Sunteți pe pagina 1din 10

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Recunoa[terea [i \nregistrarea \n contabilitate a cheltuielilor de constituire [i a celor de dezvoltare
|n cazul imobiliz`rilor necorporale, datorit` caracterului lor intangibil problema de recunoa[tere este mai delicat` dect \n cazul imobiliz`rilor corporale. Pentru a le \nregistra \n contabilitate, aceste imobiliz`ri trebuie identificate [i evaluate, ceea ce \n practic`, de multe ori, este dificil. Din aceast` cauz`, mul]i practicieni neglijeaz` aceste active, considerate, pe nedrept, active fictive, de[i valoarea lor reprezint` un plus \n activul patrimonial al entit`]ilor, o utilitate pentru care s-a alocat o resurs`. |n continuare vom identifica aceste active.

Cheltuielile de constituire
Conform O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene, modificat [i completat cu O.M.F.P. nr. 2.374/2007, cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de \nfiin]area sau dezvoltarea unei entit`]i (taxe [i alte cheltuieli de \nscriere [i \nmatriculare, cheltuieli privind emisiunea [i vnzarea de ac]iuni [i obliga]iuni, precum [i alte cheltuieli de aceast` natur`, legate de \nfiin]area [i extinderea activit`]ii entit`]ii).
|n opinia autorului Niculae Feleag`, la definirea termenului mai sus men]ionat, normalizatorii romni au l`sat s` treac` neobservate cteva erori: G Mai \nti, ei numesc cheltuielile de constituire a[a-numitele cheltuieli de stabiliment (\n francez`, frais detablissement) sau cheltuieli de organizare (\n englez`, organisation costs). Cheltuielile de constituire nu reprezint` dect o component` a cheltuielilor de stabiliment (sau de organizare), care cuprinde: taxele [i alte cheltuieli de \nscriere [i de \nmatriculare la \nfiin]area societ`]ii, cheltuieli de prospectare a pie]ii [i de publicitate. Celelalte cheltuieli legate de cre[terea de capital [i de opera]ii diverse, precum fuziunile, diviz`rile, transform`rile, nu fac parte din cheltuielile de constituire, ci din categoria mai larg` a cheltuielilor de stabiliment (organizare), avnd mai degrab` natura de cheltuieli de dezvoltare. G |n al doilea rnd, nu se face precizarea \n leg`tur` cu condi]iile pe care trebuie s` le \ndeplineasc` astfel de cheltuieli pentru a fi \nscrise \n activul bilan]ului, adic`: dep`[irea unui anumit prag valoric [i neafectarea lor unei produc]ii viitoare de bunuri [i servicii. G |n al treilea rnd, precizndu-se c` aceste imobiliz`ri necorporale sunt destinate ([i) dezvolt`rii societ`]ii comerciale, f`r` preciz`ri suplimentare, se creeaz` terenul unor confuzii, cu elementele reprezentnd cheltuielile de dezvoltare.
Revista Romn` de Monografii Contabile
G

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Activitatea de dezvoltare a unei \ntreprinderi conduce totdeauna la crearea de noi structuri de exploatare (de exemplu, ateliere, uzine, filiale) sau moderniz`ri. Plecnd de la acest sens dat dezvolt`rii, trebuie ar`tat c` nu \n toate cazurile opera]iile referitoare la capital (cre[teri sau mic[or`ri) genereaz` o dezvoltare a unit`]ii patrimoniale. Se consider` c` atribuirea cheltuielilor de constituire a opera]iilor legate de dezvoltarea unit`]ii patrimoniale este inadecvat`, dezvoltarea referindu-se, \n fapt, la un context mai larg. |n concluzie, sunt \nscrise \n cheltuielile de constituire ca element de activ numai m`rimi semnificative ale spe]elor de cheltuieli prezentate anterior. Pentru ele, \ntreprinderea trebuie s` fixeze un plan de amortizare irevocabil, pentru o durat` de maximum 5 ani. |n analizele financiare, cheltuielile de constituire sunt considerate componente ale activului fix.

