Sunteți pe pagina 1din 34

(

in aceasticarte impresioneazi, primul in rdnd,sinceritatea pirintelui aghiorit,carei;i deschidesufletul in fala noastrd.O face cu multd sfiald, dar,cu toate acestea, reu5egte sd ne ajute, si inlelegem pulin din taina schimbdriisale. A5acum Hristos ajunsla sufletul a siu, aga poateajungela fiecare sufletrebel. a;a cum $i, Sf6ntulApostol Pavels-a fdcut tuturor toatg pentru a-i cS5tiga pe tofi pentru Hristos, pdrintele care ne vorbegte aici o face naddjduindci cel pulin un suflet rebel va inlelege ci adevirata libertatese poate gdsi doar in Hristos, pentru cd El este Calea, Adevdrul, Viafa,dar gi Libertatea. Libertatea : dupi care mulli t6njim,dar, de multe ori, o cdutdmunde nu trebuie5i unde nu putem gisi dec6t lanlurile pdcatului... robiei Editorul

NUIMONAH

OVEDANIA

ATHOS lo MUNTELE

De fe citim texte despre Din convertirile altora? curioziAr tate, din plictiseala? trebui si citim astfelde texte tocmai pentru ci ele vorbescdespre noi ingine. Cum aga? Simplu. Citind despremomentelede intoarcerela Dumnezeuale altora,ne putem da seama ci noi,astizi,ne putem schimba viala. Pocdinlanu este doar pentru desfr6nategi tdlhari, estepentrufiecare dintre noi, cei care ne m6ndrimci nu suntem cregtini duminicd. de totugi,ce fel de cregtini 5i, I| suntem,cAnd avem sufletele plinede mindrie sau de alte picate?..

SPOVEDAI{IA UNUI MONAH DE TA.MUNTELE ATHOS

cc
ta s;
pl
ht

c
ir
al

r Is " t

n v p e c s

E_ditura mulpmegte pr. Gheorghe Konispoliatis (din Corfu, Crecia) care s_a ostenit'latraducereatextului de fatI. ISBN gZ8-6o6-gz8zz-6-7 Este liberd preluarea textului, in format electronic sau in variantd tipdritd _ cIrfi, ziate, reviste, doar cu menlionarea sursei. @ pentru edilia de fa{d, Editura Areopag : www.editura.areopag. ro comerrzi info @librarie.net : www.librarie.net

SPO\MDAI{IAUNUI MONAH DE I-A MUNTELE ATHOS

Traducere de pr. GheorgheKonispoliatis

Editura Areopag Bucuregti,zorr

c; ta s;

c
ir
n
V

pl nr

AI

p e c s
I'

,I s

- Pdrinte, ud rog sd imi spuneSicum aSideuenit ortodox. - Eu m-am ndscut ortodox, dar nu aveam conqtiinf5 ortodoxd. Nu qtiam ce inseamnds[ fii ortodox. - Cdnd oli fost copil, mergeasi Ia bisericd? - Mergeam numai de Crdciun gi de Paqti. Nici pXrinfii mei n-au avut legdturd cu Biserica.Duceauo viatd lumeascd.Lucratr qi dupi-amiazd.la un al doilea servici.
1 Interviul care unne.vd a fost luat unui p[rinte grec de la una din marile m[nistiri de la Muntele Athos. Duhovnicul pirintelui respectiv a dat binecuvAntarepentru publicarea acestui text, dar a pus condi$a de a nu fi men{ionat nici numele pdrintelui, gi nici numele mdnistirii in care viefuiegte. in acestecondilii, gi cel care a realizat interviul a dorit sd rlmdnd anonim...

cc ta s;
pl nl

ci in
al

n
V

p e c s r' 'Is

r r

*,Ti"y ,,nlne, dacd weti sd ne uitlm dupd fete, " hai." Dar mie imi era dor de sentimentul de pacegi de seninltate. D.a"d;rurni. rentru Hristos. Sim_ stdtea ldngd mine, il ln gi totdeauna cre_

Dupd-amiazaiiajutam noi. Financiar gi nu r5u, dar o slujbd nu le alungea. 1tdleam sd.nepldtea."i 9i le{iile particu_ llUyia tarede englezd de amiazd. gi - ASttrdit momentetn care u_afi sim_ . lit mai^aproape Dumnezeit de - Imi amintescci in Sdptlmdna Mare mergeam o mlnistire de maici. i;i plt: la sJau sI ascult,fhrd sdinfelegd; Sj ::1_." o :y:a,g: .simlgam nemaiintAlnitdpace gr senrnitate.Simfeamci e ceva nefiiesc, nepdmAntesc, sim{eam prezen{a Dum_ lui sd po.tprecizace seintAmpla ,111"]1.ft,te rntenorulmeu. Intr_ozi, cAndam avut in 16 ani, au venit la bisericl ginigte -"e de_ai mei. CAndm-au vlzut ""ilgi u'r-e."rc ce se citea din Sfintele Scripturi, i"""i.ana ,a infelegceea auVe?m.s_au ce mirat gi mi_au zis: ,,Ce cu tine? fa biserica;;;il;;;; e g sdgdsimweo fati..." Eu -_a* mi.at, fi rispuns:

'Ce,nu qtiui.e- aqa?,,

viafa nu.ru.o'l1i3it"1Jl1ff mea H

iniuram, aveam relalii cu fete, fhrd s[ creez piobleme familiei mele sau altor oameni. ^ CAnd am terminat liceul trebuia sd hotdrdsc ce s[ studiez. Am hotdrAt s[ studiez muzica, sd devin profesor de muzic5. Am hotlrdt impreund cu plrintii mei sd studiez la Atena, pentru ci in oraqul meu nu existau profesori potrivili. CAndam v[zut cd nivelul studiilor esteinalt, am sim[it o inferioritate gi simleam cd nu voi reuqi. A"gacI am inceput s[ inv6[ foarte mult. Nimai sAmblta ieq"a- cu doi prieteni. invdlam atAt de bine incdt am terminat materia mult mai repede. Profesorului meu nu-i venea sd creadl cAt de talentat eram. Binein[eles, nu mergeam deloc la bisericd. Atunci am cunoscut un prieten cu care incd sunt in contact gi care m-a ajutat in via[a spirituald. N. era un bliat ca 9i mine, cu clutdri duhovnicegti. Fdcea kung-fu, 'sd faci yoga qi s[ cll5toreascd in voia India, unde credea cd trliesc oameni care au ajuns la inalte m[suri duhovniceqti. impreund am incePut sd clutdm oameni duhovnicegti, citeam BhagavadGita, cdutam ce este yoga qi ce sunt religiile orientale. Am fbcut gi tai-chi, dar mai mult m-am-ocupat cu yoga qi cu filosofia orientalI, citindu-i pe Krishnamurti qi pe BhagOsho. wan Rajneesh,

cc ta s5 p(
nl

ci
in al n
V

p e c s 'j s
l'

r
I

q9 ani, u_ ir,..p-ull rela{ie serioasd_ o fit[ d;;; cu ea avea cdutlri spirituale.-Dar atunci ma gandeam mai mult la studiile mele.Visarnsd devin solist de muzicdclasicd.i" t.i-a"i mi_am terminat studiile. in acegtitrei ani clutam oamenicu faiml de sfi_nfi, se discuie_, ca ,q.E ne spunemcevadespr. sd bim despre sfArgitullum'ii, aur"iototvor_ "iit*, confuz in mintea noastri. N_aveam "r" spirituald ca sd putem pune ur L.r, via{a ince_ plt. {e pl5ceadoar sd cdldtorirn,si pur_ tdm.discufii filozofice,sd .""o"it._ ou_ meni,.sdcunoagtem femei,A.a ia fim i_ morali, numai n-e pldcea,thilt; cu fete_ le. Odat5,. Crdciun,ude i.t"rri"o. "eruiiu r preot care strAngea: acasl gi, cu ajutorul i, le impd4eaidraci_ i-am spus lui N. cd
,,Dar nu qtim unde std. r numai cd trlieEte in pi am rdspuns, ,,Vom m{ ,,Cum?"- m-a intrebaj simt cd il vom gisi".
8

cdnd tu re I-ilffXffiHl,i,X*# {s un-i; ff: tuald. CAndam avut

De

p_entru r" T#X1"1"1'ff*#""r.: cdeste

Am inceput sd cdutlm orbeqte. Am intrebat pe ici, pe colo gi am gdsit casalui destul de ugor. Era sear5,dar noi am bdtut la uqd. CAnd ne-a vdzut, a zAmbit qi a zis: ,,Voi doi sd nu vI desp6r[i1i niciodatd!" $i intr-adevdr, cu toate cI am devenit monah, am plstrat relafia spirituald cu el gi ne sprijinim unul pe altul. Altd datd am vizitat un cllugdr despre care aflasem de la mama unui prieten cd este un om sfAnt - vdzdtor cu duhul. Ne-a primit, am intrat intr-o camerl. Nu zicea nimic. l,a fel gi noi nu ziceam nimic, pentru cd aqteptam de la el sd ne spunl ceva. O datd se uita la icoana lui Hristos, o datd la noi. La un moment dat, s-a uitat la noi intens gi a zis cd ceeace vom face in viafa noastrd o s[ facem bine. Mai tdrziu, inainte de a deveni monah gi dupd ce in[elesesemcum trebuie s[ trdiascd un creqtin, m-am.dus la Atena qi l-am ajutat sX intre pe calea Bisericii. Atunci, tatll lui m-a ameninfat cd m[ va omori, dacd nu-l las in pace.Acum N. are o familie cu mulli copii. Sespovedegte el gi so[ia lui qi sunt foarte gi rAvnitori. Au parte de mare rdzboi din partea rudelor. Apoi am inceput s[ caut prin yoga gi invdfdturi de acest gen. CAnd am avut 20 de ani, m-am despddit de fata cu care am

cc ta s; p( n(

ci
in al n
V

p e c s r' '{s

r
t

avut o rela[ie - gi asta m-a durut foarte mult. Cu toate cd voiam sd m[ despartde ea, pentru cd vedeamcd nu ne potrivim, m-am rugat lui Dumnezeu sd-mi ceardea sd ne desp[4im - ca s[ nu simti eadurere, ci numai eu. Cu toate cd ea nu voia sXne desplrfim, dupd ce am revenit la Atena, duptr vacanfa de vard, mi-a cerut sd ne desp[dim. Am acceptat,dar a fost foarte dureros pentru mine. Atunci m-a sfHtuit un coleg ceva duhovnicesc. Mi-a spus cd nu trebuiesi md sprijin de oameni,pentru cd oamenii sunt ca gi paharele,dacl pui greutatepe ei se sparggi te taie. Numai de Dumnezeu trebuiesi te sprijini gi El nu te va llsa niciodatd. Atunci am inceput sd glsescmdngAiere in rughciunegi sd ascultpostul de iadio al Bisericii.Am inceputsdstudiezNoul Testamentgi si discut numai desprelucruri 9uhovnicegti. Imi amintesccd odatd am fost acas[ la N. A fost gi soralui acolo(acum,din pdcate, ea este maestrdde yoga) gi fumau droguri,hagig. CAndmi-au oferit gi mie, cu toate ch pe atunci fumam tig[ri obignuite, am refuzat, pentru cd gtiam cd este ceva periculos.Ei insistau,spunAndcI esteceva nevinovat.Am refuzat. Au inceput sI md batjocoreascd. inceput SI md intreAu
10

cum in[eleg cI aceast[ bucurie mi-a dat-o Domnul pentru cd nu m-am ruEinat sd-L m[rturisesc in fa[a acelor oameni care md

de radio al Bisericii. Deodat[ m-am trezit

stat deasupramea. Era sd mor de fric6. Este incredibil cum m-am simfit in momen11

cc ta s5 p(
nl

ci
in al n
V

p e c s
t'

Js -

r r

Am incercat s-o pun in legdturd cu tat5l copilului ei, dar intre timp ne-am indrigostit unul de altul. Cu adevlrat voiam s-o ajut gi ea s-a agdfat de mine pentru cd a gdsit la mine dragostefdrl s[-i cer nimic. Dupd o prietenie de patru luni, am plecat la armatd. Impreun[ cu ea am inceput yoga, dar nu cevaimportant. CAndaveam 20 de ani m-am spovedit pentru prima oard. - De ce? - Pentru cI m[ simfeam urdt pentru un lucru pe care il fhcusem gi voiam sd-l scot din interiorul meu. - Voiafi sd ud schimbali modul de uia{d? - Nu, numai simfeam mustrlri pentru cd m[ comportasem urAt cu o anumit[ persoand.CAnd i-am spus preotului cI fac yoga (pentru cd incepusem si fac hatha yog&, singur), atunci preotul a inceput si tipe cd yoga este satanicl gi ereticl. Eu ml gdndeam: ,,Ce-mi spune? Eu am venit s[-i zic plcatele mele qi el lipd cd yoga este satanicd. Fac eu chestii satanice?"Nu mi-a pl5cut acest lucru gi am plecat nervos gi supdrat. - De, dar preotul auea dreptate. "- Da, bineinfeles cd aveadreptate, dar nu mi-a pldcut modul in care mi-a vorbit,
L2

13

cc ta s; p( n(

n-a adus argumente ca sd-mi oiplice de ce yoga este satanici. - Fdrd explicafii!

ci
in al n
V

p e c s
rt

Js ' F t

- Gimnasticd.,dar aSi Jdcut hatha yoga,nu? - Da, hatha yoga. Dar hatha este o ptrt. a religiei lor. De exemplu,c6nd faci palglu] soarelui,care este un exerciliu de incdlzire,de fapt te inchini zeuluisoare. . _ Mulfi au inceput de Ia hathaAoga gi dupd aceeaau trecut Ia alte forme de aoga.

To{i ne simfeamaga.CAndm_amcul_ cat,atunciam vdzutpe peretelede vizavio icoanda MAntuitorufui.-emsimtit o bucu_


14

rie imensd gi o linigte gi am inceput s[ ml rog Domnului, sd-mi dea pace gisd nu-mi neJrice de mediul acestanecunoscut.Simfeam cd ii vorbesc Domnului gi cI El m[ ascultX,cd este lAng[ mine. N-am uitat niciodat6 cAt de frumos m-am sim[it. Era ca gi cum imi spunea Domnul cd este totdeauna lAngd mine, gi intr-adevdr aga ne spune, dar noi nu-L ascultlm. A fost foarte greu pentru cd am fhcut armata la forfe speciale gi se comportau foarte dur cu noi gi instrucfia era foarte grea. Dar era gi avantajos pentru mine pentru cd eram pldtit gi era gi la zo de kilometri de casamea. Aqa cd md intAlneam gi cu fata aceea. L^abisericd nu mergeam gi imi fhceam planuri pentru viitor s5 cllltoresc in Europa, in India, s[-mi termin masterul, s[ dau concerte. Acest lucru a fost adAncinr[ddcinat in mine gi a fost nevoie sd-l mlrturisesc in fafa altora. tmi amintesc cd intr-o zi un soldat mi-a spus cI tatll lui este reprezentantul lui Bhagwan Rajneeshin Grecia qi c[ el este sannyasi (aga se numesc adep[ii lui Osho). Igi schimbasegi numele gi il chema Varinti. Atunci i-am spus cd Si prietena mea a fost sannyasigi cI eu fac yoga. tn aceeagidupi-amiazd m-am aflat intr-o cas[ impreun[ cu cinci dintre ei. Prietenul meu
15

cc ta

se
p( n( ci in al n
V

de la_armatd, tatll lui, prietenamea gi o pereche, careau fost sannyasi ei, ea era gi din Greciaqi el din Olanda. Am inceput sI discutdmchestii filosofice. CAnd a venit rAndul meu sd vorbesc,m-au intrebat in cine cred. Eu am rdspuns:,,Singurul adevir careexistdeste Hristos.Restulsunt minciuni".Atunci o-

ouri filantropice. Deci, cdnd am fost la ar--ute Hristos, a venit qi ne-a vorbit despr-e despre-poclint[ 9i totdesprespovedanie, odal[ ne-a cdntat niqte cdntece creqtine' Am fost entuziasmat pentru cd imi amin-

p e c s r' J ,s

bd. Hristos estesingurul Dumnezeu ade-

r r

gi cd sunt cu fata aceea,S., 9i el mi-a rlspuns:,,Bine".osI vedem-ce-faeem:Deaseduhenea lni--a gpls-*-c-4 am*o*.Bro.blemd. 6cut-vriji. hovniceasci i cd qin-eva.ne.a - Agau-a spus preotul? - Da, mi-a zis ci are--in-fundin.cnrceaBe care.afost .r-is"t-ru o b qcdticS-spjipe$-e-de lignit Hristos, qi dac CiUeya inseamn[c5"i s-,auff etrt trlji. CAnd ne-acitit o rug[ciune gi [inea cruceaaceasta, erau toli soldafii in fat[. La sfArgit a retinut opt persoanedintre noi. Ne-a spuscd cineva ne fbcusewlji. Cineva lAng[ mine a spus cd e adev[rat qi cunogtea c[ cineva ii fhcuse wdji. Mie nu mi-au fhcut wlji, d4r cAnp aveam rz ani am inceput sXcitesc o carte folosit[ de w[jitori. Fd;i sd inteleg c-e_ fhpeam. Bineinteles, dupd puJinb weme nu pulg3m sd dorm, m[ trezeam din somn qi alergam
L7

16

cc ta sd p{
nl

cl
in al n
V

i ,s

r'

p e c s

lq pat la pdrinlii mei, plAngeam noapteagi in generalqipginte@ogige,fifa sX inleleg-?lec.e.DEvolul avea putere asupramea,pent$..Si"n-U_" S"ppy-edi sBm niclodatd faptul._c.d sitrsenrlcarteade wdjitorie. $i in armatdpracticamin continuare yog"; pentru cd eram cu S. in continuare. S-a lipit de mine pentru cd ii ofereamun sprijin psihologicAi ne-amgAnditgi la cdsltorie. - Cucopilulei ces-atntdmplat? - Ia inceputnu md simpatiza, vemd deaca un strlin careincercasd-i fure mama. PAnI la urml m-a iubit gi imi spunea chiar gi tatd. Aveam problemecu ai mei, pentru cd ea era cu mult mai mare dec6t

gi nu qtiam ce sd fac' --"varand S. toate acesteami-a fhcut un fel de w[ji chinezeqti, I Ching' care se tt"i de gase(6) qi trei monede' otu.ti"e "n m[ desPart de ea, dar nu Pu?oiam sI team. - Nu simfeafinimicrdu? - Ba da. Voiam sd m[ desPart de ea,

t t

- ud pldcea mai mult? - Qe pldcea pentru cd voImi Flamenco. iam sd mergin Spania sd md ocupcu agi cest fel de muzicd. Dupi armatd mi-am continuat studiile de masteratin muzic[. Am gdsit un profesor foarte bun. ii pl5team mulli bani pentru cI doieamsilfac
r8

minicd - era luna decembrie... - in ce an?


L9

cc ta si p(
nl

Ci
ilt al

n
V

p e c s ,i s
l'

r r

- in 1996. Era duminica. Eu incd n mergeam la bisericd, dar md rugam qi ceream de la Dumnezeusd-mi trimitd un om caresd-mi spund ce sd fac, care estemisiunea mea in aceast[ viafd. Dupd-amiazd. am sunat la pdrin{ii mei, ca sd vdd dacd sunt bine. Mi-au spus cd sunt intr-o excursie intr-un'sat, la nigte prieteni foarte credinciogi,gi cd la ei stdteadomnul Iorgos pentru cd venise sIJ ajute pe duhovnic. El organiza o seard filantropicd, pentru cd voia sI strAngd bani ca sd facd un azil pentru oameni sdraci. I-au vorbit despre mine gi desprecdutdrile mele gi el a cerut sd ne intAlnim. A sim{it ci trebuie sd ne intAlnim. Intr-adevdr, in urmdtoarea zi ne-am intAlnit la bisericd gi am vorbit despre Hristos, despre spovedanie, despre scopul vietii: Dupd ce am discutat mult, l-am dus la casa

mi-a spuscd acestaesteun semn' tn urmitorul week-end am hotdrdt

am mAncat,mi-a venit dorinta si md spovedesc. Ne-am dus cu pdrintele S' intr-o

m-am apropiat de Hristos. Seara ne-am

A avut loc atunci qi un fel de tombold. Cadoul cel mai important a fost o copie

bat cu voce tare: ,,Vrei sd devii ostaq al lui Hristos?" Eu m-am pierdut. Am simtit greutatea spirituald a intreblrii 9i responsabilitatea ce izvordqtedin ea 9i, fbrd s[ am o via[6 spirituali, am r[spuns: ,Da". Dupl aceeami-a orAnduit cAtegiraguri de metanii sd fae, cAte mdtlnii qi alte lucruri total necunoscute mie. Eu nu gtiam sd fac m[tdnii, nici rugiciunealui Iisus, qi imi era ruqine sd intreb.

cc ta

se
p( n( ci in
al n
V

p e c

s
{s
rt I

r r

Dupdcevatimp am in[elescI estecanonul unui cdlugdrcu schimdmare. Bineinfeles, a treia zi am incetat sd-mi fac canonui pentru cd oboseam pierdeamnumdrarea gi la metanii. Ceea am infeleseu era cd acum,fi_ ce ind un ostagal lui Hristos, trebuie sd duc oamenila bisericdsd se spovedeascd si gi devind credinciogi.CAndam povestit a_ ceastala urmdtorul meu duhovnic, mi-a zis:.,Bdiete, ostaqul Hristosestecdlugl_ lui rul!" Aqaam inceputsi indemn pe oriclne crrnogteam seducdla bisericd,la spovesI dit. Atunci am ftcut o excursiela Meteora cu prietenul meu N. CAndne-am intors, tatdl lui N. m-a ameninfatcd mI va omort, daci nu-_l pe N. in pace.Atunci i_am las spusci dacdfamilia mea gi rudelemelea_ !e de ameninfirile lui, o-s[-l o*ou."t"i. Dupd aceasta m-a mai ameninfat,dar nu tot insista si-l las pe N. in pace.iand eram sfudentauzisem unul Tulatos,care de vepera zeitdfile antice. De la el auzisem prima datd cd spoved monilor gi ifi curifd r nea in fafd tot ce cre( mdreliacivilizafieigre Intr-o zi eram la Atena gi mi_amamintit de el gi m-am hotdrdt ,d_l ,ririt.r. Mi-am amintit cd vorbeadespreAntihrist,

intdi trebuia sd lucrez cu mine insumi gi abia dupd aceiacu ceilalli. Problema mea era c[ aveam o nein[elegere cu duhovnicul meu in privinta buletinelor cu cip. Voiam un rdspuns ferm. ,,Sd le ludm sau nu?' Plrintele L. nu-mi rlspundea, ci spunea si agteptdm s[ vedem ce pozifie va lua Biserica qi cd sunt fanatic. $i ciqe este Biserica?Biserica este Hristos, Sfintii Apostoli, Sfinlii Plrinfi 9i Sinoadele Ecumenice qi nu niqte pseudo-plstori care nu cunosc Evanghelia gi vor sd facem ce

cc ta si p( n(

ci
it al n
V

p e c s
t' I ,s

t
l

acestom esteundevaldngd mine. duhovnicul meu. - Era in mintea d_uoastrd. - Atunci gheronda trdia tn Muntele scu sdm_ leafi? Athos? Nu, trlia la metoc. imPreun[ cu el m-am dus prima datd la Muntele Athos. Era pe 19 noiembrie pe calend4rul vechi. Atunci am primit primul atac demonic in Muntele Athos. Prima zi, totul era bine. A doua zi nu puteam sd stau, voiam sd ml intorc acas[. Simleam o depresiegi voiam s[ md intorc la fata aceea,S., care fhcea yoga. Ea, de departe, fhcea w[ji 9i eu nu qtiam ce seintAmpla. - Nu cp tntrerupt legdtura cu fata aceea? . - Nu, cu toate cd incercam, nu reuqisem sd m[ rup de tot qi ea incerca gi mai mult s[ md tragd la ea. Am uitat s[ spun cd ea era catolicl qi cd atunci cdnd eram la armatd am dat un concert la o bisericd catolicd - cum dau ei concerte in bisericd. Acolo am cunoscut un cilugdr franciscan, un bhiatJoarte bun, cu care am devenit prieten. il pldceam foarte mult gi imi ddduse voie sd merg la biseric[ ca sd fac repetilii,
24

spun ei. ,,$i dacdchiar un inger v6 inv altceva,spuneSf. Apostol paiel - sd fie natema".Eu aqteptam rdspunsqi nu-l un A,gacd am inceput sd caut un qn-meam. duhovnic.Ceva rpr'rrr"u?oarte imi intenscI

