Sunteți pe pagina 1din 300

CIOCOII VICHI $I NOI

SAL CI NA$TI IN
PISIC $OARICI
MNNC
ROMAN{ ORIGINAL
NIcoIue IIImon
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
edicu{ie
Domnilor ciocoil lEsLe muIL LImp de cund umbIu cu
uceusL nuveI zIuu I noupLeu, nLocmuI cu DIogen,
cuLund o cIus de oumenI cu s Ie-o dedIc. Am voIL s Iuc
uceusL onoure boIerIIor; dur, dup o gundIre serIous,
mIum scIImbuL IoLrureu, ccI, deI nLr-uceusL cIus s-uu
sLrecuruL muI(I veneLIcI corup(I I, cu LouLe IovIrIIe I
LenLu(IunIIe sLrInIIor Iu cure serv de (InL de un secoI I
jumLuLe, LoL se gsesc prInLre dunII brbu(I cu
sIm(mInLe nobIIe I cu InIm de udevru(I romunI, cure uu
IcuL, Iuc I sunL convIns c vor Iuce muIL bIne puLrIeI Ior.
De Iu boIerI um uIerguL Iu negu(LorI. Am revIzuIL LouLe
sLubIIImenLeIe de comercIu, de Iu muguzIIIe ceIe murI I
Iuxouse pun Iu mugIernI(eIe ceIe umIIILe uIe precupe(IIor.
Am vzuL zuruII Ir cupILuI, IunIuronI I muIoneLI, cure
srcesc Iumeu prIn dobunzIIe Ior ceIe nemsuruLe;
IIpscunI I bogusIerI cure I mpodobesc muguzIneIe cu
murI puLred I cu ogIInzI mIncInouse I, dundu-I Lon de
murI cupILuIILI, ruIneuz socIeLuLeu prIn IuIImenLe Iruudu-
Iouse, ce se eIecLuesc IourLe Iesne n (uru nousLr; bcunI
cure vund rupI( n Ioc de unLdeIemn, orez ndoIL cu
pIeLrIceIe cu s Lrug muI greu Iu cunLur I cuIeu umesLecuL
cu orz I IusoIe. Am vzuL curcIumurI umesLecund vInuI cu
up I vunzund cu ocuIe cu dou IundurI, mceIurI I
precupe(I vunzund cu cunLure sLrumbe I m-um muInIL,
ccI ruI esLe IourLe mure, dur n-um gsIL n uceLI
umgILorI decuL nILe Io(I suu cIocoIuI ordInurI, IeI(I dIn
couIu vousLr Ir dI-pIom de specIuIILuLe!... Am uIerguL
prIn suLe I cLune, um vorbIL cu (runI bLrunI I LInerI; ce
e drepL, sunL pIInI I eI, srmunII, de murvII pun nLre
urecII, dur n-um gsIL nIcI nLre dunII pe oumenII ce
cuLum. Am InLruL n IocuuI IuI Dumnezeu, um observuL
cu conLIIn( cIeruI nuIL I pe ceI proIeLur. Dur vuI! ce
dezumgIre!... AcoIo unde credeum c voI gsI LoIuguI I
LruIsLu, sucruI sImboI uI umIIIn(eI I pIeL(II creLIne, um
gsIL Ignorun(u nLronuL , InvI-dIu, mundrIu, IcomIu I
uILe pcuLe moruIe, pe cure ne oprIm u Ie descrIe, ccI Iegeu
de pres, Ir ndoIuI, ne-ur condumnu Iu zece unI de
ocn.
ObosIL de uLuLeu cerceLrI zudurnIce, IoLrusem s-mI
urd munuscrIpLuI; dur LocmuI cund m pregLeum s duu
IIcrIIor roduI osLeneIIIor meIe de use IunI, m-um gundIL
I Iu voI, preuIubI(II meI cIocoI uI condeIuIuI, de LouLe
cIuseIe I purLIdeIe, I um zIs cu sLmouI nosLru PIIuL:
Ecce homo suu uL oumenII meI!
Vou, dur, sLrIucI(I IuceIerI uI vIcIIIor, cure u(I muncuL
sLureu sLpunIIor voLrI I v-u(I rIdIcuL pe ruIneIe uceIoru ce
nu v-uu IsuL s murI(I n mIzerIe; vou, cure sunLe(I puLre-
juneu I muceguIuI ce sup dIn LemeIII I rsLourn
mpr(IIIe I domnIIIe; vou, cure u(I IuruL cu zvun(uI dIn
Iunc(IunIIe ceIe mIcI I cu mIIIe de guIbenI dIn ceIe murI,
Iur ucum, cund v-u(I cumpruL moII I puIuLe, sLropI(I cu
noroI pe IcLorII voLrI de bIne; vou I numuI vou dedIc
uceusL sIub I nensemnuL scrIere. CILI(I-o cu bgure de
seum, domnII meI, I orIcuLe Io(II mI vor II scpuL dIn
vedere, nsemnu(I-Ie pe un cuLusLII I mI Ie LrImILe(I cu s Ie
uduug Iu u douu edI(Iune.
Prolog
NImIc nu esLe muI perIcuIos penLru un sLuL ce voIeLe u se
reorgunIzu, decuL u du IruneIe guvernuIuI n muInIIe
purvenI(IIor, menI(I dIn concep(Iune u II sIugI I educu(I
nLr-un mod cum s pouL scouLe IupLe dIn pIuLr cu orIce
pre(!...
PIuLon u zIs, cu dou mII de unI nuInLe de u Iuu noI
punu n mun cu s descrIem pe cIocoI, c un om, cu s
pouL devenI ceL(eun onesL, muI nLuI de LouLe cuuL s IIe
nscuL bIne, crescuL n IrIcu IuI Dumnezeu, I dIn copIIrIe
pun Iu muLurILuLe s LrIusc nconjuruL de oumenI
vIrLuoI I drep(I.
CIocoIuI esLe LoLdeuunu I n orIce (ur un om venuI,
IpocrIL, Iu, orgoIIos, Iucom, bruLuI pun Iu burburIe I doLuL
de o umbI(Iune nemrgInIL, cure ecIuL cu o bomb pe
duL ce I-u ujuns (InLu uspIru(IunIor suIe.
PepInIeru n cure cresc uceLI InumIcI uI onoureI I uI
LuLuror vIrLu(IIor ceL(eneLI esLe muI LoLdeuunu cusu
boguLuIuI I muI cu seum u boguLuIuI purvenIL. AcI vIne
cIocoIuI, umIIIL, I cere u servI pe boIeruI penLru o bucuL
de puIne, o cumer de dormIL I un veLmunL cu s se upere
de usprImeu IrIguIuI.
n unII dInLuI, ucesLe vuIpI cu dou pIcIoure, cure nLrec
n IpocrIzIe I vIcIeug pe ceIe cu puLru pIcIoure dIn Iub-
uIeIe IuI Esop I u onLuIne, peLrec mpreun cu servILorII
ceI mbLrunI(I n pcuLe de LoL IeIuI, I sLudIuz cu ceu muI
mure uLen(Iune, ncuL Iu eLuLe de douzecI de unI, eI LIu
IourLe bIne cum se Iur cIocu de pe ou Ir s curuIe; cu
uILe cuvInLe, LIu cuL s Iure de Iu uprovIzIonureu dIn LouLe
zIIeIe, cuL de Iu uprovIzIonrIIe ceIe murI, cuL de Iu uren-
dureu moIIIor I uILe muI muILe Lrunzuc(IunI uIe cuseI
boIereLI n cure se uII servInd.
$LIm cu Lo(II c nLre sIugIIe de Iu cuseIe bogu(IIor, cu n
LouLe meserIIIe socIuIe, exIsL o IerurIIe ourecure. CIocoIuI,
dur, I ncepe uneorI curIeru de Iu posLuI de rundu, Iur uI-
LeorI de Iu IucIeu ce se pune n coudu LrsurII boIeruIuI;
devIne cu nceLuI soIrugIu, upoI vLuI de curLe, Iur muI pe
urm se Iuce I eI boIer; I cu LouLe c unII-uI(II I zIc n der-
IzIune boier jccut, copIII IuI ns devIn boIerI I III de
boIerI.
n LImpuI pe cund cIocoIuI umbI dup Lrsuru boIer-
uIuI, eI uII LouLe sIbIcIunIIe sLpunuIuI su I-I ujuL cuL
pouLe cu s I Ie mpIIneusc n pugubu IuI I n IoIosuI su.
Se nLumpI, ns, de muILe orI cu sLpunuI cIocoIuIuI s
uIb I vIrLu(I, dur ucesLe IucrurI pLruLe nu poL s InLre n
cupuI I n InImu ceu LrIungIIuIur I ngusL u cIocoIuIuI
pIecuL pe drumuI de u devenI om mure cu orIce pre(.
Cu soIrugIu se obInuIeLe uLuL de muIL cu muncrIIe
deIIcuLe, ncuL nu muI pouLe s LrIusc Ir IrIpLur de
Iuzun, brunz de Purmu, suIum de Veronu, Icre moI, con-
serve de run(u I vInurI dIn ceIe muI ceIebre deuIurI uIe
EuropeI. AsLIeI dur, cund cIocoIuI ujunge Iu gruduI de vLuI,
esLe corupL moruIIceLe I IIzIceLe pun Iu mduvu ouseIor.
nI(uL Iu ucesL dIn urm I muI suprem grud uI
sIugrIeI, cIocoIuI devIne prevzLor cu un prezIdenL de
cubIneL... dIn Europu. deeu ce-I preocup zIuu I noupLeu
esLe de u uIIu meLoduI prIn cure s-I Iuc sLure. DIIerILe
pIunurI I se prezInL n ImugInu(Iune, unuI muI nLunecos
decuL ceIIuIL; Ie sLudIuz pe LouLe I, gsIndu-Ie reu-IIzubIIe,
Ie pune n Iucrure Ir musLrure de conLIIn(.
S-u zIs de muI muI(I IIIozoII I crLururI c conLIIn(u
esLe ceI muI uspru jude uI crImInuIuIuI. O II, nu LgduIesc,
dur vLuIuI de curLe cunouLe secreLuI de u Iuce dIn ucesL
uspru judecLor un consIIIer nLocmuI dup cum I
LrebuIeLe IuI.
EI zIce n sIne: ToL omuI esLe creuL de Dumnzeu cu
drepLuI de u se IrnI pe pmunL; de ce dur unII oumenI uu
muI muIL decuL Ie LrebuIe, cund uI(II nu uu nIcI cIIur mIjIo-
uceIe necesure spre u se sus(Ine? De ce unII sunL puLernIcI
I uI(II nebgu(I n seum? De ce unII sLpunesc pmunLurI
nLInse, Iur uI(II nu uu nIcI cIIur pmunLuI necesur spre u se
nmormunLu? AceusLu esLe o sLure de IucrurI unormuI zIce
n(eIepLuI vLuI de curLe I cuL s o combuL dIn LouLe pu-
LerIIe, uduug eI.
AsLIeI dur, omuI nosLru, mergund dIn ru(IonumenL n
ru(IonumenL I dIn deduc(Ie n deduc(Ie, devIne comunIsL,
Ir LIreu IuI, I ncepe u pune n Iucrure uceusL docLrIn
uLuL de Irumous I eguII-Lur n upuren(, cuL esLe de
IIdous n Iond.
Nu Lrece muIL I IngenIosuI vLuI de curLe se pune cu
urdoure u nIveIu sLureu socIeL(II... I cumpr moIoure,
vILIoure I uILe dImInuLIve de ucesLeu cure Iuc vIu(u Iesne I
pIIn de pIcerI.
Dup ce u ruInuL de ujuns pe nenorocILuI boIer, cure nu
I-u IsuL s pIur de Ioume pe drumurI I dup ce I-u IuuL
runguI de pILur, Iu cure nu esLe vLuI de curLe cure s nu us-
pIre, omuI nosLru cuuL un preLexL I prseLe cusu
sLpunuIuI su LocmuI uLuncI cund ucesLu sImLe ceu muI
mure nevoIe de dunsuI.
EsLe cunoscuL c omuI mbog(IL prIn IurLIug nu se
suLur nIcIoduL de uvere, orIcuL de boguL ur devenI, cI, dIn
conLru, cuuL noI mIjIouce de u-I mrI bog(IIIe. CsLorIu,
dur, devIne penLru dunsuI o nou mIn de expIouLuL. Se
propune cu gInere pe Iu LouLe IeLeIe boguLe; LrImILe sumsurI
de csLorIe n LouL (uru I nu se nsour decuL numuI
uLuncI cund gseLe o zesLre dup pIucuI IuI, Ir s se LuI-
bure cuL de pu(In duc IemeIu cu cure-I Ieug sourLu esLe
jun, Irumous I crescuL bIne, suu sIuL I depruvuL.
OmuI ce se nsour numuI penLru cu s-I mreusc
sLureu nIcIoduL nu Iu so(Ie bun. CIocoIuI o LIe I uceusLu,
dur I pus IourLe pu(In, ccI eI nu ure uIL (InL decuL reuI-
Izureu pIunurIIor suIe ceIor umbI(Iouse. Nupuc s Lreuc
Iunu de mIere I cusu cIocoIuIuI devIne o cuIeneu n cure se
udun LouL Iepru socIeL(II. So(Iu IuI devIne o MessuIIn;
copIII se nusc Dumnezeu muI LIe cum, cresc mpreun cu
sIugIIe I, LocmuI cund ujung Iu gruduI ceI muI nuIL uI
corup(IunII, I LrImILe n run(u cu s nve(e curLe.
NenorocI(II copII, IIpsI(I de educu(Iuneu moruI I
nenLrI(I prIn vIrLu(I I exempIe de onoure nv(uLe dIn
cusu prIn(IIor, cum ujung Iu por(IIe PurIsuIuI, cud n
muInIIe IemeIIor I junIIor ceIor sLrIcu(I, cure I depruveuz
I muI ru; Iur cund se nLorc n puLrIe, n Ioc s uduc cu
dunII IumInIIe EuropeI cIvIIIzuLe, nu uduc decuL vIcIuI I
depruvureu suu, duc vreunuI dInLr-nII reueLe u nv(u
cuLe cevu, uceusL cuILur InLeIecLuuI, neIIInd sus(InuL de
o educu(Iune moruI, produce muI muIL ru decuL bIne
nenorocILeI (rI ce IrneLe n sunu-I usemeneu vIpere.
CIocoIuI suu puIuI de cIocoI, ujuns om de sLuL, se
deosebeLe de omuI onesL prIn muI muILe IupLe, Iur muI cu
seum prIn purLureu su. EI nu se pronun( deIInILIv penLru
nIcI o docLrIn poIILIc, nu se Iuce udepL credIncIos uI nIcI
unuI purLId, nu dour c ure spIrILuI drepL I neprLInILor,
cI cu s pouL expIouLu deoduL LouLe docLrIneIe I purLIdeIe
n IoIosuI su.
AmoruI de puLrIe, IIberLuLeu, eguIILuLeu I devoLumenLuI
sunL vorbeIe sucrumenLuIe uIe cIocoIuIuI, pe cure Ie rosLeLe
prIn udunrI pubIIce I prIvuLe; dur ucesLe vIrLu(I
ceL(eneLI, de cure Iuce uLuLu pomp, nu sunL decuL
LrepLeIe scrII pe cure voIeLe u se suI Iu puLere; I uneorI,
cund eIe nu-I serv de ujuns, eI uIeurg Iu sLrInI I
prImeLe de Iu dunII posLurI n (uru su.
Ajuns Iu gruduI de mrIre penLru cure u comIs LouLe
mIeIIIIe, u suIerIL LouLe umIIIn(eIe I u decIumuL, Ir de u
Ie sIm(I, LouLe vIrLu(IIe dIn Iume, cIocIuI I rIdIc muscu
IpocrIzIeI de Iu ocII I se uruL IumII n mIzerubIIu I
urucIousu nudILuLe u suIIeLuIuI su ceIuI mIc.
nImu IuI, usprIL de suIerIn(eIe, umIIIrIIe I njosIrIIe
prIn cure u LrecuL, devIne IncupubII de orIce sIm(munL
Irumos I umun. I-berLuLeu preseI I supr, ccI
descoper InecIIL(IIe vIe(II suIe I nu-I Ius s despouIe de
uverI pe sLuL I pe purLIcuIurI; Iunc(IunIIe sLuLuIuI Ie
mpurLe Iu cIocoI cu ceu muI mure prodIguIILuLe I, cu s se
pouL IoIosI muI bIne de orunduIrIIe n servIcIe, I
recruLeuz un cIocoI LoL de cuIIbruI su I specuIeuz prIn-
Lr-nsuI puIneu nenoro-cI(IIor Iunc(IonurI.
uL LIpuI cIocoIuIuI dIn LouLe (rIIe I muI cu seum dIn
(uru nousLr, unde IumInu udevruLeI cIvIIIzu(IunI n-u rIsIp-
IL nc norII ceI groI uI Ignorun(eI I uI depruvu(IunII. uL
LIpuI ce ne propu-nem u urmrI n deosebILeIe Iuze prIn
cure eI u LrecuL n secoIuI nosLru, de Iu cIocoIuI cu unLerIu I
cu cImrI Iu bruu uI LImpIIor IunurIoLIcI, pun Iu cIocoIuI
cu Iruc I cu mnuI uIbe dIn zIIeIe nousLre.
Purteu I. Ciocoii vechi
De Iu 181q pun Iu 18o
1
CuruvunI - punLuIonI
Cupitolol I. ino Ptoric
nLr-o dImIneu( dIn Iunu IuI ocLombrIe, unuI 181q, un june
de zz de unI, scurL Iu sLuLur, cu Iu(u oucIe, ocII negrI
pIInI de vIcIenIe, un nus drepL I cu vurIuI cum rIdIcuL n
sus, ce IndIc umbI(Iuneu I mundrIu grosoIun, mbrcuL
cu un unLerIu de umuIugeu rupL n spuLe; cu curuvunI
1
de
punz de cus vopsI(I cuIenIu; ncIns cu o bucuL de punz
cu murgInIIe cusuLe n gIergIeI; cu pIcIoureIe gouIe bguLe
n nILe ImIneI de suILIun, cure Iuseser oduL roII, dur I
pIerduser cuIoureu dIn cuuzu vecIImII; Iu ncIngLoure cu
nILe cIImrI coIosuIe de uIum; n cup cu cuuc de uI, u
cruI cuIoure nu se pouLe dIsLInge dIn cuuzu peLIceIor de
dIIerILe muLerII cu cure eru curpIL, I purLund cu vemunL de
cpeLenIe o Iermen de pumbrIu cu puIuI gruuIuI, cpLuIL
cu bogusIu rou; un usLIeI de june sLu n scuru cuseIor
mureIuI posLeInIc AndronucIe TuzIuc, rezemuL de sLuIpII
InLrrII I ubsorbIL n nILe medILu(IunI cure, reIIecLundu-se
n LrsurIIez Ie(eI suIe, Isuu s se vud pun Iu evIden( c
gundIreu ce-I preocupu nu eru decuL pIunurI umbI(Iouse ce
ncIIpuIreu IuI ceu vIe I puneu nuInLe I obsLucoIeIe ce
nLumpInu n reuIIzureu Ior.
n momenLuI uceIu, uu scrII se descIIse I se urL
nuInLeu juneIuI un urnuL mbrcuL numuI n IIr, cu pIs-
LouIe I IuLugun Iu bruu I cu LLurc roIe bInIL cu vuIpe
nuIe. MundruI uIbunez, Ir s prIveusc cuL de pu(In pe bI-
eLuI june ce-I Iceu LemeneIe
z
pun Iu pmunL, sLrIg cu
voce de sLenLor: oune, Lruge buLcu boIeruIuI Iu scur.
z
TemeneIe compIImenLe LurceLI

BoIer de proLIpendud de prImu cIus


VIzILIuI, dup ce pIesnI de cuLevu orI dIn bIcI I muI Icu
cuLevu muruIeLurI prIn cure voIu s uruLe ubIIILuLeu ce uveu
n meserIu su, Lruse buLcu Iu scur.
Nu Lrecu muIL I se uuzIr puII ceI IeneI I gruvI uI
mureIuI posLeInIc, ce coboru scuru cu o cuden( sImeLrIc.
JuneIe, u cruI uLen(Iune eru u(InLIL Iu ceu muI mIc
mIcure ce se peLreceu, uuzI I eI ucesL zgomoL I cu un uer
n cure se vedeu IourLe curuL neIInILeu, rIdIc de Iu pmunL
dou cuLII cu psLrvI I cuLevu gInI; upoI vur
mcIInIIceLe munu n sun I scouse un pIIc sIgIIuL; Iur
dup ce I sLrunse Iermeneuuu Iu pIepL I-I Iu cuucuI dIn
cup, Isund s se vud o cp(un rus pesLe LoL I numuI n
creLeL cu vreo cuLevu IIre de pr, Iu o pozI(Ie umIIILoure I
uLepL sosIreu boIeruIuI. n IIne posLeInIcuI upru n scur
mbrcuL cu unLerIu de cuLnIe cu guu porumbuIuI, ncIns
pesLe mIjIoc cu un uI de |urIgrud, cu IIIcuI n cup I
nveIIL pun Iu ocII cu o gIubeu de posLuv uIbusLru, bInIL
cu bIun de rus. EI zrI pe june I-I zIse cu gruvILuLeu de
boIer de proLIpendud

:
- CIne eLI, m bIeLe, I ce voIeLI de Iu mIne?
JuneIe czu n genuncII I, sruLund puIpunu unLerI-
uIuI, rspunse cu o voce Iunced ce InspIru compLImIre:
- S LrI(I nLru muI(I I IerIcI(I unI! SunL DInu
PLurIc, nemernIcuI IIu uI preuumIIILeI vousLre sIugI LreLI-
IogoIL GIIneu PLurIc, IosLuI odInIour vLuI de curLe uI
nI(ImII vousLre.
(
Lude inditide
- EI bIne, spune-mI ce vreI de Iu mIne?
- Am o scrIsoure de Iu LuLu cLre preucInsLILuI I de
bun neum obruz uI mrIeI vousLre.
- Ad-o-ncouce, s vedem uceu scrIsoure.
JuneIe se upropIe de posLeInIcuI (Inund cupuI pIecuL
pun Iu pmunL I-I deLe scrIsoureu; upoI czu IurI n ge-
nuncII I, sLund n uceusL pozI(Iune, uLepL rspunsuI.
BoIeruI descIIse scrIsoureu I cILI ceIe urmLoure:
Precmilostitului i de bun necm cl meu stcpcn, cu
cec de sluc supunere mc nchin.
Dupc scntc dctorie ce cm, cc un supus credincios tin
c cercetc despre jericitc i mie jocrte scumpc scnctcte c
pcnetheniei tcle, cc cjlcnd-o pe deplin sc mc bucur din
rcrunchii inimii mele, ccci eu, din milc Domnului, mc
cjlu n toctc ntreimec scnctc(ii i mc ndeletnicesc cu
umilitc mec slujbuli(c de scme ce te-ci milostitit c-mi
dc. Am primit preccinstitc scrisocre c blcorodnicei tcle
i cele ce-mi porunceti le-cm pus n lucrcre. Cele
pctruzeci lude
(
scutelnici: pesccri, rcccri, tcnctori i
dcrtcri, i-cm mprctict n tot jude(ul i cred cc, cu
cjutorul lui Dumnezeu i iuchiuzcrlccul smeritului tcu
rob, curtec blcorodnicei tcle n scurtc treme se tc
umplec de tocte cele trebuinciocse.
Altc cm sc te ro, crhon postelnice: jiul meu,
njc(ictorul ccestei umilite scrisori, c cjuns n ilichie i cu
tocte cc m-cm silit c-l ntc(c tocte iuchiuzcrlccurile i
mcrcjeturile cu ccre trebuie sc jie mpodobit un cdetcrct
cclemiu, dcr nejiind de cjuns tocte ccestec, l trimit lc
domnic tc cc sc se mci rocdc, cc sc poctc iei i el mcine-
poimcine lc obrcze.
Primete, milostite stcpcne, douc bote cu pcstrcti i
zece cini crescute i nrccte de mine.
A pcnetheniei tcle smeritc i umilitc sluc, treti-
loojct Ghinec Pcturicc ot ucot, sud Sccc.
Dup ce posLeInIcuI AndronucIe cILI scrIsoureu, cIem
pe vLuIuI su de curLe I-I zIse:
- u ucesLe cuLII cu psLrvI I s Ie LrImI(I coIo, LII Lu!
- Iur pe LrenguruI ucesLu de bIuL s-I opreLI n curLeu
meu I s mI-I IucI deocumduL cIubuccIu.
u ucesLe vorbe uIe boIeruIuI, InImu IuI DInu PLurIc
sIL de bucurIe - I uveu mure drepLuLe, ccI prIn ud-
mILereu IuI n servIcIuI posLeInIcuIuI devenIse proprIeLur pe
prImu IILer u uIIubeLuIuI IorLuneI.
n LImpuI ucesLu vIzILIuI uLInse cuII cu bIcIuI I IeI cu
buLcu dIn curLe, Iur vLuIuI Iu cuLIIIe cu psLrvI mpreun
cu gInIIe I, urmuL de nouI su conIruLe n cIocoIsm, suI
muI nLuI scuru ceu mure u cuseI, Lrecu prIn suI I,
ujungund Iu o guIerIe cum nLunecous , se oprI n Ioc I zIse
IuI DInu PLurIc:
- uL oduIu ce (I-um gLIL penLru IocuIn(; InLr nLr-
nsu I pesLe un ceus voI venI s Le nv( meserIu de cIubuc-
cIu cu cure Le-u cInsLIL sLpunuI.
NouI cIocoI uLepL pun se deprL vLuIuI, Iur dup
uceeu se cobor n curLe I, Iuund o perecIe de desugI n
cure eru o coIec(Iune de Lren(e ce compuneuu uvereu ce
uduceu eI dIn cusu prInLeusc, suI scuru cu repezIcIuneu
vunLuIuI I InLrund IurI n cumeru su I uez LouLe
IucrurIIe pe Iu IocuI Ior.
Cumeru despre cure vorbIm eru n perIIerIe de un
sLunjen pLruL; nLr-unuI dIn ceIe puLru ungIIurI eru o
vuLr nLocmuI cu ceIe obInuILe Iu cuIeneIeIe LurceLI, pe
cure sLu un IbrIc coIosuI, nconjuruL dIn LouLe pr(IIe cu
crbunI sLInI pe jumLuLe. n ceIIuIL ungII eru uezuL un
duIup prIn uIe cruI sLIcIe se vedeuu o muI(Ime de cIubuce
de unLep I de IusomIe, cu ImumeIe de cIIIIImbur IImonIu;
Iur muI sus, pe o despr(Ire IcuL nLr-udIns, se vedeuu o
muI(Ime de IeIIgene penLru cuIeu, cu zurIurIIe Ior de urgInL,
I cuLevu cIIseIe de duIceu(. u exLremILuLeu de jos u uces-
LuI duIup se zreu un IIgIeun de urgInL, pe uI cruI
ucopermunL eru pus o bucuL de spun mosc n Iorm
sIerIc. ung ucesL duIup eru un mIzerubII puL de
scundurI, ucoperIL cu o pLur de Iun uIbusLr, Iur pe
pere(I eruu (InLuILe cuLevu cudre de IurLIe, zugrvILe cu
vopseII prousLe: unu dInLr-nseIe reprezenLu IupLu nuvuI
de Iu Ceme-Imun I urdereu IIoLeI LurceLI de cLre
prIn(uI OrIoI, Iur pe ceuIuIL eru desenuL ususInureu prIn-
cIpeIuI Hunger(I)I de cLre LrImIsuI Por(II OLomune.
DInu PLurIc deLe o prIvIre repede I dIspre(uILoure
cumereI suIe, upoI descIIse IereusLru I ncepu s se uILe n
curLe. PrIvI cu bgure de seum muI(Imeu de gInI, guLe,
ru(e, cIuponI, cocorI I cIIIurI ce IurnIcuu prIn curLeu
boIereusc, upoI se nLourse cLre bucLrIe I, Iu vedereu
muI(ImII de LIngIrI de dIIerILe cupucIL(I, n cure se
pregLeuu ceIe muI gusLouse bucuLe dIn unur, Iu(u IuI se
coIor de o bucurIe nedrescrIpLIbII; Iur dup o reIIec(Iune
de cuLevu mInuLe, zIse n sIne: uL-m n sIurIL ujuns n
pmunLuI IgduIn- (eI; um pus munu pe puIne I pe cu(IL:
curuj I rbdure, preIcLorIe I IucIIuzurIuc I cu muIne
voI uveu I eu cuse murI I bog(II cu uIe ucesLuI IunurIoL.
Cupitolol II. Postelnicol Anronuche Tozloc
S Ism pe umbI(IosuI nosLru cIocoI n puce u-I Iuce pIu-
nurIIe suIe penLru expIouLureu uverII sLpunuIuI su I, n
Ioc d-u-I nLrerupe dIn vIsrIIe suIe umbI(Iouse, s Iucem
cunoscuL IecLorIIor noLrI pe posLeInIcuI AndronucIe
TuzIuc.
AcesL IunurIoL venIse dIn ConsLunLInopoIe n suILu
domnILoruIuI GeorgIe Curugeu I Icuse meserIu de cIo-
Iodur n curLeu uceIuI prIncIpe.
Cu IunurIoL nscuL n uII(eIe ceIe sLrumLe uIe unuruIuI,
unde se urzesc I se pun n Iucrure ceIe muI nLunecouse In-
LrIgI ce uu ruInuL mperIuI greco-romun, eI moLenIse dIn
nuLere un mure LuIenL de InLrIg I de IInguIre; LIu dIn
ncercure c ruIuI ceresc I pmunLesc nu se pouLe descIIde
decuL prIn IemeI; de uceeu I ndrepLuse LouLe buLerIIIe In-
LrIgIIor suIe n conLru IemeIIor doumneI I muI cu seum uIe
domnI(eI RuIu, IIIcu preuIubIL u domnuIuI Curugeu.
EI Icu cunoLIn( cu uceu voIubII I cuprIcIous
prIncIpes prIn mIjIocuI uneI dume u eI de onoure, cu cure
se numoruse numuI penLru mpIInIreu ucesLuI scop. Un un
nLreg IunurIoLuI nosLru Icu domnI(eI LoL uceIe servIcII ce
Iceu odInIour Mercur ceIuI muI mure dInLre zeII
OIImpuIuI eIenIc, cu deosebIre numuI c domnI(u,
nepuLund s deu IunurIoLuIuI nemurIreu, Icu cu s cud n
muInIIe IuI pILucuI domnesc prIn cure I numeu veI-
cmru.
A II mure cmru uI unuI prIncIpe cure ure un IIu
Irumos cu PurIs I desIrunuL cu Don Juun I u II rIdIcuL Iu
uceusL demnILuLe prIn InLrIgIIe uneI prIncIpese, Irumous
cu EIenu IuI MeneIuu I muI desIrunuL decuL rIne I decuL
CIeopuLru, esLe negreIL u posedu cIeIIe mIneIor de uur uIe
CuIIIornIeI.
unurIoLuI nosLru expIouL cuL se puLu muI bIne posLuI
de cmru, Iur cund vzu c n cmur nu muI rmsese
nImIc de IuruL, cumpr muI nLuI cuIemuI vInrIcIuIuI, uI
oIerILuIuI I muI n urm IuzmeLuI spLrIeI; I usLIeI, un-
Indu-se cu Io(II I LuIIurII de drumurI, despuIe (uru n
LouLe modurIIe muI muIL de LreI unI, pun ce I cumpr
vreo zece moII, cuLevu IumIIII de (IgunI, cuse, vII I uILeIe;
Iur dup uceeu IzbuLI, LoL prIn InLrIg I buse(, u devenI
mure posLeInIc.
O sIngur dorIn( muI uveu s-I mpIIneusc, cu s
ujung Iu cuImeu IerIcIrII suIe.
EI Irneu de muIL LImp un umor IourLe Lure penLru
junu MurIu, unIcu IIIc u u bunuIuI C..., romun de nu(Iune;
dur runguI LuLIuI IrumouseI copIIe, suIIeLuI eI nobII I cur-
uL, IupLeIe eI pIIne de cuvIIn( I de bIunde(e nIrungeuu
LouLe seme(eIe dorIn(e uIe depruvuLuIuI veneLIc. De muILe
orI eI se ncerc u se duce Iu bunuI cu s ceur munu IIIceI
suIe: dur LoLdeuunu un sIm(munL IuLuI I opreu dIn uceusL
nLreprIndere. n uceIe momenLe de ndoIuI I descurujure
eI deveneu posomoruL I LerIbII. AdevruI, pe cure Dum-
nezeu I-u pus I n InImu ceIuI muI mIzerubII om, se
prezenLu n uceIe momenLe dInuInLeu IuI I, urLundu-I
ogIIndu n cure se rsIrungeuu crImeIe prIn cure ujunsese Iu
mrIreu n cure se uIIu, pure c-I zIceu: PrIveLe, mIzer-
ubIIe, crImeIe LuIe, I nu cuLezu s pIeLI cu suIIureu Lu ceu
nvenInuL uceI crIn semnuL de munu DomnuIuI n uceusL
vuIe u IucrImIIor.
Dur duc udevruI esLe pus n InImu omuIuI cu s-I ur-
uLe cuIeu ce duce Iu IerIcIre, IuLuIILuLeu u voIL cu pusIunIIe
muLerIeI s nvIng muI LoLdeuunu ucesL sIunL sIm(munL
ce se munIIesL n noI de cuLe orI voIm s comILem vreo
neIegIuIre.
AsLIeI se nLumpI I cu IunurIoLuI nosLru; musLrureu de
conLIIn( dIspru de Iu dunsuI nLocmuI cu IuIgeruI suu cu
spuImu de-un mInuL ce sImL copIII cund sunL cerLu(I cu
IrgezIme de cLre prIn(II Ior. EI se IoLr nLr-o zI u
merge Iu bunuI I, dup muI muILe compIImenLe I
IInguIrI, recIum de Iu dunsuI onoureu de u devenI gInere
uI su.
BLrunuI rmuse uImIL de cuLezun(u ceu mure u IunurI-
oLuIuI; cunoscund ns InIIuen(u ce exercILu usupru prIn-
cIpeIuI Curugeu I reIeIe ce ur II puLuL s-I prIcInuIusc un
reIuz de-u drepLuI, se preIcu c prImeLe cu bucurIe
propunereu I I Is u se ncunLu de ucesL vIs.
GrecuI n(eIese ns dIn LrsLurIIe Ie(eI bLrunuIuI uru
ce uveu usupru IuI; dur nu dIsper, cI se duse Iu prIncIpeIe
Curugeu, pIIn de sperun( c vu dobundI prIn Ior( ceeu ce
bLrunuI I reIuzuse prIn munIer dIpIomuLIc.
TreI zIIe n urmu ucesLeI nLrevorbIrI, bunuI C... se
pIImbu prIn grdInu cuseI suIe, ubsorbIL n cugeLrI meIun-
coIIce ce-I InspIru LrIsLu sLure n cure udusese (uru juIurIIe
ucesLeI domnII drpnLoure, Iur muI cu seum preocupuL
de un vIs gouznIc ce-I Iceu s se uLepLe Iu o mure nenoro-
cIre.
nLr-ucesL LImp se prezenL nuInLe-I un sIujILor de uI
cuseI suIe I unun( c un cIoIodur domnesc cere u vorbI cu
dunsuI.
S InLre! zIse venerubIIuI bLrun, ndesundu-I cuucuI
pesLe perII cupuIuI su, ceI uIbI cu zpudu, I cercund u se
dIsLru prIvInd I mIrosInd IIorIIe unuI nerumz nIIorIL

