Sunteți pe pagina 1din 160

AGRICULTURA

Bucuresti 2002

1
La elaborarea textelor acestor bosuri au contribuit:
Experti:
ILEANA PASCAL
STEFAN DEACONU
CODRU VRABIE
NICULAE FABIAN

Supervizare:
AUREL CIOBANU - DORDEA
ELENA SIMINA TANASESCU

În cadrul proiectului
„Campanie de informare a functionarilor publici privind
continutul acquis-ului comunitar“
au fost elaborate brosuri privind primele
15 capitole de negociere.

© CRJ 2002

ISBN 973-8338-56-5

2
Lista capitolelor în care este împartit acquis-ul comunitar,
în vederea negocierilor cu statele care adera
la Uniunea Europeana
Capitolul 1: Libera circulatie a marfurilor
Capitolul 2: Libera circulatie a persoanelor
Capitolul 3: Libera circulatie a serviciilor
Capitolul 4: Libera circulatie a capitalului
Capitolul 5: Dreptul societatilor comerciale
Capitolul 6: Politica în domeniul concurentei
Capitolul 7: Agricultura
Capitolul 8: Pescuitul
Capitolul 9: Politica în domeniul transporturilor
Capitolul 10: Impozitare
Capitolul 11: Uniune economica si monetara
Capitolul 12: Statistica
Capitolul 13: Politici sociale si ocuparea fortei de munca
Capitolul 14: Energie
Capitolul 15: Politica industriala
Capitolul 16: Întreprinderi mici si mijlocii
Capitolul 17: Stiinta si cercetare
Capitolul 18: Educatie, formare profesionala si tineret
Capitolul 19: Telecomunicatii si tehnologia informatiilor
Capitolul 20: Cultura si politica în domeniul audiovizualului
Capitolul 21: Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale
Capitolul 22: Protectia mediului înconjurator
Capitolul 23: Protectia consumatorilor si a sanatatii
Capitolul 24: Justitie si afaceri interne
Capitolul 25: Uniune vamala
Capitolul 26: Relatii externe
Capitolul 27: Politica externa si de securitate comuna
Capitolul 28: Control financiar
Capitolul 29: Dispozitii financiare si bugetare
Capitolul 30: Institutii
Capitolul 31: Diverse

3
ABREVIERI

ANPC Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului


ANPE Autoritatea Nationala a produselor Ecologice
ANSV Agentia Nationala Sanitar-Veterinara
Art. articol
CE Comunitatea Europeana
CEE Comunitatea Economica Europeana
COM Comunicare a Comisiei Europene
Comisie Comisia Europeana
Consiliu Consiliul Uniunii Europene
ESB Encefalopatie spongiforma bovina
EFICS Sistemul European de Informare si Comunicare al Siviculturii
FEOGA Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii Europene
GST Garantarea Specialitatilor Traditionale
IACS Sistemul integrat de administrare si control
IISVP Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara
ICAS Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice
IDSA Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala
IPSVF Inspectoratul de Politie Sanitara Veterinara de Frontiera
L Legislatie
MAAP Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
MFP Ministerul Finantelor Publice
MSF Ministerul Sanatatii si Familiei
OJ Jurnalul Oficial
OCP Organizarea Comuna a Pietelor Agricole
OMC Organizatia Mondiala a Comertului
ONU Organizatia Natiunilor Unite
OSIM Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
PAC Politica Agricola Comuna
PDO Protejarea Denumirii de Origine
PIG Protejarea Indicatiei Geografice
RICA Reteua de informare contabila agricola
RNP Regia Nationala a Padurilor
SAPARD Programul Special de Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala
SEE Spatiul Economic European
TCE Tratatul instituind Comunitatea Europeana
UE Uniunea Europeana

4
Actele normative adoptate la nivel comunitar

Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificarilor


si completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana si
Tratatului asupra Uniunii Europene), legislatia în vigoare, legislatia
în pregatire, precum si hotarârile recente pronuntate de Curtea
Europeana de Justitie se regasesc în cadrul bazei de date cu acces
gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex).

În temeiul si în conformitate cu dispozitiile tratatelor constitutive,


institutiile UE cu competente în procesul legislativ adopta, în esenta,
urmatoarele acte normative:
• Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data
intrarii lor în vigoare atât pentru statele membre, cât si pentru
persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora.
Regulamentele se aplica direct pe teritoriul statelor membre, carora le
este interzis sa adopte masuri de transpunere sau orice alte masuri
care ar putea îngradi aplicarea lor directa. Daca în text nu este
precizata data intrarii în vigoare, aceasta va fi reprezentata de cea de
a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene.
• Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii
pentru statele membre, lasând la latitudinea acestora modalitatile de
atingere a lor. În text este precizata data pâna la care statele membre
trebuie sa adopte masurile de adaptare la directiva în cauza.
Directivele se aplica si ele direct pe teritoriul statelor membre, dar
numai dupa expirarea termenului de transpunere.
• Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele
membre sau persoanele juridice carora le sunt adresate. Unele au
caracter individual (având un singur destinatar sau un numar limitat
de destinatari), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru
toate statele membre si pentru persoanele fizice si juridice aflate pe
teritoriul acestora).

5
• Recomandarile, rezolutiile si avizele sunt acte fara caracter
obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea
legislatiilor si practicilor nationale.
• Acordurile si conventiile sunt întelegeri în forma scrisa supuse
dreptului international dar încheiate fie de catre Comunitati cu state
terte, fie de catre acestea si statele membre cu state terte, fie numai
între statele membre, în conformitate cu competentele stabilite prin
tratatele constitutive.
Într-o serie de domenii, în afara actelor normative mai sus aratate,
institutiile Uniunii adopta si alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea
vor fi aratate si explicate în cadrul prezentarii domeniilor respective.

Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative în


vigoare sau în pregatire prin intermediul mai multor facilitati de cautare :
1. Indexul analitic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei
în functie de domeniu);
2. Indexul alfabetic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei
dupa termeni cheie ordonati alfabetic);
3. Cautare dupa numarul Jurnalului Oficial în care s-a publicat actul
legislativ;
4. Cautare dupa numarul actului legislativ (cu ajutorul unui cod
format automat de catre facilitatea de cautare);
5. Cautare dupa cuvinte cheie în text.
Toate aceste facilitati de cautare usureaza considerabil regasirea
unui act legislativ sau a actelor legislative încadrate la un anumit
domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea
mai utila facilitate este indexul analitic al directorului de legislatie
(cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind împartit cel putin pe
subcapitole).

6
Cuprins

I. Introducere ............................................................................9
II. Acquis-ul comunitar în domeniul agriculturii .............................9
II.1. Temeiul juridic .................................................................. 9
II.2. Masuri orizontale ............................................................ 11
II.2.1. Fondul European de Orientare si Garantare a
Agriculturii Europene (FEOGA).......................................11
II.2.2. Sistemul integrat pentru administratrea si controlul
terenurilor agricole..........................................................12
II.2.3. Mecanismele comerciale si acordurile internationale 13
II.2.4. Politica în domeniul calitatii...................................14
II.2.5. Reteaua de informare contabila agricola .................14
II.2.6. Regimul produselor rezultate din prelucrarea
produselor agricole..........................................................15
II.3. Reforma politicii agricole comune .................................... 15
II.4. Agenda 2000................................................................... 16
II.5. Organizarea comuna a pietelor produselor agricole (OCP). 17
II.6. Dezvoltarea rurala ........................................................... 23
II.7. Agricultura si mediul....................................................... 24
II.8. Silvicultura ..................................................................... 26
II.9. Politica în domeniul calitatii produselor animale si controalele
veterinare .......................................................................... 26
II.10. Controalele fitosanitare.................................................. 30
III. Transpunerea acquis-ului comunitar în România.................31
A. Masuri orizontale ............................................................... 31
Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii
Europene (FEOGA) ............................................................. 31
Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS)................. 32
Mecanisme comerciale ......................................................... 33
Politica în domeniul calitatii.................................................. 33
Agricultura ecologica ........................................................... 34
Reteaua de informare contabila agricola ................................ 34
Regimul produselor rezultate din prelucrarea produselor agricole 35
B. Organizatiile comune ale pietelor agricole (OCP) ................ 35
B.1. Sectorul culturilor arabile .............................................. 35
a) Armonizarea legislatiei .............................................35
b) Capacitatea administrativa........................................36

7
B.2. Sectorul zaharului ......................................................... 36
a) Armonizarea legislatiei .............................................36
b) Capacitatea administrativa........................................37
B.3. Sectorul legume-fructe ................................................... 38
a) Armonizarea legislatiei .............................................38
b) Capacitatea administrativa........................................38
B.4. Tutunul ........................................................................ 38
a) Armonizarea legislatiei .............................................38
B.5. Sectorul zootehnic ......................................................... 38
a) Armonizarea legislatiei .............................................38
b) Capacitatea administrativa........................................40
B.6. Sectorul viti-vinicol........................................................ 40
a) Armonizarea legislatiei .............................................40
b) Capacitatea administrativa........................................41
B.7. Sectorul semintelor si materialului saditor ........................ 41
a) Armonizarea legislatiei .............................................41
b) Capacitatea administrativa........................................42
C. Dezvoltarea rurala .............................................................. 42
a) Armonizarea legislatiei .............................................42
b) Capacitatea administrativa........................................43
D. Agricultura ecologica......................................................... 44
a) Armonizarea legislatiei .............................................44
b) Capacitatea administrativa........................................45
E. Silvicultura ........................................................................ 45
a) Armonizarea legislatiei .............................................45
b) Capacitatea administrativa........................................46
F. Politica în domeniul calitatii................................................ 47
F.1. Sectorul sanitar-veterinar............................................... 47
a) Armonizarea legislatiei .............................................47
b) Capacitatea administrativa........................................51
F.2. Sectorul fitosanitar ........................................................ 53
a) Armonizarea legislatiei .............................................53
b) Capacitatea administrativa........................................54
3. Evaluarea sectorului de catre Comisia Europeana ...................... 55
ANEXA
Acquis-ul comunitar în domeniul agriculturii................................56

8
I. Introducere
Între politicile Uniunii Europene, politica agricola comuna (PAC) este
privita ca una din cele mai importante. Aceasta nu numai din cauza
bugetului acordat de Uniune pentru finantarea acestei politici (care este
de aproximativ 50% din bugetul total al Uniunii), a numarului de
persoane afectate si a teritoriului implicat, ci si a importantei istorice si a
atributelor suverane delegate de statele membre catre nivelul comunitar
de decizie. Importanta politicii agricole comune deriva si din legaturile
strânse cu piata unica si cu uniunea economica si monetara, doua domenii
cheie ale integrarii europene. Politica agricola comuna este alcatuita
dintr-o serie de reguli si mecanisme ce reglementeaza productia,
procesarea si comertul cu produse agricole în Uniunea Europeana,
accentul punându-se, din ce în ce mai mult, pe dezvoltarea rurala.

II. Acquis-ul comunitar în domeniul agriculturii

II.1. Temeiul juridic

Agricultura a constituit o continua preocupare pentru statele membre înca


de la negocierea Tratatului instituind Comunitatea Europeana (în
continuare TCE). Amintirile dureroase ale razboiului, manifestate si prin
crize alimentare acute, erau prezente în opinia publica si în mintile
politicienilor si, din acest motiv, agricultura a constituit un element cheie
înca de la începutul Comunitatii Europene.

Tratatul de la Roma a definit obiectivele generale ale politicii agricole


comune, iar principiile politicii agricole comune au fost stabilite la
Conferinta de la Stresa, din 1958. În 1960, mecanismele PAC au fost
adoptate de cele sase state membre fondatoare, doi ani mai târziu, actele
normative comunitare adoptate în cadrul PAC, precum si mecanismele
constituite în temeiul acestora, intrând în vigoare.

9
Temeiul juridic al politicii agricole este reprezentat de Titlul II al Partii a
treia din Tratatul instituind Comunitatea Europeana (articolele 32-38,
dupa abrogarile si completarile operate prin Tratatul de la Amsterdam).

Obiectivele PAC, stabilite de Art. 33 TCE, sunt:


− cresterea productivitatii agricole prin promovarea progresului tehnic
si prin asigurarea dezvoltarii rationale a productiei agricole si
utilizarea optima a factorilor de productie, în mod special munca;
− asigurarea unui standard satisfacator de viata comunitatii agricole, în
particular prin cresterea câstigurilor individuale a persoanelor
angajate în agricultura;
− stabilizarea pietelor;
− asigurarea abundentei ofertelor;
− asigurarea ca ofertele ajung la consumatori la preturi rezonabile.

Pentru atingerea acestor obiective, Art. 34 TCE prevede o organizare


comuna a pietelor agricole (OCP) care, în functie de produs, va consta
în:
- reguli comune privind concurenta;
- o coordonare obligatorie a organizarilor diferitelor piete nationale;
- o organizare a pietei europene.

Organizatiile comune de piata au fost introduse gradual, în prezent


existând pentru majoritatea produselor agricole ale Uniunii Europene. Ele
sunt instrumentele de baza ale pietei agricole comune, ajutând la
eliminarea obstacolelor din calea comertului cu produse agricole în cadrul
Uniunii si mentinând taxele vamale specifice pentru produsele provenind
din terte state.

Cele trei principii de baza, definite în 1962, caracterizeaza organizatiile


comune ale pietelor agricole:
- o piata unica: acest lucru presupune libera circulatie a produselor
agricole în cadrul statelor membre; pentru organizarea unei piete unice
este necesara utilizarea acelorasi mijloace si mecanisme peste tot în
Uniunea Europeana.

10
- preferinta comunitara: aceasta înseamna ca produsele agricole ale
Uniunii Europene vor fi preferate altor produse, iar pretul va fi mai
avantajos decât cel al produselor importate; de asemenea, produsele de
pe piata interna vor fi protejate de produsele cu preturi mai mici
importate din terte tari; protectia produselor va fi asigurata si în ceea ce
priveste fluctuatiile considerabile de pe piata mondiala.
- solidaritatea financiara: prin aceasta, toate cheltuielile rezultate în urma
aplicarii pietei agricole comune vor fi suportate din bugetul
Comunitatii.

II.2. Masuri orizontale

Masurile orizontale sunt acele actiuni, acte normative si instrumente


financiare care sunt aplicabile întregului sector agricol, indiferent de
natura produselor aflate în cauza. Dintre masurile orizontale cele mai
importante se pot mentiona:

II.2.1. Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii


Europene (FEOGA)

Politica Agricola Comuna este finantata de Fondul European de Orientare


si Garantare a Agriculturii Europene (FEOGA). Fondul a fost constituit
prin Regulamentul nr. 25/62 (modificat si completat ulterior de
regulamentele nr. 728/70, nr. 1258/1999 si nr. 296/96) si separat în doua
sectiuni în 1964:
• sectiunea Orientare, privind fondurile structurale, care contribuie la
reformele structurale în agricultura si dezvoltarea zonelor rurale (ex.
investitii în echipamente noi si tehnologii);
• sectiunea Garantare, ce finanteaza cheltuielile privind organizatiile
comune ale pietelor (ex. cumpararea sau stocarea surplusurilor si
încurajarea exportului de produse agricole).
Sectiunea Garantare este de departe cea mai importanta, fiind clasificata
drept cheltuiala obligatorie în bugetul Comunitatii. Sectiunea Orientare
reprezinta unul din fondurile structurale având ca scop promovarea

11
dezvoltarii regionale si reducerea disparitatilor dintre anumite zone ale
Uniunii.

Controlul cheltuielilor facute de beneficiarii ajutoarelor financiare


acordate de sectiunea Garantare se efectueaza în baza Regulamentului nr.
4045/89/CEE. Neregularitatile constatate referitoare la ajutoarele
financiare acordate si recuperarea unor sume fac obiectul Regulamentului
nr. 91/595/CEE, în timp ce Regulamentul nr. 1469/95/CE stabileste
masurile ce trebuie luate în cazul unor operatii financiare defectuoase.
Pentru anumite tipuri de ajutoare financiare, cum sunt cele acordate
sectorului de cereale si septelului se aplica sisteme integrate de
administrare si control (Regulamentul nr. 3508/92/CEE).

Pentru a sprijini procesul de restructurare a agriculturii din tarile


candidate, Uniunea a introdus instrumentul de pre-aderare SAPARD
(Programul Special de Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala).
Obiectivele acestui program sunt:
- sprijinirea agriculturii durabile si a dezvoltarii rurale în tarile
candidate în timpul perioadei de pre-aderare;
- rezolvarea problemelor ce afecteaza ajustarile pe termen lung a
sectorului agricol si a zonelor rurale;
- sprijin pentru implementarea acquis-ului comunitar în problemele
politicii agricole si a politicilor conexe.

Adaptarea politicilor agricole a tarilor candidate la reforma europeana a


Politicii Agricole Comune, în cadrul Agendei 2000, faciliteaza acest
proces.

II.2.2. Sistemul integrat pentru administrarea si controlul terenurilor


agricole

Sistemul integrat pentru administrarea si controlul terenurilor agricole


(Regulamentul nr. 3508/92/CEE) ajuta la monitorizarea computerizata a
ajutoarelor financiare comunitare, fiind alcatuit dintr-o baza de date, un
sistem alfanumeric de identificare si înregistrare a animalelor, cererilor si

12
ajutoarelor financiare acordate si un sistem computerizat de control.
Sistemul se aplica schemelor financiare acordate pentru culturile arabile
(Regulamentul nr. 1765/92) ca si celor din sectorul zootehnic
(regulamentele nr. 805/68 si 2328/91). Sistemul de control integrat
acopera toate cererile de finantare, verificarile administrative si, daca este
necesar, verificari prin aerofotogrametrie sau prin satelit.

II.2.3. Mecanismele comerciale si acordurile internationale

Printre masurile orizontale cele mai importante se numara si cele din


domeniul comertului, legaturi importante existând atât cu statele
candidate, dar si cu statele terte participante în cadrul Organizatiei
Mondiale a Comertului.

• Politica agricola comuna si Organizatia Mondiala a Comertului

Cea mai noua runda de negocieri comerciale multilaterale a început în


cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului în anul 2000, interesele
Uniunii îndreptându-se spre echilibrarea balantei dintre latura comerciala
si cea necomerciala a agriculturii (protectia mediului si pastrarea
peisajului rural, calitatea produselor alimentare), acordarea unui tratament
special si diferentiat pentru tarile în curs de dezvoltare (luând în
considerare nevoile de hrana a acestor tari), si îmbunatatirea accesului la
piata (prin îndepartarea unor bariere vamale).

• Politica agricola comuna si extinderea Uniunii Europene

Prin aderarea tarilor din Centrul si Estul Europei se asteapta ca forta de


munca si suprafata agricola sa se dubleze, iar numarul consumatorilor sa
creasca cu mai mult de 100 milioane de persoane. Uniunea Europeana
este deja cel mai important partener comercial al acestor tari, iar aderarea
deschide noi oportunitati pentru produsele agricole ale acestora pe piata
interna unica. Din cauza deficientelor structurale, agricultura tarilor
candidate necesita o modernizare si restructurare substantiala.

13
II.2.4. Politica în domeniul calitatii

Politica în domeniul calitatii urmareste în special dezvoltarea unor


sisteme de protejare a consumatorilor prin asigurarea unei calitati reale a
produselor alimentare, încurajând totodata diversificarea productiei
agricole, protectia denumirii unor produse renumite împotriva imitatiilor
si folosirii eronate. Consumatorii sunt sprijiniti prin furnizarea de
informatii referitoare la caracteristicile si compozitia produselor, dupa
caz.

Protejarea denumirii de origine (PDO) de refera la produsele alimentare


care sunt obtinute prin prelucrare si preparare într-o anumita zona
geografica si care folosesc un know-how larg recunoscut. Daca legatura
dintre produs si zona din care provine este facuta în cel putin unul din
stadiile de productie, prelucrare sau preparare, iar produsul are renume,
atunci se recurge la protejarea indicatiei geografice (PIG). Garantarea
specialitatilor traditionale (GST) se refera la certificarea unor
caracteristici specifice unui anumit produs care nu se refera la originea
acestuia, ci scoate în evidenta caracterul sau traditional, motivat fie de
compozitie, fie de modul în care a fost produs.

Alaturi de regulile ce guverneaza metodele de productie ale agriculturii


ecologice, regulile referitoare la protejarea indicatiei geografice, a
denumirii de origine si garantarea specialitatilor traditionale ale
produselor agricole si alimentare sunt pilonii de sprijin ai politicii
europene în domeniul calitatii (regulementele nr. 2081/92 si nr. 2082/92).

II.2.5. Reteaua de informare contabila agricola

Reteaua de informare contabila agricola (RICA) este un instrument de


evaluare a venitului exploatatiilor agricole si a impactului politicii
agricole comune.

Conceptul a fost lansat în 1965, Regulamentul nr. 79/65 (modificat si


completat de regulamentele nr. 1593/2000 si nr. 2419/2001) constituind

14
baza legala de organizare a retelei. Reteaua constituie singura sursa
micro-economica de date armonizata (principiile evidentei contabile fiind
aceleasi pentru toate statele Uniunii Europene) si consta în anchete anuale
întreprinse de statele membre prin care se culeg date contabile referitoare
la exploatatiile agricole. Exploatatiile considerate ca fiind comerciale, se
aleg pe baza unor planuri facute la nivelul fiecarei regiuni din Uniune.
Metodologia aplicata are ca scop furnizarea unor date reprezentative în
functie de regiune, marimea economica a exploatatiei, tipul exploatatiilor,
precum si de situatia economica a fermierilor pe diferite grupe.

II.2.6. Regimul produselor rezultate din prelucrarea produselor


agricole

Date fiind diferentele de cost în procurarea unor produse agricole de pe


piata interna a Comunitatii si din afara acesteia, diferentele de pret
existente chiar între produsele agricole la nivelul Comunitatii, ca si
necesitatea diferentierii taxelor vamale aplicabile produselor agricole
transformate (în componenta agricola si cea neagricola) în cadrul politicii
agricole comune si a politicii comerciale comune, au fost luate masuri
care sa tina cont de impactul comercializarii acestor produse, masuri ce se
refera în mod special la acodurile comerciale privind produsele importate
si cele exportate (Regulamentul nr. 3448/93).

II.3. Reforma politicii agricole comune

Politica agricola comuna a reusit sa-si atinga scopurile principale: a


încurajat atât productia cât si productivitatea, a stabilizat pietele, a
asigurat oferta si a protejat fermierii de fluctuatiile pietei mondiale. Fara
îndoiala, odata cu succesul au aparut si efecte secundare negative, ca si
unele probleme: fermierii produceau mai mult decât era necesar, creând
astfel un surplus, ceea ce a dus la cresterea exponentiala a cheltuielilor.
Acesta a fost motivul pentru care au fost întreprinse o serie de reforme.

Prima tentativa de reforma a avut loc în 1968, când Comisia Europeana a


publicat „Memorandumul pentru reforma politicii agricole comune”

15
(planul Mansholt). Planul avea în vedere reducerea numarului de
persoane angajate în agricultura si promovarea formarii unor suprafete
agricole de productie mai mari si mai eficiente. În 1972 au fost introduse
masuri structurale având drept scop modernizarea agriculturii europene.
Cu toate aceste masuri, problemele înca continuau sa existe deoarece
exista un dezechilibru între cerere si oferta, creându-se surplus de
produse. În 1985, Comisia a facut o propunere de reforma fundamentala,
exprimata prin publicarea „Cartii verzi privind perspectivele politicii
agricole comune”. Prin aceasta se urmarea echilibrarea cererii cu oferta,
introducerea unor noi moduri de reducere a productiei în sectoarele
problema si, în general, analizarea unor solutii alternative pentru viitorul
PAC. În 1988, Consiliul European a adoptat un pachet de masuri de
reforma, inclusiv „Orientarile privind cheltuielile în domeniul
agriculturii”, care a limitat procentul cheltuielilor pentru aplicarea PAC
din bugetul total al Comunitatii.

În 1992 s-a ajuns la un acord politic privind reforma PAC ceea ce a


reprezentat o schimbare majora, având ca elemente principale: reducerea
preturilor produselor agricole pentru a le face mai competitive pe piata
interna si mondiala, compensarea fermierilor pentru pierderea veniturilor,
ca si masuri referitoare la mecanismele de piata si protectia mediului.
Considerata ca un succes, având efecte pozitive asupra agriculturii
europene, totusi reforma a fost influentata de tendintele internationale si
europene ca: extinderea Uniunii Europene spre Centrul si Estul Europei,
cresterea concuretei produselor din alte tari si o noua runda de negocieri
în cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC). Toate acestea au
dus la adaptarea politicii agricole comune la aceste schimbari, ceea ce a
reprezentat de fapt o noua reforma. Agenda 2000 reprezinta unul din pasii
acestei reforme.

II.4. Agenda 2000

În 1997, Comisia Europeana a propus solutii pentru reforma politicii


agricole comune prin „Agenda 2000”. Consiliul European de la Berlin din
1999 a adoptat Agenda 2000, hotarând o reforma partiala a politicii

16
agricole comune, care a asimilat în cadrul PAC si aspecte referitoare la
mediu, la dezvoltare rurala si unele aspecte economice. În mod special,
reforma a urmarit:
- întarirea concurentei produselor agricole pe piata interna si mondiala;
- promovarea unui standard satisfacator de viata pentru comunitatile
rurale;
- crearea de locuri de munca si de noi surse de venit pentru fermieri în
alte sectoare decât cel agricol;
- dezvoltarea unei noi politici privind dezvoltarea rurala, ce a devenit
al doilea sector ca importanta a politicii agricole comune;
- integrarea în PAC a problemelor structurale si de mediu, carora sa li
se acorde mai multa atentie;
- îmbunatatirea calitatii si sigurantei produselor alimentare;
- simplificarea legislatiei din domeniul agriculturii si descentralizarea
modului de aplicare a acesteia, pentru a face ca regulamentele sa fie
mai clare, mai transparente si mai usor accesibile.

Reforma a creat conditiile pentru dezvoltarea unei agriculturi


multifunctionale, durabile si competitive. Mai mult, obiectivele sale pe
termen lung vor avea efect nu numai asupra generatiilor actuale, ci si
asupra celor viitoare.

II.5. Organizarea comuna a pietelor produselor agricole (OCP)

Asemenea organizari ale pietelor constau în reguli stabilite la nivel


comunitar privind nivelurile de productie, calitatea, modul de
comercializare al anumitor categorii de produse agricole, precum si
sprijinul financiar care este acordat din bugetul comunitar producatorilor
pentru compensarea unor diferente de preturi pe piata si evitarea
supraproductiei. Se are în vedere atingerea obiectivelor fundamentale ale
politicii agricole comune: stabilizarea pietei, cresterea productivitatii în
agricultura pentru acoperirea necesarului alimentar si asigurarea unui
standard satisfacator de viata pentru fermieri. Organizatiile functioneaza
pentru majoritatea produselor agricole de origine vegetala sau animala:
culturi arabile, vin, ulei de masline, fructe si legume, hamei, lapte si

17
produse lactate; productii si produse din bovine si taurine, de ovine si
caprine, tutun sau miere. Pentru alcool si cartofi nu exista piete
organizate. Din cauza amplasarii geografice îndepartate a anumitor
regiuni din Uniune, au fost prevazute reguli speciale pentru insulele
Canare, Madeira si Azore, insulele din Marea Egee si pentru
departamentele franceze de peste mari. Stabilirea si aplicarea regulilor
organizarilor comune ale pietelor sunt în responsabilitatea Consiliului si a
Comisiei, aceasta din urma fiind ajutata de un comitet de experti
reprezentând statele membre.

Principalele responsabilitati ale organizarii comune a pietei unui produs


constau în fixarea unui pret unic pentru produsul agricol respectiv,
aplicabil pe întreg cuprinsul pietei interne unice, acordarea de ajutoare
financiare producatorilor sau operatorilor din sector, stabilirea unor
mecanisme pentru controlul productiei si organizarea comertului cu
statele nemembre. Mecanismele se prezinta astfel:
- preturile. La începutul fiecarui an Consiliul fixeaza trei preturi ale
produselor agricole: pretul indicativ (considerat ca pretul la care ar
putea avea loc tranzactia), pretul initial (pretul minim la care pot fi
vândute produsele de import; este mai mare decât pretul de
interventie si încurajeaza cumpararea produselor comunitare,
respectând astfel principiul preferintei comunitare), si pretul de
interventie (fiind pretul garantat la care autoritatea poate cumpara si
stoca cantitatile produse).
- acordarea de ajutoare financiare. Ajutoarele financiare pot fi
acordate pentru încurajarea productiei (regulamentele nr. 1259/1999
si nr. 1251/99 ale Consiliului), a cresterii septelului, pentru
compensarea pierderilor suportate de agricultori în raport cu preturile
internationale, pentru marketingul productiei, cresterea
competitivitatii sau pentru încurajarea abandonarii unui anumit tip de
productie sau pentru conversia terenului sau a unor exploatatii
agricole.
- controlul productiei. Sistemul cotelor si garantarea unor cantitati la
nivel national permit controlul productiei agricole si limitarea
surplusului, ca si stocarea acestuia. Prin sistemul de cote, fermierilor

18
le este permisa producerea unei cantitati maxime, depasirea acestei
cote fiind penalizata. Garantarea unor cantitati la nivel national
presupune ca depasirile vor fi penalizate prin diminuarea pretului de
interventie pentru anul urmator. Controlul poate fi facut si prin
necultivarea terenului sau diversificarea productiei prin producerea
unor materii prime necesare biomasei, primindu-se în schimb
compensatii financiare. Fermierilor le pot fi acordate compensatii
directe bazate pe numarul de animale sau suprafata cultivata.
- comertul cu statele nemembre. În acest sens este încurajat exportul
produselor procesate. Pentru a importa produse este necesar obtinerea
unei licente de import si plata unei taxe de import.

Exista patru tipuri de mecanisme pentru acordarea de ajutoare financiare


si anume: pentru productie si pentru interventie (lapte si produse lactate,
produse de bovine, caprine si ovine), numai pentru productie (hamei,
tutun), numai pentru interventie (legume si fructe) si pentru protectie
vamala (flori si plante, oua si produse de carne de pui).

Cele mai importante organizari comune ale pietelor se refera la:

• Culturile arabile

Culturile arabile includ o mare varietate de recolte anuale de prima


importanta, cum ar fi: grâu, orz, porumb, secara, floarea soarelui, mazare
etc. Ele au cea mai mare pondere în bugetul de cheltuieli al Uniunii. În
cazul limitarii acestora se aplica aranjamente financiare de necultivare a
terenului sau de abandonare a unui anumit tip de productie
(Regulamentul nr. 1253/1999). În sectorul cerealelor, preturile interne
sunt mai mari decât cele mondiale, lucru ce face dificil exportul de
cereale si produse fara a se acorda subventii pentru diferenta dintre pretul
de achizitie pe piata europeana si cel de vânzare pe piata mondiala
(regulamentele nr. 1251/1999 si nr. 2316/1999). Subventiile pentru export
sunt limitate anual (atât ca volum cât si ca valoare), consecinta a
acordurilor încheiate în cadrul OMC.

19
• Vin

Uniunea Europeana ocupa primul loc pe piata mondiala a vinurilor. Dupa


o perioada îndelungata de surplus, s-a ajuns la un echilibru între productie
si consum, existând o tendinta de diminuare a productiei datorita
masurilor luate de reducere a suprafetelor viticole. Piata interna este
reglementata de regulamentele nr. 1493/1999 si nr. 1227/2000.
Organizarea comuna a pietei si-a început activitatea în 1962 prin
controlarea echilibrului pietei (prin regulamente limitând drepturilor de
replantare a vitei de vie sau aplicând preturi de interventie pentru vinurile
de masa), în cazul în care cantitatile sunt în surplus putând fi achizitionate
de stat si transformate în alte produse (cum ar fi alcool sau combustibil).
Ajutoarele financiare primite din parea Uniunii sunt strict controlete
(Regulamentul nr. 2048/89/CEE).

• Legume si fructe

Sectorul este reglementat de Regulamentul nr. 2001/02, care se aplica


fiecarui produs sau grupe de produse. Regulamentul modifica si
completeaza regulamentele nr. 2200/96, nr. 2201/96 si nr. 2202/96,
ajustând pragurile valorice de acordare a ajutoarelor financiare pentru
cheltuieliele de operare primite din partea Comunitatii. Praguri valorice
au fost fixate pentru produsele procesate de tomate, pere si piersici, ca si
pentru citrice. Pentru alte produse ca prune, smochine si stafide, pragurile
au ramas neschimbate. Ca mod de lucru, sumele sunt împartite procentual
între statele membre, fiind apoi distribuite catre asociatiile de producatori.
Asociatiile au ca sarcina împartirea sumelor, procentual, catre fiecare
producator în parte. Acest mod de plata direct catre producator a dus la o
mai mare transparenta a sistemului, o mai mare flexibilitate si a cresut
responsabilitatea producatorului.

• Hamei

Organizarea pietei de hamei implica atât produsele proaspete cât si pe


cele uscate, pudra, granule, extrase, produse aromate, amarui sau alte

20
varietati (Regulamentul nr. 1696/71). Toate produsele cultivate sau
preparate în Uniunea Europeana, ca si produsele importate, primesc un
certificat pentru a fi introduse pe piata (regulamentele nr. 1784/77 si nr.
890/78). Certificatele se refera la standardele minime de alfa-acid (care
da gustul amarui). Ajutoarele financiare sunt acordate pentru asigurarea
unui venit rezonabil al producatorilor de hamei (regulamentele nr.
1098/98 si nr. 609/99).

• Tutun

Scopul reformei pietei tutunului a fost încurajarea productiei de calitate


care sa fie mai putin daunatoare sanatatii si sa ia în considerare mediul
înconjurator. Organizarea pietei a facut posibila stabilizarea acesteia si
asigurarea unui standard de viata satisfacator pentru persoanele ce se
ocupa cu cultivarea tutunului (Regulamentul nr. 2075/92). Dintre
masurile luate în cadrul reformei se pot mentiona: îmbunatatirea
protectiei mediului si încurajarea cercetarii pentru a produce varietati de
tutun mai putin daunatoare, ajutarea producatorilor sa se orienteze catre
alte activitati (Regulamentul nr. 2079/92), efectuarea unor controale mai
stricte, un sistem mai flexibil de alocare a cotelor (prin care cotele pot fi
transferate de la un producator la un altul) si simplificarea procedurilor
administrative.

• Lapte si produse lactate

Piata de lapte si produse lactate este organizata în vederea reducerii


pretului de interventie, pentru a creste concurenta produselor atât pe piata
interna cât si în cadrul celei mondiale, si pentru ajutorarea fermierilor
prin acordarea de ajutoare financiare directe (regulamentele nr. 1255/99
si nr. 1256/99).

• Carne de vita

Organizarea comuna a pietei carnii de vita este supusa regulamentelor nr.


1254/99, nr. 2342/99 si nr. 907/2000. Cu toate ca au fost luate o serie de

21
masuri pentru descurajarea productiei intensive, se poate spune ca
organizarea pietei nu si-a atins pe deplin scopul. Instrumentele utilizate
presupun acordarea unor plati directe pe cap de vita, limitarea densitatii
animalelor pentru micii producatori, respectarea procedurilor de stocare a
surplusului si aranjamente privind comertul cu terte state.

În ciuda consecintelor negative ale celei de-a doua crize a „vacii nebune”
(ESB – encefalopatia spongiforma bovina) din toamna anului 2000,
mecanismele de gestionare prevazute de „Agenda 2000” s-au dovedit
suficient de robuste si flexibile pentru a permite refacerea si stabilizarea
pietei. În acest context, trebuie precizat ca între masurile luate pentru
organizarea pietei s-au numarat si cele privind sanatatea animalelor
(directivele nr. 64/432 privind sanatatea bovinelor, nr. 80/122 privind
eradicarea tuberculozei, nr. 83/471 si nr. 98/296 referitoare la inspectia
comunitara), interventii (Regulamentul nr. 1805/77 privind depozitarea
produselor din carne de vita), export (Regulamentul nr. 2973/79 privind
acordarea unei asistentei pentru produsele exportate în terte tari), import
(Regulamentul nr. 1445/95 privind licentele de import), preturi
(Regulamentul nr. 563/82 privind pretul pentru bovine adulte), marcaje
(Regulamentul nr. 890/99 privind sistemul de marcare si etichetare
aplicabil produselor de origine bovina) sau masuri exceptionale, luate în
perioadele de criza (Regulamentul nr. 716/76, modificat si completat de
Regulamentul nr. 1176/2000 privind adoptarea unor masuri exceptionale
pentru piata de bovine din Marea Britanie).

• Productii si produse din ovine si caprine

În acest sector, reforma a urmarit sa determine productia de ovine si


caprine, sa se orienteze mai mult spre piata reala, spre cerintele si
tendintele acesteia. Schimbarile cele mai mari au constat în introducerea
unor plati fixe acordate direct fermierilor, ca si a unor plati suplimentare
pentru zonele defavorizate, acordate pe cap de animal (Regulamentul nr.
2467/98/CEE).

22
• Miere

Regulamentul nr. 1221/97 a urmarit îmbunatatirea productiei de miere.


Aceasta din urma este sprijinita prin acordarea de asistenta tehnica,
rationalizarea transhumantei, masuri de sprijinire a laboratoarelor si a
cercetarii pentru cresterea calitatii produselor. O atentie deosebita este
acordata asociatiilor apicultorilor cu care statele membre coopereaza în
punerea în aplicare a planurilor nationale referitoare la productia de
miere. Regulamentul nr. 2300/97 stabileste continutul programelor
nationale si modul de acordare a ajutoarelor financiare de catre Uniune,
iar statele membre au responsabilitatea întocmirii studiilor din apicultura
referitoare la productii, structuri de marketing si formarea preturilor.

• Plante vii si produse floricole

Organizarea pietei floricole si de plante vii a facut posibila stabilizarea


pietei si facilitarea vânzarii produselor la standarde de calitate
(Regulamentul nr. 234/68). Actiunile Comunitatii sunt îndreptate spre o
mai buna organizare a productiei si marketingului prin organizarea
asociatiilor producatorilor floricoli. Produsele floricole destinate vânzarii
trebuie sa poarte eticheta producatorului

II.6. Dezvoltarea rurala

Globalizarea activitatilor productive si a fluxurilor comerciale, cerintele


consumatorilor îndreptate din ce în ce mai mult spre o calitate înalta a
produselor si extinderea Uniunii Europene sunt doar câteva din realitatile
si provocarile cu care se confrunta agricultura europeana. Schimbarile
afecteaza nu numai pietele agricole dar si economiile locale din zonele
rurale. Viitorul sectorului agricol este strâns legat de dezvoltarea
echilibrata a zonelor rurale, motiv pentru care agricultura si politica rurala
joaca un rol important în coeziunea politicilor teritoriale, economice si
sociale europene. Reformele ultimilor ani, îndreptate îndeosebi spre
cresterea competitivitatii produselor agricole, tin însa cont si de
asteptarile lumii rurale si cerintele protectiei mediului. Politica de

23
dezvoltare rurala, cunoscuta ca o a doua componenta majora a PAC, are
ca scop stabilirea unui cadru durabil si consistent care sa garanteze
viitorul zonelor rurale si promovarea mentinerii si crearii de noi locuri de
munca (Regulamentul nr. 1257/1999).

Principiile politicii de dezvoltare rurala sunt:


- asigurarea multifunctionalitatii, astfel încât, în afara productiilor
traditionale, sa fie încurajata dezvoltarea serviciilor furnizate de
fermieri;
- abordarea integrata si multisectoriala a economiei rurale în
vederea diversificarii activitatilor, crearea de noi surse de venit si
de locuri de munca si protejarea patrimoniului rural;
- acordarea de ajutoare flexibile pentru dezvoltarea rurala, bazate
pe principiul descentralizarii si al subsidiaritatii, consultarea
autoritatilor locale si regionale si crearea de parteneriate;
- transparenta în administrarea programelor, bazate pe o legislatie
simplificata si mai accesibila.
Pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate a zonelor rurale s-a folosit
integrarea diferitelor tipuri de interventii, cum ar fi: pensionarea timpurie
a fermierilor, scheme financiare pentru dezvoltarea zonelor defavorizate,
întarirea sectorului forestier, masuri de moderizare si diversificare a
exploatatiilor agricole

II.7. Agricultura si mediul

O agricultura durabila trebuie sa raspunda nevoilor economice, sociale si


ecologice, iar productia trebuie sa se axeze pe preferintele
consumatorilor. Masurile luate trebuie sa fie o îmbinare între legislatia
existenta în domeniul mediului, obiectivele generale ale politicii europene
privind mediul si cele ale PAC, asa cum reiese din „Agenda 2000”.
Aceste masuri privesc protectia mediului din punctul de vedere al
agriculturii. Masurile de protectie a mediului sunt obligatorii în toate
programele de dezvoltare rurala si se bazeaza pe angajamentele voluntare
si constiente ale agricultorilor catre o agricultura „verde”. Astfel,
dimensiunea ecologica nu mai este doar „valoarea adaugata a unui

24
produs”, ci devine o parte esentiala a dezvoltarii agriculturii, a dezvoltarii
rurale si a vietii socio-profesionale a fermierilor.

Ajutoarele financiare sunt acordate fermierilor care folosesc metode de


protectie a mediului si de mentinere a peisajului. Ajutoarele sunt stabilite
în functie de obiectivele dezvoltarii dintr-o anumita regiune sau zona,
problemele de mediu si cele naturale cu care se confrunta zona, si în
functie de tipul exploatatiei agricole. Fermierilor din zone mai putin
favorizate le sunt acordate ajutoare compensatorii pentru continuarea
folosirii terenului agricol folosind metode durabile, dar ele nu vor fi
acordate daca fermierii vor folosi substante interzise sau substante
folosite în mod abuziv. Una din metodele cele mai cunoscute este
folosirea îngrasamântului organic, înlocuind astfel pesticidele.

Agricultura ecologica a fost unul din sectoarele cele mai dinamice ale
Uniunii din ultimii ani, fiind considerata o alternativa viabila a
abordarilor traditionale din agricultura. De la introducerea primelor
masuri, din 1992, zeci de mii de fermieri au trecut la aplicarea acestei
metode, ca urmare a cresterii continue a cererii de produse organice.
Acest tip de agricultura (reglementata prin Regulamentul nr. 2092/91)
favorizeaza reînnoirea si reciclarea resurselor si reîntoarcerea în teren a
substantelor nutritive din deseuri. În ceea ce priveste septelul, productiile
de carne sunt reglementate prin cresterea animalelor în mediul natural si
folosirea de substante nutritive naturale. Fermierii ce folosesc aceasta
metoda ajuta la mentinerea ecosistemului si la reducerea poluarii.
Agricultura ecologica este promovata prin ajutoare acordate fermierilor
pentru lucrari de investitii în productia primara, procesare si marketing iar
folosirea produselor având în compozitie organisme modificate genetic
(OMG) sunt total interzise. Fermierii ce doresc sa practice o agricultura
ecologica se înregistreaza la autoritatea competenta, care are obligatia de
a verifica permanent capacitatea acestora de a aplica metodele ecologice
de productie. Inspectiile acopera toate stadiile procesului de productie,
inclusiv, stocarea, procesarea si ambalarea si etichetarea produselor
(Regulamentul nr. 1804/1999).

25
II.8. Silvicultura

Prin functiile lor, padurile sunt esentiale zonelor rurale si constituie o


componenta majora a politicii de dezvoltare rurala integrata, în mod
particular datorita contributiei lor la venitul populatiei si la ocuparea
fortei de munca, dar si datorita valorii lor ecologice si sociale. Padurile si
diversitatea lor reprezinta o parte importanta din mediul natural european,
iar protectia si conservarea lor fac obiectul politicilor comunitare, fiind
puse în practica prin strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea,
prin programul comunitar „Natura 2000” si prin Conventia ONU privind
schimbarile climatice.

Pentru produsele forestiere, si în special pentru lemn se aplica regulile


pietei interne, inclusiv cele referitoare la concurenta sau la ajutoarele
financiare primite din partea statului. Importanta silviculturii pentru
Uniunea Europeana si pentru statele membre, a dus la adoptarea strategiei
Uniunii Europene privind silvicultura [COM (1998) 649]. Reguli privind
protectia padurilor împotriva incendiilor si poluarii atmosferice sunt
stabilite de regulamentele nr. 2158/92 si nr. 3528/86. Pentru colectarea,
coordonarea, standardizarea, procesarea si diseminarea informatiilor
referitoare la dezvoltarea sectorului forestier (EFICS) a fost adoptat
Regulamentul nr. 1615/89.

II.9. Politica în domeniul calitatii produselor animale si


controalele veterinare

Pâna în 1985, legislatia comunitara privind asigurarea calitatii produselor


alimentare reglementa îndeosebi controalele privind sanatatea animalelor,
având în vedere nevoia ca produsele alimentare de origine animala sa fie
sigure pentru consumatori. Când produsele erau comecializate în afara
unui stat membru, aveau loc controale veterinare la trecerea frontierei,
lucru ce crea bariere netarifare, întârzieri si cresteri ale costurilor.
Eliminarea barierelor vamale a necesitat armonizarea legislatiilor
veterinare nationale, astfel încât controlul veterinar si certificarea
produselor destinate exportului sa fie facute la locul de expeditie a

26
produselor (Directiva nr. 90/425). Masurile adoptate de Consiliu au dus la
standardizarea criteriilor în domenii ca: sanatatea animalelor, sanatate
publica, protectia animalelor. Pentru marfurile importate din terte tari,
controlul se face fie la intrarea în Comunitate fie la destinatia marfii. În
acest sens sistemul informatic „Shift” furnizeaza informatii despre
conditiile de import a animalelor si produselor în Comunitate (Decizia
nr. 92/438)

• Asigurarea sanatatii animalelor

Controlul veterinar privind sanatatea animalelor este foarte strict, acesta


referindu-se la comercializarea si plasarea pe piata a produselor, masuri
de control si notificari care sa duca la prevenirea raspândirii anumitor boli
contagioase (Directiva nr. 82/894).

Controlul veterinar privind comercializarea si plasarea pe piata a


produselor este guvernat de Directiva nr. 77/99 si de un un set de alte acte
normative care prevad dreptul statelor membre de a refuza intrarea pe
teritoriul lor a ovinelor si caprinelor (Directiva nr. 91/68), precum si a
bovinelor si porcinelor vii suspecte de a suferi de boli contagioase
(Directiva nr. 64/432). Directivele au suferit mai multe modificari si
completari, urmate de adoptarea unor decizii aplicabile fiecarei boli si
fiecarui stat membru. Pentru a elimina disparitatile dintre statele membre,
Comunitatea încurajeaza comertul intracomunitar cu pasari si oua si
stabileste conditiile importurilor din terte tari (Directiva nr. 90/539).
Eliminarea barierelor comerciale privind comercializarea pestelui viu, a
crustaceelor si a molustelor ca si conditiile ce se impun acestor produse
sunt stabilite de Directiva nr. 91/67. Regulile de igiena referitoare la
produsele de carne proaspata ce fac obiectul comertului intracomunitar
sunt stabilite de Directiva nr. 72/461, cu modificarile si completarile
ulterioare, iar cele referitoare la carnea proaspata de pui si pasare de
Directiva nr. 92/116. Comunitatea poate stabili si unele derogari,
temporare sau limitate, de aplicare a anumitor acte normative (Directiva
nr. 92/120).

27
La nivelul Comunitatii au fost stabilite o serie de masuri generale de
combatere a bolilor (Directiva nr. 92/119), ca si masuri specifice
aplicabile anumitor specii sau tipuri de boli: Directiva nr. 93/53 privind
combaterea bolilor la pesti, controlul gripei la pasari (Directiva nr.
92/40), a febrei clasice (Directiva nr. 80/217) si a febrei africane la
porcine (Directiva nr. 85/320).

În zootehnie, accentul se pune pe facilitarea comercializarii raselor pure


între statele membre. În acest sens au fost adoptate directivele nr. 77/504,
nr. 88/661, nr. 90/118 si nr. 89/361 referitoare la standardele zootehnice
aplicabile raselor pure de bovine, porcine, ovine si caprine. În ceea ce
priveste caii de rasa, directivele nr. 90/427 si nr. 90/428 stabilesc
conditiile zootehnice si genetice de comercializare a cabalinelor de rasa si
a participarii acestora în competitii sportive.

Asa cum s-a mentionat, eliminarea granitelor între statele membre a


eliminat si controlul veterinar la aceste granite, instituindu-se în schimb
reguli comune, aplicabile în toate statele membre, privind verificarea
produselor la punctul de expediere si de destinatie a acestora. Directivele
nr. 90/425 si nr. 89/662 stabilesc normele aplicabile acestor controale, în
timp ce Directiva nr. 91/628 defineste conditiile ce trebuie îndeplinite de
mijloacele de transport pentru a asigura protectia animalelor în timpul
transportului. Reguli de protectie a animalelor sunt stabilite si de
Directiva nr. 93/119 privind abatoarele, ca si directivele nr. 91/629 si nr.
91/630 privind protectia viteilor si a porcinelor.

• Asigurarea sanatatii consumatorilor

Controlul veterinar facut în vederea asigurarii sanatatii publice are în


vedere, în special, verificarea conditiilor de comercializare a produselor
proaspete. În acest sens, directivele nr. 80/215, nr. 91/497 si nr. 94/65
armonizeaza legislatiile nationale ale statelor membre în privinta
producerii si comercializarii produselor din carne, carne tocata si
preparate din carne tocata. Pentru înlaturarea obstacolelor cauzate de
standardele nationale diferite din statele membre, directivele nr. 89/437,

28
nr. 91/492, nr. 91/493 si nr. 92/84 stabilesc reglementarile privind
producerea si comercializarea produselor din oua, peste si moluste.
Controlul reziduurilor substantelor hormonale sau a altor substante din
carne, produsele din carne si animale vii este reglementat de Directiva
nr. 96/23. Ca urmare a aparitiei epidemiei „vacii nebune” (encefalopatia
spongiforma bovina) în Marea Britanie, Comisia Europeana a luat masuri
de stopare a raspândirii si de eliminare a bolii prin introducerea de
restrictii privind exportul de produse din Marea Britanie catre statele
membre sau terte tari. Deciziile de restrictionare au fost luate pe baza
criteriilor de sanatate publica si a celor stiintifice.

Pentru a proteja consumatorii si a-i informa asupra originii carnii sau


produselor din carne, a fost adoptat Regulamentul nr. 820/97 privind
identificarea si înregistrarea bovinelor în baze de date informatizate. În
acelasi sens, fiecare ferma are obligatia sa înregistreze animalele si
fiecare animal are un „pasaport” cu datele specifice. Fiecare produs este
etichetat, operatorii având obligatia de a include pe eticheta date privind
animalul din care provine produsul respectiv (Regulamentul
nr. 1760/2000). Controalele privind starea de sanatate a animalelor si
respectarea regulilor stabilite se pot efectua la fata locului de catre
expertii Comisiei Europene, conform deciziilor nr. 98/139 si nr. 98/140,
iar statele membre îsi pot acorda asistenta reciproca în domeniul veterinar
(Directiva nr. 89/608).

În ceea ce priveste laptele si produsele din lapte, regulile de producere si


comercializare se regasesc în Directiva nr. 92/46, iar Decizia nr. 92/608
stabileste metodele ce trebuie folosite pentru analiza si tratarea laptelui
destinat consumului uman. Regulile de igiena privind vânarea animalelor
salbatice si comercializarea produselor de carne de vânat este
reglementata de Directiva nr. 92/45. Controalele veterinare se efectueaza
în ceea ce priveste hrana animalelor. Astfel, sunt stabilite regulile de
distrugere a agentilor patogeni din resturile animale folosite la hrana
animalelor (Directiva nr. 90/667), precum si lista proteinelor (Directiva
nr. 82/471) si a aditivilor (Directiva nr. 70/542) care pot fi folositi în
hrana animalelor.

29
• Reguli privind importurile din terte tari

Pentru importurile provenite din terte tari controalele veterinare se


efectueaza la intrarea în spatiul intracomunitar (Directiva nr. 97/78).
Reguli privind importul de animale vii si produse sunt stabilite de
directivele nr. 72/462, nr. 77/96 si nr. 92/118.

• Dispozitii financiare

Cheltuielile generate de controalele veterinare sunt finantate nu numai de


catre statele membre, ci si de Comisie din bugetul comunitar. Masurile de
spijinire financiara a activitatilor veterinare au în vedere cresterea
nivelului de sanatate a publicului si a animalelor (Decizia
nr. 90/424/CEE). Aceasta decizie este urmata de peste alte 300 de decizii
individuale privind acordarea ajutoarelor financiare comunitare statelor
membre pe categorii de boli. Reglementarile privind finantarea
inspectiilor sanitare se regasesc în Directiva nr. 85/73/CEE.

II.10. Controalele fitosanitare

Ca si controlul veterinar al sanatatii animalelor, controlul plantelor este


strict reglementat. Pentru plantele destinate comertului intracomunitar,
controlul si certificarea se fac la locul de plecare al produselor, iar pentru
produsele importate verificarea are loc la trecerea frontierei externe a
Uniunii. Pentru protectia plantelor sunt necesare o serie de produse cu
privire la care Comunitatea a stabilit conditiile de comercializare
(Directiva nr. 91/414). În acelasi timp, au fost luate masuri de interzicere
a acelor produse care contineau anumite substante active (Directiva
nr. 79/117). Pentru produsele comestibile, masurile au în vedere cresterea
productivitatii si a calitatii. Astfel, s-a asigurat certificarea germenilor de
cartofi (Directiva nr. 66/403) si au fost luate masuri pentru protectia
legumelor tinere (Directiva nr. 92/33) si de interzicere a introducerii în
Comunitate a unor organisme daunatoare plantelor (Directiva nr. 77/93).
Alte masuri au fost luate în privinta înmultirii plantelor fructifere

30
(Directiva nr. 92/34), si în privinta plantelor ornamentale (Directiva
nr. 98/56).

Pentru a cunoaste originea semintelor a fost introdus un sistem de


certificare (Directiva nr. 88/380) ca si dreptul de protectie a anumitor
varietati de plante (Regulamentul nr. 2100/94). Pe de alta parte, au fost
stabilite niveluri maxime admise de pesticide în continutul produselor de
origine animala si vegetala. Reglemetarile se refera la cereale (Directiva
nr. 86/362), la produsele folosite pentru hrana animalelor (Directiva
nr. 98/60), la fructe si legume (Directiva nr. 76/895) sau la alte produse
legumicole (Directiva nr. 90/642).

III. Transpunerea acquis-ului comunitar în


România
Legislatia europeana în domeniul agriculturii numara câteva sute de
regulamente, directive si decizii. Din acest motiv, implementarea acquis-
ului impune nu numai adoptarea legislatiei, ci si atingerea unui nivel
adecvat al capacitatii administrative. Cerintele ce se impun sunt de ordin
tehnic, social si financiar, dar privesc si mecanismele comerciale
(monitorizarea pietei si a preturilor pe diferite categorii de produse, sau
sisteme de înregistrare si de control), mecanismele accesului pe piata,
protectia sanatatii consumatorului si organizarea infrastructurii.

A. Masuri orizontale

Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii Europene


(FEOGA)

Cadrul legislativ actual este asigurat de Legea nr. 72/1996 privind


finantele publice, Legea contabilitatii nr. 82/1991, Ordonanta Guvernului
nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv;
Ordinul Ministrului Finantelor nr. 332/2000 privind aprobarea normelor
metodologice generale pentru organizarea si functionarea auditului intern

31
în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 119/1999, Hotarârea
Guvernului nr. 440/2002 pentru modificarea si completarea Hotarârii
Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor (MAAP), precum si Ordinul
nr. 307/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor privind
aprobarea structurii organizatorice a aparatului central al ministerului.

Pentru aplicarea politicii agricole, si în mod special a Planului National


pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, MAAP coopereaza cu diferite
alte ministere si institutii administrative. În derularea fondurilor destinate
Agentiei SAPARD, MAAP coopereaza cu Ministerul Finantelor Publice
(MFP) si Curtea de Conturi. Aceste institutii au responsabilitati în
domeniul derularii, respectiv controlului financiar al instrumentelor de
sprijin aplicate în agricultura. Pentru gestionarea sumelor care vor reveni
României prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii
(FEOGA) se prevede înfiintarea Agentiei de interventie si plati.

Subventiile ce se acorda sunt autorizate de MAAP, iar platile sunt


efectuate de directiile agricole judetene. În cadrul unor compartimente
separate se efectueaza un control financiar preventiv iar auditul extern
post este efectuat de catre Curtea de Conturi.

Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS)

Sistemul Integrat de Administrare si Control se aplica pentru


monitorizarea anumitor tipuri de ajutoare financiare, pentru care este
necesara culegerea unor date referitoare la terenuri si la culturi sau
productii. Pentru aplicarea acestui sistem, MAAP coopereaza cu Oficiul
National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (înfiintat în temeiul Legii
nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, modificata si completata
prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2001) si oficiile judetene
subordonate pentru realizarea lucrarilor de cadastru agricol. Inregistrarea
si identificarea animalelor (corespunzator Regulamentului nr. 1760/2000)
pentru toti detinatorii particulari este asigurata de consiliile locale,
înscrise în Registrul Agricol.

32
Mecanisme comerciale

Politica în domeniul comertului cu produse agricole este elaborata de


catre Departamentul pentru Politici Comerciale din cadrul Guvernului
României, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si
Padurilor.

Masurile de politica comerciala vizând produsele agricole au fost


adoptate de catre România în conformitate cu angajamentele sale în
cadrul rundei Uruguay (aplicate prin Legea nr. 133/1994). Conform
angajamentelor, România a deschis contingente de acces minim si curent
pentru membrii OMC pentru 12 produse agricole. Administrarea atât a
contingentelor de acces minim si curent, cât si a contingentelor tarifare
preferentiale se face prin certificate de import acordate în ordinea
depunerii cererilor, nefiind solicitate garantii la eliberarea certificatelor de
import.

În anumite situatii, caracterizate prin insuficienta unor produse agricole


de mare importanta pentru consumul intern, autoritatile române utilizeaza
practica deschiderii de contingente tarifare, cu taxe vamale reduse sau în
regim de scutire temporara de la plata taxelor vamale de import,
administrate prin licente statistice de import eliberate cu avizul MAAP.

În vederea preluarii acquis-ului comunitar se solicita o perioada de


tranzitie, pâna în anul 2011, în care sa se poata adopta masurile de
salvgardare la importurile produselor agricole din statele membre, daca
acestea produc sau ameninta sa produca perturbari ale pietei românesti de
produse agricole.

Politica în domeniul calitatii

Cadrul legislativ de baza pentru transpunerea cerintelor comunitare în


domeniul calitatii este reprezentat de Legea nr. 84/1998 privind marcile si
indicatiile geografice si Hotarârea de Guvern nr. 833/1998 privind
normele de aplicare a Legii nr. 84/1998.

33
Atributiile, competentele si responsabilitatile în realizarea înregistrarii
indicatiilor geografice si destinatiilor de origine, pentru produsele
agricole si alimentare, în certificarea caracteristicilor specifice ale acestor
produse, în verificarea, controlul si înregistrarea oficiala a modului cum
sunt aplicate si respectate prevederile legale sunt întreprinse de Oficiul de
Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) ca si de Ministerul Agriculturii,
Alimentatiei si Padurilor.

Agricultura ecologica

În acest domeniu a fost pregatit un Manual privind cele mai bune practici
în domeniul agriculturii.

Reteaua de informare contabila agricola

Pentru implementarea sistemului RICA în România a fost elaborat Planul


de implementare a sistemului care prevede realizarea a trei etape tehnice:
- crearea cadrului legislativ de baza, înfiintarea centrelor judetene si
regionale RICA, desemnarea Organului de legatura, înfiintarea
Comitetului National, instruirea specialistilor si fermierilor;
- crearea cadrului legislativ necesar pentru stabilirea tipologiei
comunitare a exploatatiilor agricole;
- conceptualizarea sistemului informational de culegere si prelucrare a
datelor (stabilirea domeniului de observatie, esantionare si calcularea
indicatorilor inclusiv calcularea marjei brute standard);

La nivel central, functionarea Retelei Nationale de Informare Contabila


Agricola, prevazuta a deveni operationala în anul 2006, se va realiza prin
punctul de contact din Institutul National de Cercetari Economice –
Institutul de economie agrara din cadrul Academiei Române si prin
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. La nivel teritorial se
vor înfiinta 8 comitete regionale si 42 de birouri judetene de contabilitate
si gestiune agricola.

34
Regimul produselor rezultate din prelucrarea produselor agricole

În prezent nu exista un sistem distinct de separare a taxelor vamale ale


produselor agricole transformate în componenta agricola si componenta
neagricola (industriala) si nu se acorda restitutii la exportul acestor
produse în functie de componentele de baza. Din cauza actualelor
angajamente ale României în cadrul OMC, separarea taxelor vamale pe
cele doua componente nu se poate face decât în momentul aderarii, când
urmeaza a fi preluat Tariful Vamal Comun.

B. Organizatiile comune ale pietelor agricole (OCP)

B.1. Sectorul culturilor arabile

a) Armonizarea legislatiei

Modul de finantare a culturilor arabile este reglementat de Legea


nr. 388/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 30/2001 privind acordarea, în cursul anului 2001, de la bugetul de stat,
a unui sprijin direct producatorilor agricoli pentru culturi arabile, sfecla
de zahar, pentru plantatiile de vii si pomi fructiferi. Pentru primirea
finantarii, producatorii agricoli sunt obligati sa foloseasca seminte
certificate si sa respecte tehnologiile de cultura. Finantarea se acorda pe
fiecare hectar de teren cultivat. Se armonizeaza în acest fel legislatia
nationala cu prevederile regulamentelor nr. 1251/99 si 1253/99.

Pentru anul 2002 sunt prevazute sprijiniri directe prin acordarea de


subventii pe produs producatorilor agricoli care cultiva, exploateaza
terenuri agricole si valorifica pe piata produsele obtinute (Hotarârea
Guvernului nr. 210/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subventii în anul 2002 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, în
scopul cresterii productiei si indicilor de calitate a produselor agricole).

Producatorii beneficiaza de reducerea pretului la semintele certificate


(Hotarârea Guvernului nr. 131/2002 pentru stabilirea nivelului maxim al

35
reducerii pretului de cumparare a semintelor certificate din productia
interna, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la
însamântari în campania agricola din primavara anului 2002, si pentru
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si
controlul utilizarii sumelor reprezentând reducerea pretului de cumparare
a semintelor certificate folosite în campania agricola din primavara anului
2002). Acordarea unor facilitati furnizorilor de îngrasaminte chimice,
pesticide, seminte si material saditor certificate este prevazuta de
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2002.

Standardul profesional nr. 824/2000 privind indicii de calitate pentru


cerealele preluate de catre centrele de interventie si metodele de analiza
pentru determinarea calitatii a fost adoptat si difuzat agentilor economici.
Standardul transpune în totalitate prevederile Regulamentului
nr. 824/2000 si va fi aplicat în momentul intrarii în functiune a sistemului
de interventie. Au fost identificate 57 de depozite care pot deveni centre
de interventie în conditiile impuse de Regulamentul nr. 2273 /93.

b) Capacitatea administrativa

Pentru organizarea si reglementarea sistemului de depozitare a cerealelor


a fost aprobat Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.
136/2002 pentru înfiintarea Comisiei de licentiere a depozitelor si
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei.

B.2. Sectorul zaharului

a) Armonizarea legislatiei
Pentru asigurarea necesarului de consum numai din productia interna au
fost stabilite programe prioritare de redresare a sectorului zahar si, în
colaborare cu partenerii sociali, a fost elaborata strategia privind acest
produs. Au fost luate o serie de masuri în ceea ce priveste calitatea
zaharului si anume:
- Ordinul comun nr. 180/374/398/2001 al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor, al ministrului pentru întreprinderi mici si

36
mijlocii si al ministrului sanatatii si familiei, care stabileste
calitatea tip pentru produsele de baza din industria zaharului - zahar
alb, zahar brut si melasa, fiind în concordanta cu regulamentele
nr. 793/72/CEE, nr. 1260/2001/CEE si nr. 785/68/CEE;
- Ordinul comun nr. 124/297/2001 al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei privind
aprobarea normelor referitoare la denumirea, definirea, descrierea,
etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman,
care transpune Directiva nr. 73/473.
- Ordinul comun nr. 130/300/2001 al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor si ministrului sanatatii si familiei care
cuprinde norme cu privire la metode de analiza pentru testarea unor
zaharuri destinate consumului uman, si transpune cerintele
Directivei nr. 79/796 cu privire la metodele de analiza comunitare
pentru testarea anumitor zaharuri destinate consumului uman.
- Ordinul nr. 196/2000 al ministrului agriculturii, alimentatiei si
padurilor privind stabilirea calitatii tip a sfeclei de zahar rezultate
din productia anului 2003, receptionata de societatile comerciale
pentru industrializarea acesteia (Regulamentul nr. 1260/2001).

b) Capacitatea administrativa

În anul 2001 s-a constituit Organizatia interprofesionala “Zaharul”,


recunoscuta de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor (MAAP)
prin Avizul nr. 1/2001, acordat în temeiul Legii nr. 778/2001 privind
organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare. Organizatia a
elaborat proiectul de acord interprofesional care cuprinde scala de
conversie privind cresterile si reducerile aplicate pretului sfeclei de zahar
în functie de continutul de zahar si Contractul tip care se încheie între
cultivatori si procesatori. Odata cu intrarea în vigoare a Legii nr. 73/2002
privind organizarea si functionarea pietei produselor agricole si
alimentare în România si în temeiul Acordului interprofesional, se vor
încheia contracte de pre-însamântare între cultivatorii de sfecla de zahar
si fabricanti.

37
B.3. Sectorul legume-fructe

a) Armonizarea legislatiei

În temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 108/2001 privind exploatatiile


agricole, au fost constituite asociatii ale producatorilor în legumicultura,
pomicultura, ale cultivatorilor de capsuni si ale producatorilor în sere si
solarii (Regulamentul nr. 2200/96).

b) Capacitatea administrativa

Controlul produselor pe piata este asigurat de Autoritatea Nationala


pentru Protectia Consumatorului.

B.4. Tutunul

a) Armonizarea legislatiei

Elaborarea politicilor si strategiei de dezvoltarea a sectorului revine


Biroului flori, hamei si tutun din cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentatiei si Padurilor. Biroul a fost înfiintat în baza Ordinului
ministrului nr. 307/2001. A fost, de asemenea, adoptata Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de
declaratii de livrare a tutunului brut, armonizata în totalitate cu cerintele
Regulamentului nr. 2848/98. In baza acestei ordonante de urgenta si a
Normelor metodologice de punere în aplicare, urmeaza sa fie realizata
banca de date necesara calculului cotelor de productie (Regulamentul nr.
2075/1992/CEE)

B.5. Sectorul zootehnic

a) Armonizarea legislatiei

Legislatia ce reglementeaza cresterea si reproductia animalelor,


ameliorarea raselor de animale, exploatarea fondului pastoral si calitatea

38
furajelor este asigurata de Legea nr. 72/2002 a zootehniei, ce transpun
partial dispozitiile Regulamentului nr. 1254/99/CEE. Legea reprezinta
cadrul de baza pentru adoptarea de acte normative armonizate cu
cerintele europene din sectoarele carne de vita, porc, oaie, capra, pasare si
oua, lapte si produse lactate, miere, furaje uscate si viermi de matase.

Redresarea sectorului zootehnic constituie obiectivul masurilor luate


printr-o serie de acte normative, cum ar fi:
- punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate
cresterii, îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor
de nutreturi combinate dezafectate (Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 168/2001 si Hotarârea Guvernului nr. 216/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea
în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate
cresterii, îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor
de nutreturi combinate dezafectate).
- sprijinirea fermierilor privati (Ordinul MAAP nr. 141/2002 privind
aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în
vederea achizitionarii de animale de reproductie, crestere si
îngrasare, din speciile taurine si porcine, si procurarii de utilaje noi
specifice activitatilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace
financiare din fondul „Dezvoltarea agriculturii românesti”.
- acordarea de subventii pentru anul 2002 (Hotarârea Guvernului
nr. 54/2002 si Ordinului MAAP nr. 110/2002 privind sprijinul
direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2002,
producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea
productiei de carne si a efectivelor de animale).
- sprijinirea producatorilor de lapte (Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor
de lapte, si Ordinul MAAP nr. 111/2002 ce cuprind normele
metodologice de aplicare a ordonantei).

39
b) Capacitatea administrativa

Elaborarea politicii de monitorizare a efectivelor de animale, a productiei


si a pietei în sectorul bovine si ovine se efectueaza de Biroul pe produs
din cadrul Directiei Generale Strategii si Politici în Zootehnie, organizat
în structura MAAP prin Ordinul nr. 307/2001.

B.6. Sectorul viti-vinicol

a) Armonizarea legislatiei

Pâna în prezent au fost transpuse în legislatia româneasca reglementari de


ordin tehnic ale Uniunii Europene. A fost adoptata Legea nr. 244/2002 a
viei si vinului în sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole,
armonizata cu Regulamentul nr. 1493/99/CE privind organizarea comuna
a pietei vinului. Au fost identificate si delimitate suprefetele de vii hibride
(Ordinul MAAP nr. 34/2000 privind aprobarea Normelor metodologice
de realizare si tinere a cadastrului viticol).

Pentru hibrizii producatori direct interzisi la plantare si unii hibrizi


interspecifici pentru defrisare a fost elaborat Programul de masuri privind
defrisarea esalonata a acestora în perioada 2002-2014, prin care se
prevede înlocuirea cu vite altoite nobile. Pentru actualizarea cadastrului
viticol au fost inventariate viile nobile pe rod aflate în proprietate privata.

Ordinul comun MAAP/MSF nr. 412/769/2001 privind utilizarea aromelor


la fabricarea vinurilor si bauturilor pe baza de vin, prin care este interzisa
producerea, comercializarea sau utilizarea aromelor pentru vinuri,
indiferent de natura lor, din productie interna sau de alta provenienta, care
pot fi folosite la falsificarea vinurilor de consum curent si de calitate
superioara, transpune cerintele comunitare privind aromele utilizate în
alimente si sursele materiale pentru producerea lor (Regulamentul
nr. 2232/1996 si directivele nr. 388/1988, nr. 389/1988 si nr. 71/1997).

40
Analizele pentru vinuri si alte bauturi destinate exportului (Regulamentul
nr. 1493/99/CEE) se fac în laboratoare autorizate. Ordinul MAAP nr.
4/2001 aproba lista cuprinzând laboratoarele autorizate în vederea
executarii de analize pentru vinurile si celelalte bauturi destinate
exportului si pentru cele cu denumire de origine, precum si specialistii
desemnati sa semneze documentele de atestare a calitatii vinurilor si a
celorlalte bauturi provenite din must si vin destinate exportului
(indicativul stampilei si zona de exercitare a acestei activitati).

Comercializarea bauturilor alcoolice distilate este reglementata de


Ordinul comun nr. 38/160/2001 al ministrului agriculturii, alimentatiei si
padurilor si ministrului sanatatii si familiei, prin care se transpun cerintele
Regulamentului nr. 1576/89/CEE.

b) Capacitatea administrativa

Monitorizarea potentialului de productie viticola este asigurata de


Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Viti-vinicol si al Bauturilor
Alcoolice Naturale (ISCTV) înfiintata prin Ordinul MAAP nr. 184/2001
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 314/1999 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii viei si vinului nr. 67/1997. În
structura Inspectiei de Stat se afla inspectiile din Directiile generale
pentru agricultura si industrie alimentara judetene.

B.7. Sectorul semintelor si materialului saditor

a) Armonizarea legislatiei

Legislatia României privind organizarea pietei semintelor este partial


armonizata cu acquis-ul comunitar. Legea nr. 266/2002 privind
producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si
materialului saditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante
armonizeaza legislatia în domeniul semintelor si materialului saditor cu
reglementarile comunitare (Regulamentul nr. 2358/71/CEE). Prin aceasta
lege se asigura optimizarea adoptarii actelor normative secundare, care

41
vor cuprinde reguli de aplicare care permit o armonizare mai rapida cu
prevederile specifice din legislatia Uniunii Europene în domeniu.

b) Capacitatea administrativa

Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor Bucuresti a fost


reacreditat de ISTA – Asociatia Internationala pentru Testarea
Semintelor, pentru a putea emite certificate de analiza pentru exportul
semintelor, recunoscute pe plan international. La nivel judetean, în cadrul
Inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului
saditor, functioneaza laboratoare de analiza pentru controlul calitatii
semintelor. A fost constituita Asociatia Amelioratorilor, Producatorilor si
Comerciantilor de Seminte si Material Saditor având ca scop promovarea
informatiilor si a noutatilor din domeniul semintelor si materialului
saditor.

C. Dezvoltarea rurala

a) Armonizarea legislatiei

Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este primul


document de programare care vizeaza întreg spatiul rural si asigura
implementarea primului program operational pe perioada 2000–2006.
Documentul face parte din Planul National de Dezvoltare si va contribui
la implementarea acquis-ului comunitar în perioada de pre-aderare, fiind
elaborat în concordanta cu Regulamentul nr. 1268/99/CE. Dintre
prioritatile identificate se pot enumera: îmbunatatirea structurilor de
procesare si comercializare a produselor agricole si piscicole, controlul
calitatii, îmbunatatirea infrastructurii agriculturii si dezvoltarii rurale,
dezvoltarea economiei rurale si dezvoltarea resurselor umane. Prevederile
Planului National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala sunt puse în
aplicare prin Programul SAPARD. În acest context a fost înfiintata
Agentia SAPARD si a fost numit Responsabilul National cu Autorizarea
Finantarii SAPARD, care are ca responsabilitate managementul financiar
al fondurilor SAPARD (Decizia nr. 397/2001 a Primului Ministru).

42
Pentru definirea conditiilor privind regulile de gestiune si control
financiar, precum si a cadrului general administrativ, legislativ si tehnic
pentru implementarea Programului SAPARD, a fost promulgata Legea
nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului Multianual de Finantare dintre
Guvernul României si Comisia Europeana, semnat la Bruxelles la 2
februarie 2001. Prin Hotarârea Guvernului nr. 859/2001 s-a constituit
Comitetul de Acreditare Nationala SAPARD, iar prin Decizia nr.
396/2001 a Primului Ministru a fost stabilita componenta Comitetului de
Acreditare Nationala SAPARD. Agentia SAPARD a demarat campania
de promovare a programului prin crearea unui serviciu de promovare-
comunicare la sediul agentiei, unde sunt puse la dispozitia potentialilor
beneficiari informatii despre modul de accesare a fondurilor. Prin
programul Phare „Europa” au fost înfiintate Centre de informare în
localitatile unde îsi desfasoara activitatea Birourile Regionale pentru
Implementarea Programului SAPARD. În cadrul campaniei de
promovare, în conformitate cu Planul de promovare si comunicare al
Agentiei SAPARD, sunt publicate materiale informative si au fost
organizate o serie de seminarii si conferinte regionale.

Agentia SAPARD a elaborat instructiuni de lucru, aprobate prin ordin al


ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, privind lansarea
procesului de pregatire a proiectelor pentru finantare în cadrul
Programului SAPARD, precum si procedurile de primire/înregistrare a
proiectelor elaborate de potentialii beneficiari, la nivelul Birourilor
Regionale pentru Implementarea Programului SAPARD.

b) Capacitatea administrativa

Agentia SAPARD este responsabila pentru implementarea tehnica si


financiara a Programului SAPARD, precum si pentru procedura de
evaluare si selectare a proiectelor (verificarea conformitatii, eligibilitatii,
criteriilor de selectie, controlul pe teren al proiectelor). Monitorizarea
programului este facuta de Comitetul de Monitorizare (înfiintat prin
Decizia Primului Ministru nr. 271/2001) organism cu atributii de
coordonare si asigurare a eficientei si calitatii implementarii Programului

43
SAPARD. Comitetul are în structura sa institutii si organisme nationale
relevante, parteneri sociali, precum si reprezentanti ai Comisiei Europene,
cu rol consultativ.

Prin Ordinul MAAP nr. 337/2001 privind înfiintarea, organizarea si


functionarea serviciilor tehnice delegate pentru implementarea tehnica a
Programului SAPARD s-au înfiintat si organizat în cadrul Directiei
generale dezvoltare rurala doua servicii: Serviciul verificare eligibilitate
proiecte, criterii selectie proiecte Program SAPARD si Serviciul
verificare eligibilitate cereri plata Program SAPARD, prin care sa se
poata derula activitatile pentru implementarea tehnica a Programului
SAPARD.

D. Agricultura ecologica

a) Armonizarea legislatiei

Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala stabileste, între


obiectivele strategice, si necesitatea dezvoltarii durabile a sectorului
agroalimentar, în strânsa legatura cu protectia mediului si conservarea
resurselor naturale. Legislatia elaborata pentru acest sector, armonizata
partial cu cerintele comunitare în domeniu (regulamentele
nr. 2092/91/CEE, nr. 1804/99/CE, nr. 94/92/CEE, nr. 3457/92/CEE si
nr. 207/93/CEE), este menita sa creeze un sistem de agricultura ecologica
conform standardelor europene si cuprinde:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001,
transpunând în legislatia româna Regulamentul nr. 2092/91/CEE;
- Hotarârea Guvernului nr. 917/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice;
- Legea nr. 166/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole. Prin acest
act normativ, exploatatiile agricole familiale vor fi stimulate pentru

44
obtinerea productiei marfa si pentru aplicarea agriculturii
ecologice, prin acordarea de facilitati financiare si subventii pe
produs, în baza unor legi speciale;

b) Capacitatea administrativa

În cadrul Directiei productie vegetala din MAAP a fost constituit Biroul


Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice (ANPE) (prin Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2000) având ca atributii principale:
elaborarea de proiecte de acte normative, reguli si norme de control, de
certificare si comercializare a produselor ecologice, si controlul si
supravegherea activitatilor organismelor de inspectie si certificare.
Activitatea de acreditare a organismelor de inspectie si certificare pentru
produsele ecologice este facuta de Institutul de Bioresurse Alimentare,
înfiintat prin Hotarârea Guvernului nr. 677/2001. Prin Ordinul MAAP
nr. 70/2002 a fost constituita Comisia pentru dezvoltarea agriculturii
ecologice în România. Aceasta Comisie implica si asociaza participantii
din sector pentru crearea unui sistem de agricultura ecologica, similar cu
cel din UE, stabileste diagnoza sectorului si prioritatile de dezvoltare si
elaboreaza programul plurianual. Inspectia si masurile de precautie din
cadrul programului de inspectie si înregistrarea operatorilor pe piata
produselor agroalimentare ecologice sunt prevazute de Ordinul MAAP
nr. 186/2002 (armonizat cu Regulamentul nr. 2092/91/CEE).

E. Silvicultura

a) Armonizarea legislatiei

A fost adoptat si publicat Ordinul MAAP nr. 269/2001 privind aprobarea


Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere
din România.
În vederea clasificarii teritoriului României în functie de gradul de risc al
padurilor la incendii a fost aprobata realizarea unui studiu specific, în
prezent fiind în curs de realizare contractarea acestuia cu Institutul de
Cercetari si Amenajari Silvice, care dispune de baza de date si specialisti.

45
Prin aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind
întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea
Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura si sol-
vegetatie forestiera pentru silvicultura, s-a creat cadrul legal prin care se
armonizeaza prevederile legislatiei UE privind protectia padurilor
Comunitatii împotriva poluarii atmosferice (Regulamentul nr. 3528/86).

Prin „Programul de dezvoltare forestiera” se prevede ca sistemul


informational din silvicultura, instituit prin Decretul Consiliului de Stat
nr. 10/1986, cu care opereaza Regia Nationala a Padurilor si Institutul de
Cercetari si Amenajari Silvice, sa fie corelat si adaptat la EFICS
(Regulamentul nr. 1615/89) pâna în anul 2004.

b) Capacitatea administrativa

În subordinea ministerului functioneaza un numar de 16 inspectorate


teritoriale de regim silvic si cinegetic care controleaza aplicarea si
respectarea regimului silvic în intregul fond forestier national. În
structura acestor inspectorate functioneaza subunitati teritoriale (ocoale
de regim silvic).

Regia Nationala a Padurilor, reorganizata potrivit Hotarârii Guvernului


nr. 173/2001, functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Alimentatiei si Padurilor, exercitând atributii de serviciu public cu
specific silvic. Regia Nationala a Padurilor are ca obiect de activitate
aplicarea Strategiei nationale în domeniul silviculturii si actioneaza
pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier
proprietate publica a statului, pe care îl administreaza, precum si pentru
gospodarirea si valorificarea vânatului, a pestelui din apele de munte si a
celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit reglementarilor
legale, în conditii de eficienta economica. Regia Nationala a Padurilor are
în structura sa 38 de unitati fara personalitate juridica. Protectia padurilor
împotriva poluarii atmosferice este asigurata de Ministerul Agriculturii,
Alimentatiei si Padurilor, prin Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice
(ICAS) aflat în subordinea Regiei Nationale a Padurilor (RNP).

46
Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice este unitatea specializata în
structura Regiei Nationale a Padurilor, fara personalitate juridica, având
subunitati pentru cercetare-proiectare, ocoale silvice si baze
experimentale în teritoriu.

F. Politica în domeniul calitatii

Pentru asigurarea unor produse alimentare sigure si de calitate, politica în


domeniul calitatii se îndreapta îndeosebi spre contoalelor efectuate în
vederea asigurarii sanatatii animalelor, a plantelor si sanatate publica.

F.1. Sectorul sanitar-veterinar

a) Armonizarea legislatiei

În domeniul sanatatii animalelor au fost elaborate si promovate diferite


norme sanitare veterinare armonizate cu legislatia comunitara, din care se
pot enumera:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind
exploatatiile agricole;
- Ordinul MAAP nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul
sanatatii animalelor, ale caror cheltuieli sunt suportate de catre
proprietarii animalelor;
- Ordinul MSF nr. 495/2001 privind conditiile de calitate a grâului si
fainii de grâu din import pentru ameliorarea calitatii grâului si fainii
de grâu din productia interna;
- Ordinul MAAP nr. 20/2002 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind interzicerea utilizarii anumitor subproduse animale
în furajarea animalelor;
- Ordinul MAAP nr. 21/2002 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare cu privire la unele masuri de protectie în ceea ce priveste
encefalopatiile spongiforme transmisibile si furajarea animalelor cu
proteina animala;

47
- Ordinul MAAP nr. 22/2002 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare cu privire la masurile de control suplimentare pentru
implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele masuri
de protectie în ceea ce priveste encefalopatiile spongiforme
transmisibile si furajarea animalelor cu proteina animala;
- Ordinul MAAP nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si
eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile.

România poate continua exporturile de bovine vii si produse provenite de


la acestea catre statele membre ale UE, ca urmare a includerii în grupa
tarilor fara risc în privinta encefalopatiei spongiforme bovine. De
asemenea, ca urmare a aplicarii masurilor de supraveghere si diagnostic
pentru bruceloza ovina, se pot continua exporturile de ovine vii catre
statele membre ale UE (Decizia nr. 3/2002/CE).

Legislatia care reglementeaza comertul cu animale vii pe teritoriul


României prevede obligativitatea certificarii sanitar-veterinare de catre
medicii veterinari concesionari, iar în cadrul comertului international,
responsabilitatea certificarii revine medicilor veterinari oficiali de stat.
Legislatia comunitara privind certificarea veterinara (Directiva
nr. 92/65/CEE) este transpusa în legislatia veterinara nationala prin
Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 133/2000 pentru
aprobarea normei sanitare veterinare cu privire la certificarea animalelor
si produselor de origine animala destinate exportului si Ordinul
ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 177/2000 pentru aprobarea
metodologiei de tiparire, emitere si gestionare a certificatelor de sanatate
pentru exportul de animale vii si produse de origine animala.

Majoritatea unitatilor de procesare de capacitate mica pentru carne si


produse lactate nu sunt conforme cerintelor legislatiei veterinare
comunitare, si se confrunta cu probleme de ordin constructiv si
tehnologic. Restructurarea acestor unitati este prevazuta a se face prin
Planul National de restructurare ce se va derula începând cu anul 2003.

48
Conditiile sanitare veterinare referitoare la comercializarea unor produse
de origine animala sunt stabilite prin norme sanitare veterinare. În
domeniul protectiei sanatatii publice au fost elaborate o serie de norme
sanitare veterinare armonizate cu legislatia comunitara si aprobate prin
Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, dupa cum
urmeaza:
- Ordinul MAAP nr. 8/2001 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare privind regulile generale de igiena în fermele producatoare
de lapte;
- Ordinul MAAP nr. 12/2001 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare privind conditiile pentru producerea si comercializarea
laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor lactate;
- Ordinul MAAP nr. 10/2001 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare privind stabilirea unor metode de analiza si testare a
laptelui materie prima si a celui tratat termic;
- Ordinul MAAP nr. 6/2001 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare privind conditiile de sanatate pentru uciderea vânatului
salbatic si comercializarea carnii de vânat salbatic;
- Ordinul MAAP nr. 7/2001 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si
comercializarea carnii de iepure de casa si vânat de crescatorie;
- Ordinul MAA nr. 189/2000 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru producerea si
comercializarea produselor de peste;
- Ordinul MAA nr. 181/2000 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare cu privire la metodele de analiza a probelor si limitelor
maxime pentru mercur în produsele din peste;
- Ordinul MAA nr. 181/2000 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare cu privire la inspectia vizuala pentru detectarea parazitilor
în produsele din peste;
- Ordinul MAA nr. 185/2000 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare cu privire la certificarea sanitara veterinara a pestelui si a
produselor de peste provenite din terte tari ce nu sunt înca acoperite
de o decizie specifica;

49
- Ordinul MAA nr. 192/2000 pentru aprobarea normei sanitare
veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si
comercializarea carnii de melc si a pulpelor de broasca.

În ceea ce priveste comercializarea produselor de origine animala,


legislatia nationala este partial armonizata cu acquis-ul comunitar privind
conditiile sanitare veterinare de igiena pentru carne si produsele de carne
si praf de oua (Directiva nr. 64/433/CEE). În acest sens, Agentia
Nationala Sanitar-Veterinara (ANSV) a elaborat instructiuni privind
masurile care se aplica pentru supravegherea si controlul împotriva ESB
în toate abatoarele în care se sacrifica bovine si ovine. Prin Ordinul
MAAP nr. 400/2001, au fost transpuse o parte din cerintele Directivei
nr. 85/97/CEE privind finantarea controalelor în domeniul sanitar
veterinar si s-a eliminat angajarea si finantarea directa a medicilor
veterinari de catre unitati. Pentru organizarea corespunzatoare a activitatii
personalului sanitar-veterinar de stat care desfasoara activitatea de
asistenta, inspectie si control veterinar de stat în unitatile care taie
animale, colecteaza, prelucreaza, proceseaza, depoziteaza si valorifica
produse de origine animala, în anul 2001 a fost elaborat Ordinul MAAP
nr. 400/2001 prin care au fost aprobate instructiuni ce stabilesc conditiile
în care se angajeaza medicii veterinari si asistentii precum si taxele care
se percep pentru activitatea de inspectie si control în unitatile mentionate.
Functionarea unitatilor din categoria celor amintite este permisa numai
daca acestea au asigurata asistenta, inspectia si controlul sanitar veterinar
de stat prin medici veterinari oficiali angajati prin contract de catre
Directiile sanitare veterinare.

În anul 2001 a fost elaborat Ordinul MAAP nr. 487/2001, care a aprobat
Norma sanitara veterinara privind actiunile sanitare veterinare obligatorii
în domeniul expertizei produselor de origine animala si de supraveghere a
unitatilor, conform careia agentii economici au obligatia sa suporte
contravaloarea examenelor de laborator în cazul importului si exportului
produselor de origine animala. În vederea, printre altele, a simplificarii
unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea
functionarii unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si a

50
comerciantilor care desfasoara activitati supuse controlului veterinar, a
fost elaborata si aprobata Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 76/2001, prin care s-au stabilit procedurile de înregistrare si autorizare
de catre un birou unic în a carui componenta intra si reprezentanti ai
autoritatii veterinare judetene. Autorizarea sanitara veterinara a
functionarii unitatilor supuse supravegherii sanitare veterinare se face în
cadrul Biroului Unic, organizat la nivel judetean în cadrul Camerei de
Comert si Industrie.

Controalele veterinare asupra marfurilor exportate, importate sau de


tranzit (Ordinul MAAP nr. 376/2001) sunt efectuate de Inspectoratele de
Politie Sanitar-Veterinara. Controalele veterinare la frontiera sunt aplicate
sistematic si nediscriminatoriu la animalele vii, produsele si
subprodusele de origine animala si marfurile supuse controlului sanitar
veterinar si înscrise în lista anexa la Ordinul MAAP nr. 285/2001
completat de Ordinul MAAP nr. 131/2002. Tranzitul este notificat la
punctele de inspectie veterinara de frontiera la iesirea din tara (Decizia
nr. 97/78/CE). Restructurarea unor puncte de control veterinar pentru
trecerea frontierei este facuta în baza Ordinului MAAP nr. 376/2001

În anul 2002 a fost elaborat un Caiet de sarcini pentru realizarea unui


program de calculator ce permite urmarirea controalelor veterinare la
frontiera, precum si comunicarea si transmiterea directa de informatii
(corespunzator Deciziei nr. 92/438/CEE).

b) Capacitatea administrativa

Serviciile sanitar-veterinare de stat (denumite si reteaua sanitar-


veterinara) sunt organizate conform Hotarârii Guvernului nr. 440/2001.
Atributiile serviciilor sanitare veterinare sunt prevazute în Regulamentul
de organizare si functionare a serviciilor sanitare veterinare de stat
aprobat prin Ordinul MAA nr. 125/1998, care a fost modificat si
completat prin Ordinul MAA nr. 126/1999.
Organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar este reglementata
prin Legea nr. 180/1998 care cuprinde si prevederi referitoare la

51
organizarea serviciilor sanitar-veterinare. Atributiile si competentele
medicilor veterinari liber profesionisti pentru îndeplinirea unor îndatoriri
publice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare,
adoptat de Colegiul Medicilor Veterinari din România si ANSV din
MAAP în baza Legii nr. 160/1998. Autoritatea veterinara centrala
competenta este reprezentata de ANSV, organizata ca directie generala
în cadrul MAAP si care are în subordine institutii centrale de specialitate,
directii sanitare veterinare judetene si directia municipiului Bucuresti.

Activitatea serviciilor sanitare veterinare de stat din România este


organizata în sistem piramidal, la nivel central, judetean si local. Dintre
institutiile de specialitate de la nivel central se pot mentiona: Institutul de
Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA), Institutul de Igiena si Sanatate
Publica Veterinara (IISPV), Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar. ISDA are în subordine
Directia de Coordonare Administrativa a activitatii Inspectoratelor de
Politie Sanitara Veterinara de Frontiera (IPSVF). La nivel judetean
functioneaza directiile sanitare veterinare judetene având în structura lor
laboratoarele sanitare veterinare de stat, iar la nivel local functioneaza
circumscriptiile sanitare veterinare zonale si circumscriptiile sanitare
veterinare pentru controlul produselor de origine animala.

Dintre structurile tehnice si stiintifice se pot mentiona: Consiliul Medical


Veterinar Superior (constituit potrivit Ordinului MAA nr. 109/2000),
Comandamentul Central Antiepizootic (organizat potrivit Ordinului
MAA nr. 4068/1995), Comisia Centrala pentru Epizootii si Supraveghere
a Contaminarii Radioactive, Chimice sau Biologice a Produselor
Vegetale si Animale (constituit potrivit Ordinului MAA nr. 72/2001),
Comisia Nationala pentru Testarea, Autorizarea, Înregistrarea,
Certificarea si Supravegherea Medicamentelor Veterinare, Furajelor,
Aditivilor si a altor Produse de uz Veterinar (organizat potrivit Ordinului
MAA nr. 109/1999), Comisia pentru Autorizarea si Avizarea Sanitara
Veterinara de Functionare a Laboratoarelor Sanitare Veterinare de Stat si
Private în Domeniul Sanatatii Animalelor si Sanatatii Publice (care
functioneaza potrivit Ordinului MAAP nr. 85/2001).

52
F.2. Sectorul fitosanitar

a) Armonizarea legislatiei

Coordonarea si controlul prevederilor legale specifice domeniului


protectiei plantelor este întreprinsa de Directia Fitosanitara din Ministerul
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. Temeiul legal pentru desfasurarea
activitatii în domeniu este reprezentat de Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectia
plantelor si carantina fitosanitara, modificata prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 17/2001, aprobata, modificata si completata prin Legea
nr. 206/2001. În domeniul protectiei plantelor, armonizarea legislatiei
nationale cu acquis-ul comunitar a fost facuta prin urmatoarele acte
normative:
- Hotarârea Guvernului nr. 1030/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000
privind masurile de protectie împotriva introducerii si raspândirii
organismelor daunatoare plantelor sau produselor vegetale în
România, armonizata cu Directiva nr. 2000/29/CE privind masurile
de protectie împotriva introducerii si raspândirii în statele membre a
organismelor daunatoare plantelor sau produselor vegetale;
- Ordinul MAAP nr. 503/2001, privind procedura de înregistrare a
producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si a
importatorilor de plante, produse vegetale sau articole reglementate,
armonizat cu Directiva nr. 92/90/CEE;
- Ordinul MAAP nr. 31/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si
exportul semintelor si materialului saditor;
- Ordinul MAAP nr. 163/2002 privind controlul tortricidelor frunzelor
de garoafa, armonizat cu Directiva nr. 74/647/CEE.

Protectia noilor soiuri de plante (Regulamentul nr. 2100/94/CE) este


reglementata de Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de
plante si Regulamentul de aplicare a legii (Hotarârea Guvernului
nr. 200/2000). Legea este administrata de Oficiul de Stat pentru Inventii

53
si Marci si de Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor,
aflat sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

Protectia împotriva reziduurilor de pesticide este realizata în conformitate


cu dispozitiile urmatoarelor acte normative:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile
de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si
produse vegetale;
- Ordinul comun al MAAP si MSF nr. 95/224/2001 privind stabilirea
limitelor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse
vegetale;
- Ordinul MAAP nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de
pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si alti
contaminanti în produsele de origine animala;
- Legea nr. 5/1982 privind protectia plantelor cultivate si a padurilor si
regimul pesticidelor;
- Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea
si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor,
daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura, aprobata prin
Legea nr. 85/199.

b) Capacitatea administrativa

Directia Fitosanitara coordoneaza din punct de vedere tehnic Laboratorul


Central de Carantina Fitosanitara, Laboratorul Central pentru Controlul
Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale, Directiile
fitosanitare judetene si Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor.
Reteaua de control fitosanitar vamal cuprinde în prezent un numar de 20
Inspectorate de carantina fitosanitara vamale, amplasate în principalele
puncte de trecere a frontierei.

54
3. Evaluarea sectorului de catre Comisia Europeana

Conform Raportului anual al Comisiei Europene privind progresele


înregistrate de România în vederea aderarii, dat publicitatii în octombrie
2002, politica de sprijinire a agriculturii din partea statului ar trebui
orientata spre dezvoltarea unei politici agricole orientate spre piata
acordându-se o mai mare importanta dezvoltarii rurale ca si alocarii unor
resurse umane adecvate între serviciile de la nivel central si local.

În ceea ce priveste masurile orizontale, o mai mare atentie ar trebui


acordata înregistrarii terenurilor, organizatiilor interprofesionale, politicii
calitatii si Retelei de Date Contabile Agricole.

Referitor la organizarile comune ale pietelor, acestea sunt într-un stadiu


incipient, politicile de spijin fiind bazate pe masuri ce nu sunt compatibile
cu Politica Agricola Comuna, în acelasi timp fiind necesare schimbari în
politica agricola care sa conduca spre o agricultura durabila.

Masurile de întarire a capacitatii administrative de implemantare a


acquis-ului comunitar ar trebui îndreptate în mod special spre sectorul
veterinar si fitosanitar, în acelasi timp accelerând reforma structurala a
sectorului agricol si a industriei alimentare.

55
ANEXA
Acquis-ul comunitar în domeniul agriculturii

Legenda:

32002R1221 Codul alocat actului normativ,


sub care acesta poate fi cautat
în original în limbile oficiale
ale UE în bazele de date
legislative Celex si Eur-Lex
Regulation/Directive/Decision … Denumirea actului normativ în
limba engleza
Regulamentul/Directiva/Decizia Denumirea actului normativ în
limba româna
Publicatia: Publicatia oficiala a UE în care
actul normativ a fost publicat
initial
Continut: Prezentarea pe scurt a
continutului actului normativ
(rezumatul are valoare strict
orientativa)
Key words: Cuvinte-cheie în limba engleza
cu care pot fi operate cercetari
tematice în bazele de date
legislative Celex si Eur-Lex
Cuvinte cheie: Cuvinte-cheie în limba româna
cu care pot fi operate cercetari
tematice în baza de date
legislative a Centrului de
Informare al Comisiei Europene
la Bucuresti, www.infoeuropa.ro,
si a Centrului de Resurse
Juridice, www.crj.ro

56
03 – Agricultura

03.10 – Dispozitii generale

03.10.20 – Mecanismele politicii agricole comune

31996R2200
Council Regulation (EC) No 2200/96 on the 28 th of October 1996 on
the common organization of the market in fruit and vegetables.
Regulamentul nr. 2200/96 (CE) al Consiliului din 28 octombrie 1996
privind organizarea comuna a pietei de fructe si legume.
Publicatia: OJ L 297 21.11.1996 p.1
Modificari si completari:
Amended by 32000R2699 (OJ L 311 12.12.2000 p.9)
Amended by 32000R2826 (OJ L 328 23.12.2000 p.2)
Amended by 32001R0718 (OJ L 100 11.04.2001 p.12)
Amended by 32001R0911 (OJ L 129 11.05.2001 p.3)
Implemented by 31997R0412 (OJ L 062 04.03.1997 p.16)
Implemented by 31997R0478 (OJ L 075 15.03.1997 p.4)
Implemented by 31997R0659 (OJ L 100 17.04.1997 p.22)
Implemented by 31997R1474 (OJ L 200 29.07.1997 p.23)
Amended by 31997R2520 (OJ L 346 17.12.1997 p.41)
Amended by 31999R0857 (OJ L 108 27.04.1999 p.7)
Amended by 31999R1257 (OJ L 160 26.06.1999 p.80)
Amended by 32002R0545 (OJ L 084 28.03.2002 p.1)
Continut: Regulamentul stabileste organizarea comuna a pietei
pentru sectorul fructe si legume. Este stabilita
clasificarea produselor atât pentru import cât si
pentru export si obligatiile producatorului sau a
proprietarului pietei de gros privind ambalarea si
stocarea produselor si informatiile necesare a fi
furnizate privind standardele de calitate a produselor.
Regulamentul stabileste obligatiile si
responsabilitatile asociatiilor si organizatiilor de

57
producatori ca si a organizatiilor regionale si
obligativitatea statelor membre de a le recunoaste si a
verifica conformitatea acestora cu regulamentul si a
le acorda ajutoare financiare (sub forma de
contributii sau asistenta). Titlul IV al regulamentului
stabileste reglementarile de interventie pentru
cazurile în care productia nu poate fi vânduta, iar
Titlul V reglementeaza comertul cu terte tari. Modul
de efectuare a controalelor comunitare si a celor
nationale sunt prevazute în Titlul VI. Anexele
prezinta lista produselor ce pot primi compensatii,
lista regulilor ce pot fi extinse si producatorilor care
nu apartin unei asociatii, ca si lista problemelor ce pot
face obiectul inspectiilor nationale si comunitare.
Key words: common organization of markets; fruit; market
intervention; marketing standard; producer group;
vegetable
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietelor; fruct, interventia pietei,
standard de comercializare, grup de producatori, legume

03.20 – Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii


(FEOGA)

03.20.30 - FEOGA (Sectiunea Garantare)

31996R0296
Commission Regulation (EC) No 296/96 on the 16 th of February 1996
on data to be forwarded by the Member States and the monthly
booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and repealing
Regulation (EEC) No 2776/88.
Regulamentul nr. 296/96 (CE) al Comisiei din 16 februarie 1996 privind
datele ce trebuie trimise de statele membre, evidenta contabila lunara

58
privind cheltuielile finantate prin Sectia Garantare a Fondului de
Orientare si Garantare a Agriculturii (FEOGA) si abrogarea
Regulamentului nr. 2776/88 (CEE).
Publicatia: OJ L 039 17.02.1996 p.5
Modificari si completari: 32000R2785 (OJ L 323 20.12.2000 p.3)
Amended by 32001R1017 (OJ L 140 24.05.2001 p.44)
Amended by 32001R1577 (OJ L 209 02.08.2001 p.12)
Amended by 32001R1934 (OJ L 262 02.10.2001 p.8)
Amended by 31997R1391 (OJ L 190 19.07.1997 p.20)
Amended by 31998R2236 (OJ L 281 17.10.1998 p.9)
Amended by 31999R2761 (OJ L 331 23.12.1999 p.57)
Continut: Conform regulamentului, Comisia va pune la
dispozitia statelor membre sumele aprobate pentru
finantarea cheltuielilor pentru agricultura prin
Sectiunea Garantare a Fondului European de
Orientare si Garantare a Agriculturii. Sumele se
depun în conturi separate. Regulamentul stabileste
datele si procedurile de transmitere catre Comisie ca
si periodicitatea acestora. Pe baza cheltuielilor
efectuate Comisia avanseaza sumele catre statele
membre, regulamentul stabilind modul de verificare a
acestor sume.
Key words: EAGGF Guarantee Section; budget policy; information
transfer; interest; Community financing; Community
loan.
Cuvinte cheie: FEOGA Sectiunea Garantare, politica bugetara, transfer
de informatii, dobânda, finantare comunitara, împrumut
comunitar.

31995R1469
Council Regulation (EC) No 1469/95 on the 22 nd of June 1995 on
measures to be taken with regard to certain beneficiaries of
operations financed by the Guarantee Section of the EAGGF.

59
Regulamentul nr. 1469/95 (CE) al Consiliului din 22 iunie 1995 privind
masurile ce trebuie luate referitor la anumiti beneficiari ai operatiunilor
finantate de Sectiunea Garantare a Fondului de Orientare si Garantare a
Agriculturii (FEOGA).
Publicatia: OJ L 145 29.06.1995 p.1
Modificari si completari:
Implemented by 31996R0745 (OJ L 102 25.04.1996 p.15)
Continut: Conform regulamentului, statele membre vor
informa Comisia asupra agentiilor de plata
acreditate, a autoritatii coordonatoare, autoritatii de
certificare si autoritatea competenta din fiecare stat.
Sunt stabilite conditiile ce trebuie sa le îndeplineasca
o agentie de plata pentru a fi acreditata care poate fi
aceeasi cu autoritatea coordonatoare. Regulamentul
stabileste modul de raportare si documentele ce
însotesc rapoartele. Anexa stabileste liniile directoare
pentru acreditarea unei agentii de plata.
Key words: approval; closing of accounts; information transfer;
payment; EAGGF Guarantee Section; EC countries.
Cuvinte cheie: aprobare, închiderea conturilor, transfer de informatii,
plata, FEOGA Sectiunea Garantare, state membre ale
CE.

31989R4045
Council Regulation (EEC) No 4045/89 on the 21st of December 1989
on scrutiny by Member States of transactions forming part of the
system of financing by the Guarantee Section of the European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund and repealing Directive
77/435/EEC.
Regulamentul nr. 4045/89 (CEE) al Consiliului din 21 decembrie 1989
privind verificarea de catre statele membre a tranzactiilor facând parte din
sistemul de finantare prin Sectiunea Garantare a Fondului European de
Orientare si Garantare a Agriculturii (FEOGA) si abrogarea Directivei
nr. 77/435/CEE.

60
Publicatia: OJ L 388 30.12.1989 p.18
Modificari si completari:
Implemented by 31990R1863 (OJ L 170 03.07.1990 p.23)
Amended by 31994R3094 (OJ L 328 20.12.1994 p.1)
Amended by 31994R3235 (OJ L 338 28.12.1994 p.16)
Continut: Regulamentul se refera la verificarea documentelor
comerciale a entitatilor ce primesc sau fac plati în
mod direct sau indirect din sistemul de finantare din
Sectiunea Garantare a FEOGA. Regulamentul
stabileste modul de efectuare si perioadele în care se
fac verificarile ca si datele ce trebuie verificate în mod
obligatoriu. În baza programelor de verificare, statele
membre au obligatia de a raporta Comisiei
verificarile efectuate în care vor descrie dificultatile
întâmpinate si masurile ce au fost luate. În baza
regulamentului, în fiecare stat membru se va înfiinta
un departament având ca responsabilitati efectuarea
verificarilor. Regulamentul stabileste sumele alocate
pentru fiecare stat pentru monitorizarea modului de
implementare a regulamentului.
Key words: EAGGF Guarantee Section; State aid; control of State
aid; administrative control; disclosure of information.
Cuvinte cheie: FEOGA Sectiunea Garantare, ajutor de stat, controlul
ajutoarelor de stat, control administrativ, comunicarea de
informatii.

03.30 – Structurile agricole

03.30.10 – Masuri sociale si structurale

31999R2316
Commission Regulation (EC) No 2316/1999 on the 22 nd of October
1999 laying down detailed rules for the application of Council

61
Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for
producers of certain arable crops.
Regulamentul nr. 2316/1999 (CE) al Comisiei din 22 decembrie 1999
pentru adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1252/1999
(CE) al Consiliului privind crearea sistemului de sprijinire a
producatorilor anumitor culturi arabile.
Publicatia: OJ L 280 30.10.1999 p.43
Modificari si completari:
Derogation in 32000R0745 (OJ L 089 11.04.2000 p.4)
Derogation in 32000R1332 (OJ L 151 24.06.2000 p.9)
Amended by 32000R1454 (OJ L 163 04.07.2000 p.28)
Derogation in 32000R2256 (OJ L 258 12.10.2000 p.15)
Amended by 32000R2860 (OJ L 332 28.12.2000 p.63)
Derogation in 32001R0180 (OJ L 027 30.01.2001 p.15)
Amended by 32001R0556 (OJ L 082 22.03.2001 p.13)
Amended by 32001R0946 (OJ L 133 16.05.2001 p.8)
Derogation in 32001R1045 (OJ L 145 31.05.2001 p.29)
Amended by 32001R1157 (OJ L 157 14.06.2001 p.8)
Amended by 32001R1393 (OJ L 187 10.07.2001 p.29)
Derogation in 32001R1756 (OJ L 237 06.09.2001 p.3)
Derogation in 32001R2058 (OJ L 277 20.10.2001 p.19)
Derogation in 32002R0157 (OJ L 025 29.01.2002 p.25)
Amended by 32002R0327 (OJ L 051 22.02.2002 p.14)
Derogation in 32002R0596 (OJ L 091 06.04.2002 p.7)
Continut: Regulamentul stabileste criteriile eligibile (în functie
de teren si culturi), modul de calcul al sumelor
acordate pe hectar si aplicarea coeficientilor de
corectie. Regulamentul se aplica si terenurilor care se
lasa necultivate, stabilindu-se dimensiunile minime
ale acestora si modul de calcul ale sumelor acordate
pentru aceste terenuri. Anexele stabilesc informatiile
ce trebuie transmise Comisiei si suplimentarile de
terenuri lasate necultivate în anumite tari.
Key words: aid per hectare; cereals; leguminous vegetable;
oleaginous plant; production aid; set-aside.

62
Cuvinte cheie: ajutor la hectar, cereale, leguminoase, plante oleaginoase,
ajutor pentru productie, lasarea în necultivare.

31999R1259
Council Regulation (EC) No 1259/1999 on the 17th of May 1999
establishing common rules for direct support schemes under the
common agricultural policy.
Regulamentul nr. 1259/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 pentru
adoptarea normelor comune ale schemelor de ajutor direct în cadrul
politicii agricole comune.
Publicatia: OJ L 160 26.06.1999 p.113
Modificari si completari:
Amended by 32001R1244 (OJ L 173 27.06.2001 p.1)
Continut: Regulamentul se aplica platilor acordate direct
producatorilor prin schemele de ajutor din cadrul
politicii agricole comune, finantate total sau partial de
Sectiunea garantare a FEOGA. Regulamentul
stabileste responsabilitatile statelor membre si
posibilitatea ca acestea sa poata reduce sumele
acordate în functie de anumite criterii, dar aplicând
un tratament egal producatorilor si evitând
distorsionarea concurentei.
Key words: common agricultural policy; aid to agriculture; EAGGF;
agricultural guidance.
Cuvinte cheie: politica agricola comuna, ajutor pentru agricultura,
FEOGA, orientare pentru agricultura.

31999R1257
Council Regulation (EC) No 1257/1999 on the 17th of May 1999 on
support for rural development from the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations.

63
Regulamentul nr. 1257/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European de
Orientare si Garantare a Agriculturii (FEOGA), precum si modificarea,
completarea si abrogarea anumitor regulamente.
Publicatia: OJ L 160 26.06.1999 p.80
Modificari si completari:
Derogation in 32001R1452 (OJ L 198 21.07.2001 p.11)
Derogation in 32001R1453 (OJ L 198 21.07.2001 p.26)
Derogation in 32001R1454 (OJ L 198 21.07.2001 p.45)
Implemented by 31999R1750 (OJ L 214 13.08.1999 p.31)
Continut: Regulamentul stabileste cadrul comunitar de
acordare a ajutoarelor pentru dezvoltarea unei
agriculturi rurale durabile. Sunt evidentiate
activitatile care conduc la dezvoltarea unei agriculturi
rurale durabile, masurile pentru dezvoltarea rurala
(investitii, noi fermieri, formare de personal,
pensionare înainte de vârsta, zone defavorizate sau cu
restrictii de mediu, protectia peisajelor si a mediului,
îmbunatatirea procesarii si comercializarii
produselor agricole, silvicultura, promovarea
dezvoltatii zonelor rurale) si regulile de aplicare.
Regulamentul stabileste prevederile administrative si
financiare, modul de programare a activitatilor,
regulile de implementare, monitorizare si evaluare a
sprijinului financiar acordat prin FEOGA.
Key words: rural development; EAGGF Guarantee Section; EAGGF
Guidance Section; regional aid; State aid; aid to
agriculture.
Cuvinte cheie: dezvoltare rurala, FEOGA Sectiunea Garantare, FEOGA
Sectiunea Orientare, ajutor regional, ajutor din partea
statului, ajutor pentru agricultura.

64
31993D0053
93/53/EEC: Commission Decision on the 21 st of December 1992
setting up a scientific committee for designations of origin,
geographical indications and certificates of specific character.
Decizia nr. 93/53/CEE a Comisiei din 21 decembrie 1992 privind
înfiintarea unui comitet stiintific privind denumirile de origine, indicatiile
geografice si certificatele cu caracter specific.
Publicatia: OJ L 013 21.01.1993 p.16
Modificari si completari:
Amended by 31994D0437 (OJ L 180 14.07.1994 p.47)
Amended by 31997D0656 (OJ L 277 10.10.1997 p.30)
Continut: Comitetul este înfiintat pentru a ajuta Comisia la
examinarea problemelor tehnice privind aplicarea
regulamentelor de înregistrare a numelor anumitor
produse agricole si alimentare. Comitetul este alcatuit
din experti cu înalta calificare. Decizia stabileste
componenta comitetului, modul de alegere a
presedintelui si vicepresedintelui, durata mandatului,
precum si procedurile de luare a deciziilor.
Key words: designation of origin; brand name; location of
production; agricultural product; foodstuff ; EC scientific
committee
Cuvinte cheie: denumire de origine, nume de marca, locul productiei,
produs agricol, produs alimentar, comitet stiintific CE

03.30.20 – Prelucrarea si comercializarea produselor agricole

31997R2300
Commission Regulation (EC) No 2300/97 on the 20th of November
1997 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No
1221/97 laying down general rules for the application of measures to
improve the production and marketing of honey.

65
Regulamentul nr. 2300/97 (CE) din 20 noiembrie 1997 privind normele
de aplicare a Regulamentului nr. 1221/97 (CE) a Consiliului stabilind
regulile generale de aplicare a masurilor de îmbunatatire a producerii si
comercializarii mierii.
Publicatia: OJ L 319 21.11.1997 p.4
Modificari si completari:
Amended by 32000R1438 (OJ L 161 01.07.2000 p.65)
Amended by 32001R0704 (OJ L 098 07.04.2001 p.14)
Amended by 32001R1336 (OJ L 180 03.07.2001 p.21)
Amended by 31998R0758 (OJ L 105 04.04.1998 p.5)
Amended by 31998R1472 (OJ L 194 10.07.1998 p.8)
Amended by 31998R2633 (OJ L 333 09.12.1998 p.23)
Amended by 31998R2767 (OJ L 346 22.12.1998 p.13)
Amended by 32002R1216 (OJ L 177 06.07.2002 p.4)
Continut: Conform regulamentului, statele membre îsi vor
stabili programe anuale ce vor fi transmise Comisiei,
începând cu anul 1997, în vederea cofinantarii acestor
programe de catre Comunitate. Programele anuale
vor fi însotite de documente ce vor specifica modul de
monitorizare a programelor. Controalele si
verificarile vor avea în vedere conformitatea
finantarilor efectiv acordate cu conditiile si criteriile
prevazute în acest sens de reglementarile comunitare.
Anexa prezinta structura studiilor preliminare pe
baza carora sunt stabilite programele nationale.
Key words: apiculture; co-financing; honey; marketing; production
improvement; Community aid.
Cuvinte cheie: apicultura, cofinantare, miere, comercializare, îmbunata-
tirea productiei, ajutor comunitar.

31997R1221
Council Regulation (EC) No 1221/97 on the 25 th of June 1997 laying
down general rules for the application of measures to improve the
production and marketing of honey.

66
Regulamentul nr. 1221/97 (CE) al Consiliului din 25 iunie 1997 pentru
adoptarea normelor generale de aplicare a masurilor de îmbunatatire a
producerii si comercializarii mierii.
Publicatia: OJ L 173 01.07.1997 p.1
Modificari si completari:
Implemented by 31997R2300 (OJ L 319 21.11.1997 p.4)
Amended by 31998R2070 (OJ L 265 30.09.1998 p.1)
Continut: Regulamentul stabileste masurile ce pot fi incluse în
programele anuale de îmbunatatire a productiei si
comercializarii mierii. Conform regulamentuli, statele
membre, în colaborare cu asociatiile apicultorilor, au
obligatia de a întocmi studii referitoare la sectorul
apicol. Regulamentul stabileste modul de cofinantare
a programelor anuale.
Key words: honey; production improvement; marketing;
approximation of laws; co-financing.
Cuvinte cheie: miere, îmbunatatirea productiei, comercializare, apropiere
a legislatiilor nationale, cofinantare.

03.30.40 – Statisticile agricole

31992R3508
Council Regulation (EEC) No 3508/92 on the 27th of November 1992
establishing an integrated administration and control system for
certain Community aid schemes.
Regulamentul nr. 3508/92 (CEE) al Consiliului din 27 noiembrie 1992
pentru stabilirea sistemului integrat de administrare si control pentru
anumite scheme de ajutor comunitar.
Publicatia: OJ L 355 05.12.1992 p.1
Modificari si completari:
Derogation in 194N
Amended by 32000R1593 (OJ L 182 21.07.2000 p.4)
Amended by 32001R0495 (OJ L 072 14.03.2001 p.6)

67
Amended by 31994R3235 (OJ L 338 28.12.1994 p.16)
Amended by 31995R3072 (OJ L 329 30.12.1995 p.18)
Amended by 31996R1577 (OJ L 206 16.08.1996 p.4)
Amended by 31996R2466 (OJ L 335 24.12.1996 p.1)
Amended by 31997R0613 (OJ L 094 09.04.1997 p.1)
Continut: Conform regulamentului, fiecare stat membru va
înfiinta un sistem integrat de administrare si control
al schemelor de sprijin si a ajutoarelor acordate în
sectorul cerealelor si al septelului, ca si în zonele
muntoase sau defavorizate. Regulamentul stabileste
elementele sistemului integrat, datele ce vor fi
colectate si modul de verificare si control a acestor
date. Sunt stabilite contributiile financiare pentru
punerea în aplicare a sistemului si datele de intrare în
functiune ale acestuia.
Key words: area of holding; aid system; aid to agriculture; animal
production; Community aid; management information
system.
Cuvinte cheie: suprafata agricola, sistem de sprijinire, ajutor pentru
agricultura, productie animala, ajutor comunitar, sistem
de management al informatiilor.

03.30.50 – Cercetarea agricola

31994R2100
Council Regulation (EC) No 2100/94 on the 27 th of July 1994 on
Community plant variety rights.
Regulamentul nr. 2100/94 (CE) al Consilului din 27 iulie 1994 privind
drepturile asupra varietatilor de plante recunoscute în Comunitate.
Publicatia: OJ L 227 01.09.1994 p.1
Modificari si completari:

68
Implemented by 31995R1238 (OJ L 121 01.06.1995 p.31)
Implemented by 31995R1239 (OJ L 121 01.06.1995 p.37)
Amended by 31995R2506 (OJ L 258 28.10.1995 p.3)
Continut: Regulamentul stabileste regimul juridic al varietatilor
de plante, în functie de varietatile si speciile ce trebuie
protejate. Sunt stabilite si drepturile crescatorilor si
reproducatorilor de plante, drepturile detinatorilor,
ca si derogarile privind anumite varietati de plante.
Regulamentul stabileste înfiintarea oficiului
responsabil pentru varietatile de plante în cadrul
Comunitatii, atributiile acestuia, modul sau de
functionare si administrare. Regulamentul stabileste
procedurile pentru recunoasterea drepturilor ce
trebuie întreprinse.
Key words: plant propagation; crop production; protection of plant
life; European organization.
Cuvinte cheie: raspândirea plantelor, productie de cereale, protectia
vietii vegetale, organizatie europeana.

03.30.60 – Padurile si silvicultura

31999R1727
Commission Regulation (EC) No 1727/1999 on the 28 th of July 1999
laying down certain detailed rules for the application of Council
Regulation (EEC) No 2158/92 on protection of the Community's
forests against fire.
Regulamentul nr. 1727/1999 (CE) al Comisiei din 28 iulie 1999 pentru
adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului nr. 2158/92 (CEE) al
Consiliului privind protectia padurilor comunitare împotriva incendiilor.
Publicatia: OJ L 203 03.08.1999 p.41
Continut: Conform regulamentului statele membre au obligatia
de a stabili programe anuale de acordare a asistentei
financiare privind protectia padurilor comunitare

69
împotriva incendiilor. Este stabilit continutul
programelor si modul de acordare a asistentei
financiare. Anexele stabilesc informatiile necesare si
documentele însotitoare ale programelor anuale.
Key words: forest; fire; fire protection; environmental protection.
Cuvinte cheie: padure, foc, protectia împotriva incendiilor, protectia
mediului.

31994R1091
Commission Regulation (EC) No 1091/94 on the 29th of April 1994
laying down certain detailed rules for the implementation of Council
Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's
forests against atmospheric pollution.
Regulamentul nr. 1091/94 (CE) al Comisiei din 29 aprilie 1994 pentru
adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului nr. 3528/86 (CEE) al
Consiliului privind protectia padurilor comunitare împotriva poluarii
atmosferice.
Publicatia: OJ L 125 18.05.1994 p.1
Modificari si completari:
Amended by 31995R0690 (OJ L 071 31.03.1995 p.25)
Amended by 31997R1390 (OJ L 190 19.07.1997 p.3)
Amended by 31999R1545 (OJ L 180 15.07.1999 p.9)
See 31999R2278 (OJ L 279 29.10.1999 p.3)
Continut: Conform regulamentului, statele membre au obligatia
de a înfiinta o retea permanenta de observare a
parcelelor, retea care sa supravegheze în mod
continuu ecosistemul forestier. Anexele stabilesc
metodele de stabilire a retelei, modul de formulare a
ajutoarelor financiare, modul de inventariere a
parcelelor ce fac parte din retea, datele privind
terenul, modul de raportare a datelor ca si lista
codurilor pentru datele de ancheta.

70
Key words: forest conservation; atmospheric pollution;
environmental monitoring; data collection; information
transfer; Community financing.
Cuvinte cheie: conservarea padurilor, poluare atmosferica,
monitorizarea mediului, colectarea datelor, transfer de
informatii, finantare comunitara.

31989R1615
Council Regulation (EEC) No 1615/89 on the 29th of May 1989
establishing a European Forestry Information and Communication
System (Efics).
Regulamentul nr. 1615/89 (CEE) al Consiliului din 29 mai 1989 pentru
crearea Sistemului European de Informare si Comunicare al Silviculturii
(Efics).
Publicatia: OJ L 165 15.06.1989 p.12
Modificari si completari:
Amended by 31998R1100 (OJ L 157 30.05.1998 p.10)
Continut: Pentru colectarea de informatii comparabile si
obiective privind structura si operarea sistemului
forestier în Comunitate, ca si pentru facilitarea
implementarii si monitorizarii prevederilor
comunitare, este înfiintat Sistemul European de
Informare si Comunicare al Silviculturii (Efics).
Sistemul va tine cont de datele existente în cadrul
Eurostat. Regulamentul stabileste bugetul alocat
pentru înfiintarea Efics si perioada de începere a
functionarii sistemului.
Key words: information system; forestry policy; data processing;
wood industry; farm accountancy data network.
Cuvinte cheie: sistem de informatii, politica forestiera, procesarea
datelor, industria lemnului, reteaua de date contabile a
fermelor.

71
03.50.10 – Produsele pentru hrana animalelor

31982L0471
Council Directive 82/471/EEC on the 30 th of June 1982 concerning
certain products used in animal nutrition.
Directiva nr. 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite
produse folosite în hrana animalelor.
Publicatia: OJ L 213 21.07.1982 p.8
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31984L0443 (OJ L 245 14.09.1984 p.21)
Amended by 31985L0509 (OJ L 314 23.11.1985 p.25)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31986L0530 (OJ L 312 07.11.1986 p.39)
Amended by 31988L0485 (OJ L 239 30.08.1988 p.36)
Amended by 31989L0520 (OJ L 270 19.09.1989 p.13)
Amended by 31990L0439 (OJ L 227 21.08.1990 p.33)
Amended by 31993L0026 (OJ L 179 22.07.1993 p.2)
Amended by 31993L0056 (OJ L 206 18.08.1993 p.13)
Amended by 31993L0074 (OJ L 237 22.09.1993 p.23)
Amended by 31995L0033 (OJ L 167 18.07.1995 p.17)
Amended by 31995L0069 (OJ L 332 30.12.1995 p.15)
(SE SER1 I p.0840)
Amended by 31996L0025 (OJ L 125 23.05.1996 p.35)
Amended by 31999L0020 (OJ L 080 25.03.1999 p.20)
Continut: Directiva se refera la produsele care au la baza
proteine, sunt fabricate dupa anumite procese
tehnologice si sunt puse în circulatie ca produse
folosite în hrana animalelor. Directiva prevede
etichetarea acestor produse si obligatia statelor
membre de a pune la dispozitia Comisiei lista
produselor utilizate în tarile respective. Anexa

72
stabileste grupele de produse ce pot fi folosite în
hrana animalelor.
Key words: animal nutrition; chemical compound; food chemistry;
protein products.
Cuvinte cheie: nutritia animalelor, compus chimic, chimia alimentara,
produse cu proteine.

31970L0524
Council Directive 70/524/EEC on the 23 rd of November 1970
concerning additives in feeding-stuffs.
Directiva nr. 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind
aditivii alimentari.
Publicatia: OJ L 270 14.12.1970 p.1
Modificari si completari:
Derogation in 172B
Amended by 179H
Completed by 185I
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 32001L0046 (OJ L 234 01.09.2001 p.55)
Amended by 32001R2205 (OJ L 297 15.11.2001 p.3)
Amended by 31982L0471 (OJ L 213 21.07.1982 p.8)
Amended by 31984L0587 (OJ L 319 08.12.1984 p.13)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Derogation in 31993L0113 (OJ L 334 31.12.1993 p.17)
Amended by 31995L0069 (OJ L 332 30.12.1995 p.15)
(SE SER1 I p.0840)
Amended by 31996L0025 (OJ L 125 23.05.1996 p.35)
Amended by 31996L0051 (OJ L 235 17.09.1996 p.39)
Amended by 31996L0066 (OJ L 272 25.10.1996 p.32)
Amended by 31997L0006 (OJ L 035 05.02.1997 p.11)
Amended by 31997L0072 (OJ L 351 23.12.1997 p.55)
Amended by 31998L0019 (OJ L 096 28.03.1998 p.39)
Amended by 31998L0092 (OJ L 346 22.12.1998 p.49)

73
Amended by 31998R2786 (OJ L 347 23.12.1998 p.25)
Amended by 31998R2788 (OJ L 347 23.12.1998 p.31)
Amended by 31998R2821 (OJ L 351 29.12.1998 p.4)
Amended by 31999L0020 (OJ L 080 25.03.1999 p.20)
Amended by 31999R0045 (OJ L 006 12.01.1999 p.3)
Continut: Directiva stabileste lista aditivilor ce pot fi folositi în
industria alimentara dar nu pot fi folositi în hrana
animalelor. Este stabilita cantitatea maxima si
minima admisibila, modul de combinare a aditivilor
si antibioticelor, cât si posibilitatea si modul de
includere sau excludere de pe listele Comisiei a unor
noi aditivi. Anexele prevad lista aditivilor si a
antibioticelor.
Key words: animal nutrition; food additive; antibiotic; food
chemistry; medicament.
Cuvinte cheie: nutritia animalelor, aditiv alimentar, antibiotic, chimie
alimentara, medicament.

03.50.20 – Sanatatea plantelor

32000L0029
Council Directive 2000/29/EC on the 8th of May 2000 on protective
measures against the introduction into the Community of organisms
harmful to plants or plant products and against their spread within
the Community.
Directiva nr. 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind masurile
de protectie luate împotriva introducerii în Comunitate a organismelor
daunatoare plantelor sau produselor din plante si împotriva raspândirii lor
în Comunitate.
Publicatia: OJ L 169 10.07.2000 p.1
Modificari si completari:
See 32000D0700 (OJ L 287 14.11.2000 p.65)
Amended by 32001D0441 (OJ L 155 12.06.2001 p.15)

74
Amended by 32001L0033 (OJ L 127 09.05.2001 p.42)
Amended by 32002L0028 (OJ L 077 20.03.2002 p.23)
Amended by 32002L0036 (OJ L 116 03.05.2002 p.16)
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de a
înfiinta o autoritate centrala unica responsabila
pentru luarea masurilor de protectie necesare pentru
a împiedica introducerea pe teritoriul Comunitatii de
organisme daunatoare plantelor. Pentru introducerea
în Comunitate a anumitor tipuri de plante, statele
membre vor amenja zone protejate. Este stabilit
modul de efectuare al inspectiei fitosanitare, de
eliberare a certificatului fitosanitar sau a
pasaportului, a contributiilor financiare pentru
îmbunatatirea echipamentelor folosite de inspectiile
fitosanitare. Anexele stabilesc lista organismelor
daunatoare, a plantelor si a produselor din plante ce
nu pot introduse în Comunitate, a celor ce pot fi
introduse dar necesita un control fitosanitar sau sunt
supuse unui regim special.
Key words: parasitology; plant disease; plant health control; plant
health legislation; protection of plant life.
Cuvinte cheie: parazitologie, boala a plantelor, controlul sanatatii
plantelor, legislatia privind sanatatea plantelor, protectia
vietii vegetale.

31998L0056
Council Directive 98/56/EC on the 20 th of July 1998 on the marketing
of propagating material of ornamental plants.
Directiva nr. 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind
comercializarea materialului saditor pentru plante ornamentale.
Publicatia: OJ L 226 13.08.1998 p.16
Continut: Directiva stabileste cerintele ce trebuie îndeplinite de
materialul saditor, de furnizori, obligativitatea

75
marcarii si etichetarii materialului, ca si masurile de
control ce se impun.
Key words: horticulture; marketing; plant health control; plant
propagation; supervisory body; supplier.
Cuvinte cheie: horticultura, comercializare, controlul sanatatii plantelor,
raspândirea plantelor, organism de supervizare, furnizor.

31997L0071
Commission Directive 97/71/EC on the 15 th of December 1997
amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC,
86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for
pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and
certain products of plant origin, including fruit and vegetables
respectively (Text with EEA relevance).
Directiva Comisiei 97/71//CE din 15 decembrie 1997 pentru modificarea
si completarea anexelor la directivele nr. 86/362/CEE, 86/363/CEE si
90/642/CEE ale Consiliului pentru stabilirea nivelului maxim al
reziduurilor de pesticide în si pe cereale, produse alimentare de origine
animala si anumite produse de origine vegetala, inclusiv fructe si legume
(Act normativ aplicabil în cadrul SEE).
Publicatia: OJ L 347 18.12.1997 p.42
Continut: Directiva prelungeste termenele de aplicare a anexele
directivelor nr. 86/362/CEE, 86/363/CEE si
90/642/CEE ale Consiliului.
Key words: agricultural product; animal product; crop production; food
control; pesticide residue.
Cuvinte cheie: produs agricol, produs de origine animala, recolta,
controlul alimentelor, reziduu de pesticide.

31992L0090
Commission Directive 92/90/EEC on the 3 rd of November 1992
establishing obligations to which producers and importers of plants,
plant products or other objects are subject and establishing details
for their registration.

76
Directiva nr. 92/90/CEE a Comisiei din 3 noiembrie 1992 privind
obligatiile producatorilor si importatorilor de plante, produse de plante si
alte obiecte si procedura înregistrarii acestora.
Publicatia: OJ L 344 26.11.1992 p.38
Continut: Conform directivei, statele membre au obligatia de a
înregistra toti producatorii si importatorii de plante si
produse din plante, depozitele si centrele de
expediere. În baza înregistrarilor se pot obtine
informatii despre plante sau produse din plante si
despre identitatea acestora.
Key words: administrative formalities; crop production; import;
approval; plant health control
Cuvinte cheie: formalitati administrative, recolta, import, aprobare,
controlul sanatatii plantelor

31992L0034
Council Directive 92/34/EEC on the 28th of April 1992 on the
marketing of fruit plant propagating material and fruit plants
intended for fruit production.
Directiva nr. 92/34/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind
comercializarea materialului saditor pentru plante fructifere si plantele
destinate productiei pomicole.
Publicatia: OJ L 157 10.06.1992 p.10
Modificari si completari:
Implemented by 31993L0064 (OJ L 250 07.10.1993 p.33)
Implemented by 31993L0079 (OJ L 256 14.10.1993 p.25)
Continut: Directiva stabileste standardele minime ce trebuie
îndeplinite de plante pentru a fi certificate, obligatiile
furnizorilor acreditati, modul si metodele folosite
privind verificarile si monitorizarea plantelor
destinate comercializarii ca si obligativitatea
etichetarii si marcarii plantelor. Anexa stabileste lista
plantelor ce face obiectul directivei.

77
Key words: marketing; plant health control; fruit; seedling; plant
propagation.
Cuvinte cheie: comercializare, controlul sanatatii plantelor, fruct, rasad,
raspândirea plantelor.

31992L0033
Council Directive 92/33/EEC on the 28 th of April 1992 on the
marketing of vegetable propagating and planting material, other
than seed
Directiva nr. 92/33/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind
comercializarea materialului saditor pentru legume, altele decât
semintele
Publicatia: OJ L 157 10.06.1992 p.1
Modificari si completari:
Implemented by 31993L0062 (OJ L 250 07.10.1993 p.29)
Amended by 31999D0029 (OJ L 008 14.01.1999 p.29)
Amended by 32002D0111 (OJ L 041 13.02.2002 p.43)
Continut: Directiva stabileste cerintele ce trebuie îndeplinite de
materialul saditor (puritatea, caracteristicile soiului
etc.), obligatiile producatorilor si furnizorilor
acreditati, modul de acordare sau retragere a unei
acreditari, ca si obligativitatea etichetarii materialului
saditor. Anexele stabilesc lista genurilor, speciilor si
hibrizilor ce fac obiectul directivei si conditiile ce
trebuie îndeplinite de materialul saditor.
Key words: marketing; prevention of disease; vegetable; seedling;
plant propagation.
Cuvinte cheie: comercializare, prevenirea bolilor, leguma, rasad,
raspândirea plantelor.

78
31991L0414
Council Directive 91/414/EEC on the 15 th of July 1991 concerning the
placing of plant protection products on the market.
Directiva nr. 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind
comercializarea produselor pentru protectia plantelor.
Publicatia: OJ L 230 19.08.1991 p.1
Modificari si completari:
Applic. delayed by 194N
Amended by 32000L0080 (OJ L 309 09.12.2000 p.14)
Implemented by 32000R0451 (OJ L 055 29.02.2000 p.25)
Amended by 32001L0021 (OJ L 069 10.03.2001 p.17)
Amended by 32001L0036 (OJ L 164 20.06.2001 p.1)
Amended by 32001L0047 (OJ L 175 28.06.2001 p.21)
Amended by 32001L0049 (OJ L 176 29.06.2001 p.61)
Amended by 32001L0087 (OJ L 276 19.10.2001 p.17)
Amended by 32001L0099 (OJ L 304 21.11.2001 p.14)
Amended by 32001L0103 (OJ L 313 30.11.2001 p.37)
Implemented by 31992R3600 (OJ L 366 15.12.1992 p.10)
Amended by 31993L0071 (OJ L 221 31.08.1993 p.27)
Amended by 31994L0037 (OJ L 194 29.07.1994 p.65)
Amended by 31994L0079 (OJ L 354 31.12.1994 p.16)
Amended by 31995L0035 (OJ L 172 22.07.1995 p.6)
Amended by 31995L0036 (OJ L 172 22.07.1995 p.8)
Amended by 31996L0012 (OJ L 065 15.03.1996 p.20)
Amended by 31996L0046 (OJ L 214 23.08.1996 p.18)
Amended by 31996L0068 (OJ L 277 30.10.1996 p.25)
Amended by 31997L0057 (OJ L 265 27.09.1997 p.87)
Amended by 32002L0018 (OJ L 055 26.02.2002 p.29)
Amended by 32002L0037 (OJ L 117 04.05.2002 p.10)
Amended by 32002L0048 (OJ L 148 06.06.2002 p.19)
Implemented by 32002R1112 (OJ L 168 27.06.2002 p.14)
Amended by 32002L0064 (OJ L 189 18.07.2002 p.27)
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de a
interzice comercializarea produselor privind
protectia plantelor fara o autorizare prealabila.

79
Directiva stabileste modul de emitere si retragere a
autorizatiei, modul de includere si cerintele necesare
pentru includerea pe lista produselor a unor
substante active, recunoasterea reciproca a
autorizatiilor emise în statele membre, schimburile de
informatii între statele membre si Comisie privind
substantele active, modul de etichetare a produselor si
masurile de control ce se impun. Anexele stabilesc
substantele active autorizate pentru a fi introduse în
anumite produse folosite pentru protectia plantelor,
cerintele necesare pentru includerea pe lista a unei
substante active, cerintele necesare pentru includerea
unui nou produs si principiile privind evaluarea
produselor.
Key words: marketing standard; plant health product; information
transfer; confidentiality; testing; administrative
formalities.
Cuvinte cheie: standard de comercializare, produs pentru sanatatea
plantei, transfer de informatii, confidentialitate, testare,
formalitati administrative.

31990L0642
Council Directive 90/642/EEC on the 27 th of November 1990 on the
fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain
products of plant origin, including fruit and vegetables.
Directiva nr. 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 stabilind
nivelurile maxime ale reziduurilor de pesticide în miezul si la suprafata
anumitor produse de origine vegetala, inclusiv fructe si legume.
Publicatia: OJ L 350 14.12.1990 p.71
Modificari si completari:
Incorporated by 21994A0103(52) (OJ L 001 03.01.1994 p.263)
Amended by 32000L0024 (OJ L 107 04.05.2000 p.28)
Amended by 32000L0042 (OJ L 158 30.06.2000 p.51)
Amended by 32000L0048 (OJ L 197 03.08.2000 p.26)

80
Amended by 32000L0057 (OJ L 244 29.09.2000 p.76)
Amended by 32000L0058 (OJ L 244 29.09.2000 p.78)
Amended by 32000L0081 (OJ L 326 22.12.2000 p.56)
Amended by 32001L0035 (OJ L 136 18.05.2001 p.42)
Amended by 32001L0039 (OJ L 148 01.06.2001 p.70)
Amended by 32001L0048 (OJ L 180 03.07.2001 p.26)
Amended by 32001L0057 (OJ L 208 01.08.2001 p.36)
Amended by 31993L0058 (OJ L 211 23.08.1993 p.6)
Amended by 31994L0030 (OJ L 189 23.07.1994 p.70)
Amended by 31995L0038 (OJ L 197 22.08.1995 p.14)
Amended by 31995L0061 (OJ L 292 07.12.1995 p.27)
Amended by 31996L0032 (OJ L 144 18.06.1996 p.12)
Amended by 31997L0041 (OJ L 184 12.07.1997 p.33)
Amended by 31997L0071 (OJ L 347 18.12.1997 p.42)
Amended by 31998L0082 (OJ L 290 29.10.1998 p.25)
Amended by 31999L0065 (OJ L 172 08.07.1999 p.40)
Amended by 31999L0071 (OJ L 194 27.07.1999 p.36)
Amended by 32002L0005 (OJ L 034 05.02.2002 p.7)
Amended by 32002L0023 (OJ L 064 07.03.2002 p.13)
Amended by 32002L0042 (OJ L 134 22.05.2002 p.29)
Amended by 32002L0066 (OJ L 192 20.07.2002 p.47)
Amended by 32002L0071 (OJ L 225 22.08.2002 p.21)
Continut: Sunt stabilite produsele ce fac obiectul directivei,
precum si obligatiile statelor membre de a verifica
nivelele maxime de reziduuri de pesticide si de a
stabili programe privind natura si frecventa
inspectiilor ca si de a informa Comisia asupra acestor
programe. Anexa stabileste lista produselor ce face
obiectul directivei.
Key words: marketing standard; pesticide residue; crop production;
intra-Community trade; Community export; food control.
Cuvinte cheie: standard de comercializare, reziduu de pesticide, recolta,
comert intracomunitar, export comunitar, controlul
alimentelor.

81
31986L0362
Council Directive 86/362/EEC on the 24 th of July 1986 on the fixing of
maximum levels for pesticide residues in and on cereals.
Directiva nr. 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 pentru stabilirea
nivelurilor maxime ale reziduurilor de pesticide în miezul si la suprafata
cerealelor.
Publicatia: OJ L 221 07.08.1986 p.37
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(52) (OJ L 001 03.01.1994 p.263)
Amended by 32000L0024 (OJ L 107 04.05.2000 p.28)
Amended by 32000L0042 (OJ L 158 30.06.2000 p.51)
Amended by 32000L0048 (OJ L 197 03.08.2000 p.26)
Amended by 32000L0058 (OJ L 244 29.09.2000 p.78)
Amended by 32000L0081 (OJ L 326 22.12.2000 p.56)
Amended by 32001L0039 (OJ L 148 01.06.2001 p.70)
Amended by 32001L0048 (OJ L 180 03.07.2001 p.26)
Amended by 32001L0057 (OJ L 208 01.08.2001 p.36)
Amended by 31988L0298 (OJ L 126 20.05.1988 p.53)
Amended by 31993L0057 (OJ L 211 23.08.1993 p.1)
Amended by 31994L0029 (OJ L 189 23.07.1994 p.67)
Amended by 31995L0039 (OJ L 197 22.08.1995 p.29)
Amended by 31996L0033 (OJ L 144 18.06.1996 p.35)
Amended by 31997L0041 (OJ L 184 12.07.1997 p.33)
Amended by 31997L0071 (OJ L 347 18.12.1997 p.42)
Amended by 31998L0082 (OJ L 290 29.10.1998 p.25)
Amended by 31999L0065 (OJ L 172 08.07.1999 p.40)
Amended by 31999L0071 (OJ L 194 27.07.1999 p.36)
Amended by 32002L0023 (OJ L 064 07.03.2002 p.13)
Amended by 32002L0042 (OJ L 134 22.05.2002 p.29)
Amended by 32002L0066 (OJ L 192 20.07.2002 p.47)
Amended by 32002L0071 (OJ L 225 22.08.2002 p.21)
Continut: Sunt stabilite produsele ce fac obiectul directivei.
Statele membre au obligatia sa verifice ca produsele
sa nu prezinte pericol pentru sanatatea umana ca

82
urmare a prezentei reziduurilor de pesticide.
Directiva prevede autorizarea produselor, modul de
raportare catre Comisie a produselor autorizate si a
metodelor folosite pentru autorizare. Anexele
stabilesc lista cerealelor ce fac obiectul directivei si
lista produselor ce pot contine reziduuri de pesticide.
Key words: cereals; pesticide residue; plant health control; disclosure
of information.
Cuvinte cheie: cereale, reziduu de pesticide, controlul sanatatii plantelor,
comunicarea de informatii.

31979L0117
Council Directive 79/117/EEC on the 21 st of December 1978
prohibiting the placing on the market and use of plant protection
products containing certain active substances.
Directiva nr. 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 pentru
interzicerea comercializarii si folosirii produselor pentru protectia
plantelor ce contin anumite substante active.
Publicatia: OJ L 033 08.02.1979 p.36
Modificari si completari:
Amended by 179H
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(52) (OJ L 001 03.01.1994 p.263)
Amended by 31983L0131 (OJ L 091 09.04.1983 p.35)
Amended by 31985L0298 (OJ L 154 13.06.1985 p.48)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
See 31986L0214 (OJ L 152 06.06.1986 p.45)
Amended by 31986L0355 (OJ L 212 02.08.1986 p.33)
Amended by 31987L0181 (OJ L 071 14.03.1987 p.33)
Amended by 31987L0477 (OJ L 273 26.09.1987 p.40)
Amended by 31989L0365 (OJ L 159 10.06.1989 p.58)
Amended by 31990L0335 (OJ L 162 28.06.1990 p.37)
Amended by 31990L0533 (OJ L 296 27.10.1990 p.63)
Amended by 31991L0188 (OJ L 092 13.04.1991 p.42)

83
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de a
interzice folosirea produselor privind protectia
plantelor care contin una sau mai multe din
substantele active incluse pe lista cuprinsa în Anexa I.
În cazul folosirii temporare a unei substante active,
statele membre au obligatia de a se informa reciproc
si de a informa Comisia. Anexa furnizeaza lista
substantelor active la care face referire directiva.
Key words: plant health product; toxic substance; marketing
restriction; pesticide; pesticide residue.
Cuvinte cheie: produs pentru protectia plantelor, substanta toxica,
restrictie de comercializare, pesticide, reziduu de
pesticide.

31976L0895
Council Directive 76/895/EEC on the 23 rd of November 1976 relating
to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit
and vegetables.
Directiva nr. 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 pentru
stabilirea nivelurilor maxime ale reziduurilor de pesticide în miezul si la
suprafata fructelor si legumelor.
Publicatia: OJ L 340 09.12.1976 p.26
Modificari si completari:
Amended by 179H
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(52) (OJ L 001 03.01.1994 p.263)
Amended by 32000L0024 (OJ L 107 04.05.2000 p.28)
Amended by 32000L0057 (OJ L 244 29.09.2000 p.76)
Amended by 31980L0428 (OJ L 102 19.04.1980 p.26)
Amended by 31981L0036 (OJ L 046 19.02.1981 p.33)
Amended by 31982L0528 (OJ L 234 09.08.1982 p.1)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31988L0298 (OJ L 126 20.05.1988 p.53)
Amended by 31989L0186 (OJ L 066 10.03.1989 p.36)

84
Amended by 31993L0058 (OJ L 211 23.08.1993 p.6)
Amended by 31996L0032 (OJ L 144 18.06.1996 p.12)
Amended by 31997L0041 (OJ L 184 12.07.1997 p.33)
Amended by 32002L0066 (OJ L 192 20.07.2002 p.47)
Amended by 32002L0071 (OJ L 225 22.08.2002 p.21)
Continut: Conform directivei statele membre nu pot sa interzica
sau sa împiedice comercializarea produselor ce fac
obiectul Anexei I. Produsele sunt supuse verificarilor,
statele membre având obligatia de a informa Comisia
asupra masurilor luate. Anexele stabilesc lista
produselor ce fac obiectul directivei si nivelurile
maxime admisibile ale reziduurilor de pesticide.
Key words: fruit; vegetable; animal nutrition; human nutrition; food
control; pesticide residue.
Cuvinte cheie: fruct, leguma, hrana animalelor, alimentatie umana,
controlul alimentelor, reziduu de pesticide.

31974L0647
Council Directive 74/647/EEC on the 9th of December 1974 on control
of carnation leaf-rollers.
Directiva nr. 74/647/CEE a Consiliului din 9 decembrie 1974 privind
controlul tortricidelor frunzelor de garoafa.
Publicatia: OJ L 352 28.12.1974 p.41
Continut: Directiva stabileste cerintele minime ce trebuie luate
de statele membre privind controlul tortricidelor
frunzelor de garoafa. Conform directivei, garoafele
suferind de tortricide nu pot fi puse în circulatie,
statele membre având obligatia de a controla culturile
si de a emite autorizatii prin care se certifica lipsa
bolii în aceste culturi.
Key words: plant disease; floriculture; plant health treatment; sewerage.
Cuvinte cheie: boala a plantelor, floricultura, tratament pentru sanatatea
plantelor, canalizare.

85
03.50.30 – Sanatatea animalelor si zootehnia

32000R1760
Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of
the Council on the 17 th of July 2000 establishing a system for the
identification and registration of bovine animals and regarding the
labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation
(EC) No 820/97.
Regulamentul nr. 1760/2000 (CE) al Parlamentului European si
Consiliului din 17 iulie 2000 pentru stabilirea sistemului de identificare si
înregistrare a bovinelor, a etichetarii carnii de vita si a produselor din
carne de vita, precum si pentru abrogarea Regulamentului nr. 820/97
(CE) al Consiliului.
Publicatia: OJ L 204 11.08.2000 p.1
Modificari si completari:
Implemented by 32000R1825 (OJ L 216 26.08.2000 p.8)
Continut: Conform directivei, statele membre au obligatia de a
înfiinta un sistem de identificare si înregistrare a
bovinelor. Directiva stabileste elementele sistemului
de identificare si înregistrare, modul de identificare si
înregistrare si prevede dreptul de acces la baza de
date a sistemului, al tuturor partilor implicate,
inclusiv al organizatiilor de consumatori. De
asemenea, este stabilit modul de marcare a bovinelor
si etichetare a produselor, instituirea sistemului
obligatoriu de etichetare a anumitor produse si
informatiile ce trebuie furnizate. Este prevazuta si
instituirea unui sistem voluntar de etichetare prin
care sunt furnizate informatii suplimentare privind
produsul respectiv.
Key words: beef; cattle; database; labelling; meat product; prevention
of disease.
Cuvinte cheie: carne de vita, bovine, baza de date, marcare, produs din
carne, prevenirea îmbolnavirilor.

86
31999R1258
Council Regulation (EC) No 1258/1999 on the 17th of May 1999 on
the financing of the common agricultural policy.
Regulamentul nr. 1258/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 privind
finantarea politicii agricole comune.
Publicatia: OJ L 160 26.06.1999 p.103
Continut: Regulamentul stabileste activitatile ce pot fi finantate
de Sectiunea Garantare a Fondului European de
Orientare si Garantare a Agriculturii, obligativitatea
statelor membre de a informa Comisia cu privire la
agentiile de plata sau la autoritatile coordonatoare ale
acestor agentii. Este prevazut modul de finantare,
informatiile ce trebuie trimise Comisiei, masurile
administrative ce trebuie luate de statele membre
pentru asigurarea corectitudinii tranzactiilor si
prevenirii neregulilor financiare. Regulamentul
stabileste componenta comitetului responsabil pentru
Fondul European de Orientare si Garantare a
Agriculturii si modul de lucru între comitet si
Comisie .
Key words: common agricultural policy; Community financing;
EAGGF; aid to agriculture.
Cuvinte cheie: politica agricola comuna, finantare comunitara, FEOGA,
ajutor pentru agricultura.

31998D0140
98/140/EC: Commission Decision on the 4th of February 1998 laying
down certain detailed rules concerning on-the-spot checks carried
out in the veterinary field by Commission experts in third countries
(Text with EEA relevance).
Decizia nr. 98/140/CE a Comisiei din 4 februarie 1998 pentru adoptarea
normelor privind verificarile la fata locului întreprinse în domeniul
veterinar de catre expertii Comisiei în terte state (Act normativ aplicabil
în cadrul SEE).

87
Publicatia: OJ L 038 12.02.1998 p.14
Continut: În vederea efectuarii importurilor din terte tari,
Comisia a decis efectuarea unor verificari veterinare
efectuate de catre expertii sai si ai statelor membre.
Împreuna cu Comitetul Consultativ Veterinar,
Comisia urmeaza sa elaboreze un program de
efectuare a verificarilor ca si o lista a expertilor
statelor membre care le vor efectua. Directiva
stabileste procedura de verificare, modul de
informare a Comitetul Consultativ Veterinar asupra
verificarilor efectuate si a Parlamentului European
asupra recomandarilor facute.
Key words: health legislation; self-employed person; supervisory
power; veterinary inspection; veterinary legislation; EC
Commission.
Cuvinte cheie: legislatia privind sanatatea, persoana ce desfasoara
activitati economice în mod independent, competente de
supraveghere, inspectie veterinara, legislatie veterinara,
Comisia CE.

31998D0139
98/139/EC: Commission Decision on the 4th of February 1998 laying
down certain detailed rules concerning on-the-spot checks carried
out in the veterinary field by Commission experts in the Member
States (Text with EEA relevance).
Decizia nr. 98/139/CE a Comisiei din 4 februarie 1998 pentru adoptarea
normelor aplicabile controalelor la fata locului întreprinse în domeniul
veterinar de catre expertii Comisiei în statele membre (Act normativ
aplicabil în cadrul SEE).
Publicatia: OJ L 038 12.02.1998 p.10
Continut: În vederea transpunerii uniforme a legislatiei
comunitare, Comisia a decis efectuarea unui program
de controale în statele membre, efectuate de experti ai
Comisiei si ai statelor membre. Conform deciziei,

88
Comisia anunta statul în care urmeaza sa aiba loc
verificarea. Este stabilita procedura de verificare,
modul de informare a Comitetul Consultativ
Veterinar si a statelor membre asupra verificarilor
efectuate si a recomandarilor facute.
Key words: implementation of Community law; self-employed
person; supervisory power; veterinary inspection;
veterinary legislation ; EC Commission.
Cuvinte cheie: aplicarea legislatiei comunitare, persoana ce desfasoara
activitati economice în mod independent, competente de
supraveghere, inspectie veterinara, legislatie veterinara,
Comisia CE.

31997R2630
Commission Regulation (EC) No 2630/97 on the 29th of December
1997 laying down detailed rules for the implementation of Council
Regulation (EC) No 820/97 as regards the minimum level of controls
to be carried out in the framework of the system for the identification
and registration of bovine animals (Text with EEA relevance).
Regulamentul nr. 2630/97 (CE) al Comisiei din 29 decembrie 1997
pentru adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului nr. 820/97 (CE)
al Consiliului privind nivelul minim al controalelor ce trebuie întreprinse
în cadrul sistemului de identificare si înregistrare a bovinelor (Act
normativ aplicabil în cadrul SEE).
Publicatia: OJ L 345 30.12.1997 p.23
Modificari si completari:
Amended by 32000R1898 (OJ L 228 08.09.2000 p.22)
Amended by 31999R0132 (OJ L 017 22.01.1999 p.20)
Continut: Regulamentul stabileste procedura de efectuare a
inspectiilor de catre autoritatile competente din
statele membre în legatura cu sistemul de identificare
si înregistrare a bovinelor. Este stabilit modul de
alegere a exploatatiilor zootehnice si modul de
raportare a controlului efectuat. Conform

89
regulamentului, statele membre au obligatia de a
informa Comisia asupra inspectiilor efectuate.
Key words: beef; cattle; database; labelling; meat product; prevention
of disease.
Cuvinte cheie: carne de vita, bovine, baza de date, marcare, produs din
carne, prevenirea îmbolnavirilor.

31997L0078
Council Directive 97/78/EC on the 18 th of December 1997 laying
down the principles governing the organisation of veterinary checks
on products entering the Community from third countries.
Directiva nr. 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 privind
principiile ce guverneaza organizarea controlului veterinar al produselor
din terte state ce intra în Comunitate.
Publicatia: OJ L 024 30.01.1998 p.9
Modificari si completari:
Implemented by 32000D0208 (OJ L 064 11.03.2000 p.20)
Continut: Conform directivei, statele membre au obligatia de a
inspecta din punct de vedere veterinar produsele ce
intra în Comunitate. Directiva stabileste modul de
organizare a inspectiilor, procedura efectuarii
inspectiei la frontiera statelor membre si a eliberarii
certificatului de efectuare a inspectiei veterinare.
Directiva se aplica atât marfurilor importate cât si
celor exportate, celor în tranzit sau destinate zonelor
libere. Este stabilita procedura de reimportare a
produselor comunitare refuzate de terte state, de
distrugere a marfurilor ce nu au fost inspectate si de
luare a masurilor în cazul depistarii unor boli
infectioase. Anexele stabilesc lista produselor ce fac
obiectul inspectiei, a cerintelor locurilor de efectuare
a inspectiei si procedura de efectuare a inspectiilor
fizice a produselor.

90
Key words: animal product; customs regulations; health certificate;
import; third country; veterinary inspection.
Cuvinte cheie: produs de origine animala, legislatie vamala, certificat de
sanatate, import, stat tert, inspectie veterinara.

31996L0023
Council Directive 96/23/EC on the 29 th of April 1996 on measures to
monitor certain substances and residues thereof in live animals and
animal products and repealing Directives 85/358/EEC and
86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC.
Directiva nr. 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind masurile
de monitorizare a anumitor substante si reziduuri în animalele vii si
produse de origine animala, precum si abrogarea directivelor nr.
85/358/CEE si 86/469/CEE si a deciziilor nr. 89/187/CEE si
91/664/CEE.
Publicatia: OJ L 125 23.05.1996 p.10
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de a
monitoriza produsele de origine animala pentru a
putea detecta prezenta rezidurilor sau a substantelor
ce fac obiectul anexei 1. Pentru identificarea acestor
substante, vor fi efectuate inspectii veterinare, statele
membre având obligatia de a informa Comisia asupra
rezultatelor acestora. Directiva stabileste procedura
de efectuare a inspectiei si de luare a masurilor
formale de control si de auto-control efectuate de
fermieri si medicii veterinari ca si masurile ce trebuie
luate. Pentru aplicarea uniforma a directivei, expertii
veterinari ai Comisiei pot face verificari în oricare din
statele membre, autoritatile având obligatia de a
acorda asistenta necesara expertilor pentru a-si duce
la îndeplinire misiunea. Sunt prevazute masurile ce
trebuie luate în caz de contraventie si stabilite
conditiile privind importul din terte state. Anexele
stabilesc lista substantelor cu efect anabolic si a

91
substantelor neautorizate, cerintele tehnice aplicabile
vaselor noi, ca si a celor aflate în folosinta.
Key words: animal product; health risk; hormone; national
implementation of Community law; live animal;
veterinary legislation.
Cuvinte cheie: produs de origine animala, risc de sanatate, hormon,
aplicarea legislatiei comunitare la nivel national, animal
viu, legislatie veterinara.

31994L0065
Council Directive 94/65/EC on the 14 th of December 1994 laying
down the requirements for the production and placing on the market
of minced meat and meat preparations.
Directiva nr. 94/65/CE a Consiliului din 14 decembrie 1994 privind
conditiile pentru producerea si comercializarea carnii tocate si a
preparatelor din carne.
Publicatia: OJ L 368 31.12.1994 p.10
Continut: Directiva stabileste regulile privind producerea,
comercializarea si importul de carne tocata si
preparate de carne, si nu se aplica produselor din
carne si carnii tocate preparate în magazine si în
laboratoarele acestora. Sunt stabilite conditiile
privind aprobarea functionarii macelariilor, de
igiena, de productie, de marcare si etichetare
produselor, de ambalare, stocare si transport, ca si
modul de efectuare a inspectiilor veterinare. Sunt
prevazute regulile aplicabile produselor importate si
posibilitatea ca expertii Comisiei sa efectueze inspectii
în tarile din care provine importul. Anexele stabilesc
compozitia carnii tocate, certificatele sanitare,
inclusiv pentru produsele importate, criteriile
microbiologice ce trebuie îndeplinite de produse.
Key words: consumer protection; labelling; marketing standard; meat
product; public health; prevention of disease.

92
Cuvinte cheie: protectia consumatorului, etichetare, standard de
comercializare, produs din carne, sanatate publica,
prevenirea îmbolnavirilor.

31993L0119
Council Directive 93/119/EC on the 22 th of December 1993 on the
protection of animals at the time of slaughter or killing.
Directiva nr. 93/119/CE a Consiliului din 22 decembrie 1993 privind
protectia animalelor în timpul taierii sau uciderii.
Publicatia: OJ L 340 31.12.1993 p.21
Continut: Directiva stabileste regulile de protectie a animalelor
si pasarilor, amenajare a tarcurilor, adaposturilor si
abatoarelor si prevede obligativitatea calificarii
personalului si modul de efectuare a inspectiilor.
Anexele stabilesc cerintele privind mutarea
animalelor în adaposturi si abatoare, si metodele
permise pentru omorârea animalelor în diverse
scopuri.
Key words: protection of animals; slaughter of animals; transport of
animals.
Cuvinte cheie: protectia animalelor, taierea animalelor, transport de
animale.

31993L0053
Council Directive 93/53/EEC on the 24th of June 1993 introducing
minimum Community measures for the control of certain fish
diseases.
Directiva nr. 93/53/CEE a Consiliului din 24 iunie 1993 pentru stabilirea
masurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor.
Publicatia: OJ L 175 19.07.1993 p.23
Modificari si completari:

93
Amended by 194N
Amended by 32000L0027 (OJ L 114 13.05.2000 p.28)
Amended by 32001D0288 (OJ L 099 10.04.2001 p.11)
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de a
se asigura ca crescatoriile piscicole sunt înscrise în
registrele veterinare. În momentul constatarii sau
când exista suspiciunea existentei unei boli,
crescatoriile au obligatia de a informa inspectia
veterinara. Asupra acestor crescatorii se vor face
inspectii speciale care vor lua masurile considerate
necesare împotriva raspândirii bolilor. Directiva
stabileste masurile ce trebuie luate în functie de bolile
constatate. Este prevazuta, totodata, obligatia statelor
membre de a constitui câte un laborator national
specializat în bolile pestilor, responsabil de
standardele si metodele de diagnosticare a bolilor si
care va colabora cu laboratorul comunitar. Este
prevazuta posibilitatea efecuarii de catre expertii
Comisiei a unor inspectii în oricare stat membru. În
anexe se prevad laboratoarele autorizate existente în
statele membre si regulamentul de functionare a
laboratorului comunitar.
Key words: animal disease; fishery resources; marketing; research
body; veterinary inspection; prevention of disease.
Cuvinte cheie: boala a animalelor, resurse piscicole, comercializare,
institut de cercetare, inspectie veterinara, prevenirea
îmbolnavirilor.

31992D0608
92/608/EEC: Council Decision on the 14 th of November 1992 laying
down methods for the analysis and testing of heat- treated milk for
direct human consumption.

94
Decizia nr. 92/608/CEE a Consiliului din 14 noiembrie 1992 pentru
stabilirea metodelor de analiza si testare a laptelui tratat termic în vederea
consumului uman.
Publicatia: OJ L 407 31.12.1992 p.29
Continut: Decizia stabileste metodele ce vor fi folosite în analiza
si testarea laptelui tratat termic. În anexe sunt
prevazute, pentru fiecare metoda în parte, agentii ce
trebuie folositi, echipamentul, modul de interpretare
a rezultatelor, criteriile de siguranta, modul de
alegere a probelor si esantioanelor si procedurile de
testare.
Key words: milk; food inspection; prevention of disease.
Cuvinte cheie: lapte, inspectie alimentara, prevenirea îmbolnavirilor.

31992D0438
92/438/EEC: Council Decision on the 13 th of July 1992 on
computerization of veterinary import procedures (Shift project),
amending Directives 90/675/EEC, 91/496/EEC, 91/628/EEC and
Decision 90/424/EEC, and repealing Decision 88/192/EEC.
Decizia nr. 92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 privind
computerizarea procedurilor veterinare de import (proiectul „Shift”),
modificarea si completarea directivelor nr. 90/675/CEE, nr. 91/496/CEE,
nr. 91/628/CEE si a Deciziei nr. 90/424/CEE, si abrogarea Deciziei nr.
88/192/CEE.
Publicatia: OJ L 243 25.08.1992 p.27
Modificari si completari:
Amended by 194N
Continut: Conform deciziei procedurile de informare sunt
adresate inspectiilor veterinare de frontiera,
autoritatilor centrale din statele membre si Comisiei.
Bazele de date contin informatii referitoare la
importurile de animale si a produselor de origine
animala (lista tarilor sau a zonelor autorizate din care
se efectueaza importul si certificatele de autorizare

95
veterinara emise), efectivele de animale importate si
modul de transport. Anexele stabilesc principiile de
functionare a sistemului de baza de date, cerintele
tehnice, modul de acces si obligativitatea amplasarii
în fiecare inspectie veterinara de frontiera.
Key words: import; veterinary inspection; third country; animal
product; live animal; database
Cuvinte cheie: import, inspectie veterinara, terte state, produs de origine
animala, animal viu, baza de date

31992L0119
Council Directive 92/119/EEC on the 17 th of December 1992
introducing general Community measures for the control of certain
animal diseases and specific measures relating to swine vesicular
disease.
Directiva nr. 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 pentru
introducerea masurilor comunitare generale de control al anumitor boli
ale animelelor si a masurilor speciale privind boala veziculara la porcine.
Publicatia: OJ L 062 15.03.1993 p.69
Modificari si completari:
Amended by 194N
Amended by 32002L0060 (OJ L 192 20.07.2002 p.27)
Continut: În momentul în care exista suspiciunea existentei unei
boli, crescatoriile au obligatia de a informa inspectia
veterinara. Asupra acestor crescatorii se vor face
inspectii speciale care vor lua masurile considerate
necesare împotriva raspândirii bolilor. Directiva
stabileste masurile ce trebuie luate în functie de bolile
constatate. Daca este cazul, masurile pot fi aplicate si
altor crescatorii. Este prevazuta înfiintarea zonelor de
protectie si de supraveghere si stabilite masurile de
restrictie ce se aplica în aceste zone. Este stipulata
obligativitatea statelor membre de a avea laboratoare
specializate în diagnosticarea bolilor, responsabile de

96
standardele si metodele de diagnosticare si care va
colabora cu laboratorul comunitar. Fiecare stat
membru va elabora un plan pentru situatii
neprevazute în care vor fi stabilite masurile de
prevenire a bolilor infectioase. Este prevazuta
posibilitatea efecuarii unor inspectii întreprinse de
expertii Comisiei în oricare stat membru. În anexe
sunt listate bolile ce fac obiectul directivei, sunt
prevazute masurile specifice ce trebuie luate pentru
controlul anumitor boli, lista laboratoarelor de
diagnosticare si responsabilitatile si modul de
functionare a laboratorului comunitar.
Key words: prevention of disease; veterinary inspection; animal
disease; swine; action programme; vaccination.
Cuvinte cheie: prevenirea îmbolnavirilor, inspectie veterinara, boala a
animalelor, porcine, program de actiune, vaccinare.

31992L0118
Council Directive 92/118/EEC on the 17 th of December 1992 laying
down animal health and public health requirements governing trade
in and imports into the Community of products not subject to the
said requirements laid down in specific Community rules referred to
in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to
Directive 90/425/EEC.
Directiva nr. 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 pentru
stabilirea conditiilor privind sanatatea animalelor si sanatatea publica ce
guverneaza comertul cu si importul în Comunitate al produselor care nu
sunt supuse conditiilor stabilite prin normele comunitare speciale la care
se face referire în Anexa A (I) a Directivei nr. 89/662/CEE si, în privinta
agentilor patogeni, în Directiva nr. 90/425/CEE.
Publicatia: OJ L 062 15.03.1993 p.49
Modificari si completari:
Amended by 194N
Amended by 31994D0466 (OJ L 190 26.07.1994 p.26)

97
Amended by 31994D0723 (OJ L 288 09.11.1994 p.48)
Amended by 31995D0338 (OJ L 200 24.08.1995 p.35)
Amended by 31995D0339 (OJ L 200 24.08.1995 p.36)
Amended by 31996D0103 (OJ L 024 31.01.1996 p.28)
Amended by 31996D0340 (OJ L 129 30.05.1996 p.35)
Amended by 31996D0405 (OJ L 165 04.07.1996 p.40)
Amended by 31996L0090 (OJ L 013 16.01.1997 p.24)
Amended by 31997L0079 (OJ L 024 30.01.1998 p.31)
Amended by 31999D0724 (OJ L 290 12.11.1999 p.32)
Continut: Conform directivei comercializarea si importurile în
Comunitate de anumite produse de origine animala ce
nu sunt destinate consumului uman nu sunt interzise
sau restrictionate. Aceste produse vor fi însotite de
certificate în care se va preciza originea marfii
numele si numarul autorizatiei veterinare si sunt
marcate sau etichetate corespunzator. Anexele
stabilesc conditiile speciale privind sanatatea
animalelor si sanatatea publica si cuprind republicari
ale normelor privind inspectia veterinara.
Key words: health certificate; prevention of disease; agricultural
trade; veterinary legislation; animal disease ; animal
product.
Cuvinte cheie: certificat de sanatate, prevenirea îmbolnavirilor, comert
agricol, legislatie veterinara, boala a animalelor, produs
de origine animala.

31992L0116
Council Directive 92/116/EEC on the 17 th of December 1992
amending and updating Directive 71/118/EEC on health problems
affecting trade in fresh poultry meat.
Directiva nr. 92/116/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 pentru
modificarea, completarea si actualizarea Directivei nr. 71/118/CEE
referitoare la problemele de sanatate ce afecteaza comertul cu carne
proaspata de pasare.

98
Publicatia: OJ L 062 15.03.1993 p.1
Modificari si completari:
Amended by 194N
Continut: Modificarile si completarile se refera la produsele de
carne importata si modul de efectuare a inspectiei
veterinare, a marcarii pachetelor care contin produse
din carne de pasare. Anexele prezinta modelul
certificatului de sanatate si privintele în care este
operata actualizarea Directivei nr. 71/118 CEE.
Key words: health certificate; intra-Community trade; veterinary
inspection; health legislation; third country; poultry meat.
Cuvinte cheie: certificat de sanatate, comert intracomunitar, inspectie
veterinara, legislatie referitoare la sanatate, stat tert,
carne de pasare.

31992L0065
Council Directive 92/65/EEC on the 13rd of July 1992 laying down
animal health requirements governing trade in and imports into the
Community of animals, semen, ova and embryos not subject to
animal health requirements laid down in specific Community rules
referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC.
Directiva nr. 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 pentru stabilirea
conditiilor privind sanatatea animalelor ce guverneaza comertul cu, si
importurile de animale în Comunitate, material seminal si embrioni care
nu sunt supuse conditiilor privind sanatatea animalelor stabilite prin
normele comunitare speciale la care se face referire în Anexa A (I) a
Directivei nr. 90/425/CEE.
Publicatia: OJ L 268 14.09.1992 p.54
Modificari si completari:
Amended by 194N
Amended by 32001D0298 (OJ L 102 12.04.2001 p.63)
Amended by 31995D0176 (OJ L 117 24.05.1995 p.23)
Amended by 32002R1282 (OJ L 187 16.07.2002 p.3)

99
Continut: Conform directivei, comercializarea si importurile în
Comunitate a animalelor si a materialului seminal nu
sunt interzise sau restrictionate din motive privind
sanatatea animalelor. Acestea vor fi însotite de
certificate în care se va preciza originea si numarul
autorizatiei veterinare. Anexele stabilesc lista bolilor
pentru care se vor întocmi programe nationale de
prevenire, conditiile de avizare a organizatiilor,
institutiilor si centrelor de primire a animalelor.
Key words: prevention of disease; intra-Community trade; import;
animal breeding; live animal; health certificate.
Cuvinte cheie: prevenirea îmbolnavirilor, comert intracomunitar, import,
cresterea animalelor, animal viu, certificat de sanatate.

31992L0046
Council Directive 92/46/EEC on the 16th of June 1992 laying down
the health rules for the production and placing on the market of raw
milk, heat-treated milk and milk-based products.
Directiva nr. 92/46/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 pentru stabilirea
regulilor de sanatate privind producerea si comercializarea laptelui brut,
laptelui tratat termic si a produselor pe baza de lapte.
Publicatia: OJ L 268 14.09.1992 p.1
Modificari si completari:
Amended by 194N
Amended by 31992L0118 (OJ L 062 15.03.1993 p.49)
Amended by 31994D0330 (OJ L 146 11.06.1994 p.23)
Amended by 31994L0071 (OJ L 368 31.12.1994 p.33)
Implemented by 31995D0165 (OJ L 108 13.05.1995 p.84)
See 31996L0023 (OJ L 125 23.05.1996 p.10)
Continut: Directiva stabileste conditiile privind productia si
comercializarea laptelui în Comunitate, originea
animalelor, informatii asupra fermelor, standardele
de tratare, etichetarea, stocarea si transportul
produselor. Conform directivei statele membre au

100
obligatia de a întocmi liste cu fermele si centrele de
achizitii, tratare si procesare autorizate. Directiva
stabileste conditiile de autorizare, natura
verificarilor, frecventa si metodele de analiza a
probelor ca si calificarea si atestarea personalului ca
si obligatiile si responsabilitatile administratorului.
Este stabilit modul de efectuare a inspectiei veterinare
si posibilitatea efectuarii unor inspectii întreprinse de
expertii Comisiei. Sunt stabilite conditiile aplicabile
importului. Anexele stabilesc conditiile impuse pentru
acceptarea laptelui brut în centrele de tratare si
procesare, conditiile de obtinere a autorizatiei de
functionare de catre centrele de tratare si procesare,
cerintele impuse fabricarii laptelui tratat termic si a
produselor din lapte, precum si sarcinile si
responsabilitatile laboratorului comunitar.
Key words: marketing; food control; prevention of disease; dairy
industry; milk; milk product,
Cuvinte cheie: comercializare, controlul alimentelor, prevenirea
îmbolnavirilor, industria laptelui, lapte, produs din lapte,

31992L0040
Council Directive 92/40/EEC on the 19th of May 1992 introducing
Community measures for the control of avian influenza.
Directiva nr. 92/49/CEE a Consiliului din 19 mai 1992 pentru
introducerea masurilor comunitare privind controlul gripei avicole.
Publicatia: OJ L 167 22.06.1992 p.1
Modificari si completari:
Amended by 194N
Continut: Conform directivei, suspectarea prezentei gripei va fi
anuntata obligatoriu catre autoritatile competente,
care vor lua masuri urgente de investigare si de
supraveghere a fermei. Directiva stabileste masurile
ce trebuie luate în cazul suspectarii si a depistarii

101
bolii, instituirea zonelor de protectie si supraveghere
si masurile restrictive aplicabile în aceste zone.
Fiecare stat membru va elabora un plan pentru
situatii neprevazute în care vor fi stabilite masurile de
eradicare rapida si eficienta a bolii. Este prevazuta
posibilitatea efectuarii unor inspectii întreprinse de
expertii Comisiei în oricare stat membru. Este
prevazuta obligatia statelor membre de a avea
laboratoare specializate în diagnosticarea bolilor,
responsabile de standardele si metodele de
diagnosticare si care vor colabora cu laboratorul
comunitar. Anexele stabilesc masurile ce trebuie luate
pentru mutarea oualelor suspectate de a fi infestate,
procedurile de curatarea si dezinfectare a fermei,
procedurile de diagnosticare a bolii, lista
laboratoarelor nationale, precum si sarcinile si
responsabilitatile laboratorului comunitar.
Key words: prevention of disease; Community financing; veterinary
inspection; animal disease; poultry farming.
Cuvinte cheie: prevenirea îmbolnavirilor, finantare comunitara,
inspectie veterinara, boala a animalelor, ferma de pasari.

31991L0630
Council Directive 91/630/EEC on the 19 th of November 1991 laying
down minimum standards for the protection of pigs.
Directiva nr. 91/630/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 pentru
stabilirea standardelor minime privind protectia porcinelor.
Publicatia: OJ L 340 11.12.1991 p.33
Modificari si completari:
Amended by 32001L0088 (OJ L 316 01.12.2001 p.1)
Amended by 32001L0093 (OJ L 316 01.12.2001 p.36)
Continut: Directiva stabileste standardele aplicabile fermelor
noi (suprafata, instalatii) si obligativitatea
conformarii fermelor deja construite la noile

102
standarde. Este stabilita perioada de conformare si se
prevede efectuarea inspectiilor veterinare nationale si
comunitare si informarea Comisiei asupra acestor
inspectii. Animalelor de reproducere importate le vor
fi asigurate aceleasi conditii ca cele impuse statelor
membre. Anexa stabileste conditiile generale de
constructie aplicabile noilor ferme si prevederi
specifice pentru diferite categorii de porcine.
Key words: intensive livestock farming; fattening; veterinary
legislation; swine; protection of animals.
Cuvinte cheie: exploatarea intensiva a septelului, îngrasare, legislatie
veterinara, porcine, protectia animalelor.

31991L0629
Council Directive 91/629/EEC on the 19 th of November 1991 laying
down minimum standards for the protection of calves.
Directiva nr. 91/629CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 pentru
stabilirea standardelor minime privind protectia viteilor.
Publicatia: OJ L 340 11.12.1991 p.28
Modificari si completari:
Amended by 31997D0182 (OJ L 076 18.03.1997 p.30)
Amended by 31997L0002 (OJ L 025 28.01.1997 p.24)
Continut: Directiva stabileste standardele aplicabile fermelor
intensive noi (suprafata, instalatii) si obligativitatea
conformarii fermelor deja construite la noile
standarde, stabilindu-se perioada de tranzitie în acest
din urma scop. Este prevazuta efectuarea inspectiilor
veterinare nationale si comunitare si informarea
Comisiei asupra acestor inspectii. Anexa stabileste
conditiile generale de constructie aplicabile noilor
ferme.
Key words: intensive livestock farming; fattening; veterinary
legislation; protection of animals; calf.

103
Cuvinte cheie: exploatarea intensiva a septelului, îngrasare, legislatie
veterinara, protectia animalelor, vitei

31991L0628
Council Directive 91/628/EEC on the 19 th of November 1991 on the
protection of animals during transport and amending Directives
90/425/EEC and 91/496/EEC.
Directiva nr. 91/628/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 privind
protectia animalelor în timpul transportului, precum si modificarea si
completarea directivelor nr. 90/425/CEE si nr. 91/496/CEE.
Publicatia: OJ L 340 11.12.1991 p.17
Modificari si completari:
Amended by 194N
Amended by 31992D0438 (OJ L 243 25.08.1992 p.27)
Derogation in 31994D0096 (OJ L 050 22.02.1994 p.13)
Amended by 31995L0029 (OJ L 148 30.06.1995 p.52)
Continut: Sunt stabilite speciile de animale ce fac obiectul
directivei, conditiile minime de transport, continutul
documentelor de transport, obligatiile transpor-
tatorilor si masurile ce se iau în cazul nerespectarii
acestor obligatii. Directiva este aplicabila si
animalelor importate din terte state si transporturilor
în tranzit. Anexa stabileste conditiile de transport
pentru anumite specii de animale domestice,
prevederi speciale privind transportul feroviar,
rutier, naval si aerian, conditii pentru transportarea
pasarilor, a câinilor si pisicilor, precum si a altor
vertebrate si animale cu sânge rece.
Key words: transport of animals; veterinary inspection; protection of
animals; health certificate.
Cuvinte cheie: transportul animalelor, inspectie veterinara, protectia
animalelor, certificat de sanatate

104
31991L0493
Council Directive 91/493/EEC on the 22 th of July 1991 laying down
the health conditions for the production and the placing on the
market of fishery products.
Directiva nr. 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 pentru stabilirea
conditiilor de sanatate privind producerea si comercializarea produselor
piscicole.
Publicatia: OJ L 268 24.09.1991 p.15
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Implemented by 31994D0356 (OJ L 156 23.06.1994 p.50)
Derogation in 31994D0941 (OJ L 366 31.12.1994 p.34)
Amended by 31995L0071 (OJ L 332 30.12.1995 p.40)
See 31996L0023 (OJ L 125 23.05.1996 p.10)
Amended by 31997L0079 (OJ L 024 30.01.1998 p.31)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
vasele de pescuit pentru a permite comercializarea
produselor piscicole, conditiile si obligativitatea
înregistrarii navelor ce pregatesc produse din moluste
si creveti, iar pentru a permite comercializarea
produselor de acvacultura sunt stabilite conditiile de
igiena. Directiva stabileste obligatiile detinatorului
întreprinderii de productie privind verificarile ce
trebuie sa le efectueze ca si modul de emitere a
autorizatiei de functionare. Este prevazuta
posibilitatea efectuarii unor inspectii întreprinse de
expertii Comisiei în oricare stat membru. Directiva se
aplica si produselor importate. Anexa stabileste
conditiile ce trebuie îndeplinite de fabricile de la
bordul navelor, conditiile din timpul si dupa
debarcare, conditiile aplicabile zonelor de lucru si
echipamentelor, de manipulare a produselor si
masurile de monitorizare si control.
Key words: marketing; prevention of disease; fisheries product

105
Cuvinte cheie: comercializare, prevenirea îmbolnavirilor, produs piscicol

31991L0492
Council Directive 91/492/EEC on the 15 th of July 1991 laying down
the health conditions for the production and the placing on the
market of live bivalve mollusks.
Directiva nr. 91/492/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 pentru stabilirea
conditiilor de sanatate privind producerea si comercializarea molustelor
bivalve vii.
Publicatia: OJ L 268 24.09.1991 p.1
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31997L0061 (OJ L 295 29.10.1997 p.35)
Amended by 31997L0079 (OJ L 024 30.01.1998 p.31)
Derogation in 32002D0226 (OJ L 075 16.03.2002 p.65)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite
pentru comercializarea molustelor, obligatiile
personalului din crescatorii, ale transportatorilor si
ale detinatorilor centrelor de purificare si expediere,
precum si modul de emitere a autorizatiei de
functionare. Este prevazuta posibilitatea efectuarii
unor inspectii întreprinse de expertii Comisiei în
oricare stat membru. Directiva se aplica si produselor
importate. Anexa stabileste conditiile ce trebuie
îndeplinite de zonele de producere a molustelor,
cerintele ce trebuie îndeplinite de centrele de
purificare si expediere ca si regulile privind
transportul, conditiile ce trebuie îndeplinite pentru
obtinerea autorizatiei de functionare, masurile de
monitorizare si control.
Key words: marketing; prevention of disease; mollusc; live animal
Cuvinte cheie: comercializare, prevenirea îmbolnavirii, molusca, animal
viu

106
31991L0068
Council Directive 91/68/EEC on the 28th of January 1991 on animal
health conditions governing intra-Community trade in ovine and
caprine animals.
Directiva nr. 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind
conditiile de sanatate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar
cu ovine si caprine.
Publicatia: OJ L 046 19.02.1991 p.19
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 32001D0298 (OJ L 102 12.04.2001 p.63)
Amended by 32001L0010 (OJ L 147 31.05.2001 p.41)
Amended by 31994D0164 (OJ L 074 17.03.1994 p.42)
Amended by 31994D0953 (OJ L 371 31.12.1994 p.14)
Amended by 32002D0261 (OJ L 091 06.04.2002 p.31)
Continut: Directiva stabileste conditiile de comercializare a
ovinelor si caprinelor destinate reproducerii si
îngrasarii, ca si a celor destinate taierii. Sunt stabilite
conditiile de identificare, înregistrare si inspectare a
animalelor si obligativitatea întocmirii unor
programe nationale de control ce vor fi transmise
Comisiei. Este prevazuta posibilitatea efectuarii unor
inspectii întreprinse de expertii Comisiei în oricare
stat membru. Anexele stabilesc modul de obtinere si
mentinere a statutului de zona sau ferma ce nu
contine bruceloza, bolile ce trebuie urmarite de
inspectiile veterinare, testele ce trebuie facute si
modelul certificatului de sanatate.
Key words: prevention of disease; intra-Community trade; sheep;
goat.
Cuvinte cheie: prevenirea îmbolnavirilor, comert intracomunitar, oaie,
capra.

107
31991L0067
Council Directive 91/67/EEC on the 28th of January 1991 concerning
the animal health conditions governing the placing on the market of
aquaculture animals and products.
Directiva nr. 91/67/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind
conditiile de sanatate a animalelor aplicabile comercializarii animalelor si
produselor de acvacultura.
Publicatia: OJ L 046 19.02.1991 p.1
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Derogation in 31993D0055 (OJ L 014 22.01.1993 p.24)
Amended by 31993L0054 (OJ L 175 19.07.1993 p.34)
Amended by 31995L0022 (OJ L 243 11.10.1995 p.1)
Derogation in 31995L0070 (OJ L 332 30.12.1995 p.33)
Amended by 31997L0079 (OJ L 024 30.01.1998 p.31)
Amended by 31998L0045 (OJ L 189 03.07.1998 p.12)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite
pentru comercializarea animalelor si produselor de
acvacultura, modul de obtinere a statutului de zona
aprobata (în care nu sunt semnalate boli), trimiterea
catre Comisie a listei cu zonele aprobate si publicarea
acestor liste de catre Comisie. Obligativitatea
efectuarii unor inspectii nationale ca si posibilitatea
efectuarii unor inspectii întreprinse de expertii
Comisiei în oricare stat membru. Este reglementata
plasarea pe piata a animalelor si produselor de
acvacultura ce provin din zone fara aprobare.
Directiva se aplica si produselor importate. Anexele
prezinta lista bolilor si a speciilor susceptibile de a
suferi de aceste boli, conditiile impuse pentru
obtinerea statutului de zona aprobata, conditiile
impuse pentru obtinerea statutului de ferma aprobata
într-o zona neaprobata si modelele documentelor de
transport.

108
Key words: marketing; prevention of disease; fish product;
aquaculture.
Cuvinte cheie: comercializare, prevenirea îmbolnavirilor, produs din
peste, acvacultura.

31990L0667
Council Directive 90/667/EEC on the 27 th of November 1990 laying
down the veterinary rules for the disposal and processing of animal
waste, for its placing on the market and for the prevention of
pathogens in feedstuffs of animal or fish origin and amending
Directive 90/425/EEC.
Directiva nr. 90/66 a Consiliului din 27 noiembrie 1990 pentru stabilirea
normelor veterinare privind îndepartarea si prelucrarea deseurilor
animale, comercializarea si prevenirea aparitiei agentilor patogeni în
furajele de origine animala sau piscicola, si pentru abrogarea Directivei
nr. 90/425/CEE.
Publicatia: OJ L 363 27.12.1990 p.51
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31992L0118 (OJ L 062 15.03.1993 p.49)
Continut: Directiva stabileste regulile privind prelucrarea
deseurilor animale si comercializarea produselor
finale. Sunt stabilite speciile de animale ce fac obiectul
directivei si definite materialele cu grad de risc ridicat
si cele cu grad de risc scazut. Deseurile provenite din
resturile de origine animala vor fi tratate si procesate
în incinte de procesare a materialului, diferentiate în
functie de gradul de risc. Sunt stabilite conditiile ce
trebuie îndeplinite de aceste incinte de procesare
pentru a putea obtine autorizatia de functionare. Este
stabilit modul de efectuare a controlului si a inspectiei
incintelor de procesare si tratare, metodele de analiza
si testare si prevazuta posibilitatea efectuarii unor

109
inspectii întreprinse de expertii Comisiei în oricare
stat membru. Conform directivei, statele membre au
obligatia întocmirii unei liste cu incintele de tratare si
prelucrare aprobate si înaintarii acesteia catre
Comisie. Anexele prezinta conditiile de igiena impuse
colectarii si transportului deseurilor animale si
conditiile de igiena impuse incintelor de procesare.
Key words: animal nutrition; agricultural waste; material of animal
origin; veterinary inspection; prevention of disease; meat
processing industry.
Cuvinte cheie: hrana animalelor, deseuri agricole, material de origine
animala, inspectie veterinara, prevenirea îmbolnavirilor,
industria de prelucrare a carnii.

31990L0539
Council Directive 90/539/EEC on the 15 th of October 1990 on animal
health conditions governing intra-Community trade in, and imports
from third countries of, poultry and hatching eggs.
Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind
conditiile de sanatate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si
importurilor de pasari si oua pentru clocit din terte state.
Publicatia: OJ L 303 31.10.1990 p.6
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 32000D0505 (OJ L 201 09.08.2000 p.8)
Amended by 32001D0867 (OJ L 323 07.12.2001 p.29)
Amended by 31991L0494 (OJ L 268 24.09.1991 p.35)
Amended by 31991L0496 (OJ L 268 24.09.1991 p.56)
Amended by 31992D0369 (OJ L 195 14.07.1992 p.25)
Amended by 31992L0065 (OJ L 268 14.09.1992 p.54)
Amended by 31993L0120 (OJ L 340 31.12.1993 p.35)
Amended by 31999L0090 (OJ L 300 23.11.1999 p.19)

110
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de a
elabora planuri privind masurile luate la nivel
national pentru ca fermele de pasari sa
îndeplineasca standardele impuse de Anexa a II-a.
Planurile nationale vor fi aprobate de Comisie. Este
prevazuta obligativitatea statelor membre de a avea
laboratoare specializate responsabile de standardele
si metodele de diagnosticare. Sunt stabilite conditiile
de sanatate ce se impun pasarilor, conditiile privind
transportul si modul de efectuare a inspectiei
veterinare. Este prevazuta posibilitatea efectuarii
unor inspectii întreprinse de expertii Comisiei în
oricare stat membru. Pasarile importate din terte tari
se supun acelorasi conditii impuse de directiva.
Anexele prezinta lista laboratoarelor specializate din
tarile membre si standardele impuse fermelor de
pasari, referitoare la facilitati si modul de
functionare, programele de supraveghere a bolilor,
criteriile ce trebuie îndeplinite pentru obtinerea
autorizatiei de functionare, conditiile de vaccinare,
modelele certificatelor de sanatate pentru comertul
intracomunitar si lista bolilor ce trebuie anuntate
inspectiei veterinare
Key words: prevention of disease; intra-Community trade;
Community import; poultry; egg.
Cuvinte cheie: prevenirea îmbolnavirilor, comert intracomunitar, import
comunitar, pasari, ou.

31990L0428
Council Directive 90/428/EEC on the 26 th of June 1990 on trade in
equidae intended for competitions and laying down the conditions for
participation therein.

111
Directiva nr. 90/428/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind
comertul cu cabaline destinat competitiilor si stabilirea conditiilor de
participare la acestea.
Publicatia: OJ L 224 18.08.1990 p.60
Modificari si completari:
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Implemented by 31992D0216 (OJ L 104 22.04.1992 p.77)
Continut: Conform directivei nu se vor face discriminari între
cabalinele înregistrate în state membre diferite, ele
având posibilitatea de a participa la orice competitie
cu conditia de a îndeplini standardele minime si
maxime impuse de competitia sportiva si/sau arbitri.
Pentru orice competitie organizata, statele membre
au posibilitatea sa retina un procent din profit sau din
premiile acordate, sume ce vor fi folosite pentru
îmbunatatirea sau dezvoltarea hergheliilor. Directiva
stabileste procentele maxime ce pot fi retinute.
Key words: sporting event; equidae; Community sponsorship;
cooperation procedure.
Cuvinte cheie: eveniment sportiv, cabaline, sponsorizare comunitara,
procedura de cooperare.

31990L0425
Council Directive 90/425/EEC on the 26 th of June 1990 concerning
veterinary and zootechnical checks applicable in intra- Community
trade in certain live animals and products with a view to the
completion of the internal market.
Directiva nr. 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind
controalele veterinare si zootehnice efectuate în cadrul comertul
intracomunitar cu unele animale vii si produse în scopul desavârsirii
pietei interne.
Publicatia: OJ L 224 18.08.1990 p.29
Modificari si completari:

112
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31990L0539 (OJ L 303 31.10.1990 p.6)
Amended by 31990L0667 (OJ L 363 27.12.1990 p.51)
Amended by 31991L0068 (OJ L 046 19.02.1991 p.19)
Amended by 31991L0174 (OJ L 085 05.04.1991 p.37)
Amended by 31991L0496 (OJ L 268 24.09.1991 p.56)
Amended by 31991L0628 (OJ L 340 11.12.1991 p.17)
Amended by 31992L0060 (OJ L 268 14.09.1992 p.75)
Amended by 31992L0065 (OJ L 268 14.09.1992 p.54)
Amended by 31992L0118 (OJ L 062 15.03.1993 p.49)
Implemented by 31994D0338 (OJ L 151 17.06.1994 p.36)
Implemented by 31994D0339 (OJ L 151 17.06.1994 p.38)
Continut: Conform directivei animalele vii si produsele vor
putea fi comercializate daca se vor efectua inspectii
veterinare si zootehnice în fermele în care sunt
produse, daca poseda certificate de identificare si
înregistrare si/sau certificate de sanatate. Directiva
prevede efectuarea inspectiilor veterinare si
zootehnice la locul de destinatie, la punctele de
frontiera pentru produsele si animalele importate ca
si verificari efectuate transporturilor de animale si
produse. Anexele prezinta legislatia veterinara
comunitara, lista animalelor si produselor supuse
verificarilor si inspectiilor, lista bolilor ce necesita
interventie de urgenta obligatorie.
Key words: veterinary inspection; intra-Community trade; animal
disease; farm animal; animal breeding; approximation of
laws.
Cuvinte cheie: inspectie veterinara, comert intracomunitar, boala a
animalelor, animal de ferma, cresterea animalelor,
apropierea legislatiilor nationale.

113
31990D0424
90/424/EEC: Council Decision on the 26 th of June 1990 on
expenditure in the veterinary field.
Decizia nr. 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind
cheltuielile în domeniul veterinar.
Publicatia: OJ L 224 18.08.1990 p.19
Modificari si completari:
Amended by 32001D0572 (OJ L 203 28.07.2001 p.16)
Implemented by 31990D0638 (OJ L 347 12.12.1990 p.27)
Amended by 31991D0133 (OJ L 066 13.03.1991 p.18)
Amended by 31992D0337 (OJ L 187 07.07.1992 p.45)
Amended by 31992D0438 (OJ L 243 25.08.1992 p.27)
Amended by 31992L0117 (OJ L 062 15.03.1993 p.38)
Amended by 31992L0119 (OJ L 062 15.03.1993 p.69)
Amended by 31993D0439 (OJ L 203 13.08.1993 p.34)
Amended by 31994D0077 (OJ L 036 08.02.1994 p.15)
Amended by 31994D0370 (OJ L 168 02.07.1994 p.31)
Amended by 31999R1258 (OJ L 160 26.06.1999 p.103)
Continut: Directiva stabileste procedurile referitoare la
contributiile financiare care sprijina programele de
eradicare si monitorizare a bolilor, masurile de
inspectie în domeniul veterinar si masurile speciale.
Sunt de asemenea stabilite procentele de contributie
financiara provenite din partea Comunitatii în functie
de masuri si programe, precum si obligatiile statelor
membre. Anexa prezinta lista bolilor endemice ce
sunt supuse inspectiei veterinare obligatorii.
Key words: Community financing; preventio n of illness; sewerage;
animal disease; veterinary inspection; protection of
animals.
Cuvinte cheie: finantare comunitara, prevenirea îmbolnavirilor,
canalizare, boala a animalelor, inspectie veterinara,
protectia animalelor.

114
31990L0118
Council Directive 90/118/EEC on the 5 th of March 1990 on the
acceptance of pure-bred breeding pigs for breeding.
Directiva nr. 90/118/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind
acceptarea pentru reproducere a porcilor de rasa pura.
Publicatia: OJ L 071 17.03.1990 p.34
Modificari si completari:
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de a
nu interzice sau restrictiona reproducerea porcinelor
pe cale naturala sau artificiala. Reproducerea pe cale
artificiala se va face în baza testelor de monitorizare a
performantei si evaluare a valorii genetice. Materialul
seminal va fi colectat, tratat si stocat de centre
autorizate deservite de personal calificat si autorizat.
Key words: swine; animal breeding; product quality; intra-
Community trade.
Cuvinte cheie: porcine, cresterea animalelor, calitatea produselor,
comert intracomunitar.

31989L0662
Council Directive 89/662/EEC on the 11 th of December 1989
concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view
to the completion of the internal market.
Directiva nr. 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind
controalele veterinare în comertul intracomunitar în vederea desavârsirii
pietei interne.
Publicatia: OJ L 395 30.12.1989 p.13
Modificari si completari:
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31991L0067 (OJ L 046 19.02.1991 p.1)
Amended by 31991L0492 (OJ L 268 24.09.1991 p.1)
Amended by 31991L0493 (OJ L 268 24.09.1991 p.15)
Amended by 31991L0494 (OJ L 268 24.09.1991 p.35)

115
Amended by 31991L0495 (OJ L 268 24.09.1991 p.41)
Amended by 31991L0496 (OJ L 268 24.09.1991 p.56)
Amended by 31992L0045 (OJ L 268 14.09.1992 p.35)
Amended by 31992L0046 (OJ L 268 14.09.1992 p.1)
Amended by 31992L0067 (OJ L 268 14.09.1992 p.73)
Amended by 31992L0118 (OJ L 062 15.03.1993 p.49)
Continut: Conform directivei produsele de origine animala vor
putea fi comercializate daca se vor efectua inspectii
veterinare la locul de origine al produsului (unde se
vor efectua inspectii privind productia, marcarea si
etichetarea produselor si eliberarea certificatelor de
sanatate). Directiva prevede efectuarea inspectiilor
veterinare la sosirea la destinatie, la punctele de
frontiera pentru produsele importate ca si verificari
efectuate transporturilor de produse. Anexele
prezinta legislatia veterinara comunitara si lista
produselor supuse verificarilor si inspectiilor.
Key words: intra-Community trade; veterinary inspection; meat
product; animal product; mollusc.
Cuvinte cheie: comert intracomunitar, inspectie veterinara, produs din
carne, produs de origine animala, molusca.

31989L0608
Council Directive 89/608/EEC on the 21 st of November 1989 on
mutual assistance between the administrative authorities of the
Member States and cooperation between the latter and the
Commission to ensure the correct application of legislation on
veterinary and zootechnical matters.
Directiva nr. 89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind
asistenta reciproca între autoritatile administrative ale statelor membre si
cooperarea dintre acestea si Comisie în vederea asigurarii aplicarii
corecte a legislatiei în problemele veterinare si zootehnice.
Publicatia: OJ L 351 02.12.1989 p.34
Modificari si completari:

116
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de
a-si comunica reciproc datele privind autoritatile
responsabile cu aplicarea legislatiei referitoare la
problemele veterinare si zootehnice, precum si de a
informa Comisia cu privire la acestea. Directiva
stabileste modul de cooperare dintre aceste autoritati
privind asistenta la cerere si acordarea de asistenta
spontana.
Key words: veterinary legislation; animal breeding; administrative
cooperation; information transfer; disclosure of
information.
Cuvinte cheie: legislatie veterinara, cresterea animalelor, cooperare
administrativa, transfer de informatii, comunicarea de
informatii.

31989L0437
Council Directive 89/437/EEC on the 20 th of June 1989 on hygiene
and health problems affecting the production and the placing on the
market of egg products.
Directiva nr. 89/437/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind
problemele de igiena si sanatate ce afecteaza producerea si
comercializarea produselor din oua.
Publicatia: OJ L 212 22.07.1989 p.87
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31989L0662 (OJ L 395 30.12.1989 p.13)
Amended by 31991L0684 (OJ L 376 31.12.1991 p.38)
See 31996L0023 (OJ L 125 23.05.1996 p.10)
Continut: Directiva stabileste conditiile generale ce trebuie
îndeplinite de produsele din oua folosite în alimentatie
(provenienta, aditivi, tratare si preparare, igiena,
ambalare, etichetare, stocare, transport) si prevede

117
inspectarea si testarea produselor, metodele de
testare, obligativitatea existentei unor laboratoare
specializate si publicate de Comisie si posibilitatea
efectuarii unor inspectii întreprinse de expertii
Comisiei în oricare stat membru. Anexa stabileste
cerintele generale si speciale necesare obtinerii
aprobarii de functionare a unitatilor de productie,
cerintele de igiena a unitatii, echipamentelor si
personalului, a ambalarii, etichetarii, stocarii si
transportul produselor si stabileste specificatiile
analitice a produselor.
Key words: health legislation; regulation of agricultural production;
marketing standard; egg product.
Cuvinte cheie: legislatie privind sanatatea, reglementarea productiei
agricole, standard de comercializare, produs din oua.

31989L0361
Council Directive 89/361/EEC on the 30 th of May 1989 concerning
pure-bred breeding sheep and goats.
Directiva nr. 89/361/CEE a Consiliului din 30 mai 1989 privind ovinele
si caprinele de rasa pura pentru reproducere.
Publicatia: OJ L 153 06.06.1989 p.30
Modificari si completari:
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Continut: Conform directivei statele membre nu vor interzice
sau restrictiona comertul intracomunitar cu rase pure
de ovine si caprine sau cu material seminal provenit
de la aceste rase si va ajuta la înregistrarea oficiala a
asociatiilor si organizatiilor de crescatori de animale.
În acest sens, statele membre vor stabili criteriile de
aprobare a asociatiilor si organizatiilor, criteriile de
înregistrare a animalelor, metodele de monitorizare a
performantei si evaluare a valorii genetice, precum si
criteriile de aprobare a cresterii animalelor în

118
vederea valorificarii materialului seminal. Comisia va
fi înstiintata de asociatiile si organizatiile aprobate.
Key words: animal breeding; goat; sheep; intra-Community trade;
artificial insemination; Community import.
Cuvinte cheie: cresterea animalelor, caprine, ovine, comert
intracomunitar, înseminare artificiala, import comunitar.

31988L0661
Council Directive 88/661/EEC on the 19 th of December 1988 on the
zootechnical standards applicable to breeding animals of the porcine
species.
Directiva nr. 88/661/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1988 privind
standardele zootehnice aplicabile reproducerii animalelor din speciile
porcine.
Publicatia: OJ L 382 31.12.1988 p.36
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Continut: Conform directivei, statele membre nu vor interzice
sau restrictiona comertul intracomunitar cu rase pure
porcine sau cu materialul seminal provenit de la
aceste rase si va ajuta la înregistrarea oficiala a
asociatiilor si organizatiilor de crescatori de porcine.
Asociatiile si organizatiile aprobate nu se vor opune la
înregistrarea în crescatoriile lor a animalelor
provenite din alte state membre, cu conditia ca aceste
animale sa fie însotite de certificate în care sa se ateste
metodele de monitorizare a performantei si evaluare
a valorii genetice.
Key words: swine; animal breeding; intra-Community trade
Cuvinte cheie: porcine, cresterea animalelor, comert intracomunitar

119
31985L0073
Council Directive 85/73/EEC on the 29th of January 1985 on the
financing of health inspections and controls of fresh meat and
poultry meat.
Directiva nr. 85/73/CEE din 29 ianuarie 1985 privind finantarea
inspectiilor de sanatate si a controalelor asupra carnii proaspete si a carnii
de pasare.
Publicatia: OJ L 032 05.02.1985 p.14
Modificari si completari:
Amended by 31988L0409 (OJ L 194 22.07.1988 p.28)
Amended by 31996L0043 (OJ L 162 01.07.1996 p.1)
Amended by 31997L0079 (OJ L 024 30.01.1998 p.31)
Continut: Conform directivei statele membre vor impune
colectarea unor taxe de la abatoare pentru a acoperi
costurilor ocazionate de inspectiile si controalele
privind asigurarea sanatatii. Taxele vor fi colectate si
pentru echivalarea tratamentului anumitor boli si
verificarea si controlarea carnii proaspete. Comisia
va stabili procentele ce vor fi percepute, iar în cazul
neacoperirii costurilor reale, statele membre au
posibilitatea de a majora taxele.
Key words: poultry; farm animal; fresh meat; prevention of disease;
financial aid.
Cuvinte cheie: pasari, ferma de animale, carne proaspata, prevenirea
îmbolnavirilor, ajutor financiar.

31982L0894
Council Directive 82/894/EEC on the 21 st of December 1982 on the
notification of animal diseases within the Community.
Directiva nr. 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind
notificarea bolilor animalelor în cadrul Comunitatii.
Publicatia: OJ L 378 31.12.1982 p.58
Modificari si completari:

120
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 32000D0556 (OJ L 235 19.09.2000 p.27)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31989D0162 (OJ L 061 04.03.1989 p.48)
Amended by 31998D0012 (OJ L 004 08.01.1998 p.63)
Continut: Directiva instituie obligatia fiecarui stat membru de a
anunta Comisia si pe celelalte state membre despre
izbucnirea uneia din epizootiile ce fac obiectul Anexei
I sau despre ridicarea restrictiilor în urma eradicarii
unei boli. Directiva precizeaza informatiile ce trebuie
transmise Comisiei si prevede obligativitatea
informarii acesteia asupra derularii masurilor de
eradicare a bolii. Anexele prezinta bolile ce fac
obiectul notificarii si lista informatiilor ce trebuie
transmise.
Key words: animal disease; disclosure of information; epidemic.
Cuvinte cheie: boala a animalelor, comunicarea de informatii, epidemie.

31982L0400
Council Directive 82/400/EEC on the 14 th of June 1982 amending
Directive 77/391/EEC and introducing a supplementary Community
measure for the eradication of brucellosis, tuberculosis and leucosis
with cattle.
Directiva nr. 82/400/CEE a Consiliului din 14 iunie 1982 pentru
modificarea si completarea Directivei nr. 77/391/CEE si introducerea
unei masuri comunitare suplimentare pentru eradicarea brucelozei,
tuberculozei si leucozei la bovine.
Publicatia: OJ L 173 19.06.1982 p.18
Modificari si completari:
Amended by 31983L0253 (OJ L 143 02.06.1983 p.36)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Continut: Conform directivei, statele membre vor pregati
planuri pentru eradicarea accelerata a bolilor aratate,

121
planuri ce vor fi comunicate Comisiei. În acest sens,
directiva stabileste durata aplicarii planurilor,
volumul contributiilor financiare ale Comisiei si
obligatiile statelor membre referitoare la
implementarea planurilor.
Key words: animal leucosis; brucellosis; animal tuberculosis; cattle;
sewerage; Member State's contribution.
Cuvinte cheie: leucoza animala, bruceloza, tuberculoza animala, bovine,
sistem de canalizare, contributia statelor membre.

31980L0215
Council Directive 80/215/EEC on the 22 nd of January 1980 on animal
health problems affecting intra-Community trade in meat products.
Directiva nr. 80/215/CEE a Consiliului din 22 ianuarie 1980 privind
problemele sanatatii animalelor ce afecteaza comertul intracomunitar cu
produse din carne.
Publicatia: OJ L 047 21.02.1980 p.4
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31980L1100 (OJ L 325 01.12.1980 p.16)
Amended by 31981L0476 (OJ L 186 08.07.1981 p.20)
Amended by 31985L0321 (OJ L 168 28.06.1985 p.39)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31987L0491 (OJ L 279 02.10.1987 p.27)
Amended by 31988L0660 (OJ L 382 31.12.1988 p.35)
Amended by 31989L0662 (OJ L 395 30.12.1989 p.13)
Amended by 31991L0687 (OJ L 377 31.12.1991 p.16)
Continut: Directiva stabileste conditiile pentru stocarea si
transportul produselor din carne, obligativitatea
introducerii unor informatii suplimentare în
certificatul de sanatate si masurile ce trebuie luate în
cazurile în care nu sunt îndeplinite aceste conditii.

122
Key words: intra-Community trade; prevention of disease; epidemic;
meat product.
Cuvinte cheie: comert intracomunitar, prevenirea îmbolnavirilor,
epidemie, produs din carne.

31977L0504
Council Directive 77/504/EEC on the 25 th of July 1977 on pure-bred
breeding animals of the bovine species.
Directiva nr. 77/504/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind bovinele
de rasa pura pentru reproducere.
Publicatia: OJ L 206 12.08.1977 p.8
Modificari si completari:
Amended by 179H
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31979L0268 (OJ L 062 13.03.1979 p.5)
Amended by 31985L0586 (OJ L 372 31.12.1985 p.44)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31991L0174 (OJ L 085 05.04.1991 p.37)
Amended by 31994L0028 (OJ L 178 12.07.1994 p.66)
Continut: Conform directivei statele membre nu pot interzice
sau restrictiona comertul intracomunitar cu rase pure
din speciile bovine sau cu material seminal provenit
de la aceste rase, si sunt obligate sa recunoasca
asociatiile si organizatiile de crescatori de bovine.
Asociatiile si organizatiile nu se pot opune
înregistrarii în crescatoriile lor a animalelor
provenite din alte tari membre. Statele membre vor
stabili criteriile de aprobare a asociatiilor si
organizatiilor, criteriile de înregistrare a animalelor
metodele de monitorizare a performantei si evaluare
a valorii genetice, criteriile de aprobare a cresterii
animalelor în vederea valorificarii materialului
seminal si de emitere a certificatului de pedigree.

123
Aceleasi conditii se aplica si animalelor provenite din
terte tari.
Key words: animal breeding; cattle; artificial insemination; intra-
Community trade; disclosure of information.
Cuvinte cheie: cresterea animalelor, bovine, înseminare artificiala,
comert intracomunitar, comunicarea de informatii.

31977L0099
Council Directive 77/99/EEC on the 21st of December 1976 on health
problems affecting intra-Community trade in meat products.
Directiva nr. 77/99/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind
problemele de sanatate ce afecteaza comertul intracomunitar cu produse
din carne.
Publicatia: OJ L 026 31.01.1977 p.85
Modificari si completari:
Amended by 179H
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
See 31981L0476 (OJ L 186 08.07.1981 p.20)
Derogation in 31983L0201 (OJ L 112 28.04.1983 p.28)
Amended by 31985L0327 (OJ L 168 28.06.1985 p.49)
Amended by 31985L0586 (OJ L 372 31.12.1985 p.44)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31987R3805 (OJ L 357 19.12.1987 p.1)
Amended by 31989L0227 (OJ L 093 06.04.1989 p.25)
Amended by 31989L0662 (OJ L 395 30.12.1989 p.13)
Amended by 31992L0005 (OJ L 057 02.03.1992 p.1)
Amended by 31992L0045 (OJ L 268 14.09.1992 p.35)
Amended by 31992L0116 (OJ L 062 15.03.1993 p.1)
Amended by 31992L0118 (OJ L 062 15.03.1993 p.49)
Amended by 31995L0068 (OJ L 332 30.12.1995 p.10)
Amended by 31997L0076 (OJ L 010 16.01.1998 p.25)
Continut: Directiva stabileste conditiile impuse comercializarii
produselor din carne între statele membre. Acestea se

124
refera la preparare, stocare si transport.
Întreprinderile de fabricare vor fi autorizate si lista
acestora va fi comunicata Comisiei. Sunt stabilite
conditiile de efectuare a inspectiei si posibilitatea ca
aceste inspectii sa poata fi facute si de expertii
Comisiei. Anexa stabileste conditiile de obtinere a
autorizatiei de functionare a întreprinderilor,
cerintele de igiena a unitatilor, echipamentelor si
personalului, cerintele ce trebuie îndeplinite de
carnea proaspata, verificarile ce trebuie efectuate
privind tratarea, ambalarea, etichetarea, stocarea si
transportul.
Key words: intra-Community trade; meat product; marketing
standard; health certificate; health legislation; veterinary
inspection.
Cuvinte cheie: comert intracomunitar, produs din carne, standard de
comercializare, certificat de sanatate, legislatia privind
sanatatea, inspectie veterinara.

31977L0096
Council Directive 77/96/EEC on the 21st of December 1976 on the
examination for trichinae (trichinella spiralis) upon importation
from third countries of fresh meat derived from domestic swine.
Directiva nr. 77/96/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind
examinarea carnii proaspete provenite din porcine domestice, importate
din terte state, în vederea combaterii trichinei (trichinella spiralis).
Publicatia: OJ L 026 31.01.1977 p.67
Modificari si completari:
Amended by 179H
Amended by 194N
See 31981L0476 (OJ L 186 08.07.1981 p.20)
Amended by 31983L0091 (OJ L 059 05.03.1983 p.34)
Amended by 31984L0319 (OJ L 167 27.06.1984 p.34)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)

125
Amended by 31989L0321 (OJ L 133 17.05.1989 p.33)
Amended by 31994L0059 (OJ L 315 08.12.1994 p.18)
Continut: Conform directivei, carnea proaspata importata din
terte state va fi examinata de catre inspectorii
veterinari. Statele membre au obligatia de a informa
Comisia asupra punctelor de frontiera în care se
întreprind inspectii veterinare. Anexele stabilesc meto-
dele de examinare a trichinei, conditiile de autorizare a
laboratoarelor de examinare a trichinei, marcarea
carnii examinate si conditiile de congelare a carnii.
Key words: Community import; fresh meat; pigmeat; veterinary
inspection; meat processing industry; analytical
chemistry.
Cuvinte cheie: import comunitar, carne proaspata, carne de porc,
inspectie veterinara, industria de prelucrare a carnii,
chimie analitica.

31972L0462
Council Directive 72/462/EEC on the 12 th of December 1972 on
health and veterinary inspection problems upon importation of
bovine animals and swine and fresh meat from third countries.
Directiva nr. 72/462/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind
problemele sanitare si de inspectie veterinara referitoare la importurile de
bovine si porcine si de carne proaspata provenind din terte state.
Publicatia: OJ L 302 31.01.1972 p.28
Modificari si completari:
Amended by 179H
Amended by 194N
Amended by 32001R1452 (OJ L 198 21.07.2001 p.11)
Amended by 31975L0379 (OJ L 172 03.07.1975 p.17)
Amended by 31977L0098 (OJ L 026 31.01.1977 p.81)
See 31981L0476 (OJ L 186 08.07.1981 p.20)
Amended by 31983L0091 (OJ L 059 05.03.1983 p.34)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)

126
Amended by 31988L0289 (OJ L 124 18.05.1988 p.31)
Amended by 31989L0227 (OJ L 093 06.04.1989 p.25)
Amended by 31989L0662 (OJ L 395 30.12.1989 p.13)
Amended by 31990L0423 (OJ L 224 18.08.1990 p.13)
Amended by 31990L0425 (OJ L 224 18.08.1990 p.29)
Amended by 31991L0069 (OJ L 046 19.02.1991 p.37)
Amended by 31991L0266 (OJ L 134 29.05.1991 p.45)
Amended by 31991L0496 (OJ L 268 24.09.1991 p.56)
Amended by 31991L0497 (OJ L 268 24.09.1991 p.69)
Amended by 31991L0688 (OJ L 377 31.12.1991 p.18)
Amended by 31996L0091 (OJ L 013 16.01.1997 p.26)
Amended by 31997L0076 (OJ L 010 16.01.1998 p.25)
Amended by 31997L0079 (OJ L 024 30.01.1998 p.31)
Continut: Directiva impune întocmirea listei statelor si
regiunilor din care este permis importul de animale si
de carne proaspata. Sunt stabilite procedurile de
suplimentare sau amendare a listei, obligativitatea
efectuarii inspectiilor veterinare si conditiile
aplicabile importului din terte tari. Anexele stabilesc
conditiile ce trebuie îndeplinite de animale pentru a fi
declarate ca nepurtatoare de tuberculoza, bruceloza,
conditiile de obtinere a autorizatiei de functionare
pentru abatoare, a unitatilor de taiere si conditiile de
igiena impuse personalului, cladirii si echipamentului
si specimenele certificatelor de sanatate publica si de
import.
Key words: Community import; cattle; swine; veterinary inspection;
prevention of disease.
Cuvinte cheie: import comunitar, bovine, porcine, inspectie veterinara,
prevenirea îmbolnavirilor.

31972L0461
Council Directive 72/461/EEC on the 12 th of December 1972 on
health problems affecting intra-Community trade in fresh meat.

127
Directiva nr. 72/461/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind
problemele de sanatate ce afecteaza comertul intracomunitar cu carne
proaspata.
Publicatia: OJ L 302 31.01.1972 p.24
Modificari si completari:
Amended by 179H
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 31975L0379 (OJ L 172 03.07.1975 p.17)
Amended by 31977L0098 (OJ L 026 31.01.1977 p.81)
Completed by 31980L0213 (OJ L 047 21.02.1980 p.1)
Amended by 31980L1099 (OJ L 325 01.12.1980 p.14)
See 31981L0476 (OJ L 186 08.07.1981 p.20)
Amended by 31982L0893 (OJ L 378 31.12.1982 p.57)
Amended by 31984L0336 (OJ L 177 04.07.1984 p.22)
Amended by 31984L0643 (OJ L 339 27.12.1984 p.27)
Amended by 31985L0322 (OJ L 168 28.06.1985 p.41)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31987D0231 (OJ L 099 11.04.1987 p.18)
Amended by 31987L0489 (OJ L 280 03.10.1987 p.28)
Amended by 31989L0662 (OJ L 395 30.12.1989 p.13)
Amended by 31991L0266 (OJ L 134 29.05.1991 p.45)
Amended by 31991L0687 (OJ L 377 31.12.1991 p.16)
Amended by 31992L0118 (OJ L 062 15.03.1993 p.49)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
carnea proaspata pentru a fi exportata dintr-un stat
membru în altul. Statele membre au obligatia de a nu
emite certificate de sanatate si de a interzice exportul
în cazul carnii infestate.
Key words: intra-Community trade; fresh meat; prevention of
disease; veterinary inspection; veterinary legislation.
Cuvinte cheie: comert intracomunitar, carne proaspata, prevenirea
îmbolnavirilor, inspectia veterinara, legislatia veterinara.

128
31964L0432
Council Directive 64/432/EEC on the 26 th of June 1964 on animal
health problems affecting intra-Community trade in bovine animals
and swine.
Directiva nr. 63/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind
problemele de sanatate animala ce afecteaza comertul intracomunitar cu
bovine si porcine.
Publicatia: OJ L 121 29.07.1964 p.1977
Modificari si completari:
Amended by 172B
Amended by 179H
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(51) (OJ L 001 03.01.1994 p.220)
Amended by 32000D0504 (OJ L 201 09.08.2000 p.6)
Amended by 32000L0015 (OJ L 105 03.05.2000 p.34)
Amended by 32000L0020 (OJ L 163 04.07.2000 p.35)
Amended by 32001D0298 (OJ L 102 12.04.2001 p.63)
See 31972L0462 (OJ L 302 31.12.1972 p.28)
(SE SER1 I p.0007)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)
Amended by 31975L0379 (OJ L 172 03.07.1975 p.17)
Consolidated 31975Y0820(01) (OJ C 189 20.08.1975 p.1)
Amended by 31977L0098 (OJ L 026 31.01.1977 p.81)
Implemented by 31978D0078 (OJ L 025 31.01.1978 p.58)
Amended by 31980L1274 (OJ L 375 31.12.1980 p.75)
See 31981L0476 (OJ L 186 08.07.1981 p.20)
Amended by 31982L0893 (OJ L 378 31.12.1982 p.57)
Amended by 31984L0336 (OJ L 177 04.07.1984 p.22)
Amended by 31984L0643 (OJ L 339 27.12.1984 p.27)
Amended by 31985L0586 (OJ L 372 31.12.1985 p.44)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31987D0231 (OJ L 099 11.04.1987 p.18)
Amended by 31987L0489 (OJ L 280 03.10.1987 p.28)
Amended by 31989L0662 (OJ L 395 30.12.1989 p.13)
Amended by 31990L0423 (OJ L 224 18.08.1990 p.13)

129
Amended by 31990L0425 (OJ L 224 18.08.1990 p.29)
Amended by 31991L0687 (OJ L 377 31.12.1991 p.16)
Amended by 31992L0065 (OJ L 268 14.09.1992 p.54)
Amended by 31992L0102 (OJ L 355 05.12.1992 p.32)
Amended by 31993D0042 (OJ L 016 25.01.1993 p.50)
Amended by 31997L0012 (OJ L 109 25.04.1997 p.1)
Amended by 31998L0046 (OJ L 198 15.07.1998 p.22)
Amended by 32002R0535 (OJ L 080 23.03.2002 p.22)
Amended by 32002R1226 (OJ L 179 09.07.2002 p.13)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
animale pentru a fi exportate dintr-un stat membru
în altul si se refera la bovinele si porcinele destinate
cresterii, productiei si taierii. Anexele stabilesc
conditiile ce trebuie îndeplinite de animale pentru a fi
declarate ca nepurtatoare de boli, standardele de
fabricare si folosire a serurilor pentru detectarea
tuberculozei si brucelozei, procedurile privind analiza
laptelui si lista bolilor ce trebuie anuntate în mod
obligatoriu.
Key words: intra-Community trade; cattle; swine; health certificate;
veterinary inspection; animal disease.
Cuvinte cheie: comert intracomunitar, bovine, porcine, certificat de
sanatate, inspectia veterinara, boala a animalelor.

03.50.40 – Seminte si rasaduri

32002L0056
Council Directive 2002/56/EC on the 13th of June 2002 on the
marketing of seed potatoes.
Directiva nr. 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
comercializarea rasadurilor de cartofi.
Publicatia: OJ L 193 20.07.2002 p.60

130
Continut: Conform directivei statele membre au obligatia de a
se asigura ca rasadurile de cartofi pot fi
comercializate numai daca sunt certificate oficial ca
„rasaduri de cartofi de baza” sau „rasaduri de cartofi
certificate” si nu vor putea fi comercializate daca au
fost tratate cu germeni de inhibitie. Directiva
stabileste modul de selectare a rasadurilor si
tuberculilor, conditiile de transport, etichetarea
produselor si informatiile ce trebuie furnizate.
Anexele prevad conditiile minime ce trebuie
îndeplinite de rasaduri pentru a fi comercializate si
modelul etichetei ce însoteste produsele.
Key words: seedling; potato; marketing; codification of Community
law; labelling; packaging.
Cuvinte cheie: rasad, cartof, comercializare, codificarea legislatiei
comunitare, etichetare, ambalare.

03.60 – Produse ce fac obiectul unei organizari comune a pietelor

03.60.05 – Reglementari ce acopera mai multe organizari comune

31995R1445
Commission Regulation (EC) No 1445/95 on the 26th of June 1995 on
rules of application for import and export licences in the beef and
veal sector and repealing Regulation (EEC) No 2377/80.
Regulamentul nr. 1445/95 (CE) al Comisiei din 26 iunie 1995 pentru
adoptarea normelor de aplicare privind regimul certificatelor de import si
export în sectorul carnii de vita si abrogarea Regulamentului nr. 2377/80
(CEE).
Publicatia: OJ L 143 27.06.1995 p.35
Modificari si completari:
Derogation in 32000R0742 (OJ L 087 08.04.2000 p.21)
Amended by 32000R1659 (OJ L 192 28.07.2000 p.19)

131
Amended by 32001R2492 (OJ L 337 20.12.2001 p.18)
Amended by 31996R2051 (OJ L 274 26.10.1996 p.18)
Amended by 31996R2333 (OJ L 317 06.12.1996 p.13)
Derogation in 31997R0738 (OJ L 108 25.04.1997 p.47)
Derogation in 31997R0936 (OJ L 137 28.05.1997 p.10)
Amended by 31997R1572 (OJ L 211 05.08.1997 p.39)
Amended by 31997R2469 (OJ L 341 12.12.1997 p.8)
Amended by 31997R2616 (OJ L 353 24.12.1997 p.8)
Amended by 31998R0260 (OJ L 025 31.01.1998 p.42)
Derogation in 31998R0738 (OJ L 102 02.04.1998 p.21)
Amended by 31998R0759 (OJ L 105 04.04.1998 p.7)
Derogation in 31998R1279 (OJ L 176 20.06.1998 p.12)
Amended by 31998R2365 (OJ L 293 31.10.1998 p.49)
Amended by 31998R2648 (OJ L 335 10.12.1998 p.39)
Derogation in 32002R0246 (OJ L 039 09.02.2002 p.14)
Derogation in 32002R1429 (OJ L 206 03.08.2002 p.9)
Amended by 32001R0024 (OJ L 003 06.01.2001 p.9)
Continut: Conform regulamentului anumite produse trebuie sa
fie însotite de licenta de import si licenta de export.
Sunt stabilite aceste produse, durata licentei,
asigurarile ce trebuie platite pentru licenta (pe
kilogram sau per capita) si obligativitatea statelor
membre de a informa Comisia asupra licentelor
acordate. Anexele prezinta lista codificata a
produselor si codurile folosite în licentele de import.
Key words: beef; common organization of markets; export licence;
import licence; quantitative restriction.
Cuvinte cheie: carne de vita, organizarea comuna a pietelor, licenta de
export, licenta de import, restrictie cantitativa.

132
03.60.51 – Cereale

31999R1253
Council Regulation (EC) No 1253/1999 on the 17th of May 1999
amending Regulation (EEC) No 1766/92 on the common organisation
of the market of cereals and repealing Regulation (EEC) No 2731/75
fixing standard qualities for common wheat, rye, barley, maize and
durum wheat.
Regulamentul nr. 1253/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 pentru
modificarea si completarea Regulamentului nr. 1766/92 (CEE) privind
organizarea comuna a pietei de cereale si pentru abrogarea
Regulamentului nr. 2731/75 (CEE) pentru stabilirea standardelor de
calitate aplicabile culturilor de grâu obisnuit, secara, orz, porumb si grâu
dur.
Publicatia: OJ L 160 26.06.1999 p.18
Continut: Regulamentul stabileste preturile de interventie
pentru anii 2000/2001 si 2001/2002 la cereale si modul
de calcul a preturilor de interventie. Preturile pot fi
schimbate în functie de dezvoltarea pietei si
influentele pietei mondiale. În aceste cazuri se vor lua
masuri de urgenta.
Key words: cereals; common organization of markets; intervention
price.
Cuvinte cheie: cereale, organizarea comuna a pietei, pret de interventie.

31993R2273
Commission Regulation (EEC) No 2273/93 on the 28 th of July 1993
determining the intervention centres for cereals.
Regulamentul nr. 2273/93 (CEE) al Consiliului din 28 iulie 1993 pentru
stabilirea centrelor de interventie pentru cereale.
Publicatia: OJ L 207 18.08.1993 p.1
Modificari si completari:

133
Amended by 32000R1997 (OJ L 238 22.09.2000 p.26)
Amended by 32001R1792 (OJ L 243 13.09.2001 p.25)
Amended by 31994R2202 (OJ L 236 10.09.1994 p.11)
Amended by 31994R3129 (OJ L 330 21.12.1994 p.48)
Amended by 31995R1307 (OJ L 126 09.06.1995 p.19)
Amended by 31995R2627 (OJ L 269 11.11.1995 p.7)
Amended by 31996R2304 (OJ L 311 30.11.1996 p.47)
Amended by 31997R1877 (OJ L 265 27.09.1997 p.33)
Amended by 31998R1983 (OJ L 256 18.09.1998 p.10)
Amended by 31999R2083 (OJ L 256 01.10.1999 p.48)
Continut: Regulamentul stabileste conditiile ce trebuie
îndeplinite de centrele de interventie. Conditiile se
refera la amplasare, existenta facilitatilor de stocare,
echipamentele din dotare, importanta pe piata si
existenta cailor de transport.
Key words: cereals; intervention agency.
Cuvinte cheie: cereale, agentie de interventie.

03.60.55 – Vin

32000R2729
Commission Regulation (EC) No 2729/2000 on the 14 th of December
2000 laying down detailed implementing rules on controls in the wine
sector.
Regulamentul nr. 2729/2000 (CE) al Comisiei din 14 decembrie 2000
pentru stabilirea normelor de aplicare privind controalele în sectorul
vinurilor.
Publicatia: OJ L 316 15.12.2000 p.16
Continut: Regulamentul stabileste controalele ce trebuie
efectuate de statele membre pentru aplicarea
legislatiei comunitare referitoare la vinuri, înfiintarea
unei autoritati nationale de control care sa coopereze
cu autoritatile similare din celelalte tari, competentele

134
reprezentantilor autoritatilor publice care efectueaza
inspectiile, precum si controalele ce trebuie efectuate
pentru verificarea ajutoarelor financiare primite din
partea Comunitatii. Este stabilita structura de control
de la nivelul Comunitatii si este prevazuta asistenta ce
trebuie acordata de catre autoritatile nationale de
control, precum si cea reciproca între acestea.
Regulamentul prevede crearea unei baze de date
analitice administrata de Centrul Comun de
Cercetare, esantioanele pentru analiza ce vor fi
trimise de fiecare tara membra, testele si analizele ce
vor fi efectuate. Anexele stabilesc modul de alegere a
esantioanelor de struguri.
Key words: fraud; implementation of Community law; judicial
cooperation; viticulture; wine; EC countries.
Cuvinte cheie: frauda, aplicarea legislatiei comunitare, cooperare
judiciara, viticultura, vin, state membre CE.

32000R1227
Commission Regulation (EC) No 1227/2000 on the 31 st of May 2000
laying down detailed rules for the application of Council Regulation
(EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in
wine, as regards production potential.
Regulamentul nr.1227/2000 (CE) al Comisiei din 31 mai 2000 pentru
adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1493/1999 (CE) al
Consiliului privind organizarea comuna a pietei vinului, în ceea ce
priveste potentialul de productie.
Publicatia: OJ L 143 16.06.2000 p.1
Modificari si completari:
Amended by 32001R1253 (OJ L 173 27.06.2001 p.31)
Amended by 32002R1342 (OJ L 196 25.07.2002 p.23)
Amended by 32001R0784 (OJ L 113 24.04.2001 p.4)
Continut: Regulamentul stabileste regulile aplicabile plantarii
vitei de vie, conform carora statele membre sunt

135
obligate sa declare productiile culturilor viticole si
terenurile ce vor fi dezafectate, ca si cele pe care se
vor planta noi hibrizi, cu obligatia respectarii
drepturilor de plantare si înregistrarea acestor
drepturi. Regulamentul stabileste, de asemenea,
regulile privind comercializarea produselor provenite
din aceste culturi. Este stabilit pretul de compensare a
productiei ce ar fi putut fi obtinuta de pe terenurile
dezafectate permanent si prevazute regulile de
reînnoire si conversie a culturilor de vita de vie.
Restructurarea si conversia se va face în baza unor
planuri elaborate de producatori sau la nivel national
si vor fi transmise Comisiei spre aprobare. Pe baza
acestor planuri, Comisia decide acordarea
ajutoarelor financiare.
Key words: common organization of markets; grubbing premium;
planting; production; viticulture.
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietelor, stimulent pentru
destelenire, plantare, productie, viticultura.

31999R1493
Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the 17th of May 1999 on
the common organisation of the market in wine.
Regulamentul nr. 1493/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 privind
organizarea comuna a pietei vinului.
Publicatia: OJ L 179 14.07.1999 p.1
Modificari si completari:
Implemented by 32000R1227 (OJ L 143 16.06.2000 p.1)
Implemented by 32000R1607 (OJ L 185 25.07.2000 p.17)
Derogation in 32000R1608 (OJ L 185 25.07.2000 p.24)
Amended by 32000R1622 (OJ L 194 31.07.2000 p.1)
Derogation in 32000R1623 (OJ L 194 31.07.2000 p.45)
Amended by 32000R2826 (OJ L 328 23.12.2000 p.2)

136
Derogation in 32001R1037 (OJ L 145 31.05.2001 p.12)
Amended by 32001R2585 (OJ L 345 29.12.2001 p.10)
Continut: Organizarea comuna a pietei vinului cuprinde reguli
referitoare la potentialul de productie, mecanismele
pietei, organizatiile producatorilor si organizatiile
sectoriale, practicile si procesele de prezentare si
protectie a soiurilor de vin si comertul cu terte state.
Referitor la potentialul de productie regulamentul
stabileste regulile dreptului de plantare si replantare
a vitei de vie, regulile aplicabile terenurilor ce vor fi
dezafectate ca si regulile de restructurare si conversie
a terenurilor. În ceea ce priveste mecanismele pietei,
regulamentul prevede acordarea de ajutoare
financiare pentru stocarea privata a produselor si
pentru folosinte specifice si reglementeaza distilarea
produselor. Sunt stabilite drepturile si obligatiile
organizatiilor de producatori ca si a celor sectoriale si
stabilite reguli referitoare la descrierea, prezentarea
si protectia anumitor produse. Regulamentul
stabileste regulile aplicabile calitatii vinurilor produse
în regiuni specifice ca si regulile aplicabile comertului
cu terte tari. Anexele prevad definirea produselor, a
gradului de alcool, zonele viticole din statele membre,
lista regiunilor specifice, a varietatilor produse în
aceste regiuni, a metodelor folosite si a cantitatilor de
alcool si reguli detaliate privind descrierea,
prezentarea si protectia anumitor produse.
Key words: common organization of markets; viticulture.
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietelor, viticultura.

31989R1576
Council Regulation (EEC) No 1576/89 on the 29th of May 1989 laying
down general rules on the definition, description and presentation of
spirit drinks.

137
Regulamentul nr. 1576/89 (CEE) al Consiliului din 29 mai 1989 pentru
adoptarea regulilor generale privind definirea, descrierea si prezentarea
bauturilor spirtoase.
Publicatia: OJ L 160 12.06.1989 p.1
Modificari si completari:
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(52) (OJ L 001 03.01.1994 p.263)
Amended by 31990Y0104(02) (OJ C 001 04.01.1990 p.14)
Amended by 31992R3280 (OJ L 327 13.11.1992 p.3)
Amended by 31994R3378 (OJ L 366 31.12.1994 p.1)
Continut: Regulamentul defineste, descrie si prezinta bauturile
spirtoase în functie de adaosul de zahar, combinatia
cu alte bauturi, amestecuri, maturare, savoare si
culoare, concentratia de alcool, continutul
substantelor volatile si locul de fabricatie.
Key words: alcoholic beverage; labelling; bottling.
Cuvinte cheie: bautura alcoolica, etichetare, îmbuteliere.

03.60.56 – Produse lactate

31999R1256
Council Regulation (EC) No 1256/1999 on the 17th of May 1999
amending Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional
levy in the milk and milk products sector
Regulamentul nr. 1256/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 pentru
modificarea si completarea Regulamentului nr. 3950/92 (CEE) pentru
stabilirea taxei suplimentare în sectorul laptelui si produselor lactate
Publicatia: OJ L 160 26.06.1999 p.73
Modificari si completari:
Corrected by 399R1256R(01)
Continut: Scopul regulamentului este de a reduce dezechilibrul
dintre cerere si oferta si de a elimina surplusurile
structurale. Conform regulamentului, pretul de

138
sprijin acordat sectorului laptelui si produselor
lactate se va diminua cu 15 procente pe o perioada de
8 ani, începând cu anul 2000, iar productiile nationale
declarate vor ramâne constante. Statele membre pot
lua decizii referitoare la alocarea cotelor de la un
producator la altul si pot efectua transferuri
temporare de cantitati în cazul în care un producator
nu produce la nivelul productiei declarate.
Regulamentul prevede acordarea unor compensatii
banesti, platibile anual pentru fermierii ce
abandoneaza sectorul, productia disponibila devenind
rezerva nationala. Anexele stabilesc cantitatile de
referinta pentru anii 1999 si 2000.
Key words: regulation of agricultural production; agricultural levy;
milk; milk product.
Cuvinte cheie: reglementarea productiei agricole, taxe agricole, lapte,
produs din lapte.

31999R1255
Council Regulation (EC) No 1255/1999 on the 17th of May 1999 on
the common organisation of the market in milk and milk products.
Regulamentul nr. 1255/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 privind
organizarea comuna a pietei laptelui si produselor lactate.
Publicatia: OJ L 160 26.06.1999 p.48
Modificari si completari:
Amended by 32000R1040 (OJ L 118 19.05.2000 p.1)
Amended by 32000R1526 (OJ L 175 14.07.2000 p.55)
Amended by 32000R1670 (OJ L 193 29.07.2000 p.10)
Derogation in 32000R2294 (OJ L 262 17.10.2000 p.14)
Implemented by 31999R2771 (OJ L 333 24.12.1999 p.11)
Amended by 32002R0509 (OJ L 079 22.03.2002 p.15)
Derogation in 32002R1369 (OJ L 198 27.07.2002 p.37)
Continut: Organizarea comuna a pietei laptelui si produselor
lactate cuprinde reguli referitoare la piata interna,

139
prin care se stabilesc preturile indicative anuale si
preturile de interventie în functie de concentratiile de
grasimi, acordarea de ajutoare financiare pentru
stocarea privata a produselor si functionarea
agentiilor de intreventie. Reglementarile privind piata
interna se refera si la acordarea de ajutoare
financiare pentru comercializarea untului si a
smântânii cu o anumita concentrare de grasimi,
precum si la platile directe si stimulentele
suplimentare acordate în functie de structura
productiei. Regulamentul stabileste regulile aplicabile
comertului cu terte state. Anexele prevad lista
produselor lactate si sumele suplimentare ce pot fi
platite de statele membre.
Key words: common organization of markets; milk; milk product;
intra-Community trade; extra-Community trade.
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietei, lapte, produse lactate,
comert intracomunitar, comert extracomunitar.

03.60.57 – Carnea de vita

32000R0907
Commission Regulation (EC) No 907/2000 on the 2nd of May 2000
laying down detailed rules for the application of Council Regulation
(EC) No 1254/1999 as regards aid for private storage in the beef and
veal sector.
Regulamentul nr. 907/2000 (CE) al Comisiei din 2 mai 2000 pentru
adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1254/1999 (CE) al
Consiliului privind ajutoarele acordate pentru depozitarea privata în
sectorul carnii de vita.
Publicatia: OJ L 105 03.05.2000 p.6
Continut: Regulamentul stabileste regulile de acordare a
ajutoarelor pentru stocarea în depozite private a

140
carnii si produselor din carne de vita. Sunt stabilite
conditiile de contractare dintre agentiile de
interventie si producatorii ce stocheaza produsele,
conditiile impuse locurilor de stocare, cantitatile
minime ce trebuie stocate si durata stocarii. Este
stabilit modul de efectuare a inspectiilor si sanctiunile
ce trebuie aplicate. Anexa prevede modul de calcul a
pretului mediu al pietei.
Key words: beef; implementation of Community law; private stock;
storage; Community aid; Community control.
Cuvinte cheie: carne de vita, aplicarea legislatiei comunitare, depozit
privat, depozitare, ajutor comunitar, control comunitar.

31999R2342
Commission Regulation (EC) No 2342/1999 on the 28 th of October
1999 laying down detailed rules for the application of Council
Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the
market in beef and veal as regards premium schemes.
Regulamentul nr. 2342/1999 (CE) al Comisiei din 28 octombrie 1999
pentru adoptarea normelor de aplicare a Regulamenului nr. 1254/1999
(CE) al Consiliului privind organizarea comuna a pietei carnii de vita în
ceea ce priveste schemele de sprijinire.
Publicatia: OJ L 281 04.11.1999 p.30
Modificari si completari:
Amended by 32000R1042 (OJ L 118 19.05.2000 p.4)
Amended by 32000R1900 (OJ L 228 08.09.2000 p.25)
Amended by 32000R2733 (OJ L 316 15.12.2000 p.44)
Amended by 32001R0192 (OJ L 029 31.01.2001 p.27)
Amended by 32001R2088 (OJ L 282 26.10.2001 p.39)
Amended by 32002R0169 (OJ L 030 31.01.2002 p.21)
Continut: Regulamentul stabileste furnizarea unor informatii
suplimentare la completarea cererii de finantare,
informatii ce fac parte din sistemul integrat de
administrare si control. Sunt stabilite reguli privind

141
acordarea ajutoarelor financiare în functie de tipurile
de animale, documentele de identificare a bovinelor,
sunt reglementate sumele maxime, rezervele si
transferurile ce pot fi facute între producatori si între
producator si rezerva nationala, precum si modul de
acordare a unor ajutoare speciale si a unor plati
suplimentare. În anexe este prezentata lista bovinelor
de reproducere si sumele maxime ce pot fi acordate la
nivel national.
Key words: administrative formalities; agricultural guidance; beef;
common organization of markets.
Cuvinte cheie: formalitati administrative, orientare agricola, carne de
vita, organizarea comuna a pietei.

31999R1468
Commission Regulation (EC) No 1468/1999 on the 5th of July 1999
laying down certain detailed rules for the application measures for
the Community beef and veal labelling system in 1999/2000.
Regulamentul nr. 1468/1999 (CE) al Comisiei din 5 iulie 1999 pentru
adoptarea normelor privind masurile de aplicare a sistemului comunitar
de etichetare a carnii de vita în perioada 1999-2000.
Publicatia: OJ L 170 06.07.1999 p.10
Continut: Regulamentul stabileste masurile de publicitate ce pot
fi luate în anul 1999-2000 pentru a informa
consumatorii asupra garantiilor oferite prin sistemul
comunitar de etichetare a bovinelor si taurinelor.
Sunt stabilite fondurile pentru finantarea si evaluarea
masurilor publicitare, iar anexa prezinta lista statelor
membre implicate în campania publicitara de
etichetare.
Key words: beef; consumer information; labelling.
Cuvinte cheie: carne de vita, informarea consumatorului, etichetare.

142
31999R1254
Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the 17th of May 1999 on
the common organisation of the market in beef and veal.
Regulamentul nr. 125/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 privind
organizarea comuna a pietei carnii de vita.
Publicatia: OJ L 160 26.06.1999 p.21
Modificari si completari:
Amended by 32001R1455 (OJ L 198 21.07.2001 p.58)
Amended by 32001R1512 (OJ L 201 26.07.2001 p.1)
Continut: Organizarea comuna a pietei carnii de vita cuprinde
reguli referitoare la piata interna, prin care se
încurajeaza actiunile de adaptare a ofertei la cererea
pietei. Prin regulament este stabilit modul de
efectuare a platilor directe (stimulentele si
recompensele pe categorii de animale) si pretul pe
unitate de produs, modul de acordare a platilor
suplimentare si modul de efectuare a inspectiilor si
cuprinde prevederi referitoare la depozitarea publica
si privata a produselor. Regulamentul stabileste
regulile aplicabile comertului cu terte state. Anexele
prevad lista produselor, stimulentele speciale si platile
suplimentare ce pot fi efectuate.
Key words: common organization of markets; beef; intra-Community
trade; extra-Community trade; agricultural guidance.
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietei, carne de vita, comert
intracomunitar, comert extracomunitar, orientare
agricola.

31998D0296
98/296/EC: Commission Decision on the 23rd of April 1998 amending
Decision 83/471/EEC relating to the Community Inspection
Committee on the application of the classification scale for carcases
of adult bovine animals.

143
Decizia nr. 98/296/CE a Comisiei din 23 aprilie 1998 pentru modificarea
si completarea Deciziei nr. 83/471/CEE referitoare la Comitetul
Comunitar de Inspectie, în privinta aplicarii scalei de clasificare pentru
carcasele de bovine adulte.
Publicatia: OJ L 132 06.05.1998 p.15
Continut: Decizia stabileste ca inspectiile comunitare în statele
membre vor fi efectuate de o delegatie a comitetului
alcatuita din trei experti ai Comisiei, un expert din
statul în care se efectueaza inspectia si opt experti
apartinând celorlalte state membre. Conform deciziei,
inspectiile vor fi facute la intervale regulate si, daca
este necesar, vor fi efectuate vizite aditionale.
Key words: beef; carcass; classification; meat processing industry;
prevention of disease.
Cuvinte cheie: carne de vita, carcasa, clasificare, industria de prelucrare
a carnii, prevenirea îmbolnavirilor.

31982R0563
Commission Regulation (EEC) No 563/82 on the 10 th of March 1982
laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC)
No 1208/81 for establishing the market prices of adult bovine animals
on the basis of the Community scale for the classification of carcases.
Regulamentul nr. 563/82 (CEE) al Comisiei din 10 martie 1982 pentru
adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1208/81 (CEE)
privind stabilirea preturilor de piata a bovinelor adulte în functie de scala
comunitara de clasificare a carcaselor.
Publicatia: OJ L 067 11.03.1982 p.23
Modificari si completari:
Amended by 32001R2181 (OJ L 293 10.11.2001 p.8)
Amended by 31983R1935 (OJ L 191 15.07.1983 p.41)
Amended by 31985R3402 (OJ L 322 03.12.1985 p.14)
Amended by 31993R2090 (OJ L 190 30.07.1993 p.9)
Continut: Conform regulamentului, pretul de piata va fi stabilit
pe baza scalei de clasificare a carcaselor de bovine.

144
Scala de clasificare este stabilita în functie de
greutatea carcasei la care se aplica anumiti factori de
corectie. Anexa prezinta factorii de corectie ce trebuie
aplicati, exprimati în procente si stabiliti în functie de
echipamentul folosit.
Key words: market prices; beef; carcass; cattle; Community market;
quality control of industrial products.
Cuvinte cheie: preturi de piata, carne de vita, carcasa, bovine, piata
comunitara, controlul calitatii produselor industriale.

31979R2973
Commission Regulation (EEC) No 2973/79 on the 21 st of December
1979 laying down detailed rules for the application of granting of
assistance for the export of beef and veal products which may benefit
from a special import treatment in a third country.
Regulamentul nr. 2973/79 (CEE) al Comisiei din 21 decembrie 1979
pentru adoptarea normelor de aplicare privind acordarea sprijinului
financiar pentru exportul produselor din carne de vita care pot fi supuse
unui regim special în cazul importului într-un stat tert.
Publicatia: OJ L 336 29.12.1979 p.44
Modificari si completari:
Amended by 31980R2077 (OJ L 202 02.08.1980 p.22)
Amended by 31981R3582 (OJ L 359 15.12.1981 p.14)
Amended by 31987R3434 (OJ L 327 18.11.1987 p.7)
Continut: Regulamentul stabileste regulile aplicabile exportului
unei cantitati anuale de produse din carne de vita în
Statele Unite ale Americii. Sunt stabilite reguli
privind acordarea licentei de export, modul de
acordare, informatiile cuprinse în licenta si
documentele însotitoare ale licentei. Este prevazuta
obligatia statelor membre de a informa Comisia
asupra eliberarii acestor licente, ca si asupra
cantitatilor exportate.

145
Key words: beef; Community export; United States; export licence;
customs document.
Cuvinte cheie: carne de vita, export comunitar, Statele Unite, licenta de
export, document vamal.

31977R1805
Commission Regulation (EEC) No 1805/77 on the 4th of August 1977
laying down, in respect of the beef and veal sector, special rules for
the application of Regulation (EEC) No 1055/77 on the storage and
movement of products bought in by an intervention agency.
Regulamentul nr. 1805/77 (CEE) al Comisiei din 4 august 1977 pentru
adoptarea, în sectorul carnii de vita, a normelor de aplicare a
Regulamentului nr. 1055/77 (CEE) privind depozitarea si circulatia
produselor achizitionate de o agentie de interventie.
Publicatia: OJ L 198 05.08.1977 p.19
Continut: Regulamentul stabileste modul de calcul al pretului
de vânzare a produselor din carne de vita, între
agentii de interventie din state membre diferite. Este
stabilit si modul de calcul al pretului anticipat pentru
produsele achizitionate de o agentie de inteventie si
stocate într-o agentie situata în alt stat membru, sau
într-un stat tert.
Key words: beef; storage of food; intervention agency; monetary
compensatory amount; award of contract; price fixed in
advance.
Cuvinte cheie: carne de vita, depozitarea alimentelor, agentie de
interventie, volumul compensatiei banesti, atribuirea
contractelor, pret fixat anticipat.

146
03.60.60 – Zaharul

32001R1260
Council Regulation (EC) No 1260/2001 on the 19th of June 2001 on
the common organisation of the markets in the sugar sector.
Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001
privind organizarea comuna a pietelor în sectorul zaharului.
Publicatia: OJ L 178 30.06.2001 p.1
Modificari si completari:
Amended by 32002R0680 (OJ L 104 20.04.2002 p.26)
Continut: Organizarea comuna a pietei de zahar cuprinde
reguli referitoare la piata interna, prin care se
stabilesc preturile de interventie pentru perioada
2001-2006 pentru zaharul alb, pretul minim pentru
sfecla de zahar si trestia de zahar, conditiile impuse
agentiilor de interventie privind preturile de
interventie si de vânzare. Prin regulament sunt
atribuite cotele în functie de varietati, sunt
reglementate transferurile de cote între producatori
sau între producatori si agentia de interventie, si
stabilite taxele ce trebuie platite de fiecare
producator. Regulamentul prevede si regulile
aplicabile comertului cu terte state privind acordarea
licentelor de import, taxele vamale, metodele de
alocare a cotelor de import, importurile preferentiale,
precum si raporturile dintre pretul pietei mondiale si
pretul comunitar de interventie. Anexele prevad
standardele de calitate pentru zaharul alb, zaharul
brut, sfecla de zahar, conditiile de achizitionare a
sfeclei de zahar, regulile privind transferul cotelor
între producatori, lista produselor si lista statelor si
teritoriilor supuse importurilor preferentiale.
Key words: common organization of markets; sugar.
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietei, zahar.

147
31968R0785
Regulation (EEC) No 785/68 of the Commission on the 26 th of June
1968 determining the standard quality and laying down detailed
rules for calculating the c.i.f. price for molasses.
Regulamentul nr. 785/68 (CEE) al Comisiei din 26 iunie 1968 pentru
stabilirea standardului de calitate si adoptarea normelor de calcul al
pretului c.i.f. pentru melase.
Publicatia: OJ L 145 27.06.1968 p.12
Modificari si completari:
SE SER1 I p.0163
Amended by 31995R1422 (OJ L 141 24.06.1995 p.12)
Continut: Regulamentul stabileste standardele de calitate
impuse melaselor si obligativitatea calcularii
saptamânale a pretului în functie de cele mai
avantajoase posibilitati de achizitie de pe piata
mondiala, având în vedere ofertele de pe piata
mondiala, preturile înregistrate pe pietele cele mai
importante, preturile de vânzare în tranzactiile
internationale.
Key words: cif price; molasses; maritime transport; product quality;
fixing of prices.
Cuvinte cheie: pret c.i.f., transport maritim, calitatea produselor,
stabilirea preturilor.

03.60.61 – Flori si plante vii

31968R0234
Regulation (EEC) No 234/68 of the Council on the 27th of February
1968 on the establishment of a common organisation of the market in
live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and
ornamental foliage.

148
Regulamentul nr. 234/68 (CEE) al Consiliului din 27 februarie 1968
privind înfiintarea organizarii comune a pietei de arbori si alte plante vii,
bulbi, radacini si altele asemenea, flori taiate si frunzis ornamental.
Publicatia: OJ L 055 02.03.1968 p.1
Modificari si completari:
Corrected by 368R0234R(01)
Amended by 172BN01/2/A/PT1A38 Amendment ART.14.2 from
01/01/1973
Amended by 373D0101(01) Amendment ART.14.2 from 01/01/1973
Amended by 179HN01/02/A Amendment ART 14.2 from 01/01/1981
Amended by 385R3768 Amendment ART.14.2 from 01/01/1986
Amended by 387R3991 Replacement ART.10.2 from 01/01/1988
Amended by 387R3991 Replacement ART.1 from 01/01/1988
Amended by 387R3991 Replacement ART.7.1 from 01/01/1988
Amended by 392R3336 Amendment ART.1. from 01/01/1993
Amended by 194NN01/05/F1A Replacement ART 14.2 from
01/01/1995
Amended by 394R3290.......... Addition ART.10BIS from 01/07/1995
Amended by 394R3290.......... Replacement ART.10 from 01/07/1995
Amended by 394R3290.......... Replacement ART.8 from 01/07/1995
Amended by 394R3290.......... Replacement ART.9 from 01/07/1995
Continut: Organizarea comuna a pietei cuprinde reguli
referitoare la standardele de calitate si sistemul
comercial. Regulile privind standardele de calitate se
aplica la sortarea produselor, ambalare, prezentare si
etichetare. Este prevazut, de asemenea, modul de
efectuare a inspectiilor privind standardele de
calitate. În ceea ce priveste sistemul comercial, este
reglementat modul de stabilire a preturilor minime de
export ca si cele de import.
Key words: living plant; floriculture; common organization of
markets.
Cuvinte cheie: plante vii, floricultura, organizarea comuna a pietelor.

149
03.60.63 – Produsele obtinute prin prelucrarea fructelor si legumelor

31996R2202
Council Regulation (EC) No 2202/96 on the 28 th of October 1996
introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus
fruits.
Regulamentul nr. 2202/96 (CE) al Consiliului din 28 octombrie 1996
pentru introducerea schemei de ajutor comunitar pentru producatorii
anumitor fructe citrice.
Publicatia: OJ L 297 21.11.1996 p.49
Modificari si completari:
Amended by 32000R2699 (OJ L 311 12.12.2000 p.9)
Amended by 32001R1931 (OJ L 262 02.10.2001 p.4)
Amended by 31999R0858 (OJ L 108 27.04.1999 p.8)
Continut: Schema de ajutor este adresata organizatiilor de
producatori care furnizeaza fructele citrice recoltate
în Comunitate pentru a fi procesate. Schemele se
instituie pe baza contractelor încheiate între
producatori si procesatori. Regulamentul stabileste
tipurile de contracte ce trebuie încheiate, informatiile
ce trebuie furnizate, cantitatile si preturile ce vor fi
platite producatorilor.
Key words: agro-industry; citrus fruit; market intervention; producer
group; production aid; EAGGF Guarantee Section.
Cuvinte cheie: industrie agricola, citrice, interventie pe piata, grup de
producatori, ajutor pentru productie, FEOGA Sectiunea
Garantare.

31996R2201
Council Regulation (EC) No 2201/96 on the 28 th of October 1996 on
the common organization of the markets in processed fruit and
vegetable products.

150
Regulamentul nr. 2201/96 (CE) al Consiliului din 28 octombrie 1996
privind organizarea comuna a pietelor produselor obtinute din prelucrarea
fructelor si legumelor.
Publicatia: OJ L 297 21.11.1996 p.29
Modificari si completari:
Amended by 32000R2699 (OJ L 311 12.12.2000 p.9)
Amended by 32001R1239 (OJ L 171 26.06.2001 p.1)
Implemented by 31997R0956 (OJ L 139 30.05.1997 p.10)
Amended by 31997R2199 (OJ L 303 06.11.1997 p.1)
Implemented by 31999R0464 (OJ L 056 04.03.1999 p.8)
Implemented by 31999R1573 (OJ L 187 20.07.1999 p.27)
Implemented by 31999R1621 (OJ L 192 24.07.1999 p.21)
Implemented by 31999R1622 (OJ L 192 24.07.1999 p.33)
Implemented by 31999R1666 (OJ L 197 29.07.1999 p.32)
Amended by 31999R2701 (OJ L 327 21.12.1999 p.5)
Amended by 32002R0453 (OJ L 072 14.03.2002 p.9)
Continut: Organizarea comuna a pietelor produselor obtinute
din prelucrarea fructelor si legumelor cuprinde reguli
referitoare la sistemul de ajutoare pentru productie
acordate prelucratorilor, fiind stabilite cantitatile
procesate, modul de calcul al pretului minim de
achizitie al produselor si al materiilor prime si modul
de stabilire a cotelor. Sunt reglementate ajutoarele
financiare acordate pentru depozitare, compensatiile
financiare si masurile de promovare a anumitor
produse. Regulamentul stabileste regulile aplicabile
comertului cu terte state, acordarea licentelor de
import, taxele vamale si metodele de determinare a
pretului minim de import. În anexe este prezentata
lista produselor obtinute din prelucrarea fructelor si
legumelor.
Key words: common organization of markets; fruit product; producer
group; producer price; production aid; vegetable product.

151
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietelor, produs obtinut din fructe,
grup de producatori, pret de producator, ajutor pentru
productie, produs obtinut din legume.

03.60.64 – Tutunul brut

31998R2848
Commission Regulation (EC) No 2848/98 on the 22nd of December
1998 laying down detailed rules for the application of Council
Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the premium scheme,
production quotas and the specific aid to be granted to producer
groups in the raw tobacco sector.
Regulamentul nr. 2848/98 (CE) al Comisiei din 22 decembrie 1998
pentru adoptarea normelor de aplicare a Regulamentului nr. 2075/92
(CEE) al Consiliului privind schemele de stimulare, cotele de productie si
ajutoarele specifice acordate grupurilor de producatori în sectorul
tutunului brut.
Publicatia: OJ L 358 31.12.1998 p.17
Modificari si completari:
Amended by 32000R0531 (OJ L 064 11.03.2000 p.13)
Amended by 32000R0909 (OJ L 105 03.05.2000 p.18)
Amended by 32000R1249 (OJ L 142 16.06.2000 p.3)
Amended by 32001R0385 (OJ L 057 27.02.2001 p.18)
Amended by 32001R1441 (OJ L 193 17.07.2001 p.5)
Amended by 31999R0510 (OJ L 060 09.03.1999 p.54)
Amended by 31999R0731 (OJ L 093 08.04.1999 p.20)
Amended by 31999R1373 (OJ L 162 26.06.1999 p.47)
Amended by 31999R2162 (OJ L 265 13.10.1999 p.13)
Amended by 31999R2637 (OJ L 323 15.12.1999 p.8)
Amended by 32002R0486 (OJ L 076 19.03.2002 p.9)
Amended by 32002R1005 (OJ L 153 13.06.2002 p.3)
Amended by 32002R1501 (OJ L 227 23.08.2002 p.16)

152
Continut: Regulamentul stabileste regulile aplicabile grupurilor
de producatori, referitoare la recunoasterea
grupurilor si a primilor procesatori. Referitor la
schemele de premiere, regulamentul impune reguli
asupra suprafetelor de productie, contractele de
cultivare, cerintele minime de calitate si modul de
acordare a stimulentelor si a avansurilor. În ceea ce
priveste cotele de productie, regulamentul stabileste
modul de alocare a acestora, declaratiile privind
cantitatile produse, garantiile initiale, rezervele
cotelor nationale si modul de transfer al cotelor. Este
reglementat modul de acordare a ajutoarelor
specifice, calculat în functie de premiile acordate,
modul de efectuare a verificarilor si penalitatile ce se
impun. Anexele prezinta lista produselor de tutun,
modul de stabilire a cerintelor minime de calitate,
modul de calcul al partii variabile a stimulentelor si
metodele de determinare a continutului de umiditate
a tutunului brut.
Key words: common organization of markets; producer group;
production aid; production quota; restriction on
competition; tobacco.
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietelor, grup de producatori,
ajutor pentru productie, cota de productie, restrângere a
concurentei, tutun.

31992R2075
Council Regulation (EEC) No 2075/92 on the 30th of June 1992 on the
common organization of the market in raw tobacco.
Regulamentul nr. 2075/92 (CEE) al Consiliului din 30 iunie 1992 privind
organizarea comuna a pietei tutunului brut.
Publicatia: OJ L 215 30.07.1992 p.70
Modificari si completari:

153
Amended by 194N
Amended by 32000R1336 (OJ L 154 27.06.2000 p.2)
Amended by 31994R3290 (OJ L 349 31.12.1994 p.105)
Amended by 31995R0711 (OJ L 073 01.04.1995 p.13)
Amended by 31998R1636 (OJ L 210 28.07.1998 p.23)
Implemented by 31998R2848 (OJ L 358 31.12.1998 p.17)
Amended by 31999R0660 (OJ L 083 27.03.1999 p.10)
Amended by 32002R0546 (OJ L 084 28.03.2002 p.4)
Continut: Organizarea comuna a pietei de tutun brut cuprinde
regulile de acordare a premiilor si masurile de
orientare si limitare a productiei. Sistemul de
acordare a premiilor depinde de varietatile de tutun,
actionând prin premii si contracte de cultivare a
tutunului. Sistemul de limitare a productiei stabileste
limita maxima a ajutoarelor ce pot fi acordate, modul
de alocare a cotelor, masurile de conversie a
productiei si ajutoarele acordate pentru conversie.
Regulamentul stabileste regulile aplicabile comertului
cu terte tari privind acordarea licentelor de import si
de export. Anexa prezinta clasificarea varietatilor de
tutun.
Key words: tobacco; common organization of markets.
Cuvinte cheie: tutun, organizarea comuna a pietelor.

03.60.66 – Hameiul

31999R0609
Commission Regulation (EC) No 609/1999 on the 19 th of March 1999
laying down detailed rules for granting aid to hop producers.
Regulamentul nr. 609/1999 (CE) al Comisiei din 19 martie 1999 pentru
adoptarea normelor de acordare a ajutoarelor financiare pentru
producatorii de hamei.
Publicatia: OJ L 075 20.03.1999 p.20

154
Continut: Regulamentul stabileste obligativitatea produca-
torilor de hamei de a face declaratii asupra
suprafetelor plantate si a suprafetelor parasite
temporar. Este reglementat modul de acordare a
ajutoarelor financiare pentru suprafetele parasite
temporar, modul de formulare al cererilor de
finantare, modul de verificare al ajutoarelor
financiare si desemnarea de catre statele membre a
autoritatilor ce vor întreprinde aceste verificari.
Key words: hops; producer group; production aid.
Cuvinte cheie: hamei, grup de producatori, ajutor pentru productie.

31978R0890
Commission Regulation (EEC) No 890/78 on the 28 th of April 1978
laying down detailed rules for the certification of hops.
Regulamentul nr. 890/78 (CEE) al Comisiei din 28 aprilie 1978 pentru
adoptarea normelor de certificare a hameiului.
Publicatia: OJ L 117 29.04.1978 p.43
Modificari si completari:
Amended by 179H
Amended by 31979R1465 (OJ L 177 14.07.1979 p.35)
Amended by 31985R2600 (OJ L 248 17.09.1985 p.9)
Amended by 31985R3589 (OJ L 343 20.12.1985 p.19)
Amended by 31988R3994 (OJ L 354 22.12.1988 p.24)
Amended by 31989R0921 (OJ L 097 11.04.1989 p.40)
Amended by 31991R2265 (OJ L 208 30.07.1991 p.22)
Amended by 31993R2928 (OJ L 265 26.10.1993 p.4)
Amended by 31994R0852 (OJ L 098 16.04.1994 p.22)
Amended by 31995R1021 (OJ L 103 06.05.1995 p.20)
Continut: Regulamentul stabileste informatiile ce trebuie
furnizate pentru obtinerea certificarii, verificarile ce
trebuie efectuate privind procentul de umiditate al
hameiului, modul de alegere al esantioanelor si
metodele folosite privind stabilirea gradului de

155
umiditate. Anexele stabilesc cerintele minime impuse
comercializarii conurilor de hamei, metodele detaliate
de stabilire a umiditatii, modul de codificare al
certificatelor si marcarea ambalajelor.
Key words: hops; Community certification; marketing standard;
analytical chemistry; food control.
Cuvinte cheie: hamei, certificare comunitara, standard de comercializare,
chimie analitica, controlul alimentelor.

31977R1784
Council Regulation (EEC) No 1784/77 on the 19th of July 1977
concerning the certification of hops.
Regulamentul nr. 1784/77 (CEE) al Consiliului din 19 iulie 1977 privind
certificarea hameiului.
Publicatia: OJ L 200 08.08.1977 p.1
Modificari si completari:
Amended by 194N
Amended by 31979R2225 (OJ L 257 12.10.1979 p.1)
Amended by 31985R2039 (OJ L 193 25.07.1985 p.1)
Amended by 31991R1605 (OJ L 149 14.06.1991 p.14)
Amended by 31993R1987 (OJ L 182 24.07.1993 p.1)
Amended by 31996R1323 (OJ L 171 10.07.1996 p.1)
Continut: Conform regulamentului, procedura de certificare
cuprinde emiterea certificatului, marcarea si
sigilarea. Procedura de certificare are loc la centrele
de verificare, fiind efectuata de institutii sau
organisme autorizate. Regulamentul stabileste
informatiile ce trebuie furnizate în dovada de
certificare.
Key words: Community production; Community import; hops;
Community certification; disclosure of information.
Cuvinte cheie: productie comunitara, import comunitar, hamei,
certificare comunitara, comunicarea de informatii.

156
31971R1696
Regulation (EEC) No 1696/71 of the Council on the 26 th of July 1971
on the common organisation of the market in hops.
Regulamentul nr. 1696/71 (CEE) al Consiliului din 26 iulie 1971 privind
organizarea comuna a pietei hameiului.
Publicatia: OJ L 175 04.08.1971 p.1
Modificari si completari:
Amended by 172B
Amended by 179H
Amended by 194N
Amended by 32000R0191 (OJ L 023 28.01.2000 p.4)
Amended by 32001R1514 (OJ L 201 26.07.2001 p.8)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)
Amended by 31977R1170 (OJ L 137 03.06.1977 p.7)
Implemented by 31977R1517 (OJ L 169 07.07.1977 p.13)
Amended by 31979R0235 (OJ L 034 09.02.1979 p.4)
Amended by 31985R3332 (OJ L 318 29.11.1985 p.1)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31987R3998 (OJ L 377 31.12.1987 p.40)
Amended by 31989R3808 (OJ L 371 20.12.1989 p.1)
Amended by 31990R3577 (OJ L 353 17.12.1990 p.23)
Amended by 31992R3124 (OJ L 313 30.10.1992 p.1)
Amended by 31994R3290 (OJ L 349 31.12.1994 p.105)
Amended by 31997R1554 (OJ L 208 02.08.1997 p.1)
Amended by 31999R1257 (OJ L 160 26.06.1999 p.80)
Continut: Organizarea comuna a pietei hameiului cuprinde
regulile comercializarii produselor, certificarii
hameiului, standardele de calitate ale produselor,
înregistrarea contractelor si recunoasterea grupurilor
de producatori. Este reglementat sistemul de
sprijinire financiara a producatorilor, ca si sistemul
de comert cu terte state.
Key words: hops; common organization of markets.
Cuvinte cheie: hamei, organizarea comuna a pietelor.

157
03.60.67 – Semintele

31971R2358
Regulation (EEC) No 2358/71 of the Council on the 26 th of October
1971 on the common organisation of the market in seeds.
Regulamentul nr. 2358/71 (CEE) al Consiliului din 26 octombrie 1971
privind organizarea comuna a pietei semintelor.
Publicatia: OJ L 246 05.11.1971 p.1
Modificari si completari:
Amended by 172B
Amended by 179H
Amended by 194N
Amended by 32000R2371 (OJ L 275 27.10.2000 p.1)
Implemented by 31972R1686 (OJ L 177 04.08.1972 p.26)
(SE SER1 I p.0831)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)
Amended by 31973R1014 (OJ L 106 20.04.1973 p.1)
Amended by 31973R1707 (OJ L 175 29.06.1973 p.5)
Amended by 31978R1346 (OJ L 165 22.06.1978 p.1)
Amended by 31979R0234 (OJ L 034 09.02.1979 p.2)
Implemented by 31979R1117 (OJ L 139 07.06.1979 p.11)
Implemented by 31979R1119 (OJ L 139 07.06.1979 p.13)
Amended by 31979R2878 (OJ L 325 21.12.1979 p.1)
Amended by 31985R3768 (OJ L 362 31.12.1985 p.8)
Amended by 31987R3997 (OJ L 377 31.12.1987 p.37)
Amended by 31992R3695 (OJ L 374 22.12.1992 p.40)
Amended by 31994R3290 (OJ L 349 31.12.1994 p.105)
Amended by 31998R0192 (OJ L 020 27.01.1998 p.16)
Amended by 31999R1405 (OJ L 164 30.06.1999 p.17)
Amended by 32002R0154 (OJ L 025 29.01.2002 p.18)
Continut: Organizarea comuna a pietei hameiului cuprinde
regulile privind acordarea ajutoarelor financiare, în
functie de specii si de grupurile de varietati, precum
si modul de calcul al preturilor de referinta. Anexa

158
prezinta lista produselor ce fac obiectul organizarii
comune a pietei.
Key words: common organization of markets; seed.
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietelor, seminte.

03.60.68 – Ovine si caprine

32001R2529
Council Regulation (EC) No 2529/2001 on the 19th of December 2001
on the common organisation of the market in sheepmeat and
goatmeat.
Regulamentul nr. 2529/2001 (CE) al Consiliului din 19 decembrie 2001
privind organizarea comuna a pietei în sectorul ovinelor si caprinelor.
Publicatia: OJ L 341 22.12.2001 p.3
Continut: Organizarea comuna a pietei ovinelor si caprinelor
cuprinde regulile pietei interne si ale sistemului de
comercializare a produselor. Este reglementat modul
de efectuare a platilor directe (suplimente, plati
suplimentare), sunt stabilite productiile maxime
admisibile pe producator, modalitatile de efectuare a
transferurilor, ajutoarele financiare acordate
depozitarii private a produselor. Regulamentul
prevede regulile impuse comertului cu terte tari
privind acordarea licentelor de import si export,
stabilirea taxelor vamale si cotele tarifare. Anexa
prezinta lista produselor ce fac obiectul organizarii
comune a pietei, premiile individuale ce pot fi
acordate si sumele acordate pentru productiile
maxime admisibile.
Key words: common organization of markets; sheepmeat; goatmeat;
EC internal market.
Cuvinte cheie: organizarea comuna a pietelor, ovine, caprine, piata
interna a CE.

159
03.70 – Produse ce nu fac obiectul unei organizari a pietei

03.70.30 – Mazarea si fasolea

31999R1251
Council Regulation (EC) No 1251/1999 on the 17th of May 1999
establishing a support system for producers of certain arable crops.
Regulamentul nr. 1251/1999 (CE) al Consiliului din 17 mai 1999 privind
stabilirea sistemului de sprijinire a producatorilor anumitor culturi
arabile.
Publicatia: OJ L 160 26.06.1999 p.1
Modificari si completari:
Amended by 32000R1672 (OJ L 193 29.07.2000 p.13)
Amended by 32001R1038 (OJ L 145 31.05.2001 p.16)
Derogation in 32001R1697 (OJ L 230 28.08.2001 p.6)
Derogation in 31999R2316 (OJ L 280 30.10.1999 p.43)
Amended by 31999R2704 (OJ L 327 21.12.1999 p.12)
Derogation in 32002R1519 (OJ L 228 24.08.2002 p.17)
Continut: Producatorii culturilor arabile vizate pot solicita
sprijin financiar, acesta fiind acordat pe unitatea de
suprafata cultivata, diferentiat în functie de regiune.
Statele membre au obligatia de a întocmi planuri
regionale ale culturilor si ale terenurilor lasate
necultivate, pe baza carora se vor acorda ajutoarele
financiare. Regulamentul stabileste preturile pentru
diferite culturi si pentru terenurile lasate necultivate.
Anexele prevad suprafetele pentru care pot fi
acordate ajutoare suplimentare si speciale.
Key words: producer group; aid per hectare; regional aid; cereals;
oleaginous plant; seed flax.
Cuvinte cheie: grup de producatori, ajutor acordat la hectar, ajutor
regional, cereale, plante oleaginoase, seminte de in.

160