Sunteți pe pagina 1din 35
An An ş ş colar colar 2008 2008 - - 2009 2009
An An ş ş colar colar 2008 2008 - - 2009 2009

AnAn şşcolarcolar 20082008--20092009

An An ş ş colar colar 2008 2008 - - 2009 2009
An An ş ş colar colar 2008 2008 - - 2009 2009
An An ş ş colar colar 2008 2008 - - 2009 2009
An An ş ş colar colar 2008 2008 - - 2009 2009
An An ş ş colar colar 2008 2008 - - 2009 2009
An An ş ş colar colar 2008 2008 - - 2009 2009
dintre gr ă mezile de basme, de dintre gr ă mezile de basme, de nuvele

dintre gră mezile de basme, de

dintre gră mezile de basme, de

nuvele ş i de povestiri

nuvele ş i de povestiri

gr ă mezile de basme, de dintre gr ă mezile de basme, de nuvele ş i
Cu pu ț in timp în urm ă am primit un mesaj de la naveta

Cu puț in timp în urmă am primit un mesaj de la naveta spa ț ială Endevour. Cu siguranță acest nume nu vă spune prea multe. Ce este “Endevour”? O n a va intergalactică care ş i a t r i mi s trei reprezentanț i spre noi. Ne au vizitat chiar anul trecut ! Haide ț i să urmărim mesajul primit!

ț i spre noi. Ne ‐ au vizitat chiar anul trecut ! Haide ț i s
ț i spre noi. Ne ‐ au vizitat chiar anul trecut ! Haide ț i s

ccuurraajjooşşiiii:: uunn cchhiiaarr ppllaanneettaa NNuu ssăă ggrraadd îînnccăă ddooaarr nnee uunn aa

VVăă cceerrcceettăăttoorrii ddee ccuu ccuu vvooaaststrrăă,, rroogg uullttiimmeellee

lliimmiittaa rreeaalliizzaa OObbiieeccttiivveellee ddeeoosseebbiittăă vvooii AAnnaattoorriiss,, şşii ddaaccăă ssăă rreeaalliizzăărrii,, ccăălldduurraa ccââtt pprriimmaa nnuummăărruull vvăă ŞŞccoolliiii uunn vv‐‐aamm rreepprreezziinnttăă vviizziitteezzee ppllăăcceerree rraappoorrtt nnooaassttrrăă nnooaassttrree GGeoeorgrgee BBlliittoorriiss ccuu ppuutteeaa şşttiiuu ddee ccaarree ddiinn ccoommpplleett ssăățțiinneemm ddoorriittoorrii,, ccăă aacceessttaa)),, vviizziittaa vviizziittăă,, nnee‐‐aațții ssuunntt ssuunntt nnoouu,, CCooşşbbuuccşşii TeTennttaaccoolliiss ddee ppee şşii mmuullttee ccii îînnttââmmppiinnaatt îînn lleeggaattuurraa oonnoorraattăă aamm aa vvăă ppllaanneettaa şşii uurrmmaa cceerrcceettaa

rreeaalliizzaatt aallțții mmuullțțuummiimm

llaa oo DDuuppăă

oo ((nnuu PePennttrruu aamm vvooaassttrrăă NNee rrăăssppuunnddeețții eeii ddaattăă,, ccoonnccuurrss sscchhiimmbbăărrii îîşşii ppuuttuutt şşttiiuu ffaaccee ddoorreesscc ppeennttrruu aa

rrii î î ş ş i i ppuuttuutt şş ttiiuu ffaaccee d d o o r
rrii î î ş ş i i ppuuttuutt şş ttiiuu ffaaccee d d o o r
rrii î î ş ş i i ppuuttuutt şş ttiiuu ffaaccee d d o o r

Photo Album

by Adi Puscas

Munca în echip ă - experiment
Munca în echip ă - experiment
Munca în echip ă - experiment
Munca în echip ă - experiment

Lecţii interactive utilizând calculatorul

Lec ţ ii interactive utilizând calculatorul
Lec ţ ii interactive utilizând calculatorul
Lec ţ ii interactive utilizând calculatorul
Lec ţ ii interactive utilizând calculatorul
Lec ţ ii interactive utilizând calculatorul
Lec ţ ii interactive utilizând calculatorul
Lec ţ ii interactive utilizând calculatorul
Munca în echip ă - sintetizarea informa ţ iilor
Munca în echip ă - sintetizarea informa ţ iilor
Munca în echip ă - sintetizarea informa ţ iilor
Munca în echip ă - sintetizarea informa ţ iilor

Munca în echipă- sintetizarea informaţiilor

Succesul muncii în echipă- implicarea tuturor, comunicarea, responsabilizare prin distribuire de sarcini

Succesul muncii în echip ă - implicarea tuturor, comunicarea, responsabilizare prin distribuire de sarcini

Captăm atenţia colegilor prin integrarea tehnologiei

Capt ă m aten ţ ia colegilor prin integrarea tehnologiei
Capt ă m aten ţ ia colegilor prin integrarea tehnologiei
Capt ă m aten ţ ia colegilor prin integrarea tehnologiei
Capt ă m aten ţ ia colegilor prin integrarea tehnologiei
Capt ă m aten ţ ia colegilor prin integrarea tehnologiei
Capt ă m aten ţ ia colegilor prin integrarea tehnologiei
Capt ă m aten ţ ia colegilor prin integrarea tehnologiei

Pot explica fenomenele studiate la fizică utilizând bucătărie

ceea

ce găsesc acasă, în

Pot explica fenomenele studiate la fizic ă utilizând buc ă t ă rie ceea ce g
Pot explica fenomenele studiate la fizic ă utilizând buc ă t ă rie ceea ce g
Pot explica fenomenele studiate la fizic ă utilizând buc ă t ă rie ceea ce g
Pot explica fenomenele studiate la fizic ă utilizând buc ă t ă rie ceea ce g
Pot explica fenomenele studiate la fizic ă utilizând buc ă t ă rie ceea ce g
Pot explica fenomenele studiate la fizic ă utilizând buc ă t ă rie ceea ce g

Când ne pasionează ceea ce facem, nu contează că timpul trece şi încă suntem la şcoală.

Când ne pasioneaz ă ceea ce facem, nu conteaz ă c ă timpul trece ş i
Când ne pasioneaz ă ceea ce facem, nu conteaz ă c ă timpul trece ş i
Când ne pasioneaz ă ceea ce facem, nu conteaz ă c ă timpul trece ş i
Când ne pasioneaz ă ceea ce facem, nu conteaz ă c ă timpul trece ş i
Când ne pasioneaz ă ceea ce facem, nu conteaz ă c ă timpul trece ş i
Când ne pasioneaz ă ceea ce facem, nu conteaz ă c ă timpul trece ş i
Bine Bine ati ati venit venit ! !
Bine Bine ati ati venit venit ! !
Bine Bine ati ati venit venit ! !
Bine Bine ati ati venit venit ! !
Bine Bine ati ati venit venit ! !
Bine Bine ati ati venit venit ! !
Bine Bine ati ati venit venit ! !
Bine Bine ati ati venit venit ! !

BineBine atiati venitvenit!!

O O alt alt ă ă metod metod ă ă de de predare predare In
O O alt alt ă ă metod metod ă ă de de predare predare In
O O alt alt ă ă metod metod ă ă de de predare predare In

OO altaltăă metodmetodăă dede predarepredare

In jurul nostru se învârte o lume plină de imaginaţie. O lume mare… o lume în care trebuie să înveţi bine mersul, ca să nu te impedici pe treptele cunoaşterii. Trebuie să ţii pasul cu ceea ce se întâmplă în jurul tău, cu noile metode şi tehnologii. Dacă ştii să vezi dincolo de fiecare lucru, vezi cu adevărat frumuseţile acestei lumi.

lucru, vezi cu adev ă rat frumuse ţ ile acestei lumi. Fizica, o împ ă r
lucru, vezi cu adev ă rat frumuse ţ ile acestei lumi. Fizica, o împ ă r

Fizica, o împă r ăț ie fă r ă limite. Mulț i dintre noi nu v ă d adevă ratul farmec al acestei discipline. Chiar dac ă elevii t ă i ş tiu anumite noț iuni, dacă nu ş tiu la ce le folosesc aceste lucruri, când le întâlnesc în viaț a de zi cu zi, practic nu ş tiu nimic.

la ce le folosesc aceste lucruri, când le întâlnesc în via ț a de zi cu

DINCOLODINCOLO DEDE GRANIGRANIŢŢELEELE DISCIPLINEIDISCIPLINEI

CLASACLASA VIRTUALVIRTUALĂĂ mijlocmijloc dede motivaremotivare îînn îînvnvăățțareaarea fiziciifizicii prinprin metodametoda proiectuluiproiectului

motivare î î n n î î nv nv ă ă ț ț area area fizicii
motivare î î n n î î nv nv ă ă ț ț area area fizicii
motivare î î n n î î nv nv ă ă ț ț area area fizicii
motivare î î n n î î nv nv ă ă ț ț area area fizicii
motivare î î n n î î nv nv ă ă ț ț area area fizicii
motivare î î n n î î nv nv ă ă ț ț area area fizicii
Curiozitate , descoperiri , experimente ş i desigur noi semne de întrebare. Acestea sunt câteva

Curiozitate, descoperiri , experimente ş i desigur noi semne de întrebare. Acestea sunt câteva din

, descoperiri

, experimente

şi

desigur noi semne de întrebare.

Acestea sunt câteva din cuvintele prin care am putea caracteriza o oră de fizic ă . ă de fizică.

Orele noastre se bazează pe motto-ul :

ă de fizic ă . Orele noastre se bazeaz ă pe motto-ul : “In mijlocul teoremelor

“In mijlocul teoremelor şi ecuaţilor nu uitaţi omul !

Fizica este o disciplină care cuprinde multe noţiuni teoretice, probleme, ecuaţii. Dacă toate acestea le asociem unui experiment legat de ceea ce ştim teoretic cu o parte practică, una din viaţa de zi cu zi, devine foarte uşoara. O adevarată plăcere pentru noi toţi!

zi cu zi, devine foarte u ş oara. O adevarat ă pl ă cere pentru noi
CeCe uuşşoaroarăă ee fizicafizica!!
CeCe uuşşoaroarăă ee fizicafizica!!
zi cu zi, devine foarte u ş oara. O adevarat ă pl ă cere pentru noi
De De ce ce o o clas clas ă ă virtual virtual ă ă ?

DeDe ce ce o o clas clas ă ă virtual virtual ă ă ? ? De cece oo clasclasăă virtualvirtualăă??

De De ce ce o o clas clas ă ă virtual virtual ă ă ? ?

Pentru că o putem transforma când dorim în bibliotecă, în sală de clasă, sau laborator. Facem economie de timp şi spaţiu.

Aici putem învăţa din experienţa celorlalţi. Oricare dintre noi, poate fi profesor sau elev.

Prin larga posibilitatea de comunicare pe care ne-o oferă putem afla şi părerea altora depre ceea ce facem

Toate materialele sunt la dizpoziţia, fiecăruia, oricând şi la ce orice oră. Nu ai înţeles ceva? Iţi vor fi foarte utile proiectele şi materialele model şi cele realizate de alţi elevi.

i materialele model ş i cele realizate de al ţ i elevi. Singura limit ă în

Singura limită în clasa noastră virtuală e cunoaşterea !

Ce Ce g g ă ă sim sim aici aici ? ? Întreb ă ri

CeCe ggăăsimsim aiciaici??

Ce Ce g g ă ă sim sim aici aici ? ? Întreb ă ri care

Întrebări care ne ghidează în dezvoltarea proiectului

Materiale realizate pentru a ne sprijini în fiecare etapă de realizare a proiectului, surse de documentare, ghiduri şi explicaţii de care avem nevoie.

Este prezentat un exemplu (cel puţin) privind modalităţile de prezentare a proiectului, gândit chiar din perspectiva elevului.

Sunt postate materiale create de fiecare echipă, precum şi materiale care ne ajută să aflăm ce trebuie corectat, cum să mergem mai departe.

Găsim detalii privind evaluarea, grile pe care le putem utilza pe tot parcursul derulării proiectului.

le putem utilza pe tot parcursul derul ă rii proiectului. Suntem Suntem ajuta ajuta ţ ţ

SuntemSuntem ajutaajutaţţii ssăă îînvnvăăţţăămm singurisinguri!!

Care Care este este rolul rolul profesorului profesorului ? ? http://caldura.wik.is Deoarece Deoarece evolu evolu

CareCare esteeste rolulrolul profesoruluiprofesorului??

http://caldura.wik.is
http://caldura.wik.is

DeoareceDeoarece evoluevoluţţiaia tehnologictehnologicăă şşii inforinformmaaţţionalionalăă impuneimpune unun altalt ritmritm şşii oo altaltăă abordareabordare aa procesuluiprocesului dede îînvnvăăţţareare EsteEste unauna dintredintre ele.ele.

VaVa anticipaanticipa nevoilenevoile taletale şşii vava creacrea materialemateriale carecare tete vorvor ajutaajuta ssăă parcurgiparcurgi diferitediferite etapeetape aleale proiectuluiproiectului şşii ssăă--ţţii evaluezievaluezi propriapropria activitateactivitate

TeTe vava ajutaajuta ssăă ggăăseseşştiti chiarchiar tutu solusoluţţiiii lala problemeleproblemele cece aparapar

ÎÎţţii vava urmurmăăriri şşii orientaorienta îînvnvăăţţareaarea îînn aaşşaa felfel îîncâtncât ssăă atingiatingi competencompetenţţee dede nivelnivel superiorsuperior necesarenecesare îînn secolulsecolul XXIXXI

competen competen ţ ţ e e de de nivel nivel superior superior necesare necesare î î
Site-ul nostru … Un portofoliu online care cuprinde toate activit ăţ ile derulate la clas

Site-ul nostru Site-ul nostru

Site-ul nostru … Un portofoliu online care cuprinde toate activit ăţ ile derulate la clas ă
Site-ul nostru … Un portofoliu online care cuprinde toate activit ăţ ile derulate la clas ă

Un portofoliu online care cuprinde toate activităţile derulate la clasă.

ProiecteProiecte

FilmuleFilmuleţţee

DocumenteDocumente

SimulSimulăăriri

ComentariiComentarii

PaginiPagini personalepersonale

ImaginiImagini

Comentarii Pagini Pagini personale personale Imagini Imagini http://caldura.wik.is Iar lista nu se opre ş te aici

http://caldura.wik.is

Iar lista nu se opreşte aici

Comentarii Pagini Pagini personale personale Imagini Imagini http://caldura.wik.is Iar lista nu se opre ş te aici

Portalul de bloguri i

(la un click distanţă)

Portalul de blogur i (la un click distan ţă ) O adev ă rat ă î
Portalul de blogur i (la un click distan ţă ) O adev ă rat ă î

O adevă rat ă î mp ă ra ţ ie a fizicii ş i nu nu ărată împăraţie a fizicii şi nu numai.

adev ă rat ă î mp ă ra ţ ie a fizicii ş i nu nu

Aici putem regăsi pasiuni, proiecte, noutăti, diverse materiale , chestionare, albume de fotografii, filmuleţe dar şi posta comentarii şi păreri despre proiectele colegilor noştri.

Când avem o fereastrăde timp liber, accesăm linkul :

http://scoalageorgecosbucfizica.21classes.com

şi deschidem o nouă fereastră.

de timp libe r, acces ă m linkul : http://scoalageorgecosbucfizica.21classes.com ş i deschidem o nou ă
de timp libe r, acces ă m linkul : http://scoalageorgecosbucfizica.21classes.com ş i deschidem o nou ă
Via ț a oamenilor este p lin ă de incertitudini, la fel ca ş i
Via ț a oamenilor este p lin ă de incertitudini, la fel ca ş i

Via ța oamenilor este p lină de incertitudini, la fel ca ş i multe fenomene din natur ă . Nimeni nu poate prevedea cu precizie c e s e va întâmpla în urm ă toarea secund ă , urm ă torul minut etc. To ți oamenii p ot fi comparați c u niş te molecule care se miş că dezordonat ş i continuu. Când sunt stimula ți, adică primesc “c ăldur ă”, se miş c ă mai vioi, sunt mai activi.

ă ”, se mi ş c ă mai vioi, sunt mai activi. În acest mod, asem
ă ”, se mi ş c ă mai vioi, sunt mai activi. În acest mod, asem
ă ”, se mi ş c ă mai vioi, sunt mai activi. În acest mod, asem

În acest mod, asemăn ător cu modelul brownian, putem descrie ceea ce facem în cadrul proiectului.

În acest mod, asem ă n ă tor cu modelul brownian, putem descrie ceea ce facem
Din con ţ inutul portofoliului

Din conţinutul portofoliului

Din con ţ inutul portofoliului Mijloace de abordare a unui experiment Tot Tot ce ce ne

Mijloace de abordare a unui experiment

inutul portofoliului Mijloace de abordare a unui experiment Tot Tot ce ce ne ne î î

TotTot cece nene îînconjoarnconjoarăă esteeste lumealumea materialmaterialăă CunCunooaaşştereaterea eiei îînseamnnseamnăă multmultăă ffiiziczicăă NaturaNatura nene ststâârnerneşştete curiozicuriozittateaatea şşii nene faceface ssăă nene punempunem îîntrebarintrebari ŞŞii cumcum amam puteaputea rrăăspundespunde lala acesteaceste îîntrebntrebăăriri?? PrinPrin experiexperimmenteente,, desigurdesigur AmAm îînvnvăăţţatat ssăă nene punempunem oo îîntrebarentrebare,, ssăă formulformulăămm oo ipotezipotezăă şşii ssăă tragemtragem oo concluzieconcluzie PornimPornim mereumereu dede lala îîntrebntrebăăriri legatelegate dede ceeaceea cece amam observatobservat îînn juruljurul nostrunostru şşii îîncercncercăămm ssăă ggăăsimsim rrăăspunsurispunsuri

m s s ă ă g g ă ă sim sim r r ă ă spunsuri

SuntSunt primleprimle deprinderideprinderi dede cecercetarercetare pepe carecare nini lele formformăămm

acestacest lluucrucru îînn cadrulcadrul proiectuluiproiectului OO lumelume îînn mimişşcarecare,, prinprin tematema DifuziaDifuziaExExperimentulperimentul aa fostfost realizatrealizat îînn clasclasăă,, iariar pprerezentareazentarea acestuiaacestuia

nene--aa fostfost facilitatfacilitatăă dede GoogleGoogle Docs.Docs.

AmAm exersatexersat

a a fost fost facilitat facilitat ă ă de de Google Google Docs. Docs. Am Am
prezenprezentareatarea
prezenprezentareatarea
Din con ţ inutul portofoliului

Din conţinutul portofoliului

Din con ţ inutul portofoliului Mijloace de prezentare a unui proiect O O modalitate modalitate de

Mijloace de prezentare a unui proiectDin con ţ inutul portofoliului O O modalitate modalitate de de abordare abordare a a prezent

inutul portofoliului Mijloace de prezentare a unui proiect O O modalitate modalitate de de abordare abordare

OO modalitatemodalitate dede abordareabordare aa prezentprezentăăriirii unuiunui experimentexperiment poatepoate fifi filmulefilmuleţţulul

AmAm alesales aceastaaceasta modalitatemodalitate deoarecedeoarece mm--amam ggâânditndit caca postpostâândnd filmulefilmuleţţulul îînn clasclasaa noastrnoastrăă virtualvirtualăă voivoi puteaputea primprimii comentariilecomentariile sinceresincere aa celorcelor carecare auau urmurmăăritrit filmulfilmul;; comentariicomentarii cacarere ssăă cuprindcuprindăă laude,laude, criticicritici şşii chiarchiar sfaturisfaturi),), etapeleetapele sese vorvor puteaputea observaobserva maimai binebine ((decideci lele vava fifi maimai uuşşoror celorcelor carecare doresdorescc ssăă îîll realizrealizezeeze))

filmulfilmul
filmulfilmul

MMăăddăălinalina DuncaDunca-- VIIIVIII CC

M ă ă d d ă ă lina lina Dunca Dunca - - VIII VIII C

Sper că am reuşit să îi determin şi pe colegii mei să încerce să abordeze această metodă de realizare a experimentului şi de ce nu, să-şi exprime creativitatea prin realizarea unui film.

Vre Vre ț ț i i Vre ț i s s ă ă s ă

VreVrețții Vreți ssăă să studiastudiațții studia ț i zborulzborul zborul rachetelor?rachetelor? rachetelor?

zborul zborul zborul rachetelor? rachetelor? rachetelor? Vre Vre ț ț i i Vre ț i s

VreVrețții Vreți ssăă să vvăă v ă arcuiarcuițții arcuiți gândulgândul gândul îînn în culorileculorile culorile curcubeului?curcubeului? curcubeului?

culorile culorile curcubeului? curcubeului? curcubeului? A A ț ț i i A ț i dori dori

AAțții Aț i doridori dori ssăă să aflaaflațții afla ț i lucrurilucruri lucruri noi?noi? noi?

i i afla ț i lucruri lucruri lucruri noi? noi? noi? V V ă ă mul

VVăă mulmulţţumimumim !!

AtunciAtunci nunu ezitaezitațții ssăă ppăătrundetrundețții îînn fascinantafascinanta lumelume aa

Atunci nu ezita ț i să p ă trundeți în fascinanta lume a

FIZICII.FIZICII. FIZICII.

VVăă Vă invitinvităămm invită m cucu cu ccăăldurldurăă că ldură lala la noinoi noi acasacasăă,, acas ă , ssăă să

noi noi acas acas ă ă , , acas ă , s s ă ă s
noi noi acas acas ă ă , , acas ă , s s ă ă s

fimfim fim parteneriparteneri parteneri dede de îînvnvăățțareare învățare şşii ş i comunicarecomunicare comunicare

parteneri de de de î î nv nv ă ă ț ț are are înv ăț
Ş Ş coala coala “ “ George George Co Co ş ş buc buc ”

ŞŞcoalacoala GeorgeGeorge CoCoşşbucbuc,, BaiaBaia MareMare

Realizatori:

Adina Lazăr - clasa a VIII-a B

Andreea Ardelean - clasa a VIII-a A

- clasa a VIII-a B Andreea Ardelean - clasa a VIII-a A Roxana Lengyel - clasa

Roxana Lengyel - clasa a VIII-a A

Mădălina Dunca - clasa a VIII-a C

Cordonator:

prof. Ana Elena Puşcaş

A Roxana Lengyel - clasa a VIII-a A M ă d ă lina Dunca - clasa
A Roxana Lengyel - clasa a VIII-a A M ă d ă lina Dunca - clasa
A Roxana Lengyel - clasa a VIII-a A M ă d ă lina Dunca - clasa