Sunteți pe pagina 1din 147

POLITICA ÎN DOMENIUL

TRANSPORTURILOR

Bucuresti 2002

1
La elaborarea textelor acestor bosuri au contribuit:
Experti:
ILEANA PASCAL
STEFAN DEACONU
CODRU VRABIE
NICULAE FABIAN

Supervizare:
AUREL CIOBANU - DORDEA
ELENA SIMINA TANASESCU

În cadrul proiectului
„Campanie de informare a functionarilor publici privind
continutul acquis-ului comunitar“
au fost elaborate brosuri privind primele
15 capitole de negociere.

© CRJ 2002

ISBN 973-8338-58-1

2
Lista capitolelor în care este împartit acquis-ul comunitar,
în vederea negocierilor cu statele care adera
la Uniunea Europeana
Capitolul 1: Libera circulatie a marfurilor
Capitolul 2: Libera circulatie a persoanelor
Capitolul 3: Libera circulatie a serviciilor
Capitolul 4: Libera circulatie a capitalului
Capitolul 5: Dreptul societatilor comerciale
Capitolul 6: Politica în domeniul concurentei
Capitolul 7: Agricultura
Capitolul 8: Pescuitul
Capitolul 9: Politica în domeniul transporturilor
Capitolul 10: Impozitare
Capitolul 11: Uniune economica si monetara
Capitolul 12: Statistica
Capitolul 13: Politici sociale si ocuparea fortei de munca
Capitolul 14: Energie
Capitolul 15: Politica industriala
Capitolul 16: Întreprinderi mici si mijlocii
Capitolul 17: Stiinta si cercetare
Capitolul 18: Educatie, formare profesionala si tineret
Capitolul 19: Telecomunicatii si tehnologia informatiilor
Capitolul 20: Cultura si politica în domeniul audiovizualului
Capitolul 21: Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale
Capitolul 22: Protectia mediului înconjurator
Capitolul 23: Protectia consumatorilor si a sanatatii
Capitolul 24: Justitie si afaceri interne
Capitolul 25: Uniune vamala
Capitolul 26: Relatii externe
Capitolul 27: Politica externa si de securitate comuna
Capitolul 28: Control financiar
Capitolul 29: Dispozitii financiare si bugetare
Capitolul 30: Institutii
Capitolul 31: Diverse

3
ABREVIERI

AEIF Asociatia Europeana pentru Interoperabilitate Feroviara


AFER Autoritatea Feroviara Româna
AND Autoritatea Nationala a Drumurilor
ARR Autoritatea Rutiera Româna
CE Comisia Europeana
CEE Comunitatea Economica Europeana
Codul Codul International de Management pentru Operarea în
ISM Siguranta a Navelor si Prevenirea Poluarii
JOCE Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene
MLPTL Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
OACI Organizatiei Aviatiei Civile Internationale
OMLPTL Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei
ONU Organizatia Natiunilor Unite
RAR Registrul Auto Român
RNTR 1 Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor
rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta
circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta acestora
conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica
RNTR 2 Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie
sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii
în circulatie pe drumurile publice din România
SNCFR Societatii Nationale a Cailor Ferate Române
TAROM Transporturile Aeriene Române
TEN –T Reteaua Trans-Europeana de Transport
TSI Specificatiile tehnice privind interoperabilitatea
TERFN Reteaua Trans-Europeana de Transport Feroviar de
Marfuri
UE Uniunea Europeana

4
Actele normative adoptate la nivel comunitar

Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificarilor


si completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana si
Tratatului asupra Uniunii Europene), legislatia în vigoare, legislatia
în pregatire, precum si hotarârile recente pronuntate de Curtea
Europeana de Justitie se regasesc în cadrul bazei de date cu acces
gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex).

În temeiul si în conformitate cu dispozitiile tratatelor constitutive,


institutiile UE cu competente în procesul legislativ adopta, în esenta,
urmatoarele acte normative:
• Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data
intrarii lor în vigoare atât pentru statele membre, cât si pentru
persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora.
Regulamentele se aplica direct pe teritoriul statelor membre, carora le
este interzis sa adopte masuri de transpunere sau orice alte masuri
care ar putea îngradi aplicarea lor directa. Daca în text nu este
precizata data intrarii în vigoare, aceasta va fi reprezentata de cea de
a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene.
• Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii
pentru statele membre, lasând la latitudinea acestora modalitatile de
atingere a lor. În text este precizata data pâna la care statele membre
trebuie sa adopte masurile de adaptare la directiva în cauza.
Directivele se aplica si ele direct pe teritoriul statelor membre, dar
numai dupa expirarea termenului de transpunere.
• Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele
membre sau persoanele juridice carora le sunt adresate. Unele au
caracter individual (având un singur destinatar sau un numar limitat
de destinatari), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru
toate statele membre si pentru persoanele fizice si juridice aflate pe
teritoriul acestora).

5
• Recomandarile, rezolutiile si avizele sunt acte fara caracter
obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea
legislatiilor si practicilor nationale.
• Acordurile si conventiile sunt întelegeri în forma scrisa supuse
dreptului international dar încheiate fie de catre Comunitati cu state
terte, fie de catre acestea si statele membre cu state terte, fie numai
între statele membre, în conformitate cu competentele stabilite prin
tratatele constitutive.
Într-o serie de domenii, în afara actelor normative mai sus aratate,
institutiile Uniunii adopta si alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea
vor fi aratate si explicate în cadrul prezentarii domeniilor respective.

Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative în


vigoare sau în pregatire prin intermediul mai multor facilitati de
cautare:
1. Indexul analitic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei
în functie de domeniu);
2. Indexul alfabetic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei
dupa termeni cheie ordonati alfabetic);
3. Cautare dupa numarul Jurnalului Oficial în care s-a publicat actul
legislativ;
4. Cautare dupa numarul actului legislativ (cu ajutorul unui cod
format automat de catre facilitatea de cautare);
5. Cautare dupa cuvinte cheie în text.
Toate aceste facilitati de cautare usureaza considerabil regasirea
unui act legislativ sau a actelor legislative încadrate la un anumit
domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea
mai utila facilitate este indexul analitic al directorului de legislatie
(cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind împartit cel putin pe
subcapitole).

6
Cuprins

I. Introducere....................................................................................9
II. Acquis-ul comunitar în domeniul transporturilor............................12
1. Temeiul legal..................................................................... 12
2. Transport rutier .................................................................. 13
a) Permise de conducere si reguli privind admiterea în profesia de
transportator de marfuri si transportator de pasageri............ 13
b) Greutatea si dimensiunile vehiculelor ............................... 14
c) Liberalizarea cabotajului................................................. 14
d) Pasageri ....................................................................... 14
3. Transport feroviar............................................................... 15
a) Separarea infrastructurii feroviare de serviciile de transport
feroviar......................................................................... 15
b) Licente de operare si alocarea rutelor ............................... 16
c) Cartea Alba privind Strategia de Revitalizare a sistemului
feroviar al Comunitatii Europene (1996) ........................... 16
d) Programul legislativ privind infrastructura ........................ 17
e) Cartea Alba privind „Politica Europeana de Transport: E timpul
deciziei” (2001) ............................................................. 18
f) Interoperabilitatea sistemului trans-european de mare viteza 18
g) Interoperabilitatea sistemului feroviar conventional trans-
european....................................................................... 19
4. Transportul pe caile navigabile interioare............................. 19
5. Transportul maritim ............................................................ 19
a) Libertatea de furnizare de servicii ................................... 20
b) Siguranta maritima ....................................................... 20
c) Infrastructura portuara .................................................. 21
6. Transportul aerian............................................................... 21
a) Acces la piata ............................................................... 21
b) Managementul traficului aerian ...................................... 22
c) Siguranta transporturilor aeriene.................................... 22
d) Protectia pasagerilor ..................................................... 22
e) Cer European Unic........................................................ 23
7. Reteaua transeuropeana de transport (TEN –T) .................... 23

7
III. Transpunerea acquis –ului comunitar în România ........................23
1. Transportul rutier................................................................ 24
a) Armonizarea legislatiei.................................................. 24
b) Capacitatea administrativa............................................. 25
2.Transportul feroviar............................................................. 26
a)Armonizarea legislatiei................................................... 26
b) Capacitatea administrativa............................................. 27
3. Transportul pe caile navigabile interioare............................. 27
a) Armonizarea legislatiei.................................................. 27
4.Transportul maritim............................................................. 28
a) Armonizarea legislatiei.................................................. 28
5.Transportul aerian................................................................ 29
a) Armonizarea legislatiei.................................................. 29
b) Capacitatea administrativa............................................. 30
6. Reteaua transeuropeana de transport (TEN –T) .................... 30
a) Armonizarea legislatiei.................................................. 30
7. În perspectiva ..................................................................... 31

8
I. Introducere
Importanta unor structuri de transport integrate a fost recunoscuta înca de
la Tratatul de la Roma (1957), dar progresele înregistrate pâna în a doua
jumatate a anilor ’80 au fost destul de mici. Aparitia Cartii Albe asupra
finalizarii pietei interne (1985) a facut o serie de recomandari privind
garantarea libertatii de prestare de servicii si a stabilit liniile directoare
pentru politica comuna în domeniul transporturilor. Aceste linii directoare
au fost aprobate de Consiliul de Ministri care a adoptat si un plan de
actiune având ca obiective principale: dezvoltarea infrastructurii de
interes comunitar, reducerea controalelor si formalitatilor la frontiere,
precum si îmbunatatirea sigurantei transportului.
Introducerea pietei comune, la 1 ianuarie 1993, a reprezentat un punct de
cotitura în politica în domeniul transporturilor. Numai daca ne gândim la
eliminarea granitelor dintre statele membre, ca si la alte masuri de
liberalizare (cum ar fi cabotajul) ne putem da seama de natura
constrângerilor care s-au ivit, acestea referindu-se în special la:
- cele de ordin social, prin care libertatea de a presta servicii de
transport sa nu duca la nerespectarea legislatiilor nationale mai
stricte. Procesul de liberalizare a serviciilor de transport trebuia
însotit de armonizarea conditiilor sociale ca si a legislatiei
referitoare la prestarea de servicii si la recunoasterea
calificarilor.
- cele de ordin economic, prin care investitiile în infrastructura,
în special în domeniul transportului rutier, sa nu fie exploatate
de beneficiari ce nu au contribuit la finantarea respectivelor
investitii. În domeniul transportului feroviar au trebuit luate
masuri pentru a nu se perpetua modul de organizare
fragmentata a acestui mod de transport.
- cele legate de garantarea rutelor, în asa fel încât introducerea
noilor factori concurentiali sa nu afecteze continuitatea
furnizarii serviciului.

9
Masurile ce au fost luate pentru liberalizarea transporturilor au fost
adaptate specificului fiecarui tip de transport (rutier, feroviar, maritim,
aerian si fluvial), avându-se în vedere particularitatile furnizarii
serviciilor internationale (transportul între doua State Membre) si
cabotajului (transportul în interiorul altui Stat Membru).
La finele anului 1992 este adoptata Cartea Alba asupra dezvoltarii
viitoare a politicii comune în domeniul transporturilor, document ce
marcheaza abordarea integrata a diferitelor tipuri de transport bazata pe
mobilitatea durabila. Aceasta înseamna organizarea transportului astfel
încât consumul de energie, timpul de transport, ca si rutele si conditiile de
transport sa fie optime. Planul de actiune pe perioada 1995- 2000 era axat
pe îmbunatatirea calitatii transporturilor prin introducerea sistemelor
integrate bazate pe tehnologii noi, în care sa se tina seama de protectia
mediului, îmbunatatirea operarii pietei unice prin încurajarea concurentei
respectând standardele sociale ca si dezvoltarea dimensiunii externe prin
îmbunatatirea legaturilor de transport cu terte tari si prin sprijinirea
operatorilor comunitari pe pietele externe. Cartea Verde referitoare la
politica fiscala în domeniul transporturilor (1995), considera taxele ca
una din modalitatile prin care statul poate avea impact asupra acestui
sector.
Dezvoltarea accelerata a noilor tehnologii, în special a celor
informationale si de comunicare, conduce la introducerea aplicatiilor
telematice ce dezvolta servicii de informare, radio-navigare si
telecomunicatii moderne, specifice fiecarui tip de transport. Mai mult,
Comisia Europeana pledeaza pentru o strategie europeana privind reteaua
globala de navigare prin satelit, retea ce ar permite Europei sa controleze
serviciile de pozitionare si navigare de pe întregul sau teritoriu pentru
toate tipurile de transport.
În septembrie 2001 este elaborata noua Carte Alba în domeniul
transporturilor, intitulata „Politica europeana în domeniul transporturilor:
e timpul deciziei”, înca nepublicata în Jurnalul Oficial, având ca obiectiv
gasirea unui echilibru între dezvoltarea economica si calitatea si siguranta
ceruta de societate în vederea dezvoltarii unui sistem de transport modern
si durabil.

10
Dat fiind cresterea continua a traficului atât de pasageri cât si de marfuri,
a aglomerarii retelelor rutiere, a problemelor de mediu si siguranta
transportului, Comisia propune în Cartea Alba (2001) o serie de obiective
prin care problemele enumerate sa îsi gaseasca solutionare:
• revitalizarea pâna în 2010 a transportului feroviar si promovarea
transportului maritim si fluvial;
• sisteme de impozitare în domeniul transporturilor care sa reflecte
costul real, în care sa fie incluse costurile colaterale, cum ar fi
cele legate de daunele aduse mediului, aglomerarea traficului sau
accidentelor;
• detinerea unor sisteme de transport mai eficiente si mai sigure.
Printre masurile propuse, se pot enumera:
• promovarea drepturilor pasagerilor, prin masuri de protectie a
pasagerilor ce calatoresc cu diferite tipuri de transport. Aceste
masuri ce se vor aplica inclusiv transportului urban de calatori;
• îmbunatatirea sigurantei rutiere (având ca obiectiv înjumatatirea
numarului de accidente cauzatoare de moarte pâna în anul 2010);
• prevenirea aglomeratiilor prin promovarea mai multor tipuri de
transport (printr-un nou program „Marco Polo”);
• armonizarea impozitarii combustibilului pentru transportul
feroviar;
• crearea unor noi retele de infrastructura, în contextul retelelor
trans-europene;
• cresterea participarii Uniunii Europene în organizatiile
internationale, în special în Organizatia Internationala Maritima
(IMO) ca si în Organizatia Internationala a Aviatiei Civile
(ICAO).

11
II. Acquis-ul comunitar în domeniul transporturilor

1. Temeiul legal

Politica comuna în domeniul transporturilor (Titlul V – Transporturi -


Articolele 70/80 ale Tratatului Comunitatii Europene) stabileste regulile
de baza aplicabile transportului international în cadrul statelor membre.
De asemenea, titlul stabileste conditiile în care transportatorii non-
rezidenti pot opera în statele membre (Art. 71.1), masurile ce trebuie
luate pentru îmbunatatirea sigurantei transporturilor (Art. 71.2) si abolirea
discriminarii aplicarii unor tarife diferite (Art. 75). Acquis-ul în domeniul
transporturilor este alcatuit în principal din legislatia secundara,
constituita de câteva sute de regulamente, directive si decizii.
Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, deciziile în
domeniul transporturilor sunt luate în urma unor co-decizii (potrivit Art.
251) dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului
Regiunilor.
Prevederile Titlului V se aplica integral transportului rutier, feroviar si
fluvial. În cazul unor masuri specifice aplicabile transportului maritim si
aerian, dat fiind faptul ca aceste tipuri de transport sunt reglementate la
nivel international, Consiliul decide cu majoritate de voturi asupra
procedurii ce trebuie aplicata fiecarui caz în parte (Art. 80).
Pentru cazurile speciale, cum ar fi cele legate de masurile cu un impact
major asupra conditiilor de viata, a fortei de munca sau a operarii
facilitatilor de transport, Consiliul adopta decizii unanime dupa
consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social.
În vederea atingerii obiectivelor legate de libera circulatie a marfurilor,
persoanelor, serviciilor si a capitalului, Uniunea Europeana a stabilit si
dezvoltat retele trans-europene în domeniul transporturilor,
telecomunicatiilor si energiei (Titlul V – Retele Trans-Europene, Art.
154/156). Retelele se refera atât la cele rutiere, fluviale si feroviare cât si
la cele spatiale, cum ar fi sistemul trans-european de navigare prin satelit.

12
Conform Art. 156, adoptarea principiilor directoare, a masurilor
referitoare la retelele trans-europene ca si a proiectelor de interes comun
se face prin consultarea prealabila a Comitetului Economic si Social si a
Comitetului Regiunilor.
De mare importanta este politica Comisiei Europene de taxare a
infrastructurii de transport, prin care taxele si tarifele aplicate fiecarui tip
de transport în parte trebuie sa reflecte costul poluarii, a timpului de
calatorie ca si cel al infrastructurii. În acest sens, în 1998 Comisia a
publicat Cartea Alba referitoare la plati corecte percepute pentru folosirea
infrastructurii.
2. Transport rutier
Acquis-ul comunitar în domeniul transportului rutier implica reglementari
de ordin social, tehnic, fiscal, de siguranta si, nu în cele din urma, de
protectia mediului. Printre cele mai importante vor fi amintite cele
referitoare la admiterea în profesia de transportator de marfuri si de
pasageri, reglementari privind dimensiunile si greutatea vehiculelor, a
transportului de pasageri, ca si a transportului în interiorul altui stat
membru.
a) Permise de conducere si reguli privind admiterea în profesia de
transportator de marfuri si transportator de pasageri
Începând cu 1 ianuarie 1993 orice operator ce doreste sa transporte
marfuri sau pasageri, cel putin între doua state membre, trebuie sa posede
un permis de conducere recunoscut de Comunitate. Permisul, emis de
statul membru în care operatorul îsi are resedinta, permite operatorului un
acces nelimitat la toata piata interna. Conditiile de obtinere a unui astfel
de permis sunt stabilite de Directiva 96/26/CE privind admiterea în
profesia de transportator de marfuri si transportator de pasageri. Dintre
conditiile impuse se pot aminti cele legate de buna reputatie, competenta
profesionala si situatia financiara a operatorilor, ca si inspectia ce trebuie
facuta pentru a verifica conditiile mentionate.
Având în vedere ca diplomele emise de un stat membru trebuie
recunoscute de toate celelalte state membre, directiva stipuleaza ca statele

13
membre sa emita o licenta comunitara unica pentru transportatorii ce au
dovedit competentele profesionale.
b) Greutatea si dimensiunile vehiculelor
Piata unica in transportul rutier de marfuri necesita reguli comune
aplicabile vehiculelor, si în mod special cele referitoare la autorizarea
greutatii si dimensiunilor pentru vehiculele grele de marfuri.
Specificatiile tehnice comune referitoare la greutatea si dimensiunile
maxim admisibile privind vehiculelor folosite în transportul international
au fost stabilite de Directiva 96/53/CE, care mai precizeaza si alte
caracteristici tehnice ce trebuie îndeplinite de vehicule, cum ar fi cele
referitoare la sistemul de frânare si iluminare sau la nivelul de poluare
fonica.
c) Liberalizarea cabotajului
În perioada 1990 –1998 transportul catre si dinspre un stat membru, ca si
transportul în interiorul unui alt stat membru (cabotaj), se facea pe baza
unor licente anuale emise de fiecare stat membru. Începând cu 1998,
cabotajul rutier a fost pe deplin liberalizat. Acest lucru înseamna ca un
transportator din oricare din statele membre poate transporta marfuri
oriunde în Uniunea Europeana, inclusiv într-un stat membru în care el nu
îsi are resedinta, cu conditia ca acesta sa posede licenta comunitara unica
(Regulamentele Consiliului 881/92 si 3118/93).
Chiar daca au fost voci care au contestat aceasta decizie, aducând drept
argument declinul conditiilor sociale în unele state membre, studiile au
aratat ca cei mai competitivi operatori sunt aceia care furnizeaza clientilor
servicii de cea mai buna calitate, servicii care nu sunt neaparat si cele mai
ieftine.
d) Pasageri
Transportul international de pasageri cu autocarul sau autobuzul necesita
o licenta eliberata de statele membre (Regulamentul Consiliului 684/92).
Pâna în anul 1999 eliberarea unei astfel de licente putea fi blocata daca
ruta pentru care se elibera licenta era deservita de transportul feroviar.
Transportul pasagerilor pe teritoriul unui alt stat membru este permis
numai pentru servicii ocazionale ce sunt extensia unei calatorii

14
internationale sau pentru servicii speciale. Serviciile ocazionale de
transport, cum ar fi cele referitoare la calatoriile facute de grupuri de
turisti pe teritoriul unui alt stat membru, nu necesita licenta unica, ci doar
certificatul de inspectie emis de autoritatea competenta si care este identic
în toate statele membre.
3. Transport feroviar
Dezvoltarea transportului feroviar a început în prima jumatate a secolului
al XIX-lea, când în Anglia a fost construita prima cale ferata. De atunci,
sistemul a evoluat, ajungând ca în zilele noastre sa joace un rol crucial în
dezvoltarea economica. Fiind un sector de importanta nationala si
considerat de interes public, sistemul feroviar din orice tara s-a dezvoltat
în conformitate cu standardele tehnice si organizatorice specifice fiecarei
tari. Diferentele între standarde la nivelul tarilor Europei, cum ar fi cele
referitoare la ecartament, gabarit, sisteme de alimentare cu curent electric,
sisteme de gestionare a traficului feroviar sau a personalului, au facut ca
serviciile de transport feroviar sa fie mai putin competitive decât cele
rutiere.
Cererea crescânda de transport, rezultata din crearea pietei interne, ca si
oferta, insuficienta datorita impedimentelor majore din infrastructura
nationala, au condus la necesitatea integrarii sistemului feroviar al
statelor membre într-un sistem feroviar european. Revitalizarea
transportului feroviar a devenit o prioritate a Uniunii Europene, motiv
pentru care au fost luate o serie de masuri legislative, în care obiectivele
stabilite în Tratatul de la Roma ca si în Politica Comuna în domeniul
Transportului sa fie atinse. Au fost emise o serie de regulamente si
directive ce contin prevederi detaliate privind deschiderea pietelor
nationale la transportul feroviar de marfuri si de pasageri,
interoperabilitatea între sistemele de trenuri de mare viteza si sistemele
conventionale, a conditiilor în care statele pot acorda subventii sistemului
feroviar, a accesului la diferitele retele, etc.
a) Separarea infrastructurii feroviare de serviciile de transport feroviar
Prima masura importanta si care introduce un prim grad de liberalizare a
fost adoptarea directivei Consiliului de Ministri 91/440/CEE prin care

15
statelor membre li se cere ca împreuna cu operatorii feroviari, sa reduca
datoriile din sector, sa-l faca mai competitiv si mai sanatos din punct de
vedere financiar. Pentru o mai mare transparenta a folosirii fondurilor
publice si o mai buna monitorizare a performantei, se impune ca sistemul
de contabilitate al infrastructurii feroviare sa fie tinut separat de cel al
operarii serviciilor de transport. Ca urmare, statele membre au înfiintat
autoritati care administreaza infrastructura feroviara si sunt separate de
companiile de transport feroviar care se ocupa de transportul feroviar, de
marfuri sau de calatori. Prin aceasta directiva, operatorilor din transportul
feroviar li se garanteaza accesul la serviciile de transport combinat,
însemnând transportul marfurilor la o anumita destinatie cu unul sau mai
multe tipuri de transport.
b) Licente de operare si alocarea rutelor
În 1995 este adoptata Directiva 95/18/CE care stabileste criteriile comune
pentru licentierea întreprinzatorilor feroviari stabiliti în Uniunea
Europeana. Conditiile ce trebuie îndeplinite pentru obtinerea licentei se
refera la buna reputatie, competenta profesionala, situatia financiara si
raspunderea civila. Aceeasi directiva stabileste si „alocarea rutelor”, adica
cine si în ce conditii poate folosi calea ferata pentru a deplasa un tren
între doua destinatii la un anumit moment. Astfel, în statele membre ale
UE a fost creata functia de Manager de Infrastructura, care are drept
sarcina alocarea corecta si nedescriminatorie a infrastructurii feroviare
întreprinzatorilor feroviari licentiati. Directiva introduce si principiile de
taxare a infrastructurii folosite, preturile fixate fiind cele ale pietei.
c) Cartea Alba privind Strategia de Revitalizare a sistemului feroviar al
Comunitatii Europene (1996)
Cartea Alba este documentul prin care sunt stabilite intentiile politicii
într-un anumit domeniu si propune un program legislativ. Dintre
principalele directii ale politicii în transporturi mentionate în acest
document pot fi enumerate:
- acordarea unei importante crescânde fortelor pietei si încurajarea
operatorilor sa ofere produse noi si o mai buna calitate a
serviciilor;

16
- separarea responsabilitatilor între stat si companiile feroviare
(care vor avea o structura financiara separata si administrata
independent);
- crearea unor rute alocate numai transportului de marfuri care sa
duca la accesul la pietele nationale;
d) Programul legislativ privind infrastructura
Începând cu 1998 Comisia Europeana a propus îmbunatatirea legislatiei
existente, finalizata cu „Programul legislativ privind infrastructura
feroviara” adoptat de Consiliul Uniunii în februarie 2001, program pe
care statele membre ale UE sunt obligate sa-l implementeze pâna în
martie 2003. Acest program legislativ este alcatuit din trei directive:
- Directiva 2001/12 prin care se modifica Directiva 91/440 privind
dezvoltarea sistemului feroviar. Statelor membre ale UE li se cere
sa-si adapteze legislatia nationala astfel încât sa permita
extinderea accesului serviciilor de transport international de
marfuri la sectiunea nationala a Retelei Trans-Europene de
Transport Feroviar de Marfuri (TERFN). Începând cu 2008
întreaga Retea Europeana Feroviara ar trebui sa fie deschisa
serviciilor internationale. Pentru a permite patrunderea pe piata a
noilor operatori, directiva prevede ca functiunile esentiale, cum
ar fi alocarea capacitatii de cale ferata, taxarea infrastructurii si
licentierea, sa fie separate de operatiunile de transport.
- Directiva 2001/13 amendeaza Directiva 95/18 care stabileste
conditiile ce trebuie îndeplinite de societatile de transport pentru
obtinerea licentei de furnizare de servicii de transport feroviar de
marfuri pe reteaua TERFN. Licenta este valabila pe tot teritoriul
Comunitatii Europene, iar lista societatilor detinatoare de licente
este publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru a
furniza servicii de transport operatorii au nevoie si de alocarea
uneia sau a mai multor rute.
- Alocarea rutelor si taxele pentru folosirea infrastructurii feroviare
sunt stabilite de Directiva 2001/14, care înlocuieste Directiva

17
95/19 si se aplica întregii retele, stabilind conditiile de acces la
retea, regulile de alocare a rutelor si informatii de natura tehnica.
e) Cartea Alba privind „Politica Europeana de Transport: E timpul
deciziei” (2001)
Pentru prima data în septembrie 2001, prin publicarea acestei Carti Albe,
Comisia Europeana a bazat politica comuna în domeniul transporturilor
feroviare pe nevoile utilizatorilor, propunând peste 60 de masuri care sa
vina în întâmpinarea nevoilor cetatenilor. Prima dintre aceste masuri este
legata de echilibrarea diferitelor tipuri de transport pâna în anul 2010 prin
revitalizarea transportului feroviar, promovarea transportului maritim si a
transportului naval pe apele de interior si legarea acestor tipuri de
transport. Comisia Europeana a anuntat si intentia sa de a face noi
propuneri pentru îmbunatatirea retelei feroviare de transport de marfuri si
pentru amendarea directivelor existente referitoare la interoperabilitatea
sistemelor conventionale feroviare si a trenurilor de mare viteza; ea a
lansat si propunerea de înfiintare a Agentiei Europene de Siguranta si
Interoperabilitate a Cailor Ferate.
f) Interoperabilitatea sistemului trans-european de mare viteza
Articolele 154 si 155 ale Tratatului de înfiintare a Comunitatii Europene
prevad stabilirea si dezvoltarea retelelor trans-europene în domeniul
transportului. Pentru atingerea acestui obiectiv, Comunitatea trebuie sa ia
masurile necesare în vederea asigurarii interoperabilitatii retelelor, mai
ales în domeniul standardizarii tehnice.
O prima masura a fost luata prin adoptarea Directivei 96/48/CE privind
interoperabilitatea sistemului trans-european de mare viteza. Prin
interoperabilitate se întelege întregul sistem de masuri ce se refera la
proiectarea, constructia, punerea în functiune, îmbunatatirea, reînnoirea,
functionarea si întretinerea partilor din sistem, ca si la calificarile
profesionale si conditiile de siguranta si de sanatate al personalului ce
opereaza acest sistem. Asociatia Europeana pentru Interoperabilitate
Feroviara (AEIF) a stabilit specificatiile tehnice privind
interoperabilitatea (TSI), în urma carora Comisia Europeana a adoptat
Decizia 2001/260/CE privind caracteristicile Sistemului European de
Management al Traficului Feroviar si a emis Recomandarea 2001/290/CE

18
privind parametrii de baza ai sistemului trans-european de trenuri de mare
viteza.
g) Interoperabilitatea sistemului feroviar conventional trans-european
Directiva 2001/16/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar
conventional prevede procedurile referitoare la pregatirea si adoptarea
specificatiilor tehnice privind interoperabilitatea (TSI) si regulile
aplicabile certificarii pentru conformitate a acestor specificatii. Se
prevede ca pâna în anul 2004 sa fie implementate specificatiile tehnice
privind sistemele de semnalizare si de comanda-control, cele privind
aplicatiile telematice, de operare si management al traficului ca si cele
referitoare la poluarea fonica.

4. Transportul pe caile navigabile interioare


Transporturile pe apele de interior sunt înca insuficient exploatate, motiv
pentru care se propune promovarea sustinuta acestui tip de transport
durabil (Cartea Alba 2001). În vederea introducerii unor noi tehnologii,
Regulamentul Consiliului 718/99 prevede diferite forme de ajutor venite
din partea statului. Mai mult, pentru achizitionarea de motoare care sa
reduca consumul de energie, poluarea si zgomotul, Comisia ar putea
acorda subventii daca va fi adoptata „politica europeana de acordare a
subventiilor pentru achizitionarea de motoare”, propusa de Cartea Alba.
Accesul nediscriminatoriu la piata fortei de munca si echivalarea
calificarilor sunt reglementate de Directiva 87/540/CEE. Recunoasterea
reciproca a certificatelor de conducator de nava pentru transportul fluvial
de marfuri si pasageri este reglementata de Directiva 91/672/CE, iar
Directiva 96/50/CE armonizeaza conditiile în care se elibereaza aceste
certificate.
5. Transportul maritim
Politica comuna în domeniul transportului maritim se refera în special la
siguranta în domeniu, relatiile externe si promovarea transportului
maritim al Comunitatii.

19
a) Libertatea de furnizare de servicii
Libertatea de furnizare a serviciilor, fara nici o discriminare pe baza
nationalitatii furnizorului de servicii sau a navei, prin care un
transportator având resedinta într-un stat poate furniza servicii în
interiorul unui alt stat (cabotaj) este stipulata în Regulamentul 3577/92.
Regulile detaliate privind acordurile tehnice, serviciile acordate si
tarifarea, precum si modul de efectuare a inspectiilor si investigatiilor
sunt stabilite de Regulamentul 4056/86.
b) Siguranta maritima
Directiva 93/75 reglementeaza cerintele minime ce trebuie îndeplinite de
comandantul navei si echipajul sau daca transporta marfuri periculoase
sau poluante. Marfurile periculoase sau poluante trebuie înregistrate si
trebuie sa poarte semne de identificare în cazul substantelor solide.
Autoritatile portuare vor fi informate asupra acestor transporturi.
Directiva prevede si masurile ce trebuie luate în caz de avarie a acestor
nave.
În cadrul Directivei 2001/25 sunt stabilite cerintele minime de instruire a
navigatorilor. Pentru fiecare categorie de navigatori este stabilita
pregatirea necesara, certificarea, standardele de calitate si recunoasterea
diplomelor.
Regulile comune si standardele privind inspectia navelor, certificarea si
controlul efectuat de organizatiile abilitate sunt stabilite de Directiva
94/57.
Standarde internationale privind prevenirea poluarii si conditiile de
munca si de trai la bordul navelor (controlul statului de port) sunt stabilite
de Directiva 95/21. Directiva stabileste si criterii comune pentru controlul
navelor si armonizeaza procedurile de inspectie si detentie a navelor,
luând în considerare angajamentele facute de autoritatile maritime ale
statelor membre în Memorandumul de Întelegere de la Paris.
Operarea feriboturilor în conditii de siguranta este reglementata de
Regulamentul Consiliului 3051/95. Feriboturile trebuie sa fie în
concordanta cu Codul ISM (Codul International de Management pentru
Operarea în Siguranta a Navelor si Prevenirea Poluarii), prin stabilirea si

20
mentinerea corespunzatoare a sistemelor de siguranta atât la bordul navei
cât si la tarm si sa se supuna controlului administratiilor din statele
respective.
Pentru prevenirea poluarii marine si întarirea standardelor de siguranta se
cere folosirea de echipamente de acelasi tip ce vor fi plasate la bordul
navelor (Directiva 96/98). Pentru aceste nave vor fi emise certificate de
siguranta de catre statele membre ale UE. În anexe sunt precizate
echipamentele, procedurile de conformitate si de evaluare si modul de
efectuare a inspectiei.
În vederea stabilirii unui set de reguli si standarde de siguranta pentru
navele de pasageri, Directiva 98/18 introduce un nivel uniform de
siguranta pentru viata si bunurile pasagerilor.
c) Infrastructura portuara
Directiva 96/1692 prevede ca pâna în anul 2010 va fi stabilita reteaua
trans-europeana de transport ce va integra retelele rutiere, aeriene si
maritime ca si infrastructura aferenta de pe teritoriul Comunitatii. În ceea
ce priveste porturile maritime, Comisia Europeana a identificat porturile
ce intra în aceasta retea, ca si proiectele de interes comun care sa
promoveze interoperabilitatea si combinarea diferitelor tipuri de
transport.
6. Transportul aerian
Cresterea accentuata a traficului aerian a condus inevitabil la aglomerarea
aeroporturilor si numeroase întârzieri. Comunitatea si statele membre ale
UE au consimtit la adoptarea unei reforme în managementul traficului
aerian, ce implica, în primul rând, cresterea sigurantei transportului aerian
printr-o organizare coerenta la nivelul Comunitatii.
a) Acces la piata
Legislatia ce reglementeaza accesul la piata se refera în special la
acordarea licentelor, la accesul la rutele Comunitatii si la taxele si tarifele
pentru serviciile furnizate.
Directiva 2407/92 reglementeaza modul de atribuire si mentinere, ca si
valabilitatea licentelor de operare aeriene pentru transportatorii stabiliti în

21
Comunitate. Criteriile si procedurile aplicabile în materie de stabilire a
costului calatoriei si tarifele pentru serviciile de transport aerian sunt
reglementate de Directiva 2409/92/CE. Conform acestei directive, tarifele
se stabilesc liber, în functie de cererea existenta pe piata.
b) Managementul traficului aerian
Managementul traficului aerian este reglementat de Directiva 93/65,
amendata ulterior în 1997 si 2000. Directiva hotaraste folosirea de
sisteme si echipamente compatibile, în special cele referitoare la
sistemele de comunicatii, sistemele de supraveghere, sistemele de asistare
automata a controlului traficului aerian si sistemele de navigare. Conform
directivei, echipamentele si sistemele trebuie sa corespunda standardelor
Eurocontrol.
c) Siguranta transporturilor aeriene
Siguranta transporturilor aeriene privind armonizarea cerintelor tehnice si
a procedurilor administrative este reglementata de Regulamentul
Consiliului 3922/91, ulterior adaptat la cerintele noilor tehnologii prin
Regulamentele Comisiei 1064/99 si 3922/2000. Pentru viitorul apropiat
Comisia propune crearea unui mecanism de control bazat pe sistemul
controlului calitatii fiecarui operator si aeroport, implementat de
autoritatea nationala a fiecarui stat membru al UE. Sistemul va fi creat în
fiecare stat membru si va fi monitorizat de echipe multinationale
apartinând inspectiei înfiintate în cadrul Comisiei.
Principiile de baza ce guverneaza investigarea accidentelor si incidentelor
din aviatia civila sunt stabilite de Directiva 94/56, conform careia
investigatia este facuta de o autoritate civila permanenta, stabilita de
fiecare stat membru al UE.
d) Protectia pasagerilor
Directiva 2027/97 stabileste obligatiile transportatorilor aerieni
referitoare la despagubirile în caz de accidente provocatoare de moarte,
raniri sau orice pagube fizice suferite de un pasager, daca accidentul a
avut loc la bordul aeronavei sau în cursul îmbarcarii sau debarcarii.

22
e) Cer European Unic
În vederea crearii pâna în anul 2004 a unui Cer European Unic Comisia
Europeana a adoptat un set de propuneri prin care sunt stabilite principiile
de operare. Dintre masurile specifice se pot enumera furnizarea
serviciilor de navigare aeriana, organizarea si folosirea spatiului aerian ca
si interoperabilitatea echipamentului.
7. Reteaua transeuropeana de transport (TEN –T)
Principiile directoare de dezvoltare a acestui program major de
infrastructura au fost adoptate atât de Parlamentul European, cât si de
Consiliu în anul 1996 (prin Decizia 1692/96/CE). Obiectivele retelei se
refera la asigurarea mobilitatii persoanelor si bunurilor, combinarea
tipurilor de transport, asigurarea unei infrastructuri de buna calitate,
utilizarea optima a capacitatilor existente, acoperirea întregului spatiu
comunitar si extinderea catre restul statelor europene. Dat fiind costurile
enorm de ridicate ale acestui program, Regulamentul 2236/95/CE
stipuleaza regulile de baza ale finantarii din bugetul Comunitatii a
proiectelor incluse în reteaua TEN-T si promovarea parteneriatelor între
sectorul public si cel privat.

III. Transpunerea acquis–ului comunitar în România

Transpunerea acquis-ului comunitar în tara noastra presupune nu numai


armonizarea legislativa, si aici este vorba de adoptarea unei legislatiei
europene de câteva sute de reglementari, directive si decizii, ci mai ales
un nivel adecvat al capacitatii administrative de punere în aplicare a
acestei legislatii. În domeniul transportului rutier se impun cerinte de
ordin tehnic, social si fiscal, iar liberalizarea transportului feroviar
necesita o deschidere a pietei nationale catre piata concurenta din statele
membre ale UE. Probleme precum accesul la piata sau siguranta si
organizarea infrastructurii se cer a fi rezolvate în domeniul transportului
aerian si în cel maritim.
România a deschis spre negociere capitolul 9 - “Politica în domeniul
transporturilor” în luna iunie 2001. Raportul periodic al Comisiei

23
Europene din anul 2001 aprecia faptul ca România a facut un progres
semnificativ în transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar în
domeniul transporturilor.
1. Transportul rutier
a) Armonizarea legislatiei
România a parafat si este pregatita pentru semnarea „Acordului între
România si Comunitatea Europeana instituind anumite conditii pentru
transportul rutier de marfuri si promovarea transportului combinat”.
Acest acord a fost ratificat prin Legea nr. 110/2002, care a intrat în
vigoare la data de 1 iunie 2002.
De asemenea, a fost semnat „Acordul între România si Comunitatea
Europeana privind transporturile ocazionale internationale de calatori
derulate cu autobuze si autocare”.
Sunt în curs de adoptare doua proiecte de acte normative: Legea pentru
necesitatile de infrastructura, care transpune Decizia nr. 1692/96/CE si
Hotarârea de Guvern privind masurile ce trebuie luate în cazul unei crize
pe piata transporturilor rutiere, prin care se transpun prevederile
Regulamentului nr. 3916/90/CEE.
A fost adoptat un pachet legislativ care permite aplicarea în România a
celor mai importante acte comunitare din domeniul sigurantei rutiere si a
legislatiei sociale:
- Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de
odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi
rutiere nationale care transpune Regulamentul nr. 3820/85/CEE
privind armonizarea anumitor prevederi legislative referitoare la
transportul rutier. Aceasta completeaza legislatia existenta referitoare
la aplicarea în transporturile internationale a prevederilor acordului
AETR.
- Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
(OMLPTL) nr. 1842/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor
conexe acestora care transpune conditia de prag financiar pentru
accesul la ocupatia de transportator rutier. Legislatia este

24
implementata de catre Autoritatea Rutiera Româna (ARR) prin
efectuarea de controale periodice la sediul întreprinderilor, la
eliberarea licentelor sau, anual, la reînnoirea licentei de transport.
- Pentru a raspunde prevederilor Directivei nr. 6/92/CEE,
Regulamentului nr. 3820/85/CEE, Regulamentului nr. 3821/85/CEE,
Directivei nr. 459/89/CEE, Directivei nr. 671/91/CEE, Directivei
nr. 95/50/CE, Directivei nr. 55/94/CE, Directivei nr. 53/96/CE si
Directivei nr. 599/88/CEE privind sistemul de efectuare a
controalelor au fost emise Ordinul MLPTL nr. 29/11.01.2002 si
Ordinul ministrului de interne nr. 206/16.01.2002. Conform acestor
ordine au fost înfiintate echipaje mobile mixte de control al traficului
rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome Autoritatea
Nationala a Drumurilor (AND), Registrul Auto Român (RAR) si
Autoritatea Rutiera Româna (ARR), împreuna cu organele de control
apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului
General al Politiei de Frontiera. Reprezentantii acestor entitati vor
controla în trafic greutatile si dimensiunile, licentele, inspectiile
tehnice periodice, limitele de poluare, dotarea vehiculelor cu centuri
de siguranta.
- Prin Ordonanta Guvernului nr. 79/2001 privind regimul drumurilor
s-a armonizat legislatia româna cu prevederile Directivei nr.
96/53/CE privind dimensiunile si greutatile.
- Prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei nr. 1806/30.11.2001 privind instituirea tarifelor la
transportul rutier public de marfuri, s-a armonizat legislatia nationala
cu prevederile aplicabile ale Regulamentului nr. 4058/89/CEE
privind stabilirea tarifelor pentru transportul rutier de marfuri între
statele membre.
b) Capacitatea administrativa
Capacitatea administrativa în domeniul transportului rutier este asigurata
de Autoritatea Rutiera Româna (ARR), înfiintata în anul 1998 si
reorganizata în anul 2001. În cadrul ARR functioneaza Inspectoratul

25
Rutier, însarcinat cu activitatile de inspectie si control, atât în trafic, cât si
la sediul operatorilor.
Aplicarea legislatiei si reglementarilor care transpun Directivele nr.
96/96/CE privind inspectiile tehnice periodice se efectueaza de catre
Registrul Auto Român, organism tehnic aflat sub autoritatea MLPTL.
Aceasta activitate se deruleaza ca urmare a aprobarii OMLPT nr.
1938/2001 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe
care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în
circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2 si OMLPTL nr.
1959/2001 privind aprobarea Reglementarilor privind certificarea
încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind
siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta acestora
conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1.
Prin Hotarârea Guvernului nr. 259/2002 s-a aprobat mandatul
Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind
realizarea strategiei de privatizare a unor societati comerciale înfiintate
prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a
Drumurilor din România (organismul care gestioneaza infrastructura
rutiera) si declarate ca fiind de interes strategic.
2. Transportul feroviar
a) Armonizarea legislatiei
Reforma sistemului feroviar a început în anul 1998 prin reorganizarea
Societatii Nationale a Cailor Ferate Române (SNCFR). Aceasta s-a
divizat într-o companie nationala, doua societati nationale si doua
societati comerciale având ca obiecte de activitate: gestionarea
infrastructurii feroviare si a patrimoniului auxiliar feroviar, transportul
feroviar de marfuri, transportul feroviar de calatori, administrarea
excedentului de active rezultat din divizarea SNCFR si asigurarea
serviciilor financiar-contabile si juridice. Prin aceasta divizare s-a realizat
separarea contabila si financiara a infrastructurii de partea de exploatare
si s-a transpus Directiva nr. 91/440/CEE privind dezvoltarea cailor ferate
comunitare.

26
Metodologia de stabilire a taxei de utilizare a infrastructurii feroviare
aprobata prin OMLPTL nr. 457/2002 transpune prevederile Directivei nr.
95/19/CE privind alocarea capacitatilor infrastructurii feroviare si
perceperea taxei de utilizare.
Prin OMLPTL nr. 1741/2001 privind parametrii fundamentali ai sub-
sistemului “control-comanda-semnalizare” relativa la sistemul feroviar de
mare viteza, s-au transpus prevederile Deciziei nr. 1999/569/CE privind
parametrii de baza ai subsistemelor de semnalizare si comanda - control
ai retelei feroviare de mare viteza. Pentru aplicare, CFR Infrastructura
deruleaza un proiect pilot cu firma Siemens pentru introducerea
sistemului de transmitere a informatiilor GSM - R.
b) Capacitatea administrativa
Capacitatea administrativa în domeniul transportului feroviar este
asigurata de Autoritatea Feroviara Româna - AFER, „organism notificat”
în sensul Directivelor nr. 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului
trans-european de mare viteza si Directiva nr. 2001/16/CE privind
interoperabilitatea sistemului trans-european feroviar conventional.
Autoritatea Feroviara Româna are ca atributii licentierea transportatorilor
feroviari, inspectia sistemului din punct de vedere al sigurantei traficului
si cea de certificare în domeniu.
3. Transportul pe caile navigabile interioare
În domeniul transporturilor pe caile navigabile interioare, România a
preluat cea mai mare parte a acquis-ului comunitar cu exceptia cerintelor
tehnice pentru care, în prezent, sunt în vigoare regulile CEE - ONU.
Navigatia fluviala este în continuare foarte critica datorita blocarii
Dunarii ca urmare a crizei din Kosovo.
a) Armonizarea legislatiei
Prin OMLPTL nr. 984/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind
eliberarea brevetelor si certificatelor de capacitate nationale pentru
personalul navigant fluvial si OMLPTL nr. 1755/2001 pentru aprobarea
modelului si continutului carnetelor de marinar, certificatelor de
competenta pentru personalul navigant maritim si maritim-portuar si
documentele de atestare pentru personalul navigant fluvial au fost

27
transpuse în legislatia nationala prevederile Directivei nr. 96/50/CE
referitoare la armonizarea conditiilor de obtinere a certificatelor nationale
de conducator al navelor pentru navigatia interioara pentru transportul
marfurilor si persoanelor în Comunitate.
În ceea ce priveste cresterea sigurantei navigatiei s-a finalizat
implementarea unui sistem performant de urmarire a traficului (VTMS)
pe canalele Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia.
4.Transportul maritim
Dat fiind faptul ca majoritatea reglementarilor în domeniul transportului
maritim fac parte din dreptul international public si nu din cel strict
comunitar, în cele ce urmeaza vor fi evidentiate doar actele normative ce
fac obiectul armonizarii acquis-ului comunitar.
a) Armonizarea legislatiei
Au fost adoptate în legislatia nationala prevederile – chei ale acquis-ului
comunitar, mai ales în ceea ce priveste controlul statului de port, precum
si toate conventiile IMO si ILO care au un rol foarte important în
aplicarea acquis-ului.
Referitor la accesul nerestrictionat la piata si trafic ca si la dreptul de
stabilire a agentilor economici ce deruleaza activitati de transport maritm,
legislatia româna în vigoare nu cuprinde restrictii sau descriminari.
Prin OMLPTL nr. 1414/2001 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a prevederilor OG nr. 38/2000 privind implementarea
standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii
si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime care
utilizeaza porturile românesti sau care navigheaza în apele nationale s-au
preluat prevederile Directivei nr. 95/21/CE (amendata), Directivei
nr. 96/40/CE si Directivei nr. 99/95/CE.
În scopul transpunerii si aplicarii efective a acquis-ului din domeniile
transportului maritim si sigurantei maritime România a elaborat Legea
pentru aprobarea OG nr. 42/1997 privind transporturile navale, care se
afla în faza finala de aprobare în Parlament.

28
5.Transportul aerian
Ca si în cazul transportului maritim, legislatia româna este armonizata cu
cea la nivel international, România fiind membru al Organizatiei Aviatiei
Civile Internationale, al Eurocontrol, al Conferintei Europene a Aviatiei
Civile si a Joint Aviation Authority.
a) Armonizarea legislatiei
Acordarea licentelor pentru operatorii aerieni români se face în baza
OMLPTL nr. 578/1998 pentru aprobarea Reglementarii privind acordarea
licentei de transport aerian, modificat prin OMLPTL nr. 813/2000, prin
care au fost preluate în cea mai mare parte prevederile aplicabile ale
Regulamentului nr. 2407/92/CE privind licentierea transportatorilor
aerieni.
Toti operatorii aerieni români detinatori de licenta de operatori de
transport aerian au acces nediscriminatoriu pe rutele interne. Drepturile
de trafic pe rutele internationale se acorda în conformitate cu prevederile
acordurilor aeriene bilaterale încheiate de România.
Prin Hotarârea Guvernului nr. 271/2002 pentru aprobarea
Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare
în transportul aerian au fost preluate în legislatia nationala prevederile
aplicabile ale Regulamentului nr. 2299/89/CEE privind codul de conduita
pentru sistemele de rezervari computerizate, asa cum a fost el amendat
prin Regulamentele nr. 3089/93/CEE si nr. 393/99/CE.
Regulamentul nr. 2082/2000/CE pentru adoptarea standardelor
EUROCONTROL si pentru amendarea Directivelor nr. 97/15/CE si nr.
93/65/CEE a fost implementat prin OMLPTL nr. 1496/2001 pentru
modificarea OMLPTL nr. 319/99 privind definirea si folosirea
specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurarii echipamentelor si
sistemelor pentru managementul aerian.
Conform angajamentelor asumate prin documentul de pozitie
complementar, prevederile aplicabile cuprinse în Regulamentul nr.
295/91/CEE au fost preluate în proiectul unei Hotarâri de Guvern pentru
aprobarea unui sistem de compensare de catre transportatorii aerieni ai

29
pasagerilor carora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate, care
va intra în vigoare la 1 ianuarie 2003. În prezent, acest proiect se afla în
procedura de avizare de catre ministerele implicate.
b) Capacitatea administrativa
Inspectoratul Aviatiei Civile a fost separat de directia cu specific de
aviatie din ministerul de resort, prin HG nr. 3/2001, fiind astfel
subordonat direct ministrului. Prin aceasta separare au fost îndeplinite
cerintele prevazute în Directiva nr. 94/56/CEE privind investigarea
accidentelor si incidentelor în aviatia civila, iar inspectoratul a devenit un
organism independent din punct de vedere functional, atât fata de directia
de specialitate din minister, cât si fata de toate entitatile responsabile cu
navigabilitatea, întretinerea, operatiunile de zbor si aeroportuare,
certificarea, licentierea, controlul traficului aerian si, în general, fata de
orice entitati cu ale caror interese se poate intra în conflict în cazul
exercitarii sarcinilor ce revin inspectoratului.
Inspectoratul Aviatiei Civile îsi desfasoara activitatea în baza Ordonantei
Guvernului nr. 51/1999 privind investigatia tehnica a accidentelor si
incidentelor din aviatia civila (care implementeaza directiva comunitara
corespunzatoare). În prezent, pentru activitatea de investigare a
accidentelor si incidentelor, finantarea se asigura din sursele de
alimentare ale Fondului special al aviatiei civile (Legea nr. 212/2001
pentru aprobarea OG nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea
Fondului special al aviatiei civile).
Reglementarile Joint Aviation Authorities cuprinse în Anexa II a
Regulamentului Consiliului 3922/91 sunt aplicate de organismul tehnic
care este Autoritatea Aeronautica Civila.
6. Reteaua transeuropeana de transport (TEN –T)
a) Armonizarea legislatiei
Progresele înregistrate în Reteaua Transeuropeana de Transport se refera
la dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii rutiere nationale.
România este parte la Memorandum-ul de întelegere privind dezvoltarea
Coridorului de transport pan-european VII si la Acordul european privind

30
principalele cai navigabile interioare de importanta internationala (AGN),
1996.
Pentru a transpune principiile Deciziei nr.1692/96/CE privind liniile
directoare pentru dezvoltarea retelelor trans-europene si ale raportului
final TINA, s-a elaborat un proiect de lege care stabileste proiectele
prioritare ale României în infrastructura pâna în anul 2015.
De asemenea, a fost aprobata prin Legea nr. 1/2002, OG nr. 16/1999
pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor din
România. Programul cuprinde sectiuni de autostrada având o lungime
totala de 1481 km, amplasate pe coridoarele paneuropene de transport nr.
IV si nr. IX. S-a reabilitat autostrada Bucuresti-Pitesti si a început
constructia autostrazii Bucuresti-Fetesti aflate de-a lungul Coridorului IV.
Lucrarile se vor termina în anul 2004. În perioada 2002-2005 vor începe
lucrarile la centurile de ocolire ale oraselor Deva, Orastie, Sebes, Sibiu,
Pitesti, precum si Centura Bucuresti Sud si Nord.
7. În perspectiva
România a facut progrese semnificative în transpunerea si implementarea
acquis-ului comunitar. Raportul periodic al Comisiei Europene din anul
2000 apreciaza ca principala problema ramâne cea a resurselor financiare
necesare implementarii legislatiei adoptate. Conform aceluiasi Raport, pe
termen scurt, România ar trebui sa se concentreze asupra armonizarii
fiscale în transportul rutier, sigurantei în transportul maritim si
restructurarii TAROM-ului.
În mare parte prevederile aquis-ului comunitar au fost transpuse în
legislatia româna. Dat fiind constrângerile, în mare parte cele de ordin
financiar, pentru anumite acte s-au cerut perioade de tranzitie în care
reglementarile sa se faca etapizat:
- Privind aplicarea Directivei Consiliului 96/53 care stabileste
dimensiunile maxime admise în traficul national si international si
greutatile maxime admise în traficul international pentru anumite
vehicule rutiere care circula în cadrul Comunitatii s-a cerut o
perioada de tranzitie pâna la 31 decembrie 2022.

31
- Taxarea vehiculelor grele de marfa pentru utilizarea anumitor
infrastructuri (Directiva 99/62) se va face pâna la 31 decembrie 2011.
- Aplicarea reglementarilor prevazute în Regulamentul Consiliului
3921/91 privind conditiile în care transportatorii nerezidenti pot
transporta marfuri sau calatori pe caile navigabile interioare de pe
teritoriul unui Stat Membru vor fi implementate pâna la 31 decembrie
2011.
- Perioada de tranzitie pentru licentierea transportatorilor aerieni
(Regulamentul Consiliului 2407/92) este pâna la 31 decembrie 2009.
- Pentru aplicarea reglementarilor Directivei 82/714 privind cerintele
tehnice pentru navele de navigatie interioara, perioada de tranzitie
este pâna la 31 decembrie 2001.
Termenele pentru armonizarea altor acte normative sunt mai scurte, iar
punerea în aplicare a unora dintre ele ar putea fi facuta chiar înainte de
termenul prevazut.
- Introducerea unui sistem contabil pentru cheltuielile de infrastructura
privind transportul feroviar, rutier si pe cai navigabile interioare
(Regulamentul Consiliului 1108/70) va fi aplicat pâna în 1 ianuarie
2005.
- Regulamentele Consiliului 881/92 si 3118/93 referitoare la cabotaj
sunt prevazute a fi aplicate pâna la 1 ianuarie 2007.
- Sistemul unitar de evidenta privind stabilirea tarifelor pentru
transportul rutier de marfuri între statele membre (Regulamentul
Consiliului 89/4058) va fi realizat pâna la 31 decembrie 2003.
- Aplicarea Regulamentului Consiliului 12/98 privitor la conditiile în
care transportatorii nerezidenti pot presta servicii de transport rutier
national de calatori pe teritoriul unui stat membru al UE se va aplica
de la 1 ianuarie 2007.
- Directivele consiliului 87/540 privind accesul la profesie, 91/672
privind recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale si 76/135

32
privind recunoasterea reciproca a certificatelor de navigabilitate vor fi
aplicate de la 1 ianuarie 2007.
Potrivit Programului National de Aderare la Uniunea Europeana pâna în
anul 2003 ar mai trebui armonizate urmatoarele acte normative:
- Decizia 1692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
data de 23 iulie 1996 privind dezvoltarea retelei trans-europene de
transport;
- Regulamentul Consiliului 1172/98 din data de 25 mai 1998 privind
rezultatele statistice referitoare la transportul rutier de marfuri;
- Regulamentul Consiliului 613/91 din data de 4 martie 1991 privind
transferul navelor dintr-un registru în altul în cadrul Comunitatii;
- Directiva Consiliului 96/98 din data de 20 decembrie 1996 privind
echipamentul maritim.

33
ANEXA
Legislatia comunitara relevanta în domeniul trasporturilor

Legenda:

32002R1221 Codul alocat actului normativ,


sub care acesta poate fi cautat în
original în limbile oficiale ale UE
în bazele de date legislative
Celex si Eur-Lex
Regulation/Directive/Decision … Denumirea actului normativ în
limba engleza
Regulamentul/Directiva/Decizia Denumirea actului normativ în
limba româna
Publicatia: Publicatia oficiala a UE în care
actul normativ a fost publicat
initial, si eventualele modificari si
completari ale formei initiale
Continut: Xxxxxxxxxx Prezentarea pe scurt a
continutului actului normativ
(rezumatul are valoare strict
orientativa)
Key words: Cuvinte-cheie în limba engleza cu
care pot fi operate cercetari
tematice în bazele de date
legislative Celex si Eur-Lex
Cuvinte cheie: Cuvinte-cheie în limba româna cu
care pot fi operate cercetari
tematice în baza de date legislative
a Centrului de Informare al
Comisiei Europene la Bucuresti,
www.infoeuropa.ro, si a Centrului
de Resurse Juridice, www.crj.ro.

34
31999Y0803(01)
Council Resolution on the 19 th of July 1999 on the involvement of
Europe in a new generation of satellite navigation services - Galileo-
Definition phase.
Rezolutia Consiliului din 19 iulie 1999 asupra implicarii Europei în noua
generatie de servicii de navigare prin satelit – Galileo – Faza initiala.
Publicatia: OJ C 221 03.08.1999 p.1
Continut Pentru dezvoltarea unor noi servicii de navigare prin
satelit Comisia este invitata sa conceapa o strategie de
cooperare, sa întocmeasca o analiza cost–beneficiu a
proiectului si sa prezinte diferite variante ale
proiectului (inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate
public – privat) pâna la finele anului 2000.
Key words : cooperation policy; new technology; satellite; trans-
European network; transport infrastructure.
Cuvinte cheie: politica de cooperare, noi tehnologii, satelit, retea
transeuropeana, infrastructura în transporturi.

21994A0103(63)
Agreement on the European Economic Area - Annex XIII -
Transport - List provided for in Article 47.
Acord asupra Ariei Economice Europene – Anexa XIII – Transport –
Lista furnizata de Articolul 47.
Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.422
Amendamente: -
Amended by 22000D0003 (OJ L 103 12.04.2001 p.5)
Amended by 22000D0210(08) (OJ L 035 10.02.2000 p.39)
Amended by 22000D0210(09) (OJ L 035 10.02.2000 p.40)
Amended by 22000D0210(10) (OJ L 035 10.02.2000 p.41)
Amended by 22000D0210(11) (OJ L 035 10.02.2000 p.42)
Amended by 22000D0210(13) (OJ L 035 10.02.2000 p.45)
Amended by 22000D0921(13) (OJ L 237 21.09.2000 p.76)
Amended by 22000D1005(04) (OJ L 250 05.10.2000 p.51)
Amended by 22000D1005(05) (OJ L 250 05.10.2000 p.52)
Amended by 22000D1019(11) (OJ L 266 19.10.2000 p.27)

35
Amended by 22000D1019(12) (OJ L 266 19.10.2000 p.45)
Amended by 22000D1019(13) (OJ L 266 19.10.2000 p.46)
Amended by 22000D1109(10) (OJ L 284 09.11.2000 p.15)
Amended by 22000D1109(11) (OJ L 284 09.11.2000 p.17)
Amended by 22000D1109(23) (OJ L 284 09.11.2000 p.54)
Amended by 22000D1123(10) (OJ L 296 23.11.2000 p.45)
Amended by 22000D1123(11) (OJ L 296 23.11.2000 p.46)
Amended by 22000D1214(09) (OJ L 315 14.12.2000 p.20)
Amended by 22000D1221(16) (OJ L 325 21.12.2000 p.31)
Amended by 22000D1221(20) (OJ L 325 21.12.2000 p.36)
Amended by 22001D0018 (OJ L 117 26.04.2001 p.23)
Amended by 22001D0049 (OJ L 158 14.06.2001 p.65)
Amended by 22001D0050 (OJ L 158 14.06.2001 p.66)
Amended by 22001D0051 (OJ L 158 14.06.2001 p.67)
Amended by 22001D0052 (OJ L 158 14.06.2001 p.69)
Amended by 22001D0074 (OJ L 238 06.09.2001 p.23)
Amended by 22001D0075 (OJ L 238 06.09.2001 p.24)
Amended by 22001D0076 (OJ L 238 06.09.2001 p.26)
Amended by 22001D0077 (OJ L 238 06.09.2001 p.27)
Amended by 22001D0078 (OJ L 238 06.09.2001 p.28)
Amended by 22001D0093 (OJ L 251 20.09.2001 p.19)
Amended by 22001D0094 (OJ L 251 20.09.2001 p.21)
Amended by 22001D0095 (OJ L 251 20.09.2001 p.22)
Amended by 22001D0111(08) (OJ L 007 11.01.2001 p.17)
Amended by 22001D0111(09) (OJ L 007 11.01.2001 p.19)
Amended by 22001D0118 (OJ L 322 06.12.2001 p.32)
Amended by 22001D0118(22) (OJ L 015 18.01.2001 p.43)
Amended by 22001D0118(23) (OJ L 015 18.01.2001 p.45)
Amended by 22001D0118(24) (OJ L 015 18.01.2001 p.47)
Amended by 22001D0118(25) (OJ L 015 18.01.2001 p.49)
Amended by 22001D0119 (OJ L 322 06.12.2001 p.35)
Amended by 22001D0222(02) (OJ L 052 22.02.2001 p.35)
Amended by 22001D0222(03) (OJ L 052 22.02.2001 p.36)
Amended by 21994A0103(73) (OJ L 001 03.01.1994 p.572)
Amended by 21994D0628(01) (OJ L 160 28.06.1994 p.1)

36
Amended by 21994D1217(08) (OJ L 325 17.12.1994 p.72)
Amended by 21994D1217(09) (OJ L 325 17.12.1994 p.73)
Amended by 21994D1229(06) (OJ L 339 29.12.1994 p.89)
Amended by 21995D0420(01) (OJ L 086 20.04.1995 p.58)
Amended by 21995D0708(02) (OJ L 158 08.07.1995 p.42)
Amended by 21995D0928(01) (OJ L 231 28.09.1995 p.57)
Amended by 21995D0928(02) (OJ L 231 28.09.1995 p.59)
Amended by 21995D1116(02) (OJ L 273 16.11.1995 p.48)
Amended by 21995D1116(03) (OJ L 273 16.11.1995 p.49)
Amended by 21995D1116(04) (OJ L 273 16.11.1995 p.50)
Amended by 21995D1116(05) (OJ L 273 16.11.1995 p.51)
Amended by 21995D1116(06) (OJ L 273 16.11.1995 p.52)
Amended by 21995D1116(07) (OJ L 273 16.11.1995 p.53)
Amended by 21996D0307(03) (OJ L 057 07.03.1996 p.36)
Amended by 21996D0307(04) (OJ L 057 07.03.1996 p.37)
Amended by 21996D0307(05) (OJ L 057 07.03.1996 p.38)
Amended by 21996D0307(06) (OJ L 057 07.03.1996 p.39)
Amended by 21996D0307(07) (OJ L 057 07.03.1996 p.40)
Amended by 21996D0425(05) (OJ L 102 25.04.1996 p.51)
Amended by 21996D0523(11) (OJ L 124 23.05.1996 p.27)
Amended by 21996D0523(12) (OJ L 124 23.05.1996 p.28)
Amended by 21996D0523(13) (OJ L 124 23.05.1996 p.29)
Amended by 21996D0613(13) (OJ L 140 13.06.1996 p.46)
Amended by 21996D0613(14) (OJ L 140 13.06.1996 p.47)
Amended by 21996D0613(15) (OJ L 140 13.06.1996 p.48)
Amended by 21996D0613(16) (OJ L 140 13.06.1996 p.49)
Amended by 21996D0725(01) (OJ L 186 25.07.1996 p.73)
Amended by 21996D0725(06) (OJ L 186 25.07.1996 p.80)
Amended by 21996D1003(05) (OJ L 251 03.10.1996 p.30)
Amended by 21997D0417(09) (OJ L 100 17.04.1997 p.69)
Amended by 21997D0710(05) (OJ L 182 10.07.1997 p.35)
Amended by 21997D0710(06) (OJ L 182 10.07.1997 p.36)
Amended by 21997D0710(07) (OJ L 182 10.07.1997 p.37)
Amended by 21997D0710(08) (OJ L 182 10.07.1997 p.39)
Amended by 21997D0710(09) (OJ L 182 14.03.1997 p.40)

37
Amended by 21997D0710(10) (OJ L 182 10.07.1997 p.41)
Amended by 21997D0710(16) (OJ L 182 10.07.1997 p.50)
Amended by 21997D0710(17) (OJ L 182 10.07.1997 p.52)
Amended by 21997D0904(03) (OJ L 242 04.09.1997 p.70)
Amended by 21997D0904(04) (OJ L 242 04.09.1997 p.72)
Amended by 21997D0904(05) (OJ L 242 04.09.1997 p.74)
Amended by 21997D1002(01) (OJ L 270 02.10.1997 p.19)
Amended by 21998D0205(10) (OJ L 030 05.02.1998 p.41)
Amended by 21998D0205(11) (OJ L 030 05.02.1998 p.42)
Amended by 21998D0604(04) (OJ L 160 04.06.1998 p.40)
Amended by 21998D1008(02) (OJ L 272 08.10.1998 p.3)
Amended by 21998D1008(03) (OJ L 272 08.10.1998 p.5)
Amended by 21998D1008(04) (OJ L 272 08.10.1998 p.6)
Amended by 21998D1008(05) (OJ L 272 08.10.1998 p.7)
Amended by 21998D1119(05) (OJ L 310 19.11.1998 p.8)
Amended by 21998D1119(11) (OJ L 310 19.11.1998 p.19)
Amended by 21998D1119(12) (OJ L 310 19.11.1998 p.20)
Amended by 21998D1119(13) (OJ L 310 19.11.1998 p.21)
Amended by 21999D0169 (OJ L 061 01.03.2001 p.25)
Amended by 21999D0170 (OJ L 061 01.03.2001 p.29)
Amended by 21999D0171 (OJ L 061 01.03.2001 p.30)
Amended by 21999D0176 (OJ L 074 15.03.2001 p.3)
Amended by 21999D0177 (OJ L 074 15.03.2001 p.4)
Amended by 21999D0178 (OJ L 074 15.03.2001 p.6)
Amended by 21999D0179 (OJ L 074 15.03.2001 p.7)
Amended by 21999D0180 (OJ L 074 15.03.2001 p.8)
Amended by 21999D0181 (OJ L 074 15.03.2001 p.9)
Amended by 21999D0182 (OJ L 074 15.03.2001 p.10)
Amended by 21999D0729(04) (OJ L 197 29.07.1999 p.55)
Amended by 21999D1028(07) (OJ L 277 28.10.1999 p.49)
Amended by 21999D1118(08) (OJ L 297 18.11.1999 p.47)
Amended by 21999D1118(10) (OJ L 297 18.11.1999 p.50)
Adopted by 31994D0001 (OJ L 001 03.01.1994 p.1)
Amended by 22001D0158 (OJ L 065 07.03.2002 p.36)
Amended by 22002D0005 (OJ L 088 04.04.2002 p.9)

38
Amended by 22002D0006 (OJ L 088 04.04.2002 p.12)
Amended by 22002D0016 (OJ L 110 25.04.2002 p.11)
Amended by 22002D0017 (OJ L 110 25.04.2002 p.13)
Amended by 22002D0018 (OJ L 110 25.04.2002 p.15)
Amended by 22002D0019 (OJ L 110 25.04.2002 p.17)
Amended by 22002D0038 (OJ L 154 13.06.2002 p.24)
Continut: Acordul se refera la drepturile si obligatiile
transportatorilor din Statele Membre în diferite
domenii cum ar fi controlul fuziunilor dintre
companii, acorduri de exclusivitate, acorduri în
vederea acordarii licentelor si/sau patentelor,
acorduri de cercetare si specializare, de franciza sau
de know-how. De asemenea, este prevazuta lista
actelor normative din domeniul transporturilor.
Key words : European Economic Area; transport policy; maritime
transport; land transport; air transport; inland waterway
transport.
Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana, politica în domeniul
transporturilor, transport maritim, transport terestru,
transport aerian, transport pe apele interioare.

31992R3912
Council Regulation (EEC) No 3912/92 on the 17th of December 1992
on controls carried out within the Community in the field of road
and inland waterway transport in respect of means of transport
registered or put into circulation in a third country.
Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3912/92 din 17 decembrie 1992
asupra controlului întreprins în cadrul Comunitatii în domeniul
transportului terestru si al transportului pe apelele de interior referitor la
mijloacele de transport înregistrate sau în circulatie într-o terta tara.
Publicatia: OJ L 395 31.12.1992 p.6
Continut: Începând cu data de 1 ianuarie 1993 controlul,
inspectia si verificarea vehiculelor si a navelor
apartinând statelor membre nu se mai face la
frontierele dintre aceste state ci de catre statul caruia

39
îi apartine vehiculul sau nava respectiva. Statele
membre vor încuraja cooperarile dintre autoritatile
competente
Key words : inland waterway transport; customs inspection; vehicle
registration; third country; administrative cooperation;
road transport.
Cuvinte cheie: transport pe apele de interior, inspectia vamala,
înregistrarea vehiculelor, cooperare administrativa,
transport rutier.

31989R4060
Council Regulation (EEC) No 4060/89 on the 21st of December 1989
on the elimination of controls performed at the frontiers of Member
States in the field of road and inland waterway transport.
Regulamantul Consiliului (CEE) Nr. 4060/89 din data de 21 decembrie
1989 asupra eliminarii controalelor întreprinse la frontierele statelor
membre în domeniul transportului rutier si a celui de pe apele de interior.
Publicatia: OJ L 390 30.12.1989 p.18
Amendamente: - 31991R3356 (OJ L 318 20.11.1991 p.1)
Continut: În vederea stabilirii pietei comune se elimina
controalele la frontierele Statelor Membre în
domeniul transportului rutier si a celui de pe apele de
interior.
Key words : carriage of goods; inland waterway transport; road
transport; customs inspection.
Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport pe apele de interior,
transport rutier, inspectie vamala.

31976R3237
Council Regulation (EEC) No 3237/76 on the 21st of December 1976
on the advance implementation of the Technical Annexes and the
advance use of the specimen TIR carnet of the Customs Convention
on the international transport of goods under cover of TIR carnets
(TIR Convention) on the 14 th of November 1975, Geneva.

40
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 3237/76 din data de 21 decembrie
1976 asupra progresului implementarii Anexelor Tehnice si a progresului
folosirii specimenelor carnetelor TIR ale Conventiei Vamilor asupra
transportului international de marfuri - Conventia TIR din 14 noiembrie
1975, Geneva.
Publicatia: OJ L 368 31.12.1976 p.1
Amendamente: 31981R3020 (OJ L 302 23.10.1981 p.6)
Continut: Începând cu data de 1 ianuarie 1977 Conventia TIR
se aplica statelor membre. În anexe sunt prezentate
specimenele de carnete TIR, regulamentele si
procedurile privitoare la conditiile tehnice aplicabile
vehiculelor rutiere.
Key words : transport document; international transport; form;
customs regulations; customs formalities.
Cuvinte cheie: documente de transport, transport international,
regulamente vamale, formalitati vamale.

31996D1692
Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the
Council on the 23rd of July 1996 on Community guidelines for the
development of the trans-European transport network
Decizia Nr. 1692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12
iulie 1996 asupra principiilor directoare ale Comunitatii referitoare la
dezvoltarea retelei transeuropene de transport.
Publicatia: OJ L 228 09.09.1996 p.1
Amendamente: 32001D1346 (OJ L 185 06.07.2001 p.1)
Continut: Principille directoare ale retelei transeuropene de
transport constituie cadrul general de referinta,
cuprinzând obiective, prioritati si o serie de masuri ca
si proiecte de interes comun. Punctele de
interconectare ale retelei ce includ porturi maritime si
de interior ca si terminale intermodale constituie o
preconditie a integrarii diferitelor tipuri de transport
într-o retea multimodala. Se face o clasificare a
porturilor, pe baza unor criterii cantitative (pentru

41
cele maritime) sau în functie de natura
echipamentului sau volumul traficului (pentru cele de
interior). Decizia face o definire a proiectelor de
interes comun.
Key words : common transport policy; economic and social cohesion;
environmental protection; trans-European network;
transport network; EC committee.
Cuvinte cheie: politica comuna în domeniul transporturilor, coeziune
economica si sociala, protectia mediului, retele
transeuropene, retele de transport, Comitet CEE.

31987R4070
Council Regulation (EEC) No 4070/87 on the 22nd of December 1987
on the grant of support to transport infrastructure projects
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 4070/87 din 22 decembrie 1987
asupra sprijinului financiar nerambursabil pentru proiectele de
infrastructura în domeniul transportului
Publicatia: OJ L 380 31.12.1987 p.33
Continut: Sunt prezentate conditiile ca si lista proiectelor de
infrastructura în domeniul transportului în care
Comunitatea acorda sprijin financiar.
Key words : transport infrastructure; investment project; Community
financing; economic infrastructure.
Cuvinte cheie: infrastructura în domeniul transportului, investitii în
proiecte, finantare din partea Comunitatii, infrastructura
economica.

31984R3620
Council Regulation (EEC) No 3620/84 on the 19th of December 1984
on a specific measure in the field of transport infrastructure.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 3620/84 din data de 19 decembrie
1984 asupra unor masuri specifice aplicabile infrastructurii în domeniul
transportului.
Publicatia: OJ L 333 21.12.1984 p.58

42
Continut: Comunitatea acorda sprijin financiar pentru acele
proiecte de infrastructura în domeniul transportului
care contribuie la dezvoltarea armonioasa a retelei de
infrastructura, garanteaza beneficii socio-economice
si contribuie la îmbunatatirea traficului.
Key words : transport infrastructure.
Cuvinte cheie: infrastructura în domeniul transportului.

32001L0014
Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council
on the 26 th of February 2001 on the allocation of railway
infrastructure capacity and the levying of charges for the use of
railway infrastructure and safety certification.
Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 26 februarie 2001 asupra alocarii capacitatii de infrastructura feroviara
si a tarifarii pentru folosirea infrastructurii feroviare si siguranta
certificarii.
Publicatia: OJ L 075 15.03.2001 p.29
Continut: Se propune un nou cadru legal referitor la conditii de
acces la infrastructura feroviara, având ca obiectiv
asigurarea unui tratament echitabil a companiilor
feroviare, o utilizare mai eficienta a infrastructurii si o
îmbunatatire a competitivitatii transportului feroviar
fata de alte mijloace de transport.
Key words : rail transport; transport policy; charges for use of
infrastructure; transport safety; Community certification;
transport capacity.
Cuvinte cheie: Transport feroviar, politica în domeniul transportului,
tarife pentru folosirea infrastructurii, siguranta în
transport, cerificarea Comunitatii, capacitate de transport.

31999L0062
Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council
on the 17 th of June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for
the use of certain infrastructures.

43
Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 17 iunie 1999 pentru taxarea vehiculelor grele de marfuri ce folosesc
infrastructura.
Publicatia: OJ L 187 20.07.1999 p.42
Continut: Directiva se aplica vehiculelor care pot fi taxate
pentru folosirea infrastructurii rutiere, definindu-se
tipurile de vehicule. Procedurile de stabilire si
colectare a taxelor sunt determinate de statele
membre.
Key words : commercial vehicle; toll; transport infrastructure; vehicle
tax.
Cuvinte cheie: vehicul comercial, taxa, infrastructura de transport,
impozit pe vehicul.

31971R0281
Commission Regulation (EEC) No 281/71 on the 9th of February 1971
determining the composition of the list of waterways of a maritime
character provided for in Article 3 (e) of Council Regulation (EEC)
No 1108/70 on the 4 th of June 1970.
Regulamentul Comisiei (CEE) Nr. 281/71 din data de 9 februarie 1971 ce
stabileste lista cailor fluviale cu caracter maritim furnizata de Articolul 3
(e) a Regulamentului Consiliului (CEE) Nr 1108/70 din 7 iunie 1970.
Publicatia: OJ L 033 10.02.1971 p.11
Amendamente: - 194N
Incorporata in 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Continut: Este furnizata lista cailor fluviale cu caracter maritim.
Key words : transport infrastructure; inland waterway shipping;
estuary; transport regulations.
Cuvinte cheie: infrastructura pentru transporturi, transport naval pe
apele de interior, estuar, regulamente de transport.

31970R1108
Regulation (EEC) No 1108/70 of the Council on the 4th of June 1970
introducing an accounting system for expenditure on infrastructure
in respect of transport by rail, road and inland waterway.

44
Regulamentul (CEE) Nr. 1108/70 al Consiliului din data de 4 iunie 1970
referitor la introducerea unui sistem de contabilitate pentru înregistrarea
cheltuielilor de infrastructura pentru transportul feroviar, rutier si pe apele
de interior.
Publicatia: OJ L 130 15.06.1970 p.4
Amendamente: - Amended by 179H
Completed by 185I
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Implemented by 31970R2598 (OJ L 278 23.12.1970 p.1)
(SE SER1 I p.0899)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)
Amended by 31979R1384 (OJ L 167 05.07.1979 p.1)
Amended by 31981R3021 (OJ L 302 23.10.1981 p.8)
Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12)
Continut: Se introduce un sistem de contabilitate standard cu
caracter permanent pentru înregistrarea cheltuielilor
de infrastructura pentru transportul feroviar, rutier
si pe apele de interior.
Key words : transport regulations; accounting; transport infrastructure;
rail transport; road transport; inland waterway transport.
Cuvinte cheie: reglementari în domeniul transportului, contabilitate,
infrastructura în domeniul transportului, transport
feroviar, transport rutier, transport pe apele de interior.

31998R2843
Commission Regulation (EC) No 2843/98 on the 22nd of December
1998 on the form, content and other details of applications and
notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68,
(EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on
competition to the transport sector (Text with EEA relevance).
Regulamentul Comisiiei (CE) Nr. 2843/98 din data de 22 decembrie 1998
referitoare la forma, continutul si alte detalii referitoare la cereri si
notificari facute în baza Regulamentului Consiliului (CEE) Nr. 1017/68,

45
(CEE) Nr. 4056/86 si (CEE) Nr. 3975/87 prin care se aplica regulile
concurentei în sectorul transporturilor.
Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.22
Continut: Regulamentul permite companiilor transportatoare
sau asociatiilor ale acestora sa informeze Comisia
asupra unor practici necorespunzatoare si care
împiedica competitia (cum ar fi cele de natura
pozitiilor de dominare a pietei sau a cartelurilor).
Informarea se face în baza unor formulare a caror
forma si continut sunt standardizate.
Key words : control of restrictive practices; form; inter-company
agreement; organization of transport; transport policy;
withdrawal from an agreement.
Cuvinte cheie: controlul practicilor restrictive, formulare, acorduri între
companii, organizarea transportului, politica în domeniul
transportului, retragere dintr-un angajament.

21994A0103(64)
Agreement on the European Economic Area - Annex XIV -
Competition - List provided for in Article 60.
Acordul referitor la Aria Economica Europeana - Anexa XIV -
Concurenta – Lista furnizata pentru Articolul 60.
Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.446
Amendamente: - 22000D0018 (OJ L 103 12.04.2001 p.36)
Amended by 22000D0921(02) (OJ L 237 21.09.2000 p.60)
Amended by 22000D1123(12) (OJ L 296 23.11.2000 p.47)
Amended by 22001D0096 (OJ L 251 20.09.2001 p.23)
Amended by 22001D0222(05) (OJ L 052 22.02.2001 p.38)
Amended by 21994D0628(01) (OJ L 160 28.06.1994 p.1)
Amended by 21995D0622(01) (OJ L 139 22.06.1995 p.14)
Amended by 21995D1019(01) (OJ L 251 19.10.1995 p.31)
Amended by 21996D0111(02) (OJ L 008 11.01.1996 p.36)
Amended by 21996D0523(02) (OJ L 124 23.05.1996 p.13)
Amended by 21996D1114(09) (OJ L 291 14.11.1996 p.39)

46
Amended by 21997D0313(06) (OJ L 071 13.03.1997 p.38)
Amended by 21997D0710(11) (OJ L 182 10.07.1997 p.42)
Amended by 21998D0604(05) (OJ L 160 04.06.1998 p.42)
Amended by 21998D0709(21) (OJ L 193 09.07.1998 p.65)
Amended by 21998D0709(22) (OJ L 193 09.07.1998 p.67)
Amended by 21998D0709(23) (OJ L 193 09.07.1998 p.69)
Amended by 21998D0709(24) (OJ L 193 09.07.1998 p.71)
Amended by 21999D0175 (OJ L 074 15.03.2001 p.1)
Adopted by 31994D0001 (OJ L 001 03.01.1994 p.1)
Continut: Acordul se refera la drepturile si obligatiile
transportatorilor din statele membre în diferite
domenii cum ar fi controlul fuziunilor dintre
companii, acorduri de exclusivitate, acorduri în
vederea acordarii licentelor si/ sau patentelor,
acorduri de cercetare si specializare, de franciza sau
de know-how. De asemenea, este prevazuta lista
actelor normative din domeniul transporturilor.
Key words : European Economic Area; restrictive trade practice;
competition law; competition policy; business policy;
economic concentration.
Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana; practici restrictive în
domeniul comertului; reguli ale concurentei, politica
afacerilor, concentrare economica.

31969R1192
Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on the 26 th of June 1969
on common rules for the normalisation of the accounts of railway
undertakings.
Regulamentul (CEE) Nr. 1192/69 a Consiliului din data de 26 iunie 1969
asupra regulilor comune necesare normalizarii sistemului de contabilitate
aplicabil întreprinderilor feroviare.
Publicatia: OJ L 156 28.06.1969 p.8
Amendamente: - Amended by 172B
Amended by 179H

47
Amended by 185I
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)
Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12)
Continut: Normalizarea sistemului de contabilitate aplicabil
companiilor feroviare consta în determinarea
pierderilor sau beneficiilor ca si a acordarii unor plati
compensatorii
Key words : transport regulations; transport company; accounting; rail
transport; standardization.
Cuvinte cheie: reglementari în domeniul transportului, companie de
transporturi, contabilitate, transport feroviar,
standardizare.

31969R1191
Regulation (EEC) No 1191/69 of the Council on the 26 th of June 1969
on action by Member States concerning the obligations inherent in
the concept of a public service in transport by rail, road and inland
waterway
Regulamentul (CEE) Nr. 119/69 a Consiliului din data de 26 iunie 1969
referitor la obligatiile ce revin din conceptul de serviciu public în
transportul feroviar, rutier si pe apele de interior
Publicatia: OJ L 156 28.06.1969 p.1
Amendamente: Amended by 172B
Implemented by 179H
Amended by 185I
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)
Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12)
Amended by 31991R1893 (OJ L 169 29.06.1991 p.1)
Continut: Regulamentul defineste notiunea de serviciu public ca
fiind obligatia unui transportator de a opera, de a
accepta si transporta pasageri sau marfuri la un
anumit pret si în anumite conditii si de a aplica tarife

48
fixate si aprobate de autoritatea publica, contrare
intereselor comerciale ale transportatorului pentru
care acesta poate fi compensat. Regulamentul
stabileste si procedura de compensare.
Key words : rail transport; inland waterway transport; public service;
transport company; road transport; transport regulations.
Cuvinte cheie: transport feroviar, transport pe apele de interior, serviciu
public, companie de transport, transport rutier,
regulamente în domeniul transportului.

31968R1017
Regulation (EEC) No 1017/68 of the Council on the 19 th of July 1968
applying rules of competition to transport by rail, road and inland
waterway.
Regulamentul (CEE) Nr. 1017/68 a Consiliului din data de 19 iulie 1968
privind aplicarea regulilor concurentei în domeniul transportului feroviar,
rutier sau pe apele de interior.
Publicatia: OJ L 175 23.07.1968 p.1
Amendamente: Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Incorporated by 21994A0103(64) (OJ L 001 03.01.1994 p.446)
Continut: Prevederile regulamentului se aplica tuturor
acordurilor, deciziilor si practicilor transportatorilor
ce contravin liberei concurente cum ar fi: limitarea
controlului în furnizarea serviciului, împartirea
pietelor de transport. Sunt prevazute si acele
activitati care fac exceptie si pentru care se aplica
prevederi speciale. Regulamentul se aplica
transportului rutier, feroviar si celui pe apele de
interior.
Key words : road transport; rail transport; inland waterway transport;
competition policy; organization of transport; control of
restrictive practices.

49
Cuvinte cheie: transport rutier, transport feroviar, transport pe apele de
interior, politica in domeniul concurentei, organizare si
transport, controlul practicilor restrictive.

31999R0805
Commission Regulation (EC) No 805/1999 on the 16 th of April 1999
laying down certain measures for implementing Council Regulation
(EC) No 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote
inland waterway transport
Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 805/1999 din data de 16 aprilie 1999
referitor la anumite masuri privind implementarea Regulamentului
Consiliului (EC) Nr. 718/1999 asupra politicii Comunitatii privind
capacitatea flotei pentru promovarea transportului pe apele de interior
Publicatia: OJ L 102 17.04.1999 p.64
Amendamente: by 32000R1532 (OJ L 175 14.07.2000 p.74)
Amended by 32001R0997 (OJ L 139 23.05.2001 p.11)
Amended by 32002R0336 (OJ L 053 23.02.2002 p.11)
Continut: Prevederile regulamentului se refera la aranjamentele
practice referitoare la politica privind capacitatea
flotei, pentru anumite tipuri de vase cu diferite
capacitati de transport cât si la sprijinul financiar
necesar pentru punerea lor în aplicare
Key words : inland waterway fleet; inland waterway transport; inland
waterway shipping; carriage of goods; transport
regulations.
Cuvinte cheie: flota apelor de interior, transport pe apele de interior,
transport naval pe apele de interior, transport de marfuri,
regulamente.

31999R0718
Council Regulation (EC) No 718/1999 on the 29 th of March 1999 on a
Community-fleet capacity policy to promote inland waterway
transport.
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 718/1999 din data de 29 martie 1999

50
asupra politicii Comunitatii privind capacitatea flotei pentru promovarea
transportului pe apele de interior.
Publicatia: OJ L 090 02.04.1999 p.1
Amendamente:
Implemented by 31999R0805 (OJ L 102 17.04.1999 p.64)
Continut: Prevederile regulamentului se refera la aranjamentele
ce trebuie facute pentru introducerea unor noi
capacitati de transport pentru vasele ce transporta
marfuri între unul sau mai multe porturi din cadrul
Statelor Membre.
Key words : inland waterway fleet; inland waterway transport; inland
waterway shipping; carriage of goods; transport
regulations.
Cuvinte cheie: flota apelor de interior, transport pe apele de interior,
transport naval pe apele de interior, transport de marfuri,
regulamente.

31989R1101
Council Regulation (EEC) No 1101/89 on the 27th of April 1989 on
structural improvements in inland waterway transport.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 1101/89 din data de 27 aprilie 1989
referitor la îmbunatatirile structurale prinvind transportul pe apele de
interior.
Publicatia: OJ L 116 28.04.1989 p.25
Amendamente: 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12)
Amended by 31994R0844 (OJ L 098 16.04.1994 p.1)
Amended by 31994R2812 (OJ L 298 19.11.1994 p.22)
Amended by 31994R3314 (OJ L 350 31.12.1994 p.8)
Amended by 31995R2819 (OJ L 292 07.12.1995 p.7)
Amended by 31996R2254 (OJ L 304 27.11.1996 p.1)
Amended by 31996R2310 (OJ L 313 03.12.1996 p.8)
Amended by 31998R0742 (OJ L 103 03.04.1998 p.3)
Continut: Regulamentul se refera la conditiile ce trebuie
îndeplinite pentru îmbunatatirea transportului pe

51
apele de interior. Masurile se refera în special la
reducerea supracapacitatilor de transport.
Key words : inland waterway shipping; inland waterway fleet;
industrial restructuring; inland transport; carriage of
goods; vessel
Cuvinte cheie: transport de marfuri pe apele de interior, flota în apele de
interior, restructurare industriala, transport intern,
transport de marfuri, nave.

31982Y0622(01)
Council Resolution on the 15 th of December 1981 on Community
railway policy.
Rezolutia Consiliului din data de 15 decembrie 1981 referitoare la
politica feroviara.
Publicatia: OJ C 157 22.06.1982 p.1
Continut: Rezolutia se refera la cadrul general al politicii
comune în transportul feroviar, în mod special la
folosirea optima a capacitatii feroviare existente, la
strângerea cooperarii internationale (în mod special a
celei comerciale), la relatiile dintre transportatorii
feroviari si guvern care sa acorde transportatorilor
suficienta independenta în stabilirea relatiilor
comerciale si adaptarea la cerintele pietei, eliminarea
distorsiunilor concurentei, dezvoltarea transportului
combinat. Se mai face referire si la promovarea
cooperarii dintre transportatorii feroviari.
Key words : railway industry; approximation of laws; transport
policy; restriction on competition; rail transport.
Cuvinte cheie: industrie feroviara, aproximare legislativa, restrictionari
în domeniul concurentei, transport feroviar.

31970R1107
Regulation (EEC) No 1107/70 of the Council on the 4th of June 1970
on the granting of aids for transport by rail, road and inland
waterway.

52
Regulamentul (CEE) Nr. 1107/70 a Consiliului din data de 4 iunie 1970
referitor la acordarea de ajutoare financiare nerambursabile transportului
feroviar, rutier si pe apele de interior.
Publicatia: OJ L 130 15.06.1970 p.1
Amendamente: - 31982R1658 (OJ L 184 29.06.1982 p.1)
Amended by 31992R3578 (OJ L 364 12.12.1992 p.11)
Amended by 31996R2255 (OJ L 304 27.11.1996 p.3)
Amended by 31997R0543 (OJ L 084 26.03.1997 p.6)
Continut: Regulamentul face referire la activitatile pentru care
se pot acorda ajutoare financiare nerambursabile ca
si a exceptiilor. Regulamentul se aplica transportului
feroviar, transportului rutier si transportului pe
apele de interior
Key words : transport regulations; transport infrastructure; rail
transport; road transport; inland waterway transport; aid
system.
Cuvinte cheie: regulamente în domeniul transportului, infrastructura,
transport feroviar, transport rutier, transport pe apele de
interior, sistem de ajutorare.

31969R1192
Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on the 26 th of June 1969
on common rules for the normalisation of the accounts of railway
undertakings.
Regulamentul (CEE) Nr. 1192/69 a Consiliului din data de 26 iunie 1969
asupra regulilor comune necesare normalizarii sistemului de contabilitate
aplicabil transportatorilor feroviari.
Publicatia: OJ L 156 28.06.1969 p.8
Amendamente:
Amended by 172B
Amended by 179H
Amended by 185I
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)

53
Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12)
Continut: Normalizarea sistemului de contabilitate aplicabil
transportatorilor feroviari consta în determinarea
pierderilor sau beneficiilor ca si a acordarii unor plati
compensatorii.
Key words : transport regulations; transport company; accounting; rail
transport; standardization.
Cuvinte cheie: reglementari în domeniul transportului, companie de
transporturi, contabilitate, transport feroviar,
standardizare.

31969R1191
Regulation (EEC) No 1191/69 of the Council on the 26 th of June 1969
on action by Member States concerning the obligations inherent in
the concept of a public service in transport by rail, road and inland
waterway.
Regulamentul (CEE) Nr. 119/69 a Consiliului din data de 26 iunie 1969
referitor la obligatiile ce revin din conceptul de serviciu public în
transportul feroviar, rutier si pe apele de interior.
Publicatia: OJ L 156 28.06.1969 p.1
Amendamente:
Amended by 172B
Implemented by 179H
Amended by 185I
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)
Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12)
Amended by 31991R1893 (OJ L 169 29.06.1991 p.1)
Continut: Regulamentul defineste notiunea de serviciu public ca
fiind obligatia unui transportator de a opera, de a
accepta si transporta pasageri sau marfuri la un
anumit pret si în anumite conditii si de a aplica tarife
fixate si aprobate de autoritatea publica, contrare
intereselor comerciale ale transportatorului pentru

54
care acesta poate fi compensat. Regulamentul
stabileste si procedura de compensare.
Key words : rail transport; inland waterway transport; public service;
transport company; road transport; transport regulations
Cuvinte cheie: transport feroviar, transport pe apele de interior, serviciu
public, companie de transport, transport rutier,
regulamente în domeniul transportului.

31996L0026
Council Directive 96/26/EC on the 29 th of April 1996 on admission to
the occupation of road haulage operator and road passenger
transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates
and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for
these operators the right to freedom of establishment in national and
international transport operations.
Directiva Consiliului 96/26/CE din data de 29 aprilie 1996 referitoare la
recunoasterea meseriilor de transportatori de marfuri si de pasageri ca si
la recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor sau a altor acte
oficiale, în vederea facilitarii acestor transportatori a dreptului de operare
în domeniul transportului national si international.
Publicatia: OJ L 124 23.05.1996 p.1
Amendamente: by 31998L0076 (OJ L 277 14.10.1998 p.17)
Continut: Directiva se refera la definirea operatorilor, a
conditiilor ce trebuie îndeplinite de acestia pentru a
putea opera (a competentelor profesionale, a celor de
natura financiara) ca si a exceptiilor aplicate. De
asemenea, se impune abolirea restrictiilor referitoare
la dreptul de stabilire si operare pe teritoriul altui
Stat Membru. În urma dovedirii competentelor
profesionale se face recunoasterea reciproca a
diplomelor si certificatelor.
Key words : carriage of goods; carriage of passengers; carrier;
recognition of diplomas; right of establishment; road
transport.

55
Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport de pasageri, transportator,
recunoasterea diplomelor, dreptul de stabilire, transport
rutier.

31994Y1105(04)
Council Resolution on the 24 th of October 1994 on structural
improvements in inland waterway transport.
Rezolutia Consiliului din data de 24 octombrie 1994 referitoare la
îmbunatatirile structurale în domeniul transportului pe apele de interior.
Publicatia: OJ C 309 05.11.1994 p.5
Continut: Consiliul cere Comisiei sa faca propuneri sau sa
adopte masuri care sa duca la îmbunatatiri
structurale si sa faca o propunere referitoare la
organizarea operatiunilor de pe piata în domeniul
transportului pe apele de interior.
Key words : inland waterway shipping; inland waterway transport;
industrial restructuring; inland waterway fleet;
development plan.
Cuvinte cheie: transport naval pe apele de interior, transport pe apele de
interior, restructurare industriala, flota apelor de interior,
plan de dezvoltare.

31994Y1105(03)
Council Resolution on the 24 th of October 1994 on road freight
transport in the single European market.
Rezolutia Consiliului din data de 24 octombrie 1994 referitoare la
transportul rutier de marfuri în piata unica europeana.
Publicatia: OJ C 309 05.11.1994 p.4
Continut: Pentru functionarea pietei interne în domeniul
transportului rutier de marfuri legislatia trebuie
completata prin îndepartarea restrictiilor cantitative
referitoare la accesul la piata ca si liberalizarea care
sa conduca la concurenta diferitelor tipuri de
transport ca si în cadrul transportului rutier. Se cere

56
aplicarea uniforma a tuturor regulamentelor, în
special a celor referitoare la siguranta transportului,
a conditiilor de mediu si sociale si eventual la
modernizarea si simplificarea aplicarii acestor
cerinte.
Key words : road transport; carriage of goods; liberalization of trade;
information transfer; administrative cooperation;
vocational training.
Cuvinte cheie: transport rutier, transport de marfuri, liberalizarea
comertului, transfer de informatii, cooperare
administrativa, formare profesionala

31992L0012
Council Directive 92/12/EEC on the 25th of February 1992 on the
general arrangements for products subject to excise duty and on the
holding, movement and monitoring of such products.
Directiva Consiliului 92/12/CEE din data de 25 februarie 1992 referitoare
la reglementarile generale privind produsele ce produc impozite indirecte
si la detinerea, miscarea si monitorizarea acestor produse.
Publicatia: OJ L 076 23.03.1992 p.1
Amendamente: by 32000L0044 (OJ L 161 01.07.2000 p.82)
Amended by 32000L0047 (OJ L 193 29.07.2000 p.73)
Amended by 31992L0108 (OJ L 390 31.12.1992 p.124)
Amended by 31994L0074 (OJ L 365 31.12.1994 p.46)
Amended by 31996L0099 (OJ L 008 11.01.1997 p.12)
Continut: Directiva se aplica în statele membre referindu-se la
produsele ce au accize sau alte taxe indirecte ce sunt
percepute direct sau indirect prin consumul acestor
produse, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata,
precum si la producerea, miscarea si monitorizarea
acestor produse, furnizându-se o lista a acestor
produse.
Key words : mineral oil; free movement of goods; quantitative
restriction; tobacco; excise duty; alcoholic beverage.

57
Cuvinte cheie: ulei mineral, libera circulatie a marfurilor, restrictii
cantitative, tutun, accize, bauturi alcoolice.

31990R3916
Council Regulation (EEC) No 3916/90 on the 21st of December 1990
on measures to be taken in the event of a crisis in the market in the
carriage of goods by road.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3916/90 din data de 21 decembrie
1990 asupra masurilor ce trebuie luate în eventualitatea producerii unei
crize pe piata transportatorilor rutieri de marfuri.
Publicatia: OJ L 375 31.12.1990 p.10
Continut: Pentru prevenirea producerii unei crize pe piata
transportatorilor rutieri de marfuri, criza care ar
putea conduce la destabilizare financiara, Statele
Membre coopereaza cu comisia în vederea
monitorizarii pietei de transport rutier, prin
strângerea, comunicarea si procesarea datelor. În
cazul existentei unei astfel de crize va lua masurile
necesare limitarii si restrictionarii accesului unor noi
transportatori.
Key words : carriage of goods; international road transport; transport
policy; organization of transport; transport capacity.
Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport rutier international,
politica în domeniul transportului, organizare, capacitate
de transport.

32001R2163
Commission Regulation (EC) No 2163/2001 on the 7th of November
2001 concerning the technical arrangements for data transmission
for statistics on the carriage of goods by road (Text with EEA
relevance)
Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 2163/2001 din data de 7 noiembrie
2001 referitor la reglementarile tehnice privind transmiterea de date
statistice referitoare la transportul rutier de marfuri.
Publicatia: OJ L 291 08.11.2001 p.13

58
Continut: Comisia stabileste formularele tehnice pentru
transmiterea de date catre Eurostat. Datele contin
variabile referitoare la vehicule, marfuri si calatorii,
perioadele de culegere si transmisie a datelor.
Key words : data transmission; transport statistics; carriage of goods;
road transport; intra-Community transport.
Cuvinte cheie: transmisii de date, statistica în domeniul transportului,
transport de marfuri, transport rutier, transport intra-
comunitar.

31998R1172
Council Regulation (EC) No 1172/98 on the 25 th of May 1998 on
statistical returns in respect of the carriage of goods by road.
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 1172/98 din data de 25 mai 1998
referitor la raportarile statistice privind transportul rutier de marfuri.
Publicatia: OJ L 163 06.06.1998 p.1
Amendamente: 31999R2691 (OJ L 326 18.12.1999 p.39)
Continut: Regulamentul precizeaza modul de întocmire si
trimitere a rapoartelor statistice privind transportul
rutier de marfuri. Este specificat modul de culegere a
datelor, metodele de procesare a acestor date,
transmisia datelor la Eurostat, modul de diseminare a
rezultatelor si procedurile de implementare a
regulamentului.
Key words : information transfer; intra-Community transport; road
transport; statistical method; Community statistics.
Cuvinte cheie: transfer de informatii, transport intracomunitar, transport
rutier, metoda statistica, statistica comunitara.

21994A0103(71)
Agreement on the European Economic Area - Annex XXI - Statistics
- List provided for in Article 76.
Acord Acordul referitor la Aria Economica Europeana - Anexa XXI -
Statistica – Lista furnizata pentru Articolul 76.
Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.501

59
Amendamente: - by 22000D0016 (OJ L 103 12.04.2001 p.32)
Amended by 22000D0016 (OJ L 103 12.04.2001 p.32)
Amended by 22000D0023 (OJ L 103 12.04.2001 p.48)
Amended by 22000D0511(01) (OJ L 112 11.05.2000 p.67)
Amended by 22000D0511(02) (OJ L 112 11.05.2000 p.73)
Amended by 22000D0921(15) (OJ L 237 21.09.2000 p.79)
Amended by 22000D0921(16) (OJ L 237 21.09.2000 p.81)
Amended by 22000D1214(10) (OJ L 315 14.12.2000 p.22)
Amended by 22000D1214(11) (OJ L 315 14.12.2000 p.24)
Amended by 22000D1221(23) (OJ L 325 21.12.2000 p.41)
Amended by 22000D1221(24) (OJ L 325 21.12.2000 p.43)
Amended by 22001D0022 (OJ L 117 26.04.2001 p.30)
Amended by 22001D0023 (OJ L 117 26.04.2001 p.32)
Amended by 22001D0024 (OJ L 117 26.04.2001 p.33)
Amended by 22001D0053 (OJ L 158 14.06.2001 p.71)
Amended by 22001D0057 (OJ L 165 21.06.2001 p.63)
Amended by 22001D0082 (OJ L 238 06.09.2001 p.33)
Amended by 22001D0083 (OJ L 238 06.09.2001 p.34)
Amended by 22001D0084 (OJ L 238 06.09.2001 p.36)
Amended by 22001D0085 (OJ L 238 06.09.2001 p.38)
Amended by 22001D0086 (OJ L 238 06.09.2001 p.39)
Amended by 22001D0111(13) (OJ L 007 11.01.2001 p.27)
Amended by 21994A0103(73) (OJ L 001 03.01.1994 p.572)
Amended by 21994D0628(01) (OJ L 160 28.06.1994 p.1)
Amended by 21995D0420(01) (OJ L 086 20.04.1995 p.58)
Amended by 21998D1008(17) (OJ L 272 08.10.1998 p.24)
Amended by 21998D1119(17) (OJ L 310 19.11.1998 p.27)
Adopted by 31994D0001 (OJ L 001 03.01.1994 p.1)
Amended by 22002D0020 (OJ L 110 25.04.2002 p.19)
Amended by 22002D0021 (OJ L 110 25.04.2002 p.21)
Amended by 22002D0022 (OJ L 110 25.04.2002 p.23)
Amended by 22002D0023 (OJ L 110 25.04.2002 p.25)
Amended by 22002D0024 (OJ L 110 25.04.2002 p.26)
Amended by 22002D0025 (OJ L 110 25.04.2002 p.27)
Amended by 22002D0044 (OJ L 154 13.06.2002 p.30)

60
Amended by 22002D0045 (OJ L 154 13.06.2002 p.32)
Continut: Acordul se refera la clasificarea statistica a
activitatilor economice din Statele Membre (industrie,
transporturi, agricultura, energie, pescuit) la
confidentialitatea datelor si nomenclatoare. Acordul
contine o lista a actelor normative în domeniul
statisticii.
Key words : European Economic Area; transport statistics;
agricultural statistics, demographic statistics, fishing
statistics, industrial statistics, energy.
Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana; statistica în domeniul
transportului; statistica în domeniul agriculturii, statistica
demografica, statistica în domeniul pescuitului, statistica
în domeniul industriei, energie.

31992Y0407(01)
Council Resolution on the 26 th of March 1992 on the extension of the
system for observing the markets for the carriage of goods by rail,
road and inland waterway.
Rezolutia Consiliului din data de 26 martie 1992 privind extinderea
sistemului pentru observarea pietelor pentru transportul de marfuri pe
calea ferata, rutier sau pe apele de interior.
Publicatia: OJ C 086 07.04.1992 p.4
Continut: Sistemul de observare a pietelor pentru transportul
de marfuri pe calea ferata, rutier sau pe apele de
interior va continua pâna la implementarea sa
definitiv.
Key words : carriage of goods; market; fact-finding mission; inland
waterway transport; road transport; rail transport.
Cuvinte cheie: transport de marfuri, piata, misiuni de identificare,
transport pe apele de interior, transport rutier, transport
feroviar.

61
32001L0014
Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council
on the 26 th of February 2001 on the allocation of railway
infrastructure capacity and the levying of charges for the use of
railway infrastructure and safety certification
Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 26 februarie 2001 referitoare la alocarea capacitatii de infrastructura
feroviara si la perceperea taxelor pentru folosirea infrastructurii feroviare
si siguranta certificarii
Publicatia: OJ L 075 15.03.2001 p.29
Continut: Directiva se refera la principiile si procedurile ce
trebuie aplicate pentru stabilirea, determinarea si
colectarea tarifelor si taxelor pentru infrastructura
feroviara, la costul infrastructurii, principiile ce stau
la baza stabilirii taxelor, exceptii cât si schemele
compensatorii pentru costurile de mediu si
infrastructura. Alocarea capacitatii de infrastructura
anumitor operatori se refera la alocarea capacitatilor
pentru anumite rute si acordurile cadru care se aplica
ca si la certificarea în domeniul sigurantei. Directiva
se aplica atât pentru serviciile interne cât si pentru
cele internationale.
Key words : rail transport; transport policy; charges for use of
infrastructure; transport safety; Community certification;
transport capacity.
Cuvinte cheie: transport feroviar, politica în domeniul transportului, taxe
pentru folosirea infrastructurii, siguranta în transport,
certificare comunitara, capacitate de transport.

31998R0012
Council Regulation (EC) No 12/98 on the 11 th of December 1997
laying down the conditions under which non-resident carriers may
operate national road passenger transport services within a Member
State.

62
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 12/98 din data de 11 decembrie 1997
privind conditiile ce trebuie îndeplinite de transportatorii nerezidenti
pentru a putea opera servicii nationale de transport rutier de pasageri în
interiorul unui stat membru.
Publicatia: OJ L 004 08.01.1998 p.10
Amendamente:
Implemented by 31998R2121 (OJ L 268 03.10.1998 p.10)
Continut: Potrivit regulamentului operatiile de cabotaj rutier
sunt autorizate pentru servicii regulate speciale,
având la baza un contract si servicii ocazionale.
Furnizarea serviciilor de cabotaj rutier pot fi facute
de operatori nerezidenti daca sunt în conformitate cu
legislatia referitoare la contractele privind
transportul, dimensiuni si greutati ale vehiculelor,
conditii de lucru a soferilor. Se aplica si legislatia
referitoare la autorizatii, rutele de operare, frecventa
acestora, continuitatea si itinerariul. Vehiculele
trebuie sa respecte dispozitiile referitoare la
echipamentul de bord si sa fie în conformitate cu
standardele tehnice.
Key words : administrative sanction; carriage of passengers; freedom to
provide services; international transport; road cabotage;
transport licence.
Cuvinte cheie: sanctiune administrativa, transport de pasageri, libertatea
de furnizare a serviciilor, transport international, cabotaj
rutier, licenta de transport.

31995L0018
Council Directive 95/18/EC on the 19 th of June 1995 on the licensing
of railway undertakings
Directiva Consiliului 95/18/CE din data de 19 iunie 1995 privind
licentierea operatorilor feroviari.
Publicatia: OJ L 143 27.06.1995 p.
Amendamente: by 32001L0013 (OJ L 075 15.03.2001 p.26)

63
Continut: Directiva se refera la criteriile aplicabile emiterii,
reînnoirii sau amendarii licentelor de catre un stat
membru pentru transportatorii feroviari care sunt
sau se vor stabili în Comunitate pentru a furniza
servicii. Directiva nu se aplica serviciilor întreprinse
în mediul urban, suburban sau regional.
Key words : common transport policy; freedom to provide services;
rail transport; trade licence; transport safety; transport
company.
Cuvinte cheie: politica comuna în domeniul transportului, libertatea de
a furniza servicii, transport feroviar, licente de comert,
siguranta în domeniul transportului, companii de
transport.

31994R3315
Council Regulation (EC) No 3315/94 on the 22 nd of December 1994
amending Regulation (EEC) No 3118/93 laying down the conditions
under which non-resident carriers may operate national road
haulage services within a Member State.
Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 3315/94 din data de 22 decembrie
1994 ce amendeaza Regulamentul (CEE) Nr. 3118/93 ce stabileste
conditiile prin care transportatorii non/rezidenti pot opera servicii de
transport de marfuri într-un stat membru.
Publicatia: OJ L 350 31.12.1994 p.9
Amendamente: by 32001L0013 (OJ L 075 15.03.2001 p.26)
Continut: Directiva se refera la conditiile ce trebuie îndeplinite
de transportatorii non-rezidenti pentru a furniza
servicii de transport într-un stat membru.
Key words : enlargement of the Community; transport document;
transport licence; transport regulations; EC transitional
period.
Cuvinte cheie: Extinderea Comunitatii, documente de transport, licente
de transport, regulamente de transport, perioada de
tranzitie.

64
31993R3118
Council Regulation (EEC) No 3118/93 on the 25th of October 1993
laying down the conditions under which non-resident carriers may
operate national road haulage services within a Member State.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3118/93 din data de 25 octombrie
1993 referitor la conditiile în care transportatorii nerezidenti pot opera
servicii de transport national de marfuri pe teritoriul statelor membre.
Publicatia: OJ L 279 12.11.1993 p.1
Amendamente:
Implemented by 31994R0792 (OJ L 092 09.04.1994 p.13)
Amended by 31994R3315 (OJ L 350 31.12.1994 p.9)
Amended by 32002R0484 (OJ L 076 19.03.2002 p.1)
Continut: Conform directivei orice transportator nerezident
poate opera servicii de transporturi de marfuri pe
teritoriul statelor membre (cabotaj) cu conditia sa
posede o autorizatie (conform Regulamentului CEE
881/92).
Key words : road transport; transport document; transport licence;
transport quota; transport regulations.
Cuvinte cheie: transport rutier, documente de transport, licente de
transport, cota de transport, regulamente în domeniul
transporturilor.

31992R0881
Council Regulation (EEC) No 881/92 on the 26 th of March 1992 on
access to the market in the carriage of goods by road within the
Community to or from the territory of a Member State or passing
across the territory of one or more Member States.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 881/92 din data de 26 martie 1992
privind accesul pe piata al transportatorilor rutieri de marfuri pe
drumurile Comunitatii catre si dinspre teritoriul unui stat membru sau
tranzitând teritoriul unuia sau mai multor state membre.
Publicatia: OJ L 095 09.04.1992 p.1
Amendamente: by 194N
Amended by 32002R0484 (OJ L 076 19.03.2002 p.1)

65
Continut: Directiva se refera la conditiile ce trebuie îndeplinite
de transportatorii rutieri de marfuri pentru
operatiuni de cabotaj. Se fac referiri la cotele de
cabotaj ca si la obtinerea autorizatiilor si a
perioadelor de valabilitate ale acestora.
Key words : road transport; transport document; transport licence;
transport quota; transport regulations
Cuvinte cheie: transport rutier, documente de transport, licente de
transport, cota de transport, regulamente în domeniul
transporturilor

31992R0684
Council Regulation (EEC) No 684/92 on the 16 th of March 1992 on
common rules for the international carriage of passengers by coach
and bus.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 684/92 din data de 16 martie 1992
referitor la regulile generale aplicabile transportului international de
pasageri cu autocare sau autobuze.
Publicatia: OJ L 074 20.03.1992 p.1
Amendamente: by 31998R0011 (OJ L 004 08.01.1998 p.1)
Implemented by 31998R2121 (OJ L 268 03.10.1998 p.10)
Continut: Regulamentul stabileste conditiile ce trebuie
îndeplinite de transportatori pentru serviciile regulate
si ocazionale, pentru transportul organizat sau pe
cont propriu. Se stabilesc regulile eliberarii
autorizatiilor, natura autorizarii, procedura de
autorizare ca si cea de reînnoire, controlul
documentelor, inspectia rutiera ca si asistenta
reciproca.
Key words : freedom to provide services; common transport policy;
transport regulations; carriage of passengers; bus;
international transport.
Cuvinte cheie: libertatea de a furniza servicii, politica comuna în
domeniul transportului, regulamente în domeniul

66
transportului, transport de pasageri, autobuz, transport
international.

31991R3921
Council Regulation (EEC) No 3921/91 on the 16th of December 1991
laying down the conditions under which non-resident carriers may
transport goods or passengers by inland waterway within a Member
State.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3921/91 din data de 16 decembrie
1991 ce stabileste conditiile în care transportatorii non-rezidenti pot
efectua transporturi de marfuri sau pasageri pe apele de interior în statele
membre.
Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.1
Amendamente:
Continut: Regulamentul stabileste conditiile ce trebuie
îndeplinite de transportatorii non-rezidenti pentru a
efectua transporturi de marfuri sau pasageri pe apele
de interior în statele membre. Se face referire la
documentele de transport ca si la specificatiile tehnice
ce trebuie îndeplinite de nave.
Key words : freedom of navigation; inland waterway shipping; carriage
of goods; carriage of passengers; intra-Community
transport.
Cuvinte cheie: libertatea de a naviga, transport pe apele de interior,
transport de marfuri, transport de pasageri, transport în
interiorul Comunitatii.

31991L0672
Council Directive 91/672/EEC on the 16 th of December 1991 on the
reciprocal recognition of national boatmasters' certificates for the
carriage of goods and passengers by inland waterway.
Directiva Consiliului 91/672/CEE din data de 16 decembrie 1991 privind
recunoasterea reciproca a cerificatelor de capitan de nava privind
transportul de marfuri si pasageri pe apele interioare.
Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.29

67
Amendamente: 194N
Continut: Directiva stabileste ca începând cu 1 ianuarie 1993
certificatele de capitan de nava ce efectueaza
transporturi de marfuri si pasageri pe apele de
interior sa fie recunoscute pe baza de reciprocitate.
Certificatele de capitan de nava pentru navigarea pe
Rin sunt recunoscute pe toate apele de interior din
Comunitate
Key words : ship's passport; inland waterway shipping; recognition of
diplomas; carriage of goods; carriage of passengers.
Cuvinte cheie: pasaportul navei, transport pe apele de interior,
recunoasterea diplomelor, transport de marfuri, transport
de pasageri.

31982L0714
Council Directive 82/714/EEC on the 4th of October 1982 laying down
technical requirements for inland waterway vessels.
Directiva Consiliului 82/71/CEE din data de 4 Octombrie 1982
referitoare la cerintele tehnice ce trebuie îndeplinite de vasele de pe apele
de interior.
Publicatia: OJ L 301 28.10.1982 p.1
Amendamente: by 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Continut: Directiva face o clasificare a zonelor apelor de
interior. Se prezinta modele de certificare, modul de
efectuare a inspectiei, eliberarea certificatelor,
perioada lor de validitate, modul de reînnoire ca si
verificarea acestora. Se face referire si la dispozitiile
aplicabile navelor din terte tari.
Key words : inland waterway shipping; vessel; competition; Community
certification; Rhine Valley.
Cuvinte cheie: transport pe apele de interior, nave, concurenta,
certificare comunitara, Valea Rinului

68
31989R4058
Council Regulation (EEC) No 4058/89 on the 21st of December 1989
on the fixing of rates for the carriage of goods by road between
Member States.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 4058/89 din data de 21 decembrie
1989 privind stabilirea taxelor privind transportul rutier de marfuri între
statele membre.
Publicatia: OJ L 390 30.12.1989 p.1
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Continut: De la 1 ianuarie 1990, taxele privind transportul
rutier de marfuri se stabilesc de comun acord între
statele membre.
Key words : carriage of goods; road transport; transport price; price
formation.
Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport rutier, pret de transport,
formarea pretului.

32001L0014
Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council
on the 26 th of February 2001 on the allocation of railway
infrastructure capacity and the levying of charges for the use of
railway infrastructure and safety certification.
Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 26 februarie 2001 asupra alocarii capacitatii de infrastructura feroviara
si la tarifarea pentru folosirea infrastructurii feroviare si siguranta
certificarii.
Publicatia: OJ L 075 15.03.2001 p.29
Continut: Se propune un nou cadru legal referitor la conditii de
acces la infrastructura feroviara, având ca obiectiv
asigurarea unui tratament echitabil a companiilor
feroviare, o utilizare mai eficienta a infrastructurii si o
îmbunatatire a competitivitatii transportului feroviar
fata de alte mijloace de transport.

69
Key words : rail transport; transport policy; charges for use of
infrastructure; transport safety; Community certification;
transport capacity.
Cuvinte cheie: Transport feroviar, politica în domeniul transportului,
tarife pentru folosirea infrastructurii, siguranta în
transport, cerificarea Comunitatii, capacitate de transport.

31998R2411
Council Regulation (EC) No 2411/98 on the 3rd of November 1998 on
the recognition in intra-Community traffic of the distinguishing sign
of the Member State in which motor vehicles and their trailers are
registered.
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2411/98 din data de 3 noiembrie 1998
privind recunoasterea în traficul intra-comunitar a semnului distinctiv de
stat membru în care vehiculele cu motor si remorcile sunt înregistrate.
Publicatia: OJ L 299 10.11.1998 p.1
Continut: Regulamentul se aplica vehiculelor înregistrate în
statele membre, conform caruia vehiculele trebuie sa
poarte semnul distinctiv
Key words : approximation of laws; commercial vehicle; motor
vehicle; vehicle registration; European symbol; EC
countries.
Cuvinte cheie: aproximarea legilor, vehicul comercial, vehicul cu motor,
înregistrarea vehiculelor, simbol european, tari CE.

31992L0006
Council Directive 92/6/EEC on the 10 th of February 1992 on the
installation and use of speed limitation devices for certain categories
of motor vehicles in the Community.
Directiva Consiliului 92/6/CEE din data de 10 februarie 1992 privind
instalarea si folosirea dispozitivelor de limitare a vitezei pentru anumite
categorii de vehicule.
Publicatia: OJ L 057 02.03.1992 p.27
Continut: Directiva precizeaza categoriile de vehicule cu motor
ca si limitele de viteze

70
Key words : road transport; carriage of goods; liberalization of the
market; competition; road safety; organization of work.
Cuvinte cheie: transport rutier, transport de marfuri, liberalizarea pietei,
concurenta, siguranta rutiera, organizare.

31991L0440
Council Directive 91/440/EEC on the 29 th of July 1991 on the
development of the Community's railways.
Directiva Consiliului 91/440/CEE din data de 29 iulie 1991 privind
dezvoltarea cailor ferate în Comunitate.
Publicatia: OJ L 237 24.08.1991 p.25
Amendamente: 32001L0012 (OJ L 075 15.03.2001 p.1)
Continut: Scopul Directivei este de a facilita adoptarea
transportului feroviar la nevoile pietei unice si la
cresterea eficientei sectorului. În vederea eficientizarii
se cere separarea managementului infrastructurii de
activitatile de transport feroviar.
Key words : EC Directive; EC Council; common transport policy; rail
transport.
Cuvinte cheie: Directiva CE, Consiliul CE, politica comuna de
transport, transport feroviar.

32001H0551
Commission Recommendation on the 4 th of July 2001 on the
development of a legal and business framework for participation of
the private sector in deploying telematics-based Traffic and Travel
Information (TTI) services in Europe (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2001) 1102).
Recomandarea Comisiei din data de 4 iulie 2001 referitoare la
dezvoltarea unui cadru legal si de afaceri pentru participarea sectorului
privat în folosirea în Europa a serviciilor de Informatii despre Calatorie si
Trafic (ITT) bazate pe aplicatii telematice.
Publicatia: OJ L 199 24.07.2001 p.20
Continut: Comisia recomanda statelor membre sa dezvolte un
cadru legal si de afaceri pentru participarea

71
sectorului privat în folosirea serviciilor de Informatii
despre Calatorie si Trafic (ITT) având drept scop
îmbunatatirea surselor de informatii despre calatorie,
cum ar fi noutati despre calatorie aparute pe Internet,
linii telefonice care sa dea informatii despre calatorie.
De asemenea se cere armonizarea acestor servicii la
nivel national, regional si local. Furnizarea unor astfel
de servicii si produse se va face pe baze comerciale.
Key words : telematics; road network; road traffic; project of
Community interest; private sector; drafting of
Community law.
Cuvinte cheie: aplicatii telematice, retea de drumuri, trafic rutier, proiect
de interes comunitar, sector privat, proiect de lege
comunitar.

32001D0509
2001/509/EC: Council Decision on the 26th of June 2001 on the
accession of the European Community to Regulation 108 of the
United Nations Economic Commission for Europe concerning the
approval for the production of retreaded pneumatic tyres for motor
vehicles and their trailers.
2001/509/CE: Decizia Consiliului din data de 26 iunie 2001 privind
introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 108 al
Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la
aprobarea producerii de pneuri retratate pentru vehiculele cu motor si
remorci.
Publicatia: OJ L 183 06.07.2001 p.37
Continut: Comisia decide introducerea în Comunitatea
Europeana a Regulamentului 108 al Comisiei
Economice pentru Europa a Natiunilor Unite
referitor la aprobarea producerii de pneuri retratate
pentru vehiculele cu motor si remorci.
Key words : Ecosoc; approval; technical standard; pneumatic tyre;
motor car; commercial vehicle.

72
Cuvinte cheie: Ecosoc, aprobare, standard tehnic, pneu, masina, vehicul
comercial.

32001D0506
2001/506/EC: Council Decision on the 26th of June 2001 on the
accession of the European Community to United Nations Economic
Commission for Europe Regulation No 104 on the approval of retro-
reflecting markings for heavy and long vehicles and their trailers.
2001/507/CE: Decizia Consiliului din data de 26 iunie 2001 privind
introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 104 al
Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la
aprobarea dispozitivelor retro-reflectorizante pentru vehiculele lungi si
grele si remorcilor acestora.
Publicatia: OJ L 183 06.07.2001 p.34
Continut: Comisia decide introducerea în Comunitatea
Europeana a Regulamentului 104 al Comisiei
Economice pentru Europa a Natiunilor Unite
referitor la aprobarea dispozitivelor retro-
reflectorizante pentru vehiculele lungi si grele si
remorcilor acestora.
Key words : Ecosoc; approval; signaling device, commercial vehicle.
Cuvinte cheie: Ecosoc, aprobare, dispozitiv de semnalizare, vehicul
comercial.

32001D0505
2001/505/EC: Council Decision on the 26th of June 2001 on the
accession of the European Community to United Nations Economic
Commission for Europe Regulation No 105 on the approval of
vehicles intended for the carriage of dangerous goods with regard to
their specific constructional features.
2001/507/CE: Decizia Consiliului din data de 26 iunie 2001 privind
introducerea în Comunitatea Europeana a Regulamentului 105 al
Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite referitor la
aprobarea vehiculelor pentru transportul de marfuri periculoase functie de
caracteristicile lor constructive.

73
Publicatia: OJ L 183 06.07.2001 p.33
Continut: Comisia decide introducerea în Comunitatea
Europeana a Regulamentului 105 al Comisiei
Economice pentru Europa a Natiunilor Unite
referitor la aprobarea vehiculelor pentru transportul
de marfuri periculoase functie de caracteristicile lor
constructive.
Key words : Ecosoc; approval; transport of dangerous goods,
commercial vehicle, technical standard.
Cuvinte cheie: Ecosoc, aprobare, transport de marfuri periculoase,
vehicul comercial, standard tehnic.

32001Y0214(01)
Commission recommendation on the 17th of January 2001 on the
maximum permitted blood alcohol content (BAC) for drivers of
motorised vehicles (Text with EEA relevance).
Recomandarea Comisiei din data de 17 ianuarie 2001 a Continutului
maxim de alcool permis în sange (BAC) pentru conducatorii vehiculelor
motorizate.
Publicatia: OJ C 048 14.02.2001 p.2
Continut: În vederea îmbunatatirii sigurantei traficului rutier
Comisia recomanda limita maxima a Continutului de
alcool în sânge ca si o limita maxima pentru anumite
grupuri specifice. Recomandarile se fac tinând cont
de estimarea reducerii accidentelor rutiere ca si a
impactului economic produs de o astfel de reducere.
Comisia mai recomanda îmbunatatirea datelor
statistice atât la nivel national cât si la nivel EU ca si
folosirea de echipamente standard de testare a
alcoolemiei.
Key words : alcoholism; road safety; transport safety; approximation
of laws; European Union; narcotic.
Cuvinte cheie: alcoolemie, siguranta rutiera, siguranta în transport,
aproximarea legislatiei, Uniunea Europeana, narcotic.

74
32000Y0731(01)
Council resolution on the 26 th of June 2000 on the improvement of
road safety.
Rezolutia Consiliului din data de 26 iunie 200 referitor la îmbunatatirea
sigurantei rutiere.
Publicatia: OJ C 218 31.07.2000 p.1
Continut: Consiliul ia nota de progresul înregistrat în domeniul
îmbunatatirii sigurantei rutiere si considera ca
esentiale urmatoarele masuri: cele de natura
legislativa, investigativa si de informare, încurajând
comisia sa continue lucrarile în aceste domenii.
Key words : cooperation policy; highway code; investment; road
safety.
Cuvinte cheie: politica de cooperare, cod pentru autostrazi, investitii,
siguranta rutiera.

32000D0275
2000/275/EC: Commission Decision on the 21 st of March 2000 on
equivalences between certain categories of driving licences (notified
under document number C(2000) 511) (Text with EEA relevance).
2000/275/CE: Decizia Comisiei din data de 21 martie 2000 referitor la
echivalarea anumitor categorii de permise de conducere (semnalate în
documentul C(2000) 511).
Publicatia: OJ L 091 12.04.2000 p.1
Amendamente: by 32002D0256 (OJ L 087 04.04.2002 p.57)
Continut: Este prezentat tabelul cu echivalentele dintre diferite
categorii de permise de conducere care au fost emise
în statele membre înainte de implementarea
Directivei 91/439/CEE. Detinatorii acestor permise
pot circula fara restrictii Codurile de restrictionare
sunt armonizate la nivelul Comunitatii.
Key words : aproximation of laws, driving licence; mutual recognition
principle; EC countries.
Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, permis de conducere, principiul
recunoasterii reciproce, tari CE.

75
32000L0030
Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council
on the 6th of June 2000 on the technical roadside inspection of the
roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community
Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 6 iunie 2000 referitor la inspectia tehnica rutiera facuta vehiculelor
comerciale care circula în Comunitate.
Publicatia: OJ L 203 10.08.2000 p.1
Continut: În vederea îmbunatatirii sigurantei rutiere si a
mediului vehiculele comerciale care circula pe
teritoriul statelor membre ale Comunitatii trebuie sa
îndeplineasca conditiile tehnice impuse de Directiva
96/96/CE. Aceasta directiva stabileste posibilitatea
unei inspectii tehnice rutiere diferita de cea facuta de
statele membre. Fiecare stat membru trebuie sa
introduca inspectia tehnica rutiera care sa tina cont
de Directiva 2000/30/CE dar si reglementarile proprii
fiecarei tari.
Key words : commercial vehicle; intra-Community transport; road
transport; roadworthiness tests; transport regulations.
Cuvinte cheie: vehicul comercial, transport intra-comunitar, transport
rutier, teste, regulamente de transport.

32000L0018
Directive 2000/18/EC of the European Parliament and of the Council
on the 17 th of April 2000 on minimum examination requirements for
safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail or
inland waterway.
Directiva 2000/18/ CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 17 august 2000 referitor la cerintele minime de examinare ale
consilierilor în domeniul sigurantei transportului de marfuri periculoase
pe cale ferata, rutiera sau pe apele de interior.
Publicatia: OJ L 118 19.05.2000 p.41
Continut: Directiva stabileste cerintele minime ce trebuie
îndeplinite pentru obtinerea unui certificat CE ca

76
formator – consilier în domeniul sigurantei
transportului de marfuri periculoase prevazute de
Directiva 96/35/CE. Directiva stabileste în ce consta
examinarea si care sunt criteriile aplicabile comisiei
de examinare.
Key words : examination; inland waterway transport; land transport;
self-employed person; transport of dangerous goods;
transport safety.
Cuvinte cheie: examinare, transport pe apele de interior, transport rutier,
transport de marfuri periculoase, siguranta transportului.

32000L0009
Directive 2000/9/EC of the European Parliament and of the Council
on the 20 th of March 2000 relating to cableway installations designed
to carry persons.
Directiva 2000/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 20 martie 2000 referitoare la instalatiile pe cablu destinate
transportului de persoane.
Publicatia: OJ L 106 03.05.2000 p.21
Continut: Directiva stabileste cerintele esentiale ce trebuie
îndeplinite de instalatiile pe cablu destinate
transportului de persoane, referindu-se nu numai la
acele instalatii dar si la infrastructura lor, a
subsistemelor si componentelor de siguranta ale
acestora. Directiva nu se aplica tramvaielor, lifturilor,
instalatiilor din parcurile de amuzament sau celor
miniere. Se cere statelor membre sa introduca
autoritatea responsabila cu verificarea procedurilor
de conformitate. Instalatiile verificate vor purta
semnul de conformitate al CE.
Key words : cable transport; carriage of passengers; harmonization of
standards; transport safety; EC conformity marking.
Cuvinte cheie: transport pe cablu, transport de persoane, armonizarea
standardelor, siguranta în transport, semn de
conformitate al CE.

77
31999L0037
Council Directive 1999/37/EC on the 29th of April 1999 on the
registration documents for vehicles.
Directiva Consiliului 1999/37/CE din data de 29 aprilie 1999 referitoare
la înregistrarea documentelor pentru vehicule.
Publicatia: OJ L 138 01.06.1999 p.57
Continut: Directiva stabileste ca statele membre sa emita un
certificat de înregistrare pentru vehicule. Certificatul
va cuprinde date despre caracteristicile vehiculului,
iar statele membre vor autoriza institutiile care vor
completa aceste date.
Key words : motor vehicle; commercial vehicle; vehicle documents;
vehicle registration; technical standard; transport
regulations.
Cuvinte cheie: vehicul cu motor, vehicul comercial, documente pentru
vehicule, înregistrarea vehiculelor, standard tehnic,
regulament de transport.

31999L0036
Council Directive 1999/36/EC on the 29th of April 1999 on
transportable pressure equipment.
Directiva Consiliului 1999/36/CE din data de 29 aprilie 1999 referitoare
la echipamentul de transport sub presiune.
Publicatia: OJ L 138 01.06.1999 p.20
Amendamente: 32002L0050 (OJ L 149 07.06.2002 p.28)
Continut: Scopul directivei este de a întari siguranta
echipamentului de transport sub presiune aprobat
pentru transportul interior feroviar sau rutier al
marfurilor periculoase. Conform directivei
echipamentele de transport sub presiune vor trebui sa
fie certificate si inspectate periodic si vor purta
semnul de conformitate al CE.
Key words : transport safety; transport of dangerous goods; pressure
equipment; safety standard; EC conformity marking.

78
Cuvinte cheie: siguranta în transport, transport de marfuri periculoase,
echipament sub presiune, standard de siguranta, semn de
conformitate al CE.

21998A0710(01)
Agreement between the European Community, the European Space
Agency and the European Organisation for the Safety of Air
Navigation on a European Contribution to the development of a
global navigation satellite system (GNSS).
Acord între Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si
Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene asupra
Contributiei Europene la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin
satelit (GNSS).
Publicatia: OJ L 194 10.07.1998 p.16
Amendamente: - by 31998D0434 (OJ L 194 10.07.1998 p.15)
Continut: Scopul acordului este stabilirea relatiilor de
cooperare dintre Comunitatea Europeana, Agentia
Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana
pentru Siguranta Navigatiei Aeriene în vederea
contributiei fiecarei parti la dezvoltarea unui sistem
global de navigare prin satelit (GNSS), ceea ce va
permite Europei sa furnizeze astfel de servicii care sa
satisfaca cerintele utilizatorilor.
Key words : air traffic; cooperation policy; satellite; Eurocontrol; EC
agreement; ESA; maritime shipping; road transport;
satellite; transport safety.
Cuvinte cheie: trafic aerian, politica de cooperare, satelit, Eurocontrol,
acord CE, ESA, transport maritim, transport rutier,
satelit, siguranta transportului.

31998L0091
Directive 98/91/EC of the European Parliament and of the Council
on the 14th of December 1998 relating to motor vehicles and their
trailers intended for the transport of dangerous goods by road and

79
amending Directive 70/156/EEC relating to the type approval of
motor vehicles and their trailers.
Directiva 98/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de
14 decembrie 1998 referitoare la vehiculele cu motor si remorcilor
acestora destinate transportului rutier si care transporta marfuri
periculoase care amendeaza Directiva 70/156/CEE referitoare la tipul
aprobarilor acestor vehicule.
Publicatia: OJ L 011 16.01.1999 p.25
Continut: Directiva completeaza Directiva 70/156/CEE prin
adaugarea unor dispozitii speciale referitoare la
echipamentele electrice si a altor echipamente ca si la
prevenirea riscurilor de incendiu.
Key words : commercial vehicle; motor vehicle; road transport;
transport of dangerous goods.
Cuvinte cheie: vehicul comercial, vehicul cu motor, transport rutier,
transport de marfuri periculoase.

31996L0096
Council Directive 96/96/EC on the 20 th of December 1996 on the
approximation of the laws of the Member States relating to
roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers.
Directiva Consiliului 96/96 /CE din data de 20 decembrie 1996 privind
aproximarea legislatiei statelor membre referitoare la testele vehiculelor
cu motor si a remorcilor acestora.
Publicatia: OJ L 046 17.02.1997 p.1
Amendamente: 32001L0009 (OJ L 048 17.02.2001 p.18)
Amended by 32001L0011 (OJ L 048 17.02.2001 p.20)
Amended by 31999L0052 (OJ L 142 05.06.1999 p.26)
Continut: Directiva specifica categoriile de vehicule ce vor fi
testate, frecventa testarilor, a partilor de vehicule ce
vor fi supuse testarii si autoritatile ce vor face
testarea. Anexele directivei prevad testele ce vor
trebui facute.
Key words : approximation of laws; commercial vehicle; motor
vehicle; safety device; transport regulations.

80
Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, vehicul comercial, vehicul cu
motor, mecanisme de siguranta, regulament de transport.

31996L0053
Council Directive 96/53/EC on the 25 th of July 1996 laying down for
certain road vehicles circulating within the Community the
maximum authorized dimensions in national and international
traffic and the maximum authorized weights in international traffic.
Directiva Consiliului 96/53/CE din data de 25 iulie 1996 prin care se
specifica dimensiunile si greutatile maxim admisibile pentru vehiculele
ce circula în spatiul comunitatii.
Publicatia: OJ L 235 17.09.1996 p.59
Amendamente: by 32002L0007 (OJ L 067 09.03.2002 p.47)
Continut: Directiva specifica tipurile de vehicule, dimensiunile
si greutatile maxim admise traficului national si
international, obligatiile statelor membre de a
respecta directiva, ca si exceptiile aplicabile.
Key words : commercial vehicle; common transport policy; inland
transport; international transport; weight and size.
Cuvinte cheie: vehicul comercial, politica comuna în domeniul
transportului, transport interior, transport international,
greutate si dimensiune.

31996L0050
Council Directive 96/50/EC on the 23 rd of July 1996 on the
harmonization of the conditions for obtaining national boatmasters'
certificates for the carriage of goods and passengers by inland
waterway in the Community.
Directiva Consiliului 96/50/CE din data de 23 iulie 1996 privind
armonizarea conditiilor necesare pentru obtinerea certificatelor nationale
de capitan de nava pentru transportul de marfuri si pasageri pe apele
interioare în cadrul Comunitatii.
Publicatia: OJ L 235 17.09.1996 p.31
Continut: Directiva specifica modelul certificatului ce trebuie
obtinut de capitani pentru a putea transporta marfuri

81
si pasageri pe apele de interior. Eliberarea
certificatelor este facuta de autoritatile competente
din statele membre având toate caracteristicile
impuse de Directiva 91/672/CEE. Directiva specifica
tipurile de nave ca si conditiile de obtinere a
certificatelor.
Key words : approximation of laws; carriage of goods; carriage of
passengers; inland waterway transport; intra-Community
transport; ship's passport.
Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, transport de marfuri, transport de
pasageri, transport pe apele interioare, transport
intracomunitar, pasaport pentru nava.

31995L0050
Council Directive 95/50/EC on the 6th of October 1995 on uniform
procedures for checks on the transport of dangerous goods by road.
Directiva Consiliului 95/50/CE din data de 6 octombrie 1995 privind
procedurile uniforme aplicabile verificarii transportului rutier de marfuri
periculoase.
Publicatia: OJ L 249 17.10.1995 p.35
Amendamente: by 32001L0026 (OJ L 168 23.06.2001 p.23)
Continut: Directiva specifica modul în care se face verificarea
vehiculelor ce transporta marfuri periculoase,
Continutul listei de verificare, a locului unde se face
verificarea, a penalitatilor aplicabile si a modului de
raportare a acestor verificari.
Key words : approximation of laws; road transport; safety standard;
transport document; transport of dangerous goods;
transport safety.
Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, transport rutier, standard de
siguranta, document de transport, transport de marfuri
periculoase, siguranta transportului.

31994L0055
Council Directive 94/55/EC on the 21 st of November 1994 on the

82
approximation of the laws of the Member States with regard to the
transport of dangerous goods by road.
Directiva Consiliului 94/55/CE din data de 21 noiembrie 1994 privind
aproximarea legislatiei statelor membre referitoare la transportul rutier de
marfuri periculoase.
Publicatia: OJ L 319 12.12.1994 p.7
Amendamente: 32000L0061 (OJ L 279 01.11.2000 p.40)
Amended by 32001L0007 (OJ L 030 01.02.2001 p.43)
Amended by 31996L0086 (OJ L 335 24.12.1996 p.43)
Amended by 31999L0047 (OJ L 169 05.07.1999 p.1)
Continut: Directiva este aplicabila transportului rutier de
marfuri periculoase între sau în interiorul statelor
membre. Directiva stabileste modul în care se va face
transportul, iar anexele directivei prevad lista
marfurilor periculoase interzise a fi transportate.
Key words : approximation of laws; freedom to provide services;
intra-Community transport; road transport; transport of
dangerous goods; transport safety.
Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, libertatea de furnizare a
serviciilor, transport intracomunitar, transport rutier,
transport de marfuri periculoase, siguranta transportului.

31993D0704
93/704/EC: Council Decision on the 30 th of November 1993 on the
creation of a Community database on road accidents.
93/704/CE: Decizia Consiliului din data de 30 noiembrie 1993 asupra
crearii unei baze de date a Comunitatii referitoare la accidentele rutiere.
Publicatia: OJ L 329 30.12.1993 p.63
Continut: Statele Membre vor colecta date referitoare la
accidentele rutiere soldate cu moartea sau
accidentarea persoanelor, date ce vor fi comunicate
Oficiului de Statistica a Comunitatii Europene.
Key words : common transport policy; database; road safety; transport
accident; Community statistics.

83
Cuvinte cheie: politica comuna în domeniul transportului, baza de date,
siguranta rutiera, accident, Statistica Comunitatii.

31991L0671
Council Directive 91/671/EEC on the 16 th of December 1991 on the
approximation of the laws of the Member States relating to
compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes.
Directiva Consiliului 91/671/CEE din data de 16 decembrie 1991 privind
aproximarea legislatiei în statele membre referitoare la folosirea
obligatorie a centurilor de siguranta pentru vehiculele cu mai putin de 3,5
tone.
Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.26
Continut: Folosirea centurilor de siguranta pentru vehiculele cu
mai putin de 3,5 tone este obligatorie pentru
vehiculele ce circula în statele membre. Sunt
prevazute si situatiile exceptionale în care aceste
prevederi nu se aplica.
Key words : safety device; approximation of laws; motor vehicle.
Cuvinte cheie: dispozitive de siguranta, aproximarea legislatiei, vehicul
cu motor.

31991L0439
Council Directive 91/439/EEC on the 29 th of July 1991 on driving
licences.
Directiva Consiliului 91/439/CEE din data de 29 iulie 1991 referitoare la
permisele de conducere.
Publicatia: OJ L 237 24.08.1991 p.1
Amendamente: by 194N
Amended by 32000L0056 (OJ L 237 21.09.2000 p.45)
Amended by 31994L0072 (OJ L 337 24.12.1994 p.86)
Amended by 31996L0047 (OJ L 235 17.09.1996 p.1)
Amended by 31997L0026 (OJ L 150 07.06.1997 p.41)
Continut: Statele Membre vor introduce permise de conducere
nationale bazate pe modelul prescris de Comunitate
ce vor fi reciproc recunoscute. Permisele vor stabili

84
perioada pentru care persoana este autorizata sa
conduca ca si tipul vehiculului. Directiva stabileste
vârsta minima de obtinere a permisului, exceptiile ca
si conditiile de obtinere.
Key words : driving licence; harmonization of standards; European
driving licence; European standard; traffic regulations;
technical standard.
Cuvinte cheie: permis de conducere, armonizarea standardelor, permis
de conducere european, standard european, regulament
privind traficul, standard tehnic.

31989L0459
Council Directive 89/459/EEC on the 18 th of July 1989 on the
approximation of the laws of the Member States relating to the tread
depth of tyres of certain categories of motor vehicles and their
trailers.
Directiva Consiliului 89/459/CEE din data de 18 iulie 1989 privind
aproximarea legislatiei din statele membre referitoare la adâncimea
striurilor anvelopelor pentru anumite categorii de vehicule cu motor si a
remorcilor acestora.
Publicatia: OJ L 226 03.08.1989 p.4
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Continut: Adâncimea striurilor reglementata de Directiva este
de 1,6 mm. Se prevad tipurile de anvelope carora li se
aplica aceasta directiva. Fac exceptie de la directiva
vehiculele declarate de interes istoric sau vehiculele a
caror anvelope aveau la momentul achizitiei
dimensiuni mai mici de 1,6 mm.
Key words : pneumatic tyre; vehicle parts; commercial vehicle; motor
vehicle; transport safety.
Cuvinte cheie: anvelope, subansamble, vehicule comerciale, vehicule cu
motor, siguranta transportului.

85
31982L0714
Council Directive 82/714/EEC on the 4th of October 1982 laying down
technical requirements for inland waterway vessels.
Directiva consiliului 82/714/CEE din data de 4 octombrie 1982
referitoare la cerintele tehnice pentru navele de pe apele de interior.
Publicatia: OJ L 301 28.10.1982 p.1
Amendamente: by 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Continut: Directiva face o clasificare a apelor de interior, a
navelor pentru care se aplica directiva ca si a
exceptiilor, modul în care se face certificarea navelor,
a emiterii cerificatelor, a modului de efectuare a
inspectiei, validitatea acesteia ca si a posibilitatilor de
reînnoire. Se prevede modul de efectuare a verificarii
certificatului ca si a dispozitiilor aplicabile navelor
apartinând tertelor tari.
Key words : inland waterway shipping; vessel; competition; Community
certification; Rhine Valley.
Cuvinte cheie: transport naval de marfuri pe apele de interior, nava,
concurenta, certificare comunitara, Valea Rinului.

32002L0015
Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council
on the 11 th of March 2002 on the organisation of the working time of
persons performing mobile road transport activities.
Directiva 2992/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 11 martie 2002 referitor la organizarea timpului de lucru a persoanelor
ce întreprind activitati mobile în transportul rutier.
Publicatia: OJ L 080 23.03.2002 p.35
Continut: Directiva se refera la organizarea timpului de lucru a
persoanelor ce întreprind activitati mobile de
transport. Este stabilit numarul maxim de ore de
lucru efectuat e saptamânal, durata pauzelor, a
perioadelor de odihna. Compensarile pentru lucrul de
noapte sunt acordate în functie de legislatia nationala.

86
Raportarile asupra cazuisticii se fac de catre statele
membre la fiecare doi ani.
Key words : road transport; arrangement of working time; road safety;
occupational safety.
Cuvinte cheie: transport rutier, reglementari pentru timpul de lucru,
siguranta transportului, siguranta ocupationala.

31998R2135
Council Regulation (EC) No 2135/98 on the 24 th of September 1998
amending Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in
road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application
of Regulations (EEC) No 3820/84 and (EEC) No 3821/85.
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2135/98 din data de 24 septembrie
1998 care amendeaza Regulamentul (CEE) Nr 3821/85 referitor la
echipamentul de înregistrare din transportul rutier si Directiva 88/599/
CEE referitoare la aplicarea Regulamentului (CEE) Nr 3820/84 si (CEE)
Nr 3821/85.
Publicatia: OJ L 274 09.10.1998 p.1
Continut: Regulamentul aduce îmbunatatiri precedentului
regulament, privitoare la echipamentele electronice
de înregistrare folosire la timpii de lucru ai soferilor
si a vehiculelor, a modului de înregistrare si stocare a
datelor de pe cardurile soferilor si reglementari
privind pierderea sau furtul acestora.
Key words : electronic component; electronic device; information
storage; rest period; road transport; working time.
Cuvinte cheie: componenta electronica, dispozitiv electronic, stocarea
informatiei, perioada de odihna, transport rutier.

31993D0173
93/173/EEC: Commission Decision on the 22 nd of February 1993
drawing up the standard form provided for by Article 16 of Council
Regulation (EEC) No 3820/85 on the harmonization of certain social
legislation relating to road transport.

87
93/173/CEE: Decizia Comisiei din data de 22 februarie 1993 ce
furnizeaza formatul standard în aplicarea Articolului 16 al
Regulamentului Consiliului (CEE) Nr 3820/85 privind armonizarea
legislatiei sociale din domeniul transportului rutier.
Publicatia: OJ L 072 25.03.1993 p.33
Continut: Formatul standard prevede numarul minim de
verificari ce trebuie efectuate asupra vehiculelor,
numarul abaterilor înregistrate si penalitatea care se
aplica.
Key words : road transport; traffic control; report; information
transfer; approximation of laws; road safety.
Cuvinte cheie: transport rutier, controlul traficului, raport, transfer de
informatii, aproximare legislativa, siguranta în domeniul
transportului.

31988L0599
Council Directive 88/599/EEC on the 23 rd of November 1988 on
standard checking procedures for the implementation of Regulation
(EEC) No 3820/85 on the harmonization of certain social legislation
relating to road transport and Regulation (EEC) No 3821/85 on
recording equipment in road transport.
Directiva Consiliului 88/599/CEE din data de 23 noiembrie 1988
referitoare la procedurile standard de verificare privind implementarea
Regulamentului (CEE) Nr. 3820/85 referitor la armonizarea unei anumite
parti a legislatiei în domeniul social privind transportul rutier si a
Regulamentului (CEE) Nr 3821/85 la echipamentele de înregistrare
folosite în transportul rutier.
Publicatia: OJ L 325 29.11.1988 p.55
Amendamente : 31998R2135 (OJ L 274 09.10.1998 p.1)
Continut: În vederea eliminarii concurentei neloiale se cere
introducerea standardizata a echipamentelor de
înregistrare folosite în transportul rutier. Directivele
se refera la modul de verificare, la sistemele de
verificare, verificari facute pe teren si schimbul de
informatii asupra verificarilor efectuate.

88
Key words : road transport; police checks; Community control;
approximation of laws; drivers, information transfer.
Cuvinte cheie: transport rutier, controlul politiei, Controlul Comunitatii,
aproximare legislativa, soferi, transfer de informatii.

31985R3821
Council Regulation (EEC) No 3821/85 on the 20th of December 1985
on recording equipment in road transport.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3821/85 din data de 20 decembrie
1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier.
Publicatia: OJ L 370 31.12.1985 p.8
Amendamente : - 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Amended by 31990R3314 (OJ L 318 17.11.1990 p.20)
Amended by 31990R3572 (OJ L 353 17.12.1990 p.12)
Amended by 31992R3688 (OJ L 374 22.12.1992 p.12)
Derogation in 31994D0451 (OJ L 187 22.07.1994 p.9)
Amended by 31995R2479 (OJ L 256 26.10.1995 p.8)
Amended by 31997R1056 (OJ L 154 12.06.1997 p.21)
Amended by 31998R2135 (OJ L 274 09.10.1998 p.1)
Continut: Regulamentul prevede ca echipamentul de
înregistrare folosit în transportul rutier sa fie în
concordanta cu cerintele stabilite în anexele
regulamentului. Cerintele sunt aplicabile costruirii,
folosirii, instalarii si testarii echipamentului.
Echipamentul va fi instalat si folosit de vehiculele de
transport de marfuri si pasageri înregistrate în
Statele Membre. Reglementari sunt facute asupra
folosirii echipamentului si a modului de efectuare a
inspectiei.
Key words : road transport; traffic control; transport safety.
Cuvinte cheie: transport rutier, controlul traficului, siguranta în
transport.

89
31985R3820
Council Regulation (EEC) No 3820/85 on the 20th of December 1985
on the harmonization of certain social legislation relating to road
transport.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3820/85 din data de 20 decembrie
1985 privind armonizarea legislatiei sociale referitoare la transportul
rutier.
Publicatia: OJ L 370 31.12.1985 p.1
Amendamente : - 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Derogation in 31994D0451 (OJ L 187 22.07.1994 p.9)
Continut: Regulamentul prevede vârsta echipajului ce
efectueaza transporturi internationale, obligativitatea
certificatului de competenta profesionala, timpul
efectiv de conducere a vehiculului, perioadele de
odihna si de pauza în timpul cursei, perioadele de
odihna între curse.
Este prevazut modul de efectuare a controlului si de
aplicare a penalitatilor.
Key words : approximation of laws; social legislation; road transport;
AETR agreement; international transport; occupational
safety.
Cuvinte cheie: aproximare legislativa, legislatie sociala, transport rutier,
acord AETR, transport international, siguranta ocupatiei.

22002A0531(02)
Agreement between the European Community and Romania
establishing certain conditions for the carriage of goods by road and
the promotion of combined transport - Information on the entry into
force of the Road Transit Agreement between the European
Community and Romania for the carriage of goods.
Acord între Comunitatea Europeana si România stabilind unele conditii
pentru transportarea marfurilor pe cale rutiera si promovarea transportului
combinat – Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de Tranzit
Rutier între Comunitatea Europeana si România privind transportul rutier
de marfuri.

90
Publicatia: OJ L 142 31.05.2002 p.75
Amendamente: - 32002D0409 (OJ L 142 31.05.2002 p.74)
Continut: Acordul se refera la transportul rutier de marfuri,
luând în considerare masurile legislative si
administrative ce se impun, în mod special cele
referitoare la impozitare, masuri comerciale, tehnice
si sociale. Se prevede cooperarea în vederea
dezvoltarii unui sistem de transport combinat.
Key words : EC Agreement, Romania, carriage of goods, road
transport, combined transport.
Cuvinte cheie: acord CE, Romania, transport rutier de marfuri, transport
rutier, transport combinat.

31995Y0705(01)
Council Resolution on the 19 th of June 1995 on the development of
rail transport and combined transport.
Rezolutia Consiliului din data de 19 iunie 1995 privind dezvoltarea
transportului feroviar si a transportului combinat.
Publicatia: OJ C 169 05.07.1995 p.1
Continut: Politica comuna în domeniul transportului feroviar
prevede organizarea pietei în domeniu, dezvoltarea
retelei de infrastructura tinând cont de reteaua
transeuropeana de transport, interoperabilitatea
acesteia, motiv pentru care se cere statelor membre sa
continue cooperarea prin implicarea operatorilor în
transportul combinat. Se cere Comisiei sa promoveze
reteaua feroviara transeuropeana.
Key words : rail transport; combined transport; common transport
policy; organization of transport; trans-European
network; competition
Cuvinte cheie: transport feroviar, transport combinat, politica comuna în
domeniul transportului, organizare, retea transeuropeana,
concurenta.

91
31992L0106
Council Directive 92/106/EEC on the 7th of December 1992 on the
establishment of common rules for certain types of combined
transport of goods between Member States.
Directiva Consiliului 92/106/CEE din data de 7 decembrie 1992 privind
stabilirea regulilor comune pentru anumite tipuri de transport combinat de
marfuri între statele membre.
Publicatia: OJ L 368 17.12.1992 p.38
Amendamente: 194N
Continut: Directiva se aplica operatiunilor de transport
combinat din statele membre care trimit Comisiei
datele statistice ce vor fi analizate si în baza carora se
vor promova noi masuri.
Key words : carriage of goods, combined transport, common transport
policy.
Cuvinte cheie: transport rutier de marfuri, transport combinat, politica
comuna în domeniul transportului.

32002D0314
2002/314/EC: Commission Decision on the 25 th of April 2002 on the
implementation of Decision 507/2001/EC of the European Parliament
and of the Council concerning a set of actions relating to the trans-
European network for the collection, production and dissemination
of statistics on the trading of goods within the Community and
between the Community and non-member countries (Edicom)
(notified under document number C(2002) 1282).
2002/314/CE: Decizia Comisiei din data de 25 aprilie 2002 privind
implementarea Deciziei 597/2001/CE a Parlamentului European si a
Consiliului privind un set de actiuni referitor la reteaua europeana de
transport privind colectarea, producerea si diseminarea datelor statistice
referitoare la comercializarea marfurilor în cadrul Comunitatii si între
Comunitate si tarile ne-membre (Edicom).
Publicatia: OJ L 113 30.04.2002 p.23
Continut: Comisia stabileste sumele cu care va fi finantat
programul de lucru pe anul 2002 referitor la proiectul

92
Edicom. Acest proiect se refera la colectarea,
producerea si diseminarea datelor statistice
referitoare la comercializarea marfurilor în cadrul
Comunitatii si între Comunitate si tarile ne-membre
Key words : trans-European network; information network;
Community statistics; intra-Community trade; extra-
Community trade; electronic mail.
Cuvinte cheie: retea trans-europeana, retea de informatii; statistica
Comunitatii, comert intra-comunitar, comert extra –
comunitar, posta electronica.

32001D0507
Decision No 507/2001/EC of the European Parliament and of the
Council on the 12th of March 2001 concerning a set of actions relating
to the trans-European network for the collection, production and
dissemination of statistics on the trading of goods within the
Community and between the Community and non-member countries
(Edicom).
Decizia Nr 507/2001/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
data de 12 martie 2001 privind un set de actiuni referitor la reteaua
europeana de transport privind colectarea, producerea si diseminarea
datelor statistice referitoare la comercializarea marfurilor în cadrul
Comunitatii si între Comunitate si tarile ne-membre (Edicom).
Publicatia: OJ L 076 16.03.2001 p.1
Implemented by 32001D0490 (OJ L 177 30.06.2001 p.81)
Continut Decizia se refera la Programul Edicom folosit la
colectarea, producerea si diseminarea datelor
statistice referitoare la comercializarea marfurilor în
cadrul Comunitatii si între Comunitate si tarile ne-
membre, program folosit în reteaua europeana de
transport. Decizia stabileste programul anual de
lucru ca si bugetul programului, procedurile de
introducere a noilor date în sistemul general de
statistica al Comunitatii si modul de transmitere a
acestor date de catre Statele Membre, modul de

93
evaluare al programului precum si perioada de
valabilitate.
Key words : trans-European network; Community statistics; intra-
Community trade; extra-Community trade; electronic
mail.
Cuvinte cheie: retea trans-europeana, statistica Comunitatii, comert
intra-comunitar, comert extra-comunitar, posta
electronica.

32001H0290
Commission Recommendation on the 21 st of March 2001 on the basic
parameters of the trans-European high-speed rail system referred to
in Article 5(3)(b) of Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2001) 745).
Recomandarea Comisiei din data de 21 martie 2001 referitoare la
parametri de baza ai sistemului trans-european de trenuri de mare viteza
la care se refera Articolul 5 (3) (b) al Directivei 96/48/CE (notificat sub
numarul C(2000) 745).
Publicatia: OJ L 100 11.04.2001 p.17
Continut: Comisia recomanda parametri de baza ai sistemului
trans-european de trenuri de mare viteza.
Caracteristicile acestor parametri sunt descrise în
anexa recomandarii Comisiei.
Key words : rail transport; trans-European network; high-speed
transport; technical regulations; harmonization of
standards; transport safety.
Cuvinte cheie: transport feroviar, retea trans-europeana, transport cu
mare viteza, regulamente tehnice, armonizarea
standardelor, siguranta transportului.

32001D0260
2001/260/EC: Commission Decision on the 21 st of March 2001 on the
basic parameters of the command-control and signalling subsystem
of the trans-European high-speed rail system referred to as "ERTMS

94
characteristics" in Annex II(3) to Directive 96/48/EC (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2001) 746).
2001/260/CE: Decizia Comisiei din data de 21 martie 2001 referitoare la
parametrii de baza ai sistemului comanda-control si de semnalizare ai
sistemului trans-european de trenuri de mare viteza, sau „caracteristicile
ERTMS” la care face referire Anexa II (3) a Directivei 96/48/CE
(notificat sub documentul numarul C (2001) 746).
Publicatia: OJ L 093 03.04.2001 p.53
Continut: Comisia decide ca parametri de baza ai sistemului
comanda-control si de semnalizare ai sistemului
trans-european de trenuri de mare viteza, cunoscut
sub denumirea sau „caracteristicile ERTMS” trebuie
pusi în practica de catre statele membre.
Caracteristicile acestor parametri sunt descrise in
anexa recomandarii Comisiei.
Key words : rail transport; trans-European network; high-speed
transport; technical regulations; harmonization of
standards; transport safety
Cuvinte cheie: transport feroviar, retea trans-europeana, transport cu
mare viteza, regulamente tehnice, armonizarea
standardelor, siguranta transportului

32001L0016
Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council
on the 19 th of March 2001 on the interoperability of the trans-
European conventional rail system.
Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
conventional trans-european.
Publicatia: OJ L 110 20.04.2001 p.1
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite
pentru ca sistemul feroviar conventional trans-
european sa devina interoperabil. Conditiile se refera
la proiectarea, constructia, punerea în functiune,
îmbunatatirea, reînnoirea, functionarea si între-

95
tinerea partilor din sistem ca si la calificarile
profesionale si conditiile de siguranta si de sanatate al
personalului ce opereaza acest sistem. Directiva se
aplica subsistemelor si subansamblelor care contri-
buie la interoperabilitate, care trebuie sa corespunda
specificatiilor tehnice pentru interoperabilitate (TSI)
si sa poarte marca certificarii pentru conformitate.
Autoritatile care elibereaza certificatele de
conformitate vor fi publicate în Jurnalul Oficial al
Comunitatii Europene.
Key words : rail transport; trans-European network; technical rule;
harmonization of standards.
Cuvinte cheie: transport feroviar, retea trans-europeana, regula tehnica,
armonizarea standardelor.

31999D0569
1999/569/EC: Commission Decision on the 28 th of July 1999 on the
basic parameters for the command-and-control and signalling
subsystem relating to the trans-European high-speed rail system
(notified under document number C(1999) 2475) - (Text with EEA
relevance).
1999/569/CE: Decizia Comisiei din data de 28 iulie1999 referitoare la
parametrii de baza ai sistemului comanda-control si de semnalizare ai
sistemului trans-european de trenuri de mare viteza, (notificat sub
documentul numarul C (1999) 2475).
Publicatia: OJ L 216 14.08.1999 p.23
Continut: Comisia decide intensitatile si frecventele de unda
radio ce trebuie folosite în sistemul comanda–control
si semnalizare pentru trenurile de mare viteza.
Key words : harmonization of standards; high-speed transport; rail
transport; technical regulations; trans-European network;
transport safety.
Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, transport cu mare viteza,
transport feroviar, regulamente tehnice, retea trans-
europeana, siguranta transportului.

96
31997Y0625(01)
Council Resolution on the 17 th of June 1997 on the development of
telematics in road transport, in particular with respect to electronic
fee collection.
Rezolutia Consiliului din 17 iunie 1997 referitoare la dezvoltarea
aplicatiilor telematice în transportul rutier, în special asupra colectarii
electronice a taxelor.
Publicatia: OJ C 194 25.06.1997 p.5
Continut În vederea obtinerii unui nivel corespunzator de
interoperabilitate Consiliul cere Comisiei sa conceapa
o strategie prin care sa se defineasca standardele
tehnice pentru introducerea aplicatiilor telematice în
transportul rutier.
Key words : telematics; road transport; toll; European standard;
cooperation policy; EC countries.
Cuvinte cheie: aplicatii telematice, transport rutier, vama, standard
european, politica de cooperare, tarile EC.

31996D1692
Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the
Council on the 23rd of July 1996 on Community guidelines for the
development of the trans-European transport network.
Decizia Nr 1692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
data de 23 iulie 1996 privind liniile directoare ale Comunitatii referitoare
la dezvoltarea retelei trans-europene de transport.
Publicatia: OJ L 228 09.09.1996 p.1
Amendamente: 32001D1346 (OJ L 185 06.07.2001 p.1)
Continut: Directiva pre vede ca pâna în anul 2010 va fi stabilita
reteaua trans-europeana de transport ce va integra
retelele rutiere, aeriene si maritime ca si
infrastructura aferenta de pe teritoriul Comunitatii.
Principalele masuri constau în proiectarea retelei,
identificarea proiectelor de interes comun, adaptarea
retelelor existente, promovarea interoperabilitatii,

97
combinarea diferitelor tipuri de transport, promo-
varea cooperarii cu statele nemembre.
Key words : common transport policy; economic and social cohesion;
environmental protection; trans-European network;
transport network; EC committee.
Cuvinte cheie: politica comuna în transporturi, coeziune economica si
sociala, protectia mediului, retea trans-europeana, retea
de transport, comitet CE.

31996L0048
Council Directive 96/48/EC on the 23 rd of July 1996 on the
interoperability of the trans-European high-speed rail system.
Directiva Consiliului 96/48/CE din data de 23 iulie 1996 privind
interoperabilitatea sistemului feroviar trans-european de mare viteza.
Publicatia: OJ L 235 17.09.1996 p.6
Amendamente: 32001H0290 (OJ L 100 11.04.2001 p.17)
Continut: Directiva se aplica tuturor subsistemelor,
parametrilor, interfetelor ca si procedurilor care sa
asigure compatibilitatea sistemului feroviar de mare
viteza, compatibilitate ce este o preconditie a
interoperabilitatii. Directiva prevede specificatiile
tehnice, a certificarilor de conformitate, autorizarea
producatorilor si a verificarilor.
Key words : harmonization of standards; high-speed transport; rail
transport; technical regulations; trans-European network;
transport safety.
Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, transport de mare viteza,
transport feroviar, regulamente tehnice, retea trans-
europeana, siguranta în transport.

31995R2236
Council Regulation (EC) No 2236/95 on the 18 th of September 1995
laying down general rules for the granting of Community financial
aid in the field of trans-European networks.

98
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2236/95 din data de 18 septembrie
1995 privind regulile generale de acordare de ajutoare financiare din
partea Comunitatii în domeniul retelelor trans-europene.
Publicatia: OJ L 228 23.09.1995 p.1
Amendamente: 31999R1655 (OJ L 197 29.07.1999 p.1)
Continut: Regulamentul defineste conditiile si procedurile
aplicabile acordarii de ajutoare financiare din partea
Comunitatii pentru proiectele de interes comun în
domeniul retelelor trans-europene. Regulamentul se
refera la conditiile de eligibilitate, formele de
ajutoare, criteriile de selectie, informatiile necesare
pentru identificarea aplicantului, prevederile
financiare, controlul finaciar, monitorizarea si
evaluarea proiectelor ca si informarea si publicitatea.
Key words : aid system; energy transport; intra-Community transport;
telecommunications; transport infrastructure; Community
financial instrument.
Cuvinte cheie: sistem de ajutoare, transport intracomunitar,
telecomunicatii, infrastructura de transport, instrument
financiar al Comunitatii.

31997Y0408(01)
Council Resolution on the 24 th of March 1997 on a new strategy to
increase the competitiveness of Community shipping.
Rezolutia Consiliului din data de 24 martie 1997 referitor la o noua
strategie în vederea cresterii competitivitatii transportului naval în
Comunitate.
Publicatia: OJ C 109 08.04.1997 p.1
Continut: Rezolutia se refera la strategia „Catre o noua
strategie maritima” care se bazeaza pe
competitivitatea la nivel international a flotei
Comunitatii, siguranta în transport, piata libera si
concurenta loiala.
Key words : maritime transport; shipping policy; crew; economic
development; competitiveness.

99
Cuvinte cheie: transport maritim, politica în domeniul transportului
naval, echipaj, dezvoltare economica, competitivitate.

21994A0103(20)
Agreement on the European Economic Area - Protocol 19 on
maritime transport
Acord asupra Ariei Economice Europene – Protocolul 19 referitor la
transportul maritim
Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.180
Amendamente: 31994D0001 (OJ L 001 03.01.1994 p.1)
Continut: Acordul se refera la coordonarea actiunilor si
masurilor partilor contractante catre terte tari si
companiile din aceste tari în domeniul transportului
maritim
Key words : European Economic Area; protocol to an agreement;
maritime transport;
Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana, protocol la un acord,
transport maritim.

31998R2843
Commission Regulation (EC) No 2843/98 on the 22nd of December
1998 on the form, content and other details of applications and
notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68,
(EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on
competition to the transport sector (Text with EEA relevance).
Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 2843/98 din data de 22 decembrie 1998
referitoare la forma, Continutul si alte detalii referitoare la cereri si
notificari facute în baza Regulamentului Consiliului (CEE) Nr. 1017/68,
(CEE) Nr. 4056/86 si (CEE) Nr. 3975/87 prin care se aplica regulile
concurentei în sectorul transporturilor.
Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.22
Continut: Regulamentul permite companiilor transportatoare
sau asociatii ale acestora sa informeze Comisia asupra
unor practici necorespunzatoare si care împiedica
competitia (cum ar fi cele de natura pozitiilor de

100
dominare a pietei sau a cartelurilor). Informarea se
face în baza unor formulare a caror forma si continut
sunt standardizate.
Key words : control of restrictive practices; form; inter-company
agreement; organization of transport; transport policy;
withdrawal from an agreement.
Cuvinte cheie: controlul practicilor restrictive, formulare, acorduri între
companii, organizarea transportului, politica în domeniul
transportului, retragere dintr-un angajament.

31992R0479
Council Regulation (EEC) No 479/92 on the 25 th of February 1992 on
the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of
agreements, decisions and concerted practices between liner shipping
companies (consortia).
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 479/92 din data de 25 februarie 1992
referitor la aplicarea Articolului 85 (3) al Tratatului pentru anumite
categorii de acorduri, decizii si practici între companiile navale de linie.
Publicatia: OJ L 055 29.02.1992 p.3
Amendamente: - by 194N
Continut: Consiliul reglementeaza aplicarea Articolulul 85 al
Tratatului, aratând ca acesta nu se aplica anumitor
categorii de transportatori sau asociatii ale acestora
care au drept scop promovarea sau stabilirea de
actiuni de cooperare comune privind serviciile de
transport maritim
Key words : competition; maritime law; restrictive trade practice;
maritime transport; price agreement.
Cuvinte cheie: concurenta, legea maritima, practici comerciale
restrictive, transport maritim, acord de pret.

31986R4056
Council Regulation (EEC) No 4056/86 on the 22nd of December 1986
laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of
the Treaty to maritime transport.

101
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 4056/86 din data de 22 decembrie
1986 privind regulile detaliate de aplicare a Articolului 85 si 86 al
Tratatului privind transportul maritim.

Publicatia: OJ L 378 31.12.1986 p.4


Amendamente: by 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Incorporated by 21994A0103(64) (OJ L 001 03.01.1994 p.446)
Continut: Sunt prezentate reguli privind acordurile tehnice,
serviciile acordate si tarifare. Se stabilesc si
procedurile de formulare a obiectiunilor,
investigatiile si inspectiile, ca si a duratei si procedurii
de revocare a deciziei aplicate.
Key words: maritime transport; common transport policy;
transportation tariff; competition law; restriction on
competition.
Cuvinte cheie: transport maritim, politica comuna în domeniul
transporturilor, tarife în transport, legea concurentei,
restrictii privind concurenta.

32002L0006
Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council
on the 18 th of February 2002 on reporting formalities for ships
arriving in and/or departing from ports of the Member States of the
Community (Text with EEA relevance).
Directiva 2002//6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 18 februarie 2000 referitor la formalitatile pentru navele ce sosesc sau
pleaca din porturile statelor membre ale Comunitatii.
Publicatia: OJ L 067 09.03.2002 p.31
Continut: În vederea facilitarii transportului maritim Directiva
introduce formalitati de raportare standardizate
pentru navele ce sosesc sau pleaca din porturile
statelor membre. Formalitatile se refera la nava,
efectele echipajului, lista echipajului, bunurile

102
transportate spre a fi vândute pasagerilor, si eventual
lista pasagerilor.
Key words : maritime transport; vessel; harbour installation;
administrative formalities; transport document;
harmonization of standards.
Cuvinte cheie: transport maritim, nava, instalatie portuara, formalitati
administrative, document de transport, armonizarea
standardelor.

32001D0423
2001/423/EC: Commission Decision on the 22 nd of May 2001 on
arrangements for publication or dissemination of the statistical data
collected pursuant to Council Directive 95/64/EC on statistical
returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2001)
1456).
2001/423/CE: Decizia Comisiei din data de 22 mai 2001 referitoare la
reglementarile privind publicarea si diseminarea datelor statistice
colectate ca urmare a aplicarii Directivei Consiliului 95/64/CE privind
raportarile statistice privind transportul maritim de marfuri si pasageri.
Publicatia: OJ L 151 07.06.2001 p.41
Continut: În cadrul general al politicii de informare în domeniul
statisticii, Comisia stabileste reglementarile ce trebuie
facute pentru publicarea si diseminarea datelor
privind transportul maritim de marfuri si pasageri.
Reglementarile se refera la periodicitatea publicarii si
diseminarii datelor, la nivelul de diseminare si la
confidentialitate.
Key words : maritime transport; carriage of passengers; carriage of
goods; data collection; statistics; dissemination of
information.
Cuvinte cheie: transport maritim, transport de pasageri, transport de
marfuri, colectarea datelor, statistica, diseminarea
informatiei.

103
31995L0064
Council directive 95/64/EC on the 8th of December 1995 on statistical
returns in respect of carriage of goods and passengers by sea.
Directiva Consiliului 95/64/CE din data de 8 decembrie 1995 referitoare
la raportarile statistice privind transportul maritim de marfuri si pasageri.
Publicatia: OJ L 320 30.12.1995 p.25
Amendamente: 32000D0363 (OJ L 132 05.06.2000 p.1)
Amended by 31998D0385 (OJ L 174 18.06.1998 p.1)
Continut: Statele Membre vor culege date referitoare la
transportul pe mare a marfurilor sau pasagerilor.
Directiva stabileste caracteristicile datelor ce trebuie
colectate cât si o lista a porturilor codificate si
clasificate. Se prevede periodicitatea culegerii datelor,
procesarea, raportarea si transmiterea lor.
Key words : carriage of goods; carriage of passengers; maritime
transport; report; statistics.
Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport de pasageri, transport
maritim, raport, statistica.

31991R0613
Council Regulation (EEC) No 613/91 on the 4 th of March 1991 on the
transfer of ships from one register to another within the Community.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 613/91 din data de 4 martie 1991
referitor la transferul de nave dintr-un registru în altul în cadrul
Comunitatii.
Publicatia: OJ L 068 15.03.1991 p.1
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Continut: Statele Membre vor culege date referitoare la
transportul pe mare a marfurilor sau pasagerilor.
Directiva stabileste caracteristicile datelor ce trebuie
colectate cât si o lista a porturilor codificate si
clasificate. Se prevede periodicitatea culegerii datelor,
procesarea, raportarea si transmiterea lor.
Key words : carriage of goods; carriage of passengers; maritime
transport; report; statistics.

104
Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport de pasageri, transport
maritim, raport, statistica.

32000Y0229(02)
Council Resolution on the 14 th of February 2000 on the promotion of
short sea shipping.
Rezolutia Consiliului din data de 14 februarie 2000 privind promovarea
transportului maritim pe distante mici.
Publicatia: OJ C 056 29.02.2000 p.3
Continut: Considerând ca promovarea transportului maritim
pe distante mici este un obiectiv prioritar si ca un
prim pas este acela de a îndeparta obstacolele ce stau
în calea dezvoltarii acestui domeniu, Consiliul invita
Comisia si statele membre sa gaseasca solutii pentru
înlaturarea acestor obstacole. Actiunile se vor axa pe
îmbunatatirea eficientei punctelor de încarcare –
descarcare existente în retea prin înlaturarea
barierelor administrative si dezvoltarea serviciilor
tehnice si de infrastructura, pe promovarea solutiilor
bazate pe facilitati integrate, cum ar fi birouri unice si
pe crearea si testarea unor noi oportunitati ale pietei.
Key words: carriage of goods, cooperation policy, maritime transport,
EC countries.
Cuvinte cheie: transport de marfuri, politica de cooperare, transport
maritim, tari CE.

32000Y0229(01)
Council Resolution on the 14 th of February 2000 on the promotion of
intermodality and intermodal freight transport in the European
Union.
Rezolutia Consiliului din data de 14 februarie 2000 privind promovarea
intermodalitatii si a transportului intermodal în Uniunea Europeana.
Publicatia: OJ C 056 29.02.2000 p.1
Continut: Considerând ca transportul intermodal contribuie la
dezvoltarea activitatilor economice în cadrul

105
Comunitatii, fiind atât în beneficiul cetatenilor cât si a
companiior, Consiliul invita Comisia si Statele
Membre sa includa intermodalitatea în Reteaua
Transeuropeana de Transport, sa integreze societatea
informationala în sistemul de transport european
prin alcatuirea unei noi arhitecturi a transferului de
date, sa contribuie la realizarea unui sistem de
informare si tranzactionare reale si la timp si sa
dezvolte un sistem inteligent de aplicatii bazate pe
comertul electronic.
Key words: carriage of goods, combined transport, transport policy,
European Union, EC countries.
Cuvinte cheie: transport de marfuri, transport combinat, politica în
domeniul transportului, Uniunea Europeana, tari CE.

31978D0774
78/774/EEC: Council Decision on the 19 th of September 1978
concerning the activities of certain third countries in the field of
cargo shipping.
78/774/CEE: Decizia Consiliului din data de 19 septembrie 1978
referitoare la activitatile anumitor terte tari în domeniul transportului
cargo.
Publicatia: OJ L 258 21.09.1978 p.35
Amendamente: 31989D0242 (OJ L 097 11.04.1989 p.47)
Continut: Se cere instituirea unui sistem care sa permita
culegerea de informatii referitoare la activitatile
flotelor tertelor tari ale caror practici aduc prejudicii
Statelor Membre, în special în comertul maritim
international.
Key words: third country; maritime transport; information system;
international waters; information transfer.
Cuvinte cheie: terte tari, transport maritim, sistem de informatii, ape
internationale, transfer de informatii.

106
32002R0417
Regulation (EC) No 417/2002 of the European Parliament and of the
Council on the 18th of February 2002 on the accelerated phasing-in of
double hull or equivalent design requirements for single hull oil
tankers and repealing Council Regulation (EC) No 2978/94.
Regulamentul (CE) Nr 417/2002 a Parlamentului European si a
Consiliului din data de 18 februarie 2002 privind accelerarea trecerii
tancurilor petroliere de la carene simple la carene duble sau echivalente
ale acestora si abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr. 2978/94.
Publicatia: OJ L 064 07.03.2002 p.1
Continut: Regulamentul stabileste trecerea tancurilor petroliere
de la carene simple la carene duble sau echivalente ale
acestora (MARPOL 73/78). Regulamentul se aplica
tancurilor petroliere de mai mult de 5000 tdw. Se
prevede calendarul de aplicare a regulamentului, pe
ani si pe tipuri de tancuri petroliere ca si exceptiile
care se aplica.
Key words: international convention; international standard; oil
pollution; prevention of pollution; tanker; IMO.
Cuvinte cheie: conventie internationala, standard interational, poluare cu
petrol, prevenirea poluarii, tank, IMO.

32001L0096
Directive 2001/96/EC of the European Parliament and of the Council
on the 4th of December 2001 establishing harmonised requirements
and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers
(Text with EEA relevance).
Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 4 decembrie 2001 privind stabilirea de proceduri si exigente
armonizate pentru încarcarea si descarcarea cargourilor.
Publicatia: OJ L 013 16.01.2002 p.9
Continut: În vederea reducerii riscului de avarii a structurii
navei în timpul încarcarii si descarcarii si tinând cont
de proceduri armonizate de cooperare si comunicare
între nave si terminale, autoritatile autorizate ale

107
statelor membre vor face verificarile necesare atât
asupra terminalelor cât si a navelor. Va fi dezvoltat,
implementat si mentinut un sistem de management al
calitatii în conformitate cu standardele ISO
9001:2000 ca si certificarea acestuia conform ISO
10011:1991. Se fac precizari asupra procedurilor, a
responsabilitatilor, a modului de verificare si
raportare cât si a modului de evaluare.
Key words: approximation of laws; maritime transport; carriage of
goods; load; international standard; vessel.
Cuvinte cheie: aproximarea legislatiei, transport maritim, transport de
marfuri, încarcatura, standard international, nava.

32001L0025
Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council
on the 4th of April 2001 on the minimum level of training of seafarers.
Directiva 2001/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 4 aprilie 2001 referitoare la nivelul minim de instruire al navigatorilor.
Publicatia: OJ L 136 18.05.2001 p.17
Continut: Directiva prevede nivelul minim de instruire al
navigatorilor. Sunt descrise categoriile de navigatori
si exceptiile, educatia necesara, certificarea,
standardele de calitate si recunoasterea diplomelor.
Se stabilesc standardele pentru emiterea si
înregistrarea certificatelor medicale ca si a revalidarii
lor. De asemenea sunt stabilite responsabilitatile
companiilor angajatoare si a Statelor Membre.
Key words: maritime shipping; crew; vocational training; transport
safety; recognition of diplomas; ship's passport.
Cuvinte cheie: transport maritim, echipaj, formare profesionala,
siguranta în transporturi, recunoasterea diplomelor,
pasaport naval.

21998A0710(01)
Agreement between the European Community, the European Space

108
Agency and the European Organisation for the Safety of Air
Navigation on a European Contribution to the development of a
global navigation satellite system (GNSS).
Acord între Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si
Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene asupra
Contributiei Europene la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin
satelit (GNSS).
Publicatia: OJ L 194 10.07.1998 p.16
Amendamente: by 31998D0434 (OJ L 194 10.07.1998 p.15)
Continut: Scopul acordului este stabilirea relatiilor de
cooperare dintre Comunitatea Europeana, Agentia
Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana
pentru Siguranta Navigatiei Aeriene în vederea
contributiei fiecarei parti la dezvoltarea unui sistem
global de navigare prin satelit (GNSS), ceea ce va
permite Europei sa furnizeze astfel de servicii care sa
satisfaca cerintele utilizatorilor.
Key words : air traffic; cooperation policy; satellite; Eurocontrol; EC
agreement; ESA; maritime shipping; road transport;
satellite; transport safety.
Cuvinte cheie: trafic aerian, politica de cooperare, satelit, Eurocontrol,
acord CE, ESA, transport maritim, transport rutier,
satelit, siguranta transportului.

31998L0018
Council Directive 98/18/EC on the 17 th of March 1998 on safety rules
and standards for passenger ships.
Directiva Consiliului 98/18/CE din data de 17 martie 1998 referitoare la
regulile si standardele de siguranta pentru navele de pasageri.
Publicatia: OJ L 144 15.05.1998 p.1
Amendamente: by 32002L0025 (OJ L 098 15.04.2002 p.1)
Continut: Directiva introduce un nivel uniform de siguranta
pentru viata si bunurile pasagerilor. Se precizeaza
categoriile de nave, cerintele de siguranta, ca si
exceptiile aplicabile. Directiva stabileste procedurile

109
de supraveghere a noilor nave, a certificarii cât si a
penalitatilor.
Key words : carriage of passengers; maritime safety; maritime
transport; safety standard; transport safety; IMO
Cuvinte cheie: transport de pasageri, siguranta maritima, transport
maritim, standard de siguranta, siguranta în transport,
IMO

31997L0070
Council Directive 97/70/EC on the 11 th of December 1997 setting up a
harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length
and over.
Directiva Consiliului 97/70/CE din data de 11 decembrie 1997 referitoare
la stabilirea unui regim de siguranta armonizat privind navele de pescuit
de 24 de metri lungime sau mai mari.
Publicatia: OJ L 034 09.02.1998 p.1
Amendamente: by 31999L0019 (OJ L 083 27.03.1999 p.48)
Amended by 32002L0035 (OJ L 112 27.04.2002 p.21).
Continut: Directiva stabileste standardele de siguranta
aplicabile navelor de pescuit de 24 de metri lungime
sau mai mari, nave ce apartin statelor membre si sunt
înregistrate în Comunitate, pentru navele ce opereaza
în apele teritoriale sau de interior a statelor membre
sau care ancoreaza într-un port din statele membre.
În anexe sunt specificate tipurile de nave, cerintele,
exceptiile si echivalentele cerintelor, standardele de
proiectare, constructie si întretinere ca si controlul si
certificarea.
Key words : fishing vessel; harmonization of standards; maritime
safety; quality control of industrial products; quality
label; technical standard.
Cuvinte cheie: nave de pescuit, armonizarea standardelor, siguranta
maritima, controlul calitatii produselor industriale,
eticheta pentru certificarea calitatii, standard tehnic

110
31996D0587
96/587/EC: Commission Decision on the 30th of September 1996 on
the publication of the list of recognized organizations which have
been notified by Member States in accordance with Council Directive
94/57/EC (Text with EEA relevance).
96/587/CE: Decizia Comisiei din data de 30 septembrie 1996 referitoare
la publicarea unei liste a organizatiilor recunoscute facute cunoscute de
statele membre în concordanta cu Directiva Consiliului 94/57/CE.
Publicatia: OJ L 257 10.10.1996 p.43
Amendamente: by 31998D0403 (OJ L 178 23.06.1998 p.39)
Amended by 32002D0221 (OJ L 073 15.03.2002 p.30)
Continut: Referitor la organizatiile abilitate si recunoscute de
Statele Membre ca pot efecuta inspectii ale navelor
conform standardelor, Statele Membre prezinta
Comisiei lista acestor organizatii.
Key words: international standard; prevention of pollution; transport
safety; vessel.
Cuvinte cheie: standard international, prevenirea poluarii, siguranta în
transport, nava.

31996L0098
Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine
equipment.
Directiva Consiliului 96/98/CE din data de 20 decembrie 1996 referitoare
la echipamentul marin.
Publicatia: OJ L 046 17.02.1997 p.25
Amendamente: 32001L0053 (OJ L 204 28.07.2001 p.1)
Amended by 31998L0085 (OJ L 315 25.11.1998 p.14)
Continut: Pentru prevenirea poluarii marine si întarirea
standardelor de siguranta se cere aplicarea uniforma
a echipamentelor ce vor fi plasate la bordul navelor.
Pentru aceste nave vor fi emise certificate de
siguranta emise de statele membre si care sunt în
concordanta cu cerintele directivei. În anexe sunt

111
precizate echipamentele, procedurile de conformitate
si de evaluare si modul de efectuare a inspectiei.
Key words: carriage of passengers; maritime safety; maritime
transport; prevention of pollution; safety standard; IMO.
Cuvinte cheie: transport de pasageri, siguranta maritima, transport
maritim, prevenirea poluarii, standard de siguranta, IMO.

31996L0040
Commission Directive 96/40/EC on the 25 th of June 1996 establishing
a common model for an identity card for inspectors carrying out port
State control (Text with EEA relevance).
Directiva Comisiei 96/40/CE din data de 25 iunie 1996 privind stabilirea
unui model unic pentru cartea de identitate a inspectorilor ce întreprind
activitati de control.
Publicatia: OJ L 196 07.08.1996 p.8
Continut: Directiva prezinta modelul cartii de identitate a
inspectorilor ce întreprind activitati de control
07.30.50 Transport policy - Shipping - International relations
Politica în domeniul transporturilor – Transport naval –
Relatii internationale
Key words: harbour installation; identity document; maritime
transport.
Cuvinte cheie: instalatie portuara, document de identitate, transport
maritim.

31995R3051
Council Regulation (EC) No 3051/95 on the 8th of December 1995 on
the safety management of roll-on/roll-off passenger ferries (ro-ro
ferries).
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 3051/95 din data de 8 decembrie 1995
referitor la operarea în conditii de siguranta al feriboturilor.
Publicatia: OJ L 320 30.12.1995 p.14
Amendamente: by 31998R0179 (OJ L 019 24.01.1998 p.35)

112
Continut: În vederea prevenirii poluarii marine si operarii în
siguranta a feriboturilor, acestea trebuie sa fie în
concordanta cu Codul ISM (Codul International de
Management pentru Operarea în Siguranta a Navelor
si Prevenirea Poluarii), prin stabilirea si mentinerea
corespunzatoare a sistemelor de siguranta atât la
bordul navei cât si la tarm si sa se supuna controlului
administratiilor din statele respective.
Key words: carriage of passengers; ferryboat, marine pollution,
maritime safety; maritime transport; prevention of
pollution.
Cuvinte cheie: transport de pasageri, feribot, poluare marina, siguranta
maritima, transport maritim, prevenirea poluarii.

31995L0021
Council Directive 95/21/EC on the 19 th of June 1995 concerning the
enforcement, in respect of shipping using Community ports and
sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of
international standards for ship safety, pollution prevention and
shipboard living and working conditions (port State control).
Directiva Consiliului 95/21/CE din data de 19 iunie 1995 referitoare la
aplicarea standardelor internationale privind siguranta navelor, prevenirea
poluarii si traiul bord si conditiile de munca, referitoare la navele ce
folosesc porturile Comunitatii si navigheaza în apele aflate sub jurisdictia
statelor membre.
Publicatia: OJ L 157 07.07.1995 p.1
Amendamente: by 31998L0025 (OJ L 133 07.05.1998 p.19)
Amended by 31998L0042 (OJ L 184 27.06.1998 p.40)
Amended by 31999L0097 (OJ L 331 23.12.1999 p.67)
Amended by 32001L0106 (OJ L 019 22.01.2002 p.17)
Continut: Scopul directivei este de a reduce numarul vaselor
care nu sunt conform standardelor internationale.
Navele trebuie sa fie în conformitate cu legislatia
Comunitatii si cea internationala referitoare la
siguranta maritima, protectia mediului marin, cât si

113
cu traiul la bord si conditiile de lucru. Directiva
stabileste criterii comune pentru controlul navelor si
armonizeaza procedurile de inspectie si detentie a
navelor luând în considerare angajamentele facute de
autoritatile maritime ale Statelor Membre în
Memorandumul de Întelegere de la Paris.
Key words: harbour installation; international standard; maritime
transport; prevention of pollution; transport safety;
working conditions.
Cuvinte cheie: instalatie portuara, standard international, transport
maritim, prevenirea poluarii, siguranta în transport,
conditii de munca.

31994L0057
Council Directive 94/57/EC on the 22 th of November 1994 on common
rules and standards for ship inspection and survey organizations and
for the relevant activities of maritime administrations.
Directiva Consiliului 94/57/CE din data de 22 noiembrie 1994 referitoare
la regulile comune si standardele privind inspectia navelor si controlul
efectuat de organizatiile abilitate si a activitatilor în domeniu a
administratiilor maritime.
Publicatia: OJ L 319 12.12.1994 p.20
Amendamente: by 31997L0058 (OJ L 274 07.10.1997 p.8)
Amended by 32001L0105 (OJ L 019 22.01.2002 p.9)
Continut: Scopul directivei este de a stabili masuri ce trebuie
luate de organizatiile ce efectueaza inspectia,
controlul si certificarea navelor pentru a fi în
conformitate cu conventiile internationale privitoare
la siguranta pe mare si prevenirea poluarii marine.
Acest lucru necesita dezvoltarea si implementarea
cerintelor de siguranta la carene si la instalatiile si
echipamentele mecanice, electrice si de control.
Key words: international standard; prevention of pollution;
supervisory body; transport safety; vessel.

114
Cuvinte cheie: standard international, prevenirea poluarii, autoritate de
supraveghere, siguranta transportului, nava.

31993L0075
Council Directive 93/75/EEC on the 13th of September 1993
concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving
Community ports and carrying dangerous or polluting goods.
Directiva Consiliului 93/75/CEE din data de 13 septembrie 1993
referitoare la cerintele minime pentru navele care au destinatia sau
parasesc porturile Comunitatii si transporta marfuri periculoase sau
poluante.
Publicatia: OJ L 247 05.10.1993 p.19
Amendamente: by 31997L0034 (OJ L 158 17.06.1997 p.40)
Amended by 31998L0055 (OJ L 215 01.08.1998 p.65)
Amended by 31998L0074 (OJ L 276 13.10.1998 p.7)
Continut: Directiva se refera la cerintele minime ce trebuie
îndeplinite de comandantul navei si echipajul sau ale
caror nave transporta marfuri periculoase sau
poluante. Marfurile periculoase sau poluante trebuie
înregistrate si trebuie sa poarte semne de identificare
în cazul substantelor solide. Autoritatile portuare vor
fi informate asupra acestor transporturi. Directiva
prevede si masurie ce trebuie luate în caz de avarie a
acestor nave.
Key words: transport of dangerous goods; maritime transport;
information transfer; transport safety; pollution from
ships; prevention of pollution.
Cuvinte cheie: transport de marfuri periculoase, transport maritim,
transfer de informatii, siguranta transportului, poluarea
navelor, prevenirea poluarii.

32002L0006
Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council
on the 18 th of February 2002 on reporting formalities for ships

115
arriving in and/or departing from ports of the Member States of the
Community (Text with EEA relevance).
Directiva 2002//6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 18 februarie 2000 referitor la formalitatile pentru navele ce sosesc sau
pleaca din porturile statelor membre ale Comunitatii.
Publicatia: OJ L 067 09.03.2002 p.31
Continut: În vederea facilitarii transportului maritim Directiva
introduce formalitati de raportare standardizate
pentru navele ce sosesc sau pleaca din porturile
statelor membre. Formalitatile se refera la nava,
efectele echipajului, lista echipajului, bunurile
transportate spre a fi vândute pasagerilor, si eventual
lista pasagerilor.
Key words : maritime transport; vessel; harbour installation;
administrative formalities; transport document;
harmonization of standards.
Cuvinte cheie: transport maritim, nava, instalatie portuara, formalitati
administrative, document de transport, armonizarea
standardelor.

32000D0638
2000/638/EC: Commission Decision on the 22 nd of September 2000 on
the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to marine
radio communication equipment intended to be fitted to seagoing
non-SOLAS vessels and which is intended to participate in the global
maritime distress and safety system (GMDSS) and not covered by
Council Directive 96/98/EC on marine equipment (notified under
document number C(2000) 2719) (Text with EEA relevance).
2000/638/CE: Decizia Comisiei din data de 22 septembrie 2000 privind
aplicarea Articolului 3(3) (e) a Directivei 1999/5/CE referitoare la
echipamentul maritim de radiotelecomunicatii ce urmeaza a se amplasa
pe navele maritime non-SOLAS si care îsi propun sa participe la sistemul
maritim global de dezastre si siguranta (GMDSS) si care nu intra sub
incidenta Directivei Consiliului 96/98/CE privind echipamentul maritim
(specificat în documentul numarul C (2000) 2719).

116
Publicatia: OJ L 269 21.10.2000 p.52
Continut: Directiva prevede echipamentele ce trebuie amplasate
pe anumite nave maritime. Sunt stabilite categoriile
navelor si caracteristicile echipamentului radio.
Key words: international convention; maritime safety; maritime
transport; safety device; satellite communications;
telecommunications equipment.
Cuvinte cheie: conventie internationala, siguranta maritima, transport
maritim, mecanism de siguranta, comunicatii prin satelit,
echipament de telecomunicatii.

32000D0637
2000/637/EC: Commission Decision on the 22 nd of September 2000 on
the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to radio
equipment covered by the regional arrangement concerning the
radiotelephone service on inland waterways (notified under
document number C(2000) 2718) (Text with EEA relevance).
2000/637/CE : Decizia Comisiei din data de 22 septembrie 2000 privind
aplicarea Articolului 3(3)(e) a Directivei 1999/5/CE referitoare la
echipamentul de radio privitor la reglementarile regionale referitoare la
serviciile de radiofonie pe apele de interior (specificat în documentul
numarul C (2000) 2718).
Publicatia: OJ L 269 21.10.2000 p.50
Continut: Echipamentele radio ce functioneaza pe frecventele
de unda stabilite de serviciile de radiotelefonie pentru
apele de interior trebuie sa implementeze sistemul
automat de identificare a transmiterii (ATIS).
Key words: harmonization of standards; inland waterway shipping;
radio telecommunications; satellite communications;
technical standard; telecommunications equipment.
Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, transport pe apele de interior,
radio telecomunicatii, comunicatii prin satelit, standard
tehnic, echipament de telecomunicatii.

117
31999L0095
Directive 1999/95/EC of the European Parliament and of the Council
on the 13 th of December 1999 concerning the enforcement of
provisions in respect of seafarers' hours of work on board ships
calling at Community ports.
Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 13 decembrie 1999 referitoare la întarirea prevederilor referitoare la
orele de lucru ale navigatorilor la bordul vaselor stationate în porturile
Comunitatii.
Publicatia: OJ L 014 20.01.2000 p.29
Continut: Scopul directivei este de a furniza un mecanism de
verificare a orelor de lucru ale navigatorilor de la
bordul navelor stationate în porturile statelor
membre, verificare ce este în concordanta cu
Directiva 1999/63/CE. Mecanismul de verificare are
în vedere îmbunatatirea sigurantei maritime, a
conditiilor de lucru si a sanatatii si sigurantei
navigatorilor. Mecanismul prevede modul de
efectuare a inspectiei, raportarea, modul de recti-
ficare a deficientelor si procedurile administrative
Key words: crew; harbour installation; organization of work; rest
period; working time.
Cuvinte cheie: echipaj, instalatie portuara, organizarea muncii, perioada
de odihna, timp de lucru.

31999L0063
Council Directive 1999/63/EC on the 21st of June 1999 concerning the
Agreement on the organisation of working time of seafarers
concluded by the European Community Shipowners' Association
(ECSA) and the Federation of Transport Workers' Unions in the
European Union (FST) - Annex: European Agreement on the
organisation of working time of seafarers.
Directiva Consiliului 1999/63/CE din data de 21 iunie 1999 referitoare la
Acordul privind organizarea timpului de lucru al navigatorilor decise de
Asociatia Comunitatii Europene a Posesorilor de Nave (ESCA) si

118
Federatia Uniunii Lucratorilor în Transport în Uniunea Europeana (FST)
– Anexa: Acordul European privind organizarea timpului de lucru al
navigatorilor.
Publicatia: OJ L 167 02.07.1999 p.33
Continut: Scopul directivei este de a pune în practica Acordul
privind organizarea timpului de lucru al
navigatorilor decise de organizatiile reprezentând
organizarea muncii în sectorul maritim (ESCA si
FST).
Key words: carrier; crew; organization of work; professional
association; trade union; working time.
Cuvinte cheie: transportator, echipaj, organizarea muncii, asociatie
profesionala, sindicat, timp de lucru.

31996L0040
Commission Directive 96/40/EC on the 25 th of June 1996 establishing
a common model for an identity card for inspectors carrying out port
State control (Text with EEA relevance).
Directiva Comisiei 96/40/CE din data de 25 iunie 1996 privind stabilirea
unui model unic pentru cartea de identitate a inspectorilor ce întreprind
activitati de control privind controlul statului de port.
Publicatia: OJ L 196 07.08.1996 p.8
Continut: Directiva prezinta modelul cartii de identitate a
inspectorilor ce întreprind activitati de control.
Key words: harbour installation; identity document; maritime
transport
Cuvinte cheie: instalatie portuara, document de identitate, transport
maritim.
31995L0021
Council Directive 95/21/EC on the 19 th of June 1995 concerning the
enforcement, in respect of shipping using Community ports and
sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of
international standards for ship safety, pollution prevention and
shipboard living and working conditions (port State control).

119
Directiva Consiliului 95/21/CE din data de 19 iunie 1995 referitoare la
aplicarea standardelor internationale privind siguranta navelor, prevenirea
poluarii si traiul la bord si conditiile de munca, referitoare la navele ce
folosesc porturile Comunitatii si navigheaza în apele aflate sub jurisdictia
statelor membre (Controlul statului de port).
Publicatia: OJ L 157 07.07.1995 p.1
Amendamente: by 31998L0025 (OJ L 133 07.05.1998 p.19)
Amended by 31998L0042 (OJ L 184 27.06.1998 p.40)
Amended by 31999L0097 (OJ L 331 23.12.1999 p.67)
Amended by 32001L0106 (OJ L 019 22.01.2002 p.17)
Continut: Scopul directivei este de a reduce numarul vaselor
care nu sunt conform standardelor internationale.
Navele trebuie sa fie în conformitate cu legislatia
Comunitatii si cea internationala referitoare la
siguranta maritima, protectia mediului marin, cât si
cu traiul la bord si conditiile de lucru. Directiva
stabileste criterii comune pentru controlul navelor si
armonizeaza procedurile de inspectie si detentie a
navelor luând în considerare angajamentele facute de
autoritatile maritime ale statelor membre în
Memorandumul de Întelegere de la Paris.
Key words: harbour installation; international standard; maritime
transport; prevention of pollution; transport safety;
working conditions.
Cuvinte cheie: instalatie portuara, standard international, transport
maritim, prevenirea poluarii, siguranta în transport,
conditii de munca.

31992L0029
Council Directive 92/29/EEC on the 31st of March 1992 on the
minimum safety and health requirements for improved medical
treatment on board vessels.
Directiva Consiliului 92/29/CEE din data de 31 martie 1992 privind
cerintele minime de siguranta si sanatate referitoare la îmbunatatirea
tratamentului medical la bordul vaselor.

120
Publicatia: OJ L 113 30.04.1992 p.19
Continut: Directiva prevede cerintele minime referitoare la
medicamentele, antidoturile si echipamentul medical
ce trebuie sa se afle la bord în functie de tipul si
capacitatea navelor. Se mai prevad responsabilitatile
si formarea profesionala, transmiterea informatiilor,
acordarea de ajutor medical prin radio si modul de
efectuare a inspectiei.
Key words: medicine; medical and surgical instruments; crew; vessel.
Cuvinte cheie: medicament, instrumente medicale si chirurgicale,
echipaj, nava.

31986R4056
Council Regulation (EEC) No 4056/86 on the 22nd of December 1986
laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of
the Treaty to maritime transport.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 4056/86 din data de 22 decembrie
1986 privind regulile detaliate de aplicare a Articolului 85 si 86 al
Tratatului privind transportul maritim.
Publicatia: OJ L 378 31.12.1986 p.4
Amendamente: by 194N
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Incorporated by 21994A0103(64) (OJ L 001 03.01.1994 p.446)
Continut: Sunt prezentate reguli privind acordurile tehnice,
serviciile acordate si tarifare. Se stabilesc si
procedurile de formulare a obiectiunilor,
investigatiile si inspectiile ca si a duratei si procedurii
de revocare a deciziei aplicate.
Key words: maritime transport; common transport policy;
transportation tariff; competition law; restriction on
competition.
Cuvinte cheie: transport maritim, politica comuna în domeniul
transporturilor, tarife în transport, legea concurentei,
restrictii privind concurenta.

121
31998R2843
Commission Regulation (EC) No 2843/98 on the 22nd of December
1998 on the form, content and other details of applications and
notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68,
(EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on
competition to the transport sector (Text with EEA relevance).
Regulamentul Comisiei (CE) Nr 2843/98 din data de 22 decembrie 1998
referitor la modelul, Continutul si alte detalii privind cererile si
notificarile prevazute de Regulamentele Consiliului (CEE) Nr 1017/68,
(CEE) Nr 4056/86 si (CEE) Nr 3975/87 privind aplicarea regulilor
referitoare la concurenta în sectorul transporturilor.
Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.22
Continut: Directiva prezinta modelul si Continutul cererilor si
notificarilor facute de întreprinzatori sau asociatii ale
acestora, modul de supunere a cererilor si
notificarilor cât si rezolvarea problemelor ivite în
urma arbitrajului.
Key words: control of restrictive practices; form; inter-company
agreement; organization of transport; transport policy.
Cuvinte cheie: controlul practicilor restrictive, model, acord între
companii, organizarea transportului, politica în domeniul
transportului.

31987R3976
Council Regulation (EEC) No 3976/87 on the 14th of December 1987
on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories
of agreements and concerted practices in the air transport sector.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3976 din data de 14 decembrie 1987
privind aplicarea Articolului 85 (3) al Tratatului anumitor categorii de
acorduri si practici în transportul aerian.
Publicatia: OJ L 374 31.12.1987 p.9
Amendamente: 194N
Amended by 31992R2411 (OJ L 240 24.08.1992 p.19)
Continut: Regulamentul specifica exceptiile de aplicare a
Articolului 85 (3) al Tratatului. Aceste exceptii

122
privesc actiunile comune întreprinse de companiile
aeriene de a ocupa locurile pe o anumita ruta,
consultari asupra tarifelor aplicate pasagerilor sau
marfurilor, procurarea, dezvoltarea si folosirea în
comun a anumitor sisteme de rezervare si vindere a
biletelor, operatiuni tehnice efectuate la sol cum ar fi
încarcarea cu combustibil, serviciile de curatenie sau
serviciile de securitate, serviciile postale, serviciile de
însotire a pasagerilor sau de încarcare – descarcare a
marfurilor si bagajelor.
Key words: air transport; inter-company agreement; intra-
Community transport; competition.
Cuvinte cheie: transport aerian, acord între companii, Transport în
cadrul Comunitatii, concurenta.

31987R3975
Council Regulation (EEC) No 3975/87 on the 14th of December 1987
laying down the procedure for the application of the rules on
competition to undertakings in the air transport sector.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3975/87 din data de 14 decembrie
1987 privind procedura de aplicare a regulilor referitoare la concurenta
întreprinzatorilor din transportul aerian.
Publicatia: OJ L 374 31.12.1987 p.1
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Amended by 31991R1284 (OJ L 122 17.05.1991 p.2)
Amended by 31992R2410 (OJ L 240 24.08.1992 p.18)
Continut: Regulamentul specifica exceptiile de aplicare a
Articolele 85 si 86 ale Tratatului. Aceste exceptii
privesc actiunile comune întreprinse de companiile
aeriene, deciziilor si practicilor acestora atâta timp
cât au ca obiect si efect obtinerea cooperarii si
îmbunatatiri tehnice în domeniu.

123
Key words: air transport; transport company; competition law; intra-
Community transport; EC advisory committee; dominant
position.
Cuvinte cheie: transport aerian, companie de transport legea concurentei,
transport intra-comunitar, Comitetul de consiliere al CE,
pozitie dominanta.

31993R1617
Commission Regulation (EEC) No 1617/93 on the 25 th of June 1993
on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories
of agreements and concerted practices concerning joint planning and
coordination of schedules, joint operations, consultations on
passenger and cargo tariffs on scheduled air services and slot
allocation at airports
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 1617/93 din data de 25 Iunie 1993
referitor la aplicarea Articolului 85 (3) al Tratatului aplicabil anumitor
categorii de acorduri si practici referitoare la actiunile comune de
planificare si coordonare a orarelor, a operatiilor facute în colaborare, a
consultarilor privind tarifele aplicabile pasagerilor sau marfurilor în
serviciile aeriene programate.
Publicatia: OJ L 155 26.06.1993 p.18
Amendamente: 194N
Applic. extended by 32001R1324 (OJ L 177 30.06.2001 p.56)
Amended by 31996R1523 (OJ L 190 31.07.1996 p.11)
Amended by 31999R1083 (OJ L 131 27.05.1999 p.27)
Applic. extended by 32002R1105 (OJ L 167 26.06.2002 p.6)
Continut: Regulamentul specifica exceptiile de aplicare a
Articolului 85 (3) a Tratatului. Aceste exceptii privesc
actiunile comune si de coordonare întreprinse de
companiile aeriene privind programarea unui
serviciu aerian între aeroporturi apartinând
Comunitatii, actiuni comune privind planificarea unei
noi rute de zbor sau a unei rute cu densitate scazuta,
consultari referitoare la tarifele referitoare la
transportul de pasageri si a bagajelor acestora.

124
Key words: air freight rate; air transport; competition; intra-
Community transport; transport planning.
Cuvinte cheie: taxa pentru încarcatura, transport aerian, concurenta,
transport intra-comunitar, planificarea transportului.

31991R0295
Council Regulation (EEC) No 295/91 on the 4th of February 1991
establishing common rules for a denied-boarding compensation
system in scheduled air transport.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 295/91 din data de 4 februarie 1991
privind stabilirea regulilor comune aplicabile transportatorilor aerieni ai
caror pasageri li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate.
Publicatia: OJ L 036 08.02.1991 p.5
Amendamente:
Incorporat in 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Continut: Regulamentul stabileste regulile minime aplicabile
transportatorilor aerieni ai caror pasageri li s-a
refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
supraaglomerate pentru care poseda un bilet valabil
sau o rezervare confirmata. Se stabileste nivelul
minim al compensarilor acordate.
Key words: indemnification; air transport; carriage of passengers.
Cuvinte cheie: compensare, transport aerian, transport de pasageri.

31989R2299
Council Regulation (EEC) No 2299/89 on the 24th of July 1989 on a
code of conduct for computerized reservation systems.
Regulamentul consiliului (CEE) Nr 2299/89 din data de 24 iulie 1989
referitor la codul de conduita privind sistemul de rezervare
computerizata.
Publicatia: OJ L 220 29.07.1989 p.1
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(63) (OJ L 001 03.01.1994 p.422)
Amended by 31993R3089 (OJ L 278 11.11.1993 p.1)

125
Amended by 31999R0323 (OJ L 040 13.02.1999 p.1)
Continut: Regulamentul se aplica sistemelor de rezervare
computerizate (CRS) folosite pe teritoriul
Comunitatii pentru distribuirea si vinderea
produselor de transport aeriene
Key words: code of conduct; information system; ticket; air transport;
consumer protection; reservation.
Cuvinte cheie: cod de conduita, sistem de informare, tichet, transport
aerian, protectia consumatorului, rezervare.

31998R2843
Commission Regulation (EC) No 2843/98 on the 22nd of December
1998 on the form, content and other details of applications and
notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68,
(EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on
competition to the transport sector (Text with EEA relevance).
Regulamentul Comisiei (CE) Nr 2843/98 din data de 22 decembrie 1998
referitor la modelul, Continutul si alte detalii privind cererile si
notificarile prevazute de Regulamentele Consiliului (CEE) Nr 1017/68,
(CEE) Nr 4056/86 si (CEE) Nr 3975/87 privind aplicarea regulilor
referitoare la concurenta în sectorul transporturilor.
Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.22
Continut: Directiva prezinta modelul si Continutul cererilor si
notificarilor facute de întreprinzatori sau asociatii ale
acestora, modul de supunere a cererilor si
notificarilor cât si rezolvarea problemelor ivite în
urma arbitrajului
Key words: control of restrictive practices; form; inter-company
agreement; organization of transport; transport policy.
Cuvinte cheie: controlul practicilor restrictive, model, acord între
companii, organizarea transportului, politica în domeniul
transportului.

126
31996L0067
Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the
groundhandling market at Community airports.
Directiva Consiliului 96/67/CE din data de 15 octombrie 1996 privind
accesul la serviciile de la sol pe aeroporturile Comunitatii.
Publicatia: OJ L 272 25.10.1996 p.36
Continut: Directiva se aplica aeroporturilor deschise traficului
comercial. Sunt reglementate relatiile dintre
autoritatile ce se ocupa de administrarea si
managementul infrastructurii aeroportului cât si de
coordonarea si controlul activitatilor diferitilor
operatori din aeroport ca si serviciile oferite de terte
parti, selectia furnizorilor, a codului de conduita si
sunt stabilite conditiile de siguranta si securitate,
sociale si de protectia mediului.
Key words: airport; consumer protection; management; market
access; provision of services; transport infrastructure.
Cuvinte cheie: aeroport, protectia consumatorului, management, acces la
piata, furnizare de servicii, infrastructura pentru
transport.

31992R2407
Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of
air carriers.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 2407/92 din data de 23 iulie 1992
privind licentele de operare aeriene.
Publicatia: OJ L 240 24.08.1992 p.1
Continut: Regulamentul se aplica cererilor de atribuire si
mentinere a licentelor de operare aeriene pentru
transportatorii aerieni stabiliti în Comunitate. Se
reglementeaza modul si conditiile de atribuire a
acestor licente, a valabilitatii acestora cât si a
exceptiilor.
Key words: transport licence; common transport policy; air transport;
carrier; safety standard

127
Cuvinte cheie: licenta de transport, politica comuna în domeniul
transportului, transport aerian, transportator, standard de
siguranta

31992L0014
Council Directive 92/14/EEC on the 2 nd of March 1992 on the
limitation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter
2, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil
Aviation, second edition (1988).
Directiva Consiliului 92/14/CEE din data de 2 marrtie 1992 privind
limitarea operatiunilor aeroplanelor ce intra sub incidenta Partii II,
Capitolul 2, Volumul 1 a Anexei 16 a Conventiei privind Aviatia Civila
Internationala, editia a doua (1988).
Publicatia: OJ L 076 23.03.1992 p.21
Amendamente: 32001R0991 (OJ L 138 22.05.2001 p.12)
Amended by 31998L0020 (OJ L 107 07.04.1998 p.4)
Amended by 31999L0028 (OJ L 118 06.05.1999 p.53)
Continut: Directiva are ca obiectiv restrictionarea functionarii
aeroplanelor civile cu o capacitate mai mare de 34.000
kg la decolare sau peste 90 de pasageri. Sunt
specificate conditiile ce trebuie îndeplinite de aceste
avioane pentru a putea opera, exceptiile si durata
pentru punerea în aplicare a directivei.
Key words: noise level; standard; civil aviation; aircraft; noise.
Cuvinte cheie: nivel de zgomot, standard, aviatie civila, avion, zgomot.

31991L0670
Council Directive 91/670/EEC on the 16 th of December 1991 on
mutual acceptance of personnel licences for the exercise of functions
in civil aviation.
Directiva Consiliului 91/670/CEE din data de 16 decembrie 1991 privind
acceptarea reciproca a licentelor profesionale pentru exercitarea functiilor
în aviatia civila.
Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.21

128
Continut: Directiva are ca obiectiv acceptarea reciproca a
licentelor profesionale din aviatia civila emise de
autoritatile Statelor Membre.
Key words: transport licence; crew; recognition of diplomas; civil
aviation.
Cuvinte cheie: licenta de transport, echipaj, recunoasterea diplomelor,
aviatie civila.

32000R2082
Commission Regulation (EC) No 2082/2000 on the 6th of September
2000 adopting Eurocontrol standards and amending Directive
97/15/EC, adopting Eurocontrol standards and amending Council
Directive 93/65/EEC.
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2082/2000 din data de 6 septembrie
2000 privind adoptarea standardelor Eurocontrol si amendarea Directivei
97/15/CE, ce adopta standardele Eurocontrol si amendând Directiva
Consiliului 93/65/CEE.
Publicatia: OJ L 254 09.10.2000 p.1
Amendamente: 32002R0980 (OJ L 150 08.06.2002 p.38)
Continut: Regulamentul stabileste documentele standard emise
de Eurocontrol ce trebuie aplicate în vederea
implementarii unui sistem integrat de management al
traficului.
Key words: air traffic; air traffic control; electronic equipment; technical
specification; technical standard; Eurocontrol.
Cuvinte cheie: trafic aerian, controlul traficului aerian, echipament
electronic, specificatie tehnica, standard tehnic,
Eurocontrol.
31993L0065
Council Directive 93/65/EEC on the 19th of July 1993 on the
definition and use of compatible technical specifications for the
procurement of air-traffic- management equipment and systems.

129
Directiva Consiliului 93/65/CEE din data de 19 iulie privind definirea si
folosirea specificatiilor tehnice compatibile pentru achizitionarea de
sisteme si echipamente de managemet al traficului aerian.
Publicatia: OJ L 187 29.07.1993 p.52
Amendamente: 194N
Continut: Directiva hotaraste folosirea de sisteme si
echipamente de management al traficului aerian
compatibile, în mod special cele referitoare la
sistemele de comunicatii, sistemele de supraveghere,
sisteme de asistare automata a controlului traficului
aerian si a sistemelor de navigare
Key words: air traffic; technical specification; Eurocontrol; technical
standard; air traffic control; electronic equipment.
Cuvinte cheie: trafic aerian, specificatie tehnica, Eurocontrol, standard
tehnic, controlul traficului aerian, echipament electronic.

31992R2409
Council Regulation (EEC) No 2409/92 on the 23rd of July 1992 on
fares and rates for air services.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 2409/92 din data de 23 iulie 1992
privind costul calatoriei si a taxelor în serviciile aeriene.
Publicatia: OJ L 240 24.08.1992 p.15
Continut: Regulamentul stabileste criteriile si procedurile
aplicabile la stabilirea costului calatoriei si a taxelor
din serviciile aeriene de pe teritoriul Comunitatii.
Key words: freight rate; air transport; carriage of passengers; intra-
Community transport.
Cuvinte cheie: taxa pe greutate, transport aerian, transport de pasageri,
transport intra-comunitar.

32000R2082
Commission Regulation (EC) No 2082/2000 on the 6th of September
2000 adopting Eurocontrol standards and amending Directive

130
97/15/EC, adopting Eurocontrol standards and amending Council
Directive 93/65/EEC.
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2082/2000 din data de 6 septembrie
2000 privind adoptarea standardelor Eurocontrol si amendarea Directivei
97/15/CE, ce adopta standardele Eurocontrol si amendând Directiva
Consiliului 93/65/CEE.
Publicatia: OJ L 254 09.10.2000 p.1
Amendamente: 32002R0980 (OJ L 150 08.06.2002 p.38)
Continut: Regulamentul stabileste documentele standard emise
de Eurocontrol ce trebuie aplicate în vederea
implementarii unui sistem integrat de management al
traficului.
Key words: air traffic; air traffic control; electronic equipment;
technical specification; technical standard; Eurocontrol.
Cuvinte cheie: trafic aerian, controlul traficului aerian, echipament
electronic, specificatie tehnica, standard tehnic,
Eurocontrol.

21998A0710(01)
Agreement between the European Community, the European Space
Agency and the European Organisation for the Safety of Air
Navigation on a European Contribution to the development of a
global navigation satellite system (GNSS).
Acord între Comunitatea Europeana, Agentia Europeana a Spatiului si
Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene asupra
Contributiei Europene la dezvoltarea unui sistem global de navigare prin
satelit (GNSS).
Publicatia: OJ L 194 10.07.1998 p.16
Amendamente: by 31998D0434 (OJ L 194 10.07.1998 p.15)
Continut: Scopul acordului este stabilirea relatiilor de
cooperare dintre Comunitatea Europeana, Agentia
Europeana a Spatiului si Organizatia Europeana
pentru Siguranta Navigatiei Aeriene în vederea
contributiei fiecarei parti la dezvoltarea unui sistem
global de navigare prin satelit (GNSS), ceea ce va

131
permite Europei sa furnizeze astfel de servicii care sa
satisfaca cerintele utilizatorilor.
Key words : air traffic; cooperation policy; satellite; Eurocontrol; EC
agreement; ESA; maritime shipping; road transport;
satellite; transport safety.
Cuvinte cheie: trafic aerian, politica de cooperare, satelit, Eurocontrol,
acord CE, ESA, transport maritim, transport rutier,
satelit, siguranta transportului.

31997R2027
Council Regulation (EC) No 2027/97 on the 9th of October 1997 on air
carrier liability in the event of accidents
Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2027/97 din data de 9 octombrie 1997
privind raspunderea transportatorilor aerieni în caz de accidente
Publicatia: OJ L 285 17.10.1997 p.1
Amendamente: 32002R0889 (OJ L 140 30.05.2002 p.2)
Continut: Regulamentul stabileste obligatiile transportatorilor
aerieni referitoare la despagubirile în caz de accidente
provocatoare de moarte, raniri sau orice paguba
fizica suferita de un pasager daca accidentul a avut
loc la bordul aeronavei sau în cursul îmbarcarii sau
debarcarii.
Key words : air transport; carrier; national implementation of
Community law; indemnification; transport accident;
traveller.
Cuvinte cheie: transport aerian, transportator, implementarea la nivel
national a legislatiei Comunitatii, despagubire, accident
de transport, calator.

31994L0056
Council Directive 94/56/EC on the 21 st of November 1994 establishing
the fundamental principles governing the investigation of civil
aviation accidents and incidents.

132
Directiva Consiliului 94/56/CE din data de 21 noiembrie 1994 referitoare
la principiile de baza ce guverneaza investigarea accidentelor si
incidentelor din aviatia civila.
Publicatia: OJ L 319 12.12.1994 p.14
Continut: Directiva hotaraste asupra principiilor de investigare
a accidentelor si incidentelor. Conform directivei,
accidentele si incidentele serioase fac obiectul unei
investigatii, investigatie facuta de o autoritate civila
permanenta, stabilita de fiecare Stat Membru.
Key words: civil aviation; report; supervisory body; transport
accident; transport safety.
Cuvinte cheie: aviatie civila, raport, autoritate de supervizare, accident
de transport, siguranta transportului.

31993L0065
Council Directive 93/65/EEC on the 19th of July 1993 on the
definition and use of compatible technical specifications for the
procurement of air-traffic- management equipment and systems.
Directiva Consiliului 93/65/CEE din data de 19 iulie privind definirea si
folosirea specificatiilor tehnice compatibile pentru achizitionarea de
sisteme si echipamente de managemet al traficului aerian.
Publicatia: OJ L 187 29.07.1993 p.52
Amendamente: 194N
Continut: Directiva hotaraste folosirea de sisteme si
echipamente de management al traficului aerian
compatibile, în mod special cele referitoare la
sistemele de comunicatii, sistemele de supraveghere,
sisteme de asistare automata a controlului traficului
aerian si a sistemelor de navigare.
Key words: air traffic; technical specification; Eurocontrol; technical
standard; air traffic control; electronic equipment.
Cuvinte cheie: trafic aerian, specificatie tehnica, Eurocontrol, standard
tehnic, controlul traficului aerian, echipament electronic.

133
31991R3922
Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the 16th of December 1991
on the harmonization of technical requirements and administrative
procedures in the field of civil aviation.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 3922/91 din data de 16 decembrie
1991 privind armonizarea cerintelor tehnice si a procedurilor adminis-
trative în domeniul aviatiei civile.
Publicatia: OJ L 373 31.12.1991 p.4
Amendamente: 32000R2871 (OJ L 333 29.12.2000 p.47)
Continut: Armonizarea cerintelor tehnice si a procedurilor
administrative în domeniul aviatiei civile se aplica în
mod special proiectarii, construirii, operarii si
întretinerii avioanelor ca si persoanelor si
organizatiilor implicate în aceste domenii, inclusiv
operatorilor.
Key words: harmonization of standards; administrative procedure;
transport safety; civil aviation; ECAC.
Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, procedura administrativa,
siguranta transportului, aviatie civila, ECAC.

32002L0030
Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council
on the 26 th of March 2002 on the establishment of rules and
procedures with regard to the introduction of noise-related operating
restrictions at Community airports (Text with EEA relevance).
Directiva 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 26 martie 2002 referitoare la stabilirea regulilor si procedurilor privind
introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile
Comunitatii.
Publicatia: OJ L 085 28.03.2002 p.40
Continut: Având în vedere reducerea numarului de persoane
afectate de poluarea sonora, Directiva stabileste
obligatiile statelor membre fata de acest subiect. Sunt
definite regulile generale aplicabile managementului

134
poluarii sonore facuta de avioane, reguli de evaluare,
restrictiile de operare ca si exceptiile. Sunt stabilite
responsabilitatile autoritatilor din statele membre si
perioada de implementare a directivei.
Key words: airport; noise level; environmental protection; noise
protection; harmonization of standards.
Cuvinte cheie: aeroport, protectia mediului, protectie fonica,
armonizarea standardelor.

21994A0103(52)
Agreement on the European Economic Area - Annex II - Technical
Regulations, standards, testing and certification - List provided for in
Article 23.
Acordul referitor la Aria Economica Europeana - Anexa II –
Reglementari tehnice, standarde, testare si certificare – Lista furnizata de
Articolul 23.
Publicatia: OJ L 001 03.01.1994 p.263
Amendamente: - 22000D0001 (OJ L 103 12.04.2001 p.1)
Amended by 22000D0002 (OJ L 103 12.04.2001 p.3)
Amended by 22000D0003 (OJ L 103 12.04.2001 p.5)
Amended by 22000D0004 (OJ L 103 12.04.2001 p.7)
Amended by 22000D0005 (OJ L 103 12.04.2001 p.9)
Amended by 22000D0006 (OJ L 103 12.04.2001 p.11)
Amended by 22000D0019 (OJ L 103 12.04.2001 p.39)
Amended by 22000D0210(01) (OJ L 035 10.02.2000 p.28)
Amended by 22000D0210(02) (OJ L 035 10.02.2000 p.30)
Amended by 22000D0210(03) (OJ L 035 10.02.2000 p.31)
Amended by 22000D0210(04) (OJ L 035 10.02.2000 p.32)
Amended by 22000D0210(05) (OJ L 035 10.02.2000 p.33)
Amended by 22000D0615(01) (OJ L 141 15.06.2000 p.44)
Amended by 22000D0615(02) (OJ L 141 15.06.2000 p.46)
Amended by 22000D0615(03) (OJ L 141 15.06.2000 p.47)
Amended by 22000D0615(04) (OJ L 141 15.06.2000 p.49)
Amended by 22000D0615(05) (OJ L 141 15.06.2000 p.51)

135
Amended by 22000D0615(06) (OJ L 141 15.06.2000 p.53)
Amended by 22000D0622(01) (OJ L 148 22.06.2000 p.40)
Amended by 22000D0622(02) (OJ L 148 22.06.2000 p.42)
Amended by 22000D0622(03) (OJ L 148 22.06.2000 p.43)
Amended by 22000D0622(04) (OJ L 148 22.06.2000 p.44)
Amended by 22000D0713(01) (OJ L 174 13.07.2000 p.51)
Amended by 22000D0713(02) (OJ L 174 13.07.2000 p.53)
Amended by 22000D0921(01) (OJ L 237 21.09.2000 p.58)
Amended by 22000D0921(03) (OJ L 237 21.09.2000 p.62)
Amended by 22000D0921(04) (OJ L 237 21.09.2000 p.64)
Amended by 22000D0921(05) (OJ L 237 21.09.2000 p.65)
Amended by 22000D0921(06) (OJ L 237 21.09.2000 p.66)
Amended by 22000D0921(07) (OJ L 237 21.09.2000 p.68)
Amended by 22000D0921(08) (OJ L 237 21.09.2000 p.70)
Amended by 22000D0921(10) (OJ L 237 21.09.2000 p.73)
Amended by 22000D0921(11) (OJ L 237 21.09.2000 p.74)
Amended by 22000D1019(01) (OJ L 266 19.10.2000 p.1)
Amended by 22000D1019(02) (OJ L 266 19.10.2000 p.5)
Amended by 22000D1019(03) (OJ L 266 19.10.2000 p.14)
Amended by 22000D1019(04) (OJ L 266 19.10.2000 p.15)
Amended by 22000D1019(05) (OJ L 266 19.10.2000 p.16)
Amended by 22000D1109(01) (OJ L 284 09.11.2000 p.1)
Amended by 22000D1109(02) (OJ L 284 09.11.2000 p.3)
Amended by 22000D1109(03) (OJ L 284 09.11.2000 p.4)
Amended by 22000D1109(04) (OJ L 284 09.11.2000 p.6)
Amended by 22000D1109(05) (OJ L 284 09.11.2000 p.8)
Amended by 22000D1109(06) (OJ L 284 09.11.2000 p.9)
Amended by 22000D1109(07) (OJ L 284 09.11.2000 p.10)
Amended by 22000D1109(16) (OJ L 284 09.11.2000 p.41)
Amended by 22000D1109(17) (OJ L 284 09.11.2000 p.43)
Amended by 22000D1109(18) (OJ L 284 09.11.2000 p.45)
Amended by 22000D1109(19) (OJ L 284 09.11.2000 p.47)

136
Amended by 22000D1109(20) (OJ L 284 09.11.2000 p.49)
Amended by 22000D1109(21) (OJ L 284 09.11.2000 p.51)
Amended by 22000D1109(22) (OJ L 284 09.11.2000 p.53)
Amended by 22000D1109(29) (OJ L 284 09.11.2000 p.65)
Amended by 22000D1109(30) (OJ L 284 09.11.2000 p.71)
Amended by 22000D1123(02) (OJ L 296 23.11.2000 p.29)
Amended by 22000D1123(03) (OJ L 296 23.11.2000 p.31)
Amended by 22000D1123(04) (OJ L 296 23.11.2000 p.33)
Amended by 22000D1123(16) (OJ L 296 23.11.2000 p.55)
Amended by 22000D1123(17) (OJ L 296 23.11.2000 p.56)
Amended by 22000D1123(18) (OJ L 296 23.11.2000 p.58)
Amended by 22000D1123(19) (OJ L 296 23.11.2000 p.60)
Amended by 22000D1214(02) (OJ L 315 14.12.2000 p.7)
Amended by 22000D1214(03) (OJ L 315 14.12.2000 p.9)
Amended by 22000D1214(04) (OJ L 315 14.12.2000 p.11)
Amended by 22000D1214(05) (OJ L 315 14.12.2000 p.12)
Amended by 22000D1214(06) (OJ L 315 14.12.2000 p.14)
Amended by 22000D1214(07) (OJ L 315 14.12.2000 p.16)
Amended by 22000D1214(08) (OJ L 315 14.12.2000 p.18)
Amended by 22000D1221(02) (OJ L 325 21.12.2000 p.5)
Amended by 22000D1221(03) (OJ L 325 21.12.2000 p.7)
Amended by 22000D1221(04) (OJ L 325 21.12.2000 p.8)
Amended by 22000D1221(05) (OJ L 325 21.12.2000 p.9)
Amended by 22000D1221(06) (OJ L 325 21.12.2000 p.11)
Amended by 22000D1221(07) (OJ L 325 21.12.2000 p.13)
Amended by 22000D1221(08) (OJ L 325 21.12.2000 p.15)
Amended by 22000D1221(09) (OJ L 325 21.12.2000 p.17)
Amended by 22000D1221(10) (OJ L 325 21.12.2000 p.19)
Amended by 22000D1221(11) (OJ L 325 21.12.2000 p.21)
Amended by 22000D1221(12) (OJ L 325 21.12.2000 p.23)
Amended by 22000D1221(13) (OJ L 325 21.12.2000 p.25)
Amended by 22000D1221(14) (OJ L 325 21.12.2000 p.27)

137
Amended by 22000D1221(15) (OJ L 325 21.12.2000 p.29)
Amended by 22001D0001 (OJ L 066 08.03.2001 p.42)
Amended by 22001D0002 (OJ L 066 08.03.2001 p.44)
Amended by 22001D0003 (OJ L 066 08.03.2001 p.45)
Amended by 22001D0009 (OJ L 117 26.04.2001 p.1)
Amended by 22001D0010 (OJ L 117 26.04.2001 p.3)
Amended by 22001D0011 (OJ L 117 26.04.2001 p.5)
Amended by 22001D0012 (OJ L 117 26.04.2001 p.7)
Amended by 22001D0013 (OJ L 117 26.04.2001 p.9)
Amended by 22001D0014 (OJ L 117 26.04.2001 p.11)
Amended by 22001D0016 (OJ L 117 26.04.2001 p.16)
Amended by 22001D0062 (OJ L 238 06.09.2001 p.5)
Amended by 22001D0063 (OJ L 238 06.09.2001 p.7)
Amended by 22001D0064 (OJ L 238 06.09.2001 p.8)
Amended by 22001D0065 (OJ L 238 06.09.2001 p.9)
Amended by 22001D0066 (OJ L 238 06.09.2001 p.10)
Amended by 22001D0067 (OJ L 238 06.09.2001 p.12)
Amended by 22001D0068 (OJ L 238 06.09.2001 p.14)
Amended by 22001D0069 (OJ L 238 06.09.2001 p.15)
Amended by 22001D0070 (OJ L 238 06.09.2001 p.17)
Amended by 22001D0090 (OJ L 251 20.09.2001 p.15)
Amended by 22001D0091 (OJ L 251 20.09.2001 p.17)
Amended by 22001D0092 (OJ L 251 20.09.2001 p.18)
Amended by 22001D0093 (OJ L 251 20.09.2001 p.19)
Amended by 22001D0104 (OJ L 322 06.12.2001 p.10)
Amended by 22001D0105 (OJ L 322 06.12.2001 p.11)
Amended by 22001D0106 (OJ L 322 06.12.2001 p.13)
Amended by 22001D0107 (OJ L 322 06.12.2001 p.15)
Amended by 22001D0108 (OJ L 322 06.12.2001 p.17)
Amended by 22001D0109 (OJ L 322 06.12.2001 p.18)
Amended by 22001D0110 (OJ L 322 06.12.2001 p.20)
Amended by 22001D0111 (OJ L 322 06.12.2001 p.22)

138
Amended by 22001D0112 (OJ L 322 06.12.2001 p.23)
Amended by 22001D0113 (OJ L 322 06.12.2001 p.25)
Amended by 22001D0114 (OJ L 322 06.12.2001 p.26)
Amended by 22001D0115 (OJ L 322 06.12.2001 p.27)
Amended by 22001D0118(18) (OJ L 015 18.01.2001 p.36)
Amended by 22001D0118(19) (OJ L 015 18.01.2001 p.38)
Amended by 22001D0118(20) (OJ L 015 18.01.2001 p.39)
Amended by 22001D0118(21) (OJ L 015 18.01.2001 p.40)
Amended by 22001D0215(01) (OJ L 045 15.02.2001 p.1)
Amended by 22001D0215(02) (OJ L 045 15.02.2001 p.3)
Amended by 22001D0215(04) (OJ L 045 15.02.2001 p.7)
Amended by 22001D0215(05) (OJ L 045 15.02.2001 p.45)
Amended by 22001D0222(01) (OJ L 052 22.02.2001 p.33)
Amended by 21994A0103(73) (OJ L 001 03.01.1994 p.572)
Amended by 21994D0628(01) (OJ L 160 28.06.1994 p.1)
Amended by 21994D1112(01) (OJ L 292 12.11.1994 p.39)
Amended by 21994D1217(01) (OJ L 325 17.12.1994 p.64)
Amended by 21994D1217(02) (OJ L 325 17.12.1994 p.65)
Amended by 21994D1217(03) (OJ L 325 17.12.1994 p.66)
Amended by 21994D1217(04) (OJ L 325 17.12.1994 p.67)
Amended by 21994D1231(01) (OJ L 372 31.12.1994 p.1)
Amended by 21994D1231(02) (OJ L 372 31.12.1994 p.3)
Amended by 21994D1231(03) (OJ L 372 31.12.1994 p.4)
Amended by 21994D1231(04) (OJ L 372 31.12.1994 p.5)
Amended by 21994D1231(05) (OJ L 372 31.12.1994 p.7)
Amended by 21994D1231(06) (OJ L 372 31.12.1994 p.8)
Amended by 21994D1231(07) (OJ L 372 31.12.1994 p.9)
Amended by 21994D1231(08) (OJ L 372 31.12.1994 p.10)
Amended by 21994D1231(09) (OJ L 372 31.12.1994 p.11)
Amended by 21994D1231(10) (OJ L 372 31.12.1994 p.12)
Amended by 21994D1231(11) (OJ L 372 31.12.1994 p.14)
Amended by 21994D1231(12) (OJ L 372 31.12.1994 p.16)

139
Amended by 21994D1231(13) (OJ L 372 31.12.1994 p.17)
Amended by 21994D1231(14) (OJ L 372 31.12.1994 p.19)
Amended by 21994D1231(15) (OJ L 372 31.12.1994 p.20)
Amended by 21995D0302(05) (OJ L 047 02.03.1995 p.25)
Amended by 21995D0302(06) (OJ L 047 02.03.1995 p.26)
Amended by 21995D0302(07) (OJ L 047 02.03.1995 p.27)
Amended by 21995D0302(08) (OJ L 047 02.03.1995 p.28)
Amended by 21995D0302(09) (OJ L 047 02.03.1995 p.29)
Amended by 21995D0413(01) (OJ L 083 13.04.1995 p.41)
Amended by 21995D0413(02) (OJ L 083 13.04.1995 p.43)
Amended by 21995D0413(03) (OJ L 083 13.04.1995 p.44)
Amended by 21995D0413(04) (OJ L 083 13.04.1995 p.45)
Amended by 21995D0413(05) (OJ L 083 13.04.1995 p.46)
Amended by 21995D0413(06) (OJ L 083 13.04.1995 p.47)
Amended by 21995D0413(07) (OJ L 083 13.04.1995 p.48)
Amended by 21995D0420(01) (OJ L 086 20.04.1995 p.58)
Amended by 21995D1214(01) (OJ L 301 14.12.1995 p.36)
Amended by 21995D1214(02) (OJ L 301 14.12.1995 p.38)
Amended by 21996D0111(01) (OJ L 008 11.01.1996 p.34)
Amended by 21996D0111(04) (OJ L 008 11.01.1996 p.38)
Amended by 21996D0307(01) (OJ L 057 07.03.1996 p.33)
Amended by 21996D0523(01) (OJ L 124 23.05.1996 p.11)
Amended by 21996D0523(04) (OJ L 124 23.05.1996 p.16)
Amended by 21996D0523(05) (OJ L 124 23.05.1996 p.17)
Amended by 21996D0523(08) (OJ L 124 23.05.1996 p.23)
Amended by 21996D0523(09) (OJ L 124 23.05.1996 p.24)
Amended by 21996D0523(10) (OJ L 124 23.05.1996 p.26)
Amended by 21996D0613(04) (OJ L 140 13.06.1996 p.36)
Amended by 21996D0613(05) (OJ L 140 13.06.1996 p.37)
Amended by 21996D0613(06) (OJ L 140 13.06.1996 p.38)
Amended by 21996D0613(07) (OJ L 140 13.06.1996 p.39)
Amended by 21996D0613(08) (OJ L 140 13.06.1996 p.40)

140
Amended by 21996D0613(09) (OJ L 140 13.06.1996 p.41)
Amended by 21996D0613(10) (OJ L 140 13.06.1996 p.42)
Amended by 21996D0613(11) (OJ L 140 13.06.1996 p.43)
Amended by 21996D0613(12) (OJ L 140 13.06.1996 p.45)
Amended by 21996D0725(02) (OJ L 186 25.07.1996 p.75)
Amended by 21996D0725(05) (OJ L 186 25.07.1996 p.78)
Amended by 21996D0919(01) (OJ L 237 19.09.1996 p.25)
Amended by 21996D1003(02) (OJ L 251 03.10.1996 p.27)
Amended by 21996D1003(03) (OJ L 251 03.10.1996 p.28)
Amended by 21996D1003(04) (OJ L 251 03.10.1996 p.29)
Amended by 21997D0123(01) (OJ L 021 23.01.1997 p.1)
Amended by 21997D0123(02) (OJ L 021 23.01.1997 p.3)
Amended by 21997D0123(03) (OJ L 021 23.01.1997 p.4)
Amended by 21997D0123(04) (OJ L 021 23.01.1997 p.6)
Amended by 21997D0313(01) (OJ L 071 13.03.1997 p.27)
Amended by 21997D0327(02) (OJ L 085 27.03.1997 p.66)
Amended by 21997D0417(01) (OJ L 100 17.04.1997 p.60)
Amended by 21997D0417(02) (OJ L 100 17.04.1997 p.62)
Amended by 21997D0417(03) (OJ L 100 17.04.1997 p.63)
Amended by 21997D0417(04) (OJ L 100 17.04.1997 p.64)
Amended by 21997D0417(05) (OJ L 100 17.04.1997 p.65)
Amended by 21997D0417(08) (OJ L 100 17.04.1997 p.68)
Amended by 21997D0710(02) (OJ L 182 10.07.1997 p.30)
Amended by 21997D0710(03) (OJ L 182 10.07.1997 p.32)
Amended by 21997D0710(13) (OJ L 182 10.07.1997 p.46)
Amended by 21997D0710(14) (OJ L 182 10.07.1997 p.47)
Amended by 21997D0710(15) (OJ L 182 10.07.1997 p.49)
Amended by 21997D0904(01) (OJ L 242 04.09.1997 p.67)
Amended by 21997D0904(09) (OJ L 242 04.09.1997 p.78)
Amended by 21997D0904(10) (OJ L 242 04.09.1997 p.79)
Amended by 21997D0904(11) (OJ L 242 04.09.1997 p.80)
Amended by 21997D0904(12) (OJ L 242 04.09.1997 p.81)

141
Amended by 21997D1023(09) (OJ L 290 23.10.1997 p.33)
Amended by 21997D1023(10) (OJ L 290 23.10.1997 p.34)
Amended by 21997D1120(01) (OJ L 316 20.11.1997 p.12)
Amended by 21997D1120(02) (OJ L 316 20.11.1997 p.14)
Amended by 21997D1120(03) (OJ L 316 20.11.1997 p.15)
Amended by 21997D1120(04) (OJ L 316 20.11.1997 p.16)
Amended by 21997D1120(05) (OJ L 316 20.11.1997 p.17)
Amended by 21997D1120(06) (OJ L 316 20.11.1997 p.18)
Amended by 21997D1120(07) (OJ L 316 20.11.1997 p.19)
Amended by 21997D1120(08) (OJ L 316 20.11.1997 p.20)
Amended by 21998D0205(01) (OJ L 030 05.02.1998 p.30)
Amended by 21998D0205(02) (OJ L 030 05.02.1998 p.32)
Amended by 21998D0205(03) (OJ L 030 05.02.1998 p.33)
Amended by 21998D0205(04) (OJ L 030 05.02.1998 p.34)
Amended by 21998D0205(05) (OJ L 030 05.02.1998 p.35)
Amended by 21998D0205(06) (OJ L 030 05.02.1998 p.36)
Amended by 21998D0205(07) (OJ L 030 05.02.1998 p.37)
Amended by 21998D0205(08) (OJ L 030 05.02.1998 p.38)
Amended by 21998D0205(09) (OJ L 030 05.02.1998 p.40)
Amended by 21998D0507(01) (OJ L 134 07.05.1998 p.1)
Amended by 21998D0507(02) (OJ L 134 07.05.1998 p.3)
Amended by 21998D0507(03) (OJ L 134 07.05.1998 p.4)
Amended by 21998D0507(04) (OJ L 134 07.05.1998 p.5)
Amended by 21998D0507(05) (OJ L 134 07.05.1998 p.6)
Amended by 21998D0507(06) (OJ L 134 07.05.1998 p.8)
Amended by 21998D0507(07) (OJ L 134 07.05.1998 p.9)
Amended by 21998D0604(01) (OJ L 160 04.06.1998 p.36)
Amended by 21998D0709(04) (OJ L 193 09.07.1998 p.41)
Amended by 21998D0709(05) (OJ L 193 09.07.1998 p.43)
Amended by 21998D0709(06) (OJ L 193 09.07.1998 p.44)
Amended by 21998D0709(07) (OJ L 193 09.07.1998 p.45)
Amended by 21998D0709(08) (OJ L 193 09.07.1998 p.46)

142
Amended by 21998D0709(09) (OJ L 193 09.07.1998 p.48)
Amended by 21998D0709(10) (OJ L 193 09.07.1998 p.49)
Amended by 21998D0709(11) (OJ L 193 09.07.1998 p.50)
Amended by 21998D0709(12) (OJ L 193 09.07.1998 p.51)
Amended by 21998D0709(17) (OJ L 193 09.07.1998 p.60)
Amended by 21998D0709(18) (OJ L 193 09.07.1998 p.61)
Amended by 21998D1008(07) (OJ L 272 08.10.1998 p.10)
Amended by 21998D1008(08) (OJ L 272 08.10.1998 p.12)
Amended by 21998D1008(09) (OJ L 272 08.10.1998 p.13)
Amended by 21998D1008(10) (OJ L 272 08.10.1998 p.14)
Amended by 21998D1008(11) (OJ L 272 08.10.1998 p.16)
Amended by 21998D1119(01) (OJ L 310 19.11.1998 p.1)
Amended by 21998D1119(07) (OJ L 310 19.11.1998 p.12)
Amended by 21998D1119(08) (OJ L 310 19.11.1998 p.13)
Amended by 21998D1119(09) (OJ L 310 19.11.1998 p.14)
Amended by 21998D1217(01) (OJ L 342 17.12.1998 p.32)
Amended by 21999D0157 (OJ L 061 01.03.2001 p.5)
Amended by 21999D0158 (OJ L 061 01.03.2001 p.8)
Amended by 21999D0159 (OJ L 061 01.03.2001 p.9)
Amended by 21999D0160 (OJ L 061 01.03.2001 p.10)
Amended by 21999D0161 (OJ L 061 01.03.2001 p.12)
Amended by 21999D0162 (OJ L 061 01.03.2001 p.13)
Amended by 21999D0163 (OJ L 061 01.03.2001 p.14)
Amended by 21999D0164 (OJ L 061 01.03.2001 p.15)
Amended by 21999D0165 (OJ L 061 01.03.2001 p.16)
Amended by 21999D0166 (OJ L 061 01.03.2001 p.17)
Amended by 21999D0204(01) (OJ L 030 04.02.1999 p.37)
Amended by 21999D0204(02) (OJ L 030 04.02.1999 p.39)
Amended by 21999D0204(03) (OJ L 030 04.02.1999 p.40)
Amended by 21999D0204(04) (OJ L 030 04.02.1999 p.41)
Amended by 21999D0204(05) (OJ L 030 04.02.1999 p.42)
Amended by 21999D0204(06) (OJ L 030 04.02.1999 p.43)

143
Amended by 21999D0204(07) (OJ L 030 04.02.1999 p.44)
Amended by 21999D0204(08) (OJ L 030 04.02.1999 p.46)
Amended by 21999D0204(09) (OJ L 030 04.02.1999 p.47)
Amended by 21999D0204(10) (OJ L 030 04.02.1999 p.48)
Amended by 21999D0204(11) (OJ L 030 04.02.1999 p.50)
Amended by 21999D0204(12) (OJ L 030 04.02.1999 p.51)
Amended by 21999D0204(13) (OJ L 030 04.02.1999 p.52)
Amended by 21999D0204(14) (OJ L 030 04.02.1999 p.54)
Amended by 21999D0415(01) (OJ L 100 15.04.1999 p.38)
Amended by 21999D0415(02) (OJ L 100 15.04.1999 p.40)
Amended by 21999D0415(03) (OJ L 100 15.04.1999 p.41)
Amended by 21999D0415(04) (OJ L 100 15.04.1999 p.42)
Amended by 21999D0415(05) (OJ L 100 15.04.1999 p.43)
Amended by 21999D0415(06) (OJ L 100 15.04.1999 p.44)
Amended by 21999D0415(07) (OJ L 100 15.04.1999 p.46)
Amended by 21999D0415(08) (OJ L 100 15.04.1999 p.48)
Amended by 21999D0415(09) (OJ L 100 15.04.1999 p.50)
Amended by 21999D0415(10) (OJ L 100 15.04.1999 p.52)
Amended by 21999D0415(11) (OJ L 100 15.04.1999 p.54)
Amended by 21999D0708(01) (OJ L 172 08.07.1999 p.49)
Amended by 21999D0708(02) (OJ L 172 08.07.1999 p.50)
Amended by 21999D0708(03) (OJ L 172 08.07.1999 p.51)
Amended by 21999D0722(01) (OJ L 189 22.07.1999 p.52)
Amended by 21999D0722(02) (OJ L 189 22.07.1999 p.54)
Amended by 21999D0722(03) (OJ L 189 22.07.1999 p.56)
Amended by 21999D0722(04) (OJ L 189 22.07.1999 p.57)
Amended by 21999D0722(05) (OJ L 189 22.07.1999 p.58)
Amended by 21999D0722(06) (OJ L 189 22.07.1999 p.60)
Amended by 21999D0722(07) (OJ L 189 22.07.1999 p.61)
Amended by 21999D0722(08) (OJ L 189 22.07.1999 p.62)
Amended by 21999D0722(09) (OJ L 189 22.07.1999 p.63)
Amended by 21999D0729(01) (OJ L 197 29.07.1999 p.51)

144
Amended by 21999D0729(02) (OJ L 197 29.07.1999 p.53)
Amended by 21999D0729(03) (OJ L 197 29.07.1999 p.54)
Amended by 21999D1028(01) (OJ L 277 28.10.1999 p.37)
Amended by 21999D1028(02) (OJ L 277 28.10.1999 p.42)
Amended by 21999D1118(04) (OJ L 297 18.11.1999 p.40)
Amended by 21999D1118(05) (OJ L 297 18.11.1999 p.42)
Amended by 21999D1118(06) (OJ L 297 18.11.1999 p.44)
Amended by 21999D1118(07) (OJ L 297 18.11.1999 p.46)
Amended by 21999D1118(08) (OJ L 297 18.11.1999 p.47)
Adopted by 31994D0001 (OJ L 001 03.01.1994 p.1)
Amended by 22001D0133 (OJ L 022 24.01.2002 p.20)
Amended by 22001D0134 (OJ L 022 24.01.2002 p.22)
Amended by 22001D0135 (OJ L 022 24.01.2002 p.24)
Amended by 22001D0136 (OJ L 022 24.01.2002 p.26)
Amended by 22001D0137 (OJ L 022 24.01.2002 p.28)
Amended by 22001D0152(01) (OJ L 065 07.03.2002 p.26)
Amended by 22001D0153(01) (OJ L 065 07.03.2002 p.28)
Amended by 22001D0154 (OJ L 065 07.03.2002 p.30)
Amended by 22001D0155 (OJ L 065 07.03.2002 p.32)
Amended by 22001D0156 (OJ L 065 07.03.2002 p.34)
Amended by 22002D0001 (OJ L 088 04.04.2002 p.1)
Amended by 22002D0002 (OJ L 088 04.04.2002 p.3)
Amended by 22002D0003 (OJ L 088 04.04.2002 p.5)
Amended by 22002D0011 (OJ L 110 25.04.2002 p.1)
Amended by 22002D0012 (OJ L 110 25.04.2002 p.3)
Amended by 22002D0013 (OJ L 110 25.04.2002 p.5)
Amended by 22002D0014 (OJ L 110 25.04.2002 p.7)
Amended by 22002D0015 (OJ L 110 25.04.2002 p.9)
Amended by 22002D0032 (OJ L 154 13.06.2002 p.12)
Amended by 22002D0034 (OJ L 154 13.06.2002 p.16)
Amended by 22002D0035 (OJ L 154 13.06.2002 p.18)

145
Continut: Acordul se refera la reglementarile tehnice,
standardizarea, testarea si certificarea produselor si
articolelor. Este prevazuta lista actelor normative
aplicabile fiecarui produs sau articol, cum ar fi:
vehicule cu motor, tractoare agricole si forestiere,
aparatura electrocasnica, vase de presiune, aparate
de masurat, materiale electrice, textile, produse
medicinale, produse alimentare, substante
periculoase, produse cosmetice, aparatura de
telecomunicatii, tehnologia informatiei si procesare de
date, produse si echipamente folosite în constructii,
echipamente de protectie pentru uz personal,
echipamente de protectia mediului, jucarii, tutun,
bauturi alcoolice s.a.
Key words : European Economic Area; standardization, mutual
regognition of principle, technical barrier, technical
regulation.
Cuvinte cheie: Aria Economica Europeana; standardizare, principiul
recunoasterii reciproce, bariera tehnica, regulament
tehnic.

31992R2407
Council Regulation (EEC) No 2407/92 on the 23rd of July 1992 on
licensing of air carriers.
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr 2407/92 din data de 23 iulie 1992
privind licentele de operare aeriene.
Publicatia: OJ L 240 24.08.1992 p.1
Continut: Regulamentul se aplica cererilor de atribuire si
mentinere a licentelor de operare aeriene pentru
transportatorii aerieni stabiliti în Comunitate. Se
reglementeaza modul si conditiile de atribuire a
acestor licente, a valabilitatii acestora cât si a
exceptiilor.

146
Key words: transport licence; common transport policy; air transport;
carrier; safety standard.
Cuvinte cheie: licenta de transport, politica comuna în domeniul
transportului, transport aerian, transportator, standard de
siguranta.

31980L0051
Council Directive 80/51/EEC on the 20th of December 1979 on the
limitation of noise emissions from subsonic aircraft.
Directiva Consiliului 80/51/CEE din data de 20 decembrie 1979 privind
limitarea emisiilor fonice ale avioanelor subsonice.

Publicatia: OJ L 018 24.01.1980 p.26


Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(52) (OJ L 001 03.01.1994 p.263)
Amended by 31983L0206 (OJ L 117 04.05.1983 p.15)
Continut: Directiva stabileste categoriile de avioane pentru care
trebuie emise certificate de poluare sonora,
standardele de certificare si nivelul poluarii admise.
Key words: noise pollution; aircraft; environmental standard;
disclosure of information.
Cuvinte cheie: poluare sonora, avion, standard de mediu, divulgarea
informatiei.

147

S-ar putea să vă placă și