Sunteți pe pagina 1din 3

SC BIOSOL PSI SRL PLOIESTI Compartiment management de mediu

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU


~

Cod P.M.M 4.3.3 Editia 01 Revizia O Pag1/3

NR CRT ------------]

ACTIUNI TINTE DE MEDIU .. -,-"._ ~__ ._--_._----_._--_."'-~ _. ._.__ ._-"--- -----~_._-------_._----.._--_.---_ _---~--_.,._---_ _-------_. - identificarea aspectelor de mediu Diminuarea Identificarea sitinerea sub - evaluarea aspectelor de mediu aspectelor de control atuturoro aspectelor tinand cont de locul desfasurarii mediu de mediu rezultate in urma activitatilor si de conformarea activitatilor desfasurate de legislativa catre organizatie - identificarea aspectelor de mediu , prin abordare selectiv a ( emisii, deversari, deseuri, energie utilizata si emisa) - stabilirea criteiilor si metodelor Diminuare Diminuarea impacturilor de pentru a determina aspectele impacturi mediu produse de activitatile semnificative de mediu desfasurate de organizatie - determinarea aspectelor care au sau pot avea impact asupra mediului - utilizarea unor procese, paractici, tehnici care controleaza sau reduce emisia unui poluant - elaborarea politicii de mediu Diminuarea sau Prevenirea poluarii mediului - identificarea necesitatilor de eliminarea sursei inconjurator instruire asociate 'aspectelor de de poluare mediu - conformarea cu cerintele legale aplicabile domeniului de activitate - gestionarea deseuri lor conform cerintelor legale - instruire privind protectia mediului OBIECTIVE DE MEDIU
.. __ .. ..

TERMEN 01.12.2010
.--'

RESPONSABIL RMM Responsabilii compartimentelor

COSTURI

Obs

01.12.2010

RMM

Permanent

Administrator RMM

C'

1"'

SC BIOSOL PSI SRL PLOIESTI Compartiment management de mediu

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU

Cod P.M.M 4.3.3 Editia 01 Revizia O Pag2/3

4 Respectarea cerintelor legale reglementate aplicabile domeniului de activitate al organizatiei

.
- identificarea cerintelor legale aplicabile aspectelor de mediu - identificarea altor cerinte la care organizatia subscrie - determinarea modului in care se aplica cerintele legale si alte cerinte aspectelor de mediu 01.12.2010 RMM RMC

Comunicarea permanenta cu comunitatea locala si cu toate partile interesate pentru protectia mediului inconjurator Gestionarea eficienta a resurselor naturale si energetice

Dialog permanent cu partile interesate

Diminuarea risipei de materii . . . pnme SI energie

- comunicarea politicii de mediu in exteriorul organizatiei - notificarea partilor interesate a aspectelor de mediu - rezolvarea reclamatiilor - reducerea consumului de materii prime si materiale utilizate in procesul de incercari tehnice si depoluari - utilizarea iluminatului natural - utilizarea rationala a iluminatului - utilizarea rationala a echipamentelor de lucru - instruirea angajatilor din compartimentul incercari privind cerintele legale de reglementare si fiselor tehnice de securitate - listarea substantelor chimice utilizate in unitate si evidenta acestora - ambalare, etichetare, depozitare conform cerintelor legale

01.12.2010 Permanent

RMM Administrator

Permanent

Responsabil compartimente

Gestionarea eficienta a substantelor chimice utilizate in procesele de analize fizico - chimice si microbiologice, conform cerintelor legale reglementate si mentiunilor specificate in fisele de securitate

Tinerea sub control a substantelor chimice periculoase utilizate de organizatie

Lunar

Responsabil calitate

La receptie

Sef laborator

SC BIOSOL PSI SRL PLOIESTI Compartiment management de mediu

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU

Cod P.M.M 4.3.3 Editia al Revizia O


Pag3/3

r8

I I
I
I

-.----T~~-
I

Monitorizarea gestiunii deseurilor conform cerintelor Ilegale reglementate

Tinerea sub control a deseurilor rezultate in urma activitatilor desfasurate

~I:
I -

Gestionarea deseurilor de substante chimice si a ambalaj elor pentru substante chimice

-----------~-

Diminuarea deseurilor de substante chimice

10

Pregatirea organizatiei pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Capacitatea corespunzatoare de raspuns pentru situatii de urgenta si accidente care pot aparea

instruirea angajatilor pentru cunoasterea cerintelor legale privind gestionarea deseurilor recuperarea si predarea deseurilor provenite din ambalaje si a reziduurilor de substante chimice periculoase la societati de ~~:~J~ctare autorizate - gestionarea ambalaj elor folos~ sau rezultate de la substantele chimice periculoase - colectarea reziduuri lor chimice si a deseuri lor periculoase si predarea acestora la unitatile autorizate - transportul deseurilor cu mijloace adecvate pentru prevenirea poluarii - identificarea posibilelor situatii de urgenta si accidente care pot avea impact asupra mediului - instruirea personalului din organizatie privind raspunsul la situatiile de urgenta - elaborarea planurilor de interventie pentru situatii de urgenta

Trimestrial

Responsabil mediu. Responsabil calitate

Lunar

Lunar

lSef laborator

Lunar .

Administrator

01.12.2010

RMM

RMM

RMM

1~ ' ' ."\'


-\-t.
".

'\.lS:lI'" /

o~

\ e""~''U 0,
<3v,.;

"'-'.

," J >2

Elaborat ,RMM, Data .. 2J...U).;~/() Nume si prenume semnatura

(f~,............

"D./frf.I:$~ ~./I11 ~ftt1. ...

'

probat, \"') Data ...'k::?:-:.:IP.:~!.9 ~"11 oo Manager general. ... (./!.~0. .. .."" Semnatura . .

.,.!!it

f:.y

-J<KV'''''''-