Sunteți pe pagina 1din 257
Freza - Manualul operatorului 96-RO8000 rev. AN aprilie 2012 Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road,
Freza - Manualul operatorului
96-RO8000 rev. AN aprilie 2012
Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030, USA | HaasCNC.com
96-RO8000 rev. AN aprilie 2012 Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030, USA |
96-RO8000 rev. AN aprilie 2012 Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030, USA |
Haas AUTOMATION, INC. CERTIFICAT DE GARANŢIE LIMITATĂ ce acoperă echipamentele CNC Haas Automation, Inc. Valabil

Haas AUTOMATION, INC. CERTIFICAT DE GARANŢIE LIMITATĂ

ce acoperă echipamentele CNC Haas Automation, Inc. Valabil începând cu 1 septembrie 2010 Haas Automation Inc. (denumit „Haas” sau „Producătorul”) acordă o garanţie limitată pentru toate centrele de frezare, centrele de strunjire şi maşinile rotative noi (denumite colectiv „Maşini CNC”) şi componentele aces- tora (cu excepţia celor enumerate mai jos în secţiunea Limitări şi excluderi ale garanţiei) (denumite „Compo- nente”), care sunt produse de Haas şi comercializate de Haas sau distribuitorii săi autorizaţi conform celor stipulate în prezentul Certificat. Garanţia stipulată în prezentul Certificat este o garanţie limitată şi reprezintă unica garanţie acordată de Producător, fiind supusă termenilor şi condiţiilor prezentului Certificat.

Acoperirea garanţiei limitate

Fiecare Maşină CNC şi Componentele acesteia (denumite colectiv „Produse Haas”) sunt garantate de Producător împotriva defectelor de material şi de fabricaţie. Această garanţie este acordată exclusiv cumpărătorului final şi utilizatorului final al Maşinii CNC (denumit „Client”). Perioada acestei garanţii limitate este de un (1) an. Perioada de garanţie începe de la data livrării Maşinii CNC la sediul Clientului. Clientul poate achiziţiona o extindere a perioadei de garanţie de la Haas sau de la un distribuitor autorizat Haas (denumită „Garanţie extinsă”).

Numai reparaţia sau înlocuirea

Singura responsabilitate a Producătorului şi remedierea exclusivă pentru client referitoare la oricare şi la toate produsele Haas se va limita la repararea sau înlocuirea, conform deciziei Producătorului, a produsului Haas defect, conform prezentei garanţii.

Declinarea răspunderii

Prezenta garanţie este unica şi exclusiva garanţie a producătorului şi ţine loc de orice alte garanţii de orice fel sau natură, explicite sau implicite, scrise sau orale, inclusiv dar fără a se limita la orice garanţie comercială implicită, garanţie implicită a adecvării la un anumit scop sau altă garanţie de calitate sau performanţe ori de neîncălcare a drepturilor. Prin prezentul document, producătorul declină astfel de garanţii de orice tip, iar clientul renunţă la acestea.

Limitări şi excluderi ale garanţiei

Componentele supuse uzurii în cursul utilizării normale şi în timp, inclusiv dar fără a se limita la vopseaua, finisarea şi starea geamurilor, becurile, garniturile de etanşare, sistemul de evacuare a aşchiilor etc., sunt ex- cluse din prezenta garanţie. Procedurile de întreţinere specificate de Producător trebuie respectate şi înreg- istrate în vederea validării garanţiei de faţă. Această garanţie este invalidată dacă Producătorul constată că (i) orice Produs Haas a făcut obiectul manipulării sau exploatării incorecte, abuzurilor, neglijării, accidentelor, instalării, întreţinerii sau depozitării neadecvate, respectiv exploatării neadecvate sau pentru aplicaţii improp- rii, (ii) orice Produs Haas a fost reparat sau deservit necorespunzător de către Client, tehnician de service ne- autorizat sau o altă persoană neautorizată, (iii) Clientul sau orice altă persoană aduce sau încearcă să aducă modificări oricărui Produs Haas fără autorizarea prealabilă în scris a Producătorului şi/sau (iv) orice Produs Haas a fost utilizat în scop necomercial (de exemplu pentru uz personal sau casnic). Această garanţie nu acoperă daunele sau defectele datorate unor factori externi sau chestiuni aflate în afara controlului rezonabil al Producătorului, inclusiv dar fără a se limita la furturi, acte de vandalism, incendii, intemperii (cum ar fi ploi, inundaţii, vânt, trăsnete sau cutremure), acte de război sau terorism.

Fără a limita caracterul general al oricăreia dintre excluderile sau limitările descrise în prezentul Certifi- cat, această garanţie nu include nicio garanţie cu privire la conformitatea oricărui Produs Haas cu toate specificaţiile de producţie sau cu alte cerinţe sau cu privire la funcţionarea neîntreruptă şi fără erori a oricărui Produs Haas. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea oricărui Produs Haas de către orice persoană şi nu îşi va asuma nicio responsabilitate faţă de nicio persoană pentru nicio problemă de proiectare, producţie, funcţionare, performanţă sau de altă natură pentru oricare Produs Haas, în afară de repararea sau înlocuirea acestuia, conform celor stipulate mai sus în prezenta garanţie.

Limitarea responsabilităţii şi a daunelor Producătorul nu va răspunde faţă de client sau faţă de

Limitarea responsabilităţii şi a daunelor

Producătorul nu va răspunde faţă de client sau faţă de orice altă persoană pentru niciun fel de daune-interese compensatorii, daune incidente, daune indirecte, daune punitive, daune speciale, respectiv alte daune sau pretenţii, fie în cadrul executării contractului, în caz de prejudiciu, sau altă regulă juridică sau de echitate ce rezultă din ori în legătură cu orice Produs Haas, alte produse sau servicii furnizate de producător sau de un distribuitor autorizat, tehnician de service sau un alt reprezentant autorizat al producătorului (denumiţi colectiv „reprezentant autorizat”), sau defectarea componentelor sau produselor realizate prin utilizarea unui produs Haas, chiar dacă producătorul sau orice reprezentant autorizat al acestuia a fost informat cu privire la posibili- tatea unor asemenea daune, daune sau pretenţii care includ, fără a se limita la, pierderi de profit, de date, de produse, de venituri, sau de utilizare, costuri cu timpii morţi, fond comercial, orice prejudiciu adus echipamen-

telor, facilităţilor sau altor bunuri ale oricărei persoane, şi orice daune care ar putea fi cauzate de o defectare

a oricărui produs Haas. Orice astfel de daune şi pretenţii sunt declinate de producător, clientul renunţând la

acestea. Singura responsabilitate a Producătorului şi remedierea exclusivă pentru client referitoare la daune

şi pretenţii indiferent de cauză se va limita la repararea sau înlocuirea, conform deciziei Producătorului, a

produsului Haas defect, conform celor stipulate în garanţia de faţă.

Clientul a acceptat limitările şi restricţiile stipulate în prezentul Certificat, inclusiv dar fără a se limita la restricţiile cu privire la dreptul său de a recupera daune ca parte a tranzacţiei încheiate cu Producătorul sau Reprezentantul autorizat al acestuia. Clientul înţelege şi acceptă faptul că preţul Produselor Haas ar fi mai mare dacă Producătorul ar trebui să răspundă pentru daune şi pretenţii ce nu fac obiectul garanţiei de faţă.

Acordul deplin

Prezentul Certificat anulează oricare şi toate celelalte acorduri, promisiuni, prezentări sau garanţii, fie orale, fie în scris, încheiate între părţi sau de către Producător în legătură cu aspectele ce fac obiectul acestui Certificat şi include toate înţelegerile şi acordurile convenite de părţi sau de către producător în legătură cu aceste aspecte. Prin prezentul document, Producătorul respinge explicit orice alte acorduri, promisiuni, prezentări sau garanţii, făcute fie oral, fie în scris, care sunt adiţionale sau care nu concordă cu orice termen sau condiţie a acestui Certificat. Termenii şi condiţiile stipulate în acest Certificat nu pot face obiectul unor modificări sau amendamente decât cu acordul scris şi semnat atât de Producător, cât şi de Client. Cu toate acestea, Producătorul va onora o Garanţie extinsă numai în limitele în care aceasta extinde perioada de garanţie aplicabilă.

Transmisibilitatea

Această garanţie este transmisibilă de la Clientul iniţial către o terţă parte dacă Maşina CNC este vândută printr-un contract privat de vânzare înaintea expirării perioadei de garanţie, cu condiţia notificării scrise a Producătorului cu privire la aceasta şi ca această garanţie să fie validă la momentul transferului. Cesionarul acestei garanţii se va supune tuturor termenilor şi condiţiilor acestui Certificat.

Această garanţie va fi guvernată de legislaţia Statului California, fără aplicarea regulilor referitoare la con- flictele de legi. Oricare şi toate disputele pe marginea acestei garanţii vor fi rezolvate de o Curte din jurisdicţia de competenţă aflată în Ventura County, Los Angeles County sau Orange County, California. Oricare termen sau clauză a acestui Certificat invalidat(ă) sau neexecutoriu(e) în orice situaţie şi în orice jurisdicţie nu va afecta valabilitatea sau titlul executoriu al celorlalţi termeni şi clauze prezentate aici sau valabilitatea ori titlul executoriu al termenului sau clauzei respectiv(e) în orice altă situaţie sau orice altă jurisdicţie.

Înregistrarea garanţiei În cazul în care aveţi o problemă cu maşina, vă rugăm să consultaţi

Înregistrarea garanţiei

În cazul în care aveţi o problemă cu maşina, vă rugăm să consultaţi mai întâi manualul operatorului. Dacă aceasta nu rezolvă problema, contactaţi distribuitorul autorizat Haas. Ca soluţie finală, contactaţi direct Haas la numărul indicat mai jos.

Haas Automation, Inc. 2800 Sturgis Road Oxnard, California 93030-8933 USA Telefon: (805) 278-1800 FAX: (805) 278-8561 În vederea înregistrării clientului final al acestei maşini pentru actualizări şi note de siguranţă pentru produs, trebuie să ni se restituie imediat procesul verbal de înregistrare a maşinii. Vă rugăm să-l completaţi integral şi să-l transmiteţi prin poştă la adresa de mai sus în ATENŢIA ÎNREGISTRĂRI (VF-1, GR-510, VF-6 etc. — după caz). Vă rugăm să includeţi o copie a facturii pentru a valida data intrării în garanţie şi să menţionaţi orice opţiuni suplimentare pe care eventual le-aţi achiziţionat.

Nume companie:

Persoană de contact:

 

Adresă:

Dealer:

Data instalării:

/

/

Cod model:

Serie de fabricaţie:

 

Telefon: (

)

FAX: (

)

Echipamentul include o funcţie presetată de dezactivare automată ce determină scoaterea automată din funcţiune a echipamentului după 800 de ore de utilizare. Această funcţie protejează clientul împotriva ten- tativelor de furt. Utilizarea neautorizată a maşinii este astfel redusă la un nivel minim, rularea programelor pe maşină fiind oprită automat odată scursă perioada de timp specificată. Funcţionarea poate fi reluată prin utilizarea codului de acces; contactaţi dealerul dumneavoastră pentru a obţine codul respectiv.

Procedura de evaluare a satisfacţiei clienţilor Stimate client Haas, Satisfacţia deplină şi bunăvoinţa

Procedura de evaluare a satisfacţiei clienţilor

Stimate client Haas, Satisfacţia deplină şi bunăvoinţa dumneavoastră sunt de maximă importanţă atât pentru Haas Automation, Inc., cât şi pentru distribuitorul Haas de la care aţi achiziţionat echipamentul. Normal, orice problemă veţi întâmpina în legătură cu tranzacţia sau exploatarea echipamentului va fi rezolvată rapid de către distribuitorul dumneavoastră. Totuşi, dacă modul de rezolvare a problemelor dumneavoastră nu vă satisface deplin, şi aţi discutat despre acestea cu un membru al echipei de management a dealerului, Managerul general sau direct cu proprietarul dealerului, vă rugăm să procedaţi astfel:

Contactaţi Centrul Servicii clienţi al Haas Automation apelând la numărul 800-331-6746 şi solicitaţi să fiţi pus în legătură cu Departamentul Servicii clienţi. Pentru a putea rezolva cât mai rapid posibil problemele dumneavoastră, vă rugăm să aveţi la îndemână următoarele informaţii atunci când ne apelaţi:

• Numele dumneavoastră, numele companiei, adresa şi numărul de telefon

• Modelul maşinii şi seria de fabricaţie

• Numele dealerului, precum şi numele ultimei persoane de la dealer pe care aţi contactat-o

• Natura problemei dumneavoastră Dacă doriţi să vă adresaţi Haas Automation în scris, vă rugăm să utilizaţi adresa::

Haas Automation, Inc. 2800 Sturgis Road Oxnard, CA 93030 Att: Customer Satisfaction Manager e-mail: Service@HaasCNC.com Odată contactat Centrul de servicii clienţi al Haas Automation, vom întreprinde toate eforturile pentru a rezolva cât mai rapid problemele respective în colaborare cu dumneavoastră şi distribuitorul dumneavoastră. Noi, cei de la Haas Automation, ştim că o bună relaţie Client - Distribuitor - Producător va contribui la succesul pe termen lung al tuturor celor implicaţi.

Feedback de la clienţi

Dacă aveţi probleme sau întrebări cu privire la Manualul operatorului Haas, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa pubs@haascnc.com. Aşteptăm cu

plăcere eventuale sugestii pe care le-aţi avea.

.

Informaţiile incluse în prezentul manual sunt actualizate frecvent. Actualizările de ultimă oră şi alte informaţii
Informaţiile incluse în prezentul manual sunt actualizate frecvent. Actualizările
de ultimă oră şi alte informaţii utile sunt disponibile online pentru descărcare
în format .pdf. Accesaţi www.haascnc.com şi faceţi clic pe „Manual Updates”
(actualizări manual) în meniul „Owner Resources” (materiale clienţi) din partea
inferioară a paginii.
Pentru ajutor suplimentar şi recomandări, vizitaţi pagina noastră web:
atyourservice.haascnc.com
At Your Service: blogul oficial Haas de răspunsuri şi informaţii
www.facebook.com/HaasAutomationlnc
Haas Automation pe Facebook
www.twitter.com/Haas_Automation
Ne puteţi găsi şi pe Twitter
https://www.linkedin.com/company/haas-automation
Haas Automation pe Linkedln
www.youtube.com/user/haasautomation
Imagini video şi informaţii referitoare la produse
http://www.flickr.com/photos/haasautomation
Imagini foto şi informaţii referitoare la produse
.
Produs: Fabricat de: Declaraţie de Conformitate Centre de frezare CNC (verticale şi orizontale) *Inclusiv toate

Produs:

Fabricat de:

Declaraţie de Conformitate

Centre de frezare CNC (verticale şi orizontale) *Inclusiv toate dotările opţionale instalate din fabricaţie sau instalate la client de către o Reprezentanţă autorizată Haas (HFO) Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030

805-278-1800

Declarăm, pe proprie răspundere, că produsele enumerate mai sus, la care face referire această declaraţie, sunt conforme cu reglementările enunţate în directiva CE privind Centrele de prelucrare:

· Directiva privind Maşinile şi utilajele 2006/42/CE

· Directiva privind Compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE

· Directiva privind Joasa tensiune 2006/95/CE

· Standarde suplimentare:

· EN 60204-1:2006/A1:2009

· EN 614-1:2006+A1:2009

· EN 894-1:1997+A1:2008

· EN 13849-1:2008/AC:2009

· EN 14121-1:2007

RoHS: CONFORME prin exceptare în baza documentaţiei producătorului. Exceptare pentru:

a) Utilaje industriale staţionare de mare gabarit

b) Sisteme de monitorizare şi control

c) Plumbul ca element de aliere în oţeluri, aluminiu şi cupru

Persoana autorizată să compileze fişierul tehnic:

Adresă:

Patrick Goris

Haas Automation Europe

Mercuriusstraat 28

B-1930 Zaventem

Belgia

SUA: Haas Automation certifică faptul că această maşină este conformă cu standardele de proiectare şi fabricaţie OSHA şi ANSI enumerate mai jos. Funcţionarea acestei maşini va fi conformă cu standardele enu- merate mai jos numai atât timp cât producătorul şi operatorul va respecta permanent cerinţele referitoare la operare, întreţinere şi instruire din standardele respective.

OSHA 1910.212 - Cerinţe generale pentru toate maşinile

ANSI B11.5-1984 (R1994) Strunguri

ANSI B11.19-2003 Criterii de performanţă pentru protecţie

ANSI B11.22-2002 Cerinţe de siguranţă pentru centrele de strunjire şi maşinile de strunjire cu comandă numerică automată

ANSI B11.TR3-2000 Evaluarea riscurilor şi reducerea riscurilor - Directivă referitoare la estimarea, evaluarea şi reducerea riscurilor asociate maşinilor-unelte

CANADA: Ca producător al echipamentului original, declarăm că produsele enumerate sunt conforme cu reglementările

CANADA: Ca producător al echipamentului original, declarăm că produsele enumerate sunt conforme cu reglementările enunţate în Secţiunea 7, Inspecţii înainte de pornire cu privire la sănătate şi securitate a Reglementării 851 din cadrul Reglementărilor privind sănătatea şi securitatea în muncă în mediul industrial pentru dispoziţiile şi standardele privind protecţia maşinilor.

În plus, acest document satisface notele din dispoziţiile scrise cu privire la exceptarea de la inspecţia înainte de pornire pentru echipamentele enumerate conform celor evidenţiate în Directivele de sănătate şi securitate pentru Ontario, Directivele PSR emise în aprilie 2001. Directiva PSR admite că nota scrisă furnizată de producătorul echipamentului original cu privire la conformitatea cu standardele aplicabile este acceptabilă pentru exceptarea de la Inspecţia înainte de pornire cu privire la sănătate şi securitate.

ET L L ISTED CONFORMS TO NFPA STD 79 ANSI/UL STD 508 9700845 UL SUBJECT

ET L L ISTED CONFORMS TO NFPA STD 79 ANSI/UL STD 508

9700845 UL SUBJECT 2011

CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22.2 N O.73

UL SUBJECT 2011 CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22.2 N O.73 C E R T I F
C E R
C
E
R

T

I F
I
F
I E D
I
E
D

Toate maşinile unelte CNC Haas poartă marca de clasificare ETL, ce certifică faptul că sunt conforme cu Standardul electric NFPA 79 pentru echipamente indus- triale şi normele canadiene echivalente, CAN/CSA C22.2 Nr. 73. Mărcile de clasificare ETL şi cETL sunt acordate produselor ce au parcurs cu succes procesul de testare la Intertek Testing Services (ITS), o alternativă la Underwrit- ers’ Laboratories.

Certificarea ISO 9001:2008 din partea TUV Management Service (un organism de certificare ISO) reprezintă o evaluare imparţială a sistemului de management al calităţii Haas Automation. Acest atestat confirmă conformarea Haas Automation la standardele emise de ISO (Interna- tional Organization for Standardization) şi recunoaşte an- gajamentul Haas pentru satisfacerea nevoilor şi cerinţelor clienţilor săi de pe piaţa globală.

S iguranţa P ROCEDURILE DE SIGURANŢĂ HAAS . G ÂNDIŢI SIGUR ! N U VĂ

Siguranţa

PROCEDURILE DE SIGURANŢĂ HAAS

.

GÂNDIŢI SIGUR!

P ROCEDURILE DE SIGURANŢĂ HAAS . G ÂNDIŢI SIGUR ! N U VĂ LĂSAŢI PRINS ÎN

NU VĂ LĂSAŢI PRINS ÎN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

Toate mașinile de frezare induc pericole datorită componentelor rotative, curelelor de transmisie și fuliilor, înaltei tensiuni, zgomotului și aerului compri- mat. Când se utilizează mașinile CNC și componen- tele acestora, se vor respecta permanent măsurile de siguranţă de bază pentru a se reduce riscurile de accidentare a personalului și de producere de avarii mecanice.

Important — Această mașină va fi operată exclusiv de către personal instruit în confor- mitate cu Manualul operatorului, etichetele de siguranţă, procedurile de siguranţă și instruc-

ţiunile pentru operarea mașinii în siguranţă.

Specificaţii şi limite generale de utilizare a produsului

Mediu (exclusiv pentu uz în spaţii închise)*

 
 

Minim

Maxim

Te m peratura de funcţionar e

Te m peratura de funcţionar e
Te m peratura de funcţionar e

Te m peratura de depozitare

Te m peratura de depozitare
Te m peratura de depozitare

Umiditatea atmosferică

20% umiditate relativă, fără condensare

90% umiditate relativă, fără condensare

Altitudinea

la nivelul mării

6000 picioare (1829 m)

Zgomotul

 

Minim

Maxim**

Emis din toate zonele maşinii în cursul utilizării în poziţia obişnuită a operatorului

70 dB

Mai mare de 85 dB

* Nu utilizaţi maşina în medii explozive (vapori şi/sau microparticule explozive) ** Luaţi măsuri pentru prevenirea afectării auzului datorită zgomotului produs de maşină/prelucrare. Purtaţi căşti de protecţie antifonică, modificaţi aplicaţia de aşchiere (scule, turaţie arbore principal, viteze axe, dispozitive de fixare,

traiectorii programate) astfel încât să se reducă zgomotul şi/sau restricţionaţi accesul în zona maşinii în cursul aşchierii.

.

C I T I Ţ I ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII : ♦

CITIŢI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII:

♦ Numai personalul autorizat va lucra la această maşină. Personalul neinstruit reprezintă un pericol pentru sine şi pentru maşină, iar exploatarea neadecvată va duce la invalidarea garanţiei.

♦ Verificaţi dacă există componente şi scule deteriorate înainte să puneţi în funcţiune maşina. Orice componentă sau sculă deteriorată va fi reparată corespunzător sau înlocuită de personal autorizat. Nu exploataţi maşina dacă vi se pare că orice componentă nu funcţionează corect. Contactaţi maistrul coordo- nator.

♦ Utilizaţi protecţii adecvate pentru ochi şi urechi în timpul exploatării maşinii. Se recomandă ochelarii de protecţie la impact omologaţi ANSI şi căştile de protecţie antifonică omologate OSHA pentru reducerea riscu- rilor de afectare a văzului sau auzului.

♦ Nu puneţi în funcţiune maşina decât dacă uşile sunt închise şi sistemele de interblocare a uşilor funcţionează corespunzător. Sculele aşchietoare rotative pot provoca leziuni grave. În cursul rulării unui program, masa frezei şi păpuşa portsculă se pot deplasa rapid în orice moment şi în orice direcţie.

♦ Butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) este un comutator mare, circular şi roşu amplasat pe panoul de comandă. Prin apăsarea butonului Emergency Stop (oprire de urgenţă), este oprită instantaneu orice mişcare a maşinii, servomotoarelor, schimbătorului de scule sau pompei de lichid de răcire. Utilizaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) numai în situaţii de urgenţă pentru a preveni avarierea maşinii.

♦ Panoul electric trebuie să fie închis iar cheile şi încuietorile compartimentului de comandă trebuie să fie permanent asigurate, cu excepţia lucrărilor de instalare şi deservire. În cazurile respective, numai electricie- nii calificaţi vor avea aces la panou. Când întrerupătorul principal de reţea este cuplat, panoul electric se află sub înaltă tensiune (inclusiv plăcile de circuite şi circuitele logice), iar unele componente funcţionează la temperaturi ridicate. De aceea, se impune o atenţie maximă. Odată maşina instalată, compartimentul de comandă trebuie încuiat, iar cheia va fi accesibilă exclusiv personalului de service calificat.

♦ NU transformaţi sau modificaţi sub nicio formă acest echipament. Dacă sunt necesare modificări, orice astfel de solicitări vor fi gestionate de Haas Automation, Inc. Orice modificare sau transformare a oricărui Centru de frezare sau strunjire Haas poate duce la accidentarea personalului şi/sau avarii mecanice şi va determina invalidarea garanţiei.

♦ Consultaţi codurile şi normele locale de protecţie a muncii înainte să puneţi în funcţiune maşina. Contactaţi dealerul de fiecare dată când se ridică probleme ce ţin de siguranţă.

♦ Intră în aria de responsabilitate a proprietarului atelierului să se asigure că toţi cei implicaţi în instalarea şi exploatarea maşinii sunt temeinic familiarizaţi cu instrucţiunile de instalare, operare şi de siguranţă furnizate împreună cu maşina ÎNAINTE să execute orice fel de lucrări. Responsabilitatea finală pentru siguranţă ţine de proprietarul atelierului şi de personalul ce lucrează cu maşina.

♦ Maşina este comandată automatizat şi poate porni în orice moment.

♦ Maşina poate provoca leziuni grave.

♦ Nu exploataţi maşina cu uşile deschise.

♦ Evitaţi să pătrundeţi în incinta maşinii.

♦ Nu exploataţi maşina fără o instruire adecvată.

♦ Purtaţi permanent ochelari de protecţie.

♦ Nu atingeţi niciodată scula din arborele principal când apăsaţi butoanele ATC FWD (ATC înainte), ATC REV (ATC înapoi), NEXT TOOL (scula următoare) sau iniţiaţi un ciclu de schimbare a sculei. Schimbătorul de scule se va mişca, strivindu-vă mâna.

♦ Pentru a preveni avarierea schimbătorului de scule, asiguraţi-vă că sculele sunt aliniate corect faţă de ghi- dajele arborelui principal la încărcarea sculelor.

♦ Tensiunea de alimentare trebuie să respecte specificaţiile din prezentul manual. Încercarea de a alimenta

♦ Tensiunea de alimentare trebuie să respecte specificaţiile din prezentul manual. Încercarea de a alimenta maşina din orice altă sursă poate conduce la avarii grave şi la invalidarea garanţiei.

♦ Nu apăsaţi butonul POWER UP/RESTART (pornire/repornire) de pe panoul de comandă decât după final- izarea instalării.

♦ Nu încercaţi să puneţi în funcţiune maşina înainte să fie parcurse toate procedurile de instalare.

♦ Nu deserviţi niciodată maşina aflată sub tensiune.

♦ Piesele fixate necorespunzător ce sunt prelucrate la turaţii ridicate pot fi proiectate cu viteze mari şi perfora uşa de protecţie. Prelucrarea pieselor supradimensionate sau fixate pe margine nu este sigură.

♦ Geamurile trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate sau puternic zgâriate - Înlocuiţi imediat geamurile deterio- rate.

♦ Nu procesaţi materiale toxice sau inflamabile. Se pot emana vapori toxici mortali. Consultaţi producătorul materialelor cu privire la manipularea în siguranţă a produselor secundare înainte de procesare.

♦ Păpuşa portsculă poate să cadă prin surprindere. Personalul va evita zona aflată direct sub păpuşa portsculă.

♦ Nu resetaţi întrerupătorul de reţea înainte să fie investigată cauza defecţiunii. Numai personalul de service calificat Haas va executa lucrări de depanare şi reparaţie a echipamentului.

♦ Respectaţi aceste indicaţii la executarea de lucrări la maşină:

Exploatarea normală – Ţineţi uşa închisă şi apărătorile în poziţie în timpul funcţionării maşinii.

Încărcarea şi descărcarea pieselor – Un operator deschide uşa sau apărătoarea, efectuează intervenţia, închide uşa sau apărătoarea înainte să apese butonul cycle start (pornire ciclu) (pornind funcţionarea automatizată).

Încărcarea şi descărcarea sculelor – Un mecanic intră în zona de prelucrare pentru a încărca sau descărca sculele. Părăsiţi complet zona înainte să fie comandată funcţionarea automatizată (de exemplu next tool (scula următoare), ATC/Turret FWD/REV (ATC/ cap revolver înainte/ înapoi).

Setarea unei operaţii de prelucrare – Apăsaţi butonul emergency stop (oprire de urgenţă) înainte să instalaţi sau scoateţi dispozitivele de fixare ale maşinii.

Întreţinerea / curăţarea maşinii – Apăsaţi butonul emergency stop (oprire de urgenţă) sau scoateţi maşina de sub tensiune înainte să pătrundeţi în incintă.

Nu intraţi în zona de prelucrare atât timp cât maşina este în funcţiune; pericol de accidentare gravă sau mortală.

Funcţionarea nesupravegheată

Maşinile CNC Haas complet închise sunt proiectate să funcţioneze nesupravegheat; totuşi, s-ar putea să nu fie sigur ca procesarea să se deruleze nesupravegheat.

Cum intră în aria de responsabilitate a proprietarului atelierului setarea sigură a maşinilor şi utilizarea celor mai bune tehnologii de prelucrare, este de asemenea responsabilitatea acestora să gestioneze evoluţia aces- tor proceduri. Procesul de prelucrare trebuie monitorizat pentru a se preveni daunele dacă survine o situaţie periculoasă.

De exemplu, dacă există riscul de producere a unor incendii datorită materialului prelucrat, va trebui instalat un sistem adecvat de stingere a incendiilor, pentru a reduce riscul afectării personalului, echipamentelor şi facilităţilor. Se va contacta un specialist adecvat pentru instalarea sistemelor de monitorizare înainte ca proce- sul de prelucrare să fie lăsat nesupravegheat.

Este în special important să se selecteze echipamente de monitorizare care să poată întreprinde imediat acţiuni adecvate fără intervenţie umană, pentru a se preveni accidentele în cazul identificării unor probleme.

M odul setare Toate frezele Haas sunt echipate cu încuietoare pe uşile operatorului şi comutator

Modul setare

Toate frezele Haas sunt echipate cu încuietoare pe uşile operatorului şi comutator cu cheie pe latura consolei de comandă pentru blocarea şi deblocarea modului Setare. În general, starea blocată/deblocată a modului Setare afectează modul de funcţionare a maşinii atunci când sunt deschise uşile.

Această funcţie înlocuieşte următoarele setări şi următorii parametri pentru unitatea de comandă:

• Setarea 51, Door Hold Override (anulare interblocare uşă)

• Parametrul 57, bitul 7, Circuit de siguranţă

• Parametrul 57, bitul 31, Arbore principal oprit de uşă

• Parametrul 586, Turaţie maximă arbore principal uşă deschisă.

Modul Setare trebuie să fie în general blocat (comutatorul în poziţie verticală, blocată). În modul blocat, uşile incintei sunt blocate în stare închisă în timpul executării unui program CNC, rotirii arborelui principal sau deplasării unei axe. Uşile se deblochează automat atunci când maşina nu se află într-un ciclu de prelucrare. Majoritatea funcţiilor maşinii sunt indisponibile cu uşa deschisă.

Când aceasta este deblocată, modul Setare permite unui operator calificat un acces mai bun la maşină pen- tru lucrările de setare. În acest mod, comportamentul maşinii depinde de starea închisă sau deschisă a uşilor. Cu uşile închise în modul Setare, deschiderea uşilor va opri mişcarea şi va reduce turaţia arborelui principal. Maşina va permite utilizarea mai multor funcţii în modul Setare cu uşile deschise, de obice la o turaţie redusă. Diagramele următoare prezintă o sinteză a modurilor şi funcţiilor permise.

NU ÎNCERCAŢI SĂ ANULAŢI FUNCŢIILE DE SIGURANŢĂ. ÎN CAZ CONTRAR, MAŞINA DEVINE NESIGURĂ ŞI GARANŢIA ESTE INVALIDATĂ.

Celulele robotizate

O maşină în celulă robotizată este lăsată să funcţioneze fără restricţii cu uşa deschisă în modul Blocat/ funcţionare.

Această stare cu uşa deschisă este permisă numai dacă un robot comunică cu maşina CNC. În mod normal, o interfaţă dintre robot şi maşina CNC controlează siguranţa ambelor echipamente.

Un dispozitiv de integrare a celulei robotizate va putea testa starea cu uşa deschisă a maşinii CNC şi asigura siguranţa celulei robotizate.

Comportamentul maşinii cu uşa deschisă FUNCŢIE BLOCATĂ DEBLOCATĂ MAŞINĂ Deplasarea rapidă cu

Comportamentul maşinii cu uşa deschisă

FUNCŢIE

FUNCŢIE BLOCATĂ DEBLOCATĂ

BLOCATĂ

FUNCŢIE BLOCATĂ DEBLOCATĂ

DEBLOCATĂ

MAŞINĂ

Deplasarea rapidă cu viteză maximă

Nepermisă.

25%

Deplasarea rapidă cu viteză maximă Nepermisă. 25% Pornire ciclu Nepermisă, nicio mişcare a maşinii sau

Pornire ciclu

Nepermisă, nicio mişcare a maşinii sau execuţie de program.

Cu butonul Cycle Start (pornire ciclu) menţinut apăsat, este iniţiată mişcarea maşinii, cu condiţia ca turaţia comandată a arborelui principal să nu depăşească 750 rot/min.

Arborele principal în sens orar/antiorar

Da, dar utilizatorul trebuie să apese şi menţină apăsat bu- tonul CW/CCW (sens orar/antiorar), turaţia maximă fiind de 750 rot/min.

Da, dar la maximum 750 rot/min.

Schimbarea sculei

Nepermisă.

Nepermisă.

Funcţia Scula următoare

Nepermisă.

Permisă cu butonul Next Tool (scula următoare) apăsat şi menţinut apăsat.

Deschiderea uşilor în timpul rulării programu- lui

Nepermisă. Uşa este blocată.

Da, dar mişcarea axei se va opri şi arborele principal va încetini la maxim 750 rot/min la freze, respectiv 50 rot/min la strunguri.

Mişcarea transportorului

Nepermisă.

Da, dar utilizatorul trebuie să apese şi menţină apăsat butonul transportorului.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat 100 % CW CC W 750 ROT/ MIN 100 % 750
Apăsaţi şi menţineţi apăsat 100 % CW CC W 750 ROT/ MIN 100 % 750
Apăsaţi şi
menţineţi apăsat
100
%
CW
CC W
750 ROT/
MIN
100
%
750 ROT/
MIN
.
G00 G01 Z X Y 100% 0% 25% 25% . 100% 100% . 96-0228 rev
G00 G01 Z X Y 100% 0% 25% 25% . 100% 100% .
G00
G01
Z
X
Y
100%
0%
25%
25%
.
100%
100%
.
E xploatarEa şi indicaţii pEntru opErarEa corEctă a maşinii Toate maşinile de frezare induc pericole

ExploatarEa şi indicaţii pEntru opErarEa corEctă a maşinii

Toate maşinile de frezare induc pericole datorită sculelor aşchietoare rotative, curelelor de transmisie şi fuliilor, înaltei tensiuni, zgomotului şi aerului comprimat. Când se utilizează maşinile de frezare şi compo- nentele acestora, se vor respecta permanent măsurile de siguranţă de bază pentru a se reduce riscurile de accidentare a personalului şi de producere de avarii mecanice. CITIŢI TOATE AVERTISMENTELE, ATENŢIONĂRILE ŞI INSTRUCŢIUNILE AFERENTE ÎNAINTE SĂ PUNEŢI ÎN FUNCŢIUNE MAŞINA.

modificarEa maşinii

NU transformaţi sau modificaţi sub nicio formă acest echipament. Dacă sunt necesare modificări, orice astfel de solicitări vor fi gestionate de Haas Automation, Inc. Orice modificare sau transformare a oricărui Centru de prelucrare Haas poate duce la accidentarea personalului şi/sau avarii mecanice şi va determina invalidarea garanţiei.

EtichEtElE dE Siguranţă

Pentru a se asigura transmiterea şi înţelegerea rapidă a pericolelor ce ţin de maşinile-unelte CNC, sunt amplasate etichete cu simbolul pericol pe maşinile Haas în locurile în care există vreun pericol. Dacă etiche- tele se deteriorează sau uzează, sau dacă sunt necesare etichete suplimentare pentru evidenţierea unui punct specific referitor la siguranţă, contactaţi dealerul dumneavoastră sau fabrica Haas. Nu modificaţi sau îndepărtaţi niciodată nicio etichetă şi niciun simbol de siguranţă.

Fiecare pericol este definit şi explicat pe eticheta generală de siguranţă, amplasată în partea frontală a maşinii. Punctele specifice de pericol sunt marcate cu simboluri de avertizare. Parcurgeţi şi înţelegeţi cele pa- tru părţi ale fiecărui avertisment de siguranţă, explicate mai jos, şi familiarizaţi-vă cu simbolurile de la paginile următoare.

Simbol de avertizare Nivelul de gravitate a pericolului / Mesaj text Simbol de acţiune AVERTISMENT
Simbol de avertizare
Nivelul de gravitate a pericolului / Mesaj text
Simbol de acţiune
AVERTISMENT
A
Pericol de accidentare gravă. Utilajul
nu vă poate proteja de substanţe
toxice.
B
Ceaţa de lichid de răcire, microparticulele,
aşchiile şi vaporii pot fi periculoase.
C
Respectaţi datele de siguranţă şi avertismentele
producătorului materialelor specifice.

Simbolul de avertizare - Identifică un pericol potenţial şi accentuează mesajul text.

Mesajul text - Clarifică sau accentuează scopul simbolului de avertizare. A: Pericolul. B: Consecinţa ignorării avertismentului. C: Acţiunea pentru prevenirea accidentării. Ţineţi de asemenea

seama de simbolul de acţiune.

.

Nivelul de gravitate a pericolului - Codul de culori pentru indicarea riscurilor ce decurg din ignorarea unui pericol. Roşu + „PERICOL” = Pericolul VA CAUZA decesul sau accidentarea gravă dacă este ignorat. Portocaliu + „AVERTISMENT” = Pericolul POATE cauza decesul sau accidentarea gravă dacă este ignorat. Galben + „ATENŢIE” = Pericolul POATE cauza accidentarea minoră sau medie dacă este ignorat. Albastru + „NOTĂ” = Indică o acţiune pentru prevenirea avarierii maşinii. Verde + „INFORMAŢII” = Oferă detalii referitoare la

componentele maşinii.

Simbolul de acţiune:

Indică acţiunile pentru prevenirea accidentării. Cercurile albastre indică acţiunile obligatorii pentru prevenirea accidentării, cercurile roşii tăiate indică acţiuni interzise pentru prevenirea accidentării.

E tichEtE dE avErtizarE pEntru frEzE PERICOL Pericol de electrocutare. Risc de deces prin electro-

EtichEtE dE avErtizarE pEntru frEzE

PERICOL

PERICOL

Pericol de electrocutare. Risc de deces prin electro- cutare. Decuplaţi şi blocaţi alimentarea sistemului înainte

Pericol de electrocutare.

Risc de deces prin electro- cutare.

Decuplaţi şi blocaţi alimentarea sistemului înainte de intervenţie.

Risc de deces prin electro- cutare. Decuplaţi şi blocaţi alimentarea sistemului înainte de intervenţie.
şi blocaţi alimentarea sistemului înainte de intervenţie. Utilajul automatizat poate porni în orice moment.

Utilajul automatizat poate porni în orice moment.

şi blocaţi alimentarea sistemului înainte de intervenţie. Utilajul automatizat poate porni în orice moment.

Un operator neinstruit riscă

o accidentare gravă sau mortală.

Citiţi şi respectaţi manualul ope- ratorului şi semnele de avertizare înainte să exploataţi utilajul.

Pericol de accidentare gravă. Utilajul nu vă poate proteja de substanţe toxice. Ceaţa de lichid

Pericol de accidentare gravă. Utilajul nu vă poate proteja de substanţe toxice.

Ceaţa de lichid de răcire, microparticulele, aşchiile şi vaporii pot fi periculoase.

Respectaţi datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice.

vaporii pot fi periculoase. Respectaţi datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice.
datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice. Pericol de accidentare gravă.

Pericol de accidentare gravă.

datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice. Pericol de accidentare gravă.

Incinta nu asigură blocarea oricărui tip de proiectil.

Verificaţi de două ori setările înainte să iniţiaţi orice operaţie de prelucrare. Respectaţi întotdeauna procedurile de prelucrare în siguranţă. Nu operaţi utilajul cu uşile sau geamurile deschise sau cu apărătorile scoase.

Pericol de incendiu şi explozie. Utilajul nu este proiectat să limiteze sau să reziste la
Pericol de incendiu şi explozie. Utilajul nu este proiectat să limiteze sau să reziste la

Pericol de incendiu şi explozie.

Utilajul nu este proiectat să limiteze sau să reziste la explozii sau incendii.

Nu utilizaţi materiale sau lichide de răcire explozive sau inflamabile. Consultaţi datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice.

Se pot produce acciden- te grave.

Piesele în mişcare pot agăţa, prinde sau tăia. Sculele ascuţite sau aşchiile pot tăia uşor pielea.

Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în acesta.

pot tăia uşor pielea. Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în
pot tăia uşor pielea. Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în
uşor pielea. Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în acesta.  
uşor pielea. Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în acesta.  
 
uşor pielea. Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în acesta.  
uşor pielea. Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în acesta.  

Pericol de accidentare.

Risc de producere de tăie- turi, escoriaţii sau leziuni în urma alunecării sau căderii.

Evitaţi să exploataţi utilajul în condiţii de umiditate ridicată sau iluminare precară.

Pericol de afectare a văzului sau auzului.

Pătrunderea de corpuri străine în ochii neprotejaţi poate duce la pierderea

vederii. Nivelul de zgomot poate depăşi 70 dBA.

Purtaţi ochelari de protecţie şi căşti antifonice când operaţi utilajul sau staţi în apropierea acestuia.

În timp, geamurile de protecţie se pot fragiliza şi îşi pot pierde eficacitatea datorită expunerii la lichidele de răcire şi uleiurile utilajului. Dacă se depistează semne de decolorare, microfisuri sau exfoliere, înlocuiţi-le imediat. Geamurile de protecţie se vor înlocui la fiecare doi ani.

AVERTISMENT

AVERTISMENT

 
Se pot produce acci- dente grave. Piesele în mişcare pot agăţa sau prinde. Asiguraţi întotdeauna

Se pot produce acci- dente grave.

Piesele în mişcare pot agăţa sau prinde.

Asiguraţi întotdeauna îmbrăcă- mintea largă şi părul lung.

grave. Piesele în mişcare pot agăţa sau prinde. Asiguraţi întotdeauna îmbrăcă- mintea largă şi părul lung.
agăţa sau prinde. Asiguraţi întotdeauna îmbrăcă- mintea largă şi părul lung. Pericol de accidentare gravă.

Pericol de accidentare gravă.

agăţa sau prinde. Asiguraţi întotdeauna îmbrăcă- mintea largă şi părul lung. Pericol de accidentare gravă.

Respectaţi procedurile de fixare în siguranţă. Piesele fixate incorect pot fi proiectate cu forţă mortală.

Asiguraţi piesele de prelucrat şi dispozitivele de fixare.

Pericol de lovire. Componentele utilajului pot tăia sau strivi. Nu atingeţi nicio componentă utilajului în

Pericol de lovire.

Componentele utilajului pot tăia sau strivi.

Nu atingeţi nicio componentă

utilajului în cursul funcţi- onării automatizate. Nu vă

apropiaţi niciodată de piesele

în

a

mişcare.

componentă utilajului în cursul funcţi- onării automatizate. Nu vă apropiaţi niciodată de piesele în a mişcare.
vă apropiaţi niciodată de piesele în a mişcare. Piesele în mişcare pot strivi. Schimbătorul de scule

Piesele în mişcare pot strivi.

Schimbătorul de scule se va mişca, strivindu-vă mâna.

piesele în a mişcare. Piesele în mişcare pot strivi. Schimbătorul de scule se va mişca, strivindu-vă

Nu atingeţi niciodată arborele principal când apăsaţi butoa- nele ATC FWD, ATC REV, NEXT TOOL sau iniţiaţi un ciclu de schimbare a sculei.

Nu permiteţi operarea utilajului de către personal neinstruit.NEXT TOOL sau iniţiaţi un ciclu de schimbare a sculei. Nu transformaţi sau modificaţi sub nicio

Nu transformaţi sau modificaţi sub nicio formă utilajul.© 2009 Haas Automation, Inc. 29-0769 Rev E

© 2009 Haas Automation, Inc. 29-0769 Rev E

Nu operaţi utilajul dacă prezintă componente uzate sau deteriorate. 

 

Nu conţine piese reparabile de către operator. Utilajul va fi reparat şi întreţinut numai de către tehnicieni autorizaţi. 

 
 

NOTĂ

Curăţaţi săptămânal sita filtrului.

 
Întreţinerea rezervoru lui de lichid de răcire - Filtru separator
Întreţinerea rezervoru
lui de lichid de răcire
-
Filtru separator

Scoateţi capacul rezervorului şi curăţaţi săptămânal eventualele depuneri din rezervor.

Nu utilizaţi apă, putând rezulta deteriorări iremediabile prin coroziune. Se va utiliza un lichid de răcire anticoroziv.

.

Nu utilizaţi pentru răcire lichide toxice sau inflamabile.

 
E tichEtE dE avErtizarE pEntru Strunguri PERICOL Pericol de electrocutare. Utilajul automatizat poate porni în

EtichEtE dE avErtizarE pEntru Strunguri

PERICOL Pericol de electrocutare. Utilajul automatizat poate porni în orice moment. Risc de deces prin
PERICOL
Pericol de electrocutare.
Utilajul automatizat poate
porni în orice moment.
Risc de deces prin electro-
cutare.
Un operator neinstruit riscă o
accidentare gravă sau mortală.
Decuplaţi şi blocaţi alimentarea
sistemului înainte de intervenţie.
Citiţi şi respectaţi manualul ope-
ratorului şi semnele de avertizare
înainte să exploataţi utilajul.
Pericol de accidentare
gravă. Utilajul nu vă poate
proteja de substanţe toxice.
Pericol de accidentare gravă.
Incinta nu asigură blocarea
oricărui tip de proiectil.
Ceaţa de lichid de răcire,
microparticulele, aşchiile şi
vaporii pot fi periculoase.
Respectaţi datele de siguranţă
şi avertismentele producătorului
materialelor specifice.
Verificaţi de două ori setările
înainte să iniţiaţi orice operaţie de
prelucrare. Respectaţi întotdeauna
procedurile de prelucrare în
siguranţă. Nu operaţi utilajul cu
uşile sau geamurile deschise sau cu
apărătorile scoase.
Pericol de incendiu şi explozie.
Pericol de accidentare.
Utilajul nu este proiectat să
limiteze sau să reziste la
explozii sau incendii.
Nu utilizaţi materiale sau lichide de
răcire explozive sau inflamabile.
Consultaţi datele de siguranţă
şi avertismentele producătorului
materialelor specifice.
Risc de producere de tăie-
turi, escoriaţii sau leziuni în
urma alunecării sau căderii.
Evitaţi să exploataţi utilajul în
condiţii de umiditate ridicată sau
iluminare precară.
Se pot produce accidente
grave.
Pericol de afectare a
văzului sau auzului.
Piesele în mişcare pot agăţa,
prinde sau tăia. Sculele
ascuţite sau aşchiile pot tăia
uşor pielea.
Pătrunderea de corpuri
străine în ochii neprotejaţi
poate duce la pierderea
vederii. Nivelul de zgomot
poate depăşi 70 dBA.
Asiguraţi-vă că utilajul nu este
în regim automatizat înainte să
pătrundeţi în acesta.
Purtaţi ochelari de protecţie şi căşti
antifonice când operaţi utilajul sau
staţi în apropierea acestuia.
În timp, geamurile de protecţie se pot fragiliza şi îşi pot pierde eficacitatea datorită expunerii la lichidele de răcire şi uleiurile utilajului. Dacă
se depistează semne de decolorare, microfisuri sau exfoliere, înlocuiţi-le imediat. Geamurile de protecţie se vor înlocui la fiecare doi ani.
AVERTISMENT
Se pot produce acciden-
te grave.
Pericol de accidentare
gravă şi de impact.
Piesele în mişcare pot agăţa
sau prinde.
O bară nesusţinută poate
balansa cu efecte mortale.
Asiguraţi întotdeauna îmbrăcămin-
tea largă şi părul lung.
Pericol de accidentare gravă.
Piesele fixate incorect pot fi
proiectate cu forţă mortală.
Turaţia ridicată reduce forţa
de strângere a mandrinei.
Nu prelucraţi utilizând o setare
nesigură sau o turaţie peste cea
nominală a mandrinei.
Nu extindeţi bara laminată dincolo
de capătul tubului de tragere fără
un sprijin adecvat.
Nu aplicaţi forţe de prelucrare
excesive, care ar putea dizloca
bara din suport.
Nu permiteţi căruciorului sau sculei
să lovească luneta sau păpuşa
mobilă; piesa de prelucrat s-ar
putea slăbi.
Nu strângeţi exagerat luneta.
Nu permiteţi operarea utilajului de către personal neinstruit.
Piesele în mişcare pot tăia.
Restricţionaţi accesul la strungurile cu batiu deschis.
Sculele ascuţite pot tăia uşor
pielea.
Utilizaţi luneta sau păpuşa mobilă pentru a sprijini barele lungi şi
respectaţi întotdeauna procedurile de prelucrare în siguranţă.
Nu atingeţi nicio componentă
a utilajului în cursul funcţionării
automatizate. Nu atingeţi piesele
de prelucrat rotative.
Nu transformaţi sau modificaţi sub nicio formă utilajul.
Nu operaţi utilajul dacă prezintă componente uzate sau deteriorate.
Utilajul va fi reparat şi întreţinut numai de către tehnicieni autorizaţi.
NOTĂ
Filtru se-
parator
Fantă sus-
pendare
pompă
Curăţaţi săptămânal sita filtrului.
Scoateţi capacul rezervorului şi curăţaţi săptămânal eventualele depuneri din rezervor.
Nu utilizaţi apă, putând rezulta deteriorări iremediabile prin coroziune. Se va utiliza un lichid de răcire anticoroziv.
Nu utilizaţi pentru răcire lichide toxice sau inflamabile.
29-0765 Rev F
Filtru tip coş
© 2009 Haas Automation, Inc.
.
a ltE EtichEtE dE Siguranţă Alte etichete se pot găsi pe maşină, în funcţie de

altE EtichEtE dE Siguranţă

Alte etichete se pot găsi pe maşină, în funcţie de model şi de dotările opţionale instalate:

AVERTISMENT

AVERTISMENT

Nu deschideţi acest geam cu mașina în funcţiune.

Apăsaţi butonul Emergency stop (oprire de urgenţă) sau scoateţi mașina de sub tensiune înainte să-l deschideţi. În interiorul mașinii se poate aluneca și există muchii ascuţite ce vă pot tăia.

poate aluneca și există muchii ascuţite ce vă pot tăia. 29-0779 Rev D © 2009 Haas
poate aluneca și există muchii ascuţite ce vă pot tăia. 29-0779 Rev D © 2009 Haas
poate aluneca și există muchii ascuţite ce vă pot tăia. 29-0779 Rev D © 2009 Haas
poate aluneca și există muchii ascuţite ce vă pot tăia. 29-0779 Rev D © 2009 Haas

29-0779 Rev D © 2009 Haas Automation, Inc.

AVERTISMENTPericol de accidentare. Ușa se va deschide iar paletele vor avansa automat. Piesele în mișcare

Pericol de accidentare.

Ușa se va deschide iar paletele vor avansa automat. Piesele în mișcare pot agăţa sau strivi.

Nu apropiaţi niciodată mâinile de lanţ. Nu vă apropiaţi în timp ce sună alarma și

Nu apropiaţi niciodată mâinile de lanţ. Nu vă apropiaţi în timp ce sună alarma și ușa este deschisă.

apropiaţi niciodată mâinile de lanţ. Nu vă apropiaţi în timp ce sună alarma și ușa este

29-0020 Rev C

AVERTISMENT

AVERTISMENT

Pericol de accidentare

Staţia de încărcare trebuie să fie neobstrucţionată pentru recepţia unei palete. Sculele lăsate pe suportul staţiei de încărcare vor deregla paleta. Paletele

staţiei de încărcare vor deregla paleta. Paletele incorect așezate pot să cadă pe personalul operator.

incorect așezate pot să cadă pe personalul operator.

Asiguraţi-vă că staţia de încărcare palete este liberă și în poziţia iniţială înainte să încărcaţi o paletă.

în poziţia iniţială înainte să încărcaţi o paletă. Consultaţi secţiunea „APC” pentru mai multe

Consultaţi secţiunea „APC” pentru mai multe explicaţii.
.

PERICOL Acces interzis Pericol de electrocutare, accidentare sau avariere a utilajului. Nu vă urcaţi sau
PERICOL Acces interzis Pericol de electrocutare, accidentare sau avariere a utilajului. Nu vă urcaţi sau
PERICOL
Acces interzis
Pericol de electrocutare, accidentare sau
avariere a utilajului.
Nu vă urcaţi sau staţionaţi în această zonă.
29-0746 Rev C
.

dEclaraţiE rEfEritoarE la avErtizări, atEnţionări şi notE

Pe parcursul întregului manual, informaţiile importante şi critice sunt prefaţate de cuvântul „Avertisment”, „Atenţie” sau „Notă”.

Avertismentele sunt utilizate atunci când există un pericol extrem la adresa operatorului şi/sau maşinii. Parcurgeţi toate etapele necesare pentru a ţine seama de avertismentul dat. Nu continuaţi dacă nu puteţi respecta instrucţiunile de avertizare. Un exemplu de avertisment:

AVERTISMENT! Nu plasaţi niciodată mâinile între schimbătorul de scule şi păpuşa portsculă.

Atenţionările sunt utilizate atunci când există riscul potenţial de producere a unor accidentări minore ale personalului sau avarii mecanice, de exemplu:

ATENŢIE! Scoateţi maşina de sub tensiune înainte să executaţi orice lucrări de întreţinere.

Notele oferă operatorului informaţii suplimentare referitoare la o etapă sau procedură specifică. Informaţiile vor fi luate în considerare de către operator, deoarece etapa este realizată pentru a se asigura că nu se pot produce confuzii, de exemplu:

NOTĂ:

următoarele indicaţii:

Dacă maşina este echipată cu o masă opţinală cu gabarit extins pentru axa Z, respectaţi

conformitatEa fcc

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele Clasei A de aparate digitale, în conformitate cu Partea 15 a Normelor FCC. Aceste limite sunt menite să asigure protecţia moderată îm- potriva interferenţelor perturbatoare atunci când echipamentul este exploatat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie la frecvenţe radio şi, dacă nu este instalat şi exploa- tat în conformitate cu instrucţiunile din manualul de faţă, poate determina interferenţe perturbatoare cu apara- tura de radio-comunicaţie. Exploatarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială este pasibilă să producă interferenţe perturbatoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze aceste interferenţe pe cheltuială proprie.

p rEzEntarE În cele ce urmează se va face o prezentare vizuală a frezei Haas.

prEzEntarE

În cele ce urmează se va face o prezentare vizuală a frezei Haas. Unele dintre componentele prezentate vor fi abordate aprofundat în secţiuni separate.

.

Memoria temporară Lampa de avertizare Vedere rotită cu 90° în sens antiorar Schimbătorul de scule
Memoria temporară
Lampa de avertizare
Vedere rotită cu 90° în sens antiorar
Schimbătorul
de scule lateral
(SMTC)
Maneta de comandă
avans rapid de la
distanţă
Manualul operato-
rului şi Date suban-
samble (păstrate în
interior)
Lista de referinţă
coduri G şi M
Conform
celor de
Deschizătorul
mai jos
Subansamblul
Platoul de
uşii automate
păpuşii portsculă
scule
servo
Suportul pen-
(opţional)
tru manivela
Oprire rulare
menghinei
1 pe lămpi
1 pe bara frontală
Vedere rotită cu 90° în sens antiorar
(opţional)
Compartimentul
electric de comandă
V F
Platoul de
scule
Lampa de lucru 2x
2
1
3
Consola de
comandă
Masa de lucru frontală
4
şpan
Butonul de eliberare
a sculei
Pistolul de aer
comprimat
Braţul dublu
SMTC
Subansamblul P-Cool
Arborele principal
(opţional)
Ajutajele de lichid de răcire
Simbolurile panoului de pe partea consolei
2
USB
Origine
Scriere în
secundară
memorie
Anulare uşă
Asiguraţi platforma de lucru pe maşină
utilizând lanţuri pe incintă şi/sau
şuruburi în podea
(blocare/
automată
deblocare)
Modul setare
Comutare
(blocare/deblocare)
lampă (x2)

Schimbătorul de scule (tip umbrelă)

2X

Lămpile de mare intensitate 2x

2 comutatoare:

Transportorul de

şpan (opţional)

Menghi-

na de

fixare

scule

Containerul de

. PLĂCUŢA DE DATE Model Serie de fabricaţie Data fabricaţiei Tensiune Fază Hertz Sarcină nominală

.

PLĂCUŢA DE DATE

Model Serie de fabricaţie Data fabricaţiei Tensiune Fază Hertz Sarcină nominală Sarcină maximă Capacitate de întrerupere scurtcircuit Schemă electrică Curent de scurtcircuit Punct de descărcare electrică Incintă NEMA tip 1 doar pentru utilizare în interior. Protecţie la supracurent asigurată la bornele de alimentare ale maşinii Produs în SUA

DA

Compartimentul electric de comandă Subansamblul panou de comandă lubri- Întrerupătorul principal Pane l fiere
Compartimentul
electric de
comandă
Subansamblul
panou de
comandă lubri-
Întrerupătorul principal
Pane l
fiere Smart
de reţea
Ventilatorul comparti-
mentului de comandă
(funcţionare intermitentă)
Subansamblul
panou de comandă
aer / lubrifiere
Subansamblul
rezervor de
lichid de răcire
Vedere rotită cu 90°
în sens orar
Regulatorul/filtrul de aer Manometrul de ulei Furtunul cu Orificiul de Pompa de ulei cârlig (reţea
Regulatorul/filtrul de aer
Manometrul
de ulei
Furtunul cu
Orificiul de
Pompa de ulei
cârlig (reţea
de aer atelier)
aer auxiliar
Conducta
MAX
de aer
pentru
Umplere ulei
(la marcajul Max)
MIN
duza de
aer
Filtrul de ulei
Rezervorul de ulei

Senzorul de nivel lichid de răcire Lichidul de ră- cire (opţional) Lichidul de răcire auxiliar (opţional) Spălătorul (opţional)

Transportorul

(opţional)

Pompa TSC
Pompa TSC

Capac

Senzorul

de nivel

Manetă

Pompa

standard

simplu

Sită

simplu Sită
simplu Sită

Capacul panoului de comandă aer/lubrifiere îndepărtat

Frezele orizontale Side Mount Schimbătorul de scule Maneta de comandă avans rapid de la distanţă

Frezele orizontale

Side Mount Schimbătorul de scule Maneta de comandă avans rapid de la distanţă Lampa de
Side Mount
Schimbătorul de scule
Maneta de comandă avans
rapid de la distanţă
Lampa de avertizare
Compartimentul electric
de comandă principal
EC
Lista de referinţă
coduri G și M
Platoul de scule
Con-
Suportul pentru
form
manivela men-
celor de
Conform
ghinei
mai jos
detaliului A
Oprire rulare
Detaliul A
EC
Masa frontală
Pistolul de aer
Menghina de
fixare scule
comprimat Consola de
susţinere ajutaj
Simbolurile panoului de pe partea consolei
Modul setare
Anulare ușă
USB
(blocare/de-
automată
blocare)
EC-300 -400 -500
Scriere în me-
morie (blocare/
deblocare)
2 Origine
Comutare
secundară
lampă (x2)
Staţia de încărcare
fond de palete
Schimbătorul de scule
lateral (SMTC)
EC-400
Compartimentul electric
de comandă principal
Subansamblul gli-
sor fond de palete
Fondul de palete
PALLET POOL
Conform
detaliului A
Pompa de lichid de
răcire standard
Rastelul de scule
Masa frontală
EC
400
Paleta
PALLET POOL

lateral (SMTC) Butonul Emergen- cy Stop (oprire de urgenţă)

Rastelul de

scule

Jgheabul

de șpan

Conform

detaliului B

Detail

Pompa TSC Filtrul separator
Pompa TSC
Filtrul
separator

Butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă)

Fondul de palete EC-400

Senzorul de nivel lichid de răcire

Rezervorul de lichid de răcire (în figură 95 de galoane)

Detaliul B

.