25

cc ta sd
pl nl

C ir
al

n
V

p e c
5

r 'Is

r
l

fanatic! pentru ci bisericaaveaacusticl foarte Parcd vorbea un ecumenist am.i6sPuns: nd. tntr-o zi mi-a cerut sd-l ajut la o liturEl mi-a-zis cd nu este uqor $i ghie catolicdla o inchisoare.Nu gtiam asimplu'este tunci cd e interzissdte rogi impreun[ cu e- ,pati"t", ua."at'it, face,:"ll i:n::l caut:' sTfi; sa.-l il;G;"t :1--l reticii gi ci aceasta este ereziaecumenis- iti'iite tL iu"aunirea!" er sca vr D4 rE rqvs li"tli11tT-'-T* mului, ceeace inseamndcd egti afarl de l-am cunoscut gheronda,,!l:l.e>'rpligt pe Bisericdqi cn ifi pierzi mAntuirea.El voia .J"it" ..umenismttl,papistptiryry c[ !; se in tirnpul misseisi acopdrcAteva momen- rii.i ii-ra ei ffebuiesi se^pscdiala[-si la*Bisete de linigte cu muzicamea. El m[ auzise ;"-intJ"tca la Biserica Hristo's, lui cAndimprovizammuzicdgi i-a pldcut.Vorica Ortodox[... ia sdfac acelaqi - Rdmd.sesem uizita Ia Muntele Is lucru in momentele carese acopereau obiceiprin orga lor. Am fdde Athos. - Da, a doua zi voiam sd Plec,nu Pucut acestlucru de mai multe ori, fHrd sI qtiu cd nu-i bine. PAnd intr-o zi m-ainvitat team sd siau, m[ simleam ca intr-o iuc-hisdmdnAnc ostia. ,our. si o depresieimi ap[sa sufletul' Am - $r nu gfi'afrcd.astanu estebine? avut doriirta sa telefonezla fata aceea'cum - Nu, nu cunogteam estefoarterdu ci am qi fbcui qi, cu toate cd inainte ii spusepentru un ortodox.Credeam n-avemdicI sem c[ weau s[ ne despldim' qu am ceruferentegi ci diferenfele sunt cauzate et-o in clsltorie! din goismgi mi g0ndeam e aceeasi sfAncI cu PAn[ la urm[ SbeISda m,a 3jglqt sI ta impdrtiganie a noastrd. lnti-un motermin rela[ia cu ea. in afard de faptul cE ment dat l-am intrebat de ce nu se unesc era o-mare diferen![ de.vArstdintre noi 9i cu ortodocgiigi mi-a rlspuns: fieeayosF, era'qlpapistaql 9i nu este posi"$tii, avem cevadiferenlepe carede mult incearcdsd bil6 o cdsltorie intre un ortodox Ei o papist Y ^-:^+^^;i arrn* a-

tagd. I-am propus sI devin[ ortodox[, dar n-a acceptat. Numai cAnd a v[zut cd md pierde-mi-a spus: ,,Dacd devin ortodox5, te cds[toregti cu mine?". Atunci i-am r[spuns: ,Ortodox5 trebuie s[ devii ca _sA-"ti m0,ntuiegtl sufletul,
27

z6

cc ta s; p(
nl

nu pentru mine.', Bineinleles,gherond yoea mt-a "expli-qaJ*-cd esteceva's""ri;*.

ci
tt al n
V

p e c s r' 'i s

religiilor orientale.

cezaortodoxI. - Yoga,in afard defaPtul cd ei. patibild cu inudsdtura gi an dogmele credinfeinoestre,e;Ie--Lelwul-ff -"e.d-n39-i-Ql!9doxe gi s"hlwf.e?!frie impotriua Sfdntului Duh. - Motivul pentru care m-a finut gi nu m-a ldsat DumnezeusI md pierd in c5r[rile periculoasepe care umblam a fost faptul cd, cu toate c[ am fost un spirit neliniqtit,

r
I

prin-c,ipiu: s[..L mirturisesc ca av-eam_.un. singur Dumnezeu.adevfuat.p-e-.-Donnul nostru Iisus Hristes. Pur gi simplu m-am entuziasmat atunci de c"g ficpa s.e yoga,cI poti.s[:Ii de_s"-chiZj.9e-n!4i despre egi s[ devii un om ilu-r4-ip.gt. nu nergetici Eu ate astea qi cd era Pgs a anumiteexperienfedeosebite?

fhceau Eil=ffiffi, $"glp,-qi-9nii

oblin , cum de obiceiseingneleer"lucu "ceice.se_ aS lAmpld _Q-QUp-{_qUcruri. Am-avutcunoqtinlele potrivite ca sd "pbt spunecuiva cum s5'faci cildtodi:s-

qslil_-_o-rto-_{o-xr_despree_c-Um_e

nIm

reugit sd fac, cu toate cd eram foarte a-

ft

dupd ce l-am cunoscut pe gheronda,mi-a spus cd nu pot s[ am viafl spirituall qi s-o vdd gi pe fata aceea, sauuna sau alta. Cu greu gi cu ajutorul lui am incetatde a o mai vedea.Dupdtrei luni m-au fbcut rasofor.Gherondavoia sd md trimit[ la MunteleAthos,@1lc1lg!l_slgr[ -p-edemonicggr_v-911.e-.qg_SpJ-e-n0-ilr-9-dg.r_Lru --aj_utq.ryllujpu_pol*r9giglegi_ci9_zi.Dinparnrmrc. P_r4_e-4I_ _Iaga _9.?.: {nl - Vdtnsemnagitnmomentele tea cealaltd, stau in lume era greupens[ respecqt gemnul cracii sauftceafi altceua? pentru cSlfegutul!1cqmd urm[tiue tru mine -Nu 1ea.$i atunci s-a intAmplat urmfltorul lucru minunat. Glma heroqda se_-rysa mult de luni de cAnderam rasofor,l-au chematsI seintoarcl inapoi la SfAntulMunte.A+acd am plecatimpreuni cu gherondala Muntele Athos, un an dup[ ce l-am cunoscut, fdr[ s[ am idee ce este monahismul(aproapenu gtiamCrezul). - Ali mers ca sd.uedegicttm este sau alimers hotdrdt ca sd.rdmdneSi? - Am venit hotirfft (dup[ putinfa omeneascd) sd stau pentru toat[ via{a. ca

tiglpgd-se_intoaree-i.n*S.fantulMu-nie,i6ntnl ._olpsliss- lp "lu_ue. patru DupI afxf

-gi

ne-amintors de la MunteleAthos,m_ergggmi-n-fieeare-zila.mlndstire arn incegr pq_t cftesccu gher.o-n-da&erghetinosul, 9[ ai .Patericnl$i pe sfin,fri P5rinti _ Eisericii qoasJre. vorbeade Ne pl-easg. spiritualI, za
3o

rdspuns: ,,Dac[ i1i zic ceva despre asta, te vei mAndri cd eqti ceva fhrl sl fii!" Atunci

4rrrj;Arn*gpug"-lttj,strefqnda_aqgp-!-11r5,mi-a

nt--aJrl, nii asrglllal .gI+Iltt+es. $tlu cH" -c3 iil trehuie ciederii visA;@idg,ci-este sd cig-c-i-al'puJer-I-lqan-e-qfltullil,cll*un-due bo'wic experimentat, g11e la di4vol. de m-a ajut-t-E scap-$i f[de Gheronda tdqireavenerdrii ce_Lqf_-dqlspLpze_c-g zei ai Olimpului. Eu urmXream cuvAntdrile Tului latos,caremd influenlase. Credeam Vec[ nu chiul Testament esteinspirat de Dumnezeu- pentru cl estescris de ewei. Gle-

ga. od-atd r,uss*a*s*-amabilitaE;Cnes


Dumnezeu.Atunci i-am Hr-i.stps.,este spus cd s["_mai djs_cut desp.re-:In_qpqpteaAceea, cAndm-am cul.gg-4qtu. Cat, am .awt un yjs:." eram intr-o livadd. despdrfitdin dou[ de un rAu. intr-o parte eram eu gi in parteacealalt[ era un om inalt, slab,cu barbascurtd.UitAndu-mIla

cI Hristos esteoifiiliitbii-$f Sd devenit-Dumneieu. fHrd sI Eu, gtiu multd teologie,tgSSUg*LSbpI_eSLaq u

ll

q4iltelqs ro-"Udg-Ir:a_qiulat g_-!_o5si sfssap_"de"gepgena-as@s,ta. YA9T acum, qig[gfuu']_nnul

nuu. El.r-rri:a.rdspun_s, Ju_.ai p4","$ harisma q-c*e-asta'l, rn:orn..trezit.. CAnd" e-ramaga de bucuroscd am inceputsI alergia jurul caseimele! Bine cd nu m-a vdzut nimeni pentru cd ar fi crezutcd am innebunit. B-ucuria a_ ceasta finut patru zile.Cdnd,,dupd a mufli
32

e electroniceqi eu nu !a despre yo-iam. iau. Cdu-d l-arn cunoscrifpg gFes[ ronda, totul a decursfoarte repede.Fdr[ ajutorul lui gherondaniii ru tti-ugn gandit prima datX. Gherondaimi spuneac[,
33

vqger[p1- -csJordoisprcz'ece zet - pot sd ii conving pe oameni, cu ajutorul lui Dumnezeu. ce mari rdtdciri se ascund acolo. - Cumttztca ce afiJd.cut? - Am continuat lec[iile qi studiile de masterat.Dar. incet-incet nu md mai interesa. imi spuneau Cd-mi dau o furiblie la bugetari. Eu am respins-o. Atunci era -v-gr-

