Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/ Calificarea 1.7. Limba de studiu

Academia de Studii Economice Administraie i Management Public Contabilitate,Audit i Analiz Economic Administraie LICEN Administraie / Liceniat n administraie Limba romn

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea Introducere n contabilitatea public disciplinei 2.2 Titularul/titularii Email (adresa instituional): activitilor de curs Prof.univ.dr.PUNIC MIHAI Conf.univ.dr.GRIGORESCU TEFAN IULIU Lect.univ.dr.MATAC LIVIU MARIAN 2.3 Titularul/titularii activitilor de seminar Email (adresa instituional): Conf.univ.dr.GRIGORESCU TEFAN IULIU Lect.univ.dr.MATAC LIVIU MARIAN Lect.univ.dr.GLVAN MARIANA ELENA 2.5 Semestrul 5 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O

2.4 Anul de I studiu 2.8. Numrul de credite ECTS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 2 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul 56 din care: 28 de nvmnt 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 3.7. Total ore de studiu pe semestru (numr ECTS * 25 ore) 3.8. Total ore studiu individual (3.7. 3.4.) Distribuia fondului de timp de studiu individual Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren

2 28 125 69 ore 42 28

Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti elaborare Proiect de semestru Monografie contabil 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum 4.2. de competene

30 2 3 20

5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale transversaleCompetene


C5.1 Explicareaclar, n termenireal descrii, a problematicii managerialedin sistemul administra ieipublice i n conformitatecu managementul resurselor umane, dar i cu principiile de etic i deontologie profesional C5.2 Utilizarea cuno tin elorde baz pentru explicareai interpretarea fenomenelori proceselor din administra ia public C 5.3. Utilizarea instrumentelori metodelemodernede managementi managementul resurselor umane,n limitele codului de conduita func ionarului C 5.4. Utilizarea criteriilor i metodelorstandard de evaluarea proceselor managerialen administra ia public i a performan ei func ionarilor publici C 5.5. Diagnosticarea managementului i a managementului resurselor umane din administra ia public, precum i supravegherea aplicrii

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al nsuirea i aplicarea corect a principiilor de baz ale teoriei i disciplinei practicii de contabilitate, n vederea formrii aptitudinilor de comunicare n limbaj contabil prin aplicarea teoriei contabile la recunoaterea principalelor tranzacii i evenimente, pregtirea, analiza, evaluarea i interpretarea situaiilor financiare. 7.2 Obiectivele specifice Definirea corect, explicarea,nelegerea i aplicarea adecvat a principiilor contabile, realizarea unui ciclu complet de nregistrri contabile, evaluarea,analiza i interpretarea corecta a situaiei conturilor i a rapoartelor financiare.

8. Coninuturi 8. 1 Curs 1. Introducere n contabilitate: contabilitatea ca sistem informaional; forme de organizare a entitilor; utilizatorii informaiei contabile, profesia contabil; sisteme de organizare a contabilitii;patrimoniul public i contabilitatea public, bugetul i execuia bugetar reglementarea contabil.Categorii de instituii publice Metode de predare Prelegere Ilustraii Aplicaii practice Exemple Demonstraie Conversaie euristic Recomandri pentru studeni Suportul este distribuit n prealabil studenilor, iar acetia sunt ncurajai s parcurg n prealabil materialul de studiu, pentru fixarea coninutului Idem

2. Rapoartele financiare i comunicarea Idem informaiilor contabile: situaia poziiei financiare (active, capitaluri proprii i datorii; ecuaia fundamental a contabilitii; tipurile de modificri); situaia rezultatului patrimonial, bugetul i execuia bugetar (cheltuieli, venituri i rezultate); alte rapoarte financiare (situaia fluxurilor de numerar; situaia modificrii capitalului propriu, politici contabile i note); principii contabile. 3. Sistemul de contabilitate n partid dubl: Idem definiia, forma i structura contului; planul de conturi; tipurile i regulile de funcionare a conturilor; analiza contabil a tranzaciilor i evenimentelor; stornarea. 4. Recunoaterea n contabilitate a tranzaciilor i Idem evenimentelor de baz: conturile i analiza contabil privind imobilizrile, stocurile, creanele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile i rezultatele. 5. Sistemul informaional contabil: documentele contabile de baz; evaluarea n contabilitate; registrul Idem

Idem

Idem

Idem

jurnal; cartea mare; balana de verificare. 6. Contabilitatea de nchidere a exerciiului financiar: Idem Idem ntocmirea, prezentarea i interpretarea rapoartelor financiare. Bibliografie 1.Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.) (2011) Bazele contabilitii, Ed. Universitar, Bucureti. 2.Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.) (2011) Bazele contabilitii. Aplicaii i studii de caz, Ed. Universitar, Bucureti. 3.Grigorescu tefan Iuliu ( 2005,2007) Bazele contabilitii bugetare, Editura Infomega,Bucureti 3.Manea L., Nichita M. E., Irimescu A., Rapcencu C. (2011) Bazele contabilitii. Aplicaii i studii de caz, Ediia a IV-a Editura ASE, Bucureti 4.Minu M (2009) Contabilitate,Ed.ASE,Bucuresti. 5.Nicoleta Coman, Ctlina Gorgan (2008), Contabilitate, Editura Infomega, 2008 ***Reglementrile contabile pentru sectorul public aprobate prin OMFP 1917 din 2005 i OMFP 2869 din 2010. ***Standardele Internaionale de Contabilitate pentru Sectorul Public IPSAS, traducere autorizat IFAC, 2 volume,Editura Irecson,Bucureti 2010. 8. 2 Seminar/laborator 1.Concepte,definiii i clasificri Metode de lucru Conversaie Problematizare Studiu de caz practic Modelare Exerciii rezolvate i propuse Proiectarea unor cazuri cu date practice reale Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Recomandri pentru studeni Suportul aplicaiilor practice este distribuit n prealabil studenilor, iar acetia sunt ncurajai s parcurg n prealabil materialul de studiu, pentru fixarea coninutului Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

2.Recunoaterea i clasificarea structurilor situaiilor financiare 3.Modelul de bilant i msurarea poziiei financiare 4.Modelul contului de rezultate i msurarea performanei 5.Tipuri de modificri determinate de operaii i tranzacii.Influena acestora asupra bilantului i contului de profit i pierdere 6.Evaluarea n contabilitate. 7.Documentele i registrele contabile 8.Regulile de funcionare a conturilor 9.Analiza contabil a operaiilor.Formula contabil. Tehnica de nregistrare n conturi. 10.Analiza i funcionarea conturilor pe categorii,clase,grupe.

11.Transpunerea,analiza i interpretarea corelaiilor ntre conturi corespondente. Modelul monografic de nregistrare. 12.Balana de verificare i Inventarul

Idem Idem

Idem Idem

8. 2 Seminar/laborator 13.Lucrri contabile de nchidere i de regularizare.

Metode de lucru Idem

Recomandri pentru studeni Idem

14.De la contabilitatea curent la contabilitatea de Idem Idem raportare ntocmirea i prezentarea Situaiilor Financiare Bibliografie 1.Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.) (2011) Bazele contabilitii, Ed. Universitar, Bucureti. 2.Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.) (2011) Bazele contabilitii. Aplicaii i studii de caz, Ed. Universitar, Bucureti. 3.Grigorescu tefan Iuliu ( 2005,2007) Bazele contabilitii bugetare, Editura Infomega,Bucureti 3.Manea L., Nichita M. E., Irimescu A., Rapcencu C. (2011) Bazele contabilitii. Aplicaii i studii de caz, Ediia a IV-a Editura ASE, Bucureti 4.Minu M (2009) Contabilitate,Ed.ASE,Bucuresti. 5.Nicoleta Coman, Ctlina Gorgan (2008), Contabilitate, Editura Infomega, 2008 ***Reglementrile contabile pentru sectorul public aprobate prin OMFP 1917 din 2005 i OMFP 2869 din 2010. ***Standardele Internaionale de Contabilitate pentru Sectorul Public IPSAS, traducere autorizat IFAC, 2 volume,Editura Irecson,Bucureti 2010.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final

10.4 Curs

Redactarea corect i complet de definiii i clasificri Aplicarea corect a raionamentelor pentru definirea,recunoater ea i clasificarea structurilor din situaiile financiare Redactarea corect a schemelor de bilan, cont de rezultat,cont de execuie bugetar Intocmirea corect a unui buget Aplicarea corect a principiilor contabile Aplicarea corect a regulilor i metodelor de evaluare Prezentarea, utilizarea,analiza i interpretarea corect a conturilor Efectuarea corect a analizei contabile Intocmirea corect a formulelor contabile Redactarea corect a nregistrrilor contabile cronologice i sistematice Redactarea corect a situaiei conturilor sintetice i analitice Efectuarea corect a operaiilor de calcul ntocmirea corect a balanelor de verificare nchiderea corect a conturilor de venituri i cheltuieli i stabilirea situaiei rezultatului ntocmirea corect a situaiilor financiare

Capacitatea de susinere individual i de rezolvare autonom de probleme, folosind corect cunotine,abiliti i competene Rezolvarea integral a Verificarea i notarea individual a 30% aplicaiilor,cazurilor i setului de aplicaii practice 10.5 problemelor practice, Seminar/laborator teste i monografie contabil EXAMEN SCRIS Barem de evaluare 70% 10.6. Evaluarea final SEMINAR 30% 10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau not): NOT
Obinerea notei minime 5 la toate evalurile pariale Elaborarea unei monografii contabile ( inclusiv balanta de verificare)

Data completrii ...........................

Semntura titularului/titularilor de curs .............................................

Semntura titularului/titularilor de seminar .............................................

Data avizrii n departament ............................................

Semntura directorului de departament ..............................................................