RomunuI, cund se uII cuprIns de gundurI nLrIsLLoure,


obInuIeLe u-I ndesu ccIuIu pe cup. AcesLu esLe un gesL
romunesc ce se psLreuz pun usLzI nLre IocuILorII (runI.
CIoIoduruI InLr n grdIn I, Icund cuLevu compII-
menLe orIenLuIe, deLe bunuIuI un pIIc sIgIIuL; upoI,
Lrgundu-se pu(In, Iu o pozI(Iune respecLuous.
BunuI descIIse pIIcuI I gsI nLr-nsuI scrIsoureu
uceusLu:
Arhon bcne, mcine diminec(c sc tii lc curte, ccci cm
sc-(i torbesc cetc tcinic.
on GIeorgIIe Curugeu
Dup ce bLrunuI boIer bg scrIsoureu IurI n pIIc I
pIIcuI n buzunuruI de Iu pIepLuI unLerIuIuI, zIse cIo-
IoduruIuI: Spune mrIeI suIe c voI Iuce usLIeI precum mI
porunceLe.
TrImIsuI domnesc se ncIIn pun Iu pmunL I, IeInd,
se duse c s-I mpIIneusc mesujuI; Iur bLrunuI upuc
ngrIjuL pe o crure ornuL de umundou pr(IIe cu roze I
cu IusomII I se oprI dInuInLeu unuI puvIIIon IucruL n sLII
orIenLuI. Pun u nu pune pIcIoruI pe LrepLeIe scrII, sLLu
pu(In n Ioc I se gundI. Nu LIm cure vor II IosL gundIrIIe
ce-I preocupuu; LIm numuI c LrsLurIIe Ie(eI suIe uneorI
deveneuu crunLe, uILeorI pIIne de ndurure I cuLeoduL un
zumbeL duIce upreu pe buzeIe suIe pIILe; dur dIspreu cu
IuIgeruI, Isund Ioc uneI meIuncoIII uduncI.
n IIne, dup pu(In ezILu(Iune, suI scuru puvIIIonuIuI I
InLr nIunLru. AcoIo gsI puLru IemeI, dInLre cure dou
Lorceuu, unu drceu In I ceuIuIL mpIeLeu Iu un cIorup.
n mIjIocuI ucesLor IemeI edeu o copII cu de
puLrusprezece unI I coseu Iu cIur
6
un sImIzeL. NIcIoduL
6
CIuruI eru InsLrumenLuI de IesLonuL uI doumneIor romune
dIn LImpuI IuI Curugeu.
nuLuru nu combInuse muI muILe nuun(e de Irumuse(e nLr-
o IIIn( umun, decuL n uceusL jun copII: ocII negrI,
umbrI(I de nILe gene I spruncene cu punu corbuIuI; pIeII(
uIb I coIoruL de purpur; buze ce se-nLreceuu cu rozeIe;
dIn(I uIbI I IrumoI; LouLe n IIne urmonIzuu de mInune cu
un Lrup de o Iorm mInunuL, cu nILe muInI deIIcuLe de
nImI; eru n udevr un Lezuur de Irumuse(e ce nu se puLeu
vedeu decuL n sLuLuIIe grecIIor unLIcI.
Pe duL ce InLr venerubIIuI bLrun n puvIIIon, LouLe Ie-
meIIe se scuIur n sus I puser muInIIe Iu pIepL. BLrunuI
Ie Icu un semn s Ius; upoI, rmunund numuI cu junu
copII, I zIse:
- ubILu meu copII, cum Le uIII?
- ourLe bIne, LLu(uIe.
- Dur ce, nu vII s sru(I munu scumpuIuI Lu LuL?
- Bu du, LLu(uIe, du! $I deoduL cu vorbu se upropIe
de bLrun I depuse pe munu IuI un sruLuL InocenL I pIIn
de duIceu(.
BLrunuI o sLrunse Iu pIepL I o sruL pe IrunLe cu uceI
umor pe cure numuI prIn(II I sImL.
Dup ce LuLu I IIIcu I scIImbur nLre dunII cuLevu
prIvIrI de o IubIre nedescrIpLIbII, ezur pe o soIu de
posLuv rou cu cIucurI uIbI de Vene(Iu, Iur dup cuLevu mo-
menLe de Lcere I conLempIu- (Iune, bLrunuI zIse copIIeI:
- MurIo, Lu Le IucI dIn zI n zI muI Irumous I Le
descIIzI nLocmuI cu un LrunduIIr Iu ruzeIe soureIuI. Eu cuuL
de ucum nuInLe s m gundesc Iu IerIcIreu Lu, s-(I cuuL un
Lunr de Lreub cu s Le mrIL.
rumousu MurIu, uuzInd ucesLe cuvInLe, se roI I I
ndrepL ocIII cLre pmunL.
- AI, ce zIcI, drugu meu copII? udug bLrunuI cu
nerbdure. Ce, nu-mI rspunzI? Te LemI oure de bLrunuI
Lu LuL?
MurIu nu rspunse nImIc Iu ucesLe dIn urm cuvInLe.
ConIuzIuneu I mureu nLrIsLure ce ucoperIse Iu(u eI Icur
pe bLrun s creud muI muILe IucrurI deoduL I, cu s
pouL pLrunde n secreLuI cure Iceu pe junu copII s
suIere uLuL de muIL, IoLr s vIe de-u drepLuI Iu cIesLIune.
- $LII, drug MurIo, - urm eI c mrIu su doumnu I
LouLe cucouneIe nu muI vorbesc decuL de Irumuse(eu Lu?
$LII c vod u I uIes pe vIILoruI Lu so(?
AcesLe cuvInLe Icur pe MurIu s Lremure; dur dup
ce-I reIu puLere, eu prIvI pe bLrun cu ocII rugLorI I I
zIse:
- PoL s Le nLreb, LuL, cIne esLe uceI so( de
porunceuI?
- De ce nu, IuLu meu? EI esLe unuI dInLre ceI muI IubI(I
boIerI uI
domnuIuI Curugeu; esLe Lunr, Irumos I boguL.
- NumeIe IuI?
- VoIeLI s-I LII numeIe?
- Du, LuL.
- EI bIne, copIIu meu, vIILoruI Lu so( esLe posLeInIcuI
AndronucIe TuzIuc.
- AI! LucI, LuL; nu muI mI spune ucesL nume suu, de
nu, m veI vedeu mourL dInuInLeu Lu. Spune-mI, Le rog, ce
(I-um greIL de voIeLI s m IucI nenorocIL penLru LoL-
deuunu? Oure IIII boIerIIor pmunLenI s-uu sLIns dIn (ur?
Nu muI gseLI pe nImenI decuL pe uceI IunurIoL nesuIerIL?
Uru MurIeI usupru grecuIuI purvenIL muI(umI IourLe
muIL pe bLrun, cure, voInd s se ncredIn(eze muI bIne de-
spre uceusLu, se preIcu c nu observuse sIm(munLuI de
reprobure I de ur uI nobIIeI copIIe.
- Audur, Lu urLI pe posLeInIcuI, uduuse eI; I de un-
de-(I vIne uceusL ur, IuLu meu?
- Uru ceu nempcuL ce um usupru ucesLuI LIcIos mI
vIne muI muIL dIn prevedere.
- PouLe c Le neII, IuLu meu.
- Nu LuL, nIcIdecum. Un om cure ucum doI-LreI unI nu
eru decuL un LIcIos cIoIodur, ce Lremuru de IrIg dInuInLeu
scrII cuseIor nousLre, Iur ucum nouL n uLIusurI, cuLIIeIe
I sumurI nu pouLe II decuL un nemernIc. AceusLu mI-o zIce
cugeLuI I o cunosc cIIur dIn vorbIrIIe domnIeI LuIe cu serd-
uruI D... Nu eLI domnIu Lu uceIu cure zIceuI serduruIuI c
ucesL IunurIoL n-u dobundIL nImIc de Iu sLpunus u, decuL
prIn sIujbeIe muruve I umIIILoure ce u svurIL domnI(eI
RuIu I beIzudeIeI? Dur bIne, LuL, cum voIeLI ucum s
uneLI pe unIcu Lu copII cu uceI cIocoI muruv cure u venIL
ucI, Iu noI, cu LouLe desIrunrIIe I Io(IIIe dIn unuruI IuI?
Cure Iur I despouIe pe Iume zIuu n umIuzu mure I uIe
cruI muInI psLrez nc mIrosuI nesuIerIL uI cureIeIor
buLceI IuI Curugeu. MuI bIne m voI ngropu de vIe nLr-o
mnsLIre I-mI voI pIunge n sIngurLuLe nenorocIrIIe
meIe, decuL s prImesc u II so(Iu ceIuI muI necInsLIL dInLre
cIocoII IuI Curugeu.
BLrunuI boIer, uuzInd ucesLe cuvInLe pronun(uLe de
MurIu cu uLuLu ur I dIspre(, LresIL de bucurIe; upoI,
prIvInd pe junu copII cu un uer pIIn de duIceu(, I zIse:
- VIno n bru(eIe meIe, copII vrednIc de sungeIe
moIIor I sLrmoIIor noLrI. De usLzI nuInLe nu uI u Le
Leme de nImIc; nempcuLu ur ce uI usupru uceIuI grec
muruv mI d InIm de ujuns cu s m mpoLrIvesc porun-
cIIor I nIrIcorIIor IuI Curugeu. MunguIe-Le, IuLu meu, I
ndjduIeLe n drugosLeu ce ure prInLeIe Lu penLru LIne.
A douu zI, pe Iu nou ore uIe dImIne(II, Lrsuru sLu Iu
scur uLepLund pe bLrunuI boIer cu s InLre nLr-nsu; nu
Lrecu muIL LImp I venerubIIuI bLrun upru n prIdvoruI
cuseIor suIe, mbrcuL cu unLerIu de uLIus vIInIu, ncIns cu
uI de |urIgrud, cu bInI de posLuv uIbusLru-ncIIs, ncI(uL
cu meI I pupucI de suILIun guIben; Iu bruu cu un Iunger
de uur, Iur n cup cu un gugIumun (ccIuI) de sumur cu
IunduI rou. Dup dunsuI veneu IIe-su cu oumenII I Ie-
meIIe cuseI, dInLre cure un june cu de douzecI de unI,
mbrcuL cu unLerIu de munI(, cu gIubeu de pumbrIu,
Iung pun Iu pmunL, I IeguL Iu cup cu un LucIIL cudrIIuL,
IeI nuInLe I coborund scuru cu mure grub descIIse uu
cureLeI, Iur dup ce InLr boIeruI nLr- nsu, se suI n coud,
zIcund vIzILIuIuI: u curLeu domneusc!
Dou IovILurI de bIcI, IsuLe cu muruIeL pe spuLeIe
urmsurIIor, Iur de ujuns cu s pun Lrsuru n mIcure I
s o porneusc pe cuIeu cur(II prIncIpeIuI Curugeu.
Ne oprIm pu(In dIn uceusL nuru(Iune cu s dm cILIL-
orIIor noLrI o Idee repede despre IocuI unde se uIIu puIuLuI
domnesc pe uceI LImpI I despre Iormu urIILecLonIc I uILe
umnunLe orIgInuIe uIe ucesLuI Iocu, n cure domneuu
moIIcIuneu umesLecuL cu umIIIreu I cu depruvu(Iuneu.
Pe spu(IuI de pmunL ce se cuprInde usLzI nLre cuseIe
IuI RescI gIuvuIergIuI I vecIeu suI u IuI MomoIu, eru
cIdIL pe LImpuI IuI Curugeu nouu reedIn( domnesc, ce
nIocuIse pe ceu vecIe dIn DeuIuI SpIreI, urs Iu 181.
PozI(Iuneu LopogruIIc u ucesLuI puIuL eru usLIeI: pe Ioc-
uI unde se uII usLzI cuseIe IuI BosseI eru cIdIL puIuLuI
domnesc, compus dInLr-un Ir de cuse cu dou rundurI, ce
ncepeuu dIn uII(u MogoouIeI I se LermInu dInuInLeu cuse-
Ior generuIuIuI Herscu, pe uII(u numIL u $couIeI.
ArIILecLuru ucesLuI puIuL eru vug I nedeLermInuL;
eru o zIdIre suu o grmdIre de muLerIuI n cure se vedeuu
muI muILe ordIne de urIILecLur, ImILuLe n ceeu ce uu eIe
muI grosoIun I muI nereguIuL. u(udu ce prIveu cLre PoduI
MogoouIeI uveu un buIcon n Iorm de cIIoc Lurcesc, mo-
bIIuL cu dIvunurI I IuvI(e Lupe(uLe cu cuLIIeu roIe, n cure
veneu udeseu prIncIpeIe de-I Iuu cuIeuuu I cIubucuI,
prIvInd pe LrecLorI.
Pe purLeu dInspre MomoIo eru un Ir de odI n Iorm
de cIIIII cIugreLI, n cure edeuu IdIcIIII, neIerII I IcI-
oIunII domneLI. unduI cur(II, suu purLeu despre Herscu,
eru consucruL grujdurIIor unde se (Ineuu urmsurII de MIs-
sIr I ArubIu, cu cure se serveu domnILoruI Iu soIemnIL(I I
n pIImbrIIe suIe, Iur n Iu(u PoduIuI MogoouIeI, pe o
IungIme uproupe de unu suL sLunjenI, eru un zId sImpIu,
cure ncIIdeu n nLreguI su mureIe pLruL ce compuneu
reedIn(u, I o pourL mure numIL Puu CupusI, ce serveu
de InLrure prIncIpuI.
CurLeu domneusc, pe LImpuI uceIu, se deosebeu cu LoL-
uI de cur(IIe domnILorIIor dIn zIIeIe nousLre. ALuncI eu
nI(Iu un cenLru unde se udunu LoL ce uveuu BucureLII
muI InLeIIgenL, dur muI Iene I muI depruvuL. PuIuLuI eru
pIIn de boIerI I de cuIemgII de LoL IeIuI, dInLre cure
IunurIo(II se deosebeuu prIn cocIeLrIu umbIeLuIuI Ior, prIn
deseIe compIImenLe I LemeneIe ce Iceuu n dreupLu I n
sLungu, Iur muI cu seum prIn eIegun(u vemInLeIor LIuLe
dup uILImu mod venIL dIn unur. nLerIoruI cur(II
prezenLu vederII o punorum IourLe curIous I vurIuL: n
mIjIoc sLuu nIruLe cureLeIe I buLcIIe boIerIIor; muI ncoIo,
vIzILIII IuI vod pIImbuu urmsurII mbrcu(I cu cIoILure
cusuLe cu surm de uur; dInuInLeu unuI rund de odI numuI
cu un rund, LuIeccIII, urnu(II I suLuruII I cur(uu
urmeIe, uIerund prInLre dIn(I cuLe o urIe uIbunez.
nIunLru I uIur de pourL, o udunLur de popor dIn
cIuseIe de jos cscu guru Iu nvurLeIIIe I sLrumbLurIIe
peIIIvunIIor I uIe mscrIcIIor domneLI. SImIgIII, cu
LubIuIeIe Ior sIerIce puse pe cup I cu LrIpodeIe de Iemn Iu
sub(Iour, mpreun cu brugugIII I suIepgIII urnu(I,
Iceuu conLrusL cu uIunurII I cu vunzLorII de erbeL dIn
unur, cure purLuu pe cup IesurI mIcI cu Iunde sLuIouse de
IbrIIm I cmI de borungIc sub(IrI, cure Isuu s se vud
pe pIepLurIIe I pe bru(eIe Ior gouIe IIgurI sImboIIce
ncrusLuLe, precum obInuIuu IenIcerII. n IunduI cur(II se
vedeuu dIIerILe grupe de musuIugII I punguI; unII jucuu
nucI; uI(II Iusuc I Luru; uI(II IurI jucuu Iu o puru cIncI I
sLos pe despuIuLe. AceLI LuIIurI, n mure purLe IunurIo(I
scpu(I dIn ncIIsorIIe SLumbuIuIuI, jeIuIuu cu depIIn
IIberLuLe, n curLeu domneusc, pe oumenII ceI Ir
experIen( I creduII.
Pe cund se peLreceuu ucesLe vurIuLe scene n curLeu IuI
vod Curugeu, buLcu mureIuI bun InLr cu puI gruvI I
mIesLoI. PoporuI suIuLu dIn LouLe pr(IIe pe venerubIIuI
bLrun, Iur eI rspundeu prInLr-un surus duIce, punundu-I
munu dreupL Iu burb I Iu IrunLe.
Ajungund Iu scuru puIuLuIuI, IecIoruI descIIse uu buL-
cII I ujuL bLrunuIuI s se coboure; upoI I urmrI pe scur
pun Iu perdeuuu sIII de prImIre; ucoIo boIeruI se oprI
pu(In, Iur IecIoruI I Lruse cIzmeIe ceIe guIbene de suILIun I,
;
TumbeIecIIuI esLe un IeI de LImpun I se nLrebuIn(u IourLe
muIL n vecIIme Iu muzIcIIe oLomune. SunL muI muILe
munIere de u sunu cu ucesL InsLrumenL, dur ceu muI
obInuIL Iu noI, n LImpII domnIIor grecI, eru uceusLu:
IIecure urLIsL uveu dou LumbeIecIIurI, unuI ucorduL n soI,
Iur ceIIuIL n do, cIeIe de bus, pe cure Ie Ioveu cu cIocunuI
dup ourecure reguII I Iormu un ucompunIumenL
meIodIIIor puse n execuLure. (n. N. .)
8
MeLerIuneuuu esLe un IeI de IuuLboIs (oboI n.n.) Imper-
IecL, cu suneLuI IourLeu uscu(IL I (IpLor. AcesL InsLrumenL,
usemnuL IourLe cu unLIcuI sIIuIumo uI ceI(IIor, eru IourLe
nLrebuIn(uL n muzIcIIe oLomune penLru execuLureu
meIodIIIor. (n. N. .)
sco(und de Iu bruu o perecIe de pupucI, I puse n pIcIoure,
I neLezI pu(In I bInIuI pe spuLe I upoI se Lruse Iu o purLe
cu respecL.
Eru n uceu zI prImIre mure Iu curLe. ogoILuI de
obIceIurI ngrIjIse despre LouLe; suIu LronuIuI eru
mpodobIL cu o soIu penLru prIn(uI I IuvI(e penLru boIerI.
CuIegIII, cIubuccIII I uI(I sIujbuI uI puIuLuIuI, mbrcu(I n
vemInLe orIenLuIe de o eIegun( pIcuL vederII, uLepLuu
cu nerbdure ordInuI mureIuI cmru, cu s deu probe de
dexLerILuLe ce uveuu n meserIIIe Ior.
Jos n curLe eruu uezuLe dou bunde de muzIc
InsLrumenLuI; unde se compuneu de LumbeIecIIurI
;
, Lobe
murI I meLerIuneIe
8
; Iur ceIeIuIL, de dousprezece Lobe,
sunuLe de IusLuI romunI, uIe croru vemInLe de posLuv
verde cu cIupruzurI uIbe I ccIuII de ouIe cu IundurIIe roII
Iceuu un conLrusL IourLe curIos cu bInIeIe de posLuv rou
I cIuImuIeIe ceIe roLunde I pIIne de seme(Ie uIe urLILIIor
musuImunI.
Cum InLr bunuI n suI, un sIujILor sLrIg cu gIus
puLernIc: MureIe bun C...
BLrunuI boIer nuInL cu(Ivu puI; upoI se oprI n Ioc I
suIuL pe Lo(I boIerII, Iur dup uceeu merse cu puI sLuLor-
nIcI I muIesLoI pun Iu LrepLeIe LronuIuI, prIvI pe domnIL-
or cu un ocII n cure ceI muI mure IIzIonomIsL n-ur II puLuL
s descopere nIcI IInguIre, nIcI servIIIsm, cI numuI ur I
dIspre(, ucoperILe cu vIuI IndIIeren(eI; upoI, dup ce Icu
un compIImenL orIenLuI, sruL munu usuprILoruIuI, cu o
nepIcere desLuI de nvederuL.
Curugeu eru desLuI de IIn cu s nu-I scupe dIn vedere
uversIuneu ce uveu bunuI cLre dunsuI; cu LouLe ucesLeu I
nLInse munu cu un zumbeL cure ur II umgIL pe orIce om
nededuL cu IIne(eu IunurIoLIc ; dur bLrunuI sLuIp uI (rII
vzuse I p(Ise n vIu(u IuI IourLe muILe. EI sruL munu
IunurIoLuIuI I, Icund cu(Ivu puI nupoI, se duse de-I
ocup IocuI cuvenIL demnIL(II suIe.
n IIne, ceremonIuIuI sruLrII de mun se svurI; Lo(I
boIerII prsIr suIu, uIur numuI de bunuI C... I posLeI-
nIcuI AndronucIe, cure rmseser n urmu LuLuror.
Pe cund se urmu ns IeIreu boIerIIor dIn suI, Curugeu
se reLrsese n uIL cumer, dur, n momenLuI cund ceI doI
boIerI se gLeuu I eI s se duc pe Iu cuseIe Ior, unu dIn
uIIe IuLeruIe se descIIse I, uprund prIncIpeIe, zIse:
ArIon bune, LrecI n oduIu grmLIcIeI, c um s-(I
vorbesc.
BunuI se supuse ordInuIuI, Iur posLeInIcuI AndronucIe,
dup ce Icu IuI Curugeu un compIImenL udunc I pIIn de
IInguIre, prsI suIu cu InImu cuprIns de bucurIe.
Cupitolol III. Romnol i Iunuriotol
Eru muI muIL de o or de cund bunuI uLepLu n cumeru
grmLIcIeI venIreu domnILoruIuI. n LImpuI uceIu nenoro-
cILuI bLrun, rmunund sIngur, ncepu u se gundI Iu LouLe
nenorocIrIIe ce upsuu (uru; uneorI I se rIdIcu sungeIe n
Iu( I deveneu LerIbII, Iur uILeorI se concenLru n InIm I
deveneu puIId cu un morL. n ucesLe momenLe durerouse eI
zIceu n sIne, oILund dIn uduncuI InImII: Doumne! de ce
ne-uI prsIL? PenLru ce ne-uI duL n muInIIe ucesLor ou-
menI neIegIuI(I, cure ne omour I suIIeLeIe I LrupurIIe
prIn InLrIgIIe, LIrunIu I scunduIeIe Ior? Pun cund veI suIerI
cu uceLI muruvI s buLjocoreusc bIuLu (uru nousLr, pe
cure uI mpodobIL-o cu LouLe dururIIe dumnezeIeLII LuIe
IubIrI? ScouI-Le, Doumne! Apuc n muInI LrsneLeIe
munIeI LuIe I sLurpeLe n sIurIL ucesLe IIure nes(Iouse!
Pe cund bLrunuI se uIIu cuIunduL n ucesLe reIIec(IunI
LrIsLe I durerouse, uu secreLrIeI se descIIse I InLr
nIunLru prIncIpeIe Curugeu.
Dup ce IunurIoLuI I romunuI scIImbur nLre dunII
cuLevu compIImenLe de convenIen(, se puser umundoI pe
un dIvun, se prIvIr cuLevu momenLe unuI pe uILuI, upoI
prIncIpeIe Curugeu zIse:
- mI purI cum neIInILIL, urIon bune. Ce uI?
- N-um nImIc, mrIu Lu.l- A II dorIL s IIe precum
zIcI; dur ocIII LI LuIburu(I I Iu(u-(I pIIL m Iuc s cred c
n suIIeLuI Lu se peLrece cevu neobInuIL.
- Te umgeLI, mrIu Lu. TouL uceusL LuIburure mI
vIne dInLr-o durere de cup de cure suIr.
- mI pIuce s Le cred, I cu s Le ujuL u IeI dInLr-
uceusL LrIsL sLure, um s-(I spun un ce nou, cure Le vu
q
Curugeu, bnuInd c boIerII compIoLeuz n conLru su, exII
pe vornIcuI ConsLunLIn BIceunu I pe IogoILuI GrIgore
GIIcu, Iur muI n urm cIIur pe bunuI ConsLunLIn IIIpes-
cu, cure dup uceeu I murI (oLIno, sLorIu, p. 666;). (n.
N. .).
nveseII.
- $I eu, cu o sIug pIecuL u nI(ImII LuIe, voI uscuILu
cu ceu muI mure bgure de seum.
- PosLeInIcuI AndronucIe mI-u descoperIL umoruI ce
de muIL LImp nuLreLe penLru IIIcu Lu I m-u ruguL s (I-o
cer de so(Ie penLru dunsuI; mI-u spus IurI c (I-u ceruL-o
de-u drepLuI I n-uI voIL s-I uscuI(I. EsLe oure udevruL?
- UnuI dIn obIceIeIe meIe, bune suu reIe, esLe u spune
udevruI; nu voI, mrIu Lu, s umgesc pe nImenI I cu uLuL
muI pu(In pe sLpunuI meu. PosLeInIcuI AndronucIe mI-u
vorbIL despre IIe-meu I nu m-um mpoLrIvIL; decuL I-um
IcuL s n(eIeug c nu-I voI du-o de so(Ie Ir nvoIreu eI.
- $I eu nu-I voIeLe, nu esLe uu?
- TocmuI uu precum zIcI, mrIu Lu.
- EI bIne, urIon bune, zIse Curugeu cu un zumbeL pIIn
de ruLuLe I de dIspre( ucum vIn eu de (I-o cer I cuL s
mI-o duI.
- (I duu vIu(u, (I duu LoL ce um dup suIIeLuI meu, Iur
pe dunsu nu.
- Nu?
- Nu, mrIu Lu.
- Acum n(eIeg muI bIne LuIburureu Lu de udIneuurI;
eLI I Lu dIn LuruIuI boIerIIor rzvrLI(I
q
. Nu Le jucu ns; nu
cuLezu u Le pune cu mIne; Lremur de rzbunureu meu. AI
uILuL oure c pudIuIuI mI-u duL subIe I Lopuz, cu s v
sIrum ouseIe cund v ve(I rzvrLI?
- $LIu preu bIne, mrIu Lu; dur eu nu sunL rzvrLILor,
cI un srmun prInLe cure-I upr pe unIcu su IIIc.
- $I cure esLe nenorocIreu de cure voIeLI u o upru?
- EsLe uceeu de u o vedeu n bru(eIe unuI cIocoI
muruv, cure I-u ncepuL meserIu de Iu IIngLor de LuIere
I, mergund dIn murvIe n murvIe, u ujuns usLzI bIcIuI
oumenIIor cInsLI(I I uI (rII nLregI. Du, mrIu Lu,
porunceLe muI bIne s-mI LuIe cupuI suu surhiunete-mc
cu pe uLu(Iu uI(I boIerI pmunLenI uI (rII, Iur nu cere de Iu
mIne s duu de bunvoIe pe IIe-meu n munu uceIuI neo-
menos, cure prud pe vduv I pe sruc Ir ceu muI mIc
musLrure de cugeL.
Curugeu, cu LouL IurIu de cure eru sLpunIL, nu
rspunse nImIc Iu LouLe nIrunLrIIe ce uruncu bLrunuI cu
uLuLu uprIndere I curuj usupru IuvorILuIuI su; eI eru om
poIILIc I nu voIu s muI uIurmeze dIn nou poporuI n con-
Lru su prIn surgIIunIreu cuLezLoruIuI boIer. MoLIvuI ce-I
ndemnu I muI muIL Iu pruden( eruu LIrIIe ceIe reIe ce
prImeu pe LouL zIuu de Iu ConsLunLInopoIe. AsLIeI dur, I-
uscunse munIu cu IIne(eu uceeu proprIe IunurIo(IIor I,
Iuund deoduL un uer muI veseI, zIse:
- Duc LouLe cuLe-mI spuseI despre posLeInIcuI vor II
udevruLe, cuL s-(I mrLurIsesc c uI drepLuLe s-I urLI
uLuL de muIL.
- ToL ce um spus mrIeI LuIe esLe udevruL.
- AI dovezI?
- AIcI nu ncupe dovezI. u-I IuzmeLuI dIn mun I veI
vedeu cum vu venI (uru nLreg cu jeIbI mpoLrIvu IuI.
- VoI uscuILu buneIe sIuLurI ce-mI duI; I voI deprLu de
Iu curLe I voI LrImILe oumenI s cerceLeze I s
despgubeusc pe srucII jeIuI(I de dunsuI. ur Lu, cu un
boIer credIncIos ce eLI, de usLzI nuInLe n-uI u Le Leme de
nImIc.
BLrunuI prsI curLeu domneusc I se ndeprL cLre
cusu su. Dur pe cund buLcu su Lreceu pe uII(u $eIurIIor, eI
nLuInI pe posLeInIcuI AndronucIe TuzIuc, cure, suIuLundu-
I pun Iu pmunL, Iu drumuI cLre puIuLuI prIncIur, cu s
uIIe rezuILuLuI sLruLugemeI suIe.
Cupitolol IV. Cheru odocu
Trecuse dou IunI de Iu nLrevorbIreu dInLre prIncIpeIe
Curugeu I bunuI C..., Ir cu secreLuI eI s pouL II cunos-
cuL curLezuneIor I boIerIIor. To(I se nLrebuu despre ucesL
secreL, ccI pe LImpuI uceIu, cu I LoLdeuunu, secreLeIe de
cubIneL InLeresuu pe Lo(I I eruu comenLuLe de curLezunI n
LouLe modurIIe; cIIur posLeInIcuI AndronucIe, IuvorILuI IuI
Curugeu, cund eru nLrebuL n cuuzu uceusLu, rspundeu
evuzIv I muI muIL prIn gesLurI.
Se observuse, ns, o mure scIImbure n IeIuI de vIu(
uI posLeInIcuIuI; cusu IuI, cure nuInLe de ucesL evenImenL
eru IrecvenLuL numuI de oumenII ce veneuu s ImpIore
vreo Iuvoure de Iu dunsuI, devenIse n urm o cus pubIIc,
n cure InLruu ceI muI desIrunu(I junI, IunurIo(I I romunI.
MeseIe I seruLeIe ce ddeu IunurIoLuI upropIuu n
spIendoure I n bog(Ie pe uIe IuI Curugeu, sLpunuI su.
CIne s-u deduL cuL de pu(In cu pIcerIIe vIe(II
desLrmuLe cunouLe preu bIne c IemeIu jouc roIuI ceI
muI prIncIpuI nLr-nsu; eu sIngur , prIn IuLuIuI eI dur
IermecLoresc, pouLe s urunce un vI de poezIe usupru
uceIor pIcerI mIncInouse, cure duc pe nesIm(ILe pe bIuLu
junIme Iu srcIe, Iu veLejIre, Iu despoIere I, de muILe orI,
cIIur Iu o mourLe premuLur.
PosLeInIcuI AndronucIe se urunc n bru(eIe
desIrunrII cu o IurIe nedescrIpLIbII; un IeI de pornIre
IurIous I nesocoLIL I Iceu s cuuLe preLuLIndenI nu In-
ImI de IubIL, cI vIcLIme uIe pIcerIIor suIe, uLruse n Iun(urI
prIn IpocrIzIe I prIn mIncIunI.
Dur nuLuru u pus umoruI n InImu IIecruI om. AceusL
pusIune cereusc suu InIernuI, cure uneorI ne nuI(, Iur
uILeorI ne degrudeuz , nu pouLe s se munIIesLe cu LrIe
decuL numuI penLru un obIecL ourecure. MuzIcu, poezIu,
pIcLuru, urIILecLuru I n IIne LoL ce esLe Irumos n nuLur
pIuce muI muIL suu muI pu(In IIecruI om; eI, ns, nu
pouLe s se decIure cu sLuLornIcIe decuL penLru unu dIn
ucesLe urLe I numuI penLru dunsu vu uveu o uIec(Iune
durubII. ToL usemeneu se urmeuz I cu pusIunIIe
umorouse. OcIIuI nosLru esLe Iucom, dorIn(eIe se
munIIesL n noI ubIu ce zrIm o jun IemeIe pIcuL; dur
ucesL neusLumpr nu esLe umoruI, cI o IurIe, un deIIr mo-
menLuneu; ccI pe duL ce dorIn(u cure ne-u uprIns
ImugInu(Iuneu se uII mpIInIL, ne IInILIm I muI udeseu
cuLm mIjIouce cu s ne desIucem de obIecLuI ce o
uprInsese. AmoruI ceI udevruL, cure Iuce s puIpILeze In-
Imu I nuI( spIrILuI, nu-I puLem du decuL uneI IIIn(e pe
cure I-o uIege InImu nousLr.
unurIoLuI, deI depruvuL pun Iu exLremILuLe, posedu
ns o scunLeIe de umor n InImu su I uceusLu I Iceu ne-
IerIcIL cIIur n mIjIocuI ceIor muI murI veseIII.
nLr-o seur eI se nLorceu de Iu CoLrocenI, unde Iusese
LrImIs de sLpunuI su cu s deu nILe scrIsorI vIzIrIuIe unuI
deIIbu, LrImIs nLr-udIns de suILunuI cu s omoure pe
RumI puu, ce se nLorceu uLuncI dIn RusIu
1o
.
1o
RumI puu Iuuse mure purLe Iu revoIu(Iuneu IenIcerIIor n
conLru IuI MusLuIu BuIrucLurI IugIse n RusIu cu s-I
scupe vIu(u. SuILunuI MuImud, cunoscund merILeIe ucesLuI
pu I reIeIe ce puLeu s-I prIcInuIusc exIsLen(u IuI n
PeLersburg, I scrIse de muI muILe orI s se nLourc n Con-
sLunLInopoIe I, ndupIecundu-I, I omor mprejuruI
BucureLIIor, LocmuI cund se pregLeu s InLre n ucesL
oru. (n. N. .)
11
Arunc, IumInu meu, o prIvIre bIund. (gr.)
OreIe nop(II eruu nuInLuLe; pe cer se uIIu o muI(Ime de
norI mIcI, cure, mpInI de vunL, ucI ucopereuu Iunu I
Iceuu s cud pe Iu(u pmunLuIuI un nLunerIc udunc, ucI
IurI se despr(euu I Iormuu o muI(Ime de grupe cure, Iu-
mInuLe de puIIdu IumIn u IunII, prezenLuu prIvIrII o
punorum IunLusLIc I rpILoure.
n momenLeIe ucesLeu posLeInIcuI AndronucIe Lreceu
pe uII(u zvoruIuI, cIure pe un urmsur urbesc I nso(IL
de puLru LuIeccII; dur pe cund cugeLureu I prIvIreu IuI eruu
ubsorbILe de Irumousu punorum u ceruIuI, o voce
ncunLLoure sLrbLu uuzuI su: eI se oprI dIn cuIe I
uscuIL cu mure uLen(Iune IrumosuI cunLec IunurIoLIc ce
ncepe cu cuvInLeIe ucesLeu:
Piqov qo ou veLo Itopv
11
u cruI meIodIe, pIIn de pusIune, IIInd cunLuL cu
muIL urL, produse n InImu IuI un eIecL exLruordInur.
ncunLuL de excIumu(IIIe umorouse de cure esLe pIIn
uceusL cunLIIen, se upropIe de IeresLreIe cuseI dIn cure
Ieeuu suuveIe uccenLe I vzu, cu desLuI surprIz, o Ie-
meIe jun cu de douzecI de unI, IourLe Irumous, ezund
rsLurnuL pe un dIvun de mLuse I cu pruI eI ceI negru
unduIund n neorunduIuI. Cmuu de borungIc, sInguruI
vemunL ce ucopereu LrupuI eI, eru uLuL de LrunspurenL ,
ncuL Isu s se vud un pIepL muI uIb decuL murmuru, o
LuIIe de nImI. Eu (Ineu n mun o Lumbur cu cure se
ucompunIu. OcIII eI ceI negrI I pIInI de vpI umorouse,
ubsorbI(I ucum n urzLoureIe vIsrI ce deLepLuu n InImu
eI duIcIIe uccenLe uIe meIodIeI, preuu c cereuu o duIce
munguIere Iu cIInurIIe ce eu suIereu.
CunLuI ncepu s devIe dIn ce n ce muI sIub; Lumburu I
czu dIn muInI I Irumousu jun udormI nLr-o poz uLuL de
rpILoure, ncuL ur II puLuL s pIurd mIn(IIe ceIuI muI sLoIc
dInLre IIIozoII.
GrecuI se deLepL dIn IeLurgIe I, dup ce Iu seumu
bIne Iu pozI(Iuneu IocuIIL(II, se ndrepL cLre curLeu
domneusc, deLe socoLeuI de mIsIuneu su I, nLorcundu-
se ucus Iu dunsuI, peLrecu LouL noupLeu gundIndu-se Iu
Irumousu IemeIe ce-I ncunLuse.
A douu zI se scuI IourLe de dImIneu( I se cobor n
grdIn, cu s-I rcoreusc pIepLuI de IIucru ce-I urdeu;
dur pe cund se pIImbu cu puI repezI I cuIunduL n
gundurI, eI zrI pe unuI dIn oumenII cur(II suIe I I cIem
Iu sIne. SIugu, dup cuLevu suIuLrI uduncI, se puse dInuIn-
Leu sLpunuIuI su cu muInIIe Iu pIepL I nIIpL n pmunL
nLocmuI cu o sLuLuIe.
PosLeInIcuI I prIvI cu uLen(Iune; upoI, dup ce se muI
gundI pu(In, I zIse:
- oune, um s Le nLreb cevu.
- PorunceLe, preumIIosLIve cucoune, I sunL guLu u
rspunde.
- CunoLI Lu muIuIuuu zvoruIuI?
- O cunosc.
- BIne?
- ourLe bIne!
- Dur pe IpocIImenIIe ce IocuIesc nLr-nsu?
- Pe Lo(I, mIIosLIve cucoune, pun Iu curcIumurI I
bcunI.
- Duc esLe uu, spune-mI cure esLe ceu muI Irumous
cucoun dIn uceu muIuIu.
- SunL muI muILe, mIIosLIvuI meu sLpun.
- AsLu se n(eIege, dur eu voI s-mI spuI cure esLe ceu
muI Irumous dIn LouLe.
- EsLe cucounu Duducu, IIIcu IuI MIIuIe cIoIoduru.
- $I unde IocuIeLe uceusL Irumous cucoun?
- Eu IocuIeLe mpreun cu LuL-su n nILe cuse
boIereLI, pesLe drum de bIserIcu zvoruIuI.
- Cusu ure dou IeresLre cu cuIuz n Iu(u uII(eI, nu esLe
uu?
- nLocmuI precum zIce(I.
- u spune-mI ucum cevu semne despre boIuI I
Irumuse(eu eI.
- EsLe Irumous cu o zun; nuIL I sub(IrIc; Iu(u o ure
muI uIb decuL zpudu; obrujII I sunL rumenI cu dou mere
domneLI; ure ocIII murI I negrI cu mureIe; spruncene
negre I mbInuLe; buzeIe eI sunL cu mrgeunuI, Iur dIn(II
uIbI cu IIIdeuI; I pesLe LouLe ucesLe dururI IIreLI, cunL dIn
gur I dIn Lumbur nLocmuI cu o Iunum de suruI.
- Bruvo, oune, uIerIm! AI rspuns LocmuI dup
dorIn(u meu. Acum, duc voIeLI s Le ur(I sIug
credIncIous, s IucI cum veI LI cu s mI-o duI n mun I
eu (I voI rspILI osLeneuIu cu cIncIzecI de muImudeIe.
- S LrIeLI, mIIosLIve cucoune, nLru muI(I unI! $I
deoduL cu vorbu, sruL munu sLpunuIuI I se deprL.
Pu(In dup uceusLu, posLeInIcuI devenI posesor uI
ucesLeI rure Irumuse(I I ncepu s peLreuc o vIu( pIIn de
duIceu( n bru(eIe umunLeI suIe.
S Ism deocumduL pe IunurIoLuI nosLru udormIL pe
pIepLuI oduIIsceI suIe; s nu-I rpIm uceusL IerIcIre IIuzor-
Ie, ccI eI pesLe pu(In o s se deLepLe nLr-o Iume reuI,
pIIn de umgIrI I mIzerII; Iur pun uLuncI, noI s dm cI-
LILorIIor noLrI o Idee despre cocIeLu I umbI(Iousu greuc.
AceusL Vener orIenLuI, IeIL dIn rmI(eIe spuIber-
uLe uIe popuIu(IunII grece dIn unur, precum odInIour
sLrmouu su zeIusc IeIse dIn spumeIe vunLuruLe uIe
mrII, uveu o Irumuse(e perIecL, o InLeIIgen( vIe I un
spIrIL IIn I IscusIL. VIu(u ceu pIIn de rsI(rI prInLeLI ce
peLrecuse dIn prImII unI uI copIIrIeI suIe I IIpsu de
educu(Ie Icuse s se dezveIeusc nLr-nsu o muI(Ime de
dorIn(e nepoLrIvILe cu pozI(Iuneu eI socIuI. ubeu IuxuI cu
deosebIre; I pIceu IourLe muIL vIu(u zgomoLous; n IIne,
LouL IerIcIreu eI sLu n mpIInIreu Ir nLurzIere u ceIor
muI mIcI I muI exLruvugunLe cuprIcII.
Ajungund n IIoureu june(II, eu devenIse un mugneL
cure Lrgeu spre sIne LouLe prIvIrIIe I LouLe dorIn(eIe LIner-
IIor dIn BucureLI. Nu eru seur IsuL de Dumnezeu n
cure s nu se cunLe sub IeresLreIe eI ceIe muI pIcuLe seren-
ude. Poe(II LImpuIuI secuse nesIurILeIe comorI uIe
ncIIpuIrII Ior, Ir cu odeIe, eIegIIIe I ucrosLIIIdeIe Ior s
gseusc n InImu vunILouseI IemeI uILcevu decuL o sLunc
de grunIL de cure se sIrumuu poeLIceIe Ior sIIIn(e, Ir s
produc ceI muI mIc eIecL.
Un sIngur june IzbuLI s nmouIe InImu eI de pIuLr, dur
1z
DInLre concIIsLeIe umorouse uIe ucesLuI Irumos beIzudeu,
dm ucI unu cure u IcuL mure zgomoL n socIeLuLe. AcesL
june se numoruse de o cucoun de ceIe murI I, orbIL de
uceusL pusIune, se duceu muI n LouLe zIIeIe, I nc de cuLe
dou orI pe zI, de o vIzILu. So(uI uceIeI cucoune,
nemuIpuLund suIerI dezonoureu, Iu decIzIuneu exLrem de
u omor pe InIumuI umgILor uI consourLeI suIe. AsLIeI dur,
dup ce Iu LouLe precuu(IunIIe necesure, se uscunse nLr-
unu dIn odIIe ceseIor suIe I I surprInse. BeIzudeuuu,
uILund LoL presLIgIuI puLerII suIe, srI pe IereusLr I numuI
usLIeI se puLu upru de IovILuru u dou gIoun(e ndrepLuLe
usupr-I. PrIncIpeIe Curugeu uII despre uceusL
nLumpIure, dur nu Iu nIcI o msur n conLru
cuLezLoruIuI, cure, dup ce gonI pe IemeIu ce-I
dezonoruse, pIec Iu moIe I, pus n IrunLeu uneI IegIunI
de urnu(I urmu(I, uLepLu cu nepsure rzbunureu domnu-
IuI Curugeu.
ExIsL I o buIud n cure se expIIc IourLe bIne ucesL
evenImenL, dur expresIunIIe obscene ce se cuprInd nLr-
nsu ne opresc de u o pubIIcu. (n. N. .)
nu cu sLIIurI, nIcI cu cunLrI, cI numuI penLru c eru IIuI
domnILoruIuI de pe uLuncI. AcesL nou PurIs
1z
, cure u IcuL
pe muI muILe EIene dIn BucureLI s-I Iuse pe MeneIuII Ior
cu buzeIe umIIuLe, nduL ce vzu dIn nLumpIure pe junu
greuc, I urunc o domneusc prIvIre de buzIIIsc, cure o
Icu s cud ume(IL Iu pIcIoureIe suIe. AmoruI ucesLu nu
uvu decuL duruLu unuI vIs Irumos, dur eIemer, ccI beIzu-
deuuu, dup ce-I ndesLuI cuprIcIuI su de un momenL,
prsI pe junu IunurIoL, Isundu-I cIInurIIe unuI prIm
umor ce o umgIse I doruI nesLIns uI vIseIor de uur ce o
dezmIerduse n LrecuL.
uL sLureu moruI n cure se uIIu Duducu, n seuru
uceeu cund o vzu penLru prImu our posLeInIcuI I se
nnebunI de dunsu.
AmoruI ceI nIocuL uI posLeInIcuIuI, pozI(Iuneu
sLrIucIL ce uveu eI Iu curLe I cIeILuIeIIIe ceIe murI ce
Iceu penLru mpIInIreu dorIn(eIor ucesLeI vunILouse IemeI
Iur de ujuns cu s o Iuc s uILe pe beIzudeu.
Eu LrIu ucum o vIu( IourLe duIce I pIcuL. DIumun-
LeIe I rubIneIe, sLoIeIe de mLuse (esuLe cu uur, uIurIIe de
PersIu, sIugIIe, LrsurIIe, urmsurII I orIce pouLe dorI o Ie-
meIe, eu Ie uveu LouLe pe duL ce-I urLu dorIn(u.
n prImeIe IunI uIe ucesLeI IegLurI, suIIeLuI DuducI nu
Iu LuIburuL de nIcI o pusIune conLrurIe umunLuIuI su; dur
uceusLu nu (Inu muIL LImp. nImu IemeII, cIIur de se pouLe
ume(I uneorI de umbI(Iouse uspIru(IunI Iu mrIre, Iu
bog(Ie I Iu uILe vunIL(I uLuL de pIcuLe sexuIuI IemeIesc,
dur ns eu se deLeupL upoI cu pusIunI muI LurI, muI
nenIrunuLe. AsLIeI se-nLumpI I cu Irumousu nousLr
eroIn.
NuLuru u IcuL dIn InImu IemeII o curLe scrIs cu IILere
cubuIIsLIce, pe cure numoru(II, n vunILuLeu I egoIsmuI Ior,
cred c o cILesc I o n(eIeg; n reuIILuLe ns sunL IourLe
pu(In uceIu cure poL zIce cu drepL cuvunL c uu descIIruL
uceIe IerogIIIe, de Iu cure uLurn muI udeseu IerIcIreu I
nenorocIreu oumenIIor; I uceLI IuvorI(I uI sourLeI nu sunL
LoLdeuunu ceI nobIII I uvu(I, nIcI ceI IrumoI suu cu spIrIL,
cI uneorI cu LoLuI dIn conLru; ccI umoruI esLe o IIIn(
curIous. S-u zIs c e orb; se pouLe. Dur I duc vede, Lre-
buIe s mrLurIsIm c IourLe muIL I pIuc IucrurIIe bIzure.
PosLeInIcuI AndronucIe credeu c descIIruse IogogrIIuI
dIn InImu greceI, dur se umgeu, srmunuI, ccI merILuI
ucesLu eru penLru momenL rezervuL unuI june obscur, ce
ubIu pusese pIcIoruI pe prImu LreupL u IerurIIeI boIereLI.
ocuIn(u n cure IunurIoLuI pusese pu umunLu su eru
sILuuL n sLrudu CuII(II, cure pe LImpuI uceIu devenIse
IoburguI IuvorIL uI nobIe(II I uI umpIoIu(IIor de LouLe
grudeIe.
Junu greuc sIm(eu o pIcere dIn ceIe muI murI u prIvI
dup IereusLr pe Lo(I LrecLorII, de Iu veII(II boIerI cu
brbIIe uIbe I cu ccIuII de sumur, pun Iu cuIemgIII I
IumucII ceI cu IIIce n puLru coI(urI I ruI pe cup
cIInezeLe.
Un june dIn uceLIu, cure sub cosLumuI su rIdIcoI us-
cundeu o IIgur cuL se pouLe de pIcuL, vzu pe greucu
nousLr I se numor de dunsu.
TunruI cuIemgIu ncepu s Lrec noupLeu pe Iu Ieres-
LreIe IemeII ce-I ncunLuse I s-I Iuc serenude ucompunI-
uLe de oILrI umorouse, cure eruu n sLure s Lopeusc de
compLImIre InImu cIIur u sLuLuIIor de murmur.
Junu greuc nu Is pe cuIemgIu s oILeze muIL LImp, cI
se nvoI cu pIcere u-I du gruLIs IerIcIreu ce o vIndeu IourLe
scump posLeInIcuIuI.
TrebuIe s udugm, ns, c cuIemgIuI eru IourLe
nIocuL I nesocoLIL n umoruI su. AcesLe dou cuIIL(I,
IunesLe umorurIIor cIundesLIne, Icur pe numoru(I s
cunLe, s jouce I s se expun n LoL cIIpuI, Ir u se gundI
c poL II observu(I. Cu LouLe ucesLeu eI se neIuu; zgomoLuI
serenudeIor I srbLorIIor deLepL uLen(Iuneu vecInIIor I
vesLeu merse pun Iu posLeInIcuI. nImu ucesLuIu se uprInse
de geIozIe I, vzund c uceu pusIune cuIpubII, n Ioc de u
se nIrunu, creLeu mereu, eI venI nLr-o seur IurIos I,
InLrund n cumeru umunLeI suIe, ezu pe dIvun Ir mcur
s o suIuLe.
Greucu prIcepu IourLe bIne de unde veneu ugILu(Iuneu
I neobInuILu purLure u umunLuIuI eI; dur voInd u se
ncredIn(u I muI bIne, se preIcu c n-u observuL nImIc I,
Iuund un uer nevInovuL I pIIn de gru(Ie, I sLrunse n bru(e
I I sruL pe IrunLe.
AcesL IuIs sruLuL IrIL I muI muIL pe umunLuI umgIL;
eI o respInse dIn bru(eIe suIe cu IurIe; eu se preIcu c
pIunge; dur vzund c nIcI prIn mIjIocuI ucesLu nu pouLe
Iuce pe umunLuI eI u se expIIcu, czu n genuncII dInuInLeu
IuI I cu ocIII nmuIu(I n IucrImI mIncInouse I zIse:
- Ce uI, cucoune AndronucIe, de ce eLI uLuL de
supruL pe mIne? Spune ce (I-um greIL?
- M nLrebI, nemuI(umILoureo, ce mI-uI greIL? $I ce
greeuI muI mure puLeuI Iuce decuL ceu de u m necInsLI
pe mIne, posLeInIcuI AndronucIe TuzIuc, IuvorILuI IuI
vod, penLru un cuIIc de cuIemgIu? Pe mIne, cure Le-um
scos dIn Lren(e I Le-um IcuL cucoun mure?...
- Eu Le-um necInsLIL!... |I-um cIcuL cInsLeu?
- Du!... M-uI necInsLIL; LouL Iumeu LIe uceu muruv
IupL.
- S n-um purLe de vIu(u meu, s nu m ujuLe MuIcu
DomnuIuI, duc-(I voI II cIcuL cInsLeu! $I deoduL cu ucesLe
Iruze se repezI cu o dIsperure preIcuL I Iuund ImugIneu
MuIcII DomnuIuI o sruL cu muIL devo(Iune, cu s
uLesLeze Inocen(u eI.
- S prseLI cusu meu, muIere preIcuL; s Le ducI
Iu cuIIcuI de cuIemgIu, uuzIL-uI Lu?... MuIne dImIneu( s
nu Le gsesc uIcI, ccI Le voI omor!
N-upuc s sIureusc bIne ucesLe cuvInLe
umenIn(Loure I vIcIeunu umunL deLe un cIIoL I czu jos
IeInuL.
PosLeInIcuI, Iuund de udevruL ucesL IeIn, pIerdu IurIu
de muI nuInLe I prInLr-un suIL repede o Iu n bru(e I o
puse pe dIvun; upoI cIem sIugIIe I I deLe ujuLoruI ne-
cesur.
scusILu IemeIe rmuse n uceusL sLure de IeLurgIe
preIcuL pun cund vzu pe posLeInIcuI pIungund cu un
copII I cerundu-I IerLure c u bnuIL un momenL vIrLuLeu
eI; upoI se preIcu c se deLeupL dIn IeIn I, prIn uceusL
IngenIous munevr, nepouLu EveI IzbuLI u muncu dIn
pomuI vIe(II Ir de u pIerde ruIuI cu sLrbunu su.
Cupitolol V. Idocu{ioneu ciocoioloi
ecLorII noLrI cunosc IourLe bIne ugILu(Iuneu n cure um
IsuL pe PLurIc n prImuI cupILoI uI ucesLeI scrIerI; LIu
usemeneu umbI(IouseIe IuI vIsurI I mureu seLe de bunI I
mrIre ce I munceuu. EsLe duLorIu nousLr ucum s Ie
spunem mIjIouceIe nLrebuIn(uLe de dunsuI penLru reuIIz-
ureu ucesLor uspIru(IunI.
Cund ucesL urpe venInuL cIcu pruguI cuseI IunurIoLu-
IuI, eI InLru n uI douzecI I doIIeu un uI vIe(II suIe.
Educu(Iuneu IuI InLeIecLuuI se compuneu dIn cILIre I scrI-
ere n IImbu romuneusc I ourecure ncepuLurI sIube de
IImb greuc modern; LIu s Iuc jIbI cu pIIde dIn
ScrIpLur, pILuce, voInIcII, cuLusLIe, de Iude I uILe Iorme
cunceIurIce obInuILe n LImpuI uceIu; muI LIu, I nc
IourLe bIne, s LorLureze pe nenorocI(II (runI, punundu-Ie
ou IIerbIn(I Iu sub(IorI I dundu-Ie Ium de urdeI Iu nus, cu
s Ie Iu ceu muI dIn urm puru dIn pung.
Dur ucesLe LuIenLe nu-I muI serveuu nImIc n nouu su
1
Vincriciul, oieritul I jumcritul eruu djdII IndIrecLe ce
pILeuu purLIcuIurII cLre sLuL; sub nume de vInrIcI dom-
nesc, eru duLor IIecure sLpun de vIe s deu dIn zece vedre
unu, uIur de prIvIIegIu(II I scuLI(II cu IrIsouve domneLI.
OerILuI eru o djdIe penLru cure se pILeu de IIecure vIL
mure I mIc cuLe cIncIsprezece puruIe; IumrILuI use-
meneu eru o djdIe ce pILeuu sLpunII de pIvnI(e I
curcIumI. AcesLe djdII se vIndeuu Iu purLIcuIurI I eI Ie
udunuu prIn oumenII Ior numI(I LuxIdurI. (n. N. .)
curIer; eI cLu s se InsLruIeze n IpocrIzIe I InLrIg I
ucesLe dou murI mIjIouce de purvenIre nu se dezvoILeuz,
nIcI se poL perIec(Ionu decuL prIn nv(Lur. PuIuI de
cIocoI sIm(I de sIneI ucesL udevr I IoLr s-I pun n
Iucrure.
A douu zI dup sosIreu IuI, posLeInIcuI I cIem Iu
dunsuI cu s-I exumIneze spIrILuI I InLeIIgen(u, spre u
vedeu de pouLe Iuce cevu dInLr-nsuI; Iur cund venI nuInLe-
I, I zIse cu un Lon ngumIuL, dur duIce:
- Cum Le numeLI, bIeLe?
- ConsLunLIn, cucoune; dur LuL-meu mI zIceu DInu.
- $LII cevu curLe?
- $LIu s cILesc I s scrIu.
- RomuneLe, nu esLe uu?
- Du, bIugorodnIce sLpune.
- AILcevu muI LII?
- $LIu s Iuc mpIInIrI de bunI; um IosL cu vInrIcIuI, cu
oIerILuI
I cu IumrILuI
1
.
- Au de Lunr?
- Du, sLpune; LuLu m Iuu cu dunsuI prIn jude( de-I
ujuLum Iu LuxIdrIe.
- Du cevu eIInIc Le-u nv(uL LuL-Lu?
- De! ce s zIc, sLpune?... M cum prIcep pu(InLeI. Am
nv(uL PedugogIIu I EcIogurIon dIn scour( pun n
scour(; dur LocmuI cund eru s ncep Iu GrumuLIcII, m-u
LrImIs LuLu Iu nI(Imeu vousLr!
unurIoLuIuI I pIcu nuIvILuLeu cIocoIuIuI, Iur muI cu
seum pompouseIe LILIurI ce-I du cu uLuLu prodIguIILuLe; I
uveu drepLuLe, ccI nu esLe om cruIu s nu-I pIuc un LILIu
pe cure nu-I ure I nu-I merIL, dur Iu cure uspIr IourLe
muIL. EI zumbI cu bunLuLe I zIse cIocoIuIuI:
S LII, bIeLe, c de usLzI nuInLe um s Le Iuu sub
ngrIjIreu meu. Am s Le duu Iu couIu domneusc s nve(I
curLe greceusc muIL, cu s Le procopseLI, s Le IucI om.
SIujbu ce uI s-mI IucI esLe uceusLu: dImIneu(u s vII s m
IrecI Iu pIcIoure, s m uju(I s m mbruc, s-mI duI de
spIuL, s-mI uducI duIceu(, cuIeu I cIubuc; Iur dup
uceeu s Le ducI Iu couI s nve(I. AI uuzIL?... AI, du-Le
ucum de-(I cuuL de Lreub!
DIn zIuu uceeu PLurIc se puse pe nv(Lur cu o
sIIIn( exLruordInur I, n muI pu(In de doI unI, nv(
IImbu greceusc cu un soIoIogIoLuLos; dur eI nu se
muI(umeu numuI cu uLuLu. Ce-I IoIoseu IuI cunoLIn(u uneI
IImbI mourLe I u IILeruLurII eI uLuL de unLIpuLIc curucLer-
uIuI I InLen(IunIIor suIe? Omer, PIndur, SoIocIe, EurIpIde,
Anucreon, SuIo eLc. sunL bunI penLru IemeI I oumenI
uIemeIu(I, zIceu cIocoIuI n sIne cu dIspre(. MIe-mI LrebuI-
esc cr(I cure s-mI sub(Ieze mInLeu, s m nve(e mIjIocuI
de u m rIdIcu Iu mrIre. PIuLurI mI vIne Iu socoLeuI,
1q
Pe uceI LImpI, cu I n zIIeIe nousLre, bIbIIoLecIIe eruu Iu
mod; Lo(I junII mucheleji I spudcxi(i uveuu cuLe o
bIbIIoLec IormuL dIn ceIe muI bune cr(I uIe LImpuIuI, pe
cure nu Ie cILeuu nIcIoduL. BIbIIomunIu eru uLuL de nLIns,
ncuL muI(I dIn ceI uprInI de uceusL puLIm, nevoInd s
sucrIIIce bunI I LImp, cIemuu cuLe un pIcLor meLer I Ie
zugrveu prIn suIoune I prIn cumereIe de sLudIu cuLe o
bIbIIoLec de mInune, n cure se gseuu LoL ce ne-u IsuL
muI subIIm gundIreu omeneusc , de Iu creu(Iune I pun n
LImpuI IuI Curugeu. Judecund nLre oumenII cure uu bIbII-
oLecI I nu Ie cILesc I nLre ceI cure Ie uu numuI zugrvILe,
eu cred muI cu mInLe pe ceI dIn urm (n.N..)
ComenLurIIIe IuI Cezur, sLorIu omenIrII, vIe(IIe murIIor
brbu(I dIn veucurIIe LrecuLe I uceIeu n cure LrIm IuL
cr(I pe cure, cILIndu-Ie, cInevu pouLe s zIc cu cugeL
mpcuL c nu I-u pIerduL LImpuI n zudur.
Cu usemeneu reIIec(IunI InLr eI n cusu unde I uveu
IunurIoLuI bIbIIoLecu
1q
I uIese LoL ce gsI nLr-nsu muI bun.
nLre uILe cr(I gsI un LrucLuL de IIzIoIogIe I opereIe IuI
MucIIuveI, pe cure Ie cILI I Ie sLudIe cu mure bgure de
seum; n IIne, Icu LoL ce puLu spre u devenI perIecL n urLu
IpocrIzIeI I u perIIdIeI.
Se zIce c voIn(u Lure I sLuLornIc nvInge LouLe obsLu-
coIeIe. Nu ne puLem pronun(u usupru ucesLeI muxIme;
zIcem numuI c PLurIc ur II IosL n sLure s deu conLem-
porunIIor sI o dovud sLrIucIL c eu se reuIIzeuz
cuLeoduL. PIcLuru gureLe pIuLru, zIce un uIL proverb. Se
pouLe I nu se pouLe; uceIu ns cure reuIIzeuz ucesL pro-
verb esLe un om mure n IeIuI su.
PLurIc eru nLr-udevr un om exLruordInur. EI I Iu-
use IoLrureu de u devenI om mure I nIcI un obsLucoI nu
puLeu s-I ubuL de Iu uceusL Idee IIx. Cu sIug, eru duLor
s Iucreze muI muILe ore pe zI I u se supune Iu LouLe sIugIIe
ceIe muI vecII decuL dunsuI; cu umbI(Ios, cLu s nve(e
curLe muIL, precum I zIsese IunurIoLuI, I s se sIIeusc u
nILuru LouLe obsLucoIeIe ce nLumpInu n cuIeu umbI(IunII
suIe. Cum puLu dur s nvIng uLuLeu greuL(I I s Ius
LrIumILor?
uL moduI ce nLrebuIn(: cund se crpu de zIu,
PLurIc se uIIu Iung uu posLeInIcuIuI, sLund n pIcIoure
spre u mpIInI cu exucLILuLe ordIneIe sLpunuIuI su. Pe
duL ce IunurIoLuI se deLepLu, eI InLru n cus, I Irecu pe
pIcIoure, I ujuLu s se mbruce, I du de spIuL, I uduceu
duIceu(, cuIeu I cIubuc. TouLe ucesLe mIcI servIcII Ie ex-
ecuLu cu ceu muI mure Iu(euI, gru(Ie I cu un IeI de
uIec(Iune ce Iceu pe IunurIoL s-I creud de ceI muI credIn-
cIos I devoLuL dInLre servILorII sI.
Dup ce pIecu boIeruI Iu curLe, se duceu Iu vLuIuI I-I
Iceu o muI(Ime de IInguIrI; upoI, dup ce-I spIu IeII-
geneIe de cuIeu I cur(u bIne cIubucurIIe, se ncIIdeu n
cumeru su I se du cu LoLuI Iu cILIre I Iu medILu(IunI,
peLrecundu-I usLIeI LImpuI pun Iu oru prunzuIuI, cund,
dup obIceIuI su, se uezu pe LrepLeIe scrII de Iu InLrureu
cuseI cu cuLe o curLe n mun I sLu ucoIo pun ce veneu
sLpunuI su; Iur dup uceeu, cund edeu Iu mus, eI I Iuu
IocuI prInLre servILorI I se sIIeu s nLrec pe Lo(I n zeI I
ucLIvILuLe.
OsebIL de uceusLu, eI se purLu cu mure umubIIILuLe cLre
Lo(I servILorII cuseI, Ir excep(Iune; I ujuLu Iu IucrrIIe Ior
I Ie mpIIneu dorIn(eIe, punundu-se mIjIocILor nLre dunII
I vLuIuI de curLe.
AceusL purLure Icu pe PLurIc s IIe IubIL I udoruL
de LouLe sIugIIe, uIur numuI de vLuIuI cur(II, cure,
n(eIegund IourLe bIne gundurIIe IuI, se preIceu c nu bug
n seum nImIc I I spIonu n Lcere.
n LImpuI ucesLu se nLumpI ceurLu posLeInIcuIuI cu
umunLu su, pe cure credem c n-uu uILuL-o IecLorII noLrII.
unurIoLuI se uIIu cuprIns de o mure IrILu(Ie; nu LIu,
nenorocILuI, de urmu s creud ceIe ce se vorbeuu despre
umunLu su suu jurmInLeIe I IsLerIcuIeIe prIn cure eu I
probu Inocen(u. BIeLuI om o Iubeu IourLe muIL I, penLru
muI mureu IuI nenorocIre, eru geIos cu un Lurc. AsLIeI dur,
dup muIL cIIbzuIre I reIIec(Iune, se decIse u o pune sub
prIvegIereu unuI Argus. Msuru nu eru reu, dur prezenLu
murI dIIIcuIL(I n prIvIn(u uIegerII unuI IndIvId cure s
mpIIneusc ucesL ImporLunL servIcIu. PrImu Idee ce I se
nI(Iu Iu de u o pune sub prIvegIereu uneI IemeI bLrune;
dur dup ce muI medIL cuLvu LImp, eI zIse n sIneI
ncrunLundu-I sprunceneIe: MuIerIIe ceIe bLrune se cor-
ump IourLe Iesne. Se gundI s uduc un eunuc dIn Con-
sLunLInopoIe, dur Iepd I uceusL Idee, ccI LIu dIn
ncercure cuL pre(uIeLe I credIn(u eunucIIor.
ObosIL, n IIne, de u cuLu I u nu gsI vIndecureu grIjII
ce-I munceu, se Is pe soIu oILund dIn bIerIIe InImII; dur
dup ce se muI gundI un mInuL, se scuI cu repezIcIune I
bLu dIn puIme.
u ucesL semn de cIemure, nLrebuIn(uL IourLe muIL pe
uceI LImpI, uu se descIIse I InLr PLurIc cu ocIII pIecu(I
n jos I cu Iu(u muI umIIIL decuL u unuI cIugr.
unurIoLuI I prIvI cu muI(umIreu ce sImLe LoL omuI
cund gseLe uceeu ce u cuLuL; upoI zIse:
- ApropIe-Le, DInIcuIe, c um s-(I vorbesc!
- PorunceLe, sLpune! zIse preIcuLuI cIocoI,
nuInLund cLre sLpunuI su cu muInIIe puse pe pIepL I cu
ocIII pIecu(I cLre pmunL.
- u spune-mI, DInIcuIe, cum LrIeLI Lu n curLeu meu?
Te muI(umeLI de bucuLeIe cu cure Le Irnesc I de IuIneIe
cu cure Le mbruc?
- ourLe bIne, sLpune; nu sunL vrednIc s muI(umesc
IuI Dumnezeu penLru mureu bunLuLe ce uI urLuL I ur(I
cu mIne!
- u spune-mI ucum, m IubeLI Lu pe mIne?
- Te Iubesc, sLpune, muI muIL decuL pe LuL-meu.
unurIoLuI suruse cu ngumIure; upoI, dup ce-I rsucI
de cuLevu orI negreIe suIe musL(I, zIse;
- AscuIL, DInIcuIe. Am s-(I ncredIn(ez unu dIn ceIe
muI murI LuIne uIe suIIeLuIuI meu; bug ns de seum, s
m sIujeLI cu drepLuLe, ccI nLr-uIL cIIp nu numuI c veI
pIerde ndejdeu de prIcopseuIu Lu, Iu cure m gundesc de
uLuLu vreme, dur Le voI I pedepsI Ir mII.
- (I jur, sLpune, s Le sIujesc cu credIn( Iu orIce-mI
veI poruncI.
- EI bIne, DInuIe, uscuIL. CunoLI Lu pe Duducu?
- Nu o cunosc, sLpune.
- Cum se pouLe s nu cunoLI Lu pe (IILoureu meu?
- n udevr, sLpune, nu o cunosc.
- AsLu nu Iuce nImIc. Duducu esLe o IuL IourLe
Irumous, pe cure o Iubesc pun Iu nebunIe I, IIIndc o
IuL cu dunsu pouLe s pIuc I uILoru, m-um gundIL c n-ur
II ru u o pune sub prIvegIereu unuI om credIncIos. AI, ce
zIcI Lu, bIne m-um gundIL?
- ourLe bIne, sLpune. Puzu bun Lrece prImejdIu ceu
reu, zIce purImIu.
- DeI Duducu meu esLe IourLe n(eIeupL I n-um
sIm(IL pun ucum nImIc despre dunsu...
- Au esLe, bIugorodnIce sLpune, uI drepLuLe.
- Dur penLru muI mure sIgurun( Le-um uIes pe LIne, cu
s o pzeLI.
- Cund esLe vorbu s Le sIujesc pe domnIu Lu, sLpune,
sunL guLu u Lrece cIIur prIn Ioc; spune-mI numuI ce um s
Iuc I veI vedeu.
- AIerIm, DInIcuIe, uIerIm, s LrIeLI, copIIuI meu;
cIne sIujeLe cu zIIos pe sLpunuI su, pe uceIu nu-I
prseLe Dumnezeu. Duducu mI-u zIs c-I LrebuIe un Ie-
cIor; cuL dur s Le mu(I cu IocuIn(u Iu dunsu I s LrecI n
Iu(u eI cu o sIug credIncIous; s o uscuI(I Iu orIce-(I vu
poruncI; s Le preIucI c nu bugI de seum nImIc, c nu vezI
I nu uuzI nImIc I s vII n LouLe zIIeIe Iu mIne s-mI spuI
LoL ce se vu peLrece n cusu eI, Ir s LrecI cu vedereu ceI
muI mIc Iucru.
- VoI urmu nLocmuI poruncIIor bIugorodnIcIeI LuIe I
m voI sIII cuL voI puLeu cu s m Iuc vrednIc de ncredereu
ce uI n mIne.
- S LrIeLI, copIIuI meu! I, deoduL cu vorbu, bug
munu n buzunuruI unLerIuIuI I sco(und cIncIzecI de rubIe
zIse: |Ine, DInIcuIe, I s III cumInLe, m n(eIegI Lu?
PLurIc, cu cIocoI IIn ce eru, ngIenuncIe dInuInLeu
IunurIoLuIuI, I sruL munu cu ceu muI mure umIIIn( I
Icu s cud dIn ocIII sI de urpe dou IucrImI de uceIeu
ce n upuren( uruL o InIm pIIn de recunoLIn(, dur n
reuIILuLe nu sunL decuL pIunsuI crocodIIuIuI prIn cure
umgeLe vIcLImu su.
Dup uceusL scen de LurLuIIsm jucuL cu uLuLu
mIesLrIe, cIocoIuI prsI cumeru sLpunuIuI su I InLr
nLr-u su.
Iber ucum de povuru sImuIrII, ncepu u se pIImbu
prIn cumer cu puI rurI I precIpILu(I. TrsLurIIe Ie(eI suIe
Iuur un uspecL sLrunIu, ce Isu s se zreusc uneorI ex-
presIu uneI nespuse bucurII de u-I vedeu mpIInILe
dorIn(eIe suIe de uLuLu LImp; cuLeoduL un nor de
nencredere n vIILor scIImbu nLr-o cIIp Iu(u IIzIonomIeI
suIe; upoI Iur cdeu nLr-un IeI de upuLIe, dIn cure Lreceu cu
Iu(euI Iu o Ierous I umenIn(Loure veseIIe.
AceusL crIz moruI (Inu cuLevu momenLe, Iur dup
uceeu IIzIonomIu cIocoIuIuI se IumIn I, cu IInILeu ce-I re-
duse ncredereu n sIne I n dIbcIu su, eI excIum cu bu-
curIe: uL-m, n sIurIL, ujuns Iu (InLu dorIn(eIor meIe!
Am n muInI pe (IILoureu grecuIuI, puLImu IuI ceu muI de
cpeLenIe; n sIurIL um cIeIu uceIuI sLrIucIL vIILor pe cure-
I vIsez de uLuLu LImp. Ce IerIcIre, ce nepre(uIL IerIcIre!...
AceusLu esLe o cIeIe cu cure cInevu descIIde cIIur por(IIe
ruIuIuI... $I de ce nu?... Evu u scos pe Adum dIn ruI, cu s
deu prIIej uILeI IemeI u I-I descIIde muI n urm. O IemeIe u
IcuL pe grecI, dup cum zIc cr(IIe, s se buL zece unI de-u
runduI1. uvorILeIe dIn Iurem (In n mun sourLu
mpr(IeI LurceLI; cIIur uIcI, Iu noI, vedem pe domnI(
nLorcund curLeu I (uru nLreug dup pIcereu eI I, duc
eu u IcuL pe sLpunuI meu dIn cIoIodur, posLeInIc mure I
cmru, de ce oure Duducu s nu Iuc dIn mIne un om
puLernIc, IerIcIL?... PIIdeIe nu ne IIpsesc. Cu(I uu IosL cu
mIne, bu nc I muI ru decuL mIne, ccI, sIuv DomnuIuI,
nu sunL (Igunz, I cu LouLe ucesLeu, prIn muIerI I uILe
muruIeLurI cIocoIeLI, cIIur I (IgunII uu ujuns uzI Iu noI n
proLIpendud, ncuL n-uI ncoLro s Le nLorcI de posLeInIcI,
IogoIe(I I vIsLIerI. PrInde InIm, druguI meu PLurIc!
MuIne veI pune IIIcuI n cup I, de vu vreu Dumnezeu cu
LIne, nu vu Lrece muIL I veI uveu moII, (IgunI I uverI
nenumruLe I vIe uLuncI cInevu s-(I ceur socoLeuI de-
spre mIjIouceIe prIn cure uI dobundIL LouLe ucesLeu! VIe, de
vu puLeu!
Pe cund PLurIc I creu n ImugInu(Iu su ucesLe reuIIz-
ubIIe vIsurI, uu cumereI suIe se descIIse I InLr un (Igun
nIunLru.
- Ce cuu(I uIcI, cIour? zIse cIocoIuI supruL.
- M IurL, IogoIeLe DInuIe, dur um venIL s-(I duu o
curLe de Iu
bbucu dumILuIe.
- Ad-o-ncouce, cIour, I pIeI dIn ocIII meI.
|IgunuI se reLruse I DInu PLurIc, descIIzund
scrIsoureu, cILI ceIe urmLoure:
Cu pcrintecscc drcoste mc nchin dumitcle,
preciubitul meu jiul
Ictc doi cni n ccp de ccnd te-cm dct pe pricopseclc
lc postelnicul i nu tcd nici un spor de lc tine, ccecstc mc
pune n mcre cporie. Se tede cc tu, n loc sc te sileti c iei
lc obrcze, umbli hcimcnc pe poduri cu derbedeii. cc-(i
min(ile n ccp, mci bciete, tezi cc eu sunt bctrcn i scrcc,
sc n-ci de lc mine nici o ncdejde. Cum (i tei cterne, cc
tei dormi, cuzitu-m-ci? Srisocrec ce-(i empericlisesc este
cctre d-lui, postelnicul, sc i-o dci nereit, ccci ntr-nsc i
torbesc pentru tine i l ro sc te puie n treun mcnsup.
Al tcu precdoritor pcrinte,ltreti-loojct Ghinec
Pcturicc ot ucot sud Sccc
:8:, mci :;
Dup ce PLurIc cILI uceusL scrIsoure, scouse
cIImrIIe de Iu bruu, se uez pe un scuneI I, punund pI-
cIoruI drepL pesLe ceI sLung, scrIse rspunsuI ucesLu:
Cu jiicscc pleccciune.lPcrintecscc dumitcle
scrisocre de lc :; zile cle lunii lui mci cm primit-o cu
nespusc teselie i m-cm bucurct din rcrunchi cc te cjli
scnctos, ccci eu, din milc cerescului Pcrinte, mc cjlu
ntru toctc ntreimec scnctc(ii. ucurc-te, tcicc, i
icrci bucurc-te, ccci, dei cm slujit doi cni lc postelnicul
pe mbrcccminte i mcnccre i mi-cm plecct ccpul lc to(i
cclicii jcrc osebire, dcr ccum, slctc Domnului, cm pus
mcnc pe pcine i pe cu(it. Am oprit roctc norocului: n-
cm sc mc mci tem de nimicl
Postelnicul m-c cles sjetnic de tcinc cl scu i pe
necndite mi-c ncredin(ct o tcinc prin ccre n pu(in timp
pot sc cjun om mcre. Atct deoccmdctc: (i toi mci scriel
Precplecct i dorit cl domniei tcle jiu,
Dinu Pcturicc
Dup ce pIIcuI I peceLIuI uceusL scrIsoure, cIem de
uIur pe (Igun, I-o deLe n mun I-I zIse: Du uceusL curLe
Iu posLeInIcIe I spune s o LrImIL Iu Bucov, Ir ceu muI
mIc zbuv, uI uuzIL?
|IgunuI dIspru cu Iu(euIu vunLuIuI, Iur cIocoIuI se Is
pe puL I udormI, gundIndu-se Iu expIouLureu mIneI suIe.
Cupitolol VI. Ipocri{ii in lopt
A douu zI dup nLrevorbIreu conIIden(IuI dInLre posLeI-
nIcuI AndronucIe I DInu PLurIc, ucesL dIn urm
sLrbLeu sLrudu CuII(II cuIunduL n medILu(IunI serIouse.
Preocupu(Iuneu IuI eru uLuL de mure, ncuL de muILe orI se
Ioveu pIepL n pIepL cu LrecLorII de pe drum; dur pe cund
se uIIu n drepLuI cuseIor IuI urmu M. Iu uLrus de suneLuI
ceI nuzuI I uscu(IL uI uneI vocI ce sLrIgu: DInuIe! Ie, Ie,
DInuIe! Iu I-Le ncouce, LrenguruIe; unde uI pIecuL uu de
dImIneu(?
PLurIc, deLepLuL dIn usopIsmuI n cure se uIIu, se
uIL n LouLe pr(IIe I, vzund Iu pourLu uceIor cuse un
omuIe( cu sLuLuru scurL I grous, cu Iu(u roLund
nLocmuI cu o Iun pIIn desenuL pe pere(I, cu ocII mIcI cu
de LLur, cu nusuI LurLIL I cu guru Iurg, urmuL cu nILe
dIn(I mIcI I sLrIcu(I, recunoscu nLr-nsuI pe NIcuII(,
vLuIuI de curLe uI urmuuIuI, cure, muI norocIL decuL
dunsuI, ncepuse de muIL LImp u zecIuI uverIIe sLpunuIuI
su I ucum nu uLepLu decuL runguI de vLorI-vIsLIer, drepL
pIuLu osLeneIIIor suIe, I suprunumeIe de bucIuccI boIer,
penLru muILeIe IreLIIcurI I ncurcLurI ce Iceu.
PLurIc Lrecu drumuI I suIuL pe ngumIuLuI vLuI cu
o ncIIncIune pun Iu pmunL.
- Ce muI vesLe-povesLe, DInuIe? nLreb vLuIuI,
mundru de pozI(Iuneu su.
- NImIc nou, nene NIcuII(!
- Unde Le duceuI uu IuLe I cu cupuI nLre urecII?
- u cucounu Duducu.
- A! u! n(eIeg, Iu (IILoureu sLpunu-Lu. $I ce uI s IucI
ucoIo uu de dImIneu(?
- I duc un rvu.
- DIn purLeu cuI?
- DInLr-u sLpunuIuI meu.
- Dur ce, s-u mpcuL cu dunsu?
- TrebuIe muI nLuI s LIu de uu IosL cerLu(I.
- Vu s zIc nu LII nImIc?... ProsLuIe!...
- NImIc de LoL, uduose PLurIc cu o prIvIre
muII(Ious.
- AII dur de Iu mIne c eI uu IosL cerLu(I IourLe ru.
- $I de ce, nene NIcuII(?
- AuzI ucoIo, de ce! IIndc dIuvoII(u de greuc vreu s
(Ie doI pepenI nLr-o mun, udIc esLe umorezuL dup un
cuIemgIu de Iu vIsLIerIe.
- AI! nu cred!
- Crede ce-(I spun eu. PosLeInIcuI AndronucIe u uIIuL
ucesL umor LuInIc I s-u cerLuL cu dunsu Iurc.
- PouLe, dur Iu spune-mI: cIne esLe ucesL cuIemgIu?
- EsLe IIuI IuI cpILun GIeorgIe Busmu de Iu
Dorobn(Ie.
- Ce IeI de om esLe uceIu?
- EsLe un bIuL de douzecI I doI pun Iu douzecI I
cIncI de unI, Irumos, gIngu I sub(IreI, pure c-I Lrus prIn-
Lr-un IneI.
- O II IubInd-o, m nene NIcuIue? AI, ce zIcI?
- MI se pure c du, IIIndc nu n(eIeg cum ur puLeu s
Iuc uLuLeu comedII duc n-ur IubI-o?
- $I ce comedII Iuce? nLreb PLurIc cu nerbdure.
- Trece cu IuLurI pe Iu mIezuI nop(II, se opreLe
dInuInLeu IeresLreIor eI, oILeuz, cunL I ceIeIuILe.
- NumuI uLuL?
- Bu I cevu muI muIL: sure prIn grdInu MILropoIIeI,
dInLr-nsu Lrece nLr-u greceI, de-ucoIo InLr n curLe I se
uscunde nLr-o cIuIe de Iun pun pIeuc posLeInIcuI; Iur
dup uceeu se duce de-I (Ine IocuI Iung Irumousu greuc,
cu uILe cuvInLe IerIcILuI cuIemgIu se bucur Ir nIcI o
cIeILuIuI de IemeIu penLru cure sLpunuI vurs uLuLu uur I
urgInL.
- ELI bIne ncredIn(uL despre uceusLu?
- MuI bIne nu se pouLe: omuI cure mI-u spus uceusL
LuIn esLe uLuL de credIncIos, ncuL u puLeu s jur n
bIserIc penLru dunsuI. Dur, Iu spune-mI, de ce-mI IucI
uLuLeu nLrebrI usupru ucesLeI prIcInI? Oure voIeLI s-o
prInzI I s Le ur(I cu sIujb nuInLeu sLpunuIuI Lu? S nu
IucI uceusL nerozIe, mI bIeLe, ccI o s Le cIeLI IourLe
muIL.
- $I de ce s nu-I duu pe Iu( uceusL neugr vunzure?
udug DInu, cu ourecure uprIndere preIcuL.
- VoIeLI s uIII prIcInu penLru cure Le opresc?
- Du, ccI eu Iubesc pe sLpunuI meu I nu voIesc s-I
vd neIuL de o IemeIe desIrunuL I I(urnIc.
- ELI prosL, bIeLe! Tu nu LII ce vu s zIc puLImu dru-
gosLeI.AscuIL: Lu o s Le ducI Iu sLpunu-Lu I o s-I spuI
c greucu I nuI, nu esLe uu? EI deocumduL o s Le
creud, o s-(I zIc: AIerIm, DInuIe!, bu nc pouLe s-(I deu
I un bunIceI bucI; dur dup uceu o s se duc Iu greuc, o
s se cerLe cu dunsu, o s-o sperIe c-o goneLe dIn cus I
ceIeIuILe. Eu, cu s-I ncredIn(eze c e nevInovuL, o s
nceup s pIung, o s-I smuIg pruI dIn cup, o s jure
pe LoL ce ure muI sIunL; n ceIe dIn urm o s se preIuc c
IeIn I uLuncI sLpunuI Lu, cu un IermecuL ce esLe, o s se
mpuce cu dunsu.
- ALuL muI ru penLru dunsuI!
- ZI muI bIne c penLru LIne o s IIe muI ru, neroduIe!
- De ce?
- IIndc pe duL ce se vor mpcu, greucu o s
nLrebuIn(eze LouLe mIjIouceIe cu s uIIe pe puruLoruI eI.
- Dur sLpunu-meu n-o s-I spuIe.
- |I-uI gsIL! Bu o s-I spuIe, I nc cIIur Ir voIu IuI,
ccI usLIeI merg LreburIIe drugosLeI. He! Ie! bIeLe. Tu eLI
un copII de IerI-de-uIuILIerI, nu LII nImIc. AscuIL-m pe
mIne, c sunL Iup bLrun, um duL cu cupuI de pruguI de sus
I um vzuL pe ceI de jos. Cund brbuLuI I IemeIu se Iubesc
I (In n drepLuLe, vIu(u Ior curge duIce nLocmuI cu upeIe
unuI ruu IInILIL; dur cund muIereu ncepe s cuIce sLrumb
I o sImLe brbuLuI, InImu IuI urde, LII, cu peLeIe pe
crbunI. ZIuu I noupLe se gundeLe LoL Iu necredIn(u
muIerII; ucI se ceurL cu dunsu I o Ius, ucI IurI se
mpuc, I um bguL de seum c, Iu usemeneu mpcIuIrI,
omuI Iuce muI muILe jerLIe penLru o IemeIe neLrebnIc
decuL penLru unu cInsLIL. AsLIeI dur, greucu o s ceur de
Iu sLpunu-Lu, cu dur penLru mpccIune, deprLureu Lu
dIn sIujbu IuI I pouLe cIIur o IuIung bunIcIc duL dInuIn-
Leu por(II cuseIor eI, cu s Le nve(I mInLe u nu muI bgu
zuznII nLre dunsu I posLeInIcuI.
- AI drepuLe; dur, Iu spune-mI, ce LrebuIe s Iuc?
- S ncIIzI ocIII I s-(I cuu(I de Lreub, cu un bIuL
cInsLIL ce eLI, I veI vedeu cuL de muIL o s Le Iubeusc
umundoI; Iur LrebuoureIe LuIe o s-(I meurg de mInune.
DInu PLurIc suIuL pe menLoruI su I pIec nuInLe,
muI(umIL de pove(eIe IuI, ccI gsIse nLr-nseIe o compIeL
uprobure u poIILIcII suIe. Ajungund Iu cuseIe DuducI, eI
InLr pe porLI(u ceu mIc, suI scuru I se puse jos, n prId-
vor, pe un puL de scundurI ucoperIL cu un cIIIIm de
|urIgrud.
Eru pe Iu oreIe nou de dImIneu(; greucu se scuIuse I
se dusese Iu ogIInd, cu s-I puIe n reguI gru(IIIe muILru-
LuLe de voIupLouseIe pIcerI uIe nop(II LrecuLe I s muI
uduuge cuLevu Irumuse(I urLIIIcIuIe, cu s deu muI muIL In-
Leres ceIor IIreLI.
TouIeLu IemeIIor cocIeLe dIn zIIeIe nousLre, deI u de-
venIL o ndeIeLnIcIre IourLe greu I mpovrLoure penLru
bIeLeIe sIujILoure dIn cuuzu nenumruLeIor Iorme I IeIurI
de pIepLnrI, de spILurI, de IImpezIrI cu upe uromuLIce
I cIImIce penLru IusLruIreu, dregereu I mprospLureu
pIeII(eI obruzuIuI I uILe nenumruLe nImIcurI IemeIeLI, cu
LouLe ucesLeu eu rmuneu o jucrIe de nImIc n compuru(Ie
cu LouIeLu eIegunLeIor dIn LImpII domnIIor IunurIo(I.
CIeru Duducu, deI se uIIu n unII ceI muI IrumoI uI
vursLeI IemeIeLI, dur desLrmuLu vIu( ce o peLreceu o
Icuse s uIerge IourLe de LImpurIu Iu ujuLoruI gru(IIIor
mprumuLuLe. AsLIeI dur LouIeLu eI dIn LouLe zIIeIe se com-
puneu dInLr-un Ir de LorLure Iu cure eu se supuneu cu ceu
muI mure resIgnu(Iune, numuI cu s-I conserve uceu
Irumuse(e cure Iceu pe posLeInIcuI s depuIe Iu pIcIoureIe
eI LouLe juIurIIe cuLe Ie sLorceu dIn bIuLu (ur I pe IrumosuI
cuIemgIu u o numI cIeruvImuI su I u o IubI cu o urdoure
eguI umoruIuI ce eu uveu cLre dunsuI.
n LouLe nop(IIe, dup ce expedIu pe umundoI udoruLor-
II eI, se ungeu pe obruz cu uIIIIe vunL; dImIneu(u se
Lergeu cu uIbu de ou, se ubureu cu crmIzI ncIzILe n
Ioc I sLropILe cu up de suIcum, upoI se spIu cu up de
peIIn. AcesLeu Ie Iceu cu s nLInd pIeIeu obruzuIuI I s
dIspur zburcILurIIe; upoI se Lergeu cu un bureLe muIuL n
up de cusLruve(I, cu s scouL peLeIe, I se spoIu cu dres, cu
s deu pIeII(eI o cuIoure muI uIb.
Dup LouLe ucesLe operu(IunI, cure n-uveuu uIL scop
decuL u uIbI, u nLInde I u nLInerI pIeII(u obruzuIuI, veneuu
rumeneuIu ceu mIncInous cu cure I coIoru obrujII I
buzeIe, gogoIIe de rIsLIc urse cu cure I nnegreu
sprunceneIe I pIusLureIe ceIe negre cu cure I Iceu murse
suu bengIIurI IuIse.
Dup ce greucu I svurI uceu LouIeL compIIcuL I se
muI nLourse de cuLevu orI pe dInuInLeu ogIInzII, zumbInd I
gesLIcuIund, cu s se usIgure duc e de ujuns gru(Ious, deLe
ordIn s InLroduc n cumeru su pe mesugeruI posLeI-
nIcuIuI.
O (Igunc IrumuIc se urL n uu sIII I Icu semn
IuI PLurIc s InLre nIunLru. EI InLr I deLe scrIsoureu,
upoI, Lrgundu-se nupoI cLre u, se sLrunse Iu pIepL I Iu
o pozI(Iune uLuL de umIIIL I pIIn de smerenIe, ncuL ur II
puLuL s umgeusc pe orIIcIne. Dur cIeru Duducu, cure
eru personIIIcureu IIne(II I u vIcIeuguIuI IemeIesc, prIcepu
I(rnIcIu cIIur sub uceI vI de prosLuLIc modesLIe.
Eu cILI scrIsoureu pun Iu un Ioc, Ir s Iuse u se zrI pe
IIguru-I vreun semn de surprIz bun suu reu; dur cund
ujunse Iu purLeu uceeu prIn cure posLeInIcuI I recomundu
pe uceI nou Argus nvem unLuL cu unLerIu I gIubeu, eu I
urunc Ir voIe ocIII usupru cIocoIuIuI I, nLocmuI cu
vuIpeu ce vede I sImLe cursu nLIns, zumbI cu umrcIune
I I conLunu IecLuru pun Iu sIurIL. Dup uceeu sruL
scrIsoureu I, bgund-o n sun, se puse u exumInu cu muI
muIL uLen(Ie IIguru IuI DInu PLurIc cure, deI n uceIe
momenLe de preIcLorIe exprImu un IeI de nevInov(Ie
umesLecuL cu sLupIdILuLe, dur LoL Isu u se sLrvedeu
ndesLuIe vIcII, dInLre cure ceIe muI prIncIpuIe eruu
ruLuLeu I IuILuLeu.
Am zIs c greucu eru vIcIeun cu o vuIpe; cu s dovedIm
ns cuL de udunc I pLrunzLoure eru IIne(eu spIrILuIuI eI,
cuL s urLm c cu LouL urLu ce puse PLurIc n Iucrure
spre u Iuce s dIspur dIn LrsLurIIe Ie(eI suIe
nLunecouseIe InLen(IunI I uspIrrI ce-I rodeuu InImu, nu
numuI c nu puLu s o umgeusc, dur o Icu cIIur s
n(eIeug I muI bIne cu cIne ure u Iuce.
Trecur cuLevu momenLe, n cure uceLI doI ucLorI se
prIveuu unuI pe uILuI, Ir s pronun(e o vorb mcur.
AceusL Lcere scruLLoure semnu IourLe muIL cu IInILeu
upurenL u dou IIure ce sLuu de se observ cu o preIcuL
nepsure muI nuInLe de u srI cu usuIL unu usupru uILeIu.
n IIne, greucu IoLr s deu usuILuI; eu ncepu de Iu unu
dIn ceIe muI murI sIbIcIunI uIe cIocoIIor, udIc de Iu
mundrIe.
- EI bIne, IogoIeLe DInuIe, I zIse eu cu un zumbeL
dIspre(uILor, CIIIbI AndronucIe mI scrIe c de usLzI
nuInLe uI s III unuI dInLre sIugIIe cuseI meIe.
- M bucur dIn LouL InImu, mIIosLIvu meu sLpun.
- O II precum zIcI, dur, uILe, Le vd mbrcuL bIne, cu
gIubeu, cu unLerIu, cu Iermen, cu pupucI guIbenI I cu Ies
de |urIgrud; pure c eLI scos dIn cuLIe I usLu nu-mI preu
pIuce. S IepezI ucesLe IuIne boIereLI I s Le mbrucI cu
IuIne de IecIor prosL.
- VoI Iuce dup pIcereu domnIeI LuIe, mIIosLIv
cucoun!
- Du, negreIL, ccI o s Le LrImIL cu conI(u n Lurg I
nu voI cu puzurgIIdeunuI meu s pourLe ceucIrI I IIIc!
- VoI Iuce orIce-mI veI poruncI, mIIosLIvo!
- AsLu o cred, ccI Iu dIn mpoLrIv voI nLrebuIn(u
1
SucnusIu se numeu o cumer mIc, sILuuL n IunduI sIII I
mpodobIL cu puL I perne, unde uLepLuu ceI ce veneuu cu
LrebuIn(e, pun ce I prImeuu boIerII n cus. (n. N. )
gurbucIuI, pe cure-I veI II vzuL pouLe uLurnuL d-usupru uII
sucnusIuIuI
1
.
- M voI supune n Lcere Iu orIce vu gsI cu cuIe mI-
IosLIvIreu Lu.
Greucu, vzund mureu IpocrIzIe I IuIsu resIgnu(Iune cu
cure cIocoIuI prImeu ucesLe IovILurI grouznIce, se
spImunL, dur nu dIsper.
- Au precum (I zIc, rspunse eu, o s Le pun s LuI
ceup Iu bucLrIe, s speII vuseIe, s LuI Iemne, s uducI
up cu sucuuu de Iu IIureL I uILe mrun(IurI de IeIuI
ucesLu.
- Preu bIne, sLpunu meu; Ie voI Iuce LouLe ucesLeu, bu
nc I muI muILe, numuI cu s Le vd muI(umIL.
- VeI edeu LouL zIuu n prIdvor cu cupuI goI, cu s
mpIIneLI poruncIIe meIe, ccI Iu dIn mpoLrIv (I voI pune
courne, Le voI unge cu mIere I Le voI Iegu de sLuIpuI por(II,
cu s Le mnunce muLeIe I s rud Iumeu de LIne... AI
n(eIes?
- Am n(eIes, mIIosLIvu meu, I sunL guLu u suIerI I
muI murI pedepse decuL ucesLeu, Ir u m pIunge, ccI
sLpunu-meu Le IubeLe I eu LrebuIe s suIr orIce mI s-ur
nLumpIu de pe urmu domnIeI suIe.
PesLe puLIn(! zIse greucu n sIne, dIsperuL de
sungeIe rece uI cIocoIuIuI; I uveu drepLuLe, ccI LouLe
sge(IIe vIcIeuguIuI eI se LumpIser n InImu de pIuLr u
cIocoIuIuI. PrImu Idee ce-I venI n mInLe Iu de u rupe
IegLurIIe de umor cu cuIemgIuI, sInguruI mIjIoc de u se
pune n sIgurun( despre spIonujuI IuI PLurIc; pe duL
ns ce se gundI Iu duIcIIe momenLe ce peLrecuse I nc
peLreceu cu uceI june Irumos, sungeIe I se concenLr n
InIm I Iu(u-I se ngIbenI cu ceuru. S (Ie pe umunL,
cIocoIuI ur II LrduL-o negreIL I ur II pIerduL pe posLeInIcuI
AndronucIe, cure o ngrIjeu cu pe o domnI(.
AcesLe dou IdeI devenIser n uceI momenL ScIIu I
CurIbdu penLru greucu nousLr. Dur ursenuIuI vIcIenIIIor
IemeIeLI esLe IourLe mure; ujunge numuI s LIe cInevu s
cuuLe nLr-nsuI I desIgur vu gsI cuLe cevu penLru orIce
mprejurure. Greucu cuL I gsI n udevr mIjIocuI de u
scpu dIn LouLe cu Iu(u curuL. u uceusL IerIcIre negundIL
IrunLeu eI se IumIn, LrsLurIIe obruzuIuI su Iuur un uer
duIce I zumbILor. ALuncI, prIvInd pe DInu cu duIceu(, I
zIse:
- u spune-mI, DInuIe drug, cum (I s-u pruL purLureu
meu cLre LIne? Nu esLe uu c sunL o nebun? AuzI coIo!
S sperIe cInevu uLuL de muIL pe un IIcIu uu de Irumos
I mucIeIeI! S n-uI grIj de nImIcu; o s LrIeLI n cusu
meu cu Iu pIepLuI muIcII LuIe; LoL ce (I-um zIs n-u IosL decuL
gIume. AI, de! III muI cu InIm.
DInu nbuI n mIcu su InIm bucurIu ucesLuI mure LrI-
umI I, upropIIndu-se de greuc cu o sIIuI preIcuL, Icu
mLunIe I-I sruL munu; upoI I Iu zIuu bun I se duse.
Cupitolol VII. Pn no Iuci Ioc, Iomno iese
Dou spLmunI n urmu uceIor descrIse n cupILoIuI pre-
cedenL, nLr-o noupLe rcorous de prImvur, posLeInIcuI
AndronucIe Ieeu de Iu umorezu su cu cIubucuI uprIns I cu
sIugu dup dunsuI, cure (Ineu nLr-o mun o cIIseu de uI
pIIn cu LuLun, Iur n ceuIuIL o perecIe de pupucI guIbenI.
TrsLurIIe Ie(eI posLeInIcuIuI, deI pu(In cum descompuse,
urLuu ucum o muI(umIre punIc I IIpsIL de grIjIIe ce
muncIse pe bIeLuI IunurIoL cu vreo cuLvu LImp muI nuInLe.
nLr-o uIIcIour nLunecous ce duceu n muIuIuuu Du-
descuIuI, sLu de muI muILe ore o buLc eIegunL cu doI
urmsurI. Cund boIeruI se upropIe de uceu uII(, sIugu
uIerg cLre IocuI unde sLu uscuns Lrsuru I sLrIg:
Truge, onI(!
unurIoLuI se suI n Lrsur I cIocoIuI n coud,
sLrIgund cu voce Lure: Acus!
Rog pe bunII noLrI IecLorI s Iuse pe posLeInIcuI u
dormI n puce pe soIuuu su, ccI ure mure necesILuLe de
somn, cu nu cumvu s-I pIurd, deLepL, IIuzIIIe IerIcIrII
suIe, Iur noI s ne nLourcem IurI pe sLrudu CuII(eI, cu s
observm ce se peLrece n cusu umunLeI suIe.
Eru o noupLe Irumous, o noupLe LocmuI bun penLru
umorurI romunLIce. rumos esLe, n udevr, umoruI de
InIm, ccI eI ne procur momenLe de o IerIcIre subIIm.
CuLe sIm(IrI ncunLLoure nu nceurc un umunL, cund pen-
Lru nLuIu duL surprInde surusuI dorIL uI IemeII ce eI
IubeLe! CuL de-nIocuLe sunL puIpILu(IIIe InImII suIe, cund eI
depune prImuI sruLuL pe buzeIe eI urzLoure; upoI cuLe
ncunLrI nu muI cuIege eI, dIn LreucL, n duIceu vIu( u
umoruIuI, cund, nLr-o udunure suu Iu un buI, I vIne dIn
LImp n LImp cuLe un semn de duIce suvenIre IcuL cu o
gru(Ious sIIuI suu o prIvIre pIIn de dezmIerdure
uruncuL pe IurI I cure I zIce n IImbu ceu mIsLerIous u
InImII: Te Iubesc!... Le Iubesc... dIn LoL suIIeLuI!
Dur umoruI esLe o meduIIe cu dou Ie(e. S nLourcem
ucum meduIIu pe purLeu ceu opus.
Ce zIce(I domnIu vousLr despre uceIe umorurI zgomo-
Louse cure ncep prIn serenude de IuLurI I uneorI de
bunde mIIILure nso(ILe cu Lobe I cu LIpsII, nLocmuI cu Iu
grdInu IuI GIuIer, I cure se LermIn prIn pruIeII n
cIuseIe de jos I prIn cevu muI ru n ceIe de sus? Ce crIme
uu svurIL punIcII IocuILorI uI vecInL(II, cu s IIe
deLepLu(I dIn somn n sLrIgrIIe bIrjurIIor I oILrIIe ceIe
monoLone I uscu(ILe uIe umorezIIor vuIgurI, muI IndIscre(I
decuL pIsIcIIe; ccI ucesLe dobILouce senLImenLuIe
mIorIIesc I eIe o Iun pe IIecure un I upoI ne Ius n puce,
n vreme ce pIsoII ceI cu dou pIcIoure nu numuI c
mIorIIe nenceLuL, dur neuvund desLuI ncredere n
seduc(IIIe vocII Ior, muI Iuu I pe uI(II de Ie ujuL. Dur ruI
prIn ru se pIerde, zIce un vecII proverb.
Asemeneu oumenI nesocoLI(I, cure pun nLrIsLureu I
dIsperureu n InImIIe bIe(IIor consor(I I prIn(I, I Iuu muI
udeseu pIuLu neIegIuIrII Ior prIn Lrdureu ce Ie Iuc IemeIIe
corupLe de dunII; ccI IemeIu cure u uvuL curujuI s cuIce
jurmInLeIe IcuLe nuInLeu uILuruIuI I junu IuL cure u
dezonoruL perII ceI uIbI uI prIn(IIor eI penLru vorbeIe duIcI
uIe unuI umunL uprIns de o puLIm IIIcIL ce pre( vor pune
oure pe nILe ungujumenLe LrecLoure, dIcLuLe muI LoL-
deuunu de cuprIcIu I preu rur de InIm?
O, junI! duc u(I LI voI unde v duc ucesLe umorurI
nesocoLILe, pouLe c-u(I II muI scumpI n rIsIpIreu IIuzIunIIor
june(II vousLre! VoI nu LI(I cu ce moned v pILeLe Ie-
meIu cure u prImIL s-I sucrIIIcu(I unII voLrI ceI muI
IrumoI, LImpuI, uvereu I cIIur onoureu vousLr. VoI nu
LI(I c uceu IIIn( pe cure voI o crede(I ngeruI vosLru,
scpureu I dezmIerdureu InImII vousLre, uceeu esLe n sLure
u v Lrdu penLru un dIumunL, penLru un uI I, de muI
muILe orI, penLru cuLe o vorb de spIrIL cure sIuIe I
buLjocoreLe sIIn(enIu umoruIuI vosLru. $I ce cuIege(I voI
oure dIn LouLe sucrIIIcIIIe ce Iuce(I penLru ucesLe sLuLuI de
murmur? n IocuI umoruIuI, Lrdureu, n IocuI IerIcIrII,
dIsperureu cure sIbeLe I drum IocuI I energIu
IucuIL(IIor vousLre I, ce e muI ru, pIerdereu IIuzIunII cure
uduce cu sIne scepLIcIsmuI, monsLru de sunge, prInLe uI
LurbrII I uI sInucIduIuI.
erIcIre perIecL nu exIsL pe ucesL pmunL; uceusLu s-u
zIs de muIL LImp I de oumenI IourLe nv(u(I; uvem ns
cevu cure seumn cu dunsu: uvem IIuzIuneu, credIn(u I
sperun(u. AcesLe dururI dIvIne compun ucI, penLru noI,
ceeu ce numIm IerIcIre.
Un june cure u IubIL o IemeIe cu credIn( I devoLumenL
I u IosL rspILIL prIn IndIIeren(, IpocrIzIe I Lrdure, uceIu
pIerde ncredereu n IemeI; penLru dunsuI nu muI exIsL
IerIcIre conjuguI; prIn urmure eI nu se muI nsour suu,
cIIur de se supune Iu uceusL duLorIe socIuI, InocenLuI
umor uI so(IeI suIe, gru(IouseIe eI suruderI, IrugedeIe eI
ngrIjIrI penLru dunsuI Lrec de preIcLorII, IemeIu sImLe
LouLe ucesLeu, ceurc u-I ncredIn(u despre sIncerILuLeu
umoruIuI eI, dur nu reueLe. n IIne IucruI se LermIn usL-
IeI: duc IemeIu esLe vIrLuous, suIer n Lcere, suspIn I
moure; Iur duc ure curucLer sIub, cude n IuosuI pIerzrII,
Lurund dup sIne, n ruIne, I pe nevInovu(II sI copII.
Dur s venIm Iu subIecL.
Eru unu dIn uceIe nop(I du vur n cure nuLuru nLreug
I descIIdeu comorIIe uImILoureIor suIe Irumuse(I, spre u
ne du o Idee perIecL de subIImILuLeu eI; boILu ceruIuI eru
de un uIbusLru ncunLLor; sLeIeIe presruLe pe spu(IuI eI
nemrgInIL de usL duL eruu pIIne de o IumIn mugIc;
Iunu, u creI puIId I duIce Iu( umpIe de dor I de urdoure
InImIIe sIm(ILoure, sLu unInuL prInLre LurIeIe MILropoIIeI
I, nemuIpuLund dIn uceI Ioc sIunL s-I urmeze nIocuLuI eI
umor cu juneIe psLor EndymIon, umunLuI eI dIn vremIIe
pgune, eu preu u prIvI cu o nes(Ious bucurIe Iu uLu(Iu
numoru(I ce se dezmIerduu cu-nIocure sub ruzeIe eI
umorouse. SuIIrIIe ceIe cuIde uIe vunLuIuI de prImvur
eruu uLuL de IIne, ncuL ubIu IrunzeIe pIopuIuI se cILInuu
uIene.
AceusL muIesLous I duIce Lcere eru nLrerupL
cuLeoduL de suspIneIe uneI prIvIgIeLorI cure cunLu
durerIIe suIe uscuns nLr-o dumbruv de IIIIecI dIn grdInu
mnsLIreI AnLIm.
PLurIc, ndemnuL muI muIL de bnuILoruI InsLIncL uI
ruIuI decuL de sIm(munLuI IrumosuIuI, sLu (InLIL Iu
IereusLru cumereI suIe, Iuund IourLe pu(In umInLe Iu uceu
mInunuL punorum. Nu Lrecu muIL LImp I urecIeu IuI Iu
IzbIL de suneLuI unor InsLrumenLe de muzIc. AcesLe sun-
eLe, IIInd un ucord de uceIeu ce Iuc IuLurII nuInLe de u
ncepe cunLureu, deI nceLur numuIdecuL, ns uLruser
uLen(Iuneu cIocoIuIuI. EI se gundI cuLevu momenLe, upoI
bLundu-I IrunLeu cu puImu, cu omuI ce prInde o Idee de
muIL LImp uLepLuL, zIse: A! u! ucum n(eIeg! AceLI
IuLurI LrebuIe s IIe puI de IbovnIcuI sLpuneI meIe!...
NIcoII( de Iu boIeruI urmu nu m-u neIuL. Pe munc,
DInIcuIe! Pe munc, bIeLe, cu s muI scurLm cuIeu ce
duce Iu IerIcIre! ZIcund ucesLeu, eI Iu IpIngeuuu pe dunsuI
I, coborundu-se n grdIn, se uscunse dup LruncIIuI un-
uI urbore.
uLurII ncepur dIn nou ucordurIIe Ior; de usL duL
ns, eI cunLur cum se cunL, udIc puser cupuI pe
umruI sLung I, prIn ujuLoruI urcueIor I uI peneIor de
gusc, scouser dIn vIorI I cobze nILe uccenLe IourLe puL-
eLIce penLru LImpII de uLuncI, dur cure usLzI n-ur uveu ceu
muI mIc puLere usupru sIm(urIIor nousLre, nIcI cIIur pe
uceeu de u ne Iuce s dormIm.
Dup ce IuLurII sunur cuLevu urII meIuncoIIce, eI
nceLur, cu s deu Ioc uneI vocI de Lenor ce InLon cu o
doz mure de sIm(munL I de pusIune, urIu pe cure se
cunLuu versurIIe ucesLeu:
Pe pod pe Iu SpIrIdon
TouLe psrIIe dorm,
NumuI psrIcu meu
TouL noupLeu cIrIpeu,
De umor se jIuIu.
OI, umor, umoru,
Vedeu-Le-u cIugru,
Pun Iu puLruzecI de zIIe
S Le vd Iu mnsLIre
Cu ocIII pe Iu Icoune,
Cu gunduI pe Iu cucoune,
Cu muInIIe pe PsuILIre,
Cu ocIII pe Iu copIIe eLc.
ArIu uceusLu Iu LermInuL prIn oILrI dIn ceIe muI
uduncI; dur IeresLreIe grecII, ce se descIIdeuu Iu prImuI uc-
cenL uI serenudeIor nIocuLuIuI cuIemgIu, rmuser de usL
duL ncIIse cu un mormunL. ucruI eru de dIsperuL, dur
umorezII uu muI muILe courde Iu urc; eI nu dIsper uu
16
Drugu meu. (gr.)
Iesne.
CuIemgIuI urunc o prIvIre duIous usupru IeresLreIor,
upoI ncepu u cunLu:
PIuLr, de-uI II, Le-uI desIuce
$I Iu mIne Le-uI nLource!
OI, oI, oI, cIeru-mu
16
, oI! eLc.
AceusL dIn urm ncercure reuI pe depIIn, ccI
greucu, dup o IupL LerIbII nLre InLeres I umor,
nepuLund s muI rezIsLe IurIouseIor bLI uIe InImII suIe,
descIIse IeresLreIe I Icu cu buLIsLu un semn; upoI se
cobor n grdIn, InLr nLr-o boIL de vI( n cure ubIu
pLrundeuu ruzeIe IunII I, uezundu-se pe un dIvun mouIe,
uLepL ucoIo pe umunLuI eI.
Nu Lrecu muIL LImp I upru o umbr n IunduI
grdInII. AceusL umbr Iu o dIrec(Iune cLre boILu de vI(
I de ce se upropIu muI muIL, eu Iuuse Iorme muI dIsLIncLe.
Cund Iu Iu o dIsLun( ourecure de uscunzLoureu IuI
PLurIc, ucesLu deosebI nLr-nsu un june cu de douzecI I
cIncI de unI, cu unLerIu de umuIugeu morIco, cu Iermen
de crouzeu pembe, ncIns cu un uI pLIgInIu I IeguL Iu cup
LurceLe cu un LucIIL n vrguII(e.
EI nuInLu cu puI rurI I nesIgurI cLre IocuI n cure se
uIIu dorILu InImII suIe, Ir u se gundI c uceusL nLuInIre
eru s IIe ceu muI de pe urm ruz u IerIcIrII IuI.
PLurIc, cure spIonuse LoL ce se peLreceu, uLepLu ucum
momenLuI IuvorubII cu s se urunce usupru vIcLImeI suIe. EI
1;
CuIIeL usemnure. (n. N. .)
18
ZubeL sLpunIre. (n. N. .)
Is pe june s se uropIe cuLvu de boILu de vI(, Iur cund
rmuse nLre dunsuI I prudu su o dIsLun( de cu(Ivu puI,
zIse nceL: Doumne ujuL! I, srInd cu o punLer, upuc
de pIepL pe bIeLuI june I ncepu s sLrIge: TuIIurII,
LuIIurII!... SrI(I, creLInI!... Pune(I munu pe Io(, pe LuIIur!
SrmunuI june, vzundu-se sLruns cu vIgoure de un
bru( puLernIc, muI nLuI cerc s se IIbereze de dunsuI, dur
nepuLund, ncepu u se rugu s-I Iuse n puce c e om cInsLIL.
- Nu, LuIIuruIe, nu Le Ius dIn gIeureIe meIe. u
spLrIe, Io(uIe, s Le nv( eu mInLe u muI venI s IurI orz
dIn IumburuI nosLru!
- N-um IuruL nImIc, IogoIeLe; prIveLe-m I vezI, um
eu cuIIeL
1;
de Io(?
- He, Ie! IreLuIe, nu m-neII Lu pe mIne; LIu eu c
Le-uI nIILuL cu (IgunII IuI VeIceu I jeIuI(I muIuIuuu. Eu
mnunc puIneu cucouneI Duducu I nu suIr s-o jeIuIusc
nILe musuIugII cu LIne! O s Le Ieg bIne coL Iu coL I muIne o
s Le duu pe munu zubeLuIuI
18
.
AceusL sLruLugem uLuL de IngenIous puse pe greuc
nLr-o pozI(Iune IourLe deIIcuL; o Icu n IIne s se
convIng c PLurIc eru un demon mpeII(uL I uveu
drepLuLe bIuLu IemeIe, ccI sLureu IucrurIIor eru uLuL de
dIIIcII, ncuL nu muI puLeu s Iuc nImIc n Iuvoureu umun-
LuIuI su. S Luc, nu puLeu, ccI vIcIeunuI cIocoI ur II dus Iu
spLrIe pe juneIe cuIemgIu I prInLr-uceusLu s-ur II dovedIL
umoruI eI ceI LuInIc; s-I IIbereze, nu puLeu decuL prInLr-o
mrLurIsIre cure ur II IcuL pe cIocoI sLpun pe secreLeIe
suIe. DIn ucesLe dou reIe Duducu uIese pe ceI muI mIc. Eu
IeI dIn boIL I urLundu-se dInuInLeu IuI PLurIc zIse:
- Ce s-u nLumpIuL? Ce esLe ucesL zgomoL?
- S LrIeLI, mIIosLIv sLpun, rspunse cIocoIuI, um
pus munu pe-ucesL LuIIur cure jeIuIeLe muIuIuuu nLreug,
cure ne Iur orzuI I gInIIe.
- Bruvo, DInuIe, s LrIeLI; dur Iu s vd I eu pe-ucesL
LuIIur? JuneIe numoruL se upropIe de dunsu; Iur PLurIc,
sIm(Ind c eI voIesc u vorbI despre uIe Ior, se deprL pu(In,
preIcundu-se c cuuL o IunIe cu s Iege pe presupusuI
LuIIur. Greucu observ I uceusL vIcIenIe, dur, IoIosIndu-se
de dunsu, se upropIe de umunLuI eI I-I zIse:
- De ucum nuInLe LoLuI s-u rupL nLre noI!...
- De ce, suIIeLuI meu? rspunse cuIemgIuI cu gIus
LremurLor.
- PosLeInIcuI u uIIuL umoruI nosLru I mI-u LrImIs pe
ceI muI uIurIsIL cIocoI dIn Iume s m pzeusc. Tu eLI n
munu IuI I eu nu poL s Le scup decuL mrLurIsInd dru-
gosLeu nousLr.
- S-I cumprm cu bunI.
- ELI nebun, orducIe! (sLu eru numeIe cuIemgI-
uIuI.) CrezI Lu oure c ucesL zgrIp(or se vu muI(umI cu
uceeu ce-I vom du noI? uI I LrebuIe comorI; mundrIu IuI
merge pun Iu proLIpendud!...
- Audur, vu s zIc?...
- NImIc nu rmune decuL s ne despr(Im penLru LoL-
deuunu.
- $I crezI c voI puLeu LrI Ir LIne?
- Te veI supune Iu uceusL nevoIe penLru usIgurureu
IerIcIrII meIe. RmuI snLos I munguIe-Le cu uILu de pIer-
dereu meu.
ZIcund ucesLe cuvInLe, eu cIem pe DInu I-I zIse:
- D drumuI ucesLuI IIcu, c-I pcuL s-I bgm n
spLrIe; Iur duc-I veI muI prInde prIn grdIn, uLuncI s
IucI cu dunsuI ce veI voI.
- Preu bIne, mIIosLIvo. ApoI, nLorcundu-se cLre
cuIemgIu, zIse: AIde, bIeLe, cuL-(I de drum I s nu Le muI
prInd prIn grdIn c, pe Iegeu meu, Le jupoI de vIu.
SrmunuI june prIvI pe greuc cu ocIII pIIn de IucrImI
I, Iuund drumuI cLre IunduI grdInII, se Icu nevzuL: Iur
greucu I PLurIc InLrur n cumereIe Ior, Ir s scIImbe
nIcI o vorb.
Cupitolol VIII. Mijlocol de u Iuce Ioc Ir s
ius Iom
A douu zI, greucu se scuI IourLe dImIneu( I I Icu
LouIeLu cu ngrIjIre muIL muI mure decuL n ceIeIuILe zIIe;
dup uceeu eu cIem pe (Igunc I-I poruncI s uduc dou
cuIeIe, dou duIce(e, un cIubuc I o nurgIeIeu. CIem upoI
pe PLurIc I, dup ce rmuse cu dunsuI, I Icu semn s
ud Iung dunsu pe soIu.
PLurIc, deI doreu de muIL LImp s ujung ucI, deI n
cuIILuLeu su de om cu muIL mInLe n(eIegeu prIcInu cure o
sIIeu s devIe uLuL de bIund cu dunsuI, nu prImI LoLuI s
ud.
- CI ezI, DInIcuIe drug, I repeL greucu cu gru(Ie.
- VuI de mIne, cuconI(, cum u puLeu s ed Iung mI-
IosLIvu meu sLpun?
- Tu mI-uI duL s n(eIeg c doreLI IourLe muIL de cusu
meu. MI-um mpIInIL duLorIu I nImIc muI muIL. Au esLe,
dur o sIujb cu uceusLu cuL s IIe rspILIL I eu voI s Le
rspILesc; vIno dur s Ium duIceu( I cuIeu mpreun.
- Nu cuLez, mIIosLIvo.lGreucu, vzund rezIsLen(u
cIocoIuIuI, se rIdIc dup soIu I, dup ce deLe o uruncLur
de ocII Iu IereusLr, I Iu de mun, I puse Iung dunsu I,
cu s-I InsuIIe muI muIL curujuI, I deLe cu proprIu eI mun
duIceu(u I cuIeuuu.
n LImpuI cuL (Inu buLuI cuIeIeI, greucu exumIn cu
muIL InLeres LrsLurIIe Ie(eI IuI PLurIc I rmuse IourLe
muI(umIL, ccI, IIe zIs nLre noI, bIuLuI nu eru de Ioc uruL.
Dup ce dur se gundI pu(In, Iu(u eI Iu un uer duIce I
umoros.
Ce se vu II peLrecuL n InImu eI n uceIe momenLe, nu
LIm; judecund ns dup ceIe dInuIur, um puLeu zIce
numuI c InImu eI nu eru sLpunIL n uceI mInuL de umor,
cI muI cu seum de Lemereu de II respIns, duc cumvu dIn
nenorocIre pusIuneu eI n-ur II InLruL n pIunurIIe
umbI(Iouse uIe cIocoIuIuI.
n IIne se scuI de pe soIu pIIn de LuIburure I, IeInd
dIn cumer, zIse muI nLuI cuLevu cuvInLe servILoureI suIe
credIncIouse; upoI se nLourse (Inund n muInI o sLIcI cu
unuson de CIIo dIn cure beu numuI posLeInIcuI I un LuIer
pIIn cu uIune prjILe.
S vedem zIce eu n sIne vu puLeu eI s-I psLreze
ucesL cumpL sIIe( I rece, cund uceusL buLur vu uruncu
LuIburureu n mIn(IIe I n sIm(urIIe IuI? $I punundu-se
IurI pe soIu, nLr-o pozI(Iune voIupLous, Lurn IIcoureu
de Ioc cu munu eI ceu uIb I o prezenL cu gru(Ie IuI
PLurIc.
- |Ine zIse eu beu ucesL spIrL n snLuLeu meu!
DInu Iu puIuruI I zIse:
- n snLuLeu cucouneI Duducu, ceu muI Irumous dIn
LouLe IemeIIe BucureLIuIuI.
- AsLeu sunL IInguIrI, LrenguruIe! rspunse greucu
Iuund o pozI(Iune I muI InvILLoure.
- Nu, nIcIdecum; bu nc duc voIeLI s spun
udevruI, eLI muI Irumous decuL AIrodILu dIn mILoIogIe.
- Greucu Lurn nc un puIur I, sorbInd pu(In dInLr-
nsuI, I deLe IuI PLurIc cu munu Lremurund.
CIocoIuI, bund I ucesL puIur, sIm(I un Ioc sLrecurundu-
se prIn LoL LrupuI su I o LuIburure voIupLous I cuprInse
mIn(IIe; eI prIvI pe Duducu cu o seLe de umor
nedescrIpLIbII. ALuncI greucu, vzundu-se sIgur de LrI-
umI, deLe gIusuIuI su o InLonu(Ie I muI duIce I, prIvInd
pe DInu cu ocII guIeI, I nLreb:
- u spune-mI, DInIcuIe drug, uI IubIL Lu vreo IemeIe
pun ucum?
- Pe nIcI unu, Irumousu meu sLpun.
- Nu m-neII oure?
- Nu, zu, nIcIdecum.
- $LII Lu c eu de muIL Le Iubesc I nu cuLezum s-(I
spun, ccI m Lemeum s nu III vreun berbunL; dur IupLu Lu
de usL-noupLe, drugosLeu I credIn(u despre cure mI-uI duL
dovud m-uu IcuL s-mI Iuu IoLrureu... VIno dur, drug,
n bru(eIe meIe! Nu Le sIII, DInuIe; eu Le Iubesc, ccI eLI
Lunr I Irumos, eLI pIIn de Ioc I de mundre(e.
ApoI, Isund s Ius dIn uduncuI pIepLuIuI eI un suspIn
nIocuL, se urunc n bru(eIe cIocoIuIuI I-I sLrunse cu ur-
doure pe sunuI eI. GurIIe Ior se IIpIr; ocIII Ior, jumLuLe
ncIII de deIIruI pusIunII, cIIpeuu dIn cund n cund cu
scunLeI de umor I voIupLuLe... Eruu be(I de IercIre!...
Dou ore n urmu ucesLeI scene de desIrunuL I
urucIous Lrdure, DInu PLurIc puLeu s se Iuude c u
nv(uL pe dInuIur uIIubeLuI norocuIuI. Greucu usemeneu
dobundIse un compIIce cu cure s pouL muncu n
sIgurun( sLureu posLeInIcIuI. NumuI posLeInIcuI,
srmunuI! eI cuIegeu n uceIe momenLe roudeIe ourbeI suIe
ncrederI.
Cupitolol IX. ConIiden{ele
Trdureu ncepuL cu uLuLu IIne(e de Duducu I de PLurIc
dIn zI n zI Iuu uspecLuI unuI umor senLImenLuI. CIocoIuI,
cuIunduL n pIcerI, preu c renun(use Iu orIce pIun de
umbI(une; dur usLu eru o nou curs ce eI nLIndeu IunurI-
ouLeI.
|InLu IuI eru s mnunce sLureu posLeInIcuIuI. Greucu
uveu LoL uceusL LendIn( vIcIeun. PLurIc o sIm(Ise dIn
purLureu cLre dunsuI, dur, cu om cu mInLe ce eru, eI vreu
s o uduc n sLure u-I decIuru nsI uceu dorIn(; cu uILe
cuvInLe, eI voIu s prInd urpeIe cu munu uILuIu - meLod
IourLe IngenIos, ce s-u prucLIcuL n Lo(I LImpII, I se vu pruc-
LIcu pun ce ucesL gIob se vu preIuce n cenu suu se vu
prvII n Iuos.
nLr-o seur eI beuu cuIeuuu n cumeru de cuIcure. MuI
nLuI vorbIr de umor, ucuzundu-se unuI pe uILuI de
IndIIeren(; dur uceusL conversu(Ie se sIurI IourLe curund
prIn jurmInLe de ceIe ce nLrebuIn(euz udeseu umun(II, cu
s se pouL umgI muI Iesne unII pe uI(II.
- Au, nemuI(umILoruIe, zIceu greucu, Lu nu m IubeLI
cu uceu cIdur ce uLepLum de Iu un om penLru cure um
IcuL uLuLeu jerLIe. $LII Lu c Ir LIne nu muI poL s muI
LrIesc? Cund IIpseLI cuLe un ceus de Iung mIne, mI se
1q
os-mu (gr.) - IumInu meu.
pure uceI LImp un un, un veuc. OI! cuL erum de IInILIL
pun u nu m ncIInu cu LIne! TrIum cu posLeInIcuI Ir s
IIu LuIburuL de nImIc.
- InILeLe-Le, Duducu(o, jos-mu
1q
, eu Le Iubesc muI
muIL decuL orIce n Iume; s n-um purLe de DumnezeuI Iu
cure m ncIIn, s IIu unuLemu duc mInL.
- us, Ius, nu Le muI juru, c um sIm(IL eu LouLe. $LIu
eu prIcInu cure Le rceLe de Iu mIne.
- Spune-mI-o, uu s LrIeLI, c-mI vIne s nebunesc.
- Tu m LemI de posLeInIcuI - I uI drepuLe; dur de! ce
oI s Iuc? Nu poL s-I Ius, ccI eI m ngrIjeLe despre LouLe.
Duc uI uveu Lu sLure s m (II, cIIur ucum, n ucesL ceus I-
u Isu.
- AI cuvunL. Dur, Le Lem I cum cuLezI s cerI de Iu un
om cure Le IubeLe s sLeu cu sungeIe IInILIL cund vIne uILuI
I Le sruL cIIur pe IocuI uceIu unde I-u pus eI buzeIe
pu(In muI nuInLe, cund ceIIuIL Le sLrunge n bru(e I dourme
cu cupuI pe pIepLuI Lu? Tu nu LII ce se peLrece n InImu
meu cund Le vd n bru(eIe posLeInIcuIuI. TouLe IurIIIe Iudu-
IuI se grmdesc mprejuruI meu I mI zIc: njungIIe-Le
suu njungIIe-I!
n LImpuI ucesLu se uuzI pe drum un gIus Irumos
cunLund versurIIe ucesLeu:
runz verde -o IuIeu!
N-um cu(IL c m-u jungIeu.
Vzund IbovnIcu meu
Pe bru(eIe uILuIu...
AmundoI umun(II uscuILur cu uLen(Iune puLeLIcu
meIodIe n cure eruu nveIILe uceIe versurI, Iur cIocoIuI
excIum cu un zumbeL nen(eIes:
- SrmunuI CIIoILeu!
- CIne e uceI CIIoILeu? nLreb greucu.
- Un vLuI de curLe de Iu un boIer.
- $I de ce-o II cunLund eI ucesLe sLIIurI nLrIsLLouLe?
- EsLe umorezuL, srmunuI!
- Dup cIne?
- Dup umorezu sLpunuIuI su.
- A, u! n(eIeg, dup Irumousu DespInu.
- Du, dup dunsu, cure I-u IcuL vLuI de curLe I
cuIemgIu Iu posLeInIc.
Greucu, prIcepund sIm(uI ucesLor vorbe, zIse:
- AI drepLuLe. Eu u IcuL LoL penLru dunsuI I eu nImIc
penLru LIne.
- Nu esLe vorbu de mIne, rspunse PLurIc cu
nepsure.
- EI bIne, DInuIe drug, mI cunosc greeuIu I ncep
cIIur de usLzI u mI-o ndrepLu. VoI scrIe posLeInIcuIuI s Le
Iuc vLuI de curLe n IocuI IuI GIeorgIe pe cure voIeLe s-I
Iuc zupcIu de sLrInI; dur um uILcevu s-(I spun: ns cer s
III LuInIc. PosLeInIcuI e guIunLom, I cIeILuIeLe sLureu cu
cruIdonII pe Iu vIu BruncoveunuIuI I pe Iu CoLrocenI.
- EI, -upoI, ce Iese de-ucI? us-I s I-I cIeILuIusc
cum I vu pIceu!
- Au esLe, uI drepLuLe; dur eI pouLe s se umorezeze de
uILu, suu pouLe s uIIe c ne IubIm umundoI I s ne
oropseusc I uLuncI vom rmuneu cuIIcI pe drumurI. De ce
s nu ne bucurm noI de uvereu IuI, ccI suIerIm mojIcIIIe
I IunLuzIIIe IuI?... Eu cu (IILoure I Lu cu vLuI de curLe
zo
SIIImeL desvurIL srcIe. (n.N..)
puLem n scurL LImp s-I scouLem Iu sIIImeL
zo
. AI, ce zIcI?
- Ce s zIc, drug Duduco! ZIc c Dumnezeu suu
drucuI ne-u IcuL pe unuI penLru uILuI. ApoI, sLrungund-o
n bru(e I sruLund-o, zIse: De muIne, IubILu meu, s ne
punem Iu Iucru.
- Tu-I veI ncrcu Iu socoLeII.
- Tu-I veI cere uIurI I mLsrII.
- Tu-I veI specuIu moIIIe.
- Tu-I veI cere dIumunLIcuIe.
- $I unInd juIurIIe Iu un Ioc, ne vom cumpru moII I
(IgunI.
- $-upoI ne vom cununu; nu esLe uu, Duducu(o
drug?
- Bruvo, DInuIe, uI gIIcIL!
- Bruvo, Duduco!
- Pe muIne!
- u sLuI pu(InLeI; um uILuL un Iucru! excIum greucu,
punundu-I degeLuI Iu buze spre u-I uduce umInLe. Nou
ne muI LrebuIe un om, cu s ne sLourc bunII grecuIuI Ir
de-u ne du noI pe Iu(.
- AI drepLuLe, Duduco.
- CunoLI Lu vreunuI?
- Cunosc, dur...
- CIne e? Cum I cIeum?
- CIIr CosLeu CIIoruI.
- O II CosLeu bogusIeruI, de Iu SI. GIeorgIe ceI Nou.
- TocmuI uceIu.
z1
Dou cIdIrI uu purLuL ucesL nume: unu esLe uceeu despre
cure vorbIm, Iur ceu de-u douu esLe IocuIILuLeu pe cure s-u
cIdIL LeuLruI. (n. N. .)
- De mInune!
Cupitolol X. Chir Costeu Chiorol
Ne oprIm pu(In dIn povesLIreu nousLr, cu s InLroducem
pe scen, nc un personuj IourLe InLeresunL, cure ure s jo-
uce un roI nsemnuL n uceusL IsLorIe.
CeI ce cunosc cum eru Iormu oruuIuI BucureLI
nuInLeu IocuIuI de Iu 18q; n-uu decuL s se gundeusc
pu(In I-I vor uduce umInLe c, mergund drepL pe uII(u
CoI(II spre SI. GIeorgIe ceI Nou, eru, pe LImpuI uceIu, o
pIu( LrIungIIuIur dIn cure I Iuuu ncepuLuI LreI uII(e:
unu duceu spre Br(Ie, uILu cLre IunuI IuI IIureL
z1
I ceu
dIn urm se ndrepLu cLre pescrIu vecIe dIn muIuIuuu
ScuuneIor. Ceu dInLuI eru IocuIL de bogusIerI, u douu de
cojocurI sub(IrI I groI, Iur u LreIu, ucoperIL cu scundurI cu
buzureIe dIn SLumbuI, eru IocuIL numuI de ubugII I
gILnurI.
Pe Iu 181q ucesLe uII(e, cu muI LouLe ceIeIuILe, eruu
uLernuLe cu scundurI de sLejur I uveuu pe dedesubL
cunuIurI de Iemn penLru scurgereu upeIor. A umbIu ns pe
usemeneu podurI eru o udevruL LorLur, ccI uneorI eIe
eruu pIIne de noroI InIecLuL dIn cuuzu necur(IrII cunuIeIor,
uILeorI se rupeu cuLe o scundur LocmuI cund nenorocILuI
pedesLru puneu pIcIoruI pe dunsu I, Ir vesLe, eI se sIm(eu
cuIunduL n noroI pun Iu mIjIoc suu cIIur se pomeneu cu o
mun scrunLIL suu un pIcIor IrunL. S muI udugm pe
Iung ucesLeu I IIpsu de IeIInure I ubIu ne vom puLeu Iuce
o Idee despre LrIsLu sLure n cure se uIIuu uII(eIe
BucureLIIor pe LImpuI uceIu.
n unu dIn ceIe LreI uII(e IocuIu un negu(Lor cruIu, dIn
cuuzu deosebILeIor obIecLe de vunzure ce (Ineu n muguzIn-
uI su, nu-I puLem du nIcI o cuIIIIcu(Ie deIInILIv; LoL ce
puLem zIce despre dunsuI esLe c Iceu purLe dIn LouLe
bresIeIe negu(LoreLI, Ir cu s pILeusc puLenL Iu vre-
unu dInLr-nseIe, ccI duc sLrosLIu voIu s-I deu puLenL
de bogusIer, eI nu o prImeu, zIcund c esLe ceupruzur; Iur
dIn uceusL corporu(Ie eI scpu uruncundu-se n uILu, Ir
cu nImenI s-I pouL dovedI de mIncInos.
AcesL negu(Lor, evreu de orIgIne, dur LrIL I nuLuruIIz-
uL prInLre IunurIo(I, se deosebeu dInLre coIegII sI prInLr-o
rur dIbcIe, nLemeIuL , dIn nenorocIre, pe un curucLer cuL
se pouLe de muruv.
A LrImILe Iu ocn pe un nevInovuL suu u Iuru cu puruuu
de Iu murI, penLru dunsuI eru LoLunu; conLIIn(u IuI eru
obInuIL cu LoL IeIuI de ruL(I, ncuL ceu muI mure neIe-
gIuIre nu puLeu s deLepLe n InImu su nIcI mII, nIcI IrIc
de Dumnezeu.
Cu s ujung u dobundI sLure mure, eI nLrebuIn(use
LouLe mIjIouceIe puLIncIouse I nu nesocoLIse cuLuI de
pu(In IoIosuI ce puLeu Lruge nLru uceusLu de Iu IemeI. Nu
eru un desIrunuL n (ur pe u cruI cocIeL s nu cunousc
cIIr CosLeu. EI mprumuLu pe Lo(I junII cu bunI, Iuundu-Ie
dobunzI nespuse; Iceu nIesnIrI umorouse cIIur n cusu
IuI; spIonu pe LouL Iumeu I o Lrdu Iu spLrIe. TouLe
ucesLeu Ie Iceu sub muscu omenIeI I u drepL(II I sunLem
zz
De PersIu. (n. N. .)
ncredIn(u(I c, duc bIuLu (ur romuneusc ur II IosL I pe
uLuncI un obIecL de specuI, cIIur penLru oumenII de jos,
cIIr CosLeu, negreIL, s-ur II servIL I eI de cuvInLeIe puLrIe
I IIberLuLe, cu s-I suLure IcomIu de bunI.
Cund I Ieeu nuInLe vreo IemeIe cocIeL (de cure nu
eru IIps nIcI pe uLuncI), eI, dInLr-o sImpI cuLLur,
n(eIegeu cu cIne ure u Iuce I ce proIIL pouLe s Lrug de Iu
dunsu.
Duc nLre(InuLu vreunuI boIer cu Lrecere Iu curLe I
boguL se opreu cu buLcu dInuInLeu prvIIeI suIe, eI Ieeu
uIur cu cupuI descoperIL I o ume(eu cu IInguIrI de LoL Ie-
IuI: BIne uI venIL, preucInsLIL cuconI(! Ce mure cInsLe
penLru mIne! Cu ce poL s v sIujesc? Am prImIL ucum de
curund: mLsrII de Vene(Iu, LuIpunurI, pungIIce, r(eIe I
IorboLe dIn Ipscu, IesurI uIbe de |urIgrud, uIurI de
run
zz
. Am muI prImIL dIumunLIcuIe de LoL IeIuI: rubIne,
smurugde I mrgrILure de Iu ceI muI vesLI(I gIuvuIergII dIn
SLumbuI. ApoI, nLorcundu-se cLre bIe(II dIn prvIIe, Ie
zIceu: EI, ce ede(I cu nILe LrunLorI? ScouLe(I LoL ce uvem
muI Irumos I pune(I dInuInLeu mIIosLIveI cucoune, cu s-I
uIeug orIce I-o pIceu!
n cuLevu momenLe se preIIru pe dInuInLeu cocIeLeI
LouLe bourIeIe I IuIseIe dIumunLe uIe IngenIosuIuI bogusIer,
Ir cu eI s Iuse pe vreunu u Lrece muI jos de un cup d-
oper. n IIne, cocIeLu I uIegeu un IneI de dIumunL, de
mrgrILur suu o pernI( de odugucIu I zIceu suruzund:
- CuL cosLIseLe uceusLu, cIIr CosLeo?
- S Iuc socoLeuIu, mIIosLIvo.
ApoI Iuund n muInI obIecLeIe n cIesLIune, se preIceu
c se gundeLe Iu pre(uI Ior I-n urm rspundeu cu uer
medILuLIv I serIos:
- Pe mIne m (In upLe suLe de IeI, dur penLru preucIn-
sLILuI obruz uI punevgIenIeI LuIe Ie duu LoL cu ucesL pre(,
voIesc s m Iuc om uI cuseI domnIeI suIe. Ce LII! PouLe c
Le voI rugu I eu de cevu I voI II uscuILuL!
CocIeLu numru bunII I, Iuundu-I obIecLeIe
cumpruLe, Ieeu dIn prvIIe peLrecuL de curLenILoruI bo-
gusIer.
Dur IIne(u IuI I-o nLrebuIn(u muI cu seum usupru Ie-
cIorIIor de boIerI cu sLure I usupru uceIoru despre cure uIIu
c pesLe pu(In LImp uu s Iu vreun IuzmeL grus. CLre Lo(I
uceLIu eI se urLu generos: I mprumuLu cu bunI, Ie
mpIIneu cu repezIcIune orIce servIcIu, deveneu cIIur Mer-
curuI Ior Ir pIuL. u LouLe neILorIIIe, ns, de IeIuI
ucesLu, eI se ujuLu IourLe muIL cu dou copIIe uIe suIe, pe
cure Ie nv(use uLuL de bIne urLu preIcLorIeI, ncuL eIe
uLrgeuu pe LInerI n cusu Ior nLocmuI cu nILe udevruLe
sIrene.
Eru IourLe curIos u vedeu cInevu pe ucesLe copIIe
servIndu-se deoduL cu modesLIu I cu cocIeLrIu, dou
urme uu de opuse unu uILeIu. Cund penLru prImu our se
prezenLu vreun Lunr n cusu bogusIeruIuI, IeLeIe ezund pe
cuLe un scuun, cu ocIII pIecu(I n jos, sImuIuu o modesLIe
demn de sIunLu CecIIIu
z
; dur dup ce se InIormuu despre
sLureu I pozI(Iuneu IuI I dup ce se muI IumIIIurIzuu cu
dunsuI, uLuncI I scIImbuu roIuI: duc LunruI eru sruc
suu se InLroduceu n cusu bogusIeruIuI cu scop de u soIIcILu
vreo Iucere de bIne, IeLeIe muI uduguu pe Iung modesLIe
z
SIunLu CecIIIu, puLrounu muzIcII, eru puLrIcIun romun. Eu
sunu n perIec(Iune orgunuI I eru LIpuI modesLIeI. (n. N.
.)
zq
Cup d-oper de o IndusLrIe ourecure I uneorI prImI(Iu de
poume. (n. N. .)
un IeI de mundrIe grosoIun , cure Iceu-nduL pe soIIcILuL-
or s n(eIeug c n-ur II ru s se cure de ucoIo I s Ie Iuse
n puce; cund ns LunruI eru boguL I durnIc, uLuncI smer-
ILeIe IIIce uIe EveI I prseuu curund sIIuIu ceu preIcuL
I, devenInd cocIeLe n LouL puLereu cuvunLuIuI, prImeuu
cu ceu muI desLrmuL rsI(ure gIumeIe, dururIIe I
sruLrIIe junIIor IIberLInI.
Pe cund IeLeIe nLIndeuu LouLe ucesLe curse cu s
ume(eusc pe bIuLu vIcLIm, InLru n cus I cIIr CosLeu cu
cuLe o duIum vecIe de posLuv puLred, cusuL cu IIr mIncI-
nos, suu vreun uIL vemunL rmus de unI n prvIIu su I cu
un zumbeL pIIn de vIcIenIe I zIceu: u prIveLe, cucoune,
uceusL duIum. Ce muI posLuv! Ce muI surm de uur! Ce
muI cusLurI! Purc-I un LIIurIcII
zq
. u mbruc-o, uu s
LrIeLI! ccI LrebuIe s-(I ud IourLe bIne cu dunsu.
JuneIe, vzundu-se pus nLre cIocun I nIcovuI, nu
puLeu Iuce uILIeI decuL u mbrcu IuInu. Dup ce se LermInu
operu(Iuneu, grecuI prIveu pe Lunr dIn LouLe pr(IIe cu o
prIvIre preIcuL, I sLrIgund: Bre! Ce mInune...
uxndrI(o! MurgIIoII(o! u prIvI(I, LuL, pe cuconuu! Nu
esLe uu c seumn cu o beIzudeu? CuL de bIne Le prInde,
cuconuIe! Purc-I croIL pe LrupuI domnIeI LuIe. AI s
z
MonedeIe ce cIrcuIuu n LImpuI IuI Curugeu sunL ucesLeu:
muImudeu, cu IeI 8; dodecuruI, IeI 1z; IunducuI, IeI zz;
nesIIuuu, IeI q; cercIIuI, IeI ; guIbenuI, IeI o; zgrIp(oruI,
IeI 1z puruIe zo; sIun(uI, IeI z; dIrIcIIuI, IeI 1z pur. zo;
spe(uI, IeI 1z; cronLuIeruI, IeI 1q; burbuLu, IeI z,zo. (n. N.
.)
Iucem un Lurg dIn dou vorbe. Eu Le Iubesc preu muIL; nu
LIu ce uI, c m-uI IermecuL! Pe mIne m (Ine dousprezece
muImudeIe, dur penLru IuLuruI domnIeI LuIe o duu ce
zecez. AI, s IIe de bIne!
NenorocILuI Lunr, deI se vedeu LoL nLr-un LImp I Iur-
uL I buLjocorIL, cLu s prImeusc IuInu, cu s nu-I sLrIce
opInIuneu de guIunLom ce uveuu IeLeIe despre dunsuI.
ScoLeu dur pungu dIn buzunur I numru ceIe zece muI-
mudeIe cu o nepsure preIcuL, suu scdeu pre(uI IuIneI
dIn vreo sum cu cure mprumuLuse pe grec muI nuInLe, LoL
prIn usLIeI de mIjIouce.
Nu exIsLu cus de boIer n cure s nu InLre cIIr CosLeu,
sub dIIerILe preLexLe; Iu gusLronomI se InLroduceu prIn
bucIuvuIe I duIce(e de |urIgrud, pe cure Ie prezenLu pe Iu
zIIe murI; Iu LInereIe cucoune I descIIdeu InLrureu prIn
gIusLre cu IIorI I uILe nImIcurI IemeIeLI, pe cure Ie du cu
pre(uI jumLuLe, cu s pouL cuLIgu muI n urm nzecIL,
z6
$LerpeIeLe cu s mnuncI, I Iur cu s uI!
prIn InLrIgI I servIcII de umor. n IIne, pgunuI de IunurIoL
Iceu LoL ce-I sLu prIn puLIn( cu s reuIIzeze proverbuI (rII
suIe:
Apno(e vo +po xoi xtqe v'q
z6
uL porLreLuI moruI uI omuIuI ce uIese DInu I Duducu
spre u Ie ujuLu cu s mnunce sLureu posLeInIcuIuI An-
dronucIe.
Cupitolol XI. Adevrol e proust murI
PosLeInIcuI AndronucIe, crezundu-se usIguruL de credIn(u
umunLeI suIe prIn punereu eI sub puzu IuI PLurIc, I peL-
receu ucum vIu(u n ceIe muI duIcI pIcerI ce poL s deu
omuIuI pozI(Iuneu, uuruI I umoruI.
GeIozIu, unIcuI ru ce-I IrmunLuse cuLvu LImp,
dIspruse cu LoLuI prIn buneIe LIrI ce prImeu despre Du-
ducu I muI cu seum prIn mureu uIec(Iune I nIIcruLuI
umor de cure eu-I du dovezI pe IIecure zI. UnIcu grIj ce-I
preocupu eru uceeu de u creu norocuI credIncIosuIuI su
servILor, pe cure-I orunduI muI nLuI sume Iu ILmnIe;
dur necrezund de ujuns uceusL rspILIre, eI rug pe Cur-
ugeu de I onor cu runguI de sIuger, pe cure muI n urm I
preIcu n ceI de pILur
z;
.
Am zIs nLr-unuI dIn cupILoIeIe precedenLe c dIn LouLe
sIugIIe cuseI posLeInIcuIuI numuI vLuIuI de curLe
sLrbLuse n uduncuI InImII IuI PLurIc I numuI eI
prevzuse nLunecouseIe IuI pIunurI I I urmreu de
uproupe, Ir s Iuse u-I scpu dIn vedere nIcI unu dIn
IupLeIe suIe.
z8
CompIImenL Lurcesc. (n. N. .)
DIn zIuu, ns, cund posLeInIcuI uvu nerozIu de u
orunduI pe PLurIc prIvegIeLor usupru IupLeIor umunLeI
suIe, vLuIuI I ndoI prIvegIerIIe suIe I uII LouLe cuLe
PLurIc voIu s Ie (Ie uscunse; eI descoperI nedemnu
Lrdure u cIocoIuIuI I IoLr s denun(e pe LrdLor, cu s
scupe pe sLpunuI su de nenorocIreu n cure voIu s-I
Lrug.
nLr-o zI, pe cund posLeInIcuI se uIIu sIngur n oduIu su,
LrunLIL pe soIu I ngunund pe nus un cunLec de umor,
vLuIuI se prezenL dInuInLe-I I, dup ce-I Icu Lemeneu
z8
pun Iu pmunL, I zIse:
- Cucoune AndronucIe, s LrIeLI nLru muI(I I
IerIcI(I unI! CIncI unI sunL ucum de cund Le sIujesc cu
credIn( I supunere. A dorI dur s uIIu dIn guru domnIeI
LuIe duc Le-uI muI(umIL de mIne orI bu.
- EI bIne, sunL muI(umIL; ce vreI?
- VoIesc, cucoune, s uIIu: ce prere uI despre mIne?
- Unde vreI s ujungI prIn ucesLe nLrebrI?
- VoIesc s LIu duc eLI muI(umIL de mIne; u voI
IurI s LIu de m uI de om cInsLIL suu m crezI de Io( orI
IreL.
- EI bIne, eLI om cInsLIL, sunL muI(umIL de LIne I Iu
zIuu meu o s Le Iuc Lrur.
- S-(I ujuLe Dumnezeu, cucoune! |I-um muncuL
puIneu I sureu uLuLu vreme I voI s-(I mrLurIsesc o LuIn
cure-mI upus cugeLuI.
GrecuI, uuzInd ucesLe dIn urm cuvInLe, Iu un uer muI
zq
SIujb I rung. (n. N. .)
serIos I u(ILInd ocIII usupru vLuIuIuI zIse:
- Spune-mI ce LuIn esLe uceeu despre cure-mI
vorbeLI?
- (I uducI umInLe, cucoune, c ucum puLru unI uI
prImIL n curLeu domnIeI LuIe un copII Lren(ros I smerIL?
- Despre DInu voIeLI s vorbeLI?
- TocmuI despre dunsuI, cucoune. Pe-ucesL copII sruc
domnIu Lu I-uI mbrcuL, I-u IrnIL, I-uI duL IocuIn(, I-uI
nv(uL eIInIcu, nLocmuI cu pe un grmLIc domnesc; upoI
I-uI mIIuIL cu IuzmeL I boIerIe
zq
. EI bIne, cucoune, Iu
spune-mI, uu s LrIeLI, ce prere uI despre dunsuI?
- ourLe bun; esLe bIuL cInsLIL I m IubeLe cu pe un
LuL.
- UILe, cucoune, Iu ponLuI ucesLu nu m unesc cu
prereu domnIeI LuIe. Eu, deI sunL un prosL pe Iung dom-
nIu Lu, dur dIn zIuu cund u venIL n curLeu domnIeI LuIe mI
s-u pruL un I(urnIc I un IreL de IrunLe; I-um urmrIL pus
cu pus, crezund c pouLe sunL umgIL; dur purLureu IuI, n
Ioc s rIsIpeusc bnuIeIIIe meIe, Ie nLreu I muI muIL. DoI
unI de I(rnIcIe Iur de ujuns cu s Le Iuc s-I IeI drepL
omuI ceI muI cInsLIL dIn Iume I s-I orunduIeLI pzILor uI
cucouneI Duducu, despre cure bnuIuI c Le neuI.
- De unde LII c m neuI?
- us-m, cucoune, s Isprvesc I veI judecu muI
bIne duc mInL suu spun udevruI.
- Urmeuz, dur gundeLe-Le c, de-mI veI spune mIn-
cIunI, (I voI du cIncIzecI de Lopuze Iu LIpI
o
.
o
n LImpuI uceIu se bLeu Iu IuIung cu nuIeIe de rcIIL suu
cu LopuzuI. AcesLu dIn urm ns nIrIcou muI muIL pe pu-
cIenL, ccI osebIL de durereu ce-I Iceu s sImL, de muILe
orI vLmu ouseIe LIpII pIcIoruIuI. (n. N. .)
- O mIe, mIIosLIve, de voI mIn(I.
- AIde, spune!
- Pe duL ce DInu s-u muLuL Iu cucounu Duducu, u
ncepuL s-o pzeusc dup poruncu domnIeI LuIe; ns nu
cu socoLeuI de u-(I spune udevruI I u Le scpu de necIn-
sLe, cI cu s-I uIb de IrIc I s Iuc cu dunsu ce vu voI.
- $I ce s-u nLumpIuL dup uceusLu?
- A prIns-o n grdIn cu cuIemgIuI despre cure o
bnuIuI I, n Ioc s-I uduc IeguL dInuInLeu domnIeI LuIe, u
IcuL uILcevu.
- Ce-u IcuL?... Spune I gundeLe-Le Iu ceIe cIncIzecI
de Lopuze.
- S-u unIL cu greucu, cure s-u duL Iu drugosLe cu dunsuI,
cu s-(I mnunce muI Iesne uvereu I usLzI, pe cund dom-
nIu Lu Le sIIeLI s-I sco(I Iu obruze, eI Le necInsLeLe I-(I
mnunc I uvereu.
- $I cu ce dovezI po(I Lu s sprIjIneLI ucesLe purI?
- NIcI o dovud uIur de cInsLeu meu, ccI eI, Ire(II, uu
IuuL msurI cu s nu Iuse nIcI o urm despre neIegIuIreu
Ior.
PosLeInIcuI, Iuund LoL ce uuzIse drepL mIncIunI I purI
nscuLe dIn geIozIe, ncrunL IIguru I cu un gesL de munIe
I o gruvILuLe cu LoLuI oLomun zIse bIeLuIuI vLuI:
- AIur, mIeIuIe, s nu-(I muI cuIce pIcIoruI prIn cur-
Leu meu, c-(I voI nmuIu spuLeIe cu bLuIu!
Pe cund vLuIuI Ieeu pe u, dIsperuL c I-u com-
promIs vIILoruI, Ir ceI pu(In s scupe pe sLpunu-su de
nenorocIre I de dezonoure, o buLc cu cuI uIbI InLr n cur-
Leu posLeInIcuIuI I dInLr-nsu IeI o IemeIe nvIuIL, cure
se suI pe scrI cu ceu muI mure Iu(euI.
- AceusL IemeIe eru Duducu. Eu sIm(Ise de muIL c
vLuIuI o spIoneuz I, prInLr-o coIncIden( norocIL penLru
dunsu, eu uvuse cIIur uLuncI Ideeu de u venI Iu posLeInIcuI,
cu s prenLumpIne IurLunu ce bnuIu c pouLe s se rIdIce
usupru cupuIuI eI.
Cum InLr n cus, I scouse muIoLeuuu su bInIL cu
sumur I, rIdIcund vIuI de pe obruz, Is s se vud uceIe
Irumuse(I ncunLLoure cure rpIse uLuLeu InImI. Eru ns n
LrsLurIIe Ie(eI eI cevu cure dovedeu o ugILu(Iune InLerIour
IourLe mure. PosLeInIcuI sIm(I uceusLu I, prevzund cIIur
dIn neuLepLuLu eI venIre c o s se nLumpIe cevu, o prIvI
cu umor I-I zIse:
- VIno Iung mIne, ngeruI meu, IumInu ocIIIor meI.
Greucu rspunse prInLr-un suspIn, dur nu se mIc dIn Ioc.
- Ce uI, Duducu(o?... Tu oILezI.
- N-um nImIc.
- AceusLu nu se pouLe, suIIeLuI meu; spune de ce eLI
LrIsL? (I IIpseLe cevu? Te-u supruL cInevu? Spune!
Greucu ncepu s pIung I, necuL de suspIne, I zIse:
- Am venIL s-(I spun c de uzI nuInLe nu muI sunL
umoreuzu domnIeI LuIe; m duc Iu cIugrIe!
- $I de ce, InImu meu? uduose posLeInIcuI cu mIrure.
- $LII domnIu Lu preu bIne!
- S n-um purLe de ocIII meI, duc LIu cevu.
- Cund uI venIL nLuIu our Iu mIne I mI-uI spus c m
IubeLI, mI-uI zIs c o s m IeI de so(Ie I o s m IucI s
gusL LouLe pIcerIIe IumII; Iur ucum, dup ce m-uI IcuL s
jerLIesc LouLe gusLurIIe vIe(II meIe penLru domnIu Lu, (I bu(I
joc de mIne cu de o (Igunc.
- Eu mI buL joc de LIne? ELI nebun, Duduco!
- ToL ce um zIs esLe udevruL. $I cure Iuure n rus pouLe
II muI mure decuL uceeu de u nu Le ncrede n mIne? Ce
bnuIeII (I-um duL eu, de cund LrIm mpreun, cu s-(I po(I
ndrepLu usprImeu ce de doI unI nLrebuIn(ezI usupr-mI?
- Ce usprIme? Ce nedrepL(I sunL uceIeu despre cure-
mI vorbeLI?
- Ajungem Iu I(rnIcIe, urIon posLeInIce. Dur ce cruz-
Ime pouLe II muI mure decuL uceeu de u bnuI cInsLeu uneI
IemeI ce (I s-u duL cu ceu muI mure drugosLe I u m pune
sub puzu unuI neIegIuIL cure m omour cu nesuIerILeIe IuI
prIvegIerI? Eu nu muI sunL voInIc s-mI descopr nIcI
unu dIn ceIe muI nevInovuLe pIcerI IemeIeLI; de Ies pu(In
prIn grdIn cu s gonesc uruLuI sIngurL(II, cIocoIuI dom-
nIeI LuIe m urmreLe pe IurI; de cunL cuLe cevu cu s m
desILez, eI u(InLeuz Iu mIne nILe ocII pIIn de venIn, prIn
cure pure c-ur voI s-mI zIc: Tu IubeLI pe uILuI I penLru
dunsuI cun(I, Iur nu penLru sLpunu-meu. NeIegIuILuI m
urmreLe n LoL IocuI, pun cIIur I n sIunLu bIserIc, un-
de m duc s-mI vrs IocuI suIerIn(eIor I s cer nLrIreu
de cure um LrebuIn( cu s poL rbdu LouLe cIInurIIe IuI.
- AcesLeu sunL nIucIrI. PLurIc esLe un bIuL cum-
secude I, cIIur de vu II cuLezuL s Le prIvegIeze, (I jur pe
Dumnezeu c nu cunosc nImIc dIn cuLe mI spuI I, cu s-(I
duu o dovud I muI mure despre uceusLu, (I IgduIesc c-
I voI dojenI cu usprIme.
- Nu m muI(umesc cu uLuL. Cer cu s-I sco(I cIIur
usLzI dIn cusu meu, suu prsesc uceu cus cure s-u IcuL o
LemnI( penLru mIne. AcesLu esLe sInguruI mIjIoc de u muI
vIe(uI mpreun. PrImeLI suu nu?
- PosLeInIcuI, IIInd robIL de uceusL sIren umgILouLe,
nu puLu s rezIsLe Iu LerIbIIuI usuIL, cI I zIse suruzund:
- AIdI, de! Ie dup voIu domnIeI LuIe, Duducu(o; vIno
n bru(eIe meIe s Le sruL.
Greucu czu pe pIepLuI IuI I bru(eIe eI IIne se
mpIeLIcIr de corpuI ceI robusL uI IunurIoLuIuI, nLocmuI
precum se mpIeLeLe Iederu pe un sLejur vurLos; buzeIe Ior
se mpreunur I rmuser cuLevu momenLe nLr-un exuz
IebrII. PenLru posLeInIcuI AndronucIe, ce eru orbIL cu LoLuI
de umoruI DuducI, ucesLe momenLe eruu o IerIcIre
nespus, ccI se ncredIn(u dIn nou despre IIdeIILuLeu
umunLeI suIe. PenLru IscusILu greuc ns, ucesLe sruLrI
nIocuLe eruu numuI o curs prIn cure-I nIesneu mIjIo-
uceIe de u umgI muI Lure I muI bIne pe uceIu ce eu voIu s
expIouLeze.
Dou ore n urmu ucesLeI scene de IpocrIzIe I
neruInure, DInu PLurIc, compIIceIe DuducI, Ieeu dIn
cusu eI cu zumbeLuI IerIcIrII pe buze, ccI devenIse vLuI de
curLe uI posLeInIcuIuI. Ceeu ce muI uveu ucum de IcuL eru
rpIreu deIInILIv u sLrII IcLoruIuI su de bIne.
Cupitolol XII. Lnu lu mn!
DInu PLurIc, cum se InsLuI n posLuI de vLuI pe cure-I
dorIse uLuL de muIL, cIem pe LouLe sIugIIe cur(II I Ie (Inu
un cuvunL prIn cure Ie Icu cunoscuL c, n LImpuI IosLuIuI
muI nuInLe vLuI, se Icuse mure rIsIp n curLeu sLpunuIuI
su I c eI nu vu suIerI s se urmeze I n LImpuI su use-
meneu IupLe. VoI pedepsI - zIceu eI - Ir mII pe Lo(I
uceIu ce vor cuLezu s neIe pe boIeruI mcur cu o puru.
ApoI dup uceeu numr psrIIe dIn curLe, coLI bu(IIe cu
vIn, Iu cIeIIe pIvnI(eI dIn munu cIeIuruIuI I pe-uIe
cmrII dIn munu jupuneseI, scouse pe soIrugIu I pe sLoI-
nIc sub cuvunL de muncLorIe I puse n IocuI Ior pe uI(II,
uIeI de dunsuI dup sprunceun.
AcesLe uspre msurI ujunser Iu urecIeu posLeInIcuIuI
I eI se bucur IourLe muIL, ccI gsIse, dup prereu IuI, un
om cInsLIL cu s-I scupe de ruInu cLre cure mergeu cu puI
repezI; nu LIu ns c uceI om n cure se ncredeu uLuL de
muIL eru ceI muI IIn dInLre Lo(I Io(II I c msurIIe IuI eco-
nomIce nu eruu decuL o curs nLIns prIn cure voIu s-I
udourm, cu s-I pouL muncu uvereu muI Iesne.
Dup ce PLurIc Icu LoL ce puLu cu s-I deu uer de
om cInsLIL I cu durere de InIm de uvereu sLpunuIuI su,
eI se nI(I dInuInLeu IuI I-I deLe socoLeuI de LouLe
msurIIe ce Iuuse.
GrecuI uscuIL cu bucurIe LouLe proIecLeIe de economIe
ce-I nI(I cIocoIuI, upoI excIum cu o muI(umIre
nvederuL:
- Bruvo, DInuIe, uIerIm, copIIuI meu! Cum ngrIjeLI Lu
de uvereu meu, uu s ngrIjeusc Dumnezeu de LIne.
AcesLe bInecuvunLrI, de uI cror n(eIes ecIIvoc un om
cu IrIcu IuI Dumnezeu s-ur II nspImunLuL, nu Icur nIcI o
ImpresIune n InImu cIocoIuIuI; eI pIec cupuI n jos spre
semn de muI(umIre I zIse:
- SLpune, LoL ce um IcuL penLru domnIu Lu nu esLe
decuL un mIc semn de muI(umIre penLru muILeIe IucerI de
bIne ce uI svurIL usupru nevrednIcuIuI Lu rob. AILu muI
um s spun punevgIenIeI LuIe.
- Spune, DInuIe, s vedem!
- DomnIu Lu uI moII, vII, IIvezI de pomI, IeIeLeIe I
zuIIunuIe.
- Au, precum zIcI; um dIn LouLe ucesLeu.
- EI bIne, sLpune, LrebuIe s Iucem cerceLure pe Iu
LouLe ucesLe ucureLurI, ccI pouLe s IIe cIcuLe de vecInI;
pouLe c urenduII LuIe pdurIIe, sLrIc IIvezIIe de pomI,
Ius morIIe I IunurIIe n nengrIjIre I, bIne vezI domnIu
Lu, ucesLeu uduc drpnureu sLrII mrIeI LuIe. TrebuIe dur
s LrImI(I un om credIncIos s cerceLeze I s-(I uduc
LIIn( ImurIL despre LouLe ucesLeu.
- AI drepLuLe, DInuIe, I, IuL, (I poruncesc cu cIIur de
muIne s puI n Iucrure uceusL cerceLure.
Conversu(Iuneu uceusLu se nLrerupse prIn venIreu
posLeInIcuIuI VIuIu(I, cu s InvILe pe IunurIoL Iu musu ce
ddeu LrImIsuIuI mprLesc n prIcInu IurucIuIuI...
A douu zI, pe Iu upLe ore de dImIneu(, un Lunr
mbrcuL cu IuIne urnu(eLI IourLe guIunLe I nso(IL de
douzecI I cIncI IdIcIII, sub comundu mureIuI suLurgI-buu
uI cmrIeI, sLrbLeuu nLInsu pdure u VIsIeI.
Eru pe Iu mIjIocuI IuI muI; ueruI duIce uI dImIne(II,
mbIsmuL de mIrosuI IIorIIor sIbuLIce I de uceI purIum
rcoros uI IrunzeIor de curund crescuLe, rspundeu pesLe
LoL o suIIure nvILLoure; psreIeIe, sILund prIn crengI,
cunLuu uceIe mII de meIodII subIIme cure InspIr n InImu
omuIuI I meIuncoIIe I pIcere.
Pe cund cILorII I urmuu drumuI n Lcere, deoduL
se uuzI IeInd dInLre desIuI pdurII o voce cure cunLu cu
muIL expresIune o meIodIe nLrIsLLouLe I eroIc.
Cund corLegIuI ujunse desLuI de uproupe spre u deosebI
cuvInLeIe cunLre(uIuI, eI se oprI de sIneI, cu s pouL us-
cuILu uceusL buIud curucLerIsLIc penLru LImpII de uLuncI:
runz verde de secur!
Nu muI e drepLuLe-n (ur,
1
CocIIn(I I cu(uonI sunL numeIe ce Ie duu (runII grecIIor
urenduI. (n. N. .)
De duI juIb Iu domnIe,
Te LrezeLI Iu spLrIe
$I de-ucoIo Iu DIvun,
De-(I pIerzI vremeu cuLe-un un.
runz verde de moIoLru!
Duc usLzI sunL n codru
Cu pIsLoI Iu cIngLoure,
$I cu IIInLu Iu spInure,
De ce nu m-nLrebI, creLIne,
S-(I spun IocuI ce urde-n mIne?
Am uvuL mum I LuL,
Cus mure-ndesLuIuL,
Zece vILe n cour
$I puruIe-n buzunur;
Dur grecuI uIurIsIL
ToL ce-um uvuL mI-u rpIL:
PrIn(I, nevusL, copII
Nu muI sunL prInLre ceI vII.
Nu mI-u muI rmus pe Iume
DecuL eu I ce-I pe mIne.
runz verde IusomIe,
AIde(I, Iru(I, Iu IuIducIe,
S scpm de IIgIIoI,
De cocIIn(I
1
I de cIocoI.
SIm(uI ucesLor versurI I muI cu seum IocuI cu cure
eruu cunLuLe Icu o uruL ImpresIune n InImu cILorIIor;
dur muI uIes juneIe ce preu u II sLpunuI se gundI pu(In,
upoI u(InLInd ocIII usupru IuI suLurgI-buu, I zIse:
- Ce zIcI Lu, RuduIe, despre ucesL cunLec?... N-ur II bIne
s pregLIm urmeIe?
- ArmeIe!... $I de ce?
- AuzI ucoIo; de ce? Purc uI uILuL c sunLem n VIsIu,
n cuIbuI LuLuror LuIIurIIor?
- Au e, cucoune DInuIe; dur LoL e muI bIne s ne
cuLm de drum I s Ism pe bIe(II creLInI n puce, s-I
verse IocuI ce Ie urde InImu, c muIL sunL umru(I,
srmunII!
- Dur duc vor II Io(I I vor nvII usupru nousLr?
- N-uveu grIj, cucoune DInuIe; I cunosc eu.
- AI zIs c-I cunoLI?
- Du, um zIs.
- $I de unde-I cunoLI?
- Cund erum neIer Iu spLrIe, um vzuL pe cpILunuI
Ior venInd Iu spLuruI.
- u spLuruI?... $I ce cLu Iu spLuruI un cpILun de
Io(I? udug PLurIc cu uer de mIrure preIcuL.
- VenIse s-I prenoIusc IuzmeLuI de Io(Ie.
- Dur usLu nu e de crezuL, RuduIe!
- VoIeLI s Le ncredIn(ezI c-I udevruL? Du, voIesc.
SuLurgI-buu scouse un IIuIeru de pmunL de Iu
cIngLoure I, punundu-I n gur, Icu s Ius dInLr-nsuI
cuLevu suneLe uscu(ILe. Nu Lrecu muIL I suILu cILorIIor Iu
nconjuruL de vreo cu(Ivu IIcI scur(I de sLuL, vunoI I
nurmu(I pun Iu dIn(I.
- BIne-u(I venIL snLoI, IIcI! zIse suLurgI-buu,
rsucIndu-I musLu(u ceu Iung I zumbInd.
- BIne v-um gsIL, boIerI domnIu vousLr! rspunser
LuIIurII.
- Unde esLe GIeorgIe?
- Cure GIeorgIe?
- CpILunuI vosLru!
- A! u! cpILunuI... s-u dus cu cu(Ivu IecIorI s cuIce pe
MrgIneunu.
- Pe prInLeIe urIImundrILuI?
- Du, boIeruIe, c-I grus Iu ceuI.
- Dur bIne, mI, nu-I pcuL?
- PcuL?... Dur eI se gundeLe oure Iu pcuL cund (Ine
upLe-opL (IILorI n cus I cund nenoroceLe pe LoL unuI
cuLe douzecI-LreIzecI de IeLe?
- Ce spuI, mI bIeLe; Ie Iuce eI LouLe ucesLeu?
- $I muI murI decuL ucesLeu, boIerI domnIu vousLr;
buLe pe bIe(II romunI dIn suLeIe mnsLIrII, Ie Iu I cenuu
dIn vuLr, I spunzur de pIcIoure I Ie d Ium cu Iu vuIpI,
upoI, urLundu-Ie gurbucIuI cu dousprezece sIurcurI de
pIumb, Ie zIce: ScouLe bunI, uIurIsIL (run, c-(I crp pIeIeu
cu gurbucIuI ucesLu. SrmunuI (run rspunde: N-um,
prIn(eIe, IurL-m, I Dumnezeu s-(I IerLe pcuLeIe. Nu
LIu eu IIeucurI d-usLeu; uceLI bunI sunL uI SIunLuIuI
MunLe; pILeLe, orI Le omor cu pe un dobILoc, rspunde
grecuI.
- Bre! Du neIegIuIL muI esLe!
- NevoIe mure, cucoune. MuI deunzI s-u scuIuL suLuI
TeIegu I s-u dus Iu dunsuI cu ououre, cu puIorI de gIn,
cu unLIor, de! cu creLInuI, cu s-I rouge s Ie Iuc o
bIserIcu( n suL, s uIb I eI, bIe(II, unde s-I ngroupe
mor(II I s-I boLeze copIII. EI bIne, boIerI domnIu vosLr,
LI(I ce Ie-u IcuL?... Dup ce Ie-u IuuL pIocouneIe, I-u duL
z
Zece mII IeI, ccI o pung se socoLeu IeI cIncI suLe. (n. N. .)
uIur dIn cus cu njurLurI. BIe(II sLenI uu bguL juIb Iu
domnIe; dur eI u uIIuL I cu muruIeLurIIe I drcIIIe IuI I-u
pus pe Lo(I Iu ncIIsoure, de II se prpdesc bucuLeIe pe
cump.
- u, s Ism ucesLeu Iu o purLe - zIse suLurgI-buu -
I spune-mI cum v merg LreburIIe? V-u(I dres cu spLrIu?
- MuI uIuILIerI um duL spLuruIuI douzecI de pungI
de bunI
z
. SuLurgI-buu se upropIe de DInu PLurIc I-I zIse
nceLIneI:
- Te muI ndoIeLI, cucoune?
- AI drepLuLe, rspunse PLurIc cu un uer preIcuL;
dur uscuIL, mI RuduIe, deI vd c eLI bIne cunoscuL cu
uceLI oumenI, eu ns, drepL s-(I spun, nu preu m sImL Iu
sIgurun( uIcI. Spune-Ie ce Ie-I spune, cu s ne Iuse s
mergem muI curund nuInLe.
- N-uI nIcI o Leum, cucoune; (I-um spus c um IosL
neIer Iu spLrIe I n-or II eI nebunI s se Iege de oumenI,
cund I vd cu mIne. EI! dIn cuLe I-um scpuL eu! u nLreb-
I numuI, s-(I spuIe: ur muI II usLzI vreunuI dIn eI nepus n
(eup, duc n-ur LI s se pourLe cu oumenII sLpunIrII? MuI
bIne decuL s IugIm d-ucI cu nILe nemernIcI I s ne Iucem
de ruIneu IumII, Iu s descIecm I s ne Iucem Irumos
conucuI de umIuzI, ucI, pe verdeu(, Iu umbr; s punem pe
IIcII uceLIu s ne pregLeusc o mus cumsecude, ccI
negreIL drumuI LrebuIe s Le II secuL I pe dumneuLu Iu
InIm.
- BIne, udug PLurIc, usIguruL ucum prIn cuvInLeIe

CIebupurI IrIpLurI LurceLI (n.N..)


q
AceusL porunc duL de suLurgI-buu cLre IdIcIII ur Lrece
drepL o IubuI n zIuu de usLzI; nImenI n-ur puLeu crede c
se Iceuu usemeneu LuIIrII de cLre oumenII domneLI,
pILI(I cu s (Ie IInILeu I s proLege pe ceI srucI; cu LouLe
ucesLeu, eu u exIsLuL I, penLru muI mure nenorocIre, s-u ex-
ercILuL cIIur de oumenII prIvu(I, cure se mbrcuu n
cosLum de oumenI domneLI I jeIuIuu pe bIe(II (runI
urLundu-Ie pILuce mIncInouse (vezI CondIcu urIIveI, nr.
11z, IouIu z8o). (n. N. .)
voInIcuIuI suLurgI-buu; dur ce s muncm, ccI, duc e
vorbu de muncure, u muncu I eu bucuros.
- HeI! duc e uu, Ius-Le pe mIne; o s Le Iuc s
mnuncI un mIeI IrIpL Io(eLe.
- Bu zu!... $I ce IeI IrIg Io(II mIeII?
- Ce-(I pus domnIeI LuIe! u s vezI! (I IgduIesc o
IrIpLur cure s nLreuc LouLe cIIubupurIIe

de Iu musu IuI
vod.
ZIcund ucesLe vorbe, se nLourse cLre IdIcIII I, uIegund
pe doI muI cIIpeI I muI voInIcI, Ie zIse:
- M, Iuu(I pILucuI ucesLu, duce(I-v cu dunsuI n ceI
dInLuI suL ce ve(I nLuInI I cere(I s v deu cIncI mIeI gruI,
unL prouspL, ou I vreo puLru-cIncI vedre de vIn I duc v-
o cere bunI, spune(I-Ie c LouLe ucesLeu sunL penLru gLIreu
conucuIuI IsprvnIcesc. Duc nu v-o crede, urLu(I-Ie pIL-
ucuI; Iur duc I dup uceeu se vor mpoLrIvI, muIu(I-Ie
spInureu cu mucIeIe IuLuguneIor
q
.
- ourLe bIne, sLpune.
dIcIIII pIecur I suLurgI-buu, nLorcundu-se cLre Io(I,
Ie zIse:
- BIe(I! Cuconu DInu PLurIc, omuI mureIuI posLeI-
nIc AndronucIe TuzIuc, voIeLe s ospLeze Iu voI. Cu ce
puLe(I s ne sIujI(I?
- DeocumduL n-uvem nImIc, dur uLepLm s ne
soseusc ucum de Iu PIoIeLI, de LouLe.
- EI, duc e uu, pun uLuncI odIIn(I-v I voI pe Iu coI-
nIceIe vousLre.
Ho(II InLrur n pdure, Iur DInu I comundunLuI Id-
IcIIIIor uLernur un covor de |urIgrud sub un pr sIbuLIc
I, uprInzundu-I cIubuceIe, se LrunLIr Iu umbr cu s se
odIIneusc.
Nu Lrecu muIL LImp I IdIcIIII sosIr ncrcu(I cu provIzII
de ujuns penLru un regImenL de soIdu(I.
Ho(II IeIr dIn pdure, jungIIur nLr-o cIIp Lo(I mIe-
II, Ie scouse punLeceIe I, cosundu-I Iur Iu Ioc cu pIeIeu pe
dunII, InLrur n pdure I, rscoIInd cu nILe purI un
jruLIc compus de curpenI de vI( sIbuLIc, n cure
IncIIzI(Iu ur II puLuL s urd o suL de ereLIcI, ngopur
nLr-nsuI pe Lo(I mIeII.
DInu, nen(eIegund nImIc dIn ucesL mod de u Iuce IrIp-
LurI, prIveu cu uImIre pe uceLI bucLurI ImprovIzu(I, cure,
prIn IIgurIIe Ior posomoruLe I prIn mIcrIIe ce Iceuu,
semnuu nLocmuI cu demonII IuduIuI cure LorLureuz su-
IIeLeIe condumnu(IIor.
n LImpuI ucesLu, o uIL grup de LuIIurI nLIndeu pe
Iurbu verde o mus de punz, uI(II Iceuu mmIIgu(,
cu(Ivu coceuu ou I cur(uu cepe I usLuroI verde, pe cure
Ie uezuu pe Iu IocurIIe unde uveuu s ud ouspe(II.
Pe cund LouL ceuLu LuIIurIIor se ocupu cu pregLIreu
ucesLuI osp( orIgInuI, se uuzI un pocneL cu uI uneI bombe
ce Iese dInLr-un Lun. PLurIc Icu o mIcure repede I
convuIsIv, Iur eIuI LuIIurIIor, uceI om cu cure conversuse
muI nuInLe, vzundu-I sperIuL, I zIse zumbInd:
- Ce, cucoune, Le-uI sperIuL?
- Bu nu, dur... Iu spune-mI, de unde vIne ucesL suneL?
- AcesL suneL vu s zIc, cucoune, c-u venIL LImpuI s
v pune(I Iu mus.
- Nu n(eIeg nImIcu.
- PrIveLe! I zIse, urLundu-I doI LuIIurI ce scosese un
mIeI dIn mormunLuI de IIcrI I I uduu cu un IeI de suI(
compus dIn vIn umesLecuL cu usLuroI pIsuL I cu sure.
PocneLuI cure Le-u sperIuL veneu de Iu ucesL mIeI.
- $I de ce-u pocnIL mIeIuI, Ir(Ioure?
- IIndc s-u IrIpL de ujuns.
- Dur ce muI Iuc uceI voInIcI cu dunsuI?
- I sLropesc cu vIn I-I nIour n punz, cu s nu
Ius mIrosuI ceI Irumos.
Conversu(Iuneu Ior Iu nLrerupL de uILe pocneLe ce
urmur unuI dup uILuI. TuIIuruI urunc un ocII cerceLLor
mprejuruI su, upoI sLrIg:
- GuLu, bIe(I?
- GuLu, cpILune!
- PoILI(I Iu mus, boIerI! zIse cpILunuI IuI PLurIc I
IuI suLurgI-buu.
EI Icur un semn de prImIre I nuInLur cLre mus.
CpILunuI cIem pe ujuLoruI su I-I opLI cuLevu cuvInLe,
Iur dup uceeu se puse Iu mus I, dup ce rupse mIeIuI cu
muInIIe n mIcI buc(I I puse pIoscu Iu mus, eI zIse:
- OspLu(I, boIerI domnIu vousLr, I IerLu(I-ne duc n-
um puLuL s v sIujIm muI bIne.
Ouspe(II LuIIuruIuI puser munu pe cuLe o bucuL de
mIeI I ncepur u muncu cu poIL nedescrIpLIbII,
udugund dIn LImp n LImp cuLe o cp(un de ceup suu de
usLuroI verde I bund vIn de CernLeLI.
- EI, boIerI, cum vI se pure IrIpLuru nousLr? nLreb
LuIIuruI.
- De mInune, cpILune; dur Iu spune-mI, cum se
numeLe IeIuI ucesLu de IrIpLur?
- MIeI nbuIL, boIerI domnIu vousLr, mIeI IrIpL
Io(eLe.
- S LrIusc nLru muI(I unI nscocILoruI mIeIuIuI
nbuIL! rspunser deoduL PLurIc I suLurgI-buu cu
gurIIe pIIne de deIIcIousu IrIpLur.
Dup IeIuI ucesLu de bucuLe se puse pe mus unL
prouspL cu mmIIg I ou coupLe. Ouspe(II noLrI
muncur I dInLr-ucesLeu cu mure poIL, upoI se scuIur de
Iu mus I, dup ce muI(umIr cpILunuIuI, ncIecur I-I
urmur drumuI nuInLe.
MoIu RsucILu, puncLuI prIncIpuI uI cILorIeI IuI
PLurIc, eru LreI poLII depurLe de BucureLI, I eI nu
Icuse nIcI drumuI jumLuLe; Lemundu-se dur cu s nu-I
upuce noupLeu n pdure, grbI muIL cILorIu I ujunse n
suL pe Iu sIIn(ILuI soureIuI.
Pe duL ce se uez n cuseIe boIereLI, LrImIse pe
IspvnIceI s cIeme suLuI, cu s cerceLeze despre usuprIrIIe
ce ceurc dIn purLeu urenduuIuI.
A douu zI, pe Iu revrsuLuI zorIIor, curLeu cuseIor
boIereLI eru pIIn de sLenI de LouL vursLu; unII (Ineuu n
muInI puI de gIn, uI(II cuLe o sLrucIIn cu ou suu cuLe o
ouI cu unL. To(I uceLIu venIse s recIume n conLru
urenduuIuI I nu uLepLuu decuL scuIureu IuI PLurIc.
Nu Lrecu muIL LImp I cIocoIuI se urL muI(ImII
mbrcuL n IuIne urnu(eLI muIuLe n IIr I cu un uer
mre(. EI se uez pe un scuun, ceru cuIeu I cIubuc, Iur
dup ce-I Icu LubIeLuI urunc o prIvIre sever I obser-
vuLoure usupru (runIIor, upoI zIse cu un uccenL pIIn de
ngumIure:
- CreLInI bunI, mrIu su posLeInIcuI AndronucIe
TuzIuc, sLpunuI nosLru uI LuLuror, m-u LrImIs ucI cu s us-
cuIL pIungerIIe vousLre I s v duu drepLuLe, de ve(I uveu;
spune(I dur LouLe psurIIe vousLre Ir ceu muI mIc
Lemere. uL c v uscuIL!
|runII deLer muI nLuI pIocouneIe n munu IdIcIIIIor;
upoI, dup ce se scrpInur n cup I IrmunLur ccIuIIIe n
muInI cuLvu LImp, ncepur u se jeIuI cure de cure muI muIL
I Lo(I deoduL, n cIIpuI urmLor:
- S LrIeLI, cuconuuIe! BIne c Le-u udus Dumnezeu
Iu noI, s vezI I s crezI urgIu n cure um czuL. Ne-u
srcIL, cucoune, Io(uI de grec, ne-u IsuL n sup de Iemn.
- MIe mI-u IuuL boII I vucu, sruc de muIcu meu! pen-
Lru un IuzIuc de upLezecI de puruIe.
- Pe mIne m-u mprumuLuL cu dou bunI(e de mIuI I
sunL LreI unI de cund LoL I Ie pILesc, pcLosuI de mIne, I
cund gundeum c um scpuL de dunsuI, m-um pomenIL c-
mI dejug boII de Iu pIug I mI-I vInde, de m-u IsuL sruc
IIpIL.
- MIe mI-u necInsLIL IuLu cu sIIu, bLund-o pun I-u
IeIL dIn mIn(I.
- Pe mIne m-u njuguL Iu curuI cu Iemne, cu pe-o vIL,
cuconuuIe. Pe mIne m-u spunzuruL cu cupuI n jos I mI-u
duL Ium de urdeI I nu m-u IsuL pun nu I-um duL rvu c-
I sunL duLor LreIzecI de IeI.
- Mure npusL u czuL pe cupuI nosLru, cuconuuIe!
sLrIgur muI muI(I deoduL o s ne ducem n Iume, ccI
Dumnezeu u IuuL drepLuLeu de pe pmunL; urenduuI ne
jeIuIeLe, zupcIuI ne jupouIe de pIeI, guzdu de jude( I Is-
pruvnIcII ne ung cu mIere I ne Ieug de copucI, de ne
mnunc muLeIe I (un(urII!...
- Dur bIne, bunI creLInI! de ce n-u(I venIL s-mI
spune(I mIe LouLe ucesLeu? rspunse DInu cu uer de
compLImIre.
- N-um ndrznIL, cuconuuIe. O duL-n vIu(u nousLr
um bguL juIb Iu mrIu su I n Ioc s ne Iuc drepLuLe, ne-
um pomenIL cu o ceuL de urnu(I, cure ne-uu rupL ouseIe.
Nu LIm ce o s Iucem; o s Lrecem n |uru Turceusc;
ncuIIeu s ne omoure pgunII, decuL creLInII, cure se
ncIIn LoL Iu o cruce cu noI.
n uceusL muI(Ime de jeIuILorI eruu vreo puLru (runI
cure se bLeuu cu pumnII n pIepL, I smuIgeuu pruI dIn
cup I sruLuu IrunLeu ImIneIIor IuI PLurIc. AceLI je-
IuILorI exugeru(I uveuu nILe IIzIonomII de udevru(I
Io(omunI. DInu observ I Lcu; Iur dup ce concedIe
gIouLu de sLenI cu IgduIeII mIncInouse, Icu un semn
IsprvnIceIuIuI.
- sprvnIceIuI se upropIe de dunsuI, (Inund ccIuIu n
muInI. S-mI uducI muI pe urm pe-uceI puLru jeIuILorI
cure se vIeLuu muI Lure, uuzILu-m-uI?
- Am uuzIL, cucoune.
- Du-Le ucum de cIeum pe urendu.
- S LrIeLI, cucoune, esLe dus Iu Lurg.
- $I cund vIne ndrL?
- Pe Iu cIIndII

, cucoune.

PrIn cIIndII (runII n(eIeg upunereu soureIuI (n. N. .)


6
GebeI - LuLun de ArubIu, obInuIL IourLe muIL pe LImpuI
uceIu penLru mIrosuI IuI pIcuL. (n. N. .)
;
IroseuI rIsIp, pugub. (n. N. .)
- BIne.
CuLevu ore n urmu sceneIor de muI sus, PLurIc edeu
pe soIu cu pIcIoureIe ncrucIuLe cu un osmunIuu I Iumu
dInLr-un cIubuc duIceu I purIumuLu pIunL urubIc numIL
gebeI
6
, uvund dInuInLeu su pe ceI puLru (runI jeIuILorI.
Dup ce Is s Ius dIn pIepLuI su un nor gros de
Ium, ce se nI( cLre LuvunuI cumereI Iormund o muI(Ime
de grupe bIzure, eI prIvI cu uLen(Iune pe (runI I Ie zIse:
- EI bIne, bIe(I, ucum sunLem sIngurI. Dumnezeu sL
n Iu(; Iu spune(I-mI, de cund u venIL ucesL urendu pe
moIe cum merg pdurIIe, IunuI, morIIe, curcIumIIe? SunL
n sLure bun suu nu?
- S-u IcuL mure IIroseuI
;
, cucoune; pdureu ceu
mure, cu copucII cu buLeu de groI, u vunduL-o I u urs-o Iu
Iucere de rucIIu, Iur ucum u rmus numuI o oprILur n
cure nu gseLI decuL purI I nuIeIe. HunuI s-u durumuL de
LoL I pIou nLr-nsuI; curcIumIIe usemeneu. DIn IeIeLeu
scouLe pe IIecure spLmun cuLe un cur de peLe I-I LrIm-
ILe Iu Lurg, Iu PIoIeLI.
- SunL udevruLe LouLe ucesLeu?
- UILe, cucoune, cum Le vd I cum m vezI.
CIocoIuI cIem un IdIcIIu I poruncI s-I gLeusc cuIuI;
upoI ncIecund, Iu cu sIne pe (runI mpreun cu
IsprvnIceIuI I doI sIujILorI I pIec s Iuc cerceLure. Se
duse muI nLuI Iu Iun I-I gsI n prousL sLure; vIzIL
curcIumIIe I morIIe I Ie gsI LoL usemeneu; upoI InLr n
pdure I, gsInd-o n udevr cu LoLuI sLrIcuL, se nLourse
ucus I Icu IouIe de Ispu, IscIIL de preo(I I de
IrunLuII suLuIuI.
Pe cund se peLreceuu ucesLeu n cusu boIereusc,
urenduuI se nLorsese de Iu Lurg I se InIormuse despre us-
pru cerceLure IcuL n IIps-I, eI eru cuprIns de IrIc, ccI
LouLe ubuzurIIe despre cure vorbIrm eruu n udevr
svurILe de dunsuI.
ALepL dur pun ce rmuse PLurIc sIngur, upoI InLr
n oduIe I, prInLr-un compIImenL demn de un pu cu LreI
LuIurI, IeIIcIL pe cIocoI de bun venIre.
CIocoIuI I prImI cu un uer IourLe sever I, Ir s-I
poILeusc s ud suu s-I rspund Iu compIImenL, I zIse:
- Bune sunL usLeu, cIIr CrIsLodore? (AcesLu eru
numeIe urenduuIuI.) AsLIeI (I pzeLI domnIu Lu IegLurIIe
zupIsuIuI de urenduIre?
- Du ce um greIL, cucoune DInuIe, de Le-uI supruL pe
mIne?
- M muI nLrebI nc ce uI greIL? PrIveLe!
ArenduuI cILI IoIIe de Ispu I se spImunL de
mrImeu sumeIor ce vzu nLr-nseIe.
CIocoIuI, observund ngrozIreu ce prIcInuIse
urenduuIuI, I zIse muI IInILIL:
- Eu n-um ce s-(I Iuc; LrebuIe n douzecI I puLru de
ceusurI s-mI rspunzI sumu cuprIns n Ispu, ccI um
porunc s-(I pun bumbuIr, dou orLuIe de sIujILorI.
Rmune Iu domnIu Lu s-(I uIegI dIn dou unu: orI s
pILeLI de bunvoIe, suu prIn sII.
- Dur bIne, cucoune DInuIe, m IuI sruc pe drumurI.
- Nu voI s LIu nImIc despre uceusLu. PILeLI bunII cu
bIneIe suu Iuc pILuc Iu IsprvnIcIe I-(I pun n spInure o suL
de sIujILorI?... n(eIegI romuneLe?
GrecuI pIec cupuI n jos I, dup ce se gundI cuLvu
LImp, zIse:
- S Iucem cum e bIne, cucoune, c e pcuL de Dum-
nezeu s m duI pe munu zubeLuIuI.
DInu, cure voIu s ujung Iu uceusL concIuzIune, prIvI
pe grec cu un IeI de mIrure, upoI I muI zIse:
- Ie cum zIcI! spuu se rIdIc Iu o suL de pungI de
bunI. CuL duI dInLr-uceusL sum?
- DouzecI de pungI, cucoune.
- EsLe pu(In, IourLe pu(In. Nu prImesc.
- Ie LreIzecI, s nu muI IIe vorb.
- MuI jos de cIncIzecI, nu prImesc nIcI o IscuIe. Te
muI(umeLI, orI Iuc pILucuI?
- HuIde, IIe! rspunse grecuI sco(und dIn sun o pung
verde, Iung de doI co(I I deznodund-o cu uceu nLrIsLure
ce sImL umun(II cund se despurL de IubILeIe Ior. Numr
ceIe cIncIzecI pungI de bunI n muImudeIe, dodecurI, Iun-
ducI I rubIeIe; upoI, dup ce suIuL pe cIocoI, IeI dIn cus
oILund I jurundu-se pe Lo(I sIIn(II c vu scouLe uceI bunI
ndoI(I dIn pIeIeu bIe(IIor sLenI.
A douu zI PLurIc pIec dIn moIu RsucILu Iu ceIeIuILe
moII uIe sLpunuIuI su I, dup ce Icu pe Iu LouLe cuLe o
cerceLure de IeIuI ceIeI descrIse muI sus, se nLourse n
BucureLI cu dou suLe pungI de bunI, pe cure Ie puse
deocumduL pe IunduI sIpeLuIuI, zIcundu-I n sIne cu o
nespus bucurIe: Doumne-ujuL!... Unu Iu mun!
Cupitolol XIII. Ce dui s te Iuc ispruvnic?
VesLeu despre InIIuen(u ce dIn zI n zI dobundeu posLeInIcuI
AndronucIe Iu curLeu IuI Curugeu se rspundIse uLuL de
muIL, ncuL muI Lo(I ceI ce voIuu s dobundeusc vreo
Iunc(Iune pubIIc nemerILuL suu vreun uIL Iuvor de Iu
domnIe se ndrepLuu cLre cusu uLopuLernIcuIuI IunurIoL I
prIn dure de bunI I mpIIneuu dorIn(u.
CuL s spunem c n LImpuI uceIu, cu n Lo(I LImpII,
juIurIIe I muncLorIIIe nu se Iceuu uu de-u drepLuI. De Iu
domn pun Iu zupcIu, Lo(I pe uLuncI Iuruu cu mIjIouce deIIc-
uLe I cu o IscusIn( uLuL de mure, ncuL Io(uI I usIguru In-
vIoIubIIILuLeu I nu se expuneu Iu umIIIre.
Cu s ujung ucI, Lo(I sIujbuII murI I mIcI I uveuu
prepeIIcurII Ior, cure cuLuu vunuLuI I-I uduceuu nuInLeu
vunLoruIuI cu s-I jumuIeusc.
PosLeInIcuI AndronucIe, cure Iceu LoLuI penLru In-
Leres, nu crezu de cuvIIn( u Isu o usemeneu Irumous
ocuzIune Ir u se IoIosI de dunsu; eI, dur, InI(Ie pe PLurIc
n ucesL nou IeI de Io(Ie I, dIn uceu zI, nImenI nu muI
dobundI IuvorurIIe cur(II decuL prIn mIjIocIreu posLeI-
nIcuIuI suu, muI bIne, prInLr-u IuI PLurIc, cure cuLIgu de
Iu IIecure Lreub mpIInIL de dou orI muI muIL decuL
sLpunu-su.
nLr-o zI se prezenL dInuInLeu IuI un Iunc(Ionur scos de
muIL LImp dIn sIujb. Dup ce ucesL dIn urm I Icu o
muI(Ime de compIImenLe, cIocoIuI I zIse s ud I poruncI
s-I uduc duIceu( I cuIeu
8
.
CuL (Inu ucesL LruLumenL orIenLuI, DInu se ocupu cu
8
AcesL ceremonIuI se Iceu LuLuror persouneIor ce veneuu s
ceur InLervenIreu su n vreo Lreub. (n. N. .)
musL(IIe suIe ceIe negre, pe cure Ie rsuceu I Ie neLezeu cu
muIL gru(Ie; Iur dup ce venI cuIegIuI I Iu IeIIgeunuI dIn
munu Iunc(IonuruIuI, DInu zIse cu o deIIcuLe(e preIcuL:
- Ce nLumpIure IerIcIL Le uduce Iu mIne, urIon
medeInIcer?
- NevoIu, cucoune DInuIe, I nImIc muI muIL.
- NevoIu? DomnIu Lu s uI nevoIe de un om mIc cu
mIne? MI se pure curIos!...
- NIcIdecum, cucoune DInuIe. OmuI nu LIe de uzI pe
muIne I de muILe orI vIne vremeu de uI LrebuIn( cIIur I
de un (Igun. AsLIeI vIne vorbu, dur Le rog s nu IIe cu
suprure.
- ereusc Dumnezeu, beI-mu... zIse DInu, sIIIndu-se
u uscunde reuuu ImpresIune ce-I Icuse mucLoureu
senLIn( u Iunc(IonuruIuI.
- VreI dur s uIII nevoIu cure m-u udus n cusu domnIeI
LuIe?
- Du, I u Le sIujI cu ce-mI vu sLu prIn puLIn(.
- AscuIL-m dur.
- GuLu Iu porunc, beI-mu.
- PrIn(II meI uu IosL boIerI murI dIn CruIovu, bu nc
mouI meu u IosL cuImucum n uceI oru muIL LImp; LuLI
meu, IIInd om cu IrIcu IuI Dumnezeu, I cu mII de (ur,
vzund neIegIurIIe I despoIerIIe ce Iceuu domnII grecI, s-u
Lrus Iu moIe I LrIu ucoIo o vIu( IInILIL; dur, orI c
mIeII de grecI I-uu bnuIL de rzvrLILor, suu c uu u IosL
scrIs, LIu numuI c ne-um pomenIL nLr-o zI cu dou suLe
de puzvunLIuI
q
c-I nconjour de LouLe pr(IIe, Iur cu(Ivu se
q
RebeIII osLuI uI IuI PuzvunLogIu dIn VIdIn. (n. N. .)
qo
LIcII moruI suu vIrLuLe. (n. N. .)
suIe Iu LuLI meu cu s-I omoure. BIeLuI bLrun, Dumnezeu
s-I IerLe! sIm(Ind gunduI nvIILorIIor, u nurmuL LouLe sIu-
gIIe I s-u gLIL de mpoLrIvIre. PuzvunLIuII, vzund uceusL
pregLIre, s-uu nIurIuL I muI muIL I uu nvIIL usupru
LuLIuI meu. upLu u (InuL pun Iu prunz; muI(I dIn pgunI
uu czuL, dur n ceIe dIn urm, prIn numruI Ior ceI mure,
uu omoruL pe Lo(I oumenII noLrI mpreun cu LuLI meu.
- $I ce s-u muI nLumpIuL dup uceusLu? udug
PLurIc cscund de uruL.
- S vede(I, cucoune DInuIe. Dup mourLeu LuLIuI
meu um IugIL Iu Bruov, mpreun cu mumu I surorIIe
meIe, cu s scpm de subIu oumenIIor IuI PuzvunLogIu, I
ne-um nLors nupoI LocmuI dup ce s-u IInILIL (uru.
- BIne c-u(I puLuL s v scpu(I vIu(u, uduose PLurIc
dormILund.
- Ne-um scpuL-o, ce e drepL, dur ne-um uIes numuI cu
uLuL; ccI Iu nLourcereu nousLr um gsIL cuseIe urse,
(IgunII IugI(I pesLe Dunre I vIIIe prgInILe. O sIngur
moIour ne muI rmsese I um duL-o sor-mI de zesLre,
cu s nu mbLruneusc Iu uu cuseI prInLeLI.
- Bruvo, beI-mu; m bucur c eLI pIIn de ILIcII
qo
.
- O II precum zIcI, dur dund moIouru um rmus sruc
IIpIL.
- $I cu ce Le cIIvernIseLI ucum?
- Cu sIujbu.
- u ce cuIem sIujeLI?
q1
A du pe purIILur u descoperI suu u demuscu pe Io(I. (n. N.
.)
- Am sIujIL Iu ILmnIe I m-u scos, IIIndc um duL pe
purIILur
q1
o muI(Ime de Io(I ce se ncuIbuser n uceu
dregLorIe.
- Dur bIne, beI-mu, de ce nu-(I cuLuI de Lreub? Ce,
domnIu Lu o s ndrepLezI Iumeu?
- Au esLe, uI drepLuLe I eu zIc cu domnIu Lu; dur cund
vd pe IunurIo(I despoInd pe vduve I pe srucI, mI vIne
IurII de nebunIe, sLrIg cu un IeIL dIn mIn(I I Iuc LoL ce poL,
cu s duu pe Iu( LuIIrIIIe Ior.
- Ru, IourLe ru. DomnIu Lu nu n(eIegI nIcI vremeu,
nIcI oumenII cu cure LrIeLI.
- Ce voIeLI s zIcI prInLr-uceusLu? TImceLe-mI!
- VoIesc s zIc c nLr-o (ur cu u nosLr LoL ce puLem
Iuce muI bIne esLe s pIecm cupuI nuInLeu muI-murIIor
noLrI, cu s dobundIm cIIvernIseuI I s sLrungem sLure
cu orIce pre(.
- Cu orIce pre(?
- Du, beI-mu.
- Cu uILe cuvInLe: s Iurm, s jeIuIm?
- $I de ce nu?
- Du bIne, ce IucI musLrrII de cugeL?
- AceusL sIbIcIune s o Ism pe seumu IemeIIor cu
IsLerIcuIe, Iur noI, brbu(II, s Iucem ce Iuce LouL Iumeu.
He, Ie! urIon medeInIcer, cunoLI bIne cum sLuu IucrurIIe
n zIuu de usLzI: uI bunI, eLI Lure I mure; eLI sruc, nu Le
bug nImenI n seum. Dur s Ism Iu o purLe ucesLe nImI-
curI. u spume-mI: cu ce poL s Le sIujesc?
- VenIsem s Le rog cu s puI o vorb penLru mIne Iu
posLeInIcuI AndronucIe, cu s m Iuc IspruvnIc Iu vreun
jude(. S-I spuI c neumuI meu u sIujIL (rII de Iu
descIecLoure, c um I eu cevu cunoLIn(e de sIujb, c
m voI sIII u nu nemuI(umI Iumeu pe unde voI II, cI
dImpoLrIv u uduce Iuud I bInecuvunLrI domnIeI suIe I
mrIeI suIe IuI vod... AIde-de, I-mI uceusL Iucere de bIne
I nu Le voI uILu pun Iu mourLe.
DInu uscuIL ucesLe vorbe dIn urm cu mure rceuI I,
ncredIn(uL c posLeInIcuI nu cunouLe IImbujuI dIpIomu(IeI
cIocoIeLI, I zIse:
- ArIon medeInIcere, LouLe cuLe mI-uI spus sunL
drepLe I Irumouse, dur nu se cuuL n zIuu de usLzI. u
spune-mI muI bIne, ce duI s Le Iuc IspruvnIc?
- Ce-uI zIs? MuI zI nc o duL, c n-um uuzIL.
- Am zIs c IsprvnIcIIIe se duu cu ruIeL, uI n(eIes orI
bu? Duc esLe uu, (Ine-(I IsprvnIcIu penLru uILuI, ccI eu
nu m voI njosI nIcIoduL s cumpr sIujb cu bunI de Iu o
IeInLur de cIocoI cu LIne!
$I posLuIunLuI, IndIgnuL, IeI dIn cus Ir s suIuLe
mcur pe PLurIc.
AcesLu, n Ioc s se supere de o usemeneu InsuIL,
zumbI I zIse n sIne: uL un nebun precum n-um muI
vzuL nc.
Un momenL dup uceeu InLr o u douu persoun, cure,
dup ce Icu cIocoIuIuI un compIImenL demn de un serus-
cIIer, I zIse de-u drepLuI:
- Cucoune DInuIe, um uuzIL c s-u muzIIIL IspruvnIcuI
de TeIeormun I vIn s cer ujuLoruI domnIeI LuIe cu s Iuu
qz
Cupun muguzIe de uprovIzIonure. (n. N. .)
ucesL munsup.
- Au esLe, beI-mu, dur de! s muI vedem. VremurIIe
sunL greIe, IsprvnIcIIIe nu se duu Iu IIecIne, rspunse
PLurIc cu voce ngunuL.
NouI venIL, n(eIegund prIcInu cure Iceu pe cIocoI s
rspund prIn cuvInLe evuzIve, reIu vorbu:
- Du, du, nene DInuIe, Le rog s-mI IucI uceusL
Lrebuour, ccI sunL om I eu; mun pe mun spuI I
umundou obruzuI. n(eIegI domnIu Lu.
- VezI, uu-mI vIne Iu socoLeuI!
- Dur de vreme ce ne-um n(eIes, s vorbIm cu nILe
prIeLenI udevru(I. u spune-mI, ce o s-mI cerI penLru
ucesL munsup?
- CuL despre mIne, beI-mu, nu (I-u cere nImIc: dur ce
Iucem posLeInIcuIuI? EI nu esLe n sLure s Iuc ceI muI mIc
Iucru Ir InLeres, I nc InLeres, nu gIum!
u ucesLe dIn urm Iruze LrsLurIIe Ie(eI cundIduLuIuI
de IsprvnIcIe Iuur un uspecL posuc. Se scrpIn pu(In n
cup cu un uer medILuLIv, upoI zIse:
- S LIem pre(uI.
- BIne! S-mI duI z.oo de rubIeIe.
- Nu e preu muIL?
- NIcIdecum, beI-mu; jude(uI TeIeormun esLe unuI dIn
ceIe muI boguLe: ure zece pII, pesLe cIncIsprezece mII de
IocuILorI, LoL unu I unu, I scIeI Iu Dunre. DomnIu Lu
po(I s sco(I uceLI bunI n dou spLmunI, numuI dIn pIo-
coune. Ce spuI domnIu Lu! AcesL jude( esLe un cupun
qz
mprLesc nesecuL.
- Au esLe, dur, uILe, nu sunL nv(uL s Iur, mI e mII
s despoI pe srucI!
- AsLeu sunL sIbIcIunI cure pIer cu vIseIe nduL ce Le
veI suI pe scuunuI IsprvnIcIeI.
- Audur nu se pouLe muI jos?
- NIcI o puru, beI-mu. VremurIIe sunL greIe, s-uude de
domnIe nou I noI LrebuIe s ne IoIosIm ucum, cund ne
umbI mouru.
- Ie dur precum zIcI. PorunceLe s-mI uduc IurLIe
I cIImrI.
CIocoIuI bLu de LreI orI n puIme I LouLe se uduser
nLr-o cIIp; posLuIunLuI scrIse bIIeLuI urmLor:
Arhon bcron,
Vei dc n ordinec mec douc mii cinci sute rubiele
cducctorului ccestui rctc i le tei trece n socoteclc mec.
Ciolcnescu
Dup ce usc scrIereu prIn pu(In nIsIp pus pesLe dunsu,
eI sLrunse bIIeLuI n dou I-I deLe n munu IuI DInu; ucesLu
I cILI, Icu o Lemeneu suu un compIImenL oLomun I
scuIundu-se n pIcIoure se ndrepL cLre o mus. DescIIse
un mIc sIpeL de Iemn de cIIpuros I scouse dInLr-nsuI pIL-
ucuI de orunduIre, nvesLIL cu subscrIereu I sIgIIIuI dom-
nesc; upoI, dup ce Lrecu nLr-nsuI numeIe nouIuI Ispruvn-
Ic, I-I deLe n mun, zIcundu-I:
- SIujb penLru sIujb! PrImeLe, boIeruIe, pILucuI de
orunduIre; du-Le de sruL munu mrIeI suIe IuI vod I Le
uuz snLos pe scuunuI IsprvnIcIeI de TeIeormun.
Cupitolol XIV. {in-te bine, urhon postel-
nice!
Credem c IecLorII noLrI n-uu uILuL secreLu nLrevedere
(
Acestc erc un cmic credincios cl lui Ccrcec i-i scric tot
ce cuzec torbindu-se n Ditcn despre dcnsul (n. N. I.)
dInLre prIncIpeIe GIeorgIe Curugeu I bunuI C..., pe cure
um povesLIL-o pe Iu ncepuLuI ucesLeI scrIerI. PrIncIpeIe
IunurIoL, deI IrILuL IourLe muIL prIn reIuzuI bunuIuI de u du
pe IIe-su de so(Ie IuvorILuIuI su, nu puLu cu LouLe ucesLeu
s nu udmIre sIm(munLuI de onoure I mureIe curuj cu
cure bLrunuI boIer upru onoureu IIIceI suIe I pe u nu(IunII
romune.
EI nc sLu neIoLruL I se gundeu ce sIurIL s deu
ucesLeI prIcInI, cund IogoILuI su de LuIn (secreLuruI),
InLrund n cumeru IuI I suIuLundu-I pun jos, dup obIceI,
I deLe n mun o scrIsoure I se reLruse.
Curugeu urunc o cuLLur pLrunzLoure usupru ud-
reseI de pe scrIsoure I, prevzund dIn InsLIncL c o s
cuprInd vreo vesLe nLrIsLLoure, o descIIse cu mure grub
I cILI ceIe urmLoure:
Pcdichul i receclurile cu luct tire cc jejuieti
(crc i surhiuneti pe cei mci de jrunte boieri, silete-te
cct tei putec c te dree cu mpcrc(ic, ccci ntr-clt chip tc
ji rcu de mcric tc. Atct, nu zic mci mult.
A mcriei tcle supusc sluc
Ahmet Kelclcili tejterdcr
(

ALuL, nu zIc muI muIL!... $I ce vu II voInd oure s


n(eIeug AImeL prInLr-ucesLe vorbe IuconIce I nen(eIese?
Oure vIzIruI I cupugI-buu vor II gsIL pe vreunuI cure d
muI muIL penLru domnIu ucesLeI (rI? Dur bIne, eu Ie LrImIL
pe LoL unuI pecIeurI (dururI) de cuLe cIncIzecI mII pungI
de bunI; cupunuI mprLesc geme de berbecII, unLuI,
mIereu I gruuI VuIuIIeI; dorIn(eIe suILuneI-vuIIde I uIe IuI
cuzIur-ugusI IosL-uu oure vreoduL nempIInILe? |uru
nLreug geme sub bIcIuI I cuzneIe oumenIIor domneLI,
cure despouIe noroduI pun Iu pIeIe, numuI cu s suLure
IcomIu suruIuIuI... $I cu LouLe ucesLeu eI LoL nu sunL
muI(umI(I. O! de LreI orI uIurusI(I ugurenI ! O! neum neIe-
gIuIL!... Cum Iuce(I voI dIn oumenII ceI muI cInsLI(I uneILe
neruInuLe uIe LIrunIeI vousLre I cund nu muI uve(I
LrebuIn( de dunII I uruncu(I n gunoI cu pe nILe vuse neL-
rebnIce. VoI(I s m muzuII(I, cu s pune(I n IocuI meu pe
vreunuI dInLre $u(I suu CuIImuII? VoI(I pouLe s m
oLrvI(I suu s m sugrumu(I?... Dur voI nu m cunouLe(I
bIne! Eu nu sunL umbI(Ios cu MuvrogIenI, nIcI IermecuL cu
HungerIIu. CupuI IuI Curugeu nu vu II pus n (eup dInuIn-
Leu nuILeI Por(I!...
uL sLureu moruI n cure pusese pe Curugeu cILIreu
IuLuIeI scrI- sorI u IuI AImeL KeIuIuIII. EI se pIImbu prIn
suIu ceu spu(Ious u secreLrIeI IrmunLuL de gundurI negre;
cuLeoduL se opreu n Ioc I, ncrunLund sLuIouseIe IuI
spruncene, sLrungeu pumnII cu con- vuIsIune I Iceu ges-
LurI umenIn(Loure.
n ucesLe momenLe InLr I posLeInIcuI AndronucIe
TuzIuc cu s uIIe ceIe peLrecuLe nLre Curugeu I bunuI C...
Pe LImpuI ucesLu, Curugeu se nLorceu cLre u. PosLeInIcuI
nuInL cLre dunsuI Icund nenceLuL compIImenLe pun Iu
pmunL, dur cund voI s sruLe munu prIncIpeIuI, eI se
Lruse nupoI cu grouz, nLocmuI cu vunLoruI cund I se
uruL nuInLe, Ir vesLe, o IIur sIbuLIc I, devenInd puIId
de munIe, zIse:
qq
-um povuIIsIL - propus. (n. N. .)
q
CuLIgorII deIImrI. (n. N. .)
- Ce vreI cu mIne? Spune n grub.
- VenIsem, mrIu Lu, s... s...
- Spune n grub, uuzI Lu?
- VenIsem, mrIu Lu, s uIIu ce uI IcuL n prIcInu de-
spre cure Le-um ruguL cu umIIIn( n zIIeIe LrecuLe.
- DesIueLe-Le muI bIne, c nu-mI uduc umInLe.
- Te rugusem, preu mIIosLIve doumne, s cerI de Iu
bunuI C... pe IIe-su MurIu penLru mIne
- A! bIne zIcI! um cIemuL pe bLrunuI boIer I I-um
povuIIsIL
qq
.
- $I ce (I-u rspuns, mrIu Lu ? nLreb posLeInIcuI cu o
bucurIe vzuL.
- MI-u rspuns c muI bIne I omour copIIu cu
muInIIe suIe, decuL s o deu dup unuI cu LIne.
- Dur bIne, mrIu Lu, ce cusur um eu?
- MI-u spus c eLI Io(, rpILor, muruv, IInguILor I n
LouLe necInsLIL.
- $I mrIu Lu uI crezuL LouLe ucesLe cuLIgorII
q
?
- O purLe dIn mIeIIIIe LuIe Ie cunosc prIn mIne
nsumI; cuL penLru ceeu ce muI rmune, nu um nIcI o
ndoIuI, ccI Le cunosc ce poum eLI.
- Nu crede, mIIosLIve doumne. AcesLe purI vIn de Iu
vrjmuII meI, cure m pIzmuIesc penLru IuLuruI I Lre-
cereu ce um Iu mrIu Lu.
q6
Un grec dIn suILu mrIeI LuIe. (n. N. .)
- ApoI, LermInund ucesLe vorbe, se ncerc s sruLe
puIpunu unLerIuIuI domnILoruIuI; dur Curugeu se reLruse cu
IndIgnu(Iune I Iuund un uer umenIn(Lor I zIse:
- ndrL, mIeIuIe! Nu Le uLInge de mIne, c-(I
zdrobesc cupuI.
- urL-m, mrIu Lu, c nu sunL vInovuL.
- Nu, nemernIcuIe. VoI du porunc IuI veI-vIsLIer s
cerceLeze prIn oumenI domneLI LouLe muncLorIIIe LuIe I,
de vor II udevruLe, o s Le (InLuIesc n pourLu cur(II
domneLI, cu s duu pIId I Iu uI(I muncLorI cu LIne.
- S nu IucI ucesL pcuL, mrIu Lu! uduose IunurIoLuI
czund n genuncII I uLIngund purcIeLuI cu IrunLeu.
- Un sIngur mIjIoc de scpure (I muI rmune, zIse
Curugeu muI IInILIL.
- Cure esLe uceI mIjIoc, mrIu Lu?
- S Le ducI Iu bunuI I s-(I cerI IerLcIune.
- $I penLru ce s-mI cer IerLcIune, mrIu Lu?
- PenLru c uI uvuL neruInureu de u cere pe IIe-su n
csLorIe.
- Dur bIne, suIerI mrIu Lu cu un romeu dIn ecpuIuuu
q6
mrIeI LuIe s se njoseusc nuInLeu unuI cup gros de vIuI?
- mI um eu socoLeIIIe meIe. eI uIur I nu uILu c,
duc pun muIne nu-mI veI nI(Iu scrIsoureu bunuIuI de
IerLure, m voI (Ine de cuvunL: Le voI (InLuI n pourL.
PosLeInIcuI IeI repede I se duse ucus Iu dunsuI IourLe
LuIburuL de reuuu prImIre ce uvusese Iu curLe; uceeu ce nu
puLeu eI s n(eIeug eru scIImbureu ceu mure ce vzuse n
Curugeu. Cum - zIceu eI n sIne - ucesL mundru I LruIu
Curugeu, cure urLe uLuL de muIL pe romunI I-I buLe joc
de dunII de cuLe orI voIeLe, cum se pouLe cu eI s m
supuIe Iu uceusL nemuIuuzIL njosIre? Eu, posLeInIcuI An-
dronucIe TuzIuc, s-mI cer IerLcIune de Iu un vIuI? Dur ce
o s zIc cupIoIduII (umIcII) meI, cund vor uIIu? EI o s-I
buL joc de mIne, n-o s m buge n seum!... Au esLe n
udevr; dur IurI, de nu voI mpIInI voIn(u IuI Curugeu, voI
II deprLuL dIn IuzmeL I uLuncI o s IIe I muI ru, ccI ne-
IIInd Iu puLere, Iumeu o s rud de mIne cu muI muIL
ndrzneuI.
AceusL dIn urm Idee decIse pe IunurIoL I, cu s Ius
muI curund dIn ncurcLuru n cure I bguse umbI(Iuneu de
u devenI gInere uI bunuIuI C..., poruncI s-I puIe urmsurII
Iu buLc I se duse de-u drepLuI Iu bunuI.
Cund Lrsuru posLeInIcuIuI InLr n curLeu bunuIuI, eru
pe Iu use ore dup-umIuz. SIugIIe bLrunuIuI boIer
edeuu pe LrepLeIe scrII I I peLreceuu LImpuI vorbInd I
ruzund; Iur bunuI, mbrcuL n unLerIu de sevuI sub(Ire, cu o
IIbudeu de pIcIeL uIb pe deusupru I cu cuuc cu ceuruI uIb,
edeu n prIdvoruI (buIconuI) cuseI, pe un coI( uI unuI puL
Iung, I cILeu pe TeLruvungIeI. Vzund buLcu IunurIoLuIuI
InLrund n curLe, eI Is curLeu dIn muInI I se puse n sLure
de u prImI dup cuvIIn( pe IunurIoLuI IuI Curugeu.
Dup ce IunurIoLuI Icu bunuIuI cuLevu compIImenLe
IInguILoure, ezu pe murgIneu puLuIuI I, cuLund un mIj-
Ioc muI nuLuruI de u ncepe conversu(Iu, eI zIse:
- ArIon bune, Le veI mIru pouLe cund veI uIIu scopuI
venIrII meIe Iu domnIu Lu.
- Spune-mI, boIeruIe, s vedem.
- $LII c n zIIeIe LrecuLe (I-um ceruL pe cuconI(u Mur-
q;
AgrIeIIsIL nvoIL. (n. N. .)
gIIouIu de so(Ie.
- $I eu (I-um zIs c nu (I-o duu Ir voIu eI.
- EI bIne, urIon bune, uI nLrebuL-o? Ce zIce? M
prImeLe de so( suu nu?
- S-(I spun curuL, nIcI c vreu s uud de numeIe
domnIeI LuIe.
- ALuL muI bIne, ccI mrIu su mI-u poruncIL s Iuu pe
o nepouL u IuI CuIImuI vod dIn uI.
- S-(I ujuLe Dumnezeu, boIeruIe!
- Au esLe, urIon bune; dur esLe cevu cure se
mpoLrIveLe Iu uceusL IerIcIL csLorIe I numuI domnIu
Lu po(I s rIdIcI uceusL pIedIc.
- Spune-mI, I voI vedeu.
- MrIu su vod LIe c um ceruL pe cucounu
MurgIIoII(u de so(Ie I, IIIndc bnuIeLe c pouLe s
mIjIoceusc vreo ncurcLur de drugosLe nLre mIne I
domnIu eI, voIeLe s uIb dIn purLeu domnIeI LuIe o
scrIsoure prIn cure s ur(I c um venIL n udevr Iu domnIu
Lu I ne-um ugrIeIIsIL
q;
n Lreubu uceusLu.
- BunuI, IIInd om cu mInLe IourLe uscu(IL, pLrunse
numuI nLr-o cIIp IreLIIcuI IunurIoLuIuI; dur voInd s se
ncredIn(eze I muI bIne, I rspunse:
- ArIon posLeInIce, cu mure prere de ru I cu
zdrobIre de InIm (I Iuc cunoscuL cu nu poL s-(I duu
IurLIu ce-mI cerI.
- De ce, boIeruIe?
- PenLru c m Lem de vreo mLumpIure nepIcuL, I
de! eu sunL om bLrun.
- Dur uceusL scrIsoure mI LrebuIeLe; Ir dunsu mI
pIerd norocIreu.
- M mIr, urIon posLeInIce, cum domnIu Lu, cure eLI
munu ceu dreupL u mrIeI suIe, s Le pIungI de nenorocIrI?
- unurIoLuI, vzund c vIcIeugurIIe suIe n-uu Lrecere
nuInLeu bLrunuIuI, czu n genuncII I mrLurIsI LoL ce se
nLumpIuse nLre dunsuI I Curugeu.
BLrunuI, nepuLund suIerI IuILuLeu I poILronrIu grec-
uIuI, I zIse s se rIdIce n sus; dur sIm(Ind LoLdeoduL
muI(umIre u nIrunLu neruInureu uceIuI veneLIc I u-I ped-
epsI cIIur cu urmeIe IuI, eI Iu condeI I IurLIe I scrIse IuI
Curugeu ucesLe cuvInLe:
Mcric tc,lPostelnicul Androncche Tuzluc c tenit lc
mine i mi-c jccut rucciune n enunchi, cc sc-l iert pen-
tru necinstec ce mi-c jccut cercnd pe jie-mec de so(ie, l-
cm iertct, mcric tc, i Dumnezeu sc-i dec bine.
A mcriei tcle precplecctc sluc,
bcnul C...
Dup ce bunuI sLrunse scrIsoureu I o peceLIuI, o deLe
IunurIoLuIuI zIcundu-I: |Ine, boIeruIe; d uceusL scrIsoure
mrIeI suIe IuI vod, I III snLos.
A douu zI, dup cunLureu meLerIuneIeIor, posLeInIcuI
suI scuru cuseIor domneLI, pIIn de sperun( c u scpuL de
prImejdIu ce-I umenIn(u. DeLe scrIsoureu sLpunuIuI su I
prIn regeuIucuI IuI beIzudeu CosLucIe I u domnI(eI RuIu,
dobundI de ucI nuInLe muIL muI mure InIIuen( Iu Curugeu.
Cupitolol XV. Scene de viu{ sociul
ZIIeIe ceIe Irumouse uIe LoumneI dIn unuI 181; I Iuuser
zboruI, mpreun cu pIcerIIe ce procur eIe IocuILorIIor
q8
TerzI-buu sLurosLe de croILorI. (n. N. .)
RomunIeI. urnu se urLuse cum de LImpurIu I vunLuI de Iu
mIuznoupLe ncepuse dIn vreme u suIIu cu LrIe uceu
rceuI cure umor(eLe nuLuru, despouIe urborII I ucoper
(urInIIe I orueIe cu vIuI nLrIsLrII I uI monoLonIeI.
OruuI BucureLI, uLuL de zgomoLos I de cuprIcIos n
zIIeIe nousLre, nu eru LoL usLIeI n LImpuI IuI Curugeu.
ocuILorII sI dIn cIusu de mIjIoc, deprInI de muIL LImp
cu vIu(u orIenLuI ceu pIIn de Iene I poezIe, vuru se
udunuu Iu grdInIIe BresIeu, BurbIuL, CImegIu I GIuIer.
AcoIo, IIecure IsnuI suu cup de IumIIIe I nLIndeu musu I,
mpreun cu cusnIcII I umIcII, beuu I muncuu; upoI
ncepeuu u nvurLI Ioru sLrmoeusc I dunsurIIe ceIe
veseIe, cure se deosebesc IourLe pu(In de LurunLeIu
neupoIILun I cure pIuc uLuL de muIL nLreguIuI popor IuLIn.
Eru, ns, cu deosebIre curIos u prIvI comIcu gruvILuLe
cu cure oumenII dIn popor execuLuu Ioru, dunsuI Ior de
predIIec(Iune. Provocureu Iu duns veneu muI LoLdeuunu dIn
purLeu LInerIIor; bLrunII edeuu rsLurnu(I pe Iurb verde,
sub umbru ceu deus u copucIIor I Iumuu; dur cu nceLuI o
uLruc(Iune nenvIns se LrunsmILeu n InImu oumenIIor de
orIce vursL: jocuI LInerImII, cu un eIecLrIsm, mIcu pe
bLrunII puLronI; eI se scuIuu de pe Iurb, scoLeuu bInIeIe
ceIe IungI, I sume(euu puIpuneIe de Iu unLerIe I se ur-
uncuu cu exuILu(Ie n urenu dunsuIuI. Eru comIc u-I vedeu
cu ce gesLurI I cu ce mIcrI se sIIeuu u dovedI junIIor cum
c nIcI bLrunII nu sunL LocmuI de IepduL.
IIcuI cu puLru coI(urI uI mureIuI LerzI-buu
q8
preu c
recIum prIorILuLeu nobIe(eI usupru ccIuIII de cuzucIIu u
cojocuruIuI sub(Ire, cure, Iu runduI eI, preu c
qq
Un IeI de cozonucI. (n. N. .)
dIspre(uIeLe ccIuIu cu rouL u bogusIeruIuI I cuIpucuI de
bIun uI urmeunuIuI IbrIImgIu.
Cund Lreceu IurIu dunsuIuI, LouL compunIu se puneu
IurI pe bere I pe muncure I, spre u du veseIIeI un Lon de
guIunLerIe muI mure, eI compIeLuu orgIu prIn IeIurI de
gIume, Lurnund vIn n IIIceIe brbu(IIor I n condurII Ie-
meIIor I dundu-I unII uILoru s beu, ruzund I gesLIcuIund
cu nILe nebunI.
n LoL LImpuI ucesLu, IuLurII nu nceLuu u Lruge dIn
vIorI I u cunLu dIn gur suu cunLece de umor pIIne de
duIceu(, desLInuLe u produce n InImu uscuILLorIIor dor I
nIocure, suu meIodII de duns, veseIe I sILre(e.
Pe cund ns LInerII I bLrunII de umundou sexeIe se
desILuu precum urLurm, copIII, udunu(I n mIcI grupe,
ndopundu-se cu cIurecII
qq
, sImI(I cu brunz, uIune prjILe
I IIorIceIe de porumb I udpundu-se mereu dIn donI(eIe
cu erbeL roIu I cu brug, Iuuu I eI purLe Iu veseIIu
obLeusc. BIe(II uzvurIeuu cu mIngeu I cu urIceIe, Iur
IeLI(eIe ceIe mIcI se jucuu de-u uscunseIeu suu de-u bubu
ourbu, uIergund cu nILe cprIoure prIn Iurbu ceu verde I
mouIe, spre u prInde IIuLurI suu u cuIege IIorI.
CLre seur, LouLe ucesLe grupurI nveseIILe, brbu(I I
IemeI, dup ce I neLezeuu gIubeIeIe I LrImILeuu pe sIugI
nuInLe cu pIoscIIe I bIIdeIe de muncure, pIecuu pe Iu cuse-
Ie Ior, mpr(I(I n ceLe, dup IsnuIurI suu meserII.
Au Lreceu LImpuI n srbLorIIe verII; dur cund veneu
epocu ceu monoLon u IernII, Lo(I uceLI oumenI sLuu ncIII
o
AceusL grdIn u devenIL muI n urm proprIeLuLe u dom-
nuIuI CumpIneunu. (n. N. )
prIn cuse I serIIe ceIe IungI se peLreceuu n Lcere; ubIu
duc uneorI se udunuu muI muI(I Iu un Ioc spre u povesLI
ceIe ce se nLumpIuu n cercuI resLruns uI muIuIuIeI suu
spre u jucu nLre eI con(Inu, murIuuI I cureIuu.
ALuncI ns, cu I ucum, boIerII I oumenII ceI cu uverI
murI se deosebeuu IourLe muIL de popor n peLrecerIIe Ior.
BoIerII se pIImbuu n cuIeLI I buLcI cu urcurIIe poIeILe,
spre u se deosebI de negu(LorI. PoduI MogoouIeI I uI
TurguIuI de AIur eruu ceIe de cpeLenIe preumbIrI uIe
boIerIIor. MeseIe I peLrecerIIe Ior se Iceuu n IumIIII muI
muILe udunuLe Iu un Ioc; rur se nLumpIu s mnunce pe Iu
grdInI; dur I uLuncI preIeruu grdInu IuI ScuIu
o
, vIu
BruncoveunuIuI dIn DeuIuI SpIrII I grdInu IuI BeIu de
Iung VcreLI, spre u nu du prIIej noroduIuI u surprInde
vreo necuvIIn( u Ior I u II se pIerde prInLr-uceusLu presLI-
gIuI.
BoIerII ceI LInerI, dIn cuuzu sLrunseIor reIu(IunI ce uveu
cu IunurIo(II I uI(I veneLIcI depruvu(I, conLucLuse nc de pe
uLuncI o muI(Ime de vIcII, conLrurIe cu LoLuI moduIuI de
vIe(uIre uI boIerIIor bLrunI. SunIu mILoIogIc u IuI beIzudeu
C. Curugeu, IcuL n Iormu curuIuI IuI ApoIIon, I ceI use
cerbI ce o Lrgeuu, conLeuI ceI de posLuv uIb, bInIL cu
sumur de Moscu, IungeruI ceI semnuL cu brIIIunLurI I gu-
gIumunuI de sumur cu IunduI uIb uI ucesLuI Irumos prIn-
cIpe, precum I rocIIIIe ceIe nepre(uILe, uIurIIe I IeregIIe
domnI(eI RuIu nLorsese uLuL de muIL cupuI junIIor boIerI I
cucoune, ncuL de muILe orI vIndeuu moII de mure pre(, cu
s ImILeze IuxuI I sLrIucIreu ucesLor prIncIpI rIsIpILorI.
RuI pouLe c ur II IosL muI mIc duc s-ur II oprIL ucI; dur
vIu(u scunduIous I depruvu(Iuneu Iuund propor(IunI murI,
InIesLur I demoruIIzur pun Iu un mure grud socIeLuLeu
nLreug.
DIn LouLe reIeIe ucesLeu jocuI de cr(I Iu uceIu cure
rspundI muI muIL demoruIIzureu; eI srceu pe boIerI I
Iunc(IonurI I-I ndemnu Iu IrpIrI de LoL IeIuI.
UnuI dIn ceI muI murI desIrunu(I I rIsIpILorI dIn uceI
LImpI eru posLeInIcuI AndronucIe TuzIuc; eI Iuru cu un
LuIIur de codru I cIeILuIu cu un nebun. MeseIe ceIe muI
sLrIucILe, seruLeIe ceIe muI uLrgLoure, jocurIIe de cr(I
ceIe muI drpnLoure, cure Iceuu s Lreuc dInLr-o
pung nLr-uILu uvereu srucIIor, LouLe ucesLeu n cus Iu
dunsuI se peLreceuu. ArgIIru, RozoIInu I CuImucu, rIn-
eeIe I MessuIIneIe de pe uLuncI uIe BucureLIIor, eruu
sLpune n cusu IuI, ce devenIse udevruL mormunL uI
orIcruI umor curuL I sLuLornIc, uI orIcreI credIn(e conju-
guIe.
n zIuu de o noIembrIe IunurIoLuI Iceu n Lo(I unII
mus mure I zuIuIeL n onoureu sIunLuIuI AndreI, puLronuI
su. Ajuns n cuImeu IuvorII domneLI, eI voI, n unuI n
cure um sosIL cu povesLIreu nousLr, cu serbureu s IIe cuL
se vu puLeu muI sLrIucIL. Cu ucesL scop, eI uduse dIn Con-
sLunLInopoIe LoL ce se gseu ucoIo muI scump n peLI,
poume I vInurI, pe cure unIndu-Ie cu deIIcuLeseIe gusLro-
nomIce uIe (rII: psLrvI, mIIuI(I I IeIurILe uILe muncrI
Irugede I gusLouse, pregLIse de uceu zI un osp( cure ur II
puLuL s u(u(e dorIn(eIe cIIur uIe vesLI(IIor noLrI sLrbunI
1
Dou ore dup-umIuz. (n. N. .)
n IcomIe: ucuIIus I EIIogubuI.
TImpuI ns preu c conLrurIuz nudIns munIu de Iux
I opuIen(u IunurIoLuIuI, ccI Iu o noIembrIe suIIu cu LrIe
vunLuI ceI de mIuznoupLe, uducund cu sIne LroIene de
zpud deus, cure nLunecuu, zIuu Iu umIuzu mure, IumInu
soureIuI; dur InvILu(II posLeInIcuIuI eruu oumenI de uceIu ce
nu se sperIe de IIece Iucru. Eru de ujuns penLru dunII s
LIe c n cusu umIcuIuI Ior vor gsI prIIej u comILe LreI suu
puLru dIn ceIe upLe pcuLe de mourLe, I uceusLu I Iceu s
Lrec prIn ger I zpud.
Cumeru pregLIL penLru prImIreu I ospLureu
InvILu(IIor eru un IeI de suIon pLruL, spoIL cu vur I n mIj-
IocuI LuvunuIuI cu un cerc de IIorI urbeLI, LoL de vur, Iuc-
ruLe n reIIeI, dur Ir gusL, nIcI mIesLrIe. MobIIIeruI se
compuneu dIn dou puLurI de scundurI nIunduLe, ucoper-
ILe cu suILeIe de perne, pesLe cure eruu nLInse mucuLurI de
Iun de Brussu, cu cIucurI de Vene(Iu pe murgInI. ung
zIduI dInspre grdIn eru un sIpeL mure, mbrcuL cu pIeIe
de cprIour uIbusLr I IeguL cu IIer uIb, Iur deusupru IuI
eru un uIL sIpeLu muI mIc, de Iemn de nuc cu IIorI de sIdeI.
n mIjIocuI cumereI eru un scuun de brud cu LreI pIcIoure,
pe cure eruu puse puLru sIenIce de Lumbuc, cu IumunrI
de seu nLr-nseIe, I o perecIe mucrI de uIum, cu cure o
(Igunc IrumuIc Iuu dIn cund n cund mucuI IumunrIIor,
cu s deu muI muIL IumIn.
n IIne, pe Iu 1z ore LurceLI
1
ncepur InvILu(II u
sosI. CeI dInLuI cure suI scuru cuseIor IuI AndronucIe Iu
IuLmunuI CosLucIe Crbu, june IrumueI, dur Ir spIrIL,
depruvuL pun Iu mduvu ouseIor, umIc InLIm I prLu uI
z
AcesL om orIgInuI, uI cruI nume I-um prescIImbuL uIcI
pu(In, muI n urm I-u pIerduL mIn(IIe I u vIe(uIL pun n
zIIeIe nousLre nLr-o sLure depIorubII. (n. N. .)
LuLuror desIrunrIIor IuI beIzudeu CosLucIe. Dup dunsuI
venIr spLuruI DImucIe PIngeIescu, om ce se sIIeu cuL
puLeu s nu demIn( prenumeIe su, cmruuI SLumuLe
BIrIIc, cIuceruI onI( MLurIc, puIurnIcuI DImILrucIe
Mun-ung I buronuI NIcIILu CuIIcevscII. MuI n urm
de Lo(I venI I beIzudeuuu nLovrIL de LreLI-IogoIL ord-
ucIe ZIuLonIL, un om IourLe cunoscuL pe LImpuI uceIu prIn
spIrILuI su suLIrIc I pIIn de orIgInuIILuLe
z
.
Dup ce musuIIrII se uezur pe ceIe dou puLurI, o
(Igunc bIne mbrcuL I purLund o scurLeIc mbInIL, cu
guIeruI rIdIcuL n sus, se prezenL nuInLeu Ior cu o Luv
pIIn de duIce(e de LoL IeIuI; dup dunsu veneu uIL (Igunc
(Inund o Luv cu o muI(Ime de pIru(e cu vuLc de Izm I
cuLevu IurIurII cu mIgduIe cur(ILe I cu nuL prjIL. nduL
upoI InLr cuIegIuI boIeruIuI, mbrcuL cu un mInLeun de
posLuv negru, cusuL cu IIr, dur Ir munecI, spre u Isu s se
vud bru(eIe suIe uIbe prIn cmuu de borungIc sub(Ire I
reIecuL cu bIbIIurI; mIjIocuI IuI, zveIL I mIdIos, eru
ncIns cu un uI de mLuse vrguL, uIe cruI exLremIL(I
uLurnuu cu gru(Ie pe oIduI ceI sLung uI pIcIoruIuI; poLurII
sI de posLuv vIInIu cu LurIecII de IIr; ImIneII ceI sLrucojII I
IesuI ceI rou cu Iund de IbrIIn negru, uezuL pe cup cu
cocIeLrIu ceu mInunuL u IunurIo(IIor, Iceuu dIn uceI june
servILor un GunImed cure ur II puLuL u(u(u geIozIu vecIIIor
zeI dIn OIImpuI IuI Omer. EI veneu cu o Luv de urgInL n
mun, pe cure eruu depuse, n zurIurIIe Ior de IIIIgrun, muI
muILe IIIIgene pIIne de o cuIeu de ArubIu, spumous I
purIumuL; dup dunsuI InLr cIubuccIuI cu cIubuceIe de
unLep I de IusomIe, dIn uIe cror IuIeIe umpIuLe uIunuL cu
LuLunuI de ceI muI uIes Ieeuu norI de Ium mIrosILor. n-
Lrureu succesIv u ucesLor servILorI Iormu o reprezenLure
pILoreusc; cunoscund IourLe bIne reguIIIe IerurIIeI, cu
sIugI de cus mure, eI se duceuu muI nLuI Iu beIzudeu CosL-
ucIe, upoI gruduL Iu Lo(I ceIIuI(I I-I mpIIneuu duLorIIIe cu
eIegun( I exucLILuLe. TermInundu-se ceremonIuIuI cuIeIeI,
musuIIrII, cu oumenI n LreburI, ncepur u vorbI poIILIc I
u dIscuLu desrpe pruvIIeIe ce se pregLeuu penLru (ur de
cLre prIncIpeIe Curugeu I consIIIerII sI; dur beIzudeuuu,
voInd s spurg uceu conversu(Iune u creI serIozILuLe us-
cundeu numuI mIncIunI I IInguIrI ce-I Iceuu s cuLe
uruL, zIse o duL:
- u uscuILu(I, boIerI! u ce um venIL noI oure uIcI? S
punem (uru Iu orunduIuI, suu s ne veseIIm? su(I LrebIIe
(rII pe seumu LuL-meu I u sIeLnIcIIor IuI I uIde(I s bem
I s muncm!
ApoI, nLorcundu-se cLre sLpunuI cuseI, zIse:
- AndronucIe, zI bIe(IIor s puIe musu.
- NumuIdecuL, mrIu Lu! rspunse IunurIoLuI cu
obInuILuI su uer de njosIre. ur pun uLuncI, mrIu Lu I
domnIu Ior, cInsLI(I boIerI, Lrece(I n oduIu ceuIuIL I v
egIendIsI(I dup pIcere.
nvILu(II Lrecur n uceu oduIe cure eru mobIIuL cu
dou soIuIe LurceLI; pe unu eru o mus roLund cu pI-
cIoureIe scurLe, pe cure eruu uezuLe dou sIenIce I muI
muILe perecII de cr(I de joc; Iur pe ceuIuIL eruu LubIe pen-
Lru jocuI de uLrunge I penLru (InLur.
CeI muI muI(I dInLre InvILu(I se uezur mprejuruI me-
seI cu cr(IIe. BeIzudeuuu ns I cu IuLmunuI Crbu
preIerur jocuI de uLrunge.
- Ce jucm, boIerI? zIse cmruuI SLumuLe BIrIIc,
munevrund o perecIe de cr(I. ucem un oLuzbIr de
engIIngeu pun se vu gLI musu?
- MuI bIne o pun(uroI, urIon cmrue, rspunse Du-
mILrucIe PIngeIescu, sco(und o pungu( cu muImudeIe dIn
buzunuruI de jos uI unLerIuIuI.
- $LI(I unu, boIerI? udug buronuI CuIIcevscII
sco(und cu Iene vreo LreI curboun(e I cuLevu rubIeIe dIn
buzunuruI jIIeLcII cu oLuzbIr I cu pun(uroI ne pIerdem
LImpuI n zudur; IuIde(I muI bIne s Iucem un sLosIor.
- Dur ce dnnuIe o muI II uceusLu, c noI n-um uuzIL
pun ucum vorbIndu-se despre dunsu?
- SLosuI, boIerI domnIu vousLr, esLe un joc IourLe
Irumos; eI n-uduce somn jucLorIIor I ceeu ce ure muI bun
esLe c, n pu(In LImp, unuI suu doI dIn jucLorI mLur Lo(I
bunII dIn pungu ceIorIuI(I; cu pu(In cIeILuIuI de vreme
LII cu ce Le uIegI.
- Bree! du zdruvn joc!
- Joc voInIcesc! zIse PIngeIescu cu enLuzIusm. AuzI
ucoIo, s ne mo(Im de somn LouL noupLeu penLru cuLevu
muImudeIe, dodecurI suu rubIeIe cuLIguLe n oLuzbIr! Ar-
Ion buroune, I bIne de ne nvu( I pe noI ucesL mInunuL
joc.
- Bucuros, boIerII meI; de ce nu? SunL dou IeIurI de
sLos: unuI se numeLe curuL sLos I esLe cum greu; Iur
ceIIuIL se numeLe ce cei I esLe muI Iesne de nv(uL.
- Ce ceil rumos nume! ArL-ne dur cum se jouc
ucesL ce ceI uI domnIeI LuIe!
- Bucuros! PrIvI(I, boIerI, zIse CuIIcevscII Iuund n
muInI o perecIe de cr(I. UnuI dInLre noI Iuce cr(IIe, Iur
ceIIuI(I orI cuLe unuI, suu muI muI(I deoduL zIc ceIuI cure
Iuce cr(IIe: D-mI un bIrIIc, d-mI un zece ocII, un pop, o
preoLeus suu orIce uIL curLe vu voI. CeI cure (Ine cr(IIe n
mun ncepe u du cr(I punund pe ceu dInLuI dInuInLeu ce-
IuI cure u ceruL, Iur pe ceu de-u douu dInuInLeu su; I duc
curLeu ceruL vu cdeu dInuInLeu ceIuI ce u ceruL-o, cuLIg
eI, Iur de vu cdeu dInuInLeu ceIuI cure Iuce cr(IIe, cuLIg
ucesLu.
S ncepem ucesL Irumos joc! zIser muI muI(I deoduL.
Buron CuIIcevscII, vzund mureIe enLuzIusm ce uveuu
boIerII penLru uceI joc propus de dunsuI, sIm(I n sIne o bu-
curIe InIernuI, pe cure o sugrum n InImu su, ccI eI vzu
succesuI pIunurIIor suIe de jeIuIre usIguruL prInLr-ucesL
mod de prdure, necunoscuL nc uceIor boIerI romunI I
IunurIo(I, ce uILIeI eruu IourLe dedu(I Iu jeIuIrI. u dur
nduL cr(IIe n muInI I nLreb:
- ncepem, boIerI?
- S ncepem!
- uu(I umInLe, c Iuc cr(IIe!
- BIne, bIne!
- TIe(I, boIerI!
PIngeIescu LIe cr(IIe, upoI zIse cu seme(Ie:
- CIncI ocII pe zece rubIeIe.
CuIIcevscII ncepu s deu cr(I ruzund pe sub musLu(
I cu sunge rece.
- OpreLe-Le sLrIg PIngeIescu um cuLIguL, d-mI ru-
bIeIeIe!
- PoILIm, boIeruIe, I I numr zece rubIeIe.
CeIIuI(I boIerI, vzund cu cuL nIesnIre se cuLIguu
bunII n ucesL nou joc, ncepur u jucu I eI I uLuL de bIne Ie
mergeu jocuI, ncuL unII dIn eI ncepur s sImL mII de
bIeLuI buron, cure pILeu nenceLuL, cu ceI muI mure
sLoIcIsm, perderIIe suIe. Dur uceusLu eru numuI o munevr
u IreLuIuI muscuI; ccI dup cuLevu mInuLe, Lo(I ncepur u
pIerde. AgILu(Iuneu I zgomoLuI ucesLuI joc InIernuI Icu pe
beIzudeu CosLucIe I pe IuLmunuI Crbu s prseusc
IInILILuI joc uI LubIeIor.
- Pop, pe ce um n mun! zIse beIzudeuuu cu mundrIu
uceeu pIIn de IunIuronud ce esLe purLIcuIur beIzudeIeIor
dIn (uru nousLr.
BuronuI ncepu u du cr(I, Ir se s preocupe cuL de
pu(In de sumu ce puLeu s uIb prIncIpeIe n mun.
- AI cuLIguL, mrIu Lu! excIumur ununIm, cu surprIz,
Lo(I jucLorII.
BeIzudeuuu descIIse munu I gsI nLr-nsu cIncIzecI I
LreI muImudeIe, cure Iur pILILe cu puncLuuIILuLe de cLre
buronuI.
- $use ocII pe LouL sumu! zIse IurI beIzudeuuu.
NorocuI Iu I de usL duL n purLeu beIzudeIeI. BuronuI
I Isuse nLr-udIns s cuLIge, cu s-I ncurce, ccI Iu u LreIu
curLe beIzudeuuu pIerdu LoL ce cuLIguse, mpreun I cu
bunII sI.
AceusL scIImbure de noroc umbI(Ion I muI muIL pe
Curugeu. EI scouse dIn buzunur o pung pIIn cu muI-
mudeIe I dup ce bu un puIur de musLIc I Ium de
cuLevu orI dIn cIubuc, zIse cu IronIe:
- ArIon buroune, cuLe puruIe uI n buzunur?
- Am de ujuns, mrIu Lu, cu s pILesc ce voI pIerde,
rspunse rusuI cu mundrIe.
- BIne!... Iu s-mI duI un zece ocII pe pungu uceusLu!
- E preu muIL, mrIu Lu!
- Ie dur pe jumLuLe.
BuronuI cuLIg jumLuLe dIn ceeu ce se uIIu n pung I
Iu uI doIIeu joc o Iu cu LoLuI.
- Eu m prInd c jocuI sLu ure pe drucuI nLr-nsuI,
zIse posLeInIcuI AndronucIe TuzIuc. AuzI ucoIo! s pIerd eu
zece mII de IeI nLr-o cIIpeuI de ocII? $I unde puI bLuIu de
pIepL I de InIm; unde puI IurI uceI ndemn nebIruIL de u
LoL cere pe pop I zece ocII I u LoL scouLe Iu dodecurI dIn
pung, uILundu-Le Iu dunII cum se duc Iu drucu.
- Bu s m Ier(I, boIeruIe; bunII domnIeI LuIe nu s-uu
dus Iu drucu, cI n pung Iu mIne, zIse buronuI.
- ToL uLuLu Iuce, urIon buroune, zIse beIzudeuuu cu
IronIe.
- Au, uu! udug IuLmunuI Crbu, cu un rus
ngIesuIL I prosLuLIc, cu s IIngueusc pe beIzudeuuu.
- CuL uI pIerduL, cucoune AndronucIe? nLreb LreLI-
IogoIL orducIe ZIuLonILuI, scuIundu-se de pe soIuuu unde
ezuse nemIcuL LoL LImpuI cuL (Inuse jocuI.
- Vreo zece mII de IeI! rspunse IunurIoLuI cu
nepsure.
- Pu(In, IourLe pu(In. S LrIusc IsnuIurIIe I
srcImeu! N-uI decuL s sco(I o cercLur

n (ur suu s
duI cuLevu voInIcII de IuruL pe Iu Io(I I bunII uceLIu vor
venI Iu Ioc nzecIL!...
- Bruvo, ZIuLonILuIe, bruvo! excIum beIzudeuuu
bLund dIn puIme I ruzund cu un nebun.
- Dur bIne, mrIu Lu, suIerI s IIu buLjocorIL de ucesL
nemernIc cIIur nuInLeu mrIeI LuIe? zIse posLeInIcuI rnIL

CercLuru eru conLroIuI ce Iceu guvernuI, pe uceI LImpI,


conLruccIIIor cure Iuuu prIn suILun-mezuL sLrungereu venIL-
urIIor (rII. DIn uceu cercLur Ieeu un ru IourLe mure,
ccI se descopereuu ubuzurI murI. ConLruccIII, cu s scupe
de pedeups, cumpruu pe cercLorI, Iur bunII ce Ie ddeuu
I udunuu LoL de Iu conLrIbuubIII. (n. N. .)
Iu bIuL cInsLe.
- De ce Le superI, AndronucIe? Nu vezI c eI
gIumeLe?
- Dur domnIu Lu, boIer PIngeIescuIe, cuL uI pIerduL?
nLreb IurI ZIuLonILuI.
- Vreo LreI mII de IeI.
- A zeceu purLe dIn pre(uI cu cure (I vInzI obInuIL
IscIILurIIe ce puI pe unuIoruIeIe veII(IIor boIerI; nu Le
nLrIsLu de uceusL pIerdere, ccI dIn mIIu IuI Dumnezeu
prIcInIIe se nmuI(esc dIn zI n zI.
PIngeIescu pIec cupuI n jos I Lcu; dur ZIuLonILuI se
uIIu n verv suLIrIc I IoLruse s bIcIuIusc pe Lo(I Ir
mII, ccI nu Lrecu muIL I se udres cLre cmInuruI SLum-
uLe BIrIIc:
- u spune-ne, urIon cmInure, uI pIerduL I domnIu Lu
cevu?
- Vreo mIe cIncI suLe de IeI; un buguLeI.
- Nu e nImIc. O s uvem vreo cuLevu podInI IIps Iu
podurI I vreo suL de oumenI cu pIcIoureIe scrunLILe
q
. Dur
domnIu vousLr, cIucer MLurIc I puIurnIce Mun-
ung, cum sLu(I?
- NoI um cuLIguL

.
- Se vede c Dumnezeu prIvegIeuz usupru vduveIor
I usupru srucIIor, ccI de pIerdeu(I I voI, upoI negreIL
q
VenILurIIe podurIIor se vIndeuu prIn mezuL I SLumuLe
BIrIIc se uIIu conLruccIu.
AcesLe venILurI se compuneuu dIn Luxe puse usupru Lu-
Luror cureIor ce InLruu n CupILuI. CuruI cu murI de
IIpscnIe pILeu bunI zqo; ceI ncrcuL cu bIune IeeLI, bunI
18o; se Iuu 6 bunI de vudru de rucIIu; 1z bunI penLru vudru
de vIn; q de bunI curuI cu posLuv romunesc; o curuI cu
pIeI de mIeI; q curuI cu pIeI de vuc; 6o curuI cu bogusIu;
6o curuI cu pIeI de IepurI; q curuI cu couse; 6o curuI cu
bruovenIe; 6o curuI cu musuIurI de RumeIII; 6o curuI de
urnIcI; q curuI cu ubu de PodoIIu; o curuI cu ubu de
LuzIucI; 6o curuI cu sLIcIe ce vIn dInIunLru; o curuI cu
sLIcIe IeeLI; 6o curuI cu posLuv Ieesc; 6o curuI cu Iun de
ouIe; 6o curuI cu Iun de cupr; 6o curuI cu urum IucruL;
o curuI cu IIer; 1zo curuI cu buLII de vIn, IIe mnsLIresc
orI boIeresc suu (rnesc. (n. N. .)

AceLI doI boIerI se uIIuu cusIerI Iu cuLIu de mIIosLenIe. (n.


N. .)
eru(I s v bgu(I mLurIIe I muInIIe vousLre ceIe IungI n
Iudu srucIIor I eru s Ie Iuu(I Irunu I mbrcmInLeu
mcur pe vreo dou-LreI IunI. Dur domnIu Lu, urIon buron
CuIIcevscII, de unde uI venIL cu ucesL joc drcesc, cure o s
ne duc n sLure s ne pIerdem uvereu, suIIeLuI I cIIur
musLrureu de cugeL? (...) De ce uI muI venIL I domnIu Lu s
ne cuIunzI n prpusLIu LIcIoIeI prIn jocuI domnIeI LuIe ceI
srccIos cu I numeIe ce por(I?
- EI! eI! nebunuIe, Le-uI LrecuL! zIse beIzudeuuu uLIns
de vorbeIe ceIe uspre uIe ZIuLonILuIuI.
- Nu, mrIu Lu, nu m-um LrecuL I nu poL s Luc, ccI
6
Pe uLuncI, muzIcu romun se compuneu dIn urII de joc I
urII de deIecLure, numILe cunLece de mus. (n. N. .)
sunL romun I vd de ucum unde o s ne duc jocuI mus-
cuIuIuI ucesLuIu. BoIerImeu (rII, uLuL de IubIL de norod
penLru IupLeIe eI ceIe Irumouse, IIII uceIor sLuIpI uI (rII
cure uu jerLIIL uvu(Iu I I-uu duL cIIur vIu(u penLru (ur, o
s ujung s vund mere pe pod cu precupe(II, Iur ceI muI
sIubI dInLre dunII o s-I pIurd cInsLeu I suIIeLuI,
vunzundu-se Iu ceI ce Ie vor du bunI de cIeILuIuI Iu
neuvere ! Du, boIerIIor, jocuI ucesLu o s v pIurd...
- MucLurIIe ZIuLonILuIuI ur II mers muIL muI de-
purLe, duc n momenLuI cund voIu s renceup n-ur II In-
LruL PLurIc, InvILund pe musuIIrI Iu mus.
BeIzudeuuu se ndrepL cLre cumeru de muncure, ur-
muL de Lo(I ceIIuI(I musuIIrI, se puse Iu mus I Lo(I
ncepur u gusLu dIn bucuLeIe ceIe deIIcuLe uIe grecuIuI I u
beu dIn vInurIIe ceIe muI uIese uIe (rII. Dur cund ujunser
Iu IrIpLurI I poume, ncepur IuLurII u cunLu ceIe muI Iru-
mouse I muI puLeLIce cunLece de mus
6
.
To(I ouspe(II uscuILuu pe IuLurI cu muI muIL suu muI
pu(In bgure de seum; numuI Curugeu I IuLmunuI
Crbu preuu muI ugILu(I decuL Lo(I ceIIuI(I. AceusLu se
vedeu dIn mIcrIIe cupuIuI, dIn uILerureu Ie(eI I muI cu
seum dIn deseIe oILrI ce Ieeuu dIn pIepLurIIe Ior. VInuI
ceI LmuIos de CernLeLI, LurnuL neconLenIL n guLIejuI
boIerIIor, ncepu s-I Iuc eIecLuI su. Ouspe(II noLrI, cure
pun ucI muncuu I beuu IInILI(I cu ceI upLe IIIozoII uI
EIudeI, prInser Iu IImb I devenIr muI zgomoLoI decuL
nem(II ceI be(I. RespecLuI ce uveuu usupru beIzudeIeI muI
sIbIse; unII cunLuu, uI(II ndemnuu pe buronuI CuIIcevscII
s nceup IurI mInunuLuI joc cure cu pu(In muI nuInLe Ie
uuruse pungIIe; numuI beIzudeuuu edeu IInILIL I dIn
cund n cund uruncu cuLe o vorb de spIrIL n socoLeuIu
bIe(IIor ouspe(I, cure, cu LouL ume(euIu vInuIuI, eruu sIII(I
s suIere, Lemundu-se de u nu Lruge usupr-Ie urgIu
domneusc.
n IIne cInu se LermIn I musuIIrII prsIr cusu.
PosLeInIcuI AndronucIe, dup ce deLe cuLevu InsLruc(IunI
IuI PLurIc, se puse I eI n sunIe I se duse Iu cIeru Du-
ducu.
Cupitolol XVI. I-te omde lomeu noo, s
Iori clocu de pe oo!
S prsIm purLeu de sus u cuseIor posLeInIcuIuI, ccI nu
muI ure nIcI un InLeres penLru IecLorII noLrI, I s ne
coborum n purLeu de jos, suu muI bIne n becIurI, cu s
vedem ce Iuce DInu PLurIc.
AcesL umbI(Ios cIocoI, nevoInd u se Isu nIcIdecum muI
jos decuL sLpunuI su, pregLIse I eI o cIn, Iu cure In-
vILuse pe cu(Ivu dIn ceI muI de uproupe umIcI uI sI.
Cumeru n cure ddeu eI osp(uI eru mpodobIL cu
dou puLurI LurceLI nIunduLe, pesLe cure eruu puse suILeIe
de Iun ucoperILe cu cIIIImurI vrguLe de dIrn
(AdrIunopoIe), cusuLe pe murgInI cu cIucurI de bumbuc
uIb; pe Iung pere(I eruu puse perne mbrcuLe cu cIL
LocuL;; prIn ungIIurIIe ucesLor puLurI eruu uezuLe pernI(e
mIcI umpIuLe cu puI, pe uIe croru Ie(e uIbe de buLIsL se
vedeuu muI muILe urubescurI cusuLe cu IIr de mLuse, Iur
;
CeI muI scump cIL de pe uLuncI. (n. N. .)
8
Nu m uILu. (gr.).
pe unu dInLr-nseIe, eruu cusu(I doI umoruI, (Inund n
muInI o gIIrIund de IIorI, n uI creIu mIjIoc eru o InIm
pLruns de dou sge(I I InscrIp(Iu uceusLu: Mq
(ev8.
ZIduI de Iung puL eru ucoperIL cu un covor de Brussu,
pe cure sLuu spunzuruLe n cuIe o puc urnu(eusc
gIInLuIL, IeguL Iu muIn cu o sunguIIe cusuL cu IIr, I
dou perecII pIsLouIe bguLe n LocurI de pIeIe, ornuLe LoL
cu IIr. MuI n jos, LoL pe uceI pereLe eruu uLurnuLe dou
sbII LurceLI cu munereIe de sIdeI, Iur n mIjIocuI Ior eru
uezuL un cuuc oILenesc de IurIe neugr de mIeI, uI cruI
Iund eru cusuL cu IIr de ceI bun pesLe posLuv rou I Isu s
uLurne n jos o Iund de IIr IucruL cu mure gusL.
CeIe dou IeresLre dInspre uII( eruu mpodobILe cu
muI muILe gIusLre de IIorI, prInLre cure se deosebeuu muI
uIes: mugIIrunI, LrunduIIrI I cu(Ivu endrIuImI, ce umpIeuu
uLmosIeru cumereI de un mIros nu uu pIcuL, cuL eru de
pLrunzLor.
Pe Iung pere(I eruu puse n rund cuLevu scuune de
Bruov vopsILe I un sIpeL mure, IeguL n bunde de IIer uIb
pesLe pIeIe de cprIour uIbusLr.
u o nI(Ime ourecure u unuIu dIn pere(I eru un duIup
mIc, spuL n zId, n cure se uIIu depus mIcu bIbIIoLec u
cIocoIuIuI, compus dIn cuLevu cr(I greceLI I romuneLI,
prInLre cure IIguruu: Proorocic lui Actcnhel, Iilozojul
Sintipc, Alexcndric, Tilu uholindc I uILe cupeLe d-
q
PupornI(e buLII mbrcuLe cu pupur. (n. N. .)
opere uIe IILeruLurII nu(IonuIe de pe uLuncI, cr(I gIume(e
cure, prIn unecdoLe de spIrIL I pove(e IIIozoIIce, Iceu peL-
recereu IuvorIL u poporuIuI.
Musu de muncure eru uezuL nLre dou puLurI I
mprejuruL cu scuuneIe pe cure eruu s ud onorubIIII
ouspe(I uI IuI PLurIc.
Pe mus eruu runduILe o muI(Ime de IurIurII cu
mezeIIcurI de LoL IeIuI: murInuL de sLucojI, IurIurIoure muI
mIcI cu Icre prouspeLe de morun, IIcurInI jupuI(I, surdeIe
muIuLe n unLdeIemn de MILIIene umesLecuL cu pIper I
zeum de ImuI de MessInu, msIIne duIcI de TessuIIu,
grmdILe n Iorm pIrumIduI, Icre LurI de cIeIuI, smocI-
Ine de SunLorInI, IuIvu de AdrIunopoIe; nImIc dIn deIIc-
uLeseIe gusLronomIce uIe OrIenLuIuI nu IIpseu pe musu
cIocoIuIuI, muI mpodobIL cIIur decuL u sLpunuIuI su.
TouLe ucesLe mezeIIcurI eruu uezuLe dup o reguI
mIIILur, uvund Iu IIecure dIsLun( de dou puIme cuLe o
curuI cu vIn guIben de DrgunI, cu peIIn rou dIn vIIIe
mnsLIrII BIsLrI(u I cu vInurI orIenLuIe de dIIerILe cuIorI I
gusLurI, Ir u IIpsI pupornI(eIe
q
cu unuson de CIIo I cu
musLIc de CorInL. n IIne, PLurIc Iuuse dIspozI(IunI cu
ouspe(II sI s nu cerce ceu muI mIc IIps nLru
ndepIInIreu gusLuIuI Ior ruIInuL.
Duc cInevu ur II vzuL IuxuI ce domneu Iu musu posLeI-
nIcuIuI I Iu u vLuIuIuI su de curLe, Ir ndoIuI s-ur II
convIns c osp(uI sIugII nLreceu n LouLe pe uI sLpunuIuI
I, duc s-ur II gundIL muI serIos Iu mIzerIIIe uceIor LImpI de
LrIsL memorIe, ur II zIs, mpreun cu noI, c IunurIoLuI n-
uveu de ce s se pIung penLru pugubeIe ce-I Iceu vLuIuI
su de curLe, ccI bunII ce se cIeILuIuu n ucesLe ospe(e nu
eruu uI sI, cI uI srucIIor I uI vduveIor czu(I vIcLIm
nesu(uIuI su de uverI.
nLre ouspe(II de cpeLenIe InvILu(I de PLurIc IIguruu:
Tudor CIoInescu, vLuIuI de curLe uI bunuIuI GrIgore B...;
Neugu CIIoILeu de Iu bunuI ConsLunLIn BI...; ZumIIr
PIosc de Iu suuc R...; VIud Borobou( de Iu ... I uI(I muI
muI(I, uIeI nLre corIIeII cIocoIsmuIuI I uI Io(omnIIIor
bucureLene de pe uLuncI.
Dup ce se duser musuIIrII posLeInIcuIuI pe Iu cuseIe
Ior I eI Iu umunLu su, PLurIc se cobor n odIIe de jos I
se puse Iu mus cu prIeLenII sI.
PuLru (IgnuI, curuL mbrcu(I, uduceuu bucuLe Iu
mus, I dou (Igunce LInere I IrumueIe eruu nsrcInuLe u
Lurnu prIn puIure necLuruI cure, de Iu cdereu zeIIor dIn
OIImp ncouce, u IuuL prozuIceIe nume de vIn I rucIIu.
Unu dInLr-ucesLe dou copIIe Iu de pe mus o
pupornI( cu unuson I, umpIund muI muILe IeIIgene, deLe
IIecruIu dIn ouspe(I cuLe unuI. Ouspe(II, sorbInd rucIIuI,
czur pe IurIurIIIe cu mezeIIcurI precum cud IcusLeIe
pesLe IoIdeIe pIugurIIor.
DInu PLurIc observ uceusLu I, cu o ourecure
nerbdure, n cuIILuLeu su de ospLLor, sLrIg cu un gIus
uscu(IL I obruznIc:
- Aduce(I cIorb, bre!
- NumuIdecuL, cuconuuIe! rspunser (IgnuII,
pIecund Lo(I deoduL cu s uruLe muI muIL zeI. Dup cuLevu
mInuLe eI puser pe mus un cusLron coIosuI pIIn cu cIorb
de LIuc IIurL n zeum de vurz cu Ireun; pe urm
uduseser dou IurIurII IunguIe(e cu mIIuI(I I psLrvI ru-
soI, muIu(I n o(eL I unLdeIemn; uduser muI muILe vuse de
cosILor pIIne cu IuInII, cu pIucIII, cu morun gLIL n
msIIne I IoI de duIIn, cu crupI umpIu(I cu sLuIIde I
coconure I uILe IeIurILe muncrI cure se zIceuu n vecIIme
bucuLe cu cIeILuIuI.
VInuI, usemeneu, curgeu Ir nceLure dIn puIure I
uIunecu pe guLuI cIocoIIor cure, Iu IIecure deerLure de pu-
Iur, sLrIguu: S LrIusc neneu PLurIc!
NumuI VIud Borobou( sLu LrIsL I LcuL.
- Du ce, m Borobou(, de ce sLuI bosumIIuL? OrI (I s-
uu necuL nIscuIvu corbII cu murI? zIse Neugu CIIoILeu,
ceI muI zgomoLos dInLre Lo(I ouspe(II.
- Purc eLI o mIreus, udug Tudor CIoInescu.
- ncIIn cu noI, bre! -Le om de Iumeu nou, s IurI
cIocu de pe ou! zIser Lo(I cIocoII deoduL.
- EI bIne rspunse Borobou( umpIe(I-mI un puIur s
ncIIn I eu cu voI!
PuIuruI se umpIu I se deLe n munu IuI Borobou(,
cure, rIdIcundu -I n sus, zIse:
- n snLuLeu srucIIor (runI, croru Ie dm Ium de
urdeI I Ie punem IIeruI rou pe pIepL, cu s Ie Ium
bnIorII dIn pung! S LrIusc vduveIe I copIII ceI
srmunI, croru Ie Ium puIneu dIn gur, cu s muncm
noI, LIu, peLe de |urIgrud, IuIvuIe de dIrn I s bem
vIn cIIprIoLIc!... n snLuLeu (rII nLregI, pe cure um IsuL-
o n sup de Iemn!...
ZIcund ucesLe cuvInLe, LrunLI puIuruI pe mus I czu
IurI n cugeLrIIe suIe de muI nuInLe.
TousLuI IuI VIud Borobou( I umrcIuneu cu cure eI
pronun( vIvuLuI su ceI sInIsLru Icur n InImu cIocoIIor
6o
A obrocI, dup IImbu poporuIuI de-uLuncI I cIIur de usLzI,
esLe u Iermecu, u ndobILocI. (n. N. .)
LoL uceu ImpresIune ce Icu odInIour IILereIe de Ioc regeIuI
BubIIonIeI, BuILuzur, I ouspe(IIor sI ceI desIrunu(I.
VLuIII de curLe se uILuu unuI Iu uILuI cu nILe prIvIrI
sperIouse, ce dovedeuu ndesLuI cuL de udevruLe eruu ceIe
zIse de Borobou(. NumuI DInu PLurIc uscuIL ucesL
sLrIgL uI musLrrII de conLIIn( Ir cu s se LuIbure cuLuI
de pu(In; bu nc eI urunc usupru IuI Borobou( o prIvIre
dIspre(uILoure I, dund nLr-un rus surdonIc, curm Lcereu
cu ucesLe cuvInLe:
- CInsLI(I boIerI! Nu v sInorIsI(I IuI Borobou(, ccI
esLe cum nebun, srmunuI. CIne LIe ce bub I-u obrocIL
6o
.
S bem, Iru(IIor, I s Ism pe Borobou( s spuIe Iu
cuzunII cuL vu voI.
ApoI nLorcundu-se cLre sIugI:
- Aduce(I, bre, vIn LmuIos de CernLeLI.
- $I de ceI de DrgunI! udugur ceIIuI(I.
SLIcIeIe se mpIur cu LmuIous nLr-o cIIp I veseIIu
renscu n sunuI ouspe(IIor ume(I(I de buLurI I mbuIbu(I
de gruseIe muncrI orIenLuIe.
AceusL cIn, compus LouL dIn pIcerI de
conLrubund, (Inuse cuLevu ore I, cu LoL vInuI ce se buse,
nIcI unuI dInLre cIocoI nu se mbLuse desvurIL; eI
ujunser numuI Iu gruduI uceIu uI be(IeI cund omuI devIne
veseI I spune udevruI Ir rezerv. AsLIeI dur, unII vor-
beuu, uI(II cunLuu, IovIndu-se unII pe uI(II n gIum cu
gIoun(e de puIne; numuI VIud Borobou( sLu cuIunduL n
nILe cugeLrI sInIsLre, pe cure Ie nLrerupeu cuLeoduL cu
un surus umurnIc. DInu PLurIc, ce-I prIveu cu o vdIL
nemuI(umIre, observund c uceu be(Ie LrIsL u ouspeIuI su
puLeu s InIIuen(eze muI Lure usupru ceIorIuI(I I s
sLunjeneusc IIberu expIozIe u veseIIeI Ior, se scuI n sIurIL
sLrIgund:
- EI bIne, boIerI, v vd cum pe gundurI; eu v-um
cIemuL ucI cu s ne veseIIm, Iur nu cu s punem cenu n
cup I s ne pIungem pcuLeIe cu prorocuI onu dIn
ScrIpLur! N-uve(I bucuLe? N-uve(I vIn? De ce dur sLu(I cu
nILe curcI pIouuLe? MuI uduce(I, bre, murInuL de burbunI
I vIn de Tenedos, s ne veseIIm cuL ne umbI mouru, c
desLuI ne vom pocI Iu bLrune(e. ur Lu, cobe reu, du-Le de
I cuzunII Iu bIserIc, Iur nu n cusu meu!... AuzIL-uI Lu?
- Bruvo, nene PLurIc, uI drepLuLe! S se duc Iu
drucu ucesL dscIecI cure ne-u sLrIcuL cIeIuI cu ILIcuuu IuI.
- Du, Iu drucuI! excIumur Lo(I deoduL.
- ur noI s ne veseIIm cu nILe oumenI de Ispruv,
uduuse PLurIc.
- $I s vorbIm de LrebuoureIe nousLre, rspunse
Neugu CIIoILeu, curmundu-I vorbu. $LI(I, boIerI, c um cum
ujuns Iu vremeu de upoI. Pure-mI-se c sLpunII noLrI uu
cum bguL de seum c Ie muncm sLrIIe I s-uu pus pe
economIe. AILe d(I, cund Ie nI(IuI cuLusLIIuI, nIcI c se
uILuu pe dunsuI I-(I umpIeuu munu de rubIeIe; Iur ucum Le
(Ine cuLe LreI-puLru ceusurI n pIcIoure I Le descouse dIn
LouLe ncIeIeLurIIe cu pe Io(II de cuI.
- BIne v Iuce, cIocurIunIIor! zIse PLurIc ruzund.
- Ce-uI zIs? nLreb Neugu CIIoILeu cu mIrure.
- Am zIs c v Iuce IourLe bIne, ccI nu LI(I s Iuru(I.
61
BojogurI Io(I proLI. (n. N. .)
6z
|uru SucuzuIuI InsuIu CIIo. (n. N. .)
- NoI nu LIm s Iurm? observ CIIoILeu cu un
zumbeL de IronIe.
- Du, du, voI! repIIc cu sIgurun(. SunLe(I nILe bojog-
urI
61
.
- Duc esLe uu, upoI nvu(-ne Lu meserIe.
- Bucuros.
- u spune(I-mI, boIerI dumneuvousLr, u(I cILIL vreod-
uL curLeu numIL Ilocrec dcrurilor?
- NIcI n-um uuzIL vorbIndu-se de dunsu. Ave(I
drepLuLe, nu s-u LImcIL nc n IImbu romuneusc I voI
ubIu LI(I s cILI(I romuneLe. AscuILu(I dur I prIcepe(I. n
uceu curLe esLe o IsLorIour pIIn de noIm, cure ncepe
cum uu: A IosL oduL un mpruL de Iu HIndIIIe rsrILuIuI
suu de prIn |uru SucuzuIuI
6z
. AceI mpruL uveu upLezecI I
cIncI de copII, LoL unu I unu. Ajungund ns Iu uduncI
bLrune(e, eI cIem pe IIuI su ceI mure I-I zIse s Iuc un
snop de upLezecI I cIncI de nuIeIe I s-I uduc nuInLeu
su. Poruncu se ndepIInI nLr-o cIIp. mpruLuI cIem
uLuncI pe Lo(I IIII sI I Ie zIse: Eu um mbLrunIL I pesLe
pu(In o s mor; u voI ns cu, nuInLeu mor(II meIe, s Ius
nLInsu meu mpr(Ie uceIuIu dInLre voI cure se vu dovedI
muI Lure I muI prIcepuL. HoLrsc dur cu uceIu cure dIn voI
vu puLeu s rup deoduL uceusL IegLur de nuIeIe, uceIu
s Iu mpr(Iu dup mourLeu meu! ecIorII de mpruL se
prIvIr muI nLuI unII pe uI(II cu mIrure I upoI se cercur pe
rund I IIecure n purLe s rup IegLuru de nuIeIe, dur nIcI
unuI nu puLu. mpruLuI I prIvI ruzund I Ie zIse: Duc nu
Ie puLe(I rupe deoduL pe LouLe, upoI rupe(I-Ie cuLe unu n
purLe. CopIII se supuser Iu nouu porunc u LuLIuI Ior I n
pu(In vreme LouLe nuIeIeIe Iur rupLe. AscuILu(I, drugII
meI copII - uduuse uLuncI mpruLuI - ucesL snop de nu-
IeIe sunLe(I voI; duc ve(I rmune unI(I dup mourLeu meu,
nImenI nu v vu bIruI; Iur duc v ve(I despr(I, vu venI
vrjmuuI I vu Iuce dIn voI ceeu ce Icur(I dInuInLeu meu
cu ucesLe nuIeIe.
PLurIc se oprI ucI I, prIvInd cuLevu momenLe pe
LovurII sI cu ocII pLrunzLorI, I nLreb:
- EI bIne, boIerI domnIu vousLr, cum vI se pure
uceusL IsLorIour?
- ourLe Iromous, ce e drepLuI, dur n-ure u Iuce nImIc
cu necuzurIIe nousLre, rspunse CIIoILeu.
- V neIu(I, Iru(II meI, uduose PLurIc cu un uer de
superIorILuLe. Duc voI u(I II urmuL purudIgmu ucesLeI Is-
LorIoure, nu eru(I s v pIunge(I ucum c sLpunII voLrI v-
uu prIns cu ocuuu mIc.
- EI bIne, nvu(-ne Lu ce s Iucem.
- S v nv(, ccI, uILe, sunLe(I proLI cu nILe bIe(I
Iuu(I de procopseuI. VoI v udunu(I n LouLe zIIeIe Iu
cuIeneuuu de Iu Dorobn(Ie. Au esLe, orI bu? Spune(I!
- Bu uu. Ne udunm n LouLe zIIeIe, precum zIcI.
- Ar II de mure IoIos penLru voI cu, nuInLe de u prsI
cuIeneuuu, s pune(I ncrt
6
Iu LouLe IucrurIIe ce ve(I LurguI,
cu s LIe IIecure dIn voI cuL ure s ncurce Iu socoLeuI.
- VorbeLe muI desIuIL, c nu Le n(eIegem! uL ce voI
s v zIc: s ne ncIIpuIm c penLru curLeu unuIu dInLre
sLpunII voLrI se cumpr cuLe douzecI I cIncI ocu de
curne pe zI. EI bIne, pre(uI nu po(I s-I ncurcI, ccI curneu
6
DIn vecIIme I pun Iu ReguIumenL, curneu, puIneu I
IumunrIIe se vIndeuu Iu conLruccII cu upuIL I se nsemnu
n conLrucL pre(uI IIx, I cu(I dIn mceIurI suu bruLurI se
dovedeuu c vund cu cunLure sLrumbe suu urLIcoIe prousLe
se ddeuu prIn Lurg I se (InLuIuu de urecII pe Iu rspunLII.
S expIIcm ucum ce nseumn dureu prIn Lurg.
AceusL LorLur se urmu usLIeI: cuIpubIIuI eru dezbrcuL
pun Iu bruu; muInIIe I eruu IeguLe cu o IunIe de cure I
Lrgeu un urnuL uI spLrIeI, pe cund uILuI I Ioveu cu nuI-
uuu pesLe spuLe, sLrIgund Lure: CIne vu Iuce cu dunsuI, cu
dunsuI s pu(, I usLIeI I pIImbu prIn LoL oruuI. (n. N. .)
esLe cu nurL (pre( IIx); dur po(I s ncurcI Iu sumu ocuIeIor,
cumprund muI pu(Ine I Lrecund Iu socoLeuI muI muILe.
Cu puIneu IucI LoL uu. VunuLuI I psrIIe nu uu nurL: curc-
unuI se vInde un Ieu, pune-I un Ieu I upLezecI de puruIe;
guscu Ipuc (Idem); gInu I ru(u se vund cuLe o IeI(, pune-Ie
cuLe un Ieu I cIncI. De Iu unLdeIemn, zuIr, cuIeu, LuLun,
poume I cIIur de Iu zurzuvuL puLe(I s v IoIosI(I n dou
IeIurI, udIc udugund Iu sumu ocuIeIor I Iu pre(...
- IeucurI, nene PLurIc, IIeucurI! DIn ucesLe nImIcurI
cInevu ubIu I scouLe zIInIceIe cIeILuIeII. Nou, m rog du-
mILuIe bun, ne LrebuIe bunI muI(I, sLrI murI, cu s scpm
de sIugrIe.
- $I cuLezu(I voI s numI(I nImIcurI cIeILuIuIu cuInIeI,
uceI Izvor nesecuL dIn cure un om cumInLe pouLe n scurL
LImp s Iuc sLure mure? Bree! Du proLI muI sunLe(I!... S
v Iuc o socoLeuI cu LuImIn (uproxImuLIv), cu s vede(I
cuL de muIL v umgI(I.
- -o, nene DInuIe, s vedem ce buzuconII sunL
ucesLeu ce ne LoL spuI.
- CIour, udu cIImrI I IurLIe!
u ucesLe cuvInLe, un (Igun ce dormILu Iung sob se
scuI repede I uduse numuIdecuL IurLIe I o perecIe
cIImrI de urgInL cu coud. PLurIc descIIse coudu
cIImrIIor, scouse un condeI de pun de curc cu IeIurImI
de IIorI IcuLe dInLr-nsuI I, dup ce deLe pe (Igun uIur,
urm nLr-usLIeI:
- EI bIne, boIerI, II(I cu bgure de seum, c um s v
Iuc o socoLeuI cu LuImIn, cu s vede(I c vorbu meu e
vorb; I cu s nu zIce(I c mresc sumeIe, voI ncepe cIIur
de Iu cusu sLpunuIuI meu. Audur scrIu ucI:
OAE DE SOCOTEA A CUR| MAREU So-
coLeuIu SocoLeuIu
dreupL ncrcuL
POSTENC A. TUZUC
unI, Iun. n 8, 181; (bunour) LuIere bunI LuIere bunI
6o1
;
TreIzecI ocu curne, cuLe 1o puruIe ocuuu Iuc
1 1
DouzecI pILuLI penLru mus ...................
MorcovI, pLrunjeI, ceup, IIn, orez I pIper z o qo
z qo
CIrIvI ......................................................
o 1
EnIbuIur I uILe mIrodenII .......................
DoI curcunI .............................................. 6
; 6o
CIncI cIuponI ...........................................
q 6
PuLru IImbI uIumuLe .................................
$use gIIudenI .......................................... 6 8 6o
; 6o
Zece IIcurInI ............................................
q 6
SurdeIe ....................................................
6 8 o
cre negre de LuIgun .................................
1 1 6o
ArpugIc I usLuroI penLru sLuIuL ................
1 1 o
Ap de IIureL penLru boIerI .....................
Ap de gurI penLru sIugI ........................ z
SLuIIde I coconurI ................................... z
Ou penLru ocIIurI I jumrI ................... 1 1 6o
Sure ......................................................... 1z 18
O(eL ......................................................... 1 1 o
SLrugurI I mere cre(eLI ........................... z o o
Vurz penLru cuIubuIucz ........................... 1 1 6o
mIcIIcuI oumenIIor ................................ q
uc pesLe LoL cIeILuI(I ............................... ; ;z 8; 18
S scdem cIeILuIuIu ceu dreupL dIn ceu
; ;z
ncrcuL ........................................................
Rmune cuLIg curuL ................................ zq q6
1
AcI ncrcLuru vIne de Iu ocuIe. (n. N. .)
z
Se n(eIege sIugIIe pesLe LoL. (n. N. .)

mIcIIcuI esLe por(Iu de puIne ce se d IIecreI sIugI


penLru o zI. (n. N. .)
S nmuI(Im ucum ucesL cuLIg cu zIIeIe unuIuI I ve(I
vedeu c d o sum de LuIere 1o. ;8, bunI qo. AceusL
sum vIne numuI de Iu cuInIe; dur unde pune(I, domnIu
vousLr, mbrcuLuI (IgunIIor, cumprLoureu orzuIuI, u
IunuIuI, u crbunIIor, u IemneIor I uILeIe muI muILe de Ie-
IuI ucesLu, cure uduc pe un uI(I opL suu zece mII de IeI ceI
pu(In?
- TouLe ucesLe gIeIIrurI, Ie LIm, sunL bune, nu
LgduIm, dur vIn cu (uruILu. NoI voIm s ne ur(I vreun
mIjIoc prIn cure s cuLIgm sume murI n pu(In LImp, cu s
ne cumprm moII I ucureLurI, s ne Iucem I noI boIerI
cu sLpunII noLrI.
- Eu v-um urLuL mIjIouceIe ceIe muI IesnIcIouse; uIIu(I
voI uILeIe muI bune.
- $I ce um puLeu s nscocIm noI muI muIL decuL LIne,
cure LII cuLe n Iume I n soure?
- M IInguI(I, Io(omunIIor; dur IIIndc um ncepuL,
cuL s I sIuresc. AscuILu(I! VoI LI(I, cu I mIne, c boIerII
noLrI LrIesc n desIrunrI I se (In numuI de zuvIsLII
(InLrIgI), cu s deu pe domnI jos de pe scuun, crezund c ceI
noI, ce vor venI, I vor pune n LrebI muI murI suu Ie vor du
(uru pe mun, cu s-o smuIg I muI Lure, Iur Iu uverIIe Ior,
rmuse de Iu prIn(I, nIcI c se gundesc. EI uu moII I nu Ie
cunosc IoLureIe, nIcI venILuI ce pouLe s deu pe LoL unuI. Au
vII, Ir s Ie LIe numruI pogouneIor; uu zuIIunuIe,
IeIeLeIe, IIvezI de pomI I cuLe uILeIe de IeIuI ucesLu, pe
cure Ie urendeuz pe nImIc; Iur urenduII, nemuI(umI(I cu
un cuLIg de suL Iu suL, scoL dIn spInureu (runIIor,
drupun pdurIIe I ucureLurIIe moIIIor, bu de muILe orI
nsLrIneuz cIIur dIn pmunLuI moIeI. TouLe ucesLeu, bo-
erI domnIu vousLr, sunL o comour nesecuL, dIn cure un
vLuI de curLe IcIIuzur pouLe, n scurL vreme, s ujung
boguL cu ov dIn BIbIIe.
- $I ce LrebuIe s Iuc eI, cu s se IoIoseusc dIn LouLe
ucesLeu? nLrebur Lo(I cIocoII deoduL, compIeLundu-se n
dezvoILrIIe ce du PLurIc cu uLuLu eIocIn(.
- NImIc, de LoL nImIc! rspunse DInu PLurIc
rsucIndu-I musLu(u I suruzund cu mundrIe.
- Nu Le n(eIegem.
- su(I-m s Isprvesc I ve(I n(eIege. Cund se
upropIe vremeu urenduIrII moIIIor, n(eIege(I-v muI nLuI
cu urenduuI ceI vecII. Spune(I-I c pe LouL zIuu vIn cuLe
doI-LreI muLerII cu s Iu moIIIe n urend ndoIL I c
numuI dIn prIcInu prIeLeuguIuI I gonI(I pe Lo(I; scouLe(I
cIIur muLerII mIncInoI I ve(I vedeu cum o s-I descIId
grecuI pungu I o s verse nLr-u vousLr. OsebIL de uceusLu
sunL IspunIIIe de pdurI, Iucere de IunurI, morI I uILeIe
muI muILe, dIn cure u(I puLeu s cuLIgu(I sume nsemnuLe,
numuI s LI(I s pIpI(I IucruI cumsecude. Au, drugII meI,
LrebuIe cu IIecure dInLre voI s se Iuc om de Iumeu nou,
cu s LIe u Iuru cIocu de pe ou!
Cupitolol XVII. Mozicu i coregruIiu in tim-
pol loi curugeu
Pe cund PLurIc se ocupu cu predureu ucesLeI Iec(II,
deoduL se uuzI rsunund n spu(Iousu unLIcumer
umesLecuI unor suneLe uscu(ILe I ngunuLe; o perecIe de
IuLurI ncepuse u cunLu dIn gur I dIn vIorI meIodIu
udupLuL pe versurIIe urmLoure:
CIne Iu umor nu crede,
N-ur muI cIcu Iurb verde;
S cuIce LoL Iun uscuL,
................
I pe Iu LImpI se uuzeu cuLe un oILuL.
- Pun prInsoure c esLe dIuvoIuI de NecuII(, zIser
unII dIn ouspe(I.
- EI LrebuIe s IIe! $I cIocoII uIergur cLre u, cu s
prImeusc pe conIruLeIe Ior.
EI nu se neIuu, ccI ubIu ce descIIser uu, eI vzur
pe NecuII(, vLuIuI de Iu urmu M..., sosInd veseI n
IrunLeu IuLurIIor.
- Neneu NecuII(! excIumur Lo(I.
- Eu, bre! I cu mIne! Ce gundeu(I voI c-o s scpu(I de
mIne? Unde e procopsILuI de DInu s-I muI(umesc de cIn-
sLe?
- (I cer de o mIe de orI IerLcIune c nu Le-um pro-
scuIIsIL Iu mus; sunL vInovuL, ce e drepL; dur m-um gundIL
c uve(I zIuIeL penLru cuconuI AndreI de Iu domnIu vousLr
I credeum c n-o s po(I venI.
- Nu esLe nImIc. PorunceLe Lu numuI s-mI uduc I
mIe de muncuL I de buL.
u un semnuI uI IuI PLurIc, musu se umpIu dIn nou
de bucuLe I de vInurI prouspeLe.
VLuIuI urmuuIuI ncepu s beu I s mnunce cu o
mure poIL, Iur dup ce se cum ume(I I dunsuI, ncepu s
vorbeusc I verzI I uscuLe.
- $LI(I voI unu, bre? zIse eI. A duL norocuI pesLe mIne.
BoIeruI u IoLruL s-I Iuc cuse noI I m-u nsrcInuL pe
mIne cu sLrungereu ceIor LrebuIncIouse penLru zIdIre.
- EI! I ce Iese de-ucoIo? zIse PLurIc cu un uer de In-
vIdIe.
- TocmuI Lu mI-o zIcI uceusLu? AI uILuL oure purImIu
6q
De LreI orI upLe Iuc douzecI I unu; mIe douzecI I (Ie s-
(I duu unu. AsLIeI se Lruduceu ucesL LexL grecesc n LImpuI
IuI Curugeu. (n. N. .)
grecuIuI:
Tpi en+ eIooq eoq, o e x'evo
6q
He, Ie! UnuI e NecuII(, nu sunL doI. O s-mI Iuc o
perecIe de cuse s Ie nLreuc pe uIe urmuuIuI; suruIurI,
bre, nu gIum!
- S-(I ujuLe Dumnezeu! zIser cIocoII.
- Au s IIe! De-uceeu um I gusL de veseIIe. Am venIL
ucI cu s peLrecem; uIde(I dur s Lrugem un duns d-uIe
LLreLI, udug NecuII( sugund un puIur cu vIn.
- u Ior! repeL cu zgomoL udunureu nLreug.
PLurIc cIem pe un (Igun I, dup ce-I opLI cuLevu cu-
vInLe Iu urecIe, InLr I eI n Ioru ce se I ncepuse.
Eru IourLe curIos Iucru u vedeu pe cIocoII noLrI cu
puIpuneIe unLereIIor rIdIcuLe n bruu, cu s Iuse pIcIoureIor
IIberLuLe de u Iucru dup cerIn(eIe jocuIuI; cu ceucIrI roII,
cu meI I pupucI guIbenI; ncInI cu LucIILe uezuLe usLIeI
ncuL Ie ucopereu punLeceIe I o purLe dIn pIepL; cu Ier-
meneIe de posLuv de dIIerILe Ie(e, IsuLe pe spuLe, ruI Iu
cup I cu IesurIIe puse cum pe ceuI; eru curIos Iucru,
zIcem, u prIvI eIecLuI groLesc uI ucesLor cosLume
dIzgru(Iouse, muI uIes c pozu jucLorIIor pIecu(I cum pe
spuLe I ueruI Ior de gruvILuLe n duns I Iceuu cu muIL muI
rIdIcoII de ceeu ce eruu n reuIILuLe.
6
Pe LImpuI uceIu, I cIIur muI n urm, se numeuu LIunI(e
IemeIIe ceIe muI degruduLe I muI ordInure; muIuIuuu
ScuuneIor eru curLIeruI IemeIIor de IeIuI ucesLu. (n. N. .)
66
AcesLeu eruu AspuzIIIe I NInon de encIos dIn LImpII IuI
Curugeu; muI cu seum ArgIIru, prIn ruru eI Irumuse(e, de-
venIse un uc mugneLIc, cure Lrgeu Iu sIne pe Lo(I junII; unII
sus(In c cIIur domnILoruI Curugeu I du vIzILe secreLe. (n.
N. .)
VInuI, vorbu I n ceIe dIn urm suneLeIe IuLurIIor
deLepLuse n ouspe(II IuI PLurIc un gusL de peLrecerI,
cure nu pouLe II nIcIoduL compIeL cund n mIjIocuI
brbu(IIor IIpseLe IemeIu, ceu muI pIcuL dezmIerdure n
usemeneu cuzurI.
- PeLrecereu Ir IemeI esLe cu nunLu Ir IuLurI! zIce
CIIoILeu, cu o uprIndere ce se vedeu rspundIL n
LrsLurIIe Ie(eI suIe.
- Du! du!... Ne LrebuIe pupucI roII! uduuser ceIIuI(I.
us c-um IuuL eu msurI I penLru uceusLu, rspunse
PLurIc. Au esLe, dur noI vrem Iucru bun, Iur nu LIunI(e
dIn Scuune
6
. Tce(I c-uu s ne vIe LoL puIorI uIeI. Ar-
gIIru, RozoIInu, CuImucu
66
...
6;
CIIrumo pe romuneLe nseumn: doumnu meu, cucounu
meu; Iu nmuI(IL: cIIrumeIe, udIc cucouneIe suu
doumneIe. (n. N. .)
- Bruvo, nene PLurIc! S LrIeLI cuL LurnuI CoI(II!
Nu Lrecu muIL I se uuzI un zgomoL de Lrsur n curLe.
PLurIc uscuIL cu uLen(Ie I, ncredIn(undu-se bIne, zIse
cu enIuz cIocoIIor:
- uL, boIerI domnIu vousLr, vIn I cIIrumeIe
6;
I, cu
s nu rmun muI jos decuL neneu NecuII(, v-um udus I
muzIcu nem(eusc.
- AIerIm, nene PLurIc! Tu nu IucI IucrurIIe pe
jumLuLe.
Uu cumereI se descIIse I InLrur muI nLuI LreI IemeI
mbrobodILe Iu cup cu LuIpunurI uIbe I nIuruLe cu nILe
scurLeIcI cpLuILe cu bIun, cu s pouL nvInge usprImeu
geruIuI. AcesLe IemeI, dup ce suIuLur pe cIocoI I
scIImbur cu dunII cuLevu gIume, I scouser bInIIe I-I
descoperIr cupeLeIe. Sco(und uceIe mbrobodeII ce Ie duu
nI(Iureu unor IemeI IeILe dIn IuremurIIe LurceLI, eIe
rmuser cu Ie(eIe usLIeI precum Ie Icuse Dumnezeu,
udIc LInere I pIcuLe cu uIe unor zune.
ArgIIru, ceu muI Irumous dIn LouLe, purLu o rocIIe de
mLsrIe cu urdereu MoscIII, cu LreI rundurI de mungeLurI
pe pouIe, cu munecIIe sLrumLe I cu pIepLuI ncIIs. Eru
ncIns cu un coIun
68
de cunuv( rou, cu puILuIe mIcI de
uur; Iu guL uveu un ImIzeL cusuL Iu cIur; cupuI I uveu
68
CoIun se numeLe ncIngLoure. (n. N. .)
;o
Pe LImpuI IuI Curugeu eruu Iu mod muILe dunsurI sLrIne;
buIurIIe ce se ddeuu prIn cuseIe boIerIIor ceIor murI
ncepeuu prIn poIonez, dup cure veneuu: LumpeLu, muL-
rudu, munImuscu, vuIsu-muzurcu, engIezuI, crucovIunu eLc.
(n. N. .)
ucoperIL cu un Ies uIb cu Iund de mLuse neugr I IeguL cu
o sunguIIe uIb cusuL cu IIr, uIe cruI cpLuIe, nnoduLe Iu
purLeu dreupL u cupuIuI, Iormuu o IIoure de o Iorm
orIgInuI; pIcIoureIe I eruu ncI(uLe cu cIorupI de Ipscu,
IourLe uIbI I punLoII de suILIun negru cu Iunde roII de
mLuse; Iu guL uveu I LreI IrurI de mrgeun uIes, Iur Iu ure-
cII uLurnuu o perecIe de cerceI Iucru(I n uur I dIumunLe;
pe deusupru LuLuror vemInLeIor purLu o Iermen de cuLI-
Ieu neugr, scurL pun Iu LuIIe I cusuL cu IIr n mung.
CuImucu eru mbrcuL muI LoL usemeneu, cu deosebIre
numuI c uveu cupuI goI I dou coude pe spuLe cu IeLeIe
murI; Iur RozoIInu, credIncIous LrudI(IunIIor puLrIeI suIe,
purLu cosLumuI germun uI epocII uceIeIu.
nduL dup dunseIe InLrur I ceI opLsprezece (IgunI ce
Iormuu muzIcu nem(eusc u NIcuIescuIuI
6q
, cure, dup ce
se puser n reguI, ncepur u sunu muI nLuI muruI zIs uI
IuI NupoIeon I uILe pIese muzIcuIe de recreu(Iune IourLe Iu
mod pe uLuncI; upoI ncepur u cunLu menueLuI
;o
.
6q
Dup InIormu(IIIe ce um, n LImpuI IuI Curugeu exIsLuu
dou muzIcI europene n (ur: unu u IuI NIcuIescu, n
BucureLI, I uILu u IuI CIrIsoscoIeu, Iu Buzu. Iecure dIn
membrII ce uIcLuIuu ucesLe corpurI urmonIce uveu cuLe un
nuI (IIsLuIu PunIs) uezuL dInuInLeu buzeIor, cu cure execuLu
meIodIu suu Ler(eIe I sexLeIe urmonIce uIe pIeseI puse n
execuLure. OsebIL de ucesL InsLrumenL uccesorIu, IIecure
urLIsL n purLe eru obIIguL u sunu cuLe un InsLrumenL de
courd, udIc vIoIIn prIm, vIoIIn secund, vIoI, vIoIon-
ceI I cIIur conLrubus, Lobe murI I Lobe mIcI; numuI mues-
LruI dIrIjuLor eru upruL de uceusL duLorIe; eI sunu numuI
vIoIInu I IndIcu ceIorIuI(I LempuI muzIcII I dIIerILeIe
nuun(e de eIecL.
SuneLuI ce produceu uceusL udunLur de InsLrumenLe
nu corespundeu n mure purLe Iu LoL ce se cere de Iu o bun
orcIesLr dIn zIIeIe nousLre; cu LouLe ucesLeu serveu de
mInune penLru muzIcu de duns. (n. N. .)
CIocoII, Iuund pe rund dumeIe Iu joc, se deLer cu IurIe
Iu LouLe exercI(IIIe coregruIIce obInuILe n LImpuI uceIu.
MonoLonuI mIneL, dunsuI cIusIc uI suIouneIor europene,
sILLoureu crucovIun u IeIIor, coLIIIonuI Irun(uzesc, vuI-
suI nem(IIor I ecosezuI udus dIn IunduI BrILunIeI; LouLe
ucesLe dunsurI eLnogruIIce deLer prIIej pe rund ouspe(IIor
noLrI de u-I urLu mIesLrIu; dur se vede c ucesLe Inovu(II
sLrIne nu eruu nc desLuI de popuIurIzuLe n (ur Iu noI,
suu c cIocoII noLrI nu Ie preu LIuu jucu bIne, ccI eI se
obosIr numuIdecuL I, cu s Iuc dIversIe, zIser IuLurIIor
s cunLe prIsLoIeuncu, cIIndIu I jocuI numIL cu Iu uu cor-
LuIuI suu zoruIIu. ALuncI s II vzuL zeI I nIocure! CuseIe
posLeInIcuIuI rsunuu sub pupucII InvILu(IIor vLuIuIuI su.
RuseLeIe IemeIIor, cIIoLeIe de veseIIe, vorbu zgomoLous u
brbu(IIor, suneLeIe uscu(ILe uIe muzIcII, IzbIrIIe cuden(uLe
dIn pIcIoure uIe dunsuLorIIor LouLe ucesLeu Iormuu un subuL
InIernuI, uI cruI ecou se pIerdeu n upurLumenLeIe pusLII
uIe posLeInIcuIuI AndronucIe, cu un vuIeL cobILor penLru
sLpunuI ubsenL. AbIu uproupe de zIu se spurse peLrecereu
de Iu DInu PLurIc I InvILu(II IuI se duser pe Iu cuseIe Ior.
Cupitolol XVIII. Ce n-udoce unol, udoce
ceusol
$LIm cuL de ru Iu rspILIL GIeorgIe, vLuIuI de curLe uI
IuI AndronucIe TuzIuc, penLru c se rIdIcuse cu devoLu-
menLuI pun u-I compromILe pozI(Iuneu spre u scpu pe
sLpunuI su de prpusLIu n cure-I Luruu DInu PLurIc I
cIeru Duducu. n urmu gonIrII suIe, sLu nenorocILuI june I
se gundeu prIn ce mIjIouce s-I dobundeusc Irunu su I
pe-u bLruneI suIe mume.
A muI InLru vLuI Iu vreo cus mure I eru cu nepuLIn(,
ccI IIreu-I Icuse onesL I nu puLeu s suIere LuIIrIIIe sIu-
gIIor. O sIngur sperun( I muI rmsese. EI cunoLeu bIne
IImbu eIIneusc, scrIu IourLe Irumos romuneLe, muI LIu I
cevu dIn IegIIe I duLInIIe (rII; IoLr dur u se du Iu breusIu
condeIuIuI I, IIIndc nu cunoLeu pe nImenI, se Icu jIbur.
AceusL curIer, deI nu-I uduceu un venIL cu cure s-I
nLumpIne LouLe necesIL(IIe vIe(II, eI ns eru muI(umIL de
dunsu, ccI I scuLeu de umIIIre I I Iceu sLpun pe voIn(u
su.
nLr-o zI, pe cund se uIIu ezund pe scuun Iu uu vIsLIer-
IeI, uLepLund s-I vIe cevu de Iucru, deoduL se upropIe de
dunsuI un boIer bLrun I cu Iu(u IourLe duIce, cure,
prIvIndu-I cu o bunLuLe ce eru un dur IIresc uI InLer-
IocuLoruIuI su, I nLreb cu un InLeres nvederuL:
- TInere IogoIe(eI, Iu spune-mI, cum (I merg
LrebuoureIe?
- NIcI bIne, nIcI ru, boIeruIe, rspunse juneIe
scuIundu-se cu grub I dund scuunuI bLrunuIuI.
- VuszIc, puIneu de LouLe zIIeIe I nImIc muI muIL.
- Cum uu, boIeruIe!
- Dur bIne, cum de nu Le-uI uILuruL pe Iung vreo cus
boIereusc, cu s Le procopseLI?
u ucesLe vorbe juneIe Is s Ius dIn pIepLuI su un
suspIn cure Icu muIL nLIprIre boIeruIuI.
- OILezI, ILuI meu; spune-mI, ce uI?
GIeorgIe rIdIc ocIII n sus I, nLuInInd pe uI
bLrunuIuI pIInI de bIunde(e, Iu curujuI I zIse:
- MI-uI zIs, mIIosLIve boIeruIe, c de ce nu InLru n
vreo curLe de boIer cu s m procopsesc; dur muI deunzI
um IeLIL dInLr-o curLe boIereusc n cure um sIujIL cIncI unI
de zIIe I n Ioc de procopseuI m-u duL pe pourL uIur cu
urgIe!
- $I cIne esLe uceI nemIIosLIv I Ir omenIe boIer?
- EsLe posLeInIcuI AndronucIe TuzIuc, ceI muI de
uproupe uI IuI vod Curugeu.
u numeIe ucesLu IrunLeu bLrunuIuI boIer Iu o ex-
presIune de nemuI(umIre; dur cu LouLe ucesLeu eI muI n
urm udug:
- Se vede c nu-I uscuILuI c, de! voI, LInerII, sunLe(I cu
mIn(IIe cum zburLoure.
- -um IubIL, boIeruIe, cu pe un prInLe I m-um supus
IuI cu IuI Dumnezeu!
- EI bIne, penLru ce dur Le-u gonIL cu uLuLu usprIme?
- PenLru c um voIL s-I scup de Iu pIerdere!
;1
AruL-mI cum scrII. (n. N. .)
- $I dIn ce prImejdIe voIuI s-I scupI?
- VoIum s-I scup uvereu dIn gIeureIe unor LuIIurI
cure I nuI, I srcesc I I necInsLesc!
- u spune-mI, cum Le cIeum?
- M numesc GIeorgIe, boIeruIe!
- AscuIL-m, GIeorgII(, zIse boIeruI prIvIndu-I cu
muI muIL InLeres voIeLI s InLrI n sIujbu meu?
- MuI nLuI s bInevoI(I u-mI spune cIne sunLe(I I voI
vedeu.
- Eu, ILuI meu, sunL bunuI C... I III pe puce c nu Le
voI rspILI cu posLeInIcuI!
- PrImesc cu LouL InImu, mIIosLIvuI meu sLpun!
- Eu nu Le voI nLrebuIn(u n sIujb de vLuI, cI Le voI
numI grmLIc uI meu, ccI mI LrebuIe un usemeneu
sIujbu I nu LIu de ce mI s-u pruL mIe c veI II bun I
vrednIc.
- BunLuLeu ce ur(I cLre mIne m Iuce s-mI pIerd
mIn(IIe. PronIu cereusc v-u mpIns s-mI nLInde(I mun
de ujuLor, rspunse LunruI cu ocIII pIInI de IucrImI de
recunoLIn( I Iuund cu nIocure I respecL munu
bLrunuIuI boIer spre u o sruLu.
- S Ism ucesLeu Iu o purLe; Iu uruL-mI s-(I vd
condeIuI
;1
. GIeorgIe Iu o couI de IurLIe I se puse u scrIe
uceu scrIsoure compIIcuL cure, prIn LrsLurI IIne I ro-
LunjILe, superpuneu n dou I LreI cuLurI dIIerILeIe IILere uIe
unuI cuvunL, ncuL ocIIuI LrebuIu s IIe deprIns spre u des-
cIIru uceI LuInIc I mIesLre( deduI.
- ourLe bIne, uIerIm! Acum pune-(I cIImrIIe Iu bruu
I vIno dup mIne!
EI IeIr mpreun dIn puIuLuI vIsLIerIeI I se duser Iu
cusu bunuIuI. Nu eru uceusLu nLuIu duL cund bunuI boIer
I muI Lo(I boIerII romunI Iuuu n cur(IIe Ior LInerI Ir
proLec(Ie I Ie nIesneuu mIjIouceIe de u-I Iuce, prIn muncu
I merILeIe Ior, o curIer n Iumeu uceeu unde Iuvoureu I
bunII Iceuu LoLuI.
Dou IunI Iur de ujuns IuI GIeorgIe cu s-I uruLe cu-
pucILuLeu I onesLILuLeu su, Iur bunuIuI cu s pre(uIusc
ucesLe rure I nesLemuLe cuIIL(I.
AceusLu se dovedI muI uIes nLr-o zI cund b unuI cIem
pe GIeorgIe I-I zIse: ArIon grmLIce, Iu ucesL pILuc
domnesc I Le du de-I d n munu IuI veI-vIsLIer!
GIeorgIe se duse Iu vIsLIerIe I deLe pILucuI n munu
vIsLIeruIuI; dur cuL de mure I Iu mIrureu IuI cund uuzI pe
vIsLIer zIcundu-I c esLe orunduIL sume Iu cusu IeIIIor I
recomundundu-I umpIoIu(IIor de Iu( cu ceIe muI
Iudrouse cuvInLe.
EI Icu meLunIe pun Iu pmunL I sruL munu vIsLIer-
uIuI; upoI, nLorcundu-se Iu bunuI, I Icu I IuI cuvenILeIe
muI(umIrI I se uez n sIujb.
Ocupu(Iuneu IuI ceu muI mure eru de u ngrIjI cu servI-
cIuI ce I se ncredIn(use s-I ndepIIneusc cu conLIIn( I
s-I mbunL(eusc pe cuL IerLuu IegIIe de pe uLuncI; dur
uceusL ocupu(Iune nu-I mpIedIcu de u-I mpIInI cu exuc-
LILuLe duLorIIIe de servIcIu I de recunoLIn( cLre bunuI
C..., proLecLoruI su.
OsebIL de ucesLe cuIIL(I, eI eru respecLuos cLre ceI muI
murI decuL dunsuI, Ir u-I IInguI; Iur cLre ceI muI mIcI,
bun I umubII, Ir u nLrebuIn(u uceu popuIurILuLe LrIvIuI
cure n zIIeIe nousLre deprInde pe uLu(I oumenI sIubI de
mInLe u II ImperLInen(I, sub cuvunL c sunL Independen(I.
Nu Lrecu muIL I ucesLe dururI IIreLI, ucesL zeI Iu servI-
cIu uIe LunruIuI sume ujunser pun Iu uuzuI domnILor-
uIuI, cure, voInd u se urLu c proLege merILuI I vIrLuLeu
domnILorII uu cuLeoduL usemeneu sIbIcIunI! onor pe
GIeorgIe cu runguI de medeInIcer, pe cure muI n urm I
scIImb LrepLuL pun Iu ceI de serdur; usLIeI dur juneIe
Iunc(Ionur reuIIz n scurL LImp o IorLun pe cure o In-
vIdIuu cIIur IecIorII de boIerI.
To(I umIcII bIneIuI se bucuruu de progreseIe ce eI Iceu;
bunuI C..., ns, mpIngeu bucurIu pun Iu un IeI de pusI-
une. Conversu(IIIe ce (Ineu cu prIeLenII sI muI LoLdeuunu
uveuu de subIecL merILeIe ce dIn zI n zI dobundeu GIe-
orgIe prIn ucLIvILuLeu cu cure I serveu (uru su. Cusu I
musu bunuIuI eruu puse Iu dIspozI(Iuneu proLejuLuIuI su,
cure, spre u-I urLu mureu su recunoLIn( cLre bLrunuI
boIer, I Iubeu I se supuneu IuI pun Iu sucrIIIcIu.
AcesLe onorI, ce pe LouL zIuu se repeLuu n cusu bunu-
IuI, nu rmuser neobservuLe de junu MurIu. Eu ncepu s
se ocupe cu nevInov(Ie de omuI uceIu despre cure se
zIceuu uLuLeu IucrurI bune I Irumouse; I uLen(Iuneu ce
deLe IuvorILuIuI LLune-su o Icu curund s descopere nLr-
nsuI LoL ce pouLe s InsuIIe sIm(IrI duIcI I uLrgLouLe.
BunLuLeu InImII suIe se vedeu scrIs pe IIguru-I Irunc I
pIcuL; bIunde(eu ocIIIor sI Icu udeseorI pe junu
IecIour s se LuIbure, Iur juneIe nu puLu rmune
nesIm(ILor Iu ucesLe semne uIe unuI umor nscund.
Dur uLuncI puceu I Iu zboruI dIn InImu MurIeI I dIn
u IuI GIeorgIe; mIcu IumIIIurILuLe ce se Iormuse nLre
dunII dIn reIu(IunIIe cusnIce ncepu s dIspur; eI evILuu
nLuInIrIIe, dur cund nLumpIureu I puneu pe unuI n Iu(u
ceIuIIuIL, o conIuzIe nen(eIeus I domInu pe umundoI,
ncuL nu LIuu ce s Iuc I cum s Ius dIn uceu sILuu(Iune
nedumerIL. MuILe nop(I Lrecur Ir cu somnuI s pouL
ncIIde ocIII juneI copIIe; cuL despre GIeorgIe, IucruI
mergeu muI bIne, ccI eI, deI o Iubeu cu IocuI prImuIuI
umor, dur ocupu(IIIe IuI ceIe muILe I vurIuLe I Iceuu s
uILe cuLevu ore dIn zI suIerIn(eIe pusIunII suIe ceIeI Ir
sperun(; pe duL ns ce se upropIu de IocuIn(u bunuIuI,
InImu IuI ncepeu s sImL cIInurIIe urzLoure uIe unuI
umor cure deveneu cu uLuL muI puLernIc, cu cuL eI prezenLu
muI pu(Ine probubIIIL(I de un rezuILuL IerIcIL.
ocuI de predIIec(Iune uI IuI GIeorgIe eru cIIocuI dIn
grdIn; nLr-nsuI I (Ineu eI cr(IIe de cILIL I IurLIIIe suIe.
Pe duL ce se scuIu de Iu mus I I LermInu duLorIIIe suIe
cLre bunuI, se suIu n cIIoc I rmuneu ucoIo medILund
usupru LrIsLeI suIe pozI(IunI. De muILe orI IocuI umoruIuI I
uduceu pun Iu nesocoLILuI proIecL de u Iuru pe junu MurIu
I u se uscunde cu dunsu n vreo purLe muI pu(In cunoscuL
u (rII. Dur ucesLe rLcIrI copIIreLI dIspreuu nuInLeu
sIm(uIuI de onoure I duLorIe. EI bIne zIceu eI s Iuc
uceusL IupL osundIL de buneIe obIceIurI; dur ce vu zIce
Iumeu cund vu uIIu c un om gonIL de nenorocIre u IosL
ujuLuL I cpLuIL de un boIer cu InIm mIIosLIv, Iur eI,
drepL muI(umIre, I-u pLuL perII ceI uIbI I I-u omoruL Ir
vreme? Nu! Nu voI svurI uceusL neIegIuIre! VoI IugI cuL
se vu puLeu muI muIL de nLuInIrIIe meIe cu MurIu I, duc
nu voI puLeu s sugrum n mIne uceusL puLIm, voI prsI
cusu IcLoruIuI meu de bIne I m voI duce unde m vu
ndemnu Dumnezeu...
MurIu, pLruns de nevInovuLu su IubIre, sIm(eu o mure
pIcere u urmrI pe GIeorgIe cu ocIII I cu ImugInu(Iu eI;
dup ce eI pIecu Iu vIsLIerIe, eu se suIu n cIIoc I prIveu cu
mure InLeres IocuI unde edeu eI, cr(IIe pe cure cILeu I n
IIne orIce obIecL pe cure I uLIngeu eI.
nLr-o zI, pe cund se uIIu eu n cIIoc cu IemeIIe suIe, o
mIc suIIure de vunL rIsIpI vreo cuLevu IurLII de uIe IuI GIe-
orgIe. MurIu se repezI s Ie udune, dur munu eI se oprI Ir
voIe pe o IurLIe de Vene(Iu, cu murgInIIe poIeILe, pe cure
eruu scrIse versurIIe ucesLeu:
Sus, pe cer, sunL muILe sLeIe;
Cumpu-I pIIn de IIorIceIe;
Dur nIcI unu dInLre eIe
Nu-I cu cIIpuI puIcII meIe!
MurIu, cILIndu-Ie, se sIm(I LrunsporLuL de bucurIe I,
sLrungund IurLIu, o bg n buzunuruI IermeneIII. Dup
cuLevu ore, rmunund sIngur, eu recILI de muI muILe orI
uceIe versurI I I pIsmuI o muI(Ime de ncIIpuIrI Iru-
mouse, u cror concIuzIune Iu convIngereu LemeInIc c
versurIIe eruu scrIse penLru dunsu I c GIeorgIe o
IubeLe. SInguru Idee ce o LuIburu eru c nu se credeu uu
de Irumous precum o descrIsese GIeorgIe n versurIIe
suIe. ModesLIu eI nu-I permILeu s creud c esLe muI
Irumous decuL sLeIeIe ceruIuI I IIorIIe pmunLuIuI; cu
LouLe ucesLeu, umoruI proprIu I cocIeLrIu, ucesLe vIcII ce
Ie posed pun Iu un ourecure grud cIIur IemeIIe ceIe muI
onesLe, Icu pe nouu nousLr Ero s-I ndrepLeze puII
cLre ogIInd, unde, dup ce scIImb de muI muILe orI
vemInLeIe I se prIvI nLr-nsu zumbInd I gesLIcuIund, se
reLruse pIIn de sperun( c pouLe II IubIL de IrumosuI eI
eundru.
BunuI, preocupuL de grIjIIe cuseI I de nepuLIn(u
bLrune(IIor, rmuse muIL LImp n neLIIn( despre
nuLereu I creLereu ceu repede u ucesLuI umor. Dur
sLungcIu numoru(IIor I muI cu seum nLrIsLureu ce se
vedeu pe Iu(u MurIeI, cund IIpseu GIeorgIe de Iung dunsu,
deLepLur ourecum bnuIeIIIe bLrunuIuI. EI, ns, cu om
n(eIepL ce eru, rmuse n ourecure uLepLure pun ce LIm-
puI I mprejurrIIe I vor dIcLu msurIIe ce urmu s Iu I se
ngrIjI numuI de u cIemu pe o IemeIe bLrun, credIncIous
u cuseI, I u-I ordonu cu s prIvegIeze pe IuL de uproupe.
Pe cuL LImp umoruI ucesLor junI rmuse n perIoduI
suspIneIor, uI prIvIrIIor meIuncoIIce, uI nIucIrIIor IunLusL-
Ice I uI vIseIor de uur nereuIIzubIIe, eI puLur s-I uscund
de prIvIrIIe oumenIIor; dur Lo(I LIm c uceusL pusIune esLe
LerIbII; esLe LocmuI cu un vuIcun, n u cruI InIm geme un
buIuur de Ioc I de vpuIe, cure se IupL nenceLuL cu
sLuncIIe ce-I ucoper I cure, sprgundu-Ie, se revurs cu
IIcrI I cu unde mIsLuILoure pesLe LoL ce-I mpresour.
Eru o zI Irumous de Loumn. BunuI, mpreun cu GIe-
orgIe, se duser Iu bIserIc. MurIu, dup ce I Icu
rugcIunIIe dImIne(II, InLr n grdIn cu s se pIImbe cu
dou dIn IemeIIe suIe. u(u eI eru pIIL cu u uneI IIorI
bLuL de vunLuI IernII. OcIII eI ceI negrI I pIInI de vIu(
uILduL eruu ucum sLInI de vegIere I de IucrImI. Eu
sLrbLeu uIeeu cuIunduL n vIsurIIe InImII I cuLeoduL se
opreu n Ioc I prIveu grupeIe de IusomIe I vI(eIe ce se
ncoIceuu pe urborI, Iormund IIgurI IunLusLIce I gru(Iouse.
emeIIe, observund sLureu n cure se uIIu copIIu I ne-
voInd s-I LuIbure gundurIIe, rmuser muI n urm I
scIImbur nLre dunseIe vorbeIe urmLoure:
- AI, ce zIcI Lu, SLunco? MIe mI se pure c cuconI(u ure
;z
MuruIeL uIcI n sensuI de nduLorIre.
zmeu. Nu vezI Lu c sIbeLe dIn zI n zI?... A ujuns cu o
scundur.
- Ce spuI Lu, Iu nebuno? Nu ure nIcI zmeu, nIcI
IIpILur.
- Ce ure dur?
- -u czuL drugosLeu pe grmLIcuI cuconuIuI. AsLu e
LoLuI.
- Ce spuI Lu, Iu? Pe cuconuI GIeorgIe? Du LIe s
uIeug... Nu e prousL IeLI(u.
- Au e, precum zIcI; dur s vedem, boIeruI o s-o deu
dup dunsuI?
- Du de ce s n-o deu? Ce ure cuconu GIeorgIe? Nu e
Irumos? Nu e procopsIL? AuzI ucoIo!
Conversu(Iu Ior se nLrerupse prIn venIreu bunuIuI de Iu
bIserIc. MurIu, cum vzu pe LuL-su InLrund n grdIn,
I compuse ourecum IIzIonomIu I I sruL munu cu re-
specL; dup uceeu eu deLe ordIn s uduc cuIeuuu I
duIceu(u n cIIoc.
n LImpuI ucesLu bLrunuI suIu cu gruvILuLe scrIIe
cIIocuIuI, urmuL de GIeorgIe I de serduruI D..., umIcuI
su de cus.
emeIIe uduser LvIIe cu duIceu( I cuIeu, I deLer
LuLuror, ncepund de Iu bunuI; upoI se duser cu s deu Ioc
cIubuccIIIor s-I Iuc I eI muruIeLuI
;z
Ior.
CuL (Inu uceusL ceremonIe, GIeorgIe I MurIu I ur-
uncuu dIn LImp n LImp cuLe o cuLLur de umor cu uu de
pu(In ngrIjIre, ncuL bunuI bg de seum I se convInse
de IuLuIuI udevr pe cure muIL LImp I crezuse muI muIL o
IImer u su I, cu s nu surprInd cInevu LuIburureu ce-I
prIcInuIse uceu descoperIre, eI prsI cIIocuI, urmuL de
serduruI D... I de IIe-su.
GIeorgIe n(eIese LoLuI I ngIbenI cu ceuru. Pus ucum
n IupL cu umoruI I duLorIu, eI cuLu LermenuI de mIjIoc,
cu s Ius dIn uceusL LerIbII pozI(Iune; u muI rmuneu n
cusu IcLoruIuI su de bIne I eru cu nepuLIn(, ccI pesLe
pu(In ur II devenIL IngruL; u o prsI eru penLru dunsuI o
IovIre IuLuI, ccI nu ur muI II puLuL s vud pe MurIu,
soureIe vIe(II suIe, I ur II zdrobIL LouLe sperun(eIe unuI vIIL-
or spIendId ce ubIu se descIIsese nuInLe-I.
NeIerIcILuI june se IupL muIL LImp cu IdeIIe ucesLeu;
dur, n sIurIL, se IoLr u Iuce sucrIIIcIuI ceruL de onoure I
de recunoLIn(. u IurLIe I condeI I scrIse bunuIuI
uceusL scrIsoure:
lcorodnice i de bun necm cl meu stcpcn i
binejccctorl
Ccnd tei citi ccecstc umilitc scrisocre, tei ti cc prec
plecctc domniei tcle sluc c pcrcsit curtec domniei tcle,
cc sc nu plctecscc cu rcu jccerile de bine ce ci retcrsct
csuprc-i. Milostite Stcpcne, sunt n ccecstc lume decrtc
nenorociri ccre dobocrc pe omul cel mci tcre. ntr-o
nenorocire cc ccecstc cm cczut i eu, nemernicul, i cc sc
nu cjun c mcncc cu netrednicie pcinec domniei tcle,
ictc mc depcrtez curct i nepctct de nici o neleiuire. Sin-
urc rucciune ce cutez c-(i jcce este sc nu blestemi po-
menirec mec, ccci sunt netinotct.
Precplecctc i umilitc sluc c domniei tcle
Gheorhe scrdcrul
Dup ce sLrunse I peceLIuI srIsoureu, cIem pe un Ie-
cIor de-I uduse o cru(, pe cure o oprI Iu porLI(u dIn dos u
grdInII, cu s nu uIIe nImenI ceeu ce voIu s Iuc; I cr
upoI bugujuI I, pun u nu prsI cusu bunuIuI, deLe
scrIsoureu n munu sIugII, zIcundu-I: Cund m vu cIemu
boIeruI, s-I duI uceusL scrIsoure.
GIeorgIe IeI dIn curLeu bunuIuI cuprIns de nLrIsLure,
Iur cund ujunse Iu o mIc dIsLun(, prIvI nupoI I, zrInd
cIIocuI uceIu unde peLrecuse ceIe muI Irumouse zIIe uIe
vIe(II suIe, ocIII IuI se umpIur de IucrImI...
S venIm IurI Iu bunuI.
NeIerIcILuI bLrun, LrsnIL cu de IuIger de neuLepLuLu I
IuLuIu ncredIn(ure ce dobundIse, se ncIIse n cumeru su,
unde peLrecu LouL zIuu, Ir s Iu nImIc spre resLubIIIreu
snL(II suIe ruInuL de suIerIn(e. CLre seur eI InLr n
grdIn cu scop de u cIemu pe GIeorgIe I u-I dojenI pen-
Lru mureu IuI cuLezure. NerbdLor de u uIIu pun Ie ce
grud se rIdIc nenorocIreu su, poruncI s-I cIeme
numuIdecuL pe IngruLuI. CuL de mure Iu ns mIrureu IuI,
cund I spuse sIugu c GIeorgIe u prsIL curLeu, Isundu-I
o scrIsoure. u scrIsoureu, o cILI de muI muILe orI I upoI,
rIdIcund ocIII cLre cer, zIse cu enLuzIusm: Ce suIIeL
ngeresc, ce suIIeL mure, DumnezeuIe ! Dur, cu LouLe
ucesLeu, ce poL Iuce Iu o usemeneu nLumpIure? uLu I
IubeLe; eI o IubeLe pe dunsu; nu-mI rmune uILu de IcuL
decuL s cIem preoLuI s-I cunune... Dur bIne!... Ce o s
zIc boIerImeu ceu mure u (rII?... BIuLuI e n(eIepL, e pro-
copsIL, ure InIm bun, dur esLe IeIL dIn prosLIme; Iumeu o
s uIIe uceusLu I o s m Iuc de rusuI grecIIor IuI Curugeu;
pure c uud de ucum pe ceI cIeveLILorI zIcund: Amu cup I
Iu bunuI! MuI deunzI nu voI s deu pe IIe-su dup posLeI-
nIcuI AndronucIe, boIer sImundIcos I om uI IuI Curugeu, I
;
mperIu germun, numIL I uI romunIIor. (n. N. .)
ucum o d sIugII uceIuI boIer! Cum voI usLupu eu guru Iu-
mII, pe cure numuI negruI pmunL o usLup? Dur nu! Ce-mI
pus! VoI du pe IIe-meu IuI GIeorgIe I, cund m vu
nLrebu cInevu, I voI rspunde: GIeorgIe e om cInsLIL I
drepL I boIerIu IuI nu I-u duL-o nIcI uverIIe cuLIguLe dIn
usuprIreu srucIIor, nIcI IInguIreu!... NoI n-uvem boIerI de
moLenIre cu uILe neumurI sLrIne de prIn Europu.
eLopIse(eIe nousLre I urIondoIogIu ne uruL curuL c
$LeIun vod, MIIuI vod I uI(I domnI moIdovenI I romunI
uu boIerIL pe cumpuI de bLuIe pe muI muI(I opIncurI cu In-
Imu de boIer; de ce dur s nu duu pe IIe-meu IuI GIeorgIe,
cure I-u cuLIguL mIcu IuI boIerIe prIn munc I IsLe(Iuneu
mIn(II suIe?...
BunuI, IuuL de vurLejuI ucesLor IdeI IIberuIe I umunIL-
ure, LrImIse s cIeme pe GIeorgIe; dur eI pIecuse cu dou
ore muI nuInLe Iu MoIdovu, unde credeu c vu gsI, de nu
uIInure u durerIIor ce-I consumuu, ceI pu(In un reIugIu n
conLru reIeI IspILe.
Cupitolol XIX. Avertismentele
UnuI dInLre regII spunIeI, rIdIcundu-se Iu demnILuLeu de
mpruL uI SucruIuI ImperIu
;
, nu muI puLeu srmunuI om
nIcI s mnunce, nIcI s dourm n puce dIn prIcInu
poe(IIor, cure I zdrobIser sub povuru odeIor I u soneLeIor
ce nenceLuL I prezenLuu; ccI, s nu IIe cu suprure,
uceusL Lugm de IILeru(I pe cure PIuLon u duL-o uIur dIn
repubIIcu su de Iu ncepuLuI IumII I pun n zIuu de usLzI u
IosL cum IInguILoure I vunILous.
;q
PuIuLuI regIIor spunIeI. (n. N. .)
;
Un erou IspunIoI. (n. N. .)
nLr-o zI neIerIcILuI mpruL se pIImbu prIn IrumouseIe
grdInI uIe EscurIuIuIuI
;q
, preocupuL de grIjIIe ImperIuIuI;
dur LocmuI cund se pregLeu, bIeLuI creLIn, s
muI(umeusc IuI Dumnezeu c I-u scpuL ceI pu(In de
poe(I, deoduL se nI(I nuInLe-I un IndIvId uscuL cu un
scIeIeL I cu musL(IIe I subIu muI murI decuL uIe vesLILuIuI
CId
;
.
Nu LrebuI muIL prIcepere mpruLuIuI spre u cunouLe
cu cIne ure u Iuce, ccI scIImonosILuI IndIvId purLu
vemunLuI de IIcen(IuL n IILere, IerIcIre ce srmunII regI dIn
zIIeIe nousLre nu o muI uu.
CompIImenLeIe ceIe rIdIcoIe I reLorIcu ceu uIecLuL cu
cure poeLuI nosLru cILI compozI(Iuneu su uduser IIurILuLeu
pe Iu(u mpruLuIuI I-I deLe curujuI s uscuILe pesLe cIncI
suLe de IexumeLrI IuLInI, Iuru(I negreIL dIn poe(II cezurIIor.
Dup ce poeLuI se rIdIc de Iu pmunL pIIn de pruI, ccI
I cILI odu n genuncII, numuI cu s uruLe c poe(II nu sunL
deIoc IInguILorI, sLrunse pergumenLuI I I deLe
mpruLuIuI zIcundu-I:
SIre! prImeLe uceusL poem cure cuLez u v
ncredIn(u c esLe IeIL dIn proprIu meu InLeIIgen(.
RegeIe u(InLI ocIII usupru poeLuIuI I, vzund
vemInLeIe IuI ceIe sIuIuLe I unsurouse, scouse o pung
pIIn cu pIsLoII de uur
;6
I, punund-o n munu IILeruLuIuI,
;6
Moned IspunIc. (n. N. .)
zIse cu un zumbeL comIc: PrImeLe, domnuIe IIcen(IuL,
uceusL pung I uII de Iu mIne c LoL esLe vecII n Iumeu
uceusLu.
Ne servIrm de uceusL mIc IsLorIour, cu s urLm
IecLorIIor noLrI c uverLIsmenLeIe nu sunL o Inven(Iune u
guverneIor consLILu(IonuIe, cI, dIn conLru, eIe sunL venILe
pe pmunL muI deoduL cu omuI.
S descIIdem cr(IIe reIIgIunIIor unLIce I vom vedeu
pe sLpunILoruI ceruIuI LrImI(und Iu uverLIsmenLe I expedI-
Indu-Ie Iu udresu Ior cu muI muIL Iu(euI decuL regIsLruL-
orII de Iu MInIsLeruI DInIunLru. PrInLr-unuI vesLeLe pe
prImuI om s Ius dIn purudIs, ccI muncuse dIn pomuI
InLeIIgen(eI n conLru uverLIsmenLuIuI ce I se dduse. PrIn
uILuI vesLeLe pe puLrIurIuI OrIeu suu oL s Ius dIn Sod-
omu, ccI voIu s-o urz, penLru c IocuILorII eI nu numuI c
nu voIser s Iu n consIderu(Iune uverLIsmenLeIe ce Ie
LrImILeu, dur cercuser u dezonoru pe ngerII ce Ie uduceuu
uceIe uverLIsmenLe. PrInLr-un uI LreIIeu uverLIsmenL
sLpunuI unIversuIuI vesLeLe pe DeucuIIon suu Noe c o s
nece pmunLuI I I ordon s Iuc o corubIe de LreI suLe de
co(I n IungIme I de cIncIzecI n I(Ime, n cure s InLre eI,
mpreun cu IumIIIu su ceu IourLe numerous, Iuund cu
dunsuI cuLe upLe perecII dIn vIe(uILoureIe ceIe curuLe I
cuLe dou dIn ceIe necuruLe, spre u servI Iu creureu uneI
IumI noI, Ir s Ie pese cuL de pu(In uuLorIIor cosmogonIeI,
de BuIIon, Ineu I CuvIer, cure ne uruL pesLe o suL
LreIzecI de mII de puLrupede, psrI, InsecLe I repLIIe, pen-
Lru u cror conservure, n numr ndoIL I nepLIL, s-ur cere
negreIL o IIoLII compus dIn cuLevu corbII de IInIe I
;;
ScumpII meI compuLrIo(I (gr.)
;8
HuIde(I, copII uI eIInIIor (gr.).
IreguLe.
Pogorundu-ne dIn cer pe pmunL, gsIm c uverLIs-
menLeIe uu jucuL I jouc un mure roI n LrebIIe omenIrII.
AsLIeI dur, suILun MuImud, mureIe sLpunILor uI ceIor
credIncIoI I necredIncIoI, uIIuse dIn ourecure uverLIs-
menLe secreLe c prIncIpeIe Curugeu se upucuse Iu
bLrune(e s nve(e muzIcu vocuI I c-I pIceu IourLe muIL
s cunLe:
j&IIbur;IoI mu sImpuLrILuI
;;
I
deLe, pudeV Ln EIInwn
;8
,
vesLILeIe peune uIe ELerIeI greceLI, I IIIndc ucesLe
cunLece ncepuse u supru nuILeIe urecII uIe mureIuI senI-
or, excIL dorIn(u de u uveu cu orIce pre( cupuI muzIcIunu-
IuI domnILor; cuL despre corp nu Iceu nIcI o dIIIcuILuLe;
puLeu s rmuIe n BucureLI suu orIunde ur II dorIL prIn-
cIpeIe.
Spre ucesL sIurIL, dur, se ncepu muI nLuI o
coresponden( nLre suILunuI I prIncIpeIe I uILu nLre
ucesL dIn urm cu umIcII sI dIn ConsLunLInopoIe. Vzund
ns LurcuI c nu Iese Iu socoLeuI cu uverLIsmenLeIe,
ncepu, dup obIceIuI Lurcesc dIn uceI LImpI, u LrImILe Iu
cupugII, pecIegII I ImbroIorI mprLeLI cu s-I ceur
cupuI.
PrIn(uI, ns, uveu un cup IourLe Irumos I o burb uLuL
de poeLIc I deIIcIous, ncuL ceI muI sIunL dInLre Lo(I
sIIn(II puLrIurII I-ur II duL IerIcIreu ruIuIuI numuI cu s o
pouL purLu cuLevu zIIe IIpIL de IIcIIe suIe ceIe preu
sIIn(ILe. Nu-I veneu dur neLed bIeLuIuI Curugeu s LrImIL
cupuI suILunuIuI I, cu s scupe de suprrI, Iceu nevzu(I
pe Lo(I LrImIII mprLeLI, sLrungund LoL nLr-un LImp
uvu(II nsemnuLe, cu s o Iu Iu snLousu cund I vu venI
bIne.
AcesLe sImpLome ce prevesLeuu o mure crIz poIILIc nu
rmuser muIL LImp uscunse mIn(II ceI ugere u posLeI-
nIcuIuI AndronucIe I u IuI PLurIc. De uceeu umundoI se
sIIeuu u sLrunge bunI cu orIce pre(, cu s pouL IupLu n con-
Lru nenorocIrIIor ce puLeuu s-I ujung prIn cdereu pro-
LecLoruIuI Ior.
n LImp dur de cuLevu IunI, IscusILuI PLurIc Icu o
muI(Ime de IspruvnIcI I judecLorI, scIImb cu(Ivu egu-
menI, sLruI s nu se deprLeze dIn Iunc(Iune un epIscop ce
ubuzuse IourLe muIL de duLorIIIe suIe, Ir u muI numI
zupcIIucurIIe, poIcovnIcIIIe de poLer I cpILnIIIe de jude(,
cure I deLer I eIe un cuLIg bunIceI.
S nu pIerdem dIn vedere c dou pr(I dIn ucesLe
IrpIrI Ie Iuu PLurIc I numuI u LreIu purLe o du IunurI-
oLuIuI, dIn cure muI Iuu I un bun bucI, nso(IL de cu(Ivu
cjerim I brcto.
Trecuse un un de zIIe de cund PLurIc devenIse conIId-
enL uI sLpunuIuI su I prIn IsLe(Imeu I nsInuIrIIe suIe
reuIIzuse o sLure bunIcIc, pe cure o uveu LrecuL nLr-un
cuLusLII de cure nu se despr(eu nIcIoduL.
nLr-o seur eI se uIIu sIngur n oduIu su I se pIImbu cu
puI rurI, nvurLInd pe degeLe nILe mLnII de cIIIIImbur,
cu s goneusc muI(Imeu gundurIIor ce-I preocupuu. u(u
IuI puIId I umenIn(Loure Isu s se vud suIerIn(u moruI
de cure sunL cIInuI(I Lo(I uceIu ce se mbog(esc prIn IupLe
ruInouse.
n IIne eI se oprI n Ioc I, dup ce se muI gundI pu(In,
zIse: EsLe cu nepuLIn(! CosLeu CIIoru, deI esLe ceI muI
muruv I muI cuIpuzun dInLre Lo(I grecII dIn |uru
Romuneusc, dur ce-mI pus! ... eI nu vu puLeu s-mI
mnunce moIu, ccI um nscrIsuI IuI cure d pe Iu( c
moIu posLeInIcuIuI pe cure u cumpruL-o de Iu suILun-mez-
uL esLe u meu I eI nu esLe decuL un vecIII pus dIn purLe-mI,
cu s nu zIc Iumeu c cumpr moIIIe sLpunuIuI meu cu
bunI Iuru(I de Iu dunsuI. S vedem ucum Iu ce sum se
rIdIc mIcuI meu cpILIu. S punem muI nLuI moIu
RsucILu, cure pun usLzI u IosL u preuIubILuIuI meu
sLpun, Iur de muIne-ncoIo vu II u preusupuseI suIe sIugI; uI
doIIeu, um o suL pungI de guIbenI Iu buron SucIeIurIe I
uI(I uLu(Iu Iu cmInuruI PoIIzucIe, cu dobund cIncI Iu
pung; uI LreIIeu, um dou vII n VuIeu CIugreusc. TouLe
ucesLe uduc pe un un venIL de IeI uIzecI de mII. Bruvo, DIn-
uIe! Bruvo, bIeLe! Au esLe, n udevr, dur sunL o sIug, o
sIug boIereusc, meserIu ceu muI umIIILoure dIn LouLe
meserIIIe (rII. ToL omuI esLe sLpun pe voIn(u I pe gus-
LurIIe suIe: pIuguruI, dup ce usud LouL zIuu Iucrund
pmunLuI, seuru se-nLource Iu umIIILu IuI coIIb cunLund I
gesLe Iung IemeIu I copIII sI rspILIreu osLeneIIIor
suIe; negu(LoruI, muI(umIL de mIcuI su cuLIg, cum
upune soureIe I ncIIde prvIIu I, dundu-se cu ncredere
n bru(eIe desILrII, esLe IerIcIL; numuI noI, cIocoII de prIn
cur(IIe boIereLI, sunLem ursI(I Iu ceu muI uspr robIe. NoI
nu LrIm decuL cu s ducem nuInLe (s perpeLum)
;q
De Iu uceI scumuLorI u rmus vorbu popuIur uIL ccIuI.
(n. N. .)
bIesLemuI IuI CuIn, ucIgLoruI de IruLe, Lremurund Iu gIusuI
sLpunIIor noLrI, precum Lremuru eI cund uuzeu gIusuI IuI
Dumnezeu sLrIgundu-I: CuIne, ce uI IcuL pe IruLeIe Lu?
De ce IoIos ne sunL nou muncrIIe ceIe bune, cund nu Ie
puLem gusLu n IInILe? Ce pre(uIeLe o cus bIne ncIzIL
I un puL mouIe I Irumos, cund noI dormIm pe pIcIoure cu
peIIcunII suu cu ocIII descIII cu IepurII, spre u II guLu Iu
poruncIIe sLpunIIor noLrI n orIce ceus uI nop(II?!... Dur
usL vIu( pIIn de cIInurI vu nceLu o duL! MoIu ceu mure
u grecuIuI um ngII(IL-o I nu m-um necuL. VIIIe dIn VuIeu
CIugreusc I Ie-um IrpIL Ir ceu muI mIc greuLuLe; uu
rmus ucum ceIe dou moII dIn Buzu I cuseIe; bun e
Dumnezeu I penLru dunseIe I uLuncI voI Isu pe IunurIoL
cu pungu muI uurIc decuL u unuI neIer de spLrIe I cu
suIIeLuI ncrcuL cu bIesLemeIe srucIIor, dIn uIe cror su-
dorI I-u sLruns uceIe bog(II.
Dup ce PLurIc LermIn uceusL IIIozoIIe cIocoIusc,
scrIse un rvu I I LrImIse Iu CosLeu CIIoruI.
Cupitolol XX. Teutrol in {uru Romneusc
De vu II exIsLuL LeuLru n (uru nousLr nuInLe de Curugeu,
nu LIm, IsLorIu nu ne spune nImIc; cIIur LrudI(IunIIe pop-
uIure nu ne uruL decuL venIreu unor escumuLorI urubI I
LurcI, cure scoLeuu pungIIce dIn gurI, nIIgeuu uce prIn
mucIII muInIIor, vrsuu meI pe nus I scoLeuu dIn cup o
muI(Ime de ccIuII
;q
.
8o
Dup unII, ucesL LeuLru u IosL cIdIL pe IocuI SILIneunuIuI.
(n. N. .)
81
CeIe LreI opere dInLuI sunL de RossInI, Iur ceIeIuILe dou de
MozurL. (n. N. .)
n LImpuI IuI Curugeu venI penLru prImu our un
nLreprInzLor de dIorum I cIdI un LeuLru de scundurI n
curLeu bunuIuI MunoIucIe BruncoveunuI
8o
. AcesL LeuLru
opLIc (Inu cuLvu LImp, Iur muI n urm domnI(u RuIu cIdI
Iu CImeuuu RoIe o suI de buI, n cure se udunuu boIerII I
cucouneIe de peLreceuu nop(IIe ceIe IungI uIe IernII.
Pu(In ns dup uceeu venI n BucureLI un unLreprenor
de LeuLru meIodrumuLIc, cu o Lrup IormuL usLIeI ncuL s
pouL reprezenLu LrugedII, drume, comedII I cIIur opere.
ArLILII ceI muI prIncIpuII uI ucesLeI compunII eruu:
GIergIe (dIrecLoruI) penLru roIeIe comIce, mudum DIIII
penLru roIeIe IorLI de IemeIe, demouzeIu DIIII penLru roIeIe
de jun umunL, Iur domnuI SLeInIeIs eru prIm umunL IorLe.
ReperLorIuI Ior se compuneu dIn ceIe muI Iumouse
produc(IunI drumuLIce I opere muzIcuIe uIe couIeIor
ILuIIun I germun; dur pIeseIe cure nLumpInuu o prImIre
muI IuvorubII n pubIIcuI LeuLruIuI nosLru eruu: SuuI,
du, PIu de ToIomeI, BrIgun(II I uusL, precum I
opereIe: Guzzu Iudru, MoIsI n EgIpeL, CenerenLoIu,
IuuLuI mugIc, domeneu I cuLevu uILeIe
81
.
n LImpuI ucesLu nu(Iuneu eIen se pregLeu s rup
Iun(urIIe ce de puLru secoIe o (Ineu n scIuvIe. Brbu(II ceI
muI IumInu(I I muI puLIo(I uI ucesLeI nu(IunI se udunuser
dIn LouLe pr(IIe n RomunIu I n (rIIe vecIne cu dunsu I
Iormuser dIn BucureLI un cenLru de operu(Iune uI muI
muILor comILeLe, ce Iucruu n unIre penLru bIneIe puLrIeI
Ior.
nLre brbu(II nscrII n regIsLreIe comILeLuIuI
revoIu(Ionur eIenIc dIn BucureLI IIguruu: ALunusIe CrIsLo-
poIu, nouI Anucreon uI grecIIor modernI; ucovucIe RIzu,
poeL cu mure repuLu(Iune; ScuIu, cure muI n urm
reprezenL pe GrecIu IIber Iu muI muILe cur(I uIe EuropeI;
docLoruI CrIsLuII; CosLundIe BuzuI I IogoILuI GIeorgIIe
SerurIe.
AceLI oumenI, n udevr murI I nzesLru(I cu InImI
generouse, cunoscund cuL de muIL conLrIbuIeLe LeuLruI Iu
Iormureu InImII unuI popor prImILIv I Iu pregLIreu IuI
penLru IupLe eroIce, se gundIr u nIIIn(u un LeuLru n IImbu
eIIneusc.
Cu s pouL dur u reuIIzu uceusL Idee, ce (InLeu Iu
pregLIreu junIIor eIInI dIn PrIncIpuLe penLru sIunLu IupL u
Independen(eI cIusIcuIuI pmunL uI EIudeI, Iormur reper-
LorIuI Ior LoL dIn pIese pIIne de puLrIoLIsm, vIrLuLe,
ubnegu(Iune I ur conLru LIrunIeI.
PrImu produc(Iune ce se prezenL pe scenu ucesLuI
LeuLru Iu MourLeu IuI uIIu Cezur de VoILuIre, Lrudus n
eIIneLe de IogoILuI GIeorgIIe SerurIe. SuccesuI eI Iu
spIendId, Iur nLIprIreu ce Is n InImu specLuLorIIor Iu
uLuL de mure, ncuL, dup IeIreu dIn LeuLru, muI(I dInLre
eIInI InLonuu pe uII(e peunuI
8z
rzbunrII I uI mor(II.
Dup uceusL pIes urmur: MunIu IuI AcIII,
8z
Peun Imn rzboInIc.
8
AceusL IemeIe, romun de orIgIne, eru so(Iu serduruIuI
DumILrucIe Bogdnescu. (n. N. .)
compus de ALunusIe CrIsLopoIu; TImoIeon de ZumpeII-
us; Meropu, ZuIru I MuIomeL de VoILuIre; OresL I
IIIp de AIIIerI; PoIIxenI de ucovucIe RIzu I
ArIsLodem de MonLI.
CeI ce voIeLe s uIIe duc ucesLe pIese uu produs suu
nu eIecLuI Ior s nLrebe cumpIIIe DrgunIIor dIn
RomunIu I pe uIe GrecIeI scIuve pe uLuncI I eIe vor
rspunde urLundu-I un popor IIber I un reguL nou nscrIs
pe IurLu EuropeI.
AcLorII cure uu IuuL purLe Iu reprezenLureu ucesLor
produc(IunI LeuLruIe eruu muI Lo(I sLuden(I dIn couIu
eIIneusc; Iur ceI ce s-uu deosebIL muI muIL prIn genIu I
LuIenL uu IosL: C. ArIsLIu, Teodor GuzI, ConsLunLIn
$omucIe, docLoruI ormIon I GIeorgIe Muu.
u ncepuL LouLe roIeIe IemeIeLI se jucuu de brbu(I I
muI cu seum de LunruI C. ArIsLIu, uI cruIu IIzIc I dexer-
ILuLe se conIormuu muI muIL cu curucLeruI IemeIesc; dur
muI n urm s-u gsIL o IemeIe, unume MurgIIouIu
8
, cure u
prImIL cu mure pIcere s jouce ucesLe roIe n LouLe pIeseIe
reperLorIuIuI.
JunII romunI ce-I Iceuu sLudIIIe n couIu eIIneusc,
vzund pe sLrInI reuIIzund nLr-un LImp uLuL de scurL o
InsLILu(Ie de ceu muI mure necesILuLe penLru o nu(Iune,
Iuur IoLrureu u-I ImILu.
8q
Trudus dIn eIIneLe de A. Nnescu, unuI dInLre junII
ucLorI romunI. RoIuI EcubeI dInLr-uceusL oper s-u jucuL
(uu spun conLemporunII) de dI . E. RduIescu, cure,
dorInd cu reprezenLu(Iuneu s Ius nLru LouLe bIne,
mpIIneu I roIuI de suIIer. (n. N. .)
8
Trudus de HerdeIIus, umIc uI IuI GeorgIe uzr. (n. N. .)
Spre ucesL sIurIL se uIeser cu(Ivu dIn ceI muI cu LuIenL
I n pu(In LImp rIdIcur pe scen IuImousu LrugedIe u IuI
EurIpIde numIL Ecubu
8q
.
AceusL pIes, ce penLru prImu our du ocuzIune IImbII
romune u InLru n LempIuI muzeIor, uvu un succes nu
LocmuI suLIsIcLor dIn cuuzu geIozIeI I u rIvuIIL(IIor.
Dup dunsu se reprezenL ZgurcILuI de MoIIre
8
I uILe
cuLevu produc(IunI, upoI nceL.
RevoIu(Iu IuI Tudor VIudImIrescu, cure deLe nu(IunII
romune drepLurIIe eI ceIe sLrmoeLI, o duLorm n mure
purLe IdeIIor de IIberLuLe I eroIsm cuIese de junII romunI
dIn pIeseIe: MourLeu IuI Cezur, AcIII, TImoIeon I
Ecubu.
CuL durur ucesLe LuIburrI poIILIce, n cure romunII, cu
urmeIe n muInI, smuIser de Iu LIrunII Ior drepLuI de u II
guvernu(I de prIncIpI romunI, LeuLruI sLLu ncIIs. MeIpo-
86
Muzu LrugedIeI I u comedIeI. (n. N. .)
mene I TuIIu
86
prsIr murgInIIe DunubIuIuI I se uezur
n puLrIu IuI eonIdus, cu s uprInd n pIepLuI
descenden(IIor IuI IocuI ceI sucru uI IIberL(II, cure purIIIc
pe nu(IunI de Iepru scIuvIeI.
Dup revoIu(Iune venI Iu domnIe prIncIpeIe GrIgorIe D.
GIIcu.
AcesL domnILor romun, deI uveu mure dorIn( cu s
uduc (uru Iu ceI muI nuIL grud de IerIcIre, dur rnIIe eI
eruu muILe I vIndecureu Ior recIumu un LImp ndeIunguL I
sucrIIIcII coIosuIe.
EI, dur, cu un udevruL prInLe uI nu(IunII, sLudIe cu
serIozILuLe pozI(Iuneu (rII I ncepu operu regenerrII prIn
mbunL(IrI de prImu necesILuLe: reguI IInun(eIe (rII
sIeILe de domnII IunurIo(I I InvuzIunIIe precedenLe;
combLu ubuzurIIe umpIoIu(IIor, nzesLr CupILuIu cu puvuj
de pIuLr, nIIIn( couIe n IImbu romun
8;
I pouLe c ur II
IcuL muI muILe mbunL(IrI, duc rezbeIuI Lurcorusesc
nu-I du jos de pe scuunuI domnIeI
88
...
u 18q numIndu-se AIexundru DImILrIe GIIcu domn
(rII, romunII dIn LouLe pr(IIe ncepur u se deLepLu dIn
IeLurgIu n cure se uIIuu pun-ucI. CurIeruI romunesc, sIn-
guru IouIe pe uLuncI, prIn urLIcoIII sI pIInI de puLrIoLIsm,
ncepu u cIemu pe romunII ceI InLeIIgen(I s depuIe pe uI-
LuruI puLrIeI renscuLe roduI osLeneIIIor I uI vegIerII Ior.
O socIeLuLeu IIIurmonIc se nIIIn(. onduLorII eI
Iuser: . E. RduIescu, . CumpIneunu I C. ArIsLIu. CeI
dInLuI conLrIbuIu cu doI guIbenI pe Iun, IucrrI IILerure I
8;
n uceLI LImpI se Iorm o socIeLuLe secreL uI creI cupI I
zeIoI sprIjInILorI eruu ConsLunLIn GoIescu I . EIIude.
uL I progrumu ucesLeI socIeL(I:
. $couIu dIn SI. Suvu s se mpIIneusc I s se nuI(e Iu
gruduI de coIegIu. Dup modeIuI ucesLeIu s se creeze uILu
n CruIovu.
. Creureu couIeIor normuIe n cupILuIu IIecruI jude(
prIn eIevI IeI(I dIn coIegIu.
. Creureu couIeIor prImure n IIecure suL.
V ondure de jurnuIe suu guzeLe n IImbu romun.
V AboII(Iu monopoIuIuI LIpogruIIc.
V. ncurujureu spre Lruduc(IunI n IImbu puLrIeI I
LIprIreu ucesLoru.
V. ormureu unuI LeuLru nu(IonuI.
V. SLruIreu spre u IeI dIn regImuI IunurIoL prIn re-
Iorme n(eIepLe suu rennoIreu prImeIor InsLILu(II uIe (rII
(vezI ssuIur, pug. ;; ;8). (n. N. .)
88
n LImpuI guvernuIuI provIzorIu, s-u IcuL o mIc ncercure
dIn purLeu IuI ArIsLIu penLru deLepLureu gusLuIuI de LeuLru.
EI u reprezenLuL cu coIurII sI pe unIus BruLus I OresL de
AIIIerI, Iur muI n urm pe ZuIru de VoILuLIre. Pe ceIe dou
dInLuI n IImbu eIen, Iur pe ceu dIn urm n IImbu
Iruncez. DInLre junII coIurI s-u dIsLIns muI muIL (uu se
zIce) C. A. RoseLLI, cure u reprezenLuL pe EgIsL LIrunuI dIn
LrugedIu OresL cu o IerocILuLe uLuL de nuLuruI ncuL u
spImunLuL pe pubIIc I cIIur pe ArIsLIu, proIesoruI su. (n.
N. .)
sucrIIIcII LIpogruIIce penLru ImprImureu de pIese LeuLruIe,
progrume, nLIIn(rI eLc.; ceI de-uI doIIeu, cu puLru guIbenI
qo
C. Munu deLe prImuI semnuI, nzesLrund socIeLuLeu cu
dou mII de guIbenI, cure, nmuI(Indu-se prIn dobunzI, cre-
dem c se vor II nLrebuIn(uL Iu cIdIreu LeuLruIuI. (n. N. .)
pe Iun; Iur ArIsLIu, cu un guIben pe Iun I nduLorIreu de u
du Iec(IunI drumuLIce cuLe use ore pe IIecure zI.
Dup use IunI de IupLe gIgunLIce n conLru
dIIIcuIL(IIor de LoL IeIuI, socIeLuLeu IzbuLI u pune n scen
pe MuIomeL de VoILuIre, cu IuxuI I ngrIjIreu
puLIncIous n uceI LImpI.
PIesu, n IIne, reuI de mInune. PubIIcuI, ucuzuL usLzI
c nu esLe n sLure s n(eIeug produc(IunIIe cIusIce, se en-
LuzIuse uLuL de muIL, ncuL cereu, prIn munIIesLrI zgomo-
Louse, reproducereu pIeseI.
JunII eIevI ce se dIsLInser n uceusL pIes uu IosL:
NIcu Andronescu n roIuI IuI MuIomeL, oun CurIe nLr-uI
IuI ZopIr, DIumundI NIcoIue u jucuL bIne pe ZeId I RuII(u
MIIIIeunu pe regInu PuImIru; dur InumIcII romunIIor,
prevzund moruIILuLeu I puLrIoLIsmuI ce puLeu s InspIre
usemeneu pIese n InImu poporuIuI, nLrebuIn(ur LouLe
mIjIouceIe I suIr pe scen comedII I Iurse ImoruIe, cure
corup spIrILuI I InImu
8q
.
EIecLuI moruI ce produse reprezenLureu IuI MuIomeL
Iu necuIcuIubII; venILuI SocIeL(II IIurmonIce se nzecI;
numruI membrIIor eI se rIdIc pun Iu upLezecI IndIvIde,
nLre cure IIguruu ceI muI nobIII I muI InLeIIgen(I brbu(I uI
socIeL(II nousLre. EnLuzIusmuI merse uu depurLe ncuL
unII dInLre usocIu(I, I cIIur dInLre purLIcuIurI, n sucru I
puLrIoLIcu Ior exuILure ncepur u doLu socIeLuLeu cu
donu(IunI LesLumenLure
qo
. Dur InumIcuI ceI nempcuL uI
IerIcIrII nousLre, vzund LouLe ucesLe mrInImouse
8q
uL ce zIceu, n uceusL muLerIe, rposuLuI B. CuLurgIu nLr-
un urLIcoI IcuL n urmu reprezenLrII drumeI MIsunLropIu
I pocIn(u de KoLzebue:
su(I, dur, voI, III uI uceIor murI domnILorI uI IumII,
Isu(I buIonrIu I suLIru pe seumu uceIor suIIeLe
ngIesuILe, pe seumu uceIor duIurI sruce. PrIn(II voLrI
uu IosL murI I voI nu puLe(I II mIcI. VreI cu ucLoruI romun
s uruLe ceeu ce esLe? -I s LrIusc n eIemenLeIe
sLrmoIIor sI. SIuvu, umoruI, generozILuLeu, puLrIoLIsmuI,
rzbunureu, LruIIu, drepLuLeu; IuL ce-I LrebuIe IuI cu s IIe
mure. D-I LrugedII sungerouse I drume scrIse cu IucrImI I
Ie vu jucu bIne. Nu-I du Iurs, c eI nu LIe s IIe buIon; eI
n-u LIuL u se sIugrI I u se muImu(u. Nu-I veI vedeu
nIcIoduL s-I LIe roIuI, penLru c nu-I pIuce nIcI n gIum
u II mscrIcI.
PrIvI(I LeuLruI cu o couI de moruI I ve(I uIIu ucLorI
mundrI de u II proIesorII noro- duIuI, I ve(I vedeu I ucLorI
bunI. uce(I pe ucLoruI romun s meurg sIngur, mbuIzIL
de sIne, necuL n IucrImI pe umvonuI su; s nve(e, s
ndupIece, s mILe InImIIe, s se sImL IerIcIL I mundru de
proIesIu su. Nu-I Luru(I n sII u-I pune perucu buIonuIuI n
cup, u-I Iuce o curIcuLur I u-I umIII spre u se scIumbu
nuInLeu unuI pubIIc cure I eI e LoL romun I sIngur nu LIe
penLru ce nu-I pIuc scIumbLurIIe.
AcesLu esLe mIsLeruI LeuLruIuI socoLIL n udevruLu IuI
nsemnure I usLIeI u IosL socoLIL I nLre ceI vecII.
B. CuLurgIu
(n. N. .).
uspIru(IunI uIe romunIIor cLre cIvIIIzure, u(u( muI nLuI
geIozIu nLre cupII socIeL(II, upoI nLre . CumpIneunu I
prIncIpeIe domnILor; Iur dup uceeu, prIn corup(Iune I
InLrIg, reuI u dIsLruge uceu socIeLuLe, cure, de ur II exIsLuL
pun-ucum, negreIL c urLu drumuLIc I IILeruLuru nousLr
ur II ujuns Iu mure grud de cuILur.
MruI dIscordIeI, cure uduse uceusL nenorocIre, cu o
meduIIe de uur proIecLuL de socIeLuLe u se du prIn voL
membrIIor socIeL(II cure ur II merILuL muI muIL. Se zIce c
CumpIneunu ur II dorIL s I se deu numuI IuI uceu meduIIe
I de uceeu ncepuse u Iuu Lon de dIcLuLor; pe de uIL purLe
IurI, prIncIpeIe GIIcu, vzund cu ocII rI crescundu pop-
uIurILuLe u CumpIneunuIuI I Lemundu-se u nu ujunge prIn-
Lr-nsu Iu Lron, uduse IucrurIIe usLIeI ncuL . EIIude I C. Ar-
IsLIu I deLer demIsIuneu I prInLr-uceusLu LoLuI se
spuIber n vunL.
Pu(In cevu muI n urm se Icur noI ncercrI penLru
renIIIn(ureu SocIeL(II IIurmonIce. C. ArIsLIu Iu nsrcInuL
cu uceusL Iucrure. EI conduse IucrurIIe cu mure sIIIn( I
umor proprIu; vzund ns c LeuLruI I IILeruLuru eruu
numuI un preLexL, Iur udevruLuI scop eru InLrIgu poIILIc,
se reLruse.
Dup Lrecere de cuLvu LImp, IurI ncepur u se IvI
sImpLome penLru redescIIdereu TeuLruIuI Nu(IonuI. De
usL duL ns domnILoruI nsuI se pusese n cupuI
nLreprInderII, cu scop dup mrLurIsIreu conLemporunIIor
- de u puruIIzu InIIuen(u CumpIneunuIuI I u surpu
LoLdeoduL I LeuLruI.
Spre mpIInIreu ucesLuI scop cIem IurI pe C. ArIsLIu
I-I propuse dIrec(Iuneu LeuLruIuI cu suIurIuI de guIbenI
cIncIzecI pe Iun I LoL venILuI reprezenLu(IunIIor. EsLe ns
un proverb cure zIce: CIne s-u IrIpL cu cIorb se Leme I de
IuurL.
q1
Ceu muI mure IovIre duL LeuLruIuI Iu oprIreu IuI MomoIo
de u muI ncIIrIu suIu penLru reprezenLu(IunI romune. (n.
N. .)
BIeLuI ArIsLIu se IrIpsese de dou orI cu cIorb I ceeu
ce I se oIereu ucum nu eru nIcI IuurL, nIcI up rece. Spre u
scpu, dur, de ucesL nou umgIre, ceru de Iu domnILor s
I se deu n scrIs oIerLeIe ce-I Icuse.
AceusL dorIn( nu I se mpIInI de domnILoruI sub
dIIerILe preLexLe, nLre cure InLru I uceIu c nu voIeLe s se
decIure pe Iu( proLecLor uI LeuLruIuI, cu s nu uLIng sus-
cepLIbIIILuLeu CumpIneunuIuI.
ArIsLIu prImI I se IrIpse penLru u LreIu our, ccI dup
suIreu pe scen u IuI SuuI de AIIIerI cu un succes gIgunLIc,
n cure se dIsLInse IourLe muIL juneIe CurIe, ncepur
persecu(II IndIrecLe, cure uduser cdereu deIInILIv u
LeuLruIuI
q1
.
u unuI 18qq-18q ConsLunLIn CurugeuII, eIev uI IuI
ArIsLIu, prsI cupILuIu MoIduvIeI, unde nLreprIndeu urLu
drumuLIc cu mure succes, I nso(Indu-se cu C.
MIIIIeunu I prIn concursuI dIor AnesLI CronIbuce,
screscu, RuII(u SLoenescu I CuIIope CurugeuII,
descIIser IurI LeuLru
qz
.
Cupitolol XXI. Iemeiu u scos pe omdin rui
ecLorII noLrI counosc pIunuI IuI PLurIc I uI DuducI de
u ruInu pe IunurIoLuI; n-uu ns nIcI o Idee despre In-
genIouseIe Ior mIjIouce prIn cure I puneuu n Iucrure
qz
Nu vom zIce nImIc despre progresuI suu regresuI ce u IcuL
LeuLruI sub dIrec(Iuneu IuI CurugeuII, cu s puLem vorbI muI
pe Iurg n romun(uI CIocoII noI despre LoL ce s-u peLrecuL n
LeuLru pun n zIuu de usLzI. (n. N. .)
nLunecousu Ior InLen(Iune. EsLe dur de duLorIu nousLr u
du ucI cuLevu probe despre vIcIenIIIe ucesLor doI Ire(I.
CunouLem cu Lo(II c IuxuI esLe ceI muI LerIbII ugenL uI
corup(IunII; penLru dunsuI IemeIu ceu mundr I uure de
mInLe cuIc n pIcIoure credIn(u juruL so(uIuI eI, vesLejeLe
onoureu su I u IumIIIeI, I Iuce copIII neIerIcI(I, cude n uru
I dIspre(uI socIeL(II, n IIne Iuce LoLuI I se peIrde n
prpusLIu ceIor muI murI crIme.
AcesL IIugeI, InvenLuL de SuLun cu s pIurd pe om prIn
IemeIe, deI se InLrodusese n (ur Iu noI de cLre IunurIo(I,
cu scop de u ne Iuce s pIerdem sImpIILuLeu I vIu(u ceu
uspr ce ne d LrIu de curucLer, dur, eI IIInd IourLe cosLIsIL-
or, se nLInsese numuI n cIuseIe ceIe uvuLe, Iur poporuI
rmuse neuLIns. Dur InvuzIunIIe ce nenceLuL cIcur (uru
InLroduser cu nceLuI munuIucLuru europeun, cure se
compune n mure purLe dIn dIumunLe I uurrII IuIse, pre-
cum I dIn posLuvurI I mLsrII urse, cu cure negu(LorII
ceI Ir conLIIn( neIuu I srceuu noroduI
q
.
RuI ucesLu merse crescund nenceLuL, Iur n LImpuI IuI
Curugeu ujunse Iu cuIme. uxuI, ucum, I uveu prozeII(II
sI n LouLe cIuseIe socIeL(II: IemeIIe nu muI vIsuu decuL
dIumunLIcuIe, sLoIe de mLuse I uILe secLurI de ucesLeu,
penLru cure eruu n sLure u sucrIIIcu LoL.
DescIIdereu cIubuIuI de Iu CImeuuu RoIe I pre-
Iucereu IuI muI n urm n suI de LeuLru deLe o nLIndere I
muI mure IuxuIuI. TouL socIeLuLeu doreu s vud LrugedIIIe
q
C IuxuI u corupL n mure purLe socIeLuLeu nousLr, nu muI
esLe ndoIuI. Dovud Iu uceusLu dm ordInuI prIncIpeIuI
AIesundru Moruz duL cLre mureIe cmru, prIn cure
opreLe pe negu(LorI de u muI uduce n (ur IIude, IIno,
mLsrII I uILe obIecLe de Iux, ccI uduc vLmure I
srcIe noroduIuI. uL uceI ordIn domnesc:
o AIesundru ConsLunLIn Moruz, voIevod I domn
|rII RomuneLI.
Dum. veI-cmru, prImInd domnescuI nosLru pILuc, s
cIemI pe Lo(I IIpscunII Iu cmur I s Ie duI poruncu dom-
nIeI meIe penLru IIude I IInu, sudeLIcu I n cusLurI I n
busmuIe, ce sunL IucrurI cure prIcInuIesc o cIeILuIuI
zudurnIc I o sLIngere de obLe, cu cuLe dInLr-ucesLeu se
uII ucum Iu prvIIIIe Ior, uceIeu numuI s I Ie vund
neoprI(I; Iur de ucI nuInLe s LIe c, Ir de u uveu voIe s
Ie descIId I s Ie vund, se vu peceLIuI I, Icundu-se zupL
Iu cmuru domneusc, se vu scouLe dIn (uru domnIeI meIe
uIur I muI muIL nu vor II ngduI(I u Ie descIIde I u Ie
vInde uIcI. DrepL uceeu, cu s n-uIb prIcIn de ndrepLure
c n-u LIuL, s Ie ur(I poruncu domnIeI meIe IoLruLoure,
cu s o LIe; uIjdereu s ur(I dumneuLu poruncu uceusLu Iu
veI-vume uI curvusuruIII cu de ucum nuInLe orIcuLe de
ucesL IeI, numILe muI sus IucrurI zudurnIce, vu gsI nLre
mrIurIIe ce uduc IIpscunII, peceLIuIndu-Ie de Iu( cu
sLpunuI uceIeI mrII, s Ie LrImIL Iu cmuru domnIeI
meIe. $I nsumI eu, domnuI, um poruncIL.
1;qq, murLIe 11
(Dup CondIcu urIIveI cu nr. 11z rou, IouIu z1q
verso.) (n. N. .)
I opereIe germune reprezenLuLe de GIergIeI. Nu eru Ium-
qq
$eIuI de mus pe uLuncI se pILeu IeI o pe Iun I-I scuLeu
vIu dIn vInrIcI I IndIvIduI su de podvezI I ungurII; pILeu
ns Iu prImIreu ordInuIuI de orunduIre IeI , sub numIre
de IuvuIeL. (CondIcu urIIveI, nr. 1z1, IouIu zo-z6 rou.) (n.
N. .)
IIIe n cure s nu se vorbeusc despre LeuLru I muI cu
seum despre gLeuIu cucouneIor. emeIIe I murLIrIzuu
brbu(II, Iur juneIe I junII pe prIn(II Ior, cu s Ie cumpere
vemInLe noI, dIumunLe I purIumrII. n durn se opuneu
bIeLuI cuIemgIu Iu preLen(IunIIe IemeII suIe, n durn I re-
peLu de o mIe de orI c dInLr-o IeuI de cIncIzecI IeI pe
Iunqq nu pouLe s (Ie greuL(IIe IumIIIeI I s Iuc I Iux,
ccI IemeIu puneu muInIIe n oIdurI I I rspundeu prIn
ucesLe cuvInLe:
CuIIcuIe! duc n-uI sLure, de ce Le-uI nsuruL? S-mI
IucI rocIIe de muILeI I s-mI cumperI uI I cerceI de
Ipscu, uuzI Lu? C-upoI mI Iuc eu... n(eIesu-m-uI?
NenorocILuI so( Lceu I prIveu cu suIIeLuI pIIn de
nLrIsLure pe so(Iu su mbrcuL nLocmuI cu ceIe muI dInLuI
cucoune, Ir s-I uduc umInLe c u conLrIbuIL cuL de
pu(In Iu sLrIucILuI Iux uI so(IeI suIe.
nLr-o seur posLeInIcuI AndronucIe, n conLru obIceI-
uIuI su, se uIIu ucus Iu dunsuI. EI edeu pe o soIu
Iumundu-I cIubucuI cu o IIegm demn de un osmunIuu I
q
DosoIIpsIe - de dure I Iuure. (n. N. .)
vorbeu dIn cund n cund cu PLurIc.
- Au, DInuIe drug, zIceu eI, s ne muI msurm cIeI-
LuIeIIIe, c nu mergem bIne. Ce D-zeu! Eu cuLIg pe LoL
unuI uproupe Iu puLru suLe pungI de bunI, I cu LouLe
ucesLeu vII nenceLuL de-mI spuI c n-uvem bunI I m
sIIeLI s Iuc mprumuLurI.
- ourLe bIne Le-uI gundIL, mIIosLIve cucoune; numuI
esLe cum LurzIu. DuLorIIIe s-uu mrIL IourLe muIL prIn ne-
pIuLu dobunzIIor: CosLeu CIIoru vIne n LouLe zIIeIe de-mI
cere dobundu I cupeLeIe, grmLIcuI IuI buron MeILunI use-
meneu, Ir u muI udugu c de muILe orI nLumpIn cIeILu-
IeIIIe cur(II dIn mIcu meu IeIour de cuIemgIu, pe cure mI-
u(I duL-o bIugorodnIcIu vousLr.
- Dur bIne, DInuIe, mI uduc umInLe c cIIur n Iunu
LrecuL um cuLIguL pesLe o suL pungI de bunI de Iu
sIujbeIe ce um duL Iu unII-uI(II prIn mIjIocIreu meu; ce s-uu
IcuL uceLI bunI?
- S-uu cIeILuIL Lo(I, mIIosLIve cucoune.
- EI bIne, pe ce? -m s n(eIeg.
- AsLu e IourLe cu puLIn(; s uduc cuLusLIIuI, s vezI.
CIocoIuI se pogor jos n cumeru IuI I se nLourse nLr-o
cIIp (Inund n muInI o curLe muI muIL Iung decuL IuL, pe
cure, descIIzund-o, cILI cu o munIer cunceIurIc:
CATASTH DE DOSOPSE
q
A CASE DUM-
NEAU
MAREU POSTENC ANDRONACHE TUZUC
euLuI 1818 sepLembrIe 1
q6
JocuI roIIneI, pe cure poporuI nosLru I numeu Iu o puru
cIncI...(n. N. .)
PrImI(I
Tclere cni lzo.ooo - De Iu upLe IspruvnIcI ce uu Iu-
uL pILuceIe dIn munu meu.l6.8 - puc de Iu uILe
IuzmeLurI duLe prIn mIne. .6; puc de Iu noII cpILunI de
poLer ce I-uu IuuL pILuceIe LoL prIn mIne.l8.6oo - Aren-
du moIeI PIunsurIIe pe IeuLuI 1818. 1.zo,qo puc dIn
vunzureu u z.oo vedre vIn, vudru pe bunI uIzecI.lz.oo
- DIn vunzureu pdurII de pe moIu CIInuIeIeIe. .oo De
Iu IgumenI penLru voInIcII I uILe mudeIe. z.ooo De Iu epIs-
copuI RumnIcuIuI penLru preIucereu unuI zupIs de
duLorIe.l1.;oo - puc de Iu epIscopuI Buzu.lzq;, o -
De Iu doI nem(I cu s uIb voIe u jucu pe Iu buIcIurI: Iu o
puru cIncI.
q6
lo.ooo - uc pesLe LoL prImIrIIe.
CIeILuI(I pe IeuL 1818
Tclere cni
8.68o - CIeILuIuIu cuInII, cure se vede LrecuL condeI
cu condeI n cuLusLIIuI sLoInIcuIuI.
1.6o - emne penLru Iurnu LrecuL.
8oo - CrbunI.
6oo - un I orz.
8o - mbrcmInLeu (IgunIIor.
1.8oo - ucereu unuI Iun Iu moIu CIInuIeIeIe.
qoo - Dregereu buLceI I u rdvuneIor.
1.ooo - u dou zuIuIeLe: unuI Iu sI. AndreI I uILuI Iu
sI. VusIIe.
q;
Dup obIceIuI de pe uLuncI, condIcurII I IogoIe(eII de DI-
vun se duceuu cu CrcIunuI Iu domnILor I pe Iu Lo(I boIerII
ceI murI. (n. N. .)
1z.oo - Du(I gIuvuergIuIuI penLru dIudemu de
dIumunL I uILe guIvuerIcuIe duLe cucouneI Duducu Iu
sIunLuI AndreI.
1.ooo - CIIrIu cuseIor cucouneI Duducu.
zo - puc sImbrIu sIugIIor dumneueI.
.ooo - puc sImbrIu urnu(IIor.
8.ooo - GIuvuerurI, bIune de sumur, cucom I de
beIcII( I cumuurI de rocIII cucouneI Duducu de Iu sI.
VusIIe.
zo - Du(I IumucIIor I cuIemgIIIor ce uu venIL cu
CrcIunuI domnesc
q;
.
zo - Du(I meLerIuneIeI, IdIcIIIIor, IusLuIIor I uILor
Lugme de sIujILorI bucI de sI. VusIIe.
1q.8o - Du(I bIugorodnIcIeI vousLre penLru buzunur
n muI muILe rundurI.
1.zoo - SImbrIIIe sIugIIor cuseI.
zoo - BucI Ior de sI. VusIIe.
-------------------
66.6;o - uc cIeILuI(I.
o.ooo - Se scud prImI(I.
-------------------l16.6;o - CIeILuI(I muI muIL I cure s-
u IuuL cu dobund de Iu CosLeu CIIoruI.
unurIoLuI uscuIL cu Iuure-umInLe socoLeIIIe ce-I
nI(I PLurIc, dur cund ujunse Iu ncIeIere I vzu IuuLe
de vunL ceIe unu suL pungI de bunI I o duLorIe nou de IeI
16.6;o, oIL dIn uduncuI InImII; dur n momenLuI cund se
gLeu s Iuc ourecure bgrI de seum I musLrrI
vLuIuIuI su de curLe, ujunse Iu urecIeu su zgomoLuI uneI
LrsurI ce se oprIse Iu scuru cuseIor suIe.
PLurIc IeI s vud pe vIzILLoruI I revenInd unun(
pe cIeru Duducu.
- Duducu! excIum IunurIoLuI cu surprIz.
- Du, mIIosLIve sLpune, dumneueI.
- us-m dur sIngur I Le voI cIemu Iu LrebuIn(.
PLurIc pIec cupuI n jos I, IeInd dIn cumer, se
nLuInI Iu( n Iu( cu Duducu, creIu I opLI nceL:
- S Le vd, ucum esLe LImpuI.
- us pe mIne, rspunse eu cu un uccenL ce se sLInse
pe IrumouseIe eI buze, precum se sLInge o urmonIe de Lon-
urI muzIcuIe purLuL pe urIpIIe vunLuIuI dIn IocurI
deprLuLe; upoI InLr n IuLucuI grecuIuI I ezu Iung
dunsuI pe soIu. VemInLeIe eI sImpIe, dur bIne LIuLe,
couIuru ceu mpnuL cu roze I mIcuneIe, purIumurIIe cu
cure eru sLropIL I muI presus de LouLe gru(IosuI uer ce
uveu n uceu seur urLuu pun Iu evIden( necesILuLeu ce
uveu eu de u ncunLu I u ume(I pe IunurIoL muI muIL decuL
LoLdeuunu.
ScopuI eI eru deju pe jumLuLe mpIInIL, ccI IunurIoLuI,
cum o vzu, devenI puIId I ncepu s-I Lremure IIbreIe de
emo(Iune.
- DumnezeuIe! cuL eLI de Irumous, Duduco! excIum
eI cu ocIII rLcI(I I cercund, cu munu LremurLoure, s
upuce pe u IrumouseI cocIeLe.
- RuzI de mIne, cucoune AndronucIe; eu nu sunL uLuL
de Irumous, precum zIcI.
- Nu, Duduco, (I spun udevruI!
Greucu se pIec s-I sruLe pe obruz cu un LrunsporL de
umor preIcuL, Iu munu IuI nLr-uIe suIe I o ucoperI de
sruLrI, upoI czu n nILe medILu(IunI pe cure IunurIoLuI
Ie LImceu n muILe cIIpurI, dur LouLe n Iuvoureu umor-
uIuI su.
MuI muILe scene de un umor deIIcIos se peLrecur nLre
dunII, dur cund greucu crezu c u sosIL LImpuI s deu IovI-
Luru decIsIv, se preIcu c cude nLr-o udunc nLrIsLure,
oIL cu o preIcLorIe ce nu s-u vzuL pun-ucum cIIur Iu ceI
muI Iudu(I ucLorI drumuLIcI uI LeuLruIuI nosLru I vrs
cuLevu IucrImI mIncInouse.
unurIoLuI o prIvI cu exLuz I durere de InIm, ccI dIn
nenoro- cIre o Iubeu pun Iu nebunIe. n momenLeIe
ucesLeu vIcIeunu IemeIe scouse o gevreu uIb dIn buzunuruI
uneI scurLeIcI bInILe cu cucom uIb I I Lerse ocIII, upoI
mbr(I pe IunurIoL I ncepu u-I sruLu cu buzeIe eI ceIe
rumene I urzLoure cu IocuI.
AcesLe IIne preIcLorII puse pe IunurIoL nLr-o
pozI(Iune IourLe crILIc; eI nu LIu Iu ce s uLrIbuIe IucrImIIe
I IurIIIe de umor uIe umunLeI suIe.
Greucu ncepu IurI u oILu I u IcrImu.
- Ce uI, Duduco, de pIungI I oILezI? o nLreb IunurI-
oLuI cu un uer n cure se vedeu dIsperureu I curIozILuLeu.
Spune-mI, cIne Le-u supruL?
- N-um nImIc, nu m-u supruL nImenI.
- De ce pIungI dur? De ce oILezI?
- PIung nenorocIrIIe meIe.
- $I cure sunL uceIe nenorocIrI? Nu Le mbruc? Nu-(I
duu demuncure I cus? n sIurIL, nu Le Iubesc muI muIL
q8
O negu(Loreus de IuIne vecII dIn LImpuI IuI Curugeu. (n.
N. .)
decuL pe mIne? Nu vezI c umoruI Lu m-u zuIIsIL, um ujuns
cu Muneu nebunuI?...
- PreIcLorII brbLeLI I nImIc muI muIL.
- Nu, Duduco, pe vIuI Dumnezeu, Le Iubesc dIn LouL
InImu.
- Duc m-uI IubI, m-uI Isu I pe mIne s m duc Iu
pIImbure, Iu LeuLruI nem(esc I Iu comedIe: nu m-uI (Ine
ncIIs cu pe-un pupuguI I mbrcuL cu Lren(eIe usLeu cu o
preoLeus de muIuIu.
- Dur bIne, gIuvuerIcuIeIe ce (I-um LrImIs Iu zIuu meu,
cumuurIIe de rocIII, uIurIIe, LouLe ucesLeu Ie numeLI
Lren(e? zIse IunurIoLuI oIensuL I uLIns de nemuI(umIreu
umunLeI suIe.
- Nu sunL Lren(e, dur nu sunL Iu mod.
- S Ie scIImbm I s Ium uILeIe, de mod.
u ucesLe cuvInLe Duducu ncepu s rud cu IoIoL.
- De ce ruzI? nLreb IunurIoLuI.
- AuzI ucoIo, s Ie scIImb! Du sIuv DomnuIuI! nu
sunL nIcI condIcreus, nIcI LeIeIouIc.
- Dur bIne, Duduco drug, e pcuL s ud degeubu n
sIpeL.
- M-um gundIL eu Iu uceusLu I Ie-um vunduL pe LouLe
Iu ToIbu ovreIcu
q8
.
- $I ucum?
- N-um uILe IuIne decuL ucesLe ce Ie vezI I cerceII
uceLIu de Lumbuc (bronz).
- $I ce uI prIns pe dunseIe?
- MuI nImIc, o mIe cIncI suLe de IeI.
- O mIe cIncI suLe!... dur LII Lu, Duduco, c uceIe
IucrurI cosLIseuu pesLe o suL pungI de bunI?
- TeIeIouIcu mI-u zIs c pIeLreIe sunL prousLe.
GrecuI rmuse pe gundurI, upoI zIse:
- EI, bIne, Duduco, cu ce o s IeI ucum n Iume?
- Cu vemInLeIe ce vezI pe mIne.
- S Le Iereusc Dumnezeu de unu cu usLu. Amoreuzu
posLeInIcuIuI AndronucIe nu vu purLu nIcIoduL rocIII de
munI( I de bogusIu.
Greucu, muI(umIL IourLe muIL de umbI(Iuneu n cure
udusese pe umunLuI eI, scIImb vorbu.
- Am uuzIL, zIse eu, c LeuLruI nem(esc esLe IourLe
Irumos I nem(ouIcu ceu Lunr u nnebunIL Iumeu; se muI
zIce IurI, c IuLmunuI Crbu moure dup dunsu. Cund
o s m ducI s o vd I eu? AI? Spune-mI!
- O s vIe vremeu, scumpu meu.
- Am uuzIL c zIIeIe usLeu o s purusLIseusc LuIIunu
n AIgIr, bucuL cu cunLece. O s m ducI s o vd I eu?
- Du, du, o s Le duc, ngun IunurIoLuI uprIns de
geIozIe.
- S vd I eu cucouneIe I boIerII ceI murI.
u zIcereu boIerI, geIozIu IunurIoLuIuI se IrIL I muI
muIL; eI se Lemeu s o expuIe vederII IuI beIzudeu C. I u
cupIoIduIIor IuI, ccI I LIu cuL eruu de sLrIcu(I.
Duducu se preIcu c voIeLe s pIece, dur n momenLuI
cund I Iuu rmus bun de Iu umunLuI eI, uu cumereI se
descIIse pu(In I Is s se vud cupuI ceI pIeuv I Iu(u ceu
pIIn de vIcIenIe u IuI CosLeu CIIoruI bogusIeruI.
qq
VezI cuLuIoguI vmIIor dIn LImpuI IuI Curugeu ce se uII Lre-
cuL n CondIcu urIIveI nr. 1z1, IouIu z1o. (n. N. .)
- CIIr CosLeu! zIse Duducu cu o surprIz preIcuL.
- Du, pIecuLu sIug u mrIeI suIe mureIuI posLeInIc I u
dumILuIe, preu sLrIucIL cuconI(, rspunse IreLuI, Isund
s se vud cuL se puLeu muI bIne o cuLIe de gIuvuerIcuIe I
cuLevu uIurI I cumue de mLsrII.
- Ce ne uducI nou, cIIr CosLeo? nLreb IunurIoLuI cu
gruvILuLe.
- S LrIeLI, urIon posLeInIce! Am desIcuL usLzI
LuxIduI de murI ce um prImIL de Iu |urIgrud I, dup duL-
orIe, um venIL muI nLuI Iu nI(Imeu Lu, cu s-(I uIegI ce-(I
vu pIceu.
- AIerIm, cIIr CosLeo, s LrIeLI; dur Iu spune-mI, ce
ne-uI udus? DescIIde-(I cuLIIIe s vedem I noI. AI, d-Le
muI ncouce!
CosLeu CIIoruI descIIse cuLIu pe cure o udusese cu
dunsuI I ncepu u desIuce mrIIIe, pronun(und cu
ngumIure numeIe IIecreI mLsrII suu gIuvuerIcu:
- AsLu esLe IuLuIu de Vene(Iu sudeu, IuLuIu IIorunLIn,
cumoIus de Vene(Iu cu IIr, cumoIus sudeu, cuLIIeu cu uur I
sudeu de Vene(Iu, sunduI cIunIes, cunuv(, LuILu, uLIus
vrguL I cu IIorI, Iures pungIuc, IesurI LunesIII, busmuIe de
TrIesLI, de run(u I de EngIILeru, LuIpun mosc, uIugeu de
TrIesLI, uI de ndIu cIucIIu, uI bozu-Ier muI prIn coI(urI,
geur de ndIu, uI, sunguIIe, bruurI curugIuIur cusuLe, cuL-
nII, uIugeu, cILurII I guzII de Brussu, suvuIeIe de HuIe
qq
.
Greucu prIveu cu ocII scunLeIeLorI mLsrIIIe de
Vene(Iu, de run(u I de Brussu I, cund I pIceu vreunu,
Iceu IuI CosLeu cuLe un semn de n(eIegere, Iur eI puneu Iu
o purLe muLerIu uIeus.
- Cevu gIuvuerIcuIe Irumouse I IeILIne! excuIm Du-
ducu cu voce Lure I Icund un nou semn de n(eIegere
negu(LoruIuI.
- Avem, sLrIucIL cuconI(, de ceIe muI Irumouse, dur
sunL cum scumpuIe(e.
- Nu Le Leme despre pre(, uduose posLeInIcuI, cum uL-
Ins Iu mundrIe. ScouLe LoL ce uI muI bun I voI pILI cu bunI
peIn (guLu).
AcesLe cuvInLe umpIu de bucurIe pe umundoI
umgILorII. CosLeu CIIoru ncepu s scouL dInLr-o cuLIe:
coIIere (gIIordune) de dIumunL I de rubIne, cerceI de ber-
IIunL, IneIe de smurund, rubIn, berIIunL I muLosLuL, Icund
IIecruI obIecL cuLe o Iuud nemerILuL.
Duducu uIese un coIIer de dIumunL, o perecIe cerceI de
brIIIunL, cuLevu IneIe de rubIne I smurund, vreo cuLevu
curII(e (uce) de uur cu pIeLre scumpe I zece buc(I de
mLsurI dIn ceIe muI scumpe.
- u s vedem, Duduco drug, ce (I-uI uIes.
VIcIeunu IemeIe urL IunurIoLuIuI LouLe obIecLeIe I, cu
s u(u(e I muI muIL umbI(Iuneu IuI, zIse cu un zumbeL
nruL(IL:
- uL IucrurIIe ce mI-um uIes, dur...
- Dur ce? rspunse IunurIoLuI oIensuL.
- CosLIsesc preu muIL, nu sunL penLru mIne.
- AcesLe vorbe m supr, Duduco. u orIce-(I pIuce; Iu
cIIur LouL murIu IuI CosLeu, cu s vezI c penLru umoruI
Lu sunL n sLure s jerLIesc cIIur vIu(u meu. ApoI,
1oo
Cu Lermen. (n. N. .)
nLorcundu-se cLre CosLeu, I zIse: socoLeuIu, CosLeo, I
spune-mI ce-(I sunL duLor.
- NumuIdecuL, mrIu Lu. $I sco(und un peLIc de IurLIe
dIn sun I un condeI de pun dIn cIImrIIe de uIum ce
purLu Iu bruu, se preIcu c scrIe I sumurIseLe; Iur dup
ce cILIn cupuI de cuLevu orI, cu s uruLe de cuL
ImporLun( eru sumu ce uveu s pronun(e, zIse: GIuvuer-
IcuIeIe I cumueIe de rocIII cosLIsesc unu... suL... dou-
zecI pungI de bunI.
- A! A! e IourLe scump; nu Iuu nImIc! excIum greucu,
Iuund un uer de o subIIm preIcLorIe.
- |Ine-Ie pe LouLe, uduose IunurIoLuI I nLorcundu-se
cLre negu(Lor I zIse cu mundrIe: VreI s-(I pILesc ucum
nduL n bunI nuIL suu s-(I Iuc zupIs cu duLorIe
1oo
?
- BIne ur II s-mI pILeLI n nuIL, dur, cu s nu Le
supr, prImesc I pe duLorIe; s-mI duI ns o poII( cu
nume descIIs cLre buron SucIeIurIe suu cLre cmInuruI
PoIIzucIe I LoLuI se vu IsprvI.
- BIne, IIe dup cum zIcI!lPoII(u se scrIse I se deLe n
munu IuI CosLeu, cure o prImI Icund ncIIncIunI pun Iu
pmunL.
n momenLuI cund se LermIn uceusL InIernuI
LuIIrIe, un geumL rguIL se uuzI n cumer. NImenI nu
bg de seum uIur de Duducu, cure devenI puIId cu un
cuduvru.
AceI geumL, ce semnu cu urIeLuI de bucurIe uI de-
monIIor cund Iuc s cud un sIunL n Iun(urIIe Ior, eru ex-
1oz
AsLzI uIe SILIneunuIuI.(n. N. .)
presIuneu InIernuIeI bucurII u IuI PLurIc, cure prIn
sLruLugemu de ucum u DuducI deveneu sLpun pe LoL ce-I
muI rmsese bIeLuIuI IunurIoL.
Duducu I CosLeu IeIr umundoI dIn cusu IunurIoLuIuI,
muI(umI(I de LreburIIe ce Icuser.
Cupitolol XXII. Ituliunu in ulgir
1o1
n muIuIuuu numIL n vecIIme Popu Durvu, Iur ucum
BIserIcu AIb dup PoduI MogoouIeI, Iu(-n Iu( cu cuseIe
ceIe murI uIe DeIIuIuI
1oz
se uIIu pe LImpuI IuI Curugeu o
pIu(, n mIjIocuI creIu cIdIse doumnu RuIu o suI de
cIub, cure muI n urm se preIcu n LeuLru. AcesL edIIIcIu
uveu IungImeu de opLsprezece sLunjenI, Iur I(Imeu de nou
I cuLevu puIme; prIvIL ns dIn puncLuI de vedere uI sLIIuIuI
I uILor umnunLe urIILecLonIce, nu prezenLu nImIc
nsemnLor. nLerIoruI IuI se compuneu dInLr-o suI de
specLucoI I cuLevu cumere sILuuLe Iu dreupLu I Iu sLungu
sIII. nLr-unu dInLr-nseIe se (Ineuu duIce(I, rucIIurI I
buLurI rcorILoure penLru LrebuIn(u pubIIcuIuI; Iur n ceu
de u douu edeuu sIugIIe boIerIIor pe LImpuI
reprezenLu(IunII.
SuIu LeuLruIuI proprIu-zIs uveu LreI rundurI de IojI
Lupe(uLe cu posLuv rou I mpodobILe cu perdeIe de
cIembrIc cu cIucurI uIbI. u dreupLu eru o soIu mbrcuL
cu cuLIIeu roIe, pe cure edeu domnILoruI, Iur mIjIocuI sIII
eru ucoperIL cu IuvI(e cpLuILe LoL cu posLuv rou. Scenu se
deosebeu de resLuI sIII prInLr-o corLIn de punz pe cure
eru desenuL ApoIIon (Inund IIru pe genuncII. nLr-un spu(Iu
1o
BngI mIcI pe cure pun urLILII noLeIe n LImpuI execuLrII.
AceusL numIre muI serv I spre u demonsLru gruduI de
perIec(Iune uI urLIsLuIuI de orIce InsLrumenL. (n. N. .)
mIc ce despr(eu scenu de pubIIc eruu o muI(Ime de scuune
I pupILre
1o
desLInuLe penLru muzIcun(II ce compuneuu or-
cIesLru de pe uLuncI. IumInu(Iu eru n udevr curIous,
ccI, n Ioc de IumpudurIu I ImpI, LeuLruI eru pesLe LoL IIu-
mInuL cu IumunrI de seu puse n sIenIce de LInIcIeu,
spunzuruLe mprejuruI sIII.
1oq
Pre(uI InLrrII eru reguIuL n moduI ucesLu: IojIIe de
mIjIoc se pILeuu cuLe un guIben I eruu IsuLe pe seumu
boIerIIor ceIor murI, u consuIIIor I uILor persoune de
dIsLInc(Iune; IojIIe de jos I ceIe de Iu uI LreIIeu rund se
pILeuu cu IeI zece, I eruu comune penLru Lo(I ceI ce voIuu
u Ie ncIIrIu, Iur purLeruI se pILeu cuLe IeI LreI de IIecure
persoun.
u 8 sepLembrIe 1818 pe Iu(udu LeuLruIuI despre cure
vorbIrm eru IIpIL un uII scrIs n IImbu greceusc I LIprIL
n LIpogruIIu boIerIIor cIIncenI. AcesL uII vesLeu nuILeI no-
bIIImI I respecLubIIuIuI pubIIc de pe uLuncI c n seuru
uceIeI zIIe eru s vud I s uud operu LuIIunu n AIgIr de
compozILoruI oucIIm RossInI.
AceusL oper, IIInd unun(uL de muI muILe orI I nc
nereprezenLuL , u(u(use IourLe muIL dorIn(u pubIIcuIuI de u
o vedeu. AmuLorII dur de LeuLru venIsere cu dou ore
nuInLeu descIIderII LeuLruIuI, spre u-I cumpru bIIeLe de
1oq
n LImpuI domnIeI IuI GrIgore vod GIIcu, Lrecund pe Iu
noI murcIIzuI de RIbopIers (RIbeuupIerre), eIcIuI RusIeI Iu
ConsLunLInopoIe, domnILoruI Iu msurI spre u-I Iuce o
prImIre muI dIsLIncL. AsLIeI dur, nLre uILe LruLumenLe ce-I
Icu, I InvIL I Iu un buI pubIIc duL n onoureu IuI. MurcI-
IzuI se duse Iu buI muI muIL cu s observe gruduI de
cIvIIIzu(Iune uI socIeL(II nousLre, dur mLsrIIIe, uIurIIe
I muI cu seum dIumunLeIe ce vzu Iu dumeIe romune I
surprInse, ccI numuI dIudemu, cerceII I gIIordunuI cu-
couneI Z... M... cosLu pesLe un mIIIon. DIn nLumpIure
murcIIzuI I urunc prIvIreu I usupru IIumInu(IeI sIII I
vzu cu desLuI surprIndere c eru IIumInuL cu IumunrI
de seu. A douu zI, venInd Iu curLe I IIInd nLrebuL de cLre
domnILoruI de u peLrecuL bIne suu nu, murcIIzuI rspunse
c IuxuI cucouneIor nousLre esLe eguI cu uI nobIe(eI dIn
PeLersburg, numuI un Iucru nu mI-u pIcuL, zIse eI domnI-
LoruIuI.
- Ce Iucru? nLreb vod GIIcu cu nerbdure.
- umunrIIe ceIe de seu, uI cror Ium sLrIcu ueruI
sIII.
- CuL despre uceusLu, uI drepLuLe, urIon murcIIz; dur
Iu noI numuI domnuI ure voIe s urd IumunrI de ceur,
ceIIuI(I cuL s urd de seu. (n. N. .)
InLrure; I cu s Iug de uruLuI ce prIcInuIeLe uLepLureu,
unII se pIImbuu Iormund mIcI grupe I dIscuLund despre
dIIerILe cIesLIunI de cure se InLeresuu, IuL uI(II Iormuser
un mure cerc mprejuruI uIIuIuI I comenLuu muzIcu I In-
LrIgu pIeseI cum se prIcepeuu. E LrugedIe, zIceuu unII. Bu
esLe comedIe, rspundeuu uI(II, uIur de cu(Ivu nv(u(I,
cure, Iuund cuvInLeIe drumu gIocoso n sIm( muLerIuI,
1o
IorI de dIumunLe suu brIIIunLe. (n.N..)
uIIrmuu cu urogun( c nu esLe nIcI LrugedIe, nIcI comedIe,
cI juInIc prIveIILe cu jocurI I cunLece!...
n LImpuI cund se peLreceuu LouLe ucesLeu pe pIu(u I
nuInLeu LeuLruIuI, se descIIse o u I se vzu cupuI ceI
pIeuv I Iu(u ceu guIben I rece u neum(uIuI cusIer. PrIvIL-
orII, ce pun ucI uLepLuu IInILI(I, cum vzur pe cusIer
nvIIr Lo(I deoduL I ncepur u cere bIIeLe cu un zgomoL
IourLe mure.
Neum(uI, ns, I vIndeu murIu su cu sunge rece I
dup reguI, Ir u se LuIburu cuL de pu(In de cererIIe ce I
se udresuu n numeIe ceIor muI murI boIerI uI (rII; dur
cund uuzI sLrIgund: oju mureIuI posLeInIc AndronucIe
TuzIuc, LIe numuIdecuL bIIeLuI I-I deLe cu uLuLu grbIre,
ncuL eru uproupe s uILe u cere cosLuI eI.
n IIne, pe Iu upLe ore I jumLuLe dup umIuz, por(IIe
LeuLruIuI se descIIser; pubIIcuI ncepu u InLru nIunLru
suIuLuL cu LemeneIe de urnu(II ce Iormuu gurdu de onoure
I, n pu(In LImp, IojIIe I purLeruI se umpIur de prIvILorI.
DIrecLoruI LeuLruIuI, IIInd nLIIn(uL Iu LImp c n uceu
seur eru s vIe I domnILoruI, mpreun cu LouL ecpuIuuu
su (suILu su), osebIL de uILe nIrumuse(rI de ocuzIe ce Icu,
deLe ordIn u se IIumInu LeuLruI cu IumunrI de ceur cure,
deI produceuu o IumIn IourLe sIub, eruu ns de ujuns cu
s Iuc u scunLeIu n mII de cuIorI dIumunLeIe I uILe pIeLre
nesLemuLe grmdILe pe cerceII, IuIIIIe I gIIorduneIe
1o
cu-
couneIor.
nLr-unu dIn IojIIe cur(II sLu beIzudeu CosLucIe Cur-
1o6
Ir de ceI muI bun. (n. N. .)
ugeu, mpreun cu doI IunurIo(I I cu IuLmunuI Crbu,
IuvorILuI I nesepurubIIuI su umIc.
AcesL Irumos I IIberLIn prIncIpe prIveu prIn LouLe
IojIIe, cu s gseusc vreo Irumuse(e necunoscuL nc de
dunsuI, spre u o Iuce vIcLIm pIcerIIor suIe. Dup ce Icu
un gIr de prIvIre pesLe LoL LeuLruI, ocIII IuI rmuser nIIp(I
usupru uneI june IemeI, cure, pe Iung o rur Irumuse(e I
eIegun(, uveu I un cosLum dIn ceIe muI Iu mod I muI
boguLe. Eu eru mbrcuL cu o rocIIe de cuLIIeu pLIgInIe,
cu pIep(II rIdIcu(I I munecIIe sLrumLe, dup modu de
uLuncI. MIjIocuI I uveu ncIns cu un coIun (esuL n IIr
surm1o6, Iur n mIjIocuI pIepLuIuI uveu o mure IIoure de
dIumunL, cure, IIInd pus pe rocIIu ceu de cuIoure ncIIs,
sLrIuceu cu muI muIL LrIe. GuLuI eI eru ucoperIL cu sImIz-
eL de bIondurI de OIundu I cu un gIIordun (coIIer) de
smurugde I suIIre; n urecIIIe suIe ceIe deIIcuLe eruu
uLurnu(I nILe cerceI de dIumunL, murI I sLrIucILorI; pe cup
uveu un Ies uIb de TrIpoII, IeguL mprejur cu o sunguIIe
uIb, cusuL cu mLuse I IIr, uIe creI exLremIL(I Iormuu
un Irumos nod, n cure eruu nIIpLe dou IIorI de dIumunL.
Dup ce beIzudeuuu o prIvI cu muIL Iuure-umInLe se
nLourse cLre IuLmunuI Crbu I I zIse:
- CosLucIe!
- Aud, mrIu Lu!
- CunoLI Lu pe cucounu uceeu?
- Cure, mrIu Lu?
- Aceeu cure ude n Ioju de Iung u con(uIuI prusIen-
esc.
Crbu prIvI cu Iuure-umInLe IocuI IndIcuL, upoI
rspunse cu mure IInILe:
- O cunosc, mrIu Lu.
- CIne esLe, spune-mI?
- EsLe IuLu IuI MIIuIe cIoIoduruI.
- S vedem, pure c-mI uduc umInLe: cum uI zIs?...
uLu IuI?... uLu IuI MIIuIe cIoIoduruI dIn zvor I ucum
(IILoure u posLeInIcuIuI AndronucIe TuzIuc.
- Du, du! mI uduc umInLe, o cunosc.
- VeI II voInd pouLe s o vIzILezI, uduose Crbu cu
uceI InLeres ce mIc pe Lo(I junII ceI demoruIIzu(I, cund II
se prezInL noI ocuzIunI de dezmIerdrI sIm(uuIe.
- |I-um zIs c o cunosc I credeum c n(eIegI noImu
ucesLuI cuvunL IuconIcesc.
Pe cund se peLreceu ucesL dIscurs nLre beIzudeuuu I
IuvorILuI su, seIeum-ceuuuI cur(II domneLI InLr n
LeuLru I unun( venIreu domnILoruIuI.
VesLeu uceusLu Icu s se nusc un IreumL n LoL pub-
IIcuI, cure uLepLu venIreu prIncIpeIuI cu uceu nerbdure I
curIozILuLe proprIe muI(ImII I gIouLeIor socIeL(II.
n IIne prIncIpeIe InLr n LeuLru cu ueruI su de mrIre
pe cure IunurIo(II LIu IourLe bIne u-I ImILu. PubIIcuI sLrIg
de LreI orI: S LrIusc mrIu su!, upoI se IInILI.
ReprezenLureu ncepu prIn Irumousu uverLur scrIs de
ceIebruI RossInI n momenLe de o IerIcIL InspIru(Iune I
merse nuInLe pun Iu IuImosuI Ler(eL dIn cure se Iormeuz
IInuIuI prImuIuI ucL, dup u cruI LermInure corLInu se Is,
Iur pubIIcuI dIn purLer I cIIur dIn IojI IeI uIur cu s se
rcoreusc.
Dup o mIc puuz cIopo(eIuI deLe semnuIuI nceperII
ucLuIuI uI doIIeu. SpecLuLorII se uezur pe Iu IocurIIe Ior I
se puser u uscuILu cu mure uLen(Iune IrumouseIe meIodII
ce se cuprInd I n ucesL ucL; dur pe cund reprezenLu(Iu
ujunsese Iu scenu n cure MusLuIu, deIuI AIgIruIuI, LrImILe
pe scIuvuI Indoro s cIeme pe subeIu, Iur IuI Tudeo,
cuImucumuI su, I zIce c pe duL ce se vu prezenLu Iru-
mousu sLrIn I I vu uuzI sLrnuLund de LreI orI, s Ius
uIur, pe ucesL LImp doI condIcurI de DIvun, ce edeuu pe o
IuvI( I uscuILuu operu, ncepur u vorbI nLre dunII I u
rude cu nILe nebunI.
- EsLe curIos, dur IourLe udevruL, zIse IeInund de rus
unuI dInLre ceI doI condIcurI udresundu-se cLre ceIIuIL.
- Despre ce esLe vorbu? rspunse ceI nLrebuL,
zumbInd Ir s LIe penLru ce.
- PrIveLe, Le rog, muI cu bgure de seum Iu ceeu ce se
peLrece pe scen I veI vedeu c seumn cu dou pIcLurI
de up cu ceeu ce se peLrece n cusu posLeInIcuIuI An-
dronucIe TuzIuc.
- $I ce se peLrece n cusu uceIuI boIer?
- ucrurI murI, nenIoruIe, gugumnII nemuIuuzILe!
VezI pe cucounu uceeu cure ude n Ioju de Iung eIcIuI
PrusIeI?... UIL-Le bIne Iu dunsu; vezI cuL e de gLIL:
dIumunLeIe I rubIneIe sunL uruncuLe pe dunsu cu IopuLu,
purc e brezuIe suu LeIeIouIc.
- EI bIne, o vd.
- Aceu IemeIe esLe (IILoureu posLeInIcuIuI AndronucIe
TuzIuc.
- Bruvo! e Irumous de mInune.
- Au esLe precum zIcI, dur eu, unuI, m-u IIpsI de use-
meneu Irumuse(e I IerIcIre.
- Du de ce, beI-mu?
- PenLru c I-u IsuL n sup de Iemn; I-u IcuL s-I
vund dou moII pun-ucum I muIL-pu(InuI ce I-u muI
rmus o s se sLrIge muIne-poImuIne Iu mezuL de cLre duL-
ornIcI.
- SrmunuI om! pouLe c I-o II IubInd I drugosLeu
ume(eLe pe om.
- A! nu muI crede, nu-I IubeLe deIoc; I penLru muI
mure ocur u bIeLuIuI om, s-u ndrgIL cu vLuIuI IuI de
curLe I-I Louc sLureu Ir musLrure de cugeL.
- CIuduL Iucru! Dur Iu spune-mI, cIne esLe uceI vLuI de
curLe?
- EsLe un ourecure DInu PLurIc, un opIncur de Iu
ScuIenI I un IreL de n-ure perecIe.
- Dur bIne, mI IruLe, cum s-u uILuruL eI pe Iung
posLeInIcuI?
- A venIL n curLeu IuI cu pIcIoureIe gouIe I Lren(ros;
bIeLuIuI om I s-u IcuL mII de dunsuI, I-u mbrcuL, I-u duL
Iu couI s nve(e curLe greceusc, I-u boIerIL I I-u pus n
IuzmeL; Iur eI, drepL muI(umIre penLru LouLe ucesLe
prInLeLI IucerI de bIne, I mnunc sLureu I-I buLe joc de
cInsLeu IuI.
- CurIos Iucru! Dur bIne, nu s-u gsIL cInevu s-I
descIId ocIII I s-I scupe de uceusL prpusLIe
spImunLLoure?
- Nu LIu, zu; LIu ns c eu unuI, de-u II dInLre ceI
muI de uproupe prIeLenI uI IuI, LoL n-u cuLezu s-I duu sIuL
n mudeuuu uceusLu.
- $I de ce nu-I IucI ucesL bIne?
- PenLru c m-u nvrjbI cu dunsuI.
- Nu n(eIeg nImIc.
- AscuIL, mI IruLe; omuI duc upuc s cud Iu o
puLIm ourecure, pouLe s-I sILuIusc LouL Iumeu, cIIur
Dumnezeu de-ur venI I I-ur zIce s-I vIe n sIm(IrI, eI nu I-
ur uscuILu, cI vu merge pun ce vu du n prpusLIe.
Un mIc zgomoL ce veneu dInspre uu LeuLruIuI deLe
ocuzIuneu unuIu dIn specLuLorI u se rIdIcu de pe IuvI( I u
prIvI n purLeu n cure se uIIuu ceI doI condIcurI. AceI om
eru posLeInIcuI AndronucIe TuzIuc; eI uuzIse LoL ce se vor-
bIse de dunsuI I, voInd s cunousc muI bIne pe ceIe dou
persoune ce se ocupuu de LrebIIe suIe, se servI de uceu
ocuzIune cu s-I pouL prIvI n Iu(.
Cupitolol XXIII. Slogile boiereti
Pe cund IIoureu socIeL(II dIn BucureLI peLreceu n suIu
LeuLruIuI, uscuILund muzIcu IuI RossInI I prIvInd mugnI-
IIcuI IusL uI IuI Curugeu I uI copIIIor sI, nLr-o cumer,
uILurI cu suIu LeuLruIuI eruu udunuLe LouLe sIugIIe boIereLI
I uLepLuu ucoIo IeIreu boIerIIor dIn LeuLru, cu s Ie ujuLe u
se suI n buLcI I u-I duce pe Iu cuseIeI Ior.
Cumeru uceusLu eru IourLe spu(Ious I mobIIuL cu
puLurI de Iemn nveIILe cu rogojInI. Un munguI de urum,
pIIn cu crbunI uprInI, sIujeu de ncIzIL I cu IeIInur cu
puLru IumunrI, spunzuruL n mIjIocuI cuseI, procuru Iu-
mInu LrebuIncIous.
nLre sIugI (IecIorI) exIsL de muIL LImp un IeI de Ierur-
IIe, nLocmuI cu ceu dIn cIuseIe boIerIIor: boIer esLe mureIe
bun, LoL boIer esLe I pILuruI I eLruruI; dur bunuI I ceI de
seumu IuI ed Iu mus cu vod, pe cund boIerInuII ceI muI
mIcI Lremur de IrIg prIn sII suu uprInd cIubuce boIerIIor
ceIor murI.
ecIorII de pe Iu boIerII ceI murI, pIecund de Iu uceusL
reguI de dIsLInc(Iune, ocupuu n puLurI IocurIIe ceIe muI
bune, Iur ceIIuI(I edeuu unuI Iung uILuI, ngIesuI(I cu sur-
deIeIe n buLouIe.
ecIoruI bunuIuI X... dup ce umpIu cIubucuI
sLpunuIuI su I se nIur n gIubeuuu mbInIL cu
sumur, LoL u sLpunuIuI su, se LrunLI n puL cu nepsure I
ncepu u Iumu cu un cudIu. ecIoruI vornIceseI G... nLourse
muIoLeuuu sLpune-seI pe dos I se mbrc cu dunsu, upoI,
dup ce Icu un IeI de pern dIn uIuI I sunguIIIIe eI ceIe
de mure pre(, puse cupuI pe dunseIe I se Is n bru(eIe
somnuIuI. Cu(Ivu dIn IecIorI, cu s goneusc uruLuI,
ncepur u jucu cr(I pe IunduI IIIcuIuI mureIuI cIucer T...,
Iur ceIIuI(I rmuser cuLvu LImp nLr-un IeI de nemIcure
umesLecuL cu o uour somnoIen (.
onI( - usLIeI se numeu IecIoruI bunuIuI X... -
LermInund Iumureu cuIbucuIuI, LuI de dou-LreI orI cu IIos
boIeresc, upoI zIse ceIorIuI(I:
- $LI(I unu, bIe(I? MIe mI-e seLe; cIne Iuce cInsLe?
- Eu, rspunse unuI dInLre IecIorI.
- Bruvo, DumILrucIe, bruvo! AI semne de procopseuI,
uduose onI( veseI penLru uprobureu propunerII suIe.
- Are drepLuLe s Iuc cInsLe, zIse un uIL IecIor cu uer
de geIozIe nvederuL.
- Du de ce?
- E! e! S LrIusc sLpun-su I cuconuI CosLucIe...
- $I de ce s LrIusc, spune-ne I nou?
- PenLru c DumILrucIe uI dumneuvousLr, Du-
mILrucIe I cu cInsLeu, esLe mIjIocILoruI Ior; dur o s spurg
drucu opIncIIe I purc vd pe DumILrcII( uI
dumneuvousLr bLuL Iu IuIung suu zdrobIL cu LopuzuI.
- $I de unde LII Lu LouLe ucesLeu? nLreb onI(.
- M nLrebI de unde LIu? E! e! bIe(I. Eu LIu LoL ce se
1o;
Armeusu esLe msuru ocuIeI suu u jumL(II de ocu, IcuL
dIn LInIcIeu suu dIn uIL meLuI. (n. N. .)
1o8
cIIIIc se numeLe msuru de o drumurI. (n. N. .)
vorbeLe prIn LouLe cuseIe boIereLI; cunosc cIIur ceIe muI
uscunse sIuLurI uIe boIerIIor.
- Dur bIne, cum Ie uIII LouLe ucesLeu?
- AsLu esLe IucIIuzurIucuI meu.
- Spune-ne I nou, cum IucI Lu de uIII LouLe LuIneIe
boIereLI?
- CuL despre cusu sLpunu-meu, LIu LoL ce se peLrece
nLr-nsu, ccI cum vIne cuLe un boIer sLrIn suu uILcInevu,
eu InLru dup dunsuI I, cu s nu buge de seum IreLIIcuI
meu, uneorI m preIuc c muL un scuun de Iu un Ioc Iu uI-
LuI, uILeorI neLezesc mucuLurIIe pe puL, umpIu cIubuceIe
suu pun up prouspL n curumIIIe. n LImpuI ucesLu
boIerII vorbesc I verzI I uscuLe, Ir s Ie Lreuc prIn
mInLe c-I uscuIL; eu ns Ie bug LouLe Iu cup I m IoIosesc
de dunseIe Iu LImp.
- EI bIne, cu sLpunu-Lu IucI precum zIcI, dur cu cu-
counu IuI?
- MuIL muI bIne: m-um mprIeLenIL cu IuLu dIn cus I-
mI spune LouLe LuIneIe sLpune-sI.
- Bun I uceusLu; dur Iu spune, cum uIII LuIneIe ceIor-
IuILe cuse boIereLI? AIcI s Le vedem?
- M duc n LouLe zIIeIe Iu pIvnI(u de Iu ZILurI, unde
gsesc pe Lo(I IecIorII de Iu cuseIe boIereLI; uduc
numuIdecuL o urmeus
1o;
de vIn cIIIIIburIu I duu cuLe un
IcIIIIc
1o8
Iu Lo(I Iru(II, upoI ncep IuvudIurIIe; I LIm cu
Lo(II c n udunrIIe nousLre nu se vorbeLe decuL de LrebIIe
1oq
BoIerII numesc pe sIugI cIocoI, Iur sIugIIe duu ucesL epILeL
boIerIIor. (n. N. .)
uILoru. Eu Iuc cu IIIozoIuI; vorbesc pu(In I uscuIL muIL,
udIc mI Iuc cupuI ceusIov de IuvudIurI Ir cu uI(II s
pouL uIIu cevu de Iu mIne.
- u spune ucum, de unde LII Lu c o s-o pu( Du-
mILrucIe?
- AscuILu(I: AsLzI m-um dus cu cuconuI Iu MILropoIIe
I, dup obIceIuI meu, um InLruL n cunceIurIe I um uuzIL
cu urecIIIe meIe pe IogoILuI mILropoIILuIuI Iuund LucrIr
vIzILIuIuI; cu muIne o s vede(I I pe neneu DumILrucIe
ncIIs Iu spLrIe I bLuL Iu LIpI.
- Pune-(I poILu-n cuI, nene TudorIc, rspunse Du-
mILrucIe cu nepsure. MI-um IuuL eu msurIIe meIe,
uduose eI. Cum oI duce pe cIocouIcu
1oq
ucus, mI sLrung cu-
LruIuseIe (bugujeIe) I o upuc Iu snLousu.
- ur pun uLuncI s bem vInIoruI cure nI I-uI
IgduIL! excIumur muI muI(I dInLre IecIorI, IIngundu-I
buzeIe de poILu buLurII.
- Du! du! s bem, de ce nu? zIse DumILrucIe LrunLInd
pe puL un dodecur. uL, bIe(I, dIn purLeu meu, udug eI.
MuI pune(I I voI cevu I s-I Lrugem o muncure de curnu(I
I o buLur de vIn, s ne (IuIe urecIIIe.
- AIerIm, DumILrucIe, uIerIm! excIumur Lo(I cIocoII
deoduL; upoI doI dInLre dunII, Iuund bunII, se duser s
cumpere vIn I curnu(I.
n IIne, ucesLe demoruIIzuLe sIugI muncur I bur
11o
Por(Iu de puIne I muncure ce se d sIugIIor pe IIecure zI.
(n. N. .)
cuLvu LImp, Iur dup ce se cum ume(Ir de vIn ncepur u
peLrece pe socoLeuIu sLpunIIor Ior.
- Ce um uuzIL, m GIeorgIe, c sLpunu-Lu se (Ine cu
sor-su ? AdevruL esLe, m, orI mIncIunI?
- ourLe udevruL; bu nc I Louc sLureu muI ru decuL
o LIunI( de curcIum.
- Dur sLpunu-Lu cum merge cu cr(IIe? zIse onI(
ndrepL undu-se cLre IecIoruI vornIcuIuI ... ...
- Ru, nenIoruIe, ru de LoL. A rmus sruc IIpIL; n-
ure nIcI cu ce s pILeusc ImIcIIcuI
11o
sIugIIor.
- Dur bIne, m, ce u IcuL uLuLu bneL ce I-u rmus de
Iu LuL-su?
- A duL LoL n cr(I.
- Du sLpun-Lu, m Tomo, cum merge?
- ourLe bIne; n Iume se uruL c esLe ceu muI
evIuvIous muIere, purc-ur II o cIugrI(; dur nLr-uscuns
jouc pe bIeLuI cucon LonLoroIuI.
- AI, IugI de-ucI, nu Le cred!
- Crede ce-(I spun eu; u prIns-o uIuILIerI cu IuLmunuI
Crbu.
- Ce spuI, m Tomo!... EI, I cum u prIns-o?
- CuconuI uIIuse de muIL vIcIeugurIIe eI I se preIceu
c nu LIe nImIc; bu nc u cIemuL pe IuLmunuI Crbu I
I-u zIs s-I Iuse IemeIu n puce, ccI, Iu dImpoLrIv, I vu Iuce
unu de-I vu pomenI cuL vu LrI.
111
OpL I jumLuLe europeneLI. (n. N. .)
HuLmunuI, Iuund LouLe ucesLeu drepL gIume, I urmu
drugosLeu cu cucounu, cu I muI nuInLe, dur o p(I cuL se
pouLe de bun.
CuconuI scouse vorb uIur c pIeuc Iu o moIe,
LocmuI pesLe OIL I, cu s deu I muI muIL crezmunL ucesLeI
nscocIrI, cIem pe vIzILIu I, Iu( cu cucounu, I poruncI s
deu cureLu Iu neum( s-o dreug, s poLcoveusc cuII I s
ung IumurIIe. Cund LouLe ucesLeu Iur guLu, poruncI s-I
IrIg un curcun, s-I cumpere Icre, IIcurInI I gIIudemurI;
umpIu I cuLevu cIondIre cu vIn I rucIIu I Ie puse Iu
scuLoIc; n sIurIL Icu uLuLeu pregLIrI, ncuL nImenI nu se
muI ndoIu despre cILorIu su; Iur dup uceeu se suI n
cureL I pIec. Cucounu, cum I vzu IeIL pe pourL, scrIse
un rvu IuLmunuIuI Crbu, cu s vIe nduL. HuLmunuI
venI I peLrecu LouL zIuu n oILrI I mbr(IrI; Iur coIeu,
pe Iu dousprezece ceusurI
111
se dezbrc de IuIneIe suIe I
se mbrc cu unLerIuI de noupLe uI cuconuIuI; upoI, dup
ce-I uprInse un cIubuc cu cuImuc I Lruse dInLr-nsuI de
cuLevu orI, se suI n puL Iung cucounu. Dumnezeu ns nu-I
ujuL, ccI LocmuI cund eru drugosLeu muI mure se
pomenIr cu cuconuI n mIjIocuI IuLucuIuI cu un IuLugun n
mun, purc IeIse dIn pmunL. BIeLuI Crbu nmrmurI
de IrIc; Iur cucouneI I venI IsLerIco. CuconuI sLeLe pu(In pe
gundurI, upoI zIse:
BIne, mI Crbu, usLIeI rspILeLI Lu prIeLeuguI I
ncredereu meu? Nu (I-um zIs eu I muI deunzI s-(I bugI
mIn(IIe-n cup I s-mI IuI nevusLu-n puce?... Nu rspunzI
nImIc? ALeupL, dur, Io( de cInsLe csnIceusc, c Le-oI
nv(u eu mInLe.
ZIcund ucesLe vorbe, descIIse uu pu(In I ncepu s
sLrIge:
- GIeorgIe, oune, orducIe!...lN-upuc s sIureusc
I numuIdecuL venI vLuIuI, vIzILIuI I doI (IgunI.
- Ce porunceLI, cucoune? zIser eI, InLrund n cus,
somnoroI I zpcI(I.
- uu(I pe cuconuuI sLu I duce(I-I n sucnusIu.
- NumuIdecuL, cucoune.
EI Iuur pe bIeLuI Crbu de sub(IorI I-I duser Luru-
grpI n sucnusIu.
CuconuI, rmunund sIngur cu cucounu, ncrucI
muInIIe Iu pIepL I cILInund dIn cup I zIse:
- Bune sunL usLeu, EIencu(o drug? AsLu esLe
rspILIreu cure-mI duI penLru sLrdunIIIe meIe, penLru
drugosLeu meu? S pIeI dIn cus, LIunI(o, ccI, pe vIuI
Dumnezeu, Le omor...
Dup uceeu Lrecu n sucnusIu nIurIuL I Lruse o bLuIe
(eupn IuI Crbu, upoI I despuIe n pIeIeu gouI, I unse
cu pcur pesLe LoL LrupuI I dup ce-I puse o perecIe de
courne ncIIse cu IucL, cu s nu Ie pouL scouLe, I deLe
bruncI dIn curLe uIur.
Eru pe Iu un ceus de noupLe. umeu IurnIcu pe drum.
Cum vzu dur pe IuLmunuI negru cu un bIvoI I cu cour-
neIe-n cup, ncepu u-I du cu IuIdeo, ncuL bIeLuI om,
nemuILIInd ce s Iuc, o Iu Iu Iug I se uscunse sub
podIcu de Iu SIunLuI IIe dup PoduI CuIIcIIor; dur nIcI
ucoIo nu-I Isur n puce cuInII muIuIuIeI prIn ILruLuI I
urIeLeIe Ior ceIe grozuve.
n sIurIL, IeI de sub podIc I pornI cLre sLreuj Iu o
vIe u su, cu de ucoIo s LrImIL s-I uduc IuIne de
prImeneuI I ceIeIuILe.
Ajungund Iu vIe, ncepu u buLe cu LrIe n uu vIeruIuI,
cure, uIIundu-se LocmuI n somnuI dInLuI I nevoInd s se
scouIe, LrImIse pe un urguL s vud cIne buLe Iu u. ArguL-
uI, dup ce se scrpIn n cup de muI muILe orI, se duse s
descIId uu; dur cum vzu pe IuLmunuI n sLureu n cure
se uIIu, ncepu s zbIere cu un nbdIos I ncIIse uu cu
repezIcIune.
- Dur ce uI, m, negIIobuIe? sLrIg vIeruI, supruL c-
I sLrIcuse somnuI.
- Ce s um; Iucu u venIL drucuI s ne Iu.
- Bu Le-o Iuu pe LIne, nevoIuuIe. DescIIde uu, uuzI
Lu, I vezI cIne esLe?
- Du nu (I-um spus, mI omuIe, c esLe drucu?
VIeruI srI necjIL dIn puL I, mbruncInd pe urguL, zIse:
- CIne buLe Iu u?
- Eu, oune!
- CIne eLI Lu? Rspunde!
- SunL sLpunuI Lu, nu m cunoLI?
VIeruI descIIse uu, dur o ncIIse IurI cu repezIcIune,
crezund c u vzuL pe drucuI n udevr.
- CI descIIde o duL, m oune, nu m (Ine n IrIg.
- Nu descIId eu drucuIuI.
- Dur eu sunL sLpunuI Lu, nu sunL drucuI. DescIIde
c mor de IrIg.
- Nu descIId, c eLI drucuI cu gIusuI boIeruIuI.
n sIurIL, dup muI muILe zbucIumrI, vIeruI I
descIIse uu I I prImI n cus; Iur dup uceeu puse cuzunuI
pe Ioc I-I mbIe cu pe-un copII mIc, upoI LrImIse Iu curLe
s-I uduc IuIne I un IIerur, cu s-I scouL courneIe.
- Ce spuI Lu, m Tomo! - excIumur cIocoII cu mIrure
- sunL usLeu udevruLe?
- AdevruI curuL, Iru(IIor.
- Bre! dur usLu seumn u busnu.
AbIu se LermInuse povesLIreu uceusLu I deoduL InLr
un seImeun spLresc I zIse cu gIus rsunLor:
- S-u spurL LeuLruI, copII; uIde, IeI(I de sLrunge(I
cuIecIIe sLpunIIor voLrI!
Un om onesL s-ur II scunduIIzuL prIvInd pe uceIe sIugI
neruInuLe cu ce grub se dezbrcuu de IuIneIe boIerIIor I
cum se sIIeuu u Ie scuLuru de pruI I u Ie neLezI, cu s nu se
cunousc reuuu nLrebuIn(ure ce suIerIser eIe n LImpuI
reprezenLrII.
n IIne prIvILorII se duser Lo(I pe Iu cuseIe Ior; LeuLruI
se ncIIse I LoLuI InLr nLr-o perIecL IInILe.
Cupitolol XXIV. Cochii vechi
CosLeu CIIoruI, prImInd bIIeLuI IuI PLurIc despre cure um
vorbIL nLr-unuI dIn cupILoIeIe precedenLe, se mbrc n
grub cu gIubeuuu I, Iuund de pe mus un cuLusLII de dure
I Iuure, se duse cu mure Iu(euI cu s se nLuIneusc cu
compIIceIe su.
Ajungund Iu pourLu cuseIor posLeInIcuIuI, I rIdIc
guIeruI gIubeIeI n sus I Is cuucuI pe ocII, cu s nu IIe
cunoscuL de sIugIIe cur(II; upoI, dup ce urunc o prIvIre
repede pesLe LouL curLeu I se usIgur c nu I-u vzuL nI-
menI, InLr n guIerIu becIurIIor de sub cuse I de ucoIo n
oduIu IuI PLurIc.
CIocoIuI se uIIu n momenLeIe uceIeu rsLurnuL pe puL I
ubsorbIL n medILu(IunI; dur cum uuzI zgomoLuI uII I vzu
pe CosLeu InLrund, se scuI de pe puL cu s-I prImeusc.
- BIne uI venIL, cIIr CosLeo, I zIse eI cu un surus sIIIL.
- BIne Le-um gsIL, cucoune DInuIe, rspunse IreLuI
negu(Lor, compunundu-I LrsLurIIe Ie(eI dup
mprejurure.
- u spune-mI, cum mergI cu uIIverIurIIe?
- Dup vremI, cucoune DInuIe.
- $LII Iu ce Le-um cIemuL?
- Nu LIu, dur mI ncIIpuIesc c penLru rIuIreu so-
coLeIIIor dInLre noI.
- Bruvo, cIIr CosLeo!... AI gIIcIL. S ncepem dur!
- S ncepem!
CIocoIuI ncIIse uu pe dInIunLru I, sco(und un cuLu-
sLII dInLr -un sIpeL, zIse IuI CosLeu:
- S puruvuIIsIm muI nLuI condeIeIe cu s vedem duc
se poLrIveLe cuLusLIIuI meu cu uI dumILuIe.
CosLeu descIIse cuLusLIIuI su I cILI LouLe LurguIeIIIe
IcuLe de cIeru Duducu I de posLeInIcuI. PLurIc, vzund
c se poLrIveLe cu nsemnureu su, zIse cu uer de ncredere:
- DesLuI, cIIr CosLeo, nu muI cILI c Le cred; upoI,
sco(und de sub bruu dou IurLII ndoILe, zIse: uL IouIu de
socoLeuI IscIIL de dumneuLu; IuL I LecIereuuu prIn
cure IucI cunoscuL c LouL murIu vunduL uI prImIL-o
nupoI prIn mIne.
- E IourLe udevruL.
- EI, cIIr CosLeo, Iu spune-mI ucum, cuL o s-mI cerI Iu
suL penLru c uI IuuL purLe Iu ucesL uIIverI preIcuL?
CosLeu ncepu s-I rsuceusc musLu(u cum pus pe
gundurI, upoI, dup ce prIvI pe cIocoI cu un zumbeL perIId,
zIse:
- S mpr(Im pe dIn dou.
- Ce uI zIs?... Pe dIn dou?...
- Du! pe dIn dou.
- Dur bIne, usLu-I IurLIug, nu muI e negu(LorIe.
- Bu IurLIug, nu gIum; cu osebIre numuI c Io(uI ceI
muI mure nu sunL eu, cI domnIu Lu I cIeru Duducu.
PLurIc, neuLepLundu-se Iu uLuLu obrznIcIe dIn
purLeu IuI CosLeu, se cum uImI, dur venIndu-I n sIne, zIse:
- u Ius gIumeIe Iu o purLe, cIIr CosLeo, I spune-mI
cu ce Le muI(umeLI penLru Lrebuouru uceusLu?
- Am zIs o duL.
- Dur bIne, mI omuIe, nu e preu muIL? S-(I duu
douzecI I cIncI Iu suL.
- E preu pu(In, cucoune DInuIe. AsLu-I Lreub de
pucrIe I dumneuLu scupI cu unu cu uILu, dur pe mIne m
d prIn Lurg cu cupuI rus I m duce Iu ocnu prsIL.
- EI bIne, IIe LreIzecI; IIe LreIzecI I cIncI!?
- $LII ce, cucoune DInuIe, udu munu-ncou; puLruzecI Iu
suL I s nu muI IIe vorb.
- Ie precum zIcI, udug DInu, gundIndu-se Iu ocnu
prsIL.
unurIoLuI scouse bunII cu s rIuIusc socoLeuIu, dur
PLurIc I nLrerupse zIcund:
- Dur bIne, despre moII nu-mI vorbeLI nImIc?
- AsLu-I uIL Lreub. D-mI IeI zece mII ce um cIeILuIL
n ruIeLurI I IuL zupIsuI udeverIL de mrIu su I de
ILmnIe.
- Dur Iu spune-mI, cuI uI duL uceIe ruIeLurI?
- Am duL, m rog dumILuIe bun, IeI cIncI mII sLurosLII
de negu(LorI
11z
, cu s nu umune vunzureu. Am duL IuI LeIuI-
buu IeI 1.oo, cu s nu sLrIge prIn LouLe rspunLIIIe, ccI
m Lemeum s nu Ius muLerII muI(I, s ne sLrIce
cIIIIpIruI. E!... um duL zuruIuIuI de Iu CocIII vecII IeI unu
11z
SLurosLeu de negu(LorI eru uIes dInLre boIernuI: eI prezIdu
udunureu negu(LorIIor ce Iormuu pe uLuncI CocIII vecII
suu TrIb. de Comer( I uveu drepLuI s pourLe burb. (n. N.
.)
mIe, cu s nu-mI Iuc zduIurI Iu numrLoureu bunIIor;
dou mII de IeI um duL IuvuIeLuI mezuLuIuI, Iur ceIIuI(I cIncI
suLe I-um duI bucI IumucIIor I cuIemgIIIor. ucum
socoLeuI I vezI.
- BIne, IIe precum zIcI. Adu upLezecI pungI de bunI I
zupIsuI moIeI.
- Bucuros, beI-mu. $I pe duL I numr bunII, dundu-I
I zupIsuI n mun.
Acum s vorbIm despre ceIeIuILe dou moII uIe posLeI-
nIcuIuI ce se vund muIne Iu CocIII vecII.
CosLeu scouse oroIogIuI I, vzund c uruL q ore
LurceLI, zIse:
- Pe muIne, cucoune DInuIe, ccI e cum LurzIu I m Iu
sLruju.
- Dur unde ne vom gsI muIne?
- u CocIII vecII.
- BIne!
A douu zI eru s se Iuc murI vunzrI prIn mezuL.
SLurosLeu de negu(LorI venIse IourLe de dImIneu( Iu
sLrosLIe I, cu un bun umpIoIuL ce eru, I puse n reguI
IurLIIIe LuLuror obIecLeIor ce eruu s se vund n uceu zI.
Negu(LorII ce compuneuu consIIIuI sLrosLIeI eruu uIeI
dInLre IIpscunI, gIuvuIergII, urgInLurI I cojocurI sub(IrI, ou-
menI cu cunoLIn(e specIuIe despre pre(uI obIecLeIor ce se
vIndeuu Iu mezuL.
n zIuu uceeu eruu puse spre vunzure muI muILe moII,
nLre cure IIguruu I ceIe dou uIe posLeInIcuIuI An-
dronucIe TuzIuc; puLru vII IucrLoure, dou vII prgInILe,
use perecII de cuse, dIumunLIcuIe I bInrII.
Vunzureu ncepu de Iu IuIne I gIuvuIerIcuIe. AeruI
rsunu de gIusuI ceI Lure I (IpLor uI LeIuIIIor, cure Iceuu
dIn curugIIosIuc I duLorIu Iunc(IunII Ior un ce IdenLIc.
AceLI oumenI Ir pudoure, ceI muI muI(I urmenI I grecI
de orIgIne, voInd s deu un uer comIc meserIeI Ior,
sLrbLeuu pIu(u, Icund gesLurI comIce I sLrIgund dIn
LouL puLereu pImunIIor:
- Dou suLe de IeI bInIuI boIeruIuI X...; o suL de IeI
muIoLeuuu cucouneI E... ArecI?!... ArecI?!... o duL; de dou
orI...; cIne d muI muIL?
Eru IourLe LrIsL penLru un om cugeLLor u prIvI cum
ucesLe obIecLe de mure pre( Lreceuu dIn sLpunIreu boIer-
IIor nLr-u cIocoIIor procopsI(I de dunII, cure Ie cumpruu
cu pre(urI IourLe sczuLe I Ie pILeuu cu bunII Iuru(I de Iu
sLpunII Ior.
PrInLre muI(Imeu de curIoI udunuL ucoIo muI muIL cu
s-I peLreuc LImpuI decuL spre u cumpr cevu de Iu
IIcILu(Ie, IIguru I CosLeu CIIoruI mpreun cu PLurIc. EI
ezur cuLvu LImp IInILI(I; dur cund venI runduI moIIIor u
se sLrIgu Iu mezuL, CosLeu zIse IuI PLurIc:
- Cucoune DInuIe, Iucem vreo Lrebuour usLzI?
- M muI nLrebI? dour n-oI II venIL ucI de IIorIIe
mruIuI.
- Au cred I eu; dur voIum s LIu, ccI muI um I uILe
LrebI de IcuL.
- EI bIne, Iu spune-mI, ce o s-mI cerI cu s-mI
cumperI moIIIe sLpunuIuI meu?
- CIncI Iu pung, dup nvoIuIu ceu vecIe.
- Te-uI deduIcIL de Iu moIu RsucILu, dur nu esLe n
LouLe zIIeIe PuLI.
- EI bIne, IIe puLru.
- Au mI muI vIne Iu socoLeuI.
- S Iucem nscrIsurIIe?
- S Ie Iucem!
CosLeu InLr nLr-o prvIIe I Icu nscrIsuI ucesLu:
Douc moii i cnume: Plcnsurile i Chinuielile din sud
uzcu, cle postelnicului Androncche Tuzluc, le-cm
cumpcrct pentru dumneclui mcrele pitcr Dinu Pcturicc
i cu bcnii dumiscle, icr eu sunt numci techil din pcrte-i.
:8:8, sept. z.
Costec bocsierul.
- PoILIm, boIeruIe, zIse CosLeu, dund nscrIsuI n munu
IuI PLurIc; d-mI ucum bunII I IucruI e IsprvIL.
- Ce bunI mI cerI, nu LII c sunL sume Iu ILmnIe?
VIno muIne s-(I duu LecIereu c s-u prImIL pre(uI ucesLor
moII.
- VoI Iuce precum porunceLI.
Dup ce uceLI LuIIurI puser Iu cuIe neruInousu Ior
specuIu(Ie, se despr(Ir. PLurIc se duse Iu ILmnIe, Iur
CosLeu rmuse Iu CocIII vecII, cu s cumpere moIIIe.
Cupitolol XXV. Mureu htmnie
HuLmunuI ceI mure eru execuLoruI LuLuror decreLeIor
domneLI I uI IoLrurIIor DIvunuIuI reIuLIve Iu mpIInIrI de
duLorII, cIIronomII, vunzrI de moII, cuse I uILe de IeIuI
ucesLu. HuLmunuI muI eru duLor u nI(Iu prIcInIIe de
judec(I nuInLeu DIvunuIuI. n cuzuI ucesLu, eI sLu pe pI-
cIoure (Inund n muInI un busLon de urgInL, semn uI
dregLorIeI suIe; Iur cund prerIIe boIerIIor dIvnI(I eruu
11
MumbuIrII eruu pe uLuncI uceeu ce esLe usLzI execu(Iuneu
poII(Ieneusc. (n. N. .)
mpr(ILe, Iuu I eI purLe n dezbuLere deopoLrIv cu
judecLorII.
PersonuIuI cunceIurIeI ucesLeI uuLorIL(I eru compus de
un sume, nsrcInuL cu psLrureu bunIIor ce se depuneuu
ucoIo I cu (Inereu coresponden(eI, un condIcur I cu(Ivu
scrIILorI, use zupcII penLru mpIInIrI de bunI I nI(IrI de
prIcInI n BucureLI I cuLe unuI dIn IIecure jude(, LoL cu
usemeneu nduLorIrI. OsebIL de uceLIu, ILmnIu uveu un
sLeug de sIujILorI I mumbuIrI
11
, cu cure se sIujeuu Iu
mpIInIrI de bunI I execu(IunI.
ocuIuI se compuneu dIn opL cumere, ce Iormuu o cus
cu dou rundurI; n runduI de jos edeuu sIujILorII I
mumbuIrII, Iur n ceI de sus eru cunceIurIu ILmnIeI,
uezuL n IeIuI ucesLu: unu dIn ceIe muI IumInouse cumere
eru desLInuL penLru mureIe IuLmun, uILu penLru sumeuI
mpreun cu ceIIuI(I umpIoIu(I uI sI, Iur n ceIeIuILe dou se
psLruu bunII mpIInI(I I obIecLeIe de pre( IsuLe n depoz-
ILuI ILmnIeI.
OduIu IuLmunuIuI uveu un puL Iung nIunduL I
mpodobIL cu uLernuLurI de ceIe obInuILe pe LImpuI de
uLuncI; muI uveu I cuLevu scuune penLru LrebuIn(u per-
souneIor ce veneuu s recIume ujuLoruI ucesLeI dregLorII n
dIIerILeIe Ior InLerese.
MobIIIeruI smeIeI se compuneu dInLr-un puL IourLe
mIc, pe cure edeu sumeuI, I o mus roLund, pe cure
11q
procI (sIuv.) I uu muI depurLe.
11
Dou ore LurceLI Iuc nou I jumLuLe europeneLI. (n. N.
.)
scrIu eI.
ung unuI dIn pere(II cumereI se uIIu o IuvI( Iung pe
cure edeuu IogoIe(II I IumucII LrebuIncIoI penLru scrIereu
poruncIIor I Lrecereu n condIcI u bunIIor ILmnIeI; Iur n
IunduI ucesLeI cumere eruu dou IzI vecII, pe cure edeuu
cu(Ivu copII Iuu(I pe prIcopseuI I se exersuu Iu scrIs dup
modeIuI ucesLu:
CeI ce nu se sIIeLe Iu nv(Lur I e cu gundurIIe
zburuLIce, uceIuIu po(I s-I zIcI curne cu ocII, Iur nu om.
procI
11q
.
Pe Iu dou ore LurceLI
11
un zgomoL ce se Iceu prIn
curLeu ILmnIeI unun(u venIreu IumuuIuI Iu cunceIurIe.
CondIcuruI, IogoIe(II I IumucII, nLIIn(undu-se despre
uceusLu, I sLrunser gIubeIeIe Iu pIepL I, punund munu
dreupL deusupru InImII, prImIr pe boIeruI sume cu cu-
peLeIe pIecuLe pun Iu pmunL.
Cum InLr sumeuI nIunLru, I scouse gIubeuuu I o
deLe unuI sIujILor, cure o scuLur I o puse pe un scuun; uIL
sIujILor I Lruse dIn pIcIoure cIzmeIe ceIe roII de pIeIe de
(up; Iur dup uceeu sumeuI se suI n puL I scouse dInLr-o
mIc IdI( cuLevu pIIcurI pe cure Ie puse pe mIcu su
mescIour I ncepu u Ie desIuce pe rund I u cuLu prInLr-
::
Domnecscc. (n. N. I.)
nseIe cu o nerbdure vzuL.
HurLIu ce cuLu eI eru o juIb duL de bunuI R. G. cLre
prIncIpeIe Curugeu n prIcInu uneI pIeLre murI de smurund
cure, IIInd pus n psLrureu unuI buncIer I muI n urm
Iu ILmnIe, se scIImbuse prIn vIcIeug I se pusese uILu
prousL n IocuI eI.
DInu PLurIc, n cuIILuLeu su de sume uI ILmnIeI,
cunoLeu IourLe bIne IsLorIu scIImbrII uceIeI pIeLre, ccI
eru eI nsuI uuLoruI uceIeI Io(II; voInd ns u rIdIcu
deusupru su responsubIIILuLeu ucesLeI IupLe, scouse
cIImrIIe de Iu bruu I scrIse mILropoIILuIuI pILucuI ucesLu:
Cu jiicscc etlctie scrut blcoslotitocrec drecptc c
prec sjin(iei tcle, pcrinte mitropolite.
Din cuprinderec ccestei jclbi ce c dct cctre mcric sc,
dum-(neclui) bit -tel-bcn R... G... pentru o pictrc terde,
ccre jiind n depoziton lc mci multe mcini, se zice cc s-cr
ji schimbct, puncndu-se n locul ei cltc mincinocsc.
Ci dcr din poruncc ospod
::
, ictc trimit prec sjin(iei
tcle ccec pictrc, cc sc cibi n pcstrcre i sc cm sinetul
sjin(iei tcle de primirec ei.
i sunt cl sjin(iei tcle plecct jiu sujletesc i sluc,
Vel-hctmcn
AcesL pILuc Iu nI(IuL mureIuI IuLmun, cure I sub-
scrIse Ir ceu muI mIc observu(Iune I ordon s-I LrImIL
Iu MILropoIIe, mpreun cu pIuLru ceu mIncInous.
n momenLuI cund PLurIc Ieeu dIn cumeru IuLmunu-
IuI, pIIn de bucurIe c se pusese n sIgurun( despre reIeIe
11;
Nezum reguI, ordIn suu Iege. (n. N. .)
urmrI ce ur II puLuL s uIb Io(Iu su, I se prezenL nuInLe
un IndIvId cure, dup mbrcmInLe I uILe umnunLe,
semnu u II boIer de (ur.
NouI venIL se upropIe de PLurIc, Icund nenceLuL
compIImenLe sIIILe, Iur cund ujunse n upropIereu cuvenIL,
scouse dIn buzunur o juIb I o deLe n munu IuI.
- Ce cerI, boIeruIe, prInLr-uceusL juIb? zIse PLurIc
cu uer de uuLorILuLe.
- Cer de Iu cInsLILu ILmnIe s-mI sIobozeusc IeI
use mII, pre(uI vIeI meIe, ce s-u vunduL Iu CocIII vecII de
bun voIu meu.
- Au esLe, boIeruIe, precum zIcI, rspunse PLurIc,
dund IesuI pe ceuI I scrpInundu-se n cup cu nepsure,
dur pouLe s se Iveusc cevu duLornIcI I noI LrebuIe s
cerceLm cu bgure de seum uceusL mudeu, cu s nu
cdem n rspundere.
- $I n cuL LImp s-ur puLeu svurI ucesLe muruIeLurI
uIe cInsLILeI ILmnII?
- Se cere LImp ndeIunguL, beI-mu. TrebuIe s sLrIge
prIsLuvuI n BucureLI, s Iucem un Lucum de pILuce cLre
zupcIII ILmneLI de prIn jude(e I, duc, dup o Iun de Iu
dureu ucesLuI nezum
11;
, nu se vu urLu nIcI un duLornIc, vIno
s-(I prImeLI bunII.
- Dur bunII uceLIu mI LrebuIesc ucum, ccI sunL Ir
IuzmeL de uLuLu LImp I n-um cu ce s-mI Irnesc nevusLu
I copIII.
- AsLu nu esLe Lreubu meu. Un sIujbu credIncIos Lre-
buIe s se supuIe nezcmului.
- Au esLe, boIeruIe, rspunse jIuILoruI, punund cu
mure Iu(euI douzecI de rubIeIe sub IurLIIIe smeIeI, dur
cund veI vreu dumneuLu, Lreubu se Iuce, ccI, sIuv Domnu-
IuI, nu sunL om pIerduL.
PLurIc, cure nLreceu Iu vedere cIIur pe Argus, nu
numuI c vzu rubIeIeIe, dur puLu cIIur s Ie numere dIn
vedere, cu LouL Iu(euIu ce nLrebuIn(use jeIuILoruI n pu-
nereu Ior sub IurLII; se preIcu ns c nu vede nImIc, upoI
Iuund un uer muI bIund zIse:
- AIdeu; IIe dup voIn(u dumILuIe; o s-(I Iuc ucesL
IuLur, I de voI p(I cevu, veI du seumu Iu Dumnezeu. o-
goIeLe RuduIe, udug eI, nLorcundu-se cLre subuILernII
sI, Iu condIcu de umuneLurI I Lrece bunII boIeruIuI Iu
purLIdu pI(IIor. ur eI se scuI dIn puL I se duse n cmur,
de unde se nLourse pesLe pu(In cu o pung peceLIuIL ;
puse pe jIuILor s subscrIe de prImIreu bunIIor, Iur dup
uceeu I deLe pungu zIcund:
- uL, boIeruIe, bunII dumILuIe, usLIeI precum I-um
prImIL de Iu sLrosLIe. PrIveLe bIne peceLeu; vezI de ure
vreun cusur, cu s nu uvem vorbe Iu urm.
JeIuILoruI Iu pungu I IeI pIIn de ncredere c u scpuL
numuI cu ceIe douzecI de rubIeIe ce dduse sumeuIuI;
dur se umgeu, ccI ubIu ce IeI dIn cunceIurIu ILmnIeI,
Iu nconjuruL de condIcurI, IogoIe(I, IumucI I sIujILorI. Con-
dIcuruI cereu s-I pILeusc penLru Lrecereu n condIc;
IogoIe(II penLru LucumuI de pILuce ce eruu s se scrIe, duc
s-ur II IvIL vreo preLen(Iune usupru bunIIor ce prImIse, Iur
IumucII I sIujILorII, negsInd uIL preLexL cu s scouL I eI
cevu dIn pungu nenorocILuIuI mprIcInuL, cereuu n numeIe
proLecLorIIor Ior. UnuI zIceu: D-mI I mIe cevu, ccI sunL
uI mureIuI IuLmun; uILuI: D-mI, ccI sunL IuuL pe
prIcopseuI de dumneuIuI sumeuI eLc.
n IIne, dup ce usLup gurIIe LuLuror ucesLor obruznIcI
I demoruIIzu(I umpIoIu(I, prsI IocuIuI ILmnIeI
bIesLemund I dund LuLuror rIIor pe Lo(I umpIoIu(II (rII
cure, n Ioc s proLege socIeLuLeu de Iu cure se nuLresc I se
nuvu(esc, o specuIeuz eI nII I o pun Iu dIsperure prIn
neLermInuLeIe Ior Icune.
Dur nenorocIreu bIeLuIuI om nu eru nc compIeL, ccI
PLurIc, cu Io( perIecL ce eru, nu Iceu nIcIoduL Io(Iu pe
jumLuLe; eI Iuu ucus Iu dunsuI Lo(I bunII ce se depuneuu
n psLrureu ILmnIeI, I-I scIImbu Iu CosLeu CIIoruI pe
bunI LIu(I suu cuIpI, Iur dup uceeu coseu pungIIe nLr-un
cIIp cum s nu rmuIe nIcI o urm de vIoIure.
JeIuILoruI, dur, ujungund ucus, descIIse pungu I gsI
bunII pe depIIn, dur cund I Lruse Iu cumpn I gsI pe unII
IIps, Iur uI(II cuIpI I Ir nIcI o vuIoure. SrmunuI om,
vzundu-se IuruL n LouLe modurIIe, oIL dIn uduncuI In-
ImII, dur nu Iu nIcI o msur conLru despoILorIIor sI, ccI
uLuncI, cu I n LImpuI de usLzI, umpIoIu(II Iuruu sub
proLec(Iuneu IegIIor.
Dur n ILmnIe nu se depuneuu numuI bunI, cI de
muILe orI se Isuu n psLrureu eI dIumunLIcuIe I uILe
obIecLe de mure pre(, pe cure PLurIc Ie IuIsIIIcu n IoIosuI
su I n pugubu uceIoru ce cuLuu usIgurureu uverII Ior Iu
un guvern corupL pun Iu mduvu ouseIor.
n zIuu uceeu muI venIr I uI(I nenorocI(I mprIcInu(I,
pe cure PLurIc I jeIuI bInIor I Ir ceu muI mIc mus-
Lrure de conLIIn(; Iur dup uceeu I puse IIIcuI su n
cup I gIubeuuu pe umerI I pIec IourLe veseI de cuLIguI
su dIn uceu zI.
Ajungund ucus, Iu dunsuI, o uIL bucurIe neuLepLuL
eru uproupe s zdrobeusc mIcu su InIm. CosLeu CIIoruI
IzbuLIse u cumpru ceIe dou moII de Iu mezuL I-I LrIm-
Isese un rvu prIn cure I nLIIn(u despre uceusLu. Un uIL
rvu de Iu Duducu I vesLeu despre Iugu IuI Curugeu.
AcesLe dou LIrI ImporLunLe Icur pe cIocoI s se ex-
uILeze de bucurIe, I IuL cuuzu: de Iu scenu nLumpIuL n
LeuLru, cund uceI doI condIcurI descoperIser posLeInIcuIuI
AndronucIe LouLe Io(IIIe IuI, posLeInIcuI, deI nu crezuse
c un copII srmun, crescuL I nuInLuL de dunsuI, ur II pu-
LuL s ujung pun Iu gruduI de u-I srcI I u-I necInsLI, cu
LouLe ucesLeu o mIc bnuIuI LoL rmsese n suIIeLuI IuI.
PLurIc, ns, sIm(Ise IurLunu ce se rIdIcu usupru cupu-
IuI su I Iuuse msurI de usIgurure uLuL de bune, ncuL pe
cuIe IeguI ur II puLuL s se mpoLrIveusc Iu LouLe prI-
gonIrIIe ce I-ur II venIL dIn purLeu sLpunuIuI su; dur
posLeInIcuI eru IuvorIL uI IuI Curugeu I ucesL dIn urm LIu
pe dInuIur ceIebruI L'etct c'est moi uI IuI udovIc uI
XV-Ieu; n-uveu dur decuL s prImeusc o recIumu(Ie n
conLru IuI PLurIc I I-ur II uruncuL n ocnu prsIL pe
LouL vIu(u.
De uceeu, IuImosuI nosLru cIocoI, cum cILI rvuuI
DuducI, zIse n sIne cu un IeI de uprIndere:
Ccrcec juel cdetcrct sc jie ocre? Dl de s-cr cd-
eteri ccecstc, c crede cc Dumnezeu l ndecmnc sc juc,
numci cc sc sccp de ocnc i sc mc jcc boier mcre. Cu
stcrec jcncriotului cm sjcrit, mcine i toi luc i
cmoreczc i ctunci solic mec n ccsc jcncriotului tc ji
mplinitc cu desctcrire.
Cupitolol XXVI. Coprins o scen drumutic
PrIncIpeIe Curugeu, vzund c pe(ILorII de domnIe
u(u(user usupr-I uru regeuIurIIor, nLIIn(uL IurI dIn
coresponden(eIe ce (Ineu cu |urIgruduI c AIesundru vod
$u(u eru uproupe s Iu domnIu (rII, IoLr u IugI n
Europu, mpreun cu IumIIIu I comorIIe ce udunuse dIn
sudorIIe de sunge uIe neIerIcI(IIor romunI.
Temereu ns ce uveu de u nu descoperI suILunuI Iugu
su I u LrImILe oLIrI s-I prInd I Iceu s uscund ucesL
secreL de LouL Iumeu; I, cu s umgeusc I muI bIne pe
InumIcII sI dIn (ur, udunu DIvunuI n LouLe zIIeIe I
dezbLeu proIecLe de reIorme, nLocmuI cu un domn suIL pe
Lron de cuLevu zIIe.
Cu LouLe ucesLeu, conIerIn(eIe secreLe ce (Ineu cu con-
suIuI rusesc I uusLrIucesc, neobInuILu ucLIvILuLe ce se
urmu n servIcIuI su purLIcuIur, Iur muI cu seum deseIe
InLrrI I IeIrI dIn puIuL uIe ceIor muI nsemnu(I cupILuIILI
uI oruuIuI deLepLur bnuIeIIIe poporuIuI cure, deI vedeu
n LouLe ucesLeu upropIereu unuI evenImenL, dur nepuLund
s-I gIIceusc, se muI(umI u-I comenLu IIecure dup cupu-
cILuLeu I InLereseIe suIe.
AsLIeI se uIIu sLureu IucrurIIor cu cuLevu zIIe nuInLeu
IugII IuI Curugeu.
u zq sepLembrIe 1818 Curugeu poILI Iu curLe pe Lo(I
boIerII I Ie vorbI cu muIL gru(Ie, Iur dup svurIreu cere-
monIeI sruLrII de mun
118
se puse n buLcu su de cILorIe
I pIec, Ir s spuIe cuIvu unde se duce I cund o s se
nLourc.
PuLru ore n urmu ucesLuI evenImenL, pe LouLe zIdurIIe
BucureLIIor eru IIpIL pILucuI ucesLu:
Cu milc lui Dumnezeu, io Iocn Geore Ccrcec
toietod i ospodcr zemli tlchscoe
::p
,
118
AcesL vecII, dur umIIILor obIceI s-u desIIIn(uL de prIncIpeIe
AIesundru GIIcu prIn oIIsuI de muI jos:
NoI, AIesundru DImILrIe GIIcu voIevod, cu mIIu IuI
Dumnezeu domn u LouLe |reI RomuneLI.
VecIIuI obIceI u IosL consIIn(IL sruLureu de mun cu un
deosebIL semn de cInsLe I de supunere cLre domnuI (rII.
SocoLInd domnIu meu drepL desLoInIc dovud de uceI
cuvenIL respecL ndepIInIreu duLorIIIor dIn purLeu
IIeLecruIu, supunereu Iu pruvIII I Iu poruncIIe sLpunIrII
I udevruLu drugosLe cLre persounu nousLr, cure nu sun-
Lem Iu ndoIuI c se vor pzI cu scumpLuLe de cLre Lo(I,
NoI desIIIn(m pe vIILorIme uceI obIceI uI sruLrII de
mun. SIuLuI AdmInIsLruLIv esLe poILIL u du uceusL u
nousLr domneusc punere Iu cuIe n cunoLIn(u obLII.
(SubscrIs) AIesundru GIIcu vv, AnuI 18q, IuIIe z1, nr.
, oruuI GIurgIu. (n. N. .)
::p
i domn cl )crii Vclchiei (slct.)
:zo
Hcle i mczili se n(elee boieri n junc(ii i jcrc junc(ii.
(n. N. I.)
Dumnectocstrc teli(ilor boieri ci Ditcnului domniei
mele Cum te(i primi ccest pitcc cl domniei mele, sc tc
cdunc(i lc Mitropolie i sc jcce(i cunoscut tuturor boier-
ilor hcle i mczili
:zo
cc eu cm lcsct sccunul domniei pen-
tru scoposuri ce numci mie mi se ccde c le ti, icr dupc
cceec sc clcctui(i ccimcccmie i sc ccutc(i trebile (crii cu
oscrdie i dreptcte, i pentru o mci bunc pczc c linitii
locuito- rilor, sc jcce(i mehtup
:z:
, cctre muhcjizii
:zz
ser-
hcturilor dupc mcrinec Duncrii, cc sc tc dec cjutorul
trebuincios. Tolico, pisch, ospod s tcmil
:z
:z:
Mehtup - rcport, crctcre scu peti(ie. (n. N. I.)
:zz
Muhcjizi - uternctori militcri ci jortcre(elor de pe
mclul Duncrii. (n. N. I.)
:z
Deci, cm scris, Dumnezeu cu toi (slct.)
1zq
AIcI cu sensuI de: u LrI cu un suLrup, Ir nIcI o grIj.
Lect :8:8, lunc septembrie, zp
L.P.
Geore Ccrcec
AceusL nLIIn(ure, ce du pe Iu( un secreL poIILIc cure
LurmenLuse cuLvu LImp pe Lo(I IocuILorII BucureLIIor, Iu
cILIL cu mure IcomIe; dur ImpresIuneu ce produse eu Iu
deosebIL; boIerII cure nu Iuuser sIujbe n LImpuI ucesLuI
domn se bucuruu, crezund c succesoruI IuI se vu purLu
muI bIne cu dunII; IuvorI(II I smuIgeuu perII dIn cup de
dIsperure, ccI prIn cdereu proLecLoruIuI Ior pIerdeuu
penLru LoLdeuunu uceIe IuzmeLurI gruse ce Ie nIesneuu o
vIu( de suLrupI
1zq
. NumuI negu(LorII I cIuseIe muncILoure
prImIr nouLuLeu IugII IuI Curugeu cu IndIIeren(; I uveuu
drepLuLe, ccI eI, cu vIcLIme secuIure uIe IcomIeI domnIIor
IunurIo(I, se InLeresuu IourLe pu(In u LI duc usuprILoruI
Ior se numeLe Curugeu suu $u(u.
DIn Lo(I IocuILorII oruuIuI BucureLI numuI doI IndIvIzI
mpIngeuu sIm(munLuI nLrIsLrII I uI bucurIeI pun Iu ex-
LremILuLe. AceLIu eruu posLeInIcuI AndronucIe TuzIuc I
DInu PLurIc. CeI dInLuI, dup o vIu( de suILun ce LrIse
uLuLu LImp, se deLepLu ucum nLr-o mIzerIe compIeL.
SrmunuI om!... n vIu(u IuI semnuL cu uLuLeu pIcerI, nu
cuLezuse nIcIoduL u se gundI c IerIcIreu o s-I prseusc
vreoduL.
AmIcI udevru(I nu uveu, ccI n LImpuI LrecuLeI suIe
IerIcIrI nLInsese munu I I descIIsese pungu numuI
desIrunu(IIor I IInguILorIIor, Iur pe oumenII ceI oneLI I
LruLuse cu usprIme I dIspre(; ncoLro dur nLorceu prIvIrIIe,
nu vedeu decuL vIseIe suIe ceIe de uur, ce nduIcIse uLuL de
muIL LrecuLuI vIe(II suIe, preIcuLe ucum nLr-o uspr
mIzerIe, cure-I sLrungeu cu LrIe n bru(eIe eI ceIe LopILe de
suIerIn(e.
O sIngur sperun( I muI rmsese, dur I uceeu nu eru
decuL o nIucIre umgILoure. EI I uduse umInLe de Duducu
I de PLurIc I zIse n sIne cu un zumbeL pIIn de meIun-
coIIe: Dumnezeu m-u pedepsIL n udevr penLru pcuLeIe
meIe, dur nu m-u prsIL cu LoLuI. Pe PLurIc I-um crescuL
n cusu meu, I-um nv(uL curLe I I-um procopsIL. Pe Du-
ducu um ucoperIL-o de druIrI I uILe IucerI de bIne; eI dur
se vor sIII u m Iuce s uIL pIerdereu LrecuLeI meIe IerIcIrI.
n momenLuI ns, cund bIeLuI IunurIoL cercu s se con-
soIe de mureu su pIerdere prIn ucesLe umgILoure IIuzIunI,
uu cumereI se descIIse I InLr un uprod uI ILmnIeI,
cure I deLe pILucuI urmLor:
Mureu ILmnIe
Dumneclui postelnicului Androncche
lStcrostec de neu(ctori, prin cncjorc de lc z; cle
curctocrei luni sept., jcce cunoscut ccestei hctmcnii, cc
sumc ce c prins din tcnzcrec moiilor dumitcle, i cnume
Plcnsurile i Chinuielile, nu cjune cc sc plctecscc
ntrecc sumc ce eti dctor lui Costec bocsierul i cltor
ipochimeni, cerere jcccnd cc sc se tcndc ccsc n ccre te
:z
De csemenec (slct.)
cjli locuind, cc prin tertipul ccestc sc se despcubecscc
to(i dctornicii. Ci dcr hctmcnic te pojtete cc sc tii c stc
n jc(c lc Cochii techi unde este c se jcce tcnzcrec spre c
nu-(i rcmcnec cutcnt de tcc.
Vel-hctmcn procit
:z
tel-pitcr
1818 sepL., o
DeI prIn ucesL pILuc se ddeu ceu muI dIn urm
IovILur sLrII IunurIoLuIuI, eI ns I cILI cu sunge rece, upoI
bLu dIn puIme cu s vIe sIugu s-I mbruce, dur nImenI nu
se urL; bLu de uI doIIeu cu muI muIL vIoIen( I ubIu
dup Lrecereu de cuLvu LImp se nI(I nuInLe-I un rundu
de Iu bucLrIe.
u vedereu ucesLuI IndIvId murdur, IunurIoLuI se umpIu
de munIe, upoI zIse sIugII cu un uccenL brusc:
- CIne Le-u LrImIs uIcI, mojIcuIe, I ce voIeLI?
- ApoI, de, cucoune, uuzII bLund dIn puIme I de,
venII I eu, c...
- Dur unde esLe urnuLuI, jupuneusu, IogoILuI DInu,
uI? Unde sunL eI? De ce uI venIL Lu de Iu bucLrIe s-mI
necI pIepLuI cu mIrosuI Lu de ceup?
- Au e, cucoune, uI drepLuLe, dur de, LII, cu omuI, n-
um venIL eu de IIorIIe mruIuI, o II cevu Iu mIjIoc.
- Spune-mI curund, ce esLe?
- ApoI de, cucoune, ce s IIe? ucu uu IugIL LouLe sIugIIe
dIn curLe I um rmus numuI eu sIngur-sIngureI...
- Cum se pouLe unu cu uceusLu?
- $LIu I eu, cucoune?
- Dur bIne, cum uu IugIL eI Ir s-I prImeusc sIm-
brIIIe?
- E, e! cucoune, dumneuLu s LrIeLI, I Ie-uu prImIL,
bu nc muI cu usupru.
unurIoLuI, uuzInd ucesLe cuvInLe, LresrI cu un Ieu
rnIL Ir vesLe; eI I uduse umInLe de ceIe ce-I spusese
GIeorgIe, vLuIuI su de curLe, despre PLurIc I de vor-
beIe ceIor doI condIcurI dIn LeuLru I oIL cu umur, dur eru
IourLe LurzIu; voInd ns cu s uIIe pun unde ujunsese
IuILuLeu IuI PLurIc, se udres IurI cLre sIug:
- Eu nu prIcep numIc dIn cuLe mI spuI; eLI beuL?
- O II -usLu, cucoune, dur eu spun udevruI.
- Dur bIne, cIne Ie-u pILIL sImbrIu?
- ogoILuI DInu.
- Dur eI n-ure nIcI bunI, nIcI porunc dIn purLe-mI s
pILeusc.
- S vezI, cucoune, cum merge IreLenIu: IogoILuI
DInu s-u scuIuL de Iu cunLuLuI cocoIIor I ne-u spus c
dumneuLu uI moIIuzIL; upoI ne-u nLrebuL ce sImbrIe uvem
s prImIm I ne-u pILIL Iu Lo(I, unoru n bunI guLu, Iur
uILoru Ie-u duL IucrurI de uIe cuseI.
- Urmeuz pun Iu sIurIL, zIse IunurIoLuI Lremurund
de munIe I dIsperure.
- Dup ce u pILIL Iu Lo(I, u scos urmsurII I LeIegurII
dIn grujd I, punundu-I Iu buLcu dumIsuIe, ce eru ncrcuL
cu cuIubuIucurIIe suIe, s-u pus nLr-nsu I u IeIL pe pourL;
Iur eu um rmus s-mI sLrung muIL-pu(In ce um I o s m
duc I eu p-ucI-ncoIo.
- DesLuI, desLuI, IeI uIur!
SIugu IeI; Iur posLeInIcuI se mbrc sIngur
numuIdecuL I se duse Iu curLeu domneusc s nLuIneusc
pe spLuruI, cu s se pIung n conLru Io(IIIor IuI PLurIc,
dur I ucoIo I uLepLu o uIL dezumgIre.
ObInuIL dIn LImpuI su de mrIre cu Lo(I s-I suIuLe I
s-I IIngueusc, credeu, n vunILuLeu su, c vu II LruLuL LoL
cu usemeneu onor I dup cdereu IuI Curugeu; dur se
umgeu. GuurzII de Iu pourLu domneusc, cure uILduL I
Iceuu Lemeneu pun Iu pmunL, ucum nIcI c voIr u-I
prIvI. Ajungund n unLIcumeru cImcmIeI, nLuInI muI
muILe grupe de boIerI I umpIoIu(I, dur eI, n Ioc s-I suIuLe
cu n LrecuL I s-I Iuc uceIe IInguIrI umIIILoure, puser
cupeLeIe n jos I se preIcur c nu-I vd. n IIne, InLr n
oduIu spLuruIuI, Icu o muI(Ime de LemeneIe de LoL IeIuI I
pIIne de ceu muI mure njosIre; dur spLuruI, voInd s-I
rzbune usupr-I penLru InsoIen(eIe ce svureu cund se
uIIu Iu puLere, se preIcu c nu-I vede I ncepu u vorbI cu o
uIL persoun venIL de muI nuInLe.
AcesL rece dIspre( uI spLuruIuI ncurc n udevr pe
IunurIoL, dur nu-I descuruj; eI Icu pu(In zgomoL, cu s
uLrug uLen(Iuneu mureIuI Iunc(Ionur, cure, voInd s se
desIuc de dunsuI muI curund, I zIse cu nepsure:
- Ce Le uduce Iu mIne, urIon posLeInIce?
- O mure nenorocIre, eIendI-mu.
- NenorocIre!... $I cIIur Iu dumneuLu, cure eLI ceI muI
mure prIeLen uI norocuIuI! AsLu nu e de crezuL.
unurIoLuI sIm(I LouL greuLuLeu ucesLor surcusme, dur
conLInu povesLIreu nenorocIrIIor suIe.
- Du, urIon spLure, udug eI, o mure nenorocIre, o
LuIIrIe nemuIuuzIL.
- $I uu cuLezuL LuIIurII s cuIce cusu unuI... om cu
dumneuLu? CurIos Iucru!
u ucesLe cuvInLe IunurIoLuI ngIbenI, ccI n(eIese LoL
venInuI suLIrIc ce con(Ineu nLr-nseIe, dur Lcu. SpLuruI,
ns, vzund cuL de muIL IovIse umoruI proprIu uI bIeLuIuI
IunurIoL I voInd u-I Iuce pozI(Iuneu muI suIerIL, zIse:
- u spune-mI, boIeruIe, cunoLI pe Io(I?
- Du, urIon spLure; esLe vLuIuI meu de curLe, pe cure
I-um scos dIn Lren(e I I-um procopsIL.
- $I cum se numeLe eI?
- DInu PLurIc.
- Cunosc un om cu numeIe ucesLu, dur eI esLe sume Iu
ILmnIe.
- AceIu esLe, nu Le neII.
- EI bIne, ce voIeLI s Iuc cu dunsuI?
- S-I bugI n pucrIe; s-I LuI urecIIIe neIegIuILuIuI;
s-I puI n (eup! zIse IunurIoLuI cu o ugILu(Iune ce-I Icuse
s-I pIurd mIn(IIe.
- AsLu esLe IourLe Iesne de IcuL penLru un om cu dum-
neuLu, dur nu I penLru mIne.
- Dur de ce, urIondu?
- PenLru c DInu PLurIc esLe boIer cu cuILun I se
uII n IuzmeLuI (rII.
- VuszIc, s rmun pgubu?
- Bu nu, boIeruIe, dur LrebuIe s Ium IucrurIIe cu uzuI
sub(Ire I, cund voI dovedI c esLe udevruL ceeu ce-mI spuI,
uLuncI I voI pedepsI dup vIn. ALuL deocumduL, I Ius-
m, ccI um Lreub.
unurIoLuI IeI dIn oduIe dIsperuL de crudu IronIe cu
cure Iusese LruLuL de spLuruI, I se duse s prunzeusc Iu
unuI dIn umIcII sI; Iur dup ce nnopL, Iu drumuI ce
duceu Iu cIIru Duducu, cu scop de u se consoIu prIn
gru(IouseIe eI munguIerI de nsemnuLeIe pIerderI ce suIer-
Ise n uu scurL LImp.
Ajungund Iu pourL, bLu de LreI orI, dur nImenI nu
venI s-I descIId. SupruL de uceusL conLrurIeLuLe,
mpInse cu LrIe n pourL; eu ns de descIIse IourLe Iesne.
nLr nIunLru LuIburuL de o muI(Ime de cugeLrI LrIsLe;
prIvI IeresLreIe cuseI, dur n IocuI IumIneI ce uILduL I
ncunLu vederIIe, de usL duL nu vzu decuL un nLunerIc
IourLe gros. TrebuIe s IIe I uIcI o LuIn, zIse eI n sIne,
ndrepLundu-se cLre IocuIn(u DuducI; dur n Ioc s IIe
prImIL de dunsu dup obIceI, I IeI nuInLe o (Igunc
bLrun (Inund un sIenIc n mun.
- Unde esLe cucounu Duducu, bre? nLreb IunurIoLuI
cu munIe I ImpucIen(.
- S-u muLuL d-uIceu, cuconuuIe.
- Cund I unde s-u muLuL? Spune, cIour, degrub, c Le
omor!
- SpuI, cuconuuIe, muncu-Le-u.
- Spune curund!
- AsLzI u venIL boIeru DInu I u vorbIL cu vreun ceus
cu dumneueI, upoI s-u dus I dup cuLvu LImp ne-um po-
menIL cu vLuIuI de urubugII c vIne cu use cure I,
ncrcund LoL dIn cus, u IuuL drumuI spre SIunLuI NIcoIue
dIn |IgnIe.
- AdevruL esLe ceeu ce-mI spuI?
- ourLe udevruL, cuconuuIe.
- Dur Duducu ce s-u IcuL dup pIecureu cureIor?
- A muI ezuL pun u venIL coconu DInu cu buLcu du-
mILuIe I u pIecuL cu dumneuIuI.
- EI bIne, n-uI puLuL I Lu s-o-nLrebI unde se duce?
- Am nLrebuL-o, cucoune!
- $I ce (I-u rspuns?
- MI-u spus c se duce s se cunune cu coconu DInu.
- Cund?
- AsLzI!
- Unde?
- Nu LIu!
- Spune, cIour, nu LgduI, c-(I rsucesc guLuI!
- Nu m Iuu IuLe, coconuuIe, c m zpcesc.
- Spune-mI curund.
- u bIserIcu ucucI.
- u ce ceus?
- u dousprezece dIn noupLe, dur s nu-I spuI, cu-
coune, c-mI pune courneIe.
unurIoLuI prIvI oroIogIuI I, vzund c se upropIu oru
cununIeI, IeI pe pourL I uIerg cuL puLu cu s nLumpIne
ruI.
Cund ujunse Iu bIserIcu ucucI, ceremonIu cununIIIor
eru pe Iu LemeIuI eI, suu pe Iu suIu dn(uIeLe, dup cum
zIce proverbuI. EI InLr n bIserIc numuI n unLerIu I n
Iermeneu, ccI gIubeuuu I-o scosese dIn cuuzu murII
cIdurI. u(u su, de IeI brun, devenIse nLocmuI cu u unuI
Iuur de IIer dIn cuuzu pruIuIuI ce se pusese pe dunsu n
grozuvu uIergure; ocIII sI, uILduL negrI I ncudru(I cu un
uIb perIecL, ucum eruu roII cu sungeIe I exprImuu IerocIu
LIgruIuI IrILuL pun Iu ceI muI nuIL grud.
Cum InLr n bIserIc, se repezI cu IuIre usupru IuI
PLurIc I u DuducI, cure, vzundu-I uLuL de muIL IrILuL I
guLu u-I sugrumu cu muInIIe suIe ceIe robusLe, InLrur n uI-
Lur I se puser sub uprureu InvIoIubII u reIIgIunII.
- A! u! LuIIurIIor, zIse eI. V-u(I uscuns n uILur, cu s
scpu(I de IurIu meu; dur LI(I voI, neLrebnIcIIor, c sunL n
sLure s v Irpesc cIIur dIn bru(eIe IuI HrIsLos, suu dIn
gIeureIe SuLuneI, cu s-mI sLIng IocuI rzbunrII n sungeIe
vosLru ceI muruv?! $I, deoduL cu vorbu, se repezI spre uI-
Lur cu s sIuIe vIcLImeIe suIe.
- OpreLe-Le, boIeruIe! sLrIgur cu uImIre preo(II,
oprIndu-I InLrureu n uILur.
- Du(I-mI pe neIegIuI(II cure mI-uu muncuL sLureu I I-
uu bLuL joc de cInsLeu meu; du(I-mI-I, v zIc, ccI n sLureu
de upeIpIsIe n cure m uIIu, duu Ioc bIserIcII de se duce
pomInu. $I voI ve(I du seumu nuInLeu IuI Dumnezeu.
- Dur bIne, boIeruIe, ce ru (I-uu IcuL uceLI oumenI?
spune s LIm I noI!
- Ce ru mI-uu IcuL, zIce(I voI? EI bIne, uscuILu(I I
ve(I uIIu: EI se numeLe DInu PLurIc I e IecIor de opIn-
cur. Eu I-um IuuL de mIc copII n cusu meu; I-um crescuL I
I-um procopsIL, Iur eI drepL muI(umIre I rspILIre, mI-u
muncuL sLureu I m-u IsuL n sup de Iemn. Pe dunsu um
IuuL-o de usemeneu n cusu meu, um ucoperIL-o cu
dIumunLIcuIe, uIurI I mLsrII cu pe o domnI(; dur eu,
nemernIcu, s-u unIL cu uceI LuIIur I, LocmuI ucum cund mI
pusesem LouL ndejdeu nLr-nII, eI mI-uu IuuL LoL dIn
cus I m-uu prsIL. Acum dur, cund cunouLe(I neIe-
gIuIreu Ior, du(I-mI-I, suu InLru cu sIIu, Lrecund pesLe Lru-
purIIe vousLre.
O IupL grozuv se u(u( nLre dIsperuLuI IunurIoL I
preo(I. AceusL IupL dur numuI cuLevu mInuLe, ccI Iun-
urIoLuI, sIbIL moruIIceLe I IIzIceLe dIn cuuzu moIIcIunII
I u buLurIIor ce-I ddeu s beu vIcIeunu Duducu, nu puLu
s rezIsLe muIL LImp uneI LerIbIIe crIze moruIe; eI dur rIdIc
ocIII cLre cer I zIse:
DumnezeuIe! m-uI pedepsIL de ujuns penLru pcuLeIe
meIe, nu m Isu nerzbunuL! ApoI czu jos, Ir sIm(Ire,
de unde nu se rIdIc decuL cu s duc nuInLe o vIu(
mIzerubII. EI eru IovIL de dumbIu I-I pIerduse mIn(IIe.
Pu(In n urmu ucesLeI scene, PLurIc I Duducu Lruver-
suu uII(u BILre(uIuI cu s se duc ucus Iu dunII unde-I
uLepLu cInu I ceIeIuILe veseIII nun(IuIe.
Cupitolol XXVII. Blestemol printesc
Scenu nLumpIuL n bIserIcu ucucI produse un mure zgo-
moL n socIeLuLe. CuLvu LImp nu se vorbI decuL de
nnebunIreu posLeInIcuIuI AndronucIe I muI cu seum de
mrLurIsIreu IuI, prIn cure decIuru pe PLurIc de uuLor uI
LuLuror nenorocIrIIor suIe. EsLe ns un proverb romunesc
vecII cure zIce: TImpuI Iuce I desIuce. SocIeL(IIe
umune, ucesL umuIgum compus dIn IIIn(e bune I reIe,
n(eIepLe I nebune, pIIne de curIozILuLe I ImpusIbIIe, bIz-
ure I nLunge, de muILe orI se uIurmeuz de Iugu unuI
prIncIpe, de cdereu unuI popor n scIuvIe suu de IuIImen-
LuI unuI buncIer.
n usemeneu cuzurI, muI(Imeu se udun n grupe pe
uII(e I n IocurIIe pubIIce, ru(Ioneuz usupru evenImenLu-
IuI, vorbeLe cu zgomoL, decIum I se nIurIuz. JurnuIILII
Iuc urLIcoIe IuIgerLoure I pIIne de semnuI mIrrII I uI
nLrebrII, prIn cure se sIIesc u du IupLuIuI o ImporLun( de
o mIe de orI muI mure decuL esLe n reuIILuLe; dur pe duL ce
Lrece LImpuI ceruL penLru suLIsIucereu curIozIL(II pubIIce,
o Lcere mormunLuI se rspundeLe usupru IupLuIuI; prIn-
cIpeIe czuL rmune cu ouseIe zdrobILe de cdere, poporuI
scIuv geme cu Iun(uI de bru(e, Iur credILorII IuIILuIuI
IruuduIos se muI(umesc cu zece Iu suL dIn cupeLe, Ir cu
socIeLuLeu s se LuIbure cuL de pu(In. uL ce esLe socIeLuLeu
n vunILuLeu eI; de uceeu PLurIc, cu om n(eIepL ce eru,
Is Iumeu s vorbeusc ce-I vu pIceu I cuL I vu pIceu, Iur
eI I reguI cusu I InLereseIe suIe cuL puLu muI bIne.
SLureu IuI se compuneu dIn LreI moII, dou vII I o cus
pe unu dIn ceIe muI Irumouse uII(e uIe BucureLIIor. Duc
eI s-ur II gundIL bIne Iu nesLuLornIcIu I LIcIoIu IucrurIIor
omeneLI, negreIL c s-ur II oprIL ucI I ur II peLrecuL o
vIu( duIce I IInILIL; dur eI eru umbI(Ios I umbI(Iuneu nu
ure murgInI. De ce IoIos ur II IosL vIu(u penLru dunsuI, duc
I-ur II IIpsIL uceu pozI(Iune socIuI cure ur II puLuL s-I
descIId uIIe boIerIIor ceIor murI I s-I Iuc eguI cu
dunII? uL IdeIIe ce preocupuu pe PLurIc n prImeIe zIIe
uIe emuncIprII suIe dIn cIusu vLuIIIor de curLe.
n LImpuI uceIu sosI I curLeu vIzIruIuI DervI MeIemeL,
prIn cure se Iceu cunoscuL boIerIIor I poporuIuI romun c
AIesundru $u(u s-u numIL domn uI |rII RomuneLI.
PLurIc, voInd s proIILe de ucesL evenImenL, muI nLuI
se InIorm despre sLureu IucrurIIor I, dup ce uII numeIe
LuLuror persouneIor ce nconjuruu pe nouI domnILor,
ncepu u se duce des pe Iu curLe I, prIn IInguIrI pIIne de
buse(, dobundI cu nceLuI Iuvoureu LuLuror. Cusu IuI de-
venIse un Ioc pubIIc unde se udunuu Lo(I puruzI(II
BucureLIIor, ccI, dIn nenorocIre, uceusL Iepr u socIeL(II
exIsLu I pe uLuncI, cu deosebIre c puruzI(II dIn zIIeIe
nousLre sunL IuvorIzu(I I puI n sIujbe.
unurIo(II venI(I dIn |urIgrud cu AIecu vod $u(u
gseuu n uceusL cus un Lezuur de LouLe ceIe muI
ncunLLoure pIcerI. VuLcIIe I cuIeIeIe ceIe muI bune,
cIubuceIe I nurgIeIeIIIe ceIe umpIuLe cu purIumuLuI LuLun
uI SIrIeI, jocurIIe Iu noroc ceIe muI despuIeLoure I IemeIIe
ceIe cu ocII muI IermecLorI decuL uI vusIIIscuIuI, LouLe
ucesLe puLernIce buLerII de corup(Iune eruu udunuLe n cusu
IuI PLurIc. n IIne, orIcIne InLru n ucesL puIuL
IermecLoresc Ieeu ncunLuL de pIcerIIe ce gusLu nLr-
nsuI, Iur muI cu seum de bunu prImIre I de ngrIjIreu cu
cure eruu LruLu(I de genLIIu I muIL IscusILu IunurIoL.
PLurIc LIu LoL ce se peLreceu n cusu su, dur n Ioc se
s deLepLe nLr-nsuI sIm(munLuI de onoure, dIn conLru,
eI se bucuru cund vedeu pe IunurIo(I oILund I Icund ocII
duIcI IemeII suIe.
AcesLe InIumII I Icur s IIe IourLe bIne prImIL Iu
curLe, Iur muI n urm I procurur runguI de mure sLoInIc
I Iunc(Iuneu IsprvnIcIeI de sLrInI, cure-I puse n
reIu(Iune cu consuIuI rusesc I uusLrIucesc, dou mIne noI
de expIouLuL.
nLr-o zI eI ddeu mus mure proLecLorIIor I noIIor sI
prIeLenI. TouLe dIspozI(IunIIe se Iuuser cu s muI(umeusc
cu desvurIre pe ouspe(I. CornuI ubunden(eI cuprIndeu
muI pu(Ine bunL(I n compuru(Iune cu ceIe ce se vedeuu
pe musu purvenILuIuI. A dorI s descrIu numruI
ouspe(IIor, mpreun cu cuIIL(IIe moruIe I IIzIce uIe
IIecruI n purLe, dur usLu se uLInge de epopee I mI-e IrIc
s nu m LrunLeusc Pegus. M mrgInesc dur numuI n
povesLIreu unuI IncIdenL cure LuIbur ucesL osp( mre( I
umIII IourLe muIL mundrIu IuI PLurIc.
Pe cund muI(Imeu IunurIo(IIor muncu I beu n onoureu
IuI PLurIc, un zgomoL de Lrsur se uuzI n uII(. AcesL
zgomoL veneu de Iu o crucIour de (ur, Ir covIILIr. Eu
eru Lrus de doI cuI sIubI cu nILe Iezme I conduI de un
bIuL mbrcuL (rneLe. nIunLru eru uLernuL Iun, pesLe
cure eru pus o scour( roIe cu vrgI, pe cure edeu un
boIerInu de provIncIe, mbrcuL cu unLerIu de dImIe verde,
cu curuvunI de punz uIb de cus, cu LurIIcI I ImIneI roII
n pIcIoure, cu IIbudeu de ubu mpodobIL cu gILun negru
I cu un cuuc uscu(IL ndesuL pe cup.
Duc cInevu ur II cuIcuIuL vursLu ucesLuI boIer de (ur
dup perII sI ceI uIbI cu zpudu, negreIL c I-ur II duL de Iu
upLezecI pun Iu upLezecI I cIncI de unI, I nu ur II greIL;
judecuL ns dup IuInIcu (Inere u corpuIuI I dup
IrgezImeu Ie(eI suIe I ocIII ceI pIInI de InLeIIgen( I
mundrIe, I-ur II IuuL drepL om muLur, dur nu bLrun.
Cum ujunse cru(u n drepLuI cuseIor IuI PLurIc,
boIerInuuI zIse vIzILIuIuI:
OpreLe, SLune!lCru(u nceL de u se muI mIcu, Iur
boIeruI se deLe jos, InLr n curLe I de ucI n suIu de jos u
cuseIor.
PrIvIreu IuI se oprI muI nLuI usupru muI(ImII de
urnu(I I de IecIorI ce InLruu I Ieeuu, (Inund n muInI Iur-
IurII pIIne de ceIe muI gusLouse bucuLe; dup uceeu observ
ceIeIuILe umnunLe uIe cuseI I rmuse uImIL de IuxuI I
bog(Iu ce cuprIndeu nLr-nseIe. Oure nu m voI II
umgIL! cugeL eI n sIne usLu esLe cus de boIer de
proLIpendud, e suILunuL domnesc.
$I cu s se ncredIn(eze duc nu eru un vIs ceeu ce
vedeu, oprI pe un urnuL I-I zIse:
- u spune-mI, druguI meu, ce boIer ude n cusu
uceusLu?
ArnuLuI, Iuund pe bIeLuI bLrun drepL cereLor, I zIse
cu IronIe:
- S vII sumbL, moIcuIe, c usLzI nu Iuce boIeruI
mIIosLenII.
- u Ius mIIosLenIIIe Iu o purLe I rspunde-mI Iu ce Le-
um nLrebuL, zIse boIerInuuI cu un gIus uspru, ce IndIcu
suprureu ce-I prIcInuIse umIIILoureIe expresIunI uIe
urnuLuIuI.
- De ce nu, duc voIeLI. AIcI IocuIeLe mureIe sLoInIc
DInu PLurIc, IuIe IspruvnIc de sLrInI.
- Dur suruIurIIe ucesLeu I ceIe ce se cuprInd nLr-
nseIe sunL LouLe uIe IuI?
- Du, uIe dumneuIuI.
- ApoI duc esLe uu, spune-I c-um venIL s-I vd, c
sunL muI(I unI de cund nu I-um vzuL.
- $I cIne s-I zIc c eLI?
- Spune-I c sunL LuLI dumIsuIe I m numesc LreLI-
IogoIL GIIneu PLurIc oL Bucov sud Suuc; (Ine mInLe,
bIeLe, oL Bucov sud Suuc.
ArnuLuI prIvI pe bLrun cu muI muIL bgure de
seum, dur srcIu ce se vedeu nLIprIL pe vemInLeIe cu
cure eru mbrcuL I oprI de u unun(u mundruIuI su sLpun
un LuL uLuL de umII I Lren(ros.
BLrunuI sIm(I uceusLu I, nIurIIndu-se de nebgureu n
seum cu cure I prIveu urnuLuI, zIse:
- AscuIL, mojIcuIe, du-Le numuIdecuL de spune
sLpunuIuI Lu c-um venIL s-I vd suu uruL-mI oduIu n
cure se uII, s InLru eu de-u drepLuI. OLI d-ucI!
AcesLe cuvInLe uIe bLrunuIuI, IIInd pronun(uLe cu voce
Lure, pLrunser pun Iu uuzuI IuI PLurIc, cure, n(eIegund
dup uccenL c persounu ce nLreb de dunsuI eru LuLI su,
IeI n suI I ordon urnuLuIuI s-I goneusc.
- Dur bIne, cucoune DInuIe, cum poL cuLezu eu s duu
uIur pe un om cure se numeLe prInLeIe dumILuIe?
rspunse urnuLuI conIuzIuL.
- Du, IIuIe, sunL bLrunuI Lu LuL. Nu m cunoLI?
AuzI ucoIo obrznIcIe! un cereLor de uII( s se numeusc
LuL uI meu! Du(I-I uIur pe bruncI, uuzIL-u(I voI? Eu nu um
LuL.
ApoI se reLruse n cumer, cu s nu LuIbure peLrecereu
umIcIIor sI.
BLrunuI, uuzInd pe IIuI su pronun(und ucesLe
omoruLoure cuvInLe, I pIerdu mIn(IIe; Iu(u IuI devenI
LerIbII I umenIn(Loure cu u uneI IIure sIbuLIce cure
voIeLe u sIuIu pe ceI ce u rnIL-o.
n puroxIsmuI dur uI IurIeI suIe, se repezI n cumeru
osp(uIuI I, punundu-se Iu(-n Iu( cu IngruLuI su IIu,
zIse:
Ce, nu m muI cunoLI, IIuIe? AcesL Lrup uscuL de
bLrune(e I de srcIe nu esLe eI cure (I-u duL vIu(u? AcesLe
muInI zburcILe de munc nu sunL oure eIe cure Le-uu
munguIuL n copIIrIu Lu I (I-uu pus n mun condeIuI cu
cure Le-uI procopsIL I uI cuLIguL ucesLe bog(II? Nu Le
gundeLI, nenorocILuIe, c svureLI un pcuL osundIL de
IegIIe IIrII I de obIceIurIIe poIILIceLI? udu u vunduL pe
nv(LoruI su, dur nu s-u IepduL de LuLI su! RuuI ceI
mre( I nconjuruL de verdeu( LgduIeLe eI oure umIIILuI
Izvor dIn cure I ure ncepuLuI ? nc o duL, Le rog, IIuIe,
vIno n bru(eIe meIe s Le sruL I s-(I duu bInecuvunLureu
meu ceu muI de pe urm, ccI sunL bLrun I pouLe s mor
Ir s Le muI vd!
PLurIc, cure nu vedeu n uceIe momenLe decuL umI-
IIreu su n Iu(u ceIor muI de IrunLe boIerI uI domnIeI,
poruncI de-uI doIIeu I cu muI muIL usprIme cu s-I scouL
uIur dIn cus.
BLrunuI, vzund uLuLu mpIeLrIre de InIm, zIse cu un
uer proIeLIc:
Dumnezeu, cure cunouLe I vede LouLe, s nu-(I ujuLe,
IIu bIesLemuL ce eLI! EI, cure Le-u nI(uL uLuL de muIL, Le vu
pogor muIL muI jos decuL unde Le uIIuI. AcesLe bog(II
1z6
SocIeLuLeu prIeLenIIor. (gr.)
1z;
SocIeLuLeu IILerur. (gr.)
cuLIguLe prIn neIegIuIrI, (I Ie vu rIsIpI cum rIsIpeLe vunLuI
pruIuI de pe urIe. Cum m goneLI Lu pe mIne, s Le
goneusc ngeruI DomnuIuI n LouL vIu(u; s nu uIbI prIeL-
enI n nenorocIre, s umbII dIn cus n cus cerInd puIne,
cu s-(I usLumperI Ioumeu, I o Lreun(, cu s-(I ucoperI
goIIcIuneu; s IIngueLI LouLe LuruIurIIe I Lo(I s-I buL joc
de LIne. n cIInurIIe boIII LuIe s nu uIbI pe nImenI cure s
Le munguIe I n vedenIIIe LuIe s-(I sLeu nuInLe LouLe
IrdeIegIIe LuIe. AmIn! Ie, IIe!...
Dup ce bLrunuI rosLI ucesL LerIbII bIesLem, puse
muInIIe Iu ocII I IeI dIn cusu IIuIuI su cu repezIcIune; Iur
PLurIc I conLInu osp(uI, Ir s se LuIbure cuL de
pu(In de umureIe Imprecu- (IunI uIe prInLeIuI su.
EI se ocup ucum de noIIe suIe cunoLIn(e I de IoIosuI
ce puLeu s Lrug dInLr-nseIe; dur LocmuI pe cund se rIdIcu
cu umbI(Iuneu pun Iu ceIe muI nuILe demnIL(I uIe (rII,
un nour poIILIc venI s nLunece pu(In soureIe sperun(eIor
suIe.
nc de Iu unuI 181q, NIcoIue ScuIu, grec dIn oruuI
ArLu (n PeIoponez) I RIgu PuIumIde Iormuser o socIeLuLe
cu scop de u pregLI pe grecI penLru IIberureu puLrIeI Ior.
AceusL socIeLuLe numIL E+oipIo +ov qitixov
1z6
,
mpreun cu ceu numIL uitouo +oipio
1z;
, ce sLu(Ionu
n ALenu, I uveuu coresponden(II I comILeLeIe Ior n Ode-
su, CIIInu, GuIu(I I BucureLI
1z8
.
1z8
VezI sLorIu PrIncIpuLeIor dunrene de PuIuuzoI I sLorIu
revoIu(IunII greceLI de oun IIImon. (n. N. .)
MembrII comILeLuIuI dIn BucureLI, cunoscund
nsemnuLeIe servIcII ce ur II puLuL s uduc AIecu vod $u(u
revoIu(IunII greceLI, I propuser s InLre I eI n socIeLuLe,
dur $u(u reIuz. PrIn uceusL conduIL neuLepLuL u prIn-
cIpeIuI secreLuI socIeL(II puLeu s IIe descoperIL I s-ur II
pus n perIcoI vIu(u ceIor muI nsemnu(I brbu(I uI mIcrII.
MIjIocuI dur ceI muI proprIu spre u evILu uceusL nenoro-
cIre Iu nvenInureu IuI vod $u(u, Iu 1q IunuurIe 18z1, prIn
docLoruI CrIsLuII, medIcuI su purLIcuIur.
AcesL evenImenL, deI conLrurIu ourecum pIunurIIe
umbI(Iouse uIe IuI PLurIc, dur eI, n Ioc s dIspere, uLepL
cu sunge rece preIucereu ce puLeu s Iu IucrurIIe; I IIIndc
nu puLeu s prevud ceIe ce eruu s se nLumpIe, IIngueu
pe Lo(I, Ir excep(Ie, cu s-I Iuc popuIurILuLe.
RevoIu(Iu IuI Tudor VIudImIrescu, ce IzbucnI u douu zI
dup mourLeu IuI $u(u, preu venIL nLr-udIns, cu s deu
ocuzIune IuI PLurIc u urLu IumII dupIIcILuLeu I IuILuLeu
curucLeruIuI su. EI se gundI IourLe muIL usupru ucesLeI
mIcrI, Iur muI cu seum usupru IoIouseIor ce ur II puLuL
Lruge dInLr-nsu. AsLIeI dur, pe cuL LImp revoIu(Iuneu se
compuneu dIn Tudor VIudImIrescu, MucedonskI I cu(Ivu
pundurI, eI (Ineu de purLIduI boIerIIor I cuIomnIu
mpreun cu dunII pe uceI bruvI cure I perIcoIuu vIu(u
spre u du (rII drepLurIIe eI ceIe vecII; Iur dup ce
revoIu(Ineu LrIumI I sIII pe boIerI u o recunouLe I u-I
juru credIn(, uLuncI PLurIc devenI ceI muI IIerbInLe
uprLor uI eI I o expIouL cuL puLu muI bIne; dur InLrureu
IuI psIIunL n (ur I procIumu(Iuneu IuI ceu mreu( Icu
pe cIocoI s-I scIImbe poIILIcu. psIIunL n (ur! - zIse
cIocoIuI n sIne - un IecIor de domn cu o muI(Ime de vILejI
dup dunsuI I ujuLuL de muscuII! AsLu esLe o mInunuL
nLumpIure I cuuL s m IoIosesc de dunsu. O s m scrIu
nLre muvroIorI!... Dur bIne, ce vu zIce Tudor cund vu uIIu?
Ce vor zIce uLu(I prIeLenI uI meI ce se uII InLru(I n oLIreu
IuI? E! I ce-mI pus mIe de dunII? EI sunL nILe cuIIcI cure
s-uu scuIuL cu rzmerI( mpoLrIvu mpr(IeI; cu muIne vIn
LurcII I-I rIsIpesc cu pe puII de poLurnIcIe, n vreme ce p-
sIIunL, deI esLe I eI uposLuL, dur esLe sprIjInIL de preu
puLernIcu mpr(Ie u RusIeI. O Izbund s Iuc numuI I
pure c-I vd domn n (ur I rspILInd cu guIunLomIe pe
Lo(I cure I-uu ujuLuL. M voI duce dur Iu dunsuI I voI prsI
pe uceLI cuIIcI ce cunL LouL zIuu: AI! subIu IuI TruIun
nLr-o mun de romun I Ie cIIorIe mu(eIe de Ioume!
Dup ce cIocoIuI se mpc cu conLIIn(u su n prIvIn(u
IuIL(II ce voIu s comIL I dup ce I Icu LouLe dresurIIe
cu unuI dInLre consuII, poruncI s nIume urmsurII Iu
buLc I se duse Iu CoIInLInu, cu s se prezInLe nuInLeu IuI
psIIunL.
Trecuser dou ore de cund eI uLepLu runduI de u InLru
Iu prIn(uI, dur ucesL LImp nu-I pIerdu n durn, ccI Ieg
reIu(IunI de prIeLeug cu cpILun orducIe, ConsLunLIn
Ducu I VusIIe CuruvIu.
n momenLuI ns cund eI oIereu uceIor LuIIurI de dru-
murI zuIuIeLurIIe ceIe muI deIIcIouse cu s dobundeusc Iu-
voureu Ior I prInLr -nsu pe u IuI psIIunL, uu cumereI de
uudIen( se descIIse I IeI secreLuruI prIncIpeIuI, cure Icu
semn IuI PLurIc s InLre nIunLru.
CIocoIuI I scouse cIzmeIe ceIe de suILIun rou I,
rmunund numuI cu meII, I puse o perecIe de pupucI
guIbenI de |urIgrud, I sLrunse gIubeuuu Iu pIepL I InLr n
cumeru IuI psIIunL, unde, dup ce Icu cuLevu compII-
menLe pIIne de IInguIre, voI s sruLe IuInu prIncIpeIuI;
dur IIIndc prIncIpeIe reIuz cu deIIcuLe(e ucesL ucL
njosILor, cIocoIuI sruL cIucurII puLuIuI pe cure edeu Iun-
urIoLuI.
SvurIndu-se ucesL ceremonIe, PLurIc se Lruse
pu(In de-u-ndr LeIeu I Iuund o pozI(Iune umIIILoure zIse:
- S LrIeLI, mrIu Lu, nLru muI(I I IerIcI(I unI! Eu
sunL sLoInIcuI DInu PLurIc, IuIe IspruvnIc de sLrInI, I
um venIL s m ncIIn mrIeI LuIe cu o sIug pIecuL ce sunL
I s prImesc sLrIucILeIe poruncI ce Le veI mIIosLIvI u-mI
du.
unurIoLuI, IIInd InIormuL IourLe bIne despre PLurIc,
se uIL drepL n ocIII IuI I, dup ce-I LermIn
observu(IunIIe suIe IIzIonomIce, zIse cu un zumbeL rece I
IronIc:
- Am uuzIL, urIon sLoInIce, c eLI om deLepL I cu
prIcepere n LreburIIe (rII.
- uude, mrIu Lu; Iuc I eu ce poL cu un om mIc ce
sunL.
- Am muI uuzIL c... dur usLu nu e Lreubu meu se zIce
IurI prIn Iume c, IIInd sume Iu ILmnIe, s-ur II pIerduL
o pIuLr verde de mure pre(... Dur nIcI usLu nu m prIveLe.
- Nu crede, mrIu Lu! AsLeu sunL deIImrI ce vIn dIn
pIzm, ccI um preu muI(I vrjmuI.
- AI drepLuLe, urIon sLoInIce, LoL ce e mure e pIzmuIL.
Dur s Ism Iu o purLe LouLe ucesLeu I s vorbIm cevu de-
spre InLereseIe nousLre. Te rog cILeLe ucesL rvu - I
deoduL I deLe o bucuL de IurLIe sLruns n Iorm de
rvu.
PLurIc prIvI rvuuI I recunoscu Iormu de scrIere u
unuIu dInLre consuIII puLerIIor sLrIne.
- CILeLe-I, urIon sLoInIce, nu Le sIII! zIse psIIunL,
vzund pe cIocoI ncurcuL.
- PLurIc descIIse de-uI doIIeu rvuuI I cILI IruzeIe
ucesLeu:
Ilustre principe,
Cunosccnd reutctec misiunii ce cte(i c mplini, cred
cc tc cduc un mcre serticiu recomcndcndu-tc pe stol-
nicul Dinu Pcturicc, ccre, prin iscusin(c i cunotin(ele ce
cre despre trebile (crii, tc pocte cjutc n multe
mprejurcri. El trebuie sc tie cstczi scu mcine pe lc
ncl(imec tocstrc, ccci l-cm testit prin osebit bilet din
pcrte-mi. Injormc(iunile ce (i-cm dct n trecutele zile de-
spre ccest boier sunt destul de precise, rcmcne lc
ncl(imec tocstrc sc projitc(i de mcrile lui tclente.
Sunt cl n...
N.
AcesL rvu rspundI muIL IumIn usupru nen(eIeseI
pozI(IunI n cure pusese psIIunL pe PLurIc prIn
mucLoureIe suIe cuvInLe. CIocoIuI n(eIese ImenseIe Io-
Iouse ce puLeu s Lrug servInd InLereseIe cupuIuI ELerIeI
greceLI. SLrunse dur rvuuI I-I deLe cu muIL respecL n
munu prIn(uIuI, cure, dup ce I rupse n mIcI buc(I, zIse:
- EI bIne, urIon sLoInIce, eu um s-(I mprLesc o
LuIn cure pouLe s Le rIdIce Iu mrIre I bog(Ie, duc m
veI sIujI cu credIn(, dur cure negreIL Le vu pIerde, duc m
veI neIu suu m veI vInde; uI uuzIL?
- Spune-mI, mrIu Lu, ce um de IcuL I rspund cu
cupuI c nu veI II nIcI neIuL, nIcI vunduL.
- AscuIL, urIon sLoInIce. CunoLI pe DomnuI Tudor?
I cunosc, mrIu Lu!
- I cunoLI bIne?
- ourLe bIne, mrIu Lu.
- Spune-mI, dur, ce IeI de om esLe?
- EsLe vILeuz I drepL, mrIu Lu!
- AsLeu sunL dururIIe ce pouLe uveu; eu voI s uIIu
cusururIIe IuI. Are I cusururI.
- Cure sunL uceIe cusururI, spune-mI? EsLe mundru I
IurIos Iu munIe.
- AsLeu-mI pIuce; dur Iu spune-mI, IubeLe bunII?
- NIcIdecum, mrIu Lu!
- Dur muIerIIe?
- NIcI pe dunseIe.
u ucesLe cuvInLe, prIn cure PLurIc Ir voIu su Iceu
punegIrIcuI omuIuI pe cure voIu s-I vund, psIIunL rmuse
uImIL. VILeuz! - zIse IunurIoLuI n sIne - drepL. NeIubILor
de bunI I de IemeI! uL cuIIL(I cure pouLe s Iuc dInLr-
nsuI un CuLon, un BruLus. PrIn vILejIe, eI I vu Iuce un
nume mure n LouL (uru! PrIn drepLuLe, vu dobundI IubIreu
noroduIuI; eI dur vu II mure I puLernIc! Iur eu voI II mIc!
Eu, AIesundru psIIunL, IIu de prIncIpe I generuI de
brIgud; eu, cure um sLuL cu cupuI rIdIcuL nuInLeu IuI Nu-
poIeon; eu, cure nu um LremuruL n Iu(u mor(II ce veneu
usupr-mI dIn mIIIoune de gurI vrsLoure de Ioc, s m
vd sIIIL u pIecu cupuI nuInLeu IuI Tudor? AsLu-I cu
nepuLIn(! Ce voI Iuce dur? VoI pornI numuIdecuL Iu CoLro-
cenI, cu s smuIg dIn pIepLuI I InImu proLIvnIcuIuI meu
uceIe vIrLu(I cure usLzI cIIur I Iuc muI IubIL I muI re-
specLuL decuL pe mIne!... Dur bIne, eu um juruL cu s m
IupL mpoLrIvu necredIncIoIIor, Iur nu s vrs sungeIe
creLInIIor!...
Dup ce Lrecur ucesLe gundurI sInIsLre ce sIuIuu Ir
mII pe IunurIoL, o IInILe se rspundI pe Iu(u IuI I un
zumbeL uure se urL pe buzeIe suIe.
PLurIc, cure exumInuse cu muIL Iuure-umInLe Iu(u
IunurIoLuIuI, LIu ucum, cu I dunsuI, cure eruu pusIunIIe ce-
I sIuIuu InImu; cu LouLe ucesLeu eI sLu n pIcIoure,
nemIcuL, (Inund nLr-o mun IIIcuI I cu ceuIuIL gIubeuuu
sLruns Iu pIepL, Ir s Iuse u se vedeu pe Iu(u su decuL
nepsure I nevInov(Ie, reproduse cu ceu muI mure IIne(e.
- EI bIne, urIon sLoInIce, excIum IunurIoLuI, mI
spuneuI c DomnuI Tudor esLe cum IurIos.
- Bu IurIos cumsecude; eI socoLeLe pe om cu pe un puI
de vrubIe.
- Ce spuI, urIon sLoInIce, s IIe oure udevruL ceeu ce
zIcI?
- CIIur IerI u spunzuruL pe unuI dIn ceI muI de IrunLe
vILejI, numuI I numuI penLru c s-u dus cu vreo cu(Ivu ne-
IerI I u spurL o curcIum dIn DeuIuI SpIrII.
- $I I-u omoruL, uI?
- Cu pe-un puI de gIn, mrIu Lu.
- EI bIne, ce zIce oLIreu IuI despre uceusLu?
- NemuI(umIreu se vede zugrvIL pe LouLe Ie(eIe, dur
nu cuLeuz nImenI s-I Iuc bgrI n seum.
- De ce?
- IIndc se pomenesc cu guzII IuI IeI(I cu dIn pmunL
I LoLuI se IsprveLe nLr-o cIIp.
psIIunL se puse IurI pe gundurI. De usL duL ns,
Iu(u IuI eru ucoperIL de o veseIIe sInIsLr; eI se scuI de pe
puL I, neLezIndu-I cuLvu musL(IIe, zIse IuI PLurIc:
AscuIL, urIon sLoInIce; dur bug de seum Iu ceeu ce
um s-(I spun, ccI de-ucI uLurn IerIcIreu I nenorocIreu Lu.
- AscuIL, mrIu Lu.
- Dou sbII poL s InLre nLr-o Leuc?
- Nu, mrIu Lu!
- Dur o (ur pouLe II sLpunIL de doI domnI deoduL?
- NIcI usLu nu se pouLe, mrIu Lu!
- EI bIne! |uru Romuneusc ure usLzI doI domnI suu
ceI pu(In doI pe(ILorI Iu domnIe: unuI esLe Tudor I ceIIuIL
sunL eu. M n(eIegI?
- Te n(eIeg, mrIu Lu.
- UnuI dur dInLre noI LrebuIe s pIur.
- $I ceI cure LrebuIe s pIur esLe Tudor, mrIu Lu?!
- EI nsuI, I uceusLu o cer de Iu LIne. RvuuI consuIu-
IuI zIce curuL c eLI ceI muI nLreprInzLor I muI
ndemunuLIc dInLre boIerI; I-mI dur uceusL sIujb I Le voI
Iuce ceI muI boguL dInLre Lo(I.
- GuLu Iu porunc, mrIu Lu, dur n-ur II ru s-mI ur(I
I mIjIouceIe prIn cure s poL svurI uceusL mure IupL.
- MIjIouceIe, zIcI?... Dur Lu nsu(I mI-uI spus c eI esLe
mundru I nesocoLIL Iu munIe. SLrmouI nosLru Adum u
pIerduL ruIuI numuI penLru nerbdure; de ce dur Tudor s
nu-I pIurd cupuI, cund ure dou dIn cusururIIe ceIe muI
de cpeLenIe?
- Te n(eIeg, mrIu Lu!
- Du-Le dur n IugruI IuI I ndeumn pe unII dIn
osLuI Iu nesupunere, Iur pe uI(II Iu juIurI I sIInIcII; upoI I
cu s Ie uIIe Tudor pe LouLe ucesLeu; I III sIgur c cu cuL
spunzurLorIIe se vor nmuI(I n IugruI IuI, cu uLuL noI vom
IzbuLI muI bIne. CunoLI puLereu meu, LII c sunL ocroLIL de
mureu mpr(Ie; Iucreuz penLru mIne I norocIreu Lu e
IcuL.
- S LrIeLI, mrIu Lu, excIum PLurIc Icund o
Lemeneu pun Iu pmunL, dur u vreu s LIu I eu, pIecuLuI
mrIeI LuIe rob, cu ce o s m uIeg dIn LouLe ucesLeu? MrIu
Lu eLI IumInuL I cu pruxIs I LII muI bIne decuL mIne prIn
cuLe prImejdII um s Lrec eu, nemernIcuI, cu s svuresc
poruncIIe mrIeI LuIe.
psIIunL se gundI pu(In, upoI Iu punu n mun I scrIse
pe o couI de IurLIe cuvInLeIe ucesLeu:
Eu, Alescndru Ipsilcnt, principe de nctere i enercl
de bricdc cl nebiruitei otiri ruseti, mc ndctorez c
rcsplcti pe boierul romcn stolnicul Dinu Pcturicc, pentru
slujbele sctcrite de dcnsul Eteriei elineti, numindu-l
deoccmdctc isprctnic peste douc jude(e din cele ce se cjlc
ccum n stcpcnirec mec, icr dccc milostitul Dumnezeu
mi tc cjutc sc stcpcnesc (crc ntrecc, l toi jcce
ccimcccm cl Crciotei.
A. Ipsilcnt
- |Ine IurLIu uceusLu I sIIeLe-Le cuL veI puLeu s
mpIIneLI poruncIIe meIe; Iur cund IucruI vu II sIurIL, vIno
cu dunsu s-(I IeI rspILIreu.
PLurIc sruL munu IunurIoLuIuI I se reLruse.
Cupitolol XXVIII. Ln soIlet nobil
u exLremILuLeu dInspre mIuznoupLe u muIuIuIeI
O(eLurIIor eru pe LImpII IuI Curugeu o uII( nIunduL,
sLrumL I nenceLuL pIIn de noroI. n uceu uII( se uIIuu
muI muILe csu(e nveIILe cu LresLIe, n cure IocuIuu numuI
sucugII I cru(uI. n mIjIocuI ucesLor bordeIe mIzerubIIe
eru o cus cure, prIn urIILecLuru eI de ordIn oLomun I prIn
mIcu grdIn compus dIn urborI rodILorI I IIorI, uLrgeu
IourLe muIL bgureu de seum u LrecLorIIor.
CurLeu ucesLeI cuse eru ngrdIL cu uIucI de sLejur
1zq
Nume de IIorI ce se cuILIvuu pe uLuncI I cIIur ucum prIn
grdInIIe meserIuIIor. (n. N. )
uscu(ILe Iu vurI I IourLe nuILe; Iur n purLeu dInspre Iu(udu
uII(eI uveu purmuIucurI cIopIILe I uezuLe cu mure gusL. n
mIjIocuI ngrdIrII eru o pourL cu dou cunuLurI nveIIL cu
sLreuIn de uIucI mrun(eIe, cu s o upere de sLrIccIuneu
pIoIIor. n vurIuI uceIuI nveII eruu doI cprIorI n Iorm
de scepLru, uvund IIecure Iu exLremILuLeu de sus cuLe un
coco IucruL n Iemn IourLe gros, Iur pe Iu(udu sLuIpIIor eruu
scuIpLu(I doI erpI (Inund cuLe un mr n gur.
Cusu eru de zId, cu un sIngur eLuj I mpr(IL n dou
cumere I un prIdvor. nveIILoureu eI eru de oIune, Iur Iu
ceIe dou puncLurI unde se unesc doIIIIe, uveu cuLe o bIc
de pmunL smn(uIL, cu vurIuI n Iorm de pusre.
Uu prIncIpuI, ce conduceu nIunLruI cuseI, eru
compus dIn muI muILe buc(I de Iemn IusLruILe cu
rundeuuu I IeguLe de cpLueuIu prIncIpuI prIn cuIe de
IIer uIb cu cupeLeIe roLunde I IusLruILe.
ung prIdvor eru o grdInI( compus dIn cuLevu vI(e
IeguLe n Iorm de boIL, un corcodu, doI zurzrI I cu(Ivu
pIersIcI, prInLre cure eruu cuLevu bruzde despr(ILe nLre
dunseIe cu buc(I mIcI de crmIzI IourLe Irumos uezuLe.
AcesLe bruzde eruu pIIne de gurouIe sIbuLIce, ocIIuI-
bouIuI, IemnuI-DomnuIuI I IImbu-mIeIueIuIuI
1zq
; Iur pe
Iung ngrdIreu de LresLIe u mIcII grdInI I pe prIspu cuse-
Ior eruu uezuLe o muI(Ime de ouIe cu mugIIrunI,
IndruuImI I uILe IIorI scumpe de pe uLuncI. n unuI dIn
coI(urIIe cur(II eruu un pu( cu rouL, Iung cure se Iormuse
un Iuc de up ce serveu de scIdLoure cuLorvu ru(e
romuneLI I IeeLI.
nLerIoruI cuseIor eru usLIeI urunjuL: unu dIn ceIe dou
cumere serveu drepL cmur penLru conservureu provIz-
IunIIor; Iur ceu de-u douu, desLInuL penLru IocuIn(, eru
purdosIL (puvuL) cu crmIzI spoILe cu vopseu roIe I
uveu dou puLurI LurceLI ucoperILe cu suILeIe, perne I mu-
cuLurI de cIL. Aproupe de IeresLre eru o mus de brud,
ucoperIL cu o punz uIb cu murgInIIe de borungIc guIben,
pe cure eruu puse cuLevu cr(I unu pesLe uILu, IurLIe de scrIs
I o perecIe de cIImrI de uIum; Iur sub uceusL mus se
vedeu un IIIc nveIIL n IurLIe grous, o perecIe cIzme
LurceLI de suILIun rou I o sLrucIIn cu ou.
Pe pereLeIe dInspre rsrIL eruu dou Icoune uezuLe pe
o bucuL de sLoI. ung dunseIe se uIIu o sLIcIu( cu
ugIeuzm, un mnuncII de busuIoc uscuL I cuLevu spIce
de gruu; Iur n Iu(u ucesLor obIecLe de devo(Iune eru
spunzuruL o cundeI ce urdeu nenceLuL, dund o IumIn
sIub I meIuncoIIc. TuvunuI ucesLeI cumere eru de grInzI
I uIucI de sLejur, Irumos IucruLe. ung un uIL pereLe I
cum uproupe de Luvun eru o cuIme, pe cure sLLeuu
uLurnuLe: un unLerIu, o gIubeu bInIL, nILe cIucIrI de uI
rou I cuLevu rocIII. OsebIL de ucesLe mobIIe ce IndIcurm,
muI eru n uceusL cumer o Iud de Bruov, cuLevu uIcIoure
cu up de buL I o sob ourb, deusupru creIu eru pus o
Luv cu LucumuI duIce(II I uI cuIeIeI; Iur n IIrIdeIe de jos se
vedeuu cuLevu gIeme de Iun I o donIcIour cu Iuse.
n unuI dIn ceIe dou puLurI zceu un om cu de
puLruzecI I cIncI de unI, dur cure, dup zburcILurIIe Ie(eI I
perII cupuIuI ceI crun(I, semnu s IIe de o eLuLe muIL muI
nuInLuL. AcesL nenorocIL uveu cupuI rezemuL pe o pern I
preu uduncIL nLr-un somn IourLe greu.
ung puL edeu o IemeIe bLrun, cure se ndeIeLnIceu
Icund coI(IorI I bIbIIurI de mLuse Iu pIep(II I munecIIe
uneI cmI, u(InLInd dIn cund n cund ocIII usupru suIer-
InduIuI.
Eru pe Iu nou ore dIn noupLe. TrIsLuI cudru ce
puserm nuInLeu IecLorIIor noLrI, IIInd IumInuL numuI de
puIIdu IumIn u cundeIeI, deveneu muIL muI uLIngLor I
muI InLeresunL. n momenLuI ns cund bLrunu se sIIeu s
uIImenLeze sIubu IumIn u cundeIeI, cu s pouL Iucru muI
cu spor, se uuzIr cuLevu IovIrI n pourLu cur(II. BLrunu se
duse s descIId I dup cuLevu momenLe se nLourse
mpreun cu un june Irumos, bIne mbrcuL I cu ocIII
pIInI de o bunLuLe ngereusc.
- Dourme? zIse sLrInuI udresundu-se cLre bLrun.
- AbIu deLe Dumnezeu de udormI, c n-u ncIIs ocIII
de LreI nop(I.
- DIn ce prIcIn?
- ApoI de, mum, LIu I eu?
- $I ce u IcuL n uceI LImp de nedormIre?
- Ce Iuce LoLdeuunu: se posomorLe, sLrIg, I rupe
IuIneIe de pe dunsuI, upoI pure c se IInILeLe, dur deoduL
sure Lremurund I mI zIce: Ascunde-m, scup-m de
uceLI LIcIoI ce voIesc s m omoure!
- $I de cIne se Leme eI? Ce I se nIuceLe?
- O mIe de buzuconII, mum, dur uceeu ce-I Iuce s se
nIurIeze I muI muIL esLe uducereu-umInLe despre un vLuI
de curLe I o (IILoure u su, cure I-u muncuL uvereu I I-u IsuL
pe drumurI.
- A dorI s LIu, bunu meu bLrun, duc vIne cInevu
s-I vud suu s-I ujuLe cu cevu.
- NImenI, boIeruIe.
- Dur bIne, cIne-I pILeLe cIIrIu cuseI, muncureu,
cuLureu I ceIeIuILe?
- TouLe ucesLeu Ie-um nLumpInuL sIngur pun Iu un
LImp, dur LocmuI cund sIurIsem de cIeILuIuI I m
duceum n Lurg cu s-mI vund muIoLeuuu, un boIer Lunr cu
dumneuLu, IIe-I umbreIe, m Iu Iu cLure, upoI upropI-
Indu-se de mIne mI zIse:
- Nu cumvu eLI dumneuLu bubu unu spILuIugIouIcu?
- Eu sunL, boIeruIe, I rspunseI.
- n ce muIuIu IocuIeLI?
- n O(eLurI.
- n uII(u nIunduL, nu esLe uu?
- EsLe nLocmuI precum zIcI, boIeruIe.
- VIno dur dup mIne, zIse eI. Eu I urmuI pun Iu o
boIL de IIpscnIe, unde, InLrund mpreun cu mIne, zIse
sLpunuIuI boI(II:
D ucesLeI IemeI IeI unu suL I s urmezI LoL usLIeI pe
IIecure Iun pun Iu o uIL porunc u meu; upoI, upropI-
Indu-se de mIne, mI zIse nceL: S cuu(I bIne de boInuvuI
ce-I uI n cus, ccI o s vIn cuLeoduL s-I vd. SIurInd
ucesLe cuvInLe, IeI repede dIn boIL I se Icu nevzuL.
- CunoLI pe uceI june boIer?
- Nu-I cunosc, ccI n-um uvuL LImp cu s-I prIvesc bIne
n Iu(; dur, orIcum vu II, Dumnezeu s-I deu bIne I s-I
noroceusc, ccI de nu veneu eI n ujuLoruI srmunuIuI boI-
nuv, numuI Dumnezeu LIe ce s-ur II nLumpIuL.
- Dur bIne, boInuvuI eru oduL boguL, ce s-u IcuL
sLureu IuI?
- Am cerceLuL, mum, I um uIIuL c I-uu vunduL-o duL-
ornIcII Iu CocIII vecII I I-uu IsuL numuI cu IuIneIe de pe
dunsuI.
- Dur cusu IuI, uceu cus uLuL de mbeIuguL?...
- ToL s-u vunduL.
- $I cIne uu IosL uceI neIegIuI(I cure uu cuLezuL s Iuse
pe drumurI pe un om cu mIn(IIe rLcILe I sLrIn n usL
(ur?
- ApoI de, mum, muI LIu I eu?... umeu vorbeLe
muILe.
- $I ce zIce Iumeu?
- ZIceu c eI u uvuL o (IILoure I c eu s-u unIL cu vLuIuI
IuI de curLe I I-u muncuL LouL uvereu.
- TIcIoII I nemernIcII!... Dur um uuzIL vorbIndu-se
I despre un bogusIer... IIpscun... cevu cum uu.
- I cunosc I pe uceI LIcIos... e bun de pus n (eup.
- Du de ce?
- IIndc m-u IsuL pe drumurI.
- $I cum s-u nLumpIuL uceusLu?
- u, sLrunsesem I eu, n LInere(e, cuLevu prIu(e, cu
s Ie um Iu bLrune(e, LII povesLeu vorbeI: BunI uIbI de zIIe
negre I eI mI I-u muncuL, muncu-I-ur co(oIeneIe!
- $I cum (I I-u muncuL? u spune-mI.
- A IcuL moIIuzIuc mIncInos I m-u IsuL pe drumurI,
nu I-ur muI Isu de Iu InIm.
- Dur bIne, n-uI duL juIb Iu sLpunIre?
- Bu um duL, du-I-ur prIn Lurg cu nusu LIuL.
- $I ce-uI uIes?
- MuI nImIc, mum! DIn dou mIIoure de IeI m-um
uIes numuI cu dou suLe, dIn cure mI-u oprIL I IuvuIeLuI
judec(II.
- u spune-mI, cum I cIeum pe uceI Io( de Lreung?
- CosLeu.
- O II CosLeu CIIoruI bogusIeruI?
- EI esLe, mum!
TunruI czu nLr-o udunc nLrIsLure, upoI, dup ce
urunc o prIvIre usupru boInuvuIuI, zIse n sIne: UnuI zuce
n puL IIpsIL de mInLe I sruc, ceIIuIL moIIuz mIncInos I
guLu u merge Iu ocn pe LouL vIu(u, numuI ceI de-uI LreIIeu
I ceI muI ru dIn Lo(I se bucur nc de roudeIe neIegIuIr-
IIor suIe; pu(In ns I voI uuzI I de numeIe IuI.
Pe cund sLrInuI se uIIu ubsorbIL n ucesLe LrIsLe
gundurI, boInuvuI ncepu u (Ipu I u gesLIcuIu dIn muInI,
sLrIgund cu gIus rguIL I LremurLor:
su(I-m, neIegIuI(IIor! Nu v e de ujuns c m-u(I
srcIL? VoI(I ucum s-mI Iuu(I I vIu(u?
ApoI descIIzund ocIII sI nIIcru(I de munIe, ncepu
u IovI cu pumnII pere(II cuseI, crezund c IoveLe uceIe
umbre ImugInure; Iur dup uceeu ncepu IurI u sLrIgu:
uu(I de Iung mIne pe uceusL muIere desIrunuL,
ccI prIvIrIIe eI m ngIeu(! Nu vede(I voI c eu voIeLe s
m sugrume cu preIcuLeIe eI mbr(IrI?
- InILeLe-Le, boIeruIe, zIse sLrInuI, srInd de pe
scuun I uIergund cLre boInuv, cu s-I deu ujuLoruI necesur
n ceIe LerIbIIe momenLe.
- Du(I-mI un puIur de up s-mI rcoresc pIepLuI, zIse
nenorocILuI boInuv cu voceu muI de LoL sLIns I zdrobIL de
oboseuIu ugonIeI.
Apu ceu rece cu cure Iu udpuL I sLropIL boInuvuI prod-
use un mure eIecL. EI descIIse ocIII I-I u(InLI usupru
IcLoruIuI su de bIne, upoI, Isund s curg dInLr-nII
dou IrouIe de IucrImI, zIse cu gIus IInILIL, dur nLrerupL
de suspIne:
- Tu uIcI?! Tu Iu cupuI meu?! Dur ucesLu esLe IocuI IuI
DInu pe cure I-um procopsIL, Iur nu uI Lu, pe cure Le-um
IzgonIL Ir mII dIn curLeu meu!
TunruI Iu cu LrunsporL munu suIerInduIuI I, udund-o
cu IucrImI I sruLrI, zIse:
- Am voIL, sLpune, s Le scup dIn munu uceIor LuIIurI,
dur Dumnezeu nu mI-u ujuLuL.
- ur eu, LIcIosuI, drepL muI(umIre penLru bIneIe ce
voIuI s-mI IucI, Le-um scos cu urgIe dIn curLeu meu.
CuL (Inu uceusL scen uLIngLoure, bLrunu sLeLe n pI-
cIoure, prIvInd cu bgure de seum LrsLurIIe Ie(eI I gIu-
suI sLrInuIuI, upoI se upropIe de puLuI boInuvuIuI I I zIse
cu o prIvIre pIIn de uImIre:
- SLpune! AcesL june uLuL de mIIosLIv I cu InIm bun
esLe boIeruI ceI necunoscuL cure de uLuLu LImp ne d mIjIo-
uce de vIe(uIre; bnuIeIIIe meIe nu m umgeuu, ucum I
cunosc cu desvurIre; esLe grmLIcuI mureIuI bun C...,
esLe serduruI GIeorgIe, zuruIuI vIsLIerIeI. S ngenuncIem
nuInLeu ucesLuI nger I s-I muI(umIm penLru mIIu ce u
urLuL cLre noI.
NecunoscuLuI, vzundu-se descoperIL I nevoInd s sLeu
Iu( Iu scen ce-I uLIngeu modesLIu, IeI dIn cus cu repezI-
cIune I se duse Iu uIe suIe.
Bunu bLrun nu se umgeu deIoc n uprecIerIIe suIe.
Persounu ceu mIsLerIous eru n udevr GIeorgIe serduruI,
uceI june pIIn de vIrLuLe, cure prsI cusu bunuIuI C... I-I
sucrIIIc urzLoruI umor ce uveu penLru IIIcu uceIuI boIer,
numuI cu s nu rspILeusc cu ru bIneIucerIIe ce prImIse
de Iu dunsuI.
EI se reIugIuse n MoIdovu, crezund c scIImbureu uer-
uIuI, prIvIreu IrumoIIor mun(I dIn uceu (ur I deosebIreu
obIceIurIIor vor sLInge cu nceLuI IIcrIIe umoruIuI ce-I ur-
deuu pIepLuI I InImu.
Ajungund dur n cupILuIu MoIdoveI, se nI(I nuInLeu
IuI MIIuI vod $u(u, cure, dIn pu(IneIe cuvInLe ce scIImb
cu dunsuI, descoperInd rureIe IuI cuIIL(I I proIundu
cunoLIn( ce uveu despre IImbu eIIneusc, I oIerI posLuI de
secreLur purLIcuIur uI su.
JuneIe prImI uceusL cInsLe domneusc, sperund c
prIn ocupu- (Iune I vu mIcoru suIerIn(eIe, dur se umgeu,
ccI mureu ncredere ce dIn zI n zI I urLu prIncIpeIe,
onorurIIe ce prImeu de Iu boIerImeu moIdoveun, cuILunuI
de mure comIs I dururIIe domneLI ceIe boguLe, n Ioc s-I
mIcoreze suIerIn(eIe, dIn conLru, I Ie mreu muI muIL.
n IIne prsI MoIdovu I se nLourse IurI n
BucureLI, dur ucI uveu s nLumpIne noI IovIrI; MurIu, IuLu
bunuIuI C..., zdrobIL I dunsu de puLImu umoruIuI, czuse
Iu o bouI cure I umenIn(u vIu(u. BLrunuI eI prInLe,
vzund ucesL ru cure voIu s-I rpeusc comouru IerIcIrII
suIe, se sILuI cu ceI muI nv(u(I docLorI de pe uceI LImpI I,
dup povu(u Ior, se sLrmuL cu IocuIn(u Iu unu dIn moIIIe
suIe de munLe.
GIeorgIe, uIIund despre LouLe umnunLeIe ucesLeI
mprejurrI I necuLezund s se nI(Ieze nuInLeu bunuIuI,
nIcI s vesLeusc pe MurIu despre sosIreu su, czu nLr-o
udunc meIuncoIIe, cure negreIL I-ur II vuruL n mormunL,
duc scIImbureu epocII nu uduceu cu sIne o mure scIIm-
bure n pozI(Iuneu su.
SInguru munguIere ce-I muI rmsese dup uLuLeu
nenorocIrI eru de u conLempIu dIn deprLure cIIocuI dIn
grdInu bunuIuI, uceI IocuI n cure vzuse penLru prImu
our rsrInd soureIe LrecuLeI suIe IerIcIrI, I u Iuce bIne
ceIor nenorocI(I. EI, dur, uIIuse juInIcu sLure n cure udusese
PLurIc pe posLeInIcuI
1o
AndronucIe TuzIuc, vecIIuI su
sLpun, I I ujuLu n secreL.
1o
n ed. 186: comIsuI.
Cupitolol XXIX. Lugrol de lu Cotroceni i
trdureu
Tudor VIudImIrescu, Iuund LIre c psIIunL u InLruL n (ur,
I mpr(I oLIreu n dou pr(I: dInLr-unu Iorm mIcI
gurnIzoune penLru uprureu mnsLIrIIor dIn VuIuIIu MIc,
n cure I uveu depuse provIzIunIIe necesure penLru Irunu
oLIrII, Iur cu o purLe compus dIn use mII de pundurI uIeI
I dou mII cIncI suLe de urnu(I, comundu(I de Mucedon-
skI I Produn, Iu cuIeu cLre BucureLI I se uez n
mnsLIreu CoLrocenI I pe cumpIu dImprejuruI eI Iormund
dIn uceusL IocuIILuLe un Iugr IorLIIIcuL, dIn cure observu
mIcrIIe IuI psIIunL, pe boIerI I poIILIcu Lurceusc.
Dup reguIIIe sLubIIILe de ucesL cpILun, InLrureu n
Iugr u oumenIIor purLIcuIurI nu eru oprIL nIcI zIuu, nIcI
noupLeu, duc eI cunoLeuu cuvunLuI de ordIn.
DInu PLurIc, proIILund de uceusL nengrjIre, nc de
Iu sosIreu IuI Tudor vIzILu nenceLuL IugruI I prIn
munIereIe IuI InsunuILoure dobundI umIcIu I ncredereu
LuLuror cpILunIIor urmuLeI I cIIur pe u IuI Tudor.
AsLIeI sLuu IucrurIIe cu cuLevu zIIe nuInLeu nLrevederII
IuI PLurIc cu psIIunL, n cure se sLubIII vunzureu IIber-
uLoruIuI RomunIeI.
A LreIu zI dup ncIeIereu ucesLuI pucL InIum, pe Iu
dou ore LurceLI dIn noupLe, PLurIc ncInse IuLugunuI,
puse dou pIsLouIe Iu bruu I uILe dou Iu cIocIInu eIII,
upoI ncIec pe un urmsur I Iu drumuI cLre CoLrocenI,
urmuL de un urnuL urmuL cu o IIneu bonegeusc.
Eru pe Iu zo murLIe, LImpuI ceI muI nesLuLornIc uI cII-
meI nousLre; un nLunerIc des ucopereu Iu(u ceruIuI, vunLuI
uusLruI suIIu cu repe- zIcIune, gIusuI psrIIor de noupLe,
unIL cu IreumLuI sInIsLru uI copucIIor, Iceuu o urmonIe
InIernuI, Iur pIouIu ce cdeu n LorenLe compIeLu ucesL
cudru IIoros.
CeI doI cILorI, nIuru(I n IpIngeIeIe Ior, I urmuu
cILorIu n IInILe, prIvInd ucesL dezordIn uI nuLurII cu
nepsureu I bucurIu ce sIm(Ir demonII cund CeI ALoL-
puLInLe descIIse jgIeuburIIe uduncuIuI, cu s pIurd o Iume
nedemn de umoureu I InLen(Iuneu su. Dur cund ujunser
n drepLuI cuseIor IuI buIucbuu GIuIer, PLurIc zIse
LovuruIuI su de cILorIe:
- S IIe oure udevruL LoL ce mI-uI spus? Rspunde!...
- Precum m vezI I Le vd, cucoune DInuIe.
- Nu m mIn(I Lu oure?
- (I jur pe Dumnezeu I pe sIunLuI GIeorgIe,
ujuLLoruI meu.
CIocoIuI, muI(umIL pe ucesL jurmunL ce LoLdeuunu e
sucru penLru Io(I I bIgo(I, nuInL conversu(Iuneu.
- u muI spune-mI nc o duL, cuLe spurgerI de cuse s-
uu IcuL?
- $upLe, sLpune!
- n ce muIuIuIe?
- u BIserIcu AIb dIn PosLvurI I Iu SpIreu dIn DeuI.
- JuIuI u IosL mure?
- S-u IuuL pesLe LoL cu Iu dou suLe mII IeI, uIur de
urgInLrII I bourIe.
- CuLe IemeI s-uu sIIuIL?
- Zece, dInLre cure dou uu murIL, nepuLund suIerI
pun n sIurIL cuzneIe urnu(IIor I uIe pundurIIor.
- Dur ucIderIIe cum uu mers?
- TreI curcIumurI, doI bcunI I un boIerInu.
- e LIe usLeu DomnuI Tudor?
- Nu numuI c Ie LIe, dur u I spunzuruL uzI-dImIneu(
cIncI dInLre ceI ce uu svurIL ucesLe IupLe.
- SpuI udevruI?
- AdevruI, sLpune; I duc nu m crezI po(I s-I vezI
cu ocIII, ccI sunL spunzuru(I n grdInu BruncoveunuIuI I
uceu grdIn esLe n drumuI nosLru.
- S mergem dur s vedem!
PLurIc I ndrepL cuIuI cLre grdInu
BruncoveunuIuI, urmuL de compIIceIe su; InLr nLr-nsu I
merse cu curuj pun dInuInLeu uneI IunLunI ocoIIL de
sIcII, upoI se oprI n Ioc I prIvI cu sungeIe ceI muI rece ne-
IerIcILeIe vIcLIme uIe umbI(IunII suIe.
- Acum crezI, cucoune DInuIe? zIse urnuLuI.
- Du, rspunse DInu; u dorI ns s LIu prIn ce mIjIo-
uce uI svurIL uceusL mure IupL?
- ourLe Iesne, cucoune!
- Cum?
- M-um sLrecuruL n ordIu pundurIIor cu meLeug; Ie-
um spus c sunL dInLre muvroIorII IuI psIIunL; eI uu
ncepuL s m nLrebe despre muILe, dup obIceIuI
osLuIIor. ALuncI um ncepuL I eu s Iuud pe psIIunL I s-I
rIdIc pun Iu cer; Ie-um spus c uvem cuLe LreIzecI de IeI pe
Iun I LuIn mbeIuguL de curne, puIne I vIn. BIe(II oILenI,
uuzInd ucesLe Iuude, rmuser cu gurIIe cscuLe. e-um muI
spus c osLuII IuI psIIunL spurg bIserIcI, necInsLesc IemeI
I psIIunL se preIuce c nu LIe nImIc I usLIeI, precum v
spun, Ie zIceum eu, nu e neIer n oLIreu nousLr cure s nu
uIb cuLe un pungoI pIIn cu muImudeIe I dodecurI! Dup
ce Ie nIruI verzI I uscuLe, IuuI vreo dousprezece dInLre eI
I m puseI pe buLur, upoI cLre seur muI venIr uI(I
douzecI I pIecurm mpreun dup juIurI; Iur dup ce s-
uu svurIL LouLe neIegIuIrIIe, sIInIcIIIe I omorurIIe ce (I Ie-
um povesLIL, m-um dus Iu cpILunuI Ourc I I-um spus LoL
ce se peLrecuse; eI u spus IuI DomnuI Tudor I ceIeIuILe Ie
vzurm umundoI.
- Bruvo, NsLuse, eLI un mure om.
nLrevorbIreu ucesLor doI LuIIurI puLeu s urmeze muI
depurLe, dur Iu nLrerupL de voceu sunLIneIeIor ce pzeuu
prImu ruz u IugruIuI.
- SLure(I, mre, sLrIgur pundurII oILenI, vzund pe
PLurIc I pe sIugu IuI. CuvunLuI, bre! suu v cIILuI Iu
pmunL cu pe brube(I.
- SunLem oumenI bunI, voInIcIIor, zIse PLurIc, voInd
s se ncredIn(eze despre sLureu moruI u sunLIneIeIor.
- CuvunLuI, n(eIege(I voI, suu dm Ioc IIInLeIor!... $I
deoduL cu vorbu ndrepLur puLIIe spre dunII.
- Gorju! rspunse PLurIc muI(umIL I nemuI(umIL de
curujuI I sLuLornIcIu oILenIIor.
- Pe cIne cuLu(I n ordIe?
- Pe cpILun Urdreunu.
- AIde, InLru(I!
PLurIc deLe scrI cuIuIuI I nuInL n Iugr. Pun ce
PLurIc vu gsI pe cpILun Urdreunu, noI vom uLruge
bgureu de seum u IecLorIIor noLrI usupru sLrII moruIe u
LrupeIor IuI Tudor VIudImIrescu, ccI de Iu moruIILuLeu I
dIscIpIInu oLIrII depInd succesuI bLIIIIor I ceIe muI
sLrIucILe IupLe de urme.
OLIreu IuI Tudor, cu LouLe oLIrIIe de uvenLurIerI, nu
uveu I nIcI nu puLeu s uIb uceu dIscIpIIn rIgurous ce o
nLumpInm n urmuLeIe reguIuLe. DIscIpIInu I moruIILuLeu
11
VezI CIorunu, p. o I sLorIu revoIu(IunII eIIneLI de
TrIcupI I oun IIImon. (n. N. .)
nu se poL sLubIII n cIncI-use IunI, I urmuLu IuI Tudor nu
uveu o vecIIme muI mure decuL uceusLu.
TrebuIu dur cu Tudor s IIe muI pu(In uspru cu nILe
junI ce prsIser duIce(IIe vIe(II IInILILe, cu s se IupLe
penLru IIberureu puLrIeI Ior, IIpsI(I de muILe orI cIIur de
Irun I uILe neceIL(I uIe vIe(II; eI ns servIse n urmuLu
rus I moLenIse de Iu dunsu uceu usprIme Ir exempIu
cure Iu prIncIpuIu cuuz u pIerderII suIe; spurgereu uneI
prvIII, sIIuIreu uneI IemeI I uILe dezordInI de IeIuI
ucesLu, I cIIur de muI pu(In ImporLun(, uspruI cpILun Ie
pedepseu cu decupILureu suu spunzurLoureu; dur ucesLe
cruzImI, n Ioc s produc eIecLuI dorIL, eIe uduser uru
nLre cpeLenIe I osLuI, Iur rezuILuLuI ucesLeI pusIunI de-
venI IunesL penLru umundou pr(IIe
11
.
SunLem n Iugr; s mergem nuInLe. nLr-o csu( de
scundurI, nveIIL cu LresLIe, eruu puLru junI cpILunI, Iegu(I
de muIL LImp prInLr-un umor de uceIu ce nu se gseLe
decuL n cudreIe mIIILure. DoI dInLr-nII Iumuu, unuI cILeu
pe o curLe, Iur ceIIuIL munguIu un cuIne de vunuL ce edeu
ncoIcIL Iu pIcIoureIe suIe. e(eIe Ior eruu cuprInse de uceu
nLrIsLure proIund ce vIne dIn medILu(IunI durerouse.
Tcereu ce domInu n uceI Iocu LrIsL, nLocmuI cu InImIIe
ceIor ce IocuIuu nLr-nsuI, se rupse n IIne; unuI dIn junII
osLuI zIse ceIorIuI(I:
- EI bIne, LovurI, ce IoLrure Iuu(I voI?
- Dur Lu, ce IoLrure uI IuuL?
- Eu, unuI, nu IscIesc nscrIsuI I nLumpIe-se orIce s-
ur nLumpIu.
- Dur bIne, nu Le LemI de munIu DomnuIuI Tudor?
- Nu m Lem deIoc, penLru c de-oI IscII suu n-oI
IscII, LoLunu Iuce.
- De ce?
- IIndc, IscIInd, pILesc cu cupuI orIce neorunduIeII
vor Iuce pundurII de sub cpeLenIu meu; de nu voI IscII,
muI ru, ccI Tudor m vu spunzuru cu pe un nesupus!...
- BIne zIcI Lu, m EnescuIe!
- AuzI ucoIo! reIu Urdreunu, ce Lcuse pun-ucI. AuzI
vorb, s rspundem noI de IupLeIe neIerIIor noLrI; dur um
vzuL oLIreu IuI KuLusoI, oLIre mprLeusc, cu Iuznu
mure de bunI, cu zuIereIe dup dunsu, cu docLorI, cu
spI(erII; I cu LouLe ucesLeu osLuII sprgeuu prvIII, Iuruu
IeLe I nu II se LIu cupuI, nIcI I puneuu n spunzurLoure,
precum pune Tudor pe neIerII noLrI, ce nu sunL decuL
nILe copII udunu(I dup cum s-u puLuL I Ir ceu muI mIc
cunoLIn( despre duLorIu osLeusc.
- Urdreunu ure drepLuLe, zIse Enescu, reIuund vorbu.
NoI n-um descrcuL pun ucum nIcI o puc n vrjmuII
(rII I vreo cuLevu suLe dInLr-uI noLrI uu czuL jerLI
munIeI IuI Tudor. AsLu esLe o zuver LuInIc mpoLrIvu vIe(II
nousLre I nImIc muI muIL. PenLru uceusLu ne-um prsIL
noI prIn(II I punIceIe ndeIeLnIcIrI, cu s ne omoure cu pe
nILe vILe?
- Ce LrebuIe dur s Iucem? rosLIr Lo(I cpILunII
deoduL, u(InLInd ocIII usupru EnescuIuI I sLrungund
munereIe IuLuguneIor cu convuIsIune.
- S nu IscIIm neomenosuI nscrIs ce nI se cere.
- S nu-I IscIIm! repeLur LInerII osLuI.
- Juru(I?
- Jurm!
n momenLuI cund ceI puLru cpILunI nLorceuu Ie(eIe
cLre rsrIL I ngenuncIeuu s jure, o IovILur se uuzI n
uu cuseI.
- CIne esLe? nLreb Enescu, punund munu pe IuLugun.
- OumenI bunI, rspunse o voce de uIur.
- NumeIe vousLre!
- CpILunuI MucedonskI, buIucbuu Produn I sLoI-
nIcuI DInu PLurIc.
- VoI sunLe(I? nLreb Enescu descIIzund uu.
- Du bIne, ce Iuce(I voI ucI sIngurI? nLrebur noII
venI(I; m Lem c v sILuI(I cevu mpoLrIvu sLpunIrII,
uduose MucedonskI cu un zumbeL nLunecuL.
- Eu nu cred unu cu uceusLu, zIce PLurIc, sIIIndu-se u
du Ie(eI suIe un uer de ncredere.
- NIcI eu, uduose buIucbuu Produn.
- u s Ism Iu o purLe ucesLe secLurI I s venIm Iu
IucruI ceI de cpeLenIe, zIce MucedonskI. u spune(I, bIe(I,
cum vI s-uu pruL omorurIIe de uIuILIerI?
- Cure omorurI? nLreb PLurIc, preIcundu-se c nu
LIe nImIc despre dunseIe.
- CeI doI cpILunI I LreI pundurI spunzuru(I de Dom-
nuI Tudor n sIcIIIe dIn grdInu BruncoveunuIuI.
- SrmunII bIe(I!... $I penLru ce I-u spunzuruL?
- PenLru Iucru de nImIc, penLru c vreu I pouLe.
- $I IIIndc sunLem proLI de ne supunem unuI gude,
rspunser ceI puLru junI cpILunI.
- Ave(I drepLuLe, copII, zIse MucedonskI, dur ce o s
Iucem? EI esLe sLpun I noI sIugI; LrebuIe dur s ne supun-
em.
- Nu esLe udevruL, cpILune, zIse Enescu nIurIuL. NoI
ne-um scuIuL cu s ne IupLm penLru drepLurIIe (rII; s ne
LrImIL dur mpoLrIvu LurcIIor cure uu InLruL n (ur, cu s
murIm cu nILe vILejI, Iur nu s ne omoure cu mourLeu ceu
muI ruInous.
- CpILunuI Enescu ure drepLuLe, zIse PLurIc, vzund
InLrIgIIe suIe reIeInd pe depIIn. AsL LIrunIe nu e muI de
suIerIL I duc nu ve(I Iuu msurI, s LI(I cu IoLrure c Lo(I
cu(I sunLe(I ucI ve(I murI n spunzurLoure.
- Au esLe! SLoInIcuI PLurIc ure mure drepLuLe! rosLI
udunureu nLreug.
- OLIreu IuI psIIunL, pe orIunde Lrece, urde I
jeIuIeLe, I cu LouLe ucesLeu psIIunL n-u spunzuruL nIcI un
cpILun, nIcI mcur un neIer pun ucum, uduose PLurIc.
- Au esLe, precum zIcI; dur Iu nvu(-ne, urIon sLoI-
nIce, ce LrebuIe s Iucem cu s scpm de uceusL IIur
sIbuLIc?
- NImIc muI muIL, decuL s v uIege(I uIL cpeLenIe.
- Dur bIne, noI um juruL s-I IIm supuI I credIncIoI,
zIse udunureu nLreug u cpILunIIor.
- A(I juruL, repIIc PLurIc cu un zumbeL pIIn de
umrcIune I dIspre(, dur nu LI(I voI c jurmInLeIe nu
sunL decuL nILe muruIeLurI nscocILe de domnII I
cpeLenIIIe noroudeIor, cu s despouIe I s omoure pe
supuII Ior muI cu nIesnIrI I Ir Lemere?
- Ce voIeLI, dur, s Iucem?
- uce(I ce ve(I voI; Isu(I pe Tudor s v LuIe cu pe
vILe.
AcesLe dIn urm cuvInLe, IIInd pronun(uLe de PLurIc
cu un mure dIspre( uscuns sub muscu nevInov(IeI, prod-
use un eIecL sLrunIu n InImIIe cpILunIIor; ceI muI muLurI
dInLr-nII eruu penLru cIcureu jurmunLuIuI I uIegereu
uILor cpeLenII; junII, dIn conLru, (Ineuu muIL Iu jurmunL,
dur eruu de prereu s Iuc o revoIu(Iune, prIn cure s
sIIeusc pe DomnuI Tudor u Ie du gurun(II soIIde penLru
nceLureu vrsrII de sunge pe vIILor.
AcesLe IdeI Iur dIscuLuLe cu zgomoL mure; purLIdeIe
ncepur u se IncrImInu I u se umenIn(u unu pe uILu I
pouLe c ur II vrsuL cIIur sunge nevInovuL, duc nu InLer-
veneu PLurIc, cure vedeu n uceusL uLILudIne
zdrnIcIreu vIseIor suIe ceIor umbI(Iouse.
- OprI(I-v, Iru(IIor! zIse eI InLrund n mIjIocuI
nIurIu(IIor cpILunI. $I unII I uI(II uve(I drepLuLe; dur
n(eIepcIuneu cere s uIegem un mIjIoc prIn cure s puLem
ujunge Iu Iuureu msurIIor de usIgurure penLru vIILor. MIj-
IocuI ucesLu I cunosc numuI eu.
- AruL-nI-I I nou!
- Bucuros, duc IgduI(I c ve(I urmu pove(eIe meIe.
- gduIm! zIser Lo(I deoduL.
- S uLepLu(I upLe zIIe I duc pun-uLuncI Tudor nu
vu muI omor pe nImenI, s ne udunm IurI uIcI I s
cIIbzuIm despre ceIe ce LrebuIe s Iucem; Iur duc n cursuI
ucesLor upLe zIIe omorurIIe vor urmu cu n LrecuL, uLuncI
s prsI(I pe Tudor I s v uIege(I de cpeLenII pe Muce-
donskI I IugI Produn. V muI(umI(I, IIcI, orI bu?
- Ne muI(umIm!
- DIn LouL InImu?
- DIn LouL InImu!
- ALuncI dur, Iuce(I umundou LuruIurIIe cuLe un
nscrIs I, dup ce Ie ve(I IscII, s mI Ie du(I mIe n
psLrure, cu, dup Lrecereu ceIor upLe zIIe, s ne udunm
IurI uIcI, cu s pedepsIm pe ceI ce-I vu cIcu cInsLeu I
IscIILuru.
- S se Iuc nscrIsurIIe! zIse MucedonskI, sIIIndu-se
s us- cund bucurIu ce sIm(eu n InIm.
nscrIsurIIe se Icur I se deLer n munu IuI PLurIc;
Iur dup uceeu cIemur doI pundurI I-I LrImIser s uduc
demuncure I buLur.
CInu dur muI muIL de dou ore I poL ncredIn(u pe
IecLorII noLrI c nu uveu nIcI ceu muI mIc usemnure cu
cInu ceIor upLe n(eIep(I uI EIudeI; Iur pe Iu mIezuI nop(II,
ouspe(II I Iuur rmus bun unII de Iu uI(II I se duser
IIecure Iu IocuIn(u su.
PLurIc ncIec pe urmsur I se ndrepL spre
BucureLI, ur- muL de compIIceIe su. BucurIu IuI eru
nemrgInIL dIn cuuzu mureIuI rezuILuL ce dobundIse cu
uLuLu nIesnIre.
- EI, NsLuse, zIse eI urnuLuIuI, uruncund cuLevu
prIvIrI n ILurI, cu s se usIgureze despre vreo curs ce I s-
ur II puLuL nLInde de InumIcII sI; Iu spune-mI, cum (I-uI
peLrecuL LImpuI, cuL uI IIpsIL de Iung mIne?
- Bund I muncund, cucoune, s IIe cu IerLcIune.
- $I cu cIne uI IcuL LouLe ucesLeu?
- Cu urnu(II IuI buIucbuu Produn.
- u spune-mI, ce muI zIc eI despre mersuI LreburIIor?
- OmorurIIe de uIuILIerI I-uu LuIburuL IourLe muIL, cu-
coune; unII vor s Iug Iu psIIunL, uI(II Iu buIucbuu Suvu I
sunL IourLe pu(InI ceI cure voIesc s muI rmun n ordIu IuI
Tudor; upoI unde muI puI I bIesLemuLeIe de nscrIsurI ce...
- Ce nscrIsurI sunL uceIeu?
- DomnuI Tudor cere nscrIs cIezIe de Iu Lo(I
cpILunII penLru purLureu neIerIIor de sub uscuILureu Ior.
- $I eI o s deu?
- VuI de eI de vor du.
- Du de ce?
- PenLru c muIne seuru o s se cuIce puLru cuse
boIereLI.
- De unde LII Lu uceusLu?
- O LIu, IIIndc I-um ndemnuL eu.
- AIerIm, NsLuse! Dur Iu spune-mI, o s se (Ie eI de
cuvunL?
- NegreIL, IIIndc o s IIu cu dunII I o s-I (In de
scurL.
- SIIeLe-Le, NsLuse, cuL veI puLeu, s-o sco(I Iu cuIe cu
bIne I veI uveu de Iu mIne o suL de muImudeIe bucI.
- $LII ce, cucoune DInuIe? -m muI bIne poIcovnIc
de jude( I nu-mI muI du uceIe muImudeIe.
- Preu IuLe mergI, druguI meu NsLuse.
- Bu nIcIdecum, cucoune DInuIe. Muruz vod u IcuL
pe urnuLuI su IspruvnIc; de ce oure domnIu Lu s nu m
IucI pe mIne poIcovnIc?
- II cumInLe I Le voI Iuce.
Conversu(Iuneu cILorIIor noLrI Lrecu de Iu o cesLIune
Iu uILu I numuI uLuncI se nLrerupse, cund cuII se oprIr cu
dIn InsLIncL Iu por(IIe cuseIor IuI PLurIc.
ArnuLuI descIec de pe cuI I descIIse pourLu
sLpunuIuI su, cure, srInd cu Iu(euI de pe IrumosuI
urmsur, se duse drepL n IuLucuI su de dormIL, cu s-I
uIIne prInLr-un duIce somn ugILu(Iuneu ce-I prIcInuIse
mureIe su succes.
Acum vIno Lu, MorIeu, cure ncIIzI cu duIceu( ocIII
pIuguruIuI osLenIL de muncu zIIeI I pe uI LInereI mume ce
vegIeuz Iung cupuI mIcuIuI eI copIIu; venI(I I voI, vIse
umgILoure, cure descIIde(I uvurIIor mIneIe de uur uIe
AmerIcII I prIn ncIIpuIrI mguIILoure uuru(I suIerIn(eIe
scIuvIIor I Iuce(I pe devo(I s gusLe dIn IerIcIreu purudIsu-
IuI! PrsI(I nLunecouseIe vousLre IocuurI I venI(I n cum-
eru ucesLuI InIum cu s-I ncIIde(I ocIII prIn nurcoLIcu
vousLr suIIure; du(I-I vIse Irumouse, Iuce(I s dIspur de pe
IrunLeu IuI uceIe ncre(ILurI spuLe de InIumIe I crIm! Dur
m Lem c voI nu ve(I puLeu s-I udormI(I, ccI pusIuneu
cure muc Ir mII dIn rruncIII IuI esLe muIL muI mure
decuL mugIcu vousLr puLere. EsLe seLeu de mrIre cure
ndeumn pe Cesur u Lrece RubIconuI nurmuL, cu s nIIg
pumnuIuI n InImu repubIIcII romune; esLe mundrIu I
rzbunureu cure sIII pe LIrunuI HIpIus u venI n puLrIu su cu
perII IuI DurIu, spre u o Iuce s Lreuc prIn Ioc I subIe!...
EI vu II muIne sLpun ubsoIuL pesLe o purLe dIn (ur I duc
IuLuIILuLeu vu voI, pouLe s devIe bIcIuI (rII nLregI.
CIocoIuI uveu n udevr mure necesILuLe de repuos, cu
s-I resLubIIeze puLerIIe IIzIce sIbILe de uLuLeu zguduIrI
moruIe; dur somnuI nu puLeu s ncIId pIeoupeIe ocIIIor
sI, cu LouL sIIIn(u ce nLrebuIn(u cu s pouL udormI un
momenL mcur.
OreIe nop(II sunL IourLe IungI penLru ceI ce nu uu somn
I muI cu seum penLru uceIu u cror conLIIn( esLe pLuL
de crIm.
PLurIc, vzund nepuLIn(u de u udormI, cerc u se dIs-
Lru prIn IecLur; Iu dur o curLe de pe mus I descIIzund-o
cILI dIn nLumpIure ucesLe cuvInLe: VzuL-um pe ceI Ir de
Iege nI(undu-se cu cedrII IbunuIuI; pu(In ns, I eI nu
muI eru; puLereu I mundrIu IuI pIerIse cu suneL! AcesL
verseL dIn psuImII regeIuI-poeL, ce Iceu uIuzIe Iu dunsuI, I
Icu s ncIId curLeu I s pun munu pe uILu; dur
descIIzund-o I pe uceeu deLe pesLe muxImu uceusLu: $I ce
vu IoIosI omuIuI de vu cuLIgu LouLe uvu(IIIe IumII ucesLeIu
I I vu pIerde suIIeLuI? TrunLI cu munIe I uceusL curLe I
scuIundu-se de pe puL ncepu u se preumbIu prIn cumer cu
Iu(u descompus de nedormIre.
NoupLeu, n IIne, se pregLeu u prsI emIsIeruI nosLru.
Un zgomoL de cru(e I vocI omeneLI unun(uu deLepLureu
poporuIuI I punereu IuI n mIcureu obInuIL de LouLe
zIIeIe.
CIocoIuI se pIImbu nenceLuL, cuLund n osLeneuIu cor-
puIuI somnuI ce-I prsIse; dur deoduL urecIeu IuI Iu
IovIL de voceu nuzuI I uscu(IL u unuI precupe( cure
cunLu nLr-un IeI comIc cunLecuI ucesLu:
psIIunLI IeIdmuruI,
Decu pende vInrur;
OII(erII ceI muI murI,
BrugugII I covrIgurI.
Nu LIm cure vu II IosL udevruLu ImpresIune ce prod-
use n spIrILuI cIocoIuIuI ucesLe versurI, cure cu muIL con-
cIsIune descrIu uLuL de bIne pe cupII ELerIeI greceLI; LIm
numuI c un zumbeL de IIur sIbuLIc upru pe buzeIe suIe
I se pIerdu cu Iu(euIu IuIgeruIuI.
SunL crIme cure spImunL pe ceI muI muruv I muI
degruduL LuIIur; dur PLurIc uveu o nuLur de IIer; eI se
uIIu n prezIuu vunzrII ceIuI muI mure brbuL uI RomunIeI
I, cu LouL grozvIu ucesLeI crIme, conLIIn(u IuI nu eru
nc LuIburuL; I duc I vzurm neIInILIL, ucesLu esLe
eIecLuI uceIuI neusLumpr ce sImLe LoL omuI umbI(Ios cund
reueLe n pIunurIIe suIe, Iur nu uI remucrII.
n IIne, dup cuLevu momenLe de cugeLrI uduncI, eI se
puse pe puL I udormI.
Cupitolol XXX. Alesundro Ipsilunt i Iteriu
greceusc
RevoIu(Iuneu grecIIor dIn EIudu I dIn ceIeIuILe provIncII
uIe mperIuIuI OLomun, prIvIL dIn udevruLuI eI puncL de
vedere, esLe pIIn de severILuLe I de o Iugubr muIesLuLe.
Cund grecII, bLrunI I LInerI, IemeI I copII, Iuur urmeIe n
muInI, nu o Icur ucesLu penLru desIIIn(ureu uneI IegI
upsLoure ourecum, nIcI penLru gonIreu unuI LIrun ordIn-
ur cure nLurzIe, dur nu dIsLruge cu LoLuI progresuI unuI
popor. EI se rIdIcuser cu s se IIbereze de sIbuLIceIe orde
oLomune, ce de muI muILe secoIe Ie vIoIuu consourLeIe I Ie-
cIoureIe, Ie pungreuu reIIgIuneu I I omoruu dup cuprI-
cIu prIn ceIe muI nesuIerILe LorLurI
1z
.
PIunuI ucesLeI revoIu(unI eru s rscouIe LouLe
popoureIe dIn OrIenL I, Iu o zI IoLruL, s se urunce
usupru LurcIIor I s-I zdrobeusc deoduL.
nLre comundIrII uIeI de comILeLuI revoIu(Ionur cu s
puIe n Iucrure uceusL mIcure, de Iu cure uLurnu IIberureu
suu desvurILu pIeIre u GrecIeI, eru I AIesundru psIIunL.
ConsIIIuI revoIu(Ionur, buzuL pe senLImenLeIe puLrIoLIce
uIe ucesLuI june I pe experIen(u IuI n urLu rezbeIuIuI, I
ncredIn(use unu dIn ceIe muI greIe pr(I uIe nLInsuIuI pIun
de revoIL.
EI dur cLu s Lreuc Dunreu prIn RomunIu, cu s re-
voILeze popuIu(IunIIe sIuve dIn TurcIu I, pus n cupuI Ior,
s sLrbuL BuIgurIu, TrucIu I MucedonIu spre u se unI cu
grecII dIn EIudu, pIr I TesuIIu I u combuLe mpreun I cu
succes urmuLeIe oLomune, puse n conIusIune prIn uceusL
generuI Insurec(Iune.
1z
Cu s convIngem muI bIne pe IecLorII noLrI despre
suIerIn(eIe ucesLuI popor n udevr murLIr, dm uIcI un
IrugmenL dInLr-o buIud greceusc, Lrus dIn coIec(Iuneu de
cunLece popuIure LIprIL n ALenu de N. AngIeIIdI:
|LexL grecesc omIs| (n. N. .)
Truducereu LexLuIuI omIs: (Pun cund, voInIcIIor, s
LrIm prIn sLrumLorI, sIngurI cu nILe IeI, pe pIscurI, n
mun(I? Pun cund s IocuIm prIn peLerI, s uvem nuInLeu
ocIIIor dour desIurI, s IugIm de Iume dIn prIcInu robIeI,
s pIerdem puLrIu, Iru(II, prIn(II, prIeLenII I LouLe rudeIe
nousLre? MuI bIne un ceus de vIu( IIber decuL puLruzecI
de unI n robIe I ncIIsoure. u ce-(I IoIoseLe s LrIeLI I
s III n robIe? GundeLe-Le cum Le IrIg n Ioc n IIecure
ceus... Domn, drugomun, vIzIr de-uI II, LIrunuI Le Iuce s
pIeI pe nedrepL. SIujeLI LouL zIuu Iu orIIce (I-ur spune, Iur
eI, Iu rundu-I, nceurc IurI I sungeIe s-(I beu.)
PIunuI eru bIne combInuL I pouLe c ur II reuIL n LouL
nLIndereu su, duc urmuLu IuI psIIunL ur II uvuL dIscIpIInu
I moruIILuLeu ce s-ur II preLIns de Iu nILe oumenI cure
Iuuser urmuLeIe n muInI penLru o cuuz uLuL de sucr. Dur
ucesLe vIrLu(I IIpseuu suu ceI pu(In eruu IourLe rure n
urmuLu IuI psIIunL
1
. S muI udugm I dIspre(uI ce
uveuu grecII usupru romunIIor I sIuvIIor, pIus IdeIIe de
puneIInIsm ce psIIunL I cpILunII IuI Ie munIIesLuu cu
uLuLu uurIn( n Iu(u ucesLor popoure pe cure LrebuIuu s-I
IIngueusc I ne vom convInge despre LrIsLuI rezuILuL ce
uvu mIcureu grecIIor n PrIncIpuLe.
u zz IebruurIe dIn unuI 18z1 psIIunL Lrecu n MoIdovu
I se
CIocoII vecII I noI zzq
decIur IIberuLor uI nu(IunII grece, Iur dup uceeu deLe
muI muILe procIumu(IunI prIn cure usIguru pe moIdovenI
c, pe cuL LImp vu sLu urmuLu su ucoIo, nu vor suIerI nIcI un
ru de Iu dunsu; dur IupLeIe deLer o uspr dezmIn(Ire
uceIor Irumouse procIumu(IunI, ccI pe duL urm ususIn-
ureu negu(LorIIor LurcI dIn uI I GuIu(I I juIurIIe ceIe
nemuIvzuLe.
n IIne, urmuLu ELerIeI, mrIL prIn corpuI IuI VusIIe
CuruvIu I orducIe OIImpIe, InLr n |uru Romuneusc; Iur
Iu z muI ujunse Iu suLuI CoIInLInu I Iorm ucoIo cuurLIruI
eI generuI
1q
.
psIIunL prImI ncIIncIunIIe boIerIIor, uIe cIeruIuI I pe
uIe LuLuror LugmeIor osLeLI I negu(LoreLI. InguIrIIe
ns ce I se Iceuu n LouLe zIIeIe de cLre IunurIo(I I cu(Ivu
romunI corup(I, ce voIuu s expIouLeze ELerIu n InLeresuI
Ior, ume(Ise IourLe muIL cupuI ucesLuI cpILun; dur LocmuI
cund bIeLuI om se obInuIse cu vIu(u I pompu domneusc,
Iu cure ncepuse s uspIre, prImI LrIsLu LIre c LurcII uu In-
LruL n (ur prIn muI muILe pr(I I c eI se ndreupL
usupr-I cu Ior(e consIderubIIe, cu s-I zdrobeusc deoduL.
AcesLe LIrI neIuvorubIIe ndemnur pe psIIunL s-I
rIdIce IugruI de Iu CoIInLInu I s-I ueze Iu TurgovILe, Ioc
IourLe prIIncIos penLru uprure I munIureu InLrIgIIor suIe
n conLru IuI Tudor VIudImIrescu.
Dup ce eI I uez oLIreu n Iugr IorLIIIcuL cu un(urI
I LrImIse despr(IrI mIcI de urnu(I cu s cuprInd
sLrumLorIIe mun(IIor, spre u se puLeu reIugIu Iu cuz cund
oLIrIIe LurceLI ur II nvIns pe uIe suIe, se deLe upoI cu LoLuI
Iu reuIIzureu pIunurIIor suIe ceIor umbI(Iouse.
nLr-o zI eI se uIIu sIngur n cumeru su, ubsorbIL n
medILu(IunI; dur cund se deLepL dIn uceu momenLunee
uImIre, vzu pe PLurIc sLund cu muInIIe Iu pIepL I smerIL
cu un cIugr.
unurIoLuI I IIx pu(In, upoI I zIse Ir preumbuIe:
- u spune-mI, urIon sLoInIce, cum merg LreburIIe
nousLre?
- ourLe bIne, mrIu Lu!
- TImceLe-mI ce n(eIegI dumneuLu prIn ucesL
IourLe bIne.
- HurLIIIe ucesLeu Le vor pIIroIorIsI muI bIne decuL
mIne, mrIu Lu, rspunse cIocoIuI, cu uer LrIumILor I
prezenLund IuI psIIunL cu mundrIe nscrIsurIIe cpILunIIor.
unurIoLuI Ie cILI cu muIL nerbdure, upoI, dup ce
prIvI pe PLurIc cu un IeI de udmIrure umesLecuL cu
dIspre(, zIse:
- ncep u crede, urIon sLoInIce, c eIcIuI cure Le-u sIs-
LIsIL Iu mIne n-u cunoscuL dururIIe ce uI; dumneuLu eLI un
om mure, nLrecI n IsLe(Ime cIIur pe NesseIrode uI RusIeI;
dur eLI cum... uduose IunurIoLuI cu uer buLjocorILor.
CIocoIuI suIerI uceusL umIIIre cu sunge rece preIcuL,
bu nc Icu I cuLevu compIImenLe, cu s uscund I muI
bIne LuIburureu su.
- Dur duc omorurIIe vor nceLu? uduose psIIunL,
uLuncI ucesLe nscrIsurI vor rmune IurLIe uIb; uI, ce zIcI?
- ZIc, mrIu Lu, c omorurIIe s-uu svurIL: doI urnu(I
de uI IuI Produn s-uu spunzuruL Iu pu(uI de pIuLr dup
PoduI CuIIcIIor, doI n DeuIuI SpIrII I unuI dInuInLeu
IugruIuI de Iu CoLrocenI.
- Dur cpILunII cu nscrIsurIIe, ce zIc eI despre uceusLu?
NImIc pe Iu(, dur nLr-uscuns uu I uIes de cpeLenII uIe Ior
pe MucedonskI I Produn I ucum nu uLeupL decuL vreme
cu prIIej cu s omoure pe Tudor.
1
AceLI puLru cpILunI se numeuu: oun Ourc, GII( Cu(uI,
Ene Enescu I oun Urdreunu. DoI dInLre eI, cunoscund
gunduI IuI Tudor, scpur prIn Iug; Iur pe ceIIuI(I I-u
spunzuruL (vezI CIorunu, p. 8-8q). (n. N. .)
- ourLe bIne, dur eI poL s-I scIImbe gunduI. Nu,
mrIu Lu; sunL uLuL de bIne ncredIn(uL despre uceusLu,
ncuL u puLeu cIezuI cu cupuI meu c de usL duL eI se
vor (Ine de cuvunL.
- AsLeu sunL vorbe, urIon sLoInIce; eu cunosc IourLe
bIne pe romunI. EI (I IgduIesc usLzI LoLuI I muIne nu-(I
duu nImIc.
- AI drepLuLe, mrIu Lu, s Le ndoIeLI, IIIndc nu
cunoLI nLumpIrIIe dIn urm.
- Cure nLumpIrI? VorbeLe!
- OmorurIIe dIn urm.
- AILeIe prouspeLe?... Spune-mI degrub!
- De Iu rIdIcureu IugruIuI dIn CoLrocenI I pun Iu
GoIeLI u spunzuruL pesLe LreIzecI de pundurI, LoL bIe(I LIn-
erI, unuI I unuI.
- Ce spuI, urIon sLoInIce?... S-uu nLumpIuL LouLe
ucesLeu?
- AI rbdure, mrIu Lu, c n-um sIurIL! excIum
cIocoIuI mundru de LrIumIuI su.
- VorbeLe, ccI mor de nerbdure!
- Dup ce ujunse Tudor Iu GoIeLI, uII prIn IscoudeIe
(spIonII) suIe, c puLru dIn ceI muI voInIcI cpILunI
1
nu
voIesc s deu nscrIsurIIe ceruLe I numuIdecuL spunzur pe
doI dInLre dunII n nILe sIcII; n sIurIL, duc mrIu Lu
voIeLI s Le ncredIn(ezI I muI bIne c m-um (InuL de
cuvunL, d-mI pe cpILun orducIe cu dou suLe de urnu(I
I (I jur c-(I voI uduce pe Tudor IeguL coL Iu coL.
- Bruvo, urIon sLoInIce! ucum Le n(eIeg. $I,
descIIzund uu, cIem pe grmLIcuI su I I zIse: Spune
IuI orducIe s Iu dou orLuIe de urnu(I uIeI I s se duc
Iu GoIeLI cu dumneuIuI, I s mpIIneusc cu sLrnIcIe
orIce-I vu poruncI.
GrmLIcuI pIec cupuI pun n pmunL I IeI
mpreun cu PLurIc.
Cupitolol XXXI. Co rogojinu uprins-n cup
i co julbu-n pro{up
RomunIu, uceusL (ur mnous I mpodobIL de nuLur cu
LouLe dururIIe, u IosL ursIL de sourL s suIere LouLe reIeIe
IIzIce I moruIe: cuLremureIe de pmunL, InundrIIe
ruurIIor, epIdemIIIe omoruLoure, IncursIunIIe ordeIor bur-
bure, juIurIIe domnIIor IunurIo(I; LouLe ucesLe IIugeIe
pusLIILoure preuu creuLe de IuLuIILuLe numuI cu s nImI-
ceusc uceusL nenorocIL (ur. Dur eu u rezIsLuL cu
brb(Ie Iu LouLe IovILurIIe I u mers pe cuIeu nsemnuL eI
de provedIn(, purLund pe umerI cruceu murLIruIuI cu
munLuILoruI IumII.
Au IosL n udevr LImpI cund suIerIn(eIe zdrobIse
curujuI romunIIor. numIcII noLrI, crezund c IuxuI I
moIIcIuneu InLroduse de dunII uu sLIns n InImu poporuIuI
romun sIm(munLuI de nu(IonuIILuLe I IIberLuLe, sILuu de
bucurIe; dur se umgeuu, ccI romunuI se deLepLu LocmuI
Iu LImp I cu urmeIe n mun Ie probu c esLe nc vIu I
guLu u se IupLu penLru drepLurIIe suIe.
RevoIu(Iuneu de Iu 18z1, ce esLe eu oure duc nu voceu
dIsperrII rIdIcuL conLru upsrII? Oure nu uruL eu de
ujuns pe un popor vIu I IoLruL u murI suu u LrI penLru
IIberLuLe?
Dur s ne oprIm ucI I s urLm IecLorIIor noLrI
pozI(Iuneu (rII nuInLe I dup IzbucnIreu ucesLeI
revoIu(IunI socIuIe.
DeseIe nvIIrI uIe oLIrIIor IuI PuzvunLogIu I uIe uILor
puI rzvrLI(I n conLru mpr(IeI LurceLI spImunLuse
uLuL de muIL pe IocuILorII (rII, ncuL I Icuse s devIn un
popor uproupe nomud, guLu n LoL momenLuI u-I prsI
IocuIn(u I roduI osLeneIIIor suIe, cu s-I scupe vIu(u n
crpLurIIe mun(IIor suu pesLe IoLureIe (rII, unde nu
puLeu s-I ujung IuLugunuI munuIuIuI I IcomIu de bunI u
IunurIoLuIuI.
RezbeIuI ruso-Lurcesc, ncepuL Iu 18o6 I LermInuL Iu
181z, sIeI (uru I pe IocuILorII eI uLuL de muIL, ncuL
comundIrII urmuLeIor ruseLI supuser cIIur pe preo(I I dI-
uconI u Ie du provIunL I cure de LrunsporL; bu nc, penLru
ruIneu omenIrII, s-uu vzuL n uceu cumpunIe IupLe cure
IndIgneuz pe LoL omuI cu InImu dreupL. ComIsurII de
uprovIzIonure ruI, dup ce c cereuu muI muILe provIzI -
unI decuL Ie LrebuIuu, upoI Iu pIecureu Ior Ie vIndeuu nupoI
srmunIIor IocuILorI, sLrIcuLe I cu pre(uI nLreIL muI muIL
de ceeu ce cosLuu.
DomnIu IuI Curugeu, deI pe Iu ncepuL promILeu cevu
penLru uurureu (rII, dur muI n urm czu I dunsu n
greuIeIe domnIIIor LrecuLe; Iunc(IunIIe ceIe muI nsemnuLe
se ddeuu grecIIor venI(I cu domnuI dIn SLumbuI; Iur
boIerII romunI eruu dIspre(uI(I I exIIu(I, duc cuLezuu u-I
upru onoureu.
VenILurIIe (rII se vIndeuu n LoLuI Iu IuvorI(II grecI, cure
despoIuu Ir mII pe nenorocI(II IocuILorI. DrepLuLeu se
vIndeu pe bunI I, cund se nLumpIu vreo judecuL nLre un
IunurIoL I un romun, orIcuL de ImurIL ur II IosL romunuI,
procesuI se cuLIgu de IunurIoL.
AcesLe murI I nemuIuuzILe nedrepL(I sIIIr pe JIunu,
GruIu I uI(II u se Iuce LuIIurI de drumurI I u-I rzbunu
omorund pe IunurIo(I I pe cIocoII purvenI(I I ujuLund pe
srucI.
uL juInIcu sLure n cure se uIIu (uru nuInLeu
revoIu(IunII; dur eu devenI muI reu sub revoIu(Iune, ccI
duc sub un guvern IeguI se comILeuu uLuLeu ubuzurI, oure
cuLe nu s-ur II puLuL comILe cund o purLe dIn (ur se
guvernu de o cImcmIe sIub I Ir presLIgIu, uILu de p-
sIIunL, Iur resLuI de Tudor VIudImIrescu?
DInu PLurIc, cu om dIbucI n juIurI I muncLorII,
prevzuse cuL de murI LreburI puLeu s Iuc nLr-o use-
meneu sLure de IucrurI; prevzuse, n IIne, c u sosIL
mpr(Iu cIocoIIor I se pregLeu u se IoIosI de dunsu.
AsLIeI dur, dup ce ucesL monsLru comIse Ir ceu muI
mIc sIIuI LouLe crImeIe, dup ce Icu s se verse uLuLu
sunge nevInovuL penLru reuIIzureu umbI(IouseIor suIe pIu-
nurI, eI vundu cIIur pe Tudor VIudImIrescu, omuI ceI muI
mure uI RomunIeI, precum urLurm n cupILoIuI preced-
enL.
n zIuu, dur, cund eI IgduI IuI psIIunL c-I vu uduce
pe Tudor IeguL, se puse n IrunLeu coIorLeI de ususInI I se
ndrepL cLre suLuI GoIeLI. Ajungund ucoIo, se sILuI muI
nLuI cu orducIe, GIenceu I urmucIe, cpeLenIIIe
urnu(IIor ce-I dduse psIIunL penLru execuLureu LrdrII,
upoI, dup uceeu, InLr n Iugr I u(u( revoILu. n IIne, Tu-
dor Iu prIns I dus nLre urnu(I Iu CumpuIung, Iur de ucoIo
Iu TurgovILe, unde muI n urm Iu ususInuL.
A douu zI dup mpIInIreu ucesLeI grozuve LrdrI,
PLurIc se nI(I nuInLeu IuI psIIunL cu uceI uer de
ImperLInen( proprIu ususInIIor pILI(I I, dup ce Icu
ncIIncIunIIe obInuILe IunurIoLuIuI, I zIse:
S LrIeLI, mrIu Lu! Tudor VIudImIrescu nu-(I vu muI
LuIburu IInILeu de ucum nuInLe.
- Du de ce?
- IIndc eI nu muI LrIeLe.
- TImceLe-mI, urIon sLoInIce.
- AsL-noupLe eu, mpreun cu cpILun CuruvIu I
cu(Ivu urnu(I, I-um IuuL dIn LemnI( I I-um dus pe muIuI
IuzuIuI, upoI, dup ce I-um LIuL n mIcI buc(I, I-um ur-
uncuL n pu(uI de Iung grdInu IuI GeurLoIu.
psIIunL Iu de pe mus o IurLIe ndoIL I dund-o IuI
PLurIc I zIse:
- SIujb penLru sIujb, urIon sLoInIce. |Ine ucesL pIL-
uc: prInLr-nsuI Le orunduIesc IspruvnIc Iu PruIovu I
ScuIenI I duc Dumnezeu mI vu ujuLu, precum
ndjduIesc, Le voI Iuce cuImucum uI CruIoveI.
CIocoIuI Icu LreI LemeneIe pun Iu pmunL I sruL
munu IuI psIIunL cu o recunoLIn( preIcuL, upoI
rIdIcundu-se n sus excIum cu voce decIumuL:
- S LrIeLI nLru muI(I unI, mrIu Lu; s-(I ujuLe Dum-
nezeu u Le pune pe scuunuI sLrmoIIor mrIeI LuIe, penLru
IerIcIreu nousLr, u nemernIcIIor mrIeI LuIe sIugI.
- DesLuI, urIon sLoInIce, desLuI; du-mI-Le ucum cu
Dumnezeu I Le sIIeLe s IucI IerIcIreu IocuILorIIor ucesLor
dou jude(e ce (I-um ncredIn(uL; dur bug bIne de seum,
s nu-I IucI preu IerIcI(I, m n(eIegI?... ccI pouLe s (I se
nLumpIe vreun ru.
OrIcuL eru de preIcuL, PLurIc LoL nu puLu s rezIsLe
ucesLor cuvInLe pIIne de IronIe I cu dou n(eIesurI; pIec
:
Drcostec scu cmorul. (n. N. I.)
dur cupuI n jos, cu s uscund nLIprIreu ce-I Icuse I,
dup ce muI Icu o mLunIe pun Iu pmunL, se duse.
Dup cuLevu zIIe de ospe(e I veseIII duLe umIcIIor sI
penLru rIdIcureu su Iu uceusL mure I bnous Iunc(Iune, eI
pIec s Iu n posesIune jude(eIe pe cure devenIse sLpun.
Pe uLuncI, cu I n zIuu de usLzI, eruu Iu mod
procIumu(IIIe I proIesIunIIe de credIn(, psIIunL du pe
LouL zIuu cuLe unu, Tudor VIudImIrescu usemeneu, Ir u
muI vorbI de pILuceIe cImcmIeI IuI CuIImuI vod, ce se
IIpeuu pe zIdurI n LouLe zIIeIe.
CIocoIuI, ujungund Iu Bucov, IocuI nuLerII suIe,
poruncI s udune pe Lo(I boIerII dIn umundou jude(eIe,
LouLe IsnuIurIIe I pe opIncurI; Iur cund muI(Imeu ceIor
cIemu(I umpIuse curLeu IsprvnIcIeI, eI se urL n prIdvor
I Ie cILI uceusL procIumu(Iune:
"Irc(i boieri, neu(ctori i opinccri,
Dumnezeicscc pronie, milostitindu-se csuprc ccestei
nenorocite pctrii, m-c ridicct lc trednicic de isprctnic cl
ccestor douc jude(e. Dumnezeu cel ctotputernic tie mci
bine decct toi to(i libotul
:
cel jierbinte ce crde n inimc
mec pentru jericirec tocstrc. Sc ti(i dcr cu hotcrcre,
jrc(ilor, cc pe cct timp toi ji cu toi, nimeni nu tc ji
csuprit cu o pcrc mci mult peste ceec ce hotcrcte
nezcmul. Ludele i celelclte ircturi cle stcpcnirii de ccum
ncinte se tor mplini de cctre ocmeni cinsti(i i cu jricc
lui Dumnezeu, mituielile i mcncctoriile tor lipsi cu totul.
Cei ncpcstui(i sc tie lc mine i-i tor cjlc dreptctec, ccci
doresc cc rczele jericirii sc strcbctc pcnc n bordeiul cel
ticclos cl opinccrului.
Amin, jie, jie."
CuprIndereu ucesLeI procIumu(IunI I muI cu seum uc-
cenLuI drumuLIc I gesLurIIe rILorIceLI cu cure o pronun(use
PLurIc Icu o mure nLIprIre nLre uudILorI, ccI eI nu
cunoLeuu nc udevruLuI n(eIes uI procIumu(IunIIor.
PrImeIe zIIe uIe udmInIsLrrII IuI PLurIc Iur consuc-
ruLe n scouLereu umpIoIu(IIor ceIor vecII I orunduIreu
uILoru cure s corespund cu InLen(IunIIe suIe. nLre uceLI
noI cIocoI, uIeI de PLurIc dup cIIpuI I usemnureu su,
eru I unuI numIL Neugu Rupe-PIeIe, om nscuL s IIe cIu
I cure se sIIeu prIn cruzImI nemuIuuzILe u nu-I sLrIcu
repuLu(Iuneu prenumeIuI su. Pe ucesLu I uIese PLurIc de
mpIInILor uI LuLuror juIurIIor ce Iceu.
A descrIe cu de-umnunLuI despoIerIIe I cuzneIe ce
suIereuu IocuILorII de LouLe cIuseIe de Iu ucesL monsLru ur II
o Iucrure de cure punu nousLr s-ur IndIgnu. E de ujuns u
spune numuI c bIruI se mpIIneu de Iu srmunII sLenI de
cuLe LreI I puLru orI pe un LrImesLru; LuxIdurII Iuuu nLreIL
zecIuIuI penLru oIerIL, IerbrIL, LuLunrIL I vInrIL I cund
sLenII nu muI uveuu cu ce s pILeusc, I ungeu cu pcur
I I Iegu de copucI, cu s-I n(epe vIespIIe I (un(urII, upoI Ie
vIndeu dobILouceIe I, dup ce-I srceu cu desvurIre, I
ncIIdeu n coure, cu s nu pouL recIumu Iu sLpunIre.
nLr-o zI DInu PLurIc sLu ncIIs nLr-o oduIe
mpreun cu Neugu Rupe-PIeIe I ncIeIu socoLeIIIe LrI-
mesLrIuIe. Sumu udunuL se rIdIcu Iu o cIIr de puLru orI
muI mure de ce s-ur II cuvenIL dup Iege.
- Pu(InI bunI, NeuguIe, IourLe pu(InI, zIse cIocoIuI: eu
credeum s-mI uducI LreI mII pungI de bunI.
- E! e! cucoune DInuIe, muI(umeLe-Le I pe uLuL.
- $I de ce uu, cund um II puLuL s sLrungem muI muIL?
- Dur bIne, cucoune DInuIe, de unde erum s udun
uLu(I bunI?
- De Iu (runI, neroduIe! S-I IegI coL Iu coL I s Ie
prjeLI pIepLurIIe pe Iung Ioc I veI vedeu cum o s scouL
Iu bunI.
- TouLe ucesLeu Ie-um IcuL, bu nc I muI muILe; I-um
spunzuruL cu cupuI n jos, Ie-um bLuL (epuI de LresLIe pe
sub ungIII, Ie-um IuuL cIIur vILeIe I IucrurIIe dIn cuse I Ie-
um vunduL; ce voIeLI s muI Iuc?
- u spune-mI, ce uI IcuL cu ceIe dou suLe de vucI
cure Ie cere psIIunL?
- Am urmuL poruncII ce mI-uI duL. Am IuuL opLzecI de
sIujILorI cu mIne I, n puLereu gurbucIuIuI I u LrunLeIIIor,
um sLruns opL suLe de vucI n Ioc de dou suLe.
- Bruvo, NeuguIe; I cu ce pre( Ie-uI cumpruL, Iu
spune-mI?
- CuLe IeI LreI de vIL.
- ur dup uceeu ce-uI IcuL?
- Am LrImIs dou suLe IuI psIIunL; Iur pe ceIeIuILe Ie-
um vunduL IurI (runIIor cu cuLe IeI cIncIsprezece unu.
- Adu bunII-ncouce! zIse PLurIc cu o IcomIe
nedescrIpLIbII.
Neugu Rupe-PIeIe ncepu s numere bunII I PLurIc
s-I sLrung cu IcomIe; dur LocmuI pe cund se uIIuu
umundoI ocupu(I cu IIcIIdureu ucesLeI ngrozILoure Io(II,
ourecIne bLu n uu cumereI cu muIL vIoIen(.
PLurIc sLrunse bunII n grub, upoI zIse:
- CIne buLe Iu u?
- Eu, cucoune!
- $I ce vreI? Spune.
- (I uduc o LuIeL de Iu psIIunL.
1;
MujdeIeu LIre, vesLe.
- Ad-o-ncouce!
- PoILIm, cucoune, uduose NsLuse urnuLuI.
CIocoIuI descIIse uu I Iu LuIeLu dIn munu IuI
NsLuse urnuLuI, cure devenIse ucum poIcovnIc de jude(,
upoI cILI LuIeLu I o LrunLI pe mus.
- Se vede c nu sunL bune mujdeIeIe
1;
dIn uceusL
LuIeL, zIse Neugu Rupe-PIeIe.
- NIcIdecum, rspunse PLurIc dIsLruL. mI cere dou
suLe mII de IeI.
- Dur bIne, ubIu sunL LreI zIIe de cund I-um LrImIs bunI.
- mI muI scrIe IurI c LurcII uu InLruL n (ur I usLu
nu-mI pIuce deIoc.
- $I mIe usemeneu!
- u spune, NeuguIe, cum um Iuce noI s scpm
ucesLe dou suLe mII de IeI dIn munu IuI psIIunL?
- S nu-I LrImILem!
- Bu s-I LrImILem, dur s gsIm vreun LerLIp cu s-I
Ium nupoI; Iu cuuL Lu un muruIeL, de, s Le vd!
u ucesLe cuvInLe Neugu devenI puIId; eI n(eIesese
nLunecousu cugeLure u IuI PLurIc I, cu LouL IIerILuLeu
curucLeruIuI su, se nspImunL.
- AI gsIL mIjIocuI, NeuguIe?
- Du, cucoune DInuIe.
- u s vedem!
- Pe de o purLe numrm bunII n munu LrImIsuIuI I
Ium LecIereu de prImIre, Iur pe de uILu doI IIcI I
uLeupL n pdure, I d... I...
- $I ne uduce bunII nupoI. AIerIm, NeuguIe!
CuL (Inu ucesL regIm de LerorIsm cIocoIesc, nenorocI(II
IocuILorI dIn ucesLe dou jude(e deLer juIbe nenceLuL n
conLru LuIIrIIIor IuI PLurIc; dur uuruI cIocoIuIuI puruIIzu
LouLe msurIIe sLpunIrII. n IIne, revoIu(Iuneu czu.
GrIgore GIIcu vod se orunduI domn, Iur LurcII se reLruser
pesLe Dunre.
AcesLe scIImbrI poIILIce ndemnur pe (runI u se
scuIu cu mIc I mure I u se nI(Iu cu juIb Iu domnIe.
Eru o prIveIILe juInIc penLru un om cu InIm u vedeu
pe nenorocI(II (runI n numr de puLru-cIncI suLe,
mbrcu(I n Lren(e, descuI(I, veLezI Iu Iu( I cu ocIII sLInI
de srcIe I uILe suIerIn(e; bu nc unII dInLr-nII purLuu
pe corpuI Ior cIIur semneIe LorLurIIor ubIu cIcuLrIzuLe, Iur
ceI de LoL scIIIodI(I eruu LrunsporLu(I n cure cu boI.
EI InLrur n BucureLI pe Iu opL ore de dImIneu(,
LocmuI pe cund domnILoruI se uIIu n DIvun I, cu s uLrug
muI muIL uLen(Iuneu pubIIc, unuI dInLr-nII Icu un suI
de rogojIn I, dundu-I Ioc n purLeu de sus, I puse n cup;
upoI sco(und juIbu dIn sun, o puse n vurIuI unuI pro(up
Iung I InLr n curLeu domneusc.
ZgomoLuI ce produse uceusL procesIune, mrIL IourLe
muIL prIn muI(Imeu noroduIuI uLrus de curIozILuLeu
IucruIuI, ujunse pun Iu uuzuI domnuIuI, cure IeI n prId-
voruI puIuLuIuI I prImI juIbu dIn pro(up, cIIur n munu su.
DomnuI deLe juIbu mureIuI IogoIL s o cILeusc; I pe
cund ucesLu urLu cu voce Lure LouLe neIegIuIrIIe IuI
PLurIc, eI Ie consLuLu pe IIgurIIe I n sLureu de mIzerIe n
cure eruu ujunI nenorocI(II jeIuILorI. n IIne, munIu IuI
ujungund pun Iu IndIgnure, sLrIg cu un Ieu:
- S vIe-ncouce spLuruI!
SpLuruI se prezenL nuInLeu domnILoruIuI.
- ArIon spLure, zIse GIIcu, s LrImI(I puLruzecI de
urnu(I Iu Bucov, cu s rIdIce pe uceI neIegIuIL IspruvnIc,
s-I peceLIuIusc I s-I buge n ocnu prsIL. ur dum-
neuLu, urIon IogoIL, s vInzI LouL sLureu uceIuI LuIIur I s
despgubeLI pe uceLI srucI.
|runII, uuzInd ceIe poruncILe de domn, rIdIcur
muInIIe spre cer I ncepur u sLrIgu:
- S LrIeLI nLru muI(I unI, mrIu Lu! Dumnezeu s-(I
rspILeusc cu bIne mIIu ce uI urLuL cLre noI, nenorocI(II
robI uI mrIeI LuIe.
DomnILoruI urunc usupru Ior o prIvIre pIIn de umor
prInLesc, I, dup ce I ncredIn( nc o duL c Ie vu Iuce
drepLuLe, InLr IurI n DIvun.
Cupitolol XXXII. Ocnu prsit
nLr-o dImIneu( dIn Iunu IuI muI, doI sIujILorI de jude(
sLrbLeuu pIuIuI ce duce Iu ocnu TeIegu, cIrI pe cuI mIcI
de munLe. AceLI cuI, deI eruu muI sIubI decuL cuII Iezme uI
IuI AIexundru Dumus, uveuu ns I eI cuIIL(IIe Ior, ccI
suIuu Ir osLeneuI ceIe muI repezI deuIurI I conduceuu
pe cIre(I pe murgIneu ceIor muI uduncI prpsLII, Ir u-I
expune Iu ceI muI mIc perIcoI.
UnuI dInLre ceI doI sIujILorI eru june I purLu Iu spuLe o
IIInL IuIduceusc, Iur Iu bruu uveu dou pIsLouIe murI
LurceLI; ceI de-uI doIIeu eru muI nuInLuL n vursL;
LrsLurIIe Ie(eI suIe ceIe pIIne de usprIme, ocIII sI
sungeroI I sprunceneIe suIe dese I zburcILe urLuu pe
omuI crud I guLu u svurI orIce neIegIuIre. EI uveu o
geunL cu scrIsorI uLurnuL de guL I un cu(IL mure
urnu(esc pus Iu bruu.
Eru pe Iu opL ore uIe dImIne(II; soureIe sLu nIIpL cu
mundrIe pe boILu ceu uIbusLr u ceruIuI I uruncu de ucoIo
duIceu su IumIn usupru mun(IIor pIInI de zpud I u
cumpIIIor nverzILe, Iur ruzeIe IuI, sLrbLund prIn norII de
uburI compuI dIn rouu nop(II, Iormuu o muI(Ime de
curcubeIe LrIcoIore ce ncunLuu prIvIreu.
CInLezu I pIeLrueIuI Iceuu s rsune coInIceIe prIn
voceu Ior uscu(IL, dur pIIn de duIceu(; cIocurIIIIe se
nI(uu n uer nLoc- muI cu nILe mIcI bombe, upoI se opr-
euu n Ioc I, bLund dIn urIpI, umpIeuu ueruI de me-
IodIouseIe Ior cunLrI. PrepeII(eIe, ucesLe Ino- cenLe I IrI-
couse psrI ce se nusc I mor n Iurbu IIvezIIor I n Irun-
zeIe dese uIe dumbrvIIor, prIn voceu Ior monoLon, dur
rILmIc, preuu c serv de reguIuLor uI cuden(eIor ucesLuI
concerL dIvIn.
n ucesLe momenLe, cund nuLuru nLreug preu c
nuI( rugI de muI(umIre cLre creuLoruI eI, ceI doI sIujILorI,
deI dedu(I cu usemeneu subIIme specLucoIe, nu rmuser
nesIm(ILorI Iu prIveIILeu ce-I nconjuru. EI se oprIr pe Ioc
I prIvIr n Lcere mugnIIIcu punorum ce Ie ubsorbIse
sIm(IrIIe, Iur muI n urm unuI dIn eI rupse Lcereu:
- De muILe orI um LrecuL prIn pIuIuI sLu, m Budeo,
dur nIcI- oduL nu mI s-u pruL uLuL de mundru cu usLzI.
Mun(II pure c-nouL n pur de Ioc, psrIIe cIrIpesc cu
muI muIL duIceu( decuL uILe d(I; cIIur upeIe DoILuneI
purc dorm. Ce mundre(e!...
- Au esLe, mI VIude, LouLe sunL precum zIcI, dur eu
nu sImL nImIc; mI-e InImu ncIIs.
- $I de ce, m Budeo?
- De muILe, mre!
- |I-o II muncuL IupuI vreo vIL suu Le-o II prduL zup-
18
|runII numesc bIdIvIu orIce cuI Irumos I IuLe Iu Iug.
SIm(uI ns ceI udevruL uI cuvunLuIuI nsemneuz cuI pILIc
de ArubIu. (n. N. .)
cIuI?
- Nu mI s-u nLumpIuL nIcI unu dIn cuLe zIcI.
- Ce uI dur, de ezI uu bosumIIuL?
- u, m gundesc Iu bIeLuI cuconu DInu, IosLuI nosLru
IspruvnIc, c sunL LreI IunI de cund ude ncIIs Iu ocnu
prsIL.
- us s ud, c preu eru nemIIosLIv I IrpILor; (Ipu
jude(uI n munu IuI cu brouscu n guru urpeIuI.
- Au esLe, m; du de, e pcuL de dunsuI!
- PcuL? Dur bIne, uI uILuL cum urdeu I czneu pe
srucI? Nu LII zIcLoureu romuneusc: Dup IupL I
rspIuL?
- AI drepLuLe, mI VIude, u IcuL n udevr muILe neIe-
gIuIrI; dur I-u pedepsIL Dumnezeu de ujuns. |I-uducI
umInLe cund pIecu cu cerceLureu prIn jude(? Ce mundru
eru, mre! $I cuL de bIne I edeu cIure pe bIdIvIuI su ceI
roIb I pInLenog!
18
Purc eru Lrumos dIn povesLe. EI
bIne, m VIude, m-u prInde cu LIne pe-o vudr de vIn c,
s-I vezI ucum, nu I-uI muI cunouLe.
- $I de ce, mI Budeo?
- -u muncuL necuzuI I ocnu prsIL. Ce spuI Lu,
m?... Se vede dur c esLe ru n ocnu prsIL. NevoIe
mure, mI VIude! Eu de-u II cu vod, n Ioc de-u osundI pe
LuIIurI Iu ocnu prsIL, Ie-u LIu muI bIne cupeLeIe.
- Du de ce, m Budeo?
- PenLru c esLe de o mIe de orI muI bIne s omorI pe
om dInLr-o IovILur, decuL s-I ucIzI cu nceLuI. Am vzuL pe
Rudu IuIducuI, pe cure I-u bguL Curugeu n ocnu prsIL;
eru, LII coIeu, voInIc dIn puLruzecI, rupeu pIuLru n mun;
dur dup ce-u ezuL numuI use IunI n ocnu prsIL, nu I-
um muI cunoscuL; I crescuse burbu de LreI co(I, ocIII-I
Iuceuu cu de sLrIgoI, surzIse I oIogIse.
- $I u muI LrIL muIL, m Budeo?
- S vezI. nLr-o zI m-um coboruL n ocn s-I duc
demuncure I I-um gsIL cu dIn(II runjI(I I zgurcIL cu un
gIem n cuIcuuI su de puIe; I sLrIguI o duL, de dou orI,
de LreI orI I nu-mI rspunse; I mIcuI cu munu, dur ce s
vezI? EI murIse!
- MurIse!
- Bu nc negrIjIL I nespovedIL, cu un cuIne. SrmunuI,
ce pcuL!
CeI doI sIujILorI I urmur muI muIL LImp cILorIu
ubsorbI(I n povesLIreu Ior, dur cuII deoduL se oprIser.
ALuncI eI vzur cu ourecure surprIz c se uIIuu dInuInLeu
cmrIeI ocneIor.
CmruuI se pIImbu n uceI LImp pe prIspu cuseIor, ub-
sorbIL cu LoLuI n Iumureu cIubucuIuI su. SIujILorII
descIecur de pe cuI I, dup ce I suIuLur, I deLe porun-
cIIe I se reLruser. UnuI ns dInLre dunII Icu un semn de
n(eIegere cmruuIuI, upoI InLr mpreun cu dunsuI n
cmrIe I, dup ce se uezur unuI pe puL, Iur ceIIuIL pe o
IuvI(, ncepur uceusL nLrevorbIre:
- EI bIne, NeuguIe, zIse cmruuI uezundu-se pe puL,
ce mujdeIe mI-uducI despre bIeLuI cuconu DInu?
- ourLe bune, urIon cmru; um dou scrIsorI, unu
de Iu Con(u, Iur ceu de u douu de Iu un boIer pe cure nu-I
cunosc. Eu cred c Con(u u IzbuLIL s scouL porunc
domneusc de IerLure; uI, ce zIcI?
- PouLe, dur eu unuI nu cred.
- $I de ce uu?
- IIndc cunosc preu bIne pe oumenII ceI murI; eI ne
IInguesc pe noI LIu mIcI numuI cund uu LrebuIn( de noI,
Iur cund ne vd czu(I n nevoI, ne duu cu pIcIoruI cu Iu
nILe vuse neLrebnIce.
- OrIcum vu II, ns, Le rog s-I duI ucesLe dou scrIsorI
muI n grub I eu voI venI muIne de dImIneu( s Iuu
rspunsuI.
AcesL sIujILor, ce se InLeresu uLuL de muIL penLru
scpureu IuI PLurIc, eru Neugu Rupe-PIeIe, vesLILuI
mumbuIr prIn cure cIocoIuI I svureu LouLe despoIerIIe
I cruzImIIe suIe pe cund se uIIu IspruvnIc; eI scpuse de ur-
gIu domneusc numuI prIn Iug I degIIzure, Iur ucum se
Icuse purLLor uI coresponden(eI dInLre PLurIc I cuLevu
persoune murI dIn BucureLI ce se ncercuu u-I scpu dIn
ocn.
S zIcem ucum cuLevu cuvInLe I despre ocnu prsIL
de Iu TeIegu.
OcneIe de Iu TeIegu sunL sILuuLe pe o cumpIe
nconjuruL de deuIurI ucoperILe cu pdurI I uduL de ruuI
DoILunu, ce o Lruverseuz.
Pu(urIIe dIn cure se scouLe sureu se mpurL n ocne
IucrLoure I ocne prsILe. AcesLeu dIn urm se numesc
usLIeI, ccI sunL IsuLe n neIucrure, uneorI penLru c mIn-
erII Ie cred expIouLuLe de ujuns I se Lem s nu se surpe
pesLe dunII, Iur cuLeoduL dIn cuuz c se Ivesc IzvoureIe
1q
OumenI specIuII n mIneruIogIe m-uu ncredIn(uL c
uduncImeu ocneIor de sIsLemu vecIe nu se nLIndeu muI
muIL de 1o1 I muxImum 16o meLrI. (n. N. .)
de up ce mpIedIc Iucrureu.
n LImpuI domnIIor IunurIo(I exIsLuu Iu TeIegu muI
muILe gurI de ocne prsILe, dInLre cure unu serveu de
ncIIsoure penLru LuIIurII ceI muI vesLI(I prIn omorurI I
cruzImI.
AceusL LemnI( subLerun uveu o InLrure pLruL,
sus(InuL dIn LouLe pr(IIe cu gIIzdurI de Iemn, nLocmuI cu
uIe pu(urIIor dIn cure se scouLe up. AceusL Iorm pLruL
(Ineu pun Iu o proIundILuLe de 1o1z sLunjenI; Iur de ucoIeu
n jos se Irgeu gruduL n cIrcumIerIn( I, cund ujungeu Iu
proIundILuLeu ceruL de LIIn(u mIneruIogIeI, deveneu un
Iuos nspImunLLor
1q
. Pere(II eI eruu umezI I de muILe
orI pIcu up dInLr-nII; ueruI eru IuLe, InIecLuL de mIusme
I omoruLor; o IumIn puIId ubIu sLrbLeu cuLeoduL
spu(IuI nemsuruLeI uduncImI, cu s mreusc I muI muIL
grozvIu ucesLuI mormunL LerIbII.
TuIIurII condumnu(I u IocuI n ucesL Iud pmunLesc
eruu LoL dIn ceI osundI(I de DIvun Iu mourLe I uIe croru
senLIn(e Ie prescIImbuu domnILorII n munc perpeLu;
dur nIcI unuI dIn cu(I se ncIIdeuu ucoIo nu puLeu s
LrIusc muI muIL de doI pun Iu LreI unI, ccI umezeuIu I
ueruI ceI necLor Ie curmuu zIIeIe.
n IIne, duc IuImosuI vers uI IuI DunLe:
:(o
Dcnte, Injernul, ccntul III, tersul IV (n. N. I.)
"Lcscicte oni spercnzc toi ch'entrcte"
:(o
s-ur II puLuL scrIe undevu, negreIL c uceI Ioc nu ur II
puLuL s IIe decuL pe por(IIe ocneI prsILe, ccI orIcIne In-
Lru ucoIo I pIerdeu sperun(u de u muI IeI vIu vreoduL.
uL IocuuI n cure se uIIu de LreI IunI DInu PLurIc,
uceI om mundru I umbI(Ios cure comIsese LouLe IuIL(IIe I
crImeIe ceIe muI ngrozILoure, numuI cu s ujung Iu
mrIre. Ar II crezuL eI vreoduL c o s prseusc uLuL de
curund puIuLeIe suIe ceIe IumInouse, muncrIIe ceIe uIese I
uceu muI(Ime de IInguILorI cure se supuneuu orbeLe Iu
LouLe cuprIcIIIe IuI I se credeuu IerIcI(I cund puLeuu s Iure
cuLe un zumbeL de muI(umIre de pe Iu(u IuI ceu sever? Dur
uverIIe IuI ceIe nenumruLe? Dur so(Iu I IIII sI, sperun(u
bLrune(IIor suIe, penLru u croru IerIcIre pouLe c svurIse
ceu muI mure purLe dIn neIegIuIrIIe suIe, ce vor II devenIL
LouLe ucesLeu? Vom vedeu!
PrImeIe zIIe ce peLrecu n ocnu prsIL Iur preu
durerouse penLru dunsuI. nLunerIcuI ceI mure,
sIngurLuLeu, puLuI su de puIe I muncureu ceu pu(In
IrnILoure I udusese nLr-o sLure grozuv de puroxIm I de
IurIe, ncuL urIu ocnu de vuIeLeIe I LunguIeIIIe IuI.
n durn cIemu somnuI cu s-I uIIne durerIIe IIzIce I
moruIe, ccI eI Iugeu de Iu dunsuI suu, deI veneu cuLeoduL
s ncIId ocIII IuI ceI sIbI(I de IucrImI, dur Iu zgomoLuI
uneI pIeLrIceIe suu u uneI pIcLurI de up ce cdeu dIn
pere(II ocneI Iugeu I-I Isu IurI n prudu LuIburrII I u
dIsperrII suIe. Dur, dup ce Lrecu cuLvu LImp, eI ncepu u
se muI obInuI cu nouu su IocuIn( I devenI muI IInILIL, bu
nc, dup scrIsorIIe ce scrIu pe Iu proLecLorII sI I
rspunsurIIe ncurujuLoure ce prImeu, ncepuse u speru c
pesLe pu(In vu prsI ocnu, cu s se muLe IurI n puIuLeIe
suIe. Cu LouLe ucesLeu ruI ocneI ncepuse s roud cu
nceLuI uceu orgunIzu(Iune robusL; reumuLIsmuI I
cuprInsese LoL corpuI, ocIII I se umIIuser, IucuILuLeu uuzu-
IuI I se puruIIzuse I o Luse vIoIenL umenIn(u dIn ce n ce
muI muIL exIsLen(u IuI.
AceusLu eru sLureu IIzIc I moruI n cure se uIIu
PLurIc n zIuu cund prImI ceIe dou scrIsorI ce I Ie ud-
usese Neugu.
EI edeu IungIL pe puLuI su de puIe I uLepLu cu
nerbdure oru prunzuIuI, cu s-I usLumpere Ioumeu ce
ncepuse u-I LurmenLu. De usL duL ns, cmruuI I
LrImIse por(Iuneu nuInLeu oreI IIxuLe. PLurIc, vzund
dInLr-uceusL scIImbure cevu exLruordInur I pouLe cIIur n
Iuvoureu su, se repezI cu IurIe usupru couIuI cu merInde ce
se coboru nceL, IeguL de o sIour. CuL nLr-nsuI I gsI
dou scrIsorI pe cure Ie Iu cu nerbdure nervous I,
upropIIndu-se de IeIInuruI ce sLu uLurnuL deusupru puLuIuI
su, descIIse muI nLuI pe unu dInLr-nseIe I cILI cuvInLeIe
ucesLeu:
"Cucocne Dinule,
Cu destulc mchnire te testesc cc cucocnc Duducc,
so(ic dumitcle, c luct tot din ccsc i c juit cu un turc
peste Duncre, lcscnd pe bie(ii copilci pe drumuri.
Moiile, tiile i ccsele dumitcle s-cu tcndut lc sultcn-mez-
ct, icr bcnii s-cu trimis cu om domnesc, cc sc se mpcrtc
lc (crcnii ce se zice cc i-ci scrccit, ccnd erci isprctnic.
Vei ti icrci cc bctrcnul dumitcle tctc c murit de inimc
rec, pentru cjrontul ce i-ci jccut, ccnd ci pus crncu(ii de
l-cu dct cjcrc din ccsc.
Al dumitcle de cprocpe prieten i jrcte
S..."
uL I cuprIndereu ceIeI de u douu scrIsorI:
"Dinule,
M-cm dus de mci multe ori lc todc sc-l ro pentru
tine i l-cm csit totdecunc nenduplecct, icr n cele din
urmc mi-c spus-o ritos, cc o sc te lcse sc putrezeti n
ocnc pcrcsitc, cc sc slujeti de pildc cltor ho(omcni cc
tine. Vodc c zis ccecstc.
N..."
AcesLe dou scrIsorI Iur penLru PLurIc o IovILur de
LrsneL. AverIIe suIe, cuLIguLe prIn nenumruLe crIme I
IuIL(I, ucum eruu rIsIpILe cu pruIuI n vunL; so(Iu IugIL,
copIII Isu(I n voIu nLumpIrII, eI cIIur condumnuL u murI
cu nceLuI n IunduI ocneI prsILe, cIInuIL de durere I dIs-
perure.
Ar II IosL o mure IerIcIre penLru dunsuI duc ucesLe LIrI
I-ur II omoruL deoduL suu I-ur II puruIIzuL InLeIIgen(u, ccI
ur II scpuL de LouLe suIerIn(eIe moruIe I IIzIce; dur
provedIn(u, n decreLeIe suIe ceIe nepLrunse de mInLeu
omeneusc, voIse u-I Isu neuLInse LouLe IucuIL(IIe, cu s
gusLe I eI uceI venIn umur cu cure udpuse socIeLuLeu uLuLu
LImp.
Dup ce se muI uIInur durerouseIe ImpresIunI ce
Isuse n InImu IuI uceIe IuLuIe scrIsorI, eI czu pe puLuI su
ceI de puIe I ncepu u pIunge cu umur I u se IovI cu pumnII
n cup de dIsperure.
Se zIce c Io(II I LuIIurII sunL supersLI(IoI I Ir curuj
Iu IovIrIIe sourLeI. Nu LIm pun Iu ce grud pouLe II
udevruL uceusL muxIm; LIm numuI c PLurIc, uceI
om de IIer cure n IurIu umbI(IunII suIe dIspre(uIse mus-
Lrureu de conLIIn( I cIIur pe Dumnezeu, ucum devenIse
uLuL de IrIcos, ncuL ceI muI mIc zgomoL I Iceu s Lremure.
UneorI I se preu c vede umbru LuLIuI su IeInd dIn
sLuncIIe LILunIce uIe ocneI I zIcundu-I cu voce mormunLuI:
"Iu neIegIuIL! prIveLe sLureu n cure m-u udus ruLuLeu I
mundrIu Lu! Dumnezeu, pe cure I-uI dIspre(uIL uLuLu LImp,
Le vesLeLe prIn mIne cu s-(I munLuIeLI suIIeLuI prIn
cIn(, ccI LrupuI Lu nu vu muI IeI cu vIu( de uIcI."
AILe d(I IurI I se preu c vede oumenI spunzuru(I, cu
IImbIIe IeILe uIur dIn gur, pIIne de sunge, I IemeI sIube
I uruLe Iu Iu( muncundu-I copIII I dundu-I I IuI s gusLe
dIn crnurIIe Ior recI I puLrede, cu unuI prIcInuILor uI
mor(II Ior.
n momenLeIe unor usemeneu orIbIIe IuIucInu(IunI
mInLeu I prseu cu LoLuI, cupuI I se nIIcru, I rodeu
muInIIe de dIsperure I sLrIgu cu o voce rguIL I
LremurLoure:
"SLuIIIIe! sLuIIIIe! srI(I, creLInI bunI! Nu m Isu(I s
m sLrung de guL ucesLe umbre uIe IuI SuLunu; upoI,
descIIzund ocIII sI nIIcru(I I rLcI(I de Leroure, se re-
pezeu dInLr-un Ioc nLr-uILuI I ncepeu IurI u sLrIgu: uu(I
de Iung mIne pe ucesLe IemeI scIIIoude, ccI muInIIe Ior
ceIe uscuLe I sungeIe ce vurs dIn gurI m ngIeu( de
IrIc!"
Dur LouLe rugcIunIIe IuI eruu n durn; nImenI nu-I
uuzeu, nImenI nu veneu s-I rcoreusc IrunLeu su ceu pIIn
de sudorI suu s-I sLIng uceu seLe InIernuI ce-I uscu guru
I pIepLuI.
n IIne, dup o exIsLen( mIzerubII de upLe IunI, I
1q1
TIberIu I CuIu GruIus eruu III uI IuI SempronIu GruIus I
uI CorneIIeI, IIIcu IuI ScIpIon. AceLI udevru(I puLrIo(I ro-
munI, vzund depIorubIIu sLure n cure ujunsese Romu, puL-
rIu Ior, dIn cuuzu rezbeIuIuI socIuI, se ncercur u o ujuLu cu
s scupe dIn pIeIre, dur umundoI czur vIcLIme uIe IurIeI
poporuIuI. MuI muI(I scrIILorI de romun(e s-uu servIL de
numeIe ucesLor doI ceIebrI romunI, numuI cu s uruLe
popuIu(Iuneu ceu IIucLuous u RomeI ceI vecII. (n. N. .)
deLe suIIeLuI n spusmurI I prsIL de LouL Iumeu.
A douu zI dup mourLeu ucesLuI monsLru, popuIu(Iuneu
BucureLIIor se uIIu nLr-o mure ugILu(Iune. Cuuzu ce
pusese n mIcure pe uceLI udevru(I sLrnepo(I uI
GruIIIor1q1, veneu de Iu vesLeu ce se rspundIse c n uceu zI
eru s se deu prIn Lurg un IuIIL IruuduIos, Iur dup uceeu eru
s-I (InLuIusc dInuInLeu prvIIeI IuI, cu s serve de pIId
poporuIuI.
O muI(Ime de curIoI de LouLe eL(IIe I cIuseIe
socIeL(II Inunduu pIu(u SI. George ceI Nou; Iur o uIL
grup, desLuI de numerous, InLruse n curLeu spLrIeI I,
cu LouLe c LImpuI eru pIoIos n uceu zI I vunLuI norduIuI
suIIu cu LrIe, eI ns nIrunLuu cu brb(Ie I pIouIu I
IrIguI, numuI cu s pouL vedeu uceI specLucoI burbur, ce-I
deIecLu uLuL de muIL.
n IIne, IogoILuI spLrIeI, vzund nerbdureu I curI-
ozILuLeu gIouLeIor, se urL nuInLeu muI(ImII I cILI cu voce
Lure IoLrureu DepurLumenLuIuI de CrImInuIIon, prIn cure
condumnu pe moIIuzuI mIncInos u II bLuL Iu speLe prIn
LouLe pIe(eIe negu(LoreLI I u se (InLuI de urecII n Iu(u
prvIIeI suIe.
Dup ce se LermIn cILIreu IoLrurII, puLru urnu(I
spLreLI InLrur n LemnI( I scouser pe neIerIcILuI IuIIL
cu cupuI rus, dezbrcuL pun Iu mIjIoc I cu muInIIe IeguLe
unu Iung uILu cu o IunIe Iung; Iur dup uceeu unuI dInLre
urnu(I upuc IunIu de cpLuI I ncepu u Lruge pe pu(IenL
dup sIne, pe cund uI(I, doI, puI unuI de-u dreupLu I ceI-
IuIL de-u sLungu pu(IenLuIuI, I Ioveuu pe spInure cu nuIeIe
de suIcIe.
SungeIe ce sreu dIn pIeIeu neIerIcILuIuI om, rupL
nenceLuL de IovILurI, I (IpeLeIe IuI de durere produceuu
dIIerILe ImpresIunI n InImu poporuIuI: IemeIIe I oumenII
ceI mIIoI cereuu IerLureu IuI, Iur gIouLu ceu mure, n cure
InLruu I ceI srcI(I prIn IuIImenLuI ceI IruuduIos, sIm(euu
o nedescrIpLIbII bucurIe penLru LoL ce suIereu pu(IenLuI I
Iu orIce gemeL de durere eI I uposLroIuu cu cuvInLe cu
ucesLeu: "BIne-(I Iuce, LuIIuruIe, c-uI srcIL Iumeu!" "S-I
deu nuIeIe pun-I vu cdeu LouL curneu de pe spInrI", Ir
u muI numI I pe unII cure sLrIguu: "S-I spunzure! suu s-I
puIe n (eup!"
Vedereu LorenLeIor de sunge I poILu de rzbunure Ir-
ILuse uLuL de muIL pe popor, ncuL duc s-ur II uIIuL Iu
uceusL prIveIILe burbur vreunuI dIn uceI IIIozoII umunIL-
urI, negreIL ur II crezuL c se uII n Romu gIudIuLorIIor, n
1qz
PoporuI romun dIn LImpuI ImperIuIuI eru uu de demoruI-
IzuL, ncuL se revoILu numuI cund I IIpseu puIneu I specLu-
coIeIe I sLrIgu: Punem eL cIrcenses. (n. N. .)
Romu murLIrIIor, I pe romunI I-ur II IuuL drepL uceI mIzer-
ubII I degruduL popor uI RomeI ImperIuIe cure suIereu
scIuvIu I umIIIreu Ir s murmure I se revoILu numuI
uLuncI cund I IIpseu puIneu I cIrcuI
1qz
.
AceusL procesIune ngrozILoure Lrecu muI nLuI prIn
pIu(u SI. George ceI Nou, de ucoIo InLr n uII(u $eIurIIor I,
IeInd pe Iu CurLeu ceu VecIe, merse spre SI. George ceI
VecII; Iur de ucI InLr n uII(u ceu sLrumL dIn dosuI
Br(IeI, unde eru s se peLreuc purLeu ceu muI
ngrozILoure u ucesLeI orIbIIe drume.
PoporuI, ce preu sLuI ourecum de ceeu ce vzuse
pun ucI, pe duL ce se nLIIn( c u sosIL LImpuI (InLuIrII,
nvII cu IurIe usupru IocuIuI unde eru s se svureusc
uceusL burbur IupL. CurIozILuLeu eru uLuL de mure, ncuL
unII dIn muI(Ime InLruu prIn sII n cuseIe I prvIIIIe
negu(LorIIor, cu s pouL prIvI muI bIne execu(Iuneu; Iur
uI(II se suIuu cIIur pe ucoperIuI cuseIor, cu rIscuI de u
cdeu I u se zdrobI.
n momenLuI, ns, cund execuLoruI rIdIcuse pe pu(IenL
n vurIuI pIcIoureIor I se pregLeu s-I (InLuIusc urecIIIe
Iu sLuIp, cIopoLeIe de Iu cuLevu bIserIcI ncepur u sunu I o
psuImodIe LrIsL ujunse pun Iu uuzuI muI(ImII.
AcesLe cunLrI Ieeuu dIn gurIIe cuLorvu preo(I I
cunLre(I ce peLreceuu Iu mormunL un cuduver uezuL nLr-
un cocIug modesL I purLuL de puLru posLeInIceI pe un puL
morLuur, compus dIn Iemn sImpIu I cpLuIL cu cIembrIc
verde.
PoporuI, uIe cruIu senLImenLe se scIImbur IourLe
Iesne, cum uuzI cunLrIIe preo(IIor I vzu corLegIuI Iunerur
upropIIndu-se, ncepu s se Lrug nupoI cu respecL, cu s-I
nIesneusc Lrecereu; dur uceusL bunvoIn( Iu neIoIos-
ILoure, ccI dIn purLeu opus u uII(eI veneu o cru( de (ur
cu doI cuI, n cure eru usemeneu un cocIug ncIIs I un
preoL cure cILeu cuduvruIuI dInLr-nsuI rugcIunIIe de
odIIn.
AcesLe dou procesIunI morLuure, nepuLundu-se vedeu
unu pe uILu dIn cuuzu poporuIuI ce eru udunuL n cenLruI
uII(eI, nuInLur unu n conLru uILeIu pun Iu IocuI
execu(IunII I se oprIr, ccI uII(u eru uLuL de sLrumL, ncuL
eru cu nepuLIn( u Lrece unu pe Iung uILu suu u se nLource
unu dIn eIe nupoI, spre u puLeu Lrece ceuIuIL.
n IIne, bu-buIucbuu uI spLrIeI, nsrcInuL cu ex-
ecuLureu IoLrurII, vzund uceusL ncurcLur, Icu semn
execuLoruIuI s-I LermIne Iucrureu. Un (IpL uscu(IL I
nervos, repeLuL de muI muILe orI, unun( poporuIuI c
(InLuIreu s-u LermInuL. GIouLeIe dIsprur nLr-o cIIp: LoLuI
InLr n Lcere, numuI ceIe dou procesIunI sLLeuu unu n
Iu(u ceIeIIuILe dInuInLeu IuIILuIuI (InLuIL.
Ar II zIs cInevu c nLre mor(II dIn ceIe dou cocIuge I
negu(LoruI ceI (InLuIL exIsLu o IegLur IuLuI suu o ur
nempcuL. EI bIne, uceusL IegLur exIsLu n udevr, ccI
cuduvruI ceI purLuL pe puL morLuur I nso(IL de preo(I I
cunLre(I eru uI posLeInIcuIuI
AndronucIe TuzIuc; ceI de-uI doIIeu cuduvru, Lrus de
doI cuI de suL n uceu cru( mIzerubII, eru uI IuI DInu
PLurIc; Iur moIIuzuI ceI (InLuIL eru CosLeu CIIoruI, cure,
deI cum LurzIu, Iu ns o uspr rspILIre penLru LouLe
crImeIe ce svurIse.
uL cum I LermInur curIeru vIe(II uceLI LreI sceIeru(I.
nLumpIureu voIse cu eI s se muI nLuIneusc nc o duL
nuInLe de u se prezenLu IuI Dumnezeu spre u-I du seumu
de reIeIe ce svurIser pe ucesL pmunL.
CuL despre cIeru Duducu, um uIIuL muI n urm c eu,
voInd s Iuc pe cocIeLu I n cusu nouIuI eI brbuL, Iu
descoperIL de dunsuI I LrImIs nuInLeu cudIuIuI, cure
ordon s o cous nLr-un suc I upoI s o urunce n vuIurIIe
DunrII, dup cuprIndereu IegIIor musuImune.
IPILOG. in opincur mure sptur
u z uprIIIe, unuI 18z, IocuILorII BucureLIIor eruu
cuprInI de IrIgurIIe veseIIeI I uIe pIcerII; eI serbuu zIuu
sIunLuIuI GIeorgIe, vecIIuI puLron uI RomunIeI. UII(eIe
murI I mIcI eruu mLuruLe I sLropILe cu up; prvIIIIe
negu(LorIIor I cuseIe boIerIIor eruu mpodobILe cu rumurI
de suIcIe I Iurb verde. Un cer senIn I un soure duIce de
prImvur veneuu s compIeLeze ucesL cudru mugnIIIc ce
preIcuse oruuI nLr-o grdIn ImprovIzuL.
PoduI MogoouIeI eru pIIn de prIvILorI de umundou
sexeIe I dIn LouLe cIuseIe socIeL(II, bIne nvemunLu(I I cu
Ie(eIe zumbILoure. EI se ndrepLuu cLre mnsLIreu MIIuI
vod, unde eru s se svureusc nLr-uceu zI o nunL
domneusc.
Pe umundou IuLurIIe uII(eI pe de poduI DumbovI(eI ce
duce Iu MIIuI vod eruu bruzI nIIp(I n pmunL I
mpodobI(I cu pungIIce I beLeuI de IIr. nuInLeu ucesLor
1q
SurmucI se numeu un IeI de gurbucI suu bIcI de surm. (n.
N. .)
bruzI eruu dou rundurI de cuLune spLreLI, mbrcuLe cu
mInLene, poLurI I gIebe scurLe, mpodobILe cu gILune LrI-
coIore; Iur pe cup purLuu ccIuII cu IIouce uIbusLre I drepL
LouL urmLuru uveuu cuLe o puc pus pe umerI I cuLe un
pIsLoI Iu bruu.
u spuLeIe ucesLor osLuI se Iormuse pe umundou
pr(IIe pIrumIde de curIoI, cure uLepLuu cu nerbdure Lre-
cereu uIuIuIuI domnesc. Dur uLepLureu nu Iu Iung, ccI
pesLe pu(In se urL nuInLeu Ior specLucoIuI ce Ie u(u(use
uLuL de muIL curIozILuLeu. AIuIuI soseu.
AcesL corLegIu prIncIur eru orunduIL usLIeI: Avungurdu
se compuneu dIn brusIu ugIeI, uIcLuIL dIn cIre(I
poIcovnIceLI cIrI I urmu(I; veI-cpILun de cuzucI cu
sLeuguI I LobouruI su; LuIpuII dorobn(eLI pedeLrI cu
LobeIe, cIIvereIe I cImpouIeIe Ior; veI-cpILun de dorobun(I
cu zupcIII sI I cu cu(Ivu dIn brusIu urmeneusc, cu sLeug I
Lobe dup dunII; podurI pedeLrI cu LopoureIe pe umerI;
cuzucII ugIeLI pedeLrI, cu cImpouIe I Lobe; vunLorII, use-
meneu; cpILunII de ugIe nurmu(I; ceuuuI ugIesc cu
IogoILuI ugIesc; poIcovnIcuI de podurI cu poIcovnIcuI de
cIocII; poIcovnIcuI de vunLorI cu poIcovnIcuI de
TurgovILe; upoI mureIe ug cu podoubeIe IuI dup obIceI.
Dup uceLIu veneu brusIu spLreusc uIcLuIL dIn Ie-
IegII cu sLeuguI cIrI; mureIe cpILun de IeIegII cu zupcIII,
bucIucuI, LobourII I surmucIuI
1q
su; seImenII-cIrI
nurmu(I I mbrcu(I cu IuIne roII I mo(urI guIbene, bu-
buIucbuu cu sLeuguI ceI mure, cu Lobe I surmucI, scuLeInI-
cII spLreLI nurmu(I, upoI mureIe spLur.
Dup dunII veneu brusIu mureIuI porLur cu LouL
ecpuIuuu su; mureIe urmu cu sLeugurIIe (rII, cu LrumbI(eIe
I cu urmeII sI; upoI veneu cureLu domneusc Lrus de
use urmsurI vIne(I cu doI cIoIodurI pe cupr, doI n coud
I uI(I use mprejuruI cureLeI, Lo(I mbrcu(I n IuIne roII
cu IIr I cu IIIce roLunde de sumur.
n uceusL cureL edeuu un june I o Lunr IuL. EI eru
nvemunLuL cu unLerIu de suvuI uIb cu vrguII(e de IIr
brun, uveu Iermen de buIur cu puIuI gruuIuI I gIubeu de
zuI uIbusLru-descIIs. PesLe mIjIoc eru ncIns cu un bruu de
LuIpun uIb, Iur pe cup uveu Ies roIu de |urIgrud. Junu IuL
eru mbrcuL cu rocIIe uIb de LuIpun I ncIns pesLe mIj-
Ioc cu un cordon de pungIIc roIe ncIeIuL cu o cuLurum
IerecuL cu dIumunLe; pe cup purLu o dIudem de berIIunLe
I beLeuI; Iu guL uveu un gIIordun de rubIne, Iur n urecII
cerceI de smurund nconjuru(I de dIumunLe. AmundoI
uceLI junI eruu de o Irumuse(e rur, I, dup prIvIrIIe
IurIe ce-I uruncuu unuI uILuIu, semnuu u II cuprInI de
un umor nIIcruL.
CureLu mergeu n pusuI cuIIor, ocoIIL de cIoIodurI, Iur
dup dunsu veneu resLuI uIuIuIuI compus dIn LugmeIe
ucesLeu: cuIemuI urmIeI cu ILorI I LreLI-urmu cu ecpuI-
uuu Ior, n mIjIocuI croru eru mureIe urmu cu IuIne muI-
uLe n IIr, sLeuguI ceI mure uI (rII, IuLurII I LrumbI(uII
domneLI, uruc-buIrum, LuIurIIe, sucugII domneLI I su-
IuIorII cu be(IIe n muInI; upoI ceI doIsprezece cuI domneLI
mpodobI(I cu cIoILure de IIr I cu cuIcune de urgInL suIIuLe
cu uur I cu pene de sLru( n IrunLe. AceLI cuI eruu conduI
de comII domneLI I nconjuru(I de cIoIodurI.
Dup uceLIu veneuu comIII, ruILIvunII I posLeInIceII
cIrI, mbrcu(I cu cupoLurI roII I purLund n muInI
1qq
PeIcI I IusuIurIII gurdu de corp u domnILoruIuI suu u cur(II
domneLI. (n. N. .)
semne domneLI. ApoI veneuu LreLI-IogoIL cu LreLI-vIsLIer,
ILorI-IogoIL cu ILorI-vIsLIer, Iur n mIjIocuI Ior eru mureIe
comIs cu cIuuII I cupugIII mprLeLI nso(I(I de cIre(I
LurcI I romunI.
Dup dunII veneu ecpuIuuu domneusc I se ncIeIu
corLegIuI prIn orLuuu cIoIodurIIor I u suLuruIIor, cpILunI
ugIeLI I spLreLI, LuIeccII, muLurugII-Iumuc, suruI-Iumuc,
IcIogIunI cu uguuu Ior, peIcII I IusuIurIIII
1qq
; Iur n urm de
LoL veneu Lugmu DIvunuIuI, purLund LopuzuI, sungeucuI I
semnuI domnIeI, nconjuruL de copIII dIn cus purLund
prupurIIe (rII.
Pe cund ucesL uIuI deIIIu pe uII(u MIIuI vod cu uceu
pomp de mrIre cunoscuL numuI Iu cur(IIe orIenLuIe,
GrIgore Vod GIIcu, mpreun cu mILropoIILuI (rII,
doumnu cu boIerII ceI murI I bInIIII sI, uLepLuu n uu
bIserIcII sosIreu mIrIIor. n IIne eI sosIr I InLrur n
bIserIc, unde se svurI ceremonIu reIIgIous u cununIeI
cu mure mugnIIIcIen(; Iur dup svurIreu cununIeI dom-
nILoruI zIse gInereIuI cu gIus Lure I mujesLuos:
- uL, Le cInsLesc cu cuILunuI de mure spLur I Le Iuc
cuImucum uI CruIoveI, cu s rspILesc bunLuLeu suIIeLuIuI
Lu I sIujbeIe ce uI IcuL (rII; III IerIcIL!
JuneIe Icu mLunIe I sruL munu domnILoruIuI, upoI
se reLruse pIIn de bucurIe c-I ujunsese (InLu
uspIru(IunIIor suIe, Iur junu IuI so(Ie czu pe bru(eIe
prInLeIuI eI, obosIL de neuLepLuLu IerIcIre, I-I sruL
munu cu IIerbIn(euI.
AcesL so( IerIcIL eru GIeorgIe, IosLuI vLuv de curLe uI
posLeInIcuIuI AndronucIe TuzIuc; eru uceI june mrInImos
ce I-um vzuL sucrIIIcundu-se cu s scupe pe sLpunuI su
de srcIe I de ruIne. EI veneu s uruLe romunIIor c esLe
de ujuns cu omuI s IIe bun I nzesLruL de nuLur cu vIrLu(I
I InLeIIgen( I, IIe condI(Iuneu su orIcuL de obscur Iu
ncepuL, eI vu ujunge Iu mrIre. CuL despre junu su so(Ie, eu
esLe Irumousu MurIu, IuLu bunuIuI C..., cure, deI IubIse pe
GIeorgIe cu muIL pusIune, dur preIeruse muI bIne
mourLeu, decuL o IerIcIre LrecLoure I dobundIL prIn
cIcureu nduLorIrIIor suIe de bun IIIc; suIerIn(eIe I dIs-
perureu eI eruu ucum rspILILe de ujuns.
Iinele "Ciocoilor techi"