Sunteți pe pagina 1din 8

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie privind lucr`rile de modernizare asupra unui imobil \n baza unui contract de comodat
Societatea A are \n derulare un contract de comodat privind o parte din cl`direa societ`]ii B care expir` la 31.12.2008. Cl`direa societ`]ii B a fost achizi]ionat` \nainte de aderare, iar valoarea moderniz`rii dep`[e[te 20% din valoarea contabil`. |n cursul anului 2008, societatea A efectueaz` lucr`rile de modernizare a spa]iului [i deduce TVA la achizi]ia de materiale. La sfr[itul contractului (31.12.2008), societatea A va trebui s` efectueze ajustarea TVA deduse ini]ial? Care sunt opera]iunile contabile [i implica]iile fiscale privind punerea la dispozi]ia unei persoane a unui imobil, \n baza unui contract de comodat, precum [i realizarea unor lucr`ri de modernizare asupra imobilului de c`tre beneficiar?
Din punct de vedere contabil, cheltuielile efectuate \n leg`tur` cu imobiliz`rile corporale utilizate \n baza unui contract de \nchiriere, loca]ie de gestiune sau alte contracte similare se eviden]iaz` \n contabilitatea entit`]ii care le-a efectuat, la imobiliz`ri corporale sau drept cheltuieli \n perioada \n care au fost efectuate, \n func]ie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate \n leg`tur` cu imobiliz`rile corporale proprii (punctul 93 Ordin nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene). Investi]iile efectuate la imobiliz`rile corporale luate cu chirie sau \n comodat se amortizeaz` pe durata contractului. La expirarea contractului de \nchiriere sau comodat, valoarea investi]iilor efectuate [i a amortiz`rii corespunz`toare se cedeaz` proprietarului imobiliz`rii. |n func]ie de clauzele cuprinse \n contractul de \nchiriere, transferul poate reprezenta o vnzare de active sau o alt` modalitate de cedare (punctul 98 Ordin nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene). Din punct de vedere fiscal, sunt considerate mijloace fixe amortizabile [i investi]iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de \nchiriere, concesiune, loca]ie de gestiune sau altele asemenea (art. 24 alineatul (3) Codul fiscal). Din punctul de vedere al taxei pe valoarea ad`ugat` aferent` moderniz`rilor, amenaj`rilor efectuate la cl`diri luate \n comodat, Codul fiscal prezint` la art. 149 obliga]ia de ajustare a taxei deduse ini]ial pe baza documentelor justificative achitate.
Revista Romn` de Monografii Contabile www.monografii.ro www.cd.monografii.ro www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Potrivit Codului fiscal, bunurile de capital reprezint` toate activele corporale fixe, precum [i opera]iunile de construc]ie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv repara]iile sau lucr`rile de \ntre]inere a acestor active, chiar \n condi]iile \n care astfel de opera]iuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de \nchiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozi]ia unei alte persoane. Astfel sunt luate \n considerare opera]iunile de transformare sau modernizare care conduc la majorarea valorii bunului imobil. Taxa pe valoarea ad`ugat` deductibil` aferent` transform`rii sau moderniz`rii unui bun imobil sau a unei p`r]i a acestuia se ajusteaz` de c`tre persoana la dispozi]ia c`reia este pus bunul imobil sau o parte a acestuia \n situa]ia \n care lucr`rile de transformare ori modernizare sunt efectuate de c`tre aceast` persoan`. Valoarea fiec`rei transform`ri sau moderniz`ri este de cel pu]in 20% din valoarea total` dup` transformare ori modernizare a bunului imobil sau a p`r]ii de bun imobil, cum este cazul dvs. Taxa deductibil` aferent` transform`rii sau moderniz`rii unui bun imobil se ajusteaz` pe o perioad` de 20 de ani, dac` valoarea fiec`rei transform`ri sau moderniz`ri este de cel pu]in 20% din valoarea total` a bunului imobil astfel transformat sau modernizat, conform art. 149 alin. (2) litera b). Ajustarea taxei deductibile se efectueaz` \n situa]ia \n care bunul de capital \[i \nceteaz` existen]a, cu excep]ia cazurilor \n care se dovede[te c` respectivul bun de capital a f`cut obiectul unei livr`ri sau unei livr`ri c`tre sine pentru care taxa este deductibil`, conform art. 149 alin. (4) litera d). Se consider` c` bunul de capital \[i \nceteaz` existen]a \n cadrul activit`]ii economice a persoanei impozabile care a utilizat bunul respectiv \n situa]ia \n care, \n cursul perioadei de ajustare, expir` contractul de \nchiriere, leasing, concesionare sau orice alt tip de contract prin care bunul imobil ori o parte a acestuia a fost pus/pus` la dispozi]ia altei persoane [i bunul de capital este restituit proprietarului. Perioada de ajustare \ncepe de la data de 1 ianuarie a anului \n care bunurile sunt folosite pentru prima dat` dup` transformare sau modernizare [i se efectueaz` pentru suma taxei deductibile aferente transform`rii sau moderniz`rii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transform`ri sau moderniz`ri, pl`tit` ori datorat` \nainte de data ader`rii, dac` anul primei utiliz`ri dup` transformare sau modernizare este anul ader`rii sau un an ulterior ader`rii, conform art. 149 alin. (3) litera d). Taxa pe valoarea ad`ugat` deductibil`, aferent` opera]iunilor de transformare sau modernizare, se ajusteaz` o singur` dat` pentru \ntreaga perioad` de ajustare r`mas`, incluznd anul \n care bunul este restituit proprietarului, \n conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea taxei deductibile este de pn` la o dou`zecime pe an din valoarea taxei deduse ini]ial, fiind operat` \n decontul TVA aferent perioadei fiscale \n care bunurile de capital \[i \nceteaz` existen]a.

Exemplu
Presupunem cazul unei persoane juridice (A) care a ob]inut dreptul de utilizare a unui imobil \n baza unui contract de comodat de la persoana juridic` (B). Prin acest contract de comodat presupunem c` imobilul este utilizat integral \n alte scopuri dect pentru activit`]i economice. Beneficiarul realizeaz` o serie de modific`ri ale imobilului care \n final se constituie \ntr-o modernizare ce dep`[e[te 20% din valoarea total` a bunului astfel transformat/modernizat.
Date ini]iale: Contractul de comodat expir` la 31.12.2008, f`r` a mai fi prelungit ulterior. Lucr`rile de modernizare au fost efectuate \n cursul anului 2008. G Cl`direa a fost achizi]ionat` \nainte de data ader`rii. G Valoarea moderniz`rii este de 400.000 lei. G TVA dedus` aferent` moderniz`rii: 76.000 lei.
G G

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

1. Efectuarea de cheltuieli cu diverse materiale [i servicii pentru realizarea lucr`rii de modernizare: % 6XX Conturi de cheltuieli 3xx Conturi de stocuri 4426 TVA deductibil` = 401 Furnizori

2. |nregistrarea imobiliz`rii corporale \n curs la sfr[itul fiec`rei perioade / luni: 231 Imobiliz`ri corporale \n curs = 722 Venituri din produc]ia de imobiliz`ri corporale

3. Recep]ia final` a lucr`rii de modernizare: 212 Construc]ii = 231 Imobiliz`ri corporale \n curs 400.000

4. Ajustarea dreptului de deducere a TVA, \n luna decembrie 2008: 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe, [i v`rs`minte asimilate = 4426 TVA deductibil` 76.000

Cl`direa a fost achizi]ionat` de c`tre societatea B \nainte de aderare. Cl`direa este utilizat` \n baza unui contract de comodat care expir` la data de 31/12/2008. Deoarece acest contract nu se prelunge[te, beneficiarul va trebui s` p`r`seasc` cl`direa respectiv`, restituind dreptul de utilizare proprietarului. Moderniz`rile efectuate \n cursul anului 2008 dep`[esc 20% din valoarea contabil`. Perioada de ajustare \ncepe la data de 01/01/2008 ca fiind anul \n care cl`direa este utilizat` prima dat` dup` modernizare, an ulterior ader`rii. La finele anului 2008, bunul \[i \nceteaz` existen]a [i este restituit proprietarului, iar anul 2008 va fi inclus \n perioada de ajustare r`mas`, care va fi astfel de 20 ani.

ATEN}IE
Ajustarea este de cte o dou`zecime pe an din valoarea taxei deduse ini]ial [i se efectueaz` o singur` dat`: Taxa de ajustat = 1/20 din valoarea TVA dedus` ini]ial x 20 ani Se va pierde integral dreptul de deducere ini]ial, iar valoarea TVA se va colecta prin decontul depus pentru luna decembrie 2008 la Rndul 24, conform prevederilor Ordinului nr. 94/2008.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

S-ar putea să vă placă și