Sunteți pe pagina 1din 17

Actele care confirma de de beneficieze asupra resurselor naturale si obiectelor naturii sunt: 1act administrativ individual 2decizia consiliului

locul cu privire la atribuirea resurs bat Autorizat-sunt determinate cteva tipuri de autorizate 1autorizatie special de folosire a apelor 2autorizatie special de emisie a substantelir nocive in atmosfera 3autorizatia Silvia 4betul Silvia 5bet de vinatoare 6licenta: Licena pentru exploatarea zacamintilor naturale utile si licena pi inbuteliere apei naturale Este de menionat faptul ka licena pentru exploatarea zacamintilor naturale utile este valabil numai in baza a 2 acte: Perimetrul minier si biologic mare se elibereaz de agenia in Geologie si resurse naturale Contract care confirma dreptul legislaia ecogica prevede citeva tipuri de contra te: 1contract de arenda in agricultura 2contractul de locatiune Contractul de concesiune Tema administrarea de stat 1notiunea formele si funktiile administrarii de stat in domeniul protectiei mediului si gestionarii resurselor naturale 2sistemaul organelor apl in domeniul protectiei mediului si gestionarii resurselor naturale 3 controlul ecologik notiunea tipuri forme partikularitati 4cadastrele resurselor naturale notiune si klasifikare 5expertiza ecologika notiunea tipuri organizarea si efectuarea expertizei elologice de stat 6solutionarea litigiilor ecologice ca forma de activitate a organelor apl 1)Actele normative :legea cu privire la guvern 2legea privind expertiza ecologika si inpaktul asupra mediului inkonj3 codul kontraventionl 4hot nr 77 a guvernului cu privire la activitatea inspectoratului ecologik de stat (1) In literatura juridika de speciaitate se considera ca administ de stat in domeniul protectiei si adm resurs nat reprezinta o aktivitate de dispozitie si executiva care are ca skop si sarcina supravegherea respectarii legislatiei ekologice de catre organele kompetente speciale in vederea mentinerei unui ekilibru ekologik adecvat in vederea dezvoltarii durabile a societatii . Intrun final administarea in domeniul protectiei mediului reprezinta intaradevar o aktivitate a organelor puterii de stat car au ca sarcina exercitarea controlului in vederea prevenirii si komabaterii kontraventiilor ecologice atragerea pers la raspundere si recuperarea prejudiciului cauzat factorilor de mediu Administrarea Reprezinta o aktivitate executiva care are ca sarcina atribuirea si retragerea din folosinta a resurselor naturale licentierea si autorizarea folosirei resurselor naturale inklusiv evaluarea impaktului asupra mediului inkonjurator Se considera ca administrarea in domeniul protectiei mediului si gestionarii resurs naturale poate fi exercitata sub kiteva forme: Elaborarea Forma de elaborare a parlamentului 2executarea 3 Controlul judecatoresc okrotirea normelor juridice ecologice In monformitate cu legislatia se determina si funktiile organelor apiblice in domeniul protectiei mediului 1funktia de supraveghere si kontrol asupra respectarii leg ecolologice de pers fizice si juridice Organizarea si evidenta resurselor naturale inklusiv formarea cadstrelor resurselor naturale 3supravegherea privind calitatea resurselor naturale prin intermediul sistemului de monitoring

Constatarea si examinarea contraventiilor ecologice 5intokmirea actelor de control de constatare a calitatii si kantitatii resurselor naturale 6Organizarea si efectuarea expertizei ekologice de stat funtie exclusiva a organelor de competenta speciala 7Evaluarea impactului asupra mediului inkonjurator 8autorizarea si licentierea folosirei resurselor naturale care apartine kitorva organe in dependenta de destinatia resurselor naturale si atribuire a resurselor naturale Intentarea actiunilor agentilor economici persoanelor fizice privind recuperarea prejudiciului cauzat factorilor de mediu 10 evaluarea probelor in ka urile de poluare a factorilor de mediu Sistemul organelor admin publice in domeniul protectiei mediului reprezinta si monstituie totalitatea acestora care in dependenta de formele si funktiile de administrare pot fi klasifikate in 2 grupe 1organele de kmpetenta generala 2de kompetenta speciala organe Parlamentul rm are competente determinate de legea cu privire la protectia mediului 2guvernul este unu de competenta generala care are funtia exklusiva de a skimba destinatia terenurilor agrikole Presedintele rm tot este la aceasta categorie Organele apl de nivelul 1 si 2 La categoria org de competenta speciala sunt determinate urma cat de organe: 1ministerul mediului in komponenta caruia sunt determinate urmatoarele mategorii de institutii subordonate ;1 inspectoratul e ologik de stat in subordinea caruia sunt organizate 4agentii ekologice teritoriale si 32 inspectii teritoriale Agentia ecologika kisinau agentia eco cahul balti gagauzia Un alt organ in kadr min mediului este agentia apele moldovei Serviciul piscikol unul de supraveghere si control asupra respectarii leg cu privire la fondul piscikol Apele md gestioneaza fondul unik de stat al apei Agentia pentru geologie si resurse naturale un org de supraveghere si kontrol kare administreaza in domeniul folosirei si protectiei subsolului Controlul grologik etc Alt org este ser iciul hidrometeorologik de stat org care se okupa nemijlcit de supravegherea calitatii aerului atmosferik Agentia pentru reglementarea activit nuklearea Fondul ekologik national cei mai seriosi patani(bocika ki miere) Un alt organ este ministerul sanatatii care stabileste normativele de caliatate a aerului atmosferik si anume concetratia maxim admisibila de poluanti in atmosfera ,emisia limitat admisibila de catre inspectoratul ekologik de stat ELA -nu treb sa depaseasca norma data de ministerul sanatatii de la toate emisiile In kadrul ministerului sanatatii isi desfashoara activitatea centrul de sanatate publika ministerul agrikulturii si industriei alimentare Are o inportanta deosebita este vb despre serviciul veterinar de stat Inka un org de comp speciala este serviciul situatii exceptionale Alt organ este agentia mold silva un organ a ilitag cu gestiunea resurselor foretiere si gestiunea fondului proprietate publika a statului asociatia vinatorulor si pescarilor Agentia funciara si cadastru -funtia de evidenta

Controlul ecologik reprezinta o aktivitate din domeniul protectiei mediului care are ca scop si sarcina prevenirea combaterea constatarea si examinarea contraventiilor ecologice precum si recuperarea prejudiciilor cauzate factorilor de mediu in literatura juridica de specialiate controlul eco este caracterizat ca o aktivitate executiva si de dispozitie care are ca skop supravegherea respectarii legislatiei eco De catre pf pj in skopul prevenirii si combaterii contraventiilor ecologice Se considera ca exista citeva tipuri decontrol ecologik : 1controlul eco obstesc 2control eco departamental 3control eco de producere 4control eco de stat 1cel obstesc este efectuat de catre org non guvernamentale cu profil eco care au ca sarcina constatarea inkalcarilor legislatiei ecologice si sesizarea org competente in vederea atragerii pers vinovate la raspundere juridika 2cel departamental reprezinta o aktivitAte a administratiei institutiei in skopul supravegherii respectarii legislatiei ecologice in cadrul aceliasi instituii sau organizatii iar in caz de constatare a contr ecologice atragrii pers vinovTe la raspundere disciplinara de exemplu agentia pentru si ikultura mold silva. Agentia apele md. Serv piscikol 3controlul ecologik de producere reprezinta o aktivitate desfasurata de catre administratia intreprinderii in skopul atribuirii unui produs calificativul ecologic pur. 4 controlul eco de stat reprezinta o activitate executiva si de dispozitie in domeniul protectiei mediului care este exercitata in exclusivitate de inspectorii de stat pentru mediu si care au ca sarciNa supravegherea respecatrii legislatiei ecologice in skopul corespunderii activitatii ecologice Normativelor in vigoare Controlul eco de stat este reglementat de legea cu privire la protectia mediului inkonjurator care determina ca acest tip de control este exercitat de catre inspectorul principal de stat pentru ecologie care concomitent exercita si funktia de sef al inspectoratului ecologik de stat precum si adjunctii acestuia inklusiv inspectorii superiori de stat pe tru ecologie si inspectorii de stat pentru ecologie Controlul eco de stat poate fi exercitat sub citeva corme: 1control planificat care se exercita in conformitate cu planul de activitate a inspectoratului eco de stat pentru un an de zile si care este aprobat de catre seful inspectoratului ecologik de stat 2 controlul eco operativ este exercitat in cazul in care au fost date prescriptii si indicatii obligatorii agentului economik pe parcursul controlului planificat 3Controlul eco inopinat care se exercita in baza demersurilor sesizaror cererilor si petitiilor cetatenilor pers fizice si juridice inklusiv in baza indicatiilor guvernului si la solicitarile separate a deputatilor din parlamentului rm Controlul ecologic de stat este desfasurat in 2 etape : 1 consta in verificarea actelor care confirma dr de proprietate sau de benificiere asupra resurselor naturale actele care confirma genul de activitate a agentului economik 2 examinarea cu esire la fata lokului in vederea constatarii corespunderei descrierii resurselor naturale din actele care confirma dr de folosinta asupra resurselor naturale cu cele care sunt in natura . In cazurile in care inspectorii de stat pentru mediu nu sumt admisi la obiectul kontrolului aceasta constituie contraventie in rezultatul controlului eco de stat se intokmeshte obligatoriu un act de control iar in ca ul depistarii un contraventii se intokmeshte si un proces verbal Inspectorul de stat pentru mediu poate aplika sanctiuni contraventionale de sinestatator. Procesul vb si decizia cu aplikare la san tiu e se aduce la. Cunostinta pf sau agentului economik

Actul de control. Onstituie un act administrativ care poate fi atacat in instanta de contencios administrativ in termen de 30 zile de la data cind sa adus la cunostinta intokmirea actului de control Pentru ca in cadrul agentilor economici sunt persone responsabile de protectia mediului Procesul verbal de constatre a contraventiei si decizia asupra cazului de onstatare a contraventiei poate fi atacata in instanta xe judecata in termen de 15 zile de la momentul cind sau adus la cunostinta a acestor incalacari. Sanctiunea nu poate fi aplikata mai tirziu de 3 luni de la momentul constatarii contraventiei . Actul de control este constituit din 3 parti : 1partea introductiva care determina data lokul intokmirii functia inspectorului si numele inspect de mediu date despre agentul economik si persoana responsabila de domeniul protectiei medeului 2 partea constatatoare care determina si des ris actele care confirma dr de priprietate dr de folosinta asupra resurselor naturale volumul realizat in procesul de exploatare a resurselor naturale inkalcarile depistate in timpul controlului precum si alte date necesare despre activitatea agentului economik conrolat 3 partea dispozitiva care determina si descrie indicatiile si pres riptiile obligatorii care urmeaza a fi executate de catre agentul economik actul de control se semneaza de toti participantii la efectuarea controlului de exemplu controlul complex . Dr si atributiile inspectorului de stat pentru mediu sunt determinate de art 27 si 28 al legii cu privire la prot mediului inkonjurator. Vezi delimitarea inputternicirilor Sub 4 Cadastrele resurselor naturale reprezinta o totaliate de date si informTii determinate in registre fise harti topografice si de alta natura care descriu si caracterizeaza amplasamentul volumul calitateA resurselor naturale regimul de protectie si folosire precum si date despre detinatori a acestor resurse naturale cadastrele resurselor naturale se clasifica in dependenta de obiect dupa cum urmeaza : 1 cadastrul funciar 2 cadastrul silvik 3 cadastrul ariilor protejate de stat 4 cadastru asupr spatiilor verzi a lok Urbane si rurale 5 cadastrul apelor 6 cadstrul asupra mineralor ute 7 cadastru regnului animal Cadastrul funciar-totalitatea datelor si informatiilor care caracterizeaza si descriu fondul funciar al rm componenta acestuia inclusiv datele despre bonitate fertilitate regimul lor juridic de protectie si folosire date despre detinatorii de teren Cadastrul funciAr este tinut de catre agebtia relatii funciare si cadastru la nivel national si la nivel lokal Cadastru silvik reprezinta si constituie totalitatea de date si informatii despre fondul silvik al rm clasificarea padurilor pe grupe si categorii nationale starea biologika a padurii. Regimul de pritectie si folosire inklusiv date despre detinatorii silvici cadastru silvik de stat este detinut de catre agentia mold silva Cadastrul spatiilor verzi din lok urbane si rurale reprezinta totalitatea informatiilor privind calasificarea spatiilor verzi si functiile acestora suprafata lor starea lor biologika si ekologika modul defolosire inklusiv date privind detinatorii spatiilor verzi din lok urbane si rurale

