Sunteți pe pagina 1din 63

MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRIITERITORIULUI ORDINNr.118/N7 din: 1.09.1997 Avndnvedere: AvizulConsiliuluiTehnicotiinificnr.7/22.01.97 n temeiul H. G. nr.

r. 456 / 1994 privind organizarea i funcionarea Ministerului Lucrrilor PubliceiAmenajriiTeritoriului, nconformitatecuHotrreaParlamentului nr. 12/1996iaDecretuluinr.591/1996, MinistrulLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriuluiemiteurmtorul

ORDIN Art.I Seaprob"Normativprivind proiectareadecminedebtrniihandicapaipe bazaexigenelordeperforman",indicativNP02397. Art. 2 Normativuldelaart.IsepublicnBuletinulConstruciilor. Art.3 PrezentulordinintrnvigoareladatapublicriinBuletinulConstruciilor. Art. 4 Direcia Programe de Cercetare i Reglementri Tehnice va aduce la ndeplinire prevederileprezentuluiordin.

MINISTRU

NICOLAENOICA

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORSILOCUINEI

NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACMINELOR DEBTRNISIHANDICAPAIPEBAZAEXIGENTELOR DEPERFORMANTA INDICATIVNP02397

ELABORATDE: S.C.SPITALPROIECTS.A.BUCURETI

DIRECTOR SEFPROIECT PROIECTANI

Ing.SerbanBoroianu Arh.VirgilGrigore Arh.VirgilGrigore Ing.OvidiuGrad Ing.MarianaMinciunescu Ing.MihaelaSerbu Sing.VictoriaCasandroiu

A\'IZATDE: DIRECIACOORDONARECERCETARETIINIFICASIREGLEMENTARI TEHNICEPENTRUCONSTRUCIIMLPAT

DIRECTOR: lng.OctavianManoiu RESP.LUCRARE: Arh.DoroteiaCocheci

TABLADEMATERIIGENERALA I.Generaliti............................................................................ II. Cadrullegislativprivindproiectarea,realizareasiexploatarea construciilorpentrucmineledebtrnisihandicapai ...........


III.Condiiifuncionalesitehnologicepentruproiectareaconstruciilorsiinstalaiilor

IV.Criteriifuncionalurbanisticeprivindamplasareacminelordebtrnisihandicapai V.Cerineprivindproiectareacminelordebtrnisihandicapaiconform Legii10/1995 .......................................................................... ANEXEGENERALE Schemefuncionalesideorganizareaspatiilor........................

MINISTERULDEINTERNE CORPULPOMPIERILORMILITARI INSPECTORATULGENERAL AVIZ Nr.33496din14.04.1997

La cererea S.C. SPITAL PROIECTSA. nregistratla nr.299din26.03.1997,potrivit atribuiilorstabilite prin Legea nr. 121/1996 i a prevederilor art.3din Decretul nr.290/1977, INSPECTORATULGENERALALCORPULUIPOMPIERILORMILITARIavizeazfavorabil "Normativul privind proiectareacminelor de btrni i handicapai pe baza exigenelor deperforman" Avizarea sa fcut n baza lucrrii elaborate de ctre S.C. SPITAL PROIECT S.A. Centrul de Proiectare pentru Construcii SocialCulturale de Sntate, i a avizului Consiliului Tehnicotiinific al MLPAT nr. 125 clin 27.01.1997, n care sunt incluse observaiile i propunerilespecialitilor notri.

COMANDANTULCORPULUIPOMPIERILORMILITARI Generaldedivizie, ing.IONELCRCIUN

TABLADEMATERII

I.GENERALITI I.1.Obiect I.2.Domeniudeaplicaresicondiiideutilizare II.CADRULLEGISLATIVPRIVINDPROIECTAREA,REALIZAREAI EXPLOATAREACONSTRUCIILORPENTRUCMINEDEBTRNII HANDICAPAI II.1.Cadrulgeneral II.2.Iniierea,autorizareasiproiectarealucrrilor II.3. Execuialucrrilordeconstruciisiinstala ii II.4. Exploatareaconstruciilorpentrucminedebtrni ihandicapai ANEXAII a:Listaavizeloriacordurilorcetrebuieobinutenfazelede proiectare ANEXAII b:Documentetehniceconexe III.CONDIIIFUNCIONALEITEHNOLOGICEPENTRUPROIECTAREA CONSTRUCIILORIINSTALAIILOR III.I.Dategenerale,tipuridecminedebtrni ihandicapai III.2. Organizareafuncionalgeneral III.3. Echipareacuinstalaiiacldirilordebtrni ihandicapai III.3.1.Instalaiiinterioaredeapaicanalizare III.3.2.Instalaiidealimentarecuapa icanalizare III.3.3.Instalaiielectrice III.3.4.Instalaiideventilareitratareaaerului III.3.5.Instalaiitermice III.3.6.Instalaiidegazenaturale III.3.7.Instalaiifrigorifice III.3.8.Instalaiideaercomprimat III.3.9.Colectareadeeurilorsolidei instalaiidetratare IV.CRITERIIFUNCIONALURBANISTICEPRIVINDAMPLASAREA CLDIRILORPENTRUCMINEDEBTRNIIHANDICAPAI IV.1. Dimensionarea iformaterenuluideamplasament IV.2.Condiiilegeofizicealeterenului IV.3.Condiiidemicroclimatnzonaamplasamentului IV.4.Amplasareancadrullocalitii IV.5.Principiideorganizareurbanisticaamplasamentului IV.6.Amplasareareelelorde utiliti V.CERINEPRIVINDPROIECTAREACLDIRILORPENTRUCMINEDE BTRNIIHANDICAPAICONFORMLEGII10/1995 V.l.Rezistentasistabilitate ANEXAV.l.Documentetehniceconexe V.2.Sigurananexploatare ANEXAV.2.Documentetehniceconexe V.3.Siguranalafoc ANEXAV.3.Documentetehniceconexe V.4.Igiena,sntateaoamenilor,refacereaiproteciamediului V.4.1.Igienamediuluiinterior V.4.l.a.Mediulhigrotermic ANEXAV.4.1.a.Documentetehniceconexe V.4.l.b.Igienaaerului

ANEXAV.4.1.bDocumentetehniceconexe V.4.1.c.Igienafinisajelor V.4.1.d.Igienavizuala ANEXAV.4.l.d V.4.1.e.Igienaauditiva V.4.2.Igienaapei ANEXAV.4.2.Documentetehniceconexe V.4.3.Igienaevacurii reziduurilorlichide ANEXAV.4.3.Documentetehniceconexe V.4.4.Igienaevacuriireziduurilorsolide V.4.5.Refacerea iproteciamediului ANEXAV.4.5.Documentetehniceconexe V.5.Izolareatennica,hidrofugaieconomiadeenergie ANEXAV.5.Documentetehniceconexe V.6. Proteciampotrivazgomotului ANEXAV.6.Documentetehniceconexe ANEXEGENERALE Schemefuncionaleideorganizareaspaiilor

NORMATIVPRIVINDPROIECTAREADECMINE INDICATIV NP02397 DEBTRNISIHANDICAPAIPEBAZA EXIGENTELORDEPERFORMANTA

I. GENERALITI I.1.Obiect I.1.1 Prezentul normativ stabilete principiile privind proiectarea construciilor i instalaiilor, precum i condiiile admisibile de calitate pentru cmine de btrni i handicapai,nconformitatecuprevederileLegii101995privindcalitatea nconstrucii. I.1.2. Prin prezentul normativ se urmrete realizarea unui ndrumar funcional de proiectareacminelordebtrnii handicapai, cuprinzndosintezaproblematiciiacestui tipdeconstrucii,respectivtehnologieiechipare,moddeexploatare,meninerealaparametri adecvaiaconstrucieipetoat duratadeexploatare. I.2.Domeniuldeaplicareicondiiideutilizare I.2.1. Prevederile prezentului normativ se vor aplica la proiectarea cldirilor noi i extinderilor la cmine pentru btrni i handicapai i au caracter de recomandare pentru modernizarea,reamenajareaiconsolidareacldirilorexistente. I.2.2. Prevederile prezentului normativ se vor utiliza de ctre iniiatorii de investiii, investitori n domeniu, verificatori de proiecte i experi autorizai, elaboratori de studii i proiecte, persoane fizice sau juridice angajate pentru consultana sau urmrirea lucrrilor de execuie. I.2.3.Prinprezentulnormativsuntreglementatecondiiileadmisibiledecalitate(niveluri de performanta), corespunztoare categoriei "C" de importan (construcie de importan

normal).Sepotadoptaialtevalori aleparametrilorcalitativideperforman,dar nniciuncaz inferiorcelorprevzute nprezentulnormativ. Elaboratde: S.C.SPITALPROIECTS.ABUCURETI CENTRULDEPROIECTAREPENTRU CONSTRUCIISOCIALCULTURALEDE SNTATE Aprobat de: MINISTERULLUCRRILORPUBLICESI AMENAJRIITERITORIULUI CU ORDINULNR.118/ N/0l.09.97

I.2.4. La proiectarea cminelor de btrni i handicapai se vor respecta pe lng prevederile prezentului normativ, toate reglementrile tehnice n domeniu n vigoare la acea dat. II.CADRULLEGISLATIVPRIVINDREALIZAREAIEXPLOATAREA CMINELORDEBTRNIIHANDICAPAI II.1.Cadrulgeneral II.1.1. Cminele de btrni i handicapai sunt uniti de utilitate sociala destinate unor anumite categorii de populaie, respectiv btrni fr sprijin familiali persoane cu un anumit tipdehandicap. II.1.2.Structurareaiorganizareanteritoriuacminelordebtrniihandicapaiseface sub ndrumarea Ministerului Muncii i Proteciei Sociale i a Secretariatului de Stat pentru handicapai,oricarearfinaturafondurilordefinanaresauformadeproprietate. II.1.3. Realizarea cminelor de btrni i handicapai se poate face prin finanare din fondurilepublice(delabugetuldestatsaubugetelelocale,creditegarantatedestat)dinfonduri private (persoane fizice sau juridice), precum i din fonduri mixte. Construciile realizate din fondurilepublice,integral sauparialurmeazregimul investiiilorpubliceconformOrdonana Guvernului nr. 12/1993 si se supun reglementarilor din Legea Finanelor Publice nr. 72/1996 privindaprobareainvestiiilor. II.1.4. Executareaconstruciilorpentrucminedebtrniihandicapaiseautorizeazde ctreadministraialocalaconf.Legiinr.50/1991,indiferentdenaturafondurilordefinanare. II.1.5. Realizarea cminelor de btrni i handicapai se face n conformitate cu Legea nr.10/1995privindcalitateanconstrucii. II.1.6.Amplasareacminelordebtrniihandicapaisepoatefacepeterenuriaparinnd domeniului public, de stat sau privat, cu respectarea prevederilor legale privind utilizarea, concesionarea, transferarea, vnzarea sau exproprierea acestora (Legea 80/1994 Legea 33/94 Legea19/1990,etc.). II.1.7.Proiectareaconstruciilorpentrucminedebtrniihandicapai,finanateparial sau integral de la bugetul de stat, bugete locale, din fonduri speciale, din credite externe garantatedestat,seadjudecprinlicitaiepublicsauofert,ncondiiilestabilitedeOrdonana Guvernului nr. 12/1993 H.G. nr. 727/1993 i Ordinul Comun al Min. de Finane i MLPAT I743/69/N/1996. II.2. Iniierea,autorizareaiproiectarealucrrilor II.2.1. Operaiuniistudiipreliminareiniieriiinvestiiei. II.2.1.1. Fundamentarea necesitaii i oportunitii unor construcii noi de cmine pentru btrni i handicapai se va face de ctre administraiile locale, sub coordonarea Ministerului MunciiiProtecieiSociale ialSecretariatuluideStatpentruHandicapai,pebazacerinelorn domeniupetermenedeperspectivmediiilungi. II.2.1.2. Obiectivele noi de cmine pentru btrni i handicapai se vor cuprinde n planurile urbanistice generale (PUG) i de zona (PUZ) elaborate pentru localitile aferente,

rezervandusepentruacesteaamplasamentecentrunesccalitideconstruibilitate,siguranan exploatareiproieciesanitar. II.2.1.3. Alegerea terenurilor pentru amplasarea cminelor de btrni i handicapai trebuiesaiblabazastudiigeotehnice,topometriceidencadrarenmediulnatural,princare sseasigurecondiiilecorespunztoareacestuitipdeconstrucii. II.2.1.4. Pentru determinarea profilului i capacitii viitoarelor cmine de btrni i handicapai,investitorulvainiiastudiiprealabilecuspecialitiindomeniulasistenteisociale, asistentei medicale i management, aceste analize fiind folosite la intocmirea temeicadru a viitoareiinvestiii. II.2.2.Iniiereainvestiiei II.2.2.1.Iniierea investiiilorfinanate din fonduri publice se face pe baza"Studiuluide prefezabilitate", care determina pe baza temeicadru i a condiiilor de amplasare, tema de proiectarepropriuzis.Laaceast faz se stabilesctoatecaracteristicile funcionaleispaiale aleviitoareiinvestiiiprecumivolumulcheltuielilorpentrurealizareaobiectivului(proiectare, execuie,dotare,echipare)."Studiuldeprfezabilitate"sentocmeteconformconinutuluicadru precizat n Ordinul Comun M.F. i MLPAT nr. 1743/69/N/ 1996, prin grija odonatorului de credite,dectreunitateaachizitoaren colaborarecuounitatedeconsultantasi/sauproiectare n domeniu."Studiuldeprefezabilitate"seaprobdectreordonatoruldecredite(investitor). II.2.2.2.Pentru investiiile realizate integral din fonduri private, elaborarea "studiului de prefezabilitate nuesteobligatorie,darseimpuneavizareadatelordetemadectreMinisterul Muncii i Proteciei Sociale, Secretariatului de Stat pentru Handicapai i dup caz Ministerul Sntii sauorganelecompetentesubordonate. II.2.2.3. Concomitent se ntreprind demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament(concesiune,transfer,cumprare,expropiere,etc). II.2.2.4. Pentru terenurile neincluse n PUG i PUZ se vor ntocmi la iniiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentuluisimilarPUGiPUZ. II.2.2.5.Intoatecazurile,pentruamplasareanoilorinvestiiise vaobine"Certificatulde urbanism", document emis de autoritatea administraiei publice locale. Prin " Certificatul de urbanism",sestabilesc,pelngregimuljuridic,economicideutilizarealterenuluiiavizele necesare din partea autoritilor responsabile. n cazul existenei mai multor terenuri de amplasaresepoateiniiaunstudiudeamplasament,obinndusecertificatedeurbanismpentru fiecaredinterenuri. II.2.3.Proiectareacminelordebtrniihandicapai II.2.3.1. Pentru investiiile cu valoare total de peste 1 miliard lei se face prin licitaie publica n condiiile stabilite de Ordonanele Guvernului nr. 12/1993 si 15/1993. Adjudecarea proiectrii pentru valori ale investiiei sub1 miliard lei se poate faceprin procedura cererii de ofert deprencondiiileOrdonaneiGuvernuluinr.12/1993i15/1993. II.2.3.2. Pe baza Temei de proiectare i a Studiului de prefezabilitate aprobate i a recomandrilordincertificatuldeurbanism,proiectantulntocmete"Studiuldefezabilitate".n cadrul studiului de fezabilitate se definitiveaz concepia spaiala, funcionala i plastic arhitectural,planuldeorganizareaincintei,so luiile tehnicepentrulucrriledeconstruciii instalaii,principaleleechipamenteidotri,seestimeazcostulinvestiiei. II.2.3.3. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, Studiul de fezabilitate se aprob de guvern sau ordonatorii de credite conform Legii Finanelor Publice nr.72/1996 i Ordonanei Guvernului nr.18/1995. Fr un studiu de fezabilitate aprobat este interzis elaborareaurmtoarelorfazedeproiectare. II.2.3.4. Inbazastudiuluidefezabilitateaprobatseelaboreaz"Proiectultehnic" mpreun cu"caieteledesarcini","listecucantitide lucrri",listedematerialesiutilaje",conformOrdin Comun MF i MLPAT nr. 1743/69/N/1996. Proiectul tehnic se elaboreaz de ntocmitorul "studiuluidefezabilitate.Pentruinvestiiile finanatedin fonduripublice "Proiectultehnic" se avizeazdeinvestitorpentruncadrareanindicatorii"Studiuluidefezabilitate".Proiectultehnic se supune verificrii privitor la cerinele de calitate conform Legii nr.10/1995, verificarea

facndusenumai deverificatoriatestaiconformH.G.925/1995. II.2.3.5. Proiectul tehnic verificat i nsoit de avizele solicitate prin certificatul de urbanismconstituiedocumentaianecesaraeliberrii"Autorizaieideconstruire"frdecarenu sepoatencepeexecutarea obiectivului. II.3. Execuialucrrilordeconstruciisiinstalaii II.3.1. Lucrriledeexecuiealeinvestiiilorpubliceseadjudecpe bazadelicitaiepublic ncondiiileOrdonanelordeGuvernnr.12/1993 15/1993iH.G.nr.592/1993.Proiectultehnic ianexelesalesuntparte componentadocumentaieidelicitaiepentruadjudecareaexecuiei. II.3.2. In concordant cu Proiectul tehnic se ntocmesc de ctre proiectant sau executant "Detaliile de execuie". Elaborarea acestora se poate face nainte de nceperea lucrrilor de execuiesaupeparcursullor. II.3.3.Verificareacalitiiexecuieilucrrilordeconstruciiiinstalaiipefazeicategorii de lucrri este obligatorie i se efectueaz de:investitor prin ageni de consultani dirigini atestaiconf.H.G.nr.925/1995proiectantprinspecialitiisinbazaprogramuluideexecuie ilasolicitareaexpresabeneficiaruluisauconstructoruluiexecutantprinpersonalulpropriu tehnicpetoat durataexecuieiorganeleInspecieideStat nconstrucii. II.3.4. "Recepia lucrrilor de construcii i instalaii" la terminarea acestora se face n condiiile H.G. nr. 273/1994 i constituie certificarea realizrii lor n conformitate cu documentaiadeexecuie. II.4. Exploatareaconstruciilorpentrucminedebtrniihandicapai II.4.1. Urmrirea in exploatare a construciilor se efectueaz pe toata durata lor de existenta. Proiectantul stabilete prin documentaia elaborata (caiete de sarcini, instruciuni de exploataresicomportareintimpaconstruciilorsi instalaiilor)moduladecvatdeexploatarea construcieipentruincadrareaincerineledecalitate. II.4.2. Utilizatorul construciei are obligaia de a respecta programul de exploatare a construciei, de a efectua la timp lucrrile de intretinere si exploatare, meninerea prilor de construciisiinstalaiiincondiiiledeperformantaimpuse iniial. II.4.3. Interveniile la construcii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unuiproiectavizatdeproiectantuliniialsaupebazauneiexpertizetehniceintocmitadeexpert tehnicautorizat(conformH.G.925/1995). II.4.4.Carteatehnicaaconstrucieivafipstratadeutilizatorpetoataduratadeexistenta a acesteia, proprietarul avnd obligaia de a o completa cu toate elementele si documentaiile tehnicereferitoareladefeciuni,reparaii,remedieri,expertizari,modificri,ele. II.4.5. Reamenajarile, modernizrile, extinderile cldirilor pentru cmine de btrni si handicapai realizate din fonduri publice vor urma aceeai cale legala de iniiere, aprobare, proiectaresiexecuiecasiconstruciilenoi. II.4.6. La dezafectarea, demontarea sau demolarea construciilor se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind postutilizarea construciilor. Demolarea construciilor se autorizeaz de ctre administraia publica locala conform Legii nr.50/1991 (Autorizaia de desfiinare). ANEXAIIa LISTAAVIZELORSIACORDURILORINFAZELEDEPROIECTARE AinfazaPIP(Planurbanisticdedetaliu). avizedeprincipiudinparteaadministratorilordereelepublicepentruutiliti(apa,canalizare, energicelectrica,energietermica,telefonie,gazenaturale,etc) avize de principiu din partea administraiei domeniului public, drumuri, reele de transport publice(dupcaz) avizul comisiilor de specialitate pentru amplasamente situate in zone protejate (istorice, urbanistice,naturale). alteavizesolicitatedeautoritateacareaprobaPUD.

