Sunteți pe pagina 1din 2

ACT ADITIONAL

la contractul de prestari servicii inregistrat sub nr. ....................... din ..........................

incheiat astazi ................................ la ..........................................

intre:

PRESTATOR

-S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu


sediul social in (localitatea) ......................................, str. ................................... nr. ................, bloc
............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului ................................................., sub nr. ................... din
...................................., cod fiscal nr. ................................ din ....................................., av contul nr.
........................................ deschis la ........................................................., reprezentata de
.............................................................., cu functia de .......................................................... si

BENEFICIAR
-S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ......................................, str. ................................... nr. ................, bloc
............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului ................................................., sub nr. ................... din
...................................., cod fiscal nr. ................................ din ....................................., av contul nr.
........................................ deschis la ........................................................., reprezentata de
.............................................................., cu functia de .......................................................... si in calitate
de beneficiar, pe de alta parte, care au convenit sa modifice urmatoarele clauze ale contractului
individual de munca sus-mentionat, dupa cum urmeaza:

1. ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul pentru
Toate celelalte clauze ale contractului de prestari servicii numarul din data de raman neschimbate.

PRESTATOR BENEFICIAR