bancare ne sinucid in ... - (c-orect:
. .Dob&nriJc, bancare ne .. cid in coatinlOare ... -j. pentru cA
SINUCIDE inseamd .... lua .ingllr .. i.[3, a se omori, ,-
raee ""ama-, ;.,- UCIDE (rmlt.:.) ... prieinui !TIOIUt<:a
fiinte. a omori, a asasi ..... -; (fi,.) -" disuuce. a nimici. a

".
e) protwant prolestala,"?; min' ?; PI1vat
. privaUv" ?
I'Ron;sr A.vr - PROTESTA TAK: . oncun'. miemIri.
<} ocptctnbrX a.c .. Olre p .. "l ... (B.NS . Drtel
Sindic:llul t<Mcri ..... G ..... S.LR. .. rr.llin. I'ril1w;a
COIl'I;hul jo<lc!can so inchei", un o.ProwooI_._ - (""""'-"l: _ .. ""'"
.. Consiliul j udeICa? I;a luat an!?i",,,,,m\l1
operali ...... de ....wr si .... sti oprea .. d
aqUl>ea de I""*SI" (con:ct: ... 'II q>i ci
ac,;u""" de ..NOI ani iuf""""l l'rctt<'''''
rtspunSlll I""'fe<:!Ului ,"<)Ou acli.,.,. ",,:
SIiIIIlluL DiK:Ii prol<WInti' se , .... "pune ... cont,nuare In "?,,,",i!
ne ..... n ...... iu -.ed,ul care ne 1pII'\,RC. .
(COI'I.'CI: .. . Dacl l,ml"talarii..., '''"" opune 1n conti"" ...... :). Oin
.. cil:olC. se ,'cdc cA autori; lor nu c,"nOSc ci prot ... se
numq\C un ..adept (pn>lCSlantisn ... l fiind O
..dcnum;n, genm.1.\ conf .. i..,ilor rcligioo5C. care ...
rupi de catolici.", prin ReForme. d,n sooe. XVI ) .
tcmDlUl ronfund:ll. erI con:<:!. fiind protcst.:IUlr . ..c:tn' p-oInlCa7a
f""'-(I t"'l"ft.iUI'1lR oorecarc .;arc ado.'fi la" IIC1unc <1<
MIMA _ MINA: . .Nu 3'" <> ""m,o "",a "C$IJ, ,ar cc'
din jur il imbl"l\;",azIi- (COfI: .Nu are o ,..,..,1.\.:'.).
Ttotmenul min.i. C'SIC grtl,l, cic. el rcpn-z,uli
... redu'li. n mod forta'. a lui (- am de a
."prima pc: .. cn;l. prin felci <: prin >.
..... li....,nle idei). cu>,,,"\,,1 pot.r,..;1 fii,ld ",inii . ,up<eS'c a
fC\Ci. fizi_le. chip.
PRJV A T _ l'RIV A TIV: _Oad pct'ISOnan11 o
pedeapsA de: libertate,," MDaci
""eeutA <> pcdcapsl pri'. li>L:). Primul ",rmcn. aflat ,n ,,"uni.
pri\"1l'J. ut;]iUl ca adjectiv. avind. in realil:llc. de:
indivd ... I"'-. .-ste eoofund,n cu p"waud .. -":>re
p<: ci, ....... de ce",. care ceva' .
fi dtfodentl deficit"?; emitat". - . un,lute"?;
. Iendln!ti" '; purpurill _ . pol p, .. lu 1; ."tntli a rtenll 1
- DEFICIT; de
implicl ,..,.,.re",iuni (sic!) tiUp<>I (corocl!
'"

de pel'!OlUll implic:l O"ej)<'I1;:usiuni...*). Primul
aa,'in . folosil ddid ... j:l dcstm,oean O
in ucmi; lipsa in in!Cgrilal ... 11l3Iomicl )'
absenti a "num""" r"'nl'AI' fiZ1ce sau jhi.c" iar
:o) doIlea. C('I confund:ol. df<fki . r .. ..plu, de cheltuieli de
,..,itUII-, r", lip<l (bineaseIi) la un IMbtlllllWlCw; -{'i .....
r .. (p. gener.)...o<i JiJl'l ta o IOCOCeOLi*;
ENTITATE - UNITATE: "Dacii ;""<ta sa
inJlhqati <lalorii. in '''', ani, ",.i t_e e,,'italil ..
onomice.'(W rnninc flnI cIe
M
(_: _. mai lOII'e
.. "",ne,m.t ,o. ",mi"" BrlI dcq, nlrcl>uinl3l ca
nu; .. <:nl''', .... n:: "'lele,,,1 ..to<"illul de sine
c"iSleoll (ca intind .... , imponan!1, ... r ..... cle-r.
pc c1nd al doilea. cel inlocuI!. eSlC uni' a le, .,cel ..... i mici
arpnizatic eoonomid, o.dmini'ltra""l, miti.m.
.. ,e care un intr"S $i IKliollcaZi dupl un
plall 8ener.>I":
- ..fa" de mi...,. a nul CI.
>ti,.ooinc. O mai PUii" .8' ..... (C<ftCt: M O ' ... <11"110
mi, pUl'n .lVc .. ''rinlul 'OI" ,n .... in,,,,buinla' ifC'jit. '<UlI.
5efI ... 1 de (<au de culoare) cu apt. k:r<bm,;nIi
ne . p!tn' .... redo. ..... np de doriti: 1I ..... l-l. U<IC'
etllori . In tunp ce al con(m"b'. ..<Iispo.il'"
firc:uca pent ... ... nclinare. nil7.lJ inll : p<}mire. Xlill1l\l
"9"= un scop
. I'URPUR!lI- PUTl'\JRlU, .J..a sp:a;w:ol cU moi ..... 11
",,a plIrpunul do (rorect: W" mi-, pI_
IlOlpuriul de mu>icl Primul Ierm<n. uliliza, gre$i'.
purpuri .... la origine. eu""'" CI
pc: al doilea. ..-el ana.
... ..su,tI ("",,>ti d,n r",l9"""'" CU carac:ttl"
_1T'lnlilOr din apcn:. operele 1/11: ...... din mii mul'" melodii ori
eIr_c.. BIt o lepItri Jtnn!i;I inIre ele-;
ARTRrrA - ARTERITA: ..... pk:ionIlu; .....
d:i!O<a' unei urtritt"" (COR:Cl: ... , _a d .. ooot unei
Pr'mul cuvint. grqit fok>oil . es,c denumirea unci boli
.,CItO" 5C" manif ...... prin innama<ea a rt ieub!iiJor" (afec\iune
crootd suporubiLl), pe cind oei de-ai doilea. confuodal
arte.i' i . O boalA ,,<:a,,, con$U in inn"",,,,. unei
antre- (afecliune cu urmiri tlroscbi, de gn ... e pen,ru >linlitate"
bolnavului).
""
9) .petroIier". ""t.ollfar?; .ascultlre' u.culta.a?;
,"""uos' _ .. i""oz?; .mlnier" _ mine.-?
PETROLIER - PI:"TROl.lfER: . TemariLe petroliur
""" dine", b<>&"liilc lnajort- ale .... bsolului I'()fn;inc"'"
(ron:d; pel rolufEl' reprezinta una
boIIliilc,.,"). Primul ,......,.,. \II;li"", ..., 5efIoul
adjc.:.ival "",rcritor la petrol. care line de petrol. care JI'O";nc
din petrol; care n,,,,!!,, pu pelrol; p,i"i,or la
extragnn .ti prt"1""rara petrolului", in ,imI' ce .1 doik,
,el'Tl\CflUI confund:d. .... erollfrr. inonmnlt (dospft 0lralUn..
regiuni e1<:.) .,care conline petrol. boga' n P<"rof';
ASCULTARE _ AUSCULTARF..: .J" U'II\11 a,t
_ ulti rii " bIcIiiotr nimii, dI .ti a OOII,roIarii
arteriale, ",fennllului , ' au pre$tris tn<1I"amcnle
. repaus 1. pa," (C'Uf'eCI: ..in \lnna >tusc ulti";; 'Cipi""iei
blttlilo.- inimii .,,")_ Primul c..,.in,. ;n...,bu;n\l' i""""",, <e
referi la ..ac,.u ..... de ...,..Ita ruuh.'ul ci", lIo$tUhan:
in gmen.L ..scriduinp CIti, .. de. auzi cev.- .,de.
fi . ' en' la ca "" ... 5J'Ilne ..... IN: <:in'IM; etlv"',ul .decvat
con'u'ului mi a\lSl: .. .... , u,ili"", n medicin1, notlind
..acli" ..... de a<cU1ta zaoomt<:lc din interiorul CUJIOlu, (cu
IElUhea sau >ICW$COpUI) pe"'''' a ""ir"""
organeL..- immtc";
VIRTUOS _ VIRTUOZ: .Solistul a do"edi,. prin
/I:lI,. sa mliesm<-. el este lUI (con:cI: " __ el este ""
,irlu""'). Primul etlvlin'. adjecti .. Ia ori"...,. >1"_ "';>:razl
0.",,1 .,care mrcc1li li reali..,.ZI in mod eonSCC"'",,'
dezidc""cle e"ce", eu mul'e ... CU"" .
inadec .... e oontcJr.'ului in ca..,..i, caft cerea.
t:On'<:'. n...,huin\Mt"l subsl"",ivului .. Ap/tr>qte In
mod tehnic. ""ui m","ear PU (p. en.)
.,c.cl care aR' taltntc _bite intr" IrU. oau<:...,";
MINIER - MINER.: .n ,imp ce f ........... i mull;
minl"l.u In subtcnut de p<ti>u,irn ""or $IIUC1Ur
de ",zistenll ... M (corect: "in .imp ce fon.u. ma; mulli
mlV.L-), Primul l...-mtn. ",,'' (olo<il, de fapt un
minier in"",,"'1Id ..<:_li..., de minit. pmitor 1. m' ....
in care se glleSC: [multe) mi"", in c,rc: ... praoc1ict minerilul":
,errror:nul confund:d es'e. n COnICJl' . substantivul mi ......
..muncitor calir""", ca", IlIueuI i"" ... minit".
'"

3. Confuzi i semantice (Pseudoslnonlmej
1) . blrocrat - funCfjonar1; .br-'lfUr' _ bitu,n131'
.lmpostor". I"f .... etc..- ?
..1-"- fel,,:, in nu tam>ri '" produc
cOIIf..u, de.., ..... Ire ...... n'.c oP'm"'. IIIlrcbuin\&tH lor pqiUi
de1:\"llu'nd. Ilri. ""hl""": caren",le de vocabular. impli<:il de
ale S!l dco$ebi", iOl$l de _unde
de gnopunle <:II &591 paronimi<:. ,,",;IU
... , IexJc.oIc ano, ..se 'nd"'id ..... p<in
adoaecnll fo",,",,1i cu .. """' ..... Ic. pol dl .tnqiei
fiind .:un _arg"""'"' funw"nenca l pnn C,"", '<e
'not""mlp'""" '><j USl,r",,,CJ. I t,,"cliilur pa1O<,inti",, (Sihi ..

_ carc Urmeala. culca din . ",i,iunile
radlOfollic
c
din presa. ... ri .... do,'edc .. ci in vorbi'ea Uno'
oamen L .par. ..ncscln Fnile". . """"".,. psc: udoo""""ime:
BIROCRAT - cel.
dout JUhsuntlve "mt collrundale relativ frecvenl C1 n fr:l.2..O
MDupl $inucidcra din olldi.., un
Ie-. celor prezmli: .[..ali (corttl: _. a
'ClI' ca,-., "PUS. ""lor pre"'-"'Ii ... ""). pentru c.!i
1_01' .ce. 11ICrc;Iz!i .... b.rou., la o mosi de Jtti .. iDb" ....
11UI""'oe 'n ... --un ...... 'i<:iu ,publIC- '..oI . ci
FYNCl:IONARI. BIROCRAT O....pcrsoanl CII'(" pnocIic.!i
birocnl'a, eate 'llIerponazl $' .ploc.!i Ic&ile, d;!ipOZil;ile
.. ]amem.e!e elc. nwn:ai in li' ..... lor. Boi de a k
,n\Ck-ge <pullul ; pcrsoanI ""rc consi<lcdo problemele din punct
nu gcl1C'l':ll: fUIIClIOdilr . ,ind 1) al itiJdine
""J,f.....,nt.l, fali de munc'. arc
",,,,,,,'1 greo,. oompl:c'" :oan:i nile adminlStrati",,"';
URA VURA ,- Utili,,,,,..,. primului termen
In 1oc,,1 celu, de al oo,lea este O c. n formula'eo: La
Model". tinlca ""hip.l .. . ..... u (sic!) ...... '1 o mare " ""'uri. in
fata A_in!ului Indepcnden.... hipl I"mi n f"'balul
(corC " ___ nu a mlj" o l1li,. blruinli. .. c,,"i
!3
RA
VURA. c..-., inseamn.:I ",i"'j". bIthIlie. ('SIc . i<:i
ImproprIU folosil n locul lui A-
lMPOSfOR - INFRACTOIt Simi ..... irdiul SlJbsIaobv
n.u cu ca in tnunllll: Jn dimi"""p.
llle, de om un imf>ClL$ ..... a fur1;a1 ..,.. b;.m.,ii din V" ....
]62
(corut: _ .. "" InC ... ctor a biscrir:ii dirl Vol ....
fiindca IMPOSTOII. _ sensul de .......--.a c..-., c.ull Il
in$de. profitind de nec-uoqlinp. sau buna-crcdinll' oamenilor,
prlllan. mincinos; per50MIi caul#.!01 se .lreui ....
(pentno ]ucra. a proIi ... iII owncle Iw); (ano(". III
INFRACTOR inKamnl.: ....pc,"*" are cani, O .. (net" .....
o rapi c.are preziatl peric:ol """ia!, in """i
legi pen.le. n cU .i""","lI"',' unc' abil", de la lega
penlllI care"", sancfionaCJ de
b) .indnt." _ oediu 1: .P<"riplu. - reI.t" 1; .10'110<lI0"'' -
.6CbIeda _ ura 1
_ SEDIU_ Substituirea, . cel ui de-ai
doilea cu primullerrnl:n;n loc. deswri. <:li. n expriman:a: "DupA
cum erA li de a foS! poftit, de urgenll. !oi pl'ls"$d
Indnla OrganiUIi<:i Jude",n. A_P_R_ ClllraJi
M
(corect: si
adiuL"). din cauzl INC]NTA eSie ""
mare, inchis in ,nteri"",! unei ton<lrUCIH; supnf'll de teren
inconju .... din \0101. plrtile de COOSIrveli'. de .menojl,i". pe
cind SEDI U este: ..,cLadi.., sau loc: unde odminislralia f i
unde ifi dest1$oart aclivn.,tea O insIitUJio""u O "'pni:"I"'";
PERIPLU - Socotit mai
primul subsIanIiv este in1n'buiD\ll. cu _SlOI celui deal
doilea (aheori. ;11 alte con'e><te. "" senmI de "Irll5t\I
M

...,.) !DU __ munl ca: "La dau primei
anchete. in ptcrlplul beneTlci. - e:<C<:Utanl., fapl.1e con_
n.au (O$! suficienl: de (coren: ... , In r.lalu.
ber.eficiar - elCCUlllllt. ronsIawc n'lII fost 5\lfic,em de:
edir"""touc""). clei PERIPLU denurnepe o ..cIllt",i<: in Jurul
[IubI. ni.) ...... , miri sau.1 unui c<onl inent". iar cuvlni\ll poIrivit
eSle ConeX'UIlO, "'port nt re [wbl. n' ,1
lucruri . fapte. idei. procese sau ;n!Te inw,i,ilc 8Ci:51ora":
TOR' n ONAR - sub5tituire
dinln: .icl im!" ,i ..,cl lliu
M
se poIle .... 1On! unui element comun.
CI in propo>:i,iI: "La dc'LVeIi.." buslului lui
Corneliu Coposu. au f_ depuse c.".,.... de f\oo-i fi din put.a
A_iatiti Tort;""' ''; {con:c:'l: _ .. $i din partea
A_iatiei F""iloo- Dt, ,i Politicii. de; <SIC
o..per-...l e.-e tortureazi. (pe cincvajll chifturi
fizi .io&cnIe; pe drod este o ,.pe, ... "
'"

linUII sub lk 1Jes! (dupa Ce a (OSI condamnati sau pemru
ce:rcCtln); arcslal (d,n j uridicc: AU
ESCALADA - URCA. Folosi"'a primului verb cu
m\C1nu1 celui IUOO ca .unl mai ,,/:lcpnl"7) nu.1
.bs<lh'I de C'fOan: pe .UIOJuI inrom"'l;i: ... VR .
rccldivi51 flIi ocupatie. c= a o ,i
pI""n. in locuinf.l lui A.F., de lII!do a sustras
clectn')nica" (cor!: _._ c_ a u",al pe o rc",asIrI a pllrunS
,n kH:u;nta ... penl'" d ESCALADA ..a se ..
pe un lid UII pe un 'Ill obsIacoI ' .... pmlrU I uroc: de p3I1tl
(p. al.) sAri pesI" un obsIacol", iar URCA: ..II (se)
JU' " , (se) pe cc," n\lli ridicat; a (se) rida {pinl la o

cl.ilgresi .... - _lIk?; _ .... probabll?
.tup('\t - comportament ?; .perti nent". prudent? '
. AGRF.5rV - ENERGIC. In u!limul tin!p. prinouJ
cele doul adjec' '''e eSle 10\ mai . Inlrdluinf.ll in
unor pIflide fOflDlt ..... , poIUN:e. c. in ('fIU"JuJ: ,In
",Iatule _ .. "' . Ie opozitiei. cu cei din coaHtia parlallll'OIarl.
s.I adopll!l\ O pol"l:j mai ... " (CI,Im;I: _ ..
lrebuk s.I odoptim O poIiticl ,""; nc'ltid ... "). dcouece
AGKES.IV. inseamnl .. corc prm'oc.",); (/1".) COIre
Clutl pnleJ de cnrt.I: iar ENERGIC. recomM>dabil
in .ce .. J>ollrit, vigl<tos: Care txpri,,,,
l'fICI'l"'. fOf1j. pII1m, 11",,-:
IMPERTINENT - REPROBABIl. NecuOOll$lM:'
_ ... Iui propriu al primului dintre cele douA adj""li", face ca el
d foc plasat. nefire.so:;. n fonnulun: .. ,iaimdor. ce
.u ciVIl IoC.t Imp"r ' lnenl de viol. au .ub 14 a.I;
sa .. pcJlc 60 de ""i. .. (corect: ,..". ce:.u 1'1:001 pr!IdIaccstu; act
de ,ioj .. "). dei JMPERTlNENl"
. .ooraznk. lip:sil de rcsJl"cl. ioStlle"'. cahficariv
I"cn,dibil de pc",'" un act REPROBAAIL (de viol!);
.,are d rre rcproo.l. CIte tn::b\lie co .. d.,"' ....
prim.-o jooc..:to"',scl";
. PERTINE.Vf - PRUDt:NT. Cele doui ..tjo>c:li'e. in
c,ud.> elemenlelor de fond .'Olftun<:. nu Wnl sinonime. deci nu se
pot confund;!, mai .Ies 1'1 primul se referi. Ia llICru,i, iar .1
OM
o.loilea. Ia oameni. ca in f,aza: VUP de COIIsiticri mai
pcrtincnll (,ic!) au ceM dooor 100 de domnul
COR'llicr COICne5<'II' propus JUma de 200 de nuhoane (COftCI:
. Un grup de consilieri ma! I' ruduli a cerut 100 de
milioaM ... ")./'ERllNEl\'T inscmnlnd.,arc pOIn>'C$IC
obiectului despre care eSie vOl'b3. CaR: es.te adecval; nimerii.
iar PRUD(J\'T: .,p:vtz.lIOI'. eireumspecl, precaut.
1'1.'1:CI'nI"';
TUPEU - COMPORTAMEl\'T. el primul
rmnen n prmlplllIe. ca manifHtaR:. pe cel. de-a! <!<"lea. lItI
juSlif\C.I dcnlificall'l lor c. in f .. , .. : .. Bagajul ar
''''bui IA mai cuprindA,i un lup"" I'lieut. civiLiu.t. (und:lmcnlal
pe dat mereu iru;uf",icnta culluri (corect:
... d mai ,i un plkul. c;viliz:" .. .
pc"n,ru ci TI.lPEU ..-e Intelesul de Mi ndrlmuli, cUIe7IIn!i cano
intrece limill cuvenitl; oI>rI,:uoeie. impatinent!. iar
COMPORTAMENT; purun!. eoonpo,lan(.
d) _ rbplatl; ,.hIzltior1a angaja?;
...... plllsa .. Inlroduce? .PO"erlor"" Inferlorl
PRONUNTAT - RAsPICAT. J.)qi si_im6,
ulili1,.3.rea primlliui O>djcct;y tU _sul celui de.1 doilea
nidC1lt o e. in ('fIunlul: ...Se a"'!
ce:1 mai ""periI pentru ll'$jlOIlsub'hl.l11 ., fi domnul...
(corect: . Se aud voci ci cel IN; penl'"
el PRONUNTAf in5eamnl .,aa:ent"". soos in
tvidcn\liP. car<: nu se poale OOIIf"oo. cu RASPICAT (deSflR'
worbt-: p. al. despre voce) d:slu$il. limptdoc: hoWit.
e""rgic";
- ANGAJA (PRIN TRANSFER
AVANTAJOS). In limbajul SporTiv. mai :Ucs fOlbilistlc.
;nlrebuinleazi. 101 mai des. primul verb in locul eelui deal
doile .. dqi 1 .. s fere semanlice diferite (primlll fiind
.. t pentru nu pentru ,.oameni"l ), CI in
eu .. i fOlbalotl;
de b Sportul Dn"" .. sau il' informal'" ci ..AtICIIIlul
olandez Ovcrm,us. componcnt al echipei Arsenal Londr.l.
,fimul ci. rUJ' .. ' pen' ru su,na de)ll de milioane
de ..... a fl)!\l anAAil1 tprl n 'nrndcr
mllabil ) ... P). de; ACllIlJTIONA insea,n'" ..a procura
(a;rQ;Ilimcnwel ... 1I a procUfll obiecle rare".
'"

I
,
iM. dupi cum flim. .... ui jud' ...... face pt'D1lU a-l
'''' ..... en ... 1- 1 UJllpJ .. CI pe " m.dll (dei omul
""" in pn .... 1 rind II .....cii ... .,IJb;n:t" al aa:stci.a..
Iksuow """"""lui";);
_ A.\l.PlASA -1)<'"fROOUCE. oun:buinPRI ..... i vnto
sporidlUl ca .ampI .... w Inu_ de ... cu ""'" alU
raet.n, CI n ..ca."''lI5oWcI (sic!). nqle diletanti ..
,n,,,,,,,,,, ... le" nIl', (sic!, ,_ u,,,pa-. i_ ... ___
(coec:t. .. oi ,>ci "",. dil ..... ,,'i Iu inL<><:m;' "" lex, pc
<an: Imu inll-o Iu.: .. n:. ! '), e.u . a..;, .... , "JIf'<'$<"ali.
AMPLASA ... fIU. o "
'"""\oIle .. e. pe "" I"uml' Ioc
M
il( ade<: .. , """'. xI.I"; <5l.
INTRODUeE: .. " inclu<le . ..... aup. 11nlllobl":
POSTERIOR - INl'ERJOR. Coo,f""ti. >em ... tic I
cdor doua MljIT';'- S'C il'ldi"'lIUIbill In!r."" conle" daI de
.,So!erul a .ufe.;, ,, la "nu' din (. ici)
1" .. , ......... ,.., (eo<ett o. , " r .... nut 10 ..... 1 din,,,, memb<clc
,,,f..ioa...,,. de; POSTERIOR, CU ..,n.ul . ici. de..an:
este In p3ltea de di ncolo* est<: folosit.
lrlljl<UpnU !.R locul lui INFEkIQtl; ..., .... "IIOza, d<dnubI
......... ,.,. .
lANSA - Pxudasir>Onim .. celo< dooaI
... idenll, dall fiind $1'''''' lor CUC
d.fnftl!JUi. I""ru """'jCla; de c.1 e_ publido urmi,,,. ... ,,
... de 27 do<:cmbrie doomul Mi ... a la ... " un
rereno p<on c ... adll<U 1" conJll<crii uniUlii ... -
( <OrKI: ...... domn,,1 Mi ... " d.p" ..... "" .. al ..... din <a uzi
.. mnilicJi ... pune (p"""U pn .... oali) in tin:ul>l;"
I d!f ...... a rtsp"di. I I'<e (la,W) eu.""""' .... i., DEPUNE: ;
in ..... .., " fonol"i coonre,on, "n aa (u" o
.... ,nonu .IC_) ;
_ - (CU CRUZIME). Fiind
po"i.oI "' .. " .. ,me. eel do' l l doii<" >-..rb (CII <k<crmillirL. )
P<>:'Ie Inlocui p" pllmul. d:I.r pn""" nu' ... t.'uitui pe-aJ
do,""' .... d:ocnt> din urmI ..... fcrll.o " ""Iuli vx:"1U. ca in
4"'"" ..r ......... tosI I\hJII. dim.",,"1ol. ........ n .... 1l,1 ci. in
rir$UI .. de 46_ de .... omoriood .... sub ,.flu"",," WUI..-ii. cu
pumn .. t . px:-...i<- ("""'<C: ..F..-.. I rOSI p.iLl. d,mi ..... 11.
'M
rtp<>!lli n en:>im. (cu vioIcn!i. """II!..."). flit><k.li
MASACRA in .. _RA .... "",ido< "" " .......... lsubl.
""1 (lllnIftI. c.an: .... pol apin:' II'Iittliri. I "" ..... "n"-. pc
d'" ""Kk. I omori; dobori diwuae--;
l"lITRI - R VNJ. SiDoDimia di ...... i< """" ,"ftW
n c.I1osori< fllsl lu ........ i moI;"ol ci pI,mlll ,vOft> ...
"1ICttP1,e rLlitl. eel de' ll doii< ........
absn<11. ci " pcntn> d. eflia, fuiMi, la ligun<, .. nourii< lui ...
.. idcmifid Cu valorile celui ...,....d. ca in inf""""'lia: _Umbli
...n.. 1l'1" titg ci IIililtlOflll xc5ICi nu e:5It IIM d.:cit
Mariln Popa. lider .1 ca", ci "Ul rI 1.
de ... - (tOSUl: ___ , ca", cicA. r;hnj la
scI",,"1 de cici NUTRI .... de
mi .... , ... u m""".; a (>C) lin", . (sc) allm.nll:
n''''li..., . cult;, .. O id .... un ..... i>r RVNI ' ... I;mli
"" imbold pUInic ..... un lll<ru dori din tOlLl inima. ajindui
""jUngi la <eVI, oi posede c"'"" a..."n, _ nku;; (",,) . '"
Rflkl'" pentru c'ne ...... 11 .... :
RECIDIV A - REVENl Utili .. "..; rar - 1. limbojul
juridic medic_1 _. primul tamat. parind .... i ..distins". mai
..... van!". folooi, ......,.,. ill3dec: ..... " locul .!tor ... ,t.; cu
ilenll:Y. ca il mmlilOIIrN .u pub!ioiwct: .JnsJ
Adn"" N_, nAWdlioasi.. n... SI'" pc p..d..-i ,i -
roddi.-.I. fr&"Ii.-area lui I'acepo._ - _
SUI P" aJnduri t; ....eai,. .. ...
RECIDIV A 1_ (i-r.) ... comi,e '::' o .. "'!'
f_ condam ... , o 01&11. pmlRI ol"-l'rca Ilte, ",(,aq,un, ;
1-.1 . dclpre o boollo) ... !te ...... ,festa din""" dupa ...
difli<!I", iar REVENI : ...... ocupi d,n """ de "" de
i<I.:c: a s.e opri din nou 1 .... : a ...
4. E"p.imlri pl",o .. astlc.
II.CO<1t1nul m.l depl rt .. ", d"",!"surt-,
mi.lnl ......... .""'i<>du'" rec;op,oc",
: cIo<vA!U d .. cam,,' etc.
I"". un ah vot ...... _ c........w "" " .......
_""''' de ... tiln"" _ in limbojul familiar. cii ,i
fii cel public .... ic sau ofx:ia!. Ade-'Iru1 el eooid.-.i
'"

""e o iflcp",izabill de noi li noi formu lAri pl""',"slice,
IKlI\'li se dalorea,.j "''''1' oom.ni cart:. din pAc",e,
au - in m:"ea lor ""'jon,,,,. - preplircc medic sau
s. ci pleona..mul ..sIc O de
OOIl>l.nd in fololire cOlllbin.tJ. a d,,,,<1 c""i nle diferite Care
an". In ra(>O<l d. subordonare. inul;1 O id"';
(cu\;;nl,,1 dcI.l'lnin.u i .... luJ.nd in ifera lui sernanli<:;i 901l<ul
""ba <enl;n>ellie . unN"'l'IL
. "ljloa.,., ","SI media. Icurlil alocUliune
laii, moi jos. alte COI>$I'''''tii pleonoSl<:C .(il din
comuni. ci, d in pn:sa ""risj audio"izual!:
.. Giindil i.\'!i la conse<nle, care "IIr CUn ti",," mai
d<l"'rle" (cor"",: ... can: "ur p<nlru el ""n,i",,,
... d"". "'ai d"fIlIr(e un lucru
.,Cunf",,,, Me' odologiei d" aplic ... "
IfVl 997. o <"OIt,i;i. (. __ ). do: do,nnul M,N . in calil:ll. ""
a nln:pri ... deo' oen; .. ri ..... (<:on:cI: , ___ o
" 'ItIrcl'"RS urmliloarel .... dcoo"",e d"", .., are de
"aqi",", d. d tlev,"', iar w intrel'rlnd.: ,.a ""I"'''a.
a f""" un I""ru ""nlrU unui sropM);
MCri .,., S'au deci" s;l foc" O d. ""Iiune carit.boU;
nu . " g,; "di, 1. ce de prea mdeiui>nu" I U lor
genC,..,1h"lc"' (o<.>rect: , __ de 101
._:. prea rl'\aR:a lor Ilindel esl.
s,n" .. ,," C1l m" rinln>ie, iar mAeini>ngl , Cu gentr"s"):
.. Joi" J O imodi., dup.l <le
a >Jbitrilor Divi,iei D. I",i din,,.,"; ..... u lua' r..
ehi:" .... . I"fO'iproc" (00=1: ." .. ! -.u luat la h.f\lI chia,
, c,\e1 "orbul "",ind,,,. "n: val,,"re" de ,.rene, ;v
r""lIr,",:. ariUii"d eli ,.act iUl.c" o fkUlJ <le ",ai persoane,
fi<ean: dmt,.., de suforind actiunii .,.,Iorlall.
, . .... , fac din hOria judelului O d05\"il rtA (,ie!) de cafl le
care taie in fI.c"re, ; dt "",i ",ul," (e<>reet: ..... fac din harla
J,!delului O din t:>ro: lai .... ""li .. (:u: din h.>rta
judelului O m.,,,, de furne di" care '"i ... din cau;eJI
f"1n .. i"lel"sc 0', e..-I.) __ bucala mon: de """"
din ''''pul unu; anim..,: ""1<:;\").
'"
b) in surt.t', ,$prl\ de "In", , venit flnandar', '
pre<:tzeazl d ar', , verdict fina l', .conJuncturl da moment'
. ,.
.. Cu ,OII,. .U I"'rtl rem"tdri in
SU!k.luJ lor" (corect: IU parci .. ",,.,.,lrI".
pentru ci .... ... Mmusl"'" d. pa,..,,,,
de riu, clinll, . f....tiv ea.e privOil .
omului"):
un de oferte n fau de
proiect:> ...... " (a:><eet: ..Ave", un a,.,.,mblu de ... ",
inl .. g in"".mni ,,101" . ior ansamblu: ,.101 unitar ... .
lot.lilate):
ou $Copul de r..,e repede cevJl c. Du""". "
.... iRI d in""" n escadronul secund al fotbalului" _ .. ca
.... revid n .scadronul $Ceund .1 fOlba lului", li indel a
re,."i (verb deriv"l cu "",fI. u! ilerativ "" , echivalenl ..,manlie
al k>culiunii adverbiatc din _ )imean.nI ... '"efli dill nou"[:
.. Cel<: moi vindut. produs<: in tee .. t! perioadil sunl
( ... ) l uc ul . , peilul d. >,in berea" (cor"", ; _ .. SL>CuJ, ,prilul fi
berta", din eal1Zl ci , priI tSle O .,bi'rtlllii ""'inuli din rin");
"LM. din .. ,uI Alcl<3ndru Odobe""u. judelul
nu .rc nici u" nnsne;.," (corect: .. .. .. nu:tre nici
un ven;t", r,indcl venit in,.,amnJi c.,.., """i"" unei
$a" lin"" dimr-<l aelivihle prcsilli >aU din
proprietatu dtjinull. inlr.., perioadl de limp; beneficiu. profii

"Vreau si pl"fO' iuz ru. ne d .. r ..... (corect: MVrcaU si
prec1UL ..
M
penlru clI a preciza esoe sQqni!" "" . .a a

." .. dar verdktullinul cad,ul Cons ili ului
Europei" rcrn"el: ... dar dep.lo,i ... M, cxi "re
InlCIo:sul (Ii,.) de "hotlri,.., (..,1) ad<lf>caU de orpn.1c de
conducere ale unor ()('s.nizalii . ""nide elc, n urma unor
dUbatcri fi a apr<>Mti i dot. de majo.-itatea mtmbrilor pr.unli",
lor final . .,care .. alU \ . .. rml.1a 5lartit");
HC",d ci voi ..::um O depresie (1i<:!)
nervoasA"' [corect: .. Cred ci voi face chiar acum O
depresiunt "'. din c"uzl ci d.pmlutw.l CSle o . ..,:>ro:
(palologicl) de uiSlej. (uoeiall cu iar
'"

,
"caro afcctead psih;"ul, Structu,," JUn.,._
unui
_ .. dar vinovat .. 1 nu poM<: fi pCIIc:psil din lIIOIi"" ca",
I,n d. toIIjll""' urile de mom ... (CCln:C1: _ din lIIOIi"" ""'"
I,n pentru el prin "rt .. n!elegle
de ordin obieo:liv $l subiftt .... eonditji
.. de o"'P<JWiri can: ue."itJo" onl1umll asupra evolUlo.i ""ai
(.""',1<" sa. _pra un..i .i.ualii Ia"n a OO .... n. da ..,.
el.nud gol II gltulul,.1nduce Id ... _
... P..--.... , ,urvl , .sumll d. bani; Mc.
.AUlontl a t>Cen: In 00/"". .. 11104". $II re do.boxe I:a
Ilooul ml" (<Otttl: __ si ... okzlnoo rlonittind II ... sau s!i
se d.lbrxe ",mnnd Itiind ci Dud 1n .. amnl
un ve$mlnt. con'plc. dezbrkat.
..Atn '''ui la noi. in ca-nutIl" ".11 ..... de 5.M.T._
(II<' il"' ..... . "slatiun. mqini ,i t.-..;toan:
H
SI " _ ... un
S.M.T. fi,ntIcI S.o\I.T. r"p"""otJ, ........... , ....... i <lettumiri ma.i
Yeehi: de _ i"i f i ' .... 1"",..,):
..oia;;ooslicul daI I (OSI insuflcil:nli
p"' .. nt5DC! urme de la nivelul plului" (<'<fttt
p"'%rnInd urme de OI""D!:U!a
... omor prin $UpU""'''', eitur');
am incqllll d ."IlI . 1 ... i . pentru <-1 nu
'"'*''' de._ mi (coo-eet: ...... P am inceput
_<-1 fli_m ... d ... _ .. ci .... rui ( ....
ono:erca ""'It.. 'odwo" durm rlZicl SlU. """"IIH), .n., la
I singular .... "",i ICcepd ca veri>
ltobicc'iy o eomplinin: pr1>'KIITt .... 1I de p<:rsoon.l eu
... biec1ul ( .... n mi".):
.11 . mai mull. a ;""creat si Ind uei idee. cii S.C.
TERMO a", deciit 1.9 miliarde lei da,orie" (COtttt: .. a
(""mot IA raptul <-1 S.C, TERMO .. ," sau _ . .,. ncm:'1
sa JUlli"a i .... a S.c. TERMO ... . dei a Indua I=amna ...
rUt u" "'ti" .. amem " nllntuj", 1<>;icI do idei <10
"" Cntva in judc-.:atCa u""i ch.mi"ni SI" pmtru
a-10 .... 1''''' punc,ul do vcden:"):
' .,Exi>U bauokde ..... i$i .... inil. pnt
la 0(lIl1. in banurile 5bt\Ilui" 1<0<1: .ExiSll "'n,M can.
bap ""inile.... cAei b"",di denu""'$le " ""..grup tie
,ro
JiuBcll,<lri" dco.:i "de persoane ta'" r"", sau aduc (mult) riu
altor.o. ca.-. cont,..,.n legilor Ploral. "",i, I."I:
,hnt'" afi ,id<:a procentele care. In
.. ktma ,reme. i. jurul " 5 - 6'lo -. po-qedintcle P.D.
.... in1t!r11 .. tit- I t'l'n' ptUnI siroe foocI:I. dr (Yim-\"Jcc:prt$aJ"*'-.
(corttt: _. n uh""" \IftfI1C. sunt i. jilTUl a S - ,-. din cau:di
eli a .. sen .... de (/i,.) ... noIua.. a. .. loc. I Iri. n
jurul ;au n .-.:einttatea cu ........ u ""\11"):
.J)ou"ou M",,:m:t. Ptibru ..... donatt " ml tie
","II; cu ..... am pu'III ... " .... ie tie daleiuri ,i .11
... .,...i.., P'ffiIt'U CrAc,un (t;Orttt _ ........ dona! O .uno;; cu ""'"
am putUI ... .. penlru <-1 prin , urni .. nlelege O
. .c''''itate !le 1>;0,,;"'),
d) _$HI I d ... _ 1-, in .... -. _rooI_ .... pUblici,
,<onorell ... t ..... . 11. . "".-.;.t"OO ind', _s-a l'U\Im"t numai
.. ' etc.
"Ei. dupA ce si -a o.oboIuJ In ti ...... 1
ce. ",;rob '" probIe .... l. W"'" ale \Iri . N.P poate .. Ia
..... cind iti , .. tiplri open de bu ....... II <1Iil;' do (eom:I:
.,Ei. d .. pI .,. $0' do< ....... . 1 poIitic._". lindcJ pnn oboll se
njClege (p. ,t" .... ,.) ... ""lribult de ..-utt, contribut.e
IOd_oi .... ci ... , .. ;ntr ... comonll"):
' ..&Ar fi boo>< ca...te dou:Ii n..:mmen1e ...... In.meRu
i",,.., rit ...... plC:II (corect: _ ... c<:k' <k>uII
..... .... nu int.rf ..... u'. deoa""", a intm...,. - .;an:
in_nlnil .... produce fer.o<neflul int ... adiel
I ... combi .... rcI a dool 11\1 m.i mIII,.
f.,",.,"' .... Ne " - .'" la orill'''' pn:p!>I,'l "'
...
,.A doveni' de fa p,"1 d
I'roi:uralura lUt'"'" d. m.- p<:Tltru albi .. a onu. rOSI Ineli,or.1
ce;toU$ilte .. , (eo<tt,: .A de'..,nit de f"Pul
el I'roc .. "" ... looe<ca:<II de zor ... dei
JMu)i ... ele a ft ttOI<Jriu. r.ptul ..... Ii <U"'*'" d . .. "hl
lame-. ;. ",tbl;" inantni ..colecti,""o maR: de
l.mc"J;

..Este bj<>e ca .. urile dv ........ i mult ' eomice. si r",
conc",,' izalc pndk
M
(rorffi; _ . , " n..- <o .. din
<:auzi d .......,...,Ii.,. i_nl ... (se) matcriol;72, a ("")
n mod pndie"):
_M sub form:o pm;llrii _ii la ,",tdrA..,.,., .ncori
'" ,_ . """"..".... .... aopecte caR
fri""uJ, >ati cochclcazl cu coruplia._ - Icon..,L _._ """,is' nd
apn:'c .an: fril=.l.,,-. tlci "" .. si"'. j""".mnA -" r:lomino
..... 1t.Io r>eschimb:u. a COII';n ... Il sau d durczr
( ..... 1" .... ), a .\iiru; ;" Ik.ind mu,i] .Jvl"tbul
,emporal iad (., n ..... n' in ... pe arc il p<l'Jupuncl:
.. CoIoc,'iul s-a 1. 1 .. "", emo]ional;!..
cdue.t;vl . Ceea ce eSle Uio';Io<.,,- (cO<CCt _Colocviul s-a
"'LUnlal la latu .. ed"".,j,-I\.. ,", pcI1,ru ...
",'.uma ;nKamnli ..a se a la. .. " , prin
""",inu'ul slu =tri<liv >ati cxd ... iv ",""'1 ficlnd oupe<fluu
.. ""rbul modal "umai: ...... nui mull decIt .. " '"' ,I,fcl dcc.t"");
Jntruc.il un cap la numai <Ioui
j"lrcbirik pod< de olu<- rq>rC'I'OnWtI'; "",,,,,i...- {"""" _ .. a
limitat 1 ......" in1TCb4rik ""K .. ,-. fiindci.la (cI c. in ucmplul
prlmL \/ftbul a limita. oinonim cu .... ""uma. "" accepd
.1iI .. "",,,. ad-IYfhulu; de rnlrict'" ..... a.I).
el ;n .ind', .... 1 m"-<o 1 ......... 1<11 .....
Slrfl nenos", .slm\ cMc .l cetJtenllor', . tupeu neljat;v"

"pOl"";' oerin!dor. ar ... , ali"oll i n rind c .. ccilalli-
[core;:, _ __ . ' ros, alin;'1 ou ce.I.lli". a alinia
"",i-IOp"'" ... in linie deven.nd de pri ....
.iIlIaBIlI .. ill r-l,ld, al di"', , " 11$13"11\'. r-l"d. ;n"'''"''',, ,-,ir
"Iini,," ordona!) de I""rur; ... " de
"l'i.1I i' i ll rtlor mai millo, . proi>k: ,,,,, su,,"'" ,ralal;
di,I""I __ .- [00""'(: r", " PAni in 001. ",a, marunle
probk",c ... r", in probIemek millo..., .-. fii ndd
mln ..... adjrcli,' impRImu ... , din 1:al'11II h'crn"". n .. K .fII ...
padul polJllV {pentru a primi. i""inle. morfc .... 1c de supMaljv
..ttk mai __ ."}. ci 1 .. <:cI oomp.uariv. CU _sul ori,, __ de ..mai
mie. ma; <>ei ...... n""!. KaI..w. . de mai .. ici imporUnl.li"):
"1 ......... f9 f"""", pn-gllitl in ",! .. Ia. ,nunluri il>
-.;.;...., colidirne. de radio. .. - [cort __ 8I1U1I1""; ;.,
5 . ExprlmJiri t.1utologlce
al.erori ,.-II , .ded, n conctuzje,.tuPeU si neobr'1IM'OI,
, transant JI UlegOrlc"
C ..fisuri de "il-. ,au,ologia se ati,
prinlr-<o lopic.l ciI prin faplUl ci '" '9"J,nlo pc
difcrcn\ieru seman.k" a lemlenulu, ",pclal. RtJ,r(: .. ,cad.
AI G .... ur preciza cii doar _in aparentl" Hle o rl$lpi
dar In (ood ( ... ) a doua oarl cuv,:,,,ul joaca . 1, rol ,n
propozilie Au propo:<i,;. joacl ah rol .n de",:"nlul
repelal ad\ICC ce"" _ ..... presupune o ooncluu...:
copil .nu Ic ]>OIi d,n panu lu' II
m

,u
b) $1 plpii .. , .<up.'lrat $; Indlvnl l ", ....... bll
pOIltlc",, -, .,d'Iib>:ud ntel .... pti, -""tur" il fi""..,",
.tire ti m .. li inl lt .... enlU" etC.
.PoIi,,,, din LellIi .. . a' ...... rl pipi;" lCretIul pc
urwk calc! holul.,.",. fum J5 000& dobrl i' 1 400 de m1rc,"
(corffi: f", .PoIitia din l ehli .. tato-a>i !<'renuL...". fie . Polil'"
din I..ellhu plpif le<muL ", deoarece a (/ir.) inseamnl
i",.rca sa.fIc c."a. I 5OIIda. a tatona"):
.. ii indignal , 5-1 du, aca5A ,i I IL",. un "U\i.
t U de a 1 speria aj d. mon;ma ..... fie
.""ul'l"" , ... dus .:". fi e . Imll gllal , t'l duS acad __ .".
penl ' u ci Indig".' esle lucru Cu ,,_iil , .. pft "". ,
"'>'011 01");
ti poli ticos, primatul 5C nlrt"\iM di,,"t'fi
CflJlcni. arunci " pri,.; .... prin pLoii ti pIc_" rit
..Amabil. pt;1IW\I1 ... int""ine .. ,", fie ..J>o1111<'Ol. primarul ...
nlnl''''''''"' cki amabi l i_amnI bi ... voil<lr.
poIilic .. ");
. !'utidul Mokloo-cnilor iti JItOPUne si IdopIc o
politiei ... i'l a,rinpt' " (C<l<t<1: fi e _ . si lOdoptt- o
politiei d .i bzuit,C rte ___ st Idoptc O polilidl
fiindci .djffii.'ul dublUi. an. inlelesul "'" cumpJonit.
l ..
.. Chiar de '" ntrunirea tk deschidere, discutiil" .... u
legat m,,1t mai nat" "'dl, "", It m:oi f'irHt ' (CQI'eCl: fie . " ,au
le,. t mult m:oi "al u,.."I ", r", ,"" 0 lega' mult mai fir.,;c:"
pc:nlru el fircsc "0",,,,1, uat .. r-dl"):
.,))<:spre celelaltc i mplicatc. .. ni mic.
,i n.uc"'," lC<Jrect: .001'''' celel. lte penonaje... ..imi<_
d in ","ud ei . .mucles (in 1U"JOlI) inwamnl
_ I !"I;
.. Deci, pli. u rmare c bine si fii subordoaal " atul"i
ItIajor AlU ministrului ?" (rom:l: rl< ,J>td e bil\<: si fii
subordon:n ... ". roe ..Plin UrI .. " re e biroe si fii subonlonat ___ ",
conju"",'" conclus;,", dI .,...,
sinonimi cu !ocuti"IIOa conj" ""Iional:l plin
'"

.Am dern:>r.U un :asemollea pro;ea _ numai noi
dup! <;It". de'ltft"<uri 'nten ou lii. luptind Cu (corea:
r",. .. : 1\00 dupl cate dmIen uri, luptind Cu i""'li.. fi .. ...
"", $"m cite luptind Cu '''''rtia". din <;lud d
""eall",a '''''ne''I;''" ill '"""1",1 .... "i,"',;i Uliu;
reZlllwl.
.... : prin presa pc!"'<mI""j mele ( ' 0') de
de om ciOl$l1t ...... Ianpl-l de "'s--numit
,n ""ma .... ", ..,ului 1997'" (COt1: r .. de om cinSlil,
. ". fie .. de om UI1<:5I , d ..
de fiindel 00_1 nstaJnnl ,.ciou;r;t. de ._ ....
rorect"");
acc$Ici josnieoo tie
F. M in "'''P',I rO<\.,.;; 1", .... ,"1,,; ..... _ ",,",,''''mi
.. r", .. Conti nuarea """Sle i camra
nii
de ollre ... ". r", .Continuarea ""este; cam ..... ii m .. rda""
cit deoarete murdar (Il,.) are .. "sul de .jns"ic.

..... cu c'''' allu in ",latii confl ictuale, de uri fi
de ma, mult limp (corea: rIC " ... in relatii
de uri. de mai mult timp". r", "o .. in relatii
..... du, .. de mai mull timp". J)Cfltru ci .. Iii
upnml un .. senUnICOIt pu'ernic, 1ICSI1P'nit. de f'lI
de cmeva sau de u",,'");
..Noo:oc
ul
' ''. ajuti.. dar i.d nu trcbooie 0.1 vi crulili
ech,lIbrul dintre cxigcnlele materiale cele
lp"'It.ale fII' . Norocul vi ajuti, dar nu IlCbuie <1 ,.,
c"'!atl roo,ele ... fie "Norocul "1 Ijuta. I. u nu trebuie Si:i
crula!1 fortele ...
N
dar este o coordona'OI'"
aeh'crsalivj ';noninll Cu ind);
..
. .... acll "''''''.'" "" ci ,cumscrie in!r-O campanie
de doe"' I! .... oolom""'n: wmpron,i tc.-.. prin lrorc:
'"
fie _ .. ca""",nie de tlmi Gran: prin prcsl"". fI< " 00' oa"' ..... ie de
C>llomnH: n: prin r", _ .. c.ml'lnie de con' promih'ft
pr;n pt"esl". din c! a deni!:,"" (..-nb din care dcri\"
nsearnni .... ...Ion,,';:a. " disoeredita". iar a
compromite ..... di$Crcdil."1;
.,Argumo"tal'" peRit\! care se .>1.
p...,ri lA "i,ii ft .. aprobarea O$te
foc _ .. aproba,ea esee . "i,'1
neprofHiollaLi". fiindd inseamni ..copillro!; ... , (p . .tI.)
""'v" 1;
..i dorin, multi slroJto.It. 1. mul1i ani. ,;
... roc!" roc _ .. , la mull; ani ti ,i familiar)
rle la mul1i an; $i noruc'. deoarece ambtlc:
cu,;n'e sun, sinonime1.
d).am mal spus " ",,"t' . bestlall ", .onoare
ml$to. , .. ci ... , ,IIInY<X/I a face ",tennti III"
,.Am spus ti " singu,," modaliw. de a
n:glo"""'ta problema ,ran""",'ulu; <k dlLM"'; p" ......
municipiului .. (corect: r", .Am mai s pus. <inilU:l
modalit,", .. de a SC "'11ernonta. ..
N
r", "Repet . i",un modalitllle
de a .., ",gkIllalUl ... M, din cauzl el" 1l\ sc .... '"1 .... spu,,,,.
a face . i.ri " dati (sau do. "",i multe ori) ceeII
mai fost spus, Ilem &au produs") ;
_ . actt>I de a ne LiSlI pe IIO TraftSloc-ul si "" facem
treaba aFi cum trobu;" fl\ri. se mai i,,,-ora se fact rd"eri n:
... legea conc"",nlei. calt n ""eMtl""ti"iUlte nu are efectul"
(CO'<"l: foc _ .. Brt. se "",i in .... 1n lege. ... fie _ ..
fim se race n:rnin: la lege. OOIICumt\oi .. ". penlru ci a
in,o.,... ill.umni .... cila ceva in f._ sa.. $f: mori la ceY;ll
te poate se,vi cui". ca a'gument in ... "in,,,o. u""i . r.om.tii
N
);
ar n,"I,., 01 fadi mkar c ..... Ia bltrinefC. ci .,.
telUtul Sa lenninat. Ar fi fost mi$to. , ua.r!" (corect: _ .. Al fi
(".. cici in limbaj argotic ar fi valabile douI
\'arianle: r", _ _ . Ar li fOl>! fie _ .. Ar fi rOlt , ...,.r!".
ambele odjeeti," fiind ,inonimo);
'"

,.Asp:<:lele pul>licale ( .. ,) au rO>'! de ... IUo;\
OIIOIImI IkDlDtatn In:l! de mil,w" (oon:ct: foe
_ .. a COt'>pi'""'te _re- mea de ... Iilar", r", _'o
compromite demnitale> me:oo m'I''''r'", cici 0_'"
inlclesuldo "in'egri ... ,e _ ... Ii, probitllc,
Jn IIJIDI. connictului baie, inlerval,ia rO$( fi
b .. "ali, bati.lli
M
(C<ft'CC foc inltl"'efllia rO:5l b lall",
fte _ .. , 'nlc ..... ""I;" fosl be,niall". deoarece belltiMI esIC
"non'm cu ... nimali<:. b ... ",I. feroce").
6 . Un cuvint ce devine
de_riie>.- ""ntnJ Inc,ilni",' gU
-'tiriie>.- ... "?; .in detn ....... slIu, de a ne s.w
.In sa, ... 1: .""""t d . ....... ''fiubllC>stic,
titlul' Inl,lulvi .. etc.
(..do" + .""""', akhi.o! dupl fr.
, ubswotivul demon ( . ""pun<; inn .. pri_ pc lingi. cilte'"a ia
.... 'inere. unci ' nton'enl;" in 5COPui obliJoc,'i unui
anumil IUlJltat) apa'" tOI mai des. tn ultimul timp. n c""",,,le
. aR nu ... damll ntO!deMInI p<UIOIl\ll lui. Qeo,....,ind expresia
"rIci J'IC'fin", -..be penttu curinrul .... i "eult .. mai
.,sa,anl". d.""' ... . clpitot .tribulele UImi ade""", clici
este 101 mai des folooil in locul allor temoo:ni. u.tnrocli
... poIi50: ... a,uiee do indelunpl.li u.di,ie. Pnctica
mimrtiet de I odop.oo. tht discnl",ir!!. ncoIosisme mMI"
fII un imens dc<t ..... i<:iu limbii cum .. pctn:c
lucrurile, cu ...a dem ........... denola" ..... """fruma-
f.L). Vom da, onaijos, ..... 1Ju exemplif ....... asa:feldo
auzite la radio .. u cil ile
"Orpnir.zo,o.ii. de cind au inpul dosfl",rarea
"'_rswrllor pentru inlilnirile de la Baldnyoo I celor doi
pri ....... (proI*>il: _ ati inceJIIII
prq:AJirilo . ... '1. ..Nu putton pltli 1 Noi am tk\I!
d.me .... ri in.., ...... .." memoriu 0;1,,,, RomAniei,
mini.stnol T",nH<:u" (probabil: Noi an. lkuI
'"
7 Un .. folosit uneori echivoC:
,
. dlslln ... deo&mnil t;I)M.!lcr. .. sau . lIuotrl ... ",numlll ...
.... p .. .. l; cunoKVt.,.
dlflins peroonIl poIoUC' s.w min"nt. ..
c.le ....... ...
1
; .....
. umnitOr ""ni ... un distins p............ UU . ",5 .. '
apredat .. ? IOlc.
di,-cne modah\Jili do >-\i cc<prinla sau
admir.i!ia r.\I de ci""".. d .. cI "'1"",,,,tJ "
'"

"pcrwn.U,.,e" sau "u. .,Ic c. odje<'ivul "'u
opelol;"ul folosit SI ",/11< ,inecr, flrI ipocrizie. I""lu;"" de
c""' bucuri cine,-. din ""n . ;:II ..... "'oloj ... iar I"'n'", . -ti
m""ifesu """"Iti prc!uire limbi "'m,u\! in "",.bubrul
ei, un nu"", impn-siolllni de term<."JIi "nooimici. Din ..
f.1 Ca n cazul lui ,.<leme .. (devetlil. JKin ilereotipi. lui. un
kxical), di>.llns nu este d.,.,. cu ,"I<>ril. tui
.. propriu..;", (,jiu!.! .. ". _<mi""" .. ,). ci cu multiple
inlClesuri .... el< chiar lIIjlfOp:'ii. in<;l""iv cind folosit ca un
falo epile1. mimind ron.idenji. penlrll o pe ''''''. de
rapi ., ironl1I'" sau o (lip$> ..&biti"",I.lor" _ CM<'.
pr<"ttntc fiind. .r IrlIdI caracc"",1 prioraliv _ favorizind
hivocuJ. ambliuilal"".,. 1.
1 .. ciUli'''' de mlijos. p"'llYle din prni. V'Oi il
do;mooSrn:l ti omOipreZl'I1lului i se pol .. boIi.ui, Cu
per1 ;"""11. ah. 8djtcl ;''1::
"Cu OUSI prilej. disU", .. 1 depuW Ilal ci, in curind.
vor ro ..... ,,,; echipe de Ilfabelizan:" (prohaM: _ ..
ononobll ul dcpuIat..- j. -"llRoI ... n'emobliga!i y <rttkrn cA
d"linsul profesioni .. , e.,., este <Ion'"u! Si".., ''a prinde
">.'i"" In jocu,ile poIitiee
M
(prOO;Ibj!: .... """'I3IUI
"DaCI v. d. Curs invil'liei, ,'a a'-n
fericit. li d mi"" Ou disl h".1 .. "aIOO- Donr l<>.an
TArkill ...
M
(JlfoNbil: " .. : resl\labilul .. ",toL-
M
). ,De .'u""i
l i l17.i ruclUrile au IU'1 O 'ntor<ilur;! in bille. n .. "'ul c;l
' OV.,,1t la o.uu ",ai n""ile" (p,oIlabil: " ..
... 1 .......... profesoarA.,."), "DI"'n"" ooslIU pri mar, Nirolae
I)r;lgu. s-a ;nlofl de la Vie". <u o.v. iniliative" (proh.bil:
.,Sl imullll,, ' uo"'" ... "Distinsa doamnl <or"ili. ,
juoc(.au [M"Of. S.I<>tIl n No.gu ia pc ,alegii dllmntitCi,
"am .. " (probabil: "Ih,. tra doamna ",,"silie,
"Paharul . milridunii plin pc dar a,,,,
n" rIC "'pit<lic4 si ob5cl"\llrn CI I<<lul di. tinsului <elJlcom este
.. mnificati ... (prob.o.biJ; ... onestulu; ""Li! n ..... ). MDI
Vlad R"",a. IXp.oMamentului pentru Admini""'ti.
l'ublid Locali. d;'tlou pen:on.oj politic, ra!! de care .'"Om o
,M (probIobil: ..... ( U'''''''ut perso<uj politic, ... "). "Bi"".
'80

depilrte" (,\lexoodrescu). "p;k.la ero uo om foarte de duh"
"O .il",1A cu pat", c. i de pat",
oan>eoi painici , c.liULat loc de 1. lUI han din
m;trgi"", r"",lt de (Sailowanu).
Art'!lId la .'orbirea de rorgimc popula"'. 0p"'rele
1;l e .. re au PIlI"1 ",curge. in un alt <!e,enninat;y pen111.l
fOl'mlrea ... "",Iati,oului absolut, anume ,. (or
"';Hin" adjl'Ctivall) "laIc" "Pomi dw<!.tj un zbucium, de
dCII.rte, de d"parte s.l strige prdull f ... A'
tarci bY", ( II OWO$). "Iii voi tar<
reeunosdlar" (OdolM'SCu) . .fu IlIrr mahnil ci nu unde $:
afli"
Sinonimi. di nt ... ..foartc" .. larc" (ca instnmle",e
iJa,n..,icale dc re.liu,,., '''p'''rl.tivului absolut), ateSlat! dc
eilatele este . 't:lnd'l>emlnd. gcne .. tnafe de
conslruc(ii pleonaSlicc ah'n<; e,jnd cele doua ""nr"" opar
i""apu", nlr.., si ll t.gmn cu valoare de <uper IMiv. sintagmn .1
clre; C3faC(cr plC(lnaili<: e .. c <U""",,UI. explicit. in
r""",,1t! /iuru,." COflfCInJH>r"" ". IV: ,.c"'e
'Ide lucitoare I L. mijlo\: cu Sfilnlul Soare' mi"" Slau s;j
j oare' de trea bl. tarc" (J arni kUu,nanu),
C""""'cj'" pl<-oo.astica tate" (l'Chi, ... lcntA - in
DklionfITul c:rrplicmiv "IUmbii romiiltc cu ar I","ca
t<" " neobser .... IA" d",a a' fi in1rcbuinl"la cu mllsuri, cu
I}iu p;kale, e devenit. ln ultimullimp, U" cli$<u
in:;uportabil prin stercolipi. lui. prin mimeti!.mul cu
care. Ia 101 pasul. indifc'fI:1I1 de context. e I'QIIII de oameni cu
"if"rile ni,'el",i de inSlruC! ie, irn:lu,iv in ma ... media. 1'"
di,'crsclc de radio $i lele,'iliun". sa 'l/: fi oare
inl"ginalia alil de mult. In dialogul cu cei dinaintea noast<1.
irn:l s;j fim ne"oili a .",,1 aproape .. iv - jlCrIlN orice lip
de S"p"'rl"l i. abwlul de supe rior i,"!e. de n.IL'''' -. Ia
..foallC LlIre" 1
deosebire de alte limbi curopc1Ie, limba rominl
are Ivanlajul de a poseda un voc_bYlar de bogal ,i de
expresiv, c.p',bil de dintre etic ",ai eon,plexe. ca,c. in
cuul de f:tll, ... poote oferi O multitudine de insm""cnte
'"
gram31;Cak de de I ... perllli""loi (de
un de li --"a" anle pe car" 1. pulem
akge In Pcnlru ami .,u'line p"n"IC '!"
vedere . ...,; cila. lNi jos. <> p<lr1e d,ntre formuLtnle
<misiuniI" nalion.le locale ale de rad'" ,1'
televiziune (fLecar. formol.", .on(inand MiiI.cl' I""I su.amtn1LI.
.;.it fi onde ... gc .. ii de nlocuire . acestu,a cu O ""nSlruc!,e
.inonimi<:A): M
.. I'crsonajul. Regele 1.<: ... mi bv<u<1 r .... lan
(e.'entual, " Pcrwnajul. Regele I."ar. bucurA ) ... Am
,
. nUl t" .... .Ji meuliont! ace51 IL",,,," "Am IILLUI
, . I ,-
fuarte nlult ... "VI mullu,""5C roarle la r t ,. urez. succa.
( 'cnlllal, "VA ,,,ulju,""' ''' din .
il v .. plac ul aecaSll ellltS'UnC", (e ... ntlLu!.
:n.camnJi va plaCUl ",nil dt tOI...
M
). "VI douil
varianl. ca o! I1U 'il chiouil' f""rt tlare" (. vcmual: M'" ca oi nu
chinni, i din bucur foarte pol fi
aUZil de a""uIUltori" (e\'C'LI",," MMA t>uc ", groll'" pol f,
auzil."M). .Acum nimeni nU mai la c"rilal pe SIrar;Li pe","L
c;l .fnr! ploua foart. ta ... (onnlual : _ .. penlru c! .fa<1 ploua
pUlern"') ... Avertismentul nu va afrxta foarle lu ....
,istemul .. nitar" (t,'el1lual; "A."rti.meotul nu ,'a .f""ta pre"
Kr. .. .. SP"rio' f ... in I.imp mer};>'am. pc
auIOSlmd.\.'" (c .. "M-am sper1'" ,"W'W,tor ... l .. ..Am adrrurot:
f,,"rle lur" cele c"mpiiflllc" (".'tntu;ll: "Am .d,mnll cU
... '"). "Mi .. pu.:ut foa rtc Iare de oele . ozite log:\lurll
eo slrMlorire. "zilei indriigosti,ilOOl
M
(",'en,uol' "M,a plkul
Iar. nlUlt _ .. ") . .M.a impresionat r""rte lart lucrul Mlai"
(e'"nt".I; .. M.a impresionat rormidabI L") . .. Pre mi erul nu e,te
foarte gr.o.v incil si nC ;n!V;;orez<o IK ..... ,'
." .. $A ne ... ..... aprec'at
I"re ton,",,""" 1 ... MLh., EnLLnestU ,La
Ambasa41 Romi",l din lklgrad" (e",,",ua" MAnL aprec,",
foart e ttogios ... ") . .Laur.t. te. nlrerup fuu rt" da<lle i<Lll\.-b
d..-spn:,,:r "L:tur.t. le prea ",,,II '"
lntn.: b despre".T), ..In zo<li. mCJ. Q i,m pl""c
foarl e Iare" (e,'tnlu,l: ...... imi place ... EI S'a
08'

r
9. uSarbarisme" ce tind si le "lcille
orice " .... (0.:1) ..... ..,hl. tii ," ( _ _ ' o ,
" ', ..o::>tno'rUf1u1 a fost prea {siclI
_laI!" ( . " exo;elenc ... ... , ?I
. Cu 5tupo.1'" COtI.1I1 ct. in ultim. ",.me, in limbajul
Vori>.i,e. li scrise. pltruDd. din ce n ce mai
. .agrcs,." . '"um'le cAp'uii care. din<olo de pitorescul. ce <e
........ fon""llrilor (dc;;wri incerte . ub rapon
..... IlO de .i Kand>.liza, prin vulgari,., ... lor
O5',-olal l"", pc OImenii do """.,iml.
DaCI aceSle f"",wllri (Ia c.re m.I vor referi m -
ar .""lu.1v comun;"lri; ....
ArJOI,ce. Il>Crunle n., fi deloc a lannarne cici.l1lpOI1alc la nuso
1"":1" de vo' bilOri, cworilc puse in diKlIJie <Ie,'in r>eglijabilc:
pnn IXI"",! lor iwlal, pulicut.. Alunei IISJ cnd, din
'"
,,,,,,i,',, publid,,,,,, sa" eoo""",i.I . p"blici,lie, r .... it
1. radiO sau pe micul lOC"'", .pelalA 1. f""",ul ilri
(indok.od cu buml IW)rII"IeIe nprim"'ii dec.me,
eiviliz<1Ie). 10< fa:: un """" Ii",bll li,,,,,,,,, (in
spq1. OIi1ului jutnaliSlIc). fill.dd. odres.illdu .. _ultlUlrilor
03tI II: ofert kOSlora ,.modele" .cr5mM de
,,:<.,.-''''''''' U,..,. pnn m" .. .,'i ..... ;an""n!" ntgIIiv
u_ """",ne (indeosebi dIn rindul """"lor). TIi"i ,.i...,.
limbojului comtituIC o ...noIi" ponl" de ori
fel. iar cfCCleie lui. in $Inul popul",ici. $UlII. _i.
,,,,,,,,,,-i"; bde.
Mi wi rer.... prin "",,,,,pIdc .... i jo<. II doui
......,.,..n """SltuCli, ...., 111111. nu de mult timp. 011 capete
_.
1, "Cu .SPRITEa P')Ii d$ltp ori '"n'a (.;c')
tii 1" . Cine "rei s;\ n\II' fac.l ,coala.a cit '-OI'
"'"li"'hii tlon.oiri ",,1(0- ..Dat .. am m el "" imi do. """t< ..
cind "o. lor-. _F,It\I SOlUlea TIII,iF"'lIi a f.,.. cum lu
vnU " 'oli"'.ii ",ei 1" . .,Sau O fi .,lind imprc:sia el (._l ii
iti La di.".::.zitic t::!tnd ,"(>. d"",ni<i sale"'. J'arti<-i(Wld
La """" ..... IOijt'lI' lot ce "n:a (.ic!) ".Ichil Iii r ... In prima
fru.t . 'ud (.cu .SPRITI", POli cijlip orice ' nft (sic!)
d i 1'") ",,",Iul de tek .. 1.iunoe resptetiv - in loc: oJ'Ji
rctbt;,le"",, "", ... ju1 Cu bun ..... ,ii"ll neoesart - ii' propu"" sA
.. JOC"";"': Idespe<talOfii IlU n ...... ' vamal i ... l. pt"in dc/-"Cordul
naga,,' dim,e subiee' (_H." .. ), ci
>t,l'>tic . .,.-in , ,,ibui,,,,, .. I k lulu, dtcizioll31 nu
imJlli";. minlii. jud, .. 11i; cun'p.l ll ile. ci
u plidl _mul"'h,lot. Of1l<'" onal<Xl\1C ni ..... p ..... ici
.. "0'"1<i-- Ci\oi>te. __.
j"locuirea .. I1ICLOrI imlCl-. in .",imite. 3
inlcl""lului, a ",Ii u",' cu cea I .. n'UjChilor"
un proc ..... u cou. din piealc ... r"",a in ,nod bru,a" cu cin'''''.
1"",-.lenJ.l ,'nlunIUistici a . c..,ne,u' ui .... 1' ....
"PIiunii io\<'l<p!c. I""idt;: ... piritului.
2 . C,,,,,,,n',,;ul a f06l p",. (sic!) bQli:l1 !" ... Vreau <li
,-a dcdi<: dtuIH><l\'O.U1I11i \1 el $II1l1e,i bnJ,iaIi',
'"

"Pu .... ,I" mek><\io rtl Il udic> p .... (.ic!) .... d. liI 1". "Cec. ce
pr .. (.icl) boo.ll.I I". _F ..... vort>a deoprc P'"
(ticl) broll.11 ... RehdlHl <IlO". dintr de
moi ... (."IlI".nwi "1... p .... I!HUII" .J> melodl . ... p ....
.... 11. 1. ..nl,.o p .... beJU. 1I ".,.,ilo,;"). trobu;' II .... u""'"
f'PIul oi o<Ije<';'ul . be .. ill" (i......"n.lnd ..... be.ti . ta dc
betlio, .nl"'I". IIlb;o,ic. rlO<OOj nu numai oi lua, din
I .... M It ....... unde ...... urlii ... ",in <u 5C1\SU1
.,,,,,,,10 .. , f'amid,ob;l ..-"'. ci fi c' prectdo, (ponl'"
I<lUIdalluj, pIoouoclc .... 0<1""""1 ..pu-. or ..... uril<
.,n ..... dc I_JiI;1o l<C>Iui adjcc'iY ... _ prin cit 1n .. 1e _
,"1ooro do ....... r.IIY """"11>1. I$lfel <1 ....... ; ..... , apIc: ...
pri_ padc <It
O doLi "u ridic<>lul la .... le "pu,," ci IUIoriI
"">lor le _r.,hc:iu, 1'"""" """'';bUl'" lor la
limbii ........ limbi pc cart It itd>ul DU 5-0
dafo"'I .... ti .., .... Ii ..., 11UIObi1c ....
b) .$1 .... ". (- ... chiPtf ... frunoo ... otrl9ltorl, tr. au..-
......" de ......,. 1 (_ _Ipor-.I, ...
""""natl); ... moi mult dec.lt no_" ( .... .. iL _ ...
c.rogl>loti"?)
N ... I ... nimanuI ..... t"afMulcl VOCIbullrul famll ..........
1"11<: I I ,; .. ';Ior le "",nli ... .pro.uJ'lt" <It II " ....... li .. l. olto.
",.,.,'" ,,",Int. <k>vodindu,i Ou pri_inll .. penon.litarc.".
oum Il ""vede .. mi, ." 1; n.>I. Nu do mult. in'..-vie"li pe
""I"",,,1e 1""",101". doi elevi I.u ll.\pLrnl allf.1 unui .. port.l. r.
rnt .. tr. ... dOClll m.l" oOl"i&e"l i: "E dtoocblt do " aMI I O <iall
",,"tIU oi Im 7 bi o<lli O" 41. <k<1 ... voie de 6 ro de Iln&<
. lba!I"' .. .": . .La "mii urmei o mii '" 1. plajft >l in"<li ' E
d .. l'I. de prcf ... , in J'ldu .. r"
Alit ,nlllo (" bun. fIU"""' ..... I. nt). <It ,i ( ..
",I t, rldlool. < . ... lhkW. "U ",ml,i devenit . prin
" r ...... nt." lor Inl .. buin!a, ..... ,it.bile (<leei I UpU". prin
Iten:ol ip;'. _",,",ii" . bnnoli"'ii"), inp II ro< co,",,,,,,,.
l"'pIOt ,i liaur. de l i"""i .... l. lor, marri (de <x.: ..Dopl
l<Ind. jul l .. vi do" cinti .fotu. i "o .. vi \i"IIU pc1'.I;
10. Construc\ lllln In IlmblJul Jurldlca rutl er
/ofldul I "",print fi _l.Ilt .. . , "din ocddtfIt
r:ultl\ ... : ... CunoocUI tu panait". "' In oi ....
"""""" pcor\<ot"
E,to b,,,,,,,unoUI <1. 'f>I'" ,le tl iluli!. "''''10<.
"ii., ir .. ,i ""blkill ic. col Jurl,U.-........ "'lol' l "'tI>-( .. u ,"'dul.


