Sunteți pe pagina 1din 64

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua SL”

(ianuarie 2011)

Cuprins

I. DENUMIREA PROIECTULUI

II. TITULAR

Numele companiei

Adresa poştală

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

Numele persoanelor de contact

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Rezumat al proiectului

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

III.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

III.4.1. Turbinele eoliene

III.4.2. Drumuri de acces spre amplasament şi drumuri interne parcului

III.4.3. Liniile electrice subterane

III.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Profilul şi capacităţile de producţie

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Metode folosite în construcţie

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Alte autorizaţii cerute de titular pentru proiect

III.6. Localizarea proiectului

Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Politici de zonare şi de folosire a terenului

Arealele sensibile

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

III.7. Caracteristicile impactului potenţial

Caracteristicile impactului potenţial asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Caracteristicile impactului potenţial asupra faunei şi florei

Caracteristicile impactului potenţial asupra solului

Caracteristicile impactului potenţial asupra folosinţelor

Caracteristicile impactului potenţial asupra bunurilor materiale

Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii aerului şi asupra climei

Caracteristicile impactului potenţial asupra zgomotelor şi vibraţiilor

Caracteristicile impactului potenţial asupra peisajului şi mediului vizual

Caracteristicile impactului potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

IV.1. Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

IV.2. Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi emişi

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi de vibraţii

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice

Sursele de radiaţii electromagnetice

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi / sau de interes public

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Modul de gospodărire a deşeurilor

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Localizarea organizării de şantier

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

Plan de încadrare în zonă – Reţeaua de centrale eoliene SL

Planuri de situaţie – Reţeaua de centrale eoliene SL

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Memoriul de prezentare este realizat pentru proiectul:

„Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua SL”

Conţinutul memoriului de prezentare urmează prevederile Anexei nr. 5 a Ordinului nr. 135 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Studiul s-a bazat pe datele şi informaţiile precizate de specialiştii titularului. Nu au fost primite solicitări specifice adresate de APM Constanţa către titular.

II. TITULAR

Numele companiei

S.C.

J13/3521/2008.

ELCOMEX

Adresa poştală

EOL

S.A.

înregistrată

la

Registrul

Comerţului

cu

numărul

Str. Medgidiei nr.2B, biroul nr.11, oraşul Cernavodă, judeţul Constanţa.

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

Tel: 0241.237.169

Fax: 0241.237.524

Adresa de e-mail: office@elcomex.ro

Adresa paginii de internet: www.elcomex.ro

Numele persoanelor de contact

- Director / manager / administrator: Adrian RUSU, în calitate de Administrator Unic.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Rezumat al proiectului

Proiectul denumit „Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua SL” se referă

la realizarea unui parc eolian cu puterea totală instalată de până la 50,6 MW.

Scopul realizării proiectului de parc eolian este producerea energiei electrice

prin valorificarea sursei regenerabile reprezentată de vânt.

Cantitatea anuală de energie electrică produsă de Reţeaua de centrale

eoliene SL va fi de circa 132977 MWh dacă se consideră o eficienţă medie de 30% şi

va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN). Energia eoliană este o sursa

viabilă pentru generarea electricităţii în multe ţări din lume, utilizarea ei contribuind la

diminuarea generării de emisii poluante în mediul înconjurător.

Amplasamentul parcului eolian este situat în extravilanul comunelor Siliştea şi

Târguşor din judeţul Constanţa.

Terenul pe care se execută lucrarea este teren agricol cu destinaţia arabil.

Proiectul de parc eolian va cuprinde componentele prezentate mai jos.

Componente

 

Descriere

 
 

22 turbine eoliene cu ax orizontal de tipul SWT – 2.3 – 101 produse de către firma Siemens, fiecare având puterea nominală de 2,3 MW.

Turbine eoliene

Elementele principale ale unei turbine eoliene sunt: fundaţia, turnul de susţinere, nacela şi rotorul.

Fundaţia va fi realizată din beton armat.

 

Turnul de susţinere este de tip tubular, cu înălţimea de 100 m.

Nacela

este

montată

la

partea

superioară

a

turnului

de

susţinere.

 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

 

Rotorul turbinelor are 3 pale şi diametrul de 101 m.

Platforme pentru montaj

Platformele pentru montaj au rolul de a asigura susţinerea şi stabilitatea macaralelor utilizate pentru montarea componentelor turbinelor eoliene.

 

Căile de acces în zonă sunt reprezentate prin drumuri comunale şi drumuri de exploatare agricolă.

Reţea de drumuri

Proiectul prevede reamenajări ale drumurilor existente, acolo unde este necesar, precum şi amenajarea unor noi drumuri de acces şi drumuri interne în amplasamentul parcului eolian.

Reţea de cabluri electrice subterane

Conexiunile dintre turbinele eoliene şi staţia electrică de transformare SS2 30/110kV (STAŢIE ELECTRICĂ DE 110/30kV TÎRGUŞOR 1) se realizează prin cabluri electrice de medie tensiune (30kV) pozate subteran, paralel cu traseele drumurilor interne.

pozate subteran, paralel cu traseele drumurilor interne. Re ţ eaua de turbine eoliene SL, amplasat ă

Reţeaua de turbine eoliene SL, amplasată la sud şi vest de localitatea Mireasa

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Energia electrică produsă de turbinele eoliene este transmisă prin intermediul reţelei de cabluri subterane către staţia electrică de transformare 30/110 kV SS2.

Producţia de energie electrică va fi colectată la nivelul barei staţiei de 110/400 kV care se va construi în localitatea Stupina.

Energia electrică colectată la nivelul staţiei de transformare SS2 este transmisă prin intermediul unei linii electrice aeriene de înaltă tensiune (110 kV), dublu circuit, către staţia electrică de transformare 110/400 kV.

Lucrările care vor fi necesare pentru realizarea parcului eolian sunt:

§ Reamenajarea drumurilor de exploatare existente şi amenajarea unor noi drumuri de acces prin lucrări specifice.

§ Execuţia fundaţiilor turbinelor eoliene, amenajarea platformelor pentru montaj, montarea segmentelor turnului de susţinere, nacelei şi rotorului.

§ Săparea şanţurilor de adâncimea recomandată în proiect, aşezarea cablurilor de medie tensiune pe pat de nisip şi refacerea formei iniţiale a terenului.

§ Realizarea fundaţiilor şi montarea echipamentelor staţiilor de transformare.

§ Realizarea fundaţiilor stâlpilor de susţinere, montarea conductoarelor şi izolatoarelor liniilor electrice aeriene.

Vor fi realizate amenajări pentru organizarea de şantier, cu platforme şi facilităţi pentru:

§ preparare beton

§ fasonare armătură

§ descărcare echipament tehnologic

§ descărcare / încărcare utilaj tehnologic special, de ridicat/ transport

§ depozit material mărunt.

Alimentarea cu energie electrică a acestei platforme se va face printr-un racord la reţeaua electrică existentă sau la grupul electrogen propriu.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Suprafaţa necesară pentru organizarea de şantier este estimată la circa 3000 m 2 şi va fi ocupată temporar.

Pe întreaga perioadă de construcţie a parcului eolian, care va fi de până la 2 ani, se va acorda o atenţie deosebită măsurilor de protecţie a mediului prin utilizarea vehiculelor şi utilajelor aflate în stare bună de funcţionare. Vor fi adoptate soluţiile care să afecteze cât mai puţin populaţia din localităţile învecinate şi factorii de mediu.

Realizarea acestei investiţii se va face în etape, urmărindu-se ca în final să se obţină o reţea de turbine eoliene cu puterea instalată totală de până la 50,6 MW.

Se preconizează ca durata de funcţionare a parcului eolian să fie de aproximativ 25 ani, în această perioadă valorificând un potenţial natural remarcabil al zonei şi anume energia eoliană.

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

Cadrul legislativ naţional aferent sectorului energetic a fost îmbunătăţit în conformitate cu legislaţia comunitară în domeniu, producerea energiei din surse regenerabile fiind susţinută de următoarele acte normative:

§ Legea nr.13/2007 a energiei electrice;

§ Legea nr.139/2010 privind modificarea şi completarea legii nr.220/2008

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

§

Legea

nr.220/2008

pentru

stabilirea

sistemului

de

promovare

a

producerii energiei din surse regenerabile de energie;

§ Legea nr.14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a

mediu,

Protocolului

Cartei

Energiei

privind

eficienţa

energetică şi

aspecte

de

încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994;

§ Hotărârea nr.1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

§ Hotărârea nr.409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§ Hotărârea nr.1661/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru

creşterea eficientei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în

sectorul public, pentru anii 2009-2010;

§

Hotărârea

nr.1069/2007

privind

României pentru perioada 2007-2020;

aprobarea

Strategiei

energetice

a

§ Hotărârea nr.1395/2005 privind aprobarea Programului de măsuri

existente şi planificate pentru promovarea producerii şi consumului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie;

§ Hotărârea nr.1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare

a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

§ Hotărârea nr.1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie;

§

Ordonanţa

nr.22/2008

privind

eficienţa

energetică

şi

promovarea

utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

Scopul realizării proiectului de parc eolian este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile de energie reprezentată de vânt, în contextul global al dezvoltării durabile care presupune:

§ gestionarea

responsabilă

a

resurselor

energetice

fosile

prin

valorificarea resurselor regenerabile viabile pentru generarea electricităţii;

§ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în scopul scăderii încălzirii globale prin utilizarea energiilor şi tehnologiilor curate;

§ reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei şi calitatea mediului.

Energia produsă va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional.

Puterea totală instalată a turbinelor pentru utilizarea energiei eoliene în ţările Uniunii Europene a ajuns la 74767 MW la sfârşitul anului 2009.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Planul de încadrare în zonă a parcului eolian şi planurile de situaţie, cu locaţia organizării de şantier şi detalii ale reţelei de drumuri şi reţelei de linii electrice, sunt ataşate la memoriu, după cum se menţionează în Anexe.

Pentru organizarea de şantier, este propusă o suprafaţă de teren aflată în partea de est a reţelei de centrale eoliene.

ă în partea de est a re ţ elei de centrale eoliene. Amplasamentul proiectului se afl

Amplasamentul proiectului se află în partea de sud şi sud-vest a localităţii Mireasa. Distanţa de la intravilanul localităţii până la cea mai apropiată turbină care va fi montată este de 500 m. Totodată parcul eolian este situat la vest de localitatea

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Târguşor, iar distanţa de la intravilanul localităţii până la cea mai apropiată turbină

care va fi montată este de 3070 m.

Coordonatele STEREO

70 pentru

parcului sunt precizate în tabelul de mai jos.

turbinele eoliene şi pentru perimetrul

   

Coordonate STEREO 70

Coordonate STEREO 70

Nr.

Cod turbina

aferente turbinelor

aferente perimetrului CEE

crt.

X (Nord)

Y ( Est)

X (Nord)

Y ( Est)

1

SL-1

604625.776

4927716.084

764192.743

337027.587

2

SL-2

606295.799

4927219.465

763996.741

336372.679

3

SL-3

606796.081

4926722.768

763442.552

336173.068

4

SL-4

607666.872

4926487.835

762854.525

336593.270

5

SL-5

608636.901

4926097.359

762820.689

337067.000

6

SL-6

608999.287

4925980.582

762981.885

337356.634

7

SL-7

608343.656

4925812.166

763145.223

337977.308

8

SL-8

607873.323

4925787.167

763220.385

338646.511

9

SL-9

606467.878

4926294.006

763800.594

338949.522

10

SL-10

604478.975

4926983.466

764415.659

338591.154

11

SL-11

606203.981

4925936.554

764503.421

338165.821

12

SL-12

604292.121

4926359.259

764328.158

337771.857

13

SL-13

605819.461

4925542.809

764376.618

337439.768

14

SL-14

607611.633

4924985.483

764238.597

337082.724

15

SL-15

609023.662

4924795.556

764723.552

336726.193

16

SL-16

608191.353

4924216.263

764857.606

336924.598

17

SL-17

607912.169

4923759.503

765002.616

337069.662

18

SL-18

605883.249

4923594.250

765066.372

337218.128

19

SL-19

606632.195

4923360.351

764777.582

337788.172

20

SL-20

607267.807

4922928.570

765076.533

338365.532

21

SL-21

608122.379

4922508.743

765692.216

338463.995

22

SL-22

608983.048

4922300.738

766161.524

337992.127

23

     

766566.071

337727.048

24

     

767129.765

337749.765

25

     

767530.621

337352.800

26

     

767884.046

337430.706

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

27

768229.717

337323.516

28

768714.973

337121.286

29

768926.872

336616.584

30

768806.615

336222.146

31

768631.306

336041.631

32

768978.748

335482.547

33

768747.732

334907.394

34

768155.848

334734.687

35

767888.083

334272.297

36

767610.073

333800.521

37

767974.492

333565.033

38

768594.695

333575.906

39

768966.299

333159.249

40

768896.233

332562.072

41

768397.822

332235.638

42

767748.312

332487.810

43

767183.333

332453.959

44

766774.565

332845.438

45

766225.000

332899.853

46

765919.573

333229.334

47

765378.865

333478.552

48

764776.855

333558.857

49

764455.279

334151.560

50

764752.257

334727.521

51

765261.247

334851.599

52

765701.063

334609.339

53

766129.791

334610.753

54

766480.508

334364.160

55

766715.498

334893.705

56

766166.768

335432.097

57

766274.101

335986.978

58

766433.756

336152.991

59

766409.959

336557.261

60

766343.599

336623.202

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

61

766102.096

336299.671

62

765714.560

335857.674

63

765137.870

335397.577

64

764400.520

335819.911

65

764465.850

336497.284

66

764717.651

336723.085

67

764234.979

337077.937

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

III.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

III.4.1. Turbinele eoliene

Având în vedere condiţiile specifice de vânt şi alte considerente ale titularului proiectului, în amplasamentul parcului eolian este prevăzută instalarea a 22 turbine eoliene de tipul SWT-2.3-101.

producătoare

producătoare de turbine eoliene din lume.

Firma

este

Siemens,

una

dintre

cele

mai

mari

companii

Proiectantul turbinei eoliene de tip SWT-2.3-101 (firma Siemens) se ocupă de următoarele componente:

rotorul montat la vârful turnului de susţinere, având 3 pale de 49 m (greutate totală a rotorului şi palelor de circa 62 de tone)

dispozitivele şi mecanismele de legătură între generator şi rotor, generatorul, dispozitivele de orientare şi frânare

nacela care este montată la vârful turnului de susţinere şi conţine dispozitivele menţionate (greutate totală de circa 82 de tone)

turnul de susţinere de 80 m, 90 m sau 99.5 m şi echiparea sa în interior (greutate totală de circa 162 de tone în cazul înâlţimii de 80 m)

sistemul de control al turbinei şi sistemul de conversie care permite furnizarea energiei către transformatorul de trecere la medie tensiune

sistemul de control de la distanţă al stării şi parametrilor turbinei

sistemul de monitorizare de la distanţă a vibraţiilor.

Intrarea în funcţiune a turbinei şi oprirea au loc automat, depinzând de viteza vântului.

Proiectantul platformelor necesare pentru turbinele eoliene se ocupă separat de fiecare amplasament, pe baza particularităţilor terenului.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Sunt avute în vedere structuri tip pentru platforme şi pentru modul de ancorare a bazei turnului de susţinere pe platformă.

Proiectarea fiecăreia dintre platformele pe care vor fi instalate turbinele eoliene este în curs de realizare, pe baza rezultatelor privind caracteristicile geotehnice ale terenului arătate de studii geotehnice de detaliu în amplasamentele turbinelor.

Proiectarea platformei şi a întregului ansamblu va trebui să urmeze cerinţele stabilite pentru construcţii prin Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii:

rezistenţă şi stabilitate;

siguranţă în exploatare;

siguranţă la foc;

igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

protecţie împotriva zgomotului.

Regiunea Dobrogea se află sub influenţa zonei seismice Vrancea, din care pot proveni cutremure puternice.

Prin

urmare,

proiectanţii

vor

trebui

să

asigure

rezistenţa

şi

stabilitatea

structurilor atât sub efectul furtunilor, cât şi în caz de cutremure.

În Anexe este prezentat tipul de turbină eoliană SWT-2.3-101.

Specificaţiile tehnice pentru turbinele eoliene SIEMENS SWT-2.3-101 sunt următoarele:

Puterea nominală a generatorului este de 2300 kW.

Viteza vântului la care se atinge puterea nominală este de 12÷13 m/s.

Viteza vântului la care este oprit generatorul eolian este de 25 m/s.

Viteza vântului la care este pornit generatorul eolian este de 4 m/s.

Componentele principale ale unei turbine eoliene sunt: fundaţia, turnul de susţinere, nacela şi rotorul.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Fundaţia turbinelor eoliene

Tipul corespunzător de fundaţie se va alege ţinând cont de recomandările producătorului turbinelor eoliene, de condiţiile geologice şi climatice ale zonei.

Concluziile studiului geotehnic realizat până acum sunt următoarele:

Este un teren cu calităţi medii de fundare.

Pentru fiecare locaţie vor fi elaborate studii geotehnice complete. În funcţie de rezultatele obţinute, se va recomanda tipul de fundaţie, adâncimea şi alţi parametri.

Fundaţia va fi realizată din beton armat cu oţel şi va avea diametrul de peste

18 m.

În cadrul fundaţiei, este prevăzută o structură cu diametrul de cel puţin 5 m pentru ancorarea turnului turbinei eoliene.

Proiectarea fundaţiei pentru fiecare turbină eoliană va depinde de datele de teren şi de cerinţele reglementărilor.

Adâncimea de fundare va fi variabilă, în funcţie de condiţiile din fiecare amplasament.

Pentru realizarea fundaţiei este necesară executarea unei excavaţii până la adâncimea recomandată în proiect. Unghiul de înclinare al săpăturii trebuie adaptat condiţiilor concrete ale solului; fosa executată trebuie să fie uscată prin asigurarea unui sistem de drenaj sau prin absenţa apei de subsol.

Turnul de susţinere

Turnul de susţinere, care are în vârf nacela şi rotorul, este instalat şi ancorat pe fundaţia turbinei eoliene.

Turnul de susţinere este de tip tubular, realizat din oţel, are rolul de a susţine rotorul şi nacela turbinei eoliene şi de a permite accesul prin interior în vederea exploatării şi executării operaţiilor de întreţinere, respectiv reparaţii.

În tabelul următor. sunt prezentate caracteristicile turnului de susţinere pentru tipul de turbine eoliene care vor fi montate în amplasament.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Caracteristici

Dimensiune [U.M.]

Tip

Tubular

Material

Oţel

Înălţime

80 m, 90 m, 99.5 m

Diametrul la bază

3.9

– 4.2 m

Diametrul la vârf

2.3

m

Protecţie împotriva coroziunii

Vopsit

Culoare

Gri deschis

Fiecare turn de susţinere este dotat cu câte o scară interioară pentru a permite accesul în nacelă pentru operaţii de întreţinere şi reparaţii.

Nacela

Nacela este amplasată la partea superioară a turnului de susţinere şi are rolul de a susţine şi proteja componentele turbinei eoliene, care se montează în interiorul acesteia.

Pe partea superioară a nacelei pot fi instalate instrumente pentru urmărirea direcţiei (girueta) şi vitezei vântului (anemometru). La schimbarea direcţiei vântului, girueta poate comanda automat intrarea în funcţiune a sistemului de pivotare a turbinei. Anemometrul este montat pe nacelă şi comandă pornirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 3…4 m/s, respectiv oprirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 25 m/s.

Greutatea nacelei este de 82 de tone.

Rotorul

Caracteristicile rotorului pentru turbinele care vor fi montate in amplasament sunt prezentate în tabel.

Caracteristici

 

Dimensiune [U.M.]

Diametru

101 m

 

Aria măturată de pale

8000

m 2

Viteză de rotaţie

6,0 – 16,0 rpm

Sens de rotaţie

Sensul acelor de ceasornic

Greutate

62

tone

Număr de pale

3

Lungime pală

49

m

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Palele rotorului reprezintă unele dintre cele mai importante componente ale turbinelor eoliene şi împreună cu butucul alcătuiesc rotorul turbinei.

Palele sunt realizate pe baza profilelor utilizate în industria aeronautică, din materiale compozite, care să asigure simultan rezistenţă mecanică, flexibilitate, elasticitate şi greutate redusă.

Rotorul turbinelor de tipul SIEMENS SWT-2.3-101 prezintă 3 pale realizate din epoxy armat cu fibră de sticlă. Această tehnologie creşte rezistenţa mecanică şi reduce greutatea.

cre ş te rezisten ţ a mecanic ă ş i reduce greutatea. Turbine eoliene SIEMENS Platformele

Turbine eoliene SIEMENS

Platformele pentru montaj

Platformele pentru montaj au rolul de a asigura susţinerea şi stabilitatea

macaralelor utilizate pentru montarea componentelor turbinelor eoliene.

Totodată, aceste platforme pentru macarale permit efectuarea unor reparaţii

care necesită manevrarea unor componente mari, dacă este cazul, sau operaţiile de

demontare a turbinei eoliene la încheierea duratei de exploatare.

Modul de realizare a platformelor constă în înlăturarea solului vegetal,

nivelarea şi compactarea terenului, aşezarea unui strat de piatră pentru drumuri

(dacă se consideră necesar).

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

III.4.2. Drumuri de acces spre amplasament şi drumuri interne parcului

Căile de acces în zonă sunt reprezentate prin drumul public DJ 225 pe sectorul dintre Târguşor şi Mireasa şi drumuri de exploatare agricolă.

Proiectul prevede reamenajarea drumurilor de exploatare agricolă existente, pe o lungime de 19,2 km şi amenajarea unor noi drumuri de acces, în amplasamentul parcului eolian.

Alegerea tehnologiei corespunzătoare pentru realizarea drumurilor de acces depinde de caracteristicile solului existent în amplasamentul parcului eolian.

Studiul geotehnic realizat pentru amplasament va contribui la alegerea soluţiei optime.

Tehnologia generală de realizare a drumurilor de acces constă în:

§ îndepartarea primelor straturi de sol moale până se ajunge la un strat de material compact;

§ acoperirea stratului de material compact cu 40 cm de pietriş prelucrat (amestec uscat, total sau parţial zdrobit, cu aceeaşi granulaţie a elementelor);

§ compactarea straturilor de pietriş prelucrat (compactarea se va face după fiecare strat de pietriş şi întotdeauna cu apă).

Dacă obţinerea pietrişului prelucrat este dificilă se poate opta pentru o altă soluţie de realizare a drumurilor interne, şi anume 30 cm de piatră pentru drumuri (1 strat, 1 compactare) plus 30 cm pietriş (1 strat, 1 compactare).

Lăţimea drumurilor de acces este de 6 m, la care se adaugă lăţimea rigolelor necesare pentru preluarea şi direcţionarea apelor pluviale.

Dimensiunile, pantele maxime şi razele de curbură admisibile ale drumurilor vor trebui să corespundă cerinţelor de transport în siguranţă al obiectelor de mari dimensiuni care compun turbinele eoliene, conform indicaţiilor firmei producătoare a turbinelor.

În perioada de construcţie căile de acces sunt necesare pentru transportul componentelor turbinelor, al materialelor de construcţie şi al echipamentelor staţiei de transformare.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

În perioada de funcţionare a parcului eolian drumurile interne sunt utilizate pentru accesul la fiecare turbină în timpul operaţiilor de întreţinere şi reparaţii.

Pentru protecţia drumurilor şi pentru preluarea apelor pluviale vor fi realizate rigole de dirijare a acestora.

III.4.3. Liniile electrice subterane

Pentru transportul energiei electrice de la fiecare turbină eoliană la staţia de transformare a parcului eolian se vor folosi cabluri electrice de medie tensiune (30kV) pozate subteran.

În general, traseele cablurilor trebuie alese în aşa fel încât:

§ să se realizeze legăturile cele mai scurte, în concordanţă cu organizarea întregii reţele de cabluri;

§ să se evite pe cât posibil zonele cu pericol de incendiu;

§ sa se evite pe cât posibil zonele în care integritatea cablului este

periclitată prin deteriorări mecanice, prin agenţi corosivi, pozare în apă, vibraţii, supraîncălzire sau prin arc electric provocat de alte cabluri.

Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica şanţuri cu adâncimea de 1,2 m şi lăţimea de 0,8 m. După aşezarea cablurilor pe pat de nisip se umplu şanţurile cu pământ compact şi se reface forma iniţială a terenului.

Traseele liniilor electrice subterane vor urma traseele drumurilor interne care permit accesul la turbine.

III.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Profilul şi capacităţile de producţie

Investiţia propusă se va realiza în scopul producerii energiei electrice prin valorificarea unei surse regenerabile de energie (energia cinetică a vântului).

Energia va fi produsă de turbinele eoliene, în funcţie de condiţiile de vânt existente în fiecare interval de timp în amplasamente.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Producţia totală de energie electrică a turbinelor din reţea va fi variabilă şi va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN).

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Componentele parcului eolian au fost descrise mai sus, în capitolul III.4.

Energia electrică produsă de turbinele eoliene este transmisă la staţia electrică SS2 şi mai departe la staţia electrică de transformare principală, unde este livrată în Sistemul Electroenergetic Naţional.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Ca urmare a valorificării potenţialului eolian al zonei de către reţeaua de turbine eoliene, se va obţine energie electrică care va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional.

Conversia energiei cinetice a vântului în energie electrică se realizează în următoarele etape: extragerea, conversia şi consumul.

În prima etapă, cea de extragere, palele rotorului turbinelor eoliene sunt puse în mişcare datorită energiei cinetice eoliene.

În a doua etapă, cea de conversie, energia cinetică a vântului este transformată în energie mecanică prin intermediul rotorului turbinei eoliene. Această formă de energie este convertită în energie electrică prin intermediul generatorului electric.

În etapa a treia, cea de consum, se alimentează consumatorii cu energie electrică.

Cantitatea anuală de energie electrică produsă de cele 22 turbine eoliene va fi de circa 132977 MWh pentru o eficienţă medie de 30%.

Turbinele eoliene intră în funcţiune automat sau se opresc, urmând proceduri de comandă automată care ţin seamă de viteza vântului.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

În perioada de construcţie a parcului eolian se utilizează materii prime pentru:

realizarea fundaţiilor turbinelor eoliene;

amenajarea drumurilor de exploatare agricolă existente şi realizarea de noi drumuri de acces;

amplasarea reţelei de cabluri electrice subterane;

Alimentarea cu energie electrică a platformei pe care va fi amplasată organizarea de şantier a constructorului se va face printr-un racord la reţeaua electrică existentă sau la grupul electrogen propriu.

