Sunteți pe pagina 1din 11

Model, CONVENTIE, PRIVIND OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PRIVIND SANATATEA SI SECURITATE IN MUNCA IN CADRUL DESFASURARII CONTRACTULUI de NR.. DIN DATA. .

REGLEMENTARI LEGALE Prezenta Conventie se ncheie n conformitate cu urmatoarele reglementari legale: 1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitii i sntii n munca, art.7 alin. (5),art.16 alin.(2), art.20, alin(3). Cap. I. OBIECTUL SI SFERA DE APLICARE A PPREZENTEI CONVENTIEI
1.1.

Prezenta Conventie constituie documentul legal cadru, prin care se stabilesc obligatiile si responsabilitatile partilor, privind respectarea cerintelor legale, pentru prevenirea, cercetarea si nregistrarea evenimentelor pe linie de sanatate si securitate in munca a lucratorilor (accidente de munca, boli profesionale, incidente periculoase), care s-ar putea produce n activitatile ce fac obiect al Contractului de...........................................................................nr......................................... ..din data de............................................................., ncheiat ntre............................................................................................................... n calitate de Beneficiar,

si ............................................................................................................................ ., n calitate de AgentEconomic1. 1.2. Conventia se aplica tuturor: Agenti economici care executa servicii pentru beneficiar (activitati din sectorul constructiilor, reparatiilor, salubrizarii, pazei, etc.) in baza contractului incheiat ; Agenti economici (ENEL, ROMGAZ, ROMTELECOM, etc.) care si desfasoara activitatea proprie (alta dect cea care face obiectul contractului de distributie), pe terenul, n incinta unitatilor Beneficiarului. Agenti economici care si desfasoara activitati proprii n spatii nchiriate in comun de la Beneficiar . 1.3. Prezenta Conventie se refera numai la activitatea desfasurata n comun, astfel:
1

se va specifica calitatea agentului economic stipulata contractul incheiat de catre parti )

Page 1 of 11

De catre personalul unei parti pe teritoriul, n incinta, cu mijloacele de productie ale acesteia, sau/si cu echipamentele de munca ale celeilalte parti; De catre personalul ambelor parti, n comun, n acelasi loc, n aceiasi incinta, n aceiasi instalatie sau cu aceleasi mijloace de productie, etc. .

Cap. II. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI 2.1. OBLIGATII COMUNE Fr a aduce atingere altor prevederi ale legiI 319/2006, atunci cnd n acelai loc de munca isi desfoar activitatea lucrtori din mai multe ntreprinderi i/sau uniti, angajatorii acestora au urmtoarele obligaii: a) sa coopereze n vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sntatea i igiena n munca, lund n considerare natura activitilor desfasurate de parti; b) sa isi coordoneze aciunile n vederea proteciei lucrtorilor i prevenirii riscurilor profesionale, lund n considerare natura activitilor; c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale existente in procesele de productie desfasurate in comun; d) sa informeze lucrtorii i/sau reprezentanii acestora despre riscurile profesionale . Fiecare parte contractanta este obligata sa asigure respectarea reglementarilor legale privind protectia muncii, referitor la activitatea si personalul propriu, fara sa se poata transfera, n nici un fel, aceste responsabilitati catre cealalta parte contractanta. n cazul aparitiei unor factori de risc sau pericole, neevidentiate n faza initiala ntocmirii documentelor contractuale, partile contractante se vor informa reciproc si operativ pentru stabilirea noilor masuri de securitate a muncii care se impun. Continuarea lucrarilor, n conditii de securitatea muncii necorespunzatoare sau cu vicii ascunse (tehnic sau organizatoric) este interzisa. 2.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
2

2.2.1. SC.......................................... .................................are urmatoarele obligatii: sa informeze agentul economic despre riscurile profesionale existente in spatiile, incintele care ii apartin, sa prezinte masurile de prevenire si protectie ce trebuiesc luate pentru eliminarea, reducerea la un minim considerat acceptat a acestor riscuri( Informari si instruiri executatate de catre reprezentantii autorizati ai beneficiarului pentru aducerea la cunostinta a riscurilor de SSM existente pe terenul, n incinta unitatilor Beneficiarului si instruirea colectiva, privind masurile de SSM elaborate pentru eliminarea sau reducerea a actiunilor
In conformitate cu art.16(2) din Legea 319/2006 si Conform art. 82 (2) din norme metodologice de aplicarea legii 319/2006 Pentru lucrtorii din ntreprinderi i/sau unit i din exterior, care desf oar activit i pe baz de contract de prestri de servicii n ntreprinderea i/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrtorilor privind activitile specifice ntreprinderii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitate i sntate n munc precum i msurile i activitile de prevenire i protec ie la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general. Art. 82 (3) Instruirea se consemneaz n fia colectiv de instruire.
2

Page 2 of 11

posibil a fi generate de factorilor de risc identificati asupra lucratorilor delegati ai agentului economic care va desfasura activitati specifice societatii in beneficiul Beneficiarului in intreprinderea acestuia se vor atasa la prezenta conventie) . Sa se asigure ca agentul economic repecta si aplica aceste masuri. le va adapta, in contextul riscurile identificate in activitatea sa, evaluand si elaborand masuri de protectie si prevenire conform legii 319/2006 (ex. in Anexa Plan de prevenire si protective propriu al societatii agent economic pentru activitati desfasurate pe terenul, n incinta unitatilor Beneficiarului , tematica instruire, alte instruiri necesare legate de situatiile de urgenta, alte documente conform legii 319/2006; 1425/2006, modificat de HG 955/2010) . sa se informeze ce riscuri profesionale pot fi generate din desfasurarea activitatii agentului economic in spatiile, incintele puse la dispozitia acestuia, sa ceara prezentarea masurilor pentru eliminarea, reducerea la un minim considerat acceptat a acestora. Sa se asigure ca agentul economic repecta si aplica aceste masuri. In cazul cand activitatea se desfasoara in comun si riscurile generate din activitatea agentului economic, pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor Beneficiarului nefiind identificate in planul privind sanatatea si securitatea in munca al acestuia, se va proceda la evaluarea acestor noi riscuri in contextul activitatii desfasurata in comun de beneficiar si agentul economic si se vor elabora noi masuri de prevenire privind sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor luate de comun acord de catre cele doua societati. Sa nu permita accesul n zona de activitate, a agentilor economici neautorizati din punct de vedere al sanatati si securitatii in munca; ( n.a. se vor prezenta in anexa documentele agentului economic care sa dovedeasca acest aspect, acest aspect variaza de la caz la caz in functie de activitatea desfasurata, respectiv anexa la certificatul de inregistare al societatii la O.N.R.C. sau certificat constator eliberat de catre .IT.M. ) Sa stabileasca spatiul si sa delimiteze caile de acces si deplasare pentru personalul celeilalte parti;( n.a. acest aspect se va acoperi prin atasarea unui plan al spatiului in care agentul economic isi va desfasura activitatea. Daca este cazul si se considera necesar ca masura de prevenire, se va delimita fluxurile de circulatie, se vor prezenta desene in acest sens.) Sa puna la dispozitie dotarile si utilitatile necesare, spatiile de lucru sau echipamentele de munca pentru a fi folosite de agentul economic ( se vor exemplifica in anexa prezentei Conventii ) .

2.2.2. SC.....................................................................(Beneficiar), are urmatoarele drepturi si obligatii: Sa exercite controlul respectarii reglementarilor de protectie a muncii de catre agentii economici, care au acces n zona de desfasurarii activitatilor in comun, si sa interzica desfasurarea acestei activitatii (sau numai a acestor agenti economici, dupa caz), daca nu se respecta aceste reglementarile prezentei Conventii sau a legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea la locul de munca . n cazul constatarii starii de ,,pericol grav si iminent'' n sensul Legii nr. 319 / 2006, privind sanatatea si securitatea in munca, pentru personalul propriu, sa ia masuri de ntreruperea activitatii agentului economic, sa dispuna evacuarea persoanelor aflate n pericol si sa dispuna masuri imediate de nlaturare a pericolului. (Planurile si procedurile elaborate conform legislatiei specific, legate de acest aspect ,se vor anexa prezentei Conventii)

Page 3 of 11

Beneficiarul va instiinta (inainte de inceperea desfasurarilor actvitatilor conf. contracte incheiate ) agentul economic asupra altor terte persoane fizice sau juridice, care au legatura cu obiectul contractulului incheiat intre dansii, avand implicatii in executarea acestuia. Beneficiarul va informa (inainte de inceperea desfasurarilor actvitatilor conf. contracte incheiate) agentul economic asupra masurilor care trebuie respectate cu strictete privind protejarea mediului inconjurator, in incintele, spatiile, puse la dispozitia agentului economic.

2.3. OBLIGATIILE AGENTULUI ECONOMIC S desfoare numai activiti economice pentru care este autorizat din punct de vedere al Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 privind sanatatea si securitatea in munca . s stabileasc conductorii locurilor de munc, persoanele desemnate, i msurile tehnice necesare a se realiza, de ctre acetia naintea nceperii i n timpul lucrului, pentru prevenirea evenimentelor de munc n activitatea comun; (conducatorii locului de munca sunt persoane din partea societatii beneficiarului care sunt raspunzatori de desfasurarea activitatii in incinta unde societatea agent economic isi desfasoara activitatea, sau care este desemnata in contractul incheiat, societatea agent economic va desemna conducatori ai locurilor de munca care vor raspunde de activitatea desfasurata in incinta de lucratorii agentului economic in spatiile apartinand Beneficiarului). agentul economic va respecta prevederile Codului Muncii in relatia cu personalului lucrator. s nominalizeze salariaii desemnai cu raspundere privind sanatatea si securitatea in munca, conducatori ai locurilor de munca care vor reprezenta societatea agent economic oficial n relaiile cu reprezentantii beneficiarului, cu precizarea limitelor de competen, pn la care sunt abilitai, pentru rezolvarea problemelor operative; sa asigure pentru lucratori sai echipamente individuale de lucru si echipamente individuale de protectie in raport direct cu mediul de munca si conform riscurilor identificate, evaluate si pentru care au fost elaborate masuri printre care si cele care stabilesc echipamentul individual de protectie . sa respecte masurile stabilite de catre Beneficiar pentru desfasurarea activitatilor in comun, privind sanatatea si securitatea in munca. sa foloseasca numai echipamente de munca care sa corespunda cu cerintele de calitate a activitatilor executate si prevederilor legale privind starea tehnica a acestora. s i instruiasc personalul propriu privind: normele privind sanatatea si securitatea in munca pe care trebuie s le respecte, corespunztor mediului de munca, activitii care urmeaz a fi executat, pe baza legislaiei procurate prin grija sa, in baza procesului de identificarii riscurilor in cadrul lucrarilor, evaluarii acestora si a elaborarii de masuri de prevenire, eliminare, reducere la un minim acceptat transpuse in instructiunile de lucru ; locurile de munc unde are acces i cile de acces i deplasare pe care le poate utiliza spre acestea; sa ia in considerare riscurile specifice activitii proprii si acestea corelate in mod direct cu cele ale activitii beneficiarului, si elaborarea de masuri adecvate de prevenire si evitare a efectelor acestora;

Page 4 of 11

s organizeze lucrrile care se desfoar, cu respectarea reglementrilor privind conducerea lucrrilor i supravegherea personalului; s nu intervin, s nu modifice i s nu influieneze sub nici o form, procesele de munc, cldirile, utilajele, instalaiile sau activitatea Beneficiarului, fara acordul in scris al acestuia; s nu blocheze cile de acces sau deplasare folosite de beneficiar, cu materiale, piese sau utilaje, etc.. agentul economic va informa Beneficiarul asupra riscurilor asupra mediului inconjurator, derivate din activitatea sa, va elabora un plan de masuri de prevenirea acestora ce il va prezenta Beneficiarului spre aprobare.

Agentulul economic trebuie s respecte n plus i urmtoarele: s execute toate lucrrile sau indatorilile prevzute n contractul cu Beneficiarul, intocmiind documentaia tehnic aferenta, toate acestea conform normativelor in vigoare, legate de activitatea desfasurata in scop comun, va folosi numai tehnologiile recunoscute sau standardele de securitate, garatand produsul finit asa incat in exploatarea ulterioara, de catre beneficiar, a tertelor persoane, sa nu apara niciun fel de vicii, ale acestuia, decat cele admise in prevederile tehnice de specialitate. s sesizeze beneficiarul cnd constat c msurile prevzute sunt insuficiente sau au aprut elemente care impun completarea documentaiei cu noi msuri de securitate, n timpul execuiei dar i ulterior n exploatare; s solicite asisten tehnic de specialitate din partea Beneficiarului pentru lucrrile care pot afecta activitatea sau personalul acestuia, alte propietati din apropierea santierului.

Cap. III . MSURI MINIME NECESARE LA NCEPEREA ACTIVITATILOR OBIECT AL CONTRACTULUI 3.1. naintea nceperii lucrrilor, la locul de desfurare a acestora, reprezentanii abilitai ai celor dou pri (persoane desemnate in contract), vor analiza dac msurile din prezenta Convenie sunt suficiente i vor stabili i alte msuri dac situatia o impune, n funcie de condiiile concrete din teren, tipul de lucrari sau natura prestatiilor executate desfasurate pentru prevenirea accidentelor de munc, fara caracter limitativ, astfel: identificarea si/sau predarea concret a amplasamentului construciei, incintelor, spatiilor, utilajelor, liniilor, instalaiilor etc. care fac obiectul activitii n comun sau exclusiv a agentului economic; evidenierea factorilor de risc care pot apare ca urmare a activitii desfurate in comun, sau numai de agentul economic, msurile preconizate pentru prevenirea oricror riscuri la care pot fi expusi lucratorii agentului economic in incinta unitatii, sau spatiile Beneficiarului; delimitarea concret a locurilor de munc i evidenierea activitilor ce se pot desfura n acestea; evidenierea utilitilor, utilajelor, cldirilor, liniilor sau instalaiilor, etc. care se pot utiliza n comun respectiv n exclusivitate de ctre pri, responsabilitatile partilor privind asigurarea acestora, instalarea, intretinerea, reparatiile , inspectiile tehnice ale echipamentelor de munca ;

Page 5 of 11

necesitatea efecturii mprejmuirilor de protecie pentru lucru la nlime, pentru goluri, gropi, spturi sau alte pericole, semnalizarile privind sanatatea si securitatea in munca, stabilirea raspunderilor partilor legate de aceste aspecte; cile de acces i deplasare n incint, locurile unde este permis accesul precum i locurile unde este interzis cu strictee acest lucru, cu marcarea acestora, afisarea restrictiilor pentru prevenirea accidentelor de orice fel, raspunderile partilor privind aceste responsabilitati ; mijloacele operative de comunicare, semnalizare sau avertizare n caz de necesitate sau ,, pericol grav i iminent de accidentare asigurarea de catre beneficiar in colaborare cu agentul economic a masurilor pentru situatii de urgenta, cuprinse in planuri, proceduri, mijloacelelor operative de comunicare, semnalizare sau avertizare necesare in cazul situatiilor ,, pericol grav i iminent de accidentare a situatiilor de urgent in conformitate cu activitatile desfasurate . masuri privind responsabilitatile partilor privind modul de luarea masurilor si asigurarea mijloacelor de protectie colectiva. masuri privind responsabilitatile partilor privind modul de amenajare a spaiilor de depozitare a materialelor, pieselor sau utilajelor necesare activitii; asigurarea si identificarea responsabilitatii partilor privind facilitatile, produselor igienico - sanitare destinate lucratorilor, implicati in desfasurarea activitatilor in conformitate cu cerintele contractuale ale partilor, cantitatea, tipul, in raport cu mediul de desfasurare a activitatilor si tipul acestora, numarul de lucratori conform prevederilor legislatiei in vigoare in acest sens . specificarea altor terte persoane fizice sau juridice implicate, sau care au sau pot avea legatura directa sau indirecta, avand implicatii in desfasurarea obligatiilor contractuale a ambelor parti, luarea de masuri organizatorice de catre Beneficiarul pentru asigura ca interferenta dintre acestia sa se desfasoare, avand in vedere prevenirea si protectia lucratorilor impotriva accidentelor posibil a fi generate din interferenta desfasurarii activitatilor de catre agentii economici . 3.2.n cazul efecturii unor lucrri cu caracter special, in incinta unitatii beneficiarului si pentru care nu exist prevederi n instructiunile de lucru ale agentului economic si/sau ale beneficiarului, specifice lucrarilor in cauza, pentru ca acestea sa se desfasoare respectand legislatia in vigoare privind siguranta in munca, sau acolo unde acioneaz cumulativ mai muli factori de risc, se vor stabili i realiza msuri concrete, de evitare a efectelor acestora, n primul rnd pentru protecia colectiv i apoi pentru cea individual a lucratorilor. Aceste masuri se vor lua de comun acord de catre cele doua parti, de catre reprezentantii acestora autorizati si conform cerintelor specifice de SSM privind identificarea riscurilor, evaluarea acestora, inainte de inceperea acestor lucrari. Lucratorii implicati in lucrari vor fi instruiti asupra acestor noi riscuri si masurile de prevenire si protectie impotriva acestora.

CAP. IV. INREGISTRAREA EVENIMENTELOR 4.1. RSPUNDEREA JURIDIC Rspunderea legal pentru consecinele producerii unor evenimente de protecia muncii revine persoanelor mputernicite s realizeze msurile de securitate nainte i n timpul lucrului, fiecare n sfera sa de activitate.

Page 6 of 11

n cazul producerii unui eveniment de munc, ambele pri trebuie ia imediat urmtoarele msuri: S acorde primul - ajutor victimelor conform procedurilor satabilite de comun acord; S nu menin starea de fapt care a condus la producerea evenimentului, cu excepia cazurilor n care este necesar salvarea personalului lucrator; S se informeze reciproc, precum i organele de cercetare legal, dup caz, despre evenimentul produs, cu toate datele necesare conform prevederilor legale; S efectueze cercetarea primar n comun, prin reprezentanii locali, pentru conservarea probelor privind starea de fapt a producerii evenimentului privind sanatatea si securitatea in munca, n vederea stabilirii cu certitudine a cauzelor i responsabililor de producere. 4.2. AVIZAREA EVENIMENTELOR Orice eveniment, produs n cadrul unei activiti desfurat n comun, se va aviza imediat, de ctre conductorul locului de munc, sau de ctre orice salariat, efului unitii de baz, n incinta creia s-a produs. n cazul avizrii se vor comunica: data, locul, ora i mprejurrile producerii, numrul, numele accidentailor i urmrile asupra acestora. 4.3. CERCETAREA EVENIMENTELOR Toate evenimentele de munc produse n activitatea n comun, aa cum a fost definit la Cap. I, se vor cerceta n comisie constituit din reprezentanii ambelor pri, prin decizie comun. Cercetarea se face imediat dupa comunicare, n conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege. Reprezentantii Beneficiarului si cei ai Agentului Economic au obligatia sa numeasca de ndata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului. Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, pentru fiecare parte, dintre care o persoana trebuie sa fie, dupa caz: a)lucrator desemnat; b)reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie; c)reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie cu pregatire corespunzatoare conform art. 47 lit. c) sau care ndeplineste cerintele prevazute la art. 51 lit. b din Norme Metodologice de aplicare a legii 319/2006. Comisia de cercetare va stabili cu certitudine responsabilitile prilor n producerea accidentelor, n concordan cu prevederile prezentei Convenii, privind raspunderile partilor legate de sanatate si securitate in munca. n situatia n care documentul ncheiat nu prevede clauze n acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt contrare prevederilor norme metodologice, de aplicare a legii 319/2006, accidentul de munca se nregistreaza de catre angajatorul care, n urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator poate face propuneri de sanctiuni disciplinare si/sau administrative, pe care le va mentiona n procesul-verbal de cercetare. 4.4. INREGISTRAREA EVENIMENTELOR

Page 7 of 11

nregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face n registrele de evidenta prevazute la art. 141 si 142 din norme metodologice de aplicare a legii 319/2006, n baza procesului-verbal de cercetare. Accidentul de munca suferit n timpul stagiului de practica profesionala de catre elevi, studenti, ucenici si someri n perioada de reconversie profesionala se nregistreaza de catre angajatorul la care se efectueaza practica/reconversia profesionala. Accidentul de munca suferit de o persoana n cadrul activitatilor culturalsportive, n timpul si din cauza ndeplinirii acestor activitati, se nregistreaza de catre institutia sau angajatorul care a organizat actiunea respectiva. Accidentul de munca produs ca urmare a unei actiuni ntreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori nlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat din ntreprinderea si/sau unitatea unui angajator, se nregistreaza de catre angajatorul la care s-a produs accidentul. n cazul accidentului de munca produs ca urmare a unei actiuni ntreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori nlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat n afara ntreprinderii si/sau unitatii unui angajator si care nu are nicio legatura cu acesta, nregistrarea se face n conditiile prevazute de lege. Accidentul de munca de traseu se nregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul care, n urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. Accidentul de munca de circulatie se nregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul care, n urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. Accidentul de munca produs n afara ntreprinderii si/sau unitatii ca urmare a neluarii unor masuri de securitate de catre un alt angajator se nregistreaza de catre angajatorul care, n urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. Pentru unele situatii neprevazute n prezenta Conventie, cu privire la nregistrarea accidentelor de munca, inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia Muncii va stabili modul de nregistrare a accidentului n cauza. Accidentele de munca produse la sediile secundare aflate pe raza altui judet dect cel unde este declarat sediul social se vor nregistra la sediul social, cu exceptia cazului n care sediul secundar are personalitate juridica. 4.5. COMUNICAREA SI CERCETAREA EVENIMENTELOR PRODUSE PE TERITORIUL ROMNIEI N CARE SUNT IMPLICATI CETATENI STRAINI AFLATI N NDEPLINIREA ATRIBUTIILOR DE SERVICIU IN INTERESUL VREUNEI PARTI A PREZENTEI CONVENTII. Orice eveniment produs pe teritoriul Romniei, n care sunt implicati cetateni straini aflati n ndeplinirea atributiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc, de catre angajator sau de catre orice alta persoana care are cunostinta despre eveniment. Inspectoratul teritorial de munca care a primit comunicarea va nstiinta misiunea diplomatica sau consulatul tarii din care provine persoana accidentata, prin intermediul Inspectiei Muncii. Cercetarea unor astfel de evenimente se face de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia au avut loc, mpreuna cu celelalte organe competente,

Page 8 of 11

precum si cu reprezentanti ai angajatorului strain implicat n eveniment sau de catre Inspectia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din legea 319/2006. La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului tarii respective. 4.6. SEMNALAREA BOLILOR PROFESIONALE Orice suspiciune de boala profesionala, inclusiv intoxicatia acuta profesionala, se va semnala obligatoriu catre toti medicii de medicina muncii, sau medicii indiferent de specialitate si locul de munca, cu prilejul oricarei prestatii medicale: examene medicale profilactice, consultatii medicale de specialitate, efectuate asupra lucratorilor. Cercetarea se face n prezenta angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, dupa caz, a persoanelor fizice autorizate n cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din legea 319/2006. CAP. V. DISPOZITII FINALE 5.1. COMUNICAREA INTRE PARTILE CONTRACTANTE Comunicarea intre partile prezentei Conventii se face numai in scris, documentele intocmite se trimit numai catre persoanelor numite si adresele stabilite de parti in Contractul incheiat intre parti. 5.2. PREVEDERILE CONVENTIEI Prevederile prezentei Conventii se vor adapta conform activitatilor desfasurate, definite in contractul incheiat intre parti pentru a fi executate si a prevederilor legale legate de aceastea. Se va avea in vedere ca toate activitatile desfasurate de partile Contractante sa se respecte legislatia in vigoare, privind sanatatea si securitatea in munca, situatii de urgenta, protejarea mediului inconjurator, a obligatiilor stabilite in prezenta Conventie sau documente intocmite ulterior in vederea respectarii dispozitiilor prezentei conventii. Documentele intocmite ulterior in vederea respectarii prevederile prezentei Conventii fac parte integranta din aceasta. Prezenta Conventie este intocmita de catre reprezentantii Beneficiarului i si este incheiata astazi ........................................., intre reprezentanti partilor contractante, intr-un numar de .........................exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si un numar de ......................................exemplare tertilor parti carora conform cererintelor legale si/sau contractuale ale Beneficiarului, acesta va imana un exemplar original al prezentei Conventii. SEMNTURI Conducator al soc. Beneficiar soc. Agent Economic Conducator al

Page 9 of 11

Page 10 of 11

Nume,prenume, asistenti ai Beneficiarului , jurist, . persoana cu raspunderi privind sanatatea si securitatea in munca,etc prezenti la semnarea prezentei conventii
i

S-ar putea să vă placă și