Sunteți pe pagina 1din 9

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie contabil` privind contractul de leasing financiar
Care este monografia contabil` a opera]iunilor aferente unui contract de leasing financiar avnd \n vedere prevederile OMF nr. 1.752/2005 [i noul plan de conturi publicat \n anul 2007?

Prezentare teoretic= [i baza legislativ=


1. Ce este leasingul? Leasingul reprezint` o tehnic` contractual` de finan]are pe termen mediu prin care locatorul cedeaz` locatarului, \n schimbul unei pl`]i sau a unei serii de pl`]i, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioad` convenit` de timp. Leasingul este reglementat de Ordonan]a nr. 51/1997, republicat`, aprobat` de Legea nr. 90/1998, conform c`reia leasingul reprezint` opera]iunea prin care o parte, denumit` locator/finan]ator, transmite pentru o perioad` determinat` dreptul de folosin]` asupra unui bun, al c`rui proprietar este, celeilalte p`r]i, denumite locatar/utilizator, contra unei pl`]i periodice, denumite rat` de leasing. La sfr[itul perioadei de leasing, locatorul/finan]atorul se oblig` s` respecte dreptul de op]iune al locatarului/utilizatorului de a cump`ra bunul, de a prelungi contractul de leasing f`r` a schimba natura leasingului ori de a \nceta raporturile contractuale. Opera]iunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destina]ie, precum [i bunuri mobile, aflate \n circuitul civil. Excep]ia o constituie \nregistr`rile pe band` audio [i video a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor [i a bunurilor necorporale. 2. Tipuri de leasing Att din punct de vedere contabil, ct [i fiscal, exist` dou` tipuri de leasing: financiar [i opera]ional, conform reglement`rilor contabile \n vigoare, Ordinul nr. 1.752/2005, modificat de Ordinul nr. 2.374/2007. Leasingul financiar Din punct de vedere contabil, leasingul financiar este opera]iunea care transfer` cea mai mare parte din riscurile [i avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului. Astfel, un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dac` \ndepline[te cel pu]in una dintre urm`toarele condi]ii: a) Leasingul transfer` locatarului titlul de proprietate asupra bunului pn` la sfr[itul duratei contractului de leasing. b) Locatarul are op]iunea de a cump`ra bunul la un pre] estimat a fi suficient de mic \n compara]ie cu valoarea just` la data la care op]iunea devine exercitabil`, astfel \nct, la \nceputul contractului de leasing, exist` \n mod rezonabil certitudinea c` op]iunea va fi exercitat`.
G

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

c) Durata contractului de leasing acoper`, \n cea mai mare parte, durata de via]` economic` a bunului, chiar dac` titlul de proprietate nu este transferat. d) Valoarea total` a ratelor de leasing, mai pu]in cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal` cu valoarea de intrare a bunului, reprezentat` de valoarea la care a fost achizi]ionat bunul de c`tre finan]ator, respectiv costul de achizi]ie. e) Bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura special`, astfel \nct numai locatarul le poate utiliza f`r` modific`ri majore.

Din punct de vedere fiscal reprezint` leasing financiar contractul de leasing care \ndepline[te cel pu]in una dintre urm`toarele condi]ii: a) Riscurile [i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte. b) Contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului c`tre utilizator la momentul expir`rii contractului. c) Utilizatorul are op]iunea de a cump`ra bunul la momentul expir`rii contractului, iar valoarea rezidual` exprimat` \n procente este mai mic` sau egal` cu diferen]a dintre durata normal` de func]ionare maxim` [i durata contractului de leasing, raportat` la durata normal` de func]ionare maxim`, exprimat` \n procente. d) Perioada de leasing dep`[e[te 80% din durata normal` de func]ionare maxim` a bunului care face obiectul leasingului. |n \n]elesul acestei defini]ii, perioada de leasing include orice perioad` pentru care contractul de leasing poate fi prelungit. e) Valoarea total` a ratelor de leasing, mai pu]in cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal` cu valoarea de intrare a bunului.
Leasingul opera]ional Att fiscal, ct [i contabil, leasingul opera]ional reprezint` opera]iunea de leasing care nu \ndepline[te niciuna din condi]iile pentru a fi recunoscut` ca leasing financiar.
G