Binfaza"Studiudeprefezabilitate"si"fezabilitate"(incazulinvestiiilorfinanate dinfonduripublice)sistudiipreliminare(pentruinvestiiileprivate): Certificatuldeurbanism Avizul Ministerului Muncii si Ocrotirii Sociale, Secretariatului de Stat pentru Handicapai, MinisterulSntii Avizelepentruasigurareacuutiliti(dacanuafostelaboratunPUD) AvizulInspectoratuluidePolitieSanitara(IPSMP) Avizulautoritiilocaleprivindproteciamediului Alteavizesolicitateprincertificatulde urbanism Cinfaza"Proiecttehnic" avizulautoritiilocaledeaprarecivila(H.G.nr.531/1992privindamenajareadeadposturi subterane). avizulInspecieiTeritorialedeprevenireaincendiilor

ANEXAIIb DOCUMENTETEHNICECONEXE Legj: Legea3/1978 Legea18/1991rep.1996 Legea50/1991 Legea33/1994 Legea72/1996 privindasigurareasanatiipopulaiei legeafonduluifunciar privindautorizareaexecutriiconstruciilor privindexpropriereapentruutilitatepublica legeafinanelorpublice

Hotrriguvernamentale: HG112/1993 privindcomponenta,organizareasifuncionareaConsiliului Interministerial deavizarealucrrilorpublice HG 592/1993 Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaiilor, prezentarea ofertelorsiadjudecareainvestiiilorpublice. HG 727/1993 Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaiilor, prezentarea ofertelorsiadjudecarea proiectriiinvestiiilorpublice. HG925/1993 Regulamentuldeverificaresiexpertizaretehnicadecalitateaproiectelor,a execuieilucrrilorsiaconstruciilor. HG261/727/1994Regulamentulprivindcontrolulcalitiiin construcii HG51/1992 Privindunelemasurideimbunatatireaactivitiidepreveniresistingerea incendiilor Ordonaneguvernamentale: OG12/1993 privindachiziionareadebunurisiinvestiii publice Ordineministeriale: Ordin91/1991 pentruaprobareaformularelor,aproceduriideautorizaresiaconstruciilor documentaiilorprevzute de Legea50/1991. Ordin170/1993 MAPPM proceduradeemitereaacorduluidemediu Ordin1743/69/N/1996MFsiMLPATconinutulcadrualproiectelorpefazedeproiectare, al documentelor de licitaie, al ofertelor si contractelor pentru execuia investiiilorpublice. Ordin 45184/96 MF Norme metodologice privind organizarea si desfurarea licitaiilor pentruachiziiilepublice debunurisiservicii.

III. CONDIII FUNCIONALE SI TEHNOLOGICE PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCIILORSIINSTALAIILOR III.1Dategenerale,tipuridecminepentrubtrni sihandicapai III.1.1. Cminele de btrni si handicapai sunt uniti cu caracter social destinate adapostiriidelungadurataapersoanelorin vrstasauacelorcudiverse handicapuri,avndin unelecazurisirolderecuperareaacestorapentrureintegrareainviatasociala. III.1.2 Tipuridepersoanecuhandicap: handicapaifizic: persoanecudificultidemers persoanecarenusedeplaseazfrajutorsinupotdepasidiferentedenivel persoaneblocateinscaunrulantavndoautonomierelativademicare persoanecudificultidemicarealeminilor handicapaicuproblemedevedere: persoanecuvedereslabacucmpdevederel im i t at sicarepercepdoarcontrasteputernice saucontururi persoanenevazatoare handicapaicuproblemedeauz: persoanecuauzulslabtributareaparateloracustice persoanelipsitedeauz: III.1.3. Dupmoduldeorganizaresed istingpatrutipuridesoluii: aceledetipspital(monoblocsautentacular)avndoponderemai maresectoruldeasistenta medicala. bceledetipsanatoriu(monoblocsaupavilionare)cuponderepesectorulterapeuticbaze detratament. cceledetiphoteliercuponderepesectorulsocialsicultural(cazare siservicii). d celedetiplocuina organizateinsistempavilionaravndservicii comune. III.1.4.Cmineledebtrnisi handicapaiseorganizeazderegula inlocaliti sauzone urbane si sunt dimensionate in raport cupopulaia arondatain urmaunuistudiudeorganizare teritorialaaasistenteisocialesimedicale(necesitatesioportunitate).Cmineledepensionarise afla insubordineaMinisteruluiMuncii,cminele debtrninsubordineaconsiliilorlocale iar cmineledehandicapaiinsubordineaSecretariatuluideStatpentruHandicapai.Subordonarea, administrarea si finanarea acestor construcii se poate modifica in funcie de schimbarea competenteloradministrative. III.1.5.Infunciedepopulaiaarondatasidenecesitilestabiliteprinstudiileprealabilein zona se determina capacitatea construciei exprimata prin numrul de locuri de cazare (sau numr de paturi in cazul cminelor spital). Astfel se pot clasifica dup capacitate, dup cum urmeaz: unitimici50 150locuri unitimijlocii 150 300locuri imitaimari 300 500locuri III.2.Organizareafuncionalasigeneral Organizareafuncionalacasistructuracminelordebtrnisihandicapaisefaceinfuncie de categoriile de u tilizatori, tipul de activitate desfurata cat si conceptul general de soluionareafunciunilorsicircuitelorpentrutoi utilizatorii. III.2.1. Principalelecategoriideutilizatorisunt: a pacienisaupersoaneinternate: persoaneinvrsta persoane handicapate (pentru persoanele handicapate diferenierea se poate face dup tipuldehandicapsidupvrsta). b personalmedicalside ingrijire c personaltehnicadministrativ dvizitatori Pentru fiecare categorie de utilizatori trebuie asigurate spatiile necesare, condiii de

igiena si microclimat si protecie fata de riscurile specifice la care sunt expui in timpul staionariisaudesfurriiactivitiiininteriorulsauexteriorulcldirii. III.2.2. Principaleletipurideactivitisunt: activitimedicalesicucaracterrecuperatoriu activitide ingrijireapersoanelorinternate activitideconduceresiadministrare activitigospodreti activitideexploataresiintretinereainstalaiilorsiechipamentelor III.2.3. Principalelegrupefuncionaledincompetentacminelordebtrnisihandicapai. III.2.3.1. Structurarea spatiilor pentru cminele de btrni si handicapai se face pe compartimente, sectoare sau module funcionale. Aceasta structurare corespunde in principiu tuturor cminelor de btrni si handicapai, indiferent de capacitate sau profil. Alctuirea in detaliuafiecruicazconcretdiferdelaoconstrucielaaltainfunciededateletemeiprogram. III.2.3.2. Sectoarelesicompartimentelefuncionalealecminelordebatrnisihandicapai sunt: AServiciulprimire,internare,externare BSectorulcazaresi/sauspitalizare CSectoruldeasistentamedicala DSectorulergoterapiesi/sauactivitisocialculturale ESpatiiadministraie,personal,vizitatori F Serviciigospodreti GServiciitehnicoedilitare Amploarea fiecrui compartiment d in cadrul unui cmin de btrni sau handicapai ca si modullordeorganizaresiasamblaresestabilescprintemadeproiectareelaboratapentrufiecare unitateinparte. III.2.4.Organizareafuncionalasitehnologica III.2.4.A.Serviciuldeprimire,internare,externare Acestserviciuareroluldeprimire,recepie,nregistraresiinternareasolicitanilorprecum sintocmireaformalitilorlaprsireasauieireadinunitatesiestespecificconstruciilordetip spital,sanatoriusihotelier,lipsindlaceledetiplocuina.Serviciulprimire,internare,externare secompunedin: accesgeneralsiateptare(0,5mp/pers.Au). birourelaiisintocmireforme(12 16mp) depozittemporarefecte,valize(20 30mp) filtru igienizare pacieni (numai la cminele spital) prevzut cu dus (baie), grup sanitar, boxadepozitare temporara haine. Serviciulprimire, internare, se va amplasa in zona accesului principal,inapropiereasauin legturacuspatiilepentruconducereadministraie. III.2.4.B. Sectorulcazare Acestsectorreprezintcomponentadebazaastructuriicminuluidebtrnisihandicapai, asigurndadpostireasingrijireacurentadelungadurataapersoanelorinternate. Moduldeorganizareasectoruluidecazareestedependentdecategoriautilizatorilorastfel: a. u nit ideingrijiretipspitaldebolicronice(lacminelespital)cucapacitateadecca50 paturifiecarecucameredecazarecu14paturisigrupsanitarpropriu ariedesfurataminima/pat:7mp/pat cubajminimdeaer:20mc/pat dotaresanitaraminima:lavoar, WC,duslafiecaresalon Pentru modul de organizare a seciilor de cazare tip spital se va consulta si "Normativul privindproiectareaconstruciilorsiinstalaiilorcldirilorspitaliceti" b. cazare tip hotelier (pentru cmine de btrni) incamere cu 13 locuri, cu grup sanitar propriu,ingarsonierecugrupsanitarsioficiubuctrie,grupateinunitidelocu it cu2030 locuri,ansamblatefiemonobloc,tentacularsaupavilionar ccazareincasetippensiunesaucaseindividuale(pentrupensionari)cuserviciicomune.

Acestea pot fi apartamente cu 12 camere sau locuine individuale avnd incaperile si suprafeele necesare normate conform Legii locuinei nr. 114/1996. In cazul gruprii spatiilor de cazare in uniti de ingrijire la construciile tip spital, fiecare unitate va beneficia de spatii anexeastfel: oficiualimentar (16 18mp) camerainfirmiere(16,00mp). cameramedici(16,00mp) cameratratamente(18,00mp) boxacolectarerufe(46mp) ploscar(46mp) cameradezi,primirevizitatori(40 60mp). baiecucada(12,00mp) boxacurenie(4,00mp) Laspatiiledecazaretiphotelieranexeleuneiunitidecazarevor fi: cameradezi(4060mp) oficiuingrijire(1214mp) boxacurenie(4,00mp) boxacolectarerufe(46mp) Prescripiigeneraleinproiectareacamerelordecazaresianexele acestora Pentruconstruciiletipspitalsauhotelierserecomanda: paturileseasazaparalelcufrontulferestrei distantaintredouapaturi trebuiesapermittrecereacrucioruluirulant paturilevorfiaccesibilepeambelelaturi Orientareafavorabila pentruspatiiledecazareestesud, sudest,nordvest. Pentrucamereledecazaretiplocuina casipentruspatiilenecesarecminelordebtrnisi handicapai se vor respecta si prescripiile "'Normativului pentru adaptarea construciilor de locuit,aconstruciilorsi locurilorpublicelacerinelepersoanelorhandicapateC239: III.2.4.C.Serviciuldeasistentamedicala Acest serviciu asigura asistenta medicala generala (consultaii, investigaii si tratament) pentru btrni si handicapai, serviciul fiind mai restrns sau mai dezvoltat in funcie de capacitateasispecificulunitii.In normativuldefatasuntprezentatespatiilesifunciunilede asistenta medicala uzuale pentru cminele de btrni si handicapai. Alte funciuni medicale specifice unor cazuri aparte se vor preciza prin tema program, avnd ca orientare cadru "Normativul privind proiectarea construciilor si instalaiilor cldirilor spitaliceti si "Normativ privind proiectarea dispensarelor si policlinicilo r pe baza exigentelor de performanta. Pentrucmineledebtrnisihandicapai spatiilenecesaresunt: cabinetconsultaii(16,00mp) cameratratamente(18,00mp) saloninfirmeriecu2paturisigrupsanitarpropriu(18,00mp) cameragardamediccugrupsanitar(18,00mp) III.2.4.D. Sectorul ergoterapie si activiti socialculturale Acest sector este destinat recuperrii ocupationale in cazul cminelor pentru handicapai si petrecerii timpului liber in cazul cminelor de btrni. In cazuri speciale, a cminelor tip sanatoriu, sau cminelor spital poate fi organizata siobaza detratament fizioterapeutic, ce va fi precizata prin temaprogram conform elementelor din "Normativul privind proiectarea construciilor si instalaiilo r cldirilor spitaliceti si "Normativ pentru proiectarea dispensarelor si po liclinicilor pe baza exigentelordeperformanta. Baza de tratament poate conine toate tipurile de proceduri (hidroterapie, kinetoterapie, masoterapie, electroterapie, inhaloterapie, mpachetri, etc.) sau numai o parte din acestea, asociate tratamentului recuperatoriu specific fiecrui tip de handicap. Spatiile necesare acestui sectorcufunciuniergoterapeuticesisocialculturalesunt: bibliotecacudepozitdecrti(20 30mp). clubsausalapolivalent(60 100mp). videotecafilme(46mp)

ateliereergoterapie croitorie,tmplarie,lacatuserie,artizanat(20 25mp/atelier). depozitmaterialediverse(16 18mp). Observaie:Incadrulact ivitilor ergoterapeuticesidepetrecereatimpuluilibersuntsi cele de legumicultura si grdinrit ce se desfoar pe teren special amenajat in vecintatea construciei. III.2.4.1E. Spatiipentruadministraie,personal,vizitatori Spatiile pentru conducere, administraie, personal si vizitatori depind ca mrime de capacitateacminuluisicuprind: a spatii pentru conducere si administraie compuse din birou director, secretariat, directoreconomie,birouripersonaladministrativ(4,00mp/pers.Au),casierie,arhivasievidenta b spatii pentru personalul medical mediu, de ngrijire si ajuttor compuse din vestiare separatepesexe(organizatecentralizat,pecorpuridecldiresaupeseciisiservicii),inspecial lacminelespital. Dimensionarea vestiarelor se face in raport de capacitatea cminului si de numrul personalului.Pentruuneleserviciivestiareleseamplaseazobligatoriuincadrullor(buctrie, spltorie). Fiecare grup de vestiare va conine o camera pentru dulapuri haine (front de depozitare 3 pers/ml de dulap) spatii igienizare cu dus, W.C, lavoar si spatii imbracare dezbracare(1,00mp/pers.)comuncudepozitareahainelor, cspatiicomunepentrupersonal,internaisivizitatori,suntdiversificatecafunciuni,au rolul de a asigura facilitai si servicii auxiliare pentru personal, internai si vizitatori si se amplaseazderegulainzonaaccesuluiprincipal. acestespatiisunt: serviciudeinformaiisirelaii spatiiateptare bufetsi/saupunctedevnzareprodusealimentare,ziare,crti, timbre. salademesecomunasi/saurestaurant,bai frizerie,coafura garderobavizitatori cabinetelefonice capela III.2.4.F. Servicii gospodreti la cminele de btrni si handicapai serviciile gospodretisuntreprezentatede: 1. bloculalimentar 2. spltorie III.2.4.F.1.Bloculalimentar Preparareaalimentelorsefacecentralizatpentrupersoaneleinternatesipersonalulceia masaincadrulcminului,dimensionareabloculuialimentarfcnduseinconsecina. Bloculalimentarsesoluioneaz incircuitinchis cuaccesdin exteriorpentruprimire materiiprimealimentare,depozitare,prepararesiexpediiehranalaoficiilealimentare. Incadrulbloculuialimentarsedifereniazurmtoarelesectoare: a. recepie si depozitare alimente si produse neprelucrate Condiiile de recepie, depozitare si preparare a hranei sunt cele prevzute in normele si prescripiile referitoare la u nitile dealimentaiepublica.Spatiilepentrudepozitarealimentesiproduseneprelucratese dimensioneazinfunciedestoculnecesarpentrufiecarecategoriedeprodus,duratadepstrare si frecventa aprovizionrii. Spatiile de depozitare de duratasau de zi vor fi difereniate si pe produse compatibile igienic (radacinoase, legumefructe, paine, spatii frigorifice pentru carne, lapte,peste,depozitepentrupastefinoase,zahr,conserve,etc.) b spatii pentru prelucrri primare: vor fi de minim doua, recomandabil trei: preparare legume, preparare carne (pasri), preparare peste. Spatiile de preparare vor fi legate princircuitorizontalsauvertical(cuascensor)de buctriacalda. c spatii de preparare finala se prevd pentru tratamentul termic al hranei ca si preparrilereci.(buctriacalda,buctriarece),organizateintrozonacomunacuseparripe compartimente. Anexat buctriei se amplaseaz camera pentru splarea vaselor pentru gtit. Produseledecofetriepatiseriesepreparaseparat,introincaperedistincta. d.oficiuldedistribuieahraneiestespaiulincaresefaceporionareapesectoare

