Sunteți pe pagina 1din 18

INTOXICATIILE ACUTE ALE COPILULUI

O DEFINITIE O EPIDEMIOLOGIE O ETIOPATOGENIE o DIAGNOSTICUL INTOXICATIILOR

. DIAGNOSTICULDIFERENTIAL I TRATAMENTULINTOXICATIILORACUTE . ASPECTEPARTICULARE IN DIVERSE FORME DE INTOXICATII ACUTELA COPIL


Intoxica{iile acute 4l5la copilul mic - intre 1 9i 5 aniaproximativ o treime - la copil; dintreacestea

DEFINITIE
organismului' normalegi periculoase
produs brologrc(ex. cl

corozive) chimic (ex. substanle


farmacologic (ex. medicamente

EPIDEMIOLOGIE
Ultimele decenii la copil 77 -,

q I+gglgtea

maimare

. sub vf,rstade L an . copilul mic 9i Pregcolar etc. produsetoxicede uz casnic, medicamente, ingerd nesupravegheat, iimul in de'obicei familiilecu stdriconflictuale;
: halucinogenelegi morfinicele mai frecventegiin fara noastri.

sSS-PT..itttei*
*frecven{a

I { naturaintoxica{iilor,
o in mediul urban :t / * - ^ J ' .- ^ ' l^ "produsede uz casnic; ^ - o - ln .

'. /

intre #Oilrt g!g" 9i cel 'Y{lt

in ryqdid rural

plante gi hidrocarburi. corozive,


.L

BTIOPATOGENIE
Cauzele intoxicafiilor acute

Exemplificare

regiunisaumediuluiin caretrdiegte individul.

a{g-Itr4_tl.f,4!qg.:_1qg"q".n-&,3uqr-->rntoxicajiiGaait'atI,@. recventj*Miuin inJoxicafiilor -) substanlg[e-*a*ctire r ryerselgI medicamentegi d ale q ne"ntedrgsgi a.re!:q4. pgql{q $i *;} (Tabelul p.i v, ne"?;dJ 6. IIi,
OM Iitatea de intoxica b*seril e" cutia cu medicamente lasatd din
eat de accidental

ci (Tabelul p.79,fu1;PeA;79W III,

lA, fiind

abuzul la copilul mai mare L -) 4ezarga\uati, saudatoritl curiozitl{ii, anturajului gcolar. etiologiaintoxicafiilor acu I factori determinanfi qi t favorizanfi. lltl Factorii,{gterminanti. cuprind : - produc45 - 5Ao din totalul intoxicafiilor acute.lntoxicalia A lI?d4gme@ copiii saumedic.uluicarenu respecld-[erceptutl',7:11*n* nocere,,. non (}; &rbrangele chirylge - intoxicalii - 30 - 40oh frecven{i dupd etiologiamedicamentoasd. mai frecventg cu: p-sticift, Ce_Ie rlti g:&, djtergen{i, sodi, acizi,baze, hi drocarbu ri. { : . '@ e-ina c e a s t d c a t e g o r i e se in scr iu :a lco o Iu le tilicsa u m e tilic, monoxidul de carbon,alimenteo plante,etc.

voluntari

@gstSqlizanf
O Nivelul socio - economicSi cultural aI familiei - rol deoseb# educatia gi sunravegherea copilului Q, Ambalaiul medicamentelor substanlelor chimice hebuiesdrespecte Si nonne obligatoriide securitate. 6 Habitatul casnic- rol deosebit gi substan{ele toxicela indemAna copiilor:} pot si seintoxice MECANISMELE PATOGENICE Mjg_ani nn e patogenice s el
%--

r@i,c3n[-t4e3,d Pd@dldq latenfe,a


ft $i elimi Absorbfia toxicului mucoase, parenteral. sau

i, modul de

ului, metabolismul, inactivarea T* m.

Distribufia toxicului in organism de ionizaregi fixarea pe proteine. Fixareatoxicului pe receptorii celulari -) slpgtomelgclinicei \

prin rispuns specific,recunoscut

$apaRarul RnspmaroR
prin apneecentrall -) simptomerespiratorii-) Unelemedicamsnfs -) morfina). deprimareadirectl a centrilor respiratori din SNC (ex.benzodlazepine, bulbari centrii respiratori Barbituricele -) Aspirina Hidrocarburile organo-fosforate Curara gi insecticidele Cianura,naftalina gi monoxidulde carbon g APARATUL CARDIOVASCULAR Hipnot ic e l e : b a r b i t u r i c e S a u n e b a r b itu r ice ,b Io ca n fiid e ca Iciu > vaso dilatafieperiferici. sau emetizante purgative Medicamentele goccardiogen. Unelemedicamsnfs -) leziuni directe (alcool, cardiac[ -] Insuficien{a etc.) beta adriamicind, - blocante, \

*)$ slstnvrul NBRvos

SNC minute. 40 mg/dl),mai mult de cffteva comi: insuficien{Ihepaticl t indirectd- paracetamohil -) Foartemulte produse hidrazida,antidepresivele saq r Insgctici-dele organo-clorurate c4gang-fosforate, hiciclice,aspirina sindromcerebelos de valproatul Na -) antihistaminicele, I Etanolul, fenitoina,

NTOXICATIILOR DIAGNOSTICUL
i u) l\uauqLezu 90"hdin cazuri. Diagnosticul intoxicafiiloracute: obsorbit. olstoyictl!-) identificarea produsuluiingerat, inhalat sau -

tGi'Jff'"-:
(

lor u-boali evoru{ia ei

func{iilor vitale -t;-C6ncentrat asupra (fabelul 15- l, p.476- , Ciofi): 477 caracteristice clinice Simptome ale toxice deprimante SNC (alcool, intoxicaliile cu substanle Cpme -) - cloralhidrat, etc. opiacee, barbiturice, anestezice, atropind, beladond. cu intoxicalia efedrinS, Midrieua-) Mioza (intoxicaliacu ciuperci). muscarimic

J . J* :.

