Sunteți pe pagina 1din 35

MINISTERUL ADMINISTRAJIEI 1 INTERNELOR

9s, V\e "Rfcux Mufe\ticR

3612
DOSAR
REFER,TOR
.

XUV-H-A.

If
llllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

OVm

<
.

DATAlNCEPERII
~

iL.ee. USA
b\ V-2. ,
FILE

dataIncheierii

VOL.

INVENTARIAT SUB NR.

PSRMWfeKT)Dod<: i i

TERMEN DE PASTRARE
ANI

DJ 3612, Vol. 3

CJ&

3H*

w
INSTEUCTIUHI

pentru sectoristul din orae

I.

kEGULI GENMULE DE ORGANIZA&jA SECTOARELOR

Art.1.- Pentru imbunata irea muncii de combate-

re a infrac ionismului de drept comun i meni inerea ordinei $i securita publice ii


"

intreg teritoriul deservit de

sectiiie oraenesti de mili se imparts in citeva porie


fciuni.

0 as"ufel de poripiune poate cuprinde una s>au mai

multe strazi, fundaturi sau por iuni de strazi unde se gasesc intreprinderi, institu ii
etc.
,

magazine,

case de locuit,

0 asemenea por iune din teritoriul ora?ului se


numete sector.

Art.2.- La organizarea sectorului trebu sa se

fcina seama de:


a
.

iTumarul locuitorilor din sectorul respectiv.

Acest numar trebife sa i>ie intre 3*ooo i


4,ooo;
b

Desiniea popula iei i aezarea teritoriala


a obiectivelor din sector;

. Amenajarea comunala a strazilor (iluminare, etc.) ;

Imp or tan a obiectivelor ce se gasesc pe


acest teritoriu (intreprinderi
magazine, cinematografe
, ,

institui ii,
camine,etc.

teatre,

. Gategoria sociala a popula iei;

"
f.
&

ef
.

tarea infrac-fcionala i a ordinei publice pe


concentrarea elemente-

teri-coriul deservit,

lor infrac ioniste i manifestarile lor


Art;. ;. - Leritoriul se iiLparte ii

sectoare de

catre eful organului de mili cu participarea efilor ie secviilor (birourilor) Miliyiei Paza i Ordine Judiciara
,

i Economica.
*

NuiaSrul sectoarelor "crebute sa corespunda numarului de sectori prevazu in Lcliei a de organizare. ti i


-

Marimea sectoarelor se aproba de catre eful


organului imediat superior de mili ie
,.

Fiecare sector are un numar de ordine,


Lectorul _;r. .

de ex.:

In fiecare sectfie oraeneasca de milit?ie sectoarele se numeroteaza incepind cu Nr.l.

In cazurile cind desimea popula iei se schimba se infiin eaza obiective noi sau se schimba starea infrac,
.

ionala, marimea sectoarelor i numarul lor pot fi reva-

zute cu aprobarea organului imediat superior de milii?ie.

Artff.- Incaperea unde lucreaza sectoristul

trebue sa fie situata in masura posibilita ilor in centrul sectorului, dupa posibilitate poate avea ?i telefon.

Jentru aceasta., incaperile se aleg in cadrul institu iilor, intreprinderilorr organizai;iilor, administra iilor
de imobile, etc., in urma in elegerii dintre eful sect iei de mili i conducerea acestor institu ie ii, intre-

prinderi i admiriistrat?ii de imobile,.


Camera trebue sa fie astfel situata incit ce-

ta enii sa aibe accesul liber.

Aceasta camera nu poate servi in acelai timp

i ca locuin-pa a sectoristului.

./ / ..

II.

DHEPTURILE SI OBLIGATIUNILE SECTORISTULUI.

Art . 5. - Sectoristul este lucratorul de mili-fcie<r care raspunde de starea infrac ionala, de ordinea i se-

curitatea publica pe teritoriul sectorului ce li este incredin at.

In timpul xndeplinirii atribu1?iunilor de servi-

ciu, sectoristul este reprezentantul puterii de stat in limitele drepturilor i obliga"fciunilor ce ii revin,
Art.6.- Sectoritii 3e aleg din rindul lucratorilor de mili ie cu o temeinica pregatire mili-fcieneasca,
1

cu experien in munca, disciplina i cu initiative!, a i pregati din punct de vedere politic i devotai?i patriei i Art.7- Pentru ca sectoristul sa-i poata inde-

plini cu succes obliga iunile sale de serviciu i se acorda urmatoarele DfiEPTURI;


.

. Sa retina

persoanele/ care au savirit orice


1

fel de infrac iune sau incalcare a ordiiTei

publice i in anumite cazuri, prevazute de deciziile organelor locale ale puterii de stat, sa amendeze pe loc pe cei ce incalca
ordinea publica eliberindu-le chitan spee
ciale
b.

de amenda;

Sa

controleze

actele de identitate a persoa-

nelor re inute;
c
.

i|f

Sa urmareasca persoanele banuite de saviri-

rea sau pregatirea infrac iunilor i n aceste cazuri sa foloseasca orice mijloace de

transport (cu excep ma ia inilor Guvernului

i altCorpului Diplomatic); de asemenea sa cea-|


r& de la cetateni i persoanele oficiale con- cursul necesar pentru urmarirea persoanelor
suspecte;

d.

Sa

intrebuin eze armamentul 111 cazul cind toate celelalte mijloace de prevenire ?i

constringere au fost folosite, dar numai in


urmatoarele
1
.

cazuri:
_

Pentru apararea ceta enilor i pentru au-

to -apar sire in cazurile cind infractorii

i pun in pericol de moarte;


2.

Pentru respingerea rezisten armate fa ei

fca de el sau fa de al reprezentani?i a i ai puterii de stat, in timpul indeplinirii atribufciunilor lor de serviciu;

'CI

Pentru re inerea infractorilor inarma i

prin in flagrant delict, precum i a i


infractorilor care incearca sa fuga.

OBSERVATIE:

Armamentul nu poate fi folosit impotriva copiilor i a celor ce/incalca ordinea publica, pentru care sunt prevazute sancl iuai administrative (avertisment, anienda,
.a.m.d.)

i de asemenea in locurile

unde

folosirea lui primejdiie via ceta te a eni lor (in pie teatre, strazi populate 1 e,
alte locuri asemanatoare).
Sa controleze actele de identitate a persoanelor ce lccu"esc

in hanuri, hoteluri i alte

imobile de locuit, atit ale Statului cit i


particulare;
f.

Sa

intre in sediile intreprinderilor, insti-

tutpiilor i in imobilele de locuiif atit ale


Statului cit i particulare, ce se afla pe teritoriul sectorului sau pentru a-?i indeplini obliga iunile de serviciu;
g.

Sa cheme

in a utor locuitorii sectorului sau

in cazuri de calamita i accidente grave i

(incendii, inunda iii etc.);

'


Vkrh. Sa controleze modul

de executare a serviciu-

lui de catre mili ienii din post si paznicii


de pe teritoriul sectorului respectiv.
3?

Art...- SecLoristuI are urmatoarele C


1"

IGATIUITI: I

CL

'
.

l trebue sa-i cunoasca bine atribu iunile


exigent i sever in

de serviciu, sa Tie atent i politicos in re la iile cu ceta enii,


apararea intereselor Statului i a drepturi-

lor ceta eneti;


K

b Intotdeauna sectoristul trebufe sa fie ingri.

IB

jit i curat imbracat in eehipamentul ce i-a fost dat, sa aibe o infat;iare vioaie, sa
fie barbierit i tuns ingrijit;
Sectoristul este obliga.t sa cunoasca bine

|
I

intreg teritoriul sectorului pe care-1 de-

serve te, particularitat?ile lui i a obiectiveior din raza sectorului (intreprinderi,

institu ii, banci, C.E.C., depozite, etc.);


t

El trebue sa cunoasca anumite date aespre


secnoarele vecine, de asemenea locul unde se

afla eel mai apropiat organ de mili ie, numerele de telefon ale celor mai apropiate pes.

curi de pompieri, ale spiralelor, farmacii-

lor, punctelor de prim ajutor medical, adreaarei sele celor mai importante intreprinderi civirazile i organiza ii obte?ti, pozi ia strazi

lor i a pie elor oraului, traseele de circu la a tramvaielor, troleibuzelor, autobuzeie

lor}
d
-

oectoristul trebiie sa cunoasca bine semnale-

le conventionale mili ieneti cu fluferul,stabilite in "Regulamentul serviciului in post"


i in caz de necesitate sa se serveasca de

flufer pentru transmiterea semnalelor necesa-

re, de asemenea sa raspunda la aceste lucratori de milifie


6.
.

semna-

le date de mili-tienii din post sau de al i


In timpul obliga iilor de serviciu
secto-

ristul trebufe sa aiba:


- echipamentul i incal amintea cu care

este dotat (in raport de starea timpului i anotimp) armamentul i munitiu,

nile;

- fluferul mili enesc; i


~ lanterna electrica de buzunar;
- carnetul sectoristului

cu planul ?i datele nece*sare privind teritoriul secto-

rului i obiectivele ce se gasesc pe


acest teritoriu;

- carnetul de insemnari;
-

ghidul oraului;
de formulare de procese verbale de constatare a abaterilor
administrative;

- nutnarul necesar

hirtie alba i creion;


aratate mai sus.

- geanta pentru pastrarea documentelor

6.

Lectoristul este obiigat:


- sa previna prin toate masurile admise

de lege savir irea infracpiunilor i inc&lcarea ordinei publice;


- sa descopere ceretorii, vagabonj&ii,

ghicitoarele, prostituatele, persoanele


ce se ocupa cu corner ilegal i alte
elemente asemanatoare;
-

sa descopere $i sa retina copiii parasi i fara supraveghere; i


sa supravegheze respectarea de catre

populate a indatoririlor ceta ene ti

prevazute in legile, hctaririle Consiliului de Minitri i in deciziile sfa-

turilor popuiare locale, referitoare la

respectarea de catre ceta eni a ordinei i securita publice. ii

Pentru aceasta, sectoristul trebufe sa


"

cunoasca

bine aceste dispozi-yiuni lega-

le i sa asigure indeplinirea lor stric


ta de catre to ceta i enii; sa supravegheze toate mijloacele de It

transport oraeneti in ce prive reste


pectarea de catre conducatorii mijloace

lor de transport, a regul lor de circulate $i de transport; sa supravegkeze pe teritoriul sectorului sau efectuarea serviciului de catre

mili ienii din post i paznicii civili;


sa supravegheze starea sanitara pe teri
toriul sectorului respectiv;

sa supravegheze respectarea regimului

de evident a popula iei de catre conducatorii intreprinderilor i institu"

tiilor, de catre administratorii imobi-

lelor de stat i proprietarii imobile-

lor particulare, de asemenea i de ca-

tre ceta enii ce lociffesc pe teritoriul


sectorului sau;
i

sa supravegheze pastrarea integrita ii

planta iilor de pomi i flori, a monumentelor, a decorurilor artistice i


sculpturale din pie strazi, parcuri, e,
.a.m.d
.;

s& supravegheze respectarea orariului


fixat pentru restaurante, bodegi, bufete, magazine i sa nu permita activita-

tea lor i comer in afara orelor staul


bilite;

sa controleze in organiza iile comerciale marcarea la tirnp i exactitatea instrumentelor de masurat ?i cintarit;

- sa acorde ajutor legal reprezentan ilor

puterii de stat in indeplinirea atribu

iunilor lor de serviciu pe teritoriul

sectorului;

- sa acorde tot ajutorul lucratorilor de miii ie in timpul efectuarii diferite-

lor opera iuni legale pe teritoriul sec-

torului sau (perchezi arestari,etc. ii,


sa dea rela tii
"

ceta enilor ce i se adre-

seaza in legatura cu locul unde se gasesc anumite strazi, intreprinderi,gari,


magazine, spitale, farmacii i telefoa-

ne publice, de/asemeni i pentru alte

probleme ce nu constitute secrete de statj


-

in ora ele din zona de frontiera i in

zonelo interzise, sectoristul trebufe sa


fie deosebit de vigilent atent la

toate persoanele ?i,cind sAnt motive


suficiente, sa retina persoanele suspecte i sa le conduca la eel mai apropiat organ de mili ie, securitate sau

graniceri pentru a fi identificate. Art.9.- Sectoristul i?i desfa oara activitatea in baza ordinelor i instruc iunilor Ministerului Aface-

rilor Interne i Direc iunii Generale a Mili iei.

Sectoristul trebufe sa-i intocmeasca plan de


munca lunar, aprobat de eful sau nemijlocit.
T
.

Pe baza acestui plan general de munca sectoristul ii intocmete planul zilnic de munca.
Ziua de lucru a sectoristului este nenormata.

Orele de lucru a" fiecarui sectorist se stabilesc de ?eful

sect?iei respective de mili ie, in func de particulariie


taljile sectorului i de imprejurari.

Vff
In zilele de repaus ale sectoristului, in timpul

concediului, sau in caz de boala, etc., munca in sector va


fi dusa de catre sectoristul sectorului vecin din ordinul

efului organului de mili ie.


Art.lo.- In toate cazurile, la numirea sectoristului pentru deservirea unui sector, teritoriul sectorului

i se da in primire intocmindu-se un proces-verbal de predare - primire.

Predarea i luarea in primire a sectorului se


face dupa cum urmeaza:

Seful sec iei de mili ie da un ordin scris sec-

toristului eliberat din munca i celui nou numit, ca pri-

mul sa predea, iar al doilea sa ia in primire sectorul in


termenul stabilit. In ordin se men ioneaza ca toate documentele sectorului sa fie predate i primite.
A

Aceti sectoriti sunt obliga sa treaca impreui


na prin tot teritoriul sectorului, pe la obiectivele i

imobilele principale pentru a verifica starea ordinei i pentru a cunoate particularita ile sectorului i a obiectivelor-

Dupa cunoa terea teritoriului sectorului i a

obiectivelor, se trece la predarea i luarea in primire a


membrilor grupelor de ajutor a Mili iei i a persoanelor

de increaere* Se recomanda ca preaarea i luarea in primi-

re a persoanelor de incredere sa se faca in timpul cunoaterii teritoriului i a obiectivelor sectorului.

Dupa terminarea celor aratate mai sus, se trece

la predarea i luarea in primire a documentelor sectorului

respectiv. Cu aceasta predarea si luarea in primire a sector lux se ter;;iina,

Sectori tii trebufe sa intocmeasca rapoarte scrise catre eful sec iei de mili ie, despre predarea de ca-

tre primul i luarea in primire a sectorului de catre al


. //. .

M
,

*1

doilea, sa se prezinte personal la eful sec iei pentru a raporta verbal despre rezultatele predarii i luarii in primire a sectorului i totodata sa prezinte rapoartele lor i procesul verbal de predare - primire
.

In acele cazuri cind sectoristul ce deservete sectorul respectiv nu poate sa predea personal sectorul
noului sectorist, predarea se va face de catre un lucra-

tor de mili din secfcia respectiva ie

numit de eful secde exem-

fciei.

La predarea sectorului pe timp scurt


te actul de predare - primire.

plu pe timpul de repaus al sectoritilor, nu se intocme-

Art.11.- Sectoristul care a luat in primire sec-

torul pentru deservirea lui trebue sa-1 studieze bine pentru a cunoate urmatoarele:
a.

Teritoriul

sectorului in toate amaninrcele i

in special limitele sectorului, strazile,fun-

daturile, locurile unde se afla sediile organizatiilor P.M.R., a* sfaturilor populare


,

organiza iilor de masa, intreprinderile, in-

stitu iile, pie ele, teatrele i alte locuri


publice;
b
.

Popula sectorului i anume: numarul locuiia

torilor, component sociala a popula iei;


Sa cunoasca pe fo?tii capitaliti, moieri,
persoane disparute, ceta eni straini i persoanele fara ceta enie;
c.

Starea

infrac ionala i a ordinei publice pe

teritoriul sectorului, ca de exemplu: caract erul


.

infraclpiunilor savir ite in trecut, de -

cine au fost savirite,unde se gasesc aceste persoane in momentul de fa de asemenea sa a,


cunoasca tainuitorii de ho i pe gazdele i

ho ilor, caselor de desfriu i pentru jocuri o

de noroc, pe cei condamna in trecut pentru i


diferite infracl iuni i persoanele al caror mod de via este suspect; a
d

. Sectoristul trebufe sa cunoasca pe to i admi"

nistratorii,

efii intre rinderilor i institu iilor, precum i alte persoane ce lociiesc


#

sau lucreaza pe teritoriul sectorului deser-

vit, cu care el trebiie sa aiba legaturi de


serviciu.

Art.12. - Sectoristul studiaza sectorul sau i ii procura datele necesare despre obiective populate
,

i anumite persoane prin diferite mi loace i in special prin contactul i studiul direct al teritoriului, a popula iei, de asemenea prin sfaturile populare, conducatorii intreprinderilor
,

institu iilor, or aniza iilor obprecum i prin al-

teti i in special prin persoanele de incredere, prin


membrii grupelor de ajutor a Mili iei
jf
,

te persoane devotate regimului de democrat?ie populara.


Sectoristul trebufe sa aiba in vedere ca datele

despre sector se schimba i din aceasta cauza ele trebifesc revazute $i reinnoite periodic.
Pentru a cunoagte mai bine sectorul, sectoris-

tul trebute sa se gaseasca in fiecare zi pe teritoriul sectorului i sa aiba legaturi cu popula in problemele de ia
serviciu.

In afara de aceasta el trebute sa fie strins le-

gat de lucratorii operativi ai sec iei sale de mili i ie prin ei i cu ajutorul lor sa-?i complecteze cunotin ele
despre situa ia operativa de pe teritoriul sectorului sau.

III. METODELE DE LUCRU ALE SECTOR!STULUI.


Art.13.- Penuru a avea rezultate bune in munca

sa, sectoristul trebule sa fie permanent legat de oamenii


muncii

de opinia publica $i cu a jutorul lor sa ment?ina or.

dinea publica pe teritoriul sectorului sau.


.. / ..

In afara de aceasta in munca sa zilnica de lupta


cu iniractionismul i de men*tinera a ordinei publice i a
,

securitai ii trebue sa folqseasca la maximum l oryele a0utatoare ale Mili"tiei care sunt:
- grupele de ajutor ale LjLli fciei;
-

- persoanele de incredere;
-

aaministratorii

de

imobile;

portarii;

responsabilii de strazi i a\, car ilor de


imobile;

paznicii i al ii.

rt.14.- Sectoristii din sectoarele vecine tre-

bu1e sa aibe in munca lor o legatura reciproca ajutinau-se


unul pe celalalt.

Ei trebu1e sa c:e intilneasca periodic r sa faca schimburi de ini ormal ii in legaoura cu problemele muncii
lor,

care se refera la celelalte sectoare, stabilind ac-

fciuni comune, de exemplus ac iuni comune pentru suprave-

gherea persoanelor suspecte .a.m.d.

In caz de necesitate ei pot organiza ac iuni

comune atragind for ele lor auxiliare pentru efectuarea


unei masuri operative, de exemplus rondurile de noapte pe raza sectoarelor sale cu scopul prevenirii izurac yiunilor,

a incalcarii ordinei publice sau cu scopul de a refine infractori ori persoane suspecte.

Ca regula astfel de ac iuni comune se fac numai

cu aprobarea prealabila a efului sec iei de mili tie.


*

Dupa efectuarea operayiunei sectoristii siint


obliga sa raporteze efului lor rezultatele ob i inute.

Sectoristul trebufe sa informeze lucratorii operativi ai secyiei de in legatura cu infracuorii


%

i persoane-dubioase care locu,esc sau care s-au ivit in

raza sectorului sau, despre ocupa avuta in trecut i ia

in prezent, despre legaturile lor cu popula i unde loia


%

cufesc acestja, etc.


..

/ / . .

Art. 1 ?.- Sectoristul trebiie sa aibe o legatura


strinsa cu sfaturile popuiare locale
,

cu conducQrea intre-

prinderilor, institu iilor i a organiza iilor obteti


informindu-i despre iipsurile constatate pe teritoriul
sectorului, de exeinplus despre ingrijirea insuficienta a strazilor, a cur ilor despre imobilele neglijate care se darima, despre trotuare neingrijite ret-ele electrice stricate, insuala de apa i canal avariate i alte lipsuri ii care strica aspectul oraului i prezinta vreun pericol
,

pentru ceta eni.

In cazul cind lipsurile nu vor fi lichidate de catie intreprinderile institu iile sau organiza iile res,

pective, atunci sectoristul este obligat sa raporteze efului sau nemijlocit pentru a se lua masurile necesare
%
.

Art.16.- Sectoristul trebub sa duca munca de lamurire intre locuitorii sectcrului sau. Aceasta munca se
duce aupa un plan intocmit
sec iei.
,

care se aproba de catre eful


Planul se va intocmi pe timp ae 1-3 luni in


func-pie de problemele concrete ce se ivesc
.

In fiecare zi sectoristul ii face rondul pe toate strazile sectorului ?i in discut?iile cu administratorii imobilelor, portarii, responsabilii de strazi persoanele de incredere i cu anumi ceta i eni afla datele
, ,

de serviciu ce il intereseaza.

11

Intr-un anumit timp convenabil pentru ceta , r eni sectoristul se va gasi in incaperea lui de lucru pentru ca ceta enii sa poata veni la el cu diferite probleme cereris
,
B

sau reclama ii.

Popula"fcia treble sa cunoasca orele de munca ale sectoristului . ?i in afara de aceasta pe ua de intrare a
camerei trebue sa fie un afi in care vor fi indicate zi-

wCl

lele i orele de primire a ceta enilor


//..

Sectoristul trebule sa ina edin periodice cu e locUitorii sectorului sau in ceeace privete ascut irea vigilen ei, respectarea regiciului de eviden a popula a iei
i a regimului sanitar, pastrarea avutului Statului de
*

"

cricaciiini i delapidari
IV.

paza bunului oersonal i altele.


e

ORGANIZAREA ivIUNCII GU PERSOANELE DE INCEEDPRT?


-

J .

Art. 17.- Ca rezultat al legaturilor permanente


cu popula ia el trebu e sa descopere din numarul ceta eni1

lor cinsti-fci, astfel de persoane care sa manifeste un deo-

sebit devotament fa de patrie, de regimul democrat-popua lar, vigilen i necru i atori fat de infractor! i cei ce a incalca ordinea publica, care comunica sau pot comunica or-""
ganelor de mili-pie datele ce intereseaza Militia referi

coare la persoanele ce due 0 viata infracyionista sau sus-

pecta sau care incalca ordinea publica.


Aceste persoane pot fi folosite de catre secto-

rist in munca sa,

in calibste de persoane de incredere.

Art.16.- Organizindu-i bine munca cu persoane-

le de incredere, sectoristul poate capata cu ajutorul lor c_


date extrem de importante despre activitatea infract:ionis-a_
ta sau suspecta a anumitor persoane, persoane ce se ascundj
_
_

de organele de stat, ce lociiesc ilegal pe teritoriul sectorului, persoane ce incalca regimul de eviden a populaa

fciei sau sanitara i in general ordinea publica, precum i

ui

alte date care pot interesa or.*anele de mili ie. Art.19.- Nu se admite folosirea in calitate de

im-

r
-G&

persoane de incredere a acelor persoane a caror func ie


ii obliga sa comunice Mili iei datele mai sus aratate,de
exemplu: administratorii de imobile, responsabilii de

strazi, persoane din paza civila, membrii din grupa de


ajutor a Mili iei, etc.

fy -Jy
.

/"/ /

qj- ,

Art.2o.- Persoanele de incredere se aleg; dintre


'

ceta enii ce locu esc in raza sectorului i in anumite cazuri dintre acei care locu esc
"

in alt a parte insa lucreaza

in raza acestui sector.

Alegerea persoanelor de incredere este facuta de catre sectorist pe baza unei verific&ri anterioare dintre ceta enii majori care corespund condi iei necesare din

punct de vedere al devotamentului, sincerita i serioii


zital ii.
.

In calitate de persoane de incredere trebufesc


recrutate astfel de persoane, care au posibilita ile i
condi iunile necesare de comunicare cu locuitorii unui

bloc sau a unui grup de cladiri, avind timpul necesar pentru aceasta, in sensul ca rela iile :|ilor cu ceta enii sa
para naturale fara sa trezeasca banueli.

Sectoristul trebue sa se straduiasca ca primele

date in legatura cu persoanele suspecte i dubioase sa


fie comunicate din ini iativa acelor persoane care au fost

alese ca persoane de incredere.


Numai atunci cind sectoristul este convins de

sinceritatea persoanei pentru a-1 ajuta in munca el raporteaza in scris efului sau despre alegerea acestei persoane cit i de datele comunicate, precum i rezultatul veri-

ficarii datelor, cerind aprobarea ca aceasta persoana sa fie inclusa pe lista persoanelor de incredere.
'

Vi

Primind aprobarea pentru includerea ceta eanului

ales in lista persoanelor de incredere, sectoristul cu tim-

pul il introduce in munca dindu-i insarcinari verbale pen-

tru supravegherea anumitor persoane. La inceput sarcinile


V

trebifesc sa fie simple i uoare pentru indeplinit.


Sectoristul va putea stabiii deja cu persoana

de incredere cind se vor intilni din nou pentru a comunica indeplinirea sarcinilor primite.

zfL

Se interzice categoric de a da persoanelor de


incredere sarcini in scris sau de a cere de la ele comunicari scrise.

Comunicarile in scris vor putea fi primite nu-

mai in cazul cind ele sint scrise din proprit ini iativa
*

a persoanei de incredere.

In comportarea cu persoanele de incredere sectoristul trebute sa fie atent i respectuos pentru a le atra-

ge i a se bucura de stima, incredere i autoritate.


Tabelul persoanelor de incredere se pastreaza

la sec de milifie ca document secret. Se incerzice caia tegoric de a se descliide aosare personale pentru persoanele de incredere sau alte acte in afara tabelului de persoane de incredere.

Numele persoanelor de incredere poate fi cunoscut nuinai de sectorist i de efii lui superiori.
Art.21.- Munca cu persoanele de incredere este

foarte importanta i in acelai timp i foarte complicate. i de aceia ea cere din partea sectoristului o comportare
atenta
ta munca.

serioasa, precum i capacitatea de a

duce

aceas-

ectoristul trebufe sa se straduiasca ca persoa-

na de incredere singura,nesiiita sa comunice toate


ce intereseaza Militia.

datele

In prezen persoanelor de incredere sectorisuul a e nu are dreptul de a face insemnari in carnet. El es ooii

gat sa retina datele comunicate i sa le inscrie


net mai tirziu, in lipsa persoanei de incredere.

in car-

Art.22.- Asupra datelor primite sectoristul ra-

porteaza in scris efului sau, iar in cazuri urgente ii comunica prin telefon fara insa a numi persoana de incredere.

..//

SXi
Se interzice categoric de a se desc nspira numele persoanei de incredere la luarea masurilor in urma
comunicarilor facute de ea,

iar luarea masurilor se va


.

face astfel incit autorul sa ramina necunoscut

Excep*tii pot fi in cazui,ile cind persoana de incredere este de acord sa i se cunoasca numele
.

QRGAIilZAilSA luUI.CII GHUPELOR DE AJUTOR


A LIILITIEI.

Art. 23. - Grupele de ajutor ale Mili iei

ajuta

in mod activ organele de mili in lupta impotriva inie


fracl ionismului, la men inerea ordinei publice $i a securita-fcii obte?ti.

Art.24.- Grupele de ajutor ale ivlili iei sint


organiza voluntare. De obicei ii
,

ele se or anizeaza dupa

domiciliul membrilor grupei i se pot organiza i dupa locul de munca la intreprinderi


"

sau institu ii, in institu-

tii de inva amint i alte organiza ii, in unele localitai?i in fuQC de necesitate. Grupele activeaza pe linga orgaie
sub directa lor conducere.

nele respective de mili i ii desfcioara activitatea ie

Art.25.- Pot fi membri ai grupelor de ajutor ale

Milii iei, persoanele care au implinit virsta de 18 ani re nu sint lipsi de dreptul de vot i
,

ca

juaeca sau anchei

taiji, care in eleg scopul i sai>cinile grupelor de ajutor ale Mili iei, putind sa le indeplineasca.
Art.26.- Membrii grupelor de ajutor ale Mili-

ijiei nu pot fi persoanele care au i>ost semnalate in fapte antisociale, bel ie, huliganism $i alte comportari ner

cuviincioase, de oraanizatori ai produc iei

etc.

Art.27.- Persoana care dore?te sa intre in grupa de ajutor a Mili iei trebife sa inainteze o cerere scri. . // .

sa la organizatia obteasca respectiva de la locul de munca. Organizatia respectiva studiaza cererea i daca eel care a inaintat-o merita incredere, ia hotarirea de a se da

recomanaarea persoanei respective pentru a face parte din grupa de ajutor a Mli iei. Dupa oarc cererea cu extrasul din procesul verbal al adunarii generale se trimite seciei de mili respective. ie

Seful sec iei studiaza cererea, efectueaza verificarea respectiva a celor care au depus cererea i hotarate definitiv primirea lor in grupa de ajutor a Mili iei. anun ind organizatia respectiva de la locul de munca a per
-

soamei care a depus cererea.

Persoanele primite se numesc membri ai grupei de

ajutor a Mili iei, carora li se elibereaza o legitimate


speciala dupa modelul stabilit.

Organizarea i conducerea muncii grupelor de ajutor ale Mili iei se face de catre sectorist care este
i eful grupei.

Intr-o grupa pot intra pina la 25 ceta eni.


Art.28.- Membrii grupelor de.ajutor ale Mili i i

pot fi folosi la patrulare, serviciul in post, i

la paza

ordinei in timpul demonstra iilor, mitingurilor, parazilor competitii intreceri sportive, la calamitati, la paza ordinei in teatru, cinematograf, parcuri i in alta munca
asemanatoare, de exemplu: la descoperirea copiiilor parailor, la si i a celor rama fara supravegherea parin i

trimiterea lor in camerele de serviciu pentru copii, etc.

Pe linga camerele de copii se pot organiza grupe speciale de ajutor ale Mili iei. $eful acestor grupe va fi
lucratorul camerei pentru copii.

Inainte ca membrii grupei de ajutor a Mili iei sa intre in serviciu, sectoristul este obligat sa i instruiasc& temeinic de modul executarii sarcinfei in timpul
-

serviciului, precum i de drepturile i indatoririle


revin.

ce ie

Art.29.- Fiecare membru al grupei de ajutor a

Mili1?iei poate fi folosit in munca de ajutor a organelor


de mili nu aai mult de 15 ore pe luna. ie
Art.>o.- In timpul indeplinirii sarcinilor mem-

brii grupelor de ajutor ale Militiei poarta pe bra ul

sting o banderola roie cu inii ialele G.A.M. (grupele de ajutor ale Militiei).
SE INTERZJCE CU DESAVlfiSIRE a se elibera arma-

ment membrilor grupelor de ajutor, precum ?i de a-i pune

in curent cu sarcinile operative ale Militiei.


Art.31.- Pentru ini iativa in munca i pentru munca desfaurata in bune condi iuni, membrii grupei de

ajutor a Militiei vor fi propu pentru recompensare (mul i


.

umiri, premii in bani/sau lucruri, decorare).


Art.32.- Pentru abuzurile savirite in timpul

indeplinirii serviciului, membrii grupei de ajutor sint


trai la raspundere, fiind asimila func i ionarilor publici.

Art.33.- Sectoristul este obligat a t?in evi-

den muncii fiecarui membru al grupei de ajutor, intoca


mindu-i-se fiecaruia fia personala,
-

care va cuprinde:

data, luna i numarul orelor cit lucreaza


cu organul de mili ie; ce fel de misiuni a indeplinit;

cum a indeplinit misiunea i in mod concret ce a facut

La sfiritul fiecarei luni, sectoristul t?ine


edin"ta cu membrii grupei pentru a analiza munca efectua-

ta de fiecare membru
calitatea
-

de toata grupa, scoate in eviden-

i lipsurile acestei munci,.

//..

2F
cu rezultatele muncii grupelor de ajutor.

Sectoristul prezinta efului forma iunii de mili o situa statistica lunara dupa forma stability ie ie

VI. MLNCA SaCTOIJfcTULUI PMTfiU PitEVENIRUA INjRACTI UNILOR DE DKSPT COMUN SI A ABATKRI-

LOR ADMINIS,iRATIVE.
*

Art.34.- Sectoristul este obligat sa verifice

cu strictcfce i sa supravegheze ca to ceta i enii care

locu*esc in sectoral sau deLa etatea de 15 ani

in sus

sa aib& buletine de identiisate, ca pe teritoriul sectorului sau sa nu locuiasca persoane fara a fi inscrise in

cartea de imobil, ca in buletinul popula iei al parinl is

lor sa fie inscrii to*fci copiii lor pin& la virsta de 15


ani.

De asemenea verifica tabelele persoanelor ce locu

esc in camine, hoteluri, precum ?i tabelele func ionari-

lor i muncitorilor care lucreaza pe antierele de con-

struc cu scopul de a stabili daca sint tol trecu in ii i i car ile de imobil, in oraul unde lucreaza.
Rezultatul verificarii il trece in partea a doua a car de imobil. Pentru nerespectarea regulilor ii
evidenlpei popula iei
tie.
Art.33- Sectoristul trebue sa descopere ele,

* sectoristul trebufe sa le intocmeasca


III

procese verbale prezentindu-le efului oreanului de mili

mentele infrac ioniste de drept comun, casele de desfriu,


locurile neautorizate de dormit ?i alte locuin dubioase, e

prin verificarea personala, cu ajutorul persoanelor de incredere, administratorilor, portarilor i alte persoane, raportind despre aceasta efului organului de mili-fcie.
Art.36.- Pe teritoriul sectorului sau, sectoristul este obligat sa descopere infractor!! ce au un mod de
via suspect, precum i alte elemente du?manoase. Despre a

$ *5 tr

aceasta sectoristul raporteaza in aceia zi efului sau i


i ac ioneaza mai departe conform indicalpiilor primite. Art.37.- Sectoristul descopera persoanele cai1e

fabrica ile al, poseda sau folosesc: aparate de multiplicat, explosivi, substance puternic toxice, arme, muni-fcii
i alte obiecte, materiale i substance pentru fabricarea, pastrarea sau folosirea carora este necesara autori-

zat?ia organelor de mili ie.

Despre persoanele descoperite care au savir it


abateri de laregimul autorizatiilor, raporteaza in scris

efului sau, iar dela caz la caz ii refine ?i ii conduce


la organele de miliig

Art.38.- Sectoristul este obligat sa controleze

personal pie ele, magazinele, parcurile, teatrele, strazile aglomerate, garile, debarcaderele, precum i poduri-

le caselor, intrarile in subsolurile cl&dirilor mari i prin persoanele de incredere, prin membrii grupelor de

ajutor ale Mili iei, prin ceta eni, administrator! de imobile, prin portari, etc., sa descopere cer etorii, ghicitorii, vagabonzii, copiii parasi minorii rama?i fara i, supraveghere, sa retina i sa conduca majorii la organele de milit?ie, iar copiii la camera de serviciu pentru copii, in vederea luarii masurilor necesare.
Art.3 Sectoristul este obligat sa controle.-

ze ziua i noaptea indeplinirea serviciului de catre mi-

li ienii din post ce se gasesc pe teritoriul sectorului

sau. In timpul controlului, el treble sa acorde o aten ie


deosebita la cunoaterea indatoririlor i modului in care
le executa mili ianul din post. Daca va fi necesar secto-

ristul trebue sa lamureasca mili ianul din post asupra indatoririlor sale, aratindu-i lipsurile din timpul serviciului i notind cele constatate in carnetul pentru controlul postului.

Art.4-p.- Sectoristul trece in fiecare zi prin


teritoriul sectorului sau i verifies
.

starea sanitara a

strazilor, pie elor, cur ilor, etc. In cazul cind consta-

ts nereguli in cur sau pe strazi i


administrative.

sectoristul este

obligat sa intocmeasca contravenienl ilor procese verbale

Art.41.- Cu ocazia parcurgerii periodice a teritoriului din sectorul sau,

sectoristul supravegheaza integritatea planta iilor (copaci iarba, flori) pe strazi,


,

in gradini i parcuri
lor, sculpturilor
,

precum i integritatea monumente-

decorurilor, firmelor, indicatoarelor,

precum i a semnelor geodezice, etc.

Refine i conduce la organul de mili pentru ie


a fi trase la raspundere
,

persoanele care distrug sau

strica bunurile mai sus aratate.

Art. 4-2. - Supravegheaza starea podurilor, drumurilor, instala iilor de apa


,

canal,

starea firelor elec-

trice, telefonice i telegrafice, precum i a altor con-

strue 1?ii i instala asemanatoare, luind masuri pentru ii


prevenirea accidentelor, care ar surveni in urma aefec-

tarii celor aratate mai sus, anun ind totodata organele


competente pentru a se lua masurile necesare in vederea
inlaturarii stricaciunilor.

Art.4-3.- Sectoristul trebuk sa treaca in mod


sistematic prin magazine, pie"te, baze i alte locuri unde

se folosesc aparatele de masurat (cintare, greuta unii,

ta de lungime, etc.), verificind exactitatea lor, coni

fcinutul, marcarea la timp i respectarea regulilor pentru


lor.

folosirea

In cazul cind aparatele de masurat i cintarele aai,o sint folosite nelegal adica ele nu au fost ve,

rificate 1 marcate de oficiile masuri i greuta i

precum

f' fi
i acelea care din cauza unei rele intre ineri favorizeaza in elarea la cintar i masurat a consumatorilor
, ,

secto

ristul trebue sa intocmeasca procese verbale persoanelor


care raspund de starea aparatelor de masurat
,

iar apara-

tele stricate sa le sigileze i sa interzica folosirea lor pina cind se vor rezolva cazurile la oficiile masuri $i greuta Procesele verbale se prezinta efului orgai.

nului de mili pentru a lua masurile corespunzatoare in ie


leD"ab"ura cu persoaneie vxnovate.

SectoristuI sr.)rave heaza ca a ;azinele de stat, cooperatiste i particulare chiocurile, fri


_

Ar cA -.-

zeriile, restaurantele

bufetele, etc. sa se deschida i

inchida la orele stabilite de catre sfaturile populare, Pentru aceasta e. treb\ife sa supravegrieze in fiecare zi in
tiinpul parcurgerii teritoriului din sectorul sau, timpul

de lucru al organiza iilor comerciale. In cazul cind cons


tata nerespectarea timpului de lucru
,

sectoristul clarifi

ca cauzele nerespectarii, iar in lipsa dovezilor motivate


.
.

ntoc-.e ite proces-verbil celor vinova i.


VII, INDATQRIBILB SECTORISTULUI IN CAZURI
SPECIALS.

Ax t.4-5..- In timpul celamitatilor (ini:ndat?ii,

incendii, etc.) sectoristul este obligat sa ia urmatoarele masuri:


a

. Intiin eaza imediat telefonic sau prin alta cale organul sau de mili despre calamitaie tea survenita, precum i institu iile
organizai iile

sau

de care depinde lichidarea

calamita respective; ii
b. Se

indreapta spre locul faptei luind masuri

pentru salvarea oamenilor, bunurilor, precum i a altor valori care sint amenintiate de ca-

lami tate, asigurind securitatea i pastrarea

lor acolo/ unde ele vor fi depozitate. Pentru aceasta munca el iC;i mobilizeaza in ajutor popula ia, membrii grupei de agutor ai

Mlli iel (administra-uorii imobilelor, portarii i alte persoane care inspira incredere);
c. Interzice apropierea cetai enilor de locul ca-

lamita in scopul prevenirii accidenteior ii din cauza focului, surparilor de parnint, etc.
precum i pentru prevenirea sustragerii valorilor de catre elementele infracfioniste,sau pentru orice fel de dezordine.
Art.46.*

In cazul cind sectoristului i-a fost

semnalata pregatirea sau comiterea unei infrac iuni,

el

trebute sa ia imediat masuri pentru re inerea infractorilor i in afara de aceasta:


a.

Sa as

igure paza locului infrac iun pentru i,,


de ase

a pastra urmele infrac ei i s iunf infractorilor, corpurilor delicte i alte probe,

menea intreaga situat?ie, nepermi ind sa

ia
*

din acel loc vreun obiect sau lucru,, sa-Sr

de-

plassae sau js2== ::..ut<fctn alta parte, etc* Pen


tru asigurarea pazei acestui loc sectoristul mobilizeaza pe membrii grupei de ajutor a Mili iei, portarii, precum i alte persoane care ii inspira incredere;

Sa anun organului sau de mili cazul ine ie


timplat, de asemenea in caz de necesitate pe

milil ienii din post care se gasesc in apropierea acestui loc, precum i pe sectoristii
sectoarelor vecine;

Pina la sosirea lucratorilor operativi stabi lete persoanele care au reclamat eveniment

persoanele lezate i martorii care pot fi necesari in cercetarea cazului respectiv. Daca

$
infractorii nu au fost re inu atunci secto i ristul trebufe sa ia masuri pentru a identifica persoanele banuite de savirirea infrac"

tiun i sa-i retina; i

. Daca in urma infractiunei savirite sint persoane care au nevoie de ajutor urgent medical sectoristul dupa ce a dat ajutorul medical de
,
_

prima urgeni (il scoate la aer, ii delleaga a


etc.), anun imediat a punctul de prim ajutor, chemind doctorul la
,

miinile, picioarele

locul faptei;
e

l|

. La sosirea lucratorilor operativi sectoristul informeaza amanun pe eel mai mare din it
ei asupra cazului, asupra persoanelor re inu-

te i asupra altor persoane care pot da rela-

1?ii in legatura cu cazul respectiv, aefcionind in continuare dupa inaica iile lui. Ax,t*47- Cind sectoristul prime?te dispozi ia
sa descopere in teritoriul sectorului sau un infractor ce

se ascunde (fugit din inchisoare, lagar de munca sau dezertor, etc.) procedeaza in felul urmanor:
Daca infractorul ce se ascunde are in-teritoriul "

sectorului respectiv rude, prieteni, cunoscu i alte per i soajae care il cunosc bine, atunci pentru a afla unde poate fi ascuns infractorul, sectoristul trebu1fe sa foloseasca

persosinele de incredere, administratorii, responsabilii car"fcilor de imobil i alte persoane in sinceritatea informatiilor carora va putea avea incredere. In acest caz
%

sectoristul personal trpbufe sa foloseasca munca sa obi-

nuita pentru verificarea regimului de eviden$ popula$iei


a car ilor de imobil, starea sanitara a cur ilor etc., munca prin care luind legatura cu cetat?enii ar putea culege date necesare in legatura cu infractorul care se as,

cunde, descoperindu-i urma.

i irjxfm
este obligat a trece prin respie gari i prin alte locuri asemae,

In afar& de aceasta sectoristul cunoscind semnaL


mentele persoanei urmarite,
uaui
-

ante,

noteluri,

natoare, observind daca nu se gasete printre oameni, persoana urmarita | aceasta iacmdu-se cu mare pruden pentru a
.

a masca scopul adevarat al sosirii sale 111 acel loc

Dupa ce sectoristul a adunat datele necesare asu-

pra locului unde se ascunde infractorul, raporteaza imediat efului sau ac ionind mai departe dupa indicayiile
,

lui.

In anumite cazuri cind exista pericolul ca infractorul sa aispara, sau cind au fost date dispozii ii ca

infractorul sa fie re inut in momentul descoperirii

sec-

toristul poate sa-1 retina personal i sa-1 conduca la


organul sau de mili , luind masuri cu aceasta ocazie de ie
a nu lasa sa rezulte victime,
infractorului.

pagube materiale sau fuga

In acest caz el poate sa ch eme in ajutorul sau


.

pe orice lucrator de mili sau membru al grupei de ajuie


tor a iVili iei, portari, paznici, sau alte persoane in
care sectoristul are incredere.

Art.48.- In timpul demonstra iilor


lor $i a altor manifestari de masa
,

procesiuni

sectoristul trebute sa

se gaseasca pe teritoriul sau, nepermi ind aglomerai,ea

oamenilor i a diferitelor mijloace de transport pe itinerariile de circulate a coloanelor de demonstran la ini


,

tersec iile strazilor i in alte locuri, unde ar putea incur ca circula normala a coloanelor. ia

Sa urmareasca circula ceta ia enilor i a mijloacelor de transport pentru a preveni accidentele


.

Sa urmareasca comportarea ceta enilor cu scopul

de a preveni huliganismul i alte feluri de comportari nedemne sau cu caracter infracipionist manif estari ostile,
,

sau raspindiri de manifeste cu caracter antidemocrat


. . / /..

Daca pe una din strazile de pe teritoriul secto-

rului sau in timpul efectuarii manifesta iilor cu carac


loacelor de transport
Y
,

ter de masa, se intrerupe circula cetai ia enilor i a mij


sau ceta enii ?i mijloacele de

transport pot sa treaca numai in "baza permiselor speciale de trecere, atunci sectoristul treWe sa inde :<lineasca
.

cu stricte aceste ordine, ne e inind seama de persoana,

oricine ar fi ea. Cind apare vreo nein elegere sectoris

tul treDu1e sa raporteze despre aceasta iucratorului operativ care trebute sa se gaseasca in cazurile acestea in lo

curile unde se stabilesc punctele de control ale permiselor de trecere pentru accesul ceta enilor acolo unde are
loc manifesta respectiva ia
.

In afara de aceasta, sectoristul este obligat ca pe timpul duratei manifesta iei respective sa intareasca paza ordinei publice i a securita in teritoii
riul sectorului sau,

prin antrenarea in aceasta inunca a


t

membrilor grupei de a utor a Mili iei, administratorii


imobilelor, portarilor
,

responsabililor strazilor

altor persoane pentru a preveni orice fel de infrac iuni


ca furtul din avutul Statului,

cooperativelor, precum i
,

a averii personale, huliganismelor

etc.

Art .4-9.- In caz de accidente care se pot intim-

pla ceta enilor in cazul unei imbolnaviri subite i din


alte cauze, sectoristul este obligat:
a.

Sa

ia masuri urgente pentru transportarea

victimelor in loc ferit, dind ajutor de prima urgen cu ccopui de a uura suferinfrele a

lor i a preveni vatamarile corporale;


b. Sa

ia masuri pentru pastrarea obiectelor,

hainelor, actelor i a valorilor apar inind


victimelor;
c

. Sa anun postul de prim ajutor despre cele e

intimplate chemind medicul;


. .//. .

'

jil if,
"

-#44 id

jT
sa nu

d.

Pentru a evita jefuirea victimelor,

admita aixropierea persoanelor necunoscute

de victima care sub pretextul ca ar fi ruda, prieteni sau cuno;?tiint;e ale victimei
,

s-ar

oieri

sa-i dea a iutor,


.

sau s-o condu-

ca

acasa.

Daca n urma a ]utorului primit,


-

victima este

in stare sa-gi continue singura drumul

sectoristul ii

preda toate lucrurile i valorize. Bi trebufe s? se con-

ving& cr toate actele, lucrurile i valorile victimei


s
-

int integre.

In cazul cind victima a reclamat pierderea unor acte sau valori i acestea nu au fost gasite la locul accidentului, sectoristul este obligat sa-1 invite la cea mai apropiata sec-pie de miii1?ie pentru a declara
pieraerea.
Daca victima nu este in stare s;-si continue

drumul s ngura, este obligat s&-i asigure transportul


pina la aomiciliu sau la spital cu un vex icol oarecare.

VIII. SAJRCTNILE SECTQRISTULUI LA PRIiuIRSA SI


STUDIEIelA CEREitl-QP SI TATEillLCE. PIINGEKILOR 0 5-

Art, 5o. - Sectoristul zilnic prime5te din par-

tea ceta enilor reclama in legatura cu dii'erite proii


"

bleme, asupra carora ceta+;enii cer sa se ia unele masuri

menite sa apere intereseie Statului, sau interesele legale ale reclaman ilor insa?i.
ii. t

v<

1ioate
-

cererile i reclama iile ale unor ceta-

eni impotriva unor ac iuai ilegale inclusiv daca sint


"

acute de lucratori de mili ie, sectoristul esce obliele.

gat scl le examine2e la timp, reac ionina just in lega-

cura cu

..//..

fItQ -3 -

i&m- v

nm-

Art.51*- Declaratiile i plingerile care se dau

sectoristului trebiifc sa fie raportate de catre el in

ace zi, efului sec de mili i inregistrate ai iei ie


in registrul organelor de mili (plingerile se inregisie
treaza Intr-un registru special).
Dupa ce a fost inregi strata, conform dispozitiei

scrise a efului or. anului cererea sau plin, ;erea se


"

cransmite pentru executare in timpul indicat sectoristuinstitu iei respective pentru

lui sau altui lucrator, iar in cazuri speciale poate sa


fie trimisa organiza iei
luarea de masuri.
,

Daca dupa caracterul de declarable (plingere)


este necesar de a se lua masuri urgente, atunci sectoris-

tul le ia i in ace ai zi raporteaza gefului

iar decla-

ra (plingerea) se inregistreaza in ordinea obinuita. ia


Se interzice cu desavirgire sectoristului de a

avea asupra sa cererea sau plingerea neinregistrata la .


sec de mili mai mult de 24- ore. ia ie
Art.52.- Cererile si plingerile cetatenilor

treble sa fie examinate.in timp de 5 zile din ziua primirii daca asupra lor nu se cere o verificare mai com-

plicata i de mai lunga durata.


Art.; .- Organul de mili ie este obligat sa

comunice reclamantului rezultatul examinarii in termen

de 5 zile dupa terminarea verificarii problemei sau a

faptei indicate in cerere (plingere).

Daca cererea (plingerea) este trimisa altei


organiza ii, institu ii la care se refera i pentru a se
a
. -

lua masuri, aceasta se va comunica reclamantului in

ceiai?i zi, pentru a ti cui trebufe sa se adreseze in


aceasta problema.
Aceste comunicari scrise se trimit fie prin sectorist, fie prin pota.

y niM
.

WstrL

i superiori sint obligate sa controleze cu

ic ,.e.;e munca in legatura cu examlnarea la timp a cere.

n lor i plingerilor ceta1?enilor, precum i luarea masurilor corespunzatoare

IX. EVIDENTA HUNCH SECTQRISTULUI


DAH.ILE DE SEA hi A -

t54. ~ Sectoristul este ooligat sa duca evifiecare zi.

den muncii sale in sector pentru a

Pentru aceasta el trebife sa aibe:


a

. fiegistrul de evidence
ajutor ale Mili iei;

a muncii sectoristului;

o. Registrul de eviden a'muncii

grupelor de

c. Hegistrul de eviden a muncii persoanelor de a


.

mcredere.
=

Toate registrele trebue* sa se gaseasca mi fl


secfcia de mili ie
.

ia

Se interzice categoric de a fi luate in sector


sau acasa.

Art.35.- La sfiritul fiecarei luni, sectoristul

intocme?te raportul statistic (dupa forma


.

stability)
,

luna trecuta in legatura cu munca efectuata pe care il prezinta efului sau la termenul stabilit
-

MIHISTjiBUL AIACJSRILOR IST3HIE

INSIRUCTIUBI

privind incdul cuin se pastreaza, minue i folosegte te armamentul cu c ac slnt dotate formai,iunile de paza voluntara a intreprinderilor

Arriament ul i muni iunile cu care slat dotate

foraialjiunile de paza voluntara se p.streaza in corpul de garda al forma iunii de paza voluntara a intreprinderii,
astfel:

- Armamentul va fi depozitat la rastel, numai

4*

dezarmat, iar pe rastel se vcr pune etichete cu denumirea armei, sistemul, calibrul,
-

aoCclul i seria.

Pistoletele i muni vor fi depozitate 111 ia

lazi de fier incuiate, iar cheia va fi pastrata de responsabilul cu paza.

Armamentul de la rastel va fi pastrat uns, iar rastelul pe care 3e afla armamentul, cit i lada unde este

depozitat , munil ia, vor fi aezate in locuri uscate i ferite do scare i de caldura sobei.

FsnJ.ru p& trarea vi intret-inerea in buna stare


a armamentului $i muni iei este necesar:
-

se

avea

rija de curafcirea i buna func-

i ionare a intregului material;


-

a se uroteja materialul contra influen ei

umezelei (ploaie, zapada), contra prafului, murdariei i


ruginei*
-

a se

executa sistematic controlul armamen-

tului in special inainte de intrarea i la ie irea din post

La intrepiinderile fara paza militara sau paza


civila ai:;
:
_

a0at ,it .jo]

a llu.1 cu paza voluntara aiv in pri-

Hfl

211 re

armamentul vi muni cu care ia

int dotate formaluni- pre


i

le

d.

paza voluntary, pe bazg. de proces verbal.

La intreprinderile unde paza este -asiguratS

cu paznici civili angaja responsabilul paznicilor cii,

vili angajai are in pri lire armamentul cu muni re spec- 1 i ia


tiva a forma iunilor de paza voluntary, tot pe baza de pro-1

ces verbal i raspunde de existen i intre a inerea in bu-

ne condi iuni a acestora.


Securitatea armamentului i uni iei din dotarea

forma iunilor de paza voluntara va fi asigurata prin grija directorului intreprinderii i a responsabilului cu paza, care raspund solidar in cazul clnd s-ar product pierceri,
distrugeri sau furturi de armament sau muni iuni. Responsabilul cu paza care prime te armamentul

i inuni necesarS. inarmarii forms fciunii de paznici volun-. ia


tari va "fcine c evident stricta a acestora.

it

La intrarea in post a paznicilor vcluntari, res- ponsabilul cu paza le va preda armamentul i muni neceia
sara, pe baza de seLnatura.
Predarea i primirea ar~:amentului $i a muni iei, -

se va face numai la corpul ce garda.

Este cu desavirire interzis a se lua armamentul 5


i muni ia acasa.

Intreprinderile nu vor reptitiza in posturile cu


"

paz

inarmat&, docit paznici voluntari ca cunosc minuie

rea i folosirea armamentului.

Cu paznicii din posturile inarmate, responsabi-

lul cu paza va exscufca edir. specials de instruire, care e


vor consta in:

caytarc :< ar.

li i ;

- minuirea armamentului in vederea tragerii;


-

modul cum se incarca, descarca ?i se asi-

gura

arma;
-

incide:tele de tra ere 1 inl&turarea lor; fclcsirea armei in serviciul de paza; portul armei i comportarea paznicului cind are arrna asux sa. ra
-

i
'

w T
-* .
.

1.1

-un loc indicat In acest sco p

"carcaie* ?i descarcarea armei oi in afar ,

ca -

f_

raaaciol anaei,

timpul serviciului sS amble l a

? ift0rZif co desavir5ire paznicului volaatar


inchizStor

cazurile stabilite de prezentele l


nu-,fl1
-i

dacit nEai at unci cind folose5te

sao

la

astruciiuj

, iiiuai m urmStoaiel

faznicul voluntar inarmat poate int


..

cazuri .
*

rebuinta anj

parfceu mfractorilor;
.

.OapSrare dac8 este aoenln co t pericolul de moarte


" ?ntr"

- pentro apararea vie ii salariatilor si

retinerea infractorilor inarmati prmi in flagrant delict


...

; rebuintarea armamentului i n condi iunile std" i e mai sos se va f ace numai In cazul cind toate celeal- cijloace de
.

'

-ice

prevenire 1 constringere au
.

fcst folo-

vi nu an dat rezultate

fr1 M 1"ri1e onde folosirea ei primejduegte via1?a ceta enilor.


.j

Ama nu poate fi folositS impotriva co piilor

Pesponsabilul cu

paza voluntarS are urmStoarele


-

rea armamentului:

r Iegtur cu pSstrarea, minuirea ?i folosi

Luniyiunile i in

Primete pe bazS de proces verbal armame:.tu

tre inerii amamentului.


--

general toate materialele necesare

in-

armament ul i muni ie iunile paznici voluntari la intrarea in post pe baza d e semnaturS


tura.

care le preia la eirea din post tot pe baz de ,


- Incheie
'

proces verbal oridecite ori


i

constats munitiuni,

"

vi

urturi de armament sau

I .

ar

11 ainteaza in aceiasi zi cind a se ; mnat


.

consta-

uctorului intre

organ ul de milifcie

prinderii care va sezisa imediat


/

local.

iunilor - Tine eviden armamentului i muni a

din dotarea paznicilor voluntari.


- Raspunde de buna pastrare i securitate a aiv mamentulur i muni fciunilor.
-

Este dator s& cunoasca functionarea, intre-

buin area i intre inerea armamentului.


- Controleaza starea

de functionary $i de n-

tre inere a armamentului aflat asupra oamenilor din paza


voluntara, inainte, in timpul i dupS. executarea serviciului.
-

Responsabilul cu paza nu va deposita armele -Ui


rastel pina ce nu s-a convins ca acestea
curate i unse.
sint dezarmate,

'v

Intrebuin area armament ului de catre paza gIultara in alte condii}iuni decit cele stabilise in prezen ele Instruc iuni, degradarea, precum ;i lnatr&inarea aima
-

iiientului i muni iei se pedepsete potrivit legilor penale.-

iT