a hranei si expedierea spre oficiile de sector sau zona de cazare. In cazul in care in oficiul bloculuialimentarsefaceportionareapentrufiecarepersoana internata,acestatrebuiedotatcu linie speciala de portionare. cu spltor pentru vesela si spaiu de pstrare si splare a crucioarelor termice de transport hrana. In acest caz oficiile din secii sau de sectoare se vor dimensionalaminimsauvordispare. e. spaiu pentru stabilirea meniului si a dietelor este reprezentat de biroul dieteticianului(buctaref)amplasatinapropiereabuctriei caldesiaoficiului. f.anexelepentrupersonalvorfi: vestiareeudus,WC,lavoar, separatpesexe salademesepersonalinapropiereaoficiului. Observaie:Servireahraneipentrupersoaneleinternatesepoalefacesiinslidemesecomune pe secii sau sectoare (pentru cca30 50persoane) fie ntro cantina comuna tip restaurant in legturacubloculalimentar(lacmineleorganizateintiphotelsausanatoriu). g. colectareadeeurilormenajeredinbloculalimentarsefaceinrecipiente inchise si transportate la platforma de deeuri din incinta. Se recomanda ca in apropierea buctriei calde sa se amenajeze un spaiu frigorific special pentru pstrarea temporara a deeuriloralimentareperisabile. III.2.4.F.2. Spltoria Spltoria se organizeaz ca ser vic iu unic pe cmin si asigura operaiile de primire, triere rufe, splare, uscare, calcare si depozitate tufe si lenjeria comuna ca si cea proprie a persoanelor internate. Colectarea rufelor murdare se face in saci etani iar dupa splare distribuirea rufelor curate se face din depozitul spltoriei prin depozitele sau boxele de rufe curatepesectoaresausecii. Dimensionareasiechipareaspltorieisefaceinfunciedecapacitateacminului,de numrul persoanelor internate, al personalului si a tipului de utilaj si tehnologie de splare adoptate. Amplasareancperilorspltorieisefaceinfluxcontinuu,astfel: a. primireasitrierearufelormurdare: b.inmuieresidezinfectie(incazi): csplaremecanicacuprogram: d. uscarea si clcarea rufelor se face mecanizat intro ncpere distincta, separata de parteadesplaresistoarcere e.repararearufelorseasiguraintrocamereseparatainapropiereadepozituluiderufe curate f depozitarea si expediia rufelor curate se face ntro incapere distincta in care se procedeazsilaambalareainsacicuraidetransport Observatie: Camera surorii efe (sau ngrijitoarei efe) poate fi comasata cu depozitul de lenjeriesirufriecurata. g.pentrupersonalulspltorieiseprevdurmtoareleanexe: vestiarpersonal(separat pe sexe) cu grup sanitar si dus birou responsabil cu boxa depozitare detergeni si substane dezinfecie. III.3.Echipareacuinstalaiiacminelordebtrnisihandicapai Prevederileprezentuluinormativsuntcaracteristicecminelordebtrnisihandicapaisi constituieocompletareanormativelordespecialitatespecifice(prezentateinanexelelacap.V). III.3.1.Instalaiiinterioaredealimentarecuapasicanalizare instalaiile de apa trebuie sa menin potabilitatca acesteia in limitele parametrilor prevzuidestandarde. instalaiile interioare se vor concepe astfel incat sa elimine riscul transmiterii sau contaminriiprin intermediullorcuageni infectiosisaupoluanidelaocategoricdespatii la a lt a. III.3.1.1. Instalaiideaparece instalaiile de apa rece trebuie sa asigure alimentarea tuturor punctelor de consum menajersiincendiualecldirii,distribuiafiindcomunadarcucoloaneseparate. instalaiilevorfiastfelalctuite incatsanupermitstagnareaapei.Recirculareaapei dincoloaneledeincendiuseasiguraprinlegarealorlaunobiectsanitarcurent. conductelededistribuiesemonteazderegulainsubsoluritehnicecirculabile(hmin.

2.10m). coloaneledealimentarese vormontain ghene inchisecuposibilitatedeintervenie in cazdeavarie. conducteleprincipalededistribuiesiconducteledelegturasevorexecutadintevide otelzincatsaualte materialeagrementateinRomnia,cucalitiegalesausuperioarecelordin otel. III.3.1.2.Instalaiideapacaldamenajerasirecirculare apa calda menajera se furnizeaz la obiectele sanitare curente si la utilajele ce funcioneazcuapacaldapentruasigurareaunuigradsporitdeconfortsiigiena. 0 temperaturadefurnizareaaapeicaldemenajerevafidemax.60 C. sevaprevedearecirculareaapeicaldeattpedistribuiileorizontalecatsipecoloane. conducteledeapacaldamenajerasiderecircularesemonteazparalelcuaparece,in ghenenchise. pentruconducteledeapacaldamenajerasuntvalabiletoate prevederilereferitoarela conducteledeaparece(alctuire,materiale,izolaii). III.3.1.3.Instalaiidestingereaincendiilor cldiriledestinatecminelordebtrnisihandicapaiavndunvolummaimarede 2000mcsevorechipacuinstalaiidehidrantiinteriori. proiectareasiexecutareainst ala iilo rdestingereaincendiiloraconstruciilorpentru cminedebtrnisihandicapaisevafaceconform NormativuluiI 9. ladimensionareainstalaiilordestingereaincendiilorsevorrespecta prevederileSTAS 1478. III.3.1.4.Canalizaremenajera instalaia interioaradecanalizaremenajerapreiatoateapeleuzatecaldesirecidela puncteledeconsumcasiapeleaccidentaledeversatepepardoseli. apele uzate de la buctrie si spltorie se vor evacua prin reele separate de restul reeleidecanalizaremenajerainterioarasievacuareinreeauapublica,duptratareaprealabila (separatoaredegrsimi,nisip,spume). colectoarele principale se amplaseaz in subsoluri tehnice, cu pante si diametre corespunztoaredebitelor,sauincazurispecialeincanaleinpardosealacuposibilitidevizitare inpunctelederacordsischimbarededirecie. coloanele se vor monta in ghene incluse cu posibilitatea interveniei la piesele de curire. conductele de legtura sau traseele de canalizare montate la tavan se vor masca cu tavanefalsesaurabituri. colectoareleprincipalesicoloanelesevorexecutadinfontadescurgere,iarconductele delegturadinfontasauplumb. aerisireacoloanelorsevatacecuconductedefontaridicatecumin.0,50mpestenivelul acoperiului. III.3.1.5.Canalizarepluviala instalaiainterioaradecanalizarepluvialasevaseparadecelelaltesistemedecanalizare interioarasivaasigurapreluareaapelormeteoricede peacoperiuriletipterasa. toateprevederilep rivi nd alctuirea,amplasareasiintreinereainstalaieiinterioarede apepluvialesuntasemntoarecelorprescrisepentruinstalaiadecanalizaremenajera. III.3.1.6.Dotareacuobiectesanitare,armaturisiaccesorii toatencperilecuactivitimedicalesevorechipacuunlavoarcuapacaldasirece. echiparea grupurilor sanitare obinuite se va tace cu obiecte sanitare curente (closete, lavoare,dusuri,bai,pisoare). incazul prevederii unui grup sanitar comun la doua cameredecazare sau saloane, se recomandaamplasareaclosetuluiinineapereseparata. biledeseciesausectordecazaresevorechipacucazimari(l=1,70m),liberepetrei pri,cuWCsilavoar. armaturilevorfideconstruciesigura,inoxidabile,cubaterii amestecatoare. III.3.1.7.Dotripentrubuctariisispltorii Labuctarii: zona de depozitare frigorifica se va echipa cu camere si dulapuri frigorifice distincte

pentrulegumesifructe,carnesipreparateclincarne,oua,lapte,pete. camereledepreparareprimaravorliechipatecuspltoaresimplesauduble,mesede prelucrare,robotideprelucrare,etc.dinmaterialerezistentesiigienice(inox). spltoruldevasesevaechipacuevier,spalatordegresor,rasteluridevase. buctria calda se va echipa cu: maini de gtit, grtare fripturi, cuptoare, marmite, bateriidecazanele(pentruciorbe,supe,ceai,lapte),robotiuniversali,mese.spltoare. patiseriasevaechipacucuptordepatiserie,spltor,robotdepatiserie,mese,frigider. oficiuldedistribuievafiechipatcumasacalda,dulappentrutvi,crucioaretransport. la alegerea tipului deutilajse vor avea in vedere: agentul disponibil, hranapreparata, capacitateautilajului. oficiilealimentaredeseciesausectorsevorechipacuaragaz(resou),frigider,spltor vesela,masacalda(dupcaz),masadelucru,dulapvesela. Laspltorii: dotrilesiutilajeleprincipalesunt:cazidenmuiat,mainidesplat,centrifugedestors, uscatoare,calandresipresedeclcat,mainidecusut,mesedelucru. alegerea tipului de utilaj se va face in funcie de energia disponibila (abur, energic electrica)siderandament. III.3.2.Instalaiidealimentarecuapasicanalizareexterioara III.3.2.1.Alimentareacuapasigospodrireaapei alimentarea cu apa se face de regula din reeaua publica. Calitatea apei va trebui sa corespundaprescripiilorSTAS1342. seinterzicefolosireaapeiindustrialeincmineledebtrnisihandicapai. pe branamentele de apa, in cminele cu apometru se vor monta ventile de reinere pentrucirculaiaapeiintrunsingursens. pentruasigurareanecesaruluideapa,serecomandaechipareacurezervoaredeapacu rezervadeconsumpentru13zilesi incendiuinterior10minuteiarpentruincendiuexterior3 ore. pentru asigurarea debitului si presiunii necesare funcionarii optime se va prevedea o statiederidicareapresiunii(hidrofor). reeaua de incinta va fi inelara si se va executa din eava de otel zincat, sau alte materialeagrementateinRomniacucaracteristicileegalesausuperioarecelordinotelzincat. alimentareacuapacaldamenajerasefacecentralizatdelacentralatermicasaupunctul termicpropriu. conducteledealimentarecuapacaldamenajerasirecircularesemonteazderegulain acelaicanaltermiccureeleledeincalzire(termice)sisevorexecutadineavadeotelzincata. III.3.2.2.Canalizareaexterioarasiinstalaii depreepurareaapeloruzate apele uzate menajere de la cminele de btrni si handicapai sunt obinuite (convenionalcurate)saucuaportdenisip,grsimi,spumadelabuctariisispltoriisitrebuie sacorespundaprevederilornormativuluiC90. pentruapeleuzateneconformeprevederilornomativuluiC90 seprevedeopreepurare locala in inst ala ii proprii. Se folosesc in acest caz separatoare de nisip, grsimi, spume si cminecugrtardereinerenaintededeversareaincanalizareapublica. reelele de canalizare din incinta, separate pentru apele menajere, meteorice si cele provenitedelabuctariisispltoriisuntracordatelareeleleedilitarealelocalitiifieinsistem divizor,fieinsistemunitar. absena inzona aunuisistempublicdecanalizareseacceptanumaipentrucminede btrni si handicapai de mica capacitate, caz in care se vor prevedea instalaii proprii de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate i care sa se inscrie in normele de protecie a mediului. III.3.3.Instalaiielectrice III.3.3.1.Instalaiielectricepentruiluminatsiprize iluminatul artificial din cminele de btrni si handicapai trebuie sa asigure desfurarea a ct i vit i lo r vizuale in bune conditiuni att a personalului cat si a persoanelor

internate. inncperile in care exista solicitri vizuale diferite se prevd mai multe sisteme de iluminatpentrui lu mi na t u lgeneralsipentrucellocal. iluminatul general si local trebuie sa asigure nivelele nominale prezentate la cap. V.4.l.d. (Igiena vizuala). la proiectarea instalaiilor electrice de iluminat se vor respecta prevederile normativuluiI 7. Iluminatulincamereledecazare: seprevedeuniluminatgeneralsiuniluminatlocallamasadelecturasilapat. Iluminatulincabineteledeconsultaiesitratament: seasigurauniluminatgeneral(200Ix)combinatcuiluminatlocal(300Ix)cuunindice deredareaculorilorde90100. Iluminatul inateliere,slidelucru: secombinailuminatulgeneral(200Ix)cuiluminatullocal(400Ix). Iluminatulcoridoarelorsiscrilor: seasiguraalatziuacatsinoapteacudiferenteminimedeluminantalaunnivelde5075 l.x. Pentru alte tipuri de ncperi se vor respecta ca nivele minime de iluminare valorile prevzuteinnormativulPE136. III.3.3.2.Iluminatuldesigurana pentru iluminarea cailor de evacuare, marcarea hidrantilor de incendiu, iluminatul de veghesiiluminatulpentrucontinuarealucruluiseprevedeuniluminatdesiguranaproiectatsi executatinconformitatecunormativulI 7,astfel: iluminatuldeevacuareseprevedepecoridoareledecirculaie,pescarideevacuaresila accese. iluminatuldesiguranatrebuiesa fiealimentat independentfatadeoricealt sistemde iluminat. iluminatuldevegheseprevedeincamereledecazare,lanivelulpardoselii(2Ix)pentru orientare. III.3.3.3.Instalaiideforasiautomatizare Instalaiiledefoitaalimenteazreceptoriificisau mobili,insistemmonofazat sau trifazat, in funcie de planul tehnologic si tipurile de utilaje (ascensoare, ventilatoare, pompe,injectoarc,etc.) III.3.3.4.Instalaiidetelefonie Instalaia interioara de telefonie se asigura fie prin cuplare directa la reeaua publica (max.10 posturi fie prin centrala telefonica proprie). Prin tema tehnologica se vor stabili numrulsiloculdeamplasareaposturilortelefonice.Traseulcircuitelortelefonicesepozeazde regulangropat,cudistribuiedinrepartitoaredenivel. III.3.3.5.InstalaiederecepiecolectivaRTv Pentru recepia emisiunilor Rtv se prevede o instalaie de antena colectiva, cu amplificatoaresicircuitedeantenacuprizederecepieplasateinspatiilecomune(cameredezi, holuri,camerepersonal etc.)sauextinselaspatiiledecazareconformtemei. III.3.3.6.Instalaiidesemnalizareaincendiilor Pentrusemnalizarea incendiilorinfaza incipientaseprevdinstalaiidesemnalizarecu butoane si detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasata intrun spaiu cu supraveghere permanenta (camera garda, portar), conform prevederilor I 18. Pentru alarmarea utilizatorilorsevaasiguraunsistemdesemnalizareopticasiacustica. III.3.3.7.Instalaiideprotecie Proteciampotrivatensiuniloraccidentale:serealizeazprinlegareaaparatelorelectrice lanululdeprotecieconf.STAS2612 8275126082604/42605/517 Protecia impotriva trsnetului: se realizeaz prin instalaii speciale de paratrsnet conformnormativuluiI20. Priza de pmnt: se realizeaz fie priza naturala prin legarea armaturilor metalice ale fundaiilor la centura de mpmntare interioara, fie cu centura de mpmntare exterioara cu prizaartificialaconformnormativului I20. III.3.3.8.Alimentareacuenergieelectric receptoarele consumatorilor de energie electrica din cadrul cminelor de btrni si handicapai sunt de categoria IIa de importanta, respectiv intreruperea alimentarii duce la ntrerupereaactivitiidoarpeduratantreruperii farapagubemateriale importantesaupierderi

devieiomeneti. pentrualimentareacuenergieelectrica se vaadoptaderegulaocaledealimentarecu duratamaximadentreruperede4ore. alimentareacuenergieelectricasepoatefacedinSistemulEnergeticNational(SEN)fie prinbranamentlareeauade0,4kwprinfiridadebranament,fieprinintermediulunuipostde transformarepropriu. ncadrarea si soluionarea alimentarii cu energie electrica a receptoarelor pentru prevenireasistingereaincendiilorsefacein conformitatecuprevederilenormativuluiI7. Observaie: In cazul cminelor spital cu funciuni medicale complexe, clasificarea receptoarelor pe categorii de consumatori cu stabilirea duratelor admisibile a ntreruperilor in alimentarea cu energie electrica se stabilete de proiectantul general mpreuna cu factorii interesai. III.3.4.Instalaiideventilare In cadrul cminelor de btrni si handicapai, crearea unor condiii suplimentare de igiena este necesara inspatiile cu degajri de timiditate, temperatura si mirosuri, respectiv la buctariisispltorii. Buctriasedoteazcuunsistemdeventilareeuaspirareasievacuareaaeruluiviciat dinzonautilajelorcaldeprinhotecufiltredegrsimisidinrestulspatiilorpringriledeaspiraie insistemgeneral.Aerulviciat esteeliminatinexteriorpestenivelulacoperiului.Instalaiade evacuareaaeruluiviciatpoateficompletataculiniedeintroducereaerproaspt,tratatsinclzit insezonulrececudebitecalculateastfelincatsameninbuctriainregimdedepresiunefata despatiileinvecinatemaipuinpoluate. Spltoria se doteaz cu un sistem de ventilare in care evacurile locale de aer se completeazcuevacuridetipgeneralsiintroduceredeaertratat.Evacurilelocaledelaunele echipamente se realizeaz cu ventilatoare proprii iar evacuarea generala se realizeaz prin tubulatura,gurideaspiraiesiventilatoarecomuneincentraladeventilaie. In centrala de ventilaie (amplasata de preferina deasupra spltoriei) se recupereaz clduradinaerulevacuatasigurndpreincalzirea aeruluiintrodus.Introduceriledeaertratatse facdepreferinainzoneopuseevacuriicupresiunicaresaasigureofuncionareindepresiunea spltorieifatadespatiileinvecinate. Observaie: In spatiile de categoria "C pericol de incendiu (spatii de depozitare), la caile de evacuare fara iluminare naturala (case de scari si circulaii orizontale comune) se vor prevedeadispozitivedeevacuareafumuluisigazelorfierbini. III.3.5. Instalaiitermice III.3.5.1.Insta laiideincalzire instalaiile de incalzire trebuie sa asigure nivelurile de temperatura recomandate fiecreifunciunicorelatcuparametriiconstructivisiclimatici. sistemuluzualestecelalnclziriicentralecuelementestaticefuncionndcuapacalda (max.85C). instalaiiledeincalzireseprevdcu posib ilitidereglareatemperaturiiinterioare. distribuia agentului termic se realizeaz prin racordul la sursa de apa calda pentru incalzire,conductededistribuieorizontalasiverticala,armaturidenchidere,reglare,aerisiresi golire,corpurideincalzire(radiatoare). circulaiaapeicaldede incalziresefaceforatprinpompare. III.3.5.2. Instalaiideaburtehnologic instalaiile de abur au sarcina alimentarii echipamentelor de buctrie, spltorie si dupcazdeventilare. instalaiile de abur cuprind sistemele de conducte, armaturi de reglare si includere, separatoaredecondens,punctedegoliresiaerisire. returnarcacondensuluisepoatefacedirectprincurgereliberasaupompatcucolectare inrezervoaredecondens,pornireapompelorfiindautomata. pentrualimentareautilajelordespltoriesefoloseteaburdemediepresiuneiarpentru buctariiaburdejoasapresiune.

