Sunteți pe pagina 1din 34

22

Norme generote tehnice Stondordegeneroleutilizotelo intocmireodesenelor

23

l5A2@t,4n)

Dgnt0ooorogr,l 25A(1155,4n)
o
Fis. 2.19

Li ni i l e ut ilizat epent r u execut iagr af ici a f or m at elor sint cele conf or m STAS 103-76. cri er eaut ilizat i est e ceaconf or m STAS186- 74. S Formatul ar e ur m it oar ele elem ent egr af ice ( f ig. 2. 20) : 1-fi gi adei nd osar ier ei2- chenar ul ; 3- - sim bolul f or m at ului; 4- indicat oqul ; desenului copiei ; 6 - cgnt ur ul pent r u decupar ea 5 - conturu l pent r u decupar a ori gi nal; 7 - r egeade coor donat e; 8 - cim pul desenului. C henaru lse t r aseazicu linie cont inu5gr oasi, t ip A, la 5 m m dist angide conse copiei. Figiade indosar ier e pr evedepe lat ur a din st inga turul pentru decupar ea cu a formatul ui 9i se t . r aseazi linie cont inui subgir e,la 20 m m de cont ur ul Pent r u se f decuparea copiei. M ijloculspagiuluiigiei de indosar ier e indici pr int r - o linie conacest uia, ti nui sub;i re . La f or m at eleA5, A4, A3 cu inil; im ea de 297 m m gi der ivat ele t fi gi ade i ndos ar ier e e delim it at i de linia chenar ului, r asat i in st inga f or m at ului est copiei ( f ig. 2. 21 . l a 20 mm de cont ur ul pent r u decupar ea ) nom inalide 3, 5 m m . cu se S i mbol ulf or m at ului inscr iesubindicat or , dim ensiunea acest or a t r aseazio r elea de coor donat e, se P e format eleA0. . . A3 ; i der ivat ele cu l i ni i conti nuesubgir,i car e im par t e f or m at ul in zone avind dim ensiunile105 9i nom inalide3, 5 m m . cu 148,5 mm, notat ecu cif r e ar abe lit er e m ajuscule, dim ensiunea si o Formatelepot f i ut ilizat eavind ca bazi or icar e dint r e dim ensiunile sau b, cu c, dim ensiunea si a f or m aexcepl i aform at elor A4, a cir or bazi est e int ot deauna b. tel or A 5, a c ir or bazi est e int ot deauna dim ensiunea Formatele der ivat ese vor ut ilizanum aiin cazur ilein car e nu est e posibilif olosi rea formate lor nor m ale. desenului P e aceea gi coali de desen,in cadr ul unui cont ur unic pent r u decupar ea ori gi nal , pot fi execut at em ai m ult e deseneor iginale,ale cir or copii ur m eazi a f i gr pri f separate n decupar e, iecar edesenavind f or m at ul 9i elem ent ele af iceale acestui a (fi g. 2.22) .

'l'li^'tl. {,,r.lin,;,*r,,n*ri:i; t,,(:Elw!i


i"r l ;' ,,r1, iir r ji'- - ir l, l l,

'ti*

{*firtir:!{::?i{r$ri,:}i

:11

Iq

?.?l

I i11. 2,?2

gi Indi cato r ulse aplici pe f iecar edesen( de execu! iesaude ansam blu) ser vept e pentru i dentif icar ea desenuluigi m odif icir ilor oper at e pe acest a. in Indi cato r ul 4, f ig. 2. 20) se am plaseazi colguldin dr eapt aal f or m at ului,alipit ( de chenar. indicat or uluiut ilizat in dei n S TA S 282- 77 st abilegt eor m a si dim ensiunile f se senul tehni c (f ig. 2. 23) . C ompl etar eacesulelorindicat or uluise f ace ast f el: a int (1) denumi rea inigialele r epr inder ii,inst it ut uluiet c. in cadr ulcar uia f ost excsau sau scir ile la car e a f ost exccut at cutat sau se pist r eazi desenulor iginal; ( 2) scar a desenul ; (confo r mSTAS2- 81) ; ( 3) dat a la car ea f ost execut atdesenul ( 4) denr r m ir ea sem nit ur aper soanelor obi ectufuirepr ezent atin desen; ( 5) , ( 6) num clepi, r espect iv,

24

Norme generole

Stondorde genercle utilizote lo intocmireo desenetor tehnice

25

dusului(exprimatiin kg) ; (e) nuiirut d;;"rrt;i;-(,oi;;;;rljr.rrent at ptan;ei vi numirut totat de pranse compundesenur ce ;"r;":;;i, ;;;;r;" printr-o riniede

ca rea u pr oiec t at ,des e n a t, e ri fi c a t, v c o n tro l a tS T AS ; i aprobatdesenul ;(7) si mbotul sa u d e num ir eam at er i a l u l u id i n .r.u u numirur standardu|'inormei " rr"."riiqi::.,;:i::::ir'(Tiff:::"::;.J;,.i] sau interne

C omplet ar ea cisugelorindicat or uluir edus se f ace ast f el: ( 1) num ir ul de pozi1i e di n desenulde ansam blur espect iv; ( 2) denum ir eaelem ent r lui r epr er ent at in desenulrespect iv; . 3) , ( . num ir ul de buci; i ; ( 4) denum ir ea m ar er ialuluipr ecum gi numiruf standardului; (5) s-cara scirile la care a fost execurat desenul; (6) nisau mi rul dese nului:( 7) , ( 8) , ( 9) num elesi sem nit ur a pr oiect ant ului, espect ivdat a la r carea fost e xecut atdese. nu.(l10) num ir ul de invent ar( de ar hiv[ ) at r ibuit desenului ; respecti v: - 11) num dr ul desenuluiinlocuit de r especiivuldesen. (

a__

v-'N_

Tabel ulde com ponengi f ig. 2. 25)ser vegt e ident if icar ea ( la elem ent elorcom ponente al e p r odusuluir epr ezent a-pe un desende ansam blu se am plaseaziie pe t f 5i desenulde ansam blu espect iv, ie pe plange r f separ at eor m at A4, deasupr aindiiaf torul ui , al ipit de acest a chena; ( t ig. 2. 26, ol . ' si t bt?t :

Fis. 2.23 f ra cg i eo bf ic i; ( ll) num d ru ld e s e n u l u i n l o c u i t d e re specti vuldesen (12) : numi rul de i n ve nt ar ( de ar hiv d) a tri b u i t a " .u n ri ri l " s p e c ti v ;(1 3) si mbol ul l i teral al unei s e ri i d e n rodif ic ir i i n .d e s e n u itu rp " .ti " .' ; 1 t+ 1,i ,i i rri ' i l " roai ri .eri " p" lll" _ operate in cadruf seriei de modificiri inscrise in-jlirz,!llt.,.f_r5) numirul figei de modificare in care sint inscrisemodificirile .urp".,i"u-;'1I6), (ll), (lg) datala care s_aefecruat scria de modificiri, respectivnumere';i ,"moitura persoanei care a ficut modificarea. spec if ic ic i t r as a re a i u ti ri z a re a i s u l e ro r g c (r1 ) g i (r2)se facenumaici nd este . . rrtl r i n caz ur or m at er or A 5 , i n i rg i me ai n d i c a to ru ru i f e ste de 44 rhm, fi i nd previ zut c u u n si n gur r ind pent r u c i s u g e l e(1 3 )...(l g ).

Fis. 2.25

Fis. Z.?_4 In docu men tag ia teh nologic i de f abr ic agie, in c az u l d e s e n e l o r d e executie, se rrt i l izeazi in dicato rur re du s ( f ig. 2. 24) , indic at or ur din f ig u r a 2 . 2 3 a p r i c i n d u _ s e numai p e dcsenele d c an sa mbru , s au num ai pe unur din des c ne r e d e e x e c u l i e daci docu_ m c ntalia nu cu prin dc gi dcs c nul de ans am blr : .

Fig.2. 26 D aci d in cauzar ePr ezent ir ii de pe desen,t abelulde cor nponengi r ebuie int trcrupt, ace sr a poat ef i c. r nt inuar deasupr a epr ezent ar ii f ig. 2. 26, b) , f ar i?cper ar ea r ( ' .rprrl uide tabel, iar daci ar e r nai m ult e pozit ii pqar ef i . oniinr ot in'st ingaindic; r t orrrl trirepctindu- se f iecar edat i capulde t abel. int r e indicat orsi cont inuar cl t abede l rrl ui prccum si int r c ur m it oar ele pir ji ale r abeluluisc lasi o disr ant adc 10 m m (try,.1.26, b 9i c) .

26

Norme generole

Stondordegeneroleutilizotelo intocmireqdesenelortehnice

27

_ co m plet ar eac is u fe l o r (1 )....(7 )a l e ta b e l u l u j d ecomponenga(v.fi g.2.25)seface co n fo r m c apuluide t a b e l , i n c e p i n dc u p o z i g i a d e jos i n sus, i n i ;sul E l e nei ompl e/ ta te tr as indu- s e lin i u g i . o Dac i t abelulde c o m p o n e n l i s e a p l i c i p e m a i m ul te pl anseal e acel ui asi desen d e a n s am blu, c upr i n d e d e fi e c a re d a ti n u m a i e l ementel epozi gi onate pl anga pe -va re sp e c t iv i,as t f el inc it fi e c a re p o z i g i es i fi e c u p ri n si i n tabel o si nguri aata. '

di feri te de aceast a, inscr iseint r e par ant eze cu car act er ede pr ef er int i m ai m ici, 9i '! , 10( l; 3) de exemp l. u; pe desen, sub ( sau lingd) not ar ea pr oiecgieiexecut at ela scari di ferit i de cea a pr oiecgiei incipale insciie valoar ea pr se scir ii r espect ive, epr cedati .de not agia, , Scar a".
Tobel ul 2.5

i n c az ul in c ar e p ro d u s u l re p re z e n ta ti n tr-u n desen de ansambl u executi se i n ma i m ult e v ar iant e (c u e l e m e n tea v i n d c a ra c te r i sti ci constructi vedi feri te, execu ta te din m at er ialed i fe ri te , i n tr-u n n u mi r.d i fe ri t de bucdgietc.), i ndi catorul gi ta b e l u l c om ponengs e e x ti n ds p res ti n g ac u 1 0 m m p entrufi ecare de i . vari anti(fi g.2.2i ) Com plet ar ea is u g e l o rd i n e x ti n d e re ai n d i c a to rul ui tabel ul uide cori rpl nengi c 9i se fa ce . as t f el. : denu m i re as a uc o d u l v a ri a n te i;(2 ) 6x52 nete a vari antei ( 1) ;i :) si mb o l u l d e or dine ( nume ri c s a u l i te ra l ) a l v a ri a n te i; (4) numdrulde buci gi ai n eteme n tu l r es pec t iv , nec e s a re e c i re i v a ri a n te . . fi .'I" '- '; :i ..i '

S ci ri de :

' . i::

f'1,* .,." , :t,',,,. ' {,r

'r. ! i1;' ,,-'i tl .i ',:l t't

r:. ir:i;;i,ic: ir

P entr u pist r ar ea in bune condit ii, copiiledeseneloror iginale se pliazi ( im pituresc),conf or m STAS74- 75,la f or m at ul 44, consider at ept m odul de pliaj. dr
1 ::

' la d esen ele ca re s e ex ec ur a f ir i indic at or ( pr a n u r i , s c h e m e , hargi), mirimea scarii pre ce da ti d e cu v int ul , , s c ar a" s e ins c r ie s ub t i t l u l d e s e n u l u i ; la de se nclc in car e unele pr oiec gii ( v eder i, se c l i u n i , d e t a l i i ) s i n r r e p r e z e n t at e la alti sca ri d ccit ac c c a a pr oiec giei pr inc ipalc , s c a r a s e n o t c a z a a s t f e l : i n i n d i citor sc in scrie marin tea s c : ir ii pr inc ipale a des enul u i , u r m a t ; i d e v ; r l o r i l e s c a r i l o r

Des enele ehnic e s e e x e c u ti l a .. c a ri , p ri n s c i r a unui desen i ntel egi ndu-se t s rap o rtu l dint r e dim ens iu n i l ei n i a re md s u ra te e d e s e nsi di mensi uni l e l p real i al e obi ectu l u i re Dr ez ent at . d e reprezentare se al eg conform -_ . _ S c d ri l e S T AS ^ 2 -8 1 b e l u t2.5). (ta In a fa raa c e s to rsci ri se admi te fol osi rea urmi to a re l o r s c i ri c u desti nati e speci al i: 1 :2 ,5 - p e n tr u cazuri l ei n careeste necesari fo l o s i re am a i c o m p l eti a ci mpul ui desenul ui ; 1 :1 5 - i n c azul desenel or de construcl i i me ta l i c ei n c o n s trucl i i i ndustri al esau naval e; 1 :2 5 0 ; 1 :2 5 00 9i 1 :25000 pentru pl anuri d e h i rg i . L a a l e g e re a c i ri i desenul ui va trebui si se s g i n i s e a m a e d i me nsi uni l e ectul ui reprezentat, d obi d e d i me n s i u n i l e rm atul ui gi de real i zarea fo unei rep re z e n td ric i t m a i c l are a obi ectul ui pe un format c i t ma i re d u s . N o ta re a s c i ri i pe desen se face dupi cum u rmeazd: Fis. 2 .27 - i n c i s u g ai n d i catorul ui ,i ndi careasci ri i se fa c e a s tfe l: 1 : 5 , 1 :1,2: 1 etc. :

.; /"
l

i"

,.)r

l!,.,

A0(811,il89)

il(/t89'&t)

o
l ' i r1. ?.?8

28

Norme generole

Plicrco descnolor tehnicc

29

i l G l l *-'jiliM dog
,ru
Fig. 2.29

ryRffi'R
A2W420)

S e admit e im pit ur ir ea f or m at elor ; i la alt e f or m at e, alegindu- se ept m odul dr dc pl i af unul din f or m at ele nor m alizat e, excep; iaf or m at elor A0 gi A5. cu P l i ereaf or m at elor se f ace int ii pe dir ecaii per pendicular e bazaf or m at ului pe cu 1i apoi , daci m ai est e cazul,dupi dir ecgiipar alele bazaf or m at ului, ast f elinclt pe l atura de j o s a desenuluiim pit ur it , indicat or ulsii apar i in int r egim e.

lm UG
o
Fis. 2. 33

A26%'ln)

n tLJ
ll--r

A2420,W4)

Iti-l GG
o
Fis. 2.34

A2(C%,ln

A2(t20,5%)

a
Fis. 2.30

rl iLdl

,297) A5(/,20

A3eW420)

\A \z<-o

lLtdl
F i s . 2 .3 1

FlI lfl ll
F

<\ N

VV
b

\N

_-,--\ \

Cea nrai utilizati metodi de impiturire este impdturirea in scopul perforlril cxenrpl i fi cat iin f igur ile 2. 28- 2. 31, desenele m ind a f i indosar iat e. ur t Tot pe nt r u indosar ier e desenele pot f i im pit ur r t e ast f el incit si se poat i aplica o bandi adezivi per f or at i ( f ig. 2. 32) . In ved er eapist r ir ii desenelorin m ape, in plicur i sau br ogat ese ut ilizeazlf ic l rrrpi turi re ala dim ensiuni( f ig. 2. 33) , f ie lm pit ur ir ea m odular i ( f ig. 2. 3a) .

A2(5s1,120)

,II] HH -.-]J
o

q---\r

Fll

AgrM

{LJ] \Ard
b

lt

ll \ \ 4-\

Fig. 2. 32

PARTEA

A TREIA

kprerentoreo 9i cotoreo osombldrilor

187
Nitul este f,::,t.11 din in rr i cotareatu r i l o r e ste in-

DESHNUL DT ANSAMBLU

doua Partl i'*rIJl; '"1,111,.'11"-"1:l 802-67lt es-02';i 'l9i":ll .l:f""i^"1:Tea 801, ei tii',i it,-t ge, a'l -' de - iiJr"'."iiii' de f or m a cap- ului'^se o se b e sc:

::",?i:Inn:t!:ii;%:?ilii,."^:iililltki n",,x"fi
: rlld lrrlurur

diferitelor tipuri de nituri'

i n.od o bi; nuit , in f unclie se m i i n e ca t t r onconic ( f ig' 10'1' b ) , n i t cu ca P o) rotunj i i i g. r-O . r ', , nit cu caP

n i t cu ca P se m l -

10.

Kcprczeritarati cotarca asamb[erilor o

1O.1 Go'oruliteli. CIartIi.at;


Pri n as am blar e e in g e l e g ei mb i n a re ao rg a n e l o r de masi ni , uti l i zi nd di feri te s pr o ce d e e hnologic e, u s c o p u ld e a re a l i z au n p ro d u sf i ni t (masi ni ,mecani sm, te c const ru cg i emet alic i, dis pozi ti v ,i n s ta l a g i e tc .). In fu n c giede des t ina g i s i ro l u l fu n c g i o n aa l d i fe ri tel or ansambl e subansama l si blc , d e ma t er iales i de c e ri n g e l e ro c e s u l u ite h n o l o g i cse uri l i zeaza p una d i n u rmi t oa re l e ti pur i de as am b l i ri:
p r i n n itu ir e ' - p r i n su d u r - i p r i n l ip ir e - - p r i n in cle ie r e p r i n co a se r e cu a g r a fe m e ta lice - c o m b in a r e - - p r i n fiie t cu U l'u 9uru D , ( cu P rez )zon I ( Pr l rfi l e u ru P ene 1e I el ur Jcu )t ",, ,fi l I _turi lc u fo lo sin d fo r m a
,PE
l

f"'ll"*5j1"0,," {

Fi s. 1 0 .1

- - p r i n fo r m i Asa mt rliri dcn t ort abile - p r i n fo r li -

caP eiinecat ({is10,1 nitcu tronco^nic (flq^'lt:1)',:ll':::io"il::l:itif tuburari , c), ;111,.'l cutili

p r i n fo r g e d e fr e ca r e fo lo sin d srringerea

):e tcu men .,cu t c u el e men u ic al r eli , oi dal e I I sPlr al e n { la m el ar e lfo i td is lsc

si el asti cc

:: l..,""tirizeazi'nituri tubulari(fig' 10'2'b)' pargial ii,n.lo.zi o) sal iltrri .,'ti;i lungimii ii1ei, -:. tiiei 9i matediarierrului nituriloriu r.L"'prinindicarea Norarea : estedin olel' Exemple dacanitul nu r r;rlului

,lll'.I':l;'li#i;;:lET:li:'i;';;;;;":':i."

A r.rm bli ri el ,rJ tic e

c u a r cu r i

lr ,1 -|
b
Fi g . 1 0 .2

1O.2. Arum[''la.i ncdcmontabilc


"1O.2.1. Asr.rmbl r:riprirr nituire
A samb lirilc p rin n ituir c s inr as am blar i nc ' dc nr ont a b i l cc a r c s e i mbinarca ta blclor, a p rofi lelor s au a t ablelor c u pr of ilur i s i p o t f i t l r . rczist en ga -ccln;a rc.
!t I

1' b) ' cu d ( un nit din ogelcu capt r onconi- t ^t - '. f ig: 10 ; Nlir 1o '. ' 40 STAS 801- 67 -: ^- . el: rro," nl i ast(f^t . it t i, t O i:

10 r nnrsi / - 40 m nt

i oJ".' P;8734-70 1 4 r nm ,i'l',i,'i,i,,^'' i ro.z, iy:"0 I ".'.'ln:l*l'i'T"; :'1 20STAS i'.;'?;"i, -r'rii',,[,,r.1 16srAS 'e "), CuZn '';'Lll';:;;;:.X

') tt l 5

19 8

Desenul de onsomblu

llprorcntoreo gi cotoreo osombldrilor

r99

v i n c az ulin c ar e locu l d e i m b i n a ree s te a s c u n s ederi i , acestanu se reprezi nti i din f ig. 10. 15,d - l i p i re 9 i fi g ..1 0 .1 5 , - i ncl ei ere).C i nd l i pi rea sau_n( ve d e re a f respectivi se reprezinti se face Pe Porliuni limitate, porgiunea h) cleierea (fig. 10-.15, pri n l i n i e gr oas i dubli .

w J ".k N- \ ru-fi
b

LlKJ
l+ \Z t \
t 'b

/A

E1
c
Fi 9 . 1 0 .1 7

I d

[I_N gl^ f
F i s . 1 0 .1 5

uKs

[T-T-l l 1 iL--,,11
h

,P

10.3. Auu*blxti dcmsnhLiIe


t0.3.1. Assmblcriprin filet
A samblir ile cu gur ubur i. Sint const it uit e, gener al,din t r ei piesedist inct c, in rnume: gu r ubul - piesacar e pdt r undesi car e ar e f ilet ext er ior , piuliga- piela ;l pl trunsi , car e ar e f ilet int er ior 9i gaiba- piesaint er m ediar i cu r ol de sigur angl r rl rmbl i ri i . S u r ubulest eor ganulde m aginicom pusdin capulgur ubuluigi t ila f ilet at l, crrc 5e termi ni cu vir f ul ; ur ubului ( f ig. 10. 18) .I n cazul in car e gur ubul nu ar a ct p ;l orte previ z ut la am belecapet ecu t iie f ilet at e se num est epiezon, iar cind nu ar e crp ci numait ili f ilet at i 9i un locag er ior pent r u st r inger ese num et t et t if t f ilct lt , int

i Si mbolur iles e am p l a s e a zs i m e tri c ;i c u b a z ao ri entati spre i mbi nare, pe o t lin i e d e indic agier as at i i n c l i n a t, c u l i n i e c o n ti n u i s ubgi re,termi nati pri ntr-o si gea ti sp rijinit i dir ec t pe i m b i n a re(fi g . 1 0 .1 5 ,o -g ) sau pri ntr-un punct pe supraf ag i i mb inir ii as c uns iv e d e ri i (fi g . 1 0 .1 5 , h ).

/vY" qb

.qE-x

#l
c

Fi s.' 10.16

prin coosere pot fi prin coaserecu fir sau prin coaserecu agrafc Asambldrile m e ta l i ce . ot ar eas e f ac e u ti l i z i n d p e n tru c o a s e re u fi r si mbol uldi n fi gura 10.16,o N c iar p e n tru c oas er e u ag ra feme ta l i c es i mb o l u l d i n fi g ura' 10.16,b pentru cusi turi c para l e l esau s im bolul din fi g u ra 1 0 .1 6 , c p e n tru c u s i turi de col g. Asa mblir ile pr in c o a s e rec u fi r s e re p re z i n ti p ri ntr-o l i ni e conti nui subgi re (f ig. 1 0 .1 7,o gi b) iar as a mb l i ri l ep ri n c o a s e re u a g ra femetal i cese reprezi nti conc v e n g i o n anum ai pr in lini a d e c o n tu r tra s a ti c u l i n i e g r oasi dubl i , cu extremi ti gi l e l pe uni te p ri n linii s ubgir i( f i g . 1 0 .1 7 ,c a i d ). Si m b o l u ri lese ampl aseazi o l i ni e dc ind i ca g i e as at eI nc linatc u l i n i e c o n ti n u i s u b g i re ,te rmi natd pri ntr-o sl geatl spri tr lini ti d i re c t pe im binar e (v . fi g . 1 0 .1 7 ).

u;,rU iiuAtni
qurufu/ui Fis. 10. 18 R cpreze nt ar ea gi cot ar ea gur ubur ilor . $ur ubur ilese deosebesc f uncglc ln dr formr crpul ui, f or m a vir f ului 9i t ipul f ilet ului. Capul gur ubulul poat e f i hexagonr l o), (fl g. 10.' 19, pit r at ( f ig. 10. 19,b) , t r iunghiular( f ig. 10. 19,c) , st r iat ( f ig. 10. 19,d) , rernl rotund cr est at ( f ig. 10. 19,e) , inecat cr esr ar ( f ig. 10. 19,f ) , cilindr ic cr er t r r (ftg. 10.19,g), cilindr ic bom bat cu locag ucif or m ( f ig. 10. 19,h) , sem ilnccat cr t r t cr cr (l l g, 10.19,i ), inecatgi git pit r at ( f ig. 10. 19,/ ) , sem ir ot und gi nas ( f ig. 10. 19,k) , rl l l ndrl c ql l oca; hexagonal f ig. 10. 19, / ) et c, (

200

Desenul de onsomblu

Reprezentoreogi cotoreo osombldrilor

t,15' r----F-=--\

,J-U o
t,1io

I .l --11

f-l--e+ t)_)/
-+

--:

\ffir.^,," L T _-V'/
c

l--t-

'au

I r' lf +Si
Ll --7n^,ll-,,-sr
-+svsl<-

tri\sr s? Ff:tHor

b
90" ,.t:

f
-*\l

+ffffi+
L+-[ ,v rl_trT

{ .l

-td-

-'l

*$l

@ w
e

ffi"u
t

^ qlI --nl

I I
I

202

Desenul de onsomblu

Reprezentoreo cotoreo osombldrilor 9i

(r,srl,'jj,1,i!:;i;^l: [,if 1g igliif'J,':::iii:,p"","ii;?l;,frufi ri,';i,.#;.il". [ili:


10.20, sau cu cep bombit g) i\. 1tig.'td'.ZO-,

t
i

Fi1, 10.22

ffi
b
ii{, il:
"r.) l1

itii

.*

'*

i,i

;l

bil
f
l:Hf,,"oi:lr"

r/]

*:

ffi W
+
\l

;i;

i:!

ffil
h

,\

[:

F i s . 1 0 .2 3 Dupi preciziade execugie deosebesc se gur,Lrburi uzuare(conform srAS 920-6g ; r ; uru b u ri p rec is e( c onf or m S fn S + i i Z _ ? d f . La co ta reagur ubur ir ors e v o r tre c e . i n p ri mu r ri n d c oterefuncgi onare (fi rerur, E xe mp l ede r eDr e_z enras i c o ta re .a re s u ru b u ri ro r Rcp re zent ar ea i c ot ar e a p re z o a n e ro r' u ti ri z d te s i n r date i n fi gura 10.21. s i n m o d frecvent este dati i n f ig r rra10 '2 2 ' i a r a piinc ipar e r.ri i ;j ri i ;;;ti ftu ri ri re ta tei n fi gura 10.23. Reprerentarea si

,l
I

I
I a

t filetului, deschiderea.rr"iil si apoi."r"rrri".otucaredetermina

,.

-i pii .oo.i, ;i";il il::ui il'#; ?:L"i: ;o;;: :.1 "; I Jli"X :1", tunor piulige filet rutri. rin, i.i" i.irgr;. cu "rJ ro.z4: piurigd lili,;,922-76) hcxagonari (srAS

@@
fi s. 1 0 .2 4

Desenul de onscmblu

Reprezentoreogi cotoreo osombldrilor

205

o, b;pi-uliEihexagonati guier f::ll 4.in figura10.24, formaB - figura10.24, cu 4j12-7,8) -,fig.ura10.24, piutigi'fitrati (SrAS 926-69) figura 10.24, c; _ d; !:T,f y7l-!8,)-:^r:e:iu^\o.zt, cuguter f t'illtj":.::l"jl."-!s_JAs (srAS 9459-59) e'ei ; pi,riga'h"rrgonari de tr suprarafa a$ezare sferici - figura io.zl, g; pi-uligi infuiJati (srAs 4374-78) figura 10..2.1,_h^1 frutlure p_iufi-le i; 1s?ns lizi-iti - figura 10.24, piuligi rotundi cu caneruri-(srAs 5012-69) rotundi'cu . .filura lo.ii, 1;'pirrig"i giuri-fr-c-nt-ale (srAS 5331-69)^lf .igura10.i4, k ; piurigi ,.ot,lnaicu giuri radiare (STAS5330-69) figura td.24, tl -.

o
Fis. '10.27 Fis. 10.25

A.A

Fe d

0t - Zd h- 2, 2d s - l,?d u. Al5d H -A85'J x'5. . . 10nn

'

d 'l ,l d

Fis. 10.26

dz'Q85tl R t- 1 ,5 d H 2 'o ,- j/z

Reprezentarea a-sambrrriror..prin guruburi. intr-o asambrare cu ;urub intotdeauna reprezinti se vizuti piesa piirunria.r. (gurubur) r0.25). La reprezen(fig. tarea asamblirii lurub intr-ogaurifiretatd cu .,'up.urin,a (doui rinii 1ng.'ro.ze;'sJ ioc distincte) intre 9.urub !aura neriteiaial,om troase pi iil;;;t'a lu'irurruiterminin. du-sedeasupra giurii filetate.
Flo, 10, 20

206

Desenul de onsomblu

Reprezentoreogi cotoreo osombldrilor

207

repr ez ent ar ea. ,a s a mb ri ri ig u ru b , g a i b ig i p i u ri gi (fi g. cu 10.271se reprezi nti e loc i n tre g ur ubs igiur ile. d i n .c e 1d o u i p i e s ed e g ro J i mi rl 9i a] i i r. zonafi l etati a;ur ubu l u i se t er m ini s ub g a i b i . L a re pr ez ent ar ea a m b l i ri ic u p re z o n , g a i b i p i u l i gi (fi g. 10.2g) as se reprezi nti 9i intre prezon si gaura din piesade grosime g, iar partea filetati loc a prezonului ce se ingurubeaziin piesade grosimeA se termina la inceputulgiurii filetate, asigurind imp i n a re apr ez onuluipr in z o n a d e i e g i rea fi l e tu l u i . Al te e x em ple de as a mb ri ric u ;u ru b s i n t d a tb i n fi gura' t0.29. Asigurareaasamblirilor cu guruburi impotriva desfaierii se face utilizind elemented e sigur angi, ar e po t fi :;a i b i p l a ti ti p A (S T AS13gg_72;fi g.,10.30, c o), gai bi plati tip B (srAs s200-72;fig. 10.30,b), gaibi Grower (srAs 7666-77; tip rv _ fig. 10 .3 0 ,c, t ip R - f ig. 10.3 0 , ), c u i s p i n te c a(g p l i n t)(S TA S1991_13 d t ; fi g.10.30,e), gaibi de siguranEi (STAS2241-56 tip A _ fig. .t0.30, tip B _ fig. 10.30 g, tip D _ ; f, , fig. '1 0 .3 0h ) , c ont r apiuliti e l a s ti c i (fi g . 1 0 .3 0 ,,). Fu n cgie elem ent el e e a s i g u ra re ti l i z a te , s i g u ra rea de d u a asambl i ri l or guruburi cu poate fi : cu ;aibi plati (fig. 10.31,o), cu gaibi Grower (fig. 10.31,b) cu contrapiuligi (fi g . 1 0 . 31,c ) , c u gaibed e s i g u ra n g ti p A, B g i , ,e rp ecl i " , i D (fi g. 10.31,d, e;i , res p e cti v, c u ; pr int ( c u p i u ri g i n o rma ri - fi g . 1 0 .3 1 ,g ) f)' cu pi uri gicu caneruri_ ; f ig. 10 .3 1 ,h ) , c u c ont r api u l i g ie l a s ti c i (fi g . 1 0 .3 1 ,i ;. Asi gurarea unei asambl i ri cu gur u b u ri se P oat ef ac e 9i pr i n tre c e re ap ri n c a p e te l e ;u ruburi l or a unei si rme ri suc it e l a ca p et e ( f ig. 10. 32). Asa mb lar ea ilors e fa c ep ri n i n te rme d i u lu n o r mu fe gev fi l etate,uti l i zatefi e pentru re vi d e diam et r eegar e(fi g . 1 0 .3 3 ,o ;i c ), fi e p e n tru tevi de di ametredi feri te ( fig. 1 0 .3 3 'b ) , s au pr in int e rn n e d i ura c o rd u ri ro ro ra n d e z e r i e ti pur A (fi g. 10.33,d) yi B (fi g . 't0 . 33,e) . Asambliri cu filet. in cazurin care unerepiesenu permit un art tip de asamblare d i n p unc t ul de v eder e a l u ti l i z i ri i s e fo l o s e g te fi l e tul , una di n pi esefi i nd de t ipul g u ru b u lui,dec i pit r un z i to a re (l a e x te ri o r I g i 3 ; fi g. 10.34),ceal al tifi i nd de t ipuf p i u l i g e i,dec i c upr inz i to a re (l a i n te ri o r, I g i l.

A.A

B.B

C-C

@ tr{
o
Fi g . 1 0 ,2 9 %l F----&41

@
cl

tu @
c

1 0 . 3 . 2As o m b l d ri ri n p e n e . p
Asamblirile prin pene se utilizeazi pentru transmiterea migcirii intre doui piese care au aceeagi axi rongitudinari,avind ca erement de asambrare pana, mont at i in ca n a lele pani din a rb o re s i , re s p e c ti v , de b u tu c. Dupi pozigiape care o au ra montaj, penerese crasifici in pene rongitudinare gi pene tra n sver s ale. Lo osombldrire penerongitudinore, montal, penere cu ra sint pararere axa roncu g i tudi n a l i a pies elor as am b l a te . e n e re ro n g i tu d i n a re p p o t fi i ncri nate(i ngropate, plane sau concave),tangengiale, paralele sau disc.

-ffi1

"@
Fi g . 1 0 .3 0

Desenul de onsomblu Reprerenloreo ;i cotoreo osombldrilor

Fi g . 1 0 .3 2

T4

@
e
5

I
r/

AI I
(

DI
I
I i q, 10.34

7 I

t,t

l ) i ,r i ( .tr

lr'lrrrlr'

lrr(lilf,lt

llll

l,r'llll

rr

I r,lt'.lt'tli'ltl

rlI

rrllti,lrll

210

Desenul de onsomblu

Reptezentoreo;i cotoreo osombldrilot

2il

*, Pry4\--ti iffi]
tlJ

/nc/nore ll@

f*#_l

n u

E
-r,

P enel ei nclinat e ingr opat e pot f i sem ir ot undede f or m a A ( f ig. 10. 35' o) ' cu capete drepte de f or r na B ( f ig. 10. 35,b) , cu un capit dr ept si unul r ot und de f or m a C (fi g. 10.35,c), conf or m STAS1008- 71 pene cu nas( calcii)( f ig. 10. 35,d) , conf or m 9i cu o S TA S1009-7.1 in f igur a 10. 35, e est e r ePr ezent at e asam blar e panA inclinat i aPar ede o Par t e; i alt a a penei. lat cu nas,unde se obser vi ( in pr oiecgie er ali)cd iocul

q-#:I
*11

E
d

ct
Fi g , 1 0 .3 7

l-.llE,

.ira
l

)
sl :tl
$l

F i s . 1 0 .3 5
I

(->tsI ffiJt s)l


I

/AIL

w
ffi

#^

--j +f \y
f

,1i'no

fx45'

&

f,15o

4 Y
Fis. 10. 38 STAS P enel ei ncl i n at e plat e ( peneleinclinat esubgir i)sint conf or m STAS431- 739i A ( f ig' 10 36' de pot f i cu capet esem ir ot unde, f or m a concave inclinat e P 4i ?.-73. enele c) ' ( b) 10. 36, , cu un capit dr ept 9i unul sem ir ot t r nd f ig. 10'36' dr o), cu capete ept e ( f ig. e in f igur a 10. 36, d) conform S TAS433- / 3; i . , n^, ( f ig. 10. 36, , conf or mSTAS434- 73. inclinat i concavide f or nr a B' cu erte reP rezent at io asam blar e pani

o A-A

*l

ffiE
d
l:ig , 1 0 .3 6

2tg

Descnul de onsomblu

gi Reprezenlcreo cotoreo osombldrilor

213

Penele ungenriale (fig. 10'37,o) se monteazi cire doui perechi (fig. 10.37, b). Penele paralele, colform STAS 1006-7jpotfi obignuite formaA (fig.10.3g, , de o), de f*rrna s (fig. 10.38,6), forma c de 1rig.io.3g, c), sauconformsrAS 5025-73, cu ,giuride fixare(exemplu formaA2s1D,cu doui giuri pentru;uruburi fixaregi de o gauri pentruStiftde desprindere, capete cu semirotunde 10.3g, i" nsrr. (fig, "t.

la cu Lo osombldrile penetronsyerso/e, montai, penele sint perpendicularepe t cit de axapi esel o r m ont at ,opr ind at it t r anslagia, ; i r ot ir ea pieselor .Penele r ansver , sal epot fi cu am belef ege inclinat e ( f ig. 10. 4't o) sau num ai cu o f r ; i I nclinat i la (fi g. 10.41 , b) ; m odul lor de asam blar e m ont al est e dat in f igur a 10. 42, o 1i, resP ecti v, b. gi Reprezentarea cotarea canalelorde pani in arbori ;i alezaleeste exernplifi' cati i n fi g ur a 10. 43.

1-f"

Va
Fig. 10.39

i4ul
b

ffr

A-A
@

o
Fi g . 1 0 .4 1

tx45"

A-A

Fls. 10.42 F i s . 1 0 .4 0

1 0 . . i " 3 . : ; ' r r n b l o rc r r g t i f t u r i5 i h o l t u r i A i
10.lt,, d este rep'ezentard asambrarea pani parareri forma A, iar in figura cu de 10,39,b ,rJ,.r.i11blo, pani paraleli de forma A2S1D; ra cu unde se observi (in proiec;ie laterali) <A yo r:u a p ar e in par t ea s u p e ri o a ri a p e n c i . i Pcn e lt r c ( f ig. 10. 4 0 ,o ) a u fo rma g i d i m e n s i u n i re dis conform srA S 1012_72, in f rg u ra'1 0 .40, f iind r epr e z e n ra tio a s a mb l a re b c u p a n i d i sc. r elat iva $ti ftu r ile sint or gane de m aginiut ilizat e pent r u asigur ar eapozilici b) , conlce rfi ntrc dou i piese9i pot f i : cilindr ice ( STAS 1599- 79,f ig. 10. 4, t ,o 9i k) , t ubular e ( ext (ti g. 10.44,c ai d) , cu supr af agi er ioar i cr est at a f ig. 10. 44,e, l, / 'i ( 10.44, ) sau specialef ig. 10. aa,g 1i h) . (111" f

214

Desenul de onsomblu

Reprezenloreo cotoreoosombldrilor ;i

215

B-B -f-t*

@
ID
bf-

il :f[ ti l *u u I
[ *d!

lrl=,ffi
r-1

6
F-F

,[lllJ utt, M
f
c, x 1t5o

G-G
II *J
I

Fig. 10. 43

216

Desenul de onsomblu

si Reprezentoreo cotoreoosombldrilor

2r7

In fi g u ra ' 10. 45 int ex e m p l i fi c a te i fe ri te a s a mb l i ricu sti fturi. s d Bo l g u r iles int or gane d e ma s i n i u ti l i z a te p e n tru a r ti cul al i i 9i pot fi fi ri cap ( fig. 10 .a 6 o ) , c u c apm ar e( f i g . 1 0 .4 6 b ), c u c a pmi c g i g a u ri pentrugpl i nt(fi g. 10.46, , , c); se asambfeazi conform figurii 10.46, d.

i n cazul in car e canelur ilesint in evolvent i se t r ece gi diam et r ul de divizar e ( at cu l i ni e punct subgir e, it in cazul ar bor ilor canelagiv. f ig. 10. 50) 'cit 9i in cazul ( butuci l or canelagi f ig' 10. 51) .

1 0 . 3 . 4.Asom b ld r i prin coneluri


Ar"rri :l S r ile pr in c an e l u ri s e u ti l i z e a z l p e n tru tra nsmi terea unor momente de t o rri rrr;i:m ar i int r e ar b o ri g i b u tu c i. Pro fi l u l c a n e l uri l or poatefi dreptunghi ul ar ( fig. 10 .4 "r. ) , in ev olv enti (fi g . 1 0 .4 7 ,b ) s a u tri u n g h i u l ar(fi g. 10.47,c). o Reprezentarea arborilor gi butucilor canelagi face conform STAS 6162-77. se . ln v e d e re l ongit udinaij,la a rb o re l e c a n e l a ts e re p re z i n tdcu l i ni e conti nui groasi diam e tru l vi r f ur ilor , c u lin i e s u b g i red i a me tru l fu n d u ri l or, i nceputul;i sfi r;i tul i eg irii c a n e l r.r r iloru linii s ub g i rip e rp e n d i c u l a re e a x i ; i n proi ecgi eateral i se reprec p l z int i a ti t i n s ec giune, it 9i i n v e d e re , i n mo d s i m p l i fi c a t,numaidoui canel urial i c t urate , i a r diam et r ul v ir f uri l o r c u l i n i e c o n ti n u i g ro a s i ;i di ametrul funduri l or cu linie co n ti nui s ublir e ( f ig. 1 0 .a 8 ).

B-B

Fi g , 1 0 .4 9

Fig. 10.47

4
IA rF i 9 . 1 0 .4 8 L a b u tuc ii c anelagi e re p re z i n ti i n s e c g i u n eo n g i t udi nal iati t fundul , ci t 1i s l v ir f uri l e ca nelur ilorc u linie g ro a s i i a r i n p ro i e c g i e a te ral i , ati t i n vedere,ci t gi i n l s cciiu n e ,se r epr ez int i s imp l i fi c a tn u m a i d o u i c a n e l u rial i turate;i di ametrul vi rl u rilor cu l i n i e c ont inui gr o a s i , i a r d i a me tru l fu n d u ri l o r cu l i ni e conti nui subgi re ( f ig. 1 O.a 9 ).in s ec jiunelong i tu d i n a l is e re p re z i n ti g i a rborel e canel at,trasi nd cu l inie c o n ti n ui gr oas i at it f u n d u l , c i t g i v i rfu l c a n e l u ri l or,(fi g. 10,50).

Fis. 10. 50

_Bl

B-B

B4
Fig. 10. 51 det se C otarea ar bor ilor gi but ucilor canelagi f ace pr in r epr ezent ar ea aliat i 9i canclat c( f ig. 10. 52 Pent r u but uc cotareacomp let . ia canelur ii9i pr in cot ar ea- piesei in evolcanel at,fi g.10. 53 pent r u ar bor e canelat ) .in cazul in car e canclur ilesint

11. Intocmirea Joson.'rlui urrurrbl,, Jo

Intocmireodesenuluide onsonnblu

225

11,1.G"nor"litegi
De senulde ans amb l u s te re p re z e n ta re a ra fi ci a unui compl ex e g de el emente ( p i e se l e gat e ganicgi f u n c g i o n ailn tre e re ,a l c i t-u i n d ) or ,n i nrt' at" gi,4i ni * .., " " p...,, sa up a rte din ac es t ea. p re z e n ta res e p a ra tau n o r g r.upuride pi ese,egatefuncgi o_ Re a i na l i n tre ele, dint r - un a n s a mb l um a i to m p re x p o a i t i ' denumi rea de i nsambl u' de ord i n i n f er ior s au de s u b a n s a m b l u Fri n des enulde an s a m b ru b u i e s i s e s ta b i re asci : tre forma 9i pozi gi api eseror co mp o n ent e,pr ec um s i mo d u l l o r d e a s a mb l a re (montare); rnoj ul ' au i rni gi on.i " al a n sa mblului dim ens i u n i l e e c e s a re e n tru mo n tare ' funcgi onare, ; n p notagi i l egi 9i indicagiileco.respunzitoar.e raporturiior reciproce cu ansamblurilesau subansamblu ri l e i nv ec inat e et ap e l es i s u c c e s i u n ep i e s e l o rl a montare.; a Do c um ent af ia ehn i c i a u n u i a n s a m b l u x i s te n t se el aboreaziin t e urmitoarea s u cce si une int oc m ir ea s c h i g e l o rp i e s e l o rc o m p o n e n te i ntocmi rea : ; schi gei ansambl u l u i ; ex ec ut ar ea des e n e l o r a s c a ri p e n tru p i e s e l e.o.pon" i a" ; executarea l dese n u l u i l a s c ar i pent r u a n s a m b l u . L a e labor ar ea doc u me n ta g i e i h n i c e pentru un ansambluproiectat se va reste pecta su c c es iunea indic a ti m a i i n a i n te , c u exceplia primei .faze,intrucit desenul la scari al pieselor componente se executi direct, firi a se mai alcitui in prealabil s ch g e l e . i
----a

/3\
12,, \
\\

\tl

7
?
I'

// ",\, f( t0 'i\a-A s \gr


.

\\

B-B

f , ff i
7l
-g_-=

6
5 1 2

--1

Intocmirea desenului ansamblu face cu respectarea de se normelorgenerale de reprezentare desenur in tehnic(dispunerea proieciiiror, rinii utirizate, vederi, secgiuni, cotareetc.),precum a ciroi previzuie srns'of+-zo. gi in

tl t0 I -8 7 6 -5
/.

11,2, R"g.rli dn rcprcz..nt,u,e dcscpulr.id" ansamblu a


D e senulde ans am ,b l tre b u i e re p re z e n ta t i n tr-u n numi r u mi ni m de proi ec;i i ( ve d e ri sa u s ec giuni) , . d .a ru fi c i e n tep " n tru d e fi n i re a s cl ari a tuturor erementel or componente gi a pozigiei relatiye a acestora.

3 2 1

de in de ,t^f:,:.J,1,_O:'1.]t.jt, "nrirUfui-r"--".-r"pr"r"nta, obicei, pozirie t^l:,*'i:":^,:,,1r:.i:,]1.1, este i" .iii"","i:.t#'tL:;: '"p'""*.,-,;';;;i; pieiete reprezentate axonometric, a cirui proi.eceie
I rrrrLr r vr l vtEt4 -

f:'i::l:lt,:i,"-l:ll_".::,^.=ri ;ffij d;;; l:"1:."::,S; planul [ W ]. pranureiseieiul;;;-t ii.,i,ri""i-iiiiii ::p::-'-::,.?lt.,pe[v] repre ze n t at i pe :j :::i::jff,'::j?:i,":,:f.:lll.:.""lurtat.1 _ cu a ce fe a gi ens iunino m i n a l e(v . fi g . 1 1 dim
p i e s e le6, S 1i gl ;

t:::.1]:,i.:::it:_:Il1:11:i,.., slcsiune..in'doui in

ipot"ru. i".f;;";';_;;;fi

ffim-4
\
,' ' i:.)

contur.ul do.ud o piise-ordturote desenur in de,ansambru reprezinti astfer se :

."tor..do,r pL,",-[r.ai"tre piese ;rp,:,:,:-: j:lETj,]l:':_o::._i1,i:colnuni dinabateri.rimitiJJ,"iuir"

p;;;;; fi;;

"\..i)
t i s. 1 1 .1
tr.liltlI lnrll|.1r r;lI l,r'lrit rt "rr',1t ll' lI| ,lr' ltl r',,llli

226

Desenul onsomblu de

lnlocmireo desenului de onsomblu

227

- prin liniile de contur ale fiecirei piesedaci intre cele doui pieseexlsti ioc dato ra t d i m ens iunilor nom i n a l ed i fe ri te (v . fi g . 1 ' l .1 - pi esel e1,2 gi 6). Regulile intocmireo desene/or ansamblusint exemplificatepe un robinet de de cu ventil reprezentat in doui moduri : reprezentarea axonometrici izometrici (fig. 11.2) gi reprezentarea ortogonali - in trei proiecgii (fig. 11.3). Din analiza, atenti a celor doui reprezentArirezultd ci, la intocmirea desenelor de ansamblu t r e b u i e a vut in v eder e u rmi to a re l e : a. In proiecgiain care ansamblul este reprezentat i n secti une,pi esel e i nepl firi configuragie interioari (arbori , axe, bol j uri , guruburi, pene etc.)-se reprezintd in Yedere,chiar daci planul de seclionare trece prin a).G lor geometrici (v. fi g. 11.2 gi 11.3 - ti j a cu fi l et 6 si prezonul 14). D e asemenea, anumite porliu ni pl i ne al e pi esel or(nervuri , aripioare, spigeetc.) se reprezinti tot in vedere, cind planul de secgionare cupri ndeaxa l or l ongi tudi nali sau este paralel cu aceasta fi g. 11.2 gi 11.3 (v. - roata de acgionare 11). La astfelde piese,pentru a pune in eviden;i anumite forme interioare, se Yor uti l i za secgi unipargi al e. b. In desenulde ansambl u, pi ul i gel egi gai bel e circulare a ciror axi este situati in planul de secgionare se reprezinti, de obicei , i n vedere (v. 15 ;i 16, fi g. i 1.3). c. E l ementel ede asambl are (guruburi , prezoane, piulige etc.) a ciror , Fig.11. 2 axi nu este situati in pl anul de secl i onare rese p r ezinti rabitu te cu lin ii- punc t s ubgir e, s pr e a s c oat e i n evi deng modul l or de ar a m l a re b . d . Pies ele au ans amb l u ri l e e o rd i n i n fe ri o r c a re se repeti i denti c pe o pros d iec j i e se re pr ez int i c om p l e t o s i n g u ri d a ti , i a r re s tu l pozi gi i l orcr reprezi nti si mplifi ca t,co nf or m nor m el o r p re z e n ta tel a c a p . 1 0 .

A-A

--13

-_LP
I I 7
$=--

15 16

B-B

I
rytE
lobn
6 rc re r

Fi g . 1 1 .3

228

Desenul de snsomblu

lntocmireodesenuluide onsombiu

4:!

e . Pi e sele ar e ex ec u ti d e p l a s i ri i n ti rn p u l fu n c g i oni ri iansambl ul ui ot fi rec P pe pr p r e?e n ta te, ac eea$i oi e c g i e ,;i i n p o z i l i e e x tre m i sau i n pozi gi ii ntermedi are (v d e mi sca re . f ig" 4. 30 - p a z . 1 1 , 1 2 , 1 3 ). C o n tu ru l p i esel ori n astfelde pozi l i i se i t rls r:a zi cu l inie- doui puncte ,fa ri a s e h a ;u ra , c h i a r d a c i i n pozi gi ei ni gi al iau fost I cpre ze n tat ein s ec giune . reprezentatcu al te m f. Pe n t r u ingeleger e a o d u l u i d e l e g i tu ri a l a n s a mbl ul ui s , ;rns a mb l u siaupies einv ec i n a tec o n tu ru l a c e s to ra e re p re ?i nti cu l i ni e-douiP uncter este i n secacestora subti re i fi g . 11. 4) ,f dr i a se h a s u ra ,c h i a r d a c i re p re z e ntarea u unc. in g . Fe n t r u s c oat er ea e v i d e n g ia u n o r p i e s ea c o p eri te,unel e pi esesau subil (v. c pot r ns a n rb l u :-i f i c ons idera te o n v e n g i o n an d e p d rta te fi g. 1' l.' l21i 11.13),menpe rion i n d ,r.se pr oiec t ia r e s P c c ti v A. c h . Si stem ele et ansa re u p re s g a rn i tu ris e re p re zi nti i n pozi gi ede stri ngere de (v.9, fi g.11.3). E tanint c u pre sg a i n it ur a r odus i c c a 2 --3 ftm i n c u ti a d e e ta n gare . (fi r lr ea l a ro binet eiec u v ent i l s e fa c e p ri n i n te rm e d i u lc u t i ei de etangare g. 11.5) f P; it ru n d e realuidului pe iin g i ti l a 2 e s te o p ri ti d e g a rn i turi l e3, montate i n l oca;ul . ghid a j u l u i 1. E t ans ar ea te a s i g u ra ti d e p re s a re ag a r ni turi l or pri n i nterrnedi ul es 5 4; n r es g a rn i tu r ii i a piulile i o l a n d e z e . fl de i . l i l e m enr ele c on ta n d i p e n tru c irc u l a g i a u i d e lor, cu Y enti l (v. fi g. 11.3, Y cl etc. 5e reprezi nti c pc rzi ti 3 ;i fig. 11. 10 poz igi a ), s e rta re , e n ti l e u a ri p i o a re, apete a 2 a i n po zi ti ai nc his .De ex em p l u ,s e rta ru l3 (fi g . 1 1 .5 ),e a recomandici rcul agi fl ui dul ui 2 i l l rrinccrrp u1 , es t er epr ez en taitn p o z i g i an c h i s ,l afe l s i v e n t i l ulcu ari pi oare (fi g.11" .7) m on trt p e c or pul 1. ii Exce pt iedelar egulad e ma n a i n te o fa c a n s a m b l u ri l eprevi zutecucep(fi g.11.8), (. , rrr. re p rez int i in poz ig i a e s c h i s c e p u l 1 fi i n d re p re zentatcu gauracentral i i n d , se dr r. p tu l g i u rilor din c or pu l .t.

3 z t7 16 t5
1 I
'tj

Fi s. 1 1 .4

Fi s. 1 1 .5

i,

11,3, Pogifionarca clcrncntclorcomponentalc ansatn' bIu[tni


F i: , crrc e lern en t (pie si s aLrans am blu de or din inf ei 'i o r ) a l a n s a m b l u l u i r e p r e r{ . n r t r se idenrifica prin po z ilionar e. Poz igionar eas e f ac e c u a i u t o r u l l i n i i l o r d e i n <I r< . rrir: a n ume relo r d e p oz igie ( v . f ig. 11. 1 ; i f ig. 11. 3) . :i L. rniilede in dicag ie, rras at e c u linie c ont inui s ubgir e, s i n t l i n i i d r e p t e , i n c l i n a t e . r , . rf r incit si nu se co nfu nd e c u alt e linii ale ans am blului r e p r e z e n t a t ( l i n i i d e c o n t u r , I , ! , ' h ;rst rr. i, cote e tc,), firi s i f ie ins i s is t eniat ic par alele s a r "s i s e i n t e r s e c t e z e i n t r e r dr: ( ' ln cazuri spe cia le, linia de indic at ie s e poat e f r inge c s i n g u r i d a t i . L i n i a d e i n d i , . r l i , , ; rr' la r rn ul d in ca pctt un punc t ingr o; at pe s upr af a g ap i e s e i p e c a r e o i n d i c i , i , rr l ,' , cr.lil; r lc ca pit se scrie num ir ul de poz i; ie. l' , lunii.rrele de p ozitie s e s c r iu c u c if r er ar abe, c u di r n e n s i u n e a n o m i n a l i e g a l i , u 1 ,li 2 orr din ren siu nca n onr inala a c ot elor ins c r is e pe de s e n u l d e a n s a m b l u . A c e s t e {' n . / n r(, r sr. ;rs:rl,i,d e o bicr-: i, in af ar a pr oic c t iilor , in r ind u r i s i c o l o a n e p a r a l e l e c u l . r(t rrilr' , lt,scrrulu i, flra sa fir : : ; r r blini, lt c s au inc c t c uit t ' . Fi g . 11 .6

l,
Fi s.'l 1 .7

230

Desenul onsomblu de

lntocmireq desenului de onsomblu

23r

Inscriereape desen a numerelor de pozigie se face astfel : - i n or dine apr ox im a ti v i a m o n ti ri i s a u d e mo nti ri i pi esel or i n ansambl ul resPe cti v, im por t angeip i rg i l o r c o m p o n e n tea l e a n s a mbl ul ui dupi caracteri sti ci a , constru cti v e f unc giot r ale tc .r s a u i n o rd i n e a i n s c ri e ri ii n tabel ulde componenl i ; e 9i - i n o r dinea de s uc c e s i u n c re s c i n d i a e l e m e n te l orpozi gi onateal i turat, i n e senstri g o n om et r ics au inve rs , p e n rru fi e c a rep ro i e c ti e i n parte, i nsi numai i n acel agi se n sp ent r u t oat e pr o i e c l i i l e . E l ementel ecomponente a l e ansambl ul ui esesau an(pi s a mbl uride ordi n i nferi or) se p o z i gi oneazipe proi ecti a i n care apar mai clar gi se pot i d e nti fi cacu u;uri n9i . P e un desen,fi ecarenumi r de pozi gi ese i nscri e,de o b i c ei , o si nguri dati . S e admi t e i nsi ca numi rul de poz i g i e si se repete pe desen, p e ntru i denti fi carea cl ari a e l e mentel or i denti ce care c o m pun ansambl ul . P i esel e asambl are de (;uru b, gai bi , pi ul i gi ) se pot poFig. 1' l, 9 z i g iona fol osi nd o si ngu ri linie d e i n d ic agie, c apit u l c i re i a s e s c ri u n u me re l ed e pozi gi e,pe un si ngur ri nd la or iz o n ta l , i n or dine c r es c i n d i ;i d e s p i rg i ted e v i rg u l e . Pe desenelede construcgiimetalice,cotate simplificatconform STAS 188-76, num e re l e e poz igie es c r ius u bn o ta re a o n v e n ti o n a l ip re cedate l i teraP(fi g. 11.9). d s c , de Pi e se l ec ar e f ac par t e d i n a n s a mb l u rii n v e c i n a tese i denti fi ci pri n' numi rul d c pozi g i e cor es punz it ord e s e n u l u ire s p e c ti ys a u p ri n i nscri ereadenumi ri i pi esei direct p e d es en( v . f ig. 11 .4 ).

B-B

7 6 5 4 3 2 1

11.4, Cotarca dcsenului ansamLlu d.


La co tar eades enelor e a n s a m b l u e v a !i n e s e a ma e normel esi regul i l e pred s d z e nt atel a ca p. 5. Cat egor i i l e e c o te c a re s e i n s c ri u p e desenulde i nsambl usi nt: d + co t" d egobor it ,c ar es e r e fe ri l a m i ri m e a a n s a mb l u l uil ungi me, i gi me, i ni l gi me) ( l g i sint, i n g e ner al, apr ox im a ti v e . d e s e n e o te l ed e g a b ari tpot fi tol eratesau prePe c c edated e me ngiunea, c ir c a " .D a c i a n s a m b l ua re a n u m i tepi esei n mi gcare, l , care fac s . ivari e ze d i mens iunile d e g a b a ri t,p e d e s e na c e s te o zi ti i extreme, reprezentate s ale p c u lini e su b g ir e doui punc t e , s e c o te a z i s e p a ra t, a u p e a ceeagii ni e de coti se dau s l v alori l e ce l o r doui poz i; ii : i n c h i s g i d e s c h i s . --+ Cotede legdturd, care se referi la elementelede formi ale picselor ansamblului pr i n ca re s e as igur i legd tu rac u a n s a mb l u ri l e a u p i e sel ei nveci nate. n aceasti s i

Fi 9 , I L 1 0

232

D e s e n u ld e o n s o m b l u

c a te g o rie. int r a: f lans e l e , p -o rtu ri l ep i rg i l e te rmi n a l efi l etate,canal el e pani su , de etc. ( v. ti g . 1 1. 3,c ot a@ 70 s a ufi g . ' 1 .1 0 , c o i a G 1 ,' 2 " ). Cote de regi i turi si nr si 1 acel ea c a rc se re f er i la elem en te l e e a s a rn b l a re ,a s u ru b u r i , prezcanl , pene etc. d c tg l -+' cq l e f unc [ ionole, : 1 rg d a u i n s p e c i a p e d e s e n el e proi ect' si se referi l a: de s ccti L rn iledet r ec er eafl u i d e l o rp ri n a rma tu ri.fi g . 1 1 .1, cotafy'16saufi g. (v 11.10 _ (;:\ co t.a 2 8) , diam et r elec i l i n d ri i o r rn a s i n i l o r,c u i s e l e pi stoanei Lr,fi l etel 6 pi esel or ma i i mp o r r ant e( v . f ig. 1 ' 1 , c o ta p r 1 6 .' . 2 s a ufi g . ' l1.10, cota pr 24 2), .3 al ustaj e >l nota r-e sim bolicet c . * co te de m on. t oi, ar e s i n r. c de l e ::s a re p e n rru o p e ra g i i i e montal sau penrrrrre. ;i rtca a ns am blului s ta re i n i ti a l a , i n c l u s i v n o ta re a rugozi tdti i suprafegel or in preI ri r.ra te(v. f ig. 11. 3, c o ta e 2 2 H 7 9 6 \. Al te c ot e,c ar e s inr n e c e s a re e n rru o p e ra g i i l e e asamtl aresr montare si nu p d i! ri d l t;i Cin des enelede e x e c u ti e a l e p i e s e l o r c o n tp onente. i 'e d c s enul ans a mb l 's e m a i i n s c ri us i d a te l en ecesare vi nd :caracteri strci de r pri r ' l ,n i c.:,c ondic iit ehnolo g i c t' : fe ri ro a rel a fu n c ti o n a re,i ndi ci ti i re cu pri vi re l a preI rcra re ;r. : ' ' au t x r ea u m i to i .p i e s ec o m p o n e n te , opsi rca,fnarcarca aius an v eE c. {i g ur a 11. 10 es t e re Pre z e n ta d e s c n u ld e a n s a mbl u unui robi ner cu venti i t al ]l ( ; :l 0 1.0 c) dif er " itde c el d i n fi g u ra 1 1.1 . i a r i i -rf rg u ra. l1 .11 v este reprezenrar rouri .,u c ep ( Rc . 00. 00) p o z i ti ad e s c h i s i.n frg u rl l e1 1.12 si 1i .13 si nt rcprezcnrare in 1, 1 ,, {'re, J e ( rr'!{'n ans am blu do u ap o m p ec u ro !i d tn ra re i fe r i te (pR D .01 si pi 1,D .02.00). a d .00

12, Citi.ou $i controlu[ dor"rrolo.

12,.1.G cncraIitAfi
gi unei r epr ezent ir i Pr iC i ti rea unui desenconst i in cunoa; t er ea ingeleger ea t vi nd forma geom et r ici a piesei dim ensionar eaut ur or elem ent elorconst r uct ive, , pieseidin punct ui de veder e al execugiei i cunoa; t er eaunor dat e compl exi ta t ea ; suplim ent ar e referi toare la m at er iale9i unele indicagii cit de se C i ti rea desenelor r ef er i at it la desenele execugiei de ansam blu, 1i ; se in l a desenel e speciale. ur n'a cit ir ii unui desende execugie t r ag concluziiin ceea si a de ce pri ve;te tehnologia f abr icagie pieseir epr ezent at e m odul de ob; iner e a sem iar l abri catul ui.Cit ir ea unui desende ansam blu e dr ept scop lim ur ir ea f unciionaliin st abilindu- se f inal t ehnologia; i or dinea dc tati i si a i egit ur ii cu alt e ansam blur i , rnontaj . se C i ti rea desenelor f ace ; i in scopulver if icir ii, ca ult im i f azi in pr ocesuldt r si inaint e de lansar eair i execugie. l ,roi ectare i n operaliade cont r ol a desenelorse ver if icddaci: dispuner ea oiecliilor 1i Pr ( au rrormel e r epr ezent ar e f ost r espect at e; pr oiecgiileveder i sau secliuni)det er de sint in conf or m it at ecu nor m ele in vir rrri ni complet piesa; secgiunileepr ezent at e in cu est e in conf or m it at e st anda! 'dele vigoar e; i conline dat elenece,' ();rre;cot: ir ea ..,rreexecut ir ii piesei; r ugozit at eap. r escr isicor espundecu cer ingelef unclionale .rk' pi esei;to ler ant ele; i abr t er ile de f or nii; i pozigieasigur i pnincipiulde int er .,,hi mbabi l i tat e pieselor; f or m at ul r i indicat or ulsint com plet at e dat elenecesar e. cu a

Xl.5. Completarcatabclului du componcnfa


Desenu l de a nsamb lu, in f az d, inali, s e c om plet ea z a c u u n t a b e l i n f care se in: ' c . r' i' -r prese le si a nsamb lur iie de or din inf er ior c ar e c om p u n a n s a m b l u l reprezent;t A c cst t abel p oa rti de nu m ir ea de t obe/ de c om ponenl <ii s e r v e s t e i la identificarea p t cselor comPo ne nte ale ans am blului, la s t abilir ea nunr d r u l u i acesrora, rnaterialului c i i n care sint executa te si legit ur ii c u des enele de ex r : cu t i e a l e acestora etc. F ornra si dime nsiun ile t abelului de c or nponengi, p r e c u m ;i a;ezarea sa pe iormar, sinr ind ica te la $2 .4. 2, c onf or m pr ev eder "ilor di; S I 'A S 7 8 2 : 7 1 . Cornple tare a tab elu lui de c om ponenr i es t e indic a t a l a a n s a m b i u r i l e cJin figur i l ' . 11 3 si '1 1.1 0-1 1.1 3) : in co loa na Po z. se ins c r iu num er ele de poz it ie a l e e l e r n e n t e r o r c o r n p o n e n t e ; rl t : ansa.rnb lulu i,in ord ine c r es c it oar e de jos in s us , inc e p i n d cu numarul 1 ; in colo an a De nu m ir eo s e ins c r ie denum ir ea f ie c i r u i e l e m e n r c o m p o n e n t , l a s ingular ne articula t, ci t m ai s c ur t i, s ubliniind c it eva caracteristici constructive s l u function ale ; in colo an a lVr. d es ens ou STASs e ins c r ie num ar u l d e s e n u l u i de execugie al p i l l *i satt nu maru l sta nd ar dului pent r u pies ele s t andar di z a t e sau normalizate, Dentru ( , l r{.)nu se into cme sc d esene de ex ec ut ie ; in colo an a 8 uc se t r ec e, penr r u f iec ar e eienr ent , n u m i r u l de buc5ti de acel l s i ft,l din comp on en la ans am biului ; in colo an a Mo terio l s e ins c r ie m at er ialul din c ar e s e v a e x e c u t a fiecare piesa ( o n r l)oncnt a ; n ota rea ma t er ialelor s e f ac e ir i c onf or m ita t e c u s t a n d a r d e l e , " i p " . t rv ( ' (( x. O L 37 r1 SIAS 5 00- 80 s au Bz 14T STAS 197t 1- 7 5 ) ; penrru ansamblurile de o r r ' trl t rrf crior si clctn cn tel c . s c andar diz at e, pent r u c ar e m a t e r i a l u l este prescrrs expl i c it irr st nn da rdu l d c p rodus , ac c as t i c or oan. i nu s e c o m p r e t e a r i ;

12,2, E**n plo Jo citirc gi control a[ dnt"""lo,


P e n r r u e xe r n p l i fi ca r e se co n si d e r d d i sp o zi ti vu l d e p e r fo r a t b a n d i d e o 9 e l , r cp r c, r , 'n 1 , i l.,l x o n or n e tr i c i n fi g u r a 1 2 .1 , p e r r tr u ca r e s- a u i n to cm i t d e se n e l e d e t'xe ctr l i c , l r r r f i g u r i l e 1? .2 1 2 .'i s,i d e se n u l d e a n sa m b l u d i n fi g u r a 1 2 .8 . D i sp o zi ti vu l se m o n r t . , r / . rp e n r a sap r e l e i cu su r u b u r i , p r i n i n te r m e d i u l l o ca g u r i l o r d i n p l a cad e b a zi I, i a r 1 , , , , r n . . , o n 6 l se fi xe a za i n b e i 'b e cu l p r e se i. M o n ta r e a co r p u l u i 2 9 i a p l a ci i i n tcr m e u , l r . r r . J i n t r c l r l r ca d c b a za 1 sr p l tca d e g h i d a r e 5 se fa ce cu g u r u b u r i l e 8 , i a r o r i cn t Ar cu l 7 u ;u r e a zi i fi xa r e a t . l ( , , t 5 i s t e m u l u i se a si g u r i p r i n b o l ;u r i l e d e ce n tr a r e - /. 6 i n b e r b e cu l p r e se i . B:r n d a d e o g cl i n ca r c se vo r p e r fo r a g i u r i cu d i a ' l,o,rrr.,onului r r r r . r r r l d a 1 1 ) 0 se i n tr o d u ce i n l o r a g u l r Ji n p l a ca i n te r m o d i a r i 3 .

238

Desenul de onsomblu

Citireo gi controlul desenelor

239

Citirea gi controluldesenelor execugie* are ca primi etapi citirea datelor de inscri sei n indic at or ,c u s c o p u li d e n ti fi c i ri i p i e s e l o r..Se constati ci l a reperul bol ; central (v. fig. 12.5)scarade reprezentareeste trecuti incorect sub formi de frac-tie. i S e ob se rv i om it er eains c ri p g i o n i rifo rm a tu l u i l a re p e rul corp matri gi (v. fi g. 12.3). ln ceea ce privegte reprezentarea i p i e s e l o r o m p onente,n general ,si nt resc p e c ta tere g u l i l ede reprezentare. u este N g rq i t u ti l i z a tformatul A 5 i n cazul reperu l u i b o l gc e ntral (v. fi g. 12.5),chi ar daci ri m i n e mu l t spagi ul i ber i n ci mpul form a tu l u i . In s chi mb reprezentareapl i ci i interrnediare(v. fig. 12.4) nu este incadrati corect in format, nerespectindu-se i d i s ta n g e l e n tre proi ecti i si chenar. Gre g e l ide reprezentarese observi l a p l a c ad e g hi dare (v. fi g. 12.6), unde l a o g a u ri fi l e ta ti s-a trasat compl et' cercul c u l i n i e s u b g i re(corect trebui nd trasate n u m a i3 /4 d i n ci rcumferi ngi )gi s-au omi s te g i tu ri l ete h nol ogi ce l a gi uri l e fi l etate. de U ti l i z a rea secl i uni l or este corecti , ci cu specificagia la placa intermediari (v. fig. 12.4) s-a omis trecerea traseului d e s e c g i o n a re -A si i nscri pgi onarea A sa , d e a s u p rare p r ezenti ri i secgi uni icare l i ps e tte g i l a r eperul pl aci de ghi dare (v . fi g . 1 2 .6 ) . Qin punctul de vedere al cotirii se v e ri fi c i d a c i si nt defi ni tetoate el ementel e construCtive daci existi corelare intre si c o te p e n tru a ,i gurareaunui montaj core c t. Se o b s ervi l i psa unor cote (R 6 v . fi g . ' 1 2 .2 ; b 9 - v. fi g. 12.3, 1 x 45 - v . fi g . 1 2 .5 9i 12.6) sau a si mbol ul ui o b fi g a to ri uQ$i g.12.2), i n al te cazuri fi i nd s u p ra c o ta re(cota 20-v" fi g. 12.3, cota 1 0 - v . fi g . 1 2 .6). R egul i l ede cotare nu i s i n t re s p e c ta ten cazulfi l etul ui M8 (v. fi g. 12.61 gi la cotarea poansonului (v. fig. 12.7), unde cota Z 22 trebuie scrisi corect Fig. 12.1 p e n tru a fi c iti ti di n col ;ul di n dreapta fos af formatului, iar cotaA 30 nu se scrie pe axi. Pentru asigurareamontaiului se impunegi tolerareacotei 50 (v. fig. 12.2) cu '+ 0,01, cotati corect pe celelalte r ePre ze n t ir i.
4) 'Coroc t u r l l c s l n t f l c utc cu cu lo a r e r o lie .

Fls. 12, 3

Desenul de onsomblu

Citireogi controluldesenelor

A-A

6,3//

/i

PLAA 0150 INTEMfiEOIAPA 500i2-80 l,t 614S


Fig. 12.4

Dpg-@.0t
LbI ior,Aefon nc -6 l,&Wt l hfo, S| "0J

Fig. 12. 5

Fts. 12,7

242

Desenul de onsomblu

Citireo $ controlul desenelor

24t

li il

$u H$

st supr af egelor udiat eir npunepr elucr ir i de f inisar e.S- aom is indi' R ugozit at ea rr.igozirigii suprafe;eigdurilor de centrare din placade bazi (v. fig. 122).9i a carea indicabol gul ui i unt t il 1v.iig. 12. 5) ,la car e s- aom is gi t r ecer ear ugozit igiideasupr a t torului. 5e impune corectarea rugozitigii suprafegei cu - diametrul-.@ "152o,ot r ( poansonul ui v'. f ig. 12. 7) , inlocuindu- se ugozit at eade 25 cu 1, 6, f iind necesar i o prel ucra r e de f inisar e. (v. de desenului ansomblu fig. 12.8) are ca primi etapi citiren Citireagi co,ntrolu! f iecar epiesi com ponent t r ident if icindu- se i ndi catorul ui i a t abeluluide com ponengi, ; si cor espundicu cel de la r epr ezent ar e. al ci rui nurndrde pozilie *ebuie ale de Se veririci daci au-fostintocmite toate desenele execugie pieselorcomPonente 9i daci existi standardelemenlionate la pieselestandardizate. Din puncrul de vedere al reprezentdrii se constati ci ansambluleste complet regulile de reprezentare,cu excePtiabolgurilor de cendeterminat, respectindtr-se Fiind cor pur i de trare care, in pr oieclia pr incipali, sint r epr ezent at ein secgiune. chiar dacd planul de in veder e ( neha; ur at ) , revol u;i e, pline, t r ebuie'r epr ezent at e secl l unetre ce pr in ele. P entru clar it at ea ingeleger iir epr ezent er ii est e necesar i indicar eat r aseului a e de secgi on ar B- B in zonelede schim bar e dir ecgieiplanuluide secgiune. Se verifici daci sint trecute cotele de legituri, cotele de montai 9i cotele de om gabari t,obser vindu- se it er ea cot elor de legit ur i Pent r u pr inder eade ber becul presei .

@ (\l

i;

PARTEA

A PATRA

REPREZ:ENTAR| VZUALE SPECIFICE


13, Arbori ei osii
13,1. Gonor"litatri ,f;L'1,:*:":'"1::'1i l: :r::rl.it pe!; (deex. etementerortransmisie de:j:: fixate acegtia ::::119i i i ) . d e tu ra g "roorii'i'"al".ll'rii.tl
transmiterea momentelor risu. de T"ttLi ii .,'u ,f|::ll:l::^Xli"j: ili*r" i jl:!1,n,-i:l i,_.1',"rgane'aftate ;;'ffi;il: fotosite.pentru.

A6ori pi osii

245

OD
Fis. 13.2 plificate citeva forme constructive ale capetelor de arbori, gi anume: formo clllndricd (fig.13.2, o) Si fwmo conicd(fig.13.2, b gi c). Capetele conice de arbori Tobelul l3.l pot fi l ungi (t abelul 13. 1) sau Copetele conice lungi de'orbori in mm scurte (tabelul 13.2). Atit cele (v. fig, 13,2,b gi cf lungi, cit gi cele scurte pot fi realizatecu filet exterior (v. fig. D l rn rl ru l L u l g l n rr Fl l rl o l nonlnal 13.2, b) sau cu filet interior dr E rl c rl o r y ' (v. fi g. 13.2, cl. 40 28 12 M t O x 1, 25 Elementeledimensionale ale 18 M5 giurilor de centrare filetate cu 20 50 36 14 M 12x 1, 25 M 6 22 care sint previzute atit capetele 25 arborilor conici, cit gi cele ale 60 42 18 M 16x 1, 5 M8 28 arbori l or ci l i ndr ici, sint st abilit e 32 80 58 22 M 20x 1, 5 M10 prin STAS 8198-78. 35 ,t0 Racordareacapetelor la arM 12 82 28 M 23x2 45 M 30x2 Mt6 bori se recomandi a se realiza cu raza R 2 h (v. fig. 13.3, o) Tobclul | 3.2 seu R 2 2h, (tig. 13. 3, b) , in locuri l e supuse unor t ensiuni m ar i. Copete de orbori conice tcurle, in mm (v. lig. 13.2, b gi cl In cazul In care umerii servorc pentru sprilinirea elemen- D b n rl rt rl L u n g l mc r n cn ltr.l tclor asamblate, rogi de curea, ca dt l. E rhrl or d, I l atr.to. 4, rogl dlngate etc., se recomandi 16 28 16 12 M 10x 1, 25 18 rrcordrrea arborilor (fig. 13.3, c, M5 20 36 22 14 M 12x 1, 25 M 6 d 1l c), In funcjie de necesitlgile 12 25 pnctlco dc asamblare. 45 24 18 M 16x 1, 5 M8 28 Fuurlle 1l gulerele fixe ole 32 58 36 22 M 20x 1, 5 Ml0 35 orbotllor.Gulerele pot fi execu{0 M2,tx 2 tttr ;l rprret, montfndu-se pe 82 54 a5 M 30x2 trborr prln fretrrc rlu presare.

r"jiei""r"'", datoriti rorleror gi

osiilesint orpane magini, de rotativesau.fixe, forosite pentru sprilinirea artor orSane afla-te m[.are de roiagie, in ..i" riniroricitatenumai momente Incovode de iere gi de forgede'forfecare (de af *ri riiJ.el. "r.-oiiir" "igoaneror

Ie,2,
_.!. re,,\!

Rcpre4cntarca arLorilo. gi osiilor


qr transmiterea

i" ;.;i;;;;;;';ft;' mitcirii ;l'transragie rran'lormarea ., rde transragierntr-o rntr-o :i::::: j^" :^"*: r. pl_'I1,:i*gorie l,l.bo..i facparte )si arborii'ii"p'i-r., rectitinii, iar ll'iT':i,: i?..lii:,P'' o,n',.,1:j",:::!:l: _' orbortt cotist. "yiii. 2i:I;;;; Dupiformi ror corrstructivi,.aruoiii
v ariabili ; ubular c i c a n e l u nea va ri a b ili : t u h r r l a r i i gi r a r o t- o ia g i .

vssE,e runctronar, se deosebesc arbori se deosebesc arborifolosigi la fotosisi ?:",1r:::_j: Ll::." {u1c.tio.n.al, ql evrr for'osisi rererr'ra

p"'i t i."'r".ti;;""
a..

constanta secgi; cu
\

&t-lt ob..eol6e-_..-_^

-\

', fua & cq4!_

F i g . 1 3 .1

ron.fil-ll{"rite organe, rogi de curea,lrogi ca t'rtmenstunite elementelor principale arboriior _ crpete,fusuri gi gu.bre "t.. ale fixe - sint standardizate. capcte dc arborl. Formere constructiye dimcnsrunilc gi capeteror" arbori Jg

(fig.13.r)sint: corpur, pirgire rezemare de (rusurr rl sau.p-ivoji), susjinarborii in'taiire, ji pirfite sau,pivoji), suslin care care ;r;;ii h'i;A;;; J,rirr;rliS"llJJ pe cares? ---"' 'airiptl oL.iJili.*, Pe care

Pirgile componenre are.unuiarbore

rtnrstabitite standarde recomanJrri ir'iil'iliiiiitl prin sau iso''i

t3.2rrrtexem-

Rrprrtcntrrcrunulfus intermediar gulere cu fixe realizate strunllrc prin crto Indlcrtl In fljurr'!3.,1, desenul-de lrr execugie unui arboredrept cu scc;lunc al In In tr.Ptr rltr In-dlcrtl flgurr 13.5.ln rcopul In icoaterii evidenfl ianalclor prnl a de

246

Reprezent6riuzuole specilice

Arbori ;i osii

_?o

i n s e cg i u n e, - au r epr ez en ta ts e c l i u n itra n s v e rs a l e ri n arbore. A rborel e este pres p viz u t cu u n c analpent r u p a n i i n c l i n a ti fo rma A, (s e c l i unea -A ), un canalpentru A pani paraleld (secgiunea 8-8) gi cu un canalpentru pani-disc(secgiunea C-CI. La c eled o u i e x t r em it iji es t e p re v i z u t c u u n c a p i t c i l i n d ri c;i un capi t coni c scurt.

^\ d7

q q

r3.3
In fi g u ra 13. 6es t e dat d e s e n u l e e x e c u g i e l u n u i a r bore coti t, cu doui maned a t oane ,d e l a un c om pr es or e a e r. D i n a n a l i z a e s e n u l ure zul ri urmi toarel e : repred d i z ent a re a fic ut int r - o s in g u ri p ro i e c ti e ,c u s e c l i u n id e pl asate s-a pentru determi narea elementelorde formi si constructive (secgiunile A-A, 8-8 gi C-Cl ; cotarea s-a realizat luind in considerarecele doui baze de cotare Bc1 9i 8c2, corespunzitoare operagiilorde prelucrare ; cotele funcgionale(principale)sint previzute cu valori t olera te ,co n f or m nor m elori n v i g o a re ; p e d e s e ns i n t tre cute, de asemenea, ori l e val rugozitigilor diferitelor suprafege, precum gi abaterilede formi 9i pozigie,necesare la ve ri fi ca re a i c ont r olul fi n a l a l p i e s e i . s in figura 13.7 este reprezentat un arborecotit cu un maneton, i n pe trei proiecgii, care s-au inscris datele enumerate inainte. I

ol

ii

a a
I

Ti::i .,;l.. t- .,. t..f l -C {:ti rca s.q ..r,r.,i , !,..s


Fig. 13 .4

ax,1{ol Axele se reprezinti ;i se principii precoteazi dupi aceleagi v i z u te p entru arbori , gi ni nd seama ;i d e ro l u l funcE i onali n ansambl ul din care fac parte (aiustale, toleranle, abateri etc.). in figura 13.8 estereprezentat un ax care prezinti canale interioare pentru ungere gi doui locag u ri d e fi xare l a capete.

3r1
--f. ^t eow Y I'a

' )Pl

rl \l I

TI

{-r
"glrl
drg
ato4inc q atnP

q
al-lnlsvl|w
I

\ffi

f '_

I I I lalaul
Fi9 . 1 3.0

l@t'{

--r 14.

Luplajc

rnccanice

Cuploje meconice

Cuplojulmonson, conforrn STAS 870-73(tig. 1a.21,este format din man;onul I secl i onat,stri ns pr in int er m ediul; ur ubur ilor 4, piuligelor6 gi gaibelorG r ower 5, asi guri ndu-se st f el t r ansm it er eam om ent ului de t or siune. Pent r u sigur angar ansa t mi teri i mome nt ului de t or siune se pr evid penele par alele3. Pr ot ecgia cuplalului se face pri n utilizar ea apir it or ii 2, m ont at e pr in int er m ediulgur ubur ilor7.

'{,.r.$',,.l - Lrr,rn*u fsti -*{{


le C u p l a ieler ealiz eaz i g i tu ra i n tre d o i a rb o ri a i u n u i l angci nemati c,i n scopul rans mi te ri i m igc ir ii de r o ta g i e ;i a m o m e n tu l u i d e to r si une. C upl ai el emecani ce i c au o ma re v ar iet at e ons t ru c ti v i ,i mp i rg i n d u -s en d o u i g rupe mari : cupl ai epermap pot fi fi xe sau mnbi l e m nente ti cu plaieint er m it en te .C u p l a i e l e e c a n i c e e rma nente sau , (r igi d e sa uelas t ic e)iar c el e i n te rmi te n tePo t fi c o ma n d ate automate.

A-A

"t"$,,#1, u* *rp[* j* mecanicE $"1orirl.ifl!nte


permanenti, rigidd, Cuplojele meconice permanentefixe realizeazi asamblarea a arb o ri l o r c oax ialia c ir o r a b a te ri m a x i m e a d mi s i b i l ede l a coaxi al i tate si nt de 0 , 00 2 -0 ,0 5 m m . sint formate din bucga1, (fig. 14.1) montati pe cu Cuplojele monlonmonobloc 2 c ape te l e rbor ilor pr in int e rm e d i u l;ti ftu ri l o r c re s ta te (fi g. 14.1,o) saua gti fturi l or a 2(fi coni ce 3 a sigur at ec uinelu l e l a s ti c 2 (fi g .1 4 .1 ,bs a ua p e n el orparal el e g.14' 1,c) ), s au a ca n e lur ilor( f ig. 14. 1 d l . ,

Fi s. 1 4 .2

&l

12

A-A

Fi g . 1 4 .3

t cu C upl al el e f / onpe( STAS769- 73) r ansm it m om ent ulde t or siune pr in gur ubu( ri l e de fi xare, solicit at ela f or f ecar e, in cazul m ont ir ii f ir i loc a acest or a f ig. 14. 3 dint r e f lan; e, in cazulm ont ir ii cu loc a gur ubur ilorde f ixar e 1i 1a.4)saupri n f r ecar ea (f i g. 14.5).

252

Reprerent6ri uruole rpecilice

uploje meconice

253

Fiq. 14. 4

f+

--,*I*l i i []
- _ \ 4 f , i 1t l i ____rLrtt
{i) r i|I it IIi

I i_

A-A

Fi 9 . 1 4 .6

Fig. 14. 5

254

Reprezentdriuzuole specilice

euploje meconice

255

Cu p l a iul c u f langet ip C F O, p e n tru p o z i l i e o ri z o ntal ede montaj (fi g. 1a.3), se c o mPu ne f llngele l fi x a te p ri n i n te rm e d i u l;u ru b u ri l or 2 (monratefi ri i oc i n din giuri l e d e p r inder e) ,piuli g e l o r s i g a i b e l o rG ro w e r 3 . 4 Cu p l a iul u f lange ip C F V, p e n rru p o z i g i e rti c a l id e montaj(fi g.l a.q, se comc t Ve pune d i n fl angele f ix at e p ri n i n te rme d i u lg u ru b u ri l o r3 (montatefi ri j oc i n gi uri l e l de pri n d e r e) ,piulit elor 5; i g a i b e l o rGro w e r 4 . P o z i g i onarea arbori l or este l i mi tati c u g a i b e l e e f ix ar e 2 as ig u ra te u g ti fru ri i e 6 . d c L a cu plajulc u f lange i n fi g u ra 1 4 .5(1 E i 2 - a rb o ri , 4 - fl angi ),fi xarease face d prin i n te rm ediulgur ubur i l o r5 (mo n ta rec u i o c i n g i u ri l e de pri ndere),pi ul i gel e 6 gi g a i b e l e r ower 7, c ent ra re ac u p l a j u l u ifi i n d a s i g u ra t ide pragulde centrare di n G flan g a . Pe nt r u s igur angi e p re v i d p e n e l ep a ra l e l e ;i 9 gi gti fturi l e 10. 3 s 8 Cuplojele meconicepermonente mabile realizeazi o asamblarecare permite com p e n sar ea abat er ilor la c o a x i a l i ta tgl a d i s p u n e re aa r bori l or cupl agi . cuplojele mobileaxiolepor fi cu o singuri gheari (fig.14.6, o) ; cu gtift transversal (f if eta tfa a mbelec apet - { rg .1 4 .6 ,b ,fi l e ta tl a m i i l o c -fi g .l 4.6,c,ci l i ndri cmontar e in un u l d i n ar bor i - f ig. 1 4 ,6 , d , c i l i n d ri c mo n ra r c i te unul i n fi ecare arbore fig. 14 .6 ', ) s auc u m ai m u l te g h e a re(fi g . 1 4 .6 ,f), p re v d zute mantonde centrare e cu (3, fi g . 1 4 .6, f ) .

(cuplaieelastice)pe lingi comintermediore e/ostlce Cuplojele mobilecu elemente per m it gi am or t i. la ar pensarea abat er ilorla coaxialit at e dispuner ea bor ilor cuplagi, zarea ;ocuri i o r 9i vibr agiilor t or sionale.

OD

A-A

Fie. 14. 8 figura 14.8, o - rePrezentareaxono' cu Cuplojuletrostic bolluri (STAS5982-79, I metri ci , b r epr ezent ar e t ogonali) est ef or m at din sem icuplaiele 9i 7, m om en' or de pr tul de torsi un e t r ansm ilindu- se in int er m ediul m angoanelor cauciuc3, m on' 8 de rl tc pri n i nter m ediulgaibelor gi al inelelor elast ice r ezem ar e9 pe bolgur ile2, 6 7 crre ri nt fi xate r igid in sem icuplajul cu piuliga 9i ; aiba5. Pent r u un m ont al cor cct 3. 7 re poatefol osi inelul de spr iiin4 int r e sem icuplaiul 9i m angoanele

ob
F i g . l 4 .7 Cuploiele mobiletronsverso/e (cuplaieradiale)transmir migcarea rotagie intre de a r bori mo n tagipar alel.Cup l a i u lO l d h a m ({ i g . 1 4 .7 ,o - re prezenrare axonometri ci , b - re p re z ent ar e t ogon a l i ) e s te v a ri a n tac e a m a i fo l o s i ti a cupl aj ul ui or transversal e 9i s e co mp unedin elem ent u li n te rm e d i a r4 g i s e mi c u p l a j el3 9i 5 fi xate pri n penel e p ar a l e l e6 9 i 7 pe ar bor ii I g i , re s p e c ti v2 .

14,3"

Cup[41* mecanica int,rrrititcnfc (orilanJatc

sau cuplar ea( in f uncgionar e sau in r epaus)a elem ent clor P entru d ecuplar ea int se componcntea le langur ilorcinem at ice ut ilizeazicuplaielem ecanice er m it ent e cu aiut or ul unor dispozit ive speciale com andi. de comandate, aclionat e cu mecaniceintetmitente fricliune (ambreiale) se utilizeazl frecvcnt CuplaJele i rr conrtrucj i ilc de m agini,int r - o m ar e var iet at ede f or m e const r uct ive.

280

Reprezentdri uzuole specifice

gi Reprezentoreo cotoreo rofilor dintote

281

1 n f igur a 17. 2 s e p re z i n ti tra s a re a a n c u ri l o r.di ngi l or a doui rol i fl di ntate cu p ro - l in ev olv ent i, un d e D o , 9 i D * s i n t d i a m e tre recercuri rorde fi bazi . Tra-sarea profilului s6 poate realiza printr-o construclie exacti a evolventei (fig.. 17.3' o) sau printr-o construcgieaproximativa (fig. li.l, ny. Trasarea exacti se bazeazipe constructiaevolventeipe cercul de bazi in-r"nruri ojrr", astfel : - s e t r as eaz ic e rc u ri l e d e d i a me tre D o , D " , D o gi D 1,; - s e f ix eaz dpe c e rc u ld e b a z i g ro s i m e a a a d i n terui(punctere gi s,) s s ; '- s e t r as eaz ipr in s n o rm a l a tWr t" fl a n c , ta n g enti l a cerculde bazi i n punctul K (d re apt a / , f ac ec u ta n g e n raa c e rc u ri l ed e d i v i zareunghi ula) NA l ; s e. iaupe c er c u l d e b a z i p u n c te l eo , b , c .. ., pri n A re se traseazitangente la cercul de bazi : - aplic indu- s e to d ac u n o s c u tip e n tru c o n s t rui rea me evo.l ventei , determi ni se pu n cte le1' 2' . . . 7, c ar e ,u n i te d u p i o a n u mi ti re g u r i , dau profi rur evorventei ; - se traseaziParteade profil de la ridicina dintelui dupi direcgia razei(dreapta 7) g i se rac or deaz la c e n tru l d e fu n d c u a rc rl fi ; i * s e t r as eaz i in fi n a l p a rte a d i n d re a p ta a p rofi l ul ui , repeti nd construcgi a sa u p rin s im et r ie. Penrru trasareaaproximativi (v. fig. 17.3,b) se procedeaziastfel : -- in baz av alor ilo r s ta b i l i tep e n tru d i a me tre l e caracteri sti ce rraseazi se cercuri l e re s pec t iv e ; * - pe c er c ul de d i v i z a re .s e x e a z i g ro s i m e a fi s a a di ntel ui (punctel eA gi B ); - s e unes cpunc te l eA g i I c u p u n c tu l O (c e n trul rogi i ) ; ' ' - din punctele o, 9i o, fixate pe razereoA gi og se traseazd, raza : cu R D a l 4, ar c elede c er c p ri n c a l e s e d e te rmi n i p e c ercul de bri e-prnctere c 9i D ; - din c, cu raza Rr : c8, si din D, cu aceeasi razi, se traseaziarcerede cerc c a re d e t er m ini f or m a a p ro x i m a ti v i a p ro fi l u l u i ; a r cel e' se conti nui di n punctel e E ;i F pe direcgiarazelor si se racordeaiAla cercul de fund.

17,3,

Rcprc;cnta?aa cotare. rofilor ding"t" cilindricc gi

t"

Fo rm a 9i dim ens i u n i l ep ro fi l u l u i n o rm a l (p ro fi lul i n secgi une perpendi curari pe fl a n culdint elui)la r og i l ed i n ta tec i l i n d ri c e ,p e n rru a si gurarea angreni ri i ,se determ i n i c u a j u to ru l cremal i erei referi ngi(orde gan care angreneazi fiecaredin rotile care cu 0eno/tem genemfore a l c i tu i e s c u n a ngrenaj ) l n S T AS8 2 1-75 di profi l ul cremal i erei se d e -re fe ri n g i ,careserveste drept bazi pentru d e fi n i re a a n g renaj el or ci l i ndi i ce cu di nj i d re p l i s a u i n c li nagi cu profi l ul i n evol venti , (fi g . 1 7 .a ). F is . 17. 4 R e g u l i l ep entru reprezentarea cota_ gi re a u n e i ._ ro g i di nl ate ci l i ndri ce cu profi l

a l e ro g i l o r d i n g a tec i l i ndri cese i ndi ci el ementel e de bazi n e ce s ar e ent r u pr e l u c ra re a i c o n tro l u l d a n tu ri i . i . g P r" .gi un" L o roati di ngati

cu dingi drep.gi, incrinagi in v sint;,;iir;; frin srns 5013-74. sau ""s]":l:i, re des enele ex e c u g i e de

ci l i ndri cise r epr ezint i cu linie cont inui gr oasi cer culde vir f gi cer cul de f und, con' sci in si deri ndu-se m od convengional secgionar ea a ef ect uat pr in golul dint r e dol di nj i al i turagi.Cer cul de divizar ese r epr ezint i cu o linie punct subgir e. i n ved er ese r epr ezint dcu linie cont inui gr oasi cer cul de vlr f ; i cu linie'punct subgi recercul de divizar e.Cer cul de f und nu se r epr ezint i. al de P e desenul execugie unei r oli dinlat e, in collul din dr eapt asus' se am p[ ' seazi un ta bel in car e se inscr iu ur m it oar ele elem ent e: m - mo dululpent r u dant ur i cu dingidr epgi,r espect iv odulul nor m algi m odulul sau in V ; cu dingi inclinagi frontal pen t r u dant ur i - nu m ir ul de dingi ( pent r u un sect or dingat se va indica: num ir ul de dinll corespunzitor rogii comPlete); - cremaliera de referinli, notati cirnform STAS 821-75; - un ghiul de inclinar ede divizar e al dint elui pent r u dant ur i cu dingi I ncll. nagi sau in V ; - se nsulinclinir ii dint elui ( se inscr ie, , dr eapt a"sau, , st inga") ,num ai Pcnt r u ; danturi cu dingi inclinagi ; - di a m et r ul de divizar 'e specif icia pr of ilului pent r u dant ur i cu dingi dr epgi, r esPcct lv de plasar ea sau I n V; depl asarespecif icinor m ali ( sauf r onpali)pent r u dant ur i cu dingi lnclinagi a sem nul cor espunzit orcazului r espect iv; in cazul llplcl rai oaru" v a'f i insolit i de deplasirii specificese va indica 0 ; , - l ungim ea( nor m ali) Pest en dingi gr osim eadint elui m isur at t r pe cor r dl, dint numi rul n di dinli il inalgim ea elui la coar dade m isur ar e num aila dant or aln V ; i - cl asade pr ecizie a dant ur ii si sim bolul jocului dint r e f lancur, conf or m S TA S 627 3- 60; ' - di st anf a int r e axe ; i abat er ile lim it i ; cilindr ice I ncr ucl- unghiul int r e axe ( num ai in cazul r ogilor angr enaielor ; frrc) de dat e despr er oat a coniugat i( num ir ul de din; i 9i num ir ul desenului cxecul l e) ; i ndicii de pr ecizie, conf or ni STAS pent r u ver if icar eaclaseide ut 6273-60, ilizagi procl zi ea dant ur ii ; indicii de pr ecizie, cu ca rxcopgl a zur ilorin car e pr oiect ant ul cona tl dorl necesar pr escr ie anum igi indici im pent r u calit at ea angr enalului r es' portrnl i P l ctl v, re I nscr iuin t abel,pe copiiledesenului de dr rxocugie, cit r e int r epr inder eapr oduci' Fi g . 1 7 ,5 torr6 l ro gii dingat e in acestscop' in t abel ; yor pre vedea r cir indur i liber e. cir tr forml ; l dim ensiunilet abelului pent r u' inscr ier eaelem ent elor dant ur ilslnt Indl cl te In f lgur a 17. 5. cu desenuldeexecujieal unei r ogi cilir r dr ice dlnil In l l l ur r - 17. 6 csr e r epr ezenr at dant ur ii. drrpl l , cu I ndlcr r eaelem ent elor

282

Reprezent6riuzuote specifice Reprezentoreoti Gotoreq rolilor dinfote

283

dant ur i int er ioar l al de i n fi gura 1 7. 7se pr ezint i desenul execugie unei. r oli cr . ! d reapti. 'in inclinir ilor dant ur ii, ut ili' fi gura 1 7. 9 sint dat e sim bolur ilepent r u indicar ea (o schematice - dingi inclinagistinga, b - dingi incli' reprezentirilor zate in ca-zul

affiffiffi ffi
o
b

@No[n rEHiltcE
'0at/um e w ennb peodfuineo& A548nn -'!bw o/i, dun'rbfu slmluli nrenbl 6-&1rc d dribfu nbzu/ui 28-,/,fHff -Execvfun)hab 8lA$23@-fr

Fis. 17. 8

Fig, 17.6

allartt rtHNtcE
-,bw infunbli h fi-riflrc -txat/b njbb,trAS2w'ft p Ltri,wwUniutu/ @r)rwbt exhrb

Fis. 17.9 -tunturc,* vcal C/f h 55-ffiHRC ' Etrcvfu,wnpecmS|AS 75 2,Wntl i dreapta,c - dingiin v cu vir f ul in los, d - din; i in v cu vir f ul ln sus) ,in f igur a at 17.8, e i ndi ci n du- se ezar eaPe desena sim bolului. l n fi gura'17. 9est e r epr ezent atdesenulde execuf ieal unui pinion cu dant ur i In V gi modul de indicar ea elem ent elordant ur ii.

Fig. 17.7

Reprezentoreo gi cotoreo rofilor dinfote

285

284

Reprezentdri uzuole specilice

17,4"

Rcpra4entarcaf i cotarca rofiloc Jrngutn conica

Ro g ile dingat e onic es e re p re z i n ti d u p i a c e l e a g i gul i expusepentru rePrezenc re t are a ro gilor dinpt e c il i n d ri c e . In d i c a re ae l e m e n te lordanturi i se face conform pre scri p giilors t abilit e p ri n S T AS 5 9 9 6 -7 4 . Pe des enele ex e c u ti ea l e ro g i l o r d i n l a te c o n icese i ndi ci urmitoarele elede m e n te : d iam et r uiex t er i o r (v a l o a re a o mi n a l i s i a b a te ri l el i mi ti ) ; l ungi mea n genera-

al l n fi gura 1 7. 10 se pr ezint i desenulde execugie unei r ogi dingat econicecu di ngi drepgi , cu indicar eaelem ent elor inscr ise in t abel. La rogi l e conice cu dingi inclinagise indicd inclinar eapr in sim bolur i pent r u i ncl i nare drea pt a f ig. 17. 11,o) sauinclinar e st inga( f ig. 17. 11,b) . La r olile conice la fa ( gi pseudoconi ce dingicur bi se ut ilizeazi din sim bolur ile f igur a17. 11, c- f ( c - pencu tru danturi curbi oar ecar ecu sensuldr eapt a,d - pent r u dant ur i cur bi oar ecar e cu sensulsti nga,e - pent r u dant ur i cur bi zer ol cu inclinar edr eapt a,f - pent r u danturdcurbi zer ol cu inclinar est inga) .

'fr7,#. Rcprcgentarea ansrcnailor


f A ngrenaj u lest e un m ecanismor m at din cel pugindoui r oli dinlat e conlugat e, fi xate pe doi arbor i ast f elincit plinur ile( dingii)de pe o r oat i si pit r undi in golur ile continui a migcirii de rotajie gi a momende pe cealalti, realizindastfeltransrniterea tul ui de torsi une. Roatadingati care estefixati pe arborele motor se numesteroati conducitoare r sau pi ni on, roa t a m ont at i pe celilalt ar bor e num indu- se oat e condusi. Clasificarea angrenajelor se face dupi urmitoarele criterii : - pozi ;i a r elat ivi a axelor ar bor ilor int r e car e se t r ansm it em iscar ea:angr eincr ucigat e axele ar bor ilor nu sint ( nai e paral el e, concur ent e,angr enaje angr enaie cupri nsei n ace lagi plan, nu sint par alelegi nici concur ent e) ; - fel ul su pr af egelor r ost ogolir e: angr enajecilindr ice. angr enaieconice, de angrenai e perboloidale, hi angr enaie elcat e( t or oidale); m xt - pozi gi a dant ur ii pe r olile com ponent e:angr enaje er ioar esau int er ioar e; cu cu - forma d ingilor : angr enaje dingi dr epgi cu dingi inclinagi dingi cur bi, ,

A.A
MNo/r// rfqlv/ct
'hnfum ew cemenb ffitnw p & 06!,Inn ,duri/o/a)dmfu/ur ernenbf 55-55Htr - t xxvle nybcrb EIAE 23@-tr

angrenaj paralele se determini astfel : A:


F .9 l7 l0

" o'3i:,'i1,Y'o'i,1'.1t":Xitfilli:i ," monteazi dinFt" ,n,r roeire .r" ,:[;"


L( 2, * zr l.

@@@@@@
o b c g f Fie.r7.,
toare i co n ului de div iz ar e ;l i g i me a d a n tu ri i (p e g e n e ratoarea conul ui de di vi zare); s c mi u n g h i ur ile onur ilor d e v i rf, d e d i v i z a re ,d e "fu n d gi supti mentare; c di ametrul a leza i u l u(valoar ea i nom in a l i g i a b a te ri l el i m i ti ); d i s ta ni aae l a U aza funcgi onal i i vir f u l co n u lui de div iz ar e ;ru g o z i ta te a s u p ra fJ l e ifl a n ci ri l or i i i i l l or; tol eranj el e d e po zi g i cg i s upr af aga r e fe ri n g i i n ra p o rt c u c a re a cestea de si nt i ndi cate.

R eprezen t ar ea angr enajelorse f ace conf or m r egulilor st abilit e pr in STAS 734'75, cu urmitoarele preciziri : - i n cazul angr enaielor conice, pent r u r oat a sau r ogile conice r epr ezent at e supr af eiei i n proi ecl i epe un plan par alelcu axe ( veder esau secgiune) , gener at oar ea cu pini la int er secgia acest eia axa r olii r esPect ive ; de rostogol i rese pr elungegt e - ni ci una din r olile f br m ind un angr enainu se consider i acoper it i de r oat a cu conj ugatii n zon a de angr enar e, excepliacazuluiin car e una din r ogi est e sit uat i i n i ntregi me i n f agaceleilalt e o acoper i ef ect iv,sau am beler oli sint r epr ezent at e gi din r ogile angr enaiului de r eguli r oat a ( i n secfi unel ongit udinali,in car e caz ur . ia condusi) se consideri acoperiti parlial de roata coniugati. In fi gura 17. 12 est e r epr ezent atun angr enaicilindr ic cu dant ur i ext er ioar l dreapti (o - r epr ezent ar ea axonom et r ici, b * veder e in pr oiecgie pr incipali, ( - secgi unen pr oiecaiepr incipali, d * veder e lat er ali) . i l n fi gura 1 7. 13 est e r epr ezent atun angr enalcilindr ic cu dant ur i int er ioar i in dubl i proi ecgieor t ogonali.

286

Reprezentiri uzuolespecilice

Reprezentoreo gi cotoreo rolilor dinfote

u
b

ffi

ffi H
b

e
d

ffi
b

2e8

Reprezentdri uzuole specifice

Reprezentoreogi cotoreo rofitor de tronsmisie

i,' figur a 17. '.14 t ee p re z e n ta tu n a n g re n a ic u n rr6ur d r / . r r es E re cremal i erd _ reprezentare (o axo n o met r ic iL, - v ed e re .-i n ro i e c ti e p ri n ' c i p a l i , _ b p . - ," .i i r*unei n proi ecti e pri nsecl i ,i -n ecgi eori n_ cipali^,d - vedere laterali).

289

:,1:lfI"i:i,i',ji,1'': 1 5 ,b ). c u d i h g i i n V ( f ig. 17.

dinsiror penrru si !:,t:::,'i,1,!:]i,""::",:::;il!l-'1::(fig.17.1s, j;;;;;';"g,"i,"i'.,'r,ia'Jil ild''llea-rormei proiecsiei o) ji.dinsiincrinaei

Fig. 17.17

Fig. 17.19

A-A

g
TO

0
Fig. 17.20

4
F i s ." t7 .1 8 i"n..fi g ur a 17. 16 es t e r eprre z e nat tu n angr enaj rr.re csre e p ez ent ta un , ' 5u, 4 cu roti dingate conice cu dingi d re p ii (a - rePre ze nta re ax onom et r ic d, b - r eDr ez en t a r e . r r r 6 s 6 n e t i i n ,".giril^ b reprezentare oriogonali in . o . r i , , ^
u n u i . angrena j co nic cu d ingi f nc r inagi

i
ct
Ftg. 17.2r
*

l ongi tu d i n ali) . i n fi g ur a 17. 17 es t e e x e mp l i fi c a tii n d i c a re a d i re c ti e i i ncl i ni ri i

s 'r r r r r or r r L a z u l " di ngi le r i nr cazul

,"...],:t:,t:,:a17.18:::"-l_"1>1^"jlrl1,-Jn ;. axono me tric i,b * r epr eze n ta re rto g o"ngj."naj o n ri i

metcat gtoboi,Jat _ reprezenrare (o

S-ar putea să vă placă și