E cranul dE comandă şi modurilE Ecranul de comandă este organizat în panouri, ce variază

Ecranul dE comandă şi modurilE

Ecranul de comandă este organizat în panouri, ce variază în funcţie de modul de control curent şi de tastele de afişare utilizate. Figura următoare prezintă structura de bază a ecranului:

ExempluFigura următoare prezintă structura de bază a ecranului: panou inactiv Exemplu panou activ Mesajele Intrare .

panou inactiv

Exemplustructura de bază a ecranului: Exemplu panou inactiv panou activ Mesajele Intrare . Modul curent Current

panou activ

Mesajele Intrare
Mesajele
Intrare

.

Modul curent Current Mode Panoul de afișare program Panoul principal de afișare Deblocare / blocare
Modul curent
Current Mode
Panoul de afișare
program
Panoul principal de afișare
Deblocare / blocare
mesaje
Afișaj de poziţie /
Monitoare încărcare
axă / Memorie tem-
porară
Cronometre,
Stare viteză
și avans /
Ajutor editor
contoare /
Manage-
mentul sculei

Prezentare ecran de control de bază

Interacţiunea cu datele poate fi realizată numai în cadrul panoului activ în momentul respectiv. Doar un singur panou este activ la un moment dat, acesta fiind indicat printr-un fundal alb. De exemplu, pentru a lucra cu tabelul Corecţii scule, mai întâi activaţi tabelul prin apăsarea tastei Offset (corecţie) până când acesta este afişat pe un fundal alb. Apoi operaţi modificările dorite ale datelor. Schimbarea panoului activ în cadrul unui mod de control este de regulă realizată cu ajutorul tastelor de afişare.

Funcţiile de control sunt organizate în trei moduri: Setare, Editare şi Operare. Fiecare mod oferă toate informaţiile necesare pentru executarea sarcinilor referitoare la modul respectiv, organizate astfel încât să intre pe un ecran. De exemplu, modul Setare afişează atât tabelele pentru corecţiile sculelor şi decalajele de origine, cât şi informaţiile de poziţie. Modul Editare oferă două panouri de editare programe şi asigură accesul la sistemele VQCP şi IPS/WIPS (dacă sunt instalate).

Accesaţi modurile cu ajutorul tastelor de mod, după cum urmează:

Setare: tastele ZERO RET (revenire la zero), HAND JOG (manetă de avans rapid). Asigură toate funcţiile de control pentru setarea maşinii.

Editare: tastele EDIT (editare), MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă), LIST PROG (listă programe). Asigură toate funcţiile de editare, management şi transfer ale programelor.

Operare: tasta MEM (memorie). Asigură toate funcţiile de control necesare pentru prelucrarea unei piese.

Modul curent este indicat în bara de titlu din partea superioară a afişajului.

Reţineţi că funcţiile din alte moduri pot fi totuşi accesate din modul activ prin utilizarea tastelor de afişare. De exemplu, în timp că vă aflaţi în modul Operare, apăsarea butonului OFFSET (corecţie) va determina afişarea tabelelor de corecţii/ decalaje ca panou activ; apăsarea butonului OFFSET (corecţie) va comuta afişajul pen- tru corecţii/ decalaje. Apăsarea butonului PROGRM CONVRS (conversie program) în majoritatea modurilor va comuta la panoul de editare pentru programul activ curent.

n avigarEa prin mEniurilE dE tip tab Meniurile de tip tab sunt utilizate pentru mai

navigarEa prin mEniurilE dE tip tab

Meniurile de tip tab sunt utilizate pentru mai multe funcţii de control, cum ar fi Parametri, Setări, Ajutor, Listă programe şi IPS Pentru a naviga în aceste meniuri, utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta un tab, apoi apăsaţi Enter (execuţie) pentru a deschide tabul respectiv. Dacă tabul selectat conţine subtaburi, utilizaţi tastele săgeţi şi Enter (execuţie) pentru a-l selecta pe cel vizat.

Pentru a trece în nivelul tab superior, apăsaţi Cancel (anulare).

prEzEntarEa conSolEi dE comandă

Tastatura este divizată în opt secţiuni: taste funcţionale, taste de avans rapid, taste de control manual, taste de afişare, taste cursor, taste alfabetice, taste de mod şi taste numerice. În plus, există diverse alte taste şi funcţii amplasate pe consolă şi tastatură, ce sunt descrise pe scurt.

AFIŞAJ PORNIRE RESETARE REDRESARE EDITARE INSERARE SCHIMBARE ŞTERGERE ANULARE REPORNIRE PROGRAM POZIŢI E
AFIŞAJ
PORNIRE
RESETARE
REDRESARE
EDITARE
INSERARE
SCHIMBARE
ŞTERGERE
ANULARE
REPORNIRE
PROGRAM
POZIŢI E CORECŢIE COMENZI CRT
CONVERSIE
BLOC CU
OPRIRE
ŞTERGERE
MEM
SIMULARE
BLOC
OPŢION.
BLOC
F1
F2
F3
F4
ALARME
PARAMETRI
SETĂRI
AJUTOR
MESAJE
DIAGNOZĂ
GRAFIC
CALC.
MDI
LICH.
ORIENTARE
ATC
ATC
MĂSURARE
SCULA
DEBLOCARE
SET. POZ.
DNC
RĂCIRE
ARB. PR.
ÎNAINTE
ÎNAPOI
CORECŢIE
ZEROPIESĂ
URM.
SCULĂ
SCULĂ
PAG.
ORIGINE
AV.
.0001
.001
.01
.1
ANT.
RAPID
.1
1.
10.
100.
MAN.
+B
TRANSP.
LICH.
ÎNAINTE
+A
+Z
-Y
ÎN SUS
CURSOR
REV. LA
ORIGINE
TOATE
ORIGINE
SINGURĂ
ZERO
G28
OPRIRE
BLOCARE
LICH.
+X
-X
TRANSP.
AV.RAP.
ÎN JOS
PAG.
LISTĂ
SELECT.
ŞTERGERE
SFÂRŞIT
TRANSM.
RECEP.
URM.
PROG
PROG.
PROG.
+Y
-Z
-A
TRANSP.
LICH.
ÎNAPOI
-B
AUX.
&
&
@
@
:
:
COMUTARE
A
B
C
D
E
7
8
9
CONTROL MAN.
CONTR.
-10
%
%
$
$
!
!
100%
+10
MAN.
F
G
H
I
J
K
4
5
6
VITEZĂAVANS
VITEZĂAVANS
VITEZĂ AVANS
AVANS
,
,
CONTR.
-10
+10
?
?
100%
MAN.
L
M
N
O
P
Q
*
*
1
2
3
ARB. PR.
ARB. PR.
ARB. PR.
ARB. PR.
+
+
=
=
#
#
ORAR
OPRIRE
ANTIORAR
ARB. PR.
R
S
T
U
V
W
-
0
5%
25%
50%
100%
/
/
[
[
]
]
X
Y
Z
(
)
SCRIERE
EOB
ANULARE
SPA ŢIU
DEP. RAPIDĂ
DEP. RAPIDĂ
DEP. RAPIDĂ
DEP. RAPIDĂ
EXECUŢIE
.
c omEnzilE panoului frontal al conSolEi Power On (pornire) - Porneşte maşina. Power Off (oprire)

comEnzilE panoului frontal al conSolEi

Power On (pornire) - Porneşte maşina. Power On (pornire) -

frontal al conSolEi Power On (pornire) - Porneşte maşina. Power Off (oprire) - Opreşte maşina. Emergency

Power Off (oprire) - Opreşte maşina.

Emergency Stop (oprire de urgenţă) - Buton mare de cu-

loare roşie cu un cadru galben. Apăsaţi butonul pentru a opri toate mişcările axelor, a dezactiva servomotoarele, a opri arborele princi- pal şi schimbătorul de scule şi a dezactiva pompa de lichid de răcire. Rotiţi butonul pentru resetare.

Jog Handle (manetă de avans rapid) - Acest buton este utili-

zat pentru a avansa rapid axele (selectaţi în modul Manetă de avans rapid). Este utilizat de asemenea pentru defilarea prin codurile de program şi articolele de meniu în timpul editării.

Cycle Start (pornire ciclu) - Porneşte un program. Acest buton este utilizat de asemenea pentru pornirea simulării unui program în modul Grafic.Cycle Start (pornire ciclu) -

Feed Hold (oprire avans) - Opreşte orice mişcare a axelor. Apăsaţi butonul Cycle Start (pornire ciclu) pentru anulare. Notă:Feed Hold (oprire avans) -

Arborele principal va continua să se rotească în cursul aşchierii.

comEnzilE panoului latEral al conSolEi

USB - Cuplaţi dispozitive USB compatibile la acest port. USB -

USB - Cuplaţi dispozitive USB compatibile la acest port. Comutaţi în poziţia blocată pentru a proteja

Comutaţi în poziţia blocată pentru a proteja programele şi setările împotriva modificării. Comutaţi în poziţia deblocată pentru a permite modificările.USB - Cuplaţi dispozitive USB compatibile la acest port. Setup Mode (modul Setare) - Comutator cu

Setup Mode (modul Setare) - Comutator cu cheie. Blochează şi deblochează funcţiile de siguranţă ale maşinii în scopul setării (consultaţi „Modul Setare” în secţiunea Siguranţa a acestui manual pentru detalii în acest sens).Setup Mode (modul Setare) -

Second Home (origine secundară) - Apăsaţi acest buton pen-

Memory Lock (blocare memorie) - Comutator cu cheie.

tru a deplasa rapid toate axele în coordonatele specificate în G154

P20.

Autodoor Override (anulare uşă automată) - Apăsaţi acest

buton pentru a deschide sau închide uşa automată (dacă este prevăzută).

Worklight (lampă de lucru) - Aceste comenzi comută între

lampa de lucru internă şi iluminarea de mare intensitate (dacă este prevăzută).

Keyboard Beeper (avertizor acustic tastatură) - Amplasat în partea superioară a platoului de piese. Reglaţi volumul prin rotirea capacului.

t aStElE funcţionalE Tastele F1- F4 - Aceste butoane au diferite funcţii în funcţie de

taStElE funcţionalE

Tastele F1- F4 - Aceste butoane au diferite funcţii în funcţie de modul de operare în care vă aflaţi. Consultaţi secţiunea referitoare la mod pentru descrieri suplimentare şi exemple.

Tool Offset Meas (măsurare corecţie sculă) – Utilizată pentru a înregistra corecţiile pentru lungimea sculei în cursul reglării piesei.

Next Tool (scula următoare) – Utilizată pentru a selecta scula următoare de pe schimbătorul de scule. Utilizată după apăsarea tastei Tool Offset Measure (măsurare corecţie sculă) în meniul Setare.

Tool Release (eliberare sculă) - Eliberează scula din arborele principal în modul MDI, Revenire la zero sau Manetă de avans rapid.

Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă) - Utilizată pentru înregistrarea decalajelor de origine ale piesei în cursul reglării piesei (consultaţi Setarea corecţiilor şi decalajelor în secţiunea Operarea).

taStElE dE avanS rapid

Chip FWD (transportor şpan înainte) - Porneşte transportorul elicoidal de şpan opţional spre „înainte”, îndepărtând şpanul din maşină.

Chip Stop (oprire transportor şpan) - Opreşte mişcarea transportorului elicoidal.

Chip REV (transportor şpan înapoi) - Porneşte transportorul elicoidal de şpan opţional spre „înapoi”, mişcare utilă pentru îndepărtarea blocajelor şi a corpurilor străine de pe transportor.

X/-X, Y/-Y, Z/-Z, A/-A şi B/-B (taste axe)- Permit operatorului să avanseze manual axele prin menţinerea apăsată a butoanelor specifice sau prin apăsarea tastei pentru axa dorită şi utilizarea manetei de avans rapid.

Jog Lock (blocare avans rapid) - Se utilizează împreună cu tastele axelor. Apăsaţi tasta Jog Lock (blocare avans rapid) şi apoi butonul aferent axei şi axa se va deplasa în poziţia de cursă maximă sau până când butonul de blocare avans rapid este apăsat din nou.

CLNT Up (lichid de răcire în sus) - Deplasează ajutajul sistemului programabil opţional pentru lichidul de răcire (P-Cool) în sus.

CLNT Up (lichid de răcire în jos) - Deplasează ajutajul sistemului opţional P-Cool în jos.

AUX CLNT (lichid de răcire auxiliar) - Apăsarea acestei taste numai în modul MDI va activa sistemul de răcire prin arborele principal (TSC); apăsarea din nou a acesteia va dezactiva sistemul TSC.

taStElE dE control manual

Aceste taste oferă utilizatorului posibilitatea de a controla manual viteza de apropiere (cursă rapidă) a axelor, avansurile programate şi turaţiile arborelui principal.

-10 - Reduce viteza de avans curentă cu 10%.

100% - Setează viteza de avans controlată manual la nivelul vitezei de avans programate.

+10 - Creşte viteza de avans curentă cu 10%.

-10 - Reduce turaţia curentă a arborelui principal cu 10%.

100% - Setează turaţia controlată manual a arborelui principal la nivelul turaţiei programate.

+10 - Creşte turaţia curentă a arborelui principal cu 10%.

Hand Cntrl Feed (manetă de control viteză de avans) - Apăsarea acestui buton permite utilizarea manetei de avans rapid pentru controlul vitezei de avans de lucru în trepte de câte ±1%.

Hand Cntrl Spin (manetă de control arbore principal) - Apăsarea acestui buton permite utilizarea manetei

Hand Cntrl Spin (manetă de control arbore principal) - Apăsarea acestui buton permite utilizarea manetei de avans rapid pentru controlul turaţiei arborelui principal în trepte de câte ±1%.

CW - Iniţiază rotirea arborelui principal în sens orar. Acest buton este dezactivat la maşinile CE (export).

CCW - Iniţiază rotirea arborelui principal în sens antiorar. Acest buton este dezactivat la maşinile CE (export).

Arborele principal poate fi pornit sau oprit cu butoanele CW sau CCW oricând maşina este oprită în modul Bloc cu bloc sau după ce a fost apăsat butonul Feed Hold (oprire avans). Când programul este repornit cu butonul Cycle Start (pornire ciclu), arborele principal va fi readus la turaţia definită anterior.

STOP - Opreşte arborele principal.

5% / 25% / 50% / 100% Rapid - Limitează cursele rapide ale maşinii la valoarea de pe tastă. Butonul 100% Rapid permite o cursă rapidă la viteză maximă.

Utilizarea controlului manual

Viteza de avans poate fi variată de la 0% la 999% din valoarea programată chiar în timpul funcţionării. Aceas- ta se face cu butoanele de +10%, -10% şi 100% din viteza de avans. Controlul manual al vitezei de avans este dezactivat în cursul ciclurilor de tarodare G74 şi G84. Controlul manual al vitezei de avans nu modifică viteza niciuneia dintre axele auxiliare. În cursul avansului rapid manual, controlul manual al vitezei de avans de lucru va regla vitezele selectate prin intermediul tastaturii. Aceasta permite controlul fin al vitezei de avans rapid.

Turaţia arborelui principal poate fi variată de asemenea, de la 0% la 999%, cu ajutorul controlului manual al arborelui principal. Acesta este de asemenea dezactivat în cursul G74 şi G84. În modul Bloc cu bloc, arborele principal poate fi oprit. Acesta va fi pornit automat la continuarea programului prin apăsarea butonului Cycle Start (pornire ciclu).

Prin apăsarea tastei Handle Control Feedrate (manetă de control viteză de avans), maneta de avans rapid poate fi utilizată pentru controlul vitezei de avans de lucru de la 0% la 999% în trepte de câte ±1%. Prin apăsarea tastei Handle Control Spindle (manetă de control arbore principal), maneta de avans rapid poate fi utilizată pentru controlul turaţiei arborelui principal în trepte de câte ±1% (de la 0% la 999%).

Cursele rapide (G00) pot fi limitate la 5% / 25% sau 50% din viteza maximă cu ajutorul tastaturii. Dacă o cursă rapidă 100% este prea rapidă, aceasta poate fi setată la 50% din viteza maximă cu ajutorul setării 10.

În pagina Setări, este posibilă dezactivarea tastelor de control manual, astfel încât operatorul să nu le poată utiliza. Acestea sunt setările 19, 20 şi 21.

Butonul Feed Hold (oprire avans) acţionează ca un buton de control manual, acesta oprind avansul rapid şi avansul de lucru atunci când este apăsat. Butonul Cycle Start (pornire ciclu) trebuie apăsat pentru a se conti- nua după o oprire a avansului. Întrerupătorul uşii de pe carenajul maşinii are un efect similar, dar se va afişa „Door Hold” (interblocare uşă) atunci când este deschisă uşa. Când este închisă uşa, unitatea de comandă va fi în modul Oprire avans şi trebuie apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu) pentru a continua. Funcţiile Interblocare uşă şi Oprire avans nu opresc niciuna dintre axele auxiliare.

Operatorul poate controla manual setările pentru lichidul de răcire apăsând butonul COOLNT (lichid de răcire). Pompa va rămâne pornită sau oprită până când intră în acţiune următorul cod M sau operatorul (a se vedea setarea 32).

Elementele controlate manual pot fi readuse la valoarea implicită cu un M06, M30 şi/sau prin apăsarea tastei RESET (resetare) (a se vedea setările 83, 87, 88).

t aStElE dE afişarE Tastele de afişare asigură accesul la afişajele maşinii, informaţiile operaţionale şi

taStElE dE afişarE

Tastele de afişare asigură accesul la afişajele maşinii, informaţiile operaţionale şi paginile de ajutor. Acestea sunt utilizate adesea pentru comutarea între panourile active în cadrul unui mod de funcţionare. Unele dintre acestea vor determina afişarea unor ecrane suplimentare atunci când sunt apăsate repetat.

Prgrm/Convrs (conversie program) - Selectează panoul program activ în cazul majorităţii modurilor. În modul MDI/DNC, se apasă pentru a accesa VQC şi IPS/WIPS (dacă sunt instalate).

Posit (poziţie) - Selectează poziţia panoului, amplasat în centrul părţii inferioare a majorităţii ecranelor. Afişează poziţiile curente ale axelor. Comutaţi între poziţiile relative prin apăsarea tastei POSIT (poziţie). Pen- tru a filtra axele afişate în panou, tastaţi litera aferentă fiecărei axe pe care doriţi să o afişaţi şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/ execuţie). Poziţiile axelor sunt afişate în ordinea indicată.

Offset (corecţie) - Apăsaţi pentru a comuta între cele două de tabele de corecţii/ decalaje. Selectaţi tabelul Corecţii scule pentru a afişa şi edita geometria longitudinală a sculei, corecţia razei, corecţia pentru uzură

şi poziţia lichidului de răcire. Selectaţi tabelul Decalaje de origine pentru a edita poziţiile decalate ale originii

specificate de codul G şi utilizate în programe.

Curnt Comds (comenzi curente) - Apăsaţi butonul PAGE UP / PAGE DOWN (pagina anterioară/ pagina următoare) pentru a naviga prin meniurile Întreţinere, Durata de viaţă a sculei, Încărcarea sculei, Manage- mentul avansat al sculei (ATM), Variabilele de sistem, Setarea ceasului şi setările pentru cronometre/ con- toare.

Alarm / Mesgs (alarme/ mesaje) - Afişează jurnalul de alarme şi ecranele de mesaje. Există trei ecrane de alarme, primul dintre acestea indicând alarmele active curent (la prima apăsare a butonului Alarm/Mesgs). Apăsaţi tasta săgeată dreapta pentru a vizualiza Jurnalul de alarme. Utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos pentru defilarea prin înregistrările din jurnalul de alarme, apoi apăsaţi F2 pentru a inscripţiona pe un dispozitiv de memorie.

Param / Dgnos (parametri/ diagnosticare) - Afişează parametrii ce definesc funcţionarea maşinii. Paramet-

rii sunt organizaţi pe categorii într-un meniu de tip tab; pentru a găsi un parametru cunoscut, tastaţi numărul

dorit şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos. Parametrii sunt setaţi din fabricaţie şi nu vor fi modificaţi decât cu autorizarea reprezentanţilor Haas.

O a doua apăsare a tastei Param / Dgnos (parametri/ diagnosticare) va determina afişarea primei pagini cu

date de diagnosticare. Aceste informaţii sunt utilizate în principal pentru depanarea de către un tehnician de service autorizat Haas. Prima pagină a datelor de diagnosticare se referă la intrările şi ieşirile discrete. Apăsarea tastei Page Down (pagina următoare) va determina afişarea altor pagini cu date de diagnosticare.

Setng / Graph (setări/ grafic) - Afişează şi permite modificarea setărilor utilizatorului. La fel ca şi paramet- rii, setările sunt organizate pe categorii într-un meniu de tip tab. Pentru a găsi o setare cunoscută, tastaţi numărul dorit şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos.

Prin apăsarea din nou a tastei Setng / Graph (setări/ grafic), se va activa modul Grafic. În modul Grafic, puteţi vizualiza traiectoria generată a sculei pentru programul respectiv şi, dacă e cazul, depana programul înainte să îl rulaţi (consultaţi Modul Grafic în secţiunea Operarea).

Help / Calc (ajutor/ calculator) - Afişează texte ajutătoare într-un meniu de tip tab. Consultaţi secţiunea „Funcţia Ajutor/ calculator” pentru informaţii suplimentare.

t aStElE SăgEţi Utilizaţi tastele cursor pentru a vă deplasa în diferite ecrane şi câmpuri

taStElE SăgEţi

Utilizaţi tastele cursor pentru a vă deplasa în diferite ecrane şi câmpuri de control, respectiv pentru editarea programelor CNC.

Home (origine) - Acest buton va deplasa cursorul la primul articol din partea superioară a ecranului; la edi- tare, acesta este blocul din stânga sus al programului.

Săgeţile în sus/ în jos - deplasează cursorul în sus/ în jos cu un articol, bloc sau câmp.

Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) - Utilizată pentru a schimba afişajele sau pentru a trece la pagina anterioară/ următoare atunci când se vizualizează un program.

Săgeata stânga - Utilizată pentru a selecta individual articolele editabile atunci când se vizualizează un pro- gram; deplasează cursorul spre stânga. Este utilizată pentru defilarea prin selecţiile de setare.

Săgeata dreapta - Utilizată pentru a selecta individual articolele editabile atunci când se vizualizează un pro- gram; deplasează cursorul spre dreapta. Este utilizată pentru defilarea prin selecţiile de setare şi deplasarea ferestrei de focalizare spre dreapta în modul grafic.

End (încheiere) - Acest buton deplasează în general cursorul la ultimul articol din partea inferioară a ecranu- lui. La editare, acesta este ultimul bloc al programului.

taStElE alfabEticE

Tastele alfabetice permit utilizatorului să tasteze literele alfabetului, precum şi unele caractere speciale. Unele caractere speciale sunt tastate prin apăsarea mai întâi a tastei „Shift” (comutare).

Shift (comutare) - Tasta Shift asigură accesul la caracterele suplimentare de pe tastatură. Caracterele supli- mentare pot fi văzute în colţul din stânga sus al unora dintre tastele alfabetice sau numerice. Apăsarea tastei Shift (comutare) şi apoi a caracterului va determina introducerea caracterului dorit în linia de introducere date. La tastarea textului, scrierea cu majuscule este implicită; pentru a tasta caractere cu minuscule, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Shift (comutare).

Când unitatea de comandă are o a cincea axă instalată, axa B este selectată pentru avans rapid prin apăsarea tastei Shift (comutare) şi apoi a tastelor de avans +/-A.

EOB - Acesta este caracterul de încheiere a blocului (End-Of-Block). Se afişează pe ecran un semn punct şi virgulă (;), acesta indicând încheierea unei linii de program.

( ) - Parantezele sunt utilizate pentru a separa comenzile programului CNC de comentariile utilizatorului. Acestea trebuie introduse întotdeauna în perechi. Notă: De fiecare dată când se recepţionează o linie de cod invalidă prin intermediul portului RS-232 în timpul recepţionării unui program, aceasta este inclusă în program între paranteze.

/ - Separatorul înclinat spre dreapta este utilizat în funcţia Ştergere bloc şi în expresii Macro. Dacă acest sim- bol este primul simbol dintr-un bloc şi este activată funcţia Ştergere bloc, atunci blocul respectiv este ignorat la instalare. Simbolul este utilizat de asemenea pentru împărţire (împărţire la) în expresii macro (Consultaţi secţiunea Macro).

[ ] - Parantezele drepte sunt utilizate în funcţii macro. Macro-urile sunt o funcţie software opţională.

t astele de Mod Tastele de mod schimbă starea funcţională a maşinii CNC. Odată apăsat

tastele de Mod

Tastele de mod schimbă starea funcţională a maşinii CNC. Odată apăsat un buton de mod, butoanele din acelaşi rând devin disponibile pentru utilizator. Modul curent este afişat permanent în bara de titlu din centrul părţii superioare a afişajului.

EDIT (editare) - Selectează modul Editare. Acest mod este utilizat pentru editarea programelor din memoria unităţii de comandă. Modul Editare oferă două panouri de editare: unul pentru programul activ curent, celălalt pentru editarea în fundal. Comutaţi între cele două panouri prin apăsarea tastei EDIT (editare). Apăsaţi tasta F1 pentru a accesa meniurile de ajutor de tip pop-up.

Insert (inserare) - Apăsarea acestui buton va determina introducerea comenzilor în program în faţa cursoru- lui. Acest buton va insera de asemenea textul din memoria temporară în punctul în care se află cursorul, fiind utilizat de asemenea pentru copierea blocurilor de cod într-un program.

Alter (schimbare) - Apăsarea acestui buton va determina schimbarea comenzii sau textului marcat cu co- manda sau textul nou introdus. Acest buton va schimba de asemenea variabilele marcate cu textul stocat în memoria temporară sau va muta blocul selectat într-o altă poziţie.

Delete (ştergere) - Şterge articolul pe care se află cursorul sau şterge un bloc de program selectat.

Undo (anulare) - Anulează până la 9 dintre cele mai recent operate modificări de editare şi deselectează un bloc marcat.

MEM (memorie) - Selectează modul Memorie. Pe ecran este afişat programul activ şi alte informaţii necesare atunci când se prelucrează o piesă.

Single Block (bloc cu bloc) - Activează sau dezactivează funcţia bloc cu bloc. Când este activată funcţia bloc cu bloc, este executat doar un singur bloc al programului la fiecare apăsare a butonului Cycle Start (pornire ciclu).

Dry Run (simulare) - Aceasta este utilizată pentru a se verifica mişcarea efectivă a maşinii fără a se prelucra o piesă. (Consultaţi secţiunea Simularea din capitolul Operarea)

Opt Stop (oprire opţională) - Activează şi dezactivează opririle opţionale. A se vedea de asemenea G103 din capitolul Codul G.

Când este activată această funcţie şi este programat un cod M01 (oprire opţională), maşina se va opri când ajunge la M01. Maşina va continua odată apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu). Totuşi, determinată de funcţia de anticipare (G103), s-ar putea ca aceasta să nu se oprească imediat (Consultaţi secţiunea Antici- parea blocului). Cu alte cuvinte, funcţia de anticipare a blocului poate determina ignorarea de către comanda Oprire opţională a celui mai apropiat M01.

Dacă se apasă butonul Optional Stop (oprire opţională) în cursul unui program, aceasta se va produce în linia de după linia marcată atunci când este apăsat butonul Opt Stop (oprire opţională).

Block Delete (ştergere bloc) - Activează sau dezactivează funcţia de ştergere a blocurilor. Blocurile cu un separator „/” ca prim articol sunt ignorate (nu sunt executate) atunci când este activată această opţiune. Dacă există un separator „/” într-o linie a codului, comenzile de după acesta vor fi ignorate dacă este activată această funcţie. Butonul Block Delete (ştergere bloc) va avea efect la două linii după ce este apăsat, cu excepţia cazului în care se utilizează compensarea frezei; în acest caz, funcţia de ştergere bloc nu va avea efect decât după cel puţin patru linii de la linia marcată. Procesarea va încetini în cazul traiectoriilor cu ştergeri de blocuri în cursul prelucrării la mare viteză. Butonul Block Delete (ştergere bloc) va rămâne activ atunci când maşina este oprită şi repornită.

MDI/DNC - Modul MDI (Manual Data Input) este modul „manual de introducere date” în care

MDI/DNC - Modul MDI (Manual Data Input) este modul „manual de introducere date” în care poate fi scris un program, fără ca acesta să fie înregistrat în memorie. Modul DNC (Direct Numeric Control - comanda numerică directă) permite „alimentarea cu pipeta” a programelor mari în unitatea de comandă, astfel încât acestea să poată fi executate (consultaţi secţiunea Modul DNC).

Coolnt (lichid de răcire) - Activează şi dezactivează lichidul de răcire opţional.

Orient Spindle (orientare arbore principal) - Roteşte arborele principal într-o poziţie dată şi apoi îl blochează. Poate fi utilizată în cursul setării pentru indicarea pieselor.

ATC FWD / REV (ATC înainte/ înapoi) - Roteşte capul revolver spre scula următoare/ anterioară. Pentru a încărca o anumită sculă în arborele principal, accesaţi modul MDI sau Manetă de avans rapid, tastaţi un cod de sculă (T8) şi apăsaţi tasta ATC FWD (ATC înainte) sau ATC REV (ATC înapoi).

Hand Jog (manetă de avans rapid) - Selectează modul avans rapid al axei cu .0001, .1 - 0.0001 ţoli (în sistem metric, 0.001mm) pentru fiecare diviziune a manetei de avans rapid. Pentru simulare, .1 ţoli/min.

.0001/.1, .001/1., .01/10., .1/100. - Primul număr (numărul de sus), când vă aflaţi în modul Ţoli, selectează distanţa parcursă la fiecare clic al manetei de avans rapid. Când freza este în modul MM, primul număr este

înmulţit cu zece pentru avansul rapid pe axă (de

jos) este utilizat pentru modul Simulare şi este utilizat pentru a selecta viteza de avans şi viteza mişcărilor axei.

Zero Ret (revenire la zero) - Selectează modul Revenire la zero, ce afişează poziţia axei în patru categorii diferite, şi anume: Operator, Piesă de prelucrat G54, Maşină şi Distanţă de parcurs. Apăsaţi tasta POSIT (poziţie) pentru a comuta între categorii.

All (toate) - Readuce toate axele maşinii la zero. Acesta este similar cu Power Up/Restart (iniţializare/ re- pornire), cu excepţia faptului că nu se produce schimbarea sculei. Aceasta poate fi utilizată pentru stabilirea poziţiei de zero iniţiale a axelor.

Origin (origine) - Setează afişajele selectate şi cronometrele la zero.

Singl (o singură axă) - Readuce o singură axă a maşinii la zero. Tastaţi litera axei dorite şi apoi apăsaţi bu- tonul Singl Axis (o singură axă). Aceasta poate fi utilizată pentru a deplasa o singură axă în poziţia iniţială de zero a axei.

HOME G28 (origine G28) - Readuce toate axele la zero prin deplasare rapidă. Tasta Home G28 (origine G28) va aduce de asemenea în origine o singură axă în acelaşi mod dacă tastaţi litera unei axei şi apoi apăsaţi butonul Home G28 (origine G28). ATENŢIE! Nu apare niciun mesaj de avertizare pentru alertarea operatorului cu privire la o posibilă coliziune. De exemplu, dacă axa Z este între piese, atunci când se aduce la zero axa X sau Y, se poate produce o coliziune.

List Prog (listare programe) - Controlează încărcarea şi salvarea datelor în unitatea de comandă.

Select Prog (selectare program) - Face ca programul marcat să devină programul curent. Notă: Reţineţi că programul activ va avea un „A” în faţa sa în lista de programe. Gestionaţi programele multiple prin apăsarea tastei WRITE/ENTER (scriere/ execuţie) pentru a bifa programele dorite, apoi apăsaţi tasta F1 pentru a se- lecta o funcţie.

Send (transmitere) - Transmite programele prin portul serial RS-232.

ex.

.0001 devine 0.001 mm). Al doilea număr (numărul de

Recv (recepţie) - Recepţionează programele prin portul serial RS-232.

Erase Prog (ştergere program) - Şterge programul selectat cu cursorul în modul Listă de programe sau întregul program în modul MDI.

t aStElE numEricE Tastele numerice oferă utilizatorului posibilitatea de a tasta numere şi câteva caractere

taStElE numEricE

Tastele numerice oferă utilizatorului posibilitatea de a tasta numere şi câteva caractere speciale pe consola unităţii de comandă.

Cancel (anulare) - Tasta Cancel (anulare) este utilizată pentru a şterge ultimul caracter tastat.

Space (spaţiu) - Utilizată pentru a structura comentarii plasate în programe sau în zona de mesaje.

Write/Enter (scriere/execuţie) - Tasta de execuţie de uz general.

- (Semnul minus) - Utilizată pentru introducerea numerelor negative.

. (Punctul zecimal) - Utilizat pentru precizarea zecimalelor.

afişarEa poziţiEi

Positions Pane (panou poziţii) - Amplasat în centrul părţii inferioare a ecranului, panoul poziţii afişează poziţiile curente ale axelor faţă de cele patru puncte de referinţă (Operator, Piesă de prelucrat, Maşină şi Distanţă de parcurs). Apăsaţi tasta POSIT (poziţie) pentru a activa panoul poziţii şi apăsaţi-o din nou pen- tru a comuta între afişajele de poziţie disponibile. Când panoul este activ, puteţi schimba axele afişate prin tastarea literelor aferente axelor în ordinea dorită şi apăsaţi apoi butonul WRITE/ENTER (scriere/ execuţie). De exemplu, dacă se tastează „X”, se va afişa doar axa X. Dacă se tastează „ZX”, vor fi afişate axele respec- tive în ordinea indicată. Un afişaj de poziţie mai mare este disponibil prin apăsarea tastelor CURNT COMDS (comenzi curente) şi PAGE UP (pagina anterioară) sau PAGE DOWN (pagina următoare) până când este prezentat afişajul de poziţie.

Operator Display (afişaj operator) - Acest afişaj este utilizat pentru a se prezenta distanţa pe care opera- torul a avansat rapid oricare dintre axe. Aceasta nu reprezintă distanţa efectivă a axei faţă de punctul de zero al maşinii, cu excepţia cazului în care maşina tocmai a fost pornită. Axele pot fi aduse la zero prin tastarea literei axei şi apăsarea tastei Origin (origine).

Work Display (afişaj piesă de prelucrat) - Acesta afişează poziţia axelor X, Y şi Z faţă de piesa de prelucrat; nu punctul de zero al maşinii. La punerea în funcţiune, acesta va afişa automat valoarea pentru decalajul de origine G54. Poziţia poate fi modificată doar prin introducerea valorilor pentru decalajele de origine G55 - G59, G110 - G129, respectiv prin comandarea unui G92 într-un program.

Machine Display (afişaj maşină) - Acesta afişează poziţiile axelor faţă de punctul de zero al maşinii.

Distance To Go (afişaj distanţă de parcurs) - Acest afişaj indică distanţa rămasă până la ajungerea axelor în poziţia comandată. Când vă aflaţi în modul Manetă de avans rapid, acest afişaj de poziţie poate fi utilizat pentru indicarea distanţei parcurse. Aduceţi la zero acest afişaj prin comutarea modurilor (MEM, MDI) şi apoi revenirea la modul Manetă de avans rapid.

a fişajul c ronomEtrE şi contoarE Secţiunea cronometre a afişajului Cronometre şi contoare (amplasată în

afişajul cronomEtrE şi contoarE

Secţiunea cronometre a afişajului Cronometre şi contoare (amplasată în partea din dreapta jos a ecranului) furnizează informaţii referitoare la duratele ciclurilor (curent, anterior şi timpul rămas din ciclul curent).

Secţiunea contoare include două contoare M30, precum şi un afişaj „Bucle rămase”. Acesta prezintă numărul de bucle subprogram rămase de parcurs pentru finalizarea ciclului curent.

Această secţiune poate de asemenea să prezinte valorile pentru două macro-uri definite de utilizator. Consultaţi secţiunea „Macro-urile” a acestui manual pentru detalii suplimentare.

Afişajul Starea turaţiei şi avansului

.
.

Amplasat în partea din stânga jos a ecranului, panoul pentru starea turaţiei şi avansului prezintă informaţii referitoare la starea arborelui principal, precum şi starea curentă a valorilor controlate manual.

Aparatul de măsurare a nivelului de încărcare a arborelui principal indică prin intermediul unui grafic cu bare încărcarea arborelui principal ca procent din capacitatea motorului.

În partea superioară a celei de-a doua coloane, este indicată sarcina efectivă a motorului în kilowaţi (kW). Această valoare reflectă puterea transmisă efectiv sculei prin intermediul arborelui principal.

Afişajul include de asemenea turaţiile programată şi efectivă curente ale arborelui principal, precum şi vitezele de avans programată şi efectivă.

În secţiunea inferioară a panoului sunt afişate valorile controlate manual curente pentru arborele principal, avansul de lucru şi avansul rapid.

afişarEa corEcţiilor/ dEcalajElor

Există două tabele de corecţii/ decalaje, tabelul Geometrie/ uzură scule şi tabelul Decalaje de origine piese de prelucrat. În funcţie de mod, aceste tabele pot să apară în două panouri de afişare separate, respectiv pot fi incluse în acelaşi panou; utilizaţi tasta OFFSET (corecţie) pentru a comuta între tabele.

Tool Geometry/Wear (afişaj geometrie/ uzură scule) - Acest tabel afişează codurile sculelor şi geometria longitudinală a sculelor. Apăsaţi tasta săgeată stânga atunci când cursorul este în prima coloană a tabelului de Geometrie scule pentru a accesa tabelul Uzură scule.

Pentru a introduce valorile în aceste câmpuri, tastaţi un număr şi apăsaţi tasta F1. Prin tastarea unui număr şi apăsarea tastei F2, se va seta cu minus valoarea introdusă pentru corecţie. Introducerea unei valori şi apăsarea tastei WRITE/ENTER (scriere/execuţie) va adăuga valoarea respectivă la valoarea introdusă curent. Pentru a şterge toate valorile din pagină, apăsaţi tasta ORIGIN (origine); strungul va răspunde „Zero All (Y/N)” (revenire la zero toate, da/nu); apăsaţi Y pentru a aduce la zero toate valorile, respectiv apăsaţi N pentru a lăsa toate valorile nemodificate.

Work Zero Offset (afişaj decalaje de origine piese) - Acest tabel afişează valorile introduse astfel

Work Zero Offset (afişaj decalaje de origine piese) - Acest tabel afişează valorile introduse astfel încât fiecare sculă să ştie exact unde se află piesa de prelucrat. Se poate seta câte o valoare pentru fiecare axă. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a trece de la o coloană la alta, respectiv tastele Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru a accesa celelalte decalaje din secţiunea Originea piesei de prelucrat.

Pentru ca fiecare sculă să localizeze piesa de prelucrat, sculele utilizate în cadrul unui program trebuie să fie „atinse” de piesa de prelucrat.

O valoare poate fi de asemenea introdusă prin tastarea unui număr şi apăsarea tastei F1, respectiv valoarea

poate fi însumată cu o valoare existentă prin apăsarea tastei WRITE/ENTER (scriere/execuţie). Prin tastarea unui număr şi apăsarea tastei F2, se va seta cu minus valoarea introdusă pentru corecţie. Pentru a şterge toate valorile din pagină, apăsaţi tasta ORIGIN (origine); strungul va răspunde „Zero All (Y/N)” (revenire la zero toate, da/nu); apăsaţi Y pentru a aduce la zero toate valorile, respectiv apăsaţi N pentru a lăsa toate valorile nemodificate.

afişarEa comEnzilor curEntE

În cele ce urmează, se prezintă câteva pagini de comenzi curente ale unităţii de comandă. Apăsaţi tasta Cur-

rent Commands (comenzi curente) şi utilizaţi tastele Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru a naviga printre pagini.

Program Command Check Display (afişaj de verificare comandă program) - Informaţiile referitoare la comanda curentă se menţin în cazul majorităţii modurilor. Informaţiile despre arborele principal, cum ar fi turaţia, încărcarea, sensul, arie pe minut (SFM - picioare pătrate pe minut), grosimea aşchiei şi treapta de viteze curentă (dacă există) sunt prezentate în panoul din stânga jos a afişajului în toate modurile, cu excepţia modului Editare.

Poziţiile axelor sunt prezentate în panoul din centrul părţii de jos a afişajului. Comutaţi sistemul de coordonate (operator, piesă de prelucrat, maşină sau distanţă de parcurs) cu ajutorul tastei POSIT (poziţie). Acest panou prezintă de asemenea datele referitoare la încărcarea pe axe în unele afişaje.

Nivelul lichidului de răcire este prezentat în colţul din dreapta sus al ecranului.

Current Display Command (afişaj comandă curentă) - Acest afişaj needitabil listează codurile de program active în centrul părţii de sus a ecranului.

Accesaţi ecranele următoare prin apăsarea tastelor CURNT COMDS (comenzi curente) şi PAGE UP (pagina anterioară) sau PAGE DOWN (pagina următoare) pentru a comuta între afişaje.

Operation Timers Display (afişaj cronometre funcţionare) - Acest afişaj prezintă timpul de la punerea în

funcţiune, timpul de la pornirea ciclului (perioada totală de timp în care maşina a funcţionat într-un program)

şi timpul de avans (perioada totală de timp în care maşina a avansat). Aceşti timpi pot fi resetaţi la zero prin

utilizarea tastelor săgeţi în sus şi în jos pentru marcarea articolului dorit şi apăsarea tastei ORIGIN (origine).

Sub aceşti timpi sunt prezentate două contoare M30, utilizate pentru contorizarea pieselor prelucrate deja. Acestea pot fi resetate independent la zero, pentru a se contoriza separat numărul de piese prelucrate pe schimb, respectiv în total.

În plus, în cadrul acestui afişaj se pot monitoriza două variabile macro.

Macro Variables Display (afişaj variabile macro) - Acest afişaj prezintă o listă a variabilelor macro şi a valorii lor actuale. Pe măsură ce unitatea de comandă rulează programul, variabilele sunt actualizate. În plus, variabilele pot fi modificate în acest afişaj; consultaţi secţiunea „Macro-urile” pentru mai multe informaţii.

Active Codes (afişaj coduri active) - Listează codurile de program active. Acesta este un afişaj extins al afişajului pentru codurile de program descris mai sus.

Positions Display (afişaj poziţii) - Oferă o imagine extinsă a poziţiilor curente ale maşinii, cu toate punctele de referinţă (operator, piesă de prelucrat, maşină sau distanţă de parcurs) afişate simultan. Puteţi de aseme- nea avansa rapid manual axele din acest ecran.

Maintenance (afişaj întreţinere) - Această pagină permite operatorului să activeze şi dezactiveze o serie de

Maintenance (afişaj întreţinere) - Această pagină permite operatorului să activeze şi dezactiveze o serie de verificări (consultaţi secţiunea Întreţinerea).

Tool Life Display (afişaj durată de viaţă sculă) - Acest afişaj prezintă timpul în care scula a fost utilizată în avans (timp de avans), timpul în care scula s-a aflat în poziţie de aşchiere (timp total), şi numărul de ocazii în care a selectată scula (utilizare). Aceste informaţii sunt utilizate pentru estimarea duratei de viaţă a sculei. Valorile din acest afişaj pot fi resetate la zero prin marcarea valorii dorite şi apăsarea tastei ORIGIN (origine). Valoarea maximă este 32767; odată atinsă această valoare, unitatea de comandă va reporni de la zero.

Acest afişaj poate fi utilizat de asemenea pentru generarea unei alarme atunci când o sculă a fost utilizată de un număr de ori specificat. Ultima coloană este intitulată „Alarme”; introducerea unui număr în coloana respectivă va determina maşina să genereze o alarmă (#362 Alarma uzură sculă) când se ajunge la valoarea respectivă.

Tool Load Monitor and Display (afişaj şi monitorizare încărcare sculă) - Operatorul poate introduce nivelul maxim de încărcare a sculei, în %, aşteptat pentru fiecare sculă. Operatorul poate selecta acţiunea adecvată ce trebuie întreprinsă atunci când se depăşeşte încărcarea. Acest afişaj indică valoarea acestui punct de alarmă şi precizează de asemenea cea mai mare încărcare la care a fost supusă scula cu prilejul unui avans anterior.

Funcţia de monitorizare a încărcării sculei este activă de fiecare dată când maşina se află într-o operaţie de avans (G01, G02 sau G03). Dacă limita este depăşită, se execută acţiunea specificată în setarea 84 (consultaţi secţiunea Setări pentru o descriere detaliată).

Axis Load Monitor (monitorizare încărcare axă) - Încărcarea axei 100% reprezintă încărcarea maximă continuă. Se pot reprezenta încărcări până la 250%, însă o încărcare a axei peste 100% pentru o perioadă extinsă de timp poate conduce la o alarmă de suprasarcină.

afişarEa alarmElor/ mESajElor

Alarmele

Selectaţi afişajul Alarme prin apăsarea tastei ALARM / MESGS (alarme/ mesaje). Există trei tipuri de ecrane Alarme. Primul prezintă eventualele alarme curente. Apăsaţi tasta săgeată dreapta pentru a comuta la ecranul Jurnal de alarme, ce prezintă alarmele înregistrate anterior. Apăsaţi din nou tasta săgeată dreapta pentru a comuta la ecranul Afişare alarme. Acest ecran prezintă alarmele una câte una, însoţite de o descriere. Puteţi apoi defila printre alarme prin apăsarea butoanelor săgeţi în sus şi în jos. Pentru a vizualiza detaliile alarmei pentru un cod de alarmă dat, tastaţi numărul cât timp este activ ecranul de afişare alarme, apoi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) sau tasta săgeată stânga/ dreapta.

Notă: Tastele cursor, Page Up (pagina anterioară) şi Page Down (pagina următoare) pot fi utilizate pentru parcurgerea unui număr mare de alarme.

Mesajele

Apăsaţi de două ori tasta ALARM/MESGS (alarme/mesaje) pentru a selecta afişajul pentru mesaje. Acesta este un afişaj pentru mesaje de la operator şi nu are niciun efect asupra funcţionării unităţii de comandă. Utilizaţi tastatura pentru a înregistra mesajele. Tastele Cancel (anulare) şi Space (spaţiu) pot fi utilizate pentru ştergerea mesajelor existente, iar tasta Delete (ştergere) poate fi utilizată pentru ştergerea unui întreg rând. Datele sunt memorate automat şi păstrate chiar şi cu maşina scoasă din funcţiune. Pagina de afişare mesaje apare pe ecran în cursul punerii în funcţiune dacă nu sunt prezente eventuale alarme.

c aptură Ecran Unitatea de comandă poate captura şi salva automat o imagine a ecranului

captură Ecran

Unitatea de comandă poate captura şi salva automat o imagine a ecranului curent pe un dispozitiv USB conectat sau pe o unitate hard. Dacă nu este conectat un dispozitiv USB şi maşina nu dispune de o unitate hard, nu se va salva nicio imagine.

Apăsaţi mai întâi tasta SHIFT (comutare) şi apoi tasta F1 pentru a salva captura de ecran cu utilizarea nume- lui implicit al fişierului „snapshot.bmp”. Astfel se va suprascrie o eventuală captură de ecran salvată anterior sub numele implicit al fişierului.

Opţional, puteţi tasta un nume de fişier sau introduce o linie înainte de salvarea capturii de ecran. Unitatea de comandă adaugă automat extensia de fişier *.bmp.

data şi ora

Unitatea de comandă include o funcţie de contorizare a datei şi orei. Pentru a vizualiza ora şi data, apăsaţi tastele CURNT COMDS (comenzi curente) şi Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) până când sunt afişate ora şi data.

Pentru a opera reglaje, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă), tastaţi data curentă (în format LL-ZZ-AAAA) sau ora curentă (în format HH:MM), apoi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/ execuţie). Resetaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) după ce terminaţi.

funcţia ajutor/ calculator

Apăsaţi tasta HELP/CALC (ajutor/ calculator) pentru a se afişa meniul Ajutor de tip tab. Dacă apăsarea tastei HELP/CALC (ajutor/ calculator) apelează meniul Ajutor de tip pop-up, apăsaţi din nou tasta HELP/CALC (aju- tor/ calculator) pentru a accesa meniul de tip tab. Navigaţi între taburi cu ajutorul tastelor săgeţi. Apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru a selecta taburile, respectiv apăsaţi tasta CANCEL (anulare) pentru a reveni în nivelul anterior. Principalele categorii de taburi şi subtaburile aferente sunt descrise în continuare:

Meniul de ajutor

Sistemul de ajutor de pe ecran include subiecte din întregul manual al operatorului. Selectarea tab-ului Help (ajutor) determină afişarea Cuprinsului. Selectaţi un subiect cu ajutorul tastelor săgeţi şi apăsaţi tasta WRITE/ ENTER (scriere/execuţie) pentru a se afişa cuprinsul subsecţiunilor despre subiectul respectiv. Selectaţi în mod similar o opţiune de meniu.

Parcurgeţi pagina cu ajutorul manetei de avans rapid sau a tastelor săgeţi în sus/ în jos. Utilizaţi tastele săgeţi stânga/ dreapta pentru a vă deplasa la subiectul următor. Apăsaţi tasta HOME (origine) pentru a reveni la Cuprinsul principal.

Apăsaţi tasta F1 pentru a parcurge cuprinsul manualului, respectiv apăsaţi tasta CANCEL (anulare) pentru a ieşi din tab-ul Help (ajutor) şi selectaţi tab-ul Search (căutare).

Căutarea

Utilizaţi tab-ul Search (căutare) pentru a căuta în cuprins pe baza unui cuvânt cheie. Tastaţi termenul de căutare în câmpul de introducere text şi apăsaţi F1 pentru a executa căutarea. Pagina de rezultate afişează subiectele ce conţin termenul de căutare; marcaţi un subiect şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/ execuţie) pentru a-l vizualiza.

Tabelul burghie

Afişează un tabel cu dimensiuni de burghie, ce prezintă echivalenţele zecimale şi dimensiunile de tarozi.

Calculatorul Funcţiile calculator sunt disponibile sub al treilea tab Help (ajutor). Selectaţi calculatorul din taburile

Calculatorul

Funcţiile calculator sunt disponibile sub al treilea tab Help (ajutor). Selectaţi calculatorul din taburile inferioare şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru a-l utiliza.

Toate funcţiile Calculatorului vor efectua operaţii simple de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire. Când este selectată una dintre funcţii, apare o fereastră calculator cu operaţiile posibile (LOAD, +, -, *, şi /). LOAD (încărcare) este marcat iniţial, iar celelalte opţiuni pot fi selectate cu tastele săgeţi stânga şi dreapta. Nu- merele sunt introduse prin tastare directă şi apăsarea tastei WRITE/ENTER (scriere/execuţie). Când este introdus un număr şi se selectează LOAD (încărcare), numărul respectiv va fi introdus direct în fereastra calculator. Când se introduce un număr atunci când o altă funcţie (+ - * /) este selectată, calculul respectiv va fi efectuat cu numărul tocmai introdus şi orice număr care se afla deja în fereastra calculator. Calculatorul va accepta de asemenea o expresie matematică de genul 23*4-5.2+6/2, evaluând-o (cu efectuarea mai întâi a înmulţirii şi împărţirii) şi afişând rezultatul, 89.8 în acest caz, în fereastră.

Reţineţi că datele nu pot fi introduse în orice câmp a cărui etichetă este evidenţiată. Ştergeţi datele din cele- lalte câmpuri până când eticheta nu mai este evidenţiată pentru a modifica direct câmpul.

Tastele funcţionale: Tastele funcţionale pot fi utilizate pentru a copia rezultatele calculate dintr-o secţiune în alta a programului sau într-o altă zonă a funcţiei Calculator.

F3: În modurile EDITARE şi MDI, funcţia F3 va copia valoarea marcată de frezare/ tarodare triunghiulară/ circulară în linia de introducere date din partea inferioară a ecranului. Aceasta este utilă atunci când soluţia calculată urmează a fi utilizată într-un program.

În funcţia Calculator, prin apăsarea tastei F3 se copiază valoarea din fereastra calculator în linia de introdu- cere date marcată pentru calcularea operaţiei de frezare/ tarodare triunghiulară/ circulară.

F4: În funcţia Calculator, această tastă utilizează valoarea dată pentru frezare/ tarodare triunghiulară/ circulară pentru încărcare, adunare, scădere, înmulţire sau împărţire cu calculatorul.

Funcţia ajutor trigonometrie

Pagina Calculator trigonometric este de ajutor în rezolvarea unei probleme a triunghiului. Introduceţi lungimile laturilor şi unghiurile unui triunghi şi, odată introduse suficiente date, unitatea de comandă va rezolva triung- hiul şi va afişa restul valorilor. Utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos pentru a selecta valoarea de introdus cu tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie). Pentru date introduse ce conduc la mai mult de o soluţie, introdu- cerea din nou a ultimei valori va determina afişarea următoarei soluţii posibile.

HELP (MEM) O00000 N00000000 CALCULATOR 0.000000000 LOAD +-*/ ANGLE 3 (MACHINE ANGLE 1 40.000 Y
HELP (MEM)
O00000 N00000000
CALCULATOR
0.000000000
LOAD
+-*/
ANGLE 3
(MACHINE ANGLE 1
40.000
Y
0.0000
in
ANGLE 2
72.000
Y
0.0000
in
ANGLE 3
68.000
Z
3.5179 in
SIDE 2
SIDE 1
SIDE 1
10.0000
SIDE 2
14.7958
SIDE 3
14.4244
ANGLE 1
ANGLE 2
SIDE 3
F3 copies calculator value to highlighted field in this
or other calculator screens. F3 also copies calculator
value to the data entry line of edit screens.
F4 copies highlighted data to the calculator field.
.
Funcţia ajutor interpolare circulară Pagina Calculator circular este de ajutor în rezolvarea unei probleme a

Funcţia ajutor interpolare circulară

Pagina Calculator circular este de ajutor în rezolvarea unei probleme a cercului. Introduceţi centrul, raza, unghiurile, punctele de început şi de sfârşit; odată introduse suficiente date, unitatea de comandă va rezolva mişcarea circulară şi va afişa restul valorilor. Utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos pentru a selecta valoarea de introdus cu tasta Write/Enter (scriere/execuţie). În plus, aceasta va lista formate alternative pentru ca o astfel de mişcare să poată fi programată cu un G02 sau G03. Formatele pot fi selectate cu ajutorul tastelor săgeţi în sus şi în jos, apoi apăsaţi tasta F3 pentru a importa linia marcată în programul aflat în curs de edi- tare.

HELP (MEM)

O00000 N00000000

CALCULATOR 0.000000000 LOAD +-*/
CALCULATOR
0.000000000
LOAD
+-*/

(MACHINE)

END X 7.0000 END Y 32.0416 RADIUS 13.4536 ANGLE 111.527 DIRECTION CW
END X
7.0000
END Y
32.0416
RADIUS
13.4536
ANGLE
111.527
DIRECTION
CW

CENTER X

CENTER Y

START X

START Y

13.0000

20.0000

4.0000

10.0000

E

S
S

X

0.0000

in

Y

0.0000

in

Z

3.5179 in

 

16

19.

J10.

16

R13. 4536

16

19.

J10

G91 G2 X3. Y22. 0416 R13. 4536

.

Pentru date introduse ce conduc la mai mult de o soluţie, introducerea din nou a ultimei valori va determina afişarea următoarei soluţii posibile. Pentru a modifica valoarea CW (sens orar) în valoare CCW (sens antio- rar), marcaţi coloana CW/CCW şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie).

Funcţia calculator tangentă cerc-linie

Această funcţie oferă posibilitatea de a determina punctele de intersecţie în care un cerc şi o linie se întâlnesc tangenţial Introduceţi două puncte, A şi B, pe o linie şi un al treilea punct, C, în afara liniei respective. Unitatea de comandă va calcula punctul de intersecţie. Punctul este situat acolo unde o linie normală din punctul C se intersectează cu linia AB, precum şi perpendiculara pe linia respectivă.

CIRCLE-CIRCLE TANGENT

CIRCLE1 X 5.0000 CIRCLE1 Y 6.0000 a RADIUS 1 4.0000 CIRCLE2 X 0.0000 CIRCLE2 Y
CIRCLE1 X
5.0000
CIRCLE1 Y
6.0000
a
RADIUS 1
4.0000
CIRCLE2 X
0.0000
CIRCLE2 Y
0.0000
RADIUS 2
2.0000
TANG
TAX
1.3738
c b
Y
7.6885
TANG
TBX
7.3147
Y
d
2.7378
TANG
TCX
-1.8131
Y
0.8442
Type: STRAIGHT
TANG
TDX
1.1573
Us e F and T t o form G-code.
Y
-1.6311
F1 for alternate solution

.

CIRCLE-LINE TANGENT

POIN TAX

5.0000

Y

3.0000

POINT B X

1.0000

Y

4.0000

POIN TCX

0.0000

Y

0.0000

RADIUS

4.1231

TANGT PT X

1.0000

TANGT PT Y

4.0000

b c
b
c

a

Funcţia calculator tangentă cerc-cerc Această funcţie oferă posibilitatea de a determina punctele de intersecţie

Funcţia calculator tangentă cerc-cerc

Această funcţie oferă posibilitatea de a determina punctele de intersecţie dintre două cercuri. Utilizatorul furnizează poziţia celor două cercuri şi razele acestora. Unitatea de comandă calculează apoi punctele de intersecţie formate de tangentele la ambele cercuri. Reţineţi că pentru fiecare condiţie introdusă (două cercuri separate), există până la opt puncte de intersecţie. Patru puncte rezultă prin trasarea tangentelor drepte, iar celelalte patru prin trasarea tangentelor încrucişate. Tasta F1 este utilizată pentru comutarea între cele două diagrame. Când se tastează „F”, unitatea de comandă va solicita punctele „de la” şi „până la” (A, B, C, etc.) ce determină un segment al diagramei. Dacă segmentul este un arc, unitatea de comandă va solicita de ase- menea tastarea unui C sau W (CW pentru sens orar, respectiv CCW pentru sens antiorar). Codul G este apoi afişat în partea inferioară a ecranului. Când se tastează „T”, punctul „până la” anterior devine noul punct „de la” şi unitatea de comandă solicită un nou punct „până la”. Pentru a introduce soluţia (linia de cod), accesaţi modul MDI sau Editare şi apăsaţi tasta F3, codul G fiind deja în linia de introducere date.

Tabelul burghie/tarozi

În meniul Ajutor de tip tab este disponibil un tabel de burghie şi tarozi.

programul dE încălzirE arborE principal

Dacă arborele principal a rămas în repaus timp de peste 4 zile, acesta trebuie să parcurgă un ciclu de încălzire înainte de utilizare. Această încălzire va preveni o posibilă supraîncălzire a arborelui principal datorită insuficientei lubrifieri. Un program de încălzire de 20 de minute (cod O02020) este asigurat pen- tru maşină, prin care arborele principal este adus lent la turaţia de regim, permiţând stabilizarea termică a acestuia. Acest program poate fi utilizat zilnic pentru încălzirea arborelui principal înainte de utilizarea la turaţii ridicate.

indicatorul dE nivEl al lichidului dE răcirE

Nivelul lichidului de răcire este afişat în colţul din dreapta sus al ecranului în modul MEM sau în ecranul CURNT COMDS (comenzi curente). O bară verticală indică starea lichidului de răcire. Afişajul va clipi atunci când lichidul de răcire ajunge la un nivel ce ar putea determina un flux intermitent de lichid de răcire.

lampa dE avErtizarE

Lampa de avertizare oferă o confirmare optică rapidă a stării curente a maşinii. Există patru stări diferite ale lămpii de avertizare:

Stinsă - Maşina este în repaus.

Aprinsă în verde - Maşina este în funcţiune.

Clipeşte în verde - Maşina este oprită, dar este în stare pregătită de lucru. Este necesară o comandă de la operator pentru a continua.

Clipeşte în roşu - A survenit o eroare sau maşina este oprită de urgenţă.

notificări alarmE

Maşinile Haas includ o aplicaţie de bază pentru transmiterea unei avertizări către o adresă de e-mail sau către un telefon mobil atunci când apare o alarmă. Setarea acestei aplicaţii reclamă unele cunoştinţe cu pri- vire la reţeaua dumneavoastră; adresaţi-vă administratorului de reţea sau furnizorului de servicii internet (ISP) dacă nu cunoaşteţi setările corecte.

Înainte să setaţi avertizările, asiguraţi-vă că maşina dispune de o conexiune cu reţeaua LAN şi că setarea 900 defineşte un nume de reţea unic pentru maşină. Această funcţie reclamă existenţa pe maşină a opţinii Ethernet şi a versiunii software 18.01 sau ulterioară.

Setarea avertizărilor 1. Utilizând un navigator web sau un alt dispozitiv conectat la reţea, tastaţi

Setarea avertizărilor

1. Utilizând un navigator web sau un alt dispozitiv conectat la reţea, tastaţi numele de reţea al maşinii (se- tarea 900) în bara de adresă navigatorului şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

.
.

2. S-ar putea să apară un mesaj tip pop-up cu o solicitare de setare a unui cookie în navigator. Acest lucru se va întâmpla de fiecare dată când accesaţi maşina prin intermediul unui alt computer sau navigator, respectiv dacă un cookie existent a expirat. Faceţi clic pe „OK” pentru a continua.

3. Se afişează ecranul de pornire, cu opţiunile de setare în partea inferioară a ecranului. Faceţi clic pe „Man- age Alerts” (gestionare avertizări).

.
.

4. În ecranul „Manage Alerts”(gestionare avertizări), tastaţi adresa de email sau numărul de telefon mobil la care doriţi să se transmită avertizările. Dacă se tastează un număr de telefon mobil, selectaţi furnizorul din meniul de tip pull-down de sub câmpul număr de telefon. Faceţi clic pe butonul „submit changes” (confirmare modificări) după ce terminaţi.

.
.

Notă:

să vă pună la dispoziţie adresa de email a contului în care puteţi recepţiona mesaje tip text. Tastaţi această adresă în câmpul email.

Dacă furnizorul de servicii mobile nu este inclus în meniu, solicitaţi furnizorului dumneavoastră

5. Faceţi clic pe „Configure Email Interface” (configurare interfaţă email). . 6. Completaţi câmpurile cu

5. Faceţi clic pe „Configure Email Interface” (configurare interfaţă email).

.
.

6. Completaţi câmpurile cu informaţiile referitoare la sistemul dumneavoastră de email. Adresaţi-vă admin- istratorului dumneavoastră de reţea sau ISP dacă nu cunoaşteţi valorile corecte. Faceţi clic pe butonul „submit changes” (confirmare modificări) după ce terminaţi.

Notă:

de reţeaua dumneavoastră.

Personalul de service Haas Automation nu poate diagnostica sau remedia problemele ce ţin

a. În acest câmp, tastaţi adresa IP pentru serverul de nume domeniu (DNS).

b. În al doilea câmp, tastaţi numele serverului dumneavoastră pentru protocolul de transfer mailuri simple

(SMTP).

c. Al treilea câmp, portul serverului SMTP, este deja completat cu cea mai uzuală valoare (25). Modificaţi-o

doar dacă setarea implicită nu este valabilă.

d. În ultimul câmp, tastaţi o adresă de email autorizată, ce va fi utilizată de aplicaţie pentru transmiterea

avertizărilor.

7. Apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) pentru a genera o alarmă în vederea testării siste- mului. Trebuie să se recepţioneze un email sau un mesaj tip text la adresa indicată sau la numărul de telefon indicat cu detalii referitoare la alarmă.

comutatorul cu chEiE dE blocarE mEmoriE

Blochează memoria pentru a împiedica editarea accidentală sau neautorizată a programelor de către per- sonalul neautorizat. Acesta poate fi utilizat de asemenea pentru blocarea setărilor, parametrilor, corecţiilor, decalajelor şi variabilelor macro.

opţionalE

Perioada de probă de 200 ore pentru opţionale

Opţionalele ce reclamă în mod normal pentru activare un cod de deblocare (tarodare rigidă, macro-uri, etc.) pot fi acum activate şi dezactivate prin simpla tastare a cifrei „1” în locul codului de deblocare pentru activare. Tastaţi „0” pentru a dezactiva opţionala. O opţională activată astfel va fi dezactivată automat după un total de 200 de ore de funcţionare. Reţineţi că dezactivarea survine numai atunci când maşina este scoasă de sub tensiune, nu în timp ce aceasta este în funcţiune. O opţională poate fi activată permanent prin introducerea codului de deblocare. Reţineţi că litera „T” va fi afişată în dreapta opţionalei pe ecranul de afişare parametri în cursul perioadei de 200 de ore.

Pentru a tasta 1 sau 0 pentru o opţională, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de

Pentru a tasta 1 sau 0 pentru o opţională, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) şi dezactivaţi setarea 7 Parameter lock (blocare parametri). Când opţionala atinge 100 de ore de funcţionare, maşina va emite o alarmă de avertizare cu privire la faptul că perioada de probă se apropie de sfârşit. Pentru a activa permanent opţionala, contactaţi dealerul.

USB şi ethernet

Pentru stocarea şi transferul datelor între maşina Hass şi o reţea. Fişierele de program sunt transferate cu uşurinţă în şi din memorie, funcţia DNC fiind disponibilă pentru fişiere mari.

Tarodarea rigidă

Tarodarea sincronizată elimină nevoia de port-tarozi flotanţi scumpi şi previne apariţia de distorsiuni ale pasu-

lui şi deformarea capului filetului.

Macro-urile

Crearea de subrutine pentru cicluri închise proprii, rutine de testare, solicitarea intervenţiei operatorului, ecuaţii sau funcţii matematice şi prelucrarea unei familii de piese cu variabile.

Rotirea şi scalarea

Utilizaţi rotirea împreună cu palpatorul pentru decalajul de origine pentru a seta rapid piesa de prelucrat, respectiv pentru a roti un model în altă poziţie sau în jurul circumferinţei, etc. Utilizaţi scalarea pentru a reduce sau mări traiectoria piesei sau un model.

Orientarea arborelui principal

Orientarea opţională a arborelui principal permite poziţionarea arborelui principal într-un unghi specific, pro- gramat, cu ajutorul motorului standard al arborelui principal şi al traductorului de cod de feedback standard al arborelui principal. Această opţiune asigură o poziţionare ieftină, precisă (0.1 grade).

Prelucrarea la mare viteză

Prelucrarea la mare viteză face posibilă o creştere a vitezei de prelucrare prin aşchiere, o îmbunătăţire a finisajului suprafeţelor şi o reducere a forţelor de aşchiere, ceea ce determină reducerea costurilor de prelu- crare şi prelungirea duratei de viaţă a sculelor.

Prelucrarea la mare viteză este cel mai adesea necesară pentru prelucrarea profilurilor fluent sculptate, cum

este cazul producerii de matriţe. Opţionala Haas pentru prelucrare la mare viteză creşte nivelul de anticipare

la 80 de blocuri şi permite o curse de avans combinate la o viteză maximă (500 de ţoli/min) de aşchiere.

Este important să înţelegem că prelucrarea la mare viteză este cea mai potrivită pentru profiluri cu variaţii line, la care viteza de avans poate rămâne ridicată la trecerea de la o cursă la următoarea. Dacă există muchii ascuţite, unitatea de comandă va trebui să încetinească întotdeauna, pentru a nu apărea rotunjiri ale muchiilor.

Efectul pe care combinarea curselor îl poate avea asupra vitezei de avans este întotdeauna unul de încetinire

a mişcării. Viteza de avans programată (F) reprezintă de aceea o valoare maximă, iar unitatea de comandă o va reduce uneori pentru a se asigura precizia necesară a prelucrării.

O lungime prea mică a cursei poate duce la prea multe puncte de coordonate. Verificaţi modul în care siste-

mul CAD/CAM generează puncte de coordonate pentru a vă asigura că nu se depăşeşte un nivel de 1000 de blocuri pe secundă.

Prea puţine puncte de coordonate pot duce fie la „faţetare”, fie la combinarea unghiurilor la un nivel care să determenie unitatea de comandă să reducă viteza de avans. Faţetarea se referă la înlocuirea traiectoriei line dorite cu o serie de curse scurte, drepte, ce nu sunt suficient de apropiate încât să se asigure fineţea dorită a traiectoriei.

Sculele pentru mare viteză – Portcuţitele trebuie să fie de tip AT-3 sau superior cu

Sculele pentru mare viteză – Portcuţitele trebuie să fie de tip AT-3 sau superior cu şurub de siguranţă din nylon. Toleranţele asigurate de modelul AT-3 sunt la nivelul minim recomandat pentru un proces de prelucrare la mare viteză. Şurubul de siguranţă din nylon creşte priza manşonului de strângere pe sculă şi crează o etanşare mai bună, utilă pentru transferul lichidului de răcire.

Utilizaţi mandrine cu bucşă elastică şi con simplu şi manşoane de strângere pentru o strângere şi concentrici- tate maximă. Aceste sisteme de strângere sunt realizate cu un con simplu lung amplasat în portcuţit. Unghiul lateral trebuie să fie de opt grade sau mai puţin pentru rezultate optime. Evitaţi sistemele cu bucşe elastice dublu con atunci când se impune o rigiditate maximă şi o toleranţă strânsă. Se recomandă o cuplare minimă de 2/3 din lungimea totală a alezajului pentru bucşa elastică dublu secţionată cu con simplu. Însă, pentru rezultate optime, ar fi de preferat o cuplare la peste 3/4 din lungimea totală.

Iluminarea de mare intensitate - Luminile suplimentare asigură o iluminare mai bună a zonei de lucru. Lu- minile funcţionează automat atunci când se închid şi deschid uşile, respectiv pot fi activate manual cu ajutorul comutatorului de pe latura consolei de comandă. Aduceţi comutatorul în poziţia On (activat) şi luminile se aprind atunci când este deschisă uşa şi se sting atunci când este închisă uşa. Aduceţi comutatorul în poziţia Off (dezactivat) şi luminile nu mai se aprind atunci când este deschisă uşa. A se vedea setarea 238.

manEta dE comandă avanS rapid dE la diStanţă

Maneta color îmbunătăţită de comandă avans rapid de la distanţă (RJH) prezintă un afişaj color cu cristale lichide (LCD) şi comenzi pentru o funcţionalitate îmbunătăţită. Aceasta prezintă de asemenea o lanternă cu leduri de mare putere.

Ta stele funcţionale LCD-ul color Pornire ciclu Oprire avans Ta stele săgeţ i Teaca Selectorul
Ta stele funcţionale
LCD-ul color
Pornire
ciclu
Oprire
avans
Ta stele săgeţ i
Teaca
Selectorul
variabil de
Butonul
impuls
selector
Rozeta de
de axă
impuls
.

Consultaţi secţiunea referitoare la corecţii/ decalaje şi funcţionarea maşinii pentru informaţii suplimentare cu privire la aceste aspecte.

LCD – Afişează datele maşinii şi este interfaţa RJH-E/C.

Tastele funcţionale (F1-F5) - Taste cu funcţii variabile. Fiecare tastă corespunde unei etichete din partea inferioară a ecranului LCD. Apăsarea unei taste funcţionale va determina accesarea sau comutarea în meniul corespunzător. Funcţiile comutabile sunt evidenţiate când sunt activate.

Cycle Start (pornire ciclu) - Porneşte mişcarea programată a axelor.

Feed Hold (oprire avans) - Opreşte mişcarea programată a axelor.

Tastele săgeţi - Utilizate pentru a naviga între câmpurile de meniu (în sus/ în jos) şi a selecta vitezele de avans rapid de impuls (stânga/ dreapta).

Rozeta de impuls - Avansează rapid o axă selectată cu pasul selectat. Funcţionează ca maneta de avans rapid de pe unitatea de comandă.

Selectorul variabil de impuls - Se roteşte cu până la 45 de grade CW (sens

Selectorul variabil de impuls - Se roteşte cu până la 45 de grade CW (sens orar) sau CCW (sens antiorar) faţă de centru, apoi revine în centru când este eliberat. Utilizat pentru a avansa rapid axele cu viteze variabile. Cu cât este rotit selectorul variabil de impuls mai departe de poziţia centrală, cu atât mai rapid se mişcă axa. Permiteţi selectorului să revină în poziţia centrală pentru a se opri mişcarea.

Butonul selector de axă - Utilizat pentru selectarea axelor disponibile pentru avans rapid. Axa selectată este apoi afişată în partea inferioară a ecranului. Poziţia cea mai din dreapta a acestui selector este utilizată pentru accesarea meniului auxiliar.

Scoaterea unităţii din suport/ teacă o activează şi transferă comanda avansului rapid de la consolă la maneta de comandă avans rapid de la distanţă (roata de mână de pe consolă este dezactivată).

NOTĂ:

Consola trebuie să fie în modul Manetă de avans rapid (Setare).

Aşezaţi la loc în suport/ teacă maneta de comandă avans rapid de la distanţă pentru a o dezactiva şi a re- transmite comanda avansului rapid la consolă.

Rozeta de impuls şi selectorul variabil de impus funcţionează ca un cursor pentru modificarea valorii câmpuri- lor editabile de către client, cum ar fi corecţia, lungimea şi uzura sculei, etc.

Funcţia încorporată „panică” - Apăsaţi orice tastă în timpul mişcării unei axe pentru a opri instantaneu mişcarea arborelui principal şi a tuturor axelor. În timp ce arborele principal este în mişcare şi comanda se face în modul Manetă de avans rapid, apăsarea tastei de oprire avans determină oprirea arborelui principal. Pe afişaj apare mesajul „Button pressed while axis was moving—Reselect Axis” (buton apăsat în timp ce axa se mişca; reselectaţi axa). Deplasaţi butonul selector de axă într-o poziţie diferită pentru a şterge eroarea.

Dacă butonul selector de axă este deplasat în timp ce este rotit selectorul variabil de impuls, pe afişaj apare mesajul „Axis selection changed while axis was moving—Reselect Axis” (selecţie axă modificată în timp ce axa se mişca; reselectaţi axa) şi orice mişcare a axelor încetează. Deplasaţi butonul selector de axă într-o poziţie diferită pentru a şterge eroarea.

Dacă selectorul variabil de impuls este rotit din poziţia centrală atunci când maneta de comandă avans rapid de la distanţă este scoasă din suport/ teacă, respectiv dacă se comută de la modul de control la un mod cu mişcare (de exemplu, de la MDI la modul Manetă de avans rapid), pe afişaj apare mesajul „Shuttle off center—No Axis selected” (selector variabil de impuls scos din poziţia centrală; nicio axă selectată) şi nu se produce nicio mişcare a axelor. Deplasaţi butonul selector de axă pentru a şterge eroarea.

Dacă rozeta de impuls este rotită în timp ce selectorul variabil de impuls este în uz, pe afişajul manetei de comandă avans rapid de la distanţă apare mesajul „Conflicting jog commands— Reselect Axis” (comenzi de avans rapid conflictuale; reselectaţi axa) şi orice mişcare a axelor încetează. Deplasaţi butonul selector de axă într-o poziţie diferită pentru a şterge eroarea, apoi înapoi pentru a selecta din nou axa selectată anterior.

NOTĂ:

de axă, s-ar putea să existe o problemă la selectorul variabil de impuls. Contactaţi atelierul service Haas pentru reparaţie/ înlocuire.

Dacă oricare dintre erorile de mai sus nu este ştearsă atunci când este mişcat butonul selector

Dacă se întrerupe contactul dintre maneta de comandă avans rapid de la distanţă şi unitatea de comandă (cablu întrerupt sau deconectat, etc.), orice mişcare a axelor încetează. La reconectare, pe afişajul manetei de comandă avans rapid de la distanţă apare mesajul „RJH / Control Communication Fault—Reselect Axis” (eroare de comunicaţie unitate RJH/ unitate de comandă; reselectaţi axa). Deplasaţi butonul selector de axă pentru a şterge eroarea. Dacă eroarea nu este ştearsă, aşezaţi unitatea în suport/ teacă, aşteptaţi ca aceasta să se dezactiveze, apoi scoateţi-o din suport/ teacă.

Meniurile unităţii RJH . Ta sta săgeată stânga/dreapta pentru mo - dificarea vitezei de avans

Meniurile unităţii RJH

.

Ta sta săgeată stânga/dreapta pentru mo - dificarea vitezei de avans rapid de impuls (marcată
Ta sta săgeată stânga/dreapta pentru mo -
dificarea vitezei de avans rapid de impuls
(marcată curent)
(a
impus
Ta stele funcţionale (în funcţie de mod)

Modul curent şi mesajele de ajutor sensibile la context

Ta stele săgeată în sus/în jos pentru selectare câmpuri Modul curent şi mesajele de ajutor sensibile la context Modificarea valorii cu rozeta de im- puls Modul curent şi mesajele de ajutor sensibile la context Modificarea valorii cu rozeta de im- puls

Modificarea valorii cu rozeta de im- puls şi selectorul

Zona date de lucru

fişaj variabil)

variabil de

Axa selectată curent şi poziţia

Ecranul următor

Avansul rapid manual pe RJH

Acest meniu conţine un afişaj mare al poziţiei curente a maşinii. Rotirea selectorului variabil de impuls sau a rozetei de impuls va determina deplasarea axei selectate curent în treapta de avans rapid selectată curent. Schimbaţi treapta de avans rapid cu ajutorul tastelor săgeţi stânga/ dreapta. Apăsaţi tasta OPER (operator), WORK (piesă de prelucrat), MACH (maşină) sau TO GO (distanţă de parcurs) pentru a schimba sistemul de coordonate (evidenţiat curent). Pentru a aduce la zero poziţia operatorului, apăsaţi tasta funcţională în meniul OPER pentru a selecta poziţia, apoi apăsaţi din nou tasta funcţională (ce indică acum ZERO).

din nou tasta funcţională (ce indică acum ZERO). Afişajul pentru avans rapid manual . 4 4

Afişajul pentru avans rapid manual

.

Corecţiile sculelor pe RJH Utilizaţi acest meniu pentru setarea şi verificarea corecţiilor sculelor. Selectaţi

Corecţiile sculelor pe RJH

Utilizaţi acest meniu pentru setarea şi verificarea corecţiilor sculelor. Selectaţi câmpurile cu ajutorul tastelor funcţionale şi schimbaţi valorile cu ajutorul rozetei de impuls sau selectorului variabil de impuls. Selectaţi axele cu ajutorul butonului selector. Linia axei (din partea inferioară a afişajului) trebuie să fie evidenţiată pentru a se avansa rapid axa respectivă. Apăsaţi tasta ENTER (execuţie) pentru a înregistra poziţia curentă a axei Z în tabelul de decalaje. Pentru a ajusta valorile din tabel, apăsaţi tasta ADJST (ajustare), utilizaţi rozeta de impuls sau selectorul variabil de impuls pentru a selecta nivelul de creştere sau reducere a valorii respec- tive (utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a schimba pasul), apoi apăsaţi tasta ENTER (execuţie) pentru a implementa corecţia făcută. Apăsaţi tasta TOOL (sculă) pentru a schimba scula, respectiv tasta COOL (lichid de răcire) pentru a modifica poziţia lichidului de răcire pentru scula selectată.

ATENŢIE:

Nu vă apropiaţi de arborele principal atunci când schimbaţi sculele.

de arborele principal atunci când schimbaţi sculele. Afişajul pentru setarea corecţiilor sculelor . d

Afişajul pentru setarea corecţiilor sculelor

.

dEcalajElE dE originE pE rjh

Selectaţi WK CS (decalaje origine) pentru a modifica decalajul de origine cod G. Avansaţi rapid manual axa selectată cu selectorul variabil de impuls sau rozeta de impuls atunci când este marcat câmpul pentru axă din partea inferioară a ecranului. Apăsaţi tasta SET (setare) pentru a înregistra poziţia curentă a axei în tabelul Decalaje de origine. Treceţi cu butonul selector de axă la axa următoare şi repetaţi procedura de setare pen- tru axa respectivă. Pentru a ajusta o valoare setată, treceţi cu butonul selector de axă la axa dorită. Apăsaţi tasta ADJST (ajustare) şi utilizaţi rozeta de impuls sau selectorul variabil de impuls pentru a selecta nivelul de creştere sau reducere a valorii respective, apoi apăsaţi tasta ENTER (execuţie) pentru a implementa corecţia făcută.

ENTER (execuţie) pentru a implementa corecţia făcută. . Afişajul pentru setarea decalajelor de origine 96-0228

. Afişajul pentru setarea decalajelor de origine

Meniul Auxiliar Meniul auxiliar al unităţii RJH prezintă comenzile pentru lichidul de răcire şi lanterna

Meniul Auxiliar

Meniul auxiliar al unităţii RJH prezintă comenzile pentru lichidul de răcire şi lanterna unităţii RJH. Accesaţi meniul prin deplasarea complet spre dreapta a butonului selector de axă (în poziţia indicată printr-un simbol pagină ştanţat pe carcasa unităţii RJH). Comutaţi între funcţiile disponibile prin apăsarea tastei funcţionale corespunzătoare.

Auxiliary Menu

Flash Light: OFF Coolant: OFF

UT I L>
UT I
L>
CLNT MeniulAuxiliaryAuxiliarMenu
CLNT
MeniulAuxiliaryAuxiliarMenu
L IGH T . Meniul Utilitare
L IGH T
.
Meniul Utilitare

Utility Menu

RJH-C Firmware Version:

0.01g

RJH-C Font Version:

RJH-C RJH-C Font ID 5 Main Build Version:

AUX >
AUX >
VER M16.02x MeniulUtilityUtilitarMenu e
VER M16.02x
MeniulUtilityUtilitarMenu e

Accesează informaţii despre configuraţia curentă a unităţii RJH. Aceste informaţii sunt utilizate pentru diag- nosticare de către tehnicienii de service. Apăsaţi tasta AUX (auxiliar) pentru a reveni la meniul Auxiliar.

Afişarea programului (modul rulare)

Acest mod afişează programul aflat în curs de rulare. Accesaţi modul rulare apăsând tastele MEM sau MDI de pe consola de comandă. Taburile de opţiuni din partea inferioară a ecranului pun la dispoziţie comenzile pentru activare/ dezactivare lichid de răcire, funcţia bloc cu bloc, oprirea opţională şi ştergerea blocurilor. Comenzile comutabile, cum ar fi COOL (răcire), apar evidenţiate când sunt activate. Tastele CYCLE START (pornire ciclu) şi FEED HOLD (oprire avans) funcţionează la fel ca butoanele corespondente de pe consolă. Reveniţi la avansul rapid apăsând tasta HAND JOG (manetă de avans rapid) de pe consola de comandă, respectiv aşezând maneta de comandă avans rapid de la distanţă la loc în suport/ teacă pentru a continua rularea programului prin intermediul consolei.

operarea

punErEa în funcţiunE a maşinii

Porniţi maşina prin apăsarea butonului Power-On (pornire) de pe consolă.

Maşina va parcurge un ciclu de autotestare şi va afişa fie ecranul Messages (mesaje), dacă s-a lăsat un mesaj, fie ecranul Alarms (alarme). În orice caz, freza va înregistra una sau mai multe alarme (102 SERVO DEZACTIVATE).

Urmaţi instrucţiunile din „caseta de stare mod” din partea stângă a afişajului. În general, trebuie deschise şi închise uşile şi trebuie apăsat şi deblocat butonul E-STOP (oprire de urgenţă) înainte ca operaţiile „Iniţializare” şi „Automat pentru toate axele” să devină disponibile. Pentru informaţii suplimentare referitoare la funcţiile de interblocare de siguranţă, consultaţi secţiunea „Siguranţa” a acestui manual.

Apăsaţi tasta Reset (resetare) pentru a şterge pe rând alarmele. Dacă o alarmă nu poate

Apăsaţi tasta Reset (resetare) pentru a şterge pe rând alarmele. Dacă o alarmă nu poate fi ştearsă, s-ar putea ca maşina să aibă nevoie de o intervenţie service; dacă e cazul, contactaţi dealerul.

Odată alarmele şterse, maşina are nevoie de un punct de referinţă de la care să pornească toate operaţiile; acest punct este numit „origine”. Pentru a aduce maşina în poziţia de origine, apăsaţi tasta Power-Up Restart (iniţializare/ repornire).

AVERTISMENT! Mişcarea automată va începe odată apăsat acest buton. Păstraţi distanţa faţă de interiorul maşinii şi de schimbătorul de scule.

Reţineţi că apăsarea butonului Power-Up/Reset (iniţializare/ repornire) va şterge automat alarma 102 dacă aceasta este prezentă.

După găsirea poziţiei de origine, este afişată pagina Current Commands (comenzi curente) şi maşina este gata de funcţionare.

prEzEntarEa modului dE programarE

Introducerea manuală a datelor (MDI)

Introducerea manuală a datelor (MDI) este un mijloc de a comanda mişcările CNC automate fără a se utiliza un program oficial.

Apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă) pentru a accesa acest mod. Codul de programare este introdus prin tastarea comenzilor şi apăsarea tastei Enter (execuţie) la capătul fiecărei linii. Reţineţi că va fi introdus automat un caracter de încheiere a blocului (EOB) la capătul fiecărei linii.

.
.

Pentru a edita programul MDI, utilizaţi tastele din dreapta butonului Edit (editare). Deplasaţi cursorul în punctul în care se va opera modificarea, apoi se pot utiliza diferitele funcţii de editare.

Pentru a introduce o comandă suplimentară într-o linie, tastaţi comanda şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

Pentru a modifica o valoare, utilizaţi tastele săgeţi sau maneta de avans rapid pentru a marca o comandă, introduceţi noua comandă şi apăsaţi tasta Alter (schimbare).

Pentru a şterge o comandă, marcaţi comanda şi apăsaţi tasta Delete (ştergere).

Tasta Undo (anulare) va anula modificările (ultimele 9) ce au fost operate asupra programului MDI.

Un program MDI poate fi salvat în memoria unităţii de comandă. Pentru aceasta, deplasaţi cursorul la în- ceputul programului (sau apăsaţi tasta Home - origine), introduceţi un nume de program (programele trebuie denumite în format Onnnnn; litera „O” urmată de până la 5 cifre) şi apăsaţi tasta Alter (schimbare). Astfel pro- gramul va fi adăugat la lista de programe şi se va şterge pagina MDI. Pentru a reaccesa programul, apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) şi selectaţi-l.

Datele din MDI sunt reţinute după ieşirea din modul MDI şi atunci când maşina este oprită.

Pentru a şterge comenzile MDI curente, apăsaţi tasta Erase Prog (ştergere program).

p rograMele nuMerotate Pentru a crea un program nou, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de

prograMele nuMerotate

Pentru a crea un program nou, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe) pentru a deschide afişajul pro- gramului şi modul lista de programe. Introduceţi un număr de program (Onnnnn) şi apăsaţi tasta Select Prog (selectare program) sau Enter (execuţie). Dacă programul există, acesta va fi selectat. Dacă programul nu există încă, acesta va fi creat. Apăsaţi tasta Edit (editare) pentru a se prezenta noul program. Un program nou va consta doar din numele programului şi un caracter de încheiere a blocului (;).

NOTĂ:

Programele macro utilizează frecvent cifre în acest bloc, iar suprascrierea acestora poate cauza oprirea funcţiilor maşinii. (Exemplu: suprascrierea O09876 va cauza disfuncţionalităţi ale operaţiilor G47 (gravare)).

Nu este recomandată utilizarea numerelor O09XXX atunci când se creează noi programe.

Programele numerotate sunt reţinute atunci când maşina este oprită.

Noţiuni de bază despre editarea MDI şi a programelor numerotate

Singura diferenţă dintre un program MDI şi un program numerotat o reprezintă codul O. Pentru a edita un pro- gram MDI, apăsaţi pur şi simplu tasta MDI (introducere manuală date). Pentru a edita un program numerotat, selectaţi-l, apoi apăsaţi tasta Edit (editare).

În modul Editare program, tastaţi datele programului şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Datele programului se împart în trei categorii: adrese, comentarii şi EOB-uri.

.
.

Pentru a se adăuga un cod de program la un program existent, marcaţi codul în faţa căruia se va plasa codul suplimentar, tastaţi datele şi apăsaţi tasta Insert (inserare). Se pot adăuga mai multe coduri; cum ar fi X, Y şi Z, înainte să se apese tasta Insert (inserare).

Datele de tip adresă sunt reprezentate de o literă urmată de o valoare numerică. De exemplu: G04 P1.0. G04 comandă un interval (o pauză), iar P1.0 reprezintă lungimea intervalului (1 secundă).

Comentariile pot fi constituite din caractere alfabetice şi numerice, dar trebuie să fie prefaţate de paranteze. De exemplu: (1 second dwell). Comentariile pot avea maximum 80 de caractere.

Caracterele de încheiere a blocului sunt introduse prin apăsarea tastei EOB şi sunt afişate ca punct şi virgulă (;). Acestea sunt utilizate ca mijloc de a reveni la sfârşitul unui paragraf. În programarea CNC, un EOB este introdus la sfârşitul unui şir al unui cod de program.

Un exemplu de linie de cod ce utilizează trei tipuri de comenzi ar fi:

G04 P1. (1 second dwell);

Nu este nevoie să se introducă simboluri sau spaţii între comenzi. Spaţiile sunt introduse automat între el- emente pentru uşurarea citirii şi editării.

Pentru a modifica unele caractere, marcaţi o porţiune a programului cu ajutorul tastelor săgeţi sau a manetei de avans rapid, introduceţi codul de înlocuire şi apăsaţi tasta Alter (schimbare).

Pentru a şterge caractere sau comenzi, marcaţi-le şi apăsaţi tasta Delete (ştergere).

Nu există comanda de salvare, programul fiind salvat pe măsură ce sunt introduse liniile una câte una.

Conversia unui program MDI într-un program numerotat Un program MDI poate fi transformat într-un program

Conversia unui program MDI într-un program numerotat

Un program MDI poate fi transformat într-un program numerotat şi adăugat la lista de programe. Pentru aceasta, deplasaţi cursorul la începutul programului (sau apăsaţi tasta Home (origine)), introduceţi un nume de program (programele trebuie denumite în format Onnnnn; litera „O” urmată de până la 5 cifre) şi apăsaţi tasta Alter (schimbare). Astfel programul va fi adăugat la lista de programe şi se va şterge MDI. Pentru a reaccesa programul, apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) şi selectaţi-l.

Căutarea unui program

În modul MDI, Editare sau MEM, tastele săgeţi în sus sau în jos pot fi utilizate pentru a căuta în program anumite coduri sau texte. Pentru a căuta anumite caractere, introduceţi caracterul sau caracterele căutate în linia de introducere date (de ex. G40) şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos. Tasta săgeată în sus va căuta secvenţa vizată spre înapoi (spre începutul programului), iar tasta săgeată în jos va căuta spre înainte (spre sfârşitul programului).

Ştergerea programelor

Pentru a şterge un program, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe). Utilizaţi tasta săgeată în sus sau

în

jos pentru a marca numărul programului, apoi apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program). Tastaţi

Y

când se solicită şi confirmaţi ştergerea, respectiv N pentru a renunţa. Sau tastaţi numărul programului şi

apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program); totuşi, utilizaţi cu atenţie această opţiune, deoarece nu va

exista o solicitare de confirmare Y/N (da/nu) şi programul va fi şters imediat.

Selectaţi cuvântul ALL (toate) de la sfârşitul listei şi apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program) pentru a şterge toate programele din listă. Sunt unele programe importante pe care le primiţi odată cu maşina; aces- tea sunt O02020 (încălzirea arborelui principal), O09997 (codul rapid de vizualizare) şi O09876 (fişierul set de caractere gravare). Salvaţi aceste programe pe un dispozitiv de memorie sau PC înainte să ştergeţi toate programele. Activaţi setarea 23 pentru a proteja programele O09XXX împotriva ştergerii.

NOTĂ:

Reţineţi că tasta UNDO (anulare) nu permite recuperarea programelor şterse.

Redenumirea programelor

Un număr de program poate fi modificat prin introducerea unui număr nou în modul Editare şi apăsarea tastei Alter (schimbare). Aveţi grijă să nu suprascrieţi accidental programe importante, cum ar fi cele enumerate în secţiunea anterioară.

Numărul maxim de programe

Dacă în memoria unităţii de comandă există deja un număr maxim de programe (500), va fi afişat mesajul „DIR FULL” (director plin) şi noul program nu va putea fi creat.

Selectarea programelor

Deschideţi directorul programe prin apăsarea tastei „List Prog” (listă de programe); acesta va afişa pro-

gramele memorate. Defilaţi până la programul dorit şi apăsaţi tasta „Select Prog” (selectare program) pentru

a selecta programul respectiv. Introducerea numelui programului şi apăsarea tastei „Select Prog” (selectare program) determină de asemenea selectarea programului.

Odată apăsată tasta „Select Prog” (selectare program), litera „A” apare lângă numele programului. Acest pro- gram devine astfel activ şi va fi rulat atunci când se comută la modul MEM şi se apasă tasta CYCLE START (pornire ciclu). Acesta este de asemenea afişat în ecranul EDIT (editare).

Când vă aflaţi în modul MEM, un alt program poate fi selectat şi afişat rapid prin introducerea numărului pro- gramului (Onnnnn) şi apăsarea tastei săgeată în sus/în jos sau F4.

Programul selectat va rămâne selectat după ce este oprită maşina.

Încărcarea programelor în unitatea de comandă CNC Programele numerotate pot fi copiate de pe unitatea

Încărcarea programelor în unitatea de comandă CNC

Programele numerotate pot fi copiate de pe unitatea de comandă CNC pe un computer (PC) şi apoi înapoi pe unitate. Cel mai bine este ca programele să fie salvate sub formă de fişiere cu extensia „.txt”. Astfel, acestea vor fi recunoscute de orice PC ca simple fişiere text. Programele pot fi transferate prin diverse metode, cum ar fi RS-232 sau USB. Setările, corecţiile, decalajele şi variabilele macro pot fi transferate între CNC şi un PC în mod similar.

Datele de program corupte, dacă sunt recepţionate de CNC, sunt transformate într-un comentariu, memorat în program, şi se generează o alarmă. Însă, datele vor fi totuşi încărcate în unitatea de comandă.

Managerul de dispozitive USB / hard-disk / Ethernet

Unitatea de comandă Haas încorporează un manager de dispozitive ce indică dispozitivele de memorie dis- ponibile pe maşină într-un meniu de tip tab.

Accesaţi managerul de dispozitive prin apăsarea tastei „List Prog” (listă de programe). Navigaţi în meniul de tip tab cu ajutorul tastelor săgeţi pentru a selecta tab-ul aferent dispozitivului vizat, apoi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

La parcurgerea unei liste de programe în tab-ul unui dispozitiv, utilizaţi tastele săgeţi în sus/ în jos pentru a marca programele şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a adăuga programul marcat la selecţie.

Notă:

Unităţile hard-disk externe USB funcţionează dacă sunt formatate în sistem FAT sau FAT32.

Dispozitivele formatate NTFS nu vor funcţiona. Pentru a identifica sistemul în care este formatat dispozitivul, conectaţi-l la PC, faceţi clic dreapta pe unitate în Windows Explorer şi selectaţi Properties (proprietăţi).

Exemplul următor prezintă directorul în cazul unui dispozitiv USB. Programul selectat din memorie este indi- cat cu un „A”. Fişierul selectat va fi de asemenea indicat în afişajul programului activ.

Meniul de navigaţie de tip tab Programul activ Programul marcat Tab-ul activ Tastele săgeţi: Navigare
Meniul de navigaţie de tip tab
Programul activ
Programul marcat
Tab-ul activ
Tastele săgeţi: Navigare între tab-uri
WRITE/ENTER: Selectare tab
CANCEL: Revenire la nivelul tab anterior
Selectarea programelor
Tastele săgeţi: Deplasare cursor de selectare
WRITE/ENTER: Adăugare program la
selecţie (se plasează o bifă)
SELECT PROG: Face ca programul
selectat să devină programul activ („A”) sau
selectează programul pentru FNC
INSER T: Creare director nou în directorul curent
(tastaţi numele directorului, apoi apăsaţi Insert)
ALTER: Redenumire director sau program
Dimensiunea fişierului
Subdirectorul
Data şi ora
Programul selectat
Modul ajutor
Apăsaţi HELP/CALC (ajutor/calculator)
pentru a accesa meniul Ajutor de tip pop-up.
Navigaţi cu ajutorul tastelor săgeţi. Selectaţi
opţiunile pentru programe selectate (copiere,
ştergere etc.).
.

Navigarea în directoare

Pentru a accesa un subdirector, defilaţi până la subdirector şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

Pentru a ieşi din subdirector, deplasaţi-vă la începutul subdirectorului sau apăsaţi tasta Cancel (anulare).

Crearea de directoare Creaţi un director nou prin introducerea unui nume şi apăsarea tastei „Insert”

Crearea de directoare

Creaţi un director nou prin introducerea unui nume şi apăsarea tastei „Insert” (inserare).

Pentru a crea un subdirector nou, deplasaţi-vă la directorul în care va fi plasat noul subdirector, introduceţi un nume şi apăsaţi tasta „Insert” (inserare). Subdirectoarele sunt afişate cu numele alocat urmat de „<DIR>”.

Copierea fişierelor

Marcaţi un fişier şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru a-l selecta. Va apărea o bifă lângă numele fişierului.

Navigaţi în directorul de destinaţie cu ajutorul tastelor săgeţi, apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) şi apăsaţi tasta F2 pentru a copia fişierul.

Reţineţi că fişierele copiate din memoria unităţii de comandă pe un dispozitiv de memorie vor avea extensia „NC” adăugată la sfârşitul numelui fişierului. Însă numele poate fi schimbat prin navigarea în directorul de destinaţie, introducerea unui nou nume şi apoi apăsarea tastei F2.

Crearea de duplicate ale fişierelor

Apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) pentru a accesa managerul de dispozitive. Selectaţi tab-ul memo- rie. Deplasaţi cursorul la programul pentru care doriţi să creaţi un duplicat, tastaţi un nou număr de program (Onnnnn) şi apăsaţi tasta F2. Se creează un duplicat pentru programul marcat sub noul nume, acesta deve- nind programul activ. Pentru a crea un duplicat al fişierului pe un alt dispozitiv, deplasaţi cursorul la numele programului şi apăsaţi tasta F2 fără a introduce un nou nume de fişier. Un meniu de tip pop-up listează dis- pozitivele de destinaţie. Selectaţi un dispozitiv şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru a crea un duplicat al fişierului. Pentru a copia mai multe fişiere, apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a plasa câte o bifă în dreptul fiecărui nume de fişier.

Convenţia de denumire a fişierelor

Numele fişierelor vor fi menţinute în formatul tipic de opt - punct - trei. De exemplu: program1.txt. Totuşi, unele programe CAD/CAM utilizează „.NC” pentru recunoaşterea tipului de fişier, format ce este acceptat. Numele fişierelor pot fi de asemenea indicate prin numărul programului luat fără extensie, însă s-ar putea ca unele aplicaţii PC să nu recunoască fişierul.

Fişierele procesate pe unitatea de comandă vor fi denumite cu litera „O” urmată de 5 cifre. De exemplu,

O12345.

Redenumirea

Pentru a schimba numele unui fişier de pe USB sau hard-disk, marcaţi fişierul, tastaţi un nou nume şi apăsaţi tasta „Alter” (schimbare).

Ştergerea

Pentru a şterge un fişier de program de pe un dispozitiv de memorie, marcaţi fişierul şi apăsaţi tasta Erase Prog (ştergere program). Ştergeţi mai multe fişiere prin selectarea acestora (apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a adăuga un fişier la selecţie şi a plasa o bifă în dreptul acestuia; deselectaţi-l apăsând din nou tasta Enter (execuţie)), şi apoi apăsarea tastei Erase Prog (ştergere program) pentru a şterge toate fişierele select- ate.

Ajutorul pe ecran

Ajutorul pe ecran este disponibil prin apăsarea tastei „HELP/CALC” (ajutor/calculator). Selectaţi funcţiile din meniul de tip pop-up şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru execuţie, respectiv utilizaţi tastele directe listate. Pentru a ieşi din ecranul Help (ajutor), apăsaţi tasta „Cancel” (anulare) pentru a reveni la Device man- ager (manager de dispozitive).

RS-232 RS-232 este un mod de conectare a unităţii de comandă CNC Haas la un