aburul de joasa presiune se poate utiliza si in bateriile de incalzire a instalailor de ventilare. III.3.5.3.Sursedeenergietermic sursele de energie termic ale cminelor de btrni si handicapai trebuie sa asigure producereaurmtoriloragenitermici: 0 apacaldapentruincalzire(max.115 C) aburdejoasa presiune(max.0,7bar) aburdemediepresiune(0,7 7bar) 0 apacalda pentruconsummenajer(max.60 C). pentrucmineledebtrnisihandicapaiserecomandasursedeenergietermicaproprii, centralesaupunctetermice.Inanumitecondiii localeseacceptautilizareaunorsurseprimarecu administrare strina de tip termoficare urbana sau de zona numai daca exista certitudinea asigurrii continuitiilivrriiagentuluiprimarlaparametrii solicitai. in situaia amplasrii de surse independente se recomanda gruparea acestora cu alte funciunitehnicogospodaresti(hidrofor,posttrafo,atelieretc.) in vedere asigurrii continuitii in livrarea de energie termica se va prevedea o sursa suplimentarapentrufiecareagenttermic. III.3.6. Instalaii degazenaturale Incadrulcminelordebtrnisihandicapai,gazelenaturalesuntfolositepentru: preparareahranei incentralatermica ardereadeeurilor Pentru prepararea hranei se prevd instalaii de gaze naturale la buctrie si oficiile alimentare.Incentralatermica,gazelenaturalealimenteazarztoarelecazanelordeabursiapa calda.Incazuladoptriisistemuluideincinerareadeeurilor(crematorii)arztoareleacestorase pot alimenta cu gaze naturale. Proiectarea si execuia instalaiilor de gaze naturale se face conformnormativuluiI6. III.3.7. Instalaiifrigorifice Lacmineledebtrnisihandicapai,instalaiilefrigorificeseprevdpentrudepozitrile reci ale alimentelor la blocul alimentar si pentru pstrarea cadavrelor la serviciul de morga. Unitilefrigorificesuntdecapacitimici(1015mc)sifuncioneazderegulaintemperatura pozitiva. Agregatele frigorifice racite cu aer se amplaseaz in apropierea camerelor frigorifice si funcioneazdepreferinacuagenifrigorificiecologici.Depozitareaalimentelorsepoatefacesi indulapurifrigorificesifrigidere congelatoare. III.3.8.Instalaiideaercomprimat instalaia de aer comprimat se folosete pentru comenzi pneumatice la utila jele de spltorie. compresorul poate fi inglobat in construcia utilajului sau poale fi amplasat intro centralaproprie,infunciedetipulutilaju lu i. centrala independenta de aer comprimat se compune din compresor, conducte de distribuiesiinstalaialaconsumator. se recomanda folosirea a doua compresoare (rezerva). Instalaiile de aer comprimat vorrespectaprescripiiletehnicedinnormativulC5si"Normeledeproteciamunciiinsectorul sanitar"M.S.nr.425. III.3.9.Colectareadeeurilorsolidesiinstalaiidetratare aacestora deeurilesolidedincmineledebtrnisihandicapaisunt: deeurireciclabile hrtie,sticla,metal.

deeurinereciclabilegunoimenajer,deseurimedicale( vat a , tifon,seringi). deseurile reciclabile sunt colectate si depozitate temporal' intrun spaiu distinct pe categoriideprodus. gunoiul menajer se colecteaz la sursa, se depoziteaz si se transporta in containere nchiseinincaperispecialamenajatesidotatecuinstalaiideapasicanalizarepentruigienizarea s p a iu lu isiarecipienilor. deseurile medicale in cantiti mici se neutralizeaz chimic si se elimina odat cu gunoiulmenajer. pentru capaciti mari ale construciei si un volum important de deeuri medicale (la cminelesp ital)sevorprevedea instalaiipropriideincinerare(crematorii). instalaia de ardere a deeurilor solide se amplaseaz intrun spaiu distinct, in zona serviciilor u tilitare. Combustibilulutilizatvafigazulnaturalsaupcura,instalaiavaaveasistemedecontrol aarderiisiva corespundenormelordeprotecieamediului. IV. CRITERII PRIVIND AMPLASAREA CMINELOR DE BTRNI SI HANDICAPAI IV.I.Dimensionaresiformateren IV.1.1. Suprafaa terenului necesar amplasrii cminelor de btrni si handicapai este dependenta de mrimea sau capacitatea obiectivului cu toate anexele si construciile asociate. Indicelefolositpentrudeterminareasuprafeeideterennecesaresteexprimatinmp/patsaump/ loc de cazare si se va folosi in special in faza elaborrii PUG sau PUZ, inainte de stabilirea dalelorconcretealetemeicadru.Valoareaindiceluidesuprafaadeterennecesarin funciede soluiadeorganizarevafi: 70 120mp/patsaulocdecazarepentruorganizriletipspital(cminespital) 120 150mp/patsaulocdecazarepentrusoluiiletipsanatoriusauhoteliere(cmine debtrnisaudepensionari). 150 200mp/loccazarepentrusistemulincaseindividuale. IV.1.2. In cazul in care sa elaborat un Studiu de lemn prin care sau stabilit ariile desfurate ale viitoarelor funciuni se poate aplica pentru calculul terenului necesar indicele mp.teren/mp.Ad, care slabileste mai precis raportul intre cele doua mrimi fizice. Valoarea acestuiindicevafide: 1.5 2,0pentrusoluiiletipspital 2,5 3,0pentrusoluiiletipsanatoriusauhoteliere IV.1.3.Pentruutilizareaeficientaaterenuluiserecomandacaraportullaturilorsafie1/2 l/5 cuolaturaadiacentauneiarteredecirculaie. IV.2. Condiiigeofizicealeterenului IV.2.1. Pentru amplasarea cminelor de btrni si handicapai se recomanda terenuri plane cu pante de max. 10%. Se vor evita terenuri impermeabile, cu pericol de alunecare sau inundare,curiscdeavalane,cudegajridegazepoluante,neomogenesauumpluturi. IV.2.2.Serecomandaterenurilecupauzafreaticalaadncimidepeste35m,favorabile realizriidesubsoluritehnicesaufuncionalefaramasuriconstructivecostisitoare. IV.3. Condiiidemicroclimatinzonaamplasamentului IV.3.1. Cminele de btrni si handicapai se vor amplasa in zone nepoluate, ferite de cureniputernicideaer,dezgomote,vibraii saumirosuridezagreabile.Concentraiilemaxime admisedesubstanepoluantese vorinscrie inprevederileSTAS12574siOrdin462alMin. Apelor, Pdurilor si Proteciei Mediului. Nivelurile de zgomot exterior se vor inscrie in prevederilenormativuluiP 116.Incazuldepiriiacestorvalorisevorluamasurideatenuare.

IV.3.2.Serecomandaterenurilecaresapermitorientrifavorabileaspatiilordecazare (est,sudest,sudvest). IV.4. Amplasareaincadrullocalitii IV.4.1. Terenurile favorabile amplasrii cminelor de btrni si handicapai se vor rezervadinfazaPUGcorelatcuperspectivadedezvoltareateritoriului. IV.4.2. Pentrulocalitilemarisifoartemarise vorrezervamaimulteamplasamente. IV.4.3.Invecintateaamplasamentuluivorfiasiguratepecatposibiltotalitateareelelor edilitate pentru ut ilit i, dimensionate corespunztor prelurii capacitilor ini iale si cu po sibilit ideextindereincazuldezvoltrilorviitoare. IV.4.4. Se va evita amplasarea cminelor de btrni si handicapai pe terenurile in subsolulcroratrecreelemagistraleedilitatesaumetrou. IV.5. Principiideorganizareurbanisticaaamplasamentului IV.5.1. Incintele cantinelor de btrni si handicapai pot fi "inchise" sau "deschise in funcie de modul de organizare si administrare. Caminele spital se vor organiza de regula in incintepropriimpreunacuanexelesiconstruciileasociate.Cmineledebtrnisepotorganiza inspatiiliberecaresaparticipelaorganizareaspatiilorpublice.Anexeletehnicesigospodreti aleacestorasepotprotejainincinteproprii. IV.5.2.Terenuldeamplasaretrebuiesapermitintoatecazurilezonificareapefunciuni distincteastfel: zonaocupatadeconstrucii: zonaacceselor,parcajelorsialeilordecirculaie zonaderecreere bolnavisisauzonadegrdinarii(curieproprielacaseindividuale). zonaverdesizonadeprotecie(dupcaz) zonarezervaiiextinderilorviitoare(dupcaz): Observaie: pentru incintele cminelor tip spital se va consulta si normativul privind proiectareaconstruciilorpentruspitale(incursdeaprobare). IV.5.3.Sevaevitaamplasareaanexelorgospodretisprestrziprincipaledeaccessau pedireciacontraravntuluidominantinraportcucldireaprincipala. IV.5.4. Se va evita amplasarea in imediata vecintate a unor cldiri inalte care sa provoaceumbrireatotal. IV.5.5.Retragerilefadealiniamentulstrziivorfi: min.10,00mpentruspatiidecazare min.5,00mpentruserviciimedicalesigospodreti. IV.5.6.Retragerilefadevecintivorfi: min.6,00fatadecldir iparter+1 etaj min.1,5H fade cld iricuparter+2etajesaumaimulte: min. 3,00 m fa de limita terenului in zona lara ferestre si min. 6,00 m in zona cu ferestre: IV.5.7.Regimuldenlimepentrucmineledebtrnisihandicapaivafiparter,parter +1etajpentruunit ilecucapacitimicisimijlociisiparter+2etaje,parter+3etajepentru celedecapacitimari(cminelespitalde200...500locuri). IV.5.8. Sistemuldecirculaiein incinta vaficompusdin: aleicarosabile aleipietonalesitrotuare aleimixte

Dimensionareaaleilorsevafaceinfunciedetrafic,astfel: aleicarosabileocazionalminim3,0mlatime aleicarosabilecutraficmicsistaionariminim4,0inlatime aleiprincipaledeaccesminim6,0mlatime laaleilecarosabilede6,00m latimeseprevdtrotuarepeceledoualaturi laaleilecarosabilede4,00m latimeseprevdtrotuarepeunadinlaturi seadmitecirculaiapietonalape aleilede3,0mlatime: cailedecirculaiepentrumainiledeintervenieincazdeincendiu(pe celpuindoua laturialeconstruciilor)potfi comunecucailecarosabilenormale. IV.5.9. Parcajelepentruautovehiculesevoramenajainzonaaccesuluiprincipal. IV.6. Amplasareareelelordeutiliti IV.6.1.Peamplasamentelecminelordebtrnisihandicapaiseprevdoscriedereele pentruasigurareacuutilitiastfel: IV.6.1.1.Releletermicepentruasigurareanclzirii siaapeicaldedeconsum,fiedela centralatermicapropriefiedinreelelelocalitii,pozateinsubteran(STAS859l/l116). IV.6.1.2. Reele de apa rece pentru consum menajer si incendiu, pozate in subteran si racordatelareelelelocalitiisaulasurseproprii(STAS9312P7I9). IV.6.1.3. Relele de canalizare menajera si pluviala pozate in subteran si racordate la reelele edilitare ale localitii Sistemul de canalizare poale fi unitar, separativ sau mixt Se considera ca apele uzate provenite de la cminele de btrni si handicapai sunt "convenional curate", luanduse masuri de epurare locala pentru apele uzate provenite de la buctarii si spltorii(STAS85911C90). IV.6.1.4.Releledegazenaturaleprevzuteinincintapentrualimentareaconsumatorilor cu flacra libera (buctarii, oficii, centrala termica), pozale subteran si aerian, racordate prin statiidereglarelareeauapublica(STAS9312STAS85911 I 9P70. IV.6.1.5. Reele de alimentare si transport energie electrica pozate subteran sau aerian suntracordatelaSistemulEnergeticNational(SEN)conformnormativului I7. IV.6.1.6.Reeleledetelecomunicaiipentruasigurarealegaturilortelefonicecuexteriorul vor fi pozate subteran sau aerian si vor fi racordate la reeaua telefonica a localitii prin intermediuluneicentraleproprii (I18). V. CERINE ESENIALE PRIVIND PROIECTAREA CMINELOR DE BTRNISIHANDICAPAICONFORMPREVEDERILORLEGII10/1995. Considerentegenerale CerineledecalitateconformLegii101995privindcalitateainconstrucii,cetrebuiesc meninutepeintregaduratadeexistentaacldiriisunt urmtoarele: 1. Rezistentasistabilitate 2. Siguranainexploatare 3.Siguranalafoc 4.Igiena,sntateaoamenilor,refacereasiproteciamediului 5. Izolareatermic,hidrofugsieconomiadeenergie 6. Protecialazgomot. Categoriiledeutilizatorispecificicminelordebtrnisihandicapaisuntinordine: a) persoaneinternatesipacieni b) personalmedicalsideingrijire c) personaltehnicadministrativ d)vizitatori Pentrufiecarecategoriedeutilizatoritrebuieasiguratecondiiileminimeacceptabilecu privirela:

spaliilenecesare echipamentesidotri condiiideigienasimicroclimat protecie fata de diverse riscuri specifice pe timpul staionarii sau act ivit ii in cldirisauincinte. Riscurileavutein vederefatadeutilizatorisunt: riscurigeneralecomunetuturorcldirilor riscurispecificecminelordebtrnisihandicapaica: aglomerareadepersoanecucapacitifizicesipsihicediminuate concentrarea de activiti medicale si de ingrijire cu risc potenial de rspndiredegermenipatogeni aglomerarea de tehnologii, echipamente si instalaii cu potenial de accidentare Prezentulnormativsereferainprincipallaexigenteleutilizatorilorspecificecminelorde btrnisihandicapai. V.l. REZISTENTASISTABILITATE V.l.1.Generaliti Construciile pentru cmine de btrni si handicapaii trebuie sa asigure cerinele de rezistentasistabilitatepeintreagaduratadeexploatare. Prinaceastaseintelegecaaciuneaincarcarilordeoricenaturasaueforturilelacareeste supusaconstruciasanuproducunuldinurmtoareleefecte: a) prbuireatotalsauparialaacldirii b) deformaii inadmisibile a elementelor structurale ale cldirii care sa provoace avariereaunorpartialeacesteia,ainstalaiilorsiechipamentelor c) avariidatorateunorevenimenteaccidentaletehnice V.1.1.1. Semnificaia termenilor utiliza i in definirea cerinelor de rezistenta si stabilitate a) prin "ncrcri susceptibile a aciona asupra structurii" se inteleg aciunile ce pot provocadeformareasaudegradareacldiriiintimpulexecuieisaualutilizrii: Acesteaciunipot fi: cucaracterpermanent(inc arcar igravitaionale,sarciniutile,zpada,vnt,vibraii) aciuni excepionalecuprobabilitateredusadeapariie(inundaii,cutremure,explozii, incendii) b) prin"prbuireseinelegeunadinformeledecedarepentrucaresedefinescstrile lim itau lt ime : c) prin "deformaii inadmisibile" se intelege deformarea sau fisurarea cld irii sau a uneipartiaacesteiacareatrageanulareaipotezelordecalculprivindrezistentasistabilitateasi careprovoacoreducereimportantaadurabilitiicldirii. d)prin"avariidatorateeveninienteloraccidentaletehnice"seintelegavariileprovocate deaccidentetehnice:explozii,incendii,cutremureetc.sauauneieroriumanesicarearfiputut fievitatesaulimit at e V.1.1.2. Cerinele de rezistenta si stabilitate se refera la toate prile componente ale cldiriisianume: infrastructura:terendefundare,fundaii,ziduridesprijin,pereisi planeesubsol: suprastructura:elementeportanteverticalesiorizontalepestecotazero elementenestructuraledenchidere elementenestructuraledecompartimentare instalaiilefuncionalealecldirii echipamenteelectromecanice V.1.1.3.Cerinelederezistentasistabilitatesepotasiguraintoatecazurileprevzutecu excepiaunorerorigraveinfazeledeproiectare,execuiesiexploatarealecldiriisauincazul

unor situaii cu probabilitate deosebit de mica de apariie si care au fost omise in faza de proiectare. V.1.2.Performantecorespunztoarecerineiderezistentasistabilitate Cerineiderezistentasistabilitateiicorespundurmtoareleperformante: V.1.2.1.Rezistenta Rezistenta unei cldiri se refera la capacitatea portanta a elementelor de structura rezultata din caracteristicile geometrice si mecanice ale materialelor, inclusiv din efectul degradriiintimpaacesteiproprieti. V.1.2.2. Stabilitate Stabilitateauneicldirisereferalaexcludereaoricroravariiprovenitedin: deplasareadeansamblu(decorprigid) efectedeordinulII datoratedeformabilitatiielementelorstructurale aciunicaremodificaintimpstructuraprinruperisuccesive. V.1.2.3.Ductilitate Ductilitatea unei cldiri reprezint aptitudinea de absorbie si disipare a energiei, respectiv capacitatea de deformare postelastica a elementelor si subansamblurilor structurale (deformaii si rotiri fara reducerea capacitii de rezistenta la aciunile statice), fara pierderea capacitiideabsorbieaenergiei(laaciunidinamiceinclusivceleseismice). V.1.2.4.Rigiditate Rigiditatea unei cldiri presupune limitarea deplasrilor si deformatiilor produse de aciuni statice si dinamice inclusiv cele seismice precum si limitarea fisurarii in cazul elementelordebetonarmat. V.1.2.5.Durabilitate Durabilitateauneicldirisereferalasatisfacereacerinelorderezistentasistabilitatepe toataduratadeexploatareprecumsilimitareadeteriorrilorprematureamaterialelorsauprtilor deconstruciedatorateproceselorfizice,chimicesaubiologice. V.1.3.Metodesi principii deverificareacerinei"rezistentasistabilitate" V.1.3.1.Verificareasatisfaceriicerineiderezistentasistabilitatesefaceinconformitate cuSTAS10100/0siseimparteindouacategorii. a)strilimitaultime(stabilitate,rezistenta,ductilitate) b) strilimitaaleexploatriinormale(rigiditate) V.1.3.2.Verificareacerineiderezistentasistabilitatepebazaconceptuluidestrilimita impunestabilireaunormodeledecalculcaresaincludtoifactoriicepotinterveni. In raport cu strile limita structurile se proiecteaz si se executa cu un grad de asigurarecorespunztordifereniatdupnaturacerinelorsicuacceptareaunoravariilocale. Acestecerinesunt: a)structuracasiprileeicomponentenutrebuiesaseprbueascsausasufereavarii importanteintimpulexecuieisipeduratanormatdeexploatare. b)accidenteletehniceinexploatarepotproduceavariilocaledarnutrebuiesaprovoace degradriinlancuconsecinedisproporionatefadecauzainiiala. c)intimpulexploatriitrebuieefectuatelucrrideintretineresireparaiipentruexilarea degradrii elementelor structurale, a instalaiilor si echipamentelor (protecie impotriva coroziunii,etaneitateetc). V.1.3.3.Incazulincaremetodeledecalculdinprescripiinusuntsuficiente,verificarea cerinelorderezistentasistabilitatesepoatefaceprinincercariconformreglementarilortehnice specifice. V.1.3.4.Respectareacerineiderezistentasistabilitateseasigurasiprinmasurispecifice referitoarela concepiageneralasidedetaliuacldirii: calitateaexecuieisialucrrilordentreinere proprietilesiperformantelematerialelorsiproduselordeconstrucie V.1.3.5. Factorii ce intervin la verificarea cerinelor de rezistenta si stabilitate pe baza conceptuluidestri limitasunt:

1. aciuneaagenilormecanici 2.influentamediuluinatural 3. proprietilematerialelordeconstrucie 4.proprietileterenuluidefundare 5.geometriastructuriiinansamblu 6.metodeledecalcul V.1.3.5.1.Aciuneaagenilormecanici Gruparea si clasificarea agenilor mecanici pentru calculul structurilor la cminele de btrni si handicapai se normeaz conform STAS 10101/01 STAS 10101/2, in ncrcri permanentesideexploatare. ncrcrile din echipamente si instalaii speciale, greutatea pereilor ca si efectele dinamice,etc.sevorevaluaseparatnefiindincluseinnorme. V.1.3.5.2.Influentamediuluinatural Mediulnaturalintervineasupraconstrucieiprin: aciuneaseismica(NormativPI00) aciuneadinvnt(STAS10101/20) aciuneadinzpada(STAS10101/21) aciuneadinvar ia iidetemperatura(STAS10101/23) V.1.3.5.3.Proprietilematerialelor Proprietile de rezistenta, rigiditate, inerie si absorbie de energie a materialelor de construcie sunt cele definite in standardul de verificare a siguranei construciilor (STAS l0 10 1 /0) . Pentrumaterialeledeconstruciicare nusuntstandardizate,valorilecaracteristicesevor stabiliprinagrementetehnicealelaboratoarelorabilitate. V.1.3.5.4.Proprietileterenuluidefundare Proprietile terenului de fundare se stabilesc prin cercetarea geologica si geotehnica in conformitatecuSTAS1242/1. Caracteristicilefizicomecanicealepmnturilorsestabilescconf.STAS1243. Valorilenormalesidecalculaleterenurilordefundaresestabilescconf.STAS3300/1. V.1.3.5.5.Geometriastructuriiinansamblu Parametriigeometriciaistructuriiinansamblucasiaielementelordeconstruciesevor ncadrain sistemuldetolerantaconformSTAS8600. Elementele nestructurale se vor incadra in sistemele de toleranta prevzute in reglementrilespecifice. Elementele nestandardizate se vor incadra in sistemele de toleranta prevzute in agrementariletehniceaferente. V.1.3.5.6.Metodeledecalcul Pentrucmineledebatrnisihandicapaisefolosescderegulaaceleaimetodedecalcul casipentrutoateconstruciile civilesiindustriale. Metodele de calcul pentru elementele de structura din beton armat, otel sau zidrie precumsipentruterenuldefundaresuntcelebazatepeconceptuldestarelimita. Principiiledebazaalemetodelordecalculsuntdatein: STAS10107/0 pentrubetonarmatsiprecomprimat STAS10108/0 pentruotel STAS10104 pentruzidrie STAS8316 pentruterenuldefundare STAS856 pentrulemn(pebazarezistenteloradmisibile) Pentru calculul cldirilor, in afara principiilor generale incluse in standarde se va tine seamadeurmtoarelereglementari: P2 Normativprivindalctuirea,calcululsiexecutareastructurilor dinzidrie: P 85 Instruciuni tehnice pentru proiectarea construciilor din diafragme de beton armat V.1.4.Criteriisinivelurideperformantacorespunztoarecerineiderezistentasi stabilitate

V.1.4.1.Niveluriledeperformantapentrurezistentasi stabilitatelacldirile cminelor debatrinisihandicapaisuntcelecorespunztoareclaseideimportantaIIIconf.STAS10100/0. Nivelul de protecie antiseismica in conformitate cu normativul P 100 este cel corespunztorclasei II deimportanta. V.1.4.2.Regulideproiectare Pentru cldirile de cmine de batrini si handicapai regulile de proiectare sunt cele valabile construciilor civile si industriale, completate cu prevederile prezentului normativ. Prescripiiledefatasuntminimalesinusuntlimitative. V.1.4.2.1.Inproiectareaantiseismicaseadmitecasubaciuneacutremurelorconstrucia poatesuferi: a. la structura de rezistenta : degradri locale, fara amploare , in care accesul pentru reparaiiesteuorsicarenupuninpericolvieiomenetisauvalorimaterialeimportante. b. la elementele nestructurale pe care sunt fixate instalaii si echipamentede valoare: degradri locale, limitate ca amploare, accesibile reparaiilor si care nu pun in pericol viei omeneti c.laalteelementenestructurale:degradrimaiextinsedarcarenupuninpericolviei omeneti V.1.4.2.2. Legaturile dintre structura cldirii si elementele nestructurale trebuie sa fie capabilesapreiafaradegradrieforturilegeneratededeformatiilecldiriisubaciuneaseismica. V.1.4.2.3.Sevorpreferacontururiregulateinplan,compactesisimetricelacareraportul laturilorsafielimitatla3:I Pe verticala se va pstra continuitatea elementelor portante evitinduse retrageri la nivelelesuperioareinafaraaxelorstructurii. V.1.4.2.4. La cminele de btrni si handicapai se recomanda adoptarea de structuri mixte (cadre si diafragme rare) care sa permit o anumita flexibilitate arhitecturala favorabila unorrefunctionalizariulterioare(modernizridefluxurisiaparatura). V.1.4.2.5.Traseeleinstala iilor funcionalesitehnologicevorficonceputeastfelinct saseevitetraversareaelementelordestructura(stlpisigrinzi). Legaturile si ancorrile instalaiilor si echipamentelor trebuie sa reziste la solicitrile dintimpulexploatriisilasolicitrileaccidentale(seismice) V.1.4.2.6.Infrastructuraconstruciilorsevaconstituiintrunsistemspaialrigid(fundaii, pereisiplanseusubsol)capabilsatransmitalaterenncrcrileverticalesiorizontaledecalcul inlimitaeforturilorcapabileunitarealeterenului.Acestsistemdeconstructiedevineobligatoriu incazulterenurilorslabe,sensibilelaumeziresaucontractile,precumsiinzoneleseismiceA C. Subsolulrigidvafialctuitdin pereidebetonarmatpecontursiin interiordispuiin prelungireadiafragmelorstructurii. Infrastructurarigidasereazemobligatoriupefundaiicontinuesauradier. Pentrucldiripanalatreiniveluri(P+2),custructuraincadreamplasateinzoneseismice DFsiterendefundarebun,seadmitsubsoluricupereipecontursiininteriorcustlpi. Se va evita fundarea construciei in zone cu teren instabil (maluri, rpe, terenuri mltinoase,inundabile,etc). In cazul terenurilor dificile se vor lua, dup caz, masuri de consolidare, stabilizare, compactare,drenareetc. Fundareasevafacepestraturideterencompactesiomogene,faraadepasicapacitatea portantaaterenului,adncimeadefundarefiindmaijosdecatlimitadeinghet. Sevaasiguraproteciaarmaturilorsibetonuluimpotrivafactoriloragresividinsol. V.1.4.2.7. Stlpii trebuie proiectai astfel incat sa prezinte caracteristici de rezistenta, stabilitate,rigiditatesiductilitate trebuiesapreiaeforturileceaparinurmacedriiunui elementstructuralnvecinat incazulcedriiaccidentaleaunuistlpsanuseproducprbuireacldiriisauaunei partiimportanted inea. V.1.4.2.8. Grinzile trebuie sa fie nzestrate cu caracteristici suficiente de rezistenta, stabilitate,rigiditatesiductilitate. trebuiesapreiaeforturilesuplimentaregeneratedeoeventualacedareaunorelemente structuralenvecinate(grinzi,plansce) in cazul apariiei eforturilor mari din cutremur trebuie sa se plastifice naintea

elementelorverticaleadiacente incazulcedriiaccidentaleauneigrinzisanuseproducprbuireacldiriisauaunei partiimportantedinea. V.1.4.2.9. Pereii structurali trebuie sa aib caracteristici suficiente de rezistenta, stabilitate,rigiditatesiductilitate sapoatpreluantreagancrcare seismicaorizontala, inclusiveforturile suplimentare detorsiunedeansambluacldiriisapoatpreluaeforturilesuplimentareceaparcaurmarea cedriialtorelementestructuraledinvecintate incazulcedriiaccidentaleaunuiperetestructuralsanuseproducavariereagravaa cldirii,prbuireaacesteiasauauneipartiimportantedinea numrul, forma si dimensiunile pereilor structurali trebuie sa permit obinerea unor caracteristiciderigiditatecuvaloriapropiatepeceledouadireciiprincipalealestructurii. V.1.4.2.10.Plcile(planseele)trebuiesaprezintecaracteristiciderezistenta,stabilitate, rigiditatesiductilitateattfatadencrcrileverticalecatsifatadeceleorizontale sa transmit incarcarile verticale si orizontale la elementele structurale pe care se reazem(grinzi,stlpi,pereistructurali) sapreiaeforturilesuplimentaregeneraledecedareaunuielementstructuraladiacent incazulcedriiaccidentaleauneizonedeplacasanuseproducprbuireacldiriisau auneipartiimportantedinea sapermitaccesulsicirculaiapentrureparaii ANEXAV.l DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS 10101/0A STAS10101/2 STAS10101/2A1 STAS10101/20 STAS10101/21 STAS10101/23 STAS10101/23A STAS10100/0 STAS 10107/0 STAS10108/0,1,2 STAS 10109/1 STAS10104 STAS856 STAS1242/1 STAS1243 STAS3300/1 STAS3300/1 STAS8600 P2 Aciuni in construcii. Clasificarea si gruparea aciunilor pentru construciicivilesiindustriale Aciuniinconstrucii.ncrcridatorate procesuluideexploatare. Aciuniinconstrucii.ncrcri tehnologicedin exploatarepentru construciicivile,industrialesiagrozootehnice. Aciuniinconstrucii.ncrcridatedevnt Aciuniinconstrucii.Aciunidatedezpada Aciuniinconstrucii.ncrcridatede temperaturaexterioara. Aciuniinconstrucii.ncrcridatedetemperaturiexterioarein construciicivilesiindustriale. Principiigeneraledeverificareasiguraneiconstruciilor Construcii civilesiindustriale.Calcululsi alctuireaelementelor structuraledebeton,beton armatsibetonprecomprimat. Construciicivile,industrialesiagricole.Construciidinotel. Lucrridezidrie.Calcululsialctuireaelementelor Construcii din zidrie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelorstructurale. Construciidelemn.Prescripiipentru proiectare Terendefundare.Principiigeneralede cercetare Terendefundare.Clasificareasiidentificareapmnturilor Terendefundare.Principiigeneraledecalcul Terendefundare.Calcululterenuluidefundareincazulfundrii directe Construcii civile, industriale si agrozootehnice. Sistem de tolerante. Normativprivindalctuirea,calcululsiexecutareastructurilor dinzidrie.

P85

Instruciunitehnicepentruproiectareaconstruciilorcustructura dindiafragmedebeton.

V.2.Siguranainexploatare Cerina de sigurana in exploatare se refera la protecia utilizatorilor construciei mpotrivarisculuideaccidentareintimpulutilizriiinspaiulinteriorsiincelapropiatcldirii. Siguranainexploataresereferala: 1Siguranalacirculaiapedestra 2Siguranalacirculaiacumijloacemecanice 3 Siguranainutilizareainstalaiilor 4 Siguranacuprivirelalucrridentreinere 5 Siguranacuprivirelaintruziunesiefracie Observaie: Prezentul normativ conine cerine de sigurana in exploatare specifice cminelor debtrni si handicapai. Pentruprevederi comunetuturor cldirilor se vorconsulta prevederiledin "Normativulprivindproiectareacldirilorciviledinpunctdevedereal cerinei desiguranainexploatare". V.2.1.Siguranalacirculaiapedestraserefer laprotecia utilizatorilor impotriva risculuideaccidentareintimpuldeplasriipedestreininteriorulsiexteriorulcldirii. V.2.1.1.Siguranacuprivirelacirculaiaexterioara: a)circulaiainincinta: circulaiacarosabilasevarezolvaseparatdecirculaiapietonala pentrucailedeaccesparalelecuaccesulpietonalsevorprevedeatrotuareinalte fata decarosabil: denivelrilemaimaride2,5cmpetraseelede circulaie se vorpreluaprinpantede max.8% locurilepericuloasevorfimarcatesisemnalizatecorespunztorsi vizibil sevaprevedeauniluminatadecvatpetraseeledecirculaiedinjurulcldirii,inzona acceselorincldiresiinpunctelepericuloase: parcajelesevorrezolvadepreferinagrupat inzonaaccesuluiprincipal b) siguranacuprivirelaaccese: accesele in incinta (unde este cazul) vor fi limitate ca numr si cu posibilitate de control acceselesevordifereniainfunciedecategoriiledeutilizatoriastfel: accesepentrupersoane accesepentruserviciigospodreti in cazul accesului unic in incinta vor fi prevzute pori separate pentru pietoni si autovehicole accesele in cldire se vor dimensiona pe criterii funcionale si de evacuare in cazuri deosebite pentrupersoanelecarenusepotdeplasasinguresauceleincruciorrulant,limea minimaliberaaaccesuluivafide1,10m. podesteledeintrarevoraveadimensiuniminimede1,50x1,50m. pentruaccesulcucruciorul rulantsevorprevedearampeculimeaminimade1,20m sipantademax.8%. acceseledeserviciusevordimensionapecriteriitehnologice acceseleincldiresevorprotejacontraintemperiilorcucopertine V.2.1.2. Siguranacuprivirelacirculaiainterioara V.2.1.2.1.Dimensionareacailordecirculaie: caile de circulaie se dimensioneaz in funcie de fluxuri, necesitai tehnologice, echipamentesimobilier in toate ncperile in care au acces persoanele internate sau pacienii, se va asigura limeanecesaratreceriicucruciorulrulant min.0,90mpentrudeplasareinliniedreapta min.1,00mpentruntoarcereinunghidrept

min.1,50mpentrumanevra limeacoridoarelorsevadeterminainfunciedecategoriautilizatorilor: min.1,00mpentrucailenormaledecirculaiesipentruevacuareaamax.50persoane min.1,40mpentruevacuareaapeste50persoane peparcursulcailornormaledecirculaieculatimimaimicide1,50msevorprevedea spatiidemanevrapentrucruciorrulantde1,50x1,50m inaltimealiberapecailedecirculaieprincipalevafidemin.2,50m. gabariteledetrecerepringoluriledeusisestabilescinfunciededestinaiaincaperii, gabariteleaparaturii,echipamentuluisimobilieruluicasiamijloculuidetransport: limeaminimaliberapentrutrecereacucruciorulrulantvafide0,80m. pentru cabinete de consultaii, camere de cazare si incaperi comune pentru persoane internate,limeaminimaauilorvafide0,90m. inaltimealiberaauilorvafide2,04m incminelespital,pentrutransportulcutarga,limeacoridoarelorvafideminimum 2,20miarauilordemin1,00m. V.2.1.2.2. Caracteristicileelementelordeconstruciepecailedecirculatie a) uile: petraseeledecirculaieuilevorfivizibile,cusistemedeacionaresimple,fararisc deblocaresinuvoraveapraguri sensuldedeschiderenuvalim ita limeanormatdecirculaieiaruilealturatenu sevorloviintreeleladeschidereaconsecutiva deschidereauilorpetraseelecailordeevacuaretrebuiesasefacinsensulevacurii cuexcepiacelorprincareseevacueazcelmult30persoanevalidesau7persoanecenusepot evacuasingure(bolnaviimobilizai). pentru circulaia eu scaun rulant se recomanda usi cu geam 2/3 din inaltime si prevzutecugrilajedeprotecielaparteainferioara b) pardoselile saaibsuprafaaplana,neteda,antiderapanta safielaacelai nivelpeacelaietaj,eventualedenivelrifiindpreluateprintreptesi rampecupantedemax.8% sa fiedin materiale rezistente la uzura si sa nu se deformeze la ocuri dinamicesau statice safieuordentreinuisisapermitrepararearapidaincazdedeteriorare sa nu produc scntei prin lovire si sa aib un potenial scazul de incarcare electrostatica safierezistentelaaciuneasubstanelordeintretinere sa aib un coeficient redus de conductivitate termica si electrica c)perei: pereii adiaceni cailor de circulaie vor fi plani, netezi, fara asperiti sau muchii tioase: sevorevitaelementeleieitedinplanulpereilorcaresaproducsenzaiadelovire suprafeele cu geam ai pereilor se vor proteja mpotriva lovirii pana la inaltimea de min.0,90m. V.2.1.3. Siguranacuprivirelaschimbareadenivel diferenteledenivelsubtreitreptesevorrezolvacuplannclinatcupantademax.8% ladenivelrimaimaride0,50mseprevdbalustradedeprotecie(STAS6131) inaltimeacurentaabalustradelorvafide0,90m ferestrele fara parapet sau suprafeele cu geam peste 0,50 m de la pardoseala se vor protejacugrilajesaubalustrade(h recomandat=1,00m) V.2.1.4. Siguranacuprivireladeplasareapescarisirampe pentruscri,relaiadedimensionareatreptelorsicontratreptelorvafi:2h+1=62 64cm.(STAS2965) dimensiuniuzuale:lh=15 17cm. l=28 30cm latimi uzuale ale rampelorpe scari min. 1,15 m la scri principale si min. 1,00 m la scarisecundare(recomandat1,20mpentrupersoanecudificultidemers) incminelespital,pentrutransportulcutargascrilevoravealimeaminimade2,20 mlapodestesi1,40mlarampe. sevorevitatreptelecunassaufaracontratreapta

nuseadmitscricutreptebalansatepentrucailedeevacuare inaltimea libera de trecere intre doua rampe suprapuse va fi de min. 2,10m la scri normalesimin.1,90mlascarideserviciu(msuratlanasultreptei). scrilevoraveamanacurentafixatapebalustradasaupeperetepeosingurapartela rampesub 1,20mlatimesipeambeleparilacelemailate. manacurentaabalustradeitrebuiesafieuorcuprinsainpalma(diam.max.5cm)si sanuprezintepericoldernire. finisajultreptelortrebuiefcutcumaterialeantiderapante. V.2.2.Siguranadeplasriicumijloacemecanice transportulpeverticalaatuturorcategoriilordeutilizatoricasialmaterialelor,seface incminedebtrnisihandicapaisicuascensoare. Observaie: Numrul redus de nivele recomandat pentru cminele de btrni si handicapainuexcludeechipareaacestoracuascensoare. ascensoarelepentrupersoanesealctuiescconformSTAS2453 numrulsiloculdeamplasarealascensoarelorincmineledebtrnisihandicapaise vastabiliinfunciederezolvareafunctionalarhitecturalasiapersoanelordeservite. ascensoareledepersoanevoraveadimensiunileminimealecabineide1,10x1,40m sigoluluiideacceslacabinasiputdemin.0,80m(pentrutrecereacrucioruluirulant). vitezadedeplasarevafidemax.0,5m/seciarpornireasioprireasevorfacelin. diferenaadmisibilaintrepardosealacabineisipalieruldeoprirevafidemax.2,5cm. platformadeaccesinfataascensoruluivafidemin.1,50xx2,40mcudispunereape olaturasimin.1,50x3,30m cudispunereaascensoarelorpedoualaturi. butoanele deacionare se vor fixa pe h max. 1,20 m pentru manevra din crucior rulant. finisajulcabineivafirezistentlaocuri,uordentreinutsifara elementeinterioare cepotproducerniri. V.2.3.Siguranacuprivirelainstalaii siguranacuprivirelainstalaii presupuneconcepereasiexecutareaacestora,astfel incatutilizatoriisafieprotejaifataderiscuriledeaccidentareprovocatefiedemanevrarealor greitafiedinfuncionarea defectuoasa. se vor respecta prevederile cuprinse in "Normativul privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de sigurana in utilizare" cu precizrile prezentului normativpentrucminedebtrnisihandicapai. V.2.3.1. Protecialarisculdeelectrocutare a) alimentareacuenergieelectricaaaparatelorsiechipamentelorelectricesevaface cu respectarea instructiunilor de montaj ale furnizorului sau adaptate normelor romaneti in cazulincareacestenormesuntmaisevere. b) tablourileelectricecuaparateledecomutare,siguranasicontrolsevoramplasasi asiguraastfelincatsanupermitaccesullaeledecatalpersonaluluitehnicinstruit. c)pentruechipamentele siutilajele ceprezint riscurilaomanevrare greitase vor afialavedereinstruciunidefolosire. d)sevaevitadesfurareapepardosealasauperei(subh=2,20m)acablajelorde legturaintrediverselecomponentealeaparaturi,acesteapoznduseincanalesaughene. e) masurile de protecie la atingerea directa a instalaiilor electrice se vor conforma normativului I 7. V.2.3.2. Proteciampotrivarisculuidearsurasauoparire a) agenii termici utilizai in cmine de btrni si handicapai pentru nclzire si ventilarevorfidenaturasanuproducaccidenteincazdeavarie. temperaturaprtiloraccesibilealeinstalaiilorvafidemax.70 C. tempeaturaapeicaldemenajerevafidemax.60C. b) instalaiile de apa fierbinte sau abur tehnologic vor avea conductele si echipamenteleprotejate,inaccesibilepersoanelorneinstruite, c)inspatiiletehnice(centrale,subsoluritehnice,canale vizilabile)conductelese vor marcaprinsimbolurisiculoridistincte. d) pentru instalaiile de nclzire se vor respecta prevederile din normativul

I 13iarpentruinstalaiilesiaparateledinspatiilecufunciimedicalesevorrespectanormelede proteciamunciidinsectorulsanitarMSN/425. V.2.3.3. Proteciampotrivarisculuideexplozie a.) toate instalaiile, recipientii si echipamentele ce folosesc ageni sau fluide sub presiunevorfiprevzutecudispozitivedesiguranapentrucazulcindpresiuneaseridicapeste parametrii nominali (supape de sigurana, tablouri de control si alarmare, elemente de automatizare,etc.), b.) dimensionarea si amplasarea rezervoarelor de combustibil aferente centralelor termicesevafaceinconformitatecunormativul I13. c.)instalaiiledegazenaturalecucomponentelelorcasicondiiilepecaretrebuiesa leindeplineascaspatiileincareacesteasuntfolositetrebuiesaseconformezenormativuluiI6. d) folosirea recipientilor subpresiune fie local fie in staii centralizate se va face cu respectareacondiiilorimpusedenormativulC4. V.2.3.4. Proteciampotrivarisculuideintoxicare intoxicareasepoateproduceprinprezentainaeraunorsubstanenociveincantitisi concentraiiduntoaresntii(monoxiddecarbon,bioxiddecarbon,formaldehida,etc) proteciaserealizeazprinventilareacorespunztoareaspatiilorinterioarecudegajri denoxe. V.2.3.5. Proteciaimpotrivarisculuidecontaminaresauotrvire a) risculdecontaminarepoateprovenidelautilizareanecorespunzatoareaaparaturii medicaledeinvestigarecurazepenetrante(razeX). Protectiaserealizeazprinmasurideizolare conform"Normelor deradioprotectiesisecuritatenucleara"I33si"Normativuluideproteciea munciiinsectorulsanitar"MSN425. b) risculdeotrvirepoateprovenidinapapotabilacarenutrebuiesaconinsubstane nocivedup48deoreincontactcuconducteledetransport.Inacestscopsevaevitastagnarea apeiinreeauadedistribuie(STAS1342). V.2.3.6. Protecialadescrcriatmosferice protecia mpotriva riscului la descrcri atmosferice se va face in conformitate cu normativulI20. V.2.3.7.Proteciacuprivirelaexploatarea,intretinereasireparareainstalaiilorseva asigurainconformitatecu"Normeledeproteciamunciiinsectorulsanitar"MSN425. V.2.4. Siguranacuprivirelalucrriledeintretinere Se refera la sigurana personalului de serviciu in timpul lucrrilor de intretinere, cureniesaurepararelacldirilecminelordebtrnisihandicapai. Se vor respecta prevederile cuprinse in "Normativul privind proiectarea cldirilor civiledinpunctdevederealsiguraneiinutilizare"CEIsi"Normeledeprotecieamunciiin sectorulsanitar"MSN 425. V.2.5. Siguranalaintruziunesiefracie Sigurana la intruziune si efracie presupune protecia impotriva actelor de violenta, vandalismsauhoieprecumsiproteciaimpotriva ptrunderiiinsectelorsianimalelor. V.2.5.1. Pe langa prevederile cuprinse in "Normativul privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al siguranei in exploatare" CEI sunt necesare unele masuri suplimentareincazulcminelordebtrnisihandicapai,astfel: pentruspatiiledelucrusidepozitare asubstanelorpericuloase(otrvitoare, toxice,inflamabile) pentruspatiiletehniceacroravariearpuneinpericolutilizatoriiconstruciei. masurilesuplimentaredesiguranavorfi: usicuincuierefiabila grilajesauobloanepentrugoluri sistemedealarmare. V.2.5.2. Protecia la ptrunderea insectelor si animalelor este necesara din motive de igiena,roztoarelesiinsectelefiindunvehiculdepropagareainfeciilor. Masurile de proteciece trebuie avute in vedere la proiectare, execuie si exploatare sunt: etansareatrecerilorprinpereisiplanseeadiverselortipurideinstalaii

ghenele, subsolurile tehnice si canalele vizitabile sa fie accesibile aciunii de salubrizare. ANEXAV.2. DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS 12400/1,2 CEI MSN425 P118 N94 M.S.N133 STAS2965 STAS6131 STAS2453 STAS2455 I 7 ID17 I 20 PE136 I 18 I 13 I 5 I 6 STAS1238/1 I9 C31 C4 PE216 STAS2612 STAS3417 P92 C239 Performanteinconstrucii Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerineidesiguranain utilizare Normedeprotecieamunciiinsectorulsanitar Norme tehnice de proiectare si realizare a construciilor privind protecialaaciuneafocului Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru unitile di n ramura NormeRepublicanedeSecuritateNucleara Scari prescripiigeneraledeproiectare nlimidesiguranasialctuireaparapetelor Ascensoarepentrupersoane Ascensoarepentru spitale Normativ pentru proiectarea si executarea instala iilo r electrice cu tensiunipanala1000V. Normativpentruproiectarea,executarea,verificareainstalaiilorelectrice inzonecupericoldeexplozie. Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeproteciecontra trsnetului. Normativpentrufolosireaenergieielectricelailuminatulartificial. Normativ pentru proiectarea si executarea instalaiilor interioare de telecomunicaii. Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordenclzire Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeventilare Normativ pentru proiectarea si executarea reelelor si instalaiilor de utilizareagazelornaturale. Ventilaremecanica Normativpentruproiectareasiexecutarea instalaiilorsanitare. Prescripii tehnice pentru proiectarea, execuia, montarea, instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelordeapacalda Prescripiitehnicepentruproiectarea,execuia,instalareasiverificarea recipientelormetalicestabilesubpresiune. Regulamentdeexploataretehnicaainstalaiilordecazane Proteciaimpotrivaelectrocutrilor Courisicaneledefumpentruinstalaiideincalzirecentrala Normativprivinddotareacuascensoareacldirilordelocuit,social culturalesi administrative. Normativpentruadaptareaconstruciilordelocuit,aconstruciilorsi locurilorpublicelacerinelepersoanelorhandicapate.

V.3.Siguranalafoc V.3.1.Generaliti Cerinaprivindsiguranalafocpentrucminedebtrnisihandicapaivafiobinut prinmodulderealizareaconstrucieicuscopul: protecieiutilizatorilorsisalvareaacestora

limitareapierderilordevieiomenetisibunurimateriale impiedicareaextinderiiincendiuluilavecinti prevenireaavariilorlacldirilevecineincazulprbuiriiconstrucieiincendiate proteciaechipelordeintervenie risculdeizbucnireaincendiilorestecondiionatdeexistentasurselordeaprinderesia substanelorcombustibile. condiiiledeperfomantaspecificefiecruicazinpartesestabilescdectreproiectantul investiieipebazascenariilordeproteciesisiguranalafocinconformitatecureglementrilede specialitate. Observaie:Pentruconstruciilecminelordebtrnisihandicapai,capacitateaglobala derezistentalafocvafidegradulIII. V.3.2.Criterii,parametriisiniveledeperformanta V.3.2.1.Risculizbucniriiincendiului reducerea riscului de izbucnire si propagare a incendiului se face prin limitarea surselorpotenialedeaprinderesiexistenteimaterialelorcombustibile. incaperile sispatiilecminelordebtrni si handicapaisencadreaz inurmtoarele niveluriderisc: riscmicdensitateasarciniitermiceestemaimicade420MJ/mp(saloane,camerede cazare,cabinetedeconsultaii,tratamente,spatiiergoterapie,laboratoareincaresemanipuleaz lichide inflamabile cu volum sub 10 l, arhive cu volum sub 50 mc, depozite de butelii sub presiunecuvolumsub50l). risc mijlociu densitatea sarcinii termice este cuprinsa intre 420 si 840 MJ/mp (centrale de ventilaie, laboratoare, buctarii, ateliere, laboratoare si/sau farmacii in care se manipuleazlichideinflamabilecuvolumeintre10lsi40l,arhivecuvolumeintre50mcsi100 mc,depozitebuteliisubpresiunedeoxigencuvolumintre50lsi200l). risc mare densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/mp (crematorii, depozite butelii sub presiune cu capacitatea peste 200 l, arhive cu volum peste 100 mc, depozite cu lichide inflamabilecuvolumpeste40l). densitatea sarciniitermicese calculeazdela cazlacazconformprevederilorSTAS 10903/2. serecomandareducereadensitiisarciniitermicerezultatadindolarisiechipamente lamax.420MJ/mpiaradensitiisarciniitermicetotalela620MJ/mp. materialeleutilizatesevorincadrainclasedecombustibilitatesilimitaderezistentala foc,astfelincatconstruciasafiedegradulIII rezistentalafoc. se interzice folosirea sau depozitarea lichidelorsi gazelor combustibile in alte locuri dectcelespecialamenajate,fararespectareamasurilordepreveniresistingerespecifice. spatiile cu aparatura de valoare ca si depozitele cu materiale sau substane combustibile si pericol de explozie, se vor echipa cu instalaii de detectare a incendiilor, evacuareafumuluisigazelorfierbini,dupcaz. V.3.2.2.Intervaledetimpasigurateincorelarecuaciuniledeinterveniesisalvarefata dedezvoltareaincendiului. V.3.2.2.1.Timpuldealarmare Esteintervaluldetimpdintreizbucnireaincendiuluisisemnalizareaacestuiadiferindin funciedesistemelefolosite(automatesaumanuale) incazulsistemelorautomatemax.30secunde incazulsistemelormanualemax.60 secunde V.3.2.2.2Timpuldealertare Este intervalul de timp dintre momentul alarmrii si cel al alertrii echipelor de pompierisidepindedesistemulutilizat: sistemeautomatedealertaremax.30sec. sistememanualedealertaremax.2minute. V.3.2.2.3. Timpuldesupravieuire Este intervalul de timp dintre izbucnirea incendiului si limita de meninere a vieii. Acesttimpdepindedetipulconstruciei,combustibilitateasigradulderezistentalafoc.Timpul minimdesupravieuiretrebuiesafie:minimum15minutepentrugradulIIIrezistentalafoc.

V.3.2.2.4.Timpuldeevacuare Esteintervaluldetimpdintremomentulalarmriiutilizatorilorsievacuareaacestorain exterior sau in spatii special amenajate si depinde de gradul de rezistenta la foc al cldirii, lungimea caii de evacuare si viteza de deplasare (V = pentru persoane n vrsta sau handicapate,vitezadedeplasareestedecca0,10m/sec)T=L/V.Gabaritelesilungimeacailor deevacuareincazulcminelordebtrnisihandicapai(inconstruciidegradulIIIrezistenta lafoc)vorfi: latimiminimedecoridoare 1,40m lungimeamaximaacaiideevacuare: indouadireciidiferite30m introsinguradirecie(coridorinfundat) 20m latimiusi: pentrucailenormaledeevacuare 0,90m pentrutransportulcutarga 1,00m Serecomandaevitareacoridoarelorinfundatesiprevedereaposibilitiideevacuarein douadireciidiferite. V.3.2.2.5.Timpuldelocalizaresistingereaincendiului Acesttimpestecondiionatdeechipareasidotareacuinstalaiidepreveniresistingerea incendiilor si trebuie sa fie cuprins intre 10 minute si 45 minute (la cldiri de gradul III rezistentalafoc). V.3.2.2.6.Timpuldepropagarelacldirilenvecinate Acesttimpsedeterminaprincalculsiestecondiionatde: distantaintrecldiri gradulderezistentaafocacldiriivecine condiiileatmosfericeI In cazul cldirilor amplasate in sistem pavilionar acest timp trebuie sa fie de min. 30 minute pentrugradul IIIrezistentalafoc. V.3.2.3Asigurareaperformantelorconstrucieisiaprtiloreicomponente V.3.2.3.1.Timpuldeincendieretotala Esteintervalul de timp dintre momentul alarmrii si generalizarea combustiei la toate elementelesimaterialelecldirii.Acesttimptrebuiesafiedemin.30minutepentruconstruciile degradul IIIrezistentalafoc. V.3.2.3.2.Etaneitatealaaeraconstruciei Etaneitatealaaeraconstrucieiestedataderaportulintrevolumuldeaerceintraprin golurilefaadei(usi,ferestredeschise)sicelcareiesedincauzadifereneidepresiune.Volumul schimburilordeaerdintreinteriorsiexteriortrebuiesafiedemax.2schimburi/ora. V.3.2.3.3.Compartimentareaantifocaconstruciei Cldirilesevorcompartimentaantifocprinelementedeconstrucieinfunciedegradul derezistenta la foc,numrdeniveluri,arieconstruitalasol,echiparecuinstalaiiautomatede semnalizare.Ariamaximaconstruiiilasol aunuicompartimentdeincendiupentru cminede btrnisihandicapaivafidemaxim2500mp. V.3.2.4. Limita de rezistenta la foc a elementelor de construcie, de compartimentare sauseparareaspatiilor. Este intervalul de timp in care elementele de separare isi epuizeaz capacitatea de rezistentalaunincendiustandard. V.3.2.4.1.RezistentalafocapereilorantifocdingrupaCOvafide37oreinfuncie dedensitateasarciniitermiceacompartimentuluideincendiu.Celelalteelementedesepararevor avearezistentalafocnormatprinreglementaridespecialitate. V.3.2.4.2.Duratadesiguranalafocarefugiilor Siguranalafocarefugiilorestedataderezistentalafocaelementelordedelimitaresi trebuiesafiecelpuinegalacutimpuldesupravieuirerespectiv15minute. V.3.2.4.3.Duratadesiguranasicapacitateacailordeevacuare.Timpulincarecailede evacuare pot fi utilizate in condiii de sigurana trebuie sa fie cel puin egal cu timpul de evacuare. V.3.2.2.4. Capacitatea cailor de evacuare "C (50 persoane/flux) va asigura trecerea numruluidefluxuri(F)determinateprincalcul:

N(numrdepersoane) F(numrdefluxuri)= C(capacit.deevacuare) V.3.2.4.5.Accesibilitateavehiculelorsiserviciilordepompieri.Dispunerea,traseelesi gabaritelecailordeaccestrebuiesapermitinterveniaautovehiculelorpompierilorpecelpuin 2 laturi a cldirii. Drumurile si aleile normale de acces si circulaie in incintele sau pe amplasamentelecminelordebtrnihandicapaivorservisidreptcaideaccespentrumainile deintervenielaincendiu(cap. IV.5.8.). V.3.2.4.6. Dotarea cldirilor cu mijloace fixe si mobile de intervenie. Echiparea si dotarea cu mijloace de prima intervenie se va face conform anexei V.3.a in funcie de tipul construcieisicaracteristicilespatiilorinterioaresiexterioare. V.3.2.4.7. Asigurareaaccesuluiechipelordeintervenie Conformareaconstrucieitrebuiesaasiguretraseescurte,uorderecunoscut,marcatesi dimensionatecorespunztorpentruechipeledeintervenie,conformscenariilordesigurana. V.3.2.5. Performanteleelementelorsimaterialelordeconstrucie V.3.2.5.1. Combustibilitatea elementelor si materialelor de construcie. Se admite utilizareamaterialelordeconstruciedinclasaCOC2decombustibilitate. V.3.2.5.2. Contribuia la evoluia incendiului este influenat de densitatea sarcinii termice. Aceasta se calculeaz conform STAS 10903/2, iar riscul izbucnirii incendiului se clasificaconformcap.V.3.2.1. V.3.2.5.3.Propagareaflcrilorpesuprafeeleelementelorsimaterialelordeconstrucie Alctuirea si felulmaterialelor de construcie trebuie sa limiteze propagareaflcrilor pesuprafaalorlamaipuinde45cmin10minute(STAS113357). V.3.2.5.4. Degajareafumuluisigazelortoxice Sevalimita folosireamaterialelor,mobilieruluisiechipamentelorcareprinarderepot degajasubstane,fumsigazetoxice.Sevorluamasurideevacuareafumuluisigazelordeardere d in spatiiledecategoria "C"pericoldeincendiu,dincaseledescari sidincirculaiilecomune orizontalefaraluminanaturala. V.3.2.5.5.Gradulderezistentalafocacldirii Se recomanda alegerea unei capaciti globale de rezistenta la foc a cldirii pentru a rezistacatmaimult incendiului,stabilindusela cmineledebtrni si handicapai gradulIII rezistentalafoc. ANEXAV.3.a Dotareacumijloacedeprimainterveniepentrustingereaincendiilor Denumireaobiectivului Spuma Stingatoareportabile Observaii chimic Praf CO2 CO2 9kg 3kg 5kg 3kg 0 1 2 3 4 5 Spatiicazare,seciicu paturi,serviciitehnicome dicale,serv.administrative la20mldecoridorsaula 2* 1 1 *celpuindoua 200mparieutilapenivel Cabinetemedicalede diagnosticsitratament,labo ratoarediverse,farmacie,etc. lafiecareincaperccu aparaturaelectricapeste 0,5kw 1 Blocalimentar **cateunulla la50mparieutila 1 1** incapericuutilaje Centralatermicala

fiecarecazan1 Puncttermicla fiecarebaterie1 Crematoriu lao instalaie2 Staiahidrofor la1recipient1 'Centraladeventilaie 1 Spltoriemecanica 2 Arhivc.biblioteci, depozitediverse la100mparieutila1 Atelierediverse la50 mparieutila 1*** Depozitelichide inflamabile la100mparieutila 2*** Grupelectrogen 1*** Cameretablourielectrice lafiecareincapere

1 1 1*** 1 1 1

1 1 1 1** 1

1 1 1 ***celpuinunul peincapere

Panou(pichet)exteriordeincendiu 1bucatala1000mpterensauminim1bucata peobiectivdotatcu: 40ml.furtun 1buc.racordrefularetipC 1buc.ladanisip0,5mc 8garnituri 2buc.cheiracordABC 2buc.fesefurtuntipC 1clopot alarma 2buc.lopeticucoada 2buc.galei101. 2buc.cngigier 2buc.stingatoarecuspumasiC02 1buc.pturaincendiu Materialdesalvareincazdeincendiusaucalamita lafiecare300mparieutila(laconstruciiP+2P+3) sevorprevedea: 2crucioarecutargabolnavi untubexpandabildesalvarecucos,cadrudelansaresi6kgcoardarelon. Masticontragazelorsiaparateizolanteseprevdconformscenariilor desiguranala focelaborate.

ANEXAV.3.b DOCUMENTETEHNICECONEXE

P118

Normetehnicedeproiectaresirealizareaconstruciilorprivindprotecia laaciuneafocului

Ordin381/1219 HG51 1992 STAS 10903/2 C58 I20 STAS6168 STAS6647 STAS6793 STAS297/1,2 STAS2965 STAS3081 N94

NormegeneraledepreveniresistingereaincendiilorcompletarelaNG 1977 Privind unele masuri pentru imbunatatirea activitii de prevenire si stingereaincendiilor. Determinareasarciniitermiceinconstrucii Normetehniceprivindignifugareamaterialelorcombustibiledinlemnsi textileutilizateinconstrucii. Normativ privind proiectarea si executarea instalaiilor de protecie contratrsnetuluiinconstrucii. Scrideinterveniesisalvare Elementepentruproteciagolurilor Lucrri de zidrie. Couri, canale de fum pentru focare obinuite la construciicivile Indicatoare desecuritate.Culorisiforme Scriinterioareinconstrucii. Cutiimetalicepentruhidrantiinteriori. Normedepreveniresistingereaincendiilorpentruunitiledinramura MinisteruluiSntii.

V.4.Igiena,sntateaoamenilor,refacereasiproteciamediului Cerinaprivindigiena,sntateaoamenilorsirefacereasiproteciamediuluipresupune concepereasirealizareaspatiilorcomponentealecminelordebtrnisihandicapai,astfelincat sa nu pericliteze sntatea si igiena ocupanilor, urmarinduse in acelai timp si protecia mediuluiinconjurator.Criteriiledeperformantaincazulacestorcerinesereferala: 1 Igienamediului interior: 2 Igienaapei 3 Igienaevacuriirezidurilorlichide 4 Igienaevacuriirezidurilorsolide 5 Proteciamediului V.4.1. Igienamediuluiinterior,sereferala: a) Igienahigrotermica b)Igienaaerului c) Igienafinisajelor d)Igienavizuala e) Igienaauditiva V.4.1.a. Igienahigrotermica Se urmrete asigurarea unei igiene higrotermice minime acceptabile cu meninerea uneiambiantetermiceinterioarecorespunztoare,attiarna catsi vara,in funciededestinaia spaiuluisiactivitateadesfurata. V.4.1.a.1. Temperatura ambianta "ta" (se msoar in centrul incaperii la 1,5 m de la pardoseala,cutermometrulcuglob) inperioadarece:(conformSTAS19072) min.20C camere de zi, circulaii, grupuri sanitare, ateliere, biblioteca

saloane si camere de dormit, cabinete medicale, tratamente min.24C bai,dusuri inperioadacalda: Tmax.=26C(max.28Claovitezaaaerului de0,27m/secpentru1C). V.4.1.a.2.Vitezarelativaaaerului Inperioadarece max.0,15m/sec Inperioadacalda max.0,275m/sec V.4.l.a.3.Umiditaterelativaaaerului inperioadarece max.0,15m/sec inperioadacalda max.0,275m/sec V.4.l.a.3. Umiditatearelativaaaerului(UR) vaficorelatacutemperatura ambianta(ta)UR= 30 60% V.4.1.3.4. Asimetriatemperaturiiambiante se calculeaz in raport cu un plan vertical situat in zona ocupata la 0,60 m de la pardoseala fatadeferestresausuprafeereci max.10C fatadeunplanscuincalzit max.5C V.4.1.a.5.Diferenadetemperaturapeverticala(STAS13149) intrecapsiglezne max.3C V.4.1.a.6.Temperaturasuprafeelorinterioareincontactdirect pardoseli: iarna=min.18C vara=max.28C o perei: iarna=min.16 C vara=max.30C

min.22C

ANEXAV.4.1.a

DOCUMENTETEHNICECONEXE

STAS1907/1,2 STAS6472/3 I 5 Documenteinterpretative CEEnov.93 MS N 425 NP200 STAS13149

Calcululnecesaruluidecldura.Temperaturiinterioare decalcul Calculultermotehnicalelementelordeconstruciealecldirii. Normativ pentru proiectarea si executarea instalaiilor de ventilare Igiena,sntateasimediulnconjurtor Normativpentruproteciamunciiinsectorulsanitar Instruciuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitatea termicaaelementelordenchidereacldirilor. Fizica construciilor. Ambiante termice moderate. Determinarea indicilorPMVsiPPDsiniveledeperformantapentruambiante.

V.4.1.b. Igienaaerului Cerinaprivindigienaaeruluiimplicaasigurareainspatiile interioarealecminelorde btrnisi handicapaiaunorparametriidecalitatecaresa nupericlitezesntateautilizatorilor prinagenipoluanideaer. Anumite spatii, prin natura activitii lor necesita o ventilare (condiionare) forat pentruasigurareaparametrilorcalitativiaiaerului(buctarii,spltorii). Cminele de btrni si handicapai se incadreaza in clasa III de asepsie N 500 germeni/mcaer V.4.l.b.l.Asigurareaunorconcentraiimaximeadmisibiledesubstanepoluante Substanele poluante pot proveni din materialele de construcie, instalaiile tehnice,

aparatedeardere,etc. Valorile maxime admisibile de substane poluante se vor ncadra in prevederile "Normativuluidepartamentaldeproteciamunciiinsectorulsanitar"MSN425si"Normativul privindpuritateaaeruluiinncpericudiversedestinaii"INCERC96. V.4.l.b.2.Asigurareaventilriiaerului aventilareanaturala: cameracazare,cabineteconsultaii,spatiiergoterapie,circulaii gr.sanitare,etc. 0,5schimburi/ora. 1 schimb/ora buctarii,oficii,spltorii b ventilarea mecanica: este necesara in spatiile cu degajare de cldura, umiditate si substanepoluante ventilare mecanica cu introducere aer proaspt si evacuare aer viciat se prevede la spatiilepentruspltorii labuctariiseprevdnumai instalaiideevacuareaerviciat calcululinstalaiilordeventilaremecanicapecategoriidefunciunisevafaceconform normativului I 5.

ANEXAV.4.1.b DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS 10813 STAS11322 STAS12051 Puritateaaerului.Determinareapulberilorin suspensie Puritateaaerului.Determinareaaldehideifomice Aer.Determinareaconinutuluideradon222STAS9081

Poluareaaerului. STAS12574 Aerdinzoneprotejate.Condiiidecalitate. STAS1238/1 Ventilaremecanica.Debituldeaerproaspt Normativin cursdeeditareNCERC Normativprivindigienacompoziieiaeruluiinspatiicudiversedestinaii infunciedeactivitiledesfuratein regimdeiarnavara. DocumenteinterpretativeCEEnov.93 Igiena,sntateasimediulnconjurtor. MSN 425 Normativdepartamentaldeproteciamunciiinsectorul sanitar DIN1946 Fila4 Ventilaiiininstituiispitaliceti. I 5 Normativpentru proiectareasiexecutareainstalaiilorde ventilare. V.4.1.c.Igienafinisajelor Cerinaprivindigienafinisajelorconstainasigurareacalitiisuprafeelorinterioareale elementelordedelimitareaspatiilorastfelincatsanufiepericlitatasntateautilizatorilor. Materialeledefinisajtrebuiesaaiburmtoarelecaliti: safielavabile sarezisteladezinfectanti sanuretinapraful sanuproducprinuzuraparticuleinsuspensie sanupermitdezvoltareadeorganismeparazite saprezintecalitiestetice Observaie: Scopul pentru care sunt folosite, diversitatea furnizorilor si a calitilor materialelor de finisaj impune ca folosirea acestora sa se fac in baza unor documente de agrementaresicalitate. V.4.1.d. Igienavizuala Cerina privind igiena vizuala consta in asigurarea iluminatului natural si artificial, astfelincatutilizatoriisasipoatdesfuraactivitateaindeplinasigurana.

V.4.1.d. 1. Asigurareailuminatuluinatural a Iluminatul natural se asigura prin suprafeele de ferestre si orientarea acestora in raportcupunctelecardinalesiseexprimaprinraportulariepardoseala/ariefereastra consultaii,tratamente,spatiidelucru,biblioteca,ateliere:1/41/6 camerecazare,saloanecupaturi,circulaii,buctarii,spltorii1/6 1/8 gr.sanitare,depozite:1/8 1/10b factoruldeuniformitate raportuldintreiluminareaminimasiceamaxima: incaperidelucrucurente0,20 holuri,coridoare,anexesanitare0,10 V.4.1.d.2.Asigurareailuminatuluiartificial aNiveldeiluminareartificiala (valoriminime)conf.PE136siSTAS6546/1 camerelocuit,saloanecupaturi: iluminatgeneral50lx iluminatlocal300lx consultaii,ateliere,tratamente,biblioteca: iluminatgeneral200lx iluminatlocal400lx buctarii,spltorii: iluminatgeneral200lx holuri,coridoare,scari: iluminatgeneral75lx anexesanitare: iluminatgeneral30lx Observaie: Msurareailuminriiseface: iluminatgeneral0,85 1,00mdelapardoseala iluminatlocal0,50mdelaplanuldelucru b Factordeuniformitate: ncperideutilitategeneralamin.0,65 circulaii,anexemin.0,25 cEvitareasaulimitareaorbirii prinmasurideamplasaresiecranareacorpurilordeiluminat prinalegereadefinisajematesaudispersantedeluminacaresaevitereflexia.

ANEXAV.4.1.d DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS8313 Iluminatulincldirisiinspatiiexterioarelacldiricivilesiindustriale STAS6221 Iluminatulnaturalalincaperilorlacldiricivilesi industriale STAS6646/1 Iluminatulartificial.Condiiigeneralepentruiluminaiin cldiricivile. PE 136 Normativpentrufolosireaenergieielectricelailuminatulartificialinutilizri. Documenteinterpretative CEEnov.93 Igiena,sntateasimediulinconjurator. MS N 425 Normativdepartamentaldeproteciamunciiinsectorulsanitar V.4.1.e.Igienaauditiva Cerina privind igiena auditiva se refera la realizarea spatiilor interioare astfel incat zgomotulperturbatorsafiemeninutlaunnivelcaresanuafectezesntatea. Ambiantaacusticainterioara,condiiiledezgomotcasiperformanteleelementelorde delimitareaspatiilorsuntprezentatelacap.V.6. "Proteciampotrivazgomotului" Nivelul de zgomot interior echivalent (limite admisibile ale nivelului sonor) datorat

unorsurseexterioareestede: 30dB 5dB

inplusziua inminusnoaptea Masurilegeneralepentruproteciaacusticasunt: amplasarea cminelor de btrni si handicapai la distanta de sursele productoaredezgomotsauvibraii separarea spatiilor interioare productoare de zgomot fata de cele cu cerine deosebite de protecie (spatiile tehnic, edilitare si gospodreti fata de spatii de cazaresimedicale). masurilocaledeprotecieluateasuprageneratorilordezgomot(fundaiiizolate, izolaiifonicelaincaperisaulaincinteleutilajelor,vitezeredusedevehicularea fluidelor).

V.4.2. Igienaapei Cerinaprivindigienaapei sereferalacondiiilededistribuieaacesteia laundebit suficientsilapuritateaimpusaapeipotabile. V.4.2.1.Calitateaapei potabilitatea In cldirile cminelor de btrni si handicapai se va folosi numai apa potabila. PotabilitateaapeivaficonformacuprevederileSTAS1342. V.4.2.2.Asigurareadebituluilapuncteledeconsum Debitul de apa necesar cerinelor funcionale si tehnologice se va asigura conform STAS1478. V.4.2.3.Asigurareacantitiideapanecesara aNecesarulcurentdeapapentrucmineledebtrnisihandicapairaportatlalocde cazaresiziestecalculatinfunciedecapacitateaconstruciei,astfel: igienapersoanelorinternate: 240l/loczi igienapersonalului: 40l/loczi splareinventarmoale: 110l/loczi prepararehrana: 100l/loczi igienaspatiilorinterioare: 401/loczi dezinfectie,splareinstrumentar: 251/loczi utilizriincentraletehnice: 201/loczi igienaspatiilorexterioare: 101loczi consumurinenormate 10% totalconsumapa: cca6501/loczi b In perioadele cu deficit sau ntreruperi in alimentarea cu apa trebuie asigurat un minimde80%dinnecesartimpde12ore. ANEXAV.4.2. DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS6322 STAS6323 STAS6324 STAS6325 STAS6329 STAS3001 STAS1342 STAS3026 STAS3002 STAS12650 Apapotabila.Determinareaculorii Apapotabila.Determinareaturbiditatii Apapotabila.Determinareatemperaturii,mirosuluisigustului. Apapotabila.DeterminareaPHului Apapotabila.Analizabiologica Apa.Analizabacteriologica Apapotabila Apapotabila.Determinareaduritii Apapotabila.Determinareasubstanelororganice Apapotabila.Determinareaconinutuluidepesticide

DocumenteinterpretativeCEEnov.93 Igiena,sntateasimediulnconjurtor MSN 425 Normativdepartamentaldeproteciamunciiinsectorulsanitar

V.4.3.Igienaevacuriireziduurilorlichide Cerinaprivindigienaevacuriirezidurilorlichideimplicaorganizareaunuisistemde colectaresievacuareaacestorafaraaprezentapericoldecontaminareaoamenilorsaumediului. Rezidurilelichidedelacminelede btrnisihandicapaisunt: apeleuzatemenajereobinuite(convenionalcurate) apeuzatecunisip,grsimi,spume(delabuctariisispltorii) apepluviale V.4.3.1.Asigurareaevitriipoluriisolului,subsoluluisauaerului aCondiiiderezolvareaevacurii: apele uzate din cminele de btrni si handicapai se evacueaz de regula prin reeauadecanalizarepublicaalocalitii. in lipsa unui sistem public de canalizare se vor prevedea instalaii proprii de colectare,trataresievacuareaapeloruzate. b Asigurareacondiiilordecalitateaapeloruzate apeleuzatecuconinutmaredeimpuriti(nisipuri,grsimi,spume)provenitedela buctariisispltoriivorfitratatelocalinaintededeversareaincanalizareapublica(decantoare, separatoaredenisip,grsimi,spume) concentraiile de substane nocive din apele uzate trebuie sa respecte prevederile normativuluiC90. cAsigurareacondiiilordecalitateareelelordecanalizare reeleledecanalizaretrebuiesandeplineascurmtoarelecondiiide baza: sarezistelasolicitrimecanice safieimpermeabile sarezistelaaciunileagresivealeapeloruzate. saaibrugozitateredusa sarespectecoteledemontaj(diametre,pante)pentruevitareacolmatarii V.4.3.2. Evitareaemisieidemirosuridezagreabile prevedereadegrzihidraulicelareceptoriideapeuzate evitarea uscrii sifoanelor depardoseala prin legarea lor laun obiect sanitar curent (lavoar) asigurareauneidilutiicorespunztoareaapeloruzate etansareacminelordevizitaresiracorddinapropiereacldirilor V.4.3.3. Evitareacontaminriireeleideapapotabila se asigura prin proiectarea si executarea corecta a canalizrii si alimentarii cu apa conformSTAS8951/1I 9STAS1795STAS 4163/1. ANEXAV.4.3. DOCUMENTETEHNICECONEXE

STAS1795 STAS1846 STAS3051 STAS2448 STAS6701 STAS10859 STAS12278 STAS12594

Canalizareinterioara Canalizriexterioare.Debite.Prescripiideproiectare Sistemedecanalizri.Canalealereelelorexterioare.Prescripiide proiectare Canalizri.Cminedevizitare.Prescripiideproiectare Canalizri.Guridescurgerecusifonsidepozit. Canalizri.Staiideepurareaapeloruzateprovenitedin centrele populate. Canalizri.Bazinedefermentareanmolurilorlastaiiledeepurarea centrelorpopulate Canalizri.Staiidepompare

DocumenteinterpretativeCEEnov.93 Igiena,sntateasimediulinconjurator. MS N425 Normativdepartamentaldeproteciamunciiinsectorul sanitar

V.4.4.Igienaevacuriireziduurilorsolide Cerinaevacuriirezidurilorsolideimplicaasigurareacusistemecorespunztoarede colectaredepozitaresievacuareaacestoraincondiiideigiena,fararisculdepoluareasolului, apelorsauaerului. V.4.4.1. Deseurile solide provenite din activitatea cminelor de btrni si handicapai sunt: adeeurireciclabile hrtie,carton,ambalaje b deeurinereciclabile gunoimenajer V.4.4.2.Asigurareacolectrii,depozitariisievacuriideeurilorsolide aDeseurilereciclabile: se colecteaz si se depoziteaz distinct, pe platforme special amenajate, imprejmuitesiferitedeintruziuni b Deseurilenereciclabile: gunoiul menajer se colecteaz la sursa, in recipienti inchisi si se depoziteaz in incaperi special amenajate prevzute cu instalaii de igienizare (apa si canalizare). Gunoiulmenajerseevacueazprin serviciuldesalubritatepublica. Observaie: In cazul cminelor spital, pentru neutralizarea deeurilor metalice, in funciedecantitateacolectata,serecomandaprevedereaunuicrematoriudeincinerare,proiectat siexecutatinconformitatecunormeledeprotecieamediului.Deseurilealimentare,lacapaciti mari ale blocurilor alimentare se colecteaz in recipienti speciali si se pstreaz in spatii frigorificepanalaevacuaresauvalorificareingospodariianexa. V.4.5.Refacereasiproteciamediului Cerina de refacere si protecie a mediului presupune realizarea construciilor pentru cmine de btrni si handicapai, astfel incat pe toata durata de viata a acestora (execuie, exploatare,postutilizare)sanuafectezeechilibrulecologic,sanudunezesntii,confortului silinitiioamenilor.Factoriisupuiprotecieimediuluisunt: aerul apele solulsisubsolul V.4.5.1.Asigurareaevitriipoluriiaeruluiexterior aPoluaniiemisiinatmosferaprinactivitateacminelordebtrnisihandicapainu trebuiesadepeascconcentraiilemaximeadmisibileconformSTAS10574. b Masurilepreventiveimpotrivapoluriiaeruluisunt: limitarea emisiei de poluani din gazele de ardere a centralelor termice si crematoriilor,princontrolularderiisidisiparealorinatmosfera filtrareaaeruluievacuatprinutilizareasistemelorspecificedepurificare V.4.5.2.Asimilareaevitriipoluriisoluluisiapei Apeleuzatesevorevacuanumaiprinreelepropriidecanalizarenaintedeevacuarea in reelele publice de canalizare se va proceda (unde e cazul) la tratarea apelor uzate prin procedee de epurare in funcie de natura poluanilor Apele uzate trebuie sa indeplineasca prevederilenormativuluiC90.

ANEXAV.4.5. DOCUMENTETEHNICECONEXE Legea137/1995 Legea5/1989 Legea3/1978 Decret466/1979 Decret414/1979 Legeaprotecieimediului Legeaprivindproteciasiasigurareacalitiiapelor Legeaprivindasigurareasntiipopulaiei Decretprivindregimulproduselorsisubstanelortoxice Decretprivindstabilireavalorilorlimitaadmisibilealeprincipalelor

Ordin462/1993 STAS10574 STAS10331 STAS10194 STAS10329

substanepoluantedinapeleuzate. Condiiitehniceprivindproteciaatmosferei Aerdinzoneleprotejate.Condiiidecalitate Puritateaaerului.Principiisireguligeneraledesupraveghereacalitii aerului. Puritateaaerului.Determinareaconinutuluidebioxiddesulf. Puritateaaerului.Determinareabioxiduluideazot.

V.5.Izolareatermica,hidrofugasieconomiadeenergie Cerina privind izolarea termica, hidrofuga si economia de energie presupune o conformaregeneralasidedetaliuaconstruciei,astfelincatpierderileenergeticesafieminime, iar consumurile de energie necesare obinerii unui confort minim admisibil sa fie cat mai limitate. V.5.1.Asigurareaperformantelehigrotehnicealeelementelorperimetraledeincludere, trebuiesalimitezepierderiledecldura. V.5.1.1. Rezistenta termica specifica necesara (Ros) a elementelor, trebuie sa fie mai mare sau egala cu rezistenta minima necesara la transfer termic (Ro nec), calculata conform STAS6472/3 V.5.1.2.Diferenadetemperatura(Ti)dintrefeteleinterioareaelementelordeinchidere sitemperaturaaeruluiinterior(conformSTAS6472/3)trebuiesafiedemax.: Temperatura interioara 18 C 22C Umiditatea relativa 60% 50% Diferena detemp. "Ti"(K) perei pardoseli acoperi 4 2 3 6 3 4,5

V.5.1.3. Rezistenta la permeabilitatea aerului a elementelor de inchidere perimetrele trebuiesafiemaimaredectrezistentaminimacalculataconf.STAS6472/7. V.5.2.Evitareaapariieicondensuluiseobineprin: realizareaelementelordeinchidereastfelcatemperaturapesuprafalalorinterioarasa aibeinoricepunctovaloare pestetemperaturapunctuluiderou,corespunztoaretemperaturiisi umiditii relativeaaeruluiinterior(conformSTAS6472/3). umiditatea materialelor componente in perioadele reci sa nu depeasc valorile normateconformSTAS6472/4. cantitatea de apa acumulata in masa elementelor de inchidere, provenita din condensarea vaporilor in perioada rece sa fie mai mica dect cantitatea de apa evaporat in perioadacalda(ma<mv). V.5.3. Asigurarea economiei de energie se obine prin realizarea elementelor de construcie pentru includeri ca si concepia generala a construciei astfel incat pierderile de cldurasafieminime. V.5.3.1.Coeficientul globaldeizolaretermica "Glpeansamblulcldiriitrebuiesa 3 fie mai mic sau egal cu coeficientul global de izolare termica de referina "G lref. (W/m k) determinat conform Normativului pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cldiricualtedestinaiidectceadelocuit. Necesarul global de cldura pentru nclzire al cldirii "G" trebuie sa fie inferior valoriidereferina"Gref(W/m3k). V.5.3.2.Consumulanualdeenergiepentruincalziresedeterminaastfel:Q=24/1000x G l x N 12(kwh/mc) Qref = 24/1000 xG l ref. x N12 (kwh/mc)N12 se determina conform STAS4839. V.5.3.3. Eficienta instalaiilor de incalzire se determina prin calcularea consumurilor specificepentruincalzire,respectivraportulintrenecesaruldeenergietermicapentruincalziresi randamentul total al instalaiei calculat cu relaia: h T = h S x h R x h i i n care: h S = randamentul sursei de energie h R = randamentul reelei de distribuie h ii = randamentul

instalaieiinterioare Ladeterminareaenergieinecesarenclziriisafcutabstraciede: nclzirea electrica preparareaapeicaldedeconsum energiapentruiluminatsialimentareaparaturaelectrica sistemeledeclimatizare aporturileinsoririisialocupanilor ANEXAV.5.

DOCUMENTETEHNICECONEXE STAS6472/2 STAS6472/3 Fizicaconstruciilor.Higrotermia.Parametriclimatici exteriori. Fizicaconstruciilor.Termotehnica.Calculultermotehnicalelementelor deconstruciealecldirii. STAS 6472/4 Fizica construciilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcieladifuziavaporilordeapa. Prescripiidecalcul. STAS6472/6 Fizicaconstruciilor.Higrotermiaelementelordeconstruciicupuni termice. STAS6472/7 Fizica construciilor.Termotehnica.Calcululpermeabilitiilaaer a elementelorsimaterialelordeconstrucii STAS4830 Instalaiideincalzire.Numrulanualgradezile. STAS9791 Rosturilafaadelecldirilorexecutatecupanourimariprefabricate. Clasificare,terminologicsiprincipiigeneraledeproiectare. NP200 Instruciuni tehnice pentruproiectarea la stabilitatea termica, a elementelordenchidereacldirilor. PrescripiitehniceincursdeeditareINCERC Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cldiricualtadestinaiedecatceadelocuit. C107 Normativpentruproiectareasiexecutarealucrrilordedeizolaii termice. C112 Normativpentruproiectareasiexecutareahidroizolatiilordinmateriale bituminoaselalucrriledeconstrucii STAS6472/10 Fizicaconstruciilor.Termotehnica.Transferultermic lacontactulcu pardoseala.Clasificareasimetodade determinare. STAS 13149 Fizica construciilor. Ambiante termice moderate. Determinarea indicilorPMV,PPDsiniveledeperformantapentruambiante. STAS1907/1 Instalaiideincalzire. Calcululnecesaruluidecldura.Prescripiide calcul. ReglementariincursdeeditareINCERC Normativ privind igiena compoziiei aerului la cldiri cu diverse destinaiiinregimdeiarnavara P68 Normativprivindgraduldeprotecietermicaacldirilorside reducerea consumuluideenergiepentruincalzire.Documenteinterpretative CEEnov.1993 Economiadeenergiesiizolaretermica. V.6.Proteciampotrivazgomotului Protecia mpotriva zgomotului presupune conformarea spatiilor si a elementelor de construcieastfelincatzgomotulaeriansaudeimpactdinexteriorulcldirilorsafieperceputde ocupaniinlimitefiziologicenormalesilaunnivelacceptabilalconfortuluiacustic(cap.V.4.1.e. igienaauditiva). V.6.1.Asigurareaizolriiacusticesiprotecialazgomotaeriansaudeimpact.Izolarea acustica si protecia la zgomot se face in funcie de destinaia ncperilor si de exigentele

utilizatorilor conform prevederilor STAS 6156. Soluiile constructive utilizate la realizarea cldirilor pentru cmine de btrni si handicapai cu scopul asigurrii cerinelor de rezistenta, stabilitate,siguranalafocsiconforthigrotermic,satisfacsicerineledeizolareacusticastabilite prin "Normativul departamental de protecia muncii in sectorul sanitar" MSN425. Izolarea fonicaaunorncperisauincintespecialesevafacepebazadecalculconformSTAS6661. V.6.1.1.Indiceledeizolareapereilorexteriori:I f[Ef]=26(26)dB V.6.1.2.Indiceledeizolareapereilorinteriori:Ia(Ea)=46 56dB V.6.1.3.Indiceledeizolarealplanseului:Ia(Ea)=50 60dB. ANEXAV.6. DOCUMENTETEHNICECONEXE Acusticainconstrucii.Acusticaurbana.Limiteadmisibilealenive lu lui dezgomot. STAS6156 Acusticainconstrucii.Proteciampotrivazgomotuluiin construcii civile sisocialculturale.Limiteadmisibilesi parametrideizolareacustica. P122 Instruciunitehnicepentruproiectareasiexecutareamasurilordeprotecie acusticalacldirisocialculturale. C125 Instruciunitehnicedeproiectaresiexecuieprivind proteciafonicaa cldirilor. Documenteinterpretative CEEnov.93 Protecialazgomot. STAS10000

ANEXEGENERALE

Schemefuncionalesideorganizareaspatiilor

ACCESPRINCIPAL SPATIICOMUNE

PRIMIRE,RECEPTIE, INTERNARE CLUB. BIBLIOTECA.SPATIICOMERCIALE . ATELIERE. CANTINA.PARC.GRADINA

CAZARE

SALOANECU1<PATURISIGRUPSANITAR CAMERECAZARE13PATURICUCRUPSANITAR SIOHCIU. NUCLEECAZARETIPAPARTAMENT12CAMERE BIROURICONDUCERESIADMINISTRATE ADMINISTRATIE ASISTENTAMEDICALA CABINETECONSULTAII, TRATAMENTE ,INVESTIGAII, SERVICIURZOTERAPESIRECUPERARE GRUPGOSPOOARESC BUCTRIE ,SPLTORIE CENTRALE9SP/3HTEHNICE CENTRALEPTRUTILITI,ATELIERENTREINERE

DIMENSIUNIANTROPOMETRICEPENTRUPERSOANENVRSTA

GABARITEDEMERSPERSOANEVRSTNICE

SPAIULNECESARSCHIMBRII DIRECIEIDEMERS

GABARITEINMERSSCAUN RULANT

VOLUMULSPAIALDEACIUNEPENTRU PERSOANELEVRSTNICESIHANDICAPATE. AFLATENCRUCIOR

SPATIIDEMANEVRAPENTRUSCAUNRULANT

SIGURANAINEXPLOATARE
GABARITELESIALCTUIREAELEMENTELORDECONSTRUCIE ACCESULSPREEDIFICIU safiemaidepartedetraficulmajoralstrziisisaexisteozonadeavertizare(semnale graficesiluminoase) saexisteamenaianspecialelatrotuarepentruaccesulhandicapailor(racord,materiale)

CIRCULAIILEORIZONTALEI

ltimea min.1,20 1,50m acustica evitareareverberaiilor (pentruhandicapaii auditivi) orientarea uoara coridor in unghi drept semnalarea uilor, scrilor i ascensoarelor prin schimbareastructuralasoluluiprinsemnalegraficeiluminatulsanuproducorbire(nulumina frontala)sievitarealuminiislabe (ilum.artif.=60lucsi) deschideriledeusisiferestresanufie spre zonele de circulaie casele de bani, ghieele, automatele si liniile de autoservire sa fie accesibiledinfotoliulrulantpasajelescurtelatimemin.0,80m.pasajelelungisaula90latime min.1,00m.(fotoliurulant)ncoridorsanuexistepilastrivariaiimax.denivel2,5cm,ncaz contrar sa existe rampe: mna curenta pe ambele laturi ale coridorului h = 0,85 0,90 m seciuneaminii curente3,54 cm, montatala4cm, deperetepardosealasanureflectelumina limea uilormm.0,80 m suprafaade manevra nfata uilor sa existe unspaiu A"care mpreuna cu golul usiiB" sa fie intotal 2,00 m suprafaa libera lng usa de intrare sa fie 0,60m.

UILE limeausii=0,90m.latimeamim.pentru a treceunpateste=1,20m.(din2foi) sensul de deschidere nu spre circulaie protejarea uilor: zona de protecie de 40 cm.de pardoseala(dinmaterialrezistent:metal,lemn,cauciuc)maneruluii:formacurbatinplanul usiisistemprghiecelbunnltimeamner90 cm.de lapardosealausiledingeamsecurit deschideri automate individualizarea vizuala a usii printrun semnal grafic sau luminos butoanelesonerieih =1,50msaexisteposibilitateaamplasrii unuiinterfon.

FERESTRELE

safieuordemanevrataerisireaprinsupraluminainaltimeatocului=5cm.nlimea mneruluidedeschidere=1,80(inpicioare)1,50(ncrucior)inaltimeaferestrei1,601,00m jaluzelele greutateredusa curireaferestrelor dinbalcoanesauterase.

HOLULDEINTRARE

platformadin fataintrarii sidinspateleuii deintrarelatimeminima1,50m. iluminatul:apropiatdecelnatural temperatura:treceregradataspreexterior usadeintrare:copertinaculatimeminima=1,50 mlung.rnin=2,00 m usile: usordemanevrat,vitratesimarcatecuobandacontrastanta

PLATFORMADEDISTRIBUIEILACIRCULAIILEVERTICALE

suprafaamin.=6,00mp.laturamica =2,00m. safieunsistemdesemnalizareaparcursurilor saexistelegturadirectacutraseeleprincipaleorizontalesiverticale

SCRILESIRAMPELE

s nu fie amplasate la intersecia de fluxuri numrul maxim de trepte = 10 12 nalimeatreptei =15 16cm muchiatreptei frnas" bordura la marginearampeicu h"bordura = l5 20cm,curoldeprotecielimepalierscara=1,40m.(trecereauneibrancarde+opersoana) mnacurentah.max.=1,00mprinsasolidpt.afisprijindiametrulmancurent=4cm deprtaredezid=5cmnuseadmittreptebalansatentreruperearampeicuousdeopartesi alta a usii s fie un palier cu latura de 1,50m. limea min. a rampei nclinarea max.= 8% la fiecare 10ml, s existeun podestde1,50m.lungime pardoseala s fieantiderapanta.

SISTEMEDERIDICARE

acesteechipamentesunt: 1 scaunul autoridictor:ina montata la nivelul treptelor si blocul motor este n spatele sptaruluisausubscaun 2 platforma tipmontcharge": pentrucruulcurotilesuntadaptabilepentrurampa dreapta bloculmotoralunecainlungulunorgrilajesi rotiparalele 3 ascensoarele: cabinapentrucruciorlungime=1,10m.adancime= l,40mlatime usa=80 cmvitezamaimicadectaunuiascensornormalpornirisiopririuoaresaexisteun scaun fixat in peretele din spatesexisteomanacurenta la nivel pt.persoanele aflate in crucior amplasarea butoanelordecomandasialarma pt. persoaneledincrucior lah =1,40 m.

BALCOANESITERASE foarteutilepentruodihna incarucioare adancimea minima1,40 m. denivelarea maxima admis=2,5 cm.pereti despritoride sticla securit cu parapet h=40cm.dinzidrie(protecie picior crucior) balustrada h = 1,05 (evitare pericol cdere) balustrada transparenta: baghete metalice sticla securit dimensiuni terasa cu masa siscaune 1,80 m 2,00 m pardoseala: antiderapanta rezistentalaintemperiiuordentreinutatenielaorientare.

PARDOSELI

caliti: ro bu st e ant id e ra p an te b u ne izolatoaretermicesiacustice materiale i nd i ca te : ma t er i a le plastice materiale pe suport moale (psl) altematerialeela stice lemnul(foarteindicat) mochete.

FINISAJELEPEREILOR pereiimbrcaicumaterialeelasticeh =1,20m. in lipsaa ce st u imaterialsaexisteprofileprotectoareh =40cm. vopsitoriiuorlava b ile atenielac u lo ar e

SALADEMESECOMUNA

1. MASA a.Mesepentru2persoaneaezatevisavis nlimeamin.80cm Suprafaa 120x 100 cm Fiecarelaturasaaib un sertar landemna b.Mesepentru2persoaneaezatealaturi Laturilemesei 130x 130cm Piciorulmeseiretrascu20cm 2.POZIIAMESEI AEZATALA45FATADEPERETE a Suprafataocupata = 2,40 x3,40 =8,16 mp b Suprafaabruta= 3,15x 3,40 = 10,71mp. cSuprafaa /p er s. = 5 ,35 mp

CAMERADEDORMIT
DIMENSIUNEACAMEREIDEDORMITESTEDATADE:

dimensiuneamobilierului numrulpieselordemobilier dinncpere spatiilelib erepentrucirculaie MOBILIERULNECESAR a.patul b. masutadenoapte c.dulapuldehaine d.dulapulcusertare

CAMERADEDORMIT

DUUL

GABARITEPENTRUCRUCIORRULANT

WCULlBAIA

GABARITESILOCURIPARCAREPENTRU AUTOTURISMSI_ CARUCIORRULANT

4.locurideparcareobinuiteechivaleazcu3locuriadaptatepentruhandicapai.