Sunteți pe pagina 1din 41
B B O O L L I I P P R R O O D

BBOOLLII PPRROODDUUSSEE PPRRIINN IINNTTEEPPAATTUURRII DDEE CCAAPPUUSSEE

E P P A A T T U U R R I I D D E

CCoonnff DDrr CCaarrmmeenn--MMiicchhaaeellaa CCrreettuu MMDD,, PPhhDD,, DDTTMM&&HH,, CCTTHH ®®

UMF “C. Davila” Bucuresti Spitalul Clinic Colentina Bucuresti

BBOOLLII PPRROODDUUSSEE PPRRIINN MMUUSSCCAATTUURRII DDEE CCAAPPUUSSEE

S C C A A T T U U R R I I D D E

CCAAPPUUSSEE aaccaarriieennii oobblliiggaatt hheemmaattooffaaggii,, ccaarree ppaarraazziitteeaazzaa ttooaattee ccllaasseellee ddee vveerrtteebbrraattee,, iinncclluussiivv oommuull

BBoollii ttrraannssmmiissee pprriinn ccaappuussee eemmeerrggeennttee

p u u s s e e – – e e m m e e r

DDuuppaa iiddeennttiiffiiccaarreeaa ssppiirroocchheetteeii BBoorrrreelllliiaa bbuurrggddoorrffeerrii ccaa aaggeenntt eettiioollooggiicc ppeennttrruu BBooaallaa LLyymmee,, iinn 11998822,, aauu ffoosstt ddeessccrriissii iinn EEuurrooppaa iinnccaa 1111 aaggeennttii ppaattooggeennii ttrraannssmmiissii pprriinn ccaappuussee

CCAAPPUUSSEE

AArrttrrooppooddee ((ppiicciiooaarree aarrttiiccuullaattee)) ppeessttee 11 mmiilliioonn ddee ssppeecciiii PPaarrttee ddiinnttrree eeii ssuunntt aaddaappttaattii llaa vviiaattaa ppaarraazziittaarraa PPaarraazziittiissmm ddeeffiinniittiivv//tteemmppoorraarr AAccttiiuunnee::

e m m p p o o r r a a r r A A c

-- ddiirreecctt,, ttrraauummaattiiccssaauu pprriinn eeppuuiizzaarree -- iinnddiirreecctt ttrraannssmmiitteerree aa uunnoorr aaggeennttii ppaattooggeennii::vviirruussuurrii,, bbaacctteerriiii,, ppaarraazziittii

EEffeeccttee::

-- aassuupprraa oommuulluuii ssttaarreeaa ddee ssaannaattaattee ((ccaalliittaatteeaa vviieettiiii)) -- eeccoonnoommiiccee ggaazzddeellee aanniimmaallee ddoommeessttiiccee ssaauu ddee ccrreessccaattoorriiee ((rreeppttiillee,, ppaassaarrii,, mmaammiiffeerree))

MMOORRFFOOLLOOGGIIEE

AAdduulltt -- ccoorrppuull ssuuddaatt ddee aabbddoommeenn,, pprreevvaazzuutt ccuu ssccuuttuumm piesa chitinoasa rigida, situata dorsal (hard ticks) -- sseeggmmeenntt cceeffaalliicc ((ccaappiittuulluumm)) lliippssiitt ddee ssttrruuccttuurrii nneerrvvooaassee

-- aappaarraatt bbuuccaall cceell mmaaii bbiinnee ddeezzvvoollaatt,, aaddaappttaatt pptt iinntteeppaatt ssii ssuupptt ((hheemmaattooffaaggii)),, ttooaattee ppiieesseellee pprreevvaazzuuttee ccuu ddiinnttii rreeccuurreennttii

u d d i i n n t t i i r r e e c

hhiippoossttoommaa--ppiieessaa cceennttrraallaa 22 ppaallppii llaatteerraallii ((ccoonnttiinn ccaattee 44 sseeggmmeennttee)) 11 ppeerreecchhee ddee cchheelliicceerree ddoorrssoo--llaatteerraall

r r e e d d o o r r s s o o - -

fixare

d d o o r r s s o o - - l l a a

ttaaiiee tteessuuttuull

-- rreessppiirraattiiaa 22 ssppiirraaccoollee,, aa ccaarroorr ddeesscchhiiddeerrii ssee aaffllaa iinnaappooiiaa ppeerreecchhiiii 44 ddee ppiicciioorruussee -- 88 ppiicciiooaarree aarrttiiccuullaattee

OOuu llaarrvvaa hheexxaappooddaa nniiffaa ooccttooppooddaa aadduulltt ooccttooppoodd

CCIICCLLUULL BBIIOOLLOOGGIICC

C C I I C C L L U U L L B B I I
C C I I C C L L U U L L B B I I

fiecare stadiu evolutiv (larva,

nimfa, adult)

• Se hraneste cu sange cate

odata in fiecare stadiu, pentru o perioada de cateva zile

• Apoi cade in vegetatie, unde are loc digestia si evolutia catre stadiul urmator

• Femela depune cca 2000 oua,

din care ies larve, gata sa se

hraneasca dupa cateva zile

• Se infecteaza intr-un stadiu (ex.

larva) si transmite boala in stadiul

urmator (ex. nimfa)

• Nu orice intepatura este

infectanta – poate fi la prima hranire, fara a transmite boala

Dureaza 2-6 ani, cca 1 an pt

GGAAZZDDAA RREEZZEERRVVOORR

G G A A Z Z D D A A R R E E Z Z

SSppeecciiee ddee vveerrtteebbrraattee ccaarree aaddaappoosstteessttee uunn aaggeenntt ppaattooggeenn ssii aaccttiioonneeaazzaa ccaa oo ssuurrssaa ddee iinnffeeccttiiee,, ppee tteerrmmeenn iinnddeelluunnggaatt,, ppeennttrruu aallttee vveerrtteebbrraattee,, ssaauu vveeccttoorrii ((ccaappuussee iinn ccaazzuull BBLL))

EEuurrooppaa

-- BB aaffzzeelliiii rroozzaattooaarree ((ssooaarreeccii,, vveevveerriittee,, ssooaarreeccii ddee ccaammpp)) -- BB ggaarriinniiii ppaassaarrii -- BB ssppeellmmaanniiii rroozzaattooaarree -- BB lluussiittaanniiaaee ssooppaarrllee,, vveevveerriittaa ccuu ffaallccii ssiibbeerriiaannaa ((rreecceenntt aaddaappttaattee)) -- BB bbuurrggddoorrffeerrii ssppeecciiii ccaarrnniivvoorree ((VVuullppee)),, ffaarraa iimmppoorrttaannttaa,, ssllaabbaa iinnffeeccttiivviittaattee,, ppaassaarrii

RReezzeerrvvoorr::

-- RRoozzaattooaarree -- CCaarrnniivvoorree -- UUnngguullaattee ((cceerrbbii,, ooii,, vvaaccii,, ccaapprree,, ppoorrccii)) -- PPaassaarrii ((BB vvaallaaiissiiaannaa))-- cciioorrii,, ppeessccaarruussii ssii aallttee ppaassaarrii mmaarriinnee -- SSooppaarrllee

I I X X O O D D I I D D E E

IIXXOODDIIDDEE

I I X X O O D D I I D D E E
I I X X O O D D I I D D E E
I I X X O O D D I I D D E E

BBOOLLII PPRROODDUUSSEE PPRRIINN IINNTTEEPPAATTUURRII DDEE CCAAPPUUSSEE IINN EEUURROOPPAA

E C C A A P P U U S S E E I I N

II

RRIICCKKEETTTTSSIIOOZZEE

IIII

AANNAAPPLLAASSMMOOZZEE // EERRLLIICCHHIIOOZZEE

IIIIII

TTUULLAARREEMMIIAA

 

IIVV

FFEEBBRRAA RREECCUURREENNTTAA ((TTBBRRFF TTiicckk BBoorrnn RReellaappssiinngg FFeevveerr))

VV

BBOOAALLAA LLYYMMEE

II

RRIICCKKEETTTTSSIIOOZZEE

I I R R I I C C K K E E T T T T

PPrroodduussee ddee oo bbaacctteerriiee oobblliiggaatt iinnttrraacceelluullaarr,, ccee aappaarrttiinnee ggeennuulluuii RRiicckkeettssiiaa ((ssppootteedd ffeevveerr))

CCaappuusseellee rreezzeerrvvoorr pptt iinnffeeccttiiee

SSee mmuullttiipplliiccaa iinn cceelluulleellee eennddootteelliiaallee ssii ddeetteerrmmiinnaa oo vvaassccuulliittaa

AAggeennttii eettiioollooggiiccii::

FFiieeccaarree ssppeecciiee ddee rriicckkeettttssiiii aarree uunnaa ssaauu mmaaii mmuullttee ssppeecciiii ddee ccaappuussee vveeccttoorrii,, iiaarr eeppiiddeemmiioollooggiiaa bboolliiii eessttee ssuubblliinniiaattee ddee ddiissttrriibbuuttiiaa ggeeooggrraaffiiccaa,, aaccttiivviittaatteeaa sseezzoonniieerraa,, ccoommppoorrttaammeennttuull ccaappuusseeii ssii tteennddiinnttaa aacceessttoorr aarrttrrooppooddee ddee aa iinntteeppaa ooaammeenniiii

RRIICCKKEETTTTSSIIOOZZEE

AAggeennttii eettiioollooggiiccii::

e e n n t t i i e e t t i i o o

-- RR ccoonnoorriiii FFeebbrraa bbuuttoonnooaassaa MMeeddiitteerraanneeaann ssppootteedd ffeevveerr

((MMSSFF)),, ttrraannssmmiissaa ddee RRiipphhiicceepphhaalluuss ssaanngguuiinneeuuss -- R