. Hateno speeiJicd alcool, fenoli, acetond, lacuri, tiner, vopsele;halenade de petroliere). de migdale;intoxicaliacu cianuri;halena gaz@rodusele . Hipersecregia ,'()-.'.i -', fi solivagia abundentd

g_ei fosforate deryrygrygg buca!9, ; Wg sau antihistaminice. substanfe

o Colora(in cianoticd a mucoaselor li tegumentelor substanle methemoglobinizante. Etiologia toxicl traumatismul cranian. -) coma aparein plind starede slnitate, cdnd s-a exclus gi

tffi-*ililffinos,
6-Inves tieatii naraclinice '9Erq

+r*Jr 4i"_g!99!1.

Examenele Dispunem trei grupe de investigatii de laborator: de

8,; analizegenerale; g studiul toxicologic; C determinareaconcentrafieisanguinea toxicului. p.83,Popescu, Rom.Ped., 1998, tr) nr. Rev. VII, Pragul toxic -produseneformacetttice:Tabetlrd p. 84, Rev. Rom.Ped., 1998. d) Diagnosticulpozitiv pozitiv de intoxicafie(fig. 4, p. 86, Rev. Diagnosticului Rom.Ped., 1998) Diagnosticul-) foarte dificil - pacientularesimptomede ordin psihiatric.

DIFERENTIAL DIAGNOSTICUL cord suferintele ?gqtssNq, pftno TRATAMENTULINTOXICATIILOR ACUTE


le obiective: grave, stdrii de rdu convulsivEi comeL hipertensfumiiarteriale, acidozeimetabolice tndE drtar ea toxicului ; eliminarea toxictthti din

,_ry[potjgaetc.

gustinerea functiilor vitale prin

terapia

llt

neatfgliagra substgnlejl@lce cu antidot speciJic. e


l) Sustinerea functiilor

ii a) Trgtqlfgry4Wn cti.ilo &Wst o7 constd tn: r (o eliberarea respiratorii eli, ,.'area prin secrefiilor; cdilor ,@ restabilirea asigurarea ventilaliei; ;i capului; pozilionarea bolnavuluicu extensia pacientului; sau, cv respiralia,,gurdla 9u16", dupdcaz,intubaEia de Q administrarea oxigen; f1 administrarea hipoventilaltede-natura de Naloxon_sgu fl_qgxF_enjlin-StarE-de endotrahealE. cenf4l6, evitdndu-se astfelinfuba,tia

.4

(fu f ers.lpgt!$qr4tJ-.lsge.!'@9p9
. Qggrrlsi coiapsul hltlro electroliflce,plasmI sausf,nge+ medigrmentesimpatomimetipe. Compozifiali cantitatealichidelori.v. -) aspectul ionogramei serice gi urinarel suprafalaI greutateacorporali c lulburlrile de gfqn CAffratamenfiil stdriide rdu conwtkiv p.o., sau DiazepamsauMidazolanin perfuziei.v., Carbamazepind Clorazepaffi i.v. x Lidoeainrt Administrarea sedativelsl -) ffi4cidoza metobolicd -) cu mareprudenld:pot mascamulte simptome

trt@a

de administrare bicarbonat de sodiu (p. ASTRUP)

Contraindica{ii: Provocarea vd,rsdturilor - in starea de congtien![ afectatd gastricd. spdlitura pneumonie aspiratie;) intubat; ile

w&"@* Scopulprimar
indeodrtarea toxicalui I99S). (TabelulX, p. 89, Rev. Rom.Ped.,Popescu,

@ El"nivglLtulql"i=q_lgglin

t Pr ovocarea vdrsdtarilor : 'g m$Gcimeca-"icJliirnulurea funduluide gat (faringele posterior); lapte,saredebucdtirie,sauo lingurili de mugtar; C ingestia: api c6ldu!6, O medicamente emetizante: qi I Sgopltl&Jpeca (cefalina emetizanta emetind cardiotoxica) dozi: t 30 ml, peste10 ani. r@iiiiatte ! - 10 ani; (20' vdrsdtura - 30') -; serepetd :.Ulierior:1-2 paharecu apI; nu apare

-|p_rovocareavarsalgqilor; gastrici; -) spdleture -ilaxative.

nApptrlqfuq-9r_q7*,4re_/_t l LoryA g_qgr!

respiratori centrilor deprimarea Reacliiadverse: : Contraindicafiileprovoc[rii virslturilor sunt o bolnaviiobnubilafi, comi sau/ 9i convulsii in corozivg substanlelor 6 ingestia -) risc deperforafie; peholiere de 6 ingestia produse --F risc depneumonie; cu tr intoxicalia stricninl-) risc de convulsii. Sp_dldtryla ff4y) absorblttt(&.i$elq4g-e) gqq_ foarte eficienti - prenenirea Utild gi taVdiv, dac[: sto'frcul -] plin

lltt hr{

in ti*pul:pdtdturii

Fottr

/' -),,pozi{ie de securitate" tubul de cauciuc/ plastic (vdrstacopilului) -}

" -i ;ffilillfj:Tltiffi??#H': ieeiri


gastric aspirdrii conlinutului contraindicafiile sprliturii*"ilJ,*tarea s ingestia *t'L;;;;;;;*r, dr
@ ingestiade stricninh; volatile; o ingestiahidrocarburilor in prezenfa comei4sp .o ttst:; I b) Evacuareaconfinutului intestinal r Qj Ailministrar ea substangelo catarctice ionice r sulfatulde sodiu-2 g I an devdrstd; o fosfatulde sodiu,citratulde sodiu; o sulfatulde magneziu-2l} mg/kg corpI dozd,. Contraindicafiile administri rii purgativelor: i .

G nnminareatoxicului prin anfidofiri nespeciJice (tocale) Sepot folosi agenfichimici,careprin combinafie directi cu Substanla toxicd o tansformd produs in inactivsau neabsorbabil.
Cdrhnneleactival - pulbere culoare de neagrd cenugie, mirosgi gust ferA toxiculuicu careformeazdcomplexe - adsorblia stabile 100 - solufie, - 200ml ap6,cu 10- 15ml sirop aromatizat (Tabelul 15.2 p. 480,Ciofu). . Laptele,albugul de ou sauftina - antidoturi de - kpJgl? p .atlupuJ 9l crud c]^Qlegjpjente raercurului, ale -e[ciente arseniculq:f dului,etc.,ipplediC6nd io astft[ a6loiblia lor. ' ceaiut fontintit,- itutio it'oiid tfnic 4o/ogi'cei'de prrmaogonat de '

potasiu1:5.000 I:10.00q in lutqxicaliile3@ppS,ralarru{p?. -

o gemdituat,sttcuI de ciir i{g.-. I qggq4l?g*n sqbpteulgls-al seli

Elif4.li*f

Decontaminareapieliiseva faceprin: a spllareacu apdin jet continuu.(du9; $ spdlarea sdpun; cu spilarea cu solvenli organici (alcool, acetoni) pentru substanlele o organice uleioase; apoispllarea acestor solvenfi api gi sdpun; cu . tunderea parului qi spilareapjelii cu apf,gi sdpun. Contraindicafii: neutralizarea chimici localaa substanlelor corozive acidesaualcaline; brutalda pielii. - frecarea

"e!g{991o_r{glL4vetullq.g__qmeirtelor

trlgqt+llga

toxicgJti pemucoasa de cq!!qln!$ag

Spilareaochilorin jet continuu o presiune cu micd.timp de t5 - 20 minute,cu serfiziologic paucu ap6cdldu!{ - esteobligatoriu consultuloftalmologului.

3lPliminarea toxicului din organism a) Cregtereadebitului urinar

o piure?&-8!-W;_S9 in rvr^s&rv o Dvrlr*vvlr rL'r'ruril' v ryat9folosi perfuzie soluliicu formula: --'--'-;'b;::^.r


l-,tt*fiffi t NaCl 9% L Kct 2 gllde solufie

tB: j . canrirare 4 ritri lmz lzi. de

inrr-o .b n, o*oirEpr".,,inr.o.ufiu t rruf ;;;ffiffi "io unui toxic ingerat. Iui Henle a

t r#i"T,';lJ;r sians ei

C4ntitatea lichid:2 - 3 ori mai maredecdt de nevoilefiziologice: " - glucozd lTyo 2/3; - manitoll0% saul6,5yo ll3; Na C l3 e / t ; KCI 2 gl t, -;' @lolu!3q:4*92lg{Kg 99{p in 30qinute -r-,v. -laapr.e-isterval. Ineficiente: Furosemid Nenix." sau t For(area diurezei cu alcalinizareasau acidiJierea urinii - administrarea a bicarbonaturuide sodiu r4%s- r-3 mEq / kg / dozd i.v. ?n 60 minute,pH-ul urinar sI fie menlinut peste 7,5. - acidifierea urinii - cloruri de amoniu:75mg / kg corp/ dozd,(maxim g), 1,5 i.v. , la 6 ore,panala 6 -g g / 24 ore;pH-ul urinaria n. menfinut 5,5. sub Contraindicafii:

insuficienfa renali acut6 -) o D ializa p eritoneald, hemodializa, hemoperfuzia Dializa in - indicatd egecul tratamentutui meaical conservator ameninldtoare viafa - insuficienla de renaldcu anurie,depresie respiratorie, insuficienld cardiacd. Hemodializa Rezultate foarte bune mepobramat, salicilali,ciuperciotrdvitoare (Amanita phaloides). Hemoperfuzia (hemoabsorbfia)constdin trecereasangeluiprintr-un carruf filtrant ce conlinegranulede cdrbune;
-:

- nu distruge trombocitele leucocitele; gi - nu provoacd hemolizd dezechilibre hidroelectrolitice acidobazice. Si sau Plasmafereza elimini rapidcantitalile letalede toxicenedializabile. Exanguinotransfuzia folositd numaila nou-ndscut, sugar copilulmic gi - eficientd intoxicaliicu substanfe in hemolizante meth-emoglobinizante. qi 4) Neutralizareasubstan{ei toxicecu antidot specific Tabelul IX, p. 87, 88,Popescu, Ront.I. Iggg. Rev.

specifice . Antidotr]ri

I\{anifestiri otinicer

i;i li l:':i: 'i9.ryr-T*S$i;','t'i'.:r; ri:'# :::rili.'iiii: :;,r"i, fiataitxlnt.: r;:,. ;.,.'.1.*:: j;:#l;:ii:;$r$4 ir Acetaminofen Istoric deingestie, nivel seric hepatotoxicitate ; Tahicardie supraventricularE (pertublri hemodianmice) Sindromexuapiramidal N-acetil-cisteina l4Omg/rr14,d inilialX(ArcErcare), oztr

,,j#li l

apoi p.o.70 mgkg/dozd,la4 x 17 ore (2-3nle)


Fizostigmina 0,5 mg i.v (lent in 3 min) serepettr 10min; maximum2 mg la

Anticolinergice

Antihisnminice Fenotiazina

Benadryl l-2mgkgldozA (difenilhidramina)


Q5 mg i.v. lent

Antidepresive ticielice
Cohurgice Fizostigmind Iwecticide

Ariunieventricularl care Fizostigmina nurdspunde tratament la colinergice: Aropinasulfat C-rize


salivalie,lacrimare, fasciculalii musculare, conrrulsii,inundare brongictr-

0,05mglkgldozA; uzual[:1,5mg Doza la 4 oresaumaifrecvent i.v.

Monoxidde carbon

(co)

Etilenglicol

Cefalee, convulsii, comtr, Oxigen stop cardiac Acidozametabolicl Alcooletilic (etanol) 100%
.a:

1007o oxigen; Camera hiperbartr


lml/kgin sol.glucozatdi.v.ln15min, apoi0,16ml (125 mglkg/orI) i.v. penEua mengine nivelul plasmaticde etanirlla 100ms/100 ml

Cianurd

convulsii, comtr, Nitritdeamil Cianoz4 cardiac stop Nitritde sodiu Dskinezii' extrapiramidalcriie e, oculogiie goi, Hipotensiung com[, peste sideremie 350mgTo i' ftEitecapacitatea': rnaxirnldelegarb a . - -' :'-r :': i'i fierului)' metabolictr" Acidoza Alcooletilic lwo . tt tulburarc:de vedere; nivel sericpeste mg79y4. 20 7..

Inhalalii:A,27 m{kg; 1,35mgkgfr.v.'

Fenotiazine Clorpronnzh

de.sodiu Tiosulfat Dfenilhidraminl l-2mglkg/doz6, (Benadryl) (maximumS}mgldozei.v Ia 6 ore)

Fier
-: l-

$9c,comei$ mgkglordi.v.saui.m.' la4ore,timpde" 8.ore, dacl nue $oc . g0inifteldozfi.m.la 8 ore saucom{

Alcoolmetilic
r, ,.,i ., .i . -. - i

15 l mlegh sol.glucozattriri min" apoiO.tO (125mgkg/dozdi.v.'" rnt


t

ta I'i:eee?I
I

respiratgfg " "*' NaloxanDepresie 1..; r'vr; i,r l ' -: coma ..'.' , Narcan ." ruPorcnllune,
i::;
i 'r l 1 )f

'

iniliq! tqno,le) i.vl,dlis nuse ,0rFbS 6,$qt;Urlspulti; it_!ole)ire ?r"i


!'

l::;Ul

3;.

o generalein intoxicalie Mdsuriterapeutice gravd hemodinamic, respiratorie: de 1. Tratamentul sustinere metabolic(NaHCO' KCI)etc. neurologic, (previne absorbtia) 2. Evacuare Vlrsiturj (lpeca,apomorfina) ' gastrici ' SpilSturS activ ' Cdrbune Sastrointestinal ' Lavai pe 3. Eliminarea caleendogeni diurezei ' Fortarea . Alcalinizarea acidifierea urinii sau pe 4. Eliminarea caleerogeni . Dializa peritoneali . HemodializS . Hemoperfuzie de (hemoabsorbtia) granule pe de ioni schimbdtoare sau cirbune activat o rdSind . Plasmaferezl ' Exsanguinotransfuzie 5. Misuriaditionale . Antidoturi,chelatori, etc. enzimatici, blocangi

de toxiceadsorbite . Drogurigi substanfe activat ctrrbuni:le gi L Arulg ezice antiinflando rii (paracetamol) Acetaminofen Aspirinil Indometacin Morfin[. Opiacee Fenilbutazonl s e 2, Anticonialsivute,hipnotice, edativ Ba$iturice . Cubamazepinl Diazepam Fenitoin de Valproat sodiu riciclice Antidepresive '3. Ahedrogurigi sttb stanlechimice

antidoturi sauchelatori toxice, Produse (dupdLacroixet al, 1994). J


Produsetoxice Alcoolizopropilic
Alcool metilic Amanita

Antidoturi si chelatori
Etanol Etanol

morfinicc Analeezice
ciclice Antideoresive

Arsenic
Beta-blocantc

Cimetidini Naloxon Bicarbonat Dimercaptopropanol. oenicilaminE


Glucagon

Bcnzodiazeoinc

Bismut
Clonidini Cobah Cupru Cianuri
Disitall

Flumazenil Dimercaotopropanol Atropinl Ca-EDTA Ca-EDTA,pcnicilamintr Nitrit de sodiu,. thiosulfat de sodiu.hidroxocobalamin! Antico,mimonoclonali
Etanol. 4-mctil-pirazol

Etilenelicol
Frcr

Deferoxamintr

Amfetamine' :Atopinl Camfor

Heparinl Insecticide organofosforate Izoniazidl

Protamintr
Atropin!, pralidoxime

Piridoxintr

DimercaPtoProPanol, nenicilaminil Albastmde metil Methemoelobinemiante Ca-EDTA Nichcl cimetidintr N-acetilcisteini. Paracetamol (Benadrvl) Difenhidramini Fcnotiazine

Mcrcur

Plumb WarfarinI

Penicilamintr
Vitamina K

Dupamodulde acfiune antidoturi: . chinice - care neutralize azd acltuneatoxicului prin 'competilie, oxidare, gi reducere substitulie; chelare, . ,,fiziologice" - prin antagonizarea ale farmacologice toxicului. efectelor cu Anticorpii monoclonali- intoxicaliile digitalice. 60 antidigitalici: mg penfru1 mg de glicozidabsorbit. Dazadeanticorpi formul6: uingeratbolnavul,atuncifolosim urmdtoarea Dacdnu gtim "at Dozatotal[ absorbitl = C x K + G corporald in a sericd glicozidului ng i mf; C : concentralia K : o constanti cu valoareade 0,0056 pentru digoxina gi 0,0005pentru digitoxinn.

cu i.v. AllaqtrqJle me$gr 1% se administreazd in intoxicaliile substanle

inizaite mefiFmoEii,b

dupalh) i.v., -Doza:0,Lml lkg ldozS; (1 -2 mgl kg corpI dozd, in 5' ; repetare hepaticd); P+so oxidaza(enzima Cimefidina - inhibitor al citocromului -Doza:20 -40 mg tkg corp I zi,la 4'6 orei.v. saup.o., (maxim300mg I dozlt). Deferoxiamina -- chelator al fierului; 2 ' 4 ore dupd ingestia de fier, cAnd / albesuntpeste15.000 mm'. gi glicemia 1,5 0/oo globulele depigegte g i.v. -Dotut 50 mg / kg corp I dozd(maxim1 -2 g I dozd), saui.m., la 6 h. de (DMP) - chelator metalegrele Demercaptopropranololul o intoxicaliaacuti cu plumb tetraetil . intoxicatia plumb cu la -Doza:S0mg lmzlzi,i.m., 4 h interval+ EDTA in perfuzie,5zile r intoxicaliacu mercur sau arsenic 10 - 3 --5mg / kg co{p,i.m.,la 4l\2- 3 zile; la 12h - urmdtoarele zile. de calciuedetat sodiu) tklge=metale gele disodic, ic (calcitetacemat in (dimercaptopropanolol) saturnism @ i.v., zilnic,5 nle. -Doza;10mg / kg corp I dozil, . fErdBAL , doza-mai mare - 15 mg I l<g I zi,i.m., zilnic,5 zile.

,Etanstrl =5#;.,s
7-*\

*r'i kg .itffIili
'.-

I -adv sivd la bolnavulepileptic e rs'. crizdconvul Efect la i.v.; (maxim20 mg I dozd), serepetf, nevoie' - Doza:0,01mg I kg corp I dozd, ai psntu 3 tipuri dereceptori opiaceelor. antagonist Nalonon-jgtr{ot at morfinicelor, de E:frA- i"6fu - *ui pulin de 5'- duratE acfuneestefoarte scurtd. tripla dupd5'; max: 0,1mg / kg corp. 0,01mglkg, i.v,; dozasepoate hima dozd: Fizostigmina - antidot - -.blocante ale SN parasimpaticjfenotiazigele, etc.) cimetidinal fr'tia.pi"siveletrificlice, antihistaminice, - cu efecte seantdsre.Neutalizarea afropina Doza:brOZ /kg,sol.1mg/rnl- Numeroase -g
-

FlumazefiilElfionirii

azd CaBA; reanime in 10' - intoxicatbenzodiazepine.

fi]r

cuzahdr. asociazd Coorintralie-dlTd-%.Te

Cauze intoxicaliedeclarate Centrul de la de intoxicalii Spitalului al Sainte-lustine 1 (dupdLacroixet al, t9S9) ^ ?a.na & J
Locul de luarein evidenti gi instituire a

A. Medicantenle . Produse activeasupra SNC* . Teofilini . Salicilali . Morfinice . Antihistaminice . Camfor . Digitalice . Fier . Siropde ruse . Paracetamol . Alte medicamente** B. AIte produse . Etanol . Alte (halucinogene) . Hidrocarburi . Insecticide

59 t0 8 8
7

152
7t

2 ,,
I

96 t2 13.
I

2 I 9**

.3 4 l0 24 54 48 '31 9

196 ,,) r68 t7 64 l3 3 l6 62


tt

228

r0

107 302 148 9l

t83

r37

Clasificarea substangelor active(medicamente5i droguri de ca .'1.Sedative hipnotice 9i Agengi anestez,'o volatili:cloroform,eter,fluothan, halothan, isofluran, protoiid de azot Barbiturrce: durati scurti de acliune (heptacu barbital,pentobarbital, cu secobarbital, thiopental); durati intermediari de acliune (amobarbital, butabarbital) sau cu durati lungi de actiune (barbital, mephobarbital, fenobarbital) Eenzodiazeprne.: clordiazepoxid, clonazepam, clorozepam, diazepam,flurazepam,lorazepam, midazolam, nitrazepam, oxazepam, triazolam Alte sedative hrpnotice; etclorvynol, glutethimide, 5i Slglelliglft, meprobamat,methagualon,methyprylon,etc. '

"abuz")

asupra SNCr

. , , .

. Meperidind5i clerivagii alfaprodine, anileridin, sdi: difenoxilat, ethohepatazin,.loperamid, etc. . Metadoni 9i derivaliisii . Proporyphene . kntazonice . Antrtusiye (dextromorfan)

1.7,Analgezice nemorfr nice: igg:gl3[lgilig etc.

tripolidine

1.8. Antih i stam n ice: bromfenirami clorfenirai na, mina, cyproheptadina, dimenhidrinat,difenhidramina,

ll atui,' :! @DJgqlti"de 2.1. Euforizante disforizante .

ii I 'i I -

1.2. Antipsihotice . Fenotr,azrne; clorpromazinS, fluphemazin,levopror.rin,prometazin,thioproperazin,thioridazin, trifluoperazin, trimeprazin, etc. . Butirofenone.'haloperidol . Alte antipsihotre;litiu

5i . Analgezice morfinice(a se vedea 1.6.) . Alcooli: alcool izopropilic, etanol, etilen glicol, metanol C9 Der:yati de can"brs; hagig, marihuana, tetrahidrocanabinol @fo/ventl: ..clei" cle glastir, benzine, decapanli, dizolvanlipentru unghii, diluanli pentru vopsele, eter,lichidepentru ,curetat, 2.2. Stimulente . Amfetamine.. amfetamini, metilfenidat ' Cocaind ' AIte stimulente; Cafein5, metilfenidat,stricnini, teofilinS, etc.

1.3. Antiparkinsoniene: benzatropin,biperidon, levodopa;trihexyphqnidyle, etc. 1. 4. A nt ic onv u l s i v a n te :b a rb i tu ri c e , b e n z odiazepine,bromuri, carbamazepinS, paraldehiclS,, fe nit oini, pr im ido n i , s u c c i n i mi d e(e th o s u x i m id), i valproatde'sodiu. : 1.5. Antidepresive: antidepresive ciclice,inhibitori (MAO). al monoaminoxidazei 1.6. Analgezice morfinice . Morfina derivalii butorfenol, sdi; bupremorfina, Si codeina,hidrocodone,hidromorfon,heroini, levrofanol, oximorfon oxicodon,

2.3. Halucinogene.. ciuperci, mescalini. LSD, pcp (fenil-c.iclohexal, piperidini sau fenciclidini), plante, psylocibini,etc. 2.4. Alte stimulente: barbiturice(a se vedea 1.1.), (a benzodiazepine se vedea1.'1 etc. .),
rUnele produsesunt el.ts.rte mai nrulte categorii. in

FORME DE ASPECTEPARTICULAREiN DTVERSE INTOXICATII ACUTE LA COPL


I. INTOXICATIA ACUTA CU PESTICIDE in chimica,sepot clasifica compupi: de in func1ie structura - organo-fosfora{i; } - organo-clorura{i. 1) Pesticideleorgano-fosforate (Paration) serice. Toxicitatea{- prin inhibi{ia colinesterazei Tabloul clinic cuprindetrei sindroame: qa) mq!-cqrrnig,cwacteizatprin: - mroza; acuitdliivizuale; - diminuarea ldcrimare; - tulbrr6ri de acomodare, abundentd; - sialoree - hipersecregiebrongicd; - bronhio- $i brongiolospasm; - laringospasm; - transpiraliiabundente; hipotensiune arteriali, colaps; colici abdominale; - grefuri,virsdturi, diaree, - bradicardie. de G) g"dl=qq aqlqotinic cuprin : gi generalf, musculard; - astenie musculare; - fibrilalii gi crampe - " contractiimusculare; - convulsiitonico- clonice; musculare. - ptaralizii prin: semanifesta (Opdr"*"t "."t"t"+ vertije; cefalee, - somnolen!6, sauhiperexcitabilitate; - adinamie '' - convulsii; - com6. Manifest5rile clinice - 3 grade de severitate:

Diaenosticul " - Anamnezapozitivd:

cu sau cutanat pesticidele - ingestia contactul a - prezenlamiozei, fasciculatiilormusculare 9i respiratorii digestive. / simptomelor serice activititii colinesterazei - Probade laborator:' - sciderea (N: 2S-34 mmol/ l) saul.c.r.(N: 30 - 40 ui i 1) Forme

Proba cu atropini - administrarea dozemici (l -3 mg) -) unei aparilia simptomelor ahopinizare (midriazS, de tahicardie, uscarea mucoaselor), exclude intoxicalia. Tratament . Antidoturi specifice: AtpUiqa[Toxogonin(Pralidoxirna). primamdsur[ terapeuticd'f;tto-ntt". uuou,.| - zmgi.m.,careserepetila : 5 minute, pane atropinizare. la . Forme medii:2- 4 mg i.v.,repetate apar pAna semnele atropinizare. de a_ - a 2-amisur4terApeuticd: Reactivatori colinesterazei @1oqo$r,, ai serice

o Toxogoninul: mg/ kgcorp zi, 25-50 I i.m.r.. ,.JiXry;

corp / dozd), funcfiede gravitatea in clinic[. in formelesevere poate se folosi la intervalde 8 ore,timp de 2 -3 ale. Alte misuri: 6 spaldturlgastricd c[rbuneactivat; cu q, decontaminarea gi paruluiprin spdlari api qi.sapun pulin 15'; pielii cu cel lenjerieicontaminate; G indepdrtarea ff terapia suportivi cevizeazd: convulsiile, coma, aritmiile,edemul pulmonar acut. 2) Pesticideleorgano-clorurate DDT, Lindan, Clordan, etc.; toxici pe sistemul - acfiune nervoscentral, ficat, cord,m6duv6 osoas6. Manifestrrile clinice apardupd2-3 orede la ingestie formd de: sub simptomedigestive(glefuri,vdrsdturi, dureriabdominale, diaree) simptome neurologice(parestezii buzelor,limbii, tremurdturiale ale extremitdfii cefalice, gi convulsii comi). pDT). tulburlri de ritm cardiac Tratamentul va cuprinde: (9 spalltura gastricd urmatd de un purgativ salin (daca bolnavul nu este obnubilat, com5sauareconvulsii). in (9 tratamentul suportival insuficienlei respiratorii, convulsiilor,comei,etc. Contraindicafii: e +u sg,,vgf.administra erdsimi,uleigi _vegetale, l$[-e, deoarece l$nUl SS-t. (adrenalina, O qUlqJqJ folpg! pimpatomimetice noradrenalina) pentru cI pot declanga brilalia ventriculard. fi II. INTOXICATIA ACUTA CU CN.]PERCI NECOMESTIBILE 1) Intoxicafia acuti cu duratl scurti de incubare Amanita, Clitocybe - spcii: Silnocybe. : cdteva minute p6ni la 3 ore de la ingestia ciupercilor; - evolufiaestede obiceibenigni.
l0

s / ks

ff i- -4*'

Sindroamele clinice: colinergic, atropinic, resinoidian halucinator. gi (!)-SJr!ilIgrylcqlir4tglc - eliberarii circulalie uneitoxin"-@Wia'i in a
Clitocybe, InocybeSiAnnnita grefuri,vdrsdturi, sialoree, cataroculonazal, 6 hipersecrefie brongicd; p mioz6,, gi hipotensiune tremurdturi arterial5. Tratament gastricd cdrbune tt spdldturd cq activat; -Fnpoui-, s.r. saui.m., in dozd de 0,5 - I mg la 4 ore 6 ant!{ot sp-ecific interval,pdnala disparifia sindromului colinergic. Amanitapantherina ->T@ @)Ey4fqryrol atropinic;Amanitamuscaria, Dupd maxim I ord -,) uscdciunea mucoaselor, dureri abdominale,miozd, halucinafii, stare gi confuzionald, convulsii comd. Tratament r evacuarea confinutuluigastric;

r tratamentul simptomatieconvulsiilor, al dezechilibrelorhidrominerale qicomei. i @ Sy q:yA :Ssgg1lq&En toIoma Ii.vdum, CIitocybe,psari ota.
In primele3 ore Tratament dezechilibrelor hidroelectrolitice acido-b qi azice; ' combaterea r antispastice, antiemetice; antidiareice; . spdlSturd gastric6 cdrbune. cu

. administrarea qli&l@i grqsJijig: pjlsEanig!,gl9dg!,["gstgtgi;

,O S:lrfugl4l:g!!!r_illglg!-&4ry19 cu/sffiE-tura lisergic speciilor: cle acid al


Inocybe,Clitocybe, Gymnophylus, Phbliota,Stropharia. , Simptomele clinics -) tip psihic - @usiuaJii, hige$grlzje,glrfoiig - insogite .ff/ ' ' '| congestie facial6,hipotensiune arteriald. {,lud$iaua,frisoane, Tratament . spilitura gastricd; neurolepticelor majoredetipul Haloperidol, Clorpromazind. ' administrarea t$ rntoricafia cu ciuperci otr{rilo?re cu perioadi lungi de incubafie Intoxicalia l\4anifestlrile clinice: d

T oiinele T e i p o n s a b i | e : c a r e p r o d u cm a n ife std r ic1 in ice in3 fau;e (dupn5 -6 oredela consumul Amaniteiphalloides): latenfl esteasimptomatica de 6 - 40 oredela ingestie; timp O JaAadeagresiune - simptomedigestivecu debut brusc (grefuri, vdrsdturi -; I?g {e- gi abundente repetate, diaree apoasi, fetidA, uneori hemoragica,dureri colicativechinuitoare);
1l

b) Sindr{mu r cnl4i': I-,

r simptomedigestive; v srl[e hematologice hemoliza cu acut[ intravasculard, hemoglobinurie; icter, r simptomeneurologice tipul deliruluiqi crizelorhipertone; de d semnede citolizi hepaticl gi insuficien{I renal5acuti gravi.

fqza.parenchimatoasi: hepatita acutdtoxici gi tubulonecrozd, insuficienfd cu renald terminald. Tratament . orice bolnav cu gastroenteritl acutl gravi ' sp5l[tura gastrici gi catarcticele intestinald{Jnt contraindicatd(ioma); tratamentul simptomatic al vdrslturilor prin?bministrarea antienietiC"efir; administrareade sf,nge proaspdt plasmd gi reechilibrare hid ro electrolitici gi acido.b azicd; tratamentul hepatitei toxice cu reducerea hiperamoniemiei prin adminisfrlreag.cjdu.tui asparctic, glg|amig,qglnina, cr-cetoglutarat ornitind de gi eventual, exanguinotransfuzie; ri monitorizareapulsului, TA, respirafiei, monitorizareahemodinamici gi biologicl (ionograma, hematocrit, etc.) I Antagonigtipe toxina o - amantini.

gi ale 's Hepatoprotectoare stabilizatoare membraneilizozomale mg - dozd:S / kg corp I d,ozd, 4 ori pe zi; de ->$iIqAgU4 Edemul cerebral,goculhipovolemic :!. Cu toatemijloacele folosite, mortalitatea acest in sindrom p6ndla90%. este c) Sindromul orelania( - specia Cortinariu,ls toxina- otrs' ,at'iino. -| Semanifestl Terapia saptdmdni la debut. de

Evoruriaintoxicatiirorcuciuperci:ilff;,1l:ni'#i#1:fi#i",
Mortalitatea generalE: - 100% din cazuri. 10 III. INTOXICATIA ACUTA CU ALCOOLI 1) Intoxica[ia cu alcooletilic

Simpatologia clinici se coreleazd concentrafia. cu Existi 3 faze: prezintd: - faza!a' saude - pacientul 'excita_tie" 0 logoree, comportament nerefinut, scade acuitatea " vizuald, aptitudinea reflexelor, capacitatea pericol. de t alcoolemia:0,5 - 1r5 %0, deprimdcentrii nervoqi gi centrali elibereaza subcontrolcentriisubcorticali. de
t2

faza a II-a:

pinl la 2,5g0/as; t alcoolemia: perifericd gi vlrsiturile. o predominl vasodilatafia r Copilulmic gi susarul suntdejain comI. o alcoolemia: depigegte golss 2rS I in comd alcoolica: linistit,_e_Sg44e_de iugptezig, abolite: reflexele osteotendinoase e=-- ' pot apdrea convulsiile indusede hipoglicemie. t

fazaa III-a:

Tratament . spildturd gastricd: bicarbonatde sodiu3 -Soh,irffimele 2 h deJalnge-rtie; \i . perfuziecu glucozl gi electroli{i; . combaterea circulatorie,respiratorie, rehidrataregi comei prin reechilibrare aportde glucozd; 2) Intoxicafiacu alcoolmetilic CIinic o dupd2 -3 zile -)' tulburlri vizuale respiratorie, r insuficienfd colaps, convulsiigi comd; carenu poatefi acidoza metabolicd liologig predomind respirat-or. compBnsatd Tratament g splldtura gastricd bicarbonatde sodiuS"h,inprimeJeoredupl ingestie; cu specific alcooluletilic (i.v. I g ll plasmi; apoiantidotului i6, administrarea p.o.) lFlz g alcooletilic I o16, administrat aza - competitivpgglcgol bidrogen hepatjg;Ft O formeleu$oaregi medii formele grave s trebuie metabolice bicarbonat sodiu; cu de corecfiaacidozei aplicatd terapia edemuluicerebralacut, a convulsiilorgi hipotermiei. l' seinstituie IV. INTOXICATIA ACUTA CU SUBSTANTECOROZIVE
r-t Ul :Ht-

f,il l"to*icatiaacuti .,, uu".

necrozechimice,cu oculardgi digestivi -) Contactulcu pielea,mucoasa * lichefierea lesuturilor arsura termicE. Complicafiileacute:

"o;rill

Complicafiiletardive: Arsurile mucoasei bucale se vindecl fird sechele,in schimb, arsurile cu esofagiene evolueazd totdeauna stricturi.
t3

W -'

12)Intoxicalia acuti cu acizicorozivi'-:--: '

pulmonar acut;

Contactulcu pielea arsuri chimice -) Compliea;iile precoce: faringita, laringita caustica, bronhopneumoniade aspirafie, peritonita; mediastinita, Complicagiiletardive:stenozele esofagiene pilorice. sau Tratamentul intoxicafiilor cu substan{e corozive s? contraindicati emeza, spilltura gastricl gi catarcticele(purgativele); r$ permeabilitatea clilor respiratorii superioare prin dezobstrucfie. sevelg traheotomie; I obstrucliei -) I setrateaziinsuficienfarespiratoriegi gocul; $ acigicorozlvifra [jipRsau 6pF,incdde la domiciliulpacientului; se spali cu cantitdlimari de api sau "? leziuni cutanate sau oiulals -) soluliesalindizotond,, timp de 20 minute,in flux continuu; g corticoterapiaareeficienld gi antiinflamatorie cicatrizantd discutabili;totugi, se poatefolosi - Satudecortin hidrgcortizon sau hemisucccinat mg I kg 4 co{p,i.v.; Prednison -2 mg/ kg corp,pe caleorald; | {9 antibioterapia pluridisciplinar 0 consultul medical esofagianigi dilatafia stricturilor [r ,] explorarea

V. INTOXICATIA CU GAZETOXICE
Monoxidul de carbon (CO), hidrogenul sulfurat, acidul cianhidric

cu.qof,sil.f[{-qrbg-{i

Manifestirile clinice TttIbur dri Ie neur osenzor iale

M onifestdrile cetr osailar e diov Tulburdrile respiratorii -) pulmonar edemul acut,inca din primazi. Mondestdrile vegetafiv gi cutanate e

14

b) Intoxicafia cu acid cianhidric gi hidrogensulfurat

Misuri terapeutice r evacuarea bolnavuluidin mediultoxic; I oxigenoterapia este hiperbard antidotulintoxicafieicu monoxidde carbon; r tratamentul pulmonar acut,al colapsului, convulsiilor, comei. edemului Evolufia poatefi fatald la 20 - 25'h din cazuri,in specialla bolnavii in comd prelungitd(peste ore),intoxicaficu monoxidde carbon. 48 VI. INTOXICATIA ACUTA CU ANTIDEPRESIVE $I NET]ROLEPTICE Antidepresivele stdrilordepresive endogene. I ) Antidepresiv triciclice ele

Manifestlrile clinice de tip: a) periferic, prin sindrom atropinic hip mi driazd,tahicardie, aritmii, retenlieurinarS, erpirexie. halucinafii,delir), b) central, cu afectare neuropsihici (agitalie,dezorientare, cardiacf,(bloc atso - raa$riogpr gr. I - II), tulburiri durabilede repolarizare, gi cardiogend), convulsii comd. hipotensiune @a Tratament . in prima ori gastricdcu suspensie cdrbune de activat; -)> spdldtura . administrare de catarctice intestinale(sulfatulde magneziu de sodiu); sau . Jizostigmina- dozd:0r5mg i.v., lent, repetatd 10 minute,pdndla doza la un totall de2 mg, constituie anfidot specific(efectanticolinergic). . tulburirile de ritm cardiac r tulburirile de condussls bicarbonat soditti.v.: 1 -2 mEq / kg corp de -) . hipotensiuneaarteriali Neuleptil Entetiral,Majeptil, Torecan, 2) Intoxicagiacufenotiazine:Clordelazint, . tttlburdrineurologice; . tulbatdri cirailatorii Si respiratorii; . alte manifestdrf:hipoglicemie, granulopenie, pigmentard retiniand. degenerare Tratament:- Benadryl,l -2 mg I kg corp I doz6,i.v., timp de l-2 zile r seva tratainsuficienla respiratorie; hipotensiunea. hipotermia, 3) Intoxieagiacu butirofenone(Haloperidol) Tratament (Romparkin);tratamentul insuficienfeicardio - vasculare,hipotermiei,comei.
l5