ATEN}IE!
Sumele \nregistrate la Cheltuieli de constituire trebuie explicate \n note. De asemenea, \n situa]ia \n care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excep]ia cazului \n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire [i a profitului reportat este cel pu]in egal` cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Cheltuielile de dezvoltare
Imobiliz`rile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercet`rii sau a altor cuno[tin]e, \n scopul realiz`rii de produse sau servicii noi sau \mbun`t`]ite substan]ial, \naintea stabilirii produc]iei de serie sau utiliz`rii. Exemple de activit`]i de dezvoltare sunt:  proiectarea, construc]ia [i testarea produc]iei intermediare sau folosirea intermediar` a prototipurilor [i modelelor;  proiectarea uneltelor [i matri]elor care implic` tehnologie nou`;  proiectarea, construc]ia [i operarea unei uzine-pilot care nu este fezabil` din punct de vedere economic pentru produc]ia pe scar` larg`;  proiectarea, construc]ia [i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau \mbun`t`]ite. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz` pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. |n cazul \n care aceast` durat` dep`[e[te 5 ani, aceasta trebuie prezentat` \n notele explicative, \mpreun` cu motivele care au determinat-o. Cheltuielile de dezvoltare sunt capitalizabile (activabile) numai \n condi]iile \n care este vorba de proiecte individualizabile \n mod clar, pentru care se poate calcula un cost distinct recuperabil (prin amortizare) \n timp [i care s` aib` [anse mari de reu[it` tehnic` [i de rentabilitate comercial`. Cnd aceste condi]ii nu sunt \ndeplinite, cheltuielile de dezvoltare fac obiectul activit`]ii curente, respectndu-se astfel principiul pruden]ei impus de caracterul aleatoriu a activit`]ii de dezvoltare. Trebuie s` se \n]eleag` prin cheltuieli de dezvoltare numai acele cheltuieli care corespund efortului realizat de \ntreprindere \n acest domeniu pentru nevoi proprii, fiind excluse \n consecin]` cheltuielile care intr` \n costul comenzilor efectuate de ter]i, cheltuieli care sunt urm`rite, \n mod normal, prin structurile contului de profit [i pierdere.

ATEN}IE!
{i \n cazul cheltuielilor de dezvoltare, r`mn valabile preciz`rile referitoare la prezentarea lor \n notele explicative [i repartizarea de dividende men]ionate la cheltuielile de constituire.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Exemplu Cheltuieli de constituire


Se colecteaz` cheltuielile de \nfiin]are ale unei societ`]i comerciale, \n func]ie de modalitatea de plat` sau de decontare a acestor cheltuieli, astfel:
G Se

prime[te factura pentru cheltuieli de constituire \n sum` de 800 lei, T.V.A. 19%: % 201 Cheltuieli de constituire 4426 TVA deductibil` = 404 952 Furnizori de imobiliz`ri

952 800 152

G Se

achit`, \n numerar, conform chitan]ei, onorarii notariale \n sum` de 150 lei: 201 Cheltuieli de constituire = 5311 Casa \n lei 150

150

G Se

achit`, prin virament bancar, conform ordinului de plat`, cheltuieli de \nfiin]are \n sum` de 50 lei: 201 Cheltuieli de constituire = 5121 Conturi la b`nci \n lei 50

50

ATEN}IE!
Conform legisla]iei actuale, nu se prevede o durat` minim` de amortizare a acestor cheltuieli, doar durata maxim` de 5 ani. |n urma acestor \nregistr`ri rezult` cheltuieli de constituire \n sum` de 1.000 lei, conform soldului debitor al contului 201 Cheltuieli de constituire. Se hot`r`[te amortizarea acestor cheltuieli \n primii 2 ani (24 de luni), dup` metoda amortiz`rii liniare. Acest lucru presupune trecerea pe cheltuieli, lunar, a 41,66 lei, conform urm`toarei \nregistr`ri contabile: 41,66 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor = 2801 41,66 Amortizarea cheltuielilor de constituire

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

La sfr[itul celor 2 ani, cheltuielile de constituire vor fi amortizate total. Acest lucru se va oglindi prin egalitatea dintre soldul debitor al contului 201 Cheltuieli de constituire (care reflect` valoarea cheltuielilor colectate) [i soldul creditor al contului 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire (care reflect` valoarea amortizat` a acestor cheltuieli), amndou` avnd valoarea 1.000 lei. |n acest moment, cheltuielile de constituire pot fi scoase din eviden]` prin \nregistrarea: 1.000 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire = 201 1.000 Cheltuieli de constituire

Exemplu Cheltuieli de dezvoltare


Printre cele mai frecvente cheltuieli de dezvoltare ce pot fi recunoscute ca active imobilizate putem enumera lucr`rile [i proiectele de dezvoltare. Acestea pot fi efectuate pe cont propriu sau achizi]ionate de la ter]i.
S` consider`m efectuarea, \n cadrul unei societ`]i comerciale, a unor lucr`ri pentru proiectarea [i confec]ionarea unor matri]e care implic` tehnologie nou`. Costul acestor lucr`ri, conform calcula]iei din cadrul contabilit`]ii de gestiune, este de 3.000 lei.

ATEN}IE!
Cheltuielile de dezvoltare sunt imobilizate numai \n condi]iile \n care este vorba de proiecte individualizabile \n mod clar, [i care s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii: s` se poat` calcula un cost distinct recuperabil (prin amortizare) \n timp, s` aib` [anse mari de reu[it` tehnic` [i de rentabilitate comercial`. Dac` la sfr[itul exerci]iului financiar doar o parte a proiectului este gata, aceasta va fi recunoscut` ca imobilizare necorporal` \n curs de execu]ie. S` presupune c`, la sfr[itul exerci]iului financiar, lucrarea este gata \n propor]ie de 20%. |n acest caz, \nregistrarea contabil` va fi de genul: 600 233 = Imobiliz`ri necorporale \n curs de execu]ie 721 Venituri din produc]ia de imobiliz`ri necorporale 600

|n cursul exerci]iului viitor se \ncheie lucrarea. Se \nregistreaz` pe venituri partea care \nc` nu a fost recunoscut` ca imobilizare necorporal`:

2.400

203 Cheltuieli de dezvoltare

721 2.400 Venituri din produc]ia de imobiliz`ri necorporale

[i se recunoa[te ca imobilizare necorporal` finalizat` cea \n curs de execu]ie: 600 203 = 233 600 Cheltuieli de dezvoltare Imobiliz`ri necorporale \n curs de execu]ie

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|n urma acestor \nregistr`ri, soldul debitor al contului 203 Cheltuieli de constituire va reflecta valoarea proiectului de dezvoltare \n sum` de 3.000 lei.

ATEN}IE!
|n func]ie de natura proiectului, poate fi necesar`, odat` cu recunoa[terea imobiliz`rii necorporale, \nregistrarea TVA deductibile dup` formula:

4426 TVA deductibil`

4427 TVA colectat`

Pentru stabilirea cheltuielilor cu amortizarea de repartizat pe exerci]ii se stabile[te durata de via]` a proiectului [i se alege metoda de amortizare.

NOT+
|n cazul imobiliz`rilor necorporale se impune, mai mult dect \n cazul imobiliz`rilor corporale, utilizarea ra]ionamentului profesional \n stabilirea tabloului de amortizare. Stabilirea duratei, \n cazul \n care nu exist` un contract care s` stabileasc` perioada, [i alegerea metodei depind de natura imobiliz`rii, dar [i de politicile contabile utilizate de firm`. Astfel, \n cazul unor lucr`ri cu \nalt grad tehnic, datorit` uzurii morale rapide, poate fi justificat` utilizarea metodei degresive de amortizare sau chiar accelerate. La amortizarea integral` se poate scoate din eviden]` valoarea cheltuielilor de dezvoltare: 3.000 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare = 203 Cheltuieli de dezvoltare 3.000

NOT+
|n func]ie de c`ile de intrare a lucr`rilor [i proiectelor care fac obiectul cheltuielilor de dezvoltare, odat` cu debitarea contului 203 Cheltuieli de dezvoltare se pot credita conturile:
G

451 Decont`ri \ntre entit`]ile afiliate sau 453 Decont`ri privind interesele de participare pentru lucr`rile [i proiectele de dezvoltare achizi]ionate de la entit`]ile afiliate sau entit`]i legate prin interese de participare; 133 Dona]ii pentru investi]ii pentru lucr`rile [i proiectele de dezvoltare primite cu titlu gratuit; 134 Plusuri de inventar de natura imobiliz`rilor pentru elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare descoperite ca plus de inventar.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro