Sunteți pe pagina 1din 6
Vân\torii: Fantoma SERIE CREAT | DE L. J. SMITH LEDA

Vân\torii: Fantoma

SERIE CREAT| DE

L. J. SMITH

Vân\torii: Fantoma SERIE CREAT | DE L. J. SMITH LEDA

LEDA

2

D rag\ Jurnalule, SUNT ACAS|! Nici nu îndr\znesc s\ cred, dar iat\-m\ aici!

M-am trezit cu un sentiment atât de ciudat! Nu [tiam unde m\ aflu, [i am r\mas pur [i simplu întins\ acolo, adul- mecând parfumul de curat al balsamului de rufe impregnat în cear[afuri, încercând s\-mi dau seama de ce totul p\rea atât de familiar. Nu eram în conacul lui Lady Ulma. Acolo dormisem cuib\rit\ în cele mai netede satinuri [i în cele mai moi cati- fele, iar aerul mirosea a t\mâie. {i nu eram nici la pensiune:

doamna Flowers spal\ a[ternuturile într-un amestec straniu de ierburi despre care Bonnie spune c\ e pentru protec]ie [i vise pl\cute. {i deodat\, am [tiut. Eram acas\. Gardienele au reu[it! M-au adus acas\.

Vân\torii: Fantoma 11

Totul [i nimic nu s-a schimbat. E aceea[i camer\ în care am dormit de când eram bebelu[: comoda din lemn de cire[ bine lustruit\ [i balansoarul; coco]at pe un raft, c\]elu[ul de plu[ alb cu negru, pe care Matt l-a câ[tigat la carnavalul de iarn\ în clasa a noua; biroul meu cu rulou, cu casetele lui; oglinda veche bogat împodobit\ de deasupra m\su]ei de toa- let\; [i posterele cu Monet [i Klimt de la expozi]iile la care m-a dus m\tu[a Judith în Washington, DC. Pân\ [i piept\nul [i peria mea sunt a[ezate ordonat, unul lâng\ altul, pe m\su]\. Totul este a[a cum ar trebui s\ fie. M-am ridicat din pat [i am luat din birou un cu]it de ar- gint de deschis scrisori pentru a s\lta scândura secret\ din po- deaua dulapului meu de haine, vechea mea ascunz\toare, [i am g\sit jurnalul \sta, chiar acolo unde l-am ascuns cu atâ- tea luni în urm\. Ultima însemnare este cea pe care am scris-o înainte de Ziua Ora[ului, în noiembrie, înainte s\… mor. Înainte s\ plec de acas\ [i s\ nu m\ mai întorc nicio- dat\. Pân\ acum. În însemnarea aia povesteam în detaliu planul nostru de a recupera pe furi[ cel\lalt jurnal al meu, cel pe care Caro- line mi l-a furat, cel pe care avea de gând s\-l citeasc\ la ser- barea de Ziua Ora[ului, cu voce tare, [tiind bine c\ avea s\-mi distrug\ via]a. Chiar a doua zi m-am înecat în pâ- râul Wickery [i am revenit ca vampir. {i pe urm\ am murit din nou [i m-am întors ca fiin]\ omeneasc\, [i am c\l\torit în Dimensiunea Întunecat\ [i am avut o mie de aventuri.

12 Jurnalele Vampirilor

Iar vechiul meu jurnal a r\mas chiar aici unde l-am l\sat, sub podeaua din dulap, a[teptându-m\. Cealalt\ Elen\, cea pe care Gardienele au întip\rit-o în mintea tuturor, a fost aici în toate aceste luni, mergând la [coal\ [i ducând o via]\ normal\. Acea Elen\ nu a scris aici. Adev\rul e c\ m\ simt u[urat\. N-ar fi straniu s\ v\d însemn\ri în jurnal cu scrisul meu [i s\ nu-mi aduc aminte de absolut nimic din lucrurile pe care le povestesc? De[i poate c\ asta ar fi fost folositor. Habar n-am ce crede lumea din Fell’s Church c\ s-a întâmplat în lunile care s-au scurs de la Ziua Ora[ului Întregul Fell’s Church are [ansa unui nou început. Kitsune-le au distrus ora[ul \sta din pur\ r\utate, stârnind copiii împotriva p\rin]ilor, determinându-i pe oameni s\-[i fac\ r\u, lor în[i[i [i tuturor celor pe care îi iubeau. Dar acum nimic din toate astea nu s-a întâmplat vreo- dat\. Dac\ s-au ]inut de cuvânt Gardienele, toat\ lumea care a murit este acum din nou în via]\; bietele Vickie Bennett [i Sue Carson, omorâte de Katherine [i Klaus [i Tyler Smallwood în iarna trecut\; nesuferitul domn Tanner; to]i acei nevinova]i pe care kitsune-le i-au omorât sau c\rora le-au provocat moar- tea. Eu. Toate din nou a[a cum au fost, toate luând-o de la cap\t. {i, cu excep]ia mea [i a prietenilor mei apropia]i — Meredith, Bonnie, Matt, dragul meu Stefan [i doamna

Vân\torii: Fantoma 13

Flowers — nimeni altcineva nu [tie c\ via]a nu s-a mai scurs ca de obicei de la Ziua Ora[ului încoace. Am primit cu to]ii o alt\ [ans\. Am reu[it. Am salvat pe toat\ lumea. Pe to]i, cu excep]ia lui Damon. În cele din urm\, el ne-a salvat, dar noi n-am putut s\-l salv\m. De[i ne-am str\duit din greu [i am implorat cu disperare, nu a existat nici o mo- dalitate prin care Gardienele s\-l aduc\ înapoi. Iar vampi- rii nu se reîncarneaz\. Ei nu se duc în rai, [i nici în iad, [i în nici un fel de via]\ de apoi. Ei pur [i simplu… dispar.

Elena se opri din scris pentru o clip\ [i trase adânc aer în piept. Ochii i se umplur\ de lacrimi, dar se aplec\ din nou peste jurnal. Trebuia s\ spun\ tot adev\rul, asta dac\ voia s\ existe un rost în a ]ine un jurnal.

Damon a murit în bra]ele mele. A fost o agonie cumplit\ s\ v\d cum îl pierd. Dar n-o s\-i spun niciodat\ lui Stefan ce am sim]it cu adev\rat pentru fratele lui. Ar fi o cruzime — [i la ce - ar servi acum? Tot nu pot s\ cred c\ nu mai e. Nimeni nu avea atâta via]\ în el ca Damon — nimeni nu iubea via]a mai mult ca el. Acum n-o s\ [tie niciodat\…

În acea clip\, u[a camerei Elenei se d\du de perete [i Elena, cu inima s\rindu-i din piept, închise repede jur- nalul. Dar intrusul nu era decât surioara ei mai mic\,

Vân\torii: Fantoma TRECUTUL E ÎNC| VIU Elena Gilbert [i prietenii ei au luptat împotriva spiritelor

Vân\torii: Fantoma

TRECUTUL E ÎNC| VIU

Elena Gilbert [i prietenii ei au luptat împotriva spiritelor malefice [i au reu[it s\ salveze or\[elul Fell’s Church, dar cu un pre] foarte mare: via]a lui Damon Salvatore. Cândva, Damon se luptase crâncen cu fratele lui, vampirul Stefan, s\ câ[tige inima Elenei. Cum Damon a disp\rut, Elena [i Stefan pot fi în sfâr[it împreun\. {i-atunci, de ce Elena viseaz\ în continuare la Damon? În timp ce sentimentele ei fa]\ de Damon devin tot mai profunde, Fell’s Church e bântuit de o apari]ie sumbr\. Elena [tie cum este în iad, dar un asemenea demon nu a mai v\zut niciodat\. Iar singurul lui scop este s\-i omoare pe Elena [i pe cei dragi ei…

www.ljanesmith.net

Nu rata]i ciclul Întoarcerea din seria Jurnalele Vampirilor

rata]i ciclul Întoarcerea din seria Jurnalele Vampirilor RECOMANDAT DE: LEDA , imprint al GRUPULUI EDITORIAL

RECOMANDAT DE:

Întoarcerea din seria Jurnalele Vampirilor RECOMANDAT DE: LEDA , imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT

LEDA , imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT

DE: LEDA , imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT www.ledabooks.ro ISBN: 978-973-102-252-9 ISBN:
DE: LEDA , imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT www.ledabooks.ro ISBN: 978-973-102-252-9 ISBN:
www.ledabooks.ro ISBN: 978-973-102-252-9 ISBN: 978-973-102-455-4 www.grupulcorint.ro Fotografia copertei: 123rf.com
www.ledabooks.ro
ISBN: 978-973-102-252-9
ISBN: 978-973-102-455-4
www.grupulcorint.ro
Fotografia copertei: 123rf.com