cadastrul ariilor protejate de stat Reprezinta totalitatea de date si informatii cu privire la amplasamentul si suprafata ariilor protejate de stat calasificarea si functiile acestora regimul lor de protectie precum si masurile de conservare a ariilor de protejare cadastrul apelor reprezinta totalitatea de informatii privind amplasamentul si suprafata obectivelor acvatice clasificarea resurselor acvatice starea ecologika a resurselor acvatice volumul resurselor acvatice inklusiv date privind atribuirea Obextivelor acvatice in folosi ta si date despre detinatorii obectibelor acvatice Cadastrul unic de stat al apelor este detinut de catre agnetia apele md Cadaztrul regnului animal reprezinta totAlitatea informatiilor privind speciile de animale salbatice aflate in libertate si semilibertate lokul lor de abitatie caile de migratie precum si date despre speciile rare de animale salbatice care nu sunt supuse nici unui regim de folosinta Atit cadastrul ariilor protejate cit si regnului animal sunt detinute de academia de atiinte din rm si ministerul mediului Cadastrul zacamintelor minerale utile reprezinta totalitatea de date si informatii cu privire la amplasamentul suprafata si volumul zacamintelor minerale utile clasificarea acestora informatii cu privire la perimetrele geologuce si miniere inklusiv inf despre benificiari zacamibtelor minerale utile acest tip de cadastru este detinut agentia de geologie si resurse minerale Pe acasa Exppertiza eco reprezinta un gen de activitate in domeniul protectiei mediului care are ca scop si sarcina examinarea documentatiei de proect a unei activitati economice preconizate in vederea unei evaluari a unui eventual impakt negativ asupra mediului conform legislatiei eco in vigoare exista citeva tipuri de expertiza ecologika 1 expertiza ecologika obsteasca 2expertiza eco departamentala 3 de stat 1cea obsteasca este efectuata de catre org obsteshti non guvernamentale de mediu care au instatutul lor un astfel gen de activitate a izul expertizei eco obstesti nu este unu obligatoriu poarta un caracter de recomandare si obtine valoarea juridica obligatorie numai in momentul cind a fost avizat pozitiv de organele de protectie a mediului 2 cea departamentala reprezinta un gen de activitate in domeniul protectiei mediului care are ca scop evaluarea impaktului negativ asupra mediului inkonjurator in cadrul institutie org intreprinderii si care este efectuata la initiativa administratiei aceleiasi institutii org sau intreprindwri expertiz departamentala nu este obligatorie are un caracter de recomandare si dobindeshte valoarea juridika obligatorie odata cu avizul org de protectie a mediului 3 expertiza e o de stat este org si efectuata in exclusivitate de catre org de protectie a mediului cu scopul prevenirii unui eventual inpakt negativ asupra mediului inconjurator a unei activitati economice preconizate si care este exercitata de catre expertii ecologici de stat Sistemul expertizei ecologice de stat este determinat de cOmpelxitatea folosirei resurselor naturale si depinde de inputernicirele atribuite prin lege expertilor Sistemul expertizei eco de stat este constituit din citeva nivele: 1 directia expertiza ecologica a ministerului mediului directia expertiza ecologica a inspectoratului eco de stat 3 directia expertiza eco a agentiilor eco teritoriale si a inspectior eco raionale Inca un organ care efectuiaza exp eco este institut natioan de ecologie si geografie Expertiza eco de stat este exercitata de catre expertii eco de stat care detin un statut special cu conditii obligatorii prevazute de legislatia ecologica. Exp eco de stat este organizata si se desfasoara in citeva etape : 1etapa initiala se limiteaza la depunerea cererii de catre benificiR pentru efectuarea expertizei e o de stat la care se anexeaza documentatia de proiect a activitatii e onomice preconizate odata cu depunerea cererii se depune si avizul de plata pentru efectuarea expertizei eco Etapa a doua reprezinta examinarea nemijlocita a capitolului protectia mediului inconjurator in care expertii sunt obligati sa se expuna asupra fiecarui compartimet in parte si anume protectia

resurselor fuunciare protectia subsolului resurselor acvatice. Deseuri protectia resurselor silvice protectia aerului atmosferic este de mentionat faptul ca un proiect poate detine citeva compartimete la capitolul protectia mediului in asemenea caz fiekare expert se va expune separat 3 a treia etapa o reprezinta eliberarea avizului exp eco de stat in cazul in care makar unul din experti va emite un aviz negativ atunci intreg avizul exp eco va fi negativ prin urmare benificiRul documentatiei denproiect nu va avea dreptul la relizarea acestuia Exista 2 categorii de avize a expertizei eco de stat aviz pozititv si cel nevativ 1cel pozitiv poate fi cu conditii si fara conditii suplementare la proiect avizul pozitiv al exp e o da posibilitatea benificiRului de ashi realiza proiectul privind activitatea economica preconizata neindeplinirea avizului expertizei ecologice precum si abterile de la proiect constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu codul contraventioanl Solutionarea litigiilor eco reprezinta o functie a org adm publice acare are ca sconsi sarcina apararea intereselor ecologice ale cetatenilor pers juridice precum si recuperarea pejudiciului cauzat factorilor de mediu Procedura de solutioanre a litigiilor eco este exercitata pe 2 cai extrajudiciara si judiciara organele competente de a solutioana litigiile ecologice pe cale extrajudiciara sunt determinate de legislatia ecologica si acestea sunt ministerul mediului inspectoratul ecologik de stat agentia apele md agentia pentru geologie si resurse minerlae agentia mold silva litigiile ecologice deasemenea pot fi solutioanate pe cale extrajudiciara de catre agentiile si inspectiile ecologice teritoriale in limete competentii lor Litigiile ecologice pot fi solutionate pe cale judiciara in exclusivitate de catre instantele de judecata competente Litigiul ecologik reprezinta un conflikt dintre 2 persoane obiect al caruia constituie inkalcarea unui drept sau interes ocrotit de legislatia ecologika inclusiv prejudiciul cauzat factorilor de mediu dupa obiect litiigile ecologice se klasifica inciteva categorii : Litigii silvice Litigii acvatice Litigii miniere Dupa continut litigiile se klasifica in 2 mari categorii 1 lit eco patrimoniale au la baza un caracter material determina estimat sau evaluat in bani toate categoriile de litigii ecologice patrimoniale se solutioneaza inexclusivitate de catre instantele de judecata 2 lit eco nepatrimoniale se solutioneaza de catre organele de protectie a mediului pe cale extrajudiciara daca legislatia ecologica nu prevede in mod expres altfel de izuile organelor de protectie a mediului pot fi atacate in instanta de contencios administrativ Dupa subecti avem lit ku participarea pers fizice si juridice

Tema : raspunderea juridica pe tru inkalcarea legislatiei ecologice


1) notiunea tipurile si formele raspunderei juridice pentru incalacarea legislatiei ecologice 2) contraventia ecologika caracteristica generala si elementele constituitive ale contraventiei ecologice 3) raspunderea contrav pu incalcarea legii eco 4) raspunderea penala pentru inkalcarea legii eco 5 ) raspunderea civila pentru inklacarea 6) raspundeea speciala materiala si nemateriala pe tru inkalcarea legisl eco 7) raspunderea disciplinara a legii eco Acte normative: legea privind protectia mediului resurselor naturale cod funciar silvik apelor codul subsolului cod contr cod penal cod civil cod muncii 1)

Poluarea aerului atmosferik 4raspunderea disciplinara care este determinata de codul muncii 5raspunderea spe iala materiala si nemateriala care este determinata si prevazuta nemijlocit de legislatia ecologika cum ar fi :legea privind protectia mediului inkonjurator ,codul silvik anexele 1-16 Legea cu privire la spatiile verzi din lok rurale si urbane, cod subsolului funciar. Cod apelor legea privind protectia aerului atmosferik Pentru survenirea raspunderei juridice pentru inkalcarea legislatiei eco sunt necesare citeva conditii fara de care pf si sau pjuridica nu poate fi atrasa la raspundere . 1) existenta actului normativ care determina raspunderea 2)fapta ilicita 3) existenta prejudiciului 4) legatura cauzala fapta si prejudiciul 5) subiectul sa existe pasibil de raspundere de exemplu sivikultorii in agentia mold silva ,inspectorii de stat pentru eckologie art231 cp. 6) vinovatia 7) prescriptia

Subiectul 2 Literatura juridica de specialitate se considera ca contravenia ecologika reprezinta o fapta ilicita prevazuta de legislatie savirsita cu vinovatie de un subiect responsabil care atenteaza la relatiile care apar in procesul folosirei resurselor naturale si protectiei mediului inkonjurator precum si la relatiile care asigura securitatea ecologika in vederea dezvoltarii durabile a societatii . Contrav eco este constituita din citeva elemente dintre care determinam urmatoarele : 1obiectul contr eco este constituit din A) relatiile care asigura protectia mediului natural folosirea rationala a resurselor naturale regenerarea resurselor naturale si conservarea acestora B) obiectul material al contr eco il constituie obiectele naturii resursele naturale ariile protejate de stat 2)LAtura obiectiva care se manifesta prinactiuni sau inactiuni ilegale determinate in mod obligatoriu de dispozitiile normelor juridice care atenteaza la relatiile eco si prin care poate fi cauzat un prejudiciu ecologic, deasemenea latura obiectiva se mai caracterizeaza prin determinarea legaturii cauzale dintre fapta ilicita si prejudiciul ecologik inklusiv in skopul calificarii corecte a unor fapte este necesar de a stabili cu certitudine locul si timpul savirsirii contraventiei. Lokul fondul forestier spatiile verzi etc Timpul -vinatul ilegal 3) sbiectul contraventiei ecologice poate fi A) persoana fizica responsabila care la momentul savirsirii contr a atins virsta determinata de lege Subiect special poate fi persoan fizica care afara de conditiile generale cum este virsta si responsabilitatea intruneshte si conditii speciale determinate in mod expres de dispozitiile normelor juridice Exemplu : persoan cu functie de raspundere primarul , persoana investita cu obligatii privind paza si protectia fondului forestier legea rm prevede ca subiect al raspunderei penale si contraventionale poate fi si persoana juridica

4) latura subiectiva ce reprezinta vinovatia persoanei care este determinata a fi atitudinea psihika a persoanei fata de fapta savirsita si consecintele acestuia care se manifesta prin 2 forme : INtentie directa si indirecta Si inprudenta neglijenta si sineincrederea Exista citeva tipuri de contr eco si anume: Contraventii prevazute de cod contraventional cap 9 Infractiuni ecologice prevazute de cap 9 al codului penal Delicte civile ecologice Delikte disciplinare ecologice Ele sunt determinate de regulamentul de ordine interioara a institutiei si CIM. Si in fisa de post Exemplu - inspectorii de stat pentru mediu reprezinta profesii care pot fi exercitate in diferite domenii. Chimist. Sivikultor. Biolog pedolog Sub 3 Raspunderea contr pentru inklacarea legislatiei ecologica reprezinta cel mai raspindit tip de raspundere pentru inkalkarea leg ecologica si este prevazuta de cap 9 al cod contraventional al rm care se intituliaza contraventii di domeniul protectiei mediului Temeiul juridik de aparitie al raspunderei contraventionale il constituie una din contraventiile ecologice prevazute de cap 9 al cod contraventional Trebuie xe mentionat faptul ca cod contraventional nu determina notiunea de contraventie ecologika insa analizind din punkt de vedere juridic legislatia in vigoare mentionam ca contraventia ecologica din domeniul protectiei mediului reprezinta o fapta ilegala prevazuta de cod contr savirsita cu vinovatie care atenteaza in mod direct sau indirect la ordinea de drept ecologica ordine ce asigura protectia mediului natural folosirea rationala a resurselor naturale exercitarea contr ecologica de stat precum si securitatea ecologica de stat Contr din domeniul protectiei mediului se clasifika astfel: 1) contraventii funciare art 115-118 cod contr 2) contr ce arenteaza la regimul juridik al subst chimice radioaktive biologice art 154-155 cod contr 3) contr acvatice art 109-113 4) contrr care atenteaza la regimul juridik al subsolului art 119 5) contr silvice art120-127 130,132-137,142,182 6) contraventii ce atenteaza la regimul de protectie al aerului atmosferik art 146-153 cod contr 7)contr ce atenteaza la regimul regnului animal piscikol si vegetal art114,131,139,140 cod contr 8) contr contra ariilor protejate de stat art 141 9)contr care atenteaza la ordinea de exercitare a contr ecologica de stat si expertizei ecologica de stat art 144 ,145,156 Pentru ca o persona sa poata fi atrasa la raspundere contr este necesar ca fapta savirsita sa intruneasca cumulativ elementele de componente de contr ecologice Obiectul de protectie il constituie totalitatea relatiilor sociale care asigura protectia mediului natural folosirea rationala a resurselor naturale ordinea exercitare a contr si expertizei ecologica de stat Ob material sunt resursele naturale obectele naturii ariile protejate de stat Latura obiectiva a contr din domeniul prot mediului se manifesta prin actiuni sau inactiuni prevazute in dispozitiile cap 9 al cod contraventional si care sunt indreptate spre cauzare de prejudicii ecologice deasemenea este important in cazurile de constatare a unor componente materiale sa fie determinata si legatura cauzala dintre actiuni inactiuni contraventioanle si prejudiciului cauzat mediului pentru calificarea corecta a unor componente de contraventii este necesar de determinat corect si semnele laturii obiective cum ar fi lokul (art122alin2) timpul art 153 ,182 mijloacele art 114alin5 Subiectul general al componetilor de contr din domeniul prot mediului este persona fiZika responsabila care la momentul savirsirii contr a implinit virsta de 18 ani

Subiect special-persona care mai intruneste si conditii ce reese din atributiile sale prvazute de legislatie legate de exercitarea anumitor functii art122alin3 si 4 Deasemenea cod contr prevede raspunderea contraventionala si a persoanei juridice art 17 ccontr Art 155,156 ccontrav Latura subiectiva se manifesta prin atitudinea psihika a persoanei care se manifesta prin una din cele 2 forme intetia sau inprudenta art 14 ccontraventional In cazurile de constatare a contr din domeniul protectiei mediului ese determinata si o procedura care urmeaza a fi respectata in tokmai dispozitiilor codului contraventionala Astfel daca in urma controlului ecologica de stat a fost depistat inkalakari inspectorul de stat intokmeste un proces vb continutul karuia trebuie sa corespunda conditiilor determinate de art 443 al codului contraventional Data ziua lokul fapta La intokmirea procesului vb persona care il intokmeste este obligata sa aduka la cunostinta contravenientului drept si ob prevazute de art384,387 cod contraventional In kazul intokmirii procesului verbal inspectorul in cel mult 24 de ore de la data incheerii il inscrie intrun registru de evidenta in ordinea respectiva si il depune la autoritatea din care fc parte agentul constatator. In proces verbal nu se admit rectificari adaugari sau alte modificari in cazul in care apare necesitatea de a face astfel de actiuni se inkee un nou proces verbal In cazul pluralitatii de contraventii savarsite de aceeiasi persoana constatae in acelasi timp de acelasi agent constatator a caror solutionare tinde de competenta aceluiasi oragan se inkeee un singur proces vb in kazul in care procesul verbal nu corespunde prevederilor stabilite la art 443 cod contraventional are ca efec nulitatea acestuia procesul vb de constatare a contarventiei poate fi atacat in instanta de judecata in a carei raza teritoriala activeaza autoritatea din kare fc parte agentul constatator in termen de 15 zile de la data knd a fost adus la kunostinta procesul vb Contestatia suspenda executarea sanctiunii contraventionale aplikata prin intermediul procesului verbal Contraventiile din doemeniul protectiei mediului se examineaza de catre organele de protectie a mediului organele geologice art 119 cc si se constata de catre organele de protectie a mediului. Organele geologice de stat si oraganele silvice de stat Primind spre examinare procesul vb de constatre a contraventiei agentul constatator este obligat sa rezolve urmatoarele kestiuni . Daca examnarea cazului respectiv este de competenta dinsului daca au fost intokmite corect proces vb de constatare a contraventiei In cazul in care examinarea cazului este de competenta agentului constatator pot fi aplikate una din urmatoarele sanctiuni contraventionale avertisment amenda privarea de a desfasura o anumita activitate privarea de drept de detine anumite functii sau de un drept special Sanctiunile aplikae pj sunt : Amenda Privarea de la 6 luni la un an o anumita activitate Decizia poate fi atacata in instanta de judecata iar hotarirea instantei poate fi atacata cu recurs in instanta erarhik superioara Raspunderea penala

Insa esind din prevederile legale ale cod penal putem determina ca infr ecologica reprezinta in esenta sa o fapta ilegala prevazuta de legea penala savirsita cu vinovatie de un subect responsabil care atenteaza la relatiile sociale ce tin de protectia mediului natural folosirea rationala a resurselor naturale inclusiv securitatea ecologica a rm Cap 9 al cp al rm prevede si determina componentele de infr ecologice care dupa natura lor juridica pot fi clasificare in kiteva grupe: 1infr care aenteaza la securitatea ecologica art221 2 infr ce atenteaza Art224 3infr care atenteaza la ordinea de limidare a prejudiciilor ecologice art 226 4infr care atentezaa la prot solului 227 5 art 228 6 art229 7 infr ce atenteaza la protectia aerului atmosferic art230 8 art 233-234 9 art 231-232 10 infr care atenteaza la regimul de adm art 235 cp Pentru survenirea unei astfel tip de raspundere este necesar ca fapta sa intruneasca elementele constituitive ale unei componente de infractiune si anume Obiectul generic -reprezina totalitatea relatiilor sociale cu privire la med natural folosirea ratinala a resurs naturale securitatea ecologica a statului si pop in scopul mentinerei unui ekilibri ecologik adecvat Obiect material -obectele naturii resursele naturale ariile protejate de stat Latura obiectiva se caracterizaza si se manifesta prin actiuni sau inactiuni criminale care sunt indreptate inpotriva ordinii de drept ecologice inklusiv si in vederea cauzarii unor prejud ecologice Aceste actiuni sau inactiuni criminale se manifesta prin inkalcarea ceri telor se uritatii ecologica in cadrul proiectarilor construktiilor in urma carora sa cauzat daune sanatatii populatiei peirea in masa a animalelor salbatice , inkalcarea regulilor de circulatie a substantelor radioactive 224 Tainuirea de date despre poluarea mediului art225 O inportanta deosebita pentru calificarea corecta a infr ecologice knsta in determinarea legaturii kauzale dintre faptele criminale si consecintele acestora adika acele urmari care au survenit si sunt prevazute in mod obligatoriu de legea penala treb de mentionat faptul ca marea majoritate de componente de infr ecologica au un caracter material Latura obiectiva se mai caracterizeaza si prin semnele sale facultative sau obligatorii cum ar ci spre exemplu mijloacele art227 Lokul art231. Timpul233 Subiect- pf responsabila care la momentul savirsirii infr a atins virsta de 16 ani. Deasemenea legea penala prevede o kategorie de subiecti speciali kum ar fi spre exemplu persoanle inputernicie cu functii de protectie si paza a fondului forestier. Art 231 225 In calitate de subiect al rasp penale poate fi si pjuridika Latura subiectiva se exprima atit prin intentie cit si inprudenta insa aceste forme ale vinovatiei sunt si pot fi combinate in una si aceiasi komponente de infractiune art227 Treb de mentionat faptul ca rasp penala pe tru inkalcarea legiii ecologice presupune nu numai aspectul material al acestuit tip de raspundere ci si aspectul procesual . Organele kmpetente de urmarire penala sunt organele mai Raspunderea civila In conformiate cu legea se prevede inka un tip al raspunderei juridice si anume cea civila Astfel in kazurile in kare in urma cauzarii unor daune ecologice este angajata raspunderea civila care poate aparea sub 2 forme : Deliktuala. Si. Contractuala Pentru aparitia rasp civile delimtuale sunt necesare existenta citorva temeiuri si conditii. Temeiul atragerei la rasp civila deliktuala il reprezinta comportame tul ilicit al persoanei adika a

unei fapte prejudiciabile sa iraita cu vinovatie care este indreptata spre cauzarea unor daune care poate fi evaluata si estimata din punkt de vedere economik Legislatia prevede si anumite cond generale pentru survenirea raspunderei civile deliktuale 1) prejdiciul cauzat unui obiect al naturii prin poluare prejudiciul kauzat prin folosirea nerationala a resurselor naturatle 3) prejudiciul kauzat prin folosirea neautorizata Prejudiciul kauzat prin limitare si inkalcare drept de proprietate asupra res nat. Cit si al drept de benificiere Legatura cauzala. Dintre actiunile ilicite si prejudiciul ecologic kauzat Legatura cauzala dintre fapta prejudiciabila si prejudiciul ecologik urmeaza a fi demonsttrata prin actul de control ecologica de stat Proces verbal de constatare a contraventiei. Decizia cu privire la aplikarea sanctiunii kontraventioanle. Actul de prelevare a probelor in kare sunt determinate conkluziile cu privire la poluare Inka o konditie prevazuta de lege este vinovatia insa legea determina ca repararea prejudiciului cauzat poate fi efectuata si in lipsa acestuia dar numai in mazurile expres prevazute de lege art3 legea privind prot mediului inkonj Subectul raspunderei civile deliktuale poate fi pf in cond prevazute de lege Persoanle juridice cu cap natioanl mixt si strain Organele APL. Si statul Raspunderea civila contractuala survine in ma ul mind obiect al kontractului este un obiect al naturii sau resursele nAturale care au fost atribuite cu drept de posesie si folosinta inklusiv si in kazurile in care obiect al kontractului constituie anumite sectoare de teren cote de teren kiar daca ele sunt divizibile sau indivizibile In konditia in kare partile nusi onoreaza obligatiile sau partea acest contract urmeaza a ri reziliat Recuperarea prejudi iului cauzat poate fi efectuata pe cale extrajudiciara iar in cazul in care prejudiciul nu este akita in termen urmeaza a fi inaintata o cerere de kemare in instanta de judecata care treb sa corespunda formei sij kontinutului prevazute de cpc art 166. 167 cpc Raspunderea disciplinara pentru inkalcarea ecologica Desi legea cu privire la prot mediului inkonjurator nu prevede un astfel tip de raspundere totusi pentru inkalcare a unor astfel de actiuni pot fi aplikate si raspunderea disciplinara. Ea se aplika de catre angajator fata de salariatul intreprinderi organizatiei in kazul in care ultimul nusi indeplineste sau isi indeplineste nekirespunzator obligatiile contractuale legate nemijlocit de procesul ce tine de protectia mediului natural si folosirea ratioanal a res naturale Deliktul disciplinar poate fi exprimat printro aktiune sau inactiune atunci kind la una din unitatile de producere a agentului economik persoana responsabila de protectia mediului nu a perfectat A) autorizatie necesare pe tru folosirea res naturale B) nu a indeplinit planul de masuri privind protectia med la intreprindere C) nu a reapectat normele tehnice cu privire la exploatarea unor aparataje neceare procesului de productie (filtre sisteme de purificare) care au dus sau pot duce la poluarea mediului Obiectul acestor inkalkari disciplinare este constituit pe deoparte de faptul ca nu sa indeplinit sau sa indeplinit necorespunzator obligatiile din cim iar pe de alta parte aceste obligatii reese din legea ecologika Aceste actegorii de sanctiuni disciplinare pot fi aplikate si in cazurile in kare au fost inkalcate regulamentele interioare instruktiunile de serviciu care au un caracte ecologika Treb de mentionat faptul ca raspunderea disciplinara pentru inkalkarea legii ecologice se deosebeste de raspunderea penala si contraventionala daca acestea prevad faptele conkrete pentru care persoana poate fi atrasa la raspundere atunci in kadrul legislatiei muncii o enumaerare a faptelor pasibila de raspundere disciplinara lipseshte . Deasemenea la raspunderea disciplinara pentru inkalc legii eko pot fi atrasi si subiectii speciali kum ar fi inspectorii de stata pe tru ecologie inspectorii de stat Precum si alte categorii de salariati din kadrul protectiei mediului.

Raspunderea speciala Este de remarcat faptul ka pentru inkalcarea legii eko pot fi aplikate nu numai sanctiuni penale contr sau disciplinare dar pot fi aplikate si sanctiuni kare nemijlocit sunt prevazue de legislatia ecologica Sanctiunile speciale legate de inkalacare legii ecologice sunt determinate pentru aplikate indiferent de faptul daca fapta intruneste elementele unei fapte ecologice sau nu. Si indeferent de faptul daca a fost cauzat un prejudiciu ecologica sau exista un perikol real de inkalcare a legislatiei ecologice. Aplikarea unor astfel de sanctiuni tine de inkalcare unor norme juridice ecologice speciale cum ar fi cele funciare silvice acvatice in literatura juridica de specialitate se considera ca raspunderea speciala se aplika pe deoparte costa pedeoparte in aplikarea unor sanctiuni ku karacter material car se caracterizeaza sub forme de taxe sau tarifie iar pedelata parte consta in aplikarea unor sanctiuni nemateriale care sunt legate de neindeplinirea sau neindeplinirea necorespunzatoare a obig ecologice prevazuute de lege Tarifile sau taxele dupa natura lor juridica reprezinta niste sanctiuni specifice materiale principala functie a carora este compensarea prejudiciului cauzat ce reese din folosirea ilegala a obiectelor naturoo si poluarea mediului natural marimea tarifelor si taxelor depinde de fiekare data de volumul folosirej sau poluarii ilegale a obiektelor naturii in kontinutul acestor tarife si taxe sunt inkluse toate consecintele de ordin material care urmeaza a fi lumidate sau restabilite din montul persoanei care a cauzat prejudiciul Legislatia rm deasemenea prevede sistemul tarife si taxe si in acest context legislatorul lia inklus in kiteva acte normative Anexel 1-16 Legea cu privire la regnul animal Aplikarea sanctiunilor nemateriale sunt determinate de actiunile sau inaktiunile persoanelor fizice sau juridice care contravin legii ecologice si au ca skop prevenirea cauzarii unor peejudicii factorilor de mediu Ex art27 privind prot mediului inkonjurator prevede ca inspectorul principal pentru mediu este in drept sa sisteze activitatea agentului ekonomik in legatura cu inkalcarea legii ekologika in legatura cu acest fapt se va emite o hotarire de sistare a activitatii

Tema din partea sppeciala


Regimul juridic de protectie a aerului atmosferik 1)aerul atmosferik ka obiect de protectie 2) administrarea de stat in domeniul protctiei aerului atmosferik 3) protectia juridika a aerului atmosferik 4) raspunderea juridica pentru inkalcarea legislatiei privind prot aerului atmosf Acte; Legea cu privire la protectia aerului nknjurator Legea cu privire la protectia aerului atmosferik Legea cu privire la expertiza ecologica si evaluarea inpaktului asupra mediului inkonjurator Literatura. ;mircea dutu dreptul mediului tratat vol 1 bukuresti 1998 Ernest lupan. Dreptul mediului cluj napoka 1998 Daniela marinescu drept mediului inkonjurator bukuresti 1996 Pavel zamfir drept mediului partea speciala usm 1998 Bv erofeev ekologicescoe prava rosii 1999 Ghid privind exercitarea contr de stat. Inspectoratul ecologic de stat kisinau 1999

subiectul(1)

In literatura juridica de specialitate se mentioneaza ca aerul atmosferik reprezinta amestukul de gaze naturale ce formeaza stratul atmosferik care inknjoara pamintul in afara inkaperilor de producere lokuibile kare sa format in procesul evolutiei pamintului . Aceasta notiune este preluata si de legislatia ecologica rusa carre stabileste ca aerul atmosferik reprezinta si este un komponent necesar s vital al mediului natural care reprezinta in sine un amestec de gaze din atmosfera ce se afla in afara inkaperilor de lokuit de producere sau a altor inkaperi Dupa cum este de observat sintagma aerul atmosferikk este compusa din notiunile aer si atmosfera. Notiuni care nu sunt identice se considera ca atmosfera este si reprezinta invelusul gazos almatuit din aer care inkonjoara pamintul si caruia nu i se poate stabili o limita superioara precisa. In conformitate cu legea de mediu al romaniei atmosfera este difinita ca fiind masa de aer care inkonjoara suprafata terestra inkluzind si stratul de ozon normele tehnice cu privire la protectia aerului atmosferik determina ca atmosfera este invelisul gazos al pamintului kare nklude in sine si notiunea de aer. Conform legii cu privire la prot aerului atmosferik. Aerul reprezinta un amestuk de azot si oxigen de ne esitate vitala pe tru organizmele aerobe care contine si mici cantitati de alte gaze. Vapori de apa si diverse partikole Regimul juridik de protectie a aerului atmosferik ese reglementat de legea cu privirenla protectia mediului inknjurator cap 5. Si legislatia spciala legea cu privire la aerul atmosferik din 17decemrie 1998 Ca criteriu principal de delimitare a aerului atmosferik de alte categorii de aer serveste legatura dintre primul si mediul natural de altfel aceasta este determinat si de art 1 al legii ku prvire al protectie aerului atmaferik Una din partikularitatile regimului juridic al aerului atmosferik konsta in faptul ca darorita calitatilor sale el nu poate fi obict al drept de proprietate deoarce acestui element al mediului natural nui sunt caracteristice semnele traditionale ale acestui institut Aerul atmosferik nu poate fi individualizat pentru a fi obiect al drept de propritate Analiza legii ecologica genereaza conkluzia ca aerul atmosferik este utilizat in urmatoarele skopuri : 1) pentru emisia substantelor nocive in atmosfera 2)pentru necesitatile de productie in kalutate de materie prima. In special pentru dobindire asha unor elemente ca o oxigenul si azotul Deasemenea spatiul aerean este utilizat pentru transportul aerian Si pentru mentinerea si asigurarea supravetuirii fiintelor umane si org vii Kalutatea aerului atmosferik kare reprezinta ansamblul de caracteristici calitative ce determina starea acesteia depinde de actvitatea economika a unei tari. Inplimentarea unor procese economice noi precum si de promovarea politicii statale in persoana organeleor protectiei de stat Legea cu privire la protectia aerului atmosferik determina ca poluant al aerului atmosferik se considera orce substanta in stare solida likida gazoasa sau energie radianta termika fonika prezenta in aer care poate avea o aktiune negativa asupra sanatatii oamenilor si a mediului. Se cnsidera ca exista 2 categorii de surse de poluare a aerului: Surse de poluare naturala - surse de poluare de incendiile de paduri substante daunatoare de exploziile vulkanilor activi Surse de poluare antropika- fac parte sursele de poluare provenite de la ndistria grea si ushoara Si mijloacele de transaport Legea cu privire la protectia aerului atmosferik konsidera inpakt si poluarea antropika orce poluare a aerului atmosferik in urma activitatii umane. Normele tehnice stabilesc ca poluarea atmosferika reprezinta modificarea compozitiei aerului atmosferik in rezultatul aflarii a diferitor substante Autorul romin ernest lupan considera ka in procesul poluarii aerului atmosferik se pot distinge 3 etape:

Emisia substantelor poluante Concentratia materialelor poluante aflate permanent sau temporal in apropierea solului. Transmiterea materialelor poluante emanate prin curentii de aer Este de mentionat faptul ka poluarea aerului atmosferik isi manifesta consecintele sale negative asupra stratului de ozon Reducerea oxgenului in atmosfera Inkalzirea globala Pentru combaterea fenomnului poluarii aerului atmosferik ste necesar de a implime ta kieva masuri de protectie: 1) masuri de protectie juridika cum ar fi elaborarea si adoptarea noilor nj de pritectie a aerului 2) masuri de protectie tehniko stiintifik in vederea implemetarii noilor tehnologii Masuri de ordin organizatoriko economik n skopul elaborarii programelor cu privire la investitii in domniul protectiei aerului atmosferik

Subiectul(2)
Administrarea de stat in domeniul protectiei aerului atmosferik este determinata prin nis activitati ce se manifesta prin activitatea unor organizatii kare au ka scop exercitare controlului de stat si evidenta influentilor nocive privind protectia aerului atmosferik n Sarcina de baza a org puterii de stat este prevenirea poluariii aerul atmosferic si supravegherea reapectarii legii in domeniu standartelor in vigoare si normelor tehnice ce tin de protectia aerului atmosferik Sistemul se klasifika in doua domii mari 1)organe de competenta generala 2) organe de competenta speciala Parlamentul rm desi legea nu prevede prerogativel rm acestea sunt determinate de legea cu privire la med inkonjurator 2) guvernul rm efectuiaza administrarea n domeniul protectieie aerul atmosferic prin intermediul ministerului mediului si ministerului snatatii 3) autoritatile apl La categoria organelor de competenta speciala sunt inkluse: 1)ministerul mediului art 5 in legea protectiei aerului atmosferik Este de mentinat faptul ca atributiile ministerului mediului ntermediul organelor subordinate serviciul hidrometeorologik de stat. Si un organ de control este inspectoratul ecologic de stat. Care elibereaza autorizatii Controlul de stat in domeniul prot aerul atmosferic care ese exercitata de cntru de sanatate publika ce ii revin urmatoarele responsabilitati 1 influenta fizika nociva a aerului atmosferik 2 protectia a aerul atmosferic cu privire la okrotirea sanatatii Serviciul hidro meteorologii de stat are ca obligatie asigurarea sistematika a pf si pj cu info si prognoze asupra nivelului de poluare a aerului atmosferik generate atit de activitatile economice cit si de conditii meteo. Un alt organ de competenta speciala este ministerul sanatatii- de competenta acestuia tin urmatoarele inputerniciri 1stabileste normativele concentratia maxim admisibile de poluanti in atmosfera si gradul de influenta fizica nociva asupra aerului atmosferik 2exercita controlul de stat asupra respectarii normativelor de concentratie maxim admisibila Stabileste dimensiunile zonelor de protectie sanitara pentru obiectele cu surse de poluanti kimici si fizici ai atmosferei . De exemplu pentru construktia unei statii de alimentare cu petrol de 10 tone cea mai apropiata casa tre sa fie la 150 metri

Inka o inputernicire este ca ministerul stabilese emisiile lmitat admisibile pentru mikroorganizme si substante biologice

Pentru anumite zone si intervale de timp care nu are actiune negativa asupra mediului natural si populatie ,in anumite situatii normativele concentratiei maxim admisibile pot fi diferite de la kaz la caz si aceasta depinde de calitatea aerului atmosferik intro anumita lokalitate intro anumita perioada de timp concentratia maxim admisibila este stabilita de catre ministerul sanatatii . Al doilea normativ de calitate a aerului atmosferik care este determinat si prevqzut de lege si care este stabilit de catre inspectoratul ecologica de stat este emisiile limitat admisibile de piluanti pentru sursele fixe si mobile de poluare , emisia limitat admisibila reprezinta normativul de poluare a aerului atmosferic de la suprafata solului de o sursa sau de un grup de surse ce nu corespunde cu normativele calitatii aerului prevazute pentru populatie regnul animal si vegetaie. Normativele emisiilor limitat admisibile de poluanti se stabilesc la un astfel de nivel in kit substantele evacuate de la toate sursele de poluare existente din zona respectiva sa nu depasheasca concentratia maxim admisibila de poluanti. ELA -toate ela nu treb sa depaseasca CMA Cind se stabileste emisiile lmitat admisibile de poluanti se iau in consideratie urmatorii factori: 1) factorii de poluare a atmosferei 2) datele inventarierei tehnice a emisiilor de substante nocive de la fiekare sursa de poluare 3) normativele in vigoare ale CMA In cazul in care procesele tehnologice nu permit reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera se admite aplikarea si evakuarea de emisii coordonate provizoriu In aceste conditii se elaboreaza masuri koncrete privind reducerea emisiilor in perioade de timp strikt determinate. Emisiile de poluanti in atmosfera se admit de fiekacre data denla sursle fixe de piluare numai in baza autorizatiei de emisie in atmosfera cae este eliberata de catre inspectoratul ecologica de stat si de catre agentiile ecologice teritoriale Autorizatia de emisie in atmosfera de la sursele de emisie de poluare treb sa contina urmatoarele date Denumirea si sursa Pj agentul economik Adresa juridica 3) autoritatea de mediu care a eliberat autorizatia 4) numarul de inregistrare inregistrul de mediu si data eliberarii 5) termenul de valabilitate al autorizatie 6) semnatura conducatorului si stampila autoritaii de mediu Deasemenea autorizatia determina si stabileste lista poluantilor permisi si indicii cantitativi ai acestora ,cantitatea poluantilor se calkyleaza total pe intreprindere si se divizeazq in 2grupe 1) grupa de piluanti solizi 2) sunt poluantii gazosi si likizi Cantitatile poluantilor sunt calculate in grame pe secunda si tone pe an. In cazul in care se inkalca conditiile stabilite in autoriizatiile de emisie si apare un perikol eminent si imediat de poluare inspectoratul ecologic de stat are drept de a limita suspenda sau

interzice printro hotarire emisia de poluanti in atmosfera inklusiv functionarea unor instalatii sectii sau miar intreprindere industriale . Legislatia cu privirenla protectia aerul atmosferic determina ca degajarea de substante nocive in atmosfera fara autorizatie este interzisa iar faptul lipsei autorizatiei konstituie contraventie si in asemenea conditii se intocmeste un act de control de constatare proces vb cu privire la contraventie si o hotarire de sistare a activitatii agentului economik. Sub RM este parte la conventia privind protectia stratului de ozon viena 23martie1995 Protokolul de la monreal referitor la substantele ce distrug stratul de ozon Moldova fc parte din 96 Conventia privind piluarea transfrontiera de la distante mari geneva 13noiemri 79. Moldova din 95 Conventia de la akus rm o semnat doua protokoale. Prot privind metalel grele si protocol privind Sub4 Conform legii cu privire la protectia aerului atmosferic pf si juridice poarta raspundere contraventioanala sau penala pentru inkalkarea precederilor legislatiei in cazurile in care : 1) sunt depasite normativele de emisiile limitate admisibile de poluanti 2)sunt depasite influentile fizica nociva Emisia poluantilor in atmosfera se efectuiaza fara autorizatie 4) sunt inkalcare regulile de exploatare si neutilizare a utilajului aparatjului si instalatiilor care servesc si sunt destinate pentru purificarea si controlul emisiilor in atmosfera 5) in kazurile privind darea in exploatare a intreprinderilor care depasesc limitile emisiilor limitat admisibile 6) in cazurile de neexecutare sau executare inadecvata a indikatiilor autoritatilor de protectie a mediului Conform capitolului 9 al cod contraventional pf si pj pot fi atrase la raspundee contraventionala pentru inkalcarea art 146-153 Raspunderea penala survine in baza art 230 cp pentru poluarea aerului cu depasirea normelor stabilite ca urmare a emisiei in atmosfera a poluantilor ca urmare a inkalcarii regulilor de exploatare sau a neutilizarii utilajului aparatajului instalatiilor de purificare si control al emisiilor in atmosfera 1) daca aceasta cauzat daune inproportii considerabile mediului 2) regnului animal sau vegetal 3) sanatatii populatiei sau a provokat decesul persoanei Este o componenta materiala si urmeaza de a stabili legatura cauzala Desi legea cu privire la prot aerul atmosferic nu prevede raspunderea civila pentru incalacrea legii ce tine de protectia atmosferei Plenul csj prin hot num 3 din 24dec 2010 cu privire la practica aplikarei de catre instante a unor prevederi a legii ecologice incadrul examinarii cauzelor civile determina ca pf si pj care prin activitatea lor au contribuit la poluarea aerului atmosferik sunt obligate sa repare prejudiciul cauzat in modul prevazut de art1398 ccivil Prejudiciul cauzat adrului atmosferic se evaluaiaza conform 1) instruktiunii privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferik la gestionarea deseurilor de productie si menajere ( inst din 08.062004) instruktiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferik in rezultatul poluarii de catre sursele de statioanare din 16aug2004. Aceste sunt pub pe mnitirul oficial 186-188 din 15.10.2004. Si monit 189 -192din 22oct2004

Tema regimul juridic de protectie si folosire a fond forestier


1) padurile ca obiect de folosire si protectie juridica fondul forestier al rm 2) adm de stat si gestionarea fond forestier 3) drept de benificiere asupra fond forestier

4) protectia juridica a fondului forestier 5) raspunderea juridica pentru incalcarea legii silvice Acte normative:constitutia Legea cu privire la prot mediului inkonj Legea cu privire la prot res naturale Cosul silvik Hot guv 1008 din 30oct 1997 privind aprobarea regulamentului cu privire la clasificarea padurilor pe grupe si caegorii functionale. Legea cu privire la meluorarea terenurilor degradate prin inpadurire Codul funciar legea cu privire la expertiza ecologica si evaluarea inpactului asupra med inkonjurator Cpenal Ccontrv