Sunteți pe pagina 1din 5

CIFRA DE AFACERI (CA)

CA net
CA medie: CA=
Q
CA
- pre mediu de vanzare
CA marginala: CA
m
=
Q
CA
A
A
=
0 1
0 1
Q Q
CA CA

- variatia veniturilor
CA critica: CA
cr
=
Rv
Chf
1
; Rv =
CA
Chv
- pragul de rentabilitate

- Dinamica CA:

CA
BF
= CA
n
CA
0
CA
BL
= CA
n
CA
n-1

I CA
BF
= 100
0
x
CA
CA
n
I CA
BL
= 100
1
x
CA
CA
n
nR
BF
= I CA
BF
100 R
BL
= I CA
BL
100

- Structura CA:
g
i = 100 x
CA
ca
i

- ponderea detinuta de i in totalul CA; ca
i
= CA a lui i.

ANALIZA FACTORIALA A CA:

- corelatia dintre RU si CA:

1. CA = Ns x
Qf
CA
x
Ns
Qf


2. CA = Ns x
Qf
CA
x
Nop
Qf
x
Ns
Nop


3. CA = Ns x Nz x Nh x Wh
Ns = numarul personalului
Qf = productia obtinuta
Ns
Qf
= productivitatea medie anuala
Qf
CA
= gradul de valorificare a prod. ob.
Nop = nr mediu de personal operativ
Ns
Nop
= ponderea personalului operativ in totalul
personalului salariat
Nop
Qf
= productivitatea medie a Nop
Wh = productivitatea medie orara

= T Ns x Nz x Nh - total timp munca

= t Nz x Nh - timpul mediu de munca

Wz = Nh x Wh ; Wh = productivitatea medie zilnica

Wa = Nz x Wz ; Wa =productivitatea medie anuala

- Corelatia dintre potentialul tehnic si CA

1.CA = Ns x
Qf
CA
x
Mf
Qf
x
Ns
Mf


2.CA = Ns x
Qf
CA
x
Mf
Qf
x
Ns
Mf
x
Ns
Mf
'
'

- Corelatia dintre CA si gradul de asigurare a
fortei de munca cu active circulante

CA = Ns x
St
CA
x
Ns
St

- corelatia dintre vol productiei (Q) si CA

Q omogen:

CA = Q x p ; Q = prod vanduta

p =
100
i i
xp g E
p = pret mediu de vanzare

Q neomogen:

CA =
i i
p qv E
CA = Ns x
Nop
CA
x
Ns
Nop
0 0 1 1 0 1
p qv p qv CA CA CA E E = = A

I qv =
0 0
0 1
p qv
p qv
E
E


Mf = valoarea medie a mijloacelor fixe
' Mf = valoarea anuala a mijl fixe direct productive
Ns
Mf
= gradul de inzestrare tehnica a muncii
' Mf
Qf
= randamentul mijl fixe direct productive
NS
St
= valoarea medie a stocurilor aferenta unui
salariat; gradul de asigurare cu stocuri
St
CA
= viteza de rotatie a activelor

qv
i
= vol productiei vandute pt produse de tip i

Nop
CA

= productivitatea medie a personalului
operativ, determinat pe baza vanzarilor
VALOAREA ADAUGATA (VA)

VA = Qe M

VA = (Qe + Mc) MI Qv I Qf > I Qe < I VA

- Rata medie a VA aferenta CA:

R
VA
= 100
CA
VA
- societatea are activitate de
produtie si comercializare

R
VA
= 100
Qe
VA
- soc are activitate de productie


- Analiza factoriala a VA

1. VA = Qe
|
|
.
|

\
|

Qe
M
1 = Qe x va
2. VA = Ns x Ns
Qe
VA
x
Ns
Qe
= x Wa x va
3. VA = Ns x
Qe
VA
x
Mf
Qe
x
Mf
Mf
x
Ns
Mf
'
'


Ns
T
Qe t
Wh
VA
g
i
va

va
i
Qe = productia exercitiului
M = consumuri de la terti
Mc = marja comerciala
M = consumuri intermediare de la terti pt firme
cu activitate de productie si comercializare
Wa = productivitatea medie anuala
va = valoarea adaugata medie la 1 leu productia
exercitiului

Wa =
Ns
Qe
; Qe = T x Wh


g
i
= structiura productiei exercitiului
va
i
= VA la 1 leu productia exercitiului

va=
100
i i
va g E
; va
r
=
100
0 1 i i
va g E


1
Qe g
i
= A ( va
r
-
0
va )
i
va A = Qe
1
(
1
va - va
r
)
CHELTUIELI


Analiza diagnostic a cheltuielilor la 1000 lei CA:g Ainfl
1000
.
.
1000
x
p qv
c qv
C
E
E
= p
C Ap
Analiza factoriala a cheltuielilor variabileAg
1000
.
.
1000
x
p qv
cv qv
C
v
E
E
= Ap
Acv
Analiza factoriala a chelt fixe la 1000 lei CA
(venituri din exploatare)


qv
1000
.
1000
x
p qv
Chf
C
f
E
= p
ChfAnaliza factoriala a cheltuielilor cu materiale la
1000 lei CA


g
1000
.
.
1000
x
p qv
cm qv
C
m
E
E
= p
cm cs

p
qv = volumul fizic al vanzarilor
g = structura productiei vandute
p = pret mediu de vanzare unitar
c = costul complet unitar

CA p qv = E .qv = cantitate vanduta
p = pret de vanzare
Chf = suma cheltuielilor fixe
p = pret de vanzare
cs = consum specific
p = pret de achizitie / aprovizionare

cm = p cs. E

Analiza cheltuielilor cu amortizarea


T

CA
Wh
1000
1000
x
CA
A
Ca = Vi
Mf Vmi

Vme
A
g

C c

Mf = Vi + Vmi - Vme

A = Mf x CCA
Mf

CA
Mf
Ca =
1000
x 1000 x
Mf
A
g
C
cAnaliza factoriala a cheltuielilor cu salariile

Ns
1. Cs = Ns x S
t
S
s


Ns t
2. Cs = Ns x S Wa
Wh
S
sA = suma amortizarii

Mf = valoarea medie a mijloacelor fixe

Vi = valoarea initiala

Vmi = valoarea medie a intrarilor

Vme = valoarea medie a iesirilor

C = cota medie de amortizare

g = structura mijloacelor fixe

c = cota de amortizare

T = timpul total lucrat

Wh = productivitatea orara


Ns

3. Cs = Ns x
CA
Cs
x
Ns
CA

Ns
Ca
(Wa )

s

S-ar putea să vă placă și