Sunteți pe pagina 1din 419

l

C.1319 .44 111 49

fradiitere- din

francez

Ten reprodus dup edifia A. Durnas CEZAR,

editura Dacia. Cluj-Napeca > 1975

444,101.0100-143 41754.( 10) --Si!

34 91 (Bon dt conlani14I

ISB/4 5-364-01512 7 Pruert1are gr9ile4. E. azraikow, 1991

Cezar s-a n scut Ca 10 iulie, cu o sul de ani inaintea erei nuastre i, dup p rerea noastr pe care o vom explica nniai tirziu el fost dln preenrsorii rel[gLei cre iine. Nici o genealogie modern , oricit de ambilioas ar fi, a lui Merode, nu s-ar puLea compara a Lifi Cezar: care pretinde c se trage dFri Meroveu, nici a Lt./ care susOne c este v r cu Fee[oara Asculi.-1 chiar pe Cezar rcinci elogfial funebru al m tu h sale Iulia, solia lui Ma]las cel B trin: Str buna mea, partea marnei, cobora din Ancus MarcLus, unul din prirrnii regi al Rornei, iar tat l meu aparlinea Familiei care se trage din Venus; a adar, nle452 se gdseie siltzfelUa regUor, care sini sfdpinii oanictWor i maiestalea ctir shzi
r6gOOr.

Poate c noi, cei rnodern, sceptici curn sintem fire, ne-am putea indoi de aceast geneaiogie, ins cu optzeci de ani inaintea erei noastre, adic in timput clnd Cezar tInea chscursul, n rrrCr1i nu se indoa de acest lucru, Iritr-adev r, Cezar intrunea In persoana 1ui, transrffise de-a lungul secolelor, multe din calit iie celui de al patrulea rege al Romei, care, dup spusele istorieflor, rrnbina vitejLa Ivr Romulus, predecesorul su, cu lnlelepciunea lui Numa bunieul s u, Numa Fusese acela care m rise i Infirisese teriforh.11 rornan pin la rrEare. interneiase colonLa de la Ostia, construise prh -nui pod stabil peste TFbru s lnchisese in Pornerium muntele lui Mars i rnunteLe Aventln i organzase dac acest cuvrnt se poate folosi pentru antichitale acea Faimoas comun rornan , plebe agricol re a dat Republicil atiFa oameni de seam

Pe de alt parte, Verius 1-a rIs[A(at cu claruri e ci Cezer este 1nzIt 1 sub ire, are pie[ea alb fin ,

pielorul i rni:na modelate dup pieiorul i mina zejtei fortunei i a frumusetii: are ochi negri i plini dc vIa , spune $uetoniu, are oci i spurie Daitei iar nasul usor rwavoiat 3sernenca cu ciocul oirnului sau al vulturiflui, ii duu o Inf li are pe care o nurnal animale1e nobile sau oarnenii, eu adevkat mari. ElegaMa lui este proverbial . I i epileaz pielea cii grij ; ine din tineretc are p 'r purtin 4 ceea ce va duce la o cheiie precoce, aceca 151 piapt n cu rnare art prui dinspre spate sprc frunte, 1ueru ce i1 ace pe Cieero 8 . nu
aib' incredere Sn acest tin r atit de bine pept nat earc se scarpin cu un singur deget ca s nu- i strice araniamentul Tris Syllan eare este un politician rnai

decQ avocatuL din Tuscuitim i arc mult mai p trunz tori decIt arn1c141 lui Adicus, Sylla, v zIndu. 1
-

e lci.nd alene pe poalele arat cu degetul spunind: Atentie la acest care poart dngtoarea caretele! Despre prirua tinerele a Cezar nu se curiosc prea multe a.rn nunte Roma, ccupat cu luptelc sIngeroase dintre Marius i Sy11a, rav d atentie acestui copil care cre te in urnbr . . C.ezar aisprezeee einel dietatorul rernarca 1n Forum, 1n Cmpal 1 ai ivlarte, pe Via un

irumos adolescent ce p ea capul sus, figura zimbitoare; se urea rar sau cliiar delloe in leetic i stringea rrffirile cele rnai aspre minz alb i eatifelat , spre decsebire de Scipio Nasica sau Erni ianus. rku ne am.inbrn precis, eareintrebase odat un l raw. Da f prtetcne. rnergi In rfflini? Ttn rut acesta ii euno tea pe nume pin i pe sdavi; el trece rnindru prin fa celor
puternie1 i pleee capul triaintea lor, dar este eurtenitor i atent eu plebeul fn tunic: el este vesel

irttr

vrerrie cind toat ' lurnea i l a cande banii, popular intr-un moment t n care popu artatea este un motiv de exil. Dar, pe }frig toate acestea, c1 este 1 rleputul Iui
Dietatorui, rhIp' cum spunearn, 11 rernare el vrea s tie la ce se poate a tepta de 1a acest tin r, vrea , -i impun vointa sa: dac CezM- CEdeaz acestei SyJia 6-a inselat; dac ii opune rezisterrl , 1-a judecai

Cassutia, una din De copiI. Cezar fusese logodit cele rnai bogate mo tenItoare dln Rorna, dac n seut:1 din

pArtn i cavatcri, de medicier , El riu putea sufer ast fel de ahant : ordinu1 eavaIerilor, nobilirnea. erau dernne de vedeific Lui; el avea nevoie rnal cu at patricat,
0 rep udiaz pe Cassutta pentru o tua pe Cornelia, As,a dal aeeasta ii conv .ine. Cinna, tatM ei, a fost de

patru ori consul.


Dar Sylla convine ca tin5ru Cezar s5 6C sprijine, in acela i timp, i pc influenla saie .5i pe cea a socrului s5u. Cezar prime te ordin s' o repudieze pc CorneHa. rn privinla aceasta exista un precedent: Pompci prirnise de la Sylla ordin ascrna'n5tor i se supusese, Dar Pornpei este o natur5 medlocr5, un mare ingitnTai ce

a abuzat de nenoroeiriIe in care s-a aflat pentru a rre apare, prin veacuri, cu rnuit superior dimensiunii sale
adev5rate; de aceen, spunearn, Pornpei s-a supus.

Cezar refuz .
Sylla 11 lipse tc de sacerdoUu, sau s rnaf bine Mai zis, i1 trnp;eidie s5 ajung5 la el. 1n Roma nu se rcu ea deett prIn miltodrea dar 1n leg5tur eu aceasta vorn reveni. Curn? 1n baza legii Cornelia. Ce era legea Cornelia? Era o iege care eonfisca bunurile proscri ilor

51-1 deposeda de bunur .i pe p5rintii acestora., Cum Cinna, lat5C Corrteliei, si unele din rudele liii Cezar au rost declarati" proscrt 1 in urma Azboaielor eivile, ea fiind
partizani ai lu Marius, o parte averea Cezar era sechestrat ' ca urmare rigui- oase aceste4

legi.
CeZaC nu eed .

Sy11a ordon5 arestarea lui Cezar. Tn thipul aceia denuntul devenise o virtuie
politic5, a a cum avca s5 ajung5 rnai tIrziu, pe tirnpu1 Caligula sau 01 lui Nero.

lui

Cczar se refugic [a 15rani din Sab .mia, unde


popularliatea nurnelui s u cleschise pin i cele rria rnodeste colibe.

Acolo se
1n fiecare sear dup5' ce se_1'5sa intunerieul, era dus in 7

ln care i t petrecuse noaptea precedent . trt-eursul uneia din aceste rnut ri el a Fost i recunoseut cle nn locotenent al Sylla, pe nume Cernelius, ins In sehimbul a cioi talan i de aur, adle vreu zece-unsprezeee mii de franei*, acesta sl l s s
alt eas dectt accea treac . La Rurna se crezu c Fusese prins, ceea ce ise aproape o revolu lietntr-o vreme in eare rimeni nu intervenea deeit nurnaf pentru slne, a fost adev rat Intreeere ea se intervin In tavuarea lui. Toat nobilirnea i yestalele ehlar intervenit ca s i se aeorcle iertarea,

Fie cum vreti, spuse Sylia ridicind din umert, dar

s titi: in acesta sint rnai mul i Marius. Se alerg in SabiMa ea se anun e lui Cezar aceast veste,

Dar Cezar se irnbarease. In ee direc e? Mmeni tia 5-0 spunl Mai tirziu istoria E veleranii
i-au repro5af acest exil. Era 1n Nicornecie al Ill-lea. Nimern nu 5tia unde era niet cUte era Nicomecle al 11I-lea. S-o rn rturisirn: vrern prezent m eititorilor no tri rnai rnult istorie, deeit lstorta, Sitirna se afla in partea norid-vest a Analoket. La

nord se m rginea cu Puntul-EuxIn, ia sud eu st FriWa, la vest Proponitda i la est eu Pamilagonia. Orasete sate tmportante erau Prusa, Nicomedia si Heracleea. Inainte de Mexa.ndru, ffittnia Iorrna mie
regat din Persia, guvernat dc Zipetes. Alexandru oeufA, in treeere. acest regat pe care t[ cuprinse haina macedonean dup rnodelul e reia avea s. eroiasc

Alexanchia, i r eu din el una din provindile sale. Dou


sute optzeet i unu de ani inaintea erei nuastre, Meomede o eliber . Hanibal se re[uglase aeolo, la eurtea lui Prusias al Il-lea, unde Se otr vi ea s nu Fie predat rornanilor. Este cunoseut tuturor tragedia SCriS COrneffie, Meomede al II I-lea era lui Nicomede ai 1I.lea. Fi a domnit intre 93-75 l`naintea erei noasire: al de dou or; de Mdridate. a fost de dou ori repus in
vor

*Echkalent tin rnoneda frzneez fiAotileatica referiri tn curs4ill 8

884, peri.n.a13 la care se

drepturi de romani, iar la ruoarte rno tenire Repubkeii


Ct prive ie acuzatia adus

21

ffisat regatul s u

Cezar cu privire

testatoruI regaI, ea este rezumat , a a eurn am spus, r cuptetele pe eare solda i1 i le vor einta mai UFZill:
q.Cezar i-a supus pe Galf; Nleornede ]-a supus pe Cezar Cezar trWmf pentru c 1-3 supus pe Nieornede nu triumf dl 1-a supus Cezar. Cezar se sup r . El va propune s se justjfice prin jur m -mt; dar Soidatii ii vor rde 'in nas i-i vor cinta al cloitca cuplet Cet eni, fedli-v ferneile: adueem cu noi pc clesfrinatul chel care curnp ra fernene d1n Craba Cil bani .

imprumuta i de Ia Rorna,

Cezar se g sea, deci, la Nicomede at 111-lea cind

a aflat de moartea Sylla.


Intr-adev r, Sylla murise dup ce abdicase. Aceast abdicare nea teptat a provocat uirnirea Srmana posterflate ea nu s-a distrat num rind oarnenii din Ronia careaveau tot interesul s rtu isc trrttmple vreun r u lui Sylia, pe care it p zeau Cu rnai

mult grij , acurn, ca particular, dectt ca d1c.tator, cinct


avusese garda lui. El numise tn Senat vreo tre4 sute de oameni de-at lui. Numal la Roma, num rul selavi1or, at proscrisilor setavi de ef, eare purtau nurriele de 41 cornelieni era de pes.te zece Impropriet rise in Italia o sut dou zeei de mii de . so1da i care luptaser sub cornanda sa, dindu-le piirnIrtt din ager publiens. Oare abdiease eu adev rat cei eare, alltndu-se, in
:

ajunul saleln vfla de la Cumae, porunei s fEe prins chestorul Granius i s fie ucis in fa a 1ui , chiar ling patul in care z cea, c ci aflase e acesta, contind pe
evenimentul a tepiat, o 4:16tora vistieri&
mina plata unei 5Urrie de bani ce

A doua zi dup execu 1e rnurea, de o moarte sdrboas' ,


pentru cel care- i zicea fik Venus si al Fortunei i care

avusese preten ia, justificat dealtfel, de a fi fost tn grarrile futuror femeilor rumoase din Roma: putrezind inainte de a muri, ca trupurife unora de care vorbeste groparul din licuniel: RoHen. before he dies. Ti th'iduse
ulfirna suflare, ros de vkrrnii cuffi ri i ulcerele ceri acopereau trupul i care asemeni unor co)on[1 de 9

ernigrati, ie cau dintrnun ulccr ca s p trund in altul. Aceasta nu a impiedical ca Funcraliiie s constituie pentru el, poafe, cel mai Yrurnos frirnt. R rn itele p rninte ti, purtate de 1a Neapole la Roma, pe Vi2 Appia, au fost escortate de veterant. Precedind acest dez.gust tor cadavru, mergeau dou zect si pafru delctor; cu EascI[le pe um r, in urrna earului erau purfate cele dou rrffl de coroane de aur trimise de ora e, de i etliar de Simpii partkulari; de jur imprejur se preotii ce ocroteau Trebuie spus c Sylia, reconstruclorui arislocra ieI romane, nu era popular; dar, in arar de mai erau Senatul, cavakrii i armala Lurnea se ternea de o Ins care nu inc.ereaser ' nknic Impotriva ornuiui in vial l sar mortui s treac iin[ te, mortul trecu in zgornotut aeamatflior soIemne scandate de Senat i 1n sunetui Fantare!or r sun toare r spffidite de trompete in cele patru vinturi. Aluns iri Roma, cada vrul puturos dus la tribuna rostraih. unde i se aduser eiogii. 1n sfir it, Fll inmormintat in Cimpul 1ns Marte, unde fiLl mai fusese inmorminlat inc din vremea. regiIor. Apot, toate temele cu care Sylla se l udase c I Fuseser amante, descendente rfin Lucrepu . Cornclia, adaser pe l ug conlinutui a dou sti[e zece atit de mulfe aromate tnelt, dup incinerarea Syita, mai r m sese o cantitute suficienl ca s se poat face din ea o statuie in ~irne naturat Lui Syna o statuie unui Hctor pufflnd i, a a eurn arn spus, dup moartca lui Sylia i ine o statule unui purt?nd fasciile. i, a a cum arn spus, dup moartea lui Sy]la la Curnae dup incinerarea lui in fala fribunit rostrale si dup inmorrnintarea cenu it 1n Cimpul Ill Marke, Cez r se tntoarse Ia Roma, Dar cUlT1 ar ta Roma in vrernea aceea?

Aces[ Jucru vum incerca s -1 ar t rn urmeaz

ceIe ce

tn epoca ifl care ne g sim, anul 80 inaintea erei noastre, Rorna nu este inca acea Rorn pe care Virgifiu o numeste lucrut cel mai frarnos. pe care Aristide, retorul, o nurrieste capi?ala Kpoareior, pe care Atheneu

o nurneste rezumatut

inr Ptolerneu Sofistul, ionrgu[

ora elor.
Abia optzeci de ani mai spre epoca corespunzind na teri lui Cristos, August va spune: \tedeti Roma aceasta? Am luat-o din e r rnid si o voi l sa din rnarrnur . Despre opera iui August nu vom vorbi tolui, (near treae t,stntern tentaU s spuneni e Intr-adev r efortu1 lui August se poate compara cu ceea ce se realizeaz acum la noi pentru a sch.imba inrAi area acestd ait cel raal f ru,rnos dinire luerari, acestei altc cairWale a popoaretor, acestui all rezurnal umii,acestui a(t ora al ornetor, adic . ParsuI. vedern de unde Dar s revenim 1a Rorna Syr[a. a pornit i unde ajunsese Incereati g sitin prM aceasi ingr m dire cie ease care aeoper ceie apte dou moviie, dou
asemeni celei care noi o nurnim munteie Siintei Genoveia si care se nurnese, sau, mai bine zis, S12 numeau

Saiurnia i Pata1iurri.
Saturnia cste satui de colibe fundat de Evandru, Palatiurn este craterui unui vuEcan stins_ Intre aceste dou treee o vale ingusW
odinioar era o p dure, ast zi este Forumul In aceast piidure au fost g si i eei doi gerneni legendari 51 lupoaica blind care ii a1 pia

Roma dc alci pornil Patru sute treizeei du.p c derea Troiei, doi de dou sute eincized de ani dup moartea Solomon > la inceputuf eeiei de a aptea olimpiade i 1:n prirnul an cle guvernare decenal arbonlefui atenian Kerops, eind lndia decilzuse, Egiptul inclina spre decadent , Grecia ( ceaprimii pasi sprc m rirc, Etruria se g sea Ea apogeu, iar Occideniui Norclui erau Ine Sn intuneric, Numitor - regeIe albanilor d ruia ce[or doi ai sale R heaRornulus si Remus, copili naturali ai Siivia locul unde fuseser p r sili i g siti. Rornuius i Remus crau cei doi gemeni g sE(i in

p dure unde ii al pta lupoaica, iar p durea era aceea care se afla in valea dintre Saturnia i Palatium. [ivorul care uda p durea se mai reg se te i ast zi, ei este cunoscut sub numeie de fritna Juturna. Dup spusele lut Virgiliu, este sora Iui Turmis plinge netncetat moartea fratelui S. urm rim istorta din punct de vedere a tradi iei, timput nu ne permite s o cercel rn i ca rnit Pe cel mai inalt dinire cei doi munU, Romuls traseaz o ltnie ctrcutar . - Orasul meu se va rturrE Rorria, spuse el, i [at zidurilor sale. ziduri! spuse Rernus s rind peste Iinia irasiat . Este po&bil c Rornulus abia a tepta o ocazie de a sc pa de fratele s u. Dup curn spun unii, el il dobori ciornagul pe care il avea in min , clup altii il ucise sabla tn trup Dup moartea luf Remus, Romu1us adinci linia hota rului cu Lin plug, Br zdarul plugului se izbi de un cap de orn Bine! spuse el i, tiam eu c ora ul meu se va numi Rorna, cet tuia se wa numi Capitoliul Rwrna. s'in; Capdoljul vn fi Lurrni antice, iar Rorria sinul de ta care popoarele moderne isi vor trage credinta Denurnirea este, dup cum se vede, de dou ori simbotic . TOCTTI3i 31.und trecur pe cleasupra doispremee vuttud prezic ora ului meti clou sprezece secole regalilate, spuse Romulus. i de Ia Romutus la Augustus s-au scurs dou sprezece secole. Rornulus num r apoi armata ; 1 se g seau trei mii de pedc tri i tret 5ute de c l . re(i. Acesta este nucleul poporului roman. 0 sul aptezeci si cind de ani cle la aceast dat , Servius Tuilius face tm recens mint. g seste optzeci i cind de Triti de cet (ent apti de a purta arma si traseaz un nou hotar in incinta c ruia pot s locuiasc dou sute aizeci de mii de oameni. Incinta aceasta esle Porrierium, lirnita sacr , incinta
I2

invniabii care poate Fi m dt decit de cei care ar fi cucerit o provincle de la barbari. Sylla profit de aceast ' autorizare7n anul 674, Ceiar in 710 i August in 740, Dincala de aceast incint se IntIndea un spa iu sacru unde nu se putea n[ci construi, nici ara, Foarte curind insh' cees ce rm lusese pentru. Roma decit o cing toare comed' i 1arg , asemenea elei 'eare stringea mjjlocul lui Cezar, devine un lat care sufoc : pe rnhtui ce Rorna cucere te Ita]ia, Iralia cueere te pe ea; pe m sur ce ea invadesz lumea, turnea o invadeaz pe ea, Trebuie spus apoi c Roma are suprerne; titLul de cet lean roman confer mari onoruri i rnai cu seam mari drepturi; cet teanul roman este pl tit pentru a vota in Forum i merge gratis la circ Toate acestc exiinderi reprezentau totu i destui de putin. Spa iu1 neperrnitind, incinta ora uU nu s-a tntins rnai mult, spune Uoniiscis din Halicarnas care scria in timpul lui August. Este adev rat, in Romei se gse te o centur de ora e-municipii investite dreptul de vot. Ora ele acestea, ni te Rome in miniatur , sint vecblie eet ti sabine: Tusculurn, Lavniurn, Aricia, Peclum, Nomentum, Pri ernum, Cumes, Acerre, 1a care 5-31_3 adkigat Fondi, Formies i Arpinurn. Urmeaz apoi munidpille f r drept de vot Italia central pairtizeci i apte de fondate
.

riainte de rzboaiele punice i atte doli zeci care se dep rteaz mai mult de Urbs c el Fnc de pe acurn nu
se mai zicea Rorna ei 'Urbs. Toate aceste colonii aveau dreptul de celate, nu ins i cel de vot_ A5tfel, Roma apare in virfit I pirarnideL ca o statuie pe coloana sa.

Dup Rorna urrneaz adic orasele avind drept de cetate i de vot; dup municipfi vn coloniile, care
nu au drept de eetate; in sL:r it, dup co1onii urrneaz de la care conducerea tuase eele mai bune p' rn1nturF pentru Improprict rirea colonilor. Ace tia din urn-t erau scutili de impozitui tn bar, dar nu i de tributuL in oarneni; dintre ei se recrutau arrnatele romane unde erau trata i aproape ca ni te popoare cucerite, ei care erau pentru a cuceri popoare.

13

tri anul 172, anul tnirtngerii per ilor, un consui porundcelor din Preneste $5.-1 ias 1nainte i s -i preg teasc locuin i cai. Un altul a poruncli s Fie b tu i cu nuiele magistra il unui ora care nu i-a furnizat alimente. Un censor care ridica un tempIu a pus s se a
acoperi ul ternplului Junenei Laclniene, cei sacru

lemplu al Italiei, pentru a- i termina lernplul s u. La FerenLum, un prelor, voind s fac bai.a public , a puss fiegonil toa t lutnea care se afia acolo si a poruncit s fie b tut vergile unul d[n chestorii ora ului ce s-a opus acestei fantezil Un bouar din Venusiurn, inUlnind cet lean roman purlai. in lectic de re inut. un sirnplu eet lcan intreab adres1ndu-se sclavdor: EI! duce i un rnort? Cuvintele bouarului au displ eut c l torului aCeia 1au b tut vergi1e, pin 1-au ucis, sfirsit, la Teanum, un pretor a poruncit s fic b tu i cu vergiCe magistra ij, pentru e so ia Sui. care voise s mearg la baie la o or neobi nuit , na g sit baia anun ase inten ia eu o or inainte, desi Nirnic d[n toate acestea nu s-ar fi intimplat vreodat la Rorna. Esle rezultatul fapluiui e Roma nu s-a iffl tat provincidor deeit prin proconsulii s i. F curn tratau proconsuili provinciire? Citeva txemple a FF1 dat. Dar ce v-arn spus pin acurn nimic; s -i fi v zut pe Verre5 tn Sicilia, pe Piso in Macedonia, pe Gabinius 1n Sirial pe Cicero. Toat lumea cunoa te acuzaiiile pe care i Ie-a adus Lui Veres, Piso a pus FrnpozIte tn pe seama sa i Ie-a silit pe cele mai nobFle fecioare s -F eedeze; ca s nu ajung in patuL proconsular, peste dou zeci de feeloare au preferat se iriece.
Gabinius inea rnai mull la bani dectt la fernei. Ei striga cit inea gura e tol ceea ce exIst Siria ii apar ine i c s.i.a pi lit atit de scump proconsulatui inctt

are dreplui s vInd,1 orice, in sfrsit desch[de i-1 din neu pe Cieero, c uta i in scrisoffle e`a'tre A licus ve i ktedea in ce hal Osete Bitinia elnd, numit la rindul s u proennsul, ii iirmeazfil lui
14

Atticus. Mare uirnfre a produs populatid dnd a declarat


c se mul urnete cu cele clou rnlioane dou sute de mii de sesterti, adic patru sute patruzeci de rnii de franci, pe C.9 rZ i le acord Senatul i c , pe ifug aceast sum , nu

are nevoi nici de femne pentru cort, nici de grfu pentru suit , rci de fin pentru eal. in sodetatea antic provincia reprezint nimic, capitala era totul.
Dup cucerirea Numantiel. Spania ajunge in m/injle romanilor, Asa s-a Intimpfat cu Cartagina, care a deschis calea

spre Africa; cu Siracuia, dup ocuparea c reia a fost eucerit Sicilia; cu Corintul, dup care a fost supus
Grecia. ce reprezenta acum Roma, dreia augurii

cind cetelaite capitaIe au ajuns in starea in care u ajuns. Totul se tridrepta spre Roma: Bogatul pentru a se bucura de pl ccrile viefii; s racul pentru a mtrica; cet teanuI cel riou, pentru a-si vinde votul; retorul, pentru a- i deschide o coal ; caideeanu I, pentru a ghici viitorui Roma este izvorul tuturor tucrurilor: pline, onoruri, avere, p] cere; tolul g seste la Roma. Zadarnic a gontt Senatul dou sprezece famffif din Roma, 1n anuL 565, sau aisprezecelBii de locultori, tn anul 581, sau pe toti anul 626... sau rnai tiu eu ce? Uit legea Fannia, legea Mucia legea PEpla
- L1 promis st pinirea lumti,

care reprezentau tot atftea sacrtlicli impuse popu1atiei.

Toate acestea n-au impieclicat ca Roma, care nu se putea ext[nde In supralat , s nu se extind in ceea ce 1-a obligat pe August dup cum veti vedea ?n lifltruviu s errit ci lege eare s interzic construirea cl chrilor cu peste ase etaje De aceea observ 'm c , putin tirnp naintea epocii tn earc arn ajuns, Sylla sl be te, cu Indr zneal , centura Romei, care incepuse s ptrne
Cronologic vorbind, curn s-a ritins Rome pe etape?

Dup prima sa revolutie, ?n timpul consulatuluf ful Brutus i Collatinus, Rorna se preocup rnai Intli de alungarea din granitele sale a elerneritulul etrusc, a a cum a f cut Frana lui Hugo Capet cu eternentul carlovingian Apc4 a trecut la cucer[rea teritoriitor Inveclnate 15

Durr ce a ata at pe latini i pe hernici, ea a supus pe a cucerit pe vei. i-agonit pe gali de pe Capitoliu, tncreclinlInd Ini Papirius Cursor condueerea tuptei eu samni il, care va tiri ltalia r zboiutui din Etruria pin la vTrful Regium. ApoT, privind Tn juru I ei i v zind ttalia supus , Roma trecu la cucerid afar . Duilius i-a supus Sardinia, Corsica l Africa; Paulus Macedonia: Sextinus, Galia t ransalpin Aici este o Roma se opre ie De pc creasta. Alpilor, pe care a ntrez rit-o printre z pe coboar . Hanibal, el lave te tri trei rinduri i Flecare din aceste lovituri ii Face 1=.)mer c -rte o ran aproape mortal . R nile acestea se nurrie5c Trebia, Traskiene sr Cannae. Din fericire pentru Roma, 1-laninal este p r slt de parlidul negustarnor i 15sal tri italia f5r bani, [5r oameni, F r Pe de a1t5. parte. ScEplo trece n Africa; Hanibal pierde

posibilitatea de a cuceri Romo, in schirnb Scipio va euceH Carlag'rn.a


Haniba] se a.I15 acum intre Rorna ora ul alrican, plercle b t lla de la Zama, se refugjaz Ia PrListas unde se Otr ve te ca 5: nu cad in rniinile_ rornanilor Dup infringerea acestui mare inarnic, cucer;rea

conlinu Ardlobus abandoneaz Siria, Filip al V-lea, Grecia, Jugurta, Nurnidia. Acum nui rnai r5rnine Rornei decit 58 C1Icerea5 Egptul spre a ajunffe st pna Mediteranei, a acestui mare
lac. bacin minunat s pall pentru civil[zatia tuturor epocilor, pe care eglptenii il traverseaz ca s populeze Grecia, feritclerrH ca 5' irrtemeieze C4 rbgina, Foceenll ca sh> Fundeze Marsilia; uria oglind5 rr care i-au sc ldat rind pe rin. Troia. Canope, Tirui, CartagWra. ALexandria, Atena, Tarentul, Sibaris, ReWurn, Siracuza, Setinunte i Numantia i in care se prive te Roma ins i., friaiesluoas ', puternic5, inv[nciblia. Culcat pe rnalul septentrional a1 acestui Fac, ea intinde unuL brate spre a Ltu! spre Brinclisi i are la ndernin cele trei p rti ale lurnU cunoscute Europa, A.sa i Africa

111

16

In mai pulin dc aizeci de an't, gra accstui lac, Roma se va indrepta spre tol i pretutindenL pe Ron, infrna Gailei, pe Eridan !ri rtrna pe Tago in irnma SpanieL prin str7 toarea Cadix sprc Ocean i insulele Castericie, adic in prin stritntoarea Sestos in Rontul Eux[n adic in Tartaria: priri Marea Ro ie in India, 1n Tibet, Oceartur PaciFic, adic in irriensitate; in sfir it, pe NiL, la Mernfis, ta Elefantine in Etiopia, in de ert. affic in nectinoscut lat Roma pe care i-o disputau lidarius Sylia, pe care i-o vor disputa Cezar Pompei i pe o va trio #erri August

111
Pe etne reprezntau cel dot oarneni cafC se Itiptaser pe vial pe moarte Marlus Marius reprezenta Sylla reprezenta Roma Vietoria kti Sylla asupra lui Mar -ws [usese trium[ul Romei asupra Italiei, al nobililor asupra o&or bogati., al oamenifor purtind Iancea asupra celor purtind al eviri ilor asupra cavaeritor rrie ase sute de cavalert i patruzeci de senatori, f c1nd parte din aceia i partid, au fost proscrI i Proscn l sens de ci uci T, masacrak, Bunudle acetora au trecut In propnetatea solda ]lor generafflor 2 a senatofflor Martus a 5.tcis cu brutabtate ca un b d ran Arpinum Sylla a UCIS ca un anslocrat., metodic, cu regularitate ' in fiecare dirninea d dea o seara, verirtca tota[ul celor uci i Unelecapete preuiau doti sute de talant, adic un rnIl[on douil sute cle rnii de livre AfteIe nu valorau dect greutatea iar iri argint Este cunoscut uc1ga uf care a turnat plurnb topit c_raniul victirnei spre a atrna fri3i greu Dac erai bogal era mottv s fii proscrts, unul cra proseris prentru viia pe care o av{a altul peritru grdina

s
cle partea Un b rbat care nu fusese nteiodat Marius nici a lul Sylla 1 1 g s numeie pe ksta proa.sp t ati at 17 2 11. ugfrti

vila rnea din Alba rn Nefericitul de minel spuse ucide, Proscrieri[e nu se lIrnitau nurnai la R0212, ele se inlindeau in Loat Italla. Nu numai suspectil erau condarrma i la rnoarte, proscri i, deposeda i, dar chiar i rudele i prietenii lor t citiar acela care, in timpul schirribaser cu ei un singur ele-, atunci Cet tile, ca i oarnenli, erau proscrise erau pr' date, d rirrEate, depopulate. Etruria a fost ras pe fa a aproape in intreglime in pe valea Arno a fost fondat un oras, Fiora, care a prirnil nurne[e sacerdotal al ROMei. Roma avea trei nurne: urt nume civil Rortw un

nurne mislerios Ems sau Am(y; untnanesacerdgia! Flora sau Anthusa. Flora este Florenla de asl i zi; de data aceasta

elimologia este u or cle reg lt. Sub pretextut de a asigura securitatea Romei, Sylta exterrninase vechea ras itajiari Dup curn sus inea el, Rorna era arnerUn at de s i; ace tia ar fi dat sernnalul barbarilor puteau veni, lar caldeenU, sirienii n-ar a tepta un alt sernnaI La moartea lui Sylla, popula ia Romei nu ma[ era rorrianS, nu era nici rrt car o p-opul4e era o adun tur de sclav }ibera i copii ai acestora,. ai c ror p rin i chiar fIlSeser vIndu i pe pietele publice Dup'A curn arn funi spus, numai Sylla liberase zece rnli de sclavi. Inc din tirnpul lui Gracchus, adic cu o sutA treized de ani inaintea erei noastre i cu vreo cincizeci de ani

inaintea Iui Sylla, Forurnul era plin numai cu asemenea zdren roi Astfei, Intr-o zl cind ace kia f ccau larm mare impkficindu.-1 pe Scipo Ernilianus s vorbeasc , ei le strig din gur ', copii ai
i, pentru deveniser arnenin tori, el se frIctrept spre cei care ii .ar tau pumnul i le spuse N-ave i decit, dar s c cet pe care -arn adus legall la Roma nu rn Inspimintk dliar dac acurn ou miinite dezIegatc i se potolir 18

Tn Roma aceasta i acestui popor. revenea acum, rnoartea 1ui Sylia, Cezar mo tenitoruI i nepotui lut. Marius. Fie c crcdea c sosise ceasui de a- i dovedi prezen a, fie e nu realizase c; norocul ti sosise. a a cluo eum Bonaparte, dup asediul Toulonului, ceruse Turcia, Cczar abia se ar t in Rorna pCec 1n Asia, unde- i f cu ueenicia rnilitar sub pretorul Therrnus. Este posibil s f a teptat s se lin4tease tulbui- rite provocate Lepidus . S nu-1 cordund' rn acest Lepidus eu eel din triurrivrat. Acsta aventurier care, b'tut de Catulus, a murit de inim rea, Dup ee atn-losfera de la Roma se mai lini ti.Cezar se inapoie it acuz de concusiune pe Dolabella. Acuzarea era un rnijloc excelent nu rturtiai pentru a te face cunoscut, dar i pentru a ajunge repede la popularitate; 1n caz de nereu it erai Cczar e u . El se hot ri atunci s 5e retrag 1a Rhodos, atit pentru i pentru a sc pa de du mani pe care $i-i f cuse, a mai studia eloein(a pe care, dup cit se p rea s nu o studiase de njuns v reme ce Dotabel la 11 Invinsese. Tntr-adev r, la Roma toat lurnea era mai mult sam mai pu in avocal; rareori se diseuta, intotdeauna se pieda; diseursurile erau adev rate pledoarii deelarnale, modulate, eintate. Mul i oratori aveau spaide lor un f1autist ce le d dea nota da i eare readucea la tonul potrivit, cind vorbeau fals. Oricine avea dreptul si# aeuze. Duc acuzatml era cet lean rornart, rrninea liber: era suficient ca prieten s p,aranteze pentru el i s - 1 petroa4 rria n -Q.re parie tirtipulld 1n easa unui rnagistrat. Crurl acuzalut era un cavaler, un cvirit sau un patrician, aeuza ia tulbura Roma din temelii, era nouta.tea zilei. Senatul se deciara pentru sau contra acuz rii. 1n a teplarca zilei cclei prietenii aeuzatorului sau ai aeuzatului se urcau la tribun i tnierbiniau poporul, pentrli sau contra, Fiecare c uta probe s cump r.a naartori, rcolea prin toate ungitereie pentru a g si adev rul satt, tn de adev r, naineiuna. Pentru ace?sta dispuneau de un terrnen de treizeci de zile.

19

sus

Urt orn bogat nt, poate fi conclarnnal! striga Cicero tare,

Iar Lentulus, achitat eu n majoritate de dou voturi, strigase: Am aruncat pe fereastr eincized de mii de
sesiez- ti! Era eu care pl tise unu1 din eeie do:d voturl..

Dar che[tuiala se dovedise c el sIngur vot plus 3r fi fost sufleient ca s -i aduc ' achitarea. Totu i, era riseant s doar un singur Tn a teptarea zilei acuzatui trb tea str zile Rorrici trnbr cal in zdrente; mergea din poart poart cerInd Sb' iSC faca' dreptate; eer ind indurarea
eet tenlior, e zind in genunchi 1n [u a judec torilor, rttgtndu-se, implorind, Dar ace ti jidec tori cine erau? Cind unif, ,etncl Erau sehnhati pentru ca eei s se vind a a eurn n f cuser cei veeW, dar eei rioi se vindeau i ntaf scump. Tn anu1630, fra ii Graechi ridiear acest privilegiu senatorilor si-1 d dur cavaIerifor, prin legea Sernpronia_ 1n anul 671, prin 1cgea Corneha, Svila Imp ri aceast putere tntre tribuni, cava Ceri i reprezentan(ii vlstieriel,

Sub imperiul legii Cornelia. Cezar avusese o problend in


.S11,9L

Dezbaterea dura o z[, dotd, eiteodat i trei zfle. Sub cerul fierbinte aI 11 Forum cele dott partIde infruntau ca valurile une[ m ri dezi nttu1te, furtuna pa iunilor tuna, iar fulgerele rnirtei treceau ea
ni te erpi de foe peste eapeicle auditorilar. Apof judec torii, eare n.lei nu ineereau s - i ascund

simpatin sau antipatja, trecenu prin faja urnei. Num rul ior se ridica uneori la optzeet, o sut sau ehiar i rnai multe; ei i i depuneau votui care achtta sau pertnitea exilarea vinovatului. A a s-a inUmplat i in anui 72 dnd, in urrna acuzaliej lui Cicero, s-a permis exlarea lui Verrus. Litera, A, care tnserrina absoluo. fusese in majoritate peutru DolabelIa i DolabelLa fusese achitat_ Dup cum arn spus, Ce2ar p r si Roma, mai hine ZfS ln obligat s fug din Rorna, la Rhodos. Aid conta pe un faimos retor, pe tase ins de existenia pe atund hicepuse lic sd-i poarle averea cu ei, fu capturat de piralL

20

Un euvrett despre ace ti pira care, prin arwl in m riie Siciiie i ale 8C1 tnaintea erei - noastre, jueau Greeei carn acela i roi pe eare jucau, in secoluI al HY1-1ea, corsar i d n AIger, Tripoli i Tunis

1V
fuseser, rin generaf, auhliar i Od nioar , ace ii Eui Mitridate, dar SyJla invingrndu.1 in arml 9.1 Inaintea erci noastre, eueerirldu-i ionia, ucE grnclu- dotA sul2 de rni oameni i l sindul nurni cu

stalele mo tenite de

tat l

rnarinarii regelui

Pontului se f r lueru i, nemaiputrnd lupta pentru tat l 11Ji -Farnate, se hot rir s lupte pentru propriii1 tor interes Lor li se al tur tolt cet pe care jafurile proeonsulitor romani Onent ii scoa5era- din fire sirterij i eiprriati, parnfilient Ocupat'a' cu rSzboa]eIe dintre Marius i Sylla Roma lbase marea f ir - apSrare, pirWi a acaparar Dar ntr mul urneau sa' atace nurnai lArede, gaIerele sau manie bastimente ,zet pusilau insuiele ora ele de pe coasta spune Pltflarli Curind, acestor aventunert, aeestor oarricni f rt nurne, lt se al prnscri ii Etti n.obil .t eavalen Dup curn cuvintui franeez handit vifle (1Z Ea bandfloi kot a ap rateria deveni o reacliune a Olientului contra Occidentulut, un fel de ocupalie, da' nu onorabit , ccl pu in pitoreasc. poetic indeletnicin ce puleau furn za unui Byron sau unut Chartes Nodier aie acelor

vrernun tipun de relut Eut Conrad sau de ceE al iut Jean Shogar Posedau arsenale. portun, turnun de obtscratce
cet (i perfeei iortificate ] sehimbau Ea distante dInspre uscal considerabile dinspre mare, pe uscat pe mare, seninae rn elese nurnai de et Flotele lor erau bine inzestrate cu vtsla t, exeeten t, marinan incercati, bastimenkIe erau executate sub (Preetul coritroI al eelor rna[ bunt constructori clin Grecia sau d n Slcilia Unele ulwau prin luxid eu care sc Inf li au pupele vaselor apartinInd prindpatilor efj erau aunte, Eoetun ele intenoare aveau covoare de purpur loveau valunle vIsle argintate

21

pr zite obtinule prin brigandaj erau considerate adev rale trofee. Uneori, seara, ajungeau in ora ete de coast sunetele unei muzicl atit (Je frumoase inet ar fi rivaliza cu muzica sirenelor, pe mare, se putea vedea trcelnd o cetale plutitoare, ilurninat4 ca tin ora in s rbUoarc. Erau pira#H care cintau petreceau. Adesca, Ins , rt zua urnAtoare ora ul ra'spundea cintecelor din ajun cu strig te de disperare, iar o serbare sIngeroaA urma serlArli pailurnale. N-Jrn' rui -vase ler ee br zdau marca, intre Gades i Tir de la Alexandria la strimtoarea de ling insula Lesbos, se rIdIca fa peste o mie. Peste patru sule de ora e Tuse5er cucerite siltte s se rscurupere in sfIr it, ftlseser cucerhe, profanate i prklate iernpie socotite atunei sacre: a a s-a cele din Oaros, D[dyrne, Samotrace szu cu tempiele lui Ceres de la Herrnbne, al Eseu]ap de la Epidaur aE Junonei de Ia amos, at lui Apollon de la Actiurn de la Leueade, al lui Neptun cfin istm, Ta Tenara i Ca.iauria_ In schimb nelegjui ii acetia aduceau jertfe zeilor lor, celebrau reprezent 'rI refIgioase secrele, printre ai tele cele ale ra, pe C3re ei le-au fcui ctinoseute cele eUnti Uneorr coborau pe uscat atunci se transformait lHFlari la drumul mare, ataeau e l tori 5.[ roinau casete de plkere din apropierea Tntr una din zile, r fflrA doi preolI irnbrca i Tri ve rnntelo lor de purpur i-i Cu ei fmpreurt cu lieteril care f prccedau cu fasdile a]l zi r lAt nica Aintorus, magistrat onorat ct tdurnf, pentru a c rei r scumOrare se pl ti o sttrn
CHICTITI

Uneon, elte un prizonier, ultInd pe ce mfini c zuse, str]ga, pentru a le irnpune respect B gati de searn ! S'int cet lean romani Axurici ei r spuudeau imediat Cettean roman? De ce nu ne-ai spus lucrui stdi rnai inainte. sUpne? Repede, dati-1 Inapoi cel teanului rornan hatnele i incAlt rruntca i toga, ca sh nu fic prea mult iimp lipsit de toal elnstea Apoi, dupA ce roaleta cet (eanultu rornan sc terrnina, opreau cnrarxa coborau o scar pin la nivelul rti9 - H se adresau orgoliosulut pirtzonier
,

22

- Cet ieanule roman, tntoarce-te la Rorna, calea este deschis ! i dae tiu cobora de bun voie in mare, era aruneat cu forta, iat oarneni in miinile c rora c zuse Cezar intli i se cerur , drepi r seump rare, dou zed de taanti. Flaida-de r ugiti dealci! ]e spusc Cezar rtzind de Se pare c nu pe cine att prins, dou tect de talanti perdru Fscump rarez lui Cezar?! Cezar v d cineitect! Numai c , b gaV de searn , clup ce va ri liber, Cezar va tiniui pe eruce. Cineiteei de ialanti reprezentau CJM dou sute eineiteci de mji de franci, 13a.ndilii aceeptar tIrguE, rIzind. Imediat Cezar expedie tritreaga suit ca s string banti i nu opri Iirtg ei deett un mecHe i clot servilori. Ei r mase trelzkei si opt de zile eu cittcienii lui, coament foarte tnclinati spre ertirla dup cum spune Plutarh, trat atita dispret, de eile ori voia s doarm , le porurJeea s nu rnai vorbeasc ; apoi, ctrid se trezea, juea cu et, seria poezit, tinea discursuri lulndu-t drept auditoriu F eca brute i barbari dac nu aplaudau pe m sura in care Cezar gIndea c poezta sau discursul s u mertta aplauze. Apoi, dup' Fiecare loc, dup Fieeare discurs sau dup fteeare leetur , ie spunea, desp rtinclu-se de ei: - Asta nu m va trnpledea ettu t deputin ea, Intr-o bun s nu 1,r tiniuiesc pe cruce, a a dup curn v-arn promis-o. Ei rtdeau de aceast promisiune, 11 nurneau b tat yesel aplaudau buna sfir it, cEn Milet sosir banit. Ptratti, respeetindu t euvintul, il eitherar pe Cezar care, din luntrea ca.re tl ducea 1n port, le mai stft o dat : minte e v-arn promis s v Uniutese pe toti pe cruce? Da, dai stHgar t risul tor ii urrm rt pIn la rrn. Cezar era om de cuvint. Abia ;>use pkiorui pe uscat e inarm ni te yase, se repezi asupra navet care tl f-case prizonier, o cucer, de o parle de o parte oamenH, bg' prtzonierli in inchisoarea de la Pergam,
-

23

apoi se duse personal Junius, care guverrin A.sa i, nevaind a-i ine lca atributiile nale de pretor, 1i ceru s -[ pedepsease pe p4ra i. Acesta v zind enorrnp cantitate de bani g sit ta ei, deciar c situa(ia trebuia examinat tu r bdare. in arlev rata lafin , aceasie insernna c pretorul Junius vola s lase limp piraWor s dubleze urna, i e odat surna dubiat avea lase liberi pe prizonieri. convenee A a eeva Cezar; 1-enelitatea pretorului ti s nu- i respecte euvintui dat. A a c , Tnapoindu-se ia Pergam, ceru s ise predea prizonierit, apoi porunet matinardor s i ca, prezen a lui, bat in cuie pe CF1.1CCNII inc dou zeci de ani cind poruneea ateast executie. Dup mal pu in de un an, Cezar se Intorcea ia Roma. Studiase la Rhodos impreun cu Cieero nu cu Molon, care rnurise, ci cu Apollonius, ftul acestuia. G sind c studiul eLocin ei nu prea era in arn -tonie eu nevoia de ac iune care 11 m eina, pled in Asia; form armat pe banii s i, alung din provtneie un locoteneni al lui ntridate care p trunsese aeolo i men inu pe toti cei care erau ov ielnici i nesigurL Apot, reap ru in Forurn. Aventura sa cu r euse niare NAINF; expedi i cfin Asia nu r m sese f r ecou; era socotif eeea ce in ziiele noastre urt erigtez ar nurni un orrr excentric, ier irencez, uri erou de roman. Pin zvonurle r sp;ndite in leg tur cu el i cu Nicomede provocau tiazul b rba ilor, dar i cur.-tozitatea ierneilor Cind ferneife se oeup de eetebrilatea unul b rbat, reputalia lui este as4gurat _ Thi r, Frumos, bogat, Cezar ajunse repedc la mod . . El sc ocupa acela i timp i de problernete de [nim i de firoblemele de stat de arnor de De 8ceast perioad sinl legate vorbeLe xui Ckero: Ambi ios? B iatul acesta frumos care de tearn s nu- i strice freza se szarpin cu un singur deget? Nu, nu creel c va ajunge vreodat pun Republica in primejdie, n acea t funOe rekl Iupta impotriva lui SvlIs redusese mut ffin puterea tribunilor Cezar, apLicind Le'gea Plautia, reebern Ia Ronna pe Lucjus, Cinna, 24

cumnatul s u i pe partizanii lui Lepidus, despre care am rnai pornenit i.' care se relr seser pe Itng Sertorius. Ne vorn ocupa mai tirziu de acest alt c pitan aventurier, credncios contrar tuturor obietiuritor -lui Marius, care tl trnbog tise. Deocarndat s revenIm la Cez ar . Cezar t i urrna drumuk: clegant, generos, cuceritor cu lemeile, prietenos, salattrid lumea i, a a curn ani mai spus, sWriglrul cu, mlna Iui alb cele rnai aspre rniini, l strid din eind In ctnd s -i scape a atuci ceste cuvinte n ctrld producea umire prin fe]u] s u de a se purta cu poporul de jos: - Dar, oare, inainte de toate nu s'Int eu nepotul lui Marius? De unde lua Cezar banii pe care ii clieltula? Era un mister, dar orice misicr provoa4 curioztate; iar end un orn misterios este in acela i timp i o.m atr g tor, popurarttatea ti spore te misterul. Intr un cuvint, Ceur, La dou5zeci unu avea cca rnai bun mas din Roma; punga, ag lat la cing toarea larg. pentru care Fl criticasc Sylla, era rnereu piln de aur; dar pe cei crata aurul acesta le adueea alinare r1u - i interesa proven[enta Deaffiel, activul i pasivul s u sint cunoscute, rnainte de obfinerea tribunatutui se tia c avea datorii de o mie treI sute de adic apte milioane o sut cincizeci de - I s-a urit bineld spuneau dusmanii. L sa ini in pace, ialimentui il a teapt pe acest nelmu. - L sali:rn , spunea i Cezar, prima revoluic imi va aehita datoriEle. Dup tribunat, fu investit cu chestura. Tri timpui cind trideplinea aceast ins rcinare pierdu t pe fulia, rriitusa sa, si pe Cornelia. so ia sa, i amlndurara ]e rosti elogiul funebru. Arn mai porner.Ut c aclus m tusii sale, prosJ vind lor comune, spuse aceste euvinte; Ne tragem airitnctoi, pe de parte, din Ancus Marci unui din prirnii regi Romei i, pe de alt parte, din. zei a Venus. A adar, farnilia mea intrune te sfirlenia regdor, eare sint st p?riii oamenilor, si m re ra zei[or, care sint st pinii regilor Discursui fku un rriare efect. cCezar ar fi fost or?for al timpului 5k1, dae
-

25

n-ar fi preferat s fie_ eel dintli general, a spus PiutarIt_ 1n privin a aceasta ise ofertlui Cezar lan prilej pentru rusura influen(a irt deVWire.

V
La Rorna exisia str'vechi de a se tiue discursuri runebre femeilor decedate la o vtrst inaintat .
La moarfea ei. m tu a (:ezar se k sea asernenea fiind In vIrst de peste aized de ant, Ferneilor niciarte in plin tinercle nu 1i se liciodat astfet dtscursuri_ so ia ltA Cezar, c rcia acesla 31 rostise

dtscursul funebru, abia trnp]inise dou zeci dc ani. I)e aceea., atunci clnd Cezar incepu elogiu] Cornelief,
dieva voci se ridlear impotriva oratortflut, dar poporut, carc asista in rnare num r, irnpuse t cere celor eare se

Inwotriveau, asa Cezar T f putu continua dIseursul mijlocul strig telor de aprobare ale rnulfirnti. intoaceerea la locuinta sa din. strada Suburra a fost adev rat triurnf_ Ponfru acesi popor alc tuit din lenesi i din plictist(I, Cezar deseopertse un nou pritei de distrac ie., elogiul tinerelor moarte. Acest trturn1 ideea Indep rt rii hui; Ineepu a se poporul cu ati-ta abilitate in elege e Care
pulea deveffl un perictdos.

El prrni comanda Spaniej de mai firztu si ins rctnat conduc adun rne negustornor romani stala i provincie; dar Cezar se opri Ia Cadtx. Aento,Intr-un temp]u al iui Hercuie, v zind statuia lui Atexan dru, se apropfe deea si o privi inclelung, nemi eat i nuft, Unut dintre prIetenii si b gind de searn c lacrtmi
,

mari i se pretingeau pe obrajt,

ntreb :

Ce al, Cezar? ce PlIng, r spunse Cczar, gindindu-rn c la drsta


mea Alexandru cucerise deja o partc dirt turne.

aceeasi noapte., Cezar avu un vis. Cet din vedtime aveau un deosebJf respect ta de vise. Vlsele erau dc douit feluri: unefe care ieseau din palatuf Noptii prin poarta de filde erau usuratiee nu trebuia s li se dea o atenfie; eate ie eau prin 26

poarta decorn,erau vise predesttnate i veneau din partea Ca toll oarnenti tnari, ca Alexandru sau ca Napolcon,
Cezar era supersti(jos, lat acel vis: ,Asase c -si violase marna_ El ceru s vin t lm ciorti de vise care obicei erau caldeent $i le ceru s -i spun ce putea insernna visul acela. Acetia iE r spunser : Vsul acesta, Cezar, t'nsearrin'a' c st ptnirea lurnh i i va apar(iri.e zi, c ci marna aceea pe care ai violat-o care, deci. s-a supus, nu este alta decil p rrintull, rnarna noastr tuturor, peste eare tu e fi

destinat s aju gi st ptn,


$ fi lost aceasta explicatia care determinat pe Cezar s inapoleze Rorna? Este posil. 1n culee eaz, el p r si Spania inante de terrnenul fixat; tn drum g si coloniiIe latine in plin revolt unelteau irnpotriva burghezieir

0 clip ezit , intrebindu-sc dac n-ar fi fost bine 3


treac in fruntea Cor, atit era de avicl de orice Fel de etiebritatc. Dar legiunile gala de plecare spre Cilida staticinau sub zidurile Rornd; prilejul nu era potrivt A a e se inapoie f r zgorriaL trecere, l trimIse nurnele colonilor, iar Nurnal e , acestea inteleser c s la firnpul potrivit i la ceasul potrivil, nerrtullurnilii s-ar fi putut grupa juruI lui Cezar. De acurn inarkie numele [ui c4l t un sinonlm

opozi
A doua zi se afI c se inapoiase la Rorna si e vda s canddeze pentru edilitate, a teptare. reu i s lie nuniit conservator aL Vic] Appia. Era pentru el posibilitate de a- i cheltui banii lui, sau mai curind banii al(ora. cu folos i i n ntregii Rome Via Appia era una din rnadie artere romane care f ceau legkura intre Rorna i mare. atingind, in trecere, Neapole, str b tind Calabria, pn 1a Brinclisi

Dar maj servea i de cirnitir l de promenad Pe aribde rnargini a!e drumului, particularii bogati
care aveau iocuinele de-a tungul ci erau inmorafintall ir, fala casei. Tn jurui acestor morminte se

Iar plantau arbori, sc instalau b nci. SC21.111C sau seara, cind prirnele adieri ale nop ii Lreceau prin aer, r corind atroosrera, cind ineepea s se simt unduirea crepusculuui, lumea se a i2Z3 la umbra proasp t eopadlor i privea treeind c l re i curtezane in lectici, rnairoane in c rk.i e sau protetari i selavi pe jos. deosebire c Era urt feL dc Longcharnp al orne, acest Longchamp se putea vedea irt fiecare Cezar puse s se drumul, s se repIartteie eopacii sau usca i, s se reteneuiasc rnormintele r u intre inute, s se repare epitafurile sterse de vrernePromenada, care in&nte nu era dedt o promenad obi rtudt, deveni aeum un adev rat Corso. Marea trecere a Cezar dateaz de cind s-au fcut repara [ilc dispuse de el cancEdatura Aceast ini iativ preg tea ell pentru ediffiate Intre bmp, la Rorna se urzeau dou co spira iL Toat !urnea vorbe te c Cezar face parte din efe, c al turi de el conspir Crassus, Pornpei, Pubilus Sylla Lucius Autronius Una urm reste s ucid o parte clin s ncredin eze dictatura Crassus, carc va avea pc Cezar comandant al eavaLeriei, si s repun pe Sy !a gi pe Autronius ln consulatul care le-a fost luat, Un rul Piso i, cealalt , el aclioneaz Irnpreun de accea, Se 2ke c se d Spania acestui tin r de dou zeci patru de affl Piso trebuie s r scoale popoarele de dincofo de Pad i de pe malurile Arnbrel, pe ctrid Cezar va. r scula Rorna Dar se spune c moarlea lui Pb3 a r sturnat acest aC dolea proiect Primul are mai mult consistent Tartustus Gerrhous, in isioria sa, Bibulus in edictele sale, Carion taN 1n cuvint 'rile sale consemneaz aceast conjura te Curion face aluzie la ea Tr4tr-C1 scrisoar c treAbius Dup spusele Tanusiusi Crassus a dat inapoi. lui ; pentru Mdionarui Crassus se tenie pentru averea pe care o are Ei renunt , iar Cezar nu d semnalul convenit Dup ' spusele Curien semnalul acesta are s fac s cad loga de pe unied Dar toate aceate acuza ii sint frearn te de voci pe care 28

vtotu] popularitai r i lui Cezar le alung , anut] 687 de [a fundarea Rornel el ob ine nurnfrea edil, alcUe prknarul Romet, cu care ocazfe ofer splendides pune s se lupte trei sute dou zeci de perechi de gladiaior i acoper Forurnuf i Capitofiul cu galerii de lernn. Fopularitatea sa se transform in entE.Izasun_ Nu i SC face decit un repro , dar ca s acest repro$, trebuTe s irtlekegi punctul de vedere al Cezar este prea ornencs! Da4 cititi-1 pe Suetoniu; el eiteaz fapte, fapte care provoac uirnirea Romei i care fac pe adev ralit rornani s" d[n ales pe Calcr. Asifel c l torinci impreun Cu un prieten bolnav, Caius Oppius, eI t cedeaz singurul pat din han seculc

aFar ,

cursul unei c l torfi,fiangiul 3i serve te rinced; nu nurnai c nu se plInge, dar chiar mai cere pentru ca gazda bage de searn aceast gre ealk-J. Pentru c brutarul are ideea de servl la rnasa lui o pUne mai hun clec t celorlati corneseni, pedepse te pe brutar.. Dar face rnat rnult: tart . Ctudat! iertarea este o virtute cre tin ; ins , arn spus-o, dup p rerea noasir Cezar este un precursor. Mernenius T I diserediteaz pe C e zar in euvint rlie sale, spurdnd c t-a servit pe Nicomede la mas , impreun cu eunudi i sclav-ele acestui Se $lie care era duhla misiune a paharnicilor, extsta i o legend 4in aceast priNAn : {storia Ini Zanyrnede: Cezar voteaz pentru consulatut lui Mernrnius. Catul face epgrarne irripotrk , a lui pentru treac t, Cezar f-a furat arnanta, sora lui Clattdius, so(ia

lui Metellu Celer. Cezar l


atunci, se r zbun

pe Catul s cineze cu e!.


forlat; dar, i

Se r zhunti to-tu i, ins numai cind

blndete, in ulciscendo natura .tenissirnus. Ce - ar fi putut s - i s - ar putea intreba cineva. Pe dracul putea s porunceasc s fie torturat, s - I omoare 1n b iale cu vergele, s - I arunce la peti. Dar eI nu face nirnic din toate acestea, c ci Cezar n-a avut niciodata' curajul rac nunquani nocere sustinuiL Un shlgur lucru nu-i lart poporul care ador .

29

pune s se ri.dice din areni i s gladiatorij fn mornentul eind spectatoni se preg tesc s pronurt e condamnarea lor la moarte; giadialorehs noros sieubi infeslis spectatoribus dimicarent rapiendos

reservandosque manciabal Dar, s vcdell, exist urt rnijloc cle a iacc s ti sc erte tetul.
Intr-o dirninea , o mnre rumoare se ridic din Capitoliu i din Forum. au ost a.duse in Capitoliu stalu le lui in t rripul Marius i troieele victoriller sak. Aceles pe care poatc i Marilus au fost reirWtate i le numjni trofeele Senalui impodobite klscripffle cirnbrice, pe c a r poruncise s fie terse. Cezar rtu era oare nepotul lui Marius? nu se l uda el rnereu 2iceast rudenie? i Sylla nu le spusese ce!c>r careU cereau InduratQa: 4aV-0 aeord, nes buitilor ce snteli, dar fR( aten i, tinarui acesta siint mai mut i Mariu&t, tne.crea.rea lui Cezar, era o mare problern, VAzut pe ruinele Carfaginei, M.arius atinsese propor iile giganlhee ale lui Napojeon la 5finta Elena -, urnbra Lui iesjnd d n rnomint ap rea deodat rornanilor ineh puiti-v statuEa lui Napok-on, C1.1 bEcornu s'a'u i cu redingota gri, ridicat in 1834 coloanei, Soldatii b trirti plingeau. Oarneni cu p ruL alb povesteau sosirea la Rorna a inv ng torului teutonitor Era ran din Arp nurn, dar, totu i, dintr-o famiLie QeVestr , aspru, eare niccidat nu voise s inve e l mba greac , l rnba aceasta care devenise a dous, ba ebiar prirna limb a artstoera i& romane, a a dup curn lirnba francez devenise a doua, ba ehiar prima lirnb a aristocraiei ruse_ Scipio Emilianus i ghiejse geniul militar i, intrebat cine s -i urrnezc intr-o zi: Poate a,cesta; spuse el b tindu-1 pe Marius pe u rne r i.

VI
Se% c Mnri1.15. sirnplu tribun, propusese o lege care tindea ta rep[irnarea intrigibr i`n i tribunale aceasta spre marea uirrre aristocrabei i f r. con.sultaren Sen.atuiuL Un senalor din noaraul Metellus ataease legva pe is[bun ceruse ca Marius ilechernat

30

s dea socoteala de purtarea Dar Marius intr in Senat, porunei lielorilor s -1 duc la Inchisoare pe Metellus iar lictorii 1f trideplinir " porunca, Rzbojul eu Jugurta dura cle rnuft vreme, Markis Ti

aeuz' pe Metellus c preIunge te acest rzboi i sc angaj > t dae va Fi a[es consul se va Ineredin(a condueerca rzbojului, il va prinde pc Jugurta sau ii v -a uekle propria lui mtn ; obtinu tonsutatul coridueerea i-i invinse pe Bachus i Jugurta. Baehus, nevoind plar Impreon cu gtnerele s u, pred pe
Jugurta. Tin rul Sylia primi regelui maur 1-1 pred " in rrffiniie lui Martus, Ins Sylla puse s se gra eze pe inelui s u extr darea regeu] nurnizitor i cu atest inel t i de atund tnajnte rnk numaj serisorile

personale, dar i cele publice, ccca te Marius nu i-a putut ierta niciodat. Lurnea 2ducea aminte de ilustru prizonier condus Ja Roma cu urechite srnulse', pentru a-i putea tua tit maj repde de aur dkn urecht, i-au smuls inete[e
eu urechi cu tet! Se povestea giurna pe eareo spusese elnd fusese aruncat, goI, tn temnita rnarnerfin5 reci spzi efuvele Ia Romal Agonia dur ase z[e, t i mp1.1 l e rora rezist eroic sfirsit, moartea vent a aPten 7i

Murise

ocunel Jugurta cra Abd-eI-Kader-ul epocii sale


La Roma, gelozia Impotriva 1ui Marius cra mare i f r'S tndnial c el avea s- i pi tease vietoritIc a a cum era obiceEUl , ca Aristide sau ca Ternistocie, eind deodat3 un strfg t scos de gali atrase atentia spre Occident, Trei sute de (11H de barbari, de oteanul care se rev rsase, coborau spre sud! Ei inconjuraser A1pi prin Helvetka, p trunseser tn Galii i se reunir triburile dmbriFor, tn care i i reeurroseur fratti

1n adev r, vestea era dezastruoas


Servilius Scipio tusese alacat de optzeci de rnif de scidati patruseci de barbari i din eei rnii de nurnai zeee oarnenk sc4Faser cu Consulul

Consului era prEntre tek zece


Nurnal Marius, aproape tot atit de barbar ca ace ti harbari n putea salva ROMa

Et prec , tj obi nui trupele cu vederea acestor teribib du5mani, ucise o sut de rnH dintre 11n0 Abc, baKi Ronul aidavreJe tor k ingr4 , pentru multe seecde,
o vale Fntreag cu acest ingr mint urnan 31

Ilksta Iit privinla teutonilor,


,Apoi ii intilni pe se g seau deja Tn !talFa, Deputalii cirnbri!or ii ie jr cale, p rnInt, nou i Iratilor no tri tOnL, i I s rn spuscr ei. Ira(ii vo tri, au priruit p rnTntul pe care il vor p stra vc uic, 5i s d m void Cli aecia i i

pre(,
in adev r, ik cule la p' rnint pe to i, unii ling aFtil i de la VercellF. peimu!dlt Aceasta teribil aparilie din nord se lopise ca un furn, ter singurul barber pe care 1a v zut ROFFla rost regeie lor, Tcutobacus, care clintrun singur avirit putea 6 ri peste ase cai aseza(i unu I ling aitul i carc, cind intr ca pm-oruer in Rorna, dep ea, Cap, CeiC (rofee

Mune] Marnis a lost nurnd al treilea londator


Rorne] Pru-nul Cfa Rornu1us, al Carnilius Se l ceau pentru Manus, curn sc f ceau perdru Baehus J perdru Jupiter

Fl lnsu a, arnelit de dubla sa tm mai bee dectt dintr-o cup cu dclu toarte. din care, pe,trivi[ tradWel, b u.se Bael-ws dup ce eucerise uitase de rnoartea iui Salurnius, lapidat prezerd , dup unii, din ordinul Itii Marius., chiar in anul na,511erii 1ut Cezar, se uilasc c Ma.ri s reluzase s lupte cu italienii st l sase s se pierci celc mai bune ocazii dc a 1 Tnyinge, se uitase Marius renuntase ia cornancla armatei pe rnotiv era hoinav cle nervi, sper?nd c Roma ar lk dec zut Tntr atil, obligat s se arunee in s
bralele sale Nu-nern aducea eminie decit c se pusese prel, pe capuli Iu. e higisc in rn1astinile cie ra unturno. c !uscse aruncat inch asoere, unde un eirnbrn nu indr znise s I ucid

Moartea lw, ca rnoartea itu Romulus, i4tsese ascuns de r r s se obseve c norui acesta
prounnea din .5] din singe

Nu #rectrser decit doisprezece ani cle la rnoartca lui dar Sylla, care 11 supravieuise, f cuse din el
aeu

La acestc sentimente, inc vii, l euse Cezar apei re nvvndu I pc Manus La strie tele scoase de pepu ka ia Rornei pe Capitoliu r in Forum ';enatul se 'intrunl ".4urna] auzind de nurnele lui 32

MaElussi patildenli tnceptiserij s tremure pe seainele ior curitle. Catuus LenLulus carc-, dup. curn spune ea Qrn loarie printre romani,se ridic acur pe Cezar

Cezar. spuse ei, nu mai atac cicmuirea p.rin


secrele. et.se acum !ki(is tHIPOtriVH ei.

Tris;1 Cczar. surIzator. 'inalrLtvaz in Fu(a Senatului, ia cuvintul, toate linisteste loate teinerUe,
obtine Eertarea i, crnd iese cfin Senat, Y intilne te

partizani care 4C strig .


Vivat Cetar! Bravo Cezari Pstreaz li Mindria, nu te plcea in fala nim nui. Poporut este at turi de Une;

poporul 1c

su litie i cu ajutorul poporului iti - vei primele i unul oele

tnfrInge to. i dusmanii.

Acesta a fosi unol 'ins ocazia de a

mari triwniuri ale lui Cezar

vorbi despre el nu se prezioU in

toate zilele, chiar unuieza dovad Bonapaike Cr abandonat Impreun cu Junot in e m ruta rui din cue du Ntail. Cezar si-a Lerminat vila de la Ariccia. Este cea mai frumoas cas dln ar din rnprejurimile Roe; 1-a eutat milioane. - hlu-m Oace, spone Cezar; rn-arn

i poruneeste drmat , Alcibiade, cind. t ia CI:bda urechtle eheituiell costisitoare; dar trebule pus

gredj eau

altiel de gur-easc deett erau romanii. DcaltFeL 0 SE Vorbin mai tirziu de acest Alcibiade care a servit dc mutte ori drept model lui Cezar i care, frurnos tot ca el, bogat tot ea el, generos tot ca el, de_s[rInat lot ca eL, viteat Eot ca et,

a murit asasinat a.secnetii Cezar dc la Ariccia a dat de.vorbit Rornei o lun de itle. C-avca s mAii fad Cezar? inikOnatia C se panga i se E4)6ise
Din pontif.

intre timp, murise

F1-531

irebuie acest porrtificat. orice pret. Or, situais era g- rav : doi senatori, isauricus i Catulus, oameni ilu tri i influen , candidau si pentru
acesi saerdo iu. Cezar lesi in stral2 si se anur a dversar al lor. cu voce tare ca

Catulus, care se temea

ace.ast rIvalAate, ii oeri


33

5 .44,111 .timi

r.

printr-un om al s u potru
eandidatura.

ca s - i retrag

Celar ridic din umeri.


Ce vrea el s fac erJ eu cele patru mil[oane ae lui? intreb el Mie imi trebuie cincizect de mifioane ca s -rni pot liehida datorffle,

A adar, dup propria-i rnrturisire, Cezar, la treizeci i ase de ani, avea datorH de cineized de milloane! S'intern tndemna i credern datora rnifioane de
sester i nu de franti, in cazut acesta ar fi datorat nurnai dou sprezeee sau treisprezece minoane de franci, in banii no tri, eeea ce pentru Cezar era pu in Credern, ns , c trebuie re inut surn medie Catutus ii oferi prin eineva ase mjiaane. - Spune-i lui Calulus, r;9'spunse Cezar, c eLl sper

cheituiese dou sprezece ea 5-1 inving,


Folosi cele din urrn goli pungile tuttiror

amicitor cobor la corniliE cu doiA sau trei rffilioa ne. Mergea la rise; din ierieire ii u",-u-n sese popularitatea. Ziva cea mare so ir Marna lui il conduse pin la u
och[l lacrirni,

prag o s rul pentru ultima oa.r . - 011, marn t spuse el, ast zi ai s li vezi f3tJ1 pont1lex maxirnus, ori proscris. Lupta tu lung, i indirjit, tn eete din urrn, Cezar el tig mod triumral: numai n triburile s i, isaurieus T Catulus, el ob ine rnai rnuite voturi deelt oblinuser ace tia in toate celela1te triburi la un loc Partidut aritocratie fusese infrtnt, Suslinut curn era de
popor, pin uncle nu putea alunge Cczar? Atunci a fost momentul eind Piso, Calulus cei care erau cu ei 1-au dezaprobat pe Cicero c nu a lovit in Ceza rr leg tur cu Conspira ia lui Cati1ina. Intr.adevr, in vremea aceea de fncurc tur pentru Cezar, lzbuenise Gonspiralia 1u1 Catihna una din marite eatastrofe din istorLa unul din marite evenimente din viala CuiCezar. vedem eareera situaiia

fa Roa cind Cafilina i s-a adresat lui Cicero cu fraza aceea celebr care rezuma atit de bine stua ia: - Vd Republid un cap fMr corp i uri corp f r
caN capul acesta eu voi T1. Ce1 trei oameni importan i din aceast epoc , tn afar de Cezar erau Pompel, Crassus s! Cicero. Pompei, attt impropriu nurnit cei Mare, era 11.11 rui34

Porrpeius Strabo i se n seuse eu o sut ase an1 inaffite de era noastr , adic avea zece ani mai mult deeit Cezar. Incepuse s - i fac nn nume i o faim rnititar 1n r zboaiele cirite. Ca locotenent a1 lui SyIIa, zdrobise pe (octneri(11 lui re[Lla se Cisalpina, supusese Sicilia, tnvinsese in Mriea pe Domitius Abenobarbus acisese pe Carbo in Cosira. La do.lAzec.f i trei de affl, ridicase trei legiuni, b tuse trei generali se reTntorsese 13 Sylla. Sylla, care avea nevoe s sit fac arnic, cind T1 v zu se si-1 salut cu numeie de cel Mare. $i a a r mas numele, nu-i poake Norocut este Femele. iube te pe tineri suFell pe spus Ludovic al XIV-Ica doninu1ui de
Vitleroy, eare fusese ntrint in lialia, Norocul ii %urise lui Pompel cit fu tIn r. Dup moartea lui Sylia, Roma tre-cu de partea Irai Pompei. Trebuiau termlnate eele trel r zboaie incepute: cu Lepidus, cu Sertorus i cu Spartacus.

R zboiut cu Lepidus a [ost o joac ; Lepidus era un om


f r valoare. Dar nu mergea tol a a cu Sertorius, bUr'inul 1ceotenent al Iu1 Marius, unul din cei patru chiori din

antichitate; ^ se tie c ceilalti trei erau Filip, Antigon i Haffidal. in tinerete, Sertorius se luptase cu cimbrii, sub cornanda lui Cepion, iar cind acesta fusese b tut, Sertorlus traversase Ronui inot ILRdanus celer eu
scutul in ruln . Apois eind Marius chiurasa pe el t venise s reia cornanda armatel, Sertorius, imbr cat intrun custurn se aniestecase printre barbari, r m sese trei zile printre ei, iar ta inapoiere raportase lui Marius tot Deea ce v cuse. E1 prev zuse venirea lui SyiJa si trecuse in Spania: barbari1 Pl stimau Foarte mult, (Cu, saptezeei de ani inainte de ea noastr , romanii numeau harbar pe oricine nu era roman,dup cum cu patru sute de ani inainte grecil numeau barbar pe oricine nu era grec). lrn Africa descoperise mormintul Ubianului Anteu, strins in bra e pin ta ufocare de Hercule; numal el singur, dintre to i, rnsurase oasele gigantului 51 recunoscuse cei saizeei de co i lungime, apoi le puse la loc in morrnist i declar martnintul loc sacru. Totul Cfa mIstarios irt el: vorbea cu zeil prin millocirea unei capre albe; iret pe eit de vileaz, erau farolliare toate felurile de deghiz ri; str h luse !egiuniIe du rnanului su 35

fir s fi lost recunosent i-I provoease pe acera ia o Inpt (rorp corp Intre ei doi, ins Meiellus nu neeeptase lupta. VITIMor indernhkafic neobosi:t, tr httea virfuTile eele rnai abrupte aIe Alpilor a1e Pftirkitor, urrn . rind apoi trecea tot pe 5,C010 ca s fuQ de du niani sau urru reasd. Ineetul eu incetul junse sp!n pe Oalia Narbonensis i din zi fri z1 se a kpta se vacra` colJorind poate alt Ilanibal, Pornpei veni in ajutorul !ui Metelius., arn?ndoi, uniti, 11
lor(ar - pe Sertorius s se Intoare ' 1n Spanfa, dar retragore el Utu pe MetelIos a Italtea, pe Pompei la

Lausanurn i Suero, reluznd loate propunede' 11. Mt-trida e i s3Ir i prir a fi asasinat, prin tr.216are, de loe-otenentul Perpenna. Dr_;p moartea fui -Sertorlus;r zboiul tfin Spania lu
sftrh. Porripei condarnn moarke pe Perpenna, pcirunei

executat i arse loate ettit, teall1 Ca iiIrtlile acele-a ae pentru N,- reun nobil fornan,

g site la el, fk a le fi nu f[ fost comprorn

Mai r rninea r zbob.11 eu Spartaeas.

V II
statuia din gr'Adi5 -a Tuillerjes reprezertitrzd N!Irbat bralele - ine.rud ute; in sabia seoas din o btxat de Jant atirritudu-i de unul din br*. Este Spartaeus. in etteva rinduri istoria acestui erou., aciar epoe_a izy eare src afl m era un hix de mare

senfor s ai gladiatori proprii. Un oarec.are Lentulus Bat{atius desciii.sese . eoal gladiatod la Capna. Dou .snte din acestia hoffiiser s fug- . Din neferich'e,
complotul fu decoperit; apteze.ci dintre ei, preveniti din tirnp, nh'v lrF in prVAIla nrnii grataragkr de unde se inarrnar eu euthe, .satire, Frig rf, apoi je irA in ora , Pe drurn o e rut tne' reat ca arme pentru efrc. Erau.tocrual 'oele care erau ei obi nulb: s tapte. Le-au luat, prts st pInire pen lort rea P i-au ales trei uri genera( -51 dol lov-itenenU. CArlwralul era ,Spa.rtucus. Era el oare rJernn de aceast onoarer

Trac de origine, dar de ras numid , piternic ea

36

Hereule. eurajoR, ca Tesieu n el ad uga. 1a acete. cat . ir i


supreme .pruden a i bIndelea unu[ grec, , and e_r dus ta Roma ca s qe vi'nelut, in tunp cc dormea, la un popas, un arpe.se i -Lcol.zi i'n jElrid [igurn. , P.:3.'r s -1. iseze2..$se. sau 5-1 mu te. Sopa lui,.pricept0 'in , art.a prreziefIl, \.Sz.ii iri acea.s1A inl .Trupare ,u.rt -semri ai noroeuiui., dup i p rerca el, I ui. SpwtaelLs i se preves, tea o putere pe ei[ de mare pe apt de lernut, daF earelrebuia se sfir easd. in rauoci nrjlerieil.. Fa l IrideulnA s fugi-i 51 rugi eu ei, holki.Ei s irnpaU eu sotil 'u scwia, bun s [e-1, oricUIR1-.ar, fi

fost_ Ch-i d ,sc. a f15 de re v olta gladiatori[or, se triuiser eikva trupe irrl,potrKa lor F..1 lupta[iL inviiiscril, dezarmari:i pe solilati t.lfiarii arrnee, zrrne olide, bune, nfilitare, nu skibe ca armde lor dc gladiatori, pe cafe ie arunzar , Situ....iia devenea er1101. De la Ronza .se irn[Usera m.ii trupe, puse sub comanda 11., .Publius Clauc'hus .care apa ilinea ra mu re Puleher din farnfila .Ckaudi4,
PWchr, dulA euna se tie. tnearrui [runlosr. Clau-

E. ius nu-0 desmintea rasa. Vorn vorbi n-lai Urztit de brurnu. seeL.L lin e.a arnant; aeurn nu ne vorn oeupa de el deeit e.a
general.,

efi, geueral, ii-,. fost Rorocps:. avea Ltil') emarul o r,up conipus din trE1 mii dc oameni. El i'nee.rcui-pe gladiatori 'in fort rcala 1-. , carc acc Ua puscsera stpinjre $.1 puse sub supravegliere unik'a (reeere pe unde s-ar . ri . putut ie i, Dealtfel, de jur imprejur nu erau dedi sUruci
.

,..pr p stoase aeoperite c.u . butuei rie vil de vie. Giadiatorii t iar eurmeii; 1ernmJ1 noduros i fibros fil viei este solW '.ea o funie: el !'cur din curmell,acesija fe3 Lt eY - a. i e scri pe eare. caborlr eu. to il, cu exceplia unula singur eare

r mase sus ea s le ii- unee armel.e, A a Inett Tn morneniul


'11. eare roruRnii eredeau e21 blocaser pe hlarn.re .; penkru

tofdauna, se trezi[r ataeati, .de-odat ,_ eu strigtite iii...,'cQ[se. RomanU, italieni din eap pin ?n pidoare i, h icori cln0. Enipfes oraalxil [ netvo f, ft.Igir'a'; e[ eaelionau irirrru i s-nent .,,,i puteau s se zipieea5e uoe . einci a .i nffi
L.,ei-au luati prin surprindere.

Tntreaga tab f a fost .aban ionat,1 'in fultflile. 11 glaciFatorilor. .


Ves(ea vletoriei se rspiudi. ca fulge -ul. Noi'moderni..i. ...spunem ek' Iliiirlie nt] reti e te mal bine ea SkJtee til. Tci i

37

p stor1i si v carif aflaU prin apropkre vefflr 'in grab si se al turar r sculaVlor. A fost o recrutare fericit de tineri solizi si agHi. Acestia fur inarmati si aic tuir infante0a u oar , Impotrkia for a fost trirnis 11/1 al doilna gnneral, Publius Vallnus, care n-a reu it rnai rnult deeit Mai inti, Spartaeus 1-a b tut pe locotenent, apoi pe eanriaradul s u, Cassinius, apoi chiar pe Publius Varinus, Luindu-i lictori] 1 carul de lupt . Acesta a fost ineeputul unei serii contjnue de succese. Planul lui Spartacus era foarte inteligent: trebuia s ajung pin la A1pi. s treac cu tolii GalFa si de acoLo se retrag fiecare la casa lui. Trnpotriv-a r seu1a i1or lost trirnisi Gellius si LentuILIS, tnyinse un corp de germani care forrnau un corp aparte, dar Spartacus, la rndul s u, Invinse pe Locotenentif Leniulus si puse rnIna pe annele lor. Apof f i continu' drun-iul spre Alpi, in intimpinarea lui veni Cassius cu o armat de .wee rrlii fie oameni: b tMia fu lung E crincen , iris Spartaeus treeu, peste armata acestuia contInu drumul in aceea i direc fe. Senatul, indignat, destitui pe cei doi consuLi i trirnise impotriva neinvinsuhj pe CraSSUS. P C_`5ta $tabili tab ra la Picenum ca 6 -I a tepte acolo pe Spartacus, i ordon Murnrnius i ce]or clou legfuni pe care le cornanda s execute un mare ocol, pentru a-i urrn fi pe glachatorf, dar cu dispozitie categoric de a nu-i ataca. Pr1mul lueru pe care 1-a f cut Mumrnius. a fost ofere Spartaeus lupta, Dar, a a eurn s-a Abd-&-Kader, fiecare crezut c 1ui ii reve.nea onoarea de a incepe. Spartacus zdrobi pe Murnrnius sicele dou fegiuni ale sale;. restui sc p aruncind arrnele pentru a putea fugi mai u or,

Crassus dee[m5 pe fugari_ E1 lu p-e priruiL cinei sute


care strigaser : s fugrn eum s-o putea, 1n eineizeci de grupuri de cite zeee, ii puse 5 trag la sor i pedepsi cu moartea pe ceL asupra c ruia c zuser sorlii din fiecare grup de zece. Spartacus str b tuse Lucania si se retr gea spre rnare. fri strirntoarea Messina pe faimo if pfrati care se pretutindeni despre care am rnaf vorbit 1n
38

leg tur eu aventura tritimplat lui Cezar. Spartacus crezu e va putea realiza o Intelegere tntre praU si

giaifiatori. 1n adev r, obtinu un acord in sensuf ca ph-a i s transporte Sieilia doua mit de oarneni. Era verba s se a I e acolo, din nou, r ibolul selavilor, care abla se trrntnse, Dar pira ii luar banii si-1 p r sr pe Sparlacus malui obligindu-1 astfei a eze tab ra in peninsula Reggto, Crassus veni dup el.
El trase o Linte p-e lungirne de trei sute de stadli, ett era l imea peninsui& t s p a tran ee. Pe marghlea tran eeE ridle 1.111 zid inall si gros. Sparlaeus rIse la lnceput de aceste luor rt, dar sfirsf prin a se infrico a. El nu 1e l s s se terrnine. no , apie, pe ecoperi an ui eu vreascuri, cr ei i p mbit ireeu treime cfin armat . Crassus crezu ta ineeput c Spartacus se indrepta

spre Rorna, dar eurInd se lini ti eind v zu c du rnanti lut se despart.


0 separare se produse intre Spartacus t tocotenen ii f. Crassus ti atae pe ace tta din urrn i se preg tea s -t atunge din fa a sa, eind ap ru Spartacus ea.re-I obLig

se retrag . Infrico at de tnfringerea lui Mummius, Crassus eeru in scris 8 fie ehemati Lueullus clin Tracta i Pompei din 5 pani a ts -i fie trimi i ajutor. Dar clup aceea i i d du seama de impruden a pe care o f cuse, Oricare din cei doi care ar Fi venit ar fi treeut drept adev ratul nvfng tor i 1unt recompensa pentru vietorie.
Se hot ri, atunei, s Invirtg singur. Carminus i Castus, doi locotenen l ai Jui Spartaeus, se desp rOser de sefuI lor_ Crassus se hot rl s -ii atate i s '-i infring . Ef trimise ase mii de oarneni cu ordinul de a cucert o pozttle avantajoas . Ca s nu Ite deseoperi t, et

aeoper[r capul eu erengi, asa cum vor face rnat tIrziu solda fi lui Dunean. Din netericire pentru ei, dou femei
care ikeau saerificii pentru gladtatori, la intrarea n tab r , observar p durea misc toare i d dur alarma. Carrnirtus si Castus se n pustir asupra romanitor care ar fi fost pierriu i dac Crassus n-ar lt angajat in lupt i restui armatei ea s -i sus in . Dou sprezeee mii trei sute gladiatori r maser pe eimpu) de b taie. Fur ' num rati si li se cereetar r ntle. 39

care i-o d duse fiul S/.1, Pliarnace, n monnentui cind, dup cucer'irea irwdiei, Pompei pornise impoiriva arabHor
r zboi dintre cele mat imprudente.

lat eurn se prezenta PornpeL S treeern aeurn la Crassus..

VI 1
Marcus Lieinius Crassus, supranumt Dives sau cel Bogat a a cum in zi1ele noastre unui bogat i se ma spune

i Crassus, are rEarele ava.ntaj de a fi fost furnizat de antiebitalea rornan ca un tip al avarWei rnoderne. Se n scuse cu o sut einctsprezece ani inantea erei noastre i aves deci cindsprezece ani 171.9i mult decIl Cezar, Optzeet ctnci de an nantea eret noastre, semnalat din Calin bog tiet sale parttdulut Martus, el fugi in Spania. Dar doi ani mai dup ce Mar[us aturtse iar Sylla c Ugase, Crassus se intoarse la Rorna. Presat de Cicero de tin rul Martus. Syns se gndi s se foloseasc de Crassus ca s recruteze trupe de la tnar i, Mar ii erau elve ienii antEchit tii. Cine ar putea nvinge pe mar i sau f r rnarsi? spuneau rornanti Asa c Sylla 11 trirnise pe Crassus s recruteze oamen1 [a rnar i. - Dar ca s str bat regiuntle du mane am nevoie dc o eseort , spuse Crassus. - (i dau, ca escort , urnbrele t u, ale fratetut t u, ate p rinffior t i i ale prietenilor i i asasft-ia(1 de Marius, ti r spurse Sylia. Crassus treeu. Dar peniru c (recus singur, crezu c ar fi putut profita tot singur de roadele actunii sa1e: cu arinata pe care o strnsese pr d un oras ffln Din aceast expedit[e averea lui, i a a consideraM . se m ri cu inc vreo apte sau opt rnItioane. DealtFel, Crassus Insu i, ! r s . preeizee averea pe care o aves, ftictica averea 1s care asp[ra. - Nimeni se poate V ucla c este bogat, dac nu este stit de bogat l'ocit 5 poot Tntretine 0 artratk spunea ei. Zvonul despre acest jai ajunse pin la urechile )ui 42

Sylla care, tri aceast privin , nu era totusi un om dtficil; el o p t fat de Crassus o anumit rezerv si de atunet inairite 11 prefer pe Pornpe. Din cljpa 3eeea, Pornpel Crassus devenir du mani. toate acestea, Crassus avea s -1 fac Iui Sy[la urri
servidu, mare decil toate cele pe eare i le F cuse vreodat Pompei.

Samnilil, condusl cleTelesinus, se apropjaser pin la


por ile Romet; in drumul lor i de-a lungul Italiei, l saser o dtr larg de foc i stnge. Sylla pornise fn grab cu armata tn intimpinarea in docnirea violent

ace ii teribiti ciobani, aripa sting a armatei sale lusese nimicit iar el oblIgat s bat in retragere spre 13 reneste. trk cortul s u, el se afia in aceea t situatie cu Eduard at
IlF-lea, in ajunal b t ltei de la  recy, considernd silua ia pierdut si gindindu-se tric de pe atunci curn ar putut

5c pa cu via , cind i 5e anunt un sul partea Jui Crassus. TL l s s intre, cu gindul in all parte. Dar, dup primele cuvinte solului, neatentia se transform intr-un interes deosebit. Crassus c zuse asupra armatei samnite ame it de succesul victorfet, tl ucisese pe Telesinus, f cuse prizontert
pe cei doi locotenent] ai s t, Eductus i Censorinus, t

acum fug rea dtre Anternnes arrnata tn derut . Erau pe care SyLla le uftase acum., dar pe care Crassus le vaiortfic in fa a Romei. Asa fiind , desi surincl un anurnit talent In varbire ei obtinu am spus c romanii erau n szt4 C>ratori pretura, apoi Fu ins rci at s duc r 2boixii IMpotriva lui Spartacus; am povestjt cu ri s-a sfirsit r zboiut. Deznod mintul nuI reconcilie cu Pornpei_ In Jeg tur cu aceasta Pompei spusese un cuOnt pe care Crassus na-1 putuse uita. Crassus t-a tnvins pe r sculati, spusese el; dar eu arn invins r scoala. Urrnase apol triumful lui PornpeX ovatia lui Crassu5. Lumea era nedreapt fat acest ttlhar, azest publican, acest milionar.; dar, totusi, parc asa se cuvenea. Zgircenia 1u1 era revnit toare. Toat lurnea povestea o anecdot , relativ la o p l rie de paie, pe care Plutarh, mare colec lenar de anecdote, ne-a transmis-o; toat lumea povestea, spunearn, o anecdot despre o p . l rie de
43

anecdofa aceasta feca. hazul Ruinel. Crassus avea o paie agMaLi cui in anticamer i, pentru c ii pl ce,a kbarte mult conversata cu Alexandru, cind ti el la irar ,lihnnt-urnuta aceasi pf2lrie, pe eare fu cind se intorceau Rorna. inlegaturi:1 CL1 accasGi arfeccloU, Ckero Spunca de_sp: Crassus, cti rnai mait dreptate decit despre Cezar ca acesta n-o S. aiung niciodat st`dpriut I umii, acum despre Ocera, care a fost mornent st piuul tunzi .1, pentru ci9, kill rnoment, a fost st4inul Renief. Odginea lur esie rriai mult decitobscur toat turnea estc cle acord s spun c - marna era o rerneit nobif : despre tat i lui nu s-a tiut nicioda,t ce meser e a avut, P rerea cea rnar acreditat a fost celehrid orator. n scut la Arpium, patria lu[ Marlus, era riuf unui c feWor de postav-, allii pretindeau c er.a iiuf unut zarzavagitL Unir au avul ideea, pe care poate cA a avuf-a i de a pune in rindul strknosilor lui peTullins Atticus. care a dornnit . asupra voiseilor; rns , asupra aceslui punct, nici arnicfi lui, el hisu$i nu par s mat insstat. Se numea Marcus eicero. Mareus cra nurnek s u personal: nurnele pe .eare rornand aveau ohiceiut sA-1 dea copillor !a sase zile dup na tcre; Tuli[us era nurnele s u de farnifie care P1 vcchea Urnb rornarill inscnina. r:iu; in iine, Ciecro era poreela unui stdrno Qare avusese pe nas un neg 1n form de n ut cicer de numele de Cicero, Poate. spune Middleton, nurnele de Geero vine de la vreun sir n-lo gr dinar cunoscut pentru piecperca I

paie

eu 1 ti va rea ma
P rr.rea aetasla ar spulbera p rerea lui Piutarh care spune'.. 1n orke caz primUl din accasUr farnitie care a fost supranurnd Cicero trebuie s 11 rost deosebit, pentru

c.a urcrursif

p streze nurnele.

Oricurn ar fi fosi. eicero na volt s si1 sehimbe,iar prietenilor care indemnau s-o faci, totust, dn cauza laturei rfcBcole a denurnirii, el le spunea gindi trrif p' strez nurnele de Cice-ro i aru fac mat glorios decil al lui Scaurus s311 Cat rt.

s-a inut de cuviat,

44

Intreba i, nepreg file, pe eincva cu o eultur mediocr erie fost Scaurus , i Catul i va evita s v l' spund . Intrebe i-1 eine a fost Ciecro i v va r spunde f r ezitare: Cel rnw mare orator al Romei, num it Cicero, pentru c avea pe nas un neg de Torrua unui bob de rf ut. Nu gre ele eind vorbe te astfel de taientul s - u, dar se c-u pri vire la neg, pentru c nu el, ei str bunuI lui fusese decoat de natur aselnenea exereseen eknoas . Ba, Middleten contest ' chiar forma de n ut i st.hirnb i:n maz re, In sehimb Cieero inea mult n ut. Fiind ehestor in Sicilia, ei a oferit zelior un vas argint pe care a pus s .se inscrie primele dou nume Malcus i iar in locui de-al treiilea nume, a eerut s e -graveze un bob de n ut. Este,.probabii, primul rehus care se cunoa te Cicero - se riscuse cu o sut ase inante-de era

rioastr , 1n zjua de frei ianuarie; cra de aceea i virst C1.1 Pompei . i avea, ca i aceSta, ase ani mai muIt decit Cezar. .Se poveste te c o Tantom ap ruse in faa do[df r-Ispu ese c inir-o zi copfiul acesta avea s Tie sprijinul RomeL Poate c apari ie aceasia i-a dat o atit mare Incredere 1n el. Copd inc , ei compuse un poern: Pontius GiclOn[S; clar ca toli marii prozalori, era art poel. mediocru, spre deosebire de marif poe i care sInt aproape infoideauna exce len i proza
Dup ce terrnfriat studiiic obi nuite, a studiat eloein a cii Philon Si legile cu Mueius Scaevola, jurisconsult abil i cel diniii printre senatoH.,apol, de i era

destul de pu in r zboinic, s-a inrolat s serveasc sub Syila, in r zboluI cu ntre timp a debutat printr-un act de euraj, dar de euraj eNil; a se confunda curajui civil eurajul Un al Syila, narrie Chrysogonos, pusese fn vinzare bunurile unui cet ean ueis din ordinui dietaioru'iar enrnp rase aoeste bunuri eu dou ' rnfi de drahme. Roscius, Tfu I i ra,o tenitorul mortului, f eu dovada c . mo tenirea vaiore dou sute, de talan i, adic peste Sylla era convins de erima care i se irnputa
46

xl 3C11

Chrysogonos, dar de felui s u nu se l sa u or tulburat. 21

pe tln r de paricid, spunInd c tat l fusese ucis la instigarea Acuzat de Roscius fu p rsIt de to i. Atunci prietenif Lui acero intervenir pe ling el; dac 1ar ap rat pe RoscIus i dac af fi ci tigat procesul sigurari c numele lui ar i Fost cunoscut de acestuia, tc11 i reputat[a !ui pe dep[In stabi]it . Cicero pled i
S nu confunde acest Roscius cu Roscius, aetoruf, contemporanul s u, pentru care Cicero pled de asetnc-nen, d$r i'mpotriva lui Fannius Cherea_ Ce1 de care este voiha in leg tur cu rno tenirea nurnea Roscius Arnerinus iar pIedoaria lui acero, care ne-a r mas, se

numeste: Pro Rosdo Arrwrino. Chiar in ziva cind a ct tigat procesul, Cicero a plecat in Greda, pe motiv c vrza ingrijeasc s n tatea. In adev r, era attt de slab, tncit p rea 5 fie el insu i tantorna care ti ap ruse doidi in tirripul copd riei sale; avea stornacul pl p7nd I putea minca decit loarte vocea era puternic i sonork tirziu foarte pu in.
de i cam aspr I pu in iar pentru c tonul i se

notele cree cel pulin 1n tinere e, ridica pin r rritnea frint de oboseal dup fiecare piedoarie. Aluris la Atena, a studiat eu Antioclus din Ascaloni.a,
apoi trecu tn. insula Rhodos unde arn v zut c 1-a intitnit pe Cezar. Dup tnoartea lui Sylla starea s n t tiI Ise airelior , iar Ia solicitarea prietenilor se Inapoie la Rorna, dupa> ce,

maI tnainte, virzitase Asia i urrnase lui Xenecles din Mrarnyte, ake lui Dionisos din Magnesia i a!e lui Menippus din Caria. La Rhodos a avut un SLECee pe ett de mare, pe atit nea teptat. Apollonius Molon, cu care studia, nu vorbea deloc
Jatina pe cind Cicero vorbea limba greac . Voind s -i !ac din primul moment o idee despre ceea ce era in stare

viitorul s u elev, MoIon ii d chl un text i-1 rug s improvizeze tn grece te_ Cicero o f cir cu placeru, era o posibilitate de a- i consolida cuno tintele tntr-o limb Et incepu, deci, prin a-I ruga pe Molon i care nu era pe ceffitIti asistenti sa'-si noteze pe care ar putea
s le fac pentru c , le corecieze pe viitor

Ond sfirsi, auditoriul 'izbucni tn aplauze. 46

ffi

Nurnal A.pollonius wrei tot timpul eit a vorbit Cieerog nu f cuse nid un semn, nici de aprobare, nici de dezaprobnre, r mase ginditor La solidlarea. lui Cieero, care, Ingrijorat, voia s -i afle p rerea, spuse: Te Felicit i tinere1 dar pltng soarta Greciei v zInd c tu vei duce i3 Roma singura avcre carc ne rnai r rntne: elloeinta i eruditiai Revenit la Roma, Cicero a luat lec(ii de la actorul Roscius i de Ja trageclianul Esop, eare erau, amIndoi, autorit ti absolute in arta lor Mae trji acestin 1-nu ! cuf s - i renlizeze perfectiona rea debituiui la eare ajunsese i care consiltuia rnarea fairri de care se bucura. Dup alegerea sa ea ehestar, a fost trinnis in Sicilia Era tn tirnpul unei perioade de loamete i iar de ctnd 1 -taila fusese transformat in p uni i vom avea ocazia curind s vorbint despre aceast transformare devenise grinarul Romei, Cicero pres pe sieilieni s - i trimd grtul tn Italfa Din cauza acestei insistente, incepu s fie r u v zut de dienti[ S l, irts eind acestia v zur cum lucra, cIt era de drept, de ornenos rnai ahes cit era de dezinteresal, se intoarser la ei si-1 Ineonjurar nu numai cu sffin ., dar i cu afectiune Se inapoia din Sicilia, multurnit de sine, dup ce f cuse cit mai mult bine cu putint , dup ce plecia e str lucit in v- reo tret, pMru procese, cT- ez'ind c vilva pe care o fcuse tn se r spricbse 1n itunca intreag i c avea s g sease Senatul a teptIndu..1 ta Rornei. Str b tind Campania drumul de fnapoiere intsSni un prieten care, recanoseIndu-I, veni spre el cu surisul pe buze i bratele cleschise Dup primile cuvinte, Cicero il intreb - Ei bine, ce se spune la Roma de elocinta rnea i ce crezi de comportarea men in timpui ceior doi arn Upsit? Dar undeai fot? il intreb prieteruu I nu tism c Fuse e i plecat din Roma. R spunsul acesta Iar fi lecuit pe Cicero de vanitate, dae vanitatea n-ar fi fost la et o boal incurabil . Dealtfel, avea i se preznte Jnc o ocazie care s -i consol[deze aceast vanitate. Mai Pnisi, a pledat impotriva [ui Verres atr gind acestuie o condamnare La o amend de apte sute cincizeci

47

Arnenda crAo dar exffid de drahnie i la de cra nia[ era exemplul, stigmatizarea, rosinea Este adev ra[ l[c Losii nu au ru ine Succesul ae.esia il f eu Cicero la niodkl Din cauza talentulu aven. spune Plutarki, o ehrte aproape foi atit dcr nnmeroas CLI117 IZO avca crassus, din cauza lyog iei Pompei. din cauza paterii, tl thnpul accsLa lurnea incepu se ocupe de conspira a Cat[t[na nup ce arn v zut cine era Poinpei, Crassus Ccerco, vedern [.:ine- era Catrkna Cezar tim cine cra

IX
Lucius Sergius Cahlina f cea p,arte din eka rria cche nobillme a Rornei. EL pretinelea, aceast priNhn , CI; nu ceda pasuL nirn nui, n4ci cHar Cezar i avea dreptul ta aceas#5 prgen ie dadi, a a eum 8uslinea, desdndea ffin Sergestus,
tovar ui klxl Enea. CCe4 era sigur,era c printre str mosii num ra pe Sergiu Silus care, r nit cle'douAzed i trei de raztioaicle puniee, slir se prin asi fi adaptat la bra ui

,mutilat o rnin dz fler cu care coiWnua lupte Accasta arninteste Goetz von BerEchingen, un ali nobil eare, asernern I tii CaLilina. sa pusese irlmtea unei r scoale a s racilor.
Catilina, spune Sallustiu, avocatul democrat care a l sat ni te grIldin atit de fruinoase, care ast zi i poari nurnefe, CaUlina era orn inzestrat cu una din

acele rarQ consii[u Fi care pol suporla foamea, selea, vegkile; indr zne{- , vicican, pl[n de resursc, eapabil srnuleze ofice, s disimuleze orke, s dorease bunui rlaipeasA cc era av?nd mult elocin , ra ionarnent f c[nd rnered projcete,. planuri hirncricc, lati profiWE rnoral: dulA cum se vecle. Sa lustiu nu-$i rrienajea.z ornul. Ca (izIc, avea o figur pabd6 nelin[ ffi . ochil injeeta i de sInge, pasul eind lent, cind precipitat; Feunte, ceva din acea latalitate pe care tn antichl.

48

impruna lua Oreste lar la moderni, Byrou ivitanired NLI Se C11110 tCa CL1 procizie data na teru sals, dar 11.eb lie fi cmei, arir mar railal (1CCU CCZar Lui S yl la. se se ld4se n se povestea despre cl Itieruri neinchiptirLe, pe Ca re upreeierile moder
Ute E5Chil

permit

le creciern cu toat rezerva era acirizat

fusese nmaritu fiieei ietga til U.atelut '1J, se runi suspnea e, pentu a Ei exoncrat de aceashl criruS proeedase ea eum fratele s1.1 era in 1-1 pusese pe mort lisia proscii ilor Avea mertive s-.1 ursd pe Mareus Grat..idranus tl liri tradilia o spune, Eau riot mormintut 11Ji LUt2 11.15, mai intii r; seoase ochir, apei EE Uie limba picioarele, apoi eapu1, apoi cii bra plirre de singe priporului capui acesta, purtindu 1 tle pe rnuatele Jaincul, ptri la Poarta Carmental ttride sc g sea sfir fl, ca i cum ar fi trchint s sc actimuleze pe
eapu I toate [elurtfe se mai spunen

.e i l orriorlse fiut pentru ea rrimie nu coustituie obstaeol la e sMoria sa cu O eurtezan' CR F.0 nll volu sti
atIA eopil g'sise acvila de argint a lur Marius i

adusese sacriPcii urnane, cg, ita ea Dia [ea sa cic ef al tinei


societriti de singe, descoperit vreo eincisprezece la Livorno, el ..poriincea aasinate FEikltlC ea Sr3 j1lE se piard obieciul de a e. conjuraiii bfiuser - pe rind 5;tigele unui ucis, C voiau masacrze pe senalori, in sUir i i [-Jceasta afeet eel mai mult poptila i:d modest , avea
,

eele patru col(ttri foe Romei, Toate neestea sint foarte neverusimile! se pare tapkti isp 'sitor c . s'armanul Catilina fusese ates ea a I epoefl .sale. A.4..easta_estc, dea]lfel preea lui Napelicpri Me Modatui de . Sirtnta Eien.c4 la 22 martie
dea

18 6;

AsUzi, irnpratu1 citca in istoria ofrialA r lcsprr Con jurAia lui El plitea o inieleaff a a eurri era seris . Orictt Ele scelerat ar fi lost Catifiita, tel rui putea spunes el, trebuie s fi 10t415i ZVI: aeeka domrii peste Raina, pentru eise reproase dea foc 1n cele patru ealturi. Imp ratui eredes voise felul ert mai elegrab f JSCSe vorba de noua fac iune eeicir ale lui Marius sau Syl[a i care, .e uind, se
I--A L:hkohas

49

Ingr m dlser pe eful ei toate acuzattlIe banate cu care

ace tia sint ine rcalt in aernenea situaW.> ochiul 11.i dc vultur. se pare lrnp ratuf v zuse elar, a a eurn distffigca prin turnui ridicat pe ctrnpurile de b tate.
Dealtfel, mornentut era Favorabit pentru o revolutie. Rorna era mp r it in s raci, miLionari t

in datornIci, in credilorf debitort; carn ta era la ordnea zitei, dobtnds legat era de 4% petUrl , Totui cumpii ra4 Ia votul lui Curion pin la omorul Servffiei. Vecheo plebe roman , urrrla U soldeWor ai plugarilor, m cluva Romel, fusese distrus . eetate, trei sau patru mii de senatori, cavaleri, c rn teri, speculan(I, all tori de r scoalc, ficeare pas, in afara ROM0i, nu mat existau eutfivatori, 1-12[Txai Selavi, rna[ erau ctrnpuri
Ins mintate, niurnaf p unt, se observase c se cr tiga rna bne br nind porett, deett oamenti Poreus Cato T cuse o avere enorm cu meseria asta Peste tot te inifirteal cu

traci, arrlean[, spartloii, fiere [a pictoarc, lnscrrinati cu bktui pe pate, cu sernnuI sclaviei pe frunte Roma uzat populatia ca s cueerease Iurnea, a sehimbat aural nalionatit ti cu moneda de ararn a seCaviei Se posedau vile la Neapole pentru briza la Tivori pentru pulberea caseade; te Albano pentru
urnbra copacilor Ferrnelc, sau rnai bi . ne spus ferma gencral este 1n

Cato are trei mii de etuncI la tile sIn t absord detirase Bow. Nurna; p rnInt, CF;35$13S posed In valoare de dou sute de ruilioane de sester i, adic petru2eei de miloane de franci Verres in trei ani, ca prefect, a jefuit clin Sicilia dou sprezece mffioane; Caecilius Isdorus s-a runat In r zboaiele civilet nu rnai are decIt citeva pr p dde de rniboane care se adaug uncic peste aitele i totu i, Ia rncarte a rtiai l sat mo tentlorlior s i patru mii o sut aisprezece setevt, tret mit ase sule de Dereebt de boi, dou zed i apte de rnii cnet sute capete de vte, si aized de miLioane de sesteliC 1n numerar (aproape cineisprezece miCioane de franel), eenturin posed. zeee mIlioane de sesterli. Porripei prime te, lunar, de la Artobarzan tretzeci
i trei de taleri, cam o sut optzeci de m.t de franet. Reg se

rui.neaz In Favoarea greneraltior, a locotenenti!or

si

a proconsuWor RepublIeli; Dejotarus a ajuns s

cer easc . Salarnine poate pI ti pe Brulus, ereditorul 50

ei, Brutus Inctilde Senatul i-I asediaz : clnci senatori mor Foame, allit pl tese Daloriile strit egaie averile; trebute sa existe un echilibru

Plecind ca pretor Ift Spania, Cezar imprumut de la Crassus cinct milioane, de i Fi mai datoreaz alte einetzeci. Cind a fost eenclarnnat, Meln dators paisprezeee nnWoane: Curion se vinde Jui Cezar c ruia i idatora dousprezece Antonius, opf milfoane. Dup p rerea noastr , Conspira ia lui Catilina este gre it nurnita a a, ea este un complot, este un fapt.
Este rnarele i ve ntcul ritzbot dinire bogat i s rac., lupta dintre eel care nu are nimic, rnpotriva celui oare are tot, este problerna care sta la baza luturor problernelor

politice, de eare s-a cioenit i Fran aIn 1792 iln 1848, Babeld i Proudhon snt nite  atilina, ril teorie.
Vedeti, dar, eine este pentru Catilina, eine ii forrneaz

cortegiul i eine sint oamenii eare It servese de gard ; tott elegan ii, toti dezm a il, to i nobiiii ruina i, to i infurnura it cu tunic de purpur , to t oamenfi care joac ,
se rnhat , danseaz , intrettn femet; arn spus c Cezar era dintre ace tla apoi, nai erau bravii, gladtatorii, fo tii septembrieri ai SylIa sau Marius i cine tie? poate poporni. Cavaleril, e rn larit, juc torli la burs , baneherii simt atit de bine acestea, 'incit due spre consulat pe Cieero, un orn nou.

Cicero i-a lual un angajamenL el 71 strivi pe Catilitia; e ci, pentru ca to i cei care posed vile, palate,
cirezi, pa uni, t zi cu bani,. doarm lini ti i, Catilina irebiAe zdrobit. El i t Ineepe atacul prezentind Senatniui Catiiina

este 8enator, re ine i bine prezenfind Senatutui o lege care adaug un exil de zece ani pedepsele aplicate
contra uneltirilor. Catilina simte lovitura, El vrea s legea; Scal:

urr cuvInt in fav-oarea debitorilor; Cicero

alepta, C,e speri? spune el; table noi? abolirea datoriilor? eu am s arl 5 ez table, dar table de vInzare.

Catilina se nfurie,  lne e ti tu, ca sa vorbe ii a a, nepriceput burgbez +Jin Arpinurn, care let R01112 drept hanul t u persorial? Atunei, Senatui incepe s murmure 51 s treac'a' de partea lut Cicero.

Ah! strig CatIina, a i(i urt incendiu impotriva rneal! s -1 lo bu sub rulne. Cuvintele.acestea il pierd pe Cafilina. Cieero face apel la rnicli Deputa ii atobrogikr, care Catilina i-i f.5euse au predat avocatului aristocralie planul conj uratjel. Casslus trebula s dea'foc Rornei; Caetegus, s ueld pe senalori; Catilina i locotenen fi s i .s stea ling por f ueid pe toli care ar fi lneereat s fuga- , Rugurile se preg tese. Mfine, poate, apeductele vor fi nf undate. Toate acestea deterrnIda' -poporul s' ia partea Senatului. Cato ine tui lung discurs: el In eiege e trzgut de a 8C invoca patriotismul. Patriotismul! Vs-ar rl's 1n fal i i-ar numit cu un euvint antic, eorespunz tor cuvirrtuiui nostru modern; Dar, 1111, Cato face parte din epoca sa. Tn nurnele zeiLor nemuritori, puneel, vi pe voi pentru care casele voastre, Statuile voasire, Orninturi le voa5tre, tablourrite voastre au avut ritotdeauna uri pre( rnal mare decit Republica; dac,5' vre(i p strati aceste bunuri, Qrieare ar fi ele, object al ginga elor voastre afec(iuni dac vrefi s v asigurall us7 tirnp Hber pentru aceste ie i([ cflo arnor(ire i rnin treburk publiee! Discursul Cato irnpresioneaz pe bogal . dar asta nu este destul, Boga(il vor face parte, 1n rnod firesc, clirb partidul celur boga(i; trebuie anirenall-s rau, prolclarli. poporul, Cato distribuie poperului fri nurnele Sena tului grtu fin valoare de sapte vnilioane i poporul trece de partea Senalutui, i totu 4 dac Cat[lina ar fi rknas la Rorria, poa(e prezetla fui ar fi pus in grea curnprr aceast spleodid distribuIre. Dar rar se intimpl ca poporul dea dreptate ce[ui care Ora'sesto, lupta: este i un proverb Sn acest senS. Catiliva p rsi Rorna_ Si poporul Ll neuz pe Fie,

52

X
s 1 Entilneasc pe Catilina ple-ease 1n Apernru locoteneniul s u, (9- u ec)ic.) lou,lewuni, athe 2cce, clouspreze-ce Ast.ept o Inn de 0 arnefit

In EICe r db-rnneal , spera s a[le vestca rzbueiuse omplolul la . Porna Dar afU c Cieero pusese s fe ue[ i _entulus i Caethegus. prieteri1( preeum i cami complo[ului S -i ueid [ sh- g e1 Nn erau, oare, eetAteni rom.ani 3ar iegea Semprorna le garanta vlaia? Fr indoia[ clar ta .! argunientuf r..12 ewe a folosit Creero a Este adev rat e legea Sernpronia prOtejeaz lAala u.tc`fie,nilor nuniai c clu manul patriel ceU eanl
Argurnentni era destgur rxtrbtil .dar degeaba e [i a- vocat Arrnatele Senatului se apropiau CaUllna v zu rnoar 51 tunci se hot rl s rnal r minea deeit

moar viteje ie Cobori pe rnunte pe conservalori s Le-am tiee ast zi, in Imprejiuunile ora ulu[ Nsioih Lupta erineen lupta, ca Invirigk ei ca 5. rnoaris
Fru rno$

Tr ind ur?[. muci frurnos g sit fruntea tulku-nir .a1or s i. u-i]j IDC111 eadavrelor soida[ilor rornani Liel 1 de el

tase

Ficeare dln oamenii lui ezuse pe locul unde lup

.
,

A u rnor holiL. uc[gasiF -s ineendiatord? Napoleon la Sfin[a Elena avusese dreptaie efnd _ spusose e'ii sub [oate acestea se afl ceva ee nol iiii cunoa tern 52 LI despre care ni s-a vorbit instifieleffl 5, tn consecintk l sat s fie p.111cit. lat manifestut tritoern1t de sculali, pe care

ni-1 transmfle SalLus11u; poa te arunc et lumin ' a5fipra probiWiCi. '. ESie adresat de conclue torul revoltalflor generalulu Senak41121. Generaliul Senatulul este Cavaignae-ul aceste( epoel.

imperator, M rfurisind frx fala i a DaMetitOr c. dac4 am tuat armete arn fiftcui-o nu pentru a pune paida pericoi sau sci amerdnf tn pe concetNenii notri; nu vrem dedt s ne apr'4rn proprUte noostre tec4jii f s ra4i cum sinietn. lcomia violen a creditorUor notri ne-a rpit aproape tuturor patria, dar tuturor ne-a pit reputatia i r averea Ni'se refu2d pIn beneictui vechilor legi; nu ni Ee pertnite nici m car abandonarea bunurilor ta s ne p str m tibertotea: aat mare este cruzimea c rntarului a celoi tare Lirnprumut gd2jI Adeseori vechiulid Senat F-a fost rnil de popor prin decreiele sate a u urat mizerla timpul nostru, at.d jost liberate chiar- f pattlmoniiie grevate la exces dup prerea oarnenitor cu sufiet, s-a perrnis plata 1n aram ln loc de piat argint*, adesea, chtar plebea mpins dorinte a bi(ioase, sau provocaM de aduse de maggistra(1., s-a dep rtatr de Serwt: ins . ceea ce ne prluete not
,

pretindem puterect,nici bogtia, cticeste touze de tupte intre oarneni. Noi cerem doar iibertalea pe care cetlean consimte s o plard deat o d'at vi4a. Noi te implor rn, dect, pe tine pe Senot, s fie de udzeria COFICeMkniliQr noirL Red -ne garan ia legilor pe care prelorul ne-o refuz ; nu ne obliga prefer rn moartea pe care o duce tn, t?jd moariea noasird nu :)(1

trece nerzbunat,

ant rili acest manirest, Mozofi din toate tirnpuffle, el are greutat.ea lui in balanta istorlei,nu searn n oa re , cu deviza nenoroci ilor a t sari din Lyon: erie tt
lucfind, sau inori Juptind?

Arn spus rnai inainte c ConspiraVa Catilina nu era o eonspira ie i at' pentru ce pericolul alost rea I, serios l orice ar spune Cassius; atil de real, de serlos, de irnens, incit el f cu din Ccero un erou delndr zneal i de flegalitate.

imprei urATJ exirerne, kg-ea Valeria (W;lea acea .to po ihnater, 1"1 acesia datoria era reclus aproape trei sfer(un gdi fi vorba 11F1 faliment.

54

Trebule s -i fi fost tare rriC itlj Ckero, CA fost atit de viteaz aceea. CInd Cicero poate ugi i rru fuge? 1n Urnpul revoIlei porrfit impotriva iui Clodius, apte sau opt rnal ttrziu, nu fuge? i, toia5i, C1odius nu esle un orn de talia I ui Catilina. Reintors din Tessaionic Cicero poveste te c a nst o docffire in Forem. Oamenii s-au insultat, s-au scuipat tiltre ei, Clodienil tneep s scuipe noi (ciodlani nostros con5putere co6peruni); noi ne pierdem r bdarea, 'adaug . Cieero. i 2vea de ce! Ai no tri ii atae i-i pun fuga. Clodius este aruncat de la tribun eu o terg din earn de accident (ac nos quoque turn fogimus, ne quid in lurba), Strit propriile iui culAnte, pe eare ie scrie fra telui sau Quintus, in scrisoarea din 15 lebruarie (Q1.3). Dealtiel, dac nu cred0, discursul lui Cato. Acela nu este Litl la , t totu i 11 este fric , a mare fric : 1.e fric , spvne el, si desigur c i altora te este fric , .pentru e Cezar st linistit. Cezar sl pentru c , dac frwl'nge Cat}lna, el dat dernocra(iei destule dovezi pentru a avea asigurat artea lui de c lig; Cezar st rin[ tit, pentru ca 1n cazul n care Catilina este nvins, nu e)d.st desiule dovezi mpotriva lu ca s poat fi acuzat. Dealtrel, cine ar indr zni acuze? Cato 3F dori mult, dar, tofu , ezit . In firnpul acestei ednle, atit de furiunoase, in care vorbir i Cato si Cezar, Cafo pentru severitate, Cezar pentru clemen( 4 i se aduse lui Cezar un bilet. Crezind c este un mesaj politic, Cato 5mulse din mina rnesagerulW si-I c[ti, dragoste din partea sora sa, bilet Era adresat lui Cezar. El 1-1 arunc in fa . betivulet spuse el. ridic , t) citi, dar nu r spunse nimic. rn Cezar adev r, situa(a era ailt de grav era nevoie fie complicata cu o ceart personal . Insa, dac nimeni nu indr znea s -1 acuze public pe Cezar, nirneni nu s-ar fi sup. rat dae un accident ar fi sc pat aamenik ettrnsecade de el. Pe treptele Senatukfi i mornentul drid ie ea, e1 fu ineonjurat ie o multirne de cavaleri, fii de bancheri, de 55

speculan i, dc s -1

de publicani c.are ineau rrwti


nea ieptIud Dar

Linul dinkrc ei, Ciodius Puicher acela eare fusese


blut de gladiatori ii puse sabla dee t un 5enin din partea Ocero, ca

Ciecro semn s-1 crule pe Cezar i CiOcilU itii bkg saWa in te4c,T Curn c cu putir Clodius carc, rrpai tieziu,'va asculta obete de Cezar, fi amantui Pornpeii i va s -1 pe eicero, acel4i Clodius-ete amicul Cicern i vrea s -1 pe Cezar? A a eeva pare de ne'in eles. Dar vorn -exprk;a, lini ti i, Jrag-[ dtitori; nu va fi prea moral, dar va fi elar. Ofnul fer[eU, ornul mindru, ornul mare o sut de ec i fn (oat aceast afacere cu CatilLna., umul acesta este Cicero F.ste truilt domnul Dupin 1n Clcero, de i era
rnult chn Gicero . in dornnui Dupin,

zut pe dornnuJ Fiupn a dolla zi- dttlA urearen pe irorra regelu Ludovic-Filip? Dac ar fi f cul versuri -in le-ar 6i f-cut pe eele ale lui Ceero; do4A ar f eul ver5nri 1n. francez i .el le-ar Ei tradus, V versurile Cicero?
0 fortunW'm

rwiwn, (0 fericild Rom4, ccue

con3ule Romand.... miscd Onip44, mea, ,..)


pe Murena, vinovatifor

Ei bine, opt ziic acuzat de uneltire, tocrnai


uneltire ap[f.ce pedenp6; apot it Ap r pe

eicerol care ceruse


zece

de exii ica spor de corriplieele lvi Ca ilina;

a0r3 toemai el, Cit ero, carc pusese fle uei i eeilal i eurnpli6 Curn arn -spus, un mornent ei a fost regele Rcirnd_ Pompei ea p!e.ut, Cezar rezerval, Craissus mut. E al !reUea rege &,rdin pe are il avem, spuneau roma nii. doi erau Tatius Tatius r Nurna
din Cure, eicero din Arpinurn. Tn .adev r. n[ei unul trei

era din Roml.

56

X11
Dup descoperirea conspira iei lui Sy[la, dup ueiderea lui Caelltegus Lentulus, dup d.escoper&ea trupului neTnsufleit al lui CatilMa pe cimpul de rupta' de la Pistuia, se crezu Roma cra solvat _ A. a se intimplase i in Frana in 1793, dup fieeare conspiratie deseoperit . i Franla fusese salvat de unsprezeee intr-o singur lun. 4(Inc o vfetorie ea aceasta i sInt pierclut! spusese Pyrrhos, dup b t lia de la Heradeea in care i i Oerduse jum tate din soldati, jurn tate cUri cai, jurn tate din elefan i. Mai aks Cieero cra ineredin at c et salvase Rorna. Victuria tl orbise;credca fn ariana (fintre Senat, cavalerft din na.stere i arlStocratif banului, la..care visase, dar uul inUrzie se in,Joiase chiar el de durata acestel p ct getafinua.sc c ci cum alifel 5-3T putea Feda mai hine expresIa tui orttararici mglutinala aceasri imp eare de scurt Jurat , sau carn a a .ceva. Cezar, arn spus-o, era fericit stea deoparte tn aceast Imprejurare. Cind ie ise din Senat, rnornentul care Cicero traversind Forumul strigase la moarte! vorbind de compifeli 1ui C.afiUna, mai rnul r i cavaleri din gard.a lui 1n Cicero se arun aser spre Cezar, dar Cicero, am mai spus-u, acoperi cu toga Iui. A a curn proceda, unori, poporul ira favoares gladiatorului e.Erre fuptasc . frurnos; la prKirile Intrcb toare ale tinerifor, Cieero rspunse printr-un semn salvator, e c, in adeuk, de i Cezar nu era decil dubos, Tnglodat datorif, Pli se ucidea Cezar curn se ucidea un Lentulus sau Cactbegus: dovad c ar Fi putut Fi ueis fteln u a Senatului, -Fic in Forurn, 1n timpul traversrff Cimpului lui Marte, i adovad e laptul e anti putut dar nimeni fi ucis i ndrznise taptuI este consemnat de Plutarb, adesea sintern IndemnaAi s punem la indoial povestirea csiortcului din Cheroneea. Suetoifu-se multame te spun to f ea valerii care erau de gard. traser sabia si-i. indreptar virfo] spre Cezar, Cicero, acest rrwre ardarcn, rku pornenea intimptarea
^

57

In Isloria consulatulu[ s u, eare s-a pierdul, dar pe care Mutarh se Plutarh u curin tea Cum se poate ca eicero, eare se laad arteori lueruri pe care Jea fa'eut, f eind un lueru de o asemertea importarip i atil de onorabil pentru el, s nu se li l udat cu acesta? Dealtret, rnai nobilirnea Warn pe Cicero pentru fapiul c nu a rolosit aceast ocalie ca s se deseutorase asc de Cezar a supreapreciat dragostea poporului pentru el. Totusi, aceast dragoste era mare, foarte mare, dovad ceea ce se petrecu cteva zile mai tirziu, Obosit de acuzaWle surde care 11. urrn reau, Cezar se prezenU in Senat ca s se justike i, dup ce intr , anunt pentru ce venise acolo. 0 violent discuie se produse atunci ntre senatori asupra vinov tier sau nevbiov tiei lui Cezar pentru c edinta se prelungea, poporul terninduse s nu i se IntIrriple vreo nenorocire, inconjur sala Senatului i, prin strig te violente, ceru s -1 fie predat Cezar. Din aceast cauz Cato, ternindu-se de o rnt care din partea s raci[or si, mai rnult i nc din partea celor inkrnetati care, spune Plutarh, puseser loat speranta 1n Cezar, ob ine partea Senatului acea fairrioas distrffiuire runar griu care trebula s coste CW1r1 Zece, dou;isprezece rnifioarie. Cezar i i d du bine seama c trebuia uri nou sprijin i atunci candicl' pentru pretur , Arn curn se reu ea in viat ra RQrna Orke tIn r de farnilie bun studia dreptul cu un jurisconsult i elocinta cu un retor. Viala rornan era public , ea apartinea patriel, se alaca sau se ap ra conducerea stafutu ca vorba cu spada. Sc sernna ca 1n Arnerica: avoca general. Ca s ke fad cunoscut, denuntaj un proconsul -, era o oarecare grandoare in aceasta., se lua partea poporului contra unui orn. Asa r cu Cezar. E1 se impotriva lui Do]abella, apoi impotriva ILd Publius Antonius. Dar e ueaz Impotriva primului este obrigat s p r seasc. RUIT13in Greda, verbe te contra celui tioilea, in rata Marcus Lucultus, pretorul Macedoniei, i obtine un
,

58

asernenea succes tncit Publius Antonius, dc learn c va Fi condamnat. Face apeL la trffiunii poporului sub pretext c
nu ar Fi putut obt[ne dreptate impotriva grecitor. Grecia. La Rorna, spune Plutarh, elocinta sa str lucind la

bar , i-a adus o rnare favoare-&, Apoi, dup ce se f cu astrel cunoscut, candia pentru edilitate. Edilitatea era cam ceea ce este prfm ria noastr
de ast zi.

Observati alegerile engleze cu ale lor

husUngs,

rneeUng, boxings, cu acuza ile lor de bribery; este 1n mir

ceea ce, in mare, erau zdegerile la Rorna La Roma exista ceca cc n-a Indr znit s fac rGici in Eran a, nici tri Anglia: un Marmal al cai-ididatufw Dateaz din anuI 688 dela Fundarea Romei i este semnat de Q. acero. S se confunde cu Marcas Tullius,
Quintus este doar [ratele unui mare orn. A adar, la rnornentut potrivit. eandidatul se Frnbr ca intr-o tog alb , simbol al eur tenlei sufletului candidahAs, ceea ce Insetnneaz atit a]bit cit si alb Fa'cea rnai Intii vizite senatoritor magistra ilor, apoi ce[or bogati, cavalerilor, nobifi]or si 1n cele din urrn > poporulul pairu sute de mii de votanti crau acolo i-si astcptau candida ii, Caridida ii se prezentau inso i i de alakitpr[etendor iimp ce candidatui uta simpatii printre c

Poporul era adunat pe C'trripu) lui Marte; eei trei,

votanV, prietenH lul f ceau acelasi lucru pentru atnicuL lor. CandidatuI avca un nornenclator care si soptea
numele si rneseria celor c'a'rora ki se aidresa. V arrintiji ging siile care don Juan le adresa domnului Dirnanche eind vota s -i cear scena aceasta repelat de o sul de ori tn aceea [ zi: aceeasi pies cu actoril, Cu doi ani mai inainte, candidatul incepca s - i atrag ' simpatia poporului: olerea jocuri; cump ra direct sau prin amicil s i tocurE Fa circ sau in amtiteatre pe care

Le distribuia gratuit poporului; trimitea astfel la distractii


triburi intregi si in special tribul trt sfirsit, d clea ospe e pubfice, nu numai in Faja casei, nu numai tribului s u, riu nurnai tri diferite carfiere a[e ora ului, dar, adesea

chiar tuturor triburilor,


Cicero citeaz . ca un Fapt extraordinar c Lucius

Flipus ajunsese la inafte deinnit ti asemenea rnetode

s fi folosit

Ins, in seiumb i Tuberon, nepolu1 11/1 Poulus i nepotul Seipio AfricanuI, e5liase Pn incercaren tio a deveru pretor, peritru Ur, oferind poporukti a .rr3s pubhe , pw,iese s SC 'inthd paturi de o forrn cornun aeoperite pFk. r de tsp 'in de aeoperilminte de pret. Vedeti, dar, eit dr sibarit era poporul 1-ornan eare.rui riumai e v-Dia nulininee bine, dar vo10 fie bire i bogal. iralst ?n turpts! mesei
Mu111 kqeeau e7il torii proviride ea s . euleagA rirepl - de vot votun in murueLpille Paiereutus -eazul unui eet lean eare, vond sa' fie ed]l, de f1ecare dat eind se produeea ineendiu 13 Roma sau frnprejururii, t i Lrimilea ca sa 1 stingA, proe.edeul era at?t de nou s inelt ee1 eare nurnal edil, dar eluar pretor Din I wirivenial fu nuroil nefencire i Paterealus s inentioneze nurne1e filantro pulai In geneval, alegerea era !Il I seurrip erai nurnik edil e!1 mar putin de miban, chestar put1n un hi'pretor se 1ar ea s juniiMate sau doub

saerLnea lotul Intr-adeva, pretorui era vke reOzunei provin4. Notat provineie in vremea acea ers epoca rnodern
Or, G n acest regat pe earz Sf condueea patru i e -me1

pe eare 11 oeupa o arma-1, de banE eSruia ifispurren, cu locuitorii asupra dirora avca drept dc viat de moart% in acCSt regat ddea. eredilorllor; aeo10 5e
behidan averile eele maf grevate, aeolo se. forrnsu biblio[eeL. coleetii de tablourk ga Ler11 de statui; ?n sf?r it, lot acob se ermvocau port reii; ereditorii i se f ceau ranjamento safisfa'ekoare perdru sinkle pa' rt1.. lineori insA, c nd provincia era ruina[K, cirra exista prelua dup un Dolabella, sau Verres, $41,1 etnd

o sipirant. deplUA asupra debItorliluL ereditorii se opuneau plec ril din. ora,5 Cezar, nurnit pretar Spania g4s1 lrr 'rnoinentuf,'
porti1, ssernenea mul ime de c.reditori strIns in'fsta trimita dup Crassusr fot

Crnssus, care il vedea pe care in legea Cieero va putea rezsta, eare nu putea ierta Jul Pon4.,e1 el-letjunea zu.gladiator[i i tntelese e viltorul er-a 60

Cezar Pornpei

socoU

plas.ament la Cezar

1-ar aduce mari foloase. El lriprkInint pe Cezar eirtei iar Cezar putu pleca Spania. rnai adugi:Trn i lucru] acesta ar putea consiitul
trd. sfDrt uri din Jr,Evul acord rii acestut rnprumut atit nea teptat din partea unui a tfel de zgircit rnal adaug.bn Cezar era aniantu! sule, Din punet vedece modern, aceast situat:e it cciboar pe

Cezar ochii no tri, dar Cezar nu priveP. atit de aproape.


n drurn spre Spania i pe.e'iT3d strb5tea un rnio sat din GaBa eisa [pink Cezne pronunir cuwirrtele CUJ1OSCUte -

Mai bine primul aici, decit ai doiiea Ia Rorna. adev r, la 'Rarna, al turi de puterea real. eucerin cu spada sau cu elocin a, aMturi de Pornpei i de Cezar, eraa ceia ce se nurneau cei apte tirarn: republicanii, edm tarii, eei care $rnprurnutau CLr c..m5t rnare pe tirip se..urt; adie' doi Lueullus, Mete[lus, Hortensius,
-

Catalus i, stirsit, Crassus, Cel din urrn abia a tepla fie alteeva dedt unui dln

coi .apte firanlx ab-ia a tepia s jun0 unul din

trei.

Or, in viitor el veclea un iriurnvirat Pornpel, victoria; Cezar, norocul, el, Se vedea e ' Crassus nu prezisese prea r3u DuOi un an, Cezar se -Intoarse din Spania. Ce r cue acolo? Nimeni nra ti2. NirnCrri Iltl indr zni s -1 Acuze., ins , la inapoiere, i i

plAfi datoriile i, de data aceasla, mai trebult s -i irriprumute vreun ban.


Sueloniu -spune tris

S-2 dovedit, prin proprffle Incrr1 pe care l sat, c firi Spania a prirnit de proconsuJ i de la aliati bani pe eare 1-a eerut sta'ruitor ca pe un-ajutor cu care ,319aA plfiti
Dar acesta nu era imprumut, c ei se lua f r s se rnai vreodat Suetoniu rnai ad.au0: El jeui rnulte ora e din dei acestea opus er rezistent i-i:deschiseser por ile de eurn sosise fa(a lor, rest

Relritors la Rorna, Cezar 11 g si pe Pompei. Cei coi rnari se g 'seau aeurn i'a in vedern ce s-a Intiniplat cu Porripe de e'ind 1-arn
p r sit, dupti victoria sa asupra Kladiatorilor n 61

Xii TrivinOtoral lui Mitridate are treizeei si nou de ani, eu toate e prietenii s i l mai bine zis lingusiturU s l, nu-4 dau mai mult de treizeci i patru Virsta luf Alexandru cel Mare a ajuns la punctul eulatinant al suecesului De aeum Ineolo nu va face deci't colgoare, pe cind Cezar riu va face deti't s urce. Dac Pornpei are ireizect i nou de ani i Flutar:r2 spune preels aceasta Cezar are lreizeci tret. Poporui rornan, spune Plutarb, pare s fi tost de la inceput far de Fornpei in aceea i dispozitic in care se g sete Prornefeu al luf Eseffil fal de Hereule eind ii spune acestuia,care I-a dez.legat: Pe eit 11 pe fiu, pe atit u.r sc pe lat Dc ee il ura poporui rornan pe Strabo, tat l PumpeE? Pfutarb ne-o spune intr-o singura fraz : Pentru c nu-i putea ttita igircenia.
Aceasta pentru c lat l lui Pornpei nu oferea

romantior jocuri, mese publice, nu le EUdea bilete la speetaeote, erirn de neiertat 1n uchti tuturor acestor regi ai lurffli care petreceau tot timpffl tolaniii pe sub ce se portice i disculind Tn sau beau vin fiert prin adev- r, ura era aCit rnare inci( muilirnea srnui$e de pe rug corpui lui Strabo, ucis detr snet batjocull 1n (el i chip. Dar, repefiirn., in schimb, era adoraL lat ce spune mai departe Plutarh. in frurnoasa lui tirnb greac : a o burvoint mai mare, care s fi tnceput Mai repede, care s ii tnflorit mal mult tn vremuri de ferieire i care 5-1 ti r rnas mai credintioas tn
vremuri vitrege

*Poate c ceea te seclasese pe romani, popor sermial irt cel rnal Irtaft grad, fusese frurriuse ea. lui Pprripei, Pompei avea tr s luri pi cute, in armonie perfect cu vorba melodioas , un aer grav, temperat printr-o mare expresie de bunlate, maniere nobile, a marecump tare in
via a de toate zilele, o deosebit ifldeminare En toate

exerctOile corpului, o efocin$5 aproape trezisttbil , u imens u urir0 ta a da, i da o gra ie aproape divin care avea m iestria de a menaja arnorul propriu ai celtfi

eare prklea 13 ru I peeareit puria putin privirea pl(rr de farrnee il asern na eLl Alexandru, sau mat curIncl statuile r.inase 21e cuceritorului ladlei, care il m g-ulea pe tin rul b rbat, i care er3 atit de cunoscul publIc ncit intr-o ai consulu! Fnip, pledind pentru el spusc surizind Nu v rrfirati de partialltatea mca ral de ehentul rneu, clar se explie pdn faptul c , cn (iind Filip, i1 iubesc pe Alexandru. exemplu Arn Vor[At despre cumpa' tarea sa, iat Dup o boat destul de grea, i se recornandA dieU i, pentru c reineepuse s m ninee, ingclui zlinic nurnai sturz Din neferieire sturzi sInt p s ri care doar trec prIn 3cele locuri i atunci ine' nu cra timpul pentru irecerea 1or, a a c zadarntc c utar servitoril lui Pompel pirin

toate piefele din Roma, c ci nu Osir nfmic


rat -te in incurc tur , l spuse ainEc i ai s se ti la Lucullus, care are astfel pk ri in tot timpul anului_ Pc legea mea, nu! r spunse Pl Orrlrel Nu vreL4 s cer nici un Serviciu acestui orn, Totu L insst prietenul, dac medicul reco rnandat s rnAnhaci neap. rat stufz si attceva! - Haida-de! r spunse Pornpei, vrei s cred c era sells eartea destinului ca Pompei s se pr p deasc dac Lucullus n-ar fi Fot at[t de rninc cios incit s creasc sturzi colivie? i Pompei Isi trimise medlcul la plimbarei Cam asta cred e insearnn acele trei euvinte grece ti Arn vorbii despre elocin a sa Iai a dovad . Dup moartea luj: Strabo, 3 avut de re5pins o acuzate de deturnare de ionduri pubfice f cuU' impotriva tat lui s'u si in ca re se ineerca s f ie antrenat i ei. Ins a pus in ap rarea sa a tita t`nderninare i o astfet de ferrrfitate, pretorul Antistius, care prezida judecata, s-a - hot rit atunci, pe loc, s -i dea fata in c s torie, propuncre pe care a f cut-o prin ni te pr E eIcnG comuni Pompel accept . Logn.dna ajunsese cunoscut de popor si er3 atIt de mut pe gustul su, incit in rnomentul eind Porrapei a rost adritat, rnui(imea ncepu s sidge, ca i cum ar Fi ascultat de o comand : 63

Talamust La Talasuist Ce irucranau aceste deu cuvinte pe care rornanH avcau obleetul 55 le pronunte cind dorcau o c s lorie (-) vorn Spliile imedat Fra nvcclic traWtie rernan , inc de pe vrefrrea r piri sahmelirr Cilifi s a produ accst mare evenrueril care a dus unperud iiu Ronui tus, 21:}in rormat, la un pas dc piistorn v caru arE l'urat o tirrr sabin atit frurnoas , ineil se temeau s no fe nevole s se lupte la liccgre pas pentru a o p stra Atunci ie avcnil idcea n pun sul) prntectia unula din nurne e cele rnal stimate tugoau, strigind din tht6ra . Rornkl, a a La Talasiusr La Talasios! Ca cum pentru Talaslus ar i r'aptt-o pe t'nra sabin Dalorit acestur nume, pulut-o clxEce in dep in siguranp acolo unde au vot, r, in ade4r, tin ra sabin sa .1.51[1s, lAr.ezsrucia a fost loarte ferict ' La Rorna s-a pa'sirat obiceiul ca la C 5 t4riHe rnai iinportante se strrg-e ln sernn urarc de !ericire

Taiasrus La Talasius! Pompcise e s'aion crJ AnijMia


Dar nu avu o c snicic aiit de [erkit ca Taasius pcniru-c , a a cunn arn rnat 5pus, a !ost foriat de Sylia s o repudiege E Sr: la cs atorrc pe Ernifia s !iica lui.Metena 21 1111 Scatiross nepoaLa Lui Sylla

Ordinul cra CLJ alii rnal tiranic cu ct Errfflia era ciisMnrith' lins3reinat s iar pe de air parie era o marc ru me pentru Pornpel .ea cedeze in fata acestui ordin s
lntrucil socrul ski Antlshus fusese asasinat in Scnat pe motiv Porupci f cind parte cxirt part[dul iui Syl la, i el tr.cOme s' ri UJcui parte din acesi partd s din mornent ce era socrul Poranci "trt marria Antstief. v zindw- f filca repudat neputInd supota inwita pe care io fjcuse Pornpel, se sinuclsc in fine s runarica aceasta fkr urmal t1c o alt , care muri la na tere. Este adev rat aceasUl tefbii tragedie de care ar ;ct.rt marc epeCii' t Se pierdu trap,-ediet gencrale care se pcirccea i7 vremea accea i ir7 ca Marius i Syila lucau rourle principa ie. All spus c , intr-0 srnilar , Cezar prclez. ase s in[runte mInia lui Sylia deell s - t ascu ite. Gerdu 1 ceior 64

cloi oameni' se mg.se te cu totul aceast deosebire In eircurnstan e analeage, unul cedeaz , cel lalt rezist .

S firn iertati revenim asticl asupra lu Pompei, desprecare arn mai dat dteva am nunte, dar ornut care va disputa cu Cezar st ptnirea lumii rnerit s ne oeuparn ceva maj rnult. Apoi, m rturisftri c vom f.1 mirEdri s [acern pentru antiWtate ceea ce arn f cut pentru timpurile rnoderne:
pentru istnri,a greac pentru rornani, ceea ce am f cut pentru istor[a Angi;ei, a ltaliei a Frantei, adIc s o pu nem la lAdernina tuturor. Ce ni se cere pentFU accasta? Sno facern atr g toare, Cind ni sc arat greci i romani, ni se arat rnaj mult

statui i mai pu in oarneni. Find 't noi oarrwriL ne lnteres m mai cu searn de fiin e aparOdnd mai ales umanit ii. Or, indep rtind tunica Iui Alcibiade i toga lui Cicero, ce vedeni? Oarneni. Dar trebuie indepartat tuniea i toga ca s realiz m ceea ce urrn rim noi: sa-i arat m pe ace ti eroi, pe ace ti semizei colegiu, in intirrntate. V mai aminfiti timpui eind 5e spunea c istoria era afit de greu de riv- at pentru c era p]icticoas ? Plicticoask des;gur, xrE Luer rite lui M.ezerai sau Anquetl, dar amuzant in cronici, 1n mernorii* -n lewnde. De unde i-a venit suceesui atIt de mare dornnului de
Barante cu hierarea sa Ducii BurgundLa? De la faptul c el a fost cel dintIE care a Ifflocuit eu forma de cronie'a' istori.a sau ceea ce $e numea obi nuit istorie. Oare nu inv at noi mai multe pe cititorii no tri

despre epoca lui Ludovie al XIII-Lea Ludovie aL XIV-lea eu Ce irei mu cheiarii Dupd dou zed de ani i Viconiele cie Bragelonne, deeit Levasseur cele dou zeci i cinei de volum.e ale istoriei sale?

S neIntoarcem la Porripe, de dou ori v duv abia

clou zeei i patru de ani i pe eare Sylla II salutase cu


nurnele de impEraIor pentru servicul pe carE 1-1 f cuse aducindu-i o armat ,

1n plus, SyIla rdicase i se descoperise in fata Pompei, ceea ce f cea rar fa a altor gene-raCi.
5
A DuTIns

65

ridicat, aceasta se in(eiege u or, dar c rnrturEsitL dragi v z1nd Tntotdeauna pe romant cu caput descoperit, a a ceva este greu s v L>in lips de p l rie pe care, totu i f o foloseau, uneori, dovad Faimoasa p l rie pe care Crassus o imprumuta
grecuiui Atexandru Ips de p Mtie, rornani I i acopereau capul cri pulpana togei, iar acest ve mInl i de ob1cei de culoare alb , respffigea cu succcs c ldura razelor soarelui italian. Dup cum not ne rtdic rn p l tia ca un gest de deteren tat de oantenti cu care ne iot a a rernanii 1 i richcau pulpana toget de'pe cap, I astfel se descopereau. toat marea modestic a lui Rompei, E se reprosan clou sau lrei crime de care Cezar, riv luL s u in toate i mai ates 1n ornenie, nu ar ft fost capabil, Dup cum se tte, Carbo era unul dIn du manti lui Sylla, Dac ar ti poruncit s fie ucis in mornerrtul in care fusese prins, nimeni n-ar Si spus nirnic si poate c faptul a.r fi putut fi considerat foarte firesc; dar e1 porunci s fie adus in fa a liii , tn un om care fusese de trei orx onorat eu consulatult judedt stind pe un tron in rnijloctil rnurrnureior aciarnatiiior rnuWw3E, 11 condanin jordon s tie execulat f a r . gaz dea dedt pentru a- i satisface o necesitate urgent . Tot asa a f cut E cu QuintusValrius, savant distins

p-e cae il captur , cu care vorbi, apol, cu singe rece, 11


trErnse Ea rnoarte, dup ce aflase de la el tot ceea ce votse s tie. TtlluL de .cei Mare) tot Sylia l 1-a dat, salu tindu-1 astfet la 1napoierea din A.frtca, a a curn f cuse patru, ctnct ani in urrn cind It nutnise imperator. Trebue s recunoastem c Pornpe s-a Eerit, la inceput, s - i adauge acest epitet la narnele s u. Ne gr bim s spunem c ' a procedat a a nu din mcbdestie, ci din tearna de a nu jigni suseeptibilltatea poporului. in adev r, clnd, mal Urziu, dup rnoartea lui Seriorius i dup campanta dtn Spania, eI consider c nurnele acesta 1i fusese dat demult de attii, ca s i-1 peat' da 3CLIM si singur, il lu i e intitul , de atunci inainte, in serisorile j decretele sale, Pomp2i Mnre. E4te adev rat c nesle ce1 pe care Sylla 11 numtse 66

Magnus, adic ceI mare. existau doi brbati care fiecare fusese numit de 1-1,opor cu supranumele de Foarte rnare, Maxirnus: unul era Valcrius, carc impkase poportit Senatut, cel lalt era Fabius care alungnse diii acelasi Senat citiva fii. de Dberti, care, 2j utaV de averea lor, reu iser s fie alei senatori, 5511a se ingrozi repede de rn retia lui Pomper, la care i el participase si de averea pe care acesta strinses. Rorna., clup rnarele r'Azboi ffin Cind s-a inapolat Affica, Pompci a cerui triurnful, dar Sylia s-a opus. Triumfut nu se acorda dedt consulilor sau pretorjtor. Nici primul Sdpio dup victoriile obWiute in Spania asupra cartaginczflor, indr znise si cear, pentru c nu era nici preter, niei consul. Sylla pretindea c se ternea de dezaprobarea Romei intregi dac ar fi acordat triumful unui tin 'r ind imberb s rw se spun c , pentru satisfacerea caprIc lor favorililor s i, nu respect ttici o lege. TrIs Pornpei ghid adev 'rata cauz a refuzului clZiar dac acesta fuses'e prezentat sub un iriveliy aurit. ideea c Sylia se opunea ia triumful s u numai pentru c incepuse s se tearn de el ii m ri inc p tinarca de a1 obline si, iu raa lui Sylia, a lui Sylia care i se adresase direct anuntindul c dac se inc p (ina in a voi trhtmiti el, Syila, va opune la aces't triurnf, Pompei /i spuse:
Ai grij , SyLla, eel eare ador

r s'aritul, decit apusul. Syna, care, asemeni lu3 Cezar, era puUn cam tare de urechi, rin r11,elese nirnic r spunsui lui Pornpei_ Ce zice? Ti iintreb pe vecinii s i. Vecinii ii repetar r spunsul, - Ah! Dae tine atit, r spu.nse Sylli, ri-arc declt s triarnfci Dar Sylia era singurul care s' se fi opus ia
safisfacerea orgoliului Lnving torului lui Carbo, Domilan si Srterfus,

1n Senat i in sinul produser ' mar rnurmure. Pompel le auzi. - An! Daca' e a a, spuse eLel bine, v4; Irturnfa, prdecesorii inei pe un car tras de cai, pe un ear tras de e[eranli.
Si, in adev r, carnpania din AYrica, Pompel spusese: 67

Pentru e - sIntern trebuie s ne lupt rn nu numal C1) oarnenii, ei cu anlmateie sMbabee_ In consee[rIt a vinat i eapturat un mare nurn r de 1i e[efan i a mai prlinit de la regii supu i peste patruzeci de eiefan(i. Nimie nu-i era mai u or deeft s Tnharne patru aceste animale 1a earul skr triurdat, ti dari se int'impl rnomentul eind s intre 1n Roma, poarta s lie prea ingusra'. Silit s renunte la . elefanti, Pompei reveni la cai. Desigur, eu ffiat virsta avea s Irnplineanc patruzeci de ani dac ar fi voit. Pompei ar fost primit Senat. Cind legea se opunea vreunei dorinte de-a lor i erau Idesfut de puterniei ca s - i pont - sailsface aceasUr dorinW impotriva legii, romanii eeurgeau la un mijloc din cete rnai ingenioase ea acioneze trnpotrIva ei: o suspendau pe tirnp de urx an. Aceasta se nurrwa legfi, tirnp legea dormea, ambitiile se p strau treze i F ceau ce voIau r PompeI deeT, rnal mare satisfactie triurnind ca simplu general, deeft ar fost senator, Pompei triumfk dar riimase mai departe in ordinul eavaierilor. Sylia nu uit , ins , c Pompei triumfasc mpulriva sale, iar Pompei, f efnd pentru altul eeea cc nu voise s. fac pentru el, f'euse ca Lepidus s nurrrit consul, pe e'ind traversa Sylla apostrof ': Tinere, le v d aeoperit de glorie dup .kfctoria pe care ai obtinut-o, dar este oare nnorabH i rngulitor c datorit intrigt[or pe ling popor, Catulus, adic cel mai viirtuos cet(ean din Rotna, a fost chernat consulat dup Lepidus, earz.. cste cel mai r u dintre oamenf?.. Dealtrel, cont(nu el cu un gest ameniDt tor, -te previn vegi'lezi treburile eu mult gHj, c ei tinu dorrni, ai f cut un du man muit rnai puternic deelt line. Pornpei fu pierdut complei In adev r, din zitra n oehii neit dup moartea acestuia, ci.ud ise numai e nu cuprindea deschise testamentu I, se v zu o donatte pentru Pompei, dar 111.1 f cea nici m car vreo mentiune despre neela c ruia rposatul, vietk, d duse tiflui de imperator porecia de Keel Mare Dar ca un ade rat om sta.t ee era, Porripe nu 1s4 68

s se vad o sup rare din cauza acestei uit ri t, curn Lepidus i inc vren voiau s tmpiediee numai inmormIntarea lui Sylla in CImpu1 lu Marte, dar i funerali[le publice s Pornpel a rost acela care a luat ccrernoniei mortuare prin eare i se aduceau Lui Syna oncirurite i'unebre, mult: prezkeres Lui Sylla se realiz imediat klup
rnoartea sa, c ci Lepidus, serv[ndu-se de poztt[a pe care

i-o asigurase Pompci, provoc Lralburri in Roma. Porripei trecu de partea lui Calulus care reprezenta latura dristit
a Senatului i a poporalui, dar care era mai inciinat spre adminIstralia civil dedi spre o conducere mntarI. Pompei ii d du ajutorul spadei sale. Ajutorul acesta avu importanta saAjulat de Brutus. tat l celui care. tmpreun cu

Eassius, avea s -1 asasineze Cezar, Lepidus puse rribia pe cea mai mare parte a ltallei i pe o parte tlin Galia eisalpin . Pompei porni Impotriva lut, cea mai mare parte din ora e1e ocupate, f ell prizonier pe Brutus t, asa curn procedase Carbo i cu Quinius Valerius, porunc[ lui Gemenius s-1 ucid f r rrikar s -1 rnai judece. Dup aceast vi.ctorie au urrnat impotriva Irs Sertorius s Spartacus si Impotriva piratilor. acest din urm r zboi, Poiwei prinse puteri de care nirneni nu mai dispusese pin atunci, ajunghtd un
adev ral rege al m rii. Acf 1-arn r de
trel:Wie. Si't' -1 rdu m, pentru

a-1 urm ri pfn 1a inapoierea

Cezar din Spania.

XIV
1n rnijlocul tuturor acestor evenimerite hara Pompei incepuse s creasc ; i de data accasta s Nr niet o Obtine triumFul consulatuL tn mornentul acela, puteren era atit de mare ia Roma, Crassus, carc cra sup rat pc cl cind cu
afacurca giadiatorilor, a os.1 obligat s -i cear , tntrun permisiuuea ca sa i[e consul. Pornpei intelese cit de mu!I T1 aceast umilint a unui OTT1 care, din cauza bog lici i a elocintei, iE sida pe tn i. El uit e se purtase urit CrasSus ceea ce era cu mult mai frurnos decit dac ar uitat el neajurisurile n

69

parte , Crassus, dac.`4 Crassus i-ar fi f cut aserrienea neajL suri el uW , spunearn, se purtase urit cu Cras 3.1 nurrii consui odaU ei_ absen a Cezar. Crassus i Pompei Imp rleau pute a intre ei, Crassus avInd mai multar trecere pe ling popo plus, Portipei era ceea ce nurnim sah;,,lbanc; euno tea bine poporul din Roma stia eum trebule sar-1 ia, Astfel. se ohi nuia ca dup indeplinirea servi.clulU prev zut de lege Cavalerii se inf i eze, cu eaiut lor, In, pia a public , T. 11 fa a cerizorilor, dea socoteala de campanIiie pe care leau f eut, si; numeasc generaiii i e pitanii sub care luptat i acolo, in fa a poporului s fie B.uda i sau dezaprnba 3 pentru comportarea lor. .0r, in tirn pul cirid erau cenzori i Lenlulus fu NAzut din dep rtare Pompei, lndreptIndu-se spre Porurn, puritnd insemnele de cOnsul, inso it S3U raai bne zis precedat de i dudndu- i calul de e p stru, ea envaler. un mornerit dat, poruiici lietorilor s se dea la o parte ei, doar cu calui, se inM is in !a a tribunatului, Poporul, N,,ztridu-1 Tn aceast situa ic, tu cuprins de un att de rnare respeel, neEt nu se auzi m car un bravo, se vedea bine c toat lumea admira ccea ce Tri sebirrib, cerizorii, foarte mindri de acest sernn de respect, rspunser prinirun semn la sa [utul lui Pompei, iar cei mai In vl'rst dintre ei 5C ridicA i Intreb : Pompei cel Mare, cer s -rui spui dae5 ai fcut toate carripanJ1le ordonate dc lege? Da l r .sp,use tAre Pompei, le-arn fkut n-am avut niciodat un alt c4itan sau general decit pe mine fasumt, aceste cuvfnte, poporul izbucni in sirigke de adrnira ie, ior cenzorii se ridiear i, Impreun cu toat ' mul imea, ti conduser pe Pornpei aC3S., pentru a-i lnapola, pe e!t le era putin , cinstea care ]e fusese f eut. Dar eel mai mare triumf al lui Pompei a iost acela pc enre [-a obinut cind a !ost investit autoritatea de a-i combale pe pira i. Legea eare iL investea eu aceast autoritate nu trecu f r opozi ie, c ci odat 1n fruntea aeeslel puter, avind sub ordinele sale dou sute de vase, e"tnc[sprezece locotenen i ale i dintre senatori obliga j a cuite,

70

dep1ine puteri asupra taturor chestorifor $1 Incasatorilor de bani publici, autoritate monarhic si putere absolut toate coastele $1 adiric, p.e uscat, pin la o distari de patru sute de stadii de la rmul adk peste tot irnperiul roman, nici 0 putere omeneasc nu 1-ar fi putut
impiedica pe Porripei s devfn rege. dac aceast situatie 1.-ar ii isp1tii.

De aceea, la citirea praiectului de Lege, a4zesta ru


prfmit cu strig te de entuziasm de popor i fu sp1jinit de Cezar, care voia s fie bine v' zut de popor, ins fu respins

de o parte din senatori. Unul dintre ace tia strigase chiar: ta seama, Pompei, voind s calci pe urrnele Romulus s-ar putea, foarte bine, s disporf,ca i e in vreo furtun . Catulus, pentru care Pompei luptase, nu era favorabil aceste1 Legi, i, totu i, vorbind 1rnpotriva proJechilui cle lege, f cea lufPornpei cel mai mare e]ogiu cu putuli . Ins , spuse el, nu-1 expuncl,1 mercu ge primul cet wan si pe cel mai mare orn din Roma riscuriior r zboiului, c ci dac il veli pferde cine ar putea s -1 nlocuiasc ?
Tu, tu! se auzir sidg te din loate p rtile. Atunci se ridic RoseRrs, f r sernn c voia s vorbeasc pentru c in mijlocul vacarmului produs de popor se putu da cuvintul.el ridic dou degete, serrin c frebuia s i se dea un lui Pompei.

Ins , la aceast propunere nepotrivit , poporui ner bci tor incepu s strfge cu alfla putere, Inclt un corb care zbura clipa aceea pe deasupra Forumului se
pr busi, ame 1t, in mijlocul mul(imii, <Ceea ce dovede'e, spune grav Pfutarb, c p s rile
,

cad la p rnInt din cauz c se tulbur acrul sau c se formeaz un gol, c1 din cauz c srnt izbite de strig tele, venitc de jos cu putere, i care provoac in aer
o zguduitur violentA i un virtej ametitor.

Arn spus mai inaite curn s-a tern -rinai acesi r zboi spre marea gtorie a lui Pompei: dar ceea ce n-am spus este
par ia1Italea pe care Pompei a arMat-o fat de pirati, el care poruncise ucidtrea 11.1[ Carbo, a lu1 Quinius Valer]us

i a lui B ru t us, inkr-un mod atit de crud.


Nu numai c accept s fac unele nvoiell cu nu numai c le acord vlat i le l s o parte din bunuri. 71

V ztnd piratii cit de blind fuseser tratati, ii eerur ehlar ajuter impotriva lui Metellus rud eu Metellus eu eare Pompei fuses coieg tri Spania = a a.eelui Metellus care, nainte ea Pompei s fi oblinut conduccrea r zboiului irnpotriva piratilor,- fuses trimis in Creta s -i urrnSre-

ase accio pe pirati, pentru c , dup prindea.

aecio erau ei

cel mai bine fortificati; impotriva MetelIus care i urrn "rea cu Inversunare si-i tintuie pe trute de cum
Cererea piratilor era eiudat r dar mai ciudat afast

Faptul e ea le-a fost aeordat .


Pompej ii serise lui Metcilus i-i ceru s i'neeteze r iboiul. E1 porunci ora elo s'a nu-i rnal dea aseultare lui Metelbs trimise pe ;ocotenentul s u Lucius Cietavius eetate asediat ca s lupte aI turi de pirati impotriva soida ilor Iul Pleteilus.

Aceasta arp rea de neintetes dac nu s-ar eunoa te felul Ile a proceda al lui Pompet, eare nu rnai voise lase
lui Metellus park,t lui de gicrie In lupta de destiintare a piratilor, dop , cum voise s -i lase Cui Crassus, partea lui de glorie in actiunea de distruger a gladiatoriior. and se ]a Roma piratii aceia,atit de perieuJo i rusesera' distrusi 531./ SUpli i 1n mai putin de Irei luni, entuz -$asmul pentru Pompei fu atit de mara, Incit Manlius, triburiul poporului, propusese o lege prIn care s i se acorde lui Pompei comanda peste toate provincifle i peste

toate trapele pe care aven in subordine Lueullus, ad ugind la ete i Bithinia ocupat de Glabrion, Legea aceasta ti autorlza p streze fortele navale,
comande eu aceeasi autoritate ca i in r zbolul clinairde, i-i tinea la discrelia sa restul imperiului roman, pentru c Ti d . dea, in alar de Lycaonia, Galatia,

Capadoela, ColchIda sus Armenia si a rnriatele pe eDre le foiosise LucuIlus ca 'inving pe Mitridate i
pe Tigrane, La inceput, senatorii i personalittile ;Iin Rorrta se

deciarar Irnpotriva acestei leg'indu-se intre ei prin prornisiuniie eeie rnai soierrine, jurindu- i unii aItora s. nti
tr deze caula libert incredirEtiind, cu bun Hint , unui singur crn o putere egal cu aceea pe care Sylla o cuccrise prin violent . in ziuis stabilit , se InUrnpi ceea ce se

Intimpra adesea inteun regim parkamentar: dintre toti


oratcrii inscri i la cuvint, doar unuI tndr ini vorbcasc _ 72

Acesta a fost CatJultis. Tns el vorbi ea un om einstit, eu sincerltaiea lui i se adres Senatului, strigind - Senatori, nu rnai exist nici un munte sau vreo stine pe care s ne putem retrage ea 5 rriurb-n liberi? Ins Rorra ajunsese La rnomentui in care avea nevote de un st pin, oricare ar fi Fost ace[a, Nici n voce nu r spunse vocii Jui Catulus. legea fu votat . - Vai! spuse Pornpei cind prirni decretul, rruncile mele n-or s se rnai terrnine niciodat . Arn s tree rnereu din comanclament cornandarnent si n-am s nnai ajung
s duc o vta la ar , a turi de solia i copjflmeii

spre cer se I ovi cu rnina peste coaps cu gestui ornuLui disperat.


Bietul Pornpei! ar fi f cul el aile gesturi dae legea

rk idnd

n-ar fi fosi votat /. Nurnai e lear li f cut de unul singur si acestea ar fi fost cu adev rat gesturj de disperare Cu Cezar nu s-a intirriptat acela i Jucru, c ci, filnd
nurnit guvernatorul Galiei, stria , cu bucuria pe care nu se sia s o arate: Tn stir it, arn ajuns ia tot ce rni-arn putut dori Ineepind de voi c lca pe capetele coneet (enillor mei

XV
Sper rn c cititorui care urrn re te studiul nostru aprectaz din ce maj mult caraetrul acestor b rbati, in asa fel tncit atunei cinct, se vcfr g st Fa in fal , rapteie lor vor fi intelese 5i n Vor rnai avea rtevoie de cornentarii, Ins , ciac Ponripei a ezitat s accepte cornanda, ezitarea n-a fust de lung durat . E1 strInse vasele, i i adun oarnenU, chern la el pe regii pr[ncipii cuprinst in teritoriul pus sub guvern mintW s u, intr in ASi3 i debut a a CtIFIR f cea de ob[ce prin a desfiln(a tot ceea ee F cuse predecesoruf s u. 5 nu se uite c predeeesorui s u fusese Lueullus, adic unui din cei rnai
considerabili oarneni ai Republieti. Lucullus afl eurind c Pornpei nu l sa nimic din ceea ce inl ptuise el; c restabilea pedepse]e, anula re

cornpensele, spunInd i dovedjnd c Lucullus nu rna era nirnic i c nurnai era totui 73

D.31' Lueullus nu ern uraul care s inghit b utura amar'a care se (115pre Prifi intermecilui s.mor cCeni cornuni, tranfrlise Lui Pompei nernul unliHle sale se conyenica cei generali a. eare se stabili s' aiba' loc in S p2r-te la o conerin inaintar, deci, urrAL spre cetMalt, preeeela(1 de faseli $1, pentru c i unut attul erau :./sciIIera%1 incorl cu-rarrwri (te laur Or, se hltIrnpla eeva: Lueu]lus venind dintr-o (ar unrinas, jar Pumpei, dimpotriv, chnfr-o a s raci i arbori. Iaurii licto.riIor lui Lueullus erau proaspeli $i verzl - in firup ce ai lictorilQr Pornpei erau galbeni i Lisk.ati V zind aceastu, lietori[ lui Lucullus ofwir ium tate din lor, KoaspeV,l[ctorilor Pnmpei, VeciereA -acestii gest curtenie, unii sudser . Buni, ei, ial -1 ine o dat pe Pornpzi Incoronindu-se lauri pe care nu cules el. TalL'evederea, care la ineeput a !ost eur[enitoare i plin de euviinO, a degenerat eurind ita djscui[e din discutie, Pompel ii repro a lui Lucullus c este zgircit, repro Pompei c este arubiOos_ repede complmentele pe care E ie f. C1.1Se 4cesta, su n Incepu dis4,red1teze vietoriHe. Frurioase vittoriicIstigate astipra doi regi ca,e, 4.zind aurui nu lolose te la ceva, recurs pi [a urTuJ la spaci la. seut: Lueullus a aurul ITI1C itiIi las rrw' fiertal, s[runea cle data aceasta, spune Lueu 1 lus abfl ul i prudennd Pompef a aclionat dup obiceiul A ajuns

cfild nu

era tie invns dedt o f lom

El

Cli

rikboiul irnpotriva I ri Milddate cum ! curt ell rkzbolul contra la#a Lepidus, Scrtorkis, Irki Sparlacus, alsibu nidu i vietor[ile, vietore fuseer opera tr Pompei n-ar Yk rel 1 Lis, Catulus sau Crassus decit o pas re la , urr iel de %- ;iitur eare a obi ruit sa se repear). asupra corpurOor pe care ucis hien sau lup. 3H iind gura re.!flurilc r zblAultiP oricLe comanda, neavind deelt Gel mult rrne op( sulc de onrneni eare consim iser s -1 aseulte Lueullus se intoarse la Roma Poinpei ircepu urin a'rirea lui i'vUtrkdate Trebte eitit in Piutarh accast iung grea
-

74

campanie in care Mitridate s Tnehis in interiorui z[durilor pe carePornpei le-a ridicat jurul s u, ucide pe boinavi tuti ozmcnii i dispare tmpreun"a eu oarnenii ra s se -fle vreodat ce p s ri le-au incredintat SOrd2,111or aripile ca s poat zbura peste ziduri. Purapei ucm reste. TI ajunge aproape de Eurrat. iri momentul in care Mitridate viseaz c , navigind pe Pontu! Euxin pe un vint z rc te Bosl-Orul, dar deodat. nava 3 se sr rtrn sub pkioare i. ]as decit citeva sdnduri. ca s se.rnenpo pe Aei ajunsese visul cind generalii s iInsp n-anta [ ifflrar in corl strigar : Rornat li! Atunei hot rT s lupte. Tot se repezirl arme., se a ezar Unie hitaite ins loturncrse impotriva neferIcitulul rege 1-3 0niutui SoMa(li Jtki Pornp& au luna in spate, a ;-i c' urnbrelD tor s'int nerna%urat de lui Mitridate iau ca lint aceast unribr care inainkaz spre. ei inaintea ron -ianCor i arunc fn ea C.0 s(Aite,dar lovturile sint date goi. Pon pei se..ama eroarea barbarilor i da pofunc s se strigc i'uternie in tirnpul atacului; barbaril nici mkar Indr znese s -1 a tepte_ Rornnnh ticid sau ineac zece: rifi de oarneni i oeup tab ra. Unde este Mitr[date? Inc de la ineeputul b t.T3Lie, Mitridatc, inso it opi sute de sc lanScaz in galop f cInd bre -prin armata rornan . Dar pin sa ajung in uealal(J, pRrte opt 51.1te itiameni au rnai rrnas doar treJ. Doi din cei trei supravietultori sint Mitrldate Hypsicatia, una din arnante.le sale, aitt vitea.u, indr ...r.nea de curajnaskinclt regcle n-o mai nume te Hypsicratia, ci Hypsicral, 1n ziva aceez, .t;osturn, chLI`fiel persAi luptind arrue p.ersanc, a niu 1:, 1r sitpe regc un stigur moment, apriridu-1 rrereu dup cum el o ap ra pe ea. Dup trei zile de goan de-a cw-e viteaza anriazoa4 [-a slujit Re rege, i avcghei?t.s.ornr*tM!. i i - a Ingrijit calul; dup:1 tri in timp Mitrirlate dermea, ajunucT Ia cclatea Inov-a unde se g seau comorile i valorile sale cele rnai preUoziu, , Erau cel put5n penlru 111QC111

75

Insa Mitridate inlerese acea ta era ultima 1-1a1U Tnarrnini Ei f cu ultirnele daruri, irrlprliind intre cei eare Ti r rn seser cre(Uneio5i, rnai 1n1 apui i s ?n ecle din urrn, otraN,;a. Meeare ii p5r- si, bogat ea tirrG sairap, asigurat pe toal viata, dae ar r.i Irit, sigur pe moarle, daelt ar Yi voit s.

moar Apoi s ilustrul aTiatu! s u TiUF2Y1C, Tigrane nu

plee

Arrnenia, r utind pe
^ (Hra

reftu i'ntrarea 1n

5a, dar

pnse pe eapul un prerniu de n suil de ialanti, Mitridale porni tn Sus pe Eufrat, sl tweu la i2voare se Inflind ln Colcifida 'rn acesla, eind Tigrane inehidea Mitridale granitele ( ri sale, s u le desellidea romanilor Pumpei, 1rnpreunii" en acestas primeau ora ele care se predau, eind bkrinuL Tigrane, pe eare il invinsese Lueuilus, aflind neinieleOrea care exista intrecei doi generali, selnerezu in teea cei rse 5pules.ein cu Firea binevoitoare a 1Lif Porn.pei s; neata, rudele C1J in la a taherei Dar, Ia intrarea ifl 1ab rk lu[

Pompei eare ii poruncir s desealece

s - i continue

drumul pe jos, pentru c. njeodata un rege du rnan nu intrase e lare iri tab ra rornan. Tigrane f eu mai mult: in semn fe supunere, seoase saWa i o pred ketorilor, apoi s cinrl ajunse in fata Ponwei isi seoase eoroana de pe cap 1 o puse la pki.;.)arele acstnia Dar Pornpei I prirni zu bun voint : '11 11. Tigrane de min , il conduse in cori a ez Ia dreapta sa, in thlp ce tinl aestuia se a ez . ia stinga. Tigrane, It spu5e e[ s toale pierderiie pe eare le-ai su[erit pin aeurn se datorese IrJi Lueullus s el (Fa r pit Siria, Fenleia, Cia)ada si Sofena. Ell las tot ee aveai ta, condWa ca s plifle ti alunei cind romanilo sase mii talanti, pentru repa rarea pagubelor

pe

Tigrane promiSese 3iec rtii suldat o jumaale de mirA, zeee mine riec rui eentudon si un ta]ant bee rtn tribun. Ind 1iu[ sJu s eare crezuse c va cp ta rno ierdrea a pe eare 11 tr dase, 1u rnai putin irvintat de aceasta_ imp rtires 5pU5 Pompet care veniseri din 76

ftut.

partea acestuia

pofteasc la masa

Multurnesc rnult KeneraMui vostru pentru cins ea trala pe care rni-o.face, dar cunosc eTn- eva care

rnai bice ca Zeee minute rnal pu.s in lanturi p strat Pompei

Unarui ligrane era aresta, alruodobi triumful

XVI
ial -i, dar, pe Cezar pe Pompei reIntor i ia Rorna unut venind din Orient, cela[alt dinspre soare-apune Crassus, care se.prefkea ca esteln!rico at de armala Pompei, 1i a tepta
cezar !-a anun at printr-o Scrisoare pe Crassus ca sieste, ad u_gind dac si el va contribui ceva, oblig reconcilieze cu POrripe

De Cicero nu se sinchisea

Pnmpe[ este ge1os pe

succesele sale d'in Sena t. c el Purn pci 'este geIos pc tut A5a c nu va !i -greu 5. -3 nvr*ease cineva pe cei de4 preteni. Cicero se pitnse iui Atticusr Arnkul durnitale scrie el I ui Atticus la 25 ianuarle

( aizeci i unu ani anul 693 de la funcIarea tii de cine inainte de era noastr ) arnicul .durnitale vreau s vorbesc arfflcuI acesta clespre care inji serli
c m l uda, i rr s indr znease s blarneze, arnicul acesta, searna de'rnanifestkile sake, este piln de

ata .ament, de deFerenta, de tandrete fal de mine, public rklic in sl vL dar in secret irni face r u, Tritr un fet care uu constitue o lain pentru illITICIrli Nici un spirit
de dreptate, sinceri ate, nici um metkr nnorbil poliiica pe care o face NimIc n lVitor,-puternrc, generos Am s-ti sc.riu mai arri nunit despre toate acestea intr-o alt sefisoare \,ede1,1 bine di Mai antn-lurtliti rnal ram?nea mare lucru plus ei in putine rnduri ilustrul orator

inving torul aserribi tor,

f cuse un portret desttIL de punctul su de vedere eet putin al

lnving torului lui MitrIdat-

tns trt timpul acesta, un b rhat era Inam ie f r s i se dea aten(le d'e nici unul din eei trei de i ar fi

TnerUat s sn ocupe de el brbatuL acesta era Cato cel "Etn spuneni covInt riepre acela careera conskkrat la Rorna ea fiind tIt de sever, inelt rumanii, la teatru, 25eptati -1 v.a.d pieeat pentru a putea cere ILInsaturilcr dansczc french can-can> cinci de ani lnalnlea erei Se r.iscuse cLr nouzeci nelastre, avea cinci arn rnal putin decli Cezar i unspreece mai putin dec t Pumpcii avea acum treizeci i trei ani Era Si_r nepotui lui Calo CenzornI pe care, spimea o epigrarn, Prostrpina retuz ' primeasc tri infern, a a murt cum . er'a Ro5c0v2nul cesta eare mu ca toale lurnea, omul acesta och[ sfredelituri, acest Purcius pe care Proser ntria refui s -1 prbmaseaa a moft cum ei rat epigrarna_ cum se vede:ea 1 deser;e pe i0 eel kijtrin e;'a ro covan, e avea :v4inervei i ciJ n vieUi e.ra un orn 21Ut de ciuiui. inejt nici mort nu ge gIndea eineva s 1 aib ' ca vecirL Pe dovakU numele aetstrea, era un Cato El se numea Pristus, ziar a lost poreclil Cate, de calms care irrsearrin. ` priceput, La. aptesprezece ani, luplase c9n.tra 111 Dovedi.5,e, in lupU, rnina Rute pteiorul $.01k1
-

arnenintase du manul cu voce aspr , fn timp ce 1Dvea cu spacla spre p7ept 5au spre i us- t zi sint proesori

serim regimnte carc procedeaz'a' in ace.sta, bea decit ap; cluar in thpui mar uritur inde1unga.le sau pe rerne c lduroas punca in api . pu(in atct_ eind bea rachiu inded cu hIsernna, pentru ei, se destr b l& Era n scut in vrenwrile eroice cu douftsute treizect de ani inainiea circG noastre elrui se mai gsea in Italia p rni'it oamcni care s1 are Asernerii Cut Fabius, Fabricius san Cincinatus, el [-)r sea brilzdarul ca s apuee palo$ul, palebsuL ea s rev-iA la br zdar, b tindu , rnin.tul sefinluptAcamsod,rinu-gp ca sirnplu prugar; numai iarna era Unbr cat, vara, umbla complet g(.1L 2ra veein p rnint acei Manius Curius tare inb inus. triurnful de trei ori, ii invirisese pe sampi li afiali .C1.1 alurigne pe Pyri - hus dar du0 acesre trei (riurniuri coritinua s locuastil fn aceegi e'a'sut s' radeloas in care sarrmiillor il g- sir5 codnd napi

78

aur Depatatti voneau s -iofere nu stiu ee le spuse Vede[i Vedern. Ei bne, nevoie de allF cind tiit s mul nme ti cu o Inas' ea asta orn aeesta trebuiQ pL eut lui Cato, dupit cum i Cato trekne pl cut lui. Tin rul se imprieteni caa b trinul, Cato cel se trea din acest aspru cenzor care eertase eu Scipio pentru c l gasise prea risipttor prea str lueitor. El mo tenea multe dc ta str rnoul s u, de i desOrtenu cnei keneratii i de i reprezentantul unet8 dln aceste generatii, Caius Pereius Cato, nepotal lui Cato cel acuzat fi condamnat pentru deLapidare, se retrsese s moar Taraffona, Cato aI nostru, Cato cel sau Cato. dtr>< littea eum vreti rmsese. or an de tal de marri rate. -trei SurorL Fratele acesta. se numea Cepion. U.n4 suroris sorl rutmai CIA9 marn se nurnea orbit de Servilia. Arn pemenit nurnele acesta cin eare i l prWnise Cezar in ziva Colzj ura><ex Lui Ca Ea rezistase mult timp lu[ Cezar, dar acesta., afInd c ea dorea mult o peri foarte frumoas , o eump rase i-o oferise. Iar Servilra, in seltirnb, ii d du CCZET ceea dorse. Pelia <:05t.as rrwl truilt de un o sut de franei. Cato era un Kirbat eu figura sever i i'ntuneeata, refractar rls, se minia greu, dar odat suo rat nu se dedt ma+ mult greutate. Prieepe.a geu, dar i amintea Intotdeauna etea ee tnvMase odai . Din ferieire antese ca precepior 11.11 orn intel igenti ear gi- ndea rnereu k= nu arneninla niekdat . Biirbatul acesta se ilurne Sarpedon. ca lul Jupter si ai Europei, rud din eopil rie, Cato d du semne de inaip inarea aceea eare.rna[ ttrziu avea s '-i fac reputa(la, nou zeci avea atunci patru sau einc de ani Haintca erei ncastre ani aliafii Romet soHcitar dreptul de eetate Am vorbit despre avantaice care d.ecurgeau din aces drept, Iinut dirt depulati Lueuin la Drususi, alrucul s u

Cato din partea marnef, cre tea Drusus, unehiul copiii surorii sale si avea n mare si biciune pentru ei. Deputatui acesta se numea Popidius f cea copiilor tot felul de dr gal enii pentru ca ei s intervin pe Hrig unehiul mult decit Cepion, care avea vreo irei ani Cato, se l sase convinspromisese. Dar nu acela i Lueru se intImpl cu Calo 1n virst de patru. einci ani, trebuie s fi priceput destul de greu o problein de complicat ca aceea a dreptului de eetate, dar la toate insiste*le deputa.tului el se muhLumea, s fixeze asupra lui ffl te ocb] severi, s r'spund Ei bine, copiic 11 Intreb Popidius, nu iacz E tu ca fratele t u? t cea. s vorbe t'i unchiul t u pentru noi? Ce zicia continu s tac . Ce balat r u, spuse Popidius, Apoi, incet: S vedem pin unde o s mearg , spuse el celor din jur apucindu-I de centur il scoase pe fereastr la o fl ltime de vreo treized de pieloare, ca i eurn ar fi fost gata dea drumui. Dar eopilui nu. i desdesta dintii. 1mi prormli sau it dau drumui? intreb Popfdius. Copilui eontinu s tae f r s elca FeL111 semn de uirnire sau de tearri . Pe Jupiter! spuse ei Bine c raghiasul sto mic nEi e deeit un eopii i un om mare, e d, dae ar fi fost un b rbat, s-ar putea s nra ob inern un vo-t din partea poporului fusese arrucuL personal ai lui Lucius Porehls, atal Cato, ucis ting lacul Fucino, 1n timpul alacuLui :irnpoinva loscanilor re.N,olta(i Se pare c t'inilrul Marius nu fusese compLet str in de aceast moarte. Crose o atrffiLne i eunoa teti proverbul nu fact foc nu lese furny, eare fusese pneten cu tat l lor. cherna eind ln cind cei doi copii la el se amuza vorbmd cu ei Casa spune Plutarh, era o adev rat Jrnagme a elatorit numero ilor prescri i adu i acolo zilrtic pentru a torturali 80

Fra tn anul 80 Tnaintea erei noastre, Cak) avea atunci -vrco treisprezece, paisprezece anf. eind 1n clnd vedea le ind din cas trupuri Frinte de

tor tura- i mai des vedea scolindu-se eapete i iate. Undeva, jos, auzea oameni gernTrid. Aceasta 1.1dea mult de gindh despre Svilla care se purta phetenos cu el.
Intr-o z, nernaiputindu-se st pini, if TritreH pe preeeptorul s u: C1.111-1 Se fate nu se g seste nimeni s I pe orriul acesta? - Pentru e h3rnea se teme de el mai mult dect 11

ur te, r spunse preeeptorul, mic o spad , spuse Cato, s -1 ueid i s-rui scap lara de sclavie. Preceptorul consemn CLivintete pentru dar se [erl dea elevului spada pe care o ceruse. Pin [a dou zeci de ani, Cato nu mIncase nkiodat f r fratele lui mai mare, pe care il adora, - Pe cine iutaefi -4ntrebat cel mai n-kult?
eInd era copil.

Pe fratele rneu. r spunse el. - i dup el? - Pe fratele meu, totu L dup el? - Pe fratele meu. 011 de ette ori I s-ar fi pus aceea i inirebare, d(= tot atitea Ori ar fi dat acela i r spuns.

XV
Cato era bogat, Numit preot al lui Apolion, el i i lu o cas separat i duse eu et parlea din mostenirea p rinIcasc care ii revcnise i care se ridica la o sul
dou zeci de talan (carn ase sute aizeci de rnii de franci)*, Na( tirziu, mo ieni de la v rul s u primar inc sut de talan i, ceea ce Ti ridica averea la peste un mi2on dou' sute de rni de Iranci.

Cato era foarte zgireit, i


'Tfi

mo tenIse toat averea dnd muri

aceasia, spuse PLutarti, si- i restrinse felul de trat2.

mo teffl Inc73 o jurn tate de


anul 1887

f ra tele s u la Exus. Vom .ajurrge imediat la aceast moarte

6.- ft ri.tima.

81

i vorn vedea ee va spunQ Cezar despre-zgircenia lt,i Cato_ Cato era p4n eunoseut, eind ise prdej de a vnrbi in public. ca apere sau s aeuze vreun derapidator bogat, curn era Dolabelfa .sau Verres_ Nu. Cato cel B trin, str bunicui pentru care str nepotul nutrea o veneratie akli de mare. Cato cel B trIn Cato al ceiebrei dofenda CarMago ridica.se bazilica Porcia in eind era eenzer. Am spus oare poreela de Porcius ii venca de la nurn rui mare de porci pecare ii crestea, iar numele de Cato, de la priceperea in afaceri? Dac n-arn spus-o. o spunem acum. Asaclar. bazilic.a Porcia fusese ridicat de Catc, dar s-a inUmplat c una din coloanele bazilicii stingherea scauneie tribuniIor einc1 isi iireau sedintele. Ei voir s e ini ture, sau m car schimbe locul. dar Cate veni si pled ca se mi te coloana din loc. i coloana r,b- mas,e Se observase atunci la Cato cuvIntui strins, pfin de sens, grav i, totusi, nu lipsa de o oarecare gratie.. prineipaiul mertt ra'minind coneiziunea, Din mornentul aceta fu socotit orator_ Dar ia Rema, am mai spus-o, nu era destul s lif soklat. Lrebuia s fii si orator, dup eurn nu era destul s fij orator, trebuia s soklat. Cato 5e preg tise pentru aceast . grea meserie, La Roma, Cato nu putea urrna exemplul str mo uJui s u care umbla complet gol, in schimb se obi nuise s suportc cele rnai mari friguri, cu capui descoperit i j mearg pe jos 1n c l torWe. citeodat foarte [ungi, pe care ie intreprindea. Aceasta ins nu angaja cu nim[c pe amtdi s l: acestia e l tereau c lare sau 1n iectic . dar uricit de repede ar fi rners, eI se apropia de cel cu eare vaia varbease ea s se odihneasc , i$i l sa mina pe greab nul calului. La ineeput rusese foarte s.obru, stind la mas numai citeva minute, binci numai o sIngur dat dup ce minease, ridicinclu-se imediat dup ce b use. Mai ttrziu [ueruhle se schirnbar! dgidut stoe incepu s bea i- i petrecea etteodat noaptea intreag la mas'a. Cato face pc betk+131, spunea Memmius. - E adev rat, r -aspundea Cieero dar nu spui schinib. joac zaruri de dimineata pin .seara. Poate Cato era tolu i beat eind. in plin Sertat, 111 numnise betiv pe Cezar, care bea aproape intoideaurra nurnai ap .
82

In privinta spune Suetoniu vorbind de Cezar, chiar du manii lui sl'ut de acord c consuma ioarte pulin:
parcisiraum ne quiderrt ne.gcnieruni, Cato revineasupra cuvintu1ui betiv-, dnd spune;

Dintre toti cei care au tulburat Republica, numai Cezar singur nu era beat: Utzurtt ornttibus
etteriondam Republicartt sobrittrn eccessisse.
Pn la c s toria sa, Cato a fost fecior. Mai ?rytill avrut s ia de solIe pe Lepida, care era logodIt cu Scipio MeteElus_ Sc credea c logodna lusese rupi . intre cei doi firwri > tris pretentia lui Cato reinviP dragostea Metellus. care o retinu pe Lep(da tacnaaj tn mornentui Zn care Catn intindea mina spre ea. De data aceasta stoicul I i plerdu st pInirea de sine. EI voi s -I dea in judecat pe Scipio Metellus. Arnic[f s i 11 f cur s ln elea0 c toat lurnea avea s r'id de el i nu va putea trage nici un folos de pe urma procesului acesta. El i i retrase pHngerea, ca s. vorbirn ca Yn zilele

noastre, dat pana i scrise impotriva luR Scipio, DiM p cate iambii ace tia s au pierdut. Sc c s tori cu Altiiia, pe care alung dln cauzu coraport rii desfrinate., iar a doua oar se c s tori cu
-

Marcia, flica lui Filip. S ar t rn acum cum inteLegea gelozia stoicul nostru C2rE, arnorezat de Lepida, cea ambi contra lui Scipio; care c s torit cu Attilia gonea din cauza purt rli. Aceast a doua solie a jui Cato. Marcia, era foarte

ra.

leurnoas i la fel de de teapt , ceea ce n-o tinpiedica s aib multi admiratorl. Printre ace ti adrniratori se numara Quintus Hartensius, unu: din oarnenli cei mai
onorati i maii nnorabili din Rnrria_ Nurrtai Quintus Hortensius avea o manie cIudat : nu aprecia clecit ferneia pe care nu o avusese, Or, divortul nind perrrds la Rorna, el ar fi voit se c s toreasdi s dup divort, ell fl[ca Cato, c s torit cu Bibulus, fie chia.r ca solia lui Cato. Hortensius f cu m rturslri rual intli lui BibuIus

care, iubindu- i soul i avind doi copii cu ei, g Si propunerea lui Hortensius foartc onorabit , dar cu totul
deplasat .

Pentru ca s fie si mai serfos, Hortensius primi reFuzul lui Porcia chiar din gura luf Bibulus, Dor Hariensius nu se b tut i insist pe 1Zrtg
ib u I us,

Bibulus se adres socruluf s u. 83

Cato interveniHo riensius se expiic atunei fa de Cato, C2 re era bun prieten Lic mulU ani, Zntr-un mocl mai categorie dect o F cu e fa de Bibulus, Hortensius nu e uta sea.ndaful i Unea orice pret ta bunul altuia; ceea ce voia, era o sotie cinstit . Din nefericre, cu toate cercel rik sate, nu g sise in Rorna clecit dou i arrndou erau c s torite. Una era, eurn am spus, Porcia, solia Bibulus; cealalt Marcia, solia lui Cato_ Or, el cerea ca Wibulus sau Cato putin ti p sa care
dintre ei s impinga' devotarnentul pfn ia a se

desp rli de so ie i i-o da lu. Dup p rerea acesta


era un Fapt pe care Pythias i Darrion nu i 1-ar fi refuzat

unu altuia, iar el pretindea c -i lube te pe Cato cel pu(Zn tot atit pe ct iubea Pythias pe Damon,
Dealtfel, Horiensius f cea o propunere care dovedea buna_ lut credint : se angaja s restituie pe Porcia lui BibuLus sau pe Marcia Eui Cato, imediat dup ce ar fi avut doi co.pii. El se sprijinea pe a lege a lui Numa c zuU tn

desuetudine, dar neahrogst , Legea aceasta pe care


cititoruE o va putea reOsi in Plutarh Paraler i'ntre Ucurg Numa stabHen e sotui carc ar crede c are

destui coph: ar putea s - i eedeze so ia unui altuia, fie


pentru tirnp, pentru totdeauna,

Cato atrase aten(ta lui Hortensfas c , in ecea ce-1 privea pe el, aceast ceziune era CLJ. atit rnai cu
neputhi cu ct Marda era Ins rcinat . Hortensjus r spunse c , dorin a 1ui Iiind o doring

tfnstit , el avea s' o a tepte pe Marcia s nasc . Aceasr insistent impresion pe Cato, care-I ceru permishmea luf Horten&us s -I consulte, totu f, i pe Ffhp, tat l Marciei,
Filip cra un om cumsccade. Din rnoment ce tu nu vezi nici (nconvenient Sn aceasta ceziune, spuse el, nu v d niei eu; totu i cer s sernnezi i tn contractul de c s torie clintre Hortensius i

rcia_ Cato consirn i.


Se a tept ptn Marcia n scu i se restabili: apoi, 1n prezen a tat lui i s u, care semn i- i puse

pe contract, ea es torit cu Hortensius. Vom ad uga irnediat de ce acest aranjament era mai 84

pu in extraordinar in anul 695 anui 1550 aI erei noastre.

la facerea Romei dectt in

Dar maE Intii s terrnfi-] rn cu povestea Marcie si Itorlensius. Cei dol .scAi tr ir in pertect icricire; Marcia saUsfku

din dorintele lui Hortens.ius dindui do( copii Intruelt Cato n-o mal ceru Hortensius o p str pin la rnoartea sa, cind t s tot ce avea: vreo dou zecl sa.0 dokAz.cci si cinci de milioare. tunci Cato se recs' tori et.1 Marcia, dup curn se poate citi Appus, civii, i in Lucaniu, Pharsalus, cartea a 111-a, versul 328, nurnai c faptul petreci`ndu-se im mornentul in care pleca cu Pornpei, Cato n-a rnai luat sotie, ci o rnarn. pe care o red du Iiicelor sate. IntImplarea aceasta f cu oarecare vilv la Roma, Se
dar nimeni rEil r mase uirnit. Aceasta t cea pa rte dbi icgca divortului. Clteva cuvinte acurn despre acestc legi pentru ca in

ochii cilitorulut s r rnIn o singur problern : pasivitatea Marciei care trece de la un b rbat La altul, ba, poate, o s' explic m i aceast pasIvitalc. Dup cum se vede, preten ia noa.str este s explic m totul.

XVIII
intli spunern curn se F ceau c s toriile, si dup aceea care erau condi file de clivor . La Rorna exislau clou teluri de c s torfi: c s' tor'a patrician si c saloria plebee; ca'sMoria prin coninnwifio i c s toria prin dragi citItod. totut va fi clar ca lumina Mai intli se ca st la noi, un contract rnatrirnonal. Jurisconsultul, care inea Focul notarutui, dup ce cilea actul i de prezenta proprletarului pentru senrinare. pronunia urrrAtoarele cuvnte: Logodna ca c'a'Atoria se inchcie decit prin liherul cons[rni mint al p r ilor, iar o at se poate opune care cet eanui care ise vrointei p dnle ti cazu
R5

prezint ca logocinic a Fost lovIt de infamie sau a avut o comportare Dac nu exista nWnic din toate acestea iar cde dou p rti erau de acord, ca gamitie a anga jarrtentulw pe care iI contrectase, oferea sotiei inei de iber, f r vreo piatr prelioes , Femeia i1 punea in penultimul deget de la rnina sting , pentru o supersfilie rernan voia ca ace.st deget s aib un nerv care ducea de la el direct la nirn . Nu. este aa, frurnoase cititcare, c i ast zi purtali inelul tot pe acest deget, adesea f r s ii nuiti aceast Eeg tur ? Apci se fixa ziva c s toriel. De obkeI fetele fogoffinduse la tresprezece, paisprezece ani, sau chiar la doisprezece ani, arnnarea era de a.n. Fix.area zilei era o problern foarte important . Nu se puteau face c s torii in luna rria lun funest din cauza geingiraielor Fasges. V. V. 487). Nu se f ceau c s torii In zile]e care precedau ide!e lui iunie, adic intre 1-16 ale lunii, pentru c aceste dncisprezece zile erau zite funeste pentru c sfflcie ca cele treizeci si una de zile precedente (tot Ovidiu, Fastes, VI, V, 219), Nu se r ceau c s torli nici la calendeLe cvintiliilor. adle le pentru c fiind o zi de s rb toare, nimerfi nu avea voie rac vreo violer0 n acca zi, or un so este presupus c exercit o.violent asupra sotii sak,
,

afar4 de cazul solia sa era o vdud (MacroWus,


Sagurn, 1, 15). Nu se puteau face c s torii nici in a doua zi de calende, de ide sau de none, care sint, de asemenea, zile
funeste, zile reLigicase, in timpul c rora nu era ing duit de fcut decIt lucruri absohd irldispensabile. (A se vedea

a se vedea autori aceast privin t , seame c ta Roma nu era niciodat in11spertsabi.l o c s torle.
A se vedca deci Macroblus, Saturn, 15 i 16; Plutarh, Quaes. rorn. pag. 92; TffiJs LiViU , VI, 1; Aillus iius, V, 17, Fest. relig.). tin ra fat , insolit de 1n prirrdi ani ai raarna sa i de o rud apropiat , petrecea o noapte ternplu pentru a afla dac s-ar fi pronanlat vreun oracol, Ins , era destul s vin un preot i s spun c nu erau auguri nefavorabffi, pentru ca totui s clecurg bine. C storia religkJas se celebra acas , sacrariu,

86

Tinrn a tepta, irribr caU tunic a[Da, cu laEa o centur iresut din Un de naie, .cu p rut frnp rlit In sase cozi a ezate pe crestetul capului tn forrn lurn, peste care era pus o coroni din flori de m..ghiran. Be coronp era prins transparent, rosu i de la ca focul. V lul acesta se nurnea nubre, a ei a venit si cuvintut nupticie,. c s torie,
string
Ine ll rnintea era tot ro ie ca v tul. V lui cra luat dc la coslurnul flamentuiui lui Jupter,

c rufa i era interzts divor ul, iar coalura de la vestale. Aceast coafur , deci, era simboiut de puritate al linerei sotiL. L.a noi Floarea de Inlocuieste floarea de m gbiran, dar si floarea de l rnit este o tradilie antic , a a cum este ineIut pus n criegetut inimii, V t nu se purta decti tn e s toriiie pairiciene Trebulau zece martori ca S;9- se valideze c s toria. Cei doi soli se asezau fie-care pe un scaun de aceeasi fo r rn , acoperit cu blana unei oi sacrificate. Flameniul dial punea rnina dreapt a fetei In raina dreapt a b latului, pronunta clieva cuvinte sacrarnenta. 1e, spunind c fernea trebuie s coopereze sporirea s parlcipe I a toate lucrurile sfinte: averii b rbalului, apoii oferea Jurione, care vegbeaz asupra c5s toriflor, din vin induicit cu miere si ]apte. La aceste tibatiuni se folosea si o turt dirz griu, numit far, ca re era aclus prezentat rnireseI: de la aceast for a venit cuv'tntui confarreafio. T1 cadrul acestor sacrificit conjugale f[erea animaki lui sa.crifcat se arunca sub altar, pentru ca orice arn reaL s fie gonit din c snicje.
A dcua c s toric cra c s foria plebee sau prin coempiio, de la verbui emere, a curnp ra. In aceast

c s tcre soiul I i cump ra solia, iar solia dovenca sctava so[ului. Ea Ti era vInclul de tat ori de tutore, tn prezen a magistratului si a eind cet leni rornani c re trecuser de vIrsta pubert ii. Trebuia s mai participe la c s torie cei care etnt rea mon.eda i care intotdeauna i vinz . rile Deattfel virizarea cra sirnbotic , pretul Hind figurat printr-un as de ararn , pHn cea mai grea, clar i cza rnai plAin val'oroa.s moned roman . Un putea s va loreze earn sase ecnfirne si tret sferturL Asul
87

era divizat in sernrs > jurn tate de as: in o t reime de as; izr quadrans. un'srert de as; in ses,ans.o esime de as; irr SU S, a dou sprezecea parte dintr-un as. ea.raetehstic a acesiwi fel de c'a's torie corista irr faptui e fenneia aducea asui cu care era CLIT-riprat , aa n eaktate, nu solui curnp 'ra so(ia, so ia curnp ra sotr ul.

Tn cazul acestet castoffl intreb rtie pe eare Le adresau s0.[ intre ei se ! ceau la tribunarul pretorului, rrt
loc de a fi [ cute de juriseonsul.t. - Fenriele, intreba vrei 1 marria farnilie[ nrrele? - Vreau, r spundea fetneia. - Ornule, vrei s fii tat l rnele? Vreau, r spundea b rbatul, s u. 0 asennenea ntrebare nu s-ar (i pas unel fete Fata nob era mairoana; !'ata din popor era marna de familie. famitie arnintea sclav-, f cea parie dfn Ca sirnhol al dependenlei c reia ii se stipunea Un ra, unul dirrtre assten i de p rlea p rui al c 'rui virf i1 piirr3ba de ase ori pc deasupra eapului. Apoi, tinerii [uau pe brale rnireasa i o cluceau de la [ribunalul pretorului pin ' 12 c rninul conjligal.strIgind: La Tarasius! La Talusius! Am expbcat sernnifica Ia acestai stilg t. f ns , inainle de a ajunge aeas , mireasa cra uprit iu iata unuia (11-1 acele rnic# aliare inchinat zeflor nurnite care se infLineau la Pecare r scruce. Tinzira scotea un al dolea as t-1 o(erea zeHor. Infrat ?n cas , ea se .clucca direct ehlre penali, scolea din inc Uminte un al tredea as i li-1 ofera, Ast(el c s toria la rernani avea dou caracteristici, amindelA (01 alil de respectabile: c5Woria religickas. prin confarrOlo e c s ioria prin eurnp rare, prin coemplio, loate aceslea, e s ioria la rornani nu era considerat' decit ca o asociere care dura nurnai tirrIp cit Le plcea asodatilor. Din moment ce acordul era tuiburat. C s [oria se putea desface. Rornulus fRcuse o lege care perrnitea so(ului repud(eze solia dac accasta etr.vise copiit, f cuse che( fase dup soMuj i clac corElisese un adulter S211 dac fermenbt. De aict era obice[ul la Roma de

a se sruta femeile pe 88

Drepkul acesta c cE era rnzi rnult decIt zra L111 drept dreptul acesta i1 aveau dc la so( pin la veri. Ca s se asigure c ferneia rika b use v-in_ in anul 520 de Fundarea Romei, Spu[lus C3TvilLus Ruga, folosnd dreptul pe care acorciau ni te!egiale lui Rornulus i Nurna, repudie solia pentru c .era sterif ,
Este singurui exemplu de repucliere 1n decurs de cinci secole. Este totu i, adev rat c , dac solul i i repudia.so(la tr rnotiv temeinic, jurn tate din bunuriEe sale erau date

cealalt jurn tate inehinat templului CCICS iar solul ricffinat zeilor inrernukui. Este aspru, dar pe Plutarli 1n Via a tui Romulus. Aceasta era repudierea. Apoi era Siirius CarvHius Ruga i i repudiase sotia. Cato divortase de sotia sa. Divor ul se numea difforrealio, adic contrahul fui
conlarreatio.

Dup cum existau dou ceremenii care legau pc tot a a existau dou cerernonii ca s i despart . Prima avea loc in Fata pretorului, prezen(a a apte cet effl rornarn trecut[ de virsta pubert ii. libert aducea t 'bli(ele continfnd actui de es torie i ie sp rgea in celor prezenti, Apoi, dup sc intoreeau la domicHiul conjugal, solui cerea sOei cliefle easei 1-1. spunea: Ferneje, fuerurilc iale; adio! Pleac dc aiei1 Atunei. dac fusese o c s toric prIn confarreailo, !cruela lua dota i p eca, dac desf acerea c s tor el se datora neajunsudlor provocate de dar dac neajunsurile fuseser provocate de sc, so(1.1l avea dreptul re in o parte din clot : dc o esrre pentru fiecare copil, pin la concumla unei jum t i din dot , copili r rffinInd ik1 coniinuare proprIetatea tat lui lor Totu i, era un caz in care ferneia i i pierdea toat dota: aturici cind fusese stabi]it e fernda cerrnsese aduLterui, Tr: acest caz, nairde de a o goni, sotul o dezbr ca de toga curtezanelor. sio,a ( o acoperea La e s toria prin coempUo, o vinzare a ineheiase, o vInzare o desf cea, dar, ca cump . rarea, i r seurnp rarea era simulat .
89

Asa.dar, la Rorna, existau trei modu.ri de separare: repuclierea, eare era dezonorant pentru ferneie; rlivor;u1 care, Cil excep(ia critneicomise de unul dintre soti, era o separare prin buri' nl,elegere si nu avea nimic dezonorant, napaer -ea femeii p rin ilor s i, ceea ce nu era alteeva decit trimiterea inapoi la.prirnil s i st pini a unui sclav care rnai pl cea, tri Ultimii ani ai Republiefi,, restituirea, ehvorlut repudierea deveniser tapte fiDarte-obisnuite. Ati v zut Cezr i i repudiase sotia nurnai de tearna de a nu i fost b nuit . .Adesea 5o u1 nici nu d dea vreo De ce ti-ai repudiat so - a? intreba un cet tean roman pe unul din arnicii s t. - Am avut motivele rnele, rspundea acesta. - Care moUve? Nu era onest , nu era cinstft , nu era tin r , nu era kumoas , d duse copii s n tosi? Drept rspuns, divortatul Intindea piciorui ar ta sandana celui care ii pusese ntreb rile. Sandaua asta nu e frurnoas' , nu e nou ? intreba el.. B4 da, r spundea prietenul. - Ei bine, continua tel divorat, dese ltindu-se, sa fie dus ia cizmar, rria' roade i numai eu stiu unde. Istoria nu spune clac sandakle pe care L le trirnise cizmarur l'n locul celor pe care le prirnise i se potriveau rna[ bine acestui om att de difieil de inc llat. S ne intoareern la Cato. de care ne-am dep rtat prin aceast. clisertaie rnatrinrionial i s -I relu m de unde I-arn l 'sat, adic de 1a virsta de dou zeci de

XIX
C3i0 era eeea ce sc nurne te zikle noastre un original. La Roma se purtau obicet sandale i a tunic . el iesea ra sandaTe i F r tunic . Era la mod purpura deculoarea cea mai vie; el purta purpura de nuana cea mai intunecat , aproape rugin[e.

Toat lumea Trnprurnuta cu o dobind de do]sprezeee la sut pe an, care era dobtnda legar ; clnd spunern toat lumea. vrern spunernoamenii imprumutau, ca si la noi, cu o sut sau dou satc la nut ; Cato 90

'imprurnuta ib'r dobind , iar etteodat s eInd n-avea bant, S fac, serviciu unui prieten sau chiar unui str in pe care 11 credea cinstit, i d dea o bueat de p rnint sau o eas ca tezaurut aeorde un trnprurnut pe ipotec . Izbueni r zbojul selavilor: Fratele s u Cepion eomanda un eorp de mie oameni, sub GeNus; Cato se nrot ca soiclat tn rtndul corpului cornandat de frateie s u. Gerius acord premiul pentru vitejie i eeru pe.ntru ei onoruri deasehitc. Calo refuz s spunind nu f cuse nirnic care ni.erite vreo d;stinclie. Ap ruse o lege care interzicea candida ilor s aib al turi cle ei nomenelatori; Cate candida pentru bbrcir-Ea de

tribun al soldaWor; el se supuse legt.i i, spune Plutarh,

fost singurui_
Plutarh adaug naivitatea 1ui obi nuit : reu it, printrun erort de mernorie, s salute pe toli eet enii, nun~u-i pe Ueeare cu numele s u. Prin aceasta dispUieu eelor eare i admirau; Cu eft erau rnai mu]t recunoasc rrieritele comport rfi saJe, atit erau rnai sup ratt puteau Arn spus-e mergea Intotdeauna pe jos. lat curn c l torea:

Disde-dirrineat I i trbnikea buc tarui i brutaru] la baila unde urnla s Innopteze. Dac 1n satul sau ora ul respectiv C2t0 aVea Nrreurr prieten sau pe cineva cunoscut,
atunel ei se duceau la aecsta, ciae nu, la han i unde preparau masa. Dae exsta hart, se adresau magistratului s eare i asigura locuint pe baz de ordin de cazare. De cele mai multe ori magistratii nu credea.0 eeea ce le spuneau trirni ii 1ui Cato i-i tratau cu dispret, pcntru c acestia 11 se adre au polificos, f r strig te sau rrienin ri, Tri astfel eazuri i eind sosea, Ca.to rru g sea nimic preg tit, Atunci, r r s se se aseza pe bagaje i spunca: S rnearg eineva s -1 cherne La rn'tne pe magistrali. Prin cornportarea era considerat ur< om tirnid SALI de conditie inferioar . Cu tuate acostea magstra ii veneau, iar et le adresa, de obice, aceast mustrare:

NeferleiWorl dezb raVi-v de felul a.spru cu care purta0 eu str inlis e ci nu Intotdeauna unii 91

ca mine i e uta(i s atenuaU prIn compartarea voastr


autoritafea celor care eaul deelt pretext ca s fa de La voi, forp, ceea ce le-aU . dat de bun voe. Tnehipui(i , v cum sesim eau magstra ii ace$Ua care

mfrau buc larul si brutaru] vorbiser strig te i amenint ri, primcau cu urni]inl mustrarca st pinukd 3$ezat pe bagaje.
Pentru e magistralii ace tia erau provinelaH, adie str lni, omul a ezat pebagajeera un eet lean rornan. lat i Tris , ee preg tea pentru simp]u ithert, Anecdota CSie eurioas i arninteste de intimplarea cu Ciccro revenind 4fin Sicifia i crezind c Roma nu se

interease deeit de Intrind 'in Siria i e l torind, ea de obieei, pe jos in


mijioeul arnieilor s l elnisr a seritorflor e l rf, Cato se apropla de Antiobia cind v zu un num r rn are de persoane a ezate de o parte i de alta a drumului: de o partc erau

Uneri irnbrcali in tog de cealait parte eopii frurnas ImpadoWIL fa a lar ailau b rbali imbreaV fin alb, purtind eununi pe eap_ Cato nu se indoi un moment c tuat preg tirea ateasta era pentru el l cunasc'Indu-se din timp in ArWohie
a - avea s se aprease intre ziduriie eet ii. Se oprf, eeru prietenflor i servitari[or s descaleee i rnurmur irnpotriva bue tarului a brutaraLui eare ii tr daser sosrea sa ineognito.Hot ri't s reFuze onorunite (.are aveau s i se fac preg findu-se s spun nu lacuse nirnic pentru a le merita, naint spre lumea

adunat .
Atunei, un b rbaf min v nuta i purfind pe

cap a eununa. , ii pr si pe

care a teplau pe drurn si,

venind Cato, eare se i preg ten s -1 primeasc i s -1 r spund la diseurs, spuse: - Ornule, n-al intnnit eurnva pe seniorui Dernetrius

i n-ai putea s spui da' era departe? Cine este seniorui Dernetrius? intreb Cato pu in deseump nit
Cum, itreb ornul cu nuiatra, seniorul Demetr -Lus? Nu, pe Jupiter! r spwnse Cato. - Ei bine, este libertul lui Pompei tii cine este

capul in jos deputa0i d n AnUohia:


92

Cato

Mare! treeu, foarte dispre uil de

Nu-1 euno tea pe Dernetriust

tri tirnpu I acesta il a tepta o mare durere, iar suiletul s'u stoic avea s fje pus La o grea incercare. Cato se afia la Tesalonic cind afi c fratele s u Cepion 5e imbolnavise la Enus, oras situat 1n Tracia_ Cato lerg in port: ne amintirn e fratele acesta era tot ce iubea mai rnult pe lume, ivl,area ira agitat de o lurtun puternic , nu se g sea in port nici un vas in stare s infrunte marea pe o asernenea vreme. insoUt de doi arnici si de trei sclavi, Cato se aranc iniro corabie de rnarfa si, cu un noroc nemaip-ornenit, dup ce klISCSC aproapegata s se scufunde de vreo dou zeci de ori, ajunse La Enus tocmai in mornentul cind fratele s u murise. Afl[nd trista yeste i vazind corpul neinsufleffl al fratelui 5k1, fflozoful disp ru i l s' loc fratelui, unui frate disperat. El se arunc asupra .corpulu neinsufletit i II str rise 1.'n bra e cu o durere din cele mai. mari_ KiDar asta rzu este totut spune Plutarh, ca curn adev rata durere era l'n ceea ce urm , et lacu c4ettuieft 49araordinare peritru funeralile frcrfelui striu risipi p(ifurnuri, arse pe rug stofe prelloose i-i ricticd tn piara public din Enus un marmlnl dtri marrnura de Thasos, care tr.a toslot opi kilan i.. Este adev rat c Ce2ar prelinse c , dup'a' incinerare, Cato ar fi trecut prin dur cenusa fratelu; s u pentru a stringe aurul de pe stofele prefloase, care se topise la loc, dar se tie c Cezar nu-1 pI cea pe Cato. 51 apoi Cezar avea o limb attt de venhioas ! Dar P'ompei il r zbun pe Cato eu virf i indesat pentru mica nepl cere care i se iniImplase La Intrarea in Antlohla, atunci clnd i se ceruser iniormalil despre Demetrius. Pompei se afla la Efes elnd i se anunt sosirea Lut Cato. De indat ce-I v zu, se ridic de pescaun i merse in intImpina.rea lui curn ar li f eut fat de unul clirr personajele importante din Rorna. Apoi, luindu-1 de rnin , II imb tO i-i aduse mari elogii, pe ca re le amplific, dup ce Cato se retrase. Este adcv rat c atund cind Cato tl anunt c vrea s plece, Pompei, care de obicel c uta s retin pe vizitatori prin Lot felul de insistente, de data aceasta nu
,

93

spuse nici Lf1a cuvint pentru a schimba h.ct rTrea t atorfflui. adaug Plutarh, se bucur de plecarea Ba Bietu) Cato! Inapoiat la Roma t candid pentru
chestur i o obtinu,

Func(ia de chestor avea ca principal misiune s constate cr,m se foloseau banii statutui si s urrn reasc rntinxle i buzunarele ceror care umblaser cu ei. 1nsk iat ce se Chestorii cei noi n-aveau cea mai slab idcc despre ceea ce trebuiau fac ; pentru inFormare, el se adresau angaja.tilor inferinri care nu se schirnbau i care avInd i practic indelungat, eunosteau bine toate probletnele, Ins acestla aveau tot interesu1 s rtn se schirnbe nirnic, a ,9 c abuzurile continuau. acciasi 1ucru se intirnpl eu Cato, el nu-s lu uncti;,1 irG prirnire decit dup ce studiase ternein[c fegile i atribuffile chestorilor . A a c , atunci cInd pre1u fune ia, se v. zu c -aveau cle-a face cu un adev rat chestor. El reduse num rutscribdor, Impoiriva c rora ayea s tune si fuligere Isus, opizeci de ani rnai trziu r cerindu-le s fie ccea ee erau in realitate, adic`a' ni te simpEi angaja0 in subordine. Func ionarii aces(ia se coalizar impotriva lui Cato;
ins Cato destitui pe primul care fusese inv[nuit de fraucl prilej tmp r irti unei succesiuni, iar pe un altul, care subslituisc un testament, 11 trirnise judecat . Acesta era un amic al Iui Catulus: al acelui Catulus pe care toat

lurnea l considera un orn toarte chistit. Catu1uS


1-a imp1orat pe Cato s -1 ierte. Cato a r rras neiriduplecat. i, cum Catulus insista: PEcac dc-aici, ii spuse Cato. sau pun fictori; s te dea aar . Catulus jeir ins , arit de puternic era inr d cinat corup ia 'inett

Catulus continu apere pc cu1pab31 i v zInd c , Lipsa Ltnuf vot. clicntui lui putea s [ie condarrmat, trirnise o lectic dup Marcus Rol]ius, unu1 din colegii lui Cato. cam nu puffise ven la vot pentru c era boEnav. Votul lui Marcus Rollius salv pe acuzat. ins Cato rnai voi s olo easc serviciUe acestu:a
94

es serib i reuz Inc p (inare s -i pl tease leata. Xerrriple de scve[itate sf rimaF ambi ia delapkiatoriior; ei sirniir greutatea rrxiinii eare ti ap sa
der'enir lot att de supu i pe elt fuseser cte rebeli, puriind la dispozilla Cato loate registrele pe eare le aveau.

XX
De atunet seerete. Ca.to rcu i datoria pubLic nt> rnai eunoseu

incaseze loatc surneic earc se datorau Republicit, achilind 51 toate dat.)rtHe care Ie clatorn Republica. Se produse o mare agita(le o mare utmire in potlog rille trttreaga populal,e roman , ohi nuit
oamentlor cu bani, atund e[nd se v zu e specuCart ii care erezuser niciodat' n-aveau s fie obligati s pl tease impozitefe pe care le diatorau tezaurului publie fuseser oMigrati la piat eu vtri i Indesat, jar cet (enii eare aveau crealc asupa statului i erezuser e vaLoriie acestea se

pterduser , neptithidu-ie Niinde niel cu jurn tate pret, [51 v zur r scump ratecreanicle la vaioarea lor norninal . Toate acesle seiiirnb ri pozittve fur puse pe bun dreptate pc searna Lui Cato, iar poporui, care vedea tn
el pe singuruL orn einslit din Rorna, incepu s -1 priveasc mare respeet.

Dar asta n-a fost tot. a'N4ai r mineau uciga ii lui


Dup eincisprezeee, dou zeei de ani de imou&late,

uetge ti ace tia se credeau in afarit dc ork.e prirnejcAe i se


bueuran de o avere f t prin s1nge i f r efort, la pentru c mulie eapete fuseser r scump .- rate dnusprezeee rnit de drahmk., adic vreo sut de rraii cle franci in banii no tri. Toir i ar tau eu degetui > dar nimeni indr znea $ se at{n0 de CAki ii ehern , pe unul ette uniSf'{ in fala tribunaTelor

ea de(in tori de barti pubbej i-i pe aee ti mizerabili s restituie aurui t Se produse apoi Conspira[la lui CaLiiina.
Arri vorbit despre rolul pe eare la jueat fiecare. Arn spus eurn, dup ce Silanus a opinat pentru discurs ntit de abiL despre nevoia supliciu,Cezar a inut de indulgen , incit Silanus; clezmintindu-se pe el

a dedarat c prtn ulijrnuI suplidu

pur

simplu

95

exiIul, prntruc un cet tean roman nu putea fi condamnat la moarte. Aceast sl biciune il scoase din s rite pe Cato. El se ridic si tncepu s -1 combat pe Cezar. Discursul s u se gse te in Saiustiu, Fiind p strat de igenograffl lui Cicero, S spunern n Ircac t c. sknografia a lost inventat de Cicero secretarul su, 1-.11HiLIS a fost cel care a stabilit regutile acestul sistem. In urrna cuvtntkii lui Cato, Cicero a avut curajul s porunceasc uciderca complidlor lui Catilina, iar Cezar, eare se ternea cauza l'ng duin(eisb" nu f[e acuzat de
complicitate cu eFul comptotului, se repezi irr strad Se puse sub proteclia poporuluL Attinci dnd ieea era s fie asasinat de cavalerii

arnici ai lui Cicero. Arn arnintit curn Cato a f cut s ov ie popularitalea Cezar,puntrid se distribuie populaliet o cantitate de griu tn va1oare de vreo apte milioane de franci. Ins cu toate precautfunite pe care Je-a luat Cezar, el toi a fosi aCulat. Trei voci s-au ridicat impotriva lui: chestorul Novius senatord Curius,. Niger, tribunul Vettius
Cuilus Fusese prirnul care semnatase conjura(ia si prIntre conjura i nurnise pe Cezar. Vetti _is mergea mai departe: eI sustinea c Cezar era legat de conjuratie nu numai prin viu grai, dar j pr&I

scrs, Cezar asrau i poporul asupra acuzatorilor. Novius fu aruncat fn tftchisoare pentru c criticase un rnagistrat superior casa lui Vettius fu invadat ', pr dat , mobilele aruncate pe iereastr , tar el cit p aci s fie f cut buc ti. In mipocul acestor conflicte, Roma era foarte tulburata'. Metellus, nurnit tribun, propuse chemarea lui Pornpe ta Rorna, pentru a se ocupa de alte cuvinte so cerea un nou dictator Cezar, care cuno tea incapacitatea Iui Pompei ca om pofittc. acord cu propunerea lui Metellus. Poate c nn s-ar sup rat s creeze un preeedent NurnaiCato ar fi putut rezista unei asernenea aUan e. Ei se duse la Metellus, dar in koc de a aborda problema cn brutalitatea lui obi nuil , el il atac u or, mai curind rugindu-se, deelt certn.d, imbintnd rug min ile
-

96

laude ta adresa farn1liei lui Metellus i arn1n5ndu-i

aeeasta a fost totdeauna considerat ea un sprijin ai :aristoeratiei.


Mete!lus, ereztnd c lui Cato ii este ine p tin . Cato se mai st pini putin, dar, cum r bdarea se era

virtute care s -I earzeterizeze, izbucni dintr-o dat cu arnenEnl rt tinpotriva lui Meten.us_ Meteilus d du irnecliat searna c trebula s se recurg la fort . El i,i aduse sclavii La Roma i-1 sf tu1pe .Cezar s- i aduc 5i er giadtatoril acoio. Cezar, care cu ocazia alegerii sa1e ea edil pusese s se lupte int re 2se sute patruzeei de gladiatori, p strase o mare rezerv La Capua, Toti rnarli nobili rornaoi i i aveau epoca aceea gladiatorli lur, a a eurn ifl Evut Mediu ducii sat.1 t [ aveau Arn v zut c gladiatori1 au f cut revolutia eare a pus sub ordineLe lui Spartacus clou zeci de mii de oarneni Dar Senatul publio o 1ege prin care se stabilea e n'irneni nu putea p stra, la Roma, mal malt de o sut dou zed dc gladiator1, Rezisten a impotriva lui Calo se F cea in rnod pubfic
In ajunul care urrua s se propun legea. dest tia binc cc perico} 11 a tcpta a doua Cato cin ca 4:1e obicei [, dup ein , adorml profund M.Inucius Therrnus, unuC din colegIi s t de tribunat, verfi s -1 trezeasc .

Arnincloi se indreptar spre Forum, insot doar de vreo doua- sprezece persoane Ajungl`nd acolo, v zur -irnecliat pericolut Forumul era pliri dc selavi inarma i cu Wite de gladiatort purUnd s bli dc lupt , sus, pe treptele templulut lui Castor i
Pollux st teau Metellus i Cezar, selavii i gladiator ii ocupau tot rcstal treptelor Atunci, Ca se adres I Ceza.r gi Metel. I u stligind

indr zneti i I a i ee sInte i, at] strins oarnerfi Pnarmat i CLI s bii j plato e, Impotriva unui orn swrgur neinarmat? Apoi, ridicind din unwi semn de disprel ral de
perkolul cu care se crezuse vor putca. tntimida, ei inaint i, poruncind s se fac loc lui celor carc

$'nsoleau, incepu s uree treptele sc fcu Loe, e aciev rat, dar numar lui singur
toate acestea continu s inaintezc, 97

Pe Therrnus 1- 1 lInea min i-L tr gea dup eI, dar. tnalte de a ajunge tn clreptui vestibulului, ru sint h s -1 p r seasc , in junse iri ra a lui Metellus i a lui Cezar i se a ez intre ci. Acum, sau nkiodat , era mornentui s foloseasc ror a. Poote c ar fi fcut-o, cInd, cei cuprin i de adrnirraie fa de curajul lui Cato, Incepur s strige; Tine-te bine Catcd Tine-te Wnei Stntem i te vom susl ne. Cezar i Metellus l cur semn grefierului citeasc lextui Grefierul se ridic i ceru S se Fac t cere, dar tn morientuL cind se preg tea s iriceap lectura, Cato ii srnulse legea din irin La rindul s u, MeteIlys smulse legea din lui Cato Cato o smulse nou din mina 3u MeteIlus o rupse. Metellu curio tea legea pe dinafar , eI se preg ti s o spun in Ioc s o citeasc , dar Terrnus, care reu ise intre tirrip s se apropIe de Cato, se apropie prin spate de Metellus, f r sa lie v zut. i-i puse mlna pe gur , impiedicindul s vorbeasc . Atund Cezar i Meteflus chernar gladiatord i scla.vii. Sclavii ii ildicar bitele, giadiatorii i i scoaser' s blile din teac Cet terni incep s s rige insp irritntali i se dep rtea zngaan Cezar i Metellus seindep rteaz de Cato ca re, r mas singur, devine inta pletrelor aruneate Impotriva lui i dinspre trepte, de pe aeoperi ul Murena se repede spre eI, Et acoper Cu toga i, 11 tirte In inleriorul templului, cu toate eforturile lui cle a r mine 'in ve tibul. Trt rnorneritull aceIa, Metellus riu se rnai indoie te de succes. Ei face sernn gladiatorilor s - i hage s blile l'n teac i sclavikor s - i coboare btleie i, profffind raplul c nurnai partizanii lui se g sesc In Forum, Incearc s oblin votarea Dar, dup prirride cuvInfe, este Intrerupt de strig te: Jos etl Mete111,15! JOS cu trffiunuP Erau arnicit Iui Cato care pornser atacul i Csto care ieise Intre tirrip drn templu; era 'fn sfir it,

98

Senatul.care, ru inat de t cerea sa, seintrunse

hotT- Tse

s Ndr1 1n ajutorui t u i Cato. Atunci se produse o reactkine. Cezar, prudent. disp ruse_

Metellus fuge, p r se te ROM8, pleac:j in As[a se duce s raporteze lui Pompei ce se petrecuse Forum Pornpei i i aminte te de tin rul acela rigjd care vernse

s I viziteze ia Efes i murrnur


-

rn-arn in elat, e a a cum [.arn judecat

Bucuros de victuda pe care Cato o ob Wwse contra Neteltus,Senatul voi s -1 pedepseasc pe acesta dIrt urrn eu infarnia. Cato se opuse. El ob inu s nu se aduc

o asemenea injurie unui cet ean atit de (fistins Atunci a fost rnornentul cInd, v zInd c nu mai avea ce c uta la Roma, Cezar ob inuse nurnirea sa ca pretGr pleca.se Pn Spanfar l vom vedea revenind ca s candWeze pentru consulat.

XX1
A adar, rivalii cu adev rat serio i se g seau acurn fa 1n fa , o mare lupt urrnind s nceap rntre Pornpei, care reprezenta aristocra ia, Cezar, care reprezenta

dernocra(ia, Crassus, care reprezenta proprietatea, Cato, care reprezenta legea i Cicero, care reprezenta C1J vntul.
Dup cum se vede, liecare i i avea puterea lui. Maj trehuia s se .tie dac Cezar avea s fie, sau nu, consul.

Trei b rba i candidau pentru consulat cu anse serioase: Luceius, Bibulus i Cezar. Cezar I i pl tIse datorffie i revenea cu miinile aproape goale, ins ca s fi putut fi numit avea nevoie de cel pujr1 dou 5au trei Crassus Ei imprumutase, la plecare, cinci rnilioane, 1 socufise c n-avea de ce s` se jeneze de cl: nu-1 restitutse banii, a a c nu avea de ce se rraaG adreseze tot dup ce avea s fie numit consul, fieeare avea s vin , de ]a sine, s se ploconeasc irt la a
nsA Crassus astepta prudent.

Totusi, cei doi b rha i nuri crau potrivnki.

infiuen , Pompei i Crassti[, 99

Cezar prolita de influenta sa asupra lor pentru a da

o lovitur cle rnaestrun De cind cu afacerea CLI gladiatorrr, ef erau certa i. Cezar ii Imp c, dac nu in mod sineer cel putin in mod solid: din interes. Apoj 11 dnil pe Lueeius - Tu ai bani, ii spuse el; eu am in.fluen . dou rnilioane nurnit. sigur?
E.0 r spund. Trimite la tnine dea dou milioane. Cezar ar fi vri,1( s trienit ia de tearn ca Lueeius s nu se r zgindeasc . Dar ru ine atept s se fad noap e atunci trimise s ia banH in co uri. eind fu in posesia lor, Cezar chern i4terpreIU.

Inlerpretii erau agen i: de corup ie. Ins rcina i s fac leg tura cu conduc torii niul jrnfi. - Incepe i campanta, !e spuse e1, co u rHe care Hteau un zgoync4 rnetaiic: sint bogat i
vreau generos, Interpre(ii

in Urnpul acesta, Cato era ochii pe Cezar_ El anase cum i i procurase banii, t curn i in ce conditiuni se f cuse ir4elegerea El se duse ta Bibulus, unde se intlini
ce f ceau opozitie demagogriel reprezeniat prin Cezar.

amintirn e conservaiori din acea vrerne: ffortensius, Cieero, Piso, Pontius Ac uila, Epidius, Marce[lus, Caestius, FIavius, b trInul ConsidiL-15, Varrus, Su}picius, care oda( il f vuse pe. Cezar s piard eansulaffil, i, in stiriti Lueullus. Fusese vorba de suceesul pe care [ avusese Cezar in
Forum i 1n bazilica Fulvia. Se inf i ase in tog atb , f r tunie . De oe f r tunic ? iritreb unlii dri pe care 11 intfinTse pe strada Regia. trebuie ara'l r niie poporului? r spunse Cezar. Paisprezece anl rnai lirziu, Antofflus va i el cel care ar ta poportflui r nne lui Cezar. Noulatea pe care o aducea Cato era cunoscut .

Cuviritele Cezar are bani e zaser ca un tr snei 1n rnijtocui adun riL Vestea adusee Pontius Aquila,care a aflase de la imp r iiorul iribuiui s u.

100

La S ki Varro anurdr ase rnp earea Iui Crassus cts Pornpei. Aceast a doua veste produse consternare in adunare, Cezar dispunea de ban, nu mai era cu puHn s
te sale, dar puten Face opozilie la alegerea lui Luccius.

C ct Luccius. nurnit, ar fi fost toturia cu Cezar,


ffibulus, centra; 13jbulus, ginerele lu# Cato, numit

irj Iueut !ui Luceius, ar Fi neutralizat influenta demagogu lui. Z rindu-1 pe Cato, top se strinser in Ei? 11 intrebau tofi, din toate p ri,ile. s u,

Ei bine, spuse Cato, prezieerea liri SyiLa este pe


eale a se realiza, s'int mai multi Marius in omul acesta eare '17i poart eentura ca ferneile - Ce e de F cut?

Imprejurarea este grav , spuse Cato, dac t s rrE ajung ta putere acest veciti cornplice al lui Catiiina, RepubUca e pierdut . ApeE, ca i curn s-ar fi ternut c plerderea Republicti
n-ar fi fost un motiv sedos pentril unii din cet cle Fa a, ad ug :

Dar rru nurnal Republica e pier dut , ci i inieresele

vonstre sint in pericei, vilele, statulle, tablourile, piscinele, rnrenele pe eare le hr rri i atita grtj , banii, bogia, luxul ta eare va trebui s renunlati, toate ace-

stea snt promisc drept recurnpens cefor C3Fe VOr vota pentru Atunci, un oarecare Favenius, arnIcal 3ui Cato, propuse 0 acuzare de corupere de sufragii. Pentru aceasta existau irci legi: legea eare contlarnna pe corup tor s pl teasc anual eite tre -E mi de sester i iiec rui trib; legea fui Cicero care, pe ftng aceast arnend nurn ru[ triburflor din Roma, rna i
ad uga zece ani de exil; in sfir it, legea CaIpurnia, eare cuprindea fin aceast pedeaps pe to(j cei care se tsaser sedu L

Cato se opusu, ins , acestei - S - i acuzi adversarul, laseamn s te recurEo ti spuse el.
Acela . ce facetn?. se auzi din nou. Ei! Pe Jupiter! facern L noj ceea, ce face eI!

spuse Cicero. Dac. rnetoda e bun pentru cl, s-o folosirn i nei trnpotrjva 101

Ce spune Cato? fntrebar deodat vreo trel-patro voei Cato se gindea Faceti ee propune Ciceroi spuse el. Filfp 21 Macedoniei nu cuno tea cetate de necueerit dad putea s trimit acolo m car m g ru increat cu aur. Cezar i Luedus cump r triburile: s supraljejt m ele vor Ii ale Dar, bine, strig Bibulus, eu nu Sint atit de bogat ca s eneituiesc eincisprezeee, dou zeci de milioane de sester i tritr.o alegere asta e pentro Cezar, care n-are o draton , dar care dispone de twzunarele tuturor e'm tarilor cfin Roma. E adev rat, spuse Cato, dar noi la un Inc vom rnai bogati decit el, lar dad nou ne lipsese ajotoarele partieuiare, V13111 lua din visteria public . Haideti, f'iec.are s - i lixeze coniributia.

Fieea.re se tax . Nici

Velleios nu spon la

sunrl se ajunse dup aceast coleel ; dar se pare e fusese destul de mare, perilru c Luedus pierdu, ar Bibulus Eu nurnit consul Impreon Cezar. Odat ajuns la putere, Cezar atad problema legii agrare. Fiecare, pe rfind, se lega de aceast lege pentru a- [ reinnoi popularitatea, dar i i g sea moartea. S spLnem, in putine euvinte, ce era legea agrar la rornani: vom vedea c nu sem na deloc cu ceea ce ne Inebipuim noi.

XXII
Dreplui de r zboi din antieffitate, mai aies ani dup Fundarea Romef, nu l sa niei o pruprietate ceLor Teritoriul eucerit era imp rtit in trd p r i: partea zeiior, partea Republicii i partea inving tori[or. Accast din urrn5 parie se distribuia veterarfflor i in

ea se stabileau
Partea zenor era atribui -t ternpielor i a.drninistrat de preolf_ Mai r mtnea partea Repubficii, agpr pubHcus.

Inchipui i-v ceea ce trebuie s fj insemnat accast


parte a Republicij, ager publicus, dup ee secucerise toat Halia i, clup Italia, Greeis, Sicilla, Spania, Africa f Asia. Et reprezenta un imens domeniu care r minea 102

necultiva t. dorneniu ina[terabil pecare Republica nu putea sa- 1 pe care putea doar s -I rrichirieze. Care era spjritul legii care autoriza inchirierea acestor p rninturi? micl terrne pen.tru farrniiite de S se creeze un fe! agricultori care s scoat din acest bogat pknint a[ Italiei dou ' sau trej recolte pe an; s se realizeze ceea ce se face in Fra* dc cind cu divizarea propriet lii: ca trei sau patru pogoane s poat hr ni o
Dar n-a fost asa. Este de la sine in eics c aceasta

d dea rnult de tucru agen ilor Republicfi. cum s pretinzi oale Cil Vjn drept pentru clott sau trei pogoane? La inceput se arend pe cinci i zece arfi. La [errnerii i i d dur searna c exIsta un lucru care perrnEtea rnai p4ne ce!tuieb care producea rnal rnu]t decit agricultura; cra p unatul P rnintui [u transforrnat irt p uni [ur aduse lay unat oi i vile Au fost regiuni pentru care ruci nu s-a facul efortul de le preFace trt p sunf., acolo s-au crescut purci era un avantal pentru a ara, ins rnIna t eulege recolta de pe o suprara de patru sute dc pogoane ar fi trebuit zece cai i douzee( de sclavt; pentru a p zi trei, patru, cinei, ase turme nu trebulau deeit tret, patru,
cind sau ase sclavL Dealtfel > areridele se pl teau Republicii in natur , a a curn se pl te te i aeurn tn Aceast arencl era: o zeeirne, pentru pUntnturile care se puteau ins rninta o einckne pentru p duri: pentru p une, nurn r de le hr neasc. capete vit , dupYi vitele pe eare trebuia Or, se pitir arendele a a eurn arn ar tat rnai sus,

cInd Tris fu evident ci tiga rnat mull cre terea vitelor deeit cu gricultura, se eump r grlui, ovzul, lernnut se fkur pl ti eu grtul, CLI Q\ 2.1.1] i Cr, lernnui curnprat, clar sc crescur vile de a se cultiva griut incetul ineetul, pe cinci ani se transformaser inchirLeri pc icee ani, tnchiricrile pe zece ani tn inehirieri pe clou zeei de ani i, din zece zecc ani, se ajunse ls inchiricri errifiteatice. poporului, care obscrvaser ta ceabuzuri ducca aceast siare de lucruri, I cu.ser rnai mult, i anurne, o lege prhi care se interzicea s se ia in foLosin mai muit de cinci sute de pogoane i s se creasc mai mult de clnei sute de vite rnici. o suf capete de vite Aceea i legPbbriga pe ferrnicri 5' ia In serviciul lor un 103

anumit num r de oameni liberi, ca s inispecteze le supravegheze proprtet ile, Dar nimic nu se respecU din toate acestea. Chcstorii prirnir oale cu vin i inchiser.1 ]oc de cinci sute de pogoane, se ajunse s se detin , prIn tranzactii irauduloase sau trectndu-se excedentul pe capul prietenifor, o ruie, dou mji, zece mii de pogoane, n loc de o sul de capete de vite mari si cinci sute de vite mici, se posedau einci sute, o rnie, o einci sute. Supraveghetorii fur inclep rtali, sub pretextul

serv!ciului militar; care ar Fi Fost chestorul atit de r u ceU ean ca fie de acord astbel de dezeriarc favoarea patriei? Seinchiscr ochti asupra Hpsei supraveghetorilor eurn
ochit i asupra restului,

Selavil, care nu erau chumati s poarte arrne, se iatrnuEitir dup. bunul loc plae,. in Iirnp ce, Oirupotrhr , popula ia Hber , dccirnat neincetat, mergea spre disparii[e i se ajunse ]a situatia ca' eet tenii eel mai bogati
i rnai onorabrn shrsir prin se considera ca propHetari ai acestui p rnInt care. a a eum il ar ta in realitate numele, apartinea natiunii.

Or, imaghla iv strIga- tele de diRperare pe care le


scoaser ace ti falsi proprietari clnd se puse problema, ca, pentru salvarea patriei, adic pcntru ratiuni supedoare, s se rezflieze arend - rile pe care se nterneia

toat averea tor si ce averd


Fratii Grael9i tsi pierdur viala

La rzapoicrca sa din Asia, Pompef arnennlase Roma cu o legc a.grar ; lui pisa de popor; Pornpd, reprezentantui arlstocra ieLsesinehisea destul de p.11 tin toate acestea inainte de toate, el credea in armat i voia 5 - i trizestreze solda ii
Dar, zum era Firesc, el g si rn Cicero un opozant. Cicero, omul jum t tilor de msur , un FeE cle Odilon propusese s se cumpere p.rnintu! Barrot al timpului s nu s'a` se imparU, e! voa Foloseas pentru cump rare veniturile din vi!torii eind ani ai S spuncm trcac' t c Pompei aproapc dublase veniturilc statului, ei le ridicase de ia cineizeci La o sut treizeci i mflioane drabme, adic de la vreo patruzeci d.e m[lioane la o suU opt milioane de frand. Or, 1n $imp difercnt - reprczenta Intre trei sute pairuizeei, treF sute cincizeci de milioane

104

Senatul se ridie,sselmpatrjva propunerii Iui Pompei si

a a curn se spunea in timpul guvernelor constitutionale, trecuse la ordinea de zi. s u i reluase problerna de unde Cezar sosise . ra- sita'; intereseEe poporului fusese pa el eu a[e arrnatei. ,Aceast nou preterWe mare Desigur, lumea se terne de Iegea agrar ; atilea interese erau legate de abuzuriIe aren2iIe ernfitobee
despre care v-arn f cut o idee! dar ceea ce era mai de ternut, Cato Q spunea cu voce tare, era popularitate

de care s-ar Ci bucurat ceE care ar fi reusit s-o aplee

i,

trebuie_ s-o spunern, cra sansa' enorm ca accIa s ri rost Cezar.

Dup cite se p rea, legea lui Cezar era cea mai bun
care fusese fcut pin atunci. vem fa istoria consuLatulai tui Cezar, de Dio Cassius. Iat ce citim: .Cczar propuse o Eege agrar fr cusur. Erau vrernea aceez o mul(ime de lene i de infornetali care ar

fl trebtflt Inclrurnati spre munea elmpului, lar pe de aEU


parte itaIla, devenind cEin ce in ce mai puslie. trebuia s he repopulaM. Cezar ajungea acoIo f r s produa Republicii niei

o nernui(urnire, el imp r ea ager publicus i in special Campania celor care aveau trei sau rnai multicopi; Capua
devene.a eolonie roman .

Ins pentru c ag-e publicus nu era suficierrt, se currip4ra prnint de la pariculari la prel de cens, banii adu i de Pompei din r zboiul Znipotriva lui iv itridate, dou zeei de mii de talanlE; banii acetia trebuiau - rie pentru 1nterneierea de caIanii 1n eare aveau s -si Oseasc loeuf soldaW care cuceriser Asia. i, irilr-adevr, dup5 Cum sc vede, nu se putea spune eeva r u despre aceas1 legre eare mul urnea aproape toat lurnea, a1ar de Senat, FC sc tcmca dc popularilatea lui Cezar. Ea satisUcca poporul, ca- ruia i se f cea o magnific colonie, infr-u.n Eoc d[ntre cele rnai frumoase si pe unut din ce e mai boRate p rnInturi ale Ea multumea pe Pornpei, eare g sea in ea reaEizarea dorintei Iui, adica recompensarea armatei pe care o comandase.
Ea aproape c 11 mul urnea si pe Cieero, de uase l05 care se

Nurnai c , dup' cum se ties colegul 1ui Cezar nurnit Bibulus, pentru ca Senatul s g seasca in eL intruchiparea rezisten ei sisternatice. Bibulu.s se opuse legli, sistematic. La triceput, Cezar nu voise s foloseasc for a. Ek puse poporui s ..! roage pe Bibulus. 13Fbutus rezist . Cezar se bot rl s apuce taurul de coarne, asa curn spune proverbull modern i clill trebt.0e s l spus i vreun proverb din antichitate. El cit( egeo in plin Senat, apoi dup lectur interpel , pe rind, pe toti senatorii. Toti o aprobar Efin cap, dar o respinser prin vot, Atunci, Cezar iesi inainte i se adres lui Pompei: Pompei, curosti legez mea, o aprobf., dar sus ine? intreb Cezar. Da, r spunse Pornpei voce tare. Cum? Initreb. Ceizar. 01-1 1. Fii linistit, r spunse Pompei, dac cineva o va ataca cu sabia, eu o voi ap ra cu sabia si scutul, Cezar ii intinse mina lui Pornpe; Pornpel intinse mina lui Cez2r Poporul aplaucl v zIncl pe cef doi nving tori c se intr.o problern care i l interesa. ffirect. 1n rnornentu[ acela Crassus ie ea din Senat. El veni spre Pornpei care a!-n spus c se Imp case datorft lui Cezar, o intelegere, particrip si eu, zise e]. Dac e vorba bine, spuse Cezar, uneste-ti rntna eu noastre. Senatul era pierOut. Ei avea trnpotdva so popularit.a.tea, adic pe Pornpei: geniuL adic pe Cezar; banii, adic Crossus. Din acest rnornent dateaz' era primului friurnvftrat. Vocea acestor oamen1 la un loc valora un rriiliorr de

Odata' alianta dintre Pornpej, Cezar Crassus int rit prin jur rnInt, trebuia s se fac lurnin in jur.
Tot Senatul era potrivnlc. Ostiiilatea aceasta era

Fncarnat in persoanete lui Cato, Bibulus si Cicero, care se declarase cu lotut Imputriva lui Pompei l care, dup ce 106

fusese ornui s u credincios, pretinzind c [usese r u recompensal pentru acest devotarnent, 'it devenise dusaran, Mai fost vorba se int reasc particlul prin aHan e. D .ip cu.rn ann spus, Pornpei ist repudiase so ia b nuit si dovedit a fi fost arnanta lui Cezar. Pompei se c s tori cu fata lui Ceznr_ Cezar i i repudiase s02, filea Lui Pornpet, sub pretext c solia Cezar nu trebuia nici m car b nuit . Cezar se ca's toil fata lui Piso_ Piso va [i consul anull urm tor. Cepion, care era logodit cu [iica aui Cezar, c .s turiU cu PornpeL se as tort ouat a I ui Pornpet, urrtInduse, tn loc a fi gine re le lui Cezar, s devin cumnatui s u, 01 Republic f strig Cato, iat -te devenit codoa a, iar provinciiie i consulatele ni te simple daruri de nunt . De ce fusese b nuita soia lui Cezar? spunern
Ornui care a comprornis-o va juca un ro destui de ciudat 1n evenimentete din anii 693, 694 &95 de la fundarea Rornei, a a c rnerit ne ocup rn puin de el La Rorna era o s rb toare inut mare cinste: serbarea lui Bona Dea. Locul de desf surare al acester serWi era intotdeauna casa vreunui rnagistrat impor tant, pretor sau consul, luna ianuarie a an.ului 693,

s rb toarea se organizase tn casa lui Cezar, or, In timpul acestor s rb tori erau indep rtatt to i b rba ii, dar nu nurnai ei, ci chtar i animaieie de sex h rb tesc si statuile purtInd a tr b utele
Gne era aceast Bona Dea? R spunsul este .dintre cele rnai di [ici le nu. se bazeaz decit pe Boria Dea, eta dup toate aparen ele, generatoarea pasiv , matricea urnanit ii, dac se poate spune asa Pentru unl era Fauna, so ia lui Faunus, dar aceasta era
,

opinia vutgara'; pentru era Ops, so ia lui Saturn, sau Maia, so ia lui Vulcan; pentru speciali ti, era Terra, p rnintui care poart rodul ogoarelor.
De unde venea aceast Bona Dea? Poate din lndia i in leg tur Cu aceasia orn spune imed iat citeva cuvinte,

ns tn[Mi area ei simholic se afLa la Pessinonte,ora din Galatia.


0 piatr , sern nind vag cu o statuie, c zuse din cer st

107

clevenise oNeetul unui rnare cult din partea gala ilor_ Unut din calculele romanilor era de a coneentra
zeii panteonut lor, 1n acesta, ei centraii4au in Rorria nu numai ci intregul unvers.

Ei trimiser o deput tie solernnil la ttalus ca


S -i cear statuia. Attatus Le, pred r arnbasadoriCor piatra sacr dup unii urt rneteorit; dup a]tii uri bloe rnagrietic. Vreli eunoa teli drurnui pe eare 1-a pareur rtaV3 dc pe maLuE pirii3 la Rorna? Citi(i-I pe OviditL Puteti s urm ;10 nava in Marea Egee, str b t'ind strimtoarea Mess1na, tn Marea Th-eniari i, fri sfir it, pin ta insula sacr de pe Tibru, dedicat lui Eseulap.. Acoko, naga se opri i rtu se mai urni nici ru ear un pas, n[d ajutorul vtsielor, ajutorul pInzelor. Tr ia atunci La Roma o vestar nurriit Ciaudia Quinta.

Fusese b nuil e nu- i respectase jur tnintui.


0 a tepta moarkea. Ea se okr1 s - i dovedeasch- nevinov ia f eirui eoraffia s - i reia d.rurnut. Propunerea ei fu acceptat ,. Claudia Quinta se duse la Tibru, pe rnalurile ca'ruia tntindea Rorna. I i leg centura de eatarguJ vasuLui i trase. Corabia o urm cu doeilitatea eu care navele in

rninatur urrneaz eopni eare le tra.g cu soara 1n bazinUi


din pareul

Este de la sine trieles c actizalia c zu, iar reputatia de castitate a vestalei Cfaudia Quinta se r sp'indi iri toat
Vestala ridic la Rorna, pentru Bona Dea, un tempiti pe muntele Aventin. Evenimentul vcriea curr3 nu Sc putea rriai bine pentru a reda uuraj rornarntor. Era tocrnai 1n morrientul cind Hanibal &istalase tab ra la por de Romei.

Chiar in aceea i sear se puse In virizare eimpui pe


care acesta i f a ezase tab ra i se stie e se pruentar o mui irne de curnp r tori. Care era, dup toate probabUit We, leag nuL aceslui cuIt? India, Tndia , rnIsfericasa stenun a genului uman, care i-a luat, ca sirnbol, vaea, izvor de bran . India considerase universul ca produsul a dou unul b rb tesc allui fCITICit5C.

Odat adoptat acest punct, se rictic urrn toarea


tritrebare: 108

tn aclul generator care a produs universul, care a los

principiul eme s-a supus celuilait? Care este facultatea inFerioar in rang? Principlul b r-DMesc a preeedat femeies? Principiul [ernciese a precedat
prineipiul b rb tesc? i care, dintre principiul brb tes.c i prinelpiul feinelesc, a lost rriai inuerrt actul pe care 1-a s vir it dind nastere universulLU? Ete iswari2, nurnele b rb tesc? Esie Pracrffi, nurnele ferneiesc? One trebuie n.urnit prirnul Ia sacrificiile publice, in

imnurile re[igioase, fin sirnplele rug ctuni? Trebute separal sau eentopit care sint onorall? PrIncip[ul b rbtesc trelbuic s aib un aitar la care s venerat de b rbati? Principiul lernciesc un altul la care s fle adorat dc ferncii? Sau, poate existc altar unic la care lerneile i b rbaUi s venereze cele dolA principii Trnpreuri? nu se uite c ir1 aceast vreme imperiul 1ndian se intindea pe o mare parte din glob. Sacerdoiul, solicitat, a !ost obligat s se pronunle asupra unuia sa.0 altuia din ce[c principii. El se pronunl in lavoarea principiulLfi b rb tesc; stabili anterioritatea acestua asupra (emiesc si proclarn dorninatia acestula asupra sexuLui ferneiesc. Milioane de partizani sprijineau principiul contiar. Hot rirea dat tn ciuda opozitiei acestora, a trebud sustinut de sacerdotiu. A Fost nevoie s se re uirg la fort : tegea ii imprumut rn retia ei. Partizanii principiului F.emeiesc ivr constrtni, dar ei strigar c aceasta insemna tiraffle. Intr-o asemenea situatie era destul s se prezinte pentru a izbucni revo4a. ocazia s-a prezentat, C utati in Scarzda-Pousana i in Bri2hrnanda veti vcdca doi prin i din dinastia dornnitoare, aritndoi fiii regelui Ugra, n-au putut, asa curn se ra infinipla rnai cu Eleocle i Polynice, s se inteleag pentru a dornni i'mpreun i de aceea imp rW imperiul ladian: cel mare se numea Tarak`hya; cel mic, CeI rnare, crezind c face bine cbernind reIlWa n ajutor declar e cra in mod neindoos pentru zeul su, Iswara, sic pentru principiul b rb tesc; mezinul se declar sus i lare pentru Pracrifi, sau principZul fernelesc. Cel rnare avu de parlea lui sacerdOul care ii conUrrn deciara ia, pe tnai-rnacii statului, pe proprietarfl bogati i 109

ape tot eei eare depindeau de ace tia; rnezinuf avu de


partea lui clasele de jos, munetorli, proletarii i pe to i eei care ineau de ei 1n reun lel. De aceea, partizanti 1ui Ir u fur ' nurniti cuvint sanscrit care insernneaz Acesti ps(ori, aceti patiis partizar0 lui Ir u i t tuar ca sh-nbol, ca drapel, ca steag facultatea ferninIn , eare era sirnbolul eutfuluf lor: aceast .lacultate se nurneste yony, in limba sanserit . De aid dublul nume eare Ei se Primul provenind din condi ia lor pallis,
p stori i apoi pasiori. nume cu care sint cunescu i tn

isturie cu care intrat in Egipt, in Persia i in ludeea, drndu-t acestea nurnele de ParUsihan, din care se va face PaiesUn; al doilea, provenind de la crednla ior,
yongas, nume sub care vor caloniza coaste Asiei i'vhd a unei p r i din Grecla. Tat de ce, printr-o miste-rioas wincident cu simbolul lor, yony, steagul lor este ro u; lat de ce purpura eare se curnp r de la Tyr era simbolul suveranit il; iat ce porumbeful, pas rea Lui Venus, se nurnea yonch; iai de loate n seoeirile noi, delicate,

ferninine erau luaie din Ionla, el insu i cuvint rnelodios. delleat i ferninin, dad a extstat cumva; iat'a tn sfir t, de ce in Egiptul de jos, la babi[onieni i la fKglent, faeultatea
fen-iininA trece inaintea laeutt ii rnasculine, nurnindu-se

zeila hsis, la tebaM, Milydha la bablionleni i la apo. la Roma, zei a Ma, Mama Bun& Zeila Bun(1, Boria Dea. Cititorul s ne ierte aceast rnic dIgresiune eare a costal, totu i pulina mune , i pe eare, din aceast eauz o supunem diseu iel mitolcglor cu toara Increderea. spunern acum ce se f cea in aceste serb ri richiriat ]a Bona Dea.

Este greu de tiut ce se fkea cadrul serb rilor inet-dnate Bona Dea, Era interzts b rba lior s p truncl acolo e el, dup toate probabllit ile, fernele aveau tot interesuL s pa'streze seeretul. Unii pretind c s-ar s vir it rfi te dansuri obseene, aElli ni te [aIngogii imilate dup eele de la Teba i Menifis. Juvenal explic . , rn2i clar; 11 indrum ni spre el pe
110

ei.titorit interesafi, prevenindu-i, totui, c Juvenat., ca detest Ei bine, se eelebra, eleei, ]a Cezar, sau rnat bine zis Porupeia, sojia lui Cezar, misterele acestei Bona Dea, eind, deodat , se r spindf vestea c un b rbat deghizat in !ernee rusese surprins in rnii[ocul matroanelor A fost un seandal jrnens, iat cum raporteaz Gcero ateast intimplarc in Scrisaara sa e tre Afficus, din 25 ianuarie 694 1-apt urit [ m tem foarte Apropc,, s-a inimplat muit ea luerul acesta s duc mai departe deeit las s eread tn. moment Cred e tii un b rbal. IrleghIzat in fernete, s-a streeurat in easa Cezar i, l asta toernai in mornentul eind se oileia un saerifiem pentru popor, tneit vesialete au trebtfit s .ia de Ia ineeput saerffieiul iar Cortfficius a adus la euno tinta Senzi.ului acest saerdegiu. CorMfielus. prieepi? nult inehipui

eurriva e initiabva apailinut vreunuia din ai no lri Comunicare din partea SenatuLut la pontiF, deetaraUa
pontifitor c este sacrlicgiu i c, prin urmare, este eaz de

aeVonare in justilte leOtur aceasta i in virtutea unui senalus consult, se public un reehizitoriu i Cezar I i repudiaz lat vestea care preoeupa Rorna pe la Ineeputtd iunH lanu.ade cu vreo aizeci de ani inaintea erei noastre; ea a f eut mare dup cum e trilleres, timp de eiteva a lormat oWeetul tuturor con.versatii lor i a tuturor u ote[iLor, a eanearwrilor, curn am ziee noi azi. A a c rfu eAte nimie surprhu tor ifl laptul e Cteero, cel rnai mare btrfitor al vretni[ 52 le, i - a dat 11A Atticus aceast Lire,
Dar, totu ii este eurios, trebuie s-c reeunoa tem, reg se ti aceast formidabil care agit deopotriv ForurrLul, Cimpul lui Marte i Via Re&, scri$oare

particular de acum aproape dou mii de anL B rbaiul surprins in casa lui Cezar era Clod[us
Am mal spus noi eite ceva despre acest ilustru liberlIn

eare, vremea iuf Cezar t a lui CatilAna, merita titlui dc rege al dezm latilor; am mai spus c apar inea rarnurei
Pulcher din nobila lann[iie Claudia $l am mai spus

palches Insearin frumos,


Ne amin[im e fusese trimis impoiriva gladiatorilor. Florus spune iusese Clodius Glaher, dar Tit Liviu

spune c," era Clodius Pulcher, iar noi ne siffitri 2.1 turi dc p rerea lui Tit Expedifia sa nu fusese fericit ; apoi, ser,,Rind sub Lucuflus, socruf s u, instiga5e la revoit legfunJle lui LucuLlus in favearea lui Pompei, Cine putuse convinge pe Clodfus se deciare de parlea lui Pornpei, ln opozi ie cu socrul s u? Arnbi(ja? ffinel Era oarte simplu, lat ce se spunea era s spunem in oapt , dar
revenim fat ce se spunea fn gura mare la Rorna, despre Clodius.

Se spunea lusese arnantui celor irei surori ale sa]c: Terentia, care se c s torise cu Marclus Rex nu uita i numele de Rex, c ci Cjcero va Face aluzie la e imediat ; Chudia, c s torit cu Melellus Cele, c' reia i se spunea Quadranaria, pentru c unui din arrran i i promisese, 1n schimbul favorurilor ei , o pung plin cu aur, dar ri trimisese a pung plin cu quadrans, adk cea mai mic moned de aram ; 1n sHr it, cea mai ttn r , care se c s torfse cu Lucullus; OT, Cu tDat ' cs toria i cu tot incestu[, se pretindea c aceastii leg tur continua, Lucullus avusese o exprica ie Clodius frf urrna acestei Clodius il tr dase pe Luculius. Nu e prea curat oind privesti lucrurile in arn5 iuntim%
dar cei pulin este clar, aproape Fntotdeauna. in treacU ffe zis, mai r msese o a patra sor ,

nern ritat , de care era indr gosfit Cieero i pe care


Terentia, so ia lui Cicero era geloas .

Curn Fusese prins Clochs? Iat ce se povestea in lez tur cu aceast intirnpi are:
Tndr gosflt de Pompeta, el intrase Tn cas deutlizat ca D drit rea . Inc Foarte tin r, cu barba abia spera s rIU fie reeunoscut; dar r t elnd prin Tmensele coridoare ale locuin(ei, Fusebe intilnit de servitoare a A.urefiel, marna lui Cezar Atunci, voise s fug , dar mi earea sa prea masculln tr d Aura a a se numea servitoarea 11 tritreb cine ie; el r spunse cu greutatc; vocea lui confirm b nu eLiie n seute din mi carea prea bruse ; serviloarea d du afarma, matroaneLe romane venir Tn grab ; tfind despre ce este vorba, Incliiser u ife r apof incepur caute a a cum caut ni te fernei curfoase, in cele fin urm , g sfr pe Ciodlus in carnera unei tinere sclave care cra amanta ral arn nunte pe care Cieero nu fe putea da 112

Att!cus, intrucit el.e. se aflar incetul cu tncetul si pe m sur ee se F ceau cercet ri in proces. S -1 l s m pe Cicero s povestease procesul_ Cicero depusese aeolo ca martor. Cieero fusese cIndva foarte bun prielen cu Clodlus, acesta il servse cu pasiune eu prilejul Conspir4ei luj qatilina; se inscrisese prfnire oarnenli din garda sa si se ierpezise in primele rInduri ale cavalerAar care voiser s -I ucid pe Cezar. Dar iat ce se Intirnpl tocmai In fimpul procesulul. Cicero era Tndr goset de sora lui Clodius, care r m sese nem ritat . Ea locuia doar la cItiva pasi de locuinta flustrului orator. Citeva zvonuri despre o leg tur5 dintre CIaudia si Cicero ajunseser pin l urechea Terentiei, ferneie absolut si geloas , care avea o total autoritate asupra solului ei. 1 se spusese c , obosit de aceast autoritate, Cicero ar fi voit s-o repudicze i s ia de sotie pe sora lui Ciodius. Dar Ciodius ce spunea in ap rarea sa? Spunea e , chiar in mornentul In care se pretindea c fusese in casa lui Cezar, ei se R: sea la o sul de leghe de Rorna. Adic voia, pentru a loiosi terrnen rnodern, s invoce un alibi. Or, Terentia, care ura sora, 11 ura, fireste, si pe frat&. Ea tl v zuse pe Clodius intrind la sotuli, In ajunul zilei in care usese v zut in easa Pompelei. Dac Clodius intrase la sotulei ajun, nu putea fi la o sut de leghe departe de Rorna In z.iva eind avusese loc serharea. Ea ifi spuse Cicero c dac nu va. vorbi el, va ea. Cicero avusese destule necazuri eu sotia sa sorei lui Clodius. Pentru a avea Tn cas , el se hot ri sacriffee pe frate. 5e prezent , decL ca rnartor. Dup curn este lesne de Inteles, Cicero, orict de birlitor ar li fost, spurte totusi nimic despre toate acestea in scrisor% sale c tre Atticus. 1n schirnb, piwiar h, care se n stea cu doisprezece ani dup evenimentele pe care le povestim, sau eu patruzeci i opt de ani de era no3S1h- , Plutarh care esle earn tot aftt birlitor pe elt era. Ccere, le povesteste. Cicero, spre marel s u regret, poate, se prezent , totu i, s deptin ca martor contra lui Clodius, Dac scandalul provocat de eveniment Fusese rnare, scandalul provocat de proces fu sj mai mare Inc , Mulif [13

dintre cefgeni al Raniei il azuzau pe Clofflus, unii de jur*RInt strirnb, allii de In eMorle. Lucullus adkise ca marlegl ni te serviloare care ITL ViUfj5i1- 5 k'." CICKII1j5 NiuSSe leOturi intirne cu sora sa, solg ia lui Lucullus. Clodius nega rnereu acuza ia principa) i sus jnea c fusese la o sut de leghe deparie de Rorna in ziva cind avusese loc serbarea Bunc, cind Ciccro, riclicInduse, il dezmin i declarirld c 1n ajunui evenirnentului venise ia el, la pentru a discuta irrzpreun Riste probleme. Depozitl lui Cicero fu zdrobitoare. Clodius nu se a tepta la a a ceva (bn partea unuj amic, ffin partea unui om care-i cea curte surorli sale; procedeul era carn brutai, e adev rat, Deartfel, trebu[e escultat Cicero cum poveste te procesul; el pune toat ura ornukii care nu are con i:iin a prea .curat . lat cum vorbe te despre judeckori; i notali bine c judec5torii shit seratori: Nicicind un tripou n-a strins o astfel lume: senatori necinsti i, cavaieri in zdrente, tribuni, p zitori ai tezaurului plini de datorii, fAr un ban, ir( rnij]cul acestora, ci iva oarneni cinstilf care nu puteau l atiri de renegare, stInd. ffi ti, cu stiftetul indoliat, cu iruntea ro ie ru ine. i, totui, atmosfera din augusta a.dunare era cit oll se poate de pu in favor2bit acuzatului. era care s nu-1 coosidere pe Ciodius condarrmat dinainte, tn rnornentul in care Cicero t i termina depozitia, Ciodius, indigna0 de ceea ce numeau ei o tr dare, izbncnir in strigMe i chiar ameninOri, Dar senatorii se ridicara' atunci tniii, il 3coperir pe Cicero i ar tar cu degetul Spre gtt, semn c Ini elegeau s .1 apere cu pretul propriilor lor vIe [. ncestor oameni.care i i ar tau gitul cu degetul. Crassus ar t cu degetui punga. oc0, i.r4LizW strig Cicem, spune acurn curn a izbucni1 acest. iricendiut cuno ti pe Chet, dragui rneu .Atticus, (ChelaL esie Crassus), it cuno ti pe Chel, mo tenitorul lul Nanius, panegiristul meu, care a inut dernult un discurs cinstea mea i despre care i-am pornenit. Ei bine! iat ornut care a condus totul 4n dou zde cu ajutorul unui sclav, sciav netrebnic ie it dintr-o frup de gladiatori; el a pro.5fiS, a depus cautiuni i a dat, ir&inie! dat 114

completarea banilor fete frumoase i b ieli tineri... Dar nota i bine, c eu atenuez_ Re inei nurnai c judec torii care se r saser corupi numai Cll hani erau considerai judec tori dnsti i. A a c, de data aceasta cerur gard ca s se poat intoarce acas , lestrig Catutus, v teme i s nu vi se lure banii pe eare i-ali primjt? Cezar, chernat s depun rn rturie impotriva tui Clodius, r spunse c avea de spus. Dar i-ai repudiat so ia, totu il ti strig Cicero. ivii-arn repudiat solia, r spurise Cezar, nu pentru c o consideram vinovat , ci pentru c so ia lut Cezar nu irebuie nici m car b nuit ! Este de la sine in eles c' Ciodius a Fost achitat_ vedem care a fost urmarea acestei achit ri.

XXV
Ivkai intli, .s.a produso mare agita ie in pia a public . Achitat, dup o invinuire care antrena exitul dac ar 11 fost condamnat, Clodius era acum mai puternie ca niciodat , din moment ce r minea nepedepsit. Achitarea Fu uri adev rat triumf_ Dou zeci i cinci de judec tori rezistaser i, nu crice risc, condamnaser . Ins , spune Ocero, treizeci i unu se temuser mai rnult de loame decTt de ru ine achitas-er -b 1n felui acesta, mi carea conservatoare imprimat de consulatul lui Cicero de Conjura ia lui Catilina, care fusese descoperit i in bu it , era total oprit ' prin achitarea Clodius, iar partidul dernagogic, reprezentat prin Pornpel, inFidet aristocra iei, prin Cezar, fidel poporului, prin Crassus, !idel Cezar, invinsese deiinitiv. Astfel, Roma fericiffi de a se 12scu.t sub consulatul lui Ckero o forhmalanz na,i2m, me consule., Rontam! Roma aceasta revenise acolo unde o impinsese Catilina eind, intilnindu-1 pe. Cieero in drumul s u, Catilina lusese obligat s abandoneze partida, Amintirea acestui prim triumi il Infl c r pe Cicero d du un curaj pe care nu.1 avea -de obicet. Seriatui se adunase de idele-lui mai, iar ctnd tt veni lui Cicero rindut s vorbeasc , spuse: Senatori romani, pentru o ran care vi s-a l cut, 115

nu trebuie nici Or siti, nici renurrMi .1a pozi ia voastr ; na trebuie s nega.i loviturile prirnite. nki s exagera i r nile; ar fi o prostie s trece t cu vederea, dar ar f i o la itate s v ternei_ Catu1us a fost achitat de dou ori pin acum Si Cati1ina tot de dou ori; ori acesta este Ine unul rnal mult l sat liber de judec torii ace tia vindu i pe seama Republkii. Apoi, intorcindu-se spre Clodius care, ea senator, aststa 1a ed1nta Senatului i rldea dIspre ultor de iesirea Cieero= - Te Clodius, striga el..dae ai erezut cumva c judee torli te-au l sat liber. Eroare1 E1 ti-aa dat Roma ea Inehlsoare; ei au vrat na S te salveze ea cet tean, ci s ridiee libertatea -exi1u1u1. Curaj, senatori, sus ineti-v dernnitatea; oarnenii einstSti sint strins uni i in dragostea lor pentru Republic . Atunei, orn cinstit ee e ti, f -ne pl cerea i spunene ce ai F eut la Baia. ii strig Clodius. Dup curn se stie. Baia era Itipanaral Un b rhat eare se ducea la Baia putea fi b nuit, o ferneie care se ducea la Baia era pierdut . Se_spunea e Cioero lusese la Baia ca s ' vad pe sora lui Clodius, Baia? r spunse Cieero. M.ai intfi n.arn fost la Baia apoi, ch1ar dae a fi Fost. ee? Baia este un loe interzis pentru b rba i? Nu se paate rnerge Baia ea s bei ap ? - Bine1 r spanse Clodius, ranii din Arpinurn au vreo leg tur cu apele ide acolc, orieare ar Fi ele? - N-ai deeit s -I intrebi.pe rnarele l u patron, replic eicero, dac n-ar fost oarte fer1cit s bea ap la Arpinurn. Marele patrori era Cezar, dar la ce erau bune apele de la Arpinurn, aceasta n-o Pasajul acesta este obseur i eunoa tern dac vreun comentator 1-a explicat; d.ar dup elte se pare, era eeva jignitor, e ci Clodius se enerv '. - Senatori romani, strig el, s -1 mai suport rn printre noi pe acest rege? La aceasta Cicero r spunde printr-un calambur pe eare vorn ineerca s -1 Facem in eles. 1n latineste rege se spune rex_ Sora lu COCIIIJS se e s torise Marcius Rex; Mareius Rex este foarte bogat; CIodus este amantul surorii sale; gra ie influentei :icest&a el spera s Fie trecut testarnentul eurnnatului

116

s u, dar in aceast privirri speranla iusese spulberat , Rege, rege, r spunse Cicero. Abl tu ai ai eu Rex care te-a treeut in testa.ment, pe tine care ai L tocal jum tate din moteriire. - Dar tu , relu Clod[us, tu ai eurnp rat casa de ]a Crassus cu hanii moteniti de la tal ] t u? 1n adev r, Clcero eump rase de la Cra,ssus o cas pe eare o pI tise eu trei rnil ionne eind sute de mii de sesterti. rata serisoarea pe eare i-o .trrnisese preehestorului Sextius: zilele treeute pentru e am eurnp ra casa [ui Crassus hot rit, c ci nurnal dup ce arn primit cornpiimentete.tale am cump rat-o cu trei milioane cinci sute de de sester(i. De aceea m v d acum Ingiodat datoril S intru Pn oriee conspiratJe, numai ciae ar binevo[ s m primease ! - Cump rata'? riposteaz Cleero, eind Clodius vorbeste de cump rat mi se pare c este vorba de judee torE, nu de ease. dau seama e esti pornit hupotriva judee tod, lor: afirrnat n fata lor e eu eram la Roma tn xiva misterelor Cui Bona Dea, i ei n-au voit s te cread pe eu v3r^t. - Te Clodius; dimpotriva, dou zeci i cinci au erezut cuvintele.mele:in euvintelelale n-au crezut treizeci i unu, i de aceea a trebuit s lie dinainte. 1-au f eut pe CocHus La r spunsul acesta s tac . Toate acestes erau putin parlamentare, cum am zlee ast zi, dar noi am v zut i auzit mai mult deelt atit. Se Nelege e din morrientul acela se dectarase un r zhoi tritre Ckero i Clodius. Vom vedea c r zboiul aeesia 'ir va duce pe Cieero exit i pe CLodius la moarte. 1n ateptare, care era peritru Ctodius problema cea mare? S se r zbune de toate insultele aduse de Cicero, ale e rui euvinte, repetate din Senat pl`n in Cirnpul lui Marte, 31 lnsemnaser asemeni fier ro u. Cicero avea boala oamenilor de spirit; nu putea s -si LM gura; trebuia ca spiritul acesta diavolese izbucneasc , ehlar impotriva pr .leteniior, a p rinWor sau a s i. - Cine I-a legat pe ginerele mcu de sabia asta? spuse el v zlnd pe solul fiicer saie purtfiad la r..)1d u sabie aproape cit e] de lung .
117 -

Fiului lui Sylla 1i mergea r u; eL I i vindea lueruriiie i pentru asta ali a tista tor. - Preier afi ele tat lui decit ale spunea Cicero. Contratele s u Vatidiu avea scroful ; intr-o zi, dup ce pledase i Cicero 11 ascultase: Ce erezi despre Vatidius? t1 tntreb eineva. gsese eam umflat, r spunse Cieero. Cezar propuse irnp r irea Campanieh. mare enio ie prinire senatori, - 1\1am s ing dui, eit vol tr i, aceast Imp rtire, spuse LUCiLliS Gellius, care a ea .optzeci de ani. Cezar o s a tepte, observ Cieero Gellius nu cere prea mult tirnp. - prin m rturia ta ai pierdut mai multi cet teni.deeit ai salvat eu eloeina, Ti spuse Metellus Nepos.. - Se poate., r spunse Cieero; asta triseamn e am mal rnult corectitudine deett talent, Arn s te eopleese cu injurii, 11 spuse un tin r otr vise tat t eu pr jituri. aeuzak e - Fie, r spunse Cieero, de la tine prefer injurii decit prjituri. intrun proces eitase ea martor pe Publius Costa, eare, f r s euunast niei o boab de tegistalie, avea pretentia e este juriseonsu1t, intrebat, Publius r punse e tia nimie. - .Ei binel spuse Cieero, ee crezi c e ii intrebat despre ,drept? MeteIlus Nepos era mai ales tinta ataeurilor sale. - Cine este tat l t u? il Trrireb acesta pe Cieero tntr-o zi, crezind e -1 Ineure din cauza ortginfi sate de
jOS,

Drag Metellus, r spunse eicero, rnaie la i-a f eut tie r spunsul mai difleil d.ecit mie, Acelai Metellus care era acuzat in privinta banilor, avea miinile cam lungi, ti f cuse preeeptorului s u o inmormintare magnific i-i a ezase pe mormint un_ corb din piatr . Cieero tntlini. Ce bine ai f cut c ai pus un corb pe mormintul preeeptorului t u4 ti spuse oratorul. - De ce? Pentru c te-a Inv at mai degrab s furi deeit s V(Jrbe ti 118

Prie(enul pentru care pledez, spunea la un proces Marcus Appius, m-a rugat s pun alArarea sa grij , logld i bun credin . ' ai s nu Fad nirnie dln tQf_ ce te-a rugat

piletenul! l intrerupse Cieero. Lueius Sotta indepIinea functia de cenzor in tirnpul cml Cicuro candida pentru ou.nsulat, Lucjus Cotta era un be4tv notortu. Ifl Umpul discursfflui pe care il adresa poporului, Cicero ceru s bea. Rrieteni.i prolitA de rnornentui Intreruperii, se string in Jurul s u i-1 - Aa e, dragi prieteni, spuse el, strInge i-v trr jurul meu ca s nu m vad cenzorul c beau ap ; nu rrd-a.r ierta-o nidoclat . Marcus despre care se spunea c -era fiul unor sclavi, ajunsese senator i citea acolo scrEsori cu o voce puternjd i str Iudtoare.
- Ce voce irurnoas l spuse unui din ascult tori. - Te cred i eu, spuse Cicero, a Fost crakiie de affl, glumele acestea nu n se par nup douA prea pline de haz, dar e sgur e de erau inc i mai putin pline de pentru cei pe seama c rara erau f cute.

Pe Antoniu il numea Trfflana; pe Pornpe, Epicrate; pe Cato, Polydarnas; pe Crassus, Chelul; .pe Cezar, Regina i
pe sora lui Clodius, zei a cu ochi de bou, pentru c , aserneni Junon&, era solla iratelui s u.

Toat-e acestea ii 'creau lui Cieero o mul irne de


du rnard, i inc du mant dei rAnile pe care le

producea loyeau direct in amorul lor propri.u.


DacA Antonffi a pus se taie capul i rniTnile i fntutt pe tribuna cHn For i dac Ful i-a un ac in limb , asta a fost pentru cii mina 1ui Ceero scrisese

Filipicole. vedtrn

CLI

rn se putea r zbuna

pe Ckero.

Cieero se cu un lucru, pe care rornanii rigizi 1-1 reproau rnereu: 1n urma ConjuraVei Itd Catilina
oondarnnase cet eni rornani Ia moarte, in speciaL pe Lentulus i pe Caelhegus, de i legea nu permitea condanmarea la moarte a unui cet tean, cI nurnai la exil. Cicero ar fi trebuit acuzat: dar, senator, nu putea

119

fi acuzat decit de

tribun ai poporului. i nu putea fi

thbun ai poporului deeit dac erai din popor. Or, Clodtus


nu era doar nobil, ci i patrician. C3 n se Tnl ture aceast ctificultate se recurse 13 urt subleriugiu. Arn voE-bit de iimba nest pinit a lut CiCeCD. tntr-o veni ideea ia ap rarea iut Antoniu t fostul s u cotegimpotriva Pompei i a lui Cezar, ii atac In ziva aceea pe Pernp& i pe Cezar a a curn tia els atace, cu toat cruzrnea. Trei Ore mai tiraiu, dup aceast ie ire, Cezar E Pompei publicar plebiscitui care autoriza adoptarea ittE Clod(us de c tre Fonteius, un plebeu modest. Din clipa aceea., riu mai era nici o indoiaVa, Clodius avea s fie nurnit ribun al poporutui. ase mai Inainte, Cicero ii serisese Lui Atticus: M-3 vizitat Cornehus Binein eles Corneltus Balbus, orn de rktredr._ El garantal c Cezar rri va consulta irt toate. Or, <iat cum v d eti sTiritul tuturor acestora: o legtur strIns CU PQMPC1 t la nevoie du man care nu revin ia rnine; b trine e Cezar; nici

S rmanul Cicerol

Dar cind a auzR c Clodius solicit tribunalui, c


Cezar este i amestecat cu CeV3 l'n adoptiunea lui de c tre Fonteius, fat ce comunic 1ni Atticus despre aceast rnare veste, in scrisoarea Sa d-atat'a' din Tres-Tavernes, aprilie 695. S vezi ce tntidnIre! mergearn lint tit pe V[a Appia spre Antinum i ajunsesern la Tres-Ta ernes, Era ikba sarb torii Ceres, v d in iata rnea pe scurnpul meu Curion, venind dinspre Roma. Nu siii fflei o noutate? rn frEtreb CurIon. Nu, Ti spun eu.

aodius, soticit tribunatul. spui? Este r1121" du man al lui Cezar se spune c vrea s 2nuleze toate acLele lui Cezar... De un an, Cezar mai era consul. i Cezar ce spurie? Cezar spune c n-are nici arnestec in adop iunea lui CiodWs. Apoi Cicero trece la un ait subiect.
120

InS'k julie, luerurile se schrnb ; el dateaz scrisoarea dtn Roma. Tot lut Attieus ii scrie: A teptind, dragui de Cloclius nu inceteaz ameninte i se dectar pe fa du manut meu. Furtuna este deasupra capului meu: la prIma lovitur , vino repede. Totu i, Cicero nu poate crede c este in pericol, Pompei cuvintut s u c Clod[us nu va sntreprinde ntrnic impotriva Cezar, care a ob inut guvernarea Gattei pe timp ofer o locotenen in 2rmata sa. cinci ani, Cezar m sclicit mereu ca locotenent spune Cicero; ar fi o salvare mai mult deelt onorabl ; dar n 11 V reau_Atunci, ce vreau? S incerc s tupt? ... Mai degralA, cla, t, in adev r, va Incerca s lupte. Tns , in august, luerurile i-au e p tat toat gravlatea, iar pericoluL a Inceput s se contureze. Ateptind, drag Atticus, Iralete zei ei nostre cu ochi de bou nu merge cu jurnSt t de m sur ir< arnenint rile Jui tmpotrjva mea, rn la a lui Sampciseramus (una poreciete pe care CieC/0 i le d tui Pompei) ei neag proiectele sate, dar se mIndre te se I audti la toat lumea. Tu m tubeti sincer, nu-i a a? Ei bine, dac a.> sari repede din pat; ciad te-ai sculat, porne te; dac a pornit, gr be te- i pa ii; dac fugi, pune- / aripi. Trzbuie s fiii la Roma clnd ver corni iile e Imposibit, atunci cel mai tirziu pentru mornentul cind se va anun a votut. Opt luni mai tfrziu, totui 5-3 COM15 iar Cicero i1 scrie ateluia i Atticus: ck.Anut de ta facerea Rornei 696., Vibona, 451,ra brutlerrifor, 3 apritte.

Fac4 =4t, firagul meu Atticus, sa-i mt2/4tmesc Intr-o zied m-ai forlat s triesci Dar piind acurrt tare am regretat c te-arn ascultat_ Te wnjur, Un.o irnediat la Vibona, unde rri-a condus o scUmbate de direcie indispensabil; vom fi.ta irapreund itinerariul i tocui Uflde s nd reirag. fi surprIns dac n-ai verd,

dar

s:rgur ver1_> Ce se intIrnplase? Cle.(us Iusese numit iribun spre stIr itut aAulut

121

695. Consuli erau Piso i Gabinius. EI a inceput prin a [-i apropia, intervernd s i se dea lui 1:%o Macedonia i Iui Gabinius Sftia.
Din aceast cauz CIcero nu rnai putea g si sprijin

decit la Crassus, la PornpeiT sau la Cezar. Crassus nu era nici un pericol: ei

Jetesta pe

eT, nurnindu-1 Chel u1, Ciceroi ca re ln oriee moment ridea Calvus sau 1Dives, Pornpei., indr gostitul de

cinctzeci de ani, era cu totul ln sf pinirea rarmecelor tinerei sale Iulia; si, dup curn M v zut, la spaima lut Cicero se mul urnea r spund : fie fric , r spund eu de toate! Cezar, de i rnanifesta fa . de Gicero rriu1U prietenie, de cind cu afacerea CatiIina, aprecia prea mult talentul oratorului pentru ai refuza prole4a; dealtfel, Cezar, protelindu-1 pe Cicero, se achita ta de Ciekro care il protelase pe Cezar. Curn am v zut, Cezar i oferise lui Cicero o tocotenen irr armata sa. acero fusese pe punctul de o accepta. Shn irid c clu manul scap , Clodius alerg'a la Pompd. De ce vre Cicero s plece din Rotna? intreb Crecie c ceva cu el; Absolut nirnicl Cel mult
Terentia, so ia lui, dar fal de el, pe zeil din cer! n-arn ur ,. nici

Pornpel repe-U lui eicero cuvintele acestea, ad ugind


garan ia sa personal . Cicero se crezu salvat i-i mul urni lul Cezar pentru tocotenen . Cezar ridic umeri.

i, in adev r, intr-o bun dirnEneat , Clodius acuz pe


C[cero, Se tie trklisese la moarte f r judecat pe Lentufus i pe Caelhegus.

Acuzat de Clodius, Cicero Indr zni s fac apel la Cezar, care i1 prevenser A lerg la Fompei, care spusese tritotdeattna c n-avea de ce s se tearna. Pornpei i i tr a linitit luna de miere vila sa de pe
muntele Albano_ I se anunt vizita lui Cicero.

Porupei ar fi fosi foarte incurcat dac ar fi clat ochii cu Cicero; el Fugi pe o poart secret . Lui Cicero dOVedi c Pompei nu era i se ar t toat casa pentru acolo, n.telese c era pierdut. Se Intoarse la Roma, se
122

trribrc

haine de

l s-i crease barba i prul

i str b tu ora ul irnplorind poporuI. La rindul s tt, Clodius, Inso it de partizanif mergea zilnic eaka lui Cicero i il ironiza c - 1 sehimbase Imbriic rnintea, 1n timpce prieienii lui adugau noroi. la amenin rHe 1ui Clodiuspfetre Cu toate aceslea, cavalerii r rnseser credincio i fostului lor comandant; tot orclinui se frnblicasetn haine de doliu odat cu el; peste cincisprezece mii de tinert 11 Inso eau, eu prul tn dezorbine, impiorind poporui. Senatul flicu mai mult: e1 decrei do1iu pubtfc i ordon ca toti ceta enti rornani s se irnbrace in negru. ins Clodius inconjurS Senatut cu oarnerrit lui. Atunci, senatorfi se repezir peste vestibul, rupindu- i

logile de pe ei i scotnd strig te cle disperare; dtn nefericire togile sfi iate nu impresionar poporul.
Din rnomentul aceta, era de sus inut olupt , o b t lie de rezoivat pe catea armelor.

if spunea Lucullus, i garantez eu de succes. nebunia Pleac , spunea Cato, i p-oporul, s tul i violentele luf Clodius, ile va regreta curInd_ Cicero preler slatu1 lui Cato 1n locul sfatulut lui Lueullus. Ayea curajul civil, dar n-avea deloe eurajul rrinftar. 1n mijlocul unui lumult trlfrieoMor, e1 1u' o statuic a Minervei, pe care o p stra 1n cas eu o venera ie deosebf0, i o dusein Capitollu, unde o inchin cn aceasta' inscri0e:
MINERVEY, CONSERVATOAREA ROME1 din Rorna i sirbtu Apoi, pe la miezul Lucania pe jos, tuso it de prietenii s i.

Itinerariul s u 11 putem urrn ri dup scrisori: la 3 aprilie fi serie lui Alticus din tara brutienilor; la 8 aprille scrie tot 13.d, din Lucania; pe Ia 12, tot Iui, in drurn spre Brindist; 1a 18 aceea i lun , tot lui, din ara Tarentur ; la 30, sollei, fiului i fiicei sale, din Brindist; i, 1n sfir its la 29 mai, lui Atticus din Tesalontc.
Irnediat dup ce se afi de tuga sa, Clodius ob ina

liTipotriva lui Ccero un decret de exrl i public un edict care interzicea tuturor cet enilor, de o portiune de cfnef sute de mile de Irontiere1e s' -1 dea ap i loc, sau sa-1 primeasc sub acoperi ul lor. 123

Al3ia trecuser doisprezece ani de ctud serisese cu trufie: Armek loc iogrii lausW lupielor rofeelor pentru exii: cea mai mare nenorocire ta nu va cell mai mare du n-ran al t u nu va fi Clodius!

cuvnSuluL i tatu i tnvingtor al luf Catilina, nu blesterna zeli

tot timpul ace_stei dispute, Cezar se tinuse deoparte. Et nu ivi3 parte f i niei Clodius, nfei Ocero; l sase lucrurile s se desf soare de la sine, Aruneindu-si oehii asupra Romei, vedea un ora prad eelei mai eumplite anarbh, un popor care nu tia al turi de cine s mearg . Pompei era o mare glorie, dar mai muCt aristoeratic decit popular . Ca- to era o mare fairri , dar mai mult admirat decIt iubit . Cr2ssus o mare bog lie, dar mai mult invidiat decit onorat ; Clodius o mare indr zneal , mai rnult str lueiloare decit solid ; Cicero era uzat, 131bulus uzat, Lucullas uzat, Catulus rnort, Clt priveste earpurile constitute irx stat, cu ele era i mai r ul De etnd achitarea lui Clodius, Senarut i i pierduse autoritatea; de ctnd cu fuga Lui Cicero, cavalerii erau dezorrora(i. Cezar Inelese c venise firnpul s Or sease Ronta, Ce rivali l sa acolo? Pe Crassus, Pompei si Clodrus. Cato era un nume, un zgornot, o rurnoare, dar nu o rivalitate, Crassus eerea r zhoi i-mpotria partilor. Era pe eale s -1 ohlin; el urrna s pleee, la saizeei de ani, Intr-o expedi ie indcp rtat , Ia ni te popoare s lbatice, feroce, neiert toare, era foarte probabfl c n-avea se mai Inioarc . Pompei avea pa truzeei 5i opt de ani, o so ie tin r i stornac belnav. Ajunsese destul de r u cu Clodius, care insuita in public. Ciodins pusese rnina pe frumoasa locuin a Cicero, pentru care ii repro ase in plin Serrat c o pf tise cn trei milioane ejrhei sute de rnii de sesterti, Ei o e p lase de poman ; doar cu oboseala de a ,o lua.

124

Voi ridica portic frumos la Carena, spuse-se Clodius, ca s fac pereche cu porticul rneu de pe muntele PorticuI lui depe muntele Palatin era casa lui Cicero; porticul tui de la Carena va fi casa lui Pompei. Cloclius avea treized ani, o reputa ie execrabil , o inteligen inferioar lut Cafilina. Trebua s fie ori strivit sub Pornpei, orl, clin Fericire pentru el s -1 triving el
pe acesta. Dac ar fi fiost strivit de Pornp-ei, cu sigurant

c Pompei i-ar fi pierdut prjn aceast victorie restul populartt tii; dac 1-a r fi Invins pe Pornpel, Clodius nu era un cluman care s-1 rngrijoreze pe Cezar in mod deosehit, ea'dea searna ei3 era timpul Cu toate acestea, Cezar s fac ceva m re , ca s se rec leasc , pentru a ne
exprima astfel. Nu- i putea ascunde c pin atunci

avea peste patruzeet de ani nu fusese decit un dernagog vulgar, infertor in indr zneal 11.11i Catilina i in gloria
mititar Iui Porupei i chiar lui Lucul1us.

Marea lui superioritate fusese c stiuse, la treizeci de ani, s fac datorit de cincizeci de mMoarte; dar, dup ce-s1 p1 fiw daioriiie, superioritatea aceasia se pkrduse, Este adev rat c dup Clodius era ornu1 cel mai desfrInat din Rorria. Dar, oare, Cezar nu spusese cr prefera s fie primut intr-un sat decit 1a doilea in capitala Tiitime1e sale combinalii politice nu fuseser fericite i, dup rezultatul lor, r m sese 1n urrna lui Ciodius. noapte de fn ziva n care Pompei, arneW de prirna nunik, acordase guvernarea Galiei tr.ansalpine i
a 11

i comanda a pairu legivai, se produsese chiar 1n

popor o teribil opazi ie impotriva acestui decret. Cato p use in fruntea acestei opozt ii. Cezar voise s intinildcze rezistenta in eful s w. el
porunei arestarea 1ui Cato i arunearea lui in incWsoare. Dar aceast brutalitate avu atit de pu in sueces inclt Cezar fusese obligat s ordone unuia din tribuni s -1 scoat pe Cato din mlini1e Ttrtr-o alt zi, cind tribunul Curion, ftul b trItuflui Curion, Heea opozWe care arnenin a s ' devin Inglijor toare, fu instigat un ddator,, Vetlius. Acesta acuz pe Curion, Passellus, Cepl'on, Bratus i Lentutus, fiul c au voit s -I asasineze pe PornpeL Insusi Bibutus Yi adusese lui Vettius un purnnal; ca i caind un

purnnal ar fi fost un lueru foarte greu de procurat la 25

Roma, Incit Bibulus fusese obligat s aib gTij de procurarea un.ei asernenea arrne. Vettjus fusese huicluit b gat la Inchisoare. A doua zi fusese gsit spinzurat, atit de la mornent pentru Cezar, dac unul din reprourle care i se f ceau n-ar fi Fost marea lui omenie, s-ar fi putut crede, pe hun dreptate, c participase ceva la o sinucidere care venea la un mornent atit de potrivit. Era, deci, bin.e din toate punctele cleNedere ca Cezar s retrag din acest magnific consulat ple c rui hotare inu erau decit la cincizeci de leghe deparie de Rorna. Deallfet niei nu era timp de pierdut: cInd eram gata de ptecare, un acuzator se preg tea s -1 denunte. Aht spune Michelet, a ti vrut v d, in mornentele acelea, aceast figur paljd i alb , trecut inainte de urerne din cauza desfrtului de la Worna, pe omul acesta delicat i epileptic mergind pe ploile din Galia irs fruntea legiuntlor, traversind inot fluvitle noastre, sau c lare tntre lectidie care erau purtati secretarii lui, dictind patru sau ase scrisori deodat , agitInd Roma din ndep rtata Belgje, exterminlnd in drumul ski dou milioane oameni i supun nd 1n zece Rinul Oceanul de Nord. Da, ar fi fost interesant, pentru c Cezar promttea nirnic din toate acestea. Vreti s titi curn trata Catul, arnantul surorii lui Ctodius, al sotiei luj Metetus Ceter, pe care o numea Lesbia arnin tirea desfrritatei Sapho Lesbos, curn ti trata Catul inainte de pLecarea in Gaii.a? Adev rul este c nici ia Inapojere nu-I trateaz A adar, spunearn, vreti tjti cum il trateaz? IN CAESAREM Nici nu gtridesc plac, Cezar, i putin trni

pas'a' dac e ti alb sau negru TN CAESARIS C1NAEDOS

Cinaedos sint b elii lui. dti plac toate p catelo i tie i experimentatului t u
Suffe -this; foarie hinel Ar Fi trebult, totu i, v Fi sturat de capul ascutit a lui Otto, de ernana ifie ascunse ale lui Libon i de picioarele nesp late ale lui Vettius, 1Q6

imperator sup r -te iar pe ia.rnbU rnel, (Arora nu Ie pas de nrdnia ta, MAMURRAM ET CAESAREM Ce 1'i- 1,111-105 Cuplu de 'indr gosi i lace i arnindoi. desfrinatul Marnurra i impudicul Cezad Amindoi degrada i, unul Ia Rorna, la Forrrfies, arnMoi arnIndoi holnavi de atStea excese, troV gernern de arnl'ndoi savani in desiriu, c rora le ajunge la amindoi o &ngur leetle , adulteri laeomi, rivali pe IArbati i pe !erne!! Oh.! Cu adevilrat, face i 3mprenn un ettplu de toat frumusetea!l. Cu ascrucnea ver5uri era solutaU plecarea eucerjtorutrebuie m rturisftn merit din pIin aceste arronturi de care nici prin gind nu-ltrecea se supere n firnpul consflatului s u, Bibulus il desernna pe Cezar, 1n edietele sale, numai sub nurnele de regino Bitiniej_ El spunea c , duOi ce iubise un rege, ajunsese s ' iubeasc regalitatea. UTI soi de bufon, pe nurne Octavilanus, c ruia meseria so i permitea spun oriee, ntilnfndul odat pe Pompei i pe Cezar, salutase cu voee tare pe Pornpei nurnele de rege i pe Cezar cu tillul de regm . Caius Memrnius ii repro ase c servise pe Nicornede I a 111-255 OferiSe eupa de b ut, amesteeat printre sdavete i eunucii acestul prin . intr.o zi, in plin Sertat, fn th-np oe Cezar ap ra cauza Nisei, Iut Nicomede, anfintind obliga ine pe care le avea Ia de acest prin , acero 11 spusese: Nu mai vorbi cle obliga file tale; se tie i ee i-oi dat luI Nicornede ce al prIrnt la el, lista amantelor 5ale era imens . Yn rnomentul plec rii sale GaIia i se atribulau Pasturnia, so la Servius
Sulpie.ius; Lollia, sotia lui Auler Gab!nus; Tertulio, so ia lui Crassus, soro lui Cato, Arn spus c acesteia din urrrffi Ti d ruise o perl valorind o sut zece, a sut dou zeci de mil de francl cnci i s-a povestit Iu Cieero, acesta ra'spunse:

Bine, dar nu e chiar att de seurnp pe elt vi se pa re. Serollia i-o d i pe Hica ei,Tertia, pentru a mai reduce din da iorie 127

M i trziu, tl vom vedea amantul lui Eunoe, frurrioa5a regin matir a I Cleopatrel, incint toarea ffirrif greac , transplantat pe p rnIntul Egiptului, aceste eiteva cuvi nte 1n sfir it, Curion taUi vezuma toate vorbele rele care se spuneau despre Cezar: Cezar este b rbatul tuturor ferneilor i 1-erneta tuturor b4rhatilor. Era ctt pe aci ca un aet pubiic s constate partea prkn a acestel hirfe. Ctrma, tribun al poporului, spune Suetoniu, a m rturisit de mai multe ori c avea preg tit o Iege pe care urma s o publiee In absenia lui Cezar la ordinul

lut, t prin care s i se permit s - t cite so ti ar fi voit, pentru a putea avea urrna i.) Ceea ce #1 face pe (11. Cha.mpagny s se aventureze s SCrie, 1n frumoasa luerare clespre lurnea roman , c Iulius Cezar era mult mal complet deeit Isus Cristos, care n-avea deett toate virtu(tie, pe eind Cezar avea nn nurnat toate virtuttle, dar i toate Acum, s -1 l s rn pe Cezar s plece in GaIia; s -I l s rn s - i strIng eorturile mari ca ni tepaiate, s 'inea.ree leeticile adev rate carnere trobllate; s 1 l s rn s i ia covoarele purpur i podelele din n larchterie_ iini tili, nevoie, va merge in fruntea leglunilor sale, pe jo, cu capul descoperit, 1n plin soare, pe pioae cu g leata. Va face treizect de Ieghe pe zi e lare sau c rut . C'tnd un rfU ise ive te 3n drum, el il va trece inot sau pe burdufuri; cind l'nfilne te z pezfle AIpiIor, el le va
-

InFrunta f e'indu i drum cu scutul, 1n timp ce soldaP le

ver str punge cu suItteie, cu spadeIe sau chiar cu s bitle. Niciodat nu- i va angaja armata pe un drurn pe care au
12 eereetat mai inatnte. and i i va treee legiuntle 1n Angiia, pentru c auzise c pe coastele britanice se pescuiau perle rnai frurnoase decit m rile va cerceta personal drumul i va vtztta portuhle eare puteau constitut ad posturi s[gure pentru flot . Intr-o zi, allind c armata sa, de care se clesp rtise ca s urrneze o intImpiare Fe.ridt . era asedtat proprtul s u cantonament, se V2 deghtza in gaI i va str bate d'ndurile du manilor. Alt dat , cum a tepta tn zadar ni te tat rituri care nu mai veneau, se va arunca intr-o bare i va porni singur in c utarea lor. Niel o prevestire va opri inaintarea; nict un augur nu-i va schirnba planurile. Chiar dac victima va sc pa din mrintle sacrfficatorului, ei

128

nu se va opri s mearg finpotriva lui Scipio a lui Juba. Coborind din corabie si e zInd 1n momentul cInd punea piciarui pe p rrflritui va spune: Africa, esti a rneal Niciodat nu-si va tace ide[ preconcepute, c cr hot rtirea o va lua Inf luen at ide imprejur ri.Geniul s u va improviza planut pe care fl va urrna. Va lupta f ra. aib " un plan preg tit di ainte_ Va ataca dup un mars; nu se

va sinchisi cttu i de putin dac timpu? e bun sau r u, va e uta, ins , frttotdeauna ca dusmanui s aib in fa ptoaia sau z pa da. Niciodat nu- i va pune in derut ad versarui,
t r s pun mina pe campamentul acestuia Und

inarnicul va frttoarce spatele, nu-1 va da r gaz s - i


revin din spakn . 1n mornenteie critice, va ini tura to i CaLi, inclusiv calul pentru obliga solda(ii s Inving , neavind poslilitatea 3 fug . and trupele sale vor da fnapo, el, personal, 1e va regrupa, oprind fugarii cu

proprille sale miini, for indui, orteit de ingrozili fi fost,


s - i Tnloarc Fata spre du man. Un portdrapei pe care-1 va opri astfel il va ameninta cu virful dar va indep rta vtrful suSi#ei eu preptul. Un altul va l sa sfindardir) pe care il purta; cu stindardul in mtn , va merge Impotriva dusmanutui, Dup b t ila de ia Pharsahrs, mergi`nd inaintea trupe]or sale si traversind Flelespontul tntr-o mic barc , va intnni pe Lucius

Cassius cu zece gaiere va tace prizonier pe acesta


impreun cu toate cele zece gatere ale sale In sfir it, cu prilejul unui atae asupra u.ru.ui poci din Alexandra, va fi abligat s se arunce in mare i s incate pe o distan de vreo dou sute de pa i, pin la nava cea mai aprop[at ,

purtind, sus, rnina sting , ca s nu se ude, hirtille pe eare le avea asupra lui cu gura c masa 4:1e zaLe,
ea s nu lase dusmanului vreun trofeu.

Or, lat -) plecat, plecat ca s se r t ceasc in acest haos barbar i r zho.inic eare se numeste Galia i eare
convine atit de bine geniului s u. S vedem ce 5e va intimpla timpul absen e sale cu Cker0 in exil, cu Porripei, de popularitate i Clodius, pentru un moment, regele neincoronat al

Durrui

.29

Am spus e Cieero plecase. Multe prevestki cunaa teli influenta pe eare prevestiffle Q aveau asupra roulanilor i acurn, In toate, vedeau a prevestire muite prevestir[ indieaser c exilul s u nu avea s fie de hLng durat . irnbarcat la Brindis} pentru a merge la Cind Dyrrachium, vintul fusese favorabil la Ineeput, apd i i schirnbase clireeta i-1 arunease, a doua zi, pe locul de unde plecase. Prima prevestire. Porne te din nou., de data aceasia vintul duce la destina ie, dar in marnentuL irt eare se preg tea s pun piclorul pe useat, p - rrflntul se cutremur , iar marea se retrasc clftt fala 1ui. A doda prevestire, Apoi, c zu 1ntr-o adInc descurajare. El, care spunea 1ntotdeauna eInd era numit orator: Spuneli-m[ fl[ozaf, deveni melanefflic ca un poet, rneJancolic ea Ovidiu exHat in lara tractior. Cea rrtai mare parte din timp era foarte trist, aproape d1sperat, pr[v1nd spre coastele Italiei eurn ar i f cut un amant nefericit, spune Plutarh. Melancoria, mu,z-a aceasta foarte modern , b nu1t de Ovidiu, este un lueru atit de rar la cei veehi Incli nu rezist rn darintei de a traduee o scfisaare a Ipi Cicero e ire fratele s u. Ea ii prezint pe marde oralor sub un aspect sub care este comp1et necunoseut, Scrisoarea aceasta, sernnal de eiCeFO, a r#i putut barte hine 5' Fie semnat Andre Chenier Sa.t.1 de Lamartine. Este datat din Tesalarlic, la 13 idn[e, anul 696 de la fundarea Romel Fratele meu! fratele meu/ fratele rneu! Cum? Dac 11 trimit selavi f r scrisori, m crezi sup rat pe tine i spui e nu vreau s te rnzi v d. Eu s ilu sup rat pe tine, fratele meu? Spune-mi, este oare eu putn( a o CeNI2 Dar cine tie? 1n realitate, poate c tu m-ai intristatl poate du manii t i m-au p[erdulr poate c invda ta este cauza meui Paate c nu s1nt eu cauza ruinei tale; iat l' splata eansulatului meu atit de 1 udatl El mi-a r pit copi[1, paWa, averea,iar (be., ie, dae nu rn-ar fl rpit decit pe mine, nu m-a plinge eitu i de pu irh Tot c-e rn nobil i bun, de la tine rni-a venit, dar spune-m .[, ce 11-am dat eu, oare, 1n schimb? DolTuI durerii mete, Ingrijorare pentru saarta ta, necazuH, intristare, sMgurMate i eu s
-

riu vreau s te v d! . Oh! n-a vrea s nt -v-ezi, c ci, vai! dac m-ai vedea, n-a mai fi acela pe care 1-ai cunoscut, eare, plin gi n d, sedesp rlea de tine, care aveai tu och[i in Iacr[ml. T i spun, QuIntus, din fralelca ce Ca n-a ma.i r - rn.as nimic, nmie deett doar urnbr.a, imagmea unui eare respir . De ce, oare, n-arn murit? De nu te-am l sat m-a1 putut -vedea rnort, cu oehi l t? oare supravieluie ti nu nurna mele, dar gloriei mele? Oh! m rturisese, pe toti zeii, eram eU un pfeor in mormint eind rn-arri auzit chernat deo voce, Trni spunea, i eu o auzeam adresindu-mi-se dn toate p rile, c o parte ciFri viata ta g sea 1n via a mea_ atunci am r mas s vie uiesel lat Yn ce fel am gre it! lat crirna pe care am f ptult-o. Dac m..ra Fi sinucis a a curn m h teau gIndurile, i-a fi l sal o amintire u or de ap rat. Acurn am f cut greeala ca, viu fiindi. s ti [ipsese: ca viu Rind, te adresezi altora; glasul meu, care atit de s ' fii oblig-at des a venit ri ajutorui unor str ini, acum lipsete tocmal cind tu tnsuti e ti 1n pericol 01-1/. fraleie meu, dac sclavii mei au venit 1a tine ! ra scrisori, nu spune: Minia este de vin ! nu, srYune F.ste de7n deirlea, seeast suprern s1 hiciune care se g .sete 1- n aeltncul lacrimilor t durcrFi. CH r serisoarea aceasta, e'ind o scriu, de cite lacrmi nu e sc ldat ? Sgur c tot aUtea lacrirni elt ver i i tu drid ai s-Deitesti. Crezi c pot s nu m'a' gindesc la tine, ffirleTindu-in , izbucnese tn plYns? Si cInd mi-e dor de ftatele rneu, creil e rni-e dor nurnai de f rate1e meu? Nu, ei i de ginga a afec lune a unui prieten, de deFeren a unui fu, de n elepcune unui tat . Ce fericire tu, f r inine? am incereal noi vreodat , eu, f r in timp ce eu te pitng pe tine, nu oare, i pe filea mea CIt modestiel eit judecatM pietatel F`ata mea, ehEpul meu, vocea mea, sutletul mett, iar fiul meu, liu[ rneu atit de frurnos ali( de melel fiul rneu pe eare am avut curajui, barbaria sa-1 snitiV din imbrli arca mea. S rmanul mal ptrunz tor riecit a fi voit, nefericitui deel pricepu:,e despre ce era vorha. i copilut r u, eopilui t u, chipul t u pe eare Cicero al meu 11 iube le ca pe un frate i-1 respect ca pe un frate mai mare! Oare n-arn p r sit eu pe cea mai ne[cHcit,' dintre fernei. pe cea mai credncloas dintre solii, c reia nu i-am ing clut s m urmeze pentru ca cineva s veghea asupra a oeea ce a rnai r;lmas averea rrlea 131

s i poat ocreti pe s rrnanii mei eopii? i, totu i, eind am putut, i-am scris. ie i-arn trimis serisori prin libertul t 'u, Philogonus, i cred c , pin aeum, feai primit. In aceste scrisori imploram i te rugarn s faei eeea ce te ruga sern prin gura sdavi]or mei , adic s vii ia Roma., eit rnai repede eu putint . Mai i ritii vreau s vii aici ca un proteetor, in cazul in eare ar mai r rnine du mani ine nesatisf euti, in eruzimea lor, de nenorockile eare s-au ab tut asupra noastr . Dae aeurn ai curaj pe care eu nu-1 mai arn, eu, eel pe eare lu il considerai a3it de tare, int re te-te ea s fii pregtit pentru lupla pe eare o avea de sustinut. N d jdulese dac ine rnai poi. n d jdui n dkjeluiese e integritatea ta, dragostea pe eare ti-o poart coneefil nii i poate ehiar mila de nenoredrea mea, te ver eeroti. Dae exagerez prirnejdia eare te a teapl , r pentra rrine eeea crezi c ar trebui f eut. Multi irni serhu in leg tur aceasta multi rni spun s sper, dar eu cum s mai sper eind v d durnanii mei arn de puterniei i pe prieteni, c unii m p r sese, al ii m tr deaz ? Se tern toii c inapoierea mea ar putea le fie remu eare pentru ingratitudinea lor seelerat t Dar, chiar a a cum shrt, sondeaz -i, fratele rneu, i seriemi desehis. Eu voi tr i elt timp vei avea nevoie de viata mea, eit tirry rn vei erede 1n stare inirunt un pericol care te va 6menin a. n afar de aceasta n-a fi in stare s tr lese, e ci, n adev r, nu exist for , pruden sau filozofie carc s poat suporta asemeriea dureri. ' tiu c ' avusesern un timp mai bun i mai potrivit ca s mor, Ins am f eut greeala, pe care au ft'eui o mul i e 1-am l sat s treac . Aa e , s nu mai vorbirn de treeut; ar Fi s - i reinviu durerile, iar s&rni rearnintese de prostia pe. C2E- C arti 1- cuto s. ead irl gr'eeaa de a suporta necazurile i ru inea acestei vie i mai mult decIt este absolut neeesar pentru leri&ea ta pentru nevoile tale, i-o jur, Astiel, drag frate, eel care ine acum eltva timp se putea socoti eel mal Ferieit orn din lurne, prin tine prin eopffl s i i prin soia sa, prin bog ia 3a, eel eare acum citva timp se mai considera Inc egalul eelor mari prin onoruri i prin innuent , prin stim i favoare acela a ajun s intr-o a semenea mizer asemenea ruin , ineit trebuie s ia o hot rlre suprem iE s nu se rnai v le rease ru inos, niei pe ei, niei pe ai s i. Aeurn, spune-rni, te rog, de ee-rni vorbe ti de irn sef.rnb. Oare eu nu tr iese pe eheltuiala ta? Vail i in privina asta
-

132

sirrit foarte vnovat. Ce-a putea prevedea mai teribiI deeit de a tc ti fortat s -lt pt te ti datoriiie cu fiinta ta i t u. Pe cind eu arn primit i arn risipit f r folos a toti pe care tozaurut 113cpublicfi rrii t-a nurnrat in
nurnele t u. Tns' Marc Antorlius i Cepion au primit surnele pe care mi-ai scris s le datt. Mie irni ajunge eit am pentru planurfle pe eare le fae., fie c v/Z0r1 inuinge , fie e V.8 trebui s disper m, mie nu-rni mai trebue Dae

s-ar intImpLa s survin vreo incurc tur grav , sint de p rere s te adresezi fie Crassus, fie M.al este iliortensius, dar tiu dac al putea sa telncrei in el, Alectl'nd o rnare simpatte pentru mine, inconjurIndum r~u tot feiul de aten ii, el a ineercat mercu, impotriva mea, impreun cu Anius, lucrurik eete mai odioae i eele

tic loase. Dup sfatarik lor i contInd pe prornisiufflIe !or, rn-arn pribu it l'n pr pasfie. Tns g sfreazi3 toate astea pentru tine, C8 nu-ti aduc nepl ceri. Dea.ilfel, pe 1-Tortensius voi face bincvottor, prin Pomponius. S Impiedic rn ca vreo mkirturte mincinetas s realizeze versul ace1a care cireuLa impotriva ta in leg tur eu legea Aurelia, pe vrernoa cind concurat pentru edititate_ Ntl m tern de nimic mai rnult is ora actual deelt s v ct e oamenii te crul din mila pe care le-o poti pentru mine, e el atunet toat ura pe

carc am strins-o asupta rnea se va abate a.supra capulul ta'u. Messala cred ti-e prieten cu aelev rat. Cred c Pompei, chiar dac nu este, ar vrea s par c este. Asta i-a ruga, clac mi-ar mai aseulta rug ciunile. Tot ce a indr zni ar fi s -i rog se muitumease doar cu nceazurilie eopleese aeurn; in aceste neeazuri, niei urr alutor nu e de condamnat. Dar rnai e eeva, i asta insearrin pentru rnine adine durere ea.re rn face s ov i; este faptul c actiunile rnele ecte mai gcnerease sint cauza persecutiilor pe Care le indur. Nu-ti dau tn grij nici pe fiica mea, care este a ta, nici pe Cicero al nostru. Exist oare ceva pe Eurne care s rn fi f cut s suf r i care 5 produs si o egal suferin ? Cit e ti in viat , fratele meui sint lini tit: copiii mei nu vor fi orfarn. despre restul, adic posibilitatea saiv rii meic i speranta de a reveni in patr5eca s acolo, n-a putea scriu pentru e iaerimile stric tot ce seriu. Vegheaz , tc rog, asupra Terentiei.; ine-m la curent cu loate. tn sfIr it, fratele meu, tare afit natura ti pertr3iteoinului s fie ta re intr-o asernenca imprejurare.. 133

Dar noul ile pe Ca r12 Cicero le eerea fratehii s u nu erau de natur s -1 poat Ifni ti. Dup plecarea sa, a a curn am rnal spus, nu nurnai cii Clochus pf3runeise s se ali eze hol rirea eu privire la exilarea ]ui, dar d duse foe easelor sale de la lar i t dep ce loeuise un mornerit casa aceea lainioas de pe Palatin, eare eostase tr6 milbaane einci sute de mii desester i, ordonase lie ra.s de pe Ta a p rrkitului i pe Iocul ei ddicase un terrip1u Libert tii. Mai rnult, seosese in vinzare bunurile exilatului i lieeare zi desehidea asupra Dar, orielt de se zute erau pre(uriie eu eare se seoteau luer uri le la lieita fe, trebufe s reeunoa tern, ea un rnerit al romanilor, niciodata prekurile tixate ri-au ajuns s iie atinse. Acestea despre Cieero.
S vedern ee f ceau eeflal i.

XXIX
mijlocul acestei corup ii se petrecea la Roma ceva efudat, care p rea un speetaeol ofert

poporului pentrn a-1 face s se eread 1n vremurile frumoa.se ale Republicii,Speetaeolul il d dea Cator Cata era un fel de bufon serios c ruia i se permitea s spurt i s fac oriee, Poporul mai mult se amuza de el, deeit s -I Fl fubit, de aceea alerga s-1 vad pe Cato urnWind f rr tunic i piefoarele goale. Cato profeliza; dar erau prezeeri ea ale Casandrei, pe eare nimeni nu 1e
b ga 1n searn .

PQmpei luptase ob in lui Cezar proconsulatui Cato 31 apostrolase pe Porripef 1n rnUlocul drumul.u:
Ab! va s zic a a, Pompei, te-ai plietisit de m rire

i te inharni la jugul lui Cezar? , Deocamilat nu-ti dai searna de ateasta, v tiu, dar eind vei incepe s o eTnd vei vedea e nu po r suporta, o vei face s cad asupra Romei, Alunei ai s -ti aduci aminte de avertiz ri1e lui Cato i ai s -i dai searna e erau cinstite, drepte i l cute interesul t u. Pompel ridica din umeri si treeea ma departe. Flind deasupra fulgerelor, cum pelf s fii lovit de ele? Dup ee Clodius fusese nurnit tribun, in elese e nu avea s fie niciodat st 'ptnul Rornef, ct tirnp se g sea acolo Cato. Trimise dup acesta. 134

Cato se supuse, el, eare rektzase s se due atunci cind i1 ehemase tin rege. Cato era legea: tribunul tl chetna; pu in ii p a lui c tribun cra CIodius sau un altul; Cato r spundea ehern rii tribuntflui. Cato, ii spuse CIodius, eu te consider ornul eel maj

curat 5 mai cjnstif din Rorna. Oh! exelarn Cato.


- Da, r spunse Clodius, i vrcau s lidau o dovad Dest raul i eer, i cu mari interventii, s le dau comanda Ciprului, eu cred c tu e ti singurul dcmn de

aceast cornand . i-o ofer.


imi oierl rine comanda Ciprutui? - Da. Mie, Cato? - Tie, Cato. Retuz. De ee refuzi? Pentru e cstc o eurs : vrei m inclep rtezi cHn Rorna. Ei bine, vreau s r rnin in Rorna. Fic, spuse Clodius, dar te previn de un luerw dac nu vrei s te duei n Cipru de bun voie, ai te duci eu for a, i, prezenfindu-se irnediat fa a adun rrl poporului, f eu s se voteze legea care ti numea pe Cato guvernatorul Ciprului. N 1,J ma era niei o posibilitate de reruz; Cato accept . Era toernai in tirnpul tulbur riJor care zbueniser in

]eg tur cu Cicero. Cate se cluse ta Cfeero care rnai era


tne la Rorna i-i rug s nuprovoace vreo rebeifune, apoi plec , Dar Clodius d du ia plecare nfei nave, nrci trupe, nici ofit.eri publiei, ei doar doi greijeri, dintre eare unu! era un tilhar notoriu, iar cel ialt un orn al lui Clod[us. Cato prfrnise ordin s goneasc dfn Cipru pc regele PtoLerneu eare nu trebuie con undat cu Ptolemeu Auletul, care cinta din llaut, regele Egiptului i s readue 1n Bizant pe cei exila i de aeo[o. Aceste rujslunI aveau ca seop s -1 in pe Cato departe de Roma pe toat durata tribunatuiui lui CLodius. Inzestrat cu mtiloa ee atit de modeste, Cato socoti e trebuia procedal cu pruden . El se opri la Rodos 5i trirnise inain.te pe ufl prieten al s u, pe nurne Canidfus, pentru 3-1 convi nge pe Ptolerneu s se. retrag f r lupl '. Atunc se tritimpl lu Cato acela ..noroc care se

t35

Pompei cu Wtridate._ Canidius ti acluse Inlimp1ase vestea c Pto1crneu se otr vise, l sind D avere eonsiderabil Cum am mai spus, Cato trebuia s se duc i 1a Bizant. Ce s-ar fi a1es, in atte decit ale sale, de toat bog (1a l sat de Ptolemeu? I i arune privirea in jur i i-o opri pe nepotul s u, Marcus Brutus. Aeum arnirWrn pentru intiia oar de acesi lin r, fiul Serviliei, eare treeea drept nepotul lui Cezar. Rolul mare pe care il va juca ne face s ne oprim un moment asupra lui, chiar aeurn eind istotia ii pomene te numele, doi de ani. E1 Brutus avea atunei vreo douAzeei pretindea c se trage acel f ab-rzos bronz e ruia tomanE ridieascr pe Capitoliu slatu1e Vninel Tn mtn o sabie goal , pentru a ar ta e e] distrusese pentru totdeauna puterea TarquinlIor; numai c aceast orig1ne li era contestat de lucr rde genealogice ale timpului. In adcv r, cum era s se trag d1n Junius Brutus, clnd Junius Bulus poruneise s'a se taie capetele celor doi ai
s i? Este adeArat c fitozofui Posidonjus sustine

13rutus ar mai fi avut i un altreilea Piu , i acesta, fiind prea parttelpase la conspiraiie, a a c , 5upravietuind tat tui i fratilor a lost str moui modernului Brutus Cel eare contestau aceast' filiatiune spuneau c , dimpotriv , Brutus era de orig1ne plebee, ful unui oarecare Brutu, sftriplu intendent, a c rui [amilie nu
ajunsese ciceit de seurtil vreme la onorurile acordate Republic . mama lu Brufus, sus Inea e se tr gea din aeel Serv-i1ftls Ab:la eare, g zindu-i pe Spurius Mellius c aspr tiranie i e - 1 instig prietenii la s-a inarmat urt pumnal i s-a dus in Forum_ Aeo1o,

convingindu-se c ceea ce auzise era adev raf, 1-a InEpt putece Spurius, Incit nefericitut s-a pr bu it Cu
mort, pe loc. Aceasta se inUmpla eam trci sute optzeei cle ani mai inainte, adlc pr1u anul 438 7,e.n, Brutus cra admis Partea aceasta ifin genealca

de toat' lumea. rin rui era o firc 171IJC1 L36

Studiuse nlozolia tn

Grecia, eitise i eomparase pe toti litozofii si se opdse, ea mode], asupra tui Platon. Stirna mult pe .Anliohus Asealonianul, seful veehii Acadernii se Imprietenjse cu fratere acestui.a, Ariston, trnpreurt ett eare Lua rnasa. Ca toti distinsi dn acea epod, Brulus vorbea la 1e1 de bine latina si greacak poseda o oareeare eloe[M si pledase sueees. end Cato s-a gindit s se ficlosease de el pentru a 5c4,a de ia jaF averea lui Ptulemeu, se Osea tn Parnphilia, unde petreeea eonvaleseenta dup o boal grav . La inceput, Brulus nu i-a pl eut rnisiunea dup el, unehiul s u nsulta pe Canidius dindu-1 ea inspeetor un tin r de dou zeci i dol de ani. IT1S , pentru c avea o mare veneratie pentru Cato, se supuse. Brutus insusi intoemi inventarui obieetelor, iar Cato ajunse clnd tre1na s inceap viniarea. Toat vesela aur i de argint, toate tablourle preioase, toate pietrele seumpe, toate stofele de purpur fur pretuite de Cato. Maj rnulf inc : Tntructt acesta voia ca preturile s reprezinte valoarea lor rea , particip si el la wmare supralieitind, ca s sc ajung la surnete a teptale. Rezultatul vInz rii i surnele g sle in tezaur se rldiear ' la vreo apte rnii de falan L o valoare foarte mare pentru vremea aceea. Cato luase toate m surile prevedere pentru ca aceast surn ajung la Roma f r . ateident. Terninduse de un naufragiu, ei poruncises se fac l dite continInd Fieca re doi taianti i cinei sute de dr ahrne. De fieeare Udi sfoar groas Cung. , tn ea.p tul c reia ag ase bueat de plut , pentru ca in caz de accEdent i z[le s cad n ap , dar buc4ite de plut , pe deasupra, s ndice locul unde se g seau acestea. 1nplus, insertsese in CIQU registre lot ceea ce Ineasase cbe1tuise rt Itrnput guvern5H1 sale; un registru l tncredin ase unuta dn libertit s i n pe nume Philargyrus, iar rtn altul i[ p stra.se asupra sa_ tris cu baa te aceste preeautiunt, tnttrnplarea a f eut s dispar arnbcle registre: Philargyrus, care se trnbarease la Kentcreea, a nauf ragial, a, pierdut registrui i, trnpreun cu el, toate care I se Inered/ri aser _ Cato a pstrat registrul s u pin . la Koreira. Acolo a poruncit seina4e corturile pentru el si ai s [ tn pia a public . Marinarti

137

t elnd focuri mari, fl e rile s-au Intins la corturi, iar registrui a fost mIstuit in incendki, i c'ind prieten i i ar ta mffinirea pentru acest accident, Cato ti r spunse: Am intocmit aceste socoteli nu pentru a-rni dovedi fidditatea, ci pentru a da altora exerrtptul unei severe exactit i. Cind Roma a allat de venirea toat populaia 1-a ieit inainte de-a Iungul fiuviului_ V z.nd aceast Hot c ci Cato a piecat cu o singur nava i a adus o intreag ilot v zind aceast ilet plutffid sus pe Tibru poporui urrnInd-o

s-ar fi zis c e vorba de un adevarat triumf. Poate e ar Fi fost rnai modest din partea lui Cato s se opreasc acoIo unde i-a tntllnit pe consuli i pe pretori.,
dar n-a considerat c era bine s procedeze in telut acesta ia continuat s'a' piuteasc rnai departe pe galera regal CL.11 ase rinduri de rame a lui Ptolemeu, i nu s-a oprit decit atunci dnd 4 i puse Ilota la ad post, rl arsenal, Cato, nu putem s Oricit am fa de partizani al

ascundern cilitorilor no tri c aceast nea teptat dovadh' de Trigin-tfare dat de cetebrul stolc a f cut, in primuI
rnoment, asupra. Rornei o impresie proast . Ins , cind s-au v zut treelnd prin Forum cantit ile imense de aur l argInt pe care le adusese, contrar tuturor obiceiur!or proconsulare, admira ia pentru acest dezinteres alung impresiiie pe eare le inspirase ingird-area. Dealtfel, xui Cato fur cru(ate onorurile. Senatut se intruni si-i aoorifi pretura extraorchnari cu privilegiul de a asrsta la jecurt trnbr'a'cat intr-0 tog broclat cu purpur . Cato, care, intre timp, redevenise eI insu t,

refuz toate aceste onoruri

i ceru Senatutui doar

redea libertatea lui Nicias, intendentul regelui Ptolemeu, invodnd grija i credtn a clecare acesta dduse dovad , Este de la sine 'in eles c cererea i-a fost lat ce f cea Cato in timp ce Cezar I i ricepea

carnpaffla Galia, Ear Cieero t i plingea axllul tn The alonk. S vedem ce ( ceau Crassus i Pompet sau, mai ales, ce f cea

138

XXX
Crassus p rea cit se poate de Iini tit, ad postit cum era, pe de o parte de Cezar, pe de alta de Pornpel. Dealtfe3 nu dorea deeit lan lueru: proconsulatul Siriei. Visul s u era s deciare r zboi par lior, in care se vedea o surs jmens de prad pentru ef. Pornpei i i petreeea tot indr gostd b tr[n, Istre patru oehi tin ra Sui so ie, f r s se sjnehisease de ceea ee se petreeea tn Forum. Privind in jurul s u, Clodius se vedea, deei, unieul st pIn Rornei: Ciceroera Ia Thesaiordc; Ca.to 1n Cipru. TotT.t i, atita timp cit Pompei se afla in Roma, el nu avea depIina rn sur a puterii, a a e se hot rf s ac ioneze. Pompei tratase cu Tigrane tat ] Am v zul i-I p styase pe Tigrane fiul pentu triumful s u. Tin rul Tigrane era inehisoare. G[odius 11 scoase [orta din temni a in eare se g sea i-1 aduse la ei. Pompei nu spuse nimie. Codius provoc procese arnkilor lui Pompei con darnn . Pompei t eu. In sfIr ft, I ntr o zi cind Pornpei, ie ind din vila sa de pe rnuntee Albano e leind eereul rnagie trasat de dragoste jurul s u venise s asiste la proces Clodius Ineonjurat de o ceat de arnici i se eunoa te eine erau arnicii I Ckdius Clodius, Inconjurat de ceat de amici, se tdre pe estrad de unde putea fi v zut auzit de toat adunarea de acolo tricepu s strige; - Gne este Unpera -lorui nest pinit? PornpeH repetar amfcii si in cor. - Cine este ace!a eare, de eind s-a tnsurat se scarpin in cap rumai un deget ca 5 nu - i strice frizur ? Pompet! Cjne vrea s se duc la Alexandria, repun' pe tron un rege a! Egiptului, rrsiunecare va fi Wne pl tith"? - PCITI pei! i, la fleeare intrebare pus , corul arnicilor repeta: Pompei. Cteva cuvinte despre acuza ia: (Cine vrea s mearg !a Alexandria s repun pe tron un rege a Egiptului,
,

m'isIune care va fi bine pl tit ? pentru c vrem s nv l s rn nimic nel rnura 1n expunerea noastr . Ptderneu Auletul, Fiul natural al lui Ptolemeu Soter II, nurnit auletul din cauza pasiunii sale pentru flaut, avusese ni te r fuieli cu supu ii s i. Ira vremea aceea Roma era tribunalui regi i popoare vencau s - i caute aeole dreptatea. Plotemeu plec _din Alexandria ginduJ de a face apd ia poporul roman. S faci apel la popurul roman; insemna s iaci apel la omu] puternic in Rorna iin acel moment.

Ptcdemeu plcc deei, i se opri Cipru toernai eind Cato Fcea si el in insul vn scurt popas.
pe Cato el ii trirnise vorb printr-un ollier c voia s -i vad . De rtotat: Cato se dusese ri Cipru ca s -1 jecm nease pe fratele lui Ptolemeu Autetul. Stoicul se g sea in closet, exaci in aceea i situalie carc sc g- sea dl. de Ven.dorne e'ind se anun ase Alberoni; trimisul lui Ptolerneu fu anuntat, S po!teasc , spuse Cato, El ascult date de ofi er cu privire la dorin a st pinului s u. - Dae regeie Ptoierneu dore te s m vad , r spunse el, acesta este un lueru foarte simplu: easa rnea este desehis deopotriv regiIer i altot- eet eni.

R spuosuI era brutal! Ptolctrieu se F cu c nu intelege i se duse 1a Cato. Convorbirea ncepu pdri a fi pu in rece; dar, incetul eu
fleetul, Ptolerneu descoperind mult juclecat r spunsurile lui Cato, ii ceru sfatul asupra a teea ce era bine s fac , adic dac trebffla s - i continue drumul sp7e Roma sau s se fntgarc fitt Egipt. - Tritoarce i-v Egipt, r spunse Cato f r ezitare, De ce? Pentru e dae a j angajat eap t din Egipt laminoru acesta care se chearn Roma, tot Egiptul fi apueat tn el. Atund, ce este de f cut?

- V-arn mai spus: intoareeti-v in Egipt, imp ea i-v cu supu ii dumneavoastr i r pentru a da dovad de dorin a mea de a v fi pe plac, dae e nevoie, v voil.nso i
51 M voi
eucle aceast imp care.

La Ineeput, regele Ptolerneu acteptase-, dar, cedind aflor slaturi, plec la R01112, tritro bun diminea , f r
140

spun Cato nirnic i, ajuns aeolo, se puse sub protec(ia lui Pornpei. Tn adevdr, doi ani mai tirziu., Gabinius, locotenentul i omul lut Pompei il reinstala pe. Ptolerneu in dreptude sale, dar nurnai acesta din urrn i Pompei, poate, au stiut ett costase aceast' proteeye. i s ne intoareem la ultima glum lui s acioneze. Era Cindius. Pompei in(elese c era milin[t c din cauza unui caraghlos ea Clodius trebuia s o hot rire, rnai ales eI, eare era un om atit de nedeeis. Totui, intrueit tre_buia sttr it o dat , Pompei ii consult Unul dintre ei, Cuieus, l sftui s rup cu CQZ2F, repudiinein-i filea i, urma acestei repudieri, s se trnpace eu Senatul._ Senatul era sup rat pe Pompei de cind acesta l sase cu atIta la itate i ingratitudine Cicero s lie exilat Acesta era, desigur, un mijloc de a se kip ca Senatut, daF Pornpe# nici nu se gndea Ia dZi SerRenea era Indr gostit ca un nebun de s44ia solutie: am spus sa. propuser s -1 aduc Napoi pe Cieero. La propunerea aceasta, urechile. El anur4 Senatu1 o era gata s ajute, cu amia rnin , Inapoierea lni Cicero, dar trebuia ea Senatul s iniVativa. Bazat pe aceast prornistune, Senatul d du un decret, prin care anunf,a e nu va mai aeorcla sane iunea sa nici unei m suri i nu va i'neepe discutarea nici unei proMerne eind Cieero v.s fi reehernat_ Era declara ie de r zboi tn ioat regula_ aceea j zi, doi eonsuli noi I i luau tn pr rnire sareinile, Intoeu[ndu-i pe Piso i pe Gabinius, care luseser in funchine la data exii rii lui Cicero. Unul dir noii consull, Lentulus Spinter, ceru cu hot rire rechernarea Cel lait consul era Metellus Nepos, acela pe eare Cieero i enp]e ea eu cpigramele saic. Cledius amenin a - Senalut derbedefi s "i. Dar, fapt twn i dernn de re iout, el nu mai era tribun. PompeE girEdi e nu era de demnitatea sa s - i pun4` mintea CLi ClOdlLt$, Cu tiiharii trebule s te por i t lh rete, spune proverbul; OacUus puse un C1uffiu5 yi jum tate: se numea Milon i fusese numit tribun in locul lui Clodius. 141

Annius Mlon era un om deleapa lui Clodiu . Se c storise cu fiica lu; Sylla i se bucura la. Rorna de o oareeare trecere. Clodius si Milon nu puteau in acela i oras. Milon luase partea lui eicero nu pentru c a a ar Fi
fost drept, ci pentru c , F cindu-se arnicul IuE Cicero, se facea du manuJ Uoctins. Cind Pornpei i se dest inui, a a curn ar Fi F cut-o unai condotier, Milon nu-i spusese dectt c era la dispozI ia rnai r mInea s 52 infrunte. Ntetdeauna, Clodhis t ra dupa ei vreo sut de gladiatorL Milon angaj dou sute de besfiarL Ceie dou trupe se tntiloir . Se ineepu insulte i se sfIri prin a se

Inc iera Lupta Fu lung i inversunat : Clodius alergar din toate p r i.le; nicicInd nu se v zuse pe pavajele I ui num r atit de mare de derbedel Clodius trivi.ng tor. E1 l s an uriie piine de singe, canalele de scurgere pline de rnorU; apoi n .pornind irIgiParC prin ora , i aj d dur loc templulul MrnFelor,
tribun r m sese prntre cadavre; se crezu c murise, dar era numal grav r nft_ Tribunul acesta F cea parte din fab ra lui Gicero; era grav .

Clodius g si Jeac acestei situa ii; el puse s Fie ucis un tribun din tab ra sa si arunc tnvinakea acestei crime asupra oarneni1or Senatuiui.
Fompei socoti 'n sfir it verdse tIrnpui intervin .

Tntr-o dirnineat , Porepei ie i tnsop de o escort serioas conduse pe Quintus in Forum. Mindru de prirna vietorie, Clodius tl atac pe
Pompei, dar de data aceasta ei avea a lace cu veteranii din

Spania i din Asia, a a c Fu bMut. 1n timpui Incaier rii, Quintus fu r rlit grav. R nirea aceasta a Fost un noroc pentru Cizero; v zindul pe Qufntu5 rrnit, poporul intelese veni e
morrientul ca Clodius s Fie arestat.

Deai tie1, Roma nu tr ia decti prin corno ii i salturt Nu exist nici Senat pe Capitoliu, nici tribunaie in
bazilici, nici adun ri in Forum. 142

Senatul lu o mare hot rire,eci Inapoierea lui Ccero era o problern capitaW el convoc toat Itaba pe Cimpul Ir.i Marle. Toat itafia ea voleze i s deeW intre Clofflus i CEccre. Toti cei care au dreptul de cetate se indreapt spre Roma, lin niihon opt sute de mii de voturi dispun 'inapoierea exj!atutin! Ztua tri c:ne a.ceast hot rlre a kkst cunescuU a [ost o zi rnare, zi de s rbOoare pentru loat italia. Creero primise deeretul Sena#ulut prin care se convoca noporul pe 19_Ji narte Scia lui Afficus; Arn prirnit Q1.1, intus irripreuu W1211SCWS1111.131 eare este vorha de rnine A.rn de gtnd s5 a tept pin , c;ncl va i corilirrnal de o lege, iar dac aceast iege rni este potrivnic , voi folosi de autorittea Senatuitd. Prefer s -rni pierd viala dec11 patria. Tu, viro s ne 4ntnnetf tik mai repede Dar se tribunul Serrands se opuse decretulul de rechemare, Cfero afU deodat , tcFat enegia spulber _ ateva zile rnai tirziu trfrnitea lui Atticus o a doua scrisoarc: 4r, Dup suisuriie taie i dup situalia ins i s rrni dau searika e totui este pierdut. Te rog nu le lipsesti alor mei nenorocirea care Sa ab tut asupra lor A a dup curn 1mi scrii, te voi vedea in eurind, sfir it, in ajunui nonelor lui august, ehiar ziva in care fusese publicat decretui privind rechernarea sa, Cieero se hotr - s pleee din Dyrrachium. Ajunse la Brin disi 1n zEua nonclor; aco$o o g si pe fifca sa, Tullia, venit s I inUrnpine, Printr-o intimplare, era ziva lui cle na tere i Liva de sktiMoare a colonle[, a a e' fu s'a'rbMeare pentru toat furcea. Br'ind!sf, afl c iege3 Iusese votat majoritate 2 drobitoare, aproape in unanimitate. p r si Brindi i lnsotit de o esocrt alctuit nu numai cei nurniti de rnagistrati, dar i din ceT care se oferfsera singuri. Pe drum, la fiecare pas, era oprit de delegaW trirnise ca s -I felicite. De-a lungul drumului, prin otasele pe wre le str b tea reehernatut, nu exista orn cu renume sau de calitatecare s nui ias 1n cale, afar de eazu[ c fusese prea compromis 1n partida advers, De la poarta Capena, pr i n care intr , acero observ

4- 3

trepteie templelor acoperite de lume care, de curn

rl

recunoscu, tzbueni strig te de bucurie. Aciarna iite 11 inse ir pin tn Forum. Acolo agiumera a era atit de mare ineit a Tost nevole
s se folose.ase. ktorIi ca s ' i se deschid drum pin la Capitoliu. De vreo clou , trei ori era s fie asfixiat. A. doua zt, Jr1 ztua nonelor septembrie, el se

prezent In fa a Senatulut i-i adres mul umirile sale.


De dou zile, alirnentele se seurnpiser consklerabil. La inceput, citeva voci, a i ate de Clodius, strigar e

ineepuse s ' se siml jnfluen a Inapoierij Iut Cicero, dar


voci[e acestea fur in bu [te. Senatul se declar in edin perrnanent . Mul i doreau ca Pompei s fie tns reinat cu aprovizionarea ora ului. Inapoterea lui Cicero reIntinse ereditut lui Pinmpei r

Multimea

striga lut Cicero:

Pompett PorupeVI Propune-I pe Porupeit Cieero f eu semn vrea s vorbeasc . Lurnea t cu.

De mult nu i se mai auzise vocea a a Inclt vocea fui,


care att dat fusese atit de des auzit , era acurn un lueru nou. Cicero vorbi i vorbi irurrios. Este aclev rat c informatia o avern de la el 51 el nu are obiceiul s se denigreze.

Feci ef aceusaie sen&ntiarn. Dixi.

Dup avizut s' u, se Tritocr t un senatusconsult ca

s -t invite pe Pompet s ia conclucerea aprovIzion rii. La eirirea senatuseonsultului i la auzu[ numelui lui
Cicero, care I determinase, poporul tzbucni tn aplauze.

A. daua zi, Pompei accepi , dar puse condiiite sale el


se argaia pe einci ani, cu aprovizionarea Rornei, dar voia s alb cincisprezece Iocotenen i. Primul numit a Fost Cicero.

In eonsecin , consta intocmir un proiect eare ti d dea lui Pompei, pe timp de cInd ant, sarcina de a se
ocupa de organzarea aprovizion rli cu alimente pe ic OffanirE, Oarnenii cu judeeat ' g SeaU era foarte bine a a, printr un arnendarnent, curn arn puri Meilius a propus s ise acorde lut Pornpei i posibilitatea de a dispune de teate resursele financiare ate de flot i de armat l'n m sur in care ar avea nevoie i de
-

a supune autorit ii sale pe guvernatorii pro inciTior.


144

Ocero t cea, pentro c aceasta no-1 mai interesa; apoi el, care-1 cono tea pe Pompei, omui celor dog.1 rnai bine ca Cricine, g sea, poate, ert sar fi prea departe adrniratia aceasta exageratl A doua zi a avul loc o mare 1:lzbatere cu priv!re la casele lui acera. atit aceca care fusese pur si simplu ras de pe suprala a p mintfflui de Clodius, i asupra aceIda 1n locul c reia se el dise un terriplo Inchinai Libert il. Treboia s se evite saeriiegM de a se expropria on zeu sao o zei _ 1Problerna ro supus spre rezolvare poutilicilor, care au stabflit c : 4:Dac acela care spune c a consacrat locul na ac(ionat nici in virtutea unei dispozi il generafe, nici virtutea unui rnandat ernanind expres de la o lege, sau triscris, votate tintr-un plebiseit, restituirea pulea fi
operat fr prin aceasia s se aduc vreo afingere

Oh, sfInt ordin al lezui ilort tu nu te tragi nomai de la Igria io de Loyola, ci e)dsten a ta se pierde in negura timpurilorl Mare dezbatere leg tur cu aceast problern . Oodius vorbi trei ore f r s poat clovedi c a avut dreptul s fac ceea ce a f cut; dar poporot rorna.n este un popor artist: ei g seste c Clodfos folose te mai bine spada decit cuvintul si c 1.`n privin a cuvintutoi eicero este triaestrul lui Clodkts. E1 ti fluier pe Clodius i decr e to 1 este vota t, E.ste stabIlit acolo c locoina loi Cicero iF va fi restituit , c porticui tui Calui va fi ref cut pe banii statului; apol .se aloc lui Cicero, drept dauneinterese, dou rnflioane de sester i pentro casa dela Roa, CiTlei sute de nrii de sesterli pentro cea de la Tuseulorn, doo sote cincizeci de rffli pentro cea de 1a Forrnio. u ar i eicero si oarrieni curnsecade giisesc c este foarteputin_ Que aestimatio non modo vehementer opUmo

quogue, set etiam a plebe reprehenditur

eloldius este nfrIn.1 in Senat, dup com a fost si pa a ,public ; dar ClocHus no este ornul care s abandoneze lupta: la 4 none afe loi noiernbrie, et adon restul fostei sale arrnate de pe vremea ctrid era tribT,m i se n pusteste eu aceste resturi asopra zidarilor i eioplitor
10. A.
Otirrtl%

145

de piatr oeupa0 s reconstruiaseh- locuIrria dumanului su, goneste, apol a.sed iaza' case Wntu_s inarrna0 eu pietre i, pin'a la urrrt, ti dau toate acestea se petrec in Roma, ziva in Remareati amiaza mare, in tirnp ce exist acolo un Senat, consuli, pretort si tribuni. Este adev rat Pornpei era plecat cumpere gru. La 5 ale bJelor Eui noiembrie, nou atac. acero cobora Via Sacra escortat de i de curtea sa de eavaleri, eind apare Clodius pe neasleptate i se repede asupra lui eicern, seotind strigMe inspa'imintkoare; oarnerni lui sint inarmati pietre, ciornege i cu spade, Cicero o rupe la Fug pur i simplu. Ei g seste deschisa' usa la vesfibulut Tetius se refugiaz aeolo Impreuri o parte din suit. Aeofo se balleadeoz respect pe lui Clodius. Cieero primeste intarrki, Clodius pierde si de data ace'asta, A fi putut pune sa>-I ueicM, spune Cieero: dar neep s tratez eu 1Wera, ehirurgia obose te (ipse occidi potuit sed ego dieta curare incipio, chErurgiae foedeQ 1...k.tdrosui! Cieero a gresit cru indu-11 pe ea>ci, in ajunut tde]or lui noiernhrie, pe Clodius c si pune 'in minte s incendieze easa fu.i vWo de pe muntele Gerrnatus, i asta pe lumn, la a cincea or din zi_ i-a recrutat ceata tot phntre zdren ro i de care vorbeste Safar[ in Rug Mas sint niste regi indieni, pe ing cei care uri in spatele Iuj aodius, inarma t cu s bti, scuturi i torte, Cartierul general al sefului este in easa lui Faustus Sylla. Din t'erieire, Milo a fost prevenit: et posed cloua case tn acelast cartier: una pe care urnIA ra t-o banii fui, alta pe care a mo teni o de la Annitts, aceasta urm , Flaccus s-a inchis cu o garnizroan . Garnizoana, cu Flaccus in trunte, face aiesire i iesirea aceasta pune in derut hoarda lui Clodius. La rindul s u, Clodius fuge si el sj se ascunde in casa lui Publius Sylla. E e utat din pod pin in pivnij , dar zadarnte. Flaccus i nion nu se gindesc trateze prin diet , ca Cicero, ei prin seatpel, A doua zi se intruneste Senatul, 146

Clodius nIci nu rni c . MElo acuz . pe Clodius. Dar comi tile se vor intruni, Clodius va. ft nurnit edi], primarul unui cartier din Roma r ce de un asernenea magistrat? i, odat edil, nu numai e nu va rnai putea fi juclecat, dar anun dinainte c va trece Roma

prin loc i sabie. E profesiunea lui de credint _ augurii sint Zitta corni itior sose te; Milo anun
nefa orabili, asa c nu se va vola decit a doua zi. A doua inatnte de a se cr pa de ziu ,Milo se dueein Cimpul lui Marte.

Dup cum se tie, ampul lui Marte este rnasa verde pecarese joac de-a ategeriEe, Ast zi va fi cfnipul de lupt
pe care se va decide silua ia dintre Milo si Clodius. Dac CLodius s-ar Kezenta, e mort.

Clodhls nu se arafi-J. PA doua zi, la I ale calendelor, Milo se prezinra' in la a inainte de zorilor. Deadat tl observ pe Metellus, care trece fug . Cine este acest Metellus? Cicero nu o spune, Nu cumva este Metellus CeIer, fostul consul, Metelius cel lute, cumnatut lui Clodius, rivalul Iui Catul, al lul Cezar, al tuturor aman ilor soliei sale? Nu. Tn anui 695 acesta se dectarase impottiva curunatului s'a'u i murise subit. Intreba j cauza rnor ii i vise va r spunde: L-a otrvit nevast -s . Oricurn ar fi, un Metellus oarecare Incerca s ajung in Cl`rnpul lui Marte pe drum oco[it. Nliilo alearg , il
ajunge, notiftc protestui s tt ca tribun, iar M.etellus se retrage in mij]ocul huiduletior . La 10 calende se ca de la /rivoi'at ; la 8 noi2mhirie

adunarea are loc. La 8 noiembrie, ora nod seara, Miloobine postul, Clodius este acurn un orn pierdut; vestibu lu I casei sa1e e aproape gol; o Jantern veche lumineaz ci iva tic ]osi in zdren e. Nu vor fl corni [is sau cel pu in, nu vor fi corr4i decit ca Milo s -1 acuze pe Clodius. Dac Mito lntilneste pe Cloffius pe strad , Clodtus este u.n orn rnort. Cicero scrie lui Atttcus despre aceasta.
Si se inter zdant obtulerit, occisum iri ab ipso Milone uedso,

De data aceasta ce] totul se sir ete cu o puternic colic a iui Cicero, care dureaz zece zite i pe care el o pune pe seama clupercilor a verz(i de Bruxel les pe care le-a mincat la osp tul augural dat de Lentulusi

147

Am spus c Ponipei lipsea, fiind pleeat s aprovzione-

ze Rorna, Se dusese in Sardinia i it, Airica


fcuse aprovizion ri considerabile. 1n rnornentul eInd se preg tea s le pornease pe mare

.pre Roma, se isc un vint puterrfic. Toar lumea era de p rere c Poripei nu trebuia s pieee, dar el se urc pe
primul vas porunei s se ridice pInzele, spurl'ind: Trebuie plec, dar trebuie s i tr iesc. Pompei este Ine in perioacia lui de giorie, a a c istoria noteaz toate cuvi.ntete pe care le spune_ Dar va

veni Pharsa]us i ea le va uita, nregistreze nurna


cuvintele lui Cezar.

Cu cilva tirnp rnal Inainte, Pornpei r.rtai lipsiseo dat. Dup ce se luptase prim vara. vara i toamna pin cind ploile desfundaser drumuri e, pin eind z pada blocase trecerile, pin cincl purt-ind sloiuri incetaser S fie navigabile, Cezar venise la Lucca i tin eurte.a. S - i thi curtea, este euvIntul potrivit. La Rorna nu se vorbea despre el dedt ca s se
arninteasc o nou victorie. 1n timp ee rivalii hai sl beau lne ier rj de la r scruee de drurnuri, e , asemeni unut nou Adarnastor, cre tea la orizont. Tot ce era mai ilustru in Roma i in provincie venea Ia Lucca; Appius,guverrtatorut Sardiniei. Nepos, proconsulut Sparfiei ete. 1n timpul iernii anului 696, se g seau la Lucca o sut douizeci de Uctod purtind fascii i peste dnu sute cle senatori.

Veniser i Crassus i Pompei. Leg turile care uneau triumvratui erau intr-u.n iel
sl bite, cu ocazia acestei intrevederi ele fur strinse. ALd E acurn se bot rl ea Cezar s p streze inc cinci arti proconsuiatul Galiei, ca Pornpel i Crassus s fie nurnifi consuE, ca Crassus Pompei s fIe nurniti Ruvernatori de provineie ca s poat (ine 1n miiniie tor toate trupele din Republid. Ca s se poat ajunge la alegerea lui Crassus i a lui Pornpci, Cezar scrise tu.turor pdeteruilor s l din Roma. E1 acord coneedii muitor solda i ca s -si poat da volurile Jor Planuffle acestea fuseser . stabffite pentru anui 148

699 de la fundarea Rornei, cu cincizeci inaintea erei npastre,

cinci de ani

Ins evenimentele pe eare le-arn povestit ne readuc in an.ul 698. Anul 698 trece ra'r evenimente depsebite. Clodius e complet doborit. Mai farleaz el ici, eplo cite o u , rnai d !oc la citeva case, mai rupe citeva coaste 1n dreapta i TI stInga, dar searn n cu un buldog c ruja i-ai 1.18 botni i care este silit S lase i te pr p dili de ciini s m nince din propria lui farfurie. Cicero m ntric atit de bine din [arfuria lui Ciodius, profitrLd dv absen(a acestuia, se duce pe Capitoliu si sf rtm table1e tribune in care erau inscrise actele fni ptuite sub tribunatui du manu1u1 s u. Cind se intoarse, Clodius st rig c s-a produs o ilegaIitale. S-au v zut hoti care, fn momentul
arest rii, strigau ei hotii! Cicero r spunse cu una din dilernele lui obi. ruAte.

- Fiind patrician C1odius nu putea f tribun a.1 poporului; neputincl 1- 1 kribun al poporului, actele din
timpul tri[bunatdui s u sint neavenite; actele tribunatului s u fiind neavenite, oricine 1e peate chstruge. Dar, din cauza acestei distruger, Ck.ero provoc

o discu ie Intre el i Cato, 1a care nu se a tepta. Fe aceste table erau inscrise misiunile lui Calo la Bizan i trt Cipru, or Cato inea rearte mult s nu dispar urma trecerii saie prin afacerile publice. Curn se termin aceast ceart ? Din nefericire, acero rLu vorbe te despre ea serisorile sale, iar Plutarh nu
scr1e dedi dteva cuvinte:

- Prin aceasta, Ciceru d du lui Cato e lovitur care n-avu nici o consecinp, dar care i aruir[c mare r ceal peste prietenia lor. Intreg anui se pet recu, nu se ste curn, Tn mici jcane.. Pompei ins rcineaz pe Gabinftis s -1 reinstaleze pe Ptolemeu in drepturile sale regale Gabinius seIntoarce, Incovniat suh gretitatea rnilioanelor, ceea ce il F2Ce pe Crassus doreascli si mai mult plecarea in Sh -ta; dar pentru acesta, anri mai spus-P, e nevoie ca Crassus i Pompei s fie consuli, i se ajungein anul 699 de 1a fundarea Romet. Se zvonea peste tot c , n urma unei consf tuiri Cezar, Iumea fusese imp rld Intre ce[ trei b rbali. CInd se afl c Crassus i Pompei aveau s se prezinte
149

Trnpreun la consulat nu mai r mase o tridoial . Candidezi pentru consulzt? inirebar Marceii eus Dornitius pe Pompei. Poate poate nu, r spunse acesta. Dar, bine, la o intrebare precis , -d un ra,spdns precis. - Ei bine, spuse Pompei, voi candida in interesul eelor buni i trnpotriva celor 0 astfel de aliar nu era de natur s Uni tease pe to i cei ce mai ineau ett de pu in inc , n-am spune la Republic , la numele Repubticii. intrebat Crassus; r spunsui s u fu mai modest. - Voi candida la aceast rnagistratur , spuse el, dac. cred c am 1:101. [i iolositor statului; dae nu, m voi abline. R spunsul orgollos a] lui fkomp'ei, r spunsul arnWguu al lui Crassus, f eur ' pe el iva competitori lndr znease s - i pun eandidatura. Dar cind situa ia se contur cu toat elafitatea, eind Cr2SSUS i Pompei: fur v zu i e se prezint to i candida ii se retraserk cu excep ia lui Domitius. T1 sus inea Cato, dup eurn il sustUmse i pe Bibulus 'impotriva lui Cezar. Dup curn se tie, Cato nu se jena. E1 mergea prin pietele pub[ice i spunea c Pompei Crassus n realitate urrn reau consulatui, ci tirania; c seopul lor nu era o magistratur la Roma, ci s obtin st pinirea unor provineii importan e i con- anda unor puterniee for e militare. R spindind asemenea cuvinte sus inind asernenea ei il ineuraja pe Dornitius, spurrindu-i s nu-i alega ii, piard speran a i convingindu-1 c pentru iibertatea comun . i tn juru1 lor lumea repeta: in adev r, Cato are dreptate, de ce oamenii ace tia, eare au mai fost consulli impreun, mai pretird tot Impreun un al doilea consulat? De ee rnpreun doar urruf din ei? Oare Jumea duce lips de cet teni care fie dernni a sta al turi de Crassus i Pornpe[? Pornpei se sperie. In a s#fel de lupte, Parnpei se speria u or i atunci, ea un adev rat oldat, recurgea ia for . Ei pregki urr atac impotriva 1ui Dornitlus, Pe cTn1 acesta i Insotit de ei iva printre eare i Cato, se ndrepta spre Forrnu,.inainte de a se face ziu , oarnenii lui 150

Pornpet se aruncar asupra micufui grup, nici mai rnull

nici mai pu in de parc ar fi !ost oarnenii lul Clodlus, uciser servitoriE care purtau tor eie si-1 r nir pe Cato.
Din !ericire toate acestea se petreceau destul de aproape casa lui Domitius, a a Incit_ acesta impreun

cei clffiva amici care mai r rn seser cu el se efugiar acolo, Oamenii lui Pompei blocar casa si, in absen a rivalulut Ior, Pompet i Crassus putur , tn liniste, s Yie consuli, Dar un pericol ti arneninta.
Cato soficita pretura; Cato, care devenise dusmanul de muarte si c rtia de-abia 1 se vindecase rana

c p tat pe cirld pe DoKlius spFe Forurn. Aa c se bot rf tnl turarea lui Cato, dar nu prin violen . Cato avea o gUr loart mare i, ctnd siriga, era, da.c. nu ascultat , cel pu in auzit' ln toat Roma, Crassus i Pompei erau begati; a a c se risiptr elteva milioane printre tribuni_ i Cato esu ._ Pretori tur numi i Antias i Vatinius: arnindol oamenli lui Pompet g ai lui Crassus. Siguri nu vor intilni vreo opozi ie, ei impinser inainte pe Trebonius, tribunul poporului, care proclarn decretele Intocrnde la Lucca. Cezar prirni continuare pe cinci ani guvernarea
Gaiiel..

Crassus Pornpei traser la sorti Siria si cele dou Spanii: Shia Yi reveni lui Crassus, iar Spaniile tui Pornpel. Tott obinur ceea ce- i doriser , Crassus, care voia Siria ca s porneasc r zboi contra avea Siria: Pornpd, care cuno tea Spania i care conta s string' acolo, adic la por ile itaitei, so]da ii de
care ar fi avut nevoie infr-o zi pentru planurile sale, de jnea Spania f r s fie obligat s - i p r seasc sotia, de care era diri ce in ce mai Indr gostit !n stir tt, poporul, nirrik nu se putea face la Rorna fkir care credea

Pompel, il p stra pe Pompei la ROMa.. Dar dintre toti cel mai fericit era Crassus, Milioanete

Iui

Gabinius nu-1 l sau s doarrnA. Intre Mitridate i Temistocle era vorba de lauri; tntre Gabinius i Crassus era vorba de

151

pesim!stului acela de Cato luerurile 1-nergau din r u irr rnai r u. Cleero Inv tase pe propra piele fie in elept. Mai ironiza el, este adev rat, dar foarte discret c ci nu se putea I'mp1ediea s nu konize.ze in5 l saluta pe Pompei i-i surldea sau 4i scHa lui Cezar pe eare pl privea ea pe un alt eu al 11. Este adev rat c i Cezar l cea tot felul de dar, b[ne[nteles, numai ep[stolare, ozMi-1 recomanzi pe M. Orfiu.s, seria el, 1-a face regele galilor, dae n-ai prefera s -1 fae loentenentul Iul Lepta.z .epae' mai ai pe elneva s -mi ca s -1 1-mboViesc, trimite.11 lat cum se proceda ta Rurna; i Cato 4l trimitea pe Tribatius; Ii treeea, spunea el, din sale in rniirdle eredindoase i vietor1oase ale 1u1 Cezars, Apoi termina: grij de s n tatea ta i iube te-rn cum te [uhesc i (E me nt amas, cfma). s spunern c. Cicero nu- i mai bate joc de Crassu eel putin eu vciee tare; doar in scrisorile sale conriden iaIe euntinu s -1 mai nurnease Chelu1 i Milionarul; el ti aplaud' proieetele eind il innie te i-1 Ieficit pentru viitoarele sale vielorii asupra par ilor, iar acesta 11 Ineredin(eaz planurile pe care i le face, VletoriiIe ale asupra parliIor! ei nu se va rn 'rgini 1a el va ar ta vietorli[e Lucullus asupra 1u1 Tigran ale 1u1 Porripe1 contra lui Mitridate nu snt deeit nIte joeuri de e] va reTnnoi mar ul triumf tor aI lui Alexandru, va p trunde in India prinlBadriana i nu se Va opri deeit la marea exterioar l i, lotu is deeretui care il numea pe Crassus proconsuI Sir.a nu pornene te nimic de r zbo1u1 eu par 1i, de i toat lumea tia ch> aceasta era ideea lix a 1ui Crassus; chiar Cezar, care fi scria din Galia laude proiectul, ndemnindu-1 s -1 due la hun sfir it. Plutarh nu vorbe te in aceast perioad decit despre arnorul 1ui Pompei; actul eei mai important al consulatului s u este s- i plimbe solia prin toat Italia: G arat populaiei, vrea s fie admirat ' cea pe care o iube te, iar trt 152

privnla fulici, nu se vorbe te dedi de.spre atasamantul s u_pentru Pompei.

rn rn .ijlocul fdvolit tilor conjugale din firnpul acela,


De aceea PIutarh se crede obligat s justifice terneink

e un adev rat scancial dragostea unt4 so ii de dou zec de

ani pentru solul ei de cincizeci. aceast dragosie: Tandretea aceasta se explic , spune el, prin inteiepciunea sotului i.prin seriozitatea natural a lui
Pornpei, care neavind nimic aspru n el, f cea companra

Jui pl cut i 1ncint toare.


Car am nuntele de iRtirnitate trebuie crezute, c ci sint date, de cine credeP de 113 ferneie care trebuie s se fi priceput la a a ceva: curtezana Flora. Din nefericire, Pornp& nu avea s stea rneren sc4ia sa. Aveau s fle nunnilf noi edill, iar calitatea 11.fl de

consul Porrip& trebuia

prezideze alegerea.

Se dttse in luj Marte. Alegereo a fost furtunoas s-a ajuns la Inc ierare; numeroase persoane au fost ucise sau r niteln jurul 1ui Pompei, pin i loga 5a Cu mInjil de snge, asa c a fost neveit s -i schimbe iml)r c mintea. Pornpel ceru s ise aduc o alt tog i

o trimise acas pe cea plin


crezu c'a' solul ei fusese La vederea asasinat i Era ins rcinat . Le inul fu lung; atinse izvorul copflui fu ucis !n sinui mamei, iar lulia n scu copil rnort Aceast mic dram dornestic provoc interesul

Romei pentru Pompei i f cu s se cread dragostea


adev rat a sotiej pentru sot. Trei luni mai nrziu, Porna avu o nnu prob despre aceast dragoste: se anunt in mod oficial clien ilor vilei

de pe muntele A.lbano c ful[a era ins rcinat .


Pentru face popularitate, sau pentru a s rb tori

aceast veste fericit , nu se stie, Pornpei anunl c cder jocuri. Dar pe Roma putin n interes.a motivu.1; ea
ocazia s se djstreze. Pornpei spunea c avea s celebreze asifeI ziva lui Venus Victorioasa. Jocurile pe care Pompei le oferea Romti erau niste vIntori de fia.re s lbatice. Or, asernenea 4n tori constittbau spectacolul care

153

pl cea eel rnai mult tornanilor prima care avusese loc lusee magnific i inflor taare in ace1a i timp. Pe la anu.1 503 de la fundarea Romei, se uciseser ln Cjrc, cu s ge i lovituri de lance, o sut patruzeei i doi de elefantl. Nu era un lux, ci o neeesitate: elefan ii acetia fuseser , capturati intr-o lupt cu cartaginezii, iar Republica, prea s rac poat hr ni i prea prudent ca s -i dea alia Hor s i, hot rise s fie uci i. Tri anul 583, cu ocazia jocurilor oferite de Sc1pIo Nasica i P. Lentulus s-au v zut lupte cu aized i tref de pantere i patruzeei de alte animale, printre care ur i i elefanti. in anul 655, in tirnpul edilit tji sale curule, Clochus Pulcher desigur c tat 1 iLli Clochus al nostru a pus s se lupte elefan i intre ei. Un sjrnplu eet te.au, pe nurne P. Servilius, T i dohindise un Fel de celebritate pentru c oferise o vin toare in care fuseser uei i trei sute de ur i i tot alitea pantere i leoparzi. SyIla, pretoru1, ofeilse o vtnMoare de o sut de Iet cu coarn , adi:c lei din Atlas, e ci leii din Nurnidia, din Abisina i iiin Yemen slnt lIpsiti de o asernenea podoab . sfirit, dep sind totul, Pompe oferea de data aceasta o vin toare de ase ute de lei., din care trei sute cineisprezeee eu coarn i de dou zed de elefan i, Gladiatori criminali tuptau contra lei1or; getuli, suliLes contra elefantilor. inarrna i cu s g0 LJn vechi senatusconsult interzieea adueerea de pantere 1n Italia, de tearn , des1gur, c dac ar fi sc pat pereche aceste s nu se inmulteasc s fac ravagii. Ins in anul 670, adic treized ani Inainte de epoca la care am ajuns, trlbunul C. Aufidius aduse aceast problern in fat.a poporului_ Poporul, c ruia ii era indiferent clac ar fi fost mincati d iva provindali, anul senatusqonsultul. Scaurus prinse Mingee din ,zbor, prolit de abolirea i aduse pentru a fi ucise asul cinejzeei de pantere in !ocurde din timpul ediiit tii sale. timpul prh-nultu consulat Pornpe/ oierise pin la patru sute zecel Intrebarea firease pe care ne-o punem, v zfn(1 a.errlenea canUtti, este de unde i cum se luau de exernpiu trei sute de lei c -u coam ca s fie ucI i ln fa.ta puporului rornan. Foarte simplu: anurnitor popoare I[ se impunea thhat
154

in bani, altora tributuri ir# anirnate s lbatice; a a era impus Africa. Dar ee cantitateuria de iiare hr nea Alrica, in acea vreme, s se poat stringe asernenea eontribu ii, f r s sece izvorul? .Apot, mai tineti searna c era vorba de vin tori de h ita i 1n care vin torul trebuia s prind vinatul viu, f r s -1 lovease sau s -1 r neasc , i ee vinat1 hipopotami, erocodiIi, pantere, lei, rinoceri i efantil Tn a teptarea jocurilor, animalele acestea era4.[ Inehise 1n cu ti; poporul avea voie s le viziteie i exista dubla p1 cere de a le vedea luptindu-se mai IntIi imaginatie i apoi in realitate. 13orrepei ajunsese la punctul eulminant a1 fericirii i al bog tiel, 0 nenorocire persona,l avea s ffe, lus , primul avertisment al destinului. lulia reise s- i revin cornplet din emolla pe care i-o provocase vederes imbrk rrlintii lui Pompei minjft de singe: cea de-a doua sarcin a ei fusese boln vkioas , iar femela murf in timpul nasterii, Copilul scos dar dup o spt min murf i el. 13oropei era disperat; el voia s '- i Inmorrnfoteze sotia In vila sa de pe munide Albano, pentru a avea mormintul ei n permanent fata cchilor, dar poporul se n pusti in pa1ati tu cu Forta cadavrul i-I duse pe Clrnpul lui Marte, Acolo 11 arse pe rug cu mare pornp, cu pa.rfurnuri i aromate. Dar poporu1 f cea aceste onorurf filcei lui Cezar care lipsea, nu sotiei 2u1 PQM care era de fat l iar numele Cezar str b tu ora ul de la un eap t 1a altul, leOtur cu aceast ceremonie funebr , aa eurn dealtfel se intimpla intotdeauna. Nbciodat iumea nu se oeupase ant de mult de el, ca in acestei absente. Tntre timp, Crassus se preg tea s plece in Siria. Dar, inainte de plecarea lui Crassus, un mare eveniment avea s se petreae la Roma.

Consulatui 1ui Pompei i al Crassus expira e. Annius Mi1o, Plautus Hypsoeus i Metellus Scipio i prezentar eandidatura la consulat. C1odius se prezenta pentru a candida 1a pretur . Am 155

tnai spuso, pretura era magistratura care se solidta de cei ruina i; un om care soilcita pretura era un um care le s.punea creditorilor i-fot rit lueru, m supun: da i-mi voturile voasire, iar eu v voi pl ti, de pe urma administratilor rnel, dobinda capitalui, Se cunoaste dti m nia dintre MIlo si Clodius_ c pretura sa era nul Clodius ine1egea un dac`2i ajungea consul. Asa c tncepu s subrnineze candidatura Iui Milo i s-o sustin pe a lui Scipic i Bypsoeus. Atunci, scenele cu crime s C1.1 [ncericEi pe care le-arn snai povestit se reinnoir ; scenele acestea intrerupeau corniffile ln fiecare mornent, a a c se ajunse 1n luna anuarie f r s se fi ales nici nici pretorii. Oamenii curnsecade erau pentru poporul observa i c tri anfichitale poporul este separat t ntot deauna de parnerth curnsecade = poporul era pentru Hypsoeus 51 Scipio. stabilete nimie, nutni un Senatul, v zind inerrex. Acest interrex era Ernilius Lepidus. Ce era un Witerrex? Vorn explica knediat. Clnd, din c.auza opoz] iei tfibunifor sau ciin cauza unor auguri nefavorabili, corni ifie trdirziau prea mult iar consulii nu erau aIesi 1a tnceputul anutui, era ceea ce se clierna un interregn, avind in vedere constffii i i p r seau func ille lor f r s affi succesori. Atunci Senatu] se ingrijea de conducerea statului creind un in.terrex; interrexul este un tnagistrat cu putere ega I a consulilor, dar care poate s dureze mai mult le de cinci Ef avea obliga ia s convoace comi ift eze puterea consulifor de indat prezideze i s increcUn zile consulii nu srnt ee erau aIesi_ nac tn timp de atunci s.e nume te un alt interrex. pe Tiik Liviu; v va spune c s-a tntimplat dat Ca puterea cansular s r mtn timp de cincizeci si cinci de zite tn mtinile a unsprezece kiterregi numi i unul dup altul_ Or, a doua zi dup ce Lepkfus usese nu.rnit interrex, la 13 caIencle ale lui februarie, 20 ianuarle dup
caiendarul modern, Milo se imirepla spre Lanuviurn, ora.5 municlpiu al c rud ffictator era, pentru a alege un ilatnin.

Pe la ora a nclua dln zi, adic la trei dup -amfaz pe 156

Clodius, eare venea de la Ariccia i care se oprise lIng templui zeitei Bona, pentru a vorbi cu decurionui ari.eienilor, urrnau CIod1us era c lare; tre[zeei de selavi i`narrna i cu palose; al turi de el era un cavaler roman, Cassidus Sehola, i doi plebei, doi oameni rrai , cJoi t rani, P. Pornpenius i C. Clodius. nepotu[ s u. Mi10 c lMorea car; et intrase pe Via Appia dintr-un drum l tura[nic, toemai in locul unde se .afl acum localitatea Genzano, si urrnase +9.3 A.ppia, g sindu-se Yri (elut acesta in dreptul 1ocalit til AIbano, atunei eInd il pe Clodius. Impreun cu el era so(ia sa, Fausta, i amicul s u M. Tufius; suita Ini de selavi era celpupn de dou cri mai numeroas' deeit a Lui Clodins; in pIus, mai avea cu el vreo dou zeci de gladiatori printre care doi oarneni renurniti pentru for i indeminare: Euclarnus Birria. Eudamus i Birria mergeau in urrn , formind ariergarda; ei se ine ierar cu sdavii lui  1odius. Acesta, auzind g t gie, veni 1n grab . 11 cunoa tern pe C1odius. E1 se ndrept arnenbi-pilor spre eei doi gladiatori. Linul dintre d du o lovitur de lance care l str b tu um rul. Grav r nit, Clodius se pr busE de pe cal. Cei doi gladiatori, nestiind dad au l cul bine sau r u, seKr"a'bir ajung eseorta PM1o, timpu.1 acesta, sclavii lui Clodius duser intro tavern . Cei doi gladiatori, privind in urrn s vad dat nu erau urrn ri i, v.zuser taverna n eare fusese dus Clodius. MIlo observ oareeare urneiR r eseorffi_ Se u ctea, seprivea n urrn ; unii rideau, Weau intreb ce se intirnplase. eful sclavilor se apropie de carul care se oprise i-i po esti st pinului s u e unuI din glad ia tori r nise grav pe Clodius, care fusese transportat intr-o favern ; eu degetu1 indic taverna. M3o se gindi Lin rnornent, - Doc e r nit, mai bine s moar , Mai rUi rni se poate dimpotriv l i adresindu-se efului sclavilor, adk10: Fustenus, eincizeei de cameni, for eaA taverna
157

i f a a fel ea Clodius s lie Iichidat in tirnpul ' tnc ier rii. Fustenus lu eincizeci de selavi, porni i se apuc s -1 caute Acesta se aseunsese, dar Fustenus r scoli totul i sfIr i prin a. da peste el, Zece minute rnai ttrziu, un eadavru z cea pe Via Appia, a a in t rtn . Elineineies, J'Aito nu se oprise ca s va.d executia; el i i cantinuase drumul, avind toat tnerederea Tn Fustenus. Dup curn arn v zut, acesta tr daseincrederea. senator, Sextus Toedius, se intorcea I a Rorna, de la ar . E1 v zu cadavru mijlocul drunllui, cobori dia lectic , cereet eadavrul i recunoseu c este al lui Clodius, Atunci, porunci s se a eze cadavrul in lectic iar el, mergind pe jos, aduse la Rorna. Dup a. ce lusese expropriat de easele lui Cicero, Clodius .
cump rase de la Scaurus un fel de palat pe muntele

Paiatin. Aeckio Sextus Toedius depuse eadavrul. La vestea celor petrecute, Fuivia veni in grat&
Clodius era adorat de Ternei i mai ales de solia lui.

Fulvia incepu s scoat strjg te disperate i ap ru Tn pragul casei sroulgindu- i p rmi din cap, lovindu- i la a i
ar ttnd toga instrigerat '.

Intr-o clip, casa se umplu de Iurne. M.oartea Tui Cloclius ii retnviase popularitatea_ Toate acestea se petreceau ehlar seara rnortii_ Corpul ajunsese pe Palatin spre prima or din noa.pte adic pe la ora R Se seara.
Noaptea se scurse in bocetele Fulviei i in planurile de

r zbunare f cute de clien. ii lui Ciodius. A doua zi in zori, nurn rul crescu; aproape opt mii de oameni se Inghesuiau in jurui cas& se inghesuiau atTt de tare, ineit trei sau patru persaane fur surocate_ 1n multimea aceasta se g seau do9 tribuni ai poporului, Minutius Plancus i Pomponius Rufus. La Indemnul lor, ptebea lu cadavrul gol, dar inc lial, adic a a curn era ctrid fusese a ezatpe pat, ca s i se cerceteze r nile lu i-1 duse la rostre, unde
Plancus i Rufus, partizanii lui Clodius, Tncepur , prin euvinte iniUc rate, s inslige poporul trnpotrIva

uciga ului. 158

Apoi, partizardi i sciavii c rora Clodius le prornisese de atlea ori liberta.tea ridicar corpul F-1 coborTr in curia unde T1 arser improviz7nd un rug din h ncite i mesele tribunaleior i Senatului. Rugul fu aprins cu caietele scriitoriior 1brari. Din c_auza de la rug Fu Foc curia; de 1a curie focui se Tntinse la fairnoasa bazilic Porcia pe c.are, ne arnintim, o ap rase Cato cu pre ui vieli care arse pin 1n ternelii. De aici, fanaticii pornir Tn goan s asedieze casa tuf Milo i a interregelui. Milo rtu era acas : rmpotriva [ui era pur .i simplu un act de r zbunare; Ins contra lu3 Lepidus era un act politic_ Voa.0 s -i si]easc s adune cornittile profitIncl de iritarea care se rnanffestase irnpotriva lui Milo, s se ohtin cu for a nurnirea lui SclOo si a lui Hypsoeus. Dar Lepidus nu se s intirnidat. El inchise portile i i adun servitorii i g.arda care ii era dat ca interrex, Fu cornanda i respinse pe asediatori cu o ploaie de sgeti. Vreo doisprezece r inaser pe de b taie. zTrid aceasta, se intoarser4 Foruro, luar Ceilatti, v fascele de pe patul libitinar si le duser 1a casa Jui S-chipio si Hypsoeus i care nu lndr znir s . le prirneasc . Atuncl, poporut te duse lui Pornpe -1 care st tea retras, ca de ohicei, In gr dinite sak 51-1 salut cu strig te pldernice de consul dictator_ Apoiacela 1 popor, arnintindu- i c vreo opt Sa 11 zece cfin ai s i fuseser ucisi sau r nti de Lep .idus de servitorH aoestula, se Tntoarse ca asedieze casa inlerregelui, care, in cele din urrn fu cucerit , oiricea a interregnuiui. Porfie Fur st rirnate lar Furio ii se na>pustir'a' Try toat casa, r sturnind chipurile str rnosilor fannitiei asezate pn atriurn, distruser patui si rnoblIeIe Cornelk], sota lui Lepidus, asediar pe acesta partea din fund a casei, unde Lar Fi ucis dac. Milo, care dup ce fugise Rorna se Tntoarse o arrriat de partizani pentru a cere convocarra cornItHlor, nu i-ar Fi venit in ajutor si nu 1-ar Fi despresurat. Rorna era literalmente sub Foc sInge: s ngeFe curgea pe str zi ar incendiul curiei si al bazilicil contiriva s furnege.

XXX V
Agita iile acestea contrabalansar uciderea ]ui Clodius, in aa fei Inct, dup cum se vede, Milo, alltnd revIrimentul care se produsese in lavoarea sa, nu ezitase
s se inoare !a Roma, Odat intrat in Roma, eI i i continu eandidatura i distribui publie, oric rui cettean care ar fi volt s primeasc , o mie de a i.

Dar el rnicia sa nu avu niei un rezultat.. Uciderea ]ui Ciodius r nise prea adine inirna poporului; o ur Furioas 'isnise contra lui Miio din aceast ran . Zadarnie luar ap rarea tribunul Ni. Caelius, Q. Hortensius Cicero, Marcellus, Cato i Faustus Sylla. Nirnic nu putea calma agtatta porni Impoiriva lui. In fiecare zi, corni -tile erau tutburate de vreo nou mi care. In eele din urrn , aceste agita ii fur atit de grave, Inctt un senatusconsult ordon
interregelui. tribunilor poporului lui Pompet, e ruia re amintim c poporui dusese s aib grij ca

Republica s aib ceva de suierit, de str in era Pompei aceste tulbur ri.? Este greu de spus. Fapt este c t]e aduser proftu.ri numai lui. La 5 calende ale lui martie, 23 februar'ie, interrex Servius Sulpicius il proclarn pe Pompei consul unic, iar acesta ii lu imediat magistratura primire. Odat ajuns putere, Pompei InMese c pentru a-i mentine autoritatea era nevoie s se knstaureze irnecHat atare I iniste Or, cle cine era tulburat lini tea? De cei care eereau judeearea lui Milo. In realitate, Milo era vinovat sau nurnai acuzat c pusese s lie asasinat Clodius? Era Clodius, ineantestabil,
cet -tean roman? De bun searn . Trebuia, ded, ca Milo s

urrn rit t pedepst dae ar fi Fost reeunoseut vinovat, sau achitat dae ar li fost recunosen.t nevinovat? Tot ineontestabil, Pompei se hotari-, deci r s -I pun $11 b aeuzare pe Milo, de i Milo et- a ornul s u i eu toate e trei ani mai inainte Mito fusese instigat de el. A adar, la trei zile dup instalarea sa, ei ceru un senatusconsu)t care f j autoriza s Wiinteze tribunale excep ionale, instante f r apel. care s poat mult ' atentie judeca cu Ll mai mult severitate
deell tribunalete obi ndite.

160

Astfel procedInd Insernna s Incercl dictatura; nimen} nu s-a IndoU de aceasta, ribtinul CaeLius s-a opus toat puterea cre rii acestor tribunale excep ionale; ins ' Pompei, sim ind c avea de partea lui pe to i cei c rora nu le p sa c el face Pompei declar5 dictatur , nurnai s reciea lini tea fi fost dac c p sa de opozi ia tribunilor nevok, ar fi recurs ia arme ca s apere RepubHca, S rrnana Repubtic ! cu adev rat avea nevoie s fie ap rat .

Opozilia tribunului a fost in bLisit prIn presiunea exercitat de cla sele bogate i aristocrate. Legea cerut de Pompei fu votat ; se Initinar dou tribunate speciale st
se formular trei acuza fl trnpotriva autorlior httburdriint; una de vioten ln care era cuprins uciderea lui

Cloclius si incendierea curtei HostWa a bazincit Porcia; alta de uneltire; a tre[a, de ademenire de

Poporul il alese pe L. Dornitius Ahenobarbus cliestur pentru completul care trebuia s judece violen a i uneltirea si pe A. Torquatus pentru completul care avea s judece adernenirea de voturi. Dup curn i1 indic nurnele,

chestoru I era in acelasi timp ceea ce este la noi juclec torul de instruc e r procurorul fmperial. Cel mai in virst din farnffia Clodius. Appius Clodius suslinea acuzarea de vioten si de uneltire. Iat acuzarea sus inuU de Appius Clodius:
In timpul celui de-al treilea consulat al lui Pornpei ceI Mare, consul Lillie, la 8 ale idelor lui ziva 6-a din luna aprilie noastr ), inaintea chestorilor Dormtius si Torquatus, Appius Clodius deciar c , irr virtutea legii Pompeia despre vioten , et il acuz pe T. Annius

spunnd c februarie trecut ziva de 3 calende ale nurnitul a pus s lie assasinal Clodius in taverna Coponius, de pe Via Appia. E1 cere deci ca, potrivit legii Pomp&a, T. Annius Mdlo s re condamnat la interciic ia apet l a focului, Aceasta Inserana exiluL Se stie c un cet tean roman
nu putea fi condamnal la moarte.

Dornitius re inu pe Appius Ciodius ca acuzator i pe Annius Mila ca acuzati i fix prezentarea in fata ju.dec torilor pentru a 6 zi a 7deLor lui aprine {8 apri}ie se acordar , deci, zece zile lui Mito ca s - i preg teasc ap rarea. Dezbaterea se tinu, ca de ln Forum, la
I I 11.
11.uma.

161

tribunalul pretorului, situat intre Via Sacra i canal, Ea Ineepu la prima or a zdel, aelic la ora ase de dimineat , S-ar tl zis e , ta. Rorna, nmeni nu se eulcase in neaptea de 7 spre 8 aprille, atit de intesat'a de turne era pia a, eind soarele se spatele muntilor Sabini, nop il, aceast n-lare de oarneni se urease de pe e.aldarirnui pe treptele templelor, care p reau ni te gradene f euite speciat ea s primease spectatori; apoi de pe trepte pe ternple, sus, fneIt toate aeoperi urile erau inesale de eurio l, eare unctfflau asemeni unui lan erian. Lurnea se urcase pe ternnla public , pe ternplele Fortunel i al Concordiei, pe Tabularium, pe zidurile Capitoltulut, pe bazilica lui Paulus, pe bazifica Argentaria, pe areul lui Ianus, pe areul lut Fabjus, pe Grecostaze i chiar pe rnuntele Palatin. Este de la sine inelesc lrei gerturi din spectatori nu puteau auz] nimk, tri sensul exact al cuvintutui, dar pentru rornani ca 51 pentru italienii moderni, a vedea insemna a auzi. La ora ase i jurn tate de dirnffieat , un erainic se urc la tribun anunt pe aeuzalor si pe acuzat. i aproape in acela i rnernent i i f cur aparttia i unul cel lalt. Tnurmur insoU apar1 ia lui Mtio, nu atit pentru c el era uciga u) lui Clodius, pentru c Milex nesocotind cornportarea obi nult , nu- i I sase nici barb , ntei p r mare tapt care, mai aies la p r, nu se putea observa zeee zile i pentru e purta o teg elegant , in locul unei togi murdare si zdren uile, curn se obi nuia 1n asernenea ocazie. Tn plus, nu alecta triei acel aer umil supus pe eare II la Rorna, acuzatur Tn fa a judec torAor, i rudele sale 11 insoteau i raceau un puternie
contrast eu el, prin Intati area ilqr trist , prin costurnele lor zdrentuUe.

El avea ase ap r tori in fruntea c rora mergea Ckero, oratorut cauzei. Acuzatorul. acuzatul i ap r torii ocupar Apoi, Domitius ceru s se aduc rnIct globuri pe eare se g seau inscrise numele tuturer cet tentlor pe o list Intocmit de Pornpet. El arunc aceate gioburt intrun o l scoase din eLe optzeci i una care reprezentau optzeci unu de nume, adic nurn rul total al 162

judectorjor fixa i prin legea Pornpeia. Fiecare judec tor care a tepta in locul indicat
pentru to(i cei pe list pe m sur ce era strigat,

se indrepIa spre locul fixa.t bernidetu, in afar de cazul


c nu se ca s nu participe la judecare.
Odat tribunaIul forrnat, chestoruI ceru judec teriler

s depun jurknintul. Numai el nu prest jur mint, searna c el nu era judec tor care s pronurrte o hot fire, ci judec tor de instruc ie conduc tor al dezbatedor, raportor a] voturilor i cei care aplica sanc iunea.
De obicei, dezbaterile incepeau prin pledoaria acuzatorulL apoi urrna audierea martorilor adu i de el; ins , de data aceasta, se afTau sub irreperiut Pompeia,

care dispu.nea s se inceap cu a uffierea martorilor. A a c rna intIi fur audiati martoriL Audierea martodor dur de la ora sa pte de dimineat
pin la ora pairu dup -arfflaz . Pe la ora adoua, crainicul anunt c se terminase cu

audierea rnartorihr.
Ziva intreag fusese ocupat cu aceasl prim formalitate.

Mul(irnea ineepuse s se retrag , ciod Minutius _se


urc la tribun ' si incepu s strige: Popor, milne se va hot ri soarta infamului MiLD, inchide tavernele vino aici I'mpiedic rn pe asasin

si

s scape de la o dreapt r ztunare.


Judec tori, strig Cicero, la rYndul ssu
,

auziti?

Oarnenii acestia pe care Clod'ius Yi hr nea din furturi SInt invitali aici, rniine, ca s v indce hot rl re. Fie ca aceasU amenin are, c:are se face cli atjdo Indr'nai - , S v fie un avertisment ca s face i cireptate cleplin unui cet lean care, pentru niTntuirea oameniler cInstiti, a inut rnereu pieptbandi ilor de toatc fel ude i amenint rilor de
FeI ar fi fost ele,

Lumea. se

mfjlocul untii turreult lnfricos tor

XXX V I
Curri e.ste de la sine Inteles, noaplea fu folosit cil mai bine, de c tre ambele tabere.
Crassus, care riu se ar tase deloc Yn Iimpul zilei, fu

foarte odat cu venirea tritunerkului. Pentru a-si consolIda popularitatea, eI se deciarase /n 163

favoarea lui Clodius_ Vizit pe judec torii care erau situa i in posturle cele mai tnalte; pe allii ti chenn la el; r spIndi bani CE1 pumnii plini, garant pentru claudieni, reinnoi aceast garan ie, dep i tot ceea ce se T cuse cu ocazia acuza ie[ adus alt dat mortuiui. A doua zi, 2 ide ale ju apr lie, ziva Tri care trebuia s se pronun e bot rirea, asa cum spusese in ajun, Minutius, toate tavernele fur tnchise. intrucit era de ternut s nu se produc vreo orens sau acte de fa de tribunal, Pornpei asez trupe de jur imprejurul Forurnuiui si pe treptele templelor, .asa indt razek soarelui se r sfringeau in curase, 1n spade i n l nci, n toate direc ille. Se formase ca o centur de fier i l'oc. Abia !a a doua or a zilei, adic la sapte diminea a, judec torii ocupar iocurile, iar cranicul ceru s se fac liniste. Se proced la apelul judec torilor, apol cheator I ceru rini te la rindul s u_ Dup ce se f cu t cere, fn m sura in care ass ceva era putin inind searna de o asemenea multime,

acuzatorii svur cuvtntul. Ei erau Applas Clodius, fratele s u mai mic, Marcas
Antonius Valerius Nepos. Ei vorbir ' dou ore, cit le ern tng cluit de Tribunalele romane I uaser m sura In eleapt , nesiDcotit de ai nostri, de a 1Trnita tirnpul de vorbire acordat avoca ilor. Milo avusese grij duc pe acero eu lectica sa. Arn spus, Cicero nu era prea vileaz_ 1n ajun lusese insMat de mut ime; fusese tratat drept brigand si asasin; se mersese pin acob incit 5 i se spun c el sr tuise s se inf ptuiasc crima.

Me laironent sicariarn objecti horhines perditi describerunl, spune el in discursuJ pentru Precau iunea luat de Milo t i dovedi utffitatea fusese vorba de str baterea str zilor, dar cind se ajunse tn Forum, cind Ckero v zu c este inconjurat de solda ii
lui Pornpe c rid il zu cMar pe POM pei i n miilocu I unei g rzi atese, stind in picioare, cu bastanu.1 de comandant n min i 1Trtg el, pe trepteie templului lui Saturn, atund Cicero se intimid . Dup ce acuzatoriE sfIrsir de vorbit, veni rindul s u. Gicero se isi trecu afina pe frunte, suspirt 164

adfne, i i plirnb o privtre trlst si rug toare peste judec tori i peste mul Ime, ii privi rn'intle, trozni degetele X, in cele din urrn , p rl`nd st pfnit de o ernoVe ti incepu euvintarea o voce tremur toare. Dar de la primele cuvinte, cloffienii il intrerupser prin vocifer ri. Atunci Pompei care jurase s fie rnpartia.1 pin la cap t, porurtc ca tu[buratorii lini tei s fie alunga i din Forum cu latul spadel, i curn aceast evacuare nu se producea f r injurii t f r lupt , mul i fur r nitI, tar doi uci i; dar rn sura Itlet impuse lt.r4tea. Cicero i i relu dscursul_ Dar lovitura fusese dat _ Cu tnate aplauzele amicifor i familiei lui Milo, cu toate exciarnatiLle de -Bjne! Foarte bine! Excelenti Perfect! Incint tor! care ii r sunau urechi, el fu slab, f r viag , rece, intr-un cuvint nedemn de el insu i. Dup . Cicero, urmar laudetorii. Laudatorb erau rudele, proJectorii i chiar elien(H acuzatuiui; ftecare venea pe rind s pronunle eiteva euv&ite ]audative, s pomeneasc o frumoas tr s tur a frii saIe, s -i confirme generozitatea, eurajui morabtatea. Avocatul avea dou ore ca 5r vorbeasc , Jaudatorii o or ; trei ore total, De indat ce uhimui Isudator pronunt Formula
obi nuit ; Dixi; de Indat ce un crainic repet tare, de trei ori, Dixirunt, se trecu ia recuzare, In cadrul legii oWsnulte, recuzarea avea 1oc Inaintea pledoariei i a audieril martorilor; dar Jegea Pompeia, sub imperiut c reia se desf ura procesul, autoriza recuzarea

dup plecloarie i audierea rnartorilor.


Era un avantai i pentru acuzat i pentru acuzatori: ei t i cuno teau judec torii putuser urrn ri pe flgurile lor diferitele impresii din timpul dezbaterilor. Acuzatorul i acuzatul recuzar fiecare cite cinci

senatori, cincti cavaleri, cenci tribuni ai tezaurului, in total treizeci de judec tori, incit nurn rul acestora se reduse la eincizeci i unu. Este de la sine in eles c aceast recuzare nu se f cu f r str[g te proteste. Apoi se cUstribui judee torUor rUste tablete mici, late cam de patru degete i aeoperite cu un strat de cear , pentru ca fiecare judecnor s - i Inscrie votul. Cel care erau pentru achitare, scriau un A),,absoluo; 166

cei care erau pentru condarnnare, un C*, condeinno; cei

care doreau s r rrin, neutri scriau un N i un L, Non e clar. Acest e clar ar ta c ntei revinov tia ntd vina p reau destui de sigure pentru ca judec torul s poat pronunta. Ju.ciee toH aruncan t blita in urn ridkInd toga., astfel ca s li se vad bratul, iar tableta o tineau cu partea scris spre podul pairnei. Un singur judec tor vot partea scris a tablei c tre public i spurand voce tare: Absolvo. Era Cato tn tirnpul votului, amicii i laudatorii lui Milo invadar hemicelui judee torlior i, tirndu-se la pkioarele Jor, le s rutau genunch .ii 1n timp ce rce tia i serLau voluriie. Tn momentu I acela se porni o ploaie puternic ., unti, ca
o dovad unei adInei urni]M e, luau norol i- i mInjeau

fala, eeea ce p ru e impresioneaz puternk pe judee tori. eu spun ace.asta, ci Valerius Maximus. Gs siblUTZ coeno replez.q.t, L7E4od conspucurn 1.otarn qi2aes4tionern a se.veritte ad clementiam mansuetudinenz sfir it, nurn rarea voturitor, Rezutlatul fu treisprezece voturi pentru jertare, treizeci i opt pentru condamna re. Atunci, cliesterull Dornitius se ridic si, trist i solemn, i i lep d Loga 1n sernn de donu; apoi spuse, in rnijlocul unei t ceri ca de triorm'int: MiI0 rnerit s rie exlat i e trebuie ca - Se pare bunurile sale s fie vindute; tri consecint poruncim s ise interzic apa r focui. La auzu] acestei sentin e, mari strig te de bucurie i aplauze furtu.noase se auzir Forum. i i manifestau triumful. Apoi, chestorul ridic edinta spunind asesorilor s i: V pute0 retrage. Crassus r mase printre cet urm si ceru s i se arate tabletele. Ele trebuiau expuse rnud public pentru ca fiecare cet lean se asigure, cu proprii s i oehi, c raportarea voturilor [usese exact , Deaitfel, 1ntruc tabletele nu erau semnate, nu compromiteau pe nirneni, 166

el d[stribuise judec toliDar erassus avusese 1:1 Ior pe care iicump rase tabLete acoperite cu cear roie, in timp ce tabIetele celelalte erau acoperite cu cear de culoare naturat , EL putu s recurtoasc in felu[ acesta judec tori se tinuser de cuvint i etti ii furaser banii. In aceea i sear , Milo p r si Rorna si piec la MarsAia, .A.coIo prirrfi discursul lui etcero, recoplat convena.bil de SeCretBcir s i, citi pe cInd st tea 1a mas i minca rindunic de mare. Dup citi, oft , sii trimise urrn torul r spuns simptu qustrului orator: Dac Cicero ar ff vorbit dup cum a sCris, Anni.u.s Milo n-ar rnInca La ora asta rindunid de rnare la Marsiba.

Am spus

milioanele Luj Gabinius nu-1 sau pe

Crassus s doarrn , adev r, Gabinius Judeea; jefuise Egiptul. Ar

intorsese !a Rorna; jefuise fi v rut s se duc la etesifun SeLeucia, s jefuiasc Ctesifonul si Seleucia, dar

cavalerii, furio i c el ia tot i lor nu le las scrlser lui Cicero_ Cicero, mereu gata s acuze, acuz pe Gabinius De data aceasta, se cam grnise. Gabinius era orn ul lul Pornpe r i era foarte probabil c'a' nu furase numai pentru el. Pompei se duse La Cicero, it convinse c se insela.se, c Gabinius era cel mai cinstd orn din lume i c in loc s -1 acuze pe Gabinius i ar ii trebuit s pledeze pentru et s -1 apere.
,

Cicero i i d du searna c greise si se gr bi s revin . Dar nici eI Insu i nu tncerc s cread c fusese Iticru cinstit; si nicf pe arnicli s i nu Ineerc s -i fac s

cread. aceasta. scrrsorlle; e1 se de meseria pe care o face, inicearc, s rid citeodat , de ea si sper s se obi nulasc . Ce s fac? spune el, vcd incerca; stomacul se c le te (sionzachus connaltuit)
,

167

Or locrnai aceast minunal parte a lumii care iEi se pase lui Gabinius, etesifortul si Seleueia, o dorea Crassus, Numai dorinta il impiediea s ya.d primeidia. Se tia din auzite si din ceea ee y zuse Porripei de Insp irnint toare era eavaleria seit care, asemen1 marrieluci1or din timpurile moderne, se recruta din selavi eurnp rali. Ea avea tab ra in AsIa de sus, 1n irnperiu1 Seleueizilor care unise M,esoputamIa, Bahilonul, A.sia Atropatena, Susiana, Persida, Hyreania si nu mai tiu tnc cet Monarhia aceasta, esenlialmente feudafli, fusese intemeiat de Arsace, dou sute eincizeci i einci cle ani inainte de era noastr i ayea ca rege, in timpul la care arn ajuns cu povestirea, pe Orode I. Dar ceea ee tia toat lumea era raptul c pariii erau ni te adversari c oamenii si caii erau Imbr cai fl i e armete 10T -erau niste S gei curn nu se poate mai de tennut, ueig toare in atac, mai ucig toareinc caz de fug , ctnd le aruncau in urrn , peste urn rul sting. Inainte de plecare, Crassus t scrise Iui Cezar ca s - i cear inapoi fiul, eare servea sub ordinile sale. cezar l r spunse nu nurnai c ii ya reda liul, dar c va da porunc s fie insc4it de o mie de e lareli de elit i de cEprp de gali pe care garanta ca pe cei rrtai buni setdati drn lume, dup romani, ba, uneori, chiar ilna[nlea rornanilor_ A a era Cezar:. antrenat 1 .ntr-un rzboi teribil, el trimilea Ia Rorna cincL ase milioane pe an, pentru a- i sus(Ine acelo popularitatea i Imprurnuta doua Iegiuni Parnpei i trei rnii de oarneni lui Crassus. Cind Crassus pled, se produse o adedrat r scoal . Cato dezaprobase r zbajul partic cu toat puterea. De ce caut . Roma ceari unor oameni care nu i-an f cut nici un i cu care sint nehelate tratate? spunea el. Ateitts, tribunui poporultd, era de p rerea Itt( Cato. El declarase c nu-I va l sa pe Crassus s plece. V zind e Rorna era agitat , Crassus se sperie si se adres 1u1 Pompei, Et rug s -1 Znso easc ptn la ieirea din celate 5i 1 acopere popularitatea sa. Poate c Pompei, ornud care, dintre toli genetalli romani, Zn afar de Lueullus, avusese eeI mai rnuit a face
-

168

perate c Pompei ar Fi trebuit s -1 determine pe Crassus s renun e Ia planut skt. Dar Porripei il ti2 pe Cezar in Galia pentru inc einci ani; vedea pe Crassus In Mesopotamia pentru clti ani, doar zeii puteau s-o spun , iar el r mtnea Ia Roma, singurul dintre cei trei

interesul lu Pompe[ era, ded, ca Crassus s se


dep7irteze de Rorna, a. a eurn se dep rtase Cezar,

Odat r mas s[ngur, el urma s astepte Linistt solicite. ea regaIitatea, sau rn car dicta.tura,
Asa c se duse s -I ia pe Crassus de acas .

Str zile care conduceau la poarta Capena, pe unde


trebuEa s iasg Crassus, erau intesate

lume.

Multi dintre eei a[la i pe pareurs se preg teau s se trnpotriveasc plec rii lui Crassus . si s -I apostroleze. Dar Pompei mergea tnaintea lui Crassus. figura El se Indrepta spre nemuk urni i, le vorbea grav si voeta lui b1Indk rnvita la calrri i i ruga in
-

numele s u s se dea la o parte. V zIndul pe ornul acesta pe care il Inconjuro o mare g[oLie Si pe care tl itViSC o at'it de rnare durere, chiar tei mai iritati se d dur tn l turi, lar cei mai r uvoitori tcur . Crassus. Se f cu loc ca treac Pornpei E ar 'n mijiocul acestui drum se afla tribunu I Ateius. Ateius si Favonius erau, in sloidsm s spunem mai bine, 1n cinism, dac nu in geniu rivalii lut Cato, nurai I maimu ele.

Ate[us st tea, ded, acolo, n drumuluL E1 l cu doi pasi spre Crassus si-1 sorn s -si tntrerup rnar uL, protestind Impotriva r zboiului. A.poi, pentru ineuraiat de Porupei, Cressus contrnu drumul, A_teius d du porunc unui port rel s -I aresteze.
Port re1u1 puse mina pe urn rul lui Crassus i-1 arest in numele poporului_ iribuni se apropiar tn grab i, Dar

deza.probind ac iuneg violent a lui Ateus, permiser Crassus s - i continue drumuL. Atunei Ateius, luind-o tnainte, se gr bi spre poarta
orasull.fi pe unde urma s treae arrnata, n l un trepted eu c rbuni aprin i, arunc peste ei parfurnuri Tnehina' pe Crassus zeilor infernului.
169

Evenimentul acesta produse oprufund impresie- la Roma. Nici un 0111 astfel 'inchinat se spunea nu sc pase de moarte 1n r stimp de trei ani de la data sacrificiului.

i aproape intotdeauna tira cu el in mormint i pe imprudentul provocator care chernese in alutorul s u ierjbfide divinit ii ale infernului. DealtfeE, Ateius era atit cie exasperat inett cuprinsese in blestemul s u nu numai pe Crassus, dar chiar i pe el i armata i ora ul Roma, celatea sacr ! Crassus trecu prin TumW parfurnurilor infernale, peste impreca iunile tribunului t ajunse la .dar el era Marea era ine agitat de vl ntu rile de de gr bit s caute ruoartea, incit nu a tept . S-ar fi zis e -1 impmgea fatalitatea cu bralui de fier, El porunci s se ridice p1nzele, dar Fn timput travers ril se pierdur mai multe cor bii_
shinse Itota, debardi 1n Galatia i- i continu drumut pe useat. Dup dou sau trei mar uri, intiini pe regeLe
Dejotarus, care poruncise s se cons[ruiasc cira nau. Vorn vedea c rnai tirziu Cicero va pleda pentru acest

rege,
Defotaru era b trin.

Crassus inaint spre el aluzie la virsta lui:

spuse fin glurn , f cind

- 0, rege! Curn se face c incepd s ' construie ti in ceasul.al doisprezecdea?

Regele Galatiei i I privi pe Crassus care avea peste aizeci de ani i care, fiind complet ebel, p rea de aptezeci. - Dar tu, viteaz general, spuse el, tmi pare c nid tu
pornit prea disdediminea ca s te r zboieti cu

pa0i. N-aveal ce s laci eu un barbar care avea replica atit


de prompl . Crassus i i continu drumul.

Ajunse la Eufrat, arunc un pod i trecu rhal. Apoi ocup mai mu]te ora e din Mesopotamia, care se
predar de bun vole. oareeare Totu i, unul dintre ele, pe care 11 comanda Apollonius, se ap r i-i ueise o sut de oarnen. Era obstacol pe care Crassus Y1 Intfinea 1n drumul s u. Crassus se f cu rou de se indrept cu armata I70

irnpotliva acestei cet t prost fortificate, o lu cu asait,


o jelui, pe locui(ori Li vindu, iar et se proclam Etnperator.

Apoi, pentru c l sase in difeilte ora. e cucerite vreo apte sau opt rnii de oameni in garnizoane, printre care o rnie de c l reIt, reveni, stalyili tab5ra de iarri in
Siria, ca s a tepte acolo pe liul s u care, arniniim, venea Galia cu int rituri trftnise de Cezar. Acesta a fost prirnul repro adus ]ui Crassus de

istaricii mffitari ai epo-cii; dup ar fi trebuit s mearg mereu inainte, s ocupe Babilonui i Seleucia, ora e ostife partficr, in loc s lase tirnp clu manului ca, retr gindu-se,
s se preg tease de ap rare. Dar rassus avea planurile Ini: el nu tntreprindea o carriparfie frurnoas , ci o afacere rentabil .

XXX VI 11
La Inceput afacerea a tost bun , inir-adevr, i nici un Lach n zilele noastre ro-ar fi calculat rnai bine. Crassus se stabili in Siria i, acolo in loc s - i preg teasc solda H prn exerci ii cu arma sau prin
gimnastic , el Iniiin a o cas de comer in care se puse s

calculeze venituille ora elor, s mInulasc

i s

socoteasc l greut U i balan e, bogfile bei ei din o ra ui Hierapolis dtn Caria, o zei ast zi tutat de tot i cMar in vremea aceea destul de puOn canoscut ', pentru c unii ziceau c este o Venus, c este o Junon ceea deloe cu o Venus; in searn n altil c este zei a Natura, ceea ce o apropia de zetta Ivia, adic de Dea Bona, a c rei istorie arn povestit-o cind arn vorbit de dragostea lui Clodius pentru so ia Eui Cezar.

orice caz, era o zet foarte boga :. atit de bogat incit in tot timpu unel ierni Crassus a fost intre inut de ea.
ltn acela i timp el scria popoarelor i principatelor, stabdindu-le un contigent de solda i. Apoi, dup ce le Ntico ase hint cu contribu ia in oameni, asculta plingerile loeuitorilor, se l sa TndukI at

schimba contribu la in oameni in conffibu ie in bani, Toate acestea Ti Imbog teau pe Crassus, dar
r spindeau despre el in Siria i provinciile invecinate proasta reputa ie pe care o avea la Roma, Aici, Siria, il g sE flul s u. 171

rn rtfl venea p lin de mndriP pentru valoa.rea pe Ca re o dobIndise 1n Galja si care i fusese decernat de Ceza, un adev rat imperator; aducea eu el cele trej rnii de oameni prorni i. a]es, era magnific .. Cohorta gaHe , Se pare Crassus F cuse o promisiurle zeltei dFn. Iferapolis c cl, inclat dup sosirea tIn rului Crassus, tat l l conduse s viziteze templui acesteia. Dar, la ie irea din templu, o prevestire nelast astepta s[ pe tat i pe
TrecInc1 pragui tempiului, t u rul alunec i c zu, ktr b trInul, care venea in urrn , alunec si c zu peste el. Acelasi lucru i se intIrnplase i Jui Cezar cind pusese

piciorul pe p mintul dar Cezar iesise din incure tur printr-un cuvInt trumos pe care TI cunoastem
i care, probabil, i clezarrn pe zei: <3z0h! Te trnbr tisez, p rnint a] Atricii, acum e ti a! meu! In ljrnp ee Crassus se ugrijea s i scoat trupele din taberele de iarn , ii soseau noi soli din partea arsacelui partilor. De la Interneierea monarhiei de c tre Arsace I, se ineurc d dea numele de arsace regflor ceea foarte mu)t pe rornarU, care iau drept nume de regi

titul generic prin care acestia erau desemnatL Tot asa traduceau titul de brenn, dat sefilor gali, cu nuntele cle Brennms iar irnwnstuit, adic coloana 1ui Irmin sau Herman nurneau Irmensul. Arsacelecaredomnea acel tit -np se nurnea Orode t. Solii eratt ins rcinati .s.5-nransmit Jui Crassus aceste putine cuvinte:
- Dac armata ta a fost trimis de romani, r'a'zbolul va porni imediat f r nici o intirziere, teribil, nein d u r tor Dac , aa curn se spune, este F cut F r voia patriei tale pentru a satisface l comia ta, regele va ar ta moderatie: lui fi rnil de Crassus si le va l sa, soldaWor acestula ie h-ea liber din fiecarc ora in care sInt nu in garnizoan , d pur si slrnplu prizonieri. Crassus, care se credea inv;g for si c ruEe i se vorbea ca unui nvins, r mase foarte mirat.
,

spuse Apol, lzbucnind in ris, - Bine, spuneV regelui vostru c am


r 'spunsul rneu in Seleucia,

comunic

1n Seleucia? repet Vagise, cel mai h trin cl[ntre 172

Apoi, arSndu-i podui palrn&, ii r spunse: Mai lnainte de a ajunge tuin Seleuea, o s crease p r aiei! i, l r un alt r spuns niei dIntr-o parte s niei din alta, solii plecar s -[ spun regelui Orode e trebuia s se preg tease de r zboi. Abia ajunseser sorii partilor la o dep rtare de vreo trei de tab ra lui Crassus, c sosir titiva romani sc pati din garnizoana lor i eare, printr-0 minune, reu iser s ajung pIn ra comandantul lor, Vestea pe care o aduceau era in perfeet enntordant cu amenint rile care rnai irem tau inc ureebile noului imperator_ Ei v zuser cu ochii or clusmanut cu eare aveau a lace i tum atatase acesta ora ele in care aveau romanl garnizoana. Dup p rerea lor, du manii acetia nu erau aarneni, ei adev rati elemoni, Dou iraze rezurnau intreaga lor gindire: 4:Este imposibiL s > 1e scapi, eind te urm rese. Este imposibil s -i ajungi, cInd rug.. Armele acestor c l reti, acoperi i ZE k i ei i sra. drnau orice obsiacol pe care il InflIneau n cale Si reiistau oric rui oc, Ve tde atestea erau sinistre, mai ales tind erau aduse de oameni carespuneau clar: y zut cu oclifi no tri. Repet rn i pIn atunti abia ruseser lintrez riti. Se crezuse c i ei erau asernen[ arrnen[lor i eapaderekent'lor, eare fugeau de cum vedeau solda ii lui Lucullus i pe care acesta ii urm rise piri se pEctisise. Rornariii se a teptau la o rnare aboseal , dar nu la un raare pericol. acum iat c ideea aceasta pe care 'e f cuser despre nofi du mani se topea ea un rum. Crassus i i sirinse consiliul. Mulfi dintre 05i eri, i dintre eei rriai importanti in armat , tousiderau e trebuie s se 0preasc aici: frunlea lor se afia chestorul Cassius. Prezie torli erau de aceea i p rere; ei spuneau e vietimele d duser semne contrarit i luneste. Dar Crassus nu voia aud nimic sau, mai curnd, asculta nurnal de eifiva irnpruden#i i lingu itori Care-1 sf tuiau s mearg inainte, 1n timpul acesta, Artabase, regele armenilor,- sosi in tab ra roman . Et venea cu ase rnk de c l reti, dar ace tia 173

nu erau, dup cite se spunea, decli garda escorta sa, ei promitea inc zece mii de c[areti i tre'Lzeci de mii de pedestra i care aVelaU s fie hr5Ai pe cheituiaia t di sale. Iln singur lucru il sf taia pe Ccassus anurne: s schimbe drumul s invadeze regatu1 lui Orode prin

Arrnena, unde va g si din b-el ug hran4 i pentru oameni


pentru cai pe unde va putea umbla Iri deplin sIgurant , la adpostul muntilor, peun leren unde nu s-ar

putea desf twa cavaleria, affic for a principa[ partilor.


Dar Crassus nu se ar ta interesat deacest bun sfat. El deciar c - i va continua drun-tul prin Mesopotarna, !t1 ale c rei ora e instalase garnizoane romane. Aa Ar(abase isi tu r mas bun de La el i se retrase_ in telul acesta, Crassus se Bpsea de trejzed sau patruzeci de mll nameni, i ce oamenil Localnici care

cunoteau locurile, telul de trai i de a lupta prin aceste PrOr iend ajunse Ta Zeugrna, pe Eutrat, locaLitate care- i tr gea numele de la numele unui pod pe care Alexandru il constru[se acolo, se porni o furtun puternic ; itmete se auzeau intre nori pe dea5upra capete1or soidaltlor, ln timp
ce

fulgere neTritrertipte ardau


Un val puternie se

peste cor bli, izbindu-le

unele de altele i distrugind citeva dintre eie. dou'J rinduri, tr snetul c zu chiar pe tocul unde urma s se instaleze tab ra lui Crassus.
Linul din caii acestuia, acoperit cu harnuri magn1fice,

fu cuprins de o pank de puternic Inct se arunc in


fluviu cu c l re( cu tot i d[sp ru acolo tnghilit de un Se f cu popas ca s se lase timp furtunii s se lini teasc . Cind se lini ti, Crassus c1 du ordin s se porneasc Inainter Se scoaser pajurele din p m-int, unde tuseser dar cea care servea, intr-un leI, ca ghid pentru celcialte se r suci pe loc, de pa.rc ar fi dat semnalul de retragere. Crassus rennoi ordinul de a merge inainte i de a trece poclul. Dup ce se trecu podul, el porunci s se dea de rnincare sokla ilor. ins hrana consta cfin linte sare, alimente pe care romanii le considerau ca simbol de dolh) $i 1e serveau la i'nmorminiare. 174

Atund, obser nci c se produse.se pr i ntre so1da i o oarecare tuniurare, Crassus ii adun s-] ie tiru? o cuvintare, in care 1e spuse, printre altele:
- Trebuie distrus pndui pentru ca dintre noi s nu-I mai treac inapoi, auzul acestor vorbe. care nu se stie ettal Ii sc paser f r s vrea, se produse fn rtndul armatei

o spaim ingrozito.are.
Crassus putea lini ti aceast tearn , revenin.d i

expLicindu- i gindui, ins el considera o ru ine ca un general s dea expEca ii soida ilor s i; asa c trecu
imediat la sacrificiu. Tn Ca i curn prevestirile ar fi voit s -1 avertizeze pin ia cap t, ca i cum Fortuna, InIrico al , ar fi venit ea ins s s .I roage s renun e la planu] s u, in momentul ctnd prezk torii prezentau m runtaiele, ele ii scpar din rffin i c zur pe p rnint. - Ce-nsearnn b trine ea! spuse el. Dar fi i

solda i, rmele nu-rni vor c dea din mn curn rni-au czut aceste m runtaie. Dup ce se sHrsi sacrifciui, arrnata trist si ab tut
ii relu drumul de-a lungul Nu era nici un roman care s nu fi fost pro[und impresionat de acest sir de prevestiri, Nurnal galii rldeau i chitau neincetat, tar cind romanii fi intrebau: - Voi, aces6a, nu v teme i de nimic? Ba da, r spundeau el, ne temem s nu cad cerul pe nci. Aceasta era singura lor learn

XXXIX
Se mergea de-a Crassus dispunea de sapte legiuni de infanterie, de mal puin de patru mii de c l re i si carn tot de Dar de clata aceasta aveau de-a face cu uM du man niult mai peticuios: cu Tn timpul rnarsului, cercetasli se intoarser din misiune, Ei anun au c toat cimpia eif vedeai cu ochil era

dar c p miniul era plin de urme de copite de cai c.are f ceau cale ntoars . 175

Vestea aceasta confirm speran a lui Crassus. Niciodat par i n-ar indr znit s -i atace pe rornarfi, spunea el. Dar Cassius interveni pentru a dou zecea oar , repetindu-i lu[ Crassus ruga s nu mearg mai departe, e dac ehiar voia s bat retragere si s i`u g din fa a unui adversat care i el fugea., putea m car s - i retrag armat2 Intr-uoul ffln ora ele ocupate i s a tepte acclo Inforrna iE preeise despre Dac Crassus ar fi refuzat cu inc p inare aceast posibilitate ca ffind prea prudent , rnai era o alta si anume: de a se indrepta spre Seleucia, rnergnd de-a lungul f]uviuJui. In fehil acesta se mergea ai turi de vasele care transportau aUrnentele, La flecare oprire, fluvtul 1e-ar fi asigurai aproviz[onarea ap , navele hrana i, astfel, nu le-ar fi lipsit nimic, l r s mai pui la socoteal c fluviul le-ar fi acoperit unul din fiancurL afutindu-i s fie vreodat fri cazul c par ii ar fi prim 1upta, s-ar fi putut lupta in condi ii de egalitate, avindu-1 pe du man En fa . Insistenele tribunului il $' cur pe Crassus s examineze acest plan i poate e ar e zut de acord, etnd fu v zut c l re venind din dep rtare, C L re ul fi zis c vine c lare str b tea att de repede pe urr cal tnaripat C l retul se indrepto direet spre romani. Era eful unui trib arab care, dup Plutarh, s-ar fi numit Ariarnnes, du$ Apparius Aeharu$, dup Dio, Augasus, Mai multi solda i eare serviser sub Pornpei 11 recunoseur i confirmar c e1 f euse mari servicii lui Pornpei. A a c se puteau servi de el ca ghid cle-a tungul deertufuL Ei voia cu olice chip s -i surprind pe parti. Din nefericire, Crassus il crezu. 1)entru e i barbarul, cit era el de harbar., dar se pref euse admirabil. El 1neepu prin a-i adueelaude lui Pom pei eare, spunea el, era binef dtorui lui; apoi. e zut pare in admiratie fa de m re ia armatei lux Crassus, el nu mai inceta 1a adresa acestela i a generalului s u. 1n fa a unei astfel de armate toate armatete 1ui Orode n-ar putea rezilsta nief o or m car. 176

Totut era s dea ochii cu partii care se ascundea 4i, ca dai cu ochii de E. fr alutQrul lui, nu era s putint r se retr seser in interiorul rii i, 411.1a timp cit s-ar II urmat s-ar Fi niors spatele, sau aproape.

Dealtfel, de ce s mergt de-a lungul

Tara nu

era str b tut i de a ite cursuri de ap ? DupA piurerea lui , nu irebuia pierdut nid un mornent. Par(Fi, care auziser vorbindu-se de Crassus de armata lui, nu se gndeau s -1 a tepte_ Ei erau ocupa F acurtr s- i string averite i ce aveau mai de pret ca oarnerd i rnateriate; apoi, asemenea unui stol de p s ri speriate ii vor lua zborul spre Hycania i Sci0a. Toate vorbetc acestea nuerau decit tiri Viele ug arab. Orode i i imp r ise armata ln dou corpuri. Cu una pustia Arrnenia ca s se r zbune pe Artal+ase care venise s -51 ofere servciiie Crassus, Far tli coalait un srnplu general, sau sutepa aici romanfi luau drept nume trebua s a tepte ca Ariamnes. predea pe Crassus i pe romanii s [. Este adev rat ca" acest surena nu era un orn de rind.

Prin origffle, prEn bog lie imediat dupi' rege_

prin curaj el venea

.Pdn videnia .i indernInarea sa, cete dou calit (i ale popoarelor nornade din Yernen, Asiria Yi Mesopotarrfla, el Ii intrecea pe oarnenit cei 1112.>1 V > cleni si mai Inderninatici din vrenlea sa.

Ca statur i frtimusete nu avea pereche. Tn tirnpul marsuiui, asernent unui alt Cezar, eF ducea cu sine o sut de c mile ne- reate bagaiele sale i, mai
mu[t dect Cezar, dou sute de c rute inc rcate cu letneile lui.

Escorta lui obiinUit o formau o mie de ca de


cavalerie grea, cinci sau ase rnii de cai de cavalerie u oar care, irnpreun servitorFi i sclavii, nu cabora niciodat sub zece mii de oameni.

Ca natere, era atit de nobil el era acela care, la urcarea regilor par F pe trou, le punea coroana pe cap. Actualui rege fusese alungat,Surena, cu garda lui personat , 11 adusese din ex[l i-I rea ezase pe trori.
Ora ul Seleuces se l'nc p tinas,e in rebeliune_ Surena il lu asalt, 1.1 cucerl, tind primut care se urc pe zidurile cet H_ A.
1-)urries.

177

Ine n-avea treizeci arfi, era foarte frurnos, asa cum am spus, i-si accentua frurnusetea vopsindu- i lardindu-se i parfurrndu-se ca o rernee, cesta era omul care avea s aib a face Crassus. Crassus, care se credca cel mai abil i cel mai vklean orn ffin Eurne i nu tia c europeanul cel mai indeminatic mal iret nu este dectt un biet copii pe un arab, Crassus F cu irnensa gre eal s se tneread in c l uza a Aceasta 11 l s un timp s urrneze riul, apoi JI antren incetul cu tneetul spre interiorul t riI, ducindu-.1 la inceput pe drum frurnos i uor, i indemnInclu-1 s fac papasuri Itng riuri sau rezervoare cu ap din abundent . Apol, treptat, treplat, se dep rtar de fluviu, iar drumuL clevni rnunicks i greu, Cind se pl'ingcau c l uzei, li se r spundea c aceasta era doar o seurt por(iune pe care aveau s-o treac , sar romanii 11 credeau pentru c crau prea experimentati i prea obisnuiti cu greut tille r zboiului ca s ou- i dea searna c in toate t rite sIot drumuri greie i obositoare. 1n sfir it, ajuinser tntr-o citnpie imen , F r eopaci, E r ap , F r verdea , i care, ptn la orizont, era acopedi cu nisip, Doar drnpia aceasta mai trebuia trecut ca s'a" se ajung la parti. M.ar ul fu continuat l r intrerupere, s.e rnergea pe nisip fierbinte care ardea si si och{1; pe m sur ce inaintau, nisipul devenea mI c tor i adinc. Sotdatilor ajunga pin la genunchi i, cu a.rrnur[le lar grele, p rea c din rnoment in mornent aveau s I i arffinfir atunci de armatele lui Cambise inghi(Ue de nisip urke Egiptului si incepur s se tearn de o soart

asenri n toare. Numai galii, care luptau aproape f r arme de a p ra re i care, pe jurn tategoi, 5 uportau u or i gerul c ldura, isi pstrau veseTia. Ins'a soldatii romani v itau groaznic v zind valurile de nisip, miscMoare ca intinztndu-se spre orizontud nem rginfte, f r o plant , i r un deal, f r un riuor. ilirmata murea sete. In starea aceasta i g sir curierii armeanulut Artabase. Acesta ti comunica lni Crassus c , iiind refinui. de r zbolui cu Orode, nu putea s i se al ture, dar l pe Crassus s fac ei, ceea ce lui nu-i era cu putint ., adic

1 78

s se indrepte spre Armenia_ Dac Crassus nu era de aceast p rere, il indernna s evite s - Fac tab r Tn
locurile proprii unei evolu ii cavaleriei. Ti rnai spunea c era prudent s nu rnearg decil drumur rnuntoase pentru c acolo ar cu jutorul infanteriei s beneficieze de teate a ,.rantajele terenuLui. Ins Crassus, furios pe eJ r spunse r stit t avea altceva mai bun de f cu.t decit s seocupe de armeni: il prevenea doar pe regele lor c avea s lnceapii prin distruge pe par i st dup zdrobirea par ilor, avea s5 se indrepte impotriva armenilor.

Solii pornir , ducInd cu ei aceste amenin ri, clar


siguri c Crassus n-avea s fic niciedat in stare 5 le pun in apticare.

XL
Crassus porni mai departe la drurn. P rea c e lovit de orbire, iar efli imp rt seau increderea.. Singur, prinlre te i n tribunul Cassius presim i c la rnijioc este vorba de tr dare.. El il ruga mereu pe Crassus s se oprease i s se ntoarc i, cind il vedea se incap inerea s inainteze tot mal rnult in acest de ett de

nisip, se ducea la Ariarnnes i-I apostrefa.


011! cel rnai tr d lor i ielean dintre eameni ii spunea el, ce geniu r5u te-a indreptat spre noi, ce 5Auturi mag[ce, ce b uturi blesternate i-ai dat proconsulului s5 bea c i-a pierdut in 3 a hai incit ne face s str batern astfel de pustiet i, de pare5 am ft sub comancla unui er de ttihari, nu a. unui knperator roman? Munct, tr d torul se arunea la picloarete Lui Cassius i-i jura c se arlau pe drurnul cel bun i drept, ii ruga &' rriaE aib inc r bdare 1-1 asi.gura c , inc de a deua zi,

aspectul JocurIlor avea se sch[rnbe.


cSp tau curaj i mergeau inainte, Ins oboseala i setea sel daticu cre teau att de mult Incit unji c rleau mor i, ca lovi i de tr snet, iar al ii I i pierdeau cind arabul reusea s scape din lui Cassius, pernea de-a lungui rIndurilor soldatilor romaril

i-i ironiza, iar clind ace tia se plIngeau, cerind ap sau m car pu in5 urnbr , le striga: Heit voi d-acole, dar ce, crede i c umbia i prin cimpUle Campaniei ca s5 pretinde i iintini si crriguri? De 179

ce vre i i hanud? unde s'inteti i c traversa i inuturile Ar.abiei ale Asiriej? , r i cnd solda ii 11 auzeau pe ornul acesta vorbind a a de prost latine te i eu accentuL sa'u gutural; eind 11 vedeau fiu al de ertului, nep s tor la soare, la obosea L la sete, galopind cu calul s u intr-un nor nisip r stingInd in solz -i euirasei sale razeic Saarehil, ij e p rea c e un dernon le it din iad care ducea spre rnoarte, r5 ca ei s Fi avut putere, chlar dad ar fi vrut, s se poat smulge de la aceast picire. intr-o dinineat , in rnomentul pleckii, il c utar , Strigm- , dar zadarnic. C l'a'uza disp rase. aceca i zi, Crassus ie i djn cort, nu imbr cal in purpur cum era obiceiul gcncrallior romani, ci inmegru, Pe intunerie, incurcase bainele_ De curn i i d clu searna de gre eat , se tntoarse in cort, dar avuseser tirnpul s .-1 vad , iar zvonu] despre acreast apari ie funebr se r spi.ndi ?n armat5 ca o presim ire nefast5, Cu strig te puternice ea chernat Adarnncs, Ornul acesta, care ap rea ca un btestern einfl era prezent, dup ce disp ruse le lipsea tuturor. P rea singurui care, dupa- ce i tirtse pe romani in aceasta' situa ie periculoas , ar fi putut s -i scoat ea. Pentru a-si iini ti solda ii, Crassus anunt5 c ei stia de plecarea lui Arjamnes i c , dac5 plecase, p!ecase de acord eu et, ca s5-i [ae5 pe parti s cad in capcan5, D du ordin de plecare, dar, dnd s porneasc5, cu toate c5 acAele fuseser tatipteln abia reusit s le srnulg5, Crassus veni in grab , rise de teama solda ilor i smuise et Insu i hampelc din p rnint, gr bind rnar ul i forInd infanteria s urrrwze cavaleria in mar for]at, pentru a ajunge avangarda plecat din zori. sau mai bine Deodat , v .zur revenind avangarda zis r rn4i e1e avangardei intr-c Insp imint toare dczordine.
Fusese ataeat dedusmani i pierduse trei sferturi din efec tiv, Du rnanut venea In urrna lor, spuneau oamenii, i Cr phn incredere. Atarrna fu gcneraW

180

- - Du manul pe care de atitea ori i 1chemaser era intilnit acum cu spalm , dup toate inttrnpi rite prin care irecuser ,

Scos din fire, Crassus i i dispuse armata in forrnalie de lupt : cedind sfaturilor lui Cassius i et subtle mai Intii legiunile de fnFanterie pentru a Ie Intinde cit mai mult pe
Apoi repartiz cavalelia la arlpi.

Astfel organizat era aproape s fie ineereuit ,

nepuUnt ca armata

Dar curind de tot, de parc un dernen n.ar fi vot s -i lase nici o posibilitate salvare, el i i schimb planu 1, dLspuse stringerea cohortelor, k)rrn un careu adinc, putind face la a.tacului orice directle; fiecare latur se compunea din dou sprezece cohorte. Inire fiecare cohort era d[stribuit un rTnd de c l reti, in a a fel incil ace tia s paat inainta u urint , I sind i masei posibMatea lnainteze i s fie ap rat din toate p rtile. Un flanc incredinat lui Cassius, iar cel ialt lln ruluf Crassus. Imperatorul lu comanda centrului. Armata astfel orgaffizat se ouse 1n rnar : printr-o

tntirnplare feridl i nea teptat , dup . o or ajunse la malul unui riu; romanii aflar rnai firziu c se nurnea Balisus. Rlul avea destul de putin ap ; totu i, suficient s asfimpere setea soldatilor care, maril de c ldur de oboseal t c p tar pu-rin putere. Atunci, voind s proffte de aceast ocazie fericit , atii
de de ertul pe care 11 traversaser , i edi 11

intrebar > pe Crassus dac n-ar fl considerat potrivit s se opreasc aici i s ridice corturile, Dar Crassus, indemnat de insistentele s u, care ab -ia a tepta lupta. acord doar o halt o or i porunci s se m nince in picioare, f r' s se p r seasc rindu.rile, Apoi, 'in a inte ctflar de a se fj sfir it ma.sa, ordon s se porneasc la drum, dar 1n pas normal oprki din timp In timp, a a. C1.1171 se procedeaz inainte de lupt . ci repecle tn mar fortat, otn vor g si in Fala du manutui. in sfir it, du manul pe care iI c utaser de atit de
departe i pe care Intilneau dup atita ohose_al Iu z rit. Dar, in primul mornerit, eI era mal pu tn Infrico tor 181

ca inf iare l r-nult maipu in nurneros dedt secrezuse, Pentru c surena plasase gmsul arrnatei in spate e primei linii i poruneise s se 2copere str iudrea arnielor cu stofe piei, Crassus se Indrept crirect spre du rnan eind ajunse la dou icwituri de s geark sernnalui de lupt . 5-ar fi zsd sernnaH fusese dat nurn ii romanilor,
ei par ilor,

1n clipa aceea, eirnpia se umplu de un strig t terffifi i de un zgornot "infiortor. 2gornotul era ca un tunet s iar rornanH, obi nuii cu gearnele i cu trompetele, se inirebau ce instrument putea ,s lie aceIa care producea un asemenea zgornof, Din cind in cind p rea c se aude r getul unor Fiare s lbatice tn mijlocul fulgerclor. Acest zgornot infrico tor era produs de ni te vase de ararn pe care du manul le lovea cu ciocane 1nvelite fn C ci barbarii ace tia, spune Plutarh, au observat c simtul auzului este sim ur eare tulbur cel rnaf u or suf1etu1, care ali pasiunile, care scoate cel rnai u or pe orn din La auni) acestui zgornot, romanii se opreau in urnp ce parOi 2 1 descopereau armele Se r spinde2u pe cIrripia pe care p rea c se rostogoliser valuri de loc. 1n fruntea par ilor era chiar surena, imbr cat intr-o arrnur aurit s c l rind pe urt cal a.rit de str lucitor incit p rea desprins din ca.rul soarelui. Romanii in eleser c venise mornentul LIOCi lupte inver unate, pe viat i pe moa rte [, toate acestea, erau inc departe de a ti cu ce du man aveau a face. Par ii inaintau scotind strigte nliortoare atacau i Ineit nici nu pe rornard-cu Erau atit de nurnero puleai s -i murneri. Se apropialli pn la o sut ' depa i de soida ii lui Crassus, Ins s cind v zur rft de adinci erau rindurile du manilor lor i c toti rornanii forrnau un de zid de nep truns din cauza scuturilor sudate pard unele de altele, rupser rindurfie s f cur stinga imprejur i disp rur. Rornauji nu intelegeau cauza retragerii. Era evident ins c prin aceasta nu erau ellbera i de atacanii i- i cMdeau searna c urrna s se petreac vreo ma.nevra182

a e rei explica ie aveau s o afte maT. tIrziu. ..>. Intr-adev r, ei v zur currnd se ridiea in jurul lor, ia o distant de vreun sferi de leghe, un hens cere de pral, eare se apropia din ee in ce, iar in rnijlocul norului
scInteTau ca niste fulgere, timp ee eiceancle

acetea ingrozitoare conlinuau s lovease in vasele de


ararn , scotInd neineetat zgornote ca de tunet. Crassus In elese c kiroiau s -1 incing ntr-un cerc de fier. Atunci, arunc lupt pe cu porwlea de a zdrobi inelele acestui lant,

Ace tia fur v zu i curn se arunc fn Eupt, eurn atac i apoi cum revin in dezerdine se inapoiau eu brate1e, pleioarele 51 chiar eu corpul str b tute de s ge i lungI de elnci picioare!
Soldatii observar cu groaz c sge ile acestea

treceau i prin seuturi i p[in euirase. vreo trei tite de pasi de rornani, parpi se Qprir .
Deodat ziva p ru c sc intunce.ar sub un nor de a ge 1, apoi un strig t dc clurerc t Tsni din cinci sutc de piepturi. Era moartea care incepea s lovea.sc si care p trundea 1n rindurile rocnanilor precedaM de r nr grave.

X LI
Tirnp de eTteva mornente, mornente care au p rut o eternitate, partii continuar s arunee s ge i din toate p rtily i dintr-o r a fi fost nevoie s inteasc , atit era dc cornpaet rnasa ronianilor i a ezala Tn ordinea de b taie Tn eare o dispusese Crassus. A a c fiecare din aceste s geti atingeau o int vie,
Frem t toare, omeneasc . Loviturle erau extrern de dolente. Areurile erau att cle puternice, atZt de mari , a51 f lex ibile Tricit aruneau s ' ge ile o putere de nedescris. SitugLa roman[lor era Tnfrico toare. Dac ar fi r rnas pc ar fost duruiti` ca nistRlinte; dac ar ji ineercal s Tnainteze, punetul cercului pe care 1-ar 11 atacat ar fi cedat, par ii ar fr fugt, ca sa evite ciocnirca, [-ac aruncat s geti din fug ', rar care

r rriTneau pe loc i-ar Pi lovit pe romani eu s gel ile din


flancuri i unde acestia r irrdneau descoperi t.

0 armat Intreag cra prins ca intr-n Trnens curs . 183

Rornanilor le mai r minea o speranW ea par ii s se retrag dup ce- i vor fi ispr vit rezervele de s g0 diu tolbe, Dar sperar4 aceasta nu dur rnult. C mile inc reate s gre treeur priutre rinduri i toibele goale se urnplur ,

Atunci, Crassus In elese adineknea pr pastiei in eare c zuse. El trimise un soldat fiului s u. Publius avea mult eavalerie in subordine Trt afar de ea pe gaiii care lu,ptau pe jurn tate care aveau ca pbeioarele eatior. peioareEe aproape tot atit Trebuia angajat , cu orlee pre, o lupt corp I a corp. eare clocotea ca un leu rin cu e . abia a tepta
,

acest rnomen.l.

El lu o rt le trei sute de c l re i, printre care galopau n jurui lui, Acestia, fie c


-

cei

o mie trirni i cie Cezar, opt cohorte de jurn tate romani, jurn tate gali si se arunc asupra partilor eare

voiser s sustin ataeul, lie e aseultar de ordinele date de surena, eedar.


Fug! strig Publius Crassus.

Fugl repetar solda ii, e l relii Impreun Cu pedestra il pornir in urrn rirea du rnanului.. in fruntea acestor sotda i eare p reau c se jerUese cu tot elanul se g seau Censorinus i Magabacchus; un romarL un barbar, sau eel putin asa pare dup nurne. Unul rernarcabil priri euraj,. eel lait prin dernnitate senatorial eloein , spunea Plutarl-r, arnindoi arniel cu Publius i de aceea.si vIrst el. A a eurn erezuse tin rui cornandant, infanteria nu rr nase in urtn .
Trebuie s fi fost o frumoas eurs e lare, prin pustiu, la eare luau parte e l re(i rornani i gall, galii acei

f rurr,o r eu p rul lung i bkind, cu pieptul pe jurrWate got, eare, rnereu zirnbetul pe buze, se aruncau spre prirnejdie, o Intilneau, luptau cu ea c deau s dea
en pas inapoi Aa c zuser la cel lalt eap t ai lurnfi, u h sabla sohda ilor lui Cezar, sazeei de rnii de gaii, Ins , de clata aceasta, rornanii erau cei care c deau i

barbadi triurnfau. Clnd par li v zur c eei care ii urrn reau pierduser 184

orice leg tur cu grosul armatei, se opr[r _

Romanti se oprir i ei, socotind e v zIndu-i 2re num r atit du manul rl-ar fi refuzat o lupl corp la corp. aar a a_ Par ii .adoptaser. o tc[le de lupt 1a eare voiau s renun e.
1n adev r, cavaleria part tinu piept; dar ce puteau galh i ronnanii inarrnaV eu suli e lungt de ttei pieioare i spade seurte, i'mpotriva unor oameni acoperi i cu piei crude i fier? Deal fel, cavaleria u ear part Ti Inv luise eomplet.

0 mare de nisip fierbinte se richease in juruL lor i


norui acesta fierbinte ii orbea sufoca pe rornani. Apoi din m1jlocul acestui nor incepur s ti neasc s geffle tn!rico toare, care aduceau moartea-, dar nu o moarte blInd i repede, ci una lent i atroce. Remanii erau Lov-i i, dar ei nu vedeau unde lovease . Era un tr snet invizibil i ucig tur, de i invizibil. Ei se invirteau in eercuri, c deau, se ridkau cu ace] instinct care face ca ornul s caute omul, se sprijineau unii de aItii i atunci ofereau iar aceea lint vie, aeea int irern t toare pe eare grosul armatei continua s o ofere la o leghe mai departe de acoln.

RkIniti se t v leau pe rupind s ge ile eare se infjpseser in ei: alth ineereau s le srnulg sInguri sau eereau tovar ilor tor s 1e smuig dar
corpurile tuturor se infiorau de aceste dureri insuportabi1e, de aceste r nt n carnea vie pe care le produceau s getile. ascutae. $e auzeau r gete ca tntr-o aren , r gete de fiare s'a'lbatiee i nu tinguiri sau gernete ornerle ti.

Din mijlocul acestei ingrozitoare rni.j1ocul acestui Publius d du ordin de alac, dar sokta ii ti ar tar bratele in epenite pe seuturile hpite de corpuri, pieioarele Infipte in p rrant, inelt le era irnposibil
s fug , s atace sau., unora, chiar s cad .

Atunci, porni )a atac, disperat, ei singur i puOrd(


oameni care mai erau inc in stare s lupte. El ajunse pin la cavaieria erea a par ilor, tns armele romanilor, prea slabe, se dovedeau neputincioase in fa a cailor i c l retlior inve mintati ln fier.

Galfi, pe eare se bizuise Pubilus, fur demni de


Par ii Ioveau eu 5ulitde in oamenii ace tia eu capetele 185

deseoperite, pieptul descoperit: dar galli se ag au de oarneni, t doborau de pe sugrurnau cu neputindul udde l'n al t mod. Altii se strecurau Sub burtile cailor, g seau un Ioe neacoperit, InFigeau aeole sabia
seurt i o r suceau in m runtaiele animaIului pirl ce

acesta se pr bu ea sau arunca din a e l retul i, s rind de clurere, zdrobea sub copite i pe par i i pe gali, care rnureau inl n ui i lupt , asemeni unor arnanti inl ntui i tn dragoste_ i peste toate acestea, setea, o sete mistuiteare eare-i f cea s sufere mai mult deell r nik, mai cu seam pe gali, pe galif aceia obi ni4 eu fluvii largi, cu riuri bogate, eu rluri cu ap limpede. In rstimp de o or de infior tor tn cel, dir tot acest corp de armat nu mai r m seser decit dou sau trei sute
de oameni_ Se gindir s se retrag . Resturile acestea urnane, mutilate, I i arunear privirea xn jur, Publius, r nit in trei loeuri, se mai inea ine pe ealul

s u ejuruit de s gef,i. Se strinser rn jurul lui. Lin rnarnelon de nisip se ridica la de

pa i deei'mpul

Printr-o tactic de Iupt oWnuil , supravie uitorii se

retraser i se masar pe acest rnarnelon, Caii fur lega(i in Tirf. Forrnar din Oan9enii se 5trinSer in jurul cailor seuturi un zid. Credeau ielul acesta ar fi putut respinge mai
liel r ataeul barbarilor.

Dar e in eIar ; se 1ntirnp1 toemai invers. Pe o ebnpie neted , primul rFnd protejeaz pe al dollea, al doilea pe al treilea. Aici, dimpotriv , inegaJitatea terenulul n l .a rindul 2E1 doiJea peste primffl rind, al treliea deasupra eelui de-al aa ineit eei din urrn se g seau deseoperi i pe jum tate, dar toi erau expu i deepotriv atacului
barbaritor_

Se v zu repede gre eaJa comis , dar era prea t1r2iu, ca s-o mai poat'a' repara. SoldaW se uitar la Publius ca pentru a-le uta in o ultirn sperant . S murim! r spunse acesta, 186

Resemna i, soida ii repetar ; - S murind i Ineepur s a tepte lovituri pe care nu le mai puteau inapoia. In rnijlocu( aeestor oarneni inchina i cle Ateius zeilor din infern se g seau i doi greci, doi locuitori din ora ul Carrai, pe nume Hieranymus i NIdiornahus. Ei st tuir pe Pubhus s - i desellid drurn sf rirnind zidul care-linconjoar s lug , pe drumuri euroscute deQi, spre Tehnes, de pe apa Euiratuini.
Dac ajungeau la ora u1 ace1a care trecuse de partes rornani1or, via a le era asigurat . Publius privi jurul s u. El v zu ctrnpul de b`tale coper'ft cu morti i

muribunzi .i, printre cei care ll ineonjurau, eei mai mul i r ni i i incapabili de a-1 urrna. - Nu, spuse e1 eelor doi greci. Eu r mtn, Apoi, dac rmii, r spunser'a' ei, rnoarlea esle de ne ni tu rat. - Nu exist moarte allt de 1ngrozitoare, r spunse tin rul, ca s -1 tae pe Publius s abandoneze pe cei care mor ai turi de eE. Voi, ad uga- el, voi sute i greei, nu romani, fugi it
i, intinzinc1u-le mIna sting c ci dreapta era

str puns de o s geat ii pofti s pfeee. Cei doi greci si aruncar caii in galop i idisp rur in norui de pfaf ridicat de par i. Unul dintre sc p i *nse la Ichnes, unde povesti tot ce se ntirriplase, currl 11 p r sise pe Publius i care 5useser u]timele cuvinte pe care le spusese tIn ru I plin de caracter. Dup plecarea celor doi, Pubfius se Intearse spre eei eare 11 Inconjurau. - Aeum, ne mai r mne elecit s murim, spuse el, fiecare s rnoar eum poate, neputIndu-se ucide sngur, pentru era r nt la rrin , intoarse spre seutierut s. u coasta neacoperit de plato , iar acesta I i infipse acl1nc palo ui 1n locul r rnas descoperit. Publiias scoase un oftat i c zu. La tel rnuri i Censorinus. Megabacchus se ucise singur. Cel care mai r rn seser se uciser ritre ei pin la tel din urm , cu exeep ia etorva care c zur vii care

187

d dur mai tirziu arn nunte despre aceast Inhor toare catastrof , ArlInd de la prizonierii Eer rangul Inalt al lui Publius Crassus, t iar eapul, ti infipser vtrful unei. e si se rdreptar spre grosul armatei romane. suli

X LII
arja pe care o i ncerca se Publius asupra partilar i sase armatei romane un timp de odihn . V zindu-se mai putin presat ea maf inainte, Crassus p straser rndurile, se isi regrup trupele eare, desi retr seser spre un r de conne ce ar putut s sfarrne Intrucitva eforturile eavaleriei parte . o n dejde dubl , Privirea lui era indreptat mereu, ruse Fiul s u unde pre punctul acela unde dIsp spera s -1 vad revenind. La rIndul s u, Publius trimisese tat lui s u rnai rnutti curieri, certndul ajutor. Dar primii trbrdsi c zuser r pusi de s getile partilor. In momentul etrern, Publiras reinnoise aceeasi tentativ Un curier reusi i sc pind ea prin minune. s se strecoare prin rinduriLe du mane, ia.r atunci cind romanii erau gata s ajung ra colinele spre care b teau in retragere, el il ajunse pe Crassus; acesta, v ztnd c l ret ce gonea spre ei mincInd p rnintul, se oprise ca s -I a tepte. Crassus, ti strig el, fiul t u i ai sai sint pierdu i dac nu le trinrdti in grab , ajutoare, Apoi, ea si eind e l re ul nu vusese putere decit s vin si s pronunte aceste euvinte, se pr busi de pe eal. Crassus r rnase un rnoment in cump n , apoi, sim mintul dep indu-I, porunci arrnatei s se tndrepte ajutarull fffilui s u. Dar nu f cuse o sut' de pa i directia indkat c dln toate p rtile r suriar ncA strig te, in ce tarntainul acela asurzitor devenea din ee ce mai Ingrozitor. Romanii se oprIr , a tepttriduse Ia o nou lupt _ Atunei reap rur partli. se desf urau, tot in cerc, in jurul romanilor, In iimp ce un grup,mai coi-upact se tndrepta spre acestia.

188

1n fa a grupulul mergea un o ITL care purta un eap in vtrful Ornul striga

Cine sint p rin tE, a cui este famitia eelut al e rui


cap 11 port aici? Se zice c tat l lui se nurne te Crassus,

dar nu credem a a ceva: nu este cu putinf ca tin rul cu un suflet atIt de nobii i atit de valoros e rula ii apar inea capul acesta s aib un tat atIt de la l de lipsii de suflet!
Romarl; v zur capul i rectmoseur c era a] lui Publius. Dar rimeni nu r spunse, de CrassLis, care

scoase in

r cnet de durere i- i aeoperi oetitt cu scutul, aceea romanii y zuser multe lueruri

Ingrozhiare, dar nimic nu trInse inima ca acesta, eele mal iari erau rifiorate; sufletele cele mat incercate cl tMau, inclt in mijlocul acestei sl bleiuni generale lot nefericitul p rInte fu acela eare t i rec'p t , cel dintli curajul. El privi in jurul s u cu un aer bot rtt. Apois v zincl toat aceast lurne ab tutA de durere rnai mult deeIt de tearn , strig

Romani, durerea aceasla este numai a mea! Soarta Atita timp cit ve i tr i voi, Rorna va fi neatins i neIrvins ! Dac este ml de nn tat care pierde un copil renurnit prin
E gtoria Romei st trt vol! Capul sus! curajut s u, sehirnbati-y rnil a In furle i Indrepta i aceast f urte Irnpotriva du rnanului! Nu v dobor[ i de ceea te se intimpi ; cel care intearc lapte marl trebule

s treac prin dureri maril Tot eu stnge rnult invins sl


Lueullus pe Tigrane i Scipio pe Antiochus. Str rno il no tri au pierdut in mii de vase iar in ltalia mul i pretorl i generali. Dar n-au sfIr it ei, oare, prIn a fl st pxnii celor care mai tritil fost Inving tori? S titi c rornanii au ajuns la gradul de putere la care se g sese ast zi nu prin vreo favoare a noroeului, ci printr-o fermltate de necttn tit i prin curajul cu care au infruntai marile pericoie. Inainte solda(1t ad ug el. Strig tuI de lupt l i s le dovedirn acestor barbari e r minern ee striern: romanti, st pinii lumil.

scoase, cel dintii strig tui de lupl .


Dar strig tul acesta abia g si un ecou sIab, rar, inegal, f r via Dimpotriv , partii r spunser erd un strig t general,

str lucitor, sonor,

de for . IW

Lupt.a Incepu imediat. Cavaleria part5 se desl ur pe aripi,

dintliane

reineepu sA 8runce acea insp trnint toare ploate de s5ge t

eare costase atit de scump pe romani, timp ee prirna linie a durnanului, inaintind cu sulie aseuite, ii st ring-ea
intr-un spa iu tot rnai rnle. Dar rn5car de oarneni[ ace tia inarrna i cu sulile te puteai apropia.

Pentru a sfir t mai repede agonia, d iva solda i romant se aruncar asupra acestora i murir de o moarte
trilior5toare, dar rapidA.

FieruI Iat al sulitef str b5tea trupul ornului i p5trundea pin5 in eorpul ealulut.
Se viAzur lovitart date cu atila putere inett

str b teau prin doi sotda i deodatA. Lupta dur pinA ra eklerea nop ii. Romanii erau aproape treizect rnii: era nevoie de timp ea s -i ucid5 pe tot. Par it se retraser5 strigind: Crassus, Crassus, I5s rn noaptea ateasta ea s i plingt eopilul, afar dac ea, flindu- i un bun sf5tuitor,
nu vei eorisirri i s fi cendus de bunAvotein Fala lui Ordde,

tn i0C de a f i tirtt lor a. Dup5 eare i i ridtcar5 corturile ara -turi de corturtle rornanflor, de pare5 i-ar ii p5zit prizenterii i le-ar fi luat oriee speran 5 de lug5.
Par ii I i petrecur noaptea cu rnuZc i veselie. Noaptea romanilor lu irtstA t t5eut5.Et riu se oeupar

ntei s -st trigroape rnor U, nici s5- i panseze r ni ii.


Se tia eA rAnile nu erau vindecabile. Nimeni nu se gtnclea la fieeare se plingea pe sine. i, ln adev5r, p rea irriposibit s se poat se pa ie la moarte, Sie e se a tepte Zji12 i odat cu ea rfloartea, fie c s-ar fi ineereat o lug5 peste elrapitle l r sftr tt. Dealtfel, dac5 ar fi ce se l ceau cu r ni P S --i luat el, luga ar li devent s -i fi abandonat, ar ff lost
S-Q f

aci inc i mai imposibill, pentru

strigtele lor,

trnpreea [ile lor, v5zindu-se p5r5si i, ar fi semnalat

du manutui aceast fug . De t Crassus era autorul tuturor acestor suferin e, to i voiau s -I vad5 i 55 , 1 aud : se spera de la autoritatea suprerdA, eare ar fi trebult 5 lie i suprerna inteligen, ar fi trebuit s coboare Nrreo raz5 desperan ,.

194

Dar el, retras intr-un col al cortului, culcat cu fa a la p rnint, cu capul acoperit, p rea ins t statuia descuraj rii. Pentru c oarnent treceau inaintea lu in Republk , Pompet i Cezar, el erezuse c totul ii lipse te t saeriftease mit de oament aeestei ambi it, eare, 1n loe s fac din el primui din concetert s t in glorte, t cea din el primul concet ean In nenorocire. Cei doi loeotenen i ai s t, Oetavius i Cassius, t eur tot ce le st tuse in putin ca rldice lut Crassus
curajul, dar v zind c era munc zadarnic , se hot rir aetioneze f r

Ei adunar pe centuriont ipe cornaniJan ti de cohorte; se ceru p rerea fiec rula, iar p rerea majortt it a fost c irebuia, ehiar atunei i f r zgomot, s ridice tab ra i s se retrag . C ci dae s-ar ft ori:entat hine, nu erau decit einci ore de mers pin la ora ui Carrat. Un comandant de ca aleri t nurntt Ignatius, impreu n eu tret sute de e l re t, fu ns rcinat, nu s conlande avangarda, ci cerceteze regtunea. El euno tea drumul t r spundea cu capui c n dac se mergea dup et, nu ar fi dus armata pe un drum gre it. E] Ine lec frnpreun oamentt lut i p r st tab ra. Dar atunet se intImpl eeea ce se prev zuse: i i d dur seama c erau abandona i i incepur s strige attt de tare incft provocar dezordine 1n. findul celor s n to t. Auzt:nd aceste srig te, cei care plecaser i t inchipuir c par ii invad.set tabra romana- i veneau dup ei. Ignatius i cei tret sute de oarnent ai s t pornir in galop. t, in adev r, pe la miezul nop ii ajunser la Carrat. Dar tearna le era at'it de mare incit nu se crezur in igUrant nici interterul cet ti. Et se mul umir s mearg dea lungul zidurilor i s strjge la sentinefe: Spune i-i lui Copontus, comanda.ntul vostru, e s-a dat o mare b l ite intre Crassus i par i, Si, f r s mai dea nici o explica e, I J continuar diumut, trecur poetul t puser riul Intre ei i dumani. Lui Coponius i se raport ceea ce se intImplase i se 10.1

repelar cuvintele cai-e p reau c fuseser aruncate in trecere vreo n luc . El in elese c vestea if fusese dat de nite fugari. 1n eonsecnt i porunci trupe s -i ia arrnele, deschi -se portile eet tii si inaint carn leghe direc ia de unde creden el c aven s apar r m itele arrnatei lui Crassus.

XL11111
Paffi ebservnser retragerea rornanilor, dar nu-i urrn riser .
Se observ , generaf, la multe popoare respectul

pentru no pte, sau tearna de l'ntunerie, in tirnpul retragerii din Rusia, mult vrerne cazacit nu atacau armata in timpui noptii. Abia ditninea a reluau urrnele l sate pe z pad de armata franeez Ce urmau pin d deau peste ea Asa s-a i'ntTrap[at cu Crassus. Curn se f cu ziu , pari/ lnirar tab r i masacrar vreo pntru rnif de r ntti care nu putuser s fie transporta L
.

In ptus, eavaIeria Cu prizonieri un rnare num r de fugari care pierduli in iniuneric, r t ceau r spInditi pe etrnp Locotenentui Vargonieius se r t dse patru

cohorte. 'inconjurat de dustnanl, mica trup se retrase pe o rnovIl . Aeolo, f r sa fac vreun pas nfei inainte, nici
ca s atace sau fug , cele patru coborte fur rnasacrate. Eloar vreo dou zecl de oameni, Intr-un acees de disperare, se aruncar , spada fn min , asupra barbarilor. Ace tia, fie din fie din admiratie, 1i

l sar s treae . Cei dou zed, f r s se gr beasc , f r s mearg in dezOrdine, continuar drumur spre Carrai i .ajunser la eetate l r s fi fost tulburati de eineva. Crassus si grosul armaid porniser pe urrnele Ignatius, iar pe patru diminea0 se nt inir cu armata cu care Coponius venea in ealea rornardlor. Asa c Coponius g zdui cetate si pe general restul armatei sale,
Surena nu cunostea drumul urrnat de Crassus; ei credea, asa CU11 i se spusese din greseal , doar ciiva

192

rugari se retr seser grosui armatei. urtnkirea !ffl Crassus?

ora i c Crassus sc pase zu

aseditze pe IocuCtor din Carrai i pe cei care se refugiaser Intre zidurile sau s porneasc inainte de a fi luat vreo hot rtre, trebua s se asigure

c Crassus nu era trt ora ; trimise deci la Carral un fel de partamentar eare vorbea i latina i parta . Ornul se apropie de El trebuia s -1 cheme pe CF3SSUS dac Crassus nu
era in Carrai, pe Cassius. a Ie santinelelor, el r spunse strfg tele de c era un trmis aI lui surenz i c avea o misiune din partea acestuia pentru general.

Crassus fu anuntat. iretenta par ilor, cei maj Crassus rwU ascuLt .
fereasc'a de El f u invitat s nu se arate, i se spase dintre barbari: dar

Ne iiind ce avea s se el va'zu [ri accas propunere o posIbilitate de salvare a armatei sale.

Impotriva tuturor, Crassus se duse pe ziduJ cet tii. Cassius urrn . Trimisul tui surena ii spuse c st pinul s u voia s
aita cu Crassus o convorWre personal , 1n ti:rnp ce se sch[rnbau accste euvintc intre eel sosir dtiva c l reti par i care ti cunosttau din uedere si pe Crassus i pe Cassius, el se asigurar de identltatca genera]ulUi roman si a locotenentului s u.

Convin i c erau intr-adev r Crassus i Cassius, ei spuser aceasta parlamentaruluL


Atunci acesia spuse e surena era dispus s negocieze,

s' le acorde rornardEor viata cu conditia ca ei s devfn


tratat de allano [ lui Orode, s semneze p rsease Mesopotamia. Generalul, ada- ug parCarnentarui r crecle e aceasta este situa ta cea rnai favorabil i pentru romani [ pentru par i, in loc s se ajung la lupr pe viat sl pe moarte. In tot Iimpui numai Cui Cassius i se vorbise i nurriai el rb'spunse. Cassius intoarse Ajuns la acest punet al Spre general ca s prinicase. ordine. Crassu5 f cu seTnn s aceepte.
A. Dwrifi

193

Aa c accept Intrevederea i intreb ora i locul unde urrna s se intlineasc . ParCamentarul [i spuse c r spunsul la ambele intreb5r1 avea s -i comunicat in eursul Apol se Intoarse la surena, anuntndu-k e Crassus i Ca Siti5 nu sc paser, 5e 05eau in CarraL ocupati cu for a de romani, erau du manii lor inver una ti. De aceea surena nici nu se mai gindi s ascund aceast situa(ie. fnc de-a deua zi ch-de-dinRinea el se prezent , inso ft de par ii s f, in fata cel tif, iar par if Incepur

s -i insulte pe roniani
Dae ure i s oblineti o eapWtulare, le trigau ei,

dae ine i la vialk cum dovedit-o fugind din fa a dac. ne preda i pe , nu ve i ob ine eapitularea noastr Crassus i Cassius, in lan uri. Rurnanii aseu1tau eonsternati aceste insulte i i i
d deau searna se puteau inerede niei n locuitorH ora ului; ei iritelegeau c liecare piatr din caidarim aseunde o tr dare, Crassus vol s le dea pulin speran : el 1e vorbea de A.r..abase de ajutoruf armernior atit de disprelui i in zitelede prosperitate i atit de apreciali dup ngere.

Ins romanif cl tinau din eap, spunind e ei trebulau conteze decii nurnai pe ei in [ i i e singura
tor salvare consla in a se retrage.

solleitau pe Crassus s profile de In conseein( noapte, s p r seast orasul i s rnearg eit mai mult eu
putin0 in timpul iniunerieului Crassus era foarte dispus dea aseultare dorin ei solda lior, nurnai c pentru a reusi trehia ca acest plan s r mIn seeret, fieeare fiind convins c dac un singur locuitor al orasului ar fi avut cuno tint , zeee minute mai tirziu ar fi tiut i surena. Cu toate acestea era nevoie de Crassus voi s o aleag el insu i si ce rnin bun avea! El il alese pe unul numit Andromaehos, eare nu era aitceva un spion al par ifor. Hot 'rtt fueru, Crassus fusese tnehinal zeilor inFernufelul acesta, parld erau informa i 7n cele mai mi.ei arri nunte de pre fuga ][11 Crassu . 194

Aa ca nu se erno ionar de putin. Romanii ie ir din Carrai f r ca. nici cel rnai rnic zgonlot s fi auzit din tab ra parWor incit fi f cut s se tearn c retragerea lor ar fi fost cunoseut , E'ste adev rat c surena, tiind c du tnanii lul s'int c l uzii de Andrornachos, era sigur o g seasca. T.n adev r, romanii erau condu i pe drurnuri care p reau dep rteaz de ora , dei [n realflate ti men ineau in irnprejurimile lui. C l uza reusl sil Sndeprteze pe rornani de la drurnul bun b g intr-o reglune ml stinoas si pIin de gropi. Dar ckn cauza marsuriler i a contramar urilor din inf tisarea terenului, dup sentimentu[ instinctiv pe care aveau sint rnai aproape ca niciodat , de dusman, rnul(i declarar c Ancirornachos era un tr d tor si refuzar s -1 mai urmeze. Cassius frisusi se pronun a hot rit, acuzindu-1 pe Andromachos, i [-ar fi ucis dac Crassus nu [-ar fi luat sub protec ia sa, Ins , atunci, 1- sindu-i pe Crassus fn orbf.rea lui, Cas&us se separ de et bnpreun cu vreo sute de c l re i se Intoarse spre Carrai. Acolo lu ri -[ te c l uze arabe i, perdru e acestea JI sf tuiau s mai astepte, s nu plece inc , pin ce luna va trece de zodia Scorpionului, el le spuse; Nu-mi pasa de Scorp -[on, ci S get tor. La drum! La drund i' porni e lare in spre Asiria. De Crassus se rna desp r j o parte din armat . Condusa de c [ uze credincioase, ea ajunse 1a urr lant de niuni care se intind 1a o rrfic distan de fluviul Tigru i care se nurnesc Sinnaca. Erau cam o mie de oarneni sub cornanda unui locotenent cunoscut prin eurajul s w, a a ea aveau toat increderea In el. Locotenentut acesta se nurnea Octa ius. Pe Crassus, geniul sau r u nu-I p r sise: la inceput acest geniu r u s.e nu[rii Ariarnnes, acurn se nurnea Andrornachos, Lumina fl surprinse pe Crassus printre mla tini i gropi, in elea0 E1 Uwepu era voTba de o tr dare. Amen n indu-1 cu spada deasupra gttului, el ii porunci iui Andromachos s -I conduc pe urr teren bun. Acesta se supuse cu greu. 195

Dup;91 rnu[l oboseal aduse arrnala drumul cel rnare Crassw avee el patru sau einci cohorte, vreo sut de c lret( i cinci Datoril terenutui rnai bun, abia apucaser s se string jurul tui care Si mai r m seser , cind du manul i i F cu aparitia. Crassus se urc pe coama unui deal de acolo, Ea vreu jurn tate de leghe deprtare i z ri un alt deal pltn de oarnenL cu armele str lucind. 1n soare, Cei care ocupau acest deal erau Octavius i soldatii Lui. Era o u1lim sperant , Se puteau, ded, sustine unul pe altuL Parlii se indreptar spre Crassus i i cind ar fi tkii c acolo era generalul comandant. i Incepur atacul,

XLEV
Se tie curn ataeau Numai c , de data acea sta, 1n tirrip ce atacau, erau ei atacati, OcAavju de care la inceput p reau c nu vor s se ocupe, v zrndu- i generalul inv luLt, f cu un apei la oarnenii s i, pentru ca cei care, de bun voie, ar 1I dorit s mearg , s v[n eI s -i aduc La lnceput cincl sute de oarnenL apoi i restuI de patru mii cind sute coborir de pe dealul lor ca o avalan de ffer foc, rupser rindul partilor i f cur jonc iunea cu armata lui Crassus. tovarii Ior, il a ezar pe Apoi, d.up ce se Li nir generaL tn centru, cu corpurile lor, il acoperir cu scuturRe i incepur s strige, cu rnindrie, la du rnan: Acurn, trageti clt veti vrea, ar trebui s murim cu totii in jurul i inaintea gerieralufui nostru. ca ajungeti voi m car s -1 atingeti. i cu to ii, strin in 24i rnnsA mobil i oproape de neptruns, din cauza scuturilor, incepur s bat in retragere spre .5nnaca. Surena observ cli nelini te c aproape nu mai r mineau in jurui Crassus decit oarnerni cu sculuri, cea mai mare parte a soktatilor riarrnati u or i care purta.0 aceast arrn de ap rare hind mor i. Scuturife, 196

f r s neutralizeze loviturile fruternice de s geat, ie arrmrtizan, tutusi, eiectul. Aa grupaV czirn erau, rornanii

o irnens5 bk-oa$c te.stoo5 ell carap2cez de iler, care se mi ca incet, dar se mi ca, aproOndu-se de regfunea muntoas , El intelese c , odat angaiat in valea crintre dealuri, cavaieria, care forrna forta lui principai , devenea inufil ; el v zu c avintul partilor s i se topea si nu se Indof dtui de putin c , dac se f cea noapte iar romand reu eau s p r seasc ernpfa, ar ti fost salvati. Atu ci barbarul f cu apel la vicienia care ii reusise ntotcleauna la de bine ca t forta. El l s s scape 'in mod intentjonat ettiva prizonieri, pref dndu-se c -i urm reste si c trage asupra lor. Difn ordinul comandantuiui lor, partii discutau in prezenta prizonierilor c romardi se in elau cind credeau exterrnine; c , dimpotriv , lor c regele Orodes vola nimic nu era rnai pl cut decH amicitia i prietenia romanilor, dac ar fi putut s eread 1n aceast prietenie i 1n aceast aliant i, dac Crassus i romardi s-ar fi predat, 2r fi fost tratatf, f r indolat , omenie. Prfzunierji fugir i, sc pind de cei zare ii urrn reau i de s getde lor, ajunser tovar sii, c rora le Imp rt sir ceea ce auziser . Ei fur du i in fata h.J.j Crassus, c ruta ti repetar povestea inventat de surena. Acesta, urrn Hndu-i din ochi, it v zuse ajungrld arrnata roman i, observtnd mi carea care se produsese dup verdre.a lor, suspend atacul. Apoi, destinzindu.si arcul, cu pas m surat insotit de prindpalit ofitert, Inaint spre Crassus, i ntinse ml`na invit s stea de verb . V zind aceast demonstralLie pacific , soldatit f cur t cere [-1 auzic pe gerieralul du man vurbfnd: Romani, regele v-a f cut Incercati energia i puterea, nu pentru c a vrutao el, ci pentru c ati venit peste el, 1n (ara lui. Acurn, trirrif Indu-v teferi in tara voastr , ei vrea s v dea dovad de ing duin a hun tatea Intrucit cuvMtele acestea se potrivau cu ee.a ce
p reiri

povestiser prizonierH, rorrian'fi le prknir o extrern bucurie. Dar Crassu.s cl tina din cap i nu vo.ia s se Tneread

spusele ci manului, Toate tratativele de pin atunci ascunseser o Cil sau vreo minciun nu vedea acurn

nici 1.111 motiv ca par ii s -si schimbe purtarea atit de curnplet i de neateptal_

El se consf tuia c ofi erii, Hind de p rere s se


re_sping orice tratative, rrrici# de seduc toare i de

trarida-firi ar fi fnst e e, dar a]es s continue retragerea spre f r nici ttn moment de zind strig- tee soldati1er It tuiburar cunsr tuh-ea, i acestia se consf tuiser hoi rtser ca comandantul lor s se duc la surena, pentru c i surena venea spre el, l s accepte propunerile care i se F ceau. Crassus a voit s se apun dorintei lar, dar nu mai era vorba de diD11-0, ci de u but rtre. Striotele i insuitele incepur s se fac auzite din masa agitat i in crit . Crassus era tr d turs un la ; ei i-ar fi dat pe rnina
dusmanului La care nu ndr znea nici s mearg , nici

s -i vorbeasc , desi acetia veneau spre el neinarmalL Generalul roman insist , le cerui s nna astepte o zi m car s prurnitindu-le c a doua zi aveau s se g seasc in sigurant s mun i_ al Dar oamenU erau dispera i, ta cap tul puterilor r bd rii si nu mai voiau s stie de nirnic. Ei tsi loveau arrnele ca s -i acopere vocea s treclod la insulte la amernnt ri i strIgind; ei, c.are spuseser c nu se va putea ajunge la corpul generalului decit clup ce i-ar Li ucis pe toti s strigau acum c dac Crassus nu s-ar duce spre surena s s -I ia ei i au s -1 precleaRaza de speran care se ivise p orblse si-i 'innebunise. in sfirit, Crassus spuse c era gata s fac ce cerea armata; dar naftlie de a se Indrepta spre par i se adres soIdatilor. Octavhis, Petronius, i vc>i to i, ofi ell aci de fa , stntei rnartorii violen ei cu care stnt tratat; Ins , dac sc pa din aceast prirnejffle, uitall modul CUITI m trateaz proprii mei solcla i i spune i Lurnii r,tregi Crassus a pierit prin tr darea compatriolilor lui, ci prin viclenia clusmanului, i dup ce spuse aceste cuvinte '11cepu coboare singur de pe generalui ss se expun singur cobortr si ei, Lictorii lui Crassus socotind c era de datoria Lur s
198

Atunci, Oct2vius i Petronius se ru inat s i lase


-

nu-si abaridoneze st pinui, se gr bir s se aseze al turi de el. Dar Crassus ii trirnise Inapoi - Dac este vorba de tratative, spuse el. s'int destul eu; iiac este pentru a muri, e destuI s mor numai. eu,
i pe Octavus i pe Petronius, dar ei refuzar cu hot rlre s -I p r seasc , a a cum f cur Inc vreo cinci, sase rornard devota i, careE1 voi s -i trirnit inapoi

vo[r tmpart soarta generaMui lor oricare ar fi fost


,

eg.

Cei trel parti tnaintar spre grupul rornan care


aiepta. La vreo cinci, ase pa i in urm venea mica tor escort Cei care venir 5ntimuinarea lui Crassus i care ti adresar cuvintul au fost doi greci corcitur , i cum, de cInd cu Sinon, in orke tr dare trebuia s'a se gseasc un grec Ace tia, recunoseIndu-1 pe Crassus, dese kcar in graba, fl salutar cu tot respectui i-i 4,rorbir greceste, invitIndul s - i trimit oamenii ca s se conving c surena Inainta neinarrnat. Dac a ine la vIala rnea. r spunse Crassus in acee si n-a fi venit s ajung in puterea voastr Totusi, se un moment trimise Inaffite pe cei doi frai ROSCiti5, ea s Intrebe cite persoane aveau s rie la intrevedere i despre ce aves s se vorbeasc . Mai intli, surena t3 relinu pe cei doi fra i; apoI,
.

st r b tind repede, Trnpreun distanla care il mai desp r ea de Crassus, strig: - Curn? Noi sintem c lare i generakull roman pe jos? Un call Repede, un call Nu nevoie! r spunse Crassus, Pentru c e vorba de un tratat intre noi, s discut rr< aici condi iile acestui tratat,
Ins surena i r spunse: Sigur crt da; acest mornent exist un tratat; ins nu sa semnat nimica i ad ug ei cu un suris rom anii, repede orice tratat care ra ut cIos poart vostru. Apd ii intinse mlna lui Crassus..

Acesta ii d du mtna lui surena, porunc[nd, in aceIa i


timp, celor care il trisoleau aduc un caL

De ce tti ceri caluL t u? spuse surena, crezi c n-avem cai? lat , unul pe care lr i-1 di regele. -

i t ar t un cal minunat, acoperit cu valtrapuri seurnpe eu friu de attr, Tn acela i moment, si mai nnte ea Crossus fi putut ap5ra, scutieril richcar' i-1 a ezar a; apoi, mergind al turi de el, Incepur s . bat calul ca
s -i gr beasc mersu I. Era evident c se 'inf ptuia tr darea i c volau s -1 r peasc pe Crassus. XLV Oetavus iu cel dintii eare observ tr darea i care

incere s 1 se opun . El arunc repede o privire asupra Chnir ca.re il Ineonjurau pe Crassus i c ut zadarnie, prntre
o figur eare s Fnspire incredere.

Dar toti surideau i surena nuridea i mai rnult, cu


ochii lui pictati, cli obrajii fardati, eu p rul separnt printr-o c rare la rn[jloc, ca ta lernel dar toti surideau Intr-un Tel sinistru, eurn se Int'frnpl dnd r ibunarea este Oetavius, eare e( -)nUnuase s mearg pe jos, apuz cle

Friu calul lus Crassus i-I opri.


Generalul nu va merge mai departe.

Dar surena lovi cu lemnui arcului s u ealul lui Crassus, care se eabr Si incerc s se smufg din rriTna lui Oclavius. Ceilalti romani care il Inno eau pe Crassun inteleser sernnul lui Octav'ius; ei Tridep rtar pe seutieri i se a ezar 'in Fa a caLului lui Crassus, spunind: Facem e scorta generalului nostru. Atund, f r s se fi declarat ostffit iie, se produse
.

agitatie, Impins turi, tumult Tn acest turnult Oetavius seease sabia i, v zInd c un neufier apucase ealul lui CFEISSLIS j-1. (r4e.a. de TrIu,

inFipse spada in corpul seutierului, care se pr bu i, Tn timp ce scutierul ch'dea r Petronius, care prirnise eI un cal, se pr bu ea din a, dar r nit, ei din eauza unei lovituri pe care o primise in plato .
Octavius se aplec s. -1 ajute s se dar pe. cind se apleca primi din spate o ovitur care-1 ucise pe Ioc. Inainte de a se Fi putut ridica, Petronius fu I ucis. Tri mornentul acela dZL..? i Crassus, 2(Jia

Fusese lovit

eineva sau

C Z1.152

iffin lntimplare?

Nu se tie. Dar abia c zuse, c un part, pe nurne POMaxaiihres, se arunc asapra Eui ii t ie ma.) capul i apoi mina dreapt . Toat aceast ca.tastrof s-a petrecut cu [ulgerului i tot ca un fulger p ru c dispare in nori, Soldatti r ma i pe deal erau prea departe ca s peat vedea bine am nunte/e, iar din cei care il 7nsoleau pe Crassus, unii fur uci i odat cu cu Octavius i cu 13etron[LIS,

Cei[al i, adic doar tre) sau patru oarneni, profitind de

inv lm eal , reu ir ajung pe dea], dup cum e lesne de f r s se mai utte inapoi. Crassus, examin plin de Surena l s pe loc corpul i le d ' du cufiozitate capul mina pe care se ari.a unffl ef pe nurne Syflaces_
Apoi apropie de tabka i, cind putu s fie auzit, le spuse: RoiT)ani, r zboiul s-a sfir ik regele era sup rat nurnai pe generaIul vostru, c cx nu voi, ci gneraLul vostru a voit r zboiul. Aa c v pute i apropia Cli teat tncrederea; ciRe va veni va rtrane in Nria 0 parte din armat mai crezu i In vorbele acestea i
,

se pred . Cealalt parte r mase unde se g sea. iar in timpul


noplii, nemaiavind comandant, se Impr tie In mun i,

Dar tocrnal oa.menii care se r spindiser in rnun i avur mai mult neroc.
Dintre acetia, o mie cinci sutesau dou mii reu fr s

treac granI a, ins care se predar n-au mai apticat nicE vad m car: toi fur uci i de Se zice c in total au fest dou zeci mii de mor i i zece mii de prizorderi, scrie Plutar. ins pentra c nici prizonierii nu s-au mai inapeiat, i ei pot fi socoti i in nurn rul morti[or.
trecern acum la epilogul acestel Infrico teare

tragedfi, asupra c reia pozte c ne-am intirts cam rnult, neputInd sc pa de Latura dramatic i mai ales filozofic a ei,
In tirrip ce petreceau aceste fapte Mesopotamia,

la citeva leghe de Carrai, Orode f cuse pace armeanu[ Artabase. Una din condi ine p cii a lost c s toria surorii lui 201

Artabage cu Paenrug, fiul lui Orode. Asa c in t[tnr, ee trt Mesopolarnia erau masaerati galii romanii, capitaLa Ar neniei era s rb toare_ ferb rne acestea, date eu ocaza c.:a's toriej celor doj iineri, constau special in reprezenta ii scence din vechiul teatru grec, c ei Orode, de era barbar, vorbea pu in latineste i foarte bine grece te, iar Artabase, autor dramatie si rege, f cea. ca rege, istorie, lar ca autor drarnatic tragedii_ Or, Intr-o sear , dup ce se indep'artaser mesele de osp jar un actor tragic, pe nume lason, de feL din Tralles., locabtate Caria, einta, spre m.area mul urnire a spectatordor. rolul lui Agave din Bachaniele Euripide, se av.zi Utind cineva in poarta palatului. Artabase trimise se vad eine bate, Un ofi er plec si se intoarse imeffiat spufflnd era ef part nurni.t Syllaces, care ii aelucea regelui Orode veti hvne din Mesopotarnla. Regele Orode fl tia pe Syllaces ea unul din oamerni apropa0 surena; in plus, SylIaces era i un demnitar al imperiului La un de aprobare ai regeluJ Artabase, el porunci s fie introdus Syllaces, Syllaces incepu prin a se prosterna la picloarele Iui Orode, apoi, ridicindu-se d ciu drumul puipand hainei l s s ead , la picioarele lui Orode, capul i mina iui Crassus, Orodeln-elese imediat i f'r niei o alt explicafie, iar par h prezeriti osp umplura' sala de apiuzc si de striete de bueurie. Regele i a ez pe Syllaces ling el. La rndul s u, lason, care cInta rolut lui Agave, a a curn am rnai spus, si ajuns tocrnai la .scena dintre Cadmus si Agave, in care Agave tine rnn eapu) Pentheu., crezut, in nebunia ei, un cap de teu; la s u, spunearn, actorul Tason, dind capul tui Pentheu unui personaj din cor luind capul LtA Crassus, l`ncepu 8 an L Teejte Ca i eurn ar fi confinuat rolul Agavei, dar ar tind spre eapul 1ui Crassus de al lui Pentheu. Acluc din rrnin i o nou podoab pentru tirsa mea, un str hicit trofeu de vfn toare. Dup curn vezi, arn prins leul a.cesta in pia.s . Cuvintul a tost spus frenezie. 202

Apoi, continuind dialogul s u cu corul i riind intrebat cor: Cine i-a dat lovitura de moarte? Pornaxafflares se repezi la Iason, ri smulse capui din i rspunse cu versul din Euripide:

Eur Eur Mre rnti se cuvine aceast - einstel

in adev r, ne 2mintim c el tl ucisese pe Crassus i-i t lase apoi capul l bra ur drept. Intrmplarea aceasta nea teptar compiet osp ur,

care se d dea lupta intre ejviliza(le i osp i eiudat, barbarie, tntre tragedia factfee i tragedia adev rat
Orode porunci s se dea cite tarant dintre cei doi actori, un talant lui lason i un talant lui Pornaxaithres. 1n felul acesta !u;:i sfir it aceast Jr-Lare i nebunease

aciune a Crassus i se de.tr rn primui triumvirat,


prin rnoartea unuia dintre membrii s i. citeva cuvinte vom 5131,11-W acurn ce au devenit cerralli actori ai acestei piese. Surena a fost ucis cRn porunea lui Orode. Prin rnfr ngerea. ILd Crassus el ajunsese, Intr-un rel, mai mare

dect regele; Orode ti dobori, curn doborr un stejar care


face prea mult umbr . Pacorus, fiur s u, care se c s torise cu sora. Jui Artabase i eare v zuse capul i inna lui Crassus jucind un rol la serb rile ocazkinate de nunta sa, ru invins i ucis

intr-o mare b at lie dat ImpotriPa rornanilor.


Orode se irnborn yl de bidropizie: boare cra de rnoarte.

A] doilea fiu aJ s u, Phraates, g sftid c nu murea destui de repede, otr vr, Or, se serie Plutarh, c otrava era remedrul necunoscut pentru boala de care rusese afins Orode; pentru c boala lui o primi i o absorbi se anihilar una
pe alta.

consecin , ad ug Plutarh, Orode se Sjrni uurat. Dar, Pharaates arese drumul cel mai scurt: i i sugrurn tat l,

XLVI
S reverdrn la Cato i la Pompei, apoi vom arunca
o prrvire Garia ca s vedern ce lace Cezar. Cato continua s fie orraui excentric, avnd 203

de a face orice, dar, cu toate acestea, neputInd s fie nurnit consul. Candidase i n.0 reu ise. Dar nu este destui .s spunern doar cInd e vorba de un om de importanta luf Cato, trebuie spus c curn s-a f cut c n-a reu it, arnintim prazsese Cato lui Pomp.c.i privire la Cezar. Trebuie s recunoastern c Cezar d dfia perlect dreptate profetiiior lux Cato_
Numai el se ridica 1n mipocul acestor zile dezastruoa-

se.
CH un noroc nernaipomenit, el sc4Fase de toate aceste r zboaie meschine din Forum care, de ase sl beau pe Pornpei; scpase de ele ca s fac un r z.boi, un r zboi important. R zboful este un Incru serios i dnstt, el ridic pe oameni I orice 'in ltirue pe care sint St a re s-o ating ,
Tn Forurn, cine era Cezar? Un . tribun mai putin popular decit Clodius, Mai pulin energic decit Catiliria, irnal putin pur decIt fratii Grachi. armat , Cezar Incepuse s rivalizeze cu Pompei si, depsindu-1 pe Pompei, s -i dep easc pe toti Or, la aceastA magie a cea mal str lucitoare dintre toate rnagitte, se ad uga o abilitate profund si o coruptie pertnanent , care constihdau cele dou mari procedee ale lui Cezar_ Cato vedea mai pu - in victoriiie oblinute cle Cezar in Gatia, cit trifrico torul drum pe care 11 fkea 1-1 Rorna,

Pentru Cato nu exista dedi un singur mijloc de a opri aceast inaintare, care tindea I a abolirea acela de a fi nurnit el consul; flind consul la Rorna, el s-ar fi impotri. vit lui Cezar, imperator In Galia. i atunci candid . EI obtlnu, ca Senatul s' ernit decret potrivit c rifia candicia ii trebuiau s . se adreseze ei in i i poporuluf i-c nimeni nu p utea soficite voturile in numele acestora. Era un lei a reu i. Cato era, prin fel ul lul de a Si, un candidai mediocril 4:Pe de aJt parte, scrIe Plutarh cu naMtate, poporul era nemultumit c > era lipsit de salariu. A a f ind, concurInd 1n relul lui Coriolan al lui Shakespeare, Cato reusi in tandidatura pe care pusese. 204

Or, era obicelui c atunei etnd se suferea o asernenea infringere cel tnirint s seInchicl in cas ctleva ziie s

petreae aceste impreun cu i cu prieteniL in tristee i in Cato nu f cu a a. In vrernen aceea tr ia la Roma un nareeare Favnnias,
prielen i imiitator al Jui Cato, a a eurn, dup spuside lui Demetrius din Phaleron, fusese Apolodor fat de Soerate, Ne inind searn de nfringerea suferit, Cato se hot rt s -I ajute pe Favonius in aiegerile la edilitate, unde concura i r prea mari anse. Observkid c voturile sint scrise de o singur f ctrid apel la tribuni, Cato ademaseat in eWoria a aruflat alegerea Mai tirziu, totu i, Favonius a- fust ates edil. 1n Oripul magstralurii sate el dai spectaeffle, ofelind aetorilor eununi de ea in Olimpia > nu cununi de aur, cum era obieul. la r ca daruri nu imp r(it lucruri scumpe, ci uicele cu vin, carne de porc, smochine, castrave i i clte o leg tur de Ierane pentru romani, praz i l piuci, napj Si pere pentru
.

greei, Grecii, care erau earneni de spirit, mfneau napii i prazul rizind. Rornanii, eare aveau stornae bun, inincau carnea de pore i smochinele, spunind -.
Ce orn chidat e Cato acestal Apoi, prin una clud tenfile eare caraeterizeaz , poporut aduse fa muci Ocurik lu F3Nionius
.

Lurnea se Ing- hesuia ca s primeasc leg tura de gulii

sau leg tura de vreaseuri. Curion i joeurile saie 5 ilYir printr-an f iasco
Este a.dcv rat e tocmai Cato, tn perscan , punea cunurAle de m iln pe capul cint re ilor i distribuia

prazul i eastravetii. Lurnea nr ji Trut s -] vad pc Cato negustor de legurne.


Afiat in rnij]oeuT mu)Ornii, Favonius jl aplanda pe

Cato impreun cu mul imea. limpul acesta se petreceau cvenimentele dintre Milo i Ciodhis, in urrna c' rara Pompei ajunsese s fie narnit j tempora,unics. Mai rit'U Cato s-a apus acestei numiri. Cum se tie, Cato se opunea la toate. Dar survenir dou evenimente
eare, t r s ecineid Intre ele, trebulau otu i, dup 2.0b

opinia lui Cato, s alb o influent fatal asupra sotia lui Pompei, murise, dup eurn am spus; Crassus !usese invins si ucis de par i, Moartea rupea leg tura iie rudenie dintre socru ginere; tuha tusese leg tura dintre Cezar i Porupei. Moartea Crassus destr ma triumviratul. Teama pe care Crassus o insWase In special [ui
Cezar i Pompei 1i cea s respeete unul fa de cel lalt comit iile tralatului semnat. Dar, cind inuartea le r pI dintreel pe adversarul acests. care ar fi putut, dad nu prin gernu, cel pu in prin avere, s lupte Impotriva unuia se rn2,i vzu dedt cei doi ar fi fost victcrios,

ceea re r mase reatitate, adie doi lupt tori gala s se incalere pentrt,J sUpTnirea lumji.
Or, Cato nu-i iubea pe PompeL dar mai ales ti ura pe Cezar! Cato nu uitase e Cezar publicase tucrarea sa Anticaton c in aeest Aaticaton si repro ase dou lueruri c trecuse prin slt eenu a fratelui s u scoai aurul i e ti cedase lui Hortensh]s pe so(ia sa, ttn r , in speran(a s o ia inapoi mai tirziu, b trin i bagat ; ceea ce Cato hicuse intradev r.

in a teptare, c zu prad dezn dei dii. Ce urm reau cei .doi b rbai Cezar Pornpei care g seau e lumea e prea mica' pentru amTndoi?
Zeii mp r iser universul in trei: Jupiter, eerul

Neptun, marea; Pluton, infernui i, dup ce se f eu Irnp rirea, s-au Iini tit , clierau ei de zei. Cezar i Pompei
erau doar ei doi care s - i impart imperiul rornan i

imperiul nu Ie ajungea!

XLVI[
Ceea ce lsperia pe Cato era ciudata autoritate pe care o ob ine.a Cezar asupra Rornei, eind lipsea din Roma. "fn timp ce din Orient veneau vesti despre InIringerea Crassus, din Occident veneau ve ,ti despre v[ctoriiie lUi
Cezar.

Intr-o zi se afl c Cezar pornise Irnpotriva germantior, cu eareersu in pace, i c lena ucis trei sute de rnii de oameni. Era aceea infrac iune care se comisese contra parlilor, numai c Crassus l sase pe de luptil 206

treizeci de mii de oarneffl i- i pierduse viata, pe cInd Cezar rn r3 gEoria popularitatea. La estea acestei victorEi, poporul scoase strig te de bueuile i eeru s se aduc publEc muliturniri zeilor,
gsie o nou' ocazie de ins Cato, dimpotrivk se impotTiva lui Cezar, deoareee eornisese nedreptatea de atacat popor cu care se aflau n pace i ceru ca Cezar s fie predat gerrnandor, ca sa' fac cu eE ce le-ar fi pl eut. S aducern saerificfi zeilor, ea s Ie mul urnim c

nu arunc asupra armatei nebunia i indr zneala generaluldi, dar s -I pedepshu pe general ea 5 nu atragem a.supra noastr r zbunarea zeilor i s nu ead asupra Romei greutatea unui sacrilegiu
Este la sine in eles c propunerea ru inos respins . Cato a fest

Cezar afl , in dep rtata Gaila, Interesui luf Cato


pen(t u el i, intr-o scrisoare adresat Senatului, SI umplu pe Cato de oc ri i aeuzatil Printre aceste acuza ii, cele dou registre de socoteli cipriote, unul Inecal i altul ars, aveau un rol principal; privin a urii tui Cato impotriva luk Pornpei, Cezar intreba dac aceast ur nu provenea la feptui Pornpe i

o refuzese pe fata lui Cato. La ace-ste mputatfi, Cato r spunse c putin contau cele dou registre, dae s-ar fi pierdut ori s-ar fi p strat, c l ra s fi primit din partea Republici{ un eal, un soklat, sau corabie, ei adusese din Cipru, mai muIt aur i argint dedt adusese Pornpei de pe urrna tu tu COF r ZbOai&Cir sale,
a triumfurilor sale, dup oe agitase toat iumee; c

privinta refuzului lui Pornpei de a-1 fi avut pe Cato ca socru. ckrnpotrv , el, Cato refuzases -laib pe Pompei ca ginere: nu c I-ar ri socotit pe Pompei nedemn de se
inrudi cu el, ci pentru c socotea principfile lui Pompei prea pu in conforrne cu

Numit unk consul, Pompei, a a curn arn spus, restabilise ordinea i-I condarnnase pe Milo, f r s se tulbure c usese omui lui i f r s in searna de serviciul pe care f cuse ucigindu-1 pe Cloditts. Linitea, alungat din Roma, ii f cuse, ca i Cicero
o intrare triurrdat ,

Cicero numea divin consulatul tui Pompei. Unde duceau ROM3 toate acestea? Spre regalitate, sau cel putin spre dietatur . In adev r, cuv'intul de rege era atit de detestat de 207

romani,IncIt ar fi fost o adev rat nebunie s se pronunte


acest euvint. Deghizat sub numele de dietatur , faptul acesta era mult mai putin resping ter. Era ine proasp t amintirea

dietaturii lui SylJa, dar dictatura lui Sylla Fusese o diciatur aristoerat i toat nobilimea, mai eu seam tot patriciatui Rernei:, g sea e asenlenea diciatur - era
de prelerat unor trInnate ca ale fratilor Grachf san al lui

Ciodius. De aeZ rezult c Pompe se erezu destui de puternic ca s fae o ineereare Se rspTridi prin Roma s tn awuris, c Parripei, constil,
n-ar fi puini s Tae tot binele pe care ]-ar Fi dorit i mai ales s impieche tot r ui de care se temea.

ApOi, 1n urrna exprim rn acestui regret, cei eare


f euser ei tinau melanealic din cap, ca curn erau nevoj i.' s ajung la singura concLuzie, la care se putea aj unge: E trist s m rturisesti, ins ar trebu.i an dietator. A a c se auzeau aceste cruyinie. 5p1.15e eu jurn tate glas:
1k F

trebui un dietatoil E neeesar un dietator!

Apoi ad ugaur

- i si.neer vorbind, a a c numai Pompe este accia eare ar putea Fi dietator? Calo, ea i ceilal I, auzea toate acestea i se intoreea furios cas la eL ceie din urm , 1111 om se Tns rcina s formuleze aceast pretins' nevoie a Romei: tribunul E1 propuse publie alegerea lui Pornpei ea dictator.
Dar Cato era acolo; el se urc la tribun i-1 traUl att de aspru i incit Lucilius lu pe punctui s - i piard tribunatul.

V zind acest e ee, mai muiti prieteril ai lui Pompei se prezentar irr numele s u, deelarind e , ebiar dae s-ar fi oferit Ifictatura, Pompet n-ar Ti aceeptat-o. Dar bine, spuse Cato. vorbi i in nurnele lui Pompei, sau numele vostru personal? Vorbim in nurnele Pompei, r spunser ' solii..
El bine, spuse Cato, Pornpei are o posibilitate foarte simpl de a- i ar ta buna-eredint ; are puteri s reinstatireze legalitatea in Rorna, sprijinind

ategerea a doi consuli. Postbilita-tea propus de Cato fEl raportat 208

PoropeL.

A dcn.Ta zi, Pornpei cobori in Forutn sj se adres " popourlui. CeU erfi, arn ob inut toate funetUle mai repede .decit sperasern si le-arn predal ntotdeauna mai repede
decit s-ar Fi a teptat cineva. Ce vrea Cato .; Arn s fae dup
C1.1 rn dor ete.

Cato eern ea, prin influenta lui Pornpe, s Fie alei doi consuti i, dac era puVnt , f rri tuttiur ri. Pompei fix cornisiile peste o lun, deciar c toti cet enU erau I iteri se prezinte, nurnai s Fi Indepfinit 1n
prealabil condjt iile necesare pentru consulat i afirrn c

vor ft alesi l r tulbur ri. se prezentar . Fur ak i Dornitius i Messala. Domitius era acela pe care Pornpei de atitea orj il atacase pe nedrept I pe care tI asetlhise in cas , in timp ce el era ales consul Impreun eu
-

Crassus.

Apoi Pompei renunl la putere se retrase, sau l s s se oreadii e se retrage in vato partteular De unde venea graba aceasta de a redeveni Simplu
particul a r? Trecuser5 aproape doi ani de la rnoartea Pornpei se /ndr4-ostise nou. i

cine se Indr gostise?

0 vorn spune irnediat.

o terneie incint toare, ioarte ia mod la Rorna: de fka lui Metellus Scipio, de 4duvalui Publius Crassus. Se nurnea Cornel[a. adev r, era o persnan4 !oarte distins , ioarte pticeput literatur i o muzician4 exedent; cinta din studiat geornetria, iar lir , dar asta n-o impieclicase in rnornentele sale de r gaz s4 eiteasca> pe noastre, tn Franta, Era ceea ce se cheam in o ferneie de ltere iar la englezi un 1325 bleu. C sMoria aceasta l cu s se clatine Cu uirnire toate capetele ser;oase din Rorna. Pompel nu avea nioi mai rnult nici mai putin de einciieei i trei de ani, iar ea doar nou sprezece, virst pot ri s filuat pe cel mai ttn r db-t eopiii I u Porapei. Pe de att parte, republica.nii g seau de data aceasta Pompe uEtase situatia precar a Republicii. Sub noii cansnli x tuibur rile incepur ofin nou. fkea Pompei 1n tirnpal luptelor din Forurn, eare se desf urau ea 1n zilele lui Clodius M.ilo? 14.
A. Dwriab4

209

Se incununa cu llori, f cea I- i eelebra toria. Dar de ce tuffiurase Cato consulatui lui Pompei? Ti eonvenea atit de mult lui Clcero! Totui mergea atit de bine

clnd Pomper era consul une. A a c , atunei eind Messala i pornitius I i terrninar magJstratura i n-a putea spune o duser pin ia capSt toti oamen{i eurnsecade din Roma erau de p rere e Pompei trehula s fie dietator_ Observati c , din cauza opozitiei f cute, Cato era socotit printre oarnenti de rea-credin . A aclar i se propunea lui Pornpei n nou dictatur . Dar atunci Bibufus se ure la tribun , V arnintiV de Hibulus? Era ginerele luf Cato_ A adar, aibutus se UPeri Ia tribun . Toat lurnea se a tetita la o ie ire vehement trnpotriva lui Pompeir Cltu i de pu in: Bibulus propuse alegerea iui Porripei
ROMA

la

ca unic eonsul_ Astrel Pi aeorda o mare autorjtate, 1imitat ins , eel pu in prin legi.

Repuhrlfca va ie i - Tn felut acesta, spunea chn haosul care se g se te, iar noi vom fi sclavii celui mai bun cet ean. P rerea ap rea chldat in gura lui Bibulus. A a e rriornentuI cinel Cato se ridic , toat lumea gindi c avea s tune i s fulgere impotriva tuturer chiar tmpoiriva ginerelui s u, a a eum era oblceittl, Dar nu se intimpl nirnic din toate acestea. Spre marea uirnire a se zuzir ie ind din
gura. Lui Cato urrn toareIe cuvinte, pronun ate in mijlocul unei t ceri mormintale:

- Niciodat mi.a li dat avIzul pe care auzit, dar pentru c 1-a dat un altul, ered c ar trebui urmati. Prefer in locul anarhiei oriee fe[ de magistratur i TILI cunosc o pecsoan rnai potrivit decit Pompei care s cornande mornente atit de tulburi ca acestea.
Senatul, care nu a tepta decit cuvintul lui Cato ca s se pronune, sus inu aceast p rere imed[at ce rostit '. Se decret , deci c Pompei va Pi nuirnit unic consul Yi c , dac ar fi avut nevoie de n coleg. el putea s - i aleag pe eare 1-ar fi voil; numai c acea ta nu p itea lace rnai inainte de dou

Porripei, incintat de a fi g it un sprijin tn omul In care 21.0

credea c avea s' g seasc 121-1 adversar, ik invi pe Cato s vin s -I vad in gr dina sa. Cato se duse.
Pompei ii . e i inainle, multurnindu-i pentru sprijin, i-1 rug s -1 ajute Cu siaturile lui i se considere ca i cum ar fi Smp rtit puterea cu el, Dar Cato, m'indru ca de se multurnG s

r spund acestor cuvinte poLiticoase ale lui Pompei: Comportarea mea anterioar n-a fost dietat vreun sentiment de ur , dup curn nici comportarea mea acum nu este pornit din vreo favoare. Ait dat , ca i acurn, nu rn-am c l uzit decll dup irrteresul statului. Acum, ori de cite OTI m vei consulta asupra problemelor tale personale, voi da sfatul rneu toat pl cerea, dar
cind va Ti vorba de probleme de stat, chiar dac itTli ceri slatul sau nu, eu irrfi voi spune iffloldeauna p rerea cu

voce tare.
Cu Cicero se intimpla cu totul altfel riecit cu Cato: unul p rea c tine la onoarea de fi r u toat lurriea, cel lalt era la fet de bine cu Cezar si cu Pernpei, in luna noi.embrie, anul 7013 de la facerea Rotnel, adic cu CirleiZCCi i trei de ani l'uaintea erei noastre, Cleero ii scria lui AttIcus: G sesc o prfm consoare, ca o scindur naufragiul meu, leg ' tura raea cu Cezar. EI cople este pe fratele meu Quintus as zlce fratele t u o zei! 11 copleestecu onoruri, cu aientif, cu Favoruri tneit Quintus nu s-ar mai blne dac eu 1-as fi itiperator. Crezi c

Cezar, dup curn 1mi scrie el, 1 a l sat


-

aleag locul de

tab ra' de larn pentru legiunfle sale? Si dac tu nu 1a.f iubi, pe cine ai lubi atunei, pWitre toti oarnerni ace0a? A.propo, serls, c sint locotenentull Pumpei i c plec din Roma la klele lul ianuarie? 0, demn Cieerot 51 cinc te ginde ti c , fr Fulvia, ar fi fost la fel de bine ett Antonius, cum era cu Pompei -1 cu Cezafl

X LVIll
Toate acestea erau lueruri meschine f foarte putin cinsfite. S rie ocuOrn pu in de Cezar, nu c am voi s fa cern isto rlcu 1 carn pa niei S3 le diu a f-a f cu t 21 I

i poate c noi n-arn g si nimic altceva ma1 bun, adev r sau mindun ., decit ceea ce poveste te el! Tn timpal celor nou ani scuri, 1n care el n-a mai v zut Roma i in care de la treizeci i noua' de an1 a ajuns la patruzeci i opt vede i, dar, c nu mai

avern a face cu un tin r ani a feut minunif

timpul acestor nou

A luat eu asalt opt sute de ora e, a supus trei sate de na iuni diferite, s-a luptat cu trel mitioane de du mani, dln care a ucis un rniiion, a f cut prizonierj un milion, 51 un milion i-a pus pe fug , i toate acestea cu dnetzeci de mii de oameni! Dar ce oarnern! Cezar a pl rn dit armata aceasta cu mina cuno tea fiecareorn pe nume, tia cit valoreaz i eeera 1n stare in atae sau Yn ap rare. Arrnata aceasta sem na cu arpe al e rui cap este el; cu singura deoseWre c o poate face s se mite in totahtatea ei sau pe tronsoane. Pentru aeeast armat ei va fiin acela i timp generat, p rinte, stapin i tovar . Dou Fapte pedepse te: tr darea i revolta; ffici tearna n-o pedepse te; chiar cei mai viteji au momentek ]or de sl biciune. Cutare LegIune a dat tnapoi, a fugit: in alt zi va 1-1 brav . Perrnite orice solcla ilor s i, dar numai dup victorie: arme, aur j a.rgini, odihn , lux, pi ceri. Solda ii Cezar pot Invinge chiar parfuma i, spune el. Merge ptn acoLo d fiec rui soldal un sclav ales dintre prIzonieri, Odat pornW ntmeni va nici c'ind se va sosi, nici cind se va pleca, nici ctnd se va da Jupta. it.desea s nici e1 tnsu i nu va t1, ci se va conduce dup imprcjur ri. Orice intimplare, orielf de important sau oricit de nel- nsemnat ar fj, ii aduce o inspira ie_ F r rnoKk, de oprire, se opre te; f r motIv de plecare, pleae . Trebuie ca solda ii s i s tie e et de ine toate argarnentele [ toate mot[veLe i ea de aceste argurnente i rnotive nu d socoteal nim nuir Foarte adesea pteac deodat , dispare, 1ndicInd drurnitI care trebuie urmat. Unde e? Ni neni nu tie; solda ii vor Irebul s -1 caute si31 g seasc . 212

Astfel, oarrientd ace t[a eare sub cOmanda altora erau si vor fi oarnerii obi nuf i, cu e] sint nt te eroi. E] fube te pentru e se stie lubit de ei. El nu-t nume te sotelai, nurnete ceffi eni, ii nurneste
carnarazi Dealtfel, rnolatkul acesta, omul aeesta slab, acesta s nu imparte eu ei toate prirnejditle? Nu se

g se te el peste tet tn acela t timp? Nu face o sut de rnHe


pe zi c 'lare, e ru sau ebtar pe jos? Nu traverseaz '

inot? Nu rnerge in eoloank eu capul goi s pe soare sau pe ploafe? Nu doarrne, ea cel din uern'a- soldat al s u,
alar , pe p rnintul gol, sau e rul ? N-are mereu al turi de eI , zi i noapte, seeretar gata s serie d.up dietare i 1n spate un sofdat care-i poarl spada? Cind a p r sit Rorna, n-a depus arita zel ineU iri op( era pe rnalul Ronului, pe etnd curierii , pleea i cu trei zile mai inainte ca s anunte sosirea lui i a arrnatet, au aijuns la patru, cinci zile dup ei? Extsta toat arrnata un c l re capabil s se Infrunte eu el? Avea nevoie de s -i rnanevreze calui calut ace[ fantastic, creseut de el, eare avea copita crestat ln einei, ca un pictor de om? Nu: fi erau destul gentmehii, i-1 conducea cum voa el, cu bratele lneruel ate la sau eu rniinile la spate. 0 legfune a sa e masacrat : o pItnge, i-i las barb'a' eind va fi r'a'ibunat .

Dac i nobilii e pitani, care au venit 1n Galia nurnai eu gind s se trnbogeasc, se tem de un nou
r zbo , el ii adun i le spune: N-arn nevoie de voi; mie Irni ajunge legi.unes a zecea! (Legiunea a zecea a Jui Cezar este vech.ea lui gard)_ N-arn nevok dectt de logunea mea, a zecea ea s -1 atac pe barbari; n-avern a face cu du rnant mai teribili deeft eimbrif, i mi pare e eu tae cit Marius legiunea a zecea i trirnite ofiterii si , ca exprime reeuno tk4a, iar a]te i dezavueaz c pitanf, a ereat tretsprezecea legtune, EQuire Mai galii a reerutat zeee mii de oameni; lek mie sau o mie dou sute din ace tla f-a i v zut eum W1J luptat at turt de Crassus; ace tta constttuia arrnata sa u oar ; s'int ea tiraltorti de la Vineennes, rrrereu veseli, nIciodat obositi! este legiunea tare rnerge eintind ca pasirea al c rei nume paart i pare a a ea aripl, tot ea ea.
-

213

Acurn, dac trecern la curajul i devotamentu] tuturor Ia euralui i devotarnentud individual, vorn g si ni te exempIe ca pe vrernea frurrioa a repub icti greee ti a Ciriegirei, sau a republicii romane a lvi Scaevola. Intr-o lupt naval , aproape de Marsitia, un soIdat pe nurne Acjius, se arune pe o cora bie dusman , dar cnd s pun piciorui pe punte, i se (Me bra ul [Irept eu o lovitur de spad . Atunci, cu stingui, care poart scutul, tl love te ra pe du man cu at]ta patere tneit arune Inapoi pe toli cei din fa a lui, Ear el pune st pinire pe corabte_ ln Marea Britanie, in insula saer , in insuIa druizilor, pe ca.re Cezar s-a hot rit s-o eueerease i pe eare o cucere te folosind fluxul I refluxul, renomene care ultdesc ttina roman , 1n Marea. Britante comandantii coliortelor s-au angaiat intr-un teren ml tinos, unde strrt puternic ataca i de du man. Sub privirile lt1E Cezar, un soldat se arunc in mijlocul barbarilor, face rninuni de vitejie, oblig du manul s se retrag in fug , tl urm re te, i-si salveaz ofi erii. poi trece prin rnia tin cel din urrn , traverseaz aceast moeiri jurria'tate fnot, jurr tate n-tergind, dar 51C pr bu e le intr-o groap din eare reusete s ias , tns f r scut. i curn Cezar, plir< de admira ie fat de astfel de curaj, se indrept spre el cu bratele deseWse, soldatu!, eu capul in jes, ochii in lacrimi, eade la pieioarele Iui Cezar i-i cere iertare c n-a putut s i p streze cutul. Mal ttrziu, la Dyrrachium, unul din acesti oameni, Cassius Scaeva, eu un och.t SCOS de a s geat', cu um ral i coapsa str b tute de dou lovituri de cu o sut treizeei de tovituri primite in scut, va cherna du manul ca i cum ar It voit s se predea, iar din cei doi du .mant care se vor apropia, unuia fl va despica n um ri iar pe eel lait r ni la fa , sf va reu i s scape, ajutat de camarazit veni t n ajutor. Mai ttrziu, Afrtca, un altul Granius Petronkis, aflat pe o corabie cueerit de Scipio, i spune acestuia, eare porunctse s tie ucis tot cehipajul, iar ltd s i se lase pentru c era chestor.: SoldaVi lui Cezar sint obi nu[ i s - i dea ei via a altora, sl s prirnease tata t je beregata. Cu aeest rel de soIda i, Cezar riu se leme de c cei mai viteji dintre galt, s-au r sculat si au ridicat o arrnat de peste o sut de mii de oarneni. Se repede intr-aeolo cu et i pot s -I urrneze, dou' zee sau
2]4

dou zeci st cinci de ruit de spaniolt i rotuant, gali t germani; totul este Cezar 1n arrnata Cezar4 eI cade asupra belgdor fn momentul cind ace tia distrugeau p minturile alia ilor Romet; ii bate, it taie in buc 0 t ucide un nurn r aUt de mare, SOlda fi care urrn resc pe Aliprev tutori trec iazurlle i rbirite f r pod, pe Iruptirtle celor c zu i. aizeci de mii neryieni il surp.rbid pe Cezar, c zind
^

asupra lui Inornentui in care se Fortilica. i se atepta la lupt . Cavaleria 11 este risipit din primul oc, barbarii
incercuic a duu sprezecea si a aptea i masacreaz to ofi erii. Cezar stuuige sculul din raina unu soidat, i face drurn printre cei care lupt fa a lu, se aruric in

rn jlocul nervienifor i ir7 cljpa urrn toare este nconjurat ifin toate p rtile_ sa.;veaz legiunea a zecea eare, de sU.S, de pe deal, observind pericolul care arnenin pe generalul ei, se n puste te ea c avalan , r stoarn tot ce Intilne te tn cale, despresoar pe Cezar, i nu se rnut urne te nurnai s -i dei3presoare, dar las timp intregii armate s loveasc i ea dusman. Angajarea este general . Treizeci de ruji de rornani se lupt cu aizeci de mii de du rnard; liecare face rnkluni de dar nervienii nu se retrag nici un pas rn car. Fiecare soldat 21 11,1i CC22Ir ucide doi du rnani. Cei aizeci de mi de nervien[ zac to ii pe etnipul de lupt _ Rin patru suke de senatori s'int uci i trei sute nou zeci i apte. Doar trei scap via . Resturi aIe unui popor, irnpreurr cu regele lor, s-au inchis in un ora din .Auxoffia, situat pe unui munte. Ora u) este considerat ca inexpugnabd; z durile 5ale Inalte de treizeci de ca j. Nu import ; Cezar asediaz . pe toti cei care sint n stare s poarte arrna, C l reii aduc trei sute de mii de oarneni. Cezar, cu eel aized de mii de solda i ai lui , este prins intre cei aizeci de mii de 2seclia(i trei sute de Tilii de oarneni, care l asediaz . Dar el a prev zut asta i s-a fortificat i Impotriva celar din ora i Impotrlva celor din cfrnpie. i-a Inconjurat tab ra cu lucr ri uimitoar% trei
215 Regele I i tr[mite c l re if prin toat Ga]ia, s spun n-are aliniente declt pentru treized de zile, i s adune

rIndurt de an ull, late de dou zeci de picIoare; trn parapet de clou sprezece picioare; opt rinduri de ntulete, palisade pe margine; toate acestea, pretungite pe un circuit de dou au tost terminate fn cinci s pt mtni, Era ultimut efort pe care ti f cea Galia: el se zdrobi Intr-o zi, Cezar din tab r , l s!nd oamenii necesari ca s (in la respect pe cei asediati, t ca-.zu asupra celor tret sute de mil de oarneni care ti incer cuisu. Tatreag aceast putere formidabil , spuse Plutarh, se risilxs sub palo ul rornanUor i se topi ca o fantorn sau ca v[s. Romanii care p,',Tzeau tab ra nu arlar cle victorie decit din strig tele, din bocetele ferndlor din Alesia care, de pe zbJuri i vedeau armata roman ntordndu-se cu scuturile i'mpodobite cu aur i argint, plato e pline de singe i cu vesela i corturile gati[or. in cele din urrn asedtafii, murInd de foame, sint forta i s se predea, dup ce propuseser s ucid rerrreHe i copiii, i s -i rn nInce. iCezar a tepta solit tor, stind pe un jilt. Vercingetorix care fusese sufletul acestui r zboi, se trnpodobt cele frumoase arme, le i fflo cetate pe an cal acoperit cu valtrapurl bogate, juc tfl jurul tui Cezar, desc lec , arunc la picioarele Inving toruiui spacia, suhlele, casca, arcui i s ge- ile i, hr s spun un cuvint, se a ez pe treptele care duceau spre jittui s u. Pentru triumlul rneul spuse Cezar, ar lindu-1 soidafilor degetui. nurrii c Cezar f cut dar a fa'cut mai mull dectt oricine Naintea mai mult decIt Fabus, mai muit mai mult decit Metellus, mat mult decit decit Marius, mat mult decit Lucuilus, rrrai mult chiar decit Pompei. Pe unut 1-a dep it prin dificult tile locurilor in care a purtat r zboiul; pe altut prin ferocitatea i perfidia natiunilor pe care le-a supus. a fost superior tuturor prin num ru p-e care le-a dat t prin nurn rui Infricos ter de mare al dusmanilor pe care i-a ucis. Dar la Roma ce se petrece? Rorna era atit de speriat de victoriile sale Incit Senatul propune ca, clup5 pacificarea Gatiei, sa'i dea Un

216

Cezar, iar Cato anun a sus i tare, jurind, succesor c -1 va cher-rra j udecat pe Cezar de indat ce acesta i i va fi trimis armata la vatr _ Tolul era s -1 fac s - i trimit armata la valr .

X LIX
spunem ce ! ceau la Roma dfferitele personaje a c ror via am urrurrrit-o iri am nuntime i care vor lua o parte activ^ la r zbeiu1 civil. S ' arunc m o raz de lumin asupra intereselor fieckuia, Dup !rumosul studiu despre Cezar al nos ru Lemartine, este singurul lucru care ne rna r mlne de fcut.. Mai Intit s ' vedern f cea Cicero in mornentuI in care se produse ruptura dintre Cezar i Pornpel. Cicro Frio tenise de la tIn rul ,PubUus Crassus locul s 'u Sn consiljul augurdor: apo eu o armat de dou sprezece mii de pedestra i sl dou mii ase sute de c l re i, el se `r.nharic - s plece in proz)incia sa, curn se spunea Munci. Misiunez Sa er a s supun Capadocia regeltd Arioha rsan E1 achiit de aceast misjune f r s armele. .Aphase in practic inc o dat fairnoasa lu3 a>jorn

Cedant arma togae.


Lucrui nu era u or; Infringerea rornanlor de c lre par i indemna pe la revolt ; 1-0maBii puteau invinsi. Dar ceea c.e uimi pe toat Jumea c.-eca ce lstoricii constat cu uirnire este faptul c Cicero nu voi s primeasc nici un dar din partea regilor scuti provincia de ospeele pe care era obiceiul s ' le dea vernatorilor_ ijecare zi invita la masa. 11.i pe cel mai de searn i suporta aceste mese oficiale din dreptudle pe care i Ie acorda Republica, Cas.a lui avea portar; cine voia s -1 vad , il vedea i era introdus la ei, f r m car s - i spun numele. Nimeni nu 1-a g sit vreoda pat, cu toate c vizitele incepeau de dirninea . Se scula 1n zori, In tot flmpul proconsulatului s u, n-a pus nici un orri s fie b tut cu vergile; niciodat , intr-un mornent de furie, nu i-a s!i ial toga ce1ui care fii produsese aceast furie; 217

niciodat n-a Insultat; ircioiriat n-a aifiug4t 0Fense 1a

amenzile pe eare le-a aplicat. M.ai mult, observind c banii statului erau de[apidati, chemat pe delapidafori i le-a cerut s restitlfie totul, f r s publice numele eelor care restituia.0 surnele cele mai mari, nevoincl s denunte urii concet tenilor aa meni Ca r e,. poate rw se crezuset atit de vinovat{ pe cit erau realitate, f cind eeea ce f ceau toti. Ni te tilhari se stabiliser pe rnuntele Amanuis i pretindeau r scump r ri, jefui.'au i omorau pe c i teri. Impotriva lor, Cicero a pornit un r zboi necrut tor, i-a impr tiat si a fost numit imperator de so1datii fost proclamat tiati, dragi cititori. c Ccero general? Este totu i un apt constatat de Plutarh. Este drept c Cicero ca un adev rat orn de sffirit ce era, a Inteles e titul s u de orator ar fi aruneat o urnbr asupra s u de Frnperator, a a c n-a abuzat de coroana de laur. Tolui, d1n dnd l'n cind, vanitalea din el t i face aparitia. -Drag con.frate, ri serie oratorul Coeljus, frirrffle-rni citeva pantere pentru jocur1le mele. Imposibii, Yi r spunde Cicero, nu mai stnt pantere in s-au refugiat toate in Caria, sup rate de faptu1 c sint singurek impotriva c rora se mai duce r zbolul, Tri mij1ocul p ell generale. Curind, p r sind guvernare.a, in care pacea geriercd nu-i mai d dea nimic de f cut, el trecu prin Rhodos, unde eknase citva timp 1n mijlocu1 fo tilor prieten[ i lo ti[or cunoseuti, i sosi eeLe din urrn la Roma. pe eare o g si infierbintat i agitat , in starea aceea 1n care se g sese cet ti/e ajunul unui r zboi civil, La sosirea sa, Senatul voi s -1 aeorde trkirriful; dar ne amintim clt de mult Unea Cicero s fie in bune rela(ii eu toat lurnea, r spunse Senatu!ui c pi cui mai rnult s urmeze earul triumfal al Lui Cezar clup ce se va E imp cat cu Pompei, deelt obin propHul s u triumf. Cit 11 puive te pe Porupei, el ii vedea pe Cezar in ltindu-se, dar nu p rea s se sinchiseasc de proporUile uria e la care ajungea acesta. nu vedea rivalul s u deeit pe tribunui r zvr tit al Romei complicele lui Catillna, instigatoruI lui Clodius; nu-1 vedea pe Cezar. 218

Apoi, investit eu puterea suveran , i reproa, pe bun dreptate, nurneroase abuzuri, a a cum seIntirnpr cu cei atotputernici. F cuse legi trnpotriva celor care cump rau oturile
sau a derneneau j udec torii. Legiie acestea erau bune i perlepseau dup curn se cuvine pe cei vinova i. Scipio, socrul s u, fu acuzat. Pompti chem la el pe cei trei sute alzeci de judec tori rug s [ie favorabili .acuzatului. Drept care, acuzatond v zindul pe Scipio condus pin acas de cei trei sute azeci cle judec4tori, renunp la

acuzare.
Interzisese, printr-o lege, s se mai aduc laude aeuz,a ilor tn timpol proceselor. Amicui s u PJancus flind acuzat, se prezent personal ca s -1 laude. Cato se afla printre judec tori pe acesta, corup ia general nu-1 sehirnhase el i i acoperi urectffle cu

arnindou raiinile. - Ce facI? il intrelFar colegii. - Nu vreau s ase,J1i l udinclu-se un acuzat impotalva dispozi Wor legh:, mai ales clnd este l udat chiar de cel care 1e-a f cut, r s.punse Catot/rrnarea a lost c PIanc.us 1-a recuzat pe Cato, dar, cu toat reowarea, a fost conclamnat. Condarnnare?. aceasta 1-a sup rat atIt de rnult pe
Pompci., etteva zile rnai tlrziu, cind Flypsoeus,

personaj consular, acuzat ca i Piancus i Scipio, se arunc la picioarele lui in momentul eind ie ea din ba1e i se indrepta spre rnasa preg tit , el ii spuse, n1:1ispus: - Las .rn in pace, c d de ci tigat n-ai C7tIg Mare lUCCU CU rug ciurdle tale, schimb rffle o s lrli se
r ceasc raincarea.

Intre timp, cu ocazia unei c L torii pe care o f cu la Ncapoic, Prornpel se Imboln vi grav, Dar se vffidec i, dup shitul grecului Praxagoras, riapofitani1 f cur sacrificii de mul urnire pentru vindecarea sa_ Exemplul ru urmat dc cet ile dln apropierea NeapoluIffl, lar zelul acesta se r spind1 attt de puternk in toat ltaila incit nu rr3ai r rnase ora , rnare sau mic, care s nu fi f cut timp dernai multe ziie aceste sacrifidi pentru convacscen . Apo1, etrid Pompei se Intoarse la Rorna, popula0a tl 219

fficIodat n - a insultat; nieicidat n-a ad ugat oien.se la


amenzile pe eare le-a aplicat, mult, observInd e banii stalului erau delapidati, i-a cherna t pe deapidatori i le-a eerut s restituie totui, f r s publice nurnele celor care restituiau surnele ce]e mai rnari, nevoind denunte urii coneet tenilor oa meni care, poate, nu se erezuser at'it de vinovati pe erau in

realitate, f eind ecea ee f ceau toti. se stabiliser pe munteie Arriamis i Niste pretlrideau r scump r ri, jeful'au ornorau pe e l torl, Impotriva lor, Cieero a pornEt un r zboi neeruf tor, i-a impr tiat i a rost numit imperator de soldatii NII dragi eititori, c Cieero a fost proelarnat general? Este totusi un tapt constatat de P1utark. Este
drept e Cieero, ca adev rat orn de spirit ee era, a inteles e titul s u de orator 2r fi aruneat o umbr asupra titfflui s u de irnperator, a a c n-a abuzat de coroana de laur, Totu i, din cind in eind, vanitatea din el i i lace aparilia.

Drag conirate, ii scrie oratorul Coelius, trimitemi elteva pantere pentru joeurile mele. r spunde eicero, nu mai sint pantere in
Cilicia: s-au refugiat loate tn Caria, sup rate de faptul e s!nt singurele impotriva e rora se mai duce r zboiul, in millocu1 peli generale_ CurInd, pa.'r sind guvernarea, in care pacea generahi nu-i mai d dea nimie de f cut, el treeu prin Rhodos, unde r rnase tirnp tn miflocul fo tilor prjeteni i fotilor cunoseuli, r sosi 1n eele rfin urm la Roma, pe care o g si infierbIntat si agitat 1n starea aceea in eare se g sese

ceUili1e in ajunul unui r zboi toata Iumea_

La soslrea sa, Senatul voi acerde triurdul; dar ne am1ntim c t de mult tinea Cieero s Iie tn bune re1a.ti

El r spunse Senatului e i-ar fi pl cut mai mult s urmeze carul triurrdal al lui Cezar dup ee se va fi imp eat eu Pornpei, deeit s oblin propriui s u triurnL Ctt it prive te pe Pompei, el 11 vedea pe Cezar dat- nu p rea s se si.nehiseasc de proportille uria e la care ajungea acesta Et nu vedea 1n rivalul s u pe tribunul r zvr tit al Romei, complieele lui Instigatorul lui C odius; nu-1 vedea pe Cezar.
.

21.8

Apoi, jnvestit eu puterea suveran ,

reprosa, pe

bun clreptate, nurne ease abuzuri, a a eurn se intJrnpl cu ce atotputernici, F euse legi Impotriva celor eare cump rau volurile sats a dem ene au j u dee tori Legile atestea erau bune i pedepseau dup eurn se euvirffl pe cei vinovati. Scipio, socrul s u, aeuzat.
Porripei chern la el eei trei sute saizeci de judee tori i-i rug s favorabili acuzatului, Drept care, aeuzatorul v .zindu-1 pe ScEpio condus pin aeas de cei trei sute aizeci de judec tori, renunt la acuzare. Interzisese, printr-o lege, 35 se mai aduc laude acuza i1or in timpul proceselor. Arnieul 5 1,1 Plancus flind aeuzat, se prezent persona I ca s -1 laude. Cato se afla printre judee tor pe acesta, coruptia general nu-1 sehimbase el i i acoperi urechile cu arnindou mlinile, rntrebar Ce ae(?

vreau s aseult l udindu-se un aeuzat impotriva dispozilMor legii, mai ales etrid este F udat
chiar de ce] care Ie-a f eut, r spunse Cato. Urmarea a Fost c Planctis 1a recuzat pe Cato, dar, cu toat recuzarea, Pialw2us rost condamna.t.

Condamnare2 aceasta 1-a sup rat atIt de mult pe


Pompei, clieva zile mai tTrziu, cind Hypsoeus, personaj consuIar, acuiat ca i Plancus si Scipio, se arunc la pi6Darele lui in rnorneritul crnd ie ea din baie i

se ridrepta spre masa preg tit , ei ii spuse, inclispus: Las -rn n pace, e el de cistigat ctsflg
mare luerto rug ciunile tale, 1n sehirnb rrfie o rni Se

r ceasc mIncarea.
Tntre timp, rti ocazla unei c l torii pe eare o l cu la Neapole, Pompei imbotn vi grav. Dar se Vindec si, dup sfatui grecului Praxagoras, napolitanii f cur'a' sacrificii de mulurnire pentru vindecarea sa. Exemplul [u urmat de eet tile dn apropierea Neapolului, iar zelul acesta se r sprnffl atit de puternic !ri

toat Italia Inclt nu mai r mase oras, mare sau rnic, care s nu li f cut timp de mai rnulte aceste sacriliell pentru
convalescenl .

elnd Pompei se intoarse la Roma, populalia 219

?n. Carteghl, cleputa fl ieir in eale coroane flori pe cap, se d dur hanchete publice, iar cind intra e51ca numai pe erengi de laur i pe Aa C g ajungnd la Roma, arnetit de acest rnars triumfal, prtvi cu disprel spre furtuna care se aduna spre Oceident. Se indol tnc i rnai pu-Vn de viitor dup5 ce i se pretungi guvernarea pe 1rre patru ani i cind fu autwizat ja din tezaurui public o mie de talan i ln fieeare an pentru solda i l`ntre(tnerea trupelor. Dar i Cezar., la rEndul s u, socotea c .i venise i 1L1 rindul s1 'intrueit 1 se f ceau toate acestea lui Pompel, se puteau refuza nici lui. Arnidi formular cererea tn absenta lui, Ei eereau ea, pentrn a r spl ti luptele pe care le-a purtat, extinderea imperiului impins spre vest pin la marea exterioar iar in nord pnr 1a Marea Britanie i un ai doilea consulat, pin la Rin, s 4 se acorde p strndu-i-se mai departe guvernarea pentru ca succesor s r4easc5 i reaultatu1 attor efortuii, iar in calilate de comandant unic asupra regiunilor pe care le-a supusi s5 se bucure in tffin de onorurile pe care le merit pentru faptele lui viteje ti. Ce.rerea d du Joc la o mare discu ie. Pornp& p5ru surpFins de partea a doua a cererii ikut de amicii [ui Cezar. Am serbori de 1a dragul rneu. Cezar, spuse el, eare m5 roag5 551 dau un sueeesor, ea s fie des rdnat cle oboseaJa acestui r zbo[. Cft prive te consulatul, mi se pare drept s ise permit s -1 cear5, de i eske absent, Dar Cato era acolo, Cato, marde oponent, mareie nlvelator s spunem cinsfit, marele Cato se opuse din esputeri la aceast propunere i
ceru ca Cezar, devenit simplu parlicular, dup ee-si va fi depus armele, s vio5 in persoan s solielte de la

coneet leni s5i recornpensa pentru aceste servkit Pompei nu mai spus.e era indiferent. Cato 5Nne kui Cezar; V[no s predai, f r arrne, lul Pompei, adie du raanului de moarte, consecint , si dup avizui dat de Cato, bazindu-se pe t cerea lui Pompei, Senatul refuz luE Cezar prelungirea guvern rii_ 220

ofier al lut Cezar se afla inua Senatului i auzist r spunsul. Bine spuse el btind cu TnIna tri garda spadei, asta o s dea.

Tn timpul acesta Cezar i i lua sale de prevedere. Aserneni unui atiet, spune Plutarh, se ungea cu ulei pentru lupt . Felul ]ui de a se unge era s A ung pe al(ii cu aur, TrImisese la Roma surne imertse. D duse bani i lrxvoirii )a peste dou zeci de mii de soIdal Trimsese Lui Pompei dou !egiurU pe care acesta i le cruse sub pretextul rzboiu lut eu par(ii, d duse fiec rui soldat su.t cinezec de drahme. Apoi atr sese de parlea sa pe Curion, tribunul poporului, c ruia ti pl ti e daterfile enorme (vreo p&sprezece sau eincisprezece milioane). a a e Marcus Antonius, care il girase pe Curion, se g sea astrel degrevai de datorffle arnicutui s u. Dar tui Cezar acestea nu-i erau (iestui. El ilIntreb pe Mareus Antonius dac n-avea nevoie de servicjile salle_ Acesta rspunse c era pu(in incurcat si c ar ri acceptat cu pl cere un imprumut de ctleva mitioane. Cezar ti trilffise opt. PronurW rn acurn pentru prima dat numeie unui om eare va juca un mare rol si va ap sa C13 o greutate irnen.s in curap na evenimentelor. ne 5' proccd5m dup curn ne este obiceiul i oprim la acest mare nurne, arMnii eine era Marcus Antonius. Nu t se cunoa te data preds a na teriL Unti spun c n scuse CLI apteici. i Irei de ani, alUi cu optzeci cinci de ani tnaintea erei noastre. S lu m rnecfia. La epoca la care arn ajuns, adic dndzeci i doi de ani in aintea erei noastre, Antonius avea treizeci i treizeci i doi de ani,
221

S . ar t m ce era el La aceast virst si ce f cuse pin 3tanci_ Marcus Antonius avusese ca str mo pe oratorul Antonius, pe care Marius tl condamnase la rnoarte ca partizan al lu Sylia, iar tat i s' u era un Antonius care, incep!nd cucerirea insuIti Creta, trnp r i porecla de Creficus cu Quinlus Metellus, cel ce realizase planu]. apunern Gn treadt c Quintus Metellus a fost tat l Ceciliei Metelia, al c rei rn re mausoleu, ridicat pe partea stIng a Viei Appia, este i ast zi loc de pelerinaj artistic pentru to i _Antornus Creticus trecea drept un om liberal, cu mina si inima deschise, pu in bogat, dealtfel ca to cei care nu- i ferec inirna cu acela lac t ca lada bani. Intr-o zi, unul din amicii s [ l-a rugat s -limprurnute niste bani, dar, oricit de rnodest lusese suma, Antonius nu o avea. Atunci, porunci unui sclav s -i aduc ap pentru ras intr-un lighean de argint. Sclavul acluse ligheanull cu ap . Antonhis ii spuse sclavului s plece, cu explica ia c avea s se rad singur. Dup ce plec sclavul, el b ga> ligheanui sub haina prietenulni sAu. Arna.neteaz l aau vMde-i Nu se va putea apune c un prieten rnia cerut uri servidu eu nu r 1-am l cut. Dup citeva zIle, Antonlus auzi un zgornot rnare inspre aripa buc l riei. Era so ia Iulia, din nearnul lui Cezar, care c uta ligheanul de argint i, neg sindul, voia s te supun pe sclave la torturi. Antonius ri chern so ia, li .m rturisi cele petrecute o rug S nu se supere, i mai ales s le lase in pace pe bietele scave. Marcus Antonius, Find fiul acestei Iullia, pe care tat i s u o rugase s - I ierte, se tr gea deci, pr n rnarna sa, din larnilia rulia d n gens lulIa, curn se zicea si, prin urmare, era rud cu Cezar. Dup moartea lui Antonius, Marcus. Antonius fusese crescut de rnama sa, o fernele foarte distin9 . Educalia nu fusese mai pu in bun ; sau, ma curInd, vom vedea, ternperarnentul clep ise educa ia. Dup ce r mase v duv , marna irsi se c stor[se Cu Cornelfus Lentulus locrna acel Lentulus pe care Cicero poruncse s Iie ucis, in inchisoare, drept comp]ice al
222

lut Catilina. Vom intelege imediat ura mare pe care

i-o purta Antonius iu3 Cicero, ur stngeroas- , adinc , pe viat pe moarte, istoricii nict m car rru Se sliesc s credeau pe oarceni mak r i ne-0 explice, fcindu-se decit stnt, sau ni-tprezint sub o infli are deformat . Lentulus era ded tat l vitreg Ahtonius, iar Lentulus iusese ornoril din porunca lut Cicerc, s nu uH rn, Antonius, se va 4s lori cu Fulvia, v duva fui Clodius. Or, Cicero a participal i el cu ceva la moartea lui CloMus. Anionhis ii repro a lu1 Cicero c refuzase sa-i predea marnel sale corpul sotuut ei i pretindea c , pentru a-lobtine, a trebuit ca aceasta, matroanri din famtlia s tnearg S se arunce la picioarele so(tei lui Cicero, adic a unei rrftei burgbeze_ Dar, o fi lost dev rat? Cind nu era beat, AntonWs se jena s minl . Antonius era de o frurruse e perfect ; nici rnkar sub acest aspect nu rA-1 prezint isiortcfi pe brutaLul deseenden1 al lux Hercule ; atIt de frumos, incit Curion, omul cel mat destr b lat din Porna (acela c ruia, Cezar i-a pl ffl datoritle) i-a acordat una din acete prietenti pe care contemporanri i'neeteaz s o calomnieze. Sub raportui datorWor, Antonius c lta pe urmele Cezar; adic , la optsprezece ani era dator un rnitton jurn tate, pentru care e constituise cau iune. Vorbirn de Curion fiul: Curion lat l 11 gonise din casa itt[ pe Antoni. us ca pe un om r u care ii pierdea fiul, sau care, cel ajuta s u s se piard Al doilea arnic al Iui Antonius, pe care acesta fI fndr gea cel mai mult dup Curion, era Clodius. Dup. curn verierri, Alli0T1 alegea bine prietenit. Ins in mornentui 1-.11 care afacer le lui Clodius incepuser s se incurce, de tearn s nu fie compromis, p r si Italta i plec in Grecia. 1n epoca aceea, erau in Grecia dou coli de docin : elocint roman i elocint astatic . Elocin a asiatic era romantismul elocir*i; tIn rul se Neu rornarttic Stilul acesta fastuos, colorat, plin de imagini, se potrivea foarte bine cu viala sa plin de ostenta ie i tndemnat spre toate inegaItl ttle pe care ambi ia le antreneaz dup ea. Carn irr tirn.pul a.cesta, fakiosu! Gabinius, o.mul cu 223

dup ce fusese trirffls ca prucun ul prin interven a lui Pompei, treeu 'in Grecia i-i propuse lui Antonus -1 urmeze. Dar Pi.ntoniu r spunse c nu va da eurs propunerii dat nu va pr mi o turnand . Gablnius Fi d du comanda cavaleriei i-1 lu cu I. Trirnis mai irzfiii impotriva lut Aristobolus, el porni in fruntea asediatorilor, 11 alung pe Aristobolus Ifin fort reat in fort rea , apoi, ajungindu-1 1 lupfindu-se cu el, il t ie in buc i, cu toate armata lui era de dou ur mai mic dedt arrnata du manulu . Succesul acesta 11 atrase increderea deplin a lui Gabinius. Pu in nrrEp rrtas tirziu, eind Ptolemeu Auletul (vi-1 arninU i pe regele cint re din rlaut, nu-i a a?) ti eeru lui Pompei ajutor pentru a reveni in ara sa, r seulat imputriva Pumpei il trUn se la Gabinius, omul s u de afaceri. Ptolemeu i okri Jui Gabinius zece rnii de talan i (cincized milioane). Surn rutund , care tl tent grozav de mult p-e Gablnius. Totu i, pentru e eer mai mul i or er b nulau e a1 turi de avantaj ul banilor exjsta poslbilitatea unei mari primejebi, Gab fflus ezita. Ins Antonius, care desigur primise din partea lui Ptulemeu vreun dar de un milion sau dou , 11 indemna pe Gabinius Cu atiita 'inFl c rare incit acesla se deeise, cu condi ia _ca avangarda s o condue Antofflus. Era toemal ceea ce solicita cti toat puterea tin rul acesta Anton us avea atunci dou zeei i opt de ani acest t'in r locutenent in c utare de aventuri. Aa e aceepi f r niei o ezitare.

Ll
To i se femeau de drumul pe care trebuiau s -1 urmeze pin la Pelusia, grirnul ora din Egipt vertind dinspre S rra. Trebula traversat tot de ertul infins ast zi de la Jafa la Arich; apo , mal erau ni te rffla tini. trtgrozitoare, formeite de un rel de lac de noroi, nurnfl laeul Serbonid, Egipten.H, mari arnatorl de nfinuni, numeau aceste rnia tini r suri tuarea lui Typhon; romarfii, reali ti, 224

pretIndeau c este o seurgere djn Marea Ro ie eare, dup ce #r.aver,sase pe sub p rnint parta cea rnai ingust a istrnului, ap rea In acel loc si se v rsa In ivtarea Aediteran , Mlastina aceasta exisf i ast z si se Int[nde intre Rosette i Raz-Burloz, Antonius porni inainte, euceri Pelusia, se asgur drumuri i preg ti treeerea .grosului armatei. fn urrna !ui, Ptolerneu intr In. Pelusia. Curn era primul oras din tara sa pe care 11 recucerea, el voi s dea un exemplu, ordon masacrarea incudodlor. Dar. ca tuti oamenil curajosi sE risipitari, Antonius avea o inim bun i uu suferea crirneIe; eI 1u sub protectiaa nu nurnal pe locutori, dar i garnizoana, a a c o executie r<u avu loc. Ptolerneu reintr apoi In Mexandria, unde Anionjus d du si alte dovezi de ornenie, care li atraser bun voi.nta locuitor ilor Una dintre acestea, care aduse cea mai ma re canoa re, fo. t urrn toarea: E1 fusese oaspetele i prietenuI lui Arhelaus. Or, cum se IntImp1 In r zboakle eivile, Arhelaus ajunse clurnanu! s u, iar intr-o zi cei doi roti arnici s.e infruntar . Arhe1aus fu invins i uds. AflInd de moartea sa Antonius, porunci s i se caute corpul prkitre eadavre si, dup ce-1 g si, ii f cu G Inmarrni,ntare grandioas . Aceasta pietae fi atrase nu numai simpatia loeuitorilor Alexandriei, dar- chiar i a romannor care luptau sub condueerea sa, asa incit, etrid se intoarse la Roma, avea o oarecare popularltate. Era tocmai epoca In care Rarna era Imp rtit tn dou facti.uni: o nobjIllor, avInd frunte .pe Pompei; a poporukri, care ii f cea sernn lui Cezar se intoarc din
.

G?iia.

Am spus e Antonius era arnicul lui Carion, i Curion avea v mare influent asupra poporului, Aceast ' infi uerJt se dubl eind Cezar trimise deu sprezeee milioane Curt.on i opt milicane lui Antonius. 0 parte din aceast surn fu folosit ca Antvnius s fie nurnit ribuin al poporulffl. F r Indoial c pentru numirea lui se recurse )a acelasi subteriugu ca pentru Ciodius; dar, oricurn, fu numit. Plutarh povesteste curn s-au petrecut lucrurile:
A_ Durnis

225

reet eare ea.ndidau la funclit a ezau irz rnijkieul rnese cu bani, ecrupind, eu neru inare, multirrea de cameni, a a e poporul iupta pentru eel ce il pi tise, nu nurnaf eu votul, dar i eu areul pratia. Or, adesea, lurnea se indep rta de tlibun , pentru era rrjnjita- de s'inge I ineonjurat de eadavre, iar ora ul se g sea anarhie, La putin timp clup numirea lui Antonius ca tribun at poporului, ei fu primit in ccIegEui augurilor, Curnp rIndu-1 pe el, Cez.ar curnpka i poporul i Iat 1n ce raporturI se g sea Cezar eu Senalul in mornentul 1n eare, re'intors dIn Egipt, Antonius urrna 5 . trateze cu Cezar, Arn v zut cum i refuzase Senatul 1ui Cezar pre}ungirea guvern rii i cum un ciiter al lui Cezar i i lovise spada, spurand: Aceasta va da. Exista un orn loarte important pentru Cezar: Paulus, care construla pe soccteala sa bazilica ce se ridica pe locul bazilicii F"uivia. Paulus era strirntorat din cauza eheItuiellior pentru aceast eanstru0e.
Cezar ii trimjse apte rnilioane, ca s -I ajute. Paulus ii transmise lu.i Cezar c putea conta pe el.

Se diseut asupra afaceril cu consulatul, SenatuI decise c Cezar va putea candida pentru considat, f r s v In la Rorna. Atuncl, Curion f Ctlo propunere 1n nurnele lui Cezar, EI deciar c Cezar era gata s vIn la Roma, s[ngur i f r armat , dar cu conditia ca Pcmpei s -i coneedieze trupele i s r min in Roma singur i I r armat . Dac Pompel i - ar p stra arrnata, Cezar avea s vn la Roma cu armata lui. Cution insista asupra concedierii trupelor Lui Pornpel, spunind c Cenr, neconsiderindu-se rnai important decit cel din urrn ceta4ea n, credea totu i c era mai bine pentru Republic s se g sease i el i Pompei fat fn far ca doi sirnpli partieulari deeSt ea doi cornandarli de armate. A a fiind, aveau s a tepte IIecare onorurile pe eare concet lenii lor ar fi voit s le acorde. Consulul Marcellus 11 r spunse Curion, i in r spu isul s u il trat pe Cezar drept filhar F ad ugind c dae Cezar nu voia s lase armele, ar fi trebuit tratat ca du rnan public. 226

Curion iu sustinut de Ardonius, de Nulus, ce1 de al doilea consul, de Piso . Ei ceru Senatului un vol vizibil adica> cine ar ji voil ca Cezar s depan arrnd.e i ca Pornpel s p streze cumarda s ireac parie a
Aceasta seam n in Cea mai mare parte a seriatorlior, ha ctitar aproape to i, trecur in partea indicat de Curion. Carton ceru contraproba, adic , cei care erau de p5rere ca Porripei i Cezar lase arrnele t ca n[d unul din et s nu- t p streze armele, s treac de cealalt parte a s lb, Doar dou zeci i cinci de senatort r maser credincie i lui Pompei. In tlmpul celor dou vot ri, Antonius coborise tn Forurn, povestise poporului ce se petrecea in Senat ii incMzise entuziasmul pentru Cezar A a c , aturtei dnd Curion coborl i aram victaria pe care cf realizase oblinind dezavuara i inc de la u il a tepta un adevrat triurrd_ I se aruncar cununi, ca atIet vietorios, si fu condus cu ov* pf.n in poarta casei. Era rindu! tui Aniontus s actIoneze. El profit de acest moment de entuziasm al poporului pentru Cezar t obinu din partea poporului un decrel potrivit c ruia Care g sea a.clunat Rorria fie trimis5 a tnt ri armata lui Bibulus, angajat l'n Siria pentru r zbotul parlt[. felul nostru de a vola, ezlnd, sa 1J

Dup emiterea celor dou decrefe, Antortias se Inapoe


fri Senat i ceru perrrnsiunea s eteasc senatoritor o scrisoare pe care o primise de ia Cezar Dar, indemnat de Marcellus, Senatul isi schirnbase prerea, M.arcellus se opuse ca Antontus s ctleasc scrisoarea lai Cezar. Antonius o citi, totu f, ins in mijtocul unui vacarm atit de mare incit auzd Rid un cuvint,

Atunci, cobori 1n Forum i o citi poporului. Yn timpul acesta, Scipio, socrul lui Pompei, t cu s se decreteze c5, dac zjua tlxafa' Cezar nu, va fi depus armele, avea s Fie considerat un du man public i tratat ca atare. 227

Intrucil lui Len{ulus rn sura ac.easta nu i sz p ru suftzient , el strig : irnpotriva unui bandit ca Cezar nu e nevoie de clecrere, ci de arrnef. Apol, foTosind rnetafora, ad ug : V d de pe acum zece legiuni coborInd Alofl l spre Rorna.. edi eni, s ne irnbr c rn in haine cernIte! i Senatul hot ri ca Roma s se rnbrace in haine cernite. Ce Senat eumsecadel i Rorna se `rribr c in haine cernite. Biat Rorn !

Lil
intre timp rn.al sos[ser i alte scrisori de ]a Cezar El l cea noi propunerl: i trebuie s recunoa tern c Cezar actiona cu toat maderOa problerna aceasta dintre el i Pompei. se oferi s abandoneze totul, cu condltia de a ise l sa cornanda GaIlei cisalpine i a Iberiei, i a dou legiunt, pin ce va f i obtinut dotlea consulat. Porripd reFuz s -i lase legiunite, Legiunile totalizau aproape dou zeci de rrfii de oarnenL acero venea din Dorea pacea mai mult ca orice E1 11 rug pe Pornpei s fie atit de aspru cu Cezar, prea muit asprime putind s -I indispun pe acesta. Dar Pornpel r sgunse c dorea s -I scoat din s rite pe Cezar pentru c in felut acesta avea s s!ir eac rna repede cu el. Cicero ?i arnintl de decretele poporului, de faptul c de interdicOa f cut arata era trirnis tn m eet lenilor cle a se angaja 5ub conducerea Ju? Pornpei, - Ai cu cine s te lupti impotriva lui CezaT? intreb el, Dal r spunse Pornpei. N-am dedt batcu piciorul ."1 vor Ie i soidatif din Clcero il deterrnin pe Pornpei s accepte cererea arrkilor lui Cezar, care consirntea !a o nou concesk. in loc de a p stra dou legiunL, Cezar se mul urnea eu ase rnil oarnent. Propune repede aceasta in Senat, ti spuse etcero lui Antonius. Pompei cansimte.

228

i
# li

Antonius se duse 1n grab in Senal i fcu propunerea, Dar consulul LentuWs refuz net 1 gani din Senat pe Antunius i pe Curion_ Antonius ie i, aeoperjndu-1 pe senatori de oc^rl i, consIderind e venise pentFu Cezar mornentu.1 de a risea fotul pe o sngur earte, se intoarse aeas , se 'imbr c . in hane de sela.v, convinse i pe Cur on i pe Quintus Cassius s fae la fel, apoi to i trei se urcar Tntr-o e ru inctiiriat i plecar din Roma ea s -I intiinease pe Cezar i s -1 pun la eurent Cti eele Intimplate. Cind sosir tribunii, Cezar se g sea la Ravena, unde avea cu eI numai legiunea a treisprezecea. Nu se a. tepta la un asernenea noroe. Avea eu el for a. avea aproape dreptut, Curton, Anionius i Quintus Cassius Ti aduceau legalitatea. De cleparte, de cum ii deseoperi pe solda i, Antofflus Tneepu s strige: Soicia it Nai sintem tribunii poporului, goni i din Ronia. Nu mai exist ordine n Roma: tribunii nu rrud au lffiertatea de a vorbi; am Fost goni i pentru c eram pentru dreptate, i aeurn, iat -ne! Cezar 505] 1n grab . Nu-i venea S - i eread ochilor e avea un asernenea norue, i primi pe Curion, Antonius i Quintus Cassius cu bratele deschise i le aeord imediat comenzl in eadrut armatel. EI n-a tepta deelt La oeazie ca s se r zbune pentru insuita i ingratitudinea pe care le Inghi ea din plin de ase tuni de zfle. Aduguti la toate acestea i faptul e Mareellus i Lentulus ridieaser dreptul de eet enie Icieuitorilor ora ului Neoromus, peeare Cezar il acordase de eurind in Ontia, in plus, ei poruneiser s fie b tut un senator al acestora 1n timpui consulatfflui lui Marcel1us, i eind senatortd eeru s i se spun cel puUn motivul unei asemenea insulte, Mareellus r spunse e a a voia el i e cei care erau nemulturniti de el i de R.oma n-aveau deelt s se duc s i. se pling ]ui Ceza.r. Paharld prea plin, se rev rs . Ca Bonaparte 1n Egipt, insultat in fieeare zi de Di reetorat. Nirnic nu lipse te acestei compara il, nici elliar Porn pei. Pompejul franeez se numea Moreau. 229

Tolu! era s nu se piarel niei o or , Cezar n-are decit cjnci mil de peclestra i i trei sute de eM re t, Dar- el conteaz pe soldaffi care vor fi impotriva lui i eare au servit sub comanda sa; conteaz pe to veteranii in concedffi, pe care i-a trimis la Roma ca voteze; pe cele deu trimiselui Pompei i in care tiecare om a la pleeare, dirt partea lui, o sut cincizeci de drahrne; i in plus, mai MIJ 1 t dectt pe Drice,

ronteaz pe norocul .5 u.

Va incepe prfn a ocupa Ariminium, ora mare din


GaUa cisalpin ; se va face totut cu cit mai pulin 2gomot, se v a rsa eit mai pu in SInge putint ; pentru aceasta ora ul va fi luat prin surpr[ndere. In acest scop, Cezar porunce te c pitanilor soldatHor s nu- i ia decit spadele incredi:nteaz comanda armatei lu Hortensius; I i pelrece ziva asistind la luptele clJ gladatori > iar cu pufin 'inainte de rniezul noptii tace dup bale, intr ln suirage.rie; r mine

aco}o dtva tirnp cu cumesenii pe care i-a invEtat la c -tn ;


dup o ort se ridic cle Ea mas , ii invit pe convivi m nInce copios, le promite c va reveffl curInd, iese, urc intro c rul luat i porne te din grab alt drum decit cel care trebffla; tortele care

s se pe i

?urnineaz caJea se sting; apuc pe un alt drum, r t ce te


toat noaptea, nu g se te c l uz decit in zorii zflei, eind

isi intilne te 6otda ii i c pitanii la locul 51bilit; se into.arce spre Arhn.iniurn d peste Rubicon, riu or, utt biet fir de ap , ilustru astzi C8 cele mai rnari iluvii , care desOrlea Gaba cisalplin de ItaUa propriu-zisL Manutius pretinde c4 rnalul Cezar a citit
Dincolo de acest fluviu, numit Rublcon, nimerfi s nu treac4 drapele, arme sau soldati. 1n adev5r, Cezar, imperator pe unul din malurile nu era pe cel lalt mal decit un. rebeI. Atund se opri, cop)esit de num rul i m relia gtndurilor care ii veneau tn intuit, pe loe, el trecu mult t[mp 1n revist diferitele hot riri care ti veneau gind, cint rl In ba[anla
,

experienlei i In elepciund saIe argumentele contraril. t i

chern prIntre pe Asinius Pollion, tnf ti sie i lor toate difieuR4ile pe care aveau. s le antreneze trecerea acestui rhi or vocea tare, ca om Ca re are

dreptul s cear dinainte sucoteal posterit lli, ei 230

o intreb asupra aprecierii pe care ar face-o despre el. Cezar juca leatru sau actiona pe bun -credint 1n felul acesta? Un leC de rntracol, preg til desigur de el, puse cap t
acestor ineertitudini. In rnomentuL in care, dup5 ce l cuse apel la arnici] F cea apet la soi dati, spunndu-le: Carnarazi, rnai este inc .tirrip, ne putem tntearce:

dar dae5 trecem riutl acesta, restul va fi treaba spadeil mornentul acela, un b5rbat de o
nernaipomefflt ap ru pe rnalul rtuluicintind din flaut. Solda H, se apropiar5 de uria . Printre soldat:i se g5sea i un gornist. ornul misterios artind fioutziL apue goarna, o duse

la buze, se arune5 in rtu sunind din toat5 puterea E treeu


pe ce151alt.

Haide i spuse Cezar, ne ehearn vocea zeilor i nedreptatea oamenilor, Afea jacla e.s!'! (textual Zarui a fost aruneat!) PLutarh fi face s fl spus aceast fraz in greee te: (Textual: S fle aruneat zarull)
ltn nne, dup5 Appianus, el ar fi spus:

A vent rnornentui s5 r5rninern dincoace de Rubicon, spre nenorodrea rnea, sau s5-1 trecem, spre
nenorodrea lurnh.

Cezar nu spune un cuvint de loate acestea i nici nti pornene te rn ear Rubieond.
Orieurn ar [I, olieurn s-ar fi spus aceast5 iraz

devenit proverb, sau chiar dac niei n-a [ost rn car


spus5, un lapi de net5g5duit este acesta, constatat de Tit Cezar porni Irnpotriva universului eu einci ruU de oarneni trel sute eai

LIII
zorilor, Cezar era st pin pe A doua zi, inainte de Arirntniurn (Rimini) Aceast5 veste p5rea c5 zboar5 cu aripi de vu]tur de pe rnalurile Rubieonului i se abate nu numai asupra Romei, dar ebiar asupra intregi Cezar trecind Rubieonui i inainttnd asupra Romei s
asta insernna r zboiul

23 1

Or, ce insernna un r zbui civil pentru romani? Era jalea in flecare farnilie, rnoartea p trunzind tri flecare cas , sInge eurgtnd pe toate str zile; era iar Marius, era iar Sylla. Se putea gbici un /LICTLI de neghieit? Cine putca ghici dac invingatorul era Ing duitor? Aa ceva nu se pomenise, era neobi nuit, a a ceva nu se v zuse vreodat .
Celelaite r zboaie f cuser InvingWrului o reciarn

Infior toare. Aa de data aceasta, riu era ca tn celelaIte r zboaie, 1n care teama ii indidea pe oarneni in c.as . Nu; acum, dimpotriv , groaza ti scotea pe ffin cas . fn intreaga Italie se vedeau b rba i i fernd fugind Innebuni i. Ora eIe pareau ca fuseser smulse elin
ternellile Jor ca s poat fugf i se rnute dintr-un loc Tri

Toat lumea aceasta se indrepta spre Roma; Roma


p rea inundat de un potop de oarneni care se refugiau acolo din irnprejuriml, fiecare intra intr-o panic atit de violent , Inett furtuna de pe stracl , marea aceasta de

oamerd izImcnind la r spintii in piele, cre tea netncetat, mereu mai agitat , pentru e nh rnai exista nici ratiune, nici autoritate eare s-o poata domoti. i fiecare b rbat, fiecare femeie, din ce in ce mai alergau strigInd: - Vine Cezar i fiecare gur repeta: - Cezart Gezar! Cezarl Ce c utau la Roma tot; namenii ace tia toate ora ele acestea, toate popula ille acestea? Sprijinui Pornpei. Pompei era singurul care ti putea rezista Iui Cezar Ce amlntire se p strase despre Cezar? A unui tribun risipitor i r z r tit, propunind i punind tn aplicare agrare. Cinc era Fornpei? Reprezentantu.1 ofdinii al propriet li, al bunelor inoravuri. Ins Ponwei pierduse capul. Pentr4.2 ca trebuia ca greeala s fie aruneat asupra cuiva, Senatul o arunca asupra lui Pompei. El a fost acela care i-a dat m relie lui Cezar Impotriva insu i i impotriva spunca Cato. De ce a reiuzat Pompei propunerile foarte cump tate pe care le facuse Cezar? se 1:ntreba Cieern,
,

232

Favorinu opri pe proconsul in Forurn. Unde I i silnt solda(ii, Pornpei? fl fritreb ei, - N-arn, r spunse acesta dispera.t. Atuncl, bate din pentru c b tInd din picior irebuie s scoli din p rnbit intregi. cu toate acestea, Pompei avea de patru ori mai multi solda i deeJt Cezar. Dar cine s tie c Cezar n-avea cinci ztziii de oarneni? in Rorna se r sptndeau cele rnai ciudate zvonuri idespre num rul soldailor Cezar, despre rapiditatea cu
care Cezar lnainta.

Apoi, Pompel sirn i c tot poporul se Indreapt spre Cezar. Intr-un fel, 3i Eugea p mintul de sub pcioare PoporuC este solul care se construje te orice guvernare; revolu iile sint cutremurele acestui sol
V zind c Pornpel i i pierdea capul, Senatul decret

panic general l El ernise o lege care declara tr d . tor pe oricine n-ar fj fugit impreun cu el. Cato jur s nu- i rnal taie barba i p rul l s nu-i rnai pun curnin pe cap pin ' riu va ff pedepsjt Cezar, lar Republic sc pat de prirnejdje. El f cu un lucru care irebuie fi costat mult: el i i relu so ja, pe Marcia, ca s se ingrijease de tinerli s j Despre ea, Plutarti spune c era v duv ' j posecla o avere considerabb , dci Florten&us murise la moartea sa o L sase mo tenitoare. .Aceasta 11 repro a Cezar lui Cato, spune biograM grec. El ?1 acuza c ?i pl ceau banll Ucuse aceast c s torie cu gind negustoresc. -cekL spunea Cezar, dac avea nevoie de ferneie, de ce a cedat-o altuia? i dac n.avea nevoie, clece a reluat-o? i-o d duse lui hertensfus decIt ca o morneaL ? Nu -3 dat-o oare tin r , ca s-o ia inapol bogat ?) Alurisit orn Cezar acesta, n-aj nimic de cI tigat flindu-i inarniel Dac ar fi fost Pompel ln locul Tuj, te-ar [i b tut. Dac ar ii fost Cato, te-ar fi ironizat. La rindul lor, consulif p r sfr Rorna f r s fi indepErfit eare se adt,ceau de oble& cind se p r 'sea orasui attt gr bl i erau s fug . Senatoffl if urmau sau, ii precedau, fiecare luind cu ei
ce-i c dea rnai de pre in  cero face ca to0.1 i ia fiul i- i las so ia i fijea. 233

Dac> o s prade, pune(i-v sub proteetia Dolabelia, le spuse Apol le sierie; Forrraes, ianuarie GUIcif(i-u hine, dragele mele, ce hatrire vefi tua. Nu pripifi: e nurnal probtema vaastr, ci a mea. Ramenefi la Roma? Venifi dupd mine -Intr-an loc .sigur? In privtn a aceasla, parerea mea: av?r!du-I pe n-avefi de ce s ternei Dolabella al tur de Rcitna i, chiar daca se vor produce excesE, dacd se va ajunge fa jaf, prezenfa 7.Joasiril pe loc ne va fi de mare ajuior Dar, ja shafi, rn gindesc c tofi hine inienpona i se afl in afara Romd i i-au lual saffile ei; lara in care nu'1 aflu shnt atitea Ofa e care ne 7 s2nt devolate, Sli e atU p nrint al nostru, 2ncit afi putea
.

vedefi des sa rra# prasifi

u urint, fdr a inceta

de a

gasi pe

(ritoiu neatru, La drepl DorMnd, n-as

i tft spun care dinire posibiltdfi esie cea mai bund. Vedeti voi cum pracedeaza femelle de acela i rang cu ales aveli zrij s nu fie prea arziu i s qu voi, dar mai pulefi Rarna. Trebuie s hine i sa va

cansuitafi i cu protenii no rt. Spunefi-i Philatirnus masuri ca sd pund casa irr sare de a rezisla.i s (in4 destuld lurne induntrun apoi cLdafi avefi curieri sigad ca sa-mi tr[mitei zdnic ve ti despre vc4 fine, dac rx interesaft de s ndlatea mea, uitafi i voi de a voasira,
Pompei fuge; consuiii fug; Senntul fti.; Cato fuge; Cicero fuge, toat lumea fuge.

Paniea este general , eEra un speetacol teribil, serie Plutarti, s.1' vezi ora ul acesta abandonat tntr-o furtun' atit de ingro2itoare, aserneni unei cor'jhji f r pitot, plutind ia intimplare pe aceast rnare de spairn i de groaz . Pin i Labienus, l'ocotenentul )111 Ceiar, ornul pentru care Ce7.2r riscase viata, prsi arrnata lui Cezar Jocuitorii Rorriel, ca intilneasc pe fugi, impreun Cato, pe Cicero, pe Porripei.. Dac cineva ar fi privit, din zbQrul p s5rfi, drumurile Italiei, ar fi crezut e popula(ia aceasta fuge de Irica ciurnei. 234

Un singur fapt d o idee de spairna care domnea la Rorna. Consului Lentulus, venit s scoat bani din tezaurul seerel depus in ternp!ul lui Saturn, tocrnal clnid desebidea. u a tezaurului peeineva strigInd c se v d clre ii lui Cezar. Ei fugi atIt de repede tnen utt u a clesehis , lar eind Cezar acuz.al c fortase portibe templului de aur, pe care le Juase cu Saturn ca sa ia trei tnii de adev ral, el m rturisi: Jupiter1 fost nevoie s for ez njel o u ; le consulului Lentulus ii usese attt de Jrte de l sase deschise pe toate.

LiV
Dar Cezar nu voia s fle o sperietoare pentru Italja. Acrele de bandit, reputa ia e incendiaior i de jefuitor nu-i erau pe plae. Dimpotriv trebula s atrag la el oanienii curnseeade, i putea s fac aceasta decit dInd dovad de bun tate. Mai intli ti trimise inapoi lui Labienus banii i hagajele. Apoi, pentru un deta ament trirnis'impotriva lu [n loc s -1 atace, nu numai f se ata , dar ii predase ehiar pe cornandant, pe Luelus Paphis, Cezar J l s'a' Hber pe Lueius Papius, f r s -i fac nici r u. Tn sfirit, ce tearn $'ngrozitoare il gonea sau rnai degrab ' il fcea s goneasc pe Cicero, Cezar scrise lu Oppius i lui Balbus, cu ohliga ja ca ei s5-i scirie lui Cicero. Cezar, Opphzs i fui Balbus,
,

c arn allat cu un mare interes din strisoorea voastrd cd sintefide acord tu ce s-a petrecut la Cortiniurn.

Arri s urmez c ci cra cu atit mat uor, cit ei de acor d inten(die meie. ba, voi se poaie de
i troi face totui ca saal aduc inapoi pe Pompei. S '1ncercCun in jelui acesta s d tig m inimik i facern Esictora traink . Cei care m-au pmcedat n-au puuf alunge vra prin cruzinle i n-au putut reatiza o vWorie de durot frAosind cruzimea, cu excep0a, iOt a Eu ri-am s fac ca el. Sc1 ca -at4ra noi milloace de anvinge,

ingtmuitori

darnici. Cum sd facern ca

ajungetn acesi rezu1tat? Arn dieva idei i sper s -rni vina i G'indqi-vd v fog. Apropa, Cneius Magius, prefect al tui Porapei, a fost surprins de irupeie tnele. 11171 procedat cu el aa curn arn hatr11, I-arn lsat iraediat Uber_ rnai nainte prinsesern Lric doi prefec(i tui Pompei, pe Lsai fiberi, Dac or vrea s -i arate recuno Emta fal de tnine, VO, i nsista pe hag Pornpei fie, rnal degrab , prieten decit du nan ca nceia ale cror inirigi fcut RepuhUca ajunV in starea 1n care o vedern asMzL)

Ce-a f eut Cezar la Corliniurn, ca atragil aprobarea luk Oppius i a lui Balbus? Cezar asedia Corfiniurn. Curn se nfitriplase curn avea Se mai Intimple, locuitorti predaser cetaiea i, oclaU cu aceasta, ei predaser' lui Cezar i pe oamenii Pompei: pe Lentulus nu pe Lentulus acela care fugise cu atIta grab Incit uitase deschise u lle visteriei, nu; acesta este Lentulus Spincer, un arnic al lut Cicero
pe Dornitius Abenobarbus, un str mo al lui Nero n pe Vitellius Rufus, pe Quintilius Varus, pe Lucius Rubius i pe mai mulU al it. To i ace tia se a teptau sa- fte uci t; i erau atit de siguri de sfir it, incit Domittus ceruse otrav i

o ingbi ise. fericire, cel e ruia i se adresase contase pe iertarea lui Cezar i-i cffiduse lui Dornitius doar butur tfil rn peacest Domitiug: de i tusese inofensiv . S iertat,e1 va r mTne unul din raaari du mani ai lui Cezar. B nuinclu 1 pe. Ceza-r c' a dimas credincios tradi ittor Civil, prtzonterii nu eredeau c mai aveau vreo scare. Din ordinui lui Martus i Syila, mul i fuseser'a ucii,
-

de i, cu certitudine, meritau mai pu in dedt ce tia de aeurn o asemenea soart5. Ce-a f cut Cezar? le-a inut scurt cuvintare in care a repro at la doi sau tret din arnicii si c.` au niars arrnele imputriva lui; apot, dup ce i-a ap rat de furia solda ilor, t-a ] sat s

plece, teleri t ne.41k-na i.


Mai mult, a poruncit s i se restitute lui Dornitius cei

o sut' de mii de Filipt de aur pe care el depusese la magistra i, de i tia bine c banii nu erau a11vi ci ruseser de la vistierie ca s W ieasc solda ii ce trebuiau
,

236

a Lui Cezar. s lupte e iar IrnpotrIva Tat ce feuse la Corfifflurn, atr ginel laudele Iul Oppius i ale Baffius, pe eare el Yi tns relna aeurn s 11 adue pe Cieero. 51, adev r, Halbus serise Tui Cieero, ii trirnse si serisoarea lui Cezar, Ti d du toate asigur rile.. Cicero r spunse c ii cunoa te pe Cezar, Cezar este bun tatea i e nu 1a erezut niciodat in stare s verse o pie tur de sInge. Atund, Cezar ii scrie dkeet lui Cleero:
Cezar, imperator Cicero, PrIperator, salati

i fn-ai cunoscut foarte Mne. Nu e-ai e departe de rnine ca cruzftnea. M rturisesc sint fercit rnindru cd pcirerea aceasia despre mine_ Oamenii pe care tsat teferi nev t rnali, se preg tesc. dup dte se spune, s proflte de liberlatea pe care te-arn redat-o CE1 -7 ridice arfneie ?rnpotriva Pne a. Fe1 N-au dect s-o fac11 Dar lucru: ca pol face apel la sfaturtle tate i rnd folosesc de tMe "in orice 'imprejurare, a ia cum frz-arn obt nuit_ nu-tni este rfuzi drag decH scumpul t u Dolabeila, convins. datorez o nou favoare, aceea de a te alturi de mine
Ornenta lui, bunul s u stm, ging ia fut fal.d de mine itni s'int o garantie. Inipotriya lili CeZr, Itirnua avea preconcepute. Partida impotriva c reia se indrepta se nurrsea partida oamenilor eurnsecade. Cezar se hot ri mai

eurnseeade deen oamenfi cumsecade. Aristocra ia, Impotriva e reia ktpta, aplica vechea lege, legea Eumenidelor, cum spurte Eschil, legea rb.'zbun ri.i.E1 proclama onou Lege, legea Minervei, legea
urna nit tiL fost un insfinct al acestui ern (e ruia, spune

Sueloniu, ii era necunoseut ura j care, eind se r zbuna,


se r zbuna cu tvat blindelea? Sau a f>.4eut-o din ealcul? Caleut su lim orke caz, c.are a in eles c dup asas[natele lui Sylla i dup meektrile lui Marius se

putea etiga o vietorie ulmitoare, dincl dovad de indurare. Am spus e locuitorii i chiar ora ele fugeau; dar 237

aceasta se IntImpla cu loctfiturii din ora ele mai Indep rtate, care aveau timp s fug . Cezar F cea toate eforturile ca ora ele apropiate s -1 vad sosind, odat cu
vestea care 1i anun(a vertirea.

Pentru acestea nu mai era, cleci, nici o posibilitate de sc pare. Trebuia s stai, s astepI incendIul, ruoartea_ Dar Cezar trecea, nu jetula, nu incendia, nu ucidea. Acest lucru era attt de nou de Geobi nuit inelt oameniic rora nu le f cuse un r u r rnaser i totu i, el era nepotul lui Marius, oomplicele ui instigatorull lui Clodius, jaf, foc, nIci seffingiuiril Pe cind PornpeI, dimpot fy`i, el, on-tul ordinii, 21 moralei, al Iegii declar in.arnic pe orieine nu-1 urmeaza' splrizur i promite ctumai exil, b taie ct.1
toare.

Acestea nu le spun du manii, c ci atunci a fi Indernnat s dedar nu cred0 nimic despre r 'ul care se imput' rnai a!es r zboaiele eivile. Nu, a spune chiar Cicero. Mai degrab iat un model de felul curn vorbeste el despre planurile lui Pompei: Nici nu-i nchipui (ii scrie e1 lui Atticus), nici nu- i Jnehipu) in ce m sur dore te scurnpu[ nostru Cneius s [le un al doilea Sylla. Vorbesc dep]in cuno t np de cauz ; dealtfel, el nici nu s-R ierit prea muit de asta. - Ei bine, cum? ai spui, tial asta i na fac nirnic? - EiC pe zeit nu fac nimic, nu fae 111,1 din simpatie, s-o ci din reeuno tin . 0 s rni spui: Nu g se ti cauza dreapt ? exeelent , dimpotriv , ins , aminte te- i c e sus [nut prin mifloace mizerabile. scapul esie s infometeze Rorna i Italia, apoi s devasteze i s arcia' totul i, te asigur, nu- i vor face nici un scrupul din a-i jeful pe boga i! Or, asa curn spune Cicero, el, Cicero, tia aceasta o mai tiau i toat turnea o tia; ad.un lura asta de nobili ruina i u trIrnbitau pe toate drumurile, Dealffel, de ce s te indofe ti? Pompei flil era, oare, elevul lui Sylla? A a ca, de inclat ce bancherii, c rn tarii, oamenii de bani gata au crezut c 1i se vor l sa Irumasele lor
238

vilisoare

i dra.gil lor b nt ori, se imOcar cu

eonduc turtil caIicilor. Oarnenii incetau s mai fug , u ile se desz vorau: tritli este prIvit cum trece, apoi oarnenii vin tn calea lui,

apoi se reped in intimpinares Cui_ Arnintiti-v de inapoierea pe insula Elba, cu eare


mar ul acesta at tui Cezar searn n enorm de mult. A a c Cleero ii serise lui Attieus! Nid G pa.[GA de p rnint din Italia peste eare s nu Ffe st rdn. Despre Pornpe4, rzic5 un cuvint; ins dae la

vrernea asta nu este pe mare, orice trecere treblfie se incl-nd . C't grab din partea lui Cezarl in timp ce din parlea noastr Ins nu-rni ptace s -I acuz pe acela cind Infrunt pericole care pentru mine sInt tot atItea pri,Iejuri de
dezn dejcie i de suterin( . Apoi, clac d[n ceie ce am citit Cicero nu-1 aeuz pe Pompel, atunci ce vor spone cel care 3l acuz ?

LV
in timpul acesta, ce se intimpla Pompei? Ce se

intImpl

ornol care a refuzat orice propunere de pace?

Ce se lntirnpl vanitosul imperator care, zeea el, n-avea decIt s bal cu piciorul ca s scoat din p mInt de eavalerie i de pedestra i? Cineva trebuie s tie cu siguranl unde se Ose te

Porripei. Cicero_
scrii la s vedem, Cicero, unde este Pornpei? Atticus in lebruarie anul 705 de ta friWntarea Romei, cu

patruzeci i opt de ani inaintea erei noastre, i ee-i spui? INiu-i mai lipse te arnicului nostru ca s se dezortoreze definitiv dedt s -I lase DornRius singur. 1n generat se spune c -i va veni fn ailutor. Dar eu rn ndoiese. Cum adic ? frni vei Spktrie,. 1-ar putea abandona pe Domitius, un om de o asernenea Important , ei, care are la dispoziia lui treizeci de cohorte? E[ bine, da! o s -I abandoneze, drag Atticus, sau m in5e1 profund. Frica Itfi este de n.ecrezut. Nu se ginde te dedt s fug's'. Cleero scrie clar: speciat nisi fugarni

239

.1.;A a c , lat ornul cu care, dup p rerea -ta, trebuie s mi unese soarta. tiu ce ginde ti. Ei bine, eu v d de ce trebuie s -I p r sesc, dar, din p cate, nu vd pe cine

trebuie s urmez. Pretinzi c ara rostit euv in (e memorabile cind arn spus
c as prefera s fiu Invins al turi de Pompei. decIt Inving al turi de al ii. Da i dar cu Pompei cel de a.tunci, cu Pompei cel pu in cum mi se p rea atunci, nu cu Pornpe! cei de acurn, care uge f r s tie nici de ce, nici cum, care a predat ceea ce

posedam, care a abandonat pat[ia, i care e gata s


p r seasc Italia. Arn spus-o? Ei bine, atita pagub ! Fapta e cornis ! SInt invins. Dealtfel, n-a putea s m obi nuiesc s v dlucruri pe care nu le-arn crezut nIciodat nici s urrnez un orn care m-a smuls dintre ai mei j din mine Insurni,

Adio, o s - i scriu precis ce va rtiai urma.


Vre i s ti i ce a urmat? lai , Citi i. Pompei a fest g sit.

ru ine! Oh, nenorocire! C ci nu este nonorocire mai mare decit ru ine; i - a pl cut ajute pe Cezar s devin mare si iat , deodat , incepes se tearn de el si nu vrea pace cu nici un chip. Dar ln acela i timp trebuiespus c nici nu face abso[ut rdrnic pentru r zboi.
alar din Roma: pierde Picenum din gre eala se pregteste s treac in Grecia i nici cuvint.de r mas bun pentru nimeni,nici

lui, se las incol it

un cuviint despre o hot rlre atit de grav i de nea teptat . ris , iat c li scile Domitius, Attunci, el trimite o scrisoare consuIikir: pare c s-a trezit in el sentimentul onoareL Crezi c , reverU:ndusi, eroul .va striga: - thi ce cer datoria i onoarea. Ce-rni pas de
pericole cind dreptatea este cu minel A ! cflo onoaret Eroul este pe drum, fuge, alearg pe la 131indisi, i, plus, se spune Dorrfitius s-a predat impreun cu to i cei care erau cu el. Oh! Ce lucru ingrozitor! Termin scrisoarea: durerea m impiedic continui. A. tept ve ti de la tino. Dup CU ITI vede i, Pornpei a fost g sit; fuge pe la

Brindisi, adic iri punctul intr-adev r, se g se te extrem al Italiei, Iat ce-i scrie el, de aeolo, ltii Cicero:
240

Cnetus cel Mare, procons4a, iut: Ccero. imperator! Atn pritnit scrisoarea ta; dac eti sn tos, le cele spui arn recunoscut vechitii de-tioarnent pentru Repubtic& Consutii s-au cu arrnaia mea, pe care o avearn Apatia. Te conjur,ri nurnete acestui adrnirabil patriofistn care nu s-a deznntit niciodat , scl pentru a izot r2 mproun asupra eekfr rnai potrivite m suri tuat wrr sUuatia de plins care se g se te Republica. fa-o pe App1.42 i vino la Brin.dts rnai repede
3.%

i continu totui s se rnai numeasca> Cneius cel Mare V spunearn eu, dragi cititor, c v-a fost l udat prea rnult Pompei. sine se inl,elege c eicero nu-i singurul care gindete i spunc c Pompei este un prost i un la, Pompei la ! Ce asociere de cuvintei Dar, ce vreti? M-ara obligat s v prezint pe oamcnii mari in intirMtate, ;c-os cn onmenii mari se IntimpI cum se intimpl i cu friptura de iepur% nu po i s-o faci dac n-a1 vinatul ca s v fac un 0111 marc, arn nevoi.e dc un mare. acum pe care ti scrie 1ni Cicero: zSpune tu adev rat, ai mai v zut um mai prost acest CRei ik Pompei t u? S laci attta zgornot, s' proVoci o tulburarne atit de adinc i s nu faci dectt prostifl Dragul rneu., Cezar al nostru, dimpotriv, cit putere de ac iune i rnai ales cit moderalie 1n victoriel Ai mai citit sau ai mai auzit tu ceNra asem n tor? Ce zici? Cr zici i de solda il no tri, soldat[i no tri care, locurile cele mai inaccesibite, inghe ati pe ger n prasnic, fac o campanie de parc ar fi o plimbare! Pe Jupiteri Ce Ce-al ntisi r5de de rnine dac ai ti cern nclini te tc, 1n fond > din toat accast glorie care mie nu-mi revine nirnic! N-a putea s -ti spun asta dectt prin viu grai. Tot ce til este, c intentioneaz s m cherne la Rorna de cum va !i gonit pe Pompei din Italia, Tri rest, cred c la ora actual s-a i comis, in afar cloar lapftul c lul Pompei 241 la. s
,

A..DUM 115

i-ar place s se lase asediat in Brinffisi. Salut pe b iatut t u Cicerc4 La rindu[ s ti,. Ceza.r ii scrise din nou Lui Cicero. De unde? Scrisoarea nu este datat . Dar crede i c Cezat insu i tie unde se afl ? El 'inah-rteaz graba care Fiornpet tuge. 4:M gr besc; sTnietn in mar , Ear tegiudie au luat-o inainte, Nu vreau Ia pe Furnius s plece r r sh1-11 trimit priit el un cuvInt de gratitudine. Ceea ce- i cer imediat, ceea ce-li cer ea e faveare este s'a' vii la Roma, unde 5per c ajung curind i eu. A putea si3 te acoto i s profit de trecerea ta, de lurninile tale, de pozifia ta, sfir tt, de tot ce po i! Terrnin curn inceput: timpul zboar . ]art m c - i scriu numai atit. Furnius va spune restui.. A.stfef, toat Iumea il vrea pe Cicero. Pompei il trage spre Cezar I eltearn Ca Ro a. Dar el, pe cine va asculta? dac ar Indr zni, curn i-ar rnai 1sa pe 13 ompet i ar fugt la Cezar! Aht dac n-a fi angajatt spune ins sint atrt de obligat la de Pompei, inelt nu pot superta nici m car umbra unet ingratitudint, r spunde lui Cezar:
Cicero, imperator, ha Cezar i imperalor,

Arri

scrisoarea ta, cfr care 1-at ins rcinat pentru

rntne pe furnius ar nostru in care 2ndentni ia Rorna. Vorbeti c uret s de rnele t de pozifia rnea. ins4 de trecerea pe care o arn de toP ce pod Asa este alkeva i trr 2Mre& ce sens dal tr acestor

cucnre. Cred, desigur, C ;naita-11 iflielepcfurxe nu-fi poate inspira pentru conceta entl t t decit senttmenre de pace, de tini te de hlielegere. Dac desre aa, atund, Cezar, ai dreptale sd gnde ti ta mine, c ci eu strit omul care-ti trebute prIn i prin fire. A adar, dac prestrn irea me2 rna 2r1 42M, dat ai
japd de Pompei ct de pu ind bundvotn, d'aed uret eit de cit s -1 vezi revenind Spve trne i spre Republic s

gse ti nictert un agent tnet bun decir pe mtne eu, care 242

arri decU sicduri bune Zmprefur' rile i tut, Senatului.ori de cite ori mi-a siat ira d putint . nu m-arn mui umit s -rni 5pun d'oar p rerea, dar tn-arn str duit 5 o fac ;Inp rltl de

rn rturisesc, Cezar,

itut pot uedea cu

indiferenl decderea Pompei, caci de ani am f cut din tine din idoW i u-am uaehinaf lui, t fie, o prktenie prolund.
A a te rog, Cezar, iniptor genunchi, smulge-le un montent din griitte care te preocup& s jiu sincer, recunosctor, credincios in andatirea ceior mai rnari servicit pe care le-a putut prrra un orn ztreodat&-.. Cruf-t dect: pe singurul otn care- i poate servi ca mediator 1ntre tine i '4'fiLre doi concet ferdi uo trt. i-ant rnuifurritt t-at 14.s-at uta,4 Lefftutus, fcut pentru ceea ce Mcuse ei pentru Mine > Dar dgp scrisoarea pe care scris-o in eittzhtnea recuno lin ei, irrii pare c impart cu el aceea binefacere. Dacd aceasta este recunoUnia mea din cauza lui Lentulus, le rog, f a a ca pot JuJea una i din cauza Pompei.. era bun in Cicero! Dar asta n-a dus la nirnic, - Vino ca rnediatur, spuse Cezar Voi avea libertate de actiune? intreb CiCeTO, - Nu pretind s-lidtetez eu rolul, r Sspunse Cezar. Te prevfil c , dae rn due [a Rorna, voi indernna Senatul s te i'mpiediee s te duci in Spania i s duci r'zboi in Grecia. Tri plus, te previn c vol protesta mereu in iavoarea 11.]i Pornpei, tnsisi Qcero, Atunei, nu veni, r spunse Cezar, i IrE adev r, eicero r rnne la Formics, eel pu in la noi ordine. Ins acero este foarte Ingri.jorat: e; prime te acolo un bilet de la Balbus. Nu vi se pare este un fel de !rond a.ntic , rnai serioas deeZt aceea djn seeolul al XVIII-]ea, eu bit*Iele care soseau dirrunea a? Nurnai c 1n loc de a fl dornnul de la Rochefolicauld i eardina [L] de Retz, este vorba Pornpei de Cezar. eicero primeste deci acest bile ek Batbus lui Citero, irnperator, salut,
Am ptitnit de la Cezar o scrisoare secret& de pe care

243

1rrnir copte: prin t-oncizianea ei 6ei da seama clt este de ocupat, c ci imi scrie atIt de tacont despre lacruri de

o asemenea importan .. Dac o s survin ceva noa, arn s"- i scriu tnecLat. Cezar lut Oppius Cornelius Barbas Arn ajuns Brincli la reu rsatur zoraor, 'in ztaa a 7-a a idercr 1w: martie, i mt-arn a ezai tabOra acolo. Pompei este da Brindist: er 1-a trimis mine pe N1. Mognas., ca s -mi vorNeasc poc.2. 1-am r spuns ceea ce oi s vezi; rt-arn vrut nici un montent ca s te previn; curn uoi avea speran a reariz rii unui araniarnent, arn te anun . Acam, drag Cicero., inieregi nelini tea? Este doua oari se dau speran e de ifle.rieerea p cU, i trernur cre tearn nrt se spulbere aceast n dekte. Drn net6Yicire, neffind linga hne, nu pot s - i fac decIt ur rire mere; dac fost aroio, peatea ft pulut s fac ceva. Dor acum. rnd frdinint a iepiind, laU aver&ul; vedem reversul Cezar a TTICTS CU gra ba lui old nuit . Dup ce a Imat Corfinium, San Perino de asUzi, pe care mul i istorici 11 con und cu Corfu (Corcyra), dup ce a consolidat Domitius Lenbilus Spincer, pe care ace tia credeau compromise, a pornit de-a lungul t rmului Adriatidi. Cezar, care este to r`zbol galii, nu are alte b rci declt pe acelca cu care a debarcat in Anglia i pe care n-a avut timp s le treac prin strimtearea dela Cadix i le aduc in Marea Adriatic"a'. Cezr, spuneam, a urrnat rniul rr&ii i a ajuns la Brindisi. E1 precedat de Magius, administraterul caselor Pompel, pe ca.re il tritjIrkise in drUMUI U trimisese inapol sUpfnuil s <u.
Magins avea sarcina spun Pornpei: Gezar se aprope. F-1 spune e cstc in interesul Republicii Intifni i dar numai N.Fui doi, singurf l r5 rnarteri; din deprtare i prin interrnediari nimic nu se poate aranja. La aceast pe care o ceruse face alude Cezar clnd ti scrie Juf Balbus: /kM,i 1-a trimis pe Maigius ca s verbeasca. de pace.

244

Cezar avea cu ei ase leg[uni, din care dou ereate 1n Intregime in timpul drumului; ase legiuni, gdic aproape patruzeei de mii de oarneni. Dup eurn se vede, eei cffici rnii de peclestra i i cei trei sute de c i reir i ai lui se inmul iser . Elba eu sute de i Napoleon plecase din oarneni, a zeceo parte din nurn rul oarnenilor care 1- 1 urrnau pe Cezar; i el este tratat drept tlhar de Lentulus al epocii sale; srir it, el alunge la Tuilleries urmat de o kitreag armat . A.tunci ineepe asedeui, unul din acele asedii gigantice, a a cum f cea Cezar, ca la asediul de la Rochelle din 1.628, f cat de eardinglul Richelieu, Ascultati: Cezar se decide s inehid portul Brindisi. twla construie te dig in clreptul intr ril celei rrtai inguste, Ins intrucit adinclmeg apei il 1- mpiedic s continue lucrarea, el canstruieste plute de treizeel de pieloare p trate. aceste plute, pe care le va lega de lucr rile de fie zid rIe deja incepute, va Inchide portul. Ca s' zdrunelnate de vaiuri, el }e In epene te cu ancore la cele patru colturi, xar pentru le ap ra eonstruie te un al rInd asemeni cu prirnul. El le acoper cu p rnint i er ci, ea s se poat eircu)a u or pe deasupra lor. Int re te cu pgrapete i imp]etituri de nuiek flancu1 i f apol ridic turnuri eu dou etaje, pentru a le feri de loviturile vaselor ale foculul. Acestor construc ii, Pompel opum marile basmente de transport pe care le-a g sit in port, pune s se construiasc pe aceste bastlrnente turnuri cu trd el,aje, pe care le Inarrneaz cu ma ini i suli e de tot felul apoi, astfel inarrnate, le lanseaz impotriva plutelor, ca s le scufunde, Astfel, glgan ii lupt corp la corp, i lupla poate reineepe ln ficcare zi. Dar Cezar vrea s aib pin la sFI'rsit procedeal de partea sa. El trirnite la Pompei pe unul din locotenenilii s i, Caninus Rebilus. R.ebilus are rnislunea s cear o intrevedere lui Pornpei dln partca lus Cezar, Pompel va avea toate onorurile tlIniril, Cezar i i d cuvintul. Pompei r spunde nu poate face nimic in lipsa consuliJor.

245

Tri adev r, censulii stnt la Dyrrachium. Era un subterfugiu, Cezar i-a dat bine searna. Ei continu asediu[. Dup nou zile, vaseie care transportaser pe consuii i o parte dn arrnat la Dyrrachiurn se intorc la Fkik- arrne i f r consuti, bineinteles. Ele revin ia pe Pornpei l cele dou zeci L:le cokorie ale sale, Atunci, Pompei se preg teste s fug . Pune s se barleadeze por ile ora ului, intr'rile in plee i r scrucile: ridic barleade pe str zi, s pind anturi, Fundul c rora bate t rusi cu virfurile asculite tn sus, acoper totui cu trnpletdur de nuiele, peste care pune p rnInt si nisip: se Fac astfel capeane in care vor e dea solda ii lui Cezar.
In sfir it, intr-o noapte, dup ce E-a [nstalat arealt de-a iungui zictului cet Vi, inkbarc in tain soLdatki, I as b rei tn eare s se retrag si areasii la rfirldul lor, iar la rfflezul noptii ridic pinzele, for eaz lreeerea si pleaq ,

numai dou vase e uate ling dig, inc rcate cu solda i. Dar alAa plecase Pornpei i trupete sale abia irnbarcaser arcasii eare p zeau zidurile cet til, c de pe acoperi arile easelor, locuitorii din Brincfisi incepur s -1 strige pe Cezar i s ra c soldalilor s i semne s vin , Cezar trielege totul, se repede la port, ?e car locuitorij !e degajeaz pe din untru, iar soidalik lui Le forteaz pe dinafar . E gata s se repead de-a lungul str zifor tn urrn rirea lui Pompet, dar locuitorii inforrneaz despre capeanele preg tite pe str zi. mare ckeoL adic inconjoar' ora ul, Atunci, ei Face ajunge la diguri, le g se te Inchise si vede, dep rtare, marea plin de cor bilke care fug. Era a aizecea zi de cind trccuse Rubiconui.
Un rnornent, Cezar cade pe

S Ineerce s -1 urrn reasc pe Pompel? Cezar n.are nid o corabie. Dealtfel, puterea Iui Porkpei nu este aki, esie in Spania, unde se g sesc trupeleU cele rnai bune. Spania este citadelalui Pornpei. Cezar spune atunci cuvinte pe care nurr:ai un om genia I le paate spune, i care rezurn o intreag situ atie: Fiai s ne Fuptrn rrkEd inffi cu o arrnat l r general i, dnd VOTtl Intoarce, tipt rri eu un general F r armat . 246

Citeva zile dupa intrarea lu CeZar tn Brindisi, Cicero prirnete aceast scrisoare: Martius .i Trebatlusi sahlii Dttp precarea. noasir din Capua, arn afiat pe drum Porapei s-a -tmbarca.( cu arrnala la 16 catende ale apri1ia A dotta Cezar a intrat in ora ; ei a finut un discurs Rema. Ar pu2'ea st afttng poputalie i a Oecat inainte de calende, E irden(i.oneaz rinind decd ettva De acolo, va pleca irr Spania. Credern rr facern bfne anunpridu-v de sosirea lui Cezar, iln aces1 scop v re'inapoiem Aflrn dziar in mornentai acesia c Cezar va clorrni lui i la J Simieve. BeneveW ia 8 tatende .S.;'n/ern sigari de aceasia,
.

Cicero, impercaor,

adev r, Cezar, urrnind itinerariul ar tat, se intoarce ta Rorna, La Roma totul este caltn, atIt de calm i spune Cicero inett oarnenij curnsecade reincepuser s [a carn t . In adev r, mare dovad de calrn! Aserneni 11.fi Napoleon care str bate toat' Franla, de la Cannes 1a Paris, f r s fi tras un singur foc, Cezar str bituse toat5 Italia, de la Rorna la Brindisi de la Brindisi la Rorna l r s fi v rsat o pic tur de st'nge. Compara(i acum intrarea lui irr Rorna cu intr rile lui Marius i aie SyLla. Tn rnornentul acesta, va incepe pentru Cezar o er non . Era pe care din p cate, Pornpel a parcurs-o, era in lor: care oarnenii i i arat ode r4ta m sura'

era
LV1
Odal ajnins la Rorna, prirna grtj a lui Cezar a fost de a da porunci Senatului s se 'intruneasc . i Senatul se intruni. Cezar se nu ca Ludovie al X1V-lea > cu , ci cairn, iara' dar i I r crava a in mtn mindrie. 247

I i cantonase trupele in Amprejurimi intrase in Roma aproapc singur.

Navea deci Inf i area unui diclator.; i mai pu in inc a unei persoane care venise s solicite ceva: avea infi area unui om st pn pe sine i pe dreptu! s u,
ivloratmente, el f cuse un 4:18 brumar* al s u. F.-I expk se natorilor c nu aspirase niciodat Ja vreo func ie a c rei u 6 nu fi f+W de8chis oric rui cet tean r roman; c a teptase prev zut de Lege ca s candideie ia un nou consulat; c in Citida opozitiei f cute dc du man s i i Cu toate strig tele lui Cato, poporut hat rse c putea s -.1 de i era absent. Vorbi de modestia, de r bdarea sa; ceru Senatulu1 s i acluc arninte c. et se oferise lase trupele la vatr dac Pompei ar fi f cul ia fel; dernanstr nedreptatca pe care iro fceau du mardi, voind s -i impun n1ste legi pe

care ei le respectauz ii acuz c au preferat s arunce ltalia tn foc i singe decil s sufere cea mic rricorare a auturit ii lor; le repro c -1 luaser ceie dou tegiuffl le violenta cu care fuseser tratati tribunii > incit Marcus Antonius i QuIntus CaSSIUS
v zur obliga i fug d1n Roma in haine ide sciav i s

vin s se pun sub protec ia rearninti jnsisten a pe care o depusese pe ling Pornpei ca s obtin intilnirea 21 in vederea rezolv rii tuturor problemelor, prietene te f r v rsare de inind seama de loate acestea, el rug Senatul ca, impreun cti el, se ingrijeasc Repuldic ; ins ad ug c clac ' Senatul i-ar fi refuzat singur de Republic , acest concurs, eI se va
socotind c -i va jr mai u or lui nu tin searna de Senat,

decit Senat- ului s nu tin seama de et, sub o rnodest[e aparent , el se deciara st pin Totu l, el propuse s se triu-nt o deiega ie Pornpei, ca nfere un nou a.ranjament. Discursui lui Cezar fu aprobat cu putere i chiar foarte aplaudat. Tris , cind fu vorba s se numeasc rnembrii delega iej, nimeni nu voi s parte.
Pornpel declarase sus i tare 1n Senat: fac nici a deosebire intre cei care r rn7n

in

Ronta i cei care 11 urmcaz pe Cezar.. Cezar fusese mai pu in categoric: el deciarase
AILFz'm la 18 Bruniar al liai
11.).

248

considera arnic pe oricine nu era r zboi eu el. Trei zile se seurser in convorbin, 1- r se ajung la un rezultat. Cezar renun la propunerea F cut . Poate treia e lusese bueuros c nu-i putuse convinge pe ace ti frkoi. Intre timp blIncletea lui Cezar blindele e reia i se c uta un motiv politte, inl turindu-se singura i adev rata cauz : firea lu inn scut intre limp, deci, bltride ea lui Cezar, neobi nuit , necunoscut ', neinettiptfit 7n asemenea imprejur ri, ii ncu.raj pe du manL Se ajunse pin , aeolo rneit, moi-nentul p]ec rii in
Spania, cind voi s ia din vistieria pubile banii neeesari pentru campanie, tribunul Metellus se opuse.

- De ce? intreb Cezar. - Pentru c nu ng duie leglie r spunse Cezar rldic din umerL - Tribunule, ii spuse el, ar trebui s tii e r zboiul
nu este vrernea Dae nu- i plac luerurile pe eare am s le fac, d -te la o parte din calea rrea; r zboiul nu frig duie o asernenea kbertate 1n vorbire. Dup ee voi depune arrnele, dup ce se va incheia o In elegere, atunci vei putea s vorbe ti dup plae. spun aceasta bun tate, tribunule, s tiii Pentru e eu sint aki prin dreptul celui mal lare; pentru c i tu i eel din Fat stnteli ai mei, lrni aparUne i; eu pot s fae ce vreau voi, pentru c., la urma urmei, voi sInteti prizonierii mei. i cum Metellus voia s ridice tonul: - Bag de searn , iispuse Cezar, mi-e mai u or s te ucid dectt s -ti spun c am de gtnd s-o fae. Metellus n-a stat s ' aseulte mai multe i s-a retras.

Cezar intr in templul S.aturn g si vistieria deseins ne amintim c consului Lentul 115 [ugise atit de repede incit navusese iimpul s o Inai fnchid i iu , f r greutate, to i banil de care avea nevoie ca s poarte

r zboiul. Suetonfu spune: trel mii de livre de aur. Cind era gata s plece in Spania ca s se lupte acoio cu Mranius, Petreius i "Varo, eei trei locotenen i ai lui Pompei, Cezar arune oettii Tri jurul Iat oe v zu: Cotta st pTnea Sardinla; Cato Sieilia; Tuberon Cezar d du ordin lui Valerius s ocupe Sardinia o lui Curion, s treac tn dou' i. du0 recucerire, a tepte fn Africa.

249

.Pompei era la Dyrrachiurrh Preciz rn imediat c Dyrrachium este Durresul de ast zi, Acolo I i stringea arrnala i o Hot . Vorn ar ta nriai tirzhl cit flot i cit armat . Valerius plec in Sardinia. Dar, inainte de a se irnbarca, saraii il izgoniser pe Cotta. Acesta Fugi in Arrica. Cato era la Siracusa. Acolo afi c Assh-nus Ponion unul din locotenelii lui Cezar sosise la Messina. Assnius Poiiion cornanda avangarda lui Curion. Cato, care tr[c nu tia ceva sikar tri leg tur cu evenimenteIe de trirnise la ei ca cear l rnuriri asupra situatIei. Assinius Pollion spuse c Pornpei era p r sit i c I i avea tab ra la Dyrrachium. Ceincurcate i de nep truns 5 int c iie strig Cato. Cit tirnp Pompei se conducea l r judecat i [ r ratiune, fusese invinc[bil, lar asUzi, cind vrea s - i salvezc patria i lupt pentru libertate, succesul p r sete. Apoi, meditind pentru sine Arn destui solda i ca s -1 gonesc pe Assinius din dar eJ a teapt o armat -mai numeroas decit cea pe care o are acurn: nu vreau s ruinez insula atr gind un r zbol tn stnui ei. S ni se ierte aceast vorbire pompoas : de fiecare dat eind il eit rn pe Plutarh, cit rn un grec s[ un grec din perloada cie decaden . S revenim la Cato. E1 ti sl tui pe siracuzani s imbr i eze partida cea mai puternic , iar ei se irnbare i porni pe mare, ca s'an se tntilneasc la. Dyrrachium cu Pornpei. In schimb, Cicero continua s se afle tn Italia. Se chinuia tugrozitor ia o hot rire: nu se intorcea nici la Roma, s l intfineasc pe Potripei, sta la Cumae, gata se irnbarce, da r nu se imbarca, nu avea vint favorabil, spuntnd una In aceea i zi, probabil l mai, primf clou de la Antonius (stnt amoscute rnotivele urii dintre

A.ntonius i Cicero), ceaIaJt de la Cezar. lat-o pe prirna: 250

Antonius, tribun al poporului Cicero, imperator, salut!

propretor, lui

Dacd rEU te-cl iubi. i inc mai rnult decit at vrea tu s crezi, nu m-a ocupa de un zuon care c reul pe aic i pe care eu cred pe de-a-ntregui fais. Dar cu cit m sirnt mai

legat de t ne, cu atil mai mult arn dreptul s m ocup de urt zrzon, chiar dac ei ar f neintemeiat. Ai s trect rnarea, tu care ;. iube ti atit de mult pe Dolabella i pe Tulia, fu care ne e t at t de drag la to i, tu, a c rui onoare considerafie ne afecteazi` :i pe rzoi ca pe tine insufi, i-o jur pe Hercule! V reau sd te conving ed, in afard de Cezar, nu exist
nirnerzi pentru care s arn o afeciune mai mare decit

pentru tine i dup p rerea mea, nu exisi nmeni pe devoicaneatut edrula Cezar sd confeze mai mult decit pe devotamentut f u. De aceea, te implor, dragd Cicero, nu te angaja ;t: nici o interven ie care s te oblige; fere te-te de cine a fost ingrat fa de tne i, ca urrnezi, nu fugi ca de un du rnan de orruil care face anta haz de tirze nclt pentru c ie ubete, vrea sd te vad puternic onorat. ii frimit aceast scrisoare prin Caipurnius, arnicul
,

meu personal, ca sri vezi c21 tni-e de scurnp tot ceea ce

prive te fericirea i gloria tal

Am spus c iry aceea i zi Cicero primea o a doua scrisoare; era adus de Philatffius, de la Cezar.
Cezar imperator, lui eicero imperator, salut, 17 aprilie de ce s le terni, nu-laa? Tu nu e fi ontul care s I ac ceva cu impruden ; tolu i, luibural de ni te zvonuri,
consider potrivtt s - scriu, numele prieteniei noastre, nu te asocia unei cauze pterdute! Tu tt-ai fost at turi de aceasi cauz cind avea toate ansele; a refuza s treel de partea norocului ar fi nu numai su insuli prietenia, dar s- i faci ru Oare nou nu ne-a reuit totz..11?

Oare tor nu k-a fost potrivnic tolui? Nti

urtna o cauz care

este asetneni ceki ta ate c rui indefnnuri refuzi s iel parte; se pare, fdr s fnd tne4 afn comis o fapt condamnabil , cdc rtimic din ceea ce ai pulea face .Inpotriva tnea n-ar fi tnaf grav dee'it dac ai face ceva

251

pentru du manuf mea. Fere te-te sil pdr seti (fac ape la prietenia ta; cred c arn acest drept). Deallfel 'in conchliite care ne aft m, neutraiitatea nu este oare situafia care convine cel mai bine unui om cumsecade pa nic, utug bun cetii earz? oarneni care Wndesc a a au putut fi totu i dezeirenta de un sentiment de learrW i de asupra mea. Dar tu, tu, care Fmi curto ii vii2ja hltreag, care poii s -mi anatizez toute acfianik, care &r1.1 cunotz prietenta peir4Uu tine, spune, puleu face Nne decit te abii? Vino fa RomabP.

Toate aceste insisten e e ueaz : Cicero plec din

Curnae spre sttr itul }ui lunie, iar in ziva de 11 ii scria so iel s.aCe, Terentia, din portui Gaeta i ca o puternic v rs.are a bilei a pus capt indispozitlei care Ildoborise o[ere un ca o so ie ploas iplin derivn ce era, o ruga sacrfficiu lui Apollo i iui EscuIap. Ce team avea sarmanut Cicero s nu se compromit nici fa de zei, cle vreme ce nu separa pe ApoUo de Esculap, dup cum nu separa pe Cezar de Pompei! Prirnele ve h de la el, dup aceast5 scrisoare, sInt din Epir, datate clin luna Eebruarie anut 706 de ta tnterneierQa Rornei, adic patruzeci i apte de ani lnaintea erei noastre.. Cicero intra atunci in al aizecilea an,

LVII
un capitc S-1 urm rnpe Cezar 'in Spania; liti sau dou ne vor fi de ajuns pentru intregul rzboi pe cart I] vapurta acolo. Este adev rat c nici campania aceast& durat prea nrwit: cred c vreo ase s pt mni. Ntai intti trecut Alpii, Acela i Ahenobarbus care voise s se otrveasca' la CorEi.rfiurn i cruia Cezar ti acordase viata i-1 l s liber s fac' orice dorea se gr bse S -1. intilneascix pe PQmpei. a a curn prev zuse Cezar in scrisoarea c tre Cicero. Apoi strInse apte brigantine, le inc rd cu oameni de pe propilet ile salQ i se repezi ei in MarsIlia. La rindui s u, tn.ainte de a p 'r' si Roma, Pompei lsase la -vatr , la farnithle lor, citiva tineri din Marsilia care veniser s- i termine educatia la Roma, sub patronajul lui. Pe ace tia Ins' rcinase s le spun
printi1or lor c ii ru.ga s- i aminteasc de 252 pe

care le aveau fa0' de el i s nu prefere favoruri uoi lu incul celor vechL Ace te dou imprejur ri F cur din Marsilta un nra ostil lui Cezar De aceea Marsilia chernase Intre zidurHe sale munteni din imprejurirni, f cuse depozite de griu din griul luat de la ar i din cel tile irivecInate, organiEase ateliere pentru forjat arrne, reparase cor biile, reparase sp rturde din ziduri i zidurfie nsele i, fn siirit, Inchisese por ile ful Cezar, Cezar n-avea timp de asedii. El chern eincisprezeee locui.tori rnaf iimportan i din ora , 1i rug s nu fie ei prinfi care s -i deelare r .zbcd i-i inderrm s urmeze exeniplul italiei, care rtu nurnai c s-a supus, dar a l venit ia ei, Le spuse apoi c va a tepta r spunsul lor. Ei revenir , spunind c Marsilia a atlat c Italia era Imp rlit dou mari tabere: a lui Cezar i a Pompei,
i c Marsilia, ora grec, cere s r rnin neutr r

putea neutr dac avea Intre Or, eirn sale pe Dornitius oamenii Cezar 1-n l turnuri t
obloane de sabordare, porunci s se construasc la Arles

dou sprezece gaiere, care se terminar se echipar in treizeci de zile. Dup ce snt aduse la fata i se incredinIcaz iui Trebonius cornanda asediului i lui DecImus Brutus comanda S nu se confunde acesta cu Marcus Etrutus, v rui s u: arnindoi l vor as.as-Ena pe Cezar, dar nu e nici 1,111 rnotiv ca s se confunde urr asasin trimite pe Fabius cu cele trei legiun[ cantonate pe tirnpul iern li ia N arbonne, pentru a ocupa trecerea Pirinetior, pe zate o ap ra Afraniu.s; ordon celorialte s le ajung , tar et se arunc pe drurnul urmat de avangard . Cei trei locoteneni al ]u Pompei imp r(iser asifel Spania ntre ei: Mrantus guverna Spania interioar ; Petreius Estrarnadura i Portugalia; Varo, restul, de la p durea Cafionie pin la Guadiana. La apropierea lui Cezar, Petrei'us i AfranIus J i unir aratele i- i a ezar tab ra ling LeHda. m Avenu la un cinci legiurn, optzeci de eohorte de infanterie i cincl mii de cai, Fabius, locotenentut iut Cezar, avea ase i trd rnii de cai. in plus, Cczar, in drurnul s u spre du rnan, ricticase din Galla trei rnii de c l reti i o mul(irrie de gasconi i de

253

basci, loarfe buni solda i rnai ales pentru. felui de r zboi pe

care avea s -1 fac . Circuta zvonul c Pompei venea pr[n Airka e avea s sosease foarle repede in Spania cu o arrnat numeroas . Era posibil de zeee ori s fle a a; contrariut
p rea complet

curn s-ar spune in zilele Fie tipsea nurnerarn) noasire fle c voia s - i lege comandan ii armalet de propria lui soart , Cezar t i adun ofiteri i Imprurnut de ia ei toti banii eare nu }e erau absolut neeesari peniru cheituielile personaie, i cu acesti bani pl fi solda il Cezar intr in Spania prin Perpignan, Mont-Louis,
Puycerda, Ne servirn de nurnirile moderne ale tocalit tilor pentru a fi mai tesne intelesi i ca s putern fi u er unn rili de cititori pe prtma hart eare le-ar e dea dac ar

dori s fac . a a ceva. Et il g si pe Fabius stabilit pe rul Segre (Sicorius), Segre izvor ste din murr li careinconjoar valea Andora,
curge spre sud-vest, se une te, la Hataguer, cu riuf

Noguera, care tl face s - i plard nurnele, i continu


dr urnul prin Lerkla ( se vars in Ebru, la Menqu nenia. Fahius arunease dou poduri peste Segre, la

o distarl de o leghe unuf de altul. Podurile acestea serveau pentru aprovizionarea cu furaje, c ef regiunen prin care trecuse era complet pustiil . Unut din poduri se pr bu i sub greutatea unui convo. Era cu dou zite inainie de ve(Wea lui Cezar. Afranius i Petreius, care ocupau cursul riuluf, Isi d dur seama de aceident v zInd rtul purttrid restur,
atacar irnediat soldatii LIA Cezar. Plancus i care comanda convoiul si care dup pr busirea podului se g sea izolat de tab ra lui Fabius, se retrrase pe o ridic tur i f cu front de ambele p r i.

luptei, se v zur str lueind in dep rtare steagurile a dou tegiuni. Era Fabius, care venea in ajutoru) tui Plancus Trecuse pe al doilea pod. Afranius Re retrage. Dou ztie lirzfu, eurn am spus, Cezar sose te eu o escort de nou sute de c l ref. Porlui fusese ref cut tn noaptea dinatntea sale
i se ierminase sub ochij - lui. lat -1 sosit; inarnicul ii va reeunoaste prezen a dup

loviturile pe care te d , 254

La o deOrtare de dou . mii de ani, este tactSca Jui riJapoleon. Lumea il credea la o sut de leghe; eI sose te noaptea t atac doua zi. Recunoa te las sase cohorte pentru paza podului si s taberei i porne te trnpotriva lu[ Afrarijus pe trei direcW. Afranius refuz lupta si- i rnaseaz solda(n pe un deal. Cezar va aseza tab ra Ja poalele dealului. El ine toat ziva armata preg tit ide lupt5, iar in spatele liniei de b taie pe care aliniaz spre duman restul armaei sap san pe care Afranius nici nu-1 b nuiete. La venirea napiiii , el se retrage dincoace de acest retransarnent. A doua zl, el indic la trei egiu.ni trei an urf care mai trebuiau s pate; legunfle se pun pe lucru. Pfn seara, an urile sint s pate. Afranius a voit s -i impiedice din dar, v zIndu-1 pe Cezar pe jurn tate fortilicat, n-a indr znit s p r seasc poalele Cnd selcu ziu , aTitirile erau ir]t rite cu palisade. Cezar are o tab`rr. fortfficat, in care i i 2duce bagajele; trupele r mn in ceatalt lab r . A doua zi , Tupt rntre Cezar si Afranius. La sfir itul zilei, fiecare se laud cu ictoria; a .a cum se 'intimpra. TitodeauncmDou zile mai ttrziu se peirece un accident mai grav! z pada se tope te in riul Segre se revars i ia cu ei cele dou poduri ale lui Cezar. Acelasi lucru ise va int'impIa i Napoleon pe insula Lobau, cu citeva zile Inainte de b ta- Ua de la Wagrarn. a i Iat -1 pe Cezar [ r alimenle si i r posibiltate le procura. Pu(inul griu se termin repede; nici o vit ; to i proprietarfi de animale i -au dus cirezile in afara regiunil. Griul se vinde Cli patruzeci de dinari oborocul, A.d uga E la aceasta trupele usoare spaniffle, obi nuite s treac riul pe hurdufuri., i care zi i noapte h r uiesc armata lui Cezar. De reconstruirea poidurilor nici nu poate fi vorba; e prea vijelios. apele Sint prea. marii Cezar e prins ca intr-o capcan . Nici und din solda ii ucid Cln@Y8 vor nu va 1i nevoie nu va sc pa; muri foarne. Vestea se r spInde te si ajunge pin la

255

Roma; de Roma, trece in lberla i in Grecia. La casa tui Afranius, ]a Villa Sacra, lumea face coad . Afranius este salvatord lumW Se trimit lui Pornpel mesageri senatori care pin acurn ezitaser se decid, in stir it, i trec de partea lui. Nurnai c in bate acestea nu -a (inut searna de gernul i de energia )ul Cezar, Cczar porunce te soldatilor s fac mici harci, ca acelea pe care ie-a v zut SoIdalfi Cezar sk3t buni la toate; lat -i acum dulgherI. Fundul i p rlile princlpale ale acestor b rci erau .fficute din Jemn restul din nuiele acoperite piele; s1nt hic rcate pe c rute cuplate, apol intr-o noapte, int ilrfite la vreo cinci sau ase leghe de tab r _ Dou sau trei sute de soldati trec rfr,l , ocu0 url mamelon i se Int resc acoto. Apoi, 1n tirnp cc ci impiedic aproperea du manulul de capul de pod, este irecut legiune. DulA ce a trecut le&nea, se construie te un pod care se ridic in dou zile, pentru c se construk te din ambehe p'r [ iar du manul nu este in apropiere, ca s -i copleeasc pe lucr tori cu s ge i. Dup trece rtu1 Segre caN,aleria, care pornete in galop i-1 surprblde pe inamic la furaj. Apoi sose te un convoi cu provizii i bagaje, i cu oescort de ase mil de oarneni de toate fclurile: arca i din Rouergue, ca alerie din Calia, copii de scnatorl i de cavaleri. Bel ugul reintr 1n tab r pe arnindou' p rtile, 1n acela 1 firnp. Gne a spus c Cezar a plerdut? Prea 5-31_1 gr bit cei din Roma, i eci mal mul care au F cut un pas pre Pornpei revin acurn i fac doi pa i spre Cezar,

Inire th-np sose te tab r vestea unei victor}i navale. N amintiO de cete dou 'sprezece galere pe care Cezar a poruncit s se construlasc la Artes? blocheaz portul Marsitia, sub comanda Lui Decirrius Brutus, Dar Domltlus a tnarrnat aptesprezoce galere, din 256

care unsprezece acoperite, plus vreo cincisprezece b rci.


Se :1'n.carc b rcile cu arca i i cu oameni de la raunte. 0 parte din garnizoan este trabarcel pe galere. Folosnd un vint favarabil, acestea atac cele dou sprezece galere ale lui Cezar s ancorate aproape de insu!a urde este ast z-L LazaretuL

Din fericire, pe cele dou sprezece galere ale lui Cezar erau irnharcafr i de elit i Incereati, care se oteriser voluniari S fac asechul. Lupla Fu tuag i crlacen : muntenif f ceau
toate t rile din lume, munterni oarnenii aceia aspri, ahi nuitr i s urce i s coboare inegalit tiIe scoartei p rnintului pretutindeni, muntenit stnt soldati excetentI. Gind4i-v la tiroiezi, dalmatteal, albanezis la cei din Caucaz, din Auvergne, din PirIneL Pin Dotnitius, c rora st pinul le promsese libertalea, ILiptau ca nj te erol. Marele dezavaniaj al fiatei Cui Cezar era c , construil din lemn verde, era greaae i se mi ca cu

cu mai difIcil cu c'it a manevrau nu ni te rnarinari, ci satdati care nu cuno teau nici rn car cele mai
simple notiuni rnarin re ti, in schirnb, vasele du manului, repezi, ca aiste p s ri

de mare, erau conduse de piLa i prkeputi l manevrate de


cei mai burn rnalinari din turne_ Ete evitau ciocnirea Cezar, se roteau in juruI acestara, greoafele gatcre ale pluteau de-a lungui lor i s in trecere, le sf rtrnau rarnele.

Este aclev rat c , din cInd in aind s cite o galer de


a lui Cezar ag (a cite o galer du man . Atunct avea loc o lupl adev rat i dintr-o parte i

din alta_
Muntenii foceeni, sclavii lui Darnitius, tott rivalizau in

vitejie cu soldalii lui Cezar, ins , odat ag taU, galera du tnan putea s se socotease prins ; era nurnai chestfure de timp. Soldaffl lui Cezar s reau pe deasupra, ]uptau corp la
corp fortau echipajul du man s se arurwe Inares Armata tui Cezar sfir i prin a face un adev rat rn cel In dndu[ armalel du mane, ti cucer[ sau ti 5culunci nou galere, i le aluag pe celelalte in port. De data aceasta, victeria nu mai iu o problern : ea

r rnase, l r discutie, de partea armatei lui Cezars


intre timp, locuitorii efin Huesca (Osea) i din intrunir si hol dr' s trirati Calahorra (Calagurris)
17, .4. PLJO7=

257

o delegalie la Cezar pentru a-i solicita Exemplul este contagios. V z'ind ce l ceau vecinii lor, locuitorii din Tortosa, din Tarragona (Taraco) i chn Bareelona (Vare.rto) l cur si ei la ret. Dap.5 cum e Iesne de inieles, Cezar i ptimi curn nu se pu.tea rnaf bine. El te ceru furaie si griu, pe eare ei ae gr bir S le trimit , linc rcate pe animale povar . Se !ntimpt ceva si mai gray coliort recrutat la Tortosa i eare servea sub comanda Lui Afranivs, Flind de alianta dintre tocuitorii din orasul s u i Cezar, p r s[ tab ra locotenentuluf lui Pompei i trecu in tab ra du rnanului acestuia. Astfel, cinci mari ora ese g seau aliant cu Cezar, gata s r spund la toate nevolle lui, asta tocmai cInd se afiase c Pompe p r sise i nici n-avea de gi.nd s p r seasea Dyrracffiurn. De atune[ se putu observa cu u urinti- ezit area i i uimirea du rnanului. Or, Cezar, v zind c pod este o trecere prea tngust pentru rnanevreLe la care se gZndea, se hot ri s creeze un vad. E) puse s se sape ni te anturi largi de cite trezed de Ficioare flecare, In care se rev rs riut a a fel incit, oricit de mare era apa, riul sc 'zu eu rnaf multe picioare. V zInd ateast situatie, Arranius si PetreivstMeleser c aveau de-a face nu numai cu toat arrnata lui Cezar, dar i cu cele dnci ora e aliate el t asa c se hot rir se retrag dineolo Ebru. mornentul in care cei doi locotenenti af lui Pompei efectuau aceast retragere, apa era destui de se zrut ca poat irece c.avalera, nu Ins infanteria, V zind c inarnicul se retrage, Cezar lans cavakria asupra Nirneni nu se putea gindi s -] urrneze cu infacteria: erau de urcat cind teghe pin Ia pod, apoi cinci leghe de coborIt; in timpul acesta, dusmanui ar fi fost departe. Tns infanteria 1ui Cezar Incepu s murmure. De pe dealurile care m rgineau riuL, ea vedea retragerea du rnanului, h rtviala dintre ar[ergarda acestuia arrnata 1ui Cezar, i atunck incepu s strige spre ofiterii s i: 258

Spune(i-i lui Cezar s lase s trecein. riu, pe i cavaleria; dac a trecut cavakria, o s unde a treut trecern tot a a de bine i noi, Atunci, Cezar, care din partea lui 11 astepta nimic mai

muit dect s riste eeva pe nerecterea lui n noroc, l s in tab r pe cei mai siabi o legtune, a ez o linie c l rei ln sus f jos de vad, i se arunc cel tn aceast ap inghe at . Toat arrnata treeu, avtnd apa pin . la gd, f r s un sEngur Gill care ruseser lua i curent furS saIva i de eavaleria eare forma lantuL Ajuns pe cel lat tnal, Cezar I i organiz ' trupa trei eoloane i porni in urm rirea .armatei iui Pornpei, Din clipa aceea, fu adev rat eurs eu obstacoLe pentru a vedea dne ajunge primul la trec toarea muntilor, singurul drum pe unde se putea irece din provncia Lerida ifl provincia Saragossa. Cezar Face ocol peste cimp, rnka tini, dea1uri si rrtun , escaladeaz care soldatii sIni sili i lase armele, s treac unul d'te unul rnergind 4n mini, i s -si r&a apof arrnele Cind Afran[us ajungela tree toare, g sete p zit . Atunci se dezi ntui a tupt teribil . Soida(li lui Cezar Inteleg c dumanui este in rnina tor. Pentru a sfirsi cu el, vor s .1 extemine dintro r . Dar Cezar se tnduloseaz de atI ia viteji care vor trebui s rnoar ca s - i tirl cuvintul pe care i 1-au da Sc mu4ume te ineonjoare, s ridice 'tn jurul ior dou de circumvala iun[, tnfometeze.
Ar putea distrug , dar ii las s tr lase .

trebuie prieteni, nu vietirne. SoLdatii du rinan recunose intenta Sofda lui Cezar incep s diseute cu solda ii lui Pompei; 1n discu iile lor se arnestec i ofi erti inferiori.
Oarnenii tui Powei recunosc datoreaz via a lui Cezar, c r inc de rnuit vrerne, dac ar fi voit Cezar, ei

n-ar mal fi fost v i a . Intreab dac se pot increde tn cuvintui lui si, la asigurarea care li 5e d . trirnit eenturionii fa Cezar, Atunci, Itunea .incepe s cread c s-a f cut pacca., cezarienii si pornpeienii se arriestec unii cu aJ ii, isi strtng rntinHe, se imbr lf eaz . Solda ;i lui Pompe[ conduc
259

solda(it lui cezar rn corturtle lor, iar soldalii lui Cezar fac acela t 11JCFLI cu SOlda(Ei tai Pompei. Cnd, deodat aflInd ce se petreee, Atrantus i Petreius adun o gard spaniol de eare srit siguri s ead asupra soldalilor romant eare se afl in tab ra Ior, ii rn cel resc, SC:3. pin cl cu viat ournai pe care trisu i soldatii lui Pompet li aseund i ii lasa' apot s fug'a in timpul nop ii. Cezar, la rindul s u, de acest m cel, li strinv pe solda ii lui Pornpei i, f.b` s le fae ntei un r u m car s -i amenin e, Ti trimile in tab ra lui Afranius. Va avea tot aliati in tab ra du man . Totut, niet Afranius, niet Petrelus, nu pot merge mai departe Ei hot r sc s se rntoarc la Lerida, i se pun in . rnar . Ins Cezar urrri re te, ii h r uiete cavaleria, ii inforneteoz cu c l retE Ei uetd vitele de povar pe eare nu le mai pot br ni, le m ntne , apoi pornese rnai departe. Printr-o rni care abtl, Cezar i i'neol e te intr-0 pozi te Trebuiau s lupte, LocotenenW preler un asediu une b t iii; ei se int rese_ Cezar ineercuie te eu unul din aeeie teribile an uri cu eare legtunile sale s-au obisnfflt s br zdeze p rnIntul. MIncindu-i caii eurn mincat eatirti, tut Arranius i lut Petrehis nu le mat r rnIne deeit ealeuleze cite zile le rnai r rnIn ptn s moar de loarne. eele din urrn . cer s se Inceap tratative, se deelar trivtn t i-1 implor pe Cezar s nu abuzeze de vietoria pe eare a ob(inut-o_ Cezar iart toat iumea, nu impune du manitor deelt o Singur condi te, aceea de a p r si provinca i de a coneedia trupele. Se poart discu i asupra datei cind s se concedieze armata_ Atunei., se arriestee 1n discu ie Imediatl Imediat! strig ei din toate p rtik. Pentru a urgenta invoiala, Gezar va pl d el solda ilor lui Pompei soldele r rnase restante. Apoi Ing duie nedrui om, soldat sau oft er, s ia din tab ra sa, a lUi CeZZr, tot ee a avut de valoare i a pierclut

260

timpul campaniei_ Pe solda fi s Cezar li va desp gubi. Dirt mornentul acela, se discut nirnic: voci1e solda ilor acoper vociTe eMor. Vor avea toat nerederea Ceza.r, pentru c Cezar este mai generos deelt i s-a cerut s La s u, Varo, v zindu-se singur in fa a unei armate de trei nri mai puternice decIt a sa, gindeste s ineeap i el tratativele cu Cezar. Deattref, provincia pe care o cornand se r scoal Trnpotriva sa, oraele tri care vrea s intre i i por ile in ra a lui; una (lintre Jegiuni iG p r se te. ET trimite o scrisoare, 1n care ara t c este gata s se predea. Cezar merge in intirnpinarea lui pin la Corcloba, primeste din ml[rdle sale o situa ie a provincieL, a na.velor, a mun1tiflor, a suraelor de bani care se g sesc tri ea. El cere s i se predea ni te sume de bani, desp gubete cet enii pentru pierderile suferite i pentru contribu ille care le-au rost rripuse; desp gubeste pe toli, inclusiv pe Hercu1e, c ru[a i se r pise tezaurtil, i acolc, la Cadix, reg se te aceea i statuie in fa. a c reia plinsese ru cincisprezece ani rnai inainte, pentru c nu realizase nimic pin la vfrsta ofrid Alexandru cucerise lumea. Dup terminarea r lboiului din Spania, Cezar se imbarc , la Cadix,, pe navele lui Varo, ajunge pe mare la Tarragona, g seste aeole delega ii mai rnultor ora e spaniole, le acord deputatilor acestora tot ce-i cer, iar unora chiar mai mull decit ix cer, se indreapt pe uscat spre Narbonne si de la Norbonne spre Marsilia. Aicj ati c la Porna, timpul absentei sale i Ea propunerea lui Lepidus, a fost nurnit dictator.

LIX
Pe acest Lepidus il vorn mai eT forma, mai al doilea triumvirat, frripreun cu Antonlus i
Octavianus. 1n timpul acesta, in Marsilia bintLUa ciuma i toarrietea; in ora nu se rrinea deeti orz stricat i mei alterat. Unul din lurnu r1 se pr buise, iar o m re parte din zidurile foarte zdrunefnate amenin a s se d rtme. Dornitius In elese c era vremea s p r seasc Marsa, c d altki MarsilLa 1-ar fi p r sit ea pe el. 261

inarrrA trei

ie i pe ovreme urit , sacrific

dou5 din cele trej corh'bi[ eu a ireia, str b tu flota lui Decimus Brutus. Atunci, Marsilia ceru 1nclurare. MarsitiezU t1au, din uLtimul r zboi din Spania cum trebuizi, procedat cu Cezar_ Cezar eeru 55 i se predea arrneie, vasele, ma inile, banil strini, i ierU ora ul, din consideratie pentru marna S3 Phocea. Apoj p1ec la Rorna, Era vremea s ajung acolo: iui Cezar , asemeni locoterien ilor lui Napoleon, l sau h tu 1 oriunde nu sc afla Cezar cli ei. Curion irecuse din Sicilia Africa; l sase dou [egiuni 1n Sleilia 1 luase el cinci sute cle eai 1 cloti
leg[uni.

Quintillus Varus, care st pinea Afrka pentru Pornpei, tnelie1ase o cu Juba, nurniduI, Acesta til ura pe Curion pentru dou rnotive: fntii, pentru c tat51 s u se tat l lui legase odinioar cu o prietenie deosebit Pompei, 51 ln al rind pentru c , in timpul tribunatului s5u, Curion ii confiscase regatul. Curion Incepea prin a-1 tnfringe pe Varus i pe aiutor, Dornitius, care 11 venise ins Juba vine cu nurnizii trt ajutorui celor doi pompeieni, Curion este Incereuit i timpul luptei, care era prieten, reu i s se aprople de el, 11 invit5 s se saiveze, cu putini1oameni care 11 rnai r m seser , promitindu-ic -i va deschde drum i-1 vo proteja retragerea. Dar Curion r spunse: Curn crez1 tu c-as putea da ochii cu Cezar dup ce am fugit? i aruncIndu-se, impreun cu a1 s5i, irt locuL unde lupla era mai aprig , c zu ue[s. Curion, care- i pl' tea greti datorine, o ach s tb scrupuloillate pe cea contractat5 fat de Ceiar. Pe de alt5 porie, Antonius, r mos la Rorna, nu f cuse s -i crease st p!nului popularitalea. El t$1 petrecuse tirnpul orgii i SYL arnorurl i f cinduse, scrie insuporiabil cet tenilor clin cauza len&, nesinchisindu-se citu i cle pulin de nedrept lile pe care ace tia le1ndurau, trattnd cu asprime pe cei care veneau s i se plin0; sHrit, corupind [erneile 1ibere.
262

Asa c , la intoarcerea sa la Roma, Cezar primi nunieroa e plingeri impatriva locotenentu3ui s n < ins5 el consider in timp de r zboI se puteau acotda unele Ilcen e genera.ii[or s i. Ascult dar o m sur mentinu pe Antonius in cornanda pe care o detinea. Trecind prin Piacenza, el proced la o execu ie eare il afectase ioarte muit. Una dintre TegkiniLe sale se revoitase, reelarrfind cinci rnine pe care Cezar i le promisese ta Brindisi. Rebelii il credeau pe Cezar Inc Ia Marsilia sau in Spa Ria, arnenintau pe pretori lor,

pe neate.ptatc, in mijlocul lor ap ru Cezar


Soldati, spuse el, v-ati plins de lungimea

r zboiului. Dae dureaz atit de mult, nu cred e din vina mea: e din cauza dusmanflori care fug din fala noastr , etrid v aflati in Gaiia, v-ati imbog lit sub
eomanda mea. Intr-o zi fost vorba dac pornim sau nu acesi r zboi; to i, de comun acord, v-a i pronuntat

pentru r zboi, acurn, cind m vedeti angajat in r zboj, v gindi i sa rn prr s(il Daca este a a, 'in loe de a fi inteleg tor i tiberal, ca in trecut, ani s fiu teribiL
Nu-I vreil pe Gezar, 31 veti avea pe Petreius. Legiunea

a noua, care a provocat aceast revolt , va fi decirn.at ! Abia termin Cezar aceste cuvinte, c flcepur s se vaite i 55 se roage, I,a rindul Ivr, pretorii C'ZUF genunchi, implorindu-lpe Cezar cu rntnile l'rnpreunate. E1 ascult un mornent si reflect : - Bfne, spuse el, alrtgeti clintre sut dolu zeci de oameni; eu nu-[ cunosc pe vinovatf. voi fii conoastell Fur scosi din front o sul dou zeci de oameni. Cezar le porunci s se aseze in linie, apoi il ehern'a' pe pretor: Nurn r de dou ori pin la zece, spuse el, si ptn
atunci fiecare al zeeelea orn s Fac clot pa i in !ala ' froniului. Dosprezece oameni Iesir in fat . S fie uci i aceti cloisprezece oarneni, s!:111Se Cezar,

chntre ei se adres lui Cezar.


Vreau s ' rnor, spuse el, dar sInt vinovat. vinovat? il tntreb Cezar. Intrebati-f pe carnarazii mei. E aclev ral, c vinevat? spuse Cezar.

Este adev rat, r spunser toti intr-un glas. Atunei, de ce te afli printre ce[ dest[nali s moar ? 263

tin dusman m-a denur4at pe nedrept.


Cine e du manul acela? Condamnatk4 Ei spuse numele. - Aa intreb Cezar Asa e! r spunser cei unsprezece condamna i. - Atunci, treet in front st moar in locul ffii3 Cel care te-a denun at pe nedrept, spuse Cezar, Ceea se execut , ludulgent cu du rnanii, pe care vota s -i ciOge de partea lUi, Cezar a considerat c irebue s fie sever cu ai pe care trebuia s - paStreze, Cei deisprezece revoltati fur ucisi. Inapoiat la Roma, el primi din partea Senatului confirmarea tilului de efictator. Prima tui grij a fost s -i recheme pe Astfef se inapotara la Rorna toti eet eare mai rrnseser exhati Inc din tlrnpul lui Sylia, CopLti celor morti tn exii fura repusi in posesia bunurtior lor paterne, Apoi, Cez.ar se g st in fata marelui rnoristru al razboatelor eivile: anularea datorilor. Debitotii eercau sus i tar tabukte noz.hae, adic falimentul. Cererea aceasta era datorat -a faptului e pe piM nu se mai g seau niei bani, credit, Numerarul, pe eare nu-.1 exila, se exilase de la sine, iar acesta. este un proseris care riu se intoarce eu u urint . compromis, cum e spune in Informat, Cezar f eu zitele noastre: un mie faihnent, un sfect de faIiment, alte euvinte, debitorH fur autoriz4 sa- i cedezebunurile ia preturile pe care acestea le aveau Inainte de r zboiull civil i s scad capital iJobinzile pl tUe. prive te dictatura, el nu o pstrii deelt unsprezece zile, se alese con,su I Impreun Serviii115 Isauricus, care, dup p rerea sa, ti d duse un foarte bun sfat, si- i intoarse privir[le spre Orient,

LX Sfatul pe care Isauricus inl d duse Iui Cezar fusese de a merge drept impotriva Pompei. duse Onerelut s u un sfat Dirnpotriv , Piso ii d di;erit: el voia ca Cezar s trimit soli du manului s u dat o intelegere ru acesta. ncerce inc ' In aciev ri pentru un om care nu s-ar fi putut Inerede 1n geniu.1 s u, cum fcea ezzar, un asemenea sfat era foarte prudent.
264

Tot timpul pe care Cezar tl folosse ca s r.ri ing"a'


Spania, s supun Marsitia, s in bu e rebeliunre, s linisteasc Ron-ia rn treacM, pun ordine irr interesele debitorilor si ate creditorilor 'in limpul Intoarcerii, tot timpur acesta fusese folosit de Pornpd ca s -si string'a' o arrnat uri[as -a Venise la el i Cato si Cicero. Pin si Marcus Brutus, pe al dirui tan ucisese cu brutaHtate am amintll acest eveniment cind arn vorffit si Marcus de r z.boa[ele civile ale lu SyHa pin Brulus, care Isi sacril[case ura, pentru patrie, venise la Pompei. Ciudat orb4re din partea unor oameni inteligen i

care I] consderau pe Pompei Pcdria, ceea ce dovedeste sInt Intotdeauna dou patrii Intr-o na iune Patria poporului -si Patria aristocraUei, S ar t m acurn de ce rerle dispunea Pornpei.
Pornpei dispunea de o flot imens pe -care o adunase

din Ciclade, din Corru, de la Atena, din Pont, din Bitinia, din Siria, din Cilicia, din Fenicia i din Egipl: cinci sute de nave de r zboi, lara s'4 mai num r m brigantinele si
bastimentele LI O2FC.

romane: cinci Pornpei avea in subordine nou care trecuser impreun cu el din Italia la. Dyrrachjurn; una veche, din Sictlia, c-are se numea Geam na pentru c era compasa din dou. legiuni; o alta din Caudja din Macedonia, rormat din veteranl carc se stabiliscr in Crecia; in sfrsit, ultimele dou fuseser5 ricficate In Asia, prin Lentulus, si pentru a se completa golurile se r cuser recrut d in Tessalia i Tn Beotia, in Acha[a i 1n Epir Se rnai asteptau dou pe care Scipio trebuia s le acluc din Siria; in afar de acestea dou , trei rnii de
arca i din Can dia i dou cohorte de aruneatori eu prastla, alc liMe riecare din cite saSC 6Ute c)e avea paisprezece rffli de oarneni c l ri: apte mii apailinind florb cavaleritor romarfi; sapte mii adusi de aliati; cinci sute venind din Capadochia, cornandati de

Arlobarsan -, cinci sute venind din Tracia, cumandati de Saral, fiul regelui Cotyso; sase sute ven[nd din Galatia, comancla i de b trfnul Dejotarus, pe care Crassus I] g sise construftid un oras, i alU trei sute cornanda i de Castor de fluT lul DonlIas dou sute venind din Macedonia, sub comanda lui Rascypolis; cinci.sute de gali
i de germani, l sati de Gabinius ca gard regeluj

Pto]emeu Auletu] i aduse de Pompei cel Ti'n r; opt sute


de oameni pe care recrutase acesta fie cu banii s i, fie de 265

pe propriet ttle tat lut s u sau a1e 1ui; dou sule venind din Comagena, cea mai rnare parte din ei area i e rati, trimi i de Antiohus; in sitrsit, restul ale tuit din voluntari sau toernifi diferite ri, in sp-ecial din Trada, Tessalia
i Macedonia. De bani, sia v Dornnului, nu se dueea lips ! Rorna A.vea.0 Uzile publicani[or de

satrapilor din Orient. Orientul era elul Inving torului lui Mitridate. Regi poppare erau Pompei. Grecia a T cut pentru el I elort, Ea se temea de Cezar i de r ina a tui de barbar], mat ales de galii acela ai c ror str 'inu i asediaser ' templul de la Delphi. Alimente aveau piri peste eap: grinare aveau Asia, EgiptuL, Tessalia, Candia Cyrene.Se st pinea rnarea cu o liot , lmp r it in ase esea.dre. Pompei eel Tin r cornanda escadra din Egipt; Lelius i Triasius ^ pe cea din Asia; Cassius pe cea din Stria; Mareeilus i Poiripordus pe eca. din Rhodos; Libon si Octavius pe cea din Iiiria i din Ahaia. Bibulus, incapabilui dar viteazul.Bibulus, ginerele lui Cato, era comandantul general. Este .adevrat e l`ntreag aceast armat , ale tuit din elemente atit de diferite, avea mare nevoie s iie disciplinat ; dar, dup eum am v zut, ca s ajung la acest rezultat, Pornpei avusese la &spoziie un an intreg, a.cestui an i instruise trupele in permanent act Mate, de pare permanenW el insusi ar fi avut dou zeei si einei de ani avea cincizeci si opt ikea acelea i exerei ii ca solda ii. Or pentru acestia era apnterrEic Sncurajare vad pe generalut lor, la vrsta lui, f ct.nd exereitii pe jos, tnarrnat. Apni, inc leelnd, sco indu- i sabia dIn teac i reb gInd-o in teac , sau aruncind suli a nu nurnal cu
inclerninare, dar i cu tor , la o distant pe care tffierii

nu reu eau s o realizeze, eu toate c f ceau c!orturt ca s fje i ei ca Pornpei. i observali c koate acestea se pe(receau in prezen a
a patru sau cnei reg[ din Orient i a celor mai ilustri oament din Occident: Cato, Cicero, Mareus Brulus i chiop, b trInu} Tedius Sextius care. de i era sexagenar p r sise Roma, spunea eL, ea s o reg sease 5n tab ra lui Pornpel. i Pompel conta e Rorna era cu el.

Dar lueru pe eare il e uta cel mai mult era nu fie ataeat inainte de primvar Atunci era noiembrie. 266

El considera c ar ri putut s - i stabileasc de p-e acum taberele pentru Strinse senatorii i cavalerij. St pini si cet eni, spuse el, isloria ne inva c aternenii i-au p rast odinioar orasuf Ior pentru a rezista
mai bine trt la a inamfcului i s - i apere mai bine libertatea., intrucii Ternistocle se ternea ca zidurile cet tii i casele s constituie pentru LIn popor ceea ce se
nume te Ora ul, i in adev r, curind dup aceea, dup InvMgerea tul Xerxes, dup imortalIzarea Salarninei, atenienii reintrar ifl Atena i o reconstruir , mai Frurnoas i mai mindr , curn nu fusese niciodat . A a am fcut si ceital i romani, cind galii au invadat Italia. p rin it nos.tri au abandonat orasul. apoi s-au retras la Ardea, iar Carnii i ei socottr , ca si Ternistocie, c patria era acolo unde erau ei, in arnfnlirea acestor dou evenimente dup modelul lor, am p r sit i noi 1tatia

pentru a venf afci unde ne g sim acum. Ins , in nurnele patriei, i 11 vorn 1ZgOni pe Cezar din Roma? Cki, credefi voi c ' ar Face dac ar te i inving tor? Credefi c cel care ridic arrne]e i'mpotriva patriei va renunta la cruzime, la tiolen ? Ornui care s-a i cut odios in prin rapacitate, zgircenie, dragoste pent ru bani, crede E c si-ar ace scrupule ca s bage mtna in pungile cet tenilor
.

cum a b gat mtna

prive te,

vistieria public ? ...in ceea ce m aceast grav criz prin care trece patria,

cic.u1; voi lupta acolo unde trni vefi spune, i voi lupta ca soldat sau c pitan; Ioi ce le cer este, dac recunosc c arn cit de cit pricepere ln lupt , curaj
persona[, cuno in irt tacttca militar , i dac ar vrea s i aduca aminie c ri-am iost niciodat tnvins, tot ce cer zeilor este s contribui ceva la r zbunarea patriei. ' Dup aceste cuvinte, Pompei t cu, i to i, intr-un singur glas, il prociamar imperator cerur s le fie 5e1' suprem.

Atunici Pompei le mui(umi i fe spuse c , dup toate probabi.lit fiie, Cezar, oprit de timpul r u si de rnarea agitara', n-ar 'intreptinde nirnic pe o asemenea vreme C2 S& vhi . []iria. c va r mine la Rorna ca s - i int reasc dictatura, Prin urrnare, ordon oli eritor de mare sa' p zzasc trecerea cu str srAcie, jar pe solda i ii trimise s - i petreac farna irt Macedonia t Tessalia. Dar tn timp ce Pornpet #inea discursul acesta armatei
267

i partiza ilor s i, Cezar, dup o oprjre doar de vreo unsprezeee zile la Rorna, sosise singur Ja Brindisj, f r

materia] i f r allmenle, l, strIngftid vreo dou zecf de Jrnii de oameni, le spunea - Camarazi, a i venit cu mjne ca s facei lucruri mari, nu-j a a? Ei bine, pentru cei 1 .Q au Juat asemenea re eu toat convingerea, nu exist nicl jarn , niej turtun . Pe ace tia nimic nu poate s -i opreasc : nicI ljpsa cle alimente, nici lipsa de ma ini, nici incetineala camarazilor no tri. A adar, nimic nu poate s ne impiedice de a ne continua r zbolui i singurnt lucru indispensabil 5uccesulul este rapidItatea, A a sint de
-

p rere s ne

aici slugile, servitorij, bagajele, i s

ne urc rn pe prjrnele cor bjI pe care le VOTT1 g si, nurnaj s fie destule, ca s ne duc pe s'intern aici i, prolitind de care pe du man i linitete, s c dern asupra nt tocmaj etrid se a teapt mai putin. pentru laptul c sintern maT putini, s v in.grijorati, curaju va num rui . R rnin alimentele. 1n tab ra 11.1i Pompei se g sesc de toate din plin: dup ce-I vom izgoni
pe Pornpei din tab r , nu vorn mai duce lips de nimic.

Lumea va fi a noastr minte lucru: c noi s/ntern cet teni i c avem de-a facecu sclavi, Acum, ci.ne nu vrea s rite norocul al turi de Cezar, e liber s -I abandoneze pe Cezar r spunsul: Un singur strig t - S plec rn
Opt zile mai r alimente, f r ma ini de r zboi, doar cu deu zeci i cincj sau treizeci de mil de carnenl, f r s mai a tepte trupele c rora le d duse la Cezar se Irnbarc pe vreo cincizecI de vase pe care propuse s le trimit inapoiea s aduc restu de vreo dou zeci de mii de oameni i, trecind prin mijlocul Emensei flote comandate de Bibulus, debarc Intr-un loc pustju ling Appolonia pe plaj , printre

toate porturile fiind p zite de osrnenii Jui Pompei. Venea cu dou zeci i cinci de mil de eameni ca s asedieze n sut cincizeci de miil Si totu i, saJe, pornite de pe malurile
Segre, str b tuser Narbonnais, Galia transalpin , traversaser Rorna ca balt obinuit , pornIser pe Vja

Appla i se indreptaser ' spre Brindisi, murmurind: PIn unde vrea ornul acesta s ne duc ; ne va mai a a dup el? Cind ns pun cap t eforturilor 26.8

noastre? 0 fi crez:ind c avern picioare de otel i trupurf de


fier ea s ne duc pin la cel iall cap l al p rnintuluf, de la est la vest. de la nord Ia sud. din Or[ent in Occident? i fieral i se toce te pr[n loviturile pc care le d i pe care fe prirne te_ platoele, i paloele au nevoie de

s reziste, paloele ca s nu se toceasc . V zindu-ne rnile , Cezar trebufe s - i aduc


arninte c cornanda niste oarneni rnuritori c nu putem zeu ar obosf dac ar face ce facern noi. V zndu-se futeala cu care mergem, s-ar zice fugitri de du man, nu c noi

platoele,

suporta oboself peste puterile ornene ti,

urrn rkn. Destul! Cezar, destulf i, descurajal.i, nenoroei ij acetfa se asczau pe


marginea drumului, cl tirifnd din cap la indernnurfle efilor. Nu se pare c auziti plinsetele veteranifor pe c.are Napofeon ii Impingea de la Nil la Dun re, de La Manzanares la Voiga? Dar cind veteranif lu Cezar ajunser la Briaffisi i v zur c Cezar plecase f r ei, se intoarser spre ef i plingi`nd de

E gre eala voasir c n-arn piecat cu elf Ar if trebuit s ne pe drurn 1n loc s ne l saf s ne odihnirn ca ni te la i lene i. 011.1 stntem ni te mizerabili c ne-arn tr dat gener al curn I i se spuse c cele cincizecf de COTbii care I-au transportat pe Cezar Greela s impreun cu oam.enii Iui,
urrnau s vin ia i pe ei, se a ezar pe plaj ca s vad mai repede ivirea la orizont a pinzelor albe pecare le doreau.

LXI Ceea ce d duse aceast rnare incredere 1n Cezar


fusese mai intli gentul s u, dar i o presinu ire. De i cfnd 1f anuntaser rnoartea,. Cezar jurase s nu le mai

ascu.Ite, credea totu i

prevest[ri; ca toji oarnenii rnari,

era supersiAlos; la unelc genii, superstitia nu este sl biciune, c[ orgolfu.. in mornentul dnd se preg tea s piece din Rorna l cu un sacrificiu Fortunci. Taurul C.211-e trebuia ucisCczarf sc p din nqiinilegardienflor i fugi ffin ora inainte de a f fost atins m ear; apoi, intlfnind iaz, 11 travers

269

Ce poate s Insernne asta? Intreb Cezar pe ghicitorL

Iat ce vrea s Insemne: e ti pierdut dac r rrEii Frt Roma dae nu tra ersez1 chiar acum marea, lac intins care te desparte de Pornpet, e ci trecInd partea
cealali a m rd te a teapt victoria norocuL Cezar plec , Ins rcininclu-I pe Antonius s -i aduc restul armatei. Chiat din a doua. zi de la plecare se r spindi vestea in tot ora ui; din Roma se imp r ir In dou tabere, unii cezarierd i ai ii pompeeni, i Incepur un mic r zhoi pietre. Rezultatui acestui mic r zboi a lost o mare b t lie 1n eare se observ c pompeienii Iuseser In firnpul. acesta, Cezar se g sea in Appolonia, pe eare garnizoana pornpeian nici nu incercase m car s o apere,

Sint rr,ai multe orase eu acest nume, sau, mai curind, erau atund rnai multe Appolonii. Prima In Macedonia, inspre sud-vest de Salonic; ast zi se numete Polina; a doua in TracIa, la intratea goffui pe eare il formea.z Pontui Euxin: ast zi se nume te Sizeboli; a trcia in Cirenalca, situat pe malui la nord de Cyrene, c reia ri servea ca port: ast zi se nurne te Marza-Susa;
a patra tn insula Creta, pairia filozolului Diogene; $e mai numea i Eleutera; cineea 5n Palestlna, iing Cesareea, si care ast zi se nume te Arznut; in slir it, a asea in lIng v rsarca riului Aous, ast zi Vuissa. Cezar se atia in aceasta din urrn .

Acoler 2. tepi_ae restul armatei, care nu rnai venea. Oarnenitor ca Cezar nu le ptace s a tepte. Mai intli trlmise mesageri la Brindisi cu ordin de a spune soldatilor
s se Irnbarce imediat i s nu crute vasele. nevoie de vase, spurrea el, am nevoie de nameni.

Dup cltva timp, v zind c

nu mai vin, se

bot ri s -i caute chiar el. Atunci incere una din acele actiuni nebune ti ea e i-au reu it de atItea ori in. Gaikr. El trimjse trei sdavi pe malu I rlutui AOUIS, care se aFla doar la vreo dou mile dep rtare, eu sarcin de a spune

primului barcagiu pe eare I-ar fi IntUnit c Cezar voia s trfrnit un mcsager In Italia i trebuie s -i asigure un Loc acestui mcsager In prima barc gata de plecare spre Brindisi, Dac n-ar fi g sit nici o barc preg tit pentru 270

plecare, scJavii trebuiau s inehirieze una i s -I autorizeze pe patron ca, in afar de trimisul lul Cezar, s fa pasageri ar fi vrut, c ci cu elt erau rnai rnulti pasagerri, cu atit trimisui lui Cezar ar fi putut mai bine s treac neobservat. Dup mai putM de o or , sdavii revenir , anunlndu-t pe Cezar c totui era preg tit pentru accea i sear . Cezar 3 1 invit arnieft Ia cin, a a cum f eose la Ravena, crnd se preg tea s plece la Rorna; apoi, tot ca la Ravena, ii p r si in Umpul mesei, spunTridu-le s nu se ingrijeasc de el, pentro c avea s revin curind, intrtnd ta cort, se finbr c castom de sctav, se duse singur pn la malul rIului i, recunoselnd barca dup inclicatiile date, ti spuse patronului; Am sosit! Eu sint mesagerul l ui Cezar. Patronot l prirra in barc ., uncle mal a teptau apte sau opt pasageri. Cezar gr bi plecarea cit putu mai mult: era important s se profite intunerieul noptii pentru a trece neobservat printre fiota pompeian . Gratie vtsletor i curentuiuL totul merse bine eit limp s-a plutil pe riu ln jos, Dar, pe m sur ce se apropiau de v rsare, valuri din ce ce mai nalte n v leau intre cele dou maluri ale farrnnd un fel de flux care impiedica barca s inainteze, sau nu-i Ing duta s Inainteze de6t cu foarte mare greutate, In stieit, veni un mornent in care toate eforturile devenir Un val sfkim ar patrcinul, ingrozit, parunci

visIa ilor s porneasc in susul


Atuncf, Cezar se ridic i, desf cinclu- i haina, spuse co v inteIe istorice

tuf!

Ni te teme, c ci !I transporti pe Cezar i narocul

Aceast dezv lure d du curaj ba.reagiului i visia ilar; reunindu- puterile, ei reu fr s treac barajuJ C3re se formase gura Dar, odat pe rnare, imposibfl s se rnai poat st pini barca; minat de vint i de valufl, ea fu aruncat pe Plaj . Intre tirnp l e_indu-se ziu , riscau s fie prin i de inarnic, Oh! Norod Noroc murrnur Cezar, m p r se tl? Apoi porunci s se pun barea pe rtu i, 2jutonil 271

vIntului care o impingea spre interior si a visielor care tnfr?nau curentul, rnai pu in de o jurn tate cle ot slr b tu cele citeva rnile care SI desp lleau de tab r . inapoierea lui f u o adev rat s rb toa.re. Se aflase de plecarea Jui si il credeau pierdut. Unii curajul,
altii dezaprobau trulr zneata.

se adun r in grab in jurul lui. Unul dintre


ei fu trnputernicit s'a' vorbeasc 1n nurnele lor. Cezar, spuse el, ce i-au f cut pe care nurneal c i-al pierdut speran(a de a nvinge impreun cu te duci s -i ca.u l pe cei absen i, indernnat de o ingrqorare jignitoare? Este adev rat c sintern rnai pu in nunlero i decit dusrnanul; dar oare nu contai tu pe

noi ctnel irebuia s lupt rn impotriva gaIllor? Cezar, arrnala ta i cere s -i redai i'ncrederea pe care rnerit s o piard .
Ceea ce l Impiedica pe Antonius s ias din Brindis era vIgilena Bibulus. Bihulus muri iar comanda rn rii fu dat 3ui Libon.
,

Antonius, aflind de aceast moarte, se hot ri s profite de tulburarea care trebuia s se Fi produs in arrriata naval; i in tirnp Gabinius f cea u ocol pe uscal, el atac direct vaseLe care ind .fideau portu! Brindisi. Navele lui transportau dou zed de mii de
pedestrasi opt sute de cai. Linia care linea marea si bloca portul iu sl rimat in ciocniTe. Antonius si vasele sale trecur , ins flota lui Libon se regrup si pornt tn urm rirea lui. Din fericire, vintu1 de sud i! tnnpinse pe dusrnan in fundul vasele tui Este adev rat c acelasi vInt tnarepta Antonius spre sttncile de care aveau s Inttrzie s se

sf rirne: ajunseser atit de aproape Incit Antonius si oarnenii s i 5e credeau plerdu i cind, dintr-o dat , vintul Isi schimb ffirectia i irK-epu s hat dinspre sud spre norcl-est. Antonius Ist orienta repede pinzele si, plutInd de-a lungul coastei, o v zu acoperU de sf rTm turile flotei lui Pornpe. Profitind de aceast ocazie, l cu nurnero i prizonleri,
neup portul Lissus, vecin cu portul Dyrrachlum, ajunse in tab ra lui Cezar un presbigiu dublu acela de ad.us puternice int rituri s[ vesti bune,

Pfn atunct, doar rniracal il salvase pe Cezar_ Parnpei, care bot rfse s -1 zdrobeasc pr[n orice rni,j10c, se incirept spre Appollonia, st pinit de aceast 272

idee, ns , fn drum rTut A.psus, trimise doi oarneni s sondeze adIncimea vadului. Unul din soldatii lui Cezar, care v zu cei doi solda i In ap , se arunc in riu dup atac i-i uctse_ Porrepei se hot rt s arunce un pod peste ap . Podul tu construit; Cezar t s iri pace, socotind c ta un moment dat avea s -'t atace pe cei care ar fi trecut. Dar nu fu nevoie 6' fac rrici un efort: abia apucaser s treac podul vreo dou sau trei sute de oarneni, cind podul se pr bu i. To i cei care se aflar ' pe et c zur 1n ap se inecar ; cei care apucaser ' s treac , fur uci i ptn ia cel din urrn de solda H lui Cezar. Porripei privi acest dubiu eveniment ca un semn r u i se retrase.

LXI I
Dup sosirea lui.Antonius i a celor dou zeci de mit de oarneri, Cezar se hot rI s Inceap ofensiva.. Pompei se retr sese la Asparagos, ling Dyrrachium Cezar i1 urm rt, ccup in iecere ora ul partenientlor, in care Pompei i i instalase ogarnizoan , iar a treia zi, g stndu-se fa in fa 'a' cu rivalul s u, d du lupta suprern .. S lat -ne ajun i la ulfirna b t lie, ni se permit .> ne oprirn un mornent in fata evenimen telor asupra c rora lumea intreag i i indreptase cu resptra. ia intret iat . Problerria, redus ' la ternienii s i cei mai simpli, era urm toarea: Avea s triurnfe oare atIstocra ia cu ajutorui elevuiui lui Sylia? Sau va triumfa poporui Cll ajutorul nepotului . I ui Martus? italla va fi cople it de proscriptiile lui Pomper? Roma va beneficia de clemen a lui Cezar? Nu sint un creator de teorit, nu sint un e ut tor tle aluzit: in telege deet a ieptarea gzneral . Ochii lurrdi intregi erau a intitt asupra acestui punci din Epir. Galia, Spania, Ahica, Egiptul, Siria, Asta, Grecia, in lumea inireag , am spus-o, prtvea respira ia t iat . Orientul i Occidentul, nordul i sudul se intrebau.._ Ce-o SP TntImpIe cu not? Oecidentul, adic forta vittorului, era pentru Cezar: Ortentul, adic rn re ia trecutulut, era penkru Pornpei , nu extsta, dup cum nu exista nict sudul. Nordulins
1 8. A. Ouerms

273

Dup cum spuneam, a treia zi, Cezar, g sindu-se b-1 fala ]ui Porripe i ii oteri lupta. Speriat de cele dou prevestiri de eare am vorbit, Pompei r mase in tab r , Cezar a tept o parte i, v zInd c Pornpei reiuza i i retrase trupeie in tab r . Apoi coneepu alt plan. Pe poted inguste, periculoase, asemeni eelor pe C31re ie urmase 1n Spanin, el porni pe drurnul spre Dyrraehiurn. Intentia lui era de a-1 izola pe Pompei de acea tocalitate, adic de a-i t ia aprovizionarea cu alimente i muni it.
V zEridu-1 e face ocol atit de mare, Porripet a creiut, a a cum crezuse i Afranius i Petrejus pe malul riulu Segre, e din lips de alimente Cezar se retrage. El trimise cerceta i pe urmele lui i a tept . Cereeta ii se intoarser tn cursut rioplii, spunind c Cezar nu b tea in retragere, ei c , l cind acest mare ocol,

venea s se plaseze intre Pompei i Dyrrachium. Pompel ordori s se ridiee tab ra chiar atunci i se
indrept spre ora , pe drumul cel mai scurt. Cezar, care presirntise aceast manevr , mergea pe jos in truntea soldatilor, ricurajindu-i, treetnd obstacole-

le eel dintli, neaeordhict dectt popasuri scurte, gr bind


plecarea i explicind importanta unei mi c ri rapide. A treia zi, cind se cr p de zim , se v zur in ace]a i

limp i zidurile eet til Dyrrachiurn i sotda il lui Pornpel;


numai e el avea asupra avans de o or . Ceea ce li se Intimplase in Spania lui Afran(us i Petreius. searna c Cezar era prevenit, Porripei I i instal tab ra pe o stinc dorninind rnarea i ia ad postul e reia se ana de port in eare i i strinse vasele: cu eie se aproviziona alimente din Asia i din alte puncte

supuse

in Orient.

1:)r-ripatriy, Cezar era izolat i redus numai ia resursele locale_ EI nu putea aduce alirnente din Orient, care nu-I apari r inea, i nu putea aduce nici din Occident, de care era separat cele cinci sute de cor bii ale tui

Pompei. Ei trirnise curieri ca s cumpere din Epir, irnpuse toate ora ele la d ri Sn natur' trimise dup griu )8 Lissus, in ora ul partenienilor, i tn toaie cet lile i eastelele din apropiere. Dar se g sea intr-o ar de munte, pufm propice
pentru agricultur : grlul iipsea pretutindeni. Dealtfel,

Pompei, observind totul ca uri vultur, de la in Wimea.

274

slincli pe care se afla, i fiind mai bine inzestrat cu eavalerie decIt Cezar, vedea de departe apropindli-Sa convoaiele, arunca asupra Lor cavaLeria Eui u car i le pr da,

Cezar se hotarl s asedieze in acela i timp i


Dyrrachium i. pe Pompei, adle l ora ul, i armata. Era un plan gigantic care, pentru oricine altul 1n afar de Cezar i pentru orice SOldati til afad de soldati lui Cezar, ar ii p rut utt vis, Dac ar reu it, ce-ar fi gindit lurnea despre accast noutate care se r spindi. despre el?

Poripei refuz lupta i Cezar 11 asediaz l opt zile, et construi dou spreze forturi pe crea.sta muntilor aL c ror virf era oeupat de Pornpei. El leg aceste forturi fntre ele prin an uri i iinii de comunicalle; erau aserrteriG cil- C111-11vala I lor pe care le trasase 1n Galia_ Pcntru c Pompei nu voia niei s p r seasc coasta, nici s se indepkteze de Dyrrachiurn, dup cum nu putea nici s irnpiediee luer rihe lut Gezar deca ataeindul, ceea
ce nu era dispus s fac , nu-i mai r minea decit s ocupe cit mai muit p mint, ca s dis[oce, dep rkindu-le, trupele lut Cezar. A a ceva ii era u or, avinel de dou ori mai mul!i oameni decit adversarul s u. A a flind, Pompei ecnstrui i dou zeci t patru de forturi, care forrnau un circuit pe o lungirne de aproape patru

Tn interJorul acestor patru leghe, eJp ' tea eaii ca Intrun PO TC, ce flota aproviiwna din 6I ug cu grki, vin, carne i Cezar tras Iinic de sa e leghe 1ungime si construi treizeei i ase de Forturit
Cum este de la sine Inteles, Porripej pe Cezar s - i continue lini tit aceast mune , De cum tl vedea c oeup vreo nouli In ltime. Pompei trimiLea i'mpotriva lui Cczar lupt tori cu pra tla sau arcai, dar soIdatii lui Cezar, itr cea mai mare parte gali,

spanioli sau germani, erau ingenio i ca. ni te francezi moderni, Luer toril l i f cuser c ti din pisl , din piele sau 4:Un pinz tIgbelit , care amortizau loviturjle, Era un spectaeol eiudat s vezi aceast armat fipsit de toate i num rind doac patruzeel de rnii de oameni, asedlind o armat de peste optzeci mii de oameni, care dispunea de toate din abunderul . Stornacurile din nord I din apus, L de unde ar fi, 275

lotu i nevoie de hran ; kis , sus inute de Cezar, se rnnInc orz, legurne, ba chIar i iarb in loc de ptine. l curn la un momeat dat ajunse s lipseasc i orzul, si legurnele, cei care fuseser in Sardinia, cu Vaierius, descoperir o 1- ' d rcin care, Inmuiat Iapte, d dea un fel de pfine , i cu toale c nu aveau prea mult nici din aceasta, solda il Iui Cezar aruncau acest fel de piine peste int riturile lui Pempei, pentru a 1e ar ta acestora cu ce tiau s se hr neasc'a' clu manil lor, Apoi, strigau de la un fort la aLtul: Ahl In slir it te avern in mina, Pompdi i acum, cInd esti in rnTinile noastre, mai clegrab minc ra coaj' de copac decil s - i d m drumui Pornpei poruncise s- se ascand plinea pe care o aruncau solda ii lur Cezar, pentru ca tinerimea spilcuit din Rorna. care il urmase, vad cu ce fel de harbari avea de-a face i cu ce animale s lbatice va trebui s lupte Intr-o zi. Cato i Cicero se ala.0 in Dyrrachiurn vedeau de acolo tot ul. Cicero, cu FeLul lui batjocoritor, nu l sa s treac nici o zi f r s -1 improa te pe Pompei ca vreunul din acele cuvinte biciuitoare pe care tia s le spun . Se g se te ln Plutarh lista acestor glurne., greu de in eles pentru noi, In schimb, lui Cato, care sub CiRiSITUJI s u ascundea orn curnsecade i care nu avea o lire potrivit pentru un r zboi civil, pl cea s glurneasc in asemenea momente nenerocite. El decret c nici un ora uu va fi pl dat, chiar dac ar fi fost cucerit prin asalt: c un soldat roman nu va IL ucis dup incetarea luptel, atept , aceast speran . Cicero! Ar fi Bietul Cato De ce n-avea el spiritul avut rriai pu in inim .

LXIII
S vedem ce se petrece la Rama.

Impiedidnclui pe ciebitori s fie declara i cornpLet Cezar nu mullumise toat lumea. V da i binc seama c Intreaga armat asta arn uitat s v-o spurt care, La gestul pe care tl f cuw Cezar intinzlnd rnina pe care purta inelul si r sfirind cele cinci degete, crezuse c
i se prornite fiec rui orn cinci mi de sester i i Inelul 276

de eavaler, v da i seama, zic, c5 armata aceasta tretea

prin rnornente de nernuflumire: a i v5zui c o legiune se revoltase la Piacenza i o alta pe Via Appia.
Or, singu rul dar pe care 11 primise armata fusese dou5 rni[ de sester i pentru fiecare om. Ins , odat ajuns in fa a dumanului, armata se rnai plingea; rri.nca iarb in toe de piine, preg tea s m5ninee senar de copac Iapte i lu.pta. Cei Ca re se pl'ingeau erau eei din leabia lui Catilina i a lu Clodius; erau debitorii insolvabili eare se refugiaser in tab ra lui Cezar ca s fug de condarrinare s5 a tepte

tab.ulae nozw. Vre i s titi ee sper[a Rorna?

l observaU c dau

date preei:se, ca s r,rt se ere.ad5 c5 Fae numai aluziI: vair toate revolu ille seam n intre c au eineizeei de ani naintea erei noastre, sau c uo mie opt sute de ani dup aceea: acelea i interese nasc aceia i oameni i, fie c se chearn Rulius sau Babeuf, este vorba de aceea i teorie. Vreli, a adar, s5 ce speria Roma 1n vrernea clnd Cezar era st ptnul ei? pe serlitorul din Arffiterne, ornul eare, surprins tn oonversa ie eriminal , eurn spun englezii, eu Fausta, so ia lui Milo, se arune de neeaz 1n parlidul elemocra lie al lui Clodittst el unul din principalii agen i ai tulbur5rilor eare au dus Ia moartea efulur 3k1; el, care a fost excius dbi Senat de eenzor din eauza imorallit ii; el, eare a fost corespondentut i persoana de ineredere a lui Cezar la Rorna; el, eare a venIt in tab ra aeestuia dup5 Antonius, Curion Cassius; el, eare, mai ttrziu, dup ' moartea lui Juba, numit proconsulgi Nurnidiei, se va inapoia atit bogat, inett se va face moralist i istorie Yn frumaasa lui vil5 ineonjurat de

gr dini imense, de pe pe_ Salustiuf Luer5rle sale au fost: 1. M.area sa istorie, in einej e5r i, euprinzind toate evenimenteie petrecute la Rorna de Catilina; ea la moartea iui Sylla pIn la Conspira a s - a 1:ierdut i nu cunoa tem din ea dectt cteva tragmente: 2. Rilzbolui fui Catiiirta; 3. Rdzi5oitd Jugurta; 41 Dou ajunui Scrisori politice adresate Cezar; Lin2 scris
Rorna, la napoerea din Africa; alta, intr ril acestuia durri Ut lia de Ia Pharsalus. ce-i scrie lui Cezar:

Oarrieni pingkit( de depravare i de erbne, care te le dai Republiea pe mtna lor, au venit in eredeau gata mas5 tn tab5ra ta, amenin ind jaful pe cet enii

277

nevinovati, dar nu numai cu jalut, ci i cu moartea, i odat cu moartea, cu tot ee se poate a tepta de nite oameni corup i. Dar cind au v zut e nu-i seuteti de plata datoriilor, c nu le dai pe mtn cet tenii ca pe ni te du rnani s au p r sit tolui; daar putini dintre ei s-au considerat mai j'n siguran in tab ra ta decit in Roma, atIt de mult se temeau de ereditoriC Dar este de naerezut, eit de i ce oameni au abandonat eauza ta pentru a trece de partea lui Pompei, i au a les tab ra acestu ia ca un az5l inviolaba pentru debitori:b, Unul din ace ti oameni de care vorbe te Salustiu era pretorul Caelius i al c rui nurne parc 1-am mai pomenii. E1 conta foarte muit pe tabut4e novae. fapt, un om de spirit oamenii de au adesea multe datorit aceia eare, cart rel nver unat, ii spunea odat unui elient al s u prea servil, cu care minca impreun , i care era Intotdeauna de p rerea Jut: Hai, spune_ m car o dat nu, ca s fiu eel pulin o dat de alt p rere! Or, dup plecarea I Cezar in Grecia, Coel ius d du seama c partida Cezar era partida c m tarilor. aprilie 705, ei fi scria lui Cicero: 1n nurnele tuturor celor care sint dragi, in n umele coOlor t'a'i, te conj ur n drag' Cleero, s nu te piarzi l s' te comprornqi prin vreo fapt neeugelat .. Nu spus nimic int-impl tor, nu tearn sf kult nidodat in rnod superfieial, mariori imt sint zeii i oamenii. Jur pe prietenia noastr ! Dac ai vreo oarecare ateetiune pentru mine, pentru b iatul t u, pentru farnilia ta; dac nu vrei s ne distrugi ultimele noastre speran e, dae euvIntu.1 meu i al excelentulut t u ginere 41..1 vreo trecere la line, dac nu vrei s tulburk vie iles te implor, nu m pune fri situa ia de a urf a repudia un partid al c rui triumf trebuia s ne sal eze; sau dac urmezi partida proteoni , s fac promisiuni impotriva propriei tale persoa.ne, ginde te-te

ai lnlirziat prea mult s'a te pronur4i, pentru

nu apare

suspect. S infrun i, eind e vietorios, pe omul. care te-a menajai atunci eind sUa ia ta era ev Uoare; s te uneti in fuga lor Cu Cei a c rQr n ai sus(i.riut o, insearnn. s procedezi l'n mod necugetat. Ai grij , voind prea mult s laei pa rte dn pariida celor buni, S nu ajungi s nu mai faci parte dln ea! A teapt m car evenimentele clin Spania: Spania e a noastr cum o pune Cezar
-

278.

piciorui aeolo, if-o spun eu; i dae ei pierd Spania, spunerni, te rog, ce te rnel r rnine? i Coelius se duce in Spania, lupt pentru Cezar i se
intoarce la Roma impreun cu Celar, i centeazA pe

labuicte navae pe care le va institui Cezar dar nici 11 porneneal ! Coellus este In elat 1n a tept rile sale, tn 1 Cle de a autoriza [alimentul toatal, Cezar nu autoriz decit un faijrnent modest, de dou zeei i einci la sut . Dar nu pe a a ceva coniase Coelius. De aceea, un an mai tirzki, in rnartte 706, ii scrie lui eicero:
cl:fl dragul meu Cicere, de ce n-am venit i eu cu vcd ta Formies 'in loe s rn fi dus in Sparga, cu Cezart De ee

n-am rners i Cu la Pompei, imprean eu voi! De-ar fi fost i Curion din partida asta, ca Appius Claudius; Curion, a c rui prietente rn-a antrenet 1n aceast eauz detestabil . Da, kii dan searna, p.8 de 0 parte afeel[unea, pe d.e alt parte ura rn-au [ eut s -rffl plerd caput_ Nu e rn-a Indoi de justetea casze( noastre, dar rnai hine mort deeft s ai a face cu oarnenii ace Ua Dae nu ne-arn terne de represaht dinpartea voastr , de mult n-arn rr/ai fi fost aici.,

La Roma, fn afar de c4itn2 c nWari. totut este de-a[ lui Pompoi, I oarnenii, ordinele. Am atras de partea
voastr pin i ealicimea eare ne era atit de devotat , i chiar i eeea ce se nurne te poporut. Avetj r bdare, am s'a' v fac s fiti victorio [ diar impotriva voastr : vreau s f 11,1 un al doilea Cato_ Dormi(i, de nu v cla(i seama, eit ne expunemi dt de slaW sfritern? tn rnornentul de !alii nu sint en[mat de niti un interes; dar de felul rneusint razbun tor dac sInt tratat cu tic loie. Voi, aco10, ce faceli? Vrei s da i tupta? Ave i grij , este cel mai puternie dintre du manii vo tri. Nu cunosc trupete voastre, dar afe lui Cezar tiu s se Irat i nu se

tem nici de [rig, nicE de loarne. Adio!)


V spunearn c acest Coeljus era un orn de tept, Dup ce prezisese c Cezar avea s cucerease Spania, at -1 prevestInd c Ce_zar il va bate pe Porripel; ceea ee nul irnpiedic s l dedare r zboi lui Cezar, allt era r zbun tor. Deodat se afl in tab ra lu Cezar c arnicul Coelius i i face de eap 12 Rorna. Mai intii pune s i se aseze scaunul s u al turi rie 279

scaunul celuilalt pretor, Catus Trebonius care avea misiunea s fac dreplate cet lentlar; apot anunt c va primi pitngerile debitorLer Impotriva hot rirtIer date de arbitri i a ordonantelor lui Cezar. Nirneni nu se prezint s se pling . Atunci, Coeflus propune un edict prin eare s se permit debitorflor s i achite cialoffile in ase rate, f r dobind . Dar consulut Servillus Isaurieus, pe care Cezar 1-a l' sat in urnia lui la Roma, se opune la aceast msur . Ce lace Coelius? Reriun primul s u ediet t proclarn aite dou , in speralla de a provoca rebetiune. Nimic: poporul nu mi c . i totu i, iut Coeitus ii trebuie o r scoal , iat ce inventeaz : cit timp va dura r zboittl, ehiria it nu vor Yi obtigati s pl teasc Ahl pentrii asta, strig vivat: lumea Se adu in Forurri; se produce emofte, curnse spunea pe atunci. timpul acestei emotii, Trebonius este dat jos de pe seaunui s u de judecat t, c zi-nd pe sc rt, sparge

capul,
Cansolul IntervIne; i i face rap-ortul, iar Caelius este dat afar din Senat. Coeltus vrea s se adreseze poporului i Se urc la tribun ; lictorit il dau jos. Caelius strig sus i tare e se va duce ia Cezar s p[Ing , dar, In aScliFIS, trimite o taret la cerindui s fac o diversinne in Italia cu nemui umilti pe
care putea a.durta. V aminti i de Milo,estc extiat la Marsilia i m n'inc rindunici de marel

Milo strihIge vreo sut de oarnent i in Italia. Coeltus, Insa it de citiva gladiatori CafiC ii mai r min de la jocurile saie, se Intilne te cu el i iat -i pe arrtIndoi b tind drurnurile de tar i anulInd c ac ioneaz 1n numete lui Porripet i posecl In acest sens scrisori pe eare le-a adus Bibulus. Notati c Bibulus murise, dar ei nu tiau. Arnindui anuer anularea datoritior, niment nu se mi o . Mflo elibereaz citiva selavi i asediaz' un ora clin Calabria. Este ucis de o piatr aruncat el, peste zidul ora ului, de pretarul Quintus Pedius, care inehisese acolo cu o legiune. 280

Coellus asedie Thuriurn..Acolo, in tirnp ce incit nite c l re i spanicli i gali, c rora le ofer hani ca p r sease partida Cezar i sa treac de partea lui Pompei, unul dintre c r rell., care, f r Tridoal . nu-1 gse te destut de eloevent sau i se pare e prea probx i i Infige spada En ei. A a siir esc MiLo i Coelius, si odat eu ei rzrneri a lor.

LXIV
Asadar, Cezar si eei patruzeci de mit de oa.meni al lui asediau pe Pornpei cei o sut de rnii de solda i al acestuia. una din tab`Eira Pompei se hot ri s fac o dubl sa, una din Dyrrachturn. Prin aeSiC doti ieiri, Poropei arrrirea s ocupe un munte sduat dincoio de puterea de b taie a s ge hler s -si stabjeasc aeo[o o parte din solda iior lui Cezar trupe. El atac pe cezarieni prin trei punete, iar garn[zoana cfin Dyrrachium. face ta fei. Se tupt deci sn sase puncte deodat . Pernp& fu respns peste tot. El plerdu dou triii de oameni, un rnare num r de

voluntari si de printre eare Valerixts Flarrus, finI lui LUCLUS Vaiertus, care fusese pretor in Asla. Cezar pkrdu doar dou zed de oameni si captur sase stindarde_ PairL1 centuriorii, apa'Aind un rort asupra druia se npustiser solda U tui Pompei, tsi pierdur dte un ochi i, cea ce va da o idee despre violenta atacului, raportar c' numaL in fOft g siser trejzeci de rnii de s ge i. Nurna scutul eenturionului Seaeva fusese strpuns de dou sute treizeci de s ge i. Arn povestit eum acest viteaz, de i eu nehbt scos, ucisese doi soldali ai Pornpei, pref cinduse se pred , Un oareeare Minutius prirrhise in seutull s'au SUb' dotizekei de ge i, iar corpui ii fusese str b tut in sase [oeuri. Pe ce] de al doilea it einsti sj-I recompens in alt fel,
dar a a fie pe deplin satisf cut, e ci se vinded de

toate eele dou r ni pe care le primise.


281

Ceilalli primir plat clubl i ra ie duhl _ Intre timp, Seipio sosi din Asia. Cezar, care nu sc pa nici an penej ca s ineeree o tntelegere, il trirnise la el pe Appius Clauchus, a mi cul s u. Se tie e Scipio era sorcul iui Pompei avea o rnare influen0 asupra ginerelui s u. Din neferleire, al turi de Sciplo se g sea faimosul Pa.vorinus, acela care i1 imita pe Catu i oferea morcovi, rrap] i eastraveti IrE joeuri[or pe ca.re d dea. EI il

impiedic pe Scipo s -i aseulte pe Claudius.


Ins , situa ia lu Pompei se nr ut i5e: apa pentru oameni lipsea, Upseau i furajele pentru animale. Intrueit Cezar cleviase toate cursurile de ap , oamenil nu mai aveau deelt o jurn tate din ra la de ap _ i animalele povar primeau cleelt frunze r d eim cle trest e tocate. C.utnd, animaieIe de povar fur i de aceast hcan , a a proast cum era, ca s p strat numai pentru cai, Catirff rri gahl murlr a'; rn:rosul cadavrelor id du na tere tab r unuj de epidernieL Se aduser 'a' turaje pe mare, dar nu se putea proeura deelt orz izt toc de ov z, lar caii, riind aproape toti dIn Grecia i din Pont, nu crau ob:. ouW cu o astfel de hran In cele din urrn , Pompei, ru inat, se hot r s ineeree o icire lntimplarea il favoriz . tab ra lui Cezar sc aflan dai cavaleri alobrogi, fiii unui ef pe nume Aibueile; amlndoi erau viteji, arnindor

IuptInd bine irt r zboaie:e

ob inuser ca

recompens primele grade: plus, prin proteelia Lur Cezar, ei fuseser prirniti in Senat Inainte de virsta cerut de lege. Cezar ii stinta mult i d duse p rninturi luate de du inan, Dar loate accstea nu le ajungeur AA(3nd ewnanda el rc itor din tara ]or, d re5naser solda acestora, spunlnd c nu )e-o d duse Cezar Soldaiii se plinser lui Cezar Cezar 3'i chestiona i all nu numai c ce: doi nu Ie pl teau oamenilor soldele euvenite cl:n banfi pe eare ii primcau, dar mai i exagerau situa La oarneni]or pe eare is comandau i, de un an, raportau c au dat dou sute de oameni i dou sute de cal, care in realitate nu existaser niciodat . 282

Cezar consider nu era mornentul potrivit ca s fac scandal, dar Si chern pe arnindoi la el, iii rnustr in particular, le repro a aceast deapidare, spunindu-le c to i. sc puteau inererlein generozitarea lui Cezar, i ei mai
mult ea oricare pentru c le f cuse dovada acestei. gcnerazit i. Observa iiie azestea ii jignir . Ei se ntoarser la cortui Ior se sf tuir i hot rir s scffirnbe partida i s treac de partea lui Pornpei. In plus, pentru a fi mai birse prirni i de aceste, hot rir s -1 ueid pe Volusius, generaful cornandant ai eavaleriei. ins fie c nu se ivi nici un prilej favorahil, fie c intimpinar prea multe greut ti, ei se mni urnir s

rmprumute de la prieterni lor ett mai rnulti bani, ca cum ar Fi voit S pl teasc solda ilor ceea ce le re inuser mod necuvend; cu banii ecestia cump rar cai, de care
Pompei ducea lips in tab r , l trecnr la du man cu to i cei care consim iser s -i urrneze, adic vreo sut de oameni Pompei nv era obi nuit asemenea dezert ri. Aa le f cu o prjrnire s rb torease i-i pIimb prin toat tab ra. Apoi, seara, ii chern fn cortul s u, de la ei punctele puternice i slabe ale taberei lui Cezar not

distan eIe la care se g seau corpurile gard unele de a.I tele Bine inforrnat, fix surpriza pentru a doua venirea nopUi, d du ordin s se imbarce mul i arca i i infanterie usoar , cu fascine ca s umple an urile, apoi scoase lab r saizeci de cchorte i ie indrept , de a lungul m rii, spre locurile unde tab ra lui Cezar se g sea mai aproape de rm i mai departe de connandarnentul taberei. Punctu.1 pe eare Pompei se hot rT s -1 atace era ap rat de chestorul Lentulus Marcellius si de legiunea a doun, Lentnius Marcellius era bolnav, iar Fulvfus Postumusli fusese dat ca s -isus in, i, la nevole,
-

Tfl [Artile neestea se gseau dou linii de ap rare a l e taberei Cezar: una in fata inarnieuflui, al e rci a.n avea adincime de cincispreze picioare meterez de zece picioare in ltirrie; zealait , la o distan de vsut de pasi, era nu nurnai rnult mai mic , dar Intr-un loc i neterrninat .

283

Pompei cunostea acurn toate aceste arn nunte. El, ii concentr toate for e)e asupra acestui punct. Legiunea a noua fu atacat zori. La alarea vestti despre acest atac. Marceitius trimise int rIturi; dar int riturile erau prea slabe si veneau prea Apol, cht.ar si cei viteji au momentete lor de panic . Ca s nu fie clezonora i din cauza acestei panici, romanit o puneau seama unui zeu. To i fugir.. Portstindardul principal f u r nit de moarte, dar
inainte de a muri mai avu puterea s . predea stindardui unui c l re. lat , spuse el, s -I dovedesti luz Ceza.r c 1-arn predai decit cincl arn fost gata s mor, dar alunci nurnai unui roman. grab cu deu Din fericire, Antonius se apropie cohorte.

si

Trts m celtil cel mare se s virsise. Prevenit prin fumul care se ridica din forturi, semn convenit pentru cazurile de surprindere, Cezar alerg la rindul s u. Dar nici Antonius, nici Cezar nu reu k adune pe
lugari.

Cezar fusese gata s - i plard via a. Ei vose s porneasc ' din nou Impoirtva du rnanulu[; soidatul ridlc spada Ca ]ovesdi pe Cezar. Din fericire, scutierul lui Cezar v zu pericolul si, cu o lovitur de spad , despic urn rul soldatului. totui ar ft fost tntrCezar credea totul pterdut adev r pierdui, dac Pompei s-ar fi ndott de succesu] s u st n-ar Ei l sat timp cezarierdlor s - i reuneasc eforturile, Soida it 1ui Pompei se retraser in ordine, dar ca s
treac peste san uri nu mai av ur nevoie de pod; san urile erau pline cu mor .

Cezar avu dou ' mii de mor i i vreo patru sau cinci sute de oameni Fur f cu i prizerueri. Seara, le spuse arnici.lor s i: . Victoria ar fi lost asUzi de partea pompeientior dac Pompei ar li stiul s invIng l

284

1.X V
Cezar petrecu o noapte ingrozitoare, asemeni cu noaptea pe care trebuia s o fi p&Tecut NapGieon dup pr bu trea podului de ia Lobau. .Arrdndoi, Inerez tori noroc, euser aproape aceeasi greseal . Cezar isi reprosa c venise s dea piept cu Pornpei pe o coast arid , unde soldaii rnureau de foame, pe elnd el nu avea niei o sans s inforneteze armata Pompei, aprovizionat de A.r fi putut muta r zboiul in Tessaha sau in Macedonia, lki fertile, unde sicimacurile germanilor si

galifor ar fi g sit din eu ce s se 1-ir nease; f cuse a a.


Dar, poate e ar mai fi losi inc timp. Scipio fusese trimis tn Macedonia eu dou iegiuni. Oac Cezar s-ar fi f cut c -1 urmeaz , mai mult ca sigur c Pompei, mai indr gostft ca nieicidat de Cornelia, so ia sa, nu 1-ar fi 1 sa.t pe Cezar s -i ucid socrul i cele dou ale sale. Dac , dimpotriv , contrar a tept rilor lui Cezar,

Pornpei ar fi iraversat marea

s.ar fi i`napoiat in lialia.


ofere lupta

Cezar s-ar fi ntors prin lliria i ar fi venit sub zidurlie Rornel

ncepu. deci, s se ingrijease de tratarea r ni ilor,


a bolnavi1or, apoi porunci ca r ni(ii, bolnavii i bagajele s plece iimpul noptii, sub ap rarea unei legiuni ordin de a nu se opri deeit in Appollorlia.

Grosul armatei nu trebuia s se pu.n mar decit pe ]a ora trei dimineat . Dar, cnid armata arl de plecare i de faptul c Cezar luase aceast hot rke pentru c ea nu Iuptase bine,
adev rat doliu in soidatilor. Legfunea a nou.a care,

cuprins de fric , eeclase 111 atila usurint , se prezenl ' cu tol efectivul in fala cortului lui Cezar i ceru s fie pedepsi t . Gezar aplic vreociteva pedepse u oare consci pe sal dati Alt dat vetri lupta mai vitejeste, le spuse eI , dar trebuie s las timp fricii voastre s se Solda il insisiar s -si ia revansa imediat; Cezar refuz cu hot r re si rein.noi ordinu1 de pieeare la ora trei diminea Se indrepta spre vechea tab r din Appolionia. Ordinui fu executat asa cum fusese dat.
285

Cezar plec uttirnul, impreun iegiuni, cn trompeteie in frunter A pleca zgomot nu era o batere in retragere, ei o fug . La rev rsatul zorifor, Pompei lansh cavaleria asupra

ariergardei lui Cezar. Tn tab ra lut Pompei ru o mare s rb toare. Degeaba pusese Cezar s sune trompeteie. C eaar nu b tea in retragere, ci tigea; era Se rileUr cinci sute de prizonferi: in eiuda legii pe care o initiase Cato i eare spunea e niei un soldal rornan nu
putea ti uel' 1n afara eimpului de b taie, Lablenus, care jurase c rru va pune armeie jos deeit dup ce va fi pe fostul s ugeneral, Labienus oblinu dreptuf de a dispune de ei. Pompei se f eu c erede c avea s if se aeorde gratie si 1-i Ked bine, b tlInii mei tovar sl. spuse Labienu.s, de cind ne-arn desp ra, ne-arn luat obiceiui s ging i-i ueise de prirnull pin la Dup cum prevzuse Cezar, Fornpei porro in urm rirea sa. Mul i Sl sf tuir pe Pornpei s treac !It italia, s reia Spania i s reintre astfei tn st pinfrea eelor rnai

f turnoase provineil ale imperfului, dar curn? abandoneze pe Scipio, s p r seasc Orientul in rntinile
barbariCor, s ruinezeeavalerii rernad, itse lut Cezar Sfria. Grecia i Asia, nu, a a eeva nu era eu putint ! Dealifel, oare Cezar nu fugea? N-ar ii fost mai birte s -1 ajung s terrnine r zbolui printr-o a1h3ne genera l ? 1-'onnpei scrise regaor, generalilor si rnaselor ca cum ar fi fost de pe acurn Invh-igkor, Corneba, solia sa, era la Mytilene cu copliul: el i trirnise curieri cu scrisori 1n care rSzboiul luase sfirsit, sau aproape. o anunia ceea cel privea pe oarnenfi lui Pornpei, increderea

lor era ciudat . Ei i i Imp r(eau de pe acum rno tenirea iui Cezar; mai ales marele pontificat, pe eare avea s - 1 lase vacant, suscita ambitii. Cine avea fie mare pontifiee tn locui s u? Lentulus Spinter i Domitjus Ahenobarbus aveau .1repturf serloase, dar Seipio era socrul lui Pornpei,
Tri a ieptare i perttru a nu pierde timp, unii i i `, trimiseser ia R0:712 oarneniiisau tntendentii ca s Ce retin locufnte in apropiere de Forum, din pragul e rora ca s 286

spunem a a s !i putut trage $forite pentra Funetille pe care contan s 1e soliette. Se r cea in tab5ra lut Pompet eeea ce se f eu, optsprezece secole mai firziu, ia Hoblenz. Domitius avea in buzunar o lege cu privtre la suspeett

i un proieet de tribunal revoIutionar. - Tritoemit de prosert i, spunea Cicero: va ft lucru f cut. Liste de proseri t, r spundeau erntgrati, la bun? Bun pentru s - i piard5 timpul cu
intoernirea

Tns Pornpet deetsiv .

not nu vom proscrie pe cap, et In mas5. era prea gr bit s ajung la o b t5lie

tia cu eine avea a face t cuno tea de muit timp pe ace ti oarneni neinvinsi sub arme l obisnuili s T.nvIng

Impreun.; numai e acurn mai frnb triniser5 i ar fi putut fi distru t cloar cu i prin ohosear . De ce s - i comprornit recru ti, lanstndu-i irnpotriva acestor veterant? Dar Pornpei: nu era st ptn s fae5 ce vrea, armata lui se g5seau ind atitia oament thi trt, atttia oarrieni de renume, attlia oarneni de rang, inett toti erau st5pini, afar de Pornpel. Nurnai Cato era de aceea t p rere eu el. El vola s temporizeze t s obt.in5 totul prin oboseaI5 i negoderi. Avea in perrnanent in fata ochtior eele dou mii de eadavre de la Dyrraebturn t cei einel sute de prizonieri neist de Lahlenus.. tn ziva aceea n se retr sese tn ora pitnOnd t- t aeoperise eapul cu toga, tn serrin de doilu.
Cieero ironiza mat mull ca orleind, ineft de multe ori

Pompei dorea ca acest zefIernist necrul tor s fi trecut tab ra lui Cezar. Este adev rat c5 i altit tl secondau pe Ciceto curn puteau mai 1:ne; eind il vedeau pe Pompei urrntridu-I pe Cezar pas pas, din Epir in iliria, ii repro a.0 c voia s5eternizeze pozitia de dietator. place, spuneau nernulturniti, s5 vad5 in jurui lut, cind se 5coar dirnineata, o curte de regi i de senatori! Dornitius Ahenobarbus nu-1 numea deen A garnern non, adie5 regele regilor. - Prieteni, spunea Favonius, nu mai ajungern noi s ralne rn anul acesta smochtne de Tuseulum. care pierduse Spania tusese aeuzat c5 287

o vinduse, il nttmea pe Pornpei marele traficant de provincil S sc p rn intii Cezar, spuneau eavalerii, i pe urm sc p 'rn nol i de Pornpei. Acestua ti era attt de team ea nu curnva, dup invi.ngerea Cezar, Cato s se ridice i s -i cear s predea comanda, pe care riu i-o d duse vreo cornisie important , `nett., mergInd tn urm rirea lui Cezar, lit l s pe acesta la Dyrracbium, Cato ajunse astfel un simplu p zitor de bagaje Ins , tn ceie tfin urm , efectul ironii or i a oc ri or impolriva lui Pompei ajunse atit de puternic, Inctt el se iwt rt s-1 atace pe Cezar de tridat'a ce acesta s-ar iri oprit. i Cezar se opri ctrnpia de la Pharsalus.
LXV1

Acola avea s se bot rasc soarta lurnii. Prirnele zile aie retragerii fost pentru Cezar zile de ingrozitoare Fr mint ri. Vestea Infringerii sale se r spindise i il expunea dispre ului> generat: i se refuzau alimentele i furajele_ Situa ia aceasta dur pin se ocup oraul Gomphes din Tessalia, t:Pe atund, d du este bei ug a a m sur , c soldatii s i, care de cinci luni aproape c mureau de loarne, organizar , datorit amforelor numeroase g site in pivnie, v bacanal care dur irei Dup cum am spus, odat ajuns la Pharsalus, Cezar se opri. Pompei i i aez. tab ra pe o In l irne, tri fa a taberei lui Cezar. Totusi, i cuprinse din nou nesiguran a. Avu o presimlire, i se tie ce innueri aveau
presirn irile asupra evenimentdor din lumea antic . reind din consiliul unde se fixase lupta pentru a doua zi i Labienus, comandantul i i reinnoise

jur mintill solernn c nu va l sa armele decit dup inffingerea total a lul Cezar. Pornpei intr tn cort, se culc i adorrni. Vis . Visa era la Rorna, la teatru, c poporul primea cu aplauze puternice i c , dup ce de la teairu, 288

irripodobise pr z'i bogate altarui Venus Nicefora Or, visul acesta, care la prima vedere p rea s nu con in TlifTlie nefavorabil, putea s aseund , totu i, un sens. Cezar era Venus, iar pr zile eu care Pornpet trnpodulAse altarul erau oare propriile sale pr zi? tulburat de paniel Toat noaptea, tab ra infrico toare; de dou , trei ori santinelele se repeztser la arme, crezind c erau atacate, Cu pu in Inainte de ivirea zorilor iin tirnp ee se schirnba garda, de deasupra taberei Lui Cezar, unde dorrineau o 5-1 o t cere total , se v zu ridicindu-se o lurnin foarte vie care se stinse ir] tirrip ce cobora peste tab ra lui Pornpei. Cu trei rnal inante, Cezar F cuse run sacrificiu pentru purificarea annatel Dup jertflrea prftrid vIctirne, preutul il anun e tn

trei zile va da b t lia cu durnanul In arar de asta, vezi vreun sernn favafabn in
rn runtaie? intreb Cezar.

- La intrebarea aceasta, tu vei r spande mai bine cledt mine, ij spuse preotni. Zeti indic o rnare schirnbare, o revolu ie a lucrurlior stabffite, cu totul altfel dectt sint acurn. Dac e ti ai s fii ne[ericit, dat eti inving tor, aj fii invins; dac e ti nvins, ai s fii inving tor. Dar nui nurnai cete don tabere sau tn jurui Ior Se

produser La Trales, in templul Victoriei, se g sea o statuie a lui Cezar; podeaua dimprejur, foarte soLid construit elra pavat cu o piatr foarte tare toat podea.na aceasta, printre spa iille dintre pl d(e de piatr crescuse un paimier
Itng piedestalul statuii. La. Padova, Calus Cornelius, orn renurrut in arta de

a prezice i prieten intirn cu istoricul Tit Liviu, sf tea pe sca.unul s u augural urrn rea zberuI p s rilor E1 cunosou momentul b t liei i-i anunt pecei din jur
lupta lincepuse. Apoi, observalffie si examinind din nou seniriele, se rictiea", entuziasmat, i strig :

s nvingi, Cezar!

i curn lurnea se indo4 de profelia lui, el Isi scoase cununa de pe eap, n puse jos i deelar c nu o va pune din
ig. A. Duenffis

289

nou pe cap dac evenimentul i-ar Fi conffrmat prezkerea, toate acestea, Gezar se preg tea s ridice tab ra
i s -i continue retragerea spre Scotusa. E1 se ingrozea de inferioritatea for elor sale:: n-avea

decit o mie de c l rei, Pompei avea opt mi1; n-avea dou zeci de mii de pedestrl, Pompei avea patruzeci. t cinci de mil_ 1 se anun lui Cezar c in tab ra lui Pompei 5e producea o oarecare mi care i c ' Pompei p rea c este
gata s dea lupta_ Cezar Ii strinse sedda il. anun c Corn1fichis, aflat la o dep rtare de numai dou zile, ti aducea dou iegiuni; c Coelerius avea 1n jurul Megarei i al Atenei

cincfsprezece cotiorte gata s porneasc 1n mar i s vin spre el. E1 Ti Intreb dac vciau s a tepte aceste :nt rituri, sau s dea singurt
Atunci, to i Solda H, Intr-un singur glas, il rugar

st ruiLor s nu maf a tepte cf, dimpetriv , dac dusmanul


ar fi ezitat, s inventeze vreo stratagem oarecare ca s-1 decid s lupte. In plusi ceea ce d dea curaj solda ilor lui Cezar era i faptul c , de la plecarea lor din Dyrrachium, Cezar ii pusese mereu la exerci ii, i mereu tnvinseser armata du man tn IntIlnirile pe care ]e avuseser . Neavtrid, dup cum am spus, decil o mie de c l re i ca s -i opun ce1or apte sau opt mi dec l re 1 ai Pompei, Cezar alese din rindurile infanterief u oare pe cei mai tineri i mai spiluteni o mie de solda i; el ii a ez pe crup ',

in spatele c l retilor, iar momentui arjei pedestra ii s reau jos, astfel c solda i1 Pompei in toc s aib a face cu CJI mie de V41MQ11i, aveau a face cu dou Intr-una din aceste inc ier ri, lu ucis unul dhttre cei doi Fra i alahrogi care trecuser tab ra lui Pornpei i
fuseser cauza infringer1i de la Dyrractdurn. Ins a m spus c Pompei evitase ptn atunct angajament general.

diminea a b t liel de la Pharulus cra twt rit s atace. Cu citeva zile mai Fnainte, phn tirap
DontWus spusese e ericare senator care nu-1 urma pe

Pompei merita pedeapsa cu nioartea sau cel pu in i imp r ise judec torilor de pe acum trei tal'Aete: poniru mt)arle, pentru exit, pentru amend , Pompei, pus in 290

situatia de a da Lupta, ceruse un r gaz de eiteva Ce, ti-e tearn ? Intreb Favonius. Atunei, zedeaz ' ,comanda altuta i du-te p ze ti bagajele in locul lut Cato F'ornpel r spunsese: Alit de plAin m prete frica, Inctt a vrea s atae i s dtstrug arrnata lui Cezar nurnai eavaleriai l penitu c rnulll care, fn mijlocul deliruluf general, p straser judeeata intreba.r pe Pornpej eurn avea s fae , el le r spunse: Da, tiu c pritnul moment a a ceva pare de neconceput, dar planul meu este foarte simplu: cu cavaleria vof inv lut aripa dreapt a arrnatei lui i o voi c s pi; apoi voi ataca armata dtn spate i ve i vedea e , aproape f r lupt , vom ob ine vktorie str Lucit Atunct, pentru a confirrna spuseLe Pornpel J pentro a ra ri tncrederea soidatulut, Lablenus ad ug

S nu credell c mat ave i de-a tace acenst izbind , Au


au participat la

['nvinOtorli

t Germantei, eu tiu ce spon. C el arn participat la

rknas pu im soldatt din eet care


din Nord i din Occident.0 parte

a r mas pe elmpurffe de b taie, ailit au muril de boli


1iein Italia, ff tn Epir; cohorte intregi s'int ocupate cu paza ora elor. Cei pe care ii avern tn fa a noastr vin de pe malurile Pad.ulut t din Galia cisalpin . Aa c , in ziva clnd Pornpet va voi s atac m, vom aria cu toat bot rtreal Ziva aceea venise Ta mornentol iri care Cezar pyruneise s se string eorturile, tncepuser s mine inatnlea lor pe servitort t animalele povar , tafetele ventr s-I spun era o mare zarv tn pompeientior c totul f cea s se cread c se preg teau de lupt Al ii, veniti urm , ad ugar c' primele rinduri ale armatet lui Pompei se i a ezaser in pozt ie de lupt . Atunei, ure[ndu-se pe o movil , pentru a fi v zut i auzit de cil maf mu]ti, Cezar strig : - p rieterii, a venit ziLa in care Pompei oFer tupta, iar nol ne vom bate nu I'mpotriva foarnei setei s ci impotriva oamenitor. A i a teptat ctt ner bdare aceast zi, prornis c o s trivingati: tineti-v covintul, Toat lumea, pe loci Apoi ordon s se ridice in fa a cortuiLd s u drapelul ro u, sernn al ,luptef. 291

Indat ce 1-au v zut, romanii s-au repezt fa arrne; cum planul de kipt era intoemit dinainie i fieeare ef de corp iia ce avea de f eut, eenturionii i decurionii conduser pe solda i la 1ocurile desemnate i, urrna i de oamenii 1eir, heeare ocup locul, cu atita discipWi i ealm, Incit pare s-ar fi aranjai un cor tragedie. spune Plutarh.
LXV1i

Iat locul pe eare il ocupa fieea.re: Pompe] comanda aripa sting *; avea cu e1 eele dou Iegiuni pe care Cezar i le trimisese inapoi din Antonus era in Pompei, comanda eentrui, cu legiunile dfn Sfria, i avea in fa a lui pe Caluius Lucius. In sfirit Afranius comanda aripa dreapt a lui Pompei: el avea sub ordinele sale legiunile din i cohortele aduse din Spania pe care Pompei le considera ca cele rriai burie trupe ale sale. Tn fa a lui era Sylla. Aripa dreapt a porripeienilor avea Flancul acoperit de un rIu or greu accesibil; de aceea, Pompei adunase la artpa sting pe arune torii Cu pratia, area ii i toat eavaIeria. i, eles1gur, nu-ip rea r u aib. toat for a activ punetul unde se g sea el. Cezar se plas in faia Pompei, ocupindu- i locul, a a eurri J. 1 era irt legiunea a zecca. V zInd e se strInsese in fa a lui toat aceasU mul ime arurietori eu pra tia, arca i i eavalere Cezar In elese e planul du manuiui era s Ineeap ataeul din partea aceasta, c utind s -1 Atunei, ehern un eorp de rezerv , compus din ase cohorte, i-lplas in spatele legiunii a zeeea, ordintil de a nu se rni ea, de a se ascunde de du man cit mai mult ou pulin p'in l're rriumentui in care cava feria pompeian va irieepe arja, n rnoTrientui cele ase cohorte trebuiau s se arunce iri rIndul intii, i in loc cle a fansa l neile de depa rie, cum iae de obicei eei mai gr bi s ' ajung eit mai repede la lupta corp la corp, fieeare orn trebuta s - i ridice laricea la In l irnea felei du rna.riului. E1 avea s le fae seran cu un steag elnd era momentul s execute aceasi manevr.
* Plularh zice aripa dreapt.. 3ns Cezar afirm4 asemenca caz cred c trcbuk crezut Cezar

ar ipa 5[Ingk

292

Cezar era convins c toat tinerirnea aceea elegant , to i acei dansatori frumo i i str lucitori nu ar fi putut

suporta yederea
L ncieril ace tfa erau in nurn r de trei mii, Porripei, c lare, studia de pe n l(imea unei coline cum erau rinduite cele dou armate. Atunci, v ztnd c rmata Cezar astepla tri Uni te sernnalul i c , dirnpotriv , cei rnai rnuiV din solda if s it stea ln ordine ri front, se agitau n cea mai mare trilocs dezordine, i asia ifin lips de experent , se temu ca inc de la Inceputul ac iunii trupele sale s nu striceordinea. rnisiunea de a porunci trirnise curieri c lare, celor din prirnele rinduri s stea p-e loc, s se string unii ling al i.i i, in felul acesta, s astepte clu rnanul.

de Triarius, dar eu

Sfatul acesta, spuse Cezar, ii fusese dat Pumpei aprob citu i de pu in; pentru c tn

becare om exist un anurnit avint i o impeluozitate natural , care se insufie esc prin rni care i pe care mai curind trebuie s le intretii decit s le la i s se sting . E1 se hot ri deci, cle i era cel mai stab, S profite de care i - 1 da Pornpei i s Intea p tacul acest avantaj Atunci, dup ce d du parola, care era Venas Victorioasa, pe cInd Porapei d duse ca parol Gezar i i mai arunc ci dat privirea peste toat Tn rnomentul aceia, auzi un seldat vohmtar in armat ', dar care in anul precedent fusese c pitan in legivaea a zecea, c strig : camarazi, C Ci 3 venit mornentui s -I tndeplinim ce 1-am promis lui Cezar, Ei, Crastinus, Intreh Cezar c ci Cezar, ca Napoleon dou mii de ani mai tirziu cuno tea pe nume toi solda ii din ermat Crestinus, il intreb Cezar, ce de ziva de azi? Numai bine glorie pentru tine, imperatorl r spurise Crastinus, orice caz, pe mine s rn vezi dectt mort sau Inving tor. Apoi, IntorcIndu-se spre oarnenii lui, ie strig : - Haideti, pe du man, copii! Pe dusmani se arunc inainte,. urmat de o sut douSzeci de oameni. Atunci, in timp ce o sut dou zed de oarrieni porneau
,

293

cei

atace pe cei einc2.eci i dou de mii cleoameni ai 1.tfi Pompei, se l s , un mornent, pe deasapra celor dou arraate, t' cerea aceea funebr care precede bot rltoare i care pare c nu aude altceva decit b taia nev zut a ariMor acestei t ceri, Crastinus i oarnerni Equn i la dou zeci de pa i de pompeieni, ii aru.ncar
fost ca un semnal, de arnIrideu p r ile incepur s sune trornpetele i laticiumete. Toat lnia de inFanterie a lui Cezar se arunc , indat, ca sustin pe cei o sut dou zeci de bravi care le ar tau drurnul aruncind I ncile n fug i scotrad strig te puternice. Apot, dup ce- i aruncar suli ele, cezariienii t i traser spadele i se n pusttr asupra pompeienilor, care primiir hot rti, f r s se clinteasc . Pompei, ca i cInd re-ar fi a teptat dedt aceast certitudine, c arrnata lui va suporta cu vitejie primul oc ca s - i recapete toat increderea Pornpei d du ordin cavaleriei s arjeze aripa dreapt a lui Cezar i s o inv luie. Cezar v zu veniml spre el aceast mas de cai al c rei galop lcea s secutrernure p rnintui nu spuae dectt trei c Tri Vinte: La fa , prieteni! Fiecare soldat auzi i F cu un seran din cap, ar tind c in elesese. Dup curn prev zuse Cezar, tromba aceasta vie de m tur cei o mie de c l rei oameni i Tntre c l retil lui Pornpel se g scau arca it. Dup ce arunc Inapol cavaleria lui Cezar i clup ce cl tin prMlele rTncluri ale a zecea, cei opt frffi c l re i ai 1ui Fompei ; i luaser escadroanele ca incerculasc pe Cezar. Mornentul acesta II a tepta el. El porunci s se ridice ste,agul care trebuia s dea sernrialui celor trei de oarnern de rezerv . Ace tia i i p straser 1ncile i incepur s inainteze inind armele curn in moderni baioneta, ridicate pire Yn dreptul ochilor du manilor i repetind strig tele lui Cezar: La fat , carnarazi, la fa acela i timp f r s le pese de cai, f r s caute

294

s r neasc pe oarnern, ei amenir4au eu Cierul l ndlor figurile tinerilor eavaleri. Urt moment, ue tea rezistar , rnai mult din rninie decit din curaj, apoi, preferind fie dezonorali decit desf[gura i, 7 i aruncar armele, intoarser caii i o rupser ia goan , acoperindu- i fetek cu arnindou tnnniIe. Ei fugjr a a, f r s se tritoare , p'in ajunser la munte, i-i l'a'sar expu i m cehdui pe arca i, cax-e fur la unu). Atunei, nemaiobosindu-se urrn reasc pe ace ti fugari, Cezar arunc inante iegiunea a zecea, cu ordinul de a ataca pe du man din la , timp ce el. Cu cet tr& rnii de k ncieri i cu cavaLer .ia l ataca din flanc
INki: carea se f cu tu o regularitate wrnItoare Este

adev rat c Cezar, obi runt s - i pun ,fla o n primejdie o conducea personal infanteria pompelan , care prirmse orM s intoarc du rnanui du A ce eavaleria ar fi pus in derut anpa dreapt . 2 lui Cezar, se vedea acurn ea Ins x inv luit l
Rezist un mornent, dar curInd intr in debandad i urm exemplul cavatertei. 1n mornentul ace]a, to i aliatii care veruser 1n

ajutorul IUi Pornpei, to i cavaterii, tei ce[ chn Galatia, di Capadoda, chn Macedonia, diri Candia, toti arca n din Pont, din Slria, din Fenicia, toU recri4 veni i din Tessalla, din Beo ia, din Abaia, din Epir, Incepur s strige Intr un singurglas, dar zece limbi diferite Sintern invin i! t f cind stfliga-mprejur, o luar la Fug Este adev rat c Pompe) le dUuse exemplul
Cum? Pompei? Pompe) cel Mare! Ei bine, da!

CM-1 pe Plutarh ., nict nu vreau s rn refer la Cezar Nota i c Pompet nict nu a teplase atit de mult pe cit
am spus noi. V zIndu- i cavalerrt in derut , et a pornit n galop i s-a inapolat tn tab r Cititi-1 tot pe Plutarh! V zind pralul ridicat de sub cordeie callor, Pompei in elesese ce ll se intimplase cavalerilor s i
Este greu de 5pus ce ginduri trecur atune) prin

minte; dar, ea un srninfit, asemeni unui om euprms de ame eal , uittind dintro dat c era marele Pompei, f r

s spun

euvInt, f: r ' s dea vreun 295

ultirn ordin,

el se

retrase intru totu! asemenea lui Ajax j putInd tot atit de bine ca si acCluia 6 i se potrivease ' aceste versuri ale lui mer: Jupiter, p riniele zefter, aezat pe un iron nali, arunc Aicu tsarna, iaf acesia Se Opri i torM de 4rrlire; i zuZflifidu i scuful acoperil de upte de bou, fugi muifime, ciffind cu privirea rat citd ,r24colo i irtrioace.
-

Ca Pornpei! .Ajungind tab r , atrig spre ofi erii de servidu, ca s fie auzit de soida i: Ave i grij de ap rarea por ilor; eu arn s fac ocalul taberei, ca s dau peste tot acela i ordin. Apoi se retrase in cort, pierzindu-si n dejdea tn succesal b t liei Tris a teptind everfirnentui eu resernna-

LXV1111
Evenimentul era usor de prev zut. Fuga barbarfier, stri'g tele ,ISIntern invjn ilk stoase srr zece limbi diferite, se r spindir in restul armatei sj dezorganiza r Atunci incepu masacrul Dar Cezari v zInd e b t lia fusese cIstigat i ziva fusese in favoares luL adun toi trornpeW i oamenii pe care; ii g s, si-i r spindi pe cimpul de lupt , cu orffinuE de a suna i de a striga: fertare rviziani!or Nu ucide i deett pe str lni. Auzind aceast scurt dar expresiv prociama ic, oamenii se oprir si ridicar rninjle In fa a soida ilor care veneau spre ei cu spadele gata s loveasc Acesba aruncara spadete i se repezir in bra ele festitor lor camarazi 5-ar fi zis c in[rna ing duftoare a I Cezar trecuse in corpu! rjec rui sofdat din armata sa: Totu it of iva pornpeleril isi urmaser effi care ineercau s -i regrupeze. afar de ace tia r maj r m seser de gard In tab r inc vreo dou sau trej mii de oarneni. Mu[ i ugari i j cautar in ta.b r un refugiu, ar acolo se putea forrna o nnu armat care,, a dnua zi, ar fi fost atIt de numeroas ca armata Cezar Cezar i strinse solda jj r spindi i pe cimpul de lupt 296

ReInnoi invin ilor promisiunea de lerlare i, dei era aproape noapte, de i oamenil se luptau de la arniaz , de i erau frinti de oboseal din cauza peste zi, eF r eu un ultim apel la curajui tor i-1 conduse la asaltui fortl fica(litor. - Ce este zgomotui aoesta? 'intreh Porripei, in cort_ - Cezar! Cezarl str]gar oarnenii, alergind Ingrozi i spre fortitica ii. Cum? Chiar pin in tabAra mea? strig Pompei. i rii:Eetndu-se, t ; arunc insemnele de general, inc lec pe primul cal ea.re il g i, iei pe poarta Decurnan i porni in goan pe drurnui spre Larissa. SaIdaffl se ap rar mai bine decit o f cuse comandantui, E4te adev rat c tracii, cele rtlai bune trupe auxilare, erau acolo_ Dar st ei, cind v zut trednd pe fugari, care aruncau arrnele, ba chiar i drapelele, nu se mai g'i'ridir la alteeva decit s hat Yn retragere, a a cum rAcuser i ceiiai i. Pe la ora ase din seark tab ra fu for at , Fugarii se refuglar ln munfrInving torii, intrar in tab r , g sir meseie puse, cu vesel din aur l argint. Peste tot se g seau maId re de frunze t de 1lori. iar cortui lui lentulus, printre aitele, era tapilat cu ieder. Era foarte irrbietor pentru oamenii eare luptau de jurn tatea zlei; dar Cezar le aminti e ar fi fost rnai bine s 1 lichideze pe inamic, a a e ei in i i strigar r - inaintel Cezar l s o treirne din oarnenii s i pentru paza taberei lui Pompel, o trei ne pentru paza taberel sale, aruncii a treia treime pe un drum mai scurt dec t ce1 pe care pornise inarnicul; astfel cli dup o curs de o or ii Uie retfagerea. Fugarli fur obliga i s se oprzascar pe o n l ime. la poalele drela curgea un rTu or. Cez ar ocupa' imediat frealurile ca s Impiediasttrnpere setea, puse patru rnii de ce pe dusrnani oamen1 s sape un an( intre in l imea ocupat cle pornpeieni cursul de ap - , Atunci, fnurind de sete, v zind c lf se talase retragerea, a teptindu-se sar fie ataca i dLri spate, pornpeienii trijniser la Cezar parlarneritari.
-

297

E[ se biertr sfl se predea_ Cezar le spuse c a doua z( de diminea0- le va primi actul de sLipuriere i e pYrL atunei, eine era tnsetat puten s vin s bea. Pornpeenti cobortr Jn grupuri. Intilntndu-se, pornp-elenii i eezartenii se reg sTr vechi prieteni, i i tritinser mina, se Imbr4I ai unt ca i aeurn, trei ore mat inatnte, nu se m cel riser intre et. Noaptea treeu in intilniri de felul acesta. Cei care aveau alimente 5deau care n-aveau; se aprinser focuri tn a a rn sur Inett s-ar fi pkut ventser acelo la o rnare petreere. A doua zi de dinineaW,Cczar aOrnin mijlocul lor Mui i senatori profitaser de tffluntricul noptii S' fug Celor care se afkau a.eolo, el lc t eu semne binevoitoare Cli mina Ie surise ie spuse el, Cezar rua eunoa te du rnani a doua z/ dup vietorte! To i se aproplar , ineonjurtudu-1, strIngindu-i mtna pe care Intindea r i-i s rutar paalele mantiei de lupt arunent' pe urneri Cezarienii t pompetenii se Intearser talAr , arnesteeati llii Cezar v zit apoi cImpul de b taie. Nu plerduse decit dou sute de oarnern Atune]., se interes de soarta Crastinus, eare ti Korrusese c n-o s - I revad decti ori mort, ori inving ter, i care pornise atIL vitele te atacul tat ze aff Dup cum am spus, dup ce se tudep rt de Cezar n Impoiriva du crianukui, antrenind CrastinUSeu eohorta dup cl El t [ase 'in buc li pe prIrnit du ruaffl pe earo htntilruse in eaie i p trunsese adinc dc tot 1n rinduE batalioancior a rie Aecio se hiplas.e cu 'ndirjire, dar tirnp ce striga Inamte, pentru Venus Vietortoasa! un pompeian infipse spada 1n gur cu allta putere Ineit prin Crastinus ruurise pe Toe Se g sir pe cimpul de !upt , spune insn Cezar, cirousprezece de dusrnarn rnorti sau trkind s ' niciar. printre aee tla i du manul lui de moarte, Luelus Domitius Fur f cuti prizonieri dou zect i patru sau dou zect
^

.2%1

i cinci de mil de oarneni, adk [i se aeord ferlarea la deu zeci i patru sau dou zeei i cinci de rnii oarrieni, din eare o parte fu fneorporat in arrnata Cez ar Fur capturate opt aevtle i o sut dou zeci i patru de drapele. Totb i, o Trla re tngrijorareill preocupa pc ving tozinainte de lupt i ehlar 1n timpul luptei el reeornandase of[ erdor i s nu-1 ucid pe Brutus, ei, dimpotriv s -1 crule i s -i adbe fa a lui, clac se preda de bun voie; dac s-ar fi ap rat impotrava celor care ar fi incercat $ -1 arestete, atunci trebuia lase s rug. Ne c Brulus era fiul Servilliei i c Cezar fusese rnuit'a' vrerne arnantul acesteia, Dup b t lie ceru din nou Inforrna ii despre Brutus. Fusese v zut [uplind, idar nu se tia ce se Inffinplase Cu ei. Cezar porunei s fie e utat c ut el insu i printre
In adev r, dup luptgi Brutus se retr sese intr.un fel de rnla t[n plin de ap st tut i de stuf:, apffl, 1n tirnpul nop ii fugise la Ladssa. Acolo, aflind de grija pe care Cezar avea pentru Iinisteasc . via a lui, Ti strise citeva cuv[nte ca Cezar i trirni.'selrnediat uri mesager ceru s virCa' la el. Brutus vein. Cezar intirkse bratele, il strnse la piept i nu maf sfir ea spuffindul iart , i-1 trat cu mai mult ornenie decit pe oricare din s i. in seara zilei eare se d duse b5t lia, Cezar f eu soldai lor s i trei daruci, cu dreptut ea ace tia s i acorde celor care se comportaser cel ruai bine. dar ti fu atribuil de soldati lui, Intrueit luptase cel rnai Wne, al doilea fu acordat cornandantului. legiunii zzecea; sfir d, al treilea 11 fu dat lui Crastinus, cu tonte era rnort, Obiectele care alc tuiau aceast reeornpens ruAllar fur InmormIntate impreun cu Crastinus, ln morrnintal pe care 11 r[dicS Cezar, aproape, dar in afara gropii cornune, corlul luR Pampei se g'a'si toat coresponden a acestuia.

299

Cezar o arse, f r s fi eitit o singur SC115112re, Ce Tad? Intreha Antortius. - Ard scrisorlle astea t ca s riti Oses.c vreun motiv de r zbunare, r spunse Cezar. Iar eInd atenienii verilr s ai eear indurare, Cczar le spuse - De cIte eri gIoria str mo ilor vostri v va rnai servI ea seuz pentru greelile voastre? plus, privind eitnpul de lupt aeoperit de mor i, eJ spuse un cuvlrit eare era seuz fa de zei i poate la de el insusi. - Vai! EI vrut-nl Dae Cezar i-ar fl desfiln at armata, Catol-ar fi aeuzat Ceza.r ar fi lost condamnat, toate ietorille de pIn atunel. Aeum, Intrebarea care se punea era urm toarea: era mai bine s li un Temistoele miles dectt un Cezar vletorios?

LXIX
S -1 urrn rfm peinvios ln ruga sa; vorn reveni apoi la 1-nving tor, Cind Pompei, de nurnal persoane, se indep rtase de tab r , dese lec i, v z!nd c nu-I urrn rea nimeni, tncepu s mearg 1-neet, st pInit de gindurile negre eare 11 fr rnintau in acel mornent. inehipui i-v un Napoleon dup Waterloo, i Inc Napoleon n-avusese de ales: fusese for at s lupte; Pornpel respinsese oriee Inveial Chiar i 1n ajun el ar Fi putut Irnp r i I umea Impreun eu Cezar i s -si aleag , dup Mae, Orientul sau Oceidentul. i dae ar fi veit neap at r zborul, s r zbune Infringerea su ferit Crassus la pari, s 11 rmeze In India drurnol lui Alexandru. Dar, rornanii s se bat cu rornanil Pompei s se bat eu Cezar! Pompef era st ptnul unei jurn t i a azi, el riu mai este st pIn nki ehiar pe propria sa via . Unde o s se refugieze? Va fi #trnp mai trziu pentru a se la aceasta, mai intil trebuie s fug , Str b tu Laiissa, ora ul lui Achille, f r s se opreasc ; apoi p trunse 1n valea Tempe, pe care, dou zeel de ani mai tirz u, avea 5-0 cinte Virgiliu, ereseInd mijioeul r zboafelor civile care ii vor l sa o arnintire atit de amar , H r uit de sete, trinte fi! Iala p mint i bea
300

cl[ri fluvtul Peneu i apoi se ridic , str bate valea i ajunge la malul m rfi. Acolo, pettece noaptea intr-ocaban s rac , de pescar, apoi, dis-de-dirffinta se urc pe corable Trriprcun cu persoanele de condj ie liber care ti inso esc, iar pe sclavi ii trimite Ta Cezar, asiguefndu-i c n-aveau de ce s se tearn de el. Plutea de-a lungul t rmulut cind z ri, deodat , o nav
comercial gaia s nidice ancor . Porunceste vls[asilor s se indrepte spre corabia aceea.

Patronul se numea Pelicius, era un roman care nu avusese leg turi personale cu Pompei si nu-1 eunetea dect't dln vedere. Pe cind se ocupa de Inc rcarea navei, cineva veni s -i spun e se vedea o corabLe care f cea eforturi s se aprop[e de ei c in corabie se allau oamern care
intindeau tritinfle impreunate ca pentru [luturau toglie rug ciune. - Ohl strig el, e Pompei! i porni tn fug spre port.

Da, se adres ei marinarlor, da, el este ... meFgeli prinfiti-1 toate onorurile, cu toat nenorocirea care s-a a.b tut asupra lui. De sus, din capuI sc rii de pe nav , ei f cur serrm celul care p rea c este comendantul cor biei, c putea s urce bord. Pornpel urc , Erau cu el Lentulus i Favonius. prirni rea care i se f cea, Porripei mul umi mai Uirnit tntii lui Peticius, apoi ti spuse: Mi se pare reeunoscut tnainte de fi spus nurnele rneu. M-ai mai v zut, i tiai c viu ca un fugar? Da, r spunse Peticius, te-ani mai v zut la Romw, dar, inc Inainte de a-ti face apari ia, stiarn e ai s - Cum a a? ntreb Pompei. Noaptea asta te-arn visat, nu ca Roma, e[ triurnfind, ci umilit, ab tut, venind s -arn s.puis Acela e Pompei! Pompei nu r spunse nimic, Se mul urni s ofteze adinc. EI se tnchina in rata zellor care ttimiseser -acest vis, o prevestire a adev rului. In asteptarea prinzului, Pompei ceru ap c ld.a , ca s e speie pe pldnare, si ulei, ca s si le ung clup aceea. 301

Lin Marinar ii aduse cele cerute. Privi fn iur, apoi surise trist: nu era eu eI nici un servitor. Incepu se descaite singur. Atunci. Favonius., omul acala aspru care -pusese luI Pompei: Acuni, bate piciorul p mint; ravon[us, eare spusese: Anu1 acesta, adio srnodUnelor din Tusculum!., Favonius acesta, cu lacrirni in ocffi, se arunc5 In genunchi cu toat rezistenIa luI Pompe, ti desc lt , ii sp l5 picloarele i le urLse cu din acel mornent, el nu incel grij de Porupei, s'a'-i fac5 toate servicide pe care le-ar fi f cut numai servitorul eei rnai credincios, ci i sciavui cel mai supus. Dou ore dup ce il primise pe Pompei la bord, palrchnul v zu ia rm un OTFI f drici sernne de disperare, O barc trimis spre acesta, i-I aduse la bord era regele Dejotarus A dnua z] in zori se ridic ancora i porof Porupet trecu prin la a ora ului Arnphipolis. rug5mintea sa, eorabia fu Indreptat spte vola s5 o pe Cornelia l pe s5u. In fala insulm aruncar ancora i trimlser un curier Dar, vail curierui acesta nu era cel a teptat de Corrielia dup scrlsoarea datat dIn Dyrra.chium, care se anun a infingerea i Iuga lui Cezar CurieruI o g s1 piin de bucurie. Ve ti de la Pornpeif strig ob.l ce fericireT desigur c imi anuni terminarea r zboluini, nu? Da, r spunse cur:erul cl tirand din cap, terrninat dar'nu a a CU 11-1 le-ai fi a teptat. Ce sa fnUrriplati 'intreb CorneHa S-a tritimpiat c dac vrei s -I saluti pentru ultirna oar pe solui t ti, ad ug cncsagerul, trebue s ro urrriezi i s te a tepli s - vezi intr-o stare dintre ceie mai nenorodte rn car corabia pe care se g se le nu este a Lui Spune-rni totl sWg' Cornelia. vezi c m ucizi? Atunci, mesageruC ii povesli de iupla de }a Pharsalus,, l'nfr'ingerea i Iuga iui Pompei i de primirea carc isc f cuse corabia unde o a tepta> CInd auzi aceste cuvinte, Corneiia se trinti la p rnint i se t5v5[I mult timp, dispera.t i mut ; apoi, reveninduin fi.re i dindu- i searna c Tri asemerlea rnomente avea alkeva mai bun de f cut decit gearn i 5 302

str b tu ora ul in lug i se indrept spre port_ Porripei 421 42u de departe cum venea tn goarl , i lei in eale Si o prinse Fn brale tecrnai cind era gata s se pr bueasc . Ohl dragul meu sot strig ea. Te rev d pierdut pe sFmpt barc , dar asta este ctri cauza rnea, a mea, eare purtal neriorec, i din cauza ta, tu, care tri ainte de a te fi e s torit cu Cornelia str b tusei marea eu cind sute de cor bili De ce vii aeum s m cauti pe rnine, eare stnt o piaz.;1 rea pentru Une? De ce nu m la i in searna mcie pe mine, care te cu n atit de mare nenoroctre? Ohl Ce fericit a fi fost s fi muril mai jnainte de 3 ii afiat c Publius, setui rnele, pterise tn !uptele cu par ii, i s fi fost atit de inteleapt ca, neav;nd rerkirea s mor de mIna zet)or, s fi murit de mtna mea, ca s nu ajung n pasta pentru Pompei cel Mare! Pompei o strInse in brate cu mat mulU afeetiune decit o F euse pi.n atunci_ Cornelia, spuse el, n-ai cunoseut pin acurn decit binefacerile seartei. Searta aceasta Stat Mit vreme al turt de rtine ca o iubtt credindoas de eare n-arn avut s rn orn, stnt supus nestatvrrriciei soartei S nu disper m, draga mea sotie, i s revenim din ee sint acurn ha ce am fost in trecut, pentru e din irecut i pin acum am tot cobortt. Atunci, Corneila ehern servitorii i perunci s i se

aduc obiectehe pre inase.


afilnd e Pompei a sosit in pert, ventr s -i salute i 11 rugar s iutre Sn ora , dar e] refuz , spunindu-le: Supuneti-v lui Cezar cu teat tnerederea Cezar e bun i Sndur tor. Locuttorii ora ului

Apoi discut pu(in despre QXisien a providentei


cu fhlozofuh Cratip. El se de ea: ba f cen mai muit decri se iindoiasc nega, Dup not, dimpotriv. . InfrIngerea F'ompei i victoria 1uG Cezar se pare o interventie a providentei

divine 1n aptek ornene ii.

303

LXX La Mitilene, 13on-ipei era inc'a prea aproape de Pharsalus., el i i continu drumul f r s se opreasc tn porturi deett ea se aprovizioneze cu ap i cu alimente Gra unde s-a oprit a fost din Pamilagenia. se ar turar vreo cinci sau ase galere. Ele veneau Cflicia i-1 ajutar s -si tnighebeze o mic trup . Curind adunar trt juru] tuf vreo atzed senatori; era un nueleu jurtil c ruia se grupau fugari.i. in acelasi timp, Pompei afl c flota lui nu suferise nici G pierdere, Ear Cato, dup ce strinsese un mare nurn r de solda i, trecuse tn Africa. Atunci se prinse arnicilor i- ; F cu ef insu i cek mai vii reprosuri, c d duse lupta mimai cu arniata de uscal, l stnd nefolosit ilota, care constituia prEncipala sa for( , sau macar - i ii g sit tocul de reiugiu in cazul unei InFringeri pe uscat. Numai flota i-ar fi putut pune la dispoziie, din acel mument chiar, o armat mai puternic decit era cea pe care o pierduse. For at s ac ioneze cu singurele for e care fi mal r m seser , 13 Grnpet tncerc ceI pu En s 1e SpcFrea.sc . El isi trimise s cear alutor citeva ora e; ir, altele se duse personal c.a s recruieze oameni i echipeze cor bfi1e, Tns , astepHrEd ca liecare s - i lin prorrhisunea pe care i-o l cuse, i eunosetnd iu eala mi e rilor lui Celar, prompfitudinea eu care acesta era obi nuit s se foloseasc de victorie, ternndu-se nu-1 intilneasc dintr-un morneni In a1lui i s nu ft avut nici m car posibEitatea de a-i ine plept, el incepu s caute urr loc pe furne unde s Si putut g si azil_ strinse amicii i inu sfat tn aceast problem . Dintre toate regatele str ine, Pompei alese regatul par ilor; dup p rerea sa, aceasta era puterea cea rrra in m sur s -1 proteleze, s -1 apere chiar s -i dea trupe ca s - E recucereasc poz4ia p[erdut , ins se atrase aten ia c , din cauza marii sale frumuse i, CorneIla nu ar fi fost tn sguran la ace ti barbari, care 11 ueiser pe tin 'rul Ck- 8SS1.15, primul Acest a.rgurnent 11 _bot rt pe Portwei S renun e la drumul Eufratului. 1n plus, destInele trebuie oare s se Implineasc ? Un amic a1 lui Pompei propuse s se retrag ' la regefe
.

304

numid Juba i s se intilneasc accdo cu Cato, care, dup

cum am spus, se g sea "fil Africa cu fo*considerabile.


Tns Teofanus Lesbos insist pentru Egfpt i

pentru Ptolerneu. Egiptut nu era dedt o distant de trei zile de navigalle, iar tTn rul tege Ptolerneu pe al c rui
care era el insui tat Pompei fil rea elase pe tron pupilut lui Pompei, avea fa de acesta prea mart

pentru a

cel rnai devotat dintre servitorii s l.


Pompet il fcu s aleag aceast

Genjul r u al prapunere.

Trt conseeini , Pornp& plec din Cipru, Inso it de so ie, o galer din Seleucia. Celelaite persoane suit erau fmbareate pe nave lungi i pe nave comerciale. sufla in pinzele Traversarea fu fericit ; adierea vaseloil Din primele inlorma ii primIte, Pompel afi Ptolerneu ern la Pelusa i se r'zboia eu sora sa, Cleopatra. Pompei trirnise riainte pe unul din amicii inS reiriat U - 1 anunle pe rege de sosirea cear , numele lui Pornpei, azil 1n Egipt. Ptolemeu, care abia cincisprezece ani, era de doi arti 81:11U1 surorii saie Cleopatra, in virst de nou sprezece ani. in virtutea dreptului de pri rn n scut, voise s exerehe puterea, dar oamenif de Incredere af lui Ptoiemeu provocaser o revoit Impotriva ei i o tridep rtar . . lat care era situa ia 1n Egipt in momentui dnd sosIse ruesagerul tuf Pornpei, Oamerffi de incredere ai lui Ptalerneu > care o indep rtaser pe Cleopa.tra, erau un eunuc, un retor i un
servitor_ Eurtucut se numea Pothinus; retorul Chios, iar servitarul Achiltas. Acest conciliu respectabil fu convocat Theodat din
s hot rasc

asupra cererii lu Pornpel.


Deliberarea i hoUrkea fur dernne de aceast

dunare_ Polhinus era de p rere s i se refuze lui Pornpei ospitailtatea: Achillas era de p rere s fie prirnft, tar Theodat din ChirJs, g sind uri prilej s' arate str lucirea tiintei sale de relor, puse Urrrl ttatKt di1Cfn : Nu esie nici a sigurani nici una din eete dou p reri: dac este primit Porupei, inseamn c i-1
dusman pe Cezar i pe Pompei st phi; dac i refuzi pe
Eluz.43.

305

Pornpei, iar acesta va i din nou inving tor, ar Insernna s ne Tacern din el un du rnan de rnoarte.

Dup p rerea retoruhti, cel maj bun lueru era s


se lase impresia prirnesc, i pur i strnplu s -1 ucid. Moartea aceasta, oontinu onorah'ilul retot, va obliga pe Cezar .r. i apoi, ad ug eL mor i] nu rnt,se .

P rerea acea.sia intruut toate aprob rile, iar Achillas fu i.nsdreinat cu executarea ei,
1n consccin , I u cu el doi rornani, pe nurne Septircius

Salvius, eare fuseser eindva unul de eohort i cel tall eenturion ub Pornpei > i vreo trei sau patru sclavi. to fi se Indreptara spre galera pe care se gasea
Rampei. cei de pc nav`a' orati duna i pe punte a$teptau r spuns la rncsajul adresat Cui Ptolerneu Se a teptau s vad venind in inttrnp[narea iiustrului fugar Ins i ga]era regal i dup ea se uffau Aa

atunei eind tn locul acesteia fu z rtt barc pr padit , 1n care se aflau vrco apte, opt oarneni, aceast lips de considrM,ie p. ni tuturor suspect , a a e to i
sf tuir pe Pornpet s ias 3rr larg elt ine rrtal era Dar Pornpei era la caplituiputerilor si al niarneului. S astept rn, spuse el; ar i ridicol s fugirn din !ata a opt oarnerd. Barca se aprop -la toi rnal Septirniusill recunoscu pc fostut s'a'u connandant salut cu titlul de rriperator. In acela i timp in nurnele regelui Ptolerneu, Achil il in greeeste, s treac din galcr pe bare , pentru c cauza terenului rntios i n rn rii, pLin de bancuri de nisip, galera FLU g sea adincimea necesaz - ca s inainteze rnat rnuit.

Pornpei ezita; intre timp se vedea.0 veffind vasele tui Ptoterneu pline de soldafi care cobora.0 i se rspindeau pe I rtn_ Ca -I prirneasc pe Pornpei cu onoruri? S-ar fi putut crede, Dea[tiel, in situatia la eare se ajunsese, a da sernne de -team ar ls tnsernnat s acorzi personal asasirfilor seuza erirnei. Atunct, Pornpei o irnbr i pe Corneija, care ii pHngea de pe acurn moartea, poruneita doi eenttnioni fin suit orce barc eei un tibert al s u, i Seene ]s, un sclav_ i in timp ce Achillas ii nindea rn'ina
306

dirt

barc , el se intoarse c tre so(ta i jul situ 111 r mas bun de fa ei prin aceste dou versurl din Solocle:

Cine se duce tiran, ajunge slaurra Chiar claar era iiber clnd pornise spre

LXX1
Acestea au rost ultfracie zuvinte pe care Pornpei le-a scbirnbat cu cei dragi Apoi, un mornent se f tu o t cere solemn , timpul c re3a trecu din galer in barc. In str it, b.area se despr1nse de galer , indreptindu-se spre Galera r mase nemi cat , amicii Pompe1., strin i 1n jurul soliei i s u, il priveau dep rtindu-se. Drumul (11ntre g2.kler i t rm era lung tr] bara pierdut pe lacul loat lumea IScea. i Uerea aceasla ap sa pe suflekul lui Porryei ca o tkere de tnoarle Tncerc sa' ru.pa` racerea; se uit (a pe s vaci dac vreunul 1-ar ri vorbil cel din 11. Dar toli st teau ruu.(1 i tutunecat1 ca ni te stane de piatr PIn la urrn , privirea 1u1se opri asupra lui Septimlus, care, am rnal spus-o, tl salutase la verdre cu titlui de 1mperator Prietene, xi spuse eI, m insei sau arn rnemorie bun ? Ivii se pare ca intr-c vreme ai f .eut r zboiuL mine. Septimius rhpunse din cap, printr.un semn afim rativ, dar 5 -ri .soteasd sernnu1 vreo vorba sau s par
.

c1tu 1 de pu in sensib11 la arnintirea sugerat de Pompei,


Zgornotul produs de vorbele fugarului se iopi f: r vreun ecou in inimile aceskor eunuci i sclavi. Pompel ort f, tabletele unde scrisese dinainte, tn grece te, discursul pe care trebuia s i-1 adreseze kri Ptedemeu, l i-I coreot , Pe m sur ce barca se apropia de uscat, se vedeau ori erii regeLui strfngindu-se pe ( rrn fn unde trebuia s acosteze.

Dar speranla aceasta se topi ca Barca ajunsese la ma1.

40 7

rndielndu-se, ca s coboare, Pompei se sprEjini de urn rul lui Filip, Iibertul s u. Dar chiar in elipa aceea, printr-o mi care kr[ger loa-re, Septimius scoase paloul i-t trilipse In corpu] Jui Pomp-ei. V zind prima lovitur dat , Selenus i A.ehiLias scoaser i ei patoele. Atunci PornpeI, eare cu toat rana teribril r m sese in pieioare, ca i cum un uria de talia lui n-ar fi putut s cari dintr-o singur ' lovitur , Pornpei i i intoarse pentru ultirna dat privirea spre solia 51 fiul s u, i l apue peierina cu amndou aeoperE cu ea la a i, f r s spun un euvint, f r s fac niel un gest care nedemn de el, seoase doar un oftat i prirni toate loviturile t r s se pling si t r ineerce s le evite. T.rnpUrfise in ajun cincizeei si nou de ani i murea, ded, a doua zi dup 2niversarea zilei de na tere. La vederea asasInatului, cei eare r m seser pe gaIer scoaser rii te strig te sfisietoare, care se auz.Er pn ia rrn. Copilul plingea, f r s tie de ce; Cornella I i fringea tpra ele de disperare, Dar toate c Ensista s rse dea m ear corpuI sotului s u, se ridiear ancorete, se tntinser piniele datorit vintului care b tea dInspre uscat, navele se dep rtar in grab , ca un stol de pesc rui alunga i. EgipieniE, care la inceput erau hot rit sa' le urm rease , fur ' eurInd s renunte ia planul
nave[e fugarilor e p taser un prea mare avans la de ei. Asasinii t iar eapui tui Pompei, ca sVl duc regelui lor s fac dovada c ii executaser ordinul Corpul, nruncar pe rm, complet gol, L stridu-I tn starea aceasta unillitoare expus privirilor curiosiior indemnati s compare m re ia urnana' eu un cadavru f rii

ca p. Numai Filip, libertul lui Pompei, ceru s ise permIt s r rnin lIng corpul st pinuluI s'u i s ri pe uscaL ling el. Asssinii se indep rtar , luind cu ei capul lui Porripei. Cu tot respeetul, Filip sp r trupul lui Pompei: in apa m rii, il aeoperi propria 4ui tunic , strinse de pe t rrn resturile aproape pz.ltrezite ale unef b rel de pescari care, spune Plutarh, au !os 4:sufi.ciente ca s se Injgbebeze un rug pentru cadavru ce nici m car nu era inireg. 308

Pe cInd culegea resturile acestea de scindur i preg tea rugul, un b tr-in se apropie de el_ Era un rornan b trin care in tinere ea sa fusese reerut in armata lux Pompei, tin r i el pe vremea aceea. Aflase vestea ingroztoare in opd.ndu-se tin fala libertubiL ii spuse: - Cine e ti tu, oare, care te preg te ti s faci funeratille mareluf Pompei? Vail r spunse Mitp, sInt doar un urnil servitor, dar un servitor eredinetos: sint un libert al lui PompeL Fie, spuse veteranul, dar n-ai s ffi tu singurul care ai onoarea aceasta; Ias -rn ca, dupa' ce te-am g sit aiet, m asociez eu tine la aceast pioas datorie. pling de ederea mea in aceste locuri, rnartor N-am s'a m mj sint ze]f, pentru c , dup atttea necazuri, rni s-a rezerval gloria de a a.finge de a 'ingropa corpul eelui mai mare iJintre romani. Acestea au fost funeralffie 1.W Pornpei cel Mare. A doua o alt nav , venind din Ciprun plutea de-a Cungui coastei Egptuiut, Un b rbat, imbr cat in armur t inf urat intr-o pelerin militar , sta in pteioare pe punte, ginditor, cu bra ele incruci ate i cu privirea a intit spre Et v zu focul rugului gata s se sting i itrig acest foc, aproape, pe Itbertul Filip stind jos, cu capul in Cine o fi aceIa care a venit sitreasc ailele i se odihneasc aiei dup truda din timpti vietii? murmur el cu irtsie e. Apof, pentru c nErnent nu-i putea r'a'spunde, scoase un oftat adne i ad ug , ca pentru Vait poate vei fi tu, ilustre Pornpei! Curind dup aceea clebare , f u prins i muri In nchisoare. Dar oarte pu ini se preocupar de eI; numele lui se pierda in numele Pompei, iar soarta lui se pierdu i ea 1n soarta nelericit a lui Pompei Mare! La rindul su, Cezar porni in urm rirea tui Pornpei, dup ce d du ibertate Tntreigil. Tessaiii ca urmare a vtetoriei pe care o ob inuse ia Pharsalus. Ajuns in Asta, ei acord , ca un hatIr pentru Theopompus, autorul unui tralat mitologte, aceea i favoare i cnidienilor, scutind de o treime din impozite pe toli IocuUoril AS3. Pe rn sur ce inainta, afia despre hiptele uk.rtoare 309

care precedaser sau i Insa iser victoria, WtoTief, a ezat in ternplul Miriervei Pe Elida, eu ia a spre ze , Se intorsese, in ziva spre u e de intrare a templului. La Antloha se auzise de trei ori un sunet de trompet strig te de inct arrnata kt armcle se repezi pe zidurile cet lii Ia Pergarn, tobele care se afiau irt sanctuar incepur s bat singure, f r s le fi atins cineva; n srfr5tt, la Trales i se ar t palmierui care crescuse in ternpffil VictorieL Ajunsese la Cnid cind afl c Pompet p r sise Din acel moment, el dorea ca s se retrag Egipt. Atunci, se Indrept 8pre Alexandria cu v-reu cincisprezece gatere, opt sute de cai i dou legiuni, uria pe care o adu.sese din armata lut Calenus, aflat tn AchaIa, i alta care il urrnase. Aceste dou legEuni totalizau doar trei rnii dou sute de sokla i; restull r m sese pe drurn Dar, oricit de pu Ul numeroas era lut, dup vietoria de la Pharsalus Cezar se sirri ea peste tot in siguran . Doar cu aceste for e intr 1n portul Atexandria. Abia pusese pcort.11 pe rtn, c' v zu vert;nd spre el un fei de solie, a1 c rei orator, dup oe-i f cu tot feIul de complImente, i i clesf cu pulpana mantalet t t s s cad la picioarele lui Cezar capul lui Pompel. V zind aceasta, Cezar Zntoarse higrozit capur sl nu- i putu reine lacrimile. I se ofer.i s3giiiul lui Porripei; iI lu cu venecal,ie. Pe sigiliu era gravat un leu inind o spad . EI copiei de daruripe to prietenii lui Pornpei care, i r spindindu-se in ar dup rnoartea sa, fuseser prini de regele EgiptuU, si 1u pe Ung sine, plus, scrise ta Roma c rezultatut oel mai dulce i rnai adev rat al victoriei sale fcist s saiveze n fiecare zi ci iva din concet enii care ridicaser arrnele impotriva tut.

LXX
Prirna grij , arn purie aproope prima datori a Cezar sosji in Egipt a fost strIrtg cenua. lui Pompei i s trimit Corneliei care con inea.

310

Cornelia o a ez

Frurnoasa locuint din Alha,

despre care am 2V1.11 ocazia s pomenim de mal rruJte ori, Cezar b luse cu piciorul ri p mint pe ;ocul unde fusese ucis Pompei si spusese: Aici voi construi un templu tneffinat i In adev r, ceva mai tirztu, templul acesta Fu construit. Appian, care il v zu * povele le e timpul
r zboiului purtat de Traian tri Egipt impotriva evreilor ace lia 11 d rlmar pentru c Ti stinjenca

Cezar era destul de tulburat. E] d duse


Alexandria mai multor vase, pe de alt parte, vInturile

la

var lineau pe loc, iar el abia a tepta ocazia s porunceasc ucidrea celor trei uciga i [1,11 POMpel Pothinus, Achillas i sofistul Theodotus.
Apoi, trebue s-o mai spunern, auzise oarte mult

l udindu-se frumusetea Cieopalrei i era foarte curios s


cunonsc asemenea rninun tii,

Cleopatra avea aiunci nou sprczece ani_ doi mai inainte murise Ptolerneu AuIetul, ci'nt retul din flaut pe care 1-am 4zut venind la Rorna ca s solicite protec4ia iu] Pompei E1 L sase un test ament 1n dou exemplare: unul I sese Lrimis Jui Pompei, 1a Rorna, iar cei lalt r m sese "fri arhiva tfin Alexandria Prin acest lestament, b trtnul rege l sa tronul ulixJ $k.1 sale. primii n scu i, Ploletneu i Cleopatra, care nu numai c erau frate i sor , erau 5i soti. Ptolerneu nu ava atunci decit cincisprezece arg. Testatarul invita pe Pornpei s vegheze, in numele poporulut rornan, ca testarnentul lui s fie executat i[ntocrrtai. Or, d.e un zn, puterea laai Pompei trecuse Cezar Mai mult, dup ourn arn v . zut, Porripe! fusese asaslria4 ctuar de acest Ptolerneu ale c rui drephin trebuia s 1c
sustin '

Cirnd Cezar iritr tri Alexandria, mai era irate r vtrst de unsprezece an.i .i o alt sor , nurnit Arsinoe, 1n virst de paisprezece ani, El invit pe Cleopatra. pe Ptolemeu, care avea fiecare cite o arrnal , s - i 1icentieze armatele i si:L se
prezinte in lata lui ca s - i susljn cauza. Ca dov-ad a bunelor sale intentii n Favoarea ce[or doi

principi, Cezar, creditor al regelui rnort pentra sufna de

311

saptesprezeee milIoane einei sute de mii de drahme, renu.nt Ta apte mifieane, dar declar e avea nevoie de restul de zece miEickane cinci sute de rnii de drahme, i

cerea fle pl tite. Cezar a tepta rezultatui invitatiei pe care o f eu.se lui Plolerneu i Ceopatra. eind s se anunt e voia
s -i aduc Tn dar Jui Cezar,
tfil

covor pe eare ti depuse la pleioarele

Cavoru.1 era fc,ik sul i strins cu o curea. Ornui desf cu eatarama curelei, covorul se ciesf ur
cte. la sine, iar Cezar vizu ridicindu-se de pe el o lem&e, Era Cleopatra. Cunoscindu- i puterea pe care i-o exercitase 1n special asupra ttn rului Sextus Pornpei, de Indak ce aflase de invitatia lui Cezar, ea se aruncase rdr-o barc , Insotit de Apolodor din pe care tl socolea cel mai bun wieten al ei, i ajunse fata paiatulu cani pe la Ora nou seara. Dar, neputInd s intre f r s fi fost recunoseut , ea Ti

porunci Iui Apolodor s o ruleze Intr-un covor i s-o duc astfel ln fa a Tui Czar.
Acest gest de coeet monden i1 incint pe

invMg torul de la Phorsalus.


Cieopatra nu era numal frumoas ; era mai mult deeit

atit era Incint toare. Mic de statur , dar admirabil proporlionat . Nu era prea fnalt de vrerne inc put
intr-un eDvor l eut sul:Era plin de gratie, de cochet rie

de spirit. Vorbea latina reaca, egipteana lirnbN din Siria i Asia. Din Orient luase gustul pentru somptuozitate i ini n uia cu lanturi de aur i de diarriant
,

pe cei care o vedau; era, tnir-un fntruchiparea legendei Este de crezut e ea nu l-a l sat pe Cezar s tInjeasc >

doua zi,cind a sosit Ptoierneu, acesta i-a dat pentruc seama, spurie Dio Cassius, dup unele ffintre Cezar i sora sa e nu rnai avea nimic de sperat; ea LIZ2 lui era pierdut .
Totu f, tIn ruI vulpffl i i ascunse gIndurite; se pref eu

c;,1 nu observ nirnie; Izar cum se Tvi un moment favorabil disp ru, p r si palatul i incepu s Fug pe str zfie Atexandriei, spunInd c fusese tr dat. La strg tele tirl ruful rege, poporul puse m!na pe arrne, Pe de ail parte, Pothinus trimke mesager tui

312

comandantul armatef din Pelusia, cerIndui s porneasc Impoiriva Alexandriei, Armala egiptean num ra dou zeci i cinci de mii de oarneni, care nu erau egiptenf: pentru Cezar. aceasi arrnaf ar fi fost o bagatel i dar ea era compus din r rn i ele arma(ef lui Gabinius adic din veteranf romani care se obi nufser via a destr b lat din care, p strtndu-st Alexandria, eare se c s torisc.r aici calitatea lor de Tornan, luaser obfeeturi orIentale; pira i din Citicia, r ma i dintre aceia pe care Unpr t .iase fugari Si Pompei; tn sfir t, proscri i. Auzind strig tele de moarie tndreptate i'mpotriva lui, Cezar, care avea nurnai trei rn{i dou sute de soidatf, in elese c situa ia era grava'_ Ei trimise lui Achillas doi fo tf mini tri ai regelui defuncl, fo tf arnbasadori ia

Rorna.
Se nurneau Serapion i D.oscoride_ Inainte ca ace tia s fi deschis gura, Aeilif las ii ucise. Dup cum se vede, era o veritabil declara fe de r zboi f cut impotriva lui CeZar Cezar o aceeptL Avea 'irnpofrIva lui pe Aehillas i pe cet dou zect i cinci de de oarneni ai fui, dar avea al turl de e] pe atfatul acela puternic care se nurne te Arnorul. Apoi, printr-o intimp[are, puse infna pe tin rul rege Ptolerneu pe eunucul Potkinus. Cezar tricepu prin a- i concentra trupele i se retrase, impreun aeopatra, in ceea ce se namea patatul rol. Pe m sur ce Cezar se retr gea, trupele Achillas inaIntau in ora , dar ajunse la un moment dat cind trupeLe lut Cezar incetar s se mai retrag . Atunci l'ncepu lupta. Achilfas incerc s3 foreze p trunderea in paial si d du cfleva saituri; fu respins de pretutinderii. Apol tneerc s pun mina pe galerele lui Cezar Cezar avea cincizeci: erau galere cucerite din flota lui Pornpci, cu cite trei sau cinci rtridu.ri de rame i perlect echipate. afar de acestea, alte dou zeci dou p zeau portul,

Or, dac s-ar fi pus mnape aceste vase, egiptenii l-ar lj f cut prizonier pe Cezar, ar ff fntercepfat portut i rnarea i i-ar fi t fat calea de aprovizionare. Fiecare se [upta cit putea mai bine: solda if 313

Achillas, dndu- i seama de rmportanila pozi lei pe care


VOiaU Cltereasc, solda il 1ui Cezar, con tienti c m a

Cor depinde de curajui de care d deau dovad

Atacurile Iui fur respLn6e in toate pundee Cezar, v zinci c nu- 1 putea 13:1'$tra galereI cu forle de care dispunen, le ar$e pe toate, indusiv pe
acelea care erau in arsenal Apoi, concomitent, debalT trupete la far Farull era ;;TI turn de o rnare l'n Wrne, care d duse (iurnele inStdel ii.2sese construit aceaska era legat de ora printr dig Iung de nou sute de pa i, construit de regil preceden l, av'ind cite pod la [ecare ealAt Ea era locuiLa de o popula re e t un ora de nurricroas i alc tuit din bandi i i pir4i care se aruncau asupra tuturor vaselor Turnul farului avca aceast irnensar (rnportan c intruCit mtrarea in port era extrern de ingusU, nu se putea p trunde acoIo dedt dup buuul plac al celor csrc se arlau Tri turn, 1n plus, Ceza r terrninase in r sfirrip de trei una. drn acete prodig-Loase lucr ri de [ortiFicatie care ii eran

farnilare E1 inconjurase cu ziduri toai de up ^ rar e a ora ului pe care it ocupa Cu portui i Cu arsenakil comunica pnn tentru.
La ior eglptenii il blocaser pe Ceza incbizind toate str zile i toate r spIntiiie zidun Inalte de patruzeci de picioare in ltirne, construlte din bloGur: rnari de pjair,L Apoi, tn locur[le jonse ridicaser turnurl inal.te de dott etaje, uriele fixate 1n p rnint, altele rn4eindu-se pe dou roU pub7nd (i purlate oriunide ar fi iost nevoie. Intre tmp, Cezar continua s - i joace roM s u de conciliator. La insisten ele 1ui Cezar, t1nru3 Ptolemeu, copil vieleari i du rnkos, slmulase e 5e 1mp ease sora lui i cor15U s 'impari troriul cu ea. Cu toat aceast lupt dus Implotriva ora uW Mexandria, Cezar d du un rnare ospM pentru a sL-bteri

trnp carea> Tn timpul ospalului, unu] dinft-e

S i, care H servea ca Urbier, i care era un oru 1-oarte fimid i foarte b nuitor, veni ia ei 51-i spuse eeva Ja ureche.

3!4

Cfncf minute mai tIrziu, Cezar le ea. Wrbierul it astepta pe sat . Umbl'ind i cotroh ind prin paIat, b rbierul auzise voei optite, E1 se apropase l`ncet i surprMsese un complot de asasinat ca.re Se Infiripa intre Pothnus i trirni ii lui Achillas. Cezar a ea toat5 increderea in cel care ii denuntase complotul. Birte, spuse el, de mult a tept pritel'ut s r zhun mourtea lui Pornpel; iat -1 c a venit i 11-3111 s las s -rni scape. S fle ucis Pothinus.

A tept

v zu pkeind pe oarnenii care trebuiatt

s execute ordinut, apoi se intoarse, cu surisul pe buze, sala unde se d dea osp tul, relu locul ling5 Cleopatra.

el Un moment mai tirziu, un centur[on se apropie i-i opti: S-a feut! Cezar fReu din cap un semn, ar tind c era multurnit, iar centuriorul ie L Chiar in aceeasi sear , Ptoterneu afl de moartea
conlidentului s u, dar in loc s lase impresia c A regreta, ii fehici -U pe Cezar c sc pase de pfirneidja eu eare arnenintase tr darea servitoritor s t. Moartea aceasta produse o 2Serrienea groaz printre cei care Incercaser' conspire inipotrva lui Cezar, ineit tin ra. sor a Cleopatrei, Arsinoc, fugi in noaptea

urrn toare trecu in tab ra lui Achillas, Irsotil de perceptorul s u pe nu.me Canymede.
Ea avea o sperant c sora sa iiind amanta. luj. Cezar, iar Iratete s u prizenierul acestuia, ea s-ar fi putut proclama regin ,

in adev r, trupele o prImir aclarnatii puternice. i Achillas se produse Dar foarte curtnd intre ea vrajb .a'. V zind aceasta, Arsiroe puse pe Ganyrn.ecle s -1 ucid pe Achilias. Ganyrnede prelu apoi comanda irdpelor. E1 dfstribui armatei mari sume de bani in numele tirierei sale
sUptrie i se angaj s continue mistunea periculoas de a Iupta impotrlva lui Cezar,

Al dodea udga at lui Pompet isp ise crima. termin m repede aceste odioase personaje. Theodatus, sofistul, dup ce reu i s se sustrag 315

justiVei lui Cezar, fugi din Egipt [ r t ci mult timp, mizerabil Dup moartea ful Cezar, Mareus Brutus, ajuris st pinui AsieL descoperi ineut unde se ascundea Thendatus i, reu ind s pun mina pe el, il intui rre eruee. Vorn vedea mai t rziu c ueiga ii Jui Cezar sf r ir aproape toli tot atit de p e tosea i ueiga ii lui Pompei, Dae Pornpei > care nega Providenta la ar fi putut vedea moarlea lui Pothinus, a a lui Theodatus, nu s-ar mai it indoit de exstenta ei.

LXXIII
Iat ne ajuni la deznod mintuI acestei fronde antiee intreprins pentru oebii frumo r ai unei femei_ i atunei, ea i acum eu toate c Mexandria zi ele noastre nu mai este situat pe loeul Alexandriei de odinioar i atunci, ca i aeurn. ora ul Alexandria primea apa Nilului prin apeducte i o clistribuia prin puturi sau e terne fn eare avusese tirnpul s - i depoziteze mfInt. Oamerdi din popor, neavind nici puturi, nfei eisterne, o beau tuibure., eu rlscul orie ror inconveniente sanitare care ar ff putut rezulta din acest cleleet de puritate. Or, du rnanui st ptnind fluvitd, Infund toate conduetele prirs eare apa Nituluf ajungea in eartiere!e iecuite de romani l, dup o munc uria , reui. Ins l pentru c puturife erau ptine, eisternele ochi, Cezar avea ap desti.d , a a e Incetarea aprovizion riI prin apeduete nu1 Ingrijor prea muit. Du rrianul b nui eurind cauzele acestef lini ti, Atund i iverti ideea de a face s creasc nivelul apei m ri cu ajutorul rotilor i al ma inilnr. Apa s rat , p trunzind in inleriorul puturilor i eisternelor, altera apa de b ut, iar Cezar i garnizoara tui ar fi pierit de sete. In adev r,, sub presiu nea rna inilor inventate de ace ti prodigioi arhitecti eare erau e&tenii, Mvelul apei m riI ereseu i p trunse n primele rezervoare. Cind soldatii b ur din aceast ap s rat erezur e se n elau, cu atit mai muit cu eit apa din puturite rrta Indep rtate continua s fie bun de b ut. I ns , tneetui cu Ineetut, apa din toate toate dsternele se alter . I se anun( accast veste lui Cezar. 316

- Ei, bhe, intreb el, cu fala i cu vocea calm , ee spun solda ii de acest accident? Sint disperafi, imperator, r spunse eel care adusese vestea, i se v d de pe acum la strimtoare. Desigur c m condanin , spuse Cezar. Omul tcu, vorbe te deschis, conthu imperatorffl. Ei bine. to i stnt dep rere c ar trebui s neerd s p r seti Eg4:itul pe cor bi.ile care i i rnai r min, dar se tem c n-ai s reu e ti s te irnbarci. Rine, spuse Cezar, o s ne retragem, dar victoriosi, apa? intreb centudonul. la cind sute de pa i rnalui - la zece oameni, m rii i sap acoJo rdn ai s dai ap : sau coasta de aici nu e fcut ca cele din alte ri, sau, mai Inainte de a fi ajuns la o adincinie cheisprezece pieloare, ai S. dai de ap , Centurionul se conform ordCnu1ui dat x s p g si ap . 0 nfie de affl dup Moise., Cezar, resnriol rniracolul 2pelor i nitoare; amindoi ghiciser secretul pu urilor arteziene, intre timp. cea de a trezed i aptea legiune, pe care Cezar o alc tuise din resturile legiunU. Iui Pompei, debarc ceva mai sus de Alexandria, Din cauza vinturilor nefavorabile, ea nu putuse intra in port. A.ncor , deci, de-a lungul plaje. dar curn nu avea ap i nxci nu fia de unde ia, ea ii ceru lui Cezar. Cezar se Imbarc impreun vreo trei-patru sute de oarneni pe cele citeva gaIere care ii mai r t-n seser , ie i port i se .ndrept spre Flota sa, care se g sea la vreo dou-tret Ieghe de Alexandrja, Ajuns 1a Chersones, el debarc o parte din ca s se aprovizioneze cu ap , dar cavaleria du man , eapturtnd vreo doi-trei oameni care se d.ep rlaser ca Fure, afl de la aeetia Cezar se aflauna din galere. pe Scurt timp mai firzu, Ganymed e incuno tiin at_ El imbare imediat dou sau trei rnii de sole14 pe vreo dob zeci de galere i il atac pe Cezar. Cezar nici nu se gindea s accepte lupia, pentru dou motive: pentru c noa ptea avea s se lase peste vreo dou ore, I atunci avantajuL avea s fie de partea inamkului, care euno tea coasta m rif mai bine deeit el; i al doilea 317

rtnd, pentru c di te sotdati ai s i, eare lupLau mai ales ca s fie remarcati de Cezar, s-ar fi luptat ineontestabil rnai r u pe trituneric
Cind v zu c spre el plerele Lnarnice, sc indrepl spre consl . Dar se tntlnipl c o galer din Rhodos nu putuse urrna ceidalte galere, asa c se g si nconjurat de patru gaiere clu rnane i de mai multe b rri.

Cezar era siguran i ar fi putut l sa galera s sc descurcc 511gurii, eum ar fi putut, dar, dup rum se tie, el nu era ornul care s se cru e: tndrept galera sa spre gaiern atncat i porni eu toata' viteza spre ea La eap tul unei lupte care dur o or , carc timp Cezar luptase ca un sirn" marinar, cucerise n galer patru rinduri de rame, scufundase o atta i seoase din [Lipt o a treia, ceielalte ambarcatiuni, infrico ate, fugir trtgrozite eczar profit de spaima lor, remerc cu galercle sale va$ele inc reate i, ajutorul vislelor, mergInd 'impotriva intr cu ele port Acest fel de lupt sc repeta ;r1 Fiecare zi, cu flnse diferFte. b tea pe egipteni, cind eg i ptenii i[ Cind Ceznr b teau pe Cezar. intr-o galera lui Fu alitt de inghestfit iar el se g si il de s ge i, fieenre du man tinhnd spre toga atIL de cople obligat s-o seoar , s se arunce in sa de purpur'al, incil mnre s fac vreo trd sute de rnetri tnot, actionInd numai cu min , pentru c in realalt , pe care o tinea deasupra apei, avea ni ie documente. Tnga de purpur , trofeul zilei, c zu egipteniIor. Toate arestea se petreeeau sub ochii Cleopatrd: ca t.n Evul Mediu, eind eavalerii i i fringeau l ncife pentru ochii ubttelor, Cezar incepuse un fet de turnir 1n nebuna i perfida Aiexandria, orasul acela u uratic ca Atena t supersiitios ea tirnpui accsta, Cezar prirni o solie din partea du manuLui. Eg[ptenii it fh'ceau cunoscut c se s turaser t pinirea lui Arsinoe, care nu era declt un copil, i a lui Ganyrnede, care nuera decit un i c 1n consec[nt , dae ar ri voit li-1 trirnit inapoi pe ei 5-ar el asupra problemelor care Li intereseaputea consulta 358

z , i ar putea fi prjrnii care s propun5 pacea. Cezar euno tea perf dia acestei natiuni, dar trebuia sfIrit odat : Tri t mp ce se amuza luptind acest de

Iume, sirnlea eri restul 1urnil 1i se pa.


Tr misese dup Ptoterneu luindu- mina in a sa, ii ar5t5 ctt Inereelere avea in el, trimitindu-1 astiel soidalilor, I-1 potti S - i P0age oamenil 5- i vad5 de treab ; dar e1 tin5'r prin(, ineepu implor pe Cezar s goneasc de ling ei, afrruind c prezenta Jui ii era maj scump deeit domnia. Cezar, care nu era nici fals. niej erud, se 15s Indulo at imbr ti , cum ar Fi f eut cu propriul copil porunci s Ile condus plA ' 1a avanposturilc

durn ane_
ins , abia ajuns aeclo, laerimile se uscar5. f5cur oe arneninWrii, iar Cezar intelese c , incepind de acum, avea un du man in plus. Dar, din ferieire, curn arn v zut, Cezar nu !e mat Vnerl socoteala.

LXXIV
Lucrurik r5maser nesefilmbate ine5 o bueat de vreme, ins intr-0 zi Cezar aft c Pelusia, unde sc afla
grosul armatei egiptene, c zuse tr rnlinile unuia din tocotenentji s i. 1n adev r, Mitridate din Pergarn, pe care Cezar if aprecia fl1W1( pentru capacitatea 11.fi i pentru experien(a Jn meseriS armelor, sCLS5e- pe uscat dinspre Sr ia i Cilieja, cu forle arrnate puterniee. A.nuntat de Cezar de la ineeputul r zboiuruj, care dura de peste apfe luni, et feuse apel, Ia sentimentete
popoarelor aliate i venea acum cu o arrnat de vreo

dou zeei de mil de oarneni.


Or, friteieg'ind e Pelusia era poziiija eheie pe useat, clup eurn Alexandria era pozitia chete pe mare, atac PeJusia eu o asemenea vigoare, 'incU dup al trellea sau al patruTea asalt o eueerj. Dup5' ce ls o garnizoan'5 in oresul cueerit, se indrepU spre Cezar, cueerind regiunile pe unde trceca_ Ajuns de1ta 6e g si in hta uriel din

armata 1uj Ptolerneti. 319

Era nurnai juntate din trupele trirnise de tin rui rege. Ins , pentru a avea, ea, intreaga glarie, aceasta> parte din arrnat care venise pe Nil i-i urmase rnersul, voi s atace nurnai ea, f r s mai atepte, aa cum recornandase regele, i partea a deua a armatei, care venea pe rna1ul Mithdate se fort.ific dup obIceul rornan, Egipteniii crezur c rornanii se tem i se n pust[r asupra taberei din toate p rtile. V zindu-i c ac ioneaz cu atta nesocofinl , Mitridate dintr-o dat prin toate taberei, ti lncercui ^ c spi pin ' ta unut, f r s cunoasc locul i faptuI c se g seau in apropierea navelor ior, to i . rknaser pe cImpuL de lupt , i Cezar i PtoIenneu, fur anun ai in acela i fimp, gi arnindoi, in acela i tirnp, pornir -a Intr-acolo eu toate forele de care dispuneati: unul Cezar ca confinue victoria; ceniatt PtvJemeu s - repare nfringerea. Ptderneu ajunse prjmul, pentru c se rnharca.se pe Nil, unde avea toat flota gata preg fit , Si Cezar ar Fi putut folosi aceea i rut , dar nu vol i de #earn s nu fie obligat s [u.pte pe cor bii i n canalut Fluviului, gen d.e lupt care tl Upsea de posibffitatea mi c rilor neprev'a'zute, care f ceau fora lui. Dar, de i s sise dup Ptolemeu, Cezar intrzlase atit de pulin Incli regele n-apucase tnc s -1 atace pe Mitridate. V zind sosrea Cezar, regeie Egintulni cel care se fortific . Lccul in care se Fortificase Pto]erneu era dintre cele rnal putriMe. Pe o latur era ap rat de Nil, pe o alta de o mlastin& 1n slir it, pe a trea de o pr pastie. Tn a a fei incIt tab ra nu derea deell singur intrare, strimt aceea care da spre Cezar se indrept spre tab r . Dar, la jurrAtatea drurnuluf, ajungInd la ma[ul unui fitt, 11 g' si ap' rat, de Floarea cavaleri& egiptene i de v parte din infantera usaar a lui Ptolerneu. Acolo se produse oinc ierare de morrient, de-o parte i de alta, F r s se fi trecut la o adev ratA, amhele 320

malurl ale rlului fiind foarte abrupfe. Ins , ner bd tori, soldaUi lui Cezar eers.tr securile. Li se aduser5 secur]. Ei Incepur s doborir eopacit de pe maluri irnpingYndn apof inspre albia riului ca s formez poduri, iar dup ce doborir copadi, trecur printre cr cf, cu apa pn la briu. Intre timp cavaleria roman urcase pe fiuviu trl sus i, g sind un vad, trecu i ea riul. V gndu-se atacat din fa inv luit prin fiancul drept, inarnicul o rupse la fug . Cezar, care se g sea la nurnai o leghe i jurri tatelJe ra giplean' p dMiu ordin s se rnearg' inainte. tb Inten0a sa era ss profite de tuiburarea care trebule s se fi g sit du manul i s -1 atace pe loc; v znd Ins poz4ia puterni.di a in ilirnea avantajul situa tei t tot zfflul de ap rare nIgsal dg solda i, amin asaltu pentru a doua zi, nevind s ri te un atac impotriva unor trupe odifinIte, cu trupele sale obosite de lupt i de drum de mai multe leghe_ Examinind deei terend privirea aceea c reia nimic nu-E sc pa, ei se hot ri s atace a dous zi, Ia rev rsatut zorilor, un fort legat de tab5rg printr-o puternic tortiftca. e_ zori, armata lui era gata, nrl pen&ti c s-ar fi Inc ci pentru c gindlt s alace fortul acela cu toti voia ca toale fortele sale s ite eata s atace tab ra in punctul pe care avea s -1 Ca i C11111 Cezar ar fl explicat planul s u de Jupt fiec rui soklat, ate tia se indreptar spre fort crl atita hot r:re, indt i1 Iuar cu asalt, Apoi, dup ce-1 cucerir , se aruncar' 1.ntr-un suflet pn la linia de ap rare a du manult, unde fncepu adev rata lupt . Dup cum am spus, tab ra nu putea fi afacatK decit cinspre cimpie i, Kre te, 1n acea zon inamiculi i masase trupele eele rnai butie Cu koate acestea, in tItnput unei recunoa teri pe care o f cuse, Cezar observase o trecere ingust intre Nit i tab ra egiptean . lui Cezar ar fi avut 1n spate Irns' Wunci o I cl " Intreaga fIot du rrTan . A a c Cezar p rsi acest ruijloc de atac. Wiz"iind c atacu.rHie frontaie nu d deau rUci un 321

rezutiat, eI chern pe unui din c pItanif s i cei mai experimenta(1, nurnit Carfulenus, ii expuse situa [a i-i tntreb clac ar FI voit s atace, cu o mie de oarneni dinspre Acesta r spunse c era gata. Cezar ordon s se clubleze eforturne in portiunea dinspre timpien in timp ce CarFulenus o mIe de rnen ai s i s,e strecurau de-a lungul Or, se tritimpl c sotda(ii fns rci ati s aslgure acea l parie a taberei, crezindu-se ocrotili de Flot , cobortser de pe InWituri rie Cti iozitate, ca s vaci lupta, fie din cural, ca s ia i ei parte Ia ea, cind, deodat , auzir zgornot rnare in spatele Fra Carfutenus care, neflind impiedica.t decit de s geWe trase asupra de pe galere, reusise treac s ajung pi-n suS pe l`ntMturi. G sindu-ke p r site, p trunsese tab'r i atacase dusrnanu1 din spate. Cind romani[ auzir venind din partea ceziall a taberei strk tek de victorie ale tui Carfulenus i ale solda(ilor pe care ii comanda, t i dublar eforturite. La rindul tor , egiptenii , z p ci i acest atac neprev zut, st bir . Cezar v zu c momentul era hot Ktor. Lu comanda a dou zed cohorte care Fric intraser in lupt [ porni la asalt in fruntea lor, ca urr simplu c pitan. Inan-ficul nu mai putu tine piept acestui ultim atac: el p r si Int riturile i ineerc s Fug . f cuse puterea c7nd era vjetorios, fi Dar, ceCa oduse pleirea cind era Fnvins_ care Fncercar s Fug spre mla tini se inecar in noroaie. se putea gIndi cineva la alvate, Sprc rtp , R rninea NiiuL Toti se repezir deci spre fluviu regeie 1a un loc cu ordon s se Regele apuc s se urce pe o galer indep rteze imediat rria 1_ Dar mul(r imea care insotise I se tngr m rfise imprcun cu el nav i nurn rul mare al celor care se aruncaser tn ap i se refugiaser i ei acolo ingreunar atit de muit vasu]. Incit, aiun.s in miilocul apa p trunse in eI i i1 6cuftind . Pto]emeu i principalii si ofi eri se tnecar . R z.boiul din Egipt se terminase. 322

ali 0 rrue opt sute elneizect de ani pe rnalul neeluta L fluviu o asernrOtoare Cuceritorui 2centa se nuirnea NapoIeen, iar lupta Napoleon b t n'a de la piramtde ea abandona Cairo dulA CUM b t Tia pc care descris-o a.bandona
cueerfior ifildca Alexandria amuza sa intre cu Dar de data aceasta ttu se greutate prim port, c; horarl' s treac prtn rnijlocul .ora ul ui, Vestea vietortei sate il preced;-1, str'd`riintnd portile d rirnInd zidurile de ap rare Diri neFericire, tinrul rege Ptolerneu ik scapase prin moarte, dar o Wase prizoruer pe Arsmoe

Ceca ce prevAzuse Cezm se intImpl ruas Dar cum fu z rit de locultori i. ace tia vermi ImplorIndu-1 i purtnd inaintea lor obiecte saere cu eare obi nulau s potolease mirua roglior leFF Cez?r, ca de zertA El travers 1ot ora ul Alexandna, ora ul acela Cu Str Zi largi, casele printr un dublu ir de b rbati i Fernei genunchi
Ajuns ziduribe rldieate de alexandrmi, cl ti g 's] pe Iocuitori cu trnlieopui in rnin , ocupall s desct-nd o bres . Reap ru deci in laja alor s i ca un aldev ra4 invIngalor. Cleopatra, de pe eel rnai inalt dintre turnuri, t) a tepta ca s-1 salute. tab r fu o dubl srUtoare, din CaLIZ3 victoriei

complete din eauza napoierii grabniee. kvu toti cei eindzed i patru de ani ai s i, Cezar r m sese acela i: Cezar din Galia, Cezar de la Pharsalus chiar Cezar al aventurilor amoroase.
SoLdatii, eare rnurrnuraser atl`t de rnuit impotriva Cleopatrei, aplaudar din plin end o v zur pe tln ra fruinoasa regIn InIktluind cu bratele saLe gitui irnpQratorulu) lor i purind pe capul acestuia o cunun de lauri aur, Atund ineepur serb ri tn palat, jocuri u teatru. Cezar inaugura viitaarea regatitate a A,ntonius.. Apoi trebuia s se faca` eunostin noua eucerire pi care Cezar o anexa Rornel; trebuau ,./zttate pirarni'dele monurnentele acelea carc aeurn dou mii de constituiau un mister. 323

Se naviga t-n aniontele NituIui chiar pe gaiera fostului rege Ptoierrieu, impodobit s rb tore te, ziva cu ghirtande de noaptea iturninat cll ghirlande de tor e, 1n urma ei, ureau patru sute de gatere. Acesta Iu adev ratui triumf a1 3ui Cezar. 1n tirnpul drumului, ei poruncl s se ridice un templu in cinstea zei e1 chiar pe locul unde fusese ucis Pornpei, Dar tot in timpui acestui drum, lurnea, insuficient rift-int , se unise aserneni' titanuiu1 Encelade. Locotenen ii 1ui Pompel se strIngeau tri Arrica in jurui lui Scipio, socrul acestuia. Ce1 doi fii a1 lui Pompei ehernau Spar ia la arme in numele mernoriei tat lui lor. Farnace cucerea Arrnenia de la regele Dejotarus dar pe care Cezar Inzestuu,e ca pe un Inving tor. Ariobarsanus se plingea lul Calvinus, c jiul Jui Mitridate ocupase Capado-cia, Toate vetiie ajungeau la urech[te /ui Cezar i, ca i curn ar fi voit s lase du manului timpul necesar ca S Se adune pentru. 3 - distruge apoi dinir-0 ngur !ovitur , la fiecare nou veste suridea, f cea un sernn din cap i spunca Cleopatrei: Mai departe! siGeopatra.suridea La rindui s' u, mindr c inea in mifni 1an ul cu eare era prins in eele din urrn revenir cu to ii !a Alexandria; ineintilloarea c l torie se Era momentul s se fac fa Iumii intregi. Cezar t i strinse trupele. Iat for ele dc carc credea c putea dispune: Cu el erau aproape dou z.eci de rri[i de oament; o legiune pe care i-o trimisese Calvinus i care, lolosind drumul pe uscat, nu ajunsese la ti rip; una pe care o p Stra Calvinus i care s-ar fi al turat lui Cezar dac acesta ar fi Ineeput cu Farnace; aite dou , Inarmate i echlpate dup principii1e romane. pe care te-ar fi g 'slt la Dejotarus, in sfrit, o uitim legiune recrutat de Calus Pletaeus in regatui Porttului. Ins s tntr-o dirninea sosi vestea c Dontitus fusese b tut de Farnace i d1n toate for eie sale, mai r m sese aproape intreag doar legiunea a treizeci i asea. 324

Dup. aceasU victorie, Farnace nu se mai Indoi de Ocup Pontuf, alese de aici pe to copiii addescen ii tineri i frumoi f cu eunuci. In sf5rit, anur0 sus i tare, i (a a intregi, c zei[ f cuser dreptate i c el recucerise regatul tat lL Neavnd incutro, Eezar Egiptut. El o cs tori pe Creepatracu fratele el cel mai tIn r, 1n
virst de unsprezece ani.

Apoi, l strid jurnMate din trupele sale goilor so i, ca s asigure lini tea Egipt, porni spre Siria ti d du Cleopatrei inttinire la Rerna peste patru luni, Pe tet drurnul, Cezar trirnisi cu vesti dki teate proviriciile; erau mai mult sau rnEd pu in rere.
Gabin us fusese b tut in Iliria i pierduse dou mii de solda i, treizeei si opt de centurioni i patru tr[buni,

o legiune se revo[tase 1n Spania, iar Cassius Lenginus fusese eit pe ce s fie asasinat; Marcellus fusese b tu.t pe malurile GuadaIquvituruE, irr siir it, Roma era agitat de tulbur ri provocate de tribuni. Trebuia tnfrint Farnace, ajuns la Roma, infrinta' Africa, 5 upu Spana. Cezar i1 l s in Siria pe Sextus Cezar, o ruifi a se knbarc pe flota pe care o adusese din Egipt trecu Tars, unde 1:1 - duse inttlnire Cilicii; puse 1a punet
problemele rii i ate statetor veeine, travers Capadocja tn mar for at, r mase patruzed opt de ore Ia Massaqua, il instat pe Necomide al ca pontif I ternplulu Be[onei din Cornana; primi supurterea LAtrInului rege Dejotarus, ii lu o legiune, ajunse in regalul Pontolui -, ata la vecNea legiune pe eare o adusese din Eglpi resturile [ui Dornitius, infrtnU de Farnace,

inti[ni pe acesta rn apropierea orasuiai Zela, l zdrobi Intr-o singur b tMie i- i rehA drurnul spre Roma, spunind:
Feheitute Pompei, du manii a ckor infringere i-a atras numere de cel Marel Cele trei cuvinie tn care rezuma toat campania Impoiriva lui Farnace it precedar la

viril Ajuns la Roma, afl c aeopatra n scuse un b jat ca. ru[a popoarele ti cliidiiser numete de Cestiron Inainte de inapoierQa inving toruIui luI Poirupe,

325

Antonius i Dolabeila iuseser gata s se In eleag asupra unei probleme eare le convenea arrandurora: abolirea datoriilor; ins Ardonius fu euprins e o b nufal impotriva lui Dolabella b nuI c era amantu.[ so iei sale Mai intii ii repudie sotia: apd, intrudt Dolabelia s i trece !egea, pusese st pinire pe Forurn, iar pentruaSenatut emisese un deeret eare ordona se i4 armele Impotriva lui Dolabella, Antonius porni, plin de rrit're i ur s ca s -1 aface fn pL9la public pe cel pe care tl considera s u; ii ucise mul i oarneni i pferdu i eJ e iva din oarnenii s i. Lueru[ acesta duse la pierderea, Intr-o oareeare m sur , a popularit fi descendentului lui Hercule, Pe de alt parte, indep rilndu- i poporui, Antonius g sf mfjloeut de a- i face du rnani i in nobilirnif, Casa iui Pompei fusese seoas 1a liefta ie i vindut . Dup'a eurn se vede, se pierduse tirnpul tri zadar. Antonius eurnp r easa rui Pompei. Antonfus eump ra
intotdeauna

Dar einci fusese vorba s pratease s Antonbs g si nepotrivit s ise eear pre#ul pentru casa aceasta peeare, dup p rerea Sa, o el` tigase la Pharsalus. De aceea deelar c , clac 1n felui acesta i se r spl feau servici3e, nu-1 va mal urma pe Cezar Aftica. Ceea ce-1 exaspera era mai ales faptuI e , ntrucit nu pl tise casa lui Porripei, ru expropHat pTn urrn , iar
easa adjudecat ful Corneficius. Cornericius nU o gsi niei desloi de mare, oid destul de frurnoas pentru eI, a a c o d rtrn t pe locul ei construi atta. Romanii erau indignat,i de toat aceast ri:s4) , toate aceste bacanale, de toate aeeste be ii. Cez a r sosi. vederea iui. totui reinfr in ordine: Dolabe1ta puse serfar proieetele sale pentru abotirea datoriflor: Antonius i i intrerupse nebunlile; Corneficius se gr bi

i terrrikte locuinta, Cezar uit pe Dolabella, pentru stirna pe care i-opurta lui Cieero, socrul acestuia,
Ins Antonius, care spera s fie numif consul

impreun cu trebui s renun e la acest plan. Cezar, nurnit corsul pentru a trei,a oar , i-1 aso cie pe Lepktus ,

326

lat cum orescu incetui cu Incetui acesi Lepidus orn mecliocru, care va cleveru mai tirziu coleuul Eu4 Antonius Octavianus, n ccl de al dodea triumvirat Intirnpt ceva Cezar il cherna. pe Antoruus [a` Cli o rnoral atit de serkoas pentru purtarea lu] clezordonata' f fncit acesta, pentru a dovedi ca se cate ie se hot ri s 5e 1nsoare Cezar ridic din urneri Antomus este ornul extrernelor spuse et Antonius se c s torL, se pare ca am spus-o cu v rtuva lui Ciodius Pe ea arn v zut o ap rind cu ocazEa asasmarit so ulul sa'u, chernind pe rornani la arrne i lurnmata de tor ele care ]ncendau rnet dm Roma ]'enicie putm acuta .Futv)a, spune Plutaril era ar ft fost penlru treburiCe i domestice tar arnbitia foar[e pu m m5gulit sa domme un sot oarecare un particular, ea aspira s conduca un so care sa li eornandat et pe ailii A3 c Cleopatra, Futviei a datorat de doctlitate pe care le pnrruse Antonms caci supus voin ei femellor Fulvi'a 1-a preclat suplu Dolabeila ind iertat, Cornelicws mustrat, Anto n[us dojerht c sMont. Cezar sQ tntoarse apoi spre soklati legiune se revoltase cursul revoltel ucisese dou' personaje pretorierle Cossornws L Galba Cczar trimtsese pe rebeli inCampama le d du o.rdin fie gai$ s' plece ln Ctrid vent mernentut cl le trwrnse ordin se irribarce insk curn l se nia) datora un rest de solda in loe sa sc supun , ei se riscular se Indreptar 5pre Roma Joc s LrImit n intirnpinarea a[ti soldali, care ar fi putut s te urrneze exempluJ s se uncasc Cezar i astepta, iar cInd ace tia ajunscr ia margftlea Rornei, Ie ie i inainte. Cezar avea obiceiui S se adreseze soldatlor cu cuvintele: prieteni, camara2i, solda(i. Cetil enit . li se adrcs ei. La cuvtntul ce, leni, care le ar ta ca nu erau nici prietenE nici carnaraz[i Jui Cezar, care ti deposeda chiar i de tittul de sold, r5rnaser -a incremenilL Cetern, ti se adres Cezar, pretenVa voastr este dreapi , sint cind ani de obosea I de r nL v5 dez]eg de 327

jur rnintul vostru. Cei care i-au f eui Stngiul VOF ri p-fri ultirnul setert. Atunci, oamenii ace tia revaltati si arnenint tori
trecur de la arnenintare la rug rninte, c zInd

genunchi, t trnpreurlar

rugat- pe Cezar s le

permit s r rnir rnaf departe cu el.


Cezar lu neSnduplecat le disfribui p rnint, dar depart de le pi fi o parte din banii datorati i se angaj 5- le pl teasc restui cu dolAnd .

Dar ei
,

bi4p tinau S-1 urrneze, l oricare a fost


,

hot rtrea iui g sndu-1 pe rnalui mrii auzindui c vor trece l 1n Spania, dae ar fi fost nevoie, ca s -lbsoteasc
n Arica, Cezar sfir i prin ai ierla Cezar Intelese c ceva era totu i drept tn reelarnatia

solda.lilor
Toti Cuer. armatele Ior
toriJ Socoleli

de rezolvat cu

V arn[ntiti de dueele veteranii Impefiului.

de Berry, cind a trecut in revist

Printre pUngerile pe care, dup p rerea Iui, aveau dc repro at solda li imp ratului era i plara. nereguLaritate a SDI dei sfir it. ad ug tercninindu- discursul, v-a r nias clator pe yreo doj ani i ce, dae nou nea pl cui s -i aeord rn erediti spunse ur vetcran. Mai aveli ceya de spus? Dar atunci Napoteon nu era acolo. Acela 1 oarneni c rora le pi cea !ac credd cind

era exilat [n innula Elba sau prizonier in irsula Stinta


Elera, accia i oanieni murrriurau c -itcodat , asemeni soidatilar Celar, in tirnpul eInd era a[otputernic,

solda se l sa a tepta-Ui
Cezar se s j pl teasc

* Lo Horpo, dinire 1radud[orii. kij Svelonkk, nu inklege nbnie aecost d e phlmni[ menijonal ele teiji Isteriefi / de Suetonjo_ AeustR irazS a Sueleniu, spune eL, este destul dc grc.n de
-

in el,

nirar"A deor daeS


n[04nui n

apo rinut

anel cum derkrziedezi pe propri',eimi?

prenupune porte rlin aHo n-ar fl dai phrnbli S

1-71 Harpe ignor,a rzlodut cum ora plrnirdull cucerit, despre rare mrrt dat expIk..9.(11 arn nun(ile eind firn voFtiIt cCc kgefi agrarZi prop de Cezar. eare Imprle.a stAd4lor er.a aizer

,uuldku.s.

328

E1 d du veterardior sai tri alar dc doi sester i rnari, dou zec patru de mii de sester i Fiec rui orn, 'i p rninturiLe de care arn vorbit Apoi veni rindu1 poporului. EI distribui fiec rui orn zece oboroace de griu i zece livre de ulei. i pcntru c trecuse un an de cirid le f cuse aceast promisiune, le mai d du ae seter I drept dobind 1n plus i reduse eniria caselor din Roma pIn la concuren a surnei de dou mii de sester i, iar in restul Italiei pin la concuren a surnei de cinci sute de sester i Tn sftr it, pe 1Ing aceste darud, ad ug un osp t pubk o distribuire de carne
,

LXXV Lumea se mira c Cezar, avind atitea trebun 1n Alrica, r mtnea totu i 1n Rorna_ Mai avea s -I condarine pe Ligadus Si s o primease pe Cleopaira. Gu[nIUS Ligarius ridicase armele Trnpotriva lui Cezar, eare dezrnin indu- i obinui t , voia s -I cond amne Era nevoie de un acuzator acuzalor era mai u or de g sit deeit un ap r tor Tuberon aC112, Ligarlus il rug pe Cicero s sc ocupe de ap rarea sa Cicero primL Apropo; s spunem CUM se tniorsese Cicero ia Rorna ce se petrecuse intre el i Cezar Cicero era la ezitind mereu, cerind sfatul tuturor. Cind aEl c Cezar debarcase la Tarento i c venea pe uscat spre Brindisi, se duse inalnlea lul , con ffis e 1 va indupieca, dar ru inat, totu i, c avea s int impine starea de spirit a du rnanului tnvinOitor tn prezen a unei rnari rnul irni. Ins. Cezar, de cum tl z d, cobori de pe cai, il imbT i i, pe o distan de mai muLte stadii, vorb nurnal el. Ins , cu toat comportarea manierat a lui Cezar, Cicero pdmi, totu i, ap rarea lu Ligarius, Cind i se anun e Cieero urrna s -1 apere pe acuzat i Cezarspu: Ohi sint ine['ntaL Apoi, tntorelndu-se spre arnicii 329

i voi nu? Irni face pl cere ascult pe Cicero, pe care nu 1-arn auzit piedind de rnult.4 vreme. Dar L garius? ntrebar cei de fat . Ligarius este un r u care va fi con da.mnat chiar daca ApoIlo ar pleda pentru el Totu i, in zma stabitit , luind cuvintui, Cicero pled atIt de frumos, c la anurnite pasaje Cezar nu se putu ImpledlCa s. aplaude, nu se schirribe la fat , iar . cind oratorul ajunse la b t tia de la Fharsalus, Cezar fu cuprins de asernenea ernotle Incit sc p hlrtiile pe care Ie t]nea In min -a In sftr it, spune Plutarhp Invins de elocin(a lui Cicero, Cezar I) pe Ligarius. Ce orn spune acum sun foarte ciudat, dar credern c Plutarh se In al cu prwire !a prehnsa achltare a lui
Ligariu$

Ligarius n-a Iost cond arrnat la moarte, este adev rat dar toat elocinta lui Cicero nu a putut Impied1ca s nu fie eondarnnat la exi1 Duvada sustinern noastre o g sim aceast scris@are a Cicero ctre Ligarlus Roma, anul 705, septembrie

ero port datareazd consotafe e te afti Dar rzu 0-arn scrisSfr acum este am cdutal zadarnic euvinie ea s l-mi 2nduleesc durerea, leacure pentru a o vindeca. Asttezi arn
sfaturt nertoroctrii in cafS unele motive cred ne yet fi redat i nu pol s nu-(1

Prietenta pe care

uorbes4 de speran(ele t de udirtle rnele Cezar s- t ptistreze rnereu asprt mea, ghicesc i-I vitd, natura
nernulunurti sale. Itmpul opinia putdicd t, dup' curn d

face tmpresta, chzar firea iut, tolut contribuie stl-i inspere zitmc mat rnuit moderafee Sent sigur de asta pentru tofe,
cit tfe.Tr tine peronal, tui ai rizai jrzffrni irni dou toate asigurdrile.. De c'end cu primele nout li din Africa, nu s-i Urfu;iesc, de acod cu fraftt Curajul,

ufiqulea, incomparabila ior J21 ectimn e, activitatea eor rnereu Ireaz au fost atit de bine primite, dupd
piirerea mea, Cezar nu mai este irx sUltalia de a ceva ... refuza

RestuI scrisorii 111.1 este decit a parafrazare despre moderatia i dernenta tui Cezar. Tns , de i pledoaria lui Cicero (rna1 fericit de data

33 0

Milo) nu reu ise s aceasta deelt cu ocazia proeesului due !a achitarea lui Ligarius, a fust totu i un discurs excelent. Dup ' terminarea a!acerii Ligarius, Cezar i i lndrept privirCle spre Brindisi: Cleapatra, care ma1 tirziu vainfricosa mult pe Horatiu, debarcase irnpreun cu solul s u de unsprezeee Cezar It prrni pe amindoi in palatul s u i, timp ce Arsncie era p strat eu grij pentru triumf, el d du serb ri magnifice in onoarea vfzitatorilor, ii prirni in r[ndul arnieilor poporului roman, puse s se toarne o statuie din aur a Cleopatret, pe care o a ez 1n fa a statui zei ei in terup1u1 pe care 1.1 ridie2se Cui Venus Vietorioasa. Onorurne f cute Cleopatrei displ eur rnult poporului roman; ins Cezar sirntea e putea risca totul, rnai ales e , la rindul s u, fusese cuprins de arne(eul . sfIrit, Cleopatra si2 intoarse in Egipt, altfel, inl ntuit curn era 1n ineol ceata viperei de pe curn . o numea Cezar, el ri-ar mai fi plecat. Africa linea cu Pompei. S revenirn la Cato, pe care 1-arn uitat pulin, cfin ziva 1n care 1-am v zut intrind in Dyrrachiurn ochA 1.`n lacrimi, dup ee vzuse masacrul prizonieriLor. Arn spus doar e ' Pompei, c rua fi era tearn de el, tl rsase la Dyrraellium s p zea.se bagajele. Dup deruta de Ca Pharsalus, Cato i i pusese doiA ipoteze: fn caz c Pompel ar Fi fest ucts, in caz c Porapei ar- ti trit, Daea' Porripei or l fest uds, Cato ar fi adus in ltalia so[dapi pe care iC avea C1J el, dup care ar fi fugit, singur, mal departe de tiraffle. Ceea ee numea Cato tranie rttl era chiar o tiranie; oricit de blind ar fi fost, era totusi guvernarea Lui Cezar. Dae Pompei ar fi trM1,, el s ar fi dus dup Pompei oriunde s-ar fi aftat acesta. Netiind ins ce se pelrecuse in Egipt, dar stiind c Pornpei fusese v zut pe coasta Asief, Cato treee tn Corelra, unde se afla flota. Acolo g si pe Cieero i voi s -r eedeze corrianda Cicero era consul, Cato era nurnal pretor, or Cato nu cune tea decit legea,
-

331

Cicero refuz . Et se hot lise s se impace eu Inving torul Presupunind, dup drumul pe eare il urrna gompei, c aeesta s-ar ti retras Egipt sau in Africa, i gr bit s -1 ajung , Cato se trnbarc impreun cu toti soldalii eare erau eL. Tns'a' s InaWite de a ridica ptnzele, el l s fiee ruta posibilitatea s aleag .: s se reIntoare tn Italia, sau s -1 urrneze. Ajuns in Africa, pe eind mergea de-a eoastei, pe tinru9 Sextus Pornpei, eel eare fusese amantui Cleopatrei i ea.re mal tIrziu avea s - i fac o reputalie dk: a fi restabilit pirateria distrus de tat l S Ll. De la el afl sfIr itul neferieit al lui Pompei. Atunci, eunoseind aceast veste, nirneni din eare ti nso eau n-au mai voit Lirmeze ait ef decti pe eL, Lui Cato ii fu ru ine s lase Intr-o ar str in, singuri i f r ajutor. at'i ia oament vttejt, _A a e prirni eornanda cobort la Cyrene. Cu pu(tn thrrtp rnat Inainte, locuitorii din Cyrene ineh.iseser por ile eet ii tri fa a lui Labienus; dar eeea ee refuzase. lut Labienus se aeord lui Cato. Cato fu primit la Cyrene. Acolo a tept ve ti, intfrziar prea rnult. Cato all eurind c Seipio, socruI lui Pompein trecuse 1n Atrica i e fuse e !oarte Mne prirntt, la Cirta, de Juba, regele Numidiei. Attius Varus, c rkria Pornp&li ineredinlase guvernarea AfrieB, precedase trnpreun ell arrnata pe care o comancla, Cato Se hot r s -i tntlinease pe eei cloi i, pentru e era lar s ajung la et pe useat. Adun mul(ime de m gari i ii indre eu ap , dup care porni cu mulle bagaj considerabil. e rule i Cu Ducea cu ei muIV trnblinzitorf de erpi, care vindeeau
mue tura reptildor cellor rnai veninouse, sughid rana cu

gura. Mar ul dur apte zile. tn timpul acesta, Cato era tn permanen in fruntea soldatilor, tnergInd tot tirnpul pe jos, stind jos n tirnpul rnesei, e ci, dup b t lia de la Pharsalus, f euse teg mnt se Intind decil Ca S doarrn . Cato petreeu tarna jn Africa. Era tarna aceea 1n eare 332

Cezar tupta ia Aiexandria tmpotriva egipteniler lui Ploterneu.


Dad Varus, Cato i Scipio i-ar fi strins la un Coe cei treizeci de mii de oameni i s-ar fi uni t cu Ptolerneu ce s-ar fi Intimplat cu Cezar? Dar nu: Varus i Seipio se eertau la eurtea regelm Juba, inr micul i r uC rege nunitd profita de aceast neintelegere ea s vad prosternindu-se la pkioarele sale dou din numele m.ari ale ROMei.

Cato sosi in vechea Cirta, Constantine de ast zi,


ceru audient Jni Juba. Juba uord audtenta, dar ea s -I primeasc preg li trei j[lturi: unui pentru Scipio,, unul pentru Cato i a] s u la mij ]oc. Dar Cato era ornul care s ing duie asemenea impertirient partea onut rnic rege nurnid Ei lu jiltul care ii era destinat 51-1 duse Ung jiltul !ui Sdpto, i astfet Sdpio, i nu Juba, deven1 persoanjul prineipal al eonferintei, i Scipio r mtnea du rnanul Cui Cato, c ci publicase trnpotrIva lui un parnflet pl1n de in-

Cato f cu mai mult: ei reconeitie pe Scip -w cu Varus, fcindu-i s inte.leag marele r u provocat de
cearta lor partidei pe care a sustineau.

Dup ce se sfir i cearta, toli, Intr-un cuvint, ricredirlar cornanda lu Cato-, dar Cato era un prea striet
p str tor al tegilor pentru a accepta. Cato era numai

propretor, 1.ar Seipio tusese proconsut. Dealtfel, numelelw popular in Africa, inspira soldatilor cea mai mare Incredere, lar un oracol afirmase, se spunea, c SCipi0 QVca s fie meru tnv-ing tor in Afrie.a. Scipio pretu4 deci cornanda armatei_ Din nefericire, inc de la ordin pe care il d d u, fu in opozitte zu Cato.
Utica i Cirta erau rivale: in afar de aceasta, UHca trecu pe fal de partea Ci Cezar Pentru a- i satisface ura, C rnai cu searn pentru a-i face pt cere lui Juba. Scipio se hot ri s ueid toti

locuitorfi din Lftica, I r deosebire de sex sau vIrst , s rad ora ul de pe fata p mintului. in plin Cato protesra' toaU euerg[a Impotriva acestei v{olente, se deelar protector al ara rllui condamnat i ceru s nurnU guvernator pentru a fi
2.33

sigur, c , altt tImp c31 va fl el [ti viM , ora ul nu sc va prcda ful Cezar Tn plus, Utica cra un ora int rH, eu rnari posibifit i pentru cel care r ti ocupat: era foarte bine aprov1zionat Cato affilug noi forldica ii la cele existenic, repar rufic in l imea turnurilor, tnconjur tot ora ul cu un an adinc, pres rat cu iorturi, instar tn aceste fortura dup ce o dezarmase, toat tnerirnea din cunoscut pentru simpatia fa de Cezar: ora , restul locuitorilor f cu prodzU irnense, peniru ca ora ul acesta, clu m nas ait dat , acum supus i st pInit, s devin magazia de provizij a armatei pentru c Cezar era asteptat din mornent Sn mornent, Cato d du ln Scipao sfatul pe care 1-1 d duse ltu Pompel s. nu se lupte du man curajos expera-nentat, s preiungeasc r zboini i s a tepte totui de la Limp nesocoti sfatul ], ieind din consiliu, le opti arnicilor s i Hot rA lueru, Cato e un la ! Apol scrise Nu-li ajunge, prudentule Cato, c te 4ii inchis intr-un ora bine fortifieat vrei s pe al li s g sease o ocazie favorabil ca s pun in practic ceea ce au hot rit Cato scrisoarea i, f r s se emo ioneze, r spunse. c5Iffl gata s m intorc eu trupele pe care learn adus Africa. Arn adus zece rnii de oarneni ca s te scap de Cczar s 1 atrag asupra Dar Setpto ridk din urneri la propunerea Cato. recunoasc gre eaia pe eare Atunei, Cato incepu s o leuse cedind cornanda armatei ]ui Scipio, Acurn imi dau bine seama c o s condue prost r zbo1u1, le spunea Cab arnicilor s i, dar dac , printr-o tritkriplare nesperat , ar fi inving br, v deciar de pe acurn e nu voi sta 1n Rorna ca s tiu marbr 14 r zbun rile stng.eroase ale lui Scipio. Intre timp, Cezar sUr ise dragostea lui cu Cleopaira si se trnbarease pentru Sicilin, unde moment, 11 re inu en vfnt nefa.vorabil. ins , ca S i se eunoasc bine inten ia de el porunci s se ridice cortul a irece imediat in Africa la rn rii t, elnd sosi vintul favorabil, neavind dedi de infanteri .ti i cu ci iva cai, pu ine vase, gorn cu trel 334

debarc l r s fi Fost v zuli porni din nou pe rnare, pentru a se Informa asupra situatiei restului armatei, de care era ingrijorat. Dup dou o Intilni i o aduse 1n tab r ,

Pun nd piciorul pe p rnintul Africii, c lc gre it, se


Iropiedic c zL4 dar se ridic tnind in fiecare min un purrin de nisip strig : P mint al e ti al rrieu prezenlei lui de spirit 7ntimpIarea aceasta. [11 loc fie socolit o prevestire de r u augur, se transforrn irtlr-o prevestire d.e bun angur R rnines precizarea oracoluLui: Un Sdpio va fi mereu itiving tor To Africa 1 se arffi:nti oracotul acesta luj Cezar Foarte bine, spu.se el, dar oracolui n-a spus c n[ci un nu va ii vreodat invins aici. Chern apoi din tab r pe arn obscur i dispreluit to(i, dar f c nd parte din familia Scipioni!or, care se numea Scipio Sallutius, i I n.urni imperator i-i d du comanda avangardei armatei, a c rei cornand suprem o rezerv pentru el, lat curn st teau lucrurile in AFrica atunci cind Cezar

debarc acolo_

LXXXVI
Ca de Cezar se arunc inainte, increzndu-se in norocul s u. CInd ajunse pecoasta Airicii, nu mai avea decit putine alirnente pentru trup . Furaje peritru cai rnai avea deJoc. Dar la Dyrrachlurn se g3s3se intr-o situaVe i mai grea, Reduse ratia solda ilor La jurn tate, a ezb" pescari pe t rrn ca aib pe te proasp t, iar cai[or 1e d du mu chi i alge macerate 1n ap dulce Zri care se amesteca pu in rk. Tri timpui ederii 1n Sicitia, i se vorbise rriult lui Cczar despre suriata lui Tn adev4r, Sdpio dispunea de dou zeci de i Zece [ r s se mai socoteasc cele patru 335

Iegiuni pe care le formase Juba, 1n pius, avca un nurnk


foarie mare de i o flot formidabil . A treia zi dup debarearea de ltng Adrurnete , unde

eornancla ConsIdius cu dou Cezar v zu ap rInd deodat , de-a h`rnulu -L i paralel cu el, pe 1:3 so cn
toat eavaleria din garnizoan i trei mii de numizi. Cezar avea trei rrxii de oameni i o uU eindzed de cai, restul trupel nefiind ind venit . V zInd irtferioritatea 1n

eare se g sea, el se fortifid in fala ora ului interzse tuturor s urnbte prin ora sZL1 s fure.
Pede a10 parte, zirtutilenra ului se umpiur cti trupe

eare, se vedea bine, se preg teau s fac o ie ire.


Cezar ru eu ei c iva oameni, f cu aeolui cet ii ea s

se intoarse in tab r . o reeunoasc Atund se ridiear b nuieli impotriva lui si murmure


irnpotriva geniului s u.

De ce nu d duse Cezar ofi erilor ordine sigiEate, asa eurn era obieeful? De ce nu ftWicase ur, punct de
tntilnire pe toat aceast nesfir it eaast'a' aricank in loc s lase flota s r t ceasc la ntImplare? La toate aceste repro uri, Cezar r spunse seurt_ Cum s fixeze un loc de intfinire pc o coast pe eare nu si. pinea nici un punct? Cum ar fi putut expun locotenentU, care se L sau bhuli peste tot unde era

prezent, lase Hota s fie zdroblt In lipsa 1ui, da.c din intimplare navele ar fi mers mai repede decit armata pe uscal? ar li fost rnai bine s a tepte s aleagA el Lin loc de
deb.areare i atunei s -i strIng pe toti in jurul lui?

Si apof, pozi ia era mii pu in proast deeit se spunea. S-ar fi putul trata eu Considius. Plancus, unu! din !ocotenen ii lui Cczar, prieten vechi cu Considius, prin-fi
aceasU AUtorilme. In conseein , Planeus fi scrise Lui Consfilius, neereInd s -I readuc Cezar, trirnise serisoarea eu un prizorer De unde vii? ll IntreH Considlus. Din tal.)ra lui Cezar, r spunse prizonierul, i pentru ce vii? Ca s"-ti adue aceast scrisoare. Omul s fie ucis, iar scrisoarea inapolaU nedesehis Irti Cezar

Ambele ordine fur executate Intocmai. Trebula s se bat fn retragere. 336

Cezar p r si tab ra; dar de indat ce se afl de hot rlre cei din ora se indreptar knpotriva lul, iar
cavaleria nurnid pe urme.

Ca rispuns, Cezar opri infanteria greu Tnckcata i d du ordin la vreo dou zeci si cInc[ sau treizci de c l reti gali, care se ga- seau din Intimplare II ng arjeze cei
dou mi de nurnizi ai lui Juha..

Galii pornir in galop f, printr-un miracol, puser pe


fug virtejul acela de du rnani.

Cezar

relu rnarul, l sind in ariergard vechile

saIe cohorte, c rora le ar t cu ce tel de inamici aveau a lace, precum i cavaleria, c reia cei treizeci de gati i d duser exemplu; in felul acesta, urrn rirea du mantflui se mai ternper . pu in. Dealtfel, in acestiar actur, fiecare era cu

octifi asupra Cezar i, cind il vedea, dup obiceiul lui, cu fata cakn , mai mult decit calm, fiecare
i i zicea:.

Generalul e lini td; totul merge bine. l tfecare f cea datoria,


adev r, situatia se arneliora: ora ele i cet lne prin

fa a c rora treceau trimiteaualimente lui Cezar i-i cornu


nicau erau al turi de el. In asernenea condilit se opri ling Ruspinus, de unde a doua zi plec spre Leptis, ora liber care se autoguverna. Leptis trlm se soli cu acelea i oferte. Cezar puse oameni de-ai lui s p zeasc portile ora ului, santinet iie avind ordin s -i irn piedice pe soldatii

s l s intre in ceta te; Cezar se ternea de vreo dezordine i nu voia ea o asernenea dezordine s -i instr ineze simpatta locuitoritor. A.poi i i a ez tab ra in fa a porfflor ora ului. Inc de a doua zi, norocui Iui Cezar aduse in raza
ora ulut Leptis o parte din vasele de oovar i citeva

galere. Ele veneau C1,1 vestea c restul flote4, necunescind Eocui de debarcare i aflind c Utica era favora.bit Jui Cezar, se l'ndreptase Tntr-acolo. Cezar expedie pe loc zece galere. Unele trebuiati's recruteze oarneni i rnunitii din
Sardinia; s caute aprovizionare in Sicilia, iar altele s adune Flota i s o aduc la Leptis.

Apoi, Cezar ptec dela Leptis, la Ruspinus, unde f cu


masive a.provizion ri bran i lernne, l sind, oricit de slab era, in liecare din aceste localit i garrfizoane de-ale

22..A

Dwomi5

337

sale pentru ca eaz de infringere eie sa' devin refugiu pentru ilot . Cu du. mani ca aceia cu care avea a ace, trebffla s prevacH orice.
Intr-o zi, pe clid solda(ii lui, neavInd ce face, se distrau privind african eare dansa i cInta din fluier i, ineinta i de spectaeol, i i l saser grla rInda ilor cati i se strinseser In jurul aplaudIndul i strigInd Bravo, eu un entuziasrn de pare fi fost circul din Roma, cavaleria ournid ii Inconjur , se arunc asupra Jor i, urrn rindu-t p trunse de-a va[rna cu ei fn tab r , Incit dae Cezar i Pelion nu ar fi venU irnediat tn ajulor, sprijinit,t de galit aceia grea de rh'zbobIL s-ar fi

sfIr it cu sigurant.a" chiar tn ziva aceea_ intr-o alt ini- IinIre aproape identic , soldatil intraser intr-o panic asernenIcu cea Ineercat la DyrracHurn.
Un portdrapel fugL luInd cu el aevila; Cezar alerg dup

ei, apuca cle git i, Irtiorcndul din drurn, spuse: Te In elf, du nianul e acollo! 1n tirnpul acesta, In momentul in care Cezar, Ingrijoat, se pregjtea s lase garnizoane in ora e[e
Ruspinus i Leptis i s pornease In dutarea flotei, se

setnnak 12, mullfrne de T:nze eare rur curind reeunoseute ca pinze prietene.
Era flota strIns de galerele trimise dup ea i care venea acum s -1 g sea c pe Cezar. Aceasta f cea necesar ina rnuite atimente.

Cezar strinse treizeci de cohorte i inafint in i nierrorul ca s fac o raze; dar n-apfuear s faci trei sferturi
de Leglte, c cerceta ii se Infoarser . anunIndul c

v zuser du rnanul.
Aproape in aceia i tirnp se v zu wn dep rtare ridicIndu-se un nor de praI. vreo Cezar adun imediat vreo patru sute de cai

cWva

cirderl'a' legiurfilor urrrieze pas iar eI rac .a' n recurioa tere spreceea ce jArea un du rnan nurrieros, Era Labienus. Fostul locotenent aL lui. Cezar i i rIndui oarnenii pe un front atIt de strIns, din dep'riare, i cu toate c`a" nu era decit cavaterie arnestecal [ i cu escaciroane de rezerv pe flancuri, s-ar ft zis car era FTIES lUnfforrn de infanteri ti. De aceea, Cezar I i rIndui cele treizec de coborte pe 338

o singnr aeoperi cu area i centrul fruntulut de tupt aripa cavalertei, ordonind fiecfria s depun toE

efortul ca s nu se lase
Dar, irnediat, stind pe !oc i a leptind producerea

evenimentului, Gezar v zu cu cine avea a face, c ci cavaleria inamic incepu s se intind s -i Inv ]ute aripile in timp ce, din centrul trontului de lupt , pornea o sarj sprijind de infanter[a u oar, Nu numa c cezarienii suportar cu hot rire ocul, dar arjar i ei irnpotriva sarjef du manului; iimp ce intanteria se angaja in lupt cu CeZa rienii > di! reii nurnizi dIsp rur ca niste p s ri gonite, se regrupar 1n
o distant'i de vreo cinci sute de pa r revenind n galop, aruncar sulitele; apoi drsp rur din nou. FoIoseau un riou sstenr] de lupl , care era s tatal soldaWor Iui Cezar, c cJ cezarienii, v zindu-i pe c l refi]

numizi c se retrag, crezut c fug y is-au aruncat in


urrnZirirea lor,

Ins Cezar trecu in galop de-a iungul intregului front,


cci v zuse din primul moment ce se pornind in tirm rirea cavaler[ei, soldalii Isi descopereau flancul spre infantelia u oar du man , care 3i impungea cu s ge tle ei. El neepu s strige d du ordin s se cornunice tuturor s nu mai Inainteze mai mult de patru ptctoare fa a frontului de lupt , ins , cti toate aceste rn suri de precau ie, situatia devenea din ce Irt ce ma.i grav , c d toat cavaleria

du rnan , incurajat de nurn rul s u, tncercuise cornplet


cele treizeci de collorte ale lui Cezar, oblig3ndu-1 s lupte in cerc.

in mornentul acela, 1 ab[enus

dumanul inver unat

al lui Cezar, acela care rna$acrase prizonierit din Dyrrael-tiurn, acela carejurase, tn ajunul b t iiei de la Pharsalus, s nu se lini teasc pin va fi invins Cezar Labienus inaint , cu capul descoperit, in afara rIndurilor .xrrnatei numide si, Intorcinclu-se spre cezarieni, le strig batjocoritor; - Oh! ohr facern bine pe vitejii, de i stntern soIdati noi! Atunci, din rindurt ie i soldal rornan i varbi ca in Iitada:

Eu nu stnt un soldat nou, sint un veteran ifin legkinea a zecea. 3,39

- Dar steagurle unde sint? ad ug Labienus. le v d. Ateapl , ii r spunse soklat!il, dad vezE steagurile, pote ai r.theuno ti sulita a ta, .21.1 o min casea, cealait arune

Na! S tli vine din partea legiurdi a zecea, Sulita porni uierInd i se inflpse in pieptul
Cal ul c l retu) prbu ir i un moment se erezu

Labienus (usese ueis, timpul acesta, Cezar i i des[ ura armata pe un


front imens E, intorefnd la fiecare extremitate a frontului

un batalion eu fa(a spre porn fruntea eavaieriel, atael. nd centrul armatei pompeiene, pe eare iE
sf rima sub puterea ocului.

Imediat apoi, f r s -i rnal urrn reasc Cezar se retrase, de tearn s nu provoace vreo ambuscad , i se intoarse in ordine spre tab. r . Dar, Inainte de a f ajuns aeolo, Piso i Petrius,
sosiser i n ajutorul lui LabEenus cn o rre o sut de

e r reiE nurnizi i eu mult infanterie u ear .


Regrupa P prin aceast int rire de forte, pOmpeienii se

aruncar din nou pe urrnele lui Cezar,


Acesta ordon armateE s se oprease , l s dusrnanul s se aprople, atae eu toate trupele respinse pe pornpeieni dineolo de eohn ; apoi se intoorse neet in 1?b r , timp ce i Lablenus se retr gea in lab ra sa. A doua zi, Iupta relueepu, Labienus avea eu ei opt sute de e l reE gall i

gerrnani in alara eelor o mie o su( pe eare aduseser in ajun Piso i Petreius opt mii de nurnizi i treizeci i
dou de rnii de infanteri ti inarmati u or. EI credea c dad i-ar fi oferit Eui Cezar lupta in eimpEa deschis , Cezar n-ar i Indr znit s o accepte. Dar Cezar ie i in eimpie atad in primul rind pe Petreius. Lupta dur de la ora unsprezeee de dimfneal r pin la

apusul soarelui. Cezar r rnase st pin pe eImpul lupt , eeea ee echIvaIa eu o mare vietorie, tinInd searna de inferioritatea numeric a trupelor saIe
Lablenus avu un mare num r de pe care transport la Adrurnatos e rutele, Petrelus, lovit o suEit in timpul lupteE, oblibat s se retrag In spatele frontulu tncet s mai lupte. 340

Onorurfle zilei le avu Cezar.

Dar el in elese c , atita timp clt nu- i avea adunate toate trupele, ar fi lost un iniraco1 s p-oat lupta impotriva unor For e de patru orI mai nurneroase, in
corisednit , porunci s se trag dotA fortiricate de la

lab r i de la ora ul Ruspinus pn la rnare> pentru a putea comunica In ambele sensuri pentru a putea primi f r riict n difi.eultate ajutoarele pe care le a tepta;
porunci apoi, s se descarce arrneLe i tria nile affale pe vase i inarrn cu ele solda ii pe care ti adusese flota de la

Rhodos i din Galia. Intentia sa era de a-i arnesieea printre cavaierie, a a curn fkuse iar a.sta avea s aib un efect.cu atft mai rnare cu et flota venit din Rhodos aducea exceien i arca i din Siria.
Problema era urgent : irw trci zile sosca Sdpio despre asta Cezar fusese Inforrnat preds i aducea cu

el opt patru mii de c l re1 o sut dou'azeci de elefan i, Tns. pentru Cezar trei zile erau cit trei luni pentru un altuL In dou zeci patru dc o r e se organzar ateHere pentru forjarea de s' gei i de sulf e. Apo, pentru c d du searna ca' avea s (ie folosit tot fIerul existent, Cezar trirnse cor bli n Sfrfa, ca caute fier, nuiele grinzi pentru berbecl, nid unul din sortur[le de Iernn care creteau pe coasta Africil nefiind bune pentru a a ceva.
1n sfir it se v zu c nu rnai aveau griu, pentru e loti

piLlgarii luseser ' armata lui Pornpel; griul care


se atIa 1n ora e fusese ridicat, iar rezervele din cet i se cpuizaser . EI incepu s -fm guleasc pe cet eni i curind se racu atrt de Indr git de el Inett fiecare sfr i prin a irripLEirti cu el rezerva pe care o avea Ingropat in p rn'int sau p strat

ascuns pentru roiosu1 s u personal.


Cind Cezar voia eeva i nimic nu-1 era Cezar. lui

LXXVIl
Scipio pIecase din Utica. 1 sase acolo pe Cato, c ruia ora uL datora faptul c nu fusese ters de pe fa a p mIntutui. 341

Dar, cu loate c r m5sese uman i Indur tor, Cato i i p strase ura tnver unal impotriva lui Cezar. El 3 vea a.15turi pe tn rul Pompei care, cuprins de unul din acele momente de indoiaJ ce atinge si iniude eele mai viteze, r minea inert ,i neliot5rtt. Cato .11 trdernna neeontenit s se r zbune. La virsta ta, tat i t u, v 2Trid Republica Impilat sl oarnenii cumsecade sau exilati, anIniat de curajul
s u de dorinta de glorie, a str'ins resturile armatel care

sIujise Sub tat l s5u i a salva.t Rorna i Itaba, inmormtntate sub propriike lor ruine, ca s spunem a a. Apoi, cu o iu eal5 F r5 perectie, el recuceri Afriea i c p t un renurne nernuritor, obtinind trjurnfui aproape la lesirea din perioada copil riei i nefiind ine5
decit simpiu eavaler_ Iar tu, mo teniturul gIorlei sale j

care ar trebui

motentt si curajul spune-rni, n-ai

vrea s5 te duei in Spania s5 intIlne ti prietenii tat lui t u si s5 dai Republicii ajutorul pe care ea ti-1 cere momentele ei de dezn5dejde? Pin5 la urrn , afeelat aceste mustr ri i v zind c Seipio se indrepta Impotriva iui Cezar, tin rut Pompei 1u5 trdzecx de vase, printre eare si etteva nave de r zbo[ i se Indrept din Utlea spre Mauritaria, 'impreun cu dou de oameni, si sclavi.. Din nelericire, pr[rna lui incereare fu un eec. Ei se apropie de Ascurus, unde se afla o garnizoan5, si som5 ora. ul s se predea. Dar In

Inc s r spund Ia sornMie, cum se astepta Cneius, garnizoana din cetate, e zu asupra oamenlior s51, ir puse pe fug5, Inctt ace tia abia avur5 tirnp s se retrag pe na.ve, iar ei se indrept spre insulele ElaCea re, abandonInd Mrica pentru a nu rriaI reveni niciodat _
1n timpul acesta, Scipio tsi asezase tab ra [a Mrurnetus si, dup ce acord trupelor sale un repaus de eiteva zfle, ajunse la tab ra lui Labienus dup5

un mar de o noapte intreag5.


Odat jone iunea fcut5', el incepu, graUe numeroasei sale cavalerii, s5 fac incursiuni ptn Fn tab ra lui Cezar, ptndind si c zkid pe neasteptate asupra oarnenitor care se

duceau dup5 ap i dup furaje. si 7n cea mai mare dificultate. Curind, Cezar se Convoaele din Sicffla i Sardinja nu mai veneau; din cauza furtunitor dejarn , bastimentele Indr zneau s navigheze de-2. Iungul coastei.; Incit Cezar, avnd liber 5 342

doar sau o i jurn taie de coast , era hpsit si de ptine pentru oarneni sr si de iuraje pentru cai. Juba arl de la cercetasii s i situalia disperat care g sea Cezar i, riind de p rere c nu trebuia s i se lase acestuia timpul se reFac , iesi tuate for elede care d'Ispunea, ca s -I intilneasc pe Ins , profitind de aceast absent . Publius care inea cu Cezar, impreun cu regeie Bogud pe care rornanii numeau Bochus i care f cea un r zbrA personal, impins de sotia sa > Eunce. indr gostit de Cezar; Publius Sdius i regele Bogud p trunser n lara regelni nurnid i ocupar , printr-o loviturk Cirta, una iffin capitaleIe saie, i dup Cirta ric dou localit ti din Getulia, pe ai c ror locuAori ii masacrar . Juba arl aceste mornentul tn care era doar la ci#erra ore de mar dep rtare de tab ra lui Scipio. Se ntoarse brusc cen, acestuia s -i trimit irnetbat toate trupee pe care le irnprurnutase,cu exceplia a trel.zert de elefantL
Tn acela i timp se r spindi vestea i inactivitatea 11 Cezar confkrn ' acest zvon la Ruspinus nu se g sea Cezar, ci unul din locoterlentii s i. Nevoind s se cread c - i pie. rduse Zncrederea

1n destin pin' Ntr-atita incit ajunsese s poarte r zboi Tn Africa prin lucotenentii s , i Cezar trirnse rnesageri in toate p rtle, mishmea de a coniirma laptul c el insui comanda armata. De indat ce se ari c el se gsea la Ruspinus, scrisorik incepur s curg , si une]e personalit ti se prezentar 1n iab ra Toti se plinge.au de inflor toarele cruzirni ale du.manPor_ Aceste pingeri loveau 1n acela tirrip 1n firea mitoas i orgoliul Lui Cezar, De aceea, el ceru pretoeului Albinus i lui Rabeius Posturnus s -i trimil , f r intirziere i l r nici un lel de scuz , restuL trupdor pe care le avea in SicIlia, scriindu-le c nu putea perrnite s vad Africa ucs sub ochli lui i prevenindul c dadJ ar Fi Intirziat rn car o Jun , Ini rirje care trebuiau s soseasc n-ar rnM fi g sit nici o cas 1n pkioare. El t tea aproape tot timpul pe un cap rnai (idicat al nnulu, prh, Lnd spre a teptarea Int ririlor a c ror sosire trebuia s pun cap t 343

inactIvit tii salle de pIn atunei. Apoi, nev zind nimie, revenea din elnd 1n cind in tab r , poruncea s sape un nou sant, s se int reasc vreo nou citadeV , s se ridice forturi pin ia maxe, atit pentru 2F1 Irarea arrnatei ot i pentru a nu o l sa f r ocupalie. La rindul s u, Sdpio, ca -si dreseze elefanlii, isi imp rtise in dou grupuri arune torii cu pra tia, unii Cli misiunea s arunee cu pietre Irnpotriva monstruo ilor s i eeila[ti, s -i innping Tnainte dae s speriati de aceast pioaie de pietre, ar i'neereat s fug . Dar dresarea era ibarte spune autorui contestai a1 Rclzboiturui ci:fn Africa pentru in timpul luptei cet .mai dresat elefant poate s fac r u i prletenilor i clu rnanilor. 1n aceia i timp, &erea pl 'eerea citorva uoideri Sn a teptarea preseriptiltor de La Roma. Tot atunci, Virgilius Petron[us, locotenentul s u care comanda in Thapse, v zTrid c vasele tui Cezar sint Itte ria r tcind la Intimplare f r s tie unde se afl , preg ti ni te b rci i alupe, 1e umplu arca i l porni 1JFITI 'Tirea nayelor r t titoare. De mai rnu]te ori, b rcile si alupele fur respinse, dar intr-o zi el cuceri un mare bastiment Tn care Se g seau doi tineri spartioJI, tribuni ai a cincea, a.1 c ror p rinte fusese fcut senator de Cezar, i un eentu.don diri aceea i unitate, nurnit Salienus. Prizonierii fur condu i 1a Scipio, eare porunci pe loc s fie ucisi dup trei zile, pentru ea s aib timpui s - i indure agonia, ri momentul execuliei, cel mai vrstnic dintre doi tineri nn ceru altceva decit si# fie ucis pentru a nu avea durerea s -1 vad frate e ueis sub ochli s i. Pentru c se adresase soldati1or i nu lui Scipio cererea ii f n respectat . ,Aceste eruzirni se ouno teau tab ra Lui Cezar i initna lui singera de durere. Dar, destul de puternic cum era prin int riturile pe care le realzaze i mai ales prin genlui s u militar ca s nu se tearn c Sciplo ar Fi in tab r , nu era ins destul de sigur, putut atace irdnd seama de trupele putne de care dispunea, c 1-ar fl putut zdrobi pe du man dintr o SE-Igur lovitur pentru a bot ri s accepte o b t lic decisiv .
-

344

tab r i totu i, izt fiecare zi Scipio ie ea i verrea s -f ofere b t lia, rinduindu- t trupele ca
pediru lupt in fa a taberei lui Cezar, r crt.nirW acolo einci, ase ore, retr gindu-se apoi fn tab r la c derea serii. Dup vreo opt, zece zile de asernenea exerci iu, conyins c Cezar tretriura fa a lui, ajunse s se apropie de riUrituri p'in5 la o sut de p3 i, CL1 elefan ii in trunte i eu arn-iata Yri spatele tor, intins pe un r'inr[t

irneds, Dar Cezar nu se I s fritat nici de aceast clernoristralies nici de arnenint rite eu care era insold ; I i adun Tri orciine i lini te oameni, pleca i dup furaje dup ap sau clup lernne, Qbi nuindu-i priveasc inarnicul de St1S de la arnenin rik pe Int rituri s i s r spundP1

acestuia. tilnd bine c clu rdanui n-ar fi indrznit s-1 alacelrl


tab r , el TIU obosea si se uree pe ci d dea toaie ordinele intins 1n eort, eeea ce nu-1 impledica s rnearg in Tiecare zi i s se a eze pe In i imea eare domina rrnul, gr bind ell dorin a i ou susinele saIe

sosirea int riritor pe care le a tepta de atita vrerne.

LXXVIII
r] via a unui orri ca Cezar apar dou sau trei
ocazii ferielite sau nenoroelle, care norocul sau nenorocul, nep utInd merge rnai departe, produce o reac ie in r u dac situatia e bun , bine, dac situa ia e proast . Situatia Cezar tn acest rnornent era allt de tnell rtu putea deveni mai reai o schimbare

in birie trebuia neap rat s se produe . Primele sernne ale Trnbun t irii situa iel au fost
dezertarea getuliler i a nurnizilor care se alIau irr tab ra

lui Seipio, garbarii ace tia f cur ceea ce, probabil, n-ar fi f cut ni te oarneni civilizati: I i arnintir c erau indatora i fat de Marius i c Cezar era nepotuI s u.
A a c , incetui eu incetui, dezerteze din tab ra lui Scipicr Cezar. nurn[zii ineepur treac Tn tab ra lui hr nease pe

tris Cezar, care

avea
345

cu ce

dezertori, ii l 'sa la vatr i le d dea scrisori pentru nolabilit ile ora elor ior, scrisod p in care 1e invita pe .acestes ia arrnele, s - i reeunoase libertatea si, ales, s trimit ajutoare du rnani[or s i. Pe de aLt parte, soseau la Cezar clelega i din partea unor ora e din inferior ca s i se supun i s -1 cear garnizoane pentru ap rate, promi indu-i c in schimb ii vor trimile gritr F)ar Cezar riu dispunea de alitea trupe ncit s - poat descompleta tab ra, iar Scipio p zea atit de bine Imprejurimite Ineit i-ar fi cucerit toale convoaEele eare ar fi enit pe uscat. Intre timp, Sa.lustiu (ca la Roma, unde puteai fi avocat generai, aici puteai s generaL i istoric), ntre timp Salustiu debarcase in InsuLa Cercina, Kerkeni de ast zi. E! l alungase pe(Aus Dedus care p zea aici convoaiele pentru pompeieni i, fiind bine primit de locuitorii inc rc o rnare cantitate griu pe vasele de comer pe care g sise in port i le Indrept Jrnediat spre tab ra 3ui Cezar. lin acela i timp, ea i curn noroeul ar fi voit s - i pL teasc datoriile, pretorul Allienus porunci teQi-unitor a treisprezecea i a paisprezecea sa. plece Ly]ibeea Impreun cu opt sute de e l reli g-ali i cu o mie de arunc toK cu pra tia sau area i, f to i ajunser bine n portul Ruspinus,dup patru zile la pteeare. Cezar, care te a tepta eu ner bdare, s-a bucurat nespus de mult dnd a v zut ap rind aceste pinze_ El asist la debarcare i, indat ce oamenii se odihnir dup oboseala drurnutui pe mare, lur reparfiza i prin forturi i de ap rare. Aprovizionarea cu alknente i int rIrea adusa- armatei r spindir o mare bueurie tri tab ra lui Cezar. settirnb, n tab ra lui Scipio era uurrnire total . Pentru c se cuno tea Firea ntrepKnz toa.re a iui Cezar, se consIdera c acesta trebuie s fi fost foarte slab ca s stea inchis in tab r . Scipio hot rT s trirnitas.pioni care, sub pretextu] c vor s devin cezarieni, s r min cneva zile in tab ra tui Cezar, apoi revenind irx tab ra lui Scipi;0, s -.1 fac un raport e.xact de ceea ce au v zut. Alegerea generaifflui se opri osupra a dai aetuli C rora f cu mari prorfflsiuni: plecar in tab r.a lui Cezar, ca transfugi, 346

Dar abia se prezentaser


calificadv, c ei cerur s

ruseser prirniti sub acesl du i in fata lui Cezar. Ei ti

m rturisir adev ratul motiv 31 lor in tab r , povesti.ndu-i c Sdp[o si krirnisese ca. s' se asigure dac n dreptu I portilor sau 1n a]f parte erau sau nu preg tite
capcane impotriva eIefantilor, Ei ad ugar aproape

to i compatriolii Lor,

arnintirea kui Marius, precurn i

o parte din soldatii legiunilor a patra i a asea ardeau de

dorin a de a trece partea sa, dar c nu puteau in ela garda a ezat de Scipio la porlile taberel. trimtse in Cezar primi minunat, le f cu daruri sectorui transiugilor. rns a dou zi raportul lor fu conl'irmat de Tenirea
a vreo doisprezeee soidati din legiunile a patra Si a asea.

zile rnai, lcuitorii din Ty5dra il anuntar pe Cezar c' plugarit i negustor[i italieni strInsescr in ora aproape trei ute de rnii de obroace de griu. Se cerea garnizoan ca s p zeasc . Se primi o scrisoare de la SitiLlS. anuntInd c Lnirase in Nurnidia i ocupase un fort &tuat pe un rnunte unde
DiDiA

Juba depozikase toate i astFel, norocul, capricios un rnornent, dar in realitatecredincios, se preg tea s se Intoarc la Cczar,

1)e aceea, se preg ti de lupt , Trit rit C11 IdedA f r s ma[ &oeotirn cavaerla i sulita {i, el nu se acurn destui de puternic: tdrffise ase vase consider de corned s eaute Ia Lylibeea i restul armatei. Aceasta sosi la Hrnp. Chlar in seara zilei in care a debarcat, a dou zeci i cincea zi a lunii tanuarie, Cezar p r si tab ra pe la Miezul
noptii, f r s fi prevenit ofiterii in alt fel decit c trebuiau s fie gata de la prima veghe pentru orfce eventualitate.

intii se indrepta' spre Ruspinus i unde l sase


o garnkoan , apoi, de acolo, o tu ]a sfinga dea lurtgui ajunse eimpie vreo patru legbe i

m rginit in arnfiteatru de un la.nt de rnun i la


extrernitatea c rora se g sea taba'ra lui Scipi.o. Era

o inl nure de

iar pe ereasta tea mai inaIt

construiscr rrtai de rryull ni te turnuri pentru observarea intregii regJuni.

Cezar ocup , pe rind, toake cresteLe i. in ma.i de o jurn tate de or , fiecare turn era ocupat dc soldatil s ir

347

Ajungind la ultirnul turn, se oprl; era ocupat de o trup de nurnizi. Cezar nu merse mai deporte, El porunci s se traseze

o linie de ap rare ireeWnd de la tocul unde se oprise ptn


la locut de unde plecase. La ivirea zorilor, linia de ap rare era aproape terminat _ V zindu-I pe Cezar, Sdpfo Labienus ordoriar eavalertei s jas , o aranjor lirde de b taie, o eur s Inainteze citeva rid de po i, apoi .a czor infanteria Tn lInfa a doua, cam 1a vreopatru sute de meiri

de tab r _
Ca teate ocesteo, Cezo.r continuo nestingherit s - i traseze linia de ap rare, dar, v zind e inamieut apropia pentru a-i tulbura pe luer tori, desprinse escadron de cavaterie spaniol pe eare il sustInu eu un batalion de inlanterie u oar i le erdon s ocupe dealul unde era instalat poziOa numizilor. Cavaleria i infanteria, c rora de mult timp era sete de Jupt , atacar cu atIta infl c rare, Incit tne de la

prima p trunser de ap rare du man , de unde riu rnai putur Ft scoi. Ele r maser st pne pe pozl ie, dup ee ueiseser i r niser o parte din ap r tori. Atunci, Lablenus, voind s repare acest insucces, 11.1
clin rezerva armatel dou mii de oameni, adie intreaga arip dreapt , i perni tn aiatoru] nurnii3or. Cezar tns ., v zind corpul de ormat respeefiv tridep rtindu-se

impr,udent in toiul luptd, desprinse toat aripa sa stIng


pentru a-1 t ia, acoperindu.- i Jm carea, datorit unei imense fortrete flancat de patru turnuH, eare-I trnpieclica pe Labienus s vad ceea ee se petrecea, o a c acesta nu observ manevra dedt dup ce se trez cu oamenii luj

Cezar irr spate.


La vederea romanner, numizii o rupser la fug ,

l snd

ie rn cel rW germanii i galiL c s pi(i pin la

uniA, de i se laptar a a cum tiau i germanji si gatff s o fac . Trt acela i tft-np, infanterio iui Seipio, care se afla 1n pozifie de lupt in iata taberei, v ztnd dezordinea produs , se retrase intr in talAr prin toate portHe.

La rindul. s u, Cezar, T.n(elegind e reusise alunge du rnanul din eimple de pe dealuri, porunei s se retragerea i d du dispozitil cavaleriei s intre In tab r , 348

a a c pe cirnpuI de Tupt nu rknaseill d.ecit trupurile

goale i albe ale galilor i ale germardlor, dezbrkate de arrne si de trnbra~te,

A doua zi, ru rindul 1ui Celar s otere lupta i dar Scipio nu iest din fortificatfile sale.
rotu i, cind i] v zu pe Cezar, care inaintase pu in clte pu Ui de-a muntelui., c era aproape gata sa ocupe ora ul Usila, de care nu-I desp r ea decit un skrt de leghe, ora de unde el se aproviziona cu ap si alimente, n-avu l'neotro si ordon je irea trupelor. Ei ]e asez in de b tate pe patru rInduri si p[as ,

irs prima linte cavaleria amestecat cu elefon iInarma f i


purttnd turnurt pe spate.

Intrudt aceast prim linie se puse in rni care a a curn era organ .izat'a`, Cezar crezu Scipio se hutrise s dea [upta i porunci trupelor opreasc s tn lata cetaliL Sc[pio i i opri tab ra sa.
A cloua zi, Cezar i t pre1ungi tortUica iile tn a a tel

el trupele, dar 1n spatele cet ti.

Fiecare r mase asa > Fn Iinie de b tate, f r s se clnteasd, rAri c derea serii; apoi Itecare intr in

incit s se poat apropia de inarntc.


In timp ce toate acestea se petreceau pe uscat, Cezar suferea pe rnare o inFrbigere, clac i'nWngere se poate numi evenimentul pe care vom povesti. Una din navele aprovzionare, C cind parte din ultimul convoi venit din Sicilia, ndep rtindu-se de celelal(e, capturat de b rcile i alupele lui Virgi}tus Yn apropiere de Thapsus, in tirnp ce o alt galer era capturat flota lut Varus i Octavanus Quintus Considius i Lucius In prima nav se

Tacida, un cavaler ronian; in cealalt se g sea un


centurion din legiunea a pasprezecea eltva centurionuL fur du i in ta a Lut Scipio, care ir prirni, stind pe jil#ul de judee tor_ Pentru c , spre norocut vostru, spuse e], a i c zut in rrainile mele, voi care desigur c stnt0 siliti s lupta i sub ord -mele Lu.i Cezar, nu ezitafi i cleschis daca

vre i s urma i partida RepubLicit


349

a tuturor oarnenllor

de bine, cu asigurarea deplin si sigur nu nurnai a si a libert tii, dar si a unei bune recompense. Scipio vorbea aia, crezind c ar prirffl aceast favoare cu infl c rare. Dar centurionui., Culnd cuvintul, ise adre .1/1i SciWo, f r a-1 numi imperator: mul urnec eu, prizonierul t u, pentru c 1mi oferi viala i libertatea. A primi ell pl cere cele ilou lucruri atit de pre ioase pe care le propui, dac te-as putea accepta f r a ace o crim . - 0 erim ? repet Scipio, Desigur, spuse centurionul, n-ar fi oare nerirrl s m prezint lupt Impotriva lui du.p ce am IuMt pentru el timp peste dou zeei de ani i s ridie spada mea irnpotriva vtlejtlor rri& tovar i de lupt , pentru care
Aa c, ie rnfrarn pus adesea via a prjrnejdie? nu m constringe. Dac vrei s -ti lncerci fortele, laS -rn s -mi ateg zece oameni dintre prjzonierii t i

ace ti zeee camarazi rn ofer s lupt ctl una din cohorig.11,. tale, pe care vei aleget Apoi, dup rezuttatui luptei noastre, vej pulea judeca rezaltatut r zbolului. Scipio iniffignat aceast sfidare.. El ordon centurionni toir i prizonieril 1n virst de peste treizect cinci de arfi s ueki, Ordinut se execula pe loc. adie lui Tacida Considius si cet Ca re fuseser prinsi Unpreun eu ei, nu le pernfise nici m car s fie adusi 'inaintea sa. Ei fur repartizali 1n corpuri ale armatei. Cezar afl acesteintImpl ri fu a.tit de disperat. neit destilui pe c pita.nii galerelor care supravegheau marea din fa(a ora ului Thapsus pentru a asigura securitatea convoaieior. Cam 1n timpui acesta, Cezar f cu cuno tinp cu simunul. Intr-o noapte, carnpe Ia al schkb. dup apusul pleiadelor, se o Turtun Insp lmint toare_ Vintul ducea nor[ de nis4) de pietr , lnett peste tab r c dea o aclelArat ploale cle pEetre. Aceasia nu-1 deranja pe cameril care avuseser ' timp s - i
constru.iase colibe undc s se poat ad posti. in schimb, pentru oamenii lui eczar era necaz nemaiporneni1, pentru c , mullndu-se a.proape in fieeare noapte din tab r

1n tab r , n-avuseser s - i construiasc ' ad posturi_ Neferici(ii, lergat ca iesi(i din minti apr'ndu-se de '350

uragan cu seuturile; dar erau srnul 3 de pe p rdint, r sturnaU i luati de trirnbeie vijefie. Fusese o noapte care aproape e cehivalase cu o infringere. Toate alinlentele se stricar > toate focurile se stinser , lar aerul se inc re cu attta eLeetricitate incit a cineca se iv[r fl c ri, minune vtriurile sub elor eare Infrico pe toi solda ji. Trec user doui sat, de zile f r ca eczar s putut antrena inamieui intr-o b t lie decisiv . In sfirit. Intruelt 3n intervalul acesta Cezar avusese tlrnpul s i adune aproape loate trupele, intrucIt Folosise nmpul acesta ca s leinstruiase lupta cu clefan ii, penteu care adusese elef an din italia, 5.1 intr uctt acum caii i e MTC;ii ajunsese7 s in piept cu succes ataeului acestor el p rsi tab ra 'tntr-o noapte i, f cind unuE din rdar urile pe care numat ei era n stare s Ic ae , n ziva de 4 aprlhe asedie ora ul Thapsus. La Thapsus, cornando Virgilius. De i era unui din eci mai pricepu(1 locotenen i Pornpei, de i dispunea de o bun garnizoan , fiind ins atacat dffi toate p r ite putut rezista arrnata lui Cezar, era evident c n-ar acestui eiort. Scipio avea deci dc aks: - j abandoneze unul din eef rtiai buni c pi.tani, sau s ri te o b t lie dccisv . Rise b t lia, plas armata fn El porni trt ajulorui ora uiui i dou tabere separate. Imprcun tab ra luI Juba, erau trei tabere. Cezar Itiera la Tricereuirea cu an uri a ora ului. E1 ce se petreee, vecle du rnanul, ti apree[az pozi fa, opre te porunce te luer torillor s - i La arrne[e, las doa sub comarida proconsululul Aquenas s p zense tabi5Era i alearg trdpotriva dumanului. mai pulin de o or , cele dou arrrate se g sese Fa n 0 parte din andata di.i man se si afl tn forma ie de in ce reslut este oeupat s se fortiflce; ea se gase te fa a no uriior, cle1an(ii pe aripi. Cezar i i dispunc arrnata pe trei a a.. doua a zecea pe aripa dreapt , a riciva i a opta pe aripa sfing5, i.ar pc ceklalte centr u, ca s aeoPere Hancul luptd, unde se suse area ij, arunc toril cu pra tia i cele cinci coliorte desti.nate s sus in efortul elefan ilor. Apd, trecind pe jos, grab , printre f eL reaminte te b [rini!o nolfi i victoriile ob imAte, i
351

ndearnn pe s le urrnezecuraful, dar, deodat , se opre te, nedecis i trernurInd. Cezar sirrite vine boala aceea teribil de care sufer epd)epsa. ace rnoment fli inconjurat de locoten2n ii s i, care l Fugau s nu uite s le dea cuvintul de ordine. E1 l s scape cu o VOCe sacadat i cu buze e p lfind ca de mciarte cuvintele BORCI FOrtUNCI, care se r spindir'i CLliu eaia fulgeruilli peSte fat fro n tui de pt . Apoi, sirnVnd c sint inutile toate eforturile saie ca s impotriva r ului care il n p ctete, i c r ul trebuie t sat s urrneze cursui, interzice s se porneasc la lupt . Dar este prea deodat se aude sunind atacul. Un trompet din aripa dreapt a fost Silit de soldati s dea serrinalul de tupt . Ca prin cQa , Cezar vede armata punindu-se mi care; clar p rrfintul parc Zi fuge de sub picioare, ceru I ti pare ctrid negru, cind de culoarea singelui i, ca s se vad spuma ce-i apa.re la gur, rna[ are putere s 5e acoperecu rnan#aua inainte de a se pr bui murmurfrid: Bona Fortunat i intr-adev r, totu; avea s depind notocul lui Cezar, pentru c de data aceasta geniul s u nu participa' nirnic Ia lupt . A fost un aI doilea Pharsaius_ de Nu nuinai c soldaW lui Cezar au cucerit pus st pinire [ pe tab ra du man . , dar lupt Pornpeieni se refugiar tab ra in care se opriser in ajun, dar inving'torli ii arrn rir i aici. ins , ajun i in fa a acestor noi Int rituri, nu mai tiau ce s fac . Din fericire, Cezar, c pat din criz , vernin goank strigind: Tn an uri, an uril A doua tab r fu cucerM ca i P r si i de i Juba, care fugeau mincind sQ[da ii Fur masacrati f r Cezar avea nu s e r zbunec ci Cezar se r zbuna niciodat ci s lase s se r zbune uciderea alor Ca la Pharsalus, am nunte ciudate au supravie uit acestei mari nurnita b t Liea de la Thapsus. Un veteran chn legiunea a cincea v zu un elefant r' nit care Innebunit durere, se aruncase asupra unui sena -ter dezarrnat i, sub picioare,11 strivea lovindu-1 cu genunchiul, urlind i t tind ornui cu trompa 352

El se apropie cu lndr zneal de animal i arunc tn el suli a.R nit o doua oar , eleantui p r st corpui pe jum tate strivit i se t.ntoarse Impotriva noului s u aer i se adversar, ti cuprinse cu trompa, tl leg n preg ti s -I izbeasc de p mint. Dar, de scurt fu aceast soldatul lovi sabla peste tromp atIt de puternic tnet o retez , iar el c zu 1a p rnint avind tnc incol cil in jurul trupului acest sarpe infioc tor.

Elefantul, agitndu- i trompa ciuntit i 'insingerat , o rupse la. lug spre ceilaitl elefa.nU scotind pete ingrozitoare,
Tn seara bMMiei de Thapsus, Cezar cucerise trei tabere, c ci du.p ce ocupase tab ra lui Scipiu el se

indreptase asupra tabere


oameni, [Ani:se drnA5prez,ece

Juba, ucisese zece rnii de alungase restul, adic

inc aproape aizeci de ml de oarneni.Nmpeienii, care nu tiuser ' s tupte, tiuser s moar . Meteilus fugea pe un vas; cezarienii abordar vasui Unde este generalu.17 intrebar ei. E in sigurarrt , r spunse Metellus str purrgInduse cu sabia. Juba Petrelus fugiser tri goana ruare spre Zama, una ain capitalele Nurnidiei. Inainte de plecare, Juba pusese s se ridice un rnare rug in phata public . Dac voi fi Invins, spusese el, voi poruncI s se a eze pe acest rug toate comorile mele, pune femeile Il c rile care mele s se urce pe e I i voi da locora ului. vor cuprinde ora ul vor aprinde i rugul meu. Amenintarea aceasta lusese witat .

V zindu-1 pe Juba revenind invins, locuitorii din Zama inchiser portile i, urcindu-se pe ziduri, ii strigar lui Juba c , dac.5 se va apropia b taia arcurilor, aveau
s -I copieeasc sub mul imea s ge iTor. Juba I i ceru femeile; ele ti fur refuzate. i i ceru comorile, dar ele fur refuzate. Atunci, intorcinclu-se spre Petreius, spuse El bine, acum nu ne mai r rnine decit s facern c&a ce arn s pus_ Ceea ce se in eleser Petrelus i Juba era s se lupte tntre ei, sco.aser - palo ele i incepur o adev rat lupt de gladiatori, Ca s rnoa r , Dar instInctul de conservare fu rria puternic i fiecare f cu toate eforturile ca ucid adversarul. 353

Juha, marputernic

Sell

poate mai abil, str punse cu

paioul trupul lui Petreius.


Petreius se pr bu i f r sull are_ Apoi, temndu-se s nu dea gres inceroind s se sinucid , Juba chem un selav 5i, intinzindul ti porunci s -1 ucid _ Selavul se supuse i-i -t ie capul, Ce mai r rn sese din armata pompeian se ref uglase

pe

in apropierea taberei lrli Juba. Dar $[ tab ra aceasto iiind cucerit , fugarii fur

Inconjurati de inving tori.

Atunci, nenorocilii aceia, v zindu-se pierduti,Incepur s - i arunce armele, s irnplore mila carnarazilor de alt dat i s -i numeasc frati. Dar cezarienii, indignati de crimele peeare Scip[o le f cuse sau le porun6se asupra carnarazilor c zuti in sale, Ie r spunser ei nu erau asasinI i c trebuie ea invinsil se preg tease de moarie. i toti fur udsi pin la unu[.
Cezar nu pierduse decit o sut cincizeci

EI mai r mase inc forrnaVe lupt Fn fala incaUt lii Thapsus, cu oei saizeei i patru de elefanti pe care ii capturase compLet armati i cu lurnu.ri peei. Spera
s 'inving prin prezenta sa acola inc p trnarea Virgitius si a eelor eare erau el. Ti som s se predea, dar nu primi nici un r spuns. Atunci, personal se apropie

de ziduri si-1 strig ' pe Virgi]ius pe nume, dar acesta nu se ar t . Cezar nu mai putea plerde timp in fata ora ului Thapsus. E1 strinse armata chiar suh zidurile eet tii, ti t ud pe soldati, acord recompense vechilor Iegiuni si, de la tn ltUnea jilttdui s u, distribui fiec ruia prerniile pentru Apoi lui Rebilius trei ea s eortinue ased::.11 ora ului, dou legiuni Dornitius ea s asedieze Tysdra, unde comanda Considius E1 se indrept spre
Utica, trimi ind inainte pe Messala cu eava[eria, c ci cavalzria lui Seipio fugise in aceeasi directie.

Cavaleria pompeian ajunse in fata. oragului Pasades; dar, arl nd despre InTrIngerea 11.1i Scipio, locuitorii r.efuzar s deschid portiie. Atunci fortar ora ul aprinser mare rug in mijlocui pietei publice si-j aruncar fl c ri pe
deasebire de vrst sau de sex. Cezar urm ri de aproape, dar sosi prea tirzki ca

mai poat impiedica aceste m celurL 354

A treta zi dup b t lie, tn tirnpul nep ti, un curier SOSea la Utica si-1 anun a pe Cato e mare b t lie avusese loc la Thapsus, c totul fusese pierdut fr posibilitate de salvare c Cezar ocupase tab ra lui Scipio si lab ra lui

Juba i c acurn se indreapt spre Utfea. Dou2J zile mai eavaleria aceea care fugise din udscse Thapsus, care d duse foc ora u!ui Pasades
toeuitorii i ap ru in la a orasului Aeolo, adic ' ia pidoareie zidului orasului, intr-un rnic retransament ridicat chiar de ea, se afla plebea, pe care Cato o d duse afar eetate din cauza p rerilor sale favorahile lui Cezar. Stiind-o ostjl , Cato poruncises fie p zit , a a cum am spus, de o parte din locuitod, timp ee restul locuitoriior p zea orasui.

Fugarli se informar i afiar c oarnenii pecare vedeau in la a lor erau cezarieni expulza i cltn ce-tate de Cato.
Atunci ei voir s -i trateze i pe ace tia dup eurn feuser eu locultorii din Pasades. Dar eezarenn se inarmar cu bite si pietre Tricuraja i de zvonul

victoriei lui Cezar, care ajunsese pin la ei, ii respinser pe porapeieni, ca.re intrar ftorosi in oras gata s reverse asupra lui prea plinul st pinea. fn adev r, se aruncar asupra caselOr cu iriWare aspectuoas , le jefuir i uciser o prte din locuitorii tor. Cato veni in grab si-i rug , in nurnele omenici, s se oprease dar omenia era o virtute compIet neeunoseut pompeienilor. El fu obljgal atunci s foIesease fa de ei aite argumente d du fiee rula eite o sut > de sestcr i s'i-i eliber din arrnaUi. Faustus Sylla le mai d clu hic pe

atit cHn banti s l, se puse Fn fruntea lor si, nestiind ce se


intimplase cu Juba, se indrept cu ei spre Zarna, unde credea c o s -1 g seasc pe regele numki, oprim ca s vedem ce se rntimpEase cu pompeieni. Vergflius, v ztrid c era ineercuit pe mare t pe uscat, iar cei din partida lui morti sau fugiti , se pred 1 ui ReWlius pe Consiclius, care se g sea in Tysdra cu o garnizoan de getuli si de gladtatori, la s u infringerea lui Sdpio si de apropierea lui Domitius, pierdu speran a e ar mai fi putut p stra oraui n tain , tn o(it

355

eare ct iva uciser tn drum, ca s -i fure banii afla i asupra sa. in sfir it, Scipio, care se retr sese pe galere eu
sperana de a trece 1n Spania, iu mult vreme ct tinat de furtun i 1n cele d3n u.rrn'a' aruneat 1n portul Hipponus (Bone) unde fu incercuit de flota lui SiUus, care se alla tn rad . EI incerc . s lupte, dar bastimentele sale, fiind de tor inferloar , fur seufundate ,i disp rur tri valuri cu toti cei ee le oeupa .

Am anticipal asupra evenimentelor, pentru a sfIr i cu


to i comandan ii pompeieni inakite de a aiunge la Cato.

Am povestit eum dup b t lla de la Thapsus, primise vestea despre 1ntringerea lui Juba i a lui. SciWo i eum
a doua zi, trei siite de c lkeli fugari, resphi i cu pietre i ciornege de plebea pe eare Cato o gonise din cetate, p trunser Org, jefuir casele eele mai bogate J nu . pleeaser dect dup ee Cato le pl tise o surn deo sut de sester i de om dup ce incasaser Inc peatIt drx partea Iui Syli4. La vestea aceasta la vederea fugaritor, tn ora se produsese o mare tulburare; hecare voia s fug , crezindu-se insuficient ap rat de zIdurile eet tii; lurnea fugea pe str zi ca ie it rnin i, seo ind shig te de disperare.. Dar Cato le ie i inainte i-i opri pe cei eale. Apoi rept de nenurn rate ori e ve tile rele se exagereaz Intotdeauna e , dup toate probabilit ttle,

neeaud nu era atH de mare p-e se spunea; astfel reu pOtQie216d tumullul. Cato instituise un consillu de trei sute de notabilit i, alese dintre romartii stabiliti in Africa care se ocupau cu
problerne de negot sau de banc .

Consihui se numea Cel trei sute.


Cato se 7ndrept i el spre acela i Loc. Ins , pe etnd

toat lumea, ine zp eit , mai umbla agitat ineoace i Tneolo, el travers ora ul, ealm, hol rti, inind in mIn registru pe eare il ettea 1I thripul mersului. Regitrui
cuprindea resurseie de r zboi, ma 1ni, arrne, aiirnertte, soldati. eind toat lumea fu adunat , Cato se adres maiintfi

celor Trei Sute, le l ud zetul 356

fidelitatea pe care ie

dovediser pin atuncl, ti Indernn s nu- i piard .


speranta i mai ales s se despart

de

i s

fug care Ineotro; dup p rerea lui Cato, a a ceva ar ft tnsernoat pieirea tuturor . Dac r mtneti uniti, te spuse et, Cezar v va respect2 i rnal mult, iar dac cere indurare, v va lerta mult rnat u or, Totu i, analizMi ave i de l cut, v ]as st pini pe deplin pe fapicIe voastre. lua i
o hot rtre, nu voi Conclamna nici una din cele dou alternative; dac sentimentele voastre sc schimb dup eum bate vintul noroeului, a atribui accast schirnbare necesit tit. Vreti s ine i piept nenorocirii, s tnfruntati pericolut, s ap rati libertatea? Vot l uda st voi admira

corectitudinea i m voi oferi s v servesc ca ef, s lupt al turi de voi. Abia clnd ajunge s vedctl eare va
soarta patriei cact palfia voastr nu. este nici Andrumetus, nici Utica, ci Roma, care de mal multe ori s-a riclicat prin propria ei mitrelie d[n pr bu iri i mai triste decit cea dc acum v mai r min muItc posffitlit4i dc sc pare, muite de a fi in siguran . Faptul rriportant este s lupta impotriva unut om care actioneaz nu dup voin a Lui, ci sub pre,siune_a Irnprejur rilor i pe care problemele sale ti tir sc tn.

aceaa i timp in toate p rtfle Spania, r sculat trnpotriva lut Cezar, a imbr ti at partida ttn rtdui Porupd. Rorna ins i tnc n-a acceptai cornplet un jug cu care nu este obt.nuit ; ca se revolt impotriva robiet, gata s se ridice ia cea ma{ mic schi'mbart_ Nu fugt ri de pericol,
dimpotriv , chiar din exernplul du manului vostrru, care, pentru a comite oele mai mari nedrept U, i t risc viata in fieeare zi, l r a avea, ca voi, d rept scadent a unui r zboi al c rui succes este nesigur, fie o via(

fericit dac veti fi tnving tori, tie cea mai giorioas dhire mor i dac murli tn timpul luptetin sfir It chibzuit1 intre r.nplortrid zcii pentru ca, drept pret al virtutii i al zclului pe care ar lat prn aeurn, s
[I ic la bun sttr it hot rtrile luate. A a vorbi Cato, Nu numai ctivintele sale, dar mai ales

exemplul s u au g sii un largecou in auditoriului: cei mai multi dintre ei, v znd aceast noblele a sunetulu[,
aceast , ornenie i aceast cutezant , uitar primejdia momentului i-1 priizir pc Cato ea pe,un el invincita

Aa c i se acordar depline buteri. Mai bine s spuser ei asculandu-1 pe 357

Cata, dectt s " ne sa[v rn via(a tr dind o einste atit de perfect . Unul din eei Trei Sute propuse s se acorde libertate sclavilor aproape toat: adunarea se al. lur acestuE aviz. Dar Cato se opuse, Aa ceva, spuse eL, este i injust, i nelegifim. Dac st ptnii lor i-ar elibera, eu voi primi cu pl cere 1n arrnata mea pe cei care vor f; la virsta s poarte armele, hnediat se rdicar rnaj rfluite voei spunind: - Noi acord m ibertatee sclavillor no tri. - Bine, spuse Cato, s se ia act de aceast deelaratie. Dedaraffile fur inregIstrate. timpul acesta, Cato primi ni te scrisoll din partea lui Juba i a lui Scipio. Juba se re[ugiase Ln muni; i IncA nu ineercase fatala actiune asupra urasului Zama_ El voia s aile de ia Cato ce avea de gind s fae, te intilne ti cu mine, Dae pleci din 1.1flea i vrei l scria el, te voi astepta; elac ai vrea s susth acolo un asediu, voi veni cu armat ea s ajut. Scipio era ancorat 1n spatele unui promontarlu, nu departe de Utica, a tepta acolo, s vad ce hot rire avea s ia  ato. Cato relinu mesagerii care aduseser aceste scrisori pirt cnd tu sigur de poziiia pe care aveau o adopte cei Trei Sute. Dar, curind, sfatuI se tmp rti in dou tabere. Serratorii din RC1111.8 Cafe CT.1<)rice pre voiau s a jung de se a eze din nou pe scaunele ior eurule, erau entuziasm, gata pentru orice sacrinciu; dup discursul lui Cato, i ; eliberar. sc[avU i-i 7nralar _ negustorii, speculanti care f ceau negot pe mare sau f ceau pe cavaierii i a ca'ror prindpal bogMie o eanstituiau sdavh, ace ha uitar repede discursul lui Cato i-1 analizar prin prisnia vederilor lor. SInt corpurj, scrle Plutarb, care pierd c ldura de fnclat ce o primesc r care se r cesc de indat ce se indep rteaz de Ung foc, A a erau oarnenii acest(a, inEerbinta i de prezen a 11,U Cato, tirnp Cato era acolo i-1 aveau in ra a ocffilor, cit timp le orbea i I.1 ;ncuraja, totul mergea de minune, dar, clnd r 'rnine.au cu propri(te lor ginduri , teama de Cezar le gonea SUrki orice urrn pentru virtutea lui. de respect pentru Cato l'n adev r, 1a,t ce spuneau carnenii: 358

De lapt, ce sintern not i pe cine refuz rn s -1 ascult rri? Oare in Cezar se tn Inne fe asf zi toat puterea roman ? Nici unul (ffin noi nu este un Pompei, un Scipio sau un Cato. Sintern nIte negustorf care n-au alt faim cleCt aceea a fi negustori onora.bili. Noi nu avern Ioc in politic nci aeum, nid in viitor. Atunci, de unde ptn unde, vrerne in ca re oarnenii cedeaz tn f al a teroarel i se injosesc mai mult decti s-ar cuveni s o fac, noi, ni te s alegern tocrnai momentul acesta pentru a lupta pentru iihertatea Rornei, pretinzind, nes bu4i ce stntern, s susinem tn Utica un r zhoi impotrfva aceluia din fata C nli3 i Cato, T marele Pompei au fugit, abardonind tn rntiniie lui Imp r tia lurnfi? Ce facem? sintern; nu ne Noi ne ellber - rn biefi sclavi r mtne ca libertate decit atita elt i-o place lu Cezar s - ne lase. S frezirn dintr-o asemenea nebunie! S ne curioa tern lungu] nasului i, atit cit mai este eti putinl , s tacern apel la bun fatea tnving toruIui cerern ne

prirneasc binevo[tor.

Observati c a a vorbeau cei ITKideFa0; nU niMiC nu a teptau deett prilejul s pun mina pe senatori i s -i predea lui Cezar. cei mai einstiti din rTndul acestor dernni negusturi eare tn timp de pace ar fi considerat c e rusinos s nu- i respecte angajamentele, nu se gindeau acurn dectt la o comportare Cato cunostea oamenii cn care avea a face, a a voia s -i expun pe Juba i pe Scipio pericotuJui care ii ptndea pe senalorf i chiar peei rnsu i; c ci nimic nu putea

s -1 asigure dac Cezar ar fi f cul din predarea lui Cato o condi(ie a indur rii sale> ei nu 1-ar fi predat, a a curn ti propuneau s i predea pe ceflaW. A a c le scrise ceior doi s nu se apropie de Utka.
Atunci, Scipio se bot rt se Intoarc Tn Spania i Juba s r min in capitala sa. Se tie ce s-a infimplat arritndurora. acesta, in aarb- de eei citva cW re i pe care i-am v zut c au pr dat Utica in trecere c riu s-au dep rtat pin nu au primit ette sul de sesterti din partea,luj Sylla si tot attt din partea T4i Cato, a venit s

caute refugiu sub ora. ului un corp de cavalerie


destul de nurneros. Amintindu- i curn jduit primii, Cato le trich[se

portile ora ului. De aceea, ei ti trirffiser o deput tie 359

cornpus din tref dintre ai lpr Unii voiau s -I caute 1) Juba, al(ii eereau

se pun sub comanda lui Cato,. iar cei tret soli avcau rnistunea de

a consutta pe Cato asupra a ceea ce trebuiau s fac . Mai


era printre ei gi o a treta partid , eare, Hind c tocuitorii ora uld Utica erau partizani deai Cezar, se temeau s intre in ora . De aceea, i eerur lui Cato s binekolasc s vin la ei. Dar Cato sc g sea in situaVa lui Dante la Floren a, eind, obligat s trirnit pe cineva ta Venelia, ri zicea: Dae r rnIn eu, atunci etne sn duce? Dar dac m duc eu,

aici dne r mlne? Pin la urm.,


COrtiretit10.

ivlarcus Rabrius s

r rnin ora i s vegbeze a5upra eelor Trei Sute. Cato senatorH, [e i din ora tmprean cu ei i se duse la

In absen a sa, Marcus Rabrius trebula s primeasc deciaratiile de Iiberare a sciaviior, s se poarte loat lurnea i nu ror eze pe nirneni. Ofi erii din corpul de cavaterIe 11 a teptau pe Cato eu ner bdare Ei Ii d deau bine seama c omul acesta era ultirna lor speran I,n rindul lui, i el contase toarte rnult pe ei
El ii rug StkuIlor ca, avind s aIeag In.tre el i Juba, s .I aleag pe el: avtnd de ales intre Roma i ZaM2, s aLeag Roma Ti solicit med ales s se string n juruL

senatorilor eare, dac nu reprezentan o fotl materfal , erau a putere politic . Cavaleria ar fi putut ntra Cli ei tn cucerit, Utica, oras puternic !ortificat greu aprovizionat cu alimente i muni fi pentru citiva ani 4 i s lin piept lui Cezar, a a eurn f cuse Marsilia, care, neavnd condiVi atIt de bure, reu ise, totui, s reziste.
Cu laerimi in ucki, _senatorif le f eurEi aceea i rug minte. Ofi erii se retraser ca s se sf tuiascil cu In pr3 ,,7inta celor ce li se spusese. in a teptarea lor, Cato se asez pe o In itime, Impreun cu senatorii. Dar abia 5C instaiaser c v zur venind spre ei In

goana calului e l ret: era Mareus Rabrius, eare venea s -i anunte cei Trei Sute se revoliaser , provocaser mare lulburare In ora i-i stIrniser pe !ocuitori.
R seoala aceasta era pielrea senatorilor, de aceea ei fneepur s se vaiete i roage pe Cato. Tn aceasra

lurtunii irnens , Cato era singura stea r mas curat i 360

turrflnoas , i fiecare naufragiat se Indrepta spre ea,


El 1-1 trirr -[se napot la titiera pe Marcus Rabrius, cu rnistunea de a le spune celor Trci Sutc, in nurncie lut, a tepte inainte de a tna vreo bot rIre.

Marcus Rabrius plec . Intre timp revenir N-avern nevoie s ne punern n slujba lui Juba sau s devenim nurnizi presupunInd c 1-arn urrna pe.,Tuba plus, nu ne temern de Cezar ctt timp -vorn F comanda i de Cato. Dar se pare perieulos s ne Incbidem intr-un oras cu locuitorii din Utica, popor pa nlc, a c rut fidelitate ne este suspeet . Pentru moment strit Hnistiti ofi erif tian ce venise s spun Rabrins dar, de indat ce va apare Cezar, ei i lvor ajuta. s ne atace i ne vor preda irt milnile lui Dae ins Cato vrea s rie angaj rn sub
comancia lui, trebuie s renunte la Utica i s ne lase s facem cu ea ce vrern noi, i noi nu-f ascundern citu i de pu tn c vom izgoni sau vorn ncide pe toti c ci abia atunci ne vorn sirnti in siguran intre zidLirde acestui

oras. Cato lsi d dea seama c acestea erau m surile pe care trebuta s le impun nite oarneni dornici s se g seasc in siguran k dar erau prea barbare, Totu t, cu calmul s u obinutt, Cato r spunse c va diseuta eu cei Trei Sute, i se inapoie fn ora . Dar, inapoierea sa, cei Trei Sute isi lep daser masca. Ei luaser cuno t5nt de sent rnentele locuitorilor f rii r1rea ineonjur sau menajamente, declarar cu toat hot c n-aveau s lupte impotriva h..11 Cezar. Urffi cii[ar
murrnorar ar ti foarte s se pun mina pe

senatori i s -Itin aresta i pinit la venirea lui Cezar. Dar Calo nu tinu cont aceast p rere, pe care se l cu c ntei n-o auzise sau pcate c intradev r n-o auzse, surd cum
era.

fin timpui acesta, i se an.un retragerea I ret Elor. Aceasta era o nenorocire. Et se ternea c . dup piecarea ca1 reilor, cei Trei Sute se vor decia la aete de violent 'impotriva senatortior, A a e se ridic tmedtat din mtjtoeul consiliuM, Inclec t perni dup c l reti. Ace tia p rur lerldtt s -1 revad , 11 primtr cu mantfest ri de bucurle si-1 rugara st rnitor se salveze, plectnd cu ei. Cato cl tin din cap; luase o alt bot rtre, taorimile n. oeld, el le Intinse mtna rug s vin in 23.A.
DWILAS

381

ajuterul senatoritor, dar v ztndai e pleac f r s in searn de rug rninitle sale, rnerse pin acolo indt se agM e pestrete ezifor trase spre el ca s -i ntoarc [a Utica. i, intr-adev r, unora dintre ei Ji se feu mi15 i cedar, iar el obtinu de ei promislunea s mai rrn.in aeoho ine_ o zi, pentru a askura :etragerea senatorilor. Prin urmare, aduse cu ora plas pe unii por i, pc al ii eitadel. Cei Trei Sutese tifrcosar , ivi trirniser imedat- dup Cato, rugindu-1 s vin la ei; dar, larrndul lor, senatorii se strinse[ jurul Iui i-1 rugar p'h-seas.d, spuntnd c ar insernna s -I abandoncze pe Cato dae 1ar l sa pe proteetorui i sprijinitorul lor acestor tr d tori i misei_ 1n adev r, scrie Plutarh, in rnomentul aedla virtutea lu Cato era reeunoscul toti, i toti eei care reiugiaser in Utlea nuircau pentru eL aceea i dragoste si aceea i admira ie, pentrn niciodat se observase in purtarea lui nici cea mai slab urm de artificiaL sau de [alstale,

LXXX I
AceasU desprindere de orice sentiment, aceast mare abnegatie fat dee acest mare devotament fa de al [i venea din faptul c de muit th-rip se hot rise s'a` ITIOar , cit plutea mai mult pe deasupra acestei Ndeti, ant sim ea ?n suFlef o mare arn r ciune si o mare durere pentru eel pe care avea s-1 p r scase prad tuturot iurturfflor de pe p rnint. Asa fiind, inainte de pune 4n apiieare acesi sinistru plan, el se hol ri s se ingrijeasc de siguran a pompelenflor, atIlia el I mai r m seser , apoi, dup ce va duee la bun sfirsit aceasU obligatie, r mas fap tn fa el insu i i cu geniul s u s -si ia viata, 4,ze ci, serie Plutarh, graba sa dc a muri nu se putea ascunde, desi nu pornenise un cuvint despre aceasta. El ii asigur deci senatori i, pentru a duce la bun sftrsii sarcina asurnat , se duse Ie cei Trei Suie_Ace tia ti mui umir pentru Increderca pe earc o avea in ei, tl rugar ' s -i e t uzeasc in hof rirea tuat , Ins anun ar c hot rIrea lor era de nestr mutat. HoUriseta' s trimit so[i la Cezar.

362

Vai! puser noi nu sintern r4te Catoni i, la un loe, nu avem virtutea unifi sIngur Cato; intelege-ne slniciunea. Hot riti