Sunteți pe pagina 1din 9

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Reflectarea \n contabilitate a achizi]iilor [i livr`rilor intracomunitare
No]iunea de achizi]ii [i livr`ri intracomunitare este mai des \ntlnit` \n legisla]ia din Romnia \ncepnd cu 1 ianuarie 2007, data integr`rii Romniei \n Uniunea European`. Achizi]iile [i livr`rile intracomunitare sunt acele tranzac]ii desf`[urate pe teritoriul Uniunii Europene. Potrivit Legii contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, orice opera]iune economico-financiar` se consemneaz` \n momentul efectu`rii ei \ntr-un document, care st` la baza \nregistr`rilor \n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ.
Conform prevederilor pct. 141 alin. (1) din Reglement`rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit`]ilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene, opera]iunile privind \ncas`rile [i pl`]ile \n valut` se \nregistreaz` \n contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Na]ional` a Romniei. Opera]iunile \n valut` trebuie \nregistrate \n momentul recunoa[terii ini]iale \n moneda de raportare (leu), aplicndu-se sumei \n valut` cursul de schimb dintre moneda de raportare [i moneda str`in`, la data efectu`rii tranzac]iei. Prin urmare, din punct de vedere contabil, efectuarea tranzac]iei este probat` de orice document \n care se consemneaz` opera]iunile economico-financiare. |n cele mai multe cazuri, cursul de schimb valutar utilizat pentru \nregistrarea \n contabilitate a tranzac]iilor ce reprezint` vnz`ri de bunuri este cel de la data recep]iei bunurilor respective. Cele mai importante prevederi referitoare la tranzac]iile intracomunitare sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Din punct de vedere contabil nu sunt prevederi speciale pentru acest tip de tranzac]ii, acestea fiind reflectate \n contabilitate \n func]ie de con]inutul lor economic la momentul recunoa[terii ini]iale sau ulterioare, dup` caz.

ExempluL 1 Achizi]ii intracomunitare


Societatea X din Romnia achizi]ioneaz` de la furnizorul Y din Spania m`rfuri \n sum` de 4.000 euro. Transportul pleac` din Spania \n data de 10.04.2007 [i ajunge la sediul societ`]ii X din Romnia \n data de 16.04.2007. Furnizorul Y emite ulterior factura pentru suma total` de 4.200 euro (4.000 euro plus transport 200 euro). Plata furnizorului se face la data de 30.04.2007.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Iat` cursurile valutare comunicate de BNR pentru: G 10.04.2007 3,5100 lei/euro G 16.04.2007 3,5110 lei/euro G 18.04.2007 3,5120 lei/euro G 30.04.2007 3,5121 lei/euro Cu privire la data emiterii facturii, se disting mai multe cazuri, dintre care cele mai \ntlnite sunt:

Cazul 1
Furnizorul Y emite factura \n data de 16.04.2007 [i o trimite prin po[t`. Societatea X o prime[te pe data de 18.04.2007, caz \n care factura este primit` \n termen de 15 zile lucr`toare de la momentul na[terii faptului generator de tax` pe valoarea ad`ugat`. |nregistrarea m`rfurilor pe baza NIR-ului [i a documentelor ce atest` livrarea m`rfurilor la cursul valutar de la data recep]iei bunurilor (16.04.2007): 371 M`rfuri = 408 Furnizori facturi nesosite 14.746,2 (4.200 x 3,5110)

|nregistrarea primirii facturii la cursul valutar de la data emiterii acesteia (16.04.2007): 408 Furnizori facturi nesosite = 401 Furnizori 14.746,2 (4.200 x 3,5110)

Achitarea facturii c`tre furnizor la data de 30.04.2007: % 401 Furnizori 665 Cheltuieli din diferen]e de curs valutar = 5124 Conturi la b`nci \n valut` 14.750,82 (4.200 x 3,5121) 14.746,2 4,62

Cazul 2
Societatea X nu prime[te factura pn` la data de 15.05.2007. Astfel, \n data de 15.05.2007 se emite autofactur` la cursul B.N.R. de 3,5101lei/euro, curs existent la acea dat`. Conform art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, persoana impozabil` sau persoana juridic` neimpozabil`, obligat` la plata taxei, \n condi]iile art. 150 alin. (1) lit. b) - e) [i g) [i ale art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trebuie s` autofactureze, pn` cel mai trziu \n a 15-a zi lucr`toare a lunii urm`toare celei \n care ia na[tere faptul generator al taxei, \n cazul \n care persoana respectiv` nu se afl` \n posesia facturii emise de furnizor/prestator.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|n acest caz se eviden]iaz` \n contabilitate urm`toarele: |nregistrarea m`rfurilor pe baza NIR-ului [i a documentelor ce atest` livrarea m`rfurilor la cursul de la data recep]iei 16.04.2007: 371 M`rfuri = 401 Furnizori 14.746,2 (4.200 x 3,5110)

|nregistrarea TVA pe baza autofacturii la cursul valutar de la 15.05.2007: 4426 TVA deductibil` = 4427 TVA colectat` 2.801,06 (4.200 x 3,5101 x 19%)

Achitarea facturii c`tre furnizor la data de 30.05.2007, cursul de la acea dat` fiind de 3,5130 lei/euro:

% 401 Furnizori 665 Cheltuieli din diferen]e de curs valutar

5124 Conturi la b`nci \n valut`

14.754,6 (4.200 x 3,5130) 14.746,2 8,4

Cazul 3
|n cazul \n care factura se prime[te anticipat recep]iei bunurilor, iar transferul riscurilor [i beneficiilor nu s-a efectuat \nc`, din punct de vedere contabil nu se efectueaz` \nregistr`ri \n contabilitate.

ExempluL 2 Livr=ri intracomunitare


La data de 01.06.2007, societatea X livreaz` \n baza unui contract \ncheiat cu un client din Fran]a, persoan` impozabil` (livrare intracomunitar`), m`rfuri \n sum` de 10.000 euro, transportul fiind dovedit prin documentele de transport. Cursul B.N.R. de la data livr`rii, 01.06.2007, este de 3,5210 lei/euro.
Eviden]ierea \n contabilitate a livr`rii la cursul de la data de 01.06.2007: 411 Clien]i = 707 Venituri din vnzarea m`rfurilor 35.210 (10.000 x 3,5210)

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Conform art. 143 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, sunt scutite de taxa pe valoarea ad`ugat` [i livr`rile intracomunitare de bunuri c`tre o persoan` care \i comunic` furnizorului un cod valabil de \nregistrare \n scopuri de TVA, atribuit de autorit`]ile fiscale din alt stat membru, cu excep]ia:
G

livr`rilor intracomunitare efectuate de o \ntreprindere mic`, altele dect livr`rile intracomunitare de mijloace de transport noi; livr`rilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de art`, obiecte de colec]ie [i antichit`]i, conform prevederilor art. 1522.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!


Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!


To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie:


 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45

 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro