Sunteți pe pagina 1din 8

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie contabil` privind pl`]ile \n numerar
Opera]iunile de \ncas`ri [i pl`]i \n numerar se realizeaz` prin casieriile societ`]ilor comerciale \n limita unui anumit plafon.
Potrivit Ordonan]ei nr. 94 din 26 august 2004, plafonul zilnic maxim de pl`]i \n lei, efectuate \n numerar, este de 10.000 lei, iar pl`]ile c`tre o singur` persoan` sunt admise \n limita unui plafon de 5.000 lei. Sunt interzise pl`]ile fragmentate \n numerar c`tre furnizori, pentru facturile a c`ror valoare este mai mare de 5.000 lei. Excep]ia o constituie pl`]ile c`tre magazinele de tipul Cash & Carry, pentru care plafonul maxim este de 10.000 lei.

Ordonanta nr. 94 din 26.08.2004 SEC}IUNEA a 2-a: Modificarea Ordonan]ei Guvernului nr. 15/1996 privind \nt`rirea disciplinei financiar-valutare Art. II. Ordonan]a Guvernului nr. 15/1996 privind \nt`rirea disciplinei financiar-valutare, publicat` \n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobat` cu modific`ri prin Legea nr. 131/1996, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se modific` dup` cum urmeaz`:
1. La articolul 5 alineatul (2) litera c) va avea urm`torul cuprins: c) pl`]i c`tre persoane juridice \n limita unui plafon maxim de 10.000 lei, pl`]ile c`tre o singur` persoan` juridic` fiind admise \n limita unui plafon \n sum` de 5.000 lei. Sunt interzise pl`]ile fragmentate \n numerar c`tre furnizorii de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prest`ri de servicii, pentru facturile a c`ror valoare este mai mare de 5.000 lei. Se admit pl`]i c`tre o singur` persoan` juridic` \n limita unui plafon \n numerar \n sum` de 10.000 lei \n cazul pl`]ilor c`tre re]elele de magazine de tipul Cash & Carry, care sunt organizate [i func]ioneaz` \n baza legisla]iei \n vigoare. Sunt interzise pl`]ile fragmentate \n numerar c`tre astfel de magazine, pentru facturile a c`ror valoare este mai mare de 10.000 lei. Pentru facturile stornate, aferente produselor returnate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei \n cazul re]elelor de magazine de tipul Cash & Carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuat` astfel: 5.000/10.000 lei \n numerar. Sumele care dep`[esc aceste plafoane pot fi restituite numai prin instrumente de plat` f`r` numerar.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|nregistr=ri contabile
Factura ini]ial` de cump`rare: % 371 M`rfuri 4426 TVA deductibil` Plata integral` a facturii: 401 Metro Cash & Carry = 5311 Casa \n lei 9.500 = 401 Metro Cash & Carry 9.500 7.983,19 1.516,81

Stornarea par]ial` a facturii: % 371 M`rfuri 4426 TVA deductibil` |ncasarea sumelor aferente m`rfurilor returnate: 5311 Casa \n lei = 401 Metro Cash & Carry 7.500 = 401 Metro Cash & Carry 7.500 6.302,52 1.197,48

|ncas`rile totale zilnice \n numerar ale persoanelor juridice sunt neplafonate. |n schimb, \ncas`rile zilnice \n numerar de la o singur` persoan` juridic` nu pot dep`[i plafoanele stabilite \n cazul pl`]ilor cu numerar prezentate mai sus. Fluxurile contabile ale decont`rilor \n numerar pot fi sistematizate astfel: \ncas`ri stingeri de crean]e monetare, \ncas`ri de venituri [i c[tiguri; G pl`]i stingeri de datorii monetare, achitarea cheltuielilor [i pierderilor; G transferuri b`ne[ti (viramente interne) dinspre casieria central` spre celelalte casierii secundare [i invers sau spre alte conturi de trezorerie.
G

Societatea cu mai multe puncte de lucru [i casierii proprii va \ncasa soldurile zilnice \n casieria central` de la sediu, pe baza unei dispozi]ii de plat` cod 14-4-4:

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

ATEN}IE
Nu uita]i ca dispozi]ia de plat` s` fie \nso]it` de monetarul zilnic. V` recomand`m s` trece]i la scopul pl`]ii urm`toarea formulare: depunere sold zilnic cu monetarul nr. ... |nregistrarea depunerii soldului va fi eviden]iat` \n registrul de cas` al punctului de lucru la rubrica pl`]i, cu specificarea: depunere sold zilnic, iar ca document justificativ va fi trecut` dispozi]ia de plat`. Pentru transferul de numerar \ntre casierii se fac urm`toarele \nregist`ri contabile: 5311 (analitic) Casa lei sediu 581 Viramente interne = 581 Viramente interne 5311 (analitic) Casa lei punct de lucru

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

S-ar putea să vă placă și