[,

ci nu-l aveampe gheronda,nu cred cd aq fi stat la mdndstire.fin minte cd cerusem de la Domnulca atuncicAndvin in m[ndstire si fiu"ispitit cat El permiteaqi si mi sprijine ca s[ nu md intorc in lume. Am avgt q!un--cj s-!Ar.g Tot -d"e-.depfesie. voiam 9

rdppUfr-de-ad pur-gi-simplu e,uteCAndmul[i oamenivin s5 disteme,qtiu ce sd !e"-zic cutdm despreaceste

lucruri.

pentrJ*la $ei-eggppJe

pe ani. Binein[eles, an cetrecea,situatiase imbunltdtea. DupdaceEti cinci ani nici nu voiamsddiscutgi si-mi amintescde situamai inainte. tncd gi a[ia in carefusesem cum nici nu weau sdm[ gdndesc. trebuiesi in{e-

ead9'' a tinut pestecinci dep-re.sip

ca _l-ezeu si ng-_mipierd m|4{ile. Acum gheronda.


";

. $i trebuiesd ascullide_.duhovnic,pentructr-dia_yglu.L-va

m-a ajutat sd vid cd toate,iq ,ataraortgdoxiginoastre,sqpt 34

nem ,,duhovnic" infelegenu numai un se

om la care sd te spovedeqti, dar un om c?re-L iubeqtepe Hristos gi pe semenullui. este

c--de si te,c*o-4vingd fhe-u-t_ceya-riu. cdn-qi ll.l,


Dar ce nu esterdu nu inseamndcd estenedplrat bun. Poate ceva pare nevinovat, d_ar fie q{ p-lin de veflin. $i precum intr-un pahar de apd dacd pui o picdturd de otrav[ nu po{i sd o bei, aSase intdmpld gi cu viala spirituald. Crezi c[ nu faci cevarlu p ,:dar i. Noi ca gi creq-

profgjf,mnq$teai bil.

de ele. Faptul cd 4u cuqi nu egti respo,n-sa-

p_asl

, .oamenu nu ur-

moa"rg-Sgfl-e-te,l-e noastre. Sau va invinge sau va fi invins. i CAndfaci yoga sau orice altceva, filosofii sau-religii sau a_el'ra ace$t-ei alt-cgva.A.ga cE s _9e pentru ci, cum am spus qi inainte, e exist[ haml SfAntului-Duh q1g-iJ.pfinteqtepe om. $i aceastaduhovnicul trebuie tot timpul s-o aminteascd creintdreasc[ qi s6-i invefe dinciogilor qi sd_-i sd scapede rltlciri. Fiecare creqtin trebuie sd cunoascd aceasta. O altd tem[ la care m-a ajutat ghePe ronda era.qglgtis-mjrJ. lAng[ casa mea stitea un unchi de-al meu care finea calendarul vechi. CAnd a vdzut cd am inceput sX merg la bisericdincerca sd mI atragdla ei. DiscutAnd, incepuse sd md convingd cd la calendarul nou tainele nu sunt valabile gi numai la calendarul vechi exist[ mAntuire. ghprqqda. Gheronda gtia biI:am splr$ -Lu.l rle tema. El" inainte fusese zelot, tinea calendarul vechi. F[cea parte din gruparea mateitd, dar s-a intors la calendarul nou pentru ci credeacd gi acolo existdmAntuire. Mi-a cerut s[ vorbeascd unchiul meu cu qi eu sI stau sd ascult ce spune. tntr-adevdr am rnersla mlndstire impreun[ cu unchiul meu gi am discutat.PAndla urml un37

36

chiul meu cu familia lui s-au intors la calendarul nou. - Cei-a zisgheronda? - Multe, dar cele mai importante lucruri sunt cd in tgz4 toli episcopii din c3ecia_ag trtcullEElendarul "oii $i--in 1933 cAliva dintre ei,s--auintors Ia calendeil vechi. ,,Decicum spuneli cd aveli taine valabile?"$i cd niciun episcopn-a condamnat concret calendarulnou. Noi, ca aghiori{i, cunoaqtemcd cel vechi este calengi .da,zuJ".ce.rect,cI trebuie corectate unele lucruri la un moment dat, pentru cd nu pgate un patriarh,in,cazgl nos!ru Meletie Metaxakis, sd schimbe calendarul pentru s, dar nu putem sd facem o Bisericd noui. Mulli cregtini de stil vechi spun cd pe calendarul nou tainele sunt valabile... I-a mai spus qi multe alte lucruri aminunfit, agacd in loc sd merg eu la vechiul calendar,a mers unchiul meu la calendarulnou. inainte de al duce pe unchiul meu la mlndstire m-am intAlnit cu un preot care avea nevoie sdl duc undeva cu magina pentru o treab[ personald. in*drum m-am r,ugatlui Dumnezeu sd-mi arate care ette c4rleacorectd, pentru cd nu voiam si.mi pierdsufletul. AdevXrul este cd incepusem sd am indoieli daci sunt valabile tainele pe
g8
4

calendarul nou.CAnd ne-amintorsla biserica lui, mi-a cerut sd mergeminltrntru in pentru cI voia s[ md rdspldteascd bisericd, pentru ajutorul oferit. Eu am refuzat si primescorice,dar el insistasf-mi ofereceva spiritual.Aqace am intrat In SfAntul Altar qi-mi ardta diferitele sfinte vase.Cand am ajuns la SfAntaMas[, mi-a ar[tat c.hivgtul qi pAineasfinlitl care se scoate-J-oia tlgre pentru cazurileurgente.CAnda scos pAinea pentru cd str{]_usfin{it[ m-a gocat, L-am intrebat de cat timp o eea^ca.aurul. are acolo Ei mi:a:5spun$--d-in I\4qre _JqL?_ (de aproapeun an). m-am convins ci si galendarul-ngg nii-,sieI"nu,.p_rrgi sd tea.o-hucatE-depAine nu.muceglias-e[ s[ qtriluceascleaaunrl frrX henrl tuh. Imediat i-am spusaceast[intAmplare unchiului meu gi nu gtia ce s[ rdspundi. Dupdastane-amdusla gheronda. - Pdrinfii dumneauoastrd cum crureacfionat cdnd ali plecat Ia mdndstire? - Mama mea,cu toate cd era supdratd, n-a reac[ionat,pentru cd ii elplicasem cdcine",n-u.gi_l_aq{--cp!tt_r{Sad-ellrgi_m_qqah ep-te Aceasta speria impqtriwalui Hris!,op. pentru cd era o femeieevlavioasd. at-o, Cu tata erainai greu,pentru c{ il mai ajutam la treburi, eram sprijinul lui. A avut o cddere in depresie, l-a ajutat un monah dar
39

{!-;

Y rI
1l
lil

lr

care venise din Peloponez gi se instalase ! intr-o micl mdndstire lAng[ casa mea. Au inceput pdrin{ii mei sd meargXla el qi mult i-a ajutat sd infeleagd ce este monahismul. Aqa de mult. i-a ajutat cd dupi trei ani mi-au spus cd ar dori sd se facd gi sora mea maicd! De atunci au inceput sd trdiascd duhovnicegte. - Cum aSideuenit monah? - De obicei, cAnd-giltsa devine monah are.o bucrrrie imensE,pentru cd-seafiefo_ss$te- ..I)umnezerr; -de- fapt_-*esteg lui u' . Pentru cd tgin-a-mo-nahismului este imensd. La mine era exact invers. in timpul tunderii in monahism s!m!9_491 ""ia!_enoin

qi am,i4!_f'ep?t b*{tr0n_mp_nah: q1r,

gina{ia mea. Dupd tgndere, acest lucru continua neincetat, aga cd am prins curaj

e,

nu Y-o"l--reu$r nimic, ci voi-pleca.de,la mdndstire...". galm,, Atunci, foart_e_ rdsmt=a. si tu mi-a

zis aceste cuvinte,voce-a a"incetatgi m-am g,4bnat, Prima carte pe care mi-a dat-o gheronda s-o citesca fost ,,Pelerinulrus", in care se vorbegte dgq1e-Rlg&-igtteu lui , qi mI invita incet-incet qsta _i rog qi .4q_9 in qi via[a noastr[. Aqa - gi cu ajutorul lui discutAnd gheronda cu Dumnezeu- mr--ai1"eait-dodnta-s5- eml-afi plec din lume, ro,$esc Dumnezeu,s[ lui pentru cI toate mi se pdreauzadarnice gi sufletul meu nu era satisfhcutde nimic. gi faptele M[ gAndeam $u$ai_ cd n-qaqlre"-,$i-.D-umnezeu, bineinleleg sunt v"9$nice. Cand am mers la mlnlstire am inplrpr_!:ql_afruntat multe greutd[i. Dgf_AUq jutorul dumnezeiesc. imi-ffinteiE oaite, cAnderamJS$afor, pdrinte mi-a dat doun uasileli dline -deap-a-sa -leduc.la-qdissd l_e*-am tant[ mare.C_gnd_ ridicat mi-amdat seama sunt foartegrelegi era greusi le cd
a

-mai.uqoare FAni- ee,4iungand h capdtul dru mului, ni pi,U.uIe_mai_s_imteAm . El,gutatea.A-c"eastam:a-ajutaLsi-inlelegcX la inceputvoi aveagreutdti- pentru cd orilui ce inceput estegreu -, da!, c.u-aiutonrl
47

n
C

lupta va deveni mai ugoar6. P".U_m-n-ez Dar totdeauna,cu ajutorul lui Dumnezeu. I.gIF, monahg$i este o luptl inter-ffiatimite. Brteinleles,' a$a trebfiie igarl sd se intAmple cu fiecare cregtin, dar acesta este gi motivul pentru care monahul pleaci din lume gi I se ddruieqtelui Dumnezeu. cA

bun qi r[spunsurila problemele persolor nalegi nu numai. a estecredin{a. I pentru 9{ triim ziqi lele Antihristului si a fe-le-.Antlhristufqi
mai periculoasdeste esre -mqlPen-culoasatoate cd este un coD Cop ' t care cu

4ajlrrist, totugieste

qre a apirut in Biqeilcdw-eodatd. Intre

rd la desdvArqire. sd zicem noi, carela Ce giqun gdnd--h,un de-al lor nu putem ajunge?C_hiar d_acd ugi nu p_utgm la m4S"qra Sfir-rlifor sjunge rinti, trebuietotdeauna ne luptdm,asd ducAndu-Imullumire lui Dumnezeu, cu smerenie, recunoscAndu-ne sl5biciunile, qi noastre infelegAnd ci nu.este vr-ep .ncnslrd, _de-a -igp.qavi_ Eu umnezeu. hgabqaUtui-Din fafalui Dumnezeu pentrucdmi-a trimis un burt pov[luitor duhovnicesc, md acare jut[ si intelegcum staulucrurile. ul trebuie sd se luptg pe trei fronturi. P_dm.ul lupta noastrdpersoeste nald cu patimileqi sldbiciunile noastre. Al - pentru cdcei doilea esteaproapele nostru careviziteazl mlndstirile vor ajutor de la monahi,vor si ia putere,sd ia exemplul
42

sptgplg

s-d - ei, careajunsese-

tlne - cum este

. Y-gga' *9u-slalsle-rapia, gy.urye&,-$S1$, i atqu* Sh F,e_ugSlrui.


_e,_ hii, avAndu-i in frunte pe episcopii care gi ei provin din monahism, tqglgip-_qn on__e" punemaldt_ec.gmpnjSt-r_lqf ,_tgiqrtqdp_Cgi$i asta pentru cd am vorbit mai inainte au caracter soteriologic. Primul pentru cd este in legdturd cu noi, al doilea pentru ci ii ajutimpg pgmgni! gg$tILSmdeplinim porunca Domnului care sp..une: ,,Iubegte-l pe semenul tdu ca pe tine insu{i" qi a_l treilea pentru c5, r[mAnAnd in Biserici gi mdrturisind credinfa adeviratd, ne apropiem de mAntuire. In afara Biseri43

di nu existdrnAntuire. mai dar

ii nu nucerurilor, giae cei tru episcopigi pentru preoli, pentru ci Evanghelia estecomunI pentru tofi. Xplggtr pii_!_rgpuieq?_S!ie$"-pp.zrllqlpr_este__qnlde

fl

\fL$ jg$ft tla_F_is-ericn.Toatecelelaltecredinte care nu-L m[rturisesc pe Hristos sunt opereale diavolului qi fbcdturi omepe negticareii inqeald oameniqi ii duc la pierzanie. aceea, De I ne spune cd t _efg$glglg__qu_U.t_ninpinQg-g-g: ale diavol-ului. a -gullt .DeaceeaBisericaintemeiatdde Hristos acum doudmii de ani gi condusd SfAntulDuh de a rdmasneclintitd,inadevdrulpropovdduit de Hristos, predanisit de apostoli gi pdstrat de Sfin[ii Pdrinti. ii $Uglpttr_ ig_siguranf6numai ce-Ud rUgl4lnE $lnlu_Burrji qi nu mutdm.lotarelepqsedq ei. De aceea primim ceeace ei au primit gi condamndm ceeace ei condamnd gi trebuie s! nu avem comuniune

s-Ilfiie. $l-.aiBoporului. nfSlqiesc_pppsurlui. 9e,q!qg!le


prin care se aratd ca fiind autoritari sunt

nu ii interzigreqite. .@ cg-gpiya fie prlmul. D-usr-ne-vreasifie sd gSrmul Daci tot spun episcopii cd ei sunt (cum* cbrp al lUi'-H_nstp_,s_ $i sunt)
sd sluieascd

cu--q-er-q4mntE.

Cii ce

vtilbesc despre dragoste ar trebui s[ arate ca via[a noastrl sd fie corect[ gi sd luptdm pentru mAntuirea noastrl ryltg

i-au bdtut, i-au lovit cu pietre, precum gi pe Sfintii Ioan Gurd de Aur, Vasile,Grigorie, Fotie, Marcu, Palama, Atanasie. @[| sg4_! mari qt6lp! ai Ortodoxiei.Cine pdti-

ca!q9$tg-4st?si eSe*X"gentrucrediliilfr-?

re--,gpi9qgp, care preot, calp monah, .care mirean? Tr[im un cregtinism nepericulos.

,,a-

+'I

r-JX

Dar sd nu wem sd fim noi cregtini (Grecia) Vedemin Sq--qielatea-noastrtr privilegiati in fata milioanelor frali de-ai jos icoanele-din.qcoli clidrile gi cd se dau noqtri care au primit mucenicia.int"0i de publice qi . DacI ne atoateqpis_copiitr_eb-_u_ie__s,f,=r"-alu4ge*p_e",lUpiin perigadaic_oqg-c-f?El!l-or, dinprimii flam dln*turma,Jor, adici pe ereticii care duc tre toti,* Ei:alfi"y.i-rsat--sdngele^sA pentruatui. tu-rma HristfrT"Fiei"anie. Nimeni nu se fin0ni i,c,pau_eJ"e la-Jsptil"lqr.
-'r 'i

ce.st-mgtiypg-ote_sle4r,rUqur-rt?i-iU_fgtg-pgii simpatiz[m. Fii ai Bisericii suntem gi noi. Dar pentru cd noi wem sd fim fii credinciogi gi sd rdmAnem in Bisericd dAnd mlrturia cea bun[ (numai in Biserici exist[ mAntuire)
ll

egmpnislqul- 9i nu pentrucI nu Ugngrua

triarhului .Bartolqpqg-g, gi in fata oii-L[i dar ...^ ,,'','";

din Vor

n-!Lve"-L-p*olqese-49-se_q9-_tlq4papi$lasi rac-!-eypepVesa_f:Jqd&natialueb-.un-i'S!t_ay_l+J,gl Dar ade,v5zului. dacdwei si fii episcop,sausimplu creqtinortodox,trebuiesd ii. gidacd atunci ierarhul sd primeasci muceniciagi - gi pi S,Uf-ere nu numai sd-i pupe creaincioqii mdinile gi s[ facd metanii.Acestea sg-ptinge!5ripapiqldgeqti. pentru cd fgbuie s[-i aesle"resp-onsabil, libaqi.$i astane-o spunnunuJ1r"it] enii, starell, gp.tSqo-pi!-,. urri-i, msn-ahi. 9i Ei in ce geinletggeprin ascultarea Bisericd $i pe careo cer? Ce esteBiserica? aceiadintre episcopicarg.nu mdlglrisesc cuvAntuladevdrului?Bisericaeste insuEi Hristos, trupul sunt credinciogii,mirenii, monahiiqi clerul - dar adS.:**Ll.J_g-*qf"-dt$g. ce spune cevadiCel ferit estein afara Bisericii,chiar dacdeste patriarh. monahulage d4("Mdrturisirea de credintdimpotriva ecu+6
47

. Ne vom implanta ciF'pg qi ne vor spune: ,,Nu conteazd, pul in mAnd faceli ascultare Bisericii. E de ajuns sI vd spovedili, sd vd impdrtdqi[i qi (cel mai important) sI ne ascultali pe noi". sa$i pe ngi, qe! .qA{-e "f-e_Ag-[ig5,r-[5-n,-gg

s"f,

Lb

rltenismului'l) carc_aajuns.gi in_RpmA.qia.

are poporul. Ar fi bine s[ nu existe aceastl problem[ gi sd ne ocuplm numai de sinele nos-

s{.i4 pulergca gdSi continue via{a.Monahul trebuie sd fie gatas[ dea totul acestor gya$helia oameni, qt. -s4ilrlgpll"gjlg D*rygos"lgi. mai important estegd,_nU Cel inpo! cg1cdm i.eglm (_mo;1a"[ii).Iaiyeald, s4 ci ne indreptdm spre oameni gi sd-i cons[ gere ducemspre Hristo*s-r gq-[g-dg$g$il_su

fl.t"le$Irupud6.

mif;;-e"i

auve

c.e$t-el, atunci nu te intereseazdnici credin{a.Acesteadoud merg impreund. se $1seroagdin - Mp_nahul intereseazd pentry sggp-gi. in afari' de speg-|4! Eo-d lgplg"-pe:gonald .Si _a"ntiefe,ticd trebuie sd vorbeascd..cg_gg!'care ajutorul gi,s_d-i ii cer ajule prin"iugeciune. De muite ori trebuie qd afierosim ore intregi diseut_dnd oa_cu menii care ne cer ajutorul. $i, cu toati cd monahul incearcd sd-gi dezrdddcineze patimile, de multe ori se aflI in situafia d-ea se ocupa mai mult de ceilalli. De cdte ori nu vin oameni cu probleme, care cautd o i mb rijipa--re-sp rnlual d, ca sd se odih neascd, ca s5.gdseascd rezolvare la problernele lor,

nit ldng[ Hristosqi gi-auschimbatviata. Imi spuneaun monah cd odatda venit la el qg""I_ati_ dB noud ani cu caniei. L-a obligat (pe monafrfFe voibeascd telefoncu soliaberbatuluicaii re era la spital cu copilul. El nu voia si vorbeascd. sd ii zicdunei femei indureCe rate?CAnd v"ofhil,mama-azis: au. .Plrin{s, i5r3ce.stspitg,lL;a4qg,L91t_p-eDumne-Zeu.ADumnezeu. Numai ,v_i_Iqg s .pgntru mine ca s5-midgaDg4p.e2e-!rpgt-gle3a sd-pgtprimi voia Domnului."Mp*qabql s--a mirat. Imi spuneacI pdn[ la urm[ e]""e*fa cjl. -carea*-lqalzuLes_dqlA_bmeia-aceea. PAnI la urmd, feJ_4a_in mod minunat, insXnltogit gi acum trdiegte no-r"ngal. tdmpllri ea te s$i-t"u_frle md4pq[ql*e, a Ei Multri oameniigi schimbd MuntllieAthos. - CunoaqteSi alte cazuri? Ei
49

+8

- Da, cu ajutorul lui Dumnezeu. Odatd, cAndincd eram frate la mdndstire,nevizitat trqi persgenedin Ser-res. Unul 411 dintre ei aveaduhovnicla noi la mdnistire. L-a aduscu el gi pe fratelelui, caren-avea nic,,,,,,,,,,,,,,,,io- biserica*tr[ia i.n pdcu -legdturSqijqi ingelasofia.Aveaadusecu el droet guri. in general era in lumea lui. rrat6lb lui mi-a cerut sd-l conving sd se spovedeascd. intr-adevdr,am discutatcu "[ti-p indelungat.I a.Urrmd, dupdce s-a spovedit, mi-q spus: astdziimi schimbyjata" "Eu de - Ei mi-a dat drogurile pe care le adusese cu el. I-am spuss[ le arunceel insugi,cum a qi fhcut. Dg atunci intr-adev[r via{a lui gcflimbat. devenitun familist corect, A _s:a gi-a adusbdiatul la mlndstire gi ii incuraja pe prietenii lui s[ se spovedeasci sd-L gi pe cunoascd Hristos.Aec$tiacredeau a c[ intt*elunit-qide.:nulfe.orlil*haqiocoreau. ,$tfel de cazuri sunt multe 14MunteleAmulte. Nu le fin minte pe toate. !hos, S.gnt Dar fiecare monah, la fiecare mdnXstire sau schit,intAlnegte oameniqi ii ajuti duhomicegte.Oameniivin la Muntele Athos ca sd ceardajutorul Maicii Domnului.Monahii sunt totdeaunapreg[ti[i sd dea sfaturi, dar mai alessI seroagepentru ei. A venit cu pufin timp in urm[ un solqi m-a intrebat dacdil 1in minte. Am dat

incercat sX-mi amintesc, dar nu puteam. Atunci mi-a zis c5, cu unsprezeceani in ur-

sau de dou[ ori pe zi Acatistul gi totdeauna se gdndea la ce discutaser[m. Toate acestea mi le-a zis pldngAnd.A fost foarte emotionant. Eg nu fhcuggm nimic. Melga D-,qmnului dlbinecuv6ntatea gi ajutorul ne ei. Noi ii spunem omului cum gi de unde sd cearl ajutor. Npi Uu ne putem aiuta pe noi inging cum sX-i ajutdm pe ceilal$?

rin. A venit gi el dup[ mult timp la min[stire gi l-am auzit cAndclteA"m _P-ave-ge.1ni[a

La fel s-a intAmplat gi cu un alt"pel.-e;

$i cu mulli altii. - Spunefi-migi alte lucruri minunate saudesprepdrinfi anuiald sfdntd. - ln MunteleAthos am avut fericirea sX cunoscbhtrAni din altd m[ndstiri sau din puitie. Cu rdbdare ne sfttuiau qi ne Ceea vgrbgau {espre ebuie ce mi-a rdmas

qd-i !1atim preferen[i?l pe ceilalti, dacd e monah, sau mirean, sau episcop,pentru cd Hristos S-a intrupat gi S-a fHcut om e4!sd N-a venit ca episcopTau m6u.tuiasc5-om'1. ca rege pdmAntesc,de aceeaEvanghelia ne

invafd cdciue-p-pJrmul* ullimqlsislg: este

r.,,Deaceea, d-4cIqin-glacrede__cd important pentru cI esteepiscop sau monah,atunci se impo!5r.-v_9_gte S!.ltei Evanghelii. p[rinte careacumtriiegte in pus,U,n tiu s-a intAlnit cu un$arg*aqcQt_ i-a zis: gi ps_toti la"f_el" p,e_ 1e.iube-Ete ,Flr!_s_t_o_q $i. gei gi.pe.-sfin{i. Distanfa intre un n-[ef,togi pdcdtosgi un sfAntestezeropentru Dumnezeu".Altfel judecd Dumnezeuqi altfel noi.

lui, fiind impreundcu prietenii lui l-a vizitat acestgheronda.A dat tuturord cAteva sfaturi gi prietenii lui au intrebat dacdNicolae(numelestudentului)va devenimonah gi a rdspunscd nu. Qg.pq[i" i"nai4Jg,{e a pleca, -s-r-nti $i a r5.masgqt cu,N_ic-_o-"Lae. ,Tu o sd devii moI-a zis: nah in MunteleAthos Sip sq lcasa
it monah,l-a vizitat pe pI-

rintele noascd, acela


q !" .

gi, fbr[ s6l cu-

lle-qle m zilel
MunteleAthos dar gi din afara lui
zrs ca I

Mulli nc cEnu trebuies[ vorbim despre Antihrist gi desprecAndva veni, pentru cd atunci il uitlm pe Hristosqi speriem lumea. - Cepdrere aueli despreacteleelectronice?Dar despreacteledesprecare se spune .cd. uor confine numdrul 666, numdruIfiarei? pp care. popo.rulglep__?_refudin mptiysde-credinnu-'-8"o

careacumestemonahstudiain Serbia. Odatd a vmt sd vtzile/i urr_S"beip-ndg y"rtiJ, c4lC_qra nebu4_pe1r'tru Hristos.A incercat gdseascd, ei eii-pGcatin pddurein s5-l dii perioadaaceea.Dupd o lund, in camera
52

-al meu

vor fi incorporate (nustf,r-.personalpentru impozite), 4M pentru g1-s_gy_r3l s[nitate), 4M KD (qo*tLd1-p depaSaport,carnetul de coritlu4-q-ILdrul cereqi oriceii trebuieunui.cet[fean.
53

F $i

ese.

t.in acest card

bgi,sfintilor. Q"alt[ fiar[, , se ridicd din pdmffnt. Numele celei dintAi: 666". Aceast[ profetriene avertizea-

strAng datele a milioane de oameni din

toatflplaneta. cu \4iCioCipril nrimfiiiil66O


va fi semnul

cEFtf
rea cipului la mAndsau pe frunte Ei tU!_tpan-Teqlpgd Apppalipsi. Bineinfein les cI difprenla, "implantat 9i deglrnenumdnrl in mAn[ estemicd.Diferenfa constdin faptul cd in al doilea caz pofi sdte pociiegti. Bunul"Dumnezeu, dragostependin tru om, t-otce seya.intAmpe $el@tihristului Eg1_g deqEa _ckrd men[iunea Apocalipnoi. sei desprepecetea Antihristului pe.care o v.aPrimi@,incAt
nu incape nicio indoiald. De aceea

. De aseme-

pentru cd cei biruitori din aDumnezeu, ceastdlupt[ vor fi incununati de Dumnezeu(Apoc.15,1-5).

j-e_jn""ajpJ"e".qrery6tori!Anli[risf o[9-s^i!9 inainta din


Ioan

lor in toatfl

tului calipsd(cap. r3): , spunein Apocare se ridici din

calea 55

rncer-

[umea

e-1, u-- 1rU_gxi_Sli

libertategi sd nu incalceconqtiintan r3ligioasa. 9a SLcreStiniortodeii,

n Puteauin sistemelede i

culatoare)sd foloseasciu_4-__qarceare-ru-

realui Hristos. Pentrucd r i, al-organelorantihristiee,4l gi este-.purtaloruJ injr_egufilo-

se spune lrgnic ,,oamenistranii", ,,obseI numelui An-

tini care d__cagtq$Ul,_eare nu vo-rsi.jerffeascS. ceya Avemtotugi qi noi eblm p-e ace$tia:Cinesunt cei bfg^qy!-gi toti ob s-gdgti, care-reffin -un-iium[.eorr n-oi

reei,vorbind desprea4ri Apgqaliptjgr, proorocesc lucruri cutremurdtoare despre durile electronice satanice numdrul666 cu

N-ol, P-nB

incercdm prinp-ibrespecte -s{perso_-44fI,


S6

r4esc acegti Sfinti P[rin[i pstfon endriui (P.G.ro6, 34o), adted__ave-, ,___vqj4-g3menilsr

je-c)pnn_qar9-yqta_u_o-_am-enU Hriqtosqi 4eunim Ge-qgartgde in "apgg perioadi, p_q. b-!{c3r[d) r4d, drrpdmoarte, ea
pldcula ca o carte de joc, ni Ia Evangheliadup[ Ioan, la ro, 3-5 spune: glas puternic, pre"$i a strigat cu cum rtrcnegte leul. Iar cAnda strigat, cele gapte tunete au slobozit glasurile lor. $i cAndau vorbit celegaptetunete,voiam s[ scriu, dar am auzit o voce care zicea din cer: Pecetluiegte ce au spuscelegapte cele tunete,gi nu le scrie.Iar ingerul pe careIam vlzut stAndpe mare gi pe plmAnt gi'a ridicat mAnadreapttrcdtrecer..."

d,laurDin acesteargumenteaghiograficegi de la Sfintii Pdrinfi se clarificd faptul cI 666-alAntihrisului este de neimplcat cu

mqlsi
ca un g111ssaMAntuitonrhri Hrisfos gi in mdna

@lur_Dumse:eu

('p;fqlgl car${flntn.$i sdnu ne supu'nem


dul cu 6

si n__ igt{resssl cs halil.$lu si-.c."Evanghp-lla u*

(n.n. adicdbaza ceea-ce spunem.$i aceasta satana.AgUmAntihdstul wea s[ ne deaun Pnn--.carenq lepi
S8

acest lucru gi _

prin spo.ye-

de venireaAntihristului. Deci a estepryvizoriul gi z[ddrnicia acestei sE -v.qrb"eas_ei"- orice. Despre despre aceasta putemvorbi nu

tainic[ $i wiatH sFiritrrald,_!u

pe trebuies[ o urmezica s[ cAqtigt.Altfel e

pe b_"l.ol_ si--v-o-rbjm Antitual. DacIn_q"_lrebuie dp


hrist, atunci q:el_t."bgl__Ag_ygfbid*"-i"i p5.e-_n!Ftc. pe noi gi

Pqqa-futihfrurhl fnbeamne ca

buie si fie gi-nu.p-entru-*c6nd" v.gv-eniCe Antih_dstul. e bine e cd atunci cAndne gAndim cI se apropie,ani-n_Ii"f-e_a - pentru cd dacdacestiani carevi

++lc4l*eare-_se -poate pregdtirea_noainti"mpla. vrata_noastr5. in strdpentruplecarea aceastd din lumetre-

sd"pr.egEl-imaepiiiJssttr si

capcanele Ng1y, e-ului.Antihristului.

Notd.editoriald:

C].lluioqi-" _Pg]fu_Agltipdfrtl Ei altt pdriffTe Ii* tutilitele Athos au atras atenfia asupra faptului cd.It4.qreg
, actele electronice nu conSin drul 666. Dar pozilia pdriitelui aghiorit urea

gi sd nu.ne pam.

dgborAgigii trehr,i sd ne ar, _ De aceea, sf?ituias-ef,corcct in_prlvinfa_acestor_teme


cd qg^_!p!-ufe, _r19_ sd *o_quApocalipsS-s[.uor-

sdrte

d gia.inanrajare

primiree csrnenilui comunigtilor, era o - deSi eraWor treqti& formd de apastozie cu uederea de majoritatea duhounicilor; gi doar carnetulde partid nu aueapecetea
6r

Tntihrisnlui, ci doar e unor inaintemergdtori si sdi...). Sd nu se creadd. cumuq cd pdrintele se ascunde sub mqsee anonimatttlui atunci cdnd abordeazd. as{el de subiecte.

g-cei ESte,Vry1!_lill"t mai actiui cdlUggri

asTioiffiCiri ni l

este . er&s 1-a: :": !:-':-'1lt*^4.t ra de fatd, sr se

_aeffi--dd?pre

6z

Mdrturiade fala incearcd ne sd gopteascd Hristos cd esteviu. Da, Hristosul Careau crezutAposin tolii 5i Sfinlii'Pdrinti este viu. $i faceminunigiin zilelenoastre, Si poate face minuni gi in vielile noastre. DacS l-a!ifi int6lnitpe pdrintele acesta pe vremea c6nd dddea concertela chitardsau c6nd era prinsin vrajapracticilor yoga,nu i-a1i fi dat, poate, nicio gansd pentrum6ntuire. recunoagtem s5 cd ii judecdm pe ceilalli dupd aparente, fdrd s5 ne gdndim c6, poate,mdine celSlalt fi mult va maiaproape Dumnezeu de dec6t noi. Dacdnu cumvaa fost gi ierigi este gi astezi, fdrd sd ne ddm noi seama...

S-ar putea să vă placă și