Sunteți pe pagina 1din 52

CAPITOLUL

UNU

pentru Amanda Todd, care ptrrdsise atmosfera tristtr 9i intunecaU a casei sale din San Antonio, Td*as. Era incintattr de muzicalitatea limbii engleze, in amestec cu diverse dialecte' De care o auzea vorbindu-se ln buticurile cu specific europ"un. in mod normal, ar fi avut destul timp str faci cumpf,iaturi Ei destui bani pentru a-gi satisface toate capriciile' Dar, de trei zile, de cind tattrl ei fusese inmormlntat, interve-

fiullimea colorag !i zgomotoasd de pe docurile din IVlptin." George whariera ca un val de aer proasptrt

Amanda lucrase in tipografie, la publicalia strptdminalf, patronattr de familia sa, dar in testamentul tatllui ei era stipulat faptul ctr nu putea sd moEteneascl compania decit peste doi ani, cind va implini douf,zeci 9i cinci de ani, sau dupd ce se va m{rita. Harrison Todd nu prea aYusese vederi moderne cu privire la capacitatea femeilor de a se descurca in afaceri' De fapt, el se infuriase cumplit cind Amanda iqi realizase visul, luindu-Ei diploma in contabilitate, dar Josh o pregltise din timp pentru a infrunta aceastd situalie. Este vorbb de Joshua Cabe Lawson, ultimul asociat al tattrlui ei, care o incurajase intotdeauna, chiar in timpul vielii lui Harrison;i care nici acum nu o ptrrdsise. El ii aran7

niserf,

tot felul de incurctrturi in situalia sa financiar['

I 'din Nassau. i1i dai seama ce-ar face dac-ar fi in sijase c6dtoria la Nassau,s opal cay, in Bahamas, la o filialtr I docului moard de foame " 'Companiei tuatia s[ l,awson frarjeti. Astiel, Amanda putea petrec | 'Brad gi inchise chicoti. iqi lndreptd fala spre briza crlduld intreagf, ca sd-Ei ,,in*rc"-bur"riil"". I pe insuld o sdptrmintr ochii. Tristd Ei epuizat6, Amanda nu-l contrazisese. In plus, N mai e ! Banii reprezintl scopul vielii lui Josh; al lui Harriron, .""i ." I Josh era executorul testamentar -de Asta l-a pdrdsit Terri. insemna c{ viitorul ei financiar se afla pentru moment in I ates cind *unda avea o puternicl qi nepltrcutl amintire despre miinile lui. Amanda era sigurf, ctr, dac[ s-ar fi opus plectrrii, | ceva mai deof"11i. Nu era fatil rea, dar ar fi wut pentru Josh Josh ar fi avut o mullimJ de argument" cu r-o convingd, I in N seUit Ei nu Etia de ce, dar era convinstr cI Terri nu era deloc o cu o ioinld foarte puternic{. deoarece era dotat, * ;i "u, faptului cd Josh se luptase intotdeauna pentru cauza I aremenea persoan[. ciuda de timp devenis"rtr.rn fel de adversari. ei, in ultimul t" intoarse spre golf, unde erau acostate citeva vase tol I de croazierl Ei Larmon Company din San Antonio, Texas, era o compa- f croazierd. Fusese o singurd dattr pe un vas computere de toate formele' N ti.p"f suferise de rlu de mare' De atunci preferase str nie puternic5, care producea merimite si intrebuinltrrile. Succesul siu internalional il | .aUiot"asctr cu avionul. obligase pe Jostr, ln calitate de pregedinte, sd cll5toreasc{ I *"nda se opri in fala unei tarabe cu diferite obiecte din ei. al secliei d toarte oei. Fratele lui, Brad, era vicepreEedinte -. .,il paie Ei zimbi fetilei care o privea timido de ling[ bunica din pll,rie lipseau uneori 'il marketing ;i avea farmecul qi carisma care-i Clr costtr ? intrebd La, ardtind clelicioastr lui Josh. I cinepa, cu flori purpurii presrrate in jurul borului larg' ^ parru dolari, rlspunse fetila. Brad Ei Amanda se cunoqteau din mpil{rie' Dqi au.urmat il buzunarul la qcoli diferite, ei au absolvit acelaqi liceu particular din San il Amanda scoase o bancnota de cinci dolari din care Josh a fost expediat tu Antonio, dupd " 1TTTllT1tt; il rcrr*o"iot albe Ei i-o lntinse. aceasta voi sd-i' s-a obiEnuit cu o disciplind de fier'
!

ESCAPADA

tartr, unde

liltiltT-lj:1

::1,",::"1lTi::"'lll?""T#Tl*'111'5":1""'1",il13i
creascl profitul companiei cu cincispreze*

'l

Conrifiuf ta incep,ri H#il;: ,fl de conducere al companiei, dqi rncrezltor, a devenit aliatul rui Josh, d", i";"*;;;;;;r ,{t in privinla atitudinii pe care ar trebui s-o adoDte fatit de il o roriffi;.;;; ,il Brad. Amanda se simlise tordeauna "u ffi l0r $snrimentele ei deveniserr;i mai protu;;#;;;;;: iil t.c bfirrtnurui Lawson, cu zece ani tn ,rrmJ. il;tffi; ctnd 1 vrzu pe Brad aqteptind-o ra opd ;;, ;;;il fl
f"ltie.
ql ftrCut, ce se

fetip' fl ''"'f*;l***m1l'ill11;*,,,,, -

Nu, nu, pastreazf, restul, zise ea, cind

rizlnd Mullumesc' conild' replicd de vinzdtori' protesta ii rasteli pe .nerqinalii sqtia Ai deja un dulap plin cu pdldrii Ei nici mrcar nu te-ar Brad. tocmit' sau o Dar qtiu cir rimp i1i ia str faci o prltrrie ca asta banii' geanrl. Turiqtii se preocup[ numai sa-gi economiseascd de mult costa s[ raieEti aici sau cit dau seama cit

iar

ciqtige existenla' de greu muncesc vinzrtorii acqtia ca str-Ei

nu-qi

u vud vu rreJs' ..v ,,YfiJiyi:rifi':i:'T:l;rl]riixxffrtrff il exageral plimbau de-a lungut t ##+]iT1fi ;;#i;:tfifift;1;';rin'[d in timp blrbatul inalt hinc
Pcnlr u vwuvrv rs

un prel

nsclplol
Susan KYle

-"*,lJT,l;lX'i,ii"3il"f paaint, zise ea, eschivindu-se

:""'%1"":f

T"lffi ;"lT:ll

oendentd.

Amanda, .privind-o Brad se opri s-o studieze pe I qi qi sublire, iar pf,rul lung ochelarii de soare. etu'inuiia | verde Lcnii ei de un .11]:11 I gru ii ajungea pinl t"ii" t ti' pentru a

pnn I ne" qiia cum str.se il!:ut" tat[l se I era chiar o frumusele, oar ei t iubitoare' Dactr nune in valoare. l" pl;;;;;uroa El l;ioH;;;iio"-'1""',L*Ju' '-Ti 13Y1'*j' !t :'-"1i: mlritattr qi ar fi avut casa
i
I

distractii' Dar fusese DrivatA de multe bijuteriile coroaner' iittti*" t"Jo igi pa'it" copila ca pe observa cind rlzi, pari Jiit"-in.,titioaid''Amanda' de pisicl uricioasa aia de Brad pe un ton *""' fiutin*t1i
? siamezf Pe care-o aveai --- Cum ug pot"u't-o

deoarece

Josh uit? rise ea' L-a-mpins pe

;;il;;;t

fi fost prouauil de mult

intr-un.".tus iu lePi asculili cu p:n oe ora ca sd-i scoli spinii ' o $i-ai stat iurnliatl Nu putea sulert - lumina run,"rnlilrite Brad zimbind' sera,la oe el-in acea pedoadd; sd fie atins. Nu se "fi;;;;ileni Numai " ';re te-tl racuse'aiit de dismnt-'
scoala militare

plind de coPii. am auzit despre tattrl tdu' Ne-a pf,rut foarte rtru cind mai ales cI n-ai fra1i"' zise Brad solemn' Ct"O O 1i-" ;reu' Amanda ridic[ din umerl' s-a

'

if te-a cort; ' !t masililrr*ilir"rokipioblema..Apoi cd ii aparlii' cota tui, iar acum crede asta !'.zise ea zimbind' Nu-i u" *tn"'"'"**'inotiu trait tata' mi-alunge'
Am mincat destule tine' Asm e.tot' fr.n i.i" ptietenul m"o' & Ei pe cap o trasa Oe un cal care avea Amanda opri o

#";;h"1"

prefeia sd stea cu infirmiera' imbolndvit. $i chiar drr;;;;;* cinO discumm despre planunu cu mine' Ne neoearl-nt'mai u,11,-,^^-

pe-acasf, pfnf lfnd' Tatdl meu reca foarte rar

:i:-i

til *"i" qi atunci ne certam de fiYr: Harrison .,nio c4 r *"1Ti:#;;t"*';;;""i voia sd te "** i*Uur* p" on vapor de'croazierf, tttpYil ::""1 ::i":il':; sf,

"t'utA tti"i'jT#lJjJil;t Street ? intrebd ea' dind vizitiurui o


hlrtie de zece dolari' Mai intrebali
de un alb

'

H:ffiffi il;'" il;;;, dar tu te-ai dus la colegiu


studiezi contabilitatea' Brusc, Amandei i se f6cu

'r

frig' . - in -.:^+a viala b[tllie pe-care-am cisjigat-o ^A fost prima - El rnca-r r.dr '; mea gi lnctr-i mai l'^"or"iiui^iiieuqit 'i*t "itut'it"t'..::t":i,H,ff11:i1tiill li niciooatd s6-l invi1g; solie a rui l1]'.TfiftiTffii;fi ffi i; p"'i'1J3-u "i*u
:

O"tt gurtl"tt' -Et eu,

dsta'. Tremuram numai la gindul

- rise gi expresia fetei ti redeveni poznagtr Ei strdluciEa o g6u ntuo'in adolescenld' ,";;;;;. niciodatf, de tat[l ei' nici
Amanda nu fusese apropiatI

dqi

Brad' nu slnt femeie' mormdi

strllucitor' Poftili la bord i - ^ . vizitiul lEi tn tresuri"a, in.timp ce Amanda qi nruo orruri al optindemna calul trecl;" o" Gl:t111*]'secolul dar qi tpt:i^1:ti:ta1ia' ait'iL"tonica i$ sorezecelea, u emle' "aror qinot"tuti moderne' cu multe ' : Cum e ta slujbl ? -. eta crlm qlii' Todd Gazette Crim5 l e"crlma ea' Dupf, garanlie pentru mam"i:;;;tu t iototit-o drept

un zimbet ? rlspunse omul' adresindu-i

;t";tffiilti
proprietatea

lmplur'u'' un imprumut' ** --:;;t "9 greE' Nu "1"" lit[ de asigurare cu c

"ufac doudzeo"1 gt ln u""utia pioblema' pinf, nu cuvint de spus

1:t"^:,':l:i;]f;;ioiur;

#::'il:{:^:*i':*:1}f::o afaceriloi'
Josh zice cd are

n-* li"'

po13:

o care-i ldsase lui Harrison m[car dup[ moarte",tnl*"i' tatd dranic' Amanda acestui moqtenire frumuqicd' iJitd; din firea ei indetongui^uiiitor unete urme igi pdstrase o"-u
10

o" unituo Plntr md mdrit' afacerea "in"i tncruntd, ginoind;i clt de prost decurgea Se patit"u ei' dar el fusese atlt ei. Ar fi vrut s[-i

'ptni"ti'i]J

11

Susan Kyle

ESCAPADA Nu te pot contrazie,ilaprobl Amanda. - Asta da viattr ! murmurtr Brad complet relaxat. Nisip, soare si o companie deosebit de pl{cut6. Mai dtrJe dracului
de afaceri.

de ocupat, incit nu-l prinsese nici mtrcar la telefon. Amanda acceptase sf, fac{ aceastd cdltrtorie nu pentru cd ar fi avut ne_ voie de relaxare, ci pentru ctr avea ocaaa sI vorbeasctr cu Josh. Voia str-l fac{ sd inleleagd cd riscd s5-gi piardl moste_ nirea dacl nu-i cedeazf, o parte din controlul asupra ziaruiui. Tat5l tdu ar fi trebuit str-l asculte pe Josh si sI nu cumpere actiunile alea, sublinie Brad. Josh il avertizase ctr pentru inceput nu era indicat str investeasctr in compania ae_

Daci te-ar auzi - Josh si cu mine frate.tdu, te-ar concedia. rlmas din fasintem singurii care-am milia Lawson, aEa cI n-ar putea s-o factr, chiar dac-ar vrea.
Ftrrtr str mai vorbim de faptul cd slnt un geniu ln marketing. $i eqti Ei foarte modest, glumi ea. Eu muncesc, nu sint ca tine un pierde-vardcj;rc are totul de-a gata.

riantr.

- Stiu asta. Chiar dace tata respecta simlul afacerilor al lui Josh, atunci tot nu l-ar fi ascultat. Amanda zAri tn gard viu de iasomie albtr si se extazie cind ii sim{i mirosul incintltor. - De fapt, nu prea avea ce pierde, continutr ea. Josh li salvase o bunl parte din investilii, numai cA tata datora fie_ care btrnut pe care-l avea. Tr6ia numai din lmprumuturi. -- $i-acum esti nemultumiti cI te-a llsat in situalia asta
neclartr. Bineingeles cI slnt, replictr ea. Dar, dacf, pierd vremea glndindu-mtr la asta, nu rezolv ni mic. Am totusi o vilisoartr drlgul5 la San Antonio q i o slujbtr sigurtr. Cel pu1in, adtrug5 cu un zimbet trist, cit va mai rezista ziarul. Zilele astea n-a

Brad incercl sd-i atingd pdltrria, dar ea se feri rizind. Apoi se lntinse, ml[dioastr, relaxindu-se Ei ldslndu-se cuprins[ de atmosfera minunattr gi calmd din Nassau.

de aerul Ssta minunat. lnchise ochii si respirtr adlnc. Uite, ilcearc{ si simli briza mtrrii, e arir de reconfortant. Toli banii din lume nu valoreaztr cit aerul curat qi acest ptrmint plin de
viaq5.
72

mers prea bine. Brad se ablinu str fac{ vreun comentariu. N-am fost in stare str dau o sanstr acestui ziar, murmurtr ea pentru sine. Sint convinsl c-ar iesi ceva din el. Josh este de ptrrere c6 nu merit6, remarc{ Brad. El ar prefera str inchidtr ripografia qi str-l desfiinteze. Dar se insaltr ! zise ea plintr de patim[. Este numai prost administrat ! Este doar... El isi ridic{ mina, cu unghiile foarte ingrijite. Opreqre-te ! Am venit aici str ne bucurtrm de peisaj si

firziu, dupd-amiaztr, Ted Balmain ajunse la salupa din port. Dactr Josh Lawson avea nevoie de un om bun la toate, atunci Ted era acela. Fiind indispensabil ca valet, bodyguard qi organizator, inaltul si oachesul texan avea de fapt func1ia de supraveghetor in Opal Cay, una din cele sapte sute de insule ale lantului bahamian. - Ted, o si !i se-nfunde qi 1ie lntr-o buntr zi, zise Brad in timp ce o ajuta pe Amanda str se suie pe punte. - Asta-i spun si eu mereu lui Josh, aprobtr Ted in glumtr. Desftrcu fringhia din jurul pilonului ;i porni mororul. line1i-vl bine, am chef sI merg cu vitezl. il ameninld Amanda. - O str vomito !prMre dojenitoare. Ted ii arunctr - lJsali stomacu-n pace, ii spuse el lui Brad. De fapt, in adincul sufletului ei, Amanda va fi intotdeauna legatd de
plmint.

- De-asta am qi fost la Nassau. Cind cutreieri strtrzile toatl, ziua, ui{i cI de fapt te afli pe insulS. recunoscu ea. - A fost minunat, de partea mea,Multumesc,! Brad. avut Pltrcerea a fost increzuto N-am eu grijtr de tine intotdeauna ? Da, ca de obicei, zise ea, privindu-l cu ctrldurtr. l3

ESCAPADA

*olf. fi:"
o'"
it"",tl, Amandei incepu
sd batd

| "0,ffi"11;,1,il1ffffi,1n:\Til,[filXlqise '.'i I"p:*:1":l^:::.i": il - RT:rLt"''i:ii'TAH:' #'TJg n'11"*'n


timp ce incerca sr

iasr

incruntd cind

ii

in ochi'

ftii*i*:***;['1il:sJl;'L?r#
p*

g o" "."*ir,n::liltx*1xl;Antonio la opal cay' il r.awson.., omul care primea oameni "rr*i itfh:l I din in viia

i* il t#Higl;'$ilTixt*"T::lJ;:il l;*i1nx1i:fl l,ll! il


sau de ioc'

f."'''*"+t,'4

intoutt"rea unei ctrrti era n- | - Amanda privea io'" insutita' unde''in garajul etajat' rux' la fel ca *;;;#1i Era dotat cu simlul afacerilor' trei maqini de ,l o"r;;;Ftl_:l.r:;'Jloilo'i','tingtr alte ducea spre casa nanlelor de pe wali;;, si "ru m.,rtimnio;;;1;;;;;" *'i.i. ij"!;;;;" I boul galupe ",u^u un.o'ute ling, digul care soiuri de arqtia str rigte, ceea ." o.*"nii ituui u, ciesculsera multe '' il ;;;;i;'piuire. in ;"i"iLtu cablu p"nlru televiziunea pnn peste rimitel" *orur"lru, emanoa

i3:i*:.#"li'?fiH "r,"rttfri+mtrt'iil'ffi:'l,tii-t sau prin JimpH miqcare a ruletei pi"roure mii de.dola;; ;;

i"ni"ita"

sau

sa

San

ui

indrtrmea str-qi exprime dezaprobarea,"


fusese cel

"ru.*ind;ui;#;;i; il r*liriiiri ^l'lJ#;#;i;


atun

op"i cw

avea

*,rirt',ffi"p *ttiiH'{f,$l#,'i'#r*[ mai fericit om Tat[l ei


geri.

din rtrspureri
consecinlele

firii

impotii*iui, iu, ".o* ei bf,tdioase.

ro*ni,"iulu sr

suporte

il **#*j"f**:*;;l:,;; f*lxjii:#ff
,il

il

lt''*t';'hlXfi'A*lrulilii"'i*;X'"'il;1"':i::1"" minunat ? lntrebd ea'


pdrul rdvdqit de vint gi zimbi.

I i
I

Es,ticinic' ,l - ridicd din umeri' El ,il Te-ai gindit l'il;; ;il;^;"t qi Josh ia qi pielea de pe mine' se f periculoasr sint. care gtia.:. mf, refeream la rine, zise Brad, il aptec{r^or1o;*"Ealupeiqi-isl:t:t:t-T"ot - Dar nu Joshnutugenicioaatddinfapadversa*iui'o,i*'e-arfifl acela' de fetul in care era imbrtrAmanda se simlea stinjenita rroi n-ati orsanizat un complot impotriva il Brad' u^*uo,it il *,frift;;;;;]'5,.;iii;;F;*pit' gri' qi sandare eleo crmaEtr rui ff$'sT;$:#"Ht[:iXl,l'#11*;iJ","o o"'puntuioni-albi.qi .orlup',1",""'Hyj:l I ;ii"*,;'t;;'il;h; avea haine potrivite pentru a putea din avion. rncearcd str-qi vilof *'" nimic ;il g""&l'o"l'"i.i vosrru, n-aE spune -'' -untir-nu care-i face zile negre. sd fiu in locul carer-arputeasup'ra Brad igi aminti de f,iffij1l1':"Ttr1:j5;;*1,ffi!f#'H:,"";"sfiili "';ffi;;iliia pe scrri' tipograria ei' iar oe reriJiii'io.nii de gals qi oisparu

: ffiiiT:iJll,,'iltX:ff;T"*' il greu ffl


Brad oftd din

- f.fu-i ;#',?:,1-'r1'lilJ;"til1'fJil;indu-qiintr'o
aqa

ctr-i

parte

castrseapere,iispuseAmandei,:t"itig' __^ ^.r de cit ra ru bine ! Mf, bucur cd-Ei dA seama

ultimele datorii la jocurile de

noroc.

I t
|
fl

elesanre si

---P-

ls

114

Susan Kyle

sr6bit5 str se schimbe. Oricine avea privilegiul sd primeascd 3-invitalie pe aceastS insulf,, trebuia sl participe la toate pe-eventualele intilniri de afaceri' trecerile qi Ai observat soliile arabului ? gopti Brad, in timp ce

urcau in grabtr sctrrile.


? se

CAPIT o LUL
DOI

- Cite are te imbrtrca prea sexy' o avertiztr el rizind cu - Doud. Nu subinleles, ca str nu ajungi cumva numlrul trei' Ar da-n primire imediat cu mine, replic5 ea rdutlcioas[. Eu am de gind sd devin un gigant in carne;i
oase Ei nu o solie uzattr.

interesd ea.

Biad izbucni in ris, dar Amanda intrase deja ln camertr inchisese uga ln urma ei.

9i

vocilor qi amestecul mirosurilor de parfum ;;; i" colonie ii produserd Amandei o puternicl '0" Lp. Ea coborise la petrecere mult inaintea lui Ourere qi se indreptase Brad, care uparus" cu o privire ingrijoratl

rz gomotul 'L:i

direct spre bar.

cu!trlAminda purta o garniturd de bijuterii din argint qi arborase iimbetut ei cel mai festiv suri si pantofu eteganli cu care ;;;;;'*b;ta eriia din'grupul oamenilor. de.afaceri cei doi ui"giiu, pe Josh il interesau colabora Josh. Dintre ln Arabia Saudit[ arabi care ar fi putut s5-i pund pe picrg-arg tui computeie' Nici chiar puterea. de o afacere cu noile

ctr Josh ii.in.onuing"." a lui Brad nu-i urnise pe cei doi' aqa "un stri qi cu dineu la Opal Cay, impieun[ cu bancherii vita la reugise str Astfel doi dintre directorii executivi ai companiei. a un cadru mult mai propice pentru a discuta Ei ueeze nu pdrea s[-dea i".f,"i, tranzac\ia.Dar ospitalitaiea lui Josh continuare atit de ,oaae ; ochii negri ai arabului rlmineau in

reci, inctt o uimirtr chiar Ei pe Amanda' capul spre-ea' C:ind Amanda coborf sclrile, Josh inclind
Oar

potenliale ioata atenlia lui era acaparattr de cele doud

victime.
L7

Susan Kyle

ESCAPADA str-i cedeze controlul asupra afacerii. Mai gtia c{ Josh nu obiqnuia sd joace intotdeauna cinstit, dar credea ctr, datoritA prieteniei care-i lega, va face o exceplie. Cind tatll ei tr5ia, nu exista nici o speranl[ ca Amanda sA poattr conduce compania, dar acum Josh trebuia sd inleleag[ cI lucrurile s-au schimbat. in plus, Gazette reprezenta singura raz6, de lumind in viala ei^ Urma sd piardd gi casa in care se ntrscuse, pentru cI tatil ei o ipotecase, iar asigutarea care:i salvase ziarul nu putuse sd-i salveze gi casa. Amanda se mutase deja intr-o vilisoarf, care era cu adevdrat proprietatea ei. Cu siguran!tr ctr Josh o va ajuta sI ptrstreze controlul asupra ziarului, avind in vedere faptul cI treguse prin atitea

Amanda se simli oarecum negliiattr, sentiment care-i accentutr durerea de cap. Deoarece aproape il venera, Josh ar fi putut s-o rlneasc5, cum nimeni niciodatd n-ar fi reuEit. Dar, oricum, de-a lungul anilor, ea li ascunsese lui Josh acest
sentiment. Ea observtr musafirii examinind casa cu priviri pline de

invidie. Vila din piatrf,, albd gi enormtr, cu cringul din jur

plin de salctmi, de bumbac mtrtf,sos qi de struguri de mare, oferea intr-adevf,r o priveliqte minunatf,, dovadtr concret[ a reuqitei lui Josh in afaceri. Compania Lawson avea filiale in toate marile oraqe din America qi se infiltra treptat in Europa qi-n Orientul Mijlociu. Anul acesta Josh voia sd introducd o noutr generalie de computere in ofertele [,awson. Cornpania lui se bucura de succes la public qi era menlionau pe listele bursei newyorkeze. Cu toale ctr avea aclionari qi mai mulli directori generali, Josh conducea singur acest colos cu directori executivi la fiecare filialtr, care-i prezentau numai lui rapoartele de activitate.
lEi conducea afacerea cu aroganla gi rtrceala unui comandant de armattr. Angajalii aveau fald de el un sentiment de respect amestecat cu teamtr, ca dealtfel si Amanda. $i asta apr.oape tot timpul.

incerclri in ultima vreme. Amanda avea atlta nevoie sI


rdmintr cu aceasta moEtenire de familie... igi d5du pe spate ptrrul lung Ei negru, care-i ctrzu pe umerii goi. Des,i era virgintr la cei douf,zeci qf trei de ani ai ei, citeodatd se simlea cuprinstr de senzualitate. 9i asta mai ales atunci cind se afla in apropierea lui Josh. Amanda se indrepttr spre hol, leglnind intre degetele ei fine paharul de cristal cu picior. Ascunsl intr-o niEI intim5, singurd, in spatele unei frunze de palmier, il privea pe Josh care intrelinea atmosfera in imensa sufragerie. Sunetul unor paqi care se apropiau o scoaserl din visare. Domnul Lawson m-a trimis sI vI intreb dactr aveli nevoie de ceva, i se adres5; zimbind, Ted Balmain.

La inceputul colabordrii lui Josh cu tatil Amandei, Harrison era cel care stabilea afacerile gi oamenii de legtrturtr. Dar, ln ultimii ani, Joshua reugise str ob{intr un control aproape total. Acest lucru il supf,ra foarte tare pe Harrison, care nu concepea str fie subordonat unui om mai tintrr decit el. De aceea, incercase mereu sd se ruptr de Lawson Cornpany. Urmtrrile acestor incerctrri fusesertr dezastruoase, culminind cu faptul cd Amanda mogtenise numai patruzeci qi

- Nu, mullumesc, rlspunse ea zimbind. Am un lung antrenament; in liceu mi-am petrecut


ridicind capul

gi

noul la suH din acliunile ziarului, delinute de familia

mamei sale de o sutA de ani. Inainte de a muri, la naqterea copilei, mama Amandei ii incredinlase lui Harrison Todd controlul p[r1ii care urma str fie moqtenittr de fiica lor, dar

acum Joshua preluase aceastd sarcintr' Amanda eta conEtientA cI va trebui s{ lupte cu Josh, pentru aJ convinge
18

multtr vreme stind pe holul din spatele biroului directorului. Nu cred c-ai ftrcut tu asta, chicoti el. Vorbeam intruna in timpul orelor. Sau aqa aveau ei impresia. Aruncf, o privire peste umerul lui Ted Ei-l zdri pe Brad, care incerca sI cucereascd o tinerd arabtr. Ted, Etii cum procedeazl mahomedanii cind seduc fetele ? Ptri, [5..,.lng6imtr Ted, inghi{ind in sec.

19

ssclrlol
Susan KYle

,-Credcdsintinstaresf,.qitaiebuctrlidinpropriul sd-i
trup, continud ea. Ar
reimProsPdtezi

*"1"t
rise

obicei femeile O s[ fac tot ce pot' dar de

""uti memona'

te r iei deoparte pe Brad qi

are o intilnire miine la Nassau strimbindu-se' Pentru cd Josh si ooimiine in Jamaica' I'v"""il-tr"uti mul$ lmputernici{i' zise ea

ta aib[ mai

il

plac' mur?

ginditoare.

trecuse prlh doul Procese Ted nu-i mai reaminti ctr Brad de paternitate foarte nepltrcute' ^ Sper sd se-termine mai reAm s6-l educ, pioti*" el' oe'mai multe strpttrmini sd pede petrecer"u u"u'tiotrrm lncnerem afacetea '"'""t-ru lncheiem arau'rso uttul" to*p"t"t:,:: ,?tl:T:11 Dar' din otlct ultimele detalii' iar azi urmau:e*"-!lT-;"f*;';; ,a-oir"otrm la nefericire pentru nol' Asq ^x -.^Ar]^oco Aqa ctr curiozitate sd vadr casa' destul de greu iti este uies cred ctr

ea'

rr, e bdrbat frumos, bogat

Ei

bun' De ce nu l-ar iubi

valoarea lui' Tatdl lui flcea Nu-qi poate permite' la s[ piardl afacerea' un r"r o"pruy-uoy; era gata uqu, ou, strlbdtu holul' "i;iu Balmain t o uoce n"'aUdatoute gi uqor qi poruncitoare' asprd' autoritard
texan' urtrganaid, trtrdind accentul uqor' rdspunse Ted inroqindu-se Vin acum, Josh nirlt' deoarece intirziase cam -murmura

Era profunde

Yf"iH

;;ro

lt:'#:'5"ffi;*;;;; ; prea avut o"


Josh n-a

tie

;;;;iutitu

*"*

v9i ee1:-:*t:*"^31Ei, mr gindeam "'ita "i"i delio" oni""i' riu ? intrebr ea cu JJ;i';"";;iii.ira '' de afaceri' de oameni catete. Josh e io*n1u'"Tin*d"uonu chicotind. Ca. _ |Abanii lui, "in" o-u'fi ? remarc5.Ted, te sacrifici' $i sd sI te menlii tu uo ut"'i"nJu niu"t'tt"tot"
,

t,tm", in situalia ta actuald'

Amanja, t1i mullumesc Mai bine du-te, nin"' Vreau sf, m[ plimb pentru grija, dar ta qti;'"i'i;'titn' tintit"f n-uq ut"u tr par nerecunoscrtoare' i"'pi"if'Jii"* o" pti:"i'ritiiqte' Se apleca sd priveascl fedar am nevoie qi ptine de bijuierii'. t"ff" clgtiga existenla "f"g""te Unele.i'o' *!i cum solii lor Elar
ea' vinzlnd Parfumuri, addugf, ^--1"0 dar ezitd s5 plece' tlt" politicos, lorn n-ar fi de acord sf, ieEi singurf,' elegantd' Ea se ridic5, inal6 qi

credc5numai""b"i";;:;'.|"n"4ioamenidepinddesol.
"u''No r"gtt-:ry"11-^ un recare qi nu mA aqtept la '":: b", o* tt tijai pierdut tatdl de curild'

vabilitatea acestei companii' . -, oauita' qi eu sint aici un musafir Nu, aprobtr

'" sunetele, zgomotul


ce-o sd ptrteascf,

Amanda

Da, Etiu asta,

itiiiiit""Ereqtl

D:lplec oricum'
sf,

Pa !

rno'"pir tpt" "i" {it.*ft::1*rcind Ted se strimb[' gindindu-se

ignore

p"t;;;;;iasat-o

qi*iti*tilt'

se plece'

cu inima cit un

puri"",

el str moar5, zise ea, ""it"*i"igi" sigurr cr a ocupat *"J"4 filimuiioc


stiu cI fdrd Josh,

Ted, eu imi pi"rOusem

tatll

cu mult timp inainteca in qlas' Nici mdcar nu sllt

ttut - De c"-"i elegant. ochii lui in*;;ii


bronzat, care pf,rea

i" into"tt" ling[

Eeful stro'. . u"tit ? lt intrebl

;;p*

]l-:ntrnu Cind mta tugu In"u ut'fi fost insupo-rtabilf,'

mea' Dar

ceascf,' * Amanda dorea sf, stea de vorbtr' zise Ted sovf,ielnic'


l*otn*te

.,,^^ .un blrbat blond qi tlios lncadrali intr-un chip "rau amintea de o statuie greqi "ut"

itrimba din nas


meu

i" fd;;ti"l"lor

mele' Josh era singurul

aliat. t"TtTlrn

.nozr nrivind p:t:t:1 - r-:^^ gne foarte mult la dne' admise T"1 spuse el' Dupd asta' *A *i stea mult' Deste umlr. Cred cI n-ot p"* Ei riniqta Adi'a tu' addugi el'

Cred cf, se simte singurd"' de privi nerdbdator cAtre oamenii Joshua CaUe t'awsJn cu rotgl' ori"ntt't Mijlociu qi soliile

l;l"oH;;;;'*t;;

oittiuo qi beau *.1'Tlt"Ti: "f";;;; chii scumpe, *'" grutiul" '" L ii *ot sd scape de mulli dintre er'

;ilffi;i;;nl"'*I'"a'

2l

Susan Kyle

ESCAPADA

poattr simli bine' Era conqtient ca irecea printr-o perioadtr dificih, de aceea insistase sd o aducd aici. Spera cd in acest fel o va ajuta s[ iastr din Eocul provocat

pentru ca Amanda

sf, se

ea

'

- Stiu farfuriula ? VorbeEte franluzeEte, ii place str alerge caii arabi ai tatdlii ei qi irede c[ Allah a creat blrbalii ca si

c[ risc str exagerez, dar nu-i

aEa

c{ seamtrnf, cu o

de moartea

tatllui slu qi de nepldcuta situa{ie financiard in care se afla. Dar lucrurile nu prea mergeau aEa cum prevdzuse el ; era sufocat de tot felul de afaceri, Tt" 1?-tT-"1 sI acum se ingrAmddiserd pe capul lui, qi-i era absolut imposibil
le amlne.

- Aproape vin peste zece minute. - PAi, mi-a migrentr.

am terminat,li spuse el

lui Ted' Spune-i cI

spus ctr vrea str

facl o plimbare pe plaj{' Are


]

$gar[ - Sint sigur ci datorit[ se si trase un furi, trtrdindu-qi iritarea ; lumina candelabrului
zgomotului' tqi aprinse o
ieflecta ln ptrrul lui blond, care strlluca ca aurul'

sgpineascl totul in lume, zise Brad miEclnd din sprincene' : Josh se amuz5, dar numai clteva clipe, dupf, care-i spuse e logodit[ cu unul din familia Rothschild' iar - ei Yezic[o armattr ! deline tattrl Brad ridic[ din umeri. ! Dar de ce m-ai chemat ? - Nu-mi Pasd pe trla ! zise el, artrtind spre;eicul chel cu Ametefte-l - discutaie- toair ziua- Spune-i cI nu mtr r{zgindesc care dsta-i prelul Ei gata. Ori e de acord, ori pleacd acasd str gt"utga ptufot O" p" cdmilele iui. Nu mai am timp sd mtr tocmesc
!

Eraina1t,chiarfoarteinalt,cumuscu1aturabinedezvol. ar fi tatA, care-i dddea un aspect de om puternic, ca qi cum


lnchis se imbi" Se incrunt[ qi sprincenele de un blond minutei cu musacI nu stltuse nici cinci nard ; avea impresia firii de cind soiise Amanda. Nu-i era teaml de reproquri; ea nu se plingea niciodatd. DeEi foarte inteligenttr, era fenneia o" *ui pnlin p."tenlioasd pe care-o cunoqtea' Cu toate astea, Josh se simlea cumva vinovat.

- Eqti convins tantl pial[ de desfacere.


t

? lntrebtr Brad'

$tii cI deline o impor-

obiqnuit sd facd zilnic gimnastic[, citeva ore

bune'

i
,

- Stiu. Dar Ei se renunl la profitul meu. Aminteqte-i


care mi se pot deschide-

el are nevoie de mine, iar eu n-am de gind c[ exist[ 9i alte piele

,'

Brad chicoti.
actiune.

ii

pHcea foarte mult str-qi vad[ fratele tn

- Stringe trla' pe Brad din-fascinalia de care s-a llsat cuprins in collul


3pune-i cd weau str-i vorbesc. Acum ! Ted ii.qopti ceva lui Brad, care se scuzd fap de partenera
sa qi plecd sPre fratele sdu.

sticlele.cu lichior,

ii

spuse

lui Ted' $i smulge-l


,

pieCei doi frali nu semlnau deloc; unul era blond, avea gi era bine flcut, iar celtrlalt era pulin mai scund lea rnlslinie trup qi avea ptrrul castaniu. Dar amindoi aveau ochii negri Ei atletic. Brad zimbi gi'ridicd mina, inainte ca Josh sd scoatl vreun cuvint.

operali;ni a lui Anders in Montego Bay' Nu mI intereseaztr oicl riu are informalii, il intrerupse pe Brad, care incepuse str vorbeascd. Plnd la noapte trebuie s[ le oblind' zise Brad, oftind' Gindurile li erau la un - Am inleles, dtrduse inainte de a cobori la petrecere' Era telefon p" "utl-t dar nu putea s[ mdrturiseascl nimic fratelbarte ingrijorat, lui sf,u. drilum, nu inc{' Se strtrdui sd fie atent la ce-i spune grqit' Iqi Josh. Acesta ii vf,zu expresia felei qi i-o interpretI
lngusttr privirea lntunecatd qi zimbi sardonic : Te gindeqti cd mI comport ca un tiran, nu-i aqa' Brad

- Am sd-i ctrutat Get Morrison la telefon' Spune-i sd-mi Da. M-a himitl prin fax, la miezul noplii' prepl estimativ al ultimei

mmunic dorinlete tale' Mai ai sd-mi spui ceva ?

'

Dar e mai bine sd laqi afacerile pe mina piralilor ; qi noi

ESCAPADA
Susan KYle

Taie qi spinzurf, avem doi printre strtrmolii noEtri'


singura cale Posibiltr'

asta e

armura.

nu gi-a luat D8, atita dmp clt eqti sigur c6 adversarul plajl' dupl Amanda' ochit, punct lovit' M{ duc pe

stat atit de vorbd cu Ted sau altul, zise el privind-o' De ce-ai Din cauza lui ai ieqit ? fdrd nici o exPresie' 'Ea il

Privi

- sePunct ? simte Cum

Brad' Dar sufertr' arattr nimic, ca de obicei' zise - Nu Harrisonnuprea",uo,ndeafacerigicuatitmaipulintatd.

- A ff,cut ceva ce te-a deranjat ? intrebtr el nerdbd[tor' Citeodattr vorbeqte-n Plus' bine' Ea rise, deqi nu se simlea prea . de mult ca aqi fa;e' Tu ili dai seama cit Ma indoiesc i1i intimidezi angajagii ?
.

Cum adicd

Totuqi, singele aPd nu se face' '"'-'po""," ca ba pfnge de fapt dupd ceea ce Harrison n-a dragostea plrinteasctr' pu,rr, te-i oflre nicioOaia drad cu hotarire' nu Etiu dacd Clnd o sf, am ropii, 'i'" le voi da cu siguranll' le voi oferi mare lucru,'dui d'ugott" Josh se lntoarse brusc'

El ridicl o sPrinceanl

gi zimbi'

Pe Plajd' - MIdin cap politicos spre arabul chel qr tegt' Dldu

duc

liniqti6 u 3P?i: Lumina lunii se oglindea pe suprafala rinel-"ir-ip'r arb. ilIffi,

r" J*1"uir, amestecate' valuri' nu-l auzi apropilnDin cauza zgomotului ftrcut de Amanda iEi ridicd ochii ei du-se; il vtrzu O"oauta iittgd ea' silueta inalt[' puternicS' verzi qi-i lnvtrlui ,apio, Jui lacom' -t p111El..T::I:111'# ffi",;;ililLl"e"i"a, ir ff,cea de-a lungul anilor' ln 3ua*a!4 arua' vrvbur^*-:iuo*itut" co' nostea dintotdeauna qt' o.il"i1* !r'*" o"i"
viatd sever5. Numat gt;duiru Josh
nu'.1iu

-p' brizei' in aerul noplii ilffi;-- d;;;;; in adierea iil* il:?:fil"ll miresmele florilor'
*tet"u

an;;;u

reuqit sA .te Aveai nevoie de odihnd' Mirri n-a p" 1!ne, zisg m-a ,onuinia J paraseqti oraEul aqa cr prietenf,' s o toaite bunr 1l-ut Nu-i pot ;i:';ijfut;i octrii. pentru lmbrlc[minte' dar lmi place' sattatic il6dle|;*t ' airaioa ztmoi. in siguranll Si mie. Se intinse leneg, simlindu-se place muit aici' tingA lo'sn, ca de obicei' imi Se a, ceea ce pe Josn il flcu sd se relaxeze' Pf,rea linigtit ciutA in buzunar lungi intours" tpt" mare qi mina sa cu degete
,

- Ha ! Ha ! Atunci de ce creziclmtr - ridicl din umeri' Josh

Numai cu tine nu-mi reuEegte'

aflu aici

dup[ un trabuc. --'- -P"nrru

Cay' repriveliqtea asta am cumplrat Opal

marctrel.Pentruceamaifrumoasdphjaqicelmaifrumos
cer din aceaste Parte a insulelor' ''

;ffi ;il*#; afaceri,i1'l*:i: acasd' ducind 1l, o ea stdtea lllii ffiffi #;; #;in El o ftrcuse str reziste'
..*,nia sit se sd "" Y;;;:;;;rtgit asa' zise ea' simlind nevoia t i"o scuze pentru purtarea "il lll" tTtit"-?l1t"ii ""i il;l;; "i"n"por n-Jrecunoscrtoare' Am o migrentr ;ilff":]'il;
-

Amanda

;;i;;",
t,lrea. ''*'-]
-

n"gru

u""*

lucru, aCesta:t"

t"T.:l"fil,-,,-n
i

sd-l priveasca no-apiuiliopti",utea lui ; de aceea ii p16cea dens care acaparase i*u.'io'ntinile strlluceau ln lntunericul zilei cazinoul de-abia se orizontul, cu toate cd in timpul

conturul aproUf' tn depdrtare.se vedea clar qi luminile oe pe insula.vecinl -!.t"""t "opacitbr ale Lzinoului construit acolo si care era de neon,

il

cumplitd. de .--- Nu trebuie sf, te scuzi' $i eu urf,sc nenorocitul-dsta fel Vor pleca in curind' intr-un zgomot, dar era in"tituUii'

i*i plac copacii si apusurile de soare' remarcdelea' ili ptuce gu'tut banilor pe care-r ctqtig' zise ginditor, privind-o.
lllll

25

Susan Kyle

FSCAPADA

complet corupt, Josh - Eqti place sI te vid prindnd momeala, rise el, iar ochii lrni negri ztrbovirl admirativ pe roclria ei lungtr, argintie, dintr-un
!

El trase din trabucul fumeglnd, al cdrui virf deveni de un portocaliuincandescent.'

material moale, strinstr in talie cu o curea ingustf,. N-ar fi trebuit sI te imbraci ala pentru m,ullimea asta sofisticatd, o averlizd el. Acum imi dau seama de ce s-a intors Ted aEa
tirziu...

distram Ei cu - Terri ne-am mine ne... md rog, nevedea. putea inchipuit ctr ne-ai Amanda. Nu

atunci,
str-gi

Dar e o rochie foarte modestd, in comparalie cu cea pe care o purta femeia cu plrul roEu, riposttr ea, cu toate ca era pltrcut surprinsf, de observaliile lui. Simlea nevoia str-l impresioneze, sd-l facf, sI remarce cI nu mai e copil, cd a devenit femeie.

spre cas5. Miam dat seama cI nu fac rtru dactr-i dau posibilitatea s-o aibl lingd el. Dar e dezgusttrtor, spuse ea sup5ratA. Expresia lui deveni ingtrduitoare qi uqor r5ut6cioasi. qrqwruvt rrsrvlJre v lrvvt rsv . Nu, lr-or urvPlsrv M, n-ai dreptate. Aqa se fac afacerile, zise, ridiclnd o sprlnceantr. N-ai grijd, n-o str doarmtr aici la noapte, ad5ugf, sigur pe sine qi zimbi. Amanda se imbujortr, bucurindu-se cI lntunericul o

Cea cu - Atunci pdrul roEu e o tirf5. de ce-ai invitat-o ? - ridicl din umeri. El .- Unul dintre qeici a pltrcut-o Ei mi-a spus asta ln drum

alunge din memorie amintirea stirnitd de Josh, dar fu imposibil sd nu revadtr trupul lui gol suprapus peste silueta incordatd a lui Terri. Amanda privi in depdrtare; incepuse sd tremure. Multd vreme fusese urmeritd de imaginea mlinilor lui mari crispate pe coapsele lui Terri gi de felulcum o smucea spre el, intr-un ritm rapid. Iar atunci cind Terri tipase, cuprinsl de convulsii,

Nici nu v"&trl vdzut, replicd ea repede. incercd

arzind. * $tiu cit de traumatizant a fost pentru tine, zise el


i

Amanda fusese scirbitl Ei insplimintattr. incet{ s[ se mai gindeasctr la asta. Se intoarse qi o lui de-a lungul Frmului. Avea o senzalie ciudatf,, iEi simlea trupul

$$ta chiar atunci,


naivd.

incet, ptrEind in spatele ei. Poate ctr trebuia sd discuttrm despre dar la cincisprezece ani erai destul de

ascundea. de lingd cea a musafirului - De ce-mi dai mereu camera cel mai important ? Ultimul cuplu de a@st gen pe care l-ai adus
:

'

Amanda igi incrucigd bralele la piept, strlduindu-se sI uite expresia felei lui in momentul cind simlise pldcerea maxim5. in viala ei nu mai vlzuse ceva asemln{tor. Josh, murmurl ea - Nu e nevoie sd-mi explici nirnic,se intimpld. capul. Acum inleleg ce chinuit, intorcind El trase brusc aer in piept ;i iEi infipse o mind in buzunar.

m-a

cd Josh aduse in disculie acest subiect. Timp de opt ani nu vorbiser{ niciodatl despre asta. Amanda iqi schimbtr pozilia, ca el sd nu-i poat{ vedea fa1a. sf,-mi rdspunzi ? o - Nu weinimic de spus. S-a intrebd. cu mult timp in * Nu e petrecut
urmA

care !ipa, spuse Amanda goptit. $i asta-1i trezeEte amintiri, nu

linut treazl toaltr noaptea. Era tot una cu pf,rul

roqu,
"
,

- surprinstr Fu

eontinuare dupf, deget, aga cum facem de opt ani' Eu voiam.. sll clarificdm lucrurile o datd pentru totdeauna ; dacd 1u ai adus

Foarte bine, zise el suptrrat. O sf, ne ascundem ln

vurba despre fogtii mei musafiri care ftrceau dragoste, am crczut ctr acum ar fi momentul. Dar imi dau seama cd in ultimul timp ai vdzut multe lucruri urlte qi nu mai e nevoie
$A-ti trezesc gi eu

amintiri sup{rtrtoare.

Ea se opri gi se intoarse spre el, privindu-l pQsomorlttr'


2',1

2i

Susan KYle

ESC AP ADA

m-a protejat atit de bine, tncepu ea rar' incit"' - Tata vdzut m[car un blrbat gol' niciodattr n-am

priveascd. igi simgea tiupul fierbinte' $i in acelaqi timp rece tle senzalii pe care nu le putea lntelege' . .. Ei umeO. Vibrind fi Josh se opri in fala ei, intinse miinile Ei-i atinse umerii'

tlu - Tattrl igi ridicl plrul de pe fall imbujorattr' Fdrtr str-l Amanda

te-a plzitaldraculuidebine, ziseel'

ei Lui Josh nici nu-i venea str creadtr, vlzind in privirea cl[tintr' Trabucul ii tremurd in atita dorinld. Voinla lui se bru$te de mind, iar ei incerca sa nu cedeze in fala schimbdrii atitudine pe care o simlise la Amanda' iqi lu[ Fata sttrtea in aceeagi pozilie, dar Josh se hotf,ri' pieiea ei finf, l-ar fi ars ca un foc miinite de pe ea, ca qi cum mai miqc6' viu. Nu *ai ioOtetni s-o atingtr din nou' Nu se era imobil, ca qi cum ar fi fost Chipul lui, aplecat spre ea'
sculptat in Pi3re. Joshua ? glasul ei ? Oare goapta inghelat[ pe care o auzise fusese ale sinilor ei' care mingiie virfurile tari Privirea mlddioase' lmpungeau corsajul,ipoi cobori pe coapsele ei goale' Pantofii p.!""iu"f" tungi elegante, qi"igry"l".ei

mingiie *.n", fierbinte, fdcind-o sl-qi lintr respiralia' Era atin[erea cea mai senzuald din cite simlise vreodatd gi nu-qi
putu ascunde reaclia' oprirn pe sinii mici
care irtrdau sim{urile Amandei' 9i o6raznici despiralia ei intretiiat[ qi unduirea trupului minupat li spuvadtr' neau lui'Josh lucruri pe care poate ctr nu voia lnctr str le Eqti vulnerabild, observtr el sec' Noagttea asta' neqrzurile prin care ai trecut tn ultima strptdmintr, petrecerea de te-au ast5-seird... sau poate chiar amintirile noastre comune

Ochii lui intunecali alunecarl pe rochia ei sublire qi

se

iui

irgintii

I I

f5cut sf, te crisPezi.


Da, admise ea, in timp ce cu ochii larg deschiqi privirea in raza de lumind ce venea dinspre casS'

--

ii cdut[

inspumate. Cu o miqcare lin[, se dep[rt[ de Amanda' Uite, zise cu brutaliiate, 1i-ai ldsat pantofii in'valuri' S-au udat. Cuvintele lui o readuserf, la realitate' plr al Sint vechi. I-am dat cu spray-ul argintiu pentru

"r",,

!" uiun.uli pe nisipul alb, la discrelia valurilor

!i

resPipinf, atinse contorirl delicat al -claviculei' Ea igi -opri

ti urmtrri cu degetele curhura vibrindtr

a gltului Ei cobori

Harrietei.

El iEi cf,ut[ trabucul qi-l v[zu plutind in aptr' Oftd'


Spray-ul - riie. C'lteodatd aveai impresia cd Josh te asculttr' dar' Ea

ia1ia,darnuprotes6ginicinu.id5duminalaoparte. Josh o privi gi buzele lui se- intredeschisertr' .degi nu;l , pdrlsea gtndul usi rnt cI ceea ce face acum este un lucru.pri- ' n1r inelOios."Ea era lipsitl de aptrrare, iar el era excitat' 9i plecarea lui Terri' fur"." de mult timp cu o femeie' DupI lungtr ^ui Josh incepuse o poveste de dragoste pItimaEe qi de iatl cd acum' duratl cu o frumoas{ sud-americantr' fi geamitul slab care-i scf,pase Amandei il excitase mai irult decit reuqise vreodatl trupul gol al Louisei' Valdez. Amanda tremura. intr-o singurd clipl igi aminti de toli cf, are aceEti ani in care tinjise de dorul lui, iar acum simli
nevoie de el mai mult ca oricind.

virindu-qi miinile in buzunare'

Harrietei

exclamtr el deodattr'

cle

atent cind vorbesc cu tine' spuse Amanda, giel zimbi; totul reintrtr in normal' cind Mai tirziu, Amanda reusi cu greu s5-qi aducf, aminte cind ajunse ln camera ei' fu intors ln castr. bar ryi cum s-au de cap cumsA leEine; tot trupul ii ardea' Avea o durere 14am
Sd ,"-nu"1i minte sd

fapt, el se afla cu gindul foarte departe'

fii

plitd ii se simlea complet lipsitd de fPararl' ' Nu mai putea s5-Ei ascundl sentimentele ; il dorea lntr'ainainte sd-Ei dr.:v5r pe lostr. par era foarte hotliritf, ca de-acum sclpase de sub dominalia ,*rnt.ol"r" pornirile. De-abia

Susan KYle

SCAPAD

intr-o tattrlui ei, n-ar fi avut nici un rost sf, intre atit de repede
noud sclavie. --

- $i viala seminar de combatere a fumatului' adrugl tnscriseie h Ln -

ii omoarl

pe oameni, ricanl Josh' Dina md

|911',:,"-,btt11t:,T: lui Ei mai ales amanOa au;ise multe zvonuri despre iubitele Oopt" Terri. Mai qtia cA Josh nu intenliona sf, se cf,sdto-

ei' O Bine cel pulin c[ Josh nu profitase de sllbiciunea respinsese pitliit *m grosolan, dar, in

el. O s[ md las, dar nu astd-seard' Ted ii rtrsPunse, ridicind din umeri : Treaba ta. Ne vedem miine diminealtr' gindurile Ei aminUga se inchise qi Josh rdmase singur cu

reascaEitocmaideaceeaSecomportaseonorabilcuea.'o in patul lui' ;;tJd; bine Ei n-ar fi fost in staie s-o atragdun lucm bun; p"ot* citeva minute de pltrcere' Deci fdcuse iviiu toate acestea, Amanda iqi simli trupul vibrind pin[ la nu avumecar rea zorilor. Dar cel mai grav era faptul cd nici ei de spirit Ja-i aminteisctr lui Josh de slujba r"r" p."r"n1a dela ziat.
Duod ce se desptrrtise de Amanda, Josh isi dddu seama Ar.l ctr nu poate bormi qi nici nu mai incercf,' se deoarece lncheiase afacerea cu Eeicul' Dar nu mutlumit, simlea in aPele lui. chiLru *ui agitat ca oricind. Fiind foarte indrrrtnic' iqi nu punuia de multe ori angajalii, care din motive obiective celor teau s[-i indeplineasla cerinlete' La fel ca- majoritatea cu oamenll care reugiserf in via1a, nu putea fi inglduitor
care duceau o
i

tirile sale. -----i*"por"

tnvd[ase.multe Amandei nu fusese un om perfect, dar Joshua o lovitur[ gindul ci n-o sd-l mai i"titti bune de la el. Fusese un foarte bun aiua nicioaattr pe Harrison lingtr el' Brad era avea o vast[ experien{d' pe care om de afaceri, dar Harrison s-o acumunici unul dintre fralii Lawson nu avusese ocazia
leze. de Afacerile astea... murmurtr el' Chiar qi ln momentele era pe primul plan' Abia duptr ,ing*et"tt, glndul la afaceri al Amandei' Exisucela iqi aminti de trupul delicat qi frumos pinl acum fusese o succesiune de afaceri' nu tcnta lui de

sd-i fie dor de Harrison Todd' Poate cd tattrl

Pentru numele lui Dumnezeu, du-te la culcare' - Josh lui Ted. Nu vezi c5 dormi ln picioare ? spuse

viali mediocr5'

ii

se Oeloc cu viala aventuroasi a plrinlilor',cale. cum tatil lui flirta consumase ln adultere' Josh iqi amintea perdea cu alte femei ;i asta.destul de des' Mama f[r[ nici o tnsoliti ln ctrl2itorii cra ceva mai discret5, dar intotdeauna era care aveau jumdtate din vlrsta ei 9i care o aiutau

rt*enut"

ore de ,ornn
pureEte.

Ted se ridici din fotoliul confortabil qi zimbi' imi face plf,cere sa stau cu tine' Dar' ai dreptate' citeva nu mi-ar strica' Am impresia cA tu dormi ie-

dc blrbay sil-qi cheltuiascl banii. dragostea Josh nu cunoscuse niciodatl apropierea 9i qase fusese trimis la qcoaltr cind avea numai lhmiliei sale;

ingrijorarea itni. n" aceea, cu mul$ ani ln urmd, il surprinsese intre timp' se tandrtr a Amandei, cind se inlepase ln cictus'

Josh ridicd din umeri gi rdspunse era singura posibiliAqa procedam in primii un1 mte de a iatva compania. $i m-arn obiEnuit aEa' il ingrijola Josh se incrunta; n,, ,put"t" chiar adevdrul'

I .

.iitil""it"
,
I

r"p;;"o"";;;;';';;'";;; i{i;;
aprinse nervos o ligarI.

ralr de rman*oa'

iEir'

strl iubeasctr numai pentru banii lui' momente ale Amanda ii sttrtuse altrturi in cele mai grele venise s[l victii. Clind iqi rupsese piciorul la schi, tot Amanda bune' Ea il ;;i;;r; l; ,iirui, aducindu-i ceaiuri qi vorbe era sf,ntrtos' cind dlltllcea cind era bolnav qi tot ea il tachina fdrd ea' Dar pinf, ;'i,,;tJ*h nu-qi mai nuiga iry-qi1a vlata sub ilcum n-o atinsese niiioOata' Nici mtrcar de Crf,ciun'
ca oamenii

O sd te distrugl fumatul Ssta, remarcl Ted din ugtr'

rllmurica de

visc.

'

Susan Kyle

$i iatl cd acum clteva ore, pe plaj6, totul se schimbase. Josh nu o mai vedea ca pe o fetila. O dorea gi nu stia cum sd lege acest nou sentiment de afecliunea pe care o simlea pentru ea Ei de prietenia care-i unea. Relaliile lui cu alte femei fuseserd simple pin5 acum. sI se imToate erau versate gi puteau sI faci dragoste gtia cd acest gen de legtrturtr n-ar fi plice emolional. Iar Josh fost posibil cu Amanda. A face dragoste cu Amanda insemna pentru el a te insura, a face copii Ei toate celelalte. Deoarece deocamdatd lui Josh ii era imposibil sI se cAsdtoreascI, trebuia sd se ablintr s-o mai atingI. Noaptea aceasta nu se va mai repeta. Amanda ii simlise imediat ezilatea Ei se purtase cu gralie Ei cu demnitate. Trebuia str fie sigur cf, n-o va mai pune niciodatd intr-o asemenea situatie; nu-i plScea s-o vadd umilittr. Acest lucru nu se potrivea deloc cu spiritul qi

CAPITOLUL
TREI

flrl

personalitatea ei. Se strtrduise ani intregi sd-i modeleze temperamentul Ei o ajutase str-gi impun[ punctul de vedere in fala tatllui ei. $i acum trebuia sA urmeze acelaqi drum. Josh lu[ aceastd hotlrire qi iqi indrepttr din nou gindurile la afacerile lui.

Cay se putea vedea in depf,rtare oceanul care imbrdcase toate nuanlele posibile de verde Ei albastru. Apele lui erau cristaline, curate qi pure, la fel ca in toate insulele care formau Arhipelagul Bahamas. Amanda zimbi in fala acestei minunate priveliEti qi spera ca plaja cu nisipul ei alb qi strtrlucitor ca zahLrul str nu fie niciodaU amperiti de cazinouri somptuoase sau de complexe h<lteliere, aEa cum se tntimplase cu foarte multe golfule{e

in Opal

din jur.

lgi impinse miinile adlnc in buzunarele rochiei scurte ;i tlbe. Tocmai iesise din ap[ qi trupul ei arelt era inc[ ud, ca ;i p{rul lung gi intunecat' pe mre qi-l desflcuse, ltrsindu-l in ir,lierea brizei. Simlea cum li trecea prin plete vintul fierbinte gi umed. Sub rochie purta o pereche de bikini galbeni cu dungi roEii, care reprezentau prima dovadtr a nonconlirrmismului ei, de la moartea lui Harrison.

Epui$tia cd ar fi trebuit sI simtl ceva' Tristele. Minie. zure. Singurltate. Dar nu simlea decit o mare eliberare' Ce lbricit ar fi fost Harrison Sanford Todd. inseamntr cI n-am inimd, zise ea cu voce tare.
1i
3?,

- De ce ? se auzi din spatele ei o voce adinc6, amuzatd ugor cinic5.

Susan Kyle

ESCAPADA

Amanda se intoane, deschizind larg ochii de culoare verde-pal, care devenirl blinzi gi neajutorali la vederea trupului perfect al berbatului care se apropia, Iqi dldu pe spate plrul lung, rtrv{it de brizd,'ca s6-;i poata elibera buzele de
atingerea [ui.
cd ai - Credeam unsprezece la Nassau. Plec la Ei jumtrtate. lapte. De ce-ai ieqit atit de devreme ?

trupul superb, ftrceau ca Amanda str se simtl atrasd de el ca de un magnet. Reputalia sca[daloasf, fusese uitattr doar pen-

tru pu$nA weme, atunci cind fusese cu Terri- Cu toate cI


Josh iubea cu adevtrrat femeile cu care se afiEa, trebuia sd le pdrtrseascf,, deoarece nu voia sf, se lnsoare. Nu putea sI ia asemenea hottrriri importante decit in afaceri, Dtrdea impresia ctr se droga cu afacefi, atlt era de pasionat.

plecat

Acum e aproape

As vrea str-mi fie dor de el. Nu era ftrcut pentru viala de familie, Amanda. Nu-ti pierde timpul inutil, ctrutlndu-li o vintr imaginartr. A ftrcut gi el ce-a putut, la fel ca qi tine. $i asta e suficient. Josh vorbise cu accentul lui texan, pronunlind cuvintele

L-am visat pe tata, zise ea, deqi nu era purul adevdr.

moale Ei pdtrunzdtor. Ochii lui negri str{lucau la fel ca apele oceanului in lumina soarelui, atunci cind o privea pe, Amanda de la lntrl{imea lui impundtoare. periculos sI inoli singurtr - Nu li-am spus cA e foarte aici din cauza curenlilor ? o intrebd el. - Ba da, parc{ mi-ai spus, accepttr ea zimbind. $i probabil cA nu te-am ascultat. Dar n-am inotat prea departe, pentru c5 nu mi s-a dezvoltat destul simlul aventurii. Inc{ !
ad5ugtr ea.

Iar Amanda, proasptrt ieqittr din colegiu qi phnf de idei' nu prea putea lnlelege ctr implinirea unei cadere este ca un afrodisiac. Ea dorea'cu disperare s[ repunl pe picioare mica tipografie Todd Gazene qi s-o facl str func[ioneze la capacitatea maxim5. Ward Johnson, managerul a@stei tipografii, ocupa de foarte mult timp aceaste funcgie qi se tlra de la o zi la alta ln aceeasi cumpliu rutind, f5rf, sf, se deranjeze sf, schimbe cel mai mic lucru. Strpttrminalul fusese prima lui dragoste. Tipografia ii era ca o piatrtr legatf, de git qi, la fel ca Josh, ar fi vrut s-o inchidtr snu str vindl intreg echipamentul. Dar Amanda se impotrivca. Era convinsl c{ tipografia ar putea fi rentabild daci ar fi
bine condusd.

O sd vezicA am.dreptate. Oceanul este plin de sur-, prize, spube Josh zlmbind.

$i de rechini, murmurl ea. El privi spre ocean qi ochii i se ingustarl. ligara aprinstr se legtrn[ in mina lui osoastr, foarte bronzatd qi impodobittr cu un ceas fin de aur, care era ingropat in p{rul des de pe incheietura puternicS. Era imbrdcat cu bermude albe qi cq un tricou gri-Eters, banal de conven[ional. Era ca Ei cum ar fi purtat o mascd, pentru,cd Joshua Cabe lawson nu era deloc., dar absolut deloc convenlional, aEa cum dealtfel o aflaserd' toli adversarii lui in afaceri pe propria lor piele. Josh pdrea uriaE pe ling[ Amanda, ln ciuda faptului cA gi ea era inalttr qi subtire. Felul cum artrta, plrul lui auriu g'i
34

pldcea sd lucreze la ziat. Cu toate cd nu-qi in jurnalistic[, ci in contabilitate, avea citeva ldoi despre modalit5lile de imbunlttrlire a echipamentului lnvechit, despre reorganizarea vinzf,rii tipdriturilor ;i despre $lructurarea activitd{ii personalului, care trebuia sd acopere umbele compartimente: tipografie Ei publicisticd. Dar, incl rJin copil{rie, personalitatea Amandei fusese continuu reprimatd de ctrtre un tattr autoritar ;i tiranic, a;a inctt ea nu Inv6lase cum sd fie agresivtr ftrrd a fi instr ofensivf,; iar atunci elncl dtrdea unele sugestii cu bllndele, nimeni n-o asculta. $i t:u atit mai pulin oamenii care-o cunofteau. Amanda il privi pe Josh, intrebindu-se de ce oare nu se *im1ea niciodatl sufocatl atunci cind el iEi exercita asupra ei lnstinctele protectoare. $i doar Josh o protejase foarte mult limp : de la un an dup[ ce terminase gcoala din Elvegia, plnd

Amandei

ii

luase licenla

Susan Kylc

ESCAPADA

cin<l intrase la colegiul din San Antonio, la noudsprezece


ani. Joshua fusese indrumetorul ei' nici mdcar nu observa lipsa ei de preodeoarece i{arrison

in timpul colegiului, tot

Nu cred -spuse ea. $i este cea mai bund prietend a mea' tlu, j Du, pentru ctr semdnali' spuse Josh supdrat' Este

cf, are un temperament mai agresiv declt al

cupdri. Josh ii explicase Amandei cA este bine ca femeile sd aiUe o profesie q1 sa nu depindl de nimeni, nici chiar de eventuaiul lor io1. Amanda ii ascultase sfaturile qi se preg6tise pentru comert 9i, secundar, pentru marketing' Termiriase coiegiul magna cum laude. La primirea diplomei numai Josh uenise s-o vadtr ; tatf,l ei era plecat la londra sd incheie o afacere'
Josh devenise asociatul lui Harrison cu opt ani inainte qi fusese foarte bun cu Amanda din primul moment' cu toate ctr se purta oribil cu toli ceilalli oameni cu care venea in contact.

de sclpare cxcesiv de introvertitd Ei blocatd fdrd speranld lntr-o singurdtate autodistructivf,' mullumesc pentru analiza profesionaltr' replictr

Mirri e introvertitii' Amanda sec. N-ar fi trebuit sd observi cd dii strtrinilor aceastf, impresie' Ni.ioOu,A nu bine atunci Da, gtiu, rIspunse Josh' Joactr teatru foarte joas5 spe!tr, mai cind se imbiacl h ftt ca prostituarele de cea tone de machiaj, cind cocheteazL fdrd mlsurd rinO fofot"E,e

* -

O;

copii cu si cind face anun[uri publice cI vrea s[ aibd -mai Josh Io"fti Ueiuuti. $i-aivazut cum tug bdrbalii de ea' adtrugtr ;.in;. ilJ b'una zi va apdrea cineua care va crecle cr Mirri p[rea foarte rf,u pentru este chiar aqa cum wea sA par6' Mi-ar
ea.

Amanda igi amintea cu plScere de prima ei intilnire cu Josh. Marele Joshua Lawson c{zuse intr-un srctus plin de lepi' din cauza motanului ei, Butch, un monstru care intrase ca trenul in Josh, dezechilibrindu-I. Amanda fusese atit de furioasf,, incit aproape c5-l strinsese de git pe Butch, dar mila fap de Josh iusese cu mult mai mare decit minia'. Aq1 :1, alergase sI ia din casf, o pensetd, cu care-i scosese toll sprnll' ti*p'O" doutrzeci de minute lungi. Luqrase foarte conqtiincioi iar Josh, mai intii surprins, apoi amuzat, se lf,sase docil s5-l atingtr, cneacen-ar fi permis nimdnui' Amanda nu aflaSe" aceste uirAooot" decit mult mai tirziu, clnd Josh i s-a confe-,
sat cu nostalgie.

- Sper sI nu A suferif qi ea destul. Ca.qi tine' de altfel' - fieu sper. fi trebuit ca Harrison zise tos'h, Ei piivirea i se intunecd' Ar
se

intlmple

asta vreodattr"'

gindit la asta o s[ fi fost biciuit cu mul{i ani in urm[' M-am tau' A fost de-a in locul clattr sau de doutr ori, ciid m-am pus prin felul in care s-a purtat cu tine gi n-am Ot.piui..i*inal

- De ce zimbeEti deEoPti rtrspunse ea repede' cactus... Mi-am amintit - rise. El


?

el.

t*oqit ni"ioOut6 sd-l fac sd-qi dea seama de asta' lui ii pasl Amanda era surprinsd qi miEcatd de faptul cd pe Harrison' aft de mult de ea, in&t s[ fi lncercat sd-l schimbe un om Poate c[ a fost dur, aprobtr ea' Dar n-a fost -intotdeauna a gf,sit oameni deosebili ca sf, aibf, grijd de rf,u. mine Ei niciodati nu mi-a lipsit nimic' Nu 1i-a lipsit nimic, in afartr de dragoste' - degetele iui puternice qi blinde o apucf, de blrbie gi-o Cu ficu str-l PriveascS. bund zi o sI apard un bf,rbat norocos' Amanda; - vai#-o de dragostei qi dorinla care au crescut in tine bucura cl se
Ei

Mirri, 36

Da... Ce s-a mai lnrimplat cu pisica ta cu ochi albaltri ? A murit, nu Etii ? A murit anul trecut, cind sttrtea la spuse Amanda cu tristele in glas'

Da, tigrul LilY, mormtri Josh. Porecla lui Mirri o fdcu str zimbeasc5'

Ea ii eimbi, preftclndu-se c[ nu bagl senzatie care-i explodase in tot corpul'

care de-abia asteapttr s[ izbucneascf,'

in

seamf, dulcea

37

Susan

congriincioasf, cincisprezece ani il duptr cincisp rezeceani de munctr congliincioasf, .l d*uptr poli juca de-a o".ry" r.".lti" t _ Executiv sa ::ni":,tT11*"nou. ,t -n ie ;ii i"";;;:; Doamna i se intun"carr -: .o aprinse ,, il -" ,"I spdlat, gt"*'t'o.""#: -x qi se onrince la foloseascd maEina gdteascd qi sd foloseascdhaEina de spdlat' s]:*l TiiS ,., 'il gdteascd :#$l;:;;""*;;ii." ofensat' iur il ffiffil isi | ;,S;;il;;;;;, ochii intunecarr .rJ rdrd in ' I fata' El izbucni ln ris, fdrd str se simttr deloc noul de procente din afaprivirile spre orizont, adlugind : intoarse N ''t'- U,r, cI detin patruzeci qicare d:-,p-t::11,"^,t11i; ' 'il ''t' - Ur1, c{ delin patruzeci .EiCare apa4in familiei mamei ascunzi.'. str incleqtali. atunci n-o sf, te mai ascunzi... , " N .";;;;" - cel pulin aiunci fac, r[spunse Atulll' tttYng. m [ .";;;;]ffilji drfifi*r"qta1i. Nu, n-am s-o mai mele d'e aproape o sut' de ani' il "'numal mai delicati' Joshua' il '"'1"#|:i:;Til:"tixl.'n,u acestor procente numai *ntrolul asupra !,::"n," este momentul sit se avinte tntr-o oisculie - vJi uu"u indeplini^t"nO'ililf" clauzei din testament' cI eqti Oe nar"*";.*?"i'1$l;""$ix'.'"1-f'J,I18*ffff#i*iff, | atunci cind vei ce se va-ntimpla cu tipografia ? Este 1leylrat johnsonli ca vrei s-o inchizi precizdel cu un zimbet rece. tea lui Ward ^. . Cltii ,t O s[-l contest' url' ea' sigur, bombdni el, arunctndu-i o. plft""' I - Eram de tf"-i"."t" lia de tipografie z tn fond, ce,,,N - Tatil rlu avea mintea la fel de clar[ ca 9i a mea' N-ai scdpa nu putem ilHi",ffi*;;:llu;;xil;T:1, **:ri".r:r1 nrciunml'liuJtril{"}i';*+:'s:;"i:i?'.}'i u"u"n,.",n il recica#;':*f:'ll"#itr;1':trJllfii""- sau de ani va ,ti .e u nu !r, * intimpti"T::: Asra Asta se va intimpla numai dac' respectivul
?

Kvle

il

ES CAP ADA

ru numai ca tu

-*rr*,

x*lir$*u*J'f,*ffix"1JTiff:"';1"1x"'J':'l;,;t

'-1d;;,;

-;;;";,',".u",0," ^,10":,i," il :Jftil:;1#tri"ffi1fflf$ffi;ff"'$;:$:':ffi''11"1 g:l::il1:*:lT?,3;:';Til::,y"ffTJill'"'fff:il p*T'#"*;""Kn poate sd se ducs ra dracu" strigd


;;;= g*t*i',T:[T"J'"i1.,",,"
inainre a" s-a schimbat de-atuncr lui Harrison. Rdspunsul meu nu """ t nu' spuseJosh' u nte d" a tua oe-f Dar ar trebui mf,car sf, m-asculli inainte de cizii pripiie- M-am gindit roarte murttt

ea.

,no**,il '" Hli|]:"i;i,';il:[,illiJ?lliil'


*r1
oou

mari, senzua,e, se ridi-

ot", r"*u,"tr Josh' cam ca un iepuraq nrscut o" {oua lllo-:'ffi * ": ]:l::T.iX'::::"^:;;'#Hil;; ?-,1.?iT;ru:jttffi ;;y*X,:lliT,?',",1i,1;it;fq'6*ape surocattr de reooiinoi mrnie qiiespi,a uoin" ceva in tine' .1 fi ln stare sA-"T":1" trista. Josh cltrtind din cap, cu o figurtr

plin6 de curaj, la fel aveai Eaptesp rezeceani erai atunci

n.T

u manipulaiil I oulllale4 rrvwr.rv Dar n-ai experienla qi duiitatea necesare p*,io

oamenii. _ Managementul

*1t

Hr''"'"'-*; ffi *$r**i*-r*;;*11i?i{ii5:,i'iffi ilxif#i;#i;1::'r,r,:*T1#:f$:ni3?_r.:ilnffiil il;fi'il;


E;, care niciodatr nu indrsznise

' frcuse din tine De-asta chiar aveai n"u-oi" ! Harrison el' Eu nu se face tntotdeauna cu ouritate.,fl r p6puq5, o papuEa.arnarittr ale c'rei sfori le tr'gea luni. De curind Lucrezta ziarde doud "*1;;;;;*"# ffi"tilTt'"T"ffi

H:,:;Hl,,ri:'fr:J':?:;ffi'i,'::il;;ffi;;;,,il

p"ni;;.i

controrur Acum

s5 ridice

t3s

Susan Kyle

E SC AP

ADA

mlna in clas6, care nu-gi contrazisese vreun adversar, dintr-o datl era capabil[ s{ facl fald oricdrei situalii' Se pare ce U-am fost o elevtr buntr, zise ea dupd un - privindu-l cuun dmbet trist. Dar, in acelaqi timp, nu-mi minut, face nici o Pldcere sd luPt. Dai nici sd pierzi. DeEi ambele experienle rcprezintd - folositoare pbntru tine, r[spunse Josh' Pentru citeva leclii fi putut secirnde, ochii lui devenirl aproape transparenli' Ar de bine ca qi ea ce s[-i m[ituriseasctr faptul cd qtia la fel fusese inseamntr sI fii distrus qi dominat. Nici copillria lui nu nu vorbea niciodat6' prea vesel[. Dar despie aceste lucruri

- S-ar lala casei. De ce nu incerci ? *

in putea' zise el, arltindu-i stinca ce se profila

sa ob$ne de la Josh tipografia ?'intrebd ea calm, hotdrid mlcir atit.

ca s[ mai lupte' Ea se muie. Era mult prea obosittr acum a distruge C"f pu$n te vei uita peste cifre inainte de

Nici mdcar cu Brad.


Josh fdcu ci{iva paql, tr6gind adlnc din

micul din buzunar qiaplsa un buton'Dina imi Ttlt"El?-dj seminarul antifumat de strpt[mina viitoare, de la Sheraton'
Norocctramlntilnirecuconsiliuldeconducereinaceeaqi
dimineal{, altfel
a$

Caobicei dezgustltor, mormtri el' Scoase un

tigarl'

:'

emil6tor '
i
'

Dar str;tii ctr n-o in*?du,, cind in realitate nu era deloc a;a' adtrug5' rU-i Ouu cu piciorul lui Ward Johnson, - -cA nici eu n-aq wea, mdrturisi Amanda' $tiu De iapt ure o situalie familialil grea' -- gi oasd colectjonezi.arimale rdnite $t tL obiceiul - aierili,aisesiz[ el imediat' bum ai fdcll;i cu pisica aia meni a gi pe 11e iltU.i,e c;rre a fost muqcat[ de ciinele vecinilor

- Bine. impresia 9[ este $rdgf,nat de texan era lryelitor- Dtrdea

lui Dar este tot ce pot s5-1i promit' Accentul

fi uitat.

Amanda zimbiln sinea ei, amuzat[ de gesturile lui' Dina era secretara lui Josh de zecn ani, de cind tatdl lui murise

duptr un infarct. Era foarte eficienttr, dar lnfri" ilqeioarein acetaqi timp' Amanda se intrebase odatd' destuf pdred, de serios, dacl nu au*uu Dina era medium, deoarece migcare a lui Josh' Chiar gi capabiH str anticipeze orice ei', acum, poate c{ avea programat un semnal in computerul Josh de seminarul la care el tocmai se sd-i reaminteascl lui

pi"*u,ut,

uiat din ;fi;i; p" care gradinlrul l-ape toate greqeald Asti le-a-ntrecut i. butoi"ni. un pui dl Earpe' se apdrf, Amanda' - Dar era numai *ui *itouta din lume' o tachind el' cea - Eqti fiingaprea mult de niqte lucruri marunte' puti Numai cd-1i
!

lrebuits-oieilncasil.,cuporumuelulcuariparupt[.$icu cu foarfeca

9i - Cineva trebuie nu te mai uita aqa la mine' Eu trebuie S-ar putea. Dar str md pregdtesc r-o-ntind. Si uitI precipitat la ceas' Trebuie

sI facl

asta'

gtndise.
:--

t vreo idee ndstrugnicd '! si mai mult' Miinile i se crispar{ in Zimbetul ei ie llrgi srgu-l buzunare, ln timp ce pregtrtea un nou argument' cu rantf, la fel de ineficace. 'li1 'ti Dar tiPografia... - Nu, repeg Josh, cu rtrceall ln glas' "Amanda iqi ridic[ bralele. Cred ctr mai bine m-aq inlelege cu un perete'
:,

De ce zimbqti prosteste ? intrebtr el'

!i-a

mai venit

..,,
l

pontru plecarea la Nassau' ito 1i-ar pldcea se-!i iei o zi liberd El Pdru foarte surPrins'

' *

il intrebd

ea'

ea cu un zimbet luminos' deloc.. ln care poti s[ lnseamnf, o zi in care nu munceEti uili pe pereti' *tnrli pine drziu sau sI faci plajl sau s[.te

* O zi libertr, continutr *

L'anaiba cu Pierderea de weme ! li explicl ea' O sd ajungi ta 1i se strice tot ce ai ln tine' inima' Nu peste urmtrMai intii creieruf apoi stomacul Ei pe vei fi piel^e qi os, un adevtrrat:tl:lt'ambulant' *"itii*p Ei, nu mii spune ! Apuc5 o Euvi!tr oin fa3] ":i:91i Doar ctr trase, aEa cum fdcea cind eia lncl o copild' ql lung

Ei

4l

40

Susan KYle

nsclplpl

nu-l trimili pe Brad la Nassau' F-qri foarte obosit. De ce nu-lffimili Pe tui se opri pe o" rlsd acum ea iqi lrsd incet capul pe spare qiprivirea rcum ovu'a TPiIJ:'t::^i,H:T:::i:'o'": "0" ca sd te poli odihni pu tosatepbliodihniputil?intirzie acolo qreva buzele ei roqii;i moi, gi intiirie acolo'citeva Duzeleeiroqii;imoi,giintiizieacolo'citeva.".ooi".-' t , --:t^-^-^^ u*u a ei aprroape noto q infurie' Nu voia asta' Egti cam aiuritS, spuse pumnul, trase cu forla de-aga ceva. iqi sirinse in apror De la tine am invtrtar. Vocea ii suna ciudar. scoil..:l nor de fum' scolind un .a din trabuc' tf in trabus qi-i era J-i ;;; t"u*a ta pierea lui, aproape cf, nu mai putea respira pentru ca, Etl foarte bine, Brad ar trece podul gi s-ar Ll ar putea observa acest lucru' el glnd sd-l feresc ciin paraoise Isrand. $i am de .,p*u Joshua, md tragi de pdr, Eopti ea tulburau. _ contractul cu aplecdil ;[;;;r,r-ilntu1i", cel pulin pin[ incheiem El sr[bi srrrnsoarea, dar numai rou*" pulii. se

vu

-----

:$#f*1Jry ltil;;;;,"n,":,t;Jtrl,;Tf I pi"; ff ffi#;T;?; il;,;.pi'" lucru.


_ ,

_ _

Josh.

sc secunde.' .'*"*"'

| * il "";"T'iii:Xff":?ft:?" lI "i*ti;L"uil c'l il il."&Ti"f i?:ffi:','lfiff ,il;J?T#i; | ^d;;oie I ffi*"r*T. | - *rir""r ,l

u.uprueiqiamanOasimticumrtrsuflarealui'mirosindalArabiaSaudita' tutun qi acarea,,, ::-.:_ houra." I tu*url'il;; FF Mai bine-ai fi mai atentl, ca nu cumva sf, ma

rr*il'ill#ililfi;;+
tine'

s[ te iau sub ocrotiida mea, zise el pe un t"" "-utl ntrr." shbiciune a fratelui slu' iit"u*ta "-soartd prea fericitd pentru fi o g foarte greu sf, se certe omul cu tin:,.coT,enta ea' pratul in biroul fi fraier. Nu mi-ar plrcea sa Eterg Nu n-aq mai avea timp to"rc Atunci n-o mai face. $i, oricum, r[u, Spuse Amanda, straOoinOri-se se pari."fnie-, ceas' Sper str fiu aici *uu, ,ir" et, uitindu-se dih nou la simlea trupul arzind. Tu eqti un mediteru*.tT$-t::i;11t mult Rrea ocu-fl o irloprouicr din provincie. in plus, eEti Ei star impreund nici fr:.:r::nJ*'"""n, cred cd n_am foarte sbrios str md O"t_ creier,fi mlcar o jumdtate de or[. qi ,na iinO"rc crezi ru despre mine inrr_adevdr ? CI in se supune unollriil lnrorc la San Antonio. ^,u am un registru de contabilitate qi cd inima-1T
gr"".

-t .F;;J";"" i**,iil-

li"

"J

cr Brad se morivere ei sd brnuiascr raptur de acest gen, dar nu putea sd-l lnlelegere pentru tui lostr, care n-avea nici un fel de

I [ ca-;iil * t.Y

ri*i,r**::x;***Tfi rlig:3ft'itit-,,d5:lx?rr##"*f '#*"#*frffi;


zttzl| ca atingerea catifelei' Eu te-am lnvtrla

'Jlil'r*:"#:,ru"$'1ffi*1".i ,ll;"d l:lfiti:1i{ijTJjt "n"- ,,.n, nu te mai obosi, rrspunse da, plictisitr de ronur il',o1T-:-cu spatete tar Josn baou drumul guvilei de.ptrr Ei :" I luiprotector. face griji' n-am str fac nici un efort' spuse el' ' Nu-1i Amanda. Iar ea il privi cu o pldcere de nedescns' educ eu intr-un r"r"l'.'" altul, Josh,,firlmbind cald' c-am s6 md ^ - 1.asd noru de sinceritat";;;; *t"li,t : murmurtr ea, gdsind Ea intinse miinile ln fa!5' ziclnd sl;';t "*", fdcu pe Josh sd-gi ridice o sprinceana' o"o."ilt'i" "Jri linsr tine' am impresia c{ merg pe
crifici pentru ,nin",
..ooi

"r"Jrf

"to,u

p" urllni#

ilil

sint

ffi* ;;;lfi';ffi

*ilff

i;ru :f, ;#'a$ffiT'f#;* **:*'*'

',,,*:n:'*ori

Susan KYIe

- Dar ca un boprofunzimea oceanului gi eqti la fel de misterioas[


boc de trandafir

nici nu eEti o fiinl[ superficiaH, replic[ el' Ai

nosc valoarea, la fel cum ili murdtrresc niciodat[. Bqti un pirat, il acuzd ea' pe un ton neconvingltor' $i eEti la fel de demodat ca Ei mine' El aProbd dind uqor din caP' Dar sd nu mai spui asia nimf,nui, zise el surizind' 9i pe porni spre castr. N-aE putea suporm sA strici imaginea care o au ceilalli desPre mine'

,r"r"oi inir-un cimp de mf,rtrcini' i1i

recuN-ag putea sd te admir spiritul'

CAPITOLUL
PATRU

p"

incintat' Am str plec in Foarte bine, acceptA sfirqitul strptdminii trebuie Jamaica in locul tdu. Dar pind la Voi negocia cu un posibil client' *A .i""g la San Antonio' care e d]rector la Centrul Aerospalial' bucurie din ochii lui Amanda sesiztr imediat liclrirea de Motiwl pentru care Brad tlraO, Oar Josh nu observd nimic' Amandei foarte se intoarcl in Texas nu i se pdru

f*,"i" tlo str facd o cdldtorie graa

Pm?,

.?,,I:Xi iJ'fill lff #::#:, fr"i,ffllMontego Bay' pintr la


'

;;;t

i,r^rinii t poate ctr ea il cunogtea-pe sd-$ rezolvi treburile' ' - pofi sI faci exact ce'"t"i "u cI ai tealizat citeva clgtiguri roplictr loJn. freu,ri" .tr t*uoo'c
hunicele anul trsta. harul cu vin' -sf, rtrsuceascd paBrad nu-gi ridicf, privirea' prea ocupat

Brad mai bine'

--

A.

murdar' Josh. Si asta ca str achi[i imprumutul [la " ;;; iti privi fratelb cu bchii strtrlucind de furie pierdut ? bine, loveste-mn' $i ce dacd am - Foarte qi ciqtig, ;iatunci e vorba de sume imense tliteodatd mai
: !

ciqtigat suficient ca sd mtr pot ridica imi Oatoiezi incf, salariul ttru pe Ease luni'
?

ii reaminti

45

Susan KYle

ESCAPADA
zise Josh cu'

rf,cealtr.Esteexactcaunnarcotic,iartuaidevenitdepen-l recunoqti' dent li nu wei sd recunoqti.

Nimeni nu ciltig[

h jocurile de noroc'

i I
l

1
.i d i

termin treaba acolo, m[ duc acas[' Brad voia de fapt sd-l provoace pe Josh la ceartd' Dar losh nu avea nici un chef qi i;i privi fratele pintr cindacesta ,"rtintr de vorbit. Brad ii aruncl o privire Amandei' zimbinr

-----.-{ : Brad iqi arunctr $ervetul pe jos qi sdri in picioare' spunind Miine dimineal{ iau avionul spre Mo' Bay' $i cindi
.

Plaja avea acelaqi nisip loamn[, dar aici era o'vartr etern[' albastru superb' Pe cer nu iiit,, tuero"itor, iar apa era de un gindi un nor. E o zi perfecttr pentru picnic,

La San Antonio acum era Josh aruncl ancora qi acostartr'

nc zdrea nici Amanda cind PlEi Pe l[rm' picioarele lungi' musPrivi spre iosh'admirindu-i discret

,uil;;;

;:i;;;d

apoi parasi camera.

- L-ai din periEoarele astea' o indemn[ Josh' vrind sd gnii ftutou.e, impecabil de curate' - Gustd strinsese plrul intr-o evite discugia. Sint absolut delicioase' Pentru comoditate, Amanda iqi cI se simgea mai tintrr[ ca oricind' doar fratele ttru' - Este de-asta weau s[-l trezesc, inainte s[-qi piarddlI coadtr deitcal gi iatd fosn 9i ta'aoepostul pahnierilor Ei al trtgi"J ".ura lui - Tocmais[-qi distrugtr via1a. pe ptala' moqtenirea qi lrtrulurilor de mare, care crescuserl . . internezi intr-o clinic6' Josh' in'{ jos fata de masd alb[ qi puse peste ea se poate sd-l l"o*n aqternu pe Amald1 -. Dar nu { sistl ea. Nu e un scaun' sd-l trimili la reparat' .,,tui Jl ,a"nita priir "u rnin*'"' ldsind-o fe ce el aduse de argint' ln timp Josh ridicl o sPrlnceantr. *.Jurr furforiite qi tacimurile n-ai de gind str discuttrm despre asta acum' 04 umtronaEele acoPerite' - Doar hotdrlt, cu o uEoard amenintare ln glas' .1 treabl ? lntrebl ea' lntrerupse el - Eqti Pus Pe de obiceitl Dai AmanOa nu inten$ona sI abandoneze' Ca
il
,q
1n

rdnit, sPuse Amanda'

intr-o bluztr ali'n termuoele albe' Era imbiacat pieptul p]telni.c evidenl5 b0str[, rricotattr, care-i scoteau in Josh qi purta pantofi comozi' marindreqti' ri umerii largi, qi rapide' oi" citeva miqctrri indeminatice rnai ales cd-i se bucura sa-i urmareasca gesturile, Amanda degetele lungi gi uncu ffi;;;ii"ite tui mari qi puternice'

h#;';;;iiirf

era de neclintit. Gust5 din mincare: Josh avea dreptate'


riqoarele erau intr-adevtrr

pe,1

delicioase'

in timp ce Brad cel tdcut 9i ascuns zbura spre 1.1rn"9j nelol Josh o tui pe Amanda str viziteze impreund o insulf,
cuittr de lingd OPal

-Da.Darintotdeaunasintaqa'ziseJosh'privind-o $i rece ca gheala' glumellrintr-un borcan cu salatd de fructe str m-aju1i' o s[-qi hcercind dactr faci vreo mlqcare gregita, acolo' t i.ip naJo.ut tleu oragul qi-o sd te las t*d; Pa se amuzd de expresia lui ameninl5toare'

se artrt[ surprinstr de pro'l reaminti el, atunci cind ne-a pregdtit mincarea pentru plcnlc 9l punerea lui. Harriet ne-a pus gi o sticll de vin. - * Ea zlmbi. Perspectiva unei zile petrecute alf,turi de Jos$ s( era de-a dreptul devastatoare pentru simlurile ei' Amanda
simlea ca-n

Tu insdli mi-ai spus cI am nevoie de o -zi-libertr' ii -Amanda

CaY.

,i

md gindesc la tine Glumeam, s6 gtii, zise ea dulce' Nu cam demodat[ uneori' ea tu... .a rog, in foni sint o farfurie' un borcan gi $tiu, spuse Josh, intinzlndu-i Eqti cam prea incordatd de tu ring,rie"-i-riie, manince ceva'

- Chiar ai Putea recunoscu cd nu, - Probabil intllnirf,' se Privirile li

face asta

el'

rai.

cltuaiimp;

ajunge.

- -, -

4tj

rsClrlol
Susan KYle

_
care-l

ea, privind tnc5 md mai doare, mdrturisi

in sus. Tata

n-a linut prea mult fu

*in"'

pe dar era singurul om apropiat

cllzut Pintr acum'

Dacd nu dormi niciodatd' rezistent'

ZISE

ea.

MI mir c[ n-ai

aveam

lingl tine.

Asta nu-i adevf,rat' $i Brad'

,. .-: si gi Mirri' ^: eu' toli slntem


..

- Sint adevlrat' Cind !i-ai fdcut ultima datd un control - Nu-i rncdical? didou[ s1!lyt"t . Consiliut
Sint - insistiprogramat s[ md controlez o dattr pe an' rcctor
Josh nu-i mai spuse
ccard un test medical

iqi u:np1ul111u:11,^ D8, da, aqa este' Amanda pentru conta' ^^.,,, costumele debaie' dlr nry Josh nu adusese

peste

ctrAmandaeramaimuttoecitmullumitds[stealasoare. gt" n",fui A sd se intoarctr acasd foarte brolzatf,' nisip' Amanda ii

qi se intinsese pe Josh iqi scosese bluza viriltr qi maspe ruriq, ud*i'tnoo-i frumuselea musculos' dar flrd sd "*"J'pii"oi etu fo"ti" f tonzatqi

De ciliva ani sd-i fie de o parte n-a-r fi vrut lvca anumite benuieli;'pe nu mai trf,iascf, ar^fi dorit sr

t;li*;;;' ;iti;;

cI

sI anul ac-esta avusese curajul

coifltTt"L

uonfirmate, dar pe d"

culind a trupului' fle oltorm' abd cum fie diform, aEa vu'r "';;tJila suplu gi bine' fdcut' inalt' *?:u:t'*::|t'il'iil care se antreneazf, exi ptrr blond-inchis' care pddure de Pieotul ii era acoperit t'u o chiar

#^;il{tt'"":i

;iT,Jr'un*
mai

jos' *otj""f,,

;i"ii; il;iiL"'*oodror'

Qi

probabl

D intrahtr Amanda' tlral ? intrebd amanda. ff,rd peste tot aqa de bronzat

ln incertitudine' te vadd * Si foarte bine fac' pentru cf, nimeni nu vrea sI ln plmint, zise Amanda' sin? Gindeqte-te ctr eu sint Eqti chiar atit Je sigura tau' care este Gazette' guru piJJi"a ln calea visului sublinie ea' ;i se ridicf, Tu si t"'tum""iutiuttroi meu' eu n-ag ochii ei verzi' catifelali' $i

,lt

s[-gi dea seama' Apoi zimbi, ducindu.gi Josh rdmase cu ochii inchiqi. bermudelor' *i* ioi mare la fermoarul ? { t _- Vrei sI te convingi qi zglobi_u in liniqtea ti*T:: ,,n ru"*idulce
Ea rtse, scotind

rlori niciodau sa 1r

*t**'o;ffi;;:i;; ;;ilfu ceva.r5u' Niciodatf,' alt mottv' i;;;il bani, nici pentru oricare ()chlr in*"o"Jili oeueniserr ro":1"'"ty*:?T rlrr'rsuerlru'rrri*iiii*"r"i
lur ochii lui ii alergartr sPre virile
.

Nici

intrerupttr doar de Uataif"'Ol


spre idrm gi murm urul

utipi ate pescaruqilor care zburau


; r i cna str. ea' politicoastr' ^^r

o expreei prelung, cale av^ea acum ntl rcinloarser[ la chipul foarte mare c{-i face

dr

ei ff,rd mlneci' apoi

:*;

il;;;;;;.

l'

olii.:it::"

zicind Josh cdsc[, aPoi o Privi'

iti;, ."irurn"*", adlugi

Brad qi "o pariu cI aici str facem'pfaia' nar pun

: -. *in" no-f"tta* tlif "li1venim :i"gttl tu te-ai bronzat cu o


ugu' cu sigurantp
qi

la costum' mutlime de urme albe de

"o ;;ia;;;;ra ascunde intr-un tufis ct acuzlrtld; ft;;ld' la ora qase,

riac-as face Br Dac-aq t'lw gi

lE aplrea ta yirile d! i spuse Amanda' frrtr sd-l

t:::::i""::l:t:.::

rosn iqi dadu seamu cd era inlelese' cu surprindere' rrlilccre s-o priveascd' Ei '""i irrca obosit ca sA mai luDte' ardea' roc inauntrul lui si inca "'"';l;;:';;;;'#e poia' neatins['.iar el o dorea' Avea neAmanda era atit o" u;."-"il t::Tl::e prea mult' iar voio de ea. Cu oi'p"'ut"-o luf[ra sd lie conqtientI de acest cn cra atit d" p'ouo"uto-are' liniqte' nu mai putea mai avea ftu, incit, in ultimele ;il";;; Ei d;ft;m"nca' Josh.oft[ ugor nu dintr-o tkrrmi, nu mai avea e mare o'ingor' datd' igi zise' Doar rhtlll se relaxl. Uou' vlrlul degetului ar[tdior

ottYt$"ooni

el' Sint obosit' Vocea slnt peste tot' murmurd

si gata' t,,ctu qi... doar de data asta gura ei' cu incel ci mina inoreptata spre Josh se rioica buzelor'

ii urmlri

uEor conturul

lui suna uqor surPrinstr'


48

49

ri

Susan Kyle

ESCAPADA Dar,in acel moment ea is,i aminti de o scenl petrecut[ de mult, seara, la lumina lunii, cind Josh mingiia coapsele altei I'omei qi o smucea spre el, in timp ce era aplecat asupra ei. Josh simli cu buzele oftatul Amandei si, cu efort,
dcpdrtd de ea.
se

rl

intinzindu-i rujul qi o privi adinc in ochi, luindu-i parcf, toattr energia. Apoi ii vtrzu buzele moi Ei se aplec{ deasupra ei. Nu e cea mai bund idee pe care-am avut-o in viala
mea. Dar, oricum, strrutd-md, Amanda, Eopti Ei gura

ii

lui

sen-

zualtr se uni incet cu a ei. Trupul Amandei fu cuprins de o plScere imensd. Era primul ei sdrut cu Josh, cu adev[rat primul, la care visase atitia ani. Dulcele toc pe care-l simli clnd gura lui se lipi buzele ei moi o ftrcu str geamd uEor qi sd se incoldceascl in jurul lr'' Josh ca o iederd. Sdrutul acesta pe carel dorise atit de mult era acum al ei si se simlea arstr de el, voia sd se in cu el. Trupul ii lul foc. Amanda se ridicl in virful picioarelor, aruncindu-gi bralele in jurul gitului lui. Corpul ii. puls; ;i-l cerea pe Josh cu fiecare fibr[; picioarele ei lungi ;i gante incepurd str tremure atunci cind el o strlnse $i mult ln brale Ei incepu sA o sf,rute din ce in ce mai pasionat. Singurii blrbali cu care se slrutase in viala ei majoritatea, studenli la colegiu. Unul sau doi dintre ei a oarffire experienld, dar cei mai mulli erau la fel ca ea : introvertili qi incd neformali. Amanda nu-Ei amintea sd-qi dorit vreodattr str facd dragoste cu unul dintre ei. Dar cu Josh se simlea cu totul altfel. Poate pentru cA seserd prieteni atilia ani, il simlea foarte apropiat sau cd senzualitatea pure Ei bllndl a gurii lui fusese cea care-i vastase simlurile. Oricare ar fi fost explicalia, ln momen cind Josh o atinse, ea se simli ca un alcoolic care-;i bdutura preferattr. Iar Josh ptrru s5-;i dea seama de acest lucru, pentru incerctr sd-gi tempereze dorinla, ca str pareze lipsa ei de rien1tr. Cind ii puse miinile pe coapse qi o lipi de el, ea si ereclia lui puternicl qi ptrru sd iasd din transtr. Atunci sldbi strinsoarea Ei lncepu sf,-i mingiie buzele cu limba qi muste usor. Amanda se relaxtr din nou; atunci miinile coborirf, pe coapse qi o trase plntr ce corpurile lor se lipirS.

lui.
loau in
ducd ea

Te deranjeazdc{ sint excitat ? o intrebd el direct. Da, mtrrturisi ea jenatd, ascunzindu-qi fala la pieptul

El respirtr adinc de citeva ori. BItIile inimii se transmitot trupul lui puternic, dar era hottrrit sd n-o forleze

nu dorea. O apuctr de bdrbie qi o privi lung in ochii ei, zdrind acolo durinla puternicl amestecat5 cu teamtr. Isi dtrdu seama cd il ndora; n-avea atita experienld incit s[-Ei poatl ascunde senllmentele. Era foarte clar c{ Amanda il iubeqte la nebunie. Josh stia de mulli ani acest lucru, dar pind acum nu luase
nici o atitudine. Trase aer adinc in piept qi se ridictr de lingtr ea. Nu, zise el liniqtit. Nu slnt tn stare str fac asta, Amanda. Ea linse buzele si simli in gurl gustul lui Josh, care p[rca la fel de nemullumit ca si ea, dar se lupttr impotriva tuccstui sentiment. $i invinse. Igi aprinse trabucul gi porni

\i

Tpr0ltrrm. Cind se intoarse, Amanda strinsese deja toate lucrurile Ei le pusese in coqul de rtrchittr. lncerca sf, se poarte ca qi cum
nu s-ar

fi intimplat nimic.

Josh se aplectr str-;i culeagtr bluza de jos, fiind convins ctr Amanda ii admirtr spatele gol. Cind se intoarse spre ea qi-gi trase bluza peste mp, era lnctr excitat. Dar nu trebuia str factr asta. Chiar cI nu trebuia. DcEi i se plrea cI gura ei este o poarte deschisl spre rai, n-avea voie sd lnceaptr un lucru pe ctre qtia cd nu-l poate lcrmina. Ar fi bine sA plectrm, spuse el calm. Brad trebuie sI se inloarci qi vreau sd vdd cum s-a descurcat. Eu sint gata intotdeauna o dati cu tine, glumi ea.

51

BSClplnl
Susan KYle

El lul galuPd. tutof,l'uro*ul

t[cutd coqul, iar ea mergea

ln

spatele

lui'

ruDra ururL *' *" '"';; rupt6bruscd9""-Y"1-P;:{T*':,i',,*Tl$"nffi Josni nimic, atlt timp clt era lingA solriata. N-o insPdimit ru'5u' doar ilvazuse u-a tungJ d^oar il vtrzuse oe-a lu: f"::i11:""?:t::ij:T1$;;; iiltinu 'bo'uo cu aeroplanul to nou' uuionui ru'

lor penibild fu intrede intoarcere' tlcerea

insd nu te mai poli controla' Disperarea asta te face intr-o magin[ parta fuci dragoste nlstd el. Te aduce in 'tui" ittt"* uutit' De;ast1 nu mai vreau rnai cefoi

oh...

ertl in mijlocul
B[ am o

i3i;

;;il*

relalii intimplatoare' care legtrturtr p"rmun"nta' ci el' pritlp"de cum incep'mdrturisi rllrpesc aproape ru f"r o" mT.d' Niciodata n-am cuminli pe

se

""t ffS, ;: 3"T:$3ll!;1,*"i";;;-qi sesera surpruDt "" " seserd surprinsi o" " "'{ii"'^ L:l-'::t:*1,":13:ff1'i": un posibil t';i;;;t uo t'untfotmat singele rece cu care a rrqbrv r'r tragic intr-o aventurd' care traversa pe r-,mrrr nqre rr^\r I "iOEn, lace te $ndeqti ? c lntrebd el ,.^^ drumul o.nnerirtr d( ^:..r^i ciudat' acoperittr N; ;t"tT";"&ffi;";il; roarte
zgomotul rl, r[spunse _ l,a modul cum treci prin orice L:lli^'^ -oi orel LA muuur vuur !rvv- r-c'elemaigrele. ;;.,4. Eqti st[pin pe tine ln situatrrle
f6rd sd

imp'"onuti vlnd h miinile pentru cl "i iig.1]lt1,:'1:ouc' BuDortat dependenla' N" whisky' ci Nu-Oeau'niciodatl rnf-c mult mai uqor ta t"n"t1 nicio-

i"*t' nu tr""u'e dependenl[' fi prcfer coniacut, p"nro J pentru ci nu vreau


d't[
la o petrecere n" u'n"""t ill-mi pierd controlul' r un lbmdtor pasionat,

bduturile'

-,---: i6r r^rn AmandacunoEteaacestelucruri'dartotodatdEtiacdeste

*o,:u]"lot-

;'lJ:T:il

il;;.u.a; "^lTl-l,1"ji::i':i Hl mal ffdil;upse inima cind auzi cr Josh nu


i""-;i5;;*td
:

vriia sd se implice

ar serioasa' Pentru cr ea

fi

I I
1

_-M-amuot'"nu''L'niinoopentro-"!ti:ltjl^f il"il tot tihpul lmi fac propunert ,""1" oit"ti.ritr mei, Lt" igi tr^euuie nervi de olel ca extindere, spuse el 'u 'il*fa' bani'
poli clgtiga
rdsPuns" Parcd eu nu Etlu asta' Yar(a eu.u Duu mogtenit cind voi im Nu qtiu dactr o s[ mai

dorit asta. Bl se ridictr in Picioare

.4Amintilnire"o."in"uulaaeroportuldelaNassau tu t"o sf, md conducl cu Ealupa' -o* tf

ry19 douizeci Ei cinci o" ""i'^ij"o" ::.t'lt in urtima vreme nu iritita' l",,,ig;f:t: il-[ild"

- Foarteo Pauztr, Privind-o' Josh fdcu n-aq * Noi ooi ,int"*'pri"ieni de foarte mult timp' Qi sau min$indu-ne
vru

"olilit

bine'

lffffHJ:;ilil;il;oeuga slujbd'
nrea st6 mintea la

'

Pin[ acum ar Ji trebuit sd [.a*-o balt[, o siltui et' cind sint convins cI deia cd nu mI ra"gind;;niciooata de sf, alerge pe butoanele oreotate. Degetele l"i i;;;;; opur cay se zarea ln depf,rtare'

fllntlcl ll'o tncredintez' --^' bun prieten al Ir -- Josh, tu ver " intotdeauna cel mai r^ $ar . tu3i1j11tila fel' r--r: ^ cf gi ruoroJ "u, surizino' qitP"l ei' li punindu-qi mina pe masd o"
,

s[ te pierd ninOdne-am infierbintateu n-arn de gind s[ pe crre vrei sI te ajut iot'-o utut"'"

;ffiJJ#"o 'Tin"*"
*

t" Po-" butonulde varurle .,J::ilJ:T"H;# i"'r'p'" 9u vilelil;1cu port de


tor spre micul mate care-i atacau io ototlor caliuni' **Hlu -^ r^^r. .emhi rlrrt[cios si zimbi r[utlcios gi ajunser[ pe punte' Josh
vizindu-i exPresia feqei'
52

;J;;pil"

bine, o avertiz[ el'

r",91u5,11'Jtt.;

"4"i"^:ry :Tiili*H: sa ' fnlclo. Clnd incePu


ttt

lil d; F

se

apropi"

"uoiur

ffi;;"l"i.in:l;lil:::i

nY?r"uo

tine qi nicidecum sd-1i sd fac ceva bun pentru

utillrTfifica

ochii lui strllupinr ii atinse obrazul aspru'


5s

se

Glrn'

Susan KYlc

- MA cI mor oe oorinp, rdspunse el' plin de pasiu - Simt qtii ce-am str fac ? $i t:-N;:-c" * L---^r^ f.om4trnrr
&zicide gluma asta reuqitl *;i;le[se dar se observa incordarea
de llnga La'
--intrebd ea, cu buzele frem[tind' nobil din via[a lUsotut nimic' Este singurul fapt
?

vrei

intrebl ea' cu o voce rdguqitd'


-

CAPITOLUL
CINCI

a"paiotl"* truPul'

: ri- casl -acr4 un minut' ^^-x peste Amanda rise scurt' Josh iegi din

rnrrloo*i, pt?ur"me. Trebuia neaperit


Filngura

BlT,:T"ry;;;,#fi :,*ff

'si

ji{;xl;ii:"qdqi
sd gtrseascr o'metodtr

parlurile, inainte de a pierde ceva foarte lrcntru a-Ei onora qi ilq foarte repede' vnkrros. Avea nevote de bani gheaEl

sd-l ajute.inci lui speranll era strl coivinga pe Josh pentru c5 Josh nu ,i.li,,a. Dar nu era deloc o solulie bun[, n-avea nici o sllbii,,u", o--i i"feleagf, sl[biciunea' Joshiqi cintlrea de fiecare i"*p"o"tl"n, qi invulnerabil' l:urr",

"r" tlntll cleciziile

- asta oamlni puternici' "tu ,if,i--.ut"goriu acelor

pt"o""parea vielii lui' Ftrcea parte care nici nu ajutau' 'Cutn ut putea.el str inleleagl rlnr nici nu se ltrsau ajutali' dL noroc ? Nu' reflectr Brad' dar ltr,ti"""" pentru iocurite oricind' Numai c[ nu-gi dnt:lI a! vrea, as pr,,"u t"nooga lucru pintr acum' Dar o va face ir,4rur.*" nlciodafa acest
irrni lirziu, cu siguran[f,'

rece pe mlneca hainei' l)codattr simli cum ii curge ceva "'cuvintele chelO, poutoe, ieriali-ria ! iqi rostogoli cu o fusti!tr de-o tu'ti1a cu gura frumoasa' Era imbrdcatf, alb{ decolacoperea.chilotji' Inlrttll, care alia-i

i *ututa p"r," * fi"u'ile- obriznice,i ::TTti il:i:".t::i de sexv' uiuuEtti' Incredibil de sery ! Atit i,;;;
i r n,i

;l:i:^:t"tt

ffiA;il.rti

5'l

Susan KYle

ESC APADA

de pe costumul lu incit Brad nici nu mai observ5 pata maro e ud' gri impecabil qi nici nu mai simli cI ! murmurd el, senzual' - Bun[ ! zimbi ea' Eu sint Barbara' chelnerila dumnea Bun{ panglici colorate' voastre. Perul ei era plin de fundile;i de Md numesc brad l'awson, zise el' privind-o - jos. Elegantul restaurant' de cinci stele' nu prea er pind Bra1.i::, tPf"t]::: -in ag,ruuersr 'r swe !'v*r aglomerat ln acea sear[. in afarf,.de afarl cupluri, practic nu mai era nlm(:ni, cinci

Dorili - Bine.pahar cu Eampanie. Sint convins cd qampania qi Un stridiile constituiau cheia succesului lui Casanova'

qi ceva de bdut ? it intrebd ea'

rizind'

- PAi, o s[ ca cu cochet5rie.

ne convingem dac{ e a$a sau

nu"' murmurl
Surise'

la Opal Cay' dindu-qi seama cI nu se va intoarce in seara asta prea tare' Spera ca Josh s[ nu-l certe
de atita Amanda urcase deweme in camera ei, plictisit[ dar dormea cind el se sinloretut". il auzise pe Josh ieqind,
lntorsese. Iar Brad nu aplru

Cind Brad privi in ochii ei,

ii vibr[ tot corpul'

bineinleles, de aCeasta bomboand de fattr' Ea flcu ochii mari.


l-awson

Chiar
?

aga

? intreba ea' Sinteli fratele lui

Josh

Brad Fratele cel mare era cunoscut pretutindeni' intt"ou Ju.a lui Jbsh i-ar fi flcut plf,cere.dlt-lt : iY: Lui Josh ii pldceat ;;J lntlmplare, dar decise cr nu'intr-un domeniu"' ;;;;:ilJnrgii, era Ei el previzibil I
Da, eu sint 6la, recunoscu e1"' lntr-o zi' Fratele dumneavoastrd a luat masa aici deoarece t olictr ea de unde-l cunoaEte' Eu plingeam' un infarct'.Iar trrsete internuu inspital; if,cuse str'"mi dea voie sa sm n"if-u*oo l-a convins pe leful meu Itngd ea. Este un om foarte bun' Brad zimbi, relaxat. Da, este. Ca gi mine, bineinleles' Slnt atrf,gtrtor, bogat mai ales foarte modest'

toat[ noaptea' La noutr dimineala; inainte de a cobori la micul dejun' mai vorbise cu Amanda o sunl pe Mirri la San Antonio' Nu qi acum simlea nevoia t""" prietenl de la inmormintare Josh o innebu"i M o aud6, deoarece era total dezorientattr'
nise.

i;;;";

- Eqd cd da, cu exceplia faptului ctr m[ lupt intruna cu - Cied Josh, rf,spunse ea'
D"
deoarece nu spunea chiar adevlrul'

bine ? o intrebl imediat

Mirri'

! ?! exclamtr Mirri entuziasmau' Ce palpitant n-o poate vedea inroEindu-se' Amanda se bucur[ cl Mirri

- Ne certAm colorat in alb Amanda sI glumeaici. Se intinie pe aqternutul


lung Ei negru 0i verde, in-lbuqindu-qi un oftat; pdrul jurul chipului luminos' impraqtie in valuri in

pentru situalia ziarului, proasto ! incerctr

se

- lgi duse mlna in dreptul inimii, uitind pentru mo El


de griji.
i
I

Chiar

Ei aqa ?

rlse ea'

- Vreau lmbuntrt[fesc administrarea


mele Oe -

sd spun cf, nu-mi va

fi deloc ugor str ziarului, deoarece scrisorile

de este o greEeals' Adu-mi o gtrleat[ - Modestia ortriite si-ti voi indeplini orice dorinld' '--'Eu inc"pu sd chicoteascl Ei'obrajii i se inroqir5' Puteli face asta ?

- Aq;';;; poate rechinul sd-noate' Hai' duAdu-mistridiilealea.Grf,beqte.te'nutrebuiestrpierd


nici o cliPtr.
58

aireditare nu-l impresioneaztr deloc pe Josh' pare rdu cd te ionsumi in zadar' zise Mirri' oftlnd - i*iei.Yezi,dactr nu reuEeEti la inceput"' lu rindul Sint sigurtr c{ nu-mi va permite str conduc singurl - afacereal El tpon" ca n-am destuld experienl[ pentru roattr sd dreptate. bar experienla-se poate dobindi' Sper
uri.

ii"t"

md lase sf,

controlez mdcar

tipografia'

se

!r"
Yezi
qi talentali decit qtii

Susan Kyle

ESCAPADA
pc ncrvi

- c.ESI nu calci a inltrturat mai mulli angaiali instrui redactorul-Eef

pe nimeni pe btrttrturi, o avertiza Mirri

tot timpul. Desi, trebuie

str recunosc, rnd gindesc la

fnptul ctr te si rdsfa1tr.


mun, zise Amanda incet. ii datorczfoarte mult. Cred c{ metllil t;i el altceva decit o via15 de lncerclri si renuntlri. Pdcar cll nu s-a lnsurat si n-are copii.

tu LucreazI pe ascuns qi n-are scrupu cind e vorba sd-qi apere cuibul ctrldug. $i nu se teme Joshua, pentru simplul motiv cd acesta n-are timp sd ce teze zfac&rea in adincime. Ai lucrat prea mult pentru FBI, remarcl
vorbeEti ca un adevdrat agent. Dar nu vreau asta ! spuse Mirri, oftind din nou. doar un om care respectd legea, cu visuri mari qi privire cru![toare. qtii ce mi-a spus Nelson Stuart ? C{ plrul ro u e prea strident pentru un agent guvernamental'

Da, o face, poate ln memoria trecutului nostru co-

incepi

sd

Stuart.

Dar nu credeam cI mai stai de vorbd cu domn

Este agent, mormdi ea. Trebuie s-o fac, n-am lncot str dau la drept, dar el a awt un comentariu ftrcut;i la aceasttr idee a mea. Ei bine, ce-a zis ? CA pentru asta-li trebuie creier. Mai bine l-ar transfera intr-un linut inghelat. Ba eu l-aq trimite in Yuma, Arizona. Cred cI doar i zonele fierbinli se simte ca acastr. 'Amanda rise. il vf,zuse o dat{ pe Stuart, omul de o1el. cit era Joshua de blond, pe attt era el de negru, suplu, cu reci. Era omul legii, aEa cum scrie la carte. El Ei vesela Mi fuseser{ duqmani chiar din prima clpd, cind se intilniserl

M-am glndit -

Joshua Lawson ? exclamtr Mirri. insurat ! Ha ! As vloa s-apuc si eu ziua aia. Ftrcu o pauztr. Dacd stau str mtr gtndcsc, adf,ugf, ea, cred cd luna trecuttr l-am vdzut invirtindu-se in jurul unei sud-americane. Erau in New York. Am ullat cum o cheam[, dar gtiu cI stabileau culorile de pe al'iqcle unui magazin de cosmetice. Josh este un btrrbat foarte atftrgetor, nu-i asa ? Amanda nu voia sd se gindeasctr la prietenele lui Josh. lilia cI avusese multe femei, dar prefera sl-gi lin5 capul in nlsip si str nu iscodeasc{ lucruri care ar sup{ra-o cu sigu-

il1nltr.

Cred cd da, r[spunse ea sec. Ascult{, sosesc la sfirEiea, ca sI schimbe subiectul. Mergem lu cumptrrdturi. Trebuie str mI prezint la slujb5 in fiecare zi ql am descoperit cI n-am destule haine. Nu mai merge ca la qcoaltr, cind nu iegeam din blugi si tricouri.
tul

slptlminii, continud

O.K. Vin cu tine prin magazine numai dactr Josh te lntorci repede. Cred c{ se gindeste cI ai nevoie de o vacanttr Ei eu sint de acord, spuse ea grav. A fost foarte grcu pentru tine s5-gi ingrijesti tattrl Ei sd mergi la serviciu in
vtt ltrsa str te

biroul FBI-ului din San Antonio. In urmtrtorii doi ani tuatia nu se lmbunIt{lise prea mult, iar Mirri ameninla
ce in ce mai des c5-gi dA demisia. Stuart ceruse chiar rul lui Mirri; dar nici unul dintre ei n-avusese prea mult roc. Sau poate ei n-au wut str aibf, noroc. Oricum, formau

flecare zi.

lnlo. $i, datoritd lui Josh, pe tata l-a ingrijit sora medicala. Nu prea mi-a dat el atentie nici ctnd era foarte bolnav.

Da, dar mi-am asumat singurd aceastd responsabili-

cuplu instabil ;i Amanda se gindea uneori dac[ nu cu sub aceastd ostilitate afilattr se ascundea o atractie pu nic{. Cnnd ai de gind str te intorci ? intrebd Mirri. Amlo n
pe nimeni cu care sd vorbegti Ei sint convinstr cd Josh te ca

- Niciodatl nu !i-a dat atentie, zise Mirri cu mihnire. ln lbl ca tattrl meu. Daci avea grijl de mine cineva cind eram Rtlolescentd, poate nu ajungeam o asemenea epavtr sentimcntal5. Nici nu m-a bIgat in seam5. Niciodatd nu mi-a spus ill nu ies singurl noaptea, iar eu eram mult prea proastd ca $-mi dau seama de pericol. Ea ftrcu o pauz6: vocea i se
61

60

ESCAPADA expresivi' cu chipul palid, plin de pistrui, 9i n{te ochi mari, din cauza amintirilor copleqitoare' ltlY:,?lJtl-,it * dese. subliase gcnc to:ut ut^'-1,:?I i1i irosegti rimpul de trisi, dactr mama nu murea' ag fi fost acutt: t[t-'l 1j,t]it:t-,1fl lucru, domniqoartr Walsh ?companiei el,fdrl str zimbeasctr' - Foloreqti telefonul o intrebl Ei mea s-a schimbat total de cind tattrl viap partll q;;fu in care invalam eu, ln loc str te ducl la o qcoata sint in pauz6,;i-tl I doilea rind' am in primul -sunati, n-amrind, nici un telefon' iqi puse coatele pe culartr. dat Amandal lirst uittr lung la el' Pot Am avut nevoie una de alta' Mirri' zimbi irr,rra, propiindu-qi btrrbia in pumni Ei se - rtrmas impreuns' Chiar qi duptr ce *:ti 1I1j-.1^:tI *l vd intreb ceva, domnule Stuart ? $i-am ottl * Ce ? intrebtr el, mijindu-qi un ochi' I"uif"rtiturrr. iniut qi dupd ce ti s-a-ntimplat colmarut aceea. .- Asta e chipul dumneavoasfiS adevf,rat sau vi-l fabrinoaptea atit de mult la tine' m-aq fi "T:^1.{ cnli in fiecare dimineaP ? nu - DacI lineam Ap"],:1t1.::."T:5 noaptea aia, spuse Mirri cu seriozitate' Privirea lui deveni 9i mai rea' nopli: lu Tt?. t"-g:if.1^*urt prel .- Vreau str spun ctr nu rideii niciodatd, zise ea' fdr[ sd-gi tinoi, qi detatiile acelei singura fiinld cf,reia ii mdrtunslse' il pouttr sttrpini zimbetul. Oare, dacl ati tncerca' vi s-ar fisura des. Amanda era tat{ luat acastr la tine, continuI Mirri, deoarece - Ni.ai oraq. $i-am plins toatd noaptei-O:p,:: ne-a3 flgura ?Folosirea judicioas[ a telefonului face parte din r9sera plecat din lingl mtne' sint into'tt O" la spital, ia; tu ai stat tot timpul . ,g ilonsabilitdtile dumneavoasra, ii reaminti el, 1eap5n. Nuchiar ajutorul avocalrloq it*r,nit" co'nvorbiri personale in timpul serviciului' Ar fi trebuit s[ accepli atunci indrtrzni
Kyle

Amanda.

rtru cind Ne$ol Mirri, neinirezAtoare' Md simt qi-aq1de11ul.de din bordel' Me crede Stuart se uitd ta mi,,e * tu t'ni i"qita

Sf, povestesc." despre asta"'.

o":t.*tt311l,tl,'i'::il

. il

dncn tt,

I ririturf,. { o mascdAr trebui s5-i spui c{ veselia ta este de fapt - Ai innebunit ? izbucni Mirri' Oricum' cu pdrerea h{{ de cenli fac acelagt tucnry Stuart oxpre mine sau cu cincizeci imi cumPtrr o cafea' incurabiltr' - fl - Eqti mai fac. Auzi, trebuie s[ plec acum' Ai grij[ {l mA - $i tine. * Si tu. [,a revedere' '
1
.l{

dat uitindu-se la ceas. $i dacd nu credeli cd nu eu am Doar-;tiu cr voi, blielii exitl,,o, n-uu"1i declt sf, verificali'

-- Uli am doutr minute din pauza pentru cafea' repetf, tede la FBI, aveli acces la compania
?

sint Provomte de altcineva'

trhrrJvi

pentru

itttcgistrarea convorbirilor telefonice, nu-i aqa

lil continu[, ca qi cum ea n-ar fi zis nimic' - in altl ordine de idei, v-as ruga sI vf, imbrdcali adecvat' cd acesta este un birou in catelucreaztr flrrlnrl cont de faptul
in rnajoritate b5rbali. pe lia se cercetd, incepind de la cercurile uriage de aur terminlnd cu br6Frile de aur care-i r,HIe lo purta in urechi !i *h'nng6neau la incheieturile miinilor' -- Domnule Stuart, ce vreli sd spuneli cu asta ? A1i vrea

:i

ochi ptrtrunztrto Mirri inchise telefonul, simlind cI n\te tusttr multicolordrl priu"r..u st[ruinld. Era imOiacad cu o culori strlbatice' de un roEu strdlucitor

o bluzd

;.;;i"*;

T:: ii si timiditatdl ji ascundeau austeritatea naturale' Avi in ui'"t" Pdrul lung qr rosu tt;;;';;-;;i
qi care

t! vin goalS ? Dar, domnule Stuart ! lrlriridic[ vocea qi tocmai atunci intrartr pe u96 doi tineri risul' in timp ngrrrrli. Apoi displruia in alt birou, in[bugindu-Ei str-qi refacl demnitatea rf,nit5' t.I,ki*nut Stuait incerca

u,
.-{

,,:li,

{
Din contrtr,

Kylc

ESCAPADA

:'

domniEoartr Walsh, guierd el printft veni goald ia birou, ne-am distra mult ma din1i, daci agi pulin decil o facem acum, ctnd s?nte1i imbrdcatl ca un calei

in piele de desfacere de peste ocean, unde aceste obiccte exotice erau rare qi apreciate la adevdrata lor vavtndute
Ioare.

doscop.
El

se intoarse qi intrtr

ln biroul lui, inchizind

uEa

cu ul
ig
e

zgomot teribil.

Mirri rlmase mult timp cu ochii alintili la


Unu-zero Pentru

uEtr.

Apoi

linse virful degetului arIttrtor qi, strimbindu-se, scrise cu ln aer :

Joshua furniza materia primd din care meEtesugarii din Opal Cay confeclionau obiectele Ei tot ei le pregdteau pontru transport qi vtnzare. BlgtinaEii nu pldteau nici un fel tlo chirie, pentru c5, de fapt, era pdmintul lor - acesla era nrgumentul lui Josh, cind cineva incerca str protesteze. O liraie de

ifi

mine.

hirtie n-avea nici o valoare in fala plmintului

pe

cnro l-au iubit gi care a hrdnit atitea generalii. In'ordqel exista o


;

Ptrrtrsind ortrqelul aflat pe partea cealalti a insulei, Joshui

nsistenltr medicaltr Ei o clinic{ modesttr, unde venea un docIur francez de doul ori pe slptiminS. Joshua realizase pen-

conducea Lincoln-ul foarie preocupat.

El menlinuse ij

i i i I I I I I I I I , , i I
I

a'ceasfi zon{ mica industrie localtr, astfel ca oamenii str-qi poa! i u*eliora nivelul de

trai.

Blqtinaqii din Opal Cay, ca ;i restul locuitorilor dit guhamas, erau meqtequgari foarte pricepuli. Ei foloseal f."nzele de palmier pentru decorarea unor obiecte cu desigi foarte mmplicat, confeclionate de ei : coEuri, genli, plllrii i uphce. [n New Providence, regiunea unde se afla Nassat eiista Ei oraqul St. George Wharf. Uriaqul hambar de aic n sese transformat in numeroase tarabe individuale, und naqtinaqii vindeau aceste obiecte de artizanat turigtilor sosif .o uupo'are ce acostau in golf. Dar aceastlt activitate era foaflj piori'pr, ,i,e, mai ales p""ntru ctr turiqtii simqeau nevoia sd s iocmeiscl atit de mult, incit vlnztrtorii, dealtfel extrem tn prigtenoqi, $ctrdeau foarte mult prelurile. Astfel, o gead-$ sau o p5l[rie, la care se lucreazl o ziintreaga, ajungea sI fi
ti vindutd cu un dolar. convins de fa$ Aceastf, situalie il irita pe Josh, care era tul cI cineva care-gi putea permite sf, factr o clltrtorie pinl ! insulele Bahamas ar fi putut la fel de bine str dea cinci dolal pe o pdllrie sau pe o geanta de pai, mai ales ctr erau lucra{ manual. A.1a cI lui Josh ii venise ideea sd incheie o aface[ cu prietenul stru din Texas, care conducea un magazin d produse din import. Mtrrfurile tealizate de angajalii stri erdl

tru ei gi citeva amenajtrri moderne, le introdusese curent clcctric qi aptr curent5, dar numai celor care doreau. El nu voia str schimbe qi nici s[ educe pe nimeni cu for1a. invllind dln experienta americanului simplu, i;i dlduse seama ctr, inltrturind o culturtr, schimbind-o complet, se ajungea de lirpt la un genocid lent. Ceea ce realizase el la Opal Cay era nr.:nit sil lase blEtinaEilor posibilitatea de a face ce doresc cu propria lor culturtr. Ei ii cerusertr sd le aducl un manager unrc str le administreze profitul, ceea ce Josh fdcu imediat. l')rin investilii gi garanlii reuqiserl s[ srringd o avere fruntufictr. Iar dacl s-ar fi intimplat ceva cu Josh sau cu imperlul lui, blgtinaqii nu rf,mlneau la mlna unui eventual intrus,
suro ar

fi putut cumplra insula

qi ar

fi profitat de munca lor.

ull urmare creEterea responsabilidlii lui gi iattr c[ acum rlm[ea povara discu[iilor ;i tocmelilor fdrd sflr;it, ctrrora le fllcuse fa1tr singur. Brad era, in esenttr, un om foarte corect si un adevf,rat expert ln stabilirea relaliilor cu partenerii, pentru
toatd lumea. Dar clnd muncea prea mult, incepcru sd piardd, chiar dacd delinea toate atuurile. Spre deosehlrr: de el, Josh prefera str moar5, decit str cedeze un pas. ln timp ce meditase la toate aceste aspecte, Josh bduse un p{htrrel de coniac. De fapt, el ar fi trebuit sd se reintoarctr Il Nassau, pentru a-i propune ministrului educaliei introduell lbrmeca pe

Josh se simlea epuizat. Moartea tattrlui Amandei avusese

ESCAPADA
Susan KYle

cereacalculatoarelorinsistemuldeinv6![mint'dara audienla n era plecat din oraq, astfel cd Josh oblinuse


pentru s[ptdmina ufmatoare' ' Eru foarte obosit. $i Brad nu venise d" 1" Yont1$? doutr posibilitdti nici nu telefonase, situalie care presupunea se imp^otmc ori se incurcu." .u ur"o f"ti1d binevoitoare,-ori aprecie cd i Josh lise la un pocher cu mizd foarte mare' sint la fel de periculoase' Brad era destul t"i" uuriunte fii afemeiat in ace Drev[zltor, dar nu prea era indicat sd d"il",J'iui rosh linea mai Tllt.d: femeilor' l"g:l*-d: o" t""iit"," Ei roi"t" inventai5 pentru deliciul

dispozit'ib' gi ameli Amanda zimbi, incintatd de buna lui brapl in jurul ttl!-l":"]: d.;;i, ca din intimplare, igi trecu cu putere' mal i,u u.*tta atingere inima incepu sd-i -batd tui' Se afla aga de aproape de iric* cino simli c[ldura ;i forta
prea inti, I se paru toarie inatt Ei impunitor' Era mult cire cdpatase reflexe metalice ilogIat, .u patot lui blond, *u,

5il;;i
-

intunecati' in io?inu canielabrului, cu ochii lui privirea' ql provocatori, care-i sorbeau s-o mlngiie ugor Amandei i se opri respiralia cind lncepu ii suna adinc gi catipe gft pe Oecotieu' Vocea
uu oegetete

pdtrunzf,tori

iirii"

Brad iqi ciqtigase cu trudl aceastd reputalie"' ,- ^ a Aman' ln L*p losn privea lung in paharul cu.coniac' alb mulat un tricou intr5 in camerd, imbrdcatd inltugi' cu cu pdrul legat la spate' in iou.i" t.ut, qi

coadd'

Se opri

in drePtul

qii,

zicind

silueta zveltd Ei elegantd' . numai ca Imagineazl.'\icA mi-am luat Lincoln-ul mictr' Recungt: t-1este exl ma invirt ci et prininsula asta ;;;;;;;d"; to*ntii slnt foarte impresionali de el'

li-am - Nu privi, admirlndu-i Josh o

auzit maEina'
',

tillrbatului acapatabuzele ei intredeschise' el' vdd, sint ca un lup fl5mlnd' recunoscu - Cind te cu atita intimitate' Amanda tremura toat6' Neobignuitd rim[ea cf, se inlbuge. ttlp ce respiralia .lui Josh iqi ridicr o sprinceanI, -i1 Rdsufla uqor deasupra bulntrettriatd ii trada ."nti*"t't"1"' Amanda il dope care le contura cu virful degetului' 't.t,,, n" renunlase str "i,Li o dorea in aceeaqi mf,surd' ir-.'Ei P"q: atrac[ii puternice' lui Josh li era din
lupte impotriva acestei
uo

ii"iqt"i

{i

oin

lur, iar ochii lui o cautau' Rrsuflarea

naturall. Inima incepu sd-i batd cu putere'


Aproape fdrl sf, vrea' se apropie

- Sintconvinstr. cum ardta, atit de tindrf,' proaspdtd Lui Josh ii pllcea


cu paharul de coniac

in ce mai greu. paharul cu bluturA' Se Oeparta brusc de ea Ei-Ei lu5 el pe un Sint mai extenuat decit credeam' recunoscu trabucul' pentru a-qi aprinde Ir)n neutru, apleclndu-gi capul mlncam astd-seartr ? o intreba' doreEtiia

tlntle

lur"i!

t,"-1:i-::tl::"" t uu'ete ei cdrnoase' ftrrtr ruj'

nrir oe

- Nu-mi coniacul, Protes6 ea' - Acesta Place gust deosebit' Convinge-te' are un - surise, neputind s5-l refuze' qi gust6' fdcind o gri Ea
cind blutura

Gustd.

ii arse limba' ce vrei sI rn Dar asta e licoarea ta preferattr' De - ? lntrebl ea, urmtrrindu-i ct'm pune paharul la loc' I forlezi
bar.

Amandaeraincdtulburat5,dar,dac6elputeasSrevintr qi ea ? uloi fa starea normaltr, de ce str nu poatd Aq Prgfera str mdninc tot - se intoarse s-o priveascd,PeEte' ochii plini de admiavind El orea multe femei in viata lui' dar nrti;'Nu-; pl[cuserd. o persoand independenta: tl 9 Antanda fdcea except,"'; "'u fi foarte' foarte feminintr cind clartr, dar care putea
tninte
vrlia.

66

De-aia.

qi hai sd mergem' $i eu la fel. Schimb5-te O.K, aprobA ea, ezitind' Pdrea ingrijoratd'
67

Kyle

ESCAPADA
tluctr ar

in timpul mesei, ii promise el, tlftind' I vq Pdcat, murmurd ea pentru sine' DacA trebuia'

sedu{ Poli avea incredere in mine' N-am de gind sa te

vorbi cu patronul, poate ar cigtiga timp 9i i-ar putea curpune lui Josh in ce tecaz intrase. Pinf, acum nu avusese
rujul sd factr acest lucru.

?nv5!a 9i ea acest joc al lui' Era hotdritl I ' act spus. Eu nu sint genul cle birbat care sI

Ji-am ur"*"nea lucruri. Dacd vrei s[ plec 9"- .pi,ii:"-t! nu ml se vN ""pt" impreuna cu tine, imi trebuie unele garanlii ctr intimpta nimic, spuse Josh, ridicind o sprinceand' . -l nu-ql Ea rise, incintatd. Degi era incd foarte tulburag' fapt singurl pierduse simlul umorului, care-i rlmtrsese de porLild de scSpare. I

Intrtr ln apartamentul pe care-l inchiriase, ridicf, receptorulgi form[ un num6r, aqteptind nerdbdltor rtrspunsul' Cazinoul Desert Paradise, se auzi in cele din urmd o - catifelatd, senzuald. vOce sI vorbesc cu Marc Donner' ceru el repezit' - A": vrea Un moment, sd vdd dac5 domnul Donner este aici'
Arp

$l egii pregltit[' spuse el, liniqtit' Vorbise - ar Oricind o propunere tendenlioasd fi ff,cut cum I Oricind ? - Ai de gind sd te-mbraci odatl ? o intreba foirle no,l{ un teleton d1 ticos, uitindu-=se la ceasul de la mind' A"ltept va trebui sd ne intoarcem 1{ str[in[tate peste trei ore, deci
I

Foarte bine, accePtd El o privi inexpresiv, cu toate ctr pdrea tE?t

ea'

::hiTPut- ,l ca

putea str Etiu cine-l cautf,, vI rog ? Spune-i c5-l cautl Brad Lawson' Urmi o pauzf, foarte lungl pind auzi rlspunsul' Donner. Vocea era adinctr, neutrd qi trdda un om care de fratele nu accepta compromisuri. Lui Brad ii aminti vag

nllu.

timp

vasecAinultimavremeJoshseschimbase'eramallncoroq s-o sarutd si mai suspicios ca dc obicei' Simlea cd ar fi vrut

i Iart[-mf,, vin imediat' - N-u* Etiut. sctrrile, Aman<la se glndi cd este cel m{ Urcind ln grabd uaiUat pe care-l intilnise in viaqa "t... ?,"::lifl "*utp"tun,

util.

l{l-i adun in citeva slptdmini, cel mult o lunf,' Crezi cd !i-i va da fratele tdu ? intrebl Donner' amuzut. Josh L,awson nu este cunoscut ca un frivol' Nu, dar e foarte cunoscut din alte motive, spuse Brad'

li-i - N-am reuEit Acum stau la Opal Cay qi-ntr-un fel sau altul o sf, reugesc
str

string toli banii pe care

datorez'

dcfensiv.

- Desigur. Pentrunici chiar el nu te va putea salva dacd lncheie afacerile. Dar

banii lui si pentru modul dur in care

darincercasSseabtind.Amandasehot5risdforlezcnomq ctv, o sd afle ce s-a intimpiat cu el' Era clar c{ are Plonrc1a, preocupa' Ar fi vrut se-l poau intr-( grav Ei personal, cire-l
ba desPre ce era

vorba.

piei in Montego Bay, Brad se simlea frustrat' deoarece Oi*ln"uta incercind sd seducd i duse toatd seaLa si ,ou,f nici t{ chelneril[ blondf,' mi.o1a qi obraznic5' Nu avusese e*trloioinar de nervos' in plus' qriml! succes, de aceea avere' Se glndi lronul cazinoului, cariia Brad ii datora o
68
0i

el' cu lncerci sI mtr duci qi s[ nu-1i pl5teEti datoria, ameninld nu cred nici rt voce blindtr Ei mieroasf,. $i, lntre noi fie vorba, urdgte jocurile de noroc u{1 se va obosi sd te scape' deoarece gijucdtorii. Chiar dactr-i sint rude' Singele aPI nu se face. Curios c-ai amintit de singe, spuse Donner nepAs5tor' lill nu mI ptrcileqti, Lawson. Nici sI nu te gindesti la asta'

'la auzul cuvintelor lui Donner' - Ji-am spus llngele

"ru lucra pentru pl un telefon din Las Vegas, de la un valet care


l

Stia cd este in se legitura cu doi ucigaEi' cu care Brad- n-ar fi vrut sf, ingrijorat' dar lrtiilneasca pentru nimic in lume' Era foarte

cI string banii. Lui Brad ii

inghelase

aqtepta ca cra singur vinovat de situalie. De fapt, nici nu se

Susan KYle

mocirla trebuia s5 iasd singur din Josh sf,-i dea bani' Nu' care intrase. viitoare' O sd te caut slptlmina nu m[ suni' stiu unde Ai face bine, p"*tt-tA' dacd

*-

pot{tti,n,

CAPITOLUL
SASE ,

u de o sumtr foarte mare Trebuia s[ facl rost irnediaf no'o'*l:ilt313 ilffiXJ bani ghealr' Si-ar fi in'L"ui cd Donner e prea inteligen

convins. Brad oftf, Ei puse

**||i::]:Yli;

:3,T

ca sd-l lase

;;i;;;;
u,

filfft"i;;n';;;"'"ins s[

lI r-ar Prdrr outul'iu'aon incotro gi i-ar pl6ti "''ltitlt"


sd scaPe

#"'l'T"!ilii;;
-

Ar veni probabl in ti*p"r .i:ilt:l.i3lit1':Ttil'."""T"1 n-ar a' oa tn viieag' Atunci Josh

ganl' ch,iar dac6 semf,na 'ing"'"'"1ntr-un iuptat6r, decit cu un patron 9:'111""'

ma

r" uitu' Btud ingheld' Trebu siguranqi' N".i"li:11erod5, rrebuia r


n Prin orlce

a:ii

T::::l*:ilii:?

dar

nu se putea "lu^"$'tt indilncercarilor lui de a put"u sd o priveasc[ cu rrbisnui cu noua tor rerfie""Nu

Affi tii",HTlJil,X,ffi dispus' pnt* nln"


.'"".

'":'f -'""'lti^ii:Sl';:ffi

:il:

il JilF,

;d ;' ll t't"::* r'ff ffi l?"n'ilLll: -,f ea' cind ;ntrl'tJtT:T 'ou""i.'puna qi ptrrea cd nici ei nu 'nrinii""pe li#ilf il ptmint nervii f"i
,,irrnserd acas6,

ii.t, ."iot"e'
Ea

in ziua urmf,toare' El li spusese o pt""H"tt"i' "unn facS' dar igi ddduse s-o fdrf, r-o contrazis"'", uut'J""J"'i"i""fi" situalia era lnff-adev[r .*;;;p;;;". errama cd Amanda chinul' p"""1""-itfi"ti"a r" accentua
r1rcran!tr qi fiecare Nu voia ca ea sa

se despartird repede'

"i"

de precar' controtut' gi-aqa destul Se lllninte ca el sd-gi piutJl ru'tunentl telefonului' Josh statea p";;;;'ut-*
s,,,

" t**" ii tt"[a


::,Ti:

c'a e

mutt mai bine sd plece

" rllrrului
w,
r

i,

il;Xl":ilil:Jiffiii#;; 'iui'r'i
70

:r'jllll ffiil,il t' d r ohnsoo nu -qi' irl" u "iti li? ut tipog'uriei' lll,l1t; ::i::"":lil; pe care si
" :, din San Antc

;.^

i:i

j*Xfr

,i

'11

ESCAPADA
Susan KYle

Josh dorea sA se asigure ea voia atit de mult str le salveze' Amandei va fi rezonabil qi sigur'

t"at.t

"iir"rul

surnar al qtirilor zilei' Inun1uri, reclame si un parasit imediat ceil;i;;ii";;"u grutoit", Jeci clienlii ar ii pe liste de subbazau lclalte publicalii sAptaminul"' 'u'"''"
Toate

'Wa momentul a ziarului' lonnson Jerinitiva prima pagin[ :1,.b-t::"l^]:"1I care in fala lui' statea Dora Jackson' o:Yl-1119"","1i1i: dacm un anunl publiciiar' Mnga

in

in care a fost chemat la telefon'

rr"ripliillottt Plcu o pauzf,

qi intrebd aspru:
?

ffi;;-*"tptat,

"i' titluri lJiip"i"t'"tJr;,i-"-pti*tiile i'entru rolggratii sipe hirt fierbinte cu cearf,


povestirilor, care apol

"iu"

fipit"

lucruri' Dacf, nu eqti in Cunosc foarte bine aceste mai bine- renun{i qi laqi totul [ture s[ funqionezi "fitilnt' tl:]l""tii' iar ziarul acela hultl. Nu poli inna i"'t"*plii1i"^ tpiciut Ei de fapt e de inleles' noastre trebuie s[ fie suficient

- Sriilnjurd Printre dinli' Ward

cum sd atragi un client

iilil";

- in acest face fa16 concurentel' rlo mari ca sd putem * Stiu. Ce face Amanda ? eazl'Yaveni luni la slujbd' - Se intrbmfat5' Si munce te foarte mult' dar uneort se * Drdgull
caz,

veniturile

cunsumtr exagerat' E llt*tc.

i'li"a

;"

id"i' dut unele sint cam fante-

rto m

- Oare?! ln sinea lui' Atita vorbtrrie-oentru capriciile Ward zlmbi u"t:, p nigo arei rt'uu' ":;;i;d il()mnlqoarcr rooo' r i1r'i nt*"-""" :: ::':n:I: 3l: pe uq[' ftia
Amandaintrase

Ward se simlise amemr moqteneascd sa-ie gi ctr ea urma s[ r:ll ziarul fusese ar familit Dar el condusese totu un mo*"nt dat'

ezirare.

- Domnul Situati'afinanciarA...a''.adic[raportultrimestrial. -'"1fax' ln,o.mai. Trimite-mi-l asttrzi prin


acum ma ocuP'

Lawson, se

bilbii el' luat pe nepreglt

i;ffi;;;;ilaqiuni, uoi^iotou""' reze,c'e


lul cle cincisp

- Chiar gi situalia la ii a tipografiei' ai lu*l ? ? Exisd - V;;;t asta v-am Pii Despre "--r''?tbil':.::i::ttt salva' ne Poate pierdere de caPital' Nu mai ziarul auzit zvonuri cf, echipa lui Mcrrison ry::: - Am cu care sd concureze t-'a'
aA

dind socoteal6 numai lui nu se mal iit"it*^i.to' in uttimii ani' absolut.nimeni Amanda uturn venise aceastr Bmostecase in treuorite'iul' $i o"io" ta primeascd brdine de $l lucreze aici. Nu-i;;#; trebui sd--i sugereze asta il ilat- ffi ieqita oin lolegiu' Arin tono' el era principalul l,awson, ct t"""i"iii"o ;
lui Joshua

""llul*," "'''-

raoata un periodic publicitar


Ei

i::"-,"1*:::**ii:t;1X11 l:f ;ffi ffi ;."";;'#';ti'*r"douf, sdpttrmrni'Period care tipr Josh era un ziar independent
iosh nu-i mai spusese

il;;;;;";roea

o contabiu priceput[, adlugl Y:tu'ca ameta nu se obsewe- cd se simlea eeusctr puqin cele spuse ii t" ti*1"u' Atitea cifre sI intre intr-un nlnlat, deqi chiar aqa r:llpqor drdgdlaq"' anunlurile ? Asium auzit gi eu' Ai scumpit
73

str

indul-

ESCAPADA
Susan KYle

N-a fost - declt celelalte mici

yul Avlm nevoie, argumentd Ward' sI reuqi sd ne menlinem' ff,rd 'iutJ

pt"tu:

- .l r"""n1Atn la vechii noEtri clienli rrvvsrrr puna aceste. t*1"-1Tl^T:ti:*:nul Josn Josh n-ar fi trebuit sr '-dr ' iui uu"u atitea probleme' incit vedea raPortul financii de dragul
Dutea verificu

io*

Amandei' h[ incerce sd salveze rnoltenirea in regu16' rn ciliele nu vor fi tocmai

Avea o presimtire

1,rin"fi*i

r'nro apf,reau

t#ffi

i"tt" afacerile'-ins5' t''o'*ettuttr indeaproape ;' ;; rroir,i'"


in p"'*un""tp

evolu qia

sI folotreptat p"-"|'unot computerului' $tia dar Amanda era expeil[' intr-adevdr' lurirscf, un calculator, s[-gi imbog5leascf, cuI'ln{ acum Ward nu se obosise cd vechii lui
n(ririntele. Se tira oe pe'o zipe

de asta'' iqi trecu mina Ward Johnson era chiar convins trist5 la cifrele giironut gi se uitd cu resemnare

ziarului. sint.? LatiPografie ce Probleme

- Mai existd in orag incA trei tipografii' cu mai mutlt anga ja1iqiechipamen"&f T:41*::iT,l;"J,:ltt:;il;i
::33i1i' Ji ;'lil;;''';il
deoarece executa gi fotocoPtt'

;'"n1f;' care ne-a turat toti clienlii'

?]ta'lii1f :lgur -iit"t al6turi' ca qi cei ciliva tineri t'olaboratori ii vor sta *"'"o se autofinanta' Cu greu' dar r.rro urmau sd vinf,' aqa necazuri ln viala.oarticulard' ,,rt ,"^. W"tO avea destule la serviciu' Nu compricalli Ittcit nu mai dorea d;;;;;u
voirt sf, se impotmol"utta!i*n-qi rr nrtuf, list[ de Preluri'

'up"t"

clienlii' oferindu-le

]-

pu,

Edam

ultra c[ Harrison cumpdrase un copiator

modern.

rsro *'o""it + ud' (r'1r fata care ;tia sf, lucreze li:y-p::":il tipf,r - Dadar r" p"ginat' habar n-are de angajatd nu se PricePe *"
ti ruri, iar Tim, care *"Juo g.os;a-r1aai1t*:,^t"":,Ogi,1 turl' lar r'rr' vorv *'^, t-*" iirip sa mai facr Ei copii' negativele qi matrilele ;

iegitd-din calculator' ii Dar, duptr ce vlzu foaia proasplt p"'Amanda, Care observase unele Dflru rf,u c6 n-o Ur"ortur" peste ca' oaca prelurile crescuserd

I'll:ffi;;';;t-'a"'a iitinipr"
rot, cra norrnal ,a '" rtscsc atunci, atirminJ

"

;,;;G;i" il

auzind Josh era gata sa explodeze

acest:lill1llilti

angaialii' arteziare,iar ei!i-ar pierde inlelese ca Amanda avusese Uitlndu-se acum peste cifre'

Jloli

tu ziarul lor' El "93'-t 1!titl-l1pdr5si gi ar duce clienlii i-ar

,"

Jt?H

&""'*"tTt#ta

",,t""" Bine. A'qtept situalia' - Cel tlrziu tn dupI-amiaza

tEt va pAstra

"t1"p'" pf,rerea pentru el'

primirea raportului'

(rroptate. Lucrase rlrul'tdrv' luvrsvY

-'"'o':"?" familiale' ca sd mai urmtrreasca lr'(x)cuPat de Probleme i"ioi schimbilrc de mult. Asta rfl rcmedieze cumva gregelile'

:l-ti:::":::i*it,HtJ,J;".

buie sd Pun Pe hirtie rezultatele' regul[' - E-n telefonicA se intrerupse' lrgdtura


Era
isteala ;

aceasta o

veli primi'

prelurle trebuiau i:i;ffiil;il;;;;i;i' ei' .,ru'ctr apuce imediat de luctu' ca sa se insernna


c5-i va rimite lui Joshua Ward se incruntl la ginclul indrlznea sI sale' Dar."Y' l" Nu era incd l,lwson dovada intotittJnl"i tt"pir"it""ptiiu'"tl gi treide ani' la aceastf, 'rnui ti potut gdsi o slujbd nunolit, dar cu g."o qiui Gladys ar fi vlntd, chiar dacl nu "* "n ""piit:dt;*I.t lt-"s' rlde"' Solia to'ot"oiu' CIt ai mai frxrrte fericitd oaca losir-ui O" lnfringerile sale' Jubilase iui se bucurur" iototO"u"nu i"t' inainte de: a deveni alcoolictr' lhiar. Se purtase ""f"f ta se teama mai mult'O-"":1i1n' Wurd nici nu qtia O" "in" cf, toatd lumea se spr{l,rr^i" litri"r. Uneori avea senzalia

Josh se intreb a cit adev[r .conii":"" ^-l:t::". :t: e toz dar observase cr constient c[ AmanJa e tintrri'

ffiH;;;.

i**ittli ffi;#';;'-put"u oespre *-l*ui


tn ceea ce-i spusese ln ceca Ls-r DP urvu-

in prus, o""'iL'G

ti:u:T:*T:l;ir?Tiiii drep
ca Amanda str aibtr

uai* er,. czzu':,' Acum' cind le strica afacerea, doar sr avea acces la toate intormaliite ochii pe Joh

1ip-og*fi3'

l-1i":i,::"T::i

ffi iffififfi;:^t'"duiu
14

'a 't"u

: """i:"^l:,:::t*T cu

75

Susan KYIe

ESCAPADA

nu cigtigase destui bani nea pe umerii lui slabi' Niciodatd .rr"'*t-i permitd lui Gladys sd-qi cumper: gli:t-?i muncea bf,iatul nu acfrizilioneze drogurile' Oricum'
sa-Ei pentru asta' nu Lru niciodatf, suficient de lucid Cu pulin Ward schimbd cu atenlie citeva cifre-cheie'

t:::::i'

- Dit, desigur, tirnp la o co*p'uni" de asigur[ri -

un rf,spunse Dora' Anul trecut am lucrat model de acelagi


Ei -av9au

lucru' ilrtnputer, addugl ea, pregetindu-se de

nici nu ff,cea un lucru aceastd sumtr umflatl' De fapt' t:::^ dupd pdrerea lui' Ciqtiga pulin timp'.atT ?

roc,intrimestrulurmatolvareuqisdciqtigedestulcasdati

la el Amanda Slavf, Domnului' be obicei lucreazl 'lixltl, clar ea nu se intoarce pinl luni' tmi place --- Ce face Amanda, e'Oine ? intrebd Dora' cu mine' rrrult. Se poaru foarte frumos lumea sd se poarte frumos cu tine' E normal ca toat[
Amanda e 1,,Pti el- Da,
l,irwson o rlsfatd

] v.*u" sa te- iitreb

Dora' ceva, Ward' zise ^^-^ ln

rupindu-i - 'ward qirul gindurilor' iEi tioi"a privirea' E atit dedrtrryq'l?t:i::i1.".:: zimbetul ei dulce' cu prl era de o uolupru,"incintftoare' cu

truii gi pdrul ei rolcat' care-i scoteau

;"E"i

qi doi copii q"l]i11, avea un sot realizat, care era profesor' cauza privirii lu ? excnma ea, inroqindu-se din

waro

se

intieba

* ::i9{":""t1: oare pdrea atit de trista' D de ce

luxoasd' va reuqi s5 tirilrte bine in Bahamas, pe insula aceea rlcplseascd momentele dureroase' ea' remarc{ Dora' Domnul l-awson este foarte atent cu frumos c-u. Amanda' repetd se poarta

::""1i "^:lt:td s-a simlit de o sf,pt[mind incoace.si cred cd

bile'

incs' dar fralii

"-

Amindoi fralii
:

cl, pc ginduri. Parc5 aparlin aceleiaqi

familii"'

-'"-'W"io

staruitoare. zimbi el, cu ochii strdlucitori' Ce Da, -pentru scuztr-md, tine, iubito face r. : .,*.1

^r ^^ incf, influenl[. foarte mindru de asta' Deci avea cu o de speteaza scaunului gi o privi wuro ," rezeml

C,,uinteleluiotulburardqimaimult,iarelsesim-q asup-r1:t

ganla vaoita. Se simlea din nou "1t". "!^t:{":":11,1:,t: cu toate cd in timpul liceul

ffiffiiJ "tri*i,o t""sculine' intim[' petrecuser1 totr ei doi nu avusesertr relatie foarte
mult timP imPreunf,.

intrebtr

de mi Vreau sA te lntreb dacd mai ai nevoie de. azi' Ea zim Dora. Am terminat pe zi:ua ani' clnd vtrzindu-l pe Ward tot ca la optiprezece ":::tt meciuri' galeria le de fotbal, iar ea conducea' la ""i""nip"i ei, Ward rdmlsese acelaqi adolescent' i"tor. in'o"nii : Dora privi calculatorul qi se incrunttr --^la computer' -: M-ai ajuta foarte mult dacl ai lucra ? Ward. Te PricePi sI trimili un fax
76

str md intorc dupd paluz{' sd termm - Bun, trebuie munci serios la noapte' Ai tai s-ar lrlrtiile acestea. Voi vreo douf, seri pe *uliriu Ou.a !i-ai sacrifica o ortr-doutr' lucrare ? r,njt**i"n, pina reuEim sI termindm aceast5 vor supf,ra' ll asigurd ea cu un - Sint sigurd cd nu se semestrul acesta, Edgar participd r,funbet nervos, abia simlit. duptr-amiaza' A;a ctr vine Irr un curs, la colegiu, tu'" '" line cu bdielii' gi.atrtnci ft:y-1li:: ncas6 numai seara' o datd dI meditalii' spuse- cu mar irlLtiile, vorbeqte cu studenlii sau crezut' Iar b[ie1ii me^i n1 fac rrrulttr amlrtrciune declt ai fi sportive' Dacd sint bine rullccva decit sport si comentarii pe nimeni ce fac cu lrrllnili gi casa e curatl' nu intereseaztr
timpul meu. era atit de delicatd Ward nu putea suporta ca Dora' care ri blindtr. sd fie tratatd ca un obiect' pot imagina fourte rru, zise el blind' Nu-mi se aflf, cu tine cind luln un berbat poate sd rlsfoiascf, hirtiile atent supara c5-1i spun asm, addugd el,

Ward se ridicd

t"'*-ilGr"

i,,,,**ri **"ia.
rt1

Nu te

n-o jigneasc6. *Oora

nur

deveni strtrlucitoare qi se imbujord'

EEcrtpaol
Susan KYle

- zimbi, apoi se in"oota'^Oora il ff,cea sI se simtd di El


nou bdrbat adevf,rat' el' N::"1"* Atunci ne-am inleles' spuse 1:lll1?l;EzitS' dar se hotrrl sf,-l aprob[ ea, oiJ oin c'p' Bine, intrebe la rindul ei :

suPar' Nu, normal cd nu md

rui(rmenea

nlu1i, problema

str-i sint in cfilere si tu sari situalii, cu oameni care nu te tragd clupd ei' dacd este ca nt tt*"u s[ str riste sd se lase amestecatf,

"'*iit'rr"ouia

Dar... dar familia ta"' nu

se

vor supdra cd lucrezt

tirziu ? El oftd obosit'

"-Hil:Je"'

mtr rog'

care lucreazr aici qtiu'

ff,ffi:fii;;;;;*'obi taptut cr ma11lui invinuieq" i"nt*


oftinO, mI

;;;;,:t

^n^+ ^x sinf isll:iianat ctr bea' roq


rrAq

to"'nui cu geful 3i lOmanticd acum Ei cosmofuptutui :t "1" :-t^:burbie sotul ei urtnunitate mic5, in "iuOu cu impreund urlitf, a intinsului o'ui*S*'Aotonio' ttuti'ut"' ba preoa la $coala i,,'..n"n,u biserica o'pti'iiot" in..riqi ra toate activir[lile rre duminicd, iar uaieg?ilr-*r* cunos*1nt"*na cf, erau o familie comurrxrrtive de acolo, """u stlp ar
rritlltii,
aEa

intr-o poveste o Sa1 Rio era totuEl

:] .d" :"1"o"'p'" riur meu"" continus


a lnceput

:":: :-""::ltffi

e"-'"p*'91o T qi :Iil;tdi""i' fieb;i; fie soliaiYl':t unui profesor' chiar cum qi


sd

;ili

drdgdu;;;;;zimulno' Niciodat[ -- "lung' tniu. crezi? intreb[ el' privind-o


Ea dddu din caP'

"t"itJ"ititide eu pe Ward {*nt-on' spuse ea Nu aqa il Etiam un ratat'


nu vei fi

acord cd eu m-am ratat'

Nu- putea admite nici Irr aceste vremuri "u-0"-ii"tanie' putea izbucni un scandal' tnllcar gindul cA ar timp"' t;;"ltea' qel'1ro de atita Dar, pe de alttr p";;;'ll de aceea {tnea r"titit qi iiniqtit si o l;[cca parte oin trecutJ "i llgPt""1a'ta no uu fi nici rnult la el. ii era rniu toate necani* tirziu' ii 1l:tottu rrrohlemd sd lucreze lui' mai repede la familia 'rrrrile t" si-l va face

;;";:;;'-tt tJ

tt"?otnu,'unea

ln ochii ei albagtri 11 fdcu tdlgi':, ward vulnerabil qi oo'ni" 1" :llll"l'""1" "llitl, #i;;;;;; de grija' voia pese cuiva
care se citea

rf,u cd duci o vialf, atit Sint convins[' $i-mi pare

'"iti*trcf, n;;;;;" Marlowe-car:::::: fi-s;"#:: invidie' Lisa avea i,H;J:;;tt#;;; pniui'" ptind de ,., 1,,,;;:p,.p't=,"1*l;;;*,f ::,iXiXli;',?;:",T:1
'a Dora trecu P" t'Tj
T

X?:".:HH

1f;r ti o-" n"*oportat' Dora reuqt viata lui devenise mizeiauita ffi; qi it"pul tui reacliond rapid
sd irezeascd masculul violent la drf,gf,llgenia ei' l":lp:" Ai putea sa te intorci p" 1.i:i""0"n."]-*,iap' Pintr atunci o sa termrn Desigur, df,du ea din

de dra i?il ?j1. ?";i ;"'" ca poueq iie spund ll str-i t"'i"it" Ll" rorn"*' fj "rut ur)ste nu erau atit o" i ; i;;";"ilT1l. ri;r t*ir*'l1llT:J.lxffi ver alege bArbatul Potl ll,,

ll'

;"'

vci

irccst

lucru Ei sd

lipit anunlurile'

r('grcta toatd viala "

''Our, chiar dacd i-ar fi spus

!"

pur'*ptt

t"gnturilor intimplf,toare'

u":*"

*,".i'Tw:T**H-;T*,*;ggltlilii;j oa face o rnare prostle *, ,-r tncmni


^^*^ ward' cale.t9c1ai ffiil#1;#;;il;iar in ajutorul lui qi s[-l salveze' sarf, ti"""'
avea nevoie str
'78

Dora iesi din birou'

r -:---^^ (ino.aiull in colq

li ::: ::ii::*:::'

rrozut-o, deoarece "'l^

Jo*inut[

' rte, Lisa n-ar fi un -".-l:: de optimismul ei' Cu

lllnbettrist,intrdinzeldriesf,-qiterminetreaba.
in timp ce Josh
spre plajf,' ceaEc{ de cafea gi'pornise Amanda igi luase o Harriet ii ardtl lui

se nrdbu$ei prabuq

utu* toi" J"ioun"'

'79

F;SCAPADA
Susan KYle

amablle plecase Amanda' El^mul1umi Josh <lirec{ia in care cafea qi plecd in cf,u de <le u'"t-"n"u t"uq"u
negrese, iqi lud

nll sufere intens, i;;; ;" ea, dar ea rrurte.

mrea fetei.

"' **;;

o gdsi in virfur uneidune *::lt';T,T::ltli"t}fi ei rtrsrorescent' Prrul ototi:1rl#'iJit"'" u" "n^"ti'

'

Umerii lui in nisipul

fie privea mai.mult' El incerca sf, il dorea atlt de tare ! l6sa incet pe o largi se m{car[' in timp ce.se cafea' moale si fierbinte' Sorbi din cu cit

il

'-'"";-t;,^0"

unduiainbdtaiavintului' . . r- c^ ^caz6 lingd Se-aqez[ rinor ea *in" ? glumi


t

- il;;i;;-ti'"p"ti hltrcbtr ea, cu un suris ironic'


_-

- T".tui

am vorbit cu Ward Johnson' exact ce li-a spus rlespre mine

o"n-erecle inti nzindu -se t"n"g' r u'iu' lT]t;I se feri de at de mdtase bei' dar nu

-Josh' p-1"::]:11 0".

ffi;;;i;.amaqi
nisipului. o"'uiriiilu"utrr,

Josh' zimbind' $i Crede cf, eqti exceplionale' rlspunse nocrul5toare. unde nu-mi fierbe oala' traduse

--

Adicd-mi bag nasul

trecutl tj'::":"este tn zadar, noaptea

1 evite'. T-lpsi ^.,*a D:qi.::i" Amanda incercase s[-1

li::,:l'iffifi;t,r',";", "-t 'punatjntl '1.1u. Dar era conqtientd tt "i*"'a'"" f.lt:l;?;jI nu cr ea ia de nevastr' cu siguranlf, fflff;;f;;;;; Deqi iilti""' n dorea;i ar fi fost fericitd izbuti niciodau' Josh n-o l[sa
ooata trai altrturi O"

ii:;]tt]: p:l'" trdi rdrl

oil.

#:fi;i"-;;""'*"rt
jpus spus vreun

"f"in i;

oii"t condilii'

;i';"

Dar inletesese rtrl ca el sl-i

cnrca

- imi * Din ProPrie initiativd ? de hirtie' qtii cI md pricep sd citesc o bucatd - Amanda, N-are iotn ti mf, traga pe sfoard' Jeficat' r urninii "r, * D3, sint convinsf, de asta' zise ea' rf,sucind ceagca de locului sf, vezi cu
rn-nisiful alb'

va ffimite prin fax situalia financiara"

D;;

Jacr nu viir.a fata

rrchii tdi cum merge

cuvlnt' vreu'

venit sd Prtr mtr trimili cu avroi - Am tlrziu, cu ochii la t"qt1O" l{l1,l"iit5 ? ra san Antonio in mlini' linindui;i ridic[ picioarele gi.se sprijini

-resc

,^ rrspunse Amenda intfittt-ll valurile' -x.-'nc. Amanda

* gtii cf, gtiu, explicd-mi, murmurl - Nului o clutard' Ochii

""utu, sint foarte ocupat'

n-o s5-1i dai seama de realimte'


ea' grav'

;;;;;ilneald
El
""uq"u

- De Amanda ?

pentru tine' ce e tipografia atit de importantd


lntrecere, rlspunse ea' qi ochii

:;;"F.s,

de cafea lntre

u;i;il;#;il;;t'

---^: d)t nle;i ? ? dlr egti sigurr crvrei sd -rpei il""-! *tnvoisimli mai bine d"9 1'::*'T:llH: dactr Nu mie de nici un roros

genunch

- Este o trei tipografii de pasiune. tvtai exista in&


dnr noi sintem i nici mlcar

ii strdluciri' plini ln San Antonio'

timp' tara se fac nimic Prea mult nimic' El qtia de ce, dar nu zise

prrrcurgd cincisprezele;ii"; drum' vinf, la noi' str scuteascd acest rtr putea foarte btne sd
!i r,
-

nevoili sf, *ingutii in San Rio' Ctientii sint cind


str-qi rezolve o problemd'

i;^* ;;:t p'i'""u' cafeaua se inc[lzise cd o aruncd Pe nisiP' * ea' --^,i-^.^rr e : lum p"*""ot aici clipe *inlllj",_ Iecunoscu simlea pe Josh up'oup" iin"J'".3:lt.i'*tTl)f igl' su'lca Pv Jvo'*r'--r numai cind auzea vocea

- a-^xloioa nreh rar( prea tare'

u*t "*1", f, Tl*"ilt"TT ff?I f;;",il Dick si un .' Xl#il3Jiou,1;;;;; i"idelberg' un A'B'
de tipar. l)avidson. Putem '"ui^ orice echipamentul, l)roblema nu este in iegatura .cu
muncrl' ntlministrarea gi organizarea Josh strinse din buze : Johnson nu mi-a sPus
aEa

inalt sau ofset'

ci

cu

itrilTJ:"lil# ffffi;;;;;;i*pdrtdsitd'
80

,l"rua,

care o r

ceva'
81

nsclplpl
Susan KYle

aproape nevastf, alcoolic5' care Ward Johnson are o t:':t ;"'"F :;;11", l, fi nici { ea' repllca J: rYror l-a innebunit' rep licf, I - a inneb unit, I nu poate de marijuana' BAii:t] arestat pentru deqinere ba' J* lS":'J. mdcar si -si ia o srui 1;;+ douf, rntreprinderi si sf, su- f "":::

vodea

o amintire de la el' una din nou. $i voia sf, aibd incl


Stai cuminte, o indemntr el'

ilt

singurd.

i[';i;

*-

g;::l'lni,i:

Dar ea rise, ii
tt"

p*" *ii"if"

pe umeri gi-l impinse inapoi

filTii;1'lX;'::,;:?;il;;t fu'niliJ
oorte o viall de
Asta

locul lui

qi

sa rabzi !lnd"lr"-r" dac[ ai ti in-siare trimite -

""*pu'a'.eun"o.in situalie' o asemenea

pe amindoi departe' f-ag Aq putea p" O'*J vindeca' .r'^^:::'^^-,,r fie la o clini&l poate s-ar h clinicx, po&lo s-ar -1 rn ^ora o; sr vrea s[ fie ccre ei ar er numai ln cazul ln care * merge

ajutali' Nu poli '"t"u

*'i;; este bolnav.


ilri" ,t-r
lase sd

se gindi la propriul

cd pl'nit"li' i"tr a nu recunoaste ' lui frate gt-r d[du drePtate

asla ? Mi se pare cr nu cumva trebuia ca eu sd fac precum $ti chiar aga de nevinovatd pUt"t"u Plt-. -.imbdtf,toare Oe a s1fu11 Ea zlmbi oqot, go'iinJ mare' cu ptsinii aprsaqi pe pi.eplul,lui ,i pe-a lui' abia utingioo-o iioarele pe lingr Ei;;;;psa unei "l ce qtii ? EEti la nivelul Vrei sd spui o vlzu cd se ri"r tandi5' cind

TtKu

J;r.;;.i,, -

ti

scoltrrite.

"ttaii"t Zimbi"" ini'r!"np

lira li-i Privegte in ochi'

Amandei.Darrosh"'';;;;;;':ii::,p"1'"iTi.'"tlltlilli' ril
siluatie, iar el ar f' amindoi se inqelau'

nli'1 3-i11 tst ffi:lff i ;tr i :* ;;;; oind cind singur .:if ;*:i'liT; " continue.

el simplu' Eu trf,iesc Sexul creeaz6d"p"nOenlf' spuse sedus u*u'io' bactr s-ar afla ci am ua un peqte de aur int'-'in transformat-o in qi am. parten"'of"i mJu oe ataceri

"'"i";:i;" lo'ilttou*"

l"

ca *p"".r de pereli' Poate st-r un tiabuc din buzunar

rupsevirful' - -x-.'r r,,i hlnnd- usor ondulat qi simli '"t";;;;; se uitala pdrul lui blond' ugor-t sa plece acasl ti" ta'"r t usa cum ia roc. Se g{ndi cu Ji#;; sl-t fac[ str-gt B-u lt'-o cf, n-a vrut si cd n-o va mai *i"gt#;ild"tn: sf, regrete n"upii;'t'" aminteascd o" ":*:[ "u el lingr Pentru totdeauna'

copila pe Oit,t"ge imaginea frumoas[ Irmanta mea oficial6,^-r-ui *."1.. . {'nr. toqi o au despre compania nimanui' Nici mlcar a ta' -_ N-o s5 fiu amanta uqu t"uu' Se riclicr $fi ftlnse Niciodat, pu, !ir"!i truput ei catiferat gi fierbinte' trr:licat buzele.

"t G;;"
"ini

lncePu

il;;;;;r.

Amanda ii atinse *i.nu,

ridicindu-qi sPrinceana'
-

l".il-. " ;;i T]:li? "u," ii ifl$ i* ii reaminti ffi; "r, Dar de ce ? Doar nr

era in^ctrutarea brichetet.

;'ea in-teligentl 1 :1:-3"l1umqti Ar fi o pierdere lmensa' lucdria uiui b[rbit' n"g"tele ii mingiiau obrazul Ea oftd, ptina oelatisiuilit cind derlab si coborird pin6

$fiffi

sd

devii

er ;

l#C
I

ffi;;;;

i;u"affi;tt'uta' rotn se crisptr

,i*pta Ei

';;;;r'ele acoPeritd de Pdr'


?

cxmdEii' atingindu-i pierea

i"J ." trabucul' *J'1"""P1:t::H":,:*iili nueurs de ce nu *n litg"it pe puia ?1 u3tltit"1 - Atunci "" ;#:iff 1 #l-*'1'fi i,: ffi;;i;';""'fi tii,'*Jru ort' *'g:1ils"l#ffift;;;"qll Se gindi cf, ",'i 1':.ii1;

;rtl;

Da, gtiu'

. cdutindu-ii nriwire.av -i^-r,r gti:i1:1-'

mar arc cum nu mai are ni'nr., tl pleca Ei Poate cI vor


82

"""";;J;;;i

ii^ffi1:y*t*:,f'ilS"3it":X luni pind cind se


motte

spus cd nu vreau Am vorbit foarte serios cind 1i-am vom putea face Nu c' lucturile sa mearga:-aii'-J" o"putie' (lracoste. Niciodatd' '-'?u ," incruntl qi-l privi intrebltoare'

Amanda il Prtvt: Asta te-excitf,, nu-i aqa El aProb[ din caP'

- Dece?

83

nsclplna
Susan KYle

parte, privind-o serios' trist

Nu qtiu cum 1i-"? !lt-1-:iptica' pierdut :


tntoarce-te ra t""""ittitit
Ei

Josh

o dddu la

0
, rd

iar el se expldcerea care o'cuprinse' Ea scinci, qocat[ de


nrea

;i #

*;;ilfi;
timpul'

::"'^"j::T va ocupa ti-t"r""ti tipogtuiiu' Asta-li

ti

f"l^":^":t:

tirziu ca s5-qt mt

;'ii :":':#; ;*i i',f ,:f#tfr ,1ll ;':J:Ji


iar er se asezr

tT

ffiffi;i;#:::,:i$lfr1llip",pu,",

* 'ilHffi"Ji,;;;t :

Dar aE putea sa md ocup'

"n! :T'::*l*""11",1"t' u'"" u*P".'' sPuse er' neindu


expresia

0,,3,0'il'J,,1T"ii"Tfia,li:H;ili"it;i"ilrurrungqimusruqi"'"ii1f i,fii,i"oX'i"l"i';"tdrit qi rl qgqg ingrozittr si


nutd de apropierea

ii'
'

n"T;andei

ca u Amanoer ii era mai sreu "i1i:1^'-1*Tl[,l"i*Ti "'iriio"i" felei lui

lr H'""""L"il'll,'i1i;;""'r1'T9::19:::::*;'J"TJ ln care lI sutyr''vu violent.d" rnat[. Cu Amano{

"rar

1*-101

"*"l"^"tit cu ungniite pe bralelemusculoase' hottrritl, zgiriinduJ ridicd privirea' simlea pe buze'"';#ii;l"i t'*: intreruptd doar de zgo-']11.1]
cflutind ochii

nede intim6' Se incord['

il;;;;'

vulnerabiltr qi iot timput eri sub control' nu fusese niciooatr'as'i' : Ochii lui se miqorar[

li:ti

ffi;;;tt;;iorqi

,*"'";'*ll:::i:i',#:llg*;""":l'lJ"#;""lii
, :
E
ircntru el qi Josh ea, s-o ipiie de

deuatait" inimilorlor''' fragilitatea Jio no" i1 grivlea ei Josh se incrunta' ;;t'J

"i

turuu'lii' in tat"i"u

'

ll ;fi;ilun-ere

posedat' Nu vei vdzut cu Terri' Erai toiui-uou"oonat' niciodat[ aqa cu mine' cum "t"' - ? intrebl ;';;;;idt"-tl n'-qi (poti imagina' trrq ri ir Amanda

: iffi;iil;:;*

cind te-a erai rn noaptea aceea

inde"iru; ;;;'" in interigenla' la tot lffililll"fffii"" renunle 'nondenla qi temperam"""i"r Li' p"t ?t? qutusf,

"l-llilili' ?H'! 'i',i.r"I'di" care din partea femeii' de


Terfi'

';;';;iit *':"fii:*:#'ii'" ;ilo:"n:rffi::i:lfHil";


praLie;i";;

t"

s[ aib[ ta gtnou-i acesta' voia datd inviala lui p'i'nu

"i

''
''.
:, rj.,

*'utio*n

Josh igi JOSII lbr

N;
vfzut
lncepu

umfld pieptul' ' simtinou;1e"i1:t:: ?:"jtL ulurs v'-r-- icu tine. Doar m' qti naivtr' Qtii exact ce-aE tac

'' 9:r1r'::'mai de trupul iipi *ui bine mare picioart::;t{;oo^u'a mtna lui lmpin$nd-o uto;?no tnin" tui sbcrispa' rui resprei. Ea rdsufld g'"u ra_ rrndul ."i".'i..h iqi linu rrtmic intre coapsele simlea in acel
ralia,lnnebunit oe

mu*

cu

i
,

"' a*;;;;;* sovdind' Te-am urmdrit. Elscoase'"'i;;;;"'-"i'o-1ti::l'"X*ff LT;"it


Lurur' s"'-r--r"'i{!iiL::#imrlruil::llsl:':J"'T;:''""i trase deasupra lul su

iffiffiffi s[ tremure'

atunci cu

,y uie 6a imnrse simturilor ei gi o parcl -.:^ se impuse

"u'"-o moment. ' ntunOu ar fi vrut ca aceastl apropler e s[ se prelunff

p"

lilG";tt*ul intim al trupului lui parfumului rui,.gu"t'i'oi;fi;;;;


lui, liPite de a t'-si

lffi#stii:"JJ"x*?""ffputernt< f l$i#::ff,'l
Et se

al rrsuflarii gi al gurii

departa ', pttnil"uffiffi';;tttptt ,.,, "o rnc.lest6. Josh ii depf,r ":tdl,1li:, t:t * lt:t""6' poatd aplsa qi ma L sa-i i , buzele gi.i prinse;;;i't"t"tt' buzele lui'

prin" o" doiinp li

'""

infiora - -:. ]-voiu* pe dracu" zise el' rdgugit'


s5

^^ ^ ^: ea' tu voiai"' s5 plec ! scinci

et'

*"f,

g"tu

P-e

Susan KyIe

ES

CAPADA

Ea se miqc5. Foarte pulin, dar destul ca s5-l facd pe el inleleaga cit de vulnerabila este, cit de mult il dorqte, Pri in ochii lui f6rtr teama : Am putea folosi ceva, pentru proteclie, qopti ea' mura, intinsd pe nisip, in incleqtarea caldl a trupului lui,

pdrul lung, ca un nor intunecat in jurul chipului ei prelu N-ar fi bine ? Fala lui se aspri brusc' Ochii i se intunecartr qi chiar d nu fdcu nici o migcare, ea simli cum se indeptrrteazd de
Simti.

Vtrzu.

ri

nea gi dorinla lui dispar qi nu fu miratd cind se rostogo al5turi de ea qi se ridictr in picioare. Ea iEi mqcd buza, ca strl atenueze durerea provocatd de respingerea lui' Chiar qi aceste momente, Josh era in stare s[ se controleze. O do
dar nu suficient.

6"ttii tui se micgorard

de surprizS. Ea simli cum pasiq

- $i care e locul acela? intrebd ea, incerctnd sf, clarifice rltualia. Locul unei prietene care din cind in cind te forleazl fi o sAruli Ei nimic mai mult ? El lncerctr str vorbeascd, dar nu gtrsi destul{ putere. Cdut[ privirea in nisip gi ridic[ rabucul pe care i-l luase ea mai Cu devreme. De data aceasta il qi aprinse. Fumul inecdcios se plerdu invinr Josh nu mai scoase nici un cuvint qi nici Amanda, tlmp de citeva secunde lungi qi aptrstrtoare. * in viala mea n-a existat nimeni, niciodattr, incepu ea tn sfirgit. De ani lntregi mf, ptrstrez pentru tine, de clnd eram tdolescenttr. Nici nu-mi dau seama cum ar fi sI doresc pe altclneva in afartr de tine. Ochii lui ii oglindeau frimintarea lf,untric{, dar ea nu-i putea vedea. Cuvintele il sfiqiau ca un culit. Cu un gest hottrrtt, i;i duse trabucul la gurtr, dar tot nu
privi spre Amanda. Dar ea qtia ce wea el str spunl cu t[cerea aceasta. Cd reptezenta foarte mult pgntru el, dar nu suficient de mult. CI putea str se bucqre de prietenia, ajutorul qi afecliunea lui. Dar nu-i putea oferi nimic altceva. Asta era tot. Nu wei sA te cSs6toreqti, spuse ea, duptr un minut. Elezitf;i-i rtrspunse dupi citeva clipe : Ai dreptate, nu vreau. Dar tu va trebui s-o faci. Josh inchise ochii qi toli muEchii i se incordartr. Aproape ctr simgea ln continuare atingerea ei... Ar fi bine, zise ea printre din1i. Ar fi chiar foarte bine, aprob[ el, iritat. Josh tEi deschise ochii care exprimau suferinl5. Nici unul dintre noi nu

*
tie.

Se ridicd Ei ea ln picioare,

privind indiferent{ spre golf'

Joshua, nu md face sd-mi fie ruqine ctr m-am dtrru

Cuvintul ,,rusine" nu are nici o semnificatie noi-doi, spuse el, liniEtit. Dragostea este un dar
prelios.

foal
l

ea, intrind in panicS. Dar, Josh, - Dragoste ?! spuse vorba numai de... de... Nu trebuia, nu putea str-l lase sI af l-ar indeplrta gi mai mult.
.i. ..^---. -- --r -.-, . El iqi intoarse capul, lintuind-o cu privirea' r -. .- Numai de ce ? De curiozitatea pueril5 cu privire

.'

actul sexual ? De un capriciu ? De debutul brusc al unei pt siuni animalice ? Privirea lui o rdscolea. Ea ezitl. Umerii i se ridicarl, apoi cizurtr la loc' Il cu niqte ochi triqti, resemnali. - - i--- Tu Etii... Da, qi-am Etiut intotdeauna, replicd el. N-a exist{ -, niciodattr o femeie in viala mea care s[ ocupe locul pe care'l ai in sufletul meu.

no-am ierta-o.

!!pti ea, eu te iu... - Josh, alunectr repede, delicat, peste buzele ei. Mina lui

- Noi doi vom aparline mereu unul celuilalt, chiar dactr niciodatl nu vom face dragoste, zise el, oprindu-i mlrturisitea vinovattr. O str uittrm ce ni s-a intimplat aici in insgle, tdtrugi el, hottrrit : decizia se putea citi ;i in ochii sdi. Este

ESCAPADA SFan
KYle

n-aveam cum stau lucrurile' vina mea' Aqa numai $i numai tine' ma atins.de

Josh femei se intoarse spre el' cu soliile lor. Clind una dintre o recunoscu Pe Terri' sd-i

ll#;"dt;t rrrvr er^


intrebf,

sx

-- intr-o zi vei inlelege'l::,Tt:: "1,,.o, n"ntnchilor qi intr-oziveiinlelege'plir;'i" **t genunchilor gi-l


Amanda iqi incollct
t

nu in1"t"g

ce

vrei sd sput'

creascl pulsul numai

brunetd voluptuoastr fdcea Fusese un timp cind aceastd fiind cu ade-

: ,--r meu ""'Ipu' rdmii prietenul *a,r ? " '" liniqtit' rtrspunse Josh' -- Cel mai bun' ororne' zrDw vs' -'e-n
?

" nu mai constituia o vlrat infometat dupa Aminda' Terri reprezena pentru Nu mai rr""t"i-*" p"ntru iimturile lui'de afaceri' Josh se amuza in * ol decit sotia unui

tt pii"it" e11i1a'

rdffiJ*":Tfi :Yi#T*'*"#'iffi ff ifu ffi $1"#f n*r:x*r.'ul*l*'*trlli:#


ryT$$j:3::tfl,"'"::f
staprnita'

-_ Atunci "..

simdvoiapuc ",.n#;,,1i!."i:**lr'#il1 "lilI

""no'tt"i de mult se schimbase' ,rnea fui, dindu-qi seama cit mina pe care i-o intinse Cu un zimbet leneq' Josh strinse 'fcrri cind se aProPie de el' cu drdgdk;9enie' in pe cine-avem aici' ciripi ea
uite - ceIaJosh, ca trn uaruu, de modd veche, ii sdrutf, delicat rimD
?

pdstrindpechipocuriozi

? lntreba -L:: r, care e visul tdu ttti in ochii lui atita *e "" Privirile ti

ea'

incit i se tdie rdsuflarea' sd nu "'"']-Nu m[ intreba' brusc' Te .losh. ridicindu-se lui ii"uui" sd dau de urma
.*cursia asta de afacerr'

"ontofi'aii

rsritil:Ttrtirff
in'"'1^T-'l#l:ffif;

-_

Bine'

'-

qi te duse

t"i"'r. C" vint te-a adus in Jamaica *incercsf,.migdsescfratele,r5spunseelrepede.Se pare cI a disPf,rut' ea' amuzindu-se' A fdcut o noutr cucerire' ii dezvllui ? ad6ug5 ez' aqa este ii - caracteristic iui Brad' nu-i un bdrbat scund' umAr' tu*int"qti ii arflt5 lntorcindu-se gi, privinOpeste de Nicos Mikapoulis' nu-i iii r:u p[rul negru. lo*n, ? ,,1o'f qtiui cl este sotul meu ' Nicos qi zimbi : losn suinse mina lui nunta voastr5' cred cI Da. Am citit in ziare despre toatd lumea a aflat' Felicitf,ri' o privire p*::t:l Mullumesc' spuse Nicos' aruncind disc.utat Am I9:tt"--T:1,:: sotici sale. Sint un o'* noiotot' foarte senos noup*u trecutf,' Md voi gindi

il;i;i";iliurl
Itt

"'

riffifffifif+*rw
min[' linea in

,r e^+^rn .tsrr .hicr rvea avea se parea carratele sdu chiar Josh nu dorea pe care;i-o luase. rrcvoie de aceast5 ztliueJ epuizate urnanult"f" caie fuseserd cleja ritl tliscute cu Nicos ceva de btrut' rf,mase iar cind u"""u pt*"a sf, aduc6

propunerea pe care mi-a

fdcut-o'

'';;l;;;;;Ji*p"'ionul
*o*"nte

rlc llrad,

,li,"uo

i*u*'**:tl-*tlfi**lwilifi

lullll oi. Va reuqi oare sd-si revinf,

'Icrri Am auzit clAmanda

singur cu Terri' ei drlgdlaq' iqi intoarse spre el capul


?

de e la tine' comentl ea' Pdcat


89

ESCAP AD A
Susan Kyle

Coca-Cola ; ctr da, rdspunse el, luind o gurl de - Cred bea alcooi in timpul intilnirilor de afaceri' Dar niciodatd nu a fost foarte greu Pentru ea' ..-- Sint convinsd' Mai ales cA uttrl ei i-a ldsat pe umer multe afaceri incurcate, ceea ce face situalia Ej Tii Itlt:tY alini tp"t" * pti"indu-l in ochi gi pentru-orlip[ o ndptrdird uTt'- Ntt:-t,:'"Y ii.il". cu'qi in cazul no.tto, oL altfel' Dar ea' ezitind'' *in"... adicf,, bdnuiesc cd sint insdrcinat5' ad[ug5

Bine, te voi acoperi, spuse ea, chicotind' Apoi zimbi trist Ei ridic{ paharul. Sd ciocnim pentru vremurile apuse' care se apropie, zise el, - $i pentru fericitul eveniment ridicindpiharul la rindul stru. Apoi se auzi un clinchet uEor' Deoarece erau inconjurali de mulli membri ai grupului, conversalia deveni generalf,. Duptr ce plec{, Josh fu nlpddit de aminiiri din copillrie, care incepurd s6-l chinuiasc[' Mama lui fusese frumoastr, la fel ca Terri' Dar, spre deosebire de Terri, ea nu fusese o sotie credincioastr, cum, dealtfel, nici tattrl lui nu fusese un sol credincios. Josh se lmboln6vea cind igi dldea seama ctr intre plringii lui nu existf, nici un sentiment adevf,rat. tncerca s[-Ei imagineze cum ar fi dac-ar iubi pe cineva gi persoana respectivtr
despre

Joshnul5sds[iseciteasc6nimicpefaltr,numaiochiii se intunecari usor. este fericit' ? Felicitlri' Sint sigur ctr Nicos - Serios sintem. Mi-am dorit intotdeauna acest lu Amindoi -ad[ugd ea, stinjenit[' Am linut foarte mult la tine' Nui cru,
mai cd asta imi doream cu disperare'

l-ar irigela. Amintirea

- Nici n-ai de ce' spuse ea cu resemnare' Tot timpul ii zimbi pulin pl?" doresc. Poate cr u*tu *i-'" p"oeapsa' "f9l;
trAda nici'; trror' fotoql, el e foarte Uun cu mine' Nu-l voi
odat5.

resentiment fald $tiu. $i n-am nici un

de1ine,.

, .', te

plrinlii lui il asprea qi-i pustia sufletul. Apoi se gindi la Amanda. Pe ea nu qi-o pulea- imagina flcind dragoste cu altcineva in afarl de solul ei, cind se va mtrrita. Amanda il iubea. $i e1...
Josh mdri pasul. Nu voia sd se gindeascl la lucrul acesta'

_pe

care-o avea

spuse Josh. Am cunoscut

destul pasiunea vulgartr gi insti n-aE putea.tr5i tivS cit am fost tinar. Dacd m-ai inruta, sd fie un aspect al cdsf,toriei' acest fel. Fidelitatea trebuie Eom D8, zise ea, mingiind paharul cu degetele'

Asta inseamntr ctr va

fi un om cu adevtrrat

dii i1l1:-:"^t:,lft Et' pieroere,-aodugd gindiioutg -sa I;;i, nu-1i oJreiti str te casrtoreqti Ei-sr aio mele' Dar sint insurat, ii reaminti el' Cu afacerile

fa1iti1,,

r,

plaj[, la o distanl5 de citeva mile de Montego stdteaioltrnit la soare ling{ chelnerila cea blondil : Bay, Brad plaia era particularl 9i apa4inea businessmanului cu care iocmai incheiase o afacere pentru Josh. Corpul lui strtrlucitor era intins la soare, complet dezbrtrcat, cu exceplia unui qrlrt mic, alb, care nu ldsa str se vadl atitea detalii cum ar fi
Pe o alttr

- ofttr. Ea

un plan pent - D8, mult ? Nicos'qi cu mine nu ne-am ff,cut nici


seara asta.

aga ai fost mereu'

Ai

<te

gind sd stai o zi sau m

dorit partenera lui. Este foarte bine construit, gindi Barbara, in timp ce-l lttudia. P5rea mai viril docit toli blrbalii pe care-i cunoscuse ql-i devasta simlurile cu trupul lui bronzar aproape peste tot' i.lu uo"u nici un fir de ptrr pe corp' iar ei ii pldcea tocmai din
nccasttr

a fdcut aici Nu, trebuie sI mtr tntorc la Opal Cay' Bracl incalc teritoriut tvt treabd foarte bunl qi nu mai weau si-i in.* up"ritia, este suficient' Daca-l vezi' poli s6-i transmi

lcqirea de la muncd

o dusese la cele mai bune restaurante' piirtindu-se foarte frumos cu ea' Fdsese intr-adevlr bun 9i

catzl,deqi unele femei preferau bdrbalii p5roqi' Barbara il linea ln;ah de douf, zile. Brad o aqteptase la

;i

din parlea mea.


91

90

ESCAPADA
.Susan KYle

pentrrli era timpul :"'Ll rdsplf,teascd amabil. $i ea decise cf, i le ardtase' p" ' respectui gi admiralia "f

schimb mare lucru' Acum


uemetelor lui.

il

dezmierda, zimbind la auzul

Barbara,"

rochia peste "",3#:T;;: "1## Jali tant obar un qnur' r-a'a '"t'JJni, *i'* g' i' o"' "'uotr !],i1T:t unduitoare ialq: " "ni' *-;r :;Tlfft;;1;;ii "'1 rniile "':i3;x;Xi
.

"t" rioica' qifi,9'j::ij::1,*,itfi.li;,T: u'o'' miculi' J ; n"1":':-* o-*:l: pieptul lui'


r

Ladracu' - scoase 5ortul gi se intoarse spre ea' cu chipul la fel de isi Apoi se oPri' tn.oio"i * qi t.upol puternic qi mlSdios'
aEteptind' Da, EoPti ea'

! exclam[ el'

".,"?TiJ,,', *tojuio
u

,r.l

rre, roarre f rumos,

i";p,,J.X'l?
comodd' kini' ii

#;;i^;;;ii
*'ia'

E"

o'sutanr

:i

_"1

:: -", unirormtr' sub ::fi , #l

t"#:l;

ii spuse incet' ilnd ea se ridicd sd-l prigi-l din r""r.rliii-i*"p"ta' po"oiglui puse.cutele,prosopului in respectivul obiect
A.qteapt6,

- ,pi" V"ni

"u,

deptrrtindu-i coapsele puternice'

deschise. Scoase

uoro"u, l"getele ei desficea.u


tesa *a

Y:n", c{ nu te .}Y*i.d11:if,"111?i;:l;Yll;: Sper ca-nu t., ruvv'lr i n[stureii de la bi'


fdrlgrabl

. ,^-q-^^ tn ti

""uu'din mina Barbarei, dupd ""i"

el 9i

u"oni" din nou portmoneul in

prosop. t'"-] -

',

oirndrind cum privirea ,itf"f cu vldittr admiralie'-,*n'rr31::;r1:'"i"'ot pennu ea ss Brao iqi u"ui i;;i"r3 formr *t1:'1' *",itl]til t'"pi"'' i"ino o u'ugo*" t .':l-'upr carel infometa' fi';;;;pt; dde inhibi$e'

lui ii mingiio:

s,ii ce trebuie s[ faci cu el' nu-i aEa place"' bu. Cred cd Etiu' Dar nu-mi prea

.,-^o- intrebd' ?o

tu:"ff"t*#;;;;;
,ag"qit,?"oJ;

l^tlTll

-Curou,"ut'"u,cumine-lveifolosi'spuseelferm' Niciodat5' Nu-mi place sf,-mi asum riscuri' dorea suficient de protest[ scolinJ on *un"'' dar il Ea gutUura puse obiectul la locul lui' mult ca sd fie asculttrtout"' pe Brad' care o

ffi;;;"

I ff,rd mild, ca sf,l


dorinla lui'

pedepseascr

indemnf, el'
^'--

tnca nu'

facuse sa acceple

datd' Atunci'o l5sdm pentru altd


Ldnse

intinde-te'
deasupra,

El rise moale'

I , ;;;;;i, Iatd uarwr -'


;1

. l r

pu," lgi aqternu rochia lingtr el-gi se in strdlucitori 1"^:1Tt:: vindu-lcu vvrlu vlnou-r uu ochii ei aibaqtri' inrre.h) isa ? il intrebf, experimentat:.::-:':'^'o ..crr inaint, w vvrr^'^---- ' * Eqti foarte bEIl tu-arts seara inainte' care o strrutase cu umintinou-Ei felul in
cino tqi

Aratd-mi ce altceva mai stii

* Nu-i rau, murmurd' tremurind ugor de pldcere'


sd

1!

: #;', ;:'::f:"*:".":|"3'l,i'$#-:J ."J,:l'::"[*:?';J';;;;'


aipra. cu un zlmb-et Brad se ridic[ spre ea'

cnre pA si-i zrmbi. pre ea qi_i zimbt. se intoarse s' incerc sd devin' Brad i ohrln ^-- -.:-x,r

1"u:"".'dT1::"::"

cu vocl str te reraxezi ? qopti

*ill]I,

in jurul coapselor Ea igi desf5.u pi"iout"f"' aqezindu-le apasa buzele pe abllgmlnul lui si urmdrinou-i ptiuitii"' n iii in::p-l.sa-i sugd' In timp :l ##;*, pi'"I"l"n'e tu 'ini'' pli:."p1'e' miinile lui li ce gifiia din cauza rniiliil"t Ti cerceta protund.qideiltll^*t ;;dil trupul la fel de iu dinlii'sfir:ul m.r: sil qi ea-i usor mingiie ;;;;i eiio,ii prinse o invadard' excitlnd-o lent' d"gtt"l"'tui cu limba, in timp de pl6cere' "" ." r"nr""fi,ut", qi ru"ini-o sI scoattr un lipat dezldnluittr' tr1myi10 ujoi cagyl'
Barbara iEi riOlca din tot corpul: picioarLte ei
incet.

faci'

"' gid.DareacunoEtea:'"":*1;':i:;::X3"J:'fr'fi *'Jt iniai oacr ea nu primea

;:"i;;ffiinilil';u"''

ptnt

r"; rreweni ri c-rrinlr rui deveni rii

lra li stringeau coapsele'

Brad rise

iili'"::'?';it:i* ii'i"'rr"i'

Mai vrei

qoPti el'
93

gsclplol
Susan KYle

- Da cind el o p"'""'Jqi-isimtr trup:l,lotttntt qi fdrl Amuli obseoase Fj; d-"*iT:f:"T^[ilX:,:tTS, milf,, mlf,, care o obsedase :""1i :T:i:;'i ..ouia sunete noi, "n tar el rise Ei o tnv11611,sX
aDroape imediat,

! Acum"' ! Da !Acum ! Acum

la fel de lntilnise pinf, acum un blrbat

pliTq:t

ca

ef inainte

ffi il;f'Ii;,"g:i"it jiS'1,.ru1*fi :':tffi if :"Tlii:: l-a cunoscut' lnt


mitl
murd sub el. Inchise oln'ii Iui Jur.i, se simli singur pe
cA

i"ntto

lume'

citeva minute dureroase'

ni".o*

iiffiffi;; ei inclesmra pe iititi,-t"ti^ire pu, spre ef in timp - E bine' "ttf,i''i"-''ro-arte !iT":-:i:tl;':3 ii tiuni"uu-i "rr*ol-o"il"*tffi" ce itmur de miEcare';'d;ia'"l 5:"":*i spate'":"i;"ff.i' :i sclncind' ff"i:fi:#i'Tii:H;n'"', * l-try:-:
sc

qi noi feluri oe

mffii' ralaini:','"'.1*:i## prosop'

patimaE noi riimuri' O strrutd

deasupra ei'

cind ir

Cind intrarr

simtea mul[umit' Nicos gi i'rimii pe care-i vf,zurd au fost Josh' L-ai Pe

'"t'u'iti

v -: i"*tuutuot' sd cineze' Brad


?

se

Terri' Ea il strigtr'

coapsele

Miqcrr'e rui,

""rYi:*;\""lli ointu'lncffi,*:l^?YtJ&;f:#*# iii lmea iar iai ea iqi linea "ttt*"rori"]il"-i*"i p[sa dacl blestemata

;,lil";Ii, : il"i"'"

*,"1$i[ill#*tt?,ilH:i:"H;3':l i'i*intuu apsere'


I'i T'
co

Chipul ii deveni rigid' TlTi: ugr$ndl:::11 ii Numai.u,t t"^iirit"' "*pirce pe ui fi foit nepoliticos sf, te lase bratul lui Nicos' A tput-te rtrrr str-l intereseze ta tt"u acasf,'

A fost fratele *Lu uiti

Pierdut

lf.l:;'id;;f"*t;fii;
ce se

intimPltr.

::l"t"ftf ;T"::"1'T:fri;#IsT*t',"f :it': i"tt"inr' rerminr acum !"'


contoPi cu ea'Piorun'0, de ase Barbara
gi

Brad se relaxl' era' $i de ce-a Plecat ? vr-"ttucurat sd-l revrd' A fdcut d""'

l-i""iu.,u

:"ffi;:;'i""tcolyu\1i "r' Er tu cuprins oe ii:Jn]:*':fi:fi $ ilt -fr:[ o imPmse ln ltr:ti; :*i;ru fiT# :""'1T:: :iiiir::fi lusrP' sub el
rtpt'
ii Eopti

comentariu. De altfel,

J';;il;*iii' - ooserv" t""',;;;l;;;-6 Brad Bradobservap'i"i'#!i'ilJi"1eig'-111i;1"?"i'#:"H ling[ milionarul


a

rericiu

st"1

clnd e foarte dr[gula, remarcr Barbara' ?fr''t" fott" ta prietentr *u.n ,i".t^,it? iltui' t"u se intilnea uneori cu ea' spuse

se agezartr la

',"

*'i "'"^r11 :itff t',lJ;[1ffi: ""J'"i supunin3u.-: t:': T' cind tsraorr stea' I ".i1""1'ilXll;,i'"*;;", "u tl t"9t sf, mai t""#;;;;; iu o puit"' ureche' "^"]-g;ftara, ella
_-i'Tffi;"#;;'s3F;:i*:t""unecrnd'avindu'I riolcinou-qi coapsele din nou' tremurlno^li ;;;;;"1"0,"^Y.'Ht'#;1;;::'il1 re rog,
dar "'i;;: ,or*toi-"i, L'" "tu' satisftrcut'
voinla, supos Yv'rre' - I
it

i- ^r ^r,rna.rn,r ,vtnduj

- Nu a mea. itli"* i"itta a relaliei dintre Josh rizind, fdrl sa-i dezratui" si Terri. r^ ']'si brrbatul acela e solul ei ? dar se transd-uPa 9u' fi". Fra'tJl" ** "tu'pierdutocnii ratacili' cind i se il'il; fbrmd intr-un aoeuarii
*'oiti,t",,;ff
mA

r'ut"i"

lT'

casatoresc' Poate mult'

**T.'11 ,"1-)f i eu n -am cher "',. mult mal tlrzru'

sf,

oorin"fi{:ii:F oe u 'im1l din re i-o drruise' *' 1";ilin fi#'' ilil11 :i: :lT,l,-"l"lti; iil ; J3lffiHi-ul*;i'1"' eu'tu'u :i,::i:;", iar er se str susnind' ^'J;lJ;';i ".:#;ilX'l;l"Jt+iJ'l!# fi ilil_; iure cd Barbara n din nou imprinit' :lt,::;,1illJlT;"iJiliT "i:::':'g '*l'.ggffi"

nou pldcei

tul meu.

Iubito,,it" "r,'ii't41iuia'

guseqti fdcutr exact dupf,

;";;;

95

ESCAPADA
discrelia unui interminabil putea oare sa riqte, lf,sindul la
proces ? t^-No

CAPITOLUL
$APTE

situalie' P-rea multe situa$e se afl5, Oaca exiita o asemenea fum din trabuc' **1iii*1ii, glndi Josh, ingrijorat' trlgitq un.

mf,rturisea in ce putea face nimic pind cind Brad nu-i

singura lui grijr inainte de moartea tui ifarrison Todd' nou proiect in Insulele ;;fi rusese acnizilionarea unui orientui Mijlociu- Acum ;;i;;"t qi incheierea inlelegerii cup9 i le llsase Harrison il;" *b incurcaturite ht'u"o"iut" Tt" care era' de si suferinla c{ gi-a pi"iOot parteneiul-de flceri' amuno"i iir{scolise ginduri qi

#:t;"ip il;ffiil;ipe carq prefera sa te gna sentimente


bt"O ta-fit in

umor legrur r"tii" o" ,roro"' Se amuza de unul singur':u Dar nici re' rechin'

^"yt* Ei f[cute la joOe a ti zdrotit de datoriile pericol

era posibil.ca

ltoci temu ca Brad ctr nu e aqa' el mai tlrziu;il va l5muri

ff JH',l:,:11'ill"ff ';i"lL,""A!T]i'ff:iiffi dar va discuta cf,-l spioneazf,' ar put*u

'

gura imaginlndu-gi cI se aionca in -unui i-ut r"iipu imediat, sclrbit de-gustul chinul nu l-ar minca, cd nu "i iattr o scuzl grozavtr pentru faptul oribil de tutun luO-sd declare acest voia str se lase Oe,tumat, se gindiJosh' T91uy'

cru la urmatour"u

Darceeace-ringriiliacu-10*erut-n:.*.tl^"t:1,:1ll de vorbs *rJt""[i*;;;;";ffiiEiii "" -1': ::1.'l*


iucltor. spusese ctr l-a f"futa poi,o"r din Las

;;"bri

J;;1e

y1 consiliului director' asm o rugas pe Dina sa-l U tumai, doar de

g"Jinll

inscrie la seminarul sPecial'

ffi;;;;*r.Unuroinry\..111111":)I::t?,"1j),""Ti, ltl Montego Day' v'ur -^'d'il; cunnu Pe pros vlzut ce ;iioo p" Brad la cazinoul

Vegas'
-

.x

i^'.o

ni

se mal DUlea uprr' ror

ii""*i""

le unuia dintf, uinl qi pe Marc Donner' din spuse ;;; intotdeauna.foarte calt directorii sli executivi';;"*t o"tr' dar avea metode eficiente pt

de. fumat' numai cI Desigur, nu era chiar depende-nt mai ales ln timpul ge,irl,"u ,itGi" sa raca ceva "u *iioil"' fumtrtori padintelor cu director6 care, cei mai mulli,5;rau pozd bun{' rd"ii. qi;; uatuut care fumeazd face tropicah a din biutur5, plimbindu-se in armosfera

exotice' g"fi;i:j;l;*rlui "i" numai iasomie qi planteobicei' savura De lnfloriserl intr-o sptendoaretmplrdteasci'

Gusttr

care

.,iffiH'i"".??t"in*

era prea preocupal t"^:1-i narfumul lor minunat, dar acum incl

care-sirecuperada*'*"";:"1^::.i.:pl'::"ri:'.1"*tr o"*'oti' oa1, rrcind legdtu ffi;ilft:ti"t

ffitH';;;;;;:'il;
gindeascd la el.

'"" "'ui" llllt;ffi;#';;';; J" s'uo' rosh rearizf, o imagine t"'S"*t:Htadeuxrat ci - raptur 'a Bi"9 ::1fH:t:i"li-i ? oe ce nu-i ceruse ajutorul $tia atunci Donner
t

in casr' emanoa nu coborise ba.gajut pentru cins; probailil ti-qi fdcea P*:tl-.:111^:t: dar n-avei Cu siguranl[ cI iiva fi dor de ea' ite miine. "t:: nu se mat s-J regna' Munqa o va aiuta s'd il;iilt;
Johnson era incl Pe Faxul Pe care-l Primise d" t-u Yltd buze. Totul Plrea in birou il studie din nou, stringind din

Jor

-, fi p3:I u aJsss. - nu r-ar tt uiutut r Dacr i-ar sf, nu i-o pldteasca' "'"'*imediat la cazin(;' Ar fi trebuit f:i::T:'*::ii:T intors

Susan Kyle

CAPAD A
ceva de la tine,

regultr. Dar Amanda ii spusese cd, deqi pe hirtie situa[ia erar bunil, activitatea era departe de a fi eficienttr. Iar Josh q
credea. Johnson ar fi avut toate motivele sI modifice cifrele in favoarea lui gi, intr-adevtrr, existau pe hirtie clteva intrtrri;

incintat{.

IatI c5 am invltat

aprobl ea, rizind

- Si mai e ceva, spuse el, cu ochii micsorati, severi. Ti.a mtrrturisit cumva fratele meu c{ este dator plnl-n git proprietarului cazinoului din Las Vegas ? Ea se incruntd. Nu. e-adevf,rat ? - CredDar da. El nu mi-a cerut nimic si nici nu cred c-o va face. DacI ti-a spus !ie, as vrea sd gtiu. Continui sd cred ctr
are nevoie de cineva care s6-l sfdtuiasctr, iar eu n-am de gind str-l arunc in gura lupilor. Oricare-ar fi sl[biciunile lui, este

dubioase, Se auzi un

cioclnit in qd. Era Amanda, imbrtrcattr ln blugi Ei cu un tricou mulat, galben, cu ptrrul prins intr-un'
coc. Plrea tintrr5 qi bitt[ioasil. DacI eqti gata,li spun Mimei str serveascl masa. Amanda dtrdu str iasd, dar el zise brusc :

Rdmii inchide uqa. - nu preagidorea s[ ritrnln[ singurd cu el, dupd ce de di-' Ea minealit tEi trddase sentimentele. Dar gindindu-se ctr este o prostie sd-;i dezvdluie emoliile, il ascult[ Ei se lntoarse spre; el, stlnd rczematlde uqil qi cu miinile la spate. Ce s-a-ntlmplat ?
:

totusi fratele meu. Stiu asta. $i cred - Jocurile de noroccI si Brad stie. sint ca o boald. $i dac5 ii voi achita mereu datoriile, nu va renunta niciodat{. Tare-aq wea sd stiu
cum se poate vindeca.
qi

Josh se

ciartr a ziarului. Afacerea pare

urcl pe marginea biroului. Johnson mi-a trimis prin fax ultima situalie finanr

solvabilil.

poate cuceri pe oricine, dar nu e ca tine.

Brad te invidiaztr clteodaH,

ii m{rturisi

ea. Este istet

Eh zimbi rtrut{cios, cu o urmil din vechiul ei sirnl al umo'

rului. distanltr - De ladoi ani n-aqi o ra1[ sIlbaticil seamlnf, modificat tarifele. pescdrug. De faptul cI a ftrcut-o. - Dar cifrele indicd Amanda deveni serioasd. -- Trebuie str fie o modificare recent[. El aprobd din cap. ' ln ultimele citeva ore, ac;f Foarte recente. - Josh, amuzindu-seSil zicem, ei. fi-am spus ctr sint de uimirea cepttr

cu un

Josh, privindu-qi trabucul. Eu n-am avut pe cine s{ iubesc, Mama mea zbura din floare-n floare gi tata ftrcea aproape la fel. Pe mine m-au trimis la scoala militartr, iar pe Brad l-au
dat in grija guvernantelor. Pe care Brad le seducea,
spuse ea, cu asprime.

Noi doi am crescut ln medii total diferite, replicl

'i'
i

in timpul adolescenlei lui,

Josh nu zimbi. Ochii lui intunecali erau serioqi.

r;l

stare sf, citesc o foaie de htrtie. Recunosc imediat cifrele sificate, continud, lncruciqindu-gi bralele peste piept. wei, poli s6{i incerci norocul ;i s[ pui singurtr lucrurile punct. Iar dacl va incerca s[ te lmpiedice sau te va amenintd, cI te dtr afartr, amintegte-i cine eqti de fapt. Existtr multe me" tode de a-i tnvinge pe retrograzi, Amanda, dacl qtii sd-1i loseqti mintea. Nu trebuie sd treci la confrunttrri directe. ;
98

lui. Tu cum de-ai sctrpat ? - Nu intram ln raza lui de acliune. Chiar Brad mia spus odattr ci eu slnt singura cu care poate discuta despre
de virsta

Apoi l-au trimis la liceu, unde cucerea numai fetele

lui, rlse Arnahda Josh bf,g5 o mintr in buzunarul pantalonilor si trase un fum din trabuc. Instalalia de abr condilionat din camer6 avea un sistem de filtrare puternic, care costase foarte mult, si care elimina imediat fumul inqepltor. Josh igi accepta viciul, dar nu voia sf, forleze pe nimeni str devind fumdtor pasiv.
f'emeile

ESCAPADA
Susan KYle

deodatd' ce fumezi ? ll intrebd ea - De oin omeri' Poate ca sd nu rn[ninoL oaou "r - N;;Ji" ot"T$:, te vei ingrdEa niciodata' pentru ce eqti mult:
I

se ln-trista cind auzi neobseMnd chipul Amandei, care spus ctr ai p" ."r" rotn nu i-o dlduse' Mi-a mai ;;J;;"

nu

E vvEr--prea ocupat.

;r;;;":;;fo se stringi citeva miini' cum m-am descurcat' sefu'? t-'*a. s6-1i adaug un premiu ln cecul de luna viitoare'
chicoti Josh' Sint mlndru de tine'
Brad lncercd sd nu par{ prea incintat'

luminard chipul' Octriiei, de un verde-palid' ii

nu ? Vrei sd sPui cI mtr tnacin in interior, r,:---r -

l-SF;J

muncl' N-ai pe nu vrei s['te sinucizi cu atita

nimeni lingd tine,

*'"

;il;ffibuq"qii.

de personalitlt":;t1, iJui," oln, dai se lasd intimidat n?ncri ut"oti cu mine-? Sr-mi mingii hrdneEti cu lingurita t ont"u up.i^e Oe teUra gis[ md

ilg l este un om Brad vine ioarte rar aici' Ted


*a

t" i"gtry^tr

imbolndveqti;

- tvtutpmesc. Harriet !
i
i

Crio c-am sa beau

Ei eu

o cafea totuqi'
aqa cum se

'"""

u;;;;;;t

;;; ;;.G

Chipul ei se intunecd Sigur, altfel de ce-ar mai

telefon' Dup[ ce mlncartr, Josh fu chemat la qi Amanda ieqirl pe verandd lntimpla in flecare sear6' Brad p" .*.rn"t" de iachitd' ascultind zgomotele Ei se aqezar[ noDtii.Vintuteraarcrmairece,darpldcutqiliniEtitor.

,-^^

p'entru tine' zise el' repede' cu fala Si eu aq face asta tine' Amanda' tristd. Aq face orice penff;

":"if]:^t:}i A.;;A;;intoarse gi puse mina pe.clanl['


._
O"nii

--:^+^-ii nr lume Pe

?
,, '

'- A^ aflat cI ai incheiat afacerea'incepu ea' llng[' spuse el' &apentru *r" urn plecat 9i altele pe - u"iq;ecner. Ue Uu"* fouttb mult cf,^fratele meu e' in ,o un de greu e sdJ sftrsit. mindru Oe mine' Dumnezeu $f "il hottrrit sd

t'i1T::11"*i*ii "o Rrmase aEa' Dupr "i'" u"elJtl lJffil#; i"i' pi"t se aluirr' la loc' Zgose inchide un minut, auzi cum tEu tl'ci"t"nide .qi

;;';i;;,

"i Orice, numai sr nu

aProaPe c[

se lnchisertr'

i",""""

m[ apropii d9 tln3' Eo!,t11-^,-"-,


iulu

Hffi;ilil;;* merg
pi""i

;;ilii

risune multd weme in urechi'

At319: in ciuda desp64irii destul de reci' pregdtitd :: "fft:i de Harriet'''

'*"ll;'il";;';f^i;;' :l"s3i: :i :^b:il' o,.,,,, un oorrer--' X;;" fi #iu-c"'"*, nici n comen:


f ^Poru'i'-'-- acea!*ta niinir"' Josh cunoEtea

;;;mund'
Ei

departamentul' pentru cl Frederick Karlan sa-fii conducl frrd qi, pine la urm[' s-lr putea str r[mln t*:.itpirf"iol.'g"" OeosLUii de ambilios acest Karlan lumea' zise i,, eqti de neinlocuit Ei asta spune toattr ea, prompt. mult in ultimul El se lntinse qi cIsctr; nu dormise prea va mai veni in guibui"i cr o va suna cind

.iiti"

acasd,

spre Amanda'Daca te-ai cu t:"::l^l.Tl.weau sd-l las pe Ei eu

"*r"

tid'i p;;;"t"
micul[
qi ioarte

Ea reprezenta o iuniui.u Ei chiar avea de gind s-o facd'

dar nu fdcu

",

rr

,urirlViulu intima a lui Brad


curca singur.
'

1:d"lll::e d"l1 q't era treaba lui. Josh iqi;Ad'; Tf: Ti:::: nuoa'dacr Brad se poate des'

qi-o orgaruza

;fflT#'::;#fi;;!l'a
Vrei desert
? se

pldcutl distraclie' Brad, Pot s[ te-ntreb ceva ?


Desigur. Ce ? Ai cumvaweun necaz
?

^ti1
Aa

Elezitldar

numai citeva clipe, apoi recunoscu

,t

pt;JtiJ;##i;
100

- i;:'ffi;ffi. em *'T' i: l,"T1l1ii:'?::*i : i""i'


^-^2-4^ uoeogr er' privind ra losh
Ei

oferi

Amanda'-

;;".J

Jva, aoeugd el' Nu-1i pot spune mai

EsclPlol
Susan KYle

ti" secrete"' ,ror"t"],lrt'jt' ilil rt*""

mormdi ea Tu si Josh, cu secretele voastre'

c!+i
ul

cuvintele tY'PtuU' Pe Amanda o surprinsesertr ttiti o"^t91y ei' Poate din nu'i pomenise Josh t" i1:,1t* la San Annu-i aceasttrcauzr o respinsese nu aveau

deoarece

;:X'J:i;,*,reslrcuno31l1:':i::'fli;:"::5i Da' avea qi 1YJiil;l;;; s-o lase sr-l iubeasca'l


,, Hfirfi.:#.t:,fi1#iiil?'"'"rr" nu crd
fiindca cr ef n-o dorea fiindcri'i cd ."t"r-ea y frcea str creadd

"*"'"-"*1o,iiea lui Terri erai "'"r'o*":*:1r;.lTii*i1; ';':;*:'J, il1il1tlm:s.lr':H5.Ti:#T$ffiabdne sd nu se'i devin6' EInusurrD!"';;;;;;o se putea

"dili;' p;;;i;itl-* *t" mnio. Poate tl motiu"rtel"n"o l!Io;iltt"* aqa fin'cauza lui Terri' lestrturd cu ea, ci lo'n ati:a:imp' ;"5#;;;ui i"u"u inJ' cniar qi dupd Acum totur avea : ::t'r*m:*mu #i:';T sentimente ratl
ilH3:f i::tgiT ii;;;; era de inleles' lui ""r i"" T#;; Ittt"i atitudinea
acereasi

li:ffiS';ltT:li'f";m fereascl u" t"J"i


iacea sa se

uu"u ui'

caro'ri legat de co1 Poate era ceva

*""'"' o*"'os'
qi cu.Josh.1

Amandei i se fdcu rlu' -_ Esti foarte tdcutd

ntY filll r,'

simulind o

Tl;;r""r,rt se purta urit cu tine IaTal vuDtru ov rer'- --

#il.*'uia
;:i'l':ff

oi'tuot'

rri

":.1":l::

t:ff

t:^:"#:l; ^^-.,.;:
nrt1l

mici schimberi pe-acffi" gansele sr devin g'uo, ue;;;i;"t'i*ite-u* toate


se-ntimpl[.

- ffi;#;ilil sati*taqielpT#;-;"i*1ea'o"todat' sd vrd ce


m-aEteaPta

ea' luni la sluibf,' spuse vreau sd fac unele

rlt"iei"

il1l,il3lnt:''il1,xJi'";;;;;'"
ireabaniinschimb'

*:?

Ht

;ii:;-*T1'"i1fJffX15 il; daca


pfnt'o er' dectt

""'ltlllt#[:"#fft
meu nu-i va conven

putere'^

invitaiilor' lnscrie-ma pe lista


astept' oreseOinte. De-abia

de Y'ryI" cind vei primi funqia

repede Brad'

r^alr prc - ^ . ,,-.'- Jvru convin$rl era ".rrrvinrii i.8.1"1-cll,pulin Josh la vorbele lui Bla9.'::I,Purur #lJ#::il".r0"" f Ea tresf,ri niciodattr ountt-t^ul; .a Jno i-ut fi trebuit ll "- -""t"il" l-ar iubi oricum' spuse el -^^. rece' Amill? foarte atrdgf,tor' aprola
:

' Preqedint" rtio"d'"Nu sunl Y|1 1"1ot' aprobl ea' .pr""ino"li"!i::l,tl;*r*lx*l;il"3f "rffJf:
**gll'li,l""i
lntotdeauna s[J invese' in ris' Amanda reulea
zia' zia-

"i' srprdminaviitoare'.zise"l":{,ln:l'-,ti,:llT'-tH"i'J saptamina Yttt""'i],1oirir"llii"to qi nici nu stia ce se pe-

DL,e

Terri, lmpreunA"cu 'o1ul

vo1'v3n] sA stea la

, """:"ilj"tiilt;;tt rru"-:::::,;; gu'llii'ffi1-"1:


triunghi conJugar' triun shi *nl u

tP acceptase' IncI nu-t "",:"^'. ^^:^ ;;;; t ^ lipsa tui intie Josh qi lt-unou.- ^ -.^ i'.nrinq inlr-un trecuse in va implica intr-un inima ctr Josh nuse

leascS. . mdriti' Y-:-: '-" Vtui iotii trebuie s[ te e ^La:- controlul Mailnu tt"o"'";;;ili;i-* s[ obtin ^^ntrnl'l - Eu, nu ! N-aE fa
rului.

*:':1;,T T:i';l ff,"t; s-a maritat Terri. $tiu ca ;:l;h**:ffi :'::;";F!-it"iiliii"'-:-,r;*i ,ol;ilffi":dl.''f*"' t'i"1""jilo vorbea despre Losn'
*u' Y "* cu glnout MdritatA Marlmra sau nu' e tot -: l'*"

llt"tj :1 drepmte, spuse Brad marita' nu-i aga ? - Ai lua conducerea imeoiaiJaJie-ai replicr
Patruzeci qi pind u''l;ar.iu

p:lTt

sine' Ai preea' Dar


aq1

*;;;;;d;siguran!tr' - doi ani lmplinesft;;;i-i ci"nci' pbt supravlepr peste

atunci.

""

mare' invitindu-i

-,-iru'"il:"'f$'?';?Jj:1f,
r02

::?lutffi ;il;'i;

f[rr per'

cu mai multd atenli"

ochii i se itngus*rd mai scoase un cuvlnl cunoEtea ft-A*unO"' pe care o

qi Privi

t"::

ESCAPADA
Susan KYle

cf,-i tremura ugor de reaclie vizibill, cu exceplia faptului


mandibula. veclem miine Acum am de dat niqte'telefoane' Ne tlimineal[. iubise gi nu awvoia nici el' O.are,o va dori cineva sese nevoie de ea. Josh n-o fiin![ ii.totdeauna se simlise cea mai neinsemnat[ de rtru ca "r".0"* pdti"t, dar niciodatd nu fusese ranitl atit

deauna.N-aveanicioindoialIc[eavareuqiintr-unf":t'tul altur si intr-o zi uu *no"'". 11i'1 :'^'11?31:li,trl'"i:f,1i numai o solie 'u "u 'i-u' "istiga ;iqi o uu.'" rrumusicr'

:fiiiil::';#-*'ii'i*ii il;;il,

inleleg. - se intoarse cu o nonEalanl5 forlatl' zicind El

Josh, Amanda mergea.'|P l. Cind se lntllni din nou cu multl vreTllillit,li dormitorul ei. Josh qi niaJstatuserd pLLt" in surragerie sf, se uite o uo,i

ffi'ff;; ilffi;"
film.
Amanda se opri

'

,.uiuttrtoi o copleEise de durere'

- Sigur. nu vedea treptele in timp ce urca scara' MoarAmanda


deqi

ell-o

Josh in fala sctrrilor' aruncindu-i lui


str soseascf,

privire acuzatoare'

mi-ai spus cd Terri urmeaz[ - Nului devenirtr reci' Ochii


Aqadar Brad

aici'

;r-;;

acum.

ii

spusese'

Dt fil::-:t*:'-1"::
lu

"TH;,?;-J;;;;; "' "'u intimPlate aici ln liPsa lui'

"u'"nt

evenimentele cu :::"Tl*?:t;

s[ cread[ cd Terri Am reuqit ! igi spuse Josh' O flcuse nici di" ill" lui: acum Amanda va pleca !drai"ci fd;dt Josh nu " facd altfel' Dar un prot"r,. Era prea mindrA ca sd
simtea nici o satisfaclie' el va redeveni uu iniour." la San Antonio, iar

_N.amcrezutcateintereseaz['spuseelcalmgiaroucom iiteua minute; pe de ttt *u* eu i";;; nu ot" ""ii"" "n"i alta part' rerrr alttr parte, Terri uu """ P'ont"*utu'l:y.:E:if :lX"Jit::; I verzi' se .i-i*iuizbucnise in-ochii ei vintelor lui. Cind vdzu
lntoarse, adtrugind

""'il;;;;*
i"

stlpin pe sine. Viala tui

normaliza qi a ei la fel lntr-o zi va fi ca inainte' Intrl vor reinnoda vechea pii"t"ni" ;i totul minte congtient qi lnchise'uga, gindindu-se ctr se

;;;;

ui-"ir"i

pleca la orice or5 doresti'


odatd o avea pe
cle cind aflase..'

la dispozilie' Po{i Miine dimineaql i1i pun avionul

pe sine insuqi.

ATTu",tj*:-111'::1T: Era hottrrit sI inchidr subiectul' largi' Era inflexibil qi tot' d" ;;;;pa;t"t rqi 1in;a umerii era motivul

"tniltit suferea atit de multl Dar ea pentru care n-o uoia pe A*unO"'
_CredeamctrTerris-amf,ritat,spuseeaprintredinlii
incleqtali. El o Privi, amuzindu-se Pe ascuns' c[ nu-i observl Si ce dac[ ? intrebd el' preff,cln<lu-se ^*iiJr"

r"*ii-o

r"J"

lf^tt"

inr'r'-11 in Oimineala urmdtoare, Amanda aptrruimbrlcattr considera costum de mtrtase de culoare albastru-pal' fmanda tnui potrivit maierial pentru climatul ;;;;;i" ""r foutt" r{coroas5' Dar e foarte potrirropical, deoarece ",t" gi dtr^ impresia ctr vittr si intr-un climat rece ; este ctrlduroas[ se gifoneaztr prea rlrp#tl* qipi"r* Are un singur defect: usor. *t"'A*undu

urrr"r"ul' Jin;;;
chiar sr zimbeascd
104

:Hffi::H:ffi#ff;;;hil

in buzunare' reugind: u"qo*tiiot: D":s":lY: ?:i:: y:iiltiil ou?:o'n nu avu nici un rer
mJreqtate

machiajul lnainte iEi piept[nl pdrul qi-qi corecta de a-;i lua geanta qi cobori' Josh' Stnigutu de plecare, il anun1tr ea pe Brad aranja baEl se intoarse de pe baimn' unde stdtea' gi Brad' s[-i mai riqaropa. Josh se bucura cd merge

grd; i;

tliceAmandeimoralul,c6dealluinupreaaveacines[se
105

ESCAPADA
Susan KYle

la picioarele ei' pe podea' dar'i ocupe; Inima lui se afla acum ea habar n-avea de -, *,,i lui' Vorbea ca qi cum ar n Amanda fu uirnit[ de vocea
l

de pind acum pleplind de incintare, iar bunele lui intenqii

asta' - Aidestuibani?ointrebdroce' detestat-o' tea qi car de ctedit lali Am destui, rdspunse' $i mai am mine.
rr

.-'-fu rir[ ca un fum.

qi zimbi fo4at' ad[ugind ,. Amanda lqi lnchise geanta tot"'. ! :-r r^ ...x ,..rteri Mu\umesc din nou penuu ' 'nd '- -t-' - N-ai pentru ce, rdspunse el scurt'prwtL* la usd' unde'"l tiltiL"^"-," apdru capuliui Brad nentru,c.|ev1 Hai' vino''l n" aqteapte' r-trai vino-

fblosindu-se de trupul lui ;;;;;; i se va qifo"u ""t;'nt uni gura cu buzele ei' cuprinse in aceeagi Un val de pltrcere incandescentd o total Ei dureros' incepind sd se cfipe.-Cemo, abandonindu-se lent' cu rici" *"n apf,sarea lui dur[, ondulindu-qi coapsele
sinii strivili de pieptul lui larg'

o impinse in

uga masivtr

puternic Ei' tocmai clnd ea se costumul' el se aplecr gi iqi

din lemn de

mahon'

'n"iT#;:11;";;;;'ii-qi
;J;;;;;
"; "i'A'

'mIwei...

pu, ma vrei, qopti eaiag5lindu-se de gitul lui' $tiu


sa geame gi str

cd

ndstrric5, glumi Brad' Vin imediat, rtrsPunse ea' qi ieveJi;-otou'*'"' Josh' addugf, Brad

oinl cind ea lncepu


spre el gi
stru

savurind-o El ii aplsl din nou buzele cu gura' mai tremure' abia

expert'

ditpdtl' ^' , o noanteinait: ine:r?:e sr-1''

|'Jftil#.Tl;';;;.*up'"t" cu mrinle'clldura penisului qi fdcind-o uttf"ita'*i^td durerea


in ereclie. trecu mult timp Amanda ii venea ;i ea in intlmpinare.qi ei nducili' Josh igi qi ntlt in plnd cind el i;i ridics;"p"r it1i, tace acest lucru, nu avea nici blestema sllbiciunea. il dd inlspri brusc' un Ot"pt. Expresia fetei lui se vrei ia-mi spui ctr o mai doreqti ,out" u*"u tu - fi dupl ptinii" buzele pline' &-[i ofere ea mai
pe Terri ? gopti "u mult decit 1i-aE Putea oferi eu ? Terri. La auzul acestui nume'

trf,sind-o ritmic

linindu-se

raca sa'rarturrDworw;" f actrsrmlrturiseasca*^u9uP":'ry!^di:"Ti:,"1T:'::."Tt; de spus' Josh avea impresia'l

timpul, sPunlnd cI n-a "i;fu aqa dorea Brad"' De cr toatr lumea il pet*"d5"i cuig
fapq Brad nu Prea avea de era tacutr Ei Se uittr la Amanda, care

' i

al-es'

""fit:lii:ffi:"T'ilJo* gi poate cr qi 9a ,"1r1".i:1 ,1:slincita


ii6ng,
plini de dorinl[, care-l crutau'

rosh simlea u ra ; -o"uirna' ochii eiverzi'cain


aqa

t"t:11111:T'frl

lui Josh ii reveni judecata


lnghelard cind

aspru.

Chiar trebuie

cr a reugit s[-l cum mtr uit, Josh ? qopti ean vlzind p"ll:l,icest succes' impresioneze Ei felicitind";*:
iosh ofta adinc qi buzete i se

'l-[

"4t

la mine? o intrebd el''

lui echilibratf,.

ii Se indepirtl de Amanda qi trf,strturile expresia triumfului' zdri in ochiiverzi ai Amandei Libertate t raspunse el' cu privirea.strllucitoare'
no

Teni

subliard'

tate. cu priviri' f-rr 'uttuorolu lui era pierduttr in fala ungi arymSnea --i."iri
o miscare dericattr o ceau de emotie'
106

-;;il

amanoa

exclamd

^-^,, el' respirind cu greu.l

'

,,

,"

l'* i:;t*::t'*l*;""ifl-lli.l :#lT";;'".fil;fiilnd uEu; o'r'ii tui atuaqtri


strdru-

|il't;^mai-putla'controla'

Amanda zimbi

imPreunl ln Pat' da mai mult' spuse ea' hotdritd'' - Dar eu ti-aq ''' Ochii lui se migorarf,' ? Sau' poate' cu Ce faci, Amanda, te tirguieEti -mine ? irorri", o t*i tu sr poii pt"tuu ziarul ad[ugtr "i Ea izbucni Plind de minie
L07

"g,"pra

s[

ore petrecute md ia de barbat dupd citeva

rsclpln
Susan KYle

a asta'

tf -

t" :,lJiiTltl"::li ;f,:H5"fr ' J 3ifl'y;:'fi *#:l, mamer ilf il"H ;:llfi ;'# ;;'otu u'op'u ziarului

i proasld'J-otl qi des' t.t *."t"ina-prin plrul blond Jp"'"-*."1:."?1 Tk""lTil}l I i{ai, acum incepi tlal' stuut'rw''-"ii; wei se ctqtigi numai inima
Asta a fost o gluml

nierde banii printre degete'

qil*

voi ffi;t;;;l'timur rutri pe caiel acord' el de te rog ! u'dta '" - Chiar in pi"iouirl ir* ot"up,[ qi spuse plin[ de Se ridicd *Y"; vrei qi tu' de-acum inainto aEa^cum
face

ll-l^dmonstrez in viaqa mea'

tale. tu*;u

invins: minut ^ra'rrqe ct a lnvins, un -:-.r+ crezuse cd lsi ridic[ bralele' Pentru D;;il;ldefieireaprruse' ai? -^ ^: o^,i*it sn' ce ai? te-ai scrintit sau

s-o fac ! $i afawre' Doar asta' doi nu ua rnaiii oecit acpastd personala' $i am lnffe noi nici o fntilnire Nici o remarcr p""oiutn'

'
;
]

;;;;t ziarut oaca nu eqti atent ! ca gheala: "**ointit"j qi reci


._
o"

""'j?#hTff#iJi;;""*u' ! stnt meschinl


stii
on

__ De ani de

t"-i"ii""Joo

{ Multe iiqtiga u'tt"r tuna gtiinla' doreqte numar Dar Terri, addugf, "1, #;i;;;.i iui Mikapoulis' i *ili""ti"r" & corpul meu, din *"** "'t" ii"i"t str-l string[ de git' dar i ochii ei aruncau Jg;; solu$e' cu dinlii I bucuri de aq qopti Amanda, "*J*'o"doresc sd te : ^. -, na ea' ennri Al tli "

u.

'1"^"aJi"t"i el cu un-cinism X;,ll'#:tllt";t' spusebldnurile pe care le poartS; i oioiu"ni"i6 qi

T1111-pi:,:':tJ.:'o-:1"f. grosolan'

oeuenire negri oacr nu este absolut Nu-1i face din;i';; ;;;tqmin voce' ameninlare in necesdi, spuse cu o uqoar[ ';;-t"dh"td cind se sindi la acest lucru' rupt'.depinde numai de

'"i*"luititt' sotvaUild pind ctnd o vor - N-aq tine ca s6-mi mengii iloqt"nit"u
primi, nu-i aqa ? clipe El nu zise mmrc gi dupl citeva
se

ino'a'ni,

intoarse'

inclegtali. tt'"':';ii-am
tru
cd

spose'in-uocea lui simlindu-se l-arevedere, e*u'oou' f'ott'u'" 9i cu multl pasiune' pe minia, amestecata cu t'' J"t"ttioi uga qi mina tremur[

Ea se intoa""
!

'i

""i totni*unuu

intre

mal rac' re'-:^^-x al qi-cm s-o mai fac. Pen' bucurat deja' ricand "t' Si-.u^ care trebuie reprortema

clant{. Amanda - tres[rin auzind chemarea lui' Ea * &este ? lntrebL ea'f6rdsf,-1 priveascS'
Josh fdcu o

d"i;;;;;;;i;i"

I
'

stdpinirea ca sd qicc ;;; i se lllise pe chipul uttegdt-o]:,^ ^o zise e.A existd probleme'

ei gi de toatd aw nevoie de toatr u:111:ut"u batiocoritor


zimbetul

*'"jilil"5 ";-i;";;;"t;este

ea'

""iti"i Bineinqe;:;;;J"th plictisit' tAcum - de afaceri, J"]"t*"n"; illlllT?^trf, lntr-o luminll neri o'"i'* r--- -uv!'r- piiTi::*1f[tj::tTf#,,';. O9l nou6. Peste doi 3nr vEr nou[. "l' acel moment-va treb ui s6 l,e merili. Pi ili";il;;;"rului' tn este la conuyil""^-

I sintem parte-i

dac[ ai ajuns cu bine acasS' -*I- iii p"sd intrebl ea cu


?

--

micl Pauzd' Sund-m[

"itJt"tqti

sI gtiu la San Antonio' Vreau


v_oce

"

avrnd avind iffi;;.- *" in otlni' in expresia^felei' Dar nu-Et ,"G#;,'";;i se tntoarse inainte "it*

in!en?1L.,

;;1'o" ; cripr pdru "l:l::l'

aer un aer

nutu da seama

:,;At;td;-t

;;rffi

atunci' Ward Johnson

; '""'; ry: aluia qi.ilclrca sd se controts 1,igii.iiifl"3l:ffiffi, *:l#;*#";:;poate dar gtiu cr


*',,*ni,; ;;
Eu nu stiu
108

.i al meu. E: ci qr meu' Es $,1t3-i3"i;;;;-ioi wu'o Johnson'

Poatd jotn' *t" stdtea cu spatele la ea' apor Mai privi o datd fu clipe' tncfrise ochii pentru citeva

o t" p"ii* "" "r qi Josh studia mai bine'

ce-ai;;#;;

wuio

Johnson'

cuvint' El nu mai scoase nici un

ea' L'ar"n"d"r", Josh' mai sPuse

109

S-ar putea să vă placă și