Sunteți pe pagina 1din 10

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Recunoa[terea [i \nregistrarea \n contabilitate a imobiliz`rilor necorporale
Concesiuni, brevete, licen]e, m=rci comerciale, drepturi [i active similare
Concesiunile, brevetele, licen]ele, m`rcile comerciale, drepturile [i activele similare reprezentnd aport, achizi]ionate sau dobndite pe alte c`i, se \nregistreaz` ca imobiliz`ri necorporale la valoarea de aport, care se asimileaz` valorii juste sau costului de achizi]ie, dup` caz. Concesiunea se refer` la contractul prin care o parte, numit` concedent, cedeaz`, contra plat`, unei alte p`r]i, numite concesionar, pe o perioad` determinat` de cel mult 49 de ani, dreptul [i obliga]ia de exploatare a unui bun sau de exercitare a unei activit`]i, pe riscul [i pe r`spunderea sa. Concesiunea poate fi public` sau privat`. Concesiunea public` este dreptul acordat de c`tre administra]ia public` unei \ntreprinderi, de a ocupa sau de a exploata o proprietate a domeniului public. Concesiunea privat` reprezint` dreptul acordat de o firm` unui ter] de a fi agentul sau reprezentantul s`u pe un teritoriu geografic precis, legat de comercializarea unor produse sau servicii.
Concesiunea se face numai \n baza unor licita]ii publice sau negocieri directe. Ea are la baz` un caiet de sarcini care con]ine: G obiectul; G durata; G contractul utiliz`rii; G pre]ul concesiunii; G condi]iile de r`scump`rare; G clauze specifice; G alte clauze necesare care se stabilesc \ntre concesionari [i conceden]i. Prin concesionare nu se transmite [i proprietatea asupra bunurilor concesionate. Concesiunile primite se reflect` ca imobiliz`ri necorporale atunci cnd contractul de concesiune stabile[te o durat` [i o valoare determinate pentru concesiune. Concesiunea se amortizeaz` pe o durat` egal` cu cea a contractului de concesiune.

ATEN}IE
|n cazul \n care contractul prevede plata unei chirii, [i nu o valoare amortizabil`, \n contabilitatea entit`]ii care prime[te concesiunea, se reflect` cheltuiala reprezentnd chiria, f`r` recunoa[terea unei imobiliz`ri necorporale.
Revista Romn` de Monografii Contabile
G

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Brevetele sunt titluri care dau inventatorului unui produs sau unui procedeu, susceptibile de aplica]ii industriale, sau concesionarului, monopolul de exploatare pe o perioad` de timp. Cazul cel mai frecvent este acela prin care achizi]ionarea unui brevet de inven]ie se efectueaz` \n contrapartida v`rs`rii \n favoarea celui care \l cedeaz`, a unor redeven]e, propor]ionale, de exemplu, cu cifra de afaceri sau cu beneficiul, ce se ob]in ca urmare a exploat`rii brevetului. Brevetul (de inven]ie) constituie un act de garan]ie asupra propriet`]ii industriale privind o anumit` investi]ie. Brevetele pot s` fie amortizate de unitatea patrimonial` care le de]ine pe perioada monopolului de exploatare. Licen]ele sunt imobiliz`ri necorporale implicate, \n general, de utilizarea brevetelor. F`r` a ceda brevetul s`u, titularul acestuia poate s` consimt` unui ter] dreptul de exploatare. Se spune, atunci, c` titularul acord` ter]ului, contra unei redeven]e, o licen]` de exploatare. Ca [i \n cazul brevetelor, licen]ele sunt amortizabile pe perioada de exploatare. Marca este acel element de activ raportat la un bun sau serviciu distinctiv folosit de entit`]ile economice pentru a deosebi produsele, lucr`rile [i serviciile lor de cele identice sau similare ale altor entit`]i din ]ar` sau str`in`tate. Marca garanteaz` parametrii calitativi minimi prev`zu]i \n certificatul de marc` [i care sunt alinia]i la tehnica mondial` cunoscut` la data eliber`rii lui. |n func]ie de specificul activit`]ii titularului se disting: marca de fabric`, G marca de comer] [i G marca de serviciu.
G

Pentru perioada de exploatare a unei m`rci, \ntreprinderea care achizi]ioneaz` o marc` vars` o redeven]`, element ce face obiectul cheltuielilor de exploatare. |n categoria drepturilor [i activelor similare sunt incluse elemente ca: G procedeele industriale, G know-how, G modelele, G schi]ele. Comisia Camerei de Comer] cu sediul la Paris, consider` know-how-ul ca fiind ansamblul de no]iuni, de cuno[tin]e, de experien]`, de opera]ii [i procedee necesare fabric`rii unui produs. Acest ansamblu de cuno[tin]e [i no]iuni care poate fi nebrevetat sau este nebrevetabil prezint` un \nalt grad de eficien]` [i reprezint` o noutate relativ` [i subiectiv` \n materie, fiind transmis printr-un contract de know-how, bine\n]eles cu titlu oneros. Aceste elemente sunt amortizabile, iar amortizarea se realizeaz` pe durata normal` de utilizare sau pe durata probabil` de exploatare.

