Sunteți pe pagina 1din 14

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele) Transform ri Planetare 2012-2030 Mesaje de la

Transform ri Planetare 2012-2030 Mesaje de la Fondatori

Sal Rachele

45 lei {simplecaddy code=pm_transf}

reducere 15%

Editura Proxima Mundi, ISBN 978-606-92854-0-4

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

Traducere: George Acu

Ilustra ia coper ii: Celeste Korsholm

(reeditat i revizuit , completat cu plan e explicative, 300 de pagini, format mare 16,5x23,5cm; disponibil prin re eaua clasic de difuzare - depozite de carte, libr rii, chio curi)

{tab=Prezentare}

Ce anume se întâmpl pe P mânt? Care este adev rul din spatele diferitelor profe ii i predic ii? În premier , avem acum o explica ie concis , atent preg tit i primit de mediumul Sal Rachele de la o inteligen colectiv vast , numit Fondatorii. Aceast carte r spunde la întreb rile cine?", ce?", unde?", când?" i chiar de ce?" în ceea ce prive te transform rile planetare i cuprinde informa ii legate de biologie, psihologie, tehnologie, metafizic , religie, spiritualitate i chiar economie i politic .

Fondatorii sunt Dumnezeii Creatori de dimensiunea a 12-a ce au fost implica i în proiectarea ini ial a ADN-ului uman. Înv tura lor central este c noi to i suntem fiin e cu 12 dimensiuni, capabile s evolu m pân în punctul în care putem crea universuri întregi. Ca i copii ai lui Dumnezeu, suntem înv a i cum s cre m la fel ca P rin ii no tri Cosmici. Aceast lume ( i nenum rate altele) este plan eta unde înv m despre karma, liberul arbitru, iubire i despre alte principii ale Crea iei. În aceste timpuri esen iale pentru istoria omenirii, Fondatorii dezv luie informa ii despre evolu ie, ADN, fragmentarea sufletului, dimensiuni mai înalte, transform ri planetare, în l are i multe alte subiecte relevante.

NOT : Aceast lucrare NU este tiin ifico-fantastic . Materialul este înso it de un pachet de energie, care accelereaz considerabil con tientizarea realit ilor descrise în el, precum i transformarea propriei fiin e. Poate fi considerat un manual. Con ine enorm de mult informa ie, pe care mintea con tient nu o poate percepe la o simpl

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

lectur . V recomand m conspectarea sau transcrierea fragmentelor pe care le considera i semnificative.

{tab=Cuprins detaliat I}

- Cuvânt înainte

- Mul umiri

- Introducere

Subiectele pe care le vom acoperi în aceast carte

Partea I Informa ii preg titoare, de baz

Capitolul 1: Natura Universului

- S ne prezent m

- Acest Univers este un experiment

- Defini iile densit ii i dimensiunii

- Cum experimenteaz entit ile din densit ile mai înalte via a pe P mânt

- Rolul Fondatorilor

- Natura Crea iei

- Procesul evolu iei

- Acest univers local a fost creat de Dumnezeii Creatori

- Universuri multiple

- Timpul i eternitatea

- Sunte i cu to ii poten iali Dumnezei Creatori

- Ce se întâmpl atunci când fiin ele care apar in densit ilor mai înalte î i coboar vibra ia?

- Exist vehicule diferite pentru experimentarea diferitelor densit i

- Suntem extensii ale lui Dumnezeu

- Diferitele configura ii ale sufletului

- Natura i c l toria sufletelor gemene

- Liberul arbitru i C derea din Gra ie

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

Capitolul 2: Dispensele Divine

- Dispensele relevante

- Prima Dispens Divin Solu ia la C derea din Gra ie

- A Doua Dispens Divin Saltul Galactic

- A Treia Dispens Divin Alinierea Precesional a P mântului

- A Patra Dispens Divin Roata Reîncarn rii

- A Cincea Dispens Divin Spirala În l rii

- A asea Dispens Divin În l area în mas

- A aptea Dispens Divin Interven ia ajutoarelor lui Dumnezeu

- A Opta Dispens Divin Sosirea Copiilor Ilumina i

Capitolul 3: Istoria P mântului, pe scurt

- Introducere în tiin a liniilor temporale

La început

- O privire asupra C derii din Gra ie

- Rasa-r d cin a omenirii

- Detalii despre experimentele genetice

- Tiparul sufletului i corpul de densitatea a 7-a

- P mântul între 100.000.000 î.C. i 10.000.000 î.C.

inutul lui Pan

- O privire asupra încruci rii dintre oameni i extratere tri

- Probleme asociate cu liberul arbitru

- Rezumatul procesului de evolu ie

- O privire asupra altor civiliza ii

- Dup C derea lui Pan

- Conflicte în Sistemul Solar

- Distrugerea planetei Maldek

- Migra ia spre Marte

- R zboiul nuclear de pe Marte

- V lurile din jurul P mântului

- Nivele vibratorii

- R zvr tirea Luciferian (Invazia orionian )

- Perioada pre-lemurian de pe P mânt

Lemuria

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

- Civiliza iile din P mântul interior

Ridicarea i c derea Atlantidei

- Perioada post-atlant

Ridicarea i c derea Egiptului

- Sumarul istoriei P mântului

Povestea lui Isus

Capitolul 4: Prezen a extratere trilor pe P mânt

- Motive pentru implicarea extratere trilor în treburile P mântului

- Via a pe alte planete din sistemul solar

- Extratere trii întuneca i

Factorul orionian

- Procente din diferite rase extraterestre în ADN-ul uman

Siriusienii

- Dilu ia orionian i siriusian a ADN-ului pleiadian

Draconienii

- Reptilienii

- Schimbarea de forme

- Influen a reptilian

Andromedanii

Zetanii

- Cenu iii

- Zetanii de tipul 3

- Efectul încruci rii oamenilor cu zetanii asupra ADN-ului uman

- Alte grupuri extraterestre care au vizitat P mântul

- Extratere tri afla i pe P mânt în forma lor nativ

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

- Încruci area ET-uman în prezent

- Hibrizii om-animal

- Unicornii

Confedera ia Galactic

Capitolul 5: Evolu ia sufletului

Dinamica evolu iei sufletului

- Natura densit ilor

- Cum evolueaz sufletele

- Conceptele de Rai i Iad

- Rolul vostru ca Dumnezei Creatori

- Explorarea t râmurilor exterioare

- Capacitatea mecanismului vostru perceptiv

- Dinamica percep iei de densitate mai joas

- Reîntoarcerea la densitatea a 7-a

- Mai multe analogii ale procesului de crea ie

- Evolu ia de la densitatea a 3-a la a 7-a

- Op iunea de întoarcere în lumile mai joase dup atingerea densit ii a 7-a

- Evolu ia sistemelor planetare

- În l area Mamei P mânt

- Încheierea Karmei

- Con tien a simultan a densit ilor mai înalte i mai joase

- Cum se acceseaz diferitele dimensiuni ale universului

- Evolu ia i reîncarnarea regnului animal

- Speciile disp rute

- Oamenii care se încarneaz sub form de semin ii genetice

Fragmentarea i (re)integrarea sufletului

- Natura diviz rii i a fragment rii sufletului

- Fragmentarea incon tient din timpul vie ii terestre

- (Re)Integrarea sufletului

- Efectele transplantului de organe asupra con tiin ei umane

- Efectul transfuziilor de sânge asupra sufletului uman

- Tehnici de a v recupera fragmentele de suflet pierdute i de a returna fragmentele altora

- Întâlnirea cu alte diviziuni primare ale sufletului, pe P mânt

- Sufletele fl c ri-gemene

- Familii de suflet extinse

- Mai multe despre fragmentele de suflet

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

Capitolul 6: În l area i ADN-ul

O privire de ansamblu asupra în l rii

- Schimb rile psihologice pe m sur ce oamenii se îndreapt spre în l are

- Discu ie suplimentar despre procesul de în l are

- Mai multe despre roata reîncarn rii

- În l area spiritual

- Dispensa în l rii în mas continuare

- Modelul ( ablonul) maestru

- Un scurt discurs despre vehiculul de lumin Merkaba

- Procesul în l rii

- Geometria sacr i simbolurile sacre

Natura ADN-ului

- Modelul ADN-ului cu 24 de catene

- Clonarea i proiec ia holografic

- A tr i în lume în timp ce te afli pe o cale spiritual

- Sistemul de chakre

- Medita ia

{tab=Cuprins detaliat II} Partea a 2-a

Transform rile planetare i perioada 2012-2030

Capitolul 7: Alinierea precesional

- Ciclul precesional i saltul galactic

- Liberul arbitru i predestinarea cosmic

- O descriere a ciclurilor cosmice care afecteaz P mântul

- Detalii despre Ciclul Precesional din anul 2012

Evenimentele din anul 2017 Influen a lui Nibiru

- Introducere la Saltul Galactic

- Mecanica Alinierii Precesionale din anul 2012

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

Capitolul 8: Saltul Galactic

- Un rezumat al Saltului

- Modul în care este afectat con tiin a de zona electromagnetic nul

- Separarea din cadrul omenirii

Scenariile care se desf oar pe P mânt

- Modul în care salturile afecteaz con tiin a uman

Transform ri specifice în sistemul solar

- Transform ri în cadrul câmpului electromagnetic al P mântului

- Transform ri în ceea ce prive te Soarele vostru, în timpul Saltului

- Efectele Saltului asupra altor planete

Capitolul 9: Transform rile de pe P mânt explicate din perspective diferite

- O scurt discu ie mai aprofundat asupra metodei tiin ifice

Date antropologice Filozofia schimb rii Psihologia transform rilor de pe P mânt

- Obstacolele i blocajele de pe calea spre iluminare

- Psihologia rela iilor umane

- Cum s ascul i de corpul t u

- Tehnici de vindecare a corpului emo ional

- Psihologia cre terii sufletului

- Cum s transcende i for ele întunecate

- Câmpuri rezonante

- Psihologia Legii Atrac iei

Metafizica transform rilor de pe P mânt

- Legea atrac iei

- Cum s v crea i realitatea

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

- Clarificarea rolului ghizilor spirituali i al ajutoarelor

Religia

- Ce se întâmpl atunci când ego-ul controleaz religia

- Opiul maselor

- Cum s v comporta i cu oamenii religio i

Spiritualitatea

Biologia

- Genetica

- Codurile i cheile ADN-ului

- Mai multe despre catenele de ADN

- Activarea ablonului vostru maestru

- Muta ia i dispari ia speciilor

Mediul înconjur tor Transform ri geologice, geografice i climatice

- Australia

- Asia

- Africa

- America de Nord

- America de Sud

- Europa

- Orientul Mijlociu

Tehnologia

- Tehnologia bazat pe Punctul Zero

- Suprimarea tehnologiilor bazate pe Punctul Zero

- Mecanica tehnologiei bazate pe Punctul Zero

- Alte tehnologii

Sociologia

- Illuminati

- Etica muncii

- Solu ii sociologice

Economia

- Criza medical iminent

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

- Criza energetic

- Resurse naturale în curs de dispari ie

- Ac iuni economice la care s v a tepta i în urm torii ani

- Perspectiva spiritual asupra economiei

- Câteva cuvinte despre NESARA

Politica

- Predic ii politice i militare specifice

- Apari ia Noului P mânt

Capitolul 10: Rolul ajutoarelor P mântului în timpul transform rilor

(1) Extratere tri afla i în form fizic asocia i în prezent cu P mântul

- Extratere tri care umbl printre oameni i politica de non-interven ie

- Extratere tri renega i

- Cele mai recente informa ii despre zeta-reticulieni

- Orionienii lumino i i întuneca i ast zi

(2) Extratere tri care influen eaz P mântul din t râmurile astrale

- Draconienii lumino i i întuneca i i viitorul lor pe P mânt

- Iluzia Raiului

- Extratere tri afla i în defazaj de faz

(3) Extratere tri care influen eaz P mântul din t râmurile eterice

- Rolul siriusienilor

- Influen a Illuminati

- T râmurile zânelor i ale elementalilor

- P mântul interior

(4) Fiin e de densitate mai înalt care se afl temporar pe P mânt (5) Suflete walk-in i transferuri de suflet

- Transferuri voluntare de suflet

- Transferuri involuntare de suflet

- Transferuri par iale de suflet

- Rolul sufletelor walk-in pe parcursul transform rilor planetare

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

(6) Fiin e de densitate mai înalt care ofer ajutor din planurile celeste

- Confedera ia Galactic , Marea Fr ie Alb i Ordinele Îngere ti

- Scopul specific al Confedera iei Galactice i al grupurilor asociate

- Partea tehnic a ajutorului oferit

- Protec ia psihic i spiritual

(7) Alte grupuri care ajut discret, din culise (8) Versiuni viitoare ale voastre care se întorc ca s ajute

- Natura liniilor temporale

- Mai multe despre liniile temporale

Capitolul 11: O previzualizare a vie ii de dup transform ri

- La ce experien e v pute i a tepta, pe m sur ce v în l a i?

- Profe ii specifice

- Re-Unirea familiilor de suflet

- Încheiere

Anex : Fondatorii despre România

- Câteva aspecte în plus

- 1. Vortexuri energetice în România

- 2. Rolul României (Zonei Române ti)

- 3. Procesul În l rii 5D

{tab=Video}

Mai jos se afl 4 prezent ri video în limba englez (din care numai prima este subtitrat în române te), f cute de mediumul american. Mult mai multe informa ii se g sesc în carte.

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

Sal Rachele: 3 P mânturi paralele

Sal Rachele la Austin pe 12 ian 2012

Sal Rachele despre perioada 2012-2030

Sal Rachele despre anul 2012

{tab=Preciz ri comenzi}

Pre ul de 36 de lei este valabil numai pentru comenzile efectuate prin intermediul acestui site.

Livrarea se face prin Po ta Român , în câteva zile de la confirmarea comenzii (maxim 7).

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

Plata se face ramburs (pre ul unui exemplar ajunge astfel la 44 de lei). Este avantajos s v

aduna i mai multe persoane i s face i o singur comand . Astfel, expedierea ramburs pentru

1 exemplar

cost

8

lei

,

pentru

2

exemplare

-

10

lei

,

pentru

3

exemplare

-

12

lei

,

pentru

4

exemplare

-

14

lei

,

pentru

5

exemplare

-

16

lei

,

pentru

6

exemplare

-

18

lei

.

Dac nu tii codul po tal, îl po i afla de aici . Dac nu locuie ti în România, po i calcula singur/

tarifele de expedi ie are cca. 480 g).

Cei care locuiesc în Bucure ti o pot procura direct, f r s mai folosim po ta (cu reduceri de pân la 20%). Sun la num rul 0723 77 00 69 ca s î i spun unde po i s vii ca s o procuri

direct.

Dac în decurs de maxim o s pt mân nu prime ti în tiin are de la oficiul po tal, mergi i întreab dac nu cumva ai primit un colet.(Uneori, din diferite motive, este posibil s nu prime ti în tiin are de la oficiul po tal.) Retrimiterea coletelor care nu sunt ridicate de destinatar se poate face ulterior numai cu achitarea primei expedi ii (dus-întors + tax magazinaj = cca. 16-18 lei).

Transform ri Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

Ne rezerv m dreptul ca, pe viitor, s nu mai deservim clien ii care provoac indirect pagube prin neglijen a neridic rii la timp a coletelor.

{tab=Pachet}

Pachet "

la timp a coletelor. {tab=Pachet} P a c h e t " Viaţa la frontiera cunoaşterii
" Transformări planetare 2012-2030 " {simplecaddy code=pm_vfc-tp} Reducere 15%, valabil numai

{simplecaddy code=pm_vfc-tp} Reducere 15%, valabil numai pe acest site