Sunteți pe pagina 1din 30
ACCOUNTING TEADER Ghidul practic privind sistemul TVA la incasare Majoritatea articolelor pe care le cititi pe Internet sau in presa de specialitate cuprind doar extrase din Codul fiscal, fara explicatii sau exemple concrete. Pentru ca aplicarea acestui sistem sa va fie cat mai usoara, echipa S&R Accounting Leader SRL are bucuria sd vai ofere acest ghid GRATUIT intocmit pentru a veni in sprijinul practicienilor. Desi este 0 schimbare majord pentru contabili, un ghid complet cu exemple si diverse spete va va usura infelegerea conceptului. Acest PRIM Ghid aparut pe piafé surprinde aspectele aplicarii practice a sistemului ,,TVA la incsare” si va este la indeménd de fiecare data cénd va intalniti cu asifel de spete. Suntem siguri ca il veti considera foarte practic. S&R Accounting Leader vai doreste spor la citit si baft la aplicarea efectiva hima Sits Om ACCOUNTING LEADER Cuprins: Regulile de baza ale sistemului , TVA la incasare” Cine trebuie sa aplice sistemul , TVA la incasare” Componenta , cifrei de afaceri” Intrarea in sistemul , TVA la incasare” esirea din sistemul , TVA la incasare” Ajustarea bazei de impozitare pentru entitajile care aplica sistemul , TVA la incasare” meow Pp 2 Implicafiile anularii din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA asupra entitatilor care aplicé sistemul TVA la incasare” athe ron, fant mne Oi caine eam onkeatasic an on = ACCOUNTING TVA mai micd decat fncepénd cu 1 ianuarie 2013, entitatile inregistrate normal in scopuri de TVA care, in perioada 1 octombrie 201 1 — 30 septembrie 2012, au avut o ciftd de afaceri in scopun de 250.000 lei, vor aplica sisternul ,, TVA la incasare”. Astfel, in linit LEADER mari, TVA nu se va mai colecta Ja emiterea facturii ci la incasarea ei si nu se va mai deduce Ja primirea facturi ci la plata ei. Aceste reguli vor ingreuna activitatea expertilor contabili care si aga trebuie s& facd faf& unor modificéri legislative permanente, in special a cadruluit fiscal in vigoare. Va trebui s8 acordim o atenfie sporité evidentei TVA la nivelul fiecérei entitéti. De exemplu, facturile pot fi incasate/platite cu numerar sau prin virament bancar, ceea ce face ca exigibilitatea TVA s& intervind la momente diferite Considerém c& dezavantajele sistemului ,TVA la incasare” sunt mai numeroase decat avantajele existente si de aceea réméne de vazut dacd aceasta , facilitate” introdusd va avea efecte pozitive asupra fluurilor de trezorerie ale entitilor, pe termen medi sau lung Atentie! Pentru fimmele care se incaclreazd in plafonul de mai sus, acest regim este obligatoriu, nu optional A. Regulile de bazi ale sistemului,, TVA la incasare” 1. Deducerea TVA aferenti facturilor primite Daci aplicati sistemul ,, TVA la incasare”, pentru facturile primite de la fumizori, mu vefi mai deduce TVA in luna (trimestrul) in care acestea au fost emise, ci in luna (Wmimestrul) in care le-afi achitat, indiferent dacd fumnizonii aplic sau nu sistemul “TVA la incasare” Exemplu: in data de 7 martie 2013, entitatea Leader a achizitionat mrfuri de la entitatea Barsin in valoare de 2.000 lei, plus TVA 24%, Factura va fi platité prin bancd in data 21 iunie 2013. Entitatea Leader aplicd sistemul ,, TVA la incasare” Presentaft tratamentul TVA in cacul entittt Leader Entitatea Leader va inregistra in contabilitate: ~ achizitia marfurilor (7 martie 2013) D00Ia 371 = 401 24801 ~Marfuri” »Fumizori” 480 lei 4428 »TVA necxigibila” ~ plata factusii cétre fumizor (21 iunie 2013) T4801 401 3121 T4801 »Fumizo »Conturi la banci in lei” ~ exigibilitatea TVA aferentd facturi (21 iunie 2013) 4801a 4426 = 408 4801a TVA deductibila” TVA neexigibila” Indiferent daci fumizorul Barsin aplicd sau nu sistemul , TVA la incasare”, regulile sunt aceleasi. Astfel, dacd entitatea Leader declaré si achité TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ca nuisi va deduce TVA in luna martie 2013 (luna priminit factunii), ci in soble stan Rapcenon 4072635532. offenbacuunting eater 70 robotics cairns "wwwscomtns ie tac onmiseca7 Tuna tunie 2013 (ana pla ei) Dac societatea declard si achité TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea ACCOUNTING | nu isi va deduce TVA in trimestral I 2013 (trimestrul in care a primit factura), ci in LEADER trimestrul II 2013 (trimestrul in care a platit factura), Daci mu aplicati sistemul ,, TVA la incasare” si achizifionati bunuri si servicii de la entititi care aplicd sistemul ,TVA la incasare”, va veti putea deduce TVA din facturile primite numai in momentul in care le vefi plati Un astfel de tratament vise poate prea necorespunzitor, avénd in vedere o& entitatea care primeste factura ar fi trebuit s& aplice regulile generale de exigibilitate Cet care au conceput acest sistem au mers ins& pe ideea conform céreia dacd fumizorul aplicd sistemul ,, TVA la incasare”, va colecta TVA la incasarea facturi. Atunci este normal ca st cel care plateste factura s8 igi deducd TVA la plata acesteia si nu la data emiterii et Dacd beneficiaru! si-ar fi dedus TVA la data facturii nu ar mai fi fost impulsionat sé achite fumizorului contravaloarea livrarii sau prestinii, Ar fi rezultat umtoarea situatie beneficiarul isi deduce TVA la data factuni, iar fumizorul va colecta la data incasini, ‘bugetul de stat fiind astfel ,prejudiciat” pentru o anumitd perioada de timp Exempit: in data de 12 februarie 2013, entitatea Leader a achizitionat materii prime de la entitatea Barsin in valoare de 4.