Sunteți pe pagina 1din 37

Contabilitate financiara

1. Pozitia financiara a unei societati are legatura cu urmatoarele relatii:


a. capital social, lichiditati;
b. active, datorii, capital propriu;
c. active, datorii pe termen scurt, lichiditati.
.: B

2. Veniturile extraordinare reprezinta:


a. venituri care sunt generate de evenimente, tranzactii, operatii diferite de activitatile
ordinare, obisnuite ale intreprinderii, pentru care se asteapta repetabilitatea lor;
b. venituri care sunt generate de evenimente, tranzactii, operatii diferite de activitatile
ordinare, obisnuite ale intreprinderii, pentru care nu se asteapta repetabilitatea lor;
c. venituri care sunt generate de evenimente, tranzactii, operatii identice cu activita-
tile ordinare, obisnuite ale intreprinderii, pentru care nu se asteapta repetabilitatea
lor;
d. venituri care au un caracter frecvent si sunt de natura neobisnuita.
e. venituri care nu au un caracter frecvent si sunt de natura neobisnuita.
.: B

3. O societate comerciala a angajat la 01.05.N un credit de 50.000 lei, rambursabil in 5 ani,


cu o rata a dobânzii de 30%. Care formula contabila corespunde calcului dobânzii si
achitarii ei pentru exercitiul N?
a. 666 = 1682 10.000 lei
1682 = 5121 10.000 lei
b. 666 = 1681 10.000 lei
1681 = 5121 10.000 lei
c. 666 = 1682 12.000 lei
1682 = 5121 12.000 lei.
.: A

4. Directiva a IV-a defineste activele imobilizate astfel:


a. active detinute de intreprindere cu o durata de utilizare mare, ce-si tr.mit treptat va-
loarea asupra produselor noi;
b. active generatoare de beneficii si al caror cost poate fi determinat in mod credibil;
c. bunuri economice utilizate in scopul producerii de produse noi, ce aduc beneficii
firmei.
.: B

5. Potrivit legii contabilitatii situatiile financiare anuale trebuie insotite de:


a. raportul explicativ;
b. dare de seama;
c. note explicative;
d. declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru in-
tocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile
conforme cu Directive a –IV- a a CEE.
.: D

6. In ce situatie persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate


vor inlocui situatii financiare anuale complete :
a. numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre
cele 3 criterii de marime;
b. numai daca in trei exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre
cele trei criterii de marime;
c. numai daca a obtinut rezultate financiare de exceptie;
d. numai daca rata profitului este mai mare de 30%;
.: A

7. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20/02/N un utilaj cu valoare contabila de


intrare 5.250 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. In conditiile utilizarii metodei de
amortizare accelerate si a limitei maxime admise, inregistrarea contabila a amortizarii in
anul N este:
a. 6811 = 2813 2187,5 lei
b. 6812 = 2813 2187,5 lei
c. 6811 = 2813 525 lei.
.: A

8. Conform tratamentului contabil de baza din IAS 16 “Imobilizari corporale”, ulterior re-
cunoasterii initiale ca active, un element de natura imobilizarilor corporale trebuie inre-
gistrat la :
a. costul sau initial;
b. costul mai putin amortizarea cumulata aferenta si oricare pierderi cumulate din de-
preciere;
c. valoarea reevaluata.
.: B

9. Subscrierea la capitalul societatii comerciale “X” prin intermediul actiunilor detinute la


entitatile afiliate achizitionate se evidentiaza in contabilitate astfel:
a. 404 = 261
b. 261 = 404
c. 5121 =761.
.: B

10. Pretul de emisiune al obligatiunii reprezinta:


a. pretul ce va fi platit de obligator
b. pretul ce va fi incasat de obligator
c. pretul la care vor fi amortizate (rambursate) obligatiunile.
.: B

11. Care din metodele de evaluare la iesire sunt utilizate in cazul stocurilor de combustibil?
a. metoda costului istoric?
b. metoda CMP (costului mediu ponderat);
c. metoda pretului cu amanuntul.
.: B

12. Consideram urmatoarele date pentru stocul „x”, in cursul lunii decembrie 2005:
– stoc initial: 400 buc × 10 lei;
– intrari stoc: – 03.12.2005: 500 buc × 11 lei/buc
– 14.12.2005: 600 buc × 12 lei/buc
– 26.12.2005: 800 buc × 15 lei/buc
– iesiri din stoc: – 04.12 – 300 buc
– 15.12 – 700 buc.
Care este valoarea stocului final si al iesirilor din 15.12.2005 folosind metoda
FIFO:
Iesiri 15.12 SF
a. 7.700 18.000;
b. 8.000 17.500;
c. 7.800 18.000;
d. 7.000 17.000.
.: A

13. Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale simplificate:
a. cele care depasesc limitele a doua din criteriile de marime;
b. cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime;
c. cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime;
d. cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime;
.: B

14. Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale complete:
a. cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime;
b. cele care nu depasesc limitele a trei din criteriile de marime;
c. cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime;
d. cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime;
.: C

15. Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor conta-
bile romanesti. Care este aceasta?
a. capital si rezerve
b. subventii pentru investitii
c. provizioane pentru riscuri si cheltuieli
d. datorii
e. venituri in av.
.: B

16. O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 10.000lei, la


o rata a dobânzii de 20%. Care este formula contabila de inregistrare a dobânzii in anul
N stiind ca la calculul dobânzii anul are 360 de zile:
a. 666 = 1682 1.000 lei
b. 666 = 1682 2.000 lei
c. 666 = 1621 2.000 lei
1621 = 1682 1.000 lei
d. 666 = 1621 991,78 lei
e. 666 = 1621 2.000 lei
1621 = 1682 991,78 lei
.: A

17. In luna X din exercitiul financiar N se vând marfuri fara factura, in valoare de 1.000 lei,
TVA 19 %. In luna urmatoare se emite factura, valoare marfurilor consemnata in
aceasta fiind de 1.200 lei, TVA 19 %.
Ce inregistrari se efectueaza in primirea facturii?
a. 4111 = 418 1.190 lei
4428 = 4427 190 lei;
4111 = % 238 lei;
707 200 lei;
4427 38 lei;
b. 4111 = % 1.428 lei;
707 1.200 lei;
4427 228 lei.
c. 4111 = % 238 lei;
707 200 lei;
4427 38 lei;
4428 = 4427 190 lei;
d. 4111 = % 1.428 lei;
418 1.200 lei;
4427 228 lei;
4428 = 418 190 lei;
e. 4428 = 4427 228 lei;
4111 = 718 1.428 lei.
.: A

18. Ce tip de model de bilant a utilizat România in prima etapa a reformei contabile?
a. modelul de bilant orizontal;
b. modelul de bilant vertical;
c. modelul de bilant financiar;
d. modelul de bilant functional;
e. modelul de bilant economic.
.: A

19. La sfârsitul unei luni se cunosc urmatoarele date:


– TVA colectabila: 1.000 lei;
– TVA neexigibila: 200 lei;
– TVA deductibila: 1.200 lei.
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregis-
trarea:
a. % = 4426 1.200 lei;
4427 1.000 lei;
4424 200 lei;
b. % = 4426 1.200 lei;
4427 1.000 lei;
4428 200 lei;
c. 4426 = % 1.200 lei;
4427 1.000 lei;
4423 200 lei;
d. 4428 = 4426 1.200 lei;
4427 = 4423 200 lei;
e. 4426 = 4427 1.000 lei;
4424 = 4428 200 lei.
.: A

20. Care din datoriile de mai jos nu reprezinta o datorie curenta:


a. datoriile comerciale exigibile in mai putin de 12 luni de la data bilantului;
b. datoriile comerciale exigibile in mai mult de 12 luni de la data bilantului, care fac
parte din fondul de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare a activitatii;
c. datoriile catre angajati exigibile in mai putin de 12 luni de la data bilantului;
d. datoriile catre angajati exigibile in mai mult de 12 luni de la data bilantului, care
fac parte din fondul de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare a activitatii;
e. datoriile purtatoare de dobânda, prin care se finanteaza fondul de rulment pe
termen lung si nu sunt exigibile in 12 luni.
.: E

21. La sfârsitul exercitiului financiar N, situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel:
– valorile contabile: 301 – 150 lei; 371 – 200 lei; 345 – 600 lei;
– valorile de inventar: 301 – 180 lei; 371 – 120 lei; 345 – 650 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfârsitul exercitiului financiar N?
a. 6814 = 397 80 lei;
% = 7814 80 lei;
391 30 lei;
4427 50 lei;
b. 6814 = % 80 lei;
391 30 lei;
394 50 lei;
c. 6814 = 397 80 lei;
d. 397 = 7814 80 lei;
e. 397 = 7814 80 lei;
6814 = % 80 lei;
390(391) 30 lei;
4427 50 lei.
.: C

22. Capitalurile proprii cuprind:


a. conturile din clasa 1;
b. conturile din grupele 10,11, 12;
c. conturile care genereaza venituri proprii din dividende.
.: B
23. Când se constata pierderi din valoare pentru imobilizarile financiare trebuie:
a. facute ajustari pentru pierdere din valoare astfel incât sa fie evaluate la cea mai
mare valoare atribuita la data bilantului;
b. facute ajustari pentru pierdere din valoare astfel incât sa fie evaluate la cea mai
mica valoare atribuita acestora la data bilantului;
c. se trec pe pierderi cu comentariile cuvenite in notele explicative la situatiile finan-
ciare.
.: B

24. Un activ necorporal trebuie prezentat in bilant conform OMFP 1752/2005:


a. la valoarea de piata, cu ajustarile cumulate;
b. la valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile aferente;
c. la valoarea de intrare.
.: B

25. Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile


contabile conforme cu:
a. directive a III-a a C.E.E.;
b. directive a VII-a a C.E.E.;
c. directive a IX-a a C.E.E.;
d. directive a IV-a a C.E.E.;
.: B

26. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a –IV- a a CEE se aplica:


a. institutelor regionale de cercetare - dezvoltare;
b. consiliile populare judetene;
c. societatilor comerciale;
d. institutiilor de arta si cultura;
.: C

27. In cursul exercitiului N, o societate X procedeaza la productia unei cladiri pentru nevoi
proprii; la sfârsitul exercitiului cheltuielile implicate de investitie sunt de 8.000 lei. La 30
iunie N+1, investitia materiala este finalizata si receptionata, costul ei total de productie
fiind de 12.500 lei. Inregistrarea contabila la receptia imobilizarii este:
a. 212 = 231 8.000 lei
b. 212 = 722 12.500 lei
c. 212 = % 12.500 lei
231 8.000 lei
722 4.500 lei.
.: C

28. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de ur-
matoarele date si informatii:
-valoarea de intrare 5.000 lei
-valoarea reziduala 500 lei
-durata de viata utila 5 ani
Valoarea amortizabila este:
a. 4.500 lei
b. 2.500 lei
c. 7.500 lei.
.: A

29. Primirea unui credit bancar pe termen lung se evidentiaza in contabilitatea agentului
economic astfel:
a. 1621 = 5121
b. 666 = 1621
c. 5121 = 1621.
.: C

30. Din punct de vedere financiar amortizarea este:


a. o sursa de autofinantare a capitalului imobilizat
b. o cheltuiala si un element al costului suportata de intreprindere
c. o suma platita in numerar.
.: A

31. La o societate comerciala (en-detail) se inregistreaza urmatoarele operatii economice.


Care este gresita in contextul dat?
a. 371 = % – achizitionarea si incarcarea gestiunii de marfuri la
401 pret de vânzare;
378
4428
b. % = 371 – descarcarea gestiunii de marfuri;
607
378
4428
c. 411 = % - vânzare de marfuri;
707
4427
.: C

32. Contabilitatea stocurilor de marfuri in comertul „en detail” se tine:


a. la costuri de achizitie, asimilate de cele mai multe ori preturilor de cumparare;
b. la preturi de vânzare, inclusiv TVA;
c. la preturi medii ponderate.
.: B

33.
O societate comerciala achizitioneaza la data de 01.01.N un utilaj cu valoarea contabila
de intrare de 5.250 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. In conditiile utilizarii metodei
de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea contabila a amortizarii
in anul N este:
a. 6811 = 2813 2.625 lei
b. 6811 = 2813 2.187,5lei
c. 6811 = 2813 525 lei
d. 6812 = 2813 2.187,5 lei
e. 6812 = 2813 2.625 lei
.: A

34.
O societate comerciala vinde un mijloc de tr.port, care are o valoare contabila de
13.500 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vânzarii durata de viata utila efec-
tiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din
vânzarea mijlocului de tr.port este de 952 lei inclusiv TVA. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vânzarii mijlocului de tr.port:
a. 4111 = % 952 lei
7583 800 lei
4427 152 lei

% = 2131 13.500 lei


2813 12.150 lei
6583 1.350 lei
b. 4111 = % 952 lei
7583 800 lei
4427 152 lei
2813 = 2131 13.500 lei
c. 461 = % 952 lei
7583 800 lei
4427 152 lei
6583 = 2131 13.500 lei
d. 461 = % 952 lei
7583 800 lei
4427 152 lei

% = 2131 13.500 lei


2813 12.150 lei
6583 1.350 lei
e. 4111 = % 952 lei
758 800 lei
7727 152 lei

% = 2131 13.500 lei


2813 12.150 lei
6583 1.350 lei
.: D

35. In structura disponibilitatilor nu se includ:


a. conturile la banci;
b. casa;
c. acreditivele;
d. investitiile financiare pe termen scurt;
e. av.urile de trezorerie.
.: D
36. In categoria stocurilor nu se includ:
a. materiile prime si materialele consumabile;
b. productia in curs de executie;
c. acreditivele;
d. produsele finite si marfurile;
.: C

37. O societate vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut este
23.800 lei, TVA inclus. Cota TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vân-
dute este de 19.000 lei. Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vânzarii prod-
uselor finite sunt:
a. 461 = % 23.800 lei;
701 20.000 lei;
4427 3.800 lei;
b. 4111 = % 28.322 lei;
701 23.800 lei;
4427 4.522 lei;
711 = 345 19.000 lei;
c. 4111 = % 23.800 lei;
701 20.000 lei;
4427 3.800 lei;
711 = 345 19.000 lei;
d. 4111 = % 28.322 lei;
701 23.800 lei;
4427 4.522 lei;
e. 4111 = % 23.800 lei;
701 20.000 lei;
4426 3.800 lei;
711 = 345 19.000 lei.
.: C

38. In structura stocurilor sunt incluse si marfurile. Acestea nu includ:


a. produsele finite;
b. ambalajele;
c. produsele reziduale;
d. animalele;
e. marfurile.
.: B

39. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:
a. 765 = 411 – diferente favorabile de curs valutar aferente
creantelor devize constatate la inchiderea exercitiului;
b. % = 401 – achizitie obiecte de inventar;
303
4426
c. 411 = % – reactivarea clientilor scosi din evidenta;
754
4427
.: A

40. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata este divizat in:
a. actiuni;
b. parti sociale;
c. actiuni sau parti sociale conform actului de constituire.
.: B

41. Care din definitiile de mai jos corespunde amortizarii fiscale:


a. o cheltuiala ce afecteaza rezultatul exercitiului financiar;
b. un element rectificativ al valorii contabile, prin care se determina valoarea contabi-
la neta a imobilizarilor amortizabile, care se recunoaste in bilant;
c. folosita doar pentru determinarea rezultatului impozabil si a impozitului pe profit
ce nu se inregistreaza in contabilitate, ci doar intr-un registru special.
.: C

42. Societatea CORA SA achizitioneaza un strung la pret de achizitie (de facturare) de


10.000 lei, plus TVA. Cheltuielile de tr.port efectuate de caraus sunt de 500 lei, plus TVA.
Durata de utilizare a utilajului este de 10 ani. Regimul de amortizare este liniar.
Care din urmatoarele inregistrari corespunde cu amortizarea aferenta unei luni de
functionare a utilajului:
a. 6811 = 2811 87,50 lei
b. 6811 = 2811 83,33 lei
c. 6811 = 2813 87,50 lei
.: C

43. O societate comerciala achizitioneaza la data de 25/09/N un mijloc de tr.port, valoarea


contabila a acestuia fiind de 12.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. In conditiile
utilizarii metodei de amortizare lineare, inregistrarea contabila a amortizarii in anul N
este:
a. 6812 = 2813 600 lei
b. 6812 = 2813 2400 lei
c. 6811 = 2813 600 lei.
.: C

44. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 12.500 lei. Durata
de viata este de 10 ani. In conditiile amortizarii utilajului utilizând metoda de amortizare
degresiva (fara influenta uzurii morale), marimea amortizarii in anul al doilea de viata
utila, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in
care se realizeaza amortizarea lineara sunt:
a. 2.500 lei; 5 ani; 5 ani
b. 2.000 lei; 5 ani; 5 ani
c. 2.500 lei; 4 ani; 6 ani.
.: C
45. O societate comerciala detine o instalatie procurata in anul N la valoarea de 5.000 lei,
amortizata lineara in 5 ani. La sfârsitul anului N+2 se decide reevaluarea sa la valoarea
justa stabilita 2.500 lei. In conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii brute, conform
IAS 16, inregistrarile contabile sunt:
a. 213 = 1058 1250 lei
b. 213 = 1058 2500 lei
c. 213 = 1058 1250 lei
1058 = 281 750 lei.
.: C

46. Presupunem un mijloc fix care are o valoare de intrare de 50.000 lei, amortizat 90% care
se vinde. Scoaterea din inventar a mijlocului fix vândut se evidentiaza in contabilitate
astfel:
a. 212 = % 50.000 lei
6583 5.000 lei
281 45.000 lei
b. % = 212 50.000 lei
6583 5.000 lei
281 45.000 lei
c. 461 = 7583
.: B

47. Subscrierea aportului in mijloace fixe la capitalul societatii comerciale se inregistreaza in


contabilitate astfel:
a. % = 456
1011
1043
b. 212 = 456
c. 456 = %
1011
1043.
.: C

48. Evidentierea retinerilor din salarii se realizeaza astfel:


a. 421 = %
425
4312
4314
4372
444
427
345
b. % = 421
425
4312
4314
4372
444
427
345
c. 5121 = %
444
4312
4314
4372
.: A

49. Plata impozitului pe profit la bugetul statului se evidentiaza in contabilitatea unitatii ast-
fel:
a. 441 = 5121;
b. 5121 = 441;
c. 441 = 691.
.: A

50. Limita criteriului de marime “numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar“,
pentru persoanele juridice este:
a. 49;
b. 52;
c. 50;
d. 58.
.: C

51.
Fondul comercial este recunoscut ca activ :
a. atunci când rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este
mai mic decât valoarea de piata a activelor nete dobândite
b. atunci când rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este
mai mare decât valoarea de piata a activelor nete dobândite, mai putin datoriile
preluate
c. atunci când rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este
mai mic decât valoarea de piata a activelor nete dobândite
d. atunci când rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este
acelasi cu valoarea de piata a activelor nete dobândite
e. in faza de negociere a contractului de achizitie a unei alte intreprinderi
.: B

52. Cum se inregistreaza ratele scadente ramase neachitate la un credit bancar pe termen
lung?
a. 1622 = 5121
b. 1622 = 1621
c. 1621 = 1622
.: C
53. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obti-
nut 23.800 lei, TVA 19% inclus. Costul de productie aferent produselor finite vândute
este de 19.000 lei. Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vânzarii produselor
finite sunt:
a. 461 = % 23.800 lei;
701 20.000 lei;
4427 3.800 lei;
b. 41111 = % 28.322 lei;
701 23.800 lei;
4427 4.522 lei;
711 = 345 19.000 lei;
c. 4111 = % 23.800 lei;
701 20.000 lei;
4427 3.800 lei;
711 = 345 19.000 lei;
d. 4111 = % 28.322 lei;
701 23.800 lei;
4427 4.522 lei;
e. 4111 = % 23.800 lei;
701 20.000 lei;
4426 3.800 lei;
711 = 345 19.000 lei.
.: C

54. Una din grupele de functii de mai jos poate fi atribuita bilantului. Care este aceasta?
a. functia de generalizare, de informare si de analiza;
b. functia de evidenta si calcul in expresie valorica a patrimoniului;
c. functia de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor patrimo-
niale;
d. functia de sistematizare a existentelor;
e. modificarile de sens contrar.
.: A

55. Care din urmatoarele formule contabile nu corespunde explicatiei date?


a. % = 404 – receptia utilajelor;
2131
4426
b. 5121 = 4111 – incasarea unui client;
c. 401 = 408 – achitarea unui furnizor de imobilizari.
.: C

56. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este:


a. un impozit care se datoreaza bugetului de stat;
b. un impozit direct care se datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat;
c. un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat.
.: C
57. Care din urmatoarele formule contabile sunt corespunzatoare explicatiilor date?
a. 461 = % – vânzarea actiunilor la un pret de vânzare mai mare
501 decât costul de achizitie;
7642
b. 501 = % – vânzarea actiunilor la un pret de vânzare mai mic decât
461 costul de achizitie;
6642
c. 461 = 5121 – incasarea actiunilor vândute.
.: A

58. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 5000
Euro. Se cunosc urmatoarele elemente:
- taxa vamala10%;
- comision vamal 1%;
- TVA 19%;
- la data facturarii care coincide cu data livrarii si vamuirii, cursul de schimb era
de 3,5 lei /Euro.
Valoarea contabila a stocului de materii prime achizitionat este:
a. 16750 lei;
b. 19425 lei;
c. 22125 lei;
d. 18425 lei.
.: B

59. Receptia finala a unei cladiri realizate in regie proprie, se inregistreaza astfel:
a. 231 = 722
212 = 231
b. 212 = 722
c. 231 = 721
212 = 231
.: A

60. Metoda valorii brute este:


a. o metoda de reevaluare ce presupune eliminarea contabila bruta a amortizarii cu-
mulate si a ajustarilor pentru depreciere;
b. o metoda de inregistrare in contabilitate a valorii totale a unui activ;
c. o metoda de reevaluare ce reevalueaza simultan, atât valoarea bruta a imobilizari-
lor, cât si amortizarea cumulata.
.: C

61. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 12.500 lei. Durata
de viata utila 9 ani. In conditiile amortizarii utilajului, utilizând metoda de amortizare
accelerata si a limitei maxime admise, marimea amortizarii in anul al doilea de viata uti-
la este:
a. 781,25 lei
b. 6250,00 lei
c. 277,77 lei.
.: A

62. Care din urmatoarele imobilizari fac parte din activele imobilizate?
a. imobilizari pentru provizioane
b. imobilizari necorporale
c. imobilizari privind provizioanele pentru deprecierea creantelor.
.: B

63. O societate comerciala procedeaza la vânzarea unei cladiri cu o valoare contabila de


10.000 lei, cu o durata de viata utila de 100 ani, durata efectiv consumata 60 ani. Pretul
de vânzare, inclusiv TVA 19%, este de 1.190 lei, metoda de amortizare folosita fiind me-
toda lineara. Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vânzarea cladirii?
a. 461 = % 1.190 lei
7583 1.000 lei
4427 190 lei

% = 212 10.000 lei


2812 6.000 lei
6583 4.000 lei
b. 461 =
% 1.190 lei
7583 1.000 lei
4427 190 lei
2812 = 212 10.000 lei
c. 4111 = % 1.190 lei
7583 1.000 lei
4427 190 lei
% = 212 10.000 lei
2812 6.000 lei
6583 4.000 lei.
.: A

64. Imobilizarile corporale in curs reprezinta:


a. investitiile efectuate numai in regie proprie;
b. investitiile in curs de executie efectuate in regie proprie sau in antrepriza;
c. investitiile in curs de executie efectuate numai in antrepriza.
.: B

65. Achizitionarea de mijloace fixe in baza facturii si a procesului verbal de receptie se re-
flecta in contabilitate la pretul de achizitie astfel:
a. % = 404
212
4426
b. 404 = %
212
4426
c. 212 = 231.
.: A
66. Pentru organizarea contabilitatii analitice a mijloacelor fixe se utilizeaza formularele:
a. registrul de casa ;
b. registrul numerelor de inventar;
c. fisa de magazine.
.: B

67. In categoria efectelor de comert intra:


a. cecul si scrisoarea de garantie bancara;
b. ordinul de plata si biletul la ordin;
c. cambia si biletul la ordin.
.: C

68. Care din urmatoarele formule contabile sunt corespunzatoare explicatiilor date:
a. 581 = 5121 – deschiderea de acreditive la banci in lei
5411 = 581 in favoarea furnizorilor;
b. 5124 = 581 – deschiderea de acreditive in valuta in favoarea
581 = 5412 furnizorilor;
c. 5411 = 401 – plata furnizorilor de acreditive deschise in lei.
.: A

69. In categoria “Active circulante” din bilant sunt incluse:


a. imobilizari;
b. cheltuieli in av.;
c. stocuri, creante, investitii pe termen scurt; casa si conturile la banci;
d. provizioane;
.: C

70. O societate comerciala contracteaza la data 01.09.N un imprumut pe termen lung in va-
loare de 8.000 lei, la o rata a dobânzii de 15%. Care este formula contabila de inre-
gistrare a dobânzii in anul N stiind ca la calculul dobânzii anul are 365 de zile:
a. 666 = 1682 667,3973 lei
b. 666 = 1682 1.200 lei
c. 666 = 1621 1.200 lei
1621 = 1682 667,3973 lei
d. 666 = 1682 394,5205 lei
e. 666 = 1621 1.200 lei
1621 = 1682 532,6027 lei
.: D

71. O societate comerciala achizitioneaza la data de 25.10.N un mijloc de tr.port, valoarea


contabila a acestuia fiind de 12.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. In conditiile
utilizarii metodei de amortizare liniare, inregistrarea contabila a amortizarii in anul N
este:
a. 6812 = 2813 600 lei
b. 6811 = 2813 400 lei
c. 6812 = 2813 2.400 lei
d. 6811 = 2813 2.400 lei
e. 6811 = 2813 3.000 lei
.: B

72. La sfârsitul lunii dispunem de urmatoarele date:


– TVA colectata: 60 lei;
– TVA deductibila: 45 lei;
– TVA neexigibila: 15 lei.
In urma inchiderii conturilor de TVA, rezulta:
a. TVA de recuperat 15 lei;
b. Societatea nu are de platit / recuperat TVA;
c. TVA de plata: 15 lei;
d. TVA de recuperat: 30 lei;
e. TVA de plata: 30 lei.
.: C

73. Utilizând urmatoarele notatii: Ts = taxa scontului; Vt = valoarea titlurilor; D = nivelul


dobânzii si Nz = numarul de zile calendaristice calculate de la data scontarii si pâna in
ziua scadentei, formula de calcul a taxei scontului este:
a. Vt × D × N z
Ts = 360 × 100 ;
b. (Vt − D) × N z
Ts = 360 × 100
c. 360 × 100
Ts = Vt × D × N z .
.: A

74. Care din urmatoarele formule contabile sunt corespunzatoare explicatiilor date:
a. 601 = 301 – eliberari de materii prime in sectiile de productie;
b. 3021 = 602 – consumul de materiale auxiliare;
c. 3024 = 6024 – consumul de piese de schimb.
.: A

75. Urmatoarea inregistrare contabila reprezinta:


1011 = 1012
a. varsarea capitalului social;
b. tr.formarea capitalului social din nevarsat in varsat;
c. nu se fac astfel de inregistrari.
.: B

76. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea


unui stoc de materii prime, in valoare de 11.900 lei (TVA inclus 19 %) este:
a. % = 401 14.161 lei;
301 11.900 lei;
4426 2.261 lei;
b. % = 401 14.161 lei;
601 10.000 lei;
4426 2.261 lei;
c. % = 401 11.900 lei;
601 10.000 lei;
4426 1.900 lei;
d. % = 401 11.900 lei;
301 10.000 lei;
4426 9.000 lei;
e. % = 462 11.900 lei;
601 10.000 lei;
4426 1.900 lei.
.: C

77. Reglementarile contabile conforme cu directivele europene au fost aprobate prin:


a. OMFP nr. 1752/2005
b. OMFP nr. 300/2006
c. OMFP nr. 1628/2005
d. OMFP nr. 125/2004
.: A

78. Cheltuielile de constituire fac parte din:


a. imobilizarile corporale
b. imobilizarile financiare
c. imobilizarile necorporale.
.: C

79. Titlurile de participare la capitalul altor societati fac parte din:


a. imobilizarile financiare
b. imobilizarile necorporale
c. imobilizarile corporale.
.: A

80. Inregistrarea in contabilitate a veniturilor din productia de imobilizari se realizeaza ast-


fel:
a. 722 = 231
b. 212 = 231
c. 231 = 722.
.: C

81. Operatiile de leasing se clasifica in:


a. leasing financiar si leasing operational:
b. leasing financiar si leasing comercial;
c. leasing operational si leasing bancar.
.: A

82. Pozitia financiara a intreprinderii poate fi definita astfel:


a. capacitatea intreprinderii de a oferi informatii privind performantele intreprinderii;
b. capacitatea intreprinderii de a se adapta la schimbarile mediului si este influentata
in bilant, cu ajutorul resurselor economice controlate (activele) structurii de finan-
tare (datorii si capitalului propriu), precum si cu ajutorul unor indicatori economi-
co-financiari importanti, precum lichiditate si solvabilitate;
c. capacitatea intreprinderii de a oferi informatii utile privind activitatile de finantare
si investitii;
d. capacitatea intreprinderii de a oferi informatii utile managerului;
.: B

83. Lichiditatea se refera:


a. la capacitatea unitatii de a face fata obligatiilor sale banesti;
b. la capacitatea unitatii de a-si onora platile la termenele scadente;
c. la proprietatea elementelor patrimoniale ale unitatii de a se tr.forma in bani;
d. capacitatea intreprinderii de a degaja fluxuri viitoare de numerar.
.: C

84. Care din urmatoarele formule contabile corespunde cu explicatia data:


a. 425 = 5311 - acordarea unui av. spre decontare;
b. 654 = 4118 - scoaterea din evidenta a unui client insolvabil;
c. 4314 = 423 - retinere CAS datorat de salariat aflat in incapacitate temporara de
munca.
.: B

85. Care este formula contabila corecta, pentru inregistrarea impozitului pe cladiri:
a. 635 = 447
b. 635 = 446
c. 645 = 444.
.: B

86. Drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte drepturi similare trebuie prezentate in
bilant la :
a. stocuri;
b. creante;
c. investitii pe termen scurt;
d. terenuri si constructii.
.: D

87. Elementele prevazute in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu:


a. principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente;
b. principiile finantelor publice;
c. principiile dreptului comun;
d. principiile dreptului international;
.: A
88. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de
14.000 lei si o durata de viata utila de 9 ani. La data vânzarii, durata de viata utila efec-
tiv consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita: accelerata (in primul an s-a
amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vân-
zarea instalatiei tehnologice este de 1.000 lei (fara TVA). TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vânzarii instalatiei tehnologice :
a. 461 = % 1.190 lei
7583 1.000 lei
4427 190 lei
6583 = 2131 14.000 lei
b. 4111 = % 1.190 lei
758 1.000 lei
7727 190 lei

% = 2131 14.000 lei


2813 11.900 lei
658 2.100 lei
c. 4111 = % 1.190 lei
7583 1.000 lei
4427 190 lei
% = 2131 14.000 lei
2813 11.900 lei
6583 2.100 lei
d. 4111 = % 1.190 lei
7583 900 lei
4427 290 lei
% = 2131 14.000 lei
2813 11.900 lei
6583 2.100 lei
e. 461 = % 1.190 lei
7583 1.000 lei
4427 190 lei
% = 2131 14.000 lei
2813 11.900 lei
6583 2.100 lei
.: E

89. Cum se inregistreaza rambursarea la scadenta a unui credit pe termen scurt?


a. 1612 = 5121
b. 5191 = 5121
c. 5121 = 581
.: B

90. Metoda pretului prestabilit presupune:


a. evaluarea intrarilor din stoc la o valoare previzibila stabilita la inceputul perioadei;
b. evaluarea iesirilor din stoc la o valoare fixa stabilita la inceputul perioadei;
c. evaluarea iesirilor din stoc la o valoare la o valoare previzibila, stabilita de fapt la
inceputul perioadei si se actualizeaza cel putin o data pe an.
.: A

91. Urmatoarea inregistrare contabila, reprezinta:


663 = 267
a. cheltuieli financiare din creante acordate;
b. pierderi din creante;
c. provizion constituit pentru depreciere creante.
.: B

92. O societate comerciala achizitioneaza materii prime in baza facturii pret de cumparare
30.000 lei, reducere comerciala 10%, scont de decontare 2%, TVA 19%. In conditiile uti-
lizarii metodei inventarului intermitent, precizati care este formula contabila privind
achizitia:
a. % = 401 32.027 lei;
301 27.000 lei;
4426 5.027 lei;
b. % = 401 32.027 lei;
601 27.000 lei;
4426 5.027 lei;
401 = 767 540 lei;
c. % = 401 31.487 lei;
601 26.460 lei;
4426 5.027 lei.
.: C

93. O societate comerciala livreaza produse finite obtinute din productie proprie unui parte-
ner extern la un pret de 10.000 Euro. La data facturarii, cursul de schimb valutar este de
4 lei /Euro. Cursul de schimb din ziua incasarii este de 4,02 lei/Euro.
Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei?
a. % = 4111 40.200 lei;
5124 40.000 lei;
665 200 lei
b. 5124 = % 40.200 lei;
4111 40.000 lei;
765 2.000 lei;
c. % = 4111 40.200 lei;
5121 40.000 lei;
665 2.000 lei;
d. 5124 = % 40.200 lei;
4111 40.000 lei;
766 2.000 lei;
e. 5124 = % 40.200 lei;
461 40.000 lei;
765 2.000 lei.
.: B

94. Care sunt criteriile de marime, in functie de care persoanele juridice intocmesc situatiile
financiare anuale:
a. profitul brut; profitul net; rata rentabilitatii;
b. total active; cifra de afaceri neta; numarul mediu de salariati;
c. rata profitului; volumul de investitii; lichiditate;
d. total pasive ; cifra de afaceri bruta; rentabilitatea.
.: B

95. Situatiile financiare anuale nu cuprind:


a. bilantul;
b. contul de profit si pierderi;
c. bugetul de venituri si cheltuieli;
d. situatia fluxurilor de trezorerie
.: C

96. Operatiunile privind achizitionarea terenurilor de la terti la pretul de cumparare, se evi-


dentiaza in contabilitate astfel:
a. 404 = %
2111
4426
b. % = 404
2111
4426
c. 404 = 5121.
.: B

97. Plata furnizorului de imobilizari prin viramente bancare se evidentiaza in contabilitate


astfel:
a. 5121 = 404
b. 456 = 2111
c. 404 = 5121
.: C

98. In teoria si practica contabila se intâlnesc mai multe metode de calcul a amortizarii:
a. metoda lineara
b. metoda globala
c. metoda analitica
.: A

99. Metoda amortizarii degresive consta in:


a. practicarea unor amortizari mai mici in primii ani de utilizare a bunului;
b. practicarea unor amortizari mai mari in primii ani de utilizare a bunului;
c. includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe proportional cu
numarul de ani ai duratei normale de utilizare a imobilizarii corporale.
.: B

100. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 10.000
EURO. Se cunosc urmatoarele elemente:
– taxa vamala: 10%;
– comisionul vamal: 5%;
– cota TVA: 19%;
– cursul de schimb la data vamuirii: 4 lei/Euro.
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este:
a. 7.600 lei;
b. 8.360 lei;
c. 1.140 lei;
d. 8.740 lei;
e. 760 lei.
.: D

101. Cunoscându-se urmatoarele elemente: CMP = costul mediu ponderat; Vsi = valoarea
totala a stocului initial; Vi = valoarea intrarilor; Si = stocul initial; I = cantitatea intrata,
care din urmatoarea formula determina costul mediu ponderat (CMP), ca metoda de
evaluare a stocurilor:
a. Vsi − Vi
Si + I
CMP = ;
b. Vi − Vsi
Si − I
CMP = ;
c. Vsi + Vi
Si + I
CMP = .
.: C

102. Pentru inregistrarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor se folosesc metodele:


a. metoda „costului mediu ponderat” (CMP) si metoda „primului intrat primului
iesit” (FIFO);
b. metoda pretului standard (prestabilit) si metoda la pret cu amanuntul;
c. metoda generala si metoda anularii globale a provizioanelor.
.: C

103. Aratati care din afirmatiile urmatoare sunt adevarate:


a. in categoria veniturilor financiare sunt incluse venituri din: participatii, titluri de
plasament, imobilizari financiare cedate, creante imobilizate, diferente favorabile
de curs valutar;
b. in categoria veniturilor financiare sunt incluse venituri din: vânzarea produselor fi-
nite, vânzarea semifabricatelor, studii si cercetari;
c. in categoria veniturilor din productia de imobilizari se includ: veniturile aferente
stocurilor de produse fabricate, precum si veniturile aferente productiei in curs de
executie la finele perioadei de gestiune.
.: A

104. Imobilizarile necorporale nu cuprind:


a. cheltuielile de constituire
b. cheltuielile inregistrate in av.
c. cheltuielile de dezvoltare
d. fondul comercial
e. av.urile si imobilizarile necorporale in curs
.: B

105. O societate comerciala a obtinut la 1 august anul N un imprumut pe termen lung de 100
lei la o rata a dobânzii de 15 % rambursabil in 6 ani la scadenta unica.
Care este formula contabila de inregistrare a dobânzii in anul de primire a impru-
mutului:
a. 666 = 1621 15 lei d. 666 = 1682 6,25 lei
1621 = 1682 8,75 lei
b. 666 = 1621 15 lei e. 666 = 1682 8,75 lei
1621 = 1682 6,25 lei
c. 666 = 1682 15 lei
.: D

106. Recunoasterea in bilant a unui element atunci când acesta:


→ face posibila iesirea de resurse, purtatoare de beneficii economice viitoare, ca ur-
mare a lichidarii unei datorii prezente; si
→ aceasta este evaluata in mod credibil.
Reprezinta:
a. recunoasterea datoriilor;
b. recunoasterea cheltuielilor;
c. recunoasterea veniturilor;
d. recunoasterea activelor;
e. recunoasterea capitalurilor proprii.
.: A

107. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 10.000 lei. Se


estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehno-
logice, la sfârsitul duratei de viata utila este de 500 lei. TVA 19%.
Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice este:
a. % = 401 11.900 lei
2131 10.000 lei
4426 1.900 lei
6812 = 1513 500 lei
b. % = 404 11.900 lei
2131 10.000 lei
4426 1.900 lei
2131 = 1513 500 lei
c. % = 401 11.900 lei
2131 10.000 lei
4426 1.900 lei
2131 = 401 500 lei
d. % = 404 11.900 lei
2131 10.000 lei
4426 1.900 lei
6812 = 1513 500 lei
e. % = 404 12.400 lei
2131 10.500 lei
4427 1.995 lei
.: D

108. Care din urmatoarele inregistrari exprima primirea cambiei de la client in vederea de-
punerii la banca pentru incasare:
a. 401 = 403;
b. 403 = 5121;
c. 5113 = 413;
d. 403 = 5113.
.: B

109. Contul 348 „Diferente de pret la produse” evidentiaza:


a. existenta si miscarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile si mate-
riale de natura obiectelor de inventar;
b. stocurile de produse trimise la terti;
c. diferentele intre pretul standard (prestabilit) si costul de productie la produse.
.: C

110. Care dintre urmatoarele formule contabile sunt corespunzatoare explicatiilor date:
a. 403 = 401 – decontarea datoriilor fata de furnizori pe baza de
efecte comerciale;
b. 401 = 512 – achitarea furnizorilor prin conturi la banca;
c. 512 = 409 – atunci când se achita av.uri furnizorilor.
409 = 401
.: B

111. Care din urmatoarele formule contabile sunt corespunzatoare explicatiilor date:
a. 1511 = 7812 – anularea unui provizion pentru litigii;
b. 7813 = 290 – diminuarea provizionului pentru deprecierea
fondului comercial;
c. 7814 = 394 – anularea provizioanelor pentru deprecierea
inregistrata la stocurile de produse finite.
.: A

112. In luna X, exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura in valoare de


1.000 lei, TVA 19%. In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consem-
nata in aceasta fiind de 800 lei, TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii?
a. 408 = 401 952 lei
4426 = 4428 152 lei
408 = % 238 lei
371 200 lei
4428 38 lei
b. 4426 = 4428 190 lei
408 = 401 1.190 lei
c. % = 401 952 lei
408 = 800 lei
4426 152 lei
408 = 4428 190 lei
d. 401 = % 238 lei
371 200 lei
408 38 lei
4426 = 4426 152 lei
.: A

113. In cadrul contului de profit si pierdere, indicatorul cifra de afaceri neta este format din:
a. sumele provenind din vânzarea bunurilor si serviciilor ce intra in categoria act-
ivelor curente ale intreprinderii, dupa scaderea reducerilor comerciale, a taxei pe
valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente;
b. sumele provenind din vânzarea bunurilor si serviciilor ce intra in categoria act-
ivelor necurente ale intreprinderii, dupa scaderea reducerilor comerciale, a taxei pe
valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente;
c. sumele provenind din vânzarea bunurilor si serviciilor ce intra in categoria act-
ivelor curente ale intreprinderii;
d. sumele provenind din vânzarea bunurilor si serviciilor ce intra in categoria act-
ivelor curente si necurente ale intreprinderii;
e. productia vânduta +/– variatia stocurilor + venituri din productia imobilizata.
.: A

114. Situatiile financiare anuale simplificate cuprind:


a. bilant prescurtat; cont de profit si pierderi;note explicative;
b. balanta de verificare; situatia imobilizarilor; situatia capitalurilor;
c. situatia capitalului fix; situatia capitalului circulant,; situatia dobânzilor;
d. situatia creditelor; situatia dobânzilor; balanta de verificare;
.: A

115. Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale simplificate:
a. cele care depasesc limitele a doua din criteriile de marime;
b. cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime;
c. cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime;
d. cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime;
.: B

116. Achizitionarea de mijloace fixe in baza facturii si a procesului verbal de receptie se re-
flecta in contabilitate la pretul de achizitie astfel:
a. % = 404
213
4426
b. 404 = %
212
4426
c. 212 = 456.
.: A

117. Vânzarea unui mijloc fix pe baza facturii se evidentiaza in contabilitate astfel:
a. % = 461
7583
4427
b. 461 = %
7583
4427
c. 212 = 6583.
.: B

118. Amortizarea anuala a mijloacelor fixe se inregistreaza in contabilitate astfel:


a. 281 = 6811
b. 2805 = 205
c. 6811 = 281
.: C

119. Cheltuielile de dezvoltare sunt incluse in:


a. imobilizarile necorporale;
b. imobilizarile corporale;
c. imobilizarile corporale;
.: A

120. Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor cont-
abile românesti. Care este aceasta?
a. capital si rezerve;
b. subventii pentru investitii;
c. provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
d. datorii;
e. venituri in av..
.: B

121. Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite constatat la inventarierea
fizica in conditiile folosirii inventarului permanent:
a. 345 = 711 50 lei;
b. 345 = 701 50 lei;
c. 345 = 348 50 lei;
d. 711 = 345 50 lei;
e. 711 = 348 50 lei.
.: A

122. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a –IV- a a CEE se aplica:


a. institutelor regionale de cercetare - dezvoltare;
b. consiliile populare judetene;
c. societatiilor comerciale;
d. institutiilor de arta si cultura;
.: C

123. Intr-un contract de leasing financiar, in contabilitatea locatorului, inregistrarea creantei


asociate bunului tr.mis se realizeaza:
a. 2673 = 213 d. 213 = 2674
b. 213 = 162 e. 211 = 2673
c. 213 = 2673
.: A

124.
Imobilizarile corporale nu includ:
a. terenuri si constructii
b. instalatii tehnice si masini
c. alte instalatii, utilaje si mobilier
d. stocuri
e. av.uri si imobilizari corporale in curs
.: D

125. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.03.N un utilaj cu valoarea contabila


de intrare de 5.250 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. In conditiile utilizarii metodei
de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea contabila a amortizarii
in anul N este:
a. 6812 = 2813 2.625 lei
b. 6811 = 2813 2.187,5 lei
c. 6811 = 2813 525 lei
d. 6812 = 2813 2.187,5 lei
e. 6811 = 2813 1.968,75 lei
.: E

126.
In structura activelor circulante nu se includ:
a. stocurile;
b. creantele;
c. investitiile financiare pe termen scurt;
d. casa si conturile la banci;
e. cheltuieli in av..
.: E

127. Cecul, ca instrument de plata, pune in legatura in procesul crearii sale, urmatoarele per-
soane:
a. debitorul si creditorul;
b. tragatorul, trasul si beneficiarul;
c. importatorul si exportatorul de marfuri.
.: B

128. Angajarea cheltuielilor are loc:


a. in momentul in care se contracteaza obligatia baneasca generatoare de plata sau co-
respunzatoare de resurse;
b. la sfârsitul exercitiului financiar;
c. in momentul incheierii bilantului contabil anual.
.: A

129. O societate detine un sold initial de produse finite la 200 lei, stocuri obtinute la cost de
productie de 50 lei; stocuri constatate la inventariere 160 lei. In conditiile utilizarii meto-
dei inventarului intermitent, care sunt formulele contabile?
a. 711 = 345 200 lei;
345 = 711 160 lei;
b. 711 = 345 160 lei;
345 = 711 400 lei;
c. 345 = 711 400 lei;
d. 711 = 345 200 lei;
345 = 711 500 lei;
711 = 345 500 lei;
e. 711 = 345 200 lei;
345 = 711 500 lei.
.: A

130. Creantele comerciale includ:


a. creantele fata de clienti si efectele de primit;
b. creantele in cadrul grupului;
c. creantele din interese de participare;
d. alte creante;
e. creantele privind capitalul subscris si varsat.
.: A

131. Obligatiunile sunt:


a. titluri de proprietate;
b. titluri de credit;
c. titluri comerciale.
.: B

132. Limita criteriului de marime “total active” pentru persoanele juridice este:
a. 1.000.000 euro;
b. 2.000.000 euro;
c. 3.000.000 euro;
d. 3.650.000 euro;
.: D

133. Scoaterea din inventar a unei cladiri se evidentiaza in contabilitate astfel:


a. 461 = %
7583
4427
b. 212 = %
6583
281
c. % = 212
6583
281
.: C

134. Conform Directivei a IV-a valoarea reziduala reprezinta:


a. valoarea neta pe care o entitate o estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la
incheierea duratei de utilizare, dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii;
b. valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea
justa;
c. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din
care s-a scazut pierderea din depreciere.
.: A

135. Societatea comerciala “X” efectueaza cheltuieli pentru extinderea sferei de activitate in
suma de 400 lei, din care 50 lei se achita in numerar, iar restul din contul de decontare la
banca. Intrarea imobilizarilor in patrimoniu se inregistreaza in contabilitate astfel:
a. % = 201 400 lei
5311 50 lei
5121 350 lei
b. 201 = % 400 lei
5311 50 lei
5121 350 lei
c. 201 = 5121 350 lei.
.: B

136. Se achizitioneaza un activ comercial (magazin) estimate la 50.000 lei, din care bunurile
tangibile componente reprezinta:
- constructii 40.000 lei;
- marfuri 5.000 lei;
- aparate de masura si control 3.000 lei;
- fond comercial 2.000 lei;
In contabilitate inregistrarea achizitionarii magazinului se realizeaza astfel:
a. 462 = % 50.000 lei
212 40.000 lei
371 5.000 lei
2132 3.000 lei
207 2.000 lei
b. % = 462 50.000 lei
212 40.000 lei
371 5.000 lei
2132 3.000 lei
207 2.000 lei
c. 2807 = 462 50.000 lei.
.: B
137. Veniturile din exploatare nu cuprind:
a. cifra de afaceri neta;
b. variatia stocurilor;
c. venituri din interese de participare;
d. productia imobilizata;
e. alte venituri din exploatare.
.: C

138. Terenurile si constructiile sunt in bilant la :


a. active circulante;
b. imobilizari corporale;
c. imobilizari necorporale;
d. imobilizari financiare.
.: B

139.
O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoare conta-
bila de intrare de 3.600 lei, durata de viata utila 5 ani.
In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amorti-
zare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare:
a. 787,5 lei
b. 450 lei
c. 337,5 lei
d. 1.800 lei
e. 1.125 lei
.: B

140.
Potrivit Cadrului Conceptual al IASB, bilantul este documentul care realizeaza descrie-
rea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu mediul extern. Ecuatia utilizata
pentru a dezvalui pozitia financiara este de forma:
a. capital propriu = activ - pasiv
b. activ = pasiv
c. trezoreria neta = incasari – plati
d. capital propriu – pasiv = activ
e. mijloace economice = surse de finantare
.: A

141. Datoriile comerciale sunt delimitate sub forma:


a. furnizorilor si efectelor de platit;
b. furnizorilor si efectelor de primit;
c. furnizorilor si efectelor comerciale;
d. furnizorilor si creantierilor;
e. furnizorilor si debitorilor diversi.
.: A

142. La sfârsitul unei luni se cunosc urmatoarele date:


- TVA colectata: 1.200 lei;
- TVA neexigibila: 200 lei;
- TVA deductibila: 1.000 lei;
Contabilitatea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregis-
trarea:
a. % = 427 1.200 lei;
4426 1.000 lei;
4424 200 lei;
b. 4427 = 4428 1.200 lei;
4426 = 4423 200 lei;
c. 4426 = 4427 1.000 lei;
4424 = 4428 200 lei;
d. 4427 = % 1.200 lei;
4426 1.000 lei;
4423 200 lei;
e. 4427 = % 1.200 lei;
4426 1.000 lei;
4428 200 lei.
.: D

143. O societate achizitioneaza marfuri in baza facturii: pret de cumparare 2.000 lei, rabat
1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o factura de reducere se primeste remiza de 2%. Preciz-
ati inregistrarile contabile privind primirea facturii ulterioare:
a. 401 = % 47,1 lei;
371 31,6 lei;
4428 7,5 lei.
b. 401 = % 56,0 lei;
371 47,1 lei;
4426 8,9 lei;
c. 401 = % 47,1 lei;
371 39,6 lei;
4426 7,5 lei.
.: C

144. In luna X a exercitiului financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de


1.000 lei, TVA 19%. In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consem-
nata in aceasta fiind de 1.200 lei, TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii?
a. % = 401 1.418 lei;
371 1.190 lei;
408 228 lei;
4426 228 lei;
b. % = 401 1.428 lei;
371 1.200 lei;
4426 228 lei;
4426 190 lei;
c. % = 401 1.428 lei;
408 1.200 lei;
4426 228 lei;
408 190 lei;
d. 408 = 401 1.190 lei;
4426 = 4428 190 lei;
% = 401 238 lei;
371 200 lei;
4426 38 lei;
e. 4426 = 4428 228 lei;
408 = 401 1.428 lei.
.: D

145. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obti-
nut este 10.000 lei, TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vândute este
de 8.500 lei. Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vânzarii produselor finite
sunt:
a. 461 = % 11.900 lei;
701 10.000 lei;
4427 1.900 lei;
b. 4111 = % 11.900 lei;
708 10.000 lei;
4427 1.900 lei;
608 = 345 8.500 lei;
c. 461 = % 11.900 lei;
701 10.000 lei;
4427 1.900 lei;
711 = 345 8.500 lei;
d. 4111 = % 11.900 lei;
701 10.000 lei;
4427 1.900 lei;
e. 4111 = % 11.900 lei;
701 10.000 lei;
4427 1.900 lei;
711 = 345 8.500 lei.
.: E

146. Dobânda obligatiunii poarta denumirea de:


a. dividend;
b. cupon;
c. anuitate.
.: B

147. Calculul si plata unei dobânzi aferente imprumuturilor de obligatiuni se inregistreaza:


a. 666 = 1682
1682 = 5121;
b. 666 = 166
166 = 5121;
c. 666 = 1681
1681 = 5121 .
.: C

148. Limita criteriului de marime “numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar“,
pentru persoanele juridice este:
a. 49;
b. 52;
c. 50;
d. 58.
.: C

149. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost
estimata la 1.600 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este:
a. 214 = 758 1.600 lei
b. 214 = 134 1.600 lei
c. 658 = 214 1.600 lei.
.: B

150. Se dau urmatoarele solduri ale conturilor: 101 “Capital social” 1000 u.m.; 104 “Prime
de capital” 1500 u.m.; 161 “Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni” 2000 u.m.;
419“Clienti-creditori” 2500 u.m.; 456“Decontari cu asociatii privind capitalul “ (sold de-
bitor) 3000 u.m.; 542 “Av.uri de trezorerie” 3500 u.m.; 531 “Casa” 4000 u.m. Care este
valoarea creantelor si a capitalului propriu?
a. 6500 u.m. si 4500 u.m.
b. 3000 u.m. si 6000 u.m.
c. 6500 u.m. si 2500 u.m.
.: C

151. Inregistrarea imobilizarilor necorporale in curs realizate pe cont propriu se realizeaza


astfel:
a. 721 = 233
b. 205 = 233
c. 233 = 721.
.: C

152. Titlurile de participare detinute la filiale din cadrul grupului fac parte din:
a. imobilizarile financiare ;
b. imobilizarile corporale ;
c. imobilizarile necorporale.
.: A

153. La sfârsitul exercitiului financiar N, rulajele totale ale conturilor de venituri la o socie-
tate comerciala se prezinta astfel: 701 – 2.000 lei; 704 – 500 lei; 707 – 1.000 lei; 711 – 400
lei; 758 – 1.000 lei; 766 – 520 lei; 7583 – 100 lei. Suma corecta a cifrei de afaceri este:
a. 4.900 lei;
b. 2.500 lei;
c. 3.900 lei;
d. 5.520 lei.
e. 3.500 lei.
.: E

154. O societate comerciala achizitioneaza la data de 16.01.N un utilaj cu valoarea contabila


de intrare de 2.400 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva (fara
influenta uzurii morale).
Care este marimea amortizarii in primul an de functionare, numarul de ani in care
se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea
liniara:
a. 540 lei 2 ani 3 ani
b. 720 lei 3 ani 2 ani
c. 720 lei 2 ani 3 ani
d. 360 lei 2 ani 3 ani
e. 720 lei 4 ani 1 an
.: C

155. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 10.000
EURO. Se cunosc urmatoarele elemente:
- taxa vamala 10%;
- comisionul vamal 3%;
- cota TVA 19 %;
- cursul de schimb la data vamuirii 4 RON/EURO.
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este:
a. 7.600 lei;
b. 8.360 lei;
c. 1.140 lei;
d. 8.588 lei;
e. 760 lei.
.: D

156. In urma analizei contabile, se stabileste urmatoarea formula contabila:


Materii prime = Furnizori 1.000 lei
Aceasta reprezinta:
a. plata, prin banca, catre furnizori, a sumei de 1.000 lei pentru materiile prime apro-
vizionate;
b. aprovizionarea cu materii prime de la furnizori pentru suma de 1.000 lei;
c. plata in numerar, catre furnizori, a sumei de 1.000 lei pentru materiile prime apro-
vizionate;
d. aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori pentru suma de 1.000 lei;
e. cumpararea de materiale auxiliare de la furnizori, pentru suma de 1.000 lei.
.: B

157. In luna X se livreaza produse finite fara factura, pret de vânzare de 300 lei, TVA 19%. In
luna X+1 se intocmeste factura, pret de vânzare 400 de lei, TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza la emiterea facturii:
a. 4111 = % 119 lei;
701 100 lei;
4427 19 lei;
4428 = 4427 57 lei;
4111 = 418 357 lei;
b. 4428 = 4427 76 lei;
4111 = % 433 lei;
418 357 lei;
701 76 lei;
c. 4428 = 418 57 lei
4111 = % 476 lei;
418 300 lei;
701 100 lei;
4427 76 lei;
d. 4111 = % 433 lei;
418 357 lei;
4427 76 lei;
4428 = 418 57 lei;
e. 4428 = 4427 57 lei;
4111 = % 119 lei;
701 100 lei;
4427 19 lei.
.: A

158. Acreditivele reprezinta:


a. disponibilitati banesti in lei si in devize aflate in casieria intreprinderii;
b. disponibilitati banesti in lei si in devize aflate in conturile bancare ale intreprinde-
rii;
c. lichiditati pastrate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor, din care
urmeaza a se efectua plati catre acesta, pe masura livrarii bunurilor, prestarii servi-
ciilor, executarii lucrarilor;
d. sume virate la banci, puse la dispozitia tertilor, pentru efectuarea unor plati in nu-
mele intreprinderii;
e. sume de bani achitate in cursul exercitiului curent, dar care se refera la servicii ce
vor fi primite in cursul exercitiului urmator.
.: C

159. In conditiile inventarului permanent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc
de materii prime, in valoare de 100 lei (TVA 19%) este:
a. % = 404 119 lei;
301 100 lei;
4426 19 lei;
b. % = 401 119 lei;
301 100 lei;
4426 19 lei;
c. % = 404 119 lei;
601 100 lei;
4426 19 lei;
d. % = 401 119 lei;
601 100 lei;
4426 19 lei;
e. % = 401 142 lei;
301 119 lei;
4426 23 lei.
.: B

160. La sfârsitul exercitiului financiar N, rulajele totale ale conturilor de cheltuieli si venituri
la o societate comerciala se prezinta astfel: 601 – 2.000 lei; 604 – 500 lei; 607 – 1.000 lei;
666 – 200 lei; 701 – 1.700 lei; 704 – 8.000 lei; 766 – 1.000 lei; 7583 – 200 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este:
a. 9.700 lei;
b. 7.200 lei;
c. 10.700 lei;
d. 10.920 lei;
e. 6.200 lei.
.: A