Sunteți pe pagina 1din 56

AdrianaMAI|0tAGHE

nule srirel

le|r t?tIGULmGU

inconiurdtor Mediul

oolo. gtpltr.nWntru,t
LN

grddtnllnde copt

educatie , eeologici
pe temecentrate subiecte

edilia a Vlll-a

.{ &l INTEGR44
BUCURE$Tr 2004 -

El GRAD|N|TA TNTERTORULEXTERIORUL 9r
Privestecu atenlie imaginea!Spune ce gtii despre grddinila ta (lnfSligare exterioarS, curte de ioc, aparatel.

imaginile coloreazidout jucSriicu care ai dori si Spunece gtii deapresald Oegrupd.Privegte 9i joci cel mai mult. e Spune (descrie-lel gtii despre ele.. Descrie,folosind imaginea,ce ce tE activitati pentru intretinerea sanetilii desfdsori?n baie. r Enumerl trei operalii (pentru igiena personal5) care le laci seara. pe

Fescrieaparatele din curte. . Spune ce gtii desprejocuriledin curte 9i ce accidentese pot ln. obiectelereprezentate t&npla, din neatenfie. Alege un colt unde te poli juca. Coloreazd acolo 9i coepleteazd ce dore$titu. cu

':-.2

'

a. ;

I
aRADINTTA - vtATAcopnloRiruenAorru,TAEnumerractivitari s 3,"#ff:t:i":::JY'":::t:lt:-l::n'lea-'-enum.ere efectuate de copii rn sara de grupt. . Denumetta corect mobirt"rr, oin despre el' r Alege jucdria (jucdriile)preferatl spune ce vr6i sd faci cu ",ll!';';;;t::':",1; 9i aceasta. o Descrieo activitate ln sala de grup!. spune ldescriel ce gtii despre mobilier gi despre lntretinerea ' (folosireal acestuia sala de grupe. ln . si descrioGe;i;.

$punece gtiidespreta bru al familiei incercuiegte gi imaginea peisoanei carete .onau..lu gradinifi.

Sl:ne pe cine reprezintd imaginile. gtii desprefiecarepersoand Ce r reprezentata? Deseneaz!, 'r cele doud figuri geometrice, alte gi obiectefolositede acestepersoane grddinil5. in

onAowrye pERSoNAT-ul cnAorruller -

Recunoagte imaginire denumegte gi rncdperire acesteirocuinle.. spune cs activiteti {ocupatiil desfSgoard copiii / membriifamilieiln fiecare?nc6pere.

FAMnLIA - cAsA pAnrnrenscA

Denumetteobiecteledin imaginiledate. . incercuiegte obiectelecare se folosescin baie. Spunece faci cu fiecaredintre ele. o Coloreaziobiectele care se folosesctn bucatirie.

#9 WW%@w

primitS.. Spunec6li membriare lamiliata 9i denupe Dcnumegte-i membriilamilieidin imaginea rilnette-l fiecare.. incercuieste pe imaginile carese aseam6nicu membriifamilieitale.

FAMILTAvrATAirurRnnllte -

lmbrdcdminteacopilului care pune masa. o DeSgune ce fac copiii din imagine. . Coloreaza jos, cadouripentruacegticopii harnici. sneazi, ln casetade

ta
t

FnygrE - pAnilLECOMPONENTE MARULUT (pOM, ALE FRUCT, SEM|NTEI - rnd. (denumirea corectd,
descrierea fiecdreip54i componento utllltater ot pentru4fitl tl I

in tlvadl

Coloreazt pomii din mijlocul cebr doul rfntkri.

Coloreazicinci mere din pom.

c r epom o plant 6{fl o a re s p e c i ti c e n o ti mp u l u i . l a Veri fi c! O.rt ni .i ' gr.S i t.

E'VOLUTIA POMULUI FRUCTIFFR TUANUII iruCEICPATRU ANOTIMPURI Descrie . spune airnvetat imaginea.,., ce pom despre ln anotimpurr Deseneazt fie,.. r6ngi

tI

in stare proaspdtd.

o Indici, secreasce. printr_un i."r", prn.t-,-r."l,Ifa;;.;;;ffi; simbol

LEGUME. PARTILE COMPONENTE; FACTORI INDTSPENSABILT VIETII caute.p" oereiri.prn. ce o ajute prant! pe ll'.T-::ro: i""i,l',t::*.|:g'Ttor,(pjantelor).

ll,l ;fii,T#::i:

_/

p e n t r u pt eqar ar ea n e ic i o rb e(s u p e ), u

Spune fel de rddacini pt.nGte ce a, OinEG

r D enumegte zarzavaturi lcare se f ol osesc e

.gt CEREALE,PLANTETNDUSTRTALEMEDTCTNALE Fi,oarea soarelui

c aie s unt c er e a l e l eC o l o re a z d -l e m a ip e e le. ? nu

b7

b/
I

INSECTE Coloreazb albinele spune gtiidespre ce 9i ele.

Denumegte insectele imaginile din date. . incercuiegte insectele careiti plac cel mai mult. . spune ce insectaeste ddunetoare' Creeaze povestedespregreieragul o o din imaginea dreaptata. din

^f'V

/ ,t

Incercuiegte adepostu f urnicii9i denu.rnegte,l. I

@%ffi

|?

ANOTIMPUL TOAMNA . EVALUARE


-.s:s a no trmpul. . c olor eaz S c e ili plac e { c e d o r e $ t i t u }.

f,-.'t-i+

,-/

Arate care sunt pertilecomponente ale

BRADa1LPADUREA FoLoASELE gt El
bradului.

Recunoagta coloreaza gi crsngi de brad.

P r iV egt eim agi n e a d i n c a s e t6 9 i s p u n e c e p o tforma.copaci i ' . reaz6copaculdin mijloculptdurii. Ce Stii despiael?

P r iv egt e agini l e i n u l ti m a im d c a s e ta . u tiliz dr i) .

l 9i stabi l egteegdturi l e ntre el e (transformtri . di

DATINI DE CRACIUN
Pc!,tstette ce gtii despreMo9 Crtciun. . Povestegte ttii desple Pomul de Crdciun. . impodoco !ct:e bradul.. Deseneazl pe sub brad darurile carti le doregti.

ft
b

Nl)

5c-n e ce dat inis unt r ep re z e n ta te i in g i n e a e j o s , c 6 nd 9i undeau l oc. ma d

APA gt TRANSFORMARTLEEt 5rrtlficarea, prin descrlerede lmaginl, a celor trei st6rl ale apei; a foloaselor apei, trnelor, primejdiilor; elementelor protecliea apei a de

Stre solidd

-\J.-

-.-<

be

gazoasd- Vapori

1 &,n-a,-.*

//;,

,ltt

tu

ANOTIMPUL IARNA. EVALUARE


Denumegte anotimpulreprezentat imagine.r Colorsaz!ce gi place. ?n

* Ik* * )Y' it

,t

-?*

# 1 . *r f
$-\,('--'^

iegteimaginile specificeiernii.

WM

'k c--ce g te gi denum et tep Erl i l e o m p o n e n te l c o rp u l uiuman. spune tot ce gti i c a desprei maFfn e c.:rcasetadin dreaptata,

oMUL - CORPUL OMENESC iNGRtJtREA LUI At

d
l':F'

@
. C e p o l i s p u n ed e s p rei m a g i ni l e n caset6? di o C o m p l e te a z 5 -l{ c!o p i i s u n t vesel i } e i

eazi obiectele toaletede uz oersonal. de

OBIECTE IMBRACATTNITTC DE

lncercuiegte ro$u obiectele imbr6cdminte cu de ale biiatului

pe 9i coloreaztr cele ale fetilei.

Wr8

ry

g VESELA rncAuItRtLE
DGt'iumegte obiectede veselS tac6murile utilizatela masa. r poloreazdvesela9i tacamurile 9i fahcate din metal. . incercuiegte obiectelede veseldcasabile(daresunt din sticld, porlelang.a., &ci se pot spargel.

ffinrucgte imaginiledin caseta de jos 9i descrie ordineain care sunt folosite la masd (pentru
'il:S'eiil.

WYUffi

ffire#* Y4Uffi {
= 6ry m) 'qv/ Ael

e,

ffi w

ANIMALE DOMESTICE' PISICA


pagubeaduce? Ce Stiidesprepisicl? r Ce foloase9i ce

hrana' obiectelede Carereprezinte: imaginile ln lncercuiegte, casetade jos, cu ctte o culoare,

-WffiU ,,ffi ^frtr

Privegteochii 9i labele pisicii!Spunecare este diferentadintre imagini {din punct de vedereal utilitatii).

9i loacd loculde oljl1!3e Pisicii'

ka
a WJ

I srp/

ltaer e\

M@

ALTE ANIMALE DAMESTTCE CAINELE,cel mai credinciosprieten al omului petrecutd gi intemplare o aduce? Spune scurtd 6r s: r despre ciine?o Cefoloase ce pagube "
e' -ire cu ce ine le tdu .

\.i
e a zdim aginile ar er e p re z i n td ra n ac d i n e l u i , c h

gi adepostul c6inelui, -,ir'roagtecoloreazS

7/

\\r.,/

espune ce ;T:ff;;?:Tt:tt::.j!i"!:i,y:i,#jf:if{,i,i:{!::i:X":Y,l" asem j;ff"il,i::g'r;;il;;'i;;;"-;T:$:':i;:rH:,f "."$:: ::',il:"'J;,:?lJ::i"$

stabile$teunelelegeturi intre animale$i obiectere casete. din

fcscrie prima imagine9i spunece gtii despreacest

ALTEANTMALE DOMESTTCE - OA|A gt cApRA


animalgi puiul siu.

.Jai-la, ^\ lr y i :^(, '-P J

'-

*J .,r v)

il$l:.ii.i .i.Nil.^"-.i: '3

i;*;;iiz
rr1l9Frrt "rpr*

J J a',

r i

-r.3

3o",nece gtii desprefoloaseleaduse de oaie gi de capre.

e$re,pe scurt, ce se inttmpld ?n imagine.

ALTEANIMALEDOMESTICE. VACA
Des c r ie anim a l u9 i p u i u ls 6 u . l

de la c in e

preciz6nd descrie-le, cum le

@
R
K5
ea din casetade jos ce ftii despre tul 9i hranavacii.

:endu-tede imagini,spunece $tii desprecal (diferiteraseetc.l gi ptriulsdu. o Coloreaze cum eg tica l u ldin c as et d9i s p u n ec e c u l o rid e c a i a i ma i v b z u t.. gti i de ce?

ALTE ANIMALE DoMEsTrcE CALUL, anrmarur marrubit cer

: e a cti vi t at e unt f olos ili c e l ma i mu l t c a i i ?(tra c l i u n eEnumere al te acti vi tdl i . s ) 9i

uiegteobiectulcareil ajutd pe cal sd meargd. ce ii folosesccelelalte La obiectedin casetd?

IEPURELE, maiindrdgit animal cel gi Descrie animalele imagine spune gtiidespre (foloase, din pagube ce ele etc.)

Formuleazd scurtb poveste cu iepuri 9i cu o iepur elui c 6 m p . D a r a l c e l u id e c a s d ? de

cum se numegteaddpostul;

Coloreazd imaginile care

a ra tec u c e s e h r enesc epuri i . i

(wv

ALE SALBATTCE TARA NOASTRA- VEVERTTA. DrN


onajede poveste?Careeste nurnele lor?

cel maiindrdgit erou din povegti o ce gtiidespre veveritd. Cefoloase, gi ce pagube dar o aduce veverila? Cunogti veverile

zd i ma g i n ile c as et bc a rei l i re d a um6 n c a re J v e v e ri l ei . din

. re -'es teco a d av ev er i! ei. s pu n e c d ro ra n i ma re a p a rl i nc e r erarte . cozi

ALTE ANIMALE SAISNNCT DN TARA UO,qSTNA- URSUL 9I VULPEA Descrie imaginire spune glii despre gi ce tiecare (foroase pagubel. gtii o po'.e animar gi o acesti eroi?

''\iL_
J j ..
r l._v;.

.a1*, i ..i ,i
...1\\.'..\t

,(<t

,*

\\N
...:\:.

.h\\'.

inc er c uiegt e ,u c u l o rid i fe ri te , ra n a c h c e l o rd ou5 ani mal e.

itsl,' (d '

,yr@ ?

eh

ne ce gtii despreelefant.Ce foloase,dar

ANTMALE JUNGL4- eleranrul DtN


9i ce pagubepoate aduceel?

casetade rnaijos. r Coloreazd piciorulgi uiecheaelefantului! fnceicuiegte-i o fildegii.

i ma g i nile ar er epr ezi n td ra n ae l e fa n tu l u i . c h

:*'#:';"t$:::l':X;,*:!*,"$"::il{ili',nnn u,.p,""-i" siiil""o," gtii ro,oas er.r ce

ALTE CONT'*,"*ffi Privegte fiecareimaoine spunece 9i stii d-e;re animarere ,""p..iiur. . Le-aivrzut ra circ sau

ANIMALE PE DE

68trW
a

Den aot p #,:lifl : :ff l'i*lYl ih; iYf,! ^, u este mu, m n {^

.w
/,)A

Xar -------r)

J\

q
*

se

su n t fo los it ela s apat u lp b m 6 n tu l u i ,

A \--l

'6 d

@
U

lfl

Povesteste despre cestii SrintereXi{lY""rff:{:areaz6oueb Si

dinco$urer.

{\( s

\]t6

Deseneazd, casetd,oud incondeiate. in

imaginiledate r Spune ce gtii despregiint, cocog gi pui.

pAsAm DoMEsrrcE - cArrua cocoguL fl

imaginilegi caute diferenlele!

foloaseleaduse de pisdrile domestice.o Taie cu o linie imaginilecare redau hrana

I
V|ETUTTOARE CURTEA DtN BUNtCtLoR EVALUARE -

36 :__

pAsARtsArcance 6t MTaRAToARE) - BARZA


Barza- cap gi picior

c e r cuiegt e,in ca se ta d e mai jos , 16ndunic agi bar z a. . Spun e c e g t i i 'd e s p r e e l e .

R e c u n o a g te inc er c uiegtc u i b u lb e rz e g i p e c e l a l rd n d u n i ci i . e i 9i

I
fuBfMgt ocRoTtM PASARILEEVALUA1E -

fil
'J$r,

il

"/r/e

DIFERfTEVTETUITOARE- EVALIJARE cunoagteres grupelor de animate: viermi, insecte, pegti, pds6ri (s6lbatice-domestice), animale{sdlbatice-domestice} Recunoagte denumegte gi . vieluitoarele lnconjoarrcu rogu insectele cu albastruanimalele gi c aretre i e sc n ap5. S punec a rea n i ma l e i e s cn j d ri l ec a l de? artn i tre i D reci ? ' ti nuturi l e

,?"""i:l":j:.::::l_iTlr]i" reazdmediulde viald in caretreiesc

DIFERITE MEDII DE VIATA care treieste fiecare devieluitoare cete patru din . srup casete. cot
cele mai multe vieluitoaie.

la
ta' ^

'/7

polueaz d ul9 i c a ren u . D e c e ? aer

ffi

Ce gtii despre profesiilecelor,doioameni?

ACTIVITATEAOMULUIIN SOCTETATE ZrOArur. 9r ENAOITIENUT. - PROFESII:

V,H

v.&
Taie-cu o linie imaginile ce reprezinti uneltele zidarului. o coloreazi obiectele comune celor doud profesii. o lnconjoari imaginilelegumetor ingrijite de grtdinar.

Mwffit

ffiMw@ h.)

ffi f,,) Ol ry

pRoFEs,cRorroRUL ALTE _ g,rArr,-ffi doioameni si "prn"ceetiidespre r stabiieete ere. n::J::ilt:""iJTl"'il!,,it'"' asemans

#:.::""J;lt$,::l:";t@z.inta

uneltele t6mplaruiui.cororeazi . - imasinire reprezint6 ce

42
_:: <

MTJLoAcE LocoMoTtE St rRANspoRr - iu cenA DE

Ceti ani ai tu? Formeaziun tren cu tot atateavagoane!

L
M|JLOACE LOCOMOTTE TRANSPORT DE gt - EUALUARE

motoclclet6

autobuz

trolelbuz

B=o l. rubmarln

ffi":
R+-

oa

coloreaz'corospunz.tor . curorire semafoareror, funcfiede circuraSie.

REcuLt crRcatlAftE DE dupi -tectusa mffi

Deseneazd tu un semafor. 9i

45

I
Bucuriilev

ANOTIMPUL VARA . EUALIIARE ei - lecturt dupdimagini -

;5t[iJ"TI

maffi aA #rryq VruNk,*Ail

ffiwTw

lu 0RIENTAREA ftup - MoMENTELE ztlEl


Denumegte corect momentele zilei9i raporteazd-le activitatea la ta! Dimineata

il
Povesteacelor patru anotimpuri. . privegte imaginile9i descrie liecare anotirnp. o Spune ln jurbl cui so tnvartegtepementul.

pERtoADE TtMp- zt (NoAprE), DE sAprAMAtrtA, tuwA, aru

21 _1=

*I!"
-xl(\

,^rliffa*

='rP:,
\.---=-\;

Wetr
48

Pluton

I
I

ruentun Q
Uranus \.-/

Jupiter' Marte 4 Pemant Venus Mercur

* 1 t.,
*lr

xT r s l\

*Steaua

Polard

*"'ls"* *n *l

lk

in vacanlade var6,ripegte pranga carton,decupeazd pe imaginire joacd-te eler gi cu

pe AU TRArrDEMULT pAmAur...

K-.
,/i

= - - *-

,,\\ ,/\ .-\\

'' -\''' Sr*/ :-,/

'\

\ \

?6
*tL.la

.t

f-

\wi; s

3'dr--

Privegte imaginile spune ce gtii desprefiecaredintre ele. r Stabilegte gi legdturadintre imagini 9i spune... (cauzegi efectel.

pA srneezA sAuAraree rurui neo

#ff
u
:rrrl

&

.fm

Aiatd, prin sdgeli, legeturadintre om, animal plante. 9i

-r/

9COLARULUI 9l $coALA - UNIFORMA RECHIZITELE


Poveste dupd imagini.

lr

r;

separati. o foaie gcolarului. Deseneazd-lepe rechizitele coloreazi Recunoagtegi

/\

s
= Fr
I

N\

ru
,.

schimberi SKrttS - priceperi,


Rezolvare probleme:'Cum aprinde de se lumina? unde?' De

:W

,W

\\\

Preciziri: Pebazascurtelor convorbiritematice anterioare, sauftirdsuportinfuitiv, cu copiiivor fi familiarizalicu procedee aprindere luminiiln diferite de a cameri.

ToLERANIA, corurucr, NEGoctEREsoLUTtl DE srruceREAcoNFLtcruLut ' $r


jucdrie(clovn) gi toli copiiitrebuiesd se joaceftrd problemd: singurd Rezolvd situa$a O sd existeconflicte.

w
umse rezolvdproblema? (Nu se dau solufii.Gopiiisunt ldsalisd giseascd soluliipentru stingere confl a ictului). pe Ex:a) Cei marisd-ilndrume ceimicicumsi sejoace.b) Geimarisi-ilasepe ceimicisdse joace, iarceilallisd confec$onezeun clovn. ;.......d) c) ...... penbua cigtigacelmaiputemic; - s6-ildsdmsd se lncaiere, gi - sd gdseascd soluliide negociere stingere conflicfului. a
53

EDUCATIE PENTRU PACE

efH@8

iliiilli
,O
Preciziri: Sa se desfdgoare convorbiri tematice. - Decodificarea, interpretar.ea fiecdreiimaginide mai sus ln scopulprecizdrii consecinfelor rdzboiuluisau educiriicopiilorin al pdcii. sprijinul

CAPRINS
Grddinila - Interiorulgiexteriorulei....

Familia Fructe

..... I Vialacopiiloringrldinip ........2 Personalulgredinitei ......3 Casapirinteasci ,....:. .........4 Vialalnfamilie .........s Plr{ile componenteale pomului - livada (mnrul - asp.gen., foloase). . . . . . . 6 Evolufia pomului fructifer in cele patru anotinpuri
......... t g ......,.. .....10 .......11 .... " .. 12 ....... 13 . .. ... 14 .....1S ......16 ....l 7 ...1g

I* g tme , P ir gilec om p o n e n te ; c to ri i n d i s p e n s a b i l i vi eF ta . Ce re e b - Cer eale, p l a n te i n d u s tri a l e g i .me d i c i n al e Fru cte ,legum er c er ea l e -Ev a l u a re Fb rt - P t uS c omp o n e n re I^ce cte An o ti mp ul T oam na- E v a l u a re .... .. Bradyl - Pidurea gi foloaseledi . . . D a ti n i deCr Ut un Fo b Qr - Cos t um ul n a g i o n a l Ap a g i tra ns f om dr ilc ei ... An o ti mpullam a- E v alu a re Onul - Corpul omenescgi i,ngrijirealui (obiectede toaleti)

- Obiectedeimbriciminte....
Ve se b $ t ac dnur ilc A n i rn o l edonus t ic e is ic a -P Alteanimabdomestie-c6inele.Porcul. oaia Eicapra. vaca. calul . I e p u re l e Anirrrolcsdlfutice dh1aru rwsffi - Veverifa Aheanitubsdlfuticedhlarurwstrd - Ursul girnrlpea An i n u b d injungb- E lef a n tu l A n i ma l e dinjuneDi- E v a l u a re A n o ti mpulP r im iv ar a- Ev a l u a re Da ti n i d e P agi . Pfl t6 ri d om es t ic e- G iin a g i c o c o g u l Vie{uitoaredincur{eabunicilor-Evaluare Pd sd ri sdlbat ic(e gint is ,mt@ rc-B a rz a ) Iubim gi ocrotim pisirile - Erraluare Di fe ri te v iet uit oar e- E va l u a re Di fe ri te m ediide ia1d. v Actiritaten orrutbi h societatc - Profesii: zidarul gi gr5dinarul Alte profesii: croitorul gi timplarul Mijlue dc lo@rno(b gi tttttsprt - ln gari Reguli de ciru.Iatb Anotimpul Vara - Bvaluare Oriennrca in timp - Momentele zilei . , - Perioade de timp (zl" slptimina luni, an) - Sistem solar . Aa trdit de nult pe PtunAnt... Pdstreazd sdndlateamediufui! Otttul ocrotegte,ufitm $coala - Uniforma gi rechizitele gmlarului SkilLt - Priceperi, indemAniri Toletan{ d, contlict, -tu gocb re Educalic pentru pooe .

. . . . . lg ...20
....21 .....22 ...;.. .23-27 ...,.. 2g . . . 29 ....... 30 ........31 ,......32 .....33 ......34 ....35 .... 36 ........ 37 ........ 3g .......39 .......40 . . . 4l . . . . 42 . . . 4344

45 46 47 48 49 50 5l

s2 s3 s4
55 56

i l Jt

t'd

c )- ( -EDITURA

V&I INTEGRAL
Reproduuea pa$ali sau integrali prin aie mijloae a aoesti lucrfui e$c intnisi

Oficiul pogtal 33/16- BucureEti Tel.313.99 0744/34297 .57, 4

ISBN 973-9341-73-X

PR

S-ar putea să vă placă și