Hte un stil fu""tional propriu jUSl'l;':i ti admini""'li.i de 1I1t,
caracleri7;!, pr in clarit:l'. preci"ie. !'fin f"""ule
spt:<:iok. romKt1Ile, stttOOl;p,: prin ,i sillllgmC lfIec,r.,.,.
prin rocxiSltll\Il ttl"",,,ilor ,'echi cu c.:i Mi, pri" abllnd""l1 dt
I"N"rii. prin ..ufoonitalC (Gh. ColISla" tinetlinl 1)ooridor).
r aplnl ci ,n rox!act.",. unn; proce.-verbal . ""ei cu",i. a unui
",r""'t etc. apat .......,it. rormule ",,"mite di1
spedf",. nu ,..p", .. inI1 (> clei f. c pari. din Arsen.lul
,,,ijl_dor spocifrec' LI foi de r,,,,,li sunt
e"",,trucli;le r,xe 1'" c,, '" 1. in,5Inc,"" din all<md<II j.1. 1n
art;';old. de gaze'" ce """lin inf""""lii, la li, cu pri,'jn: la
!l<cid.n'o1< do ci", .. I.ti . IQlllli". Acest. c,,"Sl"lClii. "",lua,.
tul U,umm din bUIo1inelc orgonelor de JfII'Cialitol. ale
insplO<aldor de polii;", po' II lrebui" &A ... fcTc u"ele
fom .. k:. Si ob<xd;lm ei""... dintn: aC<$'<
e<>nsttue:tii fixe:
In formu llril. de lipul: ..... rundul "talcnlid In
cond"""", .. ,", ,,1"' fond .. , .i,.teL ... ,,1"' fOlld ul 1.
.. ,1," ... ", ..... f" ndul "'ICi dcp$lri neregulamen ... ", .. :-. ""
fondul nead:!p"'rii "i,,,,,,, L" ... "" fond,,1 <><birii din ... ".
cxprin\:lre. "" fOlldul (pCIUIII, cu ... n. l'gu",l. din
limbajul pl",ic) col. "tiiiulIl. llemlCip, c. oIelll<:'" de relali . ,i
.nume loculi",", P"'poZil"","11 ce introduce t/J\ ... nl
eircum"""li.1 d" in . .. re C<)IIdilii. poale r,
subst ituitl cu oiI. PI<p02ilii SIIu Ioculiuni de ..,d.Ji rei:
. lWIatCflIN:i in t unduc ....... ". "dlt, CMulol ."<:tei .. ,".
.. d in "r"'l n" <>boIt lil votan ....... .ca ur man """i depltiri
neresulamen'''''''''"' ,;n uml . .... ad.plAfii . .. Cu "
<" .oIt"ii ()rbi, ii din r.Ii .....
In f....,..1e de l ipul: .... , wrr, rt n. " aeddent
, ... ur" rin. , 1 ... cltI. nl.t "" n r"ri ..., , 1
Iltcldenlnl ","v. ,,". fOl'h'lUI;\ICa " .. rpriru , 1 .id.nl.'
dcmnj."z! nit n",,'ai ['li n fi xilOlea ci. ci p in faptul ca cl-t.
PUI"' .. ci Iltd dcnh,l esI. un ...,niment
fortuit. CI< alle c".i"," .311 ,nod
inopina" ''tllil pc (deci nu "",emed' ... ,"). .'unci
alltur.lrea lui " sur prins se a ,urprt nde
OS"
a du \>,," 0 . 1 1"" prin ''''prind., . adiel
""""",gi,n. 1'" (1Itf.l . .acciden,ul" ar fi .<:ri"'1 cu
"'" n t .. ).
In .nunturil.: , .. o:Idelll " "'lull"1 rin,,,,.
gravi"." ... din IIcri dell' a rt 'ull", <leusu!... ... :.din accide,,( 8
m ulta. rin;",. ,..,ro"ln, a r u u ll at '"
oo>'ode"e. de pome sA 1l,I s.II
con',lhiduii: .,in .rtlde .. , . rin" ""v ... _ ...
<l=do1l ... " ,.". s' rll il uJ6f ... "
Cooslrueti. fixli ( umos<cu! cu an'HMon,e ,,,,nalo.
pc1l1ru ori"" lip do i"fmel<>< ",;:Mli"isi (inclusil in
OOn,cniul fun",ilor d. miii" i) ale ii C3 nlrudlv . ...
pleonostlct. deoarece. al'ind .an'e<:e<Xrn" ,nfnw:IOOJI
bine!nl"I", per_,1Ii .. ,,"OOSCUU" organ,elor d. anchctl !
F..pntn3l'<'3 i .ro ..... ri<:l ro'i. 1,",:,<01 del"ni':
rc. ln\onte. un lexi<.1 "" nU"'''' prn, r"I",,,c. e'
pblon>rdIi, ci ti prin r.p'ul el .SIO e<:hiv.lall, r"""". doi' cu
idee, "icli"," "" 51: IIU In sit"'l i. do I-$i pierde vi. \> . "d.
in .... nu r. in pericol" ,,",upune a nu pune In
primejdie .1111 dil ' n .. grilate. fi.'id. deci .de
rJomine Or "n llie,nen.lI ;:n,enu CI,e ".,dent
'a"""". In ,nf"""ol"lo de "",sA. ctllU se d,'u, p .. blicil
l
l
li
formulll.ri de genul: ..Ar. pi<ioa",l. f",,,(,,"". " Cit",.
rupt . dllr e in ar . .. uririni ""rirol" . ..1, sunl "" .:Ile tn:,
degele li .... ,iI" il 1. ochi. da, < i n . t."" ur i<Arui
..Are cootulii <:<lfJI<K'Ile ",ulliplc. O roa>t1 n'pll. illha p:lCHlIlu'
dr"", i"f .. """11 , i II,J ". d",aptl u:sA. da, .., .111 in afara
orld r. I ... ri<:ol' (11)
11. CII ,ee lexicale de us " eneral
"pe ",an(ul) ' , , II nlvel(ul)", , Ia modul", . pe un d. v. ", .(in)
probIem", .dIn start, _"",noordInar', .punCtual,
,n:lllin'l d', .suntemallt utl de ""'-, ,nu in ultimul ri"'"
Este un lucru ci . coollru<:liilor fise
'" ,nod SJH.",i.1 In li mbAj ul J>d",inillrativ. SI!
<xplid pin aria nuo, restrno.l a ,inoalii"" in c.'" se
,.,

",
... h. nhol do loo;uitori(1) .i municipiului de pe
"",lui .. I)in lip>ldt 'lfllCM;,I""ruril. 'unt 1.
" '01 pune,".' ('/) d. grupu,ile. <k unde ,idu l "" """"Pl ic
din"" mini.,ru ,i ""'ll1i l. din subo<di",,",
Se ili .. el. uneori. .. <"''';ol .. " ... 'ul ci"''''''''''''I;.1 de
mod poo.1e li ;"Irod ... ( __ o) prin loc"]lunea od,,<rt>Uo1l n muci.
" .. lzi., din dorin", <It I innoi mijloacek de ""priman:, H <m'
., Ioculi ..... 1. mooul, "are ,i.<It olo inlocui .. "1 Ioculiu ....
"",j ve"", n ,,'OII", . ub<ti,"i, .. lui in prin t:. liind fa .. ",iwl
.!.:it de raptul ,1 .. ambele p!'epO,.ilii in'roduc COlllplomon
cil'<um'lanlial< de mod''. c,it ,i do .. inn""",,, allO< ".pn:.;; cu
.... Ioare mod.11. I dror Hle eu II (II r-.
II ..... II ri ..... 10 lumpllft <1 )", ..dup' mocklul
_ ... ruclici II ... nivel formind""" '" un muci.
imr-u" .>..mpl" ca: .Ansomblul 1'0 prezrn ... ' hI un , .. od
. "peri""'' (Llmha rom6n6 <o',"IA). Cec" ce dcrM1,ic"J. o d.lli
cu In'",oo;""" monieri uiel <SI de
cele .... i mull. ori. im.uli,.I ei. jucind rolul unui ou,.inl de
umpluHn: wRadu V.,ik: l1li $i .... "mat ... modul rem .
""'jIn .It ... funnri
w
(de (opt: _ . l1li $;" 'SUmll.
. .an:inilt ... ") ... T "pt"1 flrI "'"'8Jni .It ""ui C<1Iloan. caR'
p3rul. Ia 11>(1(1,,1 publi . extrem de de<:ut,." (mii bine zis:
...... pullll . ",em de .fI'1. .. "), "C,l PUlin i. ri dupl
I mi.,. ... zaru,i l" nu fu .... rJ nc! ."oncalc la ,nodul di';y"
_" !\.Orori le: nu fu!ntrlir.clarunc.u. dcdoJ,''') .
... wodf\". ",ind """",ir""'liiie ..prinlt-<ln
100 nn .......... milloc". est. ea un e""" .... ,
",,1. p=ed.nle. inlnol. in puf""i"!> rortJiloriior. do p"tnI
decenii. In1rebuinl ..... ,i nu OSI. totdea"na "",,"uni <ici nu
oric. coolexl o JUSl ificli. In (",,,,1.: "P. undeva . rod
lucrurile nau f051 fkut. <.tIon "Pe und ... a nu mi m.i
SUtprinde aeeutl atil..di .... IIOpti"" cadrelor mooicale",".
wTOIi aurolaci; 101; din 20lIl Om; de Nord
ln:buic ajutali pe ",..se"".,,". "Copilul Ilo P"'" mi .... pc: o
oueti. co'" pe unden corllin'" ,i un . .. ""' .... "'l'"''';'
f<>l<lor'\ p, u"de .. poale fi inlocuiti cu alt 'pres;;;
. .Jntr-<ln >JIun", f.I", "in ""umil. pri'inl .... ,jntru" onu,nilloc".
'"

'"
ut ..... rdi ..... acIese;a folatit adY('rbjal, se
... CXIJmI ... agraI alil pennu lui
"'P",lalr.'l. cit $; penb\I sonoritM ... lui deoooebitl. da. _te
-=te ,plill\l- nu" si roc repetat. ch_
nluntrul CClnlOl (,.Mi se ci inlel'Jftlul rO$l
_ vocu. ntnordi .. ri..... ut.--dl
.. r.i. .. tObll a fOSl tllt..-rdi .... _ "). dqi ex5li _ numk nul
de bopI<k 6inQnime ce-I poM inl.xui:
..ar .. .mi_'", ..qlIII&aM", .aa .... . .,nanai-
II""'"" il'" .,rarisirn 1-l-
VerlIul a reaJb;ao iDcqIut, do cir. .. timp. si roc
cI.sa>ri IIIilixM cu alte ........ ri (decit ",le COIIsa<n1c
prt'1""'IC, prin francni. din o:ngIezI: -" 1"'a:",", .... ,.; da
suma", ... -li CU clariwe", ....,i face" idee precisa
despre ... -. -" rw$i .t in .. lc.agl. si pIUund;i iBtelesul .-i
.... lua tunO$IinJi CII pm;iIic60 _liUII ... ....,i r_",,-.etc.,
ele r,. M'gIijafc in Ja\'llOU'n $*bbI: ........ m
..... lizal, dngl. ce .... 'nIt si spuna-, ..Ai ruli.,., el ce ""'
n:alizoI?'", asia flrt si raliuu ci peste .... ,,', timp
...". pUti fOUle scump,..Aboa cnd. na'pUld 'CAt llel ano
......n..at ci t "r, .Funqiorlarii ar Ird>ui sA realiua cllUnl
plitili de popula\ie", ..Nu penlnl ci ar .... Iiza ci..., nevoie. ci
pe.uru cJ. """'" _ <IN. shioI ...... --
I'I-opo:Wlia fui"" alil.ri d" .oi. cu
eu,atile. faa: IWIc dincr-o cu tnodili.l: A n
.1'liIari d. ci ........... fi picbr cu cine ... - (..solO'"
..Iq;:u de ,ine .... $OU <k = ... prinlr-o =f>OII$ObiliP\e ""
...".,. .,.",...., .il"), npraie <k care ... IIZUZI in ...ai loate
'I"",,,,,,!e,", gre .... nc:f..-ricile prin an: trece eincv.l ..anoi. ii
impirt15im _ionet>lele. Daloriti fobirii ei $lefUlIipc in
....... !OIle illOfRj uririk SUH"";mi!e. eAf"imamo
nsd si se '-aJiLex, picrl3ndu"1 Klieflll.focliv. R'liSlic. De
aoeu. e rea::mancbbil si apeLim ,i la tU cumtruc",
1n(C1eJtrm fi vi ionolrtl1im
asiz-jm ok nIrelI&l -.t . ..s- sinoor
'"
afecta,i de ,de ill tJmplatc". "CQ/1t' li 1'<' spriji nul Ji solidarit.te.
noast"". pe noastre".
I'rofund ..... etC,
Adjcctiv. du " ..u.'crb. I' unct uul lpare 1$ll12i cu un
in!cl., tot " .. i noult deplln.t do cd CQ/1sacnn prin tradilic.
. .cutICrft. detalia!". l\IoIt din fra!\Cezi , i sati.fldnd BltSIul uno.-
pol'ticieni "" ccOllO<l1i$li penrru cU\',intul mai "di$lins", mai
, ...... It .. , <!:lr CAi$lJld. ca in cuul lu' ,.jhC1ie", riscul de a fi
inurimin",. $au lVatu;t, el un pIoonosm: vorOO do
rCI' UOIfl' U pnMr"ali I r8COnlulu' do canal;un:, 5pc!ran,," mea
e c, nu "1 <hoJ1l cIouI slptAmini" (corecl: "Pact e '-orba de
repara",. r:JCOfIlului ti.: ,.la alegerile locale.
....... ((ISI IICIl'JUJaritll' ma"i!n, ci IM" lCtua/(' '' (pn;tb.lbil: _ .. n, ....
falt ci millort'"). .Lbmpromi'ul ar rrd:>ui si
PU' lClua' . CCVI ce se Imlmpll O liniuri doti cste "'peLat
toaIl "lla" ar trebui fie ce.'. ce '"
inlmpll O singuri d.tl ... .. ).
O "in voaA", dc ,il\'l timp. ti CIIIe 1
un ' erit.tHl rste ,ru In IIltJmul rAI1d, UpIl'sie adoptatl,
milnelle. in cllumerAri CII'" vo.- si IUV"'ze el ultimul demem
cital (prt<:Nlt de conju' lCli. copulali," .. ii") nu eslc chiar
ultimul... Si rOluji, Existi moduri de co'lIIruclic cu respecti"ui
in c.re 6CestM nu le j ustific': .. Timp de trei ;.ilc se vor
de'!)ju,.. ample prilejuite de berii.
pri !\CIp;'1i1 OI'lI"nl,.rori fjl nd se C,R.
Company, F" ndali. l"'''lru Ciil.1""l i , i nu in uhinlUl
Municipiului ,le
l ocr! " avut un public speci.l: politicieni. col Ii,'. oa meni de
culturA, nl e'ubr; ai fa mili i nu
In ultimul rAnd('l). IArii cu so, i.," ... i"
Uniunea Europeanl va duce la progres ul n toale
pl . n" ril". 1. - ,ru n u!tinrul _ un rra; moi bun". " ...
dup.l care, cu v{)i. dvs . ultimul "" listi. Ilu in uhlmui rAnd(?)
este 1',0 .. ""'P'C care lumel zlee cl,i primar ... " In tOQte acelile
_l-If11, IOlllcl. O$te: da'" IIU .UOl ""Itimii",
in tind. nici "Priml,i.". nici .. prqcdintc1e Ilrii cu soti.", nici
.. 1n>;ul mai bun':. nici " T.n. ("ultimul pc IiStl)", cine
.. ulti"'ii" ? Nutim In ,IIil ter ...
" ..
12. ell, e. me t il fo,l ce cu caracter perlfr;ostlc
erde' l ungim<! de unda, .balon de .vlrf de
,v. Ptaci urn.nt'' , Iumlnlla de 1& apltul tunelului
Aliwri d. cli,"le lexicale cu ",ns
, bu'ntate In limbajul tdmini$lmtiv-ju,idic poIrUC .. 3u
,"Ire '. , ... . "reva ex-ii cu VII ... ", metaforlCl,
1Jll,"1 ,n u Umu am. ' "-" .. l' .
i,npn:m"tate" din voc.botl.rul fliinlifoc tr Ichnoc"",
". ___ COft{)I8!;; $I'''eiale Apo<tu Itr 'suc I
d"torttJ drotll b' l ' cii
"ce,tor _$Intclii fi,urale e$le ,1<:
"-_._." de ole lutorii cod In man,ensm. ut "" u :
""LoD'" -, . . ul1\a
icirod in _texlc Clre nu le recl.ma ,mpenos pR.
:'ume in locul unor termeni U/.lII.Ii, SI rlustrim
cltevi CUllri mai f"'p:!n_e.
UndA in 5eflI propriu. e>1c: un
folo$il flI'nl," nuenlei maxime I IU'O 1'<'
Increle de cireulalic din 0<1.1, relli',1t printr,u." dc
comaJldt coordonat' I semafoareklr". Culo.tore. "'(riie .
clei rolii" semnali/.cn1i libm! lrecere peolrU Plet"'''
e .: "CI rnetafori ,li d. undA . .a
. ",oturr5mc. ,ar . .."
-->-. '" incuviinl"", .... cOllsrml' ... 1 ' ..
" .. " t Id ' " a
.. da COlllil1ll'''''II1"I ''. , ,li ro dI: IIC{)rd , ... tI8 f U' d';
. rmitc", ... ti de c,e" 1; le erI.
:modi tate. sU!'lmi"I ;I: "N,n, enr nu poato . ronna el. ,n
, 2()))!;;lu 2002 ni 5" ,'a da undA .. de pentru a
"nul viao.-, III , ' d-' ,"
,
N'TO" I'cnrru ,',,,,uri le de nUrUl', egea a " un
intran '" T
.'.rde ca culOllre" '''c.wi j oc pc .5", vn r.lI\trl
a masa din" c t r , u\O"'."I' ,
c inlclc "NK tic, . declarat
C, S.).. CI'" dA ,.rde uneI Lnsl'luI" .
. fiori ""edare In limba romAn'. estc ....
. , de .. In
"OuV(:,"ul dat n dA "ud, reformlrii ,rslcm"I", penlll
Rum1nia" etc, ro .. '1
I.ungime d. u dA este. in or.
dinl.e puncte Jucces;'. ale unde. rn
are Ic"",!i f.1,I", Prelu"11I metafc>ric, li ntagma rn
'"

caud dA unei exprimAri llUIi . .di .. IIUi
,,"rudile". dovedindu.$C ins!. unlri. a"ificiall: "in
problemele mategiei politice. cele doul partide pa"'l ..,
de und'''. ,.5en,iJJl('n\ele eroilor cunosc
o lun,i rne d. udl c"""uot ... n c.rc up""ia folos;ta..,
..rea mel.forl .... cord".
.. "idetl!iI3tc". "coneu,," etc .. mull
mai firelli li mii va,iate lexic.1.
Balo .. de o><igrn .. delinej.le I li W\ ..n:urvor de
oxigtfl prevazut cu un lub de .spirl,i< la ",.nima,..,.
"'101' de unde sensul fisurat al expresiei de agcnl
.,.sahalor", ..... Iular'. "bioe"enif': ..A fost un
balo" de oxi' ..... pt" ltu 1IObI"'". -",ceSic trei
fu"dalii reprezilll'. desigur, un ade,':"''' balol! de oxigen pentru
<le.
Se <un""lte ca '<le o ,.'cche ar,nA de alac.
dim,-<> vergea lunga de lemn previlut1 Cu un virf
,""'ali<: fi ind folnsil ca mtlafort sau comparali.
ce "izcm pano. cea ,nai eleJJl('nlul cel mai
incisiv, liMrul eel mai "agre$i,'" al unei orll.niZll,ii
clC.: nostru I",buie M f .. v" rful d. lunc 1
opozi,iei ...
M
, O minoritate urc pOole dicla, ca un
\'irf de la""". schimblri de Jn'uri AU schimbAri de
.,iludinc ... "
La propriu. piaei lurnanU este un "disc de oltl !laU
do fOfilA sau pod cu lablier meia'ic ""ro se poate invirti in plan
Ori7.On1l1 in jurul u"; Ale t;2I'e ....... 'ej.le la
nlooroerea ""hiculclor feroviare. 1. lrecerea lor de pe o linie pe
.lla "t.
M
exp"',' . la ul ili"" .. ei cu diferi'e conOlalii.
mai de SPOliu sau faclOf p'irlnic ti rapid <le
pn.>rnOV= unor politici. de de<foce", unor valori (deseori
ilicite) ele.: .. Rom.I.nia a d,,,-cnil o p1a<l ,. r RUli de ""nu", a
drogurilor
M
, .. Unii .preialilli con,idcr;l ca lego.
cooSliiuie plaoa ,urna"tii a reforme i noaslre o:cooomi",," elc_
Luminii' d. Ia Cll pAlul l u .... lul .;. n pofida
frumuselii ei fonnale, ea exprimaro, eoorstt,uie, in mod
rogrctabil . dup! plircrea mea. exprel''". inadocvall
'96
vulgari7.atoare . unui reOlllt1en milie. tnonscenrJenl, legIU .se:
" ".,,,,,nieA, dunl ,"OII"e, a suflelUl u,
mlrca 'rec.", ,
.. "are din trup, trtte pr inuun tunel. Ia
ometleSC.' ,_, . '._') ,
cliruia se afla o Jo.min:li suiluc:iloart (nu .: .,?m,:
, - C"'- SemniflCll\ia oculla a acestCl "Ium,n, e
u. , .. os. " orb- ,
in tem,eni de " o
- , I ,_,. "ali,A,i i" a n lvilm, a ... Ioborl", . a
expres .. me a ' .. . . .
de mai bine, I unor ,dealun ele.
pklUe. ooeori esI. biptd;zal prin inlroduccn:a. Il" '"
,_ "re""," de O ban,I" .. e a
fIn... " . I
- ,-_ 1 s.a dcl;C""",im d. 1"
",eSllJ U ", ... Il< - de I S - al I
l unelului(7), am etrul lamuriri directoar.. pu u
Grupului ":<,,nol1lO<: spunea
,. - .. .. ... il tlevilor care \'Ot' )nU1t ,n de
""Un"" ca "' .... """'. '1'\ de
lumi"il" de la ''' I' n. ul IUllclului(?)". "La ,,',mea <1:" '" ,or
bl.u!. pi-imarul R,S .. o.r<: na ,ill.Ul . a "Ul:
,,, ... lului(1). pa'" n\lli 19ribuJit
Olteni\l". Ah"",i . xp ..... e>!t d!, locat1 $'
UOO' cOOleXle mai mull deci, p"'''';''''' "l n"crdUld s;'
,,,,,,Inil" adevAcul ui de 1" "1001u h,I('!), am d,Ii(: Ula! l '
Cu direetQaITa Directiri Jude,,,,,e pentru
-, ........ dt se ,"flIe ... O lum" .. , ' plIlidl ,n
CoIl' Il n, , .... _ . M
IUIICIul ignon.u)ei. prost"'", lipse. de <ducal" .
13. eliteI! '.mUia .... argotice .. ".
.mare scul& ... C\Jplinde ... , ..
pune ... , . a o f.Ce ... a (*ll/I-o) t rage
'o)
a ","I;lIle de .... 'tknninlit a ..:eo;lOf "n:fnuri
. " rccrudc<cenw. O dat! cu cea" limbajului ar}lOt'c
.. Inon,,!," este .. '. . ,_ ""
, ofen,iv" a von ",decenle, nalU.fa "le. , "'" .
eSic flptul cl vocabularul prese, a<I1,alc
; lasi cool3mirlal de un 1!'CJJl('ne. limbaj. a.
, , .. 1" de !iC:lI\d31 1 " Wi, in unI],,1
.,u. 'C'u .- . ,._.
<o",erc;al al publica!iilor ... SI "" referim la C'Ie'" u,,,
upfCsii d .. 'cnitc
'"

, ..
,.cliiC\ll" (c.-lchiM. probobil, <lupi o de
can: mut ia SQ'Wtun. ..ar expresii ce
onicoklc uaor zim, ..... lprizindlHe: ..and cipul cocmai dara
.... pua! dt-un .wI, I'drid al """!ni, ... ind ..... "'*. are n
ai""""" foteL.", .Cicli panicklc din opozilie pun ck-o lmii
pmllU ci .......... multpmitc: de bugec", MGurile info",uuc >pUII
ci ieri. joi ..,on., pe la <>IT1e 23, ... pus de ... sdoimbare a
prefectului", .05 .... " , ndi ..... pud ,i de .... f,,"re, &$.1 CI ....
.. ,em .. ';I. bune", .C,T . dllourilOnlbo. a n,at pw; <H-UII
p."id ... ", .S-a pui de- u fDC:llr de i.ferlle la ci,i"" pqi de
Directi. Qen"",U; de Finanl.'" la Comsuin Ulmeni S-ar
PUM dc-o linanciari", ....... dupl ce
italienii ,i FPSul au bitUl palma penlJu Comcch .
.... pus eI ...... n ... M. din oporitie" pun
de ... bar>ri. cum ... spune. in BlICurqU __ ."
It" fl>tt_ poMe si insem"" -" " r .... de oaie", ... "
f .... f...u" SIIn ... " ram Iatl" (ao""-;\c birIec"/IO""'le). dat
a " f _ l..,.arnnI.. pur " simplu ( ... fcmistW/) ..a avu un
N\UoCI sex ... ' -, <::qIfeSia fiind .-iti, eu """",tanII. ca dc:sp-e
un f'l" comun, "";MemDa\. lItiI n diferi,.1e fiI ...... cu irttrip
notCI, ... ";s moderne: ..ai Iku'" ,'J'ttIdad, In ayionT' . ..ai
!'kuc", .-reodoll in lift?", ... .. fi ...... inci do la vint. do 14
.,c. cir.,i.n ptes.I cotidiana: el , i'l spu$. <bel
... O faci ei .... "'. oi o fari unul mai (\c.d. mine" eIc .
A (.,Ui ... ,,-,) ... de cii\". r ..
identice cu .A o foc." (prin a ;0() . ... Itf) .... avea..., contact
in .xprimtri cinematogr.oficc de f.lul : ra"",,i'
.. lIal 1..0 Il"1llfm" etc .. foe identice cu . .A (o) pune; prin
,1 ' 1"1l1o (",'a)" "'" "'dsul "" .... pr<ICUI1I .....
face rwt" ........ eIc. In u.rorm.otii jUml'i5lice ""
pul: . .c(IftC;!Idini de .... ; "<>Fi tI-.u In< oilo dirut In Del
Duftlrii". "W)'t'OftIlI Rydcqi-...... iubi . di'";J; ecranului uitind
repede etapa de ....... cu Mm JI.A. . . .... '
partld c:> .. Um>tlst ce es.e. .. " .Primorul fi .. ..... 1.
imprillWlle. d ", .. n ...... dtdonlo- ..Dar ,i lui kckie i ...
.... i rtmas ",truci! ..... infoli. " lras lOd.t CU
etc.
'"
GLOSE
1. Abrevieri prin afered nu ilpocopi
ba<: (_ boaIlaureat ). drdl ( .. dlr111 (_
,Mglntc), IIrep (.o loco (.o porno (.o
tul ( .. tulmetnJ), vie. (.o
bIe UIWI,m CUno5Cut faprul cii cu,inte s,mple
.... romfl"'SC' c;are cin:1I1l. red .. "" fonefOC:. pr,n . ,n
cxten50 pirlii foc ,n'liale (eL; rol. < eoca-.cola). r .. fl ... 1c
(e . : pt:P' ; < pe p5i-coll). IlrA ca nlt'lcsullot!lli ... La ICI.
se d,5t,""" p<in lor ndelungati, cu,inl. ca balon ('*
balona,d). fOl/) ( .. fotografle). ;IMlX (_ UIO.,<bbiI). melC:" (a
metwroloa:,e). mai fiind ,;&0 ( .. vidcoasttofon).
(: din"nte) .... mal. (.o malemata). 1l11Omc:1c douI
j"'lQ<lullli elevilor.
SI I>C ",amont"" dt.va d,mre Ibre, ",.ile de ausI liP, a
clror in vorbin:. nu o5t. de neglijat:
aMlI ... t __ ..."., ..
_ t __ 11
. ..... (.""' . <=k
_ 1. -..wo.:t):
"' ... _ (. " .. """",,1);
ei,,1 (. <i""""".,. i<).

<010 (. ooea""*!:
_ (. d:oc1t..,..."-.
111.. 1. dih.,_);
.... "'( ........
' ''po l"pol'lI<):
nI. (. m".".",);
.r .... (.r....,.r .. );
I ...
' - ("' ...... "
10(. (.
. .... 1.;""._1);
1O.lI (.
200
. .... (.k ..... '_).
._.(-
_ .. Iac_ ...... ) .
_"'" (. _.""",IM).

..... 0 (. """"" ... ):
popol l_
...... Ipoli_).
_ 1 ... ' ....... ,
_ I........., .. J;
. ....... (. _fomtl.
lut (_ laJIimolN).
, ... _ (. 1<nn01icor<.
,!po l.""""*, ......... ><);
. ... I00 ( ... locip n.
b C- ...... <,..d ...
. ...... ( ..... , oOO..
2, Abrevieri d lndle
alU ( .o fm, (.o rerwwl), anpl (- compartiment),
""" ( .. pImlRI),'SCC. (.o suo:es>v), "r. (_ SIndrOm). D ( ..
."..,=
Forrnolc p<CSCUoUtC ale multor CU' "nIe sunt
deSt:Ori. deoarc COI'J>IlI lor de
lf\lIi multe ad. Ia literele SlU 1. s, l.bele '",I,ale, .In
ordiI>C. ale un,U;I'1or 1c>.1C&\c. sun!, de p,ldA, abre",cflle:
acad. (: ladmud ... ). rap. (_ capor:ol). .. c. (-
(= g<'stlOflal'). in<p. (_ (- ,n"'l1
ror
).
milrop. (= mitropolit), prol'. (. profesor). tc.QI, (:- teolog). $_a.
Uneori in'" .p"r Klt>etale. d," bali. nu ..... \ .. Io'c,:". ca ..
pol sA (,e nesuo:eesivc. ingreunind ,,<Jew:darel cu:',ntelOO'.
a$ll cum se polite """,tata in cazul prcscurtlr'lor de noa, JO'"
.... ,.o
... (._-1;
. bb .bIt_1;
bol [. b>IoonI ,_ ,). bolid ,t'" )j.
....... (. k .. ofk,v.;
bOJ. ,. b<mJ>o};
. dol ( ....... ___
. _ (.<Un)
.... C--.l.
" II-(-,I_l
<mpl (a '0"-,'''''''');
<1><1'. ( . <010<._).
. ",, (--.;
......
..... 1. <-"" c...... =)1;
<po. ( _ _ Itl
<"" (-<Ioamiolf,);
,n. ,. <fOII, .. , <1"".);
. <"11 (_<>1_),
.. C ......
<*1-
. .... ,.010< OJ.
dl" CoIopIu1;
.dr). {."}tIII .
_
, " . 1_""" -);
' .. 1-&--0( .... )1;
.fll. (I_);
1\;1 (. n .. ",>I);
. n . I.n ..... nu ... ).
. fnt. (.ra
p: c-
.....
II ( _ ;DI<ff ...... (loooo:"''''));

tnon. (. i .. "..,);
' )<.'.;'n.-.);
' il l - "'" I : '_dioIo("""-11
.. ). ( ........ );
..... C-._,
""
. ...... (- ..-1011.
..... (-
""'. (. ""'JUr);
...... , tuni.;
. -. 1_ n'l.
l(- _,ltl
1oIH. [ .... ,000:0-t1;
.... (- -"'--);
._,.ot>oo .. "
...... .. --.
.... I .... ( .... -"-..
.,.. ..... '"
_c-""".u
Iri- (. pft>f\1 ... "
_1 ... ;
... ( . ...-( .......
...... (._,
..... , . .-.
...... ,--"
.... ,.-..'
... c..... ' i
.... ,.- "
' -"'-'"
001. (. "'*'<c,
_C_ .............
.... H
.... c-_-..
...... , . ..-,
. JI<.,o lfetll).

_c_,""-.,
.... C-b ___ );
_I-.,..,,,t
. .... ,._);
_I ...
' _I'_I_)j;

' ''''1--'',

..... ,--...

.111 ' ...... ',
.... I_l:
....... ,. ..

;.'\0)".
',.. c-
... , ..... "


. ... , .......
.. ct_ ..
...
10<. 1- _ ........ ..-.. nIit>oI
*_ao_*_
/d.11
1,... I ""'" Je..- ........
_ ... _,,-a
tc f.)1
J . AbrevIere. dentjmlrtl unOr p.ofnltjnl, tftltjrl
,1 ftjnqll publice
rheo'OIiI .mg,' SII iJ .rtJ.otoI. 1; ""n .. III .. ... consiI. s.w
con . 1; .'OId.Ohhnlcl.n ... eIect . SII<I .It. 1; prqedlnte
... . SIIU , .. ,./p'. 1; Krlttt>r ser. s.w KrlIt. ?;
t . ...... ... Ien, s.w t . ? etc.
00I"eCIl "" tnl(for cRe un lucru cinJie
lrebule si , le ao::onk impor\lnll IMI du"",i pmcru cj
.bre.;"'-" aool,,'*P ImntTJ W 'MpunI: si rle accnti pn!lrUlO(i
tct.l!nl" !Irit. CI fi fiuwkJ, _t poIIIc dllCC La
confoW' formak " semaati.:e Dt ",kIA. inttrllu.llllaJU
202
pR><:un.a1l lui penlru ..ckclrOlChnician" O$Ie
tlci ea cRe ..Jcc.-.!l cu>,in!Ulu, tllridan ( ..... nu lui
"C1C'OlroIcbn""IMI", ,o: .t.m. .... .t La r..r, .u
p.nmU abmicn ..... ..c-pode"""""". ci a subs!;lJItt>'dor
.-pkIrmic. rpickmic. .pId.nnJ fi .piMrmIr (",vInluI
rpidrmio!o& pru.cutUl. t'J'Id ...... ); et ...
_w c"' .... daM:. rtnM:r, , .... Alu ,..(1""""'"
(QR d .. r ., pn .... , al doilea): psih.
nu1 abm_ pe ..psdIoIoa;". ci pe pllhialtW. pr;i .......
"';hbl.-k p!il1ooIopc ... psi",*" pmcunJndu
psihol ); 1lT ..... te! ... ,laazIt"..,1rU "-:oitwr". CI pmW .... ba
........, ... ti. .. ........ 1 J< K ..... A ( .... bo.unn .... 1 KrUtor
abre,iindu.,., ..,rill.); .. ornal. nu fonna preKurtal
Iw ""0IIUI0I0c". ci a nJ\;/IIcfor ........ toloek. W>malo!op
stumaU>Io& r"nd sl-..l
Pentru .....". astfel de mI1m. mai
joi.. o listl. dnlul de cvpnnu"*"". COl ........ eo<:lC ale
unor __ a II:rmen,
._ .. _._-,
. --.-
... .,-..
. ..... . 0.1 ___ ,
. _--,
..-to. . ort. .... .,to .. , ,,-_.
.-- 1 .... '
.MWd . _.
. - p. ...... """,
._,-.-.
.......... _-;
........ -
....... _-
._ ........

...... ..,.,..
.... --.;,; ... ' .. ,
.......... otL._.
, -'.IU
..... . "'-,
......... .
--.1l00I0;;
._._ ...
. ..... . 100,...... .
..... c." ... _,
. ...... . , .. ""*'ic
. .-. conno.n".
..... ... """
, 1 .. <lmin ...
..... .. ",nt<'"
._ ..
"", ... " . "" .... ,,,,,,II<
._-
. ,-,.a..-;
.......... ,""',
....... ............
. ... ",,1000 "
. ..... .........
<iL. "".'0;
203

........ .-.=5
..t <ufcoor.
._. ' ,
. _ . 01 _.
._.
._ .
. _ .. "
__ o
-
. "",,," . '
._._._. __ ..
._.
. _,.
-
._._ ..... """".-.
. _.
._ ........... .
._ . .
._ ....
.-. .......
...... ........ ,
<rioot. "" __
.", Jo,' ."" ' .
. ..... . ct.-.r;
........ '''''' .......
'_ "W.,._,
. ... . <I<poo -....
....... """' .....
' -, ._"",
._,.-.
....... .... ,., ..... -.

._ .. , .....
...... _, ..
....... -....... .
. ..-. . .-. ............ '
._ ." "
.-..! ....

...... -..._....,...,
... -4-_ ....... ,
.......... . -- _.
..... oo!.._
.... _ oIuccw>t-""
....... .
dir, .... . _ """"""'
..... _ .. --,..........,
........... .
....... ._ .. _ .
..... -.
_ ., .;;.._cc
.. ,.-
....... _-
._.. -.
...... _ .

.... ..-. .
. ..,....... ..
..... ....... '
.... --.
..... ,
. .... . Si .....
..... ...... -
. ttoctr . _
...... . --...
riL _Ll"",,_
.-. "
.... -.--. .......
. ... "I"ooor'
.......... _""010 ........
<Il_ .... ...,..".,
._ . """" .
.......... . .-.;,
.. ----......
...... _-.... _--,
.. ... """"'"

. ... . -..0
._,.--
.,_.r-.... _
. I.,.. .-..ati ...
"..-.r. ' ..
. ft&. ..........
III. -. fiIoIor:
III., __ fi __

!IL. fi .....

. 11....... . '
. _ 11 ......
.I\ork. .""
.r.. ._ .......
. -. .. ,
"""",". ,. ......"
'F"

._ .. ,..
. ,-,- . ' ,
. ..... -
proA. P;:' :::=:_ ..
. ........... , ,
.. -
....... ....,..
.,...-.... ,
.,.... ..
...... , '.,
. pr . ..-
. ;nf .
. ...... p .d
100" . ..-.,,;,.
. 1",,001 _''' '
. Mp" .. ......... '
. 1IkI ...... -.q'
..... , h-. "'.ooIof>
...... . _110.-,
...... . _.

....... -. ......... -';,. -
. ...... . i___.i_
......... . -.:
Iaf .. J. . .aL<; __
.Iaf.__
_ . .. iwII
..... -
._.
.-.. -_ .. _--.
' ''''' .. _ .M'
..... -
.... .-,<;
w.. -1<0,,,,,,,,,,

joooI. , ..... --,
.,... .. ,.., .. -
.... . -.
.Ioct, ._
............
.... _ .
..... .-
... -.. ,-
...... """"""
.... _,_.-
. ...... . '
. .... -- .-.--.
. __ ._ce
. _ . l'
.-'._'
__ .a
",M
.-..-
........ = "-
...... --, ..
._ .. . ;,
._.- ''''
._.iI' . ' .....
. ..... ........ ,--,
-..polo!.;
.-..,,--,
._. ""
. .... ..... D<>M.
._ ....... . -...........
__ hl . -"'''''',
._ .. _ ...
._.---,
' _ .:' _ .
.-..,\
, " ,. "",ha:
._ .01' ' ...
. ... . _-.
. ..... ...-

........ -
._ ..... _.
.port- .... =
....... ,.........
pH. .,.......
. ..... .. , '. s
....... ,...,....
. _.,
.,...,.. .. _.
. --.,....,-.
..... . """'"
. ,.c. .........
. _ ., ,
..... _ .. :
.,..., ...
...... ,.,..-.
.,.,.., ...... -,
.,.. . .. ...,.,.
.... _.
.rt, ._,
"",- . --,
. "",- .. ,.-.. '
._-_. :
""'-"1r<f .. _.,.t.
""'-"iri' ooIj. _,,.t-.
."",,.-
...... . -.
"P"'. ,+"
..... _ .
._ . :,
. ..",.-
. .... . _.
..... .........
. _ . "oi.
._._ .
......... -......
. ... ,.--.
.... ,_.-----
.-.-._ .... . _--
.-
-.-. CiI. . __ -.-:
.... , ........ --
': : ... -....
...... -
._ .
. ..... L._:
._,._,
..... . _.
.... , ..... _-
.................
_ --..,1"0:
._,_._",=0":
_ __ ooIoa;
._,."""' ......
....... ,.--.
........ .. 'fIIIos".
._a_
...... ..... -
. _ .--"
._a_ : ,
........ . -
.. pl, . : : """'-
.".
. JO'I: .-.-,
' -. .--.

...... . -.
._. -
. .-........ '
. "t ... .. '
,,,,,, . kkp-'
...... . .....,..
. .... . _.
....... -. '
._, .. _,
. ..... _,
''''.,. __ :
._ ....... '
._ ... _'
....... ---,;... -
.,,",--, . .., _ .
. ""- - .......
4, ROsti .... (uneori ti .... ) dlferIU
unot' " eologlsme atriln
li ' ... _' ..... . .,ao, ... OO"
,..., d ....... 1, _oeto .. .. .<k<OS&OO'!aII ""'_'11 7, jund ..
..,Iurd' SoItI -.uI 7, pIdI ...... .. SoItI plop 7 ott,
Amr-n. _ , dI 1O'IIfO'T: -*'si"" .. 1uo
.... "hp ... 10 foo ..... ,. d lombI, romine (r .. d cs:oc:
de"o'l)Calc" fii! ci cs:oc: vooto. de .......... ). ..
siI\,oeo.D "", __ le can: ..... raI$Ol ....... i ...... c:ompkI sune:de
5CJ'liI'Ie, ......on ploSdndu-te nu .-i p""""'\IO'C'l- o:.i ti ........
lrenI'oaIiluo CII n aomrile
....... ...... ' :",,',
.... ....,.. ....... ,
._ ...... __ .Mo-a-., ...... ,
' ''-.. _.'-;n(.,
.1>1 .. ....,..,)JM>(",pI ...... MI,
' b<Wsrr ..-.,lIn,p'(: Jj:.J,
' 1 : .. _ ............
., : ' _"n .. ,
. ....... (_ .. JIf'"L "p!I.:<I",
.--. -' .'(-
"
_ ....,..,Aidir"'.
.- -,--',
. f ..... _",.....-,
.f_ '.-..... _".-,
(_1 ..... : ,'.
-,.---,
v_
l
_.,._-:
...,..- .,..., ..... , ..... b ... -'
...- ....,.. ::Oi>l',:.r,
. Il0l.-.0 _ . ", ,,\.',
. )N _. ,ja('\", ".od");
jiot-JCu- __ "jlu,,-"'-:
. .............. ..--.
' )oa (_l _"j""-'
. ........ _.-r1Jor',
. Jooo* _ ....... -:
. )odoo<M __ ..... :
j .u -..-,u":.
. UI.- _ ... (',
----:
. ,,"- --........ '
li 'a _ ..doo>",

_ ,.dooci",
. _- ----",
. kr__ l'f'OIL -,_pnoI",
1iN l'f'OIL .lor:
__ ..Il10-.
................ .-,
....... ',...,. . ......,
' P''' of' _-.p:>I;.-,
. , : a'''' __ .".....
. ,..' .Ioa ....... .....-. .. ,
.......... ---,
. ....... .. c
.......... '- --,
. .......,. _.--,
...... , , _r' _'
. -... _.-...'
...... :- -_ ....... ,
. _ ''''''' _'liii0'';
......
. - ...-...,;=,
001 (...-al __ .....-,
. ... ----:
......... ____ -V;
. _---,
' --"- ,'-:
..... _ . ...-,
._----,
1oIo.l.y -_-:
. ... .....,-tI _-I00I ..... '
....... --.-,
. ,- ,...,.. -----;
. ........ __ .lOP!'Iio-
5, Subshntlve cu doui vlrlant e literare de plural
(recomandati I admisi)
il$bifllSO"e, "ueur.:wV'g-utlnIe. rnonoIcIguri.
\lIrlnd. v ..... etc.
Intr .... n aiI ... Iun,. am amim,: \I..ne diferi'e
"'" elul m<:rl\ll<.!gi<:t (odvtrbc. pr<.!fI Ll me, "e.be, S-llbsiami"",
conjunc:ii li ;nl .... can:. circulind n douA sum
folos il" ade..,,., din sub form. ii nu
(subslail1"..,\e villuc. CU acel prilej. fii"d la
';"e"I",)
""iSlII in$l numcro..., .... "",re au doul
<k plu",1 (de: uemc"",, una JO<'omandatt-. al ...
inlre mul1i ,<.Ifbitori nu f"" ni<:; un fel de:
distinc:\ic f\lm .. I1, Pentru ;nf\lmlarea ciri:orik>r. red1m. mai jos.,
" listi - - CII acesu= ,ub$:anti,.., (plunJul din
barei fiilld .,reconl:lnda:", iar cel di .. .odmi" ):
.... , I .pI . ............ _
"
........ pl. -,",.. ' ;
. ---pl ........... '
pI."--;. ..-. ..... --.
iIiI.:. pl ,"-","lCj<
. .-.",<-
... , .... pl. ccadIOtI_ .
....-da<. pl 'U c;,' : .
.... pl.dn_
... pl. <Iqn/dqoc
<iii>. pI. _ ,
. ....... pI, ': " ,';
5 I 'odO:"i
' -'pl mh;' " i.
-.
--.
' _pl .... " :'tot
""" .. pl. ""'_.' ..... ;
. -...,pI. '.: ,/1' ... .
. ........ pI . id' ..... ,
.".. .. pI. do . Il. 1.
..........
WcIt!-. JII-
_f"'-'pl.' ': 'fu_,
........ JII- "' ....... _, :

..... pI, ..-,. .....
vui pl . ........ if&rw< ,
pum. pll' ...... " -
. .,nu" pI, ,"'u ... u"'--' ,
balU .. , pl.
.......,.. pl. j<o-......r ... _
Iau ..... pl. :.".,...,,"'-...; ,
In",., pl. k ......... ,,.,.; ;
_dpL ,", ___ .-
mDIp1W1.
.... 01'. pI. .....
-. pI, 00lII..- .
. ........... pl,---
_.
' - . pI. _.
'_.1"- _""-;1.., ;
. - ....
*"*,,l. pl. ;
. .. ' pl ............ .,.-:
...... i ...
. .... 'o' pl. pici 1 .... ' '.-;
......... pl. ....... 'jM;oitw
....... pl. _ ..... _Iun :
. .... pI, rlpMlp
' -_: pI.-.
00<01. pl . ...... _ .. .
..... 1. pl. -..'Io<Ii :
._pl._---.
. , ....... pI . ... _.
- ,1IJItI, pl. __ " .
_ 1IrM<'l. pI. __ ;
., ......
: ..... 1. pI. u_'Iopori ;
_ tii. pI .
. I'\ruo, pl.
"'pI, ........... ; .. .
'oioj. pl. ""';"""",,'1<:
- pI . .....,.,.v...p.
. ,.,....., pl . ... "",riIYr<"" .
".'01. pl . .Iha,...-.i ,
....... pl. dIo$oriImI.,.,..
6. 5ustantlve Cu doul variante semantice
(in H_l e
H
, 1 H_JuneH)
curwersie - conversiune, - Instruq:lu .... , _
Invent;u"",, - pennIsIe _ pemoisiune.
- aqlune, transmiSie _ transmisiune etc.
E.$Ie un .x-dr rlij)Nl efi _le JUboian,i"" au
cin:ulal, cind",., cu dout .... ri:mle 1Oomaie, ,i ..,ume ...... CII

sufiul ..... explicabil. in parle. prin ;"""""11 n>SI (de U .. :
""1;'. "'"'"' .. , conn"';". f""'I" , 1.""""'1",
1",li . oblig.' ... .,....... P"'1"'. ,"""ie. .... ,;. . ... I ' ...
1 ... 1lSIl\I;oo;" _ [compI. n"-I. al .... CU sufixul iuat. de ari;i""
ia.ino-ronund Dup1 " pcrioadI de ..con"ieturC'", rlC ""'"
dnue de 1'. mpus c. fiind .pecia.a ca
... (prcfer.indu""'. pe de O !W1C. D'liuae. nu
en"SUI .... nu .... m>ic": nu "(k,ic"; Da,iune.
nu ..... 'ic
M
etc, iar. pc d. alti raMe. . nu .co1ecliune
M
:
in,'ostl,ie .. nu MinvCSlil iu""M Cle .). r,. au con.inual II ni .. "
.mbele """""". insi dlfcrcn\iotc de"""ind p,u""ime.
DOlarill asemiulrilor (""""le. (Ofnl.l. duble ce au
sun' OI""""; confunda'e. in""b!lin!indu",.
una in Ioeul oa in urm$l,,,,,,..le ""unluri: MTOI oeea ce
m; SpUi 101 eSle puri (eorttI: _" eslc pult
MCmI <:1. 1'C'ZUlw.ele .Iabe .1. c,,"didalilor ,.,
d3'oruU ..... r.wunii unor lemi, ca ,i _lII\Oe$l<1'ii de fond.
INlIeriei
M
(COIttl: _ .. ""',nn:sc conl'ladoi unor i' .... i. ca ,;
,,",,_,erii de fond a .-...ieI). Mh rmisla 6e da o fup
p.inl oc.osl ... i-a da ... , ""fuL M (eo<e<:t: . Pt ..... !sIunn de a da o
rup pinl acasl-._
M
). primea 1.""""li" Ha
corespun<t.lloarc in """,11. penJICCIi ..,le t110u al le .. ,M (CCII'ed:
MDI.cl prinx.a imtnt1ia in
pcrspe<ti.'ele ... "). nPlidndumi n'OI.ka 'OIi Bxh.. :un ucu1l:u
cito .... ... Iectii celebre" (cQ<CC\: " , .. , om ""OII,,.. ciit ......
"'" un imbucurntOl' proo .. dc ro .... ire .... i
",(cn$l o In .. gis1r'irilor pe banda de
magne<ofoo "oI """",ofoo, Ir. r>Sn,]s]ilur in direcl. a
b. liber
M
or=(; .. .. r in dire<l. I
de1.baterilOl' ia liber').
"" hctza dic]ionaRlor ... (cu
, 1..rnri; lui Sih'iu ConsIan!inescu. Difoll/ldf/ StmtWitt). voi
reda. .,..; ;o.. semwile <;<KCIC: ale .;,: .... mai _le l"'f"dU de
patmimo. dia <2IqlOria oubWnlivdor __ noiIe:
CASAnE - CAS .... nUNE 1. (1 .. ..,..,., ..... e) Orpn
j\Klec:lrore<e sup...... un: dRpIul st D ..... ioll
... U 6e <><pn<le de p1d llferiOl'. II. (}",.)
a """i hot1riri jOOodIOO_II; in urma odmi,"";;
'"
recursului .,.,..-di...,.... (C"" . ) Totalitata. "....,.lii ....
_ Ikflnil;'''' din .... -mtar a ..... ' mijloe ro", a carui
folos....,. _ modmIizze nu mai ",nt _moce;
lichidare. St>ar!m,
CONCESIE _ CONCf.SIUNE. 1. lapduln)l. ocdanc
de ei"", ....... un\aK (b. "", .. ) in folldul sau in n!<:rcsul
II. Con>'o",i_ 1"'"' ca"''' p1OIlnl (fizicl .... julidicl)
<IobIn<Iqto dreptul de I nploa!>. ..... icii publice sau
.,,"mi,e bunuri ale in ""himblll unor b<:""ro<:ii <*te
re,'in a".slu;. din OI ....... Bunurile "" .. f","nulli ob'ee."1
o<:e"OI'
CONFUZI E _ CONFUZI{JNE. 1. jn<:urca,,,r1. lipsi
do orkntm. C ... ru i .... intaU - tulbuf=: 6e con$liinl
1

apaN' in 01>:111 ..- inreel;i II. Mod de
Slingtre oI""" obIigl,ii p<in .... nirc in ..-.o,; ptnOIInl
oalitlli"" do oI<bdor ,i 6e cmlilOl'.
CON\'F.R.SIE _ 1. (I.'M.)
..... hiril;"""'. prin li:<oS""i."..,. a unor .oi proprico.ili
f.....upioc. SI"",IlC dia puna de '''''"''it. ('aR
;n""""leui \UlC1e baetcrierL II . Sd\imbllt'c I
CORdil;i .... "OIi .... pnunOl!. (&,) Preschimba .. I unei valori do
na'.n C<:OftO'I\id in 11\1 (U"I"') Schimbare. oblc; \exo.:o.
unu; <uvint.. ,"2larii .. 1e fi p""'a,icale.
(1.01.) CO ... ..,,..; UI ... judedlilor - opcl1l\ic d. in ...........
funeliunii Il. p<ctIicatului in p.i"r.i!ld".'"
"li"'!<I1 (Chi"'_) M1Irime <an: cx.,.-iml lI1In.fol'R\ar<o
,n'liale dint .... ''''''Iie chimic1 in uni!O!"a do timp.
upr,m31) de nhii in JlIOC""'" pe uni""e de li!Jlfl.
DIVIZIE _ DIVIZIUNE. 1, (Mii.) ),1= "nit...,.
roo>stiwitl. de obitti, din mai multe Corn>nd.1mcnI
U
\
unei dlvi.ii, (Spon.) Flto .. calcpoik in un: Sllnl
incadr10le echipele panicipl la '" rompcli,ie sponid cu
,,"\ional. II. Itparare. (Sptc,)
Opcn\,e Ioiic.l de impif1n: a puiul iD speciile sali:
nh izlu,,", n,u..o; in cadrul ..nei inu..prindcri. a
.".,.,esului 6e o;rean: a prod ... in IRIti mulle opc<*\ii
pafliale. op<"r1I\ic fiind cfoauatl oi< !ni m"""itor .... de
'"

un grup <le muncii"';
muncii - 'P'pill"" I prodl>Clici toei. le ... ramuri <le prod"'li.
d. sine sllllloa .. (indus'rioc. agriculllltll ti . ), d .. pI
... uha. spccialia ,ca u!\Of grupo.oti <le ptQdudtori in anumit.
,."n\Uri. III . Linioari u .. indic' O valoare ... sca .. sau
... cad"",ul unui ilUj",,''ltm de mburl; valoa .. care roteSpo.onde
acestei l,nloa ...
FRACTIE - FRACTIUNE. 1. {U"""'; u","", de
_ onfl_1 Simbol sau numi. ea .... prerinl<l
",ponul " <Ioui numere inlte". !',.,.elic .. tim. li - fr.lC\i. al
eI",i numitor ""e O put .... lui 10. Rlpon <Ioui .,.presii
m:IItnwict:. II . Plnt dislinctl diM ..... n IMIq. dinlr.nn 101;
fri:oturi. fro",,""' . Grupare <le IIICmbri in cadrul unui partid
polilic. CaR: i, i "'P",,,,ut Un ,",,'Iru .ond..:Jotor.
o plalfonnl in c<lfIlradklic c u lini. poli,iej .1 p"'nidului ti o
di5Ciplil>l proprie ca .. lupt.:l mpolriva membtilor acelui
p"'nid. Grup formal din .. p .. ..,III3n\ii unui partid politic in
"".Iamen' . POr1iuf)fl din Ikl, id,,1 oblinut prin diSliiarea unui
ame<lec <le .idiclt la o anumita tom",,,,,url sau l'OI1iu,,"
OOjinuli dint.", ""IUlie prin eri".li, .... fr:>el"''''''ii.
INSTItUqll, _ 1. An .. mblu de
pric"r><ti li okp';"okti. prc<late cui," sau clljlAunc de
, inc'a. porin caro s<; jl\S(lji.ea unci cullu.i generale
unei spc<:i. li z.\'; profesiao,al.;
O$Ia$ilor i" vie .. a "su$iri; t ..... i.i """,t icii
(J"r,) Ac.i,ilOte' de C<!tcel.n: <ou.., lor penale.
Judecl la. de i" $tru<lk (1n - m.,gi .. "'t cu
ccn .. ctan:.:. c.u,.ck>r pe".lc. II . 1",lic'l io cui"a cu pri,i .. Ia
indepl ini",,, "nui lucru. (Li. ,II., indrumjlri d.'c tk cooduem:a
unui orga" icr.uftic ..,,..";'>r Otjj(lJ1C1or :oJllli lli " ra,i,c n 'ubortJi roc ;
sau bro:$"'" CI" CUPfindc aewe I,ldrunwi.
INVENTIE - INVENTIUNc. 1. C ..... a. inflp' ui ... a
unui nou sislt", tehnic. unui P'OO:eUeU .eh""logic etc.: lucru
in'"e/l'OI, Defini .. a u!\Of IlICrun inclupuitt, oeadevllrate; (p.
llliscire. plhmui ... minciulla. Gsi ...
dioeurs sau l.mtlor $i celor " .. i .xprt".;.. mai
potti.il. woO . "'"Ile _<1is1ici. II .
212
lmpro"izoj;' cu polif()tlic. Piesa de:
obicei penlru pian. cuprin/ind douil >au .... i hnii mrlodic . in
c'''''' foloKsc proo:et!etle poIifoniC<!.
\NVERSl[ _ INVERSIUNi!. j . (Fi: ,) Tru>.f"""",,,
unei s.ubstanj. opticaeli,. din In I.vogirt sau in",,,.
flr:ll schimbari chimice "!oCf1jiak. Tmnsform ... a di .. cU unui
Iltptiv fOlograr .... n poWli . II . Invasm. ordinii
,..". cuvinle in f .. ,j (penlru lobi'''" efecl<
"ili,,;.,.,). (Mar.) T"'''$fonnart "..,i figuri pri" sehimb;m-a
po.ollC' cu pune' 1 pol.i,iilor p" ..... lor fisuriL Atente a
OIJ:mclor ntr-o poWli< in'-erslo fl!llle normali. ...
'" hocJ1cMxll3lilMe. lumid
fe""men mct<:or\1loaic CII'\' c<lfI"" in """te ... empcl1ltutii in
raport cu il>ll,irnu (in,tI"! r.Jj "" ti. UIti. obiJllUill) ....
. up",fajO Pin",,,, .. lui. cii in lmpoliforl. Slnlosfefll i '
iooosfat.. (C .... .!'r.) In' ..... .. ... rdid r....,....,n ""
modir",..., a ",(iefului initill Il "ncl re!JiuRi prin".un proces
inddun!l'" <k ero.iu ....
LECTIE _ LECTIUNE. l. Formi de ba7i
"'P"iz.\';i i"il""'li,-edllCati,,, din IC<I'Ilil. ... 1A cu
de elevi. in, ... un .imp "" "nina . sob C\>nduee"" ul\"'
invl!l'or .. u a unui p.-of""",". iti confot1"it.te cu 1""'Vo""" ""
orII cOl\sacr.,1 unui obkc. de: 51ud' u. C" ..
oc c>le sl ',,"Cl" 11 sede .. (..,1<1) 1.
..",om,nd.n:a sau. p.ofo-lO<"u lui. 11. (FiI.) F,"".",
dint'" f""ncle in core se pr.,in,a tcx",1 """i . "'n' .11 dife,i,.
manuse.ise sau edilii. Mod de a ci, i "" (pasaj dintr.un) 'o>.t
pe"'ru ".bili ro" ,. iunii lui tHigiMI .
OflLlGATIIl - OBLIGA nUNti. 1. Doric: ."i:aia""''''
indato<n:. ACI prin care ,ineva se oblig.' .., .. ,-'$le oblig.t s.I
pl.\t<.""a o suma sau s.I ("u) r.oll un a 'lu",i, IllCru. DatOfic
mo",ll' mOliv de II . ll ii n i. "" ,.!oar.
d. dob.i,od,l fi.<l. ca" SoC '",S.x:i'li pc c.pit.lului r ... 't;' ,i
ni. d. >I-O' do inililuliil< po.obliu r><n.ru a' li p100:u,"
mtiloocc Hi n i. de ,'.100-'" po.on.l.1o;1'. de <Iobind.1 lid
sau prcmialll. folosi'iI d. ;I\51ilul;;1e credi.ore pc."I'" a-I'
pr""u,," mijloocc ba""tI' din dis.ponibilit'l ile popolal'.'
PENSII: - PfNSIUNE, 1. IJldem"i2Jllie
lunanl "are acordil persoonelor in ' ... 1-' ",re au din
produCI"' pe"lru limilA de .fusl'\' pl'l1lru i"\'3JidilOle sau care
joi ..... pierdui SUSlin.ilorul joi "Ulii incapabile de ptttum ,i
dcI:..'tb,i. II. Im""il"lffl' constnd din
casli (!03U nu",,,i din mas!). pc care O) ctI ..-gulariL1le
cine ." in schinll>Jl unei 'un .. dinainle subili\("; (Jp.) gUrluirea
elevilor IlIIr-un (f'. r.xt.; C"Oft<"T.) ..,
pl'l1tru g3zduin: <:On\plctl NU numai pentru mosii; (.Ipft"_) ... m:;
care se plaleJ ;nu'un pension penlnl 11lrt1i...,..,.. UllUi eiev.
(C.--T.) Cu:t. n'S1.1ur.sn1 in tare.., of"'" cui .... in sdUmbul unei
>WtIe, ... "","pic'" .... nu",.i ,,"'>1.
PERMlSIF. - PERMISIUNI<. 1. invoirc (acordaLl in
ipc<:ial mililarilor) de a p,inl5i 5Cn'iciul pc O) dumll de limp. IL
In\-oi .... aprobare de sau acorda,! cuin) de a f.ce
ce,.: ingiduint;l. ncu,'iinl;ltC;
- I'ORTIUNE. 1. Cam,l3Ie dc1erm"LlI!
d'nuun nlalcrial. dimr-o dinuu" alime",. dc$,inalA a
fi dilllr-odaU sau nl run ime,,,.1 de limr . U,
p.ne dinuun 101 (dil'iall); bucalil. fragmcnl;
, - RATIUNE. L de pe care
t"'b."e. si 0,"005"''''' ',10 Om s.;", un a"i,".1 imr.un a" umit timp
detenr" fI<1 t l' e,,,,, COI' I",e 'oote ."hstHnlele ',,"cesare
fu nc)ii lor ,ilalc a le org' r1 i.mul ui. (AI",,) Num!r con, t. nl <.re
,., ad. ugA 1" al " nei aril"'''t ,ce sau cu care se
un le,mC'1 a l unei progrelii pe nl n, a
obli oc le' '''"'' ul II. 1'"""II.te. """,1,,, de "
de a gii 11d i de a1nlclogc li de. I-ui;ea se n, ul
(mOnICnelor; (1'. ton,) n> i"te. Tre.pro a doua
prin (aplul Of>t:,.,az;! eu noli " n'.
judedli nt)io"ame",e, Tc",,,i, n>OIiv. ju,t,flcare. Rali une de
slal - pri,ocipiu 1n 1>.>(. O) nUlori'3lc <le ,t.t ia unele
m15u,i <k inlem uec;\nd pe!-te in" . .""ul p.1I1icular
(Upr.) .1 fi (M u nul luer. ) - ,,!'Ca c. ju.tifid.
(unui lucru).
REACTIE - 1. Faptul <le a ,.,acI'"''''
",""i(",I.3"', aln1Mlinc C. la ce''''. (Hiol.) Fc""" ... n
214
nemijloc,1 prin care mal",ia rll-punde aCI,u"ii unui
(ve "it d in imerior sau din Ifuri). (Chilii.) Fe"""",n de
I",n.formare a uncil mii muh<>r Subsl3n,e chimioe Sub
unor al5"nli r"_K: i sau a ahor chimice. in urma
cAreia '" ("""cm sul>stanle noi. cu p1"OI'fie1Ali difOlTite de ale
celor iniliole. (FiL) For)i (sau cuplu de fOl"jc)
(e"Heil.tC) de un sislem de coxpuri asul'''' si"'em de
corpuri. ill momen1ul n J;I1re asupra primului o
fOl"ji (sau un cuplu de care se considcrt. J;I1 ""I'une.
Deri ..... '" a ",>ci p<l1cri di'l circuilUl de ;etin: al unui ImpliflCator
de radio cu luburi elfl:lronice ti inlroduce"", ci n circuitul lui
"" 'nar<:. Ituc," .. i n,lu . .. tui .. ren"""''''' da""",,,.
c;lmpului r1\I.go>Clic produs de indus la functionarea in ... rciu a
unei elfl:trice. II. mpOlrivire politici economic! rai'\
de orice ma"if<'Sla", l'fOI"'Sului sodal; Ip.
cdor care IU'lin acea5l.i impOlri,ire. NOliune de bazli a
dbcrncticii. <le eli'" organul de
"nci ,nronll"lii privind organului de
sau efecl ul ac,i""ii, conexiu"e i" ... <SI,
- REDUC11UNE. 1. Faptul de. re<"":c,
{C""", ,) Coric in mic a unui obiecl. Transpunere" p,niwni
unei opere ,," u unci li mfo" ii pentr u PieSi! core pem"te
r. cord.,.,. luburil", sau \c,ilo. de d i''''ol''' diferite. Operal,e
de pU""'" 1. 1,,,, " unui OS luxal sau a ""ui organ depl '''' I,
Reduc.,., la j u", M. tc a ""ml ru lu; croJ\\owmilor ""e , celule.
e." e preced! f", marea cel ulelor re productive. II . (Jur.)
Rcsln' ngero. ",i n Im11rnro j ooeca,orc3SC!. dup.l mo.ne. une i
persoane. " l ibo>n!IHor (doI"li i. legale) !lkut. <le ea cu
ind ic .... drepturilor mO$lcnilor ilor rCl.crv.tori (molten,tOf i
care au dfept ul la re>. ....... su ...... 11).
RETROVERSIE - REl"ROVERSIUNE. 1. RCtIOfOOZ, \,e
a unui organ .""tomic. lncliOOll." ulCf"\[Jui po:>Slerior clUre ,.,<ru.
II. T r.>ducere din nOU unui ,".1 in limlxt din care a rost tradus.
- SECTIUNE. 1. Subunit.IC
.1abilitli prin mmuri de aCl ivitale. pe specialilAli. pe """1"3lii <1C.;
salii . lclicr. locul in iti desfltoanJ. ""tivit'lC' o .,rd ""
subunillue. Comp;lninICnl cu desei"",.. opeei.ol! ;nuun
'"

/IIlIguin, JW-<ln lI\UUtI (:Ie_ Subdh'iriu"",, in cadrul
admin;SIl1Iliei .. u II politici unui I)Q$; local in e= '" .re
sediul <) de ",bdi,iriu ..... 11. Fopml de I st<:liona: tAieturi.
desplrri",: (""",r.) P<X1,u,," 'liaUJn Urm.l st<:liooirii: kK: unde
, .... Iku. <) ...:Iion=. "':wh.ali prin in' nu-<:ri. unui
corp IOlid cu suprafata (plmli sau curbl). Sehill
supn.fll-> dc."""inOla de in'.rseclia unui plan
("o"i<:>1 loOu Ofizor"al) cu un ""om .ehnic 'IIU Cu <)
(Mat.) a doua mulllml.
- 1. AI.g.",
chibzuiti, Ile u!! un . numi. erit. riu cU un "Ilu mit ""01':
sclc-elion.rc. (Mar.) Orice mul time fini'l de el.mente Ob",,,,'.'''_
(SinI.) I'.rte ..,1:18tl dinlr-<> colec,ivi", t.'i01iclll'<" a..,,.,';
la selectivl: li. (1-" ri.) Budl; . Iese dintr...,
Gpftt. din n.1LZica unui oomPOZ;'Of elc.;
- STAnUNE. 1. l'uro:l de opri", (an""",
....,naj .. ) pe 'TUeul unor vehicule deSlina4 p<:nlru
""'."'. $; robor.irea cititorilor, I mArfurilor ""'. Statie
iftl erplaDriari .... "ie;e1e<J ""nlru lborurile COImict.. CI'"
... puIeO ,tni", in drumul el,", Ilie pWIcIe. pIsbirdu"1i
V/IeU. Loc: ( in I)Q$) unde ,,",ioncut """le vdlicule publice
nt,uri ele_) penlru " cll.ltorii. (T"v.) Popa ..
oprire, 11. Loc:3Ii""e n oare.., glsesc condilii dinl&lCricc. ape
m;""",1e el"_ prielnice >/inUltii. Ansamblu de cI!diri ,i de
CIrc se"'o", 1. indeplini",. Un()f oo .. ",o,ii . opemtii.
cerccll, i elo, centru special ",,,cnaj., pentru cercetAri
.,!",rimemole. .... ", orncnca:il di n epocile pr imit i;-c.
T04. 1 il factor ilor cat<: con"itPi. mediul In care se dezvolti o
lpecie sau o grupare ,.gel.ll.
TICANSMISIE - TRANSMISIUNE. 1. ]);$pO.I:itiv cu
ajulorul .lrui .... transmite de 1_ un orpn de maiinl
1. 1111, 11 . de a trans"';te: transmitere. Comunicare inln::
un post omill.or ii un pOsl re<:eptor de de Ideronic
sau de radioroni.: emisi",," radiofonici. (La pl.) Ansombtul
mijlOllCelor ,ehnice d. llIiliule de unilliile milit.a", n
lImpul optr.>l'umlor. (J .. r.) Trttcn: a unui lucru. a unui d..,pc
unei oii. pefK\One.
'"
7 . Subs tantiv e (pseudoomonlme) c u forme
mult ipl e d e plur cu sens url dife rite
"'vele nlveluri1; ...,buet! _ dubucuri?;
ghivece _ ghlveeiurt?; ocoale x omlurt1; umert. umere? etc.
A!;I.ur; de unele su""amive .0.., au dou! ""i.n'. de
plural (una .. ","0'''81!da11". 81t, . ..>dmis!i'). lnl'" Ca", nu oxiSl!l
nici ci. 10.' (J" pikl!l. ,.oo"",ro..,. \; """""0lofi),
alte '''""I.nlive pol .vea "",ian .. , <le plural !"'nlrU ."umile
.. "suri. fOf"lI! dif.ri le_ A"fel. un euviin' ca al"C (I'r,,"""i t din
1,,, . "",us) de>-vo l'". so m,nl ie. plurale
(GcO!n,) "r" url ( .. ..,n). ior un cuv:;nl co cu duhl'
.'imologie senn. FI .... )
douA fOf,ne de plu ... l: fu .. (u"""lt;l <le tors) fUl un (A""I. .
Tchn .. Ami._. M .... Mal.. Ind. Piei,). Din ClUl,l IStmlnlrii lor.
prao:'ica ,'Orbirii deo"""5lrcaz;l el .., produc. Uneor,. intre
I<'CSlea. co"fuzii formale. deci implicit confuzii de .... ,. in
iC<lpU1 p .. "..,nirii unor O""""".. "InclltCliluri
M
\IIm. n .. ' jo. O
liSlI cu mai semnirlClti,.., subs!an.;,c de 1<'"" ..,n:
attJdtnt. pl. r"'tmplare) $i _,""nrl (Muz.):
"'....-dor. pl. lICIIf'dori (persoana)
alti"". pl. alrool uri (spin bauturi) $i I ltooli (Chim,):
pl . ul"Ce (e .. :o",.) areu.i
arlr<hln. pl. arl","'n; (!"'rwnaj con,ic) ,i url"" hinc (cul,<.1.
",nCClar):
Ulu.pl. a luur i (cl.m.n. car. cuiva un ",'. ntaj S."J O
in plLls) li (c uloare la jocul de
n. 1'1. (Tehn .. AnaL) num.i (MJII,. FiL):
bandA. pl. hande (grup) ,i too, nzi
b.Mrj,uu. pl . b.Mritoanc (inSlrumem murieal) b". i.uni

bas. pl. basuri (in'lru....,nl) b"4i (c;lruilrq):
tolad. pl. bUni (ocindurli). bbn;n,Unun (piele "",1 .. ;:nuA)
,i blidUrl (hainl):
briu. pl. briie ;np"", ... JI3I1e I corpulul fi


buhai. pl. buhai (taur) Il buhalurl (i .... rumen' mu<ical);
buliol1_ pl. b" lioan. (de culturi d. microbi) bllllo .. " . i
(pre"""" culi"ar):
bu'on. pl. bu'oa .... (0""' .... 0<) fI (""sturi);
""1",, ... pl cab ... (Amil.) ii (1lkani (1hL):
.... ""1. pl. ( Mat.) Il c:okllii
ca .... ]. pl. c:ona/o (cooduell. "0$ In OIJ""ismelc .... ma.Ic.
c.1c de U1IIIlmlu,,,, aud .. ".iLlu.laj ti .. , ;,' ... <o.:....ao .),
ranal. pl . ""ual. (Ind. Pi.l.) ti c. "at uri (part
c:op. pl. (pane a corpJlui, individ. l11CMiv.
capi'oI), ""pI (oonc!toctw) ... purl (Gr<.y.):
taI'. pl. n .... (>'dticul) Il cari (in """ti):
.,.."'. pL. a". (nu;"") Il n .-al uri (jJonfUloll:
ti.i ... pl. ri ... .., (i ..... iIUL ... casi ploi' 4*<d) ti _iuri
(oobI. >WI, horn. ndIp<H: ...t>t.nni do -=s II o conducd):
ntlmelru, pl . .... ... (p.>ngld do mburat) li ce,,
,imelri (uniwo de mli",ra):
cenl r u. pl. n,n (punci 00ral. Iocali.a'e. ins.i'ulie) fi
c<n,ri (punc. '"",amic. jud'''' sportiv);
dHhli mb.:o r. pl. rnihlimba .... (bucHi, obiect) chlhUm
ba",ri (ton.):
cilindru. pl. cilindri (COfJI geometric),. cilind ... (jobeft);
cOt:l.n. pl. cioa. ... (u ..... 1Il, p1II;Irt"l) ,i (Iliulelc):
ciubllc. pl. """"""",) fi cillbucuri
ci .. r. pl. ciuli p.>slre) ,i cururi (,m<><: de pir):
coa rdl . pI , coard. (A ..... .. 1Iot,. Con'lr . F,z" Geoon..lnd
u,mn . Zoot. fi , . funi e) mardo/coni ,..no a
ruI>'O<Iol ui.
co:>cUt. vi ..... q. (Ia _ iO<:.;l ... ) Il (pui"",
miez do pcpo,",. bo:<er):
"'llor. pl. cokc1oa ... (obioc') coIect ... ri, "'161011 ...
(pe-rsoan.Ii):
"'II. pl . " I, i (dinte) ",llurl um, mi!a.e):
pl. (.ondinjj dt comporlMe)

condll<ll>l'. pl. cond .. doa ... (.pa ..... ) ",nd UCIorl (per
.... ,
'"
conedl>l', pl . " nMori (/>1"' .)" conect"" ... (aparat):
."n' nlt.... pL .O .. I .. (iMlruRIC'11 mtll'.ical) "'" .
I ..... (con'r.>ba<iSl):
ropi l. pl. ropill (IISW) Il ropilokOpili (i"llrumen') :
"" .. .ti. pl. (.""oe religios) corali (rnirgca.R):
COf"Il. pl. <'IImi (Bol />102. ). COlOnie (do animale. do
,,,,,,,,,,,om.) r on.uri (Lnnz,oluJl. recipim'. 'n$Uun ......
...... ... l<levi_):
",rp. pl. ",.puri (trup. obiet .. . unita.e)
"'I'purilcorpi ( Fi ... Chim);
pl. (Ioomar) (pit ul):
<" li. pl. roa. e (parte. COfJlUIt';), ""II do
lO' url (uaghi. indoiturl);
........ ic. pl . risnice (uncaltl do pcJCuI) criMiri
(parxliser);
r rrin". pl. (Anat.) o:rftE-re (pet'OOMl. element
CIlOOU.1tort.
eri, la" pl. (Mineral.) crul aluri de
crutal):
cronograf. pl. C1'OI><If: rafo lp.:IIaI) ti ct"O"'-'I:....n
(auto<docronki):
.,,",una. pl . "",.."d (porumb. COOl de btaoI),.

<urtn!. pl. curu,i (de aer m.rin) fi (."is.i . do
idei):
pl. dtrinli (Chim.) ii de""'a'. (P'"",Jus
industrial. <uv5nc):
dula p. pl. dulap; (Idn<!uri) Il dulapuri (mobtli);
d. lcnll. pl. alimemar)
(Iuetu plicUl);
c'er. pl. eteri (combina,i. orpnicl hchidl. .10""",' al
uni''''''ului) ( ..... I tmosf<:n1i);
fil et. pl. met. (Med.) ti liI.h,ri (Tohn.);
lin.",' . pl. fi "iso;ort (mal irul) linisori (IUII""i",,):
rriu. pl. rni '" (pute. hmului) l i rri ... (conduttre
poIitid):
pl. (rnqinl) r...,lOI"i (penoanl):
r .... pl. f..se (do Ion) $i fusur i (""-. Tehn .. AIhI.. M .....
M ..... Ind.
p lbcn .. li. pl. (p.>lidi'ale)" , lil bc."w (vopsea
galbcnl);
pid. pl. ,hldurl ti ""li (pe ...... d );
"'ioc. pl. tJUod (8ot.) ,i ",iUfuri (2001.);
pl. . 1I' (do Ilori) "'inciuri (m.incare);
" .. b. pl. c&oburi (O<p. .f";';) " Illob
iA ....... );
.. pl. (obica) ti MDt ("""",luni);
(piaorl prelloaslJ $i , .... n.p (Bot.);
, ........ pl . do $i viuri do gru.
sonuri);
11.:.... pl. ""ni {pcnoanl).ti ha""ri (Ionl);
.i,.,. pl. 111,-.; (cal) $1 (onlre, drum);
pl . Inf"l .... >ar" (T ....... ) $i Infuzori (ZooI.);
i ris. pl. insuri . f iz. ) 1i iri, i (SlInjeocl);
li nA. (lin, oila. Clnti"'cl de l;iml tunol. de pe
m,i mul,c oi) " ("ar1CllIi de liinl);
lcaB. pl. lefurl ("'tribul") ,i I"n (gol, .... );
.. ..-mllru. pl. (ile cOt))lllui) $i membri
parte a u".i e.pres.ii m.lte",;Iuc.-):
", Ij loc. pl. ",ijkJtl<"" (proccdcl" ,esursl, util'i l mij locll ri
(t"I;");
nadl . 1'1 " ade (tIl",,,,,.I1) 1i nadol .. l ,.i
pl. (ln.1llime. Sladiu. ''''"pili) ,i ,,; \"Cl e
(iJl$lrum(nt):
pI obraji (pene I fetCi ) $i obnl e (fa .... persoonA.
rani):
ochI. pl . .... hl (orpnul .. ede,ii. mug .... ) omiuri (de
f=.uIs:Ii. de pd,,",. la" impltll1url ... plill; minca....);
ocol. pl. ........ Ir (spoIu deli",'w. gard. unitale
administrati,').ti ,,",oluri
pl. partide (jo:. ....-G. grup
partiD (1!oon.1;
,,.
nt port. pl. 1111 ....... ' . or", iall, din,,,, doui
$i I1IIporturi
rH. pl. ("" illM) fi,.q; (zool.)'
. _pla r. pl. (Telln.) ,i ( II ;/J'-I;
rodlOClor. pl. red_. e (fehn.) .ti rod"'l,," (0I;m.);
resort. pl. nso. rtf (sector. Implt1i", orpniutorid)
resorturi (arr):
SI"";. pl. it",", (I\Iolllhi SI ... iuri ( porirnl. Ia (aWJl);
-vn--. pl. (bIndIj) $i OIlSjk,.....,j (""'!du);
o timbru. pl. linl t..... (imprimat fosc:al) ,imbruri
0 ....... 1);
timp. pl. Iim .... (fa>Ji. unei ",i$CAri.' ritmului) timpuri
(inte ....... l . caIeSO<ie p1IIIII1icall);
'",pa. pl. ' ",poM (pMnIWtr ..... ) !",pori (""*$dIi);
!di d . pl. leii ... (pionii) !diai (pImlnI: pI<jln<);
0 ,0>1. pl. 1'" (paI"t") li ,oluri (p6hln:1);
101. pl. ' 011 (unillte do misurl) $i ,oluri!lOale (,-.:Iinli);
ullll r. pl. umrri (p:ane cupului uman. I unui ' .....
jugului) ...... re proemincnll 11 ..,prar ... unci p;e.e);
VI ri. pl. ,.rl (anolimp) 1i "ere (n.>dl);
n,od. pl. n ,",,,d (ciioc) "ti'odur!
... n r . pl. ""nri (vAnt) l i U' n ", ri (tei-ll"rt, sort):
z".. ... pl. m,.i ( Mi'ol.) ,i ZI.oeIt (jucl,ie).
8 . Cuvinte ,1 expresll l;o t!nefti cele bre,
de l;o rgl cireu'lll e
in alter eoo, rKtGtum, per p-e<les, de gustibus, in
vitr/J. rn<><!a, tale qua le. etc.
Intr ... n .. olom anterior. fkam o pe deplin
ju5lir",.d' unoori pn<:ari _lor limbii romine
lilerare C>lC asoo;i.oll Cu O limbii "line. pe
ca .. " din (:II' e impnomutlm. pc .. VantI.
di""'"li tcrmo:IIi. 1nl'" ,i untle maxime $i citate pc:
care. daci IU ilUntem rte le pronun"'" $IIU Ie.cncm
rte nu le lniC!qem trIdin<!u."" ip""""P-
'"

"<ni in sprijinul c:d", inl=!i, '"<Ii ok nui
jos,,, fislii <"prinzi"" <"gota,; .xpresii d." m.,
ah Initlo " ,.de 1. I","I"". din primulll101tlCnC';
ain! bona est! " ,.1;.n.iIe .. fog """"",.r. ,...,..,.. \1;1 decidf:!";
ahu ,.alt cu. al doilea cu';
ars lunga. "ila bre .... - .. orl" '" IUl1gA. l'i'la C
ars I ....... ica " ,.an. poeziei";
' .... "Ca modionit:lol - . ...n<"JlI'"IIIM calc: de
mijluc, oameni de r.nd":
auri fnmtll! " .. l:>I cstemata fGame: tic . ur l';
auI catsar, "Ihil .. ari Cezar (Imparat), ori ni",,,," (.,""ul
<aH nimic");
be"" m.",nli .. "cclui """it.!o":
caplull n h.n ... "k"li.c " .. bUn.\' oinlc:
ran, .... _ula .... .. .cntul ooeol ulu,"; (fi,.) (..poe<ia ti'''refii' '):
"""lIS beUi " ..mOliy de rUboj";
rl ius.. "Itius, rorti' I5! " . .mai n:pcdt. m:oi ,11$. ma; .,.,..1";
ergo , um " .. cugel. Ik,,,, exi"";
ron ...... <"" omnlum " ,.;tCO/'dul tuturor";
de r"".oIM itlre " .de fopl/de dRpt";
de ... oon dhpulandum " ..despre gu""" nu t",buie
s;\ di ", ul i (in cootmdK:toriu)"';
de prufund'. " .,d'n ,.J.i",",o'; " ,din odl.,,", i.,im.ii';
de .. 11 .. ,.cu JII'OI'l",i ""IIi";
deu.< n machina - . .zeul din
d;,'ide el i"'peru .. .,dezb' n! ,tii piirK'$IC";
du ... le.." sed l<x .. "legea e d..,." lege";
homo!" "i.!lomul!".
"uma nu"" .. 1 d;abolirum) - .... <:<.le
om""clle (a 1'""""'." este di'bolkj";
esL "'oous in rebu5 m ,.exiS1i toate";
U Mbruptu - ..brusc. pc nC'Jl"'1llL,le":
uWor! . mai sus!";
exe"'l'll IIratia " "de c"c..,pl u.
ex li br;' n,eis ,.<l in c!l1i'c mele":
radlll u,n le foce pc: I_O";
re .. irut 1000te ' . ..gr1bO'$te.'e ;"""'" . ..graba .. rid t",aba!";
fhOl mu'odus - ..si se <IrqlIa!e', (chiar)
!le-ar fi ... piar1l lu"",. (dreptal. cu orice p<q)";
tiaI hu ' .. ,,!Il se f.>tlllumilII !";
finis ""mlla1 OI"" .. ",f:lrl,' ul ;""""u".",. opc .. ";
lempu . .. .Jiml"" ""illdwi!or fUII" ... I'mpul
zboatti Ilr.l inIoafttrt -;
.. r " :.<1 n. ",",lrim Ipdar; . "
gr<ISW modo .. "n li" i, m.,.i. ge""",Ie, f?u1l " mI", ,n .
hal .. "" curpu. " ..si ai COf\1";
bie CI oml<" .. ,.:U.;, acum, d. indatl";
hoo,<) faber .. .. omul
ho",o hon,illll""" . .... omul ost. lup pe ntru "",";
hom" lud. n< .. "omul CAn: sejoatl";
Iwon,o sap"' " .. ..omul "'I'on.r:
... ",undi ., lumii"':
'" JlInl s.l f .... cuno:sc uf':
'" nlen"" ... ln ntreg,n..,. pc larg"
in nl .... n'is .. "in ul" rna clipi";
ill in" 1""']>0" ... Jn acea ""''''''";
In m.dia o< ., .,in mijlocnllucrurilo<";
in pt< .,r. " .in ,,,ne["';
in >ilu " ..pe locul undew .. gl<,t";
In \1 ..... ";1"5 ... .in "in e odcvirur";
i" .'iC.o in (stkla) l.bO"I1",.. ;n
ips<> faclo '" "chiar pr in ..:c.,ta. ,n I'inutea f. plu' ui in,uli" ;
Iktntia pot. i .... .. _Iibnute poetici";
mUK' '''<U''' Iuode .. ,.tii m .... laudl":
", allu ",ilitllri " ..prin forta armei" ... ;
"'u,'" p.uprh, .... cu
"11'1>5 "" .. a in <."OI'pI.If1' ... "" .. ..o 1"""'" C<JtJI

mixt"", compusltum .... I\lC1U amestlXa'. :utl0$1llurli";
modu. - .. moo de fel de a lnJ.i";
morCna""" ",,a muri, r', . .sa str$it 1";
mUla' " n,ulandis " ,,<('/umbind ce t",buie schimbai";
nihil si ... d ... - ,.ni",ic
nolen!, ,'ol."s = .. vrnd. "'I'rnd";
'''''' mulla, Sl noullll,n ,.nu ,nulle, ci mult .. "al i,"! . nu
cant"",e";
'":'>" ";ta\' discunus - .... ,' pentru oi pentru
"13111 ,n'-;!!lm':
nola br ... '"' . OO1t3ll bi'Ie";
o, lemporu!, o. m<lrt!i! _ . ..0. o. mon,uri!" .. .ce
ce mora,'uri!":
cil'ffR5<$ - de ci",":
o I,ro lolo = . In locul
o pal: .... bl""um 1 _ "pac. voo1 !":
o p<'r ad ""In. - ..pe (Si s.ele";
o .p<'r pedcs (Hpusluloruml. =..cu picioarc:le .. .pc
JOS {cum mergeau
o pcrsuna ""ta (sIIu '100' Vl'u) '" ..... crsoa"l dorit! (sau ncdorillr;
o "",,1 radu,," - ..dupl faplc";
o primus Inler I,alti '" ,.primul egali";
o 'lui 1' ...... 00 . .cineva drc[ll nllC'''''va. confuric pccsoane";
o quod "rul d""'(H' j tru"d"", ... .ceca t1: de domon,ual";
qU<l 1 _ .... nde mergi r .. .1nco" <1 ?";
(;n - ..p;!5are rari (pc p4.nnl)";
"'1>t1'1 .... est ",altr !iludionun '"' .J'C'l'Clitia e>I<: mama ""It\ld";;M;
o re>, non 1 = "faple, nu \'Urbe ,";
o ridendo <lsllgal 1110r1.'5 '"' . .rUnd se indrc.pll .""mv,,,ile"-
o . ic Ir"n"1 gLoria mumtl '"' lre glnria Iu",ii"; .
_ .,insc",mlct;
o sub specie Hel er",I"I,S - "Sub as p<.. "<:1U1 in "oei";
o lulc quale cum c. nC$<! h;mb" . nC"lleral";
o Itrm _ "pIin,,1 n. necunoscut";
olhealru". ",uml i _ ... ealrul lum;i";
o ubie hene, ibi _ "un<lc e bine. ocolo .5t. patria";
o urhi orhi _ ,.n (ROIM) n lume:, peste tOI, pretutindeni";
out I".tura l'oesb '"' .. o.te .... m.""'" picturii";
"<le suli! . _ai d. cel li ngu' !":
"3e _ieUs! _ M\"ai cle .ei !M;
"ale ! - !";
"anit," (ti on,niD "ynillllS) -
(IOiul e
,enl ltIi. .. ..am "l.'IIil. arn am invins ''':
,'erI);> volant. 5<Tipta manent - "vorllclc zbo:ut. scrisul mrnne";
o ' -nu ! - ..mi opun !";
crescal. n(lreal ! - "tnl i:uel, .... asd inllOl"e:ascA !".
poputi, tiei = poporolui. VOtt3 1ui
ADDENDA
1. IgnOfillrea vlrgulel ln une le t exte ale prese;
actua te _ mlrturle a unei prKare
Inslruc111 g ramaUcale
Esle un feoomm Ulrt'II1 de ingijorltnr faplul ci
virgula, aceastA ..... 8in.r. scm'IeIOl" de punctual;' (.are-i d.l<ka
veritabile obsesii ex,genlUlui clasic romSo 1.1. .. Ctl/1I.giaJe). e>te
att de i8no<311 in unele OfPnc ale: presei ",,'uale_
Evidenl ci utiliur.,. dar mai all!S lipsa ei de,
lungul unei propoz.ijii sau (in .. re se
indispensabill! ) se: d:llor<:azA une; carenle fundamentale do
instruclie; slaba pec:g;ltin: gram3tiu ll. n5uiirca defc"<:tU03S.l a
... intaxei" (de carc se: face aliila cal.. in anali;tele . ... !) are
conse<:i nle neMnuil cici ca afccteazA deli,n;t.,ea a
cuvinlelor grupu,ilor de cuvint. ,,, cadn.1 propozitiei.
precum li a propoujiilor 1" fra ,,,,i.
n de m.i j os . .... oi incerca sA .. Iiefel Un
a.poet ce poale pl r.a ou,ios: oei al . .ab$enlei" cum plete "
virgulei din propo7,ilii $i f,ue ill l"'81 (flirII sA punem 13
so<otoaiil lip .. altOI" S\: mnc de puncwa1ie ... l. cu "cccnt 1'"
diteva cazu,i gr:.ntalic"le Cu o "'3; frecven1"
al ' 'ryul el -In Mn un juri - inlre
c"",plemente drtumolanjlale str,
Intra,ea Viclor Efii",iu nr, :2 sel:lor 1" (001"1;
mtr_rea Vktor Eftimiu!.1 n,. 2!' 1 s<,aOl1lI 1"1 .. .s.c.
Agrozootohniea Drumu Subl ire SA comuna
judc:;ul (COrKl: S.C. Agromolchnica Drum" Subli",
SAI.! c,,",una Vud3I.] judelul ,.schimb ap. :2
ca,nele scm;decoma.Klat str. pane, zona So:inu cu
ap<lnamem 3 canlefe flrl dif('fCnjllM (roretl: ,.schimb ap. :2
semidccumandale[.) Str. pantr[.) zona
..,

apaMamenl J carnctt(.J fan; d,f...,nll ,. ,.,.
.. loc in ziua de 27 OCl<Imbrie la Spiuolului JIMIc1eu
CIII"'; din smoda. &0;1..- nr. ("""""I: ..Licilalia.-. ana loc
Zua 29 ocrombrie(.) la 5C<Iiul Spitalului J1Mk1 __
OIl"'li[.) din Slr.Kb F.miIot1.] nr. 1"):
b) omiler.a , ma",koad nt...,
. .. bl..,t ,1 I'rNicat. a unor compl ........ t. ti",om5Ian(iak
, .. dN. rmioli ri, .au a n .... i.olat.;
prin Mini,terul Agri<ouhurii $i Ali""' n"' liei cu
lel.xul "r. ( ... ) ,i Mini<lcrul Fi nan",lor prin pr'l:Irile nr. ( ... )
fll<c difc-n:nJ.L .. " (CO<e<'I: a",..,mul[.) prin Ministerul
AWiculuOfii $i Al i'-""'I i,i[.] le1e;:ul "'. ( ... )[.)1; MiniSierul
Fif ... metonrl.l prin pnci7Arile "' ( )[ J ,,;(.....,.., "")
VictQri.a Ld>liu (. .. ) prin Pan ... zi min. Piun 45 76 ii Oi<:I<
Bcul .. (<:<>rect: Lehliu ( ... )[.) prin Pant.ui (miD.
44){.) Ptun (min. 45 ti 76) $i Oi<:uf.] a Bc ... R). ....... utQnlI de 26
de ",i din Ohcnita cu per<ale ti /lrt ocupa, ... '""""'"
derapa ... (rorttt: ....... uIQnlI[.1 de 26 de ... i[ .] din OItenita[.)
(u amcccden .. pctUlle p Iart. ocupalie ocumI.]1 """pat ... "):
c) o",itun , -iTJ:alft iU;D', p d.pI apo"';!:
La tolefonul firrr'lci 314555 nm ,,",le <_: la
t.lefonul 11 4555[.1 n.u orele $i RBa .....
N.lion.lI . Rom.inici So>curuia Judcj:e.nI C51lrlO$i a orpnizat
concurs I"' mtu ocupa",a postului de h'SIlKIOI' .. : (corect:
Nalionoll o Rominiei[.] Sucu ..... '" JudCltani CliU ....
<lftan' '''l <"""u" ... .. Lo Ne",un la .. ;. S ... a
Uniunii S'l u ;ntalnit ...,.-i;!""; din IOrI" (corect : Nep1un(.) la
_7.swia " Uniu"ii[.1 $a" ... "). hrdut
mari"", n,o 5175 elitem de Clpitlnia Panului
(ton:a: cznet mari" "rU nr. ' 1751.) eliberat de
ClpilJnitt ... ");
d) omit''''''' ",,,,ulft ;ui.t. ti dupl izolate:
Jn timpul STAR de 11<"'" .proo.imali .. o luni
fi JU'!"""1e se 1mlIY!& un tJWlSflOl1ullli dtnuonit de
ICq".'R R (corm.; limpul Fedm<!iti STAR[.) de
acum aprmci..wi .. o kmIi $ijum.itate(.J ... ,..." ...... un fmomen
al tf".IMpOf1uluil.] denumit de ... "). NU de
226
nt=1c CARI' OIle"i", .it .... ' 10 km O om in,ilnit o . .....
..-ifei. ce ilie (aRtt ..La aldierul ele friurie CARP
Oltenita[.) .itua la km OU am intilnit o !istL.."). Jn 111' . 29
(399) din 25-31 ;ul'" 1997 In ;Wco1uL <pWWam.. .. " (rouo:t: Jn
..... 29 (399)(.] din 2S11 iuli . in artkoIul... OPU .......... :l;
e) "rgu]ei n U:oI&l"H UDOl" '-..ati ....
latr.j"'I;; '.1.: ..Nu Jli,i care ntc f .... ininul de la
.rrdaclO1' ro (corect: .Nu JliiiU ..... lfabc1iIOl\.] o ..., C$tc
femininul ... 1"). o. domnule prefect in ".puIISul pe ca", l
da,; nu Iii luat nici " ... "' (CO<C<I: ce[.[ domnule
prefCC1[.) in rlspun,ull'" ea", il dali ... "). da" mai creasel
li leul ",,"ru oe nul .... i dobfUl m .-ca ?N (cor .... : da(.1
sA .... i ."'asell; ""'1 oowu[. ] [.1 nu"",i dolarul fi m...". 7").
"",,,.,,. d .. ip d'1,100 =legilor de ....... 11. (".,......., .
....... dcsi,ur{.] clir\ile ... ");
1) OD,itra 'irt:ulft inainte''' _tribltti ... l ....
(p"""um ti i aDO' iot .,..".lJri di"ut",' HU'O'
. tributi'r ): .. du. Ia ..-:n. sa caK din punct de >"edere
rmwocia, st.I mai bi ... (corect: R!'" dus la $0100 .... s:aI.l cwe..:'J.
_ .. 1$& cum ..... intimplat CU comilierul V.I. CaR fiind .Ies
prqcdintc de te<!;njl a du .... si re'f'CCte IcpR (a>rea:
",m ,._ intlimplat '" romilierul V.I.[.I care(.l tiind ales
pr1:1Cdi_ de -$ftIinll[.J diUUt...""). ..Mantru de eerllmOflii _
fO$l dl Il. care la a in"OCM legoa in ponoonl"
(Con.-ct: ..M"""tru de ceremoni i a f"", dl 8.1.1 oarel.l la o
a in,"at chiar legea .. ,"). .... domnul Consrantin
Q:u>c:e. de 1. COfC in col it ... de ", ,,,,ra) nea
n.fllf"I:lI ... " (con:ct : ..... domnul Con,tan,;n Oaocu[.l de la
Comc<:nl.l carel_] in calitate de manager gene .... II.] ne
infOl',tlat ... ").
2. deri .. ative e mfu.i lexk. li
In com ... nlu.ea inte rpel"5Onali fi ofldali
Nu .... tIII lucnt prea "'" si tC e"primi corect ,i pc:
intek-snl ..... urQt. Cei mai mul,i dintre noi (> fac: ","t; .. utOt
pentru d $iau in$UJl binc ti 1. timp. limbi< rominl. ldi1 in
r .... ili cit ,i in $COO-Ll. un 0JI0f1 imponan' ........... ,. desilur.
m
ISimilal;! de.a lunlul inlregii vicii. Can:nleJe de
hmb;oJ se pot dator.! - alunci o;nd 5C mani fe.t!! _ fie unei
JV1IllIIIlicalc okfoc:iwe. foc falA de
proprici IX aici fi numeroasele erori
ce s.. pol ivi atit n '"<, .. bire. dl fi n scriere ...
La polul opus. s.. cei eate. ...
condip..1or . .sul"'rioari". _u ..ambiIUI- de . etala gadul lor
de . .nnancipart'" n'elecl"'U. .... vocabular emfalic.
preslral cu l<'f'I'Mm neobi$nui,i, artifICiali. conSlruili ..ad-hoc"
dUIM modele ce li sc par. c.o 5OnDrlalcc. mo.i ..dislinse"
MIIi ..culle". sc f' explici ... ta lor in for:
muliri. in can: ni se.relau'ut: ci cineva es!e nemul"""il de
. .poli"'ni lat.a """"nlatarilor. si minuris;lorlor", c.t
... a aalmlll ct de cat sit ... ,ia din Bosnia", c.l e tot mai
a.<:etIt ... t) de Il!<1IfflIliilor' linere",
",,<,azurile unei femei .au rOSI .itmliatc con:spunzlilar 'nu-un
repom,j", d ..... mite l.lmfId.mente juridice _viztul
JIfUCftIut;I de _ unei funC\ii
8
,;! e,\,rrmiVii
.. .. :1 gmltllile". ci unei de
conSIliu $'" OOI,vill5 de .. ll"!i talllrit"ln soIul ... i" preznllllle de
un ,oobitar. ..e sA lansAm afl>CC'ri dupa: regulile de
rrudn,ialilale financi.r1". ci Ofoeiul pentru Protectia
COIlsum:1I01l11ui ,a ocu[lIIt 0:loi ..calitatea pre>tlrii SI."niciilor de
igicn!! in co..foarc frizerii-,
.. AIl>anc""i din Kosovo vor un ,sUlUl de cii intrc
,,"'ai multe fe'lOnW:ne ... nrudile scmnmic li apar
. .formulele ", 0<1"1118100",, Ik d mooitorirnrea
rcprezinLl "o a proFesorului ... de _ 'fi foane n .. _,ibil
rl'lil'OJ<lSi., rai" de elevi". inSlaunind .. un dimat ... n
dasa-. ca ridic8le de Ufl anumil lio:loll Ircbuie
.. tc ..cu deSlul1 calmll att
M
, el _omul. cu libena\ea lui
, i mle nevoia de 1 sc intesra intr .... n s;Slem de '-alori egidat ,k
.""'Iut", ci 1. noi .,n ;nten..,nit o fCOI.II ..
po\<:nlialului cre.li ..... ci un anUmn tip se simle. pcnonal .,mai
CI n OJIIUnu pentru NATO..x <XIr$.1tl o atitudine de
ohst:ocuian!", el .M U ltmaJi<nri. acUvilalc:l ... !r.In!:ponuri
rulierl. -Ji fttllviart
M
CI urm.\rim ... n.f"'lil"id. ... produ..,1e

c . inerjialium .. ".
un haU"iJl ghIdona bicicleta ... "
Tendin!a de nu se limitn"di nsA la re<lurwle
c; se apeleau $i la termeni Slrloini, indeosebi ..ncinlJ1l.j;-
inci in dicjion;orde explic_li,'c; ..sunl Icnunin de
mdalizart tclefOl.Mlor". o ..piLlo, 0:loi unC.I folos1nli. este
recomandatl tine'''' a attq:U1 o;;li
panicil'" 1_ " de pre$I . .gardat de
""",ioic'. actor $i" descoperit ..... oualitate,," de'1:nind
shimiSl amalor. nodioFon;st amalor", un "silbalic
anlisemil;Sm" esee M.-ag",oeott _lai sub o fnou<>logie
lozincvdl li O anume fUliune .... Fost
la CIIMiJi ... National Il POSR-. in Raminia ..Kc incearc.i
maximali/.:a .... u resurselor nalur.lle", o ,) i!;tarc
.. alegerilor sc neflCientl Alteori, unii Ittmcni
Sunl ao.bpu,i suigeneris sub forma unor
3ulohtone.: un .Jnubjillbil dr, Barbu a fost trimis ambHador" _
.. Wicsanna este cn mai b ... ,l marprinJ t.ni .... bil} ... un anumit
..spajiu ""'1 ;,mprmllli CJ<5lcnjl.", o la ,.dim:t ia
decl:lln:lloare in romunic:un este UI\3 .,dec"rnt
proUlic.l.. Gnliile i!>U fonctismele nu
SUnt nici ele de kpIdat; mcrd. boxf'ur. a propu'l .
n'utlu. rarissim, kellerg, ,-is li ,i. etc_
Daci toate c_,cmpltle M OItli SIIS pot fi "",i mult ,au
mai PUlin aeecf1lnte. nsA Si "titLl "lii"lexic"1e ;n'ok",bi lc,
d " d autorii fnc confu1ji terminologice. expresii im-
proprii. ,.dupl u ... 'Che". Cu c.l SUn! nu numai
"corecu:
H
ci $i mai Helcganlc", mai .. Ii' ....., .. ; 1. o editie a
C()ncufllulu; "Viata c& un spectall" lu fosl .2 600 de
31"'ln,r. .. nei biscrici I fosl de dtre _un
;"' lltIStor", O a a"ut in ,"edere benerIC,at -
execwant". dneva . .ar nulri la scaunul de pr(1cdinle al
Consiliului Jude!ean". unele ziare scr,u despre .. un.;
"",fii Ia Camera Depulatilor IIC vorbe$le d.
, ... I nfirma,ie". Ia dezvelirea unui bust al lui
Corneliu Coposu ...... fOSl dtpusc coroane de flori din pmea
229
Asocialiei TO'lionari Politici". un i"imer $peCialiSl
.firml c.I. n fune,ia de dittttor . CIOllll si fte ..c1lm:1
IelisC ;netkaru leplc, Intr-o instilulie. r.,ine
"onlinatorulu; de credite". pe un ..I'ontOll' de e""rgic
elcc"icl" se con: aplical "sigiliul". un lUI anu"", esle
.... "'I'lrual ntr-o lucra",". cineva e5t. "uptur;u de lumea
televizorului". activitate. 0001' foruri medic.le .,lI din
c' uza u""i probleme legislmi,e". lillC1'ii rom. ni prefer! .... \
In .l1e ... d"tI'",.il. bancare n. sl"ucl d ; n
cm'li""",,,", in li,npul u""i greve. di n "a
i.$it u" birocrat". un pr imar conslient d. $<'nsele de
viilor al. l'",lidului >liP. timpuri "" 'ulule", Q .. od
ual
3. Stilul jurnalistic publlcitatoerotl c ,1
- ntre cinism, vul\larltate

Dinlru '''''epul, doresc s!i un lucru; nu om
nimic ou brca.L:o pzctt,"'>sd. pe o admi, o $li""" . (d.
cnd ",a fi .1 colabont", aotiv de mulli ani! ii
recunosc .inulile, .. e, ifICiile. rol ul ""'jOI' pe ca .. il j oeel in
noa,l"t pe drumul 0., ",I i jXlI
- . 1U""i c;l nd se - li psa de obie\:t;v;lmo.
limb,'j ,, 1 ... ... ,
.. Ik,pcrlul fala de ceil.lti - .firma !M t<>iev.ki - e
I'ri",. conditie a eg.lili\li. ma i "'Ull, dc re
.",d oJ O cu sa le ara!i .uporior ... SI!. cUllO$li Io<ul
pc lu,,", li si >Ii le respecti s unt jnWliri foane rate. cel PUlin
101 al1it de "'''' .a ade"lmUl dernnieale.
M
F,,"noase ,i nobile
cu,inte!... Din neferic,,,,, lume. n c""" mkil .. 11 do
gn'"e """Iradieli; _ .. le ""'ni"'. .ndomicl,
""nlru 1"'1.'" etc. nu igoli cadrul pentru
.firnl/lrn >nsecvenLl valorilor tlioe, pentru delvollarea
plenar. penoo ... liLlli; urnane, pentru "'SJIOCtan:1 indi"idul"i. a
<mturci demniUilii ... 1<: __ D.c", legile . jXlI ro <!of .. ito'e.
""
inefteleme, cele ,.IlCSCri"," ale bunci-<:u,' iin\C. "cchi de de
Ini. a r trebui si ron5'liluie pranlia ", .. Dricl" unor
mon"uri civilizate. ba ... t. pe rt'Sf'CC1 rttiproc:, pc poIit .... II.
,<: onduilll" d..., .. tl OIIrn..,il", nu """tC fi judeull ror:l in
.",nuniclrii intefUm.,... limbajului. (,dndurile ,i
",ntin\eolcle se 1r.>dr>C prin cuvinte. 1"" .JibcJ'3 .xprillkl"''', de
ca," n. bu.uli,". cu tO\ii. 1989, reprezint:! un drept
fu ndameolol. cuce,it cu chin cu oange, Da, a 10
liber" n" on;d ti insea'nn! sa ,i 01 ""ii "oricu"' '''
d""lratia n" lli permite. dupli bunul pl.c, d ou pa",1
ori de cAle ori sim\i ne"oi. >Ii te Sau d ll\iuri. sa
jignelti. >i cat".""ie>";. chef, pe ",icine. 'n "lnOIC.
prc<OgAli'..,1oO' s.k .4'"'sa." jood un rol uri.1 in ,i.\o' sl'i,illlllll.
jXllitic6 ,; sociol-<:uleu",1Ii a u""i \li,i., !)ar ea. nu
inrormew", ci 1i ! C"" jntul sens IoIIu 1'OS1II (La radiO
;'U pc mitile ecrvle) in minlea fi wtldul milio."e
d. OII""",i, iar fdul in care el esle are O
enorml, cAd vulga,itat sau agre$"itotea limbajulu. II!
. .urme". scandaliz1nd bunulsin',. rlnind orgolii.
conflicle sau Ilcln'" si jubilele ...
in".un anicol ".Jilon.l ,,Poli ' '''a de lip
. 1 unui cotidi." de .. ig;u ii .xI"im. in
ufilIllO, ii te,m. ni dez,'\Cord,, 1 de "illdlizncala" unui In, ll
d.,m,il " d. a c. lldid. 1. funqia d. p", ..,di "tc al RnrnJnici:
Ase"''' ''e" unei fet i,!", ,,. c ... in bUl11bli
pI: pi.pt i i "".pulUl de ncgTeata in""" lanl ",.i joas.! a
lrupului du 11"1 ( ... ). a tlcuI IOI felu\ de nI. <le. aa:ep"a, in r",,,:
actul d ... polii;';". tremu ... "J la p'odul el "1 ven'
momenlul vi "edea cu ochii s!i; organul deSI"" ClO'" IIIle'"
din jur vO<bno; pc 1I<:a"." "Coml'lIfllIia" La con: recurS"
rW.>ctood'1"'f, del:Yiluindu'1i .,\lII""t"l" literar, SIC ci face
din arsenalul dU stil i.l.tic o.ki, cum spu"".
.in.... c"'" ma; n:clama la un s/lpun NU Ilo un delCI'J!,enl
':OUN' slr aibl O ronoU\Ie ..cineva",
ob5ema - pc bu,1I drrJll'le - el TV)
emisiuni erotice t5<x cu N.,hne ). in c;ore
m
de "bineflleil. ,'ibral",
ale lehnieilor In li",1' ce dou1 cinlire1" "vorbe.u
I',,-,ul onol li "".ul .. nul Cu eu care ar f,
di..:ulal cl<-spre mod.:I ci<- o., .;ci - I{Mln.m noi -
pIni 10 f",'fiIi"1;" din pR"5a .enl .. ll nu mai ('SI.
ck-cil un pM. ..recLamele" ilustrale, C'I Ji SCriH fiind de,.
o:IreP'ol obscmc: ..Am mersul lopnal li politii criduC ..Ai
Ia lint.li 1". .. ... ri pali_._ .. "
S ... fi tr""lillltl din .'101e
comenlari, poblil:c ale unor zia"li de nllrd. nu pol si nu ofere
toof"lilor ele b .,.,11 de r<t'ul indcni.
atingll'" forme ioo;noJibile In special destinat
....... ti .,rtfuiclilor'" de 101 felul , ..A1",rilmul ti ...
polilic .,Ie mii, pU'liv d""'1 (O CII"'A", "C.1).It . ""iceJlUI ci.
rlnllS cu PNl CI) 1" , 1 .. ,,', in pclllpc<:lid ,-or fi iud.panlli
1' ''P;IIC .. 1'11111. lilelii polilil:i", u" fruntal polilic
.;alunecal ill sindromul ci<- .nolrul,aud, pctmalu, ck-cLanl'll."
ttWe de. drepwl 1" "'1tIl.; on O disJlUI! im",
miniSlrul SlnalA!ii ,i . 1 Fi'lIntolor H d;I;n jurul ideii daci
. in'pl.nl"1 do I .. nil , . ti !Cuii. $Il1I n" de 'I'VA", ""ii poIemali
iau .:wc miliMne pe luni do" 1'1" "'" a ... in cur pc scaune
detlei' UII U",iI C l unt .. de se .
dI:\:OOndu.,i C\I c le 41,,""I. U(" l" i"lOle "iorel" ...
.. de preIa 5Ullt lI ia call! rac cacw pc Io Gnie'". iar
.. SRL se mlldi de 1" na'" elc_
I'.xl',eJ iil . ftlgot ice " u " "11 dcioc ocolite, ele fil cind.
unC()I"i, ,.delici ul' Ll tlOr jQl:uri de ri",. cu"illl c obscene: pc unii
poli licienl. Ou 1. di fo , ito funclii .. spre ru,iTlOa n<:>ll\If'1
ii f ... grija de' b.' tOu l publ k. lin "clcil" . dup.'l co. Ca
lumea n ,""nA " !lc:UI clran: la mor"le ponid Soii & . ii
lui o;> Iluj"", "" bul;"" "n "n o clAdire de pc "
i1n>dJ ci"'ulotl _ fUlt otup;iIA de "Oo-l!oIniz.'lia
SUiA lui H:IOf'". O pcrso;II1 A din pR"f:I,,'" este un
,!ucke,-il n .. . - in Ilnpol " ... i manifesla!ii -..,
Cal,u'la rolul ,jl>MilW"' all',,:sci impuoindu.JC n
__ ..bMc1 _1 ..s ... , bliM de II G:l1I!OIUrdcs
232
ci inii irnbrtcali1, .. Ne .... '" bolii, ne .... va lillAllas.!. presa d "e
, ..
in ConCIUlil Qbscrvl,ii. nu pol oi nu raii.>:,
ii 1"'l'lill, opiniei ""ui serii.or ,i polemist Mi",ea
... nictieri. nici 10 Franla. nici In Slalelc- Uni ... unde
1'rc5a e la fd do lru.tta.A dc Ioenl.\ioool. nu &AHf. i anlil.lea de
murdArie ti deJ1l(bn:. Pmllnulu; r-Ofl"Pt.Ii ""in r-KI de' La noi .
Trebuie si JA MontIeur lun; In 1ir ptnlru. gbi"
din abjcc1iil.- Ilpimc, cotidian, de rooroinl'$ti cu pn'lenl
ie
de: stri<.>ril->lC