Sunteți pe pagina 1din 34

Revistil lunar6 de idormare tehnici gi gtiintifici, schimb de experient5 $i opinii editat5 de Asociatia Cresciltorilor de Albine din Romdnia Pre~edinte,

Eugen MARZA

Anul LXXVll
CUPRINS

Nr. 2

februarie 1993

COLEGIUL DE REDACTIE Ing. AUREL MALAIU ( P r e w d l n t e d e onoare), ing. ELISE1 TARTA (Redactor sef Prevedinte executiv), PETRE MIHAI BACANU. MIHAI BESLIU (Republlca Moldova). SORIN BODOLEA (Redact o r d e rubrics), NICOLAE V. ILIESIU, Ing. ION MILOIU (Sec r e t a r general d e redactle), pro!. VICTOR NEAGU, prof. COSTACHE PAIU, biol. MIHAELA $ERBAN, ing. $TEFAN SAVU1,ESCU, ing. TRAIAN VOLCINSCHI (Redactor $ef adjunct), ing. EUGEN ZORICI (Redactor $ef a d junct).

1 Ion POPHSCU : Conditii de baz5 in ~racticarea unei apiculturi p15cutd si rentabile 3 Ilie CORNOIU. Liviu MARGHITAS : Un mod de prepara're i i administrare a $&rbetului la albine 5 Nicolae V. ILIWIU : Calendarul apicultorului pentru luna martie 6 Traian VOLCINSCHI : Ce este diareea albinelor $i care sint cauzele producerii ei 9 Eugen ZORICI : Intr-o zi de toamn5 tirzie l'a Baimaclia 10 Octav VITCU : Preful mierii dar $i a1 cerli 11 Elena GROSU : Din nou despre salcim 13 Cristina MATEESCU. Doina BARBULESCU. Magdalema CRAVCENCO, Filof teia POPESCU f Componeinte cu actiune antioxidant5 din olenu1 natural $i rolul lor in anumite afe4iuni ale organismului uman 15 Aurel PAPADOPOL : C u n m ~ t e r e aecologiei $i comportamentului albinelor in sprijinul ocrotiriilor, a1 unei productii bogate $i de calitate (11) 10 Gheorghe Dan TUCUDEAN : Protejarea stupilor in toate anotimpurile 21 Florin STEFUREAC : RenC Antoine Reaumur 22 Traian VOLCINSCHI : Acas5 la albina carpatin5 23 Traian V. BUCOVINEANU : Intreb5ri $i r%punsuri 25 Costache PAIU : Cu documentul intr-o min5 $i cu tirnacopul in alta 27 Ion MILOIU : Zborul de curritire 28 Gheorghe Dan TUCUDEAN : Subiect deschis 29 Florin STEFUREAC : Dictionar apicol ilustrat 30 DOCUMENTAR APICOL : Glandele lui Kojevn - kov -i - - - . 32 Maria CURCUDEL, Stefan BEJAN : Stiati c5...

REDACTr.4 $I ADMTNISTRATIA EDITURII ,,ALBINA ROMAWEASCA" O s t r . T o m a s Masaryk n r . 17. Bucure$ti, sect. 2 Cod. 70231 8 Tel. 611.47.50 Fax 613.80.34 0 Telex 11 205 apirom-r @ Cont vlr. I 6396914 B A.S.A. Sucursala Municlpiului Bucure$ti.

...

LA BEIJING, fNTRE 20 $1 26 SEPTEMBRIE ANUL ACESTA - AL 33-LEA CONGRES AL APIMONDIA ,,Apicultorii Chinei se simt deosebit de onorati, sEnt mindri de decizia APlMONDIA de a-gi tine a1 33-lea Congres de Apiculturd gi APIEXPO '93 la Beijing, O China. n Cregterea albinelor este o fndeletnicire atriigdtoare $i totodatd nobild. Cu o remarcabild civilizatie, veche d e peste 5000 de ani, cu o tar6 de mister gi frzimusete, China agteaptd apicultori din toatd lumea. Colegi apicultori de pretulindeni, vd invitdm cdlduros la Beijing, in China, pentru ca impreund sd contribuim la progresul apiculturii O lume n gi la Bntdrirea prieteniei". Pre~edinteleComitetului national de organizare. YAOCHUN CHEN Detalii fn nr. 311993 vistei noastre. Atentie ! ~ o s t u ~ unei tuale excursii O China n 'costa %njurul a 500 kg bine vindutd. a1 reevenpoate miere

C o p e r t a I : Unde sint zgpezile de alt5dat ? (Fran~ois Vzillon) Diacolor : Consbantin D ~ N A C o p e r t a LV : BANCA-'AGRICOLA Un prie.:.... ... . . ten statornic tutaror aDkultarilor. . . . -."Mwheta .: arh, Plori3i: ~TEFUREAC. $: i 5 [:-

,a

-.

LEI . 5 . 0
-I- .,

. . ;--

...

..

. . ... . . . . . .. . .. .? . ..
. . . .

. . ..;

.&>-\'..

;-,.
% .,/.

! , . *.. .
,
,

-.
j

. . .

~~.

:... . : .;. .

. "....
.. , <
'
__., .
I .

:\1

+:.: . . . ;. .. .. . . , -

.. . ..

. . .
.

UN REPUTAT APICULTOR FACE CfTEVA PRECIZARI

Conditii de baza in practicarea unei apiculturi placute si rentable


Ion POPESCU
Secretul reu~iteiin apiculturs const5 in detinerea unei stupine bine organizate, dezvoltate numeric in raport cu cunogtintele teoretice $i practice, cu puterea de muncg a apicultorului, timpul disponibil, dragostea $i interesul pentru aceast.5 indeletnicim, lasociak armonios cu realizarea unei rentabiliati optime. Apicultorii incep5tori este bine s3 porneasc5 activitatea pentru primii 2-3 ani cu stupine mici de 5-10 familii amplasate pe cit posibil aproape de locuint5, axate in principal pe dezvoltarea numeric5 (inmultirea). Timpul de 2-3 ani este necesar pentru acoimodare, perfectionarea cunostintelor $i dezvoltarea stupinei la 2030 familii de albine, n u m k de la care activitatea incepe s5 devin5 rentabilj. Apicultorii profesioni~ti Endrsgostiti de albine $i tainele apiculturii s5 fie mindrii d e profesia lor, s5 porneasca cu curaj in activitate, cu dorinta de a obtine Performante calitative $i cantitative. Stupinele lor trebuie s5 fie mari de 60150 familii de albine pentru un apicultor sau 150-300 farnilii d e albine $i rnai multe pentru o asociatie familial5. Este bine cunoscut c5 in prezent datoriti cheltuielilor legate de transport, timp neproductiv aferent deplas5rii $i aprovizioniirii, utilaj $i echipament neangajat in productie dar absolut necesar E dotarea orin cgrei stupine, fie ea mare sau mic5, profit nu se p a t e obtine decit de la stupinele lmari cu fannillii d e albine puternice. s51l;itoase, amplasate pe vetre corespunz5toare, chiar la distante rnai mari de locuinw (25-40 km) unde se pot valorifica succesiv rnai multe surse de oules de nectar $i polen. Pentru uvurarea activietii, rnai ales in stupBritu1 profesionist (industrial), este bine s5 dot5m stupinele cu tot utilajul necesar, frir5 improvizatii, s5 folosim nurnai stupi sistematici standardizati pentru tara noastr5, acelagi tip intr-o stupink Recomandati pentru miere selectionat5 sint stupii verticali la care mierea marf5 se reaPzeazii din wmele d e anagazin unde n u s-a crescut puiet. Apicultorii profesioni~ti trebuie s5 cunoasc5 $i s5 aplice in stupinele lor tehnologii moderne, s5 diversifice productia ~ t i i n dc i harnicele albine In relatiiie 1-r cu plantele pot culege pentru noi in afar5 de nectar, polen $i propolis, iar prin interventia apicultorului la stup cu utilajul adecvat, atunci cind trebuie, paate obtine de la albine produsele lor de secretie glandular5 ,,15pti$orde matcii", ,,cear5" ~i veninul de albine care au w a r e valoare farmaceutich $i industrial& In cele ce u m e a z 5 ne propunem sB enumer5m citeva din preocup5rile apicultorilor care au efect de durat5, dau satisfactii $i rentabilitate in apicultur5, ne sustin moral $i material : 1. Apicultorii din tam noastrh $i de pretutindeni, sint cunoscuti ca oameni iubitori de naturil, sensibili sufletwte, calrni, cu sapinire de sine, dornici de perfectionare, au invatat $i invat5 foarte multe chiar de la familiile lor de albine, fiind fiintele cu cel rnai perfect simt de organizare $i autoreglare. De regul5, acqtia provin din elilta satelor - inv5t5tori, preoti, militari, @.rani, muncitori $i de alte profesii, care au harul $i dragostea de a transmite urma$ilor $i semenilor lor tot ce $tiu despre aceast: frumms5 indeletnicire $i ii rug5m s5 o fac5 de cite ori au ocazia $i totodata le recornandim ca in permanent5 s5-i preocupe ridicarea m5iestriei lor profesionale care o pot realiza prin : studierea literatulrii de specialitate, participarea la cursurile apicole d e mass, consfgtuiri, schimburi de exgerientg, $i alte manifestiri organizate de Asociatia CrescBtorilor de Albine din ROmbnia. Din biblioteca personal5 a fiecarui apicultor s5 nu lipseascti clirtile : Initiere $i practicg in apicultur5" ; ,,Sporirea productiei de miere" ; ,,Albinele $i noi" ; ,,Stupiritul nou", ,,CearaU ; ,,Manualul apicultorului", revista de vtiint5 $i Wactic5 apicol5 ,,Romania apicol8" adevgrat5 tnibuni de popular~zarea noului in domeniul albinaritului. Este foarte important s3 cunoqtem bine t m t e produsele stupului (mierea pe sorturi florale, polenul, p b t u r a , propalisul, l&pti$orul de matc5, ceara apilarnilul) $i efectele lor miraculloase in alimentatia $i s5n5tatea omului. S5 putem recomanda $i sustine $tiintific efectele binefHc3toare ale produselor stupului in fata consurnatorilor (beneficiarilor novtri). 2. Fiecare apicultor este obligat, pentru bunul mers a1 stupinei, s5 pistreze evi-

a u h t c i tinere, prolifice crescute din mad e n t . observatiilor de bazS gi a lucrCriterial selectionat. Putem g b i familii ale lor efectuate in stupin5. Fiecare stupin5 ciiror m5tci $i-au pierdut prolificitatea, rnai mare sau rnai mic5 trebuie numeroau c5p5tat anumite infirmitsti. DacA atat5 prin aplicarea d e tgblite cu num5r vem posibilitatea le inlocuim cu altele de ordine pe fiecare stup. Este bine ca bune i e r n a t in afara ghemului, dach nu numerele s5 fie aplicate pe corpul in care avem posibiPrtatea de inlocuire $i defecse ad5postgte cuibul familiei de albine, tiunea mai suport5 aminare, le tinem in gtiind c5 magazinele sau mrpurile se mai evident5 pin5 in luna mai, cind avem POschimbft intre ele. Fiecare stupin5 trebuie sibilitatea s5 c r q t e m m5tci tinere selecs5 aib5 caietul ei d e observatii $i fiecare tionate din familii recordiste cu care le familie o rubric5 specials. Observatiile foinlocuim, efectul bun regasindu-se $i in losesc in primul rind in m w c a de selecurmitorii doi m i . tie care trebuie flcut5 in permanent5 de 4. Prevenirea roirii naturale la familifiecare apicultor. Din cele rnai bune faile ajunse la apogeu, prin practicarea roim i l ~ icare, pe o perioad5 de 2-3 ani S-au rii artificiale (stolonare) i$i g5se$te efecevidentiat prin : productii record obtinute tul $i in anul ce urmeaz5 $tiind c& prin constant la rnai multe culesuri, blindeke, aceasu lucrare am prevenit dezechiLibru1 activitate intens5 chiar in conditii mai pubiologic (sEibirea excesivii) a1 familiei de tin prielnice, rezistent5 la boli, rezistente albine, efect produs d e roirea nedirijau. la iernare cu consum mic de miere, dez5. Innoirea cuibului cu faguri cl5diti voltare t i m p u ~ i e$i intensl, rnai putin roiproasp5t pin5 la sfirsitul culesului de var5, toare, s5 se organizeze crevteri de m5tci revigoreaz5 familiile de albine pentru acare dup5 imperechere s5 fie folosite in nu1 viitor care vor fi mai productive $i stupins. rnai s5nhtoase. Fagurii vechi in care s-au Observatiile pe care le facem ne f o b sesc $i la indreptarea unor striri an0rmale crescut mai multe generatii de albine i$i mic$oreaz5 celulele, devin depozite penconsbatate la un moment dat la una sau tru formele de rezistenf5 ale agentilm pamai multe familii. Acestea pot f i : detogeni (bacterii, ciuperci), care dac5 nu fecte apsrute la mat& constatate prin depuneraa pontei, stare de orfanizare, e ~ u i - sint schimbati cel putin 33% anual duc la degenerarea familiilor de albine $i la inezarea rezervei de hranii, intrarea in friguficientj in activitatea apicol5 a anului virile mitului, blocarea stupului Cu miere, itor. aparitia unor boli $i altele. 6. Asigumrea rezervelor de hranA penEste imposibil ca ,ho verificare toate tru toamnfi, iarna $i prirn5vad, dacg nu familiile dintr-o stupin5 s5 aib5 aceeavi sint facute pin5 la sfirvitul lunii august stare fiziologic5 $i s5 necesite aceleaqi inputem avea efecte dezastruoase anul urterventii, unele dintre fam~liise dezvola d t o r datorit5 uzurii albinei de iernare normal pe o perioad5 rnai mare sau rnai cauzat.5 de hr5nirile ce se fac cu intirmica de timp far5 interventia noastrk, ziere, sau mortalitate prin infometare daiar altele ne solicit2 in aceeavi perioad5 torit.5 lipsei de hran5. de nlai multc ori pentru a indrepta unele 7. Strimtorarea cuibului toamna cu orst5ri anormale din viata $i activitatea lor. ganizarea fagurilor pentru iernare $i imIn continuare ne propunem s2 punem pachetarea corespunz5toare a stupilor, dacii in evident2 citeva din lucr5rile de baz5 nu sint fiicute cum trebuie $i la timp, ierale stupinei, cu efect de lungs durat5, narea se desfG~oar5cu pierderi de albins. care trebuie efectuate la timp $i cu toat5 umezeal5 in stup, altemrea proviziei, care rkspunderea de cjtre fiecare apicultor, induc la nosem5, dezvoltare slab5 prim&trucit efectul lor se regrise~te in producvara, irnposibilitatea valorificjrii culesurifia anului viitor. lor timpurii ce urrneaz5. 3. Observatiile fscute la revizia principal5 de primrivari, ne ajutfi. la individualizarea fiecirei familii de albine, evaIonarea lucrririlor imediate $i de perspectiv8, stabilirea capacitiitii de dezvoltare $i de Productie a fiecjl-ei familii $i a stupimi, orientarea activit5tii apicultorului Pentru primul sezon (primivara). Unele observatii indicii efectuarea unor lucrfiri Care i$i g5sesc efectul $i in anii urmiitori, exemplu observatii care scot in evident5 unele familii sensibile la iernare, fenomen manifestat prin pierderi mari de albine, consum excesiv de hranii, irnbolnkviri etc. Acestea vor fi unificate cu familii ajutktoare din rezerva stupinei, care

IN AJUTORUL APICULTORULUI INCEPATOR

Un mod de preparare ~i administrare a ~erbetului la albine


Ing. Ilie CORNOIU, Ing. Livin MARGHITA$ Universitatea de Qtiinte Agricole Cluj-Napoca Facultatea de Zootehnie

\---

\ \

\ \ \ \ \

ZCCCIZ-Z.E.c-

'I

Este cvnoscut faptul cd zahdrul se administreazd albinelor sub dijerite forme. in functie de anofimp sau scopuri ( m i ales dnd intenttondm sd ertragem o cantitate mi mare de miere). Hrdnirea familiilor de albine cu gerbet de zahdr drept hrand gluddicd nu estp lipsitd de importunfd ch&r i n orice pedoadd a anului. lceastd a f i m a f l e o molfvdm p d n citeva aspecte : - i n golurile de a l e s ~ e r b e t u ld e zahar ?&mine sttmulent sfOur tn desfd,surarea jdrd intrerupere a acttvitdfii familiilor de albine $i implicit a mdtcii; - prin gerbetul de zahdr s e pot administra familiilor de albine medtcamentele necesare pi'evenirii unor boli specifice chtar pi pe timpul iernii; - i a r m la jamiliile de albine lipsite d e hrand se poate administra rapid in mice moment ; amplasat deasupza ramelor pe timpul iemif, qerbetul de zcrhdr Zconomisegte cdldura ghemulut, permitind albinelar sd-l valorijtce fn funcfte de necesitdtile de consum.

i \
\

I\

\ \ \

Socotind ~ e r b e t u lo modalitate eficient;?. de folosire a zahhrului in hrana albinelor m i ales pe timpul iernii, supunem atentiei o metodh simp15 de preparare, pretabil5 in orice gospodWe detingtoare d e familii de albine, dup5 urmfitoarea retefg : 5 kg zahar - 0,5 kg miere de albine (exclus iarna miere d e man&) - 1,l 1 ap8 (dhtilata, d e ploaie, preferabil sub form5 d e ceai : menkl, urzic5etc) Modul de preparare Intr-un vas emailat cu o capacitate d e minimum 15 1 (pentru a se evita ridicalrea $i vZlnsarea spumei &afierbere) se fie& impreun5 apa, h e r e s , zahgrul, in dozele mentionate. Fierberea trebuie supravegheata, iax mntinutul trebuie amestecat continuu cu ajutorul unei lingurl mari de lernn. La tnceput se vor forma bule m r u n t e , care vor ridica fiertura In vas, iar treptat, se tiransformil in bule tot rnai mari, care vor r e a m continutul 1ntr-o fierbere li*tit?l. Odata cu revenirea la aceastti ultimh stare, se verifich consistenta siropului. Cu ajutorul unei lingurite, se ia din continutul fiert $i se picur5 Entr-un pahm cu aph rece. Cu virful aceleia~i lingurite se adun5 de pe fundul paharului continutul de fiertud $i s e W sil se prding5 de ,pe lircgurith. Dach zahBru1 adunat pe fundul paharului r w n e prins d e lingurits, se considerg fierbrea t m

aninatit. Se a p r q t e fierberea prin riditxirea vasului de pe foc $1 se lash dteva secwnde pin& la disparitia spumei. Continutul astfel fiert se toarna imediat fntr-un alt vas emailat ai c h i pereti a u fost dinainte stropiti (r5citi u$or) cu aph. Eventuaild zahb cristalizat r h pe peretii vasului in care s-a fiert nu se mai introduce In noul vas. Totul se stropeqte deasupra cu piciituri d e apfi rece (50-100 ml), iar apoi se lash s5 se rkeasc3 treptat (timp de aproape 2 ore) pina la temperatura d e 30-35 grade C, p e n h a avea posibilitatea introducerii eventualelor medicamente dizolvate dinainte Entr-o dad d e maximum 50 ml aph rece. Ne referim la TeramicinEi, SuUatiazol etc. Cind peretele vasului a ajuns la o temperaturh de cca. 30 grade C, in continut s e toami4 medicamentul, iar cu ajutorul unui f a d l e t de buchtiirje se arnestech intr-un singur sens pin5 cind siropul foarte gros, de culoare u$or brunh, vireazil in culoarea a l b - c r e q devenind dens, consistent Cu ajutarul unei l i n m i s e propox$ioneaz4 $1 se ambaleazi3 imediat in pungi d e material plastic sau hlrtie pergament, se intinde plnh la o grosime d e 1 cm $i o mas& variabilh ( , - kg) h functie de 051 marimea ghemului. Administrarea turtelor rezultate se face tn q a fel, pe cit mai mult posibil, s& se Lisniteze deranjul albinelor. Se r,idic& po-

diqorul, iar deasupra spetezelor superioare ale ramelor pe care s-a constituit ghemu1 de iernare se a$eaz5 in plan perpendicular 2--3 beti~oare cu grosimi de 1 cm. Peste acestea se pun turtele d e $erbet, crirora inainte li s-au practicat orificii de acces prin ambalaj. Dacri podi$orul (podi$oarele in cazul stupului orizontal) nu este prev5zut suplimentar cu d i s t a n t a t m e , peste turta de qerbet s e a ~ e a z 5 citeva straturi de material textil, care vor acoperi

practic toate ramele cuibului, iar apoi capacul. DacS toamna rezervele naturale d e hran5 glucidica $i proteica agonisite de albine au fost aranjate $i asigurate in cantiati suficiente $i calitativ corespunzStoare, iarna adrninistrarea turtelor de verbet se va u e face c rezerv5 $i numai dup5 c albinele au dectuat cel putin un zbor d e curstire. Aceasta cu atit mai mult, cu cit in respectivele turte intentionam sii introducem suplimentar polen sau alti ingredienti proteici dupii necesiati $i posibilitSti.

IStupgrit fiirii pastoral inseamng o diminuare 1


cu

75 O/o a recoltei anuale


Retineti deci aceast5 oferta tentant5

'
\

RATMIL BUCURE$TI UZINA MECANICA MIR$A FAX 925150733 TELEX 69237

- RA

I
I I

EXECUTA MIJLOACE DE TRANSPORT IN PASTORAL PE URMATOARELE TIPURI DE SASIURI DE REMORCA :

I I

- REMORCA RUTIERA tip RM 2712 :


- 60 stupi fn module

I I

1 i

\I

- laborator prismatic (2050 X 2000 X 2500) - platform5 (2500 X 5920) - sarcina total6 6900 kg - REMORCA
-

I
I

i
I I

RUTIERA TRACTATA DE AUTOTURISM DE TEREN ARO :


stupi

capacitate 10-20

-\

- sa~cina totalli 1500--'~OOO kg


la sediul intreprinderii d i n lomlitatea Avrig, jadetsl S i b i u sau la telefon : ( 0 ) 925150 321 int. 325, 342.
C Z . t C Z Z Z C C Z Z C C F . Z Z I C Z . - c - - - - - - - J ,

'

i informatii qi comenzi

I I I Mir~a\ \

i
I

Calendarul apiculforului penfru luna martie


Nicolae V. ILIESIU

l cn n n a l n n

u n n l n n cn

] ] ] ]

I I I

Atentia $i activitdtile apicuLtorului pentru luna martie sent legate en principal, d e anumite situatii specifice sezoniere determinate de : - stadiul de dezvoltare a1 coloniilor de albine aflate la sffrgit de iarnd g i inceput de primdvard ; - posibrla aparitie a primelor plante melifere +i polenifere ; Acerti factori esentiali determind extindrea muncii stuparului i n aceasfd perioadd calendaristicd. Din punet de uedere fiziologic i n Luna martie se desdnlr$e$fe ,,zborul de curdtire" - inceput incd din zilele mai ccilduroase din februarie iar coloniile Care a u iernat i n conditii normale, i$i concentreazii activitatea pentru dezvoltarea populatiei, in care scop albinele consumci mai multd hrand din sfocul de iernare znclusiv din rezervele lor de corp gras (grcisimi $i proteine). Dezvoltarea coloniei ca unitate biologic6 este atestatd de prezenta puietului pe mai multi faguri in cuib, in functie de prolificitatea mcitcii $i a fagurilor acoperiti cu albini. I n functie de conditiile geoclimatice, in unele regiuni ale tdrib noastre, i n naturd incepe dezvoltarea unei anumite uegetatii : tisa more, rdchita, salcia, brust ~ r u l ,brindu~a,spinzul, viorelele etc. Albznele profit6 de aceastd Onflorire timPutie pentru a-$i asigura $i completa necesarul de substante proteice (polen) solicitat de cregterea puietului.

. .. n n a.n n
Avind in vedere aceste stadii normale d e dezvoltare a coloniei de albine precum $i de hceputul infloririi unor plante, stuparul va desf&$ura in aceasti lung urm5toarele activitgti : Supravegherea atentB a efectuirii ,,zboru81ui de curitire" ,in cursul c5ruia albinele E i pot goli intestinul g m de fe$ cale, marcind - dupg luni de zile terninarea repausulni d e i a r n i a1 coloniilor. Pentru a favoriza zborul de curitire trebuie s i se indepsrteze toate rnijloacele $i dispozitivele de proteetie care au ajutgt la asigurarea in bune conditii a repausului d e iarni. Se ind8turi albinele moarte dar nu se i n d e p i ~ k a z 5apcirlitoarele de la urdinig ele fiind necware in continuare, cici eJe nu deranjeazi dbinele. Daci d u p i efectuarea (terminarea) zborului de curstire observcim c i albineneJe sint neliniqtite, zboar5 agitate in jurul stupului $i la urdinig, inseamn5 o event u d 5 lips3 a mitcid. Colonia binuiti a fi o&n& se va controla in interior cit rnai urgent posi'bil tpentru a fi a j u t a t i (prin desfiinpare, unificare, introducerea unei noi matci etc.). Prin observatie exterioari (la urdiniv) p n m d e albine culegitoare de polen, demonstreazi c i in colonia respectivi existd matcd, dovadi c i puietul este hrinit cu polen.

n n n n n n e
Dac5 se constat5 c5 la zborul de cur5tlre albinele lass la urdiniv $i pe stupi cantitsti marite de fecale lichide $i de culoare gubuie se poate binui existents nosemozei - boa15 care afecteazi grav intestinul mijlociu a1 albinei. Se impune luarea de urgent: de m k u r i pentru tratamente de combatera nosemozei. 0 Daci in f t stupilor sau in suprafata aa de amplasare a coloniilor (in stupinci) se observg in timpul zborului de culr5tire prezenta rnai multor albine care se deplasea25 pe jos, miqunind $i sgrind, aparitia acestui fenomen presupune o infectare cu aoat~ieni (Acarapis w d i ) care obligi sesizarea organelor sanitar-veterinare pentru prescrierea tratamentului corespunz5lor. 0 dat5 cu supravegherea atenti a zborului de curstire, stuparul continu5 controlul fundului stupului, a urdini~ului $1 a scindurii d t zbor, retinind $i insemnind E figi fiecirui stup rezultatele corn. n Parative constatate periodic privind mortelitatea albinelor. @ In prima parte a lunii martie nu se recornand5 a interven~In interiorul stupului, cu exceptia cazurilor speciale pfivind : lipsa de hran5, a b s e n b mgtcii $i aparitia unor afectiuni grave de boa15 (nosemoza). Dup5 z h r u l de curatire se impune reimpachetarea termoizolanti a coloniilor
(continuare f n pag. 8 )

0 INTREBARE IN ACTUALITATE

Ce este diareea albinelor ~i care sInt cauzele producerii ei ?


Ing. Raian VOLCINSCHI
)-c--c-----z - CC z.

\ \ \ \ \

\\
)

\ \ \ I \

Dfareea albimlor sau dizenterfa este tficadratd de m ~ i t a t e categorh bolilor nemntagimse ... Unii autort conriderd cd dfareea albinelor n u este 0 bwld propriu-zisd ,ai 1 a f e c ~ u n eintestinuld nemolipsttoare sau 4m fenomen 0 diareic a albinelor adulte produs accidental, de multe ori din vtnu apicultomlui care n u a luat la timp t w t e ndsurile de precautie. In general dfareeu este o consecintd a relel funcfiondri a intestinulut far excesul de rezida d t g f fermentarea intestinuld, estind la marim pereftt intestfnului $i a pungii rectale iar expulzarea fecaklor se face prints-un jet puternic ftind de comistentd scdzutd $4 de N ~ U T castante cu miros specific de putre~ fmtie. Dtareea apate O special i n a doua jumdtate a iernii spre printdivard g i ( n poatp provoca pietderi imemnate prin reducereu numilmlui de albine care i n unele cazuri depopuleazd stupul pitad la dkrttugerea total6 a familtei. Dfareeu poate ft ~ o a r d sau intensd g i in general se produce datoritd u n d , hrane necorespunzdtoare din punct de vedere calitativ sau a unui consum exagerat de hranii i n timpul k r n i i provocat de diferite cauze generatoare de nettnigte a albinelor. In aceste situatii albinele consumci mai multd hranii, fapt cure conduce iLa supraimdrcarea intestinului gros cu fecak, p r o v d n d o reacffe a tractusului dtgestiv $i iritarea h i -canted. In mod normal albinele cure ierneazd E bune conditii pot acumula in n intestinul gros reziduurile de h r a b pind la 46,3OlO din greutatea lor corporaM ceea ce reprezintd o nonnd a rezistenfei lor fiztologice. f n general aceste e x n e mente pot f i retinute fdrd problme timp de 3-4 luni, fiind eliminate in mod normal i n prima zt cdlduroasd cu m z f a efectudrii zborului de curdtire. f n cazul tn care albinele sint treztte din semisomnolenfa sau lintgtea caracteristkd ferniirii fiind deranjate din diferite ,wuze, ele consumd m multd rmiere, emremelltele se i acumuleazd i n cantitate mare i n intestin $i in imposiblitatea elimindrif lor prln efectwrea unui zbor de curiltire, din cauza unui timp nefavorabil prelungit, ele nu Wt sint i n stare sd le retind $t le imprdgtie i n interiorul stupului pe rame st \ faguri fapt care marcheazd aparitia dfareei.

I \

\ \ \ \\

I \ I \ I

~ L C Z C C I Z Z Z .

. C Z C Z Z Z Z C \

Cauzele producerii diareei


Cauzele producerii diareei sint multiple dar cele mai frecvenite S b t de naturg alimentar& $i a unor cauze generatoare de iritare gi neliniqte a dbinelor. Astfel este cunoscut h p t u l c5 mierea de man2 care contine multe siruri minerale nu se recornand5 a fi folositi la iernarea familiilor de albine deoarece contribuie la suprainc5rcarea intestinului gros provocfnd diareea. De asamenea, mierea de rapit%, datorit3 cristaliz5rii usoare $i rapide in faguri nu este indicata pentru iernare din acel-i considerente. Trebuie s i menvon h c5 $1 hrsnirile de completare efect u a t t m a tiraiu pot influenw aparitia d areei in fimpul iernii deoarece albinele nu au timpul nwesar s i inverteasch zaharLlrile $i s5 c&p&ea5ci mierea. Mierea nec5p&cit?i e s k higroscopici absoasbe u w r apa gi poate produce o fermentare din ca-

uza iucumdirii unor d,mjdii p r o v d n d tulbur5ri digestive urmate de dlaree. De asemenea sucurile dulci pe care albinele 1, ,deg din vji de pe fruct d e c3zute &n pami pot detefinina spafitia diareei de iami. AJti factod care uat ~ r o v o c adiareea la albine chiar d a c i ' m i s e a este de bun5 calitate sht : Ititarea albtnelor care provoac& o reactie de autoapsrare. Aceast5 iritare $i nelini* a albinelor in timpul ierngrii p a t e fi provocat8 de voarecii care pilrund accidental in stupi, de ph5rile domestice care se urc5 pe stupi, de p L k i l e shlbatice care cioc5nesc stupul, de zgom o l d frecvent a1 trenunilor sau m q i n i lor grde care trec prin imediata aprapiere a stupinei sau @Mar prin lovituri'le ramurilor de arbori care mi$cate de vlnt lovesc periodic stupul, nelini~tind $i iritind albinele din ghernul de iernare. In

asemenea situatii albinele se desfac din g h m i$i inknsific5 metabolismul, consusm5 rnai mult5 h.ranii avind drept efect reducerea temperaturii ghmului, suprafncBrcarea intestinului si producerea di,areei. Curentii de aer, 'umiditatea excesivd, prkcum gi oscilatiile muri de temperaturd pot de asmenea provoca diareea. Mortalitatea albinelor iarna este destul de mare $i se intimpl5 uneari ca albinele moarte s5 blocheze urdiniqul, fapt care nelini$te$te $i %it5 albinele care se simt captive $1 nu pot efectua zborul de curfitire. Pierderea mdtcii sau prezenta unei m d t c i neimperecheate pe timp de iarn5 devine in m u l k cazuri cauza directA a nelini~tii albinelor vi ca urmare cauza diareei. Ieceperea tinvpurie a ouatului de c5tre o matcii tiniir5 in special intr-o farniLie slabii, duce la m5rirea consurnului de hranii $i la posibilitatea de manifestare a diareei. Zntroducerea tn timpul iernii sau primiivara timpuriu inainte de efectuarea zborului d e curatire a u m r turte proteice (CU fginuri, drojdii sau polen) poate provoca de asemenea diaree In s m i a l la familiile rnai slabe. Diagnosticarea diareei ce face w a r . Pc pcretii stupului, pe d n d u r a de zbor, pe spetezele ralmelar $i pe faguri sint vizibile urme de pete de fecale de culoare cautanie. Abdomenul albindor bolnave este de obicei d w $i urnflat $i printr-o u p a r 5 apikare cu degetul se provoac5 tf$nirea fe&elor cu un miroz neplkut. Albinele ies din stup $i pe timp rnai ~utin favorabil avind o c m c i t a t e de zbor redus&. Diareea rnai wa,te s5 a ~ a r 5 ins5 si din cauza unor b o c parazitare sau infectioase ca nosemoza, atnibioza, paratifoza, acarapioza sau din cauza unor intoxicatii cu nectar $i polen toxic sau alterat. Diagnosticul sigur se poate stabili numai prin examen de laborator.

rn5ce$, pgpgdie, anghi,nare, unicg moart5, stejar m;c, mesteacgn, albiistrele, salvie, tal,pa ggiStei, levirntic5, cozi d e c i r q e $i visin, muvetel $i altde. Ceaiul sau infuzia de m5criq spre exemplu care este indicat5 in acest scop se preparci din 2 Irg frunze de m k r i q (RUmex acetosa) la 1 1 ap5 - indulcit cu m'iere sau zah5r care are un efcct bun neutralizind fermenatiile intestinale. Pentru prevenirea diareei o atentie deosebit5 se va acorda preggtirii la timp $i in bune conditiuni a familiilor de albine in vederea iernarii. fn acest scop se vor introduce la iernat numai familii sin5toase, puternice cu rezerve de hran5 suficient5 $i de bun5 calita~te,m5tci tinere, cuibul strlns, bfne organizat $i corect Empachetat, o aerisire coresgunzlitoare, u:dini5u.l corect dimensionat $i protejat pentru n nu permite accesul $oarecilor. 0 importan@ deosebit5 se va acorda alegerii unor locuri potrivite de iernare, bine ad5postite, ferite de curenti $i zgomote. Se vor lua mgsuri de stimulare $i chiar fortare a zborur,ilor de curstire a albinelor E zin lele favorabi,le de iarn5 sau prim5var5 cit rnai timpuriu folosind metodele recomandate in acest scop. Albinele moarte se adun5 $i se ard iar peretii stupului $i ramele se cur5tci de petele de diaree.

Cum putem curgfa fagurii de petele de diaree ?


Fagurii vechi cu multe pete de diaree in care au crescut numeroase generatii de puiet, care au peretii celulelor ingrovati, sint i n c h i ~ i la culoare $i opaci se recomand5 a fi reformati deoarece constituie un focar de infectie rnai ales cind apare ca o consecint5 a nosemozei. fn situatia cind nu dispunem de faguri suficienti trebule s5 p r o c e d w cu mare atentie s 5 alegem numai faguri buni, deschivi la culoare, care sint mai putin stropiti cu pete de diaree pe care-i putem recupera printr-o spalare atent5 $i o dezinfectie corespunzstoare. R m e l e cu faguri se recomsnd5 s5 fie sp5late intr-o cad5 mare cu ap5 de ploaie in care se c u f u ~ l d l $i se l a 5 24 ore. In ziua urm5toare partea lemnoas5 se curst5 cu un cutit, apa murdar5 se arunc5 iar fagurii se scutur5 bine pentru a-i ellbera de ap5 (de preferat prin centrifugare). Apoi ramele cu faguri se acoper& din nou cu ap5. fn apa a treia se adaugg hipelmanganat pentru dezinfectia fagurilor. Un d procedeu, recomandat in t cazul fagurilor cu mai multe pete de diaree - phtrunse chiar in celule -, este indepgrtarea in totalitate a celulelor fagurilor prln raclare, lcisind doar fundatia acestora, care se aseam5n5 cu foaia de lagure artificial, avind imprimat5 baza ce-

Prevenirea ~i combaterea diareei


Prevenirea diareei se realizeazl pnin evitarea cauzelor care d e k m i n g aparitia acestei afectiuni. In cazul cind aceasta a aplirut $i constatcim c5 este de naturir alimentars, se inl5tur5 hrana necorespunzltoare $i se administreazg verbet. zahgr can& sau dac5 timpul permite sirop cald (37C) la care se adauga 200 000 unit5ti peniciLn5 la litru de sirop. Rezultate bune se obtin prin administrarea in primgvar5 a unor ceaiuri de p l a n k medicinale. Dintre plantele medkinale antidiereice, dezinfectante $i stl,mulente asupra tractusului digestiv amintim : pelin, m5cri$, frunze de coac5z, roinitg, coada $oricelului. gglbenele, i m 5 , cimbri~or,riichitan, coada calului,

lulelor respective (vezi cartea ,,CearaU pag. 133 despre r e g e n m a fagutrilor). Dup5 aceasta operatiune fagmii sint umeziti u$or gi depozitati in corpuri de stupi bine e t a n ~ a t i pentru dezinfectare prin fumiga-

tie cu bioxid de sulf sau prin vaporizare cu acid acetic dupa metodele cunoscute. Ramele cu faguri astfel curatate gi dezinfectate se piistreaz5 in stelaj sau pot fi folosite in stupin5.

CALENDARUL APICULTORULUI PENTRU LUNA


(continuare din pug. 5 )

MARTIE

pentru a le feri de eventualele ingheturi tirzii din perloadele de revenire a frigului in timpul final a1 lunii martie $i inceputul lunii aprilie. Ambalajele vechi care s-au umezit se vor inlocui cu altde, urmririndu-se prevenirea pierderilor de crildur5. Se reorganizeaza $i se strimtoreazri cuiburile, in functie de puterea coloniei. Familii puternice sint consdderate cele cu 7-8 spatii ocupate d e albine, cu 5 6 intervale sint farnillii mijlocii, iar cele cu 3-4 intervale sint considerate colonii slabe. fn coloniile de albine in care se constat5 lipsa de hran3, se va interveni de urgent3, introducinclu-se 1-2 faguri cu miere desc5p3citri, stropiti cu apri cald5 $i plasati ling3 fagurii cu puiet. Dacri stuparul nu diqpune de faguri cu 'miere m u de ,,turtite preparate din zahiir pudrii cu miere" recomandate in Calendarul apicultorului pentru luna februarie, se pot folosi (in mod exceptional) $i faguri stropiti cu sirop de zahrir (concentratia 1 : 1). 0 dat5 cu intensificarea cre~teriipuietului care se inregistreazri mai cu sea-

m5 dupa zborul de curatire, ln cuib cr-te e n o m consumul de ap5. De aceea, apicultorul se va ingriji ca in aceasta lun8 sri-.~ipreg5teascti $i s5 instaleze in stupin3 adiipdtoarele de apii, asigurind buna lor functionare Enc5 din prima zi de zbor a albinelor. Pentru odemenirea albinelor $i obi5nuirea lor cu aceste adiIp8toare in p n mele zile se va intrebuinta o solutie diluat5 de zah3r (1 kg zahtir l 4 1 apii), dupa a care in ~d&piltoare va pune nurnai ap8. se Pe ling5 realizarea imapachetarii calde a cuibullui prin restringerea lui, stuparul va efectua cind timpul este favorabil refacerea coloniilor far3 mcitci $i ajutorarea cu y r b e t , sirop etc, a celor fBr5 hran5, inregistrind in mietul de stupin5 sau in f i ~ afiec5rei colonii, constat3rile f h u t e cu prilejul contraalelor. Nu va uiQ s3 inchid5 etan$ stupii in care in per,oada de iarn5 au disp3rut prin moarte coloniile. De asemenea, va lua toate m5surile gospod3re,sti de adunare a fagurilor in vederea operatiunii de fumigare cu pucioas5, pentru combaterea ghelnitei.

Prima societate particular5 din tar5 profilatl $i specializatii in tratamente medicale cu produse apicole v i ofera serviciile sale la

$ $

SoCo ,,DAO"~SoRoLo
din Constanta, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 2B, bloc L 67, parter, telefon 091/62.66.55, Ciisuta Pogtal; 1-17, Constanta - 8700. Efectu5m consultatii, tratamente curative $i profilactice ca ~i proceduri apiterapeutice pentru o gam5 larg5 de afectiuni (cu exceptia celor care necesitii interventii chirurgicale).

> 4 r: $

Pentru cei interesati Societatea Comercialci ,,DAOW organizeazd cu.l'suTi de inifiere .yi specializare in medicina 'mturistd (apifitoterapie).

VA A~TEPTAM !

Din viata organizatiei noastre

htr-o z i
Eugen ZORICI

de toarnna' tirzie la Bairnaclia - Secretar a1 Asociatiei Crescltorilor de Albine din Romhnia


de ccrcetditori din cadrul Institutulul de cercetare g i productie pentru apiculturd $f specialiqti ai filialelor judetene Vrancea gi Iagi, s-a deplasat i n Republica Moldova. Dupd o fntrevedere la Ministerul Agriculturii gi Alimentatiei - directia generaId de zootehnie unde membriz delegatiei s-au Entretinut cordial cu domnul director Urzicii I. g i alti colaboratori din conducerea acesteia, in dimineata de 7 noiembrie, zi i n care frigul $i ploaia toamnei n u au umbrit reugita actiunii, ne-am indreptat spre Baimaclia. Din primul moment a1 intilnirii cu oamenii locului, emotia ne-a fost pusd la incercnre g i n u de putine ori 2n ochii celor prezenti au apdrut lacrimi a cdror semnificatie este lesn de inteles. Pe treptele $colii Nationale Medii din Baimaclia, o fanfare constituitd din elevi ize-a intimpinat cu traditionale cintece populare, dzn repertoriu nelipsind ,,Multi ani t~iiiascii".f n hol, aceiagi sensibili copii Empreunii cu dascdlii lor au organizat cu truda ciiutiirilor in putinele documente ale timpului pe care le detineau, o expozitie cu imagini d i n viafa celui pe care g i ei, din ace1 moment, 1-au numit cetdtean de onoare a1 satului, gcoala urmind sd primeascd, conform hotdr?rii Secfiei de cultUrii a raionului Cdinari, numele profesorului universitar dr. ing. V . HARNAJ. CU acest prilej, delegatia mastrd a dePus spre a f i montatd pe zidul acestui liica$ de culturd, o placd comemorativd din marmurd, purtiitoare a recuno~tinfeig i mesajului apicultorilo? rom&ni de pe ambele nuiluri ale Prutului, cu urmdtorul text :

In luna septembrie, la Deva, s-a desfdgurat a1 XII-lea Simpozion National de Istorie g i Retrologie Agrard a Romaniei la care, E sectiunea de apimlturd, s-au n n prezentat E fata participanfilor 16 lucrciri i n domeniu. Cu acest prilej s-au pus bazele acfiunii pe care o aduc in atentia g i sufletul celor care 1-au cunoscut, au colaborat g i au E permanent6 numai cuvinn te de pretuire - comemorarea a 75 de ani de la naqterea profesorului universitar dr. ing. V . Harnaj - cel care peste u n sfert de vcac a fost pre~edinte a1 Asociatiei Crescdtorilor d e Albine d i n Rom&nia g i a1 r!PIMONDIEI. Alunci, la Deva, reprezentantii apicultorilor din Republica Moldova, domnul ing. l o n A n o n gi domnul ing. Mihai Begliu ne-au fdcut propunerea ca la 7 noiembrie comemorarea profesorului HARNAJ sii nu se facd la Bumregti aga c u m discutasem anterior ci la Baimaclia - raionul Cdinari Zocalitatea unde s-a ndscut marele apicultor. Actiunea a fost apreciatd cu interes g i i n urma unor interventii ale conducerii Asociatiei Crescdtorilor de Albine, la nivelul Ministerului Agriculturii g i Alimentatiei d i n Republica Moldova, la data de 7 ~ o i e m b r i e1992, o delegatie de 15 apicultori membri ai organizatiei din care au fdcut parte domnii : Eugen M&rza - pregedintele Asociatiei Crescdtorilor de Albine, Costache Paiu gi Aurel Mdlaiu vicepreqzdinti, Eugen Zorici - secretar tehnic, Elisi Tarfa - redactor $ef a1 revistei ,,Romdnia apicold", d-na. Mihaela $erban director a1 1.I.T.E.A. APlMONDlA aliituri

-,~,-,-,-,-,-.-*-,-.-#-.-.-'-.-.-#-.-.

,,Pe aceste meleaguri s-a nascut, gi-a insugit slova scrisfi gi a indrggit viata albfnelor in stupina preotulul sntului - tattil slu, Prof, univ. dr. ing. VECESLAV ' NARNAJ 7 noiembrie 1017 29 octombrie 1988. A fost timp de peste un sfert de secol, prqedinte a1 Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romlnia si a1 Federatiei Internationale a Asociatiilor de A~iculturg APIMONDIA. Perseverenf in convingeri qi actiuni, a avut permanent con$tiYnta infgptuirii unui ideal legat de exlstenta, crcdhfa, cultura qi continuitatea neamului

I I

.
I

I:
I

Baimaclia, simbztti 7 noiembrie 1992


# I I I I I I . I I I I 8 I I O

. 1

h biserica satului, reconstruitd, s-a fdctit parastasul (slujba de pomenire) a profesorului HARNAJ $1 a tatdlui sbu cel case peste 20 de ani a fost preotul satului Dimitrie Har.nagea, Z casa ciiruia apin cultura a fost Za rang de cinstire. Autoritirtilc locale au hotdet ca in casa pdrintca.scii din Baimaclia sb fie organizatd o cnsd memo~.ald V . HARNAJ.

La aceste emotionante manifestdri de cornemorare au participat din partea familiet, domnul Albinel Harnaj fiul profesorului g i doamna Angela Harnaj nora acestuia. Evenimentul a fost inregistrat pe pelicul6 d e reporteri ai televiziunii din Chi$i?tdu g i a fost prezentat chias a doua zi pe Post f n cadrul emistunii ,,Bagtinu".

OPINII

PRETUL MIERII DAR $1 AL CERI! ...


Prof. ing. Octav VITCU

Nu mai satisface astdzi pe nimeni, nici nOaSlrc carnea mult timp, dupd ce aceasia a f a t cufundatci i n miere. pe producdtor (apicultor) dar nici pe cumpiirdtor. Nectarul florilor care se g d s e ~ t e ~ V i e r e ade albine m i n d mai multe fedin b e l ~ u gi n bogata $i variata flord a tdlur, de vitamine, este u n aliment complet rii noastre, reprezintd o mare avutie nuSi complex comparativ cu alt aliment. Viiuminele A, U, C, D, ajutd la cregterea fzonald, care poate fi valorificatd numai cu ajutorul albinelor, care sint capabile sd copiilor, impiedicd aparitiu scorbutului, a transfornze dulceata florilor E produse cu n bolilor nervoase cit $ i a rahitismlui. Mierea poale ir~locui cu succes untura de o valoare nutritivd foarte mare - M I E peSte, untul $i alte alimente vitaminoase, REA, dar $i a l ~ eproduse de mare interes iar COnSUmul ei zilnic impiedicd aparipentru o m $i industria farmaceuticd $i inria multor boli. U n vechi proverb r o d dusirie cum ar ji : ceara, propolisul, pole?~esc spune : ,,cine consum5 cite o Lingurinul, liipti~orulde matcd, apikrnilul, veninu1 d e albine. Acestea sint produse pe tB de miere dimineap. este ferit de boli toatii viata". care nici o induslrie, ori o minte omef n compuratie cu zahdrul industrial, mieneascd n u le poate obtine pe alte cdi, reu de albine n u este prefuitd la valoarea adicci sintetic, care chiar dacci s-ar realiza ei, la fol ceara cit g i alte produse ale pe aceastd cale n u ar avea valoarea $i casiupului. liliitzle produselor stupului obtinute de miAsistiim astdzi la o scddere a nunadrului lenii de harnicele albine. familiilor de albine, i n toate judetele #dDar de ce trebuie prefuitd mierea de rii, m ales dupd Revolutia d i n Decemi albine la valoarea ei ? Pentru cd spre deosebire de zahcirul industrial, mierea are o brie 1989, e n d s-au desfiintat C.A.P.-wile valoare biologtcd foarte mare, intrucit zacare aveau $i sarcini de creqtere a albinetor. In aceste conditii un important numdr haru,.ile din miere sint in stare invertitb, de familii de albine au fost cumpiirate de adicci trec dln aparatul digestiv direct i n persoane fdrd u n minim de cunogtinte apisinge, fdrd a mai fi necesar u n consum suplimentar de energie din partea orgacole, alti slupi au fost furati de persoane puse pe ciipiituiald, multe familii de alnismului uman. I n cazul consumdrii zahdrului industrial, pentru a f i asimilat de bin2 au pierit. A$a s-a Ontimplat $i cu miorganismul omului, trebuie sd fie supus ca stupind a ~ c o l i igenerale din Ibdnegti, jad. Boto$ani, care odatd cu lichidarea orelnor transformiLri sub actiunea fermentiganizatiei de pionieri a fost lichidatd $i lor din stomac, deci la un consum suplimenlar de cnergie din partea organismustupina care apartinea de cercul apicol pionieresc, probabil cd aceastd soartd relui unzan, iar consumul zahiirului m i duce $i la aparifia unor afectiuni ale apag~etabild au avut-o $i alte stupine de la alte ~ c o l idin mediul rural ori urban. raiu!ui circulator. duce la diabet. Dar consumatox1 nzi cunoasle acestea $i poate din I n prezcnt pretul mierii &r yi a1 ceril, aceasfj ccuzii n u pretuieqte mierea la vanu-1 rnai satisface pe nici-un apicultor i n raport cu preturile biostimulatorilor apiloarea ei. coli, a inventurului apicol a transportului Mierea de albine pe lingd valoarea nuin pastoral, ori ca urmare a factorilor d e trifivd ridicatci, posedd $i proprietilti terarlsc cum ar fi : calamitatea culesurilor, pe7it.c~ deosebite. A fost folositd incd din distrugerea stupilor de animulele sdlbatice, cele mai vechi timpuri i n tratamentul unor furturi etc. A m constatat cd pretul mierii afcctiuni ale omului ca : ulcerul, bolile de E unele localitciti din fard este foarte n inimd, bolile de nervi, a bolilor de piept mic. Astfel, i n sept. 1992 la Deva pretul $i de piele. avind proprietdti bactericide ~i u::ui kg dc miere era de 600 lei, la Botobacteriostatice este folositd Sn vindecarea gani $i Dotohoi 600-700 leilkg, la Fdltiarsririlor hi a pldgilor infectate. ccni, Rddduti $i Suceava 600 leilkg iar la In-; din antichitate erau cunoscule prola$i pretul era acprins Cntre 1000-1 200 prieliifile conservante, bactericide $i bacteleilkg. A m mai constatat cd la unitiifile riostatice ale mierii de albine, astfel cd de stat prefu1 mierii era de 600 leilkg corpul neinsufletit a1 lui Alexandru cel iar mnjoritutea cumpcirdtorilor stnt incliMare, a fost adus din Asia Micd i n Man a f i 36 cumpere de la stat, evittnd piaw cedonia intr-un sicriu umplut cu miere, pe motiv c6 mierea de albine ar fi falsiiar la ecuator, in, regiunile tropicale ~i Sn Caucaz, locuitorii pdstreazd $i f n zilele (contlnuare f n pug. 1 2 )

DIN NOU DESPRE . SALCIM


~/IIrI~~~IIII~I~IIIIIII~IIIIII~II~~~ i Biolog

.
8
$

Elena GROSU ~II~~IIIPI~~IIIIIII~IIIIIIIII~ Snlc,im,ul alb (Robinia pseuda-ia L.) este o inegalabil3 specie melifer8 a care cmtribuie la dezvoltarea apiculturii i n m u l t k regiuni ale t3rii. \ Origi,nar din Amer,ca de Nord, saMmu?l a fost introdus i n Franta, i n a snul 1601 de care Robin, direcord Gr&dinii botanice din Paris, de unde cul- % 8 $ tura lui s-a extins i n toatA E u r ~ p a . \ In tars n-g introducerea s a l c h u l u i a avut loc k 1770 prin in,termediul a p turcilor, d e k care vine denmrea cumun3 de mlclrn, sub care este cunoscut 3 a atit la noi cit $i In Bulgaria $i Macedonia. Priuna piklure a fosi creat3 la B3ilegti-CXItenia i n 1852. A t u n d , se punea % a $ problema Pix&% nisipulilor zburiitoare din Oltenia. Dup5 1883 s-a trecut l a % 9 impadurid pe s u p r a f e k inklase, at& i n scopul f i x m i n,is~ipu.rilor zburiitoare 3 $ ( s u d d Olteniei, Careii Mad, Hanul Conachi) cit $i ca plantatii pe terenuri erodate % a $ $i peldele de pro'iectie. \ A s t k i , sa10Emul w u p g o supmfat3 d e 216500 ha reprezentS.nd o sum3 % % melifer3 de prim3 i ~ o X ? a n t & ,dind combant p t e 3O0l0 din productia de miere E \ $ mrf5 a tW. E

I , I ~ ~ ~ I I ~ I I I ~ I - - I - - J

~~I~III~III~~~II~NINJI/NI~IIIII~I~~I~ E

Sal&u,l alb fnfloreste tn general in prima decadd a lunii mai g i se prelungeqte i . , functie de condifiile pedoclimatice pZnd In sfirgitul lunii iunie. Epzlonarea perioaclei de inflorire in functie de altitwline g i m i c r o c l i m t oferd posibilitatea sd se realizeze, in cadrul aceluia~i sezon apical, doud $i uneori trei culesuri de la salcim. Astfel, apicultorii din Judefele Gfurgiu gi Prahova pot realiza i n cursul unui sezon apicol mai multe culesuri la salcim $ f a n u m e : primul a l e s la masivele din sudul judetelor Giurgiu g i Prahova intre 115 mai, a1 doilea cules la Bu&, lzvoarele sau Predealul Sdrari (Opdriti) i n jurul datei de 15-25 m z i , far a1 treilea, ling6 Mineciu Ungureni - Pdminteni f n jurul &tei de 1-15 iunie. Productiu de nectar la salcim, O wnditii n me~eorologicem m l e , variazd in general intre 1-4 mglfloare cu o concentratie de 40-70/o zahdr, in functie de expozitie, stadiul de inflorire, varietate, virstd, densitatza arborilor, starea de vegetatie etc. Dintre factorii meteorologiei o influentd hotdritoare o exercitd temperatura. La salcim, temperatura optimd pentru o secretie abundentd se sitwlazd intre 25 $1 28C. I n cnii c m e p ~ w n a l ide favorabili secretiei de nectar, s p w w i l e zilnice maxime pot depdgi 10 k g mierelfamiliu de albine iur productia de miere poate inregistra circa 60 kg miere monoflorci pe familia de a1bine. Salcimul alb (Robinia pseudacacia L.) este o s p x i e cu o pronuntatif variubilitate individualiL care a condus la mearea a num-rouse varietdti. I n cu1:urile de la mi. cea m rdsvindiid i este Robinia pseudaca& vurietatea 'vulgarfs, care estc deozebit de valoroasd pentru

apiculturd datoritd numdrului mare de flori cuprinse intr-o inflorescentd # numdruluf mare de inflorescente pe arbore. S e remarcd de asemenea, E mod deosen bit d c h u ~ l roz (Robinia pseudacacia varietatea vulgaris forma decaisneana) care infloregte cu cel putin o sciptdmind in urm a varietdtii tipice, avtnd o duratd de injlorire m Iungd, i n medie de 18-20 zile i fatd de 12-14 zile la salcimul alb. Aceastd varietate de salcim existd rbspinditd i n diferite proportii (5-250/o) in mujotitatea pddurilor de salcim, proporfie insuficientd pentru realizarea unei prelungiri semnificative a culesului. Prelungirea culesului la salcim este o problem6 care se impune a f i rezolvatd datoritd duratei mici de inflorire a salcimului gi mat ales suprapunerii perwdei de inflorire cu conditii meteorologice nefavo~ a b i l e , care calamiteazd partial sau total culesul. Avlnd O vedere toate acestea colectivul n resurse melifere (ing. Grigore Fota) tn colaborare cu Institutul de cercetdri $i amenajdri silvice (ICAS) Craiova (ing. Emil Birlbdeaau) au anulizat metodele eficiente pentru obtinerea unor recolte sporite g i mai constante de la a n la an. I n acest sens s-a stabilit cd este necesard obtinerea de not varietdfi de salcim care d se caracterizeze ptin potential melifer ridicat cit gi printr-o inflorire decalatd, precoce sau tardivd fatd de masiv, prelungind durata de inflwire, respectiv culesul. Aceastd colaborare a contribuit lor cristulizarea obiecCivelor $i selectia salcfmulul puntndu-se accent atit pe ameltorarea salcimului E n scopvri forestiere, concomitent cu amellorarea t n scopuri apkole.

Amelwrarea saldmului in s c q u r i apicole s-a desfd~urati n perwada 1976-1980 $i a condus la identificarea i n masiv a unor arbori cu Onflorire decalatd de 6 la 12 zile. Acegti arbmi au fost multiplicati $i au stat la baza lucrcirilor de hibridare artificialci gi selectie i n generatii succesive obfinindu-se forme valoroase atit p i n decalarea inflorii'ii cit g i prin cantitatea $i concen'irafia nectarului secretat de flori. f n urma cercetcirilor intreprinse au fost alese 13 clone tardiflore g i 24 hibrizi artificiali de la care s-au recoltat seminte gi s-au infiintat primele culturi cu caracter experimental $i de productie. f n aceeagi perioadd subsemnata a m efectuat u n studiu morfologic gi histologic a1 glandelor nectarifere la cinci varietciti de salcim existente in plantatiile de la Ghindeni - Craiova (ICAS). Scopul urmcirit a fost acela de a stabili dacci diferentele intre varietdtile de salc i m privind capacitatea nectariferd au u n corespondent la nivelul tesutului glandular. f n acest scop s-au recoltat flori in mmentul antezei (secrefiei) g i s-au cercetat glandele nectarifere din punct de vedere morfologic folosind u n stereomicroscop iar yentru cercetcirile anatomice s-au executat

preparate histologice la nivelul gland& nzctarifere. M01.fo10gic s-a stabilit cci glanda nectalifer& la salcim se prezintd sub forma unui burlet proeminent, localiurt in apropierea ovarului, i n interiorul tubului format din jilamenlele concrescute ale staminelor. Preparatele histologice examinate la mlcroscopul optic au arcitat cd fesutul necturifer se diferentiazci de fesuturile fnconjurcitoare. Celulele sint mici, strins unite intre ele, cu nuclei m r i g i multe incluziuni. Mdsurdtorile biometrice efectuate la nivelul teszltului nectarifer au ardtat cd exist6 diferente 5 ceca ce privegte dezn voltarea tesutului la cele cinci varietdti studinte. Prelucrarea statistic6 a datelor aratd cd indltimea glandei nectarifere a fost cuprinsd z^n:re 93,7 microni la varietatea Vanilia $i 170 la varietatea Gijdob (Ungaria), ceea cc aratd cci exist6 o remarcabildi variabilitate i n ceea ce prive$te dimeniunile glandei nectarifere. EficienN economicii a lucrdrilor de amcliorare a salcEmului sint benefice atit pentru sectorul forestier &t g i cel apicol gi cercetdrile se i m p u n a fi continuate.

PRE'JXJE MIERII DAR $I AL CERII...


(continuarc din pug.
10)

j;catB, i a r mierca care este zaharisifd apare pre~it in ochii czcmpbriitorului ca o miere falszficctd $i foarte greu vandabild, fafd L C rnierca fluidd. Desigur de atunci prcfurile au c ~ e s c u t . Dar a m obsernat cci $i ambalnjele Zn care se vinde nrierea ademcnesc ctrmpdrcitorii, pentru cd cumpcirdtorii aleg adcsea ceea .ce place ochiului. A m vdzut la Deva ztn apicultor pe piatii care-$i vindea mierea Zn ambalaje de sticld de 114, 112 $i I 1 avind imprimate pe ele hexagoanelo fagurelzit de albizd, i a ~ n magazine a m O vrizut borcancle cu miere cu n i ~ t eetichete foarte atrcigdtoare care at~cigeaucumpdrdlorii. Deci $i ambalajele i n care se vinde micrea prezintd o important6 deosebitci penlru cumpcircitori, situntie de care t ~ e bitie sd Find seama producdtorii. A$ face i n acest sens o propunere unitdfilor care Iabricd ambalaje din sticld sd tin6 cont $i dc propunerile apiculto~ilor, de a realdza aceste borcane de mdrimi diferite avOnd iixprimute pe ele hexagoanele care imitd fagurele de albinb.

In unelc fdri europene numdrul stupilor $i a stupcrilor sporegte an de an, cregtcTea albinelor cste incurajatd de stat, inr sluparii sint scutifi de taxe .?i impozite, pe cind la noi statul intentioneazd sd PI!nd ,,birIL $i pe zumzetul albinelor. Oare cred mai marii tcirii c6 a m progreaat prea mult E acest domeniu ? Dar md intrcb ce n piirere nu ecologi$tii gi agrarienii ? Eu n u au u n cuvint de spus dcspre declinul apiculturii r o m d n e ~ t i Dar ministrul agricul? turii ? f n secolul trecut fostul ministru a1 agriculcurii P. P. Carp. concesiona din Domcniile Statului la Pdnce~ti-Dragomire$ti,d : n foslul jztdet Roman, u n teren de 228 ha pz zece ani (1893-1903) apicultorului Grigore Hermes, pentru organitarea unei s t ~ pdrii sistemntice. Fostul ministru a1 agriculturii P. P. Carp. pusese prin lege la dispozitia apicziltorului Grigore Hermes, acest teren pentru cd era preocupat de introducerea $i O tara noastrd a stupdritului n sistcmatic. Dar intreb, care ministru ar proceda nstdzi ca P. P. Carp ?

'[n$uol u!p s!uoq3ap InxnU a n 3 uj Inp -!a3 lsoj ne ua~od uj y ~ m p y x o g u y ~ e a n ~ ~ -om .!y3a~ad suoflsunj lod !VOJ30$!3 'ao; -FU aun!$se n3 ao[auruqy Indm8 u!a -e.x!dsaa ! n [ @ u e ~ 1rupe3 uj es eaase alsa 'aun!$sa ap Iaj,se eaoqsase eanm.xoj e1 a.Ieo$!atid aI!7saBns ns JoIau!ureJ!a e !S aurizua Joun w.xes!jq a q u p s u n .p!xo~acI I S p!xo~adns Inuo!ue -uap! nes WJezop q u a d a 3 p q s o g absal lujs aJep!xo ap !Snpo~d !3rxol sur !a3 len13aja ne-s 2661 p u e wp a e j u ' ! ~ e ~ n l g (e8au10) uoqae3 ap Inurqe pu!!j $ 9 ~ 3 3 1 3 -eu !luep!xogue !$ua%e!:Sae a.xlu!p !$~nur paaua8 u 'mln)~?3!3 g InIaA!u e1 snpo.xd as !eur lola3 duazaad yzqjuap~na mnnualod !Sea%aoI!z!Je a-[e aJep~!xoap apuauroua,g e as!w!qs ! ~ ! ~ T z o ~InoIqq ~ z L T ~ lpnajui .a3!301o~ '(PU!W -ed asaso~da?le aqnur I S p!ur!q3 ezaua% !S gu!3!18 '3!ursln1%-eurw8mpqa!3e e ypg -ou!3ae3 ap 'gopadns !Sea%ao1pr3e e a n p dad^? - Inuo!qlgn@ 'erc!.rnq 'eo!uogaur -txo IS aaeprxo~xl ' a ~ e p ! x q n eap alasas ' e u y s ! s ) apgdad !S u!~eou!ure 'pig e m -oad ap pleu!uraalap alsa g a q ! ~Jo[!TesFpw -!zuaos 'mep!xo.mi uo!wqn[8 'ezepixoaad eaaeuiao,g .$uel u a3npoad as ~ ! $ s e a x g +el 'ezqe$es 'ezw?nurs!p p!xoaadns - '(1'0s) -nrraTour y ~ p q ap uoal3aIa un n3 as-np o ~opur!zuaos !S Jopur!zua &JI '(n!u -u!un 'el!qqs pxu (a!$e~n3!juo3) a!$!puos o -alas. ' m y ' n g m u ~ a 8: e3 quawepom~ur) e%uge es apug a ~ e s .wdu! u o ~ p q aun ns ap.mu!ur alayuurap 'x m ! m m '3 eu!ur,q elnxqour o nes urge un a,sa e l s a x e3 el -!A '(v e u ! u r q ! ~ o ~ d ) rnualoaeaqaq : l q s -e~e aeqir[ mlnvspea a!$p!jap pn@ a a eluep!xo!lue aun!lm n3 lluabe !ged!sur~d 'r n T .(aseoaa3uerr asaso~d aoun e s w !S e -nurs!ue3Jo InleAp e1 3 ! x o ~awe03 'la18b!i cuole~!dsaa'asiqeday 'a~epnxx?aoyplrer, JOI!U !npua8rxo !e pqsads uj '!aaq!I ~ o y g s s ! p e ~ -n!lwp? e!$ramie q a$eu!w!aau! aIa@dp !e ,,aa%uaheas - poly~nl~ur" loa puye ap -up3 $ u ~Opp!dg1ndg ap ! S n d m 3 Joun ~ 'guep!xo!lue aun!$se plnleu pour uj !I? a J e p ! x q n e !S aaepyxo ap a ~ a s a m d )el -o!zaad v euyuqTa uj pur~ojsue~$ 3 x 3 as -uap!xogue aun!$x ge$unuoad ns ! s w ! q s ~oygedpu!ade yp!Aar uj am3 r!z!oualoJm !lo& T,'v yu!urq!a d? ap aunrl -o!q !Snduro~ ! -xe s ! u ~ q n dkeur ea3 y$u!za~dmuqoam-8 - a 4 0 (~861111)auqure38PayJqure!ou uyp a!% -eutro~u! u g a p q un-quj yyuyaxl epue-[O 'alaznes a$e[g%u ssa!nqaal nu ' ~ o ~ e p a j a e a ~ q u a z a ~el ap l ~ w o da-s d nr)uad !$
UFP I~N'~Z~'IMSECNEIUXlJtrN - ~ KYNI&I-I31??3OOA ~ N I L H ~ T L S W?AQ ~'

'
\ \

f alual astloqqatu aptjaunj pzvan!tse \ f a.tozpozuatu tS arvrluasuos a p \ va)o$lJvdm lvyads u ) 'ajo$uaur fS aqzfl ~ ~ f p $ ! s u a ~ a~l h r ao asnpord wl~ \ :a1arvo)pulrn tn~nualodvarwzgt3n pu!n!rd T D J ~ S\ \ -uowap nv aqufls altzpnls 'ajmcofjt~au-snsLola3 InufCfrds u; fuan V nrluad ',,vs wa~plpmfjapsydxa autqtv a p $v$1osar fnlnu \ atod v g~vm$mroalvpxalduro3 tmunN .prn~vuut ps!un alsa vs qkzodzuos tgul \ &Vtazdvn vauazuasv o-rTut aZvltn anq?rtnu ajuwsqns au3guo3 13 'gxa1dtuos a p \ $(qasoap af$fzoduo3 o arv Inualod ...alv$tn alajuqsqns utp ajua!s!jns a$v$!$uvs0 vnzard D psuz prpj zzrolva a q n u vard ?roasapv putnsuos artsvou Lolafrz tfuazuvg .aurapout yq$ozg!np rolgoq rorntnz v ~ ) o d z u $ Jljnadvra$ !f ~ilsvzzjord V 3 lvzfl!tn \ 3nqa.c) rv auzqlv a p Tatzo3ar lnualodu :gs ptarv ( v ! u m u r a ~ J T O E ~ Z '3 ~ IT \ G-cz-z--C.-C.c
I c c c c C I Z ( I

respirator ae coordonat pentru a produce t care s8 asigure reducerea cornplet8 a unei molecule de oxigen nu este i m 8 pe deplin elucidat. Reducerea de catre un singur electron produce radicalul superoxid Oa-, In tihnl, ce reducerea de cgtre 2 electroni pruduce peroxldul de hidrogen (banah ap5 oxigenata). h n b i i produgi d n t extrern de reactivi $i potential distructivi pentru anumite tlpuri de gnqpgri functionale prezente in biwnolerule. Revenind la B-caraten $1 la grupa mare a carotenoizilor se poate d i m c8 a c q tia functioneazii ca braasportori de hidrogen pentru oxidarile biologice de la d\ e u mitomndriilor. .ll Vitaminu C (acidul ascorbfc) face parte din grupul vitaminelor h~idrosolubile cu o larg8 ribpindire natural8 en deosebi in legumele p r o a p t e $i fmcte. Ca structur8 biockimic8 v i t m i n a C esOe gamailactom unui acid hexonic a d n d ca r.tructur5 de enediol la atomil de carbon 2 $i 3. Este un compus fmnte instabid $i urmeazi oxidarea la a d d dehidroascorbic. Vitamina E (tocopherol) a fost recunoscut8 ca factor dlin uleiurile vegetale care reshureaz5 fertilltatea. Cel mai activ din grupa twapherdilor este a-tocophero1111. Functia sa biologic5 este fnc8 abscur8. Toti tocopherolii au actiune antioxidant& deoarece e previn a u t o o acidlor i ~ ~ gra$i puternic nesaturati, &nd acegtia s'lnt expugl la actiunea oxigenulul molecular. 0 astfel de autoolddare are ca rezultat polimerizarea acizilor gmgi nesaturati, un proces similar cu acela care produce m a rea (s'cabivarea) uleiu~rilor Cde in) h pictur5. Toanal de aceea una din functiide tocopherolula este de a proteja m i d gi cu grad i n d t de nesaturare din lipidele membranelor bidlogice fmpotriva efectelor dstructive ale oxigenuld molecular. In mod n o m l , produqii de autuoxidare a g r h i h l o r nesaturate nu se produc in m u t u r ~ , dlar in deficient. de tocoferol ei sint dwelabili in depozttele de gr8simi, f i a t $i in alte organe. Analizele activit5tidor enzirnatice au denolastrat prezenta in polen a unui nurngr de peste 96 enzime (LINSKENS $i STANLEY), acestea rupartinind t u b r o r c l a d o r de enzime c u n w u t e . Wntre enzimele cu actiune anrtioxidant.5 prezente f produLsele n naturale cele mai in4polrtant.e ~ i n : c&t laza f C. 1,11.1.6 ), surperoxild-dismutaza E (SOD) (EC. 1.15.1.1.) $i peroddaza (EC.
4 electrod

CONCLUZII actualitate a nutritioni@ilo< care cauta rnijloace de a determina o bung functionare ~i detoxifiere a organismdui prin c o n s m u l de a l h e n t e cu ral de hrang functionsl8. In acest context studlile efectuake asuipra polenului, il Inoadreaz5 pe acesta, al3turi de o serie de alge, $i celehlte produse a p i d e intr-o categorie aparte care $i-a dovedit eficacitatea atit ca produse nutritive dar $i ca profilactive gi chiar curative in unele afectiunt. Intrucit scopul apikraplei este a& de a g&i a c d e nrijloace naturde profiladlce si curative se poate ar8ta c8 folosirea polenului n a t u ~ ddar $i sub noile forrne de exkacte au demonstrat o eficient8 deosebit3 utilizak ca atam sau In combinetie cu a l k produse ale stupului, In tratamentul afectiunilor cardiovascuhre insotite de hipercolesterolemie qi M p o l l p i d d e , aiectiuni hepatice $i afectiuni respiratorli. De altfd r ~ u l t a t e l e analizelor biochimice e f e tuate candimB prezenta cosnpu~ilornaturali cu actiune antioxidant&, compwji ce sint responsabiu de actiunea favorabili in sc5didarea concentratiei colesterolului sanguin (debxifiere prin m u n a compu$ilor antioxidanti pentru aninul superoxid, pcroxid, etc.), activnea de regenemre a hepatocitdui $i a functied acestuia In cazuri d e hqatopatii, prtmmn $i 'In afectiuni r e pirakorii $i circulabrji. Studilk u n m i i b r e var a w a ca scop andiza gi altor cornpuqi cu actiune anaoxidantg pentru a oferi un bblou complet a1 potengalului t p r o f i W c , n ~ t r i t ~ i$i terapupcutlc a1 polev nudui recoltat de dbine.

I. Editura de Gruyter Amsterdam, 1985 C m i s e Encyclopedia of Btochemlst7y ; 2. WILLIAMS & WILSON A Biologist Guide for practical B b h e m l s t r y ; 3. DUMITRU I. F. D a m IORDACHESCU Btochimie puctkd, vol. I, II, Bucuregti, 1980, Universftataa Bucureqti ; 4. NUTA, Gh., BUSNEAG G. Investfgatii biochimke, EDP, Buc., 1977 ; 5. DE GRUYTER Bfochemkche Arbeits 1.1'1.1.7). Methoden, 1988 ; Clrrfalaza este o fier protomdirin8 care 6. LINSKENS & STANLEY, 1974 Pollen, r 7'..%lizeazl foarte rapid desmnpunerea Biology, Biochemistry, Management ; ~ r o x : d u l u ide h i d r e e n In ap8 si 0 x i ~ e n . 7. LEHNINGER A., Btochemtstzy, se L-i qivel celullar catalaza este prezenrt5 la cond, edition, 1981, Worth Publisher The nivelud unor microconpusculi denumiti peJohn Hopkins University, School of Meroxizomi, ail5tu.rj. d e o alt8 enzim5 cu acedtcinf?. la$ tip de activitate pmxidaza.

APIC-ULTURA - ECOLOGIE -

. .

..

.-

Cunoasterea ecologiei si comportamentului albinelor in s~rijinulocrotirii lor, a! unei productii bogate si de calitate (Ill
Aurel PAPADOPOL
r

- biolog---z------

\\ \\ \ \ \ \

'
(

\ \ \
I

\ \\ \\

- P O ~ k a ~ a ~ ~ Z t n mod i corespunzdtor la asilurarea condifiilor optime de b u viatd a unei specii este necesard cunoagtersa c f t rnai amdnunlitd a ecologiei $1 comportamentului (etologiei) acesteta. De fapt este necesar i n primul rfnd -pentru intelegerea deplind a acestor termeni (nofiuni sau concepte), de eiologie $i de etologie - ca ei s6 fie definiti $i explicagi. T r r menu1 ecologie (derivat din greaca uec? a cuvintelor oikos = casd $i logos = atiintd, cunoa$lere) se definevie pe scurt prtn . acea ramuri3 e biologiei care se mupd cu studiul r a p o r t u r i l o ~(a legaturilor). foarte complicate i n cele rnai multe cazuri, dintre vietuitor.rc $1 m d i u ~101 de trai. TeTtnenul etologic re delinerte pe scurt prin : acea ramurs a b i o ~ a giei care se ocupa de comportamentul vietuitoarelor, In decursul complcxelor relatii "11 factmii de m M i u Aici re fncadreaz6 toate obtceiurile. manifestdrile $i modalitdfile ne care le adopt6 diferitele specit E realizarea nevoilor de trai, care la albine - ca insfc'e n colontare c u cele 3 caste, cu functti caracteristice pentru fiecare - n e oferp 0 m d t i t u dine d e ' aspecte. Cunosclnd ctt mat bine conditiile ecologice necesare ~ i e t l i noT7nale a acblnelor, precum $1 aspectele lor comportamentale cele rnai caracteristice, v o m pUtea l w r i j i ,sf ajuta rnai bine albinel!, ca la rindul lor. ele sd n e ofere rnai multe $1 m ~ l bunr pmduse specifice Dar. (imd uorba de probleme complicate. de multe cuno$tint? teoretice Care sd fie i p o i aplicate In practica permanentd.: pentru realizarea acelor deziderate henlionate niai inainte este nevoie, n u numai de c u n o ~ t i n t e practice. d $i de curiostlntele teoretice amtntite. N u pentru a ne tncnrca memoria c u termeni $i definitii, ci pentru mottuul cd. odafd cu euoluffa vertiginoasd a ,stlintelor gt tehnicilor de tot felul, care influenteazd permanent $i natura Onconlurdtoare (deci structurtle biotopurilor g i biopracticarea apictrlturif an fmprcna o ?ITncen9ze:or. $1 resnectiv a ecosistemelor) $i pentru 'rr coraapunz6toare mtclt rnai uariatd, mat ampld $i aprofundata. Desprp o srl'ie de g%ori gi componente'ecolooice (biotop, biocenozh, ecosistem, n i ~ Becologic5, diferite relatif, tnclusiv cele trofice = de hrdnire, etc.), a m publicat unele date de baza Ln articolere anterioare ( p a p a 0 p 0 1 1992 - nr. 8 $i 11 a revtstd), asupra c6rora n u mat insistdm. De$i t n prezent' termenul de ecologie gi deriratele 1ui se folosesc tot mai des, desigur din motive foarte tntemeiatc, avtnd t n vedere scopul gi rolul principal a1 acestet ramuri a orologtei, de a proteja natura ,st t n consecintd viafa pe Terra, urmdrind. studiind $1 aunlnd t n eoidentd toate influenfele ,sf modiflcdrile care afecteazd.. sau pot afecto, condititle naturale care asigurd v f a f a (plantelor, animalelor $ f a o m ~ l ? l i inclustv), foarte m u i f f oameni slnt prea n u n n familiarfzalf c u fmportan$a ecoloqiei $i o rolului major Pe Care trebuie sd-I aibd astdzi $i In viitor. Poate este bine sd mentiondm cd. depi despre ~ C O ~ O ote se v o r b e ~ t em u l t \ i n ultima vreme rnai ales, aceastd .ramurd a stifntei btologice a fost definltd ilncd din aecdlul trecut de E. Hneckel (1834-1919). care considera - tntre altele rn varlatiile viefuitoarelor (adaptdrtle lor la mediul 1n care trdiesc) ae datoresc nutritlei. Xnteleasa m totnlltatea schimburilor mlteriale care au loc intre vietilitosre $i m&Ul

i \
\ \ \
( (

\ \

I I

\ \ \ \ \ \

\ \ \

Cflrei SDeCfl din diferftele biocenozc?.~Referindtr-ne nrtmni n albine (Apt6 mellifca). colontate. rdspfndile pe mart tntinderi, vnrinfe, continentale $i insulare prin nrcrcticarea apicultufli, n e rldn i e m n lrrnr de c o m ~ l t c a l f t l rce re ivesc i n cereetarea nitmal LI ecOTooiei : cQct. COmDOnamentul (etologta) implied atit metodologif g f dotdri specifice, mult diferite $1 la fel de complicate.

\ \ \

( z - - z - z - c z \

LZZZCCZZCZ*~

Poate adesea nu ne gindim, dar viata de pe phneta noast1-5 este conditionat5 in primul rind de factorii cosmici, dintre care m rol vital il are Soarele. Plantale w d (cu clorofil5) nu se pot hr5ni $i d a v o l t a far5 lumina ($i c5ldura) solarli, procesele lor nutritive se bazeaz5 pe fotosintezli. FBrA plante ~i flori nu pot trlii nici albinele. De fapt insectele aripate au apiirut in perioada carboniferg,

cind existau p5duri de feri,gi arborescente. 0 importan% evolutie au marcat insectele in ultirna p.3rte a perioadei jurastice vi in perionda cretacic5 cind au aprlrut plantele cu flori. Aceast5 evolutie a durat sute de rnilioane de ani. Legaturile dintre insecte $i plantele cu flori au dus in mod cert la dezvoltwea reciproca, atit a insecteilor oit qi a pl,antelar, inregistrind mult adolpt5ri. lntre aceste insecte au ap5rut e

o c h i l ~de alMne la r n i c ~ ~ o p u l electrogi au evoluat gi str5mogii indepgrtati ai alnic, dup3 cum radiatiile solme, descombinelor de azi ; dar, originea $i evolutia puse in culorile $i nuantele spectrului soalbinelor actuale este inc5 prea putin cular, au fost cercetate cu ajutorul spectronoscua, degi pentru $tiin15 gi pentru ascopiei. In timp ce factorii d e mediu (lupicultur5 ar fi foarte interesant.5. Dintre mina, csldura, formele, culmile, diferitele factorii cosmici, nu numai Smrele exera r m e sau substante mirositoare (&orante) cits influent&, prin energia sa, ci $i alti mi$mrea aerului etc.), sint e l m e n t e rn factori w : Luna, constelatiile etc., dar Soarele ramine cel rnai important. Prin asigur3 orientarea albinelor in stup $i mai ales in natur5, deci asigufi multiplele radiatiile luminmse $i c a l ~ r i c e asigur5 lor relatii ecologice - la mre se adauga desfsgurarea directs a fenomenelor vitale, iar prin intemediul plantelor, produc5$i vietuituarele inconjurgtoare (plank $i animale) ; modul in care se m n i f e s a tori prbmari de substante organice $i surse de hranl, in mod indirect. Pentru alalbinele, fn rapart cu a c g t i factori KOlogici, reprezints comportamentul lor (asbine radiatiile solare au important5 $i in orientare. Dansurile lor, pentru indicarea pectele e b l ~ g i c e ) .To4 In formele de comportament se includ $i interrelatiile dinnoilor surse de hrang gssite cle cstre ,,cercetage", se bazeazs concomitent pe pozitre indivizii care alc5tuiex familia (sau colonia) din stup : multiplele activitjti ale tia dintre stup, sursa de hrans $i pozitia Soare1,ui ( ace1 moment) ; e c i , pc ling5 i n lucrStoarelor, activitatea desfliqurata de detectarea aromelor florilor, pe ling5 rematci, incepind cu zborurile nuptialc $i perele vizuale date de formele r;i culorile fecundarea de cstre masculi (trinbri), deflarilor $i plantelor, perceptibile la disPunerea ouslor etc., apoi roirea, f i r 5 s5 tante rnai mici, ace1 ,,cornpas luminoc omitem hrlnirea larvelor, aerisirea $i cur5tirea stupului, apsrarea acestuia contra (solar) asigurat de pozitia Soarelui, aslunor i n t r u ~ i $i dsuniltorl. Cea mai im gur5 posibilitatea de orientare l a distant5 prin semnalele date de ,,cerceta$fi" lucrHportantri activitate, care revine lurr5toatoarelor, care pornesc imediat pe drumul relor, este p r o c u r a r e a $ i p r e l u c r a r e a h r a n e i, activitate camplexii care arstat prin dansuri. $i radiatiile solare infra-ro$ii str5bat norii, ajutind la oriendeterminil r e l a t i i l e d e h r s n i r e ( t r o tarea lucrltoarelor ; dar dup5 v. F r i s c h, f i ce), legate in principal d e un mare albinele IucrBtoare sint mai sensibile la numsr d e plante cu flori dar $I de unele lumina polarizat5, care traverseazs norii. specii dc animale mirunte (mi ales puTrebuie sg facem precizarea c&, radiatirici $i paduchi de plante, pentru mana ile infra-rogii sint radiatii calorice (care de orighe animals). Concomitent cu pred m c5ldura solar&), cu lungime de u n d i luarea nectarului $i a polenului. albinele mai mare ; cele polarizate sint cele Care execua $i polenizarea incruci$aa a planau proprietatea de a se reflecta Sau retelor respective, activitate d e mare imporfracta, fiind insotite d e vibratii inegale ; tanti4 pentru asigurarea unor recolte boiar radiatiile ultraviolete, invizibile, Cu gate de semhte. Pe ling5 p m d u e l e dilungime de m d 5 mai mic5 decft radiatirecte ale albinelor (miere, cear5, propoile violete, sint cele care de fapt sint ,,vglis etc.), d e mare valwre, polenizarea z u k U de albine, cind ceml este scopeplantelor reprezint5 cel putin o valoare rit d e nori (dup5 datele Wigglesegalg sau chiar mai mare pentru econow o r t h. 1973). Perceperea lor se datorevte mi/a omulai (agricultud, horticultws si in bun5 m h r s pentru silvidtur8). Se structurii ochilor compu$i ai albinelm. disaratg cg polenizatorii cei rnai bine stupozitiei moleculare regulate a bastonsvediati sint roprezentantii apoidelor (1 u g 8, lor retiniene, care servesc acestui scop. 1967), din care albina meliferi efectueaz5 Constatarea s-a f8cut in urma studiului

- A ie$tt efectuarea se agteaptd o zl mat o albind, perttru zborulut de curdtire


- Urdtnipul

Nepo@lud unui cunmcut apicultor $i colaborator a1 revistei face pllunele obsennatii la urdinigul stupului.
caldd este protejat nr gratii metalice pentru a nu pernite accesul $oarectlor In triterlorul stupu1ui - Pe fundul stugulut pe toatd ldttmea urdtntct~lul se obsemd foaie de control (cadon asjoltat). Aceastq se poate trage (dupd scoaterea blorullri rrductor de urdfntg) u$urind astfel curdfirea ffcndulul. Dupd resturtle qdsite pe aceastd foaie se poate face interpretarea ?nodului cum a iernat famllta de albine.

(foto : T.V.)

unor formatiuni ale corpului), desigur h cam 80% din polenizarea culturilor ( n u timp. Asemenea variatii adaptative, forse precizeazii care sint toate cele polen{mate in timp indelungat, au dus la forzate de albinele autohtone). Se $tie c5 marea unof tipuri ecologice sau ecotipuri, albina meliferli este p o 1 i 1 e g 5, coadic5 a unor populatii caracteristice anulecteazg nectar, polen, sau ambele prod ~ d e ,h un numgr cons+derabild e ~ l a n t e mitor zone de altitudini $i vegetatie, $i de climg. Ele se mentin la familiile de spontane $i cultivate. Dup5 B o h a r t $i albine care sint mentinute in zonele resT o d d (1961), albina melifer5 poate dep c t i v e permanent, deci la familiile din veni un mijloc sigur de m5rire a producstupliritul stationar. Prin stup5ritul pastotiei, f5cind $i unele recomandjri : numsral sint produse modific5ri in functiile firul de flori care necesit5 polenizarea zilziologice, de diferite intensitsti, produse nicii ; num5ml de vizite necesare fiecgrei de unele substante noi, care lipseau la flori ; viteza activit5tii albinelor ; capaplantele din l o m i l e lor d e origine (de citatea plantei de a ,produce s3mintc ; aunde sint transportate prin stup5ritul pasbunden@ in localitate (in zon5) a unor toral), care dau $i produselor calit5ti dipolenizatori s5lbatici. Apoi arat5 cB : stuferite dar cer $i organismului prelucrarea pii itrebuie repartizati in culturii Ila o $i asimilarea lor. Astfel, albinele deplasate distant5 d e 100-200 m, gentru a nu des (anual), nu vor mai p b t r a toate ca5stovi luoriitoarele cu zboruri prea racteristicile de ecotipuri. Dacli a r exista lungi ; ei trebuie introduyi In cultucolectie specials bogati, din toate zonele rli succesiv, m i n d grijii 65 fie d G v a tilrii, cuprinzind diferite ecotipuri zonale, chiar la inceputul infloritului. Lucrgtoan r fi mai lesne de corcetat ~i remarcat rele nu trebuie s5 fie n u m e r m e la ineventualele modificari morfologicc (mai CePut, fiindcl altfel a r put= descoperi ales de colorit etc.). Aspecte siinilare se in vecin5Eti flori mai a v a n t a j m e , la c a e pot produce $i in c?ml procur8rii d e s-a- reintoarce mult timp. Se a m a c5, tom5tci din alte zone, care sint a w i fecunt w i albina melifers nu este un polenizadate de masculii din stupii mnei in care tor universal, d c i de exemplu unelc c d au fost aduse. Ar fi interesante chiar h r i , ca cele de lucernil, sint vizitate mai unele cercetjri d e genetics, pe baza forales Pentru nectar, alte insecte selbatice mulei cromozomia!e, atit la diferite popuasigurind in principal polenizx-ea. Tinind latii din zone indepartate din @r5. cit gi seama c polenizarea de c5tre a1bir.e si 5 eventual comparate cu albine din alte e l k i!-isecte, este o problem5 eco!ogicg, zone ale continentului, sudice $i nordice, L i n s l e y (1960) araG c5, inainte de a se parale1 cu cercetarea armilturilor genIt.de mwge la aclimatizare, este preferabil s5 se rmpective. S-ar putea aduce noi date de caute a s e inmulti polenizatorii autohtoni sistematic5. din regiunea respectiv5, deoarecc, insectele 0 problems importantfi o constituie reintroduse in conditii diferentiate i$i pot latiile albinelor cu celela!te specii de anischimba deprinderile. Acest lucru este vamale din mediul in care trgiesc, unde labil pentru shp5rftuJ pastoral, c5ci alproducindu-le daune. Am arztat anterior hinele locale sint adaptate conditiilor $i c5 totalitatea vietuitoarelor dintr-un e c o tipurilor d e c d h r i agrimle, pomicole $i sistem alc5tuiesc o biocenoz5 chi& forestiere din 201-18, iar ce!e aduse (P a p a d o p o a, 1992, nr. 8 a1 revistei), in din alte zone (mai ale% indepsrtate $i care fiecare specie are rolul sau functia mult diferite), in afar5 de un timp de as a in s i s t e m u l ecologic (ecaiscomodare cu noile conditii, vor adopta temul) respectiv. In acest fel se stabianumite plante pentru cules, nu neap5rat l g t e un echilibru relativ biocenotic, prin pe cele scontate pentru p o l e n i ~ ~ e Nu . relatiile dintre diferite specii, rolul prinnumai plantele (flora $i vegetafia diferitri) ti-pal fiind asigurat de baza energetic5 a schimbli spectrul $i relatiile trofice ale fecarei specii, deci de hran5 (si aps). albinelor, ci $1 diferentele climstice, mai Multe specii sint vegetsriene, ca $i albiales transportarea stupilor de la $es sau nele (exceptind mana de origine animadeal, la munte etc. Mai apare $i o alEi ls), deci consumatori de gradul I sau p r iproblems, pe care crescjtorii nu o sesim a r i Dar sint $i consumatori s e c u nzeazs in general, dar important5 pmtru d a r i , d e gradul 11, care se hriinesc cu fiziologia (funct,iiIe interne ale organisnnirnale intre care speciile insectivore, care mului albinelor) $i peiltru calitatile proatac5 in diferite m d u r i ~i albinele: ex. duselor lor. Se $tie c5. hrana $i rela'iSenctainia tricusp?~, diferite spccii dc ile trofice (deci conditiile pi moddi%?ile d e procurare a ei), au o marc infl~lent5 viespi (Vespa), diferite specii d e furnici, unele prlsdri, rnai a!es prigoriile (Merops asupra organismului, putind duce - alAapf~ster) iar dintre mamifere, rnai ales turi de influenta celorlalti factoii de merozatoarele miirunte $i pe alocuri uqii). diu (climatici, d e relief etc.) - la modiDespre majoritatea s-a scris in revists ; f i d r i morfo-fiziologice. Adic5, atit la Udesigur, n-au fost prezentate toate nspecnele schimbiiri organice-functionale cit $i tele $i modalit5tile d e evitare $i inlaturare de aspect (culoare, modific5ri u$oare a

a acestor ,,diiungtori" $i a activit5tii lor, din motive de spatiu $i totodat5 din motive ecologice Se $tie cii, in ori care biocenozii, speciile trgiesc $i i$i asiwr5 baza energetka (hrana) pe seama altor sgecii (de plante sau de animale), aspect care in general nu deteriareaeii echilibrul ecologic, d e d t $i in anumite conditii o serie de spedi devin diiungtoare sub diferite forme. Atunci se impun m5suri de evitare a producerii pagubelor, dar acest lucru trebuie realizat diferit de la caz la caz, fib3 a afecta echilibrul ecologic $i biodiversitatea (scoaterea total5 sau diminuarea pin5 la limita de periclitare a unor specii din biocenozele respective). Cercetiiri numeroase au demonstrat c5, specii considerate daunatoat-e (pr5diito.ire etc.), comtdtute $1 diminuate sau distn!se, au favorizat proliferarea, intre sp~tciile ce formau hrana lor (deci priizile) a unor efective bolnave, parazitate, degenernte etc., care anterior c5de;tu mai u$or pradii acestor prhd5tod. Probabil c& $i printre albine sint indivizi din asemenea categorii, care nu se pot a@ra printr-un zbor viguros $i rapid c5ci nu putem considera c& a c e a s s specie, ca toate celelalte nu a r e instinctul $i capacitatea de ap3rare imprimate genetic. Toate aceste aspecte conduc la aplicarea unor &uri de e v i t m a prtid5torilor $i pagubelol. in rindul albinelor $i stupilor, dar prin metode care sii nu afecteze echidibml d o glc ei Mod1vasitatea. Tot mai n m e roase sint cercet?lrile $i experimenthile de combatere bioloqic& a dguniltorilor agricoli, silvici etc., sau prin sisteme $i metode fizice, chimice $i teh.lice corespunz5toare cu necesitatea protejarii diversit5tii speciilor, care constituie pat~lmoniul biologic, fondul genetic a1 dferitelor zone $i al t5rii in totalitatea lor. Relatiile ecologice ale albinelor $i comportarnentul lor, de$i ele sint crescutegi ingrijite de om, in stupi pe cit posibil mai sistematlci, se desf'i$mr5 in cea mai mare parte independent de cresciitori.

O d a s plecate din stupi in c&utarea hranei ele devin elemente ale mediului, de care n-au fost despiirtite de-a lungul mileniilor de cind se practicii a~icultura. rntre relatiile lor apar gi cele dintm prgdator $i prads (prada devenind albinele), ele apSuindu-se prin zbor, prin intepiituri adiipmtire. Odinioarii, intre alte metode, (care sint fatale) $i in unele cazuri prin cresdtorii ($i nu numai e ) foloseau peni, tru a alunga unele p5sSri care le cauzau d a m e albinelor sau sernintelor din c d turi, un gen de cirlitoare mannaU. Am avut ocazia sli v5d, atit instrumentul, cit $i unele efecte pozitive ale acestuia. Poate fi $i in prezent utiU o asemenea cirlitoare manual5, in liipsa altor mijloace de indepartare a unor p h 5 r i amatoare d e ahbine, ce t i n in z o m stupilor. De~ i g u r este vorba de un instrument mai cii, simplu, rnai ales in epoca aparaturii elect~wniceatit de sofisticate, care p o a k g5si forme numeroase d e adaptare pentru apararea stupinelor (cel putin in perimetrul rnai mtrins). Dar, cum cercetatorii in laboratoare $i pe teren - folosac adesea aparatur5, conceput5 $i uneori chiar confectionat5 de ei, un rol similar a r trebui s5-1 aib5 $i spiritul inventiv a1 apicultorilor - iar revista apicultorilor ($i m e l e brogusi $i manuale), s5 constituie, atit un mijlm reciproc de id& P acest sens, n cit $ 0 posibilitate d e t a t a r e ~i d e per1 feeionare a unclr a s e m n e s mijloace de apgrare a albinelor. Acest lucm corespunde in mare miisur5 $i cu conditiile stupiiritului din fiecare zon5, care difer5 una de alta, dupii cum difer5 $i speciile d e animale ce pot produce pagube, sau densitaka lor. Sint convins c5 redactia revistei Romania apicol5 este foarte receptiv5 la scrisorile apicultorilor $i dispanibilii a le oferi r5spunsuri prin diferifi speciali~ti,deci o nous invihtie pentru o colaborare cit ma fructuoasii $i concretli, care impune insa mentionarea unor situatii, insotite de detalii ale terenului $i despre dSun8torii respectivi, inclusiv eventualele m5suri h a t e $i rezultatele lor.

BIBLIOGRAFIE
BOHART (E. G . ) , TODD ( P . E.), 1961 Y e a r b . Agric. : 3089. 1951 Traite d e Zoologic, t o m . 10, fasc. 2. Parls : p. 1228. GRASSE (P. P ser. IUGA ( G . Vl&"ORIA), 1967 - Mareo simbford d f n t r e ,loti $ f fnsecte. Rc. Nature. btologte, Nr. 3. Bucurcgtl : p. 81-84. L:.'ISL:, .C.).1953 I Hflgard!a, 27. uNbL& ( ( E . G . ) , G O H A R T (C. E . ) . 1962 - Prospecti and Problems, Proc. cst. 1n:ernat.

S y m . on Pollination. Copenhagen. PAPAUUPUL ( A , ) , I992 - tn sprijtnul prcvenirft $i combaterff unor ddundtori la stupit c u albtne, pc! baza cunoa$terii relafitlor ccoiog1ce. Romdnta apfcoid. Bucuregtf : I . n r . 8, p . 10-12 $1 11. n r . 9, p. 13-17 $ f 20. PAPADOPOL ( A , ) , 1992 - Cunoa$terea ecoloqiei $1 comportamsntulut clbineloz f n sprijtnul ocrotirii lor. a1 t m e f prcducrtt bogatc gi d e calitale ( I ) . Romilnia apicold. F.ucureatl, nr. 11 : p. 7-10. IVIGGLESWORTII ( V . n.), 197:: - La grande enclclopsdia della nalura. 6 - La vita deqli Insetti. Garmnti : p. 9-324. * * 1936 Manua!ul apfcu1:orului. ~ d 6-a. Bucurevtt : p . 5-36 ; 123-127 ; 356-361. .

Din experienfa nnui apicultor

Protejarea stupilor in toate anotimpurile


Gheorghe Dan TUCUDEAN

Se cunoagte din practica apicol5 c5protejarea exterioar5 a stupilor este o necesitak in toate anotimpwile. In perioadele reci stupii trebuie feriti de vinturi, vara de aqit5. Dac5 stupii s i ~ ext pu$i In pPin soare pe timpul zilelor crilduroase de varii, albinele sint predispuse sii roiasc3, ventilatia solicit5 un numar tot mai mare de lucr5toare, uzura fizic3 a albinelor se accentueazrl. Toate aceste consecinte ale insolatiei stupilor duc in f8inal la eddentierea celui mai binr perceput fenomen sciiderca randamentului productiv a1 familiilor d e albine (fenomen nedorit de apicultor). D e asemenea, s-a constatat cii qezarea stupilor in 1ocu-i prea umbrite $i r3coroase imprim2 In m ~ p o r t a m e n t u l albinelor respective o anunit3 tentti de irascibilitate. Lruind in considerare cerintele demo!t h i i $i comport5rii normale ale familiilor d e albine, asigurarea optimului de viatg impus de realizarea unor .prcductii mari de la aceste f m i l i i de albine, am ajuns la concluzia c3 cea mai buns protectie o oferii acestora vita de vie (ViI s vilifera.). Pentrur materializarw acestor concluzii am mnceput o m n s h a i e simp15 din lemn. Mentionez c5 aceasti5 cornt r u e i e se poate executa $i din tevi metalice, fiind astfel mai durabil5. haink cu 2--3 ani de executarea acestej constmctii din lemn sau metal, se p r d e a z - 2 la pichetarea (marcarea) locului destinat vetrei d e stupins. Dupri pichetare se trece la desfmdarea soldui unde urmea& sii se planteze vitele. Aceastri operatie preliminarri s? executri toarnna. In pFimilvara urm3toare, inainte de pornirea in vegetatie a vitei de vie, se confectioneazs b u t q i din coardele de un an ale soiurilor hibride direct productive. Lungimea butqilor va 1 de 35-40 3 cm (3-4 ochi = muguri.). Imediat <up5 confectionarc, butqii se planteaz5 in linie la distanta d o 0.5 m unul de celiilalt in psrniatul desfu.?dai $i eventual ingriivat din t ~ a m n 5 , conturind vatra stupinei. Pentru u7urarea operatiei de plantare a butagilar so poate folosi plantatorul. Dac5 in toamn5 nu s-au administrat E n mlul destinat plant5rii cu vita de vie ingr?igHminte, se face acest lucru prirn5var~.

Gunoid d e grajd fermentat se va prefera inaintea ingx%$Fimintelor chimice. h ani4 2-3 de la plantare, binelnteles acceptind d aceast5 operatie a reu$it,se poate trece la confectionarea constructiei de care am mai amintit $i pe care am numit-o pergo15 (termen preluat din literatura viticols). Dwp5 fixarea scheletului conshuctiei, aceasta se Inslrmeaz5 atit pe orizontad5 cit $i pe vertical5 cu sirmi groas5 de 2-3 m m Distanta intre sirme : 0,5 m. In general, vita de vie are o mare plasticitate ecologic5, dar literaturs de specialitate a stabilit - pe b z a unor indelungate observatii - anumite limite de vegetatie $i productie optime. Astfel, locurile unde se planteaza vita de vie si4 fie ferite minimum 160 de zile consccutive pe an de brume gi ingheturi. Suma gradelor de temperaturs global3 din cursul perioadei de vegetatie nu trebuie sri scad5 sub 3 000C Media temmaturii f n luna cea rnai calda a anului trebuie s5 dep*easc3 valoarea d e 16OC. Precipitatiile anuale trebuie sB se sitxeze intrc 600-700 rnrn. Solulile s5r5turoase $i mocirlmse nu sint s-rtate d e c5tre vita de vie. Altitudinea optim5 se consider3 a f i cuprinsa valoric intre 80-100 pi.13 la 500-600 (metri). AceastA plailt5, ca $i s-ii de altfel, prefer5 expozitia sudic5. Statia meteorologic5 cea mai apr0flaG sau pm centru de protectia plantelor pot fumiza datele pedoclimabice necesare, in eventualitatea cii vreun apicultor d o r e ~ b sg inceapj. atit de laborios ($0 cultura vitei de vie. Pergola va fi constituita, numai cu hibrizi de vit5 de vie direct productivi deuarece n u reclam5 o fngrijire exagerat&. Acevti hibrizi necesia doar 2-3 tratamente chimice g e an, concretizate prin stropiri cu solutie de sulfat d e cupru (0,5 ; 0,8 ; l,OO/o) in functie de avansarea in vegetatie a p h n tc!cr) S P U Tttrdacupral t~,eo,sO/~). Tratamentele se fac seara sau noaptea, dup5 ce a incetat zbc~rul albinelor. A doua zi particulele substanlei chimice pulverizatn pe fruqzele vitei de vie se vor usca si nu vor constitui sub nici o form5 a pericol de intoxicare p c ~ t r u albine.

Prezentarea succinta a citorva dintre hibrizii de vita d e vie producfitori directi cred ca este binevenitri. NOAH (Nova, Otel5 alv5, C5p$unic5 sau Frag5) este probabil cel mai riispindit soi de la noi din tars. Are struguri de mkrime mijlocie, cu boabe rotunde, pielib (alb5) d e un verde murdar. La coacere boabele se scutur5. Rezista la mans, secet5 $i ger ; - DELAWARE (Delevar) este r5spindit mai ales in Transilvania $i Moldova. Strugurii sint mici, cilindricc+conici, cu boabele rotuncle, cu @di@ wjor rozat5, $i mustul necolorat. Rezist-i la ger vi filoxerg $i mai putin la man5 ; ISABELA (CBp$unic5) este u;l soi mai r5spindit in Transilvania, O l k l i a $i Dobrogm. Este foarte productiv, dar prczint5 un gust puternic foxat (greoi). Rez k t a bine la dsun&tori. Mai ales dug& instalarea culturiei de vita de vie, cel mai gretios sf5tui,tor gi i n d ~ u m a t o rintr-ale viticulturii nu poate fi decit o carte de profil in care sil se g5seasc5 rlspunsuri h i n b b g r i l e insren.te celor neinitiati In acest domedu. 0 astfel de pergo15 o consider potrivitj. protectiei stupilor, mai ales in cazul practic5rii stupBritului sktionar (din diverse cauze, numlirul apicultorilor care sint nevoiti sii nu mai practice stupsritul pastoral este in continua crevtere). Vara, frunzi~ulvitei d e vie asigur5 un microclinut optim activit5tii familiilor

de albine,, protejindu-le de a q i p $i vinturi. Topmnq cind stupii au nevoie de c51dur5 frunzele de vie cad. Iarna pe laturile exterioare ale pergolei se pot aveza coceni de porumb (tulei) sau alte resturi vegetale pentru protectia stupilor impotriva curentilor de aer rece. Primgvara, soarele atit d e bineFh5tor poate stimula din plin zborul d e cur5tire a albinelor de sub pergo15 deoarece 1 frunzele vitei de vie nu au a p h u t . Mai tirziu albincle dessvirsesc polenizarea vibi. Nu in ultimul rind poate f i luat5 in considerare productia de struguri $i fapN c5 aceeavi suprafat5 de teren afectats vetrei de stupin5 - i$i sporeqte utilitatea. Strugurii pot fi consumati ca atare sau pot fi folositi la alte preparate casnice : must, vin, hidromel. Sint convins c5 apicultorii care i$i vor planta vit5 de vie pe lin'S3 cas2 $i W Ling5 stulpi vor indrggi aceastg plant% dnunat5, chiar dac5 nu atit d e mult ca Pe albinele lor. Folosind puterea metaforei $i cuvinte w f i n e , doi mari inv5tati au evidentiat mareti3 $i nobletea celor dou5 indeletniciri - apicultura $i viticultura. Reputatul profesor Simion Mehedinti afirma incintat despre stupinti & este ,,... o m q i e intr-un tarc", iar F. Garcia Larca spunea ca ,,fiecare butuc de vita de vie este o comoarg de argint".

Vreti s5 construiti snu s5 v amenajati casa ? H Asociafia Cresciitosilor de Albine prin ~aniierul Combinatului Apicol v poate asigura rrrrn5toarea gamg de lucr5ri pentru cojnstmt$i H in Bucum~ti zsnele limitrofe : gi - rep&mtii gi -extinderi de cllidiri ; - modific6.l-i de cllidiri ; - amenajliri de m.ansarde ; - Qnchideride ,balcoane ; - fmprejmuiri $i grilaje ; -- l ~ d r de instala$ii : i - sunitare - inccilzire - electrice - constructii noi ( P qi P I) 1,ncriirile de mni sus sa: executg dup5 documentatiile beneficiarului sat1 Ia cercrz, dupri documentatiile intomite de cxecutant. Cei interesafi se vor adresa la : ING. TRAIAN RADULESU Str. Thomas Mnsaryk (fost5 lulius Fracik) Nr. 17 ARM. CRISTIAN MAIMADWC TELEFON : 611.23.88

.,saZe sa1 s.xaAell e aJnllna1da.~": u e v rralan? ednp BLI rp ' , J O : a l ~ S F laTlOwI W a s B nJlU3d Ipouraty" 'mumam ap % s u l s a 'altehlasqo ap dnls un ~

,t?[qs u!p !jaJad ns a!$e.usqo ap dm~sun ozEaz!IeaJ ! alw!o~d ymJoqc1a a x 3 !gubp la3 a?.= IS r;qcru S ap !n~nJoSgdq~ejuaza~d gzeafieuuras 'gpmr!ue au!zc~o ~p yunrrr ap !ua!u~ c a ~ a a n p o ~F;jE$SUO3 '5s)au yin9 d -u!s o ~ m ~ o u u! els!xa au!qF ap e ! I w j LIJ e s pour nqs rnpuy el ~ m l o a s a p~ m l ~ n ; > : alSa~!~das m s u.1 de 'ZPLT UJ r?les!Iq -nd ' , , w p p s u ! vpols! ~u.!A!J~ !:.roum~q" q3oj c ylux) -.xodm! !S. g~dmf!ap l!qeswp 'aln33 JO~!!~E?AJ.JS~~t? !S lo-[!!pnls euun US s!~usn-a[ ~ n w n q y aJeo ad ' r ~ g ~ a n1 al - a m l a m n u a.x$nia 'ia!uqqooz la !S yaj5olc~au!ur [n.!uauI -op a!Jxq!pa.rd ns yzeazy aIcs a I g l a s J a s 'n!z~g ley; .azaua.rd FayuIapeW It? nJqumur pu!uahap '!;a!z!j !S !!~!?~uii~cm yatpap as ' s a 2 . m ~ !S waq!od q .xorp!pn'?s F!app@wcs mum u~ '~891a g a n ~ q a j82 uj 'a11aqwg el $n-u e-s L n w q X ap au!oluv auag za>~-e.xj InuB!irir!zg 1 1n801o!a :

AcasSt la albian carpatin&


Ing. n a i a n VOLCINSCHI

h toamna anului 1992 au sosit in tara noastrii intr-o scurtd vizitd dl. Fritz Baumgarten $i sotia sa Grete, apicultori profesioniSti d i n Germania. Despre cctioitalea $i preocupiirile acestor upreciati cresciitori de m j t c i care folosesc ca material biologic numcri rasa de albine Apis mellifera carpa:icn a m mai scris i n revista noastrd nr. 2/1952, pug. 25 (vezi articolul ,,Un apicultor gCTTvlan demonstreazd S Franta ca2i:dn ;i!c albinei romirne$ti"). Cu ocazia recentei cdldtorii oaspetii au viz:lat diferite stupine $i s-au intretinut cu m%imulti crescdtori de mdtci reprezentafio; din diferite zone bioapicole din tara noastrii (!a Sibiu cu ing. Virgil Dobrstii, la la$i cu dr. Aurelian Enclu, la B u c u r e ~ f i cu ing. Cezar CztliFii $i altii). f n afard de obiectivele apicole oaspetii flu dorit sd ss deplaseze E Bucovina $i n nordtcl tdrii noastre unde au vizitat cu interes numeroase obiective turistice, muzee $ i o bund parte din mdnbstirile din aceastd zond (Putna, Sucevim, Humor, D r a ~ o mirna, Voronet, Vdratec, Agapia, T ~ e i Ierarhi din Ia$i $I altele). Dintre vizitele profeswnale fiicute o impresie frumoasd demnd de mentionat a constituit-o vizita de la Filiala A.C.A.

Ia$i $i S special cea de la statiunea zon nald rpentru podigul Moldovef, satul Pofeni c o m u m Schitu Duca, aparttnid lnstitutului dz Cercetare $i Productie pentru Apiculturd ( f o t o I). Despre calitatea mdtcilor crescute i n aceastd statiune zonuld s-a m i scris i n re3istu noastrd (vezi nr. 8 d i n 1992 articolul ,,Caratele mZLtcilor de Poieni", autor ing. Elisei Tarfa). Aici, L Poieni dl. Baumgarten $i-a exa primat bucuria cii se afld fntr-o zonii naturalii minunatd acasd la albinu carpatid. EL a npreciat zona aleasd pentru creqterea miitcllor precum $i calitatea muterialului bblogic viizut (miirimea $i culoarea mdtcilar, unif0rm:tatea culorii albinelor, blindetea lor precum $i toate celelalte criterti d c szlectie care se urmdresc de specialtptti din aceastd statiune zonald). Printre crileriile de selectie urmiirite cu exigent6 de dl. Baz~mgarten se numiirii $i anecbalia (:chi?nbarea lini~tltda mcitcilor) care constitute o vnloroasd calitate in comportamcnrul familiilor de albine neroitoare cZnd ma1-a vi~slnicd i$i conlinud un t i m p activilatea aldturi de fiicd. Aceastd i n s u ~ i r e deosebit de valoroasd se transmite descendentilor prin ereditate g i ea este urmdritd cu atentie si de crescdtorii de m8:ci

I'n:.,

St~.tii~:~i.n zona!a nloldovs din sat:il E'oeni cornilnn Sci:itu Duc:i. jud. Ins1 ap:~r\!nI~:d InstitL!tulul dc Cercctare gl Productle p m t r u A ~ i c u l t u r . ?

'ps!qo ap apam a s $pap ;uar\Ja.xj !sw alsa qsase rj3 a ~ a a y da p alsa $LJ ' ( 1 3 s la!nd,) y j u r ~ pnc; p u e ; a p InTpeqs u j ! o d ~axeour -mu0 a p uzuas u jrol1 a p layanq u n snd 3 IS IeurJou ~ n d a s u ! e l y l o ~ z a p a s ln:s! -ap nu nSadsno : s ? ~ ');$auatuo~ Tautqlo ala? -nd !!lvnl!s alle u~ .aJeuo!zopa a p alu!cu! -uyrpd $orap?mo:, agvod a r m : , f f o j an103 y3u; CWOLU PS n l s a x CJ 33123 ncs !Illnu -ouqma calrs)pazap p3!~arcl;u~j l w !!>;t.ui a yc .my!p.1a pxaiciuros au.!r\.ra;u! a;lenl:s p i -sEasc LI! ~3 3pJ.TJ a s x:nq a:.reo~ ie!qa 2\53 !y~:yur Inlono arr! '!n.[n:a!;.!d L' r;.[eL-,:c;-; a~a3s'a.x~ n q u a d ~I!!$!~I:GS o S:VO: T~S!X.~ ~'.I;;J~.;~J.I ! m q u! !Lap 's:.!ci q snl:..;~ci n c ~ l c a q x ~ a d i t ig33~rno t?p s r n d s p ,).1;r.c L ! '!.rnzes a[aun u~ '.xo[<no ZJ;L'; jij.13;~ FI-x ;z:.ILI uos IS alsa !;[.~uroue a[a!lr.iu u!p s u n 'su:q[e e[ . 3 " ~ 3 [ o ~ z a SP I . T ? U i G U ':l;n?:r., P D a:vq.rn:.xzd ap .;t3!ij~;!i!q!;o:! c.~.u;r:~:;!. jnru a.rfisap a[us 2:I.iq.lJn[ U!p Ccn-Ljc! !,?,r..I:: 3.Q uc!$a:.a!a .r.;lyl3:,.:as ;n?nx>irl.:;) 'u~roasng':)~LC ' $ 1 i s ~ ; ! ~ ! ( ; ~ - n g oalna ' ? ! ? z p p ^ ~ u jnPu.fo u;l) ~ ? ; : : . : Z L ~ ~ ~ J ' $ ual?O lqvarlu: i al:.I?.;' ?]no ~:s!z.y -~ ~ ? ! : ~ ~ ! ~ ? .!,> ~ , i ~ ~ . ;

a.\!sru !.~r.-i';r: cs:?.-.c.xc! s ~ c o c iJ.ICJ s,:nFu .Ic;arr!o,;u sa.:!:l!n;s3.;3e i!i;l:J3p;?rlC> c,123.1 - r m -(n:ouro5:< 'zauaur:sc o a ... c,r?r:oJ.xon!n; -s:u !e !s -ioi!.r;~. !i.:?u yc :nomzoq .ro1!1-.1aj:p c!$;npo.:d pc!.la:.[c '.rol;;,%.~;:: r? js' ~!s'rplc!? --e:aaur~!egsug'om ~ q c wp ?nln.~o;!;dq r:i s -snpo:d alsausFog!s [nlou~oBz':.:,[n~ r p w sp -!lad ui[ .a~.xeipa p Jo[a:!!OJu g.?:ar;u[oqrw! e a!j!zodr;!pa.rd o pu!a.m 2.12 u ap ;CLQZE?.:J x urnsuoa un e s e o ~ o ~ c : a[a.*?wcSz eu.1~1s p d u r n ad 'au!qle a p I!~!UIEJ Tann c g e r u i o u a x q s u! cs.xau!juaw n3 q!q!;,~dtrio~u! o'l -cq~nl.rad o s n p o ~ d'aluar\>a.rj $u!s !B Se.rd I!urnuc u n ssaipcap u3lsa;c y:np !5 ?~cz:,:: a[!!lrs~q!n au!q a l n o j d a x a d qau!qTV 8 '2:: ' f i r N 3019 '91 tuafnp.cng .LJS '?78;;.1 -nong utp aroog u o l pqDa.L)u; i. :ojnu?q1z rolnunup a:sa InlotuoSz TrnsBzu a2 I : J ';::oq I: a'!pu!dsy.r a p .:csoj c n jn;r-s::o:, s;r-s:i zrr, 1s33i? 1 . i ~ ! :) ? ; !S .'oi,?u!qIn u~.r~.~~u:or,tr.:r nsflir.oacI alcod l l ? j s 3 J \ l ! [nuajod l ? ! ; ~ "Ja[ -r.d a!, [nsclo~v.rar:g u! ?>a:! a,:;: ur KT! y g r : s s a . c ~!!.lo1 11: ca:i.::i:d !nln;rrsXr? !i.:ocTs ,u?r~r@w Isax! u~ ' . I C I L ~ C : ? : O ~ I ~ ~ ~ U~.TCUI.TI)J ;! c: !n.[nua[cd n.?.:!zarxn n.ilu:?c! !S roqz a p !oiZ.ratin ea.rt:!:usru.11: n . r l u ~ d r?:.?so!oj a m E I S F : ~.a.ra!uI a p y,~.raza.r o concap;o:,r:! ~ ~ n [ , v a:; .xoiarr!q:c CSIIZ U! 8 2 a : r 7 .~ui:~!.r !$ ~ !a301 !!.ilpu!d~~2l!;:ncs I T a - K ( d 'L'L;:-j -;c a p snFc 'ualod a;, ar;.sro;orvsyY xi ?:-, jnr.~a[ed IS y s u ~' a s c o l ~ u g ?au!q~:? :p .roll I ~ !!l!AFUIOqiLI! !s' aUt'3!JJUli' J!3G[ !!.Ijp -u~dsy.x eznu:, !J a~coci a . ~ e u [ o q sr.r!q!v ; p .iO[!:l!LUt?J L?.Xl?lsgd !* Vs.!a!W T3 a!,+ E s .vnna2ng .pnC 'gy ?poll rzn-) ..!I,, ' ! j n p p g x '~nSoro ! p n u w 3 p a . ~ZLD!Z.I,T, Wq%'?.r' u i autqlo a p Iuj;o>ar ~g6:uu.td ~n:cnjc~: z11zd jpzi?ds?)r a v o d 3s guo3~laucwusc-I -212

dar c5 ea de cele mai muLk ori se interpreteazii ca puiet rscit. Acest fenomen poate avea un caracter temporar care afecteazg un nu8m5r mai mare sau mai mic de larve dup5 care dezvoltarea poate reveni la normal.

nut capiit5 o culoare n e a r 3 lucioas5 ~i specif ic5 i n n e r i d &binelor.

- Cum secret6 albfna solzi$orit de cear6 ? intreabd Lidia L u p din Bucweqti, Aleea Valea Viilor 2, bloc A 53, sc. D, et. 2, sect. 6. - Urechelnita poate fi considerat6 un - Solzi$orii de cearii provin din glanded u ~ m a n a1 albinelor ? intreabd Adriana le abdominale care secret5 un lichid orgaEmanoil din Bucuregti, str. Danl~biu bloc 8, nic ; el se int5rqte pe ni$te organe speciale G D, sc. 2, et. 2, sector 3. aflate pe partea inferioarii a abdomenului albinei denumite oglinzi cenifere. Oglinzile - Urechdnita (Forf icula aurlrularia) sint str5b5tute de o retea de canale foarte este o insect5 ornnivor5 nooturn5, de culfine prin care iese cema produs5, in stare losre castanie, lung5 de 9-15 mm, cu lichid5. A a s t B substanti5 lichidii se transc!itre;e x u r t e $i cu un cleqte ,mare la ca$i se int5revt.e p&tu,l aWomenului. Apicu'ltorii o g 5 s . e ~ ~ fonrng prin concentrare luind fon.ma $i m5rimea ogiinzilor pe care adesca in stupi, sub perne unde stau ass-a format (form5 ovoidal5 asemiingtoare cu.nse in numlir mare fiind atrase de c51scoicli). Cu ajutorul picioarelor albina scoadura stupului. Ele nu se pot denumi duyte solzi$orul de tears din teaca unde este mani ai aLbinelor, fiindc5 nu le provoac5 ascuns $i il duce la gur& pentru a-1 friidi.rect nici o v5t5mare. Totuqi, dac5 apar minta cu s J i v 5 care contine un principiu in num5r mare, urechelnitele p5trund E n solidifiant foarte activ (ptialing) iar apoi s:up $i reduc substantial rezervele de miesint mampulati cu EndemEnare la locul dore. 0 singur5 urecheln8itS este in stare s5 rlt. fn procesul complex de elaborare a consume 300 m;: miere. Introducindu-se cerii, albinele folosesc $i secretiile glandeintr-o celul5 nechp5citii urcchelnita m5ninc5 cu 15com,ie mierea. Albinele lu,ptB lor labiale, cervicale $i toracice, care adaugh cnzimele lor (lipaze $i proteaze). Deoacu greu 2npotriva lor $i nu reuqesc a le rece albina are patru perechi de oglinzi intepa deoarece acul R ~ U ~ pe inveli$ul & cerifere, ea poate s5 secrete concomitent cktinos a1 insectei. Cfnd acestea p5trund 8 solziqori care cint5resc circa 2 rng. Penin num5r foarte mare in stu,p db.inele au tru secretia unui kg de cearii sint neceo comportare indifierenth. Aceasta se pesari circa 1250 000-4 000 000 solziqori, trcce mai cu seam5 in fa'miliile ce sint greutatea unui solzi$or fiind de 0,25-0,8 intretinute in stupi defectuogi cu cr5p5turi. mg. - Care stnt cauzele innegririi albinelor ? - Care este durata de contaminure sau Sntreabd Floricd Mindoiu din Buczire$ti. pcrsistenta infectioasd a unui utilaj sau s!r. Turnu Mdgurele 15, bl. A 17, eta5 2, material apicol infestat de agentul patosec:or 5. gcr al locei americane ? intreabj Nicu -- Infomntiiie pc care l dctinem ?in5 nlinoiu din Bucuregti. e in prczent arat5 c3 inneg5rea a1b:nclor - Este dovedit $i cunoscut caracterul poa:e avea la baz5 fcctari creditari sau c:c rezistent5 deosebit d e mare a1 sparului factori naturali sub influenta mediului inde Bc:,l!u's lawat! care este a g e n t d cauzal n! IC)C l americane. fnsu$i,rea Bacilului lari conjur5tor. A-tia din urmg sint cci mai 1.2.) (!.? 2 sp0rw1.a~respectiv a da naqtere frec:~enfi. Printre albi.nele hoalc se vzc! ! . I fo-m.2 de rezistent5 atunci ci,nd el nu de multe ori albine negre c3rc in lu,ptn lo? ::In: $E~,ZS~C condifii pr.ie1nice de via?& !'c.-,rezint5 f a c t o r ~ ~ l principal care explic5 au f w t stropitc cu ven'in de a1b:ne care are propietatea de a ii~negricor,pul acesg.ravi:a'iea locii amelicane. Rez'istenta mare tora. Acelasi efect il p u k m constata $i in n acestor spori fat5 de agentii fizici, chicazul intoxicBrii albinelor cu polen otr8mici sau biologici constituie un alt factor vitor, cu onan5 toxic5 cu bacterii m u ciude gravitate. Sub form5 de spori acest pcrci toxice precum $i in cazul cind albiagent patogen rezist5 multi ani fiirii hran5 nele au fost otr5virte cu diferite insecti:,i sint in m k u r 5 s5 reproduc5 boala dup5 ciede. fnnegrirea albinelor mai poate fi o perioadi4 de 20-40 ani pktrindu-$i guprodus5 de suprainc5lzire i 2 interiorul terea infectantii. C o n d i m r e a acestei !perds:ente a puterli infectante a rnaterialdui stupului sau de aparitia unor boli cum a r apicol evidentiaz5 imgoranta problemei fi septicemia, melanoza, boala de pgdure desinfectiei, care r5mfne aperatiunea indissau boala neagrii, boala de mai, precum $i ponibilii ce trebuie efectuatii in asanarea alte toxicoze. In asemenea situatii albinele oric5rei boli bacteriene. i$i pierd peri~oriide pe corp, iar abdome-

PRO PATRiA - PRO APICULTURA

CU DOCUMENTUL INTR-0 MIMA S 6% T ~ N ~ G O P UINALTA l L


Prof. Costa.che PAIU Motto : Historia magistxi vitae *)

Problema care se pune este de a fi sesizat momentul cind omul a devenit congtient de sine p i de ceea ce-l inconjoard $ideci a fost creator de istorie. 0 istorie a inceputurilor omului, a na$terii lui $i apoi a eventuulei lui evolutii pe pdmint s-a incercat din cele mai vechi timpuri $i e fixatd in diferite traditii ale popoaelo or. Vechiul testament (Biblfa) incepe cu momentul creatiei $i ajunge pin6 la venirea Mintuitorului Isus Hristos $i apoi continu6 cu Noul Testament (cele patru Evanghelii $i Faptele apostolilor). Numeroasele legende ale Indiei (Ramaiana $i Mahabharata) $i ale Mesopotamiei sau EgiptuIui amintesc de o serie de fenomene - prec u m potopul care s-au dovedit exacte. 0 altd problemd legatd de istorie se referd la faptul cd fiecare lucru, eveniment, me$te$ug, fndeletnicire sau mediu inconj u r d t 0 ~ i$i are o istorie proprie $i fiecare astfel de fragment al istoriei i$i ate contributia sa la istoria generald. Astfel vdzute lwrurile se ridicd tn fa@ fiecdrui om, indiferent dacd este u n cercetdtor a1 istoriei sau u n simplu consumutor de istorie doud muri probleme de care (consider eu) trebuie sd se tind seam6 i n decodificarea istoriei. rntii care sint elementele determinunte ale vietii omului. A f i r m - fdrd rezervd cd trei sfnt aceste elemente : a ) Unul cosmico-teluric care tine i n primul rind de punctul de intilnire a unei latitudini cu o longitudine i n care se afl6 comunitutea umand pe care o analizdm. Nu pretutindeni pe pdmint radiatiile corpusculare $i electromagnetice provenite din imewitutea spatfului cosmic sint la fel ; aici trebuie cuprinse : regimul ploilor, al curentilor atmosferici, al alternantelor frig-cdldurd, lumind-intunetic. Nu intfmpldtor existd oameni care apart i n unor grupuri cu trdsdturi somatice diferite : albl, negri, galbeni, piei rovii rji care au trdsdturi genetice proprii. A$a au apdrut C U ~ ~ Udiferite, create - n u de T ~ rase diferite - ci de grupuri de oameni diferite ; alta este cultura sumeriand alta cea indiand, i n c a ~ d , greco-romund sau laponii chfar dace intre ele sint asemdndri.

Istoria este Bndrumdtoarea vietit

b ) A1 doilea element tine de domeniul bwlogicului : oamenii se adapteazd mediului geografic in care se na?c $i trdiesc, mediu care cuprinde fauna $5 flora specific& unei zone. Epoca modern6 a adus mdifictiri acestei stiiri naturale dar n u a desfiintat deosebirile. A u venit din America i n Europa porumbul, cartoful, rosiile, au ctildtorit spre America din Europa caii $i spre Australia oile ; din Asia au ajuns in Guropa plersicul $i caisul. A cdldtorit $i albina care-i mult mui bdtrind ca omul, i n spatiul ecologic - dar utilizarea produselor ei pentru hrand $i sdniitate aratd gradul de civilizatie a1 g ~ ~ p u l uuman. i F&r& fndoialii cd exploatarea albinei tine de epoca cind omul se indeletnicea cu v f iziitoarea $i culesul. Traditia ,,bErcuitulul" cunosczrtii de romani, care folosesc - i m d $i acum - pe unde se m practicd - u n i Corn de bou ca instrument indispensabil descoperirii stupilor i n pdduri este mai vcche decit aceea a secuilor din Transilvania care folosesc o cea~cd cu cioc; secuii au invd@t-o de la mi $i asta dovede$te cd la- venirea l w i n Transilvania care n u putea fi m i devreme ca secolul XI $i inceputul sec. XI1 - ne-au gdsit pe noi acolo. A$adar - o traditie apicoldi - aparent minor6 ne aratd cit este de absurd6 teoria emistd in ,,Historic de la Transylvanie" (coo~donatorprof. Bela Kopeczi fost ministru al culturii in Ungaria inainte de 1989 sub guvernarea lui Ian09 Kadar) care situeazd venirea r o d n i l o r i n Transilvania i n sec. XVIII. De domeniul biologicului tine $i prezenta diferentiatd a microorganismelor (bacterit, m;crobi, mkelii, paraziti viermiformi) care nu sint peste tot acelea~i $i care obligd orgnnismul u m a n sd-$i creeze un anumit sitem imunitar specific mediulut geografic. c) A1 treilea element este mediul social. Orice istosic - fie cd este adeptul creafionismului fie a provenientei dintr-o anumitd maimutd - admite cd omul n u s-ar f i putut salva, n-ar f i putut supravietui - cu slabele-i dotdri fizice ( n u poate fugi r e ~ e d e ,n-are colti, gheare, carapace). Fenomen~le sociale au mers de la simplu la complex, de la adaptdri ale grupelor restrtnse - Ia asocieri de grupuri.

guri iar fastutile slujbelor cse$ttne impuIn aceastd privintd trebuie sd aducem gi neau u n consum mare de ceard deci acum - dupd 67 de ani de la moartea sa - u n omagiu celui care a pus arheologin o practicd a apiculturii. Continuftutea elementului u m a n pe aceste locuri este u n rom&neasrd pe fdga$ul unei adevdrate $tifenomen constant ,permanent d i n cele m i inte, Vasile Pdrvan (,,Geticau Ji numeroaindeudrtute vremuri in fstorie pin& azi. sele mateviale publkate sub f o r m unor Monumentele funerare - cu traditii evimemorii a sdpdturilor efectuate in diferite locuvi din tar& - dar m i ales fn dent crefline din epoca tntunecatd a secolelor IV-XI sint d r t u r i i necontestate Dobrogea i n mod deosebit la Histriu). a continuitiitii populatiei rombne. Unele El a a4un.s la concluzta unitdtif $i conasemenea monumente datind din sec. IItinuitdtii triburilor paleo $i neolitice, la IV pcistreazd incd secretul credfntei cregrolul trocilor in istoria pdmintului romdtine deosebit d e persecutute pinii la Edktul nesc, la continuarea culturii lor prin geto-daci, . a rolul triburilor rdsdritene ( d - lui Constantin cel Mare - de liberalizate ? a credintelor religioase tn imperiu (Memerienii, sdtii, iuzigii) la cdile pdtrundediolanum - Milan 313 e.n.) gi au o anurii cult*crii fierului (rdsdrfteand prin cimitd simbolisticd : U n o m purtlnd un miel merieni, meditetano-anatoltand prin gred in spate (,,Eu sint pdstorul cel bun") u n ~i apuseand prin celtif - de origtne ga$arpe $i u n p m m b e l ,,Piti inteleptt ca licd) $i toate tezele puse de el cu mai mult de o jumdtate de veac in urmd sint azf qerpii $i blinzi ca p m m b e i i " ) . C e k doud lifere : alfa $i omega (,,Eu stnt alfa $i reluute de arheologi de mare presttgiu. omega, inceputul $i sfir$ttuIU) sau un p e p Sdpcituri de dupd Pdrvan au dus la deste sculptut. IHTIS in limba greacd incoperirea unor vase de pdmint decorate cu figuri 2- formd de fagure dovedind o seamnd p e ~ t e - dat simbolistka ciegttnd indeletnkire veche pe Mntintul Daciei $t dd : Isus, Hristos Teos (Dumnezeu) Sotif confirmind afirmatia lui Herodot (Istorii (Mintuitor). Dupd 313 e.n. mormintele din fosta Dade cap. V s d s d i n veacul a1 V a v Hr.) ,,locuitorii Traciei spun cd pdminturile situate sint marcate de vechi $1 nedezminfite tradincolo de Dundre sint pline de albine $ ditii locale daco-geto-romane : o oldrie i din cauza lor oamenii n u pot sd-$i contiproprie - cu vechi legdturi cu epoca tranue drumul". Herodot auzise despre piicicd. mintutile tracflor $i i n informafiile lui s2nt ,ri affrmatii provenind de la traci care Actualii loeuitori ai Toscanei se consideaveau tot interesul sd-$i apere pdminturd descendenti a vechilor etrusci - crearile -- chias folosfnd albinele - $i zvotorii unei culturi avansate, cu un sm's nu1 ,.cd n u se poate inaintu pe aceste propriu, cu realizdri i n domenful urbanislocuri" din cauza acestor insecte. Prin sdpdtuti arheologice - francezii igi seconsiticii deosebit de importante care uimesc derd istoria - azi - cu ,.De be110 gallto" qi azi. Se ridicd Entrebarea : sd fie o simQ lui Cezar $i discursurile lui Cicero pld intimplare cd la Floren#u a apdmt faEntr-o minii $i cu ttrndcopul i n cealaltd. m.ilia Medicis gi cd tot aict s-au ndscut E o sarcinii $i pentru istodcii rom8nt. Traoameni de geniu ca Boccacw, Machiuveli, cii n-au dispdrut decit ca nume sau $i-au navigatorul Amwigo Vespl~cci, arhitectul continuut e x i s t e n p O triburi precum trin Brunelschi, filozoful Savonarola sau Galibalii (cu care s-a luptut Alexandru Maceleo Galilei (era din Pisa - aceeagt regiune) don pe la 323 av Hr.), carpit $i costobocii sau Michelangelo Buonaroti creatorul ,,Ju(in Moldova) $i apoi peste tot teritoriul de decdtii de apoi" din Capela Sixtin6 sau la Boristene (Nipru) pin6 i n d m p t a panoflorentinul Dante Alighieri (,,Divfna Conicd $i din Slovacia pin6 la Marea Neagrii - p ~ i nmarea fonnatiune politic5 a ma- medie") sau Leonardo da V i n d (mutematician, inginer, sculptor gi pktor - ,,Cinu relui strateg Burebista - cdzut sub u n cea de taind"). Sau cumva asta demonpumnal ca $i contemporanul sdu Cezar streazd cd popoarele n u dbpar din tstorie i n 44 av. Hr. $i apoi prin strdmogii no$tri decit ca nume, ca organizafii social-poutice geto-daci, daco-romani $i rom&ni. - ele Qi continue existen@ $i traditiile Realiziirile noastre - pe cind popwrele culturale ca +-iaptttudinile creatoare ce ce ne inconjoard - erau departe t n stes-au format de-a lungul unor indeletniciri pele Asiei trebuie scoase la iveald. 0 m u n permanente $i de duratd. cci deosebitd i n acest domeniu a dus-o l'rdsdturile traco-geto-dacice se regcisesc prof. D. Berciu, Niculescu-Plop$or, P. Pippidi, Paul Nicoreseu care au demonstrat i n rom&ni a$a c u m trdsdturile etrusce se regdsesc E Toscann. n vechimea cre$tinismului pe aceste melea-

Ce trebuie s l stim d e s ~ r e :

Zborul de curatire
Ing Ion MIIA)IU afar5 d h stup se recomandg $i c i d n i In sezonul nefavorabil albinele au carea U ~ I % peretii stupului pentru a in pacitatpa de a acumula in intestinul lor g m cantitat.= i m o r t a n G de excreagita albinale care apoi ies la Irbor. m n k . Prelucrarea unor cantiGti mai Este de asemenea important ca vatra -fi de hrm5 ce' d e p m posibilit5tile stupind s5 fie bine curatatzi $1 si?i se ade ac-ulare a albinelor e t e p~slib1J5 pliw mgsuri ~ e n t r ua grabi topima 23numi e l i b e r a r a o r g d m u l u i acespezii. Psezenta apicultorului in stupin5 este tora d e resturile mpective. obligatorie pentru ca urmib-indu-se moEPectuarea zborului de curatire are o du1 de desf8vurare a zborului sa fie idenmare importants pentru familiile de altificate familiile ce prezinu stari anorbine, deoarece el inseamna trecerea de ,ale $i solutionate aceste cazuri. Famila o perioada d e l u p u necontenita cu liile normale efectueaza un zbor intens condivile grele ale iernii, la reluarea accu duratg d e 30-50 minute, nu detivit5tii d e prim8var8. Aparitia zilelor fec5 w scindura de zbor sau pe peretele cu temperatufl de Peste +1Z0C permite s t ~ p u i u i .~ b o redus, prezenta la urdi~ l zborul de curatire a1 albinelor $1 eliberaWS a unor albine a r e se t i a h , incapaMle rea intestinuld supraincgrcat. d e z h r , denot5 situavi a n o m a l e $i impune Z b ~ r u l d e cur5tire c0nst.A in ie~irea interventia prompt5 a apicultorului. Dup5 En num5r mare a albinelor pentm a &miterminarea zborului se mic$oreaz?l. urdiM restwile dimenlare acumulate in ultin i ~ u r i l e$i se mentin in continuare matem a parte a intestinului gros in tot timpul riale de protectie. iernii sau d e la ulbimul zbor inaintea ceEste important de retinut faptul cB familiile de albine care e f e c t u e 4 zbomri lui de prin5varB. Zborurile tamii de toamna Si chiar in de curatire ma.i Vinapuriu se vor dezvolta curd lunilor de i-g ~ i b i l ~ unii in rapid in prim5nr5. Unele Pamilii de albiani in decemblle, ianuarie $i febr-ieau ne fat tncercgri de Zbor la tm,peraturi o influent5 deonebit d e favorabili asupra ~ \ ~ ~ ~ u ~ o ~ ~ iernh-ii. la svpraindrcarea intestinului gros a1 alEste important ca albinele & benefiblnelor. cieze de zborul de curstire pentru a s e atrage atentia apidultorilor, in mod evita declanvarea diareei pe al carei fond deosebit, asupra necesiatii de a =igura se pot instala boli grave* in special nozborul albinelor f n primele zile favorssemoza. bile 'deoarece in conditiile clirnatice din Stirnularea zborului de curatire necetara noastr5, dup5 citeva ~ l calde din e sit3 m5suri ca : eliberarea urdinivului de ultirna p a r k a lunii sau din albine maarte, irdepgrtarea capacelor stuprima parte a lunii martie, revine o pepilor $i a m a t d a l u l u i de p r o w i e , *a rIoad5 rece care poate dura dou5-trei incit razele soarelui s5 inc5lzeasc5 direct slirpt5mlni. pod@ml. In familiile care au facut zborul in Pe d s u r 5 ce alb~nele simt caldura primele zile favorabile crgterea puietusoarelui incep s& ias5 la zbor, la inceput lui pe scar5 larga incepe cu dou8-trei ies cfteva albine, apoi din ce in ce mai sgptamini mai devreme decit la celelalte multe, pin5 cind zborul se produce in familii, ceea ce este deosebit de impormad. Pentru a stimula albinele s2 ias5 tant in special pentru culesul de la saldm.

fzz

MICA PUBLICITATE
CUMPhR venin de albine. Telefon :
011668.63.57
(2)

c WND gratii matcl Olanda. Ecaterina Timipara


Dehelean, str. Comuna din Paris 6, (3)

.II.III..I.........II.II..I..I..I..2\

INSEMNARI

Gheorghe Dan

CONSTATARE. La orice intilnire a apicultorilor, rnai ales i n cazul celor organizate se discutd intens. Se abordeazd probleme dintre cele rnai diverse in special dupd incheierea ,,ofieialdu a intilnirii. f n grupuri rnai mici sau rnai mari apicultorii se string laolaltd, discutind probleme ,,la zi", irnpdrtd$ind din experientd celor mai tineri sau povestind c u m au inceput cu albinele. Nu a m vdzut niciodatd apicultori plictisiti, fdrd chef de vorbd sau fdrd subiect de d'scutie, Se discutd uneori domol, alteori cu patimci $i intotdeauna rnai rdmine cite ceca $i pentru data viitoare. h aceastd atmosferd de club subiectele abordate pot fi foarte diverse. La INCEPUT, cind m - a m angajat la Ocolul silvic a m fost repartizat ,,la albine". 0 doamnri inginerd, pe care o credeam specialistd, m-a dzrs la stupinli sd-mi fac o impresie. Din depdrtare, vdztnd multimea stupilor - de albine ce sd m zic, i cci md ingrozea zumzditul lor - n-am vrut cu nici u n chip sd md apropii rnai mult de spatele stuprlor. Aqa cd doamna insotitoare se puse sd-mi demonstreze cd totul este i n reguld, apropiindu-se de stupi. ,,Hai Nelutule, nu t e teme, cd albinele nu-ti fac nici u n rdu . . . ' I , zicea dumneaei imbdrbdtindu-mi. Dar eu n u mii d a m desprins de ling6 piidurea din apropierea stupinei. A m urmiirit-o de la locul m e u c u m s-a aplecat sd deschidd u n stup. I n c l i p urm d t o a ~ ea inceput sd tipe ca din gurd de Qarpe ~ i agitindu-$i miinile deasupra ca, pului s-a indreptat vijelios spre mine. A m luat-o $i eu la fugd pierzindu-mi urma prin pddure. fNTfMPLARE. M-a chemut intr-o zi u n prieten la p d d u ~ e sd-i ajut sd scoatii o familis de albine dintr-o scorburd He copnc. M-am dus cu pldcere sd vdd c u m v a proceda, deoarece $tiam cd m fdcuse treai bn asta dr? citeva ori. Ajunsi i n pddure, a m pregritit cele necesare, iar el s-a U T cat i n conacul cu pricina suspendtndu-se pe o funie cam la 4 metri de pdmint, i n dreptz~l scorburii. Cu u n topor a Znceput sci Idrgea~cd .,urdini$ul". Zguduiturile cauzate de loviturile toporului, pozitia lui i n dreptul intrcirji, au fdcut ca blindele noastre albine sd devind agresive. Deranjat din lucru $i intepat sirguincios, prietenul meu s-a enervat ~ i ridicind toporzil, a lo, vit i n scorburd. Intimpldtor, i n calea topo~ullli s-a aflat $i funia de care era agdfat. Nu mai spun cit de repede a ajuns jos. Doamne, ce spaimd a m mai tras ; b f -

ne cd n-a pdfit nimic ! Auzi, nu cumva sd afle cd ti-am spus, cd nu-i place sd-$i aducd aminte $i se rnai $i supdrd. TRfNTOR1 L A MIERE. h emfsiunea T V R ,,Convorbiri de duminicli" din 2 august 1992, dl. Vartan Arachelian 1-a avut ca interlocutor pe dl. lon Caramitru. Dupd ce a precizat cd n u este angajat politic, simpatizind, insd, monarhia, dl. Caramitru a fdcut o anulogie interesantd intre viafa sociald i n familia de albine $i viata politic6 romtineascd. Domnk-sa a afirmat cd precum trintorii sint alungafi din stup, tot a$a trebuie sd pdrdseascli scena politicd $i oamenii compromi$i. Dl. Caramitru a omis sd precizeze dacd fenomenul respectiv se v a repeta $i anul viitor i n pol i t i c ~romcineascd. Lucru important dacd ne gindim cd albinele fac o astfel de ,,curcitenie" i n fiecare an. $i incd in pragul toamnei.
pZT

T U C A - V A T A T A ! A m cunoscut u n stubetiv de adevdratelea. Cind era ,Jimpede" nu-i fntrecea nimeni in meserie. De cele mai multe ori Znsii, umbla la stupi ,.deochiat". L-am vdzut odatit aplecindu-se spte ramele unui stup deschis suflind aburi de alcool peste albine $i spuntndu-le acestora cu drdgdlli$enie : ,,tucd-vd tata !" Albinele, din fire nepliicindu-le mirosul de alcool $i probabil insuficient de politicoase, 1-au Entepat necontenit pe figurd. Dar lui n u prea ii piisa ci indepdrtind irnperturbabil albinele cu mina - ca ~i cind ar fi fost broboane de sudoare - repeta bonom : ,,tucd-vd tata ! Tucd-vd tata !"
. .
-

CUM AM DEVENIT STUPAR. Maf demult, cind eram prune, md ducea u n vecin la plidure sli prindem 70i $1 sd scoat e m albinele din scorburd. Era o pddure bdtrind, iar copacii aveau scorburi numui Bune pentru addpostul albinelor. rmi ddden $i mie miere pe saturate. I n cele din urmci a m prins me$te$ugul ~i md urca pe mine i n copaci la scorburi. Apoi a murit vecinul. iar mie i m i pldcea mierea. A$a cd m - a m dus singur b plidure $i a m gdz sit u n roi. Altd datd a m scos o familie de albinc dintr-o scorburd. A$a a m inceput stupciria $i de atunci n u m - a m m i ldsat de albine. CE VREMURI DOMNULE ! Eram cu stupii Ocolului i n pastoral la tei Entr-o zond de deal. Aveau oamenii de pe acolo o rdchie galbend de te durea sufletul. Eu

m bbgam i n ea $i protofil s-o dreg. Ce i mai incolo $i-ncoace, bun6 dom'le de murea lumea, n u alta !

SE FURA $1 ALBINE. Orice lucru din lumea asta se poate fura in mat multe feluri. $i stupii ae pot fura i n rnai multe feluri. 0 metodd originald de a fura albine culegdtoare este de asemenea pus5 la punct. Am auzit-o ~optitiidiscret la o disczlfie fntre doi amici stupari. C u m fac punga$ii n o ~ t r i ? Prezint metoda pe scurt deoarece n u doresc ca ea sd fie aplicatd. Prin dresaj ademenesc albinele sd intre intr-un stup go1 aflat undeva mascat i n apropierea stupinei - victimd. T i m p de 2-3 ziZe albinele sint ademenite cu sirop de zahdr, pin6 Cind numdrul celor ce frecventeazd stupul go1 este foarte mare. Atunci ei introduc u n t u b de plastic prin u r d i n i ~ ,ldsind intrarea numai prin acesta. Albinele, pentru a intra, sint nevoite sd treacd prin t u b in stup, iar la intoarcere n u mai gdsesc iegirea. Capcana se ridicd seara impreund cu ,,recoltu" pi se transport6 la o distant6 suficient de mare astfel incit albinele sd n u se mai pwtd intoarce. Aceastd capturd devine pin6 la urmd u n roi, ,,furul" a v i d grijd sci-i asigure puiet, matcb, provizii. SINONIME - c i u ~ n astupilor - turbarea - cufureala

CE ZIC B A T R ~ N I I Mdrturisesc cdi m i . s-au pdrut siciitoare unele erori tipografice prezente i n revista noastrd. A m devenit mai ingdduitor dupd citirea unor pdreri mai .z;echi, formulate de un (probabil) cdlugdr in ,,Molitfelnicul de la Tirgovi$te6' din 1713, pdreri pe care le expun i n continuare : ,,lard cei ce vd veti inlimpla a ceti, ce gre$ald veti afla veri i n cuvinte, veri i n slove, indreptati cu duhul blindetilor, nepuindu-ne i n ponos, cd precum iaste cu neputintd ceriul a se vedea fdrd de nori, a$a $i tipariul fdrd de gre~ald". Sofronie monahul i$i prezintd bine motivatia scrisului ignorind parcd efectul ce 91 poate aveu tiparul asupra scrierii : ,,...eft voi fi i n viiata aciasta se cetescu $i eu, iard priestevirea a mea ori cine v a citi m b va pomeni $i v a zice D(u)mnezeu sd-1 erte". loan Lengher ( i n ,,Mineiul" prescurtat din 17241, mi realist, ne-o spune pe cea dreaptii : ,,Scris-am c u m a m gtiut, voi cititi c u m puteti". Pin6 l a urmb putem sii ne m vedem i de alte treburi deoarece ,,Scrisul de cdrti este fir6 sfirgit, iar invdtdtura multd este oboseald pentru trup" (Origen).

PARAZIT DIN ORDINUL ACARlENlLOR C E SE LOCALIZEAZA IN CAlLE RESPIRA-, TORII ALE ALB~NEI,PROVOC~NDU~LE, BOALA PARAZITARA ACARAPlOZA,+
, I

- loca americanCi ; - nosemoza ; - diareea.

aACARARIS WOOIDA

DOCUMENTAR APICOL

GLANDELE LUI KOJEVNIKOV


Kojevnikov le-a dew& deja in 1899, dar studiul lor nu a constitu~to preocupare. Extrernitatea abdominal5 a albinei poarta anusul, arificiul de pontil $1 acul. Acest ansamblu provine dintr-o evolutie remarcabil5, ale c&rei etape se observ2 bine la alte ~nsecte, dar care la albina domestic& ajung la un maximum d e complicatie. Glandele de care ne vom ocupa sint situate intre plhcile pgtrate $1 st@matice la intrarea camerei acului. ~ l i i l cile respective afnt f a m t i u n i perechi mioip chitinizate care fac pa& din sistemul de sustinere a aparatului vulnerant. Glandele lui K. au embriologic aceeqi origine ca $i celulele epiderm~ce, oare dau in cursul d e z v d W i glanda d e venin (sau glanda acid5), glanda lui Dufour (sau glanda alcaling), glanda acului $i glanda lui Nassonov. Ele sint prezenk la lucr&toare $i la regins. Structura glandelor I d Kojevnikov In timp ce glandele acide sau alcaline au s t r u c t d remarcabile, glandele lui K. sint foarte discrete, banale. Pot fi comparate cu glandele lui N w n o v . Ele sint formate dintr-un a n m b l u de celule cu vocatie secretcare, plasate alaturat, fiecare prel~uingit3 cu o celul5 care are in mijlocul s8u un canal, care servgte pentru evacuarea produ~ilor de secretie emi$i de celula glandular3 ce o impodobeste. Acest ansamblu de uniL5ti : celub secretcare f canal evacuator sint asamblate in pernu@ perechi. Ca $i glanda lui Nassonov, $i diferit de glanda cu venin, aceste glande nu au rezervor. Pe m2sur5 ce se elaboreaza secreiile, se preling prin canalicule. $i aceste canaliaule se deschid toate la niv e l d membranei intersegmentale, care unevte pbcile $i sub care sint situate glandele. Acest tip de gland2 este deci de formatie epidermid. Din aceasta implantare rezdt5 c5 scurgerea regulat.5 de p d ~ de i secreie ,,murdiirqWL tegumenkle din jur. Pliicile N k a t e , a$a cum am spus, sint forfatiuni perechi chitinizate care participa la structura com'plicata a aparatului vulnemnt. ~ e m b r a n a phroasil G t e mai moale. Este o formatiune nepereche ce se m t e vedea daca s e scoate acul, d c i ea acoper5 In partea dorsal5 bulbul acului. In conditii naturale, membrana pimas2 este pliatil in oarnera acului, care este legata, de exterior In unele conditli, printr-o uSoara Intredeschiziltur5. Se vede deci ch pernitele glandulare cele mai simple care constituie glandele lui K. sint asociate pentru functionare cu structuri m i cchm(plexe, diverse, care nu sint Sn munuitate anatomic&, ci numai alkturate, $i f5rk un raport evident cu ele, ceea ce complic5 mersul analizei intelectuale. Cum se studiad o astfel de gland&? Mai Pntii investitia de irnaginatie al experimenarii. Imaginati-vii pe t i n W tezist [preggtindu-$i lucrarea extragind glandele, pliicile patrate sau membranele pilroase ale albinelor sale $i prinzindu-le cu pioneze, pentru a le prezenta albinelor din stup. Observind apoi reaqia albinelor faw de acest cadou. Apoi, a c e m i stuelemente dent in laborator cu acele-i anatomice d e albin& f5cind teste d e cromatografie in fazii gazoasa, experiente de biochimie sofisticate, pentru a detecta formula chimica a prodw$ilor secretati. Feromonii de alarm& 91 de recrutare Pentru a intelege rolul glandelor lui K., trebuie s5 revenim asupra cunqtin\elm- despre feromonii de alarm5 $i de recrutare la lucratoarea Apls mellifica. Substanple de alarm5 sint cunoscute la diferite gmpe de animale $i in special la insectde sociale (albine, viespi, furniei, termite). La acestea din urm& d a u fnnd via@ I w structuratil, este absolut necesar SS-$i comunice informatiile $i mai ales perturbatiile ce pot interveni in soclotate la un anumit moment, astfel incit o reaGie grupata a ap5r&torilor sii w t a b i lease5 echilibml. Limbajul insectelor sociale este la baza gesturilor, dar mpi ales unul chimic, emiterea de mirosuri care informeaz5 asupra comportarnentului ce ltrebuie abordat. h i t e r e a u n d substan* chirnice data nu induce obligatoriu o reactie total2 sau nimic, este mult mal subtila ! De exemplu 2-heptanona, secretata de diferite specii de furnici la nivelul glandelor mandibulare, poate fi, unele dintre insecte care o secreL5 atractivg E n d o a redus& $i repulsiv5 in d o a r a ni m e . Traduceti ,,vino sB mi3 ajutiu In primul caz $i ,palvati-v&, pericol" in a1 doilea. Aceeqi substant8 deci poate da o infonnatie modulat5 de concentrarea sa, traducindu-se prin comportamente contradlctorii in aparent8. La albina domestic&, glandele mandibulare secreu, ca $i la multe furnici, substanb 2-heptanon. Pentru alWn2 aceastil substant5 este repulsiv5,ea induce agresivitatea. Dar, la nivelul acului, se produce alr fenomen $1 ro-

lul acestuia a t e de a atrage lucrltoarele. DaG, de exemplu, deranjati albinele gardian ale unui stup, acestea reactioneazh piitrunzind violent in stup, batind din aripi $i ridicindu-$i abdomenul. Camera acului se deschide, apare membrana p l roasg, acul este scos $i apoi apare o piclturl. d e venin. Acest cmportament declan$eaa 0 i g i r e in mas5 a lucr2toarelor r e c ~ u t a t epentru un eventual comando de apsrare. Se $tie c& veninul de albine contine diferite substante care sint la originea mf l a i ,si durerii provocate de intepltura, dar $i alte substante, cum este acetatul de i z m i l care are un efect atractiv asupra lucrlitoarelor. Recrutarea lucratoarelor a r avea deci ca origine emiterea pidtlarii d e venin d e d t r e lucratoarea aler-

tat&.
De unde provine acetatul de iwamil Dac.5 se lucreazg minutios $i li se prez i n a albinelor separat glandele lui K., membrane pkoase, plici patrate, glande c u venin, glandele lui Dufour, ne dam seama cB atractivitatea provine rnai ales de la membranele piroase, apoi de la placile plitrate. Glandele lui K. atrag, dar

rnai putin. f n rest, puterea atractivl este null. Cu este mai de neinteles cu cit plifiile cele mai atractive sint fragmente d e tegumente flirl iormatiune glandular5. $i veninul ? De ce nu actioneazii? S l ne reamintim ce a m spus mai sus. Glandele lui K. nu au rezervor, secretiile lor se preling pe tegumente. Veninul poate f i atunci contaminat, f5r5 ca glanda cu venin sfi producg ea fns&$i faimosul acetat de izoamil, care la urma urmelor este produs de glanda lui K. S-a demonsfiat aceasta prin experiente d e biochimie fins. $i daca glandele lui K,, la originea secretiei se dovedesc putin active prin absenta rezervorului, exist4 doar foarte putin& substant5 in celulele s e c r e h r e . In schimb, pliicile patrate $i mai ales membrana piroas5 servesc ca plajl de evaporare pentru feromcm. Tot tea ce s e prelinge din glande se reglsevte acolo $i se acumulead a c , daca putem folosi ii aceastil imagine.
Prelucrare de Liltana BtetOiean dupd M. Roger Jean DARCHEN in Abetlles et Fleurs nr. 10!1992

Ertremitatea abdomenului lmrdtoaref de Apls mellljica (secttune transversald) Ac de lucrdtoare In vedere laterald dreaptd (dupd Snodgrass. 1956) 1 - placd Patrata ; 2 - placd triunghiulard ; 3 - glanda de uenin ; 4 sac cu venin ' 5 - planda lui Dufour : 6-7 - ramiflcafii ; 8 - placd alungitd ; 9 - 8temitUl 7 ; Y O d ac ; bulbul aculul ; 12 membrana pdroasd ; 13 - membrand ; I4 - ieaca acului ; 15 glandele lui Kojevntkov ; 16 m u ~ c h i 17 - tergltul 8 ; I8 - tergiful 7 . ;

--

cintdrite depd$esc greutatea ei ? 3 . Nectarul care este o secretie dulce a florilor contine sub form5 diluatd zaharuri diverse, dar O principal zaharozd, glun cozd gi levulozd ? 4 . I n nectar pe lingd apd gi zaharuri se gdsesc acizi organici, substante minerale, aminoacizi liberi, substante aromate, toate i n cantitiiti relativ mici, nedepdgind i n cele mai multe cazuri 0,5-1/0 ? 5 . Albina lucriitoare care iese din ceIuld la na$tere ca insect6 perfect6 este incomplet dezvoltatd. Pentru a termina cresterea g i dezvolturea sistemului glandular ea mai are nevoie de cantitdti mari de polen pe care El consumii i n 6-9 zile? 6 . Hemolimfa - lichid aproape incolor, ce se poate compara cu singele de la mamifere, dar care n u confine pigmenfi comparabili cu hemoglobim - scaldd toate organele interne ale albinei 7 7 . 0 colonie de albine puternicd recolteazd in cursul unui a n peste 100 kg nectar, 30-50 kg polen $i50 l apii ? 8 . Numdrul btitiiilor aripilor albinei f n zbor este de 400-450 pe secundii ? 9 . Pe t i m p favorabil, fdrii vint albina zboarii cu o vitezii de 25-30 kmlorti, iar d n d este ajutatii de vint poate atinge viteze pind la 6 0 kmlord ? 10. 0 albind care d n t d r e ~ t e circa 100 miligrame poate transports in gu$i g i pe picioare o inciirciiturd totald de peste 75 miligrarne ? 11. Alblna zboard i n mod normal la o indltime de 10-30 m de la sol, dar in zonele cu vinturi foarte puternice are tendinta de a zbura cit mai aproape de sol ? 12. Cu ajutorul antenei albina deosebevte ca $i noi gustul de dulce, sdrat, acru $i amar ? 13. Durata de viafd a albinei Eucrdtoare i n timpul sezonului activ este de 42-45 zile, iar i n timpul iernii de 6 Zuni ? 14. Pentru a parcurge 1 k m .in zbor albina consumii aproximativ 0 , s miligrame miere ? 15. Pentru a aduce i n stup 100 g apd albinele sfnt nevoite sii facd circa 3000 de zboruri ? 16. Albinele se pot deplasa pe o tazd de 3-6 k m de la stup, insd un zbor cu randament este apreciat numul pind la 3 km? 17. Mierea de albine contine cantitdti de potasiu de aproximativ 10-12 ori mat mari In cornparatie cu singele u m a n ?

Maria CURCUDEI, Stefan BEJAN , 18. Cercetiitorii au stabilit cd la 30.000 1. 0 colonie de albine, in timpul sezode zboruri albinele specializate in ciiratul nului activ se compune din 40.000-60.000 de indivizi ? apei aduc i n stup o jumdtate litru de apd ? 2. Matca i n .perioada de maxim6 acti19. La u n zbor culegdtoarea i$i umple gu$a cu pin6 la 40 miligrame de nectar vitate depune 1.500-2.000 oud pe zi, care

$i gheomotoacele de polen pe picoare ce pot cintiiri 4-8 miligrame ? 20. Pentru a produce 1 kg miere maturat6 albinele trebuie 96 adune 3-4 kg nectar ? 21. Oamenii de ~ t i i n t d au stabilit cd nectarul contine 73% pin6 la apd ; 96O0l0 substante zaharoase $i 1-2/0 materlf d~ferite ? 22. Zahiirul rafinat contine zaharozli in procent de 99,9/0 $i O,lO/oapd ? 23. 100 g miere cu 328 calorii are i n compozitie 17,2/0 apd, 81,3O/0 zaharuri din care : 38,19/0 fructozd, 31,28/0 glucozd; 5OIO zaharozii, 6,83OI0 maltozd, 0,4-0,8/0 proteine sub formii de aminoacizi, 3,21/0 vitamine $i stiruri minerale ? 24. Mierea de albine contine multe vitamine din care vitaminele C, B2, B6, gi
PP ? 25. Polenul, dupd florile d i n care provi-

ne, cuprinde substante foarte diferite co proportie intre ele, dar in toate speciilc sint prezente : proteine, aminoacizi, zahai w i , substante minerale ~i vitamine, subslante hormonale, griisimi, arome, apd ? 26. I n polen sint prezenti 20 aminoacizt, iar 100 g polen confine tot aitia aminoacizi de important6 vital6 ca : 112 kg carne vitd SGU 7 buc. oud ? 27. 30 g polen pot acoperi necesarul zilnic de aminoacizi pentru o persoanii d u l ld, adicd 2 linguri rase sau 6 lingurite ? 28. Fagurii naturali au in compozitia lor c p r o x i m t i v 90-950h ceard gi 5-10/0 propo/:s introdus de albine concornitent cu cons!rucfia fagurilor ? 29. Miinile se pot spiila de propolis cu u n amestec de 2 ptirti amoniac $i 8 pdrti glicerind, dupe ce P prealabil n au fost spdlate bine cu apii $i sdpun. Dupd spiilare cu solutia de mai sus, pielea coloratd in galben se cldte$te cu apd. 1. Albinele $i oreqterea lor - Jean Louveaux - 1988, pag. 16-33. 2. Almnnahul stuparului - 1985, pag. 163
-156.

BIBLIOGRAFIE

tii omului - C. I . Hlric;tea $i Dr. Mircea Ialomiteanu - 1972, pag. 34. 4. Stupsritul Nou - C. L. Hristea - pag. 228.; 5 Manu,alul Apicultorului - 1986, pag. 18. . 6. A p i t e r ~ p i aazi - Ekl. 1981, pag. 27-32. 7. Propolisul - EX. APIMONDIA - Bucurevti 1981, pag. 11-12.

3. Produsele albinelor E sprijinul s&n&t&n