Totodată, se utilizează motorină pentru vehicule şi pentru utilajele folosite la lucrări de construcţii şi montaj.

Pentru construirea fundaţiei fiecărei turbine eoliene, vor fi necesare cantităţi de beton de cel puţin 500 m 3 şi 35 – 40 tone de oţel.

Pentru funcţionarea unei turbine eoliene, nu se utilizează materii prime.

Atunci când este necesar, se înlocuiesc uleiurile de la unele echipamente şi instalaţii.

În perioada de exploatare a parcului eolian, nu este necesar să se consume decât energie electrică pentru asigurarea cerinţelor procesului de producţie.

Se

mai

adaugă, atunci când este cazul, carburanţi pentru vehicule de

transport şi utilaje necesare în activităţile de întreţinere şi reparaţii.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Racordarea la reţeaua de transport al energiei electrice

Energia electrică produsă de reţeaua de turbine eoliene, amplasate într-o configuraţie avantajoasă pentru valorificarea potenţialului eolian al zonei, va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN).

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Racordarea se va face prin instalaţii de trasformare şi transport al energiei electrice:

Linii electrice subterane (LES) de medie tensiune (30 kV), utilizate pentru conectarea fiecărei turbine eoliene la staţia de transformare SS2, de 30/110kV. Aceste cabluri vor fi pozate subteran în perimetrul parcului eolian.

Staţia electrică de transformare SS2 30/110 kV. Prin intermediul echipamentelor de transformare tensiunea este ridicată de la valoarea de 30kV la valoarea de 110 kV.

Linia electrică aeriană (LEA) de înaltă tensiune (110kV), utilizată pentru conectarea staţiei SS2 cu staţia terminală principală;

Staţia de transformare principală de la Stupina, de 110/400kV.

Această soluţie de racordare va prelua energia electrică produsă de mai multe parcuri eoliene propuse a fi realizate în zonele învecinate.

Conform ordinului ANRE nr.51/2009 pentru aprobarea normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, parcurile eoliene cu o putere instalată mai mare de 10 MW se vor considera grup dispecerizabil.

Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Apa necesară în perioada de construcţie va fi asigurată cu cisterne auto.

Întrucât funcţionarea parcului eolian nu necesită apă tehnologică, nu va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă.

Racordarea la reţeaua de canalizare

În perioada de funcţionare, în cadrul parcului eolian nu se utilizează apă şi nu sunt ape uzate care să fie evacuate. Ca urmare, nu este necesară racordarea la reţeaua de canalizare.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Descrierea

execuţia investiţiei

lucrărilor

de

refacere

a amplasamentului

în zona

afectată de

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Platforma organizării de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Suprafeţele de teren ocupate de turbinele eoliene, de reţeaua de drumuri interne sunt reduse în raport cu suprafaţa totală a parcului. În timpul şi la finalul lucrărilor de construcţie-montaj, pe suprafeţele din vecinătate se vor practica în continuare activităţi cu specific agricol.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Căile principale de acces spre amplasamentul parcului eolian SL sunt DJ225 pe sectorul dintre Târguşor şi Mireasa şi drumuri de exploatare agricolă.

Transportul în siguranţă al componentelor turbinelor eoliene necesită amenajarea unor drumuri existente, precum şi construcţia de noi drumuri în amplasament.

Reţeaua de drumuri propusă este prezentată în Anexe.

Alegerea tehnologiei corespunzătoare pentru realizarea drumurilor de acces depinde de caracteristicile solului existent în amplasamentul parcului eolian.

Studiul geotehnic realizat pentru amplasament va contribui la alegerea soluţiei optime.

Lăţimea drumurilor de acces este de 6 m, la care se adaugă lăţimea rigolelor necesare pentru preluarea şi direcţionarea apelor pluviale.

În perioada de construcţie căile de acces sunt necesare pentru transportul componentelor turbinelor, al materialelor de construcţie şi al echipamentelor staţiilor de transformare.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

În perioada de funcţionare a parcului eolian drumurile interne sunt necesare

pentru a permite accesul la fiecare turbină în timpul operaţiilor de întreţinere şi

reparaţii.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În perioada de construcţie a parcului eolian se vor folosi agregate (nisip,

pietriş) precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

Funcţionarea turbinelor eoliene este condiţionată de viteza vântului.

Amplasamentul ales pentru viitorul parc eolian este caracterizat printr-un potenţial

eolian ridicat, favorabil funcţionării instalaţiilor eoliene.

Vântul reprezintă o sursă curată şi regenerabilă de energie.

Metode folosite în construcţie

Tehnologia de realizare a parcului eolian cuprinde:

lucrări de amenajare a drumurilor de acces şi a drumurilor interne

excavări pentru platformele turbinelor eoliene

realizarea

armăturilor şi

montarea elementelor

metalice

de susţinere

platformele turbinelor

la

realizarea platformelor de beton pentru turbine şi transformatoare

lucrări pentru montarea turbinelor eoliene

montarea transformatoarelor

săparea şanţurilor şi amplasarea liniilor electrice subterane

lucrări de refacere a terenului în zonele folosite temporar pentru construcţia parcului eolian.

Drumurile vor fi amenajate astfel încât să poată susţine vehiculele de transport greu şi componentele turbinelor eoliene.

Excavările sunt limitate la aria platformei fiecărei turbine şi la şanţuri înguste pentru cablurile electrice, fiind necesare utilaje de dimensiuni obişnuite.

Realizarea armăturilor la platforme presupune lucrări de sudură.

Dacă va fi necesar, vor fi realizate lucrări de consolidare a terenului la platforme.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Betonul este transportat în amplasamente şi turnat folosind utilaje obişnuite pe şantierele de construcţii.

Montarea turbinelor eoliene necesită macarale cu capacitate foarte mare pentru ridicarea la înăţimi de peste 100 m a componentelor grele ale fiecărei turbine eoliene: segmentele turnului de susţinere, nacela, rotorul.

În faza de montare a turbinelor, sunt transportate şi montate mai întâi macaralele de mari dimensiuni necesare.

Liniile electrice urmează să fie realizate conform standardelor aplicate în mod obişnuit.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul parcului eolian cuprind:

curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri

transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite

nivelarea terenului.

La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier, se procedează la:

retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje

dezafectarea organizării de şantier

refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune,

exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările de realizare a parcului eolian parcurg următoarele faze:

A. pregătirea organizării de şantier

B. amenajarea drumurilor pentru transportul utilajelor şi al componentelor până la locaţiile turbinelor eoliene

C. construirea platformelor de beton pentru turbine şi transformatoare

D. montarea turbinelor eoliene şi a transformatoarelor

E. amplasarea liniilor electrice subterane interne care fac legătura de la turbine la staţiile electrice

F. refacerea zonelor din interiorul parcului folosite temporar pentru construcţia componentelor parcului eolian

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

G. dezafectarea organizării de şantier şi refacerea zonei respective.

Intervalele de timp pentru construirea platformelor de beton pentru turbinele eoliene includ durata necesară pentru întărirea betonului.

Montarea turbinelor eoliene presupune transport şi manevrare de echipamente foarte grele, cu solicitări mari ale capacităţii portante a terenului şi se efectuează în perioade fără precipitaţii.

În cadrul lucrărilor menţionate, se realizează şi sistemul de comandă şi control pentru conducerea de la distanţă şi supravegherea funcţionării turbinelor eoliene.

Durata lucrărilor de realizare a parcului eolian este estimată de până la 2 ani.

Durata de exploatare a turbinelor eoliene este de circa 25 de ani.

La încheierea duratei de exploatare, se va decide dacă turbinele eoliene vor fi înlocuite pentru a continua producerea energiei electrice, sau dacă ele vor fi demontate.

Dacă se va decide dezafectarea parcului eolian, vor fi executate următoarele

lucrări:

demontarea turbinelor eoliene şi a instalaţiilor parcului eolian şi dezafectarea staţiilor electrice şi a liniilor electrice

înlăturarea platformelor şi construcţiilor

transportarea tuturor componentelor şi deşeurilor în afara parcului eolian

refacerea terenului astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară realizării parcului eolian.

Dacă se va decide continuarea producerii energiei electrice, vor fi necesare

următoarele lucrări:

verificarea tehnică a turbinelor eoliene şi a instalaţiilor parcului eolian, precum şi a staţiilor electrice şi a liniilor electrice

verificarea

tehnică

a

platformelor

pe

care sunt

instalate

turbinele şi

a

construcţiilor

consultarea proiectanţilor şi modernizarea turbinelor, componentelor, sistemelor, sau refacerea construcţiilor, după caz.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul se încadrează

într-un ansamblu

prevăzut în următoarele proiecte propuse:

de

reţele de

turbine eoliene,

Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua TG

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua TG-2

Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua DBE

Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua DBE-2

Amplasare reţele centrale eoliene – Reţ