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi platita prin bancd in data 16 aprilie 2013. Entitatea Leader nu aplicd sistemul ,, TVA la incasare”, ins entitatea Barsin aplicd acest sistem. Presentatt tratamentul TVA in cecul entitaqit Leader Entitatea Leader va inregistra in contabilitate - achizifia mateniilor prime (12 februarie 2013) F000 Te 301 = 401 F960 Tet ‘»Materii prime” »Fumizori” 960 lei 4428 TVA neexigibila” ~ plata factunii citre fumizor (16 aprilie 2013) 4960 let 401 = 31a F960 le »Fumizon” »Conturi la bani in let” - exigibilitatea TVA aferenté facturii (16 aprilie 2013) D0 Te 4416 a8 D0 Te TVA deductibila” »TVA neemigibila” Daci entitatea Leader declard si achité TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu isi va deduce TVA in luna februarie 2013 (luna primini factuni), ci in luna aprilie 2013 (luna plati i). Daca societatea declard si achité TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea nu isi va deduce TVA in trimestrul I 2013 (trimestrul in care a primit factura), ci in trimestrul II 2013 (trimestrul in care a platit factura), robe Cistan Rapcanca: 0726357502 ifceaccouning ser (lie Laoet Staci 40722743736 WAWARRCUNnEeer tac onmiseca7 Daca platiti o facturé PARTIAL, atunci vi vefi deduce TVA proportional cu suma platitd din totalul facturi De exemplu, dacé platifi jumatate din totalul unei facturi, in luna ACCOUNTING (trimestrul) in care afi platit v8 vefi deduce jumétate din TVA aferent& facturi, ar restul il tee ‘veli deduce atunci cénd vei plati cealaltd jumtate restanta, Pentru determinarea TVA aferente platii partiale a unei facturi primite, se considera A fiecare platé parfialé include si TVA aferent€, aplicandu-se procedeul sutei matite Exemplu: fn data de 13 aprilie 2013, entitatea Leader a achizitionat ambalaje de la entitatea Barsin in valoare de 10.000 lei, plus TVA 24%, Factura va fi platita astfel: ~ in data de 5 iunie 2013, se achité prin banc suma de 4.000 let, ~ in data de 14 august 2013, se achitd restul sumei de 8.400 lei Enfitatea Leader aplic& sistemul .,TVA la incasare” si are ca perioada fiscal trimestrul Presentatt tratamentul TVA in cecul entitaqit Leader Entitatea Leader va inregistra in contabilitate ~ achizifia ambalajelor (13 aprilie 2013) T0000 Tet 381 = 401 12400 Tet »-Ambalaje” »Fumizori" 2.400141 4428 TVA neexigibila” - plata partiala a facturii c&tre fumizor (5 iunie 2013) 4000 Te 401 = 31a F000 Te »Fumizor »Conturi la bani in let” 4 ~ exighbilitatea TVA aferenté plait parfiale, in sum de 774,19 lei (4.000 let x = (5 iunie 2013) TH 91a 4406 = aaaB 774,19 Te TVA deductibila” TVA neexigibila” - plata diferengei de 8.400 lei aferenta factuni primite (14 august 2013): e400 401 = 31a S400 Ta »Fumizon” »Conturi la bani in let” ~ exigibilitatea TVA aferenta diferenfei achitate, in sumA de 1.625,8 lei (8.400 lei x » (14 august 2013): Tes Sia a6 = aE T825,81 la TVA deductibila” TVA neemigibila” Avand in vedere ci entitatea Leader are ca petioadi fiscald TRIMESTRUL, tratamentul TVA este unmdtorul robe Cistan Rapcanca: 0726357502 ifceaccouning ser (lie Laoet Staci 40722743736 WAWARRCUNnEeer tac onmiseca7 ‘ACCOUNTING din datorie, LEADER iw Decontal de TVA 300 aferent celui deal doilea timestu al anulai 2013, entitatea va deduce TVA la nivelul sumei de 774 lei, findind cont c& a platit 4.000 lei - in Decontul de TVA 300 aferent celui de-al treilea trimestry al anului 2013, entitatea va deduce restul de TVA la nivelul sumei de 1.626 lei, tinénd cont c& a plait si restul factunii primite de la entitatea Barsin. Daca nu aplicati sistemul ,,TVA la incasare” si achizifionati bunuri si servicii de la entititi care, deasemenea, nu aplici sistemul ,TVA la incasare”, va veti deduce TVA aferenti facturilor primite conform regulilor generale de exigibilitate, respectiv la data factuni Exemplu: In data de 4 aprilie 2013, entitatea Leader a achizitionat un utilaj de la entitatea Barsin in valoare de 20.000 lei, plus TVA 24%. Factura va fi platiti prin banc in data 2: august 2013, Ambele entitafi nu aplicd sistemul , TVA la incasare” Presentatt tratamentul TVA in cecul entitiqit Leader Entitatea Leader va inregistra in contabilitate: - achizifia utilajului (4 aprilie 2013) TOOT TST = a4 eT -Echipamente »Fumizori de imobilizari” ‘tehnologice” 4.800 let 4426 TVA deductibila” - plata factunii citre fumizor (22 august 2013) 74800 Te 404 = 3121 74800 Te .Fumizori de Contuni la banci in let” imobilizén” Avand in vedere ci atat fumizorul ct si beneficiarul nu aplica sistemul ,TVA la incasare", TVA devine exigibild la data factuni, Faptul o& factura a fost platité in luna august 2013 nu influenteazi cu nimic exigibilitatea TVA, Astfel, in Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie (trimestrului ID), entitatea isi va deduce TVA la nivelul sumei de 4.800 le. CONCLUZIE! Avern dreptul de a dediice TVA aferenté facturtlor primite astfel ‘Beneficiarul Furnizorul Exigibilitate TVA Benefictarul apitea sistenail | Flanizorul aplicé sistem! | TVA se deduce la plata TVA ja incasare TVA ta incasare factor Benefictarul apited sistenail | Pirnizorul mn apiica TVA se deduce Ta plata TVA ja incasare sistennul , TVA ia incasare factor Beneficiarul nu apiica | Furnizorul aplica sistemul | TVA se deduce Ta plata sister! . TVA la incasare TVA ta incasare factor ‘Beneficiarul mu apiica Plarnicornl mae aplica TVA se deduce la data sistennil ,. TVA ia incasare” | ststemul ,, TVA ia incasare fachurtt maiieGicetinte eines, wacom tac onmiseca7 2. Colectarea TVA aferenta facturilor emise ‘ACCOUNTING Dacd aplicati sistemul TVA la incasare”, pentru facturile emise clienfilor, nu vefi LEADER datora TVA la bugetul de stat in luna (trimestrul) in care le-afi emis, ci in luna (trimestrul) in care le-afi incasat, indiferent daci beneficiarul aplicd sau nu sistemul ,, TVA Ia incasare” Exempit: in data de 25 februarie 2013, entitatea Leader a emis o facturi de prestari servicii c&tre un client in suma de 1.000 lei, plus TVA 24%, Factura va fi incasaté prin banc in data de 9 aprilie 2013. Entitatea Leader aplica sistemul , TVA la incasare” Presentatt tratamentul TVA in cecul entitiqit Leader Entitatea Leader va opera in contabilitate ~ inregistrarea factuni emise (25 februarie 2013) T™0Te aT = 704 TO00 Te Clienti” »Venituri din servicii prestate” 240 ei 4428 TVA neexigibila” ~ incasarea factunii prin bancd (9 aprilie 2013) 10a 3121 = ait Tole Conturi la banci in lei” Clienti” - exigibilitatea TVA aferenta facturii emise (9 aprilie 2013) "OTe as = aaaT Mla TVA neexigibila” TVA colectata” Indiferent daci beneficiarul aplicd sau nu sistemul ,, TVA la incasare”, regulile sunt aceleasi, Astfel, daca entitatea Leader declara si achité TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu va datora TVA in luna februarie 2013 (luna emiteni facturi), ci in luna aprilie 2013 (luna incasénii ei) Dac societatea declard si achité TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea nu va datora TVA in trimestrul I 2013 (trimestrul in care e emis factura), ci in trimestrul II 2013 (trimestrul in care a incasat factura). ATENTIE!! Dacd aplicati sistemul ,, TVA la incasare” si ati emis factun, ins nu le-afi incasat in termen de 90 de zile de la data facturii, atunci veti datora TVA la bugetul de stat in luna (trimestrul) in care se implinesc cele 90 de zile de la emiterea facturii, chiar dacd pand la acea data mu afi incasat factura. Practic, acest sistem ,,TVA la incasare” nu. este chiar 0 facilitate, ci o aménare la plata a TVA, ‘Exempit: in data de 12 februarie 2013, entitatea Leader a vandut unui client produse finite in sumé de 5.000 lei, plus TVA 24% Factura va fi incasaté integral in data 11 septembrie 2013. Entitatea Leader aplica sistemul , TVA la incasare” Presentatt tratamentul TVA in cecul entitiqit Leader miectatnc ams, ata Of mihi sem: Sita l ACCOUNTING LEADER Entitatea Leader va efectia in contabilitate urmatoarele operafiuni ~ inregistrarea factuni emise (12 februarie 2013) S2001e air = 701 000 Te Clienti” Venituri din vanzarea produselor finite” 4428 1.200 tei TVA neexigibila” - exigibilitatea TVA aferenté facturii, 1a 90 de zile dela emitere (13 mai 2013): T2001 aE = aaI7 T200e TVA neewigibila” TVA colectata” ~ incasarea facturii prin bancé (11 septembrie 2013) 6.200 Te 3121 ait e200 Te Conturi la banci in lei” Clienti” Avand in vedere ci pand la data de 13 mai 2013 (90 de zile) entitatea nu a incasat creanfa, aceasta datoreazd TVA la bugetul de stat Dac societatea declard si achité TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu va datora TVA in luna februarie 2013 (luna emiterii facturii) si nici in luna septembrie 2013 (luna in care a incasat factura), ci in una mai 2013 (luna in care se implinesc 90 de zile de Ia emiterea facturi) Dac societatea declard si achit’ TVA la bugetul de stat TRIMESTRIAL, atunci ea nu va datora TVA in trimestrul 1 2013 (trimestrul in care e emis factura) si nici in trimestral IIT 2013 (trimestrul in care a incasat factura), ci in trimestral IT 2013 (trimestrul in care se implinesc 90 de ile de la emiterea factunt) Acest interval de 90 de zile nu se aplicd si in cazul facturilor primite Astfel, asa cum am prezentat mai sus, va veti putea deduce TVA doar in luna (trimestrul) in care ati platit factunile, chiar dacd intre data emiteni si data platii trec 150, 200 sau mai multe zile Conform prevederilor din Codul fiscal, factura trebuie emis pand cel téraiu in cea dea 15-a zi a hunii unmatoare celei in care ia nastere faptul generator al TVA (data livrarit /data prestérit). in cazul in care incasai avansuni, trebuie s& emitefi factura pand cel trziu in cea dea 15.a zi a luni umétoare celei in care afi incasat avansurile, pentru suma avansurilor incasate in legiturd cu o livrare de bunuri/prestare de servicii. Daci nu afi emis factura in termenul prevazut de lege, exigibilitatea TVA aferenta contravalorit neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristicd de la termenul-imita prevacut de lege pentru emiterea factuni, Astfel, TVA se declard in Decontul de TVA 300 aferent perioadei fiscale (Iund/trimestry) in care se implineste cea dea 90-a zi calendaristicé de la termenul-limita. Dacd incasafi o facturé PARTIAL, atunci veti datora TVA proportional cu suma incasaté din totalul facturii. Pentru determinarea TVA aferente incasii partiale a unei facturi emise, se considers c& fieoare incasare partial include si TVA, aplicéndu-se procedeul sutei mérite Se see Sa a aaa % ACCOUNTING | de vanzare de 10.000 lei, plus TVA 24%. in data de 21 aprili LEADER Exemplu: fn data de 7 martie 2013, entitatea Leader a vandut mérfuri entititii Barsin la preful 2013, entitatea Leader a incasat prin banc suma de 5.000 lei iar restul sumei va fi incasatd in data 18 august 2013 Entitatea Leader aplicd sistemul ,, TVA la incasare” si are ca perioadé fiscal luna, iar entitatea Barsin nu aplicd sistemul ,, TVA la incasare” si are ca perioad fiscalé luna Presentatt tratamentul TVA in cecul celor dowa entitat Entitatea Leader va opera in contabilitate ~ inregistrarea factuni emise (7 martie 2013) 124001 ait = TOT T0000 Te .Clienti” ..Venituri din vanzarea mérfurilor” 4428 2.400 lei TVA neexigibila” ~ scoaterea din gestiune a marfurilor vandute (7 martie 2013): Cost GOT = 371 Tost »Cheltuieli privind »Marfuri” mérfunle” ~ incasarea parjialé a facturii prin banc (21 aprilie 2013) S000 Te 3121 = air 000 Te »Conturi la b&nci in lei” Client” - exigibilitatea TVA aferenté incasirii parfiale in sum& de 967,74 lei (5.000 let = wpa aprilie 2013) 967,74 Tei 4408 = TVA neexigibila” 967,74 Te ~ exigibilitatea TVA aferenté restului de incasat in sumA de 1.432,26 lei (7.400 lei x = 1a 90 de ile de la emitere (7 iunie 2013). Taz 61a THE = TT Taz 61a TVA neengibila” TVA colectata” ~ incasarea restului sumei de 7.400 lei prin bancé (18 august 2013) 74001 3121 = ait TOOT .»Conturi la banci in lei” Clienti” and la data de 7 iunie 2013 (90 de zile de la emiterea facturii) entitatea Leader nua incasat toatd creanfa, ceea ce inseamnd ci TVA aferent creanfei neincasate devine exigibila. mihi sem: Sita ud ‘Avand in vedere G& enlitatea declars gi achité TVA Ta bugetul de tratamentul TVA este unndtorul sat LUNAR, accounminc | - in Decontul de TVA 300 aferent lunii aprilie 2013, entitatea va colecta TVA la LEADER facturii, chiar dacd pand la aceast dat nua incasat restul creantei Entitatea Barsin va inregistra in contabilitate: - achizifia mérfurilor de la fumizor (7 martie 2013): nivelul sumei de 968 lei, findnd cont c& a incasat 5 000 lei din creanta respective, - inDecontul de TVA 300 aferent lunii iunie 2013, entitatea va colecta restul de TVA. a nivelul sumei de 1.432 lei, findnd cont o& se implinesc 90 de zile de la emiterea - exigibilitatea TVA aferent€ platii parfiale in sum& de 967,74 lei (5.01 (21 aprilie 2013) TOOOO TE 371 = 40T T2400 Te ~Marfusi” »Fumizori" 2.400141 4428 TVA neexigibila” - plata p aprilie 2013) S000 Te 3121 000 Te Conturi la banci in ei” 4 100 lei x 967,74 Tei 426 = a8 967,74 Te TVA deductibila” »TVA neexigibila” - plata restutui sumei de 7400 lei prin banca (18 august 2013) TaD OT = 312 TOOT »Fumizori” »Conturi la banci in lei” 18 august 2013) ~ exigibilitatea TVA aferent restului de platit in sumA de 1.432,26 lei (7.400 lei x regulile sistemului , TVA la incasare” TVA este unmatonul: nivelul sumei de 968 lei, tindnd cont ci a platit 5.000 lei din datorie, Ia entitatea Leader. 1430,261e a6 = ae T433, TVA deductibila” TVA neexigibila” let Chiar daca entitatea Barsin nu aplicd sistemul , TVA la incasare”, ea igi va deduce TVA pe masuri ce achit’ din factura primitd, tinnd cont de faptul c& fumizorul aplica Avand in vedere c& entitatea Barsin are oa perioada fiscal LUNA, tratamentul - in Decontul de TVA 300 aferent Iunii aprilie 2013, entitatea va deduce TVA la - in Decontul de TVA 300 aferent Iunii august 2013, entitatea va deduce restul de TVA la nivelul sumei de 1.432 lei, findnd cont c& a platt si restul facturii primite de Atunci cand incasati partial o factur& care confine mai multe cote de TVA si/sau ACCOUNTING mai multe regimuri de impoaitare, aveli dreptul de a alege bumurile/serviciile care LEADER considerafi cd au fost incasate partial pentru a determina suma TVA incasate in functie de cote, respectiv regimul aplicabil. Dacd nu aplicati sistemul ,TVA la incasare”, atunci vefi aplica regulile generale privind exigibilitatea TVA. Astfel, veti colecta TVA la emiterea facturilor, indiferent daci ‘beneficiarul aplicd sau nu sistemul ,, TVA la incasare” Exempit: in data de 6 iunie 2013, entitatea Leader a emis o facturi de presténi servicii otre entitatea Barsin in sumd de 7.000 lei, plus TVA 24% Factura va fi incasata prin banca in data de 24 octombrie 2013. Entitatea Leader nu aplicd sistemul ,TVA la incasare”, inséi entitatea Barsin aplicd sistemul TVA la incasare” Presentatt tratamentul TVA in cecul entitiqit Leader Entitatea Leader va opera in contabilitate ~ inregistrarea factuni emise (6 iunie 2013): S680 air = 704 TOOT »Clienfi” »Venitun din servicii prestate” 1.680 lei 4427 TVA colectata” ~ incasarea factunii prin banc (24 octombrie 2013) 3680 le 3121 ait Sos0 le Conturi la banci in lei” Clienti” Indiferent daca entitatea Barsin aplicd sau nu sistemul ,,TVA la incasare”, entitatea Leader trebuie s4 colecteze TVA la data emitenii factuni, respectiv la 6 iunie 2013. Faptul c& factura a fost incasatd in luna octombrie 2013 nu influenteazd cu nimic exigibilitatea TVA. Astfel, in Decontul de TVA 300 aferent lunii iunie (trimestrului ID, entitatea va colecta TVA la nivelul sumei de 1.680 lei Se see Sa a aaa % ACCOUNTING LEADER CONCLUZIE! Aver obligatia de a colecta TVA aferentié facturtior ematse astfl Beneficiarul Furnizorul Exigibilitate TVA TVA se colectecca a ral aplicd sistermil | Benefictarul apiica sistemul | incasarea facturit, dar ra TVA ia incasare TVA ia incasare ‘at tarziu'de 90 de tle de Ja data emiterit TVA se colecteccala Furntcorul aplicd sistemml | Benefictarul mmapitea | incasarea facturtt, dar m TVA ia incasare sistennil ,,TVA la incasave” | mat tdrzt'de 90 de =tle de Jadata emiterit Furnicorul nu aplice | Beneficianil aplicd sistemul | TVA se colecteaca la data sistemul ,, TVA ia incasare TVA ia incasaré emitertt facturtt Purnicorul nue aplice Beneficiarul nu aplich | TVAse colecteaca Ia data sistem .. TVA ia incasare” | sistermul , TVA la incasare emitertt facturtt Purni 3._ Ce reprezinta incasarea unei facturi in cadrul sistemului ,TVA la plata” ATENTIE!! Prin incasarea unei factun trebuie si infelegem orice modalitate prin care objinem contrapartida de la beneficiar sau de la un tert, cum ar fi plata in bani (nu in numerar), plata in natur’, compensarea, cesiunea de creanfe, utilizarea unor instrumente de platd. Toate prevederile de mai sus se aplicd facturilor care sunt decontate astfel Cesiunea de creange Atunci cénd furnizorul cesioneazd creantele aferente unor facturi emise, indiferent de pretul cesiunii creanfelor, se consider’ o& la data cesiunii este incasata intreaga contravaloare a facturilor neincasate pang in acel moment. fn cazul in care cedentul este 0 persoand impozabila care aplicd sistemul “TVA la incasare” pentru respectivele operatiuni, exighilitatea TVA intervine la data cesiunii creanfelor, dacd cesiunea are loc inainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice dela data emiterii Indiferent de faptul c& fumizonii au cesionat creanfele, in cazul beneficianilor care aplicd sistemul “TVA Ia incasare”, precum si a celor care nu aplici acest system insd au achizitionat bunuri/servicii de la entititi care aplic’ sistemul “TVA la incasare” pentru respectivele operatiuni, dreptul de deducere a TVA este aménat pand la data plétii facturilor. Exempit: in data de 4 februarie 2013, entitatea Leader a emis o facturd de presténi servicii cStre un client in suma de 5.000 lei, plus TVA 24%, La data de 14 martie 2013, entitatea Leader a cesionat creanfa catre entitatea Brasal, preful cesiunii fiind de 4.500 lei. in data de 26 august 2013, entitatea Leader a incasat de la cesionar suma de 4.500 lei Entitatea Leader aplicd sistemul , TVA la incasare” si are ca perioada fiscalé luna Presentatt tratamentul TVA in cecul entitiqit Leader robe Cistan Rapcanca: 0726357502 ifceaccouning ser (lie Laoet Staci 40722743736 WAWARRCUNnEeer tac onmiseca7 ACCOUNTING LEADER Entitatea Leader va opera in contabilitate: ~ inregistrarea facturii emise (4 februarie 2013) S2001e air = 704 000 Te Clienti” »Venituri din servicii prestate” 1.200 tei 4428 TVA neexigibila” ~ cesiunea creanfei aferente facturii emise (14 martie 2013) 45001 TET = aT ex00 Te ,Debitoni diversi” Client” 1.700 let 654 »Pierderi din creante si debiton diversi” - exigibilitatea TVA aferent& facturii emise, la data cesiunii creanfei (14 martie 2013) T2001 a8 = 4407 T2000 1e »TVA neemigibila” TVA colectata” ~ incasarea sumei de la cesionar (26 august 2013) F500 1a 3121 = 461 F500 Te .»Conturi la banci in lei” »Debitori diversi” Avand in vedere faptul ci entitatea Leader declard si achit TVA la bugetul de stat LUNAR, atunci ea nu va datora TVA in luna februarie 2013 (luna emiterii factuni), nia in una august 2013 (luna in care a incasat suma de 4.500 de la cesionar), ci in luna martie 2013 (luna in care a avut loc cesiunea de creante) Clientul care a primit servicile de la entitatea Leader isi va deduce TVA aferentl facturii primite atunci cand va plati datoria respectivl. Exigibilitatea TVA in cazul siu nu. este influentatd de cesiunea de creanfe care a avut loc intre entititile Leader si Brasal. IL Sa presupunem cA cesiunea de creanfe a avut loc in aceleasi condifi, insé la data de 10 iunie 2013, Inregistrénle contabile s-ar fi prezentat astfel ~ inregistrarea facturii emise (4 februarie 2013) S2001e air = 704 000 Te Clienti” »Venituri din servicii prestate” 1.200 tei 4428 TVA neexigibila” - exigibilitatea TVA aferent& facturii emise, la 90 de zile de la emiterea factunii (4 ‘mai 2013): T 2001s 7B = aaoT T 2001s TVA neemigibila” TVA colectata” ie mrs ce ACCOUNTING LEADER ~ cesiunea creanfei aferente facturii emise (10 iunie 2013) 450016 461 = aTiT 6200 Te »Debitori diversi” Client” 1.700 let 654 »Pierderi din creante si debiton diversi” ~ incasarea sumei de la cesionar (26 august 2013) F3001a 3121 = 461 F300 .»Conturi la banci in lei” »Debitori diversi” fn acest caz, entitatea Leader nu va datora TVA in luna februarie 2013 (luna emiteni factuni), nici in luna iunie 2013 (luna in care a avut loc cesiunea de creante), nici in luna august 2013 (luna in care a incasat suma de 4.500 de la cesionar), ci in hina mai 2013 (luna in care s-ati scurs cele 90 de aile de la emiterea facturii). Compensari efectuate intre furnizor si beneficiar {n cazul compensinii datoniilor aferente unor facturi pentru livréri de bunuri/prestani de servicii se consider’ ci fumizorul a incasat, respectiv beneficiaral a plétit, contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau parjial datoriile, respectiv: ~ in cazul compensirilor intre persoane juridice, la data compensarii, - in cazul compensirilor in care cel putin una dintre parti nu este persoand juridicl, la data semndrii unui proces-verbal de compensare care si cuprinda cel putin unnaitoarele informati ~ denumirea partilor, - codul deinregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala, - muménul si data emitenii facturii, - valoarea facturi, inclusiv TVA; - valoarea compensata, ~ semnatura pérfilor si data semnénii procesului-verbal de compensare in situatia in care aceste compensiri sunt realizate dupa expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data emiteni facturii, fumizonul colecteazé TVA astfel: ~ in-ziua in care se implinesc cele 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, acd aplicd sistemul “TVA Ia incasare”, ~ finnd cont de regulile generale de exigiblitate, daci nu aplicd sistemul “TVA la incasare” Beneficiarul, indiferent daca aplicd sau nu sistemul “TVA la incasare’, isi deduce TVA la data la care TVA. se considers ci a fost platité prin compensare, indiferent de perioada de 90 de zile de la data emiterii facturii, conditia fiind ca fumnizorul s8 aplice sistemul “TVA la incasare” ricci ne src) etait Y IobieLaowevSrneks AOPS7427%6 —wAWWareoonne esc — ‘aeons = Alte operatiuni Pentra umétorele operatiuni, se considera c& TVA devine exxigibilé la data inscrisa ACCOUNTING in extrasul de cont sawin alt document asimilat acestuia Teoh: in cazul incasirilor prin banc’ de tipul transfer-credit, ~ in caaul in care incasarea se efectueazé prin instrumente de platé de tip transferdebit, (cec, cambie i bilet la ordin), dack fumizorul care aplicd sistemml “TVA la incasere” nu gireazd instrumentul de plat, ci il incaseazi/sconteaz’. in cazul sconténii, se considera c& perscana respectiva a incasat contravaloarea integral a instrumentului de plat, ~ in situatia in care plata sa efectuat prin carduri de debit sau de credit de cétre cumparator, Atunci cind fumizorul care aplicd sistemul “TVA la incasare” gireazi un instrument de platé altei persoane, TVA devine exigibild la data girului. in acest scop, fumizorul trebuie si pastreze o copie de pe instrumentul de platd care a fost girat, in care se ‘afl menfiunea cu privire la persoana cStre care a fost girat instrumentul de plata. incasarea cu numerar Codul fiscal prevede faptul 8 in cazul livrérilor de bunuri/prestirilor de servicii a cSror contravaloare este incasat’, partial sau total, cu mumerar, se aplicd regulile generale de exigibilitate, respectiv TVA se deduce la primirea factuni de la fumizori si se datoreazi a bugetul de stat in momentul emiterii lor cétre clienti Normele de aplicare ins prezinté o informatie suplimentard care se dovedeste a fi esenjiala. Dac aplicafi sistemul “TVA Ia incasare” si emitefi o facturd cétre un beneficiar, veti exclude de la aplicarea sistemului “TVA la incasare” sumele care sunt incasate in numerar de la benefician persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopun de TVA, PFA, liber profesionisti si asocient fara personalitate junidic&. Astfel, in situatia in care se incaseazd partial in numerar contravaloarea unei facturi, este exclusi de la aplicarea sistemului doar suma incasaté, nu intreaga facturd Sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al fumizorubui mu sunt considerate incasiri/plafi in numerar. Dac aplicati sistemul “TVA la incasare”, iar facturile emise le incasafi parfial sau total cu numerar de la alte categorii de beneficiani decat cele prezentate mai sus, atunci veti aplica regulile specifice sistemului “TVA la incasare” Exemplu: fn data de 5 aprilie 2013, entitatea Leader a emis o facturé de prestari servicii la nivelul sumei de 3.000 lei, plus TVA 24%, Avand in vedere of furnizorul si beneficiaral au convenit ca decontarea si se facd in numerar la data de 1 iunie 2013, entitatea Leader nua ‘mai scris pe factura emisi menfiunea ,,TVA la incasare” Presentatt tratamentul TVA in cecul celor dowé entita Entitatea Leader va efectua in contabilitate umatoarele operatiuni: ~ inregistrarea factuni emise (5 apnilie 2013) 3720 1a arir = 704 3000 Te »Clienfi” »Venitun din servicii prestate” 720144 4427 »TVA colectata” athe ron, fant mne Oi TobeLaoeeSurck carszraras —‘wuatromeneesar ra ‘aeonmsscr ~incasarea facta in numerar (I2 une 2013) accountine | (3.710 Tet SHIT AIT 37a ce Casa in Lei” Client” Avand in vedere cd factura emis va fi incasat& in numerar, entitatea Leader va colecta TVA Ia emiterea acesteia, aplicand regulile generale privind exighilitatea TVA. Beneficiarul va inregistra in contabilitate ~ evidenjierea facturii primite de la fumizor (5 aprilie 2013): SOOT O28 = OT 37a Alte cheltuieli cu »Fumizori” servicile executate de tert” 72014 4426 TVA deductibila” ~ plata factunii in numerar (12 iunie 2013) 37001 401 = 3311 3 Tle »Fumizon” Casa in lei” Avand in vedere of factura primité va fi platiti in numerar, beneficiarul va deduce TVA la data emitenii acesteia, aplicénd regulile generale privind exigibilitatea TVA. B. Cine trebuie sit aplice sistemul,, TVA la incasare” Sistemul “TVA la incasare” trebuie aplicat numai de cdtre persoanele impozabile inregistrate in scopuni de TVA care au sediul activitafii economice in Roménia, adicd sunt stabilite in Roménia Tat 0 serie de categorii de entitati care NU trebuie si aplice sistemul TVA la incasare - persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Roménia, dar sunt inregistrate in Roménia in scopuni de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal; - persoanele impozabile care au sediul activitéfii economice in afera Roméniei dar sunt stabilite in Roménia prin sediu fix, cum ar fi sucursale sau alte sedii secundare, fSrd personalitate juridicd, - persoanele impozabile stabilite in Roménia care fac parte dintr-un grup fiscal unic (@ se vedea definitia din Codul fiscal, art 127, alin (8)), Entittile care aplicd sistemul “TVA la incasare” vor trebui si scrie pe facturile emise menfiunea ,TVA la incasare”, cu céteva exceptii Sistemul “TVA la incasare” trebuie aplicat mumai pentru operatiunile pentru care Jocul livrérii sau locul prestérii se consideré a fi in Romania Existé totusi o serie de operatiuni pentru care aceste entititi au obligatia s& aplice regulile generale de exigibilitate si astfel nu vor mai inscrie aceast mentiune in confinutul factunilor. Astfel, este important de precizat o& menfiunea “TVA la incasare” nu se scrie pe toate facturile emise de citre cei care aplicd sistemul “TVA la incasare”. Pot fi cazuri in care 0 entitate, chiar daci aplicd sistemul “TVA la incasare”, nu scrie pe confinutul facturilor aceasta mentiune. athe ron, fant mne Oi (lie Laoet Staci 40722743736 WAWARRCUNnEeer ~ (24 mai 2013): Tass la aE = aT Tass la TVA neemgibila” TVA colectata” Conform prevederilor din Codul fiscal, s-a operat reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nua intervenit exigibilitatea taxei Avand in vedere c& entitatea declaré si achit’ TVA la bugetul de stat LUNAR, tratamentul TVA este unmatorul: - in Decontul de TVA 300 aferent Iunii aprilie 2013, entitatea va colecta TVA la nivelul sumei de 1.935 lei, findind cont c& a incasat 10.000 lei din creanfa respectiva, - inDecontul de TVA 300 aferent luni mai 2013, entitatea va colecta TVA la nivelul sumei de 2.385 lei, findnd cont de faptul cA in uma emiterii facturii de reducere, TVA neexigibilé a fost diminuatd cu suma de 480 let. ie mrs ce Entitatea Barsin va inregistra in contabilitate - achizifia mérfurilor de la fumizor (12 martie 2013) ACCOUNTING ee TOO et 371 = 401 MST .Masfosi” .Fumizon” 4.800 tet 4428 aTVA neenigibila” ~ plata partial a facturii prin bancd (7 aprilie 2013) T0000 Te ca = 3121 10.000 Te »Fumizon” »Conturi la banci in lei” - exigibilitatea TVA aferenté platii partiale in sumA de 1,935.48 Lei (10.000 lei x 2) (7 aprile 2013) TOSS A81a a6 = 7B 193548 1a TVA deductibila” a TVA neexigibila” ~ inregistrarea reducerii comerciale primite in sum de 2.000 lei, pe baza facturii (11 ‘mai 2013): 2000 Te 401 = 609 O00 Te »Fumizori” »Reduceni comerciale primite” - inregistrarea diminuarii TVA neexigibile cu suma de 480 lei, aferenté reduceni comerciale primite (11 mai 2013): Gao Tay FAS = 40T Gately TVA neenigibila” »Fumizori” ~ plata restului sumei de 12.320 Lei (24 800 Lei — 10.000 Lei ~ 2.480 lei) prin banal (24 ‘mai 2013): 12.320 1et 401 = 3121 12320 Tet »Fumizon” »Conturi la banci in lei” ~ exigibilitatea TVA aferentd restului de platit in sum de 2.384,51 Lei (12.320 lei x » (24 mai 2013): Tiss la a6 = aE Tass la TVA deductibila” TVA neemigibila” Conform prevederilor din Codul fiscal, s-a operat reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nua intervenit exigibilitatea taxei Avand in vedere cB entitatea declaré si achiti TVA la bugetul de stat LUNAR, tratamentul TVA este unmdtoru!: ACCOUNTING LEADER robe Cistan Rapcanca: 0726357502 ifceaccouning ser (lie Laoet Staci 40722743736 WAWARRCUNnEeer ~ in Decontal de TVA 300 aferent Tunit aprilie 2013, entitatea va deduce TVA Ta nivelul sumei de 1.935 lei, tindnd cont c& a platit 10,000 lei din datoria respectivé, - inDecontul de TVA 300 aferent lunii mai 2013, entitatea va deduce TVA la nivelul sumei de 2.385 lei, findnd cont de faptul c& in urma primirii facturii de reducere, TVA neexigibilé a fost diminuata cu suma de 480 lei G Implicafiile anulirii din oficiu a inregistritrii in scopuri de TVA asupra entitiiilor care aplic sistemul,, TVA la incasare” incepand cu 1 ianvarie 2012, organele fiscaleau dreptul si anuleze din oficiu inregistrarea in scopuri TVA a unei entitafi dacd ~ aceasta este declaraté inactivi, - entitatea a intrat in inactivitate temporard, inscrisé in Registral Comerfului (sia suspendat activitatea), ~ asociatii/administratorii entititii sau entitatea insdpi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte care atrag rispunderea solidar’ cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilite prin decizie a organului fiscal competent raimasi definitiva in sistemul cdilor administrative de atac sau prin hotérare judecitoreasc’, ~ entitatea nua depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun Decont de TVA, dar nu este in inactivitatefinactivitate temporard (aceast prevedere se aplicl numai in cazul entititilor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul), - inDeconturile de TVA 300 depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul entititilor care au perioada fiscala luna calendaristicl, si pentre dou’ perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul entititilor care au perioada fiscalé trimestril calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunurifprestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare; ~ entitatea mu era obligati s& solicite inregistrarea sau nu avea dreptul si solicite inregistrarea in scopuni de TVA. Prin OG 24/2012, publicati in MOf nr. 384 din 07 iunie 2012, au fost aduse lamuriri suplimentare i anume - in cazul entitafilor care au ca perioad’ fiscala Iuma calendaristicd si care mu au depus niciun Decont de TVA 300 pentru 6 luni consecutive, dar nu sunt in situatia de a fi declarate inactive sau nu au intrat in inactivitate temporara, inscrisi in Registrul comerfului, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea entitatilor in scopuri de TVA din prima aia luni umntoare celei in care a intervenit temmenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxi (1 august sau 1 februarie), - incepand cu decontul aferent trimestrului al IF-lea al anului 2012, in cazul unei entitafi care are perioada fiscala trimestrul calendaristic si care nu a depus niciun Decont de TVA 300 pentru doug trimestre calendaristice consecutive, dar nu este in situatia de a fi declaraté inactivé si mu a intrat in inactivitate temporars, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA. din prima zi a lunii umtoare celei in care a intervenit termenul de depunere pentru cel de-al doilea decont de tax (1 august sau I februarie), ~ incepdnd cu decontul aferent Iunii iulie 2012, amularea inregistrénii in scopuri de TVA a persoanei impozabile care are perioada fiscal lima calendaristic’, dacd in deconturile de taxi depuse penta 6 luni consecutive nu au fost evidentiate achizifii de bunuri/servicii si nici livrari de bunurifprestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, se face de organul fiscal competent din tac onmiseca7 prima zi a hunii unmitoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui deal saselea decont de tandi (I august sau 1 februarie), ACCOUNTING —- incepand cu decontul aferent trimestrului II] al anului 2012, in cazul persoanei LEADER impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendanistic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoanel impozabile in scopuri de TVA daca in deconturile de taxi depuse pentru doug trimestre calendaristice consecutive, nu au fost evidengiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunurifprestiri de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunit unnitoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxi (1 august sau 1 februarie) Ulterior anularii inregistrénii in scopuri de TVA, organele fiscale competente inregistreazd entitafile in scopuri de TVA astfel: - din oficiu, de la data la care entitatea nu se mai aflé in Registrul contribuabililor declarafi inactivi sau si-a reluat activitatea; - la solicitarea entitdtilor, in situatia celor care aveau inscrise in caziertl fiscal infractiuni si/sau fapte care atrag rispunderea solidars cu debitoral declarat insolvabil sau insolvent, dacd a incetat situatia care a condus la anulare, dela data communicénit deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. Atunci cand o entitate nua depus pe parcursul unui semestra calendaristic niciun Decont de TVA, organele fiscale o inregistreazA in scopuri de TVA pe baza unei soliciténi scrise, insofitd de urmatoarele informatii/documente - Deconturile de TVA 300 nedepuse la termen; - 0 cerere motivaté din care sd rezulte ci se angajeazd si depund la temenele previzute de lege Decontunile de TVA. Dac& 0 entitate este la prima abatere de acest tip, atunci ea va fi inregistrata in scopuri de TVA numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii, In cazul in care abaterea se repet dup reinregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuni de TVA si mm vor mai aproba eventuale ceren, ultesioare de reinregistrare in scopun de TVA. Atunci cand in Decontunile de TVA 300 depuse pentru un semestnu calendaristic (lunar sau trimestrial), o entitate mm a evidentiat achizifii de bunuri/servicii si nici livrari de bunurifprestari de servicii, organele fiscale o inregistreacd in scopuri de TVA pe baza uunei solicit scrise, insofitd de o declaratie pe propria raspundere din care sé rezulte ci va desfigura activititi economice cel mai tarziu in cursul Iunii urmétoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. $i in acest caz data inregistrérii in scopuni de TVA este data comunicanii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA in situatia in care entitatea nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale mu vor mai aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopun de TVA. ‘Trebuie refinut c& persoanele impozabile cérora li s-a amulat inregistrarea in scopuri de TVA mm vor putea sf isi deducd TVA aferent& achizitilor efectuate in perioada respectiv, dar vor avea obligatia de a pliti TVA colectaté in cazul in care continu’ si desfsoare operatiuni impozabile in acea perioada. in acest sens, a fost introdusd Declaratia 311 privind TVA datoraté de citre persoanele impozabile al cror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat Pe site-ul ANAF putefi consulta Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. Codul fiscal precizeaai cf ,inscrierea in Registrul persoanelor impozabile robe Cistan Rapcanca: 0726357502 ifceaccouning ser (lie Laoet Staci 40722743736 WAWARRCUNnEeer tac onmiseca7 a cSror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulaté se face de cétre organul fiscal competent, dup comunicarea deciziei de anulare a inregistrani in scopuri de TVA, in ACCOUNTING termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii” LEADER ‘Asa cum am prezentat mai sus, dac& unei entité{i i se anuleacd din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA si ulterior aceasta indeplineste conditiile cerute, va fi iarisi inregistratd in scopuni de TVA de cétre organele fiscale Atunci cand vrem si analicim implicafiile asupra aplicini sistemului ,, TVA la incasare”, trebuie si vedem in ce situatie ne afidm din umtoarele ~ anularea si reinregistrarea in scopuri de TVA pot avea locin acelagi an; ~ anularea si reinregistrarea in scopuri de TVA pot avea locin ani diferiti, - anularea inregistrénii in scopuri de TVA a avut loc in anul 2012, iar reinregistrarea inainte de 1 octombrie 2012, si - anularea inregistrénii in scopuri de TVA a avut loc in anul 2012, iar reinregistrarea intre 1 octombrie 2012 si 31 decembrie 2012 1. Anularea si reinregistrarea in scopuri de TVA au loc in acelasi an ‘Atunci cnd organele fiscale au anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA, acestea au radiat entitatea si din Registrul persoanelor care aplicd sistemul “TVA la incasare”. Dac inregistrarea in scopuri de TVA are loc in acelasi an in care a avut loc gi anularea, organele fiscale vor inregistra din oficiu entitatea in Registrul persoanelor care aplicd sistemul “TVA Ia incasare”, conditia fiind ca la data inregistréni in scopusi de TVA cifra de afaceri realizaté in anul respective si nu depaiseascd plafomul de 2.250.000 lei Nu uitafi regula general. fin calculul acestui plafon nu finefi cont de livrdrile/prestérile efectuate in perioada din anul respectiv in care entitatea nu a avut un cod valabil de TVA. 2. Anularea si reinregistrarea in scopuri de TVA au loc in ani diferiti Atunci cénd inregistrarea in scopuni de TVA are loc in alt an decét cel in care entititii i s-a anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA, organele fiscale vor inregistra din oficiu entitatea in Registrul persoanelor care aplicd sistemul “TVA la incasare”, condifia find ca, la data inregistrarii, ciffa de afaceri din anul precedent si mu depiseascd plafonul de 2.250.000 lei. $i in acest caz, la determinarea plafonului nu veti tine cont de livrérile/prestarile efectuate in perioada in care entitatea nua avut un cod valabil de TVA 3. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a avut loc in anul 2012, iar reinregistrarea inainte de 1 octombrie 2012 fn acest caz, entititile aveau obligatia ca pénd la data de 25 octombrie 2012 si depund la organele fiscale Notificarea 097 privind aplicarea sistemului ,, TVA la incasare”, dacd cifra de afacen din perioada 1 octombrie 2011 — 30 septembrie 2012 a fost inferioard plafonului de 2.250.000 lei Atunci cind determinati plafonul pentru perioada 1 octombrie 2011 — 30 septembrie 2012, mu luafi in calcul livrénile/prestanile efectuate in perioada in care nu afi avut un cod valabil de TVA. Daca pand la data de | ianuarie 2013 entititile isi pAstreaza inregistrarea in scopuri de TVA, vor aplica regulile specifice sistemului , TVA la incasare” incepand cu 1 ianuarie 2013 si nu mai au obligatia ca la inceputul anului 2013 s& depund o alt Notificare 097 care s& cuprindé cifra de afaceri aferent exercitiului financiar 2012. Astfel, aceste entitéti nu vor lua in considerare operatiunile realizate dup data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonulua robe Cistan Rapcanca: 0726357502 ifceaccouning ser (lie Laoet Staci 40722743736 WAWARRCUNnEeer tac onmiseca7 4, Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a avut loc in anul 2012, iar ACCOUNTING reinregistrarea intre 1 octombrie 2012 - 31 decembrie 2012 fn aceasté sitvatie, entititile au obligatia si depund Notificarea 097 la organele fiscale, pand pe data de 25 ianuane 2013, dacé objin de la inregistrarea in scopuri de TVA si pand la 31 decembrie 2017 0 ciftd de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 Lei. Atunci cind determinati plafonul aferent amului 2012, nu lvafi in calcul livririle/presténile efectuate in perioada in care nu afi avut un cod valabil de TVA Aceste entititi vor aplica sistemul “TVA la incasare” incepénd cu prima zi a celei dea dova pericade fiscale din anul 2013. Astfel: - cei care au ca perioada fiscalé trimestrul, vor aplica aceste reguli incepand cu 1 aprilie 2013; ~ cei care au ca perioada fiscalé lua, vor aplica aceste reguli incepand cu | februarie 2013 Bibliografie: © Legea nr. 571 din 22.12.2003 privind Codul fiscal, publicaté in MOF nr. 927 din 23.12.2003, cu toate modificdrile si completénile ultenioare, * HG. nr. 44 din 22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat’ in MOf nr 11 din 06.02.2004, cu toate modificdrile si completérile ulterioare, Echipa S&R Accounting Leader SRL vii sta la dispozitie cu 0 gamut larga de servicii financiare: - consuttantii financiara si fiscalit - optimizare fiscalis a afacerit - retratare la IFRS - audit statutar - Servicii de contabilitate si salarizare. nities etzgeaatee HN.

S-ar putea să vă placă și