Sunteți pe pagina 1din 29
CursuriCursuri RomeoRomeo T.T. CristinaCristina ®®
CursuriCursuri RomeoRomeo T.T. CristinaCristina ®®
CCCCCCCCapsuleleapsuleleapsuleleapsuleleapsuleleapsuleleapsuleleapsulele
• îînveliîînvelinvelinvelişuriuriuriuri destinatedestinatedestinatedestinate
• îînveliîînvelinvelinvelişuriuriuriuri destinatedestinatedestinatedestinate acopeririiacopeririiacopeririiacoperirii unorunorunorunor medicamentemedicamentemedicamentemedicamente solide,solide,solide,solide,
moimoimoimoi sausausausau lichide.lichide.lichide.lichide.
Clasificare:Clasificare:Clasificare:Clasificare: capsulecapsulecapsulecapsule dededede hârtiehârtiehârtiehârtie şiiii capsulecapsulecapsulecapsule medicinalemedicinalemedicinalemedicinale
CapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsulele dededededededede hârtiehârtiehârtiehârtiehârtiehârtiehârtiehârtie ((((((((CapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulae pappiraceaepappiraceaepappiraceaepappiraceaepappiraceaepappiraceaepappiraceaepappiraceae))))))))
AmbalajAmbalajAmbalajAmbalaj pt.pt.pt.pt. pulbepulberipulbepulbeririri divizatedivizatedivizatedivizate carecarecarecare reprezintăreprezintăreprezintăreprezintă dozedozedozedoze individualeindividualeindividualeindividuale
şiiii sesesese îîndepărteazăîîndepărteazăndepărteazăndepărtează dupădupădupădupă utilizareautilizareautilizareautilizarea conconconconţinutului.inutului.inutului.inutului.
ConfecConfecConfecConfecţionateionateionateionate dindindindin hârtiehârtiehârtiehârtie dededede calitatecalitatecalitatecalitate ((velină((velinăvelină,velină,,, cceratăcceratăerată,erată,,,
parafinatăparafinatăparafinatăparafinată sausausausau pergaminatăpergaminată).pergaminatăpergaminată).).).
AmbalareaAmbalareaAmbalareaAmbalarea cantităcantităcantităcantităţilorilorilorilor sesesese potpotpotpot îîntrebuinîîntrebuinntrebuinntrebuinţaaaa pungilepungilepungilepungile dededede hârtiehârtiehârtiehârtie
((((pugillumpugillumpugillumpugillum).).).).
• SubstanSubstanSubstanSubstanţeleeleeleele higroscopice,higroscopice,higroscopice,higroscopice,
• SubstanSubstanSubstanSubstanţeleeleeleele higroscopice,higroscopice,higroscopice,higroscopice, eflorescenteeflorescenteeflorescenteeflorescente sausausausau sensibilesensibilesensibilesensibile lalalala
dioxiddioxiddioxiddioxid dededede carboncarboncarboncarbon suntsuntsuntsunt protejateprotejateprotejateprotejate prinprinprinprin ambalajeambalajeambalajeambalaje imperimperimperimpermeabilemeabilemeabilemeabile
((((hârtiehârtiehârtiehârtie parafinatăparafinatăparafinatăparafinată).).).).
ÎÎnÎÎnnn aceleaaceleaaceleaaceleaşiiii scopuriscopuriscopuriscopuri sesesese maimaimaimai utilizeazăutilizează:utilizeazăutilizează:::
---- pergaminatăpergaminatăpergaminatăpergaminată sausausausau siliconatăsiliconatăsiliconatăsiliconată
• ÎÎnÎÎnnn capsulecapsulecapsulecapsule dindindindin hârtiehârtiehârtiehârtie ceratăceratăceratăcerată sesesese potpotpotpot elibera:elibera:elibera:elibera: pulbereapulbereapulbereapulberea dededede
digitalădigitală,digitalădigitală,,, ppepsinăppepsinăepsină,epsină,,, cărbunecărbunecărbunecărbune medicinalmedicinal,medicinalmedicinal,,, compucompucompucompuşiiiiiiii pepepepe bazăbazăbazăbază dededede
brom,brom,brom,brom, iod,iod,iod,iod, clor,clor,clor,clor, carbonacarbonacarbonacarbonaţi,i,i,i, diuretina,diuretina,diuretina,diuretina, salolul,salolul,salolul,salolul, mentolul,mentolul,mentolul,mentolul,
camforulcamforulcamforulcamforul etc.etc.etc.etc.
CapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsule
CapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsule medicinalemedicinalemedicinalemedicinalemedicinalemedicinalemedicinalemedicinale ((((((((CapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulaeCapsulae medicinalismedicinalismedicinalismedicinalismedicinalismedicinalismedicinalismedicinalis))))))))
CapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsulele dindindindin amidonamidonamidonamidon (capsulae(capsulae(capsulae(capsulae amilaceae)amilaceae)amilaceae)amilaceae) denumitedenumitedenumitedenumite şiiii
cacacacaşete,ete,ete,ete, bulinebulinebulinebuline sausausausau hostiahostiahostiahostia
PreparareaPreparareaPreparareaPrepararea cacacacaşeteloreteloreteloretelor sesesese facefacefaceface industrialindustrialindustrialindustrial îînîînnn cuptoarecuptoarecuptoarecuptoare dededede hostii.hostii.hostii.hostii.
IntroducereaIntroducereaIntroducereaIntroducerea pulberilorpulberilorpulberilorpulberilor îînîînnn
IntroducereaIntroducereaIntroducereaIntroducerea pulberilorpulberilorpulberilorpulberilor îînîînnn capsulecapsulecapsulecapsule sesesese face:face:face:face:
• manualmanualmanualmanual
• industrialindustrialindustrialindustrial
ControlulControlulControlulControlulControlulControlulControlulControlul capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor amilaceeamilaceeamilaceeamilaceeamilaceeamilaceeamilaceeamilacee
CapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsulele trebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsă aibăaibă:aibăaibă:::
formăformăformăformă regulatăregulată;regulatăregulată;;;
suprafasuprafasuprafasuprafaţăăăă lucioasălucioasă;lucioasălucioasă;;;
marginilemarginilemarginilemarginile îîntregi,îîntregi,ntregi,ntregi,
rezistenterezistenterezistenterezistente lalalala manipulare;manipulare;manipulare;manipulare;
fărăfărăfărăfără gustgust;gustgust;;;
dededede culoareculoareculoareculoare albăalbă.albăalbă
CapsuleCapsuleCapsuleCapsule gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase (capsulae(capsulae(capsulae(capsulae
CapsuleCapsuleCapsuleCapsule gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase (capsulae(capsulae(capsulae(capsulae gelatinosae)gelatinosae)gelatinosae)gelatinosae)
• SuntSuntSuntSunt îînveliîînvelinvelinvelişuriuriuriuri dededede gelatinăgelatinăgelatinăgelatină carecarecarecare suntsuntsuntsunt utilizateutilizateutilizateutilizate pentrupentrupentrupentru
îînchidereaîînchidereanchidereanchiderea şiiii administrareaadministrareaadministrareaadministrarea unorunorunorunor medicamentemedicamentemedicamentemedicamente cucucucu gustgustgustgust
şi/saui/saui/saui/sau mirosmirosmirosmiros neplăcutneplăcut.neplăcutneplăcut
ÎÎnÎÎnnn funcfuncfuncfuncţieieieie dededede modulmodulmodulmodul dededede preparare,preparare,preparare,preparare, capsulelecapsulelecapsulelecapsulele gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase
suntsuntsuntsunt clasificateclasificateclasificateclasificate îîn:îîn:n:n:
• capsulecapsulecapsulecapsule obobobobţinuteinuteinuteinute prinprinprinprin scufundarescufundarescufundarescufundare (imersie);(imersie);(imersie);(imersie);
• capsulecapsulecapsulecapsule ştantantantanţateateateate (perforate,(perforate,(perforate,(perforate, presate);presate);presate);presate);
• capsulecapsulecapsulecapsule cucucucu capac;capac;capac;capac;
• capsulecapsulecapsulecapsule obobobobţinuteinuteinuteinute prinprinprinprin picurarepicurarepicurarepicurare
CapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsule
CapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsule gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase moimoimoimoimoimoimoimoi (elastice(elastice(elastice(elastice(elastice(elastice(elastice(elastice sausausausausausausausau flexibile)flexibile)flexibile)flexibile)flexibile)flexibile)flexibile)flexibile)
PoartăPoartăPoartăPoartă denumireadenumireadenumireadenumirea dededede capsulaecapsulaecapsulaecapsulae mollesmollesmollesmolles,,,, aauaauuu formăformăformăformă ovoidalăovoidală,ovoidalăovoidală,,,
sfericăsfericăsfericăsferică sausausausau alungităalungită.alungităalungită
Avantaje:Avantaje:Avantaje:Avantaje:
• posibilitateaposibilitateaposibilitateaposibilitatea
administrăriiadministrăriiadministrăriiadministrării
amestecuriloramestecuriloramestecuriloramestecurilor
eutecticeeutecticeeutecticeeutectice,,,,
aaaa
pulberilorpulberilorpulberilorpulberilor carecarecarecare lichefiazălichefiază;lichefiazălichefiază;;;
• administrareaadministrareaadministrareaadministrarea dededede lichide,lichide,lichide,lichide, uleiuri;uleiuri;uleiuri;uleiuri;
• administrareaadministrareaadministrareaadministrarea medicamentelormedicamentelormedicamentelormedicamentelor cucucucu gustgustgustgust neplăcutneplăcut,neplăcutneplăcut,,, ffiindffiindiindiind
totodatătotodatătotodatătotodată posibilăposibilăposibilăposibilă dirijareadirijareadirijareadirijarea loculuiloculuiloculuilocului dededede absorbabsorbabsorbabsorbţieieieie aaaa
medicamentului.medicamentului.medicamentului.medicamentului.
DezavantajeDezavantajeDezavantajeDezavantaje •NuNuNuNu sesesese potpotpotpot administraadministraadministraadministra
DezavantajeDezavantajeDezavantajeDezavantaje
•NuNuNuNu sesesese potpotpotpot administraadministraadministraadministra substansubstansubstansubstanţeeee carecarecarecare dizolvădizolvădizolvădizolvă sausausausau
reacreacreacreacţioneazăioneazăioneazăionează cucucucu gelatinagelatinagelatinagelatina (solu(solu(solu(soluţiiiiiiii apoase,apoase,apoase,apoase, clorhidrat,clorhidrat,clorhidrat,clorhidrat, hexilhexil-hexilhexil---
rezorcinolrezorcinolrezorcinolrezorcinol etc.).etc.).etc.).etc.).
PreparareaPreparareaPreparareaPrepararea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase elasticeelasticeelasticeelastice prinprinprinprin imeimeimeimersiersiersiersie
OperaOperaOperaOperaţiuneaiuneaiuneaiunea areareareare locloclocloc îînîînnn 4444 fazefazefazefaze dededede lucru:lucru:lucru:lucru:
• preparareapreparareapreparareaprepararea maseimaseimaseimasei gelatinoase;gelatinoase;gelatinoase;gelatinoase;
• obobobobţinereainereainereainerea capsulei;capsulei;capsulei;capsulei;
• umplereaumplereaumplereaumplerea capsulei;capsulei;capsulei;capsulei;
• îînchidereaîînchidereanchidereanchiderea capsulei,capsulei,capsulei,capsulei, acesteaacesteaacesteaacestea potpotpotpot fifififi executateexecutateexecutateexecutate manualmanualmanuamanuall
sausausausau semiautomatsemiautomatsemiautomatsemiautomat folosindfolosindfolosindfolosind formeformeformeforme metalice.metalice.metalice.metalice.
PreparareaPreparareaPreparareaPrepararea maseimaseimaseimasei gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase şiiii
PreparareaPreparareaPreparareaPrepararea maseimaseimaseimasei gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase şiiii obobobobţinereainereainereainerea
capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
• PentruPentruPentruPentru reureureureuşitaitaitaita acesteiacesteiacesteiacestei operaoperaoperaoperaţiuniiuniiuniiuni trebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsă sesesese ţinăinăinăină contcontcontcont dededede
următoareleurmătoareleurmătoareleurmătoarele regulireguliregulireguli::::
îîncălzireaîîncălzireancălzireancălzirea maseimaseimaseimasei gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase sesesese facefacefaceface lalalala temperaturatemperaturatemperaturatemperatura dededede
75757575°°°°C;C;C;C;
periodicperiodicperiodicperiodic săsăsăsă sesesese controlezecontrolezecontrolezecontroleze vâscozitateavâscozitateavâscozitateavâscozitatea maseimaseimaseimasei şiiii greutateagreutateagreutateagreutatea
specificăspecifică;specificăspecifică;;;
dacădacădacădacă masamasamasamasa esteesteesteeste preapreapreaprea fierbintefierbintefierbintefierbinte masamasamasamasa vavavava fifififi preapreapreaprea fluidfluidfluidfluidăă;ăă;;;
amestecareaamestecareaamestecareaamestecarea
sesesese
vavavava
facefacefaceface
foartefoartefoartefoarte
lentlentlentlent
pentrupentrupentrupentru
aaaa
evitaevitaevitaevita
introducereaintroducereaintroducereaintroducerea dededede bulebulebulebule dededede aeraeraeraer ;;;;
spumaspumaspumaspuma cececece sesesese formeazăformeazăformeazăformează dededede obiceiobiceiobiceiobicei deasupradeasupradeasupradeasupra maseimaseimaseimasei fluidificatfluidificatfluidificatfluidificateeee
sesesese îîndepărteazăîîndepărteazăndepărtează;ndepărtează;;;
masamasamasamasa omogenăomogenăomogenăomogenă cececece sesesese obobobobţineineineine sesesese vavavava
masamasamasamasa omogenăomogenăomogenăomogenă cececece sesesese obobobobţineineineine sesesese vavavava lăsalăsalăsalăsa îînîînnn repausrepausrepausrepaus lalalala
temperaturatemperaturatemperaturatemperatura dededede 60606060°°°°C,C,C,C, timptimptimptimp dededede 4545-4545--60-606060 dededede minute,minute,minute,minute, pentrupentrupentrupentru
degajareadegajareadegajareadegajarea bulelorbulelorbulelorbulelor dededede aer;aer;aer;aer;
masamasamasamasa fluidăfluidăfluidăfluidă sesesese vavavava trecetrecetrecetrece printrprintr-printrprintr--un-ununun stratstratstratstrat dubludubludubludublu dededede tifon,tifon,tifon,tifon,
pentrupentrupentrupentru cacacaca săsăsăsă sesesese eviteeviteeviteevite impurităimpurităimpurităimpurităţileileileile mecanicemecanicemecanicemecanice sausausausau bucăbucăbucăbucăţiiii dededede
gelatinăgelatinăgelatinăgelatină nedizolvatenedizolvate;nedizolvatenedizolvate;;;
suprafasuprafasuprafasuprafaţaaaa formelorformelorformelorformelor metalicemetalicemetalicemetalice trebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsă fiefiefiefie perfectperfectperfectperfect
netede,netede,netede,netede, luciolucioase,luciolucioase,ase,ase, fărăfărăfărăfără zgârieturizgârieturizgârieturizgârieturi sausausausau urmeurmeurmeurme dededede ruginăruginăruginărugină carecarecarecare
arararar puteaputeaputeaputea îîmpiedicaîîmpiedicampiedicampiedica scoatereascoatereascoatereascoaterea capsuleicapsuleicapsuleicapsulei dededede pepepepe formăformă.formăformă
UmplereaUmplereaUmplereaUmplerea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
SeSeSeSe facefacefaceface îînîînnn funcfuncfuncfuncţieieieie dededede stareastareastareastarea dededede agregareagregareagregareagregare aaaa substansubstansubstansubstanţeieieiei
activeactiveactiveactive şiiii dededede numărulnumărulnumărulnumărul capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor preparatepreparate.preparatepreparate
ControlulControlulControlulControlulControlulControlulControlulControlul
ControlulControlulControlulControlulControlulControlulControlulControlul capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
• CapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsulele
gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase
elasticeelasticeelasticeelastice
trebuietrebuietrebuietrebuie
săsăsăsă
prezinteprezinteprezinteprezinte
următoareleurmătoareleurmătoareleurmătoarele calităcalităcalităcalităţi:i:i:i:
săsăsăsă prezinteprezinteprezinteprezinte oooo elasticitateelasticitateelasticitateelasticitate bunăbună;bunăbună;;;
săsăsăsă fiefiefiefie relativrelativrelativrelativ transparentetransparente,transparentetransparente,,, cucucucu excepexcepexcepexcepţiaiaiaia celorcelorcelorcelor opace;opace;opace;opace;
îînchidereaîînchidereanchidereanchiderea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor trebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsă fiefiefiefie netedănetedă,netedănetedă,,, rrotunjitărrotunjităotunjită;otunjită;;;
temperaturatemperaturatemperaturatemperatura dededede topiretopiretopiretopire aaaa peliculeipeliculeipeliculeipeliculei trebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsă fiefiefiefie ccccuprinsăuprinsăuprinsăuprinsă
îîntreîîntrentrentre 4242-4242--48-484848°°°°C;C;C;C;
solusolusolusoluţiaiaiaia apoasăapoasăapoasăapoasă aaaa capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor nunununu trebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsă aibăaibăaibăaibă mirosmirosmirosmiros
neplăcutneplăcut;neplăcutneplăcut;;;
probaprobaprobaproba dededede dizolvaredizolvaredizolvaredizolvare pentrupentrupentrupentru capsulecapsulecapsulecapsule sesesese facefacefaceface îîntrîîntrntr-ntr--o-ooo solusolusolusoluţieieieie
formatăformatăformatăformată dindindindin acidacidacidacid clorhidricclorhidricclorhidricclorhidric diluatdiluatdiluatdiluat 2ml,2ml,2ml,2ml, pepsinăpepsinăpepsinăpepsină 0,25g0,25g0,25g0,25g şiiii
98ml98ml98ml98ml aapăaapăpă,pă,,, menmenmenmenţinuteinuteinuteinute lalalala 3737-3737--38-383838°°°°C,C,C,C, timptimptimptimp dededede 2222 ore.ore.ore.ore.
• AmbalareaAmbalareaAmbalareaAmbalarea capsulelecapsulelecapsulelecapsulele sesesese
• AmbalareaAmbalareaAmbalareaAmbalarea capsulelecapsulelecapsulelecapsulele sesesese elibereazăelibereazăelibereazăeliberează îînîînnn cutii,cutii,cutii,cutii, straturilestraturilestraturilestraturile fiindfiindfiindfiind
separateseparateseparateseparate prinprinprinprin foifoifoifoiţeeee dededede hârtiehârtiehârtiehârtie pentrupentrupentrupentru aaaa îîmpiedicaîîmpiedicampiedicampiedica topireatopireatopireatopirea îînîînnn
cazulcazulcazulcazul variavariavariavariaţiiloriiloriiloriilor dededede temperaturătemperatură.temperaturătemperatură
• ConservareaConservareaConservareaConservarea
---- păstrareapăstrareapăstrareapăstrarea sesesese vavavava
facefacefaceface lalalala locloclocloc uscatuscatuscatuscat undeundeundeunde
temperaturatemperaturatemperaturatemperatura săsăsăsă nunununu depădepădepădepăşeascăeascăeascăească 30303030°°°°C.C.C.C.
ConservareaConservareaConservareaConservarea
îînîînnn
mediumediumediumediu
umedumedumedumed
şiiii îînîînnn ambalajeambalajeambalajeambalaje
neetanneetanneetanneetanşeeee
determinădeterminădeterminădetermină
suprasupraîsuprasupraîînsămânînsămânnsămânnsămânţareaareaareaarea
cucucucu
fungi,fungi,fungi,fungi,
opacifiereaopacifiereaopacifiereaopacifierea
şiiii
gonflareagonflareagonflareagonflarea gelatinei.gelatinei.gelatinei.gelatinei.
AlteAlteAlteAlteAlteAlteAlteAlte metodemetodemetodemetodemetodemetodemetodemetode dededededededede
AlteAlteAlteAlteAlteAlteAlteAlte metodemetodemetodemetodemetodemetodemetodemetode dededededededede obobobobobobobobţţinereinereinereinereinereinereinereinere aaaaaaaa capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
• PreparareaPreparareaPreparareaPrepararea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor prinprinprinprin ştantantantanţareareareare
CapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsulele obobobobţinuteinuteinuteinute prinprinprinprin acestacestacestacest procedeu,procedeu,procedeu,procedeu, potpotpotpot fifififi recunoscuterecunoscuterecunoscuterecunoscute
prinprinprinprin prezenprezenprezenprezenţaaaa uneiuneiuneiunei liniiliniiliniilinii medianemedianemedianemediane circularecircularecircularecirculare ((care((carecarecare reprezintăreprezintăreprezintăreprezintă
locullocullocullocul dededede sudare).sudare).sudare).sudare). DeDeDeDe asemeneaasemenea,asemeneaasemenea,,, eeleeelelele sesesese recunoscrecunoscrecunoscrecunosc prinprinprinprin faptulfaptulfaptulfaptul căcăcăcă
suntsuntsuntsunt umpluteumpluteumpluteumplute doardoardoardoar pepepepe jumătatejumătate.jumătatejumătate
• PreparareaPreparareaPreparareaPrepararea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor obobobobţinuteinuteinuteinute prinprinprinprin presarepresarepresarepresare
SuntSuntSuntSunt maimaimaimai duredureduredure şiiii dededede regulăregulăregulăregulă maimaimaimai micimicimicimici decâtdecâtdecâtdecât celecelecelecele preparatepreparatepreparatepreparate
prinprinprinprin imersieimersieimersieimersie fiindfiindfiindfiind preparatepreparatepreparatepreparate prinprinprinprin îînchidereaîînchidereanchidereanchiderea substansubstansubstansubstanţeieieiei
medicamentoasemedicamentoasemedicamentoasemedicamentoase îîntreîîntrentrentre douădouădouădouă plăciplăciplăciplăci dededede gelatinăgelatinăgelatinăgelatină carecarecarecare apoiapoiapoiapoi suntsuntsuntsunt
supusesupusesupusesupuse presăriipresării.presăriipresării
ÎÎnÎÎnnn ţaraaraaraara noastrănoastrănoastrănoastră capsulelecapsulelecapsulelecapsulele
ÎÎnÎÎnnn ţaraaraaraara noastrănoastrănoastrănoastră capsulelecapsulelecapsulelecapsulele gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase
sesesese obobobobţinininin prin:prin:prin:prin:
---- metodametodametodametoda Colton;Colton;Colton;Colton;
---- metodametodametodametoda Upjohn;Upjohn;Upjohn;Upjohn;
---- metodametodametodametoda SchererSchererSchererScherer (cu(cu(cu(cu matrimatrimatrimatriţeeee rotative).rotative).rotative).rotative).
SchemaSchemaSchemaSchema preparăriipreparăriipreparăriipreparării capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase prinprinprinprin metodametodametodametoda Colton.Colton.Colton.Colton.
SchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchema
SchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchema preparăriipreparăriipreparăriipreparăriipreparăriipreparăriipreparăriipreparării capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase prinprinprinprinprinprinprinprin metodametodametodametodametodametodametodametoda Upjohn.Upjohn.Upjohn.Upjohn.Upjohn.Upjohn.Upjohn.Upjohn.
ModulModulModulModul dededede funcfuncfuncfuncţionareionareionareionare alalalal
aparatuluiaparatuluiaparatuluiaparatului SchererSchererSchererScherer
PreparareaPreparareaPreparareaPreparareaPreparareaPreparareaPreparareaPrepararea prinprinprinprinprinprinprinprin
PreparareaPreparareaPreparareaPreparareaPreparareaPreparareaPreparareaPrepararea prinprinprinprinprinprinprinprin picurarepicurarepicurarepicurarepicurarepicurarepicurarepicurare
• MetodaMetodaMetodaMetoda sesesese folosefolosefolosefoloseştetetete pentrupentrupentrupentru preparareapreparareapreparareaprepararea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor micimicimicimici şiiii
aaaa perlelor,perlelor,perlelor,perlelor, eaeaeaea îînglobândîînglobândnglobândnglobând fazelefazelefazelefazele dededede preparare,preparare,preparare,preparare, umplereumplereumplereumplere şiiii
îînchidere.îînchidere.nchidere.nchidere.
• LaLaLaLa noi,noi,noi,noi, procedeulprocedeulprocedeulprocedeul sesesese realizeazărealizeazărealizeazărealizează cucucucu ajutorulajutorulajutorulajutorul mamamamaşinilorinilorinilorinilor
GlobexGlobexGlobexGlobex ((((dezavantaj:dezavantaj:dezavantaj:dezavantaj: nunununu sesesese potpotpotpot obobobobţineineineine capsulecapsulecapsulecapsule maimaimaimai marimarimarimari dededede
0,600,600,600,60 g.)g.)g.)g.)
• ÎÎnÎÎnnn acestacestacestacest tiptiptiptip dededede capsulecapsulecapsulecapsule sesesese introducintroducintroducintroduc medicamentemedicamentemedicamentemedicamente
uleioaseuleioaseuleioaseuleioase (de(de(de(de obiceiobiceiobiceiobicei vitaminevitaminevitaminevitamine liposolubile).liposolubile).liposolubile).liposolubile).
CapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsule
CapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsule gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase taritaritaritaritaritaritaritari
(Capsulae(Capsulae(Capsulae(Capsulae(Capsulae(Capsulae(Capsulae(Capsulae operculatae)operculatae)operculatae)operculatae)operculatae)operculatae)operculatae)operculatae)
denumitedenumitedenumitedenumite şi:i:i:i:
rigide,rigide,rigide,rigide,
cucucucu capac,capac,capac,capac,
operculateoperculateoperculateoperculate sausausausau
gelulegelulegelulegelule
formateformateformateformate dindindindin douădouădouădouă semicapsulesemicapsulesemicapsulesemicapsule cucucucu
diametrediametrediametrediametre carecarecarecare diferădiferădiferădiferă foartefoartefoartefoarte pupupupuţin,in,in,in,
celcelcelcel cucucucu diametruldiametruldiametruldiametrul maimaimaimai maremaremaremare servindservindservindservind
cacacaca şiiii capac.capac.capac.capac.
SchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchemaSchema preparăriipreparăriipreparăriipreparăriipreparăriipreparăriipreparăriipreparării capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase prinprinprinprinprinprinprinprin picurarepicurarepicurarepicurarepicurarepicurarepicurarepicurare (Globex).(Globex).(Globex).(Globex).(Globex).(Globex).(Globex).(Globex).
PreparareaPreparareaPreparareaPrepararea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor taritaritaritari • DinDinDinDin
PreparareaPreparareaPreparareaPrepararea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor taritaritaritari
• DinDinDinDin foifoifoifoi dededede masămasămasămasă gelatinoasăgelatinoasăgelatinoasăgelatinoasă prinprinprinprin comprimarecomprimarecomprimarecomprimare cucucucu ajutajutajutajutorulorulorulorul
tiparelortiparelortiparelortiparelor sausausausau prinprinprinprin metodametodametodametoda imersieiimersieiimersieiimersiei îînîînnn masamasamasamasa fluidăfluidăfluidăfluidă dededede gelatinăgelatinăgelatinăgelatină îînîînnn
condicondicondicondiţiiiiiiii speciale.speciale.speciale.speciale.
• PentruPentruPentruPentru
identificareaidentificareaidentificareaidentificarea
capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
sesesese
practicăpracticăpracticăpractică
coloracoloracoloracolorarearearearea
cucucucu
ajutorulajutorulajutorulajutorul pigmenpigmenpigmenpigmenţilor:ilor:ilor:ilor:
amarantamarantamarantamarant (verde)(verde),(verde)(verde),,,
ponceau,ponceau,ponceau,ponceau, eritrieritrizinăeritrieritrizinăzinăzină (roz(roz-(roz(roz--ro-rororoşu),u),u),u),
indigotinăindigotinăindigotinăindigotină (violet),(violet),(violet),(violet),
patentpatentpatentpatent bleubleubleubleu (albastru),(albastru),(albastru),(albastru),
negrunegrunegrunegru boillantboillantboillantboillant (negr(negru),(negr(negru),u),u),
galbengalbengalbengalben F,F,F,F, tarttartrazinătarttartrazinărazinărazină (galben).(galben).(galben).(galben).
PentruPentruPentruPentru opacifiereopacifiereopacifiereopacifiere suntsuntsuntsunt utilizautilizautilizautilizaţiiii pigmenpigmenpigmenpigmenţiiii anorganici:anorganici:anorganici:anorganici:
oxidoxidoxidoxid dededede fierfierfierfier (ro(ro(ro(roşu)u)u)u) şiiii
bioxidbioxidbioxidbioxid dededede titantitantitantitan (alb)(alb)(alb)(alb) (44(44(44(44 dededede nuannuannuannuanţeeee carecarecarecare potpotpotpot dadadada multemultemultemulte asocieri).asocieri).asocieri).asocieri).
UmplereaUmplereaUmplereaUmplereaUmplereaUmplereaUmplereaUmplerea
UmplereaUmplereaUmplereaUmplereaUmplereaUmplereaUmplereaUmplerea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor taritaritaritaritaritaritaritari
•folosireafolosireafolosireafolosirea unuiunuiunuiunui materialmaterialmaterialmaterial cucucucu umiditateumiditateumiditateumiditate redusăredusă;redusăredusă;;;
•U.R.U.R.U.R.U.R. aaaa îîncăperiiîîncăperiincăperiincăperii undeundeundeunde sesesese desfădesfădesfădesfăşoarăoarăoarăoară operaoperaoperaoperaţiuneaiuneaiuneaiunea dededede
umplereumplereumplereumplere săsăsăsă nunununu depădepădepădepăşeascăeascăeascăească 4040-4040--50%;-50%;50%;50%;
•substansubstansubstansubstanţeleeleeleele săsăsăsă aibăaibăaibăaibă particuleleparticuleleparticuleleparticulele omogeneomogeneomogeneomogene pentrupentrupentrupentru aaaa sesesese
umpleumpleumpleumple uniformuniformuniformuniform capsulele;capsulele;capsulele;capsulele;
•tratamentultratamentultratamentultratamentul prealabilprealabilprealabilprealabil alalalal materialuluimaterialuluimaterialuluimaterialului îînîînnn cazulcazulcazulcazul formelorformelorformelorformelor
complexe,complexe,complexe,complexe, granulagranulareagranulagranularearearea (gr(granulatele(gr(granulateleanulateleanulatele săsăsăsă nunununu depădepădepădepăşeascăeascăeascăească 0,50,5-0,50,5---
1111µµµµm).m).m).m).
•adăugareaadăugareaadăugareaadăugarea lubrifianlubrifianlubrifianlubrifianţilorilorilorilor (talc(talc(talc(talc 33-33--5%,-5%,5%,5%, aerosilaerosilaerosilaerosil 0,5%0,5%0,5%0,5% sausausausau
stearatstearatstearatstearat dededede magneziumagneziumagneziumagneziu 2%)2%)2%)2%) pentrupentrupentrupentru ameliorareaameliorareaameliorareaameliorarea curgeriicurgeriicurgeriicurgerii
substansubstansubstansubstanţelorelorelorelor medicamentoase.medicamentoase.medicamentoase.medicamentoase.
ÎÎÎÎÎÎÎÎnchidereanchidereanchidereanchidereanchidereanchidereanchidereanchiderea
ÎÎÎÎÎÎÎÎnchidereanchidereanchidereanchidereanchidereanchidereanchidereanchiderea capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor
•ManualManualManualManual:::: îînainteîînaintenaintenainte dededede aaaa aaaaşezaezaezaeza capacul,capacul,capacul,capacul, margineamargineamargineamarginea capsuleicapsuleicapsuleicapsulei sesesese
umectumecteumectumecteeazăeazăazăază cucucucu apăapăapăapă sausausausau sesesese lipesclipesclipesclipesc celecelecelecele douădouădouădouă părpărpărpărţiiii alealealeale capsuleicapsuleicapsuleicapsulei
dupădupădupădupă îînchidere,îînchidere,nchidere,nchidere, pepepepe porporporporţiuneaiuneaiuneaiunea exterioarăexterioarăexterioarăexterioară cucucucu oooo pensulăpensulăpensulăpensulă
îînmuiatăîînmuiatănmuiatănmuiată îînîînnn masamasamasamasa gelatinoasăgelatinoasăgelatinoasăgelatinoasă topitătopitătopitătopită sausausausau îînîînnn colodiu.colodiu.colodiu.colodiu.
• ÎÎnÎÎnnn industrieindustrieindustrieindustrie:::: prinprinprinprin aplicareaaplicareaaplicareaaplicarea automatăautomatăautomatăautomată aaaa capaculuicapaculuicapaculuicapacului cucucucu
ajutorulajutorulajutorulajutorul aeruluiaeruluiaeruluiaerului comprimat.comprimat.comprimat.comprimat. CapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsulele auauauau tendintendintendintendinţaaaa săsăsăsă sesesese
deschidădeschidădeschidădeschidă dacădacădacădacă suntsuntsuntsunt supusesupusesupusesupuse vibravibravibravibraţiiloriiloriiloriilor sausausausau unorunorunorunor mimimimişcăricăricăricări
brubrubrubruştetetete (inevitabile(inevitabile(inevitabile(inevitabile îînîînnn cadrulcadrulcadrulcadrul operaoperaoperaoperaţiuniiiuniiiuniiiunii dededede numărarenumărare).numărarenumărare).).).
SchemaSchemaSchemaSchema umpleriiumpleriiumpleriiumplerii automateautomateautomateautomate aaaa
SchemaSchemaSchemaSchema umpleriiumpleriiumpleriiumplerii automateautomateautomateautomate aaaa
capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor operculate.operculate.operculate.operculate.
AparatAparatAparatAparat industrialindustrialindustrialindustrial pentrupentrupentrupentru umplereaumplereaumplereaumplerea
automatăautomatăautomatăautomată aaaa capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor operculateoperculate.operculateoperculate
AvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajele
AvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajeleAvantajele capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor operculate:operculate:operculate:operculate:operculate:operculate:operculate:operculate:
•sesesese îînchidîînchidnchidnchid ermetic;ermetic;ermetic;ermetic;
•suntsuntsuntsunt destuldestuldestuldestul dededede uuuuşorororor dededede îînghiîînghinghinghiţit;it;it;it;
•auauauau perepereperepereţiiiiiiii maimaimaimai subsubsubsubţiriiriiriiri decâtdecâtdecâtdecât celecelecelecele elasticeelasticeelasticeelastice (pentru(pentru(pentru(pentru aaaa sesesese
asiguraasiguraasiguraasigura elasticitateaelasticitateaelasticitateaelasticitatea şiiii aaaa pentrupentrupentrupentru aaaa sesesese evitaevitaevitaevita friabilitateafriabilitateafriabilitateafriabilitatea lorlorlorlor lililili
sesesese adaugăadaugăadaugăadaugă glicerinăglicerinăglicerinăglicerină sausausausau sorbitolsorbitolsorbitolsorbitol îînîînnn proporproporproporproporţieieieie dededede 0,30,3-0,30,3--1%;-1%;1%;1%;
• sesesese desfacdesfacdesfacdesfac îînîînnn stomacstomacstomacstomac îînîînnn generalgeneralgeneralgeneral
îînîînnn acelaacelaacelaacelaşiiii timptimptimptimp cacacaca şiiii
capsulelecapsulelecapsulelecapsulele amilaceeamilaceeamilaceeamilacee şiiii maimaimaimai rapidrapidrapidrapid decâtdecâtdecâtdecât celecelecelecele gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase moimoimoimoi
sausausausau decâtdecâtdecâtdecât comprimatelecomprimatelecomprimatelecomprimatele (2,5(2,5(2,5(2,5 –––– 5555 min).min).min).min).
Dezavantajele:Dezavantajele:Dezavantajele:Dezavantajele: •suntsuntsuntsunt celecelecelecele alealealeale
Dezavantajele:Dezavantajele:Dezavantajele:Dezavantajele:
•suntsuntsuntsunt celecelecelecele alealealeale capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor gelatinoasegelatinoasegelatinoasegelatinoase moi.moi.moi.moi.
•îîînînnn cazulcazulcazulcazul capsulelorcapsulelorcapsulelorcapsulelor taritaritaritari sesesese cunosccunosccunosccunosc capsulecapsulecapsulecapsule
enterosolubileenterosolubileenterosolubileenterosolubile (enterosolvente),(enterosolvente),(enterosolvente),(enterosolvente), gelodurategelodurategelodurategelodurate sausausausau
glutoide,glutoide,glutoide,glutoide, acoperireaacoperireaacoperireaacoperirea lorlorlorlor făcândufăcându-făcândufăcându--se-sesese cucucucu oooo peliculăpeliculăpeliculăpeliculă dededede
cheratinăcheratinăcheratinăcheratină (dizolva(dizolvată(dizolva(dizolvatătătă îînîînnn acac.acac
aceticaceticaceticacetic sausausausau acoperiteacoperiteacoperiteacoperite cucucucu
şerlac),erlac),erlac),erlac), fiefiefiefie cucucucu solusolusolusoluţiiiiiiii dededede formolformolformolformol îînîînnn concentraconcentraconcentraconcentraţiiiiiiii dededede 5%.5%.5%.5%.
CapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsule specialespecialespecialespecialespecialespecialespecialespeciale
CapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsuleCapsule specialespecialespecialespecialespecialespecialespecialespeciale
• SpansuleleSpansuleleSpansuleleSpansulele suntsuntsuntsunt capsulecapsulecapsulecapsule operculateoperculateoperculateoperculate îînîînnn interiorulinteriorulinteriorulinteriorul
căroracăroracăroracărora sesesese găsegăsegăsegăseştetetete unununun amestecamestecamestecamestec dededede granulegranulegranulegranule cucucucu stratstratstratstrat
enterosolubilenterosolubilenterosolubilenterosolubil şiiii granulegranulegranulegranule
fărăfărăfărăfără
acestacestacestacest
stratstrat.stratstrat
EEleEElelele
solubilizeazăsolubilizeazăsolubilizeazăsolubilizează ((î((îînînnn virtuteavirtuteavirtuteavirtutea acestuiacestuiacestuiacestui lucru)lucru)lucru)lucru) îînîînnn diferitediferitediferitediferite locurilocurilocurilocuri
alealealeale tractuluitractuluitractuluitractului intestinalintestinalintestinalintestinal şiiii asigurăasigurăasigurăasigură astfelastfelastfelastfel oooo acacacacţiuneiuneiuneiune
prelungităprelungită.prelungităprelungită
• MicrocapsuleleMicrocapsuleleMicrocapsuleleMicrocapsulele suntsuntsuntsunt capsulecapsulecapsulecapsule maimaimaimai micimicimicimici cucucucu dimensiunidimensiunidimensiunidimensiuni
dededede 2000200020002000 ---- 16000160001600016000µµµµmmmm şiiii suntsuntsuntsunt formeformeformeforme farmaceuticefarmaceuticefarmaceuticefarmaceutice
constituiteconstituiteconstituiteconstituite dindindindin substansubstansubstansubstanţeeee activeactiveactiveactive acoperiteacoperiteacoperiteacoperite cucucucu unununun filmfilmfilmfilm dindindindin
gelatinăgelatinăgelatinăgelatină sausausausau dindindindin polimeripolimeripolimeripolimeri (naturali(naturali(naturali(naturali sausausausau sintetici).sintetici).sintetici).sintetici).
SpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulă
SpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulăSpansulă
MicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsule EfaEfaEfaEfaEfaEfaEfaEfa--------CapsCapsCapsCapsCapsCapsCapsCaps
chastschastschastschastschastschastschastschasts etetetetetetetet chienschienschienschienschienschienschienschiens (Virbac)(Virbac)(Virbac)(Virbac)(Virbac)(Virbac)(Virbac)(Virbac)
PanalogPanalogPanalogPanalogPanalogPanalogPanalogPanalog CapsulesCapsulesCapsulesCapsulesCapsulesCapsulesCapsulesCapsules
PanalogPanalogPanalogPanalogPanalogPanalogPanalogPanalog CapsulesCapsulesCapsulesCapsulesCapsulesCapsulesCapsulesCapsules
oftalmiquesoftalmiquesoftalmiquesoftalmiquesoftalmiquesoftalmiquesoftalmiquesoftalmiques (Novartis(Novartis(Novartis(Novartis(Novartis(Novartis(Novartis(Novartis))))))))
MicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsuleMicrocapsule dededededededede DifloxacinDifloxacinDifloxacinDifloxacinDifloxacinDifloxacinDifloxacinDifloxacin îîîîîîîînglobatenglobatenglobatenglobatenglobatenglobatenglobatenglobate îîîîîîîînnnnnnnn
tabletătabletătabletătabletătabletătabletătabletătabletă palatabpalatabpalatabpalatabpalatabpalatabpalatabpalatab (palatabi(palatabi(palatabi(palatabi(palatabi(palatabi(palatabi(palatabilălălălălălălălă))))))))
DicuralDicuralDicuralDicuralDicuralDicuralDicuralDicural (Fo(Fo(Fo(Fo(Fo(Fo(Fo(Forrrrrrrrtttttttt Dodge).Dodge).Dodge).Dodge).Dodge).Dodge).Dodge).Dodge).
• NanocapsuleleNanocapsuleleNanocapsuleleNanocapsulele ---- suntsuntsuntsunt preparatepreparatepreparatepreparate
• NanocapsuleleNanocapsuleleNanocapsuleleNanocapsulele ---- suntsuntsuntsunt preparatepreparatepreparatepreparate foartefoartefoartefoarte micimicimicimici (20(20(20(20 ----
200nm)200nm)200nm)200nm) carecarecarecare conconconconţinininin solusolusolusoluţieieieie apoasăapoasăapoasăapoasă
• CapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsulele oftalmiceoftalmiceoftalmiceoftalmice ---- suntsuntsuntsunt capsulecapsulecapsulecapsule mici,mici,mici,mici, elelastice,elelastice,astice,astice, cucucucu
pereteleperetelepereteleperetele dindindindin plastibazăplastibază.plastibazăplastibază
• CapsuleleCapsuleleCapsuleleCapsulele dededede uzuzuzuz externexternexternextern ---- suntsuntsuntsunt îîntâlniteîîntâlnitentâlnitentâlnite rar,rar,rar,rar, îînîînnn mm.mm
v v.v.v.
(ex.(ex.(ex.(ex.
dispozitiveledispozitiveledispozitiveledispozitivele vaginalevaginalevaginalevaginale tiptiptiptip PridPridPridPrid –––– SanofiSanofiSanofiSanofi conconconconţinininin progesteronprogesteronprogesteronprogesteron
îîntrîîntrntr-ntr--un-ununun elastomerelastomerelastomerelastomer siliconatsiliconatsiliconatsiliconat inertinertinertinert (1,55g)(1,55g)(1,55g)(1,55g) şiiii benzoatbenzoatbenzoatbenzoat dededede
estradiolestradiolestradiolestradiol (10mg),(10mg),(10mg),(10mg), îînîînnn gelulegelulegelulegelule dededede gelatinăgelatină.gelatinăgelatină
SeSeSeSe
utilizeazăutilizeazăutilizeazăutilizează
pepepepe
calecalecalecale
intravaginalăintravaginalăintravaginalăintravaginală (cu(cu(cu(cu unununun aplicatoraplicatoraplicatoraplicator
special).special).special).special).
DispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitive
DispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitiveDispozitive vaginalevaginalevaginalevaginalevaginalevaginalevaginalevaginale (elastice(elastice(elastice(elastice(elastice(elastice(elastice(elastice şşiiiiiiii spirale)spirale)spirale)spirale)spirale)spirale)spirale)spirale) PridPridPridPridPridPridPridPrid (Sanofi)(Sanofi)(Sanofi)(Sanofi)(Sanofi)(Sanofi)(Sanofi)(Sanofi)
şşiiiiiiii aplicatoraplicatoraplicatoraplicatoraplicatoraplicatoraplicatoraplicator vaginalvaginalvaginalvaginalvaginalvaginalvaginalvaginal
••VăVăVăVăVăVăVăVă mulmulmulmulmulmulmulmulțțumescumescumescumescumescumescumescumesc
••VăVăVăVăVăVăVăVă mulmulmulmulmulmulmulmulțțumescumescumescumescumescumescumescumesc pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru atenatenatenatenatenatenatenatențție!ie!ie!ie!ie!ie!ie!ie!