Tratamentul contabil [i fiscal al opera]iunilor de leasing |n cazul leasingului financiar, locatarul/utilizatorul este tratat din punct de vedere contabil [i fiscal ca proprietar al bunului. |n cazul leasingului opera]ional, proprietarul este considerat a fi locatorul/finan]atorul. |n consecin]`, amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se va \nregistra de c`tre: G utilizator/locatar, \n cazul leasingului financiar; G finan]ator/locator, \n cazul leasingului opera]ional.
Distinc]ia dintre cele dou` forme ale leasingului se concretizeaz` \n modalit`]i diferite de calcul a ratei de leasing [i, mai ales, \n mecanisme diferite pentru \nregistrarea \n contabilitate. Astfel, pentru leasingul financiar, rata de leasing reprezint` cota-parte din valoarea de intrare a bunului, la care se adaug` dobnda de leasing. |n acest caz, dobndirea de mijloace fixe este tratat` ca o investi]ie, bunurile respective fiind supuse amortiz`rii la locatar. De aici, apare evident caracterul de mijloc de finan]are al contractului de leasing financiar. Pentru leasingul opera]ional, rata de leasing este stabilit` \n func]ie de cota de amortizare, calculat` conform normelor \n vigoare, la care se adaug` un beneficiu stabilit \ntre p`r]ile contractante.

Monografie leasing financiar


O societate comercial` a achizi]ionat \n noiembrie 2007 (curs 3,5615 lei/euro) o ma[in` \n leasing financiar (durata 3 ani) \n valoarea total` de 18.021 euro. S-a achitat un avans de 9.010,5 euro. Dobnda pe perioada leasingului este de 1.079,58 euro, asigurare de 2.270,52 euro [i un comision de administrare de 520 euro.
|nregistrarea intr`rii activului imobilizat \n baza contractului de leasing: 2133 Mijloace de transport
2

167 Alte \mprumuturi [i datorii asimilate


www.monografii.ro
G

64.181,79

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|nregistrarea facturii de avans (consider`m c` plata avansului s-a f`cut tot la cursul de 3,5615 lei /euro): % 167 Alte \mprumuturi de imobiliz`ri [i datorii asimilate 4426 TVA deductibil` = 404 Furnizori 38.188,17 32.090,9

6.097.27

Dobnda de pl`tit de 3.844,92 se va reflecta \n conturi extrabilan]iere: C8051 Dobnzi de pl`tit Se \nregistreaz` comisionul de administrare, e[alonat pe durata contractului de leasing: 471 Cheltuieli \n avans {i lunar: 628 Cheltuieli cu servicii la ter]i = 471 Cheltuieli \n avans 51,44 = 401/404 Furnizori Furnizori de imobiliz`ri 1.851,98

|n decembrie s-a achitat prima rat` de 223,96 euro, dobnd` 56,32 [i asigurarea 63,07 euro; curs de facturare 3,5782 lei/euro. - Se \nregistreaz` factura de rat`: % = 401/404 167 Furnizori Furnizori de imobiliz`ri cu rata de capital conform scadentarului 666 cu dobnda conform scadentarului 613 cu asigurarea conform scadentarului 668/665* Diferen]e de pre]/curs facturate de societatea de leasing 4426 TVA deductibil` [i concomitent: D8051 cu suma de 200,58 La \nchiderea exerci]iului financiar 2007 (curs 3,6102 lei/euro) se efectueaz` reevaluarea datoriilor [i crean]elor, inclusiv datoriile ce decurg dintr-un contract de leasing financiar. 658/665* = 167 427,9 1.419,12 797.63 201,52 225,68 3,74 190,55

*668 se utilizeaz` pentru reevaluarea datoriilor ce decurg dintr-un contract de leasing cu finan]ator romn. 665 se utilizeaz` pentru reevaluarea datoriilor aferente unui contract de leasing financiar cu finan]ator nerezident.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Conform Ordonan]ei nr. 51/ 1997 republicat`:


|nregistrarea amortiz`rii bunului ce face obiectul contractului se efectueaz` \n cazul leasingului financiar de c`tre locatar/utilizator, iar \n cazul leasingului opera]ional de c`tre locator/finan]ator. [i Achizi]iile de bunuri imobile [i mobile, \n cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investi]ii, fiind supuse amortiz`rii \n conformitate cu actele normative \n vigoare. Vom calcula amortizarea mijlocului de transport pe o durat` de 4 ani [i vom \nregistra amortizarea aferent` anului 2007. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor De asemenea, conform Codului fiscal: |n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe \ntreaga durat` a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz` de c`tre locatar. = 2813 Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor 1.337,12

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro