Sunteți pe pagina 1din 10

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie prest`ri servicii construc]ii montaj
O societate nu are cod CAEN de construc]ii montaj. Dac` monteaz` mobilier importat de aceasta pe componente [i-l factureaz` la clien]i, factureaz` cu TVA colectat` sau taxare invers`? Dac` monteaz` pere]i de interior modulari din panouri de melamin` [i sticl`, uneori [i din dulapuri, factureaz` cu TVA colectat` sau taxare invers`?
Problema aplic`rii m`surilor de simplificare pentru livr`rile de bunuri/prest`rile de servicii efectuate \n interiorul ]`rii este reglementat` de prevederile art. 160 Cod fiscal, respectiv de H.G. nr. 44/2004 (Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal), al`turi de alte acte normative speciale. |n temeiul dispozi]iilor art. 160 alin. (1) Cod fiscal, Furnizorii [i beneficiarii bunurilor/serviciilor prev`zute la alin. (2) au obliga]ia s` aplice m`surile de simplificare. Dup` cum lesne se poate observa, din analiza prezentei norme legale rezult` faptul c` obliga]ia de a aplica m`surile de simplificare incumb` att prestatorilor/furnizorilor, ct [i beneficiarilor, \ns` doar cu \ndeplinirea condi]iilor ca ambele p`r]i contractante s` fie \nregistrate \n scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 Cod fiscal [i ca opera]iunea s` fie impozabil`, conform punctului 82 alin. (1) al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Alineatul (2) al aceluia[i articol 160 al Codului fiscal face o enumerare limitativ` a activit`]ilor c`rora le sunt aplicabile m`surile de simplificare, acestea fiind:
a) de[eurile [i materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de[eurilor industriale reciclabile, republicat`, cu modific`rile ulterioare; b) bunurile [i/sau serviciile livrate ori prestate de sau c`tre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolven]`, cu excep]ia bunurilor livrate \n cadrul comer]ului cu am`nuntul; c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme. Dac` \n leg`tur` cu prima [i penultima categorie de bunuri/servicii asupra c`rora se aplic` m`surile de simplificare, Codul fiscal face o detaliere clar` prin trimiterea c`tre un act normativ special, respectiv prin precizarea atributului p`r]ilor tranzac]ionale, cu privire la celelalte categorii detalierea provine din cuprinsul dispozi]iilor punctului 82 al Normelor metodologice.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Conform Normelor metodologice, defini]ia materialului lemnos este prezentat` astfel: a) materiale lemnoase lemnul rotund sau despicat de lucru, lemnul de foc, cheresteaua, precum [i lemnul ecarisat ori cioplit [i lemnul brut, prelucrat sau semifabricat; n) lemn prelucrat sau semifabricat sortiment ob]inut prin opera]ii de retezare [i/sau spintecare a lemnului rotund, a bu[tenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei. |n fine, referitor la categoria lucr`rilor de construc]ii-montaj, nici Codul fiscal [i nici Normele metodologice de aplicare a acestuia nu fac o detaliere suficient` pentru a identifica cu precizie opera]iunile ce implic` aplicare m`surilor de simplificare, vorbindu-se \n general despre lucr`rile de construc]ie, reparare, modernizare, transformare [i demolare legate de un bun imobil. |n completarea acestor prevederi legale, \n Monitorul Oficial nr. 94/06.02.2007 a fost emis Ordinul Ministerului Finan]elor Publice nr. 155 care prevede, \n cuprinsul art. 2, faptul c` m`surile de simplificare prev`zute de c`tre Codul fiscal sunt aplicabile lucr`rilor stipulate la sec]iunea F Construc]ii, diviziunea 45 din anexa la Ordinul pre[edintelui Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` CAEN. Totodat`, actul normativ \n discu]ie prevede c` aplicarea m`surilor de simplificare asupra activit`]ilor astfel delimitate se face doar ]inndu-se seama de excluderile prev`zute \n cadrul grupelor [i claselor acestei diviziuni. Potrivit prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, a[a cum a fost modificat prin Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 106/2007, \ncepnd cu 01.01.2008 pentru lucr`rile de construc]ii-montaj nu se mai aplic` m`surile de simplificare. Ca urmare, facturarea lucr`rilor de construc]ii montaj se face \n baza devizului de lucr`ri care cuprinde contravaloarea \ntregii lucr`ri de construc]ii montaj (materiale, manoper`, energie etc.), cu respectarea regimului normal de taxare. Situa]iile prezentate nu se \ncadreaz` \n tipurile de opera]iuni pentru care se pot aplica m`surile de simplificare, deoarece, \n baza explica]iilor ini]iale, acestea constau \n: Import [i revnzare de mobilier, \mpreun` cu montajul acestuia. Montare de pere]i interiori \ntr-o cl`dire.

Exemplu

Import de m=rfuri din UE


371 M`rfuri 4426 TVA deductibil` = 4011 Furnizori externi 4427 TVA colectat` 80.000 lei

15.200 lei

4011 = Furnizori externi ([i diferen]ele de curs aferente 665 sau 765)

5124 Conturi la b`nci \n valut`

80.000 lei

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Exemplu Import de m=rfuri din afara UE


Valoarea \n vam`: 371 M`rfuri = 4011 Furnizori externi Taxe vamale 10%: 371 M`rfuri = 446 .01 Alte impozite [i taxe 8.000 lei 80.000 lei

TVA \n vam` (80.000 + 8.000) x 19% = 16.720 lei 4428 TVA neexigibil` = 446.02 Alte impozite [i taxe 16.720 lei

Achitarea prin banc` a obliga]iilor vamale: % 446 .01 Alte impozite [i taxe 446.02 Alte impozite [i taxe = 5121 Conturi la b`nci \n lei 24.720 lei 8.000 lei 16.720 lei

4011 = Furnizori externi ([i diferen]ele de curs aferente 665 sau 765)

5124 Conturi la b`nci \n valut`

80.000 lei

Exemplu Achizi]ia altor stocuri cu factur=


% 3021 Materiale auxiliare 3028 Alte materiale consumabile 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori 2.380 lei 1.000 lei 1.000 lei 380 lei

Darea \n consum a stocurilor - bonuri de consum: 6021 Cheltuieli cu materiale auxiliare = 3021 Materiale auxiliare 3028 Alte materiale consumabile
www.monografii.ro www.cd.monografii.ro

1.000 lei

6028 = Cheltuieli cu alte materiale consumabile


Revista Romn` de Monografii Contabile

1.000 lei

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Exemplu Vnzarea de m=rfuri


Emiterea facturii de marf`: 4111 Clien]i = % 707 Venituri din vnzarea de m`rfuri 4427 TVA colectat` 1.190 lei 1.000 lei 190 lei

|ncasarea prin cas` sau banc`: 5311 sau 5121 Casa \n lei Conturi la b`nci \n lei = 4111 Clien]i 1.190 lei

Desc`rcarea gestiunii cu m`rfurile vndute: 607 Cheltuieli privind m`rfurile = 371 M`rfuri 1.000 lei

Exemplu Prest=ri servicii

4111 Clien]i

% 704 Venituri din servicii prestate 4427 TVA colectat`

1.190 lei 1.000 lei 190 lei

|ncasarea prin banc`: 5121 Conturi la b`nci \n lei = 4111 Clien]i 1.190 lei

Emitere factur` prest`ri servicii montat material lemnos (\n situa]ia \n care se \ncadreaz` la art. 160 al Codului fiscal): 4111 Clien]i = % 704 Venituri din servicii prestate 4427 TVA colectat` 2.380 lei 2.000 lei

380 lei

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|ncasarea prin banc`: 5121 Conturi la b`nci \n lei = 4111 Clien]i 2.380 lei

|nregistrare avansuri primite de la client

Spre exemplu, se prime[te \n avans suma de 1.190 lei, apoi se livreaz` marfa [i se factureaz` + \ncaseaz` marfa \n valoare total` de 1.500 lei. 5121 Conturi la b`nci \n lei = % 419 Clien]i creditori 4427 TVA colectat` 1.190 lei 1.000 lei 190 lei

La sosirea facturii finale: 4111 Clien]i = % 707 Venituri din vnzarea de m`rfuri 4427 TVA colectat` 1.500 lei 1.260,5 lei 239,5 lei

Se regularizeaza avansul primit: % 419 Clien]i creditori 4427 TVA colectat` = 4111 Clien]i 1.190 lei 1.000 lei 190 lei

Se \ncaseaz` diferen]a de plat` (1.500 1.190): 5121 Conturi la b`nci \n lei = 4111 Clien]i 310 lei

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro