Sunteți pe pagina 1din 254
Baitet de: INSTITUTUL DE CFRCETARI IN CONSTRUCTIL SI BCONOMIA CONSTRUCTHILOR (INCERC) Bucuresti — $05. Pantelimon a. 266 redact Telefon 27.408{ 1 INSTITUTUL CENTRAL DE CENCETARE, PROIECTARE ‘91 DIRECTIVARE IN CONSTRUCTIL BULETINUL CONSTRUCTIILOR Vo 1-2 198 4. PRESCRIPGH TERNICE 9S, Soe, Boe age aa er rit Se foatras Baa seas et Schnee "acins na ais 5 ecosbie Sos ‘GNSTITUTUL CENTRAL DE CORCHTARE, [PROMCTARE 81 DIRECTV ARE IN" CONGTRUCTHL DECIZIA Ne. ot in 20 octombrie 1905 PRIVIND APROBAREA ,NORMATIVULUI PENTRU VERJICAREA CALITATH "St RECEPTIA LUCRARILOR ‘DE CONSTRUCT Sl INSTALATH APERENTE INDICATIV ¢ 56~88 Birosl exeeutiv al Consul. gtinttie a Tnstituttat central de cereetar, projeetare 91 dlectivare { construct “Aviod in vedere prevederle a 8 itera .d" din Dowetal a, 70/1876 et 8 avian CIE IGCPDC ne #19 din 20 suguet 1985; To temelul Decretulul nx. 170/1078, modiiest prin Decre- fol or, 31/1088, privind organtaarea fl fincionares Institut: Ju central de cetotare prolectare si diectivare In construct, ait gt Lagen nr 8/1076, emite urmndtoarea pecizi5 1 Se prob ,Normativul pentru verificarea cali recep Iuerdrilor Je constructs instalajilaferene", avind {nalgatial € 5626, : ‘2 Normatival speobat 18 yet. 1 intr tn vigosre Ia deta publlcarit fa" Buleinal consrucilor. Hl se va publica ql 1a Felecia de normative sl insruetanl, at senda ese alata Nora pn ‘ru verifcnres celltitit luedsion de construct ql instalahil ferente™, Indicativ C S675, aprobat de IGSC ‘eu ordinul prs in 71076 PRESEDINTELE BIROULUI EXECUTIV DIRECTOR GENERAL Ing. VALERIU CRISTESCU 2NORMATIV PENTRU "ICARI SI wocrrna LUCRARILOR DE. REA CALA INSTALATH ary NSTRUCTIE Retwate Beton pe cencerane 5S Beononaa consratormton, STRUCT oeveen Sein nte Ds Sethe a Pr Ie, Constannsen ens den: I Thre ne A. Coton eons din In Nel terpe; i Pen re Sova COLECTIVUL DE FLABORARE noe nee =e ase i v sme = He or ee a TE IES — ni a Me ees he Si Xi: INCERC — Ine, Livesnu Faith SORGICTES kite bs [XV1: INGERC — Ing Stieses Miia SURSECE Sonor iE Bec — ne mm cot em — eT SB cer EGE — me ve er =e NomMany pewenu venricanca. cau. | India st. ‘TATIL St RECEPFIA LUCRARILOR DE CON- (SPRUCTU $1 INSTALATI AFERENTE Taveaise © 56-5, (Celetul 1. PREVEDERI GENERALE. 1.1. Prezentul normativ cupsinde principlele condi de calitae' pe care trebuie st le indeplineasca Tuerrile: de. con= Struct ji install aferente aestora, precum gi verifcarile ce teebule efectuste penirs a se consiate docé areste condi au fost indepinite ‘2, Pentru categorlle de Iueriri ascunse necupeinse: tn acest normaly, se vor aplia aceleng prevedert genera, tae ‘reund cu confide. de ealitate din’ prescripile tebnie’ «pe Etie eategnilor respective. 1.3. Respectarea condilor tehnice de calitate ce trebule ‘urmisia In primul ind de efit fonmatilor de vera side pervonalul tchnie anuine fnsdreinct cu conduceres Tucrérler, fp oadrul aciitalt sale de Indrumere s1 supraveghre, Separat de acestes, se efectueszd veificarh fa) pe parcursul executsri, pentru toate cetegorile de Iucrrt ‘ce Sompun obiectele do Invert, Inalnte ce cle 58 devind escunse prin acoperire cu (sau inglobate In) alte cate- fori de Iocriri cau elemente de constructs, ') la terminatea un! faze de lueru} 6) la receptia preliminars a oblectvelor, ce fae parte dln= town oblectiv de investi ‘Veriflcrile de 48 poz. a si b se efectueazs conform Ine strucflunlor pentra verificaea cat $1 receptionarea fuera ‘lor ascunce le constructt qinstalati aferente" in anexa Eis prezentelar prevedert generale, iar cole de {a pontiac Tinton es —~*Y:C a ~ INSTITUTUL pe cenceraar | ESMTUTUL, CENTRAL, DE. CER. Th CoNsERuGti GtvBCONG: | CETARE, PROIECTARES! DIREC Soneaverlon oa ae LEAF eeepc oe