Sunteți pe pagina 1din 159
i |----- ,incd demulrlumeanoastrci,";;A;;;;;i'irr- i mai mergela bisericd.Oameniide sus,de mijloc Si dejos au
i
|-----
,incd demulrlumeanoastrci,";;A;;;;;i'irr-
i mai mergela bisericd.Oameniide sus,de mijloc
Si dejos au uitat de mult cdrarea ce duce ccitre
Iocasul icoqnelor, Boieri, negustori, meseriusi.
dascdli, slujbasi, mari Si mici, s-au lepddat de
datoriile cdtre legealor creStineascd -
to(i sunt
astdzi Iiber-cugetdtori. $i, fireSte, dacd dumnect_
lor suntastfel,trebuie Si.femeile dumnealor:;ci lie
astfel,adicd libere-cugetdtoare, Si, prin urmure,
cum ar putea sd fie copiii dumnealoraltfel decat
mamele, adicd
altfel
decdt liber-cugetatori
Deocamdatd, copiii noStri vor merge pe calea
noastrdcuminte.De ce avem Scoli romdneSti, in
care urmeazciinaltele invdlaturi ttle omenirii,/
Pentruca sd ni-i ,,lumineze " rri sd ni-i creascd.Din
aceste Scoli nalionale ies pe fiece an sute
Si
mii
de viitori cetdleni ,,luminali", roli liber-cugedrori,
plini de disprel pentru vecheardtdcitd creclinla
creStind, qstdzi demodatd,ridiculizatd,
scuipard!
Ei au invdyat o religie mai omeneascd decdt cect
creEtind,o religie care predicd
nu mila Si ingd_
duinfa, nu bldndelea Si omenia; o
religii
osira,
care predicd omului; EStio fiard! Ghearelerale
Si collii
tdi sunt
deSteptdciunea Si
Siretenia;
fii
perfid, crud, nefngdduitor ,r, ,r^orii
tdi! Nu te
uita o clipd in suspe cer,.aici, in jos, pe pdmdnr,
uitd-te cu ochii in patru, ca Si cum ai
aveapatru
picioare;
aici
pe pdmdnt se isprdvef te
totul
pentru line.
ESti fiard;
i
_
fii fiard! Fiarele n_au Bisericd;
i tiarele nu se-nchind; fiarele n-au
Dumnezeu!,,
;
9,-1
c-3nqrl:,_yl:ry:!g:g_pLrr:r,!
)
Ieromonahul Teognost, sora Lauren[,ia gl Alexandra v PARINTfltf, GAtsR[fr.t Un om indumne zeit Prin Har
Ieromonahul Teognost,
sora Lauren[,ia gl Alexandra
v
PARINTfltf,
GAtsR[fr.t
Un om indumne zeit Prin Har
Mdrturii pi minuni
Mdrturii
pi
minuni

incercareade a scriedesprePdrinteleQabriel, la trecut,este foartedificilS.Clne ar putea scrie? Cine poate spune cd l-a cunoscutcu adevirat pe Pdrintelecdt a fost pe pim6nt? Nimeni,pentrucd toate cele bune erau ascunsein sufletulsdu gi nu puteaisd ptii dec6tatit cdt ifl ingddulagi daci era voia bunului Dumnezeu.Se vedeainsi, cd este un om indumnezeitprin Har. Dln smerenieapdreain fata noastri ca un om modest, timld, ruginos, emotlv, mascdnd toate acesteacu aerul optlmlst, vesel,glumef, uneori jucdug, pe care il aveamereu cdnd era in mijlocul cregtlnilor.Se simfea blne prlntre cregtinl 9i ar fi fdcutorlcepentrua-lintoarcepe toglla Dumnezeu. Era curajos,indrdznef gi de nestdvilitin propovd- dulreaadevdruluigi a cuvAntulullul Dumnezeu. ?oatecd nimlc nu ne ajutd si infelegemclne a fost PdrinteleOabriel - Omul - decdtviala sa trdltd in slmplitate,in curd(letrupeasci gl sufleteascd,in s6rdciede bunivoie, precum 9i darurileprimltede la Dumnezeuca o risplatd pentrumultimeafapte' lor bunegl frumoasepe carele-afdcut,pentruacest mod de viafdgl mal alespentrudragosteasanecon' diflonatdfafdde Dumnezeu,de oameni gi de tot ce era vluin Jurul sdu.Minunlle,cares-auinfiptult din mlla lul Dumnezeuprln PdrlnteleGabriel,credcd-l pot descrlecel mal blne.

Pdrintele Gabriel Cand vedeaicamera in care locuia parintele Ca- briel,plStind chirie,erai impresionatde simplitatea gi
Pdrintele Gabriel
Cand vedeaicamera in care locuia parintele Ca-
briel,plStind chirie,erai impresionatde simplitatea
gi de cu16[enia acesteia. Totul era alb, iar
era perfecti gi simfeai o linigte aparte. in
ordinea
camer6
era un dulap cu rafturi acoperit cu o panzd albit
apretatd, o bibliotecagi o mdsufd, toate din lemn
ldcuit. Pe jos era pdmdnt acoperit de o rogojind pe
care dormea P6rintele c6teva ore, pentru cd de
multe ori somnul sdu se reducea la cdteva mo-
mente cdnd adorrnea in
maginife cregtinitor, mer-
gdnd de la unut la attul pentru a le face diferite
Slujbe. Avea doar cdteva haine gi cdte o pereche de
incalfdminte pentru fiecare sezon,
degi
era mereu
foarte ingrijit gi se imbr6ca adesea doar in alb. in
tain5, ddruia tot ce avea,de ta alimente. medica_
mente, imbrdcdmlnte, inc6lfaminte, cdrfi, jucdrii,
bani, maglni, telefoane mobile, obiecte de valoare
pand la ce era mai de pre[: credin[d,
dragoste,spe_
ranld, sdndtate, incredere in forfele proprii, invatd_
turi
duhovnicegti, sfaturi sau sotuIii ta oiverse pio- :
bleme.
Nu pistra banl in casd
atlngea de ei decAt atunci
Nimeni,nu iegea din casa
sau asupra sa gi nu se
c6nd trebuia sd_idea.
pdrinterui fdrd sd md-
n6nce. intr-o camerd micd aveau
M6ncastAnd peJos, foarte puIin, o
loc tofi cregtinii.
singriri data fe
zi (in general seara,dupa ce toatd ziua
finea
post
negnr), doar mdncare de post, adesea fdrd urei
sau
numai cruditifi. Chiar dacd avea pufind m6ncare
aceasta sporea gi aJungeatuturor. lvlama a"u
n,
u
infeles acest lucru, dar dupd mutarea la cete
veg-
nice a
Pdrinterui,Domnur i-aaratat aceastd minunL
cu un borcan cu sm6ntdnd care, pe mdsur.d ce se
consuma, smant6nase inmulfea.
Un om indumnezeit prin Har Nu pierdeaniciun prilej de a-giaduna cregtinii ln jurul sdtt,de a
Un om indumnezeit prin Har
Nu pierdeaniciun prilej de a-giaduna cregtinii
ln jurul sdtt,de a le oferiabsoluttot ceaveagi de a'i
invdtataineleSfinteiScripturi.Apoi rddea,se juca
9i se bucuraca un copilinalt, pentruca atat erade
sincergi de pur in tot ce fdcea,inc6testemult spus
cd eraca un copil mare.Sensibil,atent 9i politicos
incercasd ocupecdt mai pufin loc Ai si nu deran-
pe nimeni.
)eze
Uneori Pirintele era intre cregtini,lar in clipa
urmitoare erain bisericd,fdrdsi fie observatcdnd
dispdrea.Alteori devenea,neobignultde inalt in
timpul SfintetorSlujbede invieresaueraextremde
strdlucitor 9i de luminos,sau aveallmbi strilucl-
toarepe capgi pe umeri,in formafrunzelorde nuc,
in DuminicaRusaliilor.Cdnd Pirintele framdnta 9i
fAcea prescurile, pe l6ngd faptul cd erau foarte
frumoase,aveauun gust aparte.in SfantulPostal
Pagteluidin2OO2ne-aimpirtdgit cuSfdntAimpirta-
ganiecare parci aveagust de unt.
?e unde trecea Pdrintele,plantele cregteau
uimitor de mult sau in perioadedejadepagitepen'
tru anumlteculturi.S'aintamptat,ca in condifiide
seceti si
ploui doar in grddina Parintelui.PAstra
befe uscatecare, dupa un timp incepeausd dea
l6stari, iar florile din preajma Pdrintelui rezistau
foarte mult 9i infloreau Pane la ultimul mugurag.
intr-o duminicd
foarte
friguroasi
in
timpul
Heruviculuii s-auincilzit mainilenefirescde mult
gi ii ardeau ca focul, iar Pdrintele,din smerenie
spunea cd nu gtie de ce Dumnezeuface atdtea
minuni printr-unpdcitos.La felii ardeaum6inile 9i
la sfdrgitulSlujbeide inmormdntare,inaintede a fi
scosdin bisericd.A gtiutin duh cAnda rnuritPirin-
tele Lavrentiede la Frisinei 9i a suferitin singurd-
Pirintele Gabriel tate fdrd sd spun6 nlmlc. A gilut gi de zlua cand urmasd moardPdrlntele
Pirintele
Gabriel
tate fdrd sd spun6 nlmlc. A gilut gi de zlua cand
urmasd moardPdrlntele Cleopa.
pentruvlndecarea personald 9l il spuneamereusi
nu le mai prepare pentru creqtlnl, pentru cd nu
Era ra constanfa gi
ducd, pentru cd nu avea
re-acerut cregtinitor s6-l
maglndgt nu gofa, mai
repededecdtprogramase, la
Bo16negil deoarece va
merltd. Dar Pirintelui ii
gf, dupA ce toatd zlua
diferfte zone ale Frli
era foartemilfi de oameni
filcea sluJbe cregtinilor [n
sau muncea, seara Prepara
murr un cregilndln sat. cdnd a
Intrat in sat, a fost
anunfatde moarteacregtlnului.
Tot timpulse
rugagi muncea,
fArAsd se pldngd
medicamente in condllll foartecurate,dar 9i foarte
grele. O ficea cu at6ta plAcere 9l bucurie, incdt
iotul pdreaslmplu gl ugor,degl nu era aga.igi folo'
vreodatdgl fird s6
refuzepe nlmenl,
deglde
multe
orl aveasuferinfe ca
gl ale noastre. c6nd
nu era ra
blserlcd sau in casele
cregilnilor pentru a te face
Sfantul Maslu gl dezlegdrlle
Sfdntuluf Vasite cel
Maregl ale Sf6ntului loan eurd de
Aur,
prepara
medlcamente sau muncea in
grtrdln ";;;;;", d,
la
stupl sau construla
ageziminte Oerugaiiune gl de
vlndecare. Tot ce fdcea era
pentru Eunul Dumne-
zeu,pentru cel dln Jur gtnlmlc
pentru slne.
Nu agtepta nlmlc de la nfmenl
gl nu puteal
seaambelemAlnlla felde blne 9l aveao dexterltate
de neurochlrurg in tot ce ficea. Era priceput la
toate, respecta gl prefula oamenll 9l munca fiecA-
ruia gl astaca urmare gla educaflelaleseprlmltein
famllle, in speclal de la mama. De la Pirlntele
Argatua invdfat,de asemenea,foarte multe lucrurl
duhovnlcegtl.
Mereuera atent si inmulteascd9l sd admlnls-
ireze c6t mal blne darurlle prlmlte de la Bunul
Dumnezeu, prlntr'o pregdtlrepersonaldpe pdmdnt'
niciodati sd-i
mullumegil. Chlarc6nd
,a
plecat la
Regretacea
mal mlci
gregeald,se cdla mult, se
Domnul- termlnase o
SluJbdgl avea.bdtdturl in
conslderamereu ultlmul om 9l igl cerea lertare de
palme pentru c6 munctse
pana tArzlu,aga cum
la
oamenl,lncluslvde tacopli,pentruorlcecuvdnt'
fdcea mereu. lml amtntesc ci in
'
ilmpul
SiuJbelor
era lovlt de citre
demonlzaf], implns. it
stateau je
plcioare, pe m6lnl gl in
spate, trdgeau cu togil ie
vegmintegl nu a spus mdcar
o slnguri datd cd ?i
Se bucura 9l se intrlsta cu flecare cregtln in
parte gl, chlar dacdde multe orl nu il spuneamce
aveam,Pirlntele gtla. C6nd ne durea pe nol, 9i Pe
Pirlntele il durea 9l il slmteal Inlma sf69latd,degi
este greu sau ci il
strdngeau
de
Sut. tSf .ontt*"
ascundeaacestlucru, gl ne allna durerea.Cdnd noi
SluJbele, in genunchl gl cu m6lnlte
rldlcaie "p."
C",
sufeream, suferea 9l Pdrlntele 9l ne rldlca. Cflnd
cu mult
calm, cu dragoste gl cu o mare
rdbdare.
aveamImpllnlrl,Pirlnteleerachlarmal
ferlcltdecdt
Cdnd ne
era riu, ne hrinea gi n"
$tergea pe flecare
noi gl il rddeau gi ochli de
bucurle,chiar dacd el
in parte cu
foarte multd .ornpurirne,
f6rd si-l
fte
greafd de nol,
ldsind in urrndr"o adlere de v6nt
rdcorltor.
Tolerantgl
onest,ne ldsasd-lJlgnlmglsd-l
lovlm, f6ri sd rlposteze.
Bunul Dumnezeu l-adescopertf medlcamentele
ascundeau Permanent o trlste[epe care noi nu am
inteles-onlclodatd.
Era un bitr6n infelept cu suflet de copll' Era
atdt de Inocent,incdt in momentul cAnd unll creg-
tlnl il spuneaudlferlte problememedlcale se inro-
l0 Piri ntele Gabriel Un om indunrnezeit prin Har II gea, dar dddea sfaturiregi tratarnentere
l0
Piri ntele Gabriel
Un om indunrnezeit prin Har
II
gea, dar dddea
sfaturiregi tratarnentere corespunzi-
toare cu atdta btdnde[e,
deticatefe gi elegan[a, incdt
nu
ne
simfearn niciodata
stdnjenifi in
preajma
Pdrinteruigi puteam sd ne deschidem
sufreturgiia_i
inainte de toate,sd-! iubim pe btt4ul Dumnezeu 9i
si urrn6m cu birb6[ie caleastrdmtd a m6ntuirli.
Qgria foarte mult. studia, citea, picta, desena,
c6nta la diferite instrumente rnuzicale, se ruga
spunem orice. gila sa ne dea rdspunsgi rezolvare
la
nu ne povesteadespreaceste lucruri'
neiryqetat,dar
orice problemd. Aveao bundtate ingereascd pe care
nu
reugesc sa o descriu in cuvinte. Era
slmplu,
bland, smerit,
infelegdtor, corect.iertdtor gi suferea
pdnd la lacrimi c6nd
neiertdtorcu p6catul,
trebula sa fie aspru cu noi. Era
extrem de severcu sine insugi
gi foarte ordonat in toate.
paeatete, raUtatea, ipocrizia
se strddula cdt putea sd ne
Cel mai tafe il rdneau
9i rdtdcirile noastre gi
indrepte. Dragostea,
Vorbea pe infelesultuturor, 9i pentru medic Ai pen'
tru savant,dar 9i pentru cel care nu gtia sa citeascd'
L-am auzit recomanddnd tratamente !intite pentru
celemai grave 9i variateboli.Pemulte dintre ele le-aln
invdlat de ta Pdrintele.Am fost rrimiti cdnd a vln'
decat bolnavi de SIDA,de leucemie sau metastaze
in c6teva sdptdmani' i9i dorea sd construlasci ttn
mi[4 9i rdbdarea t caracterizau
pe
pdrint.]",
Ji'
acelefoarte multe calitafi pe care le avea.
Din modestie, nu vorbea
anii de studiu la Facultatea de
dec6t foarte r?F,de
Teologie pe care nu
a vrut sd o absolve, din respectul gi
dragostea
pe
care le avea falA de Cer.
povestea din c6nd in c6nd,
de perioada c6t a fost la
Mdndsilrea Ramef. S-a
spital in care sd fie vlndecati bolnavli de SIDA'
Personal,am avut momente cdnd simleam moartea
in preajmd 9i Pirintele m-a intors la viafd'
Oricdt ar fi fost de supdrat, de dezamagit, de
trist, de singur, tradat de cregtini, nt1 igi pierdea
increderea in Dumn&zeu 9i ne sPtlnea ci atdt ti;ap
cat il are pe Doamne.Doamne este cel mal fericlt
om de pe pdmdnt gi, daca are mdntuire, are tot ce-gi
cdsAtoritgi a stuJitca preot de
mir, dar gi-au
pdstrat
doregte.
CAnd se apropia, se umplea totul de pre'
amandoi fecioria, urm6nd exemplul Sfintilor.
zenla
Pdrintelul. ii placeau copiii, florile, mai
ales
iSi iubea in tacere
foarte mult mam a, familia,
cregtinii, chiar dgca nu a fost
infieles intotdeaunu Ei
chlar dac6
bunul Dumnezeu a ingddult sd nu
aib6
celealbe,albinele9i cainii'
De copit, degi rnuncea mult, aveaadesea cAtec
floare atba in mdnd. La sf6rgitulunei Sflnte Litur
prea multe
bucurli din
partea oamenilor. C6nct
gre$eam, ne ierta
de fiecare datd, ne iubea gt ne
ajuta in continuare
goste duhovniceascd.
cu aceeagi nemdrginitd dra_
ghii, era in fata Sfdntului Altar 9i in toatd biserlce
era un mlros persistentde timdie 9i de flori imposi
bil de descrls,emanat de citre corpttl Parintelui
l'am sim[it 9i a patt'azi de,la adormi
Acelagimiros
Pe fiecare
bat. Ne-aajutat
dintre noi, cr.rmult tact,
ne-aschim_
rea
Pdrinteltri,in afara locagultrirtnde era depus
si
ne vedem pdcatete gi
sd.";
i;;
tdm cu propriire
patimi. Ne-ainva[at, in primur rancr
Mai multl cregtinia-usilntitacestemirosuri 9i atunc
cind Sfinfia sa le intra in case sau in rnagini'Prie
sd ne cunoagtem pe noi
ingine,sd
avem
un caracter
tena mea, cafeavea probtememari, cdnd a atins ct
mdna,in tlrhpulunui Sf6ntMaslu, spatelePdrintelu

frurnos, sd firn buni, bldnzi, iertdtori. "in."ri,-gi,

T2 Plrintele Gabriel nigteradiatii dln corpul Sfin_ .e_9lln[it cd iegeauca liei Sale 9i9i-a revenit. Dupa
T2
Plrintele
Gabriel
nigteradiatii dln corpul Sfin_
.e_9lln[it cd iegeauca
liei
Sale 9i9i-a revenit.
Dupa ce a
plecat la Domnul, ne zAmbea,plan_
gea,ne rAspundeala
gdndurite noastre,gi mai ales
ne intarea.Era mort, dar aveareacfii de
trup vlu.
Sangerapermanent, inJet,sAngeleflindcald-,laro
inciziein urmaautopsleiincepuses6 se cicatrizeze
pe o lungime de trei
centimetrl.Cu cAtevaluni
inaintede l iulie-2oos,in
brsericdne-aspuscegtra
de mai mulfianl,gianumecd
se va scoatecreierulgi cd va
i sevataiacapUl,cd i
fl cioparfittot, dar nol
nu am infelescaacestea vorfi
impllniteprin
autop_
sla medlco'regara care s-a efectuat. pdrrntele
s-a
pregdtit gl
ne-a pregdilt pentru plecarea sa
gi
a
incercatsd
ne ocroteascd atat cdt a putut. ne spu-
neain ultimele !unicd nu mai
esletimp,dar nol:nu
credeamcA pdrlntele ne va pdrdsl in
2O05, degine
avertlzasede mai murt timp de acestrucru.Ne mal
spuneacd
vom_lzeniIa morm6ntul dumnealul cu o:
froarearb6grcd ne va
pe pdmAnt. Cu
ani in
aJutamarmutt decdta f6cut-o
urmd,spunea cd mal are o
trolld de fdcut (pentru care a lisat
gl
grucea
de
lemn pe
caregi-a dorit_o) $l cd va fi .inmormAntat
cu tata,amdndoi
gl
agaa fost.il
descrlape tataca
f!lnd foaqle mitosliv gi, cu ochii
in
lacriml,
in
preaJma sdrbdtorllor iglamintea cd,in coplldrle era
MogCrdciunpentru cei patru
copllal
famllle|.
L-a
lublt foartemult, ii sem6na, iar ia inmormdntarea
acestuia a pliins.
Qin timpulviefiise rugagi
tupta
ca trupul dumnealui sd fie de mare
cu sine pentru
folos 9i dupd
moarte.
- ?drlnte, afl
reuglt:
suntefl
g.rabnlc aJutdtor
tuturor celor care vd cheamA in aJutor,Indiferent
dacd v-aucunoscutsau nu, iar dinmAi-nileSfin[lei voastrea izvordtmlr imediatdupdceafi adormlt. ne este greu sd ne
dacd v-aucunoscutsau nu, iar dinmAi-nileSfin[lei
voastrea izvordtmlr imediatdupdceafi adormlt.
ne este greu sd ne despAr[im de
$tia cd
dumnealul gi, dln dragoste 9l mild pentru noi, -a
apdrut la sfarSftufSlujbei de inmormdntare, pe
bolta blsericii din lvlogogegti,in dreptul lcoanei
Sfantululloan Evanghelistul,fAcdndu'nesemn cu
mdnain sensde rdmasbun.Nezdmbeaferlcit.Apoi
ne-alntdrlt mereu prin curcubeealese trlmlse pe
Cerulsenln, fdrd urmd de ploalesau la morm6nt,
prinmlrosul Permanent de mir.
Sufletul Pirlntelul, ca al unul coPll nobll, a pA'
gitspreDomnulcu sfiald,cu trilre vlegl cu privirea
pentru
curatd 9l demn6.A trdlt doar pentru Cer 9l
semenl,dirulndu'se total, fArAa oprl nlmlc pentru
dumnealul, munclnd 9l imbunitdtlndu'Sl Perma'
nent vlata duhovnlceasci,in condlfll foarte aspre,
pe care nu le mdrturlsea,dorlnd si ne fle noud de
folos at6t pe ptrmdnt cdt gl in Cer. A plecat la fel
cum a Sl trilt: stmPlu$l-modest, arzdnd Incandes'
cent, nu fumegAnd, pdnd in ultima cllpd rAzAnd'
degi
mal
era trtst gt oboslt, incercAndsA deranJezecAt
pulln cu putlnfd,ddndu-nemereu putere,pAs'
tl6nd doar .vertlealltAtea'9l semnul crucll, carel'a
insoflt mereu pe toati fruntea sa, lnalti 9l senlnA'
ln urmd au rtrmasmlnunlle,blnefacerlle,invdtdtu'
rile, cuvdntulscrlssau rostlt,amlntlrlle,lacrimile'
pdrerlle de rdu 9l cregtinll
pe care l-a lublt Sl l'a
ajutat foartemult 9l Pe carePirintele nu'l uiti nici
acum.
Ce dar mal prelios poate prlml un p6mdntean
m,Antuire
muritor dec6t acetadqa fl-ind-rulr3!spte
l'a iubit atdt
de un_p-re-o-l P9 care bunul Dumnezeu
Ag mutt, Oar
pe care Pirintele Gabriell-a lubit
il
l4 PArrntele Gabriel indumnezeit mai presus de orlce? Un om plin de pdcate, de mdndrie,de
l4
PArrntele Gabriel
indumnezeit
mai presus de orlce? Un om plin de pdcate, de
mdndrie,de orgolii,de egoism 9i de iubire de sine,
ca mine, va putea oare sd mulfumeascd suflcient
Mdntuirorului,PreasfinteiMaicigi parinterui eabriel
pentru tot ce a primit?
CuvioasePdrinteeabriel, multi cregtinl au fost
.
PARINTELE
AABRIEL
a leasd
floa re d u hovn iceascd
martorii mai multor nrinuni 9i mult mal marl
,
care
vd pot completa portretul, dar eu va mulfrrmesc
pentru tot ce mi-atiddruit cu at6ta generozitatel
A. 8., Bucuregti
Pirintele Cabriel s-a trdscutin data de ?5 sep'
tembrie 1964in satul Mogogegti,comuna Dragomi-
regti, Jude[ul Ddmbovita. Este al patrulea copil al
familiei Nicu. $i pentru ca treburiledin gospodirie
sd fie fdcute, ingrijirea copiilor sa fie asigurata 9i
moara si funcfioneze, lnama apeleazl la o femele
siracd din sat, sd o ajute, contra unor avantaje
materiale.firegte.
Bunul Dumnezeu ordnduiegte in aga fel, incdt
cop-lLulGabriel petrecedestul de mult timp cu doica
sa. Nu se pot judeca lumegte decizille omenegti din
acea perioadi.
jertfd pldcuti
l-a adus-o.ln
Aceasti familie avea sd'l aducd o
bunului Dumnezeu prin acest copil. $i
locul unui rdsfif lumesc, bunul Dum'
nezeu ii p,regdteEteilg-qt-Sj-Stgursulletul
micufului
pentru a aveaparte de marlle bucurii cereqti.
DS_4q1S_-cppilii pldcea sd seJoace ,,De'a spovedi'
trrl".Cdnd era intrebat ce va deveni cdnd va fl mare,
spunea: .?reolel.", iar mai tdrziu ,,Preot.' La-fAp-te
anl, descoperi cd are daru!.Pf.-o--qtggl9l.Tot acum i
se produce o minune. Bea dln gregeali dintr'o
Pirintele Gabriel
in timpul Sfinrei Liturghii
substanfd albd, pe care o confttndd cu laptele,9i nu
i se intdmpld nlmic.
Cregtinii igi amintesc cum Pdrintele povestea
uneorl int6mpliri din copildrla dumnealui. Astfel
am aflat cd Pdrintele, [a-[quaani, in tlmp ce se juca
pe malul D6mbovitei, a cdzttt in aPa aproape
16 Plrintele Gabriel Un om indumnezeit Prin Har L7
16 Plrintele
Gabriel
Un om indumnezeit Prin Har
L7
jnecdndu-se. Dar un mog cu barbd albi l-ascos pe brafe,zic6ndu-i: - Tu nu trebuie sa
jnecdndu-se. Dar un mog cu barbd albi l-ascos pe
brafe,zic6ndu-i:
- Tu nu trebuie sa mori acum, fiindc{_jmi Vel
s.lujlMie.
De trei ori, in copildrie (la gapte, la noud gi la
doisprezece ani), a fost salvat de la moarte prin
minune dumnezelascd.
A fdcut mal multe peterinaJeprln far6, findnd
astfel legdtura cu marll duhovnlcl contemporanl.
Qdatd ne-a povestit cd iLq_{q_t_epcel!da vrut si
meargd la discotecd. AtgneI c6nd a vrut sd Intre in
loca IuI respecti v,
a v dzut fgU$_reggIgf[ j uca nd, pe
pe_re ti
S-l. q:a r[!q rs "a-s_as e.
Sehotirdgte sd ducd o vr4gascetlcd in miJlocul
mulflmll. Areo rdvndfiplblnte de a-Lurma pe bunul
l-lrlstos,cu adevdrat.De la vdrsta_delganl, renunf6
la carne, lactate gl oui, laf in*fpglul
pagtetul se
hrdnegtedoar c_u_fructegl legumen_eEfqcutep4n_Jog.
9!!gg!g mutte cirft ctuhovnlcegtt 9t in CpectatVtettte
Sjlnlllp
r, pentru ca
a*ce_l _C uv6nt al_!_Uj
D_umneeeu_sd
sb
,fEcUap!4 9l sdseindepllneascdprin oameni.
Pentru a-gl indepllnl vocafia,intre anll
lg8g_
l9B8 urmeazdcursurlleSemlnarululTeologlcdln
Eucuregtl.
Pdrlntelene spunea:
- M-ammulfumlt numal cu
SemlnarulTeologic,
pentru cd am vrut sd-LtrAlescpe Hrlstosintfg
mine.
M-amstrdduitca Hristoss6 fie intfg_minegi eu intru
flristos, ca sd trdiescaceleagi_nlo*mente fericite ca
aleApostolilorSdide pesteveacuri,alegiditrpame_
n.li-simpll 9l fdcu[i povd[uitorl ai
intregll.omenlri.
Dar ngJlricdnd
am inceput s*i_pgntqp^.r3cgs.A cete
invdlate, ln mljlocul lumlt, am inceput
_s-d_gltptcd
sporesc duhovnlcegtecu adlv6rat. restul e teorie.
cernlmlc-ap3$e.9a4.me gentrumtneca om, nu hL bcarc duhov-nlcegte;lar iog, oar PfF-rusagune Dumnezeu
cernlmlc-ap3$e.9a4.me
gentrumtneca om, nu
hL bcarc duhov-nlcegte;lar
iog, oar PfF-rusagune
Dumnezeu iml.Poartide'grij^i.
bunul
Pdrintele a conslderatci aredarulde a-laJuta
gl pecel
careau nevoiede povifulre.
S-adedlcat cu totul lui Dumnezeuprln post 9i
r-ugdclune pentru a rdmdne vegnlc16ngADumne-
zeu.Dimlc
dln celepdmdntegtlnu l-aupututdeter-
mlna sd fle lubltor de arglnfl' Tol-cr-aveaimpdrtea
in stdnga gl in dreapta gi de multe ori dupd sluJbe
4 slujlt MolifteleSf6ntululVasilecel Mare 9i ale
sfdntululloan Guri de Aur-la ?3 rleani,cAndnu era
ipcd preot,gi a vdzutmulte.rqfaqele impllnindu-se
prln rugdclunlle Sfintlei Sale pentru aJutorarea
semenllor.
ln -anjr!--!-988, absolvlnd cursurile SemInaruIui
Teologlcdln Bucuregti,pleacAin tai"nd,[a MdnAstl'
reaRdme[pentruinsusireagidobdnd.lrqacunogtin-
[elortrdirltvielii duhovnlcegtlOrtodoxe 9i practica-
rea lor. IlgreSfintiei
Sale,viduvi
fiin-d,-ipslstdsA
primeascd preqtlade mir. Pirlntelecautdatuncio
rnodalltate de a o asculta 9i de a rdmdne fidel
hotararii luate.Spinlgqqcein lume,dar cautdo fiata
cuprinsd de aeeea$L-ravna duhovniceascd de a
vleful in cufdtle trupeascd.Respectd apol toate
18 PIrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har l9
18 PIrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
l9
c-44*o_4_r_elc -c.49_6[-.o-f.ieialbe, at6t de des intfrtnltd in VietlleSflntllor. Astfel,pe data de ? iunie lg8g este
c-44*o_4_r_elc -c.49_6[-.o-f.ieialbe, at6t de des intfrtnltd in
VietlleSflntllor.
Astfel,pe data de ? iunie lg8g este hiroto-nit
preotin satul Bordnegti,comunaCogereni,judetut
lalomifa.Acestsat aveacam 5OOde familii de ro-
mdni gi 2OOde familii de rromi care, numericii
coplegeaupe ceidintdi.
Dornicde a-giajutasemenii,dar pe
deplincon_
gtient de mlla gl aJutorultui Dumnezeupentru
rugdciunlleSflnfieiSale.cereglob,tin-e_deztegare s6
slujeascdSfdntulFlaslude unul singur.A avutcura_
Jul sd sdvdrgeascdtalna Sfantului
lrtaslusingur,
pentruca [-acerutbunuluiDumnezeusi-l
aratecui
sd seinchlne.BunulDumnezeu i-aardtatcd trebuie
mgf intAisi se inchineM6ntuitoruluilisusflristos,
cafg se cqhqar31in timpul Sfintei Liturghii ce se
sdvdrgegtede un
preot. Dupd aceea,sE-Ep
inghine
Mqi-gii_-Domnutui g_l
Apostolt, in
!{!ntitor
ilrnpur
Sfantuluilvlaslu,carese
face,de oblcei,de Cdtredqi
pan {_]_AsAp!g_p_"r*q9f |.
Renoveaziapoi bisericaiar vesteai se ducedin
om in om gl estesolicitatdln ce in ce mal des de
farade mlnunllefdcutede Durnnezeu.
Primlsede ta Dumnezeu
dqru!_disqerndlndnt,u-
lui, darul inalntevederil. darullindecarilor, darul
luptei impotrivadlavolilor,
darul veden[lor, darul
faceriide minuni,etc. Miitede
credinciogidin
[ard
Sl din strdindtate, carei-aucerutajutorul,precumgl
uc"enteii Pdrinteluipot aduce $i alte mirturii in acestsens. incearci sd-9icontinuegistudiile,dar,dupi doi ani, se
uc"enteii Pdrinteluipot aduce $i alte mirturii in
acestsens.
incearci sd-9icontinuegistudiile,dar,dupi doi
ani, se retragepentrua se puteadedica pe deplin
misiunii asumate.Un fost colegde gcoali igi amin'
tegte cum s-etrqz.ejLJpaB.le-de-xsaPte 9i i9i fdcea
canonql_derugiciupe. EradejaconvinscanfUljp]p-
ma de licenti in teologieil vaajutade acuminainte
sdseapropiede bunul Dumnezeu.
UymeazAo perioadi de mari bucurii duhovnl-
cegti,dar Si de lsplteSj incercdri.pe misurd. Degi
era foarte tdndr, fdrd sd-gi propun6, a devenit o
vedetS,atrigdnd atenlia zlarigtilorgi chiar gi a
oamenilorde gtiin[5.Acegtiadin urmd au fdcut
studii 9i mdsuritori prin care au demonstratcd
PeriqtpJpaveanigteputeri neobignuitein exorciziri
$i 9A-seo[e.a.+enecuratul d-inom. Sflnfia sa gtia 9i
spunea ci agestga-sunt,de
fapt.
_P_efgri p1i.1$_t9de
la Qumngzeu. PdrinteleCabrieligi cdpitase o aurd
extraordinari,
recunoscutd de marea masi a
oamenilorcarespuneaucd s-auvindecatla Sfinfia
Sa. Ulnujdfe ce se petreceau in aceastd biserica
atrigeau credlncioSidin Bucuregti,Piteqti,buzdu,
Iagl, Bacdu, Bragov,Constanta, Briila,
Slatlna,
Dambovita, Hunedoara,Sibiu, Caracal,Cluj, ttar-
ghita,Covasna,Belgia,Canada,Japonia,Venezuela
etc. Fiecaredorea sd-gi rezolve problema sa, lar
Pdrintelecu darul lui Dumnezeugdsea 9i tlmp 9i
puterepentru a-iajuta pe tofi.
intre timp, sesslard-definitiv de so[la sa.
Dintre s6teni, nq totij!-agreeazd. Vrijitpalel-ese
st{L4,f?---plln0-,-qte,cdci Pdrintele le zddirnicea 9i
d.ezriddcinamunca. Prgf.efe$teciderea regimului
comunistgl bsteconsemnatla MdndstireaBalaciu
Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 2r pentru aceastdatitudine Inclsivd. iacepe apol o campaniede
Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
2r
pentru aceastdatitudine Inclsivd.
iacepe
apol
o
campaniede reclamafllfalsegl de procese, astfel
incdt in a_n_UI2OqO este mutat dlp Eo-r6neptl,paro-
hle in careslujiseI I anl.Tlmpde
cdtevasiptdmdni,
in luna nofembrlez,OeO,se va afla in satulSocoale
e_ra preocu pat d e -Lndepll nlfgt_l4lgsm al a MIs IUNII
DIVINEincredlntate:rostlreA,cu orlcepref,a Ad,eva-
rului pllupta_cqfortglerdulul.Mustrapdcateleoame-
nllor,incU_r4ldndu-lsd meargdpe caleacea strdmtd,
vindec6ndu-isufletegtegitrupegte.lnsemnde preful-
dln acelagi judef.
in dgcembrig2,OOO,prelaparohla din
re,cregtlniiincepsd'lspun6,SfdntulPdrinte".
qallql qrq_
sla, comuna SteJarul, Judelul Teteorman,q noud
provocarea destlnului.Cregilnliigl amlntesc cd in
intr-unParaclisimprovizat,cdclblserlcadin sat
era preamlcd pentrumulllmeade credlncioglcese
adunaudln toatecollurlle [iril, PArlntelesluJeala
acest sat, in care blser_lcastdtea inchlsd de mal
fel ca intr-o catedrald.PrqyoqArllelumll contempo-
multl anl, trdlau cam 6O de famlill
care parcd il
(ane, dar gl con$tilnta acestelmlslunl dlvlne il
ultaserdpe Dumnezeu. Din dorln[a .de
a-gipdstra
determlndsA cauteOrtodoxiapu16.fird lnfluen[e
averea,rudele se c6s6toreauintre ele. pirinteie a
reparatblsericagl Inten;ionas6 o picteze.
de nlclunfel.
C;ede cu tArle cd ql1;g.L9o1g!engo_t3emai are o
Cregtlniidin alte
Judefe, caremergeauta
Bord-
gansd Qgm6n-tulre
dacd se intoarce cu tot--sufletul
negti,llau ur[lat pi]a_Ljlfesja. Dumnezeua o16nduit
la credll[a
cg_4adevdratd.,dacdrespestdcu strlctefe
totul in aga fel inc6t sl:t indepuneascd dorlnla: sd
porunclle dlvlne 9l dactr-=inv, roage 9l sA
trdiascd in
.mlllocullumll, dar sd se desparti de tot
po_steasca u sufle_tul_gl
c-g lrupgli
Numal apa ar
ce e lumesc.
putea sA-glintireascd pentru a' lupta cu
proprlul !U pl c!_fortelernUlgl.N9 atrage aten$la
cd suntem prea mull preocupatlde dlstracfll,de
obflnerea celor materlale, gl cA ultim adeseacd
m este lucrul cel_tqgl,-!!-eJesar,q.copul
dlversezoneale
[Arti.
vlefulrll noastrepe pdmdnt este acela
. Dumnezeu este bun, intr-adevdr,
dar pentrq ? obilne o astfelde comoari este nece-
sar uliLfiart gi-dtn partea noastrd.il ptange pe cel
Ca_$Laltl_EfuJnfl,in aceastd epoc6 a impdrdflel
carecredcd il ingeali gl pe bunul Dumnezeu prlntr'
picatulul, a infetesc6
nire o mlslune divln6.
trebulesi-gl
duci
la indepll-
o. cr,edlrlta-.qupelflclaltr, indllclti cu tot felul de
pftn_g_gra Sflnftel sate nu
modernlsme,fle elegl ecumenlce.
persoanele Preasflntei Treiml
Smlder-4*EA
suntpreapuflnsldvlte,clnstlte,chlarglprlncuvlnte
in
comparafiecu pdmdntenli.Pentru pAm6ntenll
mal mult sau mal pufln picAtogls-aulnventatfor-
22 PArintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har
22 PArintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
mule de polltefe,in tutulm,it inJurdm,il timp ce pe bunul Dumnezeuil luam numele in degert Pdrinteleigi
mule de polltefe,in
tutulm,it inJurdm,il
timp ce pe bunul Dumnezeuil
luam numele in degert
Pdrinteleigi purta podoaba sfinfenielcu simplf_
tate, mai exact, inc_9rea_Sa$l a9,EunEq_lairct_epen,
tru ca in smerelie sd se bucurein continuarede
ajutorut Olvln intotOeaunat si putea ctil pe
chip
|i,niglea--cr,ed|nfeipro,fund trd|te. Se cobora adesea
la_lrivelulduhovnlcesc al flecdrula,glumind sau
spundndu-nepilanll din
vlalaSfintieiSate.Cggtas
smerit,Pdrintelene spunea: .NUsunt eu,cl Dumne_
zeu este care
grdle_Ste, invafd poporul, il da spe-
ranldgi il intoarcela credlnfd
imi amintesccd ne spuneacat a
cd a prevestlt cdderea reglmului
guferltpentru
comunist. Ne-ar
vorblt despre
@
!a carea fostsupus
gi despre bA!a!!eindurate inainte de
Revoluflepen-
tru convlngerlleSflntieiSale.Ne spuneagi despre
frecazurile pe care le aveacu unele femei care ultau
uneorl dq ce-auvenlt ta blserlcd,gl
desprecdtqva 'u_t
qare ineqrcaserd si-l
atragi
in curse p"nt.u
indepdrtade Dumnezeu.
Fdcilndacum legitura dlntre
toate, ne
putem
da seama ca a avut un desiln asemenea marllor
sffnff, chlar dac6 n-arfi
fdcutnrcromrnune vdzutd,
gl cd bunul Dumnezeua ingddult sd
trq_g-l pune ta incercare-sl9_dl$a
fle lspltlt pen-
n€det_dea
9l
{r,tlg.q-s-!-ea9l pentru a rntaturaoGcarea sfrnfiersare
toate barlerelelumegilcare t-arfl
impledlcat si t se
dedlcein intreglmelul Dumnezeu.
P-e_cre.Sttn_iil invdfa
orlce sltuafle.Tuturor,in
sd se poarte cregilnegte in
funcfle de problemele pe
care fe avean,Pdrlntelele
.prescriatratamentul"
duhovnlcesc de care aveau nevole:
p.gst(tqnea,
mfercureagl vlnerea),rugiclune.(dlmln eay,a,i""ru
sl la mlezul noptil),metanll,Rugiclunealul lisus, fttndcd voia si le vlndece mal int6i sufletele.o partedlntre
sl la mlezul noptil),metanll,Rugiclunealul lisus,
fttndcd voia si
le vlndece mal int6i sufletele.o
partedlntre cregtini,degise afli in miJloculmul[i-
mli, au declssd-lurmeze,atiltc6t le std in putinfd,
prin post,rugdciune gi altevirtufiduhovnicegti.
Pirlntete prePara 9i medicamente pe care le
sfinfea gl teddruiaceloraflafiin suferinf6.A rdmas,
astfel,devotatbunului Dumnezeu gl aproapelulcu
vorbagl cu faptain tlmpul vleiii pdmAntegti 9i nu
numal.
lulie
-S;g_mutat la cele vegnlcein data de I
i;aiaEuin
i-nsu5i
?q
a prooroclt.Cu doud sdpt6m6niinalnte,ne'aspus
cd d-e-asumjncplo se va numi gglel!4l'
Vesteaci Pirlnteles'a mtttatla celevegnlcene-a
lovit ca un trdsnet. Sute de credinciogldin toatd
tara s-auadunatsd-linsoteascdpe ultimul drum. r$ga
intltrsin sicrlu pArsacd imparte blnecuv6ntdrldar
in mod real Dumnezeuficea vindecdrlprin el,incu-
raJAndu-ne,ca si nu ne plerdemcu flrea. Pdreasi
ne Amlnteasci faptulcd bunul Dumnezeune'alisat
JqEA_g_!44q9_-sTEA,tIepte pe
IR E_D I Nf'A, _IADE
caretre--bulesd pdgimpentrua ne supunevoil Lui.
Pirlntete Oabrlela fiostun dar ceresc.o mintt-
nati fdclle care a lumlnat neamul romAnesc'Cu
credlntd,cu nideJdegl cu dragosteinvi$6m acum
sd fim
recunoscdtorl bunulul Dumnezeu pentru
darul primitgi pentruminunileinfdptuitecu fiecare
dintre nol prln Sfinfia Sa. CBamai mare minune
este cd -s-:alu"ptal sd ne intoarci pe cal€aAredinlei
pe c6! m?! qlultl
gi sd ne qonvingi. Pr.ln elcgmprlul
persona!el p9strrLrugtrciunea 9i sPovedaniadeasa
lg
lor
lfgot
liJmPotriva forfe-
rdului. Aceastaeste o lucraretainicd gl numai
24 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 25 bunulDumnezeugtlecuadevdratcums-ainfdptultcu fiecare.Putem,insi,
24 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
25
bunulDumnezeugtlecuadevdratcums-ainfdptultcu
fiecare.Putem,insi, vorbl deschis despre .mlnunlte
v[Zuls: vlndecdrilebolilor fdrl teac at ate Oemoniii-
filor, inviereaunor morti, rezolvarea unor probleme
Nu-l aga cd ne slmfim
ca-n cortul lul Molse?
materlale, famlliale ori
de
serviciu, strdvederea
(citlreagdndurllor),inaIntevederea(prooroci rea)etc.
Cuputerlsporite, pirlntele
continudsd facdml_
nunl,sd-locroteascdgi s6-laJutepe cel care-Lcln-
stescpe Dumnezeugi I se roagd.Mq14lgn'!!,!_S=f!n[el
sale,aflat in cimitirul bisericiidi{r satd_XAlAt, ;
J"_
venitun locde pelerinajindrigit de cregHni. pdrintele
insugl Ie spunea, pfq_felic, c
1egilniIor: -yg_tlfl_]e-I9r-
manlulmeu
gl dacd avefi credinld
[r_
Dumnezeu va
v_eli _vjqd_gc1!' La morm6nt, alungdnd deznAdejdea,
credlnciogiise
loagi
in linigte,ii s.pun pdrinterui tot
Qe au pe suflet,apoiseintorc la
caselelor m6ng6ia[i,
9l intdrlflduhovnicegtegi unlivindeca[i.
Pentrua ajungeacolo,mai
ieftln,din T6rgovlgte
se la autobuzulsau maxl-taxlpAndla
V_iigozua, apol
se mergespre dreapta,p6nd in MagAgegfl, oJuma:
tate de ori pe Jos.
LocalltateaVilgoarase aflA pe
drumul judefean 7Z (TArgovtgte-eiegil).
Cdnd am ajuns, pentru prima oard la Cresla,
nu-rni puteaminchlpulca voi scrieatat de curand
desprePirlntele Oabrlel.Pentruacei cregtinlcare
nu au avut bucurlade a-lcunoagtein mod dlrectpe
PdrlnteleNlcuOabrlel,noi, cel carel'am cunoscut,
scriind,incercAmsd ne facemdatorlade fll duhov-
nicegti 9i in acest fel. De aceea,am incercat si'mi
reamlntescaspectedin vlaia SfinfieiSale,agacum
ni le relatain timp ce stdteampe iarbi in curtea
blserlcil,sau in blsericd,precum 9i o parte dlntre
minunile sdvdrgitede Dumnezeu.Cuvintelesunt
neputincioase,dar minunllevorbescde la sine.
CuaJutorulbunululDumnezeu,am mersla Ore-
sla in anul 2OO5cu doui luni inalnte ca Paracllsul
Inltlalsd ardd.Nlgtecunoscuflaveauo problemdin
legdturdcu afacerile 9i, astfel,m-auluat gl pe mine,
careeramin cdutareaunui duhovnic.
Pirlntele nostruSf6nt,vd
mulfumim c6 vi ru_
ga[i pentru nol gl ne ajuta[igi de
acotoDeSus,aga
cum ne-aflpromls,gl vd rugdmsd ne ocroilfl ca sA
putem mergein continuarepe
calea cea str6mtd,
mdrglnitdcdnd de fericlre,cdndde
dureregl
sd ne
putem purta crucea cu demnltate, urmdndu_vd
exemplul,gi urmdndu-lpe bunul Mdntuitorul nos-
tru, lisusHristos.Amin.
Nlciunuldlntreel nu mi-aspusundese [in sluJ-
belegi,aJunsdacolo,am rimas foartelmpresionatA
c6, in locul unel blserlcl fastuoase, firlntele igi
oficia Sf6nta Liturghie intr.un.-Paraclls imprpviza t'
Pldnunchlurllede tulplnl de porumb uscatecu care
era strdJult precum 9l acoPerlguldln scAndurl ii
pe pimant,
dddeau o note arhalca. Pe Jos, dlrect
SoraL.,Bucuregti
cregtiniisteteauin genunchlpe piturl ori pe cergi
adusede acas6.
Prima impresieera ci tofi oamenil de acolo
erau nigteoamenisimpll,cAcierauimbrdcafisme-
rit. Vdzdndu'laga,am fost tentatdsd-i privesc ,.de
26 Pirintele Gabriel Un om indtrmnezeit Prin Har 27 sus".D-updun timp, cdnd am inceputsA-icunosc, mi-am
26 Pirintele
Gabriel
Un om indtrmnezeit Prin Har
27
sus".D-updun timp, cdnd am inceputsA-icunosc,
mi-am dat seamacd nu erau chiar aga de simpti
cum pdreau. Erauoamenicu diferitenecazuri,dar
$i cu profesiidiferite:oamenisimpli, intelectuali,
Vindecarea
unul
tdndr
doctori,directoride intreprlnderi,politicieni, artigti,
oamenldeafacerietc.
imbrdcat in alb, cu pdrul gaten spre blond
Lacrimide strferin[6,lacrimi de dttrere.Cdnd
am pdllt pe drumttl cel mai fericit, voiam si-mi
impfetitintr-ocoaddlungd.cu
ochiiatbagtripe
fala
croiesco
famllie 9i
si md btlcurde ciminul meu'
ovald ce purta discret paloarea specifici acelora
imi mai doream un copil pentru ca fericireasd fie
care igi impodobesc viata_eu nevoinfe
ascetice,
Pdrintelepdrea o prezenfd miraculoasd din alte
tlmpuri.M-aprlvit de parcd m-arfl
agteptat. profund
ulmltd, mi-am spus in 96nd: ,Doamne,aici e ca.-n
cortullui Molse!'
La predlcd,prlntre altele, pdrintele a spus zdm-
bind gl prlvindu-md cu coadaochlulul:
deptind.Mi-am gisit cealalti Jumdtate, o iubeam
din tot sufletul,explodamde ferlcirecd sttntalatttri
de ea gi ci voi merge Pe un drum notr 9i frumos'
Dar ntt-Litrbeam pe br'tnttlDumnezett,nici ntt
gtiam cine este Dumnezetl, nu gtlam ce este Bise'
rica. $i
atunci s'a nisctrt o boal6 urdtd in mine, o
boald
care nu te lasi
nicl o clipi
din
zi
9i din
- Nu-iagaci ne simfim ca-ncortul lui Moise?
noapte,se
poatedeclan;aatuncicdnd nu te a$tepti
Pe atunci
ng:S!g!p
ca pdrlntele ne
cltegte
poate
chiar in clipe de ferici're.O loala
satalricd
gaUd"Ufile, a$aci am zAmbit,conslderAnd cd perin-
careifi inclegteazdmainJl€,cu spumela guri cdrela
telegindegte ca
mlnetgl imi vines6 rddgl acumOL
i sespunetraditional,,boala copllultri-,iar Stiinilfic
nepricepereamea.
,si se ducd pe pustiu"'
ep!.!els-r-e. $l batrdnii spun
SoraL., Bucuregti
Esteinfiordtor si o vezi,dar sd o gl trdiegti este gi
mai dureros.
-C.I!_zgle se declangau in sPeclq! duminica, in
sfintelesirbitori
sau noaptea.Dar nimic nu este
intdmpldtor,toate aeesteboli sunt ldsatede bunul
Dumnezeusd relrezim
credin!6.
Aqes! duh n-e-gtUrat,-tnlrtl-Stsurd iese dln
trgjrl pdcitosuluiaqacum scrie 9i la SfantaScrip-
turd numai cu mult post qi rnultd-rug6eiune'
Dar eu, deginu
eram pfigdn,imi era fricdsd in'
Candeleaprinse
Ia mormAntul Pdrintelui Gabriel
tru intr-o bisericd.spuneamcd este cas6 pllnd de
filieci. Dar Drtmnezeu,Care nrt doregte moartea
pdcdtosului,'ci si se intoarcd 9i sd fle viu, s'a

sdatd Sl s,angi-.1qtcy11_qgm la

Un om indumnezeit Prin Har Pdrintele Gabriel chlar 9l pArlnfllel ii gopteausAdivor' milostlvltgl de mlne.
Un om indumnezeit Prin Har
Pdrintele
Gabriel
chlar 9l pArlnfllel ii gopteausAdivor'
milostlvltgl de mlne.
{ceastA intoarcerei-o datorezsoflei, pentru cd
prletenl,rude
Ea s'a incipdfdnat 91 gi'a dorit mult un copil'
leze.
o durea mult boalamea 9i adeseapldngea.Dimi-
Chiardacdaproplafllnogtrine descuraJauspundnd
cd acesta va mopteni boala, gP Lqnsrqg-B-Qtdmlc
neala,c6nd se duceala servlciu la prinz gi seara
,
nu se mlgcd Pe pAmant firA-vola bunulul Dumne'
c6ndse intorceaacasd,intra in blsericdgi plAngea
perfect sindtos'
la ieoana P,!easflntelNdscdtoarede Dumnezeu.
z*e,u.$l copflu!
s'aliscut
mea a mers mai departe'in flecaredimi'
Pl6ngeag.lse ruga;de multeori uitasd mal lasddln
sofia
serviciu,intra in biserlcdse
bfserlcd.intr-ozl de duminlci a tras"de
neafi cdnd mergeala
mine sd
ruga g!-ptdqgeamult,
i9l cumpAramulte c6rfl sflnte
intru gi eu la sluJbaSfinteiLiturghii,dar eu nu vo-
iam deloc.Atunci,pentmprimaoar6 m-aamenlnfat
cd,dacdnu intru cu ea in bisericd,estehotdr6t6sd
dlvorleze.Atuncleu, de fric6s6 nu md pdriseascd,
am fntrat, am stat la sluJbi gi din aceazl, in flecare
dumlnlcdgi in SfinteleSdrbdtorimergeamla blse-
ricdgi partlcipam la SfinteleSluJbe.
Am cunoscutr4npreot,caremi spovedeagl mi
impirtdgea periodic(in perioada Sfintelor posturi),
p-!!re-a--gt ! Ind v lg!-F
Oe-r ugdclu ni gl
acatlste. s-{
albd griJdde mlne 9l de copl'
sgnfrf,e.9i inqere-asd
Pdrinfllmei cizuserd in deznddejde9i
ruTnoitru.
cd ntmlc nu se mal poateface'
spuneau
lntr'o bundzl,minunea se produce 9l Preabunul
Dumnezeu ne trimite unsemn ci nu ne'a uitat 9l cd
sd facem prlmul pas in intdmpinarea
ne agteapti
mea vine cu un zlar in mdnd in care se
Lul. Solia
preot cu puterl dumnezelegtl' un
d?r boala nu inceta,ba din contr6.crlzetese inmul-
feau gl boalaseintirea mal mult in mlne.Am mers
gl la doctorulneurolog,ml-adat tratamentuladec-
vat in astfel de cazurl: multe pasille care mal de
care mal puternlce(ex. Carbomezapln, Convutex
vorbeadespreun
cdrula bunul Dumnezeu l'a rispldtlt
preot tdnAr
cu
nem6rglnlta
umlltnti
9l
nestlnsa credlntd
mlraculoase
puterl vlndecdtoare' Acest preot al lul
Durnnezeu se numeaParlntele NicuAabrie.l'
etc.) $l alte tranchillzante. M-auinternatgl in spltal.
Curlozttatea ne maclni 9l dorlnta de vlndecare
Dupi crlzeledin timpul
nopftt,dlmlnealamergeam
a mea lncepe
sl
creasci, ddndu'ne seama ci orl-ce
la servlclu, dar nu gtlam incotro merg, de ce md
datd pentru illoqlqg-fea -noastri la cre'
b93H este
aflu pe stradd,de ce md duc la servlclu.M6 ducea
dinffi, 9i ci num-41Dumnezeu poate sd md vlnd-ece
sofla de mdnd pdnd in fala flrmei la care
care-lare Pirlntele oabriel'
lucram,
PrlLuharul pe
unde lu'
dar eu nu gtlam ce_cautacolo gl ce am de fdcut.
Dupi ce iml reveneam,md intrebammlrat cum de
am aJunsla loculde muncd.
in timp_uln-aplil,c6nd se declanga crlza,famiila
chema salvarea $i m_e_diculse ulta inspdlmdntat ta
mine,gl cu mlli Ia sofle,parcdo invlnov5fea cum
de s-a cdsAtorltcu mlne. Nlmeni nu o rnal lubea
La scurt timp, Dumnezeu faceca flrma
se angaJeazl la un all
cra sofla si
dea fallment 9l
loc de muncd.Acoloo vedea I'ela el cd venea perio'
diccuochiiumflatidelacrlmi.Demu|teoriigi
piringii mei nu ne
infele'
pl6ngeasuferin[a.Nicicu
geam,slmfeacd nu o lubegtenimenl9i il pdreardu
cds'andscut.Dargefael,femeiecu fric6de Dumne'
Pdrintele Gabriel
Pdrintele
Gabriel
zeu gl cu o bundtateaparte,o intreabdde ce este supArate, de ce vine in flecare zl
zeu gl cu o bundtateaparte,o intreabdde ce este
supArate, de ce vine in flecare zl trlstd,dar foarte
greur-asmurssofrermerecuvintere din gu16.Atunci
gefa el l-aspus:
.Mergi cu mlne ta un preotgl ifl vei
g6sl ailnarea." Era exact acet
preot
despre care
citisein
,,FormuraAS", pdrintere Nrcuoabrrer. Nimic
nu este int6mpldtorpe pdm6nt, totul este cu voia
bunuluiDumnezeu.
La_sfardtulaceleisdptdm6nl pteacd impreund
cu gef-a el la srrrJhAin acelsat
din Inimaortenrei, ra
Oresia.Eraintr-o zl de s6mbdtd
Sofia
zat in genunchl
Candil vedede la
mea s-aage.
gl il agteptape pdrlntele Gabriet.
dlstanfdcu un pdr lungstr6nsin
codiid,cu ochlalbagtrf ,
sofla meagi_a sp;
in gdnd:
,Doamne,este llsus
Hrlstos-. Agaa
gandlt
atuncl.
Dar
Pdrlntele s-a aproplat de ea cu o bundtate
aparte. Eade
frlcda ldsatcapul in jos pentru cd era
tare supdratd.
?irlntele_eabrlet
o
m6ng6le pe
cregtetul capululgl il
spunebldnd: .Eu nu sunt llsus
ll rIstos, eu su nt p_r_e_Atullllc u
ea.br te|
- .
Atunclsofla meaa incremenltgl a
[. -D-oamne. imi
atuncl cd pdrlntete
e
qite$te_gAndurlle
zlsin gdndul
eu n"u gifu
are gl
Qarut rar Alll
|-fil
dgb_urllorgt cit nu-tpogt ascunde
ntct ,n SAn.,.Eiiu
a ascuttat stuJbapt6ng6nd tot
ttmpui
o Sfdnta
Llturghlepe carenu a mal intdlnlt-o
nl.loOata +f pe
care nu a mar
srm[rt'o nrcdierrpe ra nrcio biserrcd
pe la care a fost.Cu o
voceblilndd, cu Sflntele c6n-
tdrl duloase, care ifl allnau
sufletutgl
te fdceau
s6
te slmtl ca dupd o
anestezle, pdrlntele te timddula
cu mlreasma uleiulul de mlr.
Dupdtermrnarea sfrnter sruJbe, pirrntere stdtea
de vorbd cu flecare credlnclos
in
parte
pentru
a-l
affa necazurllegl suferlnfete. Sofla.aprlns cural de
Un om indumnezelt prin Har 3r cum a venitla blserici.C6ndi-avenitrdndulsastea de vorbi cu PirinteleGabriel,cu lacrimiin
Un om indumnezelt prin Har
3r
cum a venitla blserici.C6ndi-avenitrdndulsastea
de vorbi cu PirinteleGabriel,cu lacrimiin ochi i-a
povestittoatd drama prin care trecea.Pdrintelea
ascultd't-o gi linigtit i-a spus: .$tai li-nigtlta,prin
po-s-L-Luga€iune gi lrei slujbe ale Sf6ntului Maslu
insofltede PlolifteleSfAntuluiVasilecel Mare 9i ale
Sfantuluiloan Gurdde Aur,se va vindeca.Adu-mi
alcicregtinul gicredDomnuluilisushlristoscaveifi
fericitd."
Dupi
acea Sfanti Liturghie 9i dupd discufia
avutdcu Pirintele,sotia tneaa simlit o mareincre-
dere gi a prinscuraj.La niciun Preot nu a mai intdl-
nit atAta hunitate, incredere. curaj, dar mal ales
.speranle,
acea speranfa cd bunul Dumnezeu nu
ne-alt]la-t-giagteaptAca gi noi sa facem un pas. A
primit atunci mil6 9i dragoste pdrinteascdpe care
nu a primit-ode la nlmeni,nicimicar de la parin[ii
ei.
in acelmomentci q gregitatuncicAnd e
{simtit
spu-sinrepetaterinduri ca mai bine nu se nigtea-
in acea zi, in micufa biserici dln satul Gresias-a
nisc.uta doua oard cunoscdndu-l pe acest mare
preot Nlcu Gabriel,care i-a deschis inima astfel
inc6t sd-Liubeascdpe bunul Dumnezeumai mult
decdtorice pe pdmdnt.
SAptdmdnaaceea,pand am mers 9i eu la Qre-
sia,a trecutfoartegretlpentrusofiamea. $i pentru
mine curiozitateaeramaregl mai alesdorinlade a
md vindeca,speranta ci
voi scdpa de acest chin
atdt pentrumine cdt gi pentrucei din jurul meu' [n
duminicaurmiloare md aflu 9i eu la slujbaSfintei
Liturghil.I)Laerafricd ,amandurora si nu se declan'
ieze ctJzaacolo in bisericd.Bunul Dumnezeune-a
ascultatrugdciunea, gi nu s'a intdmplatnimic pdna
la termlnareasluJbel.La sfdrglt,mi-a venit gi mie
32 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har rdndulca Pdrlntelesd mA mlrulasci.Atunclcdnds- pdrlntele gtia
32 Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
rdndulca Pdrlntelesd mA mlrulasci.Atunclcdnds-
pdrlntele gtia !9!yl'
a aproplatde mine,tremuram
lar picloarelenu
pentru
Cu smerenle mi'a spus cA
rugdciunile Preacttratelsab
!ot,
fyfAJgllqltl
md mal tlneau. M-am_simlitca un mare
picdtosln
Maicl gl
aleSfinlllorArhanghellMlhail 9l Qavrillm'a
fafa unul mare sfdnt. p_e_l-A'_c mi-a spus toat6 vtafa gl
vin.decat gl si am nddeJde gl frlcdde bunul Dumne'
toateint6mpldrlleprincaretrecusemeu p6ndatuncl.
zeuin continuare.
M-aincuraJatqd
flp.p_opt, ml-aspusce rugdclunl
ln momentgt.AGelami'am dat seama cd s-un[o
gl ce acalist_qSdcltesc.A
mai precizatcd rezultatele
grgapa-dejirtuneric$i,cA ftam
vindecat prln mlla
vor fi miraculoase d_acrivol avea qriu€_Cledintd in
bunulul Dumnezeu pentru rugdclunilePdrlntelui
Dg_11nezeugivoi faceintocmaiceimi spune.ln acel
moment ml-amdat seamacd stau de vorbi cu un
Qabriel.
Pdrlntelesq r_Ugatllrlt pentrunol picdtogll ca 9l
adevdratom, cu un sluJitoral
tul.Dumnezeu. M-atm_
nol sd ave-m trezvle 9l si
aJungems6-L lublm pe
preslonat, mal tflrzlu,mulfimeacazurilorde vindeciri
alediferitelorboli,caremai de caremai grave.
intr-adevdr,s-a infAptult
intocmai cum a spus
Pirlntele. Am particlpat ta trei
_S_[|_n,te_Uturghii
ta
rQndapq! !a !f_e!Qflntel,tasfuri gi MolifteateSf6nru-
lul Vasilecel
Maregl SfAntululloan GurAde Aur,
qpol
l4!r-g_l!-o_ap
te pe
c6nd sofla se ruga, cri_zaa
inceput sd se declangeze.Ela sirbLtqarea Sflnfilor
A$angfrell jllhailgl
oavrlil. Crlzaa fost mal addnci
gl mal infrlcogdtoareca nlciodatd,ochli ml
s_au
mdrlt gi m-am scuturat precum se scuturi un ani-
mal iar."z"gonnoJulpe care-l scoteam n_U*.erA_of-ne-
le-Lc. Spresfdrgltulcrizel,am auzlt-ope sofla mea
cum se ruga ta SfinfilArhangheliMlhall 9l eavriil
s6-mldea sdndtate.
Imediat in duminica urmdtoare am mers la
PdrinteleGabrielcq gdndUl sd-ipovestim toatecete
ce s-aupetrecut in aceanoapte.Mdsimteammai in
putere 9i cu mal multd increderein mine,
nrrmai
aveamfrlcaaceea,caremd mdcina zi de zi, noapte
de noapte.Nicinu
ne-amapropiatbinede
Sfinfiasa
gl Pdrlntele ne-a 9i incdrcat sufletul cu bucurli
duhovnlcegti. Nuam apucatsi-i povesilm nlmtc,cd
Dumnezeu, pe PreasfdntaMalci 9l Pe totlsflntll mai
mult decdtorlceIucrupim6ntesc. Pdrlntelese ruga
cu facrlml,pldngeamult pentrunol,ne vedeapdca'
tele fleciruia gl Il ruga pe bunul Dumnezeusi ne
lerte. ln predlcl, ne vorbea cu smerenle gl mare
infelepclune. Ne spunea sd ne intoarcem de la
pdcategl sA-llublm Pe aproaPelenostru ca pe nol
ingfne, sd postlm, si ne rugim la mlez de noapte-
Ne ultam de multe orl la Sflntlasa, cdcl cu trupul
era pe pdmflnt,dar cu sufletul 9l mlntea susin Cer.
La Sfdnta Spovedanledaci ultam vreun pdcat,
Pdrintelenl-l aduceaaminte. Necerta cu bldndete
gl ne Insufla cAlnfd,ca sd ne intoarcem de la pd-
cate. Prlmeam Sfdnta impirtdganle numal dacd
Sflnllasa constatacd am luptat 9i noi cu nol ingine
impotrivapicatelor gi dacd nu le repetam,casd ne
fiespreintirire duhovniceasc6,iar nu spreosdndi.
Nlclofemelenu aveavolesd intre in blserlcdcu
capuldescoperitsau tn pantaloni.Nedddeaexem-
plu mereusi ne ultdmla lcoanaMalciiDomnulul 9l
sd ne purtdm gl nol la fel, nu cu capul descoperit.
nu cu pantalonl,nu cu pdrulvopsltsau machlatela
ochl. Pdrlnteleera aspru cu cei carenu fdceauvola
34 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har lui Dumnezeu. Pentrucelsdraci,aveamultd mil6. Discret,a fi- cut
34 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
lui Dumnezeu.
Pentrucelsdraci,aveamultd mil6. Discret,a fi-
cut multe milosteniipentru casede bdtrdni,copii
orfanigi familiinevoiage.
Am asistatla multevindecdrlale unor boliincu-
rabile.Oamenlcdroradoctorii nu le mai acordau
nicl o gansdde vlatd triiesc Ai astizi. Veneaucreg-
tini din toate colfurile
[arii
chiargi din strdindtate
cudiferiteprobleme. Bolnavii,paraliticii,demoniza-
f ii mal aveauo ultimdsperanfdpentrua se vindeca
9i aceastaera la bunul Dumnezeu,lar pdrintele le
redaaceastdbucuriea vindecirii,prin nenum6rate
inlma frdnti de durere.Multelacrlmiau cursatuncl
dinochll cregtlnllor.Cu tlmpul,am infelescd Pdrin'
tele este aldturl de noi 9l ne vegheazdde sus din
Cer pentru ca nol sd ne m6ntulm sufletele.Avem 9i
acum lacrtml,dar de ferlcire-
ll multumescbunulul Dumnezeucdam fostbol-
nav, lt mullumesc bunulul Dumnezeu cd l-am
cunoscut pe Pirlntele Oabrlel. Boala a uitat de
mlne gl eu de ea,dar eu nu-Luit pe Dumnezeu,fdrA
de Carenlclunlucru nu esteposlbllalci pe pdmdnt.
1.,Bucuregtl
Sfinte Llturghii, Sfinte Masluri 9i lvlolifte,toare
insofite de postgi rugdciune.
PArlnteleera bucurosci Dumnezeunu l-auitat,
dar lucrul cel mai importantestecd nicl pdrintele
nu-L uita pe Dumnezeu, mergdnd pe calea cea
strdmtdspremAntuire.
Pirintele Gabrielnu pretlndea nicio taxd pentru
Pdrlntele
m'a
vlndecat
in tlmp
ce eu il ceream
prin
telefon
4iutor
pomelnlce,acatiste,cununii,botezurigiinmormdn-
tirl. Toate le fdceaca pentru Dumnezeu.Nu iubea
nimlc pimdntesc, nu aveanevolede maglniluxoa-
s€, vlle pompoase sau avere. Averea pdrintelui
Qabrielera in Cer unde Dumnezeu,MalcaDomnu_
lul, bunul llsusHrlstosgi toti Sfiniiiit iubeau.
Era un mare postitor. prefera legumelegi fruc-
tele cultivate de Sfintia sa, precum 9i mlerea de
alblne.Pirinteleigi alina inimagi tdngdstupi c6n-
tAnd albinufelorcdnteceduhovnicegti care il hrd-
neaucu mierealor.
Acestaa fostPdrinteleOabriel, un maie preot in
slujbalui Dumnezeu,un sfdnt,zicemnoi,din ceide
demult pe pimdntul rom6nesc de azi.
De mai mulfl ani aveamproblemela nivelulco-
loaneivertebrale,dar niciodati nu am rdmasimobi'
llzatl la pat. Dar in octombrie 2AOSs-aint6mplat 9l
acestlucru.Nuputeams6-mimigcnicl mdcardege-
tele.Sperlati,l-amsunatpe PirinteleGabrlel.
in timp ce vorbeamla telefon,am inceput sd
$i
md intorc in pat de pe o parte pe alta gi si-mi mlgc
degetele.Cdndam terminat convorbireatelefonici,
m-amridicatdin pat,iar a douazi am mersla serviciu.
Pentrucd md luptam cu boala,am ajunsla con-
cluzia,confirmati in cdrtide SfinliiPirin[i, ci sdn6-
tatea sau imbolndvirea sufletului se extinde 9i
asupra trupului iar lecuirease gdse9tela bunul
Dumnezeu,prin farmaclaDuhuluiSf6nt,nu la babe,
la fermecdtorlgl la descdntdtoare.
Acum,atdt in calltatede mediccdt 9i de cregtin
practicant, pqt sd afirm c6, dacd medlcil nu vor
Cand a plecat, ne-a ldsat un.gol in suflet gi
36 Parintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 37 crede $i nu vor cere ajutor
36 Parintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
37
crede $i nu vor cere ajutor de
putea vindeca oamenii, sau,
ajutorul lor va fl foarte mic.
la Dumnezeu, nu vor
in
cel mai bun caz,
Cautd impdrdfla lui Dumnezeu,cdci cele de pe
pdmdntsunt trecdtoare.
A" 8., Bucuregti
- lat6 lumeaaceastaestepustie,N-alce mdnca
din mina el.
-
Se-Llagipe bunul Dumnezeusd fie stdpdnul
sufletuluitdul
L-a ascultat
Sl astfel gl_a salvat
flul
-
Urcugulduhovnlcescesteurcugspresfinfenie
gi nu-lugorde loc.
Unrom6n,tdnArla minte,a
furatcevain
erecla
gleracdutatpeste tot.Disperatd,mamatdndrutula
- Cei care trdiescdupi CanoaneleSfintllor?6-
rin[i, acelaimplinescLegeallarului.
venitla Pdrintele eabrielsd-lsalveze bdiatul.
-
Orice om poatesd duci o viatd de sfintenle.
PAnAsI ajunglla sfintenle,trebuiesd-tiristignegti
patimilegi poftele.
- Tu mirturisegtlci-L lubegtipe Dumnezeu,dar
de ce il iubegtigi pe satana,prin picate?
- Trupul nostrutrebuiasd fle templual Duhulul
SfAnt.
- E riu sdspulcuvdntul.prost-, pentrucd Dum-
nezeunu a fdcut progtl.
- Omul de astdzlvreao fericlre.vegnlci'
atAt
cdt [ine vlatalul pe pdmdnt!
'
- Prin rdutatea 9l multa culturd pe care o ai in
crelertu nu-Llagipe Dumnezeusi-[i vindecesufletul.
- Ceamal frumoasdfarmacieesteSfdntalmp6r-
tdganle.Daci tu nu te vlndecl,nicipe altul nu-lpofi
vindeca.
Deci,Pdrlntele a gilut
fl pusi, in acestfel, la grea
Au venit apoi adesea
nut 9l alte sfaturl;
cd dragostea maternd il va
incercaregi a prevenit-o.
la bisericdgl au mal reil_
- Cautdsd fii curat cu trupul,cu sufletulgi cu
mintea!
- Clnevreasdvlni dupi Dumnezeusdselepede
de slne,de voiasa
P.G.,Dambovi[a
- Legileomenegti nu
suntmal presus decdtlegi-
ledumnezeiegti. sd
neingrijim
de cerecuhovnicefti
gi toate celede pe pdmdnt ni se vor adiuga noud.
38 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit Prin Har -,'T zeu sA dospeascdin tine. Am venit
38
Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit Prin Har
-,'T
zeu sA dospeascdin tine. Am venit sd'[i modelez
eul,sd te faco oazea DuhuluiSfAnt.Voiescca tu sd
fii viu cu sufletulgi pe pimdnt Si'n Cer.Trebuiasd'[i
::
t
toate picatele, pentru ca inima ta si
Vlndecare
in tlmpul
mdrturisegti
Sfdntului
Maslu
',,
'l
fie tronul
celceresc.Am venitsdte facfloareduhov'
!1
1
:t.1
,ft;
niceasci, nu o floarestricicioasd.Am bitut Ia uga
f.i
i:
l
t,
ln aprilie 2OO4,problemelepe carele aveamla
nlvelul coloanei vertebraleau revenit.Seara,ina-
lnte de a Intra in bloc, nu mai puteam sd.ml migc
plciorul stdng. De cdteva zlle acuzamdureri foarte
marl la fiecaremlgcarea acestula. pentru a aJunge
in casd m-au aJutatnlgte veclnl lu6ndu-mi pe sus,
care m-au vizut de pe balcon. La orice mlgcarea
corpulul aveamdureri ingrozltoare,greu de descrls
in cuvlnte.
Am refuzatorice aJutormedlcalspectallzat,eu
insdml filnd medlc.Am stat in pat pdnd a douazl,
lar in urmdtoarea,fllnd duminlci, am mersta Sfln-
tele SluJbeunde sluJea pdrlntele eabrlel, ta eresia.
Am stat pe un scaun, degi in zlleleanterioare fd-
ceam acestlucru cu maregreutategl cu durere.
in timput Sf6ntuluiMaslu, pirintele m-a intre-
inimii tale sd te fac un izvor de api
vie. Las6-te
modelat pentru impdrd[ia Cerurilor.lmPiritia lui
Dumnezeu trebuiesAfie intru noi inci de aici de pe
pdm6nt.Ne-amniscul ca sd ne indumnezeimsufle-
tul gi trupul nostrupentruimpdrafialui Dumnezeu.
BunulDumnezeunu vreasi intrein inimaomu-
lui pAcitos ce nu se Pocdiegte.
MAntultorulstrigd tarecitre
poporulromdn:Pu'
timP mai aveti pentru m6ntuire.Dumnezeunu
[in
ne cereputinacredinfd,ci o credin[avle, puternicd,
lucrdtoare,purureain stare deJertfd pentru dreap'
ta credintA.La Dumnezeunu este loc pentru slSbi-
ciuni omenegti.Mdntuireanu se cdgtigi nepostind,
bAndgl mdncind.imp6rdilaCerurilornu e mdncare
gl biutur6, cum facemnoi pe pimint.
impdrifia lui
bat: ,De ce bolegti?',fdrdsi agtepteun
rispuns din
parteamea.Cands-auterminattoatesluJbele,m_am
rldlcat de pe scaungi am plecat 9l f6rd sd-mldau
seama am alergat dupd un mijloc de
transport,
t4
ultdndde durere.Deatuncinu am mal avutaseme-
neaprobleme.
'd
,.
J
]'.
gl acumiml amlntesccum pirintele ne vindeca
gl trupurilegl sufletele,spun6ndu-ne:
'?{
Dumnezeuse dobdndegte prln post, rugiciune,
spovedanledeasd gl ascultareade un Preotduhov-
nic caregl el vreasAse mdntuiasci,luptdnddupd
Canoanelegi DogmeleBisericllOrtodoxe,nu dupi
modernlsme,nu ficdnd faptede uriciune.
ln aceastdlarA cregttnlimel sunt ca Lot. Cautd
s6-fiscofldln Interlorutsufletuluitoate firddelegile
tale! Cautes6-tlmdntuteqtisufletul! Cautdlmpird'
tla lul Dumnezeu gi toate cele de pe pdmdnt ni se
- De ce,cregtlnule,nu vreisd te mdntulegti?De
ce nu vreisi secoboareDuhulSfdntpestetine?De
ce nu mai vrem sd ne scuturdmde aceastdbeznd
care esteintru noi? N-aildsatcuv6ntullui Dumne-
vor adduganou6! Ne'amgdnditsi fim frumogimal alessufletegte
in m$ocul acestuineam declzut, p6m6ntesc?',Fifi
'ne
sfintl
cd sfdnt este Tatdl vostru ce dln cerurf
Pirintele Gabriel Un om indumnezeit Prin Har 4T spune categorlc Mdntultorul. Risilgnegte-flcele cincisimfurl! 56
Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit Prin Har
4T
spune categorlc Mdntultorul. Risilgnegte-flcele
cincisimfurl! 56 nu-filubegHacesttrup pimintesc.
|lne tare gi la mareinfrlfimegtafeta mdntulrlltale.
Cautdgl lucreazAmalmult pentru sufletultiu dec6t
pentrutrup.
inspirat addnc Ai, dupdcdtevaminute,am adormlt,
fost bine, iar apoi am mdncat.Dupi mai mult
mi-a
timp, mi-amdat seamacA?Arlntelea gtiutca aveam
nevoie de aJutor.
Atunclam intelesde ce Pirlntele ne repetaatdt
PufinlsuntacelacarecunoscCalea,Adev6rulgi
de des urmitoarele:
Vlala.DesprenagtereaMdntuitorulul
l4 persoane.
n-augttudec6t
- Celce ll slmte pe bunul Dumnezeuesteviu,iar
cel ce nu-L simte este mort. Il
poli simfi prin
Celce vreasi puni mdna pe plugut m6ntulrll
ristignirea
sdnu cumvasi se
mal ufteinapol.Lace il folosegte
rugiciune,
omulul de azldacdva cdgilgalumeaintreaga,
celor cinci simturl, prin post 9l prln
astfelincdt sufletulsi fie stipdn acestui
care este trupul. Acordi doar 25%trupr,
Oarll
-fariseu',
plerdepe Dumnezeu.lmpdrifla lul Dumnei"u est.
lul gl 75%sufletului!
intru noi. Dumnezeu a sufratasupraomurursufrare
de vtatd, 9t s-ArAcuT ADAMcu SUFLETVtU.
- llalna smerenlel,a mllostenlei,te duce in pa-
tria cereascd,in Rai.
Nu vreau
lmpdrifla
morlll, cl impdr6|la vlefll
prln llsus ilrlstos.
Celcarearedoar puflntlci credlnfdnu se
- Cobor6reaDuhulul Sfdnt ne schimbi mlntea,
g6.ndul,curAtlndu-nede pdcatelenoastre.CAndse
coboard Duhul Sf6nt peste nol, ne slmtlm ca in
poate
mdntul.Cusiguranfd,lumea,nu te poate mdntui.
cdt putem percepe, in
fericlre, dar gl aceasta atit
A.,Bucuregf.l
trup fllnd. Slmtlm ci am gdsito comoardpe carenu
mai dorim si o pierdem nicl daci ni s-arda toate
Uogaiillelumii.
latd ce au gisit Sfintii, iatd ce bucu'
Am spus fn gdnd: -pdrlnte,
qJutaft_mdl
'
rif
pregitegte Dumnezeu inci de aici, de Pe pA'
mAnt,celorce facvolaLui.
ln septembrte2OO4m-am simtit foarte riu. ln
cluda tuturor incercdrilorde a reablritastareamea
de sinitate, aceastase agrava de la o ord la alta.
- RdbdAnd Pe pdmdnt, mai ales nedreptdfi.ifi
dirulegte DumnezeucAteo cununitd.Celce rabdd
pdndla sfArgitseva m6ntui.
Devenisemclanotlcd,cu resplra|le
aproapeagonicd
-
9l imi dideam seamacd nu mal estenlmlc de fdcut.
Era noaptea,mA durea tot gi toate, nu mai aveam
putere si
mi
mlgc
pentru cd aceastdstare debu_
tase de aproape 24 de ore.
Atunclam spusln
gdnd: .pdrlnte eabrlel, aJutd-
md pentru cd nu mal pott
Aproapelmedlai am

grAdlnaRalulul.Abla atunci gtlm ce este adevd'rata

Semdntuiesccelce implinescvoialui Dumne- zeu.Darnol nu suntemimplinitori,ci abiadin cdnd in c6nddoarauzitorlal Cuv6ntttlui. A. 8., Bucureqti

43 42 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit Prin Har iertarea dugmanilor'miloste' SfanA impirtEganie, 9l
43
42 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit Prin Har
iertarea dugmanilor'miloste'
SfanA impirtEganie,
9l ascultare de
rugdciune, curilie
nt", post gl
Doar ml-a atlns
ochlul
cu m6na
in august2OO4m-amtrezltcu ochlulst6ngatdt
de umflat incdt abia mai zlream cu el. pe pleoape
aveamnumeroaseflictenefoartemicl.A douazl am
mers la biserlc6 la Gresla.in
tlmpul Sf6ntului
Maslu,PdrinteleCabrlelmi-a atins u$or,cu m6na,
ochiulbolnav.
ln drum sprecas6,ochiula inceputs6-girevini,
iar in dimineafaurmdtoarenu mai aveamnimic,in
afaracdtorvascuamepe pleoapecares-aucurdfat
foarterepedecu un unguentpreparat de pdrintele
Gabrlel.
Ca leprosuldin Evanghelie,imi amintesccuvin-
tele Pdrintelulreferltoarela recunogtinfd:
fi ultat de tot ce estesacru9l ne-am
gi
cu bolile,am
indep6rtat6 a farddelegllor noastre.
ii
ou, in fara
- Nusuntemrecunoscitoriin fafalui Dumnezeu
pentru blnele pe care ni L.a fdcut prin preolii Lui.
Venlfl,luafi putere,apoi aruncaficu pietrein Dumj
nezeu.
DegiDumnezeuvindec6in aceastdbiserici, oa-
menll se arati nemul(umitorl.Estechiar at6t de
greu astdzl ca oamenii sd aduc6 mulfumirea gi
recunogtintafatdde DuhulSf,Ant?
sfdnt!
8., Bucuregti
Adevdrata
ferlclre
Mulfi cregtini au invdfat ldnga pirintel'e Gabriel
cAte ceva despre adevdrata fericire. Frin SfAnta
Spovedaniefdcutd cu smerenie,cdlnC6gi completd,
pufin,pulln
ne iarti 9l ne lubepteDumnezeu'
'-
picatul
Gregeala se poate ierta orlcdnd' dar

congtlent ce lmportanti are spovedanla dupd Pra- vilaSflntllor Pdrlnti. ReferltorlaTainaSf|nteiSpovedanil,amrefinut

-PrinTainaSfinteispovedanii'bolilesevorvin'

44 Plrintele Gabriel numai in fa[a preotuluisub patrafir,prin Spovedanie. - Mergila duhovniciiscusifi,pentru cd au
44 Plrintele
Gabriel
numai in fa[a preotuluisub patrafir,prin Spovedanie.
- Mergila duhovniciiscusifi,pentru cd au rdmas
prea pufini preofi care sd-[i indrume pagii 9i sa-ti
curefe haina trupeascd 9i cea sufleteascd,astfel
inc6t sd nu bajbaim in intunericul lumii acesteia
trecdtoare.
- Nu te duci la preot sa-[i mdrturisegti pacatele,
cd fi-e rugine!
- De ce nu vd ducefi la duhovnicii bunl, la cei
care gtlu sd va dea canoane dupd 16nduialaSfinti-
lor PArin[ila bolilece singuri le-afidobandit?
- Vino la Sf6nta Spovedaniegi iartd-i pe cei care
[i-au gregit!Dacatu nu vei ierta pdcatele aproapelui
tau, nici Dumnezeunu-fiva ierta pdcatele tale.
- Vino sd vezi ce-nsemnd iubirel VIno sd-[i la
preotul picatele gi sd te-ncarcecu putere divin6l
- De impdrtdganie nu ne apropiem, dar ne ,,im-
pirtAglm- cu fuica luisatana!
- Dacdnu mai existdpreofl,postegtegaptesau :
'
noui zile post negru gl mergl in fafa icoanelorgi
spune: ,Preasfdntd Niscitoare
de
Dumnezeu nu
numai cd am gregit,dar am gi pacatuit. Iartd-mdl,,
- Dacd vrel sd fil trup, rdm6l trup; dacd vrei sd fii
flu al lui Dumnezeu prin Har,mergl gl te spovedegte
la Preolll lui Dumnezeu,ca Dumnezeu prin preofii
Lui sd ridice pdcatele de la tine,
- in aceste vremuri grele, trebuie si
ne pregd-
tim, cerdndu-ne iertare de pdcate gl mergdnd la
preofl iscusifi pentru a ne spovedl.
- in curdnd va veni timpul, gi nu-i departe,cand
vom cere iertare de la Sfintele lcoane, pcintru ca
Preofii se vor abate atdt de grav de Ia Randuiata
Biserlcll ortodoxe inc6t nu vor fl decdt ca sudorii cu
gorfurlle atdrnate de grumaz.
- Ar trebui si spunem:,,Doamne, nu e$tl palpa' eu, prin bil ql te'ai indepirtat de
- Ar trebui si spunem:,,Doamne, nu e$tl palpa'
eu, prin
bil ql te'ai indepirtat de mine pentru ci
p6catele mele, fl-am addncltrdnilefdcutede vlcle'
niljldovil".
- Fiptura omeneascd,creaturalui Dumnezeu
s-a indepirtat de Dumnezeu9i preaputiniigispove'
desc toate Pdcatele.
- Declfrate.nu fi capr6,cl fll oaie aleasS!
L.,Bucuregtl
I-a indePdrtat
arglntul
vlu
Brdila,al cdreltrup s-aacoperlt
O cregtinddln
de bube,lar
pleleacaredevenlseca o crustegroasi
ii
provocau
mdncirlmi lngrozltoare,s-a tratat la
de gapteanl. I s'a pus dlagnostlculde
medlcl tlmp
psorlazls.
Plrlntele, care Pe atuncl se afla la BorAnegtl,I'a
spuscd
are arglntul viu 9i a intrebat'ode ce a mers
la vriJltoare,cdcl satana pe satana nu poate sd se
scoati. La careea rAmasimpletrlti.
de rugdclune 9i Post,
I-a fixat un Programul
transformdnd'omai intil
intr'o buni cre$tlna'Apol,
partlclpAndla SlujbelePdrlntelul,in patru lunl s'a
vlndecat.
UtmltS,de atunci,am fost mai atent{ la tot ce
se intdmpldin
Jur gl mi-amnotat chlarindrumdrlle
Pdrintelul,astfelincdt sd md Pot proteja,cu darul
lui Dumnezeu.Din dragoste pentru aproapele, le
vol reproduce:
care cheam6 dracli'
- Ce este vrAjitorul?Om
satana.Nu vi ldsa[idupi
splrtteleriulul, adlcd pe
Un om indumnezeit prin Har 46 Pdrintele Gabriel 47 de valul lumii de ast6zi, de
Un om indumnezeit prin Har
46 Pdrintele
Gabriel
47
de valul lumii de ast6zi, de vrdjitori 9i fermecdrtori'
- Vrdjitoarele lucreazA doar cu fortele malefice'
un hiPnotism al sataneice-fiia
E numai
min[ile.
- Un vrajitor sau cel ce face rdu pe pdmAnt nu
poate sd distrugd un cregtin care se impartagegte
(bioenergeticlenii), care fac avorturl gl perversluni
sexuale, se dau drept credlnciogi.Eloenergla este
vriJltorle pe fatd. Esteo ingetdclune,o pracilcd pler-
zltoare de suflete. Bioenerglaeste un ,,dar' al lui
satana,esteun campenergeticcareva fi reactlvatde
satanaatunclcdnditl valumeamal bune. Dechinuri
cu fricd de Dumnezeu'
- De ce nu vrei si triiegti prezentul?Te duci la
vrdjitori sa-[l afli viitorul? Ce vrei si afli? Ce vrei
sd-ti dea mai mult? Duc6ndu-tela vrdjitori 9i ferme'
c6tori, ai acceptat despotismul lui satana. Tu care
ai facultate, te injosegti ducdndu'te la o groapd de
intuneric care n-arenici doud clase?
gi de durere, o sfi vi dati cu capul de tofl perelil ne,
malfllnd Preofl care sd mai faci sluJbede exorclza-
re.Daci acceptdmbioenergla,satanava fl glln noi.
-
Mergdnd ta vrijitori,
luisatana.
-
-
te-ai dus 9i te'ai v6ndut
l{izeria din
sufletele noastre nu
se scoate
niciodati
cu
mizeria din
groaPa de intuneric
a
vrajitorilor, care sPun doar minciunile ce le sunt
dictate de diavoli. Tineti minte 9i congtientizatica
VriJlle 9l farmecele ataci sufletul gl imbolni-
vesctrupul.
Cel ce hipnotlzeazl vd pot distruge de la dls-
tantd pundnd stdpdnirepe gdndul dumneavoastrdr.
Dacd mergl la vriJltorl gi fermecdtori, la blo-
energfe gl radlestezle,te lepezlde Hrlstos.
Sub numele de magle albi se lucreaz| tot cu
magle neagrd,dlstrugdndoamenll fdcind vrdJlcu:
pdmdnt.pir de broasc6,de femele,cu plelde gerpl.
noi nu suntem botezati,cununafi gi inmormantafi
in numele satanei,ci al PreasfinteiTreimi'
sareavitelor, firdni
de la mormdnt, cercel de cofo-
- Nu trebuie sA ne fie fricd de satana, ci de Dum-
nezeu.Dacdil avem pe Dumnezeuin sufletul nostru
nu ne va fi niciodati fricd de satana.
- Nu mai mergefi la vrijitori, fermecdtori, la cei
ce dau in ghioc, in cdrfi, in cele de Tarot, la cei ce
fac bioenergie, radiestezie,acupuncturi, la preofii
ce deschid carlile. Lepida[i aceste practici paga-
negti,ci in spatelelor se afl6 satana!
fan6,cu cirbunl, vdrsiturl de cdlni, cioc de cloard,
turtd de grdu, arglnt viu, adlcd mercur dln termo-
metni descdntat, care determlnd st6rl cludate,
durerl ce pleaci de la picioare, pentru ci afi calcat
pe el, gl se rdspdndegtein tot corpul cu o rapldltate
- Toate practicileasiaticece ne-auinvadatsunt
pdganegti.Bioenergia. radiestezia,necroman[ia, ghi-
cirea, reincarnarea,acuPunctura 9i celelalte terapii
neconvenfionalenu sunt placutebunuluiDumnezeu.
Cei ce fac acestea sunt vrajitori in haine moderne 9i
fermecitori. Sunt intunericul iadului pe.pdm6nt. Ei
foarte mare. Mediciivor spune cd ave[i reumatlsm,
conform gtiinfel inv6[ate, dar nu este vorba despre
aga ceva. Nlclodatd medlcll nu vor putea scoate
arglntulviu dln om, deglpoatefl dozat.Maldureros
esteatuncl cdndse bea.
- Atuncl cdnd urdgtl,cdnd gdndegtiriu, trlmlfl
'
Vezl cartea .lzbivlrea dln lad'
Hpdrltd la
ed.
.Credlnta
strlmogeasci'
in caresedescrlufapterealece se petreccu cel
ce practlcdloga.
48 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 49 la distantd rdul care estein tine.
48 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
49
la distantd rdul care estein tine.
ne intoarcemla Dumnezeu.
- Dacd ai fi statornic in credinfa, vrajitorii 9i fer-
-
mecitorii nu
ar mai aveaputere asupra ta. Vrdjile 9i
farmecele nu se apropie de cei care fac voia lui
Dumnezeu.
Dacd cinevava zice cregtiniloradevirati cd
sunt vrdjltorigi fermecitori, va aveamari necazuri.
Dumnezeudd puteretuturorcregtiniror ceseintorc
cu fatacitre El.
- Francmasonii de asemenea cheamd puterile
- Urdciuneapustllrliestecelce
mergela groapa
diavofilor sd fle impotriva cregtinilor lui Dumnezeu.
- Niciodatd sd nu mergefi cu sau la oameni care
au fost la vrdjltori gi fermecdtori.
de intunerica iadulul,de pdcurd, de minciunaglde
rdutdllalelumiide astizi:vrdJitorilin hainemoder-
ne ce folosesctoatepracticile demoniceasiatice.
- Creptinilor mei le-dm spus sd nu mai bea api
de Ia chiuvet6.Se pun in ea diversesubstanfe, pand
gi apd de la .academia vrdjitoarelor":apd in care se
spali mortul, apd care se descdnti de vrdJitoare 9i
se arunci in bazinele de colectare. Apa de la mort
intuneci mlntea, ifi provoaci frici interioard, pro-
voacd Infecfii, bube, urticarie, ganglioni, distruge
ficatul, etc.
-
?e adevAra[iislujitorliai lui Dumnezeuoame_
nll ii numescvr6jltoripl
fermecdtori,agacum L-au
hulitgiJidovilpe Hrlstos.
- Nute ducedupdintuneric,cdclifi veladucein-
tunericulin casd!
C.D.,Brdlta
O cregtlni catolicdOtn gacau aveaofiicdde l7
- Te-aiimbrdcat in haina vrdjitorilor?,pii sd ve-
dem cine-tl mai scoate vrdjile din casd.
ani,dar careardtaca un copilde cinci-9aseani.Tot
corpuleraacoperitde bube,de scuamegl de umfli_
- Preofll ce deschid cartea tot vrdjitori sunt.
- Francmasonii sionigti - uriciunea pustiirii -
sunt cel care conduc lumea gi incearcd dlstrugerea
ortodoxiei, fdcand magie albd gi neagrd. Francma-
sonil au incurajat vrdjitorii, care s-au inmulfit gi
turf. A mers pe la mal mulli medicl,dar nu a aflat
vindecare.
In iarnaanuluiZOOS,a venitla eresia,la pirin-
tele Gabrielcarel-aspuscd are argintulviu. I-adat
nigteunguentegi i-aspusce arede fdcut
pentrua_gi
sunt la fiecare pas. Este timpul cdnd masonii igi fac
drepturile lor pe pim6nt. Vor veni la conducere gi
vor pune taxe foarte mari.
aJutacopilul.Dupdc6tvatimp, rezultateleau ince-
put sd apard.
O.,A.,Bucuregti
- Domnul te-a ales din
lume, deci nu te mira ci
lumea nu te place pe tine. Pentrucd nu faci cele ale
lumii, ci pe cele ale lui Dumnezeu, te ur69te gi
aruncd cu vriji gi farmecein tine.
- Plangicoaneledin cauza pdcatelor 9i a lepadd-
rii noastre de flristos, pentru ci mergem la vrdjitori
gl la fermecdtori.Pldngca sd ne dea noui semne sd
Dupa ce l-am .uno".u, pe pdrintele Gabriella
Bordnegti,la c6fiva ani, am mers gi Ia Gresiade
vreopatru ori. Dupdplecareapdrintelui, mergeam
desla mormdntulSfinfielSale.Nudupa mult timp,
am observatc6am eliminat argintulviu prin piele.
Cuajutor,ulParintelui, at6teu c6tgi familiamea
Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 5l citrantd.Fumamcite doud pachetede figdri peei 9l
Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
5l
citrantd.Fumamcite doud pachetede figdri peei 9l
aminceputsdnerugdm,sdpostimgineostenimsd
fim pe Placul bunuluiDumnezeu.
A.,Bucuregti
abla dupd doud stiptdm6nlde ta prlmi StuJbda
Pdrlntelui,la caream participat,nu am mai fumat.
Dupi trel lunl, Pirlntele ml-arecomandatnigte
ceaiuri 9i ml-a preparatun plasturepentru abdo-
Prln ru gd cl unll e Pllrln tel uI'
men gl pentru fafi,
deoarece suferlsem gi de o
gl ferlcitd
parezdfaclali dreapti in anul 1999,in urma cdrela
este sllniltoasd
am rdmascu sechele.FSrdsi mal urmezniciuntra-
O cregtlni din Brdlla aveamarl problemede sd-
ndtate.Dupi ce a fostInternati in vreogasespltale
tament medical,doar in cdtevalunl mi-am revenlt.
F.,Bucuregti
gl nu l-au rezolvatnlmlc, dar au stors-ode bani,a
aJuns gl la PirlnteleCabrlel,la Bordnegtl.
Era dlsperatd,cicl doctorll se ardtaserdnepu-
tlncloglin fafa bolllor Pe care le avea 9i nu-i mai
dideau nlclo gans6.Sepuneaproblemasd fie ope-
ratdla cap.Cusofulde asemeneaaveaprobleme'
PrlnsluJbelefdcutede PdrlnteleGabrlel, postul
9l rugdclunlle pecarele'afdcutla indemnulSflntlei
Cu aJutorul
Pdrln tel ul,
am evltat operafla
pe colon
Sale, s-a fdcut sinitoasi
famlllellnlgtltd.
9i are acum o viatd de
PePirintele Gabriell-amcunoscutin casaunor
cregtinl de la Pltegtl.in februarie2OO2,c6nd ml-a
spus: -Suntefl foarte bolnav6. Sd venifi cdt mai
repedeposlbllla bisericd'.
C. D
Brdlla
Pdrlntele
m'a vlndecat
de cancer
ln anul 2OOSam avut un cancerde colon ope-
rat,cu anuscontranaturll 9l am urmatun tratament
cltostatlc.Md slmteam foarte rdu 9l aveam pu[lne
speranfede vtafd.ln anul 2OO4,impotrlvadorlnfei
mele,am aJunsla PirinteleQabrlella
Pdrlnteleml'a spusci acestesuferlnfese dato'
reazAfarmecelorgl m-achematla blserlci 9l a doua
zl, degleu nu mal doreamsi revln,ba eram 9i recal-
Am aJunsla Qreslape I martle 2OO2gi noaptea
m-am rugat in fala lcoanelMalcllDomnului,spr$-
nitd de un scaun,pentru cd md slmfeam foarteriu.
AcatistulSfdntului Nlcolael-am cltit cu mare greu-
tate,tn doud ore dln cauzastiril alteratein caremi
aflam.
Cdt tlmp m-amrugat,scaunulde caremd spr$-
neamse zgudula,larcind am termlnatrugdclunea
am
vizut, impreuni cu alti cregtlnldin Pitegtlcare
mi
insofeau,cd perecheade cizme maro, pe careo
purtam, igl schlmbase culoarea: erau negre, iar
boturile clzmelorscllpeauca misllna.
Dlmineafa,cdnd m-avdzut,Pdrlntelemi-aspus:
,,Euam gtlut totul de la inceput, dar nu puteam sd
52 Pirintele Gabriel indumnezeit ve spundesprece estevorba.Vi iubegteCelde Sus ci ati ajunsaici,sd mi
52
Pirintele
Gabriel
indumnezeit
ve
spundesprece
estevorba.Vi iubegteCelde Sus
ci
ati
ajunsaici,sd mi cunoagtefi.Dacdnu vd iubea,
vd omorau cu ce era mai rdu: cu magie neagrd"'
Eram operata pe colon 9i eram propusdpentru a
doua operafie pentrucd aveamdureriingrozltoare
Nepolelul
meu ar fi rdmas
tnfirm
gi hemoragleinternd.Eramdisperatd,dar am avut
Nepofelulmeuaveaprobleme cu
m6nadreaptd,
ascultat
increderein Pdrintelede la inceput 9i l'am
in tot ce mi invdta.
dar pdrinfii nu gtiau. in fa[a bisericiide ta Gresia,
un copil l-aimpins 9i a cdzutin gan[.
Cazulmeu s'a rezolvatin maxim o luni, f6ri
tratamentmedlcal,doar cu Slujbele.Fosteletrata'
mentele:batoane,supozitoare, plasturepe fata Si
pespateau fostinlocuitecu:postulfArAulei,excep-
tdnd sdmbdta gi dumlnica (zilein care consumam
ulel),rugdciunile gi Psaltirearecomandatede Pdrin'
telegi spovedanlefoarteaminun[it6. Acummai am
doar durerl rare.Clzmelele'amdat, iar in perloada
cAt urmam tratamentele Pdrlntelul, lenJerlade
corp, cum o imbrdcam,se giurea in dreptul abdo'
menului,fdrdniciunmotiv.
ln anll cAtl-amurmat pe Pirintele,am fost mar-
tord la multe mlnunl petrecutein blserlcdla Gresla,
printre care gl cele de a indepirta prln rugdclune
fortelemaleflce.L-amvizut pe Pdrintelerlscdndu'91
vlafapentruaproapele,sausipAnd slngur ganful la
bisericd, pdnd transpira tot, iar apol spovedea
cregtinli,cite trei-patruore pe fiecare.
A fostdus la spital gi i-afostrefracturatd
mdna,
sub anestezie.Atuncimediciiau constatatmalfor-
mafla mdlnii, pe carespuneaucd ar fi avut-ode la
un an gijumdtate.
Dacdnu ar fi cdzutin fa[abisericli,malformafia
m6inli dreptenu ar fl fostdescoperitdgi mediciiau
spusci aceastdanomallear fi dus,in timp, la infir-
mltate.
SoraA.,Pitegti
Localltatea
eresla
'Dupi
ce a plecat de la Bordnegti,la
sfArgitul
anului 2OOO,Pdrinteleeabriel a fost pentru c6teva
siptdmdni la Socoale.Eraun toc ultat de lume, dar
cregtlnll de acolo il lubeau gl it respectaufoarte
mult pe Pirlntele. Chlar daci erao
zi obignuiti
de
lucru, pe ldngd numerogllcregtinicare l-au urmat
SoraA.,Pltegtl
pe Pdrlntele,s6tenilveneauin numdrfoartemarela
SluJbe,umpldndbiserica.
La rdndulsiu pi Pdrintelei-aiublt,s-aatagatde
ei, au pl6nscu tofli cdnd
s-audesp6rlit,dar a vrut
sd plecede acolo.Din loculacestaundea fostatdt
de blne primit, Pirlntele a cerutsi plecein ceamai
micd parohie, intr-unloc undeoameniinu gtiau de
54 Plrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har OD Dumnezeu, pentru a-l intoarce gl pe
54 Plrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
OD
Dumnezeu, pentru a-l intoarce gl pe acegtlala cre'
- Trebules6-l lubegti pe vrdJmagiit6i. Cel ce-gi
iubegtevrijmaglisil il lubegtegi pe Dumnezeu.
dint6.
Astfela aJunsin localltateaQresla, Pe I decem'
- Preasfdnta Maic6 il
cautd astizi
pe lisus
brie 2OOO.De Criclun, gl'a adunat ucenlcli 9i l-a
trlmis dln casi in casi si-l colinde pe sdtenl,s6-i
invetecuvdntullul Dumnezeu gi si se inchlne, pen-
llristos in inlma fiecdrui cregtin.llsus Hrlstoseste
gdsit acolo unde este iubire de Dumnezeu,de
aproapelenostrugl de vrdjmagi.
tru cd nu gtlau nlcl semnulSfintelCruclsd gi-lfacd.
- Faceflbine celor ce vd blestemi pe voi,
rugafl,
ln
mljlocul acestul poPor tare de cerblce 9l
vd pentru vrdJltorigl pentru vrdJmagis6 se intoarcd
impletrlt la Inlmi, Pdrlnteleilinvifa Pe oamenlcum
la Dumnezeu.
sd se roag€, cum si
posteasci, cum si
respecte
zflele de sirbdtoare, cum sd-glclnsteasci mortll 9l
multe altele.Peldngi faptul cd Pirlntele nu lua ba'
nl pentrunlmlc, le didea banl pentru praznlcsau le
trlmltea ulel, pillne, halne, fructe 9l tot ce mal avea.
Pirlntele gl-a dorlt foarte mult si-l transforme
- Putemlubi pe vrdjmaglinogtri.darsd nu ne ul-
tim la nimlc dln ce e riu in addncullor.
- Rugati-vipentru dugmanlpentru ca Dumne-
zeu sd le inmoale inimile gl nu-i blestemafi,pentru
ci satana intrd in lnima lor 9i ii chlnuieptepdn6
ajungin iad.
in bunl cregtlnl,dar s-alzblt mereude zldul urll 9l al
riutAtll oamenilor locului, care l-au amirdt foarte
mutt. lnalnte de a adorml, Pirintele a lisat unel
cregtlne dln sat o scrlsoare in care scrla ce se va
intdmpla.acolo dupd plecareasa. A rugat-o sd nu
deschlddscrisoareapdni atuncl.
Cind a deschls-o,lmediat cum a murlt Pdrln-
tele,deJaInundatllledesprecarescrla Pirlntele, le
dlstrusesecaselegl culturlle,ocollte fllnd doar cele
ln carea silIglult Pirlntele.
(Ceea ce nu gtlu locultorli acestulsat este cd,
duhovnlcegte,Pirlntele i-alublt mult $l l-apdrut rdu
- Dumnezeune-aspus s6 facem bine vrdjmagi-
lor 9i celorce ne blestemi pe noi.
- Nu te rdzbunape cel ces-ardzbunatpe ltrlstos
sau pe tlne! Faceli blne vriJmagilorgi nu-i bleste-
mati!
4., Brdila
O rogle
gI un castravete!
O tdndri, <tupi ce a intors-o pArintele Gabriel
de la baptigtl,s.acdsitorlt 9l nu
aveacopil. Sofulei
ci n-areugltsi-l schlmbepreamult, lar inalnte de a
cddeadln plcloare,in I iulle 2OO5,s-agAndltla ei gi
a vorblt cu mlld, dar gl cu amdrdcluneln glas des-
pre el. - A.,Cogerenl)
Dupdce a plecatPirlntele, am incercatsd apllc
gtia, ci i-a spus de la inceput, cd ea nu poate avea
copii, dar au vrut si rdmAni impreuni. Segdndeau
cd vor infia un copil. Dup6doi ani de cisitorie erau
resemnali.
lnalnte de adormireaPirintelul, tdndracregtini
cAtevadlntre sfaturlle Sflntlel Sale prlvlnd lublrea
de vr{Jmagl:
a fost impreund cu mama ei la StuJbd,la eresia. La
sf6rgitul Sflntei Liturghii. pirintete i-a dat intai o
Gabriel Un om indumnezeit prin Har 57 Pirintele lar apol un castravete,glumlnd cu ea, ce
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
57
Pirintele
lar apol un castravete,glumlnd cu ea, ce
sdracululil imprumuti pe Dumnezeu.Si
stdngace facedreapta.
nu gtle
rogle,
poateesteinsarclnati 9l poftegte.
Cregtlna a refuzat, pentru cd gtla cd nu poate
-
aveacopll. Pirlntele a lnslstat 9l
in cele dln urmi
le-aluat. Mlracoluls'a produs.Dupdgaseluni de la
- Stalin m$ocul lumll gl cautdsd intorclun su.
moartea Pirintelui a rimas insdrclnatd,lar acum
flet.Sdfii o lumindvlea lui Hrlstosin miJlocultumii
cd satanaareoamenirdi din abundentd.
cel doi tlnerl sunt
gdndescdeJa 9l la
pirlnfll unei fetlfe superbe 9i se
cel de-aldoilea copll, caresperd
sd fte un bAlefel,aga cum le-a ddrult Pdrlnteleo
rogle gl un castravete.
$i altei mame,Pdrintelel-aspuscAva mal avea
- Oamenllbogaflmai repedeii hr6nescpe cdinl
dec6tpe oamenllceisdracl.
Nu in zadars-au lisat acestesluJbede Paras.
tase. Facetlpomenirilecuvenitepentru cel rnorfi.
Se pot face parastasegi pentrucei vii. Da-[igi sin
-
o fetlfi pe ldngdbilatul Pe carell avea.Acum fetlia
care 9l-a anunfatexlstentala Jumdtate de an de la
plecareaPdrinteluleste bucurlafrdtlorululel 9l al
gur de pomand,p6ni egti in viafi, cdci nu se gtie
dacdva mal aveaclnes6-fldeadupdce vei muri.
pdrln[ilor.
L.,Pitegti
- l-aldat cevalui Dumnezeufdcdndmilostenie
sd-fllerte Dumnezeupdcatelefdcutecu gdndul,cu
vdzul,cu auzul,cu mirosul,cu gustulgl plpditul?
Reallzllrl
pe plan
materlal
gl duhovnlcesc
- Mllostenladati din toati Inlma,dln tot sufle
tul curdtAo mulflme de pdcate.
- Cregtlnulde astizl areJertfd,dar nu are mild.
- Vai de cel ce imprumute pe aproapelesdu gi
Dupi ce am fost la descdntdtoares6'mi rezolve
problemele pe care le aveam cu rudele mele, am
mersgl la PdrlnteleGabriella Bordnegtl.
Cum m-avazut,ml-a gl spus,de la dlstan[d, pe
unde am fost gi ce am fdcut, dar eu n-am vrut si
recunosc. Dupd ce ml-a repetat dln nou unde am
mers, ml-aspus ce trebuie sd fac in contlnuare.
$1, incet-lncetlnel,problemeleau inceput si se
tezolve, lar, dacd la inceput, cAnd aveam banl de
filnd nu aveampentruulel,arnaJuns,nu dupd mult
tlmp sd am s6-laJut 9l pe altli.
Am inceput sd fac mllostenle,gdndlndu'mi la
ceeace ne invdtaPirintele:
cer€dobdnzl pentruce a dat. Daci dai, sd 9i ulgice
al dat.Cdnddal,uiti, pentruca Dumnezeus6 rAmA
nd in Inlma ta. Celcare-limprumutd pe aproapeleil
imprumuti
pe Dumnezeu.Si
nu cerl ceea ce a
imprumutat.
- Mal mare ca milosteniadln toatd inima ta nu
estedecdtJertflreade sine pentrucredln[dsau pen
tru aproapele. Lasd-Lpe Dumnezeu si-fl rdspld
teasc6de Sus,dln Cer 9l rdsplatata va fl mare.
- DacdDivlnul,adlcd Dumnezeuar fi intru noi
am fl oamenlmllogl.
- Comoarain Cersestrdngefdc6ndmllostenle.
- Mllostenla lartd mll de pdcate. Cel care dd
- Trebui-esd gtll cui dal mllostenia, Indlferen

Pecel carea fdcut faptede ruglne,indreapt6-1. Cu bldndefeata il velintoarce.

Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har dacd nu are sau dacd are. pentru ci
Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
dacd nu are sau dacd are. pentru ci rnllostenia
lartd mli de picate. Si nu-il pard rdu de milostenia
ta, pentru ci nu va mai fi primltd de Dumnezeu, ci
de satana. Sd ntt gtie nimeni, nici stdnga ta ce face
dreapta, nlcl cei din familia ta cd faci milostenie.
M-amaproplat duhovnlcegtein scurt timp de
PdrinteleQabrlel,cici auzeamde la Sfinfla sa sfa-
turi atdt de pdtrunzftoare, incdt ml s-au intlpdrit
blne in mlnte Sl pot si reproduccdtevadlntre ele:
- Sd facem pe pdmdnt
doar ce este blne, si
avem in inlma noastrS doar pacea sufleteasca 9i
mila.
- Sd nu te vadd nimeni cd faci mllostenie, ca sd
nu lel plata de la oameni, ci de la Dumnezeu.
N., Bucuregti
- De ce pl6ng lcoanele?Nlmenl nu mal luptd
pentrudreaptacredinfi. Constantin816ncoveanua
prlmit moarte martlricd pentrudreaptacredlnfi, in
tlmp ce oamenil de azi aduc intunerlcin Gradlna
MalcllDomnulul.
- Suntem mulfl la blserlcA,dar puflnl sunt cei
care lucreazil pentru Dumnezeu.
Estetlmpul si ne mirturislm picatele gl s6 ne
inroldm in armata lul Dumnezeupentru a primi
blnecuvdntare cereascd.
.
-
Blne
ai
venit,
sorel
Pdrlntele numea ,frate' sau -sori' pe cei pe
careil impdrtdgea gi pe cei careerau in mod vizibil
preocupafide mAntuire.
in anul 1999,m-amrugatla morm6ntulParinte-
lul Argatu sd mi aJutesd-ml gisesc un duhovnic
bun. Agaam prlns cural sd merg la PdrlnteleOabri-
el, despreale cdrul mlnunl auzisemde mai multd
vreme. Aveam,ins6, o reflnere.Totugl, necazurile
m-auslllt sd-mliau inima-ndlntl.
L-amgdsltinconjuratde multlmede oamenl 9i
l-amsalutat fArAsdsper c5-miva gi rdspunde.Mare
- Numai cu certlflcatul de Botez nu vom putea
trecevim lle vdzduhului.
-
Leprogll sunt cei ce nu merg la Preofl sd-91
mdrturiseascApdcatele.Celce nu-Lmdrturlsegtepe
Dumnezeuaiceape pim6nt, nlcl Dumnezeunu-lva
mdrturlsl,Nol,CregtlnllOrtodocgltrebulesi mdrtu-
rlslm Cuvintul in fafa pig6nllor chir cu pre]ulviefii.
Sd:linvdtim sd se inchlne in Duh gi Adevir.
- ln SfdntaScripturdnu sevorbegtentciieri des-
pre relncarnare.
- Lazdr a invlat. Sufletul lui a lntrat in acelagl
trup. Filca lul lalr a invlat. Sufletul el a lntrat in
a fost Ulmlrea mea c6nd l-am auzlt pe Pdrintele
acelagl trup. M6ntuitorul in acelagl trup
a inviat.
Cabrielspunindu-mi:
Lazdr nu s-a relncarnat, ci a rilmas in acelagltrup.
- Bineai venlt,sord,degicam greu!
Decl,PArinteleimi cunogteaql gdndul cu care
venisem gl refinerea Si starea mea sufleteascd.
Auzind acestea,m-am convins cd am in fafa pe
omul lul Dumnezeu 9l am r6massub ascultarea
SfinfielSalepind la I iulie2OO5.
Sufletultllndrulul din Evanghellen-aIntrat in cotol
sau in cdfel.
- Preoiilsunt urmagll Apostolllor,daci fac cele
ale Apostolilor.El, oameni simpll au reuglt sd
propovidulascd gl sd-gl formeze ucenicl care sd
rdspdndeascaaceastdcredInfd.
60 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 61 - Cregtine,Inlmata trebulasAfle un tron ceresc
60 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
61
- Cregtine,Inlmata trebulasAfle un tron ceresc
pe care si
se a$ezeDuhul Sfdnt, 9i sd luminezl
popoarelegi lumea care vlne la tine sd'fi ceardo
- Cel care nu vor fl de acord cu lepddareade
tlrlstos, vor fl inchlgl gl maltrataf|. Cel ce nu-glva
pune peceteape mdnadreaptdgi pe frunte,acelula
invdtdturdsau un cuvdntceresc.
il vor
fl lertate pdcatele, dar pentru asta trebulesd
- Au venlt la mine oameni necredinclogl care
fl dobdndlt darurlle Duhulul Sf6nt, altfel nu vetl
spundespredumneavoastrdcdsunteflnecredincio-
gi,ca sdvddistrug6 9i pufinacredin[dpe careo mai
aveIi.
putea rezlstala lspltelesatanel.
. Celce vreasd fie aldturi de Dumnezeu,trebule
s6-Llubeasci mal mult dec6t pe mamd, tati, sot,
- Estetimpulsi-L mdrturisimpe Dumnezeu.
- Dumnezeu [i'a pus in fafa moartea 9l viafa,
sofle, flu sau fllci. Nu trebulesd facem ldoll, nlcl
dln mamd,nlcldln tatd,nlcldln flu saudln fllcd.
mdrturisiresau iad. Sa ne ddm sufletul pentru
impdrilia lui ilristos,a5acum flristos gi-adat sufle'
tul pentrumAntuireanoastrd.
- Daci Mdntultoruls-asacrlflcatpentruintreaga
planet6,si ne sacrificdmgl nol m6car pentru sufle-
tul nostrugl pentru Dumnezeu.
- Daci Dumnezeuin persoandnu a fost prlmlt
- Agacum Jidovll L-aurdstlgnltpe llsus llrlstos,
cum se cuvine,nicl pe cei care-Lmdrturisescnu-i
vor primlcum secuvlne.
- Dumnezeune inva[6si spunemadevdrulchiar
ne va venl gl noud rAndulsd flm sacrlflcail.gl noud
nl se va cere sd pdtlmlm pentru credlnfa cea adev6-
ratd,Ortodoxi, nu ereziaecumenlcd.
cu pre[ulvieiii noastre.
- Cregtlne,exlstd o pdrtlclcd de dumnezelrein
- Vaivoud, cAlluzeoarbelil ldsall pe Dumnezeu
departede comoarainimil voastre!
tlnel Aceasti pdrtlclcd de
la Dumnezeua venltgl la
- DacdSf6ntul loan Botezatorula fost inchls, 9l
nol, preofll, care mirturlslm adevirul, vom fl in'
Dumnezeuar trebulsd se lntoarci. Numal picatele
tale.o pot indepirta. CAll dlntre nol Il urm6m pe
Domnul? Ar
trebul sA putem spune: -Doamne, Tu
chi9l.
trilegtl intru mlne 9l eu tr{lesc intru Tlnel'
- Pe l-lrlstosL-a v6ndut un singur om, dar pe
Preotiilul Dumnezeuii v6nd mal mulfi. VIn multl
oamenl vlcleni ca si
poatd sd-t sf6gie Pe Preofii
- Te prefacl ci egtl cregtln gl la nevole mal flu-
turf gl certlflcatul de la 6otez, dar ingell lumea gl
facl fapte pAgdnegtl.
alegi.
- Vd vor lntreba conducdtorlllumll de astizl ce
- Cdrturariigi fariseiiveaculuiacestulatrimit is'
coade,in eparhlilelor,si vaddce spuneDumnezeu
prlnguraPreofiloralegide Dumnezeu.
suntefl. Dacd nu vefl recunoa$tec6 suntefl Orto-
docal,v'afl lepidat de Hrlstos.
- Dacdvrel sd-LsluJegtlpe Dumnezeu,trebule
- Sa fli ca un pom cu rdddclnlbine inflpte in
Sfdnta Tradifie, Dogmele pl CanoaneleBisericii
Ortodoxein miJloculacestelluml ce se tlcdlogegte
din cein ce mai mult.
sd facl faptelede sflnfenie 9l Dumnezeuifl va primi
rugdcluneata.
- Si nu te lepezide Dumnezeupentruservlclul
tdu.
62 Pirintele Gabriel - Chlardaci vel aveamulte pacate,daci nu te vei lepida de tlristos, vel
62 Pirintele
Gabriel
- Chlardaci vel aveamulte pacate,daci nu te
vei lepida de tlristos, vel aveaplata ca cei credln'
clogl.
- Trebuie sd-Lmdrturisim pe Dumnezeu 9l cu
pretulvietll.
- Vd este frici de moarte, vA e frici s6'l indru'
matl pe omul care picdtuiegte pe stradi: ,Te vede
Al oe Sus,nu il deJos."
flrlstos, pentru cd El estestdncavlefli. Eteste fericl-
rea vegnlci. I.licl ispitele, nici necazurile care vor
venl, nlcl vdnturlle, nici marea cea involburatd de
lerarhli triditori sd nu vd cllnteasci gl nlcl s6 nu
cdrtltl, pentru ci necazurllele avem dln mlla lul
Dumnezeupentru a ne curifl de pdcatelor noastre.
Chlar daci tdrdfl crucea pe Jos trebuie si
cu ea p6ndln vdrfuleolgotei. AcoloSusne
aJungefi
agteaptd
- Celce flne la suflgtulsiu, il va pierde,dar cel
ce-Lvamirturlsl pe Domnuligivacdgtlgasufletul9l
va intra in Impdri|la Cerurilor. Chlar 9i cu preful
vtetll tale cauti sd rdmdi l6ngdaceastdlmpdrdfie.
Hdntultorul cu o cununlfi pentru flecarece a Intrat
pe calea cea strilmti. Amln.
(Sora R.,Eucuregil)
- Dacd nol nu-L vom mirturisl pe tlrlstos, nlcl
flrlstos nu ne va mdrturlsi pe nol in fafa ingerllor.
Pdrlntele
gtla ce profesle
am
gl de unde suntl
A cdgtlgaferlclreavegnlci inseamndsi'tl pui
viata ta pentru Dumnezeulcel vlu.
Unslngur tlrlstosa fost pe pimdntl
Val de oamenll aceia cirora le e frlcd de
moartel
Cu mal mulfi anl in urmi, i-am dat pirlntelui
Qabrlelsd-mlsflnfeasci o
lconl!6.C6ndmi-ainapo-
lat-o, ml.a spus de unde sunt, ce profesle am gl alte
Iucrurl despre mlne, in condllilte in care eu nu
- Ne va bate Dumnezen,dar nu lnalnte de a ne
bate oamenll cu proprlalor gtlln;i.
dlscutasemcu 'Partlclp6nd
-
E tlmpul si-L mtirturlslm Pe Mdntultorul llsus
Pdrlntelenlmlc.
la Slqfbele pirlntetul gl rug6ndu-mi
tlristos pe falA,tuturor oamenllor,de$l in aceastd
in fafa Sflntelor lcoane,imi amlntesc cdtevasfaturl
ale Pirlntelul referltoarela rugiclune:
blserlci s-a mirtuflslt permanent Cuvdntul lul
Dumnezeu.
- Sfdnta rugliclune se impllnegte prln cobor6rea
DuhululSfantpestecregtlnl.
- Sd nu pierdem impirifla
Cerurllor,sd nu ne
fle frlci de moarte,sd luptdm cu prefulvletil pentru
aceasti lmpiritle gl sd prlmlm moartea martlrlcd
pe pdmdnt romAnesc.Acestlucru se va intAmplain
vlltorul foarte aproplat! Daci ne lepiddm de
- Nol nu mergemla blserlcdcu mult6 credlnfdgi
nu ne rugim nicl pentru nol, nicl pentru aproplafll
nogtrl.
- Roagd-tesi fil curat gl cu trupul gl cu sufletul.
Dumnezeu nu mal este tlmp de pocilnti
putemintoarcela Domnul.
bi ne
- Pentru pdcatele noastre trebuie sd facem Ca-
noaneleSflnfllor Pdrlngl.Si citim Rugdclunltedin
Ceaslov.
- Chlardaci vor venl aceletlmpurl foarte grele,
nu vd ldsaglde
- Tuturor.nl se cere sA impllntm cele zece po-
cflnd vor fl martlrlzdrl in mas6,si
Un om indumnezeit prin Har Pirintele Gabriel runcl, si postlm gi si ne rugam. Trebule
Un om indumnezeit prin Har
Pirintele
Gabriel
runcl, si postlm gi si ne rugam. Trebule sd facem
- Nu gtil si te rogl? Cel negtiutorlde carte tre-
buie sd rosteascdTatal Nostrude 55 de ori dimi-
mai mult dec6tcdrturarii gl fariseii,adicdsd postlm
gl lunea, pentru ingerul Pizttor.
neala,de 55 de ori seara(ora 1600)gi de 55 de ori la
miezulnopfilgi Dumnezeuvafi cu ei.
- Ar trebul sd ne rugdmin fiecarezi, dlmlneala'
- Roagd-teca tfarul lui Dumnezeusd se pogoare
seara gl la mlezul nopflt,de la 2400pAnAla 500,cdnd
cerurlle sunt deschise.Sa'tl facl rugiciunlle in
genunchl,cicl egtlun nimlc in fataCerulul.Celce
peste tine gi vei avea sindtate sufleteascdgi tru-
peasci.
se roagdin plcloaresunt
ca farisell 9l cdrturarll.
- Cregtinviu cu sufletul este cel ce se roag6
dimineata,searagi la mlezulnoptii.
- Sd nu cerl apa cea trecitoare! Cere,cregtlne,
- Sd ne rugdmsd nu moardHrlstosdin noi.
apa ceavle! Prinpregdtireaindlvlduald,Dumnezeu
itl de darurlleceregti.
- Rugdciunease facedimlneala,searagi la mle-
zul nopfll pentru cdgtim si mincim
de trel orl pe zi.
- Roagd-tela PreasfdntaMaicdca si'fi u$ureze
rdzbolulcare-lai.
- Sd priveghem.Rugdclunea.dela mlezulnoplii,
- Mal int6l, pentru ca rugdcluneasd urce
Dumnezeu,ar trebul sd se coboaredln minte
la
in
inimdgl apol,dln inimasd se urcela Cer.
dacA vrel sd ti se implineascd,se face intre orele
unu gi patru (dupdora de vard)sauzerogi trei dlmi-
neafa (dupd ora de larnd),cdnd cerurlle sunt des-
chise.
- Noi Preofllar trebul sd-Lrugdm pe Dumnezeu
- Dumnezeunu se coboardin mintea unul om
s6 ne dea dln infelepciuneade la plcloareletronu'
lul Lulcasi vorblmpoporulul,iar poporulascultdn'
du-nesd glimpllneasc6,
pdcitos, mlzerabll.Pentrua ne fl ascultaterugdclu-
nile, trebule si ne intoarcem total la Dumnezeugl
cu trupul gl cu sufletul.
- Dacdvrem si avem,atuncl sd ne rugdm.
- Malrepedeimplinegtecel carese credenecre-
dlnclos,decdtcelcaresecredeaproapede lucrarea
'- Orlce cregtl.ntrebuie si citeasci mdcar Psaltl-
reaMalciiDomnului.
sfAnt6.
- Venlmla blserlcidoar pentrua cere.Nuvenlm
sd-l multumim lul Dumnezeupentru darurile pri-
mlte.
- SA ne rugdm la Milcufa Sfdntd: ,larti-ne pe
noi,cd ne-amfdcut16l9itari la inimdgi ne mdncim
unll pe alflll'
- Sd ne inarmdm cu rugdciuneainimii, cu post
gi rugdcluni,cu PsaltireaMalcilDomnului!
- Adevdralilinchinitorl sevorinchinaTatilul in
Duhgl Adevdr.
- Se ne rugdm: ,,Sdnu-mipui, Doamne,sarcini
- Sd te rogl la Sfintisi miJloceascd pentru tine
Ia Dumnezeu,
mai greledec6tpot sd duc! Fie-fimila gi de mine,ai
griJdde mine, degi sunt riu, dar vreausd md fac
bunl-
- Nu numal in pustietateeste rugiciune. Roa-
g6-tela mlezde noaptesd-fi primeasc6Dumnezeu
rugdcluneata agacum este.
- impdrdfia lui Dumnezeueste o impdrdfle de
postgi de rugdciune.
Phrintele Gabriel - in pustletatealumil de astdzl,trdlnd in mljlo' cul ei, trebuiesd ne sirbitorim zileleonomastice
Phrintele
Gabriel
- in pustletatealumil de astdzl,trdlnd in mljlo'
cul ei, trebuiesd ne sirbitorim zileleonomastice
cu postgi cu rugdclune.
Dimineata,scu16ndu-te:
- Celce vreasd Intrein impdrdfialui Dumnezeu,
sd se roagepentru vrijmagii sil, si-l intoarcd Si pe
ei bunul Dumnezeula m6ntuire.
- Daci afi pierdut rugdclunea,afi plerdut cea
- Sd te spetl pe fat6,apoi sd te inchlnl fAcdnd
trelmetanll;
mai puternlci armi
este mort.
a lui Hristos,deci sufletul vd
- Si spuirugiciuniledimine$izilnic;
A. 8., Bucuregti
- Si iei trei guri de Agheasmdcu trei bucAfele
de Anafuri. CandbeiAgheasmiMare,bei mal intdi
Sfdnta Agheasmd,pe urmd SfdntaAnafurd.CAnd
belAgheasmdMlc6,lel mal int6l SfdntaAnafurd,pe
urmd lei SfdntaAgheasmS.inaintede a o lua inchi.
nd-tede trel ori in fataSflntelorlcoane.
Pdrlntele
apdrea
in
vls
gI celor
care
nu-l
cunogteau
- Sd cinstegtiSfintelelcoane.Si le tdmdlezl,sd
le stropegtlcu SfdntaAgheasmi zllnic,dacdal tlmp.
- Sd te culcl de cu seard +l sd-tl pul ceasul sd
sune la ora 1200noaptea.Cdnd te scoll,sd te speli
pe fal6,sd te imbracl cuvllnclos,adlcdbatlc pe cap.
cu capot sau rochifd cu mAneci lungd gi inchelat
pdnd Jos, nu deschelat;cu clorapl in plcloare sau
in iunie 2OO3,am merspentruprimadat6 la bi-
sericd la Qresia,cu o colegi, dupd ce aceastaiml
ardtaseo pozl a Pdrintelui.N-amspus nlmdnulcA
Sfintiasa mi s-aardtatin vis.
Se fdcea ci aveam o multime de foi scrise cu
cerneald.Pirintele a venit cu Botezutgi, in loc sd
gosete;inchln6-tede trei orl, facl inchindciunlc6te
potl gl apol facl canonul in llnlgte,cdte ore po[i.
trel-patruore estecel mai blne.
- Rugiclunlle nu se fac cu capul descoperlt,cu
cdmagade noapte,cu picioarelegoale;nu prlmegte
Domnulagaceva.Neajuti gi ne miluiegtedupd c6l
ne ostenlmgl nol cu rugiciunlle noastrecdtreD6n.
sul.
stropeascdprin incdpere,ml-astroplt insistentfoile
scrise,ldsdndu-mi contrariatd,apol a plecat.
.Chiar 9i in vis am fost uimit6, cdci paginile
scrisecu cerneald,dupi stropire,deveniserdalbe,
nu murdare,cum md agteptam.Am avut astfelmai
multd incredereci mE aflu pe drumul cel bun,
deoareceavusesemcu unll duhovnlci lspite puter-
nice. Mal tdrzlu,am aflat cd mai
erau cregtinicare
fuseserd .chema[|"in acestfelde pdrlntele eabrtel
- Domnulvreacurdfie,smerenie,faptebune.
- Cdndne rugdm,sdajungemla rugdcluneafier.
blnte,adici cu mintea,cu gindul, cu inima odati
sd Ie unim gi aga trimite Domnul Duhul Siu cel
Sfantpestenol gl tot ce vom cerein rugdclunenl se
vaindeplini.
Dar cel mai mult m-au Impreslonatcuvi.'
simple, dar sincere, spuse de p6rintele
problemele cu carese confruntd astdzl
- Ortodoxiaesteo lege nepdta''
/.
doxia se bazeazdpe rnila cregtini: s
pe nol $i pe aproapetenostru.
a4 ^ +r.'l
68 Pdrintele Gabriel Un om indum nezeiEprin Har 69 - qllodggS! nep{t4i!s_g$ 9f99_qlnl adevdrati. '!o[i
68 Pdrintele
Gabriel
Un om indum nezeiEprin Har
69
- qllodggS! nep{t4i!s_g$ 9f99_qlnl adevdrati.
'!o[i
pr-e-ojliau har, da@i-osle-
- Hrlst_o_snu esteal celor1n-qr1llglsuflgtq!,cl al
nea99_{peq!rudobandirea_(€
dalLqi.
pe pdp6 4 t nu
CSlgIJii, a-ltuturOr proorocilo+al
sfln$llopcare mal
treUuiesane_Eanftim, pentrucd nimic nu aveulce
Sgn!$tnst
dzlp-e-p ama[t
al-co-plllo r ce' L chearnd pe
Dumnezeu.tlrlstos este lmaculat,este slncer,este
cel Carese coboari in Inlma ta gl facedln ogorul
esteal nos[u.
- I]4|,_c_are
es!e_3gray4J9j1-etotati,
nu std
intr-u n om mizerabil, f!q_q!_St_-pfge!
tAu un ogor sf6nt. Nu-L intampindm pe tlrlstos
m6ncdnd,bdndgi petrec6nd!
-
fustd neagrd.
- AOevflfalii-preoli v_orfi s=cosiafard din Biserica,
milei lui
"
din invldi@r.
PcntruuniisJ-t4iitoriai
@.
octglerg_pepreotut tul Du
Se13_{!Ell sl tleruvimii il
u, du-c4_4dtr-upulgl
Biserlcii,preofia a devenito func[ie,
u_!lscaulJar
P_9n!fg_g_l_tl_! r{e
!--pjlglg lgElggj'e
de Har divin.
sdngeIe
!!g-! tgLtgl,il=nrlsloq -u
mUlocur pegtc-rlI ca
- PreolUI trebuie.si se_pregAtEasc-5Tn'oiiEe rno -
si-ee
i1rt_9a_t9A _ingpgl in leslea ln care
S-d ndscut
pe-n=!1.ucd nu gtlm cdnd vlne moartea, s.6lie
ry!
Domnul.
v,!11cu sufletul pi sA deardajali
iIor
duhovnicegti,
- Astdzl
nil
se_m_e_nilor_sdi.
ale$i-putere sd
' P-qmneze.u le-a dat preofilor
Fflltrarea
de lerarhl masoni (lude) ce se dau-a fl
pe4etrezegi in inimile oamenilor,pangarite de pi-
+ ortodocgt. S_t4.n!U!*l_oa4_Lolega!9rul,in pustle, a
q4nsg!-JEg!ar9-+L,mlere- sdlbatlc5, nu ldcuste'
cate.
- t]g41fna1prcatul
trebuie sd se roage pentru
(Qelgstatt
qd!flf{s _q1qt_Le_9hl_q!e_qlbl lel. Este o
d umneavoast rd, ttq b, *rli g.S5 faceJilidu
mneavoast ra
mlzerles2lsespundaga).
un efort pers 94 ql9.a_s-a,.:s.al_u rifaJi_d eI oa-tqre Iele.
- tlrt,f_lU_C q _qqpfg
sq
''
g_cg_!1e nlEll!_SJ gl{_fra n q ma -
ci!-e-l
tt:!-ers-p e -Dq.nnez-eu-drept- TaLa,-nu a!:e
s_onll,pentru cA e_Lgg@ey-arat
al
Bisenea_d-rep!_U_atrta.
S^fJdefscrlpturl,a SflntelLlturgh_ilglsuntimpotriva
- Dum_nezeu se ultd injnlma
preotului_credin-
Sfdntulul Maslu,in-=€@hgLSfdnt
gj_os t! ii va zice:.Vino dupd Mine,cdcl egti sluga
peglejlsl
-Iumt.
Meal", iar c4, c-eqs
te_imp_etrivadumnezeirii
se va
este lumlndtoru!-trupulul Daci ochlul
- @lgl
dgce -t!
veg_nicpe care singur gi l.a pregntit.
{oqUl
tdu este curat,tot sufletultdu estecurat. 4SqSl
- Spu_ngq 999p_fe_Ia!x!c!q Argq_t-gcA era
pf 99!uL
d.ag!_99_l_e_g_t1rs!rgt_DtrgtlSa_este
c_uraH.
ty i !_Um.ne z
eq.
_e_el_a4ey_6;4l_ tj-4$t iur sd - i cond ucd
Dr
care-gipun
!,-uati-va dllDg
pg _c1e_g[ini, d,ar,cu toate astea, @e-
r[d1-c_qp--eu-m elrlu|
pdca-
vg!3_p_e !q!L-9l9gli4lElv{
e.
tel-e voas'tre-_mergAnd-1a-ftistos-Dsm+ul-
eu ele
- Rar-intele I g_gigcU.!q_mglqdaladespre niciun
zi,cdnd:lartd Doamne pdcatele robululTdu
mlneSluJltorulTdul
prln
preot, ci doar intr-un grup restr6ns,ep_,qlle-asal|f,
agj i gi s6l 1fe rim _d_e_ce i_ _ce_g_U nlj mbrdca I i in

i4_h_ra_cag in

_om_yl

Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 11 depate,larpedlnduntrusuntlupi rdpitori. [alng - Eisericatrebulesd
Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
11
depate,larpedlnduntrusuntlupi rdpitori.
[alng
- Eisericatrebulesd fie ca o clogcdiubitoare
caresi-gladunepuigoriiin jurul ei.
- ln RomAnlaau
cdtevaflorl ce au
letra!_lgqr
Cum am scllpat
de sentlmentul
de frlcd
putereast!Ltt_!,oeE_a,p9paganlla cregtinlsmul pur
2.Ooodeani.
4g?qgm
Deci_pre otuI teleg4si_pgglgg t_9,primegtede
!. D_uq!g!_e_u d arur"LSlhar.
-
- P_IggI!!,d3.i_qu _v9r f[ umlllfl 9l batJocorlfl,
d@in'fafa
oamenllor,qg vel_p$qa
si treacdpgrle !u_t_gf-ga yrdJmagllor.
- Trebulesdteindepirtezideceicestiusdrupi
cu hulgcarneaaploapeltlilor,de ceigecqqlApl|.S,e-
;iiffitt
de atr, ."Ja
nrlte in-depdri-"rist-petin"
de Dumnezeu, .Qg:_c;e.dlnla ortodo.Xipure.
trebulsi
albd vlalg_Slg4glgl_Vastle
- lreotll ar
imi era frici de tot ce md inconjuragtin special
de a conducenoaptea.La un moment dat, a fost
nevole si conduc noaptea printr-un loc care md
ingrozea,pentru ci era mai lzolat gi mi gdndeam
ce sd fac. Ml-ampus nidejdeain bunul Dumnezeu
giin Pdrintelegiam plecatladrum.Am vdzutatunci
cullonul Pdrlntelulpe carel-aultat in maglnamea.
L-amluat gi l-ampus pe cap 9i am trecutfd16niclo
problemd,ultdnd de teama ce md stipdnea. Dln
acel moment, nu m-am mal temut sd cSlitoresc
noaptea.
.g!_xa}e in-et g! :si:! certe pe Jatana"in!l!-5[!-si
ti
Fratele1.,Glurglu
?P9!-gt[ee!osnj'
-
Pdrlnteleii indruma pe cregtlnl si_leqpecte
Blserlca peqtru _a pUtea _dobd ndLharu I l-ulD umne-
zeu.
Pdrlntele
a dat sens
vleill
mele duhovnlcegtl
.
- In
fi"cu.e
Uiserrca lrebu!q s6-L trilm
pe
.Hri_stos, dar, da_q6_Seial Altarului nu fac voia lui
Du_UO_nerejl-lasi:|.
fugl ca acegtla sn_nU:lt*fie {ie
ciliuzi
oarbi!
SoraL., Bucuregti
lncd din prlrna dumlnici petrecuti la Qresla,
m-a ulmit franchefeaacestul tdnir preot, atdt in
predlcl cit 9l in relatllle cu cregtlnli. Pdrintele
Gabriefa crezutcu tirle pdndin ultlma clipi cd,in
cafltate de preot,are meniread,ea spuneadevdrul,
chlar gl cu preful vietil, pentru a-i salvape cdt mai
mulfl cregtlnlde pedeapsavegnlci.
Pirlntele abordasublectepe care,cu toati de-
mocrafla, multl preo$ le spun in goaptdsau pur gl
slmplu le evltd.Nlclintr-oblserlci nu mal auzlsem
pdni atuncl vorblndu-sedeschisdespremasonerle,
72 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 73 des pre pecetluirea pq m_ep1!o*r_gi _d
72
Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
73
des pre pecetluirea
pq m_ep1!o*r_gi _d espre antihrist.
apol ci aslstdm l@ei
Pdrintele, insd, Wa i11ggglgg_cu-Ug1i i
umane $i la
. Prin propriul exem-
L
r! aso nI cqlg--4iercl
nu-s-e--n€-n U
plu, Plr,intelene demonstraci s_gp_gate lupta gi ci
!_q sg-
nf_qL p e aI I iI
nu:!--pg!4lg!a,
inlLrucAt .s Iu-ies-c- Ladol-d-omn1. " Ne
nu e mai grav d_ec4t frlca Sl gcceptarea paslvd
ilIdg
recomanda
t
q,|l!rn -ale.il | c Ei qg !5r_c1e_d! 4f am _s_u{Ig!9.!
spre a-l.!qg!lela.
Ne spu nea ca 9gg.B.J---yl9!!L Sr_eSUl-U.!!t i .ng_gg!_e
atuuri ale omului n,
49d e_@i,
sglg!e_!0_Uai
Wgateg
si
ne cultlvSm trezvlS Prin
m6ncarea, bi_r{"U1 A. d I s trac I ii le g i avu fl ile_,c,!-g!g[!igr -
gi s$_lggP!4ggm toate mome-llle
@
Drthuii;1*ira"t.Nesfitrlu
.1111r1
rA!1"
{lfa,a
"q
Esd!9-de-qfhji-p entr u a n-e-m p*d e!a-s-ufI e teIe gl prin
satanel,_d_acdvre_msd mal rdmAnemcre$tlnl.
Dupi SfdntaLlturghle,urma o pauzi in carePi-
-ejor! propriu.
lggrsi!*e, spuneaPdrintele,n-artrebuisaaccep-
rlntele dlscuta cu o parte dlntre cregtlnllvenitl dln
toati !ara. Flecareigi spunea problema cum putea:
te sd fle .pipusl_a_!e.j?_d_!ll-ui-,pfl,npdiate imp
Pacate impotriva
cu voce tare, in goaptdsau, pur gl slmplu il
clddea
iril, lar bi"f.halii,prt4 cled-inli ar p_uteade-ven_imai
qe5"ilm_e.r&e 9d fle ascuttatl de femei in
l$gl-eptt,
Pirlntelul un bllet cu doleanla lul. Se fdceaSffrntul
Maslu,apol urmau alte ore in carePirlntele, stitea
ccl_ebune.
Spuneaapoi desprecardurile,care incepuserd
nemdncatgi dddeasfaturi cregtinilor.
In prima dumlnlcdnu m-amdus sd-lcer niclun
p*{-se g ! pt 1lb.u le, . a
tg11qffi
Ejn_agje_Lt ngat
sfat. Setea mea de senzaflonal era satlsfdcuti.
Loarta in moOvictea
volulul.Slenerul
me_le,d Intr:odati _mls'au
pAruLmlcl- g I
llegaaqflle
llg!
lLB c!!este- ln-f-ormalla
paal c.-ano-
ru.ldentif&a
n|Stebarede protectie qef_e
dUpd -deqodJlleare*dau
neinsemnatei|! co-mparatle.cu alp altora. O cunog-
tlnti.de-a mea a vorblt, insd, cu Sflnfia sa gl am fost
99 e.9s
ig4p_e_ce!gglt_le_w*! uIui.
Spuneaapol desprebuletlneleelectronicecare
3!4Ia, adlci prtn carOurtgt prtn
I11lgg4_gi
tl-
nele
electronlqe, se pregateste ultimu
etat4
a
ptanului luclfe.ric
1.5
implantarea suP.=pielea unui microcip |q1{_<|.g s4re
s,e. i n
( energ_la
_a r e,s_!_
_p_c"g_tr_<{g!FA!LL_vJ
oIenta, bioenergta
d_e_
nlgglaf
g!
E
r4enIsn l ut, bu_!e1&uI
l.
"+!91 in
g!e9_tp4lc al,
flnal, g{ggttp!.|l
L9 -ggtt,ons[ra
foartebucuroglcu to$licd Pdrlnteleurma sd vlnd in
maglnalor pdni la Bucuregtl,pentru a le sluJlSfdn-
tul Maslu acasi, degl il Invltaserdmal mulfl dln
dlferlte Judete.
Nu gtiu de ce cred ci Pirintele a acceptat sa
vlni atuncl la Eucuregticu acea magindg[ pentru
mlne. Duhovnlcegteeram oarecum derutati, iml
plerdusem partlal increderea ln preo[], dln cauza
unor experlenfenepldcute.Dramneslgurd glsperla-
td ci nu va acceptasi-ml fle duhovnic.
Pedrum, Pirlntele n-a prea vorblt cu mlne. Cu
sflali Intram uneorl in vorbdgl mal spuneam gl eu
c6te ceva. Era Inexpllcabll cum, degl Sflnfla sa
74 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har I D glumea gi spuneapdfanil amuzante,imi impunea
74 Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
I D
glumea gi spuneapdfanil amuzante,imi impunea
atdta respect $i chiar o teamd de neinteles.Ne-a
eJxplicatcum fg_uselea poate devenio piedlgSin
spuneamereuaga:
Bogdfia nu aduce decdt boli sufletegti gi tru-
pegtl. AtAta tlmp cit
sufletul nostru este bolnav,
calea-maatrririis i cunq. -vi4 dqd,u -l t6ndq gi - frumos,
bolegtetot trupul. Boalavine datorlti firidelegilor
Ulc!€'Jre+tlne
sg indrdgoSte-aude Sfln[ia-,Sa, lar
voigru s6-i impiedice astfel grcugul
dlgtg-3rugre
{uhovnicesc. A mai spuscd insdgiMaicaDomnului
iI ocroteste Qe
d-g_Lsp-ite,
"qs_!fg-!
_d*e_ci_maji,prevenea.
A_ Vorbit apoi despren!_anastiri,preoti 9[
despre
noastre.
Lumea s-asfdrgit in tlne. Sufletul 9l trupul tdu
bolescdupd patlmilelumegti.
Dacdnu vomaducelaudelui Dumnezeu,atunci
pietrelevor strigagi-lvoraducelaude.
cAtevabisericia egti,print(e care 9i
despre
infetegl cd picatul
aduce
aceeape care o preferarneu. Printrealtele,Pdrinte-
fqL1llgpgg _cd biserlcaaceeaa."t" ."gtr, -"t""|c.
Ce greu este si
moarte sufleteascS.
C.,Tulcea
Mai t6rziu
ce
@4ri.Ir-!gle_E!jala
U$e{ca 4n,glgeam gi
re,cum credeameu.
ci
n-aspus nimic la intdmpla-
Pllrlntele
m-a vlndecat
de schlzofrenle
C6nd am aJunsin Bucuregti,i-amcerut si mi
binecuvdnteze.A doua zi, ?Arlnteles-ainteresatde
Acum fin minte o mulfimede lucrurl.Ma migc
mlne gl ml-a transmis si rnal vin la Gresladar
[u
repede, conversezeficient, mi
pot ruga. pur gi
d_ln_Sgt|o:!!A!e. (Mersesem in primul rdnd dln
curlozitate!).Cu mult tact, Pdrintelem-a lncurajat,
m-a cules efectivde pe drumuri gi apoi a dat sens
vletil mele duhovnlcegti.
slmplu nu mal vreausi-ml amlntescde cogmarul
prln caream trecut.
Uneori,pentruintdrlreaincrederilcelor din jur,
'
Pirintele md intreba de ce boald am fost vindecat.
L.P.,Bucureptl
Atuncl, le spuneam tuturor, firi
si-ml pese de nl-
menl, cd Dumnezeu prin Pdrintele Cabriel m-a
vindecat de schlzofrenie.Acum, pentru ci aceasta
Vindecarea unul surd
este o lmportanti minunea SfinfieiSate,repetcu
recunogtin[d:
Pdrintele Gabriel a sivdrgit Slujba Sfdntului
Maslu gi Dezlegirlle in casa unor cregtini din
Dobrogea,la carea participatgi un birbat surd.
A doua zi, acestaa venit la Pdrlntele, cu un veg-
mdnt,s6-imulfumeasci pentruci aude.Mlnunealui
Dumnezeu,birbatulsurd sevindecaser acum auzea.
Dupi aceea,cregtinula infeles de ce pdrintele
- PirinteleOabrielm.avindecatde schizofrenie.
Vorblnd cu cregtlniidespre minuni, pdrintele
spuneacd celorbine-credinciogl acesteatrebuiesd
ll se pari ca filnd deja nigtefenomeneobignuite.
Minunllesunt mlla lui Dumnezeupentru credinfa
celul asupracdruiase facerug6ciunea.Esteo pu-
tere,esteun Daral DuhuluiSfdntgl se dobdndegte
76 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 77 - de cdtre preot cu multd
76 Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
77
-
de cdtre preot cu multd osteneald in rugdciune 9i
post, prln modestie, simplitate 9l smerenie, prin
dragoste fald de oricine ne inconjoard,lnclusiv fafd
de vrdJmagul tdu. Pestem6nia noastrd nu trebuie sd
Cdnd se pierde un suflet, tot Cerul pldnge.
Pdcatuladucemoartea,lar moarteaaduceneferici-
reavegnici.
-
Pdcatele 9i fdridelegile noastreinchid Cerul.
-
Mlnteaomulul se intuneci datorita pdcatului
apunA soarele credintei, adici
si se stingd credinfa
noastrd gi trebuie s6-l iertim pe cel care ne'a supirat.
gi nu-Lmal bdgim in seami pe Dumnezeu.Nu ne
mai ultim pe boltacereascdplindde harul lui Dum-
Fratele 2., Craiova
nezeugi-L uit6m cu buni
gtlinf6, degi Dumnezeu
vedetotul. Pdcdtuimcu multi ugurinta.
Doamne, mal aratd-ne ceva frumos!
- Picatelenu cad pesurcele,pe lemne,pe zidurl
sau pe pietre. Noi le-am ficut, noi le tragem!
Suferinteleplcd pe acesttrup din cauzapdcatelor.
CAndera secet6,Pdrinteletreceaprin diverse
zoneale tirii, seruga,in maglndsauin alte locurigi
incepea sd ploui. intr-o duminicd sear6,in iulie
2OO2,Pirlntele era la Greslagl a inceput o furtund
cu fulgeregi trdsneteinfrlcogdtoare.
Pdrintelea privit dlscretspre Cergi a spus,cu
un glas dulos: ,Doamne, milostiv fli noud fafd de
- Astdzipreotilii pl6ng pe ftii duhovnlcegtiai Bi-
sericii,pentru cdse plerd in intunericul picatelor lor.
- Dacdpdcatul estestipinul omului,Dumnezeu
n-areloc acolo unde este picat. Dumnezeunu st6
dec6tin trupurlle carese pregdtescpentru impdri-
tia lui Dumnezeu.
- La Dumnezeu nu incape slibiciune ome-
picatele noastregi arati-ne cevafrumos!'. $l inda-
td au apdrutin fafaferestreltrel fulgere,la Intervale
de cdteva minute, avind nlgte culori pe care
cuvintele omului cu mare greutate le pot descrie.
Nlmlcnu te inspilmdnta in ele 9i te simtealin legd.
turd dlrectd cu Cerul.Erau linlgtitoaregi ifi doreai
si nu se mai termine.Apoi a continuatfurtuna,cu
neasc6.
. - Se-ntunecdcerul in tine. Cerul este foarte
indurerat gi pl6ngecd facemdin nol oazede idola-
trie gl pentru cd l-aml6satpesatanasi ne conducd.
- Este lumini in tine? EsteCerul in tine? it ga-
segtipe Domnul?Dacdnu este lumln6 in tlne, nu
fulgerele gl
tr6sneteledlnainte.
este nici Cerulin tine gl il gisegtl pe .domnul celd-
lalt'!
Agaam intelesluptaduhovniceascda Pdrintelui
cu picatul gl am retinut apol gl urmitoarele:
- Cerulestetrlst gl MaicaDomnulul pldngepen.
tru cd oameniinu seintorcla dreaptacredlnfi.
- Tot cerul este in doliu dln cauza picatelor
noastre.Picatul lnseamni moarte duhovniceascd.
CelcareslqJescpAcatululsuntantlhrlgtl.
- Cel ce face perversiunisexualeeste urdclune
inalntea bunuluiDumnez€u.Astdzinu mai gtlm in
cinesd avemincredere.Multedin fetelenoastre,cu
studii superioarese pdstreazdfecioare,dar .sus
suntplinede pdcatul curviei.
- Astdziestemai presus minciunadecdtcuvdn-
tul lui Dumnezeu.Sdnu fie mlnclunain sufletulgi-n
78 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 79 trupul tiu. - D.-acillsus ar-fl trilt
78 Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
79
trupul tiu.
- D.-acillsus ar-fl trilt as-tdzl,l'amfi ipproqcat 9l
- Dacd_inimanu,este_eura!{. Qe,partee_s,teomul
de Dumnezeu.
-
c,upletre, poate mai riu dqqdtJ!{gvil din acele
nq!
_pot sta irtacest scaun
vremi.PeMdntuitorulL'au rdstignitludeleVechiului
c_a_rellgbrlggq ttg
04.u-)
119n, i ffi
-
Testament:Arhlerell, Preofll, Cirturarll Sl Farlsell,
L9'saraqlatq4$--dgSmanUgi numalfi neghinat
dln lnvldie.
fac lqsleled_ltt-])oulTes-
&gl4Jugu-il
- Dacddumneavoastrdv@_Ln-
tament: preotll sl arhleteilmasonl dln Ortodoxle,'
tr9_ 9 umryeayea$ra,
Tlllli!:yd
-E-
mdna ascunsda Jldovlmil - care de doui tltli de anl
Dumnezeunu-Lpute[@.
i n continuare. Dar Jre
Cu Dumnezeunu ne
lupti
impotriyjl-EisFrlcii or-tcld-ojxe'gi a lui l-lristos
d. lnl&lga
fleciru I cregtin.
juc6m. Ne putemjuca intre noi,oamenii.iar cel ce
credeci il minte pe Dumnezeuseingeali. Oamenii
'Ampjerd-ur{-rent-gl de fll al lul Dumnezeu nds'
cutl prln har gl ne-amfdcutmai rdl decdttAlharll.
s€=iqasalaa$_yiala de-a
pisate, dar ar vreai{-nEiu
ascunse-lsagtl!3s!!l.
jljlr
aimiezeu
in nai.
- $_td p?nuI t6u eelg_g4getuI.-Nqcr_ed_ilnEJa este
- QaUl4Sd indepdrtezi toate
ne.
marggl-s_:-au-aplop_l3l_de-t-lne!_o_ele_relele.
Sufletul s,plrcat nu va intra intru lmpdrdfla lui
- Qg--c_
-gl!n---o_L!9nu- Dumnezeu.
lnii,
fdld poedlnli,
mare picat sivA rgesc.
' ylgti,sare@ceJl
sA
Qac{
s_q4pat|cle loate odda, Ci lup_lati:vi-intAlcu_cel ma|
mare.
-trq_41gl r44i impotriva lui Dumnezeu.
- Fericitlsuntcelsdracicu duhulcici intru aces-
tia estelmpdr6[iatui Dumnezeu.
- Purtdm nume de cregtln,dar burtica e cu
numede pdgdn.
- Vgl-!e---aE-uf
6cqla care
l.-a cunoscut
Pe
- Vai de -omul acela.,carecere clohinzi pentru
ceeace a dat cu imprrrmut.
Dulp_ne4eugf apol _9-a jn_d_epArtat.
- lubegtilumea?lubegtipdcatete lumiit
- D_qmlqgg nu stAintr-o cas4
nde nu estesfln.
lenle.
- Corabia noastrdse opintegtegl se impotmo-
legtein picatele lumll de astizl.
- pgtt uscat,datorltd pdcatetogpecare le facl.
-N
tra
I murdar.
- Val de om{_ege!31_cq!g_pe_ qlqrn se a1q!d fru-
,tai rq--o_g pe o int"aqn-tru estqs-tricaLglpXn-cle
pu ro IuI
- Estegreu cdnd ifi aratdomul lumlna,lar tu il
spui ci aceastaesteintuneric.
p6_c_,atulul.!1ggq!lil dal halna cea mal frumoasi,
-
dar nu-ldal
postgl
sf6ntarugiclune.
2 Dinlrc togiParriarhiipc ciuc ia uvut BiscricaOrtodoxl din Rorninia,cinci li
numlr,nici unulnu a muritde moartcbun8gi nici unulin patulstru,afarfldt
PatriarhulNicodim,dargicl afostsuBrum0t.
Daci ai apucat pe caleacea strdmtd,sd nu te
intorcl precum c6inelela bordturasa gi porcul la
rnocirlasa.
- Satanavreas6-lintoarci peomul credinciosla
necredin[alui.
'@
lapdcateletrecute.
- Cel ce griiegte pe aproapelesiu de rdu, gl-a
80 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 8r semnatsentlntala lad. - Pentruorlce lucru de
80 Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
8r
semnatsentlntala lad.
- Pentruorlce lucru de nimic il supardm Pe
Dumnezeu.
- NolsuntemacelzeceleProgl.
- Noisuntemcel carenu gtlm si aducemmultu-
mlrelul Dumnezeu.
toare de mir din dimlneala zlleide l5 august2006
nu a mirat pe nimenidln cei ce gtiaucdte minuni
fdcearr icoanele din agezdminteleconstruite de
SfintiaSa.
A. 8., Bucuregtigi un grup de martorioculari
A. L.,Cimpulung
Tl-ai cumpdrat un costum frumos
gl vrel sd mergl Ia o nuntd
Carul,'Sfdntulul
IIle
Veneamla PdrinteleCabrieldejade aproapeun
ln ttmpul unelfurtunl,pe l8 au'gust2OO2,intr-o
dumlnlcd seara, deasupra locaguluiconstrult de
an 9i, spre deosebirede altii, continuam si fiu
Pdrintele pentru rugdclune a
apdrut, deasupra
neincrezdtoarein putereaduhovniceascda Pdrinte-
lui. imi pldceasd merg la petreceri,sd cdnt,sd mi
norllor negrl,carul Sfdntululllle gl acestaa apdrat
zona in care ne aflam de toati prlmeJcllace vene
asupranoastrd.
A.,Briila gl al[l cregtlnlcareau fost de fati
imbracelegant,sd fiu admirati! lar la dans,parcd
eram urmagaSalomeei!
Bolilegi necazurllecares-auabdtutasupramea
md
determlnausi incerco schlmbare.Dar incepu-
tut
era diflcll. intr-un timp scurt, renunfasemla o
Icoane
fdcdtoare
de mlnunl
Incddln tlmpul vlefltpimdntegtl Pirlnteleavea
mal multe lcoanefdcdtoarede mlnunl: uneleerau
lzvorltoare de mir, altele plAngeau,din altele ie-
geau razede o frumusefece nu poate fl descrisdin
cuvlnte.MaJorltateaerau icoaneale MalcllDomnu-
lui: unele erau icoanevechi,altele pe lemn, altele
dln hdrtle sau din metal, La BordnegtlSfinflasa a
vlzut rdnlle vil ale M6ntuitoruluipe Crucea din
SfdntulAltar. Pdrinteleevita s6 vorbeascd.despre
acesteadln smerenie.
De aceea, faptul cA o lcoani a ?Arlntelulcu
MalcaDomnulullnldcrlmala a incepu.tsd fle lzvord-
parte din pdcate 9i ml se pirea ci am ficut deJa
adev6rate sacrificii! Acum imi dau seama ci
transformarea aceastape care chiar o trdiam era o
mlnune a lui Dumnezeuprin Pirlntele pe care o
fdcusecu mlne.
Cel pulln la bisericd,aveamgrljd si md imbrac
mai modest gl sd-mi controlezprivirea,ca si md
apdrde ispite.Mdstrdduiamsd-mirespectcanonul
dat, dar, uneori mai cdrteamin gdnd auzindu-i pe
ceidin jur vorbindcu atdtainflicdraredesprePirin-
tele Gabrielpe care,ca s6 nu cad in vreoispitd,mi
strdduiams5-lvadca pe un fratemai mic.
De cdte ori spunea ceva mai deosebit,eu ci-
tearncdrfi scrisede sfinfi sd vdddacd mai relateazA
82 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 83 cinevaastfelde lucruri.Ma bucuramnespuscdnd vedeamc6t de mult
82 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
83
cinevaastfelde lucruri.Ma bucuramnespuscdnd
vedeamc6t de mult seaseamdndprin viafa Pe care
seamaci Pirintele nu numal cd m-a vd,gu_L,dar iryi
SLI_gSLga.Edld!
Peloc mi-apierit chefulde distractie
o duce, prin mesajul divln pe care-laccentueazA 9l
prin curajulcu carevorbegtecu sfinti precum:Sfdn-
tul Lavrentiede Cernigov,SfdntulPaisieAghioritul,
gi am preferatsd le trimit mirilor un cadou.
Apoi am incercatsi vin mdcarla bisericdimbri-
SfdntulNectarie,SfAntulAndreicel nebun pentru
cati mai smerit, mai alescd mi regdseamin predi-
cile Pirinteluiatuncicdndspunea:
Hristos $i cu SfintiiTreilerarhiVasile,Grigore 9i loan.
tlg[g_felngi_vinla biserici imbricate modern.
Q6nd muqlg-liEatele
oamenilor,av93-e -voce
l-_uiDumnezeunu-les
a. Dumnezeua
--:#
dg-tUng-t-p--e--,gafeo comparam cu ce-a -? Sfdntulul
ldsatin Eiserici nlste legi duhovnl ut.
loan Botezilorul
sau cu a Sf6ntululj.rooroc
llie
treDUle--slfis-nLodelat. Si fim modest
9Uflegt
Tgs-v,ite-anut Pqn,truf-ipcareom 9i pentru flecare
i mbr_ica
t i. SA_qU
ne_daln_etrlac
-d_g_Uxghiila_m6in i 9 i
la picioaregi cu picuri pe suflet,
Cele.ce poartd baticuf pe cap su.nt_considerate
a{-reseq,z4 _mie
in mod special. Descopeream,in
se9!4!Lte.T@eat
drum sprecas6,ceg q!!iLg44-e3trlalel.
ng q!! p*apg,e!_e
!4_d1lui!
Cu toateacestea,o urmdde indoialdpersistain
sufletulmeugi Pdrintelea observat-o.Pentrucdimi
recomandasesd stauin spate 9i, pentrucd nu eram
prea curioasadin fire,eu nu preaeram la curentcu
mlnunile Pdrintelui. $i acum md mustrd cugetul
cdnd imi amlntesc cdte gAnduri netrebnice imi
treceauprin capdespreSfin[iasa.intrucAtimi citea
gdndurile, a suferit 9i din cauzanetrebnlcieimele.
M-acorectat,insd,intr-unmod original.
lntr-ozi, mi-amcumpdratup costumelegant.in-
cAntati de achlzifla f6cuti, l-am rugat pe biiatul
meu si-ml faci o fotografie. Urma s5 merg la o
nuntd gi abia atunci mi-am dat seamac6-mlstdtea
D.Sgvrgt-:tlilget-ntull-Eesa-t-Eaica-Lo-rrn-u-
luil Malca P
nu-s.ajardat.
qmnll_Lul nugi:a voosit p?rul-giungh_ijle,
Femeile de astdzl
izeriile satanei ca
sa
se
lza,
nici
macar
url sauvo
OmULseridlci impo-
triva _(U mnezeldlin_aeestfe t.
Blestemati egtq femeia care poartt
haine
uaru@r,
tq-hatb. tu-L*-eere--pearta
hainslte;nel-99tii
L_U!_H !_qtqs nu |:aj)ld cut_mod e,_c i
- mod:g _t&_9 i
,,prea blne", iar eu ag fi dorit sd urmezgi sfaturile
Pdrintelul.
QUmtfriqa, Pdrintelemi-aspus:
- TLgj qggp4lg_! un coqlgln llum_o€_-$L-vrei si
PoAtLe_ ve$minte biirbdte$ti. Daci Dumnezeu vd
urigte, cum sd vd permit eu sd purtati pantaloni.
Ne-nvatiDumnezeude toate in SfdntaScriptu16.
mergi la o lun]U4l_At-g"rtJfu-vealce faci pe a.eolo!
t@9b
'-+---
!rclg]e 91p-q"4e-v4-l-P_g_!ap si in b-ise-
Abia atunci, uimitd peste mdsu16, mi-am daL
rlcd gl p:eafar6
84 PSrinteIe Gabriel Femeilenu trebulesi se fardeze,nu trebuiesi se cbdeteze pentru cd ntt sunt mai
84 PSrinteIe
Gabriel
Femeilenu trebulesi se fardeze,nu trebuiesi
se cbdeteze pentru cd ntt sunt mai mAyica Preas'
Un om indumnezeit prin Har
nile gi plcioarelegoale nici vara,dar nici iarna.
85
5+-_*
[g
m e ia +4. st-ea-s u _a.ap-ulacoper,lt, a 9a cum zice
r4lg_ry4gA64le4g
DumngS-eu.iar birhalii ar tre-
Uu,f- si po?r,!e 5a rb,i. si nu s-e,raddprecum.f-amenii.
lisus, s4 um!!q--S_Ltbatic pe cap. 56 nu ti se vadd
p4rul pi_-clun_p*ic,L,a_,g_a_tsi se incheie bine sd nu ti
de aglazis-eproar:!6dqpa t!Lo--dad-gsuchia-
femqla
se vadi gdtul Sol. 9-llrze]_e_$ifsqhllglesi te faci cu
!\g_s-_e"!e n"eL n q dupd-srnerenl a,bunuIuL-Q q -1n nezeu.
qg3lg4g1t ng a ldsat femeia cu
pdruf ,vopsit,
a_1s-c,u -apd oxigenati" fafdati, mdnJf !d 9u
!_agiune pe
$ g
s.q_te_
s
r_
_v_ar-a_
g
i-
ia rn a. s i
nu poa
4e_pe_n,! eI!. r4I".
la ochi, c_U-.Unghiilede la maini $i dg la-picioare
dats,_LAp_Ugi_qg:gtimJtr.
S4_truse,dea cu alifie
pg--f-aii,_mc-i su
f?-rdr;i. sa ng ie-ifaci'6u::_el{a[t-td
S.g
n_U-r_ada
lare,
sa-s-te_a
-qU,e_a.p_ul
ptecat.56 nu
ba ! Lqj L[_{r-1*c-iefagi -sa"ui n- pantaIoni sc ur I i!
Oacaefggfsg-9=!-egat, cdte mirgele s-unt pe gir,
celpUjln alatia-diavoli al la gatul tiu.
t 1e a 96
r!_e_l_a
,o
fe449[9
i naintea b,ar-ha li Lo_ r, pexlru_cd_fe -
e_s!elumdta!e_de _cruce, iar bitbaLul
este
c_rq9-e3_i1-rtrcgg6.
Dacd
gi nu egtlcunu-nat,std
1lp|b_93gg
u! diq-Vql ftd,ied un-$arpe)incolAcitpedegetul tdu.
o-esA*ijlta-qi*aAru.l,cQlebucle sunt pe capul tdu,
qlaf1ajfulll
994-t3-c-olo; omul
sinqur.ii gduqg5lin
glilntd $i din nestt
. Pece-icare p -[a-c-cu-]t[nta ii'
Dgm-nu!maimultdecdtpeceilaltl.Deacela,
eggtfl
gel care
ve-
gg_peq1ll_qe "!19!9_cfgdfpctqgl ry!
z*U-I-l--D-!ne,
U. pg--spune--ciorl.ne.b,un-i.-
P-e-ntnu,c-flnu
sunt dIn Iume s5_ge p_ge f_tg
ds pA- Ilaeu-l ac-esteia.
-
DacaTelqeile
stl,
$i bdrbatulgi femeiasd nu-gifacd unghiilecu
oj6, sidef gl altele;si le taie cdt mai scurtesdptd-
m6nal.Daci lasi unghii mari pe fiecareunghiestd
un diavol.
Sdnu poartecercel.Daci punecerceila urechi,
std un diavol pe fiecare cercel.Nu-ivoie si-[l giu-
regtlurechile.
Sd nu legi batlcul la spate,ci-i curvegte.Nu e
voledecit a te legasub barbi.
- Pdrlnte,vi multumescpentruc6 m-atisupor-
tat gl m-a$ corectatcu atdta dragoste.
D_acAl-ar
L.,Bucuregtl
rr{3
ryjIrI'aLP
q q q!3 tgI.u!_vr ac.
U-p_clegtin trebule s6 fle un exemplubun dupd
care sd se orientezegi ceilalfi. A-$icd,bdrbatul sd
poarteportul lul lisus,sd-gilas-e par-bag-iparul lung.
Le_m"el!_e sd se poarte exact ca Ma_ieaDo-mnuluigi si
tre* smerite . B=g{letglslleF qlg.sd nu poarte pant a'
lg4i scurfi, cdmdgi,blupg=cq minecd gc*ltrta,g=Ur-
q+.-tg.faanecd*l+rngd,aga incdt sd nu se vadi mdl-

mdnecd lunga^ nu scurti. tsqq_hjlgfq_Sj_ftls_lsles6 fie lU ngi, nu scurte. (g_pj_ElAale_sa_aiba_q.!_o_r_ajllsa u

Un om indumnezeit prin Har 86 PErintele Gabriel 87 Al avut grlJase+l scofi banil! N-a
Un om indumnezeit prin Har
86 PErintele
Gabriel
87
Al avut grlJase+l scofi banil!
N-a urcat decdt o singurd
persoand!
I-amdat Pdrlnteluis6'misfinfeascittn portofel
cu lconlfe. lnalnte de a aJungela Sf6ntul Altar,
Canda venitpentruprlmadati sd-mifacdSf6n-
ml-amscosbanllcasd nu'ml faci observalii, gtiind
cd nu accepti s6-lsfinteasci pe acegtla.
C6ndmi l-ainaPoiat,ml'a sPus:
- Al avut griJds6'fi scofl banii!
Atunclml-amdat seamacd Pirintelegtiaceam
fdcut glce am gdndlteu.
tul Masluin casi, Pdrintelea fostluat la intrebiri de
citre un veclnignorantdin punctde vederereligios.
A doua oarA,a evitat aceastasituagieintr-unmod
original.
Degiimi gtianumdrulde telefon,Pdrintelea su-
nat-o pe sora M.,spundndu-isi md ingtiin[ezeca
Sfin[iasa se afli in fafa ugiide la intrareain bloc.
V.,Bucuregtl
Am merss6-ideschid,dar
liftul era ocupatgi am
Pdrlntele
se fdcea
nevdzut
Mamamea aveanlgtevecinecam dugminoase,
de aceea nu ar fi vrut si vadi cd Pdrintelevine 9i
cobordtpe sciri. Abiacandam ajuns jos cei din llft
au apisat pe butonpentruca liftul sd porneascd.
Pirlntele nu era acolo. l-am intrebat pe doi ve-
cini care stdteaude vorbdin fafa liftului dacd au
vdzut un grup de persoaneurcdnd. (Sfinlia sa nu
sluJegteTainaSfdntuluiMaslu 9l dezlegirl in casdla
noi. lgl fdceaproblemecum se va descurcapentru
ci veclnelestiteau toati zluala poart6.
intr-o zi, ?drlntgle a fost adus cu maglna la ea
acasd.A trecut prln fa[a veclnelor,a intrat in cas6,a
mers prln curte gt prln grddin6,ddndu-ledlverse
sfaturl"A fdcut apol sluJbele,dupi cares-aintors.
Nlclunadlntreele nu l-aobservatnici la venire
gi nicl la plecare,cu toate ci stituserd in poarti, ca
de oblcel.
Am aflat
apol
cA, dln
cauza oamenilor
rili,
Pirlntele de multe orl se fdceanevdzutpentru a iegi
dln casi.
mergea niciodati slngur sd facA sluJbeacasd la
cregtini.)Ei mi-auspuscd a urcatde curdndo sin-
gurd persoand,un tandr.Mi-amzis ci Pdrintelea
gregitblocull Astfel,am iegitin stradds6-lcautl
Dupi c6teva minute, sosegte in grabi dupd
mine fiul meu gi m6 anunfi cd Pdrinteleeste in
casdcu soraA. gi cu un gofertdnir gi mi agteapti.
Eraclar ci veciniimei nu-lvizuserddecit pe gofer!
Agami-am dat seamacd aveagi darul de a se face
nevdzutl
Aceasti intdmplare m-a impresionatfoarte pu-
ternic Al de aceeain semn de recunoStin[aincerc
m6car si transmit,daci nu aplic,gi altor cregtini
povefele Pdrinteluireferitoarela pocdinfa:
A.,Roglorllde Vede
- Pocdintaeste pirerea de rdu a picatelor fa-
88 Pirintcle Gabriel Un om indumnezeit prin Har 89 cutepe pdm6nt,at6tin duh cdtgiin trup. care
88 Pirintcle
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
89
cutepe pdm6nt,at6tin duh cdtgiin trup.
care s-aoferit celul ce s-apociit.
- ggH
s6-sep.Jt--dj4-lEinla !a [oatp rdut4ljle pl
yiqiil_e.Cautdsd facidln ogorulinimli tale un ogor
sfdnt unde bunul Dumnezeusd arunce cuv6ntul
- Nu se face prlmAvarf numal cu o floare,ci cu
multe florl adunatein lnimi.
Siu celceresc Ai sdaduciroadeinsutite.
- Numalcdnd ddm de necazurine lntoarcemla
Dumnezeu.DumnezeuingAduiepe cel rdu sd fie pe
l6ngi cel bun.Cauti si intorcipecel riu la pocdinfi.
- Dumal.plo_pria_cilntd glpocdlntd te pot salva
gi te pot aJutasd facldin
propriainimi un ogor al
- Marla Magdalena,dupi
ce a sivdrglt toate
picatele, s-aintors cu Inimd smerltd la Dumnezeu
Sf6ntululDuh.
uga-C-ers!gj-;i si
gi n-amal sdvdrgitpicatul. Acestecurve s-aupocilt.
- U_q!!ryPule_ sd _b_atery zll4ic la
Eerem_ iert_are.
- Ag vrea, Doamne,sd fiu ca LazAral Tdu, ca
-t1ajq_{!lapgcii$a-c_-a_ve!!t
-I_4i-Uli-dar.mai
Samarineanca,sau chiar ca Maria Magdalenain
t!_r,zfu ra-veni-ua
pocilnt6.
igf.
de azi pe
-IJ
e!!3re_p_aeahja
g_e--gp,gnesatana. Dar cdnd
n16lne! ryg-steglq_sd-C-a_d ts i pes te the [ocul ceresc.
- Qgq_e!|ileg_qggq
- Cautdsd te intorcltotalla Dumnezeuca flulrl-
ne
vom lntoarce la Dumnezeusa-icerem iertaregi
.--c
_s_i pitor.
.
sd
fim impotrivalui satana?
h_!g?I!glg a !:l 9 .9J9?_Ejrys_es t_s!_!ecesita
- c*1ggjs=Lmil€$!i,-v-lne-Du rnn ezeu-si-teglu ta. A
$i-y9!4!a-prqpde-5i--aJutor--dg
la
Dumnezeu. De
aceea, r"oagi:Ie cu-sm-er_eLliebunulul Dumnezeu si
venIt t!mp uI
s-a t-1t_gflm: "rp9emne,
d_6-_g1l p_gcdIn t6,
-
te ajutesd te intorclla caleaViegii.
cd
nu Etfu- ee-taia+seifn$!
- S_a qqga!_eg tot ce
- Dumnezeunu se Doatecoboriin Inimaomulul
eg]gJA,u-ir-r ipima noagtri 9i
sd-l ldsdm -pa Dumnezeu-sl-desdvdrgeasci ce am
"g_el"@
-
nglEsaltnpatimile sd creascdin nol.
inceput nol. Durnnezeuvreasd pui inceput bun.
93
'-
NB nUqalgreutitile
si te intoarci la Dumne-
-D_g111!92-9q-t!-fl _qlql_li9qt_a_ceqsla_b_qatipeste
tr3_pca q-i tg in-t*o-rg[ !q Do_mnul.
zeu ci $i_p_f-op-t!_q.ta voinfi.
- Tot cerul estein doliu. Estetrlst p_enJru_totce
- L4g_d-temodelat. Vreau sd
!g_&-c_!g!!Ee
-
f3s"-omul
p=e:fdm.dnt.clezi ci 9u[!_eJul tdu se mal
reasc4 g! s6-te.pLimAdesc-din no u.
intoarcela Dumnezeu?
- CAndva venl tlmpul sd te intorci la Dumnezeu
- Nu se poate rlglgg_o?B.gnpgtrtvaotarului.
ca fiul rdtAcitor?C6nd te cilegtl?
- tln fl_Sap,f!,_-c{ii=_qgie-alea-s6- indepirteazl
raulde la tine.
- Dacdtrilegti in lume,in ,Egiptul' de astdzl,sA
trilegtl dupi voia gi dupi placul lui Dumnezeu9i
pregdtegte-temai mult pentru suflet gl mal pufin
- Astizi nu te mai botezicu lacrimilepocdin[ei.
Ar trebulsd te nagtldin apa lacrimilortale.'Artre-
bul sd te botezlcu lacrlmilepoc6infeltate. 4lglUtt
pentru trup.
'
qrd-P!-mglq
19
sl-!-q!e
iqgtlg4lgl;ii.
cUoc_hilsufletuluit6u.
mai yllilq-yElqggg4tQsre,
Ia prlf,cerlla distraciii,
la ddniuiri,
la-dlscsteci +i-la rdutdtlle pe-care-le-ai
- Vlfelul cel ingrigat este Sf6nta.Impdrtdganie
90 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 9l pentru ci fn_qutinainte-dea:Lcunoagte pe Dumnezeu. nu
90 Pirintele
Gabriel
Un
om indumnezeit prin Har
9l
pentru ci
fn_qutinainte-dea:Lcunoagte pe Dumnezeu.
nu mai erau preofl la care si se spove-
- Dumnezeufaces5 rodeascdtoate bunitdfile 9i
vlrtuflle ceregtl, pe care nol inglne le ldsdmsi dos-
peasci in trupul nostru,cdgtlgdndu'lecu multd trud6.
deasc6.
- Cineigl ristlgnegtepicatele se facesclaval lui
ftristos gl aduni in ogorul siu roadele cele sfinte
- Pregitirea Pe pimdnt nu estedecdt un dar.
ale impirillel
Ceregti.
- PdrlnteleJustin al Moldoveigl PdrlnteleNegru
- Nu vrem sd ne strdngem comoard cereasci gi
de la Bacduspuneauci
incd maf este timpul sd
ciutim
preo[it lui Dumnezerr,dar va veni timpul
mdrgiritare duhovnicegti in sufletul gl in trupul
nostru.
cdndzluamareil vom ciuta cu lumdnareaprinsd 9i
tot nu-l vom gisl.
- Daci nu pofl si-tl lel crucea ta, scoate dln
Inlma ta micar pdcatele,unul cdte unul, sdptim6'
- Se-tifie fricdde Dumnezeucontinuu,in lnimata.
- Cautd poftele lul Dumnezeu,nu pe ale tale,
pentru ci Dumnezeuifi dd vlafi nemuritoare.
- Sd nu ne pardriu dup6 viafa triita pe pim6nt,
nd de sdptimdni.
- flu sd fii tu, ci cunoagte-tepe tlne! Daci te cu-
nogtlpe tine,il cunogtipe Dumnezeu!
ci'de pdcatele noastresd ne pard riu. Intoarce-te
acum,c6t mal estetlmp de pociinfi.
- Astdzisu'ntemin robia pdcatului, dar si lup-
- C*elrnaigreu e.a.ll9n gste sd nu mai-fqci niciun
pdcat gl sl te intorcl la Domnul,s6 vezi-satde bun,
cdt de bl6nd gi cdt de dulce este.
tim sd scoatempdcatuldin noi. Scoateintunericul
pi tot ce este riu dln sufletul t6u gi las6-L pe
Dumnezeusd cinezecu tlne gi cineazi gi tu cu El!
- s,a!!
c1_e_s!|4 fl qq_trqPulSl cg-99{!g!gl: si nu
- Pentrua mergepe caleasfinfeniei,pe pimdnt,
zlcl cd al credinti in sufletul tdu gl cu trupul sd faci
trebule si
implinlm cele zece porunci, sd ddm
toate miscdrlclunlle pe pdmAnt.Credlntadln Inlma
mllostenle,si nu judecdm pe nimeni pentrua nu fl
noastri nu este suflclentd,daci nu avem gl fapte
bune.
Judecatl.
- Suntem pe pimdnt, o vreme,ca sd ne intoar-
cem sufletul tnapol la Dumnezeupentruci Domnul
- Chiardacdindeplinegtlcelezeceporuncl,nu
pofl sd fil desdvdrgit.
nl l-a dat, dar noi nu ne mal intoarcem dln cauza
- Mirturlsirea pdcatelorlnseamni inceputul po-
cdintel.
pdcatelor noastre.Si lisim
pdcatelegl sd ne unlm
- ogul-dg_ €qlaai @ _lett--iar
cu Domnul,sd fim aldturi 9l in Cergl pe pim6nt.
Dumnezeu.s_6r4cUl,in mila Lut-tflmtte pede_psedin
- Pentru a-L putea intdmpina pe llristos trebuie
sd facemmal puflnepdcategl mai multe faptebune.
ce in cqmai
marl-pentn+a-l smerl. Domnul vrea si
ne agezeintr-o glastrd cu florl albe, si ne agezein
- Trecdtorulede azi,mdine vel fl un pumn de f{-
sdnul lul Avraam,si ne duci in staulul cel Ceresc.
rdnd gl tl se va ceresocoteala fdrddelegilortale.
- Qe_c a \ryel.ca-rezboiul-din-qEle
rulsi_d_lql nlm a
- Putinl sunt aceia care se inchlnd 9l pldng in
fafa Sfintelor lcoane, aga cum ficeau unii sfinti
ta si inceteze, ie!€l p_u[fici*e, ca si fii aproape de
Dumnezeu.
92 PErintele Gabriel Un om indumnezeitprin Har 93 - Olle le gtle Dumnezeu gi vor
92 PErintele
Gabriel
Un om indumnezeitprin Har
93
- Olle le gtle Dumnezeu gi vor fl duse de-a
de faldgl medlclde profesle careau constatatcd avea
dreapta,lar caprelesunt eu 9l vol fi dus de-ast6n-
ga. Nufll caprd,ci oale aleasi!
un aspeg!-c-l_ang!!_c
Al
nu mai aveafuncfllvitate.
- Dumnezeunu sti
intr-o casd unde nu exlstd
Cregtlnllau pl6nsgl s-aurugatcu tdrfebunulul
Dumnezeusi-l readucdla vtafi pe pdstorul lor cel
sflnfenle.Dumnezeustd unde sunt ingerii la masd
gl sfintll ai cdror nume il purtdm.
bun.incet-incet,Pirintele a
inceputsd-glrevlnd.
- C6nd te vei pocil, Dumnezeuva venl la tlne gl
va batela ugainlmil tale.
dg_trup
gl
p!g!91 p_edeasupra acestuta. !l vedea-gt
pe cregtlnl cum il Jelesc, dqr g_ftnfla_,sa se slmfea
- Din 2OO4au ingepg!!4_yllg
pe p_dm6nt toate
q!6t
deb!ng_eselo,inc_6til
era scirbi
de proprlut
--
stIhIile IaduIul
_ gi_pre ceI
S t_!!! _c_egr5A_sJi Ispiteafci
ale$l de pe pimdnt.
Ypm_1ng!_g|n_e_Iq.r pj_ange_tgli,
tfup pl n_U_ArnalllJlr_Ut_s5 .se lntoarcA.
AtunclSfintul ArhanghelMlhallt-aporuncltde
daf"-n-o.Lsd--ne-pldngem ptcatele,
pentru
c-g_Dumne- trel orl:
zeusd fie intrtr n-ol.
- S_4negqc_{lm-gl_in itnlmi, gu tacriryltin ochi, 9i
- Pentrurugiclunlle cregilnllor,lntoarce-teina-
pol ?ntrup!
se ne pregetlm zllnl@cle,
c6cl de aici,
de pe pdmdnt nu luam nimlc dupd nol, dsicdtpatru
Pirlntele nu a vrut, dar Sfdntul Arhanghel l-a
amenlnfat:
scdndurl. trncoS-tumde haine gi un iad de picate.
- Intoarce-te,cd te tall
'
s-l.-gelex0-l-erlere.-ix -fl-e"garecll pi
pentru pica-
De frlcd, Pirlntele s-aintors. Atunelalost
ingtiln-
tele noastre.
tat c.d1r-dgl cum va murl
Astfel,-P5+htele-gtla-ei-va
- Ps*c-4lep!e:_t"9, cre$-tin_e,cI s-a aproplat tmp6rd-
fla lul Dumnezeul
murl in aln te-de a im plIn[4lde-anl-[n{o$e renII
A.
L., Bucuregtl
Prahova Sl altl cregtlnl
care au fost de fatd
Pen tru rugdcl un lle creg ilnllon
intoarce-tel
Pllrlntele
gtla despre
acea dlscufie
Faptul ci mulfl cregtini sperau ca pe data de I
lulle 2.OO5PdrlntelesAse intoarci la vlata pimdn,
teascAnu este intdmplAtor.ln anul 2.OOO,in blse-
ricA la Bordnegtl,s-a intdmplat ceva care Justtflcd
aceastdsperanti a lor.
Odati am aslstatla o dlscuflein careclneval-a
bdrflt pe PdrlnteleQabrlel.Supdratd,am luat ailtu-
dlne,ludndu-lapArarea pdrlntelul.
Dupi un tlmp,vorbindcu SfinflaSa,ml-amdat
seamacd gtladespreaceadlscufle.
V.,Bucuregti
Dugd- se-s.a^impArtASl q Ptul nte I e
.A.c=4,.&ut pu r
gI
slmplu dln plcloare.gl a murlt. prlntre cre.gilnl,se aflau

l!gg-pcv_e_sl!!app j_casufl sJsItla_fo9t_{_egp_!_ns

94 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 95 seva transformaintr-o mdndrie perfectd. - Sdli.-gr*mlelpepdmdnt
94 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
95
seva transformaintr-o mdndrie perfectd.
-
Sdli.-gr*mlelpepdmdnt ca si flm marl ih-atntea
bunululDumnezeu.
Pdrlntele
ne ocrotea
de lnfluenle
rele
- Nq cumva. d-g!_g11rala si
api amald!
curgd gl apd vle _9i
Filnd profesoard,eram diriginta unei clase-pro-
blemd.Nu era zi in caresd nu primesc sesiziri din
parteacolegilor,a elevilorsau a femeilorde servi-
- Nu qtte*coregt sd spune!"nqd _no[credem in
Dumnezeu.cl in Dumnezeu Tat6l
Sfant.in SfantaTrche.
ciu. S-aintdmplat,ins5,ca patru dintre ei sd rdmd-
nd corigentl,iar apoi repetenli.
ln anul urmdtor,tot colectlvulde elevia rimas
gocatde ceeace li s-aint6mplatcolegllorgl,astfel,
iaftd il
q,6ndyede cd tu-facl un
- _D_Umnezeq te
pas cdtre El, atunci 5,t-face-l-O00-cAtre-tlne.
Este
fo-artebun gi ingdduitor, $!_eJerlfa fiee_6_rula.
- PJn Sfanlalruge
nq qp-6.rdm_ -de-dUhuflleeele
au devenit mai
ascuttdtori.in clasa a Vlll-a, au
necurate.
devenltcei mai cumin[i elevidln ciclulgimnazial.
- Nu c6lcdm pe urmele Sfintei Fllofteia, a
Mulfl mi
fellcltaupentruo asemenealzb6ndd.Am
acceptatlaudelepanSintr-ozi cdnd,st6ndde vorbi
cu sora A., mi-am dat seama cd aceastaa fost, de
fapt,o mlnunede-aPdrintelui.
Dinsa mi-a spus cd, pe cdnd se afla ln lume,
intr-osecflede croitorie,Pdrlntelei-atriat lucritoa-
releastfelinc6t l-aurdmasnumai celemai harnice
gl mal inlmoase,careaduceauun realprofit firmei.
Acegtl elevl mi-au l6sat in suflet amintiri fru-
moase,de aceea,lor gl tuturor tinerilor,le dedlccu
drag sfalurlte-date. de PArintele:
CuvioaselParascheva,si lisim totul gi sd-l slujim
bunulul Dumnezeu.S-ggtemdoar nlgte mormme
vdruite.una zicemsl alta facem.
- frebrrle sd imptinlm q_e_le zgce po-funclpentru
a putea trdl momentelecele mal slmple gl sd ne
cobordmla slmplltateatuturoroamenllor.
- Catagt_e-rulbun este ca o floare exotici, foarte
rar5_itr lq.rpea de astdz_|.Cautd ca aceastd floare sd
fle in tlne, si r1r!:Lnnal_n0litlpe aproapele tf,u,c4+e
Dumnezeu
*-orJcum*.n
u:-L--poilm In [ |.
- sl!q-Le IJH.U 9-e-qtuJt-tqll-ll*e*LreDlrcl care'll
n-ornnraneicuminle-a-ds*rd+but.
- agDlgq-94
aduc numal neferlcirea.
- Dacdvrei
sd fli prieten cu Domnul, trebuie si
- nullrg?gttl!!
lu@
dar
[iI gq D--omnul.
U4rug!g!q?,!!lemelate d,ucein iad.
- Dragostedumnezeiasci nu se facecu slla.
- qg!!g!e_nuau votes4--!4J1ein blserl-ed-In tlm-
- L.Sestll,pg_Dugnez
pg! pe-de_e!g! fem !4 |ne
hap_teel"te).
penlru 4 vede4 Lum!na
p_e_ntr_u _ca
egnllgawastri
-
Dgp4_e!_e_g:1_pogglalpe pimdnt at_dt_de
umil,Ce
rJ.le s{1[4,1i!or.
DunSl de.b-l3ld.
d_gqfnumele-sflntllo=r,dar nu ducem
- fgr-tdm
- Si nu ne bucurim peste mdsurd,ctrclbucurta
pe pdmdnt o vlal6 asemenealor.

SAgiLjlnViet[ile-Sgngllglmai cevaca Pe_scrlso'

96 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 97 - g.g!aH_€1_s,f&flli zrua_orler0asu_qa #]g!.e- Martanu mal
96 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
97
-
g.g!aH_€1_s,f&flli zrua_orler0asu_qa #]g!.e-
Martanu mal incap nicl intre ei pe pimAnt.
-
ILe, 4_Ujeg p,e-tr-ecerl .
- Dg11l a LJg_oe catI. rl -a yel|_{reegq_sq-co !e!!-l 6. Nu
Omul se uitd doar ta trupul Sl la fat'a-bmului,
pe cdnd D_ U ntn_e_z_e-u_S,_e-_uiti_la In Ima-omul ut, ne I t le
ce este-ru:.
gg$
qr-i|.e;llglSe-L
o!14_q{_fac_e14p qp { mdnt.
_S_tltl ce eqte ,dq'si
D.qci fi-e frici de satana, atunci clne se mai
lupt6?
Dacdl5sdm altora bogiflile noastrecagtlgate,
nu se gtiecum le vor chlvernisl.
- Trebuie si fie in tinejg"lqlgpSjgle.
Nu mdncadln mdnaceluicareeslew4jitof sau
ifi estedugman.
-
- fi--am cef[t Aa_tii_eamlne,nu si faci din mine
un ldol.
<
-
- P_ep,omelnlcmii intal sd-fl pui vrdJmagll,ca sd
t_e-impaclcu ei.
Hiti-te blne pe qine el in cdsdtorles3_tre1g!pe
cel_-e_a-viel.it-tale, cA sjql_pUlsa sa qjg ng| -^s-l!e!el_c
u
SAPUI-! e_,t _oJI pe f-"ll!-il gat !o tt neuroto s|| |aLtnloc.
- Cautd sA te ild_ep,_if,tgz,l-deoamenif rdi. Cautd
cregtini. $a nu in[iiin mo-irtalumii de azi.
[-11;t! r9r_qelputea
aJutacu n|mtc.
- S"tln|ifneiauda t exe-mplulJor _de_vJeguJre ca gl
- Ny cdutasd te unegticu oamenliviclenl.
nol sd devenlmsflnte moagte.
'
- Dacdvrei sd vinzi pe cineva,n-ai decdt si-li
vinzlsufletulin gheenafocului.
cLfu-ti,a:s-alita de
rytryilleliglPtgslmg$g
i"S,ttq_lq_rn!q!e incit
rAde gi dfa_E_ul_Ojnspatele
- Las6-te modelat glg-P.Hm"ne_zeu!
g4tr_{l{jl.oroe ttpgaloJd
- U_qSroogryggle voia_ta,pfmdnteasci
cu voia
- Cglcare-poartlnumelede sfant sd urmezevla-
ta sfintulul respectlv.
_LuI
D
!glgn_s_g6 a
Uunezeu.
-
s4_&Sem_r'qe1!ltrg _o::sl4sur4 crtrg%={n.argi
-
e
frunte,
b_ur_ic,umdrul
drept gi umdrul
9reqpld:
Itang, Ceiat multe crucl lncorecte, pafal
rle-arn
ap6!g-de mugte. P4ng_|e
!19[ degete impreunate, iar
llu m6ncareglbiuturi, cl.b_ldndete.mi
Sl a!_te_tal_rgrtl,
Bgtezut $t cununla su_nt--dou,+-marlTalne
rdndultede Mdntultorin BiserlcaSa.N-artrebulsi
u!!1n_e-13:_de_ua, in ppd u I pa[mqi.
cu muzlci, dlstracfli,
- Cautd sd te indeparteel _Ogginqlgg zllelo_rde
_b!tt!9l4Sj_43!Ls.
astdzl.
- flJl mals-qc'1etl.SA_nu-gtle cel ce sunt vriJmagli
*
' tS-aspu+fusE
s6- laci in faf4 ,b_510-4-!ului--cre-
lui Dumnezeucefaci SiCqm petrccl.
d_inclos,iqla.rbatUl_uii s-aspussi conducdaceastd
- I.apaittotul i_n sgapq
[gt
Dumnezeu,cdclDum-
fqrntllea sa +i sao fac4.
iS4:4g.
nezeuesteCelcarevd conducedupd planurlleLui.
- fii
"cfe$!fn€, lUDi!de Dumnezeu,
cici
de oa-
Dqmriezeupun.gintelgpcju
lul
menl egti urdt.
dar,_(_-r4cqsqamdnd Oi el neghin"alUl.D_e-dumnea-
lup[i alituri de mine, cbci gi eu
voastrddepindec-e_udafi $!ce va cregte.Fi[i aldturl
- {m
-v""gnit si
suntcu tine.
de Dumnezeu,cdci gt Dumnezeueste aldturi de
- cSJ_91L":l_LSgt_li:gn_tMarla cd din cel de al de
dumneavoastrd.
98 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 99 - ' SlftJttorllJul frrrmnezeu sU[t flacdr"
98 Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
99
-
' SlftJttorllJul frrrmnezeu sU[t flacdr" SA'.I'EI-
Qqtodt4gruil-o-r-!um-e-9!l -9i- a dorlntel de a fl bo-
gafi, pret-0ind-q!!mal
mu-LLlruPUl decat s-Uf-ls!ul,ali
lqr dacdduc vlafdcuratdgl cu truput 9l cu-stifletul.
dln dumneavoastrd.accst-Gr, aceastd
- Pleo-tu_[trebql_eqd Intre curat la Slujbe.
indepdrtat
taboric6 Pe care Dumnezeuv'a l6sat-oin
lumlni
- q!_e_s_pe oameni-isimnil ca s6-l facd
9om_lg-l?
suflet.
de rds pe cel infelepf],ca gl astizl pe cel cu docto.
-
si fll cregtin adeva-
S-4-oufL!-c-4]-4u-zn-QarbA,
cl
rate.
rat ndscut gl pldmddltdin putereadlvlnd.
-
- qq_t1g_!g_!g$l-eon-d!qde aceasti lume trecd-
toare,ci de voiabunuluiDumnezeu.
Dumnezeuvreasimplitatede la cregtinigis6_gi
urmezecruceasuferlnfei.
- C,ny€4lt[Lu nu se face faptd.
- sl-4u fl i nuq!ar-q9-q.q!@!or
a por-qncllorlul Dumnezeu.
- U_nllcred--ci, da_c_dau parilcipat
la
o slujbd -
doU6,l_:4!tpflns pe Dumnezeude plcioare.
- Si faci din*i"nlmaacestul trup un Templu al
DuhululSfant.
- Nu poate s!€rintune-riEulgi tutrrlna in acelagl
trup.
-
e duPdbogdfii'
- CauH sa te indepartezl_detot omul cel r6u.
-
NLctm6ear-sg-rulzicice face popa.
- Chiardaci preotulnu estepregdtitgl curat,sd
mergem la blserlca pl s-a_n.q:!*lgclgglmentru cd ii
- D.2umnezggeste in ortce _b_lseftsA@_prse_
tqt il ,rai.r,".
v.ajudgca-bunul
-D_g-mn-esg u. s3--f-qgltl-de-prsa f ii
- Qgl S,e are cred!ntdtrebulesi aibd gi fapte.
-
lt iartdgi pe cel bun gl pe cet rdu.
Uaqostea
qreson_!sau
e-cumct1isti-S?- _q_e-,Salpe, cdcl vi
vgr
- SA gdndestl de bine despqgg_elc4re_g44d-e9te
ascurd€-ad-evarql,chiar daci vor vorbl
fr-uqt-gs.ca
riu d_e_spre !I.!e.
-
la carte!
- Lasd-tecondusde Domnul.Dacdal credin[d
- AlciestelumlnabunuluiDumnezeu.
tare,'agezatipe piatrd,nimic nu te poatedir6ma.
- flseiici
piegatestenoi lucrdtori.
- fiecunogtlnfa il inalfd pe om gl-tinnobileazd.
- Mdntultorula"venitsi faci palateneziditede
- 54
lu_Allgg_tllq dqi do144l,adlcd s6 vit 9t la bi-
mdni de om, cqrese afld in jgig|le
pgas_tre.
sericd,sd
mergi apoi gl la vrdJitoare.
- Si nu intindmacesttemplual bunululDumne-
zeu.
- PSglelelsars are_BlAjgglgyg, Harutgi Darut
bunuluiDumnezeunu Semal coboari.
- 1gtgrpafatiA-tulDumnezeu,
bdrbat,c@,vomfi
nu este femeiegi
ca ingerillul Dum-
- gl-tu,
cregtlne,<!e aStA_qf_s6 fil
ta fel ca M6ntuilo-
rul lisustlrlstos pe pamint
gi casflntii Sdi.lndepgr-
nezeu.
tg,-azd:-te de_totce es_terau, FAblnele gi vei fi pregAtlt
- D.as4_qtli_Dumnezeuin inimanoastrdn-am
fg_qen!-ffi
!4qe 1-.-qiee-e Ii. poai;
pentru lmpdrifla Cerurllor, cdci,acest mirgdritar
secdgtigdcu multi trudd.
- Sd cdlcim
pestegerpi, pestescorpll gi peste
- Credlnfi gi fapt6,cregtlne!
toatdputereavrdJmagului.
- SAnu neamestecdmcu cei necuraf!.
100 Pirintele Gabriel Un om indumnezeit - Cautt postl+I,cic[este purlflcaretrupeascdgi ,sufleteascd.Cautdc-alea
100 Pirintele
Gabriel
Un om indumnezeit
- Cautt postl+I,cic[este purlflcaretrupeascdgi
,sufleteascd.Cautdc-alea ceasfdntd.
- U*ilil{angd
cinestai,dacdarevirtu{ilecregti_
negti!
-
- SAauzicu urechllegl si impllnegticu trupul.
- Nu-Lscoateniciodatdpe Dumnezetrdin sufle-
- Sdluptl cu tlne chlardaci lumear6dede tine.
Chiardacd te ponegregtecd fl-al pus batlc pe cap.
- SupunG-=t_9=$fintlfo d'le, cicl
el te vor du-.g !n lfp_{ritla-Cereascd.
- Dacdvreisd fie Dumnezeuin tlne,atuncllasi-te
tul gi din inimatal Ceice-Lcaut6pe Domnulvor fi
bfnecuvdnta[i,iar cei ce.giurmeazdpotecite lor vor
auzl: -Ducegi-vdde la Mine,blestemalilor, in focul
celvegnic,cdciEunu vi cunoscpe voi.Nuati urmat
caleaMea,ci caleapldcerilor lumegti!,,
modelat gl si nu lubegtibogifla trecdtoare.Pune-[i
nddeJdeain
bogdtla nepleritoare. Cauti
si
faci
- Nu poatepomul rdusd facdroadebunegi nlci
pomul bun sd facdroaderele.
numal fapte bune. Lasd-l pe vrAJmagulom sd te
huleascdgl lartd-ldln Inlmd, cicl atuncl c6nd facl
astfelpulgrdmezl de cdrbunlpecapullul.
- Sd nu lisdm acest trup 9l suflet sd fle ca un
mormAntvdruit.
- Treptat-treptatscoateflc6te un pdcat din ini-
ma dumneavoastrd.Pentruasta,cdteo siptdmand,
doui sau trei,medltafi,ganditi-vd ta et,p6nd taiafi
pacatulrespectivgi astfelscdpaft de et.Nuincercafi
sd scdpaflde toatedeodatdcd nu vefireugi.
- Vreau ca tu si fll duh gl cuvdntul s5 se facd
gi ruqdclqneasd fie per_
fapti.
- ettitl ViettteSfinftr
manentd!
-
Uy-i$gPg-$1q
rl !-e3fl6lte-de Ja -Du mnezeu.
- ConformCanoanelorSfl
lor PSrin[],trebule
ng.!-"_indeg{glg.dfnJ+ima
ta, ca s6-ll caEtlgl ferlcl:
reavegnlcA(credin[a,lublreade aproapele,lublrea
de vrl[magl). Vlno ca leprosulcare a cerut blnecu-
vintare cereasci gl a mut]umlt. Asemenea 9l tu,
dup{ ce te vel vlndeca,si nu aprobl gl si nu te
p-lltemsa stdm acas6.
. - D
9cg_t_S-d_fael2JgAde cruci, vdnturate aiurea,
ct!l_vr_gl_tu.mai blne sAfacl o
indulcegtlcu pdcatul, cdclvorvenlmal multe boll Sl
mal multe nenoroclrlpestetlne.
lru
intreaqa zl! Atuncl cdnd duct manaTpre-um5iut
stdngse lasASarsaildgreugl nu mal ajungicu cele
trel degetealdturate, reprezentdndSfdntaTreime gl
o f
ntini
plln6 de
- li_4ry,!+rpslJAu
adincA
cu celelaltedoui llplte de podul palmel,
reprezen-
infe!'epclunealul
Dumnezeu.
tdndu-lpe Adamgi pe Eva,la umdrutstdng.
-Tu egtlucenlculcelulpecarel-alldsatin Inlmata.
- De zlua Sflnflloral cdrornume il purtafl,cdu-
- Cdnd pirdsegteomul pe Dumnezeu,Dumne-
zeuil pdrdsegte 9l E,l.
tatl si
avefi vlafa sfdntulul respecilu si
urmafi
sfaturllelor,sd ducefigtafeta de mintuire agacum
- Si nu facemdln copiii nogtri nigte ldoli. Cel
ce-9ifacedln copll ldoll va fl bdtutde Dumnezeu.
au purtat-o acegtla,nu sd vd transformaticasa in
locagde bairamurlgi de sminteald!
- Malgreaestecruceacelulcarestd in mllocul
lumll, decit a celuicareseafld in pusilu.
- Caut6,cregtlne,sd invlezlintru Domnulgi si
fll floare aleasi in gridtnite ceregtl.
100 Pdrintele Gabriel - Cauti-postul, cdciestepurlflcaretrupeascdgl - qr_t_4:!e l1gl gtttgggi,dacaarevirrulitecresti-
100 Pdrintele
Gabriel
- Cauti-postul, cdciestepurlflcaretrupeascdgl
- qr_t_4:!e l1gl
gtttgggi,dacaarevirrulitecresti-
sufleteascS.Cautdcaleaceasfdnt6.
negti!
- - Sa-auzicu urechlle gl si impllnegticu trupul,
-
Nu-Lscoateniciodatape Dumnezeudin sufle-
- Sdluptl cu tlne chlardacdlumearddede tine.
Chlardacd te ponegregtecd fl'al pus batlc pe cap.
- S,up-une.'te,'5-flntilor.Edrltl.ll_$l urtnea zA'le, cdcl
ei te vor duce in lmp4ritia Cereascd.
- Dacdvreisd fie Dumnezeuin tlne,atuncllasi-te
modelatgl si nu lubegtibogilia trecdtoare.Pune'[i
nddeJdeain bogdfla nepleritoare.Cauti sd faci
tul gi din inimatal Ceice-Lca-utApe Domnulvor fi
blnecuvinta[i,iar cei ce.giurmeazdpotecilelor vor
auzi: ,,Ducefi-vdde la Mine,blestema[ilor,in focul
celvegnic,cici Eunu vdcunoscpe voi.Nuafi urmat
caleaMea,ci caleapldcerilorlurnegti!"
- Nu poatepomul riu sd facdroadebunegi nicl
pomulbun sd facdroaderele.
numal fapte bune. LasA-lpe vrdJmagulom sd te
huleasci gl lartd-ldln Inlmd, cicl atuncl c6nd facl
astfelpul grimezl de cdrbunlpe capullul.
Treptat-treptatscoateflcdte un picat din ini-
ma dumneavoastrd.Pentruasta,cdteo sdpt6mdnd,
doudsau trei,medltaIi,gdndiIi-vala el,p6n6talagi
pacatulrespectivgi astfelscdpaflde el.NuincercaIi
sdscdpaflde toatedeodatacd nu vefireu9i.
-
- Sd nu lis6m acest trup 9l suflet sd fle ca un
mormint viruit.
-
Vreauca tu sd fll duh gl cuv6ntulsA se facd
- Qttifi Vieiitesfinftr
qi rl$tlqr1qa
sd fie per-
fapti.
manentd!
-
-9? f u_ftl-e-p-rlmlte-de la-Du m nezeu.
UgjISIgPg
- Cq!&11! CanoanelorSftnttq
pdrintt, trebuie
Nq le-in<le_p{1tadir+Jn+mata, ca sd-tl cdptlgl ferlcl-
reavegnlcd(credin[a,lublreade aproapele,lubirea
de vrdJmagl).Vlno ca leprosulcare a cerut blnecu-
v6ntare cereascdgl a mulfumlt. Asemenea 9l tu,
se venim trel septam=nlla hiseried-gi o saptemAne
p-Utems_astdm acas6.
- Dec6_t S.Lfacl 2.OO_O_decrucl,vdnturateaiurea.
ctqyte|tq
_rynlru
dupi
ce te vel vlndeca,si
nu aprobl 9l sd nu
te
indulcegtlcu pdcatul, cdclvorvenlmal multe boll gl
mal multe nenoroclrlpestetlne.
lruput tAu o fAntani adinci
pllni
- ti
{in
de
infelepclunealul Dumnezeu.
iltreaqa zl! Atuncl cdnd ducl mdna sp=re[marul
stdngse lasi Sarsaildgreugl nu mal ajungicu cele
trel degetealdturate,reprezent6ndSfdntaTrelmegl
cu celelaltedouAllplte de podul palmel,reprezen-
tdndu-lpe Adam Si pe Eva,la umdrulstdng.
-Tu egtlucenlculcelulpecarel-alldsatin lnlmata.
- C6nd pdrdsegteomul pe Dumnezeu,Dumne-
zeuil pdrdsegte 9l El.
- Si nu facemdln copiii nogtri nigte ldoli. Cel
ce-gifacedln copll ldollva ft bdtutde Dumnezeu.
- De zlua Sflnflloral ciror numeil purtafl,cdu-
tafl sd avefi vla|a sfantulul respecHv,s6 urmafi
sfaturllelor,se ducefigtafeta de m6ntuireagacum
au purtat-oacegtia,nu sd vd transformaficasa in
locapde balramurigi de sminteald!
- Mal grea estecruceacelul carest6 in mfllocul
lumll, decdta celui careseaft6in pustlu.
- Cautd,cregtlne,sd invlezlintru Domnul 9i sd
fll floarealeaqi in grddlnite ceregtl.

n "

Cautd,cregtlne,sd invlezlintru Domnul 9i sd fll floarealeaqi in grddlnite ceregtl. n " J ' ' -.

J

'

' -. :i::':
'
-.
:i::':
102 Pirintele Gabriel - Dela Crdciunla BoboteazAnu se face pomeni- qlan! estelic_tt!_gltst ln_pemantJl va
102 Pirintele
Gabriel
- Dela Crdciunla BoboteazAnu se face pomeni-
qlan! estelic_tt!_gltst
ln_pemantJl
va mgrge.truput.
rea mor[!lor.
$
l aga g_uSg4{Ul_qgrar sa atbe ryLlntea ta ral 9l fdrA
- Egtlficut dupdchlpul 9i asemdnareaDomnultti.
de indoiali si fie.
-
- PSti plnmn-dit--dinpim6nt gi pdmAntte faci.
lmpllnegteScrlpturagi C-anoaneleSfintilor pa-
- igiUiga Al scdntele dumnezeiascl care,dacd
rlnIi.
-
d
cfgCj_n=L4,_e;fe-ApilnsA, dacd nu ai c re-d in td,-a bia
Llteraomoardspreiad lar <LUhulZidegtespreral.
pdlpAie.
-
CuJudecatacu careJudecativetl ftJuctecaft.
- Dumnezeua spust ,.Yd -<le-Ltbalul care nu'9i
conducefemeiablne gi -c-as-a lui, Valde-fe-meiacare
nu ascultdde, bdrbatul el. Bdrbatulgt femeias6-9i
flnd gAndulzicdnd:,,Doamne, pentrupicatele mele
L. P.,Bucuregti
Puterea
rugdclunll
sunt in lad cu totul!", dar, in aqghgi_=ti!0p,_-sinu
deznddiJdulascd.
- Si ns;1i 1o-'zi_ut-rghlile_c_u.dintii.
- C,an-dte mdn6nci o bubd, sA nu scarpjni sau
sd-_dalcu m€n_ain_alle_lgeuridupd ce ai atlns-o.
cu nimeni!
cu filcd
- W
C-9-fata[lf-seioe-te
{qm-d
sp-dla. S-dnu'fl mdngailupul!
Sl
nU_!e_31dmirisingur. Sd ,nu_te mdndregti, cdci
mAndridestede la diavol.Si nu-fifacicontrolgine-
cologlc.Si"nu te admiriin oglindd.Si nu te epilezi
absolutdeloc,pentruci e marepdcat.
- Si nu fli fitarnic. Si nu facicu ochiulnimdnui.
- Sdnu stal piclorpestepiciorprecumcel rau.
- Sd nuJudeclpe nimeni.SAfii bun,cinstit.
- S^.Nnu minti. Si-L lauzl pe Domnul la fiecare
pas,zl gi noapte.
O doamni imi mirturisea cd avea marl pro-
bfemepe dlverseplanuri.?arcl toateise intorceau
impotrivd.Clnevai-a recomandatsd vin6 la pdrin-
teleGabriel.
Dupi cdtevaSfinte Liturghii gi Sfinte Masturi
sluJltede Pirintele,memoriai-arevenit,capul i s-a
llmpezlt,a reinceputsd gofeze, iar fiul el a obflnut
note foarte bune la Bacalaureatgl a fost admis la o
facu.ltatede medlclnd,degi,cu pufin timp inainte,
de-abiase descurcala gcoali. Laserviciu,a inceput
sd aibi reallzdlibune gi soful i-a revenitacasd!De
atuncl, Pdrlntele,cu darul lui Dumnezeugl oste-
nealasflntlelsalea reugitsd-ischimbepe toti trel.
Apol,au inceputsi segdndeasciseriosla mdn-
tuire,urmdndu-isfaturile:
- S_inu fll mfnSinos, cicl minclunae de la cet riu.
- Sd te spell, si-[i porfi portul 9i sd-fi vorbegti
vorba.
- 9l nu_,f_Umez.ucici-tutunul-este_Jdmdia tui sa-
tana.
- qe$lnil
mai in tot tlmpq! lrebuie sd stea cu
privireaaplecati spre pdm6nt gl si gtie ci din pd-
- Cauti sd-fimdntulegtisufletul.Fericireacregti-
nului estesiracla gi convorbireacu Dumnezeu.
- La Dumnezeunu este necredinfS,la Dumne-
zeu este puriflcaretota16,adic6 sfintenie gi desA-
varglre.Cdndiii vei ristigni patlmllegi poftele,aga
cum a spusSf6ntulApostol pavel, asemeneaveiflgi
t04 Pirintele Gabrlel Un om indumnezeit prin Har 105 tu gi veista pe pdmant $l
t04
Pirintele
Gabrlel
Un om indumnezeit prin Har
105
tu gi veista pe pdmant $l vei prooroci. Existdmutt
prllorociadevdrati.56 ne gdndimcd multi sfinti ar
statin pustiigiau dusviat6asPri
- Cautd 9l te modeleazd pentru lmpardfia lui
Dumnezeu.Dacdnu vrei sA te facisingurales,nu
poti sd mergl pe calealui Dumnezeu.Casd fii ales,
treburesd rabzi toate mizeriilelumii de astitzifArA
ca ere sd te atingd pe tine. Nu in zadar [i-a l6sat
bunulDumnezeuacestesuferin[e.
A plouat numal in grddlna Pdrlntelul
Preasf6ntaTrelme se milostiveaadeseade
- Ne-amndscutpe'pdmdntcasd ne pregdtlmsu-
fletulpentruimpdrdfialui Dumnezeu.
- Vaide nolcareneingr$m numalde trupl
- Sfinlli ne oferi modelede urmat.
- Sdfacemdlnsufletulnostruo oazAde luminavre.
Nuse vor m6ntuldecdtcel careimplinesccele
zeceporuncl 9l gtlusi Iucrezecelesflnte.Sdconlu-
erAmgi nol cu bunulDumnezeuca sAputemprlml
putereaharlcd.
- Muliichemail,dar pufinlsuntaleglca si duci
gtafetade mdntulrecelor carevor sd faci vola lul
Dumnezeu.
PdrinteleGabrlelgl-i intirea predicile cu mlnuni,
pentruca oamenil,vfzindu-le,sd renuntrela pdcate
gisd se intoarcdla Dumnezeu.
FdrAurmStoareamlnune.greu l-arfl convinspe
oamenlldin Bordnegtisd nu mal lucrezeduminlca
gl in sdrbdtorl.
lntr-ovarA,sdtenllasistauneputlnclogila pagu-
bele prlclnulte de secetd. Deodatd s-a format un
norigor pe cer gl tofl au crezut ci, in sfdrgit, va
ploua. Mare le-a fost ulmirea cdnd au vizut ci a
plouatnumaiin gridina Pdrinteluil
Cdut6nd rdspunsla nedumerlrealor, unli au
mal ficut cel pufln un pas pentru a se apropla de
bunul Dumnezeu,mal alescd Pdrlntelene spunea
mereudespreurmitoarele pdcate:
- Celcredlncloglvor treceprln cele24 de vdml,
lar pe cei necredlncloglil va trage dlavolulin lad
incd de la prlma vamd.El vor doar celepdmdntegtl
pentruburtlcd,dar pe Dumnezeunu-lvor.
: Putlnesuntcele99 de ol dreptein m[locul po-
porululde astdzl.
- Casd fll bucurosin impdrdtlalul dumnezeuva
trebulsd renunfi la tot ce al stranspe pdmdnt; $l vel
fl urmirlt pdnAglin vdrfde munte.
- Puflnlsunt cel caremerg pe caleaceastrdmtd,
dar gl dln acegtlaunll sunt impledlcatlgl indolndu-
sese Intorc la pdcatele lor.
- Multlar vreaca ei sd fie lumln6,dar in interio-
rul lor exlsH intunerlc.
- Acum e tlmpul in care are loc cernereanoas-
trd:celcesluJegtesatanelva rdmdnein serviciu,lar
cel ce sluJegtelul Dumnezeuva pierde serviclul,
Dumnezeuinsdnu-lva pdrdsl.
- Astdzlpdg6niiau cutremuratcregtlnismullul
l-lrlstos.
A, 8., Bucuregtl
- Oamenilnu vor lmpdrdflalui Dumnezeu,cl im-
pirdfla lumii,adlcAimpArdfia loraiclpe pdmdnt,ca
Jldovll dln vremeaMdntultorulul,dar gl cel de azl.
impdrdfla lumll nu-fl dd decdt neferlclre, pe cdnd
106 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har 107 lmpdrdflalul Dumnezeuiti dd ferlcireavegnicd. - In
106 Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
107
lmpdrdflalul Dumnezeuiti dd ferlcireavegnicd.
- In aceastdlume nu mai gdslm dec6tintuneric.
- L-agbatJocorit pe Dumnezeu.Unliau vorbit 9i
au rdsin Bisericalui Dumnezeu.
- CarteaSfdntdeste pusdpe oala cu lapte.
- Smlntealaestepe pdmdnt.
- Mai multi oameni sunt cu satana decdt cu
Dumnezeu.Nu l-am auzi'tpe omul zilelor noastre
tuim
- Dumnezeuestemartorul carene vedecd pdcd-
cdnd Judecim gi clevetimin g6nd.
zfcAnd:,,Lua-te-ar Dumnezeucel viu!" L-am auzlt
spundnd:.Lua-te-ar dl cu coarne!"Dece nimenlnu-l
inJurSpe satana?
- Tot ceea ce !l
se pare ci
ifl aduce satana e
dulce,dar de faptesteun amarde intuneric.
- Cauti lumina,dar in tine esteintunerlc,cauti
dragostea,dar in tlne esteindrdclrea.
- $i astdziDumnezeulasi pe preofi si-l lumi-
neze pe oamenl. Dar in zllele noastre credlnfa se
impuflneazd,lar lumlna esteascunsi sub obroc.
- gl nol suntem precum slebanogul.Amdndm
pocdlnfade azi pe mdine.Ar trebulsdciutim
min-
tuirea.Dar nol ne-amfdcut precumfierul. Deaceea
- Astdzimulfl preofl sunt imbrdcatiin hainede
oaie, lar pe dlnlduntrusunt masoni 9i ecumenlgil,
lupl ripltori.
seindepdrteazlingerilgi bunulDumnezeu.denol.
- Am ldsatsAcuprinddlumeanoastrAtofi idolli:
mAndrla, curvla, imbulbarea etc., iar dln coplil
nogtrlam ficut idoli.
- Exlstdmultl preofi care au culturA,dar n-au
duhul lui Dumnezeu.CAndse va intoarce Sfdntul
llie, atunci vefi vedea c6fi dintre preofl au fost
adeviraglgl cafi nu, dar atunci va fl prea tdrziugi
- Ne-amfdcut mai rdi dec6tanlmalele.Te-aifA-
cut om, nAscutdln om, fdri de Dumnezeu.
- Astdzimlnciunaestemai presus,decdt Cuvdn-:
pentru el. Eu prefer sd flu sacrlficatdecdtsi trilesc
pentruburtic6.?refersd mi se ia totul,dar de bunul
Dumnezeunu mi lepid.
tul lul Dumnezeu.
- Cei ce au trecutde literalegiisunt preofiiin
- Iisusvine la tine gl bate gi n-arecine sd des-
dilh ce se lupti
impotriva tuturor vrdjmagilor,a
chldd.De ce n-alagonisitcredln[avle gi te lagldus
de valurllelumii de astizi?
stihiiloracestuiveac.
. Cregtinule de astizi, trezegte-tecdt mai e
vremel
- Astdzlne lepdddmde Dumnezeugi pentru o
fustdpe care-oludm de la sectantl.
- Mal crezl ci
mal egtl cu Dumnezeu?Azi in
- Omul de astizi esteplinde el,de lublreade ar-
gint,de mdrlre.
- Nuse gtleundevefl merge,dupAfapteleaces-
tul trup.
- Noi l-am bdtut pe flristos cu biciul picatelor
noastre.
- Pentrupl6cerilenoastretrecAtoare, renuntdm
la lmpdrdfie.
preoflmesunt multl francmasonlgl val, ce frumoa-
se sluJbefacl Cum ar putea un om slmplu si pund
la indolald cuvdntul unul asemeneapreot? Prin
Biserlcimultlmea poate fi foarteugormanipulatd.
- Ce-nseamndsd fli francmason?inseamndsd
slujegtllul satana.Indiferent daci egtlmarearhiereu,
preotde mir,cAlugdrsaumirean,daci nu facivoialui
Dumnezeu.nu itl ascultdDumnezeurugiciunea.
Un om indumnezeit prin Har Gabriel 109 108 Pdrintele - Francmasonlladuc maresupdrareCerulul.El au
Un om indumnezeit prin Har
Gabriel
109
108 Pdrintele
- Francmasonlladuc maresupdrareCerulul.El
au schlrltbatcalendarul, sfintele rugdciunl 9i se
cred mai presusde sfinfeniefdc6ndmagie alba gi
magle neagrd.Urmiresc sd dlstrugdSfanta Lltur-
ghle, intrucdt un cregtln impdrtdglt nu poate fl
dobordtsau Influenfatcu ugurin[6.Flaraapocalip-
ticd se aprople, lar culoareaoranJeste culoarea
francmasoneriel.
-l4lzerla lui satanas'a strecuratin cuvdnt,toate
rugdclunitedln c5rflle de astdzisunt fdrd putere
pentrucd nu malexlstdDuhullul Dumnezeuin ele.
Pdrlntele
m-a ajutat
fafa
sd-i cer aliutorul
- in sdnulBlserlcllau apArutdlverseerezll.
- Ecumenismulinseamni nouaerd,adlcdo sln-
gurd religle pe intreaga planetd,care urmdregte
distrugereaSflnfilorcareau fostpe pdm6nt.Nuflti
de acordcu ecumenlsmulcAslgurvefl mergecu ei
in ladl
$tiam despre Pdrintele Cabriel de mai nrulfi
ani. Am aJunsla Sflntia sa dupd ce am fost la mal
multl preofi gi medici, inclusivla PdrinteleArgatu.
Aveam mai multe diagnostice, toate cu prognostic
sumbru. Eram deprimatd, dezndddjduita, doar cu
dorln[a de a muri linigtiti, impacati cu mine insdml
gl cu Dumnezeu.
Nrr i-arn spLrsParintelui necazurile rnele, dar
eram convinsdcd duhul Pdrinteluigtia tot 91, daci
trebuie sd-mi spund ceva, imi va spune. $i aga a
fost.
- Mulflcregtlninu-glmal agonlsescvlrtuflledu-
hovnlcegtl gi nu au nicl smerenle, nlcl mlld de
aproapele.Suntplinlde el inglgl.
SoraA.,Bucuregtl
Dupi ce m-a pregdtit o perloadd. in tdcere, ?d-
rintele m-a ajutat fdrl sd-l cer aJutorul.incet-incet,
problemele de sandtate gi cele profesionale s-au
rezolvat. Mal lmportant decdt toate este, insd, ci
16ngdPdrintele l-am cunoscut cu adevarat pe Dum-
nd,zeu,degl nu meritam, gl m-am schlmbat complet.
ln acegtl anl ldngd Pdrintele,degi ma supiranr
adesea, am incercat totugl sd infeleg sensul cuvln-
telor spusede Sflnfiasa legatede lubireade slne:
- Nu iubi mai mult pe aproapele tdu decat pe
bunul Dumnezeu,pentru cd, altfel, cazi in patlma
iubirii de sine. lubirea de slne presupune ittbirea
pacatului.
- lublrea de sine este tot ce lubegti pe pdmdnt:
avere,casi, magina,apartament, so[, so!ie, scopttri
personale,rnodernisnrulpi luxul etc. Din iubire de
sine femela se fardeazdgl se crede tnai presus de
lr0 Pdrintele Gabriel Un om indumnezeit prin Har lll fdcut tare de cerblcegl om aspru.Nu
lr0
Pdrintele
Gabriel
Un om indumnezeit prin Har
lll
fdcut tare de cerblcegl om aspru.Nu mai ai mlld.
MalcaDomnulul, Iar bdrbatuligl ingeald sofla, mer-
, g4nd 9l la-altd femeie.
Egtipdgdn,dar nu vreaupigdnitate de ta-tihe.
- Bdrbatli care v'a[l ingelat soIllle, L'aIi in$elat
pe Dumnezeu gi ali ldsat in urmd familii triste, copii
pdrdsl[], aurolaci pe strdzi 9l L-atl indepdrtat total
din congtllnla dumneavoastrd pe Dumnezeul Afi
intinat zidirea lui Dumnezeu cu mizeriile fdcute de
dumneavoastrd zllnic.
- Vremsd nl sedeade toate,dar pe Dumnezeuil
vrem mal pufin;it Oammai la-spate.
- Trupuli9i ceredoar celematerlale 9l lupti im-
potrivasufletulul.Nu fi-ai aleslibertateamorald,a
credlntel 9l a postului.L-aigonlt pe Durnnezeudln
casasufletulultdu.
- Domnul s-a ndscut intr'o pe9ter6, modest, sA-
rac, bldnd gl smerlt, lar noi am fdcut din casele
noastre palate impdritegtl, dar Dumnezeu nu std in
ele, pentru cd L-am gonit de la casa gl de la masa
noastrd.
-
Oamenliil cinstescpe Dumnezeucu buzele,
dar in lnimi
nu este voia Tatilui ceresc ai astfel
suntdepartede Dumnezeu.
- Clneseinfrdfegtecu lumease facedugmanlul
Dumnezeu.
- ln loc sd ne inchindm PreasflntelTrelml, ne in-
chlndm trupului nostru. lngeldm sufletul cu Pro'
priul nostru trup.
- Concepfiile noastre despre viald, propriile
noastre vointe nu se potrivesc cu voia bunului
Dumnezeu.
- Estemai greu sd creaddin Dumnezeucel ce
esteplin de sine,careestebdutoral sdngeluifrate-
lui sdu, care-lvlnde pe aproapelesiu precumluda
lscarioteanul.
-
- Farlseul este trupul omulul, iar vamegul este
sufletul. Cel ce-gllubegte trupul sdu mal mult decdt
'-
sufletul, acela il urdgte pe Dumnezeu, ca'reeste in el.
- Dumnezeu este in om, in suflet lul. Dacd l-al
Neingrijim de cele pim6ntegti, de trupul nos-
tru, cdrula ne inchlndm gl nu ne mal ingr$m si
impllnlm porunclle lul Dumnezeupe care-Lldsdm
ultat in Cer.
Omul este cel mal rdu anlmal de pe fafa
pdmdntulul, pentru ci el, cu proprla sa rafiune,s-a
scos dln suflet, nu egtl decAt o tabl6 rdsundtoare.
indepirtat de Dumnezeu 9l-91 faceproprla sa vole.
- Ralul se cAgtlgd prln ostenell, dar omul este
prea plln de materle, iubind mai mult rdul decdt
binele.
Nol nu gtlm dec6t si ddm afarddumnezelrea
din nol.Acesttrup flravi9lcautdpoftele 9l vollesale
9f vola lul Dumnezeuo lasdla o parte.Nlmenlnu te
impinge si facl picatul. Al vola llberd gl pofl sd
alegi, binele sau rdul, pentru cd Dumnezeu[i le-a
pus [n fatd pe toate.
-
- Cregtinii il cinstesc pe Dumnezeu cu buzele,
dar Inlma gl suflet sunt departe de Domnul.
- Sufletul este orb, lar trupul este gl mal orb.
- Cregtlnul std ca o floare pe pAmdnt, dar e oftll-
- Sufletulvrea mereusd vleze,dar nu poatedln
td datorltd pdcatului din el. Nu-glpune n6dejdea in
PreasfdntaTrelme, cl igl pune multa nddeJdein el.
cauzatrupulul,careestestdp6nasuprasufletului.
- E secetd in tlne
de Duhul lui Dumnezeu. te-al
- Valde noi, oamenll,ce gtlm sd imbric6m tru-
pul,dar ldsdmsufletulgol!
tL2 PErintele Gabriel indumnezeit - Omul a alungat puterea dlvlni gl s-ainchlnat - proprlului'trup,fdcind dln
tL2
PErintele
Gabriel
indumnezeit
- Omul a alungat puterea dlvlni gl s-ainchlnat
- proprlului'trup,fdcind dln el un ldol.
- Riutatea tutunului iti intunec6 mintea pi iti
ardesufletul.
- Flecareom poftegtelmpotrlvalul Dumnezeu,a
postulul,a rugdclunllgl a spovedanlel.
- Daci gdndegtl rdu, Dumnezeunu mai estein
tlne.
- Omul se inchlnd flarelor,anlmalelor gl dobi-
- Sufletuleste pdrticicdde dumnezeiresuflatd
toacelorpentru burtlcasa.El nu $tle decdt pldcerile
gl poftelesale,pundndu-glnddqJdeain proprlul trup.
in om. Elrdmine vegnicviu,dacdelimindmpicatul.
- Sd nu ne lepdddm de Dumnezeupentru cele
trecdtoaregl pentru acesttrupl
ca si
- DupAce te-aivindecat,si nu mai picdtuiegti,
nu-fifle fie mai riu!
A. 8., Eucuregtl
DIn acea
zl
nu
am
mal
fumat
nlclo
flgarll
- Daci gregegti in fata omului, omul te da in
Judecati. Darce te vei facec6nd te veiducein fata
DreptuluiJudecitor? DacAvei pune m6na in foc,te
arzi. Dar ce vei face dacd te vei duce in focul cel
vegnic?
Am fumat peste50 de anl. Am incercatde mal
multe orl sA renunf la fumat sau mdcar sd reduc
numirul ttgdrllor, dar nu am reuglt.Dlmpotrlvd,am
fumat mal mult, aJungind sd fumez peste un pa-
chet pe zl, degl nu mil slmfeam blne.
ln 2OO4,in prlma zt a PostulutMarem-am rugat
in g6nd la PdrlnteleClabrlelsi mi aJutesi renunfla
flgirl, chlar daci iml lncircasem toate brlchetele.
Dln acea zl nu am mal fumat nlclo tlgard. Luasem
inalnte de asta de vreo trel orl un slrop antltabaglc,
dar nu avusesenlclun efect.
Deatuncl,de cdte orl sunt lspltltdsd fumez,mi
rog la Pailntelesd md aJutegl agareugescsi nu mi
mal atlngde ttgirl.
Pentruintdrirea cregtlnllorcare nu l-au cunos.
cut pe PdrlnteleQabrielgl carevorsd luptecu pdca-
tul gl cu el inglgl,vol reproducecdtevadlntreindru.
mdrlledate:
- Noi suntem cei care-Lristlgnim pe Domnul
prin pdcatelenoastre.
- Multioamenimuncescpentruminclund.
- Cu vilzul pdcitulm,
atunci cdnd ne facem
martorll unor privellgtlpdcitoase. Cu auzul pdcd-
tulm, atunclc6ndascultdmtot ce nu estepe placul
lui Dumnezeu, deoarece acestea ne pervertesc
sufletulgi ne distragde la celesfinte.Cu mirosul,
de a'semeneapdcdtulm atunct c6nd ne parfumdm
pentrua atragesprepatlml pe celdlnJur.Cugustul
picdtulm, cdci mdncim adeseaprea mult, zicdnd:
,,Valce gustbuna(el'Sflntll s-auhrdnltcu riddclni.
Plpiitul este picat in momentul in care pui m6na
pe o persoani de sexopusgi fi se aprind patimile.
Deaceea,sd ne tinem mAinileacasd!
- Nuvremnicldecumsd ne lepadamde solziipa-
catelornoastre.Cu vdzul,auzul,mirosul,gustul,pi-
pditul nu facemdoar gregeli(pacatedin negtiintd),
cum ne invafdunii,ci facemchiarpacatecolosale.
- Vlclulestecel carenu-llasdpe om sd pdtrundd
in talnelelul Dumnezeu.
- Am ldsal ca pdcatul sd fie stdpanul inimli
noastre.Omul igl hrAnegtesingurpatimilesale.As-
L14 Phrintele Gabriel indumnezeit cultdmde toateslmfurilepdm6ntegticarene intu' neci mihteagisufletul. -
L14
Phrintele
Gabriel
indumnezeit
cultdmde toateslmfurilepdm6ntegticarene intu'
neci mihteagisufletul.
- Dacdeste pdcatin inlma ta, nu este bunul
Dumnezeu.Deaceeanu mergerugaciuneain noigl
nu il slmiim pe tlristosin noi.
rdtia lul Dumnezeu.Daci cineva vrea si-eumpere
mdrgdritarulcel mai de pre[, adica Raiul,trebuie
sd-girdstigneascdtoate patlmile.
2.8.,Bucuregti
- Mlcufacoribloari a viefil noastrede pe aceste
mdri intunecatevreasd se strecoarespre Rai,dar
ea se opregtedin cauzapoftelorlumii de astizi.
- Si nu ciutdm doar ferlclreatrecdtoarede pe
pimdnt, cl ferlcireavegnlcdde Sus,din Cer.
Rugdclune pentru
tatdl meu
Tatdl meu s-aasfixiatintr-onoaptegi a scdpat
doar pentrurugdclunllePdrintelulCabrlella bunul
Dumnezeugi la MaicaDomnului.
- lmpirdlia lui Dumnezeunu se di forfat,cl cu
multd trudi. Ribd6nd, luim coronlfa de pletre
scumpe pe care ne-o pune Dumnezeu pe cap,
primindu-nein impdrifla Vegnicd.
Pregitegte-te,cregtlne,chiardacd te vor pone-
gri sau vor rAdealtll de tine, pentru ca omul de
16ngdtlne nu te mdntuiegte.RibdAnd toate aces-
tea,itl adauglcununi[e.
-
il suspectamde o maladiegravd.Eramsperia-
ta,neputlncioasdgl mi temeamcdil volpierde.M-am
rugat la PdrlnteleQabrlel 9i in cdteva zile gi-a
revenit.
In semnde mullumlrepentruaceastimlnune,
vol reproducec6tevasfaturl ale Pdrintelulpentru:
-
Numai prin Blsericdvine mdntuirea.Biserlca
lul Dumnezeuitl aducebucurllduhovnicegti,pace
gi linigtesufleteascd.
totl celdornlcide mdntuire:
- Sd nu-tlalegisingurcrucea,sd nu cauflsi-fi
scurtezlcruceagl sd nu tl-o tar6gtipe Jos. De toate
acestea se ingriJegteDumnezeu.Noi trebule sd
avem rdbdare in toate. Cum credefl cd ne putem
mdntul?Bamnddln palme,mdnc6ndgl b6nd?
-.SA nu flm ortohotl! Suntem ortohotl dacd
incercim doar si furdm harul lul Dumnezeu,apol
sd ne intoarcemla pdcatelenoastre.
- Mdntultorula propovdduitcalealul Dumnezeu
tuturor popoarelor,dar s-auintors doar cel ce au
crezut,lar cel ce n-aucrezutau r6maspul de vlpere
gl nu-sputlnl.
B. 8., Bucuregtl
- Oamenllnu dorescRalul,cl dorescsi fie pes-
carial lumiiintregi.
- Trebulesi ne dorlm impirdfla carenu sevede
Sus,vdzandu-sedoarcerul.in imp6rdtialul Dumne-
zeu e bucurlegl ferlclre.Puttnne chinulm pe Pi-
m6nt,dar trebulesi suferlmca sd dobdndimimpi-
116 Plrintele G abriel Un om indumnezeit prin Har Lr7 Bucuregtl.Agal-amcunoscutpe dol tlnerl dln Con-
116 Plrintele
G abriel
Un om indumnezeit prin Har
Lr7
Bucuregtl.Agal-amcunoscutpe dol tlnerl dln Con-
stanla (F. Sl N.)careveneaula Pirintele.
Aveaucam 50-55de anl.Tdnira aveao boaldde
s6ngesau metabollcdgi nu aveavolesd nascd.I se
Eollle
ml s-au impuflnat
spusesecd nagtereaunul copll il va cauzamoartea.
Erau deplstate vreo zece persoane in
y,ard cu
Am avut mal multe boll gl in urma tratamente'
lor PdrlntelulOabrlel,acesteas-aumal imputlnat.
L-amcunoscutcAnd era la Gresla.Am mers 9l
am stat cdtevazlle.Hl-adat multesfaturlbune.Am
pl6nsmult cdndam aflatcda plecat.
.Sora M.,Botoganl
aceasti boaldrard.
Au acum un copllgl sunt sinitogl cu totli. I-am
revlzutvenlndla mormdntulPdrlntelul.
C. M.,Bucuregti