Fondul comercial
Fondul comercial poate fi definit ca rezultatul tuturor elementelor interne sau externe favorabile maximiz`rii profiturilor degajate de \ntreprindere \n trecut, prezent [i viitor. Se deduce c` fondul comercial poate s` fie pozitiv, caz \n care poart` numele de goodwill, \n m`sura \n care elementele citate anterior permit degajarea unui profit superior remunera]iei capitalurilor angajate (utilizate) sau/[i capitalurilor necesare bunei func]ion`ri a \ntreprinderii. |n caz contrar, fondul comercial \mbrac` forma unui badwill (sau fond comercial negativ). Fondul comercial este reprezentat de acele elemente necorporale ce \nso]esc elementele materiale ale fondului de comer] (stocuri, imobiliz`ri) [i care contribuie la men]inerea sau dezvoltarea poten]ialului de activitate al unei entit`]i cum ar fi: clientela, vadul, debu[eele, reputa]ia [i alte elemente necorporale. Fondul comercial nu trebuie confundat cu fondul de comer], care, \n drept, reprezint` un bun unitar caracterizat prin reuniunea elementelor necorporale [i a unor elemente corporale ce apar]in unui comerciant, permi]ndu-i acestuia s`-[i dezvolte clientela.
Revista Romn` de Monografii Contabile www.monografii.ro www.cd.monografii.ro www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Fondul de comer] nu este contabilizat ca atare. |n bilan] nu sunt \nscrise dect elementele sale constitutive. Fondul comercial este numai partea rezidual` a valorii fondului de comer] care nu a putut s` fie identificat` \n elemente corporale (cum ar fi: ma[ini, utilaje, instala]ii, stocuri). Cum a fost preluat` de c`tre normalizatorii romni, no]iunea de fond comercial se apropie de cea de diferen]` de achizi]ie care apare \n contextul conturilor consolidate, cu ocazia opera]iilor de achizi]ie de titluri. Astfel, conform prevederilor legale, fondul comercial apare, de regul`, la consolidare [i reprezint` diferen]a dintre costul de achizi]ie [i valoarea la data tranzac]iei, a p`r]ii din activele nete achizi]ionate de c`tre o entitate. |n uzan]ele romne[ti nu exist` o norm` privind statutul fondului comercial. Reglement`rile contabile romne[ti se aliniaz` practicii generale europene. Astfel, \n cazul \n care fondul comercial este tratat ca un activ ca urmare a achizi]iei de c`tre o entitate a ac]iunilor altei entit`]i fondul comercial se amortizeaz`, de regul`, \n cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Totu[i, entit`]ile pot s` amortizeze fondul comercial \n mod sistematic \ntr-o perioad` de peste 5 ani, cu condi]ia ca aceast` perioad` s` nu dep`[easc` durata de utilizare economic` a activului [i s` fie prezentat` [i justificat` \n notele explicative.

ATEN}IE
|n cazul fondului comercial, pot ap`rea des deprecieri cu caracter reversibil (cum ar fi: sc`derea credibilit`]ii unei firme, ca urmare a unui scandal de discreditare), care impun crearea unei ajust`ri pentru deprecieri, folosindu-se \n acest scop contul 2907 Ajust`ri pentru deprecierea fondului comercial.

Alte imobiliz=ri necorporale


|n cadrul altor imobiliz`ri sunt cuprinse programele informatice create sau achizi]ionate de la ter]i, superficia, uzufructul, precum [i alte imobiliz`ri necorporale reprezentnd consumuri de resurse ale unit`]ii. Programele informatice se prezint` sub forma unui bun corporal (suport tehnic de natura discurilor, dischetelor sau benzilor magnetice), dar acest bun nu este dect un element accesoriu presta]iei intelectuale necesare pentru elaborarea programelor. Partea esen]ial` se refer` tocmai la presta]ia intelectual`, de esen]` necorporal`, protejat` sub forma unui drept de proprietate intelectual`. |n ]`rile \n care aceste produse informatice reprezint` un consum de mas`, produc]ia [i comercializarea programelor informatice au fost supuse unor reglement`ri speciale. Modul de contabilizare a acestor programe este diferit, dup` cum sunt create de \ntreprindere pentru uzul propriu, achizi]ionate de la ter]i [i utilizate \n cadrul acesteia, sau, \n sfr[it, sunt de uz comercial. Problematica acestor programe informatice este mult mai complex` [i contabilizarea lor solicit` unele nuan]`ri. Dup` destina]ia lor, programele informatice pot fi: cu utilizare comercial` sau G pentru uz intern.
G

Dup` modul de ob]inere, acestea pot fi: achizi]ionate sau G create.


G

De asemenea, se convine s` se disting` programele informatice specifice de cele standard. Programele informatice specifice sunt elaborate \n principiu pentru acoperirea unor nevoi particulare ale unui utilizator. Programele informatice standard (progiciels) sunt concepute pentru a r`spunde necesit`]ilor mai multor utilizatori. |n acest din urm` caz, evaluarea devine mai complex` [i poate s` fie sub influen]a unor elemente aleatoare, deoarece la baza evalu`rii stau \ncas`rile viitoare generate de utilizarea lor. |n conformitate cu regulamentul contabil romnesc, programele informatice sunt bunuri necorporale ce pot fi create de unitate sau achizi]ionate de la ter]i, pentru nevoile proprii de utilizare. Valoarea lor se amortizeaz` \n func]ie de durata probabil` de utilizare, care nu poate s` dep`[easc` o perioad` de 5 ani.
Revista Romn` de Monografii Contabile
G

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|n cazul \n care aceste imobiliz`ri necorporale reprezint` aport \n natur` al asocia]ilor sau ac]ionarilor \n contul capitalului subscris, concomitent cu debitarea contului 205 Concesiuni, brevete, licen]e, m`rci comerciale, drepturi [i active similare se crediteaz` contul 456 Decont`ri cu ac]ionarii/asocia]ii privind capitalul cu valoarea de aport a imobiliz`rilor. |n mod analog, dac` intrarea acestor imobiliz`ri se face cu titlu gratuit se utilizeaz` contul 133 Dona]ii pentru investi]ii, iar pentru plusurile la inventar se crediteaz` contul de pasiv 134 Plusuri de inventar de natura imobiliz`rilor.

not=
|n situa]ia \n care o imobilizare necorporal` amortizabil` este primit`, integral sau par]ial, sub form` de subven]ie pentru investi]ii, pe m`sura amortiz`rii, se vireaz` la venituri partea corespunz`toare din subven]ie (egal` cu valoarea amortiz`rii).

Exemplu Concesiuni
Se prime[te o concesiune \n valoare de 7.000 lei privind exploatarea unui serviciu. Durata contractului de concesiune este de 2 ani. Plata se face anual, adic` 3.500 lei pe an.

|nregistrarea concesiunii: = 167 7.000 Alte \mprumuturi [i datorii similare

7.000 205 Concesiuni, brevete, licen]e, m`rci comerciale, drepturi [i active similare

Plata anual` a concesiunii \n valoare de 3.500 lei: = 5121 Conturi curente la b`nci 3.500

3.500 167 Alte \mprumuturi [i datorii similare

Deoarece, \n general, \n cazul concesiunilor se folose[te metoda de amortizare liniar`, amortizarea anual` a concesiunii este de 3.500 lei, ceea ce determin` o \nregistrare lunar` a cheltuielilor de amortizare de 292 lei.

|nregistrarea amortiz`rii lunare: = 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen]elor, m`rcilor comerciale, drepturilor [i activelor similare 292

292

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor

La expirarea duratei contractului de concesiune, se \nregistreaz` ie[irea din eviden]` a concesiunii: = 205 7.000 Concesiuni, brevete, licen]e, m`rci comerciale, drepturi [i active similare

7.000 2805 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|n cazul \n care se renun]` la concesiune \nainte de amortizarea integral`, partea neamortizat` se \nregistreaz`, la scoaterea din gestiune a concesiunii, \n debitul contului 6583 Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital. La fel se procedeaz` cu toate imobiliz`rile necorporale care se scot din patrimoniu \nainte de amortizarea complet`.

Exemplu Brevete
O societate comercial` achizi]ioneaz` un brevet ata[at unei inven]ii, conform facturii primite de la furnizor, \n valoare de 6.000 lei, TVA 19%. 6.000 % = 205 Concesiuni, brevete, licen]e, m`rci comerciale, drepturi [i active similare 4426 TVA deductibil` 404 Furnizori de imobiliz`ri 7.140

1.140

}innd cont de modul de transmitere a valorii brevetului asupra produsului fabricat de societate, se hot`r`[te amortizarea brevetului pe o durat` de 3 ani prin folosirea metodei liniare de amortizare. Amortizarea se \nregistreaz` \n creditul contului 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen]elor, m`rcilor comerciale, drepturilor [i activelor similare.

Exemplu Alte imobiliz=ri


|n aceast` categorie, \n practic` cel mai des se \ntlnesc programele informatice. O societate comercial` achizi]ioneaz` servicii informatice \n valoare de 5.000 lei, TVA 19%. Reprezint` o categorie de servicii informatice ce apar, mai ales, \n cazul programelor standard. Ele vor fi \nscrise \n debitul contului 208 Alte imobiliz`ri necorporale, analitic distinct deoarece sunt destinate s` serveasc` \n mod durabil activit`]ii \ntreprinderii. Societatea comercial` trebuie s` \ntocmeasc` dup` factura fiscal` not` de recep]ie [i s` \ntocmeasc` nota de contabilitate cu formula contabil`: % = 208 Alte imobiliz`ri necorporale 4426 TVA deductibil` 404 Furnizori de imobiliz`ri 5.950

5.000 950

Durata de via]` a imobiliz`rii supuse amortiz`rii la societatea analizat` este de 1 an. Ca urmare, suma de 416,66 lei se trece pe creditul contului 2808 Amortizarea altor imobiliz`ri necorporale \n fiecare lun` timp de 1 an.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro