Sunteți pe pagina 1din 13

Pirmithi (2007-05-03) Atea dit soni aspuneari: 2007-07-12 13:58 EET Print 1.

PICURARLU FAPTU ZMEU Prmithlu dze c tu munli a notri, - nscn dzc c aestu lucru si-are fapt ninga balta dintr munli Vasilia (Avdhela), Zmoclu (Samarina) i Gramuste; al c se-are fapt ninga balta di pri muntile Peristera (Bitule), - eara doi picurari frta cari ptea oile deadun. Triea ban amirreasc pri dzeili aitor mun mua , c un lume-n-ntreag-li zilipsea. Un dzu, cnd idea tei sun aumbrata faglui ailui di-aclo, e s-l vead oclili? Doi zmei, gioi i mua, se-avea acat la gioc cu topile di neau. Unlu bga seu tu topile di neau eadra i-aruca cu nse se-agudeasc pri-alantu cari diclidea gura -li-nglita; alantu bga sare tu topile a lui i le-aruca i ns ailui di-ntiu cari -ns li-nglita. Se-alumtar ai di dimineaa pn ctr sear, cndu zmeulu e-avea nglitat topile cu sare, crip diunoar, iar alantu e avea nglitat aeale cu seu, nu p iva. Picurarli a notri mutrea mai, di-aclo iu idea, i atipta s-vead ca e va s-cur dup aest. Zmeulu cari armase yiu, se-apruche di-ael mortul, li scoase dit cheptu inima -hicatile, li hipse tu un sul -li bg si s-frig. Dipreapoia aclim un di frtali picurari i-li dzse: Eu lipseate s-mi duc niheam, c am lucru pn tu un loc; tine si stai auae i s-i-avegli friptalilu, s-nu-l mc vrn zlape. Ma mutrea ghine s-nu ti ping picatlu si badz n gur vrn cumtice, c diunoar vai armi mortu tu loc. Si dzicndalui aesti, s-duse. Picurarlu a nostru, puiliu di aslan e eara, idzu ct idzu di aviglie friptatlilu, ma tut undalui sula, li viie un aiurizm aht gustoas, c nu putu se-aravd i-i dzse: Va smc i eu un bucat ic- ic di tot; nu vai mor tr ahntu lucru. S-cum dzse, feae. Bgn gur un cumtice di inim i un di hicat i, fr s-li-ameastic, li-nglit. Cndu, e siaducheasc? Canda-li se-aprease cheptul di foc; sndzile li-alga i-li clucutea pritu vine , canda li hirbea la un pir neastimt; braile ahnt multu li si-nvrtuar, c zmuldzea din loc muatile fidane, canda eara hire di prai; cu un zbor, aduchea ahnta mare virtute tu truplu a lui, c prea c easte ma multu di ct un om. Atumea aduchi c aest ciudie u-avea fapt mai friptalilu e-avea mcat, i dintr-aest, nglit i bucata e avea armas. Dup e-nglit i-aest bucat , ahnt mult virtute bg picurarlu a nostru, c nu lu ncpea loclu; bizbilile i carpile li si prea c suntu nite ombure; chiili aeli cama analli li culca mpade, canda se-agiuca cu sureale, i cndu imna s-cutrimbura i se-ahundusea loclu pri iu clca cu ciciorlu! Tr ctr sear, multu amnat, s-turn i zmeulu i-i cft friptalilu, ma -picurarlu a nostru, cari avea di dau ori virtute, di om i di zmeu - ditr-aea c avea mcat inima i hicatele a mortului, - lu ac i pri aestu i-l vtm. Ma napoi, lo calea ctr stane. Cndu agiumsi aoa, afl solu alantu cama iclu c muldzea oile; l scul di pri scmniciu i-li lo loclu ca s-mulg ns oile. Ma e s-vedz? Nu apuca si string dzeadzitle niheam i armnea cu udzrle a oilor tu mn. Cnd vidzu aest ciudie frtat-su ael cama iclu, li dzse: Alas, tine frtate, oile ast sear , c va li mulgu eu. Si s-bag napoi s-li mulg. Tricur nscnti dzli di la aest, cndu frtatlu ael marle aclim pri-ael iclu i-li dzse: O, lai frtate! Duchescu c nu va s-pot si-bnedz cama multu cu tine. nscnte ori i yine un dor mare s-mi aruc tu balt. Ditr-aea, e fu scriat, si s-fac: eu va s-mi aruc tu ap -tine

cara s- si fac dor s-mi vedz i si zburm, lia fluiara aest i bate, i atumea eu va s-es din ap ca s-n videm. Ma, pri caplu a tu i a tutulor di-acas, si nu aspui a vrnui, c - si tii c nu va mi vedz alt oar. Dzsi i se-aruc diunoar n balt, i frtatlu ael iclu armase singur. Cndu s-turna n hoar luntribar tu, di tute prle, e-li p solu; ma a vrnui nu-li aspuse. Cama tru mardzine, nduplicat di lcriile a mamlei a frtatlui u lo cu ns tu munte i u aduse ning balt; nipu dipreapoia s-cnt cu fluiara. Diunoar s-mintir apile i ditru nolgiclu a baltliei ii frtatlu ael marle care, cndu i vidzu m-sa, li dzse ailui iclui: - Nu ti nui di zbor; si tii c di- aua -ninte nu va mi vedz. Zmeulu, c ai va-li dzem eara isusit n hoar cu una feat, sor di noau fra. Cndu avdzr aeti c gionile s-feae zmeu, ic stihio, u adusir feata i u isusir cu un altu. Eara dzua di numt. Tr atumea cndu giuca feata-n caplu a corlui, diunoar zmeulu aripidineadz ca sfulgul, cval pri un nior, di pri muntili iu eara, Zmolcul, i Peristera, u lia feata -u adue la platea a lui dit balt. Frali a featiliei nuputndalui se-aravd un ahnt mare arine, se alinar pri munte i ahurhir s-fac un avlachiu, ca si seac balta i s-bat cu zmeulu i si-li lia feata. Ma-ncot. Ct lucra dzua tut noauli fra, nuaptea zmeulu uumplea cu un mn. Ai az, ai mne, pna cndu zmeulu si niri un-oar i-li dzse a featilei: Avdz, lea, tine, ca vai di frali a ti cara s-es nafoar; vrnu nu va-li armn yiu. Feata, cu zbor dule, li dzse: Ce s-li vai? Astup-l cama ghine avlachilu cu vrn carp i i-s duc un oar. i ai feae zmeulu; dizlichi un carp dintru coasta a muntilui i u aruc, aua iu u vedz; iara frali a featiliei, vidzndalui c cu zmeili nu se alumt, dipusir n hoar-l. Picurarlu faptu zmeu -pn n dzua di asndz easti-l tu balta iu s-bg.

2. LUPLU CU VULPEA

Eara e nu -eara. Eara un lup, - Masturlu- Nicola, si un vulpe, -Chira-Mara. Ni s-feair so, se-avin deadun i avinaticlu s-lu-mpart freate. Tu iirea avinare- aflar un oal cu ieare. -Ha!, s-auri Masturlu-Nicola, -va u mc ! -Ninte -ninte nu prinde s-dz: va u mc, ma: va u mcm, li fae Chira-Mara. S-

apoia, nu dz tine, ninga nu o-aflm- i, ai!- s-u mcm? Mac vrei cas s-adrm, casa nu seadar cu glpuirea a tut e aflm... -Cum ti, Mar! -Ti s tiu? Cum fac tut lumea, -noi : s-o-ascundem iearea i dit trei-trei dzle, s-n duem s-mcm cte pun. Feair cum gri Chira-Mara aea ireata: o-ascumsir iearea tu un giuneapine. Nu tricu un dzu i ia--u cumbara vulpe, iu-li dz a luplui: -Masture-Nicola, me-aclimar s-ptedz! -Mac te-aclimar, du-te!, dzse luplu. Duse vulpea i- glp-glp!, glpui iearea diprisupr, c aclo duse, aestu-li fu ptezlu. Cndu s-turn, u ntrib luplu: -Cum li dzsei, Chira-Mar? -Apritlu! Cum alt soe s-li dz, - c eara protlu ficior n cas. -Mueat num, s- bneadz! gri luplu. Dzua alant, ia--u vulpea, pale: -Mastur-Nicola, me aclieam s-ptedz, iar. -Em, du-te mac te-aclieam! Vulpea duse i- glp-glp!, u-ngiumitic oala di ieare. Tu turnat u-ntrib npoi luplu: -Ti num-li bgai, Chira-Mar? -i num s-li bgam? Giumitic li, c-i fu feat aest. Dup n dzu, npoi , vulpea: -Mastur-Nicola, -adz me-aclimar s-ptedz! Luplu- lup, iu si-li si duc mintea lui c aoa nu cur lucru curat! Du-te , li dzse diznou. Cari duse vulpea, nu -alas ieare tu oal! Tu turnat, npoi u-ntrib Masturlu-Nicola: -E, i num-li bgai a noului vleat?

-Biit li bgai numa!, dzse vulpea- c -o-avea biit tut iearea. -Mueat num, -s- bneadz! li ur zdanganlu du lup. Taman avea tricut treile dzle, -aprindea s s-duc s-mc di ieare. Am, i s-mc, chere? Nearea tut o-avea glpuit mastorsa di vulpe. -Mastur-Nicola, Mastur-Nicola, -u mcai iearea fr di mine , cumu s-veade!, dzse vulpea. -S-mi lier, Chira-Mara, gri luplu ma i si pare c tini u adrai aest muutea! Ba, c tine, ba, c mine- si-nccear i si-mprr. Vulpea lo calea ctr-n hoar, s-anciup vr glin.Aclo iu-i imna, da di un preftu. Aestu sturna, cu yumarlu ncrcat di lituryi, di la bisearic. Ns-l vidzu, ma, di diparte, s-tease-n calea-li, ca psoahe, i, preftul, cum u vidzu, cndu tricu pri ning vulpe, u lo di cicior -oaruc pri yumar. Bun-i, mindui omlu, tr guna ali prifteasi! Vulpea, pri dinpoi, dizleag sa-li -aruc lituryili un cte un, tute mpade. Dipune apoia i iar , un cte un, le-adun di-mpade i- liea li ciulica, s-po! Agiumse cu nse tu pdure. Aoa, na-l i Masturlu-Nicola. Aestu-li dze, ciudusit: -D-iu, cumbar, d-iu, Mar, cu pleaca aest? -D-iu s-hib, Masture-Nicola? Em, di la bisearic! -Cum aci, di li deadir? Cum feaii? Cum s-fac? Cum vreai s-fac? Mi du ning ua di bisearic i acai: d-i prefte, n lituryie! d-i, prefte, n lituryie! Si preftul, tr un i deade n tisag! -S-mi duc -io, i-da -a-ia? -Avdz, s-da? Va zbor, aest? Nu amn luplu i na-l iu s-due la bisearic. Ii bag caplu tu u i aprieate s-aurl ca vr lup: -D-i , prefte, n lituryie! D-i prefte n lituryie! -Duuua, lupe! Duuua, lupe!-acar lumea si zghileasc di tute prle, - c nu vidzu luplu cum fudzi de-acloi. Agiumse tu pdure. LI-iase vulpea s-lu-ateapt i s-lu-ntreab, cum tricu? El aspuse i p -cum vrea-li frng chilunghea, s-lu bga ti mn. -Am, nu ti-ntreb- cum dzeai?, gri vulpea. -Cum s-dzc? : D-i, prefte, n lituryie!

-De-aest nu- deadir, Mastur-Nicola. Va dzeari cu boaea ma minut, nu tu groasa! Aclo va si stridz dip ayalea: D-i, prefte, n lituryie. Chirutlu di lup ascp n oar nifrmtu, i s-lo dup mintea ali vulpe, s s-duc s-greasc....cu boaea minut. E, nu-apuc Masturlu si-i bag caplu tu ue, i: Duuuua!- pri na, cu ci, cu cli, i-l cruir, l cruir cu parlu, pn-l vtmar! S-cu aest, ascp vulpea di pondul di lup.

3.CUCOTU Eara i nu -eara. Eara unoar n moai cu-un au. Moaa cu aulu avea un glin -un cucot. Cara l intr ngrnia n cas -nu tritea ghini, ti la intra sa si mpart; si mprtr dicara. Casa -ctndia tut l eara glina -cucotlu Moaa lo glina -aulu lo cucotlu. Cum ptea cucotlu n cupri -arma, sclsindalui, sclsindalui, -afl n fluri. U lia cu dintana (mitca) i ai! s-u aduc a aului. Calea-calea iu s-dutea, na li-easi hililu a vsilielui -li-astali calea. Aestu, ma-l vidzu cu fluria n gur, ti dzsi? Va s-u-aib furat di la noi, c altu cari vrea li-u da! Aht, -li-u lia. LI-u lo, ma -act draclu cu cucotlu, c aestu nu sals aciti. Ii n cuprie i ac s-huhuteasc: Cc, cc! hililu a vsilielui ni lo fluria! Ba, gumar mari, dzsi vsilielu, nu li-u-arini ti greati? Noi vrea-li lom fluria-a lui? Tu minut dimnd vsilielu: S-lu actat i s-lu-arucat tu fluri s-maca, s-mc pn s s-satur i s-creap, tra s-vead c-a noau nu n-i di fluri. Cari lu-arcar di mc-mc fluri di nu-avea iu s-li ma bag, cndu vinir s-vead s-easti c liarc petalili, nidiclis ua ghini, s-astrapsi nafoar di ui. Tradzi ndreptu la aulu i-li dzti: Au, au, spindzur-mi di grend, atearn n vilendz di sirm, lia n vearg di-amalam i d-ni, d-ni, pn s-dzc agiundzi! Feai aulu aci, -cndu li-u intr, d-li, d-li, pn dzsi cucotlu agiundzi! Ti s-li vead oclili? Fluri, fratili a meu, fluri -fluri! Aulu, ne casa nu lu ncpea di harau. Dzua alant cucotlu easi pali pi cupri -acat s-huhuteasc:

Cc, cc! hililu a vsilielui ni lo fluria! Cndu avdzr di la vsilielu, s-niri vsilielu -dzsi npoi. Ba! gumar mari, nu li-arini i greati. Aeri, dzua tut, tu fluri -nu s-stur, ma ii shuhuteasc s-avd lumea tut, tra s-nu avem iu s-n scutem caplu? Aest vsilielu, i dimnd s-lu bag tu irghile s-lu vatm eapili i s-lu-asting cu cluttli. Ma -afla cucot s- badz mintea cu ns. Cum s-vidzu ntr eapi, -aprni s-huhuteasc: Cc, cc! yinu lupe, yinu vulpe, s-mcat eapili al vsilie! i cc-cc, cc-cc, na-l luplu, na-u vulpea, i nu-atipta dzc di dau ori, li-u intrar a eapilor i glc! glc! un dup alant, ni cicior di nsi nu-alsar. U-adun cucotlu npoi ctr la platea-a amirlui. N cali li-easi arulu i-li tni calea. Aru, aru, li dzti cucotlu, f-ni cali s-trec, c mi-ateapt acas. Am cum! dzti arulu. NI-u zorea, c ti ateapt tini? Aru, aru, f-ni cali, c ciupulic veardi va ti mc. Di zbor-zbor s-anciupar i da arulu s-lj-u poat, da cucotlu, cdzu arulu. Atumtsea, s-bag cucotlu i-l soarbi tut di nu-alas chicut di aru. Di aoa ns i, pn s-ts frets oclili, na--lu cucotlu pri cupri! Bg npoi: Cc, cc! hililiu a vsilielui ni lo fluria! Ba, gumar mari, gri amirlu, nu- fu duri cti-ni adrai ma ii pali s-mi-angiuri! Actsats-lu, dzsi nas i s-lu ardet tu cireap! Bgar di arsir un cireap di noau ori i-l huhutir nuntru s-lu-ard di yiu. T-afla cucot sardz! Aestu, diunoar si zvoami trei-patru ori i ti s-ta veada ocliul? Cireap, plati s-nicar, di nu armasi cheatr pristi cheatr mproast. Cari armasi ns singur cu aulu, s-atirnu pri ban. N dzu ti-li vini a aului? s-misura flurili. Ghini ma, cari nu-avea cu ti, i mprumut gleata di la moaa. Gleata, tu fundu eara aumt cu ctrani -cndu aulu li-u turn s-avea alchit di fundu-li n fluri. A! au, au, fluri misura? dzsi moaa. De, dzsi aulu, aveam tu minti s-nu aspun, ma cariti, dzc -io, fluri. Am nu-i dz, di-iu li afla?

Di-iu s-li aflu? cucotlu s-i bneadz, c el ni li-adusi. Am cum feai di i li adusi? Cum s-fac, dzsi aulu, li ded n lituryi i-l pitricui s-arm n cupri. Tu turnat bag di lu spindzur di grend i cari li-u intru cu vearga di-amalam, d-li, d-li, ni-umplu casa. Moaa vru s-fac -ea cum feati aulu. LI-deadi lituryia -u pitricu n cupri i, tu turnat, ct li trapsi ndoau -mrata di glin deadi suflitlu. Cari armasi moaa singur, fr aveari, li pricdzu a aului s-u-apreadun n cas, ma tr n mctur di pni, s-nu moar di foami. Aulu-l curm nila di muica-a lui i ai -u-apreadun la ns, c deadi Dumnidz -ari moaa di-iu s-mc i s nveasc. Ahti -tuti.

4.UN FEAT CU MINTE S-aspune c tu un zmane, - i easte multu de-atumea, - bna un amir, cari eara multu sirsem i multu pngn. Tri un lucru di iva-ici, pidisea oaminli di li loa cutremlu. Ca vai diaeli e-li cdea tru mn! Nu-ascp di sirsimlichea amirlui -un om analtu -muat ca un anghil. Cari tie e avea fapt el, c amirlu, lu-aruc tu zundani i dimnd ca s-nu-li da s-mc ici-iva, ai c s-lualas s-moar di foame. Vrnu, ni oaspe, ni duman, nu putea s-iearg s-lu vead, Mai un hilie a lui, veduit i cu nat pri sin, avea-ndreptu si s-duc doau ori n dzu la ns.Ma, ns, ninte ta s-intr la tatu-su , eara mutrit ghine, ca s-nu-aib iva di mcare ascuns. Inima li si curma a mratiliei di feat, cndu videa c lailu-li di tat- dzu di dzu slghea i, dup patru dzle, cndu s-dusi di-l vidzu leinat di nimcare, li si feae ahnt jale , c-li deade a tat-sui s sug dit sinlu a liei. Di oara aea i curm natlu, i doau ori n dzu s-aplica pri tatu-su, ca pri un ficiuric, s-lu hrneasc. Putu ai, ca s-nu lu alas s-moar, i dup mult minduire i-afl -un trop tea s-lu-ascap dit zundane. Stia feata c amirlu iea la primnare un oar-n dzu, clare pri un cal e fudzea ca un zmeu. S-feae ns ca glar, i la poarta palatiliei, tu iirea -tu intrarea amirlui, i cnta cnticlu aestu: Amir muat ca soare, Ca s-ascul a meale zboare, Tni- calu-ael astimtu,

Cal e fudze ca un vimtu. C di mum-sa nu-i faptu, Ma cu mum-sa i-ndreptu. Di tu ponda di zundane Scoate-un om, e-i ca fidane, Te-l hrnescu ca pri-un nat S-easte-a dad-meai brbat. Tricur nscnte dzle, ai. Amirlu avdza cnticlu -tu iita din cas, -tu turnat, ma li se prea c feata i glar, i nu-li bfa zboarile tru minte. Un dzu ea cnta ahnt jilos, c amirlu i nu calu, ca s-avd ghine zboarile, cari nu-li se prur ca dzse di glar. U aclim ning ns, i u ntrib e va s-dzc: cal e nu-i di mumsa faptu, ma cu mum-sa i-ndreptu i om e-l hrneate ns ca pri un nat, i easte adad-sai brbat. Feata li-aspuse c, ael cal a lui, e-l ncalic el, nu i fitat di iap, ma s-disic iapa, cari nu putea s-lu feat i ai fu scos dit ns mndzul, i cu chealea iapiliei s-fee eaua cu cari s-ndredze calu. Ai avea avdzt ns de la tatu-su. Apoia li dzse a amirlui c un om, pri cari el dimnd s-lu aruc tu zundane i lu-als fr di mcare, li-easte a liei tat i, ca snu-l alas s-moar di foame, lu hrneate ns, ca pri un nat, cu sin;u a liei. Cndu avdz amirlu aiste zboar, i vidzu ditiptciunea featiliei i vrearea a liei ctr tatusu, li si mulie ahnt inima, c di-unoar lu scoase pri tatu-su dit hapse, iar a featiliei li deade un pung di pradz. Cu multa vreare e u-aspuse tr tatu-su, -cu ditiptciunea a liei, putu feata s-lu ascap di la moarte siyur!

5. CUM S-FEAI CNILI DI LA OI Adunat dit lao di Nicola H. Caragea di Beasa, Epir, i publicat tu rivista Frtilia No. 10, pag. 159.

S-dusi Hristolu unoar la un picurar armn i-li dzsi: O lai picurare, nu-i dai niheam ap, c murii di seati?

Picurarlu, cari idea mpadi cu ciciorlu un pisti alantu, cndu vidzu c Hristolu-li caft ap, si scul i-li dzsi: S-mi duc --aduc di la fntn, ghini ma, ti ti easti lucrul? Mi-aspar, c tora agiundzi luplu di-ni lia vrn oai. Hristolu-li dzsi: Du-ti, c va li-avegliu eu. Picurarlu s-dusi s-lia ap, iar Hristolu idzu la oi. Dup multu putn oar agiundzi luplu i... ndreptu tu oi tra si- lia timea, c mi-agri s-v dzc: cati dzu, luplu yinea di loa cti n oai. Hristolu, cndu vidzu luplu, lo di mpadi un cheatr i u-arc pi ns. Ghini ma, cheatra aea ti i s-feai? S-feai un cni di la oi. El, cara bag luplu dinpoi, cariti pn iu dusi. l mc, nu-l mc, nu tiu, ma tiu, c cnili s-turn i luplu nu vini altoar. Di atumea pn n dzua di az, picurarlu alas oili, fr si-li hib fric di lup. Aci s-feai cnili di la oi.

6. CUM S-FEAI PUPZA Adunat dit lao, Cruuva tu Machiduni, di Ion codreanu, -publicat tu rivista "Frtilia" No. 7, pag. 109. i -eara, ma nu -eara. Eara un muliari i un brbat. Dup mult ani, Dumnidza la deadi una feat. Di dzu-dzu feata critea. Muuteata-a liei eara avdzt tu tuti horli di deanvrliga. Nu tricu multu chiro i muliarea muri. Brbatlu si nsur -lo alt. Aest tihisi mult anapud -u btea mrata di feat ti ici tiva. Ct yinea, inatea-a liei critea i vrea cu itido trop s-u chear feata. Un dzu li deadi a featliei un uc di ln lai i-li dzsi: Na! lna aest, s-ti dut s-u lai n vali i astar s-u adut alb ca neaua. Laea feat, cari tea ti u-ateapt, cara s-nu ascult dimndciunea a nearc-sai, lo truoar lna i s-dusi n vali. L sht ntredz, ma di ncot! lna armnea tut lai... Ctr tu amurdzi, dicara vidzu c tricu dzua fr ca lna s-algheasc i cndu s-minduea la

nirirea i batirea ti-li ftea nearc-sa, s-alin pi un dzean, -anlt mnili ctr ter i dzsi cu boati mari: Pu! Pu! Dumnidzale, am nu mi fteai un puli s-ascap di ns?! i Dumnidz, cari agiut a atilor ndrept, u feati un puli a cui cntic lu-avdzm primveara dit ahurhita-a Aprilui i pn ti Sum-Chetru.

7. CUM S-FEAI CTUA Dup Ion S. Licea di Bituli, i tu rivista "Frtilia", No. 8, pag. 127. Tu-un dzu di vear, n moai avea iit n pduri ti leamni -ti buburet. Cum cfta aoa aclo, na, deadi pi dzati furi. Vru s-fug moaa, ma furli u-actar -u ligar. Va ti tliem, mae, li dzsi un fur, c hili-tu n prudeadi unoar i va n vtma tut. Moaa plndzea i tut l dztea s-u-alas, c-i oarfn, c-i niputut. Pn apoea, a cpitanlui li si nilui. Un an ninti li-avea moart m-sa, cari eara tu vrsta a moailiei. S-nu u tliem, dzti el, ma s-u dutem tu un loc ascumtos i aclo s-u-alsm s-moar di foami. U loar -u dusir tu un loc, iu, niadzdzu, nu puteai s-vedz niti dau ceapi diparti. idzu aclo moaa dau dzli, fr s-mc n mctur di pni. A treia-dz vru s-fug, ma nu tea pri iu, c nu s-videa di vrn parti. Ti tihi tricu pri aclo n capr agr -moaa s-lo dup capr -putu s-eas dit pduri. Lo apoea calea ctr cas, ma agiumsi pi un munti -aclo cdzu mpadi di curmat -di-agiun ti eara, c di trei dzli nu -avea bgat niti n srm n gur. Sascumsi moaa tu-un groap, c li-eara fric s-nu u ducheasc tiva furli. D-ni putana s-mac, li strig moaa dit groap, c mor di foami. Mori -crechi, li dzsi nveasta, ma ghini s-mori, ca s-nu armn moai pisti loc, c n scot suflitlu a noau, a nveastilor. Vedz, c atea muliari avea inati pi moai, c ns nu tritea ghini cu soacr-sa i-li si prea c tuti moaili nu suntu buni. S- hib nil, lea Cat, ai u clima nveasta, c de, cu di-ayia ascpai di la furi. Sti, s-l spun, ma-i ai.

S-dusi Cata aea anapuda -l spusi iu-i moaa. Furli s-nirir multu i s-dusir cu nveasta, ca s-u afl i s-u fac cumt. Cata tut ma l striga: Ia-u! ia-u! Furli u-actar -cndu va s-u tlia, moaa anlt mnili nsus i dzsi: Doamne Dumnidzale! avdz plngul a meu! Aest muliari, ti nu-avu nila di mini -mi prideadi, si s-faca un prici nic i cu zori s s-hrneasc. Tu loc di Cat, s-li strig ctui; cum az strig ia-u! ia-u! di-aoa -ninti s strig: miau! miau! Dumnidz u-ascult -ai s-feati ctua.

8. DI CUM FAE OMLU AFL Trei furi acar un negoitor, care avea mul pigui cu el, i cara li loar, li nprr iz eli. Ma- cara nu avea mncat dao zile iva, li lo mare foame, i nei unu nu vrea si se duc n itate si cunpr tr mncare. i aruncar curta, c care si se duc. Si cara cdzu pre cama iclu, tr-oar lo calea. Aco iu imna, li cade n cor aest minduire : Hute, me, tu ai mai a trei parte di i lom. Nu eara multu ma ghine si avea i alante dao pr? Cu aist minduiare, lia di aruc frmac tu ghel. Pn era aistu tu itate, i alan doi, n padure, sburer si vatm solu cando si se toarn i se-i npar partea a lui iz eli. Cara vine aist cu ghelile nfrmcate, lu aputrusir, alan doi, i care lu omurir aterar measa i edzur si mnc cu pache, ma, dup jumitate di sate eara i eli tru lumea alant.

9. ERA UN-OAR DOI FRA Era un oar doi fra, un era avut -alantu era ftoh. Ftohlu s-nerta cathe dzua cu muliarea. Ia-l pitreea la trei arburi s afl paradz.

Un sear s-duse aclo i s-alin pri un arbure. Pri ghios tricur patrudz di furi, s-dusir, ntrar tu guv. Dumnea fudzir furli i brbatlu s-duse tu guv nuntru, -afla patrudz di talari de flurii, umplu un tisag i s-duse acas; lo yiptu, pndz, straie i nvescu ficiorli -muliarea. Vidzundalui el frate-su li dzse Ghine veni ditu xeane. Ved c ai mul paradz. Di iu li adusei? Me du, algai tu mun, aflai ah furi, durii aclo i cndu inir ditu guv, loai un tisag de flurii; ning suntu un sut di fortume. Iu easte aea guv? Tu munte la trei arburi. Frate-su s-duse, afl guva -intr. Ma furli bgar un fur nuntru ta si veaglie i cndu intr avutlu, ael fur l vtm i aciarmase aclo vtmat. Dup daua, trei dzle ntreab ftohlu nor-sa: - Iu easte fratele a ieu? - Lo calu -fudzi. Frate-su s-duchi iu era dus; i el s-duse aclo i vidzu frate-su mpade. S-ascunde dup un copaciu i cndu vine furlu, i veglia paradzlii, l-vtmi lo tu paradzlii.Yin furlii, afl solu vtmat, i paradzli lua. i s-adar? Luar patrudz i dau di mulrii treidz i optu de cheli di yil, de intrar nuntru furli i cumprar iare i ncrcar trei mulri i capitanlu cu crvan yine de hoar tu hoar. Yine -tu aea hoar i era fratele. Dzse cpitanlu: - Nu vindu una fortum, vindu tute. Horialii dzsir: - Ma un easte, care poate s-le cumpr. i ael cumpr tute, c era multu avut, i le bg ncas cu tut cpitanlu. Un ficior ic lo un sul ta s-bea iare i duchi c nu easte iare, c easte om nuntru. O dzse a mumeliei -a tatlui. Depune tata i np vtlahlii -duchi, aci era, cacum spuse ficiorlu. S-alin desupr, i bea cu cpitanlu pn si mbet. Dapoia l-vtm, s-duse nghios , disleg chelile de tlie cte un om.

10. CUM S-FEAI UMUROILU

Publicat tu Lumina, 6, p. 159. Floricica Pindului. Un oarfn, unoar, -avea un ayini multu bun, cu cari -hrnea fumealia. Vitinlu a lui, om multu avut, l-zilipsi tr aest ayini i pn tu soni li-u lo cu zori. Mratlu di oarfn s-dusi si splng la giudictor tr aest nindriptati. Giudictorlu atumtea clim avutlu i-lidzsi: Cte loa ayinia-a vitinlui? Ayiia easti a mea, spusi avutlu. Ai martiri, c ayinia easti a ta? ntrib giudictorlu. Singur ayinia mrtiriseati c easti a mea, li-u turn avutlu. Ai minti, li-dzsi giudictorlu, ayinia zburati vrnoar? Nu v nirit, doamne, aidi s-niardzim i va s-videt, ca ayinia zburati. Mac-i aci, atumtea, mni tu optu oara va s-niardzim deadun. Pisti noapti avutlu lo hili-su, lu nviscu cu samuri, ca ficior di avut i eara i s-dusi cu el laayii, feai aclo un ic lgmi, i-l bg ficiorlu i-li dzsi: Mni tu oara optu, cndu noi va s-yinim aoati i va s ntribm ayinia a cui eti? tini va sdzt escu-a avutlui. Cu aest turli avutlu zptisi ayinia ti li-avea ocliul. Mratlu di oarfn, nvirinat di nidriptatea aest, blstim i dzsi: Blstimat s-hib s-alag sum loc eta tut i lunin s-nu vead atel ti gri. Si di-atumtea, ficiorlu-a-aistui avut s-feati sumuroni.

S-ar putea să vă placă și