Sunteți pe pagina 1din 8
I I I R R R I I I G G G A A A
I I I R R R I I I G G G A A A
I I I R R R I I I G G G A A A

IIIRRRIIIGGGAAARRREEEAAA

BUNELE PRACTICI AGRICOLE

Agricultura durabilă permite menţinerea şi chiar sporirea atît a productivităţii culturilor, cît şi a fertilităţii solului. O astfel de agricultură permite producerea culturilor agricole fără a pune în pericol mediul ambiant şi sănătatea oamenilor.

GGHHIIDD PPEENNTTRRUU FFEERRMMIIEERRII

Chişinău 2008

CC onform estimărilor FAO, aproximativ 40% din produsele alimentare mondiale se produc pe terenuri irigate, dar

volume mari de apă se pierd datorită scurgerilor din sistemele de irigare. Pe lângă aceasta, irigarea incorectă este una din cauzele salinizării solului. Sărurile a afectat a zecea parte din toate suprafeţele irigate pe glob. Cu ameninţarea schimbărilor climatice tot mai multe regiuni ale lumii se expun riscurilor secetei şi deşertificării. Implementarea practicilor moderne şi performante de irigare va permite asigurarea unei economii de apă şi protecţia terenurilor vulnerabile.

economii de apă şi protecţia terenurilor vulnerabile. Irigaţie – ansamblu de lucrări de îmbunătăţiri

Irigaţie – ansamblu de lucrări de îmbunătăţiri funciare care asigură aprovizionarea dirijată cu apă a culturilor agricole în vederea sporirii productivităţii.

AAApppllliiicccaaarrreeeaaa iiirrriiigggaaaţţţiiieeeiii eeesssttteee eeefffeeeccctttiiivvvăăă cccîîînnnddd

A. Sursele de apă sunt durabile şi calitatea apei corespunde cerinţelor pentru irigare;

B. Solurile sunt potrivite, nesalinizate şi neînmlăştinite;

C. Condiţiile de relief permit – terenul este omogen, pantele nu sunt abrupte;

D. Alegerea culturilor agricole a fost argumentată economic.

Sursele de apă pentru irigaţie

Sursele de apă trebuie să fie durabile, şi apa să corespundă cerinţelor de calitate;

Exploatarea surselor de apă în scopuri de irigaţie nu trebuie să afecteze ecosistemele acvatice;

Alegerea sursei de apă pentru irigare, precum şi mijloacele de pompare se coordonează cu inspecţiile ecologice locale.

Calitatea apei – problemă-cheie pentru irigaţie

De calitatea apei depinde păstrarea fertilităţii solului, dar şi productivitatea la hectar sau beneficiile pe care le vom obţine de la irigaţie;

Pentru aprecierea calităţii apei este obligatoriu să se facă periodic analiza fizico-chimică a apei, deoarece calitatea apei se modifică în timp, sub influenţa diferitor factori de mediu şi antropici;

Numai laboratoare acreditate conform ISO17025 sau EN45001 vor fi utilizate pentru efectuarea analizelor;

Înainte de testare, laboratorul trebuie contactat pentru consultaţii referitor la prelevarea probelor de apă;

Este important să cunoaştem nu numai mineralizarea apei, dar şi întreaga compoziţie fizico-chimică a ei;

Parametrii prezentaţi mai jos ne permite uşor să apreciem calitatea apei:

Mineralizarea, g/l < 1

Mg = (Mg/(Ca+Mg))x100% < 50%

Na = (Na/(Ca+Mg))x100% < 70%

Na = (Na/(Ca+Mg+Na))x100% < 50%

Raportul Na/Ca < 1

Coeficientul de absorbire potenţială a sodiului (SAR) < 10

TTTeeessstttaaarrreeeaaa aaapppeeeiii şşşiii sssooollluuullluuuiii

Laboratoare de încercări în domeniul apei şi solului (Competenta tehnica SM SR EN ISO/CEI 17025:2002)

