Sunteți pe pagina 1din 9

Piscicultura

PRICIPALELE SPECII DE PE$TI CU IMPORTANTA ECOI\OMICA DrN ROMANTA (r)

INTRODT]CERE
dc' L{) ort nrai rna::e decir l)o1cr-rlraiul biltrlor r:otnit-tcstt eslc ^p1'()apc lrr,,ciucir:r actr-rali dc pcstc. 1,lr celerex cr:('stc c()nt1trun. cic i:r an 1a ar-r. Irr l{,rtr-rant:r existi baztne prscrcole 2llncnalat(' tr-r sttpr:lflri .1c ,rpr, 'rtrnnrtr' (r-}(){ )l irri. il carc- sc adaugi 1{l( }{ )( ){ li-rr cle bnzurc n;rlr-trale. dc ur-rdc s-ar putea ..e\trage
)

CUPRINS:
lt( )Dl (.F.1i.l \Pt' l . [(.,'' ittt tt tr., t tt )' CR.\PI'J- \O\-.\(,

'' ritrttrtl (ri)()lI{t t cic pesrc.

l\-l

(.1{.

.10

i...

CRAPI.L t(. .1r;,,,' .11n1, 1 srl cc:r rllir rlis;rancirt,i s1'lccte c{c pestc in lunrc lr'it prrn csrsrentr natur:aia cit ir tr1'l1r,lct1u1-rr rit rrcirnt;irrzare. I)c rLsenrclrca cstc pnnclpala specrc cle pcstt arcscllrir r1r L:lzrlrl sr l-icLcsterr. Jn R,,m,tnL,'. r1r lllttlrlr lrnr populaqllc clc craP s-arL
t'r'citt' .ettttrt ficltt..

(. \R.\st'1.
i t,.1 ;

Iti.,/,'. !'

Dtt.),.,..

.\R(;t\ lil
. t.,

poatc aciapfa sr in afrc sahnastre tcll Lr.lr ( (]ntillrir cir, .1--1",' clc \a(-1 . 1-a craprrl silbatrc mascr-rlir alunq Ia lnrtuntatex scrrurli irr lrlstu cle '-.i anr. rar: femeielc la 3--l anr. I-erlela depunc anlrai cca. lill )- L )( , lnlr rcrc ii I kg greutaici durata rncubaticr este dc : - zrle' la l.rt('Li1r l-rrstC cic rr;ra dulce.
carcr se

-/l:\O/)il lli) \(,( )lr()\ il)l .l-1 ,


I

t/tt l,/t

I lYi)oPt'lt'tl 1i,\/) ( I t-i') \1, tl-l lR/.\

'( il11r( t',ltrtt',r J, '" "' {. ( iri( )lf(':.i .1-l:rtcltrr ('slr ncqrlcl()as;j cri rct-lerr' \'('rzur: l;rrcrll lre ctrloarea ,lrL1 r( . i:lr- rtitriorrrcnLrl cstr all)1ct()5. i riprLl cste ll()t[1\-1t clc rnalc. avitrcl o guri tnarc cu ]rLrzc qr()asc s1 1rrezrnta .i,,ru, 1rt'Lccirr cit rnr.rsratr. \lasilanrl sLlpcn.)r cste ccll mar h,rnq decit cel Llrtcr:r()r ( o[pul cste nrrtlf irteral sr arc splnarc,r xcccntr.l;lI cot-n-uxa..\re trer 'lturci tnali scLll:ti, sr cc,dali csclr rt;] In0raroarea lll{)trit(),.1f('. tlolsrlrr . ,.

P].-\-I'l(. \ i It)ttt/ti.\ t)/tt/)tti 5 \1. \f L (.\'lt:n.iltitar:


;t,;/tl t't .. ..

iiorsriiri :lrc rilr sPllr irrng. citntet clc


i .r;rprri

folrla

r,rr-rur

fcr,istrirr
Crap sblbattI /./,.rr.. ir:,;.r,,:

.r irrirrcslc' crL hlani tcgeteli. iitoplarrcr,rrr. c:lt :l ;tlrtnritlrt zoopl'.ictott l.:i varsrl cic :tn irlttr-tg('i',r +( )l )-5(i{ )g. i:r tlor rrrri l(){ t! lrr iunr:trr,.k,rrrclrcele cic ploltt rascle clc
l1

,'i';ilr \Lrlrr 1lltltiut1t('tn ciotra grupe: clL sPlnarc?t drcapti lrlo;1'rirrr irLrnllnrrctrs sr cu slrlnarea ghcito:rsa t')lorplrir Iclllllllr,llul .l{;r.eic c1e clapr crr splnarcl circapt:i stlut.

Crapul Lausitz. .\rc o lorrrri allurglti. .\ce asti ras;i gcnn;rr-rti lrrt' colprrL c(xlplct cr.r solzr s1 s(' clrrctcn/L'ilz;t lnlt lrfIc! )c]llil(' sr sp()l' t'r'rrcittr ziltrtc tllt'c. CJrapul de Galipa crapuL ouhncl:r,. \rc corpr-rl 2rc.)perlt cu rrer randur:r dr -, rizr rir. llcc:ir( prtrtc. Sc' rcirtnattzcaz:t irttrc itr t.)atc fcqtrurller drt-r lara ll()ast[a. rn,-'iusrr 1n :lp( cLr ()Arccarc saltnttate. i)r:eleli apc 1ra1 puttn adincr. Lrnde se
iro;Ltr' ;rrhrrlnlsr.rll lrralr,i supltnrcntar;i.

.\ccasti rltsi

11

L:rst'rlc r:rapr; (-r';rpul i1c 1-rplntzkL. (.rapul cic Srkn14talor-skr sr J,rtonrilrskr.

illar llarte la iorr-naree altor'

li.rsr:ii r,it critl)1 cl.r sprlrtre:r gheltoas:L srrrtt nrntl-Ltoarelc: -Crapul Antoninsk. ir.sie oltgrnll ritn I cr.rrrur s] sc ;lselpr?1r;r crr irlrc rlsc iittr liotrtatrt;r. cu c\ccpua tiprulLrr ca are solzt pc t()I c(nT)ul. i.a nor in tal.i .-,r
;lf in'll;rfrriir irrrtr. rr.t rrr,rc.lul lrloldc,r-ct:

-crapul de seleuq.:-rr oirfLnut prlri


tl!:Lt'1tr

11rcl'Lrclsalca

ii I

irrrrc lasr clc crap dln

(:t':tlrt,l crr

(-5111111

.ie lncr.r. .\rr.' corirtrL ac()pcnt cle sr,lzr 51 11tlrl r:tdiclt

(i( (:f( Sf('I{,'.

Crapul de lneu. :c crL-stc foartc ixnc irr hclt:stcrc'. .\r:c proLr[crtatt'rrclcat;i. -Crapul Eischgruncl. Lsrc orrgtr.r;rr chn suclui lJrtarrcr. ar.inrl iqilql.nc:r irltlxltt't;i crtllltt-isli dc 1.--l ort rtr lungunca totali 'r c.\rrr.'liul. ( -ot:pLrl cstc scllrt s1
llLl:11'( :()],/l:

iit ( t'r':(.ittrrttic tit

crel-rt cltn ltor-t"r:inta sc cresc t()'.rtc rescl(. lrrezental-c ln:r1

(lltAI'}l'i- NOVAC ltt;ii tt'' ' r,rirtt,t., \! .e,irtt:irl:l ct; sDcctllt chttrczcstL. J-rr r-rirst;r clc clor,.rnr lrlulrqc ll
;r

.l kg. rlrr-llr i

iltli

i1r J(',

]ig. 5c hlattcsrc ctt zl6plartctci.t.


I

{lAl{ASt, L ARGINTIU /(.t/ti/.i.i/1/ ; (t//1 t/i1/.,t|t')(,tIo i :lL llll pc:l('|ll!11t Irctrn[1()s. rispinchr in raztrri s:rLr in iacLLrilc ntlr nr:rri: dc ',irtr'r'i 11t itl)(' IrLf1tl stllgltalll(' sltl cLl Lilt cLlrcilt sialt. c]ulci st putlit rclir-rcr. :'r'rtr:ltt't'rttrzclzl lrttrc pini )rr llntLrdmcr cit'lo{ )r-n. rar in r,lnel(. l.,rcri11 c1<'bara1 :, r;tiL it ( r'(ir'ui.r lrirr'li ]1 ]l ti t111. )r'dco:c1:resrt'clc'cr:;t11 1x'tr.r irrcrrrl rrglnrlri rlrllrLl('1r('i':rl-( ii rt'c. 1trttr ln;11111 1;; 21r('gLlr"a t-nrci. ltLr;zcic'suittut s1 nu l)rczlltt;l i:til:1,]|j ltrotlltr,:]f(,it (irrr.sli]li c.stc.,1r_rngi. t;tr: cr)ltch cstc,sc,rltit;i. (_()r;lUi rsl(,trlfltT r: 'lti r -. . 1l-|tll:t itir'tgtl]tC;r tit. .1t ] cnt. .r :rr1;lrtr';rzi rr:ol ili \-lnitlt c]r']trani nlturalil, cit *r L;i iirvcr.t'il sIfllctLlr:r lie ralLt]or lclnlnrsrratc : uDi rrrt:r't trt r. l' tt nri, ) ilr('cr r, lror chtiril enl;i. t-anttta tc;r ti, lrlrnl n'rr'tairolizlltil:t cstt, rselt(1ll int'lLrentari clc l( nrlr('rltLLr:i lr1-lct. l)nntivrr,t rLntpcrittuui rpcl cle 1tt-1 i I t . :trurLrlctz;i hrirnrle n. ortPeratura ce ruti llclttnL ir| ( ( )r'l:unr lrultr li irr-1rnct csi(, (i(' ]t t-15' ( -: ii 1|lr( r-irtiu-li( sUil S (. r;tLr pcsrr. -- (- clttrrtt-tue;tz,i
-. 11
r

.,t l :lr'.. . , i'l ill,t (.,ni.l]ll.ll.l.


i,,

:.( t'tirrociLtcc cir' ,r1ttctt tllt lepe dc c.iccit cr:aptii s1 ;tlrun'l(, irr prrroarl:i al)rll1(llllll. \cittrt .rr{ I .1, ',t,, lcttrclclr' carrsulur argrlrlrLL :t irtcnrcrst-,rr.r .u crlprrl cl;rr ,.i,.,'r'ttt]t rtrtr ( f ili lrtulill ft'tr-icic' clc r:lras. iertot-ttcrt lrunrlt qllr()gcttczli. in r-rlrtn'1t ,llrr l:ll11 ,t-r ti lrlrt-, trt:tsi-tt]i st lctttclt rt incuirrrr s:i sc'aproptc r.tnrr l)c ils(.1lclt(,it ,1ttt irtlll(-r ilt r tticrr'ilunlcuc. c()nrP()z111l ck :icutl itt rnt. 1-lo1-rrrlarrilc clc clrlsr - ,tit.lttt.tltttl;ti il:l'tc ittLrir. (-;rrrtt,lt s:r cstl rlc'caittlfe ]ttrr-ri. cltrt t1l schtltlt:rrc, itliiit, ,r;l:t l.:tfltsiti Cst('C()ns1(leritl u1l2i cltn CauZcle li,Clr.rCcltt Sj LlrltltrC:t
,.

;rt'rr:rrL ;ir-g1nftu c\l(. I()irfrc r:cz1sIcII in ttrtr;lrr1 r-t.tl \ :rtl .t;r rtt' rluite ' rrr rrliind;tr in nti].

it.l

llr

r'11

icr cril';tcrrcict.

CT'ENOPHAR\NGODON IDELLA
\
,

Lrr-n1r

irr i;rirriL;r , rpltnrrici,


i ..,ti'r'rrrri ( )i'r( ni

"i

( -r-epr.rl ( -, )r-

rsas slrLr .\nrr.rnrl

sl cst('

()1'tg11r11r-

.\lir I,ace plrte ciin dur-rLrl -\rlrir:

r .i rio:tlclt rt)tt, 11(,gttct( )tlsi. cll inrlt;ttoalelc tic tttianlc ltl:ii lricirlsr'. ( trrf fl cst(' :e nIllltrIt().tri :t ,t1r ti-lrrrtC:t ilri. , -,,r'lriri ( st( rrirlJ1!11t. 11lf perfcit ltitcloul1nali ltLl itfc c;lrcli;l i -sr, ;tr'')1)t'1-1i tlt ltllt'e!I1111('i:1t.,rlzl t]'llc1. \lAturlt:1lc,.t

\irililt ,, ,lilltl-I( l;t ,'r-,. i: tnt. ,lt'lt( i ( -l(' (1( {lllilfill( ntr'rltL. ( | lltt !l( r,l:rsilt)( -i + i, -i
.{

(-r

'llilnllt f((]ll:

Atnrtr alh lctent). casasl


f i:ti,,,.:,ttt:,:itl, :.rtt..

F{\'POPHTHALM} CHTYS MOLITRIX

\
.

urrrr

sr (.r"aprr1 Srrrger.

l ;rcr lr:rr-ir,t()r c1l1r l:rn-rthrr ciprrnrclclor:. ur-;incl ringrner in l:azrrrul tlLn-ruirrr nrLrr' \l;rr 1-lr irtr[i sr tlcrtt.rtrrtrca clc cl:rp-argtntlti cr] trrrr-rtc lara. lit'rlrr"rnc:r ciolsrrl;t luc cLrlolLca r-e rclc-glt: Ie!-rLurc:r \-clr trx]ii sr 1-r111111 Iatcrale. ,li( lrLrtlcillLllrti rttt crtlo;tt't ;rrginuc. rilr rr()tit.):lt:clc au t'tuanti mai desclrrsi. (,rr|i csti. sLrl-lclrrilfi. ,,cirri sr-rnt asezall toartc ros. lrllntca iatli. corpr-ri .riLtttgtt: j're tri;it;r lirnsrrne:i rcqu-utir abrlomrnaic |rezutrr ,:rrcrr;i. ln pertoada cic lrill(1 a()llsLllllri Ito st zoopiactot-t. tar ca itdr-rlt nr"unar t-ttopiacton. ]{aturirarclr .r. \il;iirr r, :ltrlg( lli l-J trn;. 5c ltretcazi ioirrtc llirrc u I cr.cscLrt r1t l1tzrlr1 :1 l( i(''rle1!'. lir':tlttl Lttt ltttt-t ri,.' c1'cstcr(' ir,ltrlc lrun. (,r:rpul c.ic Vlrli iillltge (, lnnqtrt-rt tlL ir r t'l1.I sl ( ) g[cut2ltc rit' -:til g. tar ]l t-arsl:i clt tt'-( t \-c[1 l')()iiIc 5it elrtnqa 1rt cca. ir ' ,"r'l rr.rr.rgrr.nl sl dieutilt(:a corpolali clc 28t t0 q.
\

PLATICA

1t)j:t/tt',ttitt;it

Lstr' iril 1rr:stt' lir|u r:isltlncltt ;lC tcrrt0lrul Ri)nllutr(r1. \t-( c()rDLrl trlrftl latcral. capr,rL tnic sr itrotarr.lrlclr :rrt:tili itilrg:i ir;tn;i ept-rla1r( Li( Ut(,riI(,ill-L jr c, ,c]rlli. Ir; r'irriLr crrl()ar(lt ltlrrttcrr cstc arqllttlc pc litrrr.r sr ', r'rriI r'cnlrst('1lt- sDitIt^ r;rr irr ltaltt culoaLca estc rtr:agri

i"r'Irrsr( l)t.Lt,r:rril,i,.. r-c;lroduccrc

CSt(, nprilte_rner, .\i:rrr"irirr l)r('/1ltt:t nl nerrrracla xceasta irt rcqtLrr.rc;t r'{ rl'lrllil il i)ulr )11i. Jr-;rnrr t srt :riclitutt:i dtn r-cgellttc;tclrtttca. lau-,' rlt ('l(. \lr'lLSlitCr'('. rCrr' ]ri pnn'nr1 ln ri(' i-tetli rl jrl|1r1. ],1 Ii li !. irr rri rioricr en lr (rl i-l{}( )S.r:rr in:tnul rl ucrltllr ,1]i )r r.it tt rg. i.;l i ri:sr;r rit lcpr,rclrrccre. acircn Lr -l ..rnr cir-rtitlcstc J{)i }--()( )g

11r:(

:lr:ltr':l (.\1r' Just()itsrj. tl:tr rtlr- cat-t-t lt-tnlrc' r,ltst.

SAI,Ai i- \ /t\,' -il/Jl ,i/ tt)it'l Lsl, ittl llt'stc t:ii-rtlrrt-cic tttarr.'r"aloltrc cc()11()ltt1ci1 r':islttincitt in a;lclc i'rllg;it{ )ilrc s1 ilat;tl-(,'.trt clttr l{otnitru. T)r,arc snpor,:i itrnc s.t unclc lpc salrlasrr-c -.i-('i:r rrrt )iri'(. (iiu'rirspnlt'cirn apcic crr irrncl nrilos clc,rar.ccc lr r-irnrr:i ntilul ll)il'ir llr irrlittirtl 1lr',rritrc:irttl nr()art(a. Irr rtrr,ci olttsr-rr-til s:rliitrj rnarlr nre -[( )-]{ ) s1"11 ilrlilln( ir c:llrtlircsr(' 1.1--l kq J)ini lrr grcllratcl clc cgr.2t)t t!r a. hr,nesrc crr 1ti;rrrdr)1r )i crri:trrccc. Inunrrc de a in'rpLnr r-ilsrl clc. un :u.r cicr-lr.rc raprtor^
(: ,:t1'r '{ ,,('('( lllil(,17,t ( ll \';i[i1., I ir!( );ll-(] :;i \'lflll/:1 nt irtttctt,.. rlt. z,rn;i 1jl c,tf( f r.itt .rr,. lrr gt,n,,r-,rl lf(, pat"fc1t 't ilrrl'';tirr ,ii cttl,)ilr('c(rnLISlu vcr:zLlrc. rlrr ccrt;rltclontrnliri (':rc rlrglntlu descirt". I rrilrr'lr1'rit sullt ,1rg11ttll cLt I'i-(,) cjutrLn intunccatC s;,,i;)i. '\L :l'('I],tlr'rll.rl-r ll( .rl)(i, rI]l(.jl ( iLLr';r r':tI tcnnrnalii. itrrgii^ Cr.r rtrltxtLinrl srll)cl'lr)r' cr,\',) rtrltr Lrrngi clccit cca tntcrtoari i)l ('/r'irIlut(i nu1I('f()st cltt-tn. l,orrtra crrrPlilut
:.".11

'. , ... l tJrl.r - ( it( :t(',,1r('r'il ilt itttr,..!tttt. c', .,ri,,I n)I(.L in:iitt1lrr:;r c,,lpulLri st, cu1-lilrrclc cit.
rr'{r oI t rir ]Lrrrgtt.t'trrr c()r1-ltiiLll. --\rc clou;r in, iLll,),11-{ tlor-s:tic. l)ultctilLc. lttncl

1tril'na

.ij!lll(

):lii;j

l.:t(

ct:crcrLr

\t

111

nr',rt't:rrtLrirrt rir,

ltl

It i,l

llcltlrlr iirrntlre;r rilllt()rr. l-.'nc]i'c\cllpllre p()l st lt('st1


itclcstcl(.,
.(lltefl,);ll.l

aJung:r lu grt,Lrtrrcu dc

,."t,{ . r- ( .lL,.tllt,lt(

Piscicr,r

lruri

PRICIPALELE SPECII DE PE$TI CU IMPORTANTA ECONOMTCA DrN ROMANTA (rr)

INTRODUCERE
lt,,tcttltlt]Ltl lt:iitrIrr
r()1tr1i1rcs11 L'src

ll]f():r1l( clc lli

()11 1tt2u

nterc clcc,ii
t

rr:/,1rLlali;i lr]Lr:tilr c]c Deslt. l:lr cefcfcll crcsl(.c()ltt1nrrlr. dr: iir 1ut lx elt. llt Iti,1lr,,rt1,t t'rtsti lt:tzit'te 1-ltsctcole al-nelralarc n strprafati clc :rploxrrnatrr (r-l( t( ti
j',.i. l;r ,-;irr

.r'

;rr1;rugri

l(11 )( ){ )(

Iha

cle

ixzrrrt'lrllturale.

cle

unclc s-ar putc,r ..e\r:ag(

,i1lrt.tl iri ll l{ ){ I 1 r]( 1t(,SlL,.

S()NlNt'L \,,,,,:',,,, ";,.ttti, \( (':i lr( )i(' r:tlrrlot cste lispinritf j;r not tn trl'li rr ltlltt:r i)Lrrini sl Ln t-()Nt( r,iurile cic scs. ])oerc il intiirr,t si in rrircir':11-rc stitit()ltrt'. I)oltuLatrtlc de srrrnr.t ) 1lLl ri11t. 1.u. r:r( ui;r1r'l 1It:tltr' ;r ( \clllltltrc]()r s-it ilI(::()ritt cltn crtrrzlt ' !l])f:ll)( :,,:l llti t]ut .r i)fi]COill1u1ui. i Lrto;r1r,;t tll f('glullcll c]c,r:sali cstI ce llllslrt,tnasltr-rrr': lrr rirltlt rf irlrcilulir rlu rrccllsl cu]oarc' l)r('rclrrilrc] sl pcf ('
rtt;11'rrr )r-irt(. till- :rirclt,n.'r,.'rrLtl

( ltllr.ll si gtirir iilt-l ntan. lli;ttc plr';rcnt;tnti c]rttt:i ltLrslin


i,Lt.iillr i)iLZrt 111fCf1()itfl ltilfu lttustill 1ttl11 sctll:t(,s1 sLll)tlfl. (inra arc ):i (lrrlr nrc j. ( )clrr iLllrt l()ilrt( nr1cl. (-()rpul cste cilrnclric spr-(' c,lp c'r ill)oI :l)r'( l)ilf tll) rior.;tii slt flc rtr;tr srrlrtrrt sl Cr )r-ItIr-11nAt ]arelal. \Lt (rstc :1C()pef1t r-tr rol7r. lrrorritr)rt:tit llllxlli estt'iur-rgi.:rlLrtrqrincl pin:i I;i rrtotitolrea cociali. i)r-i'r, r:rcl:r cit' rr:pr.rirrccLc cstc 1n ayrrritc,-rnlrr. Icr.r. sur-tl f()\tc.. pcnrl.' a1)rt':rtltttl] rtt.tt;ttt. 1)olttt s:i ltlurrga piini irr lLrnqrr.ttc:t clc 5 nr sl gr('lrtltr,,,r cor;ror.ll;i (]( fr )l illU Itt't;,trttlt () ttl:tr( lltlll(/t't;]1)t,r rr{)n()1ItCi lr':tnc] C:trnclt c]tost'lttf ilc.fi11li :l t-l',lil1,;lrll l'ltttlri 1,1 glc't"ttltclr rlc'i kq. clttl-r:i c:tt'r'ailnllnrrtrri trt glirilttt.cl-(st(, Ir,,ti'i( ltluii. ),( 1r.)rl(.c1-(,it(.1n:rsrunt Lltr(,ltsrr in ]tclcsrctt,
::li !l

('st(. lll)lc1()!-qi]1trrr.

"i.

"

{''

1, rllt

'r.(

SI'II iCr\ ; . ',, i .s rt rir.r ilcst( f llll1l( )f . io;rltc'


,

lacotr-i. r;is1-linrltr

Ln

1ll)(] i

tlfg,il( )it1( :L st:irif{)1l]:(. ( lll( )lll'(.tl :;r t :lr a('1tLtS1(,,1 Cflll1(,- l.llt(,i)t:i C,,tIlrlt'r ll( r1yl-,r rlll !"illcl)1lt tilclttt. i.ttltui csit'iLrtrq. '! |tiIt'|t(i ( t, 1l| ('1(,e ric r;ttli st l\'iitrtl llllt\tjit nt:il r'il1:, ,ii'r'rr Ittrrtrir]trri;r. qurit lillgli crr tltrilr ;t5cuilll ri lllln,l' Lic i)r':lr, -i lr ). ( .or'1tirl csic llrnrl st cic r.r'nr :r r-iirn r ]Lrr::i. r'iorito:tlc;i rlolsaLi cst c strpr:rpu,ri clr in()fit()arca altali ( Llir )rr'(;l lltijontctttrlrrt :r lr it.tolitolrcl,,r' rrrzt,az.i in r()su sr irr vtoliiccr,r.
1

])t-,,.rtrt,'tntir,)r::till,l i)(nlrLl rt,:tllzlrrr;r ])r(iC(,1iltllrit ri(. ll), ri,. 1.rt,Stt t-:rl)|r,t.t ,litltl- ' , l-( '( ill ):-l( iiL ( 1'rlri. \( r'('lI0rlr/r'( 1| lt.irrll:trtr ;lllt-111(. l)o;llt.r.r ,rltrttl:t ,i111't1r1(:t (1( .- :'tr rt 1r1.r-liliir{-.;t tt,, l -i iirl ( ;tltl:ttr.;l t--;jt.tltt r-.:It. lr:;tt.tt. lttttt;i.

).t

pdSTRAYI'L CONII-N INDIGIIh; \.i t;t,,.t.,,.t,, tt.,,,


rlr lr()tjr.iit'jl{'l('t't:lt(:t;tlt(.tirt-l.r'r.-trjt.il]|ll]tr.}r r]t.zr,,lltillttt,,lil:ll)(,j(.(.li l'lr:'(:l lr{rl('l'l|( -t(il( lr,.r:'lr.t'rrrrlrtlIr.,.rn:rtrtlr.(l(,,)\lr,!(,r l)r.tlir.:rirlr:r '.'l:'(ll,,i, ,', -" l'l { I .. l'(\': r-1, I(ntlr(i'.t1rtt.t,ir I i,,{ L Lr,,ll|z:l,1, I-.1t, r: r'lll;l:.1|i,ll tlttlii. i rtirr;llr:i r.il( rir fltrtr'ltt (]r./(,|;1 tlt {.lt.r rt..lr(ir(. lI gt.ttc'rlii 'l)lll i(, ,ll'{ t'[,,,;rt'r iillJ'l!: (](:('llts:1. i:lIlr:il'l(,;l \(.1'tliitl;l:r|t,r-r.tlt'tt 111.g111il1 \l .( 1.,,-t,lllL ( - tr, ,l(:,1-(. lt.(.,,lllrll-:rr| t]r . .l, 1 . ,' , li,.t r ..'.'l)Lll .t ,t:( l\Liil( ,r il,r.,il Lr( ..1ir ,ril);l '.ir.trrr";r i ,)i':1t,i |.t( tlLlli-,| .t.t(()])(l-ll (.il,r)Lt,,t \1., .i,,LL. Pastrav !ndiqcn ilarta) lli ):;l:rr;rl'( (lr)l-i;l(.:11'ltlj I lllrjtl ((,t 1ll,I l]l.ll'( ( rIt.,1 r-l( :lr. t{. l.l::t lltrt'l:itt .t (..i(.llt(\-it,/lll;i (--i-. L]t1lU. l.;r l-r_ntr..l:t irlirr,ir .lt- r':Jr.,,',.,, ;tl.| iitn1rll 1],.q,11 t.c:l rit ir,:. t.il-,, lll,l:(:l.r ( 'lt lll\ t1'.;rtii. L.it Lttl l)LSi( C;tt'tli\ ()l-L':il'( ll,iLr.rtr r'ii ;llll l)('.1i. ltt.( t:('. i;ttr, , rrr.t,ri ( l. l( i-( r,tL 5r, 1'('itt(l(1.( (. l{)ril:111. l;|',,11: (-;|t(i l(i]]l)( t,lrlll,i:ll)('t illiltii( .:t (r s ( . \t. ,1,,',,,1r. tlr'''rLt rit ]ltr'(l.,tltl]r\;ll](i lLr!lr itrtt,i tlr lrJi r.Ir.t ll'!Lli;1,(rr (-i)1'1),,i:1,;; .],. lt ri -rt tt irt l;t \;il.lit ilt,:t.lLIit ( ;11.n(ii r...lr tll.af ill,llr ,i., ,.t itt.,,
.

\l)('ir(

i,,t.;.ti"\i \1 \. -t ;l ;rlrilt: llt I il1.(r]r;t in rrillrl lSi\ l l:t ll)r l(r )r ,-,,t-(,1( t|l ]llllil,it' 1.i.:11-:ilt. il r;ti(", .l iJ,t:':ri( .lllLrt'ttlr \lrrrt..iriLr; r1 )r r11.)1 r111111 lt|r r . { .r ]r{ }!r (tL , t:rt,'r .r i.r,it']l:in,l t'1. ,-r,l ,rl Iti;t:..tr.rrlLri (l( i]lrtill( '\t-( L.tj ('rt'rt-ti ii);ll-lr l:l|I)]rr-. l)( llt. lr)Jt(l t|illi:il1 Ir'1"/Lr lt{ 1t1t('l Irrlllr'tI tit r.'ltl,)ilt( l-rol-tor.tlltt t., rsttltt.,l \,il1 ).]Sl(ati r', r:rr ir,ilt l 1 lr.:j. t;tr.'r. l r-i]lIt (.'i.t ;r]]):istt.il. \t.t1-rt, r:lt.r.i,, antanel (tant.lnL;l ,rr r' r,r-:rtr ..i .l'rlo;trItttil ;i(. iil:tt!)1t)('ir :tll)t(.ti ):l::r. i iri llLtil:l t'r';'iii( 1.| l,r ir,,lr. \11lt (';11'r a:lr.t,/,i :( {:t-(,it(.gl.(-.! ltl cft,stl;il,fll. l..jl(, r :'-' \' .. .,, t.,:l \', ii:]llr( ::tfL),','| .t j.,,.tt,tt.. r ;il.I1(, ,.tt ( it( (:L { .t It t.L :\..(.. r ril,l l(r.lr1-,rq1,11-1 1q:r:lt'r i,,r-rrri;lirr ('il.r:r;tiit.ii\ill1i ltlril;-J(.jl (-t. a;1-( -( .rr'r r.. \.. i . t rrt., ,trrt.t. | -11
1.'11'111;11'i11

:;lt. t1t li1 tlt,lt|,

:]

P,\S'l'R,\\'trL CL RCt LlEt

\ ! ):/,, :,,,.ir, r. 1{ i,!).t,4i

'ii 'rl l!llllll' ,tt:'l \:tlti'tt'r tl< \,rr-tl -t Iit( (:t'( i('trt ilt iirr!|,l1lt1l. 5r' tlt,, r.r,ltc,stI rlt i),1'11:l'r:i 111{it:r('11:-11't!t 1tttil'lllt(it 1.ritIlr'lc.l,):.lr)ill C.lr.(. -|llr l{):lt.tt nt,ifLlnf(_. r,,lzi ..ilti ||(,. 1', 1l;ir"tti, i;rttr:t]c. ll-r/1llil ,,lr;rrrri;r r.irLrlni.,,ior.;i t.:rr-r,]tl;i:t :r'[l-rt,. .1-,1.,,, .-:, ,rtittr-rt'r,-('(tlt]\1,r. i.r,il].ti, ,ifJl:]|l .i;li)rl ,ltri.rl|ll;1li)talr). i .' i't,ilil:ti:lr, tillllli| lt]llLJlttt|tt ti, -lrr ]1 r.r11'it r,1rt(llf;tt( (.r)t.ilr)til],lr,t ,\1rr, :'rr' \lll ,r .,. " kl \( '\t(.1(':t/. ll,.-t.-,.lrt r,,.l.l(.| llil(.n-l\ 1il.r,.)lrlr ,lt'r',, r,, trt,1tl,t.|.,L\:tjt(] |,t t'll1l.l]l:lt l]t,lt( (l( r]r.zt,,]l;tt.,.:l rllllr)t.l:llt{l l}tn(, :.r1i, l:ll, r:t.l fiiil: (r( tLllli)(']'rtll|;l I .tr rtt;ll i)ililt irt.(,t(.'rtrt,r. l.t ,rt..trllrl r,lr. ,\.11'{lt.Ii ,. Ir(t '\t( :'(.,/l-il('1ll;t 1l]rll iltjil.(. 1,, it,,lt. rr)il1]):il.,llt\ ( ,lil:r r.:t.,I | 1;,;,1 .' ,, lil;r illc (.'tr. (j( lt;lsfl':tr, ( l| (-itl)(LI. r )l"ttrllt;|. (ittl ( i( :L rllrllll;l\.. l{)\1 Illllrr)ll;tl i)r'tttt',t I)ililr;t (i,lt. if: li,,l|:ll|:t il rr rr i' -r .1 1111,1
|

i,IP.\NI ]i 't,
ii)r it
r

ijr : jr \r( .r [,,]rt,)r nllilir 'r (-lnrlrn\.l'. I -Tr I,:rt-rt r r.lr.rntirt rrr ir i1ll,IlL ij ,L'it r'iutlllii, ,a( )lt.t ;t Ltlt,trtLtirrt. :ttltc;i l.t , , lltttLrrltrtt. ,,ii i'r,l t,r,)i,lr:((tii I l);tril.t.,rrii[ 5, ,]t,,.r.lrt.lr ,it.it:t.rt.,tt.l.t.:ll l.i,lt lllllt ,jt Zr',,lilu. ,t',;1il,.1 tit,)liltr):ii.(,t L.,ri.-;tl: 'lli lll:,,,.,iltli I rri-ll lrii:

sr crflll ilu clri()rrrca cenLlsre bnin-r-crzure. l:rrcral lrunchtul r.str, ]trcllr trtet;iitc. til';tltdc>tnctrtrl itilt a;:gtnrtu. .\lui'rr1c 1l c, lr,tlgtrrte clc i( i ,: i.,fl ( ril;ilr lr:rn.l s;,:rJ{ rt)- )(. 11.(.t(..1,/i:, ll Ct.('iCllt III il:lt.ln lni(,l.tSl\ 1n ,r,ir,'rl,i'. t:Orrcl1lil. \rc carrtcli clc caitfltc cleoscl;tta.

.;';rt,,'it
{-'.1

fr:lr Ir,r

t-

,"Oij

I'ItITA

(.1

ltr;itrt trri/,ut

1.t l-I.j n-r sr qrelttatc cic 9, 1I lig. "'r::l(:1"' t.'sit coiorat irt ntgtnttt-cenusrLr. ilancLrnic sr altdontenul suur allt-arqr6t1. ilirr;ir;rrca sLrDclloar;i :r trunchrullrr est('ac()pcrlti crr pctc,neqle. l)leicli apeic clr

( ,rff)tri este ahrnqrr s1 gr()s. cn llurqrnte;i dc

\'1".'lllf i. (ttr('llfi ptrtellt1ci. Se reprocltrc in aprilir:-mar. ])c tirr-rcllrl alltrcr terrelclc "rl):r , rirlrtit(rtrrr:;i tit cc:r. .ltlcr]l unclr'dcpunc lcreic carc r-or.tl lccundate cic, .r', ri -iirLr r.r.r:n r.nlrltr rn'.isculr. \larunr'.rtcri sexr-ra]i ic rtlnqc i;r 5 rni. i,, tr,-r"r"1" llr'. r'.:l ('st('trirnt:ttli ciin piancron sl lllscctL. tilr ap()1 cll pest1. br.oaste. ltsrsta
,.,.t.':l'.
trl {-)Ri

ittttt, n('lllt'u cl-(.1(

t-(.1

llt il:r(llt

Ililr.l1i1\.

INL;L

| | ti.;.,r, i ttt.,r,

., l,,lirnrrl <'stc' ccl ntar ntare s1 1tta1 \'ai()ri)s pcstc al ape lor ii.) r.i1-r'. lirnrl consrcierrf stunonul ccl rnai cle ple t. (-apr:1 ,i r). , 'r: r'rr 111icr lrr-r' bl'lful scrrrt sl r-noa1c. J.;r exer-r-rplarele ttnert ,'lti r'.iit ll:nrngittrLilr" rlscuul ia r-ari s1 ilc()pcr1t cr1 scufLrfl ;ii.,,r;-( 1rl crcsc in trmp cc Jl exen-rplrrclr'r-ir-stnrce scutunic

ri.i1!rtc(':c trt 1'rteic. inclit itr,fr-t1 cler-rnc:ttr,il..]. ljcnofitertul clc' rilil,f ir'( ir \clltlrfli()t' itt ;lrc1e.;lc ntasuri Cc inatrrfct,z.i trt \'ar:r.i :{ l)e Ii'( cl lt( r1)l (tr )rtpLl] tloutnttlttt. l)tn accast;r catrzii e sctt-ti'rlarelc viirstrttcu 'rr-r '. r'1, ,r itir:tti (ir' satlir.lrl. l.rt tlontnir tincrt sr 1'loI obscn'a I i- l-l sclrtr-tn clolsalc. i i -il -1;111tti-; l:ttc'r:tlL' .r () ll scutur:1 r'crttr:alc. (.Lrlorrrca corPullrt estc ccnLrslr'. L;lr' ,.i,, ,,',,r ,.', ,rllrrrlrr. lrt ltt,,rl,rill.llu,rttor-rrrtt:l:trr' -.r)-r.i nt:l eirltir(.i,( -l t - ,i;s. l)()i c\r:tii sr t:rcnrplart,clc ittt )( )i;q. u1g111"1r'6orpllal:i pc carc'() '6t1lg( irr \,li"il( lllllllli:l1L'1-lt'irr -tr;ttft. \l;rscull1 lrtllrq 1r1,1Iut1l-,tIctl scstralti llt r-:rrsr:r cit li, 5,ii,. i,rr tlrrrcit'ic irr l6-11 rtur. \lorrrntrl cstt ulr pcst('1lrgr..rt()r. I)r'rnr;ii',rr,r. 1i,( (rl')ililrl ctt llttt;L tlt;tt:rt('t.tt,rnnLtl Ltrcii tn sLrsui tlur-ttlor :1 1',trlril()f ltclttrti r\'1),', r,1rt('ct-(. lcrci( stutt clcDtLse pe tlndul lccst()r aPc la un cllrcltt clc rP:i I Iir':rt', 'tlrlr'( l'r':r .( l( 1'l1lltli lrt rtt.tt. \[Lr:r',rtrr c( )llultu;i st \'.lrt pitti t, rrtnrt:r -1' ' . ' i1'l: , ;ir ri,rcnri)nt. i-rcrnpllrelc de nromr] cafe aLl llrtrat in t-lur-iu r-ara sarr ',rlil i lrrl ll!illi :ttcl. c;t st t'ttsctnti r:eprociucinclu-sc in anul urtrritor. (-cr crrc lu 1:rr,,,,- rn r.tvrft'ct:rrrtri lr,crrrr rtrat :rdincr. in p1:rtr,Lr1 conttr-tcrtral clc (r()-l{ tnt. unclc -r' ' 11lt i(.:i. t( )r illtllrui 1enl1 ctl it;rrtrsti. r'r.roiLrstr:. cfc\-e!1. gtrl'lzt. ( ) te n]cli clt, ltl| ...' '-' \;lrsi;r (i( r{ t ".i ltttt 1t,llitC tlcptrtrt S tt'rtit,r;rnI r]t rcr,. \c('st('1cf(.su111 nrirl lllilli r',t st i;r rt'tlai rt :ltlft()ttl. itr':incl citlttt'tctrul ric -.5-.i n-ul sr ctrioalr:r ccllLlslc sl (i(., )r( i)lr >lrl)r ( (.i( 1]t:ll ;lf t.('\'l;trr' il til;lt :clnDn(. 1C1.(. n1.!,1.1, i Urttr.it.it. tlt. itl( )riIt i)r j iri | (:illtllrtlte cle tCrC p;in;i i.;r Apr())i11ltat1\- lf t' ,, din grclltatea 'lli)(' \.-')r.l)rLiili. lrt ;rt;rLri tir'\lalt;r \clglt. ntonurul tratcstc irr \larca clc .\zr,r'sr rrr ''. l;11;1';r (.r'lil)t(ti Lrnrlc, sc'pcsculcsc st itr cclc 11.,1 llilri crntttifr. I :rIlrClr ,.it nl1)frrn ('stI c\crjptr()nxli sr lrrrri. Sc ltr'ggx7; irt srarc pr(,:l\rriti \rll 'lli: ,,,ttit;i rit l'i]t'rr|r, 11iltln s.tfll( :r ;rfilnt,ilr dLrlt()sclll( srrlt nLrnrclI cL, lt:tl0g. \. i 21, , Irr( rl:11()'tt'( tt5c:tl:i. t'i.'r,:rtlt;Lt;i clr' ]l n.t,rlrtn sc f oloststc llt iltltLtc;trtlt r,rnin ! l(t ,rr ,,tilf illt l,ii,,stt il ltttrpeztrca ltlrfll,rL st llt coulccrt()1)ltrr:a ct:ctclor in r',ir,-r,i, l-r'r.tlr.rrrr,'rrr,'1,r. I)ielcrr rlc rrr.rLrr.r. lrrrrc Prclucrara p,atc tr tirl.sir:i ca '.,,1 . , 1,1 . ill( i]l.lnt,'11. 1 11.r r.ll'i.
)

l.'iI

5tr'lRtlL,

j. ti

L, t

t, t, t. 1ir itr L t i.i /t r t tt /,, I)

t., r

t,

t,,,

'r L:i'tLttl c')t(' llii stLlt-t()lt CLI lttitfc YllOl.tLc' rc()lt()l]Ic,t ' .itr ri '.:t( :tsr:n.r;in:itor cu ccl ',t] altot- slLrrl()ltt. clr,ll ]totrrl
(

.1\' .r(-llt'r.

1-(

rllinllt ir llt .i rr,tnClf [t] ('ste

111!It'()\:1t

ljt

p;lrf(]

;t

1( r-1ii'i1l;r :1

:(

11r!lrr>l'fltzri s;rrc cea cnlrci:ili.

l:slc acOpeltr

Nisetru

Aa p e ns e t't/ n ioe nstaed t' ir) 1ri:it r tiorr;rir'. lS-it) ltlacr htr.:rlrlc s1 6, 1-l p)ucr \'('r'rtllri(. l)untrt' cr'lr' : rinrlur't cle scutr.lrl plltcrnicc clc pe corp. sc qisesc piacur( jlrr(t1. ri( iorrtri rrclltti. clisprrse irr srnrIr.

rr;

I I

\rc crrloar:r:r gllber-r- ccnr1slu. l-ur-rgrrlea coryllhrl este,g( )-12() cnr sl greutrtcr c,rrlorirl:l ll-l5 kg lrstc un pesie nrqratol'carc st replodtrce in pefloacle 1rr,1rn('-Jrrr1. i{cpr.,clucct'c;r nll s( lhcc irr tlccrle an, ci ocl;rrli le l-i anr.
1.,,

..:rt].tl, l)rtrt;tt'tt 5( n(':CLjtcSitr {\ L;,nlllllr

|)lC:l ri(.titiL.lt.tL. (.;ll.Ittill lt.ltt ltttfl

ltcscurrrdri-sc in \larca ( -asprcri.

PASTRTIGA .\cesl stLlfl()il ;rrc capnl acoperlt cu .i sunfl dc piicr


)irsr. citspust strlt lirr:nrr Lln()r scLltrln irt rtlrt-nil dc (.)I (r rlors:tle . l(r--l.l intelalc sr 9- i-l venrralc. .\rt un bor rlur-rgrt sr liot. l)intr:c' toIi stun.)llr rr.r. c, rlprrl cc1 n-urr ;rr-e lt crr alura eleqarrti. (-uioarcir cstr ccnuslrl nclttsa tlltt'tcttstrtnt clc E|- l{)t t .t.,-, sr ciltirestc 5-.S kg. Pentrlr
r

)s{

P;lsrrugrt
.1 - 1:-... :)t.t
-r

\rr

fr'1-lt-oclLrccrc

rtrrglcliz;i in tlur-rr. 'l rircste in )larel \t:l*r'.1 . \lrrc,r r ..r.1'rre,r.

CEGA (Acipenser ruthenus) ( -c{,1 ('sIt Lllt srrLrl()r] aciaptat pcntfll r-tata irr npt' iirrLc;, )e intiincsrc r.rr" thn(1 er specic pe rlcllrari. J.a
Lirtclt t'xt.'rrrplrrr.'irrrrul cstc'lunq sr sLrbtir:e.

lr

alteic scurt
;1,-r';s;tLc,.
.4i )

j1 1-()ttinl1l. i-orDLrl cstt. lrcoltcril cLr ll-1- scuniri i ". - I :cLrturi lit tcr,tl(' s1 lo- l 9 altclontinak,,

CegA Derlser nJlne, Lf.

(.cg'r ir,,,rrc sri;rlr.rrrgi 1;r innqimcl cic 9()cn-r sr 1a o qreutatc cor:porali clc ii iig. 5t'lcltrociLrcc trr pcrtoucil apriitc-tnntc. ]crclc cic la ceasri spcclc 11u sunr 1'r ti'l <.1c' allt:t'ctatc l;r fci cl sr l;i ccilaiti stlln.)nr. (-arne r fsrc clc()se 1)1f tlc, gusr, r;rsi. c;r sr ilt rorr strrrtorttt.

SPECII Dtr PE$TI PE CALE DE DISPARITIE


l)Lr1ri /1,r,lr,i;tt.\:t-l)/tt)trlt't,!. spcciiic'1-rc calc cle c|sparrire
sar-r

$iptrl I Ltt ttl.,, i ii/t'1ot t - nrL ,r ll;ll i(,st )clltnalatli irr ltont;inil: Yiza ' l.tl'rt.,L, /it"i/:tttt/1ir.,; - intrilntri alticlati rrr I)ur-rire. in ulrinrrr r(|rlc' anr ;rrr i rsi cxprrlratc cloar ciicra ererlplarc: Cleantrl mic il,,,ttit.;;t.i ,(//Lt.ii//.i t- Pr>srbil sa exisrc in trnelc liurr: C)hletrrl tTtittc ( ., t,, t, t't /., . 1, 1 111., /)/ ut /r) $alzrrrl l':irgat \', '-rt;i,'t/1rtt; t'0it!(//t't', -- posiiril si errstc i6 nnclc l;altr clsnarepc: ( t t,; t/tii,,i' t,it,'t/iit, r't'/t0t)1a//1//i - suitspect< c,11:iictcllsttci 1z\-()nrel()r clc a;l;i
/ tt r
t'.,/ r it
1

clej;r c|s1-rilutc

sr-rr.rr:

11

)..

citric, ;r i:rc-rrlrrr 1cclrrrghroi. .\srlizr esrc clrsparr.rt: Cicanul dungat i1.,, ,, rt., ,r,1111),1 .1,_,.1,,,; - irrtirinrtli in lrsl si Fdsa mare /(.r11s1i,,.' t.,rltt/lttitt,)- scr giscstc clc,;rr irr riLrl \cr:lt

ur-rrr

rtlrrcnti:

(.Llllortslt'rc't sl-rcctiior clc'pcsrL clr('('\tsti esIc clt'('ljltl)()rtapti clcsscitrti pc]lttrtl lllrllilllcrcil qcrlofottcltrlltl llttt lrlcs 1a celc;lenclttatc. I)rr.rtelarcr s1-tccllol clt' l)('sr('('stc itr lirncrrc dc poLrrca stanrlur si posririhtirric drsponii>rlc alc s(,crcriru. lrr scptcrrlr-rt.rtlt )- lri Inrr:riakcr ,1,:h'crra, s-a acloptat l)lar-l_rl de ,.ctllutc trl, rtltit:r l;i 1)c1t rrll l'cstlrsL Z( )()qcl)cflcc. i)llnul rccclntancl:r gur-elnelor tarilor dc a tiettt,rt'tsll"rt r-r,ttttr lr,t'politrci clc a susgrr-rc sr nrobiliz;r lcsurselt.z()()qcncrc(.p( ltt't.' lL :rlt ilt'crrrt' rrrr':i l)our prrn protci'lre'l brr,riir-clsrtiru spccrilor"sc p()ar('
r1)!gLll'il

s-aLr schirnbar rlnil. rrar rrlt': rl;ir,r:iri rntlucr-r1er lacror:ilor anlr()l)1cr: incLgurn. l;ara1c. calitatca xper sl iloirr;rilt. ,.:tLtct'clt cic rttstp. nrtr-iqaqra. introcluccLcn rrrror spccrt clc pe srr sL lrrxzrl n,)i. 1r('i('LllrLll cscc.rr sr brrconnlul. SPccrilc cit.pcsrr cr[( ;]u rcusrr si sc' ;rril;rtc;rt lir itc('sr('scirrrlbrrr:r nu clisp;rmr saLr sr"inf 1-rc cale ck'cstrr-rctrt,.

(-,,rrclttiiit'clt'r rrta in apclc statar()rre drn llorninrl

lll

\'111()l-r(cr.lrltir('11

)(' rlscli 1'llt't'clclclr

rtlitrretttru'i r 1'l()pr.rllttct r.l1t1:il1(.. ljil:i n-risLrU LlttLLi.l:il( rlcr:r.r1tcr:aitiilt rr nrll'llcr()rlsc spccl.l rit' pesrr ciin titra r1( ):rsr.rii.
r-rt-t:t

l'r'trtrrr';tct5t('tltisul:t

clirtlc clc lt: il lntlluircrcx

utlttc:tttc sl 1rlstr.l1r:('stlilr!thci sr tchr-rici cu pnr-ilc la ntasr,rrilc dc rdcntitlcarc. c( )n5L'j-\':lr( :r r-rtilrz:rre peliorrtrar-rti a ltr()d]\-ersitatil s;le c111Or.

rut()1. 1)1.r-)grarrte

pcl)nu

- Patrimoniul de interes piscicol al RomAniei esre constiruit ciin suprat'ere acoperire per"nlanent sarl temporar cu ape:
- intindere: - de aproape -i00.000 ha ape stagnante. - 66.000 kn ape curqitoare. rdur"i din zona de munte. colinara gr de ges. - 15.()00 krl] ape marine din Zona Economica E,xclusiva la Marea Neagra.

- suprafetele de ape din donreniul public sunr reprezerrrare de: - .100.000 ha iacuri naturale si balti. - q8.000 ha lacr.rri de acurnulare ;i poidere. - -17.00() knt rauri din zona colinari ;i de ges. - 18.000 km rauli clin zona montana. - I .()75 knr flr-rr iu Dunare. - in Roniarria existd cca. i00.000 ha amena.jiri piscicole strucrurate asrf'el: - 8+.50() ha crescarorii piscicoie. - Lj."i00 pepiniere piscicoic. - l5 ira pasrra\,arii. - l6li de crploatarii.

Structura pe specii a patrintoniului piscicol

dir-r RomAr"iia:

8-iq'r t'eprezit-ltd ciprirtide. atat de origine indigena cat qi cie


150,'r,

orisine asiatrca.

t'eprezintA ;aldu. Stiuca. sonllr. stulioni qi salntonicle cie apd dr.rlce.

-Domeniile productive in sectorul pesciresc clin RomAnia sunt: ac'u,acultura. pcscuitr-t1 de captLrra in Marea Neagri gi pescuitul de capturd in apele interioare. OBIE,C'TIVE LIRMARITE iI\ STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORTILUI PESCANESC
- PESCT1TTIII-

llentrLl a protc-ia. conser\ a si reuertera aceste resllrse qi ecosistenre le acvatice.

- l.ttltrit'tt'ca Ltltci erploatari echilibrate gi responsabile a resursel6r acr.atice vii clil l"razitlelc Iratut'aic. f'avorizdnd dezvoltarea durabila adoptarea masurilor. necesare ;i

Modernizarea tlotei de pescuit costier'la Marea Neagra qi ir-npleurentarea ttlecanistt-tttlui de raportare statistica a capturilor';i debarcarilor cle pegre pi alte resursc ac\ atice Vii - Rcalrzarea portlrrilor pescare$ti $i a punctelot' de clebarcare a peEtelgi. - Sprijinirea organizatiilor de lrroducatori in vederea creqterii ef-rcrerrtei activitatii cie pescuit.
.

- ACVAC]T]LTURA I)czr oitarea qi nrodernizarea activitatii de acr,aculturd. Dczr oltarea acr aculturii rrrarine. lrnltlelttelttiirea de tehnolosii noi de cre$tere a pe;telLri aclatice iu sistenre supenntensive. - lntrodllcerea de specii cu valoarc ecouontica ridicatA.

' -

;i a altor vietuitoare

inflintarea de f'emre familiale piscicole in vederea valorificarii rerenului pe care sLlltt amplasate acestea si promoval'ea activitatilor de turism piscicol. - Cleqterea produc{iei pentru acoperirea necesitdtilor pielei. - Promovarea formarii profesionale a personalului din domeniu pesc6resc, - PIATA DE PE$TE $I PRODUSE DIN PE$TE
Realizatea unui sistem moderu de colectare. procesare. transpor"t si distributie pegtelr-ri si a prodr.rselor din peste, - infiinlarea de asociatii qi organizalii de producdtori in zonele cu porential prscicol ridicat. - Moderntzarca sistemului de monitorrzarc a peqtelui gi a altor r.'ietuitoare
acVatice.

Stimularea comerlului responsabil. care sd contribuie la conservarea r.esurselor

acvatice.

imbunatitirea calitatii produselor pescdreqti. transparenla pietei qi infonrrarea

consunratorului.

Interese conexe