Sunteți pe pagina 1din 52

UNIUNEA VAMALĂ

Bucureşti 2004

1
La elaborarea textelor acestor broşuri au contribuit:
Experţi:
ILEANA PASCAL
MONICA VLAD
ŞTEFAN DEACONU
CODRU VRABIE

Supervizare:
ELENA SIMINA TĂNĂSESCU
AUREL CIOBANU - DORDEA

În cadrul proiectului
„Campanie de informare a funcţionarilor publici privind conţinutul
acquis-ului comunitar“
au fost elaborate broşuri privind
primele 15 capitole de negociere în anul 2002
şi pentru ultimele 15 capitole în anul 2004

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Uniunea vamală. - Pipera : Dacris, 2004
ISBN 973-86939-9-3

339.543(4)

© CRJ 2004

2
Lista capitolelor în care este împărţit acquis-ul comunitar,
în vederea negocierilor cu statele care aderă
la Uniunea Europeană

Capitolul 1: Libera circulaţie a mărfurilor


Capitolul 2: Libera circulaţie a persoanelor
Capitolul 3: Libera circulaţie a serviciilor
Capitolul 4: Libera circulaţie a capitalului
Capitolul 5: Dreptul societăţilor comerciale
Capitolul 6: Politica în domeniul concurenţei
Capitolul 7: Agricultură
Capitolul 8: Pescuitul
Capitolul 9: Politica în domeniul transporturilor
Capitolul 10: Impozitarea
Capitolul 11: Uniune economică şi monetară
Capitolul 12: Statistică
Capitolul 13: Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă
Capitolul 14: Energia
Capitolul 15: Politica industrială
Capitolul 16: Întreprinderile mici şi mijlocii
Capitolul 17: Ştiinţa şi cercetarea
Capitolul 18: Educaţie, formare profesională şi tineret
Capitolul 19: Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei
Capitolul 20: Cultura şi politica în domeniul audiovizualului
Capitolul 21: Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale
Capitolul 22: Protecţia mediului înconjurător
Capitolul 23: Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii
Capitolul 24: Justiţie şi afaceri interne
Capitolul 25: Uniune vamală
Capitolul 26: Relaţii externe
Capitolul 27: Politica externă şi de securitate comună
Capitolul 28: Control financiar
Capitolul 29: Dispoziţii financiare şi bugetare
Capitolul 30: Instituţii
Capitolul 31: Diverse

3
ABREVIERI

C.E. Comunitatea Europeană


C.E.E. Comunitatea Economică Europeană
C.I.S. Customs Information System (Sistemului Informatic Vamal)
CITES Convenţie ce reglementează protejarea speciilor de floră şi
faună sălbatică
COM Comunicare a Comisiei Europene
DDS Data Distribution System (Sistemul de Distribuirea a Datelor
privind Tarifele)
GATT General Agreement on Tarrifs and Trade (Acordul General
asupra Tarifelor şi Comerţului)
H.G. Hotărâre de Guvern
J.O. Jurnal Oficial al Uniunii Europene
NCTS New Computerised Transit System (Noul Sistem
Computerizat de Tranzit)
O.J. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
O.U.G. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului
O.M.C. Organizaţia Mondială a Comerţului
SAD Single Administrative Document (Documentului
Administrativ Unic)
TARIC Tarif Intégré des Communautés Européennes (Tariful
Integrat al Comunităţilor Europene)
TARIR Tarifului Vamal Integrat Român
T.U.E. Tratatul asupra Uniunii Europene
TQS Tariff Quota and Surveillance (Contingente Tarifare şi
Supraveghere)
TVC Tariful Vamal Comun
U.E. Uniunea Europeană

4
Actele normative adoptate la nivel comunitar

Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificărilor


şi completărilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană şi
Tratatului asupra Uniunii Europene), legislaţia în vigoare, legislaţia
în pregătire, precum şi hotărârile recente pronunţate de Curţii
Europeană de Justiţie se regăsesc în cadrul bazei de date cu acces
gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex).

În temeiul şi în conformitate cu dispoziţiile tratatelor constitutive,


instituţiile UE cu competenţe în procesul legislativ adoptă, în esenţă,
următoarele acte normative :
• Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data
intrării lor în vigoare atât pentru statele membre, cât şi pentru
persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul acestora.
Regulamentele se aplică direct pe teritoriul statelor membre, cărora le
este interzis să adopte măsuri de transpunere sau orice alte măsuri
care ar putea îngrădi aplicarea lor directă. Dacă în text nu este
precizată data intrării în vigoare, aceasta va fi reprezentată de cea de
a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene.
• Directivele sunt actele stabilesc numai obiective obligatorii pentru
statele membre, lăsând la latitudinea acestora modalităţile de atingere
a lor. În text este precizată data până la care statele membre trebuie să
adopte măsurile de adaptare la directiva în cauză. Directivele se
aplică şi ele direct pe teritoriul statelor membre, dar numai după
expirarea termenului de transpunere.
• Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele
membre sau persoanele juridice cărora le sunt adresate. Unele au
caracter individual (având un singur destinatar sau un număr limitat
de destinatar), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru
toate statele membre şi pentru persoanele fizice şi juridice aflate pe
teritoriul acestora).
• Recomandările, rezoluţiile şi avizele sunt acte fără caracter

5
obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea
legislaţiilor şi practicilor naţionale.
• Acordurile şi convenţiile sunt înţelegeri în formă scrisă supuse
dreptului internaţional dar încheiate fie de către Comunităţi cu state
terţe, fie de către acestea şi statele membre cu state terţe, fie numai
între statele membre, în conformitate cu competenţele stabilite prin
tratatele constitutive.
Într-o serie de domenii, în afara actelor normative mai sus arătate,
instituţiile Uniunii adoptă şi alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea
vor fi arătate şi explicate în cadrul prezentării domeniilor respective.

Baza de date EUR-Lex permite regăsirea tuturor actelor legislative în


vigoare sau în pregătire prin intermediul mai multor facilităţi de căutare:
1. Indexul analitic al directorului de legislaţie (regăsirea legislaţiei
în funcţie de domeniu);
2. Indexul alfabetic al directorului de legislaţie (regăsirea legislaţiei
după termeni cheie ordonaţi alfabetic);
3. căutare după numărul Jurnalului Oficial în care s-a publicat actul
legislativ;
4. căutare după numărul actului legislativ (cu ajutorul unui cod
format automat de către facilitatea de căutare);
5. căutare după cuvinte cheie în text.
Toate aceste facilităţi de căutare uşurează considerabil regăsirea
unui act legislativ sau a actelor legislative încadrate la un anumit
domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea
mai utilă facilitate este indexul analitic al directorului de legislaţie
(cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind împărţit cel puţin pe
subcapitole).

6
Cuprins

I. Introducere 8

II. Acquis-ul comunitar în domeniul uniunii vamale 8


Scurt istoric 8
Temeiul juridic 10
Proceduri de luare a deciziilor 10
Politica vamală 11
Formalităţi şi controale vamale 16
Reţele de comunicare a datelor între administraţiile vamale 17
Aranjamente specifice 18

III. Transpunerea acquis-ului comunitar în România 19


Armonizarea legislaţiei 19
Supravegherea vamală 22
Sistemul informatic 23
Capacitatea administrativă 24
În perspectivă 25

ANEXĂ
Legislaţia comunitară relevantă în domeniul uniunii vamale 26

7
I Introducere
Uniunea Europeană este una din cele mai importante zone economice ale
lumii, cei 377 de milioane de locuitori ai celor 15 state comunitare
realizând la nivelul anului 2003 un produs intern brut de aproximativ
9300 miliarde Euro. Uniunea Europeană, este de asemenea, şi cel mai
important actor din comerţul internaţional cu bunuri, importurile şi
exporturile din Uniunea Europeană cifrându-se la nivelul anului 2002 la
aproximativ 1900 miliarde Euro, adică 20% din totalul comerţului
mondial. Succesul economic al Uniunii Europene nu ar fi posibil fără
funcţionarea unei pieţe interne unice, definită de patru libertăţi de
mişcare: a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului.

Crearea unei pieţe interne unice, unde bunurile pot circula liber, fără a fi
supuse controalelor la frontieră, poate fi realizată doar în cadrul unei
uniuni vamale, cu reguli unice aplicate la frontieră. De asemenea, fără
uniune vamală, politica externă şi de dezvoltare a Uniunii Europene, piaţa
agricolă comună şi coordonarea eficientă a politicilor economice şi
monetare nu ar fi posibilă.

II. Acquis-ul comunitar in domeniul uniunii vamale


Scurt istoric

Comunitatea Economică Europeană a fost înfiinţată prin Tratatul de la


Roma, semnat de cele şase state fondatoare (Belgia, Franţa, Germania,
Italia, Luxemburg şi Olanda) la 25 martie 1957. Unul din obiectivele
majore stabilite de Tratatul de la Roma a fost realizarea unei pieţe unice
între statele membre, primul pas concret fiind crearea unei uniuni vamale.

Între 1958 şi 1968, taxele vamale pentru importurile din statele membre

8
ale Comunităţii au scăzut treptat până la dispariţia totală. În 1968 a fost
desăvârşită unificarea tarifelor, adică au fost eliminate toate taxele
vamale şi restricţiile în comerţul dintre statele membre ale Comunităţii,
fiind introdus un tarif unic aplicabil bunurilor importate din terţe ţări.

Aplicarea unui tarif comun nu a însemnat şi finalizarea uniunii vamale. Cu


toate că între 1968 şi 1992 uniunea vamală s-a extins treptat, prin
dezvoltarea legislaţiei vamale comune, statele membre şi-au menţinut
controalele vamale la frontierele interne, pentru a colecta alte taxe decât
cele vamale (TVA, accize), pentru a strânge informaţiile statistice sau
pentru a aplica măsuri de securitate. Menţinerea controalelor la frontierele
interne implică o mulţime de costuri, în timp şi bani, pentru importatori,
exportatori şi transportatori, fiind în acelaşi timp o piedică în calea
funcţionării cu adevărat a unei pieţe unice.

Ca urmare, între 1986 şi 1993, Uniunea Europeană a adoptat o serie de


măsuri ce au condus la înfiinţarea pieţei unice în1993, cele mai
importante măsuri din punct de vedere vamal fiind introducerea în 1988 a
unui formular unic de declaraţie vamală (care a înlocuit circa 150 de
documente vamale diferite) şi adoptarea în 1992 a unui Cod Vamal
Comunitar. Începând cu anul 1993, controalele la frontierele interne au
fost abolite, colectarea TVA şi a accizelor pentru comerţul dintre statele
membre fiind realizat din acel moment prin sisteme fiscale şi statistice ce
nu necesitau controlul bunurilor şi a documentaţiei aferente în momentul
trecerii dintr-un stat în altul.

Rezultatul - a fost creat un teritoriu vamal unic, fără frontiere interne, în


care este garantată libera circulaţie a bunurilor comunitare. Bunurile
„necomunitare” ce nu au căpătat statutul de liberă circulaţie pot fi
tranzitate pe teritoriul Comunităţii ţinându-se cont de diferite convenţii
precum cea referitoare la transporturile internaţionale rutiere (Convenţia
TIR), la cea privind admiterea temporară a bunurilor (Convenţia ATA)
sau Convenţia Comună privind tranzitul.

9
Temeiul juridic

Articolul 23 al Tratatului Comunităţii Europene (Tratatul de la Roma)


stipulează că uniunea vamală va acoperi totalitatea comerţului cu bunuri,
interzicând taxele vamale de import şi export între statele membre sau
toate taxele având un efect echivalent. Conform Tratatului, uniunea
vamală implică şi adoptarea Tarifului Vamal Comun (forma actuală fiind
stabilită prin Regulamentul nr. 2658/87) pentru relaţiile cu terţe ţări.

Articolele 24 – 31 ale Tratatului Comunităţii Europene acoperă alte aspecte


referitoare la libera circulaţie a bunurilor şi la uniunea vamală.

Proceduri de luare a deciziilor

Politica vamală cade în responsabilitatea Comunităţii şi este


implementată de către statele membre.

Comisia Europeană este responsabilă de iniţiativele privind dezvoltarea


politicii vamale şi de propunerile privind legislaţia în domeniu. Comisia
asigură coordonarea dintre administraţiile statelor membre, adunând
informaţii şi opinii din sectorul afacerilor şi industrial la nivel european.
De asemenea, Comisia Europeană are competenţa exclusivă de a negocia
concesiile tarifare în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Modificarea taxelor vamale din Tariful Vamal Comun sunt supuse de


către Comisia Europeană spre aprobare Consiliului European, care le
poate aproba cu majoritate de voturi. De asemenea, Consiliul aprobă
derogările de la aplicarea Tarifului Vamal Comun, prin aplicarea de
măsuri tarifare precum contingentele tarifare, plafoane tarifare,
suspendări totale sau parţiale de taxe vamale.

Administraţiile vamale din statele membre sunt responsabile de aplicarea


în practică a legislaţiei vamale, atât în ceea ce priveşte politica comercială
(colectarea taxelor vamale), cât şi restul politicilor comunitare (politica
agricolă comună, politica de securitate, etc.).

10
Politica vamală

Politica vamală comunitară se bazează pe aplicarea uniformă a legislaţiei


vamale de către administraţiile vamale ale statelor membre.

Legislaţia privind politica vamală cuprinde: Codul vamal comunitar şi


prevederile de aplicare a Codului Vamal, Nomenclatura combinată,
Tariful vamal comun, precum şi legislaţia aferentă ce depăşeşte sfera
codului vamal (legislaţia privind bunurile contrafăcute sau piratate,
exportul de bunuri culturale, comerţul preferenţial, controalele sanitare şi
de mediu, politicile comune în domeniul pescuitului şi a agriculturii,
protejarea intereselor economice prin aplicarea instrumentelor netarifare
sau măsurile de securitate şi politică externă).

Instrumente

În timp ce libera circulaţie a bunurilor este principala manifestare internă


a uniunii vamale, Tariful Vamal Comun (TVC) formează aspectul
extern, deoarece face posibilă aplicarea uniformă a taxelor vamale la
produsele importate din alte ţări decât cele ale Uniunii Europene,
indiferent de ţara de destinaţie.

Iniţial, în 1968, Tariful Vamal Comun a fost creat ca o medie a tarifelor


celor şase state membre. Pe baza articolului 28 al Tratatului, Consiliul a
introdus de-a lungul timpului multe amendamente, fie din proprie
iniţiativă, fie datorită negocierii tarifelor în cadrul Organizaţiei Mondiale
a Comerţului (Acordul General asupra Tarifelor şi Comerţului – GATT).

Tariful Vamal Comun conţine atât nomenclatorul bunurilor supuse


taxelor vamale (nomenclatura combinată) cât şi nivelul taxelor vamale
pentru fiecare linie tarifară. Tariful Vamal Comun este un instrument
important nu numai pentru colectarea taxelor vamale dar şi pentru
întocmirea statisticilor privind comerţul exterior şi pentru aplicarea
măsurilor din domeniile politicii fiscale şi monetare, a agriculturii sau a
comerţului.

11
Nomenclatura combinată este o listă a tuturor tipurilor de bunuri ce pot
face obiectul comerţului internaţional, bunurile fiind împărţite în funcţie
de caracteristicile lor în 96 de capitole şi aproximativ 10400 de încadrări
tarifare. Nomenclatura combinată este folosită atât pentru aplicarea sau
negocierea tarifelor cât şi în scopuri statistice; ea are la bază un
instrument internaţional de clasificare, Sistemul Armonizat, administrat
de Organizaţia Mondială a Vămilor.

Anual, Comisia face o actualizare a Anexei I a Regulamentului nr.


2658/87, actualizare ce ţine cont de schimbările intervenite la nivel
internaţional sau de cele necesitate de reflectarea evoluţiei politicii
comerciale. Actualizările tarifului valabile pentru anul următor se publică
în general în luna octombrie, cea mai recentă actualizare, valabilă pentru
anul 2004, fiind Regulamentul (CE) 1789/2003.

Din 1983, disparităţile dintre statele membre privind aplicarea scutirilor


de taxe vamale de import şi de export au fost eliminate prin înfiinţarea
unui sistem comunitar de scutire de la plata taxelor vamale
(Regulamentul nr. 918/83), regulamentul prevăzând categoriile de bunuri
importate sau exportate scutite de astfel de taxe.

Începând cu 1999 Uniunea Europeană a introdus o versiune electronică a


Tarifului Vamal Comun, numită TARIC. Principalul avantaj al TARIC-
ului este faptul că acesta conţine, pe lângă nomenclatura bunurilor şi
taxele vamale, şi toate prevederile legale aplicabile în vămuirea unui
anume bun, ceea ce face ca TARIC-ul să fie un instrument operaţional
extrem de puternic în asigurarea uniformităţii aplicării legislaţiei vamale
de către toate administraţiile vamale comunitare. Pe lângă aceasta,
TARIC-ul are avantajul că este actualizat zilnic şi poate fi consultat on-
line, pe Internet, atât de către autorităţi cât şi de către public (prin
sistemul numit DDS - Sistemul de Distribuirea a Datelor privind
Tarifele). Prin acelaşi sistem DDS poate fi consultată şi baza de date
privind contingentele şi plafoanele tarifare, numită TQS – Contingente
Tarifare şi Supraveghere.

12
Un alt instrument al politicii vamale este reprezentat de NCTS – Noul
Sistem Computerizat de Tranzit. Acesta înlocuieşte vechile modalităţi de
urmărire a tranzitelor, bazate pe schimbul de documente tipărite, care s-a
dovedit de-a lungul timpului greoi, dificil de gestionat şi expus fraudelor
de proporţii. NCTS permite schimbul electronic de date între
administraţiile vamale în paralel cu circulaţia propriu-zisă a bunurilor
aflate în tranzit, existând astfel un control mult mai bun asupra celor
aproximativ 20 de milioane de tranzite interne sau externe efectuate la
nivel comunitar într-un an.

Declararea bunurilor în vamă se face prin folosirea Documentului


Administrativ Unic (SAD – Single Administrative Document); acesta a
început să fie folosit în 1988, simplificând mult procedurile vamale prin
înlocuirea a aproximativ 150 de documente vamale folosite anterior de
administraţiile vamale ale statelor membre.

Eliminarea formalităţilor vamale la frontierele interne în 1993 a condus la


introducerea sistemului Intrastat (Regulamentul nr. 3330/91) prin care se
face colectarea informaţiilor statistice referitoare la comerţul cu bunuri
între statele membre direct de la comercianţi.

Pentru a asigura o funcţionare cât mai bună a Uniunii vamale la nivelul


statelor membre, Comisia Europeană a lansat începând cu 1996 o serie de
programe (Customs 2000, Customs 2002, Customs 2007) ce au ca
obiectiv asigurarea uniformităţii aplicării legislaţiei vamale, prevenirea
fraudelor, cooperarea dintre administraţiile vamale şi dezvoltarea
utilizării sistemelor informatice precum TARIC sau NCTS.

Cooperarea vamală

Schimbările intervenite prin introducerea pieţei unice, implicarea ţărilor


din Europa Centrală şi Răsăriteană în comerţul internaţional sau
acordurile GATT au dus la nevoia de cooperare şi asistenţă reciprocă
între administraţiile vamale ale statelor membre şi a celor din terţe ţări.
Uniunea Europeană a semnat acorduri de cooperare şi de asistenţă

13
reciprocă în domeniul vamal cu 36 de tări (la nivelul anului 2001). De
asemenea, Uniunea Europeană a acordat constant un sprijin financiar
consistent administraţiilor vamale din diverse ţări pentru dezvoltarea şi
modernizarea capacităţii lor administrative şi operaţionale.

În 2001, Comisia Europeană a publicat Strategia pentru Uniunea


Vamală (Comunicarea COM (2001) 51), ce recapitulează provocările
cărora trebuie să le facă faţă Comunitatea pe termen scurt şi propune
acţiunile concrete pentru funcţionarea şi dezvoltarea Uniunii Vamale.

Obiectivele strategice ale Uniunii Europene pentru următorii ani sunt:


ƒ furnizarea unui cadru bazat pe reguli stabile şi transparente pentru
dezvoltarea comerţului internaţional;
ƒ furnizarea resurselor necesare statelor membre şi Comunităţii;
ƒ protejarea populaţiei de comerţul inechitabil (ilicit) şi garantarea
intereselor financiare şi comerciale.

Strategia propusă de Comisie indică cinci domenii majore de acţiune:


simplificarea şi raţionalizarea legislaţiei, îmbunătăţirea controalelor
vamale, furnizarea de servicii mai bune comunităţii oamenilor de afaceri,
îmbunătăţirea formării profesionale şi îmbunătăţirea cooperării
internaţionale în domeniul vamal.

Comisia Europeană sprijină implementarea în practică a Strategiei


privind Uniunea Vamală prin programele menţionate mai sus: „Customs
2000” (Decizia nr. 210/97), extins până în decembrie 2002 („Customs
2002”) şi continuat cu un nou program „Customs 2007” (Decizia nr.
253/2003).

Programul „Customs 2007” se desfăşoară în perioada 2003 – 2007 şi are


în vedere:
• Accelerarea computerizării punctelor de trecere a frontierei;
• Standardizarea metodelor de lucru şi sprijin practic acordat ţărilor
aplicante;
• Îmbunătăţirea luptei împotriva fraudei printr-un mai bun management

14
al riscului şi o mai mare cooperare între autorităţile vamale;
• Crearea unui mediu de afaceri competitiv prin reducerea costurilor de
conformitate;
• Acţiuni de formare care să răspundă nevoilor activităţilor implementate
în cadrul programului.

Pentru a asigura baza legală pentru cooperarea vamală inter-comunitară,


în temeiul articolului K3 al Tratatului Uniunii Europene, a fost ratificată
Convenţia privind cooperarea şi asistenţa reciprocă dintre administraţiile
vamale (Actul Consiliului nr. 98/C 24/01), denumită şi Convenţia Napoli
II. Prin această convenţie sunt reglementate formele particulare de
cooperare transfrontalieră referitoare la prevenirea, investigarea şi
urmărirea încălcărilor regulamentelor vamale naţionale şi comunitare,
cum ar fi:
ƒ traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotropice, arme, muniţii,
materiale explozive, bunuri culturale, deşeuri toxice şi deşeuri
periculoase, material nuclear sau materiale şi echipamente destinate
fabricării armelor atomice, biologice, chimice (bunuri interzise);
ƒ comercializarea substanţelor listate în tabelele I şi II ale Convenţiei
Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de narcotice şi substanţe
psihotropice şi destinate fabricării ilegale a narcoticelor (substanţe
precursoare);
ƒ comerţul transfrontalier ilegal cu bunuri taxabile pentru a evita
impunerea sau pentru a obţine plăţi neautorizate legate de importul
sau exportul de bunuri;
ƒ orice alt comerţ cu bunuri interzis de Comunitatea sau de legislaţia
naţională.

Măsurile efective de combatere a traficului ilicit de bunuri, în special


droguri, necesită intensificarea verificărilor la punctele de frontieră, ceea
ce presupune o bună cooperare practică între administraţiile vamale şi
organizarea de operaţii comune de supraveghere. Consiliul a adoptat un
manual privind planificarea, desfăşurarea şi evaluarea acestor operaţii
(Rezoluţia Consiliului din 9 iunie 1997). Manualul furnizează cadrul
general pentru organizarea, planificarea, înştiinţarea şi raportarea

15
performanţelor operaţiilor comune de supraveghere vamală.

Pentru a oferi baza legală pentru schimbul informatic al datelor necesare


acţiunilor de cooperare vamală, statele membre au semnat în 1995
Convenţia CIS de folosire a tehnologiei informaţiei în scopuri vamale.
Convenţia CIS (Customs Information System) a permis realizarea unei
baze de date ce poate fi accesată de administraţiile vamale ale statelor
membre, bază de date ce conţine informaţii privind pe cei care au comis
încălcări ale legilor vamale precum şi tendinţele infracţionale.

Formalităţi şi controale vamale

Codul Vamal Comunitar (Regulamentul nr. 2913/92) a fost înfiinţat


pentru a codifica şi simplifica legislaţia vamală, care până la acea dată
făcea obiectul a peste 30 de directive şi regulamente, adoptate în perioada
1968 – 1990. Prin cod sunt stabilite procedurile vamale aplicabile
bunurilor intrate în teritoriul Comunităţii precum şi regimurile vamale
sub care acestea pot fi declarate (de exemplu import, export, tranzit, etc.).
O atenţie specială este acordată antrepozitelor şi zonelor libere ca şi re-
exportării, distrugerii sau abandonării bunurilor ne-comunitare.

Codul Vamal Comunitar a suferit până în prezent o serie de modificări,


destinate să simplifice şi să modernizeze procedurile şi regimurile vamale
(ex. Regulamentele 89/1997, 2700/2000).

În ceea ce priveşte bunurile ce tranzitează teritoriul Uniunii, Comisia


Europeană a emis o Comunicare COM (97) 188 – Planul acţiune pentru
tranzit, ale cărui principale obiective sunt:
- întărirea cooperării între administraţiile vamale;
- verificarea aplicării corectă şi uniformă a regulamentelor;
- stabilirea unui parteneriat între autorităţile vamale şi operatori care să
răspundă necesităţilor utilizatorilor de tranzit;
- integrarea sistemelor vamale europene;
- asigurarea compatibilităţii sistemelor internaţionale de tranzit;
- introducerea unui instrument necesar reformei privind tranzitul: noul

16
sistem computerizat de tranzit (NCTS).

Începând cu 1991, au fost abolite formalităţile vamale pentru bunurile


aparţinând sau destinate forţelor NATO (Regulamentul nr. 3648/91), iar
din 1989 au fost eliminate controalele vamale la graniţele dintre statele
membre pentru transporturile rutiere sau transporturile pe căi navigabile
interioare. Mărfurile înregistrate sau puse în circulaţie într-o ţară ce nu
este membră a Uniunii Europene, transportate rutier sau pe căi navigabile
interioare, sunt supuse controlului vamal la frontiera externă a
Comunităţii (Regulamentul nr. 3912/92).

Pentru asigurarea liberei circulaţii a bunurilor pe piaţa internă, au fost


eliminate controalele şi verificările bagajelor persoanelor ce întreprind
zboruri sau deplasări maritime intra- comunitare (Regulamentul nr.
3925/91).

Reţele de comunicare a datelor între administraţiile vamale

Convenţia privind folosirea tehnologiei informaţiilor în scopuri vamale


(Sistemul Informatic Vamal – CIS) a fost ratificată de statele membre
pentru a se preveni, investiga şi urmări infracţiunile stipulate de
legislaţiile naţionale a statelor membre. Prin folosirea Sistemului
Informatic Vamal se urmăreşte diseminarea rapidă a informaţiilor,
cooperarea dintre administraţiile vamale a statelor membre ca şi folosirea
unitară a procedurilor de control. Sistemul Informatic Vamal a fost
înfiinţat prin Regulamentul nr. 515/97.

Abolirea verificărilor veterinare la graniţele dintre statele membre a dus


la implementarea unei reţele computerizate privind procedurile de import
în domeniu veterinar (Proiectul SHIFT). Prin Decizia nr. 92/438/CEE a
fost creată o bază de date privind importurile comunitare de animale şi
produse.

17
Aranjamente specifice

Droguri şi substanţe psihotrope


Pentru a preveni comercializarea ilegală a drogurilor, prin Regulamentul
nr. 3677/90 şi Directiva nr. 92/109 au fost stabilite măsurile ce trebuie
luate pentru fabricarea şi plasarea pe piaţă a anumitor substanţe care sunt
folosite pentru fabricarea substanţelor psihotropice şi a narcoticelor.

Bunuri culturale
Prin Regulamentul nr. 3911/92 se stabilesc măsurile referitoare la
exportul bunurilor de patrimoniu cultural. Bunurile aparţinând tezaurului
cultural naţional exportate ilegal de pe teritoriul unui stat membru şi
confiscate, sunt returnate statului de pe teritoriul căruia provin (Directiva
nr. 93/7).

Măsuri privind libera circulaţie, exportul, regimul suspensiv de


perfecţionare pasivă şi activă a bunurilor falsificate, piratate sau care aduc
atingere drepturilor de proprietate intelectuală sunt stabilite de
Regulamentul nr. 3295/94.

Armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la plasarea pe piaţă a


explozivilor folosiţi în scopuri civile, libera circulaţie a acestora precum
şi procedura de inspecţie sunt stabilite prin Directiva 93/15.

Regulamentul nr. 1334/2000 stabileşte procedura de control a exportului


bunurilor şi tehnologiilor cu dublă utilizare (atât civilă cât şi militară) iar
prin Directiva nr. 91/477 este stabilită procedura de control a
achiziţionării armelor de foc.

Uniunea Europeană este membru fondator al Convenţiei de la


Washington (Convenţia CITES), convenţie ce reglementează protejarea
şi garantarea conservării speciilor de flora şi fauna sălbatică aflate în
pericol sau pe cale de dispariţie (Regulamentul nr. 338/97).

18
III. Transpunerea acquis-ului comunitar în România

România a deschis negocierile privind Capitolul 25 – „Uniunea vamală”


în anul 2001, când documentul de poziţie aferent a fost comunicat oficial
Consiliului U.E. Conform prevederilor documentului de poziţie, România
acceptă în întregime acquis-ul comunitar privind „Uniunea vamală”
luând măsurile necesare pentru implementarea efectivă a acestuia până la
data aderării, nesolicitând perioade de tranziţie sau derogări. Negocierile
asupra acestui capitol au fost închise provizoriu în noiembrie 2002.

Armonizarea legislaţiei

În vederea completării, armonizării şi implementării efective a cadrului


legislativ, pentru perioada 2000 – 2005 a fost întocmită Strategia de
dezvoltare a Administraţiei Vamale Române care are ca principale
obiective:
- Completarea cadrului legislativ şi a procedurilor specifice, corelarea
cu sistemul legislativ naţional şi cel european;
- Creşterea eficienţei activităţii de colectare a drepturilor cuvenite
bugetului de stat, din activitatea vamală;
- Întărirea controlului vamal la frontieră în corelaţie cu fluidizarea
traficului de mărfuri – combaterea fraudei comerciale şi a crimei
organizate;
- Structurarea sistemului de comunicare inter – instituţională la nivel
naţional şi internaţional;
- Consolidarea, stabilizarea şi dezvoltarea Sistemului Informatic
Integrat Vamal (TARIR);
- Modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente performante
specifice activităţii vamale de control;
- Restructurarea cadrului organizatoric şi îmbunătăţirea sistemului
managerial şi de comunicare internă;
- Crearea cadrului instituţional şi al mecanismelor de recrutare,
selecţie, pregătire profesională, evaluare şi alocare a resurselor
umane, protecţia lucrătorului vamal;
- Combaterea corupţiei şi crearea unui profil etico – profesional al

19
personalului vamal;
- Pregătirea Administraţiei Vamale pentru aderarea la Uniunea
Europeană prin abordarea obiectivelor strategice în contextul
evoluţiilor funcţiilor vamale la nivelul Comunităţii Europene.

Alinierea legislaţiei vamale la acquis-ul comunitar s-a efectuat prin


adoptarea Codului Vamal al României (Legea nr.141/1997) continuând
cu adoptarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României
(Hotărârea Guvernului nr. 1114/2001), regulament prin care s-a creat
cadrul legal de punere în aplicare a Tarifului Vamal Integrat Român
(TARIR) şi a principiilor tranzitului comun. Regulamentul a introdus
elemente noi referitoare la perfecţionarea personalului, acordarea
liberului de vamă şi decontarea datoriei vamale în formă electronică.

Armonizarea în domenii referitoare la procedurile simplificate, mărfuri cu


dublă utilizare sau scutiri de taxe vamale a fost efectuată prin:
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
1186/2002 privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei
vamale în detaliu prin procedee informatice, care reglementează
autorizarea utilizatorilor sistemului informatic, etapele procedurii
informatice standard, etapele procedurii informatice la destinaţie,
etapele procedurii informatice rapide, modelul formularelor utilizate;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
879/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura
de decontare a datoriei vamale prin mijloace informatice;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
471/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
sistemului de tranzit comun pe teritoriul României;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
259/2002 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate
de vămuire, prin care au fost introduse procedura simplificată de
declarare incompletă şi procedura de declarare simplificată, proceduri
ce se aplică pentru toate regimurile vamale;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
1296/2002 privind Avizele de evaluare în vamă;

20
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
283/2003 pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia
Comunităţilor Europene privind clasificarea anumitor mărfuri în
Nomenclatura Combinată;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
175/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale de detaliu;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
176/2003 privind instituirea unor registre simplificate de evidenţă
pentru bunurile transportate prin sistemul de expediţii expres;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
177/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea
uniformă a reglementărilor vamale, evidenţa operativă, controlul şi
supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau se scot din
zonele libere şi din porturile care beneficiază de facilităţile prevăzute
în Ordonanţa Guvernului nr. 131/2000 modificată şi aprobată prin
Legea nr. 99/2002;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
178/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura
simplificată de efectuare a formalităţilor vamale pentru importul şi
exportul de presă, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate
prin conducte;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
179/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura
simplificată de efectuare a formalităţilor vamale aferente
aprovizionării mijloacelor de transport aflate în trafic internaţional;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
180/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul
vamal.

Avizele de clasificare emise de Organizaţia Mondială a Vămilor au fost


puse în aplicare prin deciziile directorului general al Direcţiei Generale a
Vămilor, astfel:
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
1337/2002 privind actualizarea culegerii de avize de clasificare emise

21
de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizaţiei mondiale
a Vămilor;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
1417/2002 privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului
armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, emise în sesiunea
28/2001 şi 29/2002;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
1783/2002 privind Notele explicative a Sistemului armonizat de
denumire şi codificare a mărfurilor, ediţia a III- a, actualizate prin
aducerile la zi nr. 1şi 2;
- Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr.
54/2002 privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului
armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de
denumire şi codificare a mărfurilor.

Supraveghere vamală

Începând cu anul 2000, Autoritatea Naţională a Vămilor, a introdus şi


dezvoltat funcţia de analize de risc. Activitatea de analiză şi gestionare a
riscurilor se desfăşoară în cadrul Direcţiei Generale a Vămilor de către
colective specializate. Structura implicată în analiza şi gestionarea
riscurilor este formată din personalul Biroului Analize de risc din cadrul
Direcţiei Generale a Vămilor, personalul cu atribuţii în domeniul analizei
de risc de la nivel regional şi lucrătorii vamali antifraudă la nivel local.

Pentru combaterea mărfurilor contrafăcute şi piratate, gama acestor


produse acoperind aproape toate domeniile pieţei româneşti, a fost
adoptată Legea nr. 202/2002 privind unele măsuri pentru asigurarea
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire,
modificată şi completată de Legea nr. 664/2002 pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă nr. 59/2002 privind unele măsuri pentru
asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Pentru protejarea patrimoniului cultural – naţional au fost adoptate


următoarele acte normative:

22
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil;
- Legea nr. 79/1993 pentru aderarea României la Convenţia asupra
măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea
operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al
bunurilor culturale, adoptată de Conferinţa Generală a Naţiunilor
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la Paris la 14 noiembrie
1970;
- Legea nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind
bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma în
1995;
- Ordinul Ministrului Culturii nr. 1284/1996 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind criteriile unice de clasare a bunurilor
culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi a
metodologiei de eliberare a adeverinţelor de export, precum şi a
Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale cu
bunuri culturale.

Pentru combaterea consumului de droguri a fost adoptată următoare


legislaţie:
- Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri;
- Hotărârea Guvernului nr. 1359/2000 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
- Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor
stupefiante;
- Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la
fabricarea ilicită a drogurilor.

Sistemul informatic

A fost dezvoltată structura Sistemului Informatic Integrat Vamal, care


asigură interfaţa cu sistemele TARIC şi NCTS, acoperind prin actuala sa

23
structură toate domeniile legate de sistemul vamal, respectiv procesarea
declaraţiilor vamale, gestionarea tranzitului, procedurile simplificate,
supravegherea şi controlul vamal. Procentul declaraţiilor vamale
procesate automatizat prin sistemul informatic este de 100%. Prin
Sistemului Informatic Integrat Vamal se realizează interoperabilitatea cu
sistemele Uniunii Europene.

Capacitatea administrativă

Autoritatea Naţională a Vămilor a fost înfiinţată prin Hotărârea


Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale a Vămilor, având ca principale atribuţii organizarea,
îndrumarea şi controlul activităţii vamale, fiind condusă de un secretar de
stat. La nivel regional funcţionează 10 direcţii regionale, respectiv în
Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea şi
Timişoara şi 47 de birouri vamale de interior care la rândul lor posedă
puncte vamale (în total 48) şi 63 birouri vamale de frontieră cu 44 puncte
vamale de frontieră.

Cu sprijin din partea programului PHARE al Comisiei Europene,


Autoritatea Naţională a Vămilor a desfăşurat o serie de programe
destinate informatizării activităţii vamale şi dezvoltării şi optimizării
sistemelor de control la frontiere. În perioada 1993 şi 2003 Administraţia
Vamală Română a beneficiat de asistenţă financiară nerambursabilă prin
programul Phare de peste 30 milioane Euro.

În vederea întăririi eticii vamale a fost introdus Codul de conduită şi


disciplină a personalului vamal. Au fost întocmite studii pentru evaluarea
nivelului corupţiei în rândul personalului vamal, a identificării cauzelor, a
fost întocmit un plan de acţiune şi o campanie de conştientizare a
publicului. A fost întărită metodologia de control prin adoptarea
controalelor la locul de muncă şi adoptarea sistemului de rotire a
personalului.

Pentru întărirea spiritului de disciplină a personalului şi implementarea

24
corectă a Codului de conduită a funcţionarilor vamali, au fost iniţiate o
serie de cursuri de specialitate. În perioada 2002 – 2003, un număr de
3600 de persoane au participat la astfel de cursuri.

În 2003, a fost semnat Memorandum-ul de Înţelegere privind participarea


la programul comunitar „Vama 2007”, România participând cu drepturi
egale, în calitate de ţară candidată.

În perspectivă

Conform Raportului anual privind progresele României de pregătire


pentru aderarea la UE, publicat în 2003 de Comisia Europeană, România
îşi îndeplineşte obligaţiile în ceea ce priveşte transpunerea şi
implementarea acquis-ului comunitar. Trebuie înfăptuită completarea
cadrului legislativ şi sunt necesare eforturi suplimentare de combatere a
corupţiei în cadrul administraţiei vamale.

25
ANEXĂ
Legislaţia comunitară relevantă în domeniul uniunii vamale

Legenda:

32003G1205 Codul alocat actului normativ,


sub care acesta poate fi căutat în
original, în limbile oficiale ale
U.E. în bazele de date legislative
Celex şi Eur-Lex
Regulation/Directive/Decision... Denumirea actului normativ în
limba engleză
Regulamentul/Decizia/Directiva... Denumirea actului normativ în
limba română
Publicaţia Publicaţia oficială a U.E. în care
actul normativ a fost publicat iniţial
şi eventualele modificări şi
completări ale formei inţiale
Conţinut: Xxxxxxxxxx Prezentarea pe scurt a
conţinutului actului normativ
(rezumatul are valoare strict
orientativă)
Keywords Cuvinte-cheie în limba engleză cu
care pot fi operate cercetări tematice
în bazele de date legislative Celex şi
Eur-Lex
Cuvinte cheie Cuvinte cheie în limba română cu
care pot fi operate cercetări tematice
în baza de date legislative a
Centrului de Informare al Comisiei
Europene la Bucureşti,
www.infoeuropa.ro

26
02 – Uniunea vamală şi libera circulaţie a mărfurilor

02.05 - General

32003D0253
Decision No 253/2003/EC of the European Parliament and of the
Council of 11 February 2003 adopting an action programme for
customs in the Community (Customs 2007)
Decizia nr. 253/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
11 februarie 2003 adoptând un program de acţiune pentru vămi în
interiorul Comunităţii (Vama 2007)
Publicaţie: OJ L 036 12.02.2003 p.1
Conţinut: Decizia stabileşte iniţierea unui program multianual
pentru perioada 2003 – 2007, care să asiste şi să
completeze acţiunile statelor membre pentru
garantarea funcţionării efective a pieţelor interne în
domeniul vamal. Obiectivele programului sunt:
realizarea de acţiuni comune pentru a se asigura că
activitatea vamală răspunde cerinţelor pieţii interne
comunitare, interacţiunea şi îndeplinirea eficientă a
obligaţiilor pe teritoriul comunitar vamal,
îndeplinirea cerinţelor generate de globalizare şi
creşterea volumului comerţului, protejarea
intereselor financiare ale Uniunii Europene şi
asigurarea unui mediu prielnic pentru cetăţenii săi,
parcurgerea paşilor necesari pentru lărgirea şi
asistarea integrării statelor candidate. Principalele
acţiuni ale programului vizează un sistem de schimb
de informaţii şi comunicare, schimb de oficiali,
seminarii şi întruniri, activităţi de pregătire şi
formare a personalului vamal, acţiuni externe sub
forma asistenţei tehnice şi pregătirii. Prevederile
financiare se referă la venituri şi cheltuieli defalcate
pe destinaţii, modul de folosire al acestora urmând a

27
face obiectul controlului financiar.
Keywords: action programme; Community programme; customs;
customs union
Cuvinte cheie: program de acţiune; program comunitar; vămi; uniune
vamală

31997D0210
Decision No 210/97/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 December 1996 adopting an action programme for
customs in the Community (Customs 2000) - Commission statement
Decizia nr. 210/97/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19
decembrie 1996 adoptând un program de acţiune pentru vămi în
Comunitate (Vama 2000) – declaraţia Comisiei
Publicaţie: OJ L 033 04.02.1997 p.24
Amendată de: 32000D0105 (OJ L 013 19.01.2000 p.1)
Conţinut: Prin decizie se înfiinţează programul de acţiune
Vama 2000 pe perioada 1996 – 2000, având ca
obiective: garantarea aplicării legilor comunitare,
furnizarea cadrului comunitar de organizare a
serviciilor, îmbunătăţirea generală a modului de
funcţionare a vămilor şi pregătirea corespunzătoare a
personalului administrativ al vămilor. În vederea
îndeplinirii obiectivelor precizate, se prevede
efectuarea de controale vamale cu respectarea
intereselor, prevederilor comunitare şi a acordurilor
de colaborare încheiate prin ajustarea metodelor de
lucru. Sunt reglementate modul de monitorizare şi
ajustare a legilor şi procedurilor comunitare, modul
de combatere a fraudelor şi modalităţile de
îmbunătăţire a metodelor de lucru. Pentru
implementarea eficientă a programului sunt precizate
rolurile şi competenţelor oficialilor, cadrul de
utilizare raţională şi coordonată a resurselor şi de
aplicare de sancţiuni vamale administrative şi acţiuni

28
de pregătire a personalului şi de asistenţă tehnică atât
pentru ţările membre cât şi pentru ţări terţe.
Keywords: action programme; customs union; customs inspection;
customs regulations; customs fraud; customs formalities
Cuvinte cheie: program de acţiune; uniune vamală; inspecţie vamală;
reglementări vamale; fraudă vamală; formalităţi vamale

02.10 – Reguli vamale generale

31993R2454
Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying
down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC)
No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Regulamentul Comisiei nr. 2454/93 (EEC) din 2 iulie 1993 stabilind
prevederile pentru implementarea Regulamentului nr. 2913/92 (CEE) al
Consiliului stabilind Codul Vamal Comunitar
Publicaţia: OJ L 253 11.10.1993 p.1
Amendată de 194N
Amendată de 32000R1602 (OJ L 188 26.07.2000 p.1)
Amendată de 32000R2787 (OJ L 330 27.12.2000 p.1)
Amendată de 32001R0993 (OJ L 141 28.05.2001 p.1)
Amendată de 31993R3665 (OJ L 335 31.12.1993 p.1)
Amnedată de 31994R0655 (OJ L 082 25.03.1994 p.15)
Amendată de 31994R1500 (OJ L 162 30.06.1994 p.1)
Amendată de 31994R2193 (OJ L 235 09.09.1994 p.6)
Amendată de 31994R3254 (OJ L 346 31.12.1994 p.1)
Amendată de 31995R1762 (OJ L 171 21.07.1995 p.8)
Derogare în 31995R2125 (OJ L 212 07.09.1995 p.16)
Amendată de 31996R0482 (OJ L 070 20.03.1996 p.4)
Amendată de 31996R1676 (OJ L 218 28.08.1996 p.1)
Amendată de 31996R2153 (OJ L 289 12.11.1996 p.1)
Amendată de 31997R0012 (OJ L 009 13.01.1997 p.1)
Amendată de 31997R0089 (OJ L 017 21.01.1997 p.28)

29
Amendată de 31997R1427 (OJ L 196 24.07.1997 p.31)
Derogare în 31997R1713 (OJ L 242 04.09.1997 p.1)
Derogare în 31997R1714 (OJ L 242 04.09.1997 p.10)
Derogare în 31997R1715 (OJ L 242 04.09.1997 p.19)
Amendată de 31998R0075 (OJ L 007 13.01.1998 p.3)
Amendată de 31998R1677 (OJ L 212 30.07.1998 p.18)
Amendată de 31999R0046 (OJ L 010 15.01.1999 p.1)
Amendată de 31999R0502 (OJ L 065 12.03.1999 p.1)
Derogare în 31999R0800 (OJ L 102 17.04.1999 p.11)
Amendată de 31999R1662 (OJ L 197 29.07.1999 p.25)
Derogare în 32000R1613 (OJ L 185 25.07.2000 p.38)
Derogare în 32000R1614 (OJ L 185 25.07.2000 p.46)
Derogare în 32000R1615 (OJ L 185 25.07.2000 p.54)
Amendată de 32002R0444 (OJ L 068 12.03.2002 p.11)
Amendată de 32003R0881 (OJ L 134 29.05.2003 p.1)
Amendată de 32003R1335 (OJ L 187 26.07.2003 p.16)
Amendată de 103T
Amendată de 32003R2286 (OJ L 343 31.12.2003 p.1)
Conţinut: Regulamentul stabileşte, în partea de prevederi
generale, condiţiile referitoare la informaţiile privind
tarifele, procedura de obţinere a acestora, efectele
legale, procedura care trebuie îndeplinită în cazul
expirării unui tarif. Sunt stabilite prevederi
referitoare la tratamentul tarifar preferenţial
aplicabil în funcţie de natura bunurilor; tratamentul
în funcţie de origine; modul de stabilire al valorii în
vamă în concordanţă cu principiile contabile
recunoscute; procedurile de introducere a bunurilor
pe teritoriul vamal şi declararea acestora; măsurile
întreprinse de autorităţile vamale privind verificarea
bunurilor, procedurile simplificate de declarare a
bunurilor. Partea referitoare la procedurile şi
uzanţele vamale acceptate are în vedere: tratamentul
general în situaţia eliberării permisului de liberă-
circulaţie, procedura aplicabilă şi formalităţile care

30
intervin în tranzitul vamal, procedurile vamale cu
impact economic, prevederi referitoare la exportul
distinct pentru exportul definitiv şi pentru cel de
perfecţionare pasivă, regimul suspensiv de antrepozit
vamal şi zonele libere, cu precizarea rolurilor
specifice care revin administratorilor de antrepozit şi
a tipurilor de bunuri care fac obiectul acestui regim
suspensiv. Regulamentul stabileşte prevederile
referitoare la implementarea măsurilor privind
bunurile exportate şi returnate, prevederi privind
debitul vamal (garanţii, modalităţi de stingere a
obligaţiilor vamale) ca şi procedura de încasare a
obligaţiilor de import şi export rambursate
Keywords: EC customs territory; simplification of formalities;
Community law; customs regulations; customs union;
legal code
Cuvinte cheie: teritoriu vamal comunitar; simplificarea formalităţilor;
lege comunitară; regulamente vamale; uniune vamală;
cod de legi

02.20 – Instrumente vamale de bază

31999R0800
Commission Regulation (EC) No 800/1999 of 15 April 1999 laying
down common detailed rules for the application of the system of
export refunds on agricultural products
Regulamentul Comisiei nr. 800/1999 (CE) din 15 aprilie 1999 stabilind
reguli comune detaliate pentru aplicarea unui sistem de returnare de
fonduri rezultate din exportul produselor agricole
Publicaţie: OJ L 102 17.04.1999 p.11
Amendată de 32000R1557 (OJ L 179 18.07.2000 p.6)
Vezi 32000Y1018(01) (OJ C 295 18.10.2000 p.2)
Amendată de 32001R0090 (OJ L 014 18.01.2001 p.22)

31
Derogare în 32001R0795 (OJ L 116 26.04.2001 p.14)
Derogare în 32001R0825 (OJ L 120 28.04.2001 p.5)
Derogare în 32001R1012 (OJ L 140 24.05.2001 p.37)
Derogare în 32001R2298 (OJ L 308 27.11.2001 p.16)
Amendată de 32001R2299 (OJ L 308 27.11.2001 p.19)
Derogare în 32002R0348 (OJ L 055 26.02.2002 p.16)
Amendată de 32002R1253 (OJ L 183 12.07.2002 p.12)
Derogare în 32002R1323 (OJ L 194 23.07.2002 p.24)
Derogare în 32002R1924 (OJ L 293 29.10.2002 p.17)
Amendată de 32003R0444 (OJ L 067 12.03.2003 p.3)
Derogare în 32003R0456 (OJ L 069 13.03.2003 p.18)
Amendată de 32003R0500 (OJ L 074 20.03.2003 p.19)
Derogare în 32003R0951 (OJ L 133 29.05.2003 p.82)
Derogare în 32003R1252 (OJ L 175 15.07.2003 p.29)
Derogare în 32003R1881 (OJ L 275 25.10.2003 p.30)
Amendată de 32003R2010 (OJ L 297 15.11.2003 p.13)
Derogare în 32003R2083 (OJ L 313 28.11.2003 p.23)
Conţinut: Regulamentul stabileşte reguli specifice aplicabile
sistemului de returnare de fonduri din export fiind
definite prevederile generale privind exportul către
ţări terţe, procedurile de prefinanţare a
rambursărilor şi a avansurilor rambursărilor. În
cazul altor tipuri de export şi cazurilor speciale sunt
prevăzute tipurile de bunuri pentru care se
rambursează sumele şi este stabilită procedura plăţii
sumelor de rambursat.
Keywords: export refund; agricultural product; export; third country
Cuvinte cheie: rambursarea taxei de export; produs agricol; export; ţară
terţă

32
02.20.10 – Tarife vamale

02.20.10.10 – Tarife vamale generale

31992R2913
Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992
establishing the Community Customs Code
Regulamentul nr. 2913/92 (CEE) al Consiliului din 12 octombrie 1992
stabilind Codul vamal comunitar
Publicaţia: OJ L 302 19.10.1992 p.1
Amendată de 194N
Amendată de 32000R2700 (OJ L 311 12.12.2000 p.17)
Implementată prin 31993R2454 (OJ L 253 11.10.1993 p.1)
Amendată de 31997R0082 (OJ L 017 21.01.1997 p.1)
Derogare în 31999R0800 (OJ L 102 17.04.1999 p.11)
Amendată de 31999R0955 (OJ L 119 07.05.1999 p.1)
Amendată de 103T
Derogare în 32004R0060 (OJ L 009 15.01.2004 p.8)
Conţinut: Regulamentul stabileşte prevederile generale
referitoare la drepturile şi obligaţiile persoanelor
fizice sau juridice faţă de legislaţia vamală, factorii
pe baza cărora se stabilesc obligaţiile vamale de
import sau export fiind avute în vedere tarifele
vamale ale Comunităţii şi clasificarea tarifară a
bunurilor, originea acestora şi modul de stabilire a
valorii în vamă. Sunt stabilite prevederile aplicabile
bunurilor aduse pe teritoriul vamal până când sunt
introduse sub un regim vamal: regimul de
supraveghere la care sunt supuse bunurile aduse în
teritoriul vamal, obligaţiile care revin în momentul
prezentării bunurilor la vamă, declaraţia sumară şi
descărcarea bunurilor aduse în vamă, obligaţia de a
încadra bunurile prezentate la vamă într-un regim
vamal, depozitarea temporară, prevederile

33
aplicabile bunurilor din afara Comunităţii, care au
fost mutate în cadrul unei proceduri de tranzit.
Sunt stabilite procedurile vamale referitoare la
antrepozitele vamale şi zonele libere şi procedurile
privind bunurile care părăsesc teritoriul vamal.
Regulamentul stabileşte procedura de exonerare de
la plata taxelor vamale şi tratamentul bunurilor
returnate, datoria vamală cu precizarea modului de
constituire a garanţiilor şi procedura de stingere a
datoriilor. Sunt prevăzute procedurile de
recuperare a datoriilor vamale, de exonerare de la
plata datoriilor vamale, de replată şi de rambursare
a datoriilor vamale.
Keywords: EC custom territory, simplification of formalities,
Community law, customs regulations, customs union,
legal code
Cuvinte cheie: teritoriu vamal comunitar; simplificarea formalităţilor;
lege comunitară; regulamente vamale; uniune vamală;
cod de legi

31990R3037
Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the
statistical classification of economic activities in the European
Community
Regulamentul nr. 3037/90 (CEE) al Consiliului din 9 octombrie 1990
referitor la clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea
Europeană
Publicaţie: OJ L 293 24.10.1990 p.1
Aplicare amânată de 194N
Incorporată în 21994A0103(71) (OJ L 001 03.01.1994 p.501)
Amendată de 31993R0761 (OJ L 083 03.04.1993 p.1)
Amendată de 32002R0029 (OJ L 006 10.01.2002 p.3)
Amendată de 32003R1882 (OJ L 284 31.10.2003 p.1)
Conţinut: Regulamentul stabileşte o clasificare comună

34
din punct de vedere statistic a activităţilor
economice pentru a asigura comparabilitatea
dintre datele culese la nivel naţional cu cele
culese la nivel comunitar. Clasificarea statistică
a activităţilor economice la nivel comunitar
(NACE) are în vedere un prim nivel identificat
printr-un cod alfabetic de caractere (secţiuni),
un nivel intermediar identificat printr-un cod
format din două caractere alfabetice
(subsecţiuni), un al doilea nivel identificat prin
două cifre (diviziune), al treilea nivel conţinând
trei cifre (grupa), al patrulea nivel format din
patru cifre (clasa). Sunt stabilite
responsabilităţile şi obligaţiile ce revin Comisiei
şi statelor în implementarea prezentului
regulament, fixându-se perioada de tranziţie
pentru a se trece de la clasificarea naţională la
cea comunitară ca şi data limită de începere a
aplicării regulamentului.
Keywords: nomenclature; national statistics; Community
statistics; economic activity
Cuvinte cheie: nomenclator; statistici naţionale; statistici
comunitare; activitate economică

31987R2658
Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff
and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regulamentul nr. 2658/87 (CEE) al Consiliului din 23 iulie 1987,
referitor la tariful şi nomenclatorul statistic şi la Tarifele Vamale Comune
Publicaţia: OJ L 256 07.09.1987 p.1
Amendată de 32000R0254 (OJ L 028 03.02.2000 p.16)
Amendată de 32000R1228 (OJ L 143 16.06.2000 p.22)
Amendată de 32000R1264 (OJ L 144 17.06.2000 p.6)
Amendată de 32000R2388 (OJ L 264 18.10.2000 p.1)

35
Amendată de 32000R2559 (OJ L 293 22.11.2000 p.1)
Amendată de 32001R1229 (OJ L 168 23.06.2001 p.5)
Amendată de 32001R1230 (OJ L 168 23.06.2001 p.6)
Amendată de 32001R1776 (OJ L 240 08.09.2001 p.3)
Amendată de 32001R1777 (OJ L 240 08.09.2001 p.4)
Amendată de 32001R1783 (OJ L 241 11.09.2001 p.7)
Amendată de 32001R2031 (OJ L 279 23.10.2001 p.1)
Amendată de 32001R2042 (OJ L 276 19.10.2001 p.8)
Amendată de 32001R2433 (OJ L 329 14.12.2001 p.4)
Amendată de 31987R3985 (OJ L 376 31.12.1987 p.1)
Amendată de 31988R1315 (OJ L 123 17.05.1988 p.2)
Amendată de 31988R3491 (OJ L 306 11.11.1988 p.18)
Amendată de 31989R3528 (OJ L 347 28.11.1989 p.1)
Amendată de 31991R3402 (OJ L 321 23.11.1991 p.1)
Amendată de 31992R2913 (OJ L 302 19.10.1992 p.1)
Amendată de 31993R0558 (OJ L 058 11.03.1993 p.50)
Amendată de 31993R0697 (OJ L 076 30.03.1993 p.12)
Amendată de 31993R1574 (OJ L 152 24.06.1993 p.1)
Amendată de 31993R1891 (OJ L 172 15.07.1993 p.1)
Amendată de 31993R1959 (OJ L 177 21.07.1993 p.12)
Amendată de 31993R1969 (OJ L 180 23.07.1993 p.9)
Amendată de 31994R3115 (OJ L 345 31.12.1994 p.1)
Amendată de 31994R3330 (OJ L 350 31.12.1994 p.52)
Amendată de 31995R0656 (OJ L 069 29.03.1995 p.1)
Amendată de 31995R1165 (OJ L 117 24.05.1995 p.15)
Amendată de 31995R1359 (OJ L 142 26.06.1995 p.1)
Amendată de 31995R2810 (OJ L 291 06.12.1995 p.24)
Amendată de 31996R2491 (OJ L 338 28.12.1996 p.14)
Amendată de 31997R2216 (OJ L 305 08.11.1997 p.1)
Amendată de 31997R2472 (OJ L 341 12.12.1997 p.25)
Amendată de 31998R2248 (OJ L 282 20.10.1998 p.55)
Amendată de 31999R2204 (OJ L 278 28.10.1999 p.1)
Amendată de 31999R2626 (OJ L 321 14.12.1999 p.3)
Amendată de 32002R0578 (OJ L 097 13.04.2002 p.1)
Amendată de 32002R0796 (OJ L 128 15.05.2002 p.8)

36
Amendată de 32002R0969 (OJ L 149 07.06.2002 p.20)
Amendată de 32002R1832 (OJ L 290 28.10.2002 p.1)
Amendată de 32002R2176 (OJ L 331 07.12.2002 p.3)
Derogare în 103T
Amendată de 32003R1871 (OJ L 275 25.10.2003 p.5)
Amendată de 32003R1789 (OJ L 281 30.10.2003 p.1)
Amendată de 32003R1949 (OJ L 287 05.11.2003 p.15)
Amendată de 31991R2084 (OJ L 193 17.07.1991 p.16)
Amendată de 31994R1785 (OJ L 186 21.07.1994 p.20)
Amendată de 32003R2205 (OJ L 330 18.12.2003 p.10)
Amendată de 32003R2344 (OJ L 346 31.12.2003 p.38)
Conţinut: Regulamentul stabileşte nomenclatura combinată a
bunurilor (CN) înfiinţată pentru a îndeplini cerinţele
Tarifului Vamal Comun şi ale statisticii comerţului
exterior, făcându-se astfel legătura dintre acestea.
Este prevăzut modul de stabilire al nomeclaturii şi a
subdiviziunilor (TARIC) precizându-se codificarea
utilizată precum şi domeniul de aplicabilitate.
Responsabilitatea gestionării TARIC revine
Comunităţii care are obligaţia elaborării anuale a
nomenclaturii.
Keywords: common customs tariff; tariff nomenclature; Combined
Nomenclature; EC committee; tariff preference
Cuvinte cheie: tarif vamal comun; nomenclatura tarifară; nomenclatura
combinată; comitet CE; tarif preferenţial

02.30.30.20 – Cote tarifare

32003R2271
Commission Regulation (EC) No 2271/2003 of 22 December 2003
opening tariff quotas for the year 2004 for imports into the European
Community of certain products originating in Romania
Regulamentul nr. 2271/2003(CE) al Comisiei din 22 decembrie 2003

37
stabilind cotele tarifare pentru anul 2004 în cazul importurilor în
Comunitatea Europeană a anumitor produse provenind din România
Publicaţia: OJ L 336 23.12.2003 p.29
Conţinut: Având în vedere Regulamentul nr. 3448/93(CE) al
Consiliului din 6 Decembrie 1993 stabilind
aranjamentele comerciale aplicabile anumitor bunuri
rezultând din procesarea produselor agricole şi
decizia nr. 98/626/EC a Consiliului din 5 Octobrie
1998 (pe baza protocolului încheiat între România,
Comunitate şi ţările membre) regulamentul stabileşte
cotele tarifare pentru anul 2004 la anumite produse
provenind din România. Anexa regulamentului
prezintă lista acestor produse.
Keywords: tariff quota; import; originating product; Romania;
agricultural product; agro-industry
Cuvinte cheie: cotă tarifară; import; produs orginar; România; produs
agricol; industrie agricolă

02.30.50 – Scutirea de obligaţii

31983R0918
Council Regulation (EEC) No 918/83 of 28 March 1983 setting up a
Community system of reliefs from customs duty
Regulamentul nr. 918/83 (CEE) al Consiliului din 28 martie 1983
stabilind un sistem comunitar de scutiri de taxe vamale
Publicaţie: OJ L 105 23.04.1983 p.1
Amendată de 185I
Amendată de 194N
Amendată de 32000R1671 (OJ L 193 29.07.2000 p.11)
Implementată de 31983R2288 (OJ L 220 11.08.1983 p.13)
Amendată de 31987R3691 (OJ L 347 11.12.1987 p.8)
Amendată de 31988R1315 (OJ L 123 17.05.1988 p.2)
Implementată de 31988R3915 (OJ L 347 16.12.1988 p.55)

38
Amendată de 31988R4235 (OJ L 373 31.12.1988 p.1)
Amendată de 31991R3357 (OJ L 318 20.11.1991 p.3)
Vezi 31992R2913 (OJ L 302 19.10.1992 p.1)
Amendată de 31994R0355 (OJ L 046 18.02.1994 p.5)
Amendată de 103T
Conţinut: Regulamentul stabileşte cazurile, datorate unor
situaţii deosebite, când se poate acorda exonerarea
de la plata obligaţiilor de import sau export (în
situaţia exportului sau liberei circulaţii a
bunurilor). Sunt prevăzute cazurile de exceptare a
plăţii obligaţiilor vamale pentru persoanele care îşi
mută reşedinţa în unul din statele membre, a
bunurilor importate cu prilejul căsătoriilor şi a
bunurilor importate prin moştenire. Este stabilit
regimul bunurilor casnice pentru mobilarea unui al
doilea domiciliu, a mostrelor fără valoare
comercială, a bunurilor de capital sau alte
echipamente transferate, a produselor agricole
obţinute în state terţe de fermierii comunitari, a
bunurilor destinate scopurilor caritabile sau
persoanelor cu handicap, a cadourilor primite în
contextul relaţiilor internaţionale, a bunurilor
importate în scopuri promoţionale. Sunt prevăzute
cazurile de exceptare a obligaţiilor vamale pentru
exportul mostrelor, a animalelor domestice, a
produselor agricole obţinute de fermele din
Comunitate. Anexele prezintă lista publicaţiilor şi
cărţilor ce fac obiectul regulamentului şi a
materialelor vizuale cu caracter cultural, ştiinţific şi
educaţional.
Keywords: CCT duties; Community import; exemption from
customs duties
Cuvinte cheie: obligaţiile tarifului comunitar comun; import comunitar;
exonerarea de la plata obligaţiilor vamale

39
02.40.10 – Circulaţia mărfurilor

31993L0007
Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of
cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member
State
Directiva nr. 93/7/EEC a Consiliului din 15 martie 1993 referitoare la
returnarea obiectelor culturale scoase ilegal de pe teritoriul unui stat
membru
Publicaţia: OJ L 074 27.03.1993 p.74
Amendată de 32001L0038 (OJ L 187 10.07.2001 p.43)
Amendată de 31996L0100 (OJ L 060 01.03.1997 p.59)
Conţinut: Directiva are în vedere obiectele culturale care sunt
încadrate în categoria bogăţiilor naţionale cu valoare
artistică, istorică sau arheologică, care sunt colecţii
publice aflate în inventarul muzeelor, arhivelor,
bibliotecilor sau în inventarul instituţiilor ecleziaste.
Directiva stabileşte procedura de returnare a
obiectelor culturale scoase ilegal din unul din statele
membre. Sunt stabilite obligaţiile ce revin statelor
membre, modalităţile de acordare a compensărilor şi
a fondurilor din care se suportă cheltuielile. Anexa
prevede lista obiectelor ce fac obiectul directivei.
Keywords: cultural object; administrative cooperation; export;
export licence; heritage protection; cultural relations
Cuvinte cheie: obiect cultural; cooperare administrativă; export; licenţă
de export; protecţia moştenirii; relaţii culturale

31992R3911
Council Regulation (EEC) No 3911/92 of 9 December 1992 on the
export of cultural goods
Regulamentul nr. 3911/92 (CEE) al Consiliului din 9 decembrie 1992
privind exportul bunurilor culturale

40
Publicaţia: OJ L 395 31.12.1992 p.1
Amendată de 32001R0974 (OJ L 137 19.05.2001 p.10)
Implementată de 31993R0752 (OJ L 077 31.03.1993 p.24)
Amendată de 31996R2469 (OJ L 335 24.12.1996 p.9)
Amendată de 32003R0806 (OJ L 122 16.05.2003 p.1)
Conţinut: Prin regulament se impune obligaţia obţinerii unei
licenţe de export pentru bunurile culturale
exportate. Este precizată procedura emiterii licenţei
de export şi sunt stabilite obligaţiile ce revin statelor
membre şi Comisiei în aplicarea regulamentului.
Anexa prevede categoriile de obiecte culturale
acoperite de regulament.
Keywords: cultural object; administrative cooperation; export;
export licence; heritage protection; cultural relations
Cuvinte cheie: obiect cultural, cooperare administrativă; export;
licenţă de export; protecţia moştenirii; relaţii culturale

31991R3330
Council Regulation (EEC) No 3330/91 of 7 November 1991 on the
statistics relating to the trading of goods between Member States
Regulamentul nr. 3330/91 (CEE) al Consiliului din 7 noiembrie 1991
privind statisticile referitoare la comerţul de bunuri între statele membre
Publicaţia: OJ L 316 16.11.1991 p.1
Amendată de 32000R1624 (OJ L 187 26.07.2000 p.1)
Amendată de 31992R3046 (OJ L 307 23.10.1992 p.27)
Amendată de 31999R1182 (OJ L 144 09.06.1999 p.1)
Amendată de 32003R1882 (OJ L 284 31.10.2003 p.1)
Conţinut: Regulamentul stabileşte regulile ce trebuie respectate
de statele membre în întocmirea statisticilor privind
comerţul cu bunuri între statele membre. Sunt
stabilite obligaţiile statelor membre de transmitere a
datelor statistice, a sistemului de colectare a datelor
(sistemul INTRASTAT), a procedurilor de
determinare a statisticilor şi de transmitere a

41
informaţiilor.
Keywords: trading operation; statistics
Cuvinte cheie: operaţiune de comerţ; statistici

02.40.10.10 – Libera circulaţie a bunurilor

31991R3925
Council Regulation (EEC) No 3925/91 of 19 December 1991
concerning the elimination of controls and formalities applicable to
the cabin and hold baggage of persons taking an intra-Community
flight and the baggage of persons making an intra-Community sea
crossing
Regulamentul nr. 3925/91 (CEE) al Consiliului din 19 decembrie 1991
privind eliminarea controalelor şi formalităţilor aplicabile bagajelor de
mână şi de cabină aparţinând persoanelor care zboară în interiorul
Comunităţii şi persoanelor care efectuează traversarea mărilor din
interiorul Comunităţii
Publicaţie: OJ L 374 31.12.1991 p.4
Amendată de 32003R1882 (OJ L 284 31.10.2003 p.1)
Conţinut: Regulamentul stabileşte că nu trebuie efectuate
controale pentru bagajele de mână sau de cabină
pentru persoanele care traversează spaţiul comunitar.
Regulamentul se aplică controalelor şi formalităţilor
efectuate în porturile şi aeroporturile comunitare,
fiind stabilite excepţiile. Responsabilitatea
implementării prevederilor revine unui Comitet
pentru circulaţia bagajelor în mediul aerian sau
maritim.
Keywords: personal effects; customs regulations; air transport; intra-
Community transport; maritime transport
Cuvinte cheie: efecte personale; regulamente vamale; transport aerian;
transport intra-comunitar; transport maritim

42
31989R4060
Council Regulation (EEC) No 4060/89 of 21 December 1989 on the
elimination of controls performed at the frontiers of Member States
in the field of road and inland waterway transport
Regulamentul nr. 4060/89 (CEE) al Consiliului din 21 decembrie 1989
referitor la eliminarea controalelor efectuate la frontierele statelor
membre în domeniul transporturilor rutiere şi al transporturilor navale pe
ape interioare
Publicaţie: OJ L 390 30.12.1989 p.18
Derogare în 194N
Incorporată în: 21994A0103(63) (OJ 01 03.01.1994 p.422)
Amendată de 31991R3356 (OJ L 318 20.11.1991 p.1)
Conţinut: Regulamentul se aplică, începând cu anul 1990,
controalelor efectuate de statele membre în domeniul
transportului terestru, cât şi în cel al transportului
naval pe apele de interior. Anexa prevede directivele
aplicabile în implementarea regulamentului.
Keywords: carriage of goods; inland waterway transport; road
transport; customs inspection
Cuvinte cheie: transport de bunuri; transport naval pe ape interioare;
transport rutier; inspecţie vamală

02.40.10.40 – Eliminarea barierelor comerciale

32000R1334
Council Regulation (EC) No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a
Community regime for the control of exports of dual-use items and
technology
Regulamentul nr. 1334/2000 (CE) al Consiliului din 22 iunie 2000
stabilind un regim comunitar pentru controlul exporturilor de mărfuri şi
tehnologie cu dublă utilizare
Publicaţia: OJ L 159 30.06.2000 p.1
Amendată de 32000R2889 (OJ L 336 30.12.2000 p.14)

43
Amendată de 32001R0458 (OJ L 065 07.03.2001 p.19)
Amendată de 32001R2432 (OJ L 338 20.12.2001 p.1)
Amendată de 32002R0880 (OJ L 139 29.05.2002 p.7)
Amendată de 32003R0149 (OJ L 030 05.02.2003 p.1)
Conţinut: Regulamentul stabileşte sistemul de control al
exporturilor de articole cu dublă utilizare, adică
mărfuri şi tehnologie folosite atât în scopuri civile, cât
şi militare. Exportul acestor bunuri se va face pe baza
unei autorizaţii a cărei procedură de obţinere este
stabilită de regulament. Sunt stabilite obligaţiile
exportatorilor, procedura de publicare a
autorizaţiilor emise, procedurile vamale aplicabile ca
şi măsurile de control. Anexele prevăd lista articolelor
ce fac obiectul regulamentului şi formatul autorizaţiei
de export.
Keywords: customs regulations; dual-use good; information transfer;
member country; monitoring of exports; technology
transfer
Cuvinte cheie: regulamente vamale; bunuri cu dublă utilizare; transfer
de informaţii; ţară membră; monitorizarea exporturilor;
transfer de tehnologie

31991R3648
Council Regulation (EEC) No 3648/91 of 11 December 1991 laying
down the methods of using form 302 and repealing Regulation (EEC)
No 3690/86 concerning the abolition, within the framework of the
TIR Convention, of customs formalities on exit from a Member State
at a frontier between two Member States and Regulation (EEC) No
4283/88 on the abolition of certain exit formalities at internal
Community frontiers - introduction of common border posts
Regulamentul nr. 3648/91 (CEE) al Consiliului din 11 decembrie 1991
stabilind metode pentru folosirea formularului 302 şi abrogând
Regulamentul nr. 3690/86 (CEE) privind abolirea, în cadrul Convenţiei
TIR, a formalităţilor vamale la ieşirea dintr-un stat membru la frontiera

44
dintre două state membre şi a Regulamentului nr. 4283/88 (CEE) privind
abolirea anumitor formalităţi de ieşire la frontierele interne ale
Comunităţii – introducerea posturilor comune de frontieră
Publicaţia: OJ L 348 17.12.1991 p.1
Conţinut: Regulamentul stabileşte obligativitatea completării
unui document standard (formularul 302) pentru
bunurile transportate dintr-un loc în altul în cadrul
Comunităţii. Formularul trebuie completat şi pentru
bunurile ce părăsesc temporar teritoriul comunitar
sau pentru cele care reintră pe teritoriul comunitar.
Keywords: customs document; Community transit; carriage of goods
Cuvinte cheie: document vamal, transit comunitar; transportul bunurilor

02.50 – Asistenţă reciprocă

02.50.10 – Aplicabilitatea în domeniul vamal sau agricol

31997R0515
Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual
assistance between the administrative authorities of the Member
States and cooperation between the latter and the Commission to
ensure the correct application of the law on customs and agricultural
matters
Regulamentul nr.515/97 (CE) al Consiliului din 13 martie 1997 referitor
la asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre
şi cooperarea între acestea din urmă şi Comisie pentru a asigura aplicarea
corectă a legilor vamale şi referitoare la chestiuni agricole
Publicaţia: OJ L 082 22.03.1997 p.1
Amendată de 32003R0807 (OJ L 122 16.05.2003 p.36)
Conţinut: Regulamentul stabileşte modul în care autorităţile
administrative responsabile cu implementarea
legislaţiei vamale şi asupra chestiunilor agricole în
statele membre trebuie să coopereze între ele şi cu

45
Comisia pentru a se conforma sistemului legislativ
comunitar. Sunt stabilite procedurile de acordare a
asistenţei la cererea unei alte ţări, a acordării
asistenţei spontane a relaţiilor cu Comisia şi cu tările
terţe. Prin regulament este înfiinţat Sistemul
Informatic Vamal (CIS) având drept scop prevenirea,
investigarea şi aducerea în justiţie a cazurilor care
încalcă prevederile legislaţiei comunitare vamale şi
agricole. Este stabilit modul de operare şi utilizare a
CIS fiind precizate drepturile şi responsabilităţile
care revin utilizatorilor şi furnizorilor de informaţii.
Anexa stabileşte procedura de comunicare a datelor.
Keywords: administrative cooperation; common agricultural policy;
confidentiality; customs regulations; information
transfer; EC Commission
Cuvinte cheie: cooperare administrativă, politica agricolă comună,
confidenţialitate, regulamente vamale, transfer de
informaţii, comisie CE

02.60.20 – Prevenirea nerespectării legislaţiei comunitare

31998R2679
Council Regulation (EC) No 2679/98 of 7 December 1998 on the
functioning of the internal market in relation to the free movement of
goods among the Member States
Regulamentul nr. 2679/98 (CE) al Consiliului din 7 decembrie 1998
referitor la funcţionarea pieţei interne faţă de libera circulaţie a bunurilor
între statele membre
Publicaţia: OJ L 337 12.12.1998 p.8
Conţinut: Regulamentul urmăreşte eliminarea oricărei acţiuni
care ar conduce la încălcarea dreptului de liberă
circulaţie, ar provoca pierderi semnificative sau care
necesită intervenţie rapidă pentru repunerea în

46
circulaţie a bunurilor între statele membre.
Documentul stabileşte măsurile care trebuie luate şi
responsabilităţile care revin statelor membre şi
Comisiei pentru respectarea legislaţiei.
Keywords: export policy; free movement of goods; import policy;
trade restriction; EC internal market
Cuvinte cheie: politică de export; libera circulaţie a bunurilor; politică
de import; restricţionarea comerţului; piaţă internă a
Comunităţii Europene

31994R3295
Council Regulation (EC) No 3295/94 of 22 December 1994 laying
down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-
export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated
goods
Regulamentul nr. 3295/94 (CE) al Consiliului din 22 decembrie 1994
stabilind măsurile pentru interzicerea scoaterii pe piaţă în vederea liberei
circulaţii, exportului şi re-exportului sau intrării în regim vamal suspensiv
a bunurilor piratate şi contrafăcute
Publicaţia: OJ L 341 30.12.1994 p.8
Implementată de 31995R1367 (OJ L 133 17.06.1995 p.2)
Amendată de 31999R0241 (OJ L 027 02.02.1999 p.1)
Amendată de 32003R0806 (OJ L 122 16.05.2003 p.1)
Vezi 32003R1383 (OJ L 196 02.08.2003 p.7)
Conţinut: Regulamentul stabileşte condiţiile în care
autorităţile vamale trebuie să intervină atunci când
bunurile sunt suspectate ca fiind piratate sau
contrafăcute. Sunt definite categoriile de bunuri
care se încadrează în cele suspectate ca fiind
piratate sau contrafăcute, sunt stabilite acţiunile ce
trebuie întreprinse de autorităţile vamale şi deciziile
ce trebuie luate de aceste autorităţi şi prevederile
aplicabile bunurilor suspectate ca fiind piratate sau
contrafăcute.

47
Keywords: customs regulations; free circulation; industrial
counterfeiting; intellectual property; marketing
restriction; trademark
Cuvinte cheie: regulamente vamale; libera circulaţie; contrafacere
industrială; proprietate intelectuală; restricţie de piaţă;
marcă înregistrată

Altele

03 – Agricultură

03.50.30 – Sănătatea animalelor şi zootehnică

31992D0438
92/438/EEC: Council Decision of 13 July 1992 on computerization of
veterinary import procedures (Shift project), amending Directives
90/675/EEC, 91/496/EEC, 91/628/EEC and Decision 90/424/EEC, and
repealing Decision 88/192/EEC
Decizia nr. 92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 referitoare la
informatizarea procedurilor de import a produselor veterinare amendând
Directivele nr. 90/675/CEE, 91/496/CEE, 91/628/CEE şi Decizia nr.
90/424/CEE şi abrogând Decizia nr. 88/192/CEE
Publicaţie: OJ L 243 25.08.1992 p.27
Amendată de 194N
Amendată de 32003R0806 (OJ L 122 16.05.2003 p.1)
Conţinut: Prin decizie se stabileşte ca procedurile de import a
produselor veterinare să fie informatizate. Procedura
se aplică posturilor vamale, autorităţilor centrale ale
statelor membre şi Comisiei. Anexele prevăd
principiile de bază ale sistemului informatic,
procedura de înfiinţare a bazei de date şi obligaţiile ce
revin Comisiei şi statelor membre, privind înfiinţarea
bazei de date.

48
Keywords: import; veterinary inspection; third country; animal
product; live animal; database
Cuvinte cheie: import; inspecţie veterinară; ţară terţă; produs animal;
animal viu; bază de date

15 – Mediu, consumatori şi protecţia sănătăţii

15.30 – Protecţia sănătăţii

31992L0109
Council Directive 92/109/EEC of 14 December 1992 on the
manufacture and the placing on the market of certain substances
used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic
substances
Directiva nr. 92/109/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1992 referitoare
la producerea şi plasarea pe piaţă a anumitor substanţe folosite pentru
fabricarea de produse narcotice ilegale şi substanţe psihotrope
Publicaţie: OJ L 370 19.12.1992 p.76
Amendată de 32001L0008 (OJ L 039 09.02.2001 p.31)
Amendată de 31993L0046 (OJ L 159 01.07.1993 p.134)
Implementată de 31996R1485 (OJ L 188 27.07.1996 p.28)
Amendată de 32003L0101 (OJ L 286 04.11.2003 p.14)
Amendată de 32003R1882 (OJ L 284 31.10.2003 p.1)
Vezi 32004R0273 (OJ L 047 18.02.2004 p.1)
Conţinut: Directiva stabileşte un sistem intra-comunitar
pentru monitorizarea unor substanţe frecvent
utilizate pentru fabricarea de substanţe psihotrope
şi narcotice. Monitorizarea vizează procedura de
plasare pe piaţă, măsurile de control şi cooperarea
administrativă. Anexele prevăd substanţele ce fac
obiectul directivei.
Keywords: customs inspection; chemical product; customs
document; administrative cooperation; marketing;

49
narcotic
Cuvinte cheie: inspecţie vamală; produs chimic; document vamal;
cooperare administrativă; marketing; narcotic

15.10.30.20 – Conservarea faunei sălbatice şi a florei

31997R0338
Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the
protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein
Regulamentul nr. 338/97 (CE) al Consiliului din 9 decembrie 1996
referitor la protejarea speciilor de faună şi floră sălbatică prin
reglementarea comerţului cu acestea
Publicaţie: OJ L 061 03.03.1997 p.1
Amendată de 32000R2724 (OJ L 320 18.12.2000 p.1)
Amendată de 32001R1579 (OJ L 209 02.08.2001 p.14)
Amendată de 32001R2476 (OJ L 334 18.12.2001 p.3)
Amendată de 31997R2307 (OJ L 325 27.11.1997 p.1)
Amendată de 31998R2214 (OJ L 279 16.10.1998 p.3)
Amendată de 31999R1476 (OJ L 171 07.07.1999 p.5)
Amendată de 32003R1497 (OJ L 215 27.08.2003 p.3)
Amedată de 32003R1882 (OJ L 284 31.10.2003 p.1)
Conţinut: Scopul acestui regulament este protejarea speciilor de
faună şi floră sălbatică şi garantarea conservării
acestora prin reglementarea comerţului. Sunt
stabilite procedurile referitoare la introducerea,
exportul sau re-exportul în/din spaţiul vamal
comunitar pentru anumite specii şi măsurile de
control a activităţilor comerciale, precum şi
procedurile aplicabile în cazul circulaţiei în cadrul
Comunităţii a specimenelor vii şi procedura de
obţinere a permiselor şi certificatelor. Regulamentul
prevede obligaţiile ce revin statelor membre privind

50
posturile vamale ca şi procedura de monitorizare şi
investigare a încălcării dispoziţiilor legale. Anexele
prezintă speciile ce fac obiectul regulamentului.
Keywords: marketing; monitoring of exports; protected species;
protection of animal life; protection of plant life; trade
restriction
Cuvinte cheie: marketing; monitorizarea exporturilor; specii protejate;
protecţia vieţii animalelor; protecţia plantelor;
restricţionarea comerţului

19 - Zonă de libertate, securitate şi justiţie

19.10.10 - Eliminarea controalelor vamale interne

31991L0477
Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the
acquisition and possession of weapons
Directiva nr. 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 referitoare la
achiziţionarea şi posesia de arme
Publicaţia: OJ L 256 13.09.1991 p.51
Conţinut: Directiva stabileşte procedura de armonizarea a
legislaţiei referitoare la regimul armelor de foc,
formalităţile ce trebuie îndelinite privind circulaţia
armelor în interiorul Comunităţii şi obligaţiile şi
responsabilităţile care revin furnizorilor şi posesorilor
de arme şi statelor membre. Anexele precizează
tipurile de arme ce fac obiectul directivei şi conţinutul
permisului european de deţinere a armei.
Keywords: arms control; EC Directive; personal weapon; Council of
the European Union
Cuvinte cheie: controlul armelor; directivă CE; armă personală;
Consiliul Uniunii Europene

51
19.10.30 – Politica de azil

31990R3677
Council Regulation (EEC) No 3677/90 of 13 December 1990 laying
down measures to be taken to discourage the diversion of certain
substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and
psychotropic substances
Regulamentul nr. 3677/90 (CEE) a Consiliului din 13 decembrie 1990
stabilind măsurile pentru descurajarea folosirii anumitor substanţe pentru
producerea ilicită a drogurilor narcotice şi substanţelor psihotropice
Publicaţia: OJ L 357 20.12.1990 p.1
Amendată de 32001R0260 (OJ L 039 09.02.2001 p.11)
Amendată de 32001R1116 (OJ L 153 08.06.2001 p.4)
Amendată de 31992R0900 (OJ L 096 10.04.1992 p.1)
Amendată de 31992R3769 (OJ L 383 29.12.1992 p.17)
Amendată de 32002R0988 (OJ L 151 11.06.2002 p.1)
Amendată de 32002R1232 (OJ L 180 10.07.2002 p.5)
Conţinut: Regulamentul stabileşte măsurile ce trebuie luate
pentru monitorizarea comerţului dintre statele
comunitare şi ţări terţe cu substanţe utilizate frecvent
la producerea ilicită de narcotice şi substanţe
psihotrope. Este stabilită procedura de monitorizare
şi măsurile de control ce trebuie efectuate de
autorităţile competente. Anexele stabilesc substanţele
ce fac obiectul directivei.
Keywords: narcotic; psychotropic substance; drug traffic;
international trade; administrative cooperation
Cuvinte cheie: narcotic; substanţă psihotropă; trafic de droguri; comerţ
internaţional; cooperare administrativă

52

S-ar putea să vă placă și