Centrul de Monitoring al Calitatii Apelor de Suprafata al Directiei Monitoring al Calitatii Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat

MD 2043, Chisinau, str. Grenoble, 193

tel. 766-855, fax. 773-636

Laboratorul de încercări „Agrochim” al Centrului Republican de Pedologie Aplicată

MD 2005, Chisinau, str. Cosmonauţilor, 6

tel. 243-218, 243-409, fax. 221-047

Centrul investigaţii ecologice al Agenţiei Ecologice Centru

MD 2028, Chişinău, str. Gh. Tudor, 3

tel./fax. 281-577

Centrul investigaţii ecologice al Agenţiei Ecologice Balţi

MD 3101, Balţi, str. B. Glavan, 5

tel. (231) 3-33-87, fax. (231) 3-30-92, 3-33-86

Centrul investigaţii ecologice al Agenţiei Ecologice Sud

MD 3901, Cahul, şos. Griviţei, 26

tel. (299) 2-08-31, fax. (299) 2-29-50

Sursa: Registrul organismelor de evaluare a conformităţii acreditate la data de 25.09.2007 (www.acreditare.md)

AAAuuutttooorrriiizzzaaaţţţiiiaaa dddeee fffooolllooosssiiinnnţţţăăă ssspppeeeccciiiaaalllăăă aaa aaapppeeeiii

Autorizaţia de folosinţă specială a apei (AFSA) – document ce

reglementează cerinţele tehnice, ecologice şi igienice a procesului tehnologic de producere. AFSA serveşte pentru activitatea legală a utilizatorului de apă.

AFSA serveşte utilizatorului de apă pentru activităţi legale privind:

Utilizarea apelor (de

suprafaţă şi subterane), inclusiv pentru irigare;

Exploatarea prizelor de

captare a apelor;

Alte scopuri, ce influenţează

negativ starea apelor în timpul

utilizării lor.

 

Cazurile de utilizare a apelor, în care nu este necesară AFSA:

Utilizarea apelor din sisteme

centralizate de aprovizionare cu apă;

Utilizării apei din fântâni de mină fără mijloace tehnice de captare a apei.

Autoritatea care eliberează AFSA este:

Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) (Chişinău, str.

Cosmonauţilor, 9. Tel. 226-941, 242-419, 242-346) cu subdiviziunile sale teritoriale: Agenţiile Ecologice (AE) Chişinău, Bălţi, Cahul, UTA Găgăuzia şi Inspecţiile Ecologice raionale.

Autorităţile, care coordonează condiţiile de folosinţă

specială a apelor înainte de a obţine AFSA de la IES, sunt:

1. Centrele de Medicină Preventivă raionale;

2. Agenţia de Stat “Apele Moldovei” (Chişinău, bd. Ştefan cel

Mare, 162. Tel. 228-144, 228-201, 228-271);

3. Serviciul Piscicol (Chişinău, str. Mereni, 8. Tel. 472-412, 472- 420, 473-237) – în cazurile utilizării bazinelor piscicole;

4. Agenţia de Stat AGeoM (Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156. Tel. 751-810, 751-447, 751-456) – în cazul utilizării apelor subterane.

Lista documentelor tehnice necesare pentru eliberarea AFSA:

Coordonările prealabile menţionate mai sus;

Demersul după forma stabilită;

Măsuri coordonate cu autorităţile locale de protecţie a mediului preconizate pentru termen scurt şi perspectivă privind soluţionarea problemelor de protecţie a mediului;

Act al inspectării privind protecţia mediului;

Calculele indicilor de gospodărire a apelor (volumul, normele de irigare);

Paşapoartele Tehnice a prizei de apă de suprafaţă, a sondelor de apă şi Titlul de Stat de Folosinţă Separată a bazinului de apă;

Rezultatele analizelor de laborator asupra calităţii apei utilizate;

Schema aprovizionării cu apă şi canalizare, inclusiv pentru sistemul de irigare.

Materialele prezentate pentru eliberarea ASFA se examinează 15 zile. ASFA se eliberează pe un termen de până la 3 ani sau pe un termen nelimitat şi poate fi modificată, suspendată sau retrasă de autoritatea care a eliberat ASFA.

Gospodărirea apelor fără autorizaţie se consideră acţiune contravenientă în conformitate cu legislaţia în vigoare

Numai după ce ne-am convins că toate acestea cerinţe sunt respectate, putem trece la alegerea metodei şi tehnologiei de irigare.

IIIrrriiigggaaarrreeeaaa ppprrriiinnn pppiiicccuuurrraaarrreee

Irigarea se poate efectua prin brazde, aspersiune, sisteme subterane şi aerosol, picurare etc.

Sistemul de irigare prin picurare este recunoscut ca cel mai eficient sistem pentru producerea fructelor şi legumelor, fiind urmat de sistemele prin aspersiune (micro-stropitoare, sistem fix prin aspersiune şi alte sisteme fixe, sisteme mobile de irigare prin aspersiune etc.);

Irigarea prin picurare asigură folosirea cea mai raţională a apei şi fertilizanţi neorganici, a forţei de muncă, distribuirea uniformă a apei în zona sistemului radicular şi obţinerea recoltelor mari etc.;

Irigaţia prin picurare a întrodus în agricultura modernă conceptul de fertiirigaţie, respectiv fertilizarea concomitentă cu irigarea, folosind ca suport apa de irigare. Tinînd cont şi de reducerea cheltuielilor cu administrarea substanţelor fertilizante, costurile se reduc la 25% din costurile unei fertilizări clasice.

cu administrarea substanţelor fertilizante, costurile se reduc la 25% din costurile unei fertilizări clasice. 7

DDDiiissstttrrriiibbbuuuiiitttooorrriiiiii uuutttiiilllaaajjjuuullluuuiii dddeee iiirrriiigggaaarrreee

Compania

Tel

Mob

E-mail

A.I.K.

79-39-63 0692-03704

moldaic@mtc.md

AGRODOR- 59-64-76

SUCCES

71-58-62

0691-34088 agrodor.succes@gmail.com

AGROSTOC

59-70-80

59-33-64 0692-51772 victor.mariuta@agrostoc.md

AGRIMATCO-

SERVICE

21-09-60 22-67-73 0691-15044 agrimatco@moldnet.md

AGROFIT-BONUS

59-54-96

0693-13077

agrofit@mail.md

75-25-72

0693-63951

 

43-04-19

0691-92060

ECO-IRIGARE

44-13-35

0691-58400

office@irigteh.net.md

 

24-34-88

STRIMEDIT

22-27-42

0791-25711

strimedit@moldova.cc

 

43-23-16

TRIO

43-21-61

0691-82305

trio@moldova.md

 

92-26-54

0699-42065

UNIVERSAL DIM

42-21-77

0690-70781

universaldim@mail.ru

Laboratorul de încercări în domeniul utilajului de pompat şi

pompelor pentru apă (Competenta tehnica SM SR EN ISO/CEI 17025:2002)

Baza de încercări al CTS „Hidrotehnica” SA MD-2047, Chişinău, bd. Decebal, 3 Tel. 553-374, fax. 553-321

Consultaţii privind implementarea bunelor practici agricole

Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol MD-2001, Chişinău, str. Bulgară, 33/1 Tel. 577-930, fax. 577-931, www.cnfa.md

© Alcătuit de Aurel Overcenco şi Andrei Cumpanici, CNFA/PDBA, 2007-2008

Aurel Overcenco şi Andrei Cumpanici, CNFA/PDBA, 2007-2008 Acest material a fost elaborat şi publicat cu sprijinul

Acest material a fost elaborat şi publicat cu sprijinul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aici aparţin autorilor şi nu reflectă în mod